TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da"

Transkript

1 TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KEMALÝZM YAÞAMADI KÝ TEK PARTÝDEN 12 EYLÜL'E HANGÝ KEMALÝZM? u Bir i de o lo ji o la rak Ke ma lizm ya þa ma dý ki öl sün. Bir de fa lý ðý na böy le bir Ke ma lizmin var ol du ðu nu dü þü ne lim. Pe ki, han gi Ke ma lizm öl dü? Tek par ti Ke ma liz mi mi, A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nu çý ka ran, Se ni sev mek mil lî bir i ba det tir di yen Ba yar Ke ma liz mi mi, 27 Ma yýs Ke ma lizmi mi, sol Ke ma lizmi mi, Ev ren in A ta türk çü lü ðü mü? ÖLSÜN DR. ME TE KA AN KAY NAR: YIL LA RI A RA SIN DA, Ü ZE RÝN DE KO NU ÞA BÝ LE CE ÐÝ MÝZ STA BÝL BÝR KE MA LÝST DÜÞÜNCE SÝSTEMÝNDEN BAH SET MEK MÜM KÜN DE ÐIL. MEDYATÝK VE TÝCARÎ DEÐER HALÝNE GETÝRÝLDÝ u Med ya tik ve ti ca rî bir de ðer ha li ne de ge ti ril di M. Ke mal. 29 E kim 2009 kut la ma la rýn da mo da cý Fa ruk Sa raç ta ra fýn dan ta sar la nan bir kos tüm le pas ta nýn i çin den çý kar týl dý. 19 Ma yýs 2010'da Show TV de Sa ba hýn Se da 'sý prog ra mýna da bir ma ket -ko nuk o la rak ka týl dý. Ýnternette Atatürk markalý ürünler satan birçok sanal maðaza var. n H. H Ü S E Y Ý N K E M A L Ý N R Ö P O R T A J I 1 3. S A Y F A D A MUHSÝN YAZICIOÐLU OPERASYONUNDA 7 kiþi tutuklandý Sabri Yalým Parkýnda toplanan grup, karma eðitimi protesto ettikten sonra sessiz bir þekilde daðýldý. FO TOÐ RAF: A A KOCAELÝ DE GÖNÜLLÜ KURULUÞLARDAN TEPKÝ Kar ma e ði ti me ha yýr u Ýz mit'te, Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat for mu ü ye si bir grup, o kul lar da kar ma e ði tim uy gu la ma sý nýn kal dý rýl ma sý ný ta lep et ti. Sab ri Ya lým Par kýnda Kar ma e ði ti me ha yýr ve Kar ma e ði tim pe da go jik de ðil, i de o lo jik tir ya zý lý pan kart lar a çan grup, Kar ma e ði tim is te mi yo ruz di ye slo gan at tý. nha be ri sayfa 3 te KONYA SANAYÝ ODASI BAÞKANI BÜYÜKHELVACIGÝL: Enerji maliyetlerinin düþürülmesi lâzým u Kon ya Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta hir Bü yük hel va cý gil, E ko no mik kriz le rin pan ze hi ri ü re tim dir. Tür ki ye ü re tim, is tik rar ve ih ra cat tan vaz geç me me li dir. Da ha zen gin, re fah se vi ye si da ha yük sek bir Tür ki ye i çin ka yýt dý þý e ko no mi nin ö nü ne ge çil me li, is tih da mýn ü ze rin de ki prim ve ver gi yü kü ha fif le til me li, e ner ji ma li yet le ri dü þü rül me li dir. de di. nha be ri 11 de Yunanistan þimdi de gemileri satýlýða çýkardý n11 de Malatya Adliyesinde sorgularý yapýlan 9 u muvazzaf asker, 12 kiþiden 7 si cezaevine konuldu. FO TOÐ RAF: A A ues ki BBP Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu i le 5 ki þi nin vefat et ti ði he li kop ter ka za sý na i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da mah ke me ye sevk e di len 12 ki þi den, 4 ü mu vaz zaf as ker, 7 zan lý tu tuk lan dý. Tu tuk la nan mu vaz zaf as ker ler a ra sýn da, o lay ye ri ne a it o lan gö rün tü ler de he li kop ter den par ça sök tük le ri id di a e di len Nus ret M. i le Ay dýn Ö nün de bu lun du ðu bil di ril di. nha be ri sayfa 4 te Kars ýn Kaðýzman ilçesinde askerî lojmanlara roketatarlý saldýrý n5 te Meclis ilk iþ olarak tezkereyi görüþecek nha be ri sayfa 4 de Yaralý Libyalýlar Adana ya getirildi nha be ri sayfa 4 de ISSN KONUT ÝNÞAATI DÝPLOMATÝK KRÝZE YOL AÇTI Ýs ra il, Mer kel i de kýz dýr dý u Ýs ra il hü kü me ti nin i le ri de Fi lis tin dev le ti nin baþ ken ti ol ma sý ön gö rü len Do ðu Ku düs ün sý nýr la rý i çin de ki Gi lo da 1100 ko nu tun ya pý mý na o nay ver me si, Ýs ra il i le Al man ya a ra sýn da ki i liþ ki ler de dip lo ma tik kri ze yol aç tý. Ha a retz ga ze te si ne gö re, bir Ýs ra il li yet ki li, bu a dý mýn, Ýs ra il e bü yük des tek ve ren Mer kel i çok kýz dýr dý ðý ný söy le di. nha be ri sayfa 7 de SENATO'DAKÝ ÇOÐUNLUÐUNU KAYBEDEN Sarkozy nin baþý dertte u Fo re ign Po licy der gi si nin in ter net si te sin de yer a lan ya zý da, Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy nin yak la þan se çim ler ön ce si du ru mu nun ne ka dar kö tü ol du ðu ü ze rin de du rul du. Ya zý da Ak sa yan e ko no mi, bit mek bil me yen iþ siz lik, sert si ya sî mu ha le fet, borç la ge len pa nik, hak kýn da ki yol suz luk id di a la rý... E vet, Ni co las Sar kozy nin ba þý dert te i fa de le ri kul la nýl dý. nha be ri say fa 7 de

2 2 LÂHÝKA Y Ýstibdat, meþrûtiyet libasý giyerse... Meþrû, hakikî meþrûtiyetin müsemmâsýna ahd ü peyman ettiðimden, istibdat ne þekilde LÛGATÇE: Ey paþalar, zabitler! (...) erkesin þevkini kýran ve neþ esini kaçýran Hve aðrazlar ve taraftarlýklar hissini uyandýran ve sebeb-i tefrika olan ýrkçýlýk cemiyat-ý akvamiyeyi teþkiline sebebiyet veren ve ismi meþrûtiyet ve mânâsý istibdat olan ve Ýttihad ve Terakki ismini de lekedar e- den buradaki þube-i müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var. Ýþte sulh-u umumî, aff-ý u- mumî ve ref-i imtiyaz lâzým. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile baþkasýna haþerat nazarýyla bakmakla nifak çýkmasýn. Fahr olmasýn, derim: Biz ki hakikî Müslümanýz; aldanýrýz, fakat aldatmayýz. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira, biliyoruz ki, En büyük hile, hileleri terk etmektir. Fakat, meþrû, hakikî meþrûtiyetin müsemmâsýna ahd ü peyman ettiðimden, istibdat ne þekilde olursa olsun, meþrûtiyet libasý giysin ve ismini taksýn, rastgelsem sille vuracaðým. olursa olsun, meþrûtiyet libasý giysin ve ismini taksýn, rastgelsem sille vuracaðým. Fikrimce meþrûtiyetin düþmaný, meþrûtiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ý þeriat göstermekle meþveretin de düþmanlarýný çok edenlerdir. Tebeddül-ü esmâ ile hakaik tebeddül etmez. En büyük hatâ, insan kendini hatâsýz zannetmek olduðundan, hatâmý itiraf ederim ki, nâsýn nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irþad etmeden baþkasýnýn irþadýna çalýþtýðýmdan, emr-i bilmârufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazan o kusur, iþlenmemiþ baþka kusurun sûretinde kendini gösterir, o adam mâsum i- ken cezaya müstehak olur. Allah musîbet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder. Ey ulû l-emir! Bir haysiyetim vardý, onunla Ýslâmiyet milliyetine hizmet edecektim; kýrdýnýz. Kendi kendine olmuþ istemediðim bir þöhret-i kâzibem vardý, onunla avâma nasihatýmý tesir ettiriyordum; maalmemnuniye mahvettiniz. Þimdi usandýðým bir hayat-ý zaifim var; kahrolayým eðer idama esirgersem! Mert olmayayým, eðer ölmeye gülmekle gitmezsem! Suretâ mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intac edecektir. Bu hal bana zarar deðil, belki þandýr. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatýmdaki tesiri kýrdýnýz. Divan-ý Harb-i Örfî, s zabit: Subay. aðraz: Garazlar, maksatlar. sebeb-i tefrika: Ayrýlýk sebebi. cemiyat-ý akvamiye: Milletlerin ortak cemiyetleri. istibdat: Baský. þube-i müstebidane: Ýstibdat þubesi. sulh-u umumî: Umumî barýþ. aff-ý umumî: Umumî af. ref-i imtiyaz: Ayrýcalýðý kaldýrmak. nifak: Ýkiyüzlülük, münafýklýk. müsemmâ: Ýsimlendirilen, isim sahibi. ahd ü peyman: Söz ve yemin. libas: Elbise. hilâf-ý þeriat: Þeriata aykýrý. tebeddül-ü esmâ: Ýsimlerin deðiþmesi. tebeddül: Yenilenme, deðiþme. nâs: Ýnsanlar. emr-i bilmâruf: Ýyiliði emretmek. tenzil: Kýymetten düþürme. ulû l-emir: Reis, baþkan, âmir. þöhret-i kâzibe: Geçici, yalancý þöhret. m a a l m e m n u n i y e : Memnuniyetle. sûretâ: Görünüþte, zâhiren. intac: Netice verme, doðurma. Nurânî hizmet ve müsbet hareket u yazý, daha önce yazdýðý- Müsbet Hareket ve Bmýz Cercis Aleyhisselâm adlý yazýmýzýn bir zeyli olarak da kabul edilebilir. Biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde nur var, siyaset topuzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir 1 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, nu run din düþ man la rý ný mað lûb e de ce ðin den, müs bet ha re ket et me nin a tom bom ba sý gi bi te si ri bu - lun du ðu nu 2 be lirt mek te dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri u - mum Nur Ta le be le ri ne ver di ði en son ders o lan mek tu bun da da a na baþ lýk o - la rak müs bet ha re ke ti ö ne çý kar mýþ týr. Ýþ te ser lev ha i fa de ler: Bi zim va zi fe miz müs bet ha re ket et mek tir, men fî ha re - ket de ðil dir; Rý za-i Ý lâ hi ye gö re sýrf hiz - met-i i ma ni ye yi yap mak týr, va zi fe-i Ý lâ - hi ye ye ka rýþ ma mak týr. Biz ler a sa yi þi mu ha fa za yý ne ti ce ve ren müs bet i man hiz me ti i çin de her bir sý kýn tý ya kar þý sa býr la, þü kür le mü kel le fiz. 3 Müs bet Ha re ket, Ri sâ le-i Nur un mes lek düs tur la rý nýn en ö nem li le rin - den dir. As lýn da, müs bet ha re ke tin a çý - lý mý, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ve Ri sâ le-i Nur dur. Müs bet ha re ket siz hiç bir þey ol maz. Bu ma na da müs bet ha re ket, en kü çük da i re den en bü yük da i re ye ka dar ya yýl mýþ mü kem mel bir e ner ji gi bi dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin ha ya tý nýn her saf ha sýn da ve Ri sâ le-i Nur un bü tün sa týr la rýn da ken di ni gös ter mek te dir. Ha ki kî ve tah - Müsbet hareket, en küçük daireden en büyük daireye kadar yayýlmýþ mükemmel bir enerji gibidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatýnýn her safhasýnda ve Risâle-i Nur un bütün satýrlarýnda kendini göstermektedir. Hakikî ve tahkikî imandan süzülen müsbet hareket, özet olarak bir iman ahlâkýdýr. ki kî i man dan sü zü len müs bet ha re ket, ö zet o la rak bir i man ah lâ ký dýr. Hem þah sî, hem iç ti mâî, hem de si - ya sî ha yat ta da i ma lâ zým ve el zem o lan müs bet ha re ke ti, en gü zel tarz da Ri sâ - le-i Nur i zah et mek te dir. Me se lâ, dost la rý na kar þý mü rüv vet kâ râ ne mu - a þe ret ve düþ man la rý na sulh kâ râ ne mu a me le et mek 4 müs bet ha re ket tir. Mü mi nin fe na lý ðý na kar þý, i yi lik le mu ka be le et mek 5 müs bet ha re ket tir. Mü min kar de þin den ge len bir fe - na lý ðý bü tün bü tün o na ve rip o nu mah kûm et me mek, ka de rin his se si ni, ne fis ve þey ta nýn his se si ni, ken di ku - sur lu nef si nin his se si ni a yý rýp son ra ba - ki ka lan kü çük bir his se ye kar þý, en se - lâ met li ve en ça buk has mý ný mað lûp e - de cek afv ve safh i le ve u luv vü ce nab - lýk la mu ka be le et mek 6 müs bet ha re - ket tir. Ben lik, e na ni yet, þan ve þe ref per de - si al týn da ma kam sa hi bi ol mak tan ka - çýn mak ve o nu ih sas e den ha let ten da - hi þid det le iç ti nap et mek 7 müs bet ha - re ket tir. Ha ka ik-ý i ma ni ye, her þey den ev vel bu za man da en bi rin ci mak sat ol mak ve sa ir þey ler i kin ci, ü çün cü ve dör - dün cü de re ce de kal mak ve Ri sâ le-i Nur lar la on la ra hiz met et mek en bi - rin ci va zi fe ve me dar ve me rak ve mak sud-u biz zat ol mak ve ba kî el mas - lar hük mün de o lan ha ka ik-ý i ma ni ye - nin i çin de i ken za lim le rin sat ranç o - yun la rý na bak mak la va zi fe-i kud si ye le - ri ne fü tur ver me mek ve fi kir le ri ni on - lar i le bu laþ týr ma mak, on la rýn ka ran - lýk lý o yun la rý na, va zi fe mi zin za ra rý na, bak ma ya te nez zül et me mek 8 müs bet ha re ket tir. Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin bu za - man da en mü him va zi fe le ri tah ri ba ta ve gü nah la ra kar þý tak va yý e sas tu tup dav ran ma la rý 9 müs bet ha re ket tir. Ý le ri de, meþ re bi ni çok be ðe nen ba zý zat lar ve hod gâm ba zý so fi meþ rep ler ve nefs-i em ma re si ni tam öl dür me yen ve hubb-u cah var ta sýn dan kur tul ma yan ba zý ehl-i ir þad ve ehl-i hak, Ri sâ le-i Nur a ve þa kirt le ri ne kar þý, ken di meþ - rep le ri ni ve mes lek le ri nin re va cý ný ve et ba la rý nýn hüsn-ü te vec cüh le ri ni mu - ha fa za ni ye tiy le, i ti raz e de cek ler; bel ki deh þet li mu ka be le et mek ih ti ma li var. Böy le ha di se le rin vu ku un da, i ti dal-i dem ve sar sýl ma mak ve a da ve te gir me - mek ve o mu a rýz ta i fe nin de rü e sa la rý ný çü rüt me mek 1 0 müs bet ha re ket tir. Mes le ði miz, sýrr-ý ih lâ sa da ya nýp, ha ka ik-ý i ma ni ye ol du ðu i çin, ha yat-ý dün ya ya, ha yat-ý iç ti mâ i ye ye mec bur ol ma dan ka rýþ ma mak ve re ka be te, ta - raf gir li ðe ve mü ba re ze ye sevk e den hâ - let ten te cer rüd et mek 1 1 müs bet ha re - ket tir. Bu mil le tin ve va ta nýn ha yat-ý iç ti - mâ i ye si ni a nar þi lik ten kur tar mak ve bü yük teh li ke ler den ha lâs et mek i çin, mer ha met, hür met, em ni yet, ha ramhe lâ lý bi lip ha ram dan çe kin mek, ser se - ri li ði bý ra kýp i ta at et mek 1 2 müs bet ha - re ket tir. Þim di bu a cib za man da, i ma ný bu - lu nan ve fýr ka-i dâl le den bi le ol sa, on - lar la uð raþ ma mak ve Al lah ý ta ný yan ve A hi re ti tas dik e den Hý ris ti yan bi le ol sa, on lar la me dar-ý ni za nok ta la rý me dar-ý mü na ka þa et me mek 1 3 müs bet ha re - ket tir. Kur ân ýn i ma nî ha ki kat le ri ni tah ki - kî bir su ret te ehl-i i ma na bil di rip on la rý ve ken di mi zi i dam-ý e be di den ve da i mî haps-i mün fe ri den kur tar mak, sa ir dün ye vî ve si ya sî ve en tri ka lý ce mi yet ve ko mi te le re te nez zül et me mek 14 müs bet ha re ket tir. Bü tün mu sî bet le re ve sý kýn tý la ra ve düþ man la ra ke mal-i me ta net le mu ka - be le et mek, al dan mýþ ve al da týl mýþ ba zý ho ca lar ve þeyh ler ve za hir de müt ta ki - le re kar þý vah det ve te sa nü dü mu ha fa - za et mek, on lar la uð raþ ma mak ve mü - na ka þa et me mek 1 5 müs bet ha re ket tir. A sýl hü ner kar de þi ni fe na gör dü ðü va kit o nu terk et mek de ðil, bel ki da ha zi ya de u huv ve ti ni kuv vet leþ ti rip ýs lâ hý - na ça lýþ mak 1 6 müs bet ha re ket tir. Bi ri si nin ci na ye tiy le baþ ka la rý, ak ra - ba ve dost la rý me sul o la maz â yet-i ke - ri me si nin ha ki ka ti ni e sas ya pa rak, u - huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv ve tin te mel ta þý ya pýp, ma sum la rý hi ma ye i çin, ca ni le rin ci na - yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak - mak 1 7 müs bet ha re ket tir. Küfr-ü mut la ka kar þý i ma na hiz met et mek ve küfr-ü mut la kýn ne ti ce si o lan a nar þi lik ten mil le ti kur tar mak, em ni - yet ve a sa yi þin mu ha fa za sý na ça lýþ mak 18 müs bet ha re ket tir. Za ma nýn il ca a tý i le za ru ret ler or ta - lýk ta zan ne de rek ba zý ho ca la rýn bid a - la ra ta raf tar lý ðýn dan do la yý on la ra hü - cum et me mek; bil me ye rek za ru ret var zan nýy la ha re ket e den o bi ça re le re vur - ma mak ve kuv ve ti dâ hil de sarf et me - mek 1 9 müs bet ha re ket tir. Hüsn-ü zan et mek, su-i zan et me - mek, fa ra za, ba zý la rý nýn al týn da bü yük fe na lýk la rý var sa da hü cum e dil me - mek 2 0 müs bet ha re ket tir. Mu va ze ne i le za ru re ti na za ra a la - rak, mü dak ki ka ne meþ rû ti ye ti þe ri a ta tat bik et mek 2 1 müs bet ha re ket tir. Ba zý bi ça re yan lýþ çý la rýn ha ta la rý na hü cum et me yip, Ri sâ le-i Nur a za rar ver me yen ve mü sa a de kâr o lan De mok - rat la ra eh ve nüþ þer o la rak bak mak on - la ra za rar do kun dur ma yýp, fa i de do - kun dur mak 2 2 müs bet ha re ket tir. Kur ân, Ýs lâ mi yet, va tan ve mil let he sa bý na din dar ve di ne hür met kâr ha ki kî de mok rat la rý ik ti dar ye rin de mu ha fa za ya ça lýþ mak ve on la ra nok ta-i is ti nat ol mak, Ýs lâ mi yet e hiz met te mu vaf fa ki yet le ri ne duâ et mek 2 3 müs - bet ha re ket tir. Doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös ter mek 24 müs bet ha re ket tir. Ken di mes le ði nin mu hab be tiy le ha - re ket et mek, baþ ka mes lek le rin a da ve ti ve baþ ka la rý nýn ten ki si, o nun fik ri ne ve il mi ne mü da ha le et me yip, on lar la meþ - gul ol ma ma sý 2 5 müs bet ha re ket tir. Da i re-i Ýs lâ mi yet i çin de, han gi meþ - rep te o lur sa ol sun, me dar-ý mu hab bet ve u huv vet ve it ti fak o la cak çok ra bý tai vah det bu lun du ðu nu dü þü nüp it ti fak et mek 2 6 müs bet ha re ket tir. Ö zet o la rak: Ri sâ le-i Nur un öl çü le ri ve ter bi ye siy le ha re ket et mek müs bet ha re ket tir. Ve müs bet ha re ket, bü tün men fî lik le re kar þý di ren mek tir, o na yol ver me mek tir. O tuz beþ se ne dir müs bet ha re ket et mek, men fî ha re ket et me mek ve va - zi fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ ma mak ha ki ka ti i - çin, ba na kar þý ya pý lan mu a me le le re sa býr la, rý za i le mu ka be le et tim 2 7 di - yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, a - tom bom ba sý te si rin de 2 8 o la rak ni te le - di ði müs bet ha re ke ti e sas al mak la a sa - yi þin si gor ta sý ol muþ, va tan ve mil le ti - mi zi din siz lik ce re yan la rýn dan mu ha - fa za e de rek, Kur â nî me sa jý o lan Ri sâ lei Nur u bü tün dün ya ya du yur muþ tur. Dipnotlar: 1- Ta rih çe-i Ha yat a ge E mir dað Lâ hi ka sý Mek tu bat a ge a ge Ta rih çe-i Ha - yat, a ge a ge a - ge a ge, a ge a ge Þu â lar a ge a ge E mir dað Lâ hi ka sý a ge a ge Mü nâ zâ rat a ge E mir dað Lâ hi ka sý a - ge Mü nâ za rât Lem a lar a ge E mir dað Lâ hi ka sý Ta rih çe-i Ha yat 402.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 6 Zilkade 1432 Ru mî: 20 Eylül 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Karma eðitim kaldýrýlsýn KOCAELÝ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEÞEKKÜLLERÝ PLATFORMU ÜYESÝ BÝR GRUP, OKULLARDA ''KARMA EÐÝTÝM'' UYGULAMASININ KALDIRILMASINI TALEP ETTÝ. KO CA E LÝ'NÝN Ýz mit il çe - sin de, Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat - for mu ü ye si bir grup, o - kul lar da kar ma e ði tim uy gu la ma sý nýn kal dý rýl - ma sý ný ta lep et ti. Sab ri Ya lým Par ký nda Kar ma e ði ti me ha yýr ve Kar ma e ði tim pe da go jik de ðil, i - de o lo jik tir ya zý lý pan - kart lar a çan grup, Kar - ma e ði tim is te mi yo ruz di ye slo gan at tý. Grup a dý na a çýk la ma ya pan Ab dül me cit Ka - ra as lan, ya ra tý lýþ tan ge - len fark lý lýk la ra ba kýp, fýt ra tý in kâr e dip, cin si - yet far ký ný ve on lar a ra - sýn da ki i liþ ki ler i le ar zu - la rýn, hü ma nizm, e þit - lik, çað daþ lýk, i le ri ci lik a dý na yok sa yýl ma ma sý ge rek ti ði ni i le ri sür dü. Ka ra as lan, ön ce lik li ta - lep le ri nin ay rý o kul lar ol du ðu nu, bu ol ma ya - cak sa ay rý sý nýf lar da o - la bi le ce ði ni söz le ri ne ek le di. Grup, a çýk la ma - nýn ar dýn dan o lay sýz da - ðýl dý. Ko ca e li / a a Ýtfaiyenin tatbikatý gerçeðini aratmadý Adýyaman Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin gerçekleþtirdiði tatbikat, gerçeðini aratmadý. Ýtfaiye Teþkilâtýnýn kuruluþunun yýl dönümü dolayýsýyla Hükümet Konaðý önünde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereði trafik kazasý sonrasýnda aracýnda sýkýþan þoför kurtarýldý. Ekipler, daha sonra alev alan araca baþarýlý bir þekilde müdahale etti. Ýtfaiye ekipleri daha sonra kuyuya düþen bir vatandaþý ve yangýn dolayýsýyla bir binada mahsur kalanlarý kurtardý. Tatbikat sonunda ekipler su ve köpükle gösteri sundu, Hükümet Konaðý binasýndan halatla iniþ yaptý. Adýyaman Belediye Baþkaný Necip Büyükaslan, tatbikat sonrasýnda ekipleri tebrik etti, gönüllü itfaiyecilere sertifikalarýný verdi. Büyükaslan, törendeki konuþmasýnda, itfaiye ekiplerinin 365 gün 24 saat can kurtarmak adýna canýný hiçe sayarak görev yaptýðýný söyledi. Bütün Türkiye de olduðu gibi Adýyaman da da Ýtfaiye Teþkilâtý nýn modernleþtiðini, geliþtiðini, araçlarla felâketlere en kýsa sürede müdahale edebilecek teknolojiyi yakaladýðýný ifade eden Büyükaslan, Ýnþallah en geç bir yýl içerisinde itfaiye teþkilâtýmýz yeni modern binasýnda hizmetlerine devam edecektir dedi. Büyükaslan, okullarda öðrencilere yangýndan korunma ve yangýný önlemeye yönelik eðitimler verildiðini kaydetti. Adýyaman / aa U lus ta ah þap bi na lar tek tek kül o lu yor CUM HU RÝ YE TÝN ku ru lu þu na þa hit - lik e den An ka ra nýn U lus sem tin de ki ah þap bi na lar, tek tek kül o lu yor. U - lus Çer keþ So kak ta bi lin me yen bir sebep le çý kan yan gýn da üç ah þap ya pý ta ma men kül ol du. Yan da ki bi - na la ra da sýç ra yan yan gýn, ya pý la rýn ah þap ol ma sý dolayýsýyla hýz la bü yü - dü. Ýt fa i ye e kip le ri yan gý na ký sa sü - re de mü da ha le et ti. Po lis e kip le ri de çev re de gü ven lik ted bi ri a la rak, yan - gýn böl ge si ne kim se yi yak laþ týr ma - dý. O lay son ra sýn da üç ah þap bi na kul la ný la maz ha le gel di. Ýt fa i ye e kip - le ri yan gý nýn çý kýþ se be bi ni be lir le - me ye ça lý þý yor. An ka ra / ci han 8 ni as ya.com.tr Kur ân hamlesinin ardýndan Rahle Boyu Kur ân kuponlarýmýz sona erdi, Hadislerden Seçmeler: Davranýþlarýmýz kitabýmýzýn kuponlarý devam ediyor. Böylece, yeni sezona Kur ân dan sonra hadis kaynaklý bir rehber kitapla girmiþ olduk. Bu arada, Kur ân kampanyasý ile gazetemize abone olan okurlarýmýzýn bundan sonra da Yeni Asya yý takibe devam etmeleri önemli bir konu. Bu hususta yoðunlaþan yazarýmýz Sebahattin Yaþar, Kur ân hamlesi öncesinde olduðu gibi, kuponlar bittikten sonra da bu husustaki çalýþmalarýný sürdürdü. Ve geçen haftaki yazýsýný bu konuya ayýrdý. Yazýdan bazý bölümleri tekrar hatýrlayalým: Ramazan daki Kur ân-ý Kerim vesilesiyle gazetemize abone olmuþ komþularýmýzýn, gazetemiz hakkýndaki geri dönüþümleri beni çok mutlu etti. Ama bir o kadar da düþündürdü. Düþündürdü, çünkü gazetemizi hakkýyla tanýtamadýðýmýzý anladým. Doðrusu beni asýl düþündüren ise, Ramazandan sonra yeni abonelerimizin durumunun ne olacaðý idi. En dikkat çekici problem, çok da kolay yapýlabilecek olan aboneleri ziyaret idi. Hatta bir gün büroda yapýyor olduðumuz yayýn toplantýsýnda, esnaf olan Cuma kardeþimiz tam da toplantýnýn üzerine gelmiþ ve çok önemli bir cümle kurmuþtu: Esnaf, kim kendisini çok ziyaret ederse, onun etkisindedir. Gazete abonelerimizi bir ziyaret edelim. Makamýna, mekânýna bir gidelim ve bir yudum çayýný içelim. Göreceksiniz, bir ziyaretin etkisi çok daha belirgindir. Gazetemizin yeni abonelerinden Ýbrahim Bey, kendilerine abone dâvetimiz için teþekkür etti. Böyle bir gazeteyle ailesini tanýþtýrdýðýmýz ve Ramazan ayýnýn güzel hediyesi için yüksek memnuniyetini ifade etti. Ve bir de teklif üreterek, seneye verilecek hediyenin cüz cüz Kur ân olmasýný talep etti. Ramazan günleri boyunca, evlerinde gazetenin verdiði Kur ân ýn okunduðunu ve çok istifadeli olduðunu belirttiler. Artýk o bizim þirket-i maneviyede bir ortaðýmýz, Nur dersleri kardeþimiz. Hatta eþi de sitedeki hanýmlar okuma saatlerinin en ciddî muhataplarýndan. Nitekim oðullarýndan Emrullah yazýn bizim okuma programý arkadaþýmýz oldular, þimdilerde de yine Nur dersi arkadaþýmýz. Daha ne olsun, þükür. Yine yeni abonelerimizden Tarýk Beyler de, tam bir aile dostumuz oldular. Yine bayanlar a- rasýnda, Tarýk Beyin eþi, yeni sohbet döneminin baþlamasýnýn vesilesi olmuþlar. Hatta, Nurlu sohbetlerimiz neden baþlamýyor? diye hesap bile sormuþlar ve Hemen bu hafta bizde baþlayalým diye adým bile atmýþlar. Tarýk Beylerin gazetemiz hakkýndaki görüþ ve kanaatlerini merak ediyorduk, geçenlerde gazete ile ilgili de yorumlarý ulaþtý. Tarýk Beyefendi, Bizim gazete gelmeye devam etsin! diye haber göndermiþ. Þunu çok rahat bir þekilde iddia ediyorum ki, gazetemiz ciddî anlamda tanýtýlabilse, olmasý gereken nokta burasý deðil. O zaman gazetemizin tanýtýmý için yeni yeni projeler yapmak kaçýnýlmazdýr. Birþeyleri yeni keþfetmeye ihtiyaç yok. O da, insan ne kadar televizyonlarda, gazetelerde reklâmlarýný görürse görsün, ne kadar dinlerse dinlesin, bizzat onun makamýnda, mekânýnda tanýtým amaçlý bir-iki insaný görmek kadar onu memnun edecek baþkaca bir formül yok. *** Ye ni hiz met se zo nu na gi rer ken, ga ze te muh - te va sý na güç ka tan i ki ö nem li dos ya ça lýþ ma sý ný di zi ya zý o la rak ya yýn la dýk. Bun lar dan bi ri, Cev her Ýl han ýn ha zýr la dý ðý Be di üz za man ýn Kürt me se le si ne da ir gö rüþ, tes bit ve çö züm le ri baþ lýk lý ça lýþ ma sýy dý. Gün de min ön sý ra sýn da ki ye ri ni ko ru yan mâ lûm me se ley le il gi li o la rak Ri sa le-i Nur dan fark lý a çý lým lar ge ti ren bu di zi nin is ti fa dey le ta - kip e dil di ði ne i na ný yo ruz. He men ar dýn dan Mus ta fa Öz türk çü nün U - tan cýn 50. yý lýn da Men de res ve ar ka daþ la rý nýn dra mý dos ya sý ný ya yýn la dýk. Ý dam zu lüm ve vah þe ti nin 50. yý lýn da maz - lum ve mað dur þe hit le ri bir kez da ha rah met le yad et me mi ze ve si le o lan bu di zi nin de il gi ve ib ret le o kun du ðu nu dü þü nü yo ruz. Fark lý ko nu lar da ki dos ya ça lýþ ma la rý mýz bun - dan son ra da de vam e de cek in þa al lah. Halk otobüsü þoförünü darp eden asker yakalandý ERZÝNCAN'DA bir halk otobüsü þoförünün darp edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruþturma sonucu, uzman çavuþ olduðu bildirilen zanlý yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Mengüceli ve Yavuz Selim mahalleleri arasýnda ulaþým hizmetini saðlayan özel halk otobüsünün þoförü Savaþ Þahin in (36), darpe dilmesiyle ilgili, otobüsteki güvenlik kamerasý görüntüleri de incelenerek soruþturma baþlatýldý. Polis ekipleri yaptýklarý araþtýrma sonucu zanlý O.G. yi gözaltýna aldý. Jandarma uzman çavuþ olduðu bildirilen zanlý, Erzincan Merkez Komutanlýðý ndan gelen ekiplere teslim edildi. Erzincan da, Açýköðretim Fakültesi kimliðini göstererek öðrenci ücreti ödemek isteyen bir kiþiyi uyaran halk otobüsü þoförü Savaþ Þahin, son durakta yolcularýn otobüsten inmesinin ardýndan tartýþtýðý bu kiþi tarafýndan darp edilmiþti. Otobüsün güvenlik kamerasý görüntülerine de yansýyan kavgada, kamera kayýtlarýna göre, Þahin i yumruklayan kiþi, belindeki silahý da sürücüye göstermeye çalýþýyordu. Erzincan / aa Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. Yer: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ile YENÝ ASYA GAZETESÝNÝN katkýlarýyla.

4 4 Y HABER ca ni as ya.com.tr Di zi ler çý ðý rýn dan çýk tý da ga ze te ler çýk ma dý mý? Te le viz yon la rý iþ gal e den di zi le rin, ak lý ba þýn da in san la rý çi le den çý kar dý ðý, ra hat sýz et ti ði ve kýz dýr dý ðý her ke sin ma lû mu. Uz man lar da za - ten bu çýl gýn lý ða dik kat çe kip, di zi le rin en baþ ta a i le ku ru mu nu tah rip et ti ði ni be lir ti yor lar. TV ler de ki çir kin di zi ler den ya na þi kâ yet e den - ler den bi ri de i la hi yat çý Ni hat Ha ti poð lu Ho ca ol - muþ. Ge çen gün yaz dý ðý bir ya zý da bu fe lâ ke te dik - kat çe kip þöy le de miþ ti: Te le viz yon lar da ki di zi film - le rin bir kýs mý na dik kat e di yor mu su nuz? Han gi te - ma ü ze ri ne ku rul muþ. Ta þý dýk la rý me saj ne? Ko nu - la rý ne? (...) Al dat ma, öf ke, hýnç, ger gin lik, kav ga, ci - na yet, in ti kam ü ze ri ne ku ru lu di zi ler. Ço ðun da mut la ka gay ri meþ rû bir ev lât, gay ri meþ rû bir i liþ ki, çap ra þýk i liþ ki ler, sah te kâr lýk, dü zen baz lýk, bir ku ruþ - luk de ðe ri ol ma yan ha yat lar, ar go ko nuþ ma lar, su gi bi tü ke ti len þa rap lar, mü kel lef sof ra lar ve ben ze ri man za ra lar. Ký sa ca sý sev gi, say gý, a i le kut si ye ti gi bi her þe yi yer le bir e den gö rün tü ler. (...) Pe ki bü tün bun lar dan te le viz yon cu lar mý so rum lu? Ve ya se na - rist ler mi? Bü tün gü nah on la rýn mý? Hiç san mý yo - rum. Bu di zi le ri (..) biz iz li yo ruz. (...) Bu i þin en bü - yük gü na hý bi zim dir. (Sa bah, 30 Ey lül 2011) Ým kân ve fýr sat bul duk ça çir kin di zi ler baþ ta ol - mak ü ze re TV ya yýn la rýn dan ve sa nal a lem in teh li - ke le rin den þi kâ yet e den bi ri si o la rak bu çað rý yý çok hak lý bul duk. Keþ ke e li ka lem tu tan her kes, a i le yi ve ce mi ye ti dar ma da ðýn e den bu teh li ke le re i ti raz et se, gün de me ta þý sa ve ça re a ran ma sý na ve si le ol sa... Ha ti poð lu Ho ca nýn ya zý sý ný ya yýn la yan ga ze te, fikr-i ta kip ya pa rak baþ ka uz man la rý da ko nuþ tur - muþ ve di zi ler de ki yan lýþ la ra dik kat çek miþ. Gö rüþ be yan e den le rin ço ðun lu ðu da bu gi diþ ten mem nun de ðil. Hat ta, mem nun ol ma yan lar a ra sýn da bu çir - kin di zi le re im za at mýþ, rol al mýþ sa nat çý lar da var. Ga ze te nin bu ya yý ný ný da tak dir et mek le bir lik te bir nok ta ya dik kat çek mek ha sýl ol du: Ha ti poð lu Ho ca nýn hak lý o la rak þi kâ yet et ti ði ve Al dat ma, öf - ke, hýnç, ger gin lik, kav ga, ci na yet, in ti kam ü ze ri ne ku ru lu de di ði ya yýn lar sa de ce TV di zi le ri i le mi sý - nýr lý? TV di zi le rin den þi kâ yet e den ya zý nýn ya yýn lan - dý ðý ga ze te da hil ol mak ü ze re pek çok bü yük ga ze - te çý ðý rýn dan çýk mýþ du rum da de ði mi? Þi kâ yet et ti - ði miz di zi le rin ya zý lý þek li o lan ha ber ler, fo toð raf lar ve ya zý lar bü yük ga ze te le ri mi zi çir kin leþ tir me ye de vam et mi yor mu? Ay ný þe kil de ga ze te ler de yer a - lan müs teh cen rek lâm lar da çý ðýr dan çý kýl dý ðý nýn de li li sa yýl maz mý? (Mi sal ol ma sý ba ký mýn dan, DAP fir ma sýn ca ve ri len Dal ga Ku le rek lam la rý gös te ri le - bi lir. Ev, ko nut, re zi dans sa tý lýr ken müs teh cen rek - lâm ha zýr la mak þart mý dýr? Oy sa ay ný fir ma nýn müs teh cen ol ma yan rek lâm ör ne ði de var. Müs - teh cen o lan Hür ri yet te, müs teh cen ol ma yan da Za - man da ay ný gün ya yýn lan dý. De mek ki rek lâm ma - ter yal le ri nin müs teh cen ol ma sý þart de ðil miþ... Bkz. Za man ve Hür ri yet, 2 E kim 2011) Ga ze te ler de yer a lan al kol lü iç ki rek lâm la rý da çir kin leþ me nin baþ ka bir de li li o la rak ka bul e dil me li - dir. Pa zar gün kü ba zý ga ze te ler de (2 E kim 2011) yi - ne bu çir kin rek lâm lar yer al dý. Ye ri gel miþ ken tek - rar so ra lým: Si ga ra nýn ga ze te ler de rek lâ mý nýn ya pý - la ma dý ðý bir ül ke de, na sýl o lu yor da al kol lü iç ki le - rin rek lâm la rý ya pý la bi li yor? Tür ki ye yi i da re e den ler bu yan lý þýn ve de rin çe liþ ki nin far kýn da de ðil ler mi? Bun ca i ka za, ha týr lat ma ya ve u ya rý ya rað men ni çin hiçbir þey ol ma mýþ gi bi dav ran ma ya de vam e di - yor lar? (Bu nok ta da, Sa bah ga ze te si nin dün kü nüs - ha sýn da [2 E kim 2011] al kol lü iç ki rek lâm la rý nýn yer al ma dý ðý ný müs bet bir ge liþ me o la rak say mak ge re kir. Ýn þa al lah hep böy le de vam e der ve di ðer ga - ze te ler de yan lý þa a let ol mak tan vaz ge çer...) Çý ðý rýn dan çý kan TV ler, sa nal â lem va sý ta la rý ve ga ze te ler doð ru yol u bul ma lý ves se lâm... A da let Ba kan lý ðý 100 i da rî yar gý ha ki mi a la cak n A DA LET Ba kan lý ðý, ya zý lý ya rýþ ma sý na vý ve mü lâ kat i le 9-5 in ci de re ce li kad ro la ra 100 i da rî yar gý ha kim a - da yý a lý na ca ðý ný bil dir di. Baþ vu ru lar e lek tro nik or tam da 3 E kim Pa zar te si gü nü baþ la ya cak, 21 E kim Cu ma gü - nü me sai sa a ti bi ti min de so na e re cek. Ya zý lý ya rýþ ma sý na vý, ÖSYM ta ra fýn dan 26 Ka sým Cu mar te si gü nü An ka ra da ya pý la cak. Sý nav sa at da baþ la ya cak ve 2.5 sa at sü re cek. Ge nel Ye te nek ve Ge nel Kül tür Tes ti 20 tam pu an ü ze rin den; A lan Bil gi si Tes ti 80 tam pu an ü ze rin den ay rý ay rý de ðer len di ri le cek. Bu de ðer len dir - me ya pý lýr ken Ge nel Ye te nek ve Ge nel Kül tür Tes ti ko nu la rý i le A lan Bil gi si Tes ti ko nu la rý ken di a ra la rýn da e þit o la rak pu an lan dý rý la cak. A day la rýn Ge nel Ba þa rý Pu a ný tes pit e di lir ken, Ge nel Ye te nek ve Ge nel Kül tür Tes ti Pu a ný i le A lan Bil gi si Tes ti Pu a ný top la na cak ve böy le ce 100 tam pu an ü ze rin den Ge nel Ba þa rý Pu a ný he sap lan mýþ o la cak. Ge nel Ba þa rý Pu a ný sý ra la ma sý na gö re en yük sek pu an a lan a day dan baþ lan mak ü ze re i - lan e di len kad ro nun (100) i ki ka tý faz la sý o lan 300 a day mü la ka ta ka týl ma ya hak ka za na cak. An ka ra / ci han MEC LÝS, ye ni ya sa ma yý lý na ö nem li dü - zen le me ler le gi re cek. TBMM Ge nel Ku - ru lu, 24. Dö nem i kin ci ya sa ma yý lý nýn ilk haf ta sý na de ne tim ko nu la rýy la baþ la ya cak. Bu haf ta nýn en ö nem li gün de mi, sý nýr ö - te si o pe ras yon ko nu sun da Hü kü me te ve - ri len yet ki yi bir yýl da ha u za tan tez ke re o - la cak. Hü kü me te ve ri len yet ki nin sü re si 17 E kim de do lu yor. Tez ke re 5 E kim Çar - þam ba gü nü Ge nel Ku rul da gö rü þü le cek. Ge nel Ku rul, 6 E kim Per þem be gü nü söz - lü so ru ö ner ge le ri i le a raþ týr ma ö ner ge le - ri ni gö rü þe cek. U laþ týr ma Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, mil let ve kil le ri nin so ru la rý ný ya - nýt la ya cak, ay rý ca ba zý a raþ týr ma ö ner ge le - ri e le a lý na cak. Mec li sin ye ni ya sa ma yý lýn da ki e le a la - ca ðý ilk tek lif, AKP Or du Mil let ve ki li Ýh - san Þe ner i le Ko ca e li Mil let ve ki li Si bel Gö nül ün, ka dýn mil let ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lun da pan to lon gi ye - bil me si i çin ver di ði Ýç tü zük de ði þik li ði o - la cak. Tek lif, TBMM Ýç tü zü ðü nde ka - dýn la rýn tay yör giy me si nin ya ný sý ra ce - ket ve pan to lon giy me si ne de im kan ta - ný yor. Tek lif le, Ýç tü zü ðün ký ya fet baþ lýk lý 56. mad de sin de ki ba yan lar tay yör gi yer - ler þek lin de ki i fa de, ka dýn lar tay yör ya da ce ket ve pan to lon gi yer ler þek lin de de ðiþ ti ri li yor. Tek lif te, ay rý ca Ýç tü zük te ki ba yan i ba re si nin de yay gýn o la rak kul - la ný lan ve mev zu a ta uy gun o lan ka dýn i - ba re siy le de ðiþ ti ril me si de yer a lý yor. Di - ðer si ya si par ti grup la rý nýn da sý cak bak tý ðý tek lif, 6 E kim Per þem be gü nü TBMM A - na ya sa Ko mis yo nun da gö rü þü le cek. Lib ya da ki ya ra lý lar A da na da te da vi e di le cek LÝBYA'DAKÝ ça týþ ma lar da ya ra la nan 23 ya ra lý i le 1 re fa kat çi, Tür ki ye de te da vi e dil - mek ü ze re A da na ya ge ti ril di. Mi su ra ta dan Türk Ha va Kuv vet le ri ne a it as ke ri u çak la ge ti ri len ya ra lý lar, A da na Ha va li ma ný na in di. Ya ra lý ve re fa kat çi ler da ha son ra am bu - lans lar la A da na Nu mu ne Uy gu la ma ve A raþ týr ma Has ta ne si ne bað lý Fat ma Ke mal Ti mu çin Kalp Mer ke zi ne gö tü rül dü. Ha va li ma nýn da ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan A - da na Va li si Hü se yin Av ni Coþ, Mi su ra ta dan 23 ya ra lý i le 1 re fa kat çi nin A da na ya gel di - ði ni söy le di. Ya ra lý lar la il gi le ne rek a cil þi fa lar di le yen Coþ, Lib ya da ya þa nan o lay lar da ya ra la nan 500 ü aþ kýn ki þi nin Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir de te da vi e di le rek ül ke le ri ne gön de ril di ði ni ve ha len de te da vi le ri sü ren le rin ol du ðu nu ha týr lat tý. A da na ya ge le rek has ta ne ye yer leþ ti ri len ya ra lý la rýn da te da vi le ri i çin tüm ha zýr lýk la rýn ta mam lan dý ðý ný an la tan Coþ, Ya ra lý la rýn il gi li ser vis ler de te da vi le ri ne he men baþ la na cak. Týb býn bü - tün im kan la rý bu kar deþ le ri miz i çin se fer ber e di le cek de di. Coþ, A da na ya ge len Lib - ya lý ya ra lý la rýn bi rin ci gru bu o luþ tur du ðu nu be lir te rek, 5 E kim Çar þam ba gü nü de i kin ci bir ya ra lý gru bu nun ken te ge ti ril me si nin plan lan dý ðý ný bil dir di. Coþ ay rý ca, Lib ya lý ya ra - lý la rýn te da vi sü re cin de A da na da ki sað lýk ku ru luþ la rýn da va tan daþ la ra su nu lan hiz - met te her han gi bir ak sa ma ol ma ya ca ðý nýn al tý ný çiz di. A da na / a a Te rö rist ler yi ne þan ti ye yak tý BÝNGÖL'DE ha va a la ný in þa at a la - nýn da pis ti ya pan ö zel fir ma nýn þan ti ye si i le bir a raç te rö rist ler ta - ra fýn dan ya kýl dý. Bin göl Va li li - ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ön ce ki gün sa at sý ra la rýn da Bin göl mer kez Çel tik su yu kö yü sý - nýr la rýn da ki ha va a la ný in þa at a la - nýn da pist ya pý mý yük le ni ci si E.M.T Ýn þa at fir ma sý na a it þan ti ye - ye ge len bi ri ka muf laj lý, ü çü si vil el bi se li ol mak ü ze re 4 te rör ör gü tü men su bu nun, þan ti ye de ki 18 iþ çi yi bað la ya rak, et ki siz ha le ge ti ril di ði be lir til di. Þir ket yö ne tim o fis le ri - nin bu lun du ðu pre fab ri ke ba ra ka ve bi nek ti pi bir a ra cýn ya kýl dý ðý, iþ - çi le re a it cep te le fon la rý ve bil gi sa - yar i le cep te le fon la rý nýn te rö rist - ler ce gasp e dil di ði bil di ri len a çýk la - ma da, þöy le de nil di: Bað la rýn dan kur tu lan iþ çi le rin sa at te o la - yý 155 Po lis Ým dat te le fo nu na bil - dir me si ü ze ri ne Ýl Jan dar ma Ko - mu tan lý ðý ve Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri i le Bin göl Be le di ye si Ýt fa i ye Mü dür lü ðü ne a it it fa i ye a ra cý o lay ye ri ne sevk e dil miþ tir te Bin göl Va li si, Ýl Jan dar ma ve Em - ni yet Mü dü rü o lay ye ri ne in ti kal e de rek, in ce le me de bu lun muþ tur. Fa il le rin ya ka lan ma sý na yö ne lik a - ra ma ve ta kip ça lýþ ma la rý na baþ - lan mýþ o lup ay rý ca Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li mat la rý doð rul - tu sun da ad li tah ki ka ta da de vam e dil mek te dir. Bin göl / a a DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Al man vak fý nýn te rör ör gü tü PKK yý des tek le di ði yö nün de ki id di a lar ü ze ri ne her ke sin du yar lý ol ma sý ge rek ti ði ni söy - le di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu i le Kül - tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, be ra be rin de ki ka la ba lýk he yet le Ký rým lý ya zar Cen giz Dað cý nýn ce na ze tö re ni ne ka týl mak ü ze re Ký rým a git ti. Da vu toð lu, E sen bo ða ha va a la nýn da bir ga ze te ci nin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn bir Al man vak fý nýn te rör ör gü tü PKK i le i - liþ ki si hak kýn da ki söz le ri ni ha týr lat ma sý ü ze ri ne, bu gün da ha kül tür a ðýr lýk lý bir so ru al ma yý bek le di ði ni be lir te rek, þun - la rý söy le di: Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn vur - gu la dý ðý hu sus te rö rün de ði þik gö rü - nüm ler al týn da fark lý des tek le ri söz ko - nu su o la bi li yor. Ba zen böy le bir des tek sað la dý ðý ný dü þün mek si zin de des tek sað lan dý ðý du rum lar o la bi li yor. Bi zim i - çin þu an da te rö rün bü tün kay nak la rý - nýn, bes len dik le ri kay nak lar ne o lur sa ol sun ku ru tul ma sý bü yük ö nem ta þý yor ve si vil fa a li yet ler çer çe ve sin de her ke sin bu fa a li yet le rin te rö re ne öl çü de im kan sað la dý ðý ko nu sun da bi linç li ve du yar lý ol ma sý ný bek le mek bi zim hak ký mýz. Do - la yý sýy la es ki den be ri za ten bu ça lýþ ma la - rý hep ya kýn dan ta kip et tik, sa de ce Al - man va kýf la rý çer çe ve sin de ki fa a li yet ler i çin söy le mi yo rum. Ge nel o la rak bü tün bu ir ti bat lar il gi li dev let ku rum la rý ta ra - fýn dan ya kýn dan ta kip e di li yor ve ge rek li gi ri þim ler ya pý la gel miþ tir, bun dan son ra da ge rek li gi ri þim ler ya pý lýr. Ö nem li o lan bu du yar lý lý ðýn her kes ta ra fýn dan gös te - ril me si ve bu çer çe ve de ha re ket e dil me - si. An ka ra / a a Muhsin Ya zý cý oð lu so ruþ tur ma sýn da 7 tu tuk la ma n BBP es ki Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu i le 5 ki þi nin vefat et ti ði he li kop ter ka za sý na i liþ kin yü rü tü - len so ruþ tur ma kap sa mýn da, mah ke me ye sevk e di len 12 ki þi den, 4 ü mu vaz zaf as ker, 7 zan lý tu tuk lan dý. Ma lat ya Ad li ye sin de ö zel yet ki li sav cý lar Öz den Do - ðan ve Þe ref Gür kan ta ra fýn dan sor gu la rý ya pýl dýk tan son ra tu tuk lan ma la rý ta le biy le mah ke me ye sevk e di - len 9 u mu vaz zaf as ker 12 ki þi den, 4 ü mu vaz zaf as ker 7 si tu tuk lan dý. Mah ke me ye sevk e di len zan lý lar dan 5 i i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Tu tuk la nan mu vaz zaf as ker ler a ra sýn da, o lay ye ri ne a it o lan gö rün tü ler de he li kop ter den par ça sök tük le ri id di a e di len Nus ret M. i le Ay dýn Ö nün de bu lun du - ðu bil di ril di. Ma lat ya ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý sý - nýn ta li ma týy la 5 þehirde baþ la tý lan o pe ras yon kap sa - mýn da, 11 i mu vaz zaf as ker top lam 16 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ, 4 ki þi sav cý lýk sor gu su nun ar dýn dan ser best bý ra kýl mýþ tý. Ma lat ya / a a Yýl dýz: Kon trat lar ö zel sek tör ta ra fýn dan de ðer len di ri le cek n ENERJÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Ba tý hat tý kon tra tý nýn son lan dý rýl ma sý ba tý hat týn dan gaz gel me ye ce ði an la mý na gel mez. Kon trat lar ö zel sek tör ta ra fýn dan de ðer len di ri le cek tir de di. Yýl dýz Tür ki ye nin do ðal gaz te da ri kin de en ö nem li ül ke nin Rus ya ol du ðu nu ve Rus ya dan 3 fark lý ka nal dan Tür - ki ye ye yýl lýk yak la þýk 30 mil yar met re küp gaz ak tý ðý ný, bu nun 6 mil yar met re kü pü nün de Bat tý Hat tý yo luy la gel di ði ni ha týr lat tý. Tür ki ye ye Bat tý Hat tý ndan ge len 6 mil yar met re küp lük ga zýn te da ri ki nin ke sil me si nin, Tür ki ye nin gaz tü ke ti min de her han gi bir sý kýn tý ya se bep ol ma ya ca ðý ný vur gu la yan Yýl dýz, Tür ki ye ye Rus ya nýn dý þýn da Ý ran dan, A zer bay can dan gaz gel - di ði ni, bun la rýn ya ný sý ra Ni jer ya ve Ce za yir den sý vý - laþ tý rýl mýþ gaz it ha la tý ya pýl dý ðý na dik ka ti çek ti. Yýl lýk gaz tü ke ti mi nin mil yar met re küp a ra lý ðýn da de ðiþ ti ði ni i fa de e den Ta ner Yýl dýz, bu na kar þý lýk Tür - ki ye nin yýl lýk an laþ ma la rý nýn 45 mil yar met re kü pün ü ze rin de gaz te da ri ki ne im kân ver di ði ni bil dir di. E - ner ji ve ta bii Kay nak lar Ba ka ný Yýl dýz, Ba tý hat tý kon - tra tý nýn son lan dý rýl ma sý ba tý hat týn dan gaz gel me ye - ce ði an la mý na gel mez. Kon trat lar ö zel sek tör ta ra fýn - dan de ðer len di ri le cek tir de di. An ka ra / a a Ka tý lým cý bir a na ya sa i çin uz man lar Ha liç te bu lu þu yor n YENÝ bir a na ya sa i çin top lu mun her ke si min den des tek ya ðý yor. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin (TBMM) ye ni ça lýþ ma dö ne mi nin a çýl ma sýy la hýz la nan a na ya sa ça lýþ ma la rý na ö nem li bir kat ký da Bo ða zi çi A - vu kat lar Der ne ði nden (BAV DER) ge li yor. BAV DER ta ra fýn dan u lus lar a ra sý çap ta or ga ni ze e di len Ka tý lým - cý A na ya sa ko nu lu u lus la r a ra sý hu kuk kon gre si, 7-8 E kim 2011 ta rih le rin de Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ya - pý la cak. Kon gre ye, a na ya sa hu ku ku ko nu sun da uz - man, yer li ve ya ban cý 30 a ka de mis yen ve top lu mun her ke si min den si vil top lum ku ru luþ la rý nýn (STK) tem sil ci le ri ka tý lý yor. Mec lis ça lýþ ma la rý na ý þýk tu ta bi le - cek ni te lik te ki kon gre, si vil top lum ku ru luþ la rý i le u lus - la ra ra sý hu kuk ca mi a sý nýn fi kir le ri ni yan sý ta cak. Kon - gre ye, dün ya da ve ül ke miz de a lan la rýn da uz man lýk la rý tar tý þýl ma yan ve bi lim sel ye ti le ri ni ka nýt la mýþ uz man lar ka tý lý yor. Kon gre, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na iv me ka - zan dýr mak ve il gi li bütün ta raf la ra u fuk aç mak a ma cý ta þý yor. TBMM nin a na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký sað la - ma yý, si vil a na ya sa i le il gi li ka mu o yun da ki al gý yý yük sek tut ma yý, u lus la r a ra sý ka tý lým i le ye ni lik çi ve a kýl cý bir reh ber or ta ya koy ma yý he def li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya AKP, BDP den ran de vu is te di n AKP Ge nel Sek re ter li ði, ye ni a na ya sa ko nu sun da BDP ye ran de vu ta le bi ni bir mek tup la i let ti. AKP Ta ný - tým ve Med ya Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, AKP Ge nel Sek re ter li ði nin, ye ni a na ya sa ko nu sun da BDP ye ran de vu ta le bi ni bir mek tup la i let ti ði i fa de e dil di. Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, BDP li le rin ye min et me - si nin ar dýn dan en ký sa sü re de gö rüþ me ya pý la cak de - miþ ti. BDP nin ran de vu yu ka bu lü ha lin de AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik baþ kan lý ðýn da 5 ki þi lik AKP he ye ti, a na ya sa gö rüþ me le ri bir i çin BDP yö ne ti mi i le bir a ra ya ge le cek. An ka ra / ci han BDP li be le di ye de yol suz luk id di a la rý na 13 tu tuk la ma n ÞANLIURFA'NIN BDP li Su ruç be le di ye sin de i ha - le ler de yol suz luk, i ha le le re fe sat ka rýþ týr ma ve te rör ör gü tü nün dað kad ro su na ma li des tek sað la mak id di - a sýy la baþ la tý lan o pe ras yon lar da gö zal tý na a lý nan 14 ki - þi den 13 ü çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk lan dý. Þan lý - ur fa Em ni yet Mü dür lü ðü i ki gün ön ce Su ruç be le di - ye si ne dü zen le di ði bas kýn da gö zal tý na al dý ðý 14 ki þi yi em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ön ce sað lýk kon tro - lü i çin has ta ne ye o ra dan da Su ruç Cum hu ri yet Sav cý - lý ðý na sevk et ti. Cum hu ri yet sav cý sý ta ra fýn dan sor gu - la nan 14 zan lý dan bi ri sav cý lýk ta ra fýn dan ser best bý ra - ký lýr ken di ðer 13 zan lý tu tuk lan ma sý ta le biy le nö bet çi mah ke me ye sevk e dil di. A ra la rýn da Su ruç Be le di ye Baþ kan Ve ki li Meh met Öz kan ve Yar dým cý sý Sü ley - man Yýl dýz ýn da bu lun du ðu 13 zan lý mah ke me ta ra - fýn dan tu tuk lan dý. Tu tuk la nan la rýn a ra sýn da 7 be le di - ye ça lý þa ný ve 4 þir ket gö rev li si nin ol du ðu be lir til di. Sa - nýk la rýn bir kýs mý nýn mah ke me de sus ma hak ký ný kul - la na rak hiç bir suç la ma ya ce vap ver me di ði, bir kýs mý - nýn i se ken di le ri ne yö ne lik suç la ma la rý red det ti ði öð - re nil di. Tu tuk la nan 13 ki þi nin tu tuk lu luk ka ra rý nýn mah ke me ce yüz le ri ne o kun ma sýn dan son ra tu tuk lu - lar ge niþ gü ven lik ön lem le ri a ra sýn da Su ruç tan Þan lý - ur fa Ka pa lý Ce za e vi ne nak le dil di. Þan lý ur fa / ci han HABERLER Da vu toð lu: Her kes du yar lý ol sun Meclis, yeni yasama yýlýna önemli düzenlemelerle girecek. Genel Kurul, ilk haftasýna denetim konularýyla baþlayacak. FO TOÐ RAF: A A Mec lis in ilk i þi tez kere TBMM GENEL KURULU, 24. DÖNEM ÝKÝNCÝ YASAMA YILININ ÝLK HAFTASINDA SINIR ÖTESÝ OPERASYON KONUSUNDA HÜKÜMETE VERÝLEN YETKÝYÝ BÝR YIL DAHA UZATAN TEZKEREYÝ GÖRÜÞECEK. UZ LAÞ MA KO MÝS YO NU BE LÝR LE NE CEK YENÝ ya sa ma yý lýy la bir lik te, ye ni A - na ya sa ça lýþ ma la rý na da hýz ve ri le cek. Bu a maç la TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi - çek, Mec lis te gru bu bu lu nan si ya si par ti le re bi rer ya zý gön de re rek, Uz laþ - ma Ko mis yo nu i çin i ki þer ü ye bil dir - me le ri ni is te ye cek. Grup la rýn ü ye le ri ni bil dir me siy le A na ya sa Uz laþ ma Ko - mis yo nu da ku ru la rak ça lýþ ma la rý na baþ la ya cak. KÝT Ko mis yo nu, 5 E kim Çar þam ba gü nü ya pa ca ðý top lan tý da, u sul ve de ne tim ler ko nu sun da ü ye le - ri bil gi len di re cek. An ka ra / a a Libya'daki çatýþmalarda yaralanan 23 yaralý daha Adana ya getirildi. FO TOÐ RAF: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı