Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði"

Transkript

1 Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði 17, 65, Mehmet ÞEN, Kadir KESTÝOÐLU Uludað Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü Görükle-BURSA Özet Katý atýklarýn hem üretim miktarý hem de ekonomik maliyetini azaltmak geri kazaným projeleri ile mümkündür. Bu çalýþmada Bursa'nýn Mustafakemalpaþa Ýlçesinde dört mevsim boyunca yüksek, orta ve düþük gelirli hane halkýndan kaynaklanan katý atýklarýn fiziksel analizi ve karakterizasyonu yapýlmýþ ve geri kazaným oranlarý belirlenmiþtir. Örnekler kaynakta ayýrma yöntemi ile toplanmýþtýr. Ýlçede kiþi baþýna oluþan katý atýk miktarý 0,76 kg/gün, atýk yoðunluðu 0,4 ton/m3 ve geri kazaným oraný %22 olarak tespit edilmiþtir. Geri kazanýlabilir katý atýk bileþenlerinin aðýrlýk cinsinden yüzde daðýlým oranlarý %43 kaðýt/karton, %27 plastik, %12 cam, %4 metal, %3 lamine karton, %8 tekstil ve %3 ahþapdýr. Plastik bileþeni %11 naylon, %8 PET, %5 PE, %1 PS ve %1 PP içermektedir. Yapýlan geri kazaným fayda-maliyet analizi sonucunda net kar 123,83 YTL/ton.atýk olarak hesaplanmýþtýr. Yapýlacak katý atýk geri kazaným tesisinin 15 ayda kendini amorti edeceði belirlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik analiz, evsel katý atýk, hane halký, geri kazaným. Recycling and Economical Analysis of Domestic Solid Waste in Rural Municipalities: A Case Study from Mustafakemalpaþa/Bursa Abstract It is possible to reduce the amount of the solid waste produced and its economical cost by conducting recycling projects. In this study, physical analysis and characterization of the solid wastes originated from the high, medium, and low income group households in Mustafakemalpasa district municipality, in Bursa were undertaken, and the recycling rates were determined. The samples were collected by applying the "separation at source" method. The solid waste amount per person in the district, the waste density, and the recycling ratio were determined as 0,76 kg/day, 0,4 ton/m3, and 22%, respectively. The gravimetric composition of the recyclable solid waste was found as 43% paper/cardboard, 27% plastic, 12% glass, 4% metal, 3% pasteboard, 8% textile, and 3% wood. The 27% plastic component was found to be composed of 11% Nylon, 8% PET, 5% PE, 1% PS, and 1% PP. As a result of the cost-benefit analysis, the net income was calculated as 123,83 YTL/ton. It was seen that the solid waste recycling plant that would be established would amortize its capital investment within 15 months. Keywords: Domestic solid waste, economical analysis, household, recycling. GÝRÝÞ Birçok ülkede çevre politikalarýnýn hedefi atýklarý geri kazanmaktýr. Geri Kazaným, katý atýk bileþenlerinin deðerlendirilebilir maddelerini birincil veya ikincil hammadde olarak endüstride tekrar kullanýlmasýný saðlayan sistemdir. Sistemin temelinde katý atýklarýn özellikleri ve oluþum miktarlarý, bölgenin coðrafi konumu, iklimsel ve mevsimler deðiþimler, bölgenin ekonomisi, bölge halkýnýn yaþam standardý ve alýþkanlýklarý, bölge halkýnýn geri kazaným ve tekrar kullaným alýþkanlýklarý, bölgede bulunan iþ yeri, sanayi ve kamu kuruluþlarýnýn türleri ve sayýlarý, bölge yönetiminin teknik kapasitesi, katý atýk biriktirme, toplama ve uzaklaþtýrma sistemleri, konuya iliþkin mevcut yasal düzenlemeler yer almaktadýr (Rushbrook ve Pugh 1999, Yý ve ark.1999). Bu sistemin en önemli parametresi geri kazaným planýna katýlma oraný ve plana göre geri dönüþen madde miktarlarýdýr. Geri kazaným sistemi sürdürülebilir atýk yönteminde kaynakta ayýrma ve ayrý toplama ile saðlanmaktadýr (Petersen ve Berg, 2004). Ayrýca sistemin uygulanacak bölgelerde sosyo-ekonomik durum ve hanehalký alýþkanlýklarýný tespit etmek için hanehalký anketi yapýlmalýdýr (Vencatasawmy ve ark. 2000). Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde geri kazaným projeleri uygulanmaktadýr. Tilman ve Sandhu (1998)'ya göre bu projeler çok cazip olmasýna raðmen, baþarýya ulaþmak için birçok politik, sosyal ve ekonomik faktörler içermektedir. Yürütülecek geri kazaným sistemleri için, kararlý bir hükümet, belediye ve özel kuruluþlarýn finansal desteði, maksimum toplama ve geri dönüþüm, pazar No: 65,

2 M. ÞEN, K. KESTÝOÐLU geliþtirilmesi ve promosyon, eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarý gerekmektedir. Ancak bu projeler kapsamýnda yapýlan ayrýþtýrma tesisleri ülkemizde verimli olarak çalýþmamaktadýr. Tesislerin verimli çalýþmasýný etkileyen etmenler, deðerlendirilebilen geri kazanýlabilir atýk miktarlarýnýn yetersiz olmasý, sokak toplayýcýlarýnýn etkileri, tesis kapasitesinin yüksek seçilmesi, toplama iþleminin saðlýklý yapýlamamasý vb. Bu çalýþmada evsel katý atýk geri kazaným sisteminin ekonomik olup-olmadýðý incelenmiþ, bu kapsamda Mustafakemalpaþa ilçesinin atýklarýnýn karakterizasyonu ve deðerlendirilebilen geri kazanýlabilir atýk miktarlarý ve bileþenleri tespit edilmiþtir. Bu veriler doðrultusunda ilçede hanehalký katý atýk geri kazaným sistemi uygulamasýnýn ekonomik olup-olmadýðý araþtýrýlmýþtýr. Mustafakemalpaþa Ýlçesi /Bursa Mustafakemalpaþa ilçesi, Türkiye'nin Güney Marmara bölgesinde Bursa ilinin batýsýnda, 1472 km 2 'lik alanda yer almaktadýr. Ýlçenin iklimi Batý Ege iklim özelliðindedir. Yaz aylarýnýn sýcaklýk ortalamasý 29,6 o C, kýþ aylarýnýn ise 12 o C'dir. Yýllýk yaðýþ miktarý 683,7 mm olan Mustafakemalpaþa'da rasat deðerlerine göre nispi nem yýllýk ortalamasý %83'dür. Yýllýk nispi nem ortalamasý kýþ aylarýnda %70'ler, yaz aylarýnda ise %65'ler seviyesindedir. Ülke genelinde yýllýk nüfus artýþý %1,1 olurken, Bursa'da il genelinde %2,1, Mustafakemalpaþa ilçesinde ise %2,0 olmuþtur. Mustafakemalpaþa Belediyesi 18 mahalleden oluþmakta, konutta kiþi yaþamaktadýr. Ýlçedeki insanlar geleneklere baðlý yaþam sürerken, nüfus artýþý ve tüketime paralel olarak ilçenin kentsel normlar kazanmasýnda yarar saðlamýþlardýr. Beldede katý atýklar genelde, orta ve üst gelir düzeyinde, çöp torbalarýnda biriktirilip konteynýra atýlmaktadýr. Düþük gelir düzeyine sahip olanlarýn oturduðu mahallelerde ise düzensiz bir þekilde çeþitli çöp bidonlarýnda poþetsiz olarak biriktirilmektedir (Aldan 2001). Belediye sýnýrlarý içindeki tüm mahallelerden oluþan katý atýklar her gün toplanmaktadýr. Ancak ana caddelerdeki çöpler gece tekrar alýnmaktadýr. Kýþ aylarýnda, kaloriferli evlerin yoðun olduðu mahallelerde küller ayrý bir araçla özel temizlik firmasý tarafýndan haftada 6 gün, belediyeye ait bir kamyon ile de Cumartesi günleri toplanmaktadýr. Haftada bir gün (Perþembe günü) pazar kurulmakta, buradaki atýklar gece toplanmaktadýr (Anonymous 2002a). Belediyenin geri kazaným çalýþmasý bulunmamaktadýr. Geri 46 kazanýlabilen maddelerin çoðu konteynýrlardan sokak toplayýcýlarý tarafýndan alýnmaktadýr. MATERYAL VE METOT Hanehalkýnýn gelir düzeyini, geri kazaným alýþkanlýklarýný ve sosyo-ekonomik durumunu tespit etmek amacýyla anket çalýþmasý uygulanmýþtýr. Anket, hane halkýnýn gelir seviyeleri, harcama miktarlarý, kiþi sayýsý, öðrenim durumlarý, hanenin ýsýnma sistemi ve kiþilerin alýþkanlýklarý ile ilgili sorularý içermektedir. Hanehalkýndan kaynaklanan katý atýklarýn fiziksel analizi için, her eve üç deðiþik renkte çöp poþeti; ýslak katý atýklar (her türlü sebze, meyve ve yemek atýklarý vb.) için kýrmýzý renkli poþet, kuru katý atýklar (kâðýt, karton, plastik, metal, cam gibi atýklar ile kumaþ parçalarý, tahta parçalarý, vb.) için mavi renkli poþet, kül ve cüruflar(soðutulduktan sonra) için siyah renkli poþet daðýtýlmýþtýr. Newenhouse ve Schmit (2000)'in yaptýklarý çalýþmalara benzer bir þekilde, numuneler konutlardan bir yýlda dört mevsim süresince birer hafta boyunca her gün, sabah 07:00-09:00 saatleri arasýnda kaynaðýnda ayrý toplama yöntemi ile toplanmýþtýr. Her gün hane de kaç kiþinin bulunduðu belirlenmiþtir. Kiþi baþýna oluþan çöp miktarýnýn belirlenebilmesi amacýyla numuneler ayrý ayrý çöp aðýrlýðý 1 gr ile10 kg arasý tartým yapabilen terazide tartýlmýþtýr ve yoðunluk 1 m 3 'lük ölçü kabýnda tespit edilmiþtir. Gelir gruplarýna ve poþet rengine göre örnekler ayrýlmýþ, poþet ayrý ayrý tartýlmýþ ve her bir gelir grubundaki hanelerin mavi poþetlerinin madde grubu analizleri tek tek ayýrma masasýnda (1,5m geniþlik x 2,5 m uzunluk ve 50 mm ile 10 mm'lik elekler iki katlý ) yapýlmýþtýr (Rushbrook ve Pugh 1999, Kocasoy 1994). Ayrýca, gelir gruplarýna göre ayrýlmýþ örneklerdeki tüm poþetler 50 mm'lik ve 10 mm'lik eleklerden geçirilmiþ, her bir bileþen tartýlmýþ ve bileþen miktarlarý kayýt formlarýna yazýlmýþtýr. Bu bilgilerden her bir bileþenin aðýrlýkça % daðýlýmlarý hesaplanmýþtýr. BULGULAR Yapýlan anket çalýþmasý sonucunda bölge halkýnda geri kazaným alýþkanlýðý bulunmadýðý görülmüþtür. Ýlçe merkezinin nüfusu kiþidir. Ýlçedeki hanehalký gelir düzeyi yüksek gelirli %22, orta gelirli %50 ve düþük gelirli hane halký %28'dir. Ýlçedeki hanehalký katý atýklarýn, %65'i sebze ve çürüyebilen maddeler, %22'si geri kazanýlabilen katý atýklar ve %13'ü kül ve cüruf atýklarýdýr. Hane- No: 65, 2007

3 Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý... halkýnda oluþan katý atýk miktarý 0,76 kg/kiþi.gün olup gelir düzeylerine göre, yüksek gelirli hanehalkýnda 0,685 kg/kiþi.gün, orta gelirli hane halkýnda 0,715 kg/kiþi.gün, düþük gelirli hane halkýnda 0,88 kg/kiþi.gün'dür. Mustafakemalpaþa Ýlçesi toplam katý atýk miktarý, 36611,6 kg/gün ve atýk yoðunluðu 0,4 ton/m 3 olarak bulunmuþtur. Hanehalký geri kazanýlabilen katý atýklarýn oraný %22'dir. Gelir seviyelerine göre geri kazaným yüzdeleri, yüksek gelirli hane halký için %25,18, orta gelirli hane halký için %21,12, düþük gelirli hane halký için %19,99'dur. Bu atýklarýn %43'ü kâðýt/karton, %27'si plastik, %12'si cam, %8'i tekstil, %4'ü metal, %3'ü lamine karton ve ahþap'týr. Ayrýca plastik atýklarýnýn, %11'i Naylon, %8'i PET, %5'i PE, %1'i PS ve %1'i PP'dir. En fazla geri kazanýlabilen atýk kaðýt ve karton, en az ahþap ve lamine karton'dur. Mustafakemalpaþa Ýlçesi hanehalkýndan kaynaklanan katý atýklarýn kaynakta ayýrma yöntemiyle toplanarak geri kazanýlabilir katý atýk miktarý; yüksek gelirli hanelerde 2028,4 kg/gün, orta gelirli hanelerde 3866,2 kg/gün, düþük gelirli hanelerde 2049,3 kg/gün ve toplam geri kazanýlabilir katý atýk miktarý 7943,9 kg/gün'dür (48518 kiþi için). Yapýlan çalýþmalar sonucunda %20-25 (geri kazaným projesine katýlma payý %70-75 ve atýk toplama sýrasýnda %5-10) kayýp oluþtuðu tespit edilmiþtir. Bu katýlma ve toplama kaybýný, hane önüne konulan özellikle mavi poþetlerin baþka kimseler (Sokak toplayýcýlar vb.) tarafýndan toplanmasý veya farklý bir þekilde ortadan kaybolmasý, seçilen hanelerin beþte birinin yapýlan çalýþmaya katýlacaðýný beyan etmelerine raðmen katýlmamalarý, tarafýmýzdan verilen poþetlerin geri toplanamamasý vb. oluþturur. Bu kayýplar dikkate alýnarak (%25 olarak), hanehalký geri kazanýlabilir katý atýk miktarý 5957,9 kg/gün olarak belirlenmiþtir. Mustafakemalpaþa ilçesinde kapýdan kapýya toplama yöntemi ile bir toplama aracý günde yaklaþýk olarak 115 km yol yapacaðý tespit edilmiþ ve toplama maliyeti hesaplamalarýnda bu deðer üzerinden taþýma maliyeti çýkarýlmýþtýr. Mustafakemalpaþa ilçesinde geri kazanýlabilen katý atýklarýn toplama maliyeti 26,6 YTL/ton atýktýr (Tablo 1). TARTIÞMA Toplam katý atýklar içinde yiyecek atýklarý %40-85, geri kazanýlabilen katý atýklar %5-60 ve kül, toz vb atýklar %0-10 arasýndadýr(tchobanoglous ve ark.1993). Türkiye'de evsel katý atýklarýn %68,87'si Tablo 1. Geri kazanýlabilen katý atýklarýn toplama maliyetleri. organik ve ýslak katý atýklar, %14,09'u geri kazanýlabilen katý atýklar ve %17,04'ü kül ve cüruf atýklarýdýr(metin ve ark. 2003). Mustafakemalpaþa ilçesi evsel katý atýklarýn, %65'i sebze ve çürüyebilen maddeler, %22'si geri kazanýlabilen katý atýklar ve %13'ü kül ve cüruf atýklarýdýr (Þekil 1). Ýlçenin atýk karakterizasyonu Türkiye ortalamasýna göre geri kazaným oraný açýsýndan yüksektir. Mustafakemalpaþa ilçesinde kaynakta yapýlan fiziksel analiz sonuçlarýna göre oluþan katý atýk miktarý 0,76 kg/kiþi.gün, hanelerin gelir düzeylerine göre oluþan katý atýk miktarý yüksek gelirli hanelerde 0,685 kg/kiþi.gün, orta gelirli hanelerde 0,715 kg/kiþi.gün, düþük gelirli hanelerde ise 0,88 kg/kiþi.gün'dür. Üretilen katý atýk miktarý açýsýndan, yüksek gelirli ve orta gelirli haneler arasýnda istatistiksel T testi yöntemine göre bir fark yoktur(p>0,05), ancak yüksek ve orta gelirli hanelerde daha az, düþük gelirli hanelerde daha fazla katý atýk miktarý oluþmaktadýr (P<0,05). Ýlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde oluþan katý atýk miktarý arasýnda bir fark tespit edilememiþtir(p>0,05). Kýþ- Ýlkbahar, Kýþ-Yaz, Kýþ-Sonbahar, Ýlkbahar-Yaz ve Yaz- Sonbahar mevsimleri arasýnda uygulanan T testi sonuçlarýna göre üretilen katý atýk miktarlarý arasýnda büyük farklar vardýr(p<0,05). Þekil 2'de mevsimlere ve gelir seviyesine göre kiþi baþýna atýk üretimi verilmiþtir. Türkiye'de hanehalký atýk oluþumu 0,57 kg/kiþi.gün, belediye sýnýrlarý içinde tüm atýklarda ise 0,97 kg/kiþi.gün'dür (Metin ve ark. 2003). Ýlçe Türkiye'nin batý kesiminde kalmasý, ulaþým yolu üzerinde bulunmasý ve sosyo-ekonomik seviyenin orta sýnýfta olmasý katý atýk miktarýnýn yüksek seviyede çýkmasýna neden olmuþtur. Atýk yoðunluðu 0,4 ton/m 3 olarak belirlenmiþtir. Düþük gelir grubunun kýþýn kül, yazýn ise su içeriði yüksek sebze ve çürüyebilen katý atýk oluþturmasýndan dolayý yoðunluðu yüksek çýkmaktadýr. T testi ile istatislik olarak, düþük gelir grubu ve orta gelir grubu ile yüksek gelir grubu yoðunluklarý farklýdýr (P<0,05). Düþük gelir grubu ile orta gelir No: 65,

4 M. ÞEN, K. KESTÝOÐLU grubu arasýnda yoðunluk farký yoktur (P>0,05). Yüksek gelir grubunda geri kazanýlabilir katý atýk miktarýnýn daha fazla olmasý, düþük ve orta gelir grubuna oranla yoðunluðunun daha az çýkmasýna neden olmuþtur. Mevsimsel olarak en düþük yoðunluk ilkbahar mevsimindedir. Hanelerin ýsýnma sorunu az ve oluþan küllerin minimum oranda çýkmasý(hava þartlarýnýn bu mevsimde ýlýk ve sýcak olmasý) ve kuru sebze ve çürüyebilen maddelerin bu mevsimde çok tüketilmesidir. Bu mevsimdeki yoðunluk ile yaz mevsimindeki yoðunluk farklýdýr (P<0,05). Sulu gýdalarýn yaz mevsiminde fazla tüketilmesi sonucu yoðunluk bu mevsimde artmýþtýr. Diðer mevsimlerdeki yoðunluklar arasýnda fark yoktur (P>0,05). Atýk yoðunluðunun gelir seviyesi ve mevsimlere göre deðiþimi Þekil 3'de verilmiþtir. Hanehalký katý atýklarýn geri kazaným kapasitesi %80'dir (Tucker ve ark. 1998). Tüm atýklar içinde hane halký katý atýk geri kazanýmý %9,4 oranýndadýr. Ýyi bir performans ile bu deðer %25 seviyelerine çýkarýlabilir (Parfitt ve ark. 2001). Yapýlan bir karakterizasyon çalýþmasýnda geri kazanýlabilir katý atýklarýn oraný teorik olarak %20 olduðu ancak uygulamada ise bu oranýn %8 seviyesinde kaldýðý belirlenmiþtir. Bunun nedeni muhtemelen çok miktarda ýslak katý atýklarýn geri kazanýlabilir katý atýklarla karýþmasýdýr (Chan 1998). Kaynakta ayrý toplama sistemi ile bu araþtýrma yapýldýðýndan geri kazaným oraný %22'dir. Herhangi bir karýþým olmadýðýndan diðer bir deyiþle ýslak katý atýklar ve kül ve cüruf ile birlikte toplanmadýðý için %22 geri kazaným oraný uygulama oranýdýr. Ayrýca ýslak katý atýklarýn kompostlaþtýrýlmasýnýn geri kazaným olarak kabul edilmesi ile katý atýklarýnýn geri kazaným oranýnýn (%40 [10-50 mm elek arasý ve 50 mm> üstü ýslak katý atýklar] + %22) %62 seviyelerine çýkabileceði öngörülebilmektedir. Hanehalký geri kazanýlabilir katý atýk bileþenleri (%22 orandaki) %43 kâðýt/karton, %27 plastik, %12 cam, %8 tekstil, %4 metal, %3 lamine karton ve ahþaptýr. Plastik bileþeninin, %11'i naylon, %8'i PET, %5'i PE, %1'i PS ve %1'i PP'dir (Þekil 4). Yapýlan bir araþtýrmada konut geri kazanýlabilen katý atýk bileþenlerinin, %36'sý kâðýt/karton, %21'i plastik, %32'si cam, %9'u metal, %2'si lamine kartondur. Plastik geri kazaným bileþeninin yüzdesel daðýlýmý ise, %6 naylon, %4 PET, %6 PP/PE, %1 PS'dir(Metin ve ark. 2003). Mustafakemalpaþa Ýlçesinde kaðýt/karton ve plastik geri kazaným 48 bileþenleri yüksek, cam, metal bileþenleri ise literatür verilerine göre daha düþüktür. Türkiye'de %30 kâðýt, %25-30 cam, %30-35 metal ve %30 plastik geri kazanýlabilir katý atýklar ekonomiye geri dönüþtürülmektedir (Kirkitsos ve ark. 2002). Bu atýklarýn geri kazanýmlarýnda en etkin parametreler kaynaðýnda ayrý toplama ve madde Þekil 1. Hanelerde oluþan katý atýklara ait bileþenlerin aðýrlýkça yüzdesel daðýlýmý. Þekil 2. Gelir seviyesi ve Mevsimlere göre katý atýk üretimi. Þekil 3. Gelir seviyesi ve mevsimlere göre katý atýk yoðunluk deðiþimi. Þekil 4. Hane halký geri kazanýlabilir katý atýk bileþenlerinin yüzdesel daðýlýmý. No: 65, 2007

5 Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý... bileþenlerinin ayrýldýðý ayýrma tesisleridir. Geri kazanýlabilen katý atýklar toplandýktan sonra toplama araçlar ile ayýrma tesislerine getirilir ve mavi poþetler poþet parçalayýcý bulunan yükleme bandýna boþaltýrýlýr. Bu atýklar ortasýnda manyetik seperatör bulunan ayýrma bandýna iletilir (Þekil 5). Türkiye'de bulunan ayýrma tesisleri kapasite ve minimum personel sayýsýna göre; Bursa, Adapazarý, Bakýrköy ve Kadýköy Belediyelerinde 10 ton/vardiya (8 sa), 11 personel, Yalova ve Düzce Belediyelerinde ise 6 ton/vardiya (8 sa), 9 personeldir (Anonymous 2002b). Yapýlan araþtýrmada önerilen ayýrma sisteminin yatýrým ve iþletme maliyetleri Tablo 2'de verilmiþtir. Ayýrma tesisi için 25m uzunluðunda 20 m geniþliðinde ve 10m yükseklikte bir kapalý alan gerekmektedir. Bu alan için iki maliyet vardýr. Bunlar arazi bedeli ve yapýlacak inþaat maliyetidir. Arazi bedeli 1258,8 YTL/ton ve inþaat maliyeti ise 8727,9 YTL/ton atýktýr. Geri kazanýlabilen katý atýklarýn depolama maliyeti toplam 9986,7 YTL/ton atýktýr (Tablo 3). Tablo 3'e göre, günlük geri kazanýlabilen katý atýklarýn birim iþletme maliyeti 58 YTL/ton atýktýr. Deðerlendirilebilen geri kazanýlabilir katý atýk miktarý içindeki madde bileþenlerinin miktarlarý, birim iþletme maliyetleri, birim satýþ fiyatlarý ve elde edilecek net kar Tablo 4'de verilmiþtir. Mustafakemalpaþa Ýlçesi meskûn bölgelerinden kaynaklanan geri kazanýlabilen katý atýklardan, 123,83 YTL/ton gelir elde edilebilir. Ýlçedeki meskûn bölgelerin tamamýnda Geri Kazaným Projesinin yatýrým maliyeti 56634,8 YTL/ton atýktýr. Bu projenin onbeþ aydaki net karý yatýrým maliyetini karþýlamaktadýr (Sen 2004) kiþilik, günde 75 ton ve kiþi baþý 0,94 kg/gün atýk oluþan bir kentte 5 çeþit geri kazanýlabilir katý atýk toplamýþtýr. Fayda ve maliyet analizi sonucunda maliyet 80,5 YTL/ton, elde edilen gelir ise YTL 'dir (Yu ve ark.1996) Belediye pilot geri kazaným programý dahilinde yapýlan bir araþtýrmada, maddelerin ayrýlarak toplanmasý, iþlenmesi ve nakliye maliyetleri 29,16 YTL/ton'dur. Geri kazanýlabilir atýk bileþenlerinin %35'i kâðýt, %20'si cam, %30'u metal (alüminyum) ve %35'i organik katý atýktýr. Bu çalýþma sonucunda %35 katý atýk geri kazanýlmasý depolama sahasý ömrünü 6 yýl artýrmaktadýr (Diamapoulos ve ark. 1995). Site ve tek katlý hanelerde toplama maliyeti 84,39-101,64 YTL/ton'dur (Anonymous 1999). Þekil 5. Geri kazanýlabilen katý atýklarý ayýrma sisteminin þematik gösterimi. Tablo 2. Geri kazanýlabilen katý atýklarýn ayýrma maliyeti. Tablo 3. Katý atýklarýn toplam geri kazanýlabilirlik maliyetleri (239 ton/ay, 15 yýl süreli tesis). Tablo 4. Geri kazanýlabilen katý atýklarýn bileþenleri, miktarlarý, toplama, ayýrma ve depolama maliyeti, satýþ fiyatlarý ve net gelir. Türkiye'de katý atýk toplama maliyetleri YTL/ton arasýndadýr (Armaðan ve Demir 2003). Geri kazaným oraný Mustafakemalpaþa ilçesinde %22 olup bu hem teorik hem de uygulama oranýdýr. Oluþan 239 ton/ay geri kazanýlabilen katý atýk ayýrma maliyeti 31,5 YTL/ton, toplam iþletme maliyeti 58,1 YTL/ton ve bu atýklardan elde edilecek net kar 123,83 YTL/ton'dur. Ýlçeye yapýlacak geri kazaným proje yatýrýmý 15 ayda geri kazanýlabilen katý atýklarýn satýþýndan karþýlanacaktýr. Ancak faydamaliyet analizine göre 2,7 ton/gün altýnda geri kazanýlabilir katý atýk toplanmasý ve iþlenmesi, bu proje yatýrýmýný karþýlamayacaktýr. SONUÇLAR Katý atýklarý günümüzde problem olmaktan No: 65,

6 M. ÞEN, K. KESTÝOÐLU çýkarmak için iyi bir geri kazaným çalýþmasýnýn yapýlmasý gerektiði yapýlan bu araþtýrmada belirtilmiþtir. Geri kazaným projeleri ile nihai bertaraf metodu olan düzenli depolama alanlarýnýn ekonomik ömürleri uzatýlmaktadýr. Bu çalýþmada yaklaþýk günde 20 m 3 katý atýk çöp olmaktan, depolama alanýna gitmekten kurtarýlacak, düzenli depolama alanýnýn 7 yýl ömrü uzatýlacak ve ayrýca ilçede istihdam yaratýlacaktýr. Geri kazaným projeleri ile doðal kaynaklarýmýz korunacak, ülke ekonomisinin gerek duyduðu hammadde ihtiyaçlarý daha ucuz maliyetler ile karþýlanabilecek ve milli servetimiz ülke ekonomisi içinde kalabilecektir. Ancak Mustafakemalpaþa ilçesinde 2,7 ton/gün deðerlendirilebilen geri kazanýlabilir katý atýk miktarýnýn altýnda toplanmasý halinde önerilen ayýrma tesisi maliyetleri karþýlamamaktadýr. Diðer bir deyiþle belediyenin bu tesisi sübvanse etmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR Aldan HO (2001) Mustafakemalpaþa revizyon-ilave imar planý araþtýrma raporu. Þehir planlama bürosu, Bursa. Anonymous (2002a) Mustafakemalpaþa Belediyesi Sýnýrlarý Ýçinde Bulunan 18 Mahalle ve Küçük Sanayi Sitesi Ýle Yeni Ýmara Açýlan Sahalarýn Temizliði, Süpürülmesi, Çöplerin Toplanmasý, Nakliyesi ve Belediye Çöplüðüne Dökülmesi Ýþine Ait Özel Þartname, Bursa. Anonymous (2002b) Dönüþüm. Çevko Vakfý Yayýný Sayý: 8, Ýstanbul. Anonymous (1999) Multifamily Recycling A Golden Opportunity for Solid Waste Reduction. Environmental Protection Agency, EPA530-F , New York. Armaðan B, Demir Ý (2003) Coðrafi Bilgi Sistemi Ortamýnda Katý Atýk Toplama Araçlarý Ýçin Güzergah Optimizasyonu-Örnek Bir Uygulama. 2.Ulusal Katý Atýk Kongresi Bildirisi (UKAK 2003). Ýzmir, 7-9 Mayýs 2003, DEU Çevre Mühendisliði Bölümü ve Çevre Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Yayýný, Ýzmir, Chan K (1998) Mass Communication and Pro- Environmental Behaviour: Waste Recycling in Hong Kong. Journal of Environmental Management 52, Diamadopoulos E, Koutsantonakis Y, Zaglara V (1995) Optimal Design of Municipal Solid Waste Recycling Systems. Resources, Conservation and Recycling 14, Günay K (1994) Atýksu Arýtma Çamurlarý ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin Analiz Yöntemleri. Boðaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul. Kirkitsos P, Dalamagas A, Toksöz F, Eröztürk A, Loutsi P, Metin E, Hopkins T (2002) Strategic Planning for the Implementation of an Integrated Solid Waste Management and Recycyling Program of Large Coastal Cities of Turkey in the Aegean. In: ISWA 2002, 8-12 July 2002, Boðaziçi University Publication, Vol. 1, Ýstanbul, 1-9. Metin E, Eröztürk A, Neyim C (2003) Solid Waste Management Practices and Review of Recovery and Recycling Operations in Turkey. Waste Management 23, Newenhouse SC, Schmit JT (2000) Qualitative Methods Add Value to Waste Characterization Studies. Waste Management & Research 18, Petersen CHM, Berg PEO (2004) Use of Recycling Stations in Borlange, Sweden-Volume Weights and Attitudes. Waste Management 24, Parfit JP, Lovett AA, Sünnenberg G (2001) A Classification of Local Authority Waste Collection and Recycling Strategies in England and Wales. Resources, Conservation and Recycling 32, Rushbrook P, Pugh M (1999) Solid Waste Landfills in Middle-and Lower-Income Countries A Technical Guide to Planning, Design and Operation. World Bank Technical Paper, Published No: 426, Washington. Sen M (2004) Mustafakemalpaþa Ýlçesi Meskun Bölgelerinden Kaynaklanan Katý Atýklarýn Sýnýflandýrýlmasý ve Sýnýflandýrýlan Katý Atýklarýn Ekonomik Yönden Deðerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludað Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Tilman C, Sandhu R. (1998) A Model Recycling Program for Alabama. Resources, Conservation and Recycling 24, Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil S (1993) Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues. McGraw-Hill, New York. 50 No: 65, 2007

7 Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý... Tucker P, Murney G, Lamont J (1998) Predicting Recycling Scheme Performance: A Process Simulation Approach. Journal of Environmental Management 53, Vencatasawmy CP, Öhman M and Brannström T (2000) A Survey of Recycling Behaviour in Households in Kiruna, Sweden. Waste Management & Research 18, Yý Y, Hartloff S, Meyer PB (1999) Factors affecting Household-Level Environmental Decision Making: A three- Country Comparison of the Detrminants of Household Recycling. Urban Ecosystems 3, Yu PH, Leu HG, Lin SH. (1996) Analysis of a Municipal recyclable Material Recycling Program. Resources, Conservation and Recycling 17, No: 65,

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Elazığ Kenti Katı Atıkları Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi

Elazığ Kenti Katı Atıkları Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (4), 507-511, 2006 18 (4), 507-511, 2006 Elazığ Kenti Katı Atıkları Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi Özge HANAY 1 ve Nilüfer

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri

Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri 102 Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri Emine IRBAŞ, Mahmut Akif YILMAZ, Ahmet ARDAHANLILAR, Erdem EROĞLU, Filiz DADAŞER-ÇELİK * Erciyes Üniversitesi, Çevre

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş.

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş. DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak Dünyada olduğu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Ambalaj Atıklarının ve Katı Atıkların Yönetimi Bilgilendirme Sunumu ŞUBAT - 2008 1. Ambalaj Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışma Ortakları TAT

Detaylı

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI MTA Dergisi 129, 89-96, 2004 POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI Günnur ULUSOY* ÖZ.- Bu çalýþmada; Pomza, genleþtirilmiþ perlit ve diyatomit ile portland çimentosu içeren monolitik refrakter

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 29-35, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Sigma 3, 126-131, 2011

Sigma 3, 126-131, 2011 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi COST OF SOLID WASTE MANAGEMENT: A CASE OF BOLU Sigma 3, 126-131, 2011 Esra TINMAZ

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Sürdürülebilir Bir Topluma Ambalajýn Katkýsý Ekonomi biliminin en temel kuramlarýnýn baþýnda insan ihtiyaçlarýnýn

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 185-192, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi EXAMINATION OF SOLID WASTE PROFILE AT MIXED MUNICIPAL SOLID

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ambalaj Atýðý Yönetiminde Bazý Ülke Uygulamalarý Atýk Çevre Kanunu na göre herhangi bir faaliyet sonucunda

Detaylı

Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi

Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi Kadir Sezer 1, Osman A. Arıkan 2, Şenol Yıldız 1 1 :İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı