STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER"

Transkript

1 STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER Haz rlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi YAYIN NO: fiubat, 2006

2 Bu eserin tüm telif haklar stanbul Ticaret Odas na ( TO) aittir. TO nun ve yazar n n ismi kaydedilmek kofluluyla yay ndan al nt yapmak mümkündür.ancak, TO nun yaz l izni olmadan yay n n tamam veya bir bölümü, kopyalanamaz, ço alt lamaz,elektronik ortamlarda ticari amaçlarla kullan lamaz. Bu yay nda kullan lan tan mlar ile malzemenin sunumu, stanbul Ticaret Odas bak m ndan herhangi bir ülke,devlet,flehir,alan veya yetkililerin yasal statüleri ile bunun s n rlar n n iflaretlenmesine iliflkin olarak herhangi bir görüfl bildirmez. stanbul Ticaret Odas Elektronik Ticaret Rehberi Haz rlayan: Aysun Küçüky lmazlar AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi fiubat 2006, 80 sayfa. ELEKTRON K T CARET REHBER ISBN NO: Türkçe Refladiye Cad. Eminönü/ stanbul TO B LG HATTI (212) TO yay nlar için ayr nt l bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi fiubesi nden al nabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: YAYINA HAZIRLIK, BASKI, C LT MATBAACILIK SAN. VE T C. A.fi. Seyrantepe Mah. Cesur Cad. Can Sok. No: Levent / STANBUL Tel: (0212) / Fax: (0212)

3 ÖNSÖZ 1995 y l nda internet ile ilk kez tan flmam zdan bu yana, ülkemizde biliflim ve iletiflim teknolojilerinde büyük geliflmeler kaydedilmifl olup, bu geliflmeler günlük hayat m z n neredeyse her alan nda kullan lmaktad r. E-ticaret faaliyeti de iflte bu geliflmelerin en önemli sonuçlar ndan ve kazan mlar ndan biri olmufltur. nternet, yani sanal ortamda gerçeklefltirilen ticari faaliyet olarak tan mlanan e-ticaret, söz konusu teknolojik geliflmelerin yan s ra kanunda yap lan de iflikliklerle sa lam temellere oturtulmufl ülkelerde yayg n olarak gerçekleflmektedir. Di er yandan ülkemizde, her ne kadar dünyadaki biliflim ve iletiflim alan ndaki geliflmeler efl zamanl olarak izlenmeye çal fl lsa da, gerçekleflen e-ticaret hacmi olmas gerekenin oldukça alt nda seyretmektedir. Globalleflmenin ve yo un bir rekabetin yafland günümüz piyasalar nda yeni pazarlara ve dolay s yla müflterilere ulaflmak ad na u rafl veren sektör temsilcilerine arad klar bu pazar f rsat n sunan sanal dünyada yer almak isteyen, buna iliflkin ad mlar atan Türk firmalar n n say s günden güne artmaktad r. Ancak Türkiye de henüz geçen sene yürürlü e giren e-imza kanunu ile bu süreç h zland r lmaya çal fl lsa da, elektronik ortamda gerçekleflen ifllem oran istenen seviyeyi henüz yakalayamam flt r. Konu hakk nda yeterli bilgiye ya da gerekli imkanlara sahip olamama sorunun sebeplerinden say lmaktad r. flte bu rehber e-ticaret ifllemi gerçeklefltirmek isteyen sektör temsilcilerine konu hakk ndaki bilgileri vermek, mevcut f rsatlar tan tmak ve onlar n e-ticaret bilincine sahip olmalar na yard mc olmak amac yla haz rlanm flt r. Bu çal flman n tüm ilgililere faydal olmas n diler, rehberi haz rlayan Avrupa Birli i ve Uluslararas flbirli i fiubesi Raportörü Aysun Küçüky lmazlar a teflekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter 3

4 E-T CARET REHBER ÖNSÖZ I- E-Ticarete Genel Bak fl 1.1. E-ticaretin Tan m 1.2. E-ticaret le lgili K sa Bilgiler 1.3. E-ticaret Uygulamalar 1.4. E-ticaret ile Klasik Ticaret Aras ndaki Farklar 1.5. Elektronik Ticaret Uygulamalar n n Getirdikleri 1.6. Dünyada E-ticaret ve Geliflimi 1.7. AB de E-ticarete Verilen Önem II- E-Ticaret Süreci 2.1. nternet Bilgisi 2.2. Web Sitesinin Haz rlanmas Web Sitesi Haz rlan rken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Web Sitesinin Haz rlanmas Aflamalar Servis Sa lay c n n Seçimi Alan Ad Belirlenmesi ve Al nmas Web Sitesinin Tasarlanmas 2.3. Firman n E-ticaret Sürecine Haz rlanmas III- Türkiye de E-Ticaret 3.1. nternet ve E-ticaret Uygulamalar n n Türkiye de Geliflimi 3.2. E-ticaret ve nternet Uygulamalar n n Türkiye de Geliflimi çin Yap lanlar 3.3. KOB ler ve E-ticaret KOB lere Yönelik E-ticaret Destekleri KOSGEB Destekleri GEME Destekleri Avrupa Bilgi Merkezi

5 IV- E-Ticarette Hukuksal Süreç 4.1. Önemli Bilgiler Alan Ad Al nmas Sahtekarl a Yönelik Al nacak Önlemler Elektronik Ticarette Güvenlik E-ticarette Sözleflme Oluflturma E-ticaretin Vergilendirilmesi ( E-ticarette KDV ( Türkiye de ve Dünya da E-ticaret ve E-imza Hukuki Düzenlemeleri Dünyada E-ticaret ve E-imza Hukuki Düzenlemeleri Amerika Birleflik Devletleri Avrupa Birli i Türkiye de E-ticaret ve E-imza Hukuki Düzenlemeleri EK:1/ E- MZA KANUNU EK:2/ E-T CARET SÖZLÜ Ü EK:3/ KURULUfiLAR L STES KAYNAKLAR TO YAYINLARI

6 I. BÖLÜM E-T CARETE GENEL BAKIfi 1.1. E-ticaretin Tan m Kavramsal olarak mal veya hizmetin al n p sat lmas olarak aç klanan ticaret kavram elektronik ortama tafl nd zaman elektronik ticaret olarak adland r lmaktad r. E-ticaret bilgisayar a lar arac l ile ürünlerin üretilmesi, tan t m n n, sat fl n n, ödemesinin ve da t m n n yap lmas d r. Yap lan ifllemler, say sal biçime dönüfltürülmüfl yaz l metin, ses ve video görüntülerinin ifllenmesi ve iletilmesini içermektedir. Ticari sonuçlar do uran ya da ticari faaliyetleri destekleyen e itim, tan t m, reklam, kamuoyunu bilgilendirme gibi amaçlar için elektronik ortamda yap lan ifllemler de elektronik ticaret olarak say lmaktad r. Elektronik ticaretin genel bir tan m olmamakla birlikte, yukar da görüldü ü gibi pek çok farkl tan m ortaya ç km flt r. Örne in WTO (Dünya Ticaret Organizasyonu) elektronik ticareti mal ve hizmetlerin üretim, reklam, sat fl ve da t mlar n n telekomünikasyon a lar üzerinden yap lmas d r fleklinde tan mlamaktad r. T.C. Ulaflt rma Bakanl, Türkiye Ulusal Enformasyon Alt Yap s (TUENA, 1998) raporunda do rudan elektronik ticareti; fiziksel ba lant kurmaya veya fiziksel bir de ifl tokufl ifllemine gerek kalmadan taraflar n elektronik olarak iletiflim kurduklar her türlü ticari ifl etkinli i olarak tan mlam flt r. OECD ( ktisadi flbirli i ve Kalk nma Teflkilat ) 1997 y l nda yapt tan m ile e-ticareti, say sallaflt r lm fl yaz l metin, ses ve görüntünün ifllemesi ve iletilmesine dayanan, kiflileri ve kurumlar ilgilendiren tüm ticari ifllemler olarak tan mlam flt r. OECD e-ticaret sürecini ise afla daki flekilde tan mlam flt r: - Ticaret öncesi firmalar n elektronik ortamda bilgilenmesi ve araflt rma yürütmesi, - Firmalar n elektronik ortamda buluflmas, - Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, - Taahhüdün yerine getirilmesi, mal ve hizmetin müflteriye teslimi, sat fl sonras bak m destek vb. hizmetlerin teslim edilmesi. 6

7 1.2. E-ticaret le lgili K sa Bilgiler a) E-ticaretin Araçlar : Elektronik ticaret araçlar ço u kaynakta telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri de iflimi (electronic data interchange - EDI), internet, intranet ve WAP fleklinde s ralanmaktad r. Ancak teknolojide meydana gelen geliflmelerle birlikte söz konusu araçlar n hem say lar n n artaca hem de geliflme gösterecekleri beklenmektedir. b) E-ticaretin Taraflar : Elektronik ticaret iflleminin gerçeklefltirilmesi s ras nda klasik ticarette oldu u gibi taraflar n ticaret ifllemine dahil olmas söz konusudur. Burada gerçeklefltirilen ifllemin iflleyifli, güvenli i, kontrolü vb. aflamalar na göre dolayl taraflar n ticarete kat l m gözlenmektedir. K saca s ralarsak: - Al c, - Sat c, - Üretici, - Bankalar, - Komisyoncular, - Sigorta flirketleri, - Nakliye flirketleri, - Özel sektör bilgi teknolojileri, - Sivil toplum örgütleri, - Üniversiteler, - Onay kurumlar, - Elektronik noterler, - D fl Ticaret Müsteflarl, - Gümrük Müsteflarl, - Biliflim Teknolojileri hizmeti sa layan kurulufllar. c) Elektronik Noter: Bir ifllem içinde yer alan taraflara ait bilgilerin do rulu unu kan tlamak için güvenilir bir üçüncü flah s olarak hareket edecek bir yetkiliye ihtiyaç vard r. Bir do rulama yetkilisi, gerçeklere dayanan bir bilginin teyit edilebilir olup olmad n tespit etmek için, ba ms z güvenilir bir araç olarak rol oynayabilir. Bu oluflumlara elektronik noter denir. Elektronik ticarette, onay kurumlar n n yan s ra gerçeklefltirilen ticari ifllemi geleneksel noterlik sistemine benzer flekilde onaylayan, 7

8 ifllemin zaman boyutuna geçerlilik kazand ran elektronik noterlik gibi bir mekanizman n oluflturulmas söz konusu olabilecektir. Zira, elektronik ortamdaki bilgilerin do rulu unun kan tlanmas için belgeleme yetkililerine de gereksinim vard r. d) E- mza: Baflka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mant ksal ba lant s bulunan ve kimlik do rulama amac yla kullan lan elektronik veriye e-imza denilmektedir. Elektronik ortamda gönderilen belgelerin hangi kuruma ya da kifliye ait oldu unu do rulayan, slak imza yani elle at lan imza ile eflit statüye sahip bir uygulamad r. Sahibinin elektronik ortamdaki nüfus cüzdan ya da pasaportu olarak alg lanan elektronik imza, güvenilir kabul edilen ve sertifika otoritesi olarak adland r lan kurumlar taraf ndan da t lmakta ve kontrol edilmektedir. Bu konuda ayr nt l bilgi ayr bir bölüm olarak ele al nacakt r. (Bkz:Ek 1) e) EDI (Elektronic Data Interchanges- Elektronik Veri De iflimi): Standart bir formda yaz lm fl olan bilgilerin bilgisayarlar aras nda aktar m ve otomatik olarak yorumlan p ifllenebilmesidir. Farkl kurulufllardaki uygulamalar aras nda yap sal veri de iflimidir. H zl ve do ru veri ak fl n, daha etkin denetim yöntemlerinin gelifltirilmesini, üretkenli i ve karl l n artmas n, ifl iliflkilerinin gelifltirilmesini ve müflteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün artt r lmas n sa lamaktad r. Kamu sektöründe (gümrük, uluslararas ve ulusal ticaret, istatistik), ticaret (endüstri, üretim, finans, bankac l k, sigortac l k) ve ulaflt rma alan nda (kara, demir, hava, denizyolu, da t m, yer hizmetleri ve depolar ) kullan lmaktad r. f) WAP (Wireless Application Protocol-Kablosuz Uygulama Protokolü): Mobil telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar (pda) gibi mobil iletiflim araçlar üzerinde internet içeri i sa layan bir teknolojidir. g) ntranet: ntranet, internetin kifliye ya da flirkete özel halidir. Yani internette bir firman n web sitesine herkes girebilirken, web ortam nda oluflturulan intranete sadece izin verilenler, sahip olduklar kullan c ad ve flifrelerini yazarak girebilmektedirler. Özellikle genifl bir bölgeye yay lan çok flubeli/bayili kurumlar için ideal olan bu sistemle flirketin ve çal flanlar n ihtiyaç duyduklar her bilgi sadece izin verilenlerin görebilecekleri bir flekilde kullan mdad r. h) Extranet: ntranetin teknik alt yap s n n ve mant n n 8

9 kullan ld ve sadece tan mlanan, izin verilen kiflilerin girebildi i bu sistemde ifl hayat n n bütün unsurlar, müflteriler, bayiler, al c ve sat c lar ayn ortamdad rlar ve tan mlanan bilgilere ulaflarak kat l mc bir flekilde sistemi kullanabilmektedirler. Burada sistem firman n ifltigal konusuna ve isteklerine göre dizayn edilebilmektedir. Extranette zaman ve mekan s n r olmadan ifl ak fl n h zland ran basitlefltiren ve en önemlisi ifl verimini art ran bir unsur olarak inan lmaz bir h zla dünyada yayg nlaflmaktad r. i) nternet Üzerinden Ödeme Yollar : nternet üzerinden güvenli bir flekilde ödeme yap labilmesi için pek çok araç gelifltirilmifltir. Bunlar nakit ve nakit d fl ödemeler olarak 2 grupta incelenebilir. Nakit ödemeler ad üzerinde al nan mal ve hizmete karfl yap lan nakit ödemelerdir. Nakit d fl yap lan ödemeler kendi içinde baz farkl l klar göstermektedir: Çekler ve senetler: Ka da dayal yap lan takas ifllemleri, çek tafl ma riskleri ve çek takas n h zland rmak maksad yla çek bilgileri üzerinden elektronik ortamda gerçeklefltirilmektedir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kart olmadan banka hesab bilgilerinin gerekli olanlar n n elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yap lmaktad r. Kullan c bir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapm fl olur. Bankadaki sistemler yap lan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta al flveriflin tamamlanmas için gerekli flartlar n yeterli olup olmad n kontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini flifreli kanallarla haberdar ederler. Bu ifllemler takas merkezi olarak adland r lan finansal kurumlar taraf ndan da yürütülebilmektedir. Kullan lmas kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yayg n kullan m için gerekli sistemlerin finans sektörü taraf ndan kabul görmesi gerekmektedir. Kartlar: Kart ile ödeme seçenekleri 3 e ayr lmaktad r. Bunlar: a) Kredi kartlar b) Banka kartlar c) Ön ödemeli kartlar Yukar da bahsedilen ödeme seçeneklerinden kredi kart ile ödeme Türkiye de gerçekleflen ödeme yöntemidir. Kredi kart tüm dünyada standart bir ödeme altyap s na sahip olmas ve kullan c kitlesinin geniflli i ile internet üzerinden yap lan al flverifllerde en çok kullan lan 9

10 ödeme yöntemidir. Al flverifl s ras nda kredi kart bilgilerinin üçüncü flah slarca ele geçirilmesinin önlenmesi amac yla bu bilgilerin flifrelenmesi esas na dayanan SSL (güvenli kilit sistemi) ve SET (güvenli elektronik ifllemler) protokolleri kullan lmakta, böylece al flverifl güvenli i kolayl kla sa lanmaktad r. Bu yöntemle, ilgili web sayfalar nda yer alan siparifl formunda be enilen mal veya hizmetin siparifli verilmekte ve müflteri taraf ndan belirtilen kredi kart numaras na ba l hesaptan, mal ya da hizmet bedeli al narak al flverifl ifllemi tamamlanmaktad r. Elektronik Para: nternette kullan lmak üzere gelifltirilmifl para birimidir. Elektronik para günlük hayatta kullan lan ma aza çeklerinin internet ortam ndaki karfl l olarak de erlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kiflilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan flirketler taraf ndan gelifltirilen özel yaz l mlardan birini bilgisayarlar na yüklemeleri ve o flirketle çal flan bir bankada hesap açt rmalar gerekmektedir. Bundan sonra elektronik para ile anlaflmal ma azalar n sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yaz l m n kullanan di er taraflar ile sanal al flverifl yapabilirler. Elektronik para yaz l m, istenilen miktarda paran n bir banka hesab ndan çekilerek, internet üzerinden yap lacak harcamalarda kullan lmak üzere elektronik ortamda saklanmas n sa lamaktad r. Her elektronik paran n normal hayatta oldu u gibi bir seri numaras vard r. nternet üzerinden bir harcama yap ld nda belli seri numaral elektronik paralar al flverifl yapan n bilgisayar ndan silinerek al flverifl yap lan bilgisayara geçirilmektedir. Bu flekilde, para ak fl aynen günlük hayatta oldu u gibi gerçeklefltirilmektedir. Sanal kredi kart, elektronik paran n kullan m na olanak tan yan bir kartt r ve ülkemizde çeflitli bankalar bu hizmeti vermektedir. Limitlerinin müflteri taraf ndan belirlendi i, al flverifl yap lmad zamanlarda limit b rakmama flans n n oldu u bu kart telefon veya internet üzerinden yap lan al flverifllerde de kullanabilecek bir kredi kart d r. Di er Ödeme Araçlar a) Escrip: Ba fl ödemeleri gibi baz özel düflük miktarl ödemeler için kurulmufl bir sistemdir. b) IPIN: Internet harcamalar n ISS faturalar na yans tan bir sistemdir. 10

11 c) PCPay: Smart Card bazl bir sistemdir. d) ECharge My Phone: Telefon faturas ile entegre edilmifl bir sistemdir. e) First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluflun toplay p, ilgili taraflara da t m n yapt bir sistemdir E-ticaret Uygulamalar Elektronik ticaret uygulamalar nda yer alan taraflar yani müflteriler itibariyle ticaret; farkl isimler ile tan mlanmaktad r. Bu sebeple genel olarak iflletmeler aras ve iflletmeden tüketiciye olmak üzere 2 grupta incelenen elektronik ticaret ifllemleri, geliflen teknoloji ile birlikte farkl alanlara da kaym flt r. Teknolojide yaflanan ilerlemelerin fark edilmesi ve daha fazla kifli, kurum ve kurulufl taraf ndan kullan lmas n n, tercih edilmesinin yan s ra bu geliflmelere paralel olarak hukuki alt yap n n haz rlanmas ve güncellenmesi sayesinde farkl elektronik ticaret uygulamalar ortaya ç km flt r. a) fiirketleraras Elektronik Ticaret (B2B): En yayg n olarak kullan lan elektronik ticaret fleklidir. 1960'lar n bafl ndan beri kullan lmaktad r. Elektronik Veri De iflimi nin (EDI-Electronic Data Interchange) kullan larak bilgi ve belgenin sanal ortamda web siteleri üzerinden karfl l kl olarak ak fl n n sa lanmas yoluyla yap lmaktad r. Bu ticaret flekli; firmalar n elektronik ortamda tedarikçiye siparifl vermesi, mal n üretimi, pazarlanmas, sat fl, sigortas, nakliyesi, fatura bedelinin ödenmesi ve sat fl sonras hizmetlere kadar ticaretle ilgili hemen hemen bütün ifllemleri kapsamaktad r. Bu ticaret flekli yatay olabilece i gibi firma-bayi-da t c -tedarikçi fleklinde dikey de olabilir. b) fiirketten Tüketiciye Elektronik Ticaret (B2C): Son y llardaki web ve wap teknolojilerindeki geliflmelerle ortaya ç km fl yeni bir tür al flverifl ortam d r. Elektronik ticaretin en çok bilinen türüdür. Web siteleri üzerinden tüketicilerin her türlü mal veya hizmete eriflmesi, mal ya da hizmet hakk nda bilgi ve fiyat almas, rakip firmalarla k yaslama yapabilmesi, elektronik ödeme, elektronik bankac l k ve sigortac l k, dan flmanl k ifllemleri vb. yap lmas d r. Sanal ma aza uygulamalar ile firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, 11

12 kitaptan pizzaya birçok ürünün do rudan tüketiciye sat fl n yapmaya bafllam flt r. Yayg n GSM kullan m ile birlikte wap teknolojisi de t pk web teknolojisi gibi geliflmekte ve yer, zaman gibi k s tlar olmaks z n elektronik ticaret yap lan uygun bir ortam haline gelmifltir. c) fiirket- Devlet Aras Elektronik Ticaret (B2G): Kamu ile flirketler aras ndaki lokal a lar üzerinden yap lan ticaret, haberleflme ve di er tüm etkinlikler bu alanda tan mlanmaktad r. Kamu ihalelerinin internette yay nlanmas ve firmalar n elektronik ortamda teklif vermelerinin yan s ra, elektronik imza, elektronik noter, d fl ticaret ifllemleri, elektronik gümrükleme, elektronik ortamda hukuki ve ceza sorumlulu unun düzenlemesi ilk örnekleri oluflturmaktad r. E-ticaretin yayg nlaflmas n desteklemek amac ile kamunun vergi ödemeleri ve gümrük ifllemleri de sanal dünyaya tafl nmaktad r. d) Tüketici-Kamu daresi Aras Elektronik Ticaret (B2G): Tüketici ile kamu idaresi aras nda her türlü vergi, sa l k ve hukuksal etkinlik bu alanda yer almaktad r. Henüz yayg n örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport baflvurular, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri vb. uygulamalar gerçeklefltirilmektedir. Bu uygulama ile amaç elektronik devlete geçifli (kamu hizmetlerinin internet ortam nda gerçeklefltirilmesi) sa lamakt r. e) Vatandafl-Devlet Aras Elektronik Ticaret (C2G): Kamu kesiminin vatandafllar na sundu u her türlü hizmetin sanal ortamda gerçeklefltirilmesidir. f) Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret (C2C): Aç k artt rma pazarlar nda tüketicilerin birbirlerine çeflitli mal veya hizmetleri al p satmas na sanal ortamda arac l k eden baz web siteleri üzerinden yap lan elektronik ticaret türüdür. Yukar da yer alan aç klamalara istinaden elektronik ticaretin kapsad aktiviteler afla daki flekilde s ralanabilir: - Mal ve hizmetlerin elektronik al flverifli, - Üretim planlamas yapma ve üretim zinciri oluflturma, - Tan t m, reklam ve bilgilendirme, - Siparifl verme, - Anlaflma yapma, - Elektronik banka ifllemleri ve fon transferi, - Elektronik konflimento gönderme, - Gümrükleme, 12

13 - Elektronik ortamda kamu al mlar, - Elektronik posta ile ilgili ifllemler, - Elektronik hisse al flverifli ve borsa, - Ticari kay tlar n tutulmas ve izlenmesi, - Do rudan tüketiciye pazarlama, - Say sal imza, elektronik noter vb., - Say sal içeri in an nda da t m, - An nda bilgi oluflturma ve aktarma, - Elektronik ortamda vergilendirme, - Fikri mülkiyet haklar n n transferi E-ticaret ile Klasik Ticaret Aras ndaki Farklar Bilindi i üzere elektronik ticaretle ilgili kay tlar n sanal ortamda olmas verilerin derlenmesi, de erlendirilmesi ve kullan c lara sunumunun daha k sa sürede yap labilmesine olanak sa lamaktad r. Di er yandan elektronik ticaretin iflgücü, üretkenlik, büyüklük ve geliflme h z kapsam nda tan m n n ortaya konulmas, elektronik ticaret ile klasik anlamdaki ticaretin ayr m, elektronik ticaretin niteliklerinin belirlenmesi ve büyüme h z konular ndaki belirsizlikler nedeniyle istatistik üretmek güçleflmektedir. Bu belirsizlik ülkelerin e-ticaret konusunda yapt klar yasal düzenlemelerle birlikte o ülkede oluflacak e-ticaret bilinci sonucunda haz rlanacak verilerin de erlendirilmesi ile ortadan kald r labilir. Nitekim bugün ABD de sektör baz nda e- ticarete iliflkin rakamlar bulmak zor olmamaktad r. Ancak ülkemizde sadece D E verilerine dayal internet kullan m na yönelik istatistik veriler mevcuttur. Genel olarak de erlendirirsek elektronik ticaretin klasik ticarete göre belirgin farklar daha çok iletiflim ve onay ifllemlerinde ortaya ç kmaktad r. Veri aktar m n n sa lanmas için klasik yöntemde bir çok yol vard r. Ancak bunlar n hepsi e-posta ve di er data aktar m alanlar ndan daha h zl olamamaktad r. Tablo1 de; sat n alma ifllemleri yapan bir firman n geleneksel ve elektronik ortamda yapaca ticaret karfl laflt rmal olarak gösterilmifltir. Geleneksel ticaret ifadesiyle, elektronik ticaretin sa lad imkanlardan faydalanmadan yap lan ticaret kastedilmifltir; 13

14 TABLO 1: SATIN ALMA filemler YAPAN B R F RMA Ç N GELENEKSEL T CARET VE E-T CARET N KARfiILAfiTIRILMASI SATIN ALMAYI YAPAN F RMA Bilgi Edinme Yöntemleri Talep Belirtme Yöntemi Talep Onay Fiyat Araflt rmas GELENEKSEL T CARET Görüflmeler, dergiler, kataloglar, reklamlar Yaz l form Yaz l form Kataloglar, görüflmeler ELEKTRON K T CARET Web sayfalar Elektronik posta Elektronik posta Web sayfalar Siparifl Verme Yaz l form, faks Elektronik posta, *EDI TEDAR KÇ F RMA GELENEKSEL T CARET ELEKTRON K T CARET Stok Kontrolü Yaz l form, faks, telefon Online Veritaban, EDI Sevkiyat Haz rl Yaz l form, faks, telefon Elektronik Veritaban, EDI rsaliye Kesimi Yaz l form Online Veritaban, EDI Fatura Kesimi Yaz l form Elektronik Posta, EDI S PAR fi YAPAN F RMA GELENEKSEL T CARET ELEKTRON K T CARET Teslimat Onay Yaz l form Elektronik Posta, EDI Ödeme Program Yaz l form Online Veritaban, EDI Ödeme Kaynak : *EDI : Elektronik veri de iflimi **EFT : Elektronik para transferi Banka Havalesi, Posta, Tahsildar Internet Bankac l, EDI, **EFT 1.5. Elektronik Ticaret Uygulamalar n n Getirdikleri Ticari ifllemlerde bir veya daha fazla insan taraf ndan ses, görüntü ve yaz l metinlerin ayn anda ve interaktif bir flekilde iletilmesi, zaman ve mekan s n r n n olmay fl ve nispeten daha düflük maliyetlerle çal fl lmas e-ticaret uygulamalar n n artmas na ve yay lmas na neden olmufltur. nternet ortam n n ticaret ve iletiflimin önündeki engelleri 14

15 kald rmas, e-ticaret ifllemlerinin her geçen gün artmas na neden olmufltur. Elektronik ticaretin ekonomik ve sosyal hayata, firmalara, yönetime, reklamc l a ve pazarlamaya, al c lar ve sat c lar ile geliflme yolundaki ülkelere sa lad yararlardan bahsedecek olursak: a) Al m sat m ve buna ba l ifllemlerin klasik ticarete göre daha h zl gerçekleflmesi her iki taraf için de zaman, para, iflgücü aç s ndan daha kazançl sonuçlar do urmaktad r. b) Elektronik ticaret ekonomik ifllemler yo unlu unu artt rmaktad r. Daha k sa sürede, düflük maliyetlerle ve kolay gerçeklefltirilen ifllemler sayesinde sadece büyük ölçekli firmalar de il ayn zamanda KOB ler de ulusal ve uluslararas arenada ticari faaliyetler gerçeklefltirebilmektedir. c) Elektronik ticaret ile bilgi, ürün veya hizmet sat n alma ve satma faaliyetlerinin bilgisayar a lar kanal yla gerçeklefltirilmesinin yan s ra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratma (pazarlama), sat fl öncesi ve sonras nda müflteri deste i verme ve ticari kurumlar ile müflteri aras ndaki ticari ve lojistik iletiflimi yine küresel bilgisayar a lar kanal yla sa lama imkan da mevcuttur. d) Tüm dünyaya aç lan bir pazarda sonsuz ve durmaks z n bir do al rekabet ve ekonomik canl l k mevcuttur. Bu rekabet tüketici aç s ndan her zaman için daha iyi, kaliteli, ucuz ve sürekli mal bulma imkan gibi sonuçlar do urmaktad r. e) Ticareti gerçeklefltiren taraf n kuraca stok sistemi sayesinde etkin bir stok takibi gerçeklefltirilerek masraflar azalabilir. f) Ço u ifllemin elektronik ortamda gerçeklefltirilmesi sayesinde sat fl, pazarlama ve da t m maliyetleri azalmaktad r. Bu ortam ayn zamanda talep de iflimlerine göre pazar n daha kolay flekillenmesine yard mc olmaktad r. g) Elektronik ticaret ve internet sayesinde firmalar n çal flma yöntemleri de iflmektedir. Global pazarda yer alan firmalar n buradaki 15

16 rekabet ortam ndan kopmadan kazanç sa layabilmeleri için afla da belirtilenlerin en iyi flekilde gerçeklefltirilmesi gerekmektedir; - Firma yap s n n elektronikleflmeye uygun hale getirilmesi, çal flanlar n gerekli e itimlere tabi tutulmas, - Müflteri memnuniyetinin karfl lanmas amac yla hizmetlerin gerçeklefltirilmesi s ras ndaki çabuklu un ve hareketlili in artt r lmas, - Herhangi bir zamanda meydana gelen de iflikliklere iliflkin güncellemelerin en k sa zamanda yap lmas ve müflterilere internet siteleri duyurulmas için gerekli çabuklu a ulafl lmas, h) Sanal ortamda siparifllerini veren müflterilerin taleplerine yönelik daha k sa sürede talep teklif veri taban oluflturulabilmektedir. i) Elektronik ticaret yolu ile pazarlama do rudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkan do maktad r. E-ticaretin al c lar ve sat c lar için yararlar flu flekilde özetlenebilir: Sat c lar aç s ndan; l Yeni bir sat fl kanal d r. l yi bir reklam arac d r. l De iflimlere h zl uyum sa layabilme imkan vard r. l Mekan ve yer s n r olmayan, h zl bir ortamda kuruludur. l Ürün sat fllar n n art r lmas daha kolayd r. l Birebir pazarlama imkan bulundurur. l Minimum iflletim giderleri sa lar. l Yeni müflteri potansiyeline her zaman aç kt r. l Binlerce ürün için sat fl imkan vard r. l Birebir müflteri iliflkileri yürütebilir. l Stok maliyetleri azal r. Al c lar aç s ndan; l Evden ç kmadan al flverifl imkan sa lar. l Ulafl m için harcanan giderler azal r. l Ürün çeflitleri daha rahat görülebilir. l En uygun ürünü bulma flans artar. l Zaman kayb azal r. l Ürün ile ilgili daha rahat bilgi al n r. 16

17 E-ticaret ile yap lan tahmini tasarruflar bir tablo ile aç klanacak olursa: TABLO 2: E-T CARET LE TAHM N TASARRUFLAR ENDÜSTR Uzay, Makine Endüstrisi Kimyasal Ürünler Kömür Endüstrisi letiflim Bilgi Teknolojileri Elektronik Parçalar G da Katk Maddeleri Orman Ürünleri Havayolu Tafl mac l TASARRUF ORANI (%) Kaynak : Business Week, 17 Ocak Dünyada E-ticaret ve Geliflimi Ticari ifllemlerde bir veya daha fazla insan taraf ndan ses, görüntü ve yaz l metinlerin ayn anda ve interaktif bir flekilde iletilmesi, zaman ve mekan s n r n n olmay fl ve nispeten daha düflük maliyetlerle çal fl lmas e-ticaret uygulamalar n n artmas na ve yay lmas na neden olmufltur. nternet ortam n n ticaret ve iletiflimin önündeki engelleri kald rmas da e-ticaret ifllemlerinin her geçen gün artmas na neden olmufltur. Dünyada iflletmeleraras e-ticaret, toplam e-ticaret hacminin %90 n oluflturmaktad r. Asl nda ifllem say s olarak irdelendi inde firmatüketici aras ndaki e-ticaret ifllemi çok daha yüksektir, ancak firmafirma aras nda bir seferde yerine getirilen ifllemin parasal hacminin büyüklü ü yukar da de inilen oran n yükselmesine neden olmaktad r. YILLAR Sa l k ENDÜSTR Hayat Bilimleri Metal / Makine Endüstrisi Medya ve Tan t m flletme / Bak m / Onar m Benzin ve Gaz Ka t Endüstrisi Çelik Endüstrisi TABLO 3: E-T CARET N GEL fi M F RMA-F RMA filem HACM (M LYAR$) Kaynak : Gartner Group, 27 Ocak 2000 YILLAR TASARRUF ORANI (%) F RMA-F RMA filem HACM (M LYAR$)

18 E-Ticaretin geliflimini, Internet eriflimi ve cep telefonunun geliflimine paralel olarak ülkeler itibariyle izleyen bir baflka araflt rmaya göre sveç, gerek Internet eriflimi gerek cep telefonunda en ön s rada yer al rken, ABD Internet erifliminde sveç in hemen ard nda, cep telefonunda da dördüncü s rada yer almaktad r. TABLO 4: CEP TEL / INTERNET/E-T CARET KARfiILAfiTIRMASI ÜLKE CEP TEL (a) (%) NTERNET (%) E-T CARET (b) (%) Fransa Almanya talya sveç ngiltere ABD (a) Nüfusa oran olarak (b) Kifli bafl na ABD $ Kaynak: Forrester Research Inc., 2000 ve Global Info. Inc AB de E-ticarete Verilen Önem Avrupa Birli i nin bilimsel araflt rma ve teknoloji gelifltirme kapasitesini artt rmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalk nmay sa lamak amac yla yürüttü ü, ilki 1984 y l nda yürürlü e giren Çerçeve Programlar, di er birçok Topluluk program gibi amaçlar ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanm fl, çok y ll programlard r. Avrupa çap nda araflt rmalar n desteklenmesine arac olan Çerçeve Programlar, Birli in araflt rma gelifltirme temelinin güçlendirilmesi ve üye ülkeler aras nda bilimsel ve teknolojik iflbirli inin gelifltirilmesine katk da bulunmaktad r y llar nda yürürlükte olacak Alt nc Çerçeve Program n n temel hedefi de, Avrupa y 2010 y l nda dünyan n en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan ERA n n (Avrupa Araflt rma Alan ) gerçeklefltirilmesine katk da bulunmakt r. flte bu amaç do rultusunda AB, t pk 5.Çerçeve Program nda oldu u gibi, bu çerçeve program nda da bilgi toplumu bafll alt nda yer alan elektronik ticaret konusunda yap lacak çal flmalar için 3,625 milyon avro ay rarak, bu konuya verdi i önemi göstermektedir. 18

19 Konuyla ilgili AB direktifi Directive 2000/31/EC dir. nternet üzerinden ilgili direktife ecommerce/index.htm adresinden ulafl labilir. Baz AB ülkelerinde e-ticaret uygulamalar konusunda vatandafllar ve ifl adamlar için bilgi al nacak kurumlar ve adresleri flöyledir: Belçika Danimarka Almanya spanya Fransa rlanda Ministère des Affaires Economiques Forbrugelsestyrelsen Adres : Amagerfælledvej København S Telefon: Faks: E-posta: Euro-Info-Verbraucher e.v. Adres: Clearingstelle Deutschland ecommerce-verbindungsstelle Rehfusplatz 11 D Kehl Telefon: Faks: E-posta: Internet: Telefon: E-posta: DGCCRF: Conseils aux cyberconsommateurs Point de contact en ligne permettant de transmettre toute réclamation Servis Sa lay c lar ve Vatandafllar çin: Office of the Director of Consumer Affairs Adres: 4 Harcourt Road, Dublin 2 Telefon: Faks: E-posta: Web sitesi: Bilgi Koruma çin: Adres: Office of the Data Protection Commissioner Block 4, Irish life Centre, Talbot St, Dublin 1, Telefon: Faks: E-posta: 19

20 Litvanya Lüksemburg Hollanda Avusturya Portekiz sveç çiflleri Bakanl Adres: _ventaragio 2 Vilnius Yetkili kifli: Saulius Jastiuginas, Bölüm Müdürü, Bilgi fiubesi Telefon: E-posta: Ministère de I Economie Adres: 19-21, boulevard Royal L Luxembourg Telefon: Faks: energie/commerce electro nique/index.html Electronic Commerce Platform Netherlands (ECP.nl) Adres: Postbus AG Leidschendam Telefon: Faks: E-posta: Bundesministerium für Justiz Adres: Postfach 63 A-1016 Wien http: Georg KATHREIN Telefon: Faks: E-posta: Britta TICHY-MARTIN Telefon: Faks: E-posta: Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações) Unidade de Missão e Desenvolvimento para o Comércio Electrónico (UMD-CE) Maria Corte-Real E-posta: Telefon: Faks: Filipe Prista Lucas E-posta: Telefon: Faks: Konsument Europa (Tüketicileri için) Konsumentverket STOCKHOLM, Telefon: Faks:

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı YAYıN NO: 2006-3 i~tanbul TICARET ODASı istanbul TicARET ODASı ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRONiK TicARET REHBERi Hazırlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararasıİşbirliği Şubesi YAYıN NO: 2006-3

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2008-2-101 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-37/487-171 Karar Tarihi : 5.6.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? İNTERNET İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı