YAÞ, istiþarî kurul olmalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAÞ, istiþarî kurul olmalý"

Transkript

1 SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr YAÞ, istiþarî kurul olmalý Müslümanlarýn, barakalarýný yaðmurdan korumak için plastik örtüye, ilaç ve tedaviye de ihtiyacý var.fo TOÐ RAF: A A MYANMAR'DAN BANGLADEÞ'E SIÐINAN MÜSLÜMANLARA YARDIM ÝZDÝHAMI umyanmar da maruz kaldýklarý katliam ve þiddet olaylarýndan kaçarak Bangladeþ e sýðýnan binlerce Rohingyalý Müslüman Ramazan ayýnda sýcak yemek bulabilmek için Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsanî Yardým Vakfý (ÝHH) ve Sadaka Taþý Derneðinin birlikte daðýttýðý pirinç yardýmýný alabilmek için geceden sýraya girerek uzun kuyruklar oluþturdu. nha be ri say fa 7 de DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI: Harçzedeler de býrakýlsýn u3 TE TIR'I YAÐMALANAN ÞOFÖR Su ri ye de ki min ne ol du ðu bel li de ðil u Sað lýk mal ze me si yük lü TIR ý yað ma la nan þo för Hi da yet De mir kan, O ra da herþey çok ka rý þýk. Sý nýrýn ki min kon tro lün de ol du ðu nu an la ya ma dýk. Mu ha li fi de, ka çak çý sý da, or du men su bu da ay ný ký ya fe ti giy miþ. Ki min ne ol du ðu nu an la ya ma dýk diye ko nuþ tu. n 7 de RUM DIÞÝÞLERÝ BAKANI: Tür ki ye i le ye ni say fa aç ma lý yýz u Rum Dý þiþ le ri Ba ka ný E ra to Ko za ku-mar kul li, Tür ki ye nin AB Dö nem Baþ kan lý ðýný boy kot et me sin den ü zün tü duy duk la rý ný, bu tu tu mun de ðiþ me si ni ar zu et tik le ri ni söy le di. De uts che Wel le Türk çe ye ko nu þan Rum Ba kan, Tür ki ye i le i liþ ki le ri miz de ye ni bir say fa aç ma mýz ge re ki yor de di. nha be ri say fa 9 da Bla ir: E sed is ti fa i çin ik na e dil me li nha be ri say fa 7 de HAFTAYA TOPLANACAK YAÞ ÖNCESÝ HAZIRLANAN BÝR RAPORDA, ASKERÎ VESAYETÝN BÜTÜN ÝZLERÝNÝ SÝLMEK ÝÇÝN ATILMASI GEREKEN ADIMLARA DÝKKAT ÇEKÝLDÝ. GENERAL ATAMALARI YAÞ'TAN ALINSIN ustra te jik Dü þün ce Ens ti tü sü nün (SDE) YAÞ ve Si lah lý Kuv vet le rin De mok ra tik Sis tem de ki Ye ri'' ra po ru nu ha zýr la yan Doç. Dr. Em rah Be riþ, YAÞ'ýn is ti þa rî bir ku rul ha li ne ge ti ri lip, general a ta ma lar ýnda i ni si ya ti fin YAÞ'tan a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy le di. GENELKURMAY MSB'YE BAÐLANMALI ube riþ: Dar be le re meþ ru i yet ge rek çe si o lan TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si yü rür lük ten kal dý rýl ma lý. Ge nel kur may MSB'ye bað lan ma lý. MGK'nýn a na ya sal sta tü sü ne son ve ril me li. As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me si kalk ma lý. nha be ri say fa 8 de Hilmi Özkök'e mahkemeden ifade çaðrýsý u Ergenekon davasý kapsamýnda eski Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eski MÝT Kontrterör Daire Baþkaný Mehmet Eymür ve AKP Gaziantep Milletvekili gazeteci Þamil Tayyar ýn da aralarýnda bulunduðu 12 kiþi ile 5 gizli tanýðýn dinlenilmesi kararlaþtýrýldý. nha be ri say fa 8 de A sýl so run ca ri a çýk u Ýs tan bul Sa na yi O da sý (Ý SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, 2011 de ü re tim den sa týþ lar da ki ar tý þa kar þýn, kur la rýn ve kre di ma li yet le ri nin yük sel me si nin fi nans man gi der le ri ni yük selt ti ði ni be lir te rek, kur lar ve kre di ma li yet le rin de ki yük se li þin ar ka pla nýn da e ko no mi i çin bir ký rýl gan lýk un su ru o lan yük sek ca ri a çýk so ru nu nun bu lun du ðu nu söy le di. n 10 da Ban Ki-mun, soykýrým kurbanlarýnýn defnedildiði Potoçari Anýt Mezarlýðýný ziyaret etti. FO TO: A A BAN KÝ-MUN, SREBRENÝTSA ÝÇÝN KONUÞTU BM, itirafta da geç kaldý u Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Sek re te ri Ban Kimun, Bos na da 1995 yý lý nýn Tem muz a yýn da Sýrp lar ta ra fýn dan iþ le nen Sreb re nit sa soy ký rý mý na i liþ kin, BM, Sreb re nit sa ko nu sun da u lus la ra ra sý top lu mun so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge ti re me di ve Sreb re nit sa da soy ký rým ya þan ma sý na en gel o la ma dý. Fa kat bu deh þet ten ö nem li ders al dýk, al ma ya da de vam e di yo ruz de di. u Bos na-her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi Baþ ka ný Ba kir Ýz zet be go viç de, Bu ra ya si zin se lef le ri ni zin ha ta la rý ve kor kak lý ðý so nu cu o lan birþey le yüz leþ me ye gel di niz. Sreb re nit sa 1995 te i ki kez i ha ne te uð ra dý. Siz be nim le bir lik te bu an ne le rin a cý la rý ný ya rým sa at bo yun ca pay laþ tý nýz. Fa kat bu an ne ler bu a cý la rý her gün 24 sa at ya þý yor i fa de le ri ni kul lan dý. nha be ri say fa 7 de VÝZE ENGELÝNE HAYIR ÇAÐRISI u09 ISSN KURBAN SIKINTISI YOK u08

2 2 27 TEM MUZ 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Â Y E T Sen, Rabbinden sana vahyolunana uy. O'ndan baþka ilâh yoktur. Allah a ortak koþanlardan da yüz çevir. En âm Sûresi: 106 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allahu Teâla þöyle buyurur: "Oruç Benimdir, mükâfatýný verecek olan da Benim. Oruçlu için iki sevinç vardýr: Ýftar ettiðinde sevinir, Allah'ýn huzuruna gidip Allah mükâfatlandýrdýðýnda sevinir. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun aðýz kokusu Allah katýnda misk kokusundan daha hoþtur. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1101 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ramazan-ý Þerifteki duâlar makbuldür A ziz, sýddýk kardeþlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan-ý Þerifteki duâlar, ihlâsý bulmak þartýyla, inþaallah makbuldür. Fakat maatteessüf, ekseriyetçe Risâle- i Nur þakirtlerinin nazarlarýný dünyaya çevirmek ve huzur-u kalbi bozmak için, bazý taarruzlar yüzünden o ihlâs, o huzur-u tam bir derece zedelenir. Merak etmeyiniz, herþeyi Cenâb-ý Hakka havale edip öyle taarruzlara ehemmiyet vermeyin. Kastamonu Lâhikasý, s. 206, (yeni tanzim, s. 386) *** Birinci Suâliniz: Mü minin mü mine en iyi duâsý nasýl olmalýdýr? Elcevap: Esbab-ý kabul dairesinde olmalý. Çünkü bazý þerâit dahilinde duâ makbul olur. Þerâit-i kabulün içtimâý nispetinde makbuliyeti ziyadeleþir. Ezcümle; duâ edileceði vakit, istiðfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ý þerifeyi þefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânýn ortasýnda bir duâ makbul olur. n Hem bizahri l-gayb, yani gýyaben ona duâ etmek, n Hem hadiste ve Kur ân da gelen me sur duâlarla duâ etmek; meselâ, Allahým, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. (en-nevevî, el-ezkâr, 74; el-hâkim, el-müstedrek, 1:517.) Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateþinin azâbýndan koru. (Bakara Sûresi, 2:201.) gibi câmi duâlarla duâ etmek. n Hem hulûs ve huþû ve huzur-u kalble duâ etmek, n Hem namazýn sonunda, bilhassa sabah namazýndan sonra, n Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde, n Hem Cumada, hususan saat-i icabede, nhem þuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meþhurede, n Hem Ramazan da, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule karin olmasý rahmet-i Ýlâhiyeden kaviyyen me muldür. O makbul duânýn ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut duâ olunanýn âhiretine ve hayat-ý ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, ayný maksat yerine gelmezse, duâ kabul olmadý denilmez, belki daha iyi bir sûrette kabul edilmiþ denilir. Mektubat, s. 270, (yeni tanzim, s. 469) LÛ GAT ÇE: esbab-ý kabul: Kabul sebepleri. þerâit: Þartlar. þerâit-i kabul: Kabul þartlarý. içtimâ: Bir araya gelme, toplanma. makbuliyet: Beðenilmeye, kabul olunmaya lâyýk olma. âhir: Son. me sur: Tesirli. câmi: Kapsamlý. hulûs: Hâlislik, saflýk, samimiyet. mevâki-i mübareke: Mübarek mevkiler. saat-i icabe: Duânýn kabul edildiði insanlarca bilinmeyen Cuma gününde bir vakit. karin: Yakýn. kaviyyen me mul: Kuvvetle umulur. Vefatýnýn 26. yýlý münasebetiyle m.oz tur koz turk ma il.com Bediüzzaman ýn sadýk ve muhlis bir talebesi: Hulusi Yahyagil Be di üz za man Haz ret le ri - nin Hu lu si Bey e ya kýn a lâ ka dar lý ðý ne den dir? Hu lu si Bey, Be di üz za - man i le mu vaz zaf as ker i ken Bar la da ta ný þýr yý lýn da Be di üz za man ý zi ya - re te gi de rek o nun la mü lâ ki o lur. Bar la da Be di üz za man la yüz yü ze gel me den ön ce yol da i çin de bir ta kým en di þe ler pey da o lur. Gü nah kâr ha lim le bu þeyh e - fen di yi zi ya re tim de a ca ba be ni ka bul e der mi? di ye dü þü nür. Üs ta dýn hu zu ru na va rýp da ilk mu ha tap ol du ðun da i se, Üs tad o nu ko lun dan tu ta rak Ben þeyh de ði lim, ho ca yým... der. Bu hâl ve va zi yet kar þý sýn da Hu lu si Bey in ru hu sar sý lýr bir an; his si yâ tý ný di le ge ti rir ken þun la rý söy ler: E vet, Ýs lâ mi yet gi bi bir â lî ta ri - ka tým, acz ve fak rý Al lah a kar þý bil mek gi bi bir meþ re bim, Sey yi - dü l-mür se lîn gi bi bir reh be rim, Kur ân-ý A zî müþ þan gi bi bir mür þi dim, bir da ki ka da mer te bei ve lâ ye te e riþ mek gi bi ul vî bir ne ti ce al mak müm kün o lan as - ker lik gi bi bir mes le ðim var. Üs ta dým ba na ve din le yen her ze vi l-u ku le, Ta ri kat za ma ný de - ðil, i ma ný kur tar mak za ma ný dýr. Beþ va kit na ma zý ný hak kýy la e dâ et; na ma zýn ni ha ye tin de ki tes - bih le ri yap; it ti bâ-ý sün net et; ye - di ke bâ i ri iþ le me der si ni ver miþ - tir. Ben ge rek bu der se, ge rek Ri - sa le tü n-nur la ve ri len ders le re, Kur ân dan is tin bat bu yu ra rak gös ter di ði ha ki kat le re kar þý Al - lah ýn tev fi kiy le can ü dil den be lî de dim. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 25) Bü yük bir ih lâs ve sa da kat ü ze - re Hz. Üs ta da ta le be o lup, kud sî Nur Hiz me ti i çin de yer al mýþ o - lan Hu lu si A ða bey 26 Tem muz 1986 ta ri hin de ve fat et miþ tir. Hz. Üs ta dýn ha ya tý na ve e ser le - ri ne ba kýl dý ðýn da, Hu lu si Bey e ya kýn a lâ ka dar lýk gös ter di ði gö - rül mek te ve bi lin mek te dir. Bu a - lâ ka dar lýk, hiç þüp he siz i man ve Kur ân hiz me ti ci he tiy le dir. Be di üz za man ýn bu il ti fa tý na maz har ol ma sý na se bep o lan hu - su si yet le ri ni, kud sî Nur hiz me ti i çin de biz le re öl çü ve reh ber o lur dü þün ce siy le ký sa ca arz e di yo - rum: * Söz ler in ve ek ser Mek tu - bat ýn ya zýl ma sý na o nun gay re ti ve cid di ye ti en mü him se bep ol - ma sý. * Bu i ki zat [Sab riy le be ra ber] bil mi yor lar dý ki, bir va kit þu fýk - ra lar neþ re di le cek. Bil me dik le ri i - çin, ga yet sa mi mî, ta san nu suz, hâ li sâ ne ve de re ce-i zevk le ri ni ve o ha ka i ke kar þý þevk le ri ni i fa de et mek i çin, hu su sî bir su ret te yaz mýþ lar. * Hiz met-i Kur ân da ar ka daþ - la rým i çin de ta le be lik ve kar deþ - lik ve ar ka daþ lý ðýn üç has sa sý var ki, bu i ki zat ü çün de de bi rin ci li - ði ka zan mýþ lar. * Bü tün ma ka sýd-ý ha ya ti ye i - çin de en bü yük, en mü him mak - sat la rý, o nur lu Söz ler va sý ta sýy la Kur ân a hiz met bi li yor lar. * Ben ken di nef sim de tec rü be et ti ðim ve ec za ha ne-i mu kad de - se-i Kur â ni ye den al dý ðým i lâç la - rý, on lar da ken di ya ra la rý ný his - se dip o i lâç la rý mer hem su re tin - de tec rü be e di yor lar. (Bar la Lâ - hi ka sý, s. 20) Hu lu si A ða be ye ve fa tý nýn 26. yý lý mü na se be tiy le rah met ler di li - yor, Ce nâb-ý Hak tan on lar gi bi hiz met-i Kur ân a ih lâs ve sa da - kat le bað lan ma yý ve on la rýn þe fa - at le ri ne maz har ol ma mý zý ni yaz e di yo rum.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Ramazan 1433 Ru mî: 14 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Harç la rý n sonrasýnda yapýlmasý gerekenler de var MÝL YON LAR CA ü ni ver si te öð ren ci si ne cid dî e ko no mik yük ge ti ren ve sýk sýk ey lem ko nu su o lan ü ni ver si te harç la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin kur may la rý na ta li mat ve ren Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ö nem li bir e ði tim re for mu ger çek leþ tir miþ o la ca ðý ný söy le yen De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Ü ni ver si te harç üc ret le ri nin kal dý rýl ma sý ki mi dö nem ler gün de me gel se de uy gu la ma da çö zü le me yen bir so run o la rak kal mýþ tý. Her fýr sat ta e ði ti mi bir ci ön ce lik li ko nu o la rak gör dük le ri ni söy le yen Baþ ba kan Er do ðan ý baþ lat tý ðý ça lýþ ma do la yý sýy la teb rik e di yor, ya pý lan la rý pa ra sýz e ði tim ve ü ni ver si te i çin ö nem li bir a dým o la rak gö rü yo ruz de di. HARÇLARIN KALDIRILMASINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER DE ÖNEMLÝ HÜKÜMETÝN, harç la rýn kal dý rýl ma sý nýn a ka bin de dev le tin ü ni ver si te le re büt çe a yýr ma sý, ü ni ver si - te li le re söz, yet ki, ka rar hak ký ver me si ve YÖK ü kal dýr ma sý ya hut çað daþ, de mok ra tik bir sta tü - ye ka vuþ tur ma sý yö nün de dev rim ni te li ðin de a - dým lar at ma sý ný bek le dik le ri ni söy le yen Gür kan Av cý, Baþ ba kan Er do ðan dan harç la rý kal dý ra cak ya sal dü zen le me nin ta mam la yý cý sý ol ma sý mü - na se be tiy le yük sek öð re nim harç la rý yü zün den pa ra sýz e ði tim ta le bi i çin pan kart a çan ve ay lar - ca tu tuk lu ka lan öð ren ci le ri de af fet me si ni is te - di. Avcý, son yýl lar da, kü re sel güç ve böl ge sel li - der ol ma yo lun da cid dî me sa fe ler ka te den Tür - ki ye nin e ði tim, bi lim, tek no lo ji, kül tür ve sa n'a - týn ü re tim üs le ri o lan ü ni ver si te le re da ha çok ö - nem ver me si ge rek ti ði ni de söyledi. ir ti ni as ya.com.tr As ke rî o kul lar, MEB ve YÖK Ge nel kur may Ma yýs a yýn da Hür ri yet e gö re Fa ruk Ça kýr ýn as ke rî o kul lar da ki e ði ti mi de ðer len dir di ði Dar be ci ye tiþ ti ren sis tem ya zý sý ü ze ri ne, i þin as lý nýn öy le ol ma dý ðý ný savunan bir a çýk la ma yap mýþ tý. Ders müf re dat çiz gi le ri nin de ay rýn tý lý o la rak ve ril di ði a çýk la ma da, as ke rî li se ler de ki e ði ti min MEB, as ke rî yük se ko kul lar da da YÖK kri ter le ri ne uy gun þe kil de yü rü tül dü ðü i fa de e di li yor du. Biz de ko nu ya da ir Ma yýs ta rih le rin de Cun ta cý da ma rýn kay na ðý ne? ve E ði tim de A ta türk çü da yat ma baþ lýk lý i ki ay rý ya zý yaz dýk. Ý kin ci ya zý da, MEB ve YÖK ka nun la rýn da ki res mî i de o lo ji vur gu la rý na dik kat çe ke rek, ev ve lâ on la rýn ve ke za a na ya sa da ki ben zer i fa de le rin ke sin lik le kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dýk. Si vil leþ me i çin bu nun þart ol du ðu nu be lirt tik. As ke rin de bu tar týþ ma ya ken di si ni ha zýr la ma sý i cab et ti ði hu su su na ö zel lik le i þa ret et tik. Ge nel kur may geçtiðimiz günlerde yeni bir a çýk la ma da ha ya pa rak, as ke rî o kul lar da ki e ði ti min a na ya sal ve ya sal da ya nak la rý ný sý ra la dý: * A na ya sa nýn TSK ve Em ni yet Teþ ki lâ tý na bað lý yük se köð re tim ku rum la rý ö zel ka nun la rýn hü küm le ri ne tâ bî dir di yen 132 nci mad de si. * YÖK Ka nu nu nun 2 nci mad de si: TSK ve Em ni yet Teþ ki lâ tý na bað lý yük se köð re tim ku rum la rýy la il gi li hu sus lar ay rý ka nun la dü zen le nir. * 1739 sa yý lý Mil lî E ði tim Te mel Ka nu nu nun As ke rî mak sat la a çý la cak o kul lar ha riç, bu ka nun hü küm le ri ne ay ký rý hiç bir e ði tim fa a li ye tin de bu lu nu la maz di yen 57 nci mad de si. As ker ve po lis o kul la rý nýn ay rý ca ö zel ka nun lar la dü zen len me si ni ön gö ren a na ya sa ve ya sa hü küm le ri bun lar. Ve el a týl ma yý bek li yor lar... Keza Ge nel kur may bir de fa da ha Harp A ka de mi le ri, Harp O kul la rý, Gül ha ne As ke rî Týp A ka de mi si, Ast su bay Mes lek Yük sek O kul la rý ve TSK Or ta öð re tim Ku rum la rý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve YÖK kri ter le ri ne uy gun o la rak ken di ka nun ve yö net me lik le ri doð rul tu sun da e ði tim ve öð re tim fa a li yet le ri ni yü rüt mek te dir di yor. MEB ve YÖK kri ter le ri ne uy gun o la rak, a ma ken di ka nun ve yö net me lik le ri doð rul tu sun da... Bu gün i ti ba rýy la MEB ve YÖK kri ter le ri de a ðýr lýk lý o la rak as ker ko ru ma sýn da ki res mî i de o lo ji ye uy gun o la rak þe kil len di ði i çin, prob lem çýk mý yor ve i ki lem ya þan mý yor gi bi gö rü ne bi lir. An cak o kri ter ler çað daþ de mok ra si an la yý þý na uy gun ha le ge ti ril di ðin de ki, bu nun bir an ön ce ya pýl ma sý lâ zým cid dî çe liþ ki ler do ðar. Bu nun ö nü ne geç mek i çin, as ker ve po lis o kul la rý nýn ay rý ka nun la tan zi mi ne son ve ri lip, on la rýn da tev hid-i ted ri sat i çi ne a lýn ma sý þart. Ta bi î, tev hid-i ted ri sa týn da e ðip bük me den ve çar pýt ma dan doð ru yo rum lan ma sý kay dýy la. As ke rî or ta o kul la rýn ders çi zel ge le ri nin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Ta lim Ter bi ye Ku ru lu na gön de ri lip tes cil e dil dik ten son ra iþ le me ko nul ma sý ve MEB ta ra fýn dan o nay la nýp da ðý tý mý ya pý lan ders ki tap la rý nýn o ku tul ma sý, ye ter li gö rü le mez. Mil lî Sa vun ma ve Mil lî E ði tim Ba kan lýk la rýn ca ih ti yaç du yul ma sý ha lin de de net le me he ye ti ne ka nun da tek tek sý ra la nan mad de ler çer çe ve sin de MEB mü fet tiþ le ri nin ka tý la bil me le ri de. (Ki, uy gu la ma da bu nun na sýl iþ le di ði ko nu sun da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý a çýk la ma yap ma lý.) Ay ný þe kil de, TSK yük se köð re tim ku rum la rýn da ta kip e di len e ði tim ve öð re tim prog ram la rý nýn, u lus la ra ra sý a lan da ge çer li li ði ka bul e di le cek þe kil de YÖK ün ön li sans, li sans ve li san süs tü prog ram lar da a ra dý ðý kri ter le re uy gun o la rak ha zýr lan dý ðý bil gi si de tek ba þý na ye ter li de ðil. Ge nel kur may, a çýk la ma sý ný TSK yük se köð re tim ku rum la rý, 2010 yý lýn da YÖK ün Bo log na Sü re ci kap sa mýn da baþ lat tý ðý Tür ki ye Yük se köð re tim Ye ter li lik ler Çer çe ve si ça lýþ ma la rý na bil fi il ka týl mak ta ve a lý nan ka rar lar doð rul tu sun da e ði tim ve öð re tim prog ram la rý nýn i yi leþ tir me ça lýþ ma la rý ný yü rüt mek te dir di ye rek bað lý yor. Di le riz, bu ça lýþ ma lar çað daþ dün ya da res mî i de o lo ji nin hiç bir þe kil de ye ri bu lun ma dý ðý ger çe ði nin de gö rü lüp fark e dil me si ne ve si le o lur.

4 4 27 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 CUMA Y FADÝME KAYA Ve yi ne gel din Adý ný ilk duy du ðum an dan i ti ba ren i çi mi hep ne þe ye bo ðar dýn. Di li me gel di ðin de, ak lým dan geç ti ðin de men fi söz cük le rin di li ke si lir di. Ýs min hep gü zel, po zi tif o lan duy gu la rý u yan dý rýr, zor za ma nýn dos tu ol mak gi bi ni te lik li bir yar o lur dun. Se nin le a cý lar bir nev î er te le nir, is mi nin ver di ði po zi tif e ner jiy le mut lu o lur duk. Ve yi ne gel din bu sý cak yaz gü nün de. Ço cuk lu ðu mu zun ta ný dýk si ma sýn dan çý kýp genç li ðin ba ha rýn da bir çi çek e da sýy la Mus ta fa Re þit Pa þa Tür be si ye ni len di ÝSTANBUL Ýl Ö zel i da re si, ta ri hî de ðe ri bü yük kül tür e ser le ri nin çeh re si ni ay dýn lat ma ya de vam e di yor. Ý da re, Os man lý tür be mi ma ri sin den fark lý bir plan da ya pýl mýþ o lan Mus ta fa Re þit Pa þa Tür be si ni de ye ni le ye rek Be ya zýt ha zi re si ne ka zan dýr dý. 270 bin TL ma li yet le, i ki fark lý dö nem de yap tý ðý ça lýþ ma la rýn ne ti ce sin de dört cep he si bir bi rin den fark lý an la yýþ ve ö zen le e le a lý nan tür be nin, her bir kö þe si as lý na uy gun o la rak ye ni den dü zen le di. Kül tür Sa nat Ser vi si Akseki yayla turizmini geliþtirmek amacýyla yörüklerin yaþantý sýný anlatan bir müze oluþturulacaðý bildirildi. Yö rük ha ya tý mü ze o la cak AKSEKÝ yay la tu riz mi ni ge liþ tir mek a ma cýy la yö rük le rin ya þan tý sý ný an la tan bir mü ze o luþ tu ru la ca ðý bil di ril di. Ak de niz Ü ni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si A raþ týr ma Gö rev li si ve Pro je Ko or di na tö rü Meh met A li E roð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, yö rük le rin ya þan tý la rý ný ge le cek ku þak la ra ak ta ra bil mek ve böl ge ye tu rizm gir di si sað la ya bil mek a ma cýy la Ak se ki Yay la la rýn da ki Yö rük le rin Ya þa mý ad lý pro je ha zýr la dýk la rý ný söy le di. Pro je i çin Sa kar ya Ü ni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Öð re tim Gö rev li si Mus ta fa Genç i le böl ge de ön a raþ týr ma yap týk la rý ný an la tan E roð lu, yö rük le rin de ve ler eþ li ðin de ki göç yol la rý ný, gün lük ya þan tý la rý ný, kul lan dýk la rý eþ ya la rý in ce le dik le ri ni kay det ti. Yö rük le rin ha yat la rý ný ma ket ler le an lat mak is te dik le ri ni be lir ten E roð lu, Ak se ki Kay ma kam lý ðý ve E ði tim Hay ra tý Der ne ði ön der li ðin de böl ge de yö rük ha ya tý ný yan sý tan bir mü ze ya pa cak la rý ný i fa de et ti. An tal ya / a a Üsküdar Belediye'si Ramazan faaliyetine devam ediyor. Bað lar ba þý nda kül tür do lu Ra ma zan eð len ce si ÜSKÜDAR Be le di ye si nin son 2 yýl dýr Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde dü zen le di ði ve ço cuk prog ram la rý a ðýr lýk lý Ra ma zan fa a li yet le ri bü yük il gi top la dý. Geç ti ði miz yýl haf ta i çi gün lük or ta la ma o la rak haf ta i çi 2 bin, haf ta son la rý da 6 bin ki þi yi çe ken ve Ço cuk ça Ra ma zan kon sep tiy le ger çek leþ ti ri len fa a li yet le ri bu yýl ge le nek sel Türk ti yat ro su, i lâ hi ve ez gi kon ser le ri i le Üs kü dar Genç lik Or kes tra sý prog ram la rý i le yi ne bin ler ce ki þi yi Bað lar ba þý na çek ti. 30 YA YI NE VÝ NE A ÝT BÝN LER CE KÝ TAP Ki tap Fu a rý nda 30 ya yý ne vi ne a it bin ler ce ki tap Ö te yan dan Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nin he men yan ta ra fýn da o luþ tu ru lan Ki tap Fu a rý So ka ðý bu yýl hem bü yük le rin hem de ço cuk la rýn il gi si ni çe ke cek ki tap lar la do lu do lu kül tür ya þa tý yor. Ço cuk la rýn bil gi da ðar cý ðý ný zen gin leþ ti re cek, dün ya yý ve çev re si ni es te tik bi çim de al gý la ma sý ný sað la ya cak, e ðit sel ol du ðu ka dar eð len ce li ki tap lar dý þýn da bü yük ler i çin hi kâ ye, ro man, bi yog ra fi, a raþ týr ma, mi zah ve a ka de mik ko nu lu 30 ya yý ne vi ta ra fýn dan ya yýn la nan sa yý sýz ki tap, ki tap se ver le rin il gi o da ðý o lu yor. ZAYÝ: Nüfus Cüzdanýmý ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hilmi Soykan et ra fa in ci le ri ni yay dýn. Eh len ve seh len di yo rum ge li þi ne. Ka pý da mil yon lar se ni se lâm lý yor. Sa hur da ge ce nin be re ke ti da ha bir an lam ka za ný yor, sý ca ðýn ya ký cý lý ðý gün bo yun ca yan ký la nýr ken, su yun kýy me ti zi ya de le þi yor. Su suz luk bir nev î be de nin ac zi ye ti ni, muh taç lý ðý ný i fa de e di yor. Ku ru yan du dak lar der ma ný ný bek ler ken e li nin bir bar da ða u za na ma ma nýn tes li mi ye tin de, i ta a tin mu hab be ti or ta ya çý ký yor. Tes li mi yet su ya ka vuþ mak tan ev lâ dýr de dir ti yor. Ve if tar, gün bo yu bek le me nin ne ti ce sin de hu sû le ge len ka vuþ ma. Hiç bir ka vuþ ma if tar da ki ka vuþ ma ka dar iç ten, mis ko ku lu ve bek len me ye de ðer o la maz. Aç lýk ve su suz luk la ya pý lan mü ca de le nin bi tiþ a ný. Bu yu ru nuz! em ri nin im ti sa lin de ye di ve ren gül ler gi bi a çan vus la týn kul da mey da na ge tir di ði se vinç. B U L M A C A YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Top lum sal bir ha re ke tin si ya sal i nanç ve a maç la rý nýn a çýk i fa de si. - Bed du â. 2. Að rý Da ðý'nýn es ki a dý. - Ka nun ve yö net me lik le re uy gun bul ma. 3. U zak lar da ki u çak ve ge mi le ri ön ce den tesbit e den ci haz. - Son, ne ti ce. 4. U lu lazm bir pey gam ber. - O yun cu nun sah ne ye çý ka ca ðý sý ra da ya da o yun sý ra sýn da, kor ku ya ka pýl ma sý, ro lü nü u nut ma sý. 5. Ge nel lik le in ce pa muk ip li ðin den do kun muþ, ten ü ze ri ne gi yi len iç ça ma þý rý. - Dün ya nýn Ça tý sý" di ye ta ný nan ül ke. 6. Mý sýr'ýn tra fik iþ are ti. - Bir ses len me ni da sý. 7. Ti bet ö kü zü. - Ha fif a raç lar dan ya pýl mýþ ið re ti, te mel siz ya pý. 8. Þiþ man, gür büz kim se. - Sal la lla hüa ley hi ve sel lem i fa de si nin ký sa sa sý. 9. Týr nak, boy nuz, kýl gi bi üst de ri ü rü nü o lan ya pý la rý o luþ tu ran pro te in li mad de. - Bir er kek a dý. 10. Ý kin ci Ab dül ha mid'in sür gün ha ya tý ya þa dý ðý köþk. - Bir dev le tin, bir ha ne da nýn ve ya bir þeh rin sem bo lü o la rak ka bul e dil miþ re sim, harf ve ya þe kil, on gun DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K A R Ý K A T Ü R H A O T O M A T Ý K H A M M Ý L A S K A B A R A A K A R E T L A Ý Z N N MA S A T T O D A T A L Ý A S A N Ý Z Ý N Ý B A R E T A K A M E R Ý Y E M M M A L A Ý M A S Ý R K A T S Ý R E T Dün ya mi sa fir ha ne sin de iþ ti yak la mi de ye gi rer yi ye cek. Di ðer gün le rin ül fe ti ni ký rýp ve ri len rýz kýn kýy me ti ni de rin de çok de rin den his se di lir. Hal bu ki o rý zýk her gün mi de mi ze gi ri yor, gün lük bir ih ti ya cýn gi der me sin den çok ö te le re gi de mi yor. A ma Ra ma zan da öy le mi? E za ný bek ler ken ön ce na zar lar ge zi yor sof ra nýn ü ze rin den. Þa ha ne san at e ser le ri göz le ri do yu rur ken da ha ön ce sey re dil me den að za ge ti ri len yi ye cek le rin tam ter si o lu yor. Rý zýk lar san ki yük sek toz dan ve ril miþ gi bi ak lý mýz da bir þe kil a lý yor, mi de ye gi rer ken net gö rün tü sü ka lý cý ha le ge li yor. Bek le me nin mü kâ fa tý bu. Te fek kür â le mi ne ya kýn me sa fe den bak tý rý yor. On lar ca bel ki bin ler ce dü þün ce yi de ni zin or ta dan ay rýl ma sý gi bi a yý rý yor ve tam or ta sýn dan ge çe rek, ha ki kat te ne dü þün me miz ge rek ti ði ni gös te ri - Prof. Dr. Nazif Gündoðdu 31. Kitap ve Kültür Fuarý'nda gerçekleþtirilen Ramazan sohbetlerinde konuþtu. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da yor. Ve Ra ma zan bo yun ca o de niz yo lu a çýk ka lý yor. O yol da ne dol du ra bi lir sen a hi ret ak çe si o la rak kâr; çün kü o ruç tu tan sa de ce mi de de ðil, di li miz, kal bi miz, ak lý mýz, za hi rî ve ba tý nî ci ha zat la rý mýz. Mad dî ve ma ne vî his le ri miz. En çok ih mal et tik le ri miz le Ra ma zan a yýn da yüz yü ze ka lý yo ruz. Bir ha týr la ma a yý dýr Ra ma zan. Et ve ke mik ten ol ma dý ðý ný, kâ i na týn kü çült müþ bir ör ne ði ol du ðu nu ve kul ol mak ha se biy le bir va zi fen ol du ðu nu ye ni den ve ye ni den ha týr la tý yor. Ken di ni o ku di yor. Bak sen de ne ler var. Ra ma zan a yý ken di ni o ku ma nýn ken di ni bul ma nýn da ha çok ken di ne yö nel me nin a yý dýr. Dýþ â lem bir se yir o la rak te ma þa e di lir, a ma a sýl dö ne ce ðin yer kal bin dir. Kul lu ðu nu en de rin mü þa he de e de ce ðin yer o ra sý. Ra ma zan a yý kul lu lu ðu nu sor gu la ma a yý dýr. Tüketim kültürü toplumu tüketiyor PROF. DR. NA ZÝF GÜR DO ÐAN, TÜ KE TÝM KÜL TÜ RÜ HASTALIÐINA KAR ÞI ÝS LÂM IN TAVSÝYE ETTÝÐÝ HAYAT TARZI VE PRENSÝPLERÝN ÇARE OLACAÐINI SÖYLEDÝ. PROF. Dr. Na zif Gür do ðan, tü ke tim kül tü rü ne kar þý Ýs lâm ýn tavsiye ettiði çö züm le ri sý ra lar ken Ýn san la rý, hýz la ya yý lan bir sal gýn hâ li ne ge len tü ke tim den vaz ge çi re cek o lan lar, si ya sî li der ler de ðil, gö nül li der le ri dir de di. Tür ki ye Di ya net Vak fý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ve ÝBB Kül tür A.Þ. nin kat ký la rýy la dü zen le nen 31. Tür ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a rý nýn E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES KA DER) nin kat ký la rýy la ger çek leþ tir di ði Be ya zýt Ra ma zan Soh bet le ri, bü yük il gi gö rü yor. Be ya zýt Ca mii ya nýn da ku ru lan ça dýr, Ra ma zan ýn 6. gü nün de Mal te pe Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si ve Ye ni Þa fak ga ze te si ya za rý Prof. Dr. Na zif Gür do ðan ý aðýrladý. Tü ke tim Kül tü rü ne Kar þý Ta sav vuf Kül tü rü baþ lýk lý bir ko nuþ ma ya pan Gür do ðan, za ma ne has ta lý ðý mýz tü ke tim kül tü rü ne da ir ö nem li tes bit le ri ve çö züm le ri ni ak tar dý. ÝH TÝ YAÇ YE RÝ NE ÝS TEK, ÇAR ÞI YE RÝ NE AVM Tü ke tim kül tü rü nün i çin de ba rý nan aç göz lü lü ðün, in san la rý tü ket me ya rý þý na ol du ðu ka dar ko lay pa ra ka zan ma hýn cý na da sü rük le di ði ni, ih ti yaç tan çok is tek le ri kö rük le yen mo da bas ký sý nýn rek lâm lar, film ler ve di zi ler le sað lan dý ðý ný i fa de e den Na zif Gür do ðan; A me ri ka nýn kur du ðu Las Ve gas þeh ri ni, son suz bir ser best lik an la yý þý i le her kö tü lü ðü mu bah gös te ren bir ti ca ret ha ne o la rak aç göz lü lü ðün en so - Prof. Dr. Nazif Gürdoðan, "Tüketim Kültürüne Karþý Tasavvuf Kültürü"nü konu alan bir konuþma gerçekleþtirdi. mut gös ter ge si þek lin de ta ným la dý. Holl ywo od un tü ke ti min i çin bir su num a ra cý o la rak kul la nýl dý ðý ný an la tan Gür do ðan, Al vin Toff ler in de yi miy le ça ðý mýz da ki tü ke tim an la yý þý Kul lan-at kül tü rü dür de di. SAL GIN GÝ BÝ AÇ GÖZ LÜ LÜK Prof. Dr. Na zif Gür do ðan, tek no lo jik ge liþ me le rin ço ðu nun ih ti yaç la rý kar þý la mak tan zi ya de o ya la dý ðý ný, dün ya da ak tif o lan bü tün bi rim le rin tü ke tim kül tü rü nü des tek le di ði ni ya da hiz me tin de ol du ðu nu an la týr ken, bu sa ha ya hiz met et me yen bi rim le rin bi lim ol mak tan çý kýp kül tür ve sa nat a la - nýn da kal mak la ye tin dik le ri ni vur gu la dý. E ko lo ji bi li mi nin e ko no mi nin sað du yu su nu ça lýþ týr ma da bü yük fay da lar sað la ya ca ðý ný di le ge ti ren Gür do ðan, e ko no mist le rin e ko lo ji den ya rar lan ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. YA LIN LIK VE MÜ TE VA ZI LIK MÝ RA SI MIZ Bi zim kül tü rü müz, bu tü ke tim fe lâ ke ti ne kar þý çok a çýk ve net tek lif le ri ve uy gu la ma la rý ba rýn dý rý yor. Bu du ru mu ta sav vuf kül tü rü i le sað lý yor. Ta sav vuf, ba sit ve ya lýn ya þa ma, tü ke tim kül tü rü ne kar þý sev gi ve i ba det le si lâh lan ma kül tü rü dür. Ýn san la rýn ka rýn la rý ný do yur mak tan ö te göz le ri ni do yur mak týr. Ta sav vuf i çin, az ye me, az ko nuþ ma ve az u yu ma sa n'a tý dýr di ye bi li riz di yen Gür do ðan, bu il ke le rin ya lýn lý ðýn te me li ol du ðu nu kay det ti. Ýs raf ko nu su ü ze rin de de Du ran Na zif Gür do ðan þun la rý söy le di: Ýs raf ta i yi lik, i yi lik te is raf yok tur. Pey gam ber E fen di miz (asm) ve ilk Müs lü man lar, ya lýn ya þa ma nýn ör ne ði ni ver miþ ler dir. Oy sa þim di ler de Mek ke ve Me di ne New York a dö nüþ tü rü lü yor. Os man lý nýn ha rem böl ge si ne o lan yak la þý mý, Kâ be den da ha bü yük bir ya pý in þa e di le me me si yö nün dey di. Mek ke de Hac i çin ge len in san lar dan ki ra da hi a lýn ma mýþ týr. Bi zim þe hir ci lik an la yý þý mý zýn te me li ni de bu pren sip o luþ tu rur. Ýs tan bul da Üs kü dar Mek ke, E yüp i se Me di ne top ra ðý sa yýl mýþ týr. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram SOL DAN SA ÐA 1. Us ta lýk, hü ner, uz man lýk. - Makara'nýn ortasý. 2. Mah þer ye ri. - Dað sýrt la rýn da ge çit ve ren çu kur yer. 3. Bil gi siz, ca hil. - Kes kin bir þey le ve ya bir vu ruþ la vü cut ta o lu þan de rin ke sik. 4. Ýr lan da Cum hu ri yet Or du su'nun ký sa sý. - Ham mad de iþ le ne rek ya pý lan her tür lü mal. 5. Ta þýt la rýn ön bö lü mün de bu lu nan, ký sa ve u zun me sa fe yi ay dýn lat ma ya ya ra yan ý þýk dü ze ne ði. - Ke sin. 6. Bir temel gýda maddesi. - At yav ru su. - En kü çük dört ba sa mak lý sa yý. 7. U tan ma duy gu su. - Ge nel lik le sa rýk, boh ça, kun dak ve yor gan yü zü ya pý mýn da kul la ný lan, ze mi ni be yaz, ü ze rin de saf ran ren gin de na kýþ lar bu lu nan i pek ku maþ. 8. Ka ra de niz Böl ge si'nde yer a lan il le ri miz den bi ri. - Lâh za. 9. Dü zi ne sa yý sý. - Bir olumsuzluk eki. 10. Fars ça da su. - Es ki dil de e ser ler. 11. Kol iþ çi si. - A yak ta du ran, var o lan. 12. E lek trik a ký mý ta þý yan tel ve ya kab lo sis te mi. - Her han gi bir fi zik sel et ken le o lu þan ya ra lan ma, in cin me, ze de len me ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Bir Gün Mut la ka Yaz or ta sýn da yýz. Mü ba rek Ra ma zan a yý nýn ilk haf ta sý ge ri de ka lýr ken, Ra ma zan ki tap fu ar la rý da de vam e di yor. Biz de Neþ ri yat (YAN) o la rak ye ni ki tap la rý mýz la o ra da yýz. Ne gü zel! de di ði ni zi du yar gi bi yiz. El ham dü lil lah! E vet, ha ki ka ten gü zel za man lar i çe ri sin de yiz. Ger çi bu bi raz da ha ya ta ve dün ya ya ba kýþ la a lâ ka lý bir du rum. Biz de As rýn Mü fes si ri nin ba kýþ a çý sý ný pay la þý yor, ký sa ca Gü zel gö ren, gü zel dü þü nür; gü zel dü þü nen, ha ya týn dan lez zet a lýr. di yo ruz. Bah set ti ði miz ye ni ki tap la rýn il ki Bir Gün Mut la ka. Ya za rý mýz Ýs lâm Ya þar ýn ka le me al dý ðý e ser, 13,5 x 21 cm e ba dýn da ve 248 say fa. Ka pa ðý ný ki ta býn a dý ve muh te va sýy la ör tü þe cek þe kil de he de fi ne doð ru e min a dým lar la yo la çýk mýþ yü rü yen bir kap lum ba ða res mi nin süs le di ði ki ta býn ka pak ya zý sý da þöy le: Her can lý, her ha yat ham le si ne ön ce hâ liy le ve ya di liy le Bis mil lah di ye rek baþ lar. Bu nu ya par ken ken di ne bir ha yat he de fi se çer ve o he de fe bir gün mut la ka u laþ ma yý ü mit e der. He de fe ki lit len me de ilk a dým Bis mil lah týr. Bu ki ta býn an la tý mý: Can lý can sýz var lýk la rýn Bir gün mut la ka... ka rar lý lý ðýy la yo la çý kýþ la rý nýn ve te vek kül le yol a lýþ la rý nýn hi kâ ye si. Ve ha yat zin ci ri nin mu ci ze vî bað la nýþ se rü ve ni Ya ra tý lýþ ta ki in ce sýr E se rin ya yý ne vi miz ce ha zýr la nan Tak dim ya zý sýn da i se þun lar be lir ti li yor: A dý Bir Gün Mut la ka o lan bu e ser, Ri sa le-i Nur dan E de bî Yan sý ma lar alt baþ lý ðýy la me ra mý ný an lat ma yý he def le yen bir de ne me. Us ta ro man cý Ýs lâm Ya þar, bu de ne me sin de, fýt rat, in san, ce mi yet ve za ma nýn li sa nýy la Ri sa le-i Nur da ki e de bî yan sý ma la rý siz ler le pay la þý yor. Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak di le ði miz ta biî ki bu e se ri be ðen me niz ve on dan is ti fa de e de bil me niz E se re þöy le bir göz a tar ken ya da o kur ken gö rüp an la ya ca ðý nýz ü ze re, ça lýþ ma da â yet ler, ha dis ler ve Ri sa le kay nak lý ve ci ze ler, iþ le nen ko nu ya eþ lik e di yor. Kay det mek ge re kir se, Ýs lâm Ya þar ýn o bi li nen ve çok se vi len, a ma fark lý ro man üs lû bu, bu de ne me de de ken di ni gös te ri yor. Ken di si de bir e de bi yat çý o lan Ya þar, Ri sa le-i Nur un e de bî yö nüy le il gi li þah sî göz lem le ri ni ga yet a ký cý ve tat lý bir üs lûp la siz o ku yu cu la rý mý za ak ta rý yor. E ser de, e de bi yat ta ri hi mi ze geç miþ ba zý þa ir ve ya zar lar zik re di lir ken, on la rýn ki mi e ser le rin den söz le rin den ik ti bas lar da ya pý lý yor. A lýn tý la rýn Ri sa le-i Nur ve mü el li fi i le na sýl bað daþ tý rýl dý ðý ný keþ fet mek i se siz de ðer li o ku yu cu la ra ka lý yor. Ve el bet te Ri sa le ler den ye rin de a lýn tý lar la, ya ni ve ci ze ve ya bi raz u zun an la tým lar i le e de bî yan sý ma lar i le til miþ o lu yor. E ser den hem bil gi le ne ce ði niz hem de zevk a la ca ðý nýz ke sin, di ye bi li riz!.. Ýl gi li ya zý da ki ta býn tü rü o la rak de ne me de nil se de, þu nu ek le mek te fay da mü lâ ha za e di yo ruz: Meþ hur ro man cý Ýs lâm Ya þar ýn, hi kâ ye ve ro man tür le ri dý þýn da ki e ser le ri de ge nel lik le hi kâ ye ve ro man ta dý ta þý yan ya zý lar dan mey da na ge lir. O kun ma ya do yul maz an la tým, yo rum ve tas vir le rin ya za rý o lan Ýs lâm Ya þar ýn Bir Gün Mut la ka sý da, e li niz den bý ra ka ma ya ca ðý nýz, si zi gü zel mi gü zel â lem le re sü rük le yen ni te lik te bir e ser, bun dan e min o la bi lir si niz! Bu ve si ley le, ya yý ne vi mi ze bir e ser da ha ka zan dýr dý ðý i çin muh te rem ya za rý mý zý teb rik e di yor, da ha ni ce böy le gü zel e ser ler ka le me al ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan di li yo ruz. Haf ta ya bu ra da ye ni ki tap ve/ya ha ber ler le bu lu þa bil mek te men ni siy le hoþ ça ka lý nýz!

5 Y MAKALE 5 Van bitmeyen yaramýzdýr Be nim ye ðe nim Am ca biz 75 mil yon mu þuz ha be ri miz yok söz le ri her za man kal bim de ve ha fý zam da bu lun mak ta ve si lin mi yor. As lýn da bü tün Tür ki ye i na nýl maz bir se vi ye de yar dým et ti. Kü çü cük ço cuk tan bü yük hol ding le re ka dar. A ziz mil le ti miz bu ne vi ar zî ve se ma vî â fet ler de yer li-ya ban cý, Kürt-Türk, do ðu-ba tý a yýrt et me den geç miþ te ki harb-i u mu mî de ki gi bi Ça nak ka le ve Ko re za fer le rin de ki gi bi hay rý ný, ha se na tý ný ve son suz fe da kâr lý ðý ný gös te ri yor. Bir Van lý o la rak hep si ne min net ta rýz. Mü ba rek Ra ma zan ön ce si Van i li mi ze ge len, þe hir stad yu mun da hal ka hi tap e den Baþ ba kan Er do ðan ver di ði yar dým ra kam la rýn da, þu a na ka dar ya tý rým lar ve ö de me ler da hil ya pý lan fi i lî har ca ma nýn 3 kat ril yon 73 tril yon 945 mil yar 342 mil yon li ra ol du ðu nu ve ya tý rým la rýn hâ lâ de vam et ti ði ni i fa de e de rek, Biz Van ý ye ni den in þa e di yo ruz. Sa de ce ü ni ver si te i çin 100 tril yon har ca dýk, 35 bin ar ka da þý mýz ka mu mi sa fir ha ne le ri ne gön de ril di. 17 bin 500 ka lý cý ko nut ya pý lý yor ve A ðus tos so nu Ey lül or ta la rý gi bi ko nut la rý tes li me baþ la ya ca ðýz. Bir mik tar þu an da tes li mi ya pýl mýþ o lan ko nut lar da var. Bu a ra da 30 o kul, 27 ca mi vs. tüm bu ça lýþ ma lar a ra sýn da ya pý lý yor. Alt ya pý, Van Er ciþ i mar plan la rý ye ni den ya pý lý yor. Þim di ye ni bir a dým a tý yo ruz de di. Doð ru dur, fa kat han gi mü ca hit le re ver di ler? Ha ki ka ten ye ri ni bul muþ mu dur? Bun la ra bir i ti ra zý mýz yok, te þek kür ve teb rik ler var. Fa kat geç miþ te, dep rem de çö ken bi na lar da mü te ah hit ler ce ya pýl dý. Dü þü nün, Van il Em ni yet bi na sý hur da ya dö nü yor, di ðer res mî ve gayr-ý res mî yer ler iç ler a cý sý. Bun la rýn ço ðu mü te ah hit ler ta ra fýn dan ya pýl mýþ ve mi mar lar da çiz miþ ler Va tan daþ ve gö rüþ tü ðüm her ki þi A ða bey peþ keþ çe ki li yor, ki min ne yap tý ðý bel li de ðil. Tu tuk la nan bir mü te ah hit yok, ka çan ka ça na, vu ran vu ra na di yor lar. Man za ra da o nu gös te ri yor. Çün kü dep rem ler dur mu yor ve de vam e di yor, bir ma na da gü zel Van ý mý zýn çi vi si çýk tý. Bu na ba zý mü te ah hit ler de or tak ol du lar. Fa kat hu ku kun te cel li si ni bek li yo ruz. Ne den mi? Çün kü e ðer 23 E kim sa at de 7.2 ve son ra ki dep rem ler de ce za lý du ru mun da gö rü nen ki þi ler yar gý lan maz i se þim di ve ri len bü yük i ha le le rin de a ký be ti meç hul o lur. Ý man ve i nanç za fi ye ti nin ya nýn da gö rül me miþ hýrs in san hak ve hu ku ku nu gör mü yor. Yi ne bu gi di þim de þa hit ol dum, es ki he sap la 500 mil ya ra bi te cek bir köy o ku lu nun i ha le si 1.5 tril yo na ve ril miþ. A lan bel li sa tan bel li der ler, ki mi ki me þi kâ yet e de cek sin. Dev le ti miz ya pa ca ðý ný ya pý yor, fa kat alt ka de me ler ve i ha le e kip le ri ve bun lar la bir lik te ça lý þan bü rok rat lar ve mil let ve kil le ri nin tor pil le ri ne ka dar da ya nan þe rit çok dü þün dü rü cü. Al lah sev gi si nin ve kor ku su nun ne ka dar a ziz ol du ðu na tek rar þa hit o lu yo ruz. Sn. Baþ ba kan meþ hur Þam ran su yun dan ve i ha le sin den bah set ti ler. Bu su bi zim ken di Gür pý nar ka za mý zýn 40 de ðir me ni ça lýþ tý ran kay nak su yu muz dur. Çi lü çep Da ðý nýn e tek le rin den ve dem gös ni ve yu ka rý me jin gir köy üç ge nin den fýþ ký ran ab-ý ha yat bir su dur. 42 km den 112 tril yon har ca na rak Van iç me su yu o la rak a ký týl ma sý el bet te i ti raz e dil mez. Ýn þa al lah 40 de ðir me nin bu lun du ðu Ha va sor O va sý, Gür pý nar il çe si ve ci var köy ler ve bü yük bað ve bah çe ler in þal lah Ho þap çay ve ba ra jý i le su la nýr ve ku ru maz lar i nan cýn da yým. As lýn da bu ra nýn ba þý na Av ru pa stan dart la rýn da bir su iç me en teg re te si si ya pý la bi lir di. Bi zim de bü yük ha ya li miz di, ma a le sef te rör o lay la rý ni yet le ri mi zi a ka me te uð rat tý. Ha zin ve ib ret ve ri ci bir þi kâ yet le ma ka le mi nok ta la mak is te rim. Bu dep rem de bü tün ya kýn la rý mýz gi bi 300 bin ci va rý va tan daþ Van ve Er ciþ i terk et ti. Git tik le ri yer ler de a lâ ka gö ren ve ehl-i him met çe gö nül le nen çok la rý ol muþ tur. Fa kat yýl la rýn tul lab-ý nu ru ter zi Þa ban Bi çin ci A ða bey Mer sin in bir böl ge sin den o il gi yi gö re me me nin ü zün tü sü nü de fa lar ca an lat tý. Ýr kil dim, ü zül düm, að la dým. Bu zat la rýn a yak la rý na ka dar git mek i ba det tir. Çün kü bi zim gü nah la rý mý zýn ce za sý bu ra da te cel li et ti. Van dan tâ E ge ye ka dar ders a lan la ra ne mut lu. Mahlûkatýn zikri ve kâinat kitabýný okumak / Ýn san lýk i çin, Kur ân da ta rif e di len kâ i nat ta ki en ö nem li iþ ve so rum lu luk sý ra sý þöy le dir: Bi rin ci si; i man ve tev hid. Ý kin ci si; a hi re tin var lý ðý, ha þir. Ü çün cü sü; nü büv vet. Dör dün cü sü; i ba det en baþ ta na maz dýr, kul luk, du â, tes bih ve a da let tir. Ýn sa nýn dý þýn da ki bü tün var lýk lar; me lek, ru ha nî, hay van, bit ki ve can sýz lar ken di le ri ne ya ra tý lýþ tan ve ri len Ý lâ hî ni za ma ve prog ra ma hiç mu ha le fet siz, uy gun ha re ket et mek te dir. Bu ka i de nin dý þýn da ka lan tek ya ra týk ma a le sef (cin ler ler le be ra ber) in sa noð lu dur. Kâ i nat ta ki her zer re nin ve her þe yin Al lah ý tes bih et ti ði, Kur ân ýn â yet le riy le sa bit tir.  lem bü tü nüy le kâ i nat ki ta bý ný o ku yor. Hiz met se ya hat le rin de sýk lýk la so lo ve ko ro o la rak söy le di ði miz a þa ðý da ki þu i lâ hi; ya zý mý zýn ko nu su na kat ký sað lar in þa al lah. Ýlk ön ce i lâ hi mi ze bir göz a ta lým: MAH LÛ KA TIN ZÝK RÝ Þa ký yan þu bül bül ler / Der ya Rab bi ya Rab bi / Bun ca lâ le ler gül ler / Der ya Rab bi, ya Rab bi A ðaç lar yap rak yap rak / Ye þil, ma vi, ka ra, ak / Ne var sa bü yük u fak / Der ya Rab bi, ya Rab bi Yer gök me kân ve za man / Dað, taþ, de re, toz, du man / Çýð lýk fer yat ah a man / Der ya Rab bi, ya Rab bi Ça yýr çi men ot yon ca / Lâ le süm bül gül gon ca / Yer de ge zen ka rýn ca / Der ya Rab bi, ya Rab bi Kalp gö zü nü a çýp bak / Bir an i çin yok dur mak / Þu su lar ýr mak ýr mak / Der ya Rab bi, ya Rab bi Fer yat fi gan a man ey / Bun ca var lýk bun ca þey / Çýð lýk çýð lýk ö ten ney / Der ya Rab bi, ya Rab bi Ko yun, ku zu, kuþ, cü ce / Hem gün düz hem de ge ce / Dur ma dan he ce he ce / Der ya Rab bi, ya Rab bi Ne ma zi var, ne a ti / Her gü nün her sa a ti / Bað rý ya nýk Ne ca ti / Der ya Rab bi, ya Rab bi Dün ya gü zel. Ül ke miz gü zel. Mev sim gü zel. Müs lü man ol mak, bir dâ vâ i çe ri sin de bu lun mak gü zel. Ra ma zan i se her þe yiy le taç lan mýþ bir baþ ka gü zel lik. Ve bü tün bu gü zel lik le ri ya þa mak, dâ hil o la bil mek, kat ký da bu lu na bil mek hep sin den da ha gü zel. Ý ba det vak ti. Du â vak ti. Zi kir ve te fek kür vak ti. O ku yup aþk ve þev ke gel me vak ti. Me de ni ye tin mü zah re fa týn dan u zak, ta bi at la baþ ba þa ol mak te fek kür uf ku nu ge - niþ let ti ri yor. Kâ i nat sa ra yýn da hiz met e den bit ki ler, hay van lar ve can sýz lar Hâ lýk la rý na i ta at hâ lin de, ya ra tý lýþ tan ken di le ri ne ve ri len prog ram la rý na ak sak sýz u yu yor lar. On la rýn bu ga ye le ri ne u laþ týk la rý ný gö re bil mek, zi kir ve tes bih le ri ni Ce nâb-ý Hakk ýn nâ mý na be yan et tik le ri ni, ya ra tý lýþ va zi fe le ri ni en gü zel bir tarz da ye ri ne ge tir me le ri ni mü þa he de e de bil mek bü yük bir þe ref ve ib ret. Þu an da yaz mev si mi ni ge çir mek ü ze re, Ak de ni zin sýr ma ger dan lý ðý, To ros Dað la rý nýn e tek le rin de mü te va zý yay la çar da ðým da böy le bir bah ti yar lý ða sa hi bim. A su de ye þil li ðin her çe þit ton la rý nýn süs le di ði sa kin ve se rin me kân da o ku may la ba rý þýk bir hal de yim. Et raf ge ce gün düz ke sin ti siz zik re den hay van cýk la rýn hoþ se da la rýy la çýn lý yor. Bu tat lý nað me le rin sýr rý ný ve a ma cý ný te ren nüm et me ye ve çöz me ye ça lý þý yo rum. Sý la-yý ra hi mi de i çi ne a lan bu hâl na sip o lur sa bir ay dan faz la de vam e de cek in þa al lah. Böy le ce ak tif hiz met ko þuþ tur ma la rýn dan kýþ mev si min de bu la ma dý ðým o ku ma ve te fek kür fýr sa tý ný bu ra da bi raz ya ka la mýþ du rum da yým. Baþ ta Kur ân, Cev þen, Ri sa le ve di ðer çe þit li kay nak ki tap la rý o ku ma ya gay ret e di yo rum. Al lah a þü kür ki yay la da ol ma ma rað men, bu ra da da her se ne ol du ðu gi bi Ye ni As ya mý da gün lük ge tir tip ta kip e de bi li yo rum. Bol ok si jen, se rin ha va ve kud ret pý na rýn dan a kan so ðuk su ni met le ri ik ram-ý Ý lâ hî den. Þü kür ki, na maz la rý mý zý da ce ma at le ký la bi li yo ruz. Te fek kür dün ya mý zýn kah ra man la rý na ge lin ce: Hay van lar â le mi nin, kuþ lar ta i fe si nin gü zi de kra li çe si meþ hur bül bül ku þu bu ra lar da yok ma a le sef. A ma o nun sýr daþ la rý bol ca var. O mü ba rek hay va nýn bü tün hay van ka bi le le ri a dý na yap tý ðý Ý lâ hî i lâ na tý ya pan yüz ler ce çe þi diy le bir lik te ay ný or ta mý pay la þý yo ruz. Hem ge ce, hem de gün düz fýt rî ka si de hân cý la rýn, ta i fe le ri a dý na tat lý söz lü nu tuk-hân la rý ný zevk le din li yo rum. A ðaç la rýn, ça lý la rýn min ber le rin de, yük sek ses le riy le, lâ tif nað me le riy le, ka fi ye li tes bi hat la rýy la Rah ma nir ra hîm e o lan ik ram ve i lâ nat la rý ný, þü kür ve te þek kür le ri ni din li yo rum. Ö zel li san la rýy la, bö cek le rin en vâý çe þi di ve bü tün kü çük hay van lar or du su de vam lý ko ro da lar. Te bes süm et tik le ri a ðaç la rýn zir ve le rin de, biz in san la ra tam o la rak kul luk va zi fe si ni ih tar e de cek bir ic ra at ya pý yor lar. Ýn san â le mi ne ba kýn ca; Sul tan a yýn rah met sa ða na ðý; baþ ta Kâ be-i Mu az za ma ol mak ü ze re bü tün ca mi ve mes cid ler de mil yon lar ca dil ler den se ma ya yük se len Kur ân bül bü le ri nin se da la rý gök kub be yi çýn la tý yor. Ya pý lan du â, zi kir ve tes bih le rin Ýs lâm dün ya sý nýn has ret kal dý ðý cen ne ta sa ba har la rý ge tir me si ni ni yaz ve te men ni e di yo ruz. Bü tün bül bül le rin en fa zi let li si, en þe ref li si, en nu ra ni si, en bü yü ðü, en so nun cu su, en ke rî mi, ses çe en yük sek, va sýf ça en par lak, zi kir ce en mü kem me li, þü kür ce en u mu mî, ma hi yet çe en mü kem mel, gö rü nüþ çe en ha ri ka sý, kâ i nat bos ta nýn da, arz yü zün de, gök kub be de, baþ ta E - zan-ý Mu ham me dî ol mak ü ze re yan ký la nan le ziz nað me le rin ma li ki ve sa hi bi, nev-i be þe rin an de lib-i zî þa ný (þan sa hi bi bül bü lü) ve in san lý ðýn bül bül-ü zü l- Kur ân ý Mu ham med-i A ra bî nin (asm) sün ne ti nin reh ber li ðin de bir hu zur ve sü kûn or ta mý nýn rah met-i Ý lâ hî ta ra fýn dan ik ram e dil me si ni bek li yo ruz. En bü yük di lek ve te men ni miz þu dur: Bu mü ba rek gün ler hür me ti ne, bü tün kâ i na týn þi kâ yet et ti ði; in sa noð lu nun yap tý ðý kü für, is yan ve tuð ya na kar þý; ha dis te Hat ta de niz di bin de ki ba lýk lar da hi gü nah kâr ve za lim ler den þek va e di yor lar ki, on la rýn yü zün den yað mur ke si lir, hat ta bi zim de na fa ka mýz a za lýr de ni len ha lin or ta dan kal kma sý ný bek li yor sak... Rah met ve be re ke te gi de cek yol o lan baþ ta Ýsm-i A zam ý, Kur ân-ý A zi müþ þan ý, Re sul-i Ek rem (asm), o nun mü ba rek nes lin den ge len ev li ya, as fi ya, ak tap ve müç te hid le rin vird le ri ni þe fa at çý ya pýp bir sil kin me yi ger çek leþ tir me yo lun da a dým at ma is tek ve ar zu sun day sak... Müm taz ve müs tes na var lýk ol ma nýn þu u ruy la bir ha re ket ol sun di li yor sak... Taþ, a ðaç hay van ol ma yýp, hiç lik ten vü cu da, var lýk tan in san o lup, Müs lü man ol ma yý na sip e den Kül lî Ý ra de ye uy mak ve sa da kat la tes lim ol mak is ti yor sak... Kâ i nat a ða cý nýn se me re si ve mey ve si ol ma þe re fi ne na il o lan in san o la rak; en zi ya dar, nur lu, ah sen, ek rem, eþ ref, lâ tif, bü tün pey gam ber le rin e fen di si, Ý ma mü l-müt ta kîn, Ha bib-i Rab bü l-â le min Haz ret-i Mu ham med e (asm) tam üm met ol mak is ti yor sak... Müs lü man ev lât la rý nýn, hat tâ mâ sum hay van la rýn te el lüm le ri ne kar þý da hi bir rik kat, bir e lem, o sýrr-ý þef kat le his se di yor dum. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 252) di yen as rýn ma ne vî ta bi bi ne ha ki kî ve sa da kat li bir ta le be ol mak is ti yor sak, ça re þun lar da ol sa ge rek: Al lah a ger çek kul ol mak i çin, Re sû lü ne üm met ol mak i çin, bir bi ri mi ze tam kar deþ ol mak i çin; Al lah ý zik re, Pey gam ber e (asm) sa lâ va ta, kar þý lýk sýz ve sü rek li du â ya it ti ba e de rek de vam et tir me miz le he def ve a maç la rý mý za u la þa bi li riz. Du â ve zik re a ra lýk sýz de vam et me ni yet ve te men ni siy le... TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Mah þer de O ku ki ta bý ný! em ri Re ca yi Bey: Kur ân da mah þer le il gi li â - yet ler de Oku ki ta bý ný! i ba re le ri var. Bu ne de mek tir? Na sýl ki tap týr? Ki tap ya da def ter Ya zý mý a þa ma sýn da def ter, a mel def te ri; öl dük ten son ra, ya zým bi tin ce, def ter ka pa nýn ca ar týk ki tap ol muþ bir mah þer bel ge si! Bun lar, in sa nýn öm rü bo yun ca iþ le di ði i yi-kö tü a mel le ri nin ya zýl dý ðý ma ne vî say fa lar dýr. Baþ ka bir i fa dey le; ya zý cý me lek ler ce tu tu lan in sa nýn dav ra nýþ lar kü tü ðü, ya da in sa nýn ya þa dý ðý bütün ha ya týn ay rýn tý la rýy la kay de dil di ði a na def ter ve ya in sa nýn ken di dav ra nýþ la rýy la ya zý lan ve mah þer gü nü i çin e sas tu tu lan ki tap. Kur ân a gö re, ken di le ri ne Ki râ men Kâ ti bîn de ni len þe ref li me lek ler in sa nýn her yap tý ðý ný bi lip 1 kay da ge çir mek te dir ler. Bu me lek ler in san la bir lik te, in sa nýn sa ðýn da ve so lun da bu lun mak ta, in sa nýn söy le di ði her sö zü ve yap tý ðý her fi i li yaz mak ta dýr lar. 2 Ýn sa nýn ö mür bo yu yap týk la rýy la ya zý lýp dol du ru lan a mel def te ri Mah þer gü nün de in sa na sa ðýn dan, so lun dan ve ya ar ka sýn dan ve ri le cek tir. A mel def te ri sa ðýn dan ve ri len le rin he sa bý çok ça buk gö rü lü yor; bun lar a i le le ri nin ve ya kýn la rý nýn ya ný na se vinç le dö nü yor lar. 3 A lýn! der ler, O ku yun ki ta bý mý! Ben, ger çek ten he sa ba uð ra ya ca ðý ma i nan mýþ tým. Bu kim se ler pek hoþ bir ha ya ta a dým a tý yor lar. Yük sek bir Cen ne tin i çin de dir ler. Ya ný baþ la rýn da Cen ne tin mey ve le ri sal kým sal kým dýr. Ken di le ri ne, Geç miþ gün ler de yap týk la rý ný za mü kâ fat o la rak yi yin ve i çin! de ni li yor. 4 Kur ân-ý Ke rîm e gö re, bir ký sým in san la rýn da a mel def ter le ri so lun dan ve ya ar ka sýn dan ve ri le cek tir. Bu kim se ler, dün ya da â hi re ti u nu tup zevk ve eð len ce i çin de bu lu nan lar, di ri lip Al lah a dö ne cek le ri ne i nan ma yan lar dýr. Bun lar a mel def ter le ri ken di le ri ne ar ka la rýn dan ve ri lin ce, Ey vah; mah vol dum! di ye ba ðý rýr lar ve çýl gýn a lev li bir Ce hen ne me gi rer ler. 5 A mel def te ri so lun dan ve ri len kim se ler de, Keþ ke, ki ta bým ba na ve ril me sey di! He sa bý mý öð ren me sey dim. Keþ ke ö lüm her þe yi bi tir miþ ol say dý! Ma lým ba na fay da ver me di. Gü cüm kuv ve tim kay bo lup git ti. der ler. Bun lar Þa ný bü yük o lan Al lah a i nan ma yan ve yok sul la rý do yur ma yan kim se ler dir. O ra da bu kim se le re: Tu tun, bað la yýn o nu! Son ra, Ce hen ne me a týn! Son ra da, yet miþ ar þýn zin ci re vu run! de nir. Bu kim se ler i çin ar týk ne bir can dan dost var dýr, ne de kan lý i rin den baþ ka bir i çe cek! Çün kü bun lar kâ fir dir ler ve bi le rek gü nah iþ le miþ ler dir. 6 To hum la rýn ve çe kir dek le rin ba ha rýn a mel def te ri nin say fa la rý hük mün de ol du ðu nu ve i çin de ki prog ram la rýn i kin ci ba har da ye ni den, da ha par lak ve da ha a lým lý bir bi çim de neþ re dil di ði ni vur gu la yan Be di üz za man Sa id Nur sî, in sa nýn ha ya tý nýn ne ti ce si o lan a mel def te ri nin de in sa nýn hiz me ti ne ve i ba de ti ne çok bü yük se vap ve ril mek ve iþ le dik le ri gü nah la rýn he sa bý so rul mak ü ze re mu ha fa za e dil di ði ni ve mah þer gü nün de neþ re di le ce ði ni kay de der. 7 Üs tad Be di üz za man a gö re Ce nâb-ý Hak k ýn  dil, Ha kîm 8, Ha fîz ve Ra kîb 9 i sim le ri in san i çin a mel def te ri tu tul ma sý ný ve yap týk la rý nýn har fi yen ya zýl ma sý ný ge rek li ve hat tâ zo run lu kýl mak ta dýr. Ni te kim ko ca ba ha rýn çi çek li mey ve li bü tün bit ki le ri nin a mel def ter le ri ek sik siz ce to hum la rýn da ya zýl mak ta ve i kin ci bir ba har da on la ra gö re eþ siz bir mu ha se be i çin de say fa say fa neþ re dil mek te dir. Böy le ce ko ca man di ðer bir ba ha rýn, ön ce ki ba ha rý a rat ma ya cak de re ce de yer yü zü nü kap la ma sý Ce nâb-ý Hak k'ýn Ha fîz is mi nin ne de re ce þid det le te cel li ha lin de bu lun du ðu nu gös ter mek te dir. An la þý lý yor ki, Ce nâb-ý Hak, mül kün de ce re yan e den her þe yin ya zýl ma sý na ve zabt e dil me si ne çok bü yük ö nem ve ri yor. Öy le ki, en kü çük bir o la yý, en u fak bir hiz me ti kü çük gör mü yor; ya zý yor, yaz dý rý yor. Mül kün de ger çek le þen her þe yin su re ti ni, ya þa nan her o la yýn bü tün ay rýn tý la rý ný çok çe þit li a raç lar la mu ha fa za e di yor. Ha fîz is mi nin bu yük sek te cel li si gös te ri yor ki, in san i çin e hem mi yet li bir a mel mu ha se be def te ri a çý la cak, ma hi yet çe en bü yük, en þan lý ve en þe ref li o lan in sa nýn a mel le ri, fi il le ri, bir he sap ve mi za na gi re cek. Ýn sa nýn a mel say fa la rý neþ re di le cek. Ya þa dý ðý her a nýn kay dý ek sik siz ce tu tu lan in sa nýn kab re gi rip ra hat la yat ma sý nýn, u yan dý rýl ma ma sý nýn, yok lu ða gi dip kaç ma sý nýn ve top ra ða gi rip sak lan ma sý nýn im kân dý þý ol du ðu nu bil di ren Üs tad Be di üz za man, in sa nýn mah þe re gi de ce ði ni, mah ke me-i küb râ yý gö re ce ði ni ve kü çük-bü yük her a me lin den su al e di le ce ði ni, Kur ân ýn bu nu net bi çim de ha ber ver di ði ni kay de di yor. 10 Dip not lar: 1- Ýn fi tar Sû re si, 82/ Kaf Sû re si, 50/17, Ýn þi kak Sû re si, 84/7, 8, Hâk ka Sû re si, 69/19-24; Ýs râ Sû re si, 17/ Ýn þi kak Sû re si, 84/ Hâk ka Sû re si, 69/ Mek tû bât, S Söz ler, S Söz ler, S Söz ler, S. 76, 77.

6 6 YURT HABER Y Saðlýkta cicim aylarý bitti TÜM SAÐLIK-SEN GENEL BAÞKANI OKAY ERÖZGÜN, GENEL SAÐLIK SÝGORTASI'NIN HASTALARIN ÝHTÝYAÇ DUYDUÐU BÜTÜN SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝ KAPSAMADIÐINI HATIR- LATARAK, "SAÐLIKTA CÝCÝM AYLARI BÝTTÝ. SÝSTEM CEP YAKMAYA BAÞLADI" DEDÝ. Batman Yeni Asya Vakfý tarafýndan düzenlenen progrrama katýlan minikler, sunduklarý gösterilerle büyüklerin takdirini topladý. Batman da Nur heyecaný KÜBRA YEL - FEYZA UÇAR BATMAN Bes me le i le baþ lar ken her þey, biz da hi bes le me i le baþ la dýk her þe ye Ha va sý cak lý ðý nýn kýrk beþ de re ce yi aþ tý ðý, hiz met te zor luk la rýn zi ya de leþ ti ði sý cak yaz gün le rin de Bat man hiz met te gay re ti ni art týr - ma ya de vam e di yor. Ye di yýl dýr sür dü rü len ço cuk ders le ri ge niþ bir müf - re dat la zen gin leþ ti ri le rek yaz o ku lu prog ra mý dü zen - len di. Beþ haf ta sü ren hýz lan dý rýl mýþ yaz o ku lu prog ra - mý na yaþ la rý ye di i le on al tý a ra sýn da de ði þen dok sa ný aþ kýn öð ren ci il ko kul, or ta o kul ve li se ol mak ü ze re grup la ra ay rý la rak öð re nim gör dü ler. Bat man Ye ni As ya Vak fý ta ra fýn dan dü zen le nen prog ram da e lif ba, tec vit, Ri sa le-i Nur, il mi hal, a dab-ý mu a þe ret ve si yer ders le ri ne yer ve ril di. Ay rý ca ço cuk - la ra sû re ve ve ci ze ez ber let ti ri lip na maz ve tes bi ha - týn ha ki kat ve hik met le ri öð re til di. Ýk ram, o yun, kah val tý prog ram la rý, ya tý lý prog - ram ve eð len ce li þö len ha zýr lýk la rý öð ren ci le rin e - ði ti min de þevk ve cid di ye ti art týr dý. Üs ta dý mý zýn Her bir has ta le be nin mü - him bir va zi fe si bir ço cu ða Ku r'ân öð ret mek tir.' 1 em ri ne ken di le ri - ni mu ha tap bi len Þük ran lar, Ay nur lar, Fa ti me ler, Mer - ve ler, As lý lar, Fey za lar, Zey nep ler, Sa fi ye ler vs. sa ba hýn er ken sa at le rin - de kar deþ le ri ne bir þey ler öð re te bil - me nin hiç tü ken - mek bil me yen he ye ca - nýy la yo la ko yul du lar. Öð ren ci le rin bit me yen e - ner ji le ri ne rað men fe da kâr ab la lar hiç sý kýl ma dan yo rul - ma dan prog ra mý en gü zel þe kil de ye ri ne ge tir di ler. Bir ay gi bi ký sa bir sü re de bir çok öð ren ci prog ra - mýn be re ke tiy le Kur ân o ku ma yý öð ren di ler.mü ba rek Ra ma za na Ku r'ân o ku ya rak gir di ler. Bu muh te þem prog ra mýn muh te þem fi na lin de mi nik Nur cu la ra þö len ya pý la rak mi nik yü rek ler, mi nik ka bi li - yet ler ko nuþ tu rul du. Ha zýr lýk la rý na gün ler ön ce sin den baþ la ný lan þö le ni - mi zi Es ma O ku yan kar de þi miz a þir o ku ya rak aç tý. Ez - ber le miþ ol du ðu 23. Sö zün 3. Nok ta sý ný o ku yan Tu ba Türk kar de þi miz bü yük al kýþ top lar ken mi nik gru bu - mu zun i lâ hi le ri her ke sin be ðe ni si ni top la dý. Her a nýn da ders ler sak lý o lan Üs ta dý mý zýn ha ya týn - dan ke sit ler le ha zýr la nan skeç ler dü þün dü rür ken, gü - nü müz a i le le ri ni an la tan ti yat ro i se eð len dir di. Or tao kul ve li se ta le be le ri nin ha zýr la dý ðý i lâ hi din le ti - le ri ko nuk la rý coþ tur du. Ves ve se bah si nin can lan dý rýl mýþ þek li o lan me lek ve þey tan ti yat ro muz gaf le ti da ðýt tý. Yaz o ku lu prog ra mý mýz da ya pý lan Ri sa le i Nur sý na - vý nýn or ta o kul bi rin ci si Mer yem Bey za Öz can a ve li se gru bu mu zun bi rin ci si Nur þin Türk kar de þi mi ze ö dül - le ri ve ril di. Ay rý ca prog ra ma ka tý lan bü tün öð ren ci le ri - mi ze ka tý lým bel ge si ve ril di. Al kýþ lar hiç dur ma dý, an ne ler ev lât la rý ný bu ma ne vî at mos fer de gör mek ten gu rur lan dý lar a de ta. Þö le ni miz ker mes le son bul du. Zah me tin rah me te dö nüþ tü ðü zir ve nok tay dý bu prog ram. Bir lik ve be ra ber li ðin en be re ket li ha li, ma ne - vî ha va nýn en yo ðun ol du ðu ay dý. Prog ram da her kes bir þey le rin u cun dan tu - tup bir bi ri ne yar dým et me ye ça lý þý yor du. Ya - pý lan her þey de gö ze ti len tek men fa at rý za-i Ý lâ hî i di. Si ze sa de ce bir â ný an la ta yým.ab la lar der - sa ne mi zi te miz ler ken bir grup kar de þi miz tec vit ça lý þý yor, di ðer bir grup ti yat ro pro va sý ya pý yor. Ý ler le miþ ya þý na rað - men bü tün sý kýn tý la rý mýz la il gi le nen Meh met U çar A bi ma sa, san dal - ye a yar lar ken, Se la hat tin A bi ka tý lým bel ge le ri ni, Ah met A bi mik ro fon la rý a yar lý yor, ab la - lar dan bi ri ký ya fet ler le il gi le - nir ken, bir di ðe ri sah ne ve per de yi a yar lý yor. Bu du rum Üs ta dý mý zýn bah set ti ði em va li uh re vî ye de sýr rý ih lâs i le iþ ti rak, sýr rý u huv vet i le te sa nüt ve sýr rý it ti hat i le teþ ri ki me sai de ðil de ne dir? Her þa kir din va zi fe si, yal nýz ken di i - ma ný ný kur tar mak de ðil; bel ki baþ ka sý nýn i - man la rý ný da mu ha fa za et me ye mü kel lef tir.' 2 em ri ne im ti sal e den bu fe da kâr Nur Ta le be le ri, yýl lar son ra ül - ke nin dört bir ya ný na da ðý la cak ve Nu run fe da i si o la cak bu yav ru la rý mý zýn kör pe di mað la rý na, te miz kalp le ri ne i man ve Ku r'ân ha ki kat le ri ni yer leþ tir me ye ça lý þý yor. E vet Üs ta dým! Cen net a sa ba ha ra az kal dý, nev ruz du ma ný gö rün me ye baþ lan dý. Ek ti ðin Nur to hum la rý Bat man da da fi liz le ni yor in þal lah. Ves se lâm. Kaynaklar: 1. Bar la Lâ hi ka sý sy Kas ta mo nu Lâ hi ka sý sy TÜM Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný O kay E röz - gün, Sað lýk ta ci cim ay la rý nýn bit ti. Sis tem cep yak ma ya baþ la dý de di. Tüm Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný O kay E röz gün, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, SGK si gor ta nýz ar týk yet mez bir de Ö zel si gor ta þir ke ti ne prim ö de ye rek Ta mam la yý cý ve ya Des tek le yi ci Sað lýk Si gor - ta sý yap týr ma nýz ge re ke cek. SGK ta ra fýn dan ba zý sað lýk hiz met le ri kar þý lan ma ya cak ve bu sað lýk hiz met le ri ni si gor ta nýz dan al mak is te me niz ha lin de ye ni bir ö zel si gor ta yap - týr mak zo run da ka la cak sý nýz. Þu an ö zel has ta ne ler de SGK ta ra fýn dan kar þý lan ma - yan hiz met ler i çin pa ra ö de ye rek sa týn a lý - nan sað lýk hiz met le ri i çin ar týk va tan daþ lar ta mam la yý cý ve des tek le yi ci si gor ta yap tý ra - cak lar ve pa ra ö de ye cek ler de di. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ya yýn la dý ðý 2012/25 sa yý lý ge nel ge i le 5510 sa yý lý Ka - nun un 98'in ci mad de si ne uy gun o la rak, Ta mam la yý cý ve ya Des tek le yi ci Sað lýk Si - gor ta sý Uy gu la ma la rý nýn Baþ la týl dý ðý ný be - lir ten E röz gün, yap tý ðý a çýk la ma da: SGK ta - ra fýn dan fi nans ma ný sað lan ma yan sað lýk hiz met le ri ne a it be del ler, i lâ ve üc ret tu tar la - rý, o tel ci lik üc re ti gi bi has ta dan a lý na bi le cek tu tar lar, Sað lýk Uy gu la ma Teb li ði fi yat la rý ü - ze rin de ka lan tu tar lar, ta mam la yý cý ve ya des tek le yi ci sað lýk si gor ta sý ko nu su ya pý la bi - le cek. SGK ko nu i le il gi li o la rak ya yýn la dý ðý ge nel ge de: Ö zel sað lýk si gor ta sý nýn bir tü rü o lan Ta mam la yý cý ve ya Des tek le yi ci Sað lýk Si gor ta sý, ge nel sað lýk si gor ta sý nýn te mel te - ÝS TAN BUL Ýl Sað lýk Mü dü rü A li Ýh san Do ku - cu, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn has ta ne re for mu ça lýþ - ma la rý kap sa mýn da ö nü müz de ki sü reç te has - ta ne le rin söz leþ me li pro fes yo nel yö ne ti ci ler ta - ra fýn dan yö ne ti ce le ði ni bil dir di. Ýs tan bul Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü, ba sýn men sup la rý na Con - rad O tel de if tar ver di. Con rad O te li nde ki if ta - rýn ar dýn dan ko nu þan Ýs tan bul Ýl Sað lýk Mü dü - rü A li Ýh san Do ku cu, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn has ta ne re for mu hak kýn da bil gi ver di. Do ku cu, ö nü müz de ki sü reç te sað lýk re for mu kap sa mýn da has ta ne ler de - ki yö ne tim sis te mi nin kök lü de ði - þi me uð ra þa ca ðý ný i fa de et ti. Do - ku cu, ya pýl ma sý ön gö rü len ye ni yö ne tim sis te min de has ta ne le rin söz leþ me li pro fes yo nel yö ne ti ci - ler ta ra fýn dan i da re e di le ce ði ni bil dir di. Do ku cu, bu mak sat la Ka mu Has ta ne le ri Ku ru mu o - mi nat pa ke ti i çe ri sin de yer al ma yan, te mel te mi nat pa ke tin de yer a lýp kýs men kar þý la - nan, ya ni cep ten ö de me ya pý lan ya da bi rey - le rin da ha yük sek stan dart lar da sað lýk hiz - me ti ta lep et ti ði du rum lar da dev re ye gi ren ö zel sað lýk si gor ta sý tü rü dür þek lin de i fa de e dil di ði ne dik kat çek ti. YAÞ LI VE KRO NÝK HAS TA LAR DA HA ÇOK PA RA Ö DE YE CEK E röz gün, Ge nel Sað lýk Si gor ta sý nýn (GSS), has ta la rýn ih ti yaç duy du ðu bü tün sað lýk hiz met le ri ni kap sa ma ma dý ðý ný Te - luþ tu ru la ca ðý ný bu ku ru mun al týn da da Tür ki - ye ge ne lin de 81 il de Ka mu Has ta re le ri Bir li ði o luþ tu ru la ca ðý ný kay det ti. Do ku cu, bü yük il çe - ler de de Ka mu Has ta re le ri Bir li ði nin ku rul ma - sýy la sa yý nýn 100 e çý ka ca ðý ný bil dir di. Ýs tan - bul da ku ru la cak Ka mu Has ta ne le ri Bir lik le ri hak kýn da da bil gi ve ren Do ku cu, 3 a det, 5 a det ve 6 a det bir lik ku rul ma sý yö nün de al ter na tif li ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni i fa de et ti. Do ku cu, Ýs tan bul da ki has ta ne bi na la rý nýn yaþ or ta la ma sý nýn yük sek ol du ðu nu be lir te rek, has ta ne bi na la rý nýn ö - nü müz de ki 3 yýl i çin de ye ni le rek mo dern bi - na la ra dö nüþ tü rül me si - nin plan lan dý ðý ný kay - det ti. Do ku cu, has ta ne ler - de ki ya tak ka pa si te le ri nin art tý rýl ma sý ve ni te lik le ri nin yük sel til me si i çin ça lýþ ma la rýn da de vam et ti ði ni söz le ri ne ek le di. HES protestosunda gerginlik yaþandý TUNCELÝ-ELAZIÐI il sýnýrýnda, Peri Çayý üzerinde yapýmý devam eden Pembelik Barajý ve Hidroelektrik Santrali nin (HES) inþasýný protesto eylemi sýrasýnda gerginlik yaþandý. Þantiye alanýna giren bir grup, buradaki depo ile 2 iþ makinesi, 1 pikap ve bazý araç gereçleri ateþe verdi. Tunceli nin Nazýmiye ilçesine baðlý Aþaðý Doluca köyünde toplanan, aralarýnda çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn üyelerinin de bulunduðu yaklaþýk 500 kiþilik grup, Pembelik Barajý ve Hidroelektrik Santrali þantiyesine doðru yürüdü. Þantiye alaný giriþine konulan tel örgüleri ellerindeki demir makaslarla kesen grup, kendilerine engel olmaya çalýþan özel güvenlik görevlilerine de taþ attý. Yaþanan arbedenin ardýndan göstericiler, buradaki 2 pikaba taþ atarak zarar verdi. Þantiye alanýnda basýn açýklamasý yapan grup, açýklamanýn ardýndan binalara taþ atýnca, güvenlik görevlileri göstericileri havaya ateþ açarak daðýtmaya çalýþtý. Þantiyedeki bir depo ile 2 iþ makinesi, 1 pikap ve bazý araç gereçleri ateþe veren grup, daha sonra Aþaðý Doluca Köyüne döndü. Yakýlan iþ makineleri ve pikap kullanýlamaz hale geldi. Tunceli - Elazýð / aa Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün Hastanelerde sözleþmeli yönetici dönemi baþlýyor Ýs tan bul Ýl Sað lýk Mü dü rü A li Ýh san Do ku cu Ýs tan bul / Mus ta fa Gök men Peri Çayý üzerindeki Pembelik Barajýný protesto eden göstericiler arbede çýkardý. mel te mi nat pa ke ti i çin de yer al ma yan sað - lýk hiz met le ri i çin va tan daþ la rýn cep le rin den pa ra ö de mek zo run da ka la cak la rý ný be lirt ti. GSS kap sa mýn da ve ri len sað lýk hiz met le ri dü þük stan dart ta ol du ðu nu sa vu nan E röz - gün, has ta la rý mýz yük sek stan dart ta sað lýk hiz me ti al mak is te dik le rin de ay rý ca pa ra ö - de mek zo run da ka la cak la rý ný be lirt ti. Si ya sî i ra de sað lýk ta tüm va at le ri nin ak si - ne fa tu ra yý va tan da þa kes miþ tir di yen E röz - gün, þun la rý kay det ti: Dev let sað lý ðýn fi - nans ma nýn dan tü müy le çe ki le rek sað lý ðýn fi nans ma nýn da ö zel si gor ta sis te mi dev re ye so kul muþ tur. Has ta o lan la rýn ö zel ta mam la - yý cý-des tek le yi ci ö zel sað lýk si gor ta sý nýn ay lýk be de li nin, ki þi nin ya þý, var o lan has ta lýk la rý gi bi du rum la ra gö re nor mal va tan da þa gö re çok da ha pa ha lý o la bi le cek. Mu a ye ne pa ra sý ve re çe te be de li si gor ta kap sa mý dý þýn da. Bu pa ra va tan da þýn ce bin den çý ka cak. Ye ni SUT (Sað lýk Uy gu la ma Teb li ði) i le ar týk re çe te de 4 ka lem ve 1 ku tu be de li kar þý - la na cak di yen E röz gün, Bu du rum da va tan - daþ ce bin den; SGK re çe te ba þý mu a ye ne pa - ra sý nýn ya nýn da yüz de 10 ve ya yüz de 20 i lâç ka tý lým pa yý ve 4 ün cü ka lem de yi ne 1 TL ka - tý lým pa yý ný ö de me ye de vam e de ce ði ni be - lirt ti. Hü kü me tin e mek li le ri sað lýk sis te min - de yap tý ðý de ði þik lik ler de de göz den çý kar dý - ðý ný ö ne sü ren E röz gün, So nuç o la rak; Ta - mam la yý cý Sað lýk Si gor ta sý nýn en çok yok sul - la rý, yaþ lý la rý ve kro nik has ta la rý za ra ra uð ra - ta ca ðý ný a çýk la dý. Ýstanbul / Yeni Asya U þak-çankýrý'da sý cak ha va ta ti li n U ÞAK ve Çankýrý'da ha va sý - cak lýk la rý nýn art ma sý dolayýsýyla ka mu da ça lý þan ha mi le, em zik li ba yan lar, kalp has ta la rý i le yüz - de 40 ve ü ze ri en gel li ra po ru bu lu nan la ra i da ri i zin verildi. Uþak Valiliði, ha va sý cak lýk la rý ný dikkate alarak Ýl Hýf zýs sýh ha Ku ru lu engellilere 1 gün i da rî i - zin verdi. Metorolojinin hava tahmin raporunu dikkate alan Çankýrý Valiliði de Çankýrý'da da hava sýcaklýklarýnýn yükselmesi üzerinde seyretmesi dolayýsýyla kamu görevlisi hamile ve emzikli kadýnlar, engelliler ve kronik hastalýðý olanlar 1,5 gün idari izin verdi. U þak - Çankýrý / a a Sa ros Kör fe zi, dep remle sarsýldý n SA ROS Kör fe zi nde 4.6 bü - yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep - rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nün ve ri le ri ne gö re, sa at de mer kez üs sü Sa ros Kör fe zi (E - ge De ni zi) o la rak be lir ti len, 14.5 ki lo met re de rin li ðin de, 4.6 bü - yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Dep re min, E dir ne, Te kir - dað mer kez i le Mal ka ra, Þar köy ve Çor lu da ha fif þe kil de his se - dil di ði, ilk be lir le me le re gö re can ve mal kay bý ol ma dý ðý kay - de dil di. Ýz mir/a a E dir ne de 155 ka çak ya ka lan dý n E DÝR NE'DE yurt dý þý na çýk - ma ya ça lý þan 155 ka çak ya ka - lan dý. Jan dar ma e kip le ri ta ra - fýn dan il mer ke zi ne bað lý Bos - na köy, Ye ni ka dýn ve Or ha ni ye kö yü i le Ýp sa la ve E nez il çe le rin - de dü zen le nen o pe ras yon lar da, yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan Fi - lis tin, Myan mar, Su ri ye, Mý sýr, E rit re, Ý ran, So ma li, Gür cis tan ve Af ga nis tan uy ruk lu 155 ki þi ya ka lan dý. Ka çak lar, sý nýr dý þý e - dil mek ü ze re E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Ya ban cý lar Þu be - si ne gö tü rül dü. E dir ne / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Recep Ziftçi'nin muhtereme annesi Meþkure Ziftçi'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Yücel Þener'in eþi Nesrin Þener'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Beyoðlu - Beþiktaþ Yeni Asya Okuyucularý

7 Y DÜNYA 7 Yu ka rý Ka ra bað da a teþ kes ih lâ li n A ZER BAY CAN-Er me nis tan cep he hat týn da a teþ ke sin ih lâl e dil di ði, bir A zer bay can as ke ri nin ya ra lan dý ðý, bir as ke rin de e sir düþ tü ðü bil di ril di. A zer bay can Sa vun ma Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Er me nis tan or du su nun a teþ ke si fark lý böl ge ler de bir kaç kez ih lâl et ti ði ve Ge de bey böl ge sin de bir A zer bay can as ke ri nin a çý lan a teþ te ya ra lan dý ðý du yu rul du. Ba kan lýk, To vuz böl ge sin de i se bir as ke rin yo lu nu kay be de rek e sir düþ tü ðü nü a çýk la dý. Bakü / a a AGÝT: Ta ci kis tan'daki olaylar en di þe verici n AV RU PA Gü ven lik ve Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (A GÝT), Ta ci kis tan da ki o lay lar dan do la yý en di þe duy du ðu nu bil dir di. A GÝT Dö nem Baþ ka ný Ýr lan da nýn Dý þiþ le ri ve Ti ca ret Ba ka ný E a mon Gil mo re, Ta ci kis tan ýn Dað lýk Be dah þan Ö zerk Böl ge si nde ki ça týþ ma lar dan duy du ðu en di þe yi di le ge tir di. O lay lar da si vil le rin öl dü ðü ne dik ka ti çe ke rek, bu nun en di þe ve ri ci ol du ðu nu be lir ten Gil mo re, ta raf la ra i ti dal çað rý sýn da bu lun du. Gil mo re, böl ge de ki u lus lar a ra sý ku ru luþ la rýn gö rev li le ri nin gü ven li ðin den de en di þe len di ði ni vur gu la dý. Taþkent / a a Mek si ka, kuþ gri bine karþý aþýlama yapacak n MEK SÝ KA, kuþ gri bi nin ya yýl ma sý ný ön le mek i çin 10 mil yon kü mes hay va ný ný a þý la ya cak. Ýn san la ra bu laþ ma ris ki ol ma yan H7N3 vi rü sü nün mer ke zi ko nu mun da ki Ja lis co e ya le tin de ki La gos de Mo re no da ko nu þan Mek si ka Dev let Baþ ka ný Fe li pe Cal de ron, ül ke nin ba tý sýn da has ta lýk ve ya ke sim so nu cu 5 mil yon kü mes hay va ný nýn ö lü mü ne se bep o lan has ta lý ðýn ya yýl ma sý ný ön le mek i çin 10 mil yon kü mes hay va ný nýn a þý la na ca ðýn du yur du. Cal de ron, kü mes hay va ný ü re ti ci le ri i çin cid dî e ko no mik prob lem oluþturan bu so ru nu bi tir mek a ma cýy la 80 mil yon a þý nýn bir an ev vel da ðý týl ma sý ný he def le dik le ri ni be lirt ti. Meksiko / a a Hint Ok ya nu su nda 6,7 þid de tin de dep rem n HÝNT Ok ya nu su nda bu lu nan Mo rit yus A da sý a çýk la rýn da 6,7 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. A me ri kan Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke zi, Mo rit yus a da sý a çýk la rýn da, 6,7 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di ði ni, an cak tsu na mi ris ki bu lun ma dý ðý ný a çýk la dý. Dep re min mer kez üs sü nün 10 ki lo met re de rin lik te ol du ðu be lir til di. Hong Kong / a a BAKÝR ÝZ ZET BE GO VÝÇ TEN BAN KÝ MUN A: Analar, bu acýyý her gün çekiyor BOS NA-HER SEK Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi Baþ ka ný Ba kir Ýz - zet be go viç i se, Po to ça ri A nýt Me zar lý ðý nda yap tý ðý a çýk la ma da, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un Sreb re nit sa zi ya re ti nin ce sur bir in - sa ni ka rar ol du ðu nu i fa de et ti. Bu ra ya si zin se lef le ri ni zin ha ta lar ve kor kak lý ðý so nu cu o lan bir þey le yüz leþ me ye gel di niz di yen Ýz zet be - go viç, bu ha ta la rýn BM nin 1999 sa yý lý ra po run da yer al dý ðý ný ve bun - BM den geç kalmýþ Srebrenitsa itirafý BOSNA HERSEK PARLAMENTOSUNDA KONUÞAN BM GENEL SEKRETERÝ BAN KÝ MUN, ULUSLAR ARASI TOPLUMUN SREBRENÝTSA DA GÖREVLERÝNÝ YERÝNE GETÝRMEDÝÐÝNÝ VE SOYKIRIM YAÞANMASINA ENGEL OLAMADIÐINI VURGULADI. BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM) Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Bos na da 1995 yý lý nýn Tem muz a yýn da Sýrp lar ta ra fýn dan iþ le nen Sreb re nit sa soy ký rý mý na i liþ kin, BM, Sreb re nit sa ko nu sun da u lus lar a ra sý top lu mun so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge ti re me di ve Sreb re nit sa da soy ký rým ya þan ma sý na en gel o la ma dý. Fa kat bu deh þet ten ö nem li ders al dýk, al ma ya da de vam e di yo ruz de di. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, çe þit li te mas lar i çin gel di ði Bos na Her sek te, par la men to da mil let ve kil le ri ne hi tap et ti. Bos na Her sek in Tem muz 1995 te bin ler ce Boþ nak ü ze rin de soy ký rý mýn iþ len di ði Sreb re nit sa da u lus lar a ra sý top lu mun gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re me di ði ni ve bu ra da soy ký rým ya þan ma sý na en gel o la ma dý ðý ný vur gu la yan Ban Ki-mun, Sreb re nit sa dan ö nem li ders ler al dýk la rý ný, al ma ya da de vam et tik le ri ni söy le di. Sreb re nit sa da bin ler ce Boþ nak er ke ðin kat le dil di ði ni i fa de e den Ban Ki-mun, Sreb re nit sa, BM nin da ha ka rar lý ha re ket et me si ne, a da let ü ze rin de dur ma ko nu sun da da ha ka rar lý ol ma sý na ne den ol du di ye ko nuþ tu. araybosna / a a la rýn a da let siz si lah am bar go su ve sa vaþ ta ki ta raf la rýn e þit sa yýl ma sý ol du ðu nu kay det ti. Sreb re nit sa nýn 1995 yý lýn da i ki kez i ha ne te uð ra - dý ðý ný vur gu la yan Ýz zet be go viç, Bi rin ci si soy ký rým, i kin ci si i se Day ton Ba rýþ Ant laþ ma sý nda bu ken te bir ö zerk lik ve ril me me si dir. Siz be - nim le bir lik te bu an ne le rin a cý la rý ný ya rým sa at bo yun ca pay laþ tý nýz. Fa kat bu an ne ler bu a cý la rý her gün 24 sa at ya þý yor de di. Bosna Hersek Üçlü Devlet Baþkanlýðý Konseyi Baþkaný Bakir Ýzzetbegoviç, Ban Ki-mun'a Srebrenitsa'daki analarýn yaþadýðý acýlarý hatýrlattý. FO TOÐ RAFLAR: A A SU RÝ YE Ý ÇÝN BÝR LÝK ÇAÐ RI SI SU RÝYE DE ya þa nan la ra da de ði nen Ban Ki-mun, Su ri ye de bin ler ce si vi lin kat li â - ma ta bi tu tul du ðu nu, BM nin Su ri ye de ki kri zin bi ti ril me si ne yö ne lik çok yön lü gi ri - þim ler yü rüt tü ðü nü i fa de et ti. Bü tün dün ya nýn bir lik o lup Su ri ye de ki kri zin bi ti ril - me si i çin ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni, ak si tak dir de da ha çok kat li âm ya þa na ca ðý ný söy le - yen Ban Ki-mun, Su ri ye de ki kri zin çö zü mü i çin, sa vaþ ya ra la rý ný sar ma ya ça lý þan Bos na Her sek in kal bin den dün ya ya me saj gön de ri yo rum: Er te le me yin, bir lik o lun ve Su ri ye de ki kat li âm la rýn dur du rul ma sý i çin he men ha re ke te ge çin de di. HABERLER Esad'ýn durumu tartýþýlýrken, Suriye'de operasyonlar sürüyor. Bla ir: E sad is ti fa için ik na e dil me li n ÝN GÝL TE RE es ki Baþ ba ka ný ve Or ta do ðu Dört lü sü Tem sil ci si Tony Bla ir, Ba tý nýn Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ý is ti fa et me ye ik na et mek i çin ya pa bi le ce ði her þe yi yap ma sý ge rek ti ði ni söy le di. As so ci a ted Press ha ber a jan sý na Su ri ye ko nu su nu de ðer len di ren Bla ir, E sad ýn is ti fa et me ye ik na e di le me me si du ru mun da de rin ay rý lýk la rýn bu lun du ðu E sad son ra sý Su ri ye de ye ni bir hü kü me tin o luþ tu rul ma sý nýn çok zor o la bi le ce ði ne i þa ret et ti. Su ri ye de ki du ru mun bir iç sa vaþ ol du ðu nu be lir ten Bla ir, Bu, ne ka dar er ken bi ter se top lu kat li âm da o ka dar er ken so na e rer ve siz de o ka dar er ken o ra da ki top lum ke sim le rin de or ta ya çý kan de rin nef re ti gi der me ye ça lý þa bi lir si niz de di. Lon dra / a a Mur sî, iþ çi temsilcileriyle gö rüþ tü n MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, iþ çi sen di ka la rý nýn tem sil ci le riy le gö rüþ tü. Cum hur baþ ka ný Mur sî i le gö rü þen 24 iþ çi sen di ka sý tem sil ci si, iþ çi ve çift çi le rin Mil let Mec li si nde ki tem si li nin yüz de 50 o ra nýn da ol ma sý ný ta lep et ti. Sen di ka tem sil ci le ri ay rý ca, si ya sî par ti ler ka nu nun da de ði þik lik ya pý la rak çift çi ve iþ çi le rin de par ti kur ma sý na im kân sað lan ma sý ný Mur sî ye i let ti ler. Mý sýr Cum hur baþ kan lý ðý Söz cü sü Ya sir A li, Mý sýr Cum hur baþ kan lý ðý nýn iþ çi le rin bütün ta lep le ri ni e le a lan bir kon fe rans dü zen le me ye ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Kahire / a a Af ri ka nýn en bü yük ye tim ha ne si ku rul du n MER KE ZÝ Ýs tan bul da bu lu nan Yar dý me li En gel li ve Muh taç lar i çin E ði tim, Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði (YAR DI ME LÝ) Su dan ýn baþ þeh ri Har tum da Af ri ka nýn en bü yük ye tim ha ne si ni kur du. Tam ka pa si te ye u laþ tý ðýn da 400 ye ti me hiz met ve re cek ye tim ha nenin 2 mil yon do la ra mal ol duðu bildirildi. Kül li ye i çe ri sin de bir ha yýr se ve rin ön cü lü ðün de in þa e di len kub be li ve mi na re li ca mi de bu lu nu yor. Hartum / a a Lüb nan da ki sý ðýn ma cý la ra Ra ma zan ku man ya sý n ÝN SAN Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn sa nî Yar dým Vak fý, Lüb nan da bu lu nan Su ri ye li ve Fi lis tin li sý ðýn ma cý lar i le Gi rit Türk le ri ne yak la þýk 5 bin ko li Ra ma zan ku man ya sý da ðýt tý. ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý so rum lu su Ser kan Ök tem, Ýs tan bul ve Bur sa dan ge len va kýf gö rev li le riy le, Lüb nan da 5 gün i çin de 4 pro je nin ger çek leþ ti ril di ði ni söy le di. Ök tem, 5 bin ko li Ra ma zan ku man ya sý nýn ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý týl dý ðý ný belirtti. Beyrut / a a Bangladeþ'e sýðýnan Rohingyalý Müslümanlar, pirinç yardýmýný alabilmek için geceden sýraya girerek uzun kuyruklar oluþturdu. FO TOÐ RAF: A A Myan mar dan ka ça bi len ler, pi rinç kuy ru ðun da sa bah la dý MYAN MAR DA ya þa dýk la rý þid det o lay la rýn dan ka ça rak Bang la deþ e sý ðý nan Ro hing ya lý Müs lü man lar Ra ma zan a yýn da sý cak ye mek bu la bil mek i çin Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa nî Yar dým Vak fý (ÝHH) ve Sa da ka Ta þý Der ne ði nin bir lik te da ðýt tý ðý pi rinç yar dý mý ný a la bil mek i çin ge ce den sý ra ya gi re rek u zun kuy ruk lar o luþ tur du. ÝHH, can la rý ný kur tar mak i çin Myan mar ýn A ra kan böl ge sin den çe þit li yol lar la ka ça rak Bang la deþ e sý ðý nan Ro hing ya lý Müs lü man la ra yar dým e li ni u za tý yor. Kamp lar da ka lan la ra da ha ön ce de su ku - yu su a çan, gý da ve de ði þik yar dým mal ze me le ri u laþ tý ran ÝHH e kip le ri, Ra ma zan do la yý sýy la gel dik le ri Cox Ba zar böl ge sin de ki kamp la ra gý da yar dý mý yap tý. Yar dým i çin ken di le ri ne fiþ da ðý tý lan kamp sa kin le ri, da ðý tý la cak pi rin ci a la bil mek i çin ge ce den sý ra ya gir di ler. Pi rinç al mak i çin er kek le rin ya ný sý ra, gün ler dir sý cak ye mek bu la ma yan ka dýn lar, ço cuk lar ve yaþ lý lar da sý ra ya gir di. Tür ki ye den te min e di len yar dým lar la a lý nan 240 ton pi rinç kam yon lar la sa ba hýn ilk sa at le rin de kam pýn bu lun du ðu böl ge ye u laþ tý rýl dý. Cox s Bazar / a a YAÐMURDA BEKLEDÝLER SA ÐA NAK yað mur al týn da kuy ruk ta bek le - yen Ro hing ya lý Müs lü man lar el le rin de ki fiþ le ri ve re rek 10 ki lo luk pi rinç çu val la rý ný a - lýp kamp ta ki ba ra ka la rý na ta þý dý lar. Sý ra nýn çok u zun ol ma sý dolayýsýyla za man za man iz di ha mýn ya þan dý ðý da ðý tý mýn dü ze ni ni sað la mak a ma cýy la Bang la deþ po li si bü yük ça ba har ca dý. Ro hing ya lý Müs lü man lar, kamp ta gý da nýn ya ný sý ra ba ra ka la rý ný yað - mur dan ko ru mak i çin plas tik ör tü, i lâç ve te da vi ye ih ti yaç la rý ol du ðu nu be lirt ti ler.

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr BM ders al mýþ mý? Bir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri Ban Kimun, Bos na-her sek i zi ya re ti es na sýn da id di â lý bir söz söy le miþ ve Bos na da ya þa nan lar dan ders al dýk an la mý na ge le cek be yan lar da bu lun muþ. Son sö zü mü en baþ ta söy le me min bir mah zu ru ol ma sa ge rek: Ne ya zýk ki BM, Bos na da ya þa nan lar dan ya ni yap týk la rý ha ta lar dan ders al mýþ gö rün mü yor! Ta mam, bir yan lý þýn i ti raf e dil me si an la mýn da BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un söz le ri dik ka te a lýn ma lý, bel ki de tak dir e dil me li; a ma BM nin ak lý ba þý na gel di. Bun dan son ra za lim ler den ya na ta výr al maz di ye dü þün me mek lâ zým. Ýs ter se niz ön ce Bos na da, da ha doð ru su Sreb re nit sa da ne ler ol du ðu nu ký sa ca ha týr la ya lým: Bos na da ki sa vaþ sý ra sýn da BM nin gü ven li böl ge i lân et ti ði Sreb re nit sa, 11 Tem muz 1995 te ö zel Sýrp bir lik le ri ta ra fýn dan iþ gal e dil di. Ýþ gal ü ze ri ne Bos na lý Müs lü man lar BM bün ye sin de gö rev ya pan, ya ni ko ru mak i çin o ra da ol du ðu var sa yý lan Hol lan da lý as ker le re sý ðýn dý. An cak, Bi zi ko ru yun di ye BM as ker le ri ne sý ðý nan Boþ nak lar, na sýl o lu yor sa Sýrp la ra tes lim e dil di. O to büs ve kam yon la ra bin di ri len Boþ nak lar dan 8 bin 372 si gö tü rül dük le ri or man lýk a lan lar da, fab ri ka lar da, de po lar da a cý ma sýz ca kat le dil di. Kat le di len le rin ce na ze le ri, çe þit li top lu me zar la ra gö mül dü. Bel ki öy le ol ma mýþ týr de mek müm kün de ðil, çün kü ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu Sreb re nit sa ve çev re sin de a çý lan top lu me zar lar dan bu soy ký rý mýn kur ban la rý nýn ce set le ri ne a it ke mik ler bu lun du. Hâ lâ 2 bin ci va rýn da ce se de u la þý la bil miþ de ðil. Sreb re nit sa da ya þa nan la rýn, La hey A da let Di va ný ve Av ru pa Par la men to su ta ra fýn dan da soy ký rým o la rak ka bul e dil miþ ol ma sý, BM nin bü yük ha ta sý ný gör mek i çin þüp he ye yer bý rak mý yor. Ýþ te BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Bos na- Her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi Baþ ka ný Ba kir Ýz zet be go viç le bir lik te bu kat li â mýn, bu soy ký rý mýn ya þan dý ðý Sreb re nit sa yý zi ya ret et miþ. Ba kir Ýz zet be go viç in bel ki ka pa lý ka pý lar ar dýn da söy le nen söz le ri a çýk ve an la þý lýr bir þe kil de BM Ge nel Sek re te ri ne söy le miþ ol ma sý da çok dik kat çe ki ci ve teb ri ke þa yan. Bu ra ya si zin se lef le ri ni zin ha ta lar ve kor kak lý ðý so nu cu o lan bir þey le yüz leþ me ye gel di niz di yen Ýz zet be go viç, bu ha ta la rýn BM nin 1999 sa yý lý ra po run da yer al dý ðý ný ve bun la rýn a da let siz si lâh am bar go su ve sa vaþ ta ki ta raf la rýn e þit sa yýl ma sý ol du ðu nu kay det miþ. Sreb re nit sa nýn 1995 yý lýn da i ki kez i ha ne te uð ra dý ðý ný ha týr la tan Ýz zet be go viç, Bi rin ci si soy ký rým, i kin ci si i se Day ton Ba rýþ Ant laþ ma sý nda bu ken te bir ö zerk lik ve ril me me si dir. Siz be nim le bir lik te bu an ne le rin a cý la rý ný ya rým sa at bo yun ca pay laþ tý nýz. Fa kat bu an ne ler bu a cý la rý her gün 24 sa at ya þý yor di ye rek o nu ma nen sars mýþ. (A A, 26 Tem muz 2012) Keþ ke BM yap tý ðý ha ta lar la yüz leþ miþ ol sa. Keþ ke, Bos na da ya pý lan ha ta lar dün ya nýn baþ ka ül ke le rin de tek rar lan ma sa... Ne ya zýk ki bu ko nu da pek de ü mit ve ri ci ge liþ me ler ol mu yor. Gü ya dün ya ba rý þý ný te min i çin ku ru lan BM, yap tý ðý iþ ler, al dý ðý ka rar lar la ba rý þa de ðil de sa va þa ze min ha zýr lý yor in ti ba ý ný ve ri yor. Ka na yan bir ya ra ha li ne ge len I rak ve Af ga nis tan ko nu sun da BM nin tu tar lý bir ta výr ser gi le di ði ni kim söy le ye bi lir? Ay ný þe kil de Su ri ye ko nu sun da ka ný dur du ra bi le cek bir a dým a tý la bil di mi? Ta biî ki her þey den ön ce kan ak ma sý ný en gel le ye cek bir ya pý ol ma sý i cap e der. Yok sa, ka ný, ye ni ve da ha çok kan i le bas týr mak da ça re de ðil. BM Ge nel Sek re te ri Bos na da ya þa nan yan lýþ tan ib ret ve ders al dýk de se de ya þa nan ha di se ler ders a lýn ma dý ðý ný gös te ri yor. Ders a lýn mýþ ol sa o na gö re dav ra ný lýr, hak lý ta lep ler ve to lar la en gel len mez di... U zun dö nem de BM nin bu ta výr la rý da ha da çok tar tý þý la cak ve e nin de so nun da kuv vet li den ya na de ðil, hak lý dan ya na bir BM ya pý sý ku ru la cak ve ku rul ma lý. Dün ya bu nu ger çek leþ ti re me dik ten son ra ba rýþ he de fi sa de ce bir se rap o la rak kal ma ya mah kûm o lur. Mað dur o lan ve ol ma yan ül ke le rin a dil yö ne ti ci le ri, Bos na-her sek yö ne ti ci si Ba kir Ýz zet be go viç gi bi a çýk ve net bir dil le doð ru la rý, ger çek le ri ve ha ki ka ti BM yö ne ti ci le ri ne ha týr la týr sa bu yol a çý lýr in þa al lah... DUYURU Kýrklareli Üniversitesini Kazanan Bay ve Bayan Öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlarý Erkekler için : (0532) (0545) Bayanlar için : (0537) Kýrklareli Yeni Asya Temsilciliði Er ge ne kon da sür priz þahitler ER GE NE KON dâ vâ sý kap sa mýn da es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Hil mi Öz kök, es ki MÝT Kont rte rör Da i re Baþ ka ný Meh met Ey mür ve AKP Ga zi an tep Mil let ve ki li ga ze te ci Þa mil Tay yar ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 12 ki þi i le 5 giz li ta ný ðýn din le nil me si ka rar laþ tý rýl dý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rü len du ruþ ma da, or ga ni ze suç ör gü tü e le ba þý Ha di Öz can ýn þahit o la rak din le nil me si nin ar dýn dan mah ke me he ye ti baþ ka ný Hüs nü Çal muk, bir a ra ka rar a çýk la ya cak la rý ný bil dir di. Çal muk, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Hil mi Öz kök, es ki MÝT Kont rte rör Da i re Baþ ka ný Meh met Ey mür, AKP Ga zi an tep Mil let ve ki li ga ze te ci Þa mil Tay yar, Ýs tan bul da ki 2. KCK dâ vâ sý kap sa mýn da yar gý la nan a vu kat Do ðan Er baþ, a vu kat lar Ýr fan Dün dar, Ze ki Ok çu oð lu, ya zar Ü mit Fý rat, Mah mut Taþ de mir, Þe nol Gür kan, Öz can Toz lu, Tur gut Bü yük dað, Cey han Ka ra göz i le giz li þahitler Yýl dýz, Mart, Ah met, Ýl ka dým ve Ýs met in þahit o la rak din le nil me si ne ka rar ver dik le ri ni kay det ti. Ýstanbul / a a Yük sek As ke rî Þû râ top lan tý sý, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan baþ kan lý ðýn da Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz i le or ge ne ral ve o ra mi ral le rin ka tý lý mýy la 1-4 A ðus tos ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek. FO TOÐ RAF: A A YAÞ, istiþarî kurul olmalý HAF TA YA TOP LA NA CAK YAÞ ÖN CE SÝ HA ZIR LA NAN SDE NÝN RA PO RUN DA, YAÞ'IN KA NUN LA ÖN GÖ RÜL DÜ ÐÜ ÞE KÝL DE ÝS TÝ ÞA RÎ BÝR KU RUL HA LÝ NE GE TÝ RÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ VUR GU LAN DI. STRA TE JÝK Dü þün ce Ens ti tü sü (SDE) ta ra fýn dan ha zýr la nan YAÞ ve Si lâh lý Kuv vet le rin De mok ra tik Sis tem de ki Ye ri ra po run da, YAÞ ýn ka nun la ön gö rül dü ðü þe kil de is ti þa ri bir ku rul ha li ne ge ti ril me si ge rek ti ði be lir ti le rek, per so nel a ta ma la rýy la il gi li i ni si ya ti fin de YAÞ tan a lýn ma sý ge rek ti ði ni kay de dil di. SDE uz ma ný Doç. Dr. Ha mit Em rah Be riþ, a ðus tos a yýn da ya pý la cak YAÞ top lan tý sý ön ce sin de ha zýr la dý ðý Yaþ ve Si lâh lý Kuv vet le rin De mok ra tik Sis tem de ki Ye ri ko nu lu ra po ru SDE Kon fe rans Sa lo nu nda ki pa nel de a çýk la dý. Tür ki ye de son 10 yýl da de mok ra tik leþ me ba ký mýn dan çok ö nem li ge liþ me ler ya þan dý ðý ný be lir ten Be riþ, an cak hâ lâ ba zý ek sik lik le rin ol du ðu nu söy le di. Çe þit li dâ vâ lar da yar gý la nan mu vaz zaf su bay la rýn e mek li ye sevk e dil me si ge rek ti ði ni sa vu nan Be riþ, Hem dar be te þeb bü sün de bu lu nan bi ri nin gö rev sü re si ni u za ta rak bir ba ký ma se nin yap tý ðýn yan lýþ bir þey yok di ye rek, o na güç ver miþ o lu yor su nuz, hem de bir ba ký ma or du nun ken di hi ye rar þi si ni boz muþ o lu yor su nuz þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / a a Bugüne kadar Türkiye ye toplam 71 bin 926 Suriye vatandaþý giriþ yaparken 27 bin 738'i ülkesine döndü. FO TOÐ RAF: A A BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), Tür ki ye de ki 8 ça dýr ve 1 kon tey ner kent te dün i ti ba rýy la 44 bin 188 Su ri ye va tan da þý nýn bu lun du ðu nu bil dir di. Baþ ba kan lýk A FAD dan ya pý lan a çýk la ma da, Ha tay da 5, Þan lý ur fa da 2, Ga zi an tep te 1 ol mak ü ze re top lam 8 ça dýr ve Ki lis te 12 bin ki þi lik 1 kon tey ner kent ku rul du ðu ha týr la týl dý. A çýk la ma da, ge çen yýl Ni san a yý i çe ri sin de Su ri ye de baþ la yan iç ka rý þýk lýk lar dolayýsýyla nü fus ha re ket le ri ne yö ne lik o la rak bu gü ne ka dar ül ke ye ge len 70 bin den faz la Su ri ye va tan da þý i çin Baþ ba kan lýk A FAD ta ra fýn dan 4 il de ku ru lan kamp lar da, her tür lü in sa nî yar dým ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý vur gu lan dý. A çýk la ma da, kon tey ner ve ça dýr kent ler de ki gün lük o la rak 3 ö ðün sý cak ye mek ve ril me ye de vam e dil di ði be lir ti le rek, Tem muz ta rih le rin de, 338 Su ri ye li nin Tür ki ye ye gi riþ yap tý ðý, 318 ki þi nin i se ken di is tek le riy le ge ri dön dü ðü nü bil di ril di. Bu gü ne ka dar Tür ki ye ye top lam 71 bin 926 Su ri ye va tan da þý nýn gi riþ yap tý ðý na dik kat çe ki len a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Top lam 27 bin 738 Su ri ye va tan da þý ül ke si ne dön müþ tür. Bu gün (dün) i ti ba rýy la Ha tay da 10 bin 827, Ga zi an tep te 7 bin 730, Ki lis te 11 bin 398 ve Þan lý ur fa da 13 bin 941 ol mak ü ze re El le ri ol ma yan a yak i zi ni kul lan sýn CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta nal, i ki e li ol ma yan la rýn im za ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re a yak iz le ri ni kul la na bil me le ri i çin ka nun tek li fi ver di. Ta nal ýn TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu tek lif, Borç lar Ka nu nu nun 16. mad de sin de de ði þik lik ön gö rü yor. Tek li fe gö re, i ki e li de ol ma yan va tan daþ la rýn im za ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re a yak iz le ri ni kul la na bil me le ri sað la ný yor. Tek li fin ge rek çe sin de, Borç lar Ka nu nu nun 16. mad de sin de im za a ta ma yan la rýn im za ye ri ne kul la na bi le cek le ri i þa ret le rin dü zen len di ði, an cak i ki e li ol ma yan va tan daþ la rýn na sýl im za a ta ca ðý ko nu su na de ði nil me miþ ol du ðu be lir ti le rek, þöy le de nil di: A yak i zi nin ya pý lan bi lim sel in ce le me ler so nun da yüz de 99.6 doð ru luk pa yý ta þý dý ðý sap tan mýþ týr. Bu in ce le me ler de a yak ta ki ba sýnç nok ta la rý nýn bý rak tý ðý i zin kim lik tes pi tin de kul la ný la bi lir ol du ðu de ðer len di ril mek te dir. Bu bað lam da Türk Borç lar Ka nu nu 16. mad de sin de ya pýl ma sý plan la nan de ði þik lik i le i ki e li ol ma yan va tan daþ la rý mý zýn im za ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re a yak iz le ri ni kul la na bil me le ri sað la na cak týr. An ka ra / a a GE NE RAL LER, MÜÞ TE REK KA RAR NA MEY LE A TAN MA LI YAÞ IN ka nun la ön gö rül dü ðü þe kil de is ti þa ri bir ku rul ha li ne ge ti ril me si ge rek ti ði ni i fa de e den Be riþ, per so nel a ta ma la - rýy la il gi li i ni si ya ti fin de YAÞ tan a lýn ma sý ge rek ti ði ni kay det - ti. Ge ne ral a ta ma la rý nýn müþ te rek ka rar na mey le ya pýl ma sý - ný ö ne ren Be riþ, þun la rý kay det ti: YAÞ ýn ya pý sýn da ra di kal bir de ði þik lik ya pýl ma yýp ku ru lun mev cut du ru muy la de vam et me si ha lin de ka rar la rýn cum hur baþ ka ný o na yýy la yü rür lü ðe gir me si ni sað la ya cak bir dü zen le me yap mak ge re ke cek tir. Bu nun dý þýn da YAÞ ýn ya pý sýn da si vil le rin de söz sa hi bi ol ma - sý ný sað la ya cak þe kil de dü zen le me ler ya pý la bi lir. Ge nel so - run, as ke ri ve sa ye tin bütün iz le ri nin kal dý rýl ma sý dýr. Bu an - lam da dar be le re meþ rû i yet ge rek çe si o lan TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si yü rür lük ten kal dý rý la bi lir. Bu gü ne ka dar ki dar be ci ler, bu nu meþ rû i yet ge rek çe si o la rak kul - lan mýþ týr, kal dý rýl ma sýn da ya rar var dýr. Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý nýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý ge re kir. Bu nun ya nýn da MGK nýn a na ya sal sta tü sü ne son ve ril me si ma kul bir çö züm o la cak týr. As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me - si nin kal dý rýl ma sý da çö züm o la rak gö rü le bi lir. Tür ki ye de 44 bin 188 Su ri ye li var top lam 43 bin 896 Su ri ye va tan da þý ül ke miz de ba rýn dý rýl mak ta dýr. Ay rý ca, 36 sý re fa kat çi, 256 sý has ta ve ya ra lý ol mak ü ze re top lam 292 ki þi has ta ne de bu lun mak ta dýr. Has ta ne de ki ler le bir lik te ül ke miz de top lam 44 bin 188 Su ri ye va tan da þý bu lun mak ta dýr. Ha tay da ki ça dýr kent ler de o luþ tu ru lan 35 ders lik te o kul ça ðýn da ki 420 si kýz, 385 i er kek ol mak ü ze re top lam 805, Ki lis te 64 ders lik te 2 bin 690, Ga zi an tep te 4 kreþ ve 4 ça dýr ders lik te 416 ve Þan lý ur fa da 12 ders lik te 600 ol mak ü ze re top lam 4 bin 511 Su ri ye li ço cuk ve gen ce o kul ön ce si, ilk ve or ta öð re tim e ði ti mi ve ril mek te dir. An ka ra / a a E ker: Kur ban sý kýn tý mýz yok GIDA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, Ye te ri ka dar kur ba ný mýz da kur ban lý ðý mýz da hay van var lý ðý mýz da ham dol sun var de di. E ker, Ma lat ya da ki te mas la rý çer çe ve sin de Se her Ta vuk çu luk ad lý fir ma yý zi ya ret et ti. Bu ra da ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan E ker, Cum hu ri yet in ku ru lu þun dan i ti ba ren kü çük baþ hay van da sa yý sü rek li dü þü yor du sü re cin de al dý ðý mýz ted bir ler le þu an i ti ba riy le bu ter si ne dön dü ve kü çük baþ hay van sa yý sýn da 32 mil yo nun ü ze ri ne çý kýl dý de di. Bir ga ze te ci nin Kur ban Bay ra mý nda sý kýn tý ya þa nýp ya þan ma ya ca ðý yö nün de ki so ru su ü ze ri ne E ker, Kur ban Bay ra mý nda as lýn da biz hiç bir se ne sý kýn tý ya þa ma dýk i fa de le ri ni kul lan dý. Trak ya da ki bü yük ve kü çük baþ hay van it ha la tý na da de ði nen E ker, pi ya sa yý dü zen le me mak sa dýy la Trak ya i çin Kur ban da bir mik tar hay van it ha la tý na i zin ver dik le ri ni ha týr la tark, O nun dý þýn da za ten di ðer böl ge ler i çin ih ti yaç ge çen yýl lar da da ol ma dý. Bu yýl da bek le mi yo ruz. Ye te ri ka dar kur ba ný mýz da kur ban lý ðý mýz da hay van var lý ðý mýz da ham dol sun var di ye ko nuþ tu. Malatya / a a AK TAY: DE MOK RA TÝK LEÞ ME A DIM LA RI YE TER LÝ DE ÐÝL SDE kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen Yaþ ve Si lah lý Kuv vet le rin De - mok ra tik Sis tem de ki Ye ri ko nu lu pa nel de ko nu þan SDE Baþ ka ný Prof. Dr. Ya sin Ak tay da Tür ki ye de ö zel lik le 12 Ey lül re fe ran du muy la de mok - ra tik leþ me a dým la rý a týl dý ðý ný an cak bu a dým la rýn Tür ki ye yi ge re ken dü - ze ye çý kar ma dý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin de mok ra si se vi ye si sý ra la ma sýn - da 110 ül ke a ra sýn da 87. sý ra da ol du ðu nu be lir ten Ak tay, bir ül ke nin de - mok ra tik o lup ol ma dý ðý nýn as ker-si vil i liþ ki le rin den an la þý la ca ðý ný söy le - di. Son bir kaç yýl dýr as ke ri ve sa ye tin ge ri le di ði ne i þa ret e den Ak tay, as - ke ri ke si min de mok ra si yi i çi ne sin dir me nok ta sýn da o lum lu o la rak ni te - len di ri le cek bir çok ge liþ me ol du ðu nu di le ge tir di. Ak tay, Her ko nu ya ka rý þan as ker a nor mal dir, a ma si vi lin as ke re ka rýþ ma sý a nor mal de ðil dir. Çün kü si vi lin as ke rin i þi ne ka rýþ ma sý de mok ra tik ül ke ler de si vil de ne ti - min al týn da ol ma sý ge re ken bir a lan dýr. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, ba - ðým sýz, bað lan tý sýz, her ke sin ü ze rin de bir ku rum muþ gi bi a lýþ tý rýl dý. Oy - sa Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, bu ül ke nin ü ze rin de de ðil, em rin de o lan bir ku rum dur di ye ko nuþ tu. Dar be le re kar þý or tak bir tav rýn o luþ ma sý ge - rek ti ði ni i fa de e den Ak tay, an cak dar be le rin bir hak ol ma dý ðý ko nu sun - da top lum da bir kon sen süs o luþ ma dý ðý ný be lirt ti. Ak tay, dar bey le suç la - nan la rýn ak lan ma dan mil let ve ki li ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ni de söy le di. Dünya li der le ri nin üç te i ki si Twit ter ý kul la ný yor nye NÝ bir a raþ týr ma, dün ya li der le ri nin üç te i ki si nin Twit ter he sa bý nýn ol du ðu nu, an cak bun la rýn bir bir le ri ni ta kip et me di ði ni or ta ya koy du. Bur son- Mas tel ler þir ke ti ta ra fýn dan ya pý lan Twip lo macy a raþ týr ma sý, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn en faz la ta kip e di len li der ol du ðu nu gös ter di. O ba ma nýn, 76 mev ki da þý ve di ðer hü kü met ler ta ra fýn dan ta kip e dil di ði be lir til di. Bur son-mars tel ler ýn yet ki li si Matt hi as Lu ef kens, 20 dün ya li de ri gru bun da yer a lan 16 li de rin, ka mu dip lo ma si si i çin ak tif bi çim de Twit ter kul lan dý ðý ný, Çin, Su u di A ra bis tan, En do nez ya ve Ý tal ya da ki mev ki daþ la rý nýn i se he nüz bu na ka týl ma dýk la rý ný söy le di. Cenevre / a a GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli büyüðümüz Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Hülya Kaðan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ayþe, Osman, Ömer, Enes Ataç

9 HA BER LER HA BER 9 Y Rum ba kan: Tür ki ye i le ye ni say fa aç ma lý yýz nrum Dý þiþ le ri Ba ka ný E ra to Ko za ku-mar kul li, Tür ki ye nin AB Dö nem Baþ kan lý ðý ný boy kot et me - sin den ü zün tü duy duk la rý ný, bu tu tu mun de ðiþ me si - ni ar zu et tik le ri ni söy le di. De uts che Wel le Türk çe ye ko nu þan Rum ba kan, Ben ce ar týk ge le ce ðe bak ma - mýz ge re ki yor. Tür ki ye i le i liþ ki le ri miz de ye ni bir say fa aç ma mýz ge re ki yor de di. Kýb rýs so ru nu na çö - züm bul ma yý is te dik le ri ni be lir ten Ko za ku-mar kul - li, so run la rýn a þýl ma sýy la Tür ki ye nin AB sü re ci nin de i ler le me si ni ar zu et tik le ri ni kay det ti. Ger çek ten de Tür ki ye den bir dö nüm nok ta sý o luþ tu ra cak a dý - mý bek li yo ruz. Tür ki ye i le iþ bir li ði yap mak is ti yo - ruz di yen Rum ba kan, Dö nem Baþ ka ný o la rak Tür - ki ye i le bir lik te ça lýþ ma nýn ö nem li bir fýr sat ol du ðu nu dü þü nü yo rum. A ma ne ya zýk ki bütün ka pý la rýn ka - pa týl dý ðý ný gör mek te yiz i fa de le ri ni kul lan dý. Geç ti ði - miz haf ta Kýb rýs ta yap týk la rý top lan tý ya bütün a day ül ke ler da vet et tik le ri ni i fa de e den E ra to Ko za ku- Mar kul li, Tür ki ye ye res mî bir dâ vet gön der dik. Ne ya zýk ki bu dâ ve ti ge ri çe vir di ler. Top lan tý da Tür ki - ye nin a dý nýn ve bay ra ðý nýn bu lun du ðu san dal ye bu - lu nu yor du an cak ne ya zýk ki bu san dal ye boþ kal dý di ye ko nuþ tu. Rum ba kan, bu dö ne min Su ri ye ve di - ðer bir çok a lan da bir lik te ça lý þa bi le cek le ri bir dö nem ol du ðu nu i fa de e de rek, Keþ ke hü kü me ti ve dý þiþ le ri ba ka ný ný bi zim le ça lýþ ma la rý ko nu sun da ik na e de bi le - cek im kân la rý mýz ol sa de di. Ba kan Ko za ku-mar kul - li, Su ri ye de ki ya ban cý la rýn tah li ye si plan la rýy la il gi li de Tür ki ye i le hiç bir res mî te mas la rý nýn ol ma dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Ber lin / ci han Al man pe da gog: Ra ma zan a rýn ma a yý nan TAL YA NIN Ma nav gat il çe sin de, 4 yýl ön ce Ýs - lâm di nin de an ne ve ba ba ya gös te ri len say gý dan et - ki le ne rek Müs lü man o lan Al man pe da gog, Ra ma - zan a yý nýn Müs lü man lar i çin ma nen a rýn ma a yý ol - du ðu nu söy le di. Müs lü man ol duk tan son ra is mi ni Ay þe o la rak de ðiþ tir di ði ni be lir ten Al man pe da gog Lach nit Geb Cas tor, Müs lü man ol duk tan son ra ilk i þi nin na maz kýl mak i çin na maz sû re le ri ni öð ren - mek ol du ðu nu kay det ti. Müs lü man ol duk tan son - ra yýl da 2 de fa Al man ca Kur ân ý o ku du ðu nu be lir - ten Cas tor, Müs lü man ol duk tan son ra ye ni di ni ni öð ren me de ken di si ne Türk e þi Mu ham met in yar - dým et ti ði ni i fa de et ti. Ra ma zan a yý nýn, her za man ken di si i çin Al lah a da ha faz la yak laþ ma sý ný sað la - dý ðý ný an la tan Cas tor, o ruç tut ma da zor lan ma dý ðý - ný, if tar vak ti ön ce si e za nýn o kun ma sý ný bek le ye rek o ru cu nu hur ma i le aç ma nýn he ye ca ný nýn ta rif e di - le me ye ce ði ni kay det ti. Cas tor, Ra ma zan a yý, her Müs lü man ýn ken di iç se si ni din le me a yý. Ra ma zan a yýn da ki ma ne vî ha va 11 ay da yok. O ruç, in sa ný Al lah a da ha çok yak laþ tý rý yor. Müs lü man ol du - ðum i çin her za man Al lah a þük re di yo rum. Ra ma - zan a yý ný Ce nâb-ý Al lah Müs lü man lar i çin ö zel ay kýl mýþ. Bu a yý, her mü min en gü zel þe kil de Al lah a du a e de rek de ðer len dir me li. Kut lu ay, Müs lü man lar i çin ma nen a rýn ma a yý de di. An tal ya / ci han Ýs viç re Bü yü kel çi si e zan ve Kur ân din le di nýs VÝÇ RE Bü yü kel çi si Ra i mund Kunz, te mas ve zi ya ret ler de bu lun mak ü ze re gel di ði Bur sa da, ta - ri hi Mu ra di ye Ca mi i ni zi ya ret e de rek mü ez zin Zü beyr Ya man dan e zan ve Kur ân-ý Ke rim din le di. Kunz, ön ce ki gün gel di ði Bur sa da ilk o la rak Bü yü - kor han il çe sin de ka zý ça lýþ ma la rý de vam e den De - re cik Ba zi li ka sý ný zi ya ret et ti. Bu ra da ka zý Baþ ka ný Prof. Dr. Mic hel Fuchs tan ça lýþ ma lar hak kýn da bil - gi a lan Kunz, Bü yü kor han Kay ma ka mý Le vent Yet - gin in ver di ði if tar ye me ði ne ka týl dý. Sa bah sa at le - rin de mer kez Os man ga zi il çe sin de ki ta ri hi Mu ra - di ye Ca mi i ni zi ya ret e den Bü yü kel çi Kunz, bu ra da yak la þýk 20 öð ren ci ye ders ve ren mü ez zin Zü beyr Ya man ýn o ku du ðu Kur ân-ý Ke rim i din le di. Mü - ez zin da ha son ra o ku du ðu bö lü mün Türk çe an la - mý ný ak tar dý. Ter cü man da mü ez zi nin ak tar dý ðý me a li bü yü kel çi ye ter cü me et ti. Mü ez zin Ya man ýn o ku du ðu e za ný dik kat li ce din le yen Kunz, bir sü re Kur ân e ði ti mi a lan ço cuk lar la soh bet et tik ten son ra ca mi den ay rýl dý. Bur sa / a a Tür ki ye nin renk le ri if tar da bi ra ra ya gel di nga ZE TE CÝ LER ve Ya zar lar Vak fý, if tar ye me ðin de Tür ki ye nin renk le ri ni bu luþ tur du. Ga ze te ci ler ve Ya zar lar Vak fý, ge le nek sel if tar ye me ði ni Con rad O - tel de ver di. Va kýf Baþ ka ný Mus ta fa Ye þil, ge çen Ra - ma zan a yýn dan bu ya na vak fýn fa a li yet le ri ni ö zet le di - ði ko nuþ ma sýn da, 18 yýl dan bu ya na vak fý mý zýn dü - zen le ye gel di ði bu if tar sof ra la rý, ü mit e di yo rum ki bu renk le rin ve fark lý lýk la rýn har mo ni si o la rak de vam e - de cek tir de di. Ýf tar ye me ði ne, Ýs tan bul Va li si Hü se - yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - ka ný Ka dir Top baþ, Tür ki ye Mu se vi le ri Ha ham ba þý Ý sak Ha le va, Tür ki ye Er me ni le ri Pat rik Ge nel Ve ki - li Baþ pis ko pos A ram A teþ yan, Türk Sür ya ni Ka dim Ki li se si Met ro po li ti Yu suf Çe tin, Sür ya ni Ka to lik Pat rik Ve ki li Yu suf Sað, Ýs ra il in Ýs tan bul Baþ kon so - lo su Mos he Kam hi, ga ze te ci ler Ek rem Du man lý, Fa tih Al tay lý, E ser Ka ra kaþ, sa nat çý lar, iþ a dam la rý Sü rey ya Ci liv, Et hem San cak, Ay han Ber mek, Ah - met Ça lýk ve Ni hat Öz de mir in de a ra la rýn da bu - lun du ðu si ya set, sa nat, iþ ve spor dün ya sýn dan çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Ýf tar ye me ðin de Ga ze te ci ler ve Ya zar lar Vak fý O nur sal Baþ ka ný Fet hul lah Gü - len in me sa jý o kun du. Gü len me sa jýn da, Biz ler, i - nanç ve an la yý þý mýz ne o lur sa ol sun, ken di ne öz gü bir in san ca ya þa ma üs lu bu ge liþ tir miþ, ha ya tý ve sa - a de ti pay laþ ma yý öð re ne bil miþ bir me de ni ye tin va - ris le ri ko nu mun da yýz de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Da ha E sad ýn a ký be ti tar tý þý lýr ken, Su ri - ye nin en az üç par ça lý bir fe de ra tif bö - lün mey le par ça lan ma sý se nar yo su nun gün de me gel me si, dü þün dü rü cü. Ay nen 1991 de ki Kör fez Sa va þý mü da ha le - siy le I rak ýn ku ze yi nin ül ke den ko pa rýl ma sý gi - bi, da ha E sad git me den Tür ki ye nin gü ney sý - ný rý o lan Ku zey Su ri ye de týp ký Ku zey I rak a ben zer þe kil de PKK nýn Su ri ye ko lu PYD nin kon tro lün de bir dev let o luþ tu ru lu yor. Te rör ör gü tü nün Su ri ye de kamp laþ ma sý, ör gü te Kan dil den Tür ki ye nin gü ney sý ný rý bo yun ca ge niþ a lan ve bü yük a van taj sað la yýp e li ne koz lar ve re cek. An cak te rör le mü ca de - le ye dar be vu ran emr-i va ki nin en teh li ke li ya ný, PKK ü ze rin den Tür ki ye nin Gü ney do - ðu su nun ko pa rýl ma sýn da is ti mal e dil me si. Gö rü nen o ki u lus la r a ra sý mer ci ler de var - ta nýn ö nü a lýn maz sa, mez he bî ve et nik tef ri ka ü ze rin den tah rik e di len ve u zun sü re cek tef - ri ka sü re cin de, I rak sý ný rýn dan Ak de niz e u - za nan Tür ki ye nin di bin de ki top rak la rý ü ze - rin de o luþ tu ru la cak ku þak, fi i len o to nom böl ge o la rak tam pon böl ge i lân e di le cek. Mu ha lif le rin ül ke nin ku ze yin de ki i kin ci bü yük þehri Ha lep e yo ðun la þýp ça týþ ma la rýn bu þe hir de þid det len me si, ye ni Su ri ye denk - le mi nde ki plâ ný a çý ða çý ka rý yor. Ger çek þu ki, ya ný ba þýn da ki bu ol du bit ti, Tür ki ye nin ba þý ný çok að rý ta cak. Baþ ba kan Yar dým cý sý A ta lay, her ne ka dar Kü çük bir yer de öy le bir bay rak o la yý ol muþ a ma öy le bir þey müm kün de ðil di ye ge çiþ tir se de, Kürt le rin çok luk la bu lun du ðu þehir ve ka sa - ba lar da, te rör ör gü tü u zan tý sý grup la rýn Ö ca - lan pos ter le ri ve PKK bay rak la rý a sýp, böl ge - nin bun dan böy le kon trol le rin de ol du ðu nu a - çýk ça i lân et me le ri bu ger çe ði e le ve ri yor. GE RE KÝR SE MÜ DA HA LE Ni te kim Su ri ye nin ku ze yi nin PKK bað lan - tý lý grup la rýn e li ne geç me si ne kar þý Baþ ba - kan ýn Bu PKK te rör ör gü tüy le PYD nin bir te rör ya pý lan ma sý dýr. Tür ki ye nin þu an da ken di bün ye sin de sý kýn tý o luþ tu ra cak bir te - rör ey le mi nin e ðer bir ye ri ka þý yan ya pý sý bir yer de o lu þu yor sa o ra ya mü da ha le et mek bi - zim en do ðal hak ký mýz dýr. Böy le bir o lu þu ma ey val lah di ye cek ha li miz yok. Ge re kir se mü - da ha le e de riz di ye tep ki gös ter me si, me se le - nin cid di ye ti ni or ta ya ko yu yor. Ke za ko nu nun son gü ven lik zir ve sin de e le a lýn ma sý ve AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik, PKK nýn e ge men li ði an la mýn da ve ya PKK yý hi mâ ye e den bir ya pý ha li ne ge - lir se biz o za man mü da ha le e de riz vur gu su, te rör ör gü tü nün uh de sin de Tür ki ye nin bö - lün me si sü re ci nin baþ la týl ma sý teh di diy le kar - þý kar þý ya o lun du ðu nun ik ra rý o lu yor. Va zi yet, Su ri ye nin yý ký cý fa a li yet ler le, kar - ga þa ve ka os la iç sa va þa sü rük le nip bö lü nüp par ça lan ma sýn dan ö te ye ge çe rek, Tür ki ye yi he def a lan te rö rün pa laz lan dý rýl ma sý na, et nik ve böl ge sel ay rým lar ü ze rin den Tür ki ye nin bö lü nüp par ça lan ma sý na var mýþ du rum da. Ü ni for ma lý peþ mer ge le rin Su ri ye nin ku ze - yin de ki söz ko nu su kent le re a kýn et ti ði ha ber le - ri nin gel di ði sü reç te, Ku zey I rak böl ge sel yö ne - ti mi Baþ ka ný Bar za ni nin Su ri ye li Kürt le re e ði - tim ver dik sö zü ne sert çý kan Er do ðan ýn, Tür - ki ye de te rör ör gü tün ce ger çek leþ ti ri len si lâh lý sal dý rý lar da Su ri ye li te rö rist le rin faz la lý ðý na dik - kat çe kip, Bar za ni nin yap tý ðý Biz bun la ra Ku - zey I rak ta e ði tim ver dik a çýk la ma sý çok çir kin. Has sa si yet le ri mi zi ken di le riy le da ha ön ce de gö rüþ tük, a ma þu an da du rum çok fark lý bir nok ta ya gel miþ tir. Bu e ði tim ne ti ce sin de on la rý ge ri gön de ri yo ruz yak la þým la rý bu i þin fark lý bo - yut la ra git ti ði ni gös te ri yor. Bu ra ya da se yir ci kal mak müm kün de ðil cüm le si, bu nun be yâ ný. ÖN GÖ RÜ SÜZ LÜK! PKK nýn Su ri ye ko lu o la rak bi li nen PYD nin Kürt nü fu su nun yo ðun ol du ðu ba zý þehir ler de kon tro lü e le ge çir me si ni bek len - me dik bir ge liþ me o la rak gör me si ni ön gö - rü süz lük o la rak de ðer len di ren Cen giz Çan - dar ýn, Ni çin bek len me dik ge liþ me i miþ? O Türk ta ra fý han gi ge ze gen de ya þý yor du? Kürt so ru nu na i liþ kin bi raz il gi si o lan her han gi bir kim se, Su ri ye Kürt le ri nin en ö nem li bö lü mü - nün PKK ya e ði lim li ol du ðu nu, do la yý sýy la PKK nýn Su ri ye ko lu o lan PYD nin di ðer Kürt ör güt le ri nin tü mü ne o ran la Su ri ye Kürt le ri a - ra sýn da a ðýr bas tý ðý ný bi lir di de ðer len dir me si, ger çe ði e le ve ri yor. (Ra di kal, ) Va zi ye tin va ha me ti, baþ tan be ri hü kû me tin Su ri ye po li ti ka sý ný des tek le yen ve hat ta ye - ter siz bu lan Çan dar ýn, i kin ci bir ö zerk Kür - dis tan a gi den yol da a tý lan te me lin An ka ra i - çin kö tü bir sür priz ol du ðu nu na za ra ve rip hü kû me tin Bar za ni ü ze rin den Su ri ye li Kürt - le ri kon trol et me plâ ný nýn çök tü ðü de ðer len - dir me siy le kal mý yor. Se dat Er gin in, PKK/PYD nin bay rak çek - me si ni Gü ney sý ný rý mýz da ye ni re a li te o la - rak ni te le yip, PKK nýn ye ni denk lem de et kin o yun cu o la rak sah ne al dý ðý ný yaz ma sý, An - ka ra nýn Su ri ye po li ti ka la rý nýn so nu cu nu bil di ren bir di ðer tes bit. (Hür ri yet, ) Hem PKK, hem de Bar za ni nin ye ni Su ri - ye denk le min de ba þat o yun cu lar o la rak þim - di den yer le ri ni al dýk la rý ný an lý yo ruz. Bar za ni, PKK ü ze rin de ki et ki siy le hem Su ri ye de söz sa hi bi o lu yor, ay ný za man da bu ko nu mu nu Tür ki ye i le i liþ ki le rin de de de ðer len di re bil me kar tý ný e li ne ge çi ri yor di yen Er gin in, ge li nen nok ta da PKK nýn Or ta do ðu nun bü yük fo - toð ra fý i çin de ki ak tör ler den bi ri o la rak ken di - si ni tes cil et tir di ði ve böy le ce böl ge nin kri - tik bir tür bü lan sa gi rip Kürt so ru nu nu he - nüz çö zü me ka vuþ tu ra ma mýþ bir ül ke o lan Tür ki ye a çý sýn dan bir zâ fi yet o luþ tur du ðu yo - ru mu, so nu cu or ta ya ko yu yor. Tür ki ye nin a ký bet siz Su ri ye po li ti ka la - rý nýn so nu cu nu "Su ri ye po li ti ka la rý nýn so nu cu Uy gun suz ü re tim ya pan su fir ma la rý if þa e di le cek nsað LIK Ba kan lý ðý, am ba laj lý su lar la il gi li 81 il den a lý nan nu mu ne le rin a na liz so nuç la rý nýn i ki gün i çin de ta mam lan ma sý nýn bek len di ði - ni, uy gun suz ü re tim ger çek leþ tir di ði tes bit e - di len fir ma lar i çin ge re ken mü ey yi de le rin der hal ve en et kin þe kil de uy gu la na ca ðý ný, bu tür fir ma la rýn ka mu o yu na if þa e dil mek ten ka çý nýl ma ya ca ðý ný bil dir di. Ba kan lýk tan ya pý - lan a çýk la ma da, am ba laj lý iç me su la rý nýn hal - ka gü ven li þe kil de u laþ ma sý ko nu sun da Ba - kan lý ðýn de ne tim le ri ni ti tiz lik le yü rüt tü ðü i fa - de e dil di. A þý rý sý cak ge çen yaz mev si mi se be - biy le Ba kan lý ðýn, sa tý þa su nu lan am ba laj lý iç - me su la rý nýn de ne ti mi ni Tür ki ye ge ne lin den a lý nan i lâ ve nu mu ne ler le sür dür dü ðü nün be - lir til di ði a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Bu kap sam da 81 il de sa ha dan çok sa yý da su nu - mu ne si a lýn mýþ ve a na liz le ri baþ la týl mýþ týr. A - na liz ler ha len de vam et mek te dir. So nuç la rýn i ki gün i çin de ta mam lan ma sý bek len mek te - dir. Ba kan lý ðý mýz uy gun suz ü re tim ger çek - leþ tir di ði ni tes pit et ti ði fir ma lar i çin ge re ken mü ey yi de le ri der hal ve en et kin þe kil de uy gu - la ya cak, bu tür fir ma la rý ka mu o yu na if þa et - mek ten ka çýn ma ya cak týr. An ka ra / a a Di yar ba kýr Ce za e vin de 7 met re lik tü nel kaz dý lar ndý YAR BA KIR E Ti pi Ce za e vi nde ki bir ko - ðuþ ta, tü nel kaz ma gi ri þi mi or ta ya çý ka rýl dý. Va li Mus ta fa Top rak, yap tý ðý a çýk la ma da, Bað lar il çe sin de yer a lan Di yar ba kýr E Ti pi Ce za e vi nde ki bir ko ðuþ ta ya pý lan sa yým sý - ra sýn da gö rev li le rin ka zýl mýþ bir bö lü mü fark et ti ði ni be lir te rek, þöy le de di: Du ru mun fark e dil me si ü ze ri ne ko ðuþ ta ya pý lan in ce le - me de 75x60 san ti met re ça pýn da ve top lam 7 met re u zun lu ðun da tü nel a maç lý ka zý ya pýl - dý ðý be lir len di. Ka zý ya pý lan bö lü mün i çe ri - sin de po þet ve ran za de mi ri par ça la rý bu lun - du. Tü nel kaz ma gi ri þi mi i le il gi li so ruþ tur - ma de vam e di yor. Dý þa rýn dan ay ný is ti ka me - te doð ru baþ ka bir ka zý nýn ya pý lýp ya pýl ma dý - ðý a raþ tý rý lý yor. Bu nun i çin Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü (A FAD) e kip le ri de ce - za e vin de ko nuy la il gi li in ce le me ya pý yor. Ka - zý nýn kim ler ta ra fýn dan ya pýl dý ðý na i liþ kin a - raþ týr ma da a yýr ca sür dü rü lü yor. Ya pý lan sa - yým da tu tuk lu ve hü küm lü le rin ta ma mý nýn ko ðuþ ta ol du ðu gö rül dü. Ya ni ce za e vin den kaç ma söz ko nu su de ðil. Di yar ba kýr / a a TUS ve DUS ta baþ vu ru lar 30 Tem muz da baþ lýyor ntip TA Uz man lýk Sý na vý (TUS) i le Diþ He - kim li ðin de Uz man lýk E ði ti mi Gi riþ Sý na vý nýn (DUS) son ba har dö ne mi ne baþ vu ru lar, 30 Tem muz-8 A ðus tos ta rih le ri a ra sýn da ya pý la - cak. ÖSYM den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö - re, týp ta ve diþ he kim li ðin de uz man lýk e ði ti mi gör mek is te yen a day lar i çin 2012-TUS Son - ba har Dö ne mi Sý na vý i le 2012-DUS Son ba - har Dö ne mi Sý na vý, 9 Ey lül de An ka ra, Ýs tan - bul ve Ýz mir de ya pý la cak. Baþ vu ru lar e lek tro - nik or tam da a lý na cak. A day lar baþ vu ru la rý ný baþ vu ru mer ke zi a ra cý lý ðýy la ya pa cak. Son 2 yýl i çin de ÖSYM ta ra fýn dan ya pý lan her han gi bir sý na va baþ vu ru mer ke zi i le baþ vu ran a - day lar, in ter net ü ze rin den de baþ vu ru ya pa - bi le cek. 3 TL o lan baþ vu ru hiz me ti üc re ti de a day lar ta ra fýn dan ö de ne cek. Baþ vu ru mer - kez le ri, ÖSYM nin in ter net ad re sin den du yu ru la cak. A day lar, ký la vuz la ra ve a day baþ vu ru for mu na ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þa bi le cek. Ký la vuz da ðý tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak. An ka ra / a a AV RU PA ö zel sek tö rü nün tem sil ör gü tü Av ru pa Ýþ Dün ya sý Kon fe de ras yo nu nun (BU SI NES SE U RO PE) ön de ge len do kuz ü ye ku ru lu þu, Schen gen böl ge si ü ye ül ke - le ri ne çað rý da bu lun du. BU SI NES SE U RO PE da ve AB nez din - de Türk ö zel sek tö rü nü tem sil e den TÜ - SÝ AD ýn da kat ký sý i le vi ze ko nu su, bir iç gü ven lik ko nu su ol ma nýn ö te sin de, ilk kez Av ru pa e ko no mi si i çin te mel bir so - run o la rak e le a lýn dý. Av ru pa iþ dün ya sý - nýn Vi ze En ge li ne Ha yýr, E ko no mik Bü - yü me ye Ýh ti yaç Var! ko nu lu çað rý met - nin de Rus ya, Mol do va, Tür ki ye ve Uk ray - na i le vi ze sü reç le ri nin kar þý lýk lý li be ral leþ - ti ril me si ne yö ne lik mü za ke re le rin so nuç - lan dý rýl ma sý, di ðer Do ðu Av ru pa ül ke le - riy le de mü za ke re le rin baþ la týl ma sý ve tüm bu ül ke le re yö ne lik iþ vi ze le ri nin 2018 e ka dar ta ma men kal dý rýl ma sý ta lep e di li yor. Al man ve Fran sýz iþ dün ya sý tem sil ci - le ri nin ön cü lü ðün de ve TÜ SÝ AD ýn da kat ký sý i le ha zýr la nan çað rý met ni ay rý ca Çek Cum hu ri ye ti, Da ni mar ka, Fin lan - di ya, Ý tal ya, Ýs pan ya ve Po lon ya iþ dün - ya sý tem sil ci le ri nin im za la rýy la ya yýn - lan dý ve AB ku rum la rý na i le til di. Söz ko nu su gi ri þim iþ dün ya sý na yö ne lik vi ze sü reç le ri nin ser best leþ ti ril me si ni Av ru - pa nýn re ka bet gü cü, e ko no mik bü yü me, kar þý lýk lý ya tý rým ve ti ca ret i le is tih da mýn ar tý rýl ma sý nýn ön ko þu lu o la rak gö rü yor. Ýs tan bul / a a Vize engeline hayýr çaðrýsý AV RU PA ÝÞ DÜN YA SI, VÝ ZE EN GE LÝ NE HA YIR, E KO NO MÝK BÜ YÜ - ME YE ÝH TÝ YAÇ VAR! A DI AL TIN DA BÝR ÇAÐ RI MET NÝ YA YIM LA DI. TÜR KÝ YE NÝN yüz nak li ya pý lan dör dün cü has ta sý Tu ran Ço lak, Ýlk gör dü ðüm an - dan i ti ba ren çok mut lu yum. Ha ya tým da çok de ði þik lik ol du de di. Tu ran Ço lak, yüz nak li nin 72 nci gü nün - de ba sýn men sup la rý nýn kar þý sý na çýk tý. Tu - ran Ço lak ýn ka ðýt men dil le sýk sýk yü zü nü sil di ði göz len di. Top lan tý da ko nu þan Tu ran Ço lak, a me li ya tý ger çek leþ ti ren Prof. Dr. Ö - mer Öz kan ve yü zü ba ðýþ la yan a i le ye te þek - kür et ti. Ço lak, Da ha ön ce ha ya tý mý ya þa - mýþ gi bi de ðil dim. So run la rým ol du. Ýlk gör - dü ðüm an dan i ti ba ren çok mut lu yum. Ha - ya tým da çok de ði þik lik ol du. Yü zü mün da - ha gü zel o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Ho ca la - rým çok il gi le ni yor lar, her gün kon trol e di - yor lar. Nak lin gü zel ol ma sý i çin el le rin den ge le ni yap tý lar. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan a da be ni zi ya ret et ti ði i çin te þek kür e di yo rum de di. Bir ga ze te ci nin Ta bur cu o lun ca ilk ne ya pa cak sý nýz so ru su ü ze ri ne Ço lak, Ye ni yü züm le ilk çýk tý ðým da a i le ye te þek kür ve baþ sað lý ðý zi ya re tin de bu lun - mak is ti yo rum. U ður un ba sýn top lan tý sýn - da yüz nak li o la ca ðý mý his se di yor dum ve u - mut luy dum. Bu ka dar er ken o la ca ðý ný dü - þün mü yor dum. Þan sým i yi i ler le di ve na kil ol dum. Çok mut lu yum di ye ko nuþ tu. Bir ga ze te ci nin Yü zü nü ilk gör dü ðün - de ne his set tin? so ru su na Tu ran Ço lak, Çok mut lu ol dum. Don dum kal dým. Bu ka dar de ði þe ce ði min far ký na var ma mýþ - tým. An nem de þa þýr dý. Yü zü mü be ðe ni - yo rum ceva bý ný ver di. ''YÜZÜNE HÝS GELMEYE BAÞLADI'' A me li ya tý ger çek leþ ti ren Prof. Dr. Ö - mer Öz kan i se so run suz o la rak bu gü ne gel dik le ri ni be lir te rek, Tu ran Ço lak ýn en u fak bir so ru nu ol ma dý ðý ný be lirt ti. Öz - kan, göz ka pak la rý ný 6 ay dan i ti ba ren ka - pat ma ya baþ la ma sý ný bek le dik le ri Ço lak ý haf ta ya ta bur cu e de cek le ri ni söy le di. Tu - ran Ço lak ýn gö zü nü a çýp ka pat ma sý ný ken di le ri nin den ge le me si ge rek ti ði ni kay - de den Öz kan, 6 ay son ra si nir le rin ha re - ket le ri göz kas la rý na gel di ði za man bu göz ler de ki ha fif dý þa dön me ler ve ge niþ - lik le ri a yar la ya ca ðýz. Yü zü ne his gel me ye baþ la dý. Bu his ler sub jek tif. Bel ge li o la cak þey ler ü çün cü ay dan son ra baþ la ya cak di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a cev ni as ya.com.tr Çolak: Ha ya tým da çok de ði þik lik ol du Top lan tý yý ka tý lan Tür ki ye'nin ilk yüz nak li ya pý lan U ður A car, bir e li ni Tu ran Ço lak'ýn omu zu na ko ya rak ga ze te ci le re baþ par mak la rýy la ''ta mam'' i þa re ti yap tý. FO TOÐ RAF:

10 EKONOMÝ 10 Y Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 25 TEMMUZ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN ÖN CE KÝ GÜN DÜN 636 ÖN CE KÝ GÜN 630 DO LAR DÜN 1,8170 ÖN CE KÝ GÜN 1,8250 DÜN 2,2260 ÖN CE KÝ GÜN 2,2160 p p p p HABERLER TÝM den yatýrým seferberliði TÜRKÝYE ÝHRACATÇILAR MECLÝSÝ BAÞKANI MEHMET BÜYÜKEKÞÝ, BAYRAMDAN SONRA VAN'A, ARDINDAN ADIYAMAN, MARDÝN VE DÝYARBAKIR'A YATIRIM MAKSATLI SEYAHATLER GERÇEKLEÞTÝRECEKLERÝNÝ BÝLDÝRDÝ. TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh - met Bü yü kek þi, bay ram dan son ra Van a, ar ka sýn - dan A dý ya man a, Mar din e ve Di yar ba kýr a ya tý rým a maç lý se ya hat ler ger çek leþ ti re cek le ri ni be lirt ti. Bü - yü kek þi, Ýs tan bul Sa na yi O da sý nýn (Ý SO) Mec lis Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Ý SO ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len Tür ki ye nin 500 Bü yük Sa na yi Ku - ru lu þu ça lýþ ma sý na de ði ne rek, TÝM o la rak da ken - di le ri nin her yýl ilk bin ih ra cat çý a raþ týr ma sý yap týk - la rý ný ve bu nu ka mu o yuy la pay laþ týk la rý ný ha týr lat tý. Ý SO nun ilk 500 fir ma sý nýn ö zel lik le ri ne ba kýl dý ðýn - da, bu nun ilk 500 ih ra cat çýy la son de re ce bü yük ben zer lik ler gös ter di ði nin al tý ný çi zen Bü yü kek þi, e - lek trik ü re ti mi þir ket le ri ha riç di ðer þir ket le rin de he men he men ay ný ol du ðu nu söy le di ve 2011 yý lý ký yas lan dý ðýn da kâr e den fir ma - lar da ki dü þü þe i þa ret e den Bü yü kek þi, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: A ma biz ü mit siz de ði liz. Biz ih ra - cat çý lar o la rak e min a dým lar la yo lu mu za de vam e di - yo ruz. Ý na ný yo ruz ki Tür ki ye nin bü yü me sin de ih ra - cat çok ö nem li bir fak tör. Sür dü rü le bi lir bü yü me nin en ö nem li o dak nok ta sý nýn ü re tim o dak lý ih ra cat ol - du ðu nu dü þü nü yo ruz. Bu sebep le bi zim mut la ka ye - ni ya tý rým yap ma mýz ge re ki yor. Son a çýk la nan teþ vik ya tý rým la rý ný son de re ce ö - nem si yo ruz. TÝM o la rak ça lýþ ma lar ya pý yo ruz. Ýlk o - la rak 180 sa na yi ci mi zi, i þ a da mý mý zý Muþ a gö tür dük. Ar ka sýn dan 150 i þ a da mýy la Þan lý ur fa ya zi ya ret ger çek leþ tir dik. Biz le ge len çok ö nem li i þ a dam la rý nýn Muþ a, Þan lý ur fa ya ilk de fa git tik le ri ni göz lem le dik. Dün ya nýn bir çok ül ke si ne gi den i þ a dam la rý nýn Tür ki ye nin çok ö nem li þe hir le ri ne git me dik le ri ni gör - dük. Bay ram dan son ra Van a, ar ka sýn dan A dý ya man a, Mar din e ve Di yar ba kýr a ya tý rým a maç lý se ya hat ler ger çek leþ ti re ce ðiz. Böl ge ler a ra sýn da ki fark lý lýk la rý gi de - re bil mek i çin 6. böl ge ye e mek yo ðun sek tör ler de ya tý - rým yap ma mýz ge re ki yor. E mek yo ðun sek tör ler o la rak ha zýr gi yim, teks til, de ri, sa ra ci ye, a yak ka bý, mo bil ya, ku yum cu luk i le ta rým ma ki ne le ri sek tö rü nü be ra ber gö tür dük. Þu an da ya tý rým ko nu sun da bir mo ti vas yon var. Ö zel lik le 6. böl ge de çok bü yük a van taj lar söz ko - nu su. Ge rek yer ge rek se kre di ko nu sun da ki a van taj lar bir çok fir ma yý þu an da ye ni den ya tý rým yap ma ko nu - sun da mo ti ve e de bi lir. Ýs tan bul / a a Ya zý cý: Am bar go di ye bir þey yok GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, Su ri ye sý ný - rýn da ki güm rük ka pý la rýn da ya þa nan la ra i liþ kin, Am - bar go di ye bir þey ak lý mý zýn u cun dan geç mez. Halk lar ve tüc car lar a ra sýn da so run yok. Ti ca re tin ya pý la bil me - si i çin gü ven li ðin sað lan ma sý ge re kir de di. An ka ra Sa - na yi O da sý nýn Ri xos O tel de dü zen le di ði if tar ye me ði - ne ka tý lan Ya zý cý, ti ca ret halk lar a ra sýn da ya pý lan bir iþ ol du ðu i çin Su ri ye ye bir am bar go nun söz ko nu su ol - ma dý ðý ný vur gu la dý. Ya zý cý, þöy le ko nuþ tu: Am bar go di ye bir þey ak lý mý zýn u cun - dan geç mez. Halk lar ve tüc - car lar a ra sýn da so run yok. Ti - ca re tin ya pý la bil me si i çin gü - ven li ðin sað lan ma sý ge re kir. Gü ven lik her þe yin ba þý. A yýn 17 sin den i ti ba ren baþ ta Cil ve - gö zü, Kar ka mýþ ve Ön cü pý nar sý nýr ka pý la rý, Öz gür Su ri ye Or du su o la rak ni te len di ri len ke si min kon tro lü ne geç ti. Bu - nun ar dýn dan da güm rük iþ lem le ri nin ya pýl ma sý im - kân sýz ha le gel di. Sa de ce on lar de ðil, Su ri ye de bir ta - kým men fa at ler sað la mak is te yen ler de yað ma ve te rö - rist fa a li yet le ri ne baþ la mýþ lar. Güm rük iþ lem le ri nin ya - pýl dý ðý ü ni te le ri de tah rip et miþ ler. Bu se bep le bu üç ka pý da ki güm rük iþ lem le ri ye ni den dü zen len miþ tir. Bü tün ka pý lar ka pan mýþ, am bar go uy gu la ný yor di ye bir þey yok. Yay la dað ve Ak ça ka le güm rük ka pý la rý - mýz da fa a li yet sür dü rü lü yor. Gü ven li ði dik ka te a la rak böy le bir dü zen le me yap týk. An ka ra / a a TÜR KÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay - rak tar, dün ya kü re sel bir gý da kri zi ne gi der ken Türk çift çi si nin hem ül ke nin gý da gü ven ce si ni sað la dý ðý ný hem is tih dam mey da na ge - tir di ði ni kay det ti. Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye de çift çi le rin o lum suz ha va þart la rý na, ser ma ye ek sik li ði ne, tek no lo jik ye ter siz lik le re rað men az bir ka zan ca ka na at e de rek ü re tim yap tý - ðý ný be lirt ti. Ta rým sek tö rü nün Tür ki ye nin is tih da mý nýn dört te bi - ri ni sað la dý ðý ný i fa de e den Bay rak tar, ta rým sal ü re tim de, te mel gir - di o la rak kul la ný lan e lek trik, güb re, ma zot, i lâç ve ma ki ne e kip ma - nýn ver gi si nin, tü ke ti ci se vi ye sin de ö den di ði ne i þa ret e den Bay rak - tar, çift çi nin, ma li a çý dan ken di ni çe vir mek te zor lan dý ðý ný i fa de et - ti. Ta rý mýn vaz ge çil mez ve stra te jik bir sek tör ol du ðu nu be lir ten Bay rak tar, 10 yýl i çin de fi yat la rýn yüz de o ra nýn da da ha yük - sek sey re de ce ði nin, yað lý to hum la rýn fi yat la rý nýn buð day ve di ðer hu bu bat fi yat la rýn dan da ha faz la ar ta ca ðý nýn tah min e dil di ði ni kay det ti. Bay rak tar, 2050 yý lý na ka dar, nü fus ar tý þý ve tü ke ti ci ta - lep le rin de ki de ði þim gö zü nün de bu lun du rul du ðun da ta rým sal ü - re ti min yüz de 60 art ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. An ka ra / a a Mer kez, enf las yon tah mi ni ni a þa ðý çek ti n MER KEZ Ban ka sý yýl so nu enf las yon tah mi ni ni yüz de 6.5 ten yüz de 6.2 ye dü þür dü. MB Baþ ka ný Er dem Baþ çý, enf las yo nun Tem muz a yýn da sý nýr lý ar týþ gös te re ce ði ni, da ha son ra dü þü þe ge çe ce ði ni söy le di. Er dem Baþ çý, yý lýn ü çün cü enf las yon ra po ru nu a çýk la dý. Mer kez ban ka la rý - nýn des te ði nin ve a lý nan tedbirle rin kü re sel risk al gý sý ný kýs mî o ran da dü zelt ti ði ni be lir ten Baþ çý Ýs pan ya da ya þa - nan son ge liþ me ler kü re sel risk al gý sý na yol aç tý. Kü re sel za yýf la ma ya pa ra lel o la rak kü re sel enf las yon teh di di a zal - dý. Ge liþ mek te o lan ül ke le re fon a ký þýn da oy nak lýk sü rü - yor. Ýlk ya rý da ki ve ri ler po li ti ka la rý mý zýn a ma cý na u laþ tý ðý - ný gös te ri yor. E ko no mi de ki den ge len me sü re ci be lir gin - leþ miþ bu lu nu yor de di. Enf las yo nun yüz de 8.9 a ge ri le di - ði ni ha týr la tan Baþ çý söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ö nü müz - de ki dö nem de kre di ler ma kul ve sað lýk lý art ma ya de vam e de cek. Te mel enf las yon gös ter ge le rin de ki dü þüþ e ði li mi - nin de vam et ti ði gö rü lü yor. Ýk ti sa dî fa a li yet te ki can lan - ma nýn ý lým lý ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Pet rol fi yat la rý var - sa yý mý mý zý 2012 i çin 120 do lar dan 110 do la ra çek tik. Gý - da fi yat la rý var sa yý mý ný da sý nýr lý o ran da a þa ðý doð ru gün - cel le dik. Or ta va de de enf las yon yüz de 5 he de fin de is tik - rar ka za na cak. Enf las yon Tem muz a yýn da sý nýr lý bir ar týþ o la cak a ma on dan son ra dü þüþ sü re cek. Enf las yon da a sýl dü þü þü yý lýn son çey re ðin de gö re ce ðiz. Çe kir dek enf las - yon gös ter ge le ri nin yý lýn ka la ný bo yun ca a þa ðý yön lü e ði li - mi ni ko ru ma sý ný bek li yo ruz. An ka ra / a a Va de li çek ler de tah si lat dur ma nok ta sý na gel di n ÝZ MÝR Ti ca ret O da sý (ÝZ TO) Baþ ka ný Ek rem De - mir taþ, va de li çek ler de tah si la týn dur ma nok ta sý na gel - di ði ni di le ge tir di. ÝZ TO tem muz a yý o la ðan mec lis top lan tý sýn da ko nu þan De mir taþ, es na fýn ço ðu nun çek ler le a lýþ ve ri þi kes ti ði ni söy le di. Yýl lar dýr ça lýþ tý ðý ve çok gü ven dik le ri nin dý þýn da kim se nin çe ki ka bul et - me di ði ni sa vu nan De mir taþ, va de li çek ler de tah si la týn dur ma nok ta sý na gel di ði ni kay det ti. Kar þý lýk sýz çek sa - yý sý nýn Tür ki ye ge ne lin de yüz de 51,6 ar týþ la 405 bin 840 a de de yük sel di ði ni i fa de e den De mir taþ, Pro tes - to lu se net sa yý sý, Tür ki ye ge ne lin de ge çen yý la gö re 200 mil yon TL nin ü ze rin de art tý. Ýz mir de ki ar týþ i se ge çen yý lýn yak la þýk 2,5 ka tý. Ted bir a lýn maz sa mah ke - me ler çe kin a ðýr lý ðý al týn da e zi le cek. Kar þý lýk sýz çek le re kar þý a la cak lý yý ko ru ya cak ye ni bir sis te me ih ti yaç var. Bu ye ni bir ya sal dü zen le me o la bi le ce ði gi bi risk si gor - ta sý da o la bi lir de di. Ýz mir / a a 10 nu ma ra ya ðýn ver gi si 3 kat art tý rýl sýn n TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, ver gi si nin 3 kat art tý rýl ma sý du ru mun da 10 nu ma ra yað so ru nu nun çö zü le ce ði ni bil dir di. Pa lan dö ken, ya zý lý a çýk la ma sýn da, TESK Yö ne tim ve De ne tim Ku rul la rýy la bir lik te Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek e yap týk la rý zi ya ret sý ra sýn da, ül - ke e ko no mi si ne za rar ve ren ve ver gi kay bý na yol a çan 10 nu ma ra yað so ru nu nu gün de me ge tir dik le ri ni kay det ti. Pa lan dö ken, 10 nu ma ra yað dan el de e di len stan dart dý - þý ya kýt a raç la rýn er ken yýp ran ma sý ný hýz lan dý rý yor ve çev re ye za rar ve ri yor. Sek tör i çin de hak sýz re ka be te yol a çý yor. En ö nem li si za man za man mey da na ge len ka za - lar da da bü yük teh li ke o luþ tu ru yor de di. 10 nu ma ra yað sa tý þý nýn ön len me si i çin ver gi si nin 3 kat ar ttý rýl ma sý ný is - te yen Pa lan dö ken, ver gi nin ar tý rýl ma sý i le 10 nu ma ra yað dan el de e di len ya kýt i le ma zot fi ya tý a ra sýn da fark kal ma ya ca ðýn dan 10 nu ma ra ya ðýn pi ya sa dan si li nip gi - de ce ði ni so nu cun da, el de ki stok lar tü ke nin ce ye ni ü re - tim de a ra da fi yat far ký kal ma ya ca ðýn dan 10 nu ma ra ya - ðýn ya kýt o la rak kul la ný la ma ya ca ðý ný ve pi ya sa dan si li ne - ce ði ni kay det ti. Pa lan dö ken, Ta þý ma cý lý ðýn en bü yük ma li ye ti a kar ya kýt ol du ðun dan fi yat la rý nýn sü rek li art - ma sý i le 10 nu ma ra ya ðýn kul la ný mý da art mak ta dýr. Hak sýz re ka be tin ön len me si i çin ver gi nin 3 kat art tý rýl - ma sý ný ve sa týþ de ne ti mi nin de sü rek li o la rak ya pýl ma sý ný is te dik i fa de le ri ni kul lan dý. An ka ra / a a YÜKSEK CARÎ AÇIK KIRILGANLIK UNSURU ÝS TAN BUL Sa na yi O da sý (Ý SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, iþ let me le rin kay nak mey da na ge tir me de zor lan ma sý nýn, Tür ki ye de borç lan ma ya o lan a þý rý ba - ðým lý lý ða sebep ol du ðu nu be lirt ti. Kü çük, Ý SO nun Tem muz a yý O la ðan Mec lis Top - lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da,ön ce ki gün, Tür ki ye nin 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu - þu ça lýþ ma sý ný a çýk la dýk la rý ný ha týr lat tý. Kü çük, kur lar ve kre di ma li yet le rin de ki yük se li þin ar ka pla nýn da e ko no mi i çin bir ký rýl gan lýk un su ru o lan yük sek ca rî a çýk so ru nu nun bu lun du ðu nu söy le di. A raþ týr ma nýn so nuç la rý na gö re, 2011 yý lýn da sa na yi ku ru luþ la rýn da, ü re tim den sa týþ lar ve top lam sa týþ lar bir ön ce ki yý la gö re art tý ðý ný a ným sa tan Kü çük, dö nem kâr ve za rar top la mý baþ ta ol mak ü ze re kar lý lý ða i liþ kin gös ter ge ler de i se dü þüþ ger çek leþ ti ði ni, ma li ya pý nýn da bir ön ce ki yý la gö re bo zul du ðu nu vur gu la - dý. U lus lar a ra sý kar þý laþ týr ma lar la ba kýl dý ðýn da, Tür ki - ye de ö zel sek tör ku ru luþ la rýn da borç lu luk o ra ný nýn pek - çok ül ke den da ha yük sek ol du ðu nun gö rül dü ðü ne dik ka ti çe ken Kü çük, 2011 de i se ü re tim den sa týþ lar da ki ar tý þa kar þýn, kur la rýn ve kre di ma li yet le ri nin yük sel me si nin fi nans man gi der le ri ni yük selt ti ði ni, bu nun Ý SO 500 de kâr lý lýk, kat ma de ðer ve ma lî ya pý yý o lum suz et ki le di ði ni kay det ti. Kü çük, Ý SO 500 ün son üç yýl da ki so nuç la rý, bi - ze Tür ki ye nin a sýl me se le si nin e ko no mi de ki te mel me se le le re sü r'at le, ya pý sal dö - nü þüm o dak lý çö züm ler ü ret mek ol du ðu nu ha týr lat mak ta dýr de di. Ýs tan bul / a a Ta nýl Kü çük Hayati Yazýcý Ta rým, vaz ge çil mez ve stra te jik bir sek tör DOSYA NO: 2012/208 TAL. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kýraç köyü 794 Ada, 8 Parsel m 2 yüzölçümlü Arsa vasýflý ana taþýnmazda; 100/1100 arsa paylý 2. normal kat 7 nolu Baðýmsýz Bölüm. NÝTELÝKLERÝ : Sa tý þa ko nu ta þýn maz, ta pu nun E sen yurt il çe si, Ký raç, 794 a da, 8 par se lin de ka yýt lý o lup, ad res o la rak; Cum hu ri yet Cad de si bað lan tý lý, Ha tý ra So kak, No: 3, 2. kat D: 7 ad re sin de yer al mak ta dýr. Ye rin de ya pý lan in ce le me de da i re nin plan i ti ba riy le; gi riþ ho lü, sa lon, mut fak, i ki ya tak o da sý, ban yo, tu va let ve i ki bal kon dan i ba ret ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Da i re gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, o da ka pý la rý A me ri kan ka pý, pen ce re ler pvc, ze min ler la mi nant par ke, gi riþ ho lü, ýs lak a lan la rýn se ra mik, ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Bi na da do ðal gaz bað lan tý sý o lup, da i re de kul la nýl ma mak ta dýr. Bi na da ki or tak a lan lar bej mer mer, mer di ven kor ku luk la rý kro maj dýr. Da i re de ki ra cý i ka met et mek te dir. Da i re tak ri ben brüt 90 m 2 kul la ným a la ný na sa hip tir. Sa tý þa ko nu ta þýn maz il çe mer ke zi ne, a lýþ ve riþ nok ta la rý na, çar þý pa za ra, top lu ta þým a raç du rak la rý na yü rü me me sa fe sin de dir. Alt ya pý so ru nu kýs men çö zü me ka vuþ tu rul muþ ge liþ mek te o lan bir böl ge de yer al mak ta dýr. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. E-5 Karayolu ve Tem otoyoluna çýkýþ imkânýna sahiptir. Yakýnýnda semt pazarý kurulmaktadýr. Bölgede faaliyet gösteren alýþ veriþ merkezleri servis araçlarý ile bölgeye hizmet vermektedir. ÝMAR DURUMU : Dosyasýnda mevcut Esenyurt Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarihli yazýsýna göre; Esenyurt Ýstiklal Mahallesi, 794 ada 8 parselin Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin tarihli 499 sayýlý kararý ile onaylanan Esenyurt Kýraç, 3.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar alanýnda konut alanýnda kaldýðý belirtilmektedir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü : 03/09/ :30-14:40 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 13/09/ :30-14:40 Saatleri arasýnda Büyükçekmece 3.Ýcra Müdürlüðü odasý- (E5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM.karþýsý, Uðurlu-Koza Plaza 1. Kat BÜYÜKÇEKMECE/ÝST.) Adresinde 1) Açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci sa týþ gü - nü nün res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de i kin ci sa tý þýn ta ti li iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer ve sa at te ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa satýþ talebi düþecektir. 2) Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ tan do ðan Yüz de. 1. KDV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi borç lu ya a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler satýþ bedelinden ödenir. 3) Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den alýnacaktýr. 5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6) Satýþa iþtirak edenlerin Þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 19/06/2012 (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: BÜYÜKCEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2012/886 Tal. Küçükçekmece 3. Ýcra Müdürlüðünce düzenlenen ve 23/06/2012 tarihli Yeni Asya gazetesinde yayýmlanan Ýstanbul Ýli, Avcýlar Ýlçesi, Avcýlar mh., 11 pafta, 1252 parsel sayýlý, 232,00 m 2 alanlý, 32/232 arsa paylý bodrum kat (1) nolu mesken vasýflý taþýnmazýn birinci satýþ günü olan 06/08/2012 tarihinde saat: :10 arasýnda ve ikinci satýþ günü olan 16/08/2012 günü saat:14:00-14:10 saatleri arasýnda yapýlacaðýna dair taþýnmaz satýþýna iliþkin gayrimenkul açýk artýrma ilanýnýn baþlýk kýsmýnda dosya numarasýnýn sehven 2011/886 Tal. olarak yazýldýðý anlaþýlmakla doðru dosya numarasýnýn 2012/886 Tal. olarak düzeltildiði ÝÝK. 126/2. maddesi gereðince ilan olunur. 25/07/ B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANINA ÝLÝÞKÝN DÜZELTME ÝLANI) Resmi Ýlanlar ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hüseyin Nevzat Uyaroðlu'nun annesi, muhterem aðabeyimiz Osman Dizdar'ýn ablasý, muhterem kardeþlerimiz Erkan Sefa, Mehmet Muaz, Talha Said, Enes Osman ve Nurefþan Buþra Uyaroðullarý'nýn babaannesi Sabiha Uyaroðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nsilahlý Özel Güvenlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýstikbal Arý nnüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yüksel Ýrge

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Tu tuk lu as ker ler, YAÞ, ye ni dö nem... YÜK SEK As ke rî Þû râ yak la þý yor. Þu ra nýn dik kat e dil me si ge re ken i ki yö nü o la cak. Bun lar dan bi rin ci si yar gý la ma la rý ve tu tuk lu luk hal le ri sü ren as ker le rin, ö zel lik le ge ne ral le rin du ru mu, i kin ci si i se Þu ra top lan tý sý nýn si ya si at mos fe ri dir. Yük sek As ke rî Þû râ þüp he yok ki, MGK nýn as ke ri iþ lev ba ký mýn dan ra fa kal dý rýl ma sýn dan bu ya na, hem as ker-si vil kar þý laþ ma sý nýn en ö nem li ze mi ni ni o luþ tu ru yor, hem as ke ri ey lem a la ný nýn de net len me si nin en ö nem li mec ra sý ný... Ni te kim sa de ce yýl ve yýl þu ra top lan tý la rýn da ki ge liþ me le re bak mak bi le as ker-si vil i liþ ki le ri nin den ge ve se yi ri a çý sýn dan son de re ce ö nem li bir pu su la o luþ tu rur. Ge çen yýl ö nem li ge liþ me ler ya þan dý. Ge nel kur may Baþ ka ný i le (Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný dý þýn da ki) tüm kuv vet ko mu tan la rý gö rev le rin den is ti fa et ti ler. Bu is ti fa la rýn ne de ni ko mu ta he ye ti nin Yük sek As ke rî Þû râ da ö zel lik le tu tuk lu ve yar gý la nan as ker ler le il gi li is te di ði so nu cu a la ma ma sý ve e dil gin du ru ma i til me si ol du. Bu du rum as lýn da þu i ki hu su sun al tý ný çi zi yor du: 1. Si ya si ik ti dar ken di a la ný na sa hip çý ka rak ve ya sa yý ge rek ti ði gi bi yo rum la ya rak, de ne ti min Yük sek As ke rî Þû râ da doð ru dan doð ru ya ken di si ne geç me si ni sað la mýþ ve as ke rin ö zerk dav ra nýþ ge le ne ði ne son ver miþ ti. 2. Yük sek As ke rî Þû râ, si vil leþ me sü re cin de ya sa ma ve yar gý nýn sun du ðu a raç la rýn ya nýn da, ye ni bir a raç, i da ri ta sar ru fu a ra cý o la rak ta ným lan mýþ ve kul la nýl mýþ tý. Ö zel dö ne mi ne i liþ kin ve YAÞ çer çe ve sin de yü rü tül me si ge re ken hu sus ve bek len ti þüp he yok ki, or du nun de ði þim sü re ci ne da ha ak tif ka týl ma sý dýr. Or du nun ken di i çi ni (dar be ci ler ve Ji tem ci ler da hil) her an lam da te miz le me si, ye ni as ker ve or du kon sep tiy le yo la ye ni den çýk ma sý, bu çer çe ve de ya pýl ma sý ge re ken le rin ön de ge len le ri dir. Ö zel, ilk yý lýn da, si ya si ik ti dar la u yum lý dav ra nan bir ka rar gah po li ti ka sý iz le mek le bir lik te, ye ni den ya pý lan ma ko nu sun da a dým at ma dý. Ordunun kendi içini (darbeciler ve Jitemciler dahil) her anlamda temizlemesi, yeni asker ve ordu konseptiyle yola yeniden çýkmasý, yapýlmasý gerekenlerin önde gelenleridir. YAÞ bu yýl bu ko nu la rý e le a lýr mý, bek le yip gör mek ge rek, an cak tu tuk lu ge ne ral le rin du ru mu ve bu ko nu da a tý la cak a dým lar bek le nen ham le le re ve si le o luþ tu ra bi lir... Baþ kan lý ðý ný de ðer li dos tum Ya sin Ak tay ýn yap tý ðý SDE, bu ko nu da da ha dün ba sý na ye ni bir ça lýþ ma sý ný a çýk la dý. Doç. Dr. Be riþ in ra po run da ki þu sa týr lar dik kat çe ki ci: 2012 yý lý nýn A ðus tos a yýn da ya pý la cak Yük sek As ke rî Þû râ top lan tý sý nýn kla sik iþ le vi nin çok da ha ö te si ne ge çen bir an la ma ve ö ne me sa hip ol du ðu gö rül mek te dir. YAÞ top lan tý sý nýn bu den li kri tik bir gö rü nüm ka zan ma sý nýn en ö nem li ne den le rin den bi ri, Er ge ne kon ve Bal yoz gi bi da va lar ne de niy le yar gý la nan ve ya tu tuk lu du rum da bu lu nan su bay lar la il gi li ka rar la rýn a lý na cak ol ma sý dýr YAÞ top lan tý la rýn da bu yön de so mut bir a dý mýn a týl ma dý ðý a çýk týr. Bu du rum, bu gü ne ka dar ya pý lan re form la rýn ka lý cý lý ðý na yö ne lik ba ký þýn ka ram sar ol ma sý na ne den ol mak ta dýr. Ay rý ca bu þe kil de, tu tuk lu yar gý la nan ge ne ral le rin du rum la rýn dan ö tü rü kad ro la rýn bo þal ma ma sý ne de niy le ter fi bek le yen pek çok su ba yýn mað dur ol ma la rý na da se be bi yet ve ril mek te dir. Do la yý sýy la YAÞ top lan tý sýn da Bal yoz ve Er ge ne kon da va la rýn da tu tuk lu ve tu tuk suz yar gý la nan ve bek le me sü re le ri do lan ge ne ral ve a mi ral le rin e mek li ye sevk e dil me si ge rek li dir. Ha len TSK da ki ge ne ral ve a mi ral sa yý sý, 301 o la rak be lir le nen kad ro sa yý sý ný çok a þýp 361 ra ka mý na u laþ mýþ týr. Do la yý sýy la bu ki þi le re yö ne lik e mek li lik ka ra rý nýn hiz met te bir za af o luþ tur ma ya ca ðý ra hat lýk la söy le ne bi lir. Tu tuk lu yar gý la nan as ke ri per so nel a çý ða a lýn ma lý dýr; tu tuk suz yar gý la nan lar pa sif gö rev le re a tan ma lý dýr. Böy le ce si ya si o to ri te re form sü re cin de ki ka rar lý lý ðý ný, or du i se de mok ra si ye tam bað lý lý ðý ný gös ter miþ o la cak týr... Ra por, YAÞ tan bek len ti ler a ra sýn da, or du nun tüm kad ro la rýn da ih ti yaç plan la ma sý ný ye ni den yap ma sý ve ni ce lik a çý sýn dan kü çül tül me si, pro fes yo nel or du ya ge çiþ ça lýþ ma la rý nýn hýz lan dý rýl ma sý, TSK i çin de ki ter fi sis te mi göz den ge çi ril me si nin al tý ný çi zi yor... E vet, her yýl bir a dým da ha i le ri... A ma a sýl a dým or du e liy le te miz lik ve ye ni den ya pý lan ma dýr... A li Bay ra moð lu Ye ni Þa fak, Si vil leþ me nin ne re sin de yiz? TÜR KÝ YE DE cid di bir dö nü þüm ya þa ný yor. A ma de mok ra tik leþ me ve nor mal leþ me nin si vil-as ker i liþ ki le ri a ya ðý ak sý yor. Bu ge cik me, di ðer a dým la rý da sek te ye uð ra tý yor. Tür ki ye e ko no mik ge liþ miþ lik en dek sin de 16. sý ra day ken, de mok ra si en dek sin de 80. sý ra day sa, bu ge cik me nin de bun da ö nem li pa yý var. Son i ki YAÞ top lan tý sýn da ya þa dýk la rý mý zý ha týr la ya lým. Er ge ne kon ve Bal yoz tu tuk lu la rý nýn gö rev sü re le ri nin hu ku ka ay ký rý bi çim de u za týl ma sý ýs ra rý ný, A YÝM in dev re ye so kul ma sý ný, tu tuk lu 3 ge ne ra lin ya sa ya ay ký rý bi çim de ter fi et ti ril me si ne ça lý þýl ma sý ný, ge ne ral le rin is ti fa teh di di ni, so nuç ta ba zý la rý nýn gö rev sü re le ri nin u za týl ma sý ný ve TSK Per so nel Ka nu nu nun a çýk ça çið nen me si pa ha sý na ya þa nan uz laþ ma yý Bü tün bun lar We ber yen an lam da ras yo nel-hu ku ki bü rok ra si nin ha la ne ka dar u za ðýn da ol du ðu mu zu gös ter miþ ti. Gös ter miþ ti a ma, bir de mok ra si de ya þan ma sý hiç bir bi çim de söz ko nu su o la ma ya cak bir kri zi ya þa dý ðý mýz bu i ki YAÞ top lan tý sýn dan bu ya na, or du nun re for mu ve ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ko nu sun da ha la hü kü met ten bir ha re ket yok. Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý da de rin dev let da va la rýn dan yar gý la nan la rý ha la a çý ða al mýþ de ðil. bu yana, ordunun Kriz yaþadýðýmýz iki YAÞ toplantýsýndan reformu ve yeniden yapýlandýrýlmasý konusunda hâlâ hükümetten bir hareket yok. A ma si vil top lum sü re ci iz li yor. Stra te jik Dü þün ce Ens ti tü sü, Bal yoz, Ýn ter net An dý cý ve 28 Þu bat da va la rý nýn sa ný ðý o lan ge ne ral ve a mi ral le rin du rum la rýy la il gi li o la rak dün þu ö nem li tes pit ve ö ne ri ler de bu lun du: Söz ko nu su da va lar dan tu tuk lu o lan per so ne lin ter fi et ti ril me si hu ku ken müm kün de ðil dir. Yar gý la nan ve rüt be le rin de bek le me sü re le ri ni dol du ran (tu tuk lu-tu tuk suz) per so nel e mek li e dil me li dir. Rüt be le rin de bek le me sü re si ni dol dur ma yan tu tuk lu per so nel a çý ða a lýn ma lý dýr. Tu tuk suz yar gý la nan per so nel pa sif gö rev le re ge ti ril me li dir. Gö rev sü re si do lan ve ter fi et - ti ri le me yen ge ne ral ve a mi ral le rin gö rev sü re le ri nin u za týl ma sý yo lu na gi dil me me li dir. ««De mok ra si ler de si vil ve ya as ker hiç bir bü rok ra týn de mok rat lý ðý na bel bað lan maz. Hu ku kun üs tün lü ðü ne sa hip bir sos yo-po li tik dü zen de bu na ge rek du yul maz. As lýn da bü tün me se le, na sýl bir dü zen de ya þa mak is te di ði miz dir. A me ri ka yý ye ni den keþ fet me ye ge rek yok. Her han gi bir de mok ra tik hu kuk dev le tin de or du na sýl sa biz de de öy le ol ma sý ge rek. Ya ev ren sel an lam ve muh te va sýy la de mok ra tik re jim ler de ki ne ben zer, hu ku ku çið ne me lük sü ol ma yan bir si lah lý kuv vet ler o la cak bu ül ke de, ya da hal kýn seç ti ði meþ ru yö ne ti ci le re i ta at et me me lük sü ne sa hip, ken di si ni hu kuk la bað lý gör me yen fa i li muh tar bir güç. De mok ra si de si ya si o to ri te ye i ta at bü rok ra týn ter ci hi de ðil ö de vi dir. Ve as lo lan, sis te min o na bu nu yap týr ma sý dýr; o baþ ka tür lü sü nü ar zu la sa bi le. Biz bu nu is ti yor mu yuz, is te mi yor mu yuz? Baþ ka la rý na mo del o la rak ö ne ri len bir ül ke nin hal ký o la rak bu na gü cü müz var mý, yok mu? Me se le bun dan i ba ret. Be rat Ö zi pek Star, Þ s.bu id nur si.de Böl ge sel it ti fak la ra da ir... u ya zý yý mü ba rek Ra ma zan-ý Þe rif ten son ra yaz ma yý dü þü nü yor duk. Gel gör ki, sab rý mý za kar þýn za man sab ret mi yor. Ha di se ler ne bi zi ve ne de mü ba rek za man la rý bek le mi yor. Ri sa le-i Nur Ta le be le ri nin bir Ya hu di ta kýn tý la rý yok tur. Kur ân ve ha di sin çer çe ve sin de me se le ye ba kar lar. Ge le nek sel Hý ris ti yan lýk ve si ya sal Ýs lâm da ki Ya hu di düþ man lý ðý ný En am Sû re sin de ki 164. â ye te ay ký rý gö rür ler. Hat ta, Mu se vi þe ri a tý na ve Be nî Ýs ra il ge le ne ði ne bü yük e hem mi yet ve ren Fi lis tin de ki bir ký sým Ya hu di le re düþ man lý ðý ný da tas vip et mez ler. Si yo nist Ya hu di le rin glo bal din siz lik ce re yan la rý na ve ha ris ka pi ta list le re a let ol ma ci he ti ne dik kat le ri çek me ye ça lý þýr lar. Ri sa le-i Nur u dik kat li ce o ku yan lar, Kur ân ýn Ya hu di le rin ser gü zeþ tin den, kýs sa-i Mu sa dan ve Be nî Ýs ra il den bah se der ken, gü nü müz Ya hu di le ri nin fit ne ye, ni fa ka, glo bal din siz li ðe, a nar þi ye, ih ti lâl le re ve sa vaþ la ra a let ol ma ma la rý is ti ka me tin de on la ra cid dî i kaz lar da bu lun du ðu nu gö re cek ler dir. Ya hu di düþ man lý ðý ye ri ne, Ya hu di le rin geç miþ te ya þa dýk la rý ný na za ra ve ri yor. On la rýn din siz ler ce ah lâk sýz lý ða, if fet siz li ðe ve in san lý ðýn tah ri bi ne is ti mal e dil me me le ri ne yar dým cý o lu yor. Glo bal dec ca li ye te ser vis yap ma ma la rý i çin Kur ân ýn di liy le i kaz da bu lu nu yor. Bu gi riz gâ hýn se be bi ni an lat ma ya ça lý þa lým. Genç lik le ri ni A me ri ka, Ýs ra il, si yo nizm, ma son luk, Ya hu di lik ve Av ru pa a ley hi ne slo gan a ta rak ge çi ren bu gün kü ik ti da rýn yö ne ti ci kad ro su nun ta kip et ti ði po li ti ka lar, söy lem le riy le ör tü þü yor mu? Rey i çin mü ra ca at et ti ði kit le le re oh! çek ti ren, tri bün le re oy na yan ve maz lûm Fi lis tin den do la yý ren ci de ol muþ a ha li nin his si ya tý ný ok þa yan o ne mi nu te ler, si ya sî sal vo lar ve Ma vi Mar ma ra lar bir ta raf ta; per de ge ri sin de Ýs ra il le i liþ ki le rin a ra da hiç bir þey yok muþ ça sý na de vam e di yor ol ma sý bir ta raf ta... Tür ki ye ve böl ge Müs lü man la rý na hoþ ge len po pü list ko nuþ ma la rýn ü ze ri ni ört tü ðü Ýs ra il i le ti ca ret, ko mü ni kas yon ve böl ge sel mü na se bet le ri mi zin ha ki kî yü zü ne dik kat e den ler, çok fark lý bir tab lo i le kar þý kar þý ya ge lir ler. Had di za týn da o tuz se ne yi aþ kýn dýr em per ya list Ba tý nýn do ðu muz da giz li ce baþ lat tý ðý sa va þýn en ö nem li is tih ba rat la rý Tel A viv de top la ný yor, tank ve sa vaþ u ça ðý ye ni len me si ni on lar ta kip e di yor ve Tür ki ye de ki ö zel leþ tir me ler de en ö nem li müþ te ri le ri mi zi Ýs ra il i le bað lan tý lý i þ a dam la rý teþ kil e di yor. An la þý lan o ki, Baþ ba ka ný mý zýn Ya hu di le rin ca ný ný sý kan ba zý be yan la rýy la Ýs ra il in de va sa men fa at le ri bu gün i çin te ra zi yi den ge de tu tu yor gi bi... Kal dý ki, Ýs ra il in böl ge de ki kat li âm la rý, böl ge sel ba rý þý kun dak la ma sý, Ma vi Mar ma ra ci na ye ti nin ü ze ri ne yat ma sý, Bü yü kel çi mi zi a þa ðý la ma sý, Tür ki ye ha va sa ha sý ný kul la na rak kom þu ül ke le ri miz de o pe ras yon lar da bu lun ma sý gi bi bir çok yüz ký zar tý cý ic ra a tý yer li ye rin de du ru yor. Ýs ra il i böl ge ye yer leþ ti ren le rin ve Ýs ra il in bu böl ge ü ze rin de ki ta ri hî ça lýþ ma la rý bil me me le ri, el bet te müm kün de ðil dir. Hal ký mý zýn he nüz ma hi ye ti ni kav ra ya ma dý ðý e ner ji kay nak la rý sa va þý nýn bir par ça sý o la rak meþ hur Ya hu di zen gin le ri nin I rak ve Ha zar la il gi le ni þi ni si ya set çi le ri miz bil mez lik ten gel se ler de, Al man ve A me ri kan a raþ týr ma cý la rý Ak nu ni Pa þa ya Van da Er me ni dev le ti kur du ran Mu se vi a i le le ri nin çe te le ri ni çok tan neþ ret ti ler. Týp ký Bar za ni yi I rak pet rol le ri nin ö nem li bir bö lü mü ne bek çi tut tuk la rý gi bi... Troç ki yi mil yon lar ca al týn i le teç hiz e de rek A me ri ka dan Rus ya ya gön de ren tüc car la rýn dün ya sýn da Çar ve Bol þe vik ih ti lâ li son sý ra lar da yer a lý yor du. Rots child gi bi ha ris tüc car la rýn ha lis bir Ya hu di o lan Troç ki i le bek len ti le ri ne ne den li yak laþ týk la rý ný yi ne ta rih ten sor mak ge re ki yor. He le Do ðu Ak de niz den tâ Ha zar a u za na cak coð raf ya da söz sa hi bi ol mak is te yen glo bal çe te ye ve bu çe te nin te tik çi si ne yar dým cý o lan ic ra at la rýn or ta ya dö kül dü ðü þu gün ler de... Her gün mak tul ve maz lûm fýþ ký ran I rak ve Af ga nis tan ör nek le ri or ta da i ken, ben zer â ký be te sü rük le nen Su ri ye i çin AKP, ya rýn ki Su ri ye yi e sas al dý ðý ný id di a e di yor. Ya ni Ýs ra il in he def le di ði ha ra be za rý... Yüz bin ler ce ev lâ dý ný kay bet miþ Þam-ý Þe ri fi... Kur ân ýn da tas vip et me di ði Ya hu di düþ ma ný söy lem ler le bu gü ne ge lip yi ne on lar la yo la de vam e den bir an la yý þýn, re el si ya set söz ko nu su ol du ðun da Ýs ra il in ve Ba tý da ki pat ron la rý nýn i þi ne ge len po li ti ka lar uy gu la ma la rý ne ka dar ha zin ve ib ret li bir çe liþ ki...

12 lbe DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî ye gö re, in sa nýn ö zel lik le rin den bi ri de me de nî bir var lýk o lu þu dur. Be di üz za man bu nu me de nî-i bit tab ol du ðun dan eb na-i cin si nin hu ku ku nu mu ha fa za ya ve hak ký ný on lar i çin de a ra ma ya mü kel lef o lan in san di ye rek i fa de e der. Bun dan do la yý dýr ki in san, sos yal bir var lýk o la - rak, di ðer in san lar la bir lik te teþ rik-i me sai yap ma ya mec bur dur. Ýn sa nýn bu i liþ ki le rin de, had ko nul ma yan kuv ve-i ak li ye, kuv ve-i ga da bi ye ve kuv ve-i þe - he vi ye nin bas ký sý i le pek çok hak sýz lýk - lar or ta ya çý ka ca ðýn dan in san bun lar kar þý sýn da bir ta výr al ma lý dýr. lbe di üz za man Sa id Nur sî kâ i na týn in - san i çin ya ra týl dý ðý ný, in sa nýn ar za ha li - fe ký lýn dý ðý ný be lir tir. Ýn san ar za ha li fe ký lýn mak la, kâ i nat ta ki ic ra at-ý Ý lâ hi ye - nin bir nu mu ne si ni arz ü ze rin de gös - ter mek te dir. Al lah kâ i na tý sev gi ü ze ri ne ya rat mýþ týr. Sev gi kâ i na týn ne de ni, ma - ya sý, ha ya tý ve ru hu dur. Al lah kâ i nat ta - ki ic ra at-ý Ý lâ hi ye sin de hep sev gi yi gö - zet miþ tir. Ýn sa nýn Al lah tan mül hem o - la rak arz ü ze rin de ki ic ra at ve ta sar ru - fun da sev gi yi e sas al ma sý hi lâ fe ti nin bir ge re ði dir. Ay rý ca, in sa nýn arz ü ze rin de sev gi te mel li ic ra a tý, ar zýn hak ký dýr. Bu þe kil de bir ta sar ruf in sa na kâ i nat ü ze - rin de de hi lâ fet ka pý sý ný a ça cak týr. lme de ni yet, in san lýk ta ri hin de ki mad dî ve ma ne vî o lum lu ge liþ me ler dir. Bu o - lum lu ge liþ me le rin kök le ri, ay ný za man - da bir pey gam ber o lan ilk in sa na ka dar gi der. O nun i çin in san lýk ta ri hin de ki i ri li u fak lý bü tün me de ni yet çe þit li li ði nin al - týn da Ý lâ hî öð re ti ler var dýr de ni le bi lir. lbü tün me de ni yet ler in san ve top lum te ma sý i çe ri sin de o lur ken, el bet te hep - si nin de a ma cýn da in sa ný/top lu mu mut lu et mek var dýr. lbu ra da e ði tim çok ö nem li bir ak - tör dür. Bü tün me de ni yet bi ri kim le ri e ði tim le var lý ðý ný in sa na/top lu ma ta - þý mak ta dýr. E ði ti min de a na ak tör le - rin den bi ri si, e ði til miþ an ne un su ru - dur. O nun i çin de ni le bi lir ki, bir me - de ni yet ve di na mik le ri ka dý ný ný e ðit ti - ði o ran da var lý ðý ný sür dü re bi lir. lbu nok ta da, bir me de ni ye tin ve ya kül - tü rün sý nan dý ðý te mel tur nu sol lar dan bi - ri si ka dýn dýr. Ni te kim Kur ân me de ni ye ti öl çe ðin de bak tý ðý mýz da fa zi let, mu hab - bet, a da let, if fet gi bi di na mik ler an ne et - ra fýn da ken di ni gös te re bil mek te dir. Di - ðer ta raf tan ka dý ný yu va la rýn dan çý ka ran ve o nu meb zul me ta ya pan Ba tý me de ni - ye ti, ka dý nýn ro lü nü kay bet me si so nu cu, ken di çö kü þü nü ha zýr la mýþ týr. lel bet te her me de ni yet bir ta kým te - mel di na mik ler ü ze rin de yük se lir. O te mel di na mik ler ne ka dar Ý lâ hî öð re ti - ler den bes le nir se, o me de ni ye tin de öm rü o ka dar u zun o la cak týr. lbu a çý dan, gü nü mü zün en ö nem li me de ni yet ak tör le ri, Kur ân me de ni ye ti ve Ba tý me de ni ye ti dir. Bu i ki me de ni ye - tin de ken di ne a it ka rak te ris ti ði var dýr. Ba tý me de ni ye ti Ý lâ hî öð re ti le re ku lak ver me ye rek, in san kay nak lý (de ha) bi ri - kim le ri ni e sas a lýp bu na gö re bir ha yat tar zý o luþ tu rur i ken; Kur ân me de ni ye ti Ý lâ hî öð re ti ler çer çe ve sin de bir ha yat tar - zý ný ka bul et miþ tir. Za ten bu ay rým nok - ta la rý, in san da ya Rah ma nî bir ba kýþ a çý - sý, ya da þey ta nî, nef sa nî, fel se fî di ye bi le - ce ði miz bir ba kýþ a çý sý o luþ tur mak ta dýr. Bu ay ný za man da ma na-i har fi ve ma nai is mi o la rak da i sim len di ril mek te dir. lbir ya ra tý cý yý ka bul e den me de ni yet an la yý þýn da, el bet te in sa nýn ken di ne, in san la ra ve di ðer mah lû ka ta ba kýþ ta bir i man ba ðý ken di ni gös te re cek tir. lha re ket nok ta sý ný i man dan a lan bir an la yýþ ta, Ya ra tý cý ya ya kýn ol mak e sas o la cak ve fa zi let li, Ya ra tý cý ya ve O nun ya rat týk la rý na sev gi do lu, if fet li, hak ve hu kuk gö ze ten er dem li in san lar top lu - lu ðu ken di ni gös te re cek tir. Bu Ya ra tý cý ba ðý ol ma dý ðýn da i se, zu lüm ler, hak ih - lâl le ri, kuv vet is tib da dý, men fa at, ci dal, sa vaþ ma gi bi bi rey sel ve top lum sal yý - kým lar or ta ya çý ka cak týr. lýþ te Ba tý me de ni ye ti nin ta ri hî sü re ci i çe ri sin de, mil yon lar ca in sa ný yok e - den, di nî ta as sup la bi lim a dam la rý ný, dü þü nür le ri a fo roz e den in san lýk tra je - di le ri or ta ya çýk mýþ týr. Bu dün sö mür - ge ler þek lin de ken di ni gös te rir ken, bu gün mo der nizm mas ke si al týn da çe þit li söy lem ler le ken di ni gös ter mek te dir. lba tý me de ni ye ti, in sa ný ken di nef si ne tes lim e de rek, Ý lâ hî öð re ti ler le nor mal ha li ni ka za na cak o lan duy gu la rý ný (ak lî, þe he vî, ga da bî) ne fis e sa re ti ne terk et - miþ tir. Böy le ce ne fis pe rest, haz cý in - san lar or ta ya çýk mýþ týr. lba tý me de ni ye ti, hi tab et ti ði in san la - rýn ek se ri ne hu zur ve sa a det ve re me - me siy le ve top lum sal ha ya týn e sa sý o lan ah lâ ký yok et me siy le, in sa ný ne fis e sa re - ti ne terk e de rek, tü ke tim çýl gý ný var lýk - lar ha li ne ge ti rip, di ðer gam lýk kav ra mý - ný an lam sýz bul ma sýy la sön me sin yal le ri ver mek te dir. lba tý me de ni ye ti nin te me lin de ça týþ ma - cý ruh var dýr. Bu ruh ka pi ta liz mi, fa þiz mi, sos ya liz mi do ður muþ tur. Ça týþ ma cý ruh, ha ya týn her a la nýn da ken di ni gös ter mek - te dir. Ni te kim dün ya sa vaþ la rý nýn or ta ya çýk ma sýn da bu ruh et ki li ol muþ tur. lba tý me de ni ye ti, ay ný za man da ken di dý þýn da ki kül tür le ri dýþ la yan, a si mi le et - me ye ça lý þan, yoz laþ tý ran bir du rum ser gi le mek te dir. Bü tün bu in san lýk tah - ri ba tý ný bir düþ man gö rün tü sü i çe ri sin - de de ðil, sý nýr la rý ný ken di si nin be lir le di - ði, ta ma men in sa nýn haz ve zevk le ri ne hi tab e den, ken di i çin de ben cil ve e go - ist bir dün ya o lan, in san i le Ya ra tý cý ba - ðý ný ko pa ran bir ah lâk sýz lýk gi ri þi mi o - la rak su nu la bi le cek mo der nizm mas ke - si al týn da yap mak ta dýr. lkur ân me de ni ye ti nin ta ri hi sü re cin - de, in san lý ðýn sa a de ti ne ve si le o la cak pek çok di na mik ler var dýr. Kur ân, me - de ni yet ko nu sun da, an cak u mu mun, lâ a kal ek se ri ye tin sa a de ti ni ta zam mun e den bir me de ni ye ti ka bul e der. lta rih sel sü re cin de Kur ân me de ni - ye ti nin mah su lü o lan bi ri kim ler bu te - mel di na mik le ha re ket et ti ði i çin pek çok a sýr la ra il mi bi ri kim an la mýn da, Ca bir, Ha riz mi, Ra zi, Ýb ni Si na gi bi â - lim ler dam ga sý ný vur muþ tur. lkur ân me de ni ye tin de bi lim sel ça lýþ - ma lar da hi, hem ki þi nin ken di i çin de i - ler le me si ve mak bul, iz zet li, a da let li, þef kat li bir in san ol ma sý hem de in san - lý ða da ha faz la fay da sý do ku nan bir in - san ol ma sý a ma cýy la ya pýl mýþ týr. lkur ân me de ni ye ti ça týþ ma cý de ðil, te a rüf te me lin de ge li þen da ya nýþ ma cý bir dav ra ný þa i þa ret e der. Kur ân, fark - lý lýk la rý Al lah ýn bi rer â yet le ri o la rak tes bit e der ve di na miz mi fark lý lýk la rýn sað la dý ðý ný öð re tir. lme de ni ye tin var lý ðý, ha yat bi çi mi ve ye tiþ tir di ði in san ni te li ði i le ken di ni gös - ter mek te dir. El bet te ki, Kur ân me de ni - ye ti nin yay gýn lýk ka za na bil me si, Müs lü - man en te lek tü el ler ye tiþ ti re bil mek ve on lar a ra cý lý ðýy la di ya lo ðun o luþ tu ru la - bil me siy le sað lan ma lý dýr. Bu nok ta da bu gün en çok ih ti yaç du yu lan þey, ay ný di ne i na nan Müs lü man la rýn ir ti ba ta da - ha çok muh taç ol ma la rý dýr. lýs lâm me de ni ye ti nin ö nün de ki en bü yük en gel, et nik ve mez hep sel ça týþ - ma lar dýr. Bu na da an cak si vil top lum ça ba la rý ve Ýs lâm en te lek tü el bi ri kim le - ri ça re o la cak týr. lbu gün Kur ân me de ni ye ti an la mýn - da ki ih ti yaç lar dan bi ri si de, üs tün va sýf - lý, Kur ân ýn ha ki kat le ri ni ha yat la rý na ya þa yan, mo del o lan in san lar ye tiþ tir - mek tir. Be di üz za man ýn i fa de siy le, doð ru Ýs lâ mi yet ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru luk kav ra mý nýn ge liþ ti ril me si ve Müs lü man la rýn Ýs lâm ha ki kat le ri ni ken di ha yat la rýn da ya þa ma la rý i le müm kün o la cak týr. Müs lü man la ra dü - þen bu ko nu da, Ýs lâm a per de de ðil, ay - na ol ma la rý dýr. lbe di üz za man a gö re me de ni yet, â - de tul lah ka nun la rý nýn bir ta hak ku ku an la mý na gel mek te dir. Bu nok ta da ki çe þit li lik, es ma-i Ý lâ hi ye nin te cel li si dir. Ýs lâm me de ni ye tin de Ýs lâ mi yet, in sa ni - yet ve me de ni yet sý ra la ma sý ken di ni gös te rir ve Ýs lâ mi yet siz in sa ni ye tin o la - ma ya ca ðý na dik kat çe ki lir. lýn san lar a ra sý, ca mi a lar a ra sý i liþ ki - ler de Ri sa le-i Nur lar Kur â nî bir sos yal ku ra la i þa ret e der. Be nim mes le ðim hak týr di ye bi lir si niz, a ma hak sa de ce be nim mes le ðim dir di ye mez si niz. Bu, Müs lü man lar a ra sý di ya log ta uy gu la - na bi le cek bir ku ral dýr. lýs lâm me de ni ye ti nin en ö nem li e sas - la rýn dan bi ri si de hak lar dýr. Do ðuþ tan ka za ný lan hak lar kav ra mý sa de ce Kur ân me de ni ye tin de var dýr. Ba tý me de ni ye - tin de ki hak lar, son ra dan ka za ný lan hak - lar sý ný fýn da dýr. Yi ne Kur ân me de ni ye ti - nin en ö nem se di ði hak lar dan bi ri si ha - yat hak ký dýr. Kur ân-ý Ke rim de, Bir in - sa ný öl dü ren, bü tün in san la rý öl dür müþ gi bi dir i fa de si yer al mak ta dýr. lkur ân me de ni ye ti, in sa ný da ha dün - ya ya gel me den, an ne kar nýn da hak lar la do nat mýþ týr. O nun i çin an ne kar nýn - da ki ha yat, Kur ân me de ni ye tin de, an - ne ba ba nýn da hi mü da he le e de me ye - ce ði, ko ru ma al tý na a lýn mýþ bir dö - nem dir. lýs lâm me de ni ye ti, in sa nýn ken di siy le, in san lar la ve di ðer var lýk lar la i liþ ki ler de gö ze til me si ge re ken hak lar ü ze rin de du ru lur. Ýn sa nýn ken di siy le o lan i liþ ki - le rin de iz zet li, baþ ka la rýy la o lan i liþ ki - le rin de þef kat li ve bir baþ ka sý i le o lan i - liþ ki ler de de hak kýn ya nýn da yer a lan bir du ruþ la a da let li ol ma yý sa lýk ver - mek te dir. lbe di üz za man ýn me de ni yet an la yý - þýn da o dak nok ta da in san var dýr. O in - san lý ðý en yük sek mev ki o la rak ka bul e der. Ýn san lý ðýn i çi ni i se, es mâ bil gi si ve hak kav ra mý i le dol du rur. lböy le bir hak gö zet mek le teç hiz e di - len in san, el bet te ken di siy le, sa ir in san - lar la ve arz ve kâ i nat i le ve in sa nýn Al - lah i le o lan i liþ ki le rin de tev hid o dak lý yak la þa cak ve ma na-i har fî ba kýþ la ra u - la þa cak týr. lbir kaç ay rýn tý ka bul e di le bi le cek, pra tik ha yat ör ne ði ne bak tý ðý mýz da Kur ân me de ni ye ti nin ne ka dar de rin bir in ce li ðe sa hip ol du ðu nu an la mak zor ol ma ya cak týr. Haz ret-i Ö mer, 1400 yýl ön ce, di ðer ka dýn lar dan fark lý o la - rak, ha mi le ka dýn la ra i kin ci bir can ta - þý dýk la rý i çin dev let ma li ye sin den bir ek ö de nek tah sis et miþ ve bu hak ký hu - ku ka ge çir miþ tir. Yi ne Haz ret-i Ö mer, yok sul ve ça lý þa maz du rum da o lan gayr-i Müs lim le re dev let büt çe sin den iþ siz lik si gor ta sý gi bi ma aþ bað la mýþ týr. lkur ân me de ni ye tin de, in sa nýn hak ve hu ku ku en in ce ay rýn tý sý na ka dar gö ze til di ði gi bi, in sa na hiz met e den yük hay van la rý nýn da hi hu ku ku nu gö - ze te rek, on la ra me sai sa a ti an la mýn da ça lýþ ma e sas la rý ge ti ril miþ tir. lyi ne bir baþ ka de ði þik ör nek te, Ýs lâm top lu mun da her kes, di le di ði i nanç ve gö rü þü seç me hak ký na ve seç ti ði i nanç ve gö rü þe gö re ya þa ma, ör güt len me hak ký na sa hip tir. Hat ta, Müs lü man lar ta rih bo yun ca Müs lü man ol ma yan la ra bü tün bu hak la rý ver dik le ri gi bi, ba zen on lar i çin sa vaþ ma yý da gö ze al mak tan çe kin me miþ ler dir. lta biî me de ni yet le rin bu mu ka ye se - le riy le bir lik te, Ba tý me de ni ye ti, ken di kül tü rel ya pý sýn da ki ge ri lim du rum la rý - na gö re de, ge liþ me le re kar þý dün ya nýn bi ri kim le rin den is ti fa de et mek te dir. Bu nok ta da Ba tý me de ni ye ti ta rih bo yun ca Kur ân me de ni ye tin den En dü lüs ör - ne ði is ti fa de et ti ði gi bi, þim di ler de de yi ne Be di üz za man ýn i fa de siy le, A me - ri ka nýn din-i hak ký a ra yan e hem mi yet li bir ce mi ye ti, Ba tý me de ni ye ti ni güç - len di re cek a dým lar at mak ta dýr lar. lgü nü müz dün ya sýn da ki ge liþ me ler fa zi let ve mu hab be tin as lýn da i ki a - nah tar ke li me o la rak ça ðýn ren gi ni de ðiþ ti re bi le cek kav ram lar ol du ðu nu gös te ri yor. lfa zi let li in san lar, fa zi let top lu mu nu mey da na ge ti re cek tir. Fa zi let top lu mu da, el bet te be þe rin u mu mu nun ya da ek se rin sa a de ti ni ne ti ce ve re cek a dým - lar a ta cak týr. lýn san lý ðýn ye ni bir me de ni ye te ih ti - ya cý var. Bu ye ni me de ni yet de, Kur ân me de ni ye ti dir. Çün kü, Me de - ni yet le ri ih ti yar lan dý ran, me sa vi-i me - de ni ye tin me ha si ni ne ga le be si dir. tes bi tiy le, Ba tý me de ni ye ti nin gü nah - la rý i yi lik le ri ni çok tan geç ti ðin den, ar - týk bu du rum çö küþ gös ter ge si o la rak e le a lýn mak ta dýr. lci han þü mul bir me de ni yet an la yý þý - na ih ti yaç var. Bu po tan si yel de an cak Kur ân me de ni ye tin de var dýr. Ýs lâm me de ni ye ti nin is tik bal de hü küm sü re - ce ði ne da ir güç lü ka na at le ri Be di üz za - man þöy le i fa de et mek te dir: Ý se vi le rin ha ki kî di ni dir ki, Kur ân a ta bi o lur, it - ti fak e der. Yi ne Mad de ten Ýs lâ mi - yet in te rak ki si nin kuv vet li se bep le ri gös te ri yor ki, mad de ten da hi Ýs lâ mi yet is tik bal de hük me de cek. lbe di üz za man, ye ni bir me de ni yet pro je si ne, þe ri at-ý Ah me di ye nin ta - zam mun et ti ði ve em ret ti ði me de ni - yet, me de ni yet-i ha zý ra nýn (Av ru pa me de ni ye ti nin) in ki þa ýn dan in ki þaf e - de cek tir cüm le siy le i þa ret e der. lýb ni Hal dun a gö re bir top lum da ki sa vur gan lýk ve di ðer in san la rý dü þün - me mek bir çö küþ gös ter ge si dir. Ni te - kim Av ru pa ve A me ri ka da ki e ko no - mik kriz ler, tü ke tim top lu mu ol ma nýn, ben cil bir dün ya da ya þa ma nýn to kat la rý o la rak ken di ni gös ter mek te dir. lbu yý kým un sur la rý na kar þý Kur ân me de ni ye ti, hur met-i ri ba (fa i zin ha - ram ol ma sý), ik ti sat ve ze kât mü es se se - le riy le sos yal a da le ti sað la ya bi le cek tir. Yi ne en ö nem li bir me de ni yet di na mi ði o lan ah lâk ku ral la rý nýn da, in sa nýn ve top lum la rýn im da dý na ye ti þe ce ði, top - lum la rýn u zun ö mür lü ol ma sý nýn te - me li o la rak ken di ni gös ter mek te dir. lni te kim, Be þer, bu a sýr da harp le rin ve fen le rin ve deh þet li ha di se le rin i ka - za týy la u yan mýþ ve in sa ni ye ti nin cev - he ri ni ve ca mi is ti da dý ný his set miþ hük mü ge re ðin ce, be þe rin or tak ak lý ve Ýs lâm ha ki kat le ri ni ko nu þup tar tý - þa cak lar, te lâ huk-u ef kâr i le doð ru ya u la þa cak lar dýr. lýn san lý ðýn ek se ri ye ti ni mut lu e de - cek me de ni yet, va hiy den bes le nen an - la yýþ lar la ger çek le þe bi lir. Bu ka na a ti, pek çok Ba tý lý müs teþ rik ler de i fa de et mek te dir ler. le vet, in san lýk bir yol a yý rý mýn da bu lu - nu yor. Ya Ý lâ hî kay nak lar dan bes le nen me de ni yet le re ku lak ve re cek ve ha yat tar zý ný o na gö re de ðiþ ti re cek ya da ça - buk ba þý na ký ya me ti ko pa ra cak týr. lge li nen nok ta da ki bü tün ge liþ me - ler, in san lýk a i le si nin ci han þü mul bir me de ni yet a ra yý þýn da ol du ðu nu gös te - ri yor. Bu a ra yý þa cid dî an lam da ce vap ve re cek po tan si yel i se, sa de ce Kur ân me de ni ye tin de var dýr. Av ru pa me de - ni ye ti hü da ü ze ri ne ol ma yýp, bel ki he - ves ve he va, re ka bet ve ta hak küm ü ze - ri ne bi na e dil di ðin den, þim di ye ka dar me de ni ye tin sey yi a tý ha se na tý na ga le - be e dip, ih ti lâl ci ko mi te ler le kurt laþ - mýþ bir a ðaç hük mü ne gir di ði ci het le, As ya me de ni ye ti nin ga le be si ne kuv - vet li bir me dar, bir de lil hük mün de dir. Ve az va kit te ga le be e de cek tir. lhâ sýl-ý ke lâm, Ýs tik bal yal nýz ve yal - nýz Ýs lâ mi yet in o la cak. Ve ha kim, ha - ka ik-ý Kur â ni ye ve i ma ni ye o la cak týr. ENSTÝTÜ 12 Hazýrlayan: e-posta: Fa zi let, Mu hab bet ve Me de ni yet 7. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 2. Masa So nuç Bil di ri si Bediüzzaman a göre medeniyet, âdetullah kanunlarýnýn bir tahakkuku anlamýna gelmektedir. Bu noktadaki çeþitlilik, esma-i Ýlâhiyenin tecellisidir. Ýslâm medeniyetinde Ýslâmiyet, insaniyet ve medeniyet sýralamasý kendini gösterir ve Ýslâmiyetsiz insaniyetin olamayacaðýna dikkat çekilir. Yaratýcýyý kabul eden medeniyet anlayýþýnda, elbette insanýn kendine, insanlara ve diðer mahlûkata bakýþta bir iman baðý kendini gösterecektir.

13 Y SPOR 13 F.Bahçe'den açýklama: Arda Turan'la ilgilenmiyoruz FE NER BAH ÇE Fut bol A.Þ., Ýs pan ya'nýn At le ti co Mad rid ta ký mýn da for ma gi yen mil li fut bol cu Ar - da Tu ran'ýn trans fe ri ne yö ne lik bir gi ri þim le ri nin ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Fe ner bah çe Fut bol A.Þ.'den, Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý'na (ÝMKB) gön de ri len ve Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for - mu'nda da yer a lan a çýk la ma da, ''Mil li fut bol cu Ar da Tu ran'ýn ku lü bü mü ze trans fer o la ca ðý yö - nün de ba zý ya zý lý ve gör sel med ya da ha ber - ler yer al mak ta dýr. Ku - lü bü mü zün trans fer ça lýþ ma la rý ve ya plan - la rý a ra sýn da, a dý ge çen o yun cu nun trans fe ri ne da ir her han gi bir ça lýþ - ma ya da bir ta lep söz ko nu su ol ma dý ðý ný ya - tý rým cý la rý mý zýn bil gi si - Arda Turan ne su na rýz'' i fa de le ri ne yer ve ril di. YE NÝ FOR MA LAR BUGÜN TA NI TI LI YOR Fe ner bah çe Fut bol Ta ký mý'nýn se zo - nun da gi ye ce ði ye ni for ma la rýn ta ný tý mý ya rýn ya pý - la cak. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý 1907 Tri - bü nü te ra sýn da ak þam sa at le rin de dü zen le ne cek or - ga ni zas yon la, sa rý-la ci vert li le rin ye ni se zon da gi ye - ce ði a di das mar ka ye ni for ma lar ba sý na ve da vet li le - re ta ný tý la cak. For ma ta ný tý mýn da ku lüp yö ne ti ci le ri i le sa rý-la ci vert li fut bol ta ký mý nýn tek nik he ye ti ve fut bol cu la rý nýn da ha zýr bu lu na ca ðý bil di ril di. Vaslui maçýna Ýspanyol hakem FENERBAHÇE ile Romanya'nýn Vaslui takýmlarý arasýndaki UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçýný yönetecek hakem belli oldu. UEFA, resmi internet sitesindeki maç programýnda, karþýlaþmayý yönetecek hakem olarak Ýspanyol Antonio Mateu Lahoz'u gösterdi. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda 1 Aðustos Çarþamba günü oynanacak karþýlaþma saat 21.45'de baþlayacak. FIFA'dan Bülent Yýldýrým'a görev FIFA kokartlý hakem Bülent Yýldýrým, UEFA Þampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Romanya'nýn Cluj takýmý ile Çek Cumhuriyeti'nin Sloven Liberec ekibi arasýnda oynanacak karþýlaþmayý yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, Romanya'nýn Cluj kentinde 1 Aðustos Çarþamba günü TSÝ 21.45'te baþlayacak karþýlaþmada, Bülent Yýldýrým'ýn yardýmcýlýklarýný Cem Satman ve Erdinç Sezertam'ýn yapacaðý, Barýþ Þimþek'in de dördüncü hakem olarak görev yapacaðý bildirildi. Ýs koç ka le ci Al lan McGre gor, sað lýk kon tro lün den geç ti. Beþiktaþ'ýn yeni kalecisi McGregor BEÞÝKTAÞ'IN trans fer gö rüþ me le ri ne baþ la dý ðý ve Ýs tan bul'a ge tir di ði Ýs koç ka le ci Al lan McGre gor, sað lýk kon tro lün den geç ti. A cý ba dem Ful ya Has ta - ne si'nde ger çek leþ ti ri len kon trol ler de kan tet kik le ri ya pý lan McGre gor, da ha son ra iç has ta lýk la rý, göz, ku lak bu run bo ðaz, or to pe di, ge nel cer ra hi ve kar - di yo lo ji bö lüm le rin de mu a ye ne e dil di. Ak ci ðer ve kar di yak test le ri nin ya pýl ma sýy la, Ýs koç ka le ci nin sað lýk kon tro lü nün ta mam lan dý ðý kay de dil di. FUTBOLCULAR 2 GÜN ÝZÝNLÝ Ye ni se zon ha zýr lýk la rý kap sa mýn da A vus tur - ya'da ki kamp ça lýþ ma la rý ný ta mam la ya rak Çarþamba Ýs tan bul'a dö nen Be þik taþ'ta fut bol cu - la ra ve ri len 2 gün lük i zin baþ la dý. Tek nik di rek tör Sa met Ay ba ba'nýn ver di ði i zin le si yah-be yaz lý fut - bol cu lar bu gü ne de din le ne rek ge çi re cek. Be þik taþ Fut bol Ta ký mý, ye ni se zon ha zýr lýk la rý na 28 Tem - muz Cu mar te si gü nü de vam e de cek. LONDRA BÜYÜKELÇÝSÝ SPORCULARIMIZA ÝFTAR VERDÝ Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, bugün baþlayacak olimpiyat oyunlarýnda Türk sporcularýna güvenlerinin tam olduðunu söyledi. Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ün milli sporculara verdiði iftar yemeði sýrasýnda gazetecilere konuþan Bakan Kýlýç, 114 olimpik, 67 paralimpik olmak üzere 181 kiþilik bir sporcu kafilesiyle Londra ya geldik. Bundan dolayý gururluyuz. dedi. Dün olimpiyat köyündeki sporcularý ziyaret ettiðini belirten Kýlýç, Hem hükümetimizin ve devletimizin moral temennilerini kendileriyle paylaþtýk hem de milletimizin dua ve iyi niyet dileklerini bir kez daha kendilerine ilettik." diyerek, þöyle konuþtu: "Ýnanýyorum ki Türk bayraðýný göndere çektikçe, Ýstiklal Marþýmýzý Londra da ne kadar çok okuttukça sporcularýmýzýn da göðsü o ölçüde kabaracaktýr ve milletimize büyük mutluluklar yaþatýlacaktýr. Kendilerine güvenimiz tam. Allah utandýrmasýn. Yýldýzlarý hep rakiplerimiz saysýn. Biz buradan altýn madalyalarla dönelim. Sporcularýmýz, alacaklarý madalyalarla ülkemizdeki Türk gençlerine rol model olsunlar." FOTOÐRAF: A.A Londra 2012 bugün RESMEN AÇILIYOR 17 gün sürecek 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarý'nýn resmi açýlýþý töreni bugün TSÝ 23.00'de yapýlacak. Dünyada bir milyar kiþinin izleyeceði açýlýþ töreni TRT'den naklen yayýnlanacak Lon dra O lim - pi yat la rý, res mi a çý - lýþ tan 2 gün ön ce baþ la yan fut bol dý - þýn da ki mü sa ba ka - lar la bu gün baþ la ya - cak. Ýn gil te re'nin baþ ken ti Lon dra'da bu gün baþ la ya cak 30. Yaz O lim pi yat O yun la rý, 12 A ðus tos'ta so na e re cek. O yun lar da ya rýþ ma la rýn ilk gü nün de ok çu luk mü sa ba ka la rý ya pý la cak. Bu dal da er kek ler bi rey sel, ba yan lar bi - rey sel, er kek ler ta kým ve ba yan lar ta - kým sý ra la ma a týþ la rý ya pý la cak. Ba - yan lar bi rey sel sý ra la ma a týþ la rýn da, mil li spor cu Be gül Lök lü oð lu ya rý þa - cak. Lök lü oð lu'nun, bu yýl ki Dün ya Sa lon Ok çu luk Þam pi yo na sý'nda 6'ncý lý ðý, 2006 Av ru pa Sa lon Ok çu - luk Þam pi yo na sý'nda i se gü müþ ma - dal ya sý bu lu nu yor. OYUNLARA RENKLÝ AÇILIÞ 2012 Lon dra O lim pi yat la rý, TSÝ 23.00'de res men a çý la cak. Sa nat di - rek tör lü ðü nü 8 dal da Os car ka za nan ''Slum dog Mil yo ner'' fil mi nin yö net - HO US TON Roc kets Ge nel Mü dü rü Daryl Mo rey, Chi ca go Bulls'un Ho us - ton'ýn sý nýr lý ser best tek li fi ni kar þý la ma - ma sý nýn ar dýn dan Türk mil li bas ket bol - cu Ö mer A þýk'ýn ta ký ma da hil e dil di ði ni du yur du. Daryl Mo rey, "Ö mer'i ta ký ma da hil et mek ten he ye can du yu yo ruz. Ö - mer ka ri ye ri nin her ev re sin de; Tür ki ye li gin de, FI BA'nýn Dün ya Þam pi yo na - sý'nda, E u ro Bas ket tur nu va la rýn da ve ta bi ki Chi ca go Bulls'ta ge çir di ði son i ki se - zon da, sa vun ma da bir güç ol du ðu nu ka - nýt la mýþ bir o yun cu. Ö mer'in her maç ta ser gi le di ði çem ber sa vun ma sý ný, ri ba und ve sa vun ma man tý ðý ný gör mek bi zi he ye - can lan dý rý yor" de di. NBA'NÝN EN ÝYÝ PÝVOTLARINDAN Ömer Aþýk iki sezondur Bulls ile her maçta takým ile birlikte sahaya çýktý ve art arda 148 sezon maçýnda oynadý. Chicago ile geçirdiði bu iki sezonda Aþýk, ortalama 13,2 dakikada 2,9 sayý, 4,4 rebound ve 0,84 blok ortalamasýyla oynadý. Ligdeki en iyi defans pivotlarýndan biri sayýlan Aþýk, kariyerine Fenerbahçe S.K. Ýstanbul'da ( ) baþladý sezonunun çoðunda Türkiye Ligi ikinci grubundaki Kadikoy me ni Danny Boy le'un yap tý ðý a çý lýþ tö re nin - de, O lim pi yat Sta - dý'nýn i çi ne ko yun, at, i nek, ke çi, ör dek, kaz, ta vuk gi bi çift lik hay - van la rý nýn yer a la ca ðý ör nek bir Ýn gi - liz kö yü ku ru la cak. Dün ya ge ne lin de yak la þýk 1 mil yar ki þi nin iz le me si nin bek len di ði a çý lýþ tö re nin de 10 bin gö - nül lü gö rev ya pa cak. 27 mil yon ster - lin har ca na rak ha zýr la nan a çý lýþ tö re - nin de, ef sa ne vi mü zik gru bu Be at - les'in ü ye si Pa ul McCart ney'nin de a - ra la rýn da bu lun du ðu ün lü sa nat çý lar sah ne a la cak. TRT CANLI YAYINLAYACAK TRT-HD O lim pi yat O yun la rý nýn ka pa na ca ðý 12 A ðus tos a ka dar on ye di gün sü re cek bu gör sel spor tif þö le ni, can lý ve bant ya yýn lar la, yük - sek gö rün tü çö zü nür lü ðü ve güç lü ses ka li te siy le iz le yi ci ye ak ta ra cak. O lim pi yat lar dan ak ta rý lan can lý ya - yýn top lam sü re si gün de 16 sa at do - la yýn da ger çek le þe cek! Belediyesi'ne kiralandý. Ayrýca Ýzmir'deki (Türkiye) U-20 Avrupa Þampiyonasý'nda gümüþ madalya kazanan Türk Milli Takýmý'nda oynadý. Ömer Aþýk Ýstanbul'da düzenlenen 2010 FIBA Dünya Þampiyonasý'nda gümüþ madalya kazanan Türk ekibinde de yer aldý. Dokuz FIBA Dünya Þampiyonasý maçýnda, her turda 8,9 sayý, 6,9 board, 1,22 blok ve 19,0 dakika ortalamasýna sahip. Aþýk ilk olarak 2008 NBA Draft'ýnýn ikinci turunda Portland Trail Blazers tarafýndan 2008 NBA Draftý'nda 36. sýradan seçilen Ömer'in NBA'deki haklarý draft gecesi Chicago Bulls'a takas edilmiþti. KOÇ MCHALE: ÖMER'E HAYRANIM Rockets Koçu Kevin McHale "Ömer ile çalýþmak için gerçekten sabýrsýzlanýyorum. NBA'ye geçiþ yaptýktan sonraki son iki sezonda sergilediði fiziksel oyun tarzýna hayraným. Kýsýtlý sürede kendini olaðanüstü bir ön savunma oyuncusu olarak kanýtladý ve kariyerinde ilerlerken onunla çalýþacaðýz. Ömer harika bir savunma oyunu ve topsuz alanda hareket anlayýþýna sahip ve biliyorum ki pota altýndaki ihtiyaçlarýmýz için çok yararlý olacak" diye konuþtu. TÜRKÝYE 116 SPORCU ÝLE MÜCADELE EDECEK DÜNYANIN en büyük spor organizasyonlarýnýn baþýnda gelen Londra 2012, 30. Yaz Olimpiyat Oyunlarýna Türkiye, 116 sporcuyla 16 branþta katýlýyor ayrý spor kompleksinde gerçekleþtirilecek Olimpiyatlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 atlet madalya ve (rekor hedefleri için) ter dökecek. OYUNLARDA 21 BÝN GAZETECÝ ÇALIÞACAK LON DRA 2012 O lim pi yat la rý, gö rev ya pa cak ba sýn men sup la rý ve u la þa ca ðý iz le yi ci bek len ti - si a çý sýn dan da re kor la ra im za at ma ya a day. O - lim pi yat O yun la rý na, çe þit li ül ke ler den ve ku - rum lar dan 21 bin ba sýn men su bu nun ka týl ma - sý ve kar þý laþ ma la rýn dün ya ge ne lin de 4 mil yar iz le yi ci ta ra fýn dan televizyondan izleneceði tahmin ediliyor. Ayrýca yet ki li le rin i fa de siy le 8,824 mil yar ster lin ma li ye ti o lan o yun la rýn Ýn - gil te re e ko no mi si ne 13 mil yar ster lin kat ký yap ma sý da bek le ni yor Ömer Aþýk Houston'da NBA'deki temsilcimiz, Chicago Bulls'tan Houston Rockets'e transfer oldu. Ömer Aþýk NBA'de ortalama 13,2 dakikada 2,9 sayý, 4,4 ribaund ve 0,84 blok ortalamasýyla oynadý LONDRA HABERLERÝ Azerbaycan'dan madalya ödülü lüks otomobil nazerbaycanli gü reþ çi le re, Lon dra O lim pi yat O - yun la rý'nda al týn ma dal ya ka zan ma la rý ha lin de, son mo del lüks o to mo bil he di ye e di le cek.a zer bay can Gü reþ Fe de ras yo nu ba sýn söz cü lü ðün den ya pý lan a - çýk la ma da, o lim pi yat lar i çin i yi ha zýr la nan A zer bay - can gü reþ çi le ri nin, al týn ma dal ya he def le ri nin yük sek ol du ðu nu kay de dil di. A çýk la ma da, o lim pi yat lar da al - týn ma dal ya ka za na cak A zer bay can lý gü reþ çi le re, son mo del Pors che Ca yen ne mar ka o to mo bil he di ye e di - le ce ði bil di ril di. A zer bay can, Lon dra O lim pi yat la - rý'nda gü reþ da lýn da 13 spor cuy la tem sil e di li yor. Kuzey Kore bayraðý krize sebep oldu n2012 Londra Olimpiyatlarý nda Kuzey Kore milli takýmýnýn Güney Kore bayraðý ile temsil edilmesi krize neden oldu Londra Olimpiyatlarý futbol müsabakalarýnýn grup maçlarý yapýlmaya baþlandý. Bayanlar futbol müsabakalarýnda dün 1. tur maçlarý yapýldý. G Grubu'ndaki Kolombiya ve Kuzey Kore, Ýskoçya nýn Glasgow þehrindeki Hampden Park Stadyumu nda karþý karþýya geldi. Akþam de baþlamasý öngörülen maç olimpiyat organizatörlerinin hatalarýndan dolayý 1 saat 5 dakika geç baþladý. Sahaya çýkmaya hazýrlanan Kuzey Kore Bayanlar Milli Takýmý, tribündeki ekrandan kendilerinin Güney Kore bayraðý ile temsil edildiklerini görünce sahaya çýkmaktan vazgeçti. Durumu protesto eden oyuncular saha çýkmayýnca, olimpiyat organizatörlerinin devreye girmesi ile kriz çözüldü. Organizatörlerin Kuzey Koreli oyunculardan özür dilemesi ile problem aþýlmýþ oldu.kolombiya - Kuzey Kore karþýlaþmasý Kuzey Kore'nin 2-0'lýk galibiyeti ile sonuçlandý. Yaþayan en büyük sporcu Muhammed Ali nabd'lý ef sa ne vi bok sör Mu ham med A li'nin o nu ru na Vic to ri a ve Al bert Mü ze si'nde dü zen le nen ga la ya, spor dün ya sý nýn ün lü si ma la rý ka týl dý. Mu ham med A li'nin o nur ko nu ðu ol du ðu ve gi ri þin 2500 ster lin den (3500 ABD do - la rý) baþ la dý ðý ha yýr a maç lý ga la ya, For mu la 1 pi lo tu Le wis Ha mil ton, es ki te nis çi Bo ris Bec ker, bok sör Wla di mir Klitsc hko gi bi spor dün ya sý nýn ün lü si ma la rý da ka týl dý. Mu ham med A li E ði tim Mer ke zi ve par kin son has ta lý ðý - nýn a raþ týr ma sý i çin ba ðýþ top la nan ga ce ye, bek le ne nin ak - si ne Holl ywo od'un ''Bran ge li na'' la kap lý ün lü çif ti An ge li na Jo li e i le Brad Pitt ka týl ma dý. Es ki Al man te nis çi Bo ris Bec - ker, Mu ham med A li'nin bir spor cu dan ba rýþ el çi si ve kü - re sel bir sa vaþ çý ya dö nüþ tü ðü nü be lir te rek, Mu ham med A li'yi ''Ya þa yan en bü yük spor cu'' o la rak ni te le di. Federer Londra'da bu defa olimpiyatta ter dökecek nlondra O lim pi yat la rý'nda te nis mü sa ba ka la rýn da er kek - ler de Ro ger Fe de rer ve No vak Djo ko vic, ba yan lar da Vic to ri a A za ren ka ve Ma ri a Sha ra po - va gi bi ün lü i sim ler mü ca de le e de cek. 30. Yaz O lim pi yat O - yun la rý'nda te nis mü sa ba ka la - rý, 28 Tem muz5 A ðus tos ta - rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. Te - Ro ger Fe de rer nis te maç lar tek er kek ler ve ba yan lar, çift er kek ler ve ba yan lar i le ka rý þýk çift ler ol mak ü ze re beþ ka te go ri de dü zen le ne cek. Wimb le - don te nis kort la rýn da dü zen le ne cek mü sa ba ka lar da, a ra la rýn da er kek ler de Ro ger Fe de rer ve No vak Djo - ko vic, ba yan lar da Vic to ri a A za ren ka ve Ma ri a Sha - ra po va gi bi ün lü i sim le rin de bu lun du ðu 172 te nis çi (86 er kek, 86 ba yan) ma dal ya mü ca de le si ve re cek. Pe kin2008'de tek er kek le rin þam pi yo nu Ýs pan yol Ra - fa el Na dal, tek ba yan la rýn þam pi yo nu i se Rus E le na De men ti e va ol muþ tu. Ra fa el Na dal, sa kat lý ðý ne de - niy le, De men ti e va i se spo ru bý rak tý ðý i çin Lon dra O - lim pi yat la rý'nda mü ca de le e de me ye cek. Fransýz maratoncu oyunlardan çekildi nfransiz bayan maratoncu Christelle Daunay, sakatlýðý nedeniyle Londra Olimpiyatlarý'ndan çekildi. Fransa Atletizm Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Daunay, ayak parmaðýndaki sakatlýk nedeniyle 5 Aðustos'ta yapýlacak bayanlar maraton yarýþýnda mücadele edemeyecek Paris Maratonu'nda ikinci olan ve Pekin-2008'de Fransa'yý temsil eden 37 yaþýndaki Fransýz maratoncunun iki ay istirahat edeceði belirtildi. Usain Bolt'a rakip çýktý: Usain Colt ndünyanin en hýzlýsý Jamaikalý sprinter Usain Bolt'un, Ýngiltere'de Usain Colt isimli bir rakibi bulunuyor. 100 ve 200 metrelerde dünya rekorlarýný elinde bulunduran Usain Bolt ile benzer ismi paylaþan 3 yaþýnda bir safkan atýn, Ýngiltere'deki koþularda yarýþtýðý belirtildi. Bolt'un da Berkshire'daki Ascot Hipodromu'nda bulunan Usain Colt'un varlýðýndan haberdar olduðu, Colt'un bakýcýlarýnýn, Jamaikalý sprinterin, adaþýyla tanýþmasýný bekledikleri ifade edildi. Prens Harry, bu yýl Jamaika'ya yaptýðý bir gezide Usain Bolt ile görüþmüþ ve hisselerinin bir kýsmýna sahip olduðu Colt'un fotoðrafýný göstermiþti. Bolt da ''Bir yarýþ atýnýn sizinle ayný adý taþýmasý ve sahibinin Prens Harryb olmasý, benim için bir onurdur'' ifadelerini kullanmýþtý.

14 14 y 8 RAMAZAN KA RÝ LE RÝN [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur larýn] HA YAT LA RI AH MET ER GE NE KON Ha fýz la rýn ha mi si, Re i sü l-kur ra Ab dur rah man Gür ses ( ) 1909ta ri hin de S a k a r - y a n ý n Hen dek il çe si ne bað lý So ðuk su Kö yü nde doð du. Kur ân-ý Ke rim i, kü çük yaþ la - rýn da ba ba sý Ha fýz Sa id E fen - di den hýf zet ti. Hýf zý ný ta mam - la dýk tan son ra Hen dek e gi de - rek o ra da Ha fýz Ab dur ra uf E - fen di den ders al dý yý lýn da Ýs tan bul a gel di. Ýs tan bul da A ya sof ya Ca mi i ya ký nýn da ki So ðuk ku yu Med re - se sin den e ði tim al dý ve bu ra dan me zun ol du. Mem le ke ti o lan Hen dek e ge ri dön dü ve gayr-ý res mî o la rak hiz me te baþ la dý yý lýn da tek rar Ýs tan bul a gel di. Bu ra da Üs kü dar Se li mi ye Ca mii Ý mam-ha ti bi Ev ve li Feh - mi E fen di den ký ra at il mi ni o ku - du. A ra dan çok geç me den 1937 yý lýn da i ca zet a lýp kur râ ha fýz ol du. MÝH RÝ MAH CA MÝ Ý NDEN BE YA ZIT A 1939 yý lýn da Fa tih Mih ri mâh Sul tan Ca mii Þe ri fi ne ta yin ol - du. Bu ilk res mî gö re viy di. Bir ay son ra Teþ vi ki ye Ca mii Ý - mam-ha tip li ði ne ge ti ril di. A ra - dan beþ yýl ka dar geç tik ten son - ra 1944 yý lýn da Be ya zýt Ca mii i - ma mý ol du. Bu ra da ca mi i çe ri - sin de kur muþ ol du ðu Kur ân Kur su nda yüz ler ce ha fýz ye tiþ - tir di. 41 yýl lýk res mî hiz me ti ni 1979 yý lýn da ta mam la ya rak e - mek li ye ay rýl dý. HA SE KÝ DE DERS LE RE GÝR DÝ Be ya zýt Ca mi i nde gö re vi ne de - vam e der ken 1976 yý lýn da Ýs tan - bul Ha se ki E ði tim Mer ke zi nde a çý lan, A þe re-tak rib ve Tay yi be Ýh ti sas Kur su nda Ýs tan bul Ta ri ki Üs ta dý o la rak ders le re gir di. Ký ra at il min de ö nem li bir ye ri o lan Gür ses, ký ra at il min de bir mer te be o lan A þe re Tak rip Tay - yi be de dün ya nýn en göz de ho ca - la rý a ra sýn da yer a lý yor du. Ha se ki E ði tim Mer ke zi nde A þe re Tak - rip Tay yi be de 126 ta le be ye tiþ ti - re rek on la ra i ca zet na me ver di. VA KUR, ÖR NEK BÝR ÝN SAN Gür ses Ho ca e fen di, va kur bir â lim, va kur bir i mam dý. Mih ra - býn da, min be rin de, ký ra at il min - de bu gö re vi va ka rýy la tem sil et ti. Ken di ör nek ki þi li ði, ah lâ ký ve fa - zi le tiy le ve va ka rýy la Ýþ te i mam böy le ol ma lý dýr de dirt me yi ba - þar mýþ, i ma met mes le ði nin zir - ve si ne u laþ mýþ bir zat tý. Kur ân-ý Ke rim e bir a sýr bo yu hiz met et miþ, ha fýz la rýn ha mi si Re i sü l-kur ra, Hen dek li Ha cý Ha fýz Ab dur rah man Gür ses Ho - ca e fen di, 10 Ey lül 1999 yý lýn da ve fat et ti. CE NA ZE SÝN DE HÜ ZÜN SE LÝ Ho ca e fen di nin na a þý 40 yýl i - mam lý ðý ný yap tý ðý Be ya zýt Ca mi - i nde ký lý nan ce na ze na ma zýn dan son ra ca mi nin bah çe sin de top ra - ða ve ril di. Ce na ze na ma zýn da Be ya zýt Ca mii ta ri hi gün le rin den bi ri ni ya þa dý. Ca mi nin av lu su na gi re me yen ce ma at, Be ya zýt Mey - da ný na taþ tý. Yak la þýk on bin ki þi - nin ka týl dý ðý ce na ze na ma zý ný Di ya net Ýþ le ri es ki Baþ kan la rýn - dan Lüt fi Do ðan kýl dýr dý. RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE O ru cun hik met le ri Be di üz za man a gö re Ra ma zan O ru cu nun hik met le ri ne ler dir? Be di üz za man a gö re: 1) Ra ma zan da o ruç tut mak la in san Al - lah ýn ter bi ye e di ci lik sý fa tý ný ta nýr. 2) Ra ma zan da ki o ruç la tok a çýn ha li ni, zen gin fa ki rin ha li ni, üst sý nýf alt sý ný fýn ha li ni an lar. Top lum fert le ri böy le ce kar - deþ li ði ya þar ve her kes bir di ðe ri ne yar - NUR DAN TE FEY YÜZ LE RÝM BA KÝ ÇÝ MÝÇ Ýh lâs sýr rý Sýrr-ý ih lâs, sýrr-ý tes li mi ye ti ge rek ti - ri yor. Sýrr-ý tes li mi yet i se ön þart sýz î mâ ný za rû rî ký lý yor. O nun i çin a - me li miz de rý zâ-i Ý lâ hî ol ma lý dýr. Sen kim se ye bir þey ka bûl et ti re mez - sin. O va zî fe se nin de ðil. Sen va zî fe ni yap, va zî fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ ma! Kalb ler de ve rûh lar da te sir et ti re cek o lan yal nýz Al - lah týr. Had di aþ ma! Al lah (cc) had di a - þan la rý sev mez! Ken di in dî, fev rî fik ri ni rûh-u ce ma at - ten üs tün gö ren nâ kýs týr. Fikr-i in fi râ dî RA MA ZAN KE LÝ ME LE RÝ A DEM PA LA Sabretmek dým e li ni u za týr. 3) Ra ma zan da ki o ruç la in san hu zur ve sa a de te ka vu þur. Gü nah la rýn dan a rý nýr. 4) Ra ma zan da ki o ruç la in san, baþ düþ - ma ný o lan nef si ni ter bi ye e der, ýs lâh e der ve i yi ah lâ ka yön len di rir. 5) Ra ma zan da ki o ruç la Al lah ýn ni met le - ri ne u mû mî, an lam lý, kap sam lý ve fark lý bir üs lûp la fi i lî bir þe kil de þü kür ya pýl mýþ o lur. 6) Ra ma zan da ki o ruç la Kur ân a, mâ - ne vî bir bay ram se vin ci i çe ri sin de say gý du yu lur. Kur ân baþ ta cý ya pý lýr. Kalp ler Kur ân ý an la ma ya baþ lar. 7) Ra ma zan da ki o ruç la in san, ya ra tý lýþ ga ye si ne uy gun o la rak a hi re te dö nük yük sek kâr lar ka za nýr, ka zanç lý ti câ ret ler ya par, yük sek gý dâ lý a zýk lar el de e der ve çok ve rim li mah sul ler e ker. has ta lý ðý deh þet li bir be lâ dýr. Kim o has - ta lý ða tu tul muþ i se i þi çok zor dur! Meþ rû ze min ler de hak kýn ha tý rý ný sa - vu na ma yan lar, meþ rû ol ma yan ze min - ler de ko nuþ ma sýn! Çün kü sa mi mî ol mu - yor. Hak sa na bu nun he sa bý ný so rar! Kim ki biz rû hun dan ben mo du na ge çer se bo ca la ma ya baþ lý yor. E nâ ni yet mik ro bu o nu sar sý yor. A ci len kev ser-i Kur â nî ha vu zu na dö nül me li! Yok sa teh - li ke ih ti mâ li kâ vî dir. Öf ke ve in ti kam duy gu su sýrr-ý ih lâ sý yok e der. Hiz met rû hu ta þý yan öf ke a te - þi ni sön dür me li, in ti kam duy gu su nu yut - ma lý dýr. Be þe rî za af lar þahs-ý mâ ne vî ye ve ril - mez. O nun i çin dir ki þa hýs la rýn ku sûr la rý ce ma a te yük len mez. Ý yi lik ler þahs-ý mâ - ne vi nin, ku sûr lar þa hýs la rýn dýr. Ya lan cý hâ mi yet-fü rûþ luk gös te ri si ha - kî kî ih lâs lý o lan la ra ya kýþ maz, ya naþ maz Hz. Be di üz za man Asr Sû re si nin tef si rin de sab re den ler den bah se - di yor ki, Ra ma zan A yýn da sa býr gös ter mek o ruç lu o lan lar i çin ay rý bir im ti han dýr. Aç lýk ta, ha ram la ra bak ma mak ta, sö - zün de dur mak ta, ö zel lik le sý cak ik lim ler - de ki ha ra re te kar þý ve öf ke de hep sab rý - mýz sý nan mak ta dýr. Bak tý ðý mýz da o ruç, bi zim i çin bu bah - se di len sa býr im ti ha nýn da çok ö nem li bir 8) Ra ma zan da ki o ruç la in san gü nü bir - lik sað lýk ve sýh ha ti ne yö ne lik a dým lar at - mýþ o lur. Ýn san mi de si is ti ra ha ta çe ki lir, ha zým ko lay la þýr ve in san sab ra a lý þýr. 9) Ra ma zan da ki o ruç la ne fis Rab de ðil, kul ol du ðu nu an lar, fi ra vun lu ðu bý ra kýr. Al lah a kul lu ðu na râ zý o lur. Rab o la rak sa de ce Rab bi ni bi lir. Ken di si nin â ciz bir kul dan i bâ ret ol du ðu nu kav rar. DU Â Ey Ma bud-u Bil hak! Ben yok ken be ni var et tin ve Ken di Zat-ý Ak de si ne kul et - tin; Sa na kul lu ðum da mu vaf fak ey le! Ý ba - det le ri mi it mam ey le! Ku sur la rý mý ik mal ey le! Ha ta la rý mý set rey le! Gü nah la rý mý mað fi ret ey le! Se nin Zat-ý Ak de si ne kul ol ma mý ve kul kal ma mý na sip ey le! Â min! ve ya naþ ma ma lý. Â hir za mân as rýn da sýrrý ih lâ sý mu ha fa za et mek rüç hâ ni yet kes - bet miþ. Sýrr-ý ih lâs ta te rak kî et me li yiz. Ýs lâm ýn pren sip le ri ek vâ li miz den ön ce ah vâ li miz de yan sý ma lý ki sýrr-ý ih lâs i le ma ya lan dý ðý an la þýl sýn. Yok sa ey lem, söy le mi tek zîb e der! Söy lem-ey lem tu - tar sýz lý ðý ya þa nýr. U huv vet da i re sin de ki mu hab bet biz le - re yet me li. Üc ret li mu hab bet ler ak sü la - mel ya par. Al lah i çin sev mek þi â rý mýz ol - ma lý dýr ki mak bûl ol sun. Bu a sýr, þa hýs as rý de ðil dir. Þa hýs lar ku - sûr lu o la bi lir. Al lah i çin sev me li yiz ki mu hab be ti miz meþ rû ol sun. Yok sa o mu hab bet a da ve te dö ner. Kim þa hýs la ra ta ký lýp kal mýþ i se, kay - bet me ye a dý mý ný at mýþ de mek tir. O þa - hýs, o ki þi nin im ti hâ ný o la bi lir. Hiz met ru hu ta þý yan, hak mes lek te ih lâ sa da yan - ma lý dýr. si lâh týr. Ö zel lik le ne fis ve þey ta na kar þý, Ben o ruç lu yum de mek, bah se di len o sa vun ma a ra cý dýr. Ki þi za man la bu nu bir ko ru yu cu kal kan hâ li ne ge tir di ðin de o za man, di ðer za man lar da da ne fis ve þey - ta nýn kö tü is tek le ri ne uy ma mýþ o lur in - þa al lah. O za man Asr Sû re si nde ki sab re - den o gü zi de top lu lu ðun e riþ ti ði ni met le - re e riþ miþ o lur. Rab bim, i fa et ti ði miz her þey de Se ni gör mek i çin, sab rý mý zý zi ya de leþ tir.

15 15 y 8 RAMAZAN RÖ POR TAJ: EBRU OLUR Ra ma zan a yý Mu rat Ke kil li i çin ne i fa de e der? Ra ma zan a yý in san lar i çin ge nel de pay laþ mak, sev gi, i ba det ve ya ba rýþ gi bi söz cük ler le i fa de e dil se de as lýn da bun dan ço o ok da ha de rin an lam lar i fa de et mek te dir. En a zýn dan be nim i çin. Ra ma zan CAN dýr, CA NAN dýr. O ruç de di ði miz þey as lýn da sa de ce sa bah i le ak þam a nýn da ce re yan e den gü nah tan ko run ma ey le mi de ðil dir. O Can lý dýr. Ha yat týr. O yýl da sa de ce 1 ay zi ya re te ge len en na di de mi sa fi ri miz dir. Gi der ken mem nu ni ye ti miz i le að lan ma sý ge re ken ko nu ðu muz dur. Ar dýn dan göz ya þý dök me miz ge rek li Al lah dos tu muz dur. E ma net tir, þa hit tir. O ruç gö zü mü zün nu ru ol ma sý ge re ken dir. Bu mü ba rek ay da ha ya tý nýz da ne ler de ði þir? Bu ay da sa de ce bi zim ha ya tý mýz da de ði þik lik ol maz. Ar ka daþ çev re miz de da hil ol mak ü ze re en bü yük ke pa ze li ði miz o lan ba zý a lýþ kan lýk la rý mýz bi le SA NAT ÇI MURAT KEKÝLLÝ: O ruç bi zi öz gür leþ ti riyor de ði þir. Bu ay da çev re, at mos fer, a ðaç lar, kuþ lar, bör tü bö cek ler bi le Ra ma zan dön gü sü nün i çi ne gi rer ler. Sab ret me nin er dem ol du ðu nu en i yi bu ay da id rak e de riz. Aç lý ðý en i yi Ra ma zan an la týr. Ker be lâ ve su suz luk i ki le mi nin en faz la an lam yük len di ði ay dýr. Si ze gö re Ra ma zan a yý nýn en bü yük ö zel li ði ne dir? En bü yük ö zel li ði, zin cir le rin far ký na va rýp öz gür leþ me is te ði nin can lan ma sý a yý dýr Ra ma zan. As lýn da o ruç in sa nýn zin cir le ri ni ký rar. Öz gür bý ra kýr, ha ya tý ný e sa ret al týn da ge çir miþ be den le ri. Top lu ma yan sý ma sý ge re ken en bü yük ö zel li ði i se rý za dýr. Bo yun bük me mek tir baþ - K Â Ý N A T K Ý T A B I Mus ta fa ÖZ TÜRK ÇÜ ka hiç bir þey i çin. Al lah rý za sý na ça lýþ mak, u yan mak ve u yar mak týr di ðer bü tün u yu yan la rý.. Ço cuk lu ðu nu zun Ra ma zan la rý na da ir ha týr la dýk la rý ný zý bi zim le pay la þýr mý sý nýz? Ev kýs mýn da an la ta cak çok þe yim yok as lýn da. Ço cuk lu ðum da ki Ra ma zan la ra ge lin ce o dö ne me a it gü zel ka re ler var ak lým da, hep si de çok çok ö zel. O yüz den ço cuk luk a ný la rý mý ça ðýr dý ðým da sa de ce gü lüm se rim, çün kü te ne ke ça lan ve bir bi ri ni ga rip ga rip þa ka lar la sa hu ra u yan dý ran kom þu la rý mý bu þe kil de an mak ö len le re rah met o ku mak da ha ho þu ma gi di yor Vah det ve Kud re tin þa hit le ri yýl dýz la ra ba kar ken Ka ran lýk lar i çin de her bi ri si ay rý bir nur huz me si o la rak ruh la ra Ce nâb-ý Hakk ýn ha ki mi yet sýr la rý ný süz dü rür ler yýl dýz lar. Bak týk ça gü zel lik le riy le Ya ra dan ýn a za me ti ni ha týr la tý yor ruh la ra. Yýl dýz lý se ma lar da ki haþ me tin var lý ðý Yýl dýz la rý ko nuþ tu ran bir Yýl dýz na me de an la tý lýr. Ýn sa nýn ru hu na nur ve ren i fa de le ri serp ti ri ve rir, yýl dýz la rý ko nuþ tu ran a dam Be di üz za man: Din le de yýl dýz la rý þu hut be-i þi ri ni ne Na me-i nu ru nu hik met, bak ne tak rir ey le miþ Hep be ra ber nut ka gel miþ, hak li sa niy le der ler Bir Ka dir-i Zül ce lâl in haþ met-i Sul ta ný na Bi rer bür han-i nu ref þa nýz vü cud-u Sa ni a Hem vah de te, hem kud re te þa hit le riz biz (Söz ler, s. 17) Yýl dýz la rý ko nuþ tu ran a dam Be di üz za man, mil yar lar ca yýl dý zýn Ce nâb-ý Hakk ý ta ný tý cý, bil di ri ci hu su si yet le riy le do lu do lu ol du ðu nu kör göz ler le da hi bil dir mek te dir. Ve yi ne der ki: Bir kýs mý ar zý mýz dan bin de fa bü yük ve o bü yük ler den bir kýs mý top gül le sin den yet miþ de re ce sür at li yüz bin ler ec râm-i se ma vi ye [gök ci sim le ri, yýl dýz lar] (Â ye tü l-küb râ) Ýþ te se ma da ki yýl dýz lar â le mi ve i lân et tik le ri vah det ve kud ret mü hür le ri PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN DÂ VÂ SI M. A LÝ KA YA Vah yin nü zu lün den ön ce; * Kâ be-i Mu az za ma ye ni den in þa e dil di. (5 yýl ön ce) * Hz. Fa tý ma (ra) doð du. (5 yýl ön ce) O, Hz. A li nin (ra) e þi, Pey gam be ri mi zin (asm) nesl-i mü ba re ki nin ken di sin den de vam e de ce ði sil si le-i nü büv ve tin ba þý o la cak týr. * Hz. Ö mer in (ra) ký zý Haf sa doð du. (5 yýl ön ce) Haf sa son ra Pey gam be ri mi zin (asm) zev ce si, Kur ân ýn mu ha fý zý ve mü min le rin an ne si o la cak týr. * Pey gam be ri miz (asm) 38 ya þý na ge lin ce Ra ma zan a yýn da Hi ra/nur ma ða ra sý na çe ki le rek, o ruç tu tup, i ba det et me ye baþ la dý. Bu nun ü ze ri ne ken di si ne nur gö rün me ye, ga ip ten ses ler i þit me ye ve ken di si ne a ðaç la rýn, taþ la rýn se lâm ver di ði ni gör me ye baþ la dý. Bun la rýn cin ve ke ha net i þi ol ma sýn dan en di þe e der di. Hz. Ha ti ce (ra) i se o nu te sel li e de rek Al lah se ni doð ru lu ðun ve gü zel ah lâ kýn dan do la yý as la mah - Va hiy ön ce si ce re yan e den ha di se ler cup et mez di ye rek en di þe le ri ni gi de rir di. Pey gam be ri miz (asm) 39 ya þý na ge lin ce bu du rum da ha da i ler le di. Bil has sa son al tý ay da sa dýk rü ya lar gör me ye baþ la dý. Öy le ki ak þam gör dü ðü rü ya sa bah le yin a pa çýk or ta ya çý ký yor du. 23 yýl lýk va hiy dö ne mi nin ilk al tý a yý böy le ce Rü yay-ý Sa dý ka dö ne mi ol du ðu i çin Pey gam be ri miz (asm) Sa dýk rü ya lar nü büv ve tin kýrk al tý cüz ün den bi ri si dir 1 bu yur du lar. Bu al tý ay lýk dö nem de Pey gam be ri miz (asm) hep yal nýz lý ðý se vi yor du. Mek ke dý þýn da bu lu nan ve yak la þýk beþ ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan Hi ra/nur Da ðý na gi der, o ra da bir ma ða ra ya gi re rek yal nýz ba þý na, te fek kü re da ya nan i ba de ti ne de vam e der di. Kâ i na týn ve in sa nýn ya ra tý lýþ a ma cý ný keþ fet me ye ça lý þýr dý. Var lýk la rýn hik met le ri ü ze rin de dü þün ce le re da lar, Al lah ýn bun la rý ba þý boþ ya rat ma dý ðý ný dü þü nür ve ya ra tý lýþ ta ki ha ri ka la ra ba ka rak on la rýn i fa de et mek is te di ði ma na la rý an la ma ya ve li san-ý hal le riy le söy le mek is te dik le ri ger çek le ri duy ma ya ça lý þýr dý. Bu de re ce var lýk lar i le il gi le nir di ki on la rýn ses le ri ni i þit me ye baþ la dý. Hi ra Ma ða - ra sý na gi der ge lir ken yol da a ðaç lar ve taþ lar ken di si ne se lâm ve rir ler di. 2 Pey gam be ri miz (asm) bu du ru mu Mek ke de bir taþ var dý ki ba na se lâm ve rir di. Ben o ta þý þu an da da ta ný yo rum 3 þek lin de i fa de et miþ ler dir. Pey gam be ri mi zin (asm) bu i ba de ti ta ma men te fek kü re de da yan mý yor du. Ced di o lan Ýb ra him in (as) Ha nif di ni ü ze re, ba ký ye-i di ni ye si i le a mel e der di. 4 De de si Ab dul mut ta lib in de Ra ma zan a yý ge lin ce Hi ra Ma ða ra sý na gi de rek bir o lan Al lah a i ba det et ti ði ri va yet e dil mek te dir. Pey gam be ri miz (asm), de de si nin bir kaç gün de ol sa uz le te çe ki le rek yal nýz lýk i çin de i ba det et ti ði ni gör müþ tü. Bu nun i çin 38 ya þýn dan i ti ba ren Ra ma zan a yý ný Hi ra/nur Ma ða ra sýn da i ba det le ge çir me ye baþ la mýþ tý. Dip not lar: 1- Bu ha ri, 1: 6; Müs lim, 1:97; Müs ned, 2: Be di üz za man, Mek tu bat, Müs lim, Ha dis No: Be di üz za man, Mek tu bat, ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Kâ ðýt tan o yun lar Kâ ðýt tan u ça ðý yap ma yý öð re ten de de si ne te þek kür i çin bir þe ke ri ni ver miþ ti ve ar týk bir be yaz ge mi us ta sý ol muþ tu. Bel ki kâ ðýt tan dý, a ma bir þey le rin us ta sý ol mak o nu mut lu et miþ ti. Ar ka daþ la rý na bu us ta lý ðý ný bü yük bir se vinç i le gös ter me ye git ti. Ya pa ma yan çok ki þi var dý ve bun lar dan bi ri si bu hi kâ ye yi an la tan ki þi, a ma her za man kâ ðýt u çak ve ge mi ya pan us ta la rý na da bü yük bir say gý bes ler di. Gü nü müz de ki o yun lar ve o yun cak lar tek no lo ji i le iç i çe ge li þin ce bu us ta lý ðý be ðen me yen ço cuk lar da çýk mýþ tý. Bu na ü zül müþ tü, a ma o nun i çin de sa nal o yun lar hiç gü zel gel mi yor du. Bu nu gö ren ma hal le nin bak ka lý: De mek us ta ol dun u fak lýk, o za man ben den sa na iþ tek li fi: Ba na kâ ðýt ke se yap ve pa ra ka zan. Di ðer ço cuk lar bu nu du yun ca an la dý lar ki ken di oy na dýk la rý on la ra bir þey ka zan dýr mý yor, a ma o hem o yun oy na ya cak, hem de pa ra ka za na cak. Bi zim us ta i se hâ lin den ga yet mem nun bir þe kil de he lâl pa ra ka zan ma nýn key fi ni ya þý yor du. *** Þim di her þe yin tek no lo jiy le müm kün ol du ðu nu hiç bir za man dü þün me ye lim. Çün kü e ðer on la rý kul la na cak kim se ler yok sa on lar yi ne i þe ya ra maz lar. Biz ler i lim öð ren me li yiz, fa kat bu nu i yi iþ ler de kul lan ma lý yýz. O yun oy na ya rak ge çi re ce ði mi ze ger çek o yun la rý keþ fet me li yiz. Çün kü ger çek dün ya biz ler ta ra fýn dan keþ fe dil me yi bek li yor.

16 y 8 RAMAZAN RA MA ZAN NÂ ME Dün ya ma lý mül kü a ðýz da sa kýz O ru cu muz ol du bak þim di se kiz Gü nü mü ze ak tý ma ne vî fe yiz Fey zi mi zi ar týr Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN HÝ KÂ YE LER DEN HA KÝ KA TE DER LE YEN: ORHAN ALAGÖZ Ka ba ðýn sa hi bi Vak tiy le bir der viþ, ne fis le mü ca de le ma ka mý nýn so nu na ge lir. Bu nun ge re ði o la rak her tür lü süs ten, gös te riþ ten a rý na cak, var lýk tan vaz ge çe cek tir. Fa kat iþ ya ma lý bir hýr ka giy mek ten i ba ret de ðil dir. Her tür lü gö rü nür süs ler den a rýn ma sý ge rek li dir. Saç, sa kal, bý yýk, kaþ ne var sa hep sin den. Der viþ, u sû le uy gun ha re ket e der, so lu ðu ber ber de a lýr. Vur us tu ra yý ber ber e fen di der. Ber ber, der vi þin saç la rý ný ka zý ma ya baþ lar. Der viþ, ay na da ken di ni ta kip et mek te dir. Ba þý nýn sað kýs mý ta ma men ka zýn mýþ týr. Ber ber tam di ðer ta ra fa us tu ra yý vu ra cak ken, ya ðýz mý ya ðýz, býç kýn mý býç kýn bir ka ba da yý gi rer i çe ri. Doð ru ca der vi þin ya ný na gi der, ba þý nýn ka zýn mýþ kýs mý na ok ka lý bir to kat a ta rak, Kalk ba ka lým ka bak! Kalk da tý ra þý mý zý o la lým di ye Sa kýn gü nah tan, çok ça se vap yaz A mel def te rin ol sun bem be yaz. El bet bir ol maz ya pan la bo zan Sen ya pan ol, se kiz dir Ra ma zan. HA SAN ÞEN (ÝZ MÝR) kük rer. Der viþ lik bu. Sö ve ne dil siz, vu ra na el siz ge rek miþ ya. Ka i de yi boz maz der viþ. Ses çý kar maz, u sul ca kal kar ye rin den. Ber ber mah cup, fa kat kork muþ tur. Ses çý kar maz. Ka ba da yý kol tu ða o tu rur, ber ber tý ra þa baþ lar. Fa kat küs tah ka ba da yý tý raþ es na sýn da da sü rek li a þa ðý lar der vi þi, a lay e der: Ka bak a þa ðý, ka bak yu ka rý Ni ha yet tý raþ bi ter, ka ba da yý dük kân dan çý kar. He nüz bir kaç met re git miþ tir ki, gem den bo þan mýþ bir at a ra ba sý yo kuþ tan a þa ðý hýz la ü ze ri ne ge lir. Ka ba da yý þaþ kýn lýk la yol or ta sýn da ka la ka lýr. Der ken, i ki a týn or ta sý na den ge i çin yer leþ ti ril miþ u zun siv ri de mir kar ný na ba tý ve rir. Ka ba da yý o ra cý ða yý ký lýr ka lýr. Öl müþ tür. Gö ren ler çýð lý ðý ba sar. Ber ber i se þaþ kýn, bir man za ra ya, bir der vi þe ba kar, gay ri ih ti ya ri so rar: Bi raz a ðýr ol ma dý mý der viþ e fen di? Der viþ mah zun, dü þün ce li ce vap ve rir: Val la hi gü cen me dim o na. Hak ký mý da he lâl et miþ tim. Gel gör ki, bu ka ba ðýn bir de Sa hi bi var. O gü cen miþ ol ma lý! ÝFTAR SOF RA SI Mal ze me ler: 1 kg ko yun e ti 3 a det so ðan 1 ka þýk te re ya ðý 2 su bar da ðý Tuz, Ka ra bi ber MEB RU RE ÞEN LER HASANPAÞA KEBABI Ba þe mal sal ça sý i çin: 2 çor ba ka þý ðý te re ya ðý 2 kah ve fin ca ný un 1.5 su bar da ðý süt 1 tat lý ka þý ðý ke kik Bi ber, tuz HAZIRLANIÞI: n Kuþ ba þý þek lin de doð ran mýþ et ten ce re ye ko nu la rak ký sýk a teþ te su yu nu sa lýp da çe kin ce ye ka dar pi þi ri lir. So ða nýn ka buk la rý so yu lup doð ra nýr. Doð ran mýþ so ðan ve yað e te i lâ ve e di le rek kav ru lur. 2 su bar da ðý sý cak su i lâ ve e di lip pi þi ri lir. Et yu mu þa yýn ca tuz ve ka ra bi ber i lâ ve e di lip a teþ ten a lý nýr. Et bir fý rýn tep si si ne ve ya bor ca ma yer leþ ti ri lir. Ba þe mal Sal ça sý nýn Ya pý lý þý: Bir ta va ya te re ya ðý ve un ko nup kav ru lur. Un sa ra rýn ca süt i lâ ve e di lip i yi ce ka rýþ tý rý lýr. 2 su bar da ðý su i lâ ve e di lip mu hal le bi gi bi pi þi ri lir. Tuz ka tý lýp a teþ ten a lý nýr. Tep si de ki et le rin ü ze ri ne pi þi ri len ba þe mal sal ça sý dö kü le rek ka þýk la yay dý rý lýr. Kýz gýn fý rý na ve ri lip pi þi ri lir. Üs tü i yi ce ký za rýn ca fý rýn dan a lý nýp sý cak o la rak ser vis ya pý lýr. A fi yet ol sun. RA MA ZAN FIK RA LA RI SE MA CEY HAN O ruç kal kan dýr HAS TA LA NAN Fa di me yi mü te dey yin dok to ra gö tü ren Te mel: Dok tor bey, dok tor bey, Fa di me ves ve se has ta lý ðý na tu tul miþ, her þey den ev ham la ný yor, kor ku yor der. Dok tor Fa di me ye: O ruç kö tü lük le re, mu sî bet le re, ev ha ma kar þý kal kan dýr. O ruç tut ki sýh hat bu la sýn der. Fa di me, dok tor be ye: Te mel un ba ðýr ma su na, ça ðýr ma su na da kal kan mi dur? di ye so rar. Dok tor da: Bü tün dert le re der man dýr, kal kan dýr der. Fa di me: Vuyy! der. mondi

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı