ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19 Mayýs akþamý Erdem Sudabay ile Egecan Türkoðolu, 22 Mayýs akþamý Bulutsuzluk Özlemi sahne alýyor. Ayrýca festivale Almanya dan baþlayýp Ürdün de son bulacak olan 325 klasik otomobilin katýlacaðý klasik otomobil rallisi de dahil edildi. Yine 6 yýldan beri Ortaca Belediyesi, Dalaman Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi nin ortaklaþa düzenlediði Atatürk Köprüsü Bahar Þenliði de festival etkinlikleri kapsamýna alýndý. FESTÝVAL PROGRAMI 5.SAYFADA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3453 Gümrük kapýlarýnda oy kullanma iþlemi devam ediyor Dalaman Havalimaný Dýþ Hatlar Terminalindeki gümrük kapýsýna gelen gurbetçiler, kurulan sandýkta 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarýný kullandý. Dalaman Havalimaný Dýþ Hatlar Terminalindeki gümrük kapýsýna gelen gurbetçiler, kurulan sandýkta 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarýný kullandý. Uçaklardan inen yolcular, havalimaný uyarý iþaretleriyle oy kullanmalarý için gümrük kapýsýna yönlendiriliyor. Yurtdýþý seçmen kütüðüne kayýtlý olup olmadýklarý kontrol ediliyor. Sandýk görevlilerinden partilerin yer aldýðý pusulayý, zarf ve mührü alan vatandaþlar, hazýrlanan kabinlerde oylarýný kullanýyorlar. 7 Haziran seçimleri için oy kullanan Günay Erdoðan "Almanya'dan buraya tatile geldik. Bir Türk vatandaþý olarak oyumuzu kullandýk. Hepimiz için hangisi çok hayýrlý ve iyiyse baþýmýza onun gelmesini temenni ederiz. Herkese þimdiden hayýrlý uðurlu olsun " dedi. Almanya'dan tatile gelen Savaþ Kalýþ ise, "Hayatýmda ilk defa oyumu kullandým. Ýnþallah bütün ülkemiz için her þeyin hayýrlýsý olsun" diye konuþtu. Gümrük kapýlarýnda oy kullanma iþlemi 7 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. -ÖMER KUNDAKÇI CHP Muðla Milletvekili Demir: 6 OK A 6 VEKÝL YAKIÞIR KÖYCEÐÝZ DE SAZLIKLAR ALEV ALEV Köyceðiz gölü Gedova adasý mevkisinde çeþitli kuþ türlerinin yoðun olarak yaþadýðý sazlýkta yýldýrým düþmesi sonucu yangýn çýktý. Köyceðiz ilçesi, Köyceðiz gölü Gedova adasý mevkisinde çeþitli kuþ türlerinin yoðun olarak yaþadýðý sazlýkta yýldýrým düþmesi sonucu yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen alevler 5 hektarlýk sazlýk alaný sardý. Yangýna arazinin bataklýk olmasý sebebiyle karadan müdahale edilemediðinden kontrol altýna alýnamadý. Dalaman ve Köyceðiz Orman Ýþletme Müdürlüklerine ait yangýn söndürme ekiplerinin yangýnýn karaya ulaþmasýný engellemek için tedbir aldý. Yangýna yakýn yerde hayvanlarýný otlatan Nuri Ilgiç, Ortaca Adliye Sarayý nda görev yapan Cumhuriyet savcýlarý Adli Týp Kurumu Muðla Þube Müdürlüðünde seminere katýldý. ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME yangýnýn baþlamadan önce yýldýrým sesini duyduðunu söyledi. Yýldýrým sesinin ardýndan sazlýklardan duman yükseldiðini gördüðünü belirten Ilgiç, ateþin yükseldiði alanýn bataklýk olduðunu, itfaiyenin girmesinin imkansýz olduðunu kaydetti. Yangýn kendiliðinden söndü Akþam saatlerinde baþlayan yangýn 5 hektarlýk alanda etkili oldu. Herhangi bir müdahalenin mümkün olmadýðý sazlýk yangýný yaklaþýk 20 saat sonra hiçbir müdahale yapýlamadan rüzgarýn etkisini kaybetmesiyle kendiliðinden söndü. Yanan alandan zaman zaman dumanlar yükseldiði görüldü. Öte yandan ÖÇK bölgesi olan Köyceðiz Gölü, çeþitli kuþ türlerinin yoðun olarak yaþadýðý sulak alan olarak biliniyor. Ortaca Adliye Sarayý nda görev yapan Cumhuriyet savcýlarý Adli Týp Kurumu Muðla Þube Müdürlüðünde seminere katýldý. Ortaca Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yýlmaz ve adliyede görevli savcýlarýnda katýlýmýyla gerçekleþtirilen seminerde Adli Týp Kurumu Muðla Þube Müdürü Adli Týp Uzmaný Yrd.Doç.Dr. Mustafa Bülent Savran bilgiler verdi. Ortaca Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yýlmaz, seminerde vatandaþlarýn adli konularda iþlerinin daha hýzlý yürütülebilmesi için yapýlan yeni düzenlemelerin ele alýndýðýný ve verimli geçtiðini söyledi. -Ömer Kundakçý Ortaca da Engelliler Haftasý Etkinlikleri Ortaca daki Özel Eðitim Okullarý, Özel Eðitim Kurumlarýnda eðitim gören öðrenciler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde Engelliler haftasý dolayýsý ile eðlence düzenlediler. Etkinlik, Ortaca Cumhuriyet Caddesi ve Cengiz Topel caddesinde kortej yürüyüþü ile baþladý, Cumhuriyet meydanýnda yapýlan gösterilerle devam etti. Öðrencilerin sergilediði gösteriler ilgiyle izlendi. -Soner Aydýn Ortaca Emniyeti Vatandaþlarý bilgilendirdi Emniyet Genel Müdürlüðü Güvenlik Daire Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan bilgilendirme broþürleri Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan vatandaþlara daðýtýldý. Korsan ve taklite sýfýr tolerans, Toplantý ve gösteri yürüyüþü ve uyuþturucu ve kötü alýþkanlýklardan uzak durmak için Güvenli eðitim öðretim ortamý için gençlerle el ele adý altýnda hazýrlanan broþürler Ortaca pazaryeri ve caddelerinde vatandaþlara daðýtýldý. -Soner Aydýn Ýl baþkaný Yusuf Uludað Muðla için hedeflerini belirtti: HDP MUÐLA DA EN AZ 1 MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARACAK 4.SAYFADA 2015 genel seçimleri için Muðla nýn ilçelerini sýrayla gezen CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, seçim çalýþmalarýna Köyceðiz de devam etti. HABERÝ 5.SAYFADA

2 2 Ressam Naci Kartal, 7 inci kiþisel resim sergisini açtý Ressam Naci Kartal, 7 inci kiþisel resim sergisini Ortaca Likya Kültür Sanat Merkezi Sergi salonunda açtý. Ressam Naci Kartal, 7 inci kiþisel resim sergisini Ortaca Likya Kültür Sanat Merkezi Sergi salonunda açtý. Sergiyi gezen Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik, her biri birbirinden güzel, baþta ressam kartal olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyorum dedi. Öðrencilere destek Naci Kartal ýn resimlerinin satýþýndan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 19 öðrencinin okullarý bitinceye kadar destek saðlandýðý bildirildi. Katkýlarýndan dolayý Hava Trafik Kontrolörü Arzu Yolcu, Ortaca özel Yücelen Hastanesinde görevli Operatör Doktor Murat Çobanoðlu ve Özalp Eðitim kurumlarý kurucularýndan Elif Özalp Ýlhan a teþekkür belgeleri verildi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan konuklar, likya Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: MAYIS 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. kültür sanat merkezi sergi salonunda açýlan ressam Naci Kartal ýn 7. kiþisel resim sergisini gezdi. Naci Kartal kimdir? 1956 doðumlu mühendis. resim yapmaya, 2009 da, okul yýllarýndan sonra tekrar baþladý. Sergi resimleri tek temaya baðlý ve tamamen özgün çalýþmalardýr. Tüm resimleri sergilerde satýp yardým amaçlarý için kullanmaktadýr. -Kiþisel sergiler 2010 Ýspirtohane ksm karakalem, 2010 Necip Fazýl Kýsakürek ksm-karakalem, 2010 Yunusemre-ksm karakalem- siyah beyaz (lepra saðlýk vakfýna baðýþ) (43 resmin 37 si özgün) 2011 Ýspirtohane ksm akrilik - mavi, yeþil ve sarý (beren bebeðin göz ameliyatý için baðýþ) 2012 Yunus Emre ksm akrilik akdeniz de yeniçað (3 gencin öðrenimlerine tekrar dönmeleri için baðýþ) 2013 Ýspirtohane ksm akrilik -(2 yetim öðrenciye 4 yýl eðitim bursu) ayrýca, 2009 dan bu yana Ýstanbul da çeþitli merkezlerde 10 kadar karma sergiye katýlmýþtýr. -Tuncay Karaçelik Engelliler Sarçed'de buluþtu Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Dalaman ve Ortaca'da ikamet eden engelli çocuklar SARÇED'de bir araya geldi. Dalaman Belediyesi tarafýndan bir araya gelen engelli çocuklara ikramlarda bulunuldu Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Dalaman ve Ortaca'da ikamet eden engelli çocuklar SAR- ÇED'de bir araya geldi. Dalaman Belediyesi tarafýndan bir araya gelen engelli çocuklara ikramlarda bulunuldu. Gün boyunca oyunlar oynayarak eðlenen çocuklara öðle yemekleri Dalaman Belediyesi tarafýndan ikram edildi. Etkinliðe Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir ve Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz'da katýldý. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz "Bu hafta Engelliler Haftasý olarak kutlanýyor. Bu etkinliði düzenleyen herkese çok teþekkür ediyorum. Unutmamalýyýz ki her kiþi bir engelli adayýdýr. Ayrýca en büyük engel sevgisizliktir. Birbirimize sevgi ve saygý gösterelim. Her engelli vatandaþýmýzý topluma kazandýrmalýyýz. Bunu yapabilmemiz içinde engelli vatandaþlarýmýzýn rahat bir þekilde yaþamlarýný sürdürebilmelerini saðlayacak düzenlemeler yapmalýyýz " diye konuþtu. -Soner Aydýn Havacý Oldular, Havalarýný Attýlar Dalaman Hava Meydan Komutaný Albay Murat Selçuk Çol: "Bu çocuklar düne kadar sizlerin çocuklarýydý. Bu saatten sonra bizim, devletin çocuklarý. Yalnýz deðilsiniz. dedi Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 8 engelli ve ailesi, Hava Meydan Komutanlýðý'nda düzenlenen törenle "askerlik gururunu" yaþadý. Ellerine yakýlan kýnalarla davul zurna eþliðinde asker ocaðýnýn yolunu tuttular. Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 8 engelli ve ailesi, Hava Meydan Komutanlýðý'nda düzenlenen törenle "askerlik gururunu" yaþadý. Ellerine yakýlan kýnalarla davul zurna eþliðinde asker ocaðýnýn yolunu tuttular. Üniformalarýný giyerek tören alanýna gelen engelliler, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan askerlik yeminini etti. Yemin töreninin ardýndan engellilere terhis belgeleri verildi. Sýrtýmýz yere gelmez Dalaman Hava Meydan Komutaný Albay Murat Selçuk Çol, törende yaptýðý konuþmada, çok duygulandýðýný, aðlamamak için kendini zor tuttuðunu söyledi. Özel eðitim kurumlarýnda eðitim alan çocuklarý baþarýlarýndan dolayý kutlayan Çol, "Bu çocuklar düne kadar sizlerin çocuklarýydý. Bu saatten sonra bizim, devletin çocuklarý. Yalnýz deðilsiniz. Bu çocuklarýmýz 1 gün de eðitim alsa 8 ay da eðitim alsa baþarýlarý hiç eksik olmazdý. Evladýný davulla zurnayla askere gönderen bir milletin hiçbir zaman sýrtý yere gelmez ifadesini kullandý. Ýmkanlarýmýz elverse de askerliðimizi tam yapsaydýk Uygulamaya katýlan engelli Muhammet Zakir Korkmaz da duygularýnýn kelimelerle tarif edilemeyeceðini söyledi. Engellerinden dolayý askerlik yapamadýklarýný vurgulayan Korkmaz, "Türk Silahlý Kuvvetleri'nin bize verdiði deðerle bir gün de olsa askerlik yapýyoruz. Milli duygularýmýz daha da kabarýyor. Keþke imkanlarýmýz elverse de askerliðimizi tam yapsaydýk. Buna da þükürler olsun. Teþekkür ediyorum" dedi. Muhammet Zakir Korkmaz'ýn babasý Ýrfan Korkmaz ise her anne, babanýn yaþamak istediði, "evladýný askere gönderme" duygusunu kendilerinin de yaþadýðýný dile getirerek, bunun için Türk Silahlý Kuvvetleri'ne teþekkür etti. Önemli olan çocuklarýmýzýn mutluluðu Coþku Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eylem Tan engelliler haftasý vesilesiyle her yýl olduðu gibi çocuklarýmýz temsili askerlik yaptýlar. Bizler çocuklarýmýzýn mutluluðunu hedefliyoruz. Komutanlarýmýzýn da bizlere bu anlamda destek vermeleri bir günde olsa bizleri burada aðýrlamalarý çok anlamlý. Emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz diye konuþtu. -Ömer Kundakçý

3 3

4 4 Libya da saldýrýya uðrayan kuru yük gemisi Fethiye ye geldi. Ýl baþkaný Yusuf Uludað Muðla için hedeflerini belirtti: HDP MUÐLA DA EN AZ 1 MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARACAK HDP Muðla il baþkaný Yusuf Uludað Muðla için hedeflerinin en az 1 milletvekilliði olduðunu belitti. Köy köy kapý kapý geziyoruz. Muðla nýn her köþesinde partililerimiz çalmadýk kapý býrakmýyor. Çok olumlu karþýlanýyoruz. Partimizin ortaya koyduðu demokratik programa çok büyük teveccüh var. Suya atýlan taþýn yarattýðý etki gibi halka halka büyüyoruz dedi. ÝHALE ÝLANI T.C. GENÇLÝK VE SPOR BAKANLIÐI Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüðü (Kapatýlan) Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüðüne (Kapatýlan) baðlý Denizli, Pamukkale, Bekilli, Tavas, Milli Piyango, Muðla Erkek, Ortaca, Aydýn, Nazilli, Ýsabeyli, Adnan Menderes, Uþak Kýz, Uþak Erkek Yurt Müdürlüklerine Güvenlik Kamerasý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Pelitlibað Mah Sok. No: DENÝZLÝ MERKEZ/DENÝZLÝ b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 12 Adet IP Güvenlik Kamera Sistemi; 117 Ip Kamera alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Denizli, Pamukkale, Bekilli, Tavas, Milli Piyango, Muðla Erkek, Ortaca, Aydýn, Nazilli, Ýsabeyli, Adnan Menderes, Uþak Kýz, Uþak Erkek Yurt Müdürlükleri c) Teslim tarihi : Malýn teslim tarihi Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 60 takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yurtkur Denizli Bölge Md.(Kapatýlan).Pelitlibað mahallesi sk.no:4.pamukkale/denýzlý b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek olan kameralarýn, lenslerin, Kayýt Cihazý ve istemci bilgisayarlarýn marka ve modellerini belirtir çizelge(ayrý bir A4 kaðýtta sunulmak üzere) Teklif edilecek olan kameralarýn, lenslerin, Kayýt Cihazý ve istemci bilgisayarlarýn teknik þartnamede istenilen özelliklerini gösterir teknik döküman-kataloðu-manuali (Ýngilizce kaynak olarak verilebilir) 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bölge Müdürlüðü(Kapatýlan) Satýnalma Þefliði adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Denizli Bölge Md.(Kapatýlan).Pelitlibað mahallesi sk.no: 4.Pamukkale/DENÝZLÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: TUNA-1 NEDEN VURULDU... Libya açýklarýnda saldýrýya uðrayan Türk þirketine ait Cook Adalarý bandýralý "Tuna-1" isimli kuru yük gemisi Sahil güvenlik botu TCS 83 önderliðinde Fethiye körfezi Þövalye adasý yakýnlarýna demirledi. "Tuna-1" isimli kuru yük gemisindeki mürettebatýn ifade iþlemleri sürüyor. Libya açýklarýnda saldýrýya uðrayan Türk þirketine ait Cook Adalarý bandýralý "Tuna-1" isimli kuru yük gemisi Sahil güvenlik botu TCS 83 önderliðinde Fethiye körfezi Þövalye adasý yakýnlarýna demirledi. "Tuna-1" isimli kuru Ölen Ýlker Büyükdere nin yakýnlarý savcýlýktan bilgi aldý yük gemisindeki mürettebatýn ifade iþlemleri sürüyor. Gemiden önce cenaze sonra yaralýlar çýkarýldý Saldýrýda yaþamýný yitiren 3. Kaptan Ýlker Büyükdere nin cenazesi Sahil Güvenlik botu tarafýndan gemiden alýnarak Fethiye iskelesine getirildi. Kaptanýn cenazesi ambulansa konularak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Vali yardýmcýsý Kamil Köten, Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ve protokol üyelerinin hazýr bulunduðu karþýlamada Ýlker Büyükdere nin akrabalarý da yer aldý. Gemideki 2 Gürcü, 1 Türk mürettebat Sahil Güvenlik botuyla karaya getirildi. Burada ambulanslara alýnan mürettebat, kontrol amaçlý Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Savcýnýn gemide yaptýðý ilk incelemenin ardýndan hafif yaralý olduklarý öðrenilen 1'i Türk, 2'si Gürcistan uyruklu 3 mürettebat, Sahil Güvenlik botu ile limana getirildi, ardýndan ambulanslarla Fethiye Devlet hastanesine kaldýrýldý. Vücutlarýnda herhangi bir yara izi görülmeyen mürettebatýn hastanedeki kontrolleri yapýldý. Ýfade iþlemleri için asayiþ bürosuna getirilen yaralýlar, iþlemlerin tamamlanmasýndan sonra tekrar limandan sahil güvenlik botu ile gemiye götürüldü. Diðer mürettebat ise sýrayla gemiden alýnarak ifadelerine baþvuruluyor. Hiçbir uyarý yapmadan ateþ ettiler, uyarý muhtemelen bombaydý Asayiþ bürosundaki iþlemlerden sonra çýkýþta gazetecilerin sorularýný yanýtlayan geminin ikinci kaptaný Zafer Kalaycý, açýktan mil mesafede, karadan ve havadan saldýrýya uðradýklarýný söyledi. Ýkinci uçak saldýrýsýnýn da yaklaþýk bir saat sonra 18 mil açýkta gerçekleþtiðini belirten Kalaycý, "Kendi çabamýzla geminin makinesi hasar almadý ve gemiye karartma uyguladýk. Gizli gizli Girit Adasý'na doðru kurtulduk" dedi. Kalaycý, þunlarý söyledi: "Uyarý yapýlmadý çünkü benim vardiyamdý. Ben ikinci kaptaným. 4-8 vardiyasý benimdi. Hiçbir þekilde uyarý yapmadýlar. Onlarýn uyarýdan kastettiði muhtemelen bombaydý. Uyarýyý bombayla yaptýlar bize. Ýlk saldýrýdan sonra hedef küçülttük. Çünkü sahile paralel bir þekilde gidiyorduk. Kuzeye doðru dönünce hedef küçüldü." Saldýrýnýn ardýndan personeli toplamak için çalýþma yürüttüklerine iþaret eden Kalaycý, "Geminin üçüncü kaptanýyla personeli toplarken geminin kýç tarafýna bombalar isabet etti. O, arada kaldý. Biz kendimizi biraz yere attýk, içeri kaçtýk. O, arka taraftan dolanýrken bombalarýn, þarapnellerin arasýnda kaldý. Gemideki hasarý da gezdiðinizde göreceksiniz" diye konuþtu. Gemini birinci kaptaný Ünal Bilici nin ise ifadesini Fethiye Adliyesi'nde savcýya vereceði öðrenildi. Olay ne ise ortaya çýkarýlsýn Saldýrýda hayatýný kaybeden 3. kaptan Ýlker Büyükdere'nin cenazesini almak üzere Fethiye'ye gelen yakýnlarý, cumhuriyet savcýsý ile görüþtü. Fethiye Adliyesi'nde nöbetçi cumhuriyet savcýsýndan bilgi alan Büyükdere'nin yakýnlarý, buradan ayrýlýrken gazetecilere açýklamalarda bulundu. Ýlker Büyükdere'nin amcasý Mustafa Büyükdere, yeðeninin vefat haberini, Ýstanbul'da yaþayan kardeþinden aldýðýný belirtti. Cenazeyi almak için Fethiye'ye geldiklerini ifade eden Büyükdere, "Savcý beyden iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný rica ettik. Bekliyoruz. Cenazeyi alýr almaz otopsiye göndereceklermiþ" dedi. Büyükdere'nin diðer amcasý Hasan Büyükdere ise olaydan duyduklarýný üzüntüyü dile getirerek, "Beni dün 09.00'da gemicilik firmasýndan aradýlar. Ýlker Büyükdere'nin amcasý olduðumu öðrenmiþler. Libya açýklarýnda bir saldýrý olduðunu ve vefat ettiðini söylediler. Onun üzerine biz de Fethiye'ye geldik" diye konuþtu. Geminin ikinci kaptaný ile telefon görüþmesi yaptýðýný anlatan Büyükdere, þu bilgileri aktardý: "10 mil açýktayken önce bir topçu saldýrýsý olmuþ. Sanýrým karadan uzaklaþtýrmak istiyorlar. Bir süre sonra hava saldýrýsý olmuþ. Ýki defa saldýrý olmuþ sanýrým. Ýlker, geminin arka kýsmýnda açýkta merdivenlerden kaçmaya çalýþýyormuþ. Bu sýrada isabet almýþ. Ýlker de maalesef o esnada ölmüþ." Yetkililerden olayýn çok iyi takip edilmesini isteyen Büyükdere, "Devletin bu iþin takipçisi olmasý gerekiyor. Olayýn iç yüzünün aydýnlatýlmasý lazým. Gemide alçýpan olduðunu öðrendik. Ýspanya'dan yüklenmiþ. Devletin, sürecin hukuki takipçisi olmasýný istiyoruz. Baþka bir isteðimiz yok. Ne ise ortaya çýksýn" ifadesini kullandý. Öte yandan, Ankara'dan gelen olay yeri, bomba imha ve kriminal uzmanlarýndan oluþan 11 kiþilik ekibin Fethiye'ye gelerek, gemide inceleme yapacaklar. -Ömer Kundakçý

5 5 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19 Mayýs akþamý Erdem Sudabay ile Egecan Türkoðolu, 22 Mayýs akþamý Bulutsuzluk Özlemi sahne alýyor. Ayrýca festivale Almanya dan baþlayýp Ürdün de son bulacak olan 325 klasik otomobilin katýlacaðý klasik otomobil rallisi de dahil edildi. Yine 6 yýldan beri Ortaca Belediyesi, Dalaman Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi nin ortaklaþa düzenlediði Atatürk Köprüsü Bahar Þenliði de festival etkinlikleri kapsamýna alýndý. Festival Programý 1.Gün Cumartesi 18.30: Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn Okunmasý ve Kortej Yürüyüþü. Yer: Ortaca Festival Alaný 20.30: Ortaca Folklor Araþtýrma Derneði 5.Halk Gecesi (Halk Oyunlarý, Köy Seyirlik Oyunu, Yörük ve Çiftçi Defilesi, Yerel Sanatçýlar, Müzik Þöleni) 2.Gün Pazar Yer: Dalaman Çayý Atatürk Köprüsü 11.00: Ortaca Belediyesi Önünden Ücretsiz Servis Otobüslerinin Atatürk Köprüsü ne Hareketi ve Bisikletçilerin Geliþi 11.30: Dalaman, Ortaca Halkýnýn Köprüde Buluþmasý 12.00: Ücretsiz Çekiliþ Biletlerinin Daðýtýlmasý 12.30: Ege Yolcu Grubu Motorcularýnýn Köprü Geçiþi 13.00: Saygý Duruþu, Ýstiklal Marþý ve Açýlýþ Konuþmalarý 13.30: Dostluk ve Özlem Aðaç Fidan Dikimi 14.00: Murat Baþaran Halk Konseri 15.00: Grup Maraton Konseri ve Ödüllü Yarýþmalar Yer: Ortaca Festival Alaný 21.30: Murat Baþaran Halk Konseri 3.Gün Pazartesi 20.30: THM Korosu Konseri 4.Gün Salý 20.00: 19 Mayýs Yürüyüþü (Belediye Yaný Tören Alaný- Atatürk Bulvarý- Cengiz Topel Caddesi- Þerefnazbaþoðlu Sokak- Cumhuriyet Caddesi- Festival Alaný) 21.00: Erdem Sudabay Anadolu Rock Müzik Konseri 22.00: Egecan Türkoðlu Rock Müzik Konseri 5.Gün Çarþamba 20.30: Belgesel Film Gösterisi Kimseye Etmem Þikayet 21.30: Anadolu Afrikalýlar Dayanýþma Derneði Halk Danslarý 22.00: Pireli Orkestra Müzik Grubu Pop Konseri 6.Gün Perþembe 10.00: Festival Bisiklet Yarýþý Toplanma Yeri: Ortaca Belediyesi (Güzergah: Kemaliye Mahallesi Muhtarlýk Bürosu - Ortaca Þehir Anýtý) 20.30: Bisiklet Yarýþý Ödülleri ve Plaketlerin Verilmesi 21.00: Türker Özdemir ve Benhur Dönmez THM Konseri 22.30: Hasan Birgül THM Konseri 7.Gün Cuma 20.30: Belediyespor Futbolcularýnýn Tanýtýmý ve Teþekkür Belgelerinin Verilmesi 21.00: Betül Görgülü Þan Konseri 21.30: Bulutsuzluk Özlemi Konseri Yer: Dalyan Kaunos Kral Çay Bahçesi 20.30: Turizm Otelcilik Halk Oyunlarý Gösterisi 21.00: OFAD Geleneksel Defilesi 21.30: Ýlker Gülcan Akrobasi Gösterisi (Yetenek Sizsiniz Finalistleri) 22.00: Anadolu Afrikalýlar Dayanýþma Derneði Halk Danslarý 22.30: Grup Maraton Konseri 8.Gün Cumartesi Yer: Atatürk Bulvarý 09.00: Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Klasik Otomobillerinin Geçiþi 21.00: Ortaca Belediyesi TSM Korosu Konseri (Þef: Çiðdem Akbulut) Yer: Tuhafiye Pazar Yeri Festival Alaný 9.Gün Pazar 11.00: Festival Pikniði (Türker Özdemir ve Ferhat Cam Eþliðinde) Yer: Dalyan Mahallesi Günlük Mesire Alaný CHP Muðla Milletvekili Demir: 6 OK A 6 VEKÝL YAKIÞIR 2015 genel seçimleri için Muðla nýn ilçelerini sýrayla gezen CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, seçim çalýþmalarýna Köyceðiz de devam etti genel seçimleri için Muðla nýn ilçelerini sýrayla gezen CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, seçim çalýþmalarýna Köyceðiz de devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi nin 6 okuna 6 milletvekili yakýþtýðýný belirten Demir, Köyceðiz de sokak sokak, kapý kapý dolaþarak esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. 24. Dönem milletvekili olarak TBMM nde halkýnýn vekili olduðunu ifade eden Demir, Biliyorsunuz ben bitirmekte olduðumuz 24. Dönem TBMM de sizin vekiliniz olarak gerek Ankara da gerek Türkiye de gerek bölgemizde elimden gelen çabayý gösterdim. Siz partililerim de hocam senin bir dönem daha gitmen gerekiyor. Gençleri yetiþtireceksin dediniz. Önüme bir genç verdiler arkama bir genç verdiler. Ýnþallah en az 4 milletvekili ile meclise gideceðiz. Muðla dan 6 oka 6 milletvekili götüreceðiz ve 8 Haziran da da Kemal Kýlýçdaroðlu nu Baþbakan yapacaðýz. Bundan hiç kuþku duymayýn dedi Kimse Ben Yoksulum Demeyecek Seçim kampanyalarý için iki yýl boyunca yoðun bir þekilde çalýþtýklarýný belirten Demir, Gerçekten 2 yýldýr çalýþtýðýmýz yaþanacak bir Türkiye sözü ve programýný hazýrladýk. Bu programý herkes okumalý. O kadar önemli ki herkes kendisini bu programda bulabilir. Emekli, asker, çiftçi, kadýn, aile, yoksul, genç herkes var dedi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn ilk 4 maddesinin deðiþtirilemez olduðunu söyleyen Demir konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: Anayasanýn 2. Maddesi diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti. Yani devletimiz sosyal bir hukuk devletidir. Bu ne demek? Bu ülkede kimsenin aç yatmamasý, yoksul gezmemesi ve baþkasýna el açmamasý anlamýna geliyor. Her Türk vatandaþýnýn ben geçinemiyorum, ben yoksulum, evimde çorba piþmiyor dediði zaman anayasal olarak bunu anayasal olarak isteme hakký var. Sosyal devlet olmanýn bir gereði budur. Bu ülkeyi yönetenlerin bu ülkede yoksul insan býrakmamasý gerektiðini belirten Demir, ama gelin görün ki anayasanýn 2. Maddesine göre AKP iktidarý 13 yýldýr bu görevi yapmadý. Yoksulluðu yok etmedi tam tersine yoksulluðu arttýrdý. 13 yýlda 22 milyona Köyceðiz Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý Köyceðiz Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý, 5 kategoride, 9-10 Mayýs tarihlerinde Köyceðiz Belediye Düðün Salonunda yapýldý. Köyceðiz Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý, 5 kategoride, 9-10 Mayýs tarihlerinde Köyceðiz Belediye Düðün Salonunda yapýldý. Köyceðiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Gökova/Akyaka, Muðla merkez, Milas ve Denizli'den gelen 110 sporcunun katýldýðý turnuvada, kategorilerinde ilk üçe giren sporculara kupa,4.-9. olan sporculara madalya; ayrýca, Miniminiklerde yarýþan tüm sporculara madalya verildi. Miniminikler kategorisinde, Dalaman'dan Alperen Özcan birinci, Fethiye'den Hüseyin Ege Atlý ikinci, Fethiye'den Ali Berk Toker üçüncü oldu. Minikler kategorisinde, Denizli'den Ceylin Tikveþli birinci, Fethiye'den Mihriban Hekimoðlu ikinci, Gökova/Akyaka'dan Sýla Eylül Türkoðlu üçüncü oldu. Küçükler kategorisinde, Ortaca'dan Nafiz Ediz Ýlhan birinci, Köyceðiz'den Orhan Efe Eryýlmaz ikinci, Köyceðiz'den Barýþ Koç üçüncü oldu. Yýldýzlar kategorisinde, Fethiye'den Mehmet Hekimoðlu birinci, Milas'tan Mustafa Pehlevan ikinci, Erdað Eryýlmaz üçüncü oldu. Açýk kategorisinde, Ýzmir Seferihisar SK sporcularýndan Onat Uður Aslan birinci, Osman Yatkýn ikinci, Ortaca Belediyespor sporcusu Okan Ýnci üçüncü oldu. -Hafta sonu satranç heyecaný Mayýs tarihlerinde Dalaman Bahçeþehir Koleji'nde Dalaman Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý yapýlacak. Sporcular yaþ gruplarý hangi kategoride yer alýyorsa o kategoriye kayýtlarý dikkatle yapmalýdýrlar. Ýsteyen sporcu bir üst kategoride veya Açýk kategorisinde oynayabilir. Kategorilerinde ilk üçe girenlere kupa, sporcuya kadar madalya, Miniminikler kategorisinde yarýþan tüm sporcuya madalya verilecek. -Tuncay Karaçelik yakýn yoksulumuz oldu. Geçinemiyor, muhtaç. AKP iktidarý 13 yýldýr yoksulluðu yok edeceðine, yoksulluðu oy toplamak için yönetiyor dedi. CHP iktidarýnda yoksulluðu sýfýrlayacaklarýný vurgulayan Demir, Biz dünyanýn en zengin 20 ülkesinden biriyiz, G20 ülkelerinden birisiyiz. Bu ülkelerde yoksul insan yok. Çünkü devlet destekliyor. Devlet bu insanlarýn onurlu bir insan olmasý için çalýþýyor. Kemal Kýlýçdaroðlu en iyi 10 hesap uzmanýndan biri. Dolayýsýyla sosyal devletin hükümleri gereði halkçý iktidarda oluþturulan bütçede yüzde 2.9 ayýrýlýnca yoksul yok, borçlu yok. Devlet en az 720 lira bir aile yardýmý yapacak. Bütçeden verdiðiniz vergilerin karþýlýðýný alacaksýnýz. Bütçenin % 54 ünü % 1 götürüyor, geri kalan % 46 yý da nüfusun % 99 u paylaþýyor. Gelir daðýlýmýndaki makas küçülttüðünde, aç ve yoksul insan olmayacak. Türkiye huzur ve mutluluk ülkesi olacak. Bu sosyal devletin yapmasý gereken en önemli görevlerdendir. CHP nin sosyal politikalarýnýn içerisinde en önemli konu yoksulu olmayan bir Türkiye yaratmaktýr. Türkiye de ki zenginliði hep beraber paylaþacaðýz dedi. Hakkýnýzý Alacaksýnýz 11 milyon emekli olduðunu söyleyen Demir, Cumhurbaþkanýnýn yaptýðý simit hesabýný hatýrlatarak, Bir simit bir çay yeseler 900 lira asgari ücret. Ne yapsýn bu vatandaþ asgari ücreti 1500 lira yapacaðýz. Vatandaþlar ne yapýyor, yetmeyince gidiyor bankadan kredi alýyor. Borçlanýyor. Emeklilerimizin haklarýný intibak yasasýyla düzleyeceðiz. Avrupa nýn emeklisi gibi emeklerinin karþýlýðý iki bayram ikramiye vereceðiz emeklilerimize. Bu emeklilerimize kimsenin verdiði bir lütuf deðil bu ülkedeki onurlu her vatandaþýn hakkýdýr. CHP 8 Haziran da emeklilerin hakkýný verecek dedi. Ýktidar Metal Yorgunluðu Çekiyor Tarýmýn, çiftçiliðin Türkiye de bitirildiðini belirten Demir, Üreten bir Türkiye için tarýmda aile iþletmeciliðini yeniden canlandýracaðýz. Tarýmý yeniden canlandýracaðýz. dedi. Ýktidarýn metal yorgunluðu çektiðini söyleyen Demir, Gelin oy verin, Köyceðiz in çocuðu Burak Erbay ý da meclise götürelim. 7 Haziran da sandýða gidiyoruz, bir veriyoruz, 8 Haziran da iki alýyoruz. Yaþanacak bir Türkiye için 7 Haziran da AKP hükümetini alkýþlayarak gönderiyoruz. 8 Haziran da da alkýþlayarak Kemal Kýlýçdaroðlu nu baþbakan yapýyoruz. Ýfadelerini kullandý. Ziyaretlerini tamamlayan Demir, Köyceðiz den ayrýldý. -Tuncay Karaçelik

6 6 Ý L A N ORTACA MALMÜDÜRLÜÐÜ'NDEN Aþaðýda vergi numarasý ve TC numarasý, adý soyadý, vergi nosu, ana takip nosu, verginin türü ve miktarý yazýlý Dairemiz mükellefleri adýna düzenlenen ödeme emirleri, adý geçenlerin bilinen en son adreslerine bugüne kadar ne posta ile ne de memur eliyle teblið edilememiþtir. Bu nedenle 213 sayýlý Vergi Usul Kanunu'nun 103. ve müteakip maddeleri gereðince yapýlan ilan listelerindeki þahýslarýn yayýn tarihinden baþlayarak bir ay içinde Dairemize þahsen veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla ya da telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaktýr. Ýlan tarihinden itibaren bir ay içerisinde dairemize þahsen veya bilvekale müracaatta bulunmamýþ veyahut adreslerini bildirmemiþ olan mükelleflere ödeme emirlerinin bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. S.NO ADI SOYADI/ÜNVANI VERGÝ/TC NO ADRESÝ TAKÝP NO TÜRÜ MÝKTARI 1 TANER DEMÝR Sarýgerme/ORTACA /23 Ygv 2.773,87 2 TANER DEMÝR Sarýgerme/ORTACA /124 Stp 3.721,03 3 DALYAN AGORA LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /652 Stp 2.646,10 4 DALYAN PELOÝD LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /006 Stp ,74 5 SUZAN DAÞKIN Menteþe/MUÐLA /093 Kdv 2.506,84 6 SUZAN DAÞKIN Menteþe/MUÐLA /459 Ygv 9.681,19 7 YILMAZ DENÝZ Dalyan/ORTACA /139 Tpc 2.400,00 8 ONUR DEMÝRTAÞ Merkez/DALAMAN /116 Tpc 2.400,00 9 BAHADIR ÇÝFTÇÝ Atatürk Mh./ORTACA /301 Tpc 2.400,00 10 BAHADIR ÇÝFTÇÝ Atatürk Mh./ORTACA /302 Ygv 5.406,68 11 BÝROL ÇÝFTÇÝ Kiramettin Mh./MUÐLA /064 Ýpc 4.200,00 12 ALPARSLAN ÇETÝNKAYA Yokuþbaþý Mh./MUÐLA /011 Yökb 6.445,90 13 HASAN YÝÐÝT ÇITAK Cumhuriyet Mh./ORTACA /013 Yökb 7.087,67 14 ERKAN CURA Demirtaþ Mh./MUÐLA /584 Ygv 4.757,76 15 GÖKHAN UYGUN Þiþli/ÝSTANBUL /018 Yökb ,68 16 BSF LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /646 Kv ,18 17 BSF LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /006 Kv ,08 18 BSF LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /007 Kv ,07 19 BSF LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /567 Stp 5.843,98 20 BSF LTD.ÞTÝ Dalyan/ORTACA /440 Kv ,60 21 ALÝ BÝÞEN Dalaklý Mh./ORTACA /137 Yh ,90 22 HAYAL ÇAKMAK Orhaniye Mh./MUÐLA /005 Yökb 9.929,51 23 BÝLGEHAN LTD.ÞTÝ Terzialiler Mh./ORTACA /503 Stp ,94 24 ÝZZETTÝN BÝÇER Merkez Mh./DALAMAN /471 Ygv ,86 25 ÝZZETTÝN BÝÇER Merkez Mh./DALAMAN /530 Kdv ,92 26 ÝZZETTÝN BÝÇER Merkez Mh./DALAMAN /098 Stp 1.906,37 27 ÝZZETTÝN BÝÇER Merkez Mh./DALAMAN /532 Stp 2.512,14 28 MANFRED RICHARD HUBER Alanya/ANTALYA /578 Ygv ,06 29 BEHCET BAYEZIT Alanya/ANTALYA /416 Tpc 8.400,00 30 FATÝH UÐUR Dalyan/ORTACA /010 Stp 2.418,61 31 RAMAZAN TÜRK Acýpayam/DENÝZLÝ /126 Tpc 2.184,00 32 MEVLÜT TÜRK Terzialiler Mh./ORTACA /500 Tpc 2.508,00 33 UTKU ANIL KASA Kuþpýnar Mh./DENÝZLÝ /004 Yökb 4.590,34 34 AHMET ÇAÐLAR BALCI Tuzla/ÝSTANBUL /001 Yökb 8.132,40 35 TUNÇER BAKIRCI Muratpaþa/ANTALYA /311 Ygv ,88 36 BUKET ALACAÝN Dalyan Mh./ORTACA /064 Yökb ,19 37 ÝLKAY ALKAYA Yanýklar Köyü/FETHÝYE /066 Yökb 3.272,54 38 MEHMET ANMAK Atatürk Mh./ORTACA /273 Ygv ,58 39 ÝSMET KIRCA Yeþilyurt Mh./MUÐLA /618 Yh ,00 40 SEVGÝ AVCI Atatürk Mh.ORTACA /001 Yökb 7.949,44 41 SELÝM KURUTLU Erdemli/MERSÝN /343 Tpc 2.166,00 42 GÜNGÖR AYDIN Beþköprü Mh./ORTACA /221 Yökb 2.439,41 43 EMRAH AYDIN Osmangazi/BURSA /123 Tpc ,00 44 CEMAL CAN KALSEN Yenimahalle/ANKARA /014 Yökb 4.006,83 45 MURAT AYDIN Orhaniye Mh./MUÐLA /1219 Tpc 2.924,00 46 MEHMET TÝLKÝ Beyobasý /KÖYCEÐÝZ /266 Ýpc 2.426,00 47 REFÝK AYDIN Yerbelen Mh./ORTACA /172 Tpc 7.200,00 48 KAYHAN KARAHAN Osmangazi/BURSA /125 Ygv 6.605,10 49 KIYMET KARA Elmalý Köyü/DENÝZLÝ /0001 Yökb 2.850,98 50 NAMIK KAPLAN Fevziye Mh./ORTACA /218 Ýpc 2.240,00 51 SADULLAH ATLI Seydikemer/MUÐLA /001 Ecr 2.932,24 52 ADNAN DOÐAN Terzialiler Mh.ORTACA /002 Stp 2.790,04 53 ADNAN DOÐAN Terzialiler Mh.ORTACA /259 Stp 4.118,05 54 ADNAN DOÐAN Terzialiler Mh.ORTACA /245 Stp 4.660,90 55 TUNCA KUNDAKÇI Terzialiler Mh.ORTACA /020 Yökb 3.971,07 56 ARSLAN LTD.ÞTÝ Dalyan Mh./ORTACA /587 Ucz ,00 57 AZMÝ ARSLAN Terzialiler Mh./ORTACA /203 Ygv ,44 58 DENÝZ ARI Dalyan Mh./ORTACA /175 Tpc 2.400,00 59 GÖKER KOÇ Bornova/ÝZMÝR /013 Yökb 2.095,52 60 ALÝ OSMAN KÖK Yataðan/MUÐLA /822 Tpc 3.004,00 61 AYHAN KÖSE Ekþiliyurt Mh./ORTACA /427 Yh 1.992,00 62 ANTON LTD.ÞTÝ Terzialiler Mh./ORTACA /481 Ucz ,00 63 NÝZAM ÞAHÝN Ýlkadým/SAMSUN /471 Tpc 2.400,00 64 AYSUN KENDÜZ Zeytinburnu/ÝSTANBUL /798 Tpc 2.189,00 65 BAYRAM ÝÞKARA Terzialiler Mh./ORTACA /1326 Apc 4.456,00 66 JALE YÖNEY Fethiye/MUÐLA /5-6 Stp ,21 67 JALE YÖNEY Fethiye/MUÐLA /7-8 Kv ,80 68 SÝNAN EROL Manavgat/ANTALYA /7-8-9 Dv ,57 69 SÝNAN EROL Manavgat/ANTALYA / Dv 3.817,66 70 AYSUN EROL Manavgat/ANTALYA / Kv ,58 71 AYSUN EROL Manavgat/ANTALYA / Stp 3.667,89 72 YUSUF ÝNAN Çiðli/ÝZMÝR /220 Tpc ,00 73 HALÝL ÝLTEMÝR Gördes/MANÝSA /009 Yökb ,95 74 ÝBRAHÝM AKMAN Dalyan/ORTACA /052 Ýpc 2.000,00 75 CELAL KAYA Terzialiler Mh./ORTACA / Kv 3.774,57 76 AYLÝN IÞIK Buca/ÝZMÝR /007 Yökb 6.943,83 77 TUNCER DAÞDEMÝR Dalyan Mh./ORTACA /15-17 Kdv ,07 78 TUNCER DAÞDEMÝR Dalyan Mh./ORTACA /16-18 Kv 7.916,96 79 HATAY METAL LTD.ÞTÝ Kumluca/ANTALYA /125 Stp 6.303,53 80 KAMÝL GÜRAY KORKMAZ Dalyan Mh./ORTACA /003 Kv ,82 81 ERDEM GÜRBÜZ Cumhuriyet mh./ortaca /437 Ygv 2.008,39 82 CEYDA ERTEM Sincan/ANKARA /1-2 Stp ,88 83 CEYDA ERTEM Sincan/ANKARA /3-4-5 Stp 2.426,27 84 NURHAN BIEVER Güzeloba Mh./ANTALYA /003 Stp 4.979,49 85 NURHAN BIEVER Güzeloba Mh./ANTALYA /004 Kv ,68 86 DAMLA GÜLÞAH GÜRE Ortaca/MUÐLA /005 Ygv 2.324,60 87 BURAK ÝSMAÝL ERTEM Yukarý Mh.Güdül/ANKARA / Kv 6.736,70 88 HÝLAL GÜNGÖR Bahçelievler Mh./ISPARTA /005 Yökb ,38 89 HALÝL GÜNDÜZ Akarca Mh./FETHÝYE /467 Yh 3.600,00 90 HALÝL GÜNDÜZ Akarca Mh./FETHÝYE /107 Yh 2.505,00 91 ATÝLLA GÜNAYDIN Aydýnlýkevler Mh./YOZGAT /443 Ygv 2.127,82 RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: DEVAMI 7.SAYFADA ORTACA DA 73 GÖÇMEN Ortaca'da yasa dýþý yollarla yurtdýþýna götürülmeye çalýþýlan Suriye, Burma, Afganistan ve Erirte, uyruklu 73 kaçak, yakalandý. Ortaca'da yasa dýþý yollarla yurtdýþýna götürülmeye çalýþýlan Suriye, Burma, Afganistan ve Erirte, uyruklu 73 kaçak, yakalandý. Gökbel Mahallesi Kýþla mevkisinde 3 minibüs gören ve þüphelenen muhtar Mehmet Aslanpay, durumu Dalyan Jandarma Karakol Komutalýðý'na bildirdi. Ýhbar üzerine olay yerine giden ekipler minibüslerde, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu Suriye, Burma, Afganistan ve Eritre uyruklu 73 kaçaðýn olduðunu tespit etti. 7'si çocuk 73 kaçak Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý'na getirildi. Buradaki ifade iþlemlerinin ardýndan kaçaklar, saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra sýnýr dýþý edilmek üzere Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Minibüs þoförleri yakalandý Jandarma ekipleri kaçaklarýn bulunduðu minibüslerin þoförlerinin olay yerinden kaçtýðýný belirledi. Bir süre sonra olay yerine yakýn bir yere taksi çaðrýldýðý bilgisini alan ekipler taksi duraðý ile iletiþime geçti. Taksi ile çaðýrýlan yere giden ekipler Sinan R, Fahri Y, ve Bülent S.'yi gözaltýna aldý. Þüphelilerin kaçaklarý Ýstanbul'dan aldýðý, Ýzmir üzerinden karayoluyla Ortaca'ya getirdiði öðrenildi. Gözaltýna alýnan þüphelilerin ifade iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edileceði bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI Portekiz Yolcularý Döndü AB Projesi kapsamýnda Nisan tarihleri arasýnda Portekiz e giden Dalyan HF Týnaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eðitimlerini tamamladý. AB Projesi kapsamýnda Nisan tarihleri arasýnda Portekiz e giden Dalyan HF Týnaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eðitimlerini tamamladý. Portekiz e proje ortaðý Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Dalyan HF Týnaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 40 öðrenci ve 3 öðretmen katýldý. Dalyan HF Týnaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ýlhan Küçükünal, Proje çalýþmalarý boyunca öðrencilerin Pasta ve Çikolata sanatlarý üzerine çalýþmalar yaptýklarýný, Portekizin ünlü tatlýsý Natta yapýmýný öðrenen tüm öðrencilerin sertifikalandýrýldýðýný söyledi. Öðretmenler ve öðrencilerin Porto, Braga, Barcelos, Varzým, Lizbon ve Guýmares kentlerine kültür gezileri yaptýklarýný ve çok memnun kaldýklarýný söyleyen Küçükünal, Farklý bir ülke ve farklý kültürler görmenin öðrencilerimize çok þey kattýðýný düþünüyoruz. Önümüzdeki yýllarda da proje çalýþmalarýna devam edeceðiz. Öðrencilerimize daha fazla yurtdýþý imkaný saðlamaya çalýþacaðýz dedi. -Tuncay Karaçelik

7 7 Yüksel Sarý ÝZTUZU BELÝRSÝZLÝÐÝ TEDÝRGÝN EDÝYOR. 15 Yýl öncesine kadar Dalyan Belediyesi tarafýndan iþletilen Ýztuzu plajý, Büyük Þehir Yasasýnýn yürürlüðe girmesiyle birlikte 30 Mart 2014 seçimleri sonrasýnda Ortaca Belediyesi tarafýndan iþletilmeye baþlamýþ, daha sonra da Muðla Valisi baþkanlýðýndaki Muðla ya Hizmet Vakfý ile Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý Müsteþarý baþkanlýðýndaki Türkiye Çevre Koruma Vakfý ortaklýðýnda kurulan MUÇEV tarafýndan gerçekleþtirilen bir telefon ihalesi sonucunda DALÇEV adýndaki yabancý ortaklý bir þirkete devredilmiþti. Telefonla ihale olur mu? Olmuþtu iþte! MUÇEV yetkilileri ihalenin yapýlacaðýný ihaleye katýlacaklara telefonla haber verdiklerini, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ise kendilerine herhangi bir tebligat yapýlmadýðý için ihaleden haberdar olmadýklarýný açýklarken; durumdan vazife çýkaran yöre halký da ihalenin nasýl ve kaça verildiði ile deðil, her ne olursa olsun plajýn kamunun elinde kalmasý için mücadele ediyordu. Peki ama, plaja gidip oradan yararlanmak isteyen bir vatandaþ her iki durumda da para ödeyeceðine göre plajýn iþletmesi kamu veya özel þirket elinde olmuþ ne fark ederdi? Çok þey fark ederdi. Çünkü kýyýlar kamu malýydý ve parasý olsun veya olmasýn bütün yurttaþlar eþit þekilde yararlanma hakkýna sahipti. Bu yüzden koylarýn ve 6.SAYFADAN DEVAMLA kýyýlarýn kapý konularak, giriþ ücreti ödenmesi þart koþularak halka kapatýlmasý Anayasa nýn ruhuna, Ýnsan haklarýna ve eþitlik ilkesine açýkça aykýrýydý. Bunun tek istisnasý ise iþletmenin kamu elinde olmasýydý. Çünkü kamu malýndan elde edilen gelir þurada veya burada ama mutlaka kamu yararýna kullanýlacaðýndan, iþletme kamu elinde olduðu sürece kapý konulup giriþ ücreti alýnmasýnda herhangi bir mahsur olmazdý. Diðer yandan mesele sadece para meselesi de deðildi. Plajýn iþletmesi ancak kamunun elinde bulunduðunda oradaki doðal yaþam güvencede olabilir, böylelikle baþta Ýnsanlar olmak üzere Caretta Carettalarýn ve oradaki diðer canlýlarýn haklarý korunabilirdi. Bu yüzden sadece Dalyan halký deðil, bütün bölge halký gece gündüz demeden soðuk kýþ günlerinde nöbet tutarak, destansý bir mücadele yürüterek haklarýný savundular. Kararlýydýlar, Ýztuzu Plajý kapan kaçanýn elinden kurtarýlmalý ve yeniden kamuya kazandýrýlmalýydý. Sonunda baþardýlar ve kuþkulu ihale iptal edildi. Her ne kadar plaj iþletmesi Ortaca Belediyesi yerine Muðla Sýtký Koçman Üniversitesine verilmiþse de bu bir kayýp deðildi. Tam tersine Ýztuzu Plajýnýn geleceðinin bir bilim merkezine býrakýlmýþ olmasý, oradaki doðal yaþam açýsýndan büyük bir güvence olabilirdi. Þu anda Ýztuzu Plajý nýn Boðaz Aðzý ve Daðdibi mevkii iþletmesi Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi tarafýndan kurulan bir iktisadi iþletmeye devredilmiþ durumda. Bölge halký bu kararý benimsedi ve çok sevindi. Ortaca Belediyesi de plajdaki kendisine ait þezlong, þemsiye,vidanjör, servis teknesi ve jeneratör gibi gerekli araçlarý bir yýl süreyle ve bedelsiz olarak Muðla Sýtký Koçman Üniversitesine býraktýðýný açýklayarak desteðini ilan etti. Ancak,bütün bunlara raðmen bölge halký yine tedirgin. Bu seferki tedirginliðin nedeni de plajýn geleceði konusundaki belirsizlik. Bu yüzden çeþitli söylentiler ortalýðý sarmýþ durumda. Diyorlar ki; Üniversite plajýn iþletilmesini baþkalarýna devredip, sadece aldýðý paraya bakacakmýþ Diyorlar ki; Üniversite, plajýn iþletilmesini yeniden ihalesi iptal edilen o þirkete devredecekmiþ Diyorlar ki; Eðer üniversite yýllardýr belediyelerin yaptýðýný yapamayacak, kapýya birini koyup makbuz kesmeyi, üç tane þezlongu kiralamayý beceremeyecekse þimdiden çekilmelidir. Biz bu çýlgýnca söylentilerin hiç birine inanmýyoruz. Her þeyden önce bir bilim yuvasýnýn lekelenmesine izin verileceðini sanmýyor ve bu hususta sayýn rektörümüze güveniyoruz. Diðer yandan ise ancak plajýn geleceði ile ilgili belirsizliðin ortadan kaldýrýlmasý halinde bu söylentilerin son bulacaðýný belirtmek istiyoruz. Bu yüzden, plaj iþletmesinin üçüncü kiþilere devredilip edilmeyeceði, kapý konulursa giriþ ücretinin ne olacaðý, içeride yönetimin nasýl olacaðý, Caretta Caretta larýn korunmasý ve spor amaçlý yürüyüþlerin güvenli þekilde yapýlabilmesi için kumsal boyunca nasýl tedbir alýnacaðý, doðal yaþamýn korunmasý için neler yapýlacaðý, elde edilen gelirin hangi oranda, nerelerde kullanýlacaðý ve yöre halkýnýn da görüþlerinin alýnýp alýnmayacaðý gibi sorularýn cevabýnýn bilinmesi gerekiyor. Bölge halký Ýztuzu Plajý için yýllardýr mücadele ediyor. Daha önce plaja yapýlmak istenen bir oteli engellemiþti. Þimdi plajýn yabancý ortaklý bir þirkete devrini önledi. Ýki gün önce de toplanýp kumsalý boydan boya elleriyle temizledi. Gerçekten hiç anlayamýyorum! Üniversitemiz bu kadar dinamik bir halký neden deðerlendiremiyor, neden onlarýn desteðini arkasýna almayý düþünmüyor? Ýztuzu için yerel idarecilerle ve bürokratlarla toplantý yapýyor da, ayný amaçla kurulmuþ, üstelik kendilerini kanýtlamýþ olan platformlarý, dernekleri ve gece gündüz fedakarca mücadele etmiþ olan bu insanlarý neden dinlemiyor? Oysa bir üniversite için yerel halkla iç içe ortak çalýþmalar yürütmekten daha zevkli ne olabilir? Bence sayýn rektörümüz bunu düþünmeli. ÝLAN - ORTACA MALMÜDÜRLÜÐÜ'NDEN S.NO ADI SOYADI/ÜNVANI VERGÝ/TC NO ADRESÝ TAKÝP NO TÜRÜ MÝKTARI 92 EMRE GÜNAL Ekþiliyurt Mh./ORTACA /003 Yökb 4.331,45 93 BÝLGEHAN ÝLHAN Altýntaþ Mh./DALAMAN /7-8-9 Stp ,81 94 BÝLGEHAN ÝLHAN Altýntaþ Mh./DALAMAN /010 Kdv ,39 95 ALTAN EROL Bahçelievler Mh./MANAVGAT /3-4-5 Stp ,11 96 KAHRAMAN GÖKÖZ Gürpýnar Mh./KÖYCEÐÝZ /034 Tpc 2.400,00 97 MURAT GÖÇER Beþköprü Mh./ORTACA /707 Ygv 3.149,37 98 SEVÝM RADANLI Maraþ Mh.Dalyan/ORTACA /044 Gf 4.544,78 99 UFUK GÝRGÝN Atatürk Mh./ORTACA /596 Tpc 2.400, UFUK GÝRGÝN Atatürk Mh./ORTACA /476 Ýpc 2.400, HASAN TOKGÖZ Atatürk Mh./ORTACA /1-2-3 Stp , ÝBRAHÝM RADANLI Dalyan Mh./ORTACA /042 Gf 4.544, ÖMER AYTÝN Merkez Mh./ANTALYA /001 Stp , CÝHAN POYRAZ Beþköprü Mh.ORTACA /050 Ygv , EMEL PALU Beþköprü mh.ortaca /121 Ygv , DAVUT GENÇ Atatürk Mh./ORTACA /564 Stp 3.653, FATMA ÖZDEMÝR Hacýabti Mh./MÝLAS /528 Tpc 1.984, BÝRDAL TUNCER Cumhuriyet Mh./ORTACA /007 Stp , BÝRDAL TUNCER Cumhuriyet Mh./ORTACA /002 Stp 4.388, GAZELLE TARIM LTD.ÞTÝ Yeþilyurt Köyü/ORTACA /176 Stp , GAZELLE TARIM LTD.ÞTÝ Yeþilyurt Köyü/ORTACA /168 Stp 2.600, GAZELLE TARIM LTD.ÞTÝ Yeþilyurt Köyü/ORTACA /431 Kv , FEHMÝ FERMAN Beþköprü Mh./ORTACA /514 Tpc 2.400, ESRA ERGÜN Çiçek Mh. Bayraklý/ÝZMÝR /017 Yökb 3.783, BAYRAM ER Çeltikçi Mh.Söke/AYDIN /084 Ygv 2.317, EMÝR NARENCÝYE LDT.ÞTÝ Orhanbey Mh.Osmgazi/BURSA /072 Stp 3.294, ONUR DUMAN Beþköprü Mh./ORTACA /119 Ygv 7.407, GÖKHAN YILMAZ Dalyan Mh./ORTACA /101 Stp 2.347, ORTAÞ HARÝTA LTD.ÞTÝ Çaylý Mh./ORTACA /099 Stp 3.955, ORTAÞ HARÝTA LTD.ÞTÝ Çaylý Mh./ORTACA /332 Stp 2.558, ORTAÞ HARÝTA LTD.ÞTÝ Çaylý Mh./ORTACA /516 Stp 7.441, ORTAÞ HARÝTA LTD.ÞTÝ Çaylý Mh./ORTACA /527 Kdv 6.402, ORTAÞ HARÝTA LTD.ÞTÝ Çaylý Mh./ORTACA /076 Kdv , EMRAH DUKKAN Emirbeyazýt Mh./MUÐLA /006 Yökb 4.200, NAÝL YILDIRIM Sazak Mh./KÖYCEÐÝZ /385 Tpc 7.200, HÜSEYÝN YEÞÝL Foça Mah./FETHÝYE /343 Tpc , YAHYA ADAR Türkmen Mh./Ödemiþ/ÝZMÝR /087 Tpc 2.400, AHMET ÞANVER DURMUÞ Erdoðan Mh./TRABZON /379 Tpc 2.400, ARZU DURU Yunusemre Mh./KÜTAHYA /010 Yökb 7.824, OTM LTD.ÞTÝ Tuzla Mh./FETHÝYE /113 Stp 7.085, ORKA ÝNÞAAT LTD.ÞTÝ Cumhuriyet Mh./ORTACA /321 Dv , ORKA ÝNÞAAT LTD.ÞTÝ Cumhuriyet Mh./ORTACA /013 Kdv , ORKA ÝNÞAAT LTD.ÞTÝ Cumhuriyet Mh./ORTACA /327 Stp , SERKAN ERBAY O.Temiz Mh./Çankaya/ANK /100 Tpc 1.950, SÝNAN ERDOÐAN Gümbet/BODRUM /133 Ýpc 2.426, ESRA ERGÜN Çeçik mh.bayraklý/ýzmýr /017 Yökb 3.783, ÝBRAHÝM HALÝL EROL Kaynartepe Mh./DÝYARBAKIR /212 Tpc 3.600, GÜRBÜZ ERKUT Zafer Mh.Nazilli/AYDIN /009 Yökb 4.200,82 RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: DALAMAN DA ÝLK TARIM FESTÝVALÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Dalaman da Ziraat Odasý tarafýndan "1. Dalaman Tarým Festivali" düzenlendi. Dalaman da Ziraat Odasý tarafýndan "1. Dalaman Tarým Festivali" düzenlendi. Festival etkinlikleri kapsamýnda 23 üreticinin katýldýðý en güzel domates yarýþmasý düzenledi. Yarýþmada, domateslerde renk, lezzet, þekil, standartlýk, çekirdek durumu ve sertlik kriterlerine göre puanlama yapýldý. Jüri tarafýndan birinci Sezgin Yýldýz, ikinci Ýlhan Orhan, üçüncü ise Hasan Demir seçildi. Yýlýn örnek çiftçisi ise, yýllarca maden ocaklarýnda çalýþtýktan sonra emekli olan ve çiftçiliðe baþlayan Ýsmet Ermiþ seçildi. Dereceye girenlere protokol üyeleri tarafýndan ödülleri verildi. Öðrenciler tarafýndan folklor gösterisi yapýldý. Konuþmalarýn ardýndan Muðla Vali Yardýmcýsý Mehmet Fikret Çavuþ, Dalaman kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Köyceðiz kaymakamý Gürkan Demirkale, Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ziraat Odasý Baþkaný Tevfik Tayfun Tuncay ve katýlýmcýlar, açýlýþ kurdelesini keserek stantlarý gezdi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nazif Ekici Muðla'nýn tarýmsal potansiyeli çok yüksek olan illerden birisi olduðunu söyledi. Ekici "Eþsiz doðasý ve turizm kenti olmasýnýn yaný sýra kýrsal kesimde bulunan nüfus da bu bereketli topraklar üzerinde ikliminde uygun olmasý, hem bitkisel, hem de hayvansal üretimin yüksek olmasý ayrý bir deðer katmaktadýr. Muðla ilinde örtü altý domates yetiþtiriciliði, zeytin, nar, narenciye, badem, çam balý ve kültür balýkçýlýðý sektörlerinde ilk sýralarda gelmektedir. Narenciye üretiminde de Ege bölgesinde ilk sýrasýnda gelmektedir yýlýna baktýðýmýzda 238 bin ton ihracatýmýz vardýr yaþ sebze meyvede. Bin 480 kilometrelik kýyý þeridi olan ilimizde deniz kültür balýkçýlýðýnda ön sýralardayýz. Türkiye'nin yüzde 65'i sadece ilimizde üretilmektedir yýlýnda 35 bin ton, 30'dan fazla ülkeye balýk ihraç edilmiþtir. Bunun karþýlýðýnda da 230 milyon dolar milli ekonomiye katký saðlanmýþtýr. Rakamlardan anlaþýldýðý üzere ilimizde üretilen ürünlerin üretim ve kalite deðerleri oldukça yüksek olup ülkemizin iç tüketiminin yaný sýra ihracat þansýnýn da yüksek olmasý ve her sene de bunun artmasý ekonomimize önemli katkýlar saðlamaktadýr. Ýlimizde üretilen ürünlerin pazardaki pay miktarlarýný artýrmak için tanýtým faaliyetleri artýrýlmýþtýr. Yatýrýmcýlar bölgeye çekilerek markalaþmak amacýyla yeni tesisler kurmak için teþvik edilmektedir" dedi. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, tarým festivalinin Dalaman'da ilk kez düzenlendiðini, gelecek yýllarda daha da geniþletilerek fuar haline getirip, büyük bir organizasyon yapmayý hedeflediklerini kaydetti. Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek ise, Dalaman olarak çok güzel ve önemli bir gün yaþadýklarýný dile getirdi. Þimþek "Çünkü ilçemizde ilk defa bir tarým festivali, fuar anlamýnda bir tarým festivali düzenliyoruz. Bu ilçemiz için önemli, ilçemiz her þeyden önce turizmden ziyade bir tarým memleketi. Yaklaþýk 35 bin dönümlük TÝGEM arazisi, 30 bin tonluk narenciye üretimi, 2 bin 500 civarýnda çiftçi ailesiyle gerçekten Dalaman yöremizin ve ülkemizin önemli bir tarým potansiyeli olan bir ilçemiz. Bu anlamda bu festival gerçekten Dalaman için çok önemli, çok anlamlý olmuþtur. Bu bir baþlangýç, inþallah bundan sonraki yýllarda daha çok katýlýmlý, geliþtirilmiþ bir þekilde fuar olarak, bu etkinliði devam ettirmeyi düþünüyoruz" diye konuþtu. -Ömer Kundakçý

8 8 Yýlýn Ahisi Kaftanýný Valinin Elinden Giydi Bu yýl Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Ahilik ve Ahilik Kültürü Haftasý kapsamýnda düzenlenen bir tören ile Yýlýn Ahisi seçilen Hasbi Yabar kaftanýný ve plaketini Vali Amir Çiçek in elinden aldý. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ticaret Ýl Müdürlüðü, Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Muðla Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði ve Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) iþbirliði ile düzenlenen Ahilik ve Ahi Kültürü Haftasýnýn 8 incisi Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin organizasyonunda hazýrlandý. Bir hafta sürecek olan program kapsamýnda 12 Mayýs Salý günü Kurþunlu Camii yanýnda bir tören gerçekleþtirildi. Programa Muðla Valisi Amir Çiçek, Vali Yardýmcýsý Halit Deveci, Menteþe Kaymakamý Zeki Arslan, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Büyükþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cumhur Çoban, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Bayram Akça, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Þükrü Ayyýldýz, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Azim Çetin, Ýl Kurum Müdürlerinin yaný sýra MUTSO adýna Baþkan Yardýmcýlarý Mustafa Ercan ve Mehmet Diþcigil katýldý. Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Bayram Akça nýn Ahiliðin tarihine yönelik yaptýðý konuþmasý oldukça beðeni topladý. Prof. Bayram Akça, Herkes esnaf olabilir ancak herkes ahi esnafý olamaz. Bir kiþinin ÝHALE ÝLANI T.C. YÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Denizli Bölge Müdürlüðü Yurtkur Denizli Bölge Müdürlüðü (Kapatýlan) Honaz, Tavas, Bekilli, Ortaca, Fethiye, MPiyango F-G haricindeki Bloklar, Koçarlý, Nazilli, Yenipazar, Sultanhisar, Uþak Kýz Yurt Müdürlükleri bünyesinde yapýlacak olan Yangýn algýlama ve Ýhbar Sistemi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Pelitlibað Mah Sok. No: DENÝZLÝ MERKEZ/DENÝZLÝ b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 11 Adet Yangýn Algýlama ve Alarm sistemi Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Honaz, Tavas, Bekilli, Ortaca, Fethiye, M.Piyango, Koçarlý, Nazilli, Yenipazar, Sultanhisar, Uþak Kýz Yurt Müdürlükleri c) Teslim tarihi : Malýn teslim tarihi Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 105 takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yurtkur Denizli Bölge Md(Kapatýlan).Pelitlibað mahallesi sk. no:4. Pamukkale/DENÝZLÝ b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Standarda iliþkin belgeler: 1.Yangýn santralý UL, FM, LPCB, VDS, BSI uluslar arasý onaylarýndan en az ikisi 2.Dedektörler UL, FM, LPCB, VDS, BSI, CPD uluslar arasý onaylarýndan en az birisi Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Yangýn santralý ve Dedektörlerin teknik þartname doðrultusunda ayrý ayrý onaylarýný gösterir dökümanlar Teklif edilen ürünlerin marka ve modellerini gösterir çizelge(ayrý bir A4 kaðýtta belirtilmek üzere). Teklif edilecek olan yangýn alarm sistem elemanlarýnýn teknik þartnamede istenilen özelliklerini gösterir teknik dökümanlar, kataloglar, manualler vb. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bölge Müdürlüðü(Kapatýlan) Satýnalma Þefliði adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Denizli Bölge Md(Kapatýlan).Pelitlibað mahallesi sk. no: 4.Pamukkale/DENÝZLÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: ahi esnafý olabilmesi için bazý vasýflara sahip olmasý gerekmektedir. Yalan söylemeyen, borcunu zamanýnda ödeyen, mal alýrken kötülemeyen, malý satarken de kendi malýný övmeyen kiþiye ahi esnafý denir. Ahilik, Türklerin Orta Asya dan Anadolu ya ilk göç ettiði zaman nci yüzyýlda kurulan bir esnaf teþkilatýdýr. Kuruluþ gayesi, Anadolu ya fetih amacýyla yeni gelmiþ olan Müslüman Türk göçmenlerin, Anadolu daki mevcut yerli tüccarlara karþý kendi hak ve hukukunu koruyabilmesidir. Kurucusu Ahi Evran Hazretleridir. diyerek Ahilik kültürünün tarihine deðindi ve ardýndan Ahi teþkilatýnýn görevlerini ve yapýsýný aktardý. Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Bayram Akça nýn ardýndan kürsüye gelerek bir konuþma gerçekleþtiren Muðla Valisi Amir Çiçek ise Ahilik disiplin, iþ ahlaký, dayanýþma ve birlik demektir. Esnaflarýmýzýn birbirleriyle kaynaþmasýný ve yardýmlaþmasýný saðlar. Ahi Evran ýn esnaf ve sanatkarlara miras býraktýðý ticaret ahlaký günümüzde de yaþatýlmalýdýr. Esnaf ve sanatkarlarýmýz baþta olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn Ahilik Haftasý ný kutluyor, hayýrlý kazançlar diliyorum. dedi. Yýlýn Ahisi: Hasbi Yabar Kutlamalarda Yýlýn Ahisi traktör tamircisi olan Hasbi Yabar seçildi. Hasbi Yabar a ahilik kaftaný ve ödülü Muðla Valisi Amir Çiçek tarafýndan verildi. Kutlamalar çerçevesinde onur ödülüne layýk görülen esnaflar ise þu þekilde: Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri arasýndan Muðla Valisinin Eþi Hülya Çiçek Engelli dostu Çok Yakýn zamanda annesini kaybetmesine raðmen Engelliler için programa katýldý. Akýllý Can Melek e destek verdi ÜNLÜ MODACI NAÝL YURDAKUL AKILLI CAN MELEK Ý TANITTI Muðla Yabancýlar derneði projesi olan Can Melek Muðla Sýtký Koçman üniversitesi tarafýndan GEKA desteði alarak Akýlý Can melek haline dönüþtürüldü Muðla Yabancýlar derneði projesi olan Can Melek Muðla Sýtký Koçman üniversitesi tarafýndan GEKA desteði alarak Akýlý Can melek haline dönüþtürüldü ve ilk defa Muðla valisinin eþi Hülya Çiçek ve rektör eþi Suzan Harmandar himayesinde gerçekleþtirilen 2.çalýþtayý Dalaman Hilton da da Paydaþlarý ile Yapýldý. Çalýþtay da konuþan Hülya Çiçek Bu projenin ilk ayaðýný uygulayan Muðla yabancýlar derneðine, üniversitemize ve coþku özel eðitim kurumlarýný ve bunu destekleyen GEKA yý kutluyorum diyerek sözlerine baþladý. Bu projenin ilk çalýþmalarýnda Rahmetli Annemin rahatsýzlýðý nedeniyle katýlamamýþtým. Þimdi acým çok yeni olmasýna raðmen engelli özel bireyler için yapýlan bu projeye destek vermek için buradayým. Daha önce yaþadýðým bir engelli annesinin çektiði dramý biliyorum. Bu projenin o anne için çok þey ifade ettiðini hissediyorum.. Akýllý Can melek engelli ailelerinin can dostu olacak, onlarý rahatlatacaktýr. Bizlerde elimizden gelen ne varsa en üst seviyede yapmaya hazýrýz. Dedi. Çalýþtay a ayrýca Muðla üniversitesinin deðerli akademisyenleri, Aile Sosyal politikalar Ýl müdürü Ali Akkuzu, Ýçmeler Yüksekokul müdürü Zekeriya Bingöl, Psikolog ve sosyologlar, engelli okullarý temsilcileri, Engelli Serdar Koçer, Mehmet Ruþen Özbek, Bahadýr Altaþ. Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði üyeleri arasýndan Sabri Pehlivan, Süleyman Çetin, Bahaittin Çatar. Muðla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleri arasýndan Ýsmail Þimþek, Mehmet Çetin, Mesut Göbek, Süleyman Kafadar. Ödüle layýk görülen esnafa plaketleri Muðla protokolü tarafýndan takdim edildi. Kutlamalarda meslek gösterileri kermes ve sergi düzenlendi. Kutlamalar Menteþe Belediyesi nin pilav, keþkek, ayran ikramý ile sona erdi. aileleri, Eðitim kurumlarý temsilcileri, Sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi parti temsilcileri katýlarak proje hakkýnda görüþ bildirdiler. Çalýþtay sonunda Ünlü modacý Nail Yurdakul tarafýndan Akýllý Can Meleðin portatif örneði paydaþlarla paylaþýldý. Ünlü modacý Benim kýzýmda engelli. Bu projenin ilk oluþumunda Muðla Yabancýlar Derneðinin onur kurulu baþkaný olarak içindeyim Can Melek ile Ýlk çalýþma denemesi benimle yapýldý. Sözlerime daha fazla devam edemiyorum diyerek duygulandý ve gözyaþlarýna hâkim olamadý. Çalýþtay sonrasý Engelliler Haftasý münasebetiyle Muðla Valisi eþi Hülya Çiçek ve Suzan Harmandar Ýl Aile sosyal politikalar il müdürü Ali Akkuzu, Muðla yabancýlar dernek baþkaný Halil Karanfiloðlu ve beraberindeki heyet Ortaca da bulunan Özel Coþku Rehabilitasyon Merkezinde engelliler ile buluþtu. Coþku Eðitim kurumlarý Müdürü Eylem Tan dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Hülya Çiçek burada yaptýðý konuþmada Son 10 yýlda engelliler için devletimiz çok þey yapýyor bu sayede halkýmýzýn engelliye bakýþý deðiþti. Bu geliþme devam ediyor Her geçen gün toplumun engellisine sahiplenmesi artýyor. Böyle eðitim kurumlarýnýn verimli çalýþmalarý da Engelliyi sosyal alanýn içine katýyor dedi -Tuncay Karaçelik

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný "yabancý para" diye sattýlar

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný yabancý para diye sattýlar Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 1.Dalaman Tarým Festivali Dalaman Ziraat Odasý baþkanlýðýnca organize edilen Tarým festivali, 9-10 Mayýs tarihlerinde Dalaman pazaryerinde yapýlacak. FÝYATI: KDV DAHÝL

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DALAMAN CHP DE KAMÝL AYHAN ÖNER DÖNEMÝ

DALAMAN CHP DE KAMÝL AYHAN ÖNER DÖNEMÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3474 EL ELE YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAÞATMAYA ÇALIÞIYORLAR Köyceðiz de Mehmet-Hatice Varol çifti 30 yýlda biriktirdikleri eski eþyalarla

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı