SUNUŞ. Crocus olivieri İstanbulensis. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı. Değerli vatandaşlar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. Crocus olivieri İstanbulensis. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı. Değerli vatandaşlar,"

Transkript

1 KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2010

2 KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2010

3 SUNUŞ Değerli vatandaşlar, Sultanbeyli, gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma yolunda hızla ilerliyor. Bizler, ilçemizi daha ileri seviyelere taşımayı görev edindik. Halkımızın fiziksel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını giderirken Sultanbeyli nin dışarıda bilinen algısını tazelemeyi ve iyileştirmeyi de göz ardı etmedik. 20. yılımızda, geleceğe yönelik planlar yapan, insan odaklı, hızlı, katılımcı ve yenilenmiş Sultanbeyli yi ifade eden bir logo için çalışmalar yaptık. Crocus olivieri İstanbulensis İstanbul un Anadolu Yakası ndaki fundalıklara özgü, dünyada sadece bu bölgede yetişen ve Latince isminde İstanbul adını içeren tek çiçek olan İstanbul Çiçeği ni logo olarak tasarladık. Logomuz bizi özel kılacak ve İstanbul Çiçeği Sultanbeyli yi İstanbul un çiçeği haline getirecek. İlçemize getirdiğimiz ve getireceğimiz yeniliklerin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı 3

4 AMBLEM Amblem, kurumsal kimli in temel tafl d r. Etkin bir kurumsal kimlik çal flmas do ru çizgilere ve de erlere sahip ç kan bir amblem tasar m ile bafllar. Kurumsal kimlikte hedef, çizgisi ve sahip oldu u de erleri ile fark edilir olmak ve kuruma özgün, güçlü bir kiflilik kazand rmakt r. Belediyemizin amblemi, Sultanbeyli ye özgü olan Crocus olivieri stanbulensis bitkisinin çiçek bölümünün stilize edilmifl halidir. Bu çal flmada özellikleri verilen Sultanbeyli Belediyesi amblemi asla de ifltirilmemeli, çizim standartlar na kesinlikle uyulmal d r. Bu sayfada bulunan teknik çizim ölçüleri standartt r. Kullan laca alan n boyutuna göre, amblem orant l olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez. X X 1,5 X X X Zeminli uygulamalarda amblemin etraf nda b rak lmas gereken minimum boflluk. Bak n z. sayfa 10 4

5 AMBLEM ve LOGOTYPE Logotype Sultanbeyli Belediyesi yaz s n n özgün yaz karakterleri kullan larak yaz lm fl halidir. Logotype ve amblemin birlikte kullan lma standartlar afla da verilmifltir. Bu standartlar de ifltirilmemeli ve deforme edilmemelidir. Amblem ve logotype birlikteli i alan n boyutuna göre,orant l olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez. %74 A %119 A %5 A %40 A %100 A 5

6 AMBLEM ve LOGOTYPE Sultanbeyli Belediyesi amblemi ve logotype n n birlikte 4 adet kullan l m standart afla da verilmifltir. Bu standartlar de ifltirilmemeli, deforme edilmemeli ve yeni bir kullan l m yap lmamal d r. Kullan mlar öncelik s ras yla afla da yaz lm flt r. Birincil kullan m n elveriflli olmad alanlarda ikincil veya üçüncül kullan m tercih edilecektir. Dördüncül kullan m ise, en son tercih edilecektir. Kullan mlar ile örnekler ilerleyen sayfadalarda gösterilmektedir. Amblem ve logotype birlikteli i alan n boyutuna göre,orant l olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez. Birincil Kullan m kincil Kullan m Üçüncül Kullan m Dördüncül Kullan m 6

7 RENKLER Sultanbeyli Belediyesi amblemi ve logotype nda kullan lan renklerin Pantone ve CMYK de erleri afla da verilmifltir. Bu renk de erleri hiçbir flekilde de ifltirilemez ve birbirinin yerine de kullan lamaz. SPOT (Parlak Ka tta) PROCESS PT.137C PT.295C SPOT (Mat Ka tta) %0 CYAN %32 MAGENTA %100 YELLOW %100 CYAN %63 MAGENTA %0 YELLOW PT.136U PT.295U %0 BLACK %34 BLACK RAL RAL-RGB RAL-HEX RGB (WEB) RAL #F3A505 Dahlia yellow R: 255 R: 0 G: 162 B: 0 #ffa200 G: 46 B: 95 #002e5f RAL #1E213D Cobalt blue S YAH BEYAZ KULLANIM Sadece siyah-beyaz kullan m n zorunlu oldu u alanlarda (Faks Mesaj, Kafle vb.) %100 siyah olarak kullan labilir. %100 BLACK 7

8 RENKLER Sultanbeyli Belediyesi amblemi gazete ilan, dergi ilan, billboard vb. reklama dönük uygulamalarda daha hacimli bir görüntü verebilmek amac yla degrade renk geçiflleriyle kullan lmaktad r. Örnekler ve renk standartlar afla dad r. %0 CYAN %32 MAGENTA %100 YELLOW %0 BLACK RADIAL DEGRADE %0 CYAN %13 MAGENTA %100 YELLOW %0 BLACK %100 CYAN %63 MAGENTA %0 YELLOW %34 BLACK %0 CYAN %32 MAGENTA %100 YELLOW %0 BLACK RADIAL DEGRADE %0 CYAN %13 MAGENTA %100 YELLOW %0 BLACK 8

9 RENKLER RENKLER N DO RU ve YANLIfi KULLANIMLARI DO RU YANLIfi 9

10 RENKLER RENKL ZEM NLERDE AMBLEM-LOGOTYPE KULLANIMI Sultanbeyli Belediyesi amblemi ve logotype herhangi zemin rengi veya resim üzerinde kullan lmas gerekti inde afla da verilen örneklere uyulmal d r. DO RU Kurumsal renklerden biri olan PT. 295 üzerinde kullan labilir. Ancak PT. 137 üzerinde kullan lamaz. Herhangi bir zemin resmi üzerinde kullan ld zaman, resimin kar fl k olmamas na dikkat edilmelidir. Resim amblem+logotype n önüne geçmemelidir. Zemin logotype renklerinin alg lanmas nda sorun yaratm yorsa (aç k renkli zeminler üzerinde) logotype kendi renginde (PT.295) olarak kullan labilir. Ancak her halükarda amblemin rengi ve etraf ndaki kontur korunmal d r. YANLIfi Kar fl k görüntü yaratan ve amblem+logotype n alg lanmas n zorlaflt ran resimler üzerinde kullan lamaz. PT. 137 üzerinde kullan lamaz. PT. 295 d fl nda baflka bir düz renk üzerinde kullan lamaz. 10

11 KULLANILAN YAZI KARAKTERİ Sultanbeyli Belediyesi kurumsal kimlik çal flmalar nda yaz karakteri ailesi Scene Std olarak seçilmifltir. Ancak bas n ilan, billboard, broflür vb. tan t ma yönelik mecralarda herhangi bir s n rlama getirilmemifltir. Scene Std Regular abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Medium abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Medium İtalic abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Light abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Light İtalic abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Bold abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Bold İtalic abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Black abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ Scene Std Black İtalic abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyzq $ (.,;:) ABCÇDEFGĞHİIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZQ 11

12 BASILI MALZEMELER KARTV Z T Kartvizitler dört ana birimden oluflmaktad r. 1- sim-ünvan 2- Amblem + Logotye 3- letiflim bilgileri 4- Kalite (TUV) logosu Dört ana bölümün birbirleri ile olan iliflkisi ve oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar de ifltirilemez. Kartvizit ka d olarak 350 gr Mat Kufle veya 350 gr Japon Bristol kullan l r. Renklerin korunmas için mutlaka parlak vernik kullan l r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Kartvizitin boyutu: 85 mm x 50 mm dir. Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar m, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Hüseyin KESKİN BELEDİYE BAŞKANI Tel: (pbx) Faks: GSM: Municipality of Sultanbeyli Hüseyin KESKİN MUNICIPALITY MAYOR Phone: (pbx) Fax: Mobile: Belediye Baflkan Kartviziti ön + arka bask l yap l r. Ön yüzü Türkçe, arka yüzü ngilizce olarak kullan l r. 85 mm 3,5 mm 23,3 mm 17 mm 37,3 mm 3,5 mm 7,8 mm Gökmen KANBEROĞLU GÖRSEL YÖNETMEN Filiz GÜL EDİTÖR 50 mm 3,6 mm Tel: (pbx) Faks: GSM: Tel: (pbx) Faks: GSM: Standart Kartvizitler tek yüz olarak bas l r. Oranlar ve teknik bilgiler yukar da ve yanda verilmifltir. sim: Scene Std Bold, 9,5Pt. 2x2 mm Ünvan: Scene Std Medium, 7,5Pt. Eposta: Scene Std Light, 7,5Pt. Adres: Scene Std Light, 7,5Pt. Sat r aras : 3 (+) 12

13 BASILI MALZEMELER ANTETL KA IT Antetli ka t ve devam ka d na iliflkin oranlar afla daki gibidir. Bu çal flmalarda 110 gr I. hamur ka t kullan lmal d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. Antetli Ka d n boyutu: 210 mm x 297 mm dir. lgili tasar m, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. %7 PT.137C 210 mm 33,7 mm 9 mm 8 mm 297 mm Scene Std light, 8Pt. Sat r aras : 3 (+) 10 mm T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No.4 Sultanbeyli / İstanbul Tel: (pbx) EN ISO 9001 : mm 7 mm Antetli Ka d n orijinal boyutu A4 (210mmx297mm dir. Yukar daki ise sayfaya s abilmesi için %75 oran nda küçültülmüfltür. Uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde %100 boyutunda mevcuttur. 13

14 BASILI MALZEMELER ANTETL DEVAM KA IDI Antetli ka t ve devam ka d na iliflkin oranlar afla daki gibidir. Bu çal flmalarda 110 gr I. hamur ka t kullan lmal d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. Antetli Devam Ka d n n boyutu: 210 mm x 297 mm dir. lgili tasar m, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. 210 mm 33,7 mm 9 mm 8 mm 297 mm 10 mm EN ISO 9001 : mm 7 mm Antetli Devam Ka d n n orijinal boyutu A4 (210mmx297mm dir. Yukar daki ise sayfaya s abilmesi için %75 oran nda küçültülmüfltür. Uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde %100 boyutunda mevcuttur. 14

15 BASILI MALZEMELER PENCEREL ZARF Pencereli Zarfa iliflkin oranlar afla daki gibidir. Bu çal flmada 110 gr I. hamur ka t kullan lmal d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. %7 PT.137C T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No.4 Sultanbeyli / İstanbul Tel: (pbx) EN ISO 9001 : 2008 Pencereli Zarf n orijinal boyutu 113 mm x 235 mm dir. Yukar daki ise sayfaya s abilmesi için %75 oran nda küçültülmüfltür. Uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde %100 boyutunda mevcuttur. 15

16 BASILI MALZEMELER PENCEREL ZARF (MAL H ZMETLER) Pencereli Zarfa iliflkin oranlar afla daki gibidir. Bu çal flmada 110 gr I. hamur ka t kullan lmal d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. %7 PT.137C UNUTMAYIN! Vergi Türü 1. Taksit (Son Gün) 2. Taksit (Son Gün) Emlak Vergisi 31 Mayıs 30 Kasım İşyeri Çevre Temizlik Vergisi 31 Mayıs 30 Kasım İlan ve Reklam Vergisi 31 Ocak 31 Temmuz Pazar Yeri İşgaliye Harçları 28 Şubat 31 Ağustos Ölçüler ve Tartı Aletleri Beyan Dönemi T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Her Yıl Ocak ve Şubat Ayları Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No.4 Sultanbeyli / İstanbul Tel: (pbx) EN ISO 9001 : 2008 Pencereli Zarf n orijinal boyutu 113 mm x 235 mm dir. Yukar daki ise sayfaya s abilmesi için %75 oran nda küçültülmüfltür. Uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde %100 boyutunda mevcuttur. 16

17 BASILI MALZEMELER TORBA ZARFLAR Torba Zarflara iliflkin oranlar afla daki gibidir. Bu çal flmalarda 110 gr I. hamur ka t kullan lmal d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Ka t özelli i mat oldu undan, farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. 17

18 BASILI MALZEMELER BAYRAK UYGULAMALARI Serigraf ve dijital bask larda kurumsal renk de erlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek di er bir konu da bayraklar n ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype n büyüklü ü/orant s d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar mlar, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen bayrak uygulamalar küçültmüfltür ancak orant l olarak yerlefltirilmifltir. Afla daki 2 tip bayra n ön ve arkalar ayn d r. 600 cm 346 cm 400 cm 4m x 6m YATAY BAYRAK 1 BEYAZ ZEM NL UYGULAMA 290 cm 400 cm 4m x 6m YATAY BAYRAK 2 LAC VERT ZEM NL UYGULAMA 600 cm 21

19 BASILI MALZEMELER BAYRAK UYGULAMALARI Serigraf ve dijital bask larda kurumsal renk de erlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek di er bir konu da bayraklar n ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype n büyüklü ü/orant s d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar mlar, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen bayrak uygulamalar küçültmüfltür ancak orant l olarak yerlefltirilmifltir. Afla daki 2 tip bayra n ön ve arkalar ayn d r. 600 cm 345 cm 400 cm 4m x 6m YATAY BAYRAK 3 BEYAZ ZEM NL UYGULAMA 345 cm 400 cm 4m x 6m YATAY BAYRAK 4 SARI ZEM NL UYGULAMA 600 cm 360 cm 22

20 BASILI MALZEMELER BAYRAK UYGULAMALARI Serigraf ve dijital bask larda kurumsal renk de erlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek di er bir konu da bayraklar n ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype n büyüklü ü/orant s d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar mlar, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen bayrak uygulamalar küçültmüfltür ancak orant l olarak yerlefltirilmifltir. Afla daki 2 tip bayra n ön ve arkalar ayn d r. 300 cm 400 cm 400 cm 600 cm 4m x 6m D KEY BAYRAK 5 4m x 6m D KEY BAYRAK 6 BEYAZ ZEM NL UYGULAMA LAC VERT ZEM NL UYGULAMA 23

21 BASILI MALZEMELER BAYRAK UYGULAMALARI Serigraf ve dijital bask larda kurumsal renk de erlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek di er bir konu da bayraklar n ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype n büyüklü ü/orant s d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar mlar, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen bayrak uygulamalar küçültmüfltür ancak orant l olarak yerlefltirilmifltir. Afla daki 2 tip bayra n ön ve arkalar ayn d r. 336 cm 400 cm 400 cm 600 cm 4m x 6m D KEY BAYRAK 7 4m x 6m D KEY BAYRAK 8 BEYAZ ZEM NL UYGULAMA SARI ZEM NL UYGULAMA 24

22 BASILI MALZEMELER KIRLANGIÇ UYGULAMALARI Serigraf ve dijital bask larda kurumsal renk de erlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek di er bir konu da k rlan ç bayraklar n ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype n büyüklü ü/orant s d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar mlar, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen k rlang ç bayrak uygulamalar küçültmüfltür (%25 oran nda) ancak orant l olarak yerlefltirilmifltir. Afla daki 2 tip k rlang ç bayra n ön ve arkalar ayn d r. 30 cm 30 cm 22 cm 5 cm 45 cm 12,6 cm 15 cm 30 cm x 45 cm KIRLANGIÇ BAYRAK 1 30 cm x 45 cm KIRLANGIÇ BAYRAK 2 LAC VERT ZEM NL UYGULAMA BEYAZ ZEM NL UYGULAMA 25

23 BASILI MALZEMELER FLAMA UYGULAMALARI Serigraf ve dijital bask larda kurumsal renk de erlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek di er bir konu da flaman n ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype n büyüklü ü/orant s d r. Bask 2 renkten oluflmaktad r. Pantone 137C + Pantone 295C Farkl renk tonlar oluflmamas için logonun Pantone renk kodlar na dikkat edilmelidir. lgili tasar mlar, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen flama uygulamalar küçültmüfltür (%10 oran nda) ancak orant l olarak yerlefltirilmifltir. Afla daki 2 tip flaman n ön ve arkalar ayn d r. 30 cm 30 cm Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! 200 cm 200 cm 80 cm x 200 cm FLAMA 1 80 cm x 200 cm FLAMA 2 LAC VERT ZEM NL UYGULAMA BEYAZ ZEM NL UYGULAMA 26

24 BASILI MALZEMELER KURUMSAL DOSYA Kurumsal dosyan n kapal ebad 22,5 x 31cm dir. 5mm s rt kal nl eklenmelidir. Afla da dosyan n ön kapa %80 oran nda küçültülmüfl olarak gösterilmifltir. Bir sonraki sayfada teknik çizim görülebilir. Kurumsal dosya 330gr. Amerikan Bristol e 2 Renk (PT. 137 C + PT 295 C) olarak bas l r. Sadece d fl yüzey mat selofan ile kaplan r. (Özel Kesim B çakl + Yap flt rma) 27

25 BASILI MALZEMELER KURUMSAL DOSYA Kurumsal dosyan n kapal ebad 22,5 x 31cm dir. Afla da dosyan n teknik çizimi %40 oran nda küçültülmüfl olarak gösterilmifltir. Dosya Arka Kapak T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYESİ Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No.4 Sultanbeyli / İstanbul Tel: (pbx) Faks: Dosya ÖN Kapak +5 mm SIRT KALINLI I Dosya Ç Amblem, özel b çakl kesim Kartvizit için b çak Hüseyin KESKİN BELEDİYE BAŞKANI Tel: (pbx) Faks: GSM: CEP SOL (KÖRÜKSÜZ) Sol cepte, kartvizit b ça olacakt r. Sol cep az sayfal ve ince ciltli dokumanlar n konulmas için planlanm fl ve körüksüz yap lm flt r. CEP SA (KÖRÜKLÜ) Sa cep, çok sayfal ve/veya kal n ciltli dokumanlar n konulabilmesi için 4 mmlik körüklü yap lmas planlanm flt r. 28

26 BASILI MALZEMELER CD / DVD ET KET VE ZARFI CD etiketinin ebad 11,8 x 11,8 cm dir. 2 Renk (PT. 137 C + PT 295 C) olarak bas l r parlak opak sticker ka d na bas labilece i gibi yüksek adetli bask larda direkt CD üzerine serigrafi yöntemi ile de bas labilir CD / DVD ZARFI Zarf ebad 12,5 x 12,5 cm dir. 2 Renk (PT.137 C + PT295 C) olarak, 300 gr Parlak kufle ka da bas l r. Zarf teknik çizimi ve di er yüzeyleri bir sonraki sayfada mevcuttur. 29

27 BASILI MALZEMELER CD / DVD ZARFI TEKN K Ç Z M Zarf kulak Tel: (pbx) CD / DVD ZARFI %80 oran nda küçültülerek gösterilmifltir. lgili tasar m, uygulamaya haz r halde ek te bulunan CD içerisinde mevcuttur. DATA CD AUDIO CD... VCD DVD... T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No.4 Sultanbeyli / İstanbul Yap flt rma kulaklar Zarf ön Zarf arka 30

28 BILLBOARD BILLBOARDDA LOGOTYPE KULLANIM STANDARTLARI Billboardda logotype ve amblemin kullan m flekli afla da gösterilmifltir. Logotype renkleri sayfa 8 de ayr nt l olarak bulunmaktad r. Renkler CMYK modunda kullan lacakt r. Amblemde degrade renk kullan l m tercih edilecektir. X = 50 cm 3X GÖRSEL ve DUYURU ALANI 3 X 4 X (200 cm 7X X/ X 7 X (350 cm)

29 POSTER POSTERDE LOGOTYPE KULLANIM STANDARTLARI Posterde (50 x 70 cm ölçüsündeki) logotype ve amblemin kullan m flekli afla da gösterilmifltir. Logotype renkleri sayfa 8 de ayr nt l olarak bulunmaktad r. Renkler CMYK modunda kullan lacakt r. Amblemde degrade renk kullan l m tercih edilecektir. 8X LUNAPARK YAKINDA AÇILIYOR! X/3 6X A business has to be involving, it has to be fun, and it has to exercise your creative instincts. Always try to build something special,... It's part of this decision to build important things and have an impact on society. 39

30 BEZ AFİŞ BEZ AF fite LOGOTYPE KULLANIM STANDARTLARI Bez afiflin büyüklü üne göre logotype+amblem ölçüsü orant l olarak de iflebilir. Logotype+amblem etraf ndaki bofl alan ölçüsüne ve logotype+amblem in deforme olmamas na dikkat edilmelidir. Logotype+amblem birincil kullan m (bkz. sy6), sol ya da sa tarafta kullan labilir. Bez Afifl, ek te bulunan CD içerisinde flablon halinde mevcuttur. Bez afifl duyurusunda kullan lacak fontta herhangi bir s n rlama yoktur. Scene fontunun kullan m öncelikle tercih edilmelidir. 5X Çanakkale Şehitleri Anısına Ahmet Selçuk İlkan Konseri TARİH: 18 Mart 2011 SAAT: 19:00 YER: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 1X 5X Emlak Vergisi Son Gün 31 Mayıs X 40

31 TABELA ve YÖNLENDİRME LEVHALARI OUTDOOR (BELED YE B NASI ÖNÜ) Beyaz Opak Pleksiglas üzerine bombeli, amblem PT. 137C Beyaz Opak Pleksiglas kesme harfler 10 mm kal nl k PT. 295C Lacivert Zemin Aluminyum üzeri f r n boya PT. 295C Pleksiglas kesme harfler 3 mm kal nl k Eloksall Mat Alüminyum Tafl y c Panel 300cm x 120cm D fl Mekan Ifl kl çift tarafl pano 41

32 TABELA ve YÖNLENDİRME LEVHALARI INDOOR (BELED YE B NASI Ç ) Modüler Bombeli, Pet-g li, Ayakl Kat Information Panosu Beyaz Opak Pleksiglas üzerine 5mm yüksekli inde kesme harfler (Ya da vinyl folyo plotter kesim) 3. KAT Başkan Yardımcısı Encümen Toplantı Salonu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bay WC Folyo kesim / ya da Asit indirme / pantograf Eloksall Alüminyum 2. KAT Başkan Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi Hukuk İşleri Müdürlüğü Proje Toplantı Odası Toplantı Odası Bay / Bayan WC 1. KAT Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Servisi Beyaz Masa (İstek ve Şikayetler) Bayan WC Pt.137 renkli seritler mat opak pleksi ya da vinyl folyo kesim Z. KAT BU KATTASINIZ B. KAT Başkan Yardımcısı Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Harita - İstimlak Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari İşler Servisi Bay WC Belediye Meclis Salonu Arşiv Bayan WC Beyaz Opak Pleksiglas üzerine 5mm yüksekli inde kesme harfler (Ya da vinyl folyo plotter kesim) 190cm x 50cm Eloksall Alüminyum 42

33 TABELA ve YÖNLENDİRME LEVHALARI INDOOR (BELED YE B NASI Ç ) Modüler Bombeli, Pet-g li, Kat Yönlendirme Panosu Beyaz Opak Pleksiglas üzerine 5mm yüksekli inde kesme harfler (Ya da vinyl folyo plotter kesim) Pt.137 renkli fleritler mat opak pleksi ya da vinyl folyo kesim Başkan Yardımcısı Folyo kesim ya da Asit indirme / pantograf 3. KAT Encümen Toplantı Salonu İşletme ve İştirakler Müd. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bay WC 40cm x 40cm Eloksall Alüminyum Duvara Monte Eloksall Alüminyum 43

34 TABELA ve YÖNLENDİRME LEVHALARI INDOOR (BELED YE B NASI Ç ) Modüler Bombeli, Pet-g li, simlikli Oda Tan mlama Panosu Folyo kesim Folyo kesim Destek Hizmetleri Müdürlüğü 10+3cm x 30cm Eloksall Alüminyum Duvara Monte simlik 44

35 İŞÇİ KIYAFETLERİ REFLEKTÖRLÜ YELEK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CEKET TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 45

36 ROZET Rozette sadece amblem kullan l r. Damla rozet / mineli rozet tekniklerinde üretilir. Amblem kenarlar nda mutlaka afla da belirtildi i gibi beyaz kontur b rak lmal d r. 46

37 PROMOSYON MALZEMELERİ Anahtarl k afla da gösterilen iki tipte de üretilebilir. ANAHTARLIK ANAHTARLIK 1 (METAL / GRAVÜR) ANAHTARLIK 2 (DAMLA / KABARTMA) 47

38 PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.295C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C PT.137C

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU REV:01 / 2014 SUNUŞ Değerli vatandaşlarımız; Onikişubat gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma

Detaylı

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri...

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri... İçindekiler Birinci Bölüm - Logotype 1.1. Logotype ın Hikâyesi... 1.2. Logotype ın Renkli Kullanımı... 1.3. Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı... 1.4. Logotype ın Renkli Zeminde Kullanımı... 1.5. Logotype

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir.

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2011 4 AMBLEM Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerlere sahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte

Detaylı

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi www.kervangida.com LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype n etraf nda b rak lmas gereken güvenlik alan afla da belirtilmifltir. Referans

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A 1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 Üç boyutlu amblemli logo TV, bas n ilanlar, föy, afifl, kampanya afifli, billboard, powerpoint sunum, tan t m eflyalar, dönkart, P.O.P., stand, pullup, fuar gibi d fl iletiflime

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

KURUM KİMLİK KILAVUZU

KURUM KİMLİK KILAVUZU KURUM KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU TARİHÇE 19 Şubat 19 58 tarihinde Çatalca ya bağlı bir nahiye olan Büyükçekmece de belediye kurulmuştur. Tarım ve sayfiye kasabası iken 1980 yılından sonra

Detaylı

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE Amblem & Logo Kullanımları 2 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve logotype ın yatay temel oranları yanda belirtilmiştir.

Detaylı

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ 1. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / RENKLİ 2. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / SİYAH 3. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / ZEMİN ÜZERİNDE RENKLİ BİRLİKTE BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNE... 3. LOGO

Detaylı

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA İÇİNDEKİLER 1 LOGO 12 TORBA ZARF 2 AMBLEM 13 CD STICKER VE CD ZARF 3 KURUMSAL RENK KODLARI 14 BLOKNOT KAPAK VE SAYFA 4 LOGO KULLANIMI 15 FATURA 5 TEK RENK LOGO KULLANIMI 16 DOSYA 6 YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU Bilgi TDBB Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d ş nda yard m ve bilgi almak için, aşa da bulunan Tan t m ve Medya Başkanl n n iletişim numaralar n arayabilirsiniz. TDBB Tan t m ve Medya Başkanl

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMERiKAN ESTETiK YAZISI Amerikan Estetik yazısı Amerikan ve Estetik olarak iki farklı font kullanılarak tasarlanmıştır. Amerikan yazısı Cabin fontu, Estetik yazısı ise Roboto fontu

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI B2C & B2B PLATFORMS MARKA DOSYASI sürdürülebilirlik politikası chehobo.com chehobo.com chehobo.com u global seyahat sektörünün en akılda kalıcı, en etkileyici ve en basit çözümü olması için ürettik TAMER

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Mart 0 .0 Sunuş Sunuş Kısaca Kılavuz ve Firstgate Firstgate The Event Company Firstgate, hazırladığı her projeyi özgün kılmayı ve çalıştığı kurumsal firmalara profesyonel anlamda

Detaylı

Infotest amblem ölçüleri

Infotest amblem ölçüleri Infotest amblem ölçüleri X X/2 X/2 X x X X/2 X/2 X/2 X/2 Renkli Amblem 1 Infotest logosu ve title ile kullan m Piasa Araflt rma ve Dan flmanl k Hizmetleri Soldan blok Piasa Araflt rma ve Dan flmanl k Hizmetleri

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. yıl logosu kullanım kılavuzu, ODTÜ kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, ODTÜ 60. yıl logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. ODTÜ

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2013 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Logotype 1.1 Amblem

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 İçindekiler TVF Fontlar 5-6 Logo - Amblem 7 Pantone Bilgisi 8 Farklı Zeminlerde Logo & Amblem 9-11 Logonun Yanlış Kullanım Şekilleri 12-13 Logoların Özel Renk ve Kullanımları 14-17

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU içindekiler : Logo Kullanım Renkler Siyah Beyaz Kullanım Zemin Üzeri Kullanım Minimum Kullanım Fotoğraf ve Desen Üzerinde Kullanım Yanlış Kullanımlar Renk Seperasyonu Yazı Karakterleri

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 8. TABELA / YÖNLENDİRME 34 1. GÖRSEL KİMLİK SORUNU 4 8.1. Işıklı ve Işıksız Tabela 35 2. SUNUŞ 5 8.2. Yönlendirme Tabelası 36 3. SAKARYA TİCARET BORSASI LOGOSU

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir

G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir 2008 G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir imaj oluflturmas da zora girer. Kurumla ilgili

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2014 Yıldırım Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği Kurumsal Kimlik ve Kılavuzu Orhun MUTLU tarafından hazırlanmıstır. içindekiler Misyonumuz Logo/Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 İçindekiler 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 AMBLEM VE LOGO Amblem... 3 Logotype... 4 Logo nun Dikey

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU KİMLİĞİ Türkçe ve İngilizce Logolar 2 Rektörden Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Rektör Değerli Mesai Arkadaşlarım, Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüdür. Diğer bir ifadeyle kurumun kendini temsil ve ifade

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TEMEL UNSURLAR Ω Oranlar Ω Renkler Ω Siyah-Beyaz Kullanımı Ω Renkli Zemin Kullanımı Ω Hatalı Kullanım Ω Yazı Karakteri Ω Farklı Logo İle Kullanımlar 3.

Detaylı

Bureau Veritas Logo Kullanımı

Bureau Veritas Logo Kullanımı Tebrikler! Bureau Veritas tarafından belgelendirildiniz; bu belge sizler için değer yaratan bir varlıktır.belgeniz, sadece başarınızı ve işinizi tamamıyla profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yapmaya bağlılığınızı

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname ĠHALENĠN KONUSU : BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname MADDE 1- Belediyemiz tarafından projelendirilen,

Detaylı

Kurumsal Kimlik 2008

Kurumsal Kimlik 2008 Kurumsal Kimlik 2008 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İÇİNDEKİLER GİRİŞ AMBLEM / LOGOTYPE Dikey Kullanım AMBLEM / LOGOTYPE Yatay Kullanım RENK PALETİ YAZI FONTU LOGONUN KULLANIM ŞEKİLLERİ_a LOGONUN KULLANIM

Detaylı

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity Klas Automotive Corporate Identity Kurumsal Kimlik Vizyon / Misyon Vizyon Sektörde uluslararası platformda entegrasyonu sağlayarak, rmamızın adına yakışan profesyonellikle çalışmak ana hede mizdir. Deneyimli,

Detaylı

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin kuruluşunun 25. yılı için bir logo tasarlanması. AMAÇ Türkiye

Detaylı

KURUMSAL K ML K K TAPÇI I

KURUMSAL K ML K K TAPÇI I çindekiler... 1 Renk Değerleri... 2 Amblem ve Logonun Zeminli Kullanımı... 3 Ölçülendirme... 4 Doğru Kulanım... 5 Hatalı Kulanım Örnekleri... 6 Evraklarda kullan m... 7 Amblem ve Logonun Tire Kullanımı...

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi INDUSTRY & BUSINESS ASSOCIATION Kurumsal Kimlik Rehberi Institutional Identification Guide İSTANBUL Balıkesir İçindekiler 1.1. Kurumsal Kimlik 1.2. Terminoloji 1.3a. Amblem (Çizim Kuralları) 1.3b.Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı

İTK KURUMSAL KİMLİK

İTK KURUMSAL KİMLİK İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ İTK KURUMSAL KİMLİK 2014-2015 www.ozelturkkoleji.com İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI Bir kurumun kendisini ifade etme biçimlerinin tümüne kurumsal kimlik

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 2012 yılında180 m2 alanda forklift parçaları, vagon ve treyler yedek parçaları imalatı yapmak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bugün işinde gösterdiği kalite anlayışı ve

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

Enterprice Software Technologies

Enterprice Software Technologies Enterprice Software Technologies BAÞLANGIÇ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU 2016 ÝÇÝNDEKÝLER LOGO 1.1. Logo 1.2. Logonun Hikayesi 1.3. Logonun Renkli Kullanýmlarý 1.4. Logonun Siyah/Beyaz Kullanýmlarý 1.5. Logonun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır

Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır Renkli Kullanım Tek Renk Kullanım ANTETLİ ZARF Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. Soğanlık Yeni Mahalle,Şehit Erdem Kayaklı Sokak,No:17/3,Kartal,İSTANBUL

Detaylı

Baykal Makine A.Ş. Kurumsal Kimlik Rehberi. www.baykal.com.tr

Baykal Makine A.Ş. Kurumsal Kimlik Rehberi. www.baykal.com.tr Baykal Makine A.Ş. Kurumsal Kimlik Rehberi www.baykal.com.tr 02 "Makine imal etmek o kadar zevkli birşey ki, hani geçinmek için para bir vasıta olmasa ona hiç önem vermezdim. Aslında sanatçı ustaların

Detaylı

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk.

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk. Sunuş Çocuk ve Aile Fuar'ı, katılımcı firmaların hedef kitlesine ulaşmasında en etkin pazarlamaplatformu iddiası ile kurulmuştur. Goca Fuarcılık ve Messe Berlin işbilirliği ile gerçekleştirilen Çocuk ve

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara KURUMSAL KİMLİK LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulması; tüm basılı evraklar, kurumsal iletişim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ rev.06.2017 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA 00.00 İTÜ nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi

Detaylı

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 2016 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 2 Rahmet Eli Yetimler Derneği Kurumsal Kimlik Klavuzu RAHMETELİ

Detaylı

TEMEL ilkeler Kurumsal Kimlik Kitabı

TEMEL ilkeler Kurumsal Kimlik Kitabı TEMEL ilkeler P1 Kurumsal Kimlik Kitabı 2016 V1 TEMEL ilkeler TEMEL ÖNSÖZiLKELER P2 Değerli ziyaretçilerimiz, Dünyamız ve ülkemiz olağanüstü bir değişim yaşıyor. Bu değişim, ivmesini demokratik yaşam biçiminden,

Detaylı

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 2 Van Büyükşehir Belediyesi nin amblem ve logosunda kentin en önemli üç öğesi olan ; Van, Göl ve Güneş temel öğeler olarak kullanılmıştır. Büyükşehir logosu, en sade ve anlaşılabilinir

Detaylı

BELEN KAYMAKAMLIĞI AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

BELEN KAYMAKAMLIĞI AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ BELEN KAYMAKAMLIĞI AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ A)AMAÇ Beşeri yapısı, doğal güzellikleri ile geçmişten aldığı tarihsel mirası bugünle birleştiren ve bu mirası geleceğe taşıyarak medeniyetle yoğrulmasını

Detaylı

1.1 Logo Dikey Renkli ve Minimum Ölçü Kullanım İlkeleri

1.1 Logo Dikey Renkli ve Minimum Ölçü Kullanım İlkeleri 1.1 Logo Dikey Renkli ve Minimum Ölçü Kullanım İlkeleri Marmara Belediyeler Birliği logosu ekteki Cd de elektronik ortamdaki hali ile kullanılmalıdır. Logo yeniden yaratılamaz hiçbir şekilde deforme edilemez.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev.04.2016

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev.04.2016 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ rev.04.2016 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA 00.00 İTÜ nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi

Detaylı

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi Size de çok iyi gelecek Kurumsal Kimlik Rehberi TEMEL İLKELER Bu kılavuz; kurumsal kimliğin temel öğelerini, logoyu, logonun biçimlerini içerir. Uygulayıcı kişiler ve kuruluşların Kadoil ile ilgili hazırladıkları

Detaylı

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 1999 yılında Adana'da Yeni Metal Sanayi Bölgesi nde 25 m2 alanda 1 personel ve 1 universal torna tezgahı ile makina yedek parça imalatına başlayan ERGÜN MAKİNA, bugün 200

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 01 AMBLEM VE LOGOTYPE 02 YAZI KARAKTERLERİ 03 BASILI MATERYALLER 04 BAYRAKLAR 05 AÇIKHAVA / BASIN İLANLARI 06 TABELA / YÖNLENDİRME 07 SUNUM UYGULAMALARI 08 RESMİ EVRAKLAR 09

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 Sunum Temel İlkeler / Logotayp / Anlam Temel İlkeler / Logotayp

Detaylı

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1.

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1. MESKİ KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2016 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ İÇİNDEKİLER AMBLEM VE LOGOTYPE 1.0 Amblem Tanımı... 5 AÇIK HAVA 1.1 Amblem... 7 5.0 Bayraklar...

Detaylı

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE 1 20 2.0 LOGOTYPE 21 2.1.1 LOGOTYPE TÜRKÇE 22 2.1.2 LOGOTYPE İNGİLİZCE TCMA LOGOTYPE I TCMAnin yenilenen logotype ında TCMA logotype ı sadece master artwork 23 2.1.3 LOGOTYPE ŞİRKAT ÜNVANI TSPB ŞİRKET

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Logo. Logotype 1962 ITALIA

Logo. Logotype 1962 ITALIA Logo Mitolojide Anka Kuºu, küllerinden doğmayı ve yeniden canlanmayı temsil eder. Logodaki Anka Kuºu da fiziksel ve ruhsal yenilenmeyle gelen yeni bir hayatın baºlangıcını ifade eder. Orta kısımda bulunan

Detaylı

İNDEKS INDEX Logotayp 218 İngilizce Logotayp 219 Güvenlik Alanı 220 Renk 221 Kurumsal Yazı Karakteri 222 Kurumsal Materyaller 223

İNDEKS INDEX Logotayp 218 İngilizce Logotayp 219 Güvenlik Alanı 220 Renk 221 Kurumsal Yazı Karakteri 222 Kurumsal Materyaller 223 216 İNDEKS INDEX Logotayp Logotype İngilizce Logotayp English Logotype Güvenlik Alanı Safety Area Renk Color Kurumsal Yazı Karakteri Primary Typeface Kurumsal Materyaller Corporate Materials 218 219 220

Detaylı

6. BAYRAK VE FLAMALAR

6. BAYRAK VE FLAMALAR o 0 M R e ı ü v / u 6. BAYRAK VE FLAMALAR M M # «M «M m M IM M H M M H M M M M # # M i M MM M MMMM4 M MM M M M M MM M # # #M M M M M M M M M M ««M W «« 6. Gönder Bayrağı o 5 v v ic c Ebat : 150 x 100 cm

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2014 2 BU KILAVUZ NASIL KULLANILMALI? Sayın ilgili Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu olası tüm görsel gereksinimlere cevap vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Kimliğin temel unsuru

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE ALE Teknoloji kurum kimliğinin önemli bir görsel unsuru olan amblem & logotype, kullanımında bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU 2016 1.AMBLEM, LOGO, LOGOTYPE 1.1 AMBLEM ÖLÇEKLİ ÇİZİM 1.2 AMBLEMİN TEK RENK ZEMİNSİZ KULLANIM ŞEKLİ 1.3 AMBLEMİN TEK RENK ZEMINLI KULLANIM ŞEKLİ 1.4 AMBLEM VE LOGONUN BIRLIKTE

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK BRAND GUIDELINE

KURUMSAL KİMLİK BRAND GUIDELINE KURUMSAL KİMLİK BRAND GUIDELINE 01 Temel Öğeler Ana Marka Logotip 02 Ana Marka Logotip Yay Versiyonu 03 Logotip Oranları 04 Logotip ve Kurumsal Renkler 05 Kurumsal Yazı Karakteri 06 Alt Marka Logoları

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01 TEMEL UNSURLAR KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU LOGOTYPE 01.01 Kullanılan siyah renk ise gücü, özgüveni ve kararlılığı sembolize etmektedir. Pantone kodu Black 6 C dir. Logomuzda

Detaylı