TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da"

Transkript

1 TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KEMALÝZM YAÞAMADI KÝ TEK PARTÝDEN 12 EYLÜL'E HANGÝ KEMALÝZM? u Bir i de o lo ji o la rak Ke ma lizm ya þa ma dý ki öl sün. Bir de fa lý ðý na böy le bir Ke ma lizmin var ol du ðu nu dü þü ne lim. Pe ki, han gi Ke ma lizm öl dü? Tek par ti Ke ma liz mi mi, A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nu çý ka ran, Se ni sev mek mil lî bir i ba det tir di yen Ba yar Ke ma liz mi mi, 27 Ma yýs Ke ma lizmi mi, sol Ke ma lizmi mi, Ev ren in A ta türk çü lü ðü mü? ÖLSÜN DR. ME TE KA AN KAY NAR: YIL LA RI A RA SIN DA, Ü ZE RÝN DE KO NU ÞA BÝ LE CE ÐÝ MÝZ STA BÝL BÝR KE MA LÝST DÜÞÜNCE SÝSTEMÝNDEN BAH SET MEK MÜM KÜN DE ÐIL. MEDYATÝK VE TÝCARÎ DEÐER HALÝNE GETÝRÝLDÝ u Med ya tik ve ti ca rî bir de ðer ha li ne de ge ti ril di M. Ke mal. 29 E kim 2009 kut la ma la rýn da mo da cý Fa ruk Sa raç ta ra fýn dan ta sar la nan bir kos tüm le pas ta nýn i çin den çý kar týl dý. 19 Ma yýs 2010'da Show TV de Sa ba hýn Se da 'sý prog ra mýna da bir ma ket -ko nuk o la rak ka týl dý. Ýnternette Atatürk markalý ürünler satan birçok sanal maðaza var. n H. H Ü S E Y Ý N K E M A L Ý N R Ö P O R T A J I 1 3. S A Y F A D A MUHSÝN YAZICIOÐLU OPERASYONUNDA 7 kiþi tutuklandý Sabri Yalým Parkýnda toplanan grup, karma eðitimi protesto ettikten sonra sessiz bir þekilde daðýldý. FO TOÐ RAF: A A KOCAELÝ DE GÖNÜLLÜ KURULUÞLARDAN TEPKÝ Kar ma e ði ti me ha yýr u Ýz mit'te, Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat for mu ü ye si bir grup, o kul lar da kar ma e ði tim uy gu la ma sý nýn kal dý rýl ma sý ný ta lep et ti. Sab ri Ya lým Par kýnda Kar ma e ði ti me ha yýr ve Kar ma e ði tim pe da go jik de ðil, i de o lo jik tir ya zý lý pan kart lar a çan grup, Kar ma e ði tim is te mi yo ruz di ye slo gan at tý. nha be ri sayfa 3 te KONYA SANAYÝ ODASI BAÞKANI BÜYÜKHELVACIGÝL: Enerji maliyetlerinin düþürülmesi lâzým u Kon ya Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta hir Bü yük hel va cý gil, E ko no mik kriz le rin pan ze hi ri ü re tim dir. Tür ki ye ü re tim, is tik rar ve ih ra cat tan vaz geç me me li dir. Da ha zen gin, re fah se vi ye si da ha yük sek bir Tür ki ye i çin ka yýt dý þý e ko no mi nin ö nü ne ge çil me li, is tih da mýn ü ze rin de ki prim ve ver gi yü kü ha fif le til me li, e ner ji ma li yet le ri dü þü rül me li dir. de di. nha be ri 11 de Yunanistan þimdi de gemileri satýlýða çýkardý n11 de Malatya Adliyesinde sorgularý yapýlan 9 u muvazzaf asker, 12 kiþiden 7 si cezaevine konuldu. FO TOÐ RAF: A A ues ki BBP Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu i le 5 ki þi nin vefat et ti ði he li kop ter ka za sý na i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da mah ke me ye sevk e di len 12 ki þi den, 4 ü mu vaz zaf as ker, 7 zan lý tu tuk lan dý. Tu tuk la nan mu vaz zaf as ker ler a ra sýn da, o lay ye ri ne a it o lan gö rün tü ler de he li kop ter den par ça sök tük le ri id di a e di len Nus ret M. i le Ay dýn Ö nün de bu lun du ðu bil di ril di. nha be ri sayfa 4 te Kars ýn Kaðýzman ilçesinde askerî lojmanlara roketatarlý saldýrý n5 te Meclis ilk iþ olarak tezkereyi görüþecek nha be ri sayfa 4 de Yaralý Libyalýlar Adana ya getirildi nha be ri sayfa 4 de ISSN KONUT ÝNÞAATI DÝPLOMATÝK KRÝZE YOL AÇTI Ýs ra il, Mer kel i de kýz dýr dý u Ýs ra il hü kü me ti nin i le ri de Fi lis tin dev le ti nin baþ ken ti ol ma sý ön gö rü len Do ðu Ku düs ün sý nýr la rý i çin de ki Gi lo da 1100 ko nu tun ya pý mý na o nay ver me si, Ýs ra il i le Al man ya a ra sýn da ki i liþ ki ler de dip lo ma tik kri ze yol aç tý. Ha a retz ga ze te si ne gö re, bir Ýs ra il li yet ki li, bu a dý mýn, Ýs ra il e bü yük des tek ve ren Mer kel i çok kýz dýr dý ðý ný söy le di. nha be ri sayfa 7 de SENATO'DAKÝ ÇOÐUNLUÐUNU KAYBEDEN Sarkozy nin baþý dertte u Fo re ign Po licy der gi si nin in ter net si te sin de yer a lan ya zý da, Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy nin yak la þan se çim ler ön ce si du ru mu nun ne ka dar kö tü ol du ðu ü ze rin de du rul du. Ya zý da Ak sa yan e ko no mi, bit mek bil me yen iþ siz lik, sert si ya sî mu ha le fet, borç la ge len pa nik, hak kýn da ki yol suz luk id di a la rý... E vet, Ni co las Sar kozy nin ba þý dert te i fa de le ri kul la nýl dý. nha be ri say fa 7 de

2 2 LÂHÝKA Y Ýstibdat, meþrûtiyet libasý giyerse... Meþrû, hakikî meþrûtiyetin müsemmâsýna ahd ü peyman ettiðimden, istibdat ne þekilde LÛGATÇE: Ey paþalar, zabitler! (...) erkesin þevkini kýran ve neþ esini kaçýran Hve aðrazlar ve taraftarlýklar hissini uyandýran ve sebeb-i tefrika olan ýrkçýlýk cemiyat-ý akvamiyeyi teþkiline sebebiyet veren ve ismi meþrûtiyet ve mânâsý istibdat olan ve Ýttihad ve Terakki ismini de lekedar e- den buradaki þube-i müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var. Ýþte sulh-u umumî, aff-ý u- mumî ve ref-i imtiyaz lâzým. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile baþkasýna haþerat nazarýyla bakmakla nifak çýkmasýn. Fahr olmasýn, derim: Biz ki hakikî Müslümanýz; aldanýrýz, fakat aldatmayýz. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira, biliyoruz ki, En büyük hile, hileleri terk etmektir. Fakat, meþrû, hakikî meþrûtiyetin müsemmâsýna ahd ü peyman ettiðimden, istibdat ne þekilde olursa olsun, meþrûtiyet libasý giysin ve ismini taksýn, rastgelsem sille vuracaðým. olursa olsun, meþrûtiyet libasý giysin ve ismini taksýn, rastgelsem sille vuracaðým. Fikrimce meþrûtiyetin düþmaný, meþrûtiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ý þeriat göstermekle meþveretin de düþmanlarýný çok edenlerdir. Tebeddül-ü esmâ ile hakaik tebeddül etmez. En büyük hatâ, insan kendini hatâsýz zannetmek olduðundan, hatâmý itiraf ederim ki, nâsýn nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irþad etmeden baþkasýnýn irþadýna çalýþtýðýmdan, emr-i bilmârufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazan o kusur, iþlenmemiþ baþka kusurun sûretinde kendini gösterir, o adam mâsum i- ken cezaya müstehak olur. Allah musîbet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder. Ey ulû l-emir! Bir haysiyetim vardý, onunla Ýslâmiyet milliyetine hizmet edecektim; kýrdýnýz. Kendi kendine olmuþ istemediðim bir þöhret-i kâzibem vardý, onunla avâma nasihatýmý tesir ettiriyordum; maalmemnuniye mahvettiniz. Þimdi usandýðým bir hayat-ý zaifim var; kahrolayým eðer idama esirgersem! Mert olmayayým, eðer ölmeye gülmekle gitmezsem! Suretâ mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intac edecektir. Bu hal bana zarar deðil, belki þandýr. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatýmdaki tesiri kýrdýnýz. Divan-ý Harb-i Örfî, s zabit: Subay. aðraz: Garazlar, maksatlar. sebeb-i tefrika: Ayrýlýk sebebi. cemiyat-ý akvamiye: Milletlerin ortak cemiyetleri. istibdat: Baský. þube-i müstebidane: Ýstibdat þubesi. sulh-u umumî: Umumî barýþ. aff-ý umumî: Umumî af. ref-i imtiyaz: Ayrýcalýðý kaldýrmak. nifak: Ýkiyüzlülük, münafýklýk. müsemmâ: Ýsimlendirilen, isim sahibi. ahd ü peyman: Söz ve yemin. libas: Elbise. hilâf-ý þeriat: Þeriata aykýrý. tebeddül-ü esmâ: Ýsimlerin deðiþmesi. tebeddül: Yenilenme, deðiþme. nâs: Ýnsanlar. emr-i bilmâruf: Ýyiliði emretmek. tenzil: Kýymetten düþürme. ulû l-emir: Reis, baþkan, âmir. þöhret-i kâzibe: Geçici, yalancý þöhret. m a a l m e m n u n i y e : Memnuniyetle. sûretâ: Görünüþte, zâhiren. intac: Netice verme, doðurma. Nurânî hizmet ve müsbet hareket u yazý, daha önce yazdýðý- Müsbet Hareket ve Bmýz Cercis Aleyhisselâm adlý yazýmýzýn bir zeyli olarak da kabul edilebilir. Biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde nur var, siyaset topuzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir 1 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, nu run din düþ man la rý ný mað lûb e de ce ðin den, müs bet ha re ket et me nin a tom bom ba sý gi bi te si ri bu - lun du ðu nu 2 be lirt mek te dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri u - mum Nur Ta le be le ri ne ver di ði en son ders o lan mek tu bun da da a na baþ lýk o - la rak müs bet ha re ke ti ö ne çý kar mýþ týr. Ýþ te ser lev ha i fa de ler: Bi zim va zi fe miz müs bet ha re ket et mek tir, men fî ha re - ket de ðil dir; Rý za-i Ý lâ hi ye gö re sýrf hiz - met-i i ma ni ye yi yap mak týr, va zi fe-i Ý lâ - hi ye ye ka rýþ ma mak týr. Biz ler a sa yi þi mu ha fa za yý ne ti ce ve ren müs bet i man hiz me ti i çin de her bir sý kýn tý ya kar þý sa býr la, þü kür le mü kel le fiz. 3 Müs bet Ha re ket, Ri sâ le-i Nur un mes lek düs tur la rý nýn en ö nem li le rin - den dir. As lýn da, müs bet ha re ke tin a çý - lý mý, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ve Ri sâ le-i Nur dur. Müs bet ha re ket siz hiç bir þey ol maz. Bu ma na da müs bet ha re ket, en kü çük da i re den en bü yük da i re ye ka dar ya yýl mýþ mü kem mel bir e ner ji gi bi dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin ha ya tý nýn her saf ha sýn da ve Ri sâ le-i Nur un bü tün sa týr la rýn da ken di ni gös ter mek te dir. Ha ki kî ve tah - Müsbet hareket, en küçük daireden en büyük daireye kadar yayýlmýþ mükemmel bir enerji gibidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatýnýn her safhasýnda ve Risâle-i Nur un bütün satýrlarýnda kendini göstermektedir. Hakikî ve tahkikî imandan süzülen müsbet hareket, özet olarak bir iman ahlâkýdýr. ki kî i man dan sü zü len müs bet ha re ket, ö zet o la rak bir i man ah lâ ký dýr. Hem þah sî, hem iç ti mâî, hem de si - ya sî ha yat ta da i ma lâ zým ve el zem o lan müs bet ha re ke ti, en gü zel tarz da Ri sâ - le-i Nur i zah et mek te dir. Me se lâ, dost la rý na kar þý mü rüv vet kâ râ ne mu - a þe ret ve düþ man la rý na sulh kâ râ ne mu a me le et mek 4 müs bet ha re ket tir. Mü mi nin fe na lý ðý na kar þý, i yi lik le mu ka be le et mek 5 müs bet ha re ket tir. Mü min kar de þin den ge len bir fe - na lý ðý bü tün bü tün o na ve rip o nu mah kûm et me mek, ka de rin his se si ni, ne fis ve þey ta nýn his se si ni, ken di ku - sur lu nef si nin his se si ni a yý rýp son ra ba - ki ka lan kü çük bir his se ye kar þý, en se - lâ met li ve en ça buk has mý ný mað lûp e - de cek afv ve safh i le ve u luv vü ce nab - lýk la mu ka be le et mek 6 müs bet ha re - ket tir. Ben lik, e na ni yet, þan ve þe ref per de - si al týn da ma kam sa hi bi ol mak tan ka - çýn mak ve o nu ih sas e den ha let ten da - hi þid det le iç ti nap et mek 7 müs bet ha - re ket tir. Ha ka ik-ý i ma ni ye, her þey den ev vel bu za man da en bi rin ci mak sat ol mak ve sa ir þey ler i kin ci, ü çün cü ve dör - dün cü de re ce de kal mak ve Ri sâ le-i Nur lar la on la ra hiz met et mek en bi - rin ci va zi fe ve me dar ve me rak ve mak sud-u biz zat ol mak ve ba kî el mas - lar hük mün de o lan ha ka ik-ý i ma ni ye - nin i çin de i ken za lim le rin sat ranç o - yun la rý na bak mak la va zi fe-i kud si ye le - ri ne fü tur ver me mek ve fi kir le ri ni on - lar i le bu laþ týr ma mak, on la rýn ka ran - lýk lý o yun la rý na, va zi fe mi zin za ra rý na, bak ma ya te nez zül et me mek 8 müs bet ha re ket tir. Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin bu za - man da en mü him va zi fe le ri tah ri ba ta ve gü nah la ra kar þý tak va yý e sas tu tup dav ran ma la rý 9 müs bet ha re ket tir. Ý le ri de, meþ re bi ni çok be ðe nen ba zý zat lar ve hod gâm ba zý so fi meþ rep ler ve nefs-i em ma re si ni tam öl dür me yen ve hubb-u cah var ta sýn dan kur tul ma yan ba zý ehl-i ir þad ve ehl-i hak, Ri sâ le-i Nur a ve þa kirt le ri ne kar þý, ken di meþ - rep le ri ni ve mes lek le ri nin re va cý ný ve et ba la rý nýn hüsn-ü te vec cüh le ri ni mu - ha fa za ni ye tiy le, i ti raz e de cek ler; bel ki deh þet li mu ka be le et mek ih ti ma li var. Böy le ha di se le rin vu ku un da, i ti dal-i dem ve sar sýl ma mak ve a da ve te gir me - mek ve o mu a rýz ta i fe nin de rü e sa la rý ný çü rüt me mek 1 0 müs bet ha re ket tir. Mes le ði miz, sýrr-ý ih lâ sa da ya nýp, ha ka ik-ý i ma ni ye ol du ðu i çin, ha yat-ý dün ya ya, ha yat-ý iç ti mâ i ye ye mec bur ol ma dan ka rýþ ma mak ve re ka be te, ta - raf gir li ðe ve mü ba re ze ye sevk e den hâ - let ten te cer rüd et mek 1 1 müs bet ha re - ket tir. Bu mil le tin ve va ta nýn ha yat-ý iç ti - mâ i ye si ni a nar þi lik ten kur tar mak ve bü yük teh li ke ler den ha lâs et mek i çin, mer ha met, hür met, em ni yet, ha ramhe lâ lý bi lip ha ram dan çe kin mek, ser se - ri li ði bý ra kýp i ta at et mek 1 2 müs bet ha - re ket tir. Þim di bu a cib za man da, i ma ný bu - lu nan ve fýr ka-i dâl le den bi le ol sa, on - lar la uð raþ ma mak ve Al lah ý ta ný yan ve A hi re ti tas dik e den Hý ris ti yan bi le ol sa, on lar la me dar-ý ni za nok ta la rý me dar-ý mü na ka þa et me mek 1 3 müs bet ha re - ket tir. Kur ân ýn i ma nî ha ki kat le ri ni tah ki - kî bir su ret te ehl-i i ma na bil di rip on la rý ve ken di mi zi i dam-ý e be di den ve da i mî haps-i mün fe ri den kur tar mak, sa ir dün ye vî ve si ya sî ve en tri ka lý ce mi yet ve ko mi te le re te nez zül et me mek 14 müs bet ha re ket tir. Bü tün mu sî bet le re ve sý kýn tý la ra ve düþ man la ra ke mal-i me ta net le mu ka - be le et mek, al dan mýþ ve al da týl mýþ ba zý ho ca lar ve þeyh ler ve za hir de müt ta ki - le re kar þý vah det ve te sa nü dü mu ha fa - za et mek, on lar la uð raþ ma mak ve mü - na ka þa et me mek 1 5 müs bet ha re ket tir. A sýl hü ner kar de þi ni fe na gör dü ðü va kit o nu terk et mek de ðil, bel ki da ha zi ya de u huv ve ti ni kuv vet leþ ti rip ýs lâ hý - na ça lýþ mak 1 6 müs bet ha re ket tir. Bi ri si nin ci na ye tiy le baþ ka la rý, ak ra - ba ve dost la rý me sul o la maz â yet-i ke - ri me si nin ha ki ka ti ni e sas ya pa rak, u - huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv ve tin te mel ta þý ya pýp, ma sum la rý hi ma ye i çin, ca ni le rin ci na - yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak - mak 1 7 müs bet ha re ket tir. Küfr-ü mut la ka kar þý i ma na hiz met et mek ve küfr-ü mut la kýn ne ti ce si o lan a nar þi lik ten mil le ti kur tar mak, em ni - yet ve a sa yi þin mu ha fa za sý na ça lýþ mak 18 müs bet ha re ket tir. Za ma nýn il ca a tý i le za ru ret ler or ta - lýk ta zan ne de rek ba zý ho ca la rýn bid a - la ra ta raf tar lý ðýn dan do la yý on la ra hü - cum et me mek; bil me ye rek za ru ret var zan nýy la ha re ket e den o bi ça re le re vur - ma mak ve kuv ve ti dâ hil de sarf et me - mek 1 9 müs bet ha re ket tir. Hüsn-ü zan et mek, su-i zan et me - mek, fa ra za, ba zý la rý nýn al týn da bü yük fe na lýk la rý var sa da hü cum e dil me - mek 2 0 müs bet ha re ket tir. Mu va ze ne i le za ru re ti na za ra a la - rak, mü dak ki ka ne meþ rû ti ye ti þe ri a ta tat bik et mek 2 1 müs bet ha re ket tir. Ba zý bi ça re yan lýþ çý la rýn ha ta la rý na hü cum et me yip, Ri sâ le-i Nur a za rar ver me yen ve mü sa a de kâr o lan De mok - rat la ra eh ve nüþ þer o la rak bak mak on - la ra za rar do kun dur ma yýp, fa i de do - kun dur mak 2 2 müs bet ha re ket tir. Kur ân, Ýs lâ mi yet, va tan ve mil let he sa bý na din dar ve di ne hür met kâr ha ki kî de mok rat la rý ik ti dar ye rin de mu ha fa za ya ça lýþ mak ve on la ra nok ta-i is ti nat ol mak, Ýs lâ mi yet e hiz met te mu vaf fa ki yet le ri ne duâ et mek 2 3 müs - bet ha re ket tir. Doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös ter mek 24 müs bet ha re ket tir. Ken di mes le ði nin mu hab be tiy le ha - re ket et mek, baþ ka mes lek le rin a da ve ti ve baþ ka la rý nýn ten ki si, o nun fik ri ne ve il mi ne mü da ha le et me yip, on lar la meþ - gul ol ma ma sý 2 5 müs bet ha re ket tir. Da i re-i Ýs lâ mi yet i çin de, han gi meþ - rep te o lur sa ol sun, me dar-ý mu hab bet ve u huv vet ve it ti fak o la cak çok ra bý tai vah det bu lun du ðu nu dü þü nüp it ti fak et mek 2 6 müs bet ha re ket tir. Ö zet o la rak: Ri sâ le-i Nur un öl çü le ri ve ter bi ye siy le ha re ket et mek müs bet ha re ket tir. Ve müs bet ha re ket, bü tün men fî lik le re kar þý di ren mek tir, o na yol ver me mek tir. O tuz beþ se ne dir müs bet ha re ket et mek, men fî ha re ket et me mek ve va - zi fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ ma mak ha ki ka ti i - çin, ba na kar þý ya pý lan mu a me le le re sa býr la, rý za i le mu ka be le et tim 2 7 di - yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, a - tom bom ba sý te si rin de 2 8 o la rak ni te le - di ði müs bet ha re ke ti e sas al mak la a sa - yi þin si gor ta sý ol muþ, va tan ve mil le ti - mi zi din siz lik ce re yan la rýn dan mu ha - fa za e de rek, Kur â nî me sa jý o lan Ri sâ lei Nur u bü tün dün ya ya du yur muþ tur. Dipnotlar: 1- Ta rih çe-i Ha yat a ge E mir dað Lâ hi ka sý Mek tu bat a ge a ge Ta rih çe-i Ha - yat, a ge a ge a - ge a ge, a ge a ge Þu â lar a ge a ge E mir dað Lâ hi ka sý a ge a ge Mü nâ zâ rat a ge E mir dað Lâ hi ka sý a - ge Mü nâ za rât Lem a lar a ge E mir dað Lâ hi ka sý Ta rih çe-i Ha yat 402.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 6 Zilkade 1432 Ru mî: 20 Eylül 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Karma eðitim kaldýrýlsýn KOCAELÝ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEÞEKKÜLLERÝ PLATFORMU ÜYESÝ BÝR GRUP, OKULLARDA ''KARMA EÐÝTÝM'' UYGULAMASININ KALDIRILMASINI TALEP ETTÝ. KO CA E LÝ'NÝN Ýz mit il çe - sin de, Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te þek kül le ri Plat - for mu ü ye si bir grup, o - kul lar da kar ma e ði tim uy gu la ma sý nýn kal dý rýl - ma sý ný ta lep et ti. Sab ri Ya lým Par ký nda Kar ma e ði ti me ha yýr ve Kar ma e ði tim pe da go jik de ðil, i - de o lo jik tir ya zý lý pan - kart lar a çan grup, Kar - ma e ði tim is te mi yo ruz di ye slo gan at tý. Grup a dý na a çýk la ma ya pan Ab dül me cit Ka - ra as lan, ya ra tý lýþ tan ge - len fark lý lýk la ra ba kýp, fýt ra tý in kâr e dip, cin si - yet far ký ný ve on lar a ra - sýn da ki i liþ ki ler i le ar zu - la rýn, hü ma nizm, e þit - lik, çað daþ lýk, i le ri ci lik a dý na yok sa yýl ma ma sý ge rek ti ði ni i le ri sür dü. Ka ra as lan, ön ce lik li ta - lep le ri nin ay rý o kul lar ol du ðu nu, bu ol ma ya - cak sa ay rý sý nýf lar da o - la bi le ce ði ni söz le ri ne ek le di. Grup, a çýk la ma - nýn ar dýn dan o lay sýz da - ðýl dý. Ko ca e li / a a Ýtfaiyenin tatbikatý gerçeðini aratmadý Adýyaman Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin gerçekleþtirdiði tatbikat, gerçeðini aratmadý. Ýtfaiye Teþkilâtýnýn kuruluþunun yýl dönümü dolayýsýyla Hükümet Konaðý önünde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereði trafik kazasý sonrasýnda aracýnda sýkýþan þoför kurtarýldý. Ekipler, daha sonra alev alan araca baþarýlý bir þekilde müdahale etti. Ýtfaiye ekipleri daha sonra kuyuya düþen bir vatandaþý ve yangýn dolayýsýyla bir binada mahsur kalanlarý kurtardý. Tatbikat sonunda ekipler su ve köpükle gösteri sundu, Hükümet Konaðý binasýndan halatla iniþ yaptý. Adýyaman Belediye Baþkaný Necip Büyükaslan, tatbikat sonrasýnda ekipleri tebrik etti, gönüllü itfaiyecilere sertifikalarýný verdi. Büyükaslan, törendeki konuþmasýnda, itfaiye ekiplerinin 365 gün 24 saat can kurtarmak adýna canýný hiçe sayarak görev yaptýðýný söyledi. Bütün Türkiye de olduðu gibi Adýyaman da da Ýtfaiye Teþkilâtý nýn modernleþtiðini, geliþtiðini, araçlarla felâketlere en kýsa sürede müdahale edebilecek teknolojiyi yakaladýðýný ifade eden Büyükaslan, Ýnþallah en geç bir yýl içerisinde itfaiye teþkilâtýmýz yeni modern binasýnda hizmetlerine devam edecektir dedi. Büyükaslan, okullarda öðrencilere yangýndan korunma ve yangýný önlemeye yönelik eðitimler verildiðini kaydetti. Adýyaman / aa U lus ta ah þap bi na lar tek tek kül o lu yor CUM HU RÝ YE TÝN ku ru lu þu na þa hit - lik e den An ka ra nýn U lus sem tin de ki ah þap bi na lar, tek tek kül o lu yor. U - lus Çer keþ So kak ta bi lin me yen bir sebep le çý kan yan gýn da üç ah þap ya pý ta ma men kül ol du. Yan da ki bi - na la ra da sýç ra yan yan gýn, ya pý la rýn ah þap ol ma sý dolayýsýyla hýz la bü yü - dü. Ýt fa i ye e kip le ri yan gý na ký sa sü - re de mü da ha le et ti. Po lis e kip le ri de çev re de gü ven lik ted bi ri a la rak, yan - gýn böl ge si ne kim se yi yak laþ týr ma - dý. O lay son ra sýn da üç ah þap bi na kul la ný la maz ha le gel di. Ýt fa i ye e kip - le ri yan gý nýn çý kýþ se be bi ni be lir le - me ye ça lý þý yor. An ka ra / ci han 8 ni as ya.com.tr Kur ân hamlesinin ardýndan Rahle Boyu Kur ân kuponlarýmýz sona erdi, Hadislerden Seçmeler: Davranýþlarýmýz kitabýmýzýn kuponlarý devam ediyor. Böylece, yeni sezona Kur ân dan sonra hadis kaynaklý bir rehber kitapla girmiþ olduk. Bu arada, Kur ân kampanyasý ile gazetemize abone olan okurlarýmýzýn bundan sonra da Yeni Asya yý takibe devam etmeleri önemli bir konu. Bu hususta yoðunlaþan yazarýmýz Sebahattin Yaþar, Kur ân hamlesi öncesinde olduðu gibi, kuponlar bittikten sonra da bu husustaki çalýþmalarýný sürdürdü. Ve geçen haftaki yazýsýný bu konuya ayýrdý. Yazýdan bazý bölümleri tekrar hatýrlayalým: Ramazan daki Kur ân-ý Kerim vesilesiyle gazetemize abone olmuþ komþularýmýzýn, gazetemiz hakkýndaki geri dönüþümleri beni çok mutlu etti. Ama bir o kadar da düþündürdü. Düþündürdü, çünkü gazetemizi hakkýyla tanýtamadýðýmýzý anladým. Doðrusu beni asýl düþündüren ise, Ramazandan sonra yeni abonelerimizin durumunun ne olacaðý idi. En dikkat çekici problem, çok da kolay yapýlabilecek olan aboneleri ziyaret idi. Hatta bir gün büroda yapýyor olduðumuz yayýn toplantýsýnda, esnaf olan Cuma kardeþimiz tam da toplantýnýn üzerine gelmiþ ve çok önemli bir cümle kurmuþtu: Esnaf, kim kendisini çok ziyaret ederse, onun etkisindedir. Gazete abonelerimizi bir ziyaret edelim. Makamýna, mekânýna bir gidelim ve bir yudum çayýný içelim. Göreceksiniz, bir ziyaretin etkisi çok daha belirgindir. Gazetemizin yeni abonelerinden Ýbrahim Bey, kendilerine abone dâvetimiz için teþekkür etti. Böyle bir gazeteyle ailesini tanýþtýrdýðýmýz ve Ramazan ayýnýn güzel hediyesi için yüksek memnuniyetini ifade etti. Ve bir de teklif üreterek, seneye verilecek hediyenin cüz cüz Kur ân olmasýný talep etti. Ramazan günleri boyunca, evlerinde gazetenin verdiði Kur ân ýn okunduðunu ve çok istifadeli olduðunu belirttiler. Artýk o bizim þirket-i maneviyede bir ortaðýmýz, Nur dersleri kardeþimiz. Hatta eþi de sitedeki hanýmlar okuma saatlerinin en ciddî muhataplarýndan. Nitekim oðullarýndan Emrullah yazýn bizim okuma programý arkadaþýmýz oldular, þimdilerde de yine Nur dersi arkadaþýmýz. Daha ne olsun, þükür. Yine yeni abonelerimizden Tarýk Beyler de, tam bir aile dostumuz oldular. Yine bayanlar a- rasýnda, Tarýk Beyin eþi, yeni sohbet döneminin baþlamasýnýn vesilesi olmuþlar. Hatta, Nurlu sohbetlerimiz neden baþlamýyor? diye hesap bile sormuþlar ve Hemen bu hafta bizde baþlayalým diye adým bile atmýþlar. Tarýk Beylerin gazetemiz hakkýndaki görüþ ve kanaatlerini merak ediyorduk, geçenlerde gazete ile ilgili de yorumlarý ulaþtý. Tarýk Beyefendi, Bizim gazete gelmeye devam etsin! diye haber göndermiþ. Þunu çok rahat bir þekilde iddia ediyorum ki, gazetemiz ciddî anlamda tanýtýlabilse, olmasý gereken nokta burasý deðil. O zaman gazetemizin tanýtýmý için yeni yeni projeler yapmak kaçýnýlmazdýr. Birþeyleri yeni keþfetmeye ihtiyaç yok. O da, insan ne kadar televizyonlarda, gazetelerde reklâmlarýný görürse görsün, ne kadar dinlerse dinlesin, bizzat onun makamýnda, mekânýnda tanýtým amaçlý bir-iki insaný görmek kadar onu memnun edecek baþkaca bir formül yok. *** Ye ni hiz met se zo nu na gi rer ken, ga ze te muh - te va sý na güç ka tan i ki ö nem li dos ya ça lýþ ma sý ný di zi ya zý o la rak ya yýn la dýk. Bun lar dan bi ri, Cev her Ýl han ýn ha zýr la dý ðý Be di üz za man ýn Kürt me se le si ne da ir gö rüþ, tes bit ve çö züm le ri baþ lýk lý ça lýþ ma sýy dý. Gün de min ön sý ra sýn da ki ye ri ni ko ru yan mâ lûm me se ley le il gi li o la rak Ri sa le-i Nur dan fark lý a çý lým lar ge ti ren bu di zi nin is ti fa dey le ta - kip e dil di ði ne i na ný yo ruz. He men ar dýn dan Mus ta fa Öz türk çü nün U - tan cýn 50. yý lýn da Men de res ve ar ka daþ la rý nýn dra mý dos ya sý ný ya yýn la dýk. Ý dam zu lüm ve vah þe ti nin 50. yý lýn da maz - lum ve mað dur þe hit le ri bir kez da ha rah met le yad et me mi ze ve si le o lan bu di zi nin de il gi ve ib ret le o kun du ðu nu dü þü nü yo ruz. Fark lý ko nu lar da ki dos ya ça lýþ ma la rý mýz bun - dan son ra da de vam e de cek in þa al lah. Halk otobüsü þoförünü darp eden asker yakalandý ERZÝNCAN'DA bir halk otobüsü þoförünün darp edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruþturma sonucu, uzman çavuþ olduðu bildirilen zanlý yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Mengüceli ve Yavuz Selim mahalleleri arasýnda ulaþým hizmetini saðlayan özel halk otobüsünün þoförü Savaþ Þahin in (36), darpe dilmesiyle ilgili, otobüsteki güvenlik kamerasý görüntüleri de incelenerek soruþturma baþlatýldý. Polis ekipleri yaptýklarý araþtýrma sonucu zanlý O.G. yi gözaltýna aldý. Jandarma uzman çavuþ olduðu bildirilen zanlý, Erzincan Merkez Komutanlýðý ndan gelen ekiplere teslim edildi. Erzincan da, Açýköðretim Fakültesi kimliðini göstererek öðrenci ücreti ödemek isteyen bir kiþiyi uyaran halk otobüsü þoförü Savaþ Þahin, son durakta yolcularýn otobüsten inmesinin ardýndan tartýþtýðý bu kiþi tarafýndan darp edilmiþti. Otobüsün güvenlik kamerasý görüntülerine de yansýyan kavgada, kamera kayýtlarýna göre, Þahin i yumruklayan kiþi, belindeki silahý da sürücüye göstermeye çalýþýyordu. Erzincan / aa Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. Yer: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ile YENÝ ASYA GAZETESÝNÝN katkýlarýyla.

4 4 Y HABER ca ni as ya.com.tr Di zi ler çý ðý rýn dan çýk tý da ga ze te ler çýk ma dý mý? Te le viz yon la rý iþ gal e den di zi le rin, ak lý ba þýn da in san la rý çi le den çý kar dý ðý, ra hat sýz et ti ði ve kýz dýr dý ðý her ke sin ma lû mu. Uz man lar da za - ten bu çýl gýn lý ða dik kat çe kip, di zi le rin en baþ ta a i le ku ru mu nu tah rip et ti ði ni be lir ti yor lar. TV ler de ki çir kin di zi ler den ya na þi kâ yet e den - ler den bi ri de i la hi yat çý Ni hat Ha ti poð lu Ho ca ol - muþ. Ge çen gün yaz dý ðý bir ya zý da bu fe lâ ke te dik - kat çe kip þöy le de miþ ti: Te le viz yon lar da ki di zi film - le rin bir kýs mý na dik kat e di yor mu su nuz? Han gi te - ma ü ze ri ne ku rul muþ. Ta þý dýk la rý me saj ne? Ko nu - la rý ne? (...) Al dat ma, öf ke, hýnç, ger gin lik, kav ga, ci - na yet, in ti kam ü ze ri ne ku ru lu di zi ler. Ço ðun da mut la ka gay ri meþ rû bir ev lât, gay ri meþ rû bir i liþ ki, çap ra þýk i liþ ki ler, sah te kâr lýk, dü zen baz lýk, bir ku ruþ - luk de ðe ri ol ma yan ha yat lar, ar go ko nuþ ma lar, su gi bi tü ke ti len þa rap lar, mü kel lef sof ra lar ve ben ze ri man za ra lar. Ký sa ca sý sev gi, say gý, a i le kut si ye ti gi bi her þe yi yer le bir e den gö rün tü ler. (...) Pe ki bü tün bun lar dan te le viz yon cu lar mý so rum lu? Ve ya se na - rist ler mi? Bü tün gü nah on la rýn mý? Hiç san mý yo - rum. Bu di zi le ri (..) biz iz li yo ruz. (...) Bu i þin en bü - yük gü na hý bi zim dir. (Sa bah, 30 Ey lül 2011) Ým kân ve fýr sat bul duk ça çir kin di zi ler baþ ta ol - mak ü ze re TV ya yýn la rýn dan ve sa nal a lem in teh li - ke le rin den þi kâ yet e den bi ri si o la rak bu çað rý yý çok hak lý bul duk. Keþ ke e li ka lem tu tan her kes, a i le yi ve ce mi ye ti dar ma da ðýn e den bu teh li ke le re i ti raz et se, gün de me ta þý sa ve ça re a ran ma sý na ve si le ol sa... Ha ti poð lu Ho ca nýn ya zý sý ný ya yýn la yan ga ze te, fikr-i ta kip ya pa rak baþ ka uz man la rý da ko nuþ tur - muþ ve di zi ler de ki yan lýþ la ra dik kat çek miþ. Gö rüþ be yan e den le rin ço ðun lu ðu da bu gi diþ ten mem nun de ðil. Hat ta, mem nun ol ma yan lar a ra sýn da bu çir - kin di zi le re im za at mýþ, rol al mýþ sa nat çý lar da var. Ga ze te nin bu ya yý ný ný da tak dir et mek le bir lik te bir nok ta ya dik kat çek mek ha sýl ol du: Ha ti poð lu Ho ca nýn hak lý o la rak þi kâ yet et ti ði ve Al dat ma, öf - ke, hýnç, ger gin lik, kav ga, ci na yet, in ti kam ü ze ri ne ku ru lu de di ði ya yýn lar sa de ce TV di zi le ri i le mi sý - nýr lý? TV di zi le rin den þi kâ yet e den ya zý nýn ya yýn lan - dý ðý ga ze te da hil ol mak ü ze re pek çok bü yük ga ze - te çý ðý rýn dan çýk mýþ du rum da de ði mi? Þi kâ yet et ti - ði miz di zi le rin ya zý lý þek li o lan ha ber ler, fo toð raf lar ve ya zý lar bü yük ga ze te le ri mi zi çir kin leþ tir me ye de vam et mi yor mu? Ay ný þe kil de ga ze te ler de yer a - lan müs teh cen rek lâm lar da çý ðýr dan çý kýl dý ðý nýn de li li sa yýl maz mý? (Mi sal ol ma sý ba ký mýn dan, DAP fir ma sýn ca ve ri len Dal ga Ku le rek lam la rý gös te ri le - bi lir. Ev, ko nut, re zi dans sa tý lýr ken müs teh cen rek - lâm ha zýr la mak þart mý dýr? Oy sa ay ný fir ma nýn müs teh cen ol ma yan rek lâm ör ne ði de var. Müs - teh cen o lan Hür ri yet te, müs teh cen ol ma yan da Za - man da ay ný gün ya yýn lan dý. De mek ki rek lâm ma - ter yal le ri nin müs teh cen ol ma sý þart de ðil miþ... Bkz. Za man ve Hür ri yet, 2 E kim 2011) Ga ze te ler de yer a lan al kol lü iç ki rek lâm la rý da çir kin leþ me nin baþ ka bir de li li o la rak ka bul e dil me li - dir. Pa zar gün kü ba zý ga ze te ler de (2 E kim 2011) yi - ne bu çir kin rek lâm lar yer al dý. Ye ri gel miþ ken tek - rar so ra lým: Si ga ra nýn ga ze te ler de rek lâ mý nýn ya pý - la ma dý ðý bir ül ke de, na sýl o lu yor da al kol lü iç ki le - rin rek lâm la rý ya pý la bi li yor? Tür ki ye yi i da re e den ler bu yan lý þýn ve de rin çe liþ ki nin far kýn da de ðil ler mi? Bun ca i ka za, ha týr lat ma ya ve u ya rý ya rað men ni çin hiçbir þey ol ma mýþ gi bi dav ran ma ya de vam e di - yor lar? (Bu nok ta da, Sa bah ga ze te si nin dün kü nüs - ha sýn da [2 E kim 2011] al kol lü iç ki rek lâm la rý nýn yer al ma dý ðý ný müs bet bir ge liþ me o la rak say mak ge re kir. Ýn þa al lah hep böy le de vam e der ve di ðer ga - ze te ler de yan lý þa a let ol mak tan vaz ge çer...) Çý ðý rýn dan çý kan TV ler, sa nal â lem va sý ta la rý ve ga ze te ler doð ru yol u bul ma lý ves se lâm... A da let Ba kan lý ðý 100 i da rî yar gý ha ki mi a la cak n A DA LET Ba kan lý ðý, ya zý lý ya rýþ ma sý na vý ve mü lâ kat i le 9-5 in ci de re ce li kad ro la ra 100 i da rî yar gý ha kim a - da yý a lý na ca ðý ný bil dir di. Baþ vu ru lar e lek tro nik or tam da 3 E kim Pa zar te si gü nü baþ la ya cak, 21 E kim Cu ma gü - nü me sai sa a ti bi ti min de so na e re cek. Ya zý lý ya rýþ ma sý na vý, ÖSYM ta ra fýn dan 26 Ka sým Cu mar te si gü nü An ka ra da ya pý la cak. Sý nav sa at da baþ la ya cak ve 2.5 sa at sü re cek. Ge nel Ye te nek ve Ge nel Kül tür Tes ti 20 tam pu an ü ze rin den; A lan Bil gi si Tes ti 80 tam pu an ü ze rin den ay rý ay rý de ðer len di ri le cek. Bu de ðer len dir - me ya pý lýr ken Ge nel Ye te nek ve Ge nel Kül tür Tes ti ko nu la rý i le A lan Bil gi si Tes ti ko nu la rý ken di a ra la rýn da e þit o la rak pu an lan dý rý la cak. A day la rýn Ge nel Ba þa rý Pu a ný tes pit e di lir ken, Ge nel Ye te nek ve Ge nel Kül tür Tes ti Pu a ný i le A lan Bil gi si Tes ti Pu a ný top la na cak ve böy le ce 100 tam pu an ü ze rin den Ge nel Ba þa rý Pu a ný he sap lan mýþ o la cak. Ge nel Ba þa rý Pu a ný sý ra la ma sý na gö re en yük sek pu an a lan a day dan baþ lan mak ü ze re i - lan e di len kad ro nun (100) i ki ka tý faz la sý o lan 300 a day mü la ka ta ka týl ma ya hak ka za na cak. An ka ra / ci han MEC LÝS, ye ni ya sa ma yý lý na ö nem li dü - zen le me ler le gi re cek. TBMM Ge nel Ku - ru lu, 24. Dö nem i kin ci ya sa ma yý lý nýn ilk haf ta sý na de ne tim ko nu la rýy la baþ la ya cak. Bu haf ta nýn en ö nem li gün de mi, sý nýr ö - te si o pe ras yon ko nu sun da Hü kü me te ve - ri len yet ki yi bir yýl da ha u za tan tez ke re o - la cak. Hü kü me te ve ri len yet ki nin sü re si 17 E kim de do lu yor. Tez ke re 5 E kim Çar - þam ba gü nü Ge nel Ku rul da gö rü þü le cek. Ge nel Ku rul, 6 E kim Per þem be gü nü söz - lü so ru ö ner ge le ri i le a raþ týr ma ö ner ge le - ri ni gö rü þe cek. U laþ týr ma Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, mil let ve kil le ri nin so ru la rý ný ya - nýt la ya cak, ay rý ca ba zý a raþ týr ma ö ner ge le - ri e le a lý na cak. Mec li sin ye ni ya sa ma yý lýn da ki e le a la - ca ðý ilk tek lif, AKP Or du Mil let ve ki li Ýh - san Þe ner i le Ko ca e li Mil let ve ki li Si bel Gö nül ün, ka dýn mil let ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lun da pan to lon gi ye - bil me si i çin ver di ði Ýç tü zük de ði þik li ði o - la cak. Tek lif, TBMM Ýç tü zü ðü nde ka - dýn la rýn tay yör giy me si nin ya ný sý ra ce - ket ve pan to lon giy me si ne de im kan ta - ný yor. Tek lif le, Ýç tü zü ðün ký ya fet baþ lýk lý 56. mad de sin de ki ba yan lar tay yör gi yer - ler þek lin de ki i fa de, ka dýn lar tay yör ya da ce ket ve pan to lon gi yer ler þek lin de de ðiþ ti ri li yor. Tek lif te, ay rý ca Ýç tü zük te ki ba yan i ba re si nin de yay gýn o la rak kul - la ný lan ve mev zu a ta uy gun o lan ka dýn i - ba re siy le de ðiþ ti ril me si de yer a lý yor. Di - ðer si ya si par ti grup la rý nýn da sý cak bak tý ðý tek lif, 6 E kim Per þem be gü nü TBMM A - na ya sa Ko mis yo nun da gö rü þü le cek. Lib ya da ki ya ra lý lar A da na da te da vi e di le cek LÝBYA'DAKÝ ça týþ ma lar da ya ra la nan 23 ya ra lý i le 1 re fa kat çi, Tür ki ye de te da vi e dil - mek ü ze re A da na ya ge ti ril di. Mi su ra ta dan Türk Ha va Kuv vet le ri ne a it as ke ri u çak la ge ti ri len ya ra lý lar, A da na Ha va li ma ný na in di. Ya ra lý ve re fa kat çi ler da ha son ra am bu - lans lar la A da na Nu mu ne Uy gu la ma ve A raþ týr ma Has ta ne si ne bað lý Fat ma Ke mal Ti mu çin Kalp Mer ke zi ne gö tü rül dü. Ha va li ma nýn da ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan A - da na Va li si Hü se yin Av ni Coþ, Mi su ra ta dan 23 ya ra lý i le 1 re fa kat çi nin A da na ya gel di - ði ni söy le di. Ya ra lý lar la il gi le ne rek a cil þi fa lar di le yen Coþ, Lib ya da ya þa nan o lay lar da ya ra la nan 500 ü aþ kýn ki þi nin Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir de te da vi e di le rek ül ke le ri ne gön de ril di ði ni ve ha len de te da vi le ri sü ren le rin ol du ðu nu ha týr lat tý. A da na ya ge le rek has ta ne ye yer leþ ti ri len ya ra lý la rýn da te da vi le ri i çin tüm ha zýr lýk la rýn ta mam lan dý ðý ný an la tan Coþ, Ya ra lý la rýn il gi li ser vis ler de te da vi le ri ne he men baþ la na cak. Týb býn bü - tün im kan la rý bu kar deþ le ri miz i çin se fer ber e di le cek de di. Coþ, A da na ya ge len Lib - ya lý ya ra lý la rýn bi rin ci gru bu o luþ tur du ðu nu be lir te rek, 5 E kim Çar þam ba gü nü de i kin ci bir ya ra lý gru bu nun ken te ge ti ril me si nin plan lan dý ðý ný bil dir di. Coþ ay rý ca, Lib ya lý ya ra - lý la rýn te da vi sü re cin de A da na da ki sað lýk ku ru luþ la rýn da va tan daþ la ra su nu lan hiz - met te her han gi bir ak sa ma ol ma ya ca ðý nýn al tý ný çiz di. A da na / a a Te rö rist ler yi ne þan ti ye yak tý BÝNGÖL'DE ha va a la ný in þa at a la - nýn da pis ti ya pan ö zel fir ma nýn þan ti ye si i le bir a raç te rö rist ler ta - ra fýn dan ya kýl dý. Bin göl Va li li - ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ön ce ki gün sa at sý ra la rýn da Bin göl mer kez Çel tik su yu kö yü sý - nýr la rýn da ki ha va a la ný in þa at a la - nýn da pist ya pý mý yük le ni ci si E.M.T Ýn þa at fir ma sý na a it þan ti ye - ye ge len bi ri ka muf laj lý, ü çü si vil el bi se li ol mak ü ze re 4 te rör ör gü tü men su bu nun, þan ti ye de ki 18 iþ çi yi bað la ya rak, et ki siz ha le ge ti ril di ði be lir til di. Þir ket yö ne tim o fis le ri - nin bu lun du ðu pre fab ri ke ba ra ka ve bi nek ti pi bir a ra cýn ya kýl dý ðý, iþ - çi le re a it cep te le fon la rý ve bil gi sa - yar i le cep te le fon la rý nýn te rö rist - ler ce gasp e dil di ði bil di ri len a çýk la - ma da, þöy le de nil di: Bað la rýn dan kur tu lan iþ çi le rin sa at te o la - yý 155 Po lis Ým dat te le fo nu na bil - dir me si ü ze ri ne Ýl Jan dar ma Ko - mu tan lý ðý ve Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri i le Bin göl Be le di ye si Ýt fa i ye Mü dür lü ðü ne a it it fa i ye a ra cý o lay ye ri ne sevk e dil miþ tir te Bin göl Va li si, Ýl Jan dar ma ve Em - ni yet Mü dü rü o lay ye ri ne in ti kal e de rek, in ce le me de bu lun muþ tur. Fa il le rin ya ka lan ma sý na yö ne lik a - ra ma ve ta kip ça lýþ ma la rý na baþ - lan mýþ o lup ay rý ca Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li mat la rý doð rul - tu sun da ad li tah ki ka ta da de vam e dil mek te dir. Bin göl / a a DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Al man vak fý nýn te rör ör gü tü PKK yý des tek le di ði yö nün de ki id di a lar ü ze ri ne her ke sin du yar lý ol ma sý ge rek ti ði ni söy - le di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu i le Kül - tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, be ra be rin de ki ka la ba lýk he yet le Ký rým lý ya zar Cen giz Dað cý nýn ce na ze tö re ni ne ka týl mak ü ze re Ký rým a git ti. Da vu toð lu, E sen bo ða ha va a la nýn da bir ga ze te ci nin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn bir Al man vak fý nýn te rör ör gü tü PKK i le i - liþ ki si hak kýn da ki söz le ri ni ha týr lat ma sý ü ze ri ne, bu gün da ha kül tür a ðýr lýk lý bir so ru al ma yý bek le di ði ni be lir te rek, þun - la rý söy le di: Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn vur - gu la dý ðý hu sus te rö rün de ði þik gö rü - nüm ler al týn da fark lý des tek le ri söz ko - nu su o la bi li yor. Ba zen böy le bir des tek sað la dý ðý ný dü þün mek si zin de des tek sað lan dý ðý du rum lar o la bi li yor. Bi zim i - çin þu an da te rö rün bü tün kay nak la rý - nýn, bes len dik le ri kay nak lar ne o lur sa ol sun ku ru tul ma sý bü yük ö nem ta þý yor ve si vil fa a li yet ler çer çe ve sin de her ke sin bu fa a li yet le rin te rö re ne öl çü de im kan sað la dý ðý ko nu sun da bi linç li ve du yar lý ol ma sý ný bek le mek bi zim hak ký mýz. Do - la yý sýy la es ki den be ri za ten bu ça lýþ ma la - rý hep ya kýn dan ta kip et tik, sa de ce Al - man va kýf la rý çer çe ve sin de ki fa a li yet ler i çin söy le mi yo rum. Ge nel o la rak bü tün bu ir ti bat lar il gi li dev let ku rum la rý ta ra - fýn dan ya kýn dan ta kip e di li yor ve ge rek li gi ri þim ler ya pý la gel miþ tir, bun dan son ra da ge rek li gi ri þim ler ya pý lýr. Ö nem li o lan bu du yar lý lý ðýn her kes ta ra fýn dan gös te - ril me si ve bu çer çe ve de ha re ket e dil me - si. An ka ra / a a Muhsin Ya zý cý oð lu so ruþ tur ma sýn da 7 tu tuk la ma n BBP es ki Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu i le 5 ki þi nin vefat et ti ði he li kop ter ka za sý na i liþ kin yü rü tü - len so ruþ tur ma kap sa mýn da, mah ke me ye sevk e di len 12 ki þi den, 4 ü mu vaz zaf as ker, 7 zan lý tu tuk lan dý. Ma lat ya Ad li ye sin de ö zel yet ki li sav cý lar Öz den Do - ðan ve Þe ref Gür kan ta ra fýn dan sor gu la rý ya pýl dýk tan son ra tu tuk lan ma la rý ta le biy le mah ke me ye sevk e di - len 9 u mu vaz zaf as ker 12 ki þi den, 4 ü mu vaz zaf as ker 7 si tu tuk lan dý. Mah ke me ye sevk e di len zan lý lar dan 5 i i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Tu tuk la nan mu vaz zaf as ker ler a ra sýn da, o lay ye ri ne a it o lan gö rün tü ler de he li kop ter den par ça sök tük le ri id di a e di len Nus ret M. i le Ay dýn Ö nün de bu lun du - ðu bil di ril di. Ma lat ya ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý sý - nýn ta li ma týy la 5 þehirde baþ la tý lan o pe ras yon kap sa - mýn da, 11 i mu vaz zaf as ker top lam 16 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ, 4 ki þi sav cý lýk sor gu su nun ar dýn dan ser best bý ra kýl mýþ tý. Ma lat ya / a a Yýl dýz: Kon trat lar ö zel sek tör ta ra fýn dan de ðer len di ri le cek n ENERJÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Ba tý hat tý kon tra tý nýn son lan dý rýl ma sý ba tý hat týn dan gaz gel me ye ce ði an la mý na gel mez. Kon trat lar ö zel sek tör ta ra fýn dan de ðer len di ri le cek tir de di. Yýl dýz Tür ki ye nin do ðal gaz te da ri kin de en ö nem li ül ke nin Rus ya ol du ðu nu ve Rus ya dan 3 fark lý ka nal dan Tür - ki ye ye yýl lýk yak la þýk 30 mil yar met re küp gaz ak tý ðý ný, bu nun 6 mil yar met re kü pü nün de Bat tý Hat tý yo luy la gel di ði ni ha týr lat tý. Tür ki ye ye Bat tý Hat tý ndan ge len 6 mil yar met re küp lük ga zýn te da ri ki nin ke sil me si nin, Tür ki ye nin gaz tü ke ti min de her han gi bir sý kýn tý ya se bep ol ma ya ca ðý ný vur gu la yan Yýl dýz, Tür ki ye ye Rus ya nýn dý þýn da Ý ran dan, A zer bay can dan gaz gel - di ði ni, bun la rýn ya ný sý ra Ni jer ya ve Ce za yir den sý vý - laþ tý rýl mýþ gaz it ha la tý ya pýl dý ðý na dik ka ti çek ti. Yýl lýk gaz tü ke ti mi nin mil yar met re küp a ra lý ðýn da de ðiþ ti ði ni i fa de e den Ta ner Yýl dýz, bu na kar þý lýk Tür - ki ye nin yýl lýk an laþ ma la rý nýn 45 mil yar met re kü pün ü ze rin de gaz te da ri ki ne im kân ver di ði ni bil dir di. E - ner ji ve ta bii Kay nak lar Ba ka ný Yýl dýz, Ba tý hat tý kon - tra tý nýn son lan dý rýl ma sý ba tý hat týn dan gaz gel me ye - ce ði an la mý na gel mez. Kon trat lar ö zel sek tör ta ra fýn - dan de ðer len di ri le cek tir de di. An ka ra / a a Ka tý lým cý bir a na ya sa i çin uz man lar Ha liç te bu lu þu yor n YENÝ bir a na ya sa i çin top lu mun her ke si min den des tek ya ðý yor. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin (TBMM) ye ni ça lýþ ma dö ne mi nin a çýl ma sýy la hýz la nan a na ya sa ça lýþ ma la rý na ö nem li bir kat ký da Bo ða zi çi A - vu kat lar Der ne ði nden (BAV DER) ge li yor. BAV DER ta ra fýn dan u lus lar a ra sý çap ta or ga ni ze e di len Ka tý lým - cý A na ya sa ko nu lu u lus la r a ra sý hu kuk kon gre si, 7-8 E kim 2011 ta rih le rin de Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ya - pý la cak. Kon gre ye, a na ya sa hu ku ku ko nu sun da uz - man, yer li ve ya ban cý 30 a ka de mis yen ve top lu mun her ke si min den si vil top lum ku ru luþ la rý nýn (STK) tem sil ci le ri ka tý lý yor. Mec lis ça lýþ ma la rý na ý þýk tu ta bi le - cek ni te lik te ki kon gre, si vil top lum ku ru luþ la rý i le u lus - la ra ra sý hu kuk ca mi a sý nýn fi kir le ri ni yan sý ta cak. Kon - gre ye, dün ya da ve ül ke miz de a lan la rýn da uz man lýk la rý tar tý þýl ma yan ve bi lim sel ye ti le ri ni ka nýt la mýþ uz man lar ka tý lý yor. Kon gre, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na iv me ka - zan dýr mak ve il gi li bütün ta raf la ra u fuk aç mak a ma cý ta þý yor. TBMM nin a na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký sað la - ma yý, si vil a na ya sa i le il gi li ka mu o yun da ki al gý yý yük sek tut ma yý, u lus la r a ra sý ka tý lým i le ye ni lik çi ve a kýl cý bir reh ber or ta ya koy ma yý he def li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya AKP, BDP den ran de vu is te di n AKP Ge nel Sek re ter li ði, ye ni a na ya sa ko nu sun da BDP ye ran de vu ta le bi ni bir mek tup la i let ti. AKP Ta ný - tým ve Med ya Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, AKP Ge nel Sek re ter li ði nin, ye ni a na ya sa ko nu sun da BDP ye ran de vu ta le bi ni bir mek tup la i let ti ði i fa de e dil di. Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, BDP li le rin ye min et me - si nin ar dýn dan en ký sa sü re de gö rüþ me ya pý la cak de - miþ ti. BDP nin ran de vu yu ka bu lü ha lin de AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik baþ kan lý ðýn da 5 ki þi lik AKP he ye ti, a na ya sa gö rüþ me le ri bir i çin BDP yö ne ti mi i le bir a ra ya ge le cek. An ka ra / ci han BDP li be le di ye de yol suz luk id di a la rý na 13 tu tuk la ma n ÞANLIURFA'NIN BDP li Su ruç be le di ye sin de i ha - le ler de yol suz luk, i ha le le re fe sat ka rýþ týr ma ve te rör ör gü tü nün dað kad ro su na ma li des tek sað la mak id di - a sýy la baþ la tý lan o pe ras yon lar da gö zal tý na a lý nan 14 ki - þi den 13 ü çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk lan dý. Þan lý - ur fa Em ni yet Mü dür lü ðü i ki gün ön ce Su ruç be le di - ye si ne dü zen le di ði bas kýn da gö zal tý na al dý ðý 14 ki þi yi em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ön ce sað lýk kon tro - lü i çin has ta ne ye o ra dan da Su ruç Cum hu ri yet Sav cý - lý ðý na sevk et ti. Cum hu ri yet sav cý sý ta ra fýn dan sor gu - la nan 14 zan lý dan bi ri sav cý lýk ta ra fýn dan ser best bý ra - ký lýr ken di ðer 13 zan lý tu tuk lan ma sý ta le biy le nö bet çi mah ke me ye sevk e dil di. A ra la rýn da Su ruç Be le di ye Baþ kan Ve ki li Meh met Öz kan ve Yar dým cý sý Sü ley - man Yýl dýz ýn da bu lun du ðu 13 zan lý mah ke me ta ra - fýn dan tu tuk lan dý. Tu tuk la nan la rýn a ra sýn da 7 be le di - ye ça lý þa ný ve 4 þir ket gö rev li si nin ol du ðu be lir til di. Sa - nýk la rýn bir kýs mý nýn mah ke me de sus ma hak ký ný kul - la na rak hiç bir suç la ma ya ce vap ver me di ði, bir kýs mý - nýn i se ken di le ri ne yö ne lik suç la ma la rý red det ti ði öð - re nil di. Tu tuk la nan 13 ki þi nin tu tuk lu luk ka ra rý nýn mah ke me ce yüz le ri ne o kun ma sýn dan son ra tu tuk lu - lar ge niþ gü ven lik ön lem le ri a ra sýn da Su ruç tan Þan lý - ur fa Ka pa lý Ce za e vi ne nak le dil di. Þan lý ur fa / ci han HABERLER Da vu toð lu: Her kes du yar lý ol sun Meclis, yeni yasama yýlýna önemli düzenlemelerle girecek. Genel Kurul, ilk haftasýna denetim konularýyla baþlayacak. FO TOÐ RAF: A A Mec lis in ilk i þi tez kere TBMM GENEL KURULU, 24. DÖNEM ÝKÝNCÝ YASAMA YILININ ÝLK HAFTASINDA SINIR ÖTESÝ OPERASYON KONUSUNDA HÜKÜMETE VERÝLEN YETKÝYÝ BÝR YIL DAHA UZATAN TEZKEREYÝ GÖRÜÞECEK. UZ LAÞ MA KO MÝS YO NU BE LÝR LE NE CEK YENÝ ya sa ma yý lýy la bir lik te, ye ni A - na ya sa ça lýþ ma la rý na da hýz ve ri le cek. Bu a maç la TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi - çek, Mec lis te gru bu bu lu nan si ya si par ti le re bi rer ya zý gön de re rek, Uz laþ - ma Ko mis yo nu i çin i ki þer ü ye bil dir - me le ri ni is te ye cek. Grup la rýn ü ye le ri ni bil dir me siy le A na ya sa Uz laþ ma Ko - mis yo nu da ku ru la rak ça lýþ ma la rý na baþ la ya cak. KÝT Ko mis yo nu, 5 E kim Çar þam ba gü nü ya pa ca ðý top lan tý da, u sul ve de ne tim ler ko nu sun da ü ye le - ri bil gi len di re cek. An ka ra / a a Libya'daki çatýþmalarda yaralanan 23 yaralý daha Adana ya getirildi. FO TOÐ RAF: A A

5 Y HA BER Fuar ve gezi notlarý ya nýn Bar se lo na þeh rin de dün ya nýn Ey lül ta rih le ri a ra sýn da Ýs pan en bü yük teks til ma ki ne le ri fu a rý o lan U lus la ra ra sý Teks til Ma ki ne le ri Fu a rý IT - MA ger çek leþ ti ril di. Ýs tan bul Ti ca ret O da sý nýn dâ ve ti ü ze ri ne bi zim de ka týl dý ðý mýz bu fu a ra i liþ kin ge zi iz le nim le ri mi zi siz ler le pay laþ mak is ti yo rum. Fu ar dan baþ la ya lým den bu ya na her dört yýl da bir dü zen le nen fu a ra bu yýl 44 ül ke den bin 300 den faz la fir ma ka týl dý. E sas i ti ba riy le teks til ma ki ne le ri nin ser gi len di ði fu ar da gi yim ü re ti mi ne ay rýl mýþ bö lüm i le ye ni lif ve ip lik bö lü mü ve teks til a la nýn da ki en son ye ni lik le rin su nul du ðu Ar-Ge pav yon la rý il gi çe ki ciy di. Ý TO nun or ga ni ze ve reh ber lik hiz me ti ver di ði fu ar da, ü rün le ri ni ser gi le yen 92 Türk þir - KCK o pe ras yon la rýn da 403 ki þi tu tuk lan dý ni as ya.com.tr nte RÖR ör gü tü PKK nýn son dö nem de þe hir mer kez le rin de po li se yö ne lik ey lem le ri ni ar týr ma sý, dik kat le ri em ni yet güç le ri nin ör gü tün þe hir ya pý lan ma sý KCK ya dü zen le di ði o pe ras yon la ra çe vir di. Te rör ör gü tü, þe hir ler de da ha ak tif ol mak i çin 4 Þu bat 2005 ta ri hin de Ko ma Ci wa ken Kür dis tan-tür ki ye Mec li si Kür dis tan Top lu luk lar Bir li ði- Tür ki ye Mec li si ni (KCK-TM) kur du. Po lis, Di yar ba kýr, Van, Mar din, Þan lý ur fa, Mer sin, Ga zi an tep, Ýz mir, Hak kâ ri, Bin göl, Muþ, Kars, Es ki þe hir, An ka ra, Ýs tan bul, An tal ya, Si irt, Kars, Ay dýn, Ba lý ke sir, Að rý, Ma lat ya gi bi on lar ca il de te rör ör gü tü nün þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik o pe ras yon lar dü zen le di. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn i ki yýl sü ren tek nik ta ki bin ar dýn dan Ni san 2009 ta ri hin de baþ la yan KCK o pe ras yon la rýn da Tür ki ye ge ne lin de þim di ye ka dar yak la þýk 562 ki þi gö zal tý na a lýn dý; 403 ki þi i se çý ka rýl dý ðý mah ke me ler ta ra fýn dan tu tuk lan dý. An ka ra / ci han Fes ha ne de Si vas rüz gâ rý es ti nýs TAN BUL DA KÝ Si vas lý ve Si vas dos tu va tan daþ la rýn 30 Ey lül-2 E kim ta rih le ri a ra sýn da bi ra ra ya gel di ði or ga ni zas yon da Si vas ýn folk lö rün den, ye me ði ne; kan gal kö pe ðin den bað la ma sý na ka dar her þey Fes ha ne de ser gi len di. Si vas Plat for mu ta ra fýn dan dü zen le nen bu yýl i kin ci si ya pý lan Si vas Gün le ri coþ ku lu bir a çý lýþ tö re ni i le Ýs tan bul Fes ha ne de ka pý la rý ný zi ya ret çi le ri ne aç tý. Si vas Gün le ri nin a çý lý þý na AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Si vas Va li si A li Ko lat, Si vas Plat for mu Baþ ka ný Ýs ma il Er dem, Si vas Be le di ye Baþ ka ný Do ðan Ür güp, Ýs tan bul mil let ve kil le ri, Si vas mil let ve kil le ri ve çok sa yý da da il çe be le di ye baþ kan la rý nýn ka tý lý mý sað lan dý. Kur de la ke si mi i le baþ la yan a çý lýþ tö re ni pro to kol ko nuþ ma la rý i le de vam e dil di. San cak te pe Be le di ye Baþ ka ný ve Si vas Plat for mu Baþ ka ný Ýs ma il Er dem yap tý ðý ko nuþ ma sýn da Ýs tan bul da ki Si vas lý lar ý 3 gün bo yun ca Fes ha ne de bu luþ tur ma nýn gu ru ru nu ya þa dýk la rý ný i fa de et ti. Si vas Gün le ri et kin lik le ri ne yak la þýk 100 bin zi ya ret çi nin gel di ði be lir til di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ka ðýz man da as ke rî loj man la ra sal dý rý nkars IN Ka ðýz man il çe sin de, jan dar ma loj man la rý na te rö rist ler ce ro ke ta tar ve u zun nam lu lu si lah lar la ta ciz a te þi a çýl dý. Kars Va li si Ah met Ka ra, yap tý ðý a çýk la ma da, ö ne ki gün ak þam sa at le rin de te rör ör gü tü men sup la rýn ca yük sek bir te pe den Ka ðýz man il çe mer ke zin de ki jan dar ma loj man la rý na ro ke ta tar lý ve u zun nam lu lu si lâh lar la ta ciz a te þin de bu lu nul du ðu nu söy le di. Gü ven lik güç le ri nin sal dý rý ya a nýn da kar þý lýk ver di ði ni be lir ten Ka ra, þöy le ko nuþ tu: Te rö rist ler ce, ro ke ta tar sal dý rý sý nýn ar dýn dan u zun nam lu lu si lâh lar la ta ciz a te þi a çýl dý. Ka ran lýk ol du ðu i çin o la yý ger çek leþ ti ren te rö rist ler o lay ye rin den ka çý yor lar. Sal dý rý da ö len ve ya ya ra la nan ol ma dý. Te rö rist le rin ya ka lan ma sý i çin böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon lar de vam et mek te dir. Kars / a a ke ti göð sü mü zü ka bart tý. Ý TO 170 m 2 lik dev TÜR KÝ YE stan dý i le ül ke mi zi tem sil et ti. Türk fir ma la rý ya ban cý lar la bu lu þa rak ö nem li iþ an laþ ma la rý na im za at tý. Za ten teks til sek tö rün de dün ya a re na sýn da ba þa gü re þen Türk fir ma la rý bu fu ar ve si le siy le da ha da bü yü ye cek, ül ke ye dö viz ka zan dý ra cak týr. Türk teks til ve kon fek si yon sek tö rü 2010 yý lýn da 21 mil yar do la rýn ü ze rin de ih ra ca ta u laþ tý. A ma da ha ö nem li si sek tö rün net ih ra cat çý ko nu mun da ol ma sý dýr. Sek tö rün dýþ ti ca ret faz la sý 10 mil yar do la rý bul du. O lum suz o lan hu sus i se þu: Teks til ma ki ne le ri ih ra cýn da tab lo nun ter si ne ol ma sý yý lýn da 263 mil yon do lar ih ra ca ta kar þý lýk 1 mil yar 164 mil yon do lar it ha lat ya pýl mýþ. Bu gi bi fu ar lar sa ye sin de tab lo nun ký sa za man da o lum lu yön de de ði þe ce ði ni u mut e di yo ruz. Ni te kim Ýs tan bul Ti ca ret O da sý a dý na fu a ra ka tý lan yö ne tim ku ru lu ü ye si Ab dul lah Çý nar, Türk Teks til Ma ki ne Sa na yi i nin þu an da 300 mil yon do lar o lan ih ra ca tý nýn bu lun du ðu nu be lir te rek, ÝT MA fu a rý nýn da et ki si i le bu ra ka mý 500 mil yon do la ra çý kar ma yý he def le dik le - Geziyi düzenleyen ÝTO ya, gezi boyunca bir dizi görüþmelere rehberlik yapan ve bizleri en iyi þekilde aðýrlayan ÝTO basýn þûbesi müdürü Doðan Erdoðan a da teþekkürlerimizi sunuyoruz. ri ni söy le me si, bu u mu du mu zu güç len di ri yor. Bu ký sa bil gi len dir me den son ra Bar se lo na i le il gi li ge zi not la rý mý za ge çe lim. Ýs pan ya nýn 6 mil yon nü fus lu de niz le ye þi lin bu luþ tu ðu, renk li, ba kým lý, her kö þe sin de bir çeþ me, bir mey da nýn bu lun du ðu koz mo po lit gü zel bir li man þeh ri. Yak la þýk yüz se ne ev vel in þa e dil miþ, a na cad de si La Ramb la, çeþ me li Ka ta lon ya Mey da nýn dan baþ lý yor, de niz de Kris tof Ko lomb a ný týn da so na e ri yor. Or ta sýn da ge niþ bir ya ya yo lu o lan bu cad de nin her ta ra fý ka fe, lo kan ta ve he di ye lik eþ ya ma ða za la rýy la do lu. Gü nün her sa a ti ka la ba lýk. Mü ze ler, ki li se ler, fýs ki ye ler, mey dan lar... Bu ram bu ram ta rih ko ku yor. Ye ni bi na lar gö ze çarp mý yor. So kak lar da a dým ba þý bir res sa ma rast la mak müm kün. Pal mi ye a ðaç la rý ve ye þil lik ler þeh ri süs lü yor. Bar se lo na da en çar pý cý ve muh te þem ya pý La Sag ra do Fa mi li a ki li se si. Bu bü yük ve ih ti þam lý ki li se nin ya pý mý na 1882 de baþ lan mýþ. 200 yýl da bi ti ril me si he def le ni yor. Þu an da in þa at de vam e di yor. Ge zi prog ra mý a ra sýn da En dü lüs de var dý. En dü lüs... 8 a sýr Müs lü man la rýn ha ki mi ye tin de kal mýþ bir böl ge. Do la þýr ken i çi mi hü zün kap la dý. Hý ris ti yan la rýn e li ne geç ti ði 1492 ta ri hin den son ra böl ge de Ýs lâm me de ni ye ti nin i þa re ti o lan ca mi, kü tüp ha ne, ha mam ne var sa ya kýl dý, yý kýl dý. Ça ðýn en par lak me de ni ye ti ni ku ran Müs lü man la rýn ka ný bu top rak lar da a ký týl dý, kö kü ka zýn dý. Ýþ te bu ta ri hî o lay la rý bir ke re da ha ha týr la mak in sa ný kah re di yor. Da ha faz la da ya na mý yor o te li mi ze dö nü yo ruz. Ya zý mý zý nok ta lar ken ge zi yi dü zen le yen Ý - TO ya, ge zi bo yun ca bir di zi gö rüþ me le re reh ber lik ya pan ve biz le ri en i yi þe kil de a ðýr la yan Ý - TO ba sýn þû be si mü dü rü Do ðan Er do ðan a da te þek kür le ri mi zi su nu yo ruz. Hain saldýrýlar asla hedefine ulaþamayacak KON YA Ti ca ret O da sý (KTO), Sa na yi O da sý (KSO) ve Ti ca ret Bor sa sý (KTB) baþ kan la rý, son dö nem de ar tan te rör o lay la rý ný ký na dý. KTO, KSO i le KTB baþ kan la rý, son dö nem de ki te rör o lay la rý na i liþ kin, Ül ke mi zin bir lik ve be ra ber li ði ne kas te den ha in te rör sal dý rý la rý ný ký ný yor ve la net li yo ruz i fa de si ni kul lan dý. Bö lü cü te rö rün a ma cý na u la þa ma ya ca ðý ný bir kez da ha i fa de et tik le ri ni be lir ten o da ve bor sa baþ kan la rý, Te rör he pi mi ze a cý lar ya þat mýþ týr, ya þat mak ta dýr. Ül ke mi zin bir lik ve be ra ber li ði ni he def a lan, as ker, po lis si vil de me den tüm va tan daþ la rý mý zýn AB nin Türkiye ye ihtiyacý var ÝNGÝLTERE DIÞÝÞLERÝ BAKANI WÝLLÝAM HAGUE, TÜRKÝYE NÝN AB DE OLMASININ STRATEJÝK BÝR GEREKLÝLÝK OLDUÐUNU VE EKONOMÝK FAYDALARI OLACAÐINI BELÝRTEREK, AB NÝN TÜRKÝYE YE ARKASINI DÖNMESÝ BÜYÜK BÝR HATA OLUR DEDÝ. ÝN GÝL TE RE Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Tür ki ye nin AB de ol ma sý nýn stra te jik bir ge rek li lik ol du ðu nu ve e ko no mik fay da la rý o la ca ðý ný bil dir di. Ha gu e, AB nin Tür ki ye ye ar ka sý ný dön me si bü yük bir ha ta o lur de di. Mu ha fa za kâr Par ti li Ha gu e, Ýn gi liz dýþ po li ti ka sý ný de ðer len dir di ði Ob ser ver ga ze te sin de yer a lan de me cin de Tür ki ye nin, hýz la bü yü yen bir o yun cu ve ken di si nin en çok ça lýþ tý ðý ül ke ler den bi ri ol du ðu nu be lirt ti. ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ka dar, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le de sýk sýk te le fon da gö rüþ tü ðü nü i fa de e den Ha gu e, Tür ki ye nin ca ný na kas te den bu tür ha in sal dý rý lar as la he de fi ne u la þa ma ya cak týr. Ak si ne þe hit le ri mi zi bir an ol sun ak lý mýz dan çý kar ma dan, da ha güç lü bir Tür ki ye i çin, bir lik ve be ra ber lik i çe ri sin de ça lý þa ca ðýz de di. KTO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Sel çuk Öz türk, son dö nem de ar tan te rör sal dý rý la rý nýn ül ke o la rak ü zün tü sü nü his set tik le ri ni be lir te rek, As la a ma cý na u la þa ma ya cak o lan te rör, bir lik ve be ra ber li ði mi zi bo za ma ya cak di ye ko nuþ tu. KSO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta hir Bü yük hel va cý gil de son ay lar da ar tan te rör o lay la rý ný ký na dýk la rý ný be lir - AB ü ye si ol ma sý ný çok faz la is te di ði ni kay det ti. Ha gu e, Tür ki ye nin AB de ol ma sý, stra te jik bir ge rek li lik tir ve e ko no mik fay da la rý var dýr. AB nin Tür ki ye ye ar ka sý ný dön me si, bü yük ve u zun va de li bir ha ta o lur i fa de si ni kul lan dý. AB ye þüp he li ba kan gö rüþ le riy le bi li nen Wil li am Ha gu e, AB nin e lin de çok faz la güç ol du ðu nu be lirt ti. Ýn gi liz hü kü me ti nin bü yük or ta ðý Mu ha fa za kâr Par ti, Av ru pa da tüm ip le rin AB nin e lin de ol ma ma sý ný, AB de her han gi bir an laþ ma o nay lan ma dan ya da ka rar a lýn ma dan ön ce ken di ül ke sin de re fe ran du ma su nul ma sý ný is ti yor. Londra / a a te rek, þun la rý söy le di: Bi lin me li dir ki; ül ke mi zin bir lik ve be ra ber li ði ni he def a lan, as ker, po lis si vil de me den tüm va tan daþ la rý mý zýn ca ný na kas te den bu tür ha in sal dý rý lar as la he de fi ne u la þa ma ya cak týr. KTB Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu ham met U ður Ka le li i se Son yýl lar da te rö re rað men a tý lan de mok ra tik a dým lar, hü kü me ti mi zin böl ge yi kal kýn dýr ma ve te rö rü yok et me de ne den li ka rar lý ol du ðu nu gös ter mek te dir. Te rör he pi mi ze a cý lar ya þat mýþ týr, ya þat mak ta dýr. A ma i na ný yo rum ki; te rö rün bit ti ði ne þa hit o la ca ðýz di ye ko nuþ tu. Kon ya / a a Ýngiliz Bakan Hague, "Türkiye'nin, hýzla büyüyen bir oyuncu olduðunu" belirtti. Hague, Türkiye'nin AB üyesi olmasýný "çok fazla" istediðini kaydetti. TÜRKÝYE ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPALIM AB Gü ven lik Ça lýþ ma la rý Ens ti tü sü nün A rap Ba ha rý yla il gi li bir a na li - zin de Tür ki ye nin bü yük o yun cu ol du ðu nu a kýl da tu tup iþ bir li ði ya - pa lým tav si ye si ne yer ve ril di. AB ye bað lý ça lý þan dü þün ce ku ru lu þu - nun A rap dün ya sýn da ki dö nü þüm ler: Sý ra da ne var? baþ lýk lý a na li - zin de, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu ül ke le ri nin dö nü þüm sü re cin de Tür - ki ye ve A rap Bir li ði nin rol oy na mak i çin is tek li ol duk la rý ve bu yön de ta lep ler le kar þý laþ týk la rý an la týl dý. AB Ko mis yo nu si ya sî da nýþ ma ný I - sa bel le I o an ni des ta ra fýn dan ka le me a lý nan a na liz de Ö zel lik le Tür ki - ye, A rap dün ya sý nýn dö nü þü mün de ken di si ni muh te mel re fe rans nok ta sý o la rak tak dim e di yor. Do ðu Ak de niz de ki mev cut ge ri li min ö - te si ne bak ma lý yýz. Tür ki ye de ki si ya sî re form lar ý lým lý Ýs lâm ýn la ik e lit - ler le de mok ra si i çin de bir lik te ya þa ya bi le ce ði ne m sa de et miþ gö rü - nü yor. E ko no mik re form lar sa ye sin de çe ki len kay da de ðer mik tar da - ki doð ru dan ya ban cý ya tý rým, Türk sa na yi i nin, e ner ji ve ban ka cý lýk sek - tör le ri nin mo der ni zas yo nu na ve ül ke nin ba tý ve or ta kýs mý a ra sýn da ki o ran tý sýz lýk la rýn a zal týl ma sý na yar dým cý ol du. AB ka tý lým sü re ci na sýl so nuç la nýr sa so nuç lan sýn, Tür ki ye nin bü yük o yun cu ol du ðu a kýl da tu tul ma lý ve iþ bir li ði ya pýl ma lý i fa de si kul la nýl dý. Brüksel / a a s.bu id nur si.de 5 XVI. Be ne dikt I I. Av ru pa ya hu kuk ve a da let der si ver di Med ya mý zýn hu yu dur. Ýn san lýk i çin ö nem li ta ri hî ko nuþ ma la rý can sý ký cý bu lur, ge çiþ ti rir. Pa pa gi bi Ba tý â le mi i çin ö nem li bir þah si ye tin ta ri hî zi ya ret ve ko nuþ ma sý ný da ma ga zin leþ ti rir. Al man a sýl lý Pa pa'nýn Ýn gil te re zi ya re ti sý kýn tý lý geç miþ ti. Pro tes to lar la zi ya ret göl ge len miþ ve Ýn gi liz le rin gö zü ö nün de XVI. Be ne dikt i kin ci Av ru pa lý lar ýn sal dý rý la rý na ma ruz bý ra kýl mýþ tý. Al man ya ge zi si i çin de kar di nal ler en di þe liy di ler. Yü ze ya kýn din kar þý tý sol cu mil let ve ki li Ber lin zi ya re ti ni pro tes to e di yor lar dý. Fa kat Cum hur baþ ka ný nýn me se le ye dört el le sa rýl ma sý zi ya re tin ren gi ni de ðiþ tir di. Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulf, Pa pa'yý hem bir di nî li der, hem de Ka to lik â le mi nin li de ri o la rak kar þý la dý. Fe de ral Mec lis te ken di si ne su nu lan fýr sa tý ta ri hî bir za fe re çe vi ren Pa pa'nýn ko nuþ ma sý nýn de tay la rý ný bir çok Al man da an la ya ma dý. Zi ra hem te o log, hem a ka de mis yen, hem pa pa ve hem de po li ti ka cý yön le ri ni bir a ra ya ge ti ren, Av ru pa ve Al man ya ta ri hi ni de yo rum la yan ta ri hî ko nuþ ma yý ta ma mýy la an la mak ko lay de ðil di. A na va ta nýn da, i çin den çýk tý ðý mil le tin mec lis kür sü sün den Al man ya'ya ve dün ya ya hi tap e der ken Pa pa, vur gu su nu Hu ku kun te mel len di ril me si ve üs tün lü ðü ne yap tý. Ýn cil'den â yet ler o ku ya rak si ya set çi le re ve i da re ci le re ders ve ren XVI. Be ne dikt Hz. Sü ley man i le il gi li â yet le re a týf yap tý: Genç Sü ley man ta cý ný gi yer ken Al lah'a þöy le duâ e di yor: Ku lu na du yan bir kalb na sib et, ta ki se nin hal ký ný i da re et sin ve hak i le bâ tý lý bir bi rin den a yý ra bil sin. Mu vaf fa ki yet, zen gin lik, u zun ö mür ve düþ ma na ga le be ye ri ne hak i le bâ tý lý tef rik e de cek bir kal bi Rab bin den is te yen Sü ley man ý par la men ter le re ör nek gös te ren Pa pa, po li ti ka cý lar da öl çü nün si ya sî ba þa rý ve mad dî ka zanç ye ri ne, a da let ve ba rý þýn te mel ön þart la rý nýn ha zýr lan ma sý na ça lýþ mak ol du ðu nu söy le di. Si ya sî ba þa rý nýn si ya set te öl çü ol ma dý ðý ný; ba þa rý nýn ba zen sar hoþ lu ða, ba zen doð ru yol dan çýk ma ya ve ba zen hu kuk suz lu ða gö tü re ce ði ni söy ler ken, ço ðun lu ðun da hu kuk ta e sas ol ma dý ðý ný dik kat li ce vur gu la dý. Be ne dikt. Ba þa rý yý a da let ve hu ku ka bað lar ken, hu ku kun te si sin de ço ðun lu ðun e sas ka bul e di le me ye ce ði ni ö zel lik le be lirt ti. Ýk ti dar ve hu ku kun bir bi rin den ay rýl dý ðý, hu ku kun ik ti dar lar ca tek me len di ði ve dev le tin hu kuk ve a da le tin tah ri bin de kul la nýl dý ðý bir ta rih ten gel dik le ri ni ha týr la tan Pa pa, hu kuk suz bir dev le tin or ga ni ze li bir men fa at çe te si ol du ðu nu da ha týr lat tý mil let ve kil le ri ne Fýt rat ve ya ra tý lý þýn ko run ma sý na çað rý ya par ken in san la rýn çev re yi tah rip et tik le ri gi bi, ken di ken di le ri ni ma ni pu le ve tah rip et tik le ri ne dik kat çe ken Pa pa, ek se ri ye tin gö rü þüy le de in san la rýn ken di le ri ni ve in sa ni ye ti tah rip e de me ye cek le ri ni, doð ru i le yan lý þýn, ha yýr i le þer rin i lâ hî kay na ða gö re de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni; sal dýr gan a te izm, ah lâk sýz lýk ve men fa at le ri i çin her þe yi mü bah gö ren zih ni yet le rin i ti raz e de me ye ce ði bir dil le i zah et ti. FIT RA TA DÖ NÜÞ ÇAÐ RI SI Hý ris ti yan lý ðýn va hiy le ge len bir hu ku ku di ðer bü yük din ler de ol du ðu gi bi top lu ma sun ma dý ðý ný ha týr la tan XVI. Be ne dikt, bu na kar þýn fýt rat ve a kýl kay nak lý hu ku ka yön len dir di ði ni söy le di. Ma ter ya list le rin ve ya A u gus te Com te ta kip çi le ri nin is tis mar et me me le ri i çin, ob jek tif a kýl o la rak ni te le di ði kül lî ak la i þi ha va le et ti. Ta bi at çý la ra da, ya ra týl mýþ fýt ra tý kas tet ti ði ni ke li me le ri a ra sýn da be lirt ti. Ta bi at çý lýk ve po zi tif a kýl cý lý ðý da il mî cüm le ler le sa ha dý þý na at tý. Ko nuþ ma sý bo yun ca fýt rî hu kuk ve fýt rî hür ri yet le re vur gu ya par ken, me se le yi mü te ma di yen Ya ra tý cý ya, i lâ hî ka nun la ra, fýt ra týn mu ha fa za sý na, tah rip kâr la rýn dur du rul ma sý na ve hat ta ki li se nin yö nü nü dün ye vî leþ mek ten ih lâs la Al lah'a çe vir me si ne de ði nen Pa pa'nýn ko nuþ ma sý ný a la ya al mak is te yen le rin ar zu la rý ya rý da kal dý Al man ya'da Zi ra do lu, tev hi di ön ce le yen, hu ku ku yük sel ten ve in sa ni ye tin fýt rî ko run ma sý ný ö nem li bu lan bu ko nuþ ma, o kun duk ça an la þýl ma ya baþ lan dý. Bir çok sal dýr gan a te ist ve fýt rat kar þý tý bir kaç gün son ra Pa pa'nýn kendi le ri ne a týf ta bu lun duk la rý ný an la dý lar. E lin de ki me tin den zi yâ de kâ i nat ki ta bý na mü ra ca at e den Pa pa, bel ki de Be di üz za man'ýn, Av ru pa'yý a ya ða kal dý ra cak fen ve fel se fe dir sö zü nü ye ni den tas dik ve te kid e di yor du. E ZE LÎ MÜ CA DE LE Dü þü nür ler ve þa ir ler ül ke si nin ço cu ðu, bu top rak lar da ki ki li se i le din siz le rin mü ca de le si ni çok i yi bi li yor. Bel ki de Ý kin ci Frank furt Mek te biy le bir kýs mý ný ya þa dý. Be di üz za man'ýn a hir za man da gel di ði ni bah set ti ði þi mal ce re ya nýy la mü ca de le si ol muþ XVI. Be ne dikt'in ve ya ba þýn da bu lun du ðu Ka to lik Ki li se si nin son yýl lar da sal dýr gan a te ist ler ve fýt rat kar þý tý ah lâk sýz lar ca yo ðun bir ta ar ru za tâ bi tu tul ma sý nýn ar ka sýn da ö nem li o lay lar ol du ðu ke sin. Kü re sel din siz li ðin Av ru pa me de ni ye ti nin de kat ký sýy la el de et ti ði tek no lo ji kul la na rak dün ya yý fe lâ ke te sü rük le di ði bir za man da; Pa pa'nýn, Ang li kan, Or to doks ve Pro tes tan ki li se le ri ni de cep he si ne çek me si dün ya den ge le ri ni de ðiþ ti re cek. Bir kaç yýl dýr sus kun du ran Ka to lik Ki li se si nin, Ber lin zi ya re tin den son ra ye ni po zis yon lar be lir le ye ce ði ni her kes söy lü yor. Da ha ön ce den ken di si ne yer li yer siz sa ta þan Mer kel'in, Cum hur baþ ka ný nýn ar dýn dan Pa pa'yý ha va da as ke rî jet ler eþ li ðin de kar þý la ma sý hem Al man ya'da ve hem de Av ru pa'da çok þey le rin de ðiþ mek te ol du ðu nu gös te ri yor. O ce nah ta mað lû bi yet ler zin ci ri de vam e di yor. Pa pa'nýn da gay ret le riy le Bi rin ci Av ru pa'nýn a ta ða geç ti ði ne da ir med ya da yer a lan kü çük ha ber le rin bi ze bil dir di ði mâ nâ la rýn bü yük ol du ðu ka na a tin de yiz. Bil di ði niz gi bi mü ca de le sec cal dir, ya ni dö nü þüm lü dür. 11 Ey lül'ün ba rýþ çý ve i mar do lu kar þý a ta ðý bi zim i çin de ha ya tî ö nem ta þý yor

6 6 3 EKÝM 2011 PAZARTESÝ YURT HABER Y HABERLER 1963 model týr restorant olarak düzenlendi. TIRda þiþ kebap servisi DÜZ CE NÝN Ak ça ko ca il çe sin de 1963 mo del TIRý, te ker lek li bir res to ra na dö nüþ tü ren iþ let me ci, fark lý bir me kân da müþ te ri le ri ne do yum suz lez - zet ler su nu yor. Ýþ let me sa hi bi O nur Ba tu han Ka - ra ba cak, yap tý ðý a çýk la ma da, 2 ar ka da þýy la bir lik te Ak ça ko ca Tu rizm Ýþ let me ci li ði ve O tel ci lik Yük se - ko ku lu ndan me zun ol duk la rý ný be lir te rek, yurt i çi ve yurt dý þýn da ki çe þit li o tel ler de bir sü re ça lýþ týk la - rý ný söy le di. Ar ka daþ la rýy la bir lik te e din dik le ri tec - rü be ler ý þý ðýn da bir fark lý res to ran aç ma fik ri nin doð du ðu nu i fa de e den Ka ra ba cak, bu çer çe ve de Mo bil Ke bap TIR pro je si ni ha ya ta ge çir dik le ri ni an lat tý. TIRýn res to ran kýs mý nýn 3 met re 60 san ti - met re ge niþ li ðin de ol du ðu nu kay de den Ka ra ba - cak, Alt kat ve üst kat ol mak ü ze re top lam da 16 ma sa var. Nor mal de 200 ki þi lik bir a raç. Fa kat biz bu nu Ak ça ko ca nýn po tan si ye li ne gö re kü çült tük di ye ko nuþ tu. Düz ce / a a Ko ca e li Bü yük þe hir den e ði ti me bü yük des tek KO CA E LÝ DE 11 bin il köð re tim o ku lu öð ren ci - si nin fay da lan dý ðý bil gi ev le ri nin 9 un cu su Göl - cük te tö ren le a çýl dý. Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di - ye si Kül tür Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðýn ca Mer - kez Ma hal le si nde ku ru lan Bar ba ros Hay ret tin Pa þa Bil gi e vi nin a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Bü yük - þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ýb ra him Ka ra os ma noð lu, in sa nýn bil giy le güç len di ði ni, ka ran lýk la rýn bil giy le ay dýn lan dý ðý ný, ce ha let le sa de ce bil giy le sa va þý la - bil di ði ni söy le di. Sa va þýl ma sý ge re ken en bü yük düþ ma nýn ca hil lik ol du ðu nu i fa de e den Ka ra os - ma noð lu, in sa nýn en bü yük dos tu nun bil gi ol ma - sý ge rek ti ði ni kay det ti. Bar ba ros Hay ret tin Pa þa Bil gi e vi nde öð ren ci le re 3 öð ret men ta ra fýn dan e - ði tim ve ri le ce ði ni bil di ren Ka ra os ma noð lu, 4 ders lik bu lu nan bil gi e vin de sý nýf lar da a kýl lý tah ta, in ter net, kon fe rans sa lo nu ve ku lüp o da sý nýn yer al dý ðý ný bil dir di. Ko ca e li / a a A da na da 20 dö nüm or man lýk a lan yan dý A DA NA DA çý kan or man yan gý nýn da 20 dö nüm a lan za rar gör dü. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Sa rý - çam il çe si ne bað lý Kar ga ke keç Kö yün de çý kan yan - gý na 5 a ra zöz ve bir yan gýn sön dür me he li kop te riy - le mü da ha le e dil di. Çý kýþ ne de ni he nüz be lir le ne - me yen yan gýn, 1 sa at sü ren ça lýþ ma so nu cu sön dü - rül dü. Yet ki li ler yan gýn da 20 dö nüm or man lýk a la - nýn za rar gör dü ðü nü bil dir di. A da na / a a Ý ETT o to bü sü ne mo lo tof lu sal dý rý KÂ ÐIT HA NE DE mo lo tof kok teyl li sal dý rý dü zen - le nen Ý ETT o to bü sün de mad di ha sar mey da na gel di. Nur te pe So kul lu Cad de sin de top la nan yüz - le ri mas ke li bir grup, te rör ör gü tü le hi ne slo gan at ma ya baþ la dý. Grup ta ki ler, Gü zel te pe-e mi nö nü hat týn da ça lý þan Ý ETT o to bü sü nün ö nü nü ke se - rek, el le rin de ki mo lo tof kok teyl le ri ni a ra ca at tý. Sal dýr gan lar, ken di le ri ni en gel le me ye ça lý þan ba zý o to büs yol cu la rý ný et ki siz ha le ge ti re rek o lay ye - rin den kaç tý. O to büs te çý kan yan gýn, þo för ve çev - re de ki sü rü cü ler ta ra fýn dan yan gýn sön dür me tüp le riy le mü da ha le e di le rek sön dü rül dü. Bü yük çap ta mad dî ha sar o lu þan o to büs, Hi lal te pe Ha re - ket A mir li ði ne çe ki le rek, po lis ta ra fýn dan in ce le - me ye a lýn dý. Sal dý rý do la yý sýy la Nur te pe ye çok sa - yý da po lis e ki bi sevk e di lir ken, sal dýr gan la rýn ya ka - lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý. Ýs tan bul / a a Köp rü le rin ay dýn la týl ma sý i çin me þa le li ey lem ya pýl dý E DÝR NE DE si vil top lum ku ru luþ la rý ü ye le ri, þehirde ki ta ri hî Tun ca ve Me riç Köp rü le ri nin ay - dýn la týl ma sý i çin me þa le li ey lem dü zen le di. A ra la - rýn da, E dir ne Kent Kon se yi, E dir ne yi Ta nýt ma ve Ta va Ci ðe ri Ko ru ma Der ne ði, E dir ne Fo toð raf Sa - na tý Der ne ði, ga ze te ci ve si ya sî par ti tem sil ci le ri nin ol du ðu yak la þýk 50 ki þi Me riç Köp rü sü ba þýn da top lan dý. Grup, yak týk la rý me þa le ler le Me riç Köp - rü sü ü ze rin den yak la þýk 500 met re Pro to ko le vi ne ka dar yü rü dü. E dir ne Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Er tuð rul Tan rý ku lu, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, E - dir ne Be le di ye si nin de fa lar ca köp rü le rin ay dýn la - týl ma sý i çin Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko ru ma Ku ru lu na pro je sun ma sý na rað men bu pro je le ri - nin ka bul e dil me di ði ni söy le di. E dir ne Kent Kon - se yi Baþ ka ný Yýl maz E ren de ta ri hî köp rü le ri nin ka ran lýk ta kal ma sý nýn E dir ne ye ya kýþ ma dý ðý ný i fa - de et ti. E dir ne Fo toð raf Sa na tý Der ne ði Baþ ka ný Ser dar Ý yi iz de dün ya da bir çok ta ri hî köp rü nün ay dýn la tý la rak gü zel bir gö rü nü me ka vuþ tu ðu nu, yet ki li le rin Me riç ve Tun ca köp rü le ri ni ay dýn lat - ma da du yar sýz kal dý ðý ný kay det ti. E dir ne / a a Öðretmenler de oyun oynar ''ÖÐRENMENÝNSINIRIYOK''PROJESÝÇERÇEVESÝNDENEVÞEHÝR'DE BÝRARAYAGELENÖÐRETMENLER,KENDÝLERÝNÝÖÐRENCÝYERÝNE KOYUP,YENÝEÐÝTÝMVEÖÐRETÝMTEKNÝKLERÝNÝTESTETTÝ. NEVÞEHÝR DE öðretmenler, kendilerini öðrencilerin yerine koyarak, eðlenerek öðrenmeyi hedefleyen yeni eðitim ve öðretim metotlarýný uygulamalý olarak test etti. Millî Eðitim Bakanlýðý, Garanti Bankasý ve Öðretmen Akademisi Vakfý tarafýndan ortaklaþa yürütülen Öðrenmenin Sýnýrý Yok projesi çerçevesinde Nevþehir de Damat Ýbrahimpaþa Ýlköðretim Okulu nda seminer düzenlendi. Seminere, il genelindeki sadece ilköðretim öðretmenlerinden, aralarýnda aday öðretmenlerin de bulunduðu yaklaþýk 200 öðretmen katýldý. Öðretmen Akademisi nde görevli eðitmenlerin usta öðretici olarak katýldýðý seminer, sýnýflarda 25 er kiþilik gruplar halinde gerçekleþtirildi. Sýnýflarda adeta birer öðrenci rolü üstlenen öðretmenler, yeni eðitim ve öðretim tekniklerini uygulamalý olarak hem öðrendi hem de kendilerini öðrencilerin yerine koyarak, ölçme ve deðerlendirmelerde bulundular. Seminer sýrasýnda öðrencilere çeþitli oyunlar aracýlýðý ile öðrenmelerini saðlayacaklarý oyunlarý da ilk kendileri uygulayan öðretmenler, hem öðrenci gibi oyunlar oynayarak öðrenme yöntemini denedi hem de eðlendi. Türkiye de ilk defa uygulanan proje hakkýnda açýklama yapan Ýl Millî Eðitim Müdürü Harun Fatsa, öðretmenlerden seminerde öðrendikleri yöntemleri okullarýna gidince muhakkak uygulamalarýný istedi. Fatsa, projenin ilk o- larak Nevþehir de düzenlenmesinin de kendileri için gurur verici olduðunu sözlerine ekledi. Seminer ile ilgili bilgi veren Öðretmen Akademisi Vakfý Genel Müdürü Kayhan Karlý ise öðretmenliðin ihtisas alaný olarak sürekli geliþmekte olduðunu, bu süreç içinde de öðrenmeyi ilke edinen bir meslek haline geldiðini söyledi. Seminerde öðretmenlere yeni eðitim ve öðretim metotlarýný öðretirken, onlarýn kendi bilgi ve becerilerini paylaþmalarýna da olanak saðladýklarýný ifade eden Karlý, bilgi ve deneyimleri paylaþarak, yaygýnlaþmasýný saðlamak amacýnda olduklarýný kaydetti. Eðlenerek öðrenmeyi seminere katýlan öðretmenlerin de bizzat kendilerinin çeþitli oyunlar oynayarak uyguladýðýný vurgulayan Karlý, Oyun, öðrenmenin kalbindedir. Öðretmenlerimiz de burada yeni yöntemleri oynayarak öðreniyorlar dedi. Kendilerini öðrencilerin yerine koyarak eðitim yöntemlerini uygulayan öðretmenler de, seminerin oldukça faydalý olduðunu dile getirdiler. Seminere katýlan öðretmenlerden Avanos Meliha Hamdi Ýlköðretim Okulu Sosyal Bilgiler öðretmeni Ruken Kaya, seminere gelmeden önce hafta sonu tatilinin gittiði için üzüldüðünü anlatarak, semine geldiðinde bu düþüncesinin deðiþtiðini, çok güzel bir ortamda yeni arkadaþlýklar kurduklarýný ve bir öðrenci gibi oyunlar oynadýklarýný söyledi. Seminerin çok faydalý geçtiðini vurgulayan Kaya, okula dönünce öðrendikleri yöntemleri baþarýyla uygulamaya çalýþacaklarýný, kendilerine öðretilen yöntemleri diðer meslektaþlarýnýn da öðrenmesi gerektiðini belirtti. Nevþehir / aa TOKÝ,köylere deelattý ÞEHÝR merkezlerine yaptýðý konutlar, hastaneler, okullar, stadyumlar gibi 5 yýldýzlý projelere imza atan Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), tarýmköy uygulamalarý kapsamýnda da 23 ilin kýrsalýnda 4 bin 93 konut inþa etti. Konutlarýn yaný sýra, yaptýðý sosyal donatý alanlarý, yollar, yeþil alanlar ve çocuk parklarýyla modern yaþam a- lanlarý oluþturan TOKÝ, þehrin standartlarýný buralarda yaþayanlarýn ayaðýna getiriyor. Alýnan bilgiye göre, tarýmköy uygulamalarý kapsamýnda sýfýrdan köyler inþa eden TOKÝ, 23 ilde 4 bin 93 tarýmköy konutunu bitirdi, 5 ilde bin 751 konut için ise çalýþmalar devam ediyor. Konut ataðýný kýrsal bölgelere taþýyan TO- KÝ, þehir hayatýnýn standartlarýný kýrsalda yaþayan vatandaþlara sunmak için baþlattýðý proje kapsamýnda her bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre farklý konutlar yapýyor. Projenin uygulandýðý illerden biri olan Erzurum da kýþ þartlarýna uygun konutlar istenirken, Mardin ve Þanlýurfa da yöresel mimarinin ön plana çýktýðý konutlar tercih ediliyor. Bugüne kadar çoðu derme çatma evlerde yaþayan vatandaþlar, tarýmköy uygulamalarý ile çevre düzenlemesi, yeþil a- laný, düzenli yollarý, alt yapýsý, çocuk parký, okulu ve saðlýk o- caðý hazýr hale getirilen modern konutlara kavuþuyor. TOKÝ, konutlarýn yaný sýra, cami ve köy hayatýnýn vazgeçilmezleri olan köy odasý, ahýr ve samanlýklarý da unutmuyor. PROJE, SADECE BÝNA YAPIMINI KAPSAMIYOR Bu arada, tarýmköy projesi sadece bina yapýmýný kapsamýyor. Proje kapsamýnda topraðý olmayan çiftçilere tarým arazisi ve iþletme kredisi veriliyor. Köyün su kaynaklarý, çayýr, mera ve orman alanlarý da göz önüne alýnarak mevcut köy mimarisi ve dokusunun korunmasýna özen gösteriliyor. Tarýmköyler için ayrýca, sel ve deprem gibi afetlere karþý da zemini saðlam ve korunaklý yerler tercih ediliyor. Ankara / aa Kadýnlar kooperatif kurarak kuru fasulyeyi üretip satýyor GÜMÜÞHANE NÝN Köse ilçesinde kadýn çiftçilerin ürettiði kuru fasulyenin, paketlenerek satýþý gerçekleþtirilecek. Köse Belediyesi nin ilçede yaþayan ve fasulye yetiþtiren kadýnlarý bilinçli üretici ve giriþimci yapmak, ürettikleri fasulyeyi pazara sunacaklarý bilgi ve organizasyonlarý gerçekleþtirerek ekonomik hayatta yer almalarýna katký saðlamak amacýyla hazýrladýðý Topraktaki Kadýn Eli (TOKA) projesi kapsamýnda 23 kursiyer kooperatif kurdu. Kursiyerler, kurduklarý Topraktaki Kadýn Eli Temin ve Tevzi Kooperatifi ile ürünlerinin piyasada satýþýný saðlayacak. Kooperatif Baþkaný Semiha Taþdemir, þunlarý kaydetti: Proje kapsamýnda, Köse Belediyesi ek hizmet binasýndaki salonunda, kuru fasulye yetiþtiriciliði, fasulye kurutma, kooperatifleþme, markalaþma, paketleme ve giriþimcilik konularýnda eðitim aldýk. Aldýðýmýz eðitimin ardýndan Köse deki 23 kadýn arkadaþýmýz i- le kooperatifimizi kurduk. Kooperatif ile bakliyat paketleme makinesi aldýklarýný kaydeden Taþdemir, Topraktan aldýðýmýz mahsulü, kurduðumuz kooperatif sayesinde aldýðýmýz bakliyat paketleme makinesiyle paketleyerek satýþýný gerçekleþtireceðiz. Paketleme makinemiz ile diðer ilçelerimizdeki vatandaþlarýmýzýn ürettiði ürünleri a- larak paketleyebiliyor ve satýþýný yapabiliyoruz diye konuþtu. Köse Belediye Baþkaný Þerif Aygün ise amaçlarýnýn fasulyenin yetiþtirilmesinin daha bilimsel olarak yapýlmasý olduðu kaydetti. Aygün, Köse de yetiþtirilecek olan fasulyelerin Üçova adý altýnda paketlenerek piyasaya sürüleceðini belirtti. Gümüþhane / aa

7 Y DÜNYA 7 Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, BM'ye tam üyelik baþvurusunu yapmadan önce ABD'nin bunu veto edeceði biliniyordu. Þimdi ise muhtemel tepkilerden çekinen ABD'nin, Güvenlik Konyesi oylamasýný Filistin aleyhine etkilemeye çalýþtýðý konuþuluyor. Vetoya tepkiden çekinen ABD, Güvenlik Konseyi ne baský yapýyor FÝLÝSTÝN ÝN BM YE ÜYELÝÐÝNÝ VETO EDECEÐÝNÝ BELÝRTEN ABD NÝN GELECEK TEPKÝLERDEN ÇEKÝNDÝÐÝ ÝÇÝN GÜVENLÝK KONSEYÝ ÜYELERÝNE, FÝLÝSTÝN ÝN ÜYELÝK TALEBÝ KONUSUNDA OLUMSUZ OY KULLANMALARI ÝÇÝN BASKI YAPTIÐI DÝLE GETÝRÝLÝYOR. EL FE TÝH LÝ üst dü zey yet ki li ler den Ne bil Þa ath, A me ri ka nýn, BM Gü ven lik Kon se - yi nin ü ye le ri ne, Fi lis tin li ler in ü ye lik ta le bi ko nu sun da o lum suz oy kul lan ma la rý i çin bas ký ya pa rak, ken di ve to yet ki si ni kul lan - ma ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Þa ath, Ra mal - lah ta yap tý ðý a çýk la ma da, 15 ü ye li BM Gü - ven lik Kon se yi nin ha li ha zýr da 9 ü ye si nin Fi lis tin Yö ne ti mi i le dip lo ma tik i liþ ki ler ku - rup, Fi lis tin dev le ti ni de ta ný dý ðý ný be lirt ti. Fi lis tin dev le ti nin BM nin 194. ü ye si o la rak ta ný na bil me si i çin 9 ü ye nin oy la rý ný al ma sý ye ti yor. An cak, ABD Fi lis tin dev le ti nin ü ye - li ði ne kar þý ve to yet ki si ni kul la na ca ðý ný bil - dir miþ, bir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý nýn an cak Ýs ra il le doð ru dan gö rüþ me ler yo luy la o la bi le ce ði ni i fa de et miþ ti. ABD, Or ta do ðu ça pýn da A me ri kan kar þý tý gös te ri le re he def ol ma mak a ma cýy la, ve to yet ki si ni kul lan - mak tan sa, Fi lis tin li ler in Kon sey de 9 ü ye yi sað la ma sý ný en gel le me ye ça lý þý yor. Fi lis tin li yet ki li Þa ath, A me ri ka nýn bu ko nu da ki bas - ký la rý nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu be lir te - rek, Fi lis tin li yet ki li le rin Kon sey ü ye le ri nin tek li fi des tek le me le ri ko nu sun da ki ça ba la rý - ný sür dü re cek le ri ni be lirt ti. Fi lis tin li ler in tam ü ye lik baþ vu ru su nun ba þa rý sýz ol ma sý du ru mun da, Fi lis tin Kur tu luþ Ör gü tü nün e lin de baþ ka al ter na tif ler de bu lun du ðu nu di le ge ti ren Þa ath, bu plan la rýn an cak Gü - ven lik Kon se yi nin bir ka ra ra var ma sýn dan son ra dü þü nü le ce ði ni de di le ge tir di. ÝS RA ÝL, AN LAÞ MA LA RI HEP ÝH LÂL ET TÝ Fi lis tin Yö ne ti mi, Ýs ra il le ba rýþ mü za ke re le - ri ni yak la þýk bir yýl ka dar ön ce, Ýs ra il in Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim le riy le il gi li in þa at ya sa ðý nýn sü re si ni u zat ma ma sý ü ze ri ne dur - dur muþ tu. Þa ath, Ýs ra il in i ki ta raf a ra sýn da ki an laþ ma la rý ih lal et me ye de vam et ti ði sü re ce Fi lis tin Yö ne ti mi nin Ýs ra il le mü za ke re le ri baþ lat ma ya ca ðý ný da vur gu la dý. Þa ath, Or ta do - ðu Dört lü sü nün mü za ke re le rin baþ la týl ma sýy - la il gi li ye ni tek li fi ni ge tir di ði sý ra da, Ýs ra il in Ku düs ün Gi lo yer le þi min de, 1100 ko nut luk ye ni in þa at pro je si ni o nay la dý ðý ný da ha týr la ta - rak, Ýs ra il, tüm an laþ ma la rý ih lal et me ye de - vam e der ken mü za ke re ler de vam e de mez. Fi - lis tin li ler den mü za ke re ler de bu lun ma sý is te - nir ken, Ýs ra il uy gu la ma da is te dik le ri ni yap ma - ya de vam e di yor de di. Tel Aviv / aa DO ÐU KU DÜS TE KÝ YA HU DÝ ÝÞ GA LÝ MER KEL Ý DE KIZ DIR DI ÝS RAÝL hü kü me ti nin i le ri de Fi lis tin dev le ti nin baþ þeh ri ol - ma sý ön gö rü len Do ðu Ku düs ün sý nýr la rý i çin de ki Gi lo da 1100 ko nu tun ya pý mý na o nay ver me si, Ýs ra il i le Al man ya a ra sýn da ki i liþ ki ler de dip lo ma tik kri ze yol aç tý. Ha a retz ga - ze te si ne gö re, bir Ýs ra il li yet ki li, Bu a dý mýn, Fi lis tin li ler in dev let ol ma baþ vu ru su nun BM Gü ven lik Kon se yi oy la - ma sý ný en gel le me ye yar dým cý ol mak a ma cýy la son haf ta - lar da Ýs ra il e bü yük des tek ve ren Mer kel i çok kýz dýr dý ðý ný söy le di. Ne tan ya hu nun ta le bi ü ze ri ne, Mer kel in Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas a Or ta do ðu Dört lü - sü nün mü za ke re le rin der hal ye ni den baþ la týl ma sý ko nu - sun da ki gi ri þi mi ni ka bul et me si i çin bü yük bas ký yap tý ðý ný ha týr la tan Ýs ra il li yet ki li, Al man ya nýn þim di tav rý ný ye ni - den göz den ge çi rip, BM Ge nel Ku ru lu nda Fi lis tin e ü ye ol ma yan dev let sta tü sü ve ril me si ni des tek le ye bi le ce ði ni i fa de et ti. Mer kel in, Gi lo in þa a tý i le il gi li a çýk la ma nýn ta - raf la rýn mü za ke re ma sa sý na dön me si ça ba la rý ný teh li ke - ye at tý ðý ge rek çe siy le, ö zel lik le a çýk la ma nýn za man la ma sý a çý sýn dan da çok öf ke len di ði kay de dil di. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun U lu sal Gü ven lik da nýþ ma ný Ya a kov A mid ror un i ki haf ta ka dar ön ce Ber lin e giz li bir zi ya ret te bu lu nup, Al man mev ki da þý Chris top He us gen ve Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý E mily Ha ber i le bi rer gö - rüþ me yap tý ðý da be lir ti lir ken, bu gö rüþ me le rin Fi lis tin li - ler in Gü ven lik Kon se yi ne baþ vu ru su ve Or ta do ðu Dört lü - sü nün, Ýs ra il i çin de ka bul e di le bi lir þe kil de a çýk la ma sý nýn for mü las yo nu ü ze rin de yo ðun laþ tý ðý vur gu lan dý. Ay ný gün Ne tan ya hu nun Al man Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes - ter wel le i le Ku düs te gö rüþ tü ðü; Fran sa Cum hur baþ ka ný Nic ho las Sar kozy nin BM Gü ven lik Kon se yi nde ki ko nuþ - ma sýn da Fi lis tin e ü ye ol ma yan göz lem ci dev let sta tü sü ve ril me si tek li fin de bu lun du ðun da, Ne tan ya hu nun da - nýþ man la rý nýn üst dü zey Al man yet ki li ler den bu na kar þý çýk ma sý ný is te dik le ri de i fa de e dil di. BM Gü ven lik Kon se - yi nde Fi lis tin ta sa rý sý ný ve to e de ce ði ni a çýk la ma sýn dan do la yý ABD i le Fi lis tin li ler a ra sýn da ki ger gin i liþ ki ler ne de - niy le, Al man ya nýn Fi lis tin li ler i et ki le ye bi le cek Ýs ra il müt - te fik le ri a ra sýn da he men he men tek ül ke ol ma sý se be biy - le, Ýs ra il in mü za ke re ma sa sý na dön me si i çin Fi lis tin li ler e bas ký yap ma sý ný is te di ði ül ke nin de Al man ya ol du ðu ha - týr la týl dý. Bu se bep le Mer kel in Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas a te le fon e dip, bir an ön ce mü za ke re ma sa sý na dön me si ta le bin de bu lun du ðu da i fa de e dil di. Ab bas, bu ko nuþ ma da Ne tan ya hu nun Al man lar ve ya A - me ri ka lý lar a yer le þim ler de in þa at ya sa ðý ný 3 ay u zat ma sý ko nu sun da ga ran ti ver me yi ka bul et me si ni is te miþ; bu sü re de sý nýr lar ve gü ven lik le il gi li gö rüþ me le rin ya pý la bi le - ce ði ni i fa de et miþ ti. Bu me sa jýn ko nuþ ma dan he men ký - sa bir sü re son ra Ne tan ya hu ya ak ta rýl dý ðý an cak Ne tan - ya hu nun kar þý lýk ver me di ði de be lir til di. Mer kel-ab bas gö rüþ me sin den bir gün son ra Ýs ra il in Gi lo da ki in þa at pro je si ni a çýk la ma sýy la, Mer kel i le Ne tan ya hu a ra sýn da ge çen Cu ma gü nü ya pý lan te le fon gö rüþ me si nin çok ger - gin geç ti ði de kay de dil di. Ne tan ya hu nun Söz cü sü Li ran Dan i se Baþ ba kan ýn (Ne tan ya hu) Mer kel e Gi lo yu bir yer le þim o la rak de ðil, Ku düs ün bir ma hal le si o la rak gör - dü ðü nü an la týp, ko nuþ ma nýn da sert geç me di ði ni ve hiç - bir suç la ma i çer me di ði ni söy le di. Tel Aviv / aa Wall Stre et gös te ri ci le ri gö zal tý na a lýn dý ABD NÝN New York þeh rin de e ko no mik kriz, kü re sel ý - sýn ma, iþ siz lik ve sos yal e þit siz lik gi bi so run la rý pro tes to e den yüz ler ce gös te ri ci, þeh rin ün lü Bro oklyn Köp rü - sü nü tra fi ðe ka pa týn ca po lis ta ra fýn dan gö zal tý na a lýn dý. Þe hir de i ki haf ta dýr sü ren ve ün lü fi nans cad de si Wall Stre et te yo ðun la þan gös te ri le re ka tý lan pro tes to cu lar - dan bir kýs mý nýn u ya rý la ra rað men köp rü ye yö nel me si ve bir tra fik þe ri di ni sa at ler ce ka pa ma sý ü ze ri ne ha re ke - te ge çen po lis, 500 den faz la gös te ri ci yi gö zal tý na al dý. Bro oklyn köp rü sü, po li sin mü da ha le si nin ar dýn dan ye - ni den tra fi ðe a çýl dý. New York ta ön ce ki gün de bin ler ce ki þi, da ha ön ce iþ gal et tik le ri Wall Stre et te yü rü yüþ ya - pa rak e ko no mik kri zin et ki le ri ni pro tes to et miþ, gös te ri o lay sýz geç miþ ti. New York / aa Kom þu da et nik ger gin lik sü rü yor BUL GA RÝS TAN DA Ro man lar Kra lý o la rak bi li nen Ki ril Raþ kov un çev re si nin i ki gen cin ö lü mü ne se bep o lan fa - a li yet le ri i le baþ la yan ýrk çý pro tes to ey lem le ri de vam e - di yor. Baþ þe hir Sof ya da a þý rý mil li yet çi A TA KA par ti si ta raf ta rý 200 ki þi Cum hur baþ kan lý ðý ö nün de top la na rak Ro man, Türk ve Müs lü man lar kar þý tý slo gan lar at tý lar. Bul ga ris tan U lu sal Bir li ði (BNS) par ti si nin or ga ni zas yo - nun da yak la þýk 2000 ki þi ýrk çý ha ka ret ler i çe ren slo gan - lar a ta rak Sof ya nýn a na cad de le rin de yü rü yüþ yap tý. Po - li sin yo ðun gü ven lik tedbir le ri al dý ðý pro tes to lar sý ra sýn - da ü ze rin de kim lik bel ge si ol ma yan ve ýrk çý söy lem ler - de bu lu nan 35 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Sofya / aa So ma li Dev let Baþ ka ný, Ha yat Kam pý ný zi ya ret et ti So ma li Dev let Baþ ka ný Þeyh Þe rif Ah med, Türk Ký zý - la yýn ca baþ þe hir Mo ga di þu da ku ru lan Ha yat ad lý ça - dýr kam pý zi ya ret et ti. Ah med, ken di le ri ne yar dým i çin Tür ki ye den ge len e kip le re her tür lü des te ði ver me ye ha zýr ol duk la rý ný bil dir di. Zi ya re ti sý ra sýn da as ke ri ü ni - for ma gi yen ve bas ton ta þý yan Ah med i kam pa ge li þin - de Türk Ký zý la yý yet ki li le ri kar þý la dý. Kamp hak kýn da yet ki li ler den ký sa bil gi a lan Ah med, da ha son ra kamp - ta ka lan la ra da ðý tý la cak gý da pa ket le ri nin bu lun du ðu a la na geç ti. Bu ra da gý da pa ket le ri ni in ce le yen Ah med e Türk Ký zý la yý So ma li De le gas yon Baþ ka ný Ke mal Peh li - van lý ta ra fýn dan bil gi ve ril di. Da ha son ra Þeyh Þe rif Ah - med ve be ra be rin de ki ler Türk Ký zý la yýn ca ku ru lan kam - pý gez di. Peh li van lý dan Türk Ký zý la yý nýn ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi a lan Ah med, ba zý ça dýr la ra gi re rek bu ra - da ya þa yan lar la soh bet et ti. Mogadiþu / aa Sar kozy nin ba þý dert te n FO REIGN Po licy der gi si nin in ter net si te sin de yer a lan ya zý da, Fran sýz Cum hur baþ ka ný Sar - kozy nin yak la þan se çim ler ön ce si du ru mu nun ne ka dar kö tü ol du ðu ü ze rin de du rul du. Ak sa - yan e ko no mi, bit mek bil me yen iþ siz lik, sert si ya sî mu ha le fet, borç la ge len pa nik... E vet Ni co las Sar - kozy nin ba þý dert te de ni len ya zý da, se çim ler ön - ce si et ra fýn da ki ler hak kýn da ki yol suz luk id di a la rý i le kar þý kar þý ya o lan Sar kozy yi, Lib ya yý zi ya re - tin de ba sý na ver di ði Öz gür Lib ya fo toð ra fý nýn, bu nu dur dur ma ya yet me ye ce ði ya zýl dý. Fran sýz - la rýn üç te i ki si nin Sar kozy hak kýn da o lum suz dü - þün dü ðü, bu o ra nýn, es ki IMF baþ ka ný Do mi ni - qu e Stra uss-kahn a kar þý o lan mu ha le fet ten da ha faz la ol du ðu vur gu la nan ya zý da, Sos ya list ler, E - kim a yý or ta la rýn da ken di a day la rý ný seç me ye ha - zýr la nýr ken, a day a day la rý Fran ço is Hol lan de ve Mar ti ne A ubry, Sar kozy nin ö nün de gö zü kü yor i fa de si ne yer ve ril di. Ankara / aa Ye men or du su yan lýþ lýk la ken di as ker le ri ni vur du n YE MEN or du su nun yan lýþ lýk la ken di as ker le ri ni bom ba la ma sý so nu cu 30 as ke rin vefat et ti ði bil di - ril di. Ye men li yet ki li ler, sa vaþ u çak la rý nýn ön ce ki ak þam gü ney de ki Ab yan vi la ye tin de yan lýþ lýk la bir as ke rî mev zi yi vur du ðu nu söy le di. Yet ki li ler, sal dý rý sý ra sýn da as ker le rin Ab yan ýn baþ þeh ri Zin ci bar ýn he men dý þýn da ter k e dil miþ bir o kul da ko nuþ lan - dýk la rý ný i fa de et ti. Ye men de El Ka i de i le bað lan tý lý mi li tan lar Zin ci bar ýn kon tro lü nü el le rin de bu lun - du ru yor. Böl ge de as ker ler i le mi li tan lar a ra sýn da ça týþ ma la rýn ol du ðu be lir ti li yor. Sana / aa

8 8 3 MEDYA POLÝTÝK EKÝM 2011 PAZARTESÝ Y Bumeclishalkýnmý,devletinmi? Tek partili demokrasi olur mu? ELBETTE olmaz. Tek partili cumhuriyetler ancak komünist ve faþist rejimlerde olur. Bir de ne idüðü belirsiz rejimler vardýr ki komünist, faþist ve saltanat karýþýmý diktatörlüklerin tek partili seçimleri, sistemleri olur. Osmanlý Meclisi bile (Meclis-i Mebusan) çok partili bir meclistir. Ýttihat Terakki Partisi ve Ahrar Partisi gibi çeþitli fýrkalar, gruplar vardý. Her milletten ve dinden milletvekilleri yani mebuslar bulunurdu. 23 Nisan 1920 de açýlan cumhuriyet meclisinde de çeþitli guruplar ve fýrkalar vardý. Zaten bu meclis Ýngilizler tarafýndan daðýtýlan Meclisi Mebusan ýn bir devamý niteliðinde idi. Birinci Gurup, Ý- kinci Gurup, Komünist Partisi gibi daha farklý i- simlerde partiler kurulmuþtu. Bütün bu parti ve fýrkalar baský, zorlama, cinayet ve siyasî oyunlarla önce sindirildi sonra da kapatýldý. Ýkinci cumhuriyet meclisinde de yeni partiler kuruldu. En önemlisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý da Ýzmir Suikastý bahanesi ile zorla kapatýldý. Keza ilk yerel seçimlerden baþarý i- le çýkan Serbest Fýrka çok partili yönetim bize uymaz denilerek bütün dünyaya rezil olmak pahasýna bizzat kurucularý tarafýndan kapatýlmýþtý. O tarihlerde seçim yapýlýyordu, ama gülünç bir þekilde. Zaten tek bir parti var gidip tek partili bir sistemde oy kullanmýþ dedelerimiz. Gülmeyelim, zira hâlâ ayný þekilde tek partili meclisler var. Hem de dünyanýn en büyük ülkesi olan Çin de. Çin Komünist Partisi seçimlere tek baþýna giriyor ve büyük bir baþarý kazanarak meclisin bütün milletvekilliklerini alýyor! Yýllarý arasýnda tam 21 yýl tek partili bir cumhuriyetimiz olmuþ. Bu devirde çok geniþ yetkilerle donatýlmýþ divan-ý harpler (özel yetkili askerî mahkemeler) memleketin her yerinde binlerce vatandaþýmýzý idam etmiþ buna mukabil tek partili mecliste bir itiraz sesi dahi duyulmamýþtýr. Dostlar alýþ veriþte görsün misali güzelce mebusluk oynayanlarýn yer aldýðý tam bir tiyatro sahnesi gibi meclisimiz olmuþ. Halkýn iradesinin kaale alýnmadýðý bu dönemde kanunlar çýkarýlmýþ, cumhurbaþkanlarý ve baþbakanlar seçilmiþtir. Tek adam ve millî þefler gönlüne göre, keyfine göre memleketi yönetmiþtir. Bu tarihlerde Avrupa da sanayi devriminin sür'at kazandýðýný ve baþta silâhlar olmak üzere teknolojide büyük ilerlemeler yapýldýðýný u- nutmamalýyýz. Avrupalý, Amerikalý Ay a giderken biz ise yaya kaldýðýmýz yýllardýr bu yýllar. Þimdi ise bazý partiler naz yapýp ben meclise girmeyeceðim diyor. Ýnsanýn Cehenneme kadar yolun var, madem girmeyeceksin niye seçime giriyorsun diyeceði geliyor. Lâkin öyle demeyelim, sadece bugünlere nasýl geldiðimizi, demokrasi için ne emekler verildiðini, ne kadar canýmýzýn yandýðýný hatýrlatalým, þimdilik yeterli olur. Öðretmenlerimiz, deðerli din ve ders hocalarý; lütfen, demokrasi uðrunda verilen mücadeleyi gençlerimize ellerinizden geldiðince, diliniz döndüðünce anlatmaya çalýþýn. Temsili parlamenter demokrasinin önemini, yukarýda deðindiðimiz gibi tek partili yýllarý gözler önüne getirerek, anlatmaya çalýþýn. Bugün Çin de ve bazý diktatörlüklerde yaþanan tek partili seçimlerin anlamsýzlýðýný, gülünçlüðünü ve dünyaya karþý nasýl rezil olunduðu ifade edilmelidir. Atam sen kalk ben yatam þiirleri yerine millet iradesinin en güçlü þekilde yönetime yansýtýldýðý demokrasiler, yüceltilmelidir. Yok, eðer bu dediklerini söylemem derseniz biliniz ki altý yaþýndaki çocuklarýn karþýsýnda dahi küçük düþersiniz. Sizlerle dalga geçerler. Bize öve öve bitiremediðiniz tek partili yönetimleri nasýl savunuyorsunuz? diye soru sorarlarsa ne cevap vereceksiniz. Benim yaþadýðým gibi bu öðrencilere tokat falan atmaya kalkmayýn sakýn. Zira artýk sadece bizim deðil, bütün dünyadaki çocuklar uyandý, haklarýný da biliyorlar hukuklarýný da. TOPLANTIYA DÂVET Yeni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Bütün üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 11:00 Yer : Akýncýlar sokak. No: 21 Maltepe / Ankara DÜN sokaðýn gündeminde elektrik ve doðalgaz zamlarý vardý; Ankara nýn gündeminde ise meclisin yeni yasama döneminin baþlamasý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün konuþmasý ve BDP lilerin yemini ile baþlayan yasama döneminin en flaþ gündemi de þimdilik anayasa olacaða benzemekte... Ancak... Yeni bir anayasa için kollarý sývar gibi gözüken meclisin bizzat kendisi de 12 Eylül rejiminin ü- rünü. 12 Eylül rejiminin siyaset kurumu, kendinin ruhen ve þeklen beþ darbeci general tarafýndan biçimlendirilmiþ olmasýnýn ortaya çýkardýðý çok ciddi çeliþkiye aldýrmadan, 12 Eylül Anayasasý ný deðiþtirmeye giriþmesi ne kadar tutarlý ve kapsamlý olacak? Aslýnda bu çeliþki köklü bir þekilde giderilmeden meclis ne kadar halkýn, ne kadar devletin meclisi sayýlabilir? Çünkü 12 Eylül rejimi, halktan kopuk Birinci Cumhuriyet e uygun bir zihniyetle siyasal sistemi devlet meclisi etrafýnda dizayn etti, bütün yasalarý ona göre çýkardý. Anlatayým... *** 12 Eylül rejimi, 22 Nisan 1983 yýlýnda çýkardýðý 2820 sayýlý yasa ile devleti demokratikleþtirerek dönüþtürecek olan siyaseti devletin bir þube müdürlüðüne indirgemiþtir. Arend van Dam/ Political Cartoons.com GÜLAY Göktürk, önceki hafta gayet isabetli bir deðerlendirmede bulundu ve laikliðin, demokrasinin din alanýna uygulanmasýndan baþka bir þey olmadýðýný yazdý. Zira din ve vicdan özgürlüðü ya da devletin din konusunda tarafsýzlýðý zaten demokrasinin bir parçasý. Peki, o zaman neden laiklikten ayrýca bu kadar söz ediyoruz? Gülay Göktürk, bunu dinin özel bir önemi olmasýna baðlýyor. Ama ben iþin bu kýsmýndan çok emin deðilim. Yüksek modernizm Yale Üniversitesinde görev yapan siyasetbilimci ve antropolog James C. Scott, 1998 yýlýnda yayýmlanan ve þimdiden alanýnda bir klasik haline gelmiþ olan Devlet Gibi Görmek adlý kitabýnda, yüksek modernizm olarak atýfta bulunduðu bir ideolojiden söz eder. Bu ideolojinin temelinde, bilimin insanlýðýn her sorununu çözeceðine dair bir iman vardýr. Özellikle 1800 ve 1900 lü yýllarda hâkim o- lan bu düþünce, o dönemde bilim ve endüstride yaþanan Batý Avrupa ve Kuzey Amerika gibi olabilme amacýyla hareket eden pek çok ülkede ortak olan dört özellik, ayný zamanda Atatürk devrimleri ile ortaya çýkan facianýn da formülü gibidir. rejiminin ürünü. ÝTALYA YUNANÝSTAN (daha önce benzeri görülmemiþ çapta) ilerlemelerin neden olduðu aþýrý özgüvenin bir sonucudur. Bu yaklaþýma göre, bilim, geçmiþin karanlýðýna bir son verecek ve sadece doðayý deðil, insanlarý ve sosyal alaný dahi olmasý gereken þekle sokacaktýr! Ancak yüksek modernizm, bilime vurguda bulunmasýna raðmen, bilimsellikten uzaktýr. Örneðin, eleþtiri ya da þüpheye tahammülü yoktur. Bu nedenle, Scott, yüksek modernizmi bir ideoloji ve hatta bir inanç olarak nitelendirir. Dahasý, bu ideoloji, doðruyu kendi tekeline aldýðý ölçüde totaliterleþir. Bu totaliter algý, yüksek modernist devletleri, geleneksel olan (ve dolayýsýyla ilerlemenin önünde bir engel teþkil eden) her türlü kurum ve pratiði ortadan kaldýrmaya yöneltir. Geleneksel hayat tarzlarýný, ahlaki deðerleri ve dünya görüþlerini ortadan kaldýrmanýn yolu ise, büyük çaplý toplum mühendisliði projeleridir. Ne var ki, Stalin Rusya sýndan Tanzanya ya, Brezilya dan Almanya ya dek her yerde, yüksek modernist projeler (gerek sosyal gerekse endüstriyel alanda) hep hüsranla sonuçlanýr. Dahasý, militerleþen ve kendi vatandaþlarýna þiddet uygulamaktan çekinmeyen yüksek modernistler, bu uðurda ciddi insanlýk suçlarý iþlerler. Büyük facialar yaþanýr. Yüksek modernizm, Türkiye ve laiklik James Scott, devlet eliyle gerçekleþtirilen ve trajediyle neticelenen söz konusu toplum mühendisliði projelerinde (son derece tehlikeli olarak nitelendirdiði) dört özellik tesbit eder. Batý Avrupa ve Kuzey Amerika dakine benzer bir geliþme kaydedebilme amacýyla hareket eden pek çok ülkede ortak olan bu dört özellik, ayný zamanda Atatürk devrimleri ile ortaya çýkan facianýn da formülü gibidir: (1) devletin doðayý ve toplumu þekillendirmeye giriþmesi; (2) bilim ve teknolojinin hem endüstriyel ilerlemeyi temin edeceði hem de sosyal alaný dizayn edeceði inancýný telkin eden bir devlet ideolojisi; (3) bir savaþ, devrim ya da buhran sonrasýnda ortaya çýkan ve söz konusu yüksek modernist tasarýmlarý gerçekleþtirme adýna var gücüyle dayatmalarda bulunan bir otoriter devlet; ve (4) bu otoriter devletin planlarýna karþý koyma gücüne sahip olmayan zayýf bir toplum. Tablo gayet açýk: Benzeri bir tecrübe yaþayan diðer ülkelerde olduðu gibi Türkiye de de, çalkantýlý bir dönemin ardýndan gelenek karþýtý, pozitivist bir kadro iktidara gelmiþ ve bu kadro toplumu kendi ideolojisi doðrultusunda þekillendirmek üzere hayatýn her alanýnda dayatmalarda bulunmaya baþlamýþtýr. Amaç, gerilikten kurtulmak ve i- lerlemektir. Söz konusu ideoloji, bu ilerlemeyi temin edecektir. Bu nedenle de, her türlü gerilik militer bir anlayýþla ortadan kaldýrýlacak ve gerekli görüldüðünde halka þiddet uygulamaktan çekinilmeyecektir. Laiklik, bu yüksek modernist ideolojinin en merkezî unsurudur. Dolayýsýyla da, Türkiye özelinde, laikliðin devletin din konusundaki tarafsýzlýðý ile herhangi bir ilgisi yoktur. Amaç, demokrasi deðil, toplum mühendisliðidir. Sonsöz Her devlet vatandaþlarýna çeþitli masallar anlatýr. Bu masallara inananlar, kendi ülkelerini ve liderlerini biricik zannederler. Tam da bu nedenle, Karþýlaþtýrmalý Politika dünyanýn siyasi anlamda en tehlikeli branþýdýr. Zira dünyayý mukayeseli bir perspektifle öðrenmeye baþlayýnca, aslýnda herþeyinizle ne kadar da sýradan olduðunuz gerçeðiyle karþý karþýya gelirsiniz. Ölümsüz olduðuna inandýðýnýz kiþi ya da fikirlerin belli bir dönemin tipik ve modasý geçmiþ kopyalarý olduklarýný öðrenmek dünyanýzý yýkar. Trajik de olsa, bu bizim hikâyemiz. Tabii baþka ülkelerin de laiklik adýna baþka serüvenleri, baþka masallarý var... Serdar Kaya/ Taraf, PORTEKÝZ AVRUPA Türkiye nin laiklik faciasý ÝLERÝYE dönük ne güzel hayallerimiz vardý bir zamanlar, bizi sarar sarmalardý... Özellikle de politika ile meþgul olan arkadaþlarýmýn hayalleri sýnýrsýzdý: Bir gün dindarlar iktidara gelecek ve A dan Z ye bozuk olan her þeyi düzelteceklerdi... Yeni bir düzen kuracaklar, topluma huzur daðýtacaklardý... Zaten yýllar boyu yeterince ezilmiþlerdi, sömürülmüþlerdi, Dindar iktidar dindara çok pahalýya patladý! Dâvâsýný kemirdi! Maddeten zenginleþirken, mânen fakirleþiyoruz. dindarlýðýn bedelini en aðýr biçimde ödemiþlerdi. Artýk iktidar ý hak etmiþlerdi. Buna mecburdular: Zira Türkiye ancak onlarýn devr-i iktidarýnda medeni temellerine dönebilirdi... Siyasi, sosyal ve kültürel a- lanlarda devrim mahiyetinde icraatlar yapýlacak, özellikle kültürel kanallar yeniden açýlacaktý. Tarih yeniden yazýlacak, taþlar bir bir yerine oturtulacaktý. Ekonomiden, kalkýnmadan, zenginleþmekten, geliþmekten pek söz etmezlerdi. Onlara göre bunlar tali konulardý: En büyük dava Kültür ve medeniyet davasý idi. Onu rayýna oturtunca gerisi gelirdi. Bizimkiler (dindarlar) aslýnda beceriksiz, baþarýsýz deðildi, ama devlet tüm kurumlarýyla solcularý, dünyacýlarý, laikleri destekliyor, bu yüzden bizimkiler öne çýkamýyordu... Ýktidara geldiklerinde durum deðiþecek, bizden insanlar ýn önü açýlacak, bu þekilde daha bizden bir Türkiye kurulacaktý. Bizimkiler nihayet iktidara da geldi, peki hayalimizdeki projeler, özellikle kültür ve medeniyete iliþkin olanlar ne kadar hayata geçti?.. Hayalimizdeki Türkiye ne kadar kurulabildi?.. Evet, Türkiye ekonomik olarak geliþiyor... Milli gelir artýyor... Dindarý, dinsizi bundan Örneðin, Siyasi Partiler Yasasý nýn dördüncü maddesi aynen þöyledir: Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatýn vazgeçilmez unsurlarýdýr. Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlý olarak çalýþýrlar. Siyasî partilerin kuruluþu, organlarýnýn seçimi, iþleyiþi, faaliyetleri ve ka- Yeni bir anayasa için kollarý sývar gibi gözüken meclisin bizzat kendisi de 12 Eylül rarlarý Anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarýna aykýrý olamaz. Demokratik ülkelerde siyasi partiler yasasý yoktur... Ama 12 Eylül rejiminin siyasi partileri de 28 yýldýr bu Siyasi Partiler Yasasý ný kaldýrýp atmamýþlar, otoriter ve totaliter ruhundan istifade etmiþlerdir. *** Milletvekili Seçim Yasasý da 12 Eylül rejiminin Siyasal Partiler Yasasý ný tahkim etmeye yöneliktir. Yürürlükte olan seçim yasasýnda, halkýn oylarý ile iradesi deðil, parti yönetimlerinin i- radesi esastýr. Milletvekilleri adaylarýný da parti üyeleri ya da halk deðil, partinin lideri ve yönetimi belirler. *** Ayný mantýk otuz yýldýr deðiþmeyen yüzde 10 luk seçim barajýyla da tahkim edilmiþtir. Amaç halktan ciddi oy alsa bile devletin istemediði partilerin meclise girmesini engellemektir. Üstelik hiçbir ülkede bizdeki gibi yüzde 10 luk bir baraj yoktur ve siyaset kurumu bunu da onca yýldýr muhafaza etmektedir. *** Meclis Ýçtüzüðü de gücünü halktan alamadýðý için liderine sadakatle baðlý olan ve böylece yasamanýn baðýmsýzlýðýný inciten milletvekillerinin elini kolunu bir kez daha baðlar, etkinliðini iyice eritir Anayasasý nýn geçici altýncý maddesi, yeni içtüzük yapýlýncaya kadar 1961 Anayasasý döneminde kabul edilen 5 Mart 1973 tarihli meclis içtüzüðünün 1982 Anayasasý na aykýrý olmayan kurallarýnýn uygulanacaðýný öngörüyordu. Yeni içtüzük ise 1 Haziran 1996 günü yürürlüðe girdi ama gel gör ki bu yeni içtüzük, yepyeni bir içtüzük deðildi tarihli eski içtüzüðün biraz deðiþtirilerek yürürlüðe konmasýndan ibaretti ve 12 Eylül rejiminin mirasýný taþýyordu. *** Bir de tabii siyasi partilerin finansmaný sorunu var. Eðer seçimlerde yüzde yedi oy almayý baþarýrlarsa en büyük gelirlerini devlet yardýmýndan elde ediyorlar. Partiler halkýn üyelik aidatý ile deðil, oyunu farklý partilere veren vatandaþlardan elde edilen devlet gelirleriyle yaþýyor. Siyasi partilere devlet yardýmý AB de de var a- ma iþleyiþi bize göre çok farklý... Örneðin, Almanya da Anayasa Mahkemesi, devlet yardýmýný 1972 yýlýnda yüzde 2,5 oranýný çok yüksek bularak bunu yüzde 0,5 e indirmiþtir. *** Her sene yasama faaliyetlerinin baþlangýcýnda bizim siyaset kurumunun ve meclisin 12 Eylül rejimi tarafýndan halktan koparýlarak devletleþtirildiðini düþünür ama 12 Eylül rejiminin yavrusu olan siyasetin de buna ses çýkarmamasýna þaþar dururum... Otuz yýldýr durum böyle. Bakalým bu sefer anayasayý deðiþtirirken, 12 Eylül rejiminin belirlediði siyaset kurumunu da çaðdaþlaþtýrýp özgürleþtirebilecekler mi? Hayaller ve gerçekler Mehmet Altan / Star, nasibini alýyor, zenginleþiyoruz... Ama dostlarým, kültürel zemin kayýyor, görmüyor musunuz? Dindarlar bile salt siyaset konuþuyor... Dindarlar tarafýndan hizmet mülâhazasýyla kurulan televizyonlar, gazeteler, radyolar günlük siyaset sarmalýnda tükeniyor. Özellikle televizyonlarýmýzý magazin programlarý götürüyor. Bir siyaset var gündemde, bir de ticaret (sanayi, ekonomi, vs.), bir futbol (spor deðil, dindarlar spor yapmayý sevmez)... Giyim-kuþam, moda... Güzellik merkezleri, zayýflama kürleri, manikür-pedikür (dindar erkeklerin de bu iþe fena dadandýðýný duydum), marka sohbetleri, araba modelleri... Kýsacasý dostlarým, dinsiz ne konuþuyorsa, dindar onu konuþuyor. Laik nasýl yaþýyorsa, dindar öyle yaþýyor... Yani, ehl-i dünya nýn dünyasýný dolduran ývýr-zývýr bizim de dünyamýzý doldurmuþ durumda: Tefekküre, tezekküre, þefkate, infaka dünyamýzda yer kalmadý! Kültür, medeniyet, sanat, estetik, kitap tartýþan yok. Býrakýnýz tartýþmayý, konuþan dahi yok. Dindar iktidar dindara çok pahalýya patladý! Dâvâsýný kemirdi! Vakýa hükümet Türkiye yi kalkýndýrýyor, demokratikleþtiriyor, hukuk zeminine oturtuyor; belediyelerimiz þehirleri temizliyor, güzelleþtiriyor, yeþillendiriyor; TOKÝ baþarýlý çalýþmalarýyla yeni dünyalar inþa ediyor; asker kýþlaya döndü; YÖK kendi iþiyle uðraþýyor; YARSAV siyasetle deðil hukukla meþgul... Bunlar çok güzel, ama öte yandan insanýmýzda bir baþýboþluk, bir baþýbozukluk bir umursamazlýk, bir derin yozlaþmadýr gidiyor! Maddeten zenginleþirken, mânen fakirleþiyoruz. Belki farkýnda deðiliz, ama duruþumuz bozuldu, kýblemizin ekseni kaydý! Ötekiler e benzeme arzusu ruhumuzu alabora etti. Baþkasýnýn yürüyüþünü taklit etmeye çalýþýrken, ayaklarýmýz birbirine dolaþýyor... Yüzükoyun kapaklanmaya ramak var! Yavuz Bahadýroðlu Yeni Akit,

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Sorgu mekanizmamýz Tokat tan okuyucumuz: Vesvese nedir? Vesveseyi bize karþý þeytan nasýl kullanýr? Vesvese, iç dünyamýzýn sorgulama tekniðidir. Sorgu mekanizmamýzdýr. Bizi ve amelimizi sorgular. Baþkalarýný ve baþkalarýnýn amellerini sorgular. Düþünceleri ve inanýþlarý sorgular. Sorgulamadýðý hiçbir þey yoktur. Þeriat iþte burada devreye giriyor. Neyin ne ölçüde sorgulamaya deðer olduðu ölçüsünü bize þeriat veriyor. Aksi takdirde hayatýmýz cehenneme dönerdi. Onu bunu sorgulamaktan canýmýz çýkardý. Her tarafa saldýrabilen bu sorgulama tekniðini, þeriatýn ölçüleri olmasa, þeytan hunharca ve ustaca kullanýr. Gerçi þeytan yine kullanýyor. Sünnet-i seniyyeyi dikkate almazsak iþimiz bu bakýmdan zor. Sünnet-i Seniyye bize inançta hidayetin; amelde ibadetin; akýlda hikmetin; kuvve-i þeheviyede iffetin; kuvve-i gadabiyede þecaatin; vesvesede itidalin yol haritasýný çiziyor. Bu yol haritasýna kulak verirsek þeytana maskara olmayýz. Aksi takdirde þeytan hemen her kuvvemizde bizi ifrat veya tefrit dalâletine atacaðý gibi; vesvesede de ölçümüzü, ayarýmýzý þaþýrtacaktýr. Adamýn iþi budur. Bu sorgu mekanizmasý fýtratýmýza yaratýlýþýmýzla birlikte konmuþ. Yani harici ve iðreti bir þey deðil! Mahkeme-i Kübra dan önce kendimizi ve amelimizi sorgulayalým, yanlýþýmýzý görelim ve kendimizi düzeltelim diye. Ona buna yargýç olalým diye deðil! Onun bunun gizli hallerini araþtýralým diye deðil! Amelde vesvese bataklýðýna düþelim diye deðil! Ama þeytan, diðer kuvvelerimizle ilgili o- larak bizimle nasýl uðraþýyorsa, vesvese kuvvemizle ilgili olarak da bizimle uðraþýyor, bizi yanlýþa atmaya çalýþýyor. Bu durumda bizim, þeytana yenik düþmemek için Sünnet-i Seniyye ölçülerine göre hareket etmemiz yeterli olacaktýr. Meselâ, þeytan Allah ýn zatý konusunda bizi idlal ederse, dalâlete düþmemek için Peygamber Efendimiz in (asm), Cenâb-ý Hakk ýn sýnýrsýz nimetlerini tefekkür ediniz. Fakat Künh-ü Zâtýný düþünmeyiniz. Çünkü siz Ulûhiyet in esrârýný keþfedemezsiniz. Allah ýn azametini hakkýyla takdir ve ihâta e- demezsiniz. 1 Ha di si ne gö re dü þün ce mi zi yön len di re ce ðiz. Þey tan, a hi re te i man ko nu - sun da bi zi ið fal e der se (gi dip ge len mi var gi bi sor gu bý ça ðý ný o ra ya dal dý rýr sa), gaf le te düþ me mek i çin biz, a hi re ti ha ber ve ren â - yet ler le il gi li o la rak me haz de ki kud si ye ti e - sas al mak su re tiy le Sün net-i Se niy ye yi ken - di mi ze si per ya pa ca ðýz. Þey tan, ab dest es na sýn da ku ru yer kal ma - sýn di ye a za la rý mý zý yý ka mak ta if rat ve rir se ve ya su yu çarp, geç; o lur! gi bi sor gu la ma - da tef rit ve rir se, biz ab dest te ves ve se ye düþ - me mek i çin, ab dest a za la rý mý zý ü çer de fa o - va rak yý ka mak su re tiy le, a me li mi zi Sün net-i Se niy ye mi hen giy le ya pa ca ðýz. Þey tan bi zim huy la rý mýz, ti tiz lik le ri miz ve a lýþ kan lýk la rý mýz çer çe ve sin de her za man id lal, ið fal ve yan lý þa dü þür me yön tem le ri ni çok i yi bi li yor. O i þi nin uz ma ný dýr. Bi ze de i nan cý mý zýn ve kul lu ðu mu zun uz - ma ný ol mak dü þü yor. Ý nan cý mý zýn ve kul lu ðu mu zun uz ma ný o - lur sak þey ta nýn her id la lin de, her ið fa lin de, her fit ne sin de Be di üz za man Haz ret le ri nin i - fa de siy le zýr hý mýz Kur ân, si pe ri miz Sün neti Se niy ye, si lâ hý mýz is ti a ze, is tið far ve hýfz-ý Ý lâ hi ye ye il ti ca 2 o lur ve böy le ce Al lah ýn iz - niy le ve lüt fuy la þey ta nýn teh li ke sin den kur - tu la bi li riz, yan lý þa düþ mek ten ko ru na bi li riz. DUÂ Ey Han nan-ý Men nan! Bi zi þey ta nýn tel ki - na týn dan, nef si mi zin tak si ra týn dan, ves ve se - mi zin teþ ki ka týn dan, mah ke me-i küb ra nýn tah ki ka týn dan ko ru! Bi zi ar þý nýn göl ge sin de, rah me ti nin sa ye sin de, rý za nýn bah çe sin de ba rýn dýr! Bi zi ce hen ne min den a zad ey le! Â - min! Dip not lar: 1- Su yû tî, Câ mi üs-sa ðîr, 1/132; Ac lû nî, Keþf ul-ha fâ,1/ Lem a lar, s. 76. KASIM FERÞADOÐLU (0 505) Kur ân, Yaþ ve ku ru ne var sa a pa çýk bir ki tap ta ya zýl mýþ týr, 1 â ye tin de de bil di ril di ði gi bi, baþ - tan a ya ða ki þi sel ge li þim, dav ra nýþ ve ah lâk ki - ta bý dýr. Yaþ ve ku ru her þey i çin de bu lu nur. Fa kat her kes her þe yi gö re mez. Zî râ muh te lif de re ce ler de bu lu nur. Bâ zan çe kir dek le ri, bâ zan nü ve le ri, bâ zan ic mâl le ri, bâ zan düs tur la rý, pren sip le ri, bâ zan a lâ - met le ri, ya a çýk ça, ya i þa re ten, ya rem zen, ya ka pa lý, ya (do la yý sýy la) ih tar, ha týr lat ma tar zýn da bu lu nur lar. Ýn san lý ðýn san at ve fen ci he tin de ki yük sel me le ri - nin so nuç la rýn dan o lan san at ha ri ka la rýn dan tu tu - nuz, psi ko-sos yal dav ra nýþ ve is tik bal de mey da na ge le cek o lay lar la il gi li her þe yi ba rýn dý rýr. Çün kü o, bü tün in san lý ða hi tâp et mek te dir. Her þe yi en gü zel, en uy gun, en mü kem mel, en fay da lý ve en ký sa tarz - da an la tan Kur ân-ý Ha kîm, hiç bir þe yi ih mal et mez, et me miþ tir. Bun la ra i ki yön den i þâ ret et miþ tir: Bi rin ci si: Pey gam ber le rin gös ter di ði mu ci ze le ri ve ha yat tarz la rý ný an lat mak su re tiy le. Ý kin cin ci si: Bâ zý ta ri hi o lay la rý dik kat le re sun - mak sû re tin de i þa ret e der. 2 Kur ân â yet le ri nin ço ðu, mü kem mel li ðin, ol gun - lu ðun, te kâ mü lün, ge liþ me nin, in sa ný mü na se bet le - ri nin, dav ra nýþ bi lim le ri ve bi çim le ri nin a nah ta rý, bi - rer i lim ha zi ne si nin a ça ca ðý dýr. O, her þe yi çok ký sa i fa de ler le, öz lü o la rak an la týr. Kur ân; hem zi kir, hem fi kir, hem e mir ve dâ vet, hem þü kür, hem hik met, hem e ði tim, hem ter bi ye, hem de bü tün i lim le ri i çi ne a lan mu kad des bir ki - tap ol du ðun dan baþ tan a ya ða bir ah lâ kî ha ki kat le ri, öl çü le ri, de ðer le ri, norm la rý da ih ti vâ e den bir ki tap - týr. O, i na nan lar i çin doð ru yo lu gös te ren bir ký la vuz ve þi fâ dýr; 3 rû hî-be de nî her tür lü ra hat sýz lýk la rý gi - de ri ci bir rah met, yan lýþ la rý doð rul tan bir e ser dir. Ta ri hin þe ha de tiy le, Ez vac-ý Ta hi rat (Pey gam be - ri mi zin (asm) ter te miz, pak, if fet ve na mus tim sa li ha ným la rý) sa ha be ve hat tâ düþ man la rý nýn da tas di - kýy la yü ce Pey gam ber (asm) en gü zel, en üs tün bir ah lâk ta i di. Ve o ah lâk da Kur ân ah lâ kýy dý. 4 Bi zi çir kin, yan lýþ, kö tü yol la ra düþ me den, doð ru, gü zel, hu zûr lu yo lu gös te rip kur ta ra cak Kur ân ah - lâ ký dýr. Kur ân, be lâ ga týn bü tün un sur la rý ný en yük sek se - vi ye de ta þý yan, mu ciz, i câz lý o lan Al lah ke lâ mý dýr. Ba þa rý ve mut lu lu ðun se be bi Kur ân ol du ðu nu gös - te ren 350 bin tef sir (yo rum e se ri) ve Ýs lâm bü yük le - ri nin yaz dý ðý mil yon lar ca e ser dir. Bun lar, a sýr lar dan be ri in san lý ða ý þýk ve hu zûr saç mak ta dýr. Bun lar dan yal nýz ca bi ri si o lan Ri sâ le-i Nur dur. Ýs lâm ah lâ ký nýn gü zel lik le ri ve ve il mi hal ler (dav ra nýþ il mi ni) be lir ten mil yon lar ca ki tap yi ne Kur ân dan il ha men ya zýl mýþ týr. Gel miþ, geç miþ in san la rýn en ah lâk lý sý, en me de ni si, en na zi ði, en dü rüs tü, en doð ru su, en ba þa rý lý sý, en mü kem me li Pey gam ber E fen di miz (asm) Kur ân ta le be si dir. O, ah lâ ký ný ve gü zel huy la rý ný Kur ân dan al mýþ týr. Ke za, hal il mi ni ki þi sel ge li þi mi, be den di li ni en yük sek se vi ye de ya þa yan yüz bin ler ce Sa ha bî, on mil yon lar ca mu ta sav výf, mü dak kik, mu hak kik, in - ce le me ci, a raþ týr ma cý, â lim ve mil yar lar ca Müs lü - man Kur ân tez gâ hýn dan, ter bi ye sin den ge çen öð - ren ci ler dir. Dip not lar: 1- Kur ân, En am, Söz ler, s Kur ân, Fus sý let, Müs lim, Sa lâ tü l-mü sâ fi rîn: 139; E bû Dâ vud, Ta tav vu : 26. Kur ân ayný zamanda muhteþem bir kiþisel geliþim kitabýdýr fer sa dog ni as ya.com.tr Allah sevgisini yaþamak Sev gi le rin en yü ce si Al lah sev gi si dir. Biz le ri gü zel ah lâ ka ve e be dî mut lu lu - ða u laþ tý rýr. Ýn sa nýn fýt ra tý na der ce di - len bu duy gu a de tâ bir ha yat ik si ri dir. Ýn sa ný has ta e den ü zün tü le rin i lâ cý sev gi dir. Bu sev gi, i fâ de si ni en gü zel bir þe kil de Hz. Re - su lul lah E fen di miz de (asm) bu lur. Zi ra Yü ce Al lah â yet-i Ke ri me de þöy le bu yu rur: Ey Ha bi bim de ki: E ðer Al lah ý se vi yor sa nýz, ba - na u yun ki, Al lah da si zi sev sin. (Âl-i Ým ran Sû re si, 31) Ýn san bir ter cih yap mak du ru mun da dýr. Ö nün de ger çek sev gi li i le, fâ ni ve ge çi ci sev - gi li dur mak ta dýr. Ger çek sev gi li her za man ve her yer de bi zim le be ra ber. Biz ler far kýn da ol sak ta ol ma sak ta o bi zi iz li yor, se vi yor ve her an he di ye le ri ni bi ze ik ram e di yor. Bi ze hiç bir za man ve fa sýz lýk yap ma yýp ha yat ta da, ö lüm ve son ra sýn da da her za man ya ný - mýz da. O biz den bi zi da ha i yi bi li yor ve her an bi zi yok lu yor, iç dün ya mý za na zar e di yor, en kü cük a hý mý zý ve ih ti ya cý mý zý bi li yor ve ha zýr lý yor. Biz ler is te sek te is te me sek te O' na doð ru ko þu yo ruz. O bi ze þah da ma rý mýz dan da bi - ze da ha ya kýn. (En fal Sû re si, 24) Ger çek sev gi li miz den ne is ter sek is te ye - lim; ve re me ye ce ði hiç bir þey yok! Ne di ler - sek di le ye lim; red det ti ði hiç bir is tek yok! Ne ar zu e der sek e de lim boþ çe vir di ði hiç bir el yok! Lü tuf O nun, ik ram O nun, mer ha met O nun, gü zel lik ler O nun, ih san O nun, bi ze tat týr dý ðý ni met ler O nun. Bü tün sev dik le ri - miz O nun, ya þat tý ðý ha yat O nun, a þýk ol du - ðu muz sev gi li le ri miz O nun. Bü tün gü zel lik ler, man za ra lar ve çi çek ler O nun ik ra mý, mut lu luk lar ve sa a det ler O nun ih sa ný, sev gi ler O nun lüt fu ve sev - gi li ler O nun he di ye si dir. A ma ne ya zýk ki, in san bü tün bu gü zel lik ve ni met le re kar þý du yar sýz ve sa ðýr. Þü kür - süz ve kýy met bil mez ha yýr sýz. Oy sa bir ger - çek sev gi li yi bul sa hiç bir za man ü zül me ye - cek, ke der ve ü zün tü duy ma ya cak ger çek hu zur ve mut lu lu ðu ya ka la ya cak týr. Pe ki kim dir o ger çek sev gi li? Al lah tan baþ ka kim o la bi lir? Öy le ki, Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa de siy le, Her bir is min de bin ler ih san de fi ne le ri bu lu nan, bü tün sev - dik le ri mi zi son suz ih sa nýy la mut lu e den, bin ler i yi lik le rin ve gü zel lik le rin kay na ðý o - lan, bin bir is min de bü tün gü zel lik ta ba ka la - rý giz li bu lu nan ve Ce lâl sa hi bi bir gü zel ve ke mâl sa hi bi bir sev gi li o la rak ken di yü ce Zâ tý ný bi ze ta ný tan Al lah, son suz de re ce aþk ve mu hab be te lâ yýk týr! Bü tün kâ i nat O nun aþk ve mu hab be tiy le mest ol muþ ve ken din - den geç miþ tir. (Söz ler, s. 571) Öy ley se in san, Al lah ýn hak ký o lan sev gi duy gu su nu mah lû ka ta da ðýt ma ma lý dýr. Çün - kü mah lû kât fa ni dir, an cak Al lah ba ki dir. Ger çek sev gi ye u laþ mak i çin Al lah ýn dý þýn - da ki bü tün sev gi li le ri terk e de rek sev dik le ri - mi zi ve mah lû ka tý yi ne Al lah i çin sev me li yiz. Al lah sev gi si ni ya þa yan da gö rü len be lir ti - le re ge lin ce: 1) Al lah sev gi si ni ya þa yan kim se di ni ni cid dî se ver, di ni nin ge rek le ri ni ye ri ne ge ti rir. 2) Mü min le re kar þý mü te va zi, kâ fir le re kar þý iz zet li o lur. 3) Al lah i çin Al lah yo lun da ça lý - þýr ve Al lah ýn di ni ni ya þa ma ya ve yü celt me - ye ça lý þýr. 4) Di ni ni ya þar ken kim se nin ký na - ma sýn dan kork maz. 5) Pey gam ber E fen di - mi zin (a.s.m) Sün net-i Se ni ye si ne ri a yet et - me ye ça lý þýr. 6) Al lah dost la rý ný Al lah i çin se ver. 7) Ba ðýþ la yý cý ve mer ha met li o lur. A i - le si ne, ço luk ço cu ðu na, kom þu la rý na, ar ka - daþ la rý na ve dost la rý na kar þý hoþ ge çi ni ci ve fay da lý dýr. 8) Al lah sev gi si ni ya þa yan kim se Al lah i çin iþ ler, Al lah i çin ça lý þýr, Al lah i çin gö rür, Al lah i çin tu tar, Al lah i çin se ver, Al - lah i çin yü rür, Al lah i çin Al lah ýn rý za sý ný a - rar ve is ter. Bir te rör ör gü tü, sa de ce ken di im kân ve ça ba sýy la u zun sü re a yak ta ka la maz. El al týn dan, baþ ka yer ler den (i çe ri den dý - þa rý dan) kuv vet, des tek al ma dý ðý tak dir de, ha - ya ti ye ti ni de vam et ti re mez. Ay ný du rum, o tuz yý la ya kýn dýr Tür ki ye'nin baþ be lâ sý du ru mun da ki PKK te rör ör gü tü i çin de ge çer li. Bu ör güt, e ðer iç ve dýþ o dak lar ta ra fýn dan pro fes yo nel ce des tek le nip i da re e dil me miþ ol - say dý, çok ta a an ta ri he ka rýþ mýþ, si li nip git miþ ti. He men ak la ta ký lan bir so ru: Pe ki "E zi len Kürt le rin ge le ce ði", ya hut "Kürt le rin te mel hak ve men fa at le ri" þek lin de ki söy lem ler ne an la - ma ge li yor. Bun la rý na sýl gör mek, de ðer len dir - mek lâ zým? Baþ tan sona is tis mar ko ku su iþ mam e den bu tür pro pa gan dist söy lem ler, ger çek te var o - lan bir der din, bir sý kýn tý nýn cid di yet le, sa mi - mi yet le gi de ril me si i çin de ðil, ta ma mýy la baþ - ka mak sat la ra hiz met i çin sür dürü len te rör fa - a li yet le ri ne ký lýf giy dir mek dü þün ce ve mü lâ - ha za sýy la pi ya sa ya sü rü lü yor. Çün kü, bu ör güt i çin e le man lâ zým, mi li tan lâ zým. Si lâh kul la na cak, ro ket a ta cak, bom ba pat la ta cak, kun dak la ma ya pa cak, dað da ka la - bi le cek, zu la da ya ta bi le cek genç ve di na mik bir kit le ye ih ti ya cý var. Ör güt, bu kit le yi e lin de tu ta bil me si ve ö len - le rin, fi rar e den le rin ye ri ne ye ni le ri ni i ka me e - de bil me si i çin, et ki li bir pro pa gan da di li ni kul - lan ma sý ge re ki yor. Ýþ te o dil, ak lý man tý ðý bir ta ra fa bý ra ka rak "mil lî duy gu la rý" dep reþ tir me de, hat ta mu ha - tap la rý nýn bey ni ni u yuþ tu ra u yuþ tu ra on la rý bi - rer "sar hoþ ha mi yet fu rûþ" de re ce si ne ge tir me - de ga yet ma hi ra ne bir þe kil de kul la ný lý yor. E ðer öy le ol ma say dý, bin can kay býn - dan son ra ve bu gün de yüz de 90 ih ti mal le so - nu ö lüm o lan bir yo la, bu in san lar gö zü ka pa lý þe kil de gi rer ler miy di? Þu nu da i fa de e de lim ki, un su ri yet ko kan o mil lî duy gu lar, dur duk yer de dep reþ mi yor, dep reþ ti ri le mi yor. Çün kü, Kürt lük duy gu su, "mu har rik i biz - zat" de ðil dir; bel ki, "mu har rik i bil vâ sý ta"dýr. Av ru pa ca sus la rý, yýl lar yý lý uð raþ tý lar; an cak, Ýs lâ ma tes lim ol muþ, üm me tin bir fer di ol ma - yý en bü yük þe ref it ti haz e den Kürt le rin "mil lî - yet da ma rý"ný yi ne de tah rik e de me di ler. Fa kat, ne za man ki Os man lý'yý red de den Türk çü lük Tu ran cý lýk ce re ya ný ay yu ka çýk tý, he men ar dýn dan da o nun bir ak sü la me li o lan Kürt çü lük ce re ya ný hort la ma ya baþ la dý. Bu da gös te ri yor ki, Kürt çü le rin ha re ket ve mü ca de le tar zý ný ken di le ri de ðil, baþ ka sý ta yin e di yor. Þa yet, ken di le ri ta yin et miþ ol say dý, a ðýz la rý - ný her aç týk la rýn da Türk çü le rin yap týk la rý ný, Ke ma list ja ko ben le rin zu lüm lü bas ký la rý ný, gü - ven lik bi rim le ri nin kà nun dý þý ha re ket le ri ni, ýrk çý si ya si le rin a si mi las yon po li ti ka la rý ný ken - di le ri i çin bir ser ma ye þek lin de kul lan maz lar - dý. Di ye lim ki, sek sen dok san yýl dýr bü tün bu yan lýþ lýk lar ya pýl dý. Sen de tu tup bu nun ter si ni mi ya pa cak sýn? "Ma dem on lar öy le yap tý, o hal de biz de on - la ra ay ný þe kil de kar þý lýk ver me li yiz" di ye rek, in ti kam cý mý o la cak sýn? Kin, in ti kam, hu su met a te þi, bu gü ne ka dar ki me ne ka zan dýr mýþ; sa hi bi ne ver di ði za rar - dan baþ ka... Hem, bir yan lý þa bir baþ ka yan lýþ la kar þý lýk ver me nin, in san lýk la, Müs lü man lýk la bað da þýr bir yö nü o la bi lir mi? Kal dý ki, Türk çü lük jar go nuy la ha re ket e den ve Türk ler a dý na zu lüm iþ le yen ler, ger çek te Türk de ðil ler. On lar da, baþ ka la rý ný Türk'e düþ man et mek i çin, ger çek hü vi yet le ri ni giz le ye rek sin si ce dav ra ný yor lar. Týp ký, Müs lü man Kürt le re düþ man ka zan - dýr mak ve on la rý mü te ma di yen kan dö ken vah þi, gad dar, te rö rist kim se ler þek lin de lan se et mek i çin, ger çek hü vi ye ti ni giz le yen ler gi bi... Ney se ki, ar týk ya vaþ ya vaþ me se le nin iç yü - zü id rak e dil me ye baþ lan dý. Ja ko ben Türk çü le re yüz ver me yen, da ha sý on la ra kar þý ta výr ko yan þu ur lu Türk kar deþ ler gi bi, i man þu u ru na sa hip Kürt kar deþ ler de, kan ve þid de te da ya lý o la rak ha ya ti ye ti ni sür - dü ren te rör ör gü tü ne kar þý ta výr ko yup se si ni yük selt me ye baþ la dý lar. Yer yer ya þa nan kat li â mlar kar þý sýn da lâ net o ku yan la rýn sa yý sý ar tar ken, bir çok plat form da da, Türk çesi "Be nim i çin öl me! Be nim i çin öl - dür me!" an la mý na ge len þu tu tar lý ve ay ný þe - kil de et ki li o lan i fa de le ri ses len di ri yor lar: "Ji bo min me mi re! Ji bo min ne ku je!" Bu ye ni ge liþ me, fev ka lâ de ü mit ve mem nu - ni yet ve ri ci dir. Zi ra, Türk Kürt ay rý mý ya pýl - mak sý zýn, in san un su ru ve en te mel hak o lan "in san ha ya tý" ön plâ na çý ka rý lý yor. E vet, mev cut çýk maz lar dan, an cak ve an cak in sa nî öl çü ve kýs tas lar la ha re ket e de rek çý ka - bil me miz müm kün. Þü kür ler ol sun ki, çý kýþ yo lu nun ka pý sý bir neb ze ol sun a ra lan mýþ gö rü nü yor. Çýkýþ yolu görünüyor S a ray bur nu mev ki i, Ýs tan - bul'un en göz de, en stra - te jik nok ta la rý nýn bi ri ni teþ kil e di yor. Bu müs tes na mev ki in ar - ka (ka ra) kýs mýn da Gül ha ne Par ký i le Top ka pý Sa ra yý, sa - ðýn da Mar ma ra De ni zi, so - lun da Ha liç, ö nün de i se Ýs - tan bul Bo ða zý yer a lýr. Do la yý sýy la, is ter sâ hil yo lu, is ter de mir yo lu ve is ter se de niz yo lun dan, Ýs tan bul mer ke zi ne kim ne re den ge lir se gel sin ve ya ne re ye gi der se git sin, il lâ ki Sa - ray bur nu'ndan geç mek, hiç ol - maz sa bu ra yý gör mek du ru - mun da ka lý yor. Ýþ te, böy le si ne göz de, böy le - si ne stra te jik bir mev ki ye, Cum hu ri yet ta ri hin de di ki len ilk bü yük hey ke lin a çý lýþ tö re ni 3 E - kim 1926'da ya pýl dý. Ya pým ve dö küm i þi A vus tur - ya'da ki bir a töl ye de ta mam la - na rak Ýs tan bul'a ge ti ri len 3 met re yük sek li ðin de ki bu hey - kel, A vus tur ya lý hey kel traþ He - in rich Krip pel'dir. Hey ke lin mas raf la rý, Ýs tan bul Be le di ye si ta ra fýn dan kar þý lan - dý. Bu ta rih te ki be le di ye baþ ka - ný Mu hit tin Üs tün dað'dý. A çý lýþ me ra si mi ni or ga ni ze e den de oy du. (Bu þa hýs, 1970'li yýl lar da u zun sü re CHP Ge nel Sek re ter li - ði de yap mýþ o lan Mus ta fa Üs - tün dað'ýn ba ba sý dýr.) * * * M. Ke mal'in Sa ray bur nu'da ki bu hey ke li, ay ný za man da ye ni re ji min i de o lo ji si ni de sem bo li - ze e di yor du. Ýs tan bul'un de niz ta ra fý na, Mar ma ra De ni zi i le Ýs tan bul Bo - ða zý'nýn kav þak nok ta sý na, ö - zel lik le Av ru pa'dan ge le cek dip - lo mat ve tu rist le rin en ra hat gö re bi le cek le ri mev ki ye yer leþ - ti ri len bu bronz hey kel i le Tür ki - ye'den dün ya ya, has se ten Ba - tý'ya çar pý cý bir me saj ve ri li yor - du: "Ba kýn biz de ðiþ tik. Ar týk es - ki si gi bi de ði liz. Si ze ben ze me ye baþ la dýk. Re fom yap týk. Ýs lâm - dan u zak laþ týk. Ha be ri niz ol sun. Ýþ te gö rü yor su nuz." Hey ke lin a çý lýþ tö re ni se be - biy le bir teb rik te þek kür tel ga fý gön de ren M. Ke mal, þu i fa de le - ri kul lan dý: Muh te rem Ýs tan bul hal ký nýn ilk de fa hey ke li mi dik - mek sû re tiy le gös ter di ði yük sek ka dir þi nas lýk tan ve resm i kü - þât (a çý lýþ tö re ni) mü na se be tiy le hak kým da iz har buy ru lan ne cip his si yat tan do la yý sa mi mi te - þek kür le ri mi arz e de rim. Sö zün bun dan son ra sý hey kel tý raþ la - rýn dýr. (Gül te kin E li bal, A ta türk ve Re sim Hey kel, Tür ki ye Ýþ Ban ka sý Kül - tür Ya yýn la rý, Ýs tan bul, 1973, s. 194.) Ge liþ me ler de, ay nen bu min val ü ze re ol du. Hey kel týraþ - lar, bu ta rih ten son ra Tür ki - ye'de söz sa hi bi ol du lar; çok hey kel dik ti ler ve bu iþ ten çok ça pa ra ka zan dý lar. Tek þah sa a it hey kel dik mek - te, Tür ki ye dün ya bi rin ci si o la - rak gö rü nü yor. 3 Ekim 1926 TARÝHTE BUGÜN Sarayburnu, Gülhane, Topkapý Sarayý, Haliç, Boðaz ve Marmara Denizinin birleþtiði mevkide yer alýyor. Ýlk heykel, en görünür yere...

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Bir telefonun çaðrýþýmlarý Bir Cumartesi sabahý, kýymetli bir müzisyen olan dostuma bir vesileyle telefon açýyorum. -Alo -Hocam buyur -Hocam nasýlsýn? -Ýyiyim hocam, sen nasýlsýn. -Hocam ben de iyiyim, teþekkür ediyorum. ** Buraya kadar hemen hemen bütün telefonlaþmalar ayný gidiyor. Ama eðer telefonla konuþtuðunuz kiþi ile biraz da muhabbetiniz varsa, daha özellere giriliyor. Müzisyen hocama, Eee, daha da na pýyon? diyorum. Söyleyeceði þeylerin gerçekler olacaðýný biliyorum. Hayatýn hep farklý boyutuna dikkatleri çeker beyefendi. Hocam þu anda perde takýyorum. Neredeyse kol kaslarým iyice yorulmuþ vaziyette. Allah perde takanlarýn yardýmcýsý olsun. Ne zor bir iþ. Þu anda perde takýyorum cümlesi tabiî ki pek çok þey çaðrýþtýrýyor. Öncelikle kiþinin rahatlýkla eviyle ilgili olduðu anlaþýlýyor. Sonrasýnda eþinin ev iþlerine yardýmcý olduðu anlaþýlýyor. Yine evini, eþini, çocuklarýný seviyor olduðu anlaþýlýyor. Belki biraz daha ileri gitsek, bu evine olan ilginin, ev iþlerine olan ilginin Peygamberimizden (asm) geldiði bile söylenebilecektir. Eðer böyleyse, bu hocamýzýn yaptýðý bir ibadete dönüþüyor. Hocanýn cümlelerinden sonra, plaðýn benim üzerime döneceðini biliyordum. Ýþte hocanýn cümlesi geliyor. Eeee hocam sen na pýyon? Hocam sorma, yoðun bir haftanýn ardýndan, balkonlarýn yýkanmasýný az önce bitirdim. Ama güzel yýkadým. Tabiî karþýlýklý gülüþmeler Ama ne güzel. Bunlarý çok rahat paylaþmak gerekiyor. Çünkü ayýp deðil, bir þey deðil. Hatta biraz ciddî boyutta ele alýndýðýnda, sünnet. Yine bununla ilgili, ilahiyatçý bir hocamýz evinde yine bir hafta sonu, ev iþlerine yardýmcý oluyormuþ. Tabiî hoca iþi biraz da abartarak, bilmem kaçýncý kattaki evinin camlarýný siliyormuþ. (Oysa belki de eþinin yükseklik korkusu vardýr ya ) Tabiî þehir hayatý, karþý apartmanlarda oturan arkadaþlarýndan birileri hocayý hem de tehlikeli bir vaziyette (sanki ayný durum bayanlar için tehlikeli deðil) evin camlarýný silerken görmüþ. Hocanýn kendisinin anlattýðýna göre, aþaðýlardan baðýrmýþ birisi: Hocaaa, hocaaa! Kolay gelsin diye. Tabiî bu kolay gelsin cümleleri, yorgunluðu gidermeye dönük cümleler deðil. Amaç baþka, yük oluþturmak. Eee birileri için bu durum tam bir konuþma malzemesi. Tabiî bir baþka komþusu da, iþi çok daha ciddî ele alarak, Hocam bu yaptýðýn pek yakýþýk almýyor. Sizi bu vaziyette gören bizim hanýmlar bu sefer bizim alýþýk olmadýðýmýz ve yapamayacaðýmýz teklifler üretmeye baþlarlar. Mahallemizde böyle bir gelenek oluþmamasý için, bu duruma bir son vermek gerekir. Tabiî her ne kadar hoca, Peygamberimiz (asm) kendi söküðünü dikermiþ, evin iþlerine, eþlerine yardýmcý olurmuþ dese de, geleneði ön planda tutanlarýn elbette söyleyecekleri çok cümleleri olmuþ. Hatta Peygamberimizin (asm) yaptýklarý ev içidir, dýþarýya yansýmamýþtýr gibi, cümleler bile kurmuþlar. ** Evet, ben müzisyen hocamýza katýlýyorum. Çünkü tam bunlarý düþündüðüm sýrada aþaðýda bir vatandaþ sürekli aracýn kornasýna basýp duruyordu. Ama rahatsýz edici idi. Yani bir telefon çevirse iþ bitecek, ama o herkesi rahatsýz ediyor. Neyse, adamý uzaktan izlemeye baþladým. Anlaþýlan eþi ve çocuklarýný bekliyor. Ama sýkýlmýþ olmalý ki, aracýn kornasýyla çaðrý yapýyor. Evet, sonunda eþi ve çocuklarý apartman katýndan indiler. Adam da bizim duyamadýðýmýz bir þeyler söylüyor. Ama kýzgýn olduðu aþikâr. Fakat asýl dikkat çeken ise, kadýnýn elinde bir çocuk, diðeri elinde iki, üç poþet, yanýnda oðlunun elinde ise, gerçekten çocuðun çok zor taþýdýðý anlaþýlan üç dört tane poþet. Beyefendi de, aþaðýda araçtan kornaya basýyor. Yani kardeþim, çýkýp, hem yardýmcý olsan ve hem de aþaðýda sýkýlmasan daha iyi deðil mi? Ne acý ki böyle görüntülerimiz var. Zannediyorum erkekler olarak çok da haklý deðiliz. Sonra bu konularla ilgili Peygamberimiz (asm) hesaba çekerse, biz duymadýk, bize kimse bir þeyler söylemedi demeyesiniz diye bunlarý söylüyorum. Ne yapim, benden söylemesi. Haydin beyler kolay gelsin. Baðcýlar dan 60 bin kitap yola çýktý BAÐCILAR DA BÜYÜK ÇOÐUNLUÐU ÖÐRENCÝLERDEN TOPLANAN 60 BÝN KÝTAP YOZ- GAT TAN KARS A KADAR YENÝ ÖÐRENCÝLERLE BULUÞMAK ÜZERE YOLA ÇIKARILDI BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ BAÐCILAR Belediyesi nin Baðcýlar Kaymakamlýðý ve Baðcýlar Millî Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlediði Gezgin Kitap Projesi kapsamýnda 60 bin kitap yola çýkarýldý. Baðcýlarlý öðrencilerin topladýðý kitaplar, Yozgat tan baþlayarak, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars ta yeni öðrencilerle buluþacak. Baðcýlar Halk Sarayý nda düzenlenen programla yola çýkarýlan Gezgin Kitap e- kibi toplam 5 il ve 10 ilçe olmak üzere 15 noktaya ulaþacak. DOÐU ÝLE BATI ARASINDA KÝTABA DAYALI KÖPRÜ Programda konuþan Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Doðu ile Batý arasýnda kitaba ve bilgiye dayalý bir köprü oluþturmak istediklerini söyledi. Kitaplarýn bir kýsmýnýn Baðcýlarlý öðrencilerden toplandýðýný bir kýsmýnýn da kendileri tarafýndan satýn alýndýðýný söyleyen Çaðýrýcý, Kitaplar arasýnda, klâsikler olarak ifade etmiþ olduðumuz, Türk ve Dünya Edebiyatý nýn en seçkin eserleri Ýklim Deðiþikliði Sergisi Ýstanbul a geliyor AMERÝKAN Doðal Tarih Müzesi nin 2008 yýlýnda New York ta açtýðý ve 237 bin kiþi tarafýndan ziyaret edilen Ýklim Deðiþikliði Sergisi: Hayata Tehdit ve Yeni Enerji Geleceði adlý sergi, 4 Ekim de Santralistanbul da açýlacak. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin ev sahipliðinde ve Türk Telekom ana sponsorluðunda, ArterTasarým ve REC Türkiye iþ birliðiyle düzenlenen sergi, 15 Ocak 2012 tarihine kadar Santralistanbul Ana Galeri de açýk kalacak. Ana Galeri de 8 bölümden oluþan sergide, 4 interaktif, 4 anime küre, 2 video gösterimi, 20 teþhir objesi yer alacak. Sergi, temelde iklim deðiþikliði ve küresel ýsýnma konusunda farkýndalýk oluþturmak ve birey olarak yapýlan davranýþlarýn kýsa ve uzun vadede doðurduðu etkiler hakkýnda baþta çocuklar ve aileler olmak üzere kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor. 21. yüzyýlýn en karmaþýk, önemli, bilimsel ve sosyal konusu hakkýnda bilgi veren sergi, her yaþtan ziyaretçiye hitap ederken, gelecek nesiller için de iklim deðiþikliðinin yol açacaðý sonuçlarý sunuyor. Sergi, ziyaretçilere kiþisel, toplumsal ve devletler arasý eylemlerin, bu soruna ne kadar etkili çözümler sunabileceðini de gösteriyor. Ziyaretçiler, sergide, günümüzdeki iklim deðiþikliði, deðiþen atmosfer, buz, okyanus, kara ve yeni enerji geleceðiyle ilgili detaylarý bulabilecek. Ýstanbul / aa FOTOÐRAF: AA Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý 15 NOKTAYA 60 BÝN KÝTAP Yozgat ýn Saraykent ve Akdaðmadeni ilçelerine de uðrayacak olan Gezgin Kitap ekibi daha sonra sýrasýyla Sivas (Hafik, Ýmranlý), Erzincan (Refahiye, Üzümlü), Erzurum (Aþkale, Oltu) ve Kars (Susuz, Sarýkamýþ) a uðrayarak gittiði her noktaya öðrencilere daðýtýlmak üzere 4 er bin kitap býrakacak. yer alýyor. Bu proje ile öðrencilerimiz arasýnda, sevgi ve bilgiye dayalý dostluklarýn oluþmasýný ve gönül köprülerinin kurulmasýný amaçlýyoruz dedi. Programda Baðcýlar Belediyesi Bilgi Evi öðrencilerinden oluþan Mehter Takýmý konser verdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Gezgin Kitap e- kibi yola çýkarýldý. Ýstanbul / Yeni Asya Balkanlarýn mimarî örnekleri bu sergide MÝMARLAR Odasý Bursa Þubesi tarafýndan hazýrlanan Balkanlar da Mimarlýk ve Kentsel Geliþim sergisi, Balkan ülkelerinin güncel mimari ve kentsel geliþme örneklerini sunuyor. Mimarlar Odasý Bursa Þube Baþkaný Nizamettin Kaya, Mimarlýk Haftasý dolayýsýyla farklý ülkelerdeki yaklaþým ve eserlerin tanýtýlmasýný arzu ettiklerini söyledi. Mimarî zenginlikleri baþta meslektaþlarý, ardýndan geleceðin mimarlarý olan öðrenciler ve de bütün Bursalýlarla paylaþmaktan memnun olduklarýný belirten Kaya, sergide baþta Türkiye olmak üzere Bosna Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Yunanistan, Kosova ile Slovenya dan örneklerin sergilendiðini ifade etti. Sergi, 2 hafta boyunca Bursa Akademik Odalar Birliði nde izlenime açýk kalacak. Bursa / cihan Çanakkale yi 3 bin 200 öðrenci ziyaret edecek CUMHURÝYETÝN kurulmasýnda önemli yeri olan bölgeleri öðrencilere göstermek için 7 yýl önce baþlatýlan Cumhuriyet Eðitim Gezileri nin bu yýlki ayaðýnda, Çanakkale ye 3 bin 200 öðrenci gelecek. Millî Eðitim Bakanlýðý, bu projeyle farklý coðrafî bölgelerdeki ilk ve orta öðretim öðrencilerinin birbiriyle tanýþýp kaynaþmasýný saðlamak, o- kullardaki eðitime paralel olarak tarihte ve cumhuriyetin kurulmasýnda önemli yerleri olan Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya ve Çanakkale deki þehitlikler, müzeler, anýtlar, tabyalar, millî parklar ve ören yerlerini gezdirmeyi amaçlýyor. Cumhuriyet Eðitim Gezileri, 27 Eylül-27 Ekim 2011 arasýnda devam edecek. Çanakkale / cihan SOLDAN SAÐA 1. Bilgiçlik taslayan. 2. Hiroþima'ya atom bombasý atan ABD uçan kalesi olarak nitelendirilen savaþ uçaðý. - Bir þeyin eksiðini tamamlamak için ona katýlan parça. 3. Tahtadan yapýlmýþ parmaklýk biçiminde kapý. - Yurdumuzda hükümet merkezi. 4. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sýfat olarak geldiðinde o çizginin, belirli bir kural altýnda hareket ederek bir yüzey oluþturmaya yaradýðýný anlatan bir söz. - Trabzon Spor'un kýsasý. - Dili tutulmuþ, konuþamaz duruma gelmiþ, dilsiz. 5. Ünlü Ýran pehlivaný Rüstem'in babasý. - Arjantin'in plaka iþareti. - Gösteriþ için yapýlan ibadet. 6. Anatomide kemik. - Savunmak veya saldýrmak için kullanýlan nesne, etken araç. - Bir patlayýcý kalýbý. 7. Masal, öykü. - Alfabemizde ilk sesli harfler. 8. Yayýnlanmýþ mahkeme kararý. - Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. 9. Bitkilerin fazla dal ve çubuklarýný kesmek, seyrekleþtirmek, budamak. - (Tersi) Vilayet. 10. Ülkemizin doðusundaki komþusu. - Avusturya'nýn baþþehri. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Zorla, zor yoluyla. 2. Sýcak ülkelerde yetiþen bir aðaç ve meyvesi. - Bir çokluk eki. 3. Müzikli eðlencelerin yapýldýðý yer, gece kulübü. - Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý Muðla'nýn bir ilçesi. - Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri 1 A S Ý M Ý L E A E B E D ayrýldýktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmýþ saplarý H A M U L E S E N Mazot. 6. Gümüþü simgeleyen harfler. - Demirin tam tava E D Ý 3 gelmemiþ durumu. 7. Allah'ýn emir ve yasaklarýný yerine getirme Ý R A T H M Ý L L Y E L fiili. - Gözde leke. - Bir soru eki. 8. Fayans'ta sessizler. - 4 R A N N H K R E V A N Ý Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna 5 E Y K H A S H K A Z M M eþliðinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. 9. Büyük kardeþ, 6 T T Ç A T A K N S L A L aðabey. 10. Gerçeklik. 11. Karadeniz'in kuzey kýyýsýnda bir 7 N Y A T M M E R A K L E devlet. - Lantanýn simgesi. 12. Ýpek böceklerinin koza 8 Þ A M Ý L R Ç L T Y Ý M yapmalarýndan bir hafta, on gün önce, çok yaprak yeme devresi. 9 U M U M Ý Y E T L E R E - Nikelin simgesi. 10 H A R E K E A F E R Ý K

11 HABERLER S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,30 ÖN CE KÝ GÜN 97,30 DÜN 663,15 ÖN CE KÝ GÜN 663,15 DO LAR DÜN 1,8590 ÖN CE KÝ GÜN 1,8590 DÜN 2,4890 ÖN CE KÝ GÜN 2,4890 tu tu tu tu EKONOMÝ Y 11 Dosya: 2011/181 TAL. TAPU KAYDI : Kastamonu ili, Cide ilçesi, Kasaba Mahallesinde kayýtlý, pafta no: E29B15B2C, ada no: 153, parsel no: 35 arsa niteliðindeki 33/716 arsa paylý, dördüncü kat. A Blok 11 baðýmsýz bölüm nolu mesken ÖZELLÝKLERÝ : 153 a da, 35 par sel de bu lu nan top lam m 2 a lan lý ar sa ü ze rin de i - ki a det (A Blok- B Blok) bi na bu lun mak ta dýr. Her i ki blok ze min +4 kat o lup, a san sör i le yan gýn mer di ve ni bu lun mak ta dýr. Sa tý þa ko nu ta þýn maz A Blo kun 4. ka týn da yer a lan 11 no lu ba ðým sýz bö lüm dür. Brüt 115 m 2 a la na sa hip o lan da i re nin net kul la ným a la ný 98 m 2.dir. 3 ya tak o da sý, sa lon, mut fak, ko ri dor, ban yo. wc i le bir a det bal kon dan o luþ - mak ta dýr. Da i re bu lu nan o da ve sa lon yer dö þe me le ri ah þap par ke, du var kap la ma la rý plas tik ba da na, ta van la rý i se ki reç ba da na dýr. Mut fak yer dö þe me le ri ka le bo dur dur, du - var kap la ma la rý, ta van la rý i se ki reç ba da na dýr. Ko ri dor i le bal kon yer dö þe me le ri ka le bo - dur, du var kap la ma la rý plas tik ba da na, ta van la rý i se ki reç ba da na dýr. Ban yo yer i le du - var kap la ma la rý se ra mik, ta van la rý i se ki reç ba da na dýr. Da i re ka pý la rý ah þap, pen ce re le ri i se pvc kap la ma dýr. Mut lak do lap la rý mdf, mut fak tez ga hý mer mer ya pý lý dýr. Ban yo da kü vet, la va bo, klo zet, wc de i se 1 la va bo i le klo zet bu lun mak ta dýr. Da i re de bu lu nan bal - kon pwc i le ka pa tý la rak kat ka lo ri fe ri ka za ný ko yul muþ tur. Da i re 3B sý ný fý o lup ha len mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. SATIÞ SAATÝ : 11:00-11:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,24 TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ Sa lý gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Kas ta mo nu/ci de Hü - kü met Ko na ðý 1. kat Ad li ye ö nün de ki ko ri dor da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Cu ma gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a - la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le Dam ga Ver gi si, Ta pu a lým sa tým har cý nýn 1/2 si ve mas raf la rý, % 1 KDV i le ta þýn maz tes lim gi de ri a lý cý ya a it o la cak týr. Tel la li ye, ta pu a lým sa tým har cý nýn 1/2 si ve ta þýn ma - zýn ay nýn dan do ðan borç lar i ha le be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yukarý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. CÝDE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) EKONOMÝK kriz ne de niy le zor gün ler ge çi ren Yu nan fir ma lar e lin de ki yük ta þý ma ge mi le ri, o tel ve a da la - ra Tür ki ye de müþ te ri a rý yor. Tür ki ye nin pa ra geç - me yen ilk ta kas ma ða za sý ný a çan Sis tem Bar ter ta - ra fýn dan dev re ye so ku lan ta kas de po.com ad lý in ter - net si te sin de ko nut tan, o to mo ti ve, be yaz eþ ya dan gý da ya ka dar 7 bin ka lem ü rün bi re bir ta kas e di le bi - li yor. Bu ü rün ler den en çok il gi gö ren ler i se Yu nan iþ a da mý Dam yen Mi lo nays ta ra fýn dan ta ka sa su nu - lan mil yon do lar lýk lüks o tel, ge mi ve a da lar. E ko no mik kriz ne de niy le zor gün ler ge çi ren Yu - na nis tan dü ze çýk mak i çin u mu du nu Tür ki ye ye bað la dý. Yu na nis tan da ar ma tör lük ya pan ün lü iþ a da mý Dam yen Mi lo nays, Tür ki ye de ki tem sil ci si So te ri os Ro u vas a ra cý lý ðýy la Türk fir ma la rýn ka pý sý - ný ça lý yor. Sis tem Bar ter ta ra fýn dan ku ru lan kas de po.com ad li ta kas bor sa sýn da ge mi, a da ve o te li ne müþ te ri a ra yan iþ a da mý, kar þý lý ðýn - da i se ta ka sa uy gun mal lar a rý yor. Ta kas pa za rý na su nul duk tan ký sa sü re son ra yo ðun il gi gö ren ü rün - ler ye ni sa hip le ri ni a rý yor. Sis tem Bar ter Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Or han Bes le, 1 yýl lýk Ar-Ge ça lýþ ma - sý ný ar dýn dan Tür ki ye de ilk de fa sý fýr ko mis yon la on li ne ta kas im kâ ný sun duk la rý ný be lir te rek, ta - kas de po.com si te sin de ilk e tap ta Tür ki ye ge ne lin de baþ la yan iþ lem le rin ar dýn dan ilk de fa u lus lar a ra sý bir ta ka sa im za a ta ca ðýz. Yu nan lý fir ma lar dan çok ta lep a lý yo ruz, fa kat he nüz mev zu at doð ru dan a - lým sa tým yap ma ya uy gun de ðil. Mut la ka Tür ki - ye de tem sil ci le re ih ti yaç var. Þu an Yu na nis tan ýn ön de ge len fir ma la rýn dan bi ri e lin de ki do lar de ðe rin de ki yük ge mi si ni, E u ro de ðe rin de ki lüks bir o te li, E u ro de ðe - rin de ki a da ve ge ne do lar de ðe rin de baþ - ka bir yük ge mi si ni ta ka sa çý kar dý. Bu ü rün le re çok bü yük il gi o luþ tu. Tem sil ci ler a ra cý lý ðýy la Türk iþ a dam la rýy la gö rüþ me ler sü rü yor. Yo ðun il gi ne - de niy le biz de Yu nan lý bir bar ter fir ma sýy la gö rüþ - me ha lin de yiz, e ðer an laþ ma sað la na bi lir se Yu nan fir ma la rý i le Türk fir ma la rý nýn da doð ru dan mal la - rý ný ta kas et me si ne im kân sað la ya ca ðýz. Zor da o - lan Yu nan þir ket le ri i çin Tür ki ye de bü yük fýr sat lar var. Ta kas sis te miy le a van taj el de e de bi lir ler. Ay ný þe kil de di ðer Av ru pa ül ke le rin de de part ner a ra yý þý i çin de yiz. Glo bal bir ta kas bor sa sý kur mak is ti yo - ruz di ye ko nuþ tu. Ye ni As ya / Ýs tan bul Yunanistan, þimdi de gemileri satýlýða çýkardý GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, ka - çak çý lýk la mü ca de le nin et kin bir þe kil de de - vam e de ce ði ni be lir te rek, sý nýr ka pý la rý ve li - man lar da ye ni sis tem ler o luþ tu rul ma ya de - vam e dil di ði ni söy le di. Ya zý cý, ka çak çý lýk la mü ca de le, ih ti sas güm - rü ðü uy gu la ma sý, sý nýr ti ca ret hac mi ve ye ni çý ka rý la cak ka nun lar hak - kýn da de ðer len dir me ler de bu lun - du. Ya zý cý, ko nu i le il gi so ru yu ce vap lan dý rý ken þöy le de di: Ba kan lý ðý mýz her tür lü ti ca rî eþ ya, si lâh, nük le er ve u - yuþ tu ru cu mad de ve ya - sa dý þý in san ti ca re tiy le mü ca de le et mek te dir. Ö - zel lik le son yýl lar da per so - nel sa yý sý nýn art tý rýl ma sý, tek nik ci haz te mi ni ve alt ya pý ça lýþ ma la rý ne ti ce sin de ka çak çý - lýk la mü - ca de le de ö nem li a - dým lar a týl - mýþ týr. Þöy le ki sý nýr ka pý la rý mýz da ve li man la - rý mýz da, a raç ve kon tey ner ta ra ma sis tem le ri, ba gaj x-ray sis tem le ri ku rul muþ tur. Ül ke miz ü ze rin den ya pý lan tran sit sev ki yat la rý nýn uy du va sý ta sýy la an lýk o la rak iz len me si ni sað la mak ü ze re bin 250 ü ni te lik A raç Ta kip Sis te mi ku - rul muþ tur. Su i is ti mal le re a nýn da mü da ha le e - de bil mek a ma cýy la ay rý ca 19 mo bil mü da ha le a ra cý da çe þit li böl ge ler de ko nuþ lan dý rýl mýþ týr. Tür ki ye de ilk de fa Ka pý köy/van sý nýr ka pý - sý na tren x-ray ci ha zý ku ru lu mu na i liþ kin ça - lýþ ma lar baþ la týl mýþ ve 2012 yý lýn da fa a li ye te ge çi ri le cek tir. De niz ler de ka çak çý lýk la mü ca - de le de et kin li ði art týr mak i çin kul la ný lan yük - sek hýz lý mo tor bot sa yý sý art tý rýl mýþ ve ak tif o - la rak kul la nýl ma ya baþ lan mýþ týr. A lo 136 Güm rük Mu ha fa za Ýh bar Hat tý, ka pa lý dev re te le viz yon sis te mi, pla ka o ku ma sis te mi ve rad yas yon gü ven li ði sis te mi gi bi sis - tem ler de ku rul muþ ve sü rek li ge liþ tir me ça - lýþ ma la rý yü rü tül mek te dir. Ha len 23 nar ko tik de dek tör kö pe ði, 4 bom ba ve pat la yý cý de dek tör kö pe ði i le 6 a det çay ve tü tün de dek tör kö pe ði ka ra sý - nýr ka pý la rý i le ha va ve de niz li man la rýn da gö rev yap mak ta dýr. Er zu rum / a a Sis tem Bar ter Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Or han Bes le KON YA Sa na yi O da sý (KSO) Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta hir Bü yük - hel va cý gil, Tür ki ye de son 10 yýl dýr çok ö nem li ya pý sal de ði þim ler ya - þan dý ðý ný, an cak ge rek iç ge rek se dýþ dün ya da ya þa nan ge liþ me le rin Tür ki ye yi de et ki le ye bi le ce ði ni be - lir te rek, Dün ya e ko no mi sin de ki o - lum suz luk lar Tür ki ye yi de et ki le - ye bi lir. An cak, Tür ki ye, tüm bun la - rý mi ni mi ze e de cek tec rü be ve mü - te þeb bis gü cü ne sa hip de di. Bü yük hel va cý gil yap tý ðý a çýk la - ma da, Tür ki ye nin kü re sel e ko no - mi ye en teg re ol muþ bir ül ke ol du - ðu nu i fa de e de rek, Dün ya e ko no - mi si nin çok cid dî bir sý nav ver di ði bu dö nem de, ül ke o la rak dün ya da ya þa nan ge liþ me ler den et ki le ne bi li - riz. Çün kü, Tür ki ye AB den ABD ye, Or ta do ðu ve U zak do ðu ya de ðin dün ya nýn her coð raf ya sýy la ti ca ret ya pan bir ül ke. El bet te, bu - ra lar da ya þa nan da ral ma lar ül ke mi - zi de et ki le ye bi lir. An cak Tür ki ye, tüm o lum suz luk la rý mi ni mi ze e de - cek tec rü be ve mü te þeb bis gü cü ne sa hip di ye ko nuþ tu. Dö viz de ya þa nan dal ga lan ma la rý de ðer len di ren Bü yük hel va cý gil, iþ a - dam la rý na, Dö viz cin sin den ge li ri - niz yok sa dö viz le borç lan ma yýn. Ge li ri niz cin sin den pa ra bi ri mi i le borç la nýn tav si ye sin de bu lun du. BÜ YÜK HEL VA CIGÝL, Tür ki ye de son yýl lar da e ko no mi baþ ta ol mak ü ze re pek çok a lan da ger çek leþ ti ri - len re form la rýn ül ke nin re fah se vi - ye si nin art ma sý na ö nem li kat ký lar - da bu lun du ðu nu, an cak ya ka la nan ba þa rý nýn sür dü rü le bi lir ol ma sý i çin re form la rýn hýz la de vam et me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. E ko no mik kriz le rin pan ze hi ri ü re tim dir di yen Bü yük hel va cý gil, þun la rý kay det ti: Tür ki ye; ü re tim, is tik rar ve ih ra - cat tan as la vaz geç me me li dir. Da - ha zen gin, re fah se vi ye si da ha yük sek bir Tür ki ye i çin ka yýt dý þý e - ko no mi nin ö nü ne ge çil me li, ya tý - rým ka dar ü re tim de des tek len me - li, is tih da mýn ü ze rin de ki prim ve ver gi yü kü ha fif le til me li, e ner ji ma li yet le ri dü þü rül me li dir. Ýþ dün - ya sý nýn ö zel lik le is tih dam ve e ner ji a lan la rýn da gir di ma li yet le ri ni a zal - tan ye ni re form la ra ih ti ya cý var. Tür ki ye nin ar týk e ko no mi de ol du - ðu gi bi si ya sal a lan da da bir lik te li ði sað la ma sý nýn e ko no mi nin ge le ce ði i çin ö nem li ol du ðu nu bil di ren Bü - yük hel va cý gil, E ko no mik is tik ra rýn güç le ne rek de vam et me si i çin Tür - ki ye nin si ya sal ze min de de bir lik ve be ra ber lik i çe ri sin de ha re ket et - me si ge re kir di ye ko nuþ tu. Sen di ka lar Ka nu nu ta sa rý sý SON gün ler de ka mu o yun da gün de me ge len Sen di ka lar Ka nu nu ta sa rý sý i le il gi li gö - rüþ le ri ni de a çýk la yan Bü yük - hel va cý gil, bir iþ ye rin de i ki sen di ka nýn bu lun ma sý nýn Tür ki ye nin þu an ki þart la rý i - ti ba riy le uy gun ol ma dý ðý ný be lir te rek, Ön ce lik le ül ke - nin þart la rý de ðer len di ri le rek bir ge çiþ sü re ci o luþ tu rul ma - lý dýr. Ýþ ba rý þý ný bo za cak her tür lü uy gu la ma dan ka çý nýl - ma lý dýr de di. Kon ya / a a Krizlerin panzehiri üretimdir KONYA SANAYÝ ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANI TAHÝR BÜYÜKHELVACIGÝL, YAKALANAN BAÞARININ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ ÝFADE EDEREK, ''EKONOMÝK KRÝZLERÝN PANZEHÝRÝ ÜRETÝMDÝR'' DEDÝ. Ü re ti min ö nün de ki bütün en gel ler kal dý rýl ma lý Kaçakçýlýkla mücadele sürecek ANKARA Üniversitesi (AÜ) öðretim üyeleri, bilimsel araþtýrmalarla kontrollü koþullarda en az ilâç ve gübre kullanarak domatesi Ayaþ ta, üzümü Kalecik te ve Keçiören de, buðdayý, et ve sütü Haymana da tabiî ortamlarda yetiþtirerek Ankaralýlarýn beðenisine sunuyor. AÜ Ziraat Fakültesi Dekaný Ahmet Çolak, üniversiteye ait çiftliklerde bilimsel araþtýrmalarla ürettikleri tabiî ürünlerin baþþehirliler tarafýndan yoðun ilgi gördüðünü söyledi. Çolak, AÜ Ziraat Fakültesi nin Türkiye nin ilk, Ankara nýn ise tek Ziraat Fakültesi olduðunu hatýrlatarak, yaptýklarý çalýþmalarýn bütün ülkedeki çiftçilere ve diðer üniversitelere örnek oluþturduðunu kaydetti. Fakülteye ait çiftliklerde ve tesislerde sayýsýz ürün yetiþtirdiklerini, bu sayede hem bilimsel çalýþmalar yaparak ürünün ihtiyaçlarýný ve yapýlabilecek uygulamalarý keþfederek öðrencilerini yetkin birer bilim insaný olarak yetiþtirmeye çalýþtýklarýný hem de fakülte için gelir elde ettiklerini ifade etti. An ka ra / a a AÜ den ürünlere büyük ilgi 2. Tür ki ye E ner ji Zir ve si An ka ra da top la na cak ne LEK TRÝK da ðý tým ö zel leþ tir me i ha le le rin de þir - ket ler den ba zý la rý nýn tek lif be del le ri ni ö de ye me ye - rek te mi nat la rý nýn yan ma sý i le ilk ü re tim i ha le si o lan Ha mi ta bad do ðal gaz san tra lý na tek tek li fin gel me si - nin ar dýn dan, göz ler ö zel leþ tir me ler de iz le ne cek yol ha ri ta sý na çev ril di. E ner ji ö zel leþ tir me le rin de iz le ne - cek yol ha ri ta sý E kim de An ka ra da dü zen le - ne cek I I. Tür ki ye E ner ji Zir ve si nde e le a lý na cak. She ra ton O te lin de dü zen le ne cek zir ve nin ilk gü - nün de Ö zel leþ tir me Ý da re si Baþ kan Ve ki li Ah met Ak su, e ner ji ö zel leþ tir me le rin de ge li nen a þa ma ve bun dan son ra ki sü reç hak kýn da a çýk la ma lar da bu lu - na cak. Zir ve nin i kin ci gü nü i se E ner ji ve Ta bi î Kay - nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz ve E ner ji Pi ya sa sý Dü - zen le me Ku ru mu (EPDK) Baþ ka ný Ha san Kök taþ de ðer len dir me ler de bu lu na cak ve e ner ji po li ti ka la rý, sek tö rel bek len ti ler, pi ya sa nýn mev cut du ru mu i le ge le ce ði ne i liþ kin ya tý rým cý la rýn so ru la rý ný ce vap lan - dý ra cak. Zir ve ye Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek in de ka týl ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a Ba tý Hat tý kon tra tý son lan dý rýl dý ne NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Rus ya dan a lý nan ve Ba tý Hat tý o la rak i sim len di ri - len kon tra týn is te ni len in di rim o ra ný ya pýl ma dý ðý i - çin son lan dý rýl dý ðý ný söy le di. Ta ner Yýl dýz, yap tý ðý a çýk la ma da, son gün ler de e lek trik ve do ðal ga za ya - pý lan zam la rý de ðer len dir di. Do ðal gaz la a lâ ka lý it - ha la týn en son gel di ði nok ta da ge rek e lek trik le a lâ - ka lý ge rek se do ðal gaz gir di le riy le a lâ ka lý ma li ye ti - nin art tý ðý ný söy le di ði ni yi ne le yen Yýl dýz, Son 29 ay da yak la þýk yüz de 39 luk bir do ðal gaz fi yat la rý na zam gel miþ ti. Bu nun tü ke ti ci ye yüz de 15 ve e lekt - rik te de yüz de 10 ci va rýn da ol mak kay dýy la yan sý - týl mak du ru mun da ka lýn dý de di. Ba kan Yýl dýz, bir baþ ka so ru ü ze ri ne i se Rus ya dan a lý nan ve yur da Trak ya dan gi ren Ba tý Hat tý o la rak i sim len di ri len do ðal gaz a lým kon tra tý nýn, is te ni len in di rim o ran - la rý nýn o luþ ma ma sý ü ze ri ne son lan dý rýl dý ðý ný a çýk - la dý. Bu nun Rus ya i le i liþ ki le ri et ki le me ye ce ði ni be - lir ten Yýl dýz, bu tür kon trat la rýn son lan dý rýl mýþ ol - ma sý nýn gaz gi ri þi nin ta ma men son lan dý rýl ma sý an - la mý ný ta þý ma dý ðý ný söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a O kit su man da li na ü re ti ci si nin yü zü nü gül dür dü nha TAY'DA, C vi ta mi ni a çý sýn dan zen gin, her da mak ta dý na uy gun ve er ken ci bir tür o lan O - kit su man da li na nýn ha sa dý na baþ lan dý ðý bil di ril - di. Dört yol Zi ra at O da sý Baþ ka ný A li A ba cý, yap tý - ðý a çýk la ma da, il çe de yak la þýk 3 bin de kar a lan da o kit su man da li na ye tiþ ti ri ci li ði nin ya pýl dý ðý ný, ü - re ti ci si nin bü yük bir u mut la ü rün le ri ni top la ma - ya baþ la dý ðý ný söy le di. Er ken ci bir cins o lan O kit - su nun bu yýl ve ri mi nin dü þük ol du ðu nu i fa de e - den A ba cý, Ge çen yýl böl ge miz de ü rün çok tu. An cak ta lep çok az dý. Ü re ti ci le ri mi zin ü rün le ri da lýn da kal dý ve sa týl ma dý. An cak bu yýl ik lim þart la rý ne de niy le faz la ü rün ol ma dý. An cak ge - çen yý la gö re ü rü ne o lan ta lep art tý. Bu da fi yat la - ra yan sý dý. Þu an ha sa dý na baþ la nan man da li na - mý zýn, da ha da lýn da çi çek ken sa tý þý ger çek leþ ti. Ge çen yýl da lýn da ka lan ve sa týl ma yan man da li - na mý za bu yýl ta lep çok di ye ko nuþ tu. Ha tay / a a Ge re de, de ri ci lik mer ke zi ol du GEREDE Kay ma ka mý, De ri Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl - ge si Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ars lan Yurt, Tür ki ye de ri ih ti ya cý nýn yüz de ý ný kar þý la yan Ge re de de de ri ci lik sa na yi nin her ge çen gün ge liþ ti ði ni i fa de e de rek, Ýl çe de yak la þýk 120 ta ne de ri ve ke mer fab ri ka sýn da 3 bin 500 ki - þi ça lý þý yor de di. Ars lan Yurt yap tý ðý a çýk la ma da, Bo lu ya yak la þýk 50 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan ve 24 bin nü fus - lu Ge re de nin ta ri hi ve ti ca ret yol la rý nýn en ö nem li nok - ta la rýn dan bi ri si ü ze rin de bu lun du ðu nu kay de de rek, bu - nun de ri ci lik, ba kýr cý lýk ve do ku ma cý lýk gi bi çe þit li sa nat dal la rý nýn il çe de ge liþ me si ne kat ký sað la dý ðý ný söy le di. Ö - zel lik le de ri ci lik sa na yi si nin her ge çen gün ge liþ ti ði ni i fa - de e den Yurt, Ýl çe de yak la þýk 120 ta ne de ri ve ke mer fab ri ka sýn da 3 bin 500 ki þi ça lýþ mak ta. De ri sa na yi ya tý - rým cý la rý nýn Ge re de li ol ma sý de ri ci lik sek tö rü nün de mer ke zi nin Ge re de ol ma sý il çe ye e ko no mik o la rak cid dî an lam da gir di sað lý yor. De ri ci ler ken di le ri ni sü rek li ge liþ - ti ri yor. Yurt i çin de ve yurt dý þýn da ki fu ar la ra ka tý la rak hem viz yon la rý ný hem de pa zar a lan la rý ný ge liþ ti ri yor lar de di. Ge re de De ri Sa na yi ci le ri Ko o pe ra tif Baþ kan Yar - dým cý sý Dur muþ Ha lý cý oð lu i se, Ya kýn bir za man da or - ga ni ze sa na yi böl ge si ne ta þý na ca ðýz. Ye ni yer de ka pa si te - miz i ki ka tý na çý ka ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Yurt i çin de ve yurt dý þýn dan ta lep çok ol du ðu i çin bu nu kar þý la mak zor o lu yor. Fu ar la rý ta kip e di yo ruz. Bo lu / a a Alabalýk üretiminde büyük artýþ MALATYA Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Hamit Aygül, 2004 yýlýnda 35 ton olan alabalýk üretiminin, 2011 yýlýnda 6 bin 838 tona çýktýðýný bildirdi. Malatya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Aygül, yoðun olarak alabalýk üretimi yapýlan Doðanþehir in Polat beldesi ile Arguvan ilçesindeki tesislerde incelemelerde bulundu. Aygül burada yaptýðý açýklamada, Malatya daki alabalýk üretim kapasitesinin her geçen gün artýðýný ifade ederek, ilin Türkiye deki alabalýk üreten iller sýralamasýnda ilk 10 içerisinde yer aldýðýna dikkat çekti. Aygül, 2004 yýlýnda toplam 4 olan su ürünleri yetiþtiricilik tesisi sayýsýnýn, 2011 yýlý eylül ayý itibariyle 30 u kara tesisi, 27 si de barajda að kafesler þeklinde olmak üzere toplam 57 ye çýkarýldýðýný bildirdi. Malatya/aa Tür ki ye de Ýs tan bul Tuz la De ri Sa na yiin den son ra Ge re de i kin ci sý ra da. GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý

12 12 ÝLAN Y DOSYA NO: 2010/1283 TALÝMAT. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Ýs tan bul Ý li A ma vut köy Ýl çe si Ta þo luk Mah. Bað lar mev ki i 4130 a da 9 par sel sa yý lý 3.009,34 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý dos ya mýz borç lu - su a dý na ka yýt lý dýr. NÝTELÝKLERÝ : Ar na vut köy Ýl çe si Ta þo luk Bel de si 4130 a da 1 par sel köy yer leþik a la ný dý - þýn da Bað lar Cad de si i le Or du Cad de si kö þe si ne cep he li ar sa o lup ta ma mý nýn 3009,34 m 2 ol du ðu et ra fý nýn be ton di rek li tel çit le çev ri li ol du ðu ha len boþ ol du ðu an la þýl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Ar na vut köy Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 22/03/2010 ta rih ve 2799 sa yý lý ya zý la rý na gö re Ar na vut köy Ýl çe si Ta þo luk Kö yü 4130 a - da 9 par sel 24/11/2009 ta rih li 1/5000 öl çek li Ar na vut köy Mer kez ve çev re si na zým i mar pla nýn da 75 Ki/Ha yo ðun luk ta ko nut a la nýn da kal mak ta ol du ðu, 1/1000 öl çek li i mar plan la rý nýn ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði be lir til miþ tir. KIYMETÝ : ,00 YTL TAPU KAYDI : Ýs tan bul Ý li Ar na vut köy Ýl çe si Ta þo luk Mh. Bað lar Mev ki i 4130 a da 1 par sel sa yý lý m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý dos ya mýz borç lu su a dý na ka yýt lý dýr. NÝTELÝKLERÝ : Arnavutköy Ýlçesi Taþoluk Beldesi 4130 ada 1 parsel köy yerleþik alaný dýþýnda Ordu Caddesi Cepheli arsa olup tamamýnýn 404,89 m 2 olduðu köþedeki 9 parsele bitiþik olduðu halen boþ olduðu anlaþýlmýþtýr. ÝMAR DURUMU : 24/11/2009 tarihli 1/5000 ölçekli Arnavutköy merkez ve çevresi nazým imar planýnda 75 Ki/Ha yoðunlukta konut alanýnda kalmakta olduðu 1/1000 ölçekli imar planlarýnýn çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtilmiþtir. KIYMETÝ : ,00 YTL Satýþýn Yapýlacaðý Yer : Adliye Sarayý Ek Hizmet Binasý 1. Kat. 1. Ýcra Müdürlüðü Kalemi Gaziosmanpaþa -ÝST. Birinci Satýþ günü: 22 Kasým 2011 Salý Ýkinci Satýþ günü : 02 Aralýk 2011 Cuma Saatleri arasýnda 4130 ADA 9 PARSEL Saatleri arasýnda 4130 ADA 1 PARSEL A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e - di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös - te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 YTL i çin Yüz de 0,02 a þan ký sým i çin Yüz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/828 TAL. Örnek No: 27 GAYRÝMENKULLERÝN TAPU KAYDI: Ýs tan bul i li, Ga zi os man pa þa il çe si, Sa rý göl Mah., 128 paf ta, 1569 a da, 5 par sel, 400/3248 ar sa pay lý, 406 m 2 a lan lý ar sa va sýf lý a na ta þýn maz da, 3. kat, 9 no lu Ça tý A ra - sý Pi yes li Da i re ni te li ðin deki ta þýn maz GAYRÝMENKULLERÝN ÝMAR DURUMU: Ýs tan bul Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý - ðý, i mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü Du rum Bü ro su nun ta rih ve M.34.6.GAZ / sa yý lý ya zý la rýn da il gi ya zý i le: Ga zi os man pa þa il çe si, Sa rý göl ma hal le si, 128 paf ta, 1569 a da, 5 par sel, T.T li, 1/1000 öl çek li, Tem Gü ne yi Re viz yon Uy gu la ma i mar pla nýn da bi ti þik ni zam 4 kat lý (H=12.50 mt) ko nut a la - nýn da kal mak ta dýr de nil miþ tir. GAYRÝMENKULLERÝN HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Söz konusu taþýnmaz: Ýstanbul ili, Gaziosmanpaþa ilçesi, Merkez mahallesi, Yuvalý sokak (Eski 17-19) Ye ni No: 9 Mos tar 2 A part man mev ki in de bod rum kat+ ze min kat+2 nor mal kat+ça tý pi yes li kat ol mak ü ze re 5 kat lý bir a part man dýr. A part ma nýn ön cep he - si A me ri kan Syding, yan cep he ve gi riþ yan du var la rý ta va na ka dar cam mo za ik kap lý dýr. A part ma nýn dýþ gi riþ ö nü ve iç mer di ven ba sa mak la rý mer mer, gi riþ sa han lý ðý ve kat sa - han lýk la rý ka ro se ra mik kap lý dýr. A part man a san sör lü o lup her kat ta çift da i re mev cut - tur. A part man 6 yýl lýk týr. Dýþ ka pý sý çe lik o lup, mev cut da i re nin: ALT KATI: 2 Yatak odasý+salon+mutfak+banyo-wc+giriþ koridoru+ara koridor ve Balkondan ibaret olup alt katýn alaný m 2 civarýndadýr. Alt katýn Salon ve Yatak odalarýnýn yer döþemeleri laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo-WC, giriþ koridoru, ara koridor ve balkonun yer döþemeleri karo seramik, Mutfak ve Banyo-WC nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. ÇATI PÝYESLÝ KATI: Bu kata salondan granit kaplý merdiven basamaklarý ile çýkýlmakta olup, bu katta 2 Yatak odasý+orta hol+ Banyo-WC ve Te ras tan i ba ret o lup bu ka týn a - la ný m 2 ci va rýn da dýr. Dub leks da i re nin top lam a la ný 180 m 2 ci va rýn da dýr. Bu ka týn da ya tak o da la rý ve or ta ho lün yer dö þe me le ri la mi nant par ke, du var lar sa ten bo ya, ta van lar lam bri kap lý dýr. Ban yo-wc ve te ra sýn yer dö þe me le ri ka ro se ra mik, Ban yo-wc nin du var la rý ta va na ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. Tüm da i re nin iç ka pý la rý ah þap, dýþ pen ce re ler PVC ve ý sý cam lý dýr. Da i re ba kým lý bir va zi yet te dir. Da i re kom bi ka lo ri fer li ve do ðal gaz lý dýr. Da i re nin e - lek trik te si sat la rý, sýh hi te si sat la rý, kom bi li ka lo ri fer te si sat la rý ve do ðal gaz te si sat la rý ka li - te li o lup, ay rý ca Be le di ye nin tüm hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. GAYRÝMENKULLERÝN KIYMETÝ: TL SATIÞ ÞARTLARI: 1-) Sa týþ 22/11/2011 Sa lý gü nü, sa at 14:00 dan 14:10 a ka dar, Ga zi os man pa þa 5. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 02/12/2011 Cu ma gü nü ay ný yer ve ay ný sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç - ha ný o lan a la cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak di "TL" sý ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le ka ra rý Dam ga Ver gi si, Kat ma De ðer Ver gi si nin ta ma mý ve Ta pu Har cý nýn 1/2 si ve tah li - ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, Ta pu har cý nýn 1/2 si, Tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de shak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) Ý ha le ye ka tý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha - le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý Ý ÝK mad de si u ya rýn ca ta pu da ka yýt lý ol ma yan il gi li le re bu i la nýn teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip leri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. GAZÝOSMANPAÞA 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2010/1474 TALÝMAT. Örnek No: 27 GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI: Ýs tan bul Ý li, Ka dý köy Ýl çe si, Züh tü pa þa Mah., 993 a da, 126 par sel de ki 40/300 ar sa pay lý, 2. Kat ta ki, Ah met Tu ran a dý na 5 no lu ba ðým sýz bö lüm GAYRÝMENKULÜN ÝMAR DURUMU: Kadýköy Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Durum Bürosunun, ta rih ve M.34.6.KAD.0.65/ sa yý lý i - mar du ru mu ya zý sýn da ta þýn ma zýn, tt'li 1/1000 Öl çek li Uy gu la ma Ý mar Pla - nýn da H: mt. Ýr ti fa da, max. TAKS: 0.25 ya pý lan ma þart la rýn da ay rýk ni zam "Ko nut A laný "nda kal mak ta ol du ðu ve Ay rý ca Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko ru ma Yük sek Ku - ru lu nun ta rih, 664 sa yý lý il ke ka ra rý ge re ði söz ko nu su par se le kom þu ve ya yol kar þý sýn da tes pit li ta ri hi e ser ni te li ðin de ya pý bu lun ma sý ha lin de uy gu la ma es na sýn - da A nýt lar Ku ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek mek te ol du ðu be lir til mek te dir. GAYRÝMENKULÜN HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Ýstanbul ili, Kadýköy ilçesi, Zühtüpaþa (Fenerbahçe) Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Cad de si i le Rüþ ti ye So ka ðý nýn ke siþ ti ði yer de bu lu nan 58 ka pý nu ma ra lý be to - nar me kar kas sis tem de ya pý lý bir ze min+üç nor mal kat lý a part ma nýn 2. kat 5 nu ma ra lý da i re si dir. Mes ke nin de niz man za ra sý var ö nü a çýk týr. Ci var böl ge yo ðun bir is kan sa ha sý ol mak la bir lik te mer ke zi bir ko num da dýr. Ta þýn ma zýn pro je si nin in ce len me sin de, 30,06 m 2 lik sa lon, 15,64 m 2 lik hol, 16,74 m 2 lik ya tak o da sý, 9,45 m 2 lik ya tak o da sý, 12,88 m 2 lik ya tak o da sý, 5,98 m 2 lik hiz met li o da sý, 13,25 m 2 lik mut fak, 6,60 m 2 lik ban yo, 2,64 m 2 lik tu va let ve 7,90 m 2 lik bal kon ma hal le rin den i ba ret ol du ðu gö rül müþ tür. Da i re net 121 m 2 a lan lý dýr. Bi na va sat de re ce de mal ze me ve iþ çi lik te in þa e dil miþ o lup, bi na da su, e lek trik ve ka lo ri fer te si sat la rý Bi na her tür lü be le di ye hiz met le rin den fay da la nýr du rum da dýr. GAYRÝMENKULÜN KIYMETÝ: ,00-TL SATIÞ ÞARTLARI: 1-) 1. Sa týþ 18/11/2011 gü nü sa at 14.00'dan 14.10'a ka dar Ka dý köy 1. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðer le rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, 2. Sa týþ 28/11/2011 gü nü ay ný sa at ler de Ka dý köy 1. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak di "TL" sý ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ka ra rý Dam ga Ver gi si, Kat ma De ðer Ver gi si nin ta ma mý (% 1), ve Ta pu Har cý nýn 1/2 si ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, Ta pu har cý nýn 1/2 si, Tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler res - mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) Ý ha le ye ka tý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha - le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý Ý ÝK. 127.mad de si u ya rýn ca ta pu da ka yýt lý ol ma yan il gi li le re bu i la nýn teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur. (ÝÝK m. 126) 23/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. KADIKÖY 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) 2009/8495 Talimat Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý men kul mal lar Mü dür lü ðü müz ce sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma gü nü sa at sa at le ri a ra sýn da Mas Ta þý ma cý lýk ve An tre po De po su 6. Böl ge 16. Cad de No: 215 Ha dým köy Yo lu Ü ze ri Ký raç /Bü yük çek me - ce/ Ýs tan bul ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca - ðý,an cak ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa - týþ is te ye nin a la ca ðý na ön ce li ði o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn da ðý týl ma sý mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den he sap la na cak sa týþ ta ri hin de ki % 8 KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is - te ye cek a lý cý lar dan mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da na kit Türk Li ra sý cin sin de ya - da Mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu þek lin de te mi nat is te ne ce ði, men kul le rin güm rük lü an tre po da bu lun ma sý ne de niy le güm rük ten kay nak la nan ver gi ve mas raf la rý nýn a lý cý ya a it o la ca ðý, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, teb lið ya pý la ma yan il gi li le re iþ bu i la nýn teb lið yer ine ge çer li sa yý la ca ðý, da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin 2009/8495 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra - sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya no : 2011/1361 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Ma ni sa i li Mer kez il çe A lay bey mah. 483 a da 20 par sel 1.kat 2 no lu ba ðým sýz bö lüm de ka yýt lý mes ken ni te lik li tam his se li ta þýn maz. Taþýnmazýn Adresi : Alaybey mah. 804 sk. no: 12 K: 1 D: 2 Merkez / MANÝSA Taþýnmazýn Özellikleri : Sa tý þa ko nu da i re 2 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, tu va - let, hol i le müþ te mi lat i le ön ve ar ka cep he ye ba kan 2 a det bal kon dan o luþ mak ta dýr. Ar ka bal kon i çe ri ye a lý na rak mut fa ða ka týl mýþ týr. Ta van ve du var lar sý va lý ü ze ri plas tik ba da na lý du var ke nar la rýn da kar ton pi yer sü sü mev cut tur. O da lar, sa lon, hol, mut fak yer dö þe me le ri la mi nant par ke, ban yo, wc ve bal kon lar ka ro se ra mik yer dö þe me si i le ban yo ve tu va let du var la rý ta va na ka dar fa yans i le kap lý dýr. Dýþ gi riþ ka pý sý i le iç ka pý lar ah þap ka pý, pen ce re ler pvc doð ra ma ve ý sý cam lý o la rak ya pýl mýþ týr. Mut fak do lap lý tez - gâh üs tü i le du var la rý fa yans lý dýr. Da i re so ba i le ý sý týl mak ta dýr, e lek trik ve su yu mev cut - tur. Çar þý ve a lýþ ve riþ mer kez le ri i le semt pa za rý na yü rü me me sa fe sin de o lup yak la þýk kul la ným a la ný 65 m 2.dir. Ýmar Durumu : Ýmar planýnda bitiþik nizam, beþ (5) kata imarlý mesken alanýnda kalmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL. 1. Satýþ Günü : 18/11/2011 saat:14:30-14:35 arasý 2. Satýþ Günü : 28/11/2011 saat:14:30-14:35 arasý Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te Ma ni sa A da let Sa ra yý Ma ni sa 5. Ýc ra Mü - dür lü ðü 1. kat 146 no lu sa týþ o da sý'nda a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr - ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u - nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i - kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, mev zu a týn ön gör dü ðü o ran da KDV, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le gay ri men ku lün tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, ta þýn ma zýn ay nýn dan do - ðan bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Ýþ bu sa týþ i la ný nýn, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve Ad li teb li ga tý i a de o lan di ðer il gi - li ler hak kýn da da Ý ÝK.nun 127.mad de si ge re ðin ce teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la - nen teb lið o lu nur. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1361 E sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 16/09/2011 (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. MANÝSA 5. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/2211 TALÝMAT. SATIÞI ÝSTENEN TAÞINMAZ MALIN EVSAFI: Ýs tan bul Ý li Bað cý lar Ýl çe si Ki raz lý kö yü Cilt: 38 Say fa: 3722 Par sel: 2174 Yü zöl çü mü: 3.598,00 m 2, 50/3760 ar sa pay lý A-4 Blok 2'nci kat 6 no lu ba ðým sýz bö lüm o lan mes ke nin ta ma mý Ba kýr köy 5.Ýc ra Mü dür lü ðün de sa tý þa çý kar týl mýþ týr. 1-Ý.Ý.K.127.MD.GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ : Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2-Ý.Ý.K.151,142 MD.GÖRE SIRAYA ÞÝKÂYET VE ÝTÝRAZ : Uy gu la ma ay ký rý lý ðý ne de niy le, a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin Ý.Ý.K.nun 138. Md.cüm le sin - de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý.Ý.K.nun 142 md.gö re þi kâ yet ve ya i ti raz la rý o la nýn, bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý.Ý.K.nun 83,100,142,151 MK.789,777 md.gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. 3-SATILACAK TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Ýstanbul Ýli Baðcýlar Ýlçesi Kirazlý Köyü Cilt:38 Sayfa: 3722 Parsel: 2174 Yüzölçümü: 3.598,00 m 2, 50/3760 arsa paylý A-4 Blok 2 nci kat 6 nolu baðýmsýz bölüm olan meskenin tamamý, 4-ÝMAR DURUMU : Bað cý lar Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün Ta rih,7623 sa yý lý i mar du rum bel ge si ne gö re; Bað cý lar Ýl çe si Ye ni ma hal le si, 8 Paf ta,2174 par sel sa yý lý ta þýn maz, Ta rih o nan lý,1/1000 öl çek li Uy gu la ma Ý - mar Pla nýn da; çek me me sa fe le ri i çe ri sin de maks.taks: 0.25 ve Maks, KAKS: 2.00 ya - pý lan ma þart la rýn da ko nut a la nýn da kal mak ta dýr de nil miþ tir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Sa tý þa ko nu ta þýn maz; Bað cý lar Ýl - çe si Ye ni ma hal le ma hal le si, Ýr fan so kak ta, ta pu nun 8 paf ta, 2174 Par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý 3.598,00 m 2 mik tar lý tar la da hi lin de yer a lan kat ir ti fa ký te sis li Al týn Kent Si te - sin de 50/3760 ar sa pay lý A-4 Blok 2.Kat (6) no lu mes ke nin ta ma mý ni te li ðin de dir. Bod - rum kat+ze min Kat+4 nor mal kat tan mü te þek kil, B.A.K. tarz da, blok ni zam da 2.sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan e lek t rik sýh hi te si sat do ðal gaz te si sa tý mev cut, kat la rýn da i ki þer da i re li a na bi na nýn 2.nor mal ka týn da yer a lan da i re,an tre- hol ü ze rin de mut fak, sa lon, üç o da, ban yo,wc ve bal kon ma hal le rin den i ba ret, dýþ öl çü le ri i ti ba riy le m 2 brüt a la na sa hip ýs lak ha cim ze min le ri se ra mik, ban yo-wc du var la rý fa yans kap lý, ban yo sun da sýh hi te si sat ar ma tür le ri i le ta mam la yý cý ak se su ar la rý mut - fak ta sa bit tez gah i le mut fak do lap la rý bu lun mak ta dýr. Da i re pen ce re le ri PVC ve ý sý - cam lý, çe lik ka pý lý, do ðal gaz ya kýt lý kom bi ka lo ri er ý sýt ma lý, e lek ti rik ve su mev cut tur. Sa tý þa ko nu ta þýn maz bu lun du ðu ko num i ti ba riy le alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ, her tür lü be le di ye ve sos yal im kân lar dan is ti fa de e de cek ko num da ci va rýn ta lep gö ren ko - nut al anýn da yer al mak ta dýr.ta þýn ma za TL kýy met tak tir e dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Sa týþ 21/11/2011 Gü nü 14:20 den 14:30'a ka dar Ba kýr köy 5. Ýc ra Mü dür - lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rü çhan lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 01/12/2011 Gü nü ay ný sa at ve yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se ta þýn maz mal en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ( TL Li ra sý ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir.) Ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te - di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si, KDV,Ta pu Harç ve Mas - raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ Ver gi ler,tel la li ye ve Ta pu Sa tým Har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz mal ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye Ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr mar nak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den müt sel si len me sul o la cak lar - dýr. Ý ha le Far ký ve Te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu - na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de, is te yen a lý cý ya bir Ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra Ý.Ý.K.nun 127.Mad - de si ne gö re teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ý.Ý.K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 RÖPORTAJ 13 Anayasa tartýþmalarýnda üzerinde tartýþýlan konularýn en bariz olaný Atatürk ilke ve inkilâplarýnýn deðiþtirilemez olduðu yönünde. Biz de Totem-tabu-Atatürk makalesinin yazarý ve bu konular üzerinde kalem oynatan Hacettepe Üniversitesi nden Dr. Mete Kaan Kaynar la konuþtuk. Resmî Tarih Tartýþmalarý serisinde yazýlarý bulunan Kaynar M. Kemal in yaþadýðý dönemde tabulaþtýrma çabalarýndan rahatsýz olmadýðýný söylüyor. Totem-tabu-Atatürk makalesinin yazarý ve bu konular üzerinde kalem oynatan Hacettepe Üniversitesi nden Dr. Mete Kaan Kaynar la konuþtuk. Ben Tabu ve totemleþtirme sürecinde tarihsel bir kiþilik olarak Mustafa Kemal ile resmî ideolojinin yarattýðý, imal ettiði Atatürk arasýnda ciddî bir fark olduðu düþüncesindeyim. Mustafa Kemal, iyisiyle, kötüsüyle, doðrularýyla, yanlýþlarýyla, tarihte var olmuþ, yaþamýþ ve vefat etmiþ bir þahsiyet; Atatürk ise resmî ideolojinin Mustafa Kemal den hareketle ürettiði bir kurgu. Mustafa Kemal, Atatürk ü besleyen ona tarihsel bir gerçeklilik veren unsur; ama asla birbirinin aynýsý deðiller. Ýkinci olarak mevzubahis kanunun münhasýran Ýpek Çalýþlar ý gelip bulmasýndan özel olarak bir þeyler çýkarmak mümkün deðil bence. Bu baþka birisi de olabilirdi. Laiklik anlayýþýnýn toplumda açtýðý boþluk Kemalizmle doldurulmak mý istenmiþtir? Kemalizm in, rejimin laiklik anlayýþýnýn yarattýðý boþluðu doldurmayý hedeflediðini ileri süren görüþler mevcut. Ben bu kanaatte deðilim. Birinci olarak, en baþta, eðer rejimin böyle bir niyeti varsa da hiçbir þekilde baþarýlý olmadýðýný söylemek lâzým. Ýkinci olarak, böyle bir niyetin olduðunu söylemek de zor. Çünkü, yaygýn olarak dile getirilenin aksine, laiklik uygulamalarý ile Kemalizm, Ýslâmý tamamen yok etmeye falan yönelmedi; yönelemezdi de. Bunun sebebi halktan gelecek bir dirence göðüs geremeyecek olmasý ya da tek parti yöneticilerinin Ýslâma çok hürmetkâr olmalarý vb. deðil; Ýslâma ihtiyaç duymalarý. Aklýnýza þu soru gelebilir: Peki o zaman tek parti dönemindeki katý laiklik uygulamalarýný nasýl açýklamak gerekir? Önce neden Ýslâma ihtiyaç duyuluyordu o noktaya açýklýk getireyim, ardýndan da madem Ýslâma ihtiyaç duyuyorlardý, katý laiklik uygulamalarý burada nereye oturur o konuya kýsaca deðinmeye çalýþayým. Ne açýdan Ýslâma ihtiyacý vardý? Kemalizm yaþamadý ki ölsün Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Atatürk tabusu nasýl oluþtu? Tabulaþtýrmanýn ortaya çýkmasýnýn Cumhuriyet yönetiminin kapsamlý cevaplar üretmekte zorlandýðý iki temel sorudan kaynaklandýðý düþüncesindeyim. Cumhuriyet yönetimi þu iki soruya kapsamlý, tüm bireyler eðitim süreçlerinde öðretilen, aktarýlan cevaplar üretmekte zorlandý; zorlandýðý ölçüde de, cevap veremediði bu sorularýn üzerini Mustafa Kemal i Ata Türkleþtirerek örtmeye çalýþtý. Sorularý þöyle özetleyebilirim; Birincisi neden muasýrlaþmak zorundayýz ve ikincisi Osmanlý Tanzimatý - burada Tanzimat Fermaný ndan çok daha geniþ anlamda kullandým kelimeyi- ile Cumhuriyet Ýnkýlâbatý arasýndaki fark nedir? Cumhuriyet e neden gerek duyuldu? Rejimin, bu konularda bizzat onun tarafýndan üretilmiþ, eðitimin neredeyse her aþamasýnda bize öðrettiði, aktardýðý, kapsamlý, doyurucu cevaplarý yok. Cevaplarý olmadýðý için de Osmanlý reformlarýnýn baþarýsýzlýðý son dönem Padiþahlarýn kötü yöneticiler olmalarýna, hain olmalarýna ve 19 Mayýs ta Samsun a çýkan Atatürk ün ülkeyi düþmandan kurtararak Cumhuriyet i kurmasýna indirgenir. Bir anlamda cumhuriyet, hain Padiþah- ulu önder Atatürk dikotomisinin bir sonucu olarak anlatýlýr bize. Muasýrlaþmanýn modernleþmenin gerekliliði de Atatürk ün bize hedef gösterdiði bir yol olmasýna indirgenerek ele alýnýr. Dikkat ederseniz, ö- zellikle ilköðretim düzeyinde ki toplumun en geniþ kesiminin rejimin temel siyasal parametrelerini öðrendiði tek dönemdir bu dönem- neden modernleþmemiz gerektiðine dair öðretilen herhangi bir þey yoktur; bu gereklilik Atatürk ün açtýðý yolda gösterdiði hedefe hiç durmadan yürümek e indirgenmiþ durumdadýr. Bir baþka ifade ile Atatürk istediði için muasýrlaþmamýz gerektiðine. Ýþte totemleþtirme burada devreye girer. Cumhuriyet tarihi boyunca, neden muasýrlaþmamýz gerekiyor? sorusuna, açýklama olarak sadece Atatürk ün gösterdiði hedef olduðu için cevabý veriliyorsa ya da Osmanlý reformlarý ile cumhuriyet devrim leri arasýndaki fark Padiþahlarýn kötülüðü, basiretsizliði ve Atatürk ün ulu önderliðine indirgenirse o takdirde bu kiþinin sýradan bir kiþi olmamasý gerekiyor. Bu kiþi, iyisiyle, kötüsüyle, hatasýyla, doðrusuyla bir asker, bir siyasetçi bir devlet adamý olarak Mustafa Kemal deðil, tüm insanî özelliklerden soyutlanarak -Can Dündar ýn Mustafa filmine gösterilen tepkileri hatýrlayýn lütfen- ata Türk haline getirilmiþ Atatürk olmasý gerekiyor. Çok kaba bir özetle, tabunun kök-nedeni o- larak bunlarý söyleyebilirim, fakat hiç kuþkusuz tabulaþtýrmanýn metotlarý süreçleri dönemden döneme farklýlýk göstermiþtir. Ama hâlâ tabulaþtýrmanýn kök nedeni deðiþmiþ deðildir. Bu tabunun oluþmasý sadece çevredeki insanlarýn heyecaný ve gayretiyle mi ilgiliydi yoksa M. Kemal de bu tabunun oluþmasýnda etkili oldu mu? Atatürk tabusunu erken cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal in sofrasý, çevresindekilerin heyecaný, gayreti vb. ye indirgeyemeyiz. Eðer öyle olsaydý biz bugün hâlâ Atatürk ün totemleþtirilmesinden bahsediyor olmazdýk. Yakýn çevrenin heyecaný, Mustafa Kemal hakkýnda yazýp çizdikleri vb, olsa olsa bu tabunun unsurlarýndan birisi olarak ele alýnabilir. Mustafa Kemal in bundan rahatsýzlýk duyduðunu söylemek ise zor. En azýndan karþý çýkmadýðýný söyleyebiliriz. Atatürkçülükle Kemalizm arasýnda keskin bir fark var mý? Çünkü kimisi ben Kemalist deðil Atatürkçüyüm diyor... Keskin deðilse de bir fark var. Bu fark, 12 Eylül den sonra oluþan bir fark. Þöyle açýklamama müsaade edin. 12 Eylül darbesinin iki temel varsayýmý vardý. Birisi, þu anda bizim konumuzu ilgilendiren varsayýmý gençlerin ideolojiye ihtiyacý vardýr varsayýmý. 12 Eylül darbesinin akýl hocalarý þöyle düþünüyor: Gençlerin ideolojiye ihtiyacý vardýr, fakat millî, yerli malý bir ideolojimiz olmadýðý için gençler, tam da 12 Eylül darbecilerinin lâflarý ile kökü dýþarýda sapýk ideolojilere meyletmektedirler. Böylece bir millî ideoloji olarak, gençlerin ideoloji ihtiyaçlarýný giderecek tabir-i caizse ithal ikamesi bir ideolojinin (Atatürkçülük ün) oluþturulmasýna çalýþýlýyor. Bu ideoloji Kemalizm olamaz; çünkü süreç içinde sol ile sosyal demokrasi ile kendisini irtibatlandýrmýþ. Bu ideoloji öyle bir ideoloji olmalý ki, Atatürk le alâkalý olmalý, ama Kemalist olmamalý; millî olmalý, ama 80 öncesinin ülkücü milliyetçiliði ile de irtibatlanmamalý. Oluþturulan bu Atatürkçülüðe ilk baþta Nadir Nadi, Ýlhan Selçuk gibi dönemin sol-kemalistleri karþý çýkýyorlar, Nadir Nadi Ben Atatürkçü Deðilim baþlýklý bir kitap yazýyor. Kemalistler, Kemalist tabulardan rahatsýz deðil mi? DR. METE KAAN KAYNAR, " YILLARI ARASINDA ÜZERÝNDE KONUÞABÝLECEÐÝMÝZ STABÝL BÝR KEMALÝST ÝDEOLOJÝDEN, DÜÞÜNCE SETÝNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEÐÝL. BÝRÝNCÝSÝ BU; YANÝ SÝYASET BÝLÝMÝNDEKÝ GERÇEK ANLAMLARIYLA BÝR ÝDEOLOJÝ, BÝR SÝYASAL DÜÞÜNCE OLARAK KEMALÝZM YAÞAMADI KÝ ÖLSÜN" DEDÝ. Birincisi, Kemalistler adý verilen, her açýdan homojen bir gruptan, bir nevi cemaatten bahsetmek zor olduðu gibi, cumhuriyet tarihi boyunca niteliklerini madde madde sýralayabileceðimiz bir tek Kemalizm/ Atatürkçülükten bahsetmek mümkün deðil. En azýndan, daha önce de ifade ettiðim gibi, Nadir Nadi Ben Atatürkçü deðilim diyorsa demek ki birden fazla Kemalizm var ortada, dolayýsýyla da ne tek bir Kemalizm den, ne de homojen bir Kemalist cemaatten bahsedilebilir. Ýkinci olarak, bir an için tek bir Kemalizm ve homojen bir Kemalist cemaatinin var olduðunu düþünsek bile tabu tabunun dýþýndakiler için problematiktir. Tabu nun kapsadýðý grup için o tabu deðildir zaten. Dolayýsýyla tabunun onu rahatsýz etmesinden bahsedemeyiz. Sizce bu tabular Kemalistlerin varlýk sebebi mi? Bir önceki sorunuza cevap verirken de belirtmeye çalýþtýðým gibi Cumhuriyet tarihi boyunca Kemalist diye adlandýrabileceðimiz, iþi gücü sadece Atatürk tabusuna iman etmek olan, erken Cumhuriyet ten günümüze kadar deðiþmeden gelmiþ cemaat yok. Bu, Mustafa Kemal den bir Atatürk tabusu haline getirilmeye çalýþýlmadýðý anlamýna gelmez. Aksine ben, tek parti döneminden günümüze, farklý enstrümanlar ve süreçlerle bu tabunun beslenip güçlendirildiðini düþünüyorum; ancak bu bir kesimin deðil, rejimin tüm unsurlarýnýn bir sorunu. Baþka þekilde söylersem, bugün Kemalist diye adlandýrýlan kesimleri de kapsayan, ama onlarý da aþýp rejimin tüm unsurlarýný da kapsayan bir sorun. Yoksa demin de belirtmeye çalýþtýðým gibi sadece Kemalist adý verilen homojen bir grubun sorunu deðil. Ayrýca unutmamak gerekiyor ki Atatürk ün tabulaþtýrýlmasý ayrý bir þey, Atatürkçüyüm diyenlerin sadece tabularýyla yaþayan insanlar olduklarýný söylemek baþka bir þey. Ýkincisi çok fazla indirgemecilik olur. Totem ve tabu birliði temsil eder. Atatürk etrafýnda oluþturulmaya çalýþýlan birlik sizce yeterli çekim alanýna sahip mi? Evet sizin de belirttiðiniz gibi totem birliði temsil e- der. Freud da totemin bu özelliðine dikkatimizi çeker. Ve totemin içinde bulunduðu topluluðun atasý (ata Türk), onun koruyucu ruhu, iyilik yapýcýsý olduðunu (olarak algýlandýðýný daha doðrusu) belirtir. Bu özelliði ile Atatürk (totemi), etrafýnda bir birlik oluþturulmaya çalýþýlan öge vazifesi de görür. Kendi içindeki birçok soruna raðmen ben kýsmen de olsa Atatürk ün böyle bir iþlevle donatýldýðýný, donatýlmaya çalýþýldýðýný söyleyebilirim. Tabiî olan ile olmasý gerek arasýndaki farký da unutmamak gerekiyor. M. Kemal in silüeti varsayýlan gölgelere bile bu kadar kutsiyet atfedilmesi ilâhî bir deðer olduðunu mu gösterir? Ýlâhî bir deðer olduðunu deðil, ama mukaddes bir deðer haline getirdiðini gösterir. Durkheim den yararlanarak þöyle söyleyebilirim. Ýlâhî/(sacred) olanla mukaddes/(divine) olaný birbirinden ayýrýr Durkheim. Mukaddes olan þey totemleþtirilme sürecinde- sadece Tanrý deðildir. Bir bez parçasý, bir simge ya da kiþi de mukaddesleþtirilebilir. Bu açýdan Atatük ün ilâhileþtirilmesi deðil de mukaddesleþtirilmesinden bahsetmek daha doðru olur. Tanrýnýn oðlu olarak kabul edenler de olmuþtur. Sizce Teslis anlayýþla bir benzerlik var mý? Teslis anlayýþý ile bir ilgisi olduðunu sanmýyorum, a- ma bir dönem Atatürk Mevlidi nin yazýldýðýný biliyoruz. Behçet Kemal Çaðlar yazmýþ: Yurdu halký her kim ol evvel ana / Her iþi asan eder Allah ona / Millet adý zikredelim bir kere / Vacip oldur cümle iþte Türklere diye baþlýyor. Tabiî bu konuda Kâbe Arap ýn olsun /Çankaya yeter bize diyen Kemalettin Kamu yu anmadan geçmemek gerekiyor. Özgür Üniversite yayýnlarýndan benim editörlüðümde çýkan Rejim ve Ritüelleri baþlýklý bir çalýþmada biz, Behçet Kemal, Kemalettin Kamu gibi þahsiyetleri Kemalist deðil de rejimin epigonlarý diye adlandýrmayý tercih ettik. Bu konuda Kadir Dede arkadaþýmýn çok güzel bir makalesi de var. Gerçekten de iþi ifrata vardýran bu kiþilerin Kemalizm diye bir þeyi üretmeleri onu taþýmalarý vb. mümkün deðil. Epigon kavramý Troçki den ödünç bir kavram Troçki de Stalinistler için kullanýyor bu kavramý. Epigonu bir düþünceyi, kiþiyi taklit eden, metalaþtýran putlaþtýran ve böylece ondan fayda çýkartan kiþi o- larak tanýmlayabiliriz. Ýsmet Ýnönü bu hikâyenin içinde neden daha öne çýkamadý? Nasýl öne çýkabilir ki? Totem bir tane olabilir. Totem tek adam dýr. Nitelikleri vb yönünden daha iyi güçlü vb olduðu için birinci adam deðil, o tektir ve kategori dýþýdýr. Ýsmet Ýnönü ise Þevket Süreyya nýn yine ünlü biyografisindeki gibi Ýkinci Adam dýr. Bir örnekle a- çýklamaya çalýþayým. Satranç oyununu bilenler hak vereceklerdir. Satrançtaki en sýnýrlý en hareketsiz taþ, þah týr. Sadece birer kare hareket eder; oyun sýrasýnda þahla fazla hamle yapýlmaz; ancak yine de tüm oyun þah ýn etrafýnda kilitlenmiþtir. En hareketli, en operasyonel taþ ise vezirdir. Ancak vezir gitse de oyun bitmez. Satranç oyununda, þahýn gitmesinden sonra vezirin þahýn yerine geçmesi ne kadar absürd ise Ýsmet Ýnönü nün daha öne çýkmasýný beklemek de öyledir. Yeri orasýdýr. Ýsmet Ýnönü nün Mustafa Kemal in ardýndan cumhurbaþkaný olmasý da bu gerçeði deðiþtirmez. Ýsmet Ýnönü nün rolü Atatürk ün en yakýn silâh arkadaþý olmaktýr, ikinci adam olmaktýr; o bu özelliði ile rejim i- çinde iþlevseldir. Feud ve Frazer den yararlanarak söylersek totem in manasýna -mânâ, anlam deðil buradaki mana, gizil, kutsal gücüne; sýradan insanlarýn yaklaþamayacaðý gücüne- yanaþabilecek insan olmasý sebebiyle önemlidir. Ýsmet Ýnönü, totemin güvendiði, yakýn çalýþma arkadaþý olarak bir öneme sahiptir. Nitekim dikkat edin Anýtkabir de Mustafa Kemal hariç sadece o yatmaktadýr. Anýtkabir i, Ýsmet Ýnönü ve Mustafa Kemal in mozolelerinin olduðu kompozisyonu gözünüzün önüne getirin; rejim içerisinde Ýsmet Ýnönü nün pozisyon ve iþlevini anlamanýzý kolaylaþtýracaktýr. Politik turizm in deðeri olarak M. Kemal i nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sadece politik turizmin deðil, medyatik ve ticarî bir deðer haline de getirildi Mustafa Kemal. Ufak bir hatýrlatma yapmama izin verin. Örneðin 29 Ekim (2009) kutlamalarýnda Ýstanbul da gerçekleþtirilen törenlerde modacý Faruk Saraç tarafýndan tasarlanan bir kostümle pastanýn içerisinden çýkartýldý Atatürk. Benzer þekilde, 19 Mayýs 2010 tarihinde Show TV de yayýnlanan Sabahýn Sedasý isimli programa da bir maket-konuk olarak katýldý tabiî sembolik olarak. Daha önce de yine Show TV de yayýnlanan Herþey Dahil isimli bir programa çýkartýlmýþ o maket. Sadece internete girip kýsa bir araþtýrma yaptýðýnýzda bile, Atatürk markalý ürünler satan bir çok sanal maðazanýn olduðunu görebilirsiniz. Kravatlar, mektup açacaklarý, bardaklar akla gelebilecek her türlü ürünün yer aldýðý bir Atatürk sektörü var þu anda. M. Kemal i Koruma Kanununun 50 sene sonra Ýpek Çalýþlar ý gelip bulmasý neyin iþareti. Tabi bir de sanal ortamda da Koruma Kanunu geçerliliðini yürütüyor... Bir kere sorunuzla ilgili bir teknik ayrýntýya dikkat çekmek istiyorum. Kanun un tam adý 5816 sayýlý Atatürk Aleyhine Ýþlenen Suçlar Hakkýnda Kanun dur Temmuz unda çýkarýlmýþtýr. Bu ayrýntýyý teknik bir düzeltme olarak kabul etmeyin; oldukça önemli. Kemalizm in iki açýdan Ýslâma ihtiyacý vardý. Ýlk olarak, özellikle tek parti döneminde, Türk ü tanýmlayabilecek din-dýþý, seküler hiçbir referans noktasý yoktu. Bir baþka ifade ile Müslümanlýk, Türklüðün mütemmim cüzü halindeydi. Tek parti dönemi politikalarý ile Ýslâmýn da gerisinde, ondan da önce var olan -olduðu tahayyül edilmeye çalýþýlan- bir Türk inþa edilmeye çalýþýldý. Güneþ dil teorileri, tarih tezleri, Sümerbanklar, Etibanklar hep bu çerçeveden okunabilir. Ama bu politikalarýn hiçbirisi, Ýslâmýn dýþýnda bir Türk algýsýnýn o- luþmasýnda baþarýlý olamadý; o yüzden de tek parti yönetici elitlerinin Ýslâma olan ihtiyacý da devam etti. Ýkincisi dönemin Anadolu sunda yaþayan insanlarýn en geniþ ortak paydasýný Ýslâm oluþturuyordu. Yönetici elitin bu ortak paydayý yok farzedip ellerinin tersiyle itmek bir yana ondan faydalanmaya çalýþtýklarýný söylemek mümkün. Kemal Karpat Hoca, 1878 Berlin Antlaþmasý ve Rusya daki Kafkas halklarýn göçleri sonrasýnda Anadolu demografisindeki muazzam deðiþikliði çok güzel anlatýr, Osmanlý da Nüfus Hareketleri kitabýnda. Cumhuriyeti kurucularýn laiklik anlayýþý nasýldý? Laiklik politikalarýna gelince, Kemalizm i besleyen pozitivist düþünceden bahsetmek gerekiyor. Bu düþüncenin etkisindeki yönetici elitin, dini arkaik, Türkiye yi pozitif evreye, muasýr medeniyete ulaþmaya engel bir unsur olarak deðerlendirdikleri aþikâr. Din ve bilim toplumsal geliþme basamaklarýnýn farklý evrelerindeki kavramlar olarak ele alýnýyor, muasýr medeniyete geçmekte olan TC nin bilimi mürþit edinmesinin önemi vurgulanýyordu. Özetle özellikle tek parti dönemi Kemalizm i birbiriyle çeliþkili iki þeyi ayný anda uygulamak zorundaydý. Teorik olarak dinin arkaik, bilime, pozitif evreye geçiþte ayak baðý olduðu düþünülürken pratikte Ýslâma ihtiyaçlarý vardý. Laiklik politikalarý bu eksende oluþur. O yüzden özellikle erken Cumhuriyet döneminde bir yandan Ýslâm en son ve en mükemmel din olarak tanýmlanýrken, geri kalmanýn suçu pratikte Ýslâma olan ihtiyaç hâlâ devam ettiði için- Ýslâmda deðil, halký yönlendiren dini önderlerde aranýr. Ezan Türkçeleþtirilir, tekke ve zaviyeler kapatýlýr, ama rejimin hiçbir yöneticisi çýkýp, Ýslâm diye bir þey yoktur, ateizm iyidir türünden bir þey söylemez; söyleyemez. Demin dediðim gibi halktan çekindikleri ya da çok mütedeyyin kiþiler olduklarý için deðil; demin özetlemeye çalýþtýðým nedenlerle diyemezler. Kemalizm öldü cenazesini kaldýran yok yorumlarýný geçerli buluyor musunuz? Hayýr bulmuyorum. Sanýrým bu ölme yaþama metoforlarý, Kemalizm in Türkiye için geçerliliðini korumasý, yitirmesi baðlamýnda dile getiriliyor. Bu baðlamdan yola çýkýp Kemalizm in öldüðünü söylemek i- çin, ilk önce Cumhuriyet tarihinin belirli bir döneminde kendi içerisinde tutarlý bir siyasal, toplumsal, ekonomik düþünceler bütünü olarak ya da þöyle ifade edeyim, ideolojinin ne olduðu konusunda siyaset bilimindeki farklý görüþleri bir kenara koyup, ideolojiyi en basit þekilde, insanlarýn örgütlü sosyal eylemlerinin amaç ve araçlarýný ifade eden, açýklayan meþrûlayan düþünceler seti olarak tanýmlarsak- bir siyasal düþünce, bir ideoloji olarak Kemalizm in yaþadýðýný da varsaymamýz gerekir. Oysa, yýllarý arasýnda üzerinde konuþabileceðimiz stabil bir Kemalist ideolojiden, düþünce setinden bahsetmek mümkün deðil. Birincisi bu; yani (siyaset bilimindeki gerçek anlamlarýyla) bir ideoloji, bir siyasal düþünce olarak Kemalizm yaþamadý ki ölsün. Ý- kincisi, bir defalýðýna böyle bir Kemalizm in var olduðunu düþünelim. Peki hangi Kemalizm öldü? Tek parti Kemalizm i mi? Atatürk ü Koruma Kanunu nu çýkaran Seni sevmek millî bir ibadettir (Celal Bayar) diyen DP Kemalizm i mi?, 27 Mayýs Kemalizm i mi?, sol-kemalizm i mi?, Kenan Evren in Atatürkçülüðü mü? Listeyi geniþletmek mümkün

14 14 SPOR Y Gökhan Gönül ve Stoch'un dönüþü Sev gi li ler bu luþ tu ve has ret bit ti. Fe ner bah çe'li ta raf tar lar Shakh tar Do netsk kar þý laþ ma sýn - da sa ha ya in me nin ce re me si ni 2 maç ce zay la çe kip, Be le di ye kar þý sýn da tri bün le ri ful dol du ra rak yal nýz bý rak týk la rý ta kým la rý na ka vuþ tu lar. Bu öy le bir ka vuþ may dý ki, Ga la ta sa ray ve Trab zons por'u dar ma da ðýn e den li gin te pe sin de ki Be le di ye ta ký - mý ný, son da ki ka lar da e cel ter le ri dök se ler de bol gol le sürk la se e dip, li der li ðin ge ri gel me si ni ve tek - nik di rek tör le ri nin de i fa de et ti ði gi bi 95. pu an la rý - ný hep bir lik te tek vü cut o la rak kut la dý lar. Sa kat lar dan Meh met To puz ve Gök han Gö - nül'ün i yi leþ me siy le Ay kut ho ca Wer der Bre men ve Pa ler mo ha zýr lýk maç la rýn da oy nat tý ðý dü ze ni de ne mek is te di ilk ya rý da. Or han Þam'a sað bek te for ma ve rip, ö nün de Gök han Gö nül'e þans ta ný dý. Meh met To puz da her za man ki ye ri nin ak si ne Cris ti an Ba ro ni'nin ya nýn da mü ca de le et ti. A ma bu sis tem iþ le me di. Or han Þam ak sa dý. Za man za man Be kir Ýr te gün i le bir bir le ri nin böl ge le ri ne dal dý lar. Gök han Gö nül'le u yu mu ya ka la yýp sað ka na dý kul la na ma dý lar. For vet te Se mih Þen türk de ha re ket li ol ma yýn ca bir tür lü po zis yon ü re te - me di sa rý la ci vert li ler. Ay kut Ko ca man da ha faz la da ya na ma dý. Se zer Öz türk ve Hen ri Bi en ve nu i le baþ la dý i kin ci ya rý - ya. Bu de ði þik lik ten son ra bam baþ ka bir Fe ner - bah çe var dý sa ha da. Mi ros lav Stoch'un 47. da ki - ka da er ken ge len go lü de ar ka daþ la rý ný a teþ le di. Doð ru kad ro da bir a ra da o lun ca bu coþ ku ga li - bi ye ti ge tir di. Gök han Gö nül'ün es ki me ka ný na geç me si ken di ve ta ký mý a dý na da ha fay da lý ol du. Sað bek te oy na yýp ö nün de ki boþ luk la ra de par at ma sý bu ka na dý da ha iþ ler ha le ge tir di. Sa kat - lýk tan ye ni çýk ma sý na rað men ba ya ðý ve rim li ol - du. Se zer Öz türk'ün a lý þýl mý þýn ö te sin de de fan sif or ta sa ha o la rak i yi bir gö rün tü çi zip, ge ri den top lu çý kýþ lar da ve o yu na top sok ma da be ce ri li ol ma sý ya nýn da ki le rin de ma ça tu tul ma la rý ný sað la dý. Hen ri Bi en ve nu de i le ri de sü rek li ha re - ket e din ce ge ri den ge len ar ka daþ la rý na ge niþ a - lan lar aç tý ve on la rý gol po zis yon la rý na sok tu. On lar da bun la rý çok i yi de ðer len dir di ler. F.Bahçe evinde konuk ettiði Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u 4-2 yenerek liderlik koltuðuna oturdu. FOTOÐRAF: A.A F.BAHÇE KADIKÖY'DE YENÝLMEYÝ UNUTTU SÜ PER Lig'de Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'u 4-2 ye nen Fe ner bah çe, Ka dý köy'de ye nil gi yi u nut - tu. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda lig de ki son mað lu bi ye ti ni se zo nu nun 22. haf - ta sýn da Bur sas por'a kar þý 4-2'lik skor la a lan sa rýla ci vert li e kip, bu ma çýn ar dýn dan çýk tý ðý 26 lig mü ca de le sin den 21 ga li bi yet, 5 de be ra ber lik çý - kar dý.ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a kar þý bu se zon Ka dý köy'de ki ü çün cü ma çý na çý kan sa rý-la - ci vert li ler, 26 maç lýk pe ri yot ta 21 ga li bi yet ve 5 be ra ber lik le top lam 68 pu an top la dý. Fe ner bah çe, be ra ber lik le ri se zo nun da Trab zons por (1-1), se zo nun da Be þik taþ (1-1), Ga la - ta sa ray (0-0) ve Bur sas por'a (0-0) kar þý a lýr ken, bu se zon Ma ni sas por i le (1-1) de be ra be re kal dý. 55 GOL AT TI, 12 GOL YE DÝ Sa rý-la ci vert li e kip, i ki se zon ön ce 24. haf ta da An - tal yas por ga li bi ye tiy le (1-0) baþ la dý ðý ye nil me di ði pe - ri yot ta 26 maç ta ra kip le ri nin fi le le ri ne 55 gol a tar ken, ka le sin de sa de ce 12 gol gör dü. Fe ner bah çe'ye ye nil - mez lik pe ri yo dun da Trab zons por, Ma ni sas por, Be - þik taþ, Es ki þe hirs por, Bu cas por, Ka ra büks por ve Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por gol at tý. Fe ner bah çe, sa ha sýn da ki son 26 lig ma çýn da en fark lý skor lu ga li bi - ye ti ni, ge çen se zo nun 33. haf ta sýn da An ka ra gü cü'nü 6-0 ye ne rek al dý. Sa rý-la ci vert li ler, Ka dý köy'de 1. haf - ta da Me di cal Park An tal yas por'u 4-0, 13. haf ta da da Bu cas por'u 5-2 gi bi fark lý skor lar la mað lup et miþ ti. CAN: STOCH'TAN AY NI GO LÜ YE DÝK Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por lu fut bol cu Can A rat, Fe ner bah çe'nin ken di le ri ni gö re bir kad - ro çý kar dý ðý ný be lir te rek, ''Fe ner bah çe gi bi bir ta - kým bi ze ön lem al ma ya ça lý þý yor sa, bu i yi yol da ol - du ðu mu zu gös te rir'' de di. Ýlk ya rý da ra ki be po zis - yon ver me dik le ri ni kay de den Can, þun la rý söy le di: ''Ý kin ci ya rý nýn ba þýn da, Stoch'dan ge çen se zon bu - ra da ye di ði miz go lün fo to ko pi gi bi gol ye dik. A - lex'in hiç po zis yo nu yok tu bel ki a ma o nu bir po - zis yon yal nýz bý ra kýn ca ta be la ya et ki e di yor. Bu ra - dan ba þý mýz dik, i yi fut bol oy na ya rak ay rý lý yo ruz.'' Beþiktaþ ligde 4'te 4 peþinde SÜPER LÝG'DEKÝ SON 3 MAÇINI KAZANAN SÝYAH-BEYAZLILAR BUGÜN GAZÝANTEP DEPLASMANINDA GALÝBÝYETÝ HEDEFLÝYOR. SÜPER Lig'de 5. haf ta nýn son ma çýn da bu gün dep las man da Ga zi an teps por i le kar þý la þa cak Be þik taþ, ga li bi yet se ri si ni sür dür me yi he def li yor. Es ki þe hirs por ye - nil gi siy le baþ la dý ðý se zon da da ha son ra ki maç la rýn da An ka ra gü cü (3-1), Bur sas - por (2-1) ve Me di cal Park An tal yas por'u (1-0) mað lup e den si yah-be yaz lý lar, Ga - zi an tep dep las ma nýn dan da 3 pu an la dö ne rek, 4'te 4 yap mak ve mil li maç lar ne de niy le ve ri le cek a ra ya mo ral li gir mek a ma cýn da. Haf ta i çin de U E FA Av ru pa Li gi'nde Ýn gi liz e ki bi Sto ke City kar þý sýn - da dep las man da þans sýz bir ye nil gi a lan ''Ka ra Kar tal lar'', ilk 4 haf ta yý pu an sýz geç tik ten son ra tek nik di rek tör de ði þik li - ði ne gi de rek To lu nay Kaf kas'ýn ye ri ne Ab dul lah Er can'ý ge ti ren Ga zi an teps por kar þý sýn da ga li bi yet he sap la rý ya pý yor. SAKATLAR OYNAMIYOR Si yah- be yaz lý e kip te sa kat lýk la rý sü - ren Be be, Er san A dem Gü lüm ve Al - me i da bu gün kü maç ta da for ma gi ye - me ye cek. Me di cal Park An tal yas por ma çýn da ye ni den sa kat la nan Ýb ra him To ra man'ýn da for ma giy me si zor. 10 Ey lül'de Es ki þe hirs por ma çýy la baþ la yan 24 gün lük zor lu pe ri yot ta Spor To to Sü per Lig ve U E FA Av ru pa Li gi'nde 7. ma çý na çý ka cak Be þik taþ, öð le den son ra yap tý ðýý an tren man la ha zýr lýk la rý ný ta - mam la dý ve dün ak þam sa at le rin de Ga - zi an tep'e git ti. Ka mil O cak Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak ma çý ha kem Ha lis Öz kah ya yö ne te cek. Sofuoðlu 19. sýrada tamamladý TÜRK mo to sik let çi Ke nan So fu oð lu, Mo to2 Ja pon ya Grand Prix'si ni 19. sý ra - da ta mam la dý. Ja pon ya'nýn Twin Ring Mo te gi Pis ti'nde ger çek leþ ti ri len ko þu ya 19. sý ra dan baþ la yan So fu oð lu, mü ca de - le yi yi ne baþ la dý ðý sý ra da bi tir di. Mo to2 Ja pon ya Grand Prix'si ni Ý tal yan pi lot An dre a I an no ne bi rin ci sý ra da ta mam - la dý. Ya rýþ ma da i kin ci li ði Ýs pan yol Marc Mehmet Aurelio son maçlarda çok formda. Mar qu ez, ü çün cü lü ðü i se Ýs viç re li Tho - mas Lu et hi el de et ti. Ge nel klas man da i - se Ýs pan yol Marc Mar qu ez 235 pu an la ilk sý ra da yer a lýr ken, Al man Ste fan Bradl 234 pu an la i kin ci ve 157 pu a na sa - hip Ý tal yan An dre a I an no ne de ü çün cü sý ra da bu lu nu yor. Mil li mo to sik let çi Ke - nan So fu oð lu i se bir ba sa mak ge ri le ye - rek 45 pu an la 17. sý ra da yer al dý. Nuri geleceðin yýldýzý olacak A MÝLLÝ TAKIM TEKNÝK DÝREKTÖRÜ HÝDDÝNK, "ONUNLA GURUR DUYUYORUM" DEDÝ. Guss Hiddink TÜRK Mil li Fut bol Ta ký mý Tek nik Di - rek tö rü Gu us Hid dink, Al man ya'da ye - ti þen i kin ci ve ü çün cü ku þak Türk ye - te nek le ri nin ol du ðu nu söy le di. Hid dik, ''Bild am Sonn tag'' ga ze te si ne ver di ði rö por taj da, ''Tür ki ye i le Al man ya ye te - nek ler ko nu sun da ra kip ler. Bu nu mü - ca de le yi na sýl gö rü yor su nuz'' þek lin de ki bir so ru ya ka þý lýk, ''Bu ö zel bir ya rýþ. Al - man ya'da ye ti þen 2. ve 3. ku þak ye te - nek ler var. Nu ri Þa hin ve Meh met E ki - ci gi bi genç ler biz den ya na ka rar ver di. Me sut Ö zil, Al man Fut bol Fe de ras yo - nu i çin'' þek lin de ko nuþ tu. Nu ri Þa hin'in ge le ce ðin yýl dý zý o la - ca ðý ný be lir ten Hid dink, Nu ri'nin Re al Mad rid'de oy nam sýn dan do la yý gu rur duy du ðu nu an cak ge liþ me si i çin Al - man ya'da kal ma sý ve da ha son ra Ýs - pan ya'ya git me si nin da ha i yi o la ca ðý ný dü þün dü ðü nü, Bo rus si a Dort - mund'da da ha faz la maç tec rü be si ka za na bi le ce ði ni kay det ti. Tek nik di - rek tör o la rak ne ka dar ça lý þa ca ðý yö - nün de ki bir so ru ya kar þý lýk da, ya kýn - da 65 ya þý na gi re ce ðin den do la yý ba zý bel ge ler dol dur du ðu nu, þim di res mi o la rak e mek li ol du ðu nu i fa de et ti. Nike'tan Galatasaray için özel reklâm filmi Rek lam kam pan ya sýn - da, ''U yu yan as la nýn bu se zon u ya na ca ðý'' fik - rin den yo la çý ký ldý. Ni ke fir ma sý, spon so ru ol du ðu Ga la ta sa ray i çin ö zel bir rek lam fil mi çek ti. Ye ni rek lam kam - pan ya sý nýn, ge çen se zon el de e di len so nuç la rýn bek len ti le ri kar þý la ma - ma sý ve ''u yu yan as la nýn bu se zon u ya na ca ðý'' fik - rin den yo la çý ký la rak kur gu lan dý ðý be lir til di. ''Ru hu nu or ta ya koy'' slo ga nýy la ha zýr la nan film de, Ga la ta sa ray lý fut bol cu lar Fe li pe Me lo, Ka zým Ka zým, Cey hun Gül se lam ve Sel çuk Ý - nan rol a lýr ken, o yun cu - la rýn Türk Te le kom A - re na'da ser gi le dik le ri per for mans la ka ra bu - lut la rý da ðýt ma ya ça lýþ - ma la rý dik ka ti çek ti. Cenk Dev rim U lu soy (solda) An tal ya'nýn Kaþ il çe sin de ki Hi da yet Ko yu'nda yeni bir rekora imza attý. Ulusoy'dan bir rekor daha CENK ULUSOY 87 METRELÝK DALIÞLA YENÝ BÝR REKOR KIRDI. MÝLLÝ spor cu Cenk Dev rim U lu soy, pa - let li sa bit a ðýr lýk ser best da lýþ ka te go ri - sin de 87 met re lik da lý þýy la dün ya re ko - ru kýr dý. Cenk Dev rim U lu soy, An tal - ya'nýn Kaþ il çe sin de ki Hi da yet Ko yu a - çýk la rýn da ser best da lýþ re ko ru de ne di. Dün ya Su al tý Kon fe de ras yo nu (CMAS) göz lem ci le ri nez din de da lýþ ya pan Cenk Dev rim U lu soy, 87 met re de rin li ðe 1 da ki ka 15 sa ni ye de u la þýr ken, i niþ-çý kýþ sü re si top lam 2 da ki ka 28 sa ni ye o la rak kay de dil di. Da ha ön ce ki re ko run 86 met re i le Ý tal yan Ho mar Le u i ci'ye a it ol - du ðu be lir til di. Re kor de ne me si ni iz le - yen ler a ra sýn da CMAS Baþ kan Yar - dým cý sý I van Nyi di, CMAS Spor Ko mi - te si Baþ ka ný Xa vi er Du ran, Tür ki ye Su - al tý Spor la rý Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ýn ký - lap Ob ruk i le spor cu nun an tre nö rü Le - vent U cu zal de yer al dý. U lu soy, dün de pa let siz ip des tek li 80 met re da lýþ ta, dün ya re ko ru kýr mýþ tý.

15 Y OTOMOBÝL 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar To yo ta Pla za lar To yo ta ný zý ký þa ha zýr lý yor ntoyota, 1-31 E kim ta rih le ri a ra sýn da yak la þan kýþ þart la rý na ha zýr lýk a ma cýy la bütün To yo ta kul la - ný cý la rý ný a van taj lý ser vis gün le rin den ya rar lan ma ya dâ vet e di yor. Ký þa ha zýr lýk gün le rin de To yo ta Pla - za lar da mo del ve yýl ay rý mý ya pýl ma dan bütün To - yo ta la ra üc ret siz check-up hiz me ti nin ya ný sý ra bir çok ca zip fýr sat da bir a ra da su nu lu yor. E kim a yý bo yun ca sü re cek kam pan ya i le To yo ta kul la ný cý la rý üc ret siz check-up ve par ça i le iþ çi lik in di rim le ri nin ya ný sý ra bir çok a van taj dan ya rar la na bi li yor. Mer ce des ten halk o to büs le ri ne ö zel ran de vu nmercedes-benz Türk, þe hi ri çi o to büs pa za rý nýn en ö nem li tem sil ci le rin den o lan halk o to büs çü le ri i çin ö zel bir hiz met su nu yor. Þir ket, Ýs tan bul i li sý - nýr la rý i çin de 6 a det yet ki li ser vi si i le 7 gün 24 sa at halk o to büs çü le ri ne ser vis hiz me ti su nu yor. Mer - ce des-benz Türk, 7/24 A çýk Ser vis Hiz me ti nin ya - ný sý ra, 2009 yý lýn dan bu ya na hiz met ve ren Mer ce des-benz Ý le ti þim Hat tý i le de 365 gün 24 sa at A cil Yol Yar dým Hiz me ti su nu yor. VOL KI CAR ih ra ca tý tam gaz nprojesý, ge liþ tir me ça lýþ ma la rý ve ü re ti mi, Tür ki - ye nin ral li ef sa ne si Vol kan I þýk ta ra fýn dan ger çek - leþ ti ri len saf kan ya rýþ o to mo bi li VOL KI CAR, Türk - me nis tan dan son ra þim di de Mol do va ya ih raç e di - li yor. Tür ki ye nin ilk öz gün ya rýþ o to mo bi li VOL KI - CAR ý u lus lar a ra sý mar ka ha li ne ge tir me yo lun da hýz lý ve e min a dým lar a tý yor. Vol kan I þýk, A ðus tos a - yýn da Türk me nis tan a gön de ri len 11 a de din ar dýn - dan Mol do va ya da 10 a det VOL KI CAR ih raç et tik le - ri ni a çýk la dý. Ma yýs a yýn da ki ta ný tý mýn dan i ti ba ren VOL KI CAR i çin yurt dý þýn dan ta lep gel me ye baþ la - dý ðý ný söy le yen Vol kan I þýk, ü re tim de ön ce li ðin V1 Chal len ge a ve ril di ði ni ar dýn dan da ilk ih ra ca týn Türk me nis tan a ya pýl dý ðý ný be lirt ti. VOL KI CAR la ra Do mi nik ve Ý ran gi bi çok fark lý coð raf ya lar dan ta lep - ler gel di ði nin al tý ný çi zen I þýk, yýl da 60 a det VOL KI - CAR ü ret me yi he def le dik le ri ni ve bu gün i ti ba riy le 47 a det lik ü re ti me u laþ týk la rý ný di le ge tir di. I su zu Ga zi an tep tey di nküçük o to büs ten pick-up a, kam yon dan kam - yo ne te ka dar ge niþ a raç seg men ti ne sa hip A na do - lu I su zu; Ga zi an tep Or ta do ðu Fu ar Mer ke zi nde ki A u to Show 2011 O to mo bil ve Ti ca rî A raç lar Fu a - rý nda Ga zi an tep Ba yii Öz dic le O to mo tiv i le boy gös ter di. I su zu, fu ar da No vo Lux, No vo Ci ti, NPR 3D, NPR 10, NNR Long, 4x2 D-Max i le 4X2 D-Max Li mi ted E di ti on mo del a raç la rý ný ser gi le di. Pi rel li den za fer npýrellý, mo tors por la rý dün ya sý nýn en pres tij li or ga ni zas yon la rýn dan bi ri o lan 24 sa at lik Le Mans ya rýþ la rý na dam ga sý ný vur du. Su zu ki-sert ta ký mýy la gir di ði mü ca de le den ga lip çý kan ve 24 Ho urs of Le Mans 2011 i ka za nan Pi rel li Di ab lo Su per bi ke las - tik le ri i le ya rý þan Ka wa sa ki-src ta ký mý ol du. RECEP BOZDAÐ 4x4 SUV dün ya pa za rý 2005 ten be ri hýz la bü yü yor dün ya pa zar la rý nýn de ði þi mi ne a yak uy du ru yor. Mar ka nýn u lus la r a ra sý he de fi ne uy gun o la rak, ye ni pa zar lar ka zan ma yý a maç lý yor Ce nev re O to mo - bil Fu a rý nda ilk dün ya gös te ri mi i le ta ný tý mý ya pý la cak o lan 4008, 2012 ilk ba ha rýn dan i ti ba ren ilk e tap ta Av - ru pa dý þýn da u lus la r a ra sý pa zar lar da sa tý þa su nu la cak. Ek sik siz 4x4 a raç ga mý Bu ye ni 4X4 SUV i le, Pe u ge ot 4x4 müþ te ri le ri nin fark lý bek len ti le ri ne uy gun a raç ar zý ný ta mam lý yor. 408 güç lü ki þi li ði i le u lus la r a ra sý pa zar lar da, hem ön - ce den her ze mi ne uy gun bir a ra ca sa hip o lan müþ te ri - le ri hem de bi nek ve ya tek ha cim li a raç la ra al ter na tif o luþ tu ra cak, eð len ce i le e þan lam lý o lan bir a raç a ra yý - þýn da o lan kit le le ri he def li yor. Av ru pa da i se a raç ö zel - lik le çok iþ lev li kul la ný ma uy gun bü yük lük ve he sap lý ya kýt tü ke ti mi i le sað lam ve di na mik gö rü nü þe du yar lý müþ te ri le ri he def li yor ve 3008 e ve geç ti ði miz gün ler de pi ya sa ya su nu lan HYbrid4 ver si yo nu na ek o la rak 4008, kom pakt SUV seg ment le ri hýz la bü yü yen pa zar la rýn fark lý bek len ti le ri ne ce vap ve ri yor. Ken di ne öz gü tarz PSA Mit su bis hi iþ bir li ði nin mey ve si o lan 4008, Pe u ge ot Mar ka sý nýn ye ni ta sa rým kod la rý ön ýz ga ra ve ya LED gör sel im za lý far la rýn öz gün çi zi min de a kýl - lý ca uy gu lan dý. Ön de, LED li gün düz far la rý çiz gi si far la rý üst ten sa rar ken, üç kýr mý zý pen çe ar ka lam ba - la rý bi çim li yor. Iz ga ra ta sa rý mý, ka sa al tý ko ru ma lar ve jant la rýn so fis ti ke çi zi mi i le gö ze çar pan bü yük las tik - le ri i çi ne a lan ge niþ ça mur luk ka pak la rý i le a ra cýn ma - ce ra cý ki þi li ði vur gu la ný yor. Ön ka put ve ar ka ça mur - lu ða ka dar u za nan ve bu ra da stop blo ðun dan ge ze rek a þa ðý doð ru i nen ka sa çiz gi si, 4008 in hem sað lam hem de di na mik gö rü nü mü nü vur gu lu yor. Çok yön lü bir SUV KISMEN 4007 den a lý nan 4008 in plat - for mu nun u zun lu ðu, ön ve ar ka din gil çý kýn tý la rý nýn a zal týl ma sý i le (-30 cm) ký - sal týl dý. Bü yük aks me sa fe si ve ge niþ las tik iz le ri ön ve ar ka kol tuk lar da o - tur ma a la ný ge niþ li ði ni ga ran ti le mek ü ze re ko run du. Ö zel lik le ri ve 1,63 met re yük sek lik i le 4,34m u zun luk, 1,80 met re ge niþ lik sað la yan dýþ bo - yut la rý 4008 i ö zel lik le çok yön lü ký lý - yor. Kom pakt lý ðý ve fe rah lý ðý þe hir i - çin de gün lük kul la ným da hil, ö zel lik le ta til ve ho bi a maç lý kul la ným la ra uy - gun bir a raç ha li ne ge ti ri yor. 1 de po ben zin i le Av ru pa dan Or ta do ðu ya Pe u ge ot, Tür ki ye de ilk de fa ger çek leþ ti ri len bir ya kýt tü ke tim tes ti ne im za at tý. Pe u ge ot, ben zin li mo tor la - rý nýn ve rim li li ði ni ve ya kýt e ko no mi si ni Tür ki ye yol þart - la rýn da is pat et mek i çin Vol kan I þýk A ka de mi i le yo la çýk tý. Bu yol cu luk ta Pe u ge ot nun D Seg men ti nde ki ye - ni mo de li 508 kul la nýl dý. Pe u ge ot lt VTi 120 hp A u to6r, bir de po ya kýt ve 100 ki lo met re de or ta la ma 4,7 lit re lik tü ke tim de ðe ri i le E dir ne den Ha tay a 1531 ki lo met re yi ge ri de bý ra ka rak Av ru pa yý Or ta do ðu ya bað la dý. Se ya hat bo yun ca To tal Ex cel li um ben zi ni ve To tal Qu artz I ne oecs 5W-30 mo tor ya ðý kul la nýl dý. E lek tro nik kon trol lü 4x4 ak tar ma sis te mi ARACIN 4x4 ver si yo nun da, sü - rü cü üç ak tar ma sis te mi a ra sýn - dan se çim ya pa bi li yor: 2WD i - ki te ker lek ten çe kiþ li, 4WD dört te ker lek ten çe kiþ li ve LOCK 4x4 ki lit le me sis tem le ri. 4x4 ak tar ma tü rü 4008 sa týþ la - rý nýn % 80 in den faz la sý ný o luþ - tu ra ca ðý tah min e di li yor. Hat ta Pe u ge ot nun ye ni 4x4 SUV u Av ru pa da hil ba zý böl ge ler de sa - de ce 4x4 ver si yo nuy la müþ te ri - nin be ðe ni si ne su nu la cak. Dört mo tor se çe ne ði BENZÝNLÝ 1,6 lt, 116hp / 152 Nm, 5 i le ri ma nu el; 2,0 lt, 150hp / 198 Nm, 5 i le ri ma nu el ve ya CVT Di zel HDi: 1,6l HDi FAP, 112hp / Nm, o ver bo ost i le 6 i le - ri ma nu el; 1,8l HDi FAP 150hp / 300 Nm, 6 i le ri ma nu el Av ru - pa da 4008 i ki di zel HDi mo tor se çe ne ði i le su nu la cak. Di ðer ül - ke ler de, a raç da ha u yum lu mo - tor þan zý man grup la rý i le sa tý þa su nu la cak. 1,6l ben zin li ve di zel HDi mo tor se çe nek le ri i le 4008 sý ný fý nýn en i yi per for mans la rýn - dan bi ri ni ser gi li yor. Chev ro let a sýr lýk ol du 3 KA SIM 1911 ta ri hin de Lo u is Chev - ro let ve Wil li am C. Du rant ta ra fýn dan ku ru lan Chev ro let Mo tor, geç ti ði miz yüz yýl i çe ri sin de bir A me ri kan i ko nu ha li ne gel di. Chev ro let, 100. ya þý ný; gör kem li bir þe kil de kut la dý Ey - lül 2011, Bern- Lo u is Chev ro let nin do ðum ye ri o lan Bern de (Ýs viç re) ya - pý lan 100. yýl kut la ma la rý çer çe ve sin de ar týk klâ sik sta tü sün de o lan Chev ro let mo del le riy le ta ri hî yer ler de de ne me sü rüþ le ri nin ya ný sý ra, ye ni mo del ler Chev ro let Volt, Ca ma ro, Cru ze Hatc - hback ve Ye ni A ve o 1.3 di zel i le de per for mans sü rüþ le ri ger çek leþ ti ril di. Ta ný tý mý ya pý lan ye ni mo del ler a ra - sýn da; ef sa ne vî Chev ro let iz le ri ni ta þý - yan Ca ma ro, Yý lýn Çev re ci O to mo bi - li ö dü lü nü a lan e lek trik li Volt, 1.3 di - zel mo de li i le E kim a yýn da Tür ki ye ye ge le cek o lan Ye ni A ve o i le Chev ro let Cru ze un 2012 yý lý ilk çey re ðin de pa - za ra su nu la cak hatc hback ve se dan 2.0 di zel mo del le ri de yer al dý yýl kut la ma sý nýn gu ru ru nu ta þý - dýk la rý ný söy le yen Chev ro let Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Tol ga At ma ca, 100 yýl lýk de ne yim ve bi ri ki min gü cü nü ar ka sý na a la rak, bir bi rin den fark lý bir - çok o to mo bi li ü re ten Chev ro let o la - rak, ge le cek za man lar da da i ko nik ve ye ni lik çi o to mo bil ler ü ret me ye de vam e de ce ðiz. Tü ke ti ci nin ö zel is tek ve bek len ti le ri ne pa ra lel o la rak ge liþ ti ri - len mo del le rin ya ný sý ra, gü nü mü zün vaz ge çil me zi o lan çev re dos tu o to mo - bil ler ge liþ tir me yi sür dü re ce ðiz yý lý, sa de ce 100. yý lý mý zý kut la dý ðý mýz ö zel bir yýl de ðil. Bu yýl ay ný za man da Tür ki ye ve Av ru pa da pek çok ye ni mo de lin lans ma ný ný ger çek leþ tir di ði - miz bir yýl de di. Chev ro let nin Tür ki - ye de ki sa týþ hac mi nin ge niþ le me si ne de ði nen At ma ca, 2007 den bu ya na hýz lý bü yü me mi zi sür dü rü yo ruz. Gel - miþ ve ge le cek ye ni mo del ler i le he de fi miz, Chev ro let yi da ha üst po zis yon la - ra ta þý mak týr de di. Þeh re ye ni Sko da Ci ti go i le gi di lir! SKO DA zen gin ü rün yel pa ze si ne 6. a raç o la rak Ci ti go yu ek li yor. Mar ka nýn bü yü me stra te ji sin de ö nem li bir rol oy na ya cak be lir ti len Ci ti go, kü çük a raç sý ný fýn da þeh rin a kýl lý sý o la rak ta ným la ný yor. Sko da ta ra fýn dan kü çük a raç seg men tin de pi ya - sa ya su nul ma ya ha zýr la nan Ci ti go, gü ven lik ö zel - lik le ri, ta sa rý mý, e ko no mik mo tor la rý, çe vik li ði ve kul la ným per for man sý i le þe hir tra fi ði ni eð len ce li bir ha le dö nüþ tü re cek. Ö zel o la rak ta sar la nan far la rý, krom ön ýz ga ra sý i le ha fý za la ra ka zý nan Sko da gö rün tü sü ne sa hip Ci ti go, 2011 yý lý so nun - da Çek Cum hu ri ye ti, 2012 yý lý yaz ay la rýn da i se Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun du ðu bir çok Av - ru pa ül ke si pa za rýn da boy gös te re cek. Dü þük ya - kýt tü ke ti mi, uy gun fi ya tý ve dü þük ba kým ma li - ye ti i le a na he def kit le si genç sü rü cü ler o lan Ci ti - go, 356 cm bo yu, 165 cm ge niþ li ði ve 148 cm yük - sek li ði i le sý ný fýn da ki en kü çük a raç lar dan bi ri ol - ma sý na rað men ge niþ bir iç ha cim su nu yor. 4 ki - þi lik yol cu ka pa si te si ne sa hip Ci ti go nun 251 lit re o lan ba gaj ha ci mi, ar ka kol tuk la rýn ya tý rýl ma sýy la 951 lit re ye ka dar çý ka bi li yor. Gü ven lik do na ným la - rý a ra sýn da yer a lan sü rü cü ve ön yol cu gö ðüs ka - fe si ve baþ yan ha va yas týk la rý nýn bu lun du ðu ilk Sko da mo de li ol ma ö zel li ði ne sa hip Ci ti go, city sa fe dri ve fren sis te mi yar dým cý sý do na ný mý i le de dik kat çe ki yor.

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y TELEVÝZYONDA YAYINLANAN DÝZÝLER TÜRK AÝLE YAPISINI YOZLAÞTIRIYOR. DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. Yer li ler: A ma zon dan o to yol geç me sin BO LÝV YA DA yer li ler, hü kü me - tin A ma zon Or man la rýn dan geç - me si plan la nan o to yol pro je si ni pro tes to e di yor. Pro je nin dur du - rul ma sý i çin baþ þe hir La Paz a doð ru A ðus tos a yýn da yü rü yü þe ge çen yer li ak ti vist le rin pro tes to gös te ri si nin, po li sin ge çen haf ta ki þid det li mü da ha le si so nu cun da sek te ye uð ra ma sý nýn ar dýn dan, yüz ler ce ki þi yi ne yol la ra dö kül dü. La Paz a yak la þýk 200 ki lo met re u zak lýk ta ki Qu i qu i bey þeh rin den yü rü yüþ le ri ne de vam e den pro - tes to cu la rýn, baþ þeh re E kim a yý or ta la rýn da var ma yý he def le dik le ri bil di ril di. La Paz / aa ABD, ma den ya tak la rý i çin mi Af ga nis tan da? JE O LOG LAR, Af ga nis tan ýn gü ne yin de ki çöl - de, yak la þýk bir mil yon ton, a ra la rýn da lan - tan, ser yum ve ne o dim yum gi bi en der e le - ment le rin bu lun du ðu ma den ya ta ðý tesbit et ti ler. sci en ti fi ca mer ci an.com web si te si nin be lirt ti ði ne gö re, bu ke þif ler le Af ga nis tan ýn en der bu lu nan ye ral tý zen - gin lik le ri ne sa hip ül - ke ler sý ra ma la sýn da al týn cý sý ra ya yer leþ ti. A me ri kan Je o lo jik A - raþ týr ma ku ru lu þun da (USGS) gö rev li bi li m a dam la rýn dan Ro bert Tuc ker, ký sa sü re ön - ce keþ fe di len ve mo dern tek no lo ji ler de kul - la ný lan e le ment le rin bu lun du ðu bu ma den ya tak la rý nýn, þu an ki tü ke tim gö zö nü ne a lýn - dý ðýn da dün ya nýn 10 yýl lýk ih ti ya cý na ye te bi - le ce ði ni be lir te rek, bu tes bi tin böl ge de sa de - ce üç gün lük ke þif te ya pýl dý ðý ný, do la yý sýy la a sýl mik ta rýn çok da ha bü yük o la bi le ce ði ne i þa ret et ti. Ke þif sü re si nin sý nýr lý ol du ðu nu ve ya ta ðýn Af ga nis tan-pa - kis tan sý ný rý nýn gü ne - yin de ki son de re ce teh li ke li böl ge de bu - lun du ðu nu be lir ten Tuc ker, Bu ra da yap - tý ðý mýz ke þif, ha ya - tým da ki en teh li ke li iþ ti ki lo luk kur þun ge çir mez ye - lek le yü rü mek çok zor du di ye ko nuþ tu. A - me ri ka lý je o log la rýn bu böl ge de ki ke þif le ri, ABD nin Ka bil Bü yü kel çi li ði nde ka mu o yu - na a çýk la nan USGS nin 2 bin say fa lýk Af ga - nis tan ýn bü yük ma den zen gin li ði ra po run - da da di le ge ti ril di. Ankara / aa Diziler yozlaþtýrýyor DÝN-BÝR-SEN Ýl Baþ ka ný Mus ta fa I þýk, te le viz yon lar da ya - yýn la nan di zi le rin Türk a i le ya pý sý ný yoz laþ týr dý ðý ný söy le di. De ðer yar gý la rý nýn gi de rek kay bol du ðu nu ve ev li lik ku ru mu nun za yýf la dý ðý ný be lir ten I þýk, ba zý in - san la rýn di zi ler de ki ka rak ter ler le bü tün le þip ha - yat tarz la rý ný on la ra gö re þe kil len dir me ye baþ la - dýk la rý ný i fa de et ti. Ö zel lik le er gen lik dö ne min - de ki ço cuk la rýn rol mo del o la rak a i le den gö re - me di ði bir ta kým has let le ri di zi kah ra man la rýn - dan al dý ðý ný i fa de e den I þýk, Dý þa rý da sa kýn dý ðý - mýz ha ram un sur la rý e vi mi zin i çe ri sin de gör - mek ten ra hat sýz ol mu yor sak ruh bü tün lü ðü mü zün bo zul ma ma sý müm kün de ðil dir de di. A i le de mu hab be tin kuv vet len me si - nin bir þar tý nýn da ha ram dan sa kýn mak ol du ðu na i þa ret e - den Mus ta fa I þýk, Hal böy le Mus ta fa I þýk o lun ca eþ le rin ka nal lar da kar þý la rý na çý kan her di zi ve ya fil - me has sa si yet gös ter mek si zin a lâ ka dar ol ma sý, ma ne vî bü - tün lük le ri ne, yu va da ki hu zur, be re ket ve fey ze en gel o - lur di ye ko nuþ tu. Di zi fur ya sý i le her tür lü a i le i çi þid det, al dat ma, i ha net ve bo þan ma la rýn nor mal - miþ gi bi gös te ril di ði ni a çýk la yan I þýk, Di zi fur - ya sý geç mi þe du yu lan öz le mi art tý rýp, ge le ce ðe da ir u mut la rý yok e di yor. De ðer yar gý la rýn dan u zak ye ti þen ne sil ler bir çok psi ko lo jik so run la kar þý kar þý ya ka lý yor. Biz ler kah ve nin kýrk yýl lýk ha tý rý ný a i le i çi mu hab bet ler de ya þa mak is ti yo ruz. Di zi le rin ev le ri miz de mi sa fir o lup baþ kö þe ye o tur - ma sý ye ri ne eþ le rin ve ço cuk - la rýn gü zel has let le ri ve ör nek a i le ya þan tý la rý i le bü tün leþ - me le ri ni is ti yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Adana / cihan Ca ret ta ca ret ta la ra uy du ta ki bi DAL YAN De niz Kap lum ba ða la rý A raþ týr ma Kur tar ma ve Re ha bi li tas - yon Mer ke zin de (DE KA MER) te da vi - le ri ta mam la nan 5 ca ret ta ca ret ta, uy du ta kip ci ha zý ta ký la rak de ni ze bý ra kýl dý. DE KA MER So rum lu su Pa - muk ka le Ü ni ver si te si (PA Ü) Fen Fa - kül te si Bi yo lo ji Bö lü mü Öð re tim Ü - ye si Doç. Dr. Ya kup Kas ka, son bir yýl i çe ri sin de 11 ca ret ta ca ret ta nýn uy du ta kip ci ha zý ta ký la rak ta biî or ta mý na sa lýn dý ðý ný söy le di. Kas ka, de niz kap lum ba ða la rý nýn göç yol la rý nýn be lir len me si a çý sýn dan uy du ta kip ci ha zý ta kýl ma sý nýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý Þu be Mü dü rü Be kir Er do ðan da, böl ge de 20 yýl dýr de niz kap lum ba - ða la rý nýn iz len me si ne ve ko run ma - sý na yö ne lik ça lýþ ma lar yü rü tül dü - ðü nü i fa de e de rek, Bu ça lýþ ma lar gös te ri yor ki ci va rýn da o lan yu va sa yý sý ný, son ya pý lan ça lýþ ma - lar la le re ka dar çý kar dýk. Bu da de niz kap lum ba ða la rý nýn ö - nem li o ran da po pü las yo nu nun ar tý - þý na kat ký sað la dý ðý mý zý gös ter - mek te dir di ye ko nuþ tu. Muð la / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı