A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR"

Transkript

1 Bütün projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimarlar Odası nın yürürlükte bulunan ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve meslek kurallarına uygun olarak yapılacak ve teslim edilecektir. A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR Mimari projelerin düzenlenmesinde, her safhada belirtilen hususlar ile birlikte, aşağıda belirtilen genel esaslara uyulacaktır. belirtilir. 1. Pafta ölçüleri, Ek-1 de yer alan çizelgede belirtildiği şekilde oluşturulur. İdare tarafından uygun görülenler dışında sayfalar halinde proje düzenlenmez ve projeler ciltlenemez. 2. Planlar, her paftada aynı bakış yönünde yerleştirilir. Seçilen koordinat sistemi, mimari, statik ve tesisat projelerinde aynen ve aynı yönde kullanılır; böylece paftalar arasında uyum sağlanır. 3. Plan paftalarında dış ölçü çizgileri, yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde yapı dış yüzüne yakın tertiplenir. İç ölçü çizgileri, çok sayıda mahalden geçecek şekilde ve kesintisiz düzenlenir. 4. Görünüşler, esas girişin bulunduğu görünüşten başlayarak, saat yönünde ayrı paftalarda veya aynı paftada sıra ile yer alır. 5. Plan, kesit, görünüşler ile detaylandırılacak yapı elemanları ve bölümleri, tip ve sayılarına göre harf veya numaralandırılır ve bunlar projenin her safhasında aynen kullanılır. 6. Her paftanın sağ alt köşesi, pafta katlandığında en üstte kalacaktır. Bu bölümde projeye ait hiçbir çizgi bulunmamalıdır. Projenin tanıtma bölümü olan bu kısımda; - Yapının adı, - Paftanın ait olduğu yapı bölümünün adı, ölçek, pafta numarası, toplam pafta sayısı, varsa revizyon sayısı, - Paftanın mimari projeye ait olduğu, - Müellif mimar veya mimarların, varsa mimari büronun isimleri, diploma ve oda sicil numaraları, vergi numaraları, sözleşmede yazılı adresleri ve imzaları, - Paftaların çizim ve değişim tarihleri, Paftaların uygulanmasında proje safhası ile ilgili genel olarak; - Avan proje safhasında, Ölçek 1/ /Toplam pafta sayısı 002/Toplam pafta sayısı - Kesin proje safhasında, Ölçek 1/ /Toplam pafta sayısı 002/Toplam pafta sayısı 1

2 - Uygulama projesi safhasında, Ölçek 1/50 001/Toplam pafta sayısı 002/Toplam pafta sayısı Ölçek 1/20-1/1 001/Toplam detay pafta sayısı 002/Toplam detay pafta sayısı gibi numaralar kullanılır. Ancak bazı yapıların boyutlarının, pafta boyutlarına göre büyük olması durumunda, yukarıda belirtilen ölçekler, idarenin iznine bağlı olarak değiştirilebilir. Ayrıca, projenin antet kısmında, idarenin tercihine göre, yapı ya da vaziyet planı küçük ölçekte çizilir ve şablon olarak kullanılır. Bu şablon üzerinde, paftanın ait olduğu yapı ya da kat, kesit yeri veya görünüş belirtilir. En altta onay için yer bırakılır. 1. AVAN PROJE Avan proje; belirli bir konunun, idare tarafından sağlanan kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine, fikir projesi yarışması ile elde edilmiş ise bu proje hakkındaki jüri tavsiyelerine uygun çözüm getiren ve İdare tarafından başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/200 ölçeğinde düzenlenen projedir. Avan projede; vaziyet planı, kat planları, çatı planı, yeterince yapı ve arazi kesitleri ile görünüşler bulunur. Tip proje olmadığı durumda avan projeye mimari proje raporu da eklenir. İdare tarafından, birden fazla proje önerisi istendiğinde, her öneri için ayrı maliyet ve fonksiyona yönelik proje raporu hazırlanacaktır. Avan proje safhasına ait projeler ve raporları İdareye 2 (iki) kopya halinde teslim edilecektir. Bunun yanı sıra İdarenin istekleri doğrultusunda ve belirlenen ölçeklerde, perspektif ve maket gibi projeyi tanıtmayı amaçlayan üç boyutlu çalışmalar animasyon videosu ve benzeri bilgi ve belge istenebilecektir Vaziyet Planı 1. Genel olarak 1/500 ölçekli çizilir. 2. Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir. 3. Mevcut durum (binalar, arazi ve yapı yaklaşma sınırları, yollar, yeşil örtü vb.), imar hatları, teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üst üste ve farklı tekniklerle çizilir. Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. ile teklif blokları ve korunmayan kısımlar belirtilir. Paftanın bir köşesinde, bu gösterim şekline ait bir lejant yer alır. 4. Aynı bloklar harflendirilir veya numaralandırılır. Blokların her biri, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle gösterilir. 5. Blokların kat adetleri, gabarileri, zemin oturma alanları (m2) yazılır. Paftalarının uygun bir yerinde toplam inşaat alanına ait bilgiler mutlaka verilir. 6. Blokların; yol ve komşu hudutlara ve korunacak diğer binalara uzaklıkları eksiksiz olarak ölçülendirilir. 7. Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, şev, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tankı yerleri ve 2

3 gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına, ayırt edilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot (tabi zemin kotu) yazılır. 8. Bina esas giriş katı bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre, birbirine uyumlu şekilde kotlandırılır. Ayrıca ±0.00 kotunun altına, bu kotun plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece ±0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Binalar birden fazla ise, her bina bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilir. Bu kotlar, plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir. 9. Mevcut sınırlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı değişikliği söz konusu ise; girişlerin, mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı düşünülür ve vaziyet planında belirtilir. 10. Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili en az iki siluet çizilir. 11. Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm hafriyatın yaklaşık toplamı m3 olarak yazılır. 12. Yollar, tretuvarlar, bahçe ve istinat duvarları gibi çevre düzenlemesine ait detaylar uygun ölçekte çizilen kesit ve görünüşlerle pafta üzerinde gösterilir Planlar 1. İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır. 2. Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır. Her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir. 3. Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru; 1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide cephe hareketleri, 3. çizgide taşıyıcı akslar olmak üzere düzenlenir. 4. Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına yazılır. 5. Blok içlerinde enine ve boyuna birer ölçü çizgisi geçirilir. 6. Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönleri gösterilir. 7. Dilatasyonlar her katta gösterilir. 8. Her mahallin içine mahal numarası, isim ve gerçekleştirilen net m2 alanı yazılır. 9. Modüller ve inşaat aksları belirtilir. 10. İnşaat elemanları, kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile çizilir, gerekirse içleri koyulaştırılır. 11. Pano camlı bölme vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir; şematik açıklamalar yapılır. 12. Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlara uygun olarak tefriş edilir. Makine yerleşimi yapılıyorsa, makineler işleyişlerine uygun olarak yerleştirilir, çalışma alanları belirlenir, numaralandırılır ve paftanın bir köşesinde bu numaralara uygun olarak makine adları yazılır. 13. Esas girişe ait bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilerek, diğer döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler ayrı ayrı yazılır. Diğer tüm girişler isimlendirilir ve ±0.00 kotuna göre kotlandırılır. 14. Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların eğimleri, başlangıç ve bitiş noktaları ile bu noktaların kotları yazılır. 15. Asansör ve monşarjlar istenilen kapasiteye göre ve m2 alanı yazılarak belirtilir. 16. Zemin kat planlarında, yakın çevre tanzimi (tretuar, bağlantı yolları, giriş platoları, beton ve çim alanlar vb.) gerektiği kadar işlenir. Kuranglezlerin görüşleri çizilir. 17. Asma tavan yapılması gerekli mahaller, mahal altına yazılarak belirtilir. 18. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz olarak gösterilir. 19. Kapıların açılış yönleri belirtilir. 3

4 20. Kat planları uygun olan 1/50, 1/20 ve 1/10 ölçeğinde ve o ölçeğin çizim tekniği ile çizilir. Tüm kat planlarında tefriş ve yapı elemanları gösterilir. Bütün iç ve dış ölçüler ile mahal numaraları verilir. 21. Plan paftalarının yanına, maliyet tavanına ve bundan sonraki proje dönemlerindeki kararlara esas olmak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir bir mahal listesi, kolayca izlenebilir düzende verilir. Birim fiyat ve rayiçlerde yer almayan malzemelerin prospektüsleri belirlenir. 22. Değişik her tür mimari sistemi (strüktür, detay, malzeme vb.) gösteren, bu sistemin diğerlerine tercihini ve maliyetini belirten mukayeseli rapor ve şemalar hazırlanır ve İdarenin onayına sunulur. Bu konularda yapılan mukayeselerin yeterli görülmemesi halinde, başka sistemler için yeni mukayese raporları hazırlanır Kesitler 1. Birbirine dik en az iki kesit çizilir. Kesitler, mutlaka merdivenden ve yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçilir. 2. Yapının inşaat ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır. 3. Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 alınarak, bütün farklı yükseklikteki döşemeler buna göre kotlandırılır. 4. Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir. Düşük döşemeler ve asma tavan yapılan yerlerde kaba döşeme üstünden olmak üzere kat yüksekliği ayrıca ölçülendirilir. 5. Pencere altları ve radyatör boşlukları belirtilir. 6. Giriş saçakları, eğimleri, örtü malzemeleri gösterilir. 7. Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyorsa sistemi hakkında açıklama yapılır. Zemin suyu minimum ve maksimum kotları gösterilir. Yapılması öngörülen yalıtım açıklanır. Kuranglezler çizilir. 8. Tabi zemin çizgisi nokta nokta veya çizgi çizgi, teklif zemin çizgisi devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait kotlandırma eksiksiz olarak yapılır. 9. Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa malzeme açıklaması yapılır. 10. Çatı eğimi ve örtü malzemesi ile dere kesitleri belirtilir. Malzeme açılımları yazılır. Dereler, mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar kotlandırılır. 11. Kat döşeme, duvar ve tavan malzeme açılımları verilir. 12. Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar çizilir Görünüşler 1. Yapı, tek blok ise dört görünüşü çizilir. Birkaç bloktan oluşuyorsa yapının mimarisini en iyi ifade edecek şekilde görünüş sayısı çoğaltılır. 2. Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez. 3. Tabi zemin çizgisi nokta nokta veya çizgi çizgi, teklif edilen zemin çizgisi devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır. 4. Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları, kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır. 5. Görünüşlerde, kesit ve planlardan intikal eden yapı elemanlarının farklılık göstermemesi sağlanır. 6. Kullanılan cephe kaplama malzemesi ile çatı örtüsü malzemesi yazılır. 7. Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri vs. gösterilir Çatı Planı 4

5 Çatı eğimleri, su toplama yerleri, tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar ve çatıya çıkış delikleri, çatı iç konstrüksiyonunu da gösterecek şekilde hazırlanır. Gerekli kotlandırma ve açıklamalar yapılır Mimari Rapor Bu raporda, İdare tarafından verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi ve fonksiyonel inşaat tatbikatı gereği seçilen inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile maliyet tavanına uyum yönünden getirilen çözüm hakkında geniş bilgi verilir. Isı, ses ve su yalıtımları, güneş tedbirleri ve özellik gösteren tesis ve cihazlar için açıklamalar yapılır. Seçilen modüller ve taşıyıcı akslar hakkında bilgi verilir, gerekçesi açıklanır. Çözümün birden fazla oluşu halinde, önerilerin iyi ve/veya kötü yanları mukayese edilir ve tercih sebepleri açıklanır. 2. KESİN PROJE Kesin proje; İdare tarafından onaylanan avan projenin, başka bir ölçek istenmediği takdirde, 1/100 ölçeğinde düzenlenerek, yapı elemanlarının tümünün kesin olarak ölçülendirildiği, inşaat sisteminin ve malzemenin belirlendiği projesidir. Kesin projede; vaziyet planı ile kat planları, çatı planı, asma tavan planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. Kesin proje safhasına ait projeler ve raporlar, 2 (iki) kopya halinde İdareye teslim edilecektir Vaziyet Planı 1. Arazi boyutlarının büyük olmasından dolayı, İdare tarafından başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/500 ölçekli çizilir. 2. Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir. 3. Mevcut durum (bina, arazi ve yapı yaklaşma sınırları, yollar, yeşil örtü vb.), imar hatları, teklif yapı konumları ve saha düzenlemesine ait çizgiler üst üste ve farklı teknikte çizilir. Korunması istenen bina, yeşil örtü ve benzeri ile teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir. Korunmayan binaların yıkılma sıraları bloklar üzerine yazılır. Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilir. 4. Birbiriyle aynı bloklar harflendirilir ya da numaralandırılır. Yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir. 5. Blokların içine kat adetleri, gabarileri, çatı malzemesi, zemin oturma alanları (m2 olarak) ve belli ise inşaat sırası yazılır. Paftaların uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir. 6. Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa konum açıları ile birlikte, inşaat uygulamasına esas olmak üzere kesin olarak verilir. 7. Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir. 8. Bina köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis, merasim ve içtima avluları ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inşaat sistemi ve malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır. 9. Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca ±0.00 kotu altına, plankote kotuna göre eşdeğer 5

6 değeri yazılır. Böylece ±0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina adedi birden fazla ise, her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir. 10. Mevcut sınırlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı değişikliği söz konusu ise; girişlerin mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı vaziyet planında belirtilir. 11. Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili en az iki siluet çizilir. 12. Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında su, kalorifer tesisatı şebekesi varsa, tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir. 13. Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar işaretlenir ve detay projesi safhasına esas teşkil edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer Planlar 1. Benzer kat planlarının biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır. Yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir. 2. Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır; her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı paftada olarak gösterilir. 3. Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru; 1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide cephe hareketleri, 3. çizgide taşıyıcı aksları, 4. çizgide doluluk ve boşluklar olmak üzere düzenlenir. 4. Taşıyıcı sistemin aksları, statik projedeki harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir. 5. Birbiriyle aynı bloklar harflendirilir ya da numaralandırılır. 6. İç ölçüler, değişik her hacimde ve projenin kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde, enine ve boyuna iki çizgi üzerinde verilir. Net en ve boylar bu çizgiler üzerinde gösterilir. 7. Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir. 8. Dilatasyonlar her katta gösterilir. 9. Bütün mahallere mahal numarası ve mahal ismi yazılır. 10. Modüller, inşaat aksları ve bunların kesişme noktaları belirtilir. 11. İnşaat elemanları; kolon veya perde, duvar, pano, yalıtım vb. ayrı çizim tekniği ile ve gerçek ölçüleri ile çizilir, içleri koyulaştırılır. 12. Pano, camlı bölme, alçak duvar vb. bölücü elemanlar eksiksiz gösterilir. Şematik açıklamalar yapılır ve yükseklikleri yazılır. 13. Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun ve hakiki ölçüleri ile tefriş edilir. 14. Mutfak, ofis, laboratuar, çamaşırhane, banyo, wc gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviye, banyo, duş tekneleri, pisuar ve wc taşları ile sabit elemanlar tesisat projelerine ve birim fiyat tarifelerine uygun çizilir. 15. Yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı, kanal ağızları gibi cihazlar, tesisat projelerindeki ölçülerine uygun ve şematik biçimde gösterilir. 16. Varsa döşemelerindeki eğimler ve süzgeç yerleri belirtilir. 17. Bütün doğramalar şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir, doğrama akslarını gösteren çizgiler üzerinde en ve boy (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K7 90/220 gibi). 18. Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek kadarı) gösterilir. 19. Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilerek, döşemedeki bütün kot farklarına ait değerler (kaba inşaat kotu olarak) yazılır. 6

7 20. Merdivenler, konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizgi en son basamakta ok ucu ile bitirilir, korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kotlar gösterilir. Rampaların çıkış okları, eğimleri, başlangıç ve bitiş noktalarında bitmiş döşeme üst kotları ve korkulukları gösterilir. 21. Asansör ve monşarjlar kapasitelerine uygun ölçüde çizilir. 22. Zemin kat planlarında çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir, bitmiş kotları yazılır. 23. Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir, malzemesi ve açılımı mahal listesinde gösterilir. 24. Planın geçtiği düzlemle, tavan arasında kalan imalat (saçak, ara kat gibi) nokta nokta işlenir. 25. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hakiki ölçüleri ile çizilir. 26. Çarpık ve eğri imalatın hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerine yazılır. 27. Yağmur iniş boruları gösterilir, kesit ölçüleri yazılır. 28. Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir. Bodrum kat planlarında kuranglezlerin su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır. 29. Plan paftalarından ayrı bir paftada, İdarece uygun bulunan tip mahal listesi örneğine uygun şekilde, yapıda kullanılan bütün malzemeyi açık bir şekilde belirten bir mahal listesi düzenlenir Kesitler 1. Her bloktan birbirine dik en az iki adet kesit çizilir. Bu kesitler, biri mutlaka merdivenden geçmek üzere, yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır. 2. Yapının inşaat ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Malzeme açılımları pozları ile birlikte yapılır. Kesitin geçtiği yerlerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır. 3. Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır. 4. Aynı ölçü çizgileri üzerinde kat yükseklikleri verilir. Tavanından tesisat geçen mahallerde asma tavan yapılıyor ise tesisat ve asma tavan belirtilir. Asma tavan altı ile döşeme üstü arası ölçülendirilir. 5. Taşıyıcı olmayan bölücü elemanların (pano, camlı bölme, wc duvarları), kapıların, pencerelerin, düşük döşemelerin yükseklikleri gösterilir. 6. Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kotlandırılır. Radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet ve denizlik belirtilir. Malzeme açılımları pozları ile birlikte yapılır. Isı yalıtımına ait malzeme açılımı malzeme tanımları net olarak yapılacak şekilde, kalınlıklarıyla birlikte belirtilir. 7. Giriş saçakları ve balkonlar, konstrüksiyonlarına uygun çizilir. Su toplama şekli, örtüsü ve yalıtım malzeme açılımları pozlarıyla birlikte gösterilir. Kot ve ölçüleri ile eğimleri yazılır. 8. Bodrum duvarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistemi belirtilir ve malzeme açılımı pozlarıyla birlikte yazılır. Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir. 9. Kuranglezler konstrüksiyonuna uygun çizilir. Su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır. 10. Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılımı yapılır ve kotlandırılır. Yol ve trotuarlar çizilir, açılımları yazılır ve ölçülendirilir. 11. Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa ölçülendirilir ve malzeme açılımı yapılır, kesitleri ölçülendirilir. Dereler, mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacalar kotlandırılır. 7

8 12. Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımlar, görünüşlerde istenen hususlara uygun şekilde çizilir Görünüşler 1. Binaya ait bütün görünüşler çizilir. 2. Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez. 3. Tabi zemin çizgisi nokta nokta, teklif zemin çizgisi devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır. 4. Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır. 5. Statik sistem aksları ve döşeme hatları görünüş üzerinde nokta nokta belirtilir. Denizlik üstü, lento altı (kapılar dahil) kaba inşaat kotları verilir. 6. Cephe kaplama malzemesi ve rengi yazılır. 7. Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir. Aksesuarları belirtilir. 8. Kapı ve pencere görünüşleri boyutlarına uygun olarak çizilir. Açılan bütün kanatlar gösterilir. Aksesuarları çizimde belirtilir. 9. Çatı görünüşü çizilir. Çatı üstüne çıkan asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar, dereler, mahyalar gösterilir ve kotlandırılır Çatı Planı 1. Eğimler, su toplama yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları tam ölçülendirilmiş olarak ve gerçek konstrüksiyonları ile çizilir. Ölçüleri ve kotları yazılır. Yağmur borusu hesabı yapılır. 2. Çatı sistemini belirtecek sayıda, en az iki adet olmak üzere, gerekli kesitler verilir. 3. Detayları verilecek noktalar işaretlenir ve numaralandırılır Asma Tavan Planı Asma tavan yapılacak mahaller için ayrıca düzenlenen planlarda tesisat hatları, aydınlatma sistemi, tavan konstrüksiyonu gösterilir, ölçülendirilir ve malzeme açılımları pozları ile birlikte yapılır. Planların yanı sıra tavan kesitleri verilir ve kotlandırılır. Detaylandırılacak noktalar, harf ve numara ile belirtilir Detay Listesi Yapının detaylandırılacak bütün inşaat ve dekoratif elemanlarının bir arada yer aldığı listede, projedeki plan, kesit ve görünüşlerde belirtilen referans harf ve numaraları aynen kullanılacaktır. Detaylar listesinde, her yapı elemanının hangi ölçekte nokta ve sistem detaylarının verileceği de açıklanacaktır. 3. UYGULAMA PROJESİ Uygulama projesi, yapının inşa edilmesi için, statik projesinin tüm inşaat ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, mimari elemanlarını imalat detaylarına uygun ölçü 8

9 ve karakterde ifade eden, detaylarla ilgili referansları ve tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz ihtiva eden, gerekli bütün ölçülerin, malzemenin ve açılımının yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçekli projedir. Uygulama proje safhasına ait projeler, detaylar ve raporlar, 5 (beş) takım halinde, arşivlenmeye uygun klasörlerde numaralandırılmış olarak, Autocad ortamında saklanmış 2 (iki) adet CD kopyası ile birlikte İdareye teslim edilecektir. Bunun yanı sıra yapım ihalesi işlemlerinde projenin tanıtımı amacıyla kullanılmak üzere, proje müellifine ait tüm bilgileri silinmiş bir CD kopyası da İdareye verilecektir. Ayrıca İdarenin istekleri doğrultusunda ve belirlenen ölçeklerde, üç boyutlu çizimler, perspektifler, maket ya da CD ortamında çeşitli çalışmalar istenebilecektir. Uygulama projesi iki bölüm olarak düzenlenir Birinci Bölüm Yapının inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde bütün mimari elemanları, detaylarla ilgili referansları ihtiva eden, gerekli bütün ölçü ve malzemenin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış, 1/50 veya bazı özel hallerde 1/100 ölçekli projesidir Planlar 1. Bütün kat planları çizilir. Yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir. 2. Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yerleştirilir. Her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir. 3. Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru; 1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide cephe hareketleri, 3. çizgide taşıyıcı aksları, 4. çizgide doluluk ve boşluklar olmak üzere düzenlenir. 4. Taşıyıcı aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir. 5. Bloklar harflendirilir ya da numaralandırılır. 6. İç ölçüler, her hacimde enine ve boyuna ikişer ölçü çizgisi üzerinde gösterilir. Birinci çizgiler üzerinde hacmin net en ve boyu, ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvarlara uzaklıkları yazılır. 7. Kat planlarının kesit geçirilen yerlerde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir. 8. Dilatasyonlar her katta gösterilir. 9. Bütün mahallerde mahal numarası ve mahal ismi yazılır. 10. Modüller, inşaat akslar ve kesişme noktaları belirtilir. 11. İnşaat elemanları, kolon, perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ve hakiki ölçüleri ile çizilir, içleri koyulaştırılır. 12. Pano, camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina bölücü elemanları eksiksiz gösterilir. Şematik açıklamalar yapılır. Yükseklikleri yazılır. 13. Mutfak, ofis, laboratuar, çamaşırhane, banyo, wc gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviye, banyo ve duş tekneleri, pisuar ve wc taşları tesisat projelerine ve birim fiyat tarifelerine uygun çizilir. 9

10 14. Düşey tesisat boru ve kanallarının yerleri ve adetleri, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir. Tesisat hizmetlerinin yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı kanal ağızları gibi cihazları tesisat projelerindeki hakiki ölçülerine uygun ve şematik gösterilir. 15. Döşemelerdeki desenler ve varsa eğimler, süzgeç yerleri belirtilir. 16. Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve boy (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K7 90/220 gibi) 17. Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetleri nokta nokta (ifade edilecek kadarı) gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri işlenir. Kolon ölçüleri yazılır. 18. Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler, bitmiş ve kaba inşaat kotu olarak ayrı çizim tekniği ile gösterilir. 19. Merdivenler konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kaba ve bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir. Rampaların çıkış okları, eğimleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş inşaat kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir. Rampaların çıkış okları, meyilleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş inşaat kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir. 20. Asansör ve monşarjlar kapasitelerine ve tesisat projesine uygun olarak çizilir. 21. Zemin kat planlarında çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kaba ve bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir. 22. Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi ve açılımı mahal listesinde gösterilir. 23. Planın geçtiği düzlemle tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir. (Saçak, ara kat gibi) 24. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda, hesap sonucu bulunan ölçülerine ve konstrüksiyonuna uygun çizilir ve ölçülendirilir. 25. Çarpık ve eğri imalatların hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerine yazılır. 26. Yağmur iniş boruları hakiki ölçüleri ile çizilir, ölçüleri yazılır. 27. Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonuna uygun çizilir. 28. Kesin proje safhasında, örneğe uygun şekilde düzenlenen mahal listesi bu safha için de geçerlidir. Mahal listesinde, değişiklik olması halinde, bu değişiklikleri ihtiva eden yeni bir mahal listesi ayrıntılı olarak düzenlenerek yeniden verilir Kesitler 1. Her bloktan birbirine dik en az iki kesit çizilir. Bu kesitler biri mutlaka merdivenden geçmek üzere, yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır. 2. Yapının inşaat ve dekoratif elemanları detaylarına uygun ve şematik çizilir. Malzeme açılımları pozlarıyla birlikte yazılır. Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır. 3. Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemelerin kaba ve bitmiş inşaat kotları yazılır. 4. Bir ölçü çizgisi üzerinde döşeme üstünden döşeme üstüne kaba inşaat kat yükseklikleri; ikinci bir çizgi üzerinde de, döşeme kaplama kalınlığı, parapet duvarı, pencere, kapı ve bölme duvarı yükseklikleri ile lento-tavan mesafesi, taşıyıcı sistem kalınlıkları, düşük döşeme yükseklikleri yer alır. Her değişiklik gösteren mahal için bu ölçüler ayrıca verilir. 5. Asma tavan yapılan mahallerde, asma tavan içindeki tesisat hakiki boyları ile gösterilir. Asma tavan alt yüzü ile bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisi üzerine yazılır. 10

11 6. Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kotlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet ve denizlik detaylarına uygun çizilir. Malzeme isimleri yazılır. 7. Giriş saçakları ve balkonlar; eğimleri, örtü ve yalıtım malzeme açılımları yazılarak, nokta detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekli gösterilir. 8. Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistem hakkında açıklama yapılır. Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir. 9. Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekil ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları pozlarıyla birlikte verilir. Kot ve ölçüleri yazılır. 10. Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılımı yapılır ve kotlandırılır. Yol ve trotuarlar çizilir, ölçülendirilir, açılımları ve kotları yazılır. 11. Tabi zemin çizgisi nokta nokta, teklif zemin çizgisi devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır. 12. Cephelerde güneş kırıcı ve benzeri bir sistem kullanılıyorsa detayına uygun çizilir; malzeme ve kotları azılır. 13. Cephelerdeki hareketler işlenir, gerekirse pafta üzerine not yazılır. ( Pencere altlarında sıva 3 cm. içeridedir. gibi.) 14. Çatı konstrüksiyonu hakiki şekil ve ölçüleri ile çizilir. Kullanılan bütün malzemenin isim ve ölçüleri ile derelerin, mahyaların, asansör ve tesisat çıkıntılarının, bacaların kotları ve çatı eğimi yazılır. 15. Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımlar, görünüşlerde istenen hususlar uygun şekilde çizilir. 16. Planlarda görünmeyen ölçüler verilir. (Merdivenlerin hakiki boyu gibi.) Görünüşler 1. Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile ifadelendirilir. 2. Mimari ile ilgisi olmayan çizgilere yer verilmez. 3. Tabi zemin çizgisi nokta nokta, teklif zemin çizgisi devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır. 4. Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır. 5. Cepheye arkadan bağlanan bütün duvar ve döşemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) işlenir. 6. Cephe kaplama malzemesi ve açılımı ile renkler yazılır. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazılır. 7. Yağmur olukları iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir. 8. Kapı ve pencere görünüşleri sistem detaylarına uygun çizilir. Açılan kanatlar işlenir. 9. Saçaklar, balkonlar, döşeme, denizlik altı, lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılar kotlandırılır. Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazılır. (Saçak kalınlıkları, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar gibi.) 3.2. İkinci Bölüm Bu bölüm; yapı uygulama projesinin, önceki proje safhasında düzenlenen ve İdarece onaylanan detay listesinde yer alan eleman ve mahallerinin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan bölümdür. 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçekleri kullanılır. Yapı için gerekli çatı detayları, merdiven, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplaması; aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının mimari ile ilgili detayları; ses, ısı, buhar ve su yalıtım detayları; iç hacimlere ait sistem detayları; dilatasyon, sabit möble ve tesisat projelerinde 11

12 gösterilen yapı elemanlarının detayları ile bahçe ve çevre düzenlemesi ile ilgili detaylar tanzim edilir. Detaylandırılacak yapı elemanlarına ait plan, kesit ve görünüşlerle bunların nokta detaylarının aynı paftada yer alması sağlanır. Detaylandırılacak yapı elemanları ve mahalleri (kapı, pencere, merdiven gibi) çok çeşitli ise, her yapı elemanının ve mahallinin plan, kesit ve görünüşü önceki proje safhasında kullanılan aynı harf ve numaralar ile (K1., P1., M1. gibi) pafta veya paftalara çizilir. Bu yapı elemanları ve mahallerine ait tip nokta detayları, imalat ve inşaat sırasında kolayca izlenebilir bir sıra ile paftalarda yer alırlar. Mimariyi ilgilendiren ve yapı elemanlarının imali ve kullanışına etki yapan tesisat boru ve cihazları detaylarda eksiksiz yer alır ve ölçülendirilir. Detaylandırılan bütün imalat tam olarak ölçülendirilir ve kotlandırılır. Pencere, kapı vb. ahşap kısımlarının tüm en ve boyları, aksları, pano, camlı bölme vb. imalatların bütün ölçüleri verilir. Bütün sabit ve açılan kısımlar belirtilir, aksesuarlar gösterilir. Nokta detaylarında, yapı elemanlarının her parçası, en küçük ayrıntısına kadar, malzeme ve ölçüleri de dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz ifadelendirilir. İmalat özelliklerine ait gerekli bütün açıklamalar ile kullanılan malzemelerin isimleri ayrı ayrı ve adetleri ile birlikte verilir Genel Sistem Detayı Yapının tüm inşaat sistemini gösteren ve özelliği olan tüm mahallerden olmak üzere çatıdan temele kadar geçirilerek, bütün inşaat elemanlarını kapsayan plan, kesit ve görünüşlerdir. 1/20 veya 1/10 ölçeğinde çizilir. Benzer katların bir defada gösterilmesi yeterlidir. Bütün yapı elemanları, nokta detaylarına uygun olarak çizilir. Statik ve tesisat projelerinin mimariyi ilgilendiren bütün elemanları hakiki ölçüleri ile gösterilir. Malzeme açılımları pozlarıyla birlikte yazılır. Bütün ölçü ve kotlar eksiksiz verilir. Yapım esasları ve prospektüsleri belirlenir Kısmi Sistem Detayı Mutfak, banyo, wc, laboratuar vb. gibi tesisatın ağırlık kazandığı mahaller için 1/20 ölçeğinde plan, kesit ve iç görünüşler çizilir. Malzeme açılımı, bütün ölçü ve kotlar eksiksiz yazılır. Tesisat elemanları, tesisat proje ve birim fiyat tariflerine uygun, hakiki şekil ve ölçülerine göre çizilir Çatı Detayları Çatı sistemine göre çatının inşa edilebilmesi için gerekli detaylar verilir. Mahya, baca dibi ve üstü ile tesisat çıkıntıları, çatı birleşimleri, çıkış kapakları, oluklar, dereler, su inişleri, ısı ve su yalıtımları, çatı havalandırması, dilatasyonlar, saçak, kalkan duvarı ve parapetler, çatı örtüsü malzemesinin bağlantı nokta detayları çizilir. Ölçek 1/10, 1/5 ve 1/1 dir. Gerektiği hallerde, imalat kolaylığı sağlayacak şematik perspektifler de ilave edilir Merdiven Detayları 12

13 Her değişik numaralı merdivenin kendi içinde değişiklik gösteren katlardaki durumlarına ait sistem detayları 1/20 veya 1/10 ölçeğinde plan, kesit ve görünüş olarak çizilir. Merdivenle ilgili imalat için gerekli bütün nokta detayları 1/5 ve 1/1 ölçeğinde düzenlenir. Malzeme ve detay yönünden aynı olan merdiven bölümleri bir defa gösterilir. Normal basamakların kesit ve görünüşü, korkuluk, küpeşte, ankraj, süpürgelik, limon kirişi ve döşeme basamak birleşim detayları çizilir. Döner merdivenlerde, değişik basamakların duvar ve kova tarafındaki ölçüleri ayrı ayrı verilir. Her türlü malzeme, ölçü ve kotlar yazılır. Özel imalat için ayrıca şema çizilir ve açıklamalar yapılır Doğrama Detayları Kapı, pencere, pano, ahşap veya madeni bölme, dolap, banko, vitrin gibi ince inşaat elemanlarına ait 1/20 ve 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem detayı ile imalat için gerekli bilgi ve ölçüleri 1/1 olarak gösteren nokta detaylarını kapsar. Değişik her noktanın detayı ayrı ayrı çizilir. Kilit, kapı kolu, mandal, ispanyolet, menteşe vb. madeni aksam hakiki ölçü ve şekilleri ile tam olarak çizilir, yerleri ve sayıları belirlenir. Nokta detayları, çevresi ile ve izdüşümlerine göre alt alta veya yan yana gelecek şekilde paftalarda yer alırlar. Bir yapıda doğrama detaylarını konstrüksiyon ve ölçü yönünden mümkün olduğu kadar tipleştirmek, yani pencere, kapı, bölme, banko, duvar kaplaması, asma tavan, merdiven korkuluğu vb. gibi yapı elemanlarının imalatını kendi cinsinde az sayıda tip nokta detayı ile sağlamak öncelikle göz önünde tutulmalıdır. Detaylandırmalarda, ekonomi ve imalat kolaylığı getiren; uzun ömürlü; az bakım gerektiren malzemeler seçilir. Kapı ve pencerelerde kesit; tavanla döşeme arasında tüm kat yüksekliğinde, lento üstü, denizlik ve parapet altı yapı elemanları nokta detaylarındaki ölçüleriyle ve tam olarak çizilir. (Tavan kaplaması, sıva, döşeme kaplaması, süpürgelik, radyatör vb.) Cephede güneş kırıcı veya benzeri elemanlar varsa, pencere veya kapı plan, kesit ve görünüşünde ölçüleri, malzeme isimleri ve imalat özellikleri eksiksiz yazılır. Kapı ve camekanlarda, varsa asma tavan birleşimi gösterilir. Dış kapılarda eşik ve döşeme, ölçü ve kotları ile çizilir Asma Tavan Detayları Asma tavan yapılacak mahaller için sistem detayı 1/50, 1/20 ve 1/10 ölçeğinde plan ve kesitler olarak düzenlenir. Bunlara ait nokta detaylarının yerleri işaretlenir. Asma tavan yapılacak mahallere ait tavan plan ve kesitlerinde o mahaldeki taşıyıcı sistem ve tesisat gösterilir. Aynı pafta üzerinde nokta detayları 1/5 ve 1/1 ölçekli olarak çizilir. Malzeme açılımları ve yapım esası yazılır. Bu detaylar birbirleri ile ilişkisine göre sıralanır ve bütün ölçüler eksiksiz verilir Duvar Kaplaması ve Lambri Detayları 1/20 veya 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten oluşan sistem detayı ile imalat, malzeme ve ölçü bakımından en küçük ayrıntılarına kadar bilgi veren 1/5 ve 1/1 ölçekli nokta detaylarını kapsar. 13

14 Ekonomi, imalat kolaylığı ve elverişli malzeme seçimi göz önünde tutulur Yapının Fonksiyonu İle İlgili Özel İmalat Detayları Yapının fonksiyonu ile ilgili özel imalat için, 1/20 ve 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten oluşan sistem detayı ile eksiksiz bütün ölçüleri ihtiva eden 1/5 ve 1/1 ölçekli nokta detayları çizilir. İmalatın özel oluşu göz önünde tutularak gerekli açıklamalar yapılır ve prospektüsleri verilir. Mahallin fonksiyonu gereği, mimari ve tesisat yoğun ve sıkı bir bağlantı halinde ise, bu detaylarda, tesisatın bütün hat ve cihazları hakiki ölçüleri ile gösterilir. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının ilgili detayları 1/5 ve 1/1 ölçeğinde ve projeleri ile uyuşacak şekilde düzenlenir. Isı, ses, buhar ve su yalıtımı detayları 1/5 ve 1/1 ölçeğinde çizilir. Eksiksiz olarak malzeme açılımları ve ölçüleri yazılır. Dilatasyon detayları duvar, döşeme, tavan, dış duvar ve çatı için ayrı ayrı ve 1/1 ölçeğinde çizilir, malzemeleri yazılır. Bu detaylar birbirleri ile ilişkisine göre sıralanır. Sabit möble detayları 1/20, 1/5 ve 1/1 ölçeğinde düzenlenir. Malzeme seçiminde ekonomi gözetilir ve malzeme açılımı ile aksesuarlar gösterilir. EK-1 Standart Tek Yaprak Ölçüsü a=25 b=20 25x20= m 2 dir. A GRUBU A1 a = 1x25 = 25, b =1x20 = 20, 25x20 = m 2 A1 A2 a = 1x25 = 25, 2b = 2x20 = 40, 25x40 = m 2 A2 A3 a = 1x25 = 25, 3b = 3x20= 60, 25x60 = m 2 A3 A4 a = 1x25 = 25, 4b = 4x20= 80, 25x80 = m 2 A4 A5 a = 1x25 = 25, 5b = 5x20=100 25x100 = m 2 A5 B GRUBU Pafta eni sabit tutularak boyu 20 şer cm arttırılır. 100 cm eninde ozalit topu 4 eşit parçaya kesilerek çekim yapılır. B1 2a = 2x25 =50 3b=3x20=60, 50x60 = m 2 B1 B2 2a = 2x25 = 50 4b=4x20=80, 50x80 = m 2 B2 B3 2a = 2x25 = 50 5b= 5x20=100, 50x100=0.500 m 2 B3 B4 2a = 2x25 = 50 6b=6x20=120 50x120 = m 2 B4 B5 2a = 2x25 = 50 7b= 7x20= x140= m 2 B5 C GRUBU Pafta eni sabit tutularak boyu 20 şer cm arttırılır. 100 cm eninde ozalit topu 4 eşit parçaya kesilerek çekim yapılır. C1 3a = 3x25 =75, 5b=5x20=100, 75x100 = m 2 C1 C2 3a = 3x25 =75, 6b=6x20=120 75x120 = m 2 C2 C3 3a = 3x25 =75, 7b=7x20=140 75x140 = m 2 C3 14

15 C4 3a = 3x25 =75, 8b=8x20=160 75x160 =1.200 m 2 C4 C5 3a = 3x25 =75, 9b=9x20=180 75x180 = m 2 C5 Pafta eni sabit tutularak boyu 20 şer cm arttırılır. 100 cm eninde ozalit topu 4 eşit parçaya kesilerek çekim yapılır. D GRUBU D1 4a = 4x25 = 100, 6b=6x20=120, 100x120 = m 2 D1 D2 4a = 4x25 = 100, 7b=7x20=140, 100x140 = m 2 D2 D3 4a = 4x25 = 100, 8b=8x20=160, 100x160 = m 2 D3 D4 4a = 4x25 = 100, 9b=9x20=180, 100x180 = m 2 D4 D5 4a = 4x25 = 100, 10b=10x20= x200 = m 2 D5 Pafta eni sabit tutularak boyu 20 şer cm arttırılır. 100 cm eninde ozalit topu 4 eşit parçaya kesilerek çekim yapılır. B. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR 1. GENEL ESASLAR Bina İnşaat Mühendisliği projelerinin düzenlenmesinde, her safhada, o safhada belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda gösterilen genel esaslara uyulacaktır. (Aşağıda İnşaat Mühendisliği Projesi yerine Statik Proje deyimi kullanılmıştır.) 1.1. Taşıyıcı Sistem ve Hesapları Taşıyıcı sistemin belirlenmesinde ve hesaplarının yapılmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 1. Yapının mimari uygulama projesine göre tesbit edilecek olan taşıyıcı sistem iyi etüd edilerek mümkün olduğu nispette yatay yüklere karşı her iki yönde de rijitlik sağlayabilecek şekilde seçilecektir. 2. Yapının geometrisi, kullanılan malzemeler ile ilgili bilgiler ve yapıya etkiyen yükler ile tüm dış etkiler eksiksiz olarak hesaplarda bulunmalıdır. Okunabilirliği arttırmak amacı ile bunlara ilişkin bilgiler grafik yöntemler kullanılarak da verilebilir. Ayrıca kullanılan tüm kısaltmalar ve sembollerin anlamı hesap bünyesinde yer almalıdır. 3. Hesaplara yükleri doğrudan taşıyan döşemelerden başlanarak yük geçiş sırasına göre kirişler, kolonlar(veye çerçeveler) şeklinde devam edilerek temele inilecektir. 4. Analiz sonuçlarında genel denge kontrolü ve bunun tasarımcı veya kontrol tarafından da doğrulanabilmesi için gerekli tüm bilgiler yer almalıdır. Özellikle yükün bir elemandan diğerine geçişinin kontrolü mümkün ve basit olacaktır. 5. Tüm taşıyıcı elemanlar için boyutlamaya esas teşkil eden kesit tesirleri ve yönetmeliklerdeki sınır değerlerle karşılaştırılmaları bulunmalıdır. 15

16 6. Bodrumlu yapılarda, yatay toprak itkisinin yapıya etkisi hesaplarda dikkate alınmalıdır. 7. Yatay yük hesabı deprem ve rüzgar tesirlerine göre ayrı ayrı yapılır ve olumsuz sonuç veren tesire göre yapı boyutlandırılacaktır. Deprem hesabının her iki ortogonal yönde yapılması esas olmakla birlikte, elverişsiz sonuç verebilecek yönlerde de yapılması gerekir. Yatay yük hesabında yapı bütün olarak dikkate alınır ve 3 boyutlu analiz yapılır. 8. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik te belirtilen tüm düzensizliklerden kaçınılması esas olacaktır. Bu tür düzensizliklere ve düzensizlik mertebesine ancak İdare onayı ile izin verilebilir Betonarme Çizimler 1. Pafta ölçüleri, Başkanlığımızca hazırlanan çizelgede gösterildiği şekildedir (EK-1). Her paftanın antedi pafta katlandığında en üstte kalmalıdır (EK-2). Bu bölümde projeye ait hiçbir çizgi bulunmaz. Projenin tanıtma bölümü olan burada; Yapının adı, Paftanın ait olduğu yapı bölümünün adı, paftanın neyi ihtiva ettiği, numaraları ile birlikte(kalıp, kiriş, kolon v.s.), ölçek ve pafta numarası, toplam pafta sayısı, paftanın statiğe ait olduğu, Varsa proje numarası, Kullanılan malzeme cinsi, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'te proje üzerinde belirtilmesi öngörülen bilgiler, TS 500 de proje üzerinde belirtilmesi öngörülen bilgiler, Temel paftalarına zemin emniyet getirilmesi, İnşaat sırasında özel tedbirler alınması icap ediyorsa,bunlarla ilgili notlar, Projeyi tanzim eden,çizen ve kontrol edenlerin isimleri,diploma ve oda sicil numaraları sözleşmede yazılı adresleri ve imzaları, Mimari ve Tesisat projelerini tanzim edenlerin isimleri, diploma ve oda sicil numaraları, adresleri ve imzaları, Paftanın çizim ve değişim tarihleri, İlgili pafta numarası, Pafta alanı(m²), belirtilir. Ayrıca küçük bir ölçekte yapının plan ve kesitli şablon olarak çizilir ve bunun üzerinde, paftanın ait olduğu kat belirtilir. En altta onay için yer bırakılır. 2. Çizimlere ait ölçekler avan projelerde 1/200, 1/100 olacaktır. Betonarme uygulama projesinde kat ve temel kalıp planları 1/50, kolon aplikasyon planlarında akslar 1/50, kolan/perde kesitleri, kiriş ve temel detayları ile tali elemanlar 1/20-1/25 ölçeğinde çizilecektir. Gerektiğinde tüm detaylar 1/10-1/15-1/1 ölçeğinde çizilebilir. Özel durumlarda İdare nin izniyle yukarıdaki ölçeklerde değişiklik yapılabilir. 3. Projeler hazırlanırken hesap ve resimlerde taşıyıcı sistem elemanları şu kısaltmalarla gösterilecektir: Kolonlar S, Perdeler P, Kirişler K, Ters Kirişler TK, Nervürler N, Merdiverler M, Merdiven Kirişleri MK, Döşemeler D, Düşük Döşemeler DD, Lentolar L, Hatıllar H, Duvaraltı Hatıllar DAH, Düşey Hatıllar DH, Tekil Temeller T, Mütemadi Temeller MT, Radye Kirişleri RK, Radye Döşemleri RD, Bağ Kirişleri BK, Subasman Perdeleri SP, Perde Altı temelleri PAT. 4. Herhangi bir yapı elamanı bu harflerin yanına 3 veya 4 basamaklı rakam yazılarak 16

17 gösterilecektir.bu rakamlardan birincisi kat numarasını, diğerleri ise o elamanın kat içindeki numarasını gösterecektir. Örneğin D 301, K402 gibi. Ayrıca katlarda birbirine benzer elemanlara aynı numara verilebilecek, ancak kat numarası değiştirilecektir. Sadece temel kalıp planındaki elemanlar 1 veya 2 rakamlı ifade edilecektir (T2,MT7,RK12,RD21 gibi). 5. Yapıdaki düşey taşıyıcı elemanlar her iki yöndeki akslarla tariflenecektir. Akslar bir doğrultuda harflerle, diğer doğrultuda rakamlarla isimlendirilecektir. Seçilen aks sistemi Mimari projeleri ile uyumlu olacaktır. 6. Kalıp planları binanın mimarisindeki konumu ile uyum sağlamalı, plan ve detaylar buna göre çizilmelidir. 7. Kalıp planında dış ölçü çizgileri yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde tertiplenir. İç ölçü çizgileri, çok sayıda mahalden geçecek şekilde kesintisiz bütün planı kateder. Kat kalıp planlarında akslar, tüm yapı elamanlarının (kiriş,döşeme,kolon,perde vs) isim ve boyutları, kotlar düşük döşemeler ile baca boşlukları ve tesisat delik yerleri ölçüleriyle gösterilecektir. Kalıp planında bulunan döşeme, kiriş, hatıl ve lentolara birden başlayan ve birbirini takip eden numaralar verilecektir. Bu numaranın başında ait olduğu katın numarası bulunacaktır (K101,K112,K201,K212 gibi). Kalıp planında mevcut kirişlerin hangi paftada olduğu bir listede gösterilecektir. Kalıp planında en az iki (enine ve boyuna) adet olmak üzere yeteri kadar kesit çizilir. Kesit yerleri planda işaretlenecektir. Kesitler kalıp planını tarifleyecek yerden alınacak, varsa düşük döşeme, konsol, kademeler görülecektir. Kesitlerde belirtilmeyen ve özellik arzeden elemanlar plan üzerinde kısmi kesitlerle kot verilerek tariflenecektir. Kalıp palanında gösterilmesi karışıklık yaratabilecek elemanlar plan dışında çizilerek gösterilecektir. 8. Kalıp planları, donatı planları, kolon aplikasyon planları, detay projeleri aynı paftada olamaz, ayrı ayrı çizilir. İdare kabul ettiği takdirde kalıp ve donatı planları bir arada çizilebilir. 9. Kalıp planları her farklı kat için kotu da belirtilerek çizilecek ve kesinlikle merdivenler gösterilecektir.(boşluk olarak ifade edilmeyecektir) 10. Uygulama projesinde bir paftada mümkün mertebede bir bloğa ait kalıp planı bulunmalıdır. Bir paftada birden fazla bloğa ait kalıp planı bulunursa, taşıyıcı elaman numarası blok ismi anılarak yapılacaktır.(ka101:a Blok 101 nolu kiriş gibi) 11. İnşaat sırasında uyulması istenen hususlar ve özellikler varsa not halinde çizim paftalarında kolayca görülebilecek şekilde yazılmalıdır. 12. Donatı planlarında sadece döşeme numaraları ve donatılar gösterilir. Toplam demir boyları, her demir için ayrı ayrı çizilir. Pliyeleri üstten bağlayan tevzi demirleri donatı planında gösterilecektir. 13. Kolon Aplikasyon Planları ait olduğu katın kalıp planındaki akslar 1/50 ölçeğinde çizilir ve kolonlar bu akslar üzerine 1/20 ölçeğinde gösterilir. Kolonların yatay ve düşey akslara göre durumları, donatı ve boyutları her kolon üzerinde ayrı ayrı yazılır. Paftanın uygun bir yerinde o kata ait kolon demirleri değişik her çap için ayrı ayrı çapları, boyları, başladığı ve bittiği katlara ait kotlar belirtilmek üzere çizilir. Kolonlara ait etriyelerin kısmi ve tam boyları ve çapları belirtilecek şekilde paftaların ayrı bir yerinde açılımı yapılır. Kolon perdelerde, yatay ve düşey donatıları gösteren, düşey açılım detayları verilecektir. Kolon boyutlarının kattan kata değişmesi durumunda, bu noktaya ait detay verilecektir. Alt kolondan üst kolona demirlerin kıvrılarak geçmesi halinde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esasları uygulanacak, gerekirse alt kolon demirlerinin kiriş içine aderans boyu kadar sokularak kesilmesi ve üst kat kolonu için filiz konması daha 17

18 uygun olacaktır.üst kat kolonları için filiz gerekli ise bu kesit içinde içi boş yuvarlaklarla gösterilir, çap, boy ve adedi ve filiz demiri olduğu belirtilir. En alt kata ait kolon aplikasyon planında ayrıca temelden bırakılacak kolon filizleri de gösterilir. 14. Kirişler 1/20-1/25 ölçeğinde çizilir. Her kirişin üzerinde adı, ebadı, kalıp planındaki yerini belli edecek olan numarası ve aks isimleri yazılacaktır. Kiriş aks aralıkları, kolon ara mesafeleri ve kolon genişlikleri ve diğer ebatları eksiksiz olacak şekilde belirtilecektir. Bir paftada aynı kata ait kirişler bulunacaktır. Her kata ilişkin kirişler ayrı ayrı çizilecektir. İdarenin izni ile en çok iki kata ait kirişler benzetilebilir. Kiriş üzerinde değişen her noktada ayrı ayrı kesit alınır ve kesitin alındığı yeri belli edecek işaret konur. Kesitte donatının yerleştirilme şekli, adet ve çapı belirtilir. Kesitin yanında etriye açılımı yapılır. Kirişe donatı yerleştirilirken donatının kesite sığıp sığmadığı mutlaka kontrol edilir. Kirişe en çok iki sıra donatı konabilir. Aksi halde kiriş boyutu değiştirilir. Kiriş demirleri kiriş resminin altına açılacaktır. Burada demir çapı, adedi, kısmi boyları, kanca boyları ve tam boyları gösterilecektir. Demir boyları küsurlu olmayacak, küsurlar 0 ve 5 e tamamlanacaktır. Gerekli halde kiriş planları da çizilecektir. 15. Merdivenler 1/20-1/25 ölçeğinde ayrı bir paftada konumu farklı her kat için çizilecektir (Özel haller dışında kalıp planında merdiven donatısı kesinlikle gösterilmeyecektir.). Bu planda; kotlar, basamaklar, donatılar gösterilir. Kalıp planı için gerekli ölçüler verilir. Ayrıca kalıp planından taşınmak sureti ile her kol ayrı ayrı olmak üzere merdiven kesiti çıkarılır. Bu kesitte; plak donatısı, kalınlığı, rıht yüksekliği ve basamak genişliği ile sahanlık ve kotları gösterilir ve donatı (kirişlerde olduğu gibi) kesit dışına çıkarılır. Merdivenin oturacağı yastık detayı da bu paftada bulunacaktır. 16. Temeller: Temel kirişlerinde kirişler için verilen esaslar geçerlidir. Temeller içine konulacak filizlerin temel içinde ve dışında kalan kısımlarının boyu belirtilir. 17. Döşeme, kiriş kolon v.s. planlardaki bütün donatıya poz numarası verilecek ve İdarece talep edildiği taktirde verilecek örneğe göre demir cetvelleri hazırlanacaktır. 18. Projelerin çiziminde kullanılacak aydıngerin gramajı en az 110gr/m² olacaktır. 19. Proje paftalarının içeriğinin belirtildiği dizi pusulası A4 formunda sayfala yazılarak verilmelidir Altyapı ve Diğer Proje Ayrıntıları 1. Projelendirilen yapı veya yapı grupları için şehir şebekesine bağlantı noktasına kadar olmak üzere, kanalizasyon için İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili şartnamelerine göre gerekli projeler hazırlanacaktır. Gerekmesi halinde fosseptik projeleri de hazırlanacaktır. 2. Vaziyet planı ve teknik gereklilik dahilinde yapımı gerekecek her türlü altyapı tesislerine (istinat yapıları, ısı kanalları, bağlantı yolları, yağmursuyu toplama sistemi, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi, su deposu, isale hattı vb.) ait projeler ilgili kurumların (İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü vd.) şartnamelerine ve detaylarına uygun biçimde hazırlanmalıdır. 3. Vaziyet planı ve plankote esas alınarak kazı planı hazırlanacaktır. 4. İdarece istenilmesi halinde, özel önlem ve detay gerektiren kalıp ve kalıp iskelesi projeleri de hazırlanacaktır. 18

19 5. Statik projelerin Binanın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik in ilgili hükümlerini sağlamasına yönelik Açıklama Raporu verilecektir Statik ve Betonarme Hesaplarının Düzenlenmesi Statik ve betonarme hesaplar A4 formunda sayfalara yapılacak ve cilt haline getirilecektir. Hesapların her sayfasında hangi işe ait olduğu detaylı şekilde belirtilecektir. Hesapları düzenlenmesinde aşağıdaki sıra ve içeriğe uyulacaktır. 1. Hesap Başlığı: Projenin adı, kullanılan malzemeler (beton-çelik-duvar) ve zeminin emniyetli taşıma gücü bilgileri ile Projeyi tanzim eden, çizen ve kontrol edenlerin isimleri, diploma ve oda sicil numaraları, sözleşmede yazılı adresleri ve imzaları bulunacaktır. 2. Hesap Fihristi: Statik-betonarme hesapların sırasının ve sayfa numaralarının bulunduğu fihrist bulunmalıdır. 3. Açıklama Raporu: Yapının taşıyıcı sistemin, kat adedini. Varsa dilatasyon ve blokların tarifi ile kullanılacak hesap yöntemi hakkında gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Burada kullanılacak malzemelerin seçim nedenleri, zemin hakkında gerekli açıklamalar ve seçilen zemin cinsine göre alınan hesap değerleri belirtilecektir. Ayrıca kullanılacak Şartnamelerin dışında kullanılan bilgisayar programları ve yayınların listesi verilecektir. 4. Düşey Yük Analizleri: TS 498 esaslarına göre her farklı döşeme tipleri için ayrı ayrı yük analizleri yapılacaktır. Ayrıca hareketli yükler mahallere göre belirtilecek ve kullanılan duvar yükleri tarif edilecektir. 5. Döşeme Hesapları: Tüm döşeme hesapları ile birlikte varsa konsol döşemelerin hesapları, yük ve açıklık durumlarına göre hesaplanacaktır. 6. Tali Eleman Hesapları: Çatı ve balkon parapetleri, varsa çatı döşemesi üzerinde yığma teşkil edilen asansör makine dairesi gibi elemanların hesapları yapılacaktır. Ayrıca olması halinde özellik arzeden prekast ve prefabrik elemanların da hesapları verilecektir. 7. Yatay Yük Hesapları: Çerçeve sistemleri tüm geometrik boyutları belirtecek şekilde tariflenecektir. Deprem yükü katsayıları, kat ağırlıları, katlara gelen kesme kuvvetleri açıkça belirtilecektir. Yatay yük hesapları bunlardan sonra yapılacaktır. Yatay hesap sonucu, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik te belirtilen tün düzensizlikler verilecektir. 8. Kiriş Hesapları: Kiriş yükleri, yük tipleri tariflenecek veya tablo halinde verilecektir. 9. Kolon-Perde Hesapları: Her kat için ayrı ayrı yapılacaktır. Hesaplarda kolon adı, boyutları, düşey yükü(zati dahil), düşey yük momenti ve yatay yük tesirleri açıkça görülmelidir. Bu bilgilerin hesapta gösterilmemesi halinde hesaplamalardan önce bu bilgileri içeren kolon tesirleri tablosu düzenlenmelidir. 10. Temel Hesapları: Hesaplamaların başında gerekli zemin bilgileri ve Zemin Etüd Raporu nda yeralan öneriler doğrultusunda düzenlenecek temel sistemi hakkında açıklama bulunmalıdır. 11. Merdiven Hesapları: Her tip merdiven için yük analizleri yapılacak ve mesnet şartları da dikkate alınarak hesaplanacaktır. 12. İstinat Yapıları: Zemin Etüd Raporu nda yeralan önerilen doğrultusunda 19

20 düzenlenecek her türlü istinat ve iksa yapısına ait hesaplar verilmelidir. 2. YAPI ELEMANLARININ HESAP VE ÇİZİM ESASLARI 2.1. Şartnameler Bina İnşaat Mühendisliği projelerinin hazırlanması sırasında, Bölüm 3 te isimleri yazılı standart, yönetmelik ve şartname hükümlerine, ulusal mevzuatta yeralmayan hususlarda kaynak gösterilmek ve İdarece kabul edilmek şartıyla uluslararası kabul görmüş standart, yönetmelik vb. düzenlemeler, ayrıca aşağıdaki hususlara uyulacaktır. Yönetmelik ve şartname hükümlerinde tereddüde düşüldüğü taktirde tasdik merci ile temas edilecektir /200 Avan Proje 1/200 avan proje, belirli bir konunun, mimari projeye, arsa verilerine, fikir projesi yarışma ile elde edilmiş ise, proje hakkındaki jüri tavsiyelerine uygun olarak taşıyıcı sistemin ve yapıda kullanılacak malzemenin; mühendislik ve ekonomi de gözönünde tutulmak kaydıyla; tespiti için hazırlanan 1/200 ölçeğinde projesidir. Bu aşamada mimari tasarımın mümkün kıldığı farklı yapı sistem alternatifleri tam olarak değerlendirilip, ekonomik yönden de incelenerek en uygun yapı sistemi elde edilmeye çalışılmalıdır. Seçilen yapı sistemi, sözkonusu proje için etkin maliyet, işlevsellik ve deprem etkilerine dayanıklılık yönünden, en optimum çözümü getiren sistem olmalıdır. 1. 1/200 avan projede kat planları, temel sistem kurgusu. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik in öngördüğü düzensizlik ve taşıyıcı sistem parametrelerinin irdelendiği statik hesaplar ve statik rapor bulunur. 2. Verilecek statik raporda, binanın taşıyıcı sistemi belirlenecek, bu sistemin mimari, inşaat mühendisliği ve ekonomi bakımından uygunluğu izah edilecektir. Bunun için gereken tahkik hesapları ve ekonomik mukayeseler yapılacaktır. 3. Binanın taşıyıcı sisteminde kullanılan malzemeler ile, binaya yük veren malzemeler(duvar, kaplama, çatı örtüsü v.s.) tespit edilecektir. 4. Statik sistemin değiştiği her kat için döşeme kalıp planları ve temel planı çizilecektir. Bu planlarda dilatasyon yerleri belirtilecek, gerekli kesitler çizilerek bunların üzerinde mimari projeye uygun kotlar yazılacaktır. 5. Döşeme yükleri bulunacak, her mahal alınacak hareketli yükler belirtilecektir. 6. Kullanılacak duvar cinsine göre, değişik kalınlıktaki duvarların duvar kaplaması dahil m² ağırlığı bulunacaktır. 7. Taşıyıcı elemanlarda ( döşeme, kiriş, kolon, temel ) en fazla tesire maruz olanlarında meydana gelen düşey ve yatay yük tesirleri, takribi de olsa, bulunacak, bu elemanlara verilebilecek ebatlar tespit edilecektir. 8. Yapılmış olan zemin etüdüne göre temel sistemi ve temelin oturacağı seviye tespit edilecektir /100 Avan Proje 20

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca yapılacak veya onanacak projelerin, inceleme

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

YAPI RUHSATI BAŞVURUSU PROJE KONTROL LİSTESİ

YAPI RUHSATI BAŞVURUSU PROJE KONTROL LİSTESİ YAPI RUHSATI BAŞVURUSU PROJE KONTROL LİSTESİ GOSB içinde... Ada,... Parselde...'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. MİMARİ PROJELER 1. Projelerde GOSB

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı Sayfa No: 1 /6 1.1. ÇELİK İSKELE 4.1.1 Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. 4.1.2

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KASIM 2013 TEKNİSYEN (YAPI RESSAMLIĞI)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KASIM 2013 TEKNİSYEN (YAPI RESSAMLIĞI) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KASIM 2013 TEKNİSYEN (YAPI RESSAMLIĞI) ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 YARIŞMANIN AMACI MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI BELGELERİN ÇOĞALTILMASI VE SUNULMASI : MİMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-15)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-15) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

T.C. YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU 12080003041 IġINSU DĠKMEN EYLÜL, 2015 ĠZMĠR STAJ YAPAN ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI : IġINSU DĠKMEN NUMARASI : 12080003041

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi. Haziran 2016

BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi. Haziran 2016 BORUSAN EnBW Enerji RüzgarEv Mimari Tasarım Yarışması İhtiyaç Listesi Haziran 2016 1 TANIM Kontrol Binası, içerisinde teknik ve idari kısım olmak üzere iki bölümden oluşan Rüzgar Enerji Santrallerinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI Yarışmacılar, sorularını 9 ŞUBAT 2016 saat 17.00 ye kadar Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, taşınmaz (gayrimenkul) satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir İdaresi

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS -1. Yrd.Doç.Dr. SELİM CEMALGİL

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS -1. Yrd.Doç.Dr. SELİM CEMALGİL YAPI TEKNOLOJİSİ DERS -1 Yrd.Doç.Dr. SELİM CEMALGİL İÇİNDEKİLER Yapı veya Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi İlk insanın ölülere olan saygısı, belki de onu sabit bir toplantı yeri ve ardından sürekli bir yerleşim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI Sayfa 1 Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI S.NO POZ NO 1 204-403 2 204-405 3 204-405 4 14.002 5 14.018 İMALATIN CİNSİ Sert PVC plastik pis su boruları

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

İMALAT RESMİ YUSUF MANSUROĞLU

İMALAT RESMİ YUSUF MANSUROĞLU İMALAT RESMİ YUSUF MANSUROĞLU 06.04.2016 Bölüm 1 Teknik Resim Hazırlama İMALAT RESİMLERİ İmalat Resimleri bir ürünün üretilip montajlanabilmesi için yapılan çalışmalar boyunca kullanılan teknik resim setidir.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL INDD 101 Temel Sanat Eğitimi I (2-6-5) 7: Sanat ve tasarım olgusunun temel unsuru olan ışık, renk, gölge,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı