ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19 Mayýs akþamý Erdem Sudabay ile Egecan Türkoðolu, 22 Mayýs akþamý Bulutsuzluk Özlemi sahne alýyor. Ayrýca festivale Almanya dan baþlayýp Ürdün de son bulacak olan 325 klasik otomobilin katýlacaðý klasik otomobil rallisi de dahil edildi. Yine 6 yýldan beri Ortaca Belediyesi, Dalaman Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi nin ortaklaþa düzenlediði Atatürk Köprüsü Bahar Þenliði de festival etkinlikleri kapsamýna alýndý. FESTÝVAL PROGRAMI 5.SAYFADA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3453 Gümrük kapýlarýnda oy kullanma iþlemi devam ediyor Dalaman Havalimaný Dýþ Hatlar Terminalindeki gümrük kapýsýna gelen gurbetçiler, kurulan sandýkta 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarýný kullandý. Dalaman Havalimaný Dýþ Hatlar Terminalindeki gümrük kapýsýna gelen gurbetçiler, kurulan sandýkta 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarýný kullandý. Uçaklardan inen yolcular, havalimaný uyarý iþaretleriyle oy kullanmalarý için gümrük kapýsýna yönlendiriliyor. Yurtdýþý seçmen kütüðüne kayýtlý olup olmadýklarý kontrol ediliyor. Sandýk görevlilerinden partilerin yer aldýðý pusulayý, zarf ve mührü alan vatandaþlar, hazýrlanan kabinlerde oylarýný kullanýyorlar. 7 Haziran seçimleri için oy kullanan Günay Erdoðan "Almanya'dan buraya tatile geldik. Bir Türk vatandaþý olarak oyumuzu kullandýk. Hepimiz için hangisi çok hayýrlý ve iyiyse baþýmýza onun gelmesini temenni ederiz. Herkese þimdiden hayýrlý uðurlu olsun " dedi. Almanya'dan tatile gelen Savaþ Kalýþ ise, "Hayatýmda ilk defa oyumu kullandým. Ýnþallah bütün ülkemiz için her þeyin hayýrlýsý olsun" diye konuþtu. Gümrük kapýlarýnda oy kullanma iþlemi 7 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. -ÖMER KUNDAKÇI CHP Muðla Milletvekili Demir: 6 OK A 6 VEKÝL YAKIÞIR KÖYCEÐÝZ DE SAZLIKLAR ALEV ALEV Köyceðiz gölü Gedova adasý mevkisinde çeþitli kuþ türlerinin yoðun olarak yaþadýðý sazlýkta yýldýrým düþmesi sonucu yangýn çýktý. Köyceðiz ilçesi, Köyceðiz gölü Gedova adasý mevkisinde çeþitli kuþ türlerinin yoðun olarak yaþadýðý sazlýkta yýldýrým düþmesi sonucu yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen alevler 5 hektarlýk sazlýk alaný sardý. Yangýna arazinin bataklýk olmasý sebebiyle karadan müdahale edilemediðinden kontrol altýna alýnamadý. Dalaman ve Köyceðiz Orman Ýþletme Müdürlüklerine ait yangýn söndürme ekiplerinin yangýnýn karaya ulaþmasýný engellemek için tedbir aldý. Yangýna yakýn yerde hayvanlarýný otlatan Nuri Ilgiç, Ortaca Adliye Sarayý nda görev yapan Cumhuriyet savcýlarý Adli Týp Kurumu Muðla Þube Müdürlüðünde seminere katýldý. ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME yangýnýn baþlamadan önce yýldýrým sesini duyduðunu söyledi. Yýldýrým sesinin ardýndan sazlýklardan duman yükseldiðini gördüðünü belirten Ilgiç, ateþin yükseldiði alanýn bataklýk olduðunu, itfaiyenin girmesinin imkansýz olduðunu kaydetti. Yangýn kendiliðinden söndü Akþam saatlerinde baþlayan yangýn 5 hektarlýk alanda etkili oldu. Herhangi bir müdahalenin mümkün olmadýðý sazlýk yangýný yaklaþýk 20 saat sonra hiçbir müdahale yapýlamadan rüzgarýn etkisini kaybetmesiyle kendiliðinden söndü. Yanan alandan zaman zaman dumanlar yükseldiði görüldü. Öte yandan ÖÇK bölgesi olan Köyceðiz Gölü, çeþitli kuþ türlerinin yoðun olarak yaþadýðý sulak alan olarak biliniyor. Ortaca Adliye Sarayý nda görev yapan Cumhuriyet savcýlarý Adli Týp Kurumu Muðla Þube Müdürlüðünde seminere katýldý. Ortaca Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yýlmaz ve adliyede görevli savcýlarýnda katýlýmýyla gerçekleþtirilen seminerde Adli Týp Kurumu Muðla Þube Müdürü Adli Týp Uzmaný Yrd.Doç.Dr. Mustafa Bülent Savran bilgiler verdi. Ortaca Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yýlmaz, seminerde vatandaþlarýn adli konularda iþlerinin daha hýzlý yürütülebilmesi için yapýlan yeni düzenlemelerin ele alýndýðýný ve verimli geçtiðini söyledi. -Ömer Kundakçý Ortaca da Engelliler Haftasý Etkinlikleri Ortaca daki Özel Eðitim Okullarý, Özel Eðitim Kurumlarýnda eðitim gören öðrenciler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde Engelliler haftasý dolayýsý ile eðlence düzenlediler. Etkinlik, Ortaca Cumhuriyet Caddesi ve Cengiz Topel caddesinde kortej yürüyüþü ile baþladý, Cumhuriyet meydanýnda yapýlan gösterilerle devam etti. Öðrencilerin sergilediði gösteriler ilgiyle izlendi. -Soner Aydýn Ortaca Emniyeti Vatandaþlarý bilgilendirdi Emniyet Genel Müdürlüðü Güvenlik Daire Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan bilgilendirme broþürleri Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan vatandaþlara daðýtýldý. Korsan ve taklite sýfýr tolerans, Toplantý ve gösteri yürüyüþü ve uyuþturucu ve kötü alýþkanlýklardan uzak durmak için Güvenli eðitim öðretim ortamý için gençlerle el ele adý altýnda hazýrlanan broþürler Ortaca pazaryeri ve caddelerinde vatandaþlara daðýtýldý. -Soner Aydýn Ýl baþkaný Yusuf Uludað Muðla için hedeflerini belirtti: HDP MUÐLA DA EN AZ 1 MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARACAK 4.SAYFADA 2015 genel seçimleri için Muðla nýn ilçelerini sýrayla gezen CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, seçim çalýþmalarýna Köyceðiz de devam etti. HABERÝ 5.SAYFADA

2 2 Ressam Naci Kartal, 7 inci kiþisel resim sergisini açtý Ressam Naci Kartal, 7 inci kiþisel resim sergisini Ortaca Likya Kültür Sanat Merkezi Sergi salonunda açtý. Ressam Naci Kartal, 7 inci kiþisel resim sergisini Ortaca Likya Kültür Sanat Merkezi Sergi salonunda açtý. Sergiyi gezen Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik, her biri birbirinden güzel, baþta ressam kartal olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyorum dedi. Öðrencilere destek Naci Kartal ýn resimlerinin satýþýndan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 19 öðrencinin okullarý bitinceye kadar destek saðlandýðý bildirildi. Katkýlarýndan dolayý Hava Trafik Kontrolörü Arzu Yolcu, Ortaca özel Yücelen Hastanesinde görevli Operatör Doktor Murat Çobanoðlu ve Özalp Eðitim kurumlarý kurucularýndan Elif Özalp Ýlhan a teþekkür belgeleri verildi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan konuklar, likya Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: MAYIS 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. kültür sanat merkezi sergi salonunda açýlan ressam Naci Kartal ýn 7. kiþisel resim sergisini gezdi. Naci Kartal kimdir? 1956 doðumlu mühendis. resim yapmaya, 2009 da, okul yýllarýndan sonra tekrar baþladý. Sergi resimleri tek temaya baðlý ve tamamen özgün çalýþmalardýr. Tüm resimleri sergilerde satýp yardým amaçlarý için kullanmaktadýr. -Kiþisel sergiler 2010 Ýspirtohane ksm karakalem, 2010 Necip Fazýl Kýsakürek ksm-karakalem, 2010 Yunusemre-ksm karakalem- siyah beyaz (lepra saðlýk vakfýna baðýþ) (43 resmin 37 si özgün) 2011 Ýspirtohane ksm akrilik - mavi, yeþil ve sarý (beren bebeðin göz ameliyatý için baðýþ) 2012 Yunus Emre ksm akrilik akdeniz de yeniçað (3 gencin öðrenimlerine tekrar dönmeleri için baðýþ) 2013 Ýspirtohane ksm akrilik -(2 yetim öðrenciye 4 yýl eðitim bursu) ayrýca, 2009 dan bu yana Ýstanbul da çeþitli merkezlerde 10 kadar karma sergiye katýlmýþtýr. -Tuncay Karaçelik Engelliler Sarçed'de buluþtu Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Dalaman ve Ortaca'da ikamet eden engelli çocuklar SARÇED'de bir araya geldi. Dalaman Belediyesi tarafýndan bir araya gelen engelli çocuklara ikramlarda bulunuldu Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Dalaman ve Ortaca'da ikamet eden engelli çocuklar SAR- ÇED'de bir araya geldi. Dalaman Belediyesi tarafýndan bir araya gelen engelli çocuklara ikramlarda bulunuldu. Gün boyunca oyunlar oynayarak eðlenen çocuklara öðle yemekleri Dalaman Belediyesi tarafýndan ikram edildi. Etkinliðe Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir ve Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz'da katýldý. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz "Bu hafta Engelliler Haftasý olarak kutlanýyor. Bu etkinliði düzenleyen herkese çok teþekkür ediyorum. Unutmamalýyýz ki her kiþi bir engelli adayýdýr. Ayrýca en büyük engel sevgisizliktir. Birbirimize sevgi ve saygý gösterelim. Her engelli vatandaþýmýzý topluma kazandýrmalýyýz. Bunu yapabilmemiz içinde engelli vatandaþlarýmýzýn rahat bir þekilde yaþamlarýný sürdürebilmelerini saðlayacak düzenlemeler yapmalýyýz " diye konuþtu. -Soner Aydýn Havacý Oldular, Havalarýný Attýlar Dalaman Hava Meydan Komutaný Albay Murat Selçuk Çol: "Bu çocuklar düne kadar sizlerin çocuklarýydý. Bu saatten sonra bizim, devletin çocuklarý. Yalnýz deðilsiniz. dedi Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 8 engelli ve ailesi, Hava Meydan Komutanlýðý'nda düzenlenen törenle "askerlik gururunu" yaþadý. Ellerine yakýlan kýnalarla davul zurna eþliðinde asker ocaðýnýn yolunu tuttular. Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 8 engelli ve ailesi, Hava Meydan Komutanlýðý'nda düzenlenen törenle "askerlik gururunu" yaþadý. Ellerine yakýlan kýnalarla davul zurna eþliðinde asker ocaðýnýn yolunu tuttular. Üniformalarýný giyerek tören alanýna gelen engelliler, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan askerlik yeminini etti. Yemin töreninin ardýndan engellilere terhis belgeleri verildi. Sýrtýmýz yere gelmez Dalaman Hava Meydan Komutaný Albay Murat Selçuk Çol, törende yaptýðý konuþmada, çok duygulandýðýný, aðlamamak için kendini zor tuttuðunu söyledi. Özel eðitim kurumlarýnda eðitim alan çocuklarý baþarýlarýndan dolayý kutlayan Çol, "Bu çocuklar düne kadar sizlerin çocuklarýydý. Bu saatten sonra bizim, devletin çocuklarý. Yalnýz deðilsiniz. Bu çocuklarýmýz 1 gün de eðitim alsa 8 ay da eðitim alsa baþarýlarý hiç eksik olmazdý. Evladýný davulla zurnayla askere gönderen bir milletin hiçbir zaman sýrtý yere gelmez ifadesini kullandý. Ýmkanlarýmýz elverse de askerliðimizi tam yapsaydýk Uygulamaya katýlan engelli Muhammet Zakir Korkmaz da duygularýnýn kelimelerle tarif edilemeyeceðini söyledi. Engellerinden dolayý askerlik yapamadýklarýný vurgulayan Korkmaz, "Türk Silahlý Kuvvetleri'nin bize verdiði deðerle bir gün de olsa askerlik yapýyoruz. Milli duygularýmýz daha da kabarýyor. Keþke imkanlarýmýz elverse de askerliðimizi tam yapsaydýk. Buna da þükürler olsun. Teþekkür ediyorum" dedi. Muhammet Zakir Korkmaz'ýn babasý Ýrfan Korkmaz ise her anne, babanýn yaþamak istediði, "evladýný askere gönderme" duygusunu kendilerinin de yaþadýðýný dile getirerek, bunun için Türk Silahlý Kuvvetleri'ne teþekkür etti. Önemli olan çocuklarýmýzýn mutluluðu Coþku Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eylem Tan engelliler haftasý vesilesiyle her yýl olduðu gibi çocuklarýmýz temsili askerlik yaptýlar. Bizler çocuklarýmýzýn mutluluðunu hedefliyoruz. Komutanlarýmýzýn da bizlere bu anlamda destek vermeleri bir günde olsa bizleri burada aðýrlamalarý çok anlamlý. Emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz diye konuþtu. -Ömer Kundakçý

3 3

4 4 Libya da saldýrýya uðrayan kuru yük gemisi Fethiye ye geldi. Ýl baþkaný Yusuf Uludað Muðla için hedeflerini belirtti: HDP MUÐLA DA EN AZ 1 MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARACAK HDP Muðla il baþkaný Yusuf Uludað Muðla için hedeflerinin en az 1 milletvekilliði olduðunu belitti. Köy köy kapý kapý geziyoruz. Muðla nýn her köþesinde partililerimiz çalmadýk kapý býrakmýyor. Çok olumlu karþýlanýyoruz. Partimizin ortaya koyduðu demokratik programa çok büyük teveccüh var. Suya atýlan taþýn yarattýðý etki gibi halka halka büyüyoruz dedi. ÝHALE ÝLANI T.C. GENÇLÝK VE SPOR BAKANLIÐI Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüðü (Kapatýlan) Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüðüne (Kapatýlan) baðlý Denizli, Pamukkale, Bekilli, Tavas, Milli Piyango, Muðla Erkek, Ortaca, Aydýn, Nazilli, Ýsabeyli, Adnan Menderes, Uþak Kýz, Uþak Erkek Yurt Müdürlüklerine Güvenlik Kamerasý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Pelitlibað Mah Sok. No: DENÝZLÝ MERKEZ/DENÝZLÝ b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 12 Adet IP Güvenlik Kamera Sistemi; 117 Ip Kamera alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Denizli, Pamukkale, Bekilli, Tavas, Milli Piyango, Muðla Erkek, Ortaca, Aydýn, Nazilli, Ýsabeyli, Adnan Menderes, Uþak Kýz, Uþak Erkek Yurt Müdürlükleri c) Teslim tarihi : Malýn teslim tarihi Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 60 takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yurtkur Denizli Bölge Md.(Kapatýlan).Pelitlibað mahallesi sk.no:4.pamukkale/denýzlý b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek olan kameralarýn, lenslerin, Kayýt Cihazý ve istemci bilgisayarlarýn marka ve modellerini belirtir çizelge(ayrý bir A4 kaðýtta sunulmak üzere) Teklif edilecek olan kameralarýn, lenslerin, Kayýt Cihazý ve istemci bilgisayarlarýn teknik þartnamede istenilen özelliklerini gösterir teknik döküman-kataloðu-manuali (Ýngilizce kaynak olarak verilebilir) 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bölge Müdürlüðü(Kapatýlan) Satýnalma Þefliði adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Denizli Bölge Md.(Kapatýlan).Pelitlibað mahallesi sk.no: 4.Pamukkale/DENÝZLÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: TUNA-1 NEDEN VURULDU... Libya açýklarýnda saldýrýya uðrayan Türk þirketine ait Cook Adalarý bandýralý "Tuna-1" isimli kuru yük gemisi Sahil güvenlik botu TCS 83 önderliðinde Fethiye körfezi Þövalye adasý yakýnlarýna demirledi. "Tuna-1" isimli kuru yük gemisindeki mürettebatýn ifade iþlemleri sürüyor. Libya açýklarýnda saldýrýya uðrayan Türk þirketine ait Cook Adalarý bandýralý "Tuna-1" isimli kuru yük gemisi Sahil güvenlik botu TCS 83 önderliðinde Fethiye körfezi Þövalye adasý yakýnlarýna demirledi. "Tuna-1" isimli kuru Ölen Ýlker Büyükdere nin yakýnlarý savcýlýktan bilgi aldý yük gemisindeki mürettebatýn ifade iþlemleri sürüyor. Gemiden önce cenaze sonra yaralýlar çýkarýldý Saldýrýda yaþamýný yitiren 3. Kaptan Ýlker Büyükdere nin cenazesi Sahil Güvenlik botu tarafýndan gemiden alýnarak Fethiye iskelesine getirildi. Kaptanýn cenazesi ambulansa konularak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Vali yardýmcýsý Kamil Köten, Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ve protokol üyelerinin hazýr bulunduðu karþýlamada Ýlker Büyükdere nin akrabalarý da yer aldý. Gemideki 2 Gürcü, 1 Türk mürettebat Sahil Güvenlik botuyla karaya getirildi. Burada ambulanslara alýnan mürettebat, kontrol amaçlý Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Savcýnýn gemide yaptýðý ilk incelemenin ardýndan hafif yaralý olduklarý öðrenilen 1'i Türk, 2'si Gürcistan uyruklu 3 mürettebat, Sahil Güvenlik botu ile limana getirildi, ardýndan ambulanslarla Fethiye Devlet hastanesine kaldýrýldý. Vücutlarýnda herhangi bir yara izi görülmeyen mürettebatýn hastanedeki kontrolleri yapýldý. Ýfade iþlemleri için asayiþ bürosuna getirilen yaralýlar, iþlemlerin tamamlanmasýndan sonra tekrar limandan sahil güvenlik botu ile gemiye götürüldü. Diðer mürettebat ise sýrayla gemiden alýnarak ifadelerine baþvuruluyor. Hiçbir uyarý yapmadan ateþ ettiler, uyarý muhtemelen bombaydý Asayiþ bürosundaki iþlemlerden sonra çýkýþta gazetecilerin sorularýný yanýtlayan geminin ikinci kaptaný Zafer Kalaycý, açýktan mil mesafede, karadan ve havadan saldýrýya uðradýklarýný söyledi. Ýkinci uçak saldýrýsýnýn da yaklaþýk bir saat sonra 18 mil açýkta gerçekleþtiðini belirten Kalaycý, "Kendi çabamýzla geminin makinesi hasar almadý ve gemiye karartma uyguladýk. Gizli gizli Girit Adasý'na doðru kurtulduk" dedi. Kalaycý, þunlarý söyledi: "Uyarý yapýlmadý çünkü benim vardiyamdý. Ben ikinci kaptaným. 4-8 vardiyasý benimdi. Hiçbir þekilde uyarý yapmadýlar. Onlarýn uyarýdan kastettiði muhtemelen bombaydý. Uyarýyý bombayla yaptýlar bize. Ýlk saldýrýdan sonra hedef küçülttük. Çünkü sahile paralel bir þekilde gidiyorduk. Kuzeye doðru dönünce hedef küçüldü." Saldýrýnýn ardýndan personeli toplamak için çalýþma yürüttüklerine iþaret eden Kalaycý, "Geminin üçüncü kaptanýyla personeli toplarken geminin kýç tarafýna bombalar isabet etti. O, arada kaldý. Biz kendimizi biraz yere attýk, içeri kaçtýk. O, arka taraftan dolanýrken bombalarýn, þarapnellerin arasýnda kaldý. Gemideki hasarý da gezdiðinizde göreceksiniz" diye konuþtu. Gemini birinci kaptaný Ünal Bilici nin ise ifadesini Fethiye Adliyesi'nde savcýya vereceði öðrenildi. Olay ne ise ortaya çýkarýlsýn Saldýrýda hayatýný kaybeden 3. kaptan Ýlker Büyükdere'nin cenazesini almak üzere Fethiye'ye gelen yakýnlarý, cumhuriyet savcýsý ile görüþtü. Fethiye Adliyesi'nde nöbetçi cumhuriyet savcýsýndan bilgi alan Büyükdere'nin yakýnlarý, buradan ayrýlýrken gazetecilere açýklamalarda bulundu. Ýlker Büyükdere'nin amcasý Mustafa Büyükdere, yeðeninin vefat haberini, Ýstanbul'da yaþayan kardeþinden aldýðýný belirtti. Cenazeyi almak için Fethiye'ye geldiklerini ifade eden Büyükdere, "Savcý beyden iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný rica ettik. Bekliyoruz. Cenazeyi alýr almaz otopsiye göndereceklermiþ" dedi. Büyükdere'nin diðer amcasý Hasan Büyükdere ise olaydan duyduklarýný üzüntüyü dile getirerek, "Beni dün 09.00'da gemicilik firmasýndan aradýlar. Ýlker Büyükdere'nin amcasý olduðumu öðrenmiþler. Libya açýklarýnda bir saldýrý olduðunu ve vefat ettiðini söylediler. Onun üzerine biz de Fethiye'ye geldik" diye konuþtu. Geminin ikinci kaptaný ile telefon görüþmesi yaptýðýný anlatan Büyükdere, þu bilgileri aktardý: "10 mil açýktayken önce bir topçu saldýrýsý olmuþ. Sanýrým karadan uzaklaþtýrmak istiyorlar. Bir süre sonra hava saldýrýsý olmuþ. Ýki defa saldýrý olmuþ sanýrým. Ýlker, geminin arka kýsmýnda açýkta merdivenlerden kaçmaya çalýþýyormuþ. Bu sýrada isabet almýþ. Ýlker de maalesef o esnada ölmüþ." Yetkililerden olayýn çok iyi takip edilmesini isteyen Büyükdere, "Devletin bu iþin takipçisi olmasý gerekiyor. Olayýn iç yüzünün aydýnlatýlmasý lazým. Gemide alçýpan olduðunu öðrendik. Ýspanya'dan yüklenmiþ. Devletin, sürecin hukuki takipçisi olmasýný istiyoruz. Baþka bir isteðimiz yok. Ne ise ortaya çýksýn" ifadesini kullandý. Öte yandan, Ankara'dan gelen olay yeri, bomba imha ve kriminal uzmanlarýndan oluþan 11 kiþilik ekibin Fethiye'ye gelerek, gemide inceleme yapacaklar. -Ömer Kundakçý

5 5 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19 Mayýs akþamý Erdem Sudabay ile Egecan Türkoðolu, 22 Mayýs akþamý Bulutsuzluk Özlemi sahne alýyor. Ayrýca festivale Almanya dan baþlayýp Ürdün de son bulacak olan 325 klasik otomobilin katýlacaðý klasik otomobil rallisi de dahil edildi. Yine 6 yýldan beri Ortaca Belediyesi, Dalaman Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi nin ortaklaþa düzenlediði Atatürk Köprüsü Bahar Þenliði de festival etkinlikleri kapsamýna alýndý. Festival Programý 1.Gün Cumartesi 18.30: Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn Okunmasý ve Kortej Yürüyüþü. Yer: Ortaca Festival Alaný 20.30: Ortaca Folklor Araþtýrma Derneði 5.Halk Gecesi (Halk Oyunlarý, Köy Seyirlik Oyunu, Yörük ve Çiftçi Defilesi, Yerel Sanatçýlar, Müzik Þöleni) 2.Gün Pazar Yer: Dalaman Çayý Atatürk Köprüsü 11.00: Ortaca Belediyesi Önünden Ücretsiz Servis Otobüslerinin Atatürk Köprüsü ne Hareketi ve Bisikletçilerin Geliþi 11.30: Dalaman, Ortaca Halkýnýn Köprüde Buluþmasý 12.00: Ücretsiz Çekiliþ Biletlerinin Daðýtýlmasý 12.30: Ege Yolcu Grubu Motorcularýnýn Köprü Geçiþi 13.00: Saygý Duruþu, Ýstiklal Marþý ve Açýlýþ Konuþmalarý 13.30: Dostluk ve Özlem Aðaç Fidan Dikimi 14.00: Murat Baþaran Halk Konseri 15.00: Grup Maraton Konseri ve Ödüllü Yarýþmalar Yer: Ortaca Festival Alaný 21.30: Murat Baþaran Halk Konseri 3.Gün Pazartesi 20.30: THM Korosu Konseri 4.Gün Salý 20.00: 19 Mayýs Yürüyüþü (Belediye Yaný Tören Alaný- Atatürk Bulvarý- Cengiz Topel Caddesi- Þerefnazbaþoðlu Sokak- Cumhuriyet Caddesi- Festival Alaný) 21.00: Erdem Sudabay Anadolu Rock Müzik Konseri 22.00: Egecan Türkoðlu Rock Müzik Konseri 5.Gün Çarþamba 20.30: Belgesel Film Gösterisi Kimseye Etmem Þikayet 21.30: Anadolu Afrikalýlar Dayanýþma Derneði Halk Danslarý 22.00: Pireli Orkestra Müzik Grubu Pop Konseri 6.Gün Perþembe 10.00: Festival Bisiklet Yarýþý Toplanma Yeri: Ortaca Belediyesi (Güzergah: Kemaliye Mahallesi Muhtarlýk Bürosu - Ortaca Þehir Anýtý) 20.30: Bisiklet Yarýþý Ödülleri ve Plaketlerin Verilmesi 21.00: Türker Özdemir ve Benhur Dönmez THM Konseri 22.30: Hasan Birgül THM Konseri 7.Gün Cuma 20.30: Belediyespor Futbolcularýnýn Tanýtýmý ve Teþekkür Belgelerinin Verilmesi 21.00: Betül Görgülü Þan Konseri 21.30: Bulutsuzluk Özlemi Konseri Yer: Dalyan Kaunos Kral Çay Bahçesi 20.30: Turizm Otelcilik Halk Oyunlarý Gösterisi 21.00: OFAD Geleneksel Defilesi 21.30: Ýlker Gülcan Akrobasi Gösterisi (Yetenek Sizsiniz Finalistleri) 22.00: Anadolu Afrikalýlar Dayanýþma Derneði Halk Danslarý 22.30: Grup Maraton Konseri 8.Gün Cumartesi Yer: Atatürk Bulvarý 09.00: Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Klasik Otomobillerinin Geçiþi 21.00: Ortaca Belediyesi TSM Korosu Konseri (Þef: Çiðdem Akbulut) Yer: Tuhafiye Pazar Yeri Festival Alaný 9.Gün Pazar 11.00: Festival Pikniði (Türker Özdemir ve Ferhat Cam Eþliðinde) Yer: Dalyan Mahallesi Günlük Mesire Alaný CHP Muðla Milletvekili Demir: 6 OK A 6 VEKÝL YAKIÞIR 2015 genel seçimleri için Muðla nýn ilçelerini sýrayla gezen CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, seçim çalýþmalarýna Köyceðiz de devam etti genel seçimleri için Muðla nýn ilçelerini sýrayla gezen CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, seçim çalýþmalarýna Köyceðiz de devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi nin 6 okuna 6 milletvekili yakýþtýðýný belirten Demir, Köyceðiz de sokak sokak, kapý kapý dolaþarak esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. 24. Dönem milletvekili olarak TBMM nde halkýnýn vekili olduðunu ifade eden Demir, Biliyorsunuz ben bitirmekte olduðumuz 24. Dönem TBMM de sizin vekiliniz olarak gerek Ankara da gerek Türkiye de gerek bölgemizde elimden gelen çabayý gösterdim. Siz partililerim de hocam senin bir dönem daha gitmen gerekiyor. Gençleri yetiþtireceksin dediniz. Önüme bir genç verdiler arkama bir genç verdiler. Ýnþallah en az 4 milletvekili ile meclise gideceðiz. Muðla dan 6 oka 6 milletvekili götüreceðiz ve 8 Haziran da da Kemal Kýlýçdaroðlu nu Baþbakan yapacaðýz. Bundan hiç kuþku duymayýn dedi Kimse Ben Yoksulum Demeyecek Seçim kampanyalarý için iki yýl boyunca yoðun bir þekilde çalýþtýklarýný belirten Demir, Gerçekten 2 yýldýr çalýþtýðýmýz yaþanacak bir Türkiye sözü ve programýný hazýrladýk. Bu programý herkes okumalý. O kadar önemli ki herkes kendisini bu programda bulabilir. Emekli, asker, çiftçi, kadýn, aile, yoksul, genç herkes var dedi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn ilk 4 maddesinin deðiþtirilemez olduðunu söyleyen Demir konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: Anayasanýn 2. Maddesi diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti. Yani devletimiz sosyal bir hukuk devletidir. Bu ne demek? Bu ülkede kimsenin aç yatmamasý, yoksul gezmemesi ve baþkasýna el açmamasý anlamýna geliyor. Her Türk vatandaþýnýn ben geçinemiyorum, ben yoksulum, evimde çorba piþmiyor dediði zaman anayasal olarak bunu anayasal olarak isteme hakký var. Sosyal devlet olmanýn bir gereði budur. Bu ülkeyi yönetenlerin bu ülkede yoksul insan býrakmamasý gerektiðini belirten Demir, ama gelin görün ki anayasanýn 2. Maddesine göre AKP iktidarý 13 yýldýr bu görevi yapmadý. Yoksulluðu yok etmedi tam tersine yoksulluðu arttýrdý. 13 yýlda 22 milyona Köyceðiz Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý Köyceðiz Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý, 5 kategoride, 9-10 Mayýs tarihlerinde Köyceðiz Belediye Düðün Salonunda yapýldý. Köyceðiz Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý, 5 kategoride, 9-10 Mayýs tarihlerinde Köyceðiz Belediye Düðün Salonunda yapýldý. Köyceðiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Gökova/Akyaka, Muðla merkez, Milas ve Denizli'den gelen 110 sporcunun katýldýðý turnuvada, kategorilerinde ilk üçe giren sporculara kupa,4.-9. olan sporculara madalya; ayrýca, Miniminiklerde yarýþan tüm sporculara madalya verildi. Miniminikler kategorisinde, Dalaman'dan Alperen Özcan birinci, Fethiye'den Hüseyin Ege Atlý ikinci, Fethiye'den Ali Berk Toker üçüncü oldu. Minikler kategorisinde, Denizli'den Ceylin Tikveþli birinci, Fethiye'den Mihriban Hekimoðlu ikinci, Gökova/Akyaka'dan Sýla Eylül Türkoðlu üçüncü oldu. Küçükler kategorisinde, Ortaca'dan Nafiz Ediz Ýlhan birinci, Köyceðiz'den Orhan Efe Eryýlmaz ikinci, Köyceðiz'den Barýþ Koç üçüncü oldu. Yýldýzlar kategorisinde, Fethiye'den Mehmet Hekimoðlu birinci, Milas'tan Mustafa Pehlevan ikinci, Erdað Eryýlmaz üçüncü oldu. Açýk kategorisinde, Ýzmir Seferihisar SK sporcularýndan Onat Uður Aslan birinci, Osman Yatkýn ikinci, Ortaca Belediyespor sporcusu Okan Ýnci üçüncü oldu. -Hafta sonu satranç heyecaný Mayýs tarihlerinde Dalaman Bahçeþehir Koleji'nde Dalaman Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý yapýlacak. Sporcular yaþ gruplarý hangi kategoride yer alýyorsa o kategoriye kayýtlarý dikkatle yapmalýdýrlar. Ýsteyen sporcu bir üst kategoride veya Açýk kategorisinde oynayabilir. Kategorilerinde ilk üçe girenlere kupa, sporcuya kadar madalya, Miniminikler kategorisinde yarýþan tüm sporcuya madalya verilecek. -Tuncay Karaçelik yakýn yoksulumuz oldu. Geçinemiyor, muhtaç. AKP iktidarý 13 yýldýr yoksulluðu yok edeceðine, yoksulluðu oy toplamak için yönetiyor dedi. CHP iktidarýnda yoksulluðu sýfýrlayacaklarýný vurgulayan Demir, Biz dünyanýn en zengin 20 ülkesinden biriyiz, G20 ülkelerinden birisiyiz. Bu ülkelerde yoksul insan yok. Çünkü devlet destekliyor. Devlet bu insanlarýn onurlu bir insan olmasý için çalýþýyor. Kemal Kýlýçdaroðlu en iyi 10 hesap uzmanýndan biri. Dolayýsýyla sosyal devletin hükümleri gereði halkçý iktidarda oluþturulan bütçede yüzde 2.9 ayýrýlýnca yoksul yok, borçlu yok. Devlet en az 720 lira bir aile yardýmý yapacak. Bütçeden verdiðiniz vergilerin karþýlýðýný alacaksýnýz. Bütçenin % 54 ünü % 1 götürüyor, geri kalan % 46 yý da nüfusun % 99 u paylaþýyor. Gelir daðýlýmýndaki makas küçülttüðünde, aç ve yoksul insan olmayacak. Türkiye huzur ve mutluluk ülkesi olacak. Bu sosyal devletin yapmasý gereken en önemli görevlerdendir. CHP nin sosyal politikalarýnýn içerisinde en önemli konu yoksulu olmayan bir Türkiye yaratmaktýr. Türkiye de ki zenginliði hep beraber paylaþacaðýz dedi. Hakkýnýzý Alacaksýnýz 11 milyon emekli olduðunu söyleyen Demir, Cumhurbaþkanýnýn yaptýðý simit hesabýný hatýrlatarak, Bir simit bir çay yeseler 900 lira asgari ücret. Ne yapsýn bu vatandaþ asgari ücreti 1500 lira yapacaðýz. Vatandaþlar ne yapýyor, yetmeyince gidiyor bankadan kredi alýyor. Borçlanýyor. Emeklilerimizin haklarýný intibak yasasýyla düzleyeceðiz. Avrupa nýn emeklisi gibi emeklerinin karþýlýðý iki bayram ikramiye vereceðiz emeklilerimize. Bu emeklilerimize kimsenin verdiði bir lütuf deðil bu ülkedeki onurlu her vatandaþýn hakkýdýr. CHP 8 Haziran da emeklilerin hakkýný verecek dedi. Ýktidar Metal Yorgunluðu Çekiyor Tarýmýn, çiftçiliðin Türkiye de bitirildiðini belirten Demir, Üreten bir Türkiye için tarýmda aile iþletmeciliðini yeniden canlandýracaðýz. Tarýmý yeniden canlandýracaðýz. dedi. Ýktidarýn metal yorgunluðu çektiðini söyleyen Demir, Gelin oy verin, Köyceðiz in çocuðu Burak Erbay ý da meclise götürelim. 7 Haziran da sandýða gidiyoruz, bir veriyoruz, 8 Haziran da iki alýyoruz. Yaþanacak bir Türkiye için 7 Haziran da AKP hükümetini alkýþlayarak gönderiyoruz. 8 Haziran da da alkýþlayarak Kemal Kýlýçdaroðlu nu baþbakan yapýyoruz. Ýfadelerini kullandý. Ziyaretlerini tamamlayan Demir, Köyceðiz den ayrýldý. -Tuncay Karaçelik

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya'

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý

Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı