KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR"

Transkript

1 KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR 1. KONU: Katma Değer Vergisi, mal teslimi ve hizmet ifalarında her aşamada yaratılan katma değeri vergilemeyi hedef alan yayılı bir vergi türüdür. Sistem, bu özelliğini sahip olduğu indirim mekanizması aracılığı ile sağlamaktadır. Mükellefler, gerçekleştirdikleri mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle işlem bedeli üzerinden hesapladıkları vergilerden bu işlemlerle ilgili mal ve hizmet alımları sırasında ödedikleri vergileri indirmekte ve aradaki farkı vergi dairesine yatırmaktadırlar. Ancak Maliye Bakanlığı, KDV Kanununun 9 uncu maddesinde kendisine verilen yetkiye istinaden, bazı işlemlerde satıcılar tarafından hesaplanan verginin alıcılar tarafından satıcıya ödenmesi yerine bu vergilerin tamamı veya bir kısmının doğrudan vergi dairesine yatırmalarına ilişkin düzenlemeler yapabilmektedir. Nitekim geçmişte yayınlanan pek çok genel tebliğ ile Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanmış ve bazı mal teslimleri ile hizmet ifaları üzerinden hesaplanan vergilerin bir kısmının alıcılar tarafından tevkifata tabi tutularak vergi dairesine yatırılmasına ilişkin düzenlemeler yapmıştır. 14 Nisan 2012 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile daha önce konuya ilişkin olarak yayımlanan bütün tebliğler yürürlükten kaldırılmış ve KDV tevkifatına tabi bütün işlemler tek bir tebliğde birleştirilmiştir. Bu çalışmamızda, söz konusu genel tebliğle yapılan düzenlemelerin ana hatları ile özellikli konular ve uygulamada yaratabileceği bazı sorunlar ele alınarak değerlendirilecektir. 2. KONUNUN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: Seri Nolu Genel Tebliğin Kapsamı ve Mahiyeti: 117 seri nolu KDV Genel tebliği ile daha önce KDV tevkifatı konusunda düzenleme yapılan genel tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılarak tevkifata tabi tutulacak bütün işlemler yeniden düzenlenmiştir. Anılan genel tebliğ ile tevkifat uygulamasının mahiyeti, tevkifata tabi tutulacak işlemler, tevkifata konu işlemlerin alıcı ve satıcı tarafından beyanı, bu vergilerin indirimi, düzeltme işlemleri ve tevkifata konu işlemlerde iade uygulaması gibi konularda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu genel tebliğde yapılan düzenlemelere göre; KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. 1

2 Yine yapılan düzenleme uyarınca KDV tevkifatı, tam tevkifat ve kısmi tevkifat olarak iki gruba ayrılmıştır. Tam tevkifat işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir, Tebliğde, tam tevkifat ve kısmi tevkifata tabi tutulacak işlemler ile bu tevkifatı yapacak olanlar detaylı olarak açıklanmıştır. Yapılan düzenlemeye göre tam tevkifat uygulanacak işlemler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir: a) İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler, b) GVK'nun 18'inci maddesinde yer alan telif kazancı kapsamındaki teslim ve hizmetler, c) Gayrimenkuller hariç GVK'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri, d) Bazı reklam verme işlemleri, Yapılan düzenlemeye göre kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir: a) Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri, b) Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler, c) Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri, d) Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri, e) İşgücü Temin Hizmetleri, f) Yapı Denetim Hizmetleri, g) Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri, h) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri, i) Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri, j) Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri, k) Servis Taşımacılığı Hizmeti, l) Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri, m) Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler, Yapılan düzenlemeye göre kısmi tevkifat uygulanacak mal teslimleri ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir: a) Külçe Metal Teslimleri, b) Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi, c) Hurda Ve Atık Teslimi, d) Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi, e) Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri, 2

3 f) Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi, Tebliğde KDV tevkifatına tabi tutulacak teslim ve hizmetler ana hatları ile yukarıda belirlenmiş olup, bunlar üzerinden uygulanacak tevkifat oranı, kimlerin tevkifat yapacağı ile eski ve yeni uygulamadaki farklılıklar konusu tablolar halinde çalışmamızın sonuna eklenmiştir Özellikli ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Bu çalışmamızın konusu, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan tüm düzenlemelerin ayrıntılı ve kapsamlı olarak açıklanması olmadığından, bu bölümde anılan genel tebliğ ile yapılan düzenlemelerden özellikli olanlara, eski uygulamadan farklılıklara ve uygulamada dikkat edilmesinde fayda gördüğümüz sorun yaratabilecek konulara değinilecektir Tevkifat Yapacaklar: Tebliğde KDV tevkifatı yapmak zorunda olan alıcılar, tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat konuları itibariyle belirlenmiş olup, bu kişiler çalışmamıza ekli Tam Tevkifat Konusunda Özet Bilgiler İçeren Tablo da gösterilmiştir. Tebliğin bölümünde ise kısmi tevkifata tabi işlemlerde tevkifat yapacaklar açıklanmıştır. Anılan bölümde, tevkifat yapmak üzere sorumlu tutulacaklar iki grup halinde sayılmış, ilgili bölümlerde ise hangi gruptakilerin hangi işlemler üzerinden tevkifat yapacağı açıklanmıştır. Buna göre kısmi tevkifat yapmak zorunda olan alıcılar aşağıda açıklanmıştır. a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar, Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, Genel Tebliğde tevkifata tabi tutulacak bazı işlemler üzerinden (3.1.2/a) bölümünde yer alan alıcılar tarafından, bazı işlemler üzerinden (3.1.2/b) bölümünde yer alan alıcılar tarafından, 3

4 bazı işlemler üzerinden ise her iki grupta yer alan alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiği açıklanmıştır. Belediyelerin Durumu: Tebliğde belirlenen tevkifat yapacaklar, genel olarak daha önce konuya ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde belirlenen alıcılarla paralellik göstermektedir. Ancak önceki düzenlemelerden farklı olarak belediyeler, tevkifat yapacak alıcılar arasında gösterilmemiştir. Yani belediyelerin daha önceki düzenlemelerde var olan kendilerine yapılacak bazı işlemlerdeki KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Önceki düzenlemelerde belediyeler, tevkifat yapacaklar arasında açıkça zikredilmekte idiler. Yeni düzenlemede belediyeler ismen zikredilmediği gibi, sayılan kuruluşlar arasında da yer almamaktadır. Özellikle 91 ve müteakip seri nolu KDV Genel Tebliğleri ile tevkifat kapsamına alınan bazı hizmetlerin en önemli muhataplarından ve bu işlemlerin tevkifat kapsamına alınmasının ana gerekçelerinden biri olan belediyelerin, yeni düzenlemede tevkifat yapacaklar kapsamından çıkarılmasının nedeni ve mahiyeti (eğer yanlışlıkla unutulmamışlarsa) anlaşılamamıştır. Çünkü önceki bölümde belirlenen özellikle kısmi tevkifata tabi hizmetlerin hemen hemen tamamının en önemli muhatabı belediyelerdir ve belediyelerin tevkifat yapacaklar kapsamından çıkarılması, anılan düzenlemelerin amacı ve hedefleri ile de bağdaşmamaktadır Kısmi Tevkifat Kapsamına Girmekle Birlikte Tevkifat Uygulanmayacak İşlemler: Tebliğde, bir kısım işlemlerin genel olarak kısmi tevkifat kapsamına girmelerine rağmen bu işlemler üzerinden tevkifat yapılmayacağı öngörülmüştür. Bu işlemler şunlardır: a) Tebliğin (3.1.2./b) ayırımında sayılanların (belirlenmiş alıcılar), kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) Tebliğin (3.1.2./b) ayırımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. b) KDV Kanununun (11/1-c) ve Geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimler. c) KDV Kanunu uyarınca KDV den istisna olan teslim ve hizmetler. d) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır Muhtemel Sorunlar ve Dikkat edilmesi Gereken Hususlar: Çalışmamızın bu bölümünde, söz konusu Genel Tebliğle yapılan düzenlemeler ışığında uygulamada çıkabilecek bazı sorunlar ile dikkat edilmesinde fayda gördüğümüz bazı hususlar ana hatları ve tebliğin ilgili bölümleri itibariyle ele alınacaktır. 4

5 BÖLÜM Belgelerin Geç Düzenlenmesi: İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Sorun: Satıcı, fatura düzenlemese ya da geç düzenlese bile malın ya da hizmetin alındığı dönemde alıcıya sorumlu sıfatıyla beyanname verme zorunluluğu getirilmiş. Bu durum, belgesiz mal alımında bulunan mükellefler için ileride durumun çok daha sonra tespit edilmesi halinde sorun yaratabilir. Ayrıca böyle bir durum, aynı belgeye istinaden ödenen vergilerin bir kısmının farklı dönemlerde indirim konusu yapılması gibi bir sonuç da doğuracaktır. BÖLÜM Türkiye de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan Mal Teslimleri: İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamındaki mal teslimlerinde de bu bölüm kapsamında işlem tesis edilecektir yani tevkifat yapılacaktır. Açıklama: KDV tevkifatı yapılması için KDV mükellefi olma zorunluluğu olmadığı için nihai tüketiciler tarafından özellikle posta yoluyla yapılan ithalat işlemlerinde de tevkifat yapma zorunluluğu gündeme gelebilir. BÖLÜM Telif faaliyetleri: Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar bu bölüm kapsamındaki alımlarında, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Açıklama: Telif kazancı kapsamında işlem yapanlardan hizmet alanlar, işi yapanlardan bir yazı almak zorundadırlar. Örneğin bir dergiye makale yazan bir kişi, yayıncıya yaptığı işin KDV ne tabi olmadığı ya da KDV nin sorumlu sıfatıyla beyanını istediklerini belirten bir yazı vereceklerdir. BÖLÜM Bina, Arsa Ve Arazi Gibi Yerlere Konulan Reklam Panoları: KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, şeklindeki reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Açıklama: Bina,arsa ve araziye reklam panosu konulması, Borçlar Kanunu uyarınca kiralama işlemidir. Oysa tebliğ bu işlemleri reklam hizmeti olarak kabul etmektedir. KDV Kanununun 17/4-d maddesi uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemi KDV nden istisnadır. Dolayısıyla daha öncesi olduğu gibi, kanunla vergiden istisna edilmiş bir işlem tebliğle vergi kapsamına alınmaktadır. 5

6 BÖLÜM Danışmanlık Hizmetleri: Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen etüt ve plan-proje ile teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından () oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Açıklama: Yapılan düzenleme ile YMM ler tarafından verilen bazı hizmetler de bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla mesleğimizi de ilgilendiren bu konunun YMM ler tarafından göz ardı edilmemesi gerekmektedir. BÖLÜM Diğer Hizmetler: KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve tebliğin diğer bölümlerinde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Açıklama: Yeni getirilen bu düzenleme, uygulamada pek çok soruna yol açabilecek mahiyettedir. Özellikle düzenlemede yer alan diğer bütün hizmet ifaları ifadesi, KDV uygulaması açısından hizmet kavramının çok geniş bir anlam içermesi nedeniyle uygulamada tereddüt ve karmaşalara yol açacaktır. Örneğin bir otelin, otelde konaklayan bir bakan, kamuda çalışan bir genel müdür veya kamu yöneticisinin konaklama bedeli için ilgili kamu kurumu adına fatura düzenlemesi durumunda faturada gösterilen KDV tevkifata konu olacak mıdır? Ya da bir hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği sağlık hizmetlerinde durum nasıl olacaktır? Görüldüğü gibi, düzenlemenin kapsamı çok geniştir ve hangi amaçla getirildiğini de anlamak mümkün değildir. BÖLÜM ve 3.- Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken Vergilerin Beyan Edilmemesi Veya Eksik Beyan Edilmesi: KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır. Açıklama: Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken verginin beyan edilmemesi ya da geç beyan edilmesi durumunda gecikme faizi uygulaması (1) nolu beyannamenin sonucu ile birlikte değerlendirilmelidir. Yani ilgili döneme ilişkin (1) nolu beyannamede (2) nolu beyanname ile 6

7 beyan edilmesi gereken tutar kadar ödenecek vergi beyan edilmiş ise ((1) nolu beyannamedeki ödenecek verginin (2) nolu beyanname ile beyan edilecek tutardan az olması halinde beyan edilen ödenecek vergi tutarı ile sınırlı olmak üzere) ödenecek toplam vergide bir kayıp yani hazine zararı oluşmadığı için (2) nolu beyanname ile beyan edilmeyen tutar için gecikme faizi aranmamalıdır. İlgili dönemde (1) nolu beyannamede hiç ödenecek vergi beyan edilmemesi durumunda ise gecikme faizi, (1) nolu beyannamede ödenecek vergi çıktığı döneme kadar hesaplanmalıdır. Nitekim söz konusu verginin satıcı tarafından beyan edilip ödenmesi halinde gecikme faizi ödeme tarihine kadar aranmaktadır. BÖLÜM Mal İadeleri: Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir. Açıklama: Böyle bir durumda hem alıcı hem de satıcı açısından problemler vardır. Alıcı açısından iade edilen malla ilgili tevkif edilen vergi, herhangi bir mal veya hizmet alımına dayanmayan vergi mahiyetindedir ve bu verginin indirimi, KDV Kanununun 29 uncu maddesi açısından eleştiriye açıktır. Bu verginin fazla ve yersiz hesaplanan vergi olarak değerlendirilmesi ve indirim konusu yapılamaması durumunda ise iadesi konusunda tebliğde bir düzenleme bulunmamaktadır. Satıcı açısından ise işlemin düzeltilmemesi, hem iade hem de indirim konusunda sorun yaratabilecek mahiyettedir. Sorunun çözümü için 117 nolu tebliğin 4.3. bölümüne göre işlem yapmak uygun olacaktır. BÖLÜM Müteselsil Sorumluluk: Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. Açıklama: Önceki düzenlemelerde de yer alan müteselsil sorumlulukla ilgili bu düzenleme, SMİYB ye dayanılarak yapılan mal ve hizmet alımları üzerinden tevkif edilen vergilerin indirimi konusunda bir açıklama getirmemektedir. Bu durumda eskiden olduğu gibi halen sorunlar devam etmektedir. Bilindiği üzere müteselsil sorumluluk uygulaması, mal veya hizmet satın alınan firmanın daha önceki aşamalarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden 7

8 kaynaklanabilecek sorunlar olması halinde uygulanabilmektedir. Oysa mal veya hizmet alımına dayanak teşkil eden belgenin SMİYB olması yani doğrudan mal veya hizmet satın alınan firmanın bu belgeleri düzenlemiş olması halinde bu belgeler üzerinde yer alan KDV ler, Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca indirim konusu yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu belgeler üzerinde yer alan verginin tamamen veya kısmen alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutularak (2) nolu beyanname ile beyan edilmesi halinde bile söz konusu vergilerin indirim konusu yapılması Kanuna göre mümkün olmayacaktır. Nitekim gerek 117 nolu tebliğde gerekse de önceki mevzuatta buna izin veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanaatimizce bu gibi durumlarda, alıcı tarafından tevkif edilerek vergi dairesine yatırılan ve genel esaslara göre indirimi de kabul edilmeyen söz konusu vergilerin, fazla ve yersiz tevkif edilen vergi olarak değerlendirilmesi ve bu doğrultuda işlem görmesi makul bir çözüm yolu olacaktır Diğer Özellikli Konular Ve Yenilikler: BÖLÜM KDV Mükellefiyeti Bulunmayanların Beyanı: KDV mükellefiyeti bulunmayan BSMV mükelleflerinin 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ancak, bankaların tevkif ettikleri vergiyi ödemeyi yapan şubeler itibariyle şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip ödemeleri de mümkün bulunmaktadır. Bu tercihi yapan bankaların, durumu bir dilekçe ile önceden genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirime ait yazının bir örneği genel müdürlük tarafından şubelere gönderilecek, şubeler tarafından da kendi bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz edilmek suretiyle sorumlu sıfatıyla beyanın şubeler tarafından yapılmasına başlanılacaktır. BÖLÜM 6.1- Bildirim Zorunluluğu: Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle; - Belgenin tarih ve numarası, - Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı, - İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı, - Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası, 8

9 ve benzeri bilgilerini içeren liste, satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir. Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır. 3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Bu çalışmamızda, KDV tevkifatı konusunda daha önce yayımlanan tüm mevzuatı yürürlükten kaldırarak, işlemleri tek mevzuatta birleştiren ve 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler ana hatları ile ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, anılan tebliğle yapılan tüm düzenlemeleri detaylı olarak ele alıp, her bir konuyu ayrıntılı olarak incelemek değil; getirilen düzenlemelerin ana hatları ile tartışılması ve değerlendirilmesi, özellikli ve önemli konuların vurgulanması ve geçmiş düzenlemeler ışığında ilk bakışta dikkat çeken sorunların gündeme getirilmesidir. Tebliğde yapılan düzenlemeler, sonraki sayılarımızda konular itibariyle daha detaylı olarak ele alınarak incelenecektir. Yine tebliğde yapılan düzenlemeler ile tam ve kısmi tevkifat kapsamına alınan işlemlerin neler olduğu ve kimler tarafından tevkifat yapılacağı, eski ve yeni düzenlemelerin karşılaştırılmalı olarak gösterildiği, kaldırılan ve yeni getirilen tevkifata konu işlemlerin belirtildiği tablolar bilgi amaçlı olarak çalışmamızın sonuna eklenmiştir. Mal ve hizmetler üzerinde her aşamada yaratılan katma değeri vergilemeyi hedefleyen yayılı bir vergi türü olan katma değer vergisi sisteminin iyi işleyebilmesi için istisnaların mümkün olduğunca azaltılması ve sistemin özünü oluşturan indirim mekanizmasının sağlıklı çalışması gerekmektedir. İndirim mekanizmasının sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli unsur belge düzeni, belge düzenini bozan unsur ise kayıt dışı ekonomidir. Mevcut katma değer vergisi sistemimizi incelediğimizde sistemin iyi işlemesini sağlayacak iki unsurda da aksaklıklar olduğunu görmekteyiz. KDV Kanununun yürürlüğe girdiği 1985 yılından sonra sisteme başlangıçta bulunmayan pek çok istisna monte edilerek sistemin özü önemli ölçüde zedelenmiştir. İkinci önemli unsur olan belge düzenini aksatan kayıt dışı ekonomi konusunda ise durum herkesçe malumdur. Durum böyle olunca mevcut KDV sistemimiz, başlangıçta öngörülen amaca hizmet etmekten önemli ölçüde uzaklaşmış ve özellikle kendinden beklenen fiskal amaca ulaşmakta sıkıntılarla karşılaşılmaya başlanmıştır. Normal şartlarda bu gibi durumlarda çağdaş ülkelerde olduğu gibi, sistemin aksayan yönleri tespit edilerek sorunun yok edilmesi yoluna gidilmesi gerekirken, ülkemizde aksaklığa yol açan yanlışlıklar başka yanlış uygulamalarla telafi edilmeye çalışılmıştır. KDV tevkifatı uygulaması da bu yanlış uygulamaların arasında yer almaktadır. KDV nde sorumluluk ve tevkifat uygulaması konusundaki düzenlemelere dayanak oluşturan Kanunun 9/1 inci maddesinde iki durum için sorumluluk uygulaması yapılabileceği 9

10 öngörülmüştür. Birinci durum, mükellefin Türkiye de ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezinin ve iş merkezinin bulunmaması; ikinci durum ise gerekli görülen diğer hallerdir. Birinci durumda sorumluluk uygulamasının gerekçesini anlamak ve kabul etmek mümkündür. Ancak ikinci durumdaki sorumluluk uygulaması sadece çok özel durumlarda başvurulması gereken bir uygulama olmalıdır. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması, KDV sisteminin işleyişini aksatacak ve sistemin özüne aykırı sonuçları ortaya çıkarabilecektir. İkinci durumla ilgili olarak ülkemizde kısmi KDV tevkifatı uygulaması esas itibariyle 10 Ocak 1996 tarihinde yayımlanan 51 seri nolu KDV Genel Tebliği ile başlatılmış ve anılan tebliğin yayımı tarihinden itibaren fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile hurda metal teslimleri sorumluluk kapsamına alınmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin temel gerekçesi ise; anılan sektörlerin önemli bir girdisini oluşturduğu ve ülkemizin o dönemdeki ihracatında önemli bir paya sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörü ile demir çelik sektöründeki ihracat işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesi işlemlerinde anılan fason işler ve hurda sektörünün yol açtığı sorunları çözüme kavuşturabilme amacıdır. Yapılan düzenleme, öngörülen amaca önemli ölçüde hizmet de etmiştir ve bu işlemlerdeki başarı maalesef uygulamanın yaygınlaştırılmasına da yol açmıştır. Gelinen noktada artık pek çok işlem KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır. Ancak daha sonra yapılan düzenlemeler, 51 nolu tebliğle yapıldığı gibi belli bir hedefe yönelik olmayıp, daha çok kayıt dışılığı önlemek ve vergi toplayabilmekteki acizliği örtbas etmeye çalışan fiskal amaca yönelik uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulama belki fiskal amaca hizmet edebilir ama eğer böyle bir amaçla yapılıyorsa bunun çok uzun süre uygulanmaması doğru olacaktır. Çünkü uygulama uzun vadede KDV sisteminin özünü etkileyecek ve bozulmasına yol açacaktır. Öte yandan, bazı mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV tevkifat oranlarının çeşitliliği ve çokluğu uygulamada bazı sıkıntılara ve haksız rekabete veya sonucunda kayıt dışılığa da yol açmaktadır. Tevkifat oranlarının sadeleştirilerek oran çeşitliliğinin azaltılması uygulamadaki sıkıntıları da azaltacaktır. Ayrıca bazı işlemlerdeki tevkifat oranının yüksekliği de yakınma ve sorunlara, bu mükelleflerin yüklendikleri vergileri indirememelerine yol açmakta, indirilemeyen vergilerin iadesi işlemleri ise hem iş yükünü arttırmakta hem de yeni bürokratik işlemler yaratmaktadır. Diğer taraftan, tevkifata tabi işlemlerin, tevkifat yapacakların ve tevkifat oranlarının sık sık değiştirilmesine mükellefler (uygulayıcılar) uyum sağlamakta zorlanmakta, hatta bazı mükellefler kapsama alındıklarını daha sonra öğrenmekte, bazı mükellefler ise yeni tevkifat oranlarından habersiz eski oranlar üzerinden işlemlerine devam etmektedirler. Oran değişikliklerinden günler sonra haberi olanlar olmakta, dolayısıyla belge ve beyanlarında geriye yönelik düzeltmeler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sorunun aşılması için, özellikle, tevkifata ilişkin değişikliklerin diğer vergi düzenlemelerinde olduğu gibi yılın başında ve en az bir yıl için geçerli olmak üzere yapılmasının yaralı olabileceği kanaatindeyiz. 10

11 Konuyla ilgili olarak vurgulanması gereken bir başka konu ise, özellikle vadeli olarak mal veya hizmet satın alanlar açısından tevkifat uygulamasının, tevkif edilen vergilerin ertesi ay ödenmesi mecburiyeti nedeniyle karşılaşabilecekleri finansal zorluklardır. Örneğin tevkifat kapsamında olan bir mal veya hizmeti 6 ay vadeli alan bir mükellef, normal şartlarda bu işleme ait KDV ni de satıcıya 6 ay sonra ödeyebilecekken, işlem tevkifata tabi olunca, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergiden tevkif ettiği kısmı ertesi ay vergi dairesine yatırmak zorunda kalmaktadır. Vergi alacağının güvence altına alınmasını amaçlayan tevkifat uygulaması birçok konuda başarılı olsa bile bazı konularda karışıklığa, yanlış beyanlara, tepkilere ve bürokratik sorunlara yol açmaktadır. Gelinen noktada (teknolojik altyapının ileri düzeyde olması) idarenin artık kolaycılığı tercih etmesi yerine denetimi artırması ve vergileri türlerine göre tabana yayması gerekmektedir. 11

12 TAM TEVKİFAT KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER İÇEREN TABLO KDV Tevkifatına Tabi İşlem Türü (Tam Tevkifat) Yeni Tevkifat Oranı Tevkifatı Yapacak Olanlar Tevkifata Uğrayacak Olanlar Yurt dışından sağlanan, KDV nin kapsamına giren, KDV den istisna edilmemiş olan ve Türkiye'de faydalanılan hizmetler ile ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki mal teslimleri. %100 Hizmeti satın alan herkes ile malları teslim alanlar Bu tevkifata tabi hizmeti veren veya malı teslim eden yabancı kişi ve kuruluşlar (117 no.lu KDV Tebliğinin 2.1 no.lu GVK'nun 18'inci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan satış ve hizmetlerin münhasıran GVK'nun 94'üncü maddesinde sayılan stopaj sorumlularına yapılması (117 no.lu KDV Tebliğinin 2.2 no. lu % 100 Sürekli olarak telif faaliyetlerinde bulunanlardan, eser veya telif hizmeti alan ve GVK'nun 94'üncü maddesi kapsamında stopaj sorumlusu olan mükellefler Sürekli olarak meydana getirdikleri GVK'nun 18'inci maddesi kapsamındaki telif ürünlerini sadece stopaj sorumlularına satanlardan istekte bulunanlar. (Bu kişilerin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti olmaması gerekir.) Gayrimenkuller hariç GVK'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların (mesela bir binek otomobilinin) KDV mükellefi olmayanlarca kiraya verilmesi işlemleri (117 no.lu KDV Tebliğinin 2.3 no. lu - Amatör spor kulüplerinin oyuncularının formalarında yer almak - KDV mükellefi olmayanlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlere pano koymak, bina veya bahçe duvarını kullanmak - KDV mükellefiyeti gerektirmeyecek şekilde yayınlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde yapılan reklam verme işlemleri (117 no.lu KDV Tebliğinin 2.4 no. lu %100 %100 KDV mükellefleri Basit usulde vergilendirilenler, BSMV mükellefleri, Sadece KDV ye tabi işlem yaptığı dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan, kiracılar KDV mükellefleri Basit usulde vergilendirilenler, BSMV mükellefleri, Sadece KDV ye tabi işlem yaptığı dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan, Reklam verenler KDV mükellefi olmayan kiraya verenler (Kiraya veren 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alıyorsa, tevkifat uygulanmaz, kiraya ait KDV söz konusu kuruluş tarafından 1 no. lu KDV beyannamesi ile beyan edilir.) KDV mükellefi olmayan ve söz konusu reklam hizmetini verenler. (Profesyonel spor kulüpleri hariç) ( Reklam hizmetini veren 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alıyorsa, tevkifat uygulanmaz, bu işleme ait KDV söz konusu kuruluş tarafından 1 no. lu KDV beyannamesi ile beyan edilir.) 12

13 KISMİ TEVKİFAT KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER İÇEREN TABLO Kısmi KDV Tevkifatına Tabi İşlem Türü Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu İşgücü hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu ve 60 no.lu KDV Sirkülerinin 2 no.lu Yapı denetim hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) elde edilen yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Servis taşımacılığı hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Külçe metal teslimleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Hurda ve atık teslimleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Metal,plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammaddelerin teslimi (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu Pamuk, tiftik, yün, yapağı, ham post ve ham deri teslimleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Ağaç ve orman ürünleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Yeni Tevkifat Oranı 5/10 Tevkifatı Yapacak Olanlar Tevkifata Uğrayacak Olanlar Tevkifata tabi fason hizmeti yapanlar ile bu işlere aracılık edenler İşgücü hizmetini verenler (Söz konusu hizmeti başkasından temin ettiği elemanları kullanarak sunanlar hariç) Yapı denetim hizmetini yapanlar 7/10 Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil) Temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetlerini yapanlar 5/10 a) KDV mükellefleri Servis hizmetini yapanlar b) Belirlenmiş alıcılar: 7/10 7/10 Külçe metal teslim edenler (Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçıları ve ilk üreticileri hariç) Bu ürünleri teslim edenler (ilk üreticileri ve ithalatçıları hariç) (izoleli iletken teslimleri hariç) İstisnadan vazgeçen hurda ve atık satıcıları Hurda ve atıktan elde edilen hammaddeleri satanlar (İthalatçılar hariç) Bu malları satanlar Ağaç ve orman ürünlerini satanlar (İthalatçıları Hariç) 13

14 Turistik mağazalara verilen müşteri bulma veya müşteri götürme hizmetleri (117no.lu KDV Tebliğinin no. lu Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık, etütproje hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu Etüt, plan-proje, danışmanlık, eksperlik, denetim vb. hizmetler (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara yönelik tadil, bakım ve onarım hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (Yemek çekleri hariç) (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Her türlü baskı ve basım hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu KDV mükellefleri Bu hizmetleri verenler 2/10 Belirlenmiş Alıcılar Bu hizmetleri verenler (Alıcı ve ilk yüklenicinin belirlenmiş alıcılar arasında olması halinde ilk safhada tevkifat yoktur) Bu hizmetleri verenler (YMM hizmetleri ile Avukatların vekalet akdi kapsamında verdikleri hizmetler dahil) 5/10 Bu hizmetleri verenler 5/10 Bu hizmetleri verenler 5/10 Bu hizmetleri verenler 5/ Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu kuruluşları Bu hizmetleri verenler KAPSAMA GİRMEKLE BERABER KISMİ TEVKİFAT UYGULANMAYACAK İŞLEMLER a) Tebliğin (3.1.2./b) ayırımında sayılanların (belirlenmiş alıcılar), kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) Tebliğin (3.1.2./b) ayırımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. b) KDV Kanununun (11/1-c) ve Geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimler. c) KDV Kanunu uyarınca KDV den istisna olan teslim ve hizmetler. d) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 14

15 KISMİ KDV TEVKİFATI ALANINDA ESKİ VE YENİ DURUMU KARŞILAŞTIRAN TABLO Kısmi KDV Tevkifatına Konu İşlemin Türü Önceki Düzenlemeler (Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler) Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri 91, 95, 99 Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri Eski Tevkifat Oranı Yeni Kısmi Tevkifat Oranı 2/3 1/2 7/10 NOT Eskiden temizlik 2/3 oranla, bahçe ve çevre bakım 1/2 oranla tevkifata tabi iken bu iki grup hizmet birleştirilmiş ve oran arttırılmıştır. 91, 95, 99 1/3 5/10 Oran arttırılmıştır. 91, 95, 99 1/2 5/10 Organizasyon yeni eklenmiştir. Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 91, 93, 95, 99 1/2 Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri 51/II-A, 53, 58, 72/4, 73/8, 77/4, 81/B-2, 93/7, 95/1.3., 105/A-1, 107/A-1 1/2 5/10 Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri eskiden ½ oranında KDV tevkifatına tabi idi. Söz konusu gözetim hizmetleri de bu kategoriye alınmıştır. Daha önce fason tekstil ve konfeksiyon işleri tevkifata tabi iken, çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri yeni eklenmiştir. Yapı denetim hizmeti 91, 93, 99 1/2 Tevkifat oranı arttırılmıştır Servis taşımacılığı hizmeti Yoktu Yoktu 5/10 Yeni eklenmiştir Her türlü baskı ve basım hizmeti Yoktu Yoktu 5/10 Yeni eklenmiştir İşgücü temin hizmeti 96 4/5 oranla kısmi tevkifata tabi olan özel güvenlik hizmetleri de bu kategoriye alınmıştır. Turistik mağazalara verilen 110 2/3 Oran arttırılmıştır müşteri bulma/götürme hizmeti Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 91, 95, 99 1/6 2/10 Oran arttırılmıştır Profesyonel spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri 30, 55 %100 Reklam gelirleri dışındakiler için tevkifat yeni getirilmiştir. Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler Yoktu Yoktu 5/ sayılı Kanuna bağlı 4 adet listede yazılı kamu kuruluşlarına verilen SAİR her türlü hizmet KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır. Külçe metal teslimleri 95, 104, 110 7/10 Tevkifat oranı düşürülmüştür 15

16 Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi Metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi 96, 104, 105 7/ no.lu Tebliğle, alüminyum profil ve levhaların ilk üreticileri veya ithalatçılarından sonraki teslimleri tevkifat kapsamından çıkarılmışken, 117 no.lu Tebliğle bunlar tekrar tevkifat kapsamına alınmış ancak ilk üretici ve ithalatçıların teslimi kapsam dışında bırakılmıştır. 91 Bir değişiklik yapılmamıştır. 97 Eskiden sadece plastik hurdalarının işlenmesi ile elde edilen pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzerleri için KDV tevkifatı yapılmaktaydı. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile 107, 108 Bir değişiklik yapılmamıştır. ham post ve deri teslimi Ağaç ve orman ürünleri teslimi Yoktu Yoktu Yeni getirilmiştir. Bazı akaryakıt teslimleri 68 Kaldırıldı Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil teslimleri) 108, 110 1/2 Kaldırıldı Bazı kişiler tarafından KDV mükelleflerine ve kamu kuruluşlarına yapılan akaryakıt satışlarında uygulanan %90 oranındaki KDV kesintisi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tevkifatı öngören 108 ve 110 no.lu Tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. KALDIRILAN TEVKİFATLARA İLİŞKİN TABLO Tevkifata Konu İşlem İlgili G.T. Açıklama Bazı akaryakıt teslimleri 68 Eskiden ithalatçı, rafineri, akaryakıt dağıtıcısı ve bayileri dışındaki kişiler tarafından KDV mükelleflerine ve kamu kuruluşlarına yapılan akaryakıt satışlarında uygulanan %90 oranındaki KDV kesintisi yürürlükten kaldırılmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil teslimleri) 108, 110 Bu tevkifatı öngören 108 ve 110 no.lu Tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmış fakat 117 no.lu Tebliğde böyle bir tevkifattan söz edilmemiştir. 16

17 YENİ GETİRİLEN TEVKİFATLARA İLİŞKİN TABLO KDV Tevkifatına Tabi İşlemin Türü Yemek organizasyon hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Fason olarak yaptırılan çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) elde edilen yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Servis taşımacılığı hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Her türlü baskı ve basım hizmetleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Ağaç ve orman ürünleri (117 no.lu KDV Tebliğinin no.lu Tevkifat Oranı 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 Açıklama Daha önce sadece yemek servisi hizmetleri tevkifata tabi iken organizasyon hizmetleri de kapsama alınmıştır Daha önce fason tekstil ve konfeksiyon işleri tevkifata tabi iken, ayakkabı ve çanta dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri yeni eklenmiştir. Reklam gelirleri dışındakiler için tevkifat yeni getirilmiştir. Daha önce tevkifata tabi olmayan bu işlemler yeni eklenmiştir Daha önce tevkifata tabi olmayan bu işlemler yeni eklenmiştir 5018 sayılı Kanuna bağlı 4 adet listede yazılı kamu kuruluşlarına verilen SAİR her türlü hizmet KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır. Daha önce tevkifata tabi olmayan bu işlemler yeni eklenmiştir Metal, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammaddelerin teslimi (117 no.lu KDV Tebliğinin no. lu Eskiden sadece plastik hurdalarının işlenmesi ile elde edilen pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzerleri için KDV tevkifatı yapılmakta iken diğer hurdalardan elde edilen ürünler için de tevkifat öngörülmüştür. 17

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan hizmetler (KDV den istisna edilmemiş olan) GVK nun 18 nci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan n münhasıran GVK nun

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr SİRKÜ : 2012/09 KAYSERİ Konu : KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 04.05.2012 117 No.lu KDV Genel Tebliği 3065 Sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca çeşitli mal

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR vi xvii xviii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV'NİN

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 KDV TEVFĐFAT ORANLARI[ 1] Açıklama [ 1]: TURMOB dan alınmıştır. Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100 İstanbul, 19.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği İşlemleri Takip Tablosu DUYURU NO:2012/31 KDVK nun 9. madde uygulaması kapsamındaki işlemlere yönelik açıklamaların toplu olarak

Detaylı

Đstanbul, 26.04.2012 Sirküler No: 2012 /37 Konu: 117 Seri No lu KDV Tebliğ Đle Tevkifat Uygulamasına Getirilen Düzenlemeler

Đstanbul, 26.04.2012 Sirküler No: 2012 /37 Konu: 117 Seri No lu KDV Tebliğ Đle Tevkifat Uygulamasına Getirilen Düzenlemeler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Sunum Planı Katma Değer Vergisi(K.D.V.) Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Nedir? Tam Tevkifat, Kısmi Tevkifat Tanımları

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar SİRKÜLER 2012/11 SİRKÜLERİN Tarihi : 24.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi 2013 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER PERSONEL ÖDEMELERİ, SATIN ALMA HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VERGİLER ve KDV TEVKİFATI A-GENEL

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / 15. Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği)

SİRKÜLER 2012 / 15. Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği) Sirkülerin Konusu SİRKÜLER 2012 / 15 Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği) Katma Değer Vergisi ndeki sorumluluk (tam ve kısmi ve tevkifat) uygulamasını yeniden düzenleyen 117

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

ANKA ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DENETİM LTD.ŞTİ. ( Yeminli Mali Müşavir -047 Mustafa ŞİMŞEK ) GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI

ANKA ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DENETİM LTD.ŞTİ. ( Yeminli Mali Müşavir -047 Mustafa ŞİMŞEK ) GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI Giriş: KDV Tevkifatının Yasal Dayanağı Ve Mahiyeti: KDV tevkifatının yasal dayanağı KDVK nun 9. maddesi olup, Maliye

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ KDV Tevkifatı 6 Mayıs 2015 ESKİŞEHİR SMMMO Stajyerler ve Büro Çalışanlarına Atölye Çalışması KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İADESİ VE 117 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞ SONRASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI 27 HAZİRAN 2012 MEHMET SABRİ YÜCE YMM YÜCEL GENÇ YMM VERGİLEMEDE YARATILAN KATMA DEĞERİ ESAS ALAN BİR VERGİDİR.

Detaylı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı ESKİŞEHİR SMMMO Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat KDV Tevkifatı Uygulama (KDV Kanunu 9/1 m.) Maliye

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

Sayfa 1 / 5 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ZEL T KETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı zel T ketim Vergisi Kanununun 1 4 nc maddesinin 2

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 Konu: 117 SERİ NUMARALI K.D.V GENEL TEBLİĞİ İLE KISMİ K.D.V TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE K.D.V İADESİ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 14.04.2012

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER 1. KONU: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinde KDV uygulamasında sorumluluk konusunda düzenlemeler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/24 İstanbul, 27 Şubat 2008 KONU : 108 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren KDV

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 1. KONU: Daha önce muhtelif genel tebliğlerle düzenlenen KDV tevkifatına tabi tutulacak işlemler, 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri nolu

Detaylı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı SİRKÜLER 2012/09 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012 Tarih

Detaylı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72 H - CETVELİ 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLER ARASINDA YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER (MADDE : 33) Memur ve Hizmetlilerden; a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 b) Ek göstergesi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

No: 2012/57 Tarih:

No: 2012/57 Tarih: No: 2012/57 Tarih: 18.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Yeni Düzenlemeler Doğrultusunda Kamu İhaleleri Kapsamında Taşıt Kiralamalarından KDV Tevfikatı Yapılacak mıdır?

Yeni Düzenlemeler Doğrultusunda Kamu İhaleleri Kapsamında Taşıt Kiralamalarından KDV Tevfikatı Yapılacak mıdır? Yeni Düzenlemeler Doğrultusunda Kamu İhaleleri Kapsamında Taşıt Kiralamalarından KDV Tevfikatı Yapıl Yeni Düzenlemeler Doğrultusunda Kamu İhaleleri Kapsamında Taşıt Kiralamalarından KDV Tevfikatı Yapılacak

Detaylı

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu).

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 11.02.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/45 KONU: KDV TEVKİFATLARINDA 122 SERİ NOLU TEBLİĞLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER 01.03.2013 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Numara : 1 Tarih : 1.1.2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/1 KONU: Ücretlerin

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

UBL-TR KOD LİSTELERİ

UBL-TR KOD LİSTELERİ UBL-TR KOD LİSTELERİ (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) Ekim 2015 ANKARA (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) 1/6 ( 1 ) 2 Kod Listeleri 2.8 TaxExemptionReasonCode Bu elemana istisna sebebini bildiren

Detaylı

Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir.

Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir. 53 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 22596 Resmi Gazete Tarihi 30/03/1996 Kapsam 10.Ocak.1996 tarih ve 22519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2014/33

İstanbul, DUYURU NO:2014/33 İstanbul, 25.04.2014 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar ile İlgili ÖTV Tevkifatı Uygulaması DUYURU NO:2014/33 19.04.2014

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2014/079 30.12.2014 Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2014 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Gelir vergisi uygulamasında 2014 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 287 no.lu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/109 İstanbul, 31 Aralık 2005 KONU : 97 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2015/01 01/01/2015 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 144 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73

SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73 SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73 Konu: K.D.V. TEVKİFAT UYGULAMASINI DÜZENLEYEN 117 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 122 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014 Sayı: 2014/114 Ref:4/114 Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı