ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012"

Transkript

1 ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI

2 ĠÇERĠK A. YANGIN Hırsızlık sigortaları. 7 Kasa hırsızlık sigortaları Cam kırılması sigortaları...8 B. NAKLĠYAT SĠGORTALARI....9 Kıymet Sigortaları Tekne Sigortaları.. 13 C. KAZA SĠGORTALARI 14 OTO KAZA Kasko Sigortaları Trafik Sigortaları Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları YeĢilkart Sigortaları OTO DIġI KAZA Hırsızlık Sigortaları Ferdi Kaza Sigortaları Emniyeti Suistimal Sigortaları Sorumluluk Sigortaları D. MÜHENDĠSLĠK SĠGORTALARI...31 ĠNġAAT MONTAJ SĠGORTALARI...31 MAKĠNA KIRILMASI SĠGORTALARI.. 32 ELEKTRONĠK CĠHAZ SĠGORTALARI E.SAĞLIK SĠGORTALARI. 35 F. POLĠÇELERĠN ĠPTAL HALLERĠ.. 38 G. HASAR DEPARTMANI UYGULAMA ESASLARI...39 Hasar ihbarı..41 Eksper tayini 41 AnlaĢmalı servis..41 Asistance hizmeti 42 Hasar özelliğine göre istenen belgeler H.TAHSĠLÂT DEPARTMANI UYGULAMA ESASLARI..48 Ġ. ĠNSAN KAYNAKLARI DEPT.UYGULAMALARI K. ACENTELER DEPT. UYGULAMALARI..54 L. PAZARLAMA DEPT. UYGULAMALARI.. 55 M. BĠLGĠ ĠġLEM DEPT. UYGULAMALAR

3 HEĠK, SAĞLIK, YANGIN VE KAZA DEPARTMANLARININ UYGULAMALARI YANGIN SiGORTALARI 1. Yangın, yıldırım, infilak 2. Ġhtiyari deprem 3. Sel 4. Deprem ve sel dıģındaki doğal afetler 5. Toprak kayması 6. Ek teminatlar I- RiZiKO KABUL VE TEKLiF GÖNDERME LiMiTLERi YAPI TARZI KULLANIM TARZI YETKĠ LĠMĠTĠ Tam Kâgir Sivil TL Tam Kâgir Ticari/Sinai TL Adi Kâgir Sivil TL Adi Kâgir Ticari/Sivil TL Yukarıda belirtilen limitleri geçen iģlerde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Müdürlük ve Genel Müdürlük Reasürans Müdürlüğü nün limitleri doğrultusunda yazılı onay alınmadan teminat verilmeyecektir.kabul limiti yangın, iģ durması, enkaz kaldırma ve sorumluluk teminatları toplamı üzerinden hesaplanacaktır. iģ durması hasarın %10 u ile sınırlı olarak ve verilen teminatların fiyatları uygulanmak suretiyle verilecektir. Bunun dıģındaki teminatlar için Teknik Müdürlük ten yazılı onay ve Ģartlar istenecektir. II- RiZiKO KABULÜ ile ilgili ESASLAR A- UYGULAMA ESASLARI 1. Yukarıdaki limitler, bina ve muhteviyat toplamına uygulanır. 2. Yapı tarzları: Tam Kâgir: DıĢ ve iç duvarları ile taban ve tavanlar beton, taģ - tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmıģ binalar Adi Kâgir: DıĢ duvarları beton, taģ - tuğla, briket ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ahģap, çatısı kiremit, arduvaz, eternitveya madeni levhalar gibi yanmaz malzemelerle örtülü bulunan binalar 3. Adi kâgir yapı tarzında inģa edilmiģ binaların sigortalanması ile ilgili olarak önceki yıl poliçeleri Ģirketimiz tarafından düzenlenmiģ risklerin dıģında, yeni iģler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. Yukarıdaki limitler söz konusu rizikonun Ģirketimizde ayrıca sigortası olmadığı hallerde geçerlidir. Ģirketimizde mevcut sigortalara yapılan ve limiti aģan ilavelerde de onay alınacaktır. 5. Mutabakatlı kıymet esasına göre sigortası talep edilen yerler için Ģirketimizin ön onayının alınması Ģarttır. 6. Aynı bina içerisinde ikinci bir sigorta talebinin olması halinde, kabul limitinin altında olsa dahi kümül teģkil edeceği için Ģirketimize bilgi verilmelidir. 7.Poliçe baģına alınacak asgari prim net TL olup, bu miktarın altında poliçe düzenlenemez. B- ġirketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLEBiLECEK RiZiKOLAR 1. Çırçır, prese, hidrofil pamuk ve pamuk ipliği fabrika, imalathane ve depoları 2. Araba satıģ galerilerinde açıkta bulunan araçlar 3. Fındık kırma ve ayıklama tesisleri 4. Petrol & gaz depolama, arama, çıkartma (karada) 5. Boya, vernik, tiner fabrika ve depoları 6. Petrokimya ve gübre fabrikaları 7. Petrol & gaz istasyonları 8. Petrol depolama ve dolum tesisleri ile LPG depolama ve dolum tesisleri 9. Plastik üretim ve iģlemesi 10.Çuval, paçavra, kırpıntı ve üstüpü fabrikaları 11.Tabakhaneler (deri fabrikaları) 12.Adi kâgir ayakkabı, çanta... vb. imalathaneleri 13.Sünger, plastik köpük imalathaneleri 3

4 14.Kuru bağırsak emtiası 15.Pamuk, tarama, imalat, hallaç, pamuklu yorgan ve yatak imalathanesi 16.Alkollü içki fabrikaları, tütün - sigara fabrika ve depoları ile satıģ yerleri 17.Ziftli ve kartonlu kâğıt 18.Depolar 19.Kıymetli evrak, pul, antika eģya, ziynet, koleksiyon ve tablolar, eskicilerde bulunan mallar 20.Çiftlik binaları, besihane ve hayvanlar 21.Süpürge emtiası, imalat, depo ve satıģ yerleri 22.Kuyumcular ve kuyumcu atölyeleri 23.Kürk ve deri imalathaneleri ile depo ve satıģ yerleri 24.Adi kâgir iģ hanları 25.ĠĢ hanları içinde bulunan yanıcı, patlayıcı maddeler ile imalat yapan iģyerleri 26.Sel, seylap ve yer kayması riski bakımından bodrum, zemin ve toprak seviyesinin altında kalan mahaller ile riske açık mahaller 27.Yangın riski açısından; ÇarĢıkapı, GedikpaĢa ve bu semtlerin civarında bulunan yerler, KapalıçarĢı dahil 28.Ġzmir'de YeĢildere ve Kemeraltı dahil 29.Ankara'da Çarıkçılar 30.Bursa'da Yeni Tabakhaneler mevkii 31.Köylerde ve belediye sınırları dıģında bulunan konutlar 32.Senenin büyük bir bölümünde boģ kalan yazlıklar 33.Zemin ve bodrum katlarda yer alan daire binaları ve içinde bulunan eģyalar 34.Çatısı olmayan binalar 35.DıĢ yüzey izolasyonu olmayan binalar maddelerle ilgili olarak riskin kabul edilmesi halinde asgari %100 sigorta bedelinin %20 si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müģterek sigorta Ģeklinde yapılacaktır. C.ġiRKETiMiZCE KABUL EDiLMEYEN RiZiKOLAR 1. AhĢap bina ve bunların içindeki muhteviyat 2. Bakımsız ve bitiģiğinde ahģap bina bulunan yarı kâgir mesken binalar ve ev eģyaları 3. Baraka, gecekondu... vb. yapılar 4. Yarı kâgir konut binası ve ev eģyası için enflasyona endeksli poliçe 5. Havai fiģek depo ve fabrikaları 6. Barut, dinamit, patlayıcı maddeler ile kibrit depo ve fabrikaları 7. Keten iģleme tesisleri 8. Gece kulübü, bar, saz, pavyon, meyhane, taverna, diskotek... vb. 9. Siyasi parti genel merkezi, Ģube ve ilgili bina ve muhteviyatı ile seçim büroları 10.Tarlada ve açıktaki emtia 11.Adi kâgir ve kâgir olmayan bina ve muhteviyata paket poliçe yapılamaz. 12.Suni sünger imalathane ve satıģ yerleri 13.Seyyar satıģ yeri haline getirilmiģ yerlerde bulunan emtia 14.Deniz üzerindeki tesisler / platformlar (kara bağlantısı olmayan) 15.Yer altı madenciliği D.ġiRKETiMiZiN ÖN ONAYI ALINMADAN AġAĞIDAKĠ BÖLGELERDE BULUNAN BODRUM VE ZEMiN KATLARA SEL VE SU BASKINI TEMiNATI VERiLMEYECEKTiR. 1. Daha önce sel - su baskını yaģanmıģ lokasyonlar 2. Dere, nehir yatakları, deniz kenarı yakınında bulunan lokasyonlar AĢağıda listede bulunan adresler için Ģirketimiz ön izni ile sel - su baskını teminatı verilebilir. Ġstanbul: Ayamama, Cendere, Çırpıcı Dereleri Mevkii, Alibeyköy, Esenler (Çinçin Deresi), Kağıthane, KasımpaĢa, Ayazağa, Bağcılar,Bahçelievler, BayrampaĢa, BeĢiktaĢ (Fulya, Ihlamur), Beykoz, Büyükçekmece, Cennet Mahallesi, Cevizli, ÇarĢıkapı, Çukurbostan, Eminönü, Eyüp, GaziosmanpaĢa, GedikpaĢa, GüneĢli, Güngören, Haznedar, ikitelli, KapalıçarĢı, Kartal, Kaynarca, Kurbağalıdere, KuĢdili,Küçükçekmece, Küçükköy, Merter, Ortaköy (Dereboyu), Pendik, Sarıyer, Sefaköy, Soğanlık, fiıhlı, Topkapı, Tozkoparan, Tuzla, Ümraniye, Yenibosna, Zeytinburnu Ġzmir : Melez Çayı ve çevresi, Çiğli, Güzelbahçe, Narlıdere, Alsancak, Bayraklı, Bostanlı, Çamdibi, Çınarlı, Hatay Caddesi, ikiçeģmelik, KarĢıyaka, Kemeraltı,KordonPoligon, YeĢildere Kocaeli: Dilovası, Köseköy, Gölcük, Gebze 4

5 Muğla: Bodrum, Marmaris Yalova: Çınarcık Balıkesir: Bandırma; Cumhuriyet Meydanı, Dere Mahallesi, inönü Caddesi, Acar Caddesi, Sunullah Mahallesi Çanakkale: Piri Reis ve Balıkesir Caddeleri, Kayseri Ahmet PaĢa Bulvarı, Fevzi PaĢa Mahallesi Düzce: Melen Deresi ağzı ve yatağı Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi nin sahil kesimleri Trabzon - Artvin arası: Rize, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Bartın, Zonguldak il ve ilçeleri, sahil Ģeridi, (Orta ve Doğu Karadeniz), Arhavi, Hopa, Yusufeli ilçeleri Amasya, Aksaray, Kırıkkale ve ilçeleri Antalya: Yamansa Mevkii, Alanya Mersin: Kent merkezi, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mezitli Beldesi, Tarsus, Kızkalesi (Erdemli ilçesine bağlı), Akdeniz ve Mavi Deniz mahalleleri Antakya: Merkez, Ulus Meydanı, Yer Altı ÇarĢısı Kıbrıs: Lapta bölgesi Karadeniz Ereğli: Çetin Apatay Bulvarı, Kavaklık Mahallesi Ören Köyü Mevkii Adapazarı: Merkez Ankara: Bent Deresi, Çıkrıkçılar, Kızılay, Sıhhiye, Sincan, Ulus Bursa: Yeni Tabakaneler Edirne: Merkez, Enez, ipsala, Meriç, Uzunköprü, Sarayiçi, Kapıkule, Karaağaç Kırklareli: Kayalı Barajı civarı E- POLiÇELERDE UYGULANACAK ASGARi MUAFĠYETLER Tarifesi olan iģlere tarifede belirtilen muafiyetler ve koasüranslar uygulanacaktır (deprem, terör gibi). Yangın branģında seylap teminatı verilmesi halinde seylap teminatına; Sivil Rizikolarda: Euro karģılığı TL sini geçmemek kaydı ile sigorta bedelinin %2 si. Ticari ve Sınai Rizikolarda: Bina, emtia, demirbaģ gruplarının her biri için sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet, her bir grup için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aģan kısmından sorumludur. a. Bina, sabit tesisat ve dekorasyon b. Emtia c. Makine, techizat, demirbaģ ve diğer tesisat gruplarının her biri için uygulanır. Her bir hasarda uygulanacak azami toplam muafiyet Euro karģılığı TL ile sınırlıdır. Seylap teminatında riziko yerinin toprak seviyesinin altında olması halinde; Sel veya su baskını sigortası %100 sigorta bedelinin %20 si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile müģterek sigorta Ģeklinde yapılacaktır. Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmıģ bulunan oran nispetinde hasara iģtirak eder. AĢağıda yazılı olan yerlere yangın branģına ait poliçelerde fırtına teminatının verilmesi halinde hasarın %5 i oranında muafiyet uygulanacaktır. Fırtına hasarında Bursa Kestel bölgesi, Mudanya, Balıkesir, Bandırma, Ayvalık, Çanakkale il merkezi, Gelibolu, Antakya, iskenderun, Sarıseki; Muğla, Bodrum, Fethiye, Datça; izmir ili ve ilçeleri; Antalya ili ve ilçelerinde toplam sigorta bedelinin %1 ini aģmamak üzere her bir hasarda hasarın %5 i oranında muafiyet uygulanacaktır. AĢağıdaki bölgeler için Genel Müdürlük ten yazılı onay alınmadan fırtına teminatı verilmeyecektir. ANTALYA: Alanya, Konaklı, Payallar; BALIKESiR: Ayvalık; izmir; MUĞLA: Bodrum, Fethiye, ANTAKYA: iskenderun, Sarıseki F- VERiLMEYECEK TEMiNATLAR 1. Yangın genel Ģartları ile istisna edilmiģ teminatlar 2. AĢağıda belirtilen ve yangın reasürans anlaģmalarımız gereği hariç tutulan iģler 3. Her çeģit mecburi dahili reasüranslar, kademeli sigortalar, geçici teminat ve tali Ģirket iģleri (yüksek oranlı iģtirakler) 4. Ġlk ateģ esasına dayalı poliçeler dahil olmak üzere (GLHH-T ve depremde uygulanan alt limitlerden baģka) dilimli kuvertürlü poliçelerveya sigortalar 5. All risk poliçeler ve (muafiyetli poliçeler gibi) değiģik Ģartlarla küvertürler 6. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dıģındaki koasüranslı iģler 7. Mal sigortası ile ilgili olmayan rizikolar (üçüncü Ģahıs mesuliyet, iģveren mesuliyet, iģçi tazminat sigortası, kara, hava, nakliyat gibi) genelde baģka branģ altında olan rizikolar veya nesneler 8. Poollar dan, birliklerden ve broker lere verilen sigortalama otorizasyonlarından kaynaklanan sigortalar 9. Siyasi rizikolar istisna klozuna uygun olmayan siyasi rizikolar 10. Nükleer enerji riziko istisna klozu,1994 (LNMA 1975a) na tabi olan nükleer / atomik poollar ve rizikolar Bundan baģka, aģağıdaki Radyoaktif istisna Klozu uygulanacaktır: 5

6 Nükleer riskten ileri gelen zarar icin yapılan ozel bir anlaģma ile yapılmadıkca aģağıdaki hadiselerden dolayı / haric maruz kalan veya iliģkin olan herhangi bir ziyan, zarar, masraf veya maliyet teminat kapsamı dıģındadır: 1. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nukleer artıklardan veya nükleer yakıtın yanmasının sebebi olan iyonize radyasyonlar 2. Herhangi bir nukleer tesis, reaktor veya diğer nukleer fabrikaların radyoaktif, toksit, patlayıcı veya diğer tehlike veya bulaģtırıcı mallar 3. Herhangi atomik silah veya atomik veya nukleer dağılma ve / veya erimeden ileri gelen reaksiyon veya radyoaktif gucu 4. Herhangi bir radyoaktif cevherin toksit veya diğer tehlikeli veya bulaģtırıcı mallar ĠĢbu istisna nukleer yakıt dıģında, endüstriyel, zirai, tıbbi, bilim veya bunun gibi barıģ nitelikli niyetler icin hazırlanan, nakledilen,depolanan veya kullanılan radyoaktif izotoplar icin geçerli değildir.bulaģmadan, kirlenmeden, isten, tozdan, kimyasal çökeltilerden, karıģtırmalardan, zehirlemelerden, kirlilik, epidemik hastalıklar dahil olmak üzere ancak limitsiz olarak ayak ve ağız hastalıklarından ileri gelen ziyan veya zararlar temin edilemez. Bu istisna aģağıdaki rizikolardan direkt olarak ileri gelen ziyan ve zararlar için uygulanmaz. 1. Yangın, infilak, yıldırım, uçak çarpıģması 2. Araç çarpması, sonik patlama (ses patlaması) 3. Herhangi bir tank veya borudan kazaen su akması 4. Ayaklanma, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler 5. Fırtına, dolu yağıģı 6. Sel, tufan 7. Deprem 8. Toprak kayması, çökmesi 9. Kar ağırlığı, çığ 10. Volkan patlaması Reasürans anlaģmalarının Ģartları değiģtirilmez ve ozellikle bu istisnalar değiģtirilemez ve iptal edilerek yerine baģka klozlar konulamaz. 1. Uydular, uzay aracları, fırlatma aracları ve fırlatma sahasındaki buyuk unsurlar gibi uzay ve uzaya iliģkin rizikolar 2. Karadan uzak, deniz uzerindeki tesisler, platformlar... vb. sigortalar 3. Her çeģit zirai ve muhendislik sigortaları 4. Banka iģlem sigortaları dahil olmak uzere, senetler ve kredi sigortaları 5. AnlaĢmalardan doğan mesuliyet, beyana dayanan adli masraģar ve police limitlerini aģan hasarlar 6. YetiĢen, duran ve kurumakta olan bitkiler, odun, kereste 7. Yer altı madencilik... vb. her turlu yer altı faaliyetleri ve kıymetleri 8. AĢağıdaki gibi transmisyon ve dağılım hatları: Teller, kablolar, direkler, pilonlar, standlar, kuleler ve herhangi nevi sub - tesisler dahil olmak uzere, tum nakil ve dağıtım tesislerine iliģkin hatlar. Bu istisna elektrik, guc dağılımlı olan telefon veya telgraf sinyaller ve görsel veya iģitsel olsun olmasın tum iletiģim sinyalleri dahildir ve istisna bunlarla sınırlı değildir. Bu istisna sigortalı olan yapıdan 150 m den uzak olan yer altında ve üstünde olan ekipmanlar icin de uygulanır. Bu istisna nakil ve dağıtım hatlarına iliģkin ekipmanların hem fiziki ziyan veya zararları hem iģ durmasından ziyanlar hem de diğer dolaylı ziyanlar için gecerlidir 9. Türk deprem tarifesine uygun verilmeyen deprem teminatları 10. Maytap, havai fiģek, imalat, iģleme ve depo yerleri 11. Patlayıcı imal, iģleme ve depo yerleri 12. Sunta levha ve sıkıģtırılmıģ talaģ 13. Sigorta bedelinin %10 unun uzerinde iģ durması veya kar kaybı sigortaları Yangın poliçesi ile verilmeksizin hırsızlık riskleri; hırsızlık teminatı yangın ile birlikte verildiğinde aģağıdaki riskler istisna edilecektir: 1. Adi hırsızlık 2. Açıklanamayan kayıplar 3. Kuyumcu paket 6

7 4. Vezne ve taģınan para Uygulamada dikkat edilecek hususlar: 1.Her risk kabulü için teklif formunun tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir TL ve üzeri yerler için sigorta konusu riziko, emtia bedeli toplamı TL üzerinde olmak üzere toplamda sigorta bedeli TL nin üzerindeki rizikolar Ģirket elemanları tarafından görülmeden teminat verilmeyecektir. 2. Günümüzün ekonomik koģulları göze alınarak iģletmeler için moralite, mali bünye, emtia - stok alanı iliģkisi gibi ticari unsurlara dikkat edilecektir. 3. Günümüzde yeni yapılan inģaatlarda dıģ cephe kaplamalarında cam kullanılmaktadır. Bu değerlerin bina sigorta bedeline ilave edilerek teklif ya da poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir.kâr kaybı sigorta bedeli toplam varlıkların %40 ını geçmeyecektir. Yangın sigortaları için uygulamalar: Azami Sigorta Limitlerini aģan sigortalarda durum Teknik Müdürlüğe bildirilecek ve reasürans onayı alınacaktır. Yukarıda belirtilen Teknik Müdürlük yazılı iznine tabi iģler ve kabul edilmeyecek iģlerle ilgili azami dikkat ve özen gösterilmelidir. Teknik Müdürlük ten onay taleplerinde risk ile ilgili bilgilerin tam ve eksiksiz olması, riskin kabul edilip edilmeyeceği ve Ģirketimizin menfaati açısından son derece önemlidir. HIRSIZLIK SĠGORTALARI I- RĠZĠKO KABUL VE TEKLĠF GÖNDERME LĠMĠTLERĠ RĠZĠKO KONUSU YETKĠ LĠMĠTĠ Sivil Rizikolar TL Ticari Rizikolar TL Sınai Rizikolar TL II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR A- UYGULAMA ESASLARI 1. Hırsızlık teminatı acente tarafından iyi tanınan kiģilere verilmelidir. 2. Yangın sigortası, Ģirketimizce temin edilmemiģ risklere bu teminat verilmez. 3. Konutlarda bulunan ev eģyalarının tümünün sigorta kapsamına dahil edilmesi gerekir. 4. Zemin katlardaki ev eģyaları için demir parmaklık, ticarethanelerde ise koruma tedbirleri (demir parmaklık, kepenk, alarm... vb.) yoksa teminat verilmez. 5. Ev eģyaları içinde bulunan ruhsatlı silah, av tüfeği... vb. kıymetlerin poliçede mutlaka belirtilmeleri gerekmektedir. B- ġirketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLECEK RiZiKOLAR 1. Meskenlerde sanat eserleri, antika, ziynet eģyası, kürk, elektronik cihazlar, kıymetli halılar eģya sigorta bedelinin %10 una kadar verilebilir. 2. Nakit para, döviz ve menkul kıymetler (hisse senedi) 3. Uzun süre boģ bırakılan konutlar ile yazlıklar 4. Kürkçüler, elektronik eģya satıcıları, dericiler ve halıcılar 5. Müzik stüdyoları ve video kulüpleri 6. Gece kulübü... vb. eğlence yerleri 7. Sarraflar, kuyumcular ile mücevherat ve kıymetli madenlerden mamul eģya satan yerler 8. Antika halı... vb. eģya satan yerler 9. Ġstanbul'da Güngören, Bağcılar, Avcılar, Yenibosna, BayrampaĢa, GaziosmanpaĢa'da bulunan konfeksiyon atölyeleri; Laleli ve Aksaray'da bulunan konfeksiyon satıģ mağazaları C- ġirketimizce KABUL EDiLMEYEN RiZiKOLAR 7

8 1.ġehir hudutları dıģındaki mahallerde bulunan emtia ve eģyalar 2. Açık sahada bulunan her türlü eģya ve emtia 3. Her türlü içki, sigara ve Tekel maddeleri satıģ yeri ve depoları 4. Ġnternet kafeler 5. Cep telefonları satıģ yerleri ve depoları 6. Saatçiler KASA HIRSIZLIK SĠGORTALARI I- RĠZĠKO KABUL VE TEKLĠF GÖNDERME LĠMĠTLERĠ RĠZĠKO KONUSU YETKĠ LĠMĠTĠ Banka Kasaları TL Diğer Kasalar TL II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR 1. Kiralık banka kasalarına teminat verilemez. 2. Bankaların dıģındaki kasaların hırsızlık sigortaları, bu kasaların bulunduğu iģyerinin yangın ve hırsızlık sigortaları ile beraber yapılır. 3.Yazar kasalar ve benzin istasyonlarında bulunan kasalar ile ağırlığı 150 kg'nin altında olan kasalar için mutlaka Ģirketimizin ön müsaadesi alınacaktır. CAM KIRILMASI SĠGORTALARI I- RĠZĠKO KABUL VE TEKLĠF GÖNDERME LĠMĠTLERĠ RĠZĠKO KONUSU YETKĠ LĠMĠTĠ Konutlardaki Camlar TL Ticari Sınai Tesislerdeki Camlar TL II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR A- UYGULAMA ESASLARI 1. Cam kırılması sigortası için camlar mutlaka yerinde görülecek ve tamamının sağlam olduğu tespit edilecektir. 2. Bu tür sigortalar ancak yangın sigortaları ile birlikte verilebilir. B- ġirketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLECEK RiZiKOLAR Hususi surette imal edilmiģ renkli ve desenli pano ve vitrin camları ile vitraylar C- ġirketimizce KABUL EDiLMEYEN RiZiKOLAR 1. Devamlı surette boģ bırakılan binalar 2. Lokanta, oyun salonları, içkili yerler... vb. 3. Kolormatik camlar ve sera camları 4.Yerden yüksekliği 2 m den daha aģağıda bulunan pleksiglaslar 8

9 NAKLĠYAT SĠGORTALARI NAKLĠYAT SiGORTALARI RĠZĠKO KONUSU GEMĠDE TRENDE KAMYONDA UÇAKTA YETKĠ LĠMĠTĠ TL TL TL TL Sigorta bedeli bu limitlerin üstünde olan sigorta konusu iģleri, acenteler en kısa süre içinde bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğüne iletecektir. Bu bildirim yazılı olarak teklif tarihi ve saati, biliniyorsa hareket tarihi ve saati, uygulanan fiyat, teminat ve Ģartları da kapsayacak Ģekilde yapılacaktır. Acenteler, nakliyat emtia sigorta teklifleri açık ve eksiksiz bilgileri içerecek Ģekilde, vasıta bilgileri belli oldukları anda kısa sürede Ģirkete bildirileceklerdir. Poliçelerin teklif tarihi ile tanzim tarihi aynı olacaktır. Sevkiyatın baģlamıģ olduğu teklifler, dar teminat olarak sisteme girilmeli ve tanzim tarihinden önce sigortalı malda meydana gelmiģ hasarın/ hasarların teminat dıģı olduğunun bilgilendirilmesi yapılması gerekmektedir. II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR A- ġirketimizce KABUL EDiLEMEYEN RiZiKOLAR 1. Denizyolu sevkiyatlarında; tankerler için 15 yaģ, diğer gemilerde 35 yaģ üzerinde olan ve/veya klas belgesi olmayan ve/veya aģağıdaki klas kuruluģları haricinde bir kuruluģun verdiği klas belgesine sahip ve/veya ISM SertiĢkası olmayan ve/veya GRT nin altındaki gemiler ile yapılacak sevkiyatlar. Klas KuruluĢları: a. Bureau Veritas (BV) b. Del Norsk Veritas (DNV) c. Lloyd s Register of Shipping (LR) d. Nippon Kaiji Kyokai (NK) e. Korean Register of Shipping (K-R) f. Germanischer Lloyd (GL) g. China Classification Society (CCS) h. American Bureau of Shipping (ABS) i. Registro Italiano Navale (RINA) j. Russian Maritime Register of Shipping (RS) k. Indian Register of Shipping (IRS) l. Türk Loydu 2. CMR (Yurt dıģı taģıyıcının sorumluluğu) sigortaları 3. Gemi sahibinin menfaati ve navlun sigortaları 4. Güverte yükleri 5. Malın alıcı tarafından reddedilme riskleri 6. Motorlu, motorsuz ahģap ve yelkenli gemilerle yapılan yük taģımacılığı 7. Gemi niteliği olmayan, kendi imkanları ile sefer yapamayan, römorkör refakatinde çekilen deniz araçları (sal, mavna, duba... vb.) ile taģınan emtia sevkiyatları 8. Stockthroughput sigortaları 9. Konteynerler 10.Atölye ve depo riskleri 11.Freight forwarder (nakliye müteahhitliği) Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karģılık, müģterilerden aldıkları taģıma sipariģlerini kendileri ile çalıģan deniz, kara, hava ve tren yolu taģıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaģtıran firmaların taģınan yüke karģı sorumlulukları B- ġġrketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLECEK RiZiKOLAR AĢağıda belirtilen emtia ve rizikolar için Ģirketimizden ön onay alınarak teklif ve /veya poliçe tanzim 9

10 edilmesi zorunludur. 1. Ambar sorumluluk sigortası, her türlü sorumluluk sigortaları ile yurt içinde çalıģan taģımacılık Ģirketlerinin yurt içi taģıyıcı sorumluluk sigortaları 2. Her türlü dökme mallar 3. Katı, sıvı veya gaz halinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı emtialar 4. Frigofik kamyonlarla yapılacak taģımalar 5. Her türlü kıymet sevkiyatları (nakit, çek, tahvil, kıymetli maden ve mücevherat) 6. Sergileme riskleri 7. ilaç, serum, aģı, kan emtiası 8. Küspe, gübre, üre, balık unu 9. Dinamit, patlayıcı imaline mahsus TNT (Trinitrotoluen)... vb. emtialar 10.Her türlü dökme ürün (Ģeker, pirinç, kahve, kakao, susam, buğday, un, soya fasulyesi... vb.) 11.Ġran a gerçekleģtirilecek sevkiyatlarda, Avrupa Birliği,,Ġngiltere ve ABD ile BirleĢmiĢ Milletler in aldığı kararlar, yaptırımlar kapsamında değerlendirme yapılacaktır. Ġran a gerçekleģtirilen sevkiyatlara Sanction Limitation and Exclusion Clause kloz Ģartları dahilinde teminat verilmesi değerlendirilecek olup, sevkiyatlarda iran menģeli firma ve Ģahıslara teminat verilmeden önce, Genel Müdürlük ten onay alınacaktır. 12.Irak, Afganistan, Ġran, Cezayir, BangladeĢ, Bolivya, Çad, Kolombiya, Kongo - Brazaville, Kongo - Kinshasa (DR Kongo), Gürcistan, Hindistan (KaĢmir, Assan, Nagaland, Manipur, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh), Endonezya, Kenya, Angola, Burundi, Eritre, Yukarı Karabağ, Estonya, Ermenistan, Nepal, Niger, Nijerya, Kuzey Kore, Pakistan, Filipinler, Abazya, Çeçenistan Cumhuriyeti, Ürdün, Suudi Arabistan, Filistin Ġdari Bölgesi (Batı ġeria, Gazze, Mount Scopus ve Mount Olives dahil), Somali, Gine - Bissau, Liberya, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Kazakistan, Tacikistan, Yemen, Zimbabve, Lübnan, Etiyopya, FildiĢi Sahili,Ġsrail ve Mali ye gerçekleģtirilecek sevkiyatlar C- ġġrketimiz TARAġNDAN YÜKSEK RiSKLi GÖRÜLEN SEVKiYATLARDA DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR AĢağıda belirtilen emtialarla ilgili teklif ve/veya poliçe hazırlanmasından önce özel Ģartlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. Kömür, küspe, gübre, üre, Ģeker, pirinç, kahve, kakao, susam, buğday, un, soya fasulyesi... vb. dökme olarak gerçekleģtirilen emtia sevkiyatları iģ ve teminat bazında incelenmeli ve muafiyet, ölçüm eksiklikleri, gözetim (survey), kızıģma, bozulma, böceklenme, ambar buğusu notu, nitelik kaybı... vb. Ģartlar dikkate alınarak uygun risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. 2. Dinamit, TNT... vb. patlayıcı emtialarda sigortalı, sevkiyat yeri, istenilen teminat dikkate alınarak teminat verilmeli ve özel Ģartlar oluģturulmalıdır. 3. Hurda demir, tomruk, cam, kristal, porselen, fayans, kâğıt, MDF - laminat gibi emtialar sevkiyat ve talep edilen teminat bazında değerlendirilmeli,gerektiği durumlarda muafiyet, ambar buğusu notu... vb. Ģartlar uygulanmalıdır. 4. Her türlü dondurulmuģ ve soğutulmuģ gıda ürünleri (deniz ürünleri, et, yaģ sebze - meyve... vb.) emtiaları sevkiyat yeri ve talep edilen teminat bazında değerlendirilmeli ve gerektiği durumlarda muafiyet, 24 Saat Arıza Klozu Ģartları,bozulmalara ait not... vb. Ģartlar uygulanmalıdır. 5. Çelik boru, rulo sac, demir, çelik... vb. emtia sevkiyatları talep edilen teminat bazında değerlendirilmeli ve gerektiği durumlarda muafiyet, paslanma, ambar buğusu notu... vb. Ģartlar uygulanmalıdır. 6. KullanılmıĢ, ikinci el ve/ veya tamirat amacıyla sevkiyatı gerçekleģtirilen her türlü makine, ekipman ve elektronik emtia sevkiyatlarında dar teminat kapsamında, sigorta teminatı verilmesi gerekmektedir. D. DAR TEMiNAT ile KABUL EDiLEBiLECEK RiZiKOLAR AĢağıda belirtilen emtialar için Genel Müdürlüğün onayı ile kamyon klozu veya Institute Cargo Clauses (C) klozu ile sigorta edilebilir. 1. Cam ve camdan mamul emtialar 2. YaĢ sebze - meyve 3. Çimento (kâğıt torba ambalajlı) 4. Fayans, seramik, plaka halinde mermer ve granit... vb. emtia 5. Kömür emtiası 6. Yumurta emtiası 7. Tıbbi ve laboratuar malzemeleri 8. Kürk, deri emtiası 9. Motorlu araçlar 10.Her türlü kâğıt emtiası (gazete, peçete, rulo kâğıt... vb.) 11.Her türlü ev eģyaları 10

11 12.Alkollü ve alkolsüz her türlü içecekler 13.Ham petrol, fuel oil ve türevleri 14.Her türlü kimyevi madde emtiası 15.Tomruk ve kereste emtiası 16.Taze ve/veya dondurulmuģ ve/veya soğutulmuģ gıdalar 17.Tütün, tütün mamulü... vb. emtia 18.Petrol ve türevleri (gaz, motorin, benzin, fuel oil, nafta, kullanılmıģ her türlü makine, elektrik emtia... vb.) 19.Yurt içi taģıyıcı sorumluluk sigortaları 20.KullanılmıĢ, ikinci el ve/veya tamirat amacıyla sevkiyatı gerçekleģtirilen her türlü makine, ekipman ve elektronik emtia sevkiyatları NOT: Yukarıda belirtilen rizikolar için KAMYON KLOZU yükleme, aktarma, boģaltma hariç ve Institute Cargo Clauses (C) teminatından daha geniģ bir teminat talep edilmesi halinde Genel Müdürlüğün onayı Ģarttır. UYGULAMA ESASLARI 1. Gümrüğe gelmiģ ve sevkiyatı tamamlanmıģ emtialar için poliçe tanzim edilmesinde Ģirketimizin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tür tekliflerin TAM ZiYA veya DAR TEMiNAT KAMYON KLOZU (yükleme boģaltma aktarma hariç) teminatı verilerek poliçelendirilmesi gerekmektedir. 2. Denizyolu taģımalarında, taģıyıcı geminin; a) tarihli Institute Classification Clause a göre IACS (International Association of Class Societies) üyesi bir klas kuruluģu veya Türk Loydu ile klaslanmıģ olması b) ISM (International Safety Management) sertifikası bulunması c) Muteber bir P&I sigortacısı ile sigortalı olması d) Kuru yük gemisi ise 35 yaģından daha yaģlı olmaması e) Tanker ise 15 yaģından daha büyük olmaması f) Avrupa Topluluğu nun Kara Listesinde bulunmaması Ģartları aranmakta olup, taģıyıcı geminin yukarıda sayılan Ģartların tamamına aynı anda sahip olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tüm Ģartlara haiz olması Ģartıyla birlikte 20 yaģından büyük gemilerle taģınacak emtialar için aģağıda belirtilen cetvele göre ilaveten Gemi YaĢ Zammı Ek Primi uygulanması gerekmektedir yaģ arası için %0, yaģ arası için %0, yaģ arası için %0,30 35 yaģından büyük gemiler ile 15 yaģından büyük tanker ile taģınacak emtialara teminat verilememektedir. 3. Gemi ile yapılan sevkiyatlarda, TL sini aģan iģler, beher gemide yüklü emtia, reasürans kabul limitlerimizin takibi amacıyla,sevkiyat gerçekleģtiren gemi ismi, IMO numarasını içerecek Ģekilde günlük olarak acenteler tarafından bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine iletilecek ve Bölge Müdürlükleri bilgi amacıyla Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğüne bildirilecektir. 4. GeniĢ teminatla sigortalanmıģ tam yük gemi sevkiyatlarında ya da gübre, kömür, üre, hurda demir, pirinç gibi emtiada veya kâğıt, sac, demir, çelik benzeri kolay hasarlanabilir emtiada, teminata bakılmaksızın, sigortalının, varma mahalli veya limanında muteber bir eksper veya gözetim Ģirketine boģaltmada gözetim yaptıramaması halinde, bu yükler Ģirketimizin görevlendireceği kuruluģ veya kiģiler tarafından gözetime tabi tutulacaklardır. Bu nedenle bu tür sevkiyatların Bölge Müdürlükleri tarafından sürekli olarak takip edilip ekspere ya da gözetim firmasına bildirilmesi zorunludur. 5. Harp ve grev teminatı sadece deniz ve havayolu taģımaları için sevkiyat anındaki cari Londra fiyat ve Ģartları ile uygulanmaktadır. Karayolu taģımalarında harp teminatı verilememekte olup, sadece grev rizikosu için teminat sağlanmaktadır.ġstisna edilen bölgeler haricinde cari ek prim %0,05 tir. Ġstisna edilen bölgelere yapılacak taģımalar için harp ve grev teminatı istenmesi halinde yükleme öncesi Genel Müdürlük ile temasa geçilerek cari fiyat ve Ģartların belirlenmesi gerekmektedir. 6. DondurulmuĢ ve soğutulmuģ ürünlerin nakliyesinde (onayı alınmak Ģartıyla) soğutma havalandırma aygıtlarında 24 saatlik arıza klozu mutlaka poliçelere ilave edilecektir. (kamyon ve demiryolu klozu hariç olmak kaydıyla). 7. Açık kasa kamyonlarda yapılacak karayolu taģımacılığında ıslanma rizikosu teminat haricidir. 8. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yapılacak sevkiyatlarda sigorta bedeli üzerinden %1 tenzil-i muafiyet uygulanacaktır. 9. Dökme yüklerde sigorta bedeli üzerinden %1 ve minimum Euro muafiyet uygulanacaktır. 11

12 10.Hırsızlık hasarlarında (I.C.C.(A)1.1.82) sigorta bedeli üzerinden %1 ve minimum Euro muafiyet uygulanacaktır. 11.Ġhracat sigortaları, mal satıģ Ģeklinin mutlaka CIF olan ve poliçede sigortalı isminin yurt dıģındaki alıcı olduğu durumlarda; primleri döviz olarak Ģirketimize ödenmesi Ģartıyla yapılabildiğinden bu hususlara dikkatle uyulmasını rica ederiz. 12.Ġhracat sigortalarında poliçelerin sigorta bedelleri, fatura kıymetinin teklif tarihindeki Merkez Bankası döviz alıģ kuru ile ithalat sigortalarında ise Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması sonucu bulunacaktır. 13. Ġhracat iģlemlerinde gider vergisi tahakkuku yapılmayacaktır. Yatırım teģvik belgeli ithalat iģlemlerinde, kesinlikle gider vergisi tahsil edilecektir.ġhracatı teģvik belgesi ve dahilde iģleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat iģlemlerinde, teģvik belgesinin bir kopyasının temini ve yapılan ithalatın teģvik konusuna uygun olması halinde, teģvik belgesinin tarih ve numarasının poliçe üzerine yazılması kaydıyla gider vergisi istisnası uygulanacaktır. 14. Nakliyat emtia sigortalarına ait tanzim edilen poliçeler, kanun gereği iptal edilememektedir. Ġptali gereken hallerde mutlaka iptal nedeninin geçerli evraklar ile belgelenmesi, aynı anda kayıtlara alınması ve poliçe orijinalinin iadesi gerekmektedir. a. Sevkiyatın iptal edilmesi durumunda (nakliyeci firmadan yazı istenecek) b. Dain-i mürtein sıfatıyla zaten sigortasının olduğu öğrenildiğinde (diğer Ģirketin yaptığı poliçe istenecek) c. CIF gelen bir malın, yurt dıģından yapılmıģ sigortası öğrenildiğinde (fatura veya poliçe istenecek) 15. Nakliyat emtia sigorta tekliflerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aģağıda belirtilmiģtir. a. Sigortalının Türk menfaati olması b. Emtia cinsinin açıkça belirtilmesi, bir seferde birden çok çeģitli emtia taģınıyor ise gruplandırılarak açıklıkla belirtilmesi c. Ambalaj cinsinin detaylı olarak belirtilmesi d. TaĢınan emtianın net ve brüt ağırlığının açıkça belirtilmesi e. Hareket tarihi ve saatinin açıkça belirtilmesi f. Teklif saat ve tarihinin fiili sevkiyattan önce olması g. Gemi ile yapılacak sevkiyatlarda fiyat geminin teknik özelliklerine göre tayin edildiği için gemi adının, özelliklerinin öğrenilmesi ve gerekli hallerde Ģirketimizden bilgi alınması h. GeniĢ teminat talep ediliyorsa tarife talimatlarına mutlak uyulması ve karayolu taģımalarında taģımayı yapacak kamyon ve sürücüleri hakkında gerekli tedbirlerin alınması i. Sigorta bedelinin yurt içi taģımalarda TL cinsinden, yurt dıģı taģımalarda döviz cinsinden belirtilmesi.ġstenilen teminat cinsinin belirtilmesi j. BaĢlangıçta ve bitiģte ek sefer var ise belirtilmesi k. Aktarma var ise belirtilmesi l. Yurt dıģı taģımalarında satıģ Ģeklinin mutlaka öğrenilmesi ve poliçeye yazılması NOT: Nakliyat emtia sigortalarında poliçe baģına alınacak asgari brüt prim tutarı 26,25 TL 'sidir. KIYMET SiGORTALARI Kıymet nakliyatı sigortalarına konu olan; her türlü kıymetli kâğıt, bono, çek, senet, altın, gümüģ, mücevher, para, efektif sevkiyatlarının sigortaları için Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğünden onay alınacaktır. Kıymet nakliyatı sigortalarının riziko değerlendirmesinde; a. TaĢınan kıymetin cinsi b. Sevkiyatın baģlangıç ve bitiģ yeri c. Sigortalının banka veya diğer kuruluģlar olması (bankalar tarafından gerçekleģtirilen kıymet sevkiyatlarında daha düģük fiyat uygulanmaktadır.) d. Kıymetin taģınma Ģekli (silahlı görevliler refakatinde, memur eģliğinde, zırhlı araçla, posta veya kargo... vb.) e. Sevkiyatı gerçekleģtirilecek kıymetin sigorta bedeline temel olacak değeri (gerçek değer, ikame değeri) Bilgilerinin edinilerek Ģirketimize iletilmesi gerekmektedir. NOT: Nakliyat kıymet sigortalarında poliçe baģına alınacak asgari brüt prim tutarı 26,25 TL'sidir. TEKNE SiGORTALARI Tekne sigortalarında Bölge Müdürlükleri ile acentelerin risk kabul etme ve poliçe kesme yetkisi bulunmamaktadır. Tüm teklifler ve poliçeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanmaktadır. 12

Risk Kabul Yönetmeliği 2008

Risk Kabul Yönetmeliği 2008 Risk Kabul Yönetmeliği 2008 YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. RİSK KABUL YÖNETMELİĞİ 01.01.2008 İÇİNDEKİLER SAYFA YANGIN SİGORTALARI...1 Deprem Sigortaları...7 Hırsızlık Sigortaları...8 Cam Kırılması Sigortası...10

Detaylı

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ 1) Acentelerimiz bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak şartıyla aşağıda belirtilen limitlere kadar iş kabulüne yetkilidir. 2) Bu yönetmelikte belirtilen

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

Toyota Asistanım TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın vinç ile kurtarılması. Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Toyota Asistanım TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın vinç ile kurtarılması. Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Toyota Asistanım TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiģtirilmesi hizmeti Benzin

Detaylı