Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 . ir'in l Ýzm Güze ; minim everim iklerine E S i r e irlil eni Sevd, Ýzm mir' i rýnýn da B z Ý n ütü anla Ben B Kalpli Ýns z i m e T

4

5

6

7 Deðerli Hemþerilerim, Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin görevi sadece kentin deðiþimine ayak uydurarak gündelik hizmetleri sunmak deðil, kentin deðiþimine yön vererek geleceði bugünden gören kent vizyonunu geliþtirmektir. Bu çerçevede hazýrladýðýmýz Stratejik Plan Ýzmir'in ve Ýzmirli hemþerilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarýna bugünden çözüm üretme arayýþýnýn bir ifadesi olarak okunmalýdýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin kapsadýðý alan ve bu alandaki yerleþik nüfus, bir yandan yasal düzenlemeler, diðer yandan doðal demografik geliþim nedeniyle süratle büyümektedir. Bu durum doðaldýr ki sýnýrlarýmýz içindeki kentsel hizmetlere talebi arttýrmakta, ihtiyaçlarý çeþitlendirmektedir. Kenti fiziksel, ekonomik ve sosyal dokusuyla bir bütün olarak kabul eden belediyecilik tarzýmýzla, stratejik planýn öneminin farkýndayýz. Bu nedenle Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, daha önce hazýrlanan stratejik planý da temel alarak hemþerilerimizin ve kentimizin öncelikleri doðrultusunda yeniden þekillendirilen Stratejik Planýný hazýrlamýþtýr. Hazýrlamýþ olduðumuz Stratejik Plan'ýn temel amacý, sosyal paydaþlarýmýz olarak gördüðümüz Ýzmirli hemþerilerimizin çaðdaþ ve katýlýmcý bir kent yapýlanmasý içinde bugünden geleceðe rahat, planlý, güvenli, konforlu, insana ve çevreye önem veren bir ortamda yaþamalarýný güvence altýna almaktýr. Kýsacasý Ýzmir'i Türkiye'nin en yaþanabilir kenti haline getirmektir. Ýzmir'in ve Ýzmirli hemþerilerimizin farklýlaþan ihtiyaçlarýndan kaynaklanan faaliyetlerle zenginleþtirdiðimiz yeni stratejik planýmýzý hazýrlarken, yönetiþim anlayýþýndan hareketle tüm kentin katýlýmýný ve yararýný saðlamaya, kentimizin hem þimdi hem de gelecekteki ihtiyaçlarýna yanýt verecek saðlýklý, esnek ve kalýcý çözümleri üretmeye önem verdik. Planlý kentten sürdürülebilir geleceðimize sloganýyla yola çýkarken, yerelde kalkýnmayý hedefleyen bir yaklaþýmla kentimizin sosyal, fiziksel, ekonomik, çevresel ihtiyaçlarýný ve imkanlarýný stratejik planla bütünleþtirdik. Her alanda örnek bir kent yaratmak için Stratejik Plan çalýþmalarý sýrasýnda görüþ ve önerileriyle katkýda bulunan tüm Ýzmirlilere, sivil toplum örgütlerine, kentin iþ dünyasýna, planýn hazýrlýk aþamasýnda özveri ve gayretle çalýþan Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Strateji Geliþtirme Þube Müdürlüðüne, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibine, Stratejik Planlama sürecinde yer alan tüm çalýþanlara ve danýþmanlýk desteðinden yararlandýðýmýz Ege Üniversitesi Rektörlüðü'ne ayrýca stratejik planýn hayata geçirilmesinde çaba gösterecek olan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ederim. AZÝZ KOCAOÐLU ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI

8

9 Baþkandan Ýçindekiler Tablolar Grafikler Þekiller Misyonumuz Vizyonumuz Kent Vizyonumuz Ýlkelerimiz 1. GÝRÝÞ ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ STRATEJÝK PLAN SÜRECÝ HAZIRLIK ÇALIÞMALARI DURUM ANALÝZÝ STRATEJÝK GELECEK ÝZMÝR ÝLÝ TARÝHÝ ÝZMÝR ÝLÝNÝN JEOMORFOLOJÝK VE SOSYO-EKONOMÝK DURUMU JEOMORFOLOJÝ Daðlar, Ovalar ve Vadiler Akarsular ve Göller Bitki Örtüsü Ýklim DEMOGRAFÝ GELÝR YAPISI Gayri Saf Yurtiçi Hasýla Kiþi Baþýna Düþen Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYÝH) Gayri Safi Yurtiçi Hasýlanýn Sektörel Yapýsý Yatýrýmlar ÝÞ GÜCÜ Ýzmir Ýlinde Ýþgücü Ýþsizlik Ýzmir Kent Merkezinde Ýþgücü EÐÝTÝM KÜLTÜR SANAT SAÐLIK ALT YAPI Elektrik Tüketimi Ulaþým Maden Kaynaklarý DIÞ TÝCARET SEKTÖREL ANALÝZ Tarým Hayvancýlýk Ýçindekiler

10 Ýmalat Sanayi Hizmetler Ticaret Turizm Deniz Turizmi Kültür ve Ýnanç Turizmi Kongre Turizmi Kýþ Turizmi Termal Turizm Yayla Turizmi Kamp-Karavan Turizmi Ornitoloji Rüzgar Sörfü Dað Turizmi DURUM ANALÝZÝ ÝÇ ANALÝZ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin Tarihsel Geliþim Süreci Kurumsal Yapý ve Organizasyon Þemasý Görevler Mali Yapý Ýnsan Kaynaklarý Analizi Ýstihdam Þekillerine Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Cinsiyet Daðýlýmýna Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Hizmet Yýlýna Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Personelin Öðrenim Durumuna Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Memur Personel Analizi Ýþçi Personel Analizi Sözleþmeli Personel Analizi Teknik ve Teknolojik Altyapý Arsa ve Binalar DIÞ ANALÝZ Çeþitli Göstergeler Iþýðýnda Ýzmir'in Türkiye'deki Yeri: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýnceleme GZFT (GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDÝT) ANALÝZÝ PAYDAÞ ANALÝZÝ ALAN ARAÞTIRMASI MÝSYONUMUZ,VÝZYONUMUZ, KENT VÝZYONUMUZ, ÝLKELERÝMÝZ

11 STRATEJÝK ALANLARIMIZ YÖNETÝM Yönetim Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz ÇEVRE YÖNETÝMÝ Çevre Yönetimi Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz KENTSEL KORUMA,PLANLAMA VE KENT ESTETÝÐÝ Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiði Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz KENTSEL ALTYAPI Kentsel Altyapý Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz ULAÞIM Ulaþým Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz SAÐLIK VE SPOR Saðlýk ve Spor Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz

12 KÜLTÜR,EÐÝTÝM VE SOSYAL HÝZMETLER Kültür, Eðitim ve Sosyal Hizmetler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz TURÝZM,FUARCILIK VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER Turizm, Fuarcýlýk ve Dýþ Ýliþkiler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz AFET YÖNETÝMÝ VE GÜVENLÝK Afet Yönetimi ve Güvenlik Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ Bilgi ve ÝletiþimTeknolojileri Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz ENERJÝ Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz DOKUZUNCU KALKINMA PLANI - ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ STRATEJÝK PLAN ÝLÝÞKÝSÝ BÝRÝMLER BAZINDA STRATEJÝK AMAÇ VE HEDEFLERÝMÝZÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ KAYNAKLAR DESTEK VERENLER

13 Ýzmir Ýline Ait Ýstatistiki Ýklim Verileri Ýzmir'in Ýlçelerinin 2008 Yýlý Nüfuslarý ( TÜÝK ) Yaþ Grubu Ve Cinsiyete Göre Türkiye Ve Ýzmir Nüfusu, Ýktisadi Faaliyet Kollarý Ve Sektör Paylarý... Kurumsal Nüfus Hariç Türkiye Ve Ýzmir Ýlinde Yýllara Göre 15 + Yaþ Grubunda Ýþsizlik Oraný Ýzmir Ýli Ýlçelerinde Cinsiyete Göre Ýþgücü Durumu, Ýzmir Ýli Eðitim Düzeyine Ve Cinsiyete Göre Nüfus ( 6 + Yaþ Grubu ), Ýzmir'de Yüksek Öðrenim Kurumlarý Birim Sayýlarý 2009 / 2010 Öðretim Yýlý Türkiye Ve Ýzmir Ýlinde Saðlýk Personeli Baþýna Düþen Nüfus, Yýlý Toplamý Ve 2009 Yýlý Ýlk Altý Ayýna Ait DTO Ýzmir Þubesi Ýzmir Limaný Ýstatistikleri Yýllara Göre Hayvansal Ürünlerin Üretim Daðýlýmý ( ) Uyruklarýna Göre Giriþ Yapan Turist Sayýsý, Yýllara Göre Ýzmir Ýli Ve Türkiye'de Bulunan Turizm Ýþletme Belgeli Tesis, Oda ve Yatak Sayýsý Ýle Ýzmir Ýlinin Türkiye Ýçerisindeki Payý (%)... Cari Yatýrým Harcamalarý Ve Borç Ödemeleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Mali Yýllar Arasý Karþýlaþtýrmalý Bütçe Geliri ve Borçlanma Tablosu... Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Mali Yýllar Arasý Karþýlaþtýrmalý Bütçe Gideri ve Borç Ödeme Tablosu... Maddi Duran Varlýklar ve Öz Kaynaklar Tablolarý... Memurlarýn Hizmet Sürelerine Göre Öðrenim Durumlarý... Araç Envanteri Tablosu... Ýþ Makineleri Daðýlýmý Tablosu... Ofis ve Büro Makineleri Daðýlýmý Tablosu... Belediyemize Ait Arsalarýn Bulunduðu Ýlçelere Göre Daðýlýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Sahip Olduðu Bina Sayýlarý... Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Binalarýnýn Bulunduðu Ýlçeler Öneri ve Görüþleri Ýstenen ile Öneri ve Görüþlerini Bildiren Dýþ Paydaþ Sayýlarý Önerileri Sunan Muhtarlýklarýmýz Önerileri Sunan Sivil Toplum Kuruluþlarý Önerileri Sunan Kamu Kurumlarý Önerileri Sunan Ýlçe Belediyeleri Çalýþanlarýn Büyükþehir Belediyesinin Üst Yönetimine Ýliþkin Düþünceleri... Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Kentsel Projelere Yönelik Destek Düzeyleri Hemþerilerimizin Ýzmir'e Ýliþkin Düþünceleri Hemþerilerin Büyükþehir Belediyesinin Kentsel Projelerine Yönelik Destek Düzeyleri

14 Ýzmir Ýli Genel Arazi Daðýlýmý Ýzmir Ýli Yýllara Göre Yaðýþ Durumu Yýllarý Nüfus Artýþ Oranlarý Ýzmir Ýli Nüfus Daðýlýmý Motorlu Kara Taþýt Sayýlarý, Þubat Bin Kiþi Baþýna Otomobil Sayýsý, Dýþ Ticaret, Ýzmir (TÜÝK) Ýzmir Ýli Tarým Alanlarý Kullaným Durumu, Ýzmir Ýli Tarýmsal Üretim Deðeri Ýzmir Ýli Su Ürünleri Üretim Deðerleri ( ) Kurulan, Kapanan Þirketler Ýzmir, Ocak Mart Cari Yatýrým Harcamalarý Ve Borç Ödemeleri Grafiði, Personelin Ýstihdam Þekillerine Göre Daðýlýmý Personelin Cinsiyete Göre Daðýlýmý Personelin Ýstihdam Türüne Göre Cinsiyet Daðýlýmý Personelin Hizmet Yýlý Açýsýndan Daðýlýmý Personelin Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Personelin Ýstihdam Türüne Göre Öðrenim Durumu Daðýlýmý Memurlarýn Cinsiyete Göre Daðýlýmý Memurlarýn Hizmet Yýlýna Göre Daðýlýmý Memurlarýn Hizmet Sürelerine Göre Öðrenim Durumlarý Memurlarýn Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Memurlarýn Öðrenim Ve Cinsiyet Durumuna Göre Daðýlýmý Kadrolu Ýþçilerin Cinsiyete Göre Daðýlýmý Kadrolu Ýþçilerin Hizmet Yýlýna Göre Daðýlýmý Kadrolu Ýþçilerin Cinsiyet Ve Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Sözleþmeli Personelin Cinsiyete Göre Daðýlýmý Sözleþmeli Personelin Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Sözleþmeli Personelin Görev Kodlarýna Göre aðýlýmý Taþýtlarýn Daðýlýmý Ýþ Makineleri Ve Aletlerinin Daðýlýmý Demirbaþlarýn Daðýlýmý Grafiði Belediyemize Ait Arsalarýn Bulunduðu Ýlçelere Göre Daðýlýmý Grafiði Belediyemize Ait Binalarýn Ýlçelere Göre Daðýlýmý Medyan Yaþ

15 Kiþi Baþýna Toplam Elektrik Tüketimi (kwh/kiþi) Net Göç Hýzý ( ) Brüt Okullaþma Oraný (%) Hastane Yatak Sayýsý Uzman Hekim Sayýsý Halk Kütüphanesi Sayýsý Tiyatro Salonu Sayýsý Bin Kiþi Baþýna Özel Otomobil Sayýsý Ortalama Kükürtdioksit (SO2) Deðeri (mikrogram / metreküp) Kiþi Baþýna Toplam Elektrik Tüketimi (kwh/kiþi) Ýþsizlik Oraný (%) 2. Düzey Kiþi Baþýna Ýhracat ($) Açýlan Þirket ve Kooperatif Sayýlarý Kiþi Baþýna Bitkisel Üretim Deðeri (YTL) Turizm Ýþletme Belgeli Tesis Sayýsý Öneri ve Görüþleri Ýstenen ile Öneri ve Görüþlerini Bildiren Dýþ Paydaþ Sayýlarý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Kurumsal Ýþleyiþe Ýliþkin Düþünceleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Büyükþehir Belediye Baþkanýna Ýliþkin Düþünceleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Ýþ Yaþamýndan Memnuniyet Düzeyleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Kentsel Projelere Yönelik Destek Düzeyleri (Aðýrlýklý Ortalama) Hemþerilerin Büyükþehir Belediyesinin Hizmet Alanlarýna Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Hemþerilerin Büyükþehir Belediyesinin Kentsel Projelerine Yönelik Destek Düzeyleri ( Aðýrlýklý Ortalama)

16 Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Stratejik Plan Süreci Stratejik Plan Ýliþki Þemasý Kurumsal Yapý Ve Organizasyon Þemasý Paydaþ Analizi Akýþ Süreci

17 Misyonumuz Halkýn verdiði gücü, eþitlik ve güvenle mayalayýp belediyecilik hizmeti olarak taþýmak.

18

19 Vizyonumuz Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan, Akdeniz'in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akýllarda iz býrakan gözde belediye olmak.

20

21 Kent Vizyonu Özgür ve keyifle yaþanýlan, demokraside simge kent olmak.

22

23 ÝLKELERÝMÝZ Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsýz olmak Kamu ve genelin yararýný gözetmek Hesap verebilirlik ve þeffaflýk Demokratik ve sosyal belediyecilik Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim Hemþeri memnuniyeti Hukuka ve etik deðerlere saygýlý olmak Tarihi dokuya ve doðaya saygýlý olmak Bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmak Bilgide eriþilebilirlik Deðiþime ve geliþime açýk olmak Kaynaklarý etkin ve verimli kullanmak Çözüm odaklýlýk Güler yüzlü ve yapýcý çalýþma anlayýþý Yerel kalkýnmada sürdürülebilirlik Etkin tanýtým

24

25 1. GÝRÝÞ Ulusal ve uluslararas ölçekte, özellikle 1980 lerden sonra sosyoekonomik, politik ve teknolojik alanda yaanan deiimler, kamu yönetimi anlaynn ulusal ve uluslararas ölçekte sorgulanmasnaveyeniyaklamlarngelitirilmesinezeminhazrlamtr.bugünkamuyönetiminde yeni yaklam ve açlmlar öne çkarken, özellikle örgütsel yaplanma ve ileyi anlamnda topluma hizmetsunumunudahaetkinveverimlihalegetirmekiçinalternatifyenimodellerdenyararlanlmaya balanmtr. Yeni Stratejik Yönetim modeliyle birlikte artk kamuda bir zihniyet deiiklii göze çarpmaktadr. Gelenekselkamuyönetimianlayndakamuadnamalvehizmetüretimsürecindeverimlilik veetkinlikgibiözelsektörünkriterleridikkatealnmazkenartkbirçokkamuhizmetininözelsektör tarafndandaüretilmesirekabetortamndourmu,budurumdakamualannntoplumudahafazla memnun etme zorunluluunu beraberinde getirmitir. Dolaysyla, kendisine anayasa ve yasalarla verilen görevleriyle ilgili amaç ve hedeflerini, toplumun beklentilerini dikkate alarak tanmlamak, örgütselyapsnonagöreoluturmak,busüreçtegerekliolanunsurlarbirarayagetirerek,toplumun lehineçktlarüretmekzorundadr.bunubaarmannyolu,stratejikdüünmekvestratejikyönetimi referans almaktan geçmektedir. Stratejik planlama tam da bu noktada önem kazanmakta, kamu kurumununamaçlarn,uygunaraçlarlagerçekletirmeyeyardmcolmaktadr.ülkemizdevedünyada hzldeiimsürecindeöneçkankamudastratejikyönetimveperformansesaslbütçelemesistemi, kaynaklarmz daha etkin kullanma ve geleceimize yön verme ihtiyac gibi önceliklerimizi özenle belirlememizi zorunlu klmaktadr. Stratejik planlamann, kaynaklarn etkili ekonomik ve verimli kullanm, gelecein sistemli ekilde planlanmas ve uygulanmas, birimler aras ibirliinin gelitirilmesi, yetki ve sorumluluklarn bilinmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun salanmas, hesap verebilirbiryönetimanlaynnolumas,kurumsallamannsalanmasvesonuçtabaarnnartmas gibiyararlarolacaktr. Çada yönetimde insan kaynaklar, performans yönetimi, kalite yönetim sistemlerinin stratejikplanlamadaönemlibirerreferansolduklardikkatealnrsa,stratejikplanlamayadayananbir yönetiminiçeriindekietkinlik,verimlilikveinsanodakllkdahaiyianlalabilir. KamuYönetimistratejikplansürecinde:Durumanaliziyaparak Neredeyiz? ;misyon,vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedefleri belirleyerek Nereye gitmek istiyoruz? ; stratejileri ve faaliyetleri belirleyerek Gitmekistediimizyerenaslulaabiliriz? ;izleme,performansölçmevedeerlendirme yaparak Baarmznasltakipedervedeerlendiririz? sorularnacevaparanr. Stratejik plan hazrlama, Türk kamu yönetimi sisteminde bir yerel yönetim birimi olarak Büyükehir Belediyeleri nin yasal yükümlülüüdür sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu nun 7.,18.,21.maddeleristratejikplanyaplmasvehizmetlerinstratejikplanauygunolarakyürütülmesi gerekliliinidilegetirirken,5393saylbelediyekanunu nun41.maddesistratejikplanveperformans programlarnn hazrlanmasndan, meclislere sunulmasna kadar geçecek sürenin snrlarn çizmektedir sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu nun 9.maddesine göre, kamu yönetimlerinin stratejik plan hazrlama, bütçelerini de stratejik plan ve performans göstergelerine dayandrmazorunluluuvardr. zmir Büyükehir Belediyesi olarak hazrladmz Stratejik Plan, ilgili yasalarn emredici hükümlerigereiyaplmsada,buçalmayaaslktutanverehberlikeden;zmirlihemerilerimizin beklentileri, kentimizin öncelikleri ve onlara daha etkin, verimli yerel kamu hizmeti sunma isteimizdir.

26

27 2. ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ STRATEJÝK PLAN SÜRECÝ HAZIRLIKÇALIMALARI DevletPlanlamaTekilatMüstearl nnyaynlad KamudareleriçinStratejikPlanlama Klavuzu rehberliinde,stratejikplanlamatekniineuygunbirekildeyürütülençalmalarahazrlk süreciilebalanmtr. Stratejik Plan çalmalarnn her aamasnda üst yönetim, birimler, bal kurulularn temsilcileri ve belediye irketlerimizin temsilcileri ile toplantlar düzenlenerek yüksek katlm salanmvebuçalmalarkamuyönetimindeörnekgösterilecekbirbaarylayürütülmütür. Stratejik Plann baarya ulamas için tüm belediye çapnda sahiplenilmesi ve katlmcln son seviyede salanmas gerekmektedir. Hazrlk Çalmalar kapsamnda öncelikle Stratejik Plan Organizasyon Yaps oluturulmutur. Stratejik Planlama Üst Kurulu, Stratejik Plan Yürütme Komitesi ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi belirlenmitir. Stratejik Plan çarsyla bütün birimler ve üst yönetim harekete geçirilmi ve birimleri temsil edecek Stratejik Plan Çalma Gruplar oluturulmutur.

28 Stratejik Planlama Üst Kurulu Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný S.Ersu HIZIR Genel Sekreter Pervin Þenel GENÇ Genel Sekreter Yardýmcýsý Ali Rýza GÜLERMAN Genel Sekreter Yardýmcýsý Serpil BARAN Genel Sekreter Yardýmcýsý Raif CANBEK Genel Sekreter Yardýmcýsý Ferda ESER Genel Sekreter Yardýmcýsý Erhan BEY Mali Hizmetler Dairesi Baþkaný

29 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Erhan BEY Ayþegül TÜRK Ladin YILDIRAN Kadir Efe ORUÇ Melih KAYACIK Onur ÖNDER Ýsmail YILMAZ Deniz ERDEM Uður KARADEMÝR Fatma TAÞKENT Gerçek DAVRAN Asuman TÜRKMEN Gülþah TÝKTAÞ Yavuz BAYAR Ýsmail ÞINGCA Sinem TÜRKMENOÐLU Gülçin AYDIN

30 Stratejik Plan Yürütme Komitesi ÖzelKalemMüdürü ProtokolubeMüdürü BasnYaynHalklalikilerubeMüdürü AveD çdenetimbirimibakan 1.HukukMüavirV. TeftiKuruluBakan LeventLER ZekiKARATAY ReatYÖRÜK narme CahitKURTULAN CananMUT MehmetHulusiGÜLEN nsankaynalarveeitimdairesibakanl DaireBakan MemurPersonelubeMüdürü çipersonelubemüdürü nsankaynaklareitimiubemüdürü MaaTahakkukubeMüdürü MaliHizmetlerDairesiBakanl DaireBakan BütçeVePerformansubeMüdürü GelirlerubeMüdürü MuhasebeubeMüdürü çkontrolubemüdürü TanrMalKaytTakipubeMüdürü BankaveKredilerubeMüdürü StratejiGelitirmeubeMüdürü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DaireBakan KorumaGüvenlikAmiri darilerubemüdürü HalubeubeMüdürü BalkHaliubeMüdürü AevleriubeMüdürü irketlervekurulularubemüdürü FakirveMuhtaçlaraYardmubeMüdürü TerminallerubeMüdürü DestekHizmetleriDairesiBakanl DaireBakan HizmetAlmlarubeMüdürü MalAlmlarubeMüdürü KaliteÖlçütlerindenSorumluDaireBakan DaireBakan YazleriveKararlarDairesiBakanl DaireBakan EncümenveKararlarubeMüdürü YazlerubeMüdürü MeclisubeMüdürü KurumAriviubeMüdürü ÇevreKorumaveKontrolDairesiBakanl ve Kontrol DaireBakan KatAtkletmelerubeMüdürü VeterinerleriubeMüdürü RuhsatveDenetimubeMüdürü MezbahaubeMüdürü ÇevreKorumaveKontrolubeMüdürü SasalDoalYaamParkubeMüdürü RzaKAYACIK GamzeBEHZATOLU TayfunSerhatBERKOL AhsenYOLKESEN AyeKUTLUK ErhanBEY SerpilÖTÜCÜ HülyaSERT AydnGÜZHAN SaadetSAATÇOLU HilmiyeÇARIKÇI LaleGEBOLOLU AyegülTÜRK MuzafferKAPI AliKAYGUSUZ CavitAKIN brahimçakan KayhanÖZTÜRK FigenYAVUZ SüleymanKARACA RecepBülentASAL EminONBAILAR FatmaIkÇELKOLU MehmetSAYAR SerpilKESKN FerhanRVAN TülayAZER SüleymanERGN ükranerdal AlevDONAT brahimkaraçam YldzYILMAZ SibelÇOBAN HüseyinGökhanÖZDEMR NesrinÖZDEMR YlmazPEKZORLU TamerSEYS HakanÖZTÜRK

31 tfaiyedairesibakanl DaireBakan FuatBARANDIR tfaiyeubemüdürü CengizÖNGÖR ZabtaDairesiBakanl DaireBakan lyasay ZabtaDenetimubeMüdürü YakupYILDIZ ZabtaubeMüdürü HalilbrahimBLECAN marveehircilikdairesibakanl DaireBakan BehiyeFügenSELVTOPU marleriubemüdürü smailasi NazmPlanubeMüdürü ZelihaDEMREL TarihselÇevreveKültürVarlklarubeMüdürü KvlcmKESKNER EmlakYönetimDairesiBakanl DaireBakan SerdalSelçukSAVCI HaritaubeMüdürü NejatGÜÇLÜ KamulatrmaubeMüdürü ErkanÖZGÖRGÜLÜ KentselDönüümveYeniYerletirmeubeMüdürü HasanKARAKILINÇ EmlakubeMüdürü BarKARCI BilgiTeknolojileriDairesiBakanl g j DaireBakan lhanekncolu BilgilemveveriYönetimubeMüdürü SelmanTANER CorafiBilgiSistemubeMüdürü LütfiÜNAL BilgiAlarubeMüdürü EminDurakDOLMASEVEN UlamDairesiBakanl DaireBakan M.NaciBALCI DenizHizmetleriubeMüdürü lyasay TrafikveDenetimubeMüdürü ErdalENER UlamKoordinasyonubeMüdürü HülyaARKON BanliyöveRaylSistemlerDairesiBakanl DaireBakan PerranMehmetGÜLAY Banliyöb.MüdürüRaylSistemubeMüdürü HasanPOYRAZ EtüdveProjelerDairesiBakanl DaireBakan SedatBAYLAN EtüdProjeubeMüdürü VahyettinAKYOL YapmhaleleriubeMüdürü HaticeÜlküMARKOVÇ FenleriDairesiBakanl DaireBakan FazlÖLÇER YapleriubeMüdürü AyenKALPALI AltYapKoordinasyonubeMüdürü ErgünDORUYA YolYapmBakmubeMüdürü MacitMERTER BakmOnarmveAltYapubeMüdürü ErgünTADEMREL TarmParkveBahçelerDaireBakanl DaireBakan ZiyaÇAVDAR TarmsalYapubeMüdürü HülyaAHN YeilAlanBakmubeMüdürü LaleBAYSAL

32 Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Daire Baþkaný Kültür Þube Müdürü Kütüphane ve Müzeler Þube Müdürü Kent Müzesi ve Arþivi Þube Müdürü Huzurevi Þube Müdürü Gençlik ve Spor Þube Müdürü Mezarlýklar Þube Müdürü Sosyal Ýþler Þube Müdürü Hastane Þube Müdürü Eshot Genel Müdürü Eshot Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Ýz-Su Genel Müdürü Ýz-Su Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Þirketler Koordinatörü Ege Þehir Planlama A.Þ. Genel Müdürü Grand Plaza A.Þ. Genel Müdürü Ýzbelcom A.Þ. Genel Müdürü Ýzbeton A.Þ. Genel Müdürü Ýzdeniz A.Þ. Genel Müdürü Ýzelman A.Þ. Genel Müdürü Ýzenerji A.Þ. Genel Müdürü Ýzfaþ A.Þ Genel Müdürü Ýzulaþ A.Þ. Genel Müdürü Ýzban A.Þ. Genel MüdürüV. Ýzmir Jeotermal A.Þ. Genel Müdürü Metro A.Þ. Genel Müdürü Ünibel A.Þ. Genel Müdürü Hülya GÜVEN Abdul Halim Cumhur YAZICI Veysel ÇILDIR Oktay GÖKTEMÝR Adalet OKHAN Nezihe ÝNCEGÖZ Recai ÇINAR Esma Semra DÝNÇ Fuat YILMAZ Zeliha Gül ÞENER Turgay AKKAYA Ahmet Hamdi ALPARSLAN Gültekin AVKIRAN Nail YAVUZ Hüseyin Elçin PINAR Muharrem DERBENTOÐULLARI Reha PEKERTEN Tufan EKER Hüseyin ÇÝFTÇÝ Hüseyin KIRMIZI Ali Süha SABUKTAY Doðan ÝÞLEYEN Zeynel CANOL Sönmez ALEV Ali ÝÇHEDEF Sönmez ALEV Güler SEZER

33 Stratejik Plan Çalışma Grupları ProtokolubeMüdürlüü eydadurakkoca ÖzlemYILMAZ M.SevdaKAYMAZ dilve SertanETURUL BasnYaynveHalklalikilerubeMüdürlüü FüsünULUSOY AyeÖZKAN ABveDlikilerubeMüdürlüü NerminKANDA dilözer HakanAKTA CerenALKAN SenemTÜRKAYDIN çdenetimbirimbakanl SongülDALGAKIRANLAR SevcanKUÇ 1.HukukMüavirlii HüsamettinKOCAOLU AyselYÜCEL AliDERMEN TeftiKuruluBakanl AlperDORUÖZ IrmakKEÇECLK KadirÇNEKL MemurPersonelubeMüdürlüü ArzuKILIÇ DinçerDEMR çipersonelubemüdürlüü AliKemalÇAKIR BurcuGÜLAT nsankaynaklarveeitimubemüdürlüü RafetKUZU AydanSOYLU MaaTahakkukubeMüdürlüü brahimsari FeritÇÜNER MuhasebeubeMüdürlüü HasanSAYAR BütçevePerformansubeMüdürlüü Emine Ayhan GelirlerubeMüdürlüü BaharEROLU çkontrolubemüdürlüü SunaYAMAN SerpilKARADENZ TanrMalKaytTakipubeMüdürlüü ArifKÖYLÜ SerkanÖZYURT BankaveKredilerubeMüdürlüü dilodabai ÖvünçÖZGEN darilerubemüdürlüü GörkemARMAAN MuratÇAM FatmaYÜNEL

34 HalubeMüdürlüü AliGENÇOULLARI TolgaMEM BalkHaliubeMüdürlüü S.irinDRAMALI R.DemetALANYÜZ KorumaveGüvenlikAmirlii SerdarYT DilekMALMUT AevleriubeMüdürlüü SelinR.KARAYT AysunGAZ FakirveMuhtaçlaraYardmubeMüdürlüü MehmetAKÜZÜM ÇidemTAKUL HizmetAlmlarubeMüdürlüü HasanÇELK SüheylaBOZBAY MalAlmlarubeMüdürlüü HasanÇELK MerayKARTALER KaliteÖlçütleriubeMüdürlüü GülbinELYORGUNAKKRAZ ÖzgürAKKAVAK KurumAriviubeMüdürlüü SemaENGEL hsançalikan EncümenveKararlarubeMüdürlüü HakanKÜÇÜKTURAN AkileNC MeclisubeMüdürlüü MelahatSAVA PerihanBAPINAR YazleriubeMüdürlüü ÇidemENKAYA AbdülazizMALHUT ÇevreKorumaveKontrolubeMüdürlüü brahimevren ÖzlemTUAÇ KatAtkletmelerubeMüdürlüü SinemEREFOLU IlKONYA AlsanBORAN RuhsatveDenetimubeMüdürlüü HesnaDuduERDOAN ÖzgürAygünENKÜR VeterinerleriubeMüdürlüü NihatYILMAZ MuratÇAM EylemARSLAN MezbahalarubeMüdürlüü ArzuBÜRKEV AvniGÖK tfaiyedairebakanltfaiyeubemüdürlüü MevlütBARBAROS NuriGÜLER MelekAKLAR ZabtaubeMüdürlüü AskerTOPÇUOLU HüseyinAKMAN

35 marleriubemüdürlüü BernaASLAN ErolKAPU NazmPlanubeMüdürlüü YaseminUZAKGÖREN KubilayKARA smiyekaymak TarihselÇevreveKültürVarlklarMüdürlüü ÖzgeAKBULUT ErengülYAYGER YakupEERCOLU HaritaubeMüdürlüü HalukKARABULUT AdnanKILIÇ DilekBAER KamulatrmaubeMüdürlüü GülnazVARATLI AynurKESKN MelekSARAÇOLU KentselDönüümveYeniYerlemeb.Md. PnarÖZMEN YelizKÜÇÜKER ÜlkerYlmazKOSOVA ZekiYILDIRIM EmlakubeMüdürlüü ltenbekta BurcuSAATÇI S.FerdaAVCI SelenÖRÜCÜ BilgilemveVeriYönetimiubeMüdürlüü GülahTUNÇA GülnurDEMRKAN CorafiBilgiSistemleriubeMüdürlüü ÖzgürDAYAN ÇalarYILDIRIM BilgiAlarubeMüdürlüü GülayDOAN EbruBAHAR TrafikveDenetimubeMüdürlüü GökhanYILMAZ HülyaYILDIZ UlamKoordinasyonubeMüdürlüü SerdenMORKOÇ VesileÇALIKAN H.CerenDNÇER DenizHizmetleriubeMüdürlüü NeeYILDIZ EsraCEYLAN BanliyöveRaylSistemYatrmlarube Müdürlüü VehbiDURU SenemERMN ÖyküYÜCESOYEDRNE HaticeAlevDURAN YapmhaleleriubeMüdürlüü mbatyaci DeerERGENEKON

36 EtüdveProjelerubeMüdürlüü MerihKUTLUOLU AliCihanerAHN KentselTasarmveKentEstetiiubeMüdürlüü ÜmitGÜNDÜZ YakupPALA YolYapmBakmubeMüdürlüü HayatiERDOAN BernaKOÇ YapleriubeMüdürlüü MuharremSELMGL EmelAKBAYIRLI AltyapKoordinasyonubeMüdürlüü SedaTUFAN EkinKAHRAMAN BakmOnarmveAltyapubeMüdürlüü HayriDOAN ÜlkemYILMAZ TarmsalYapubeMüdürlüü AlevSEVM MuratALTUN YeilAlanBakmubeMüdürlüü MehtapERDM SüheylaÇETNKAYA KentMüzesiveAriviubeMüdürlüü MelikeZEREN KemalSAYGI HastaneubeMüdürlüü SedaRER SedaRER GençlikveSporubeMüdürlüü ÜmmühanÖZVATAN TubaAKBABA MezarlklarubeMüdürlüü EnginKAYA GökhanTEMZ KütüphaneveMüzelerubeMüdürlüü OyaNCEKA A.HazalBEYTA HuzureviubeMüdürlüü BaharCVAN ulesolgu SosyallerubeMüdürlüü AydanLHAN SelmaATABAY FeyzullahGENÇ KültürubeMüdürlüü GökalpORAL DeryaBAKIRCI zsugenelmüdürlüü ÖzdenAKIN ElvanSELEK ebnemözkula OzanATE BedriyeÇORBACI EshotGenelMüdürlüü GoncaBAÇ MefharetÖZKILIÇ TuncaUYAN BilgenAKL EbruÖZÇAM

37 zulaa. zbetona. zdeniza. GrandPlazaA. zelmana. zenerjia. MetroA. zbelcoma. EgeehirPlanlamaA. ÜnibelA. zfaa. AbdullahAMBER KurtuluDiremAHN MustafaLKMEN EnderTEZER EbruÖZTÜRK EbruOKAY MuammerATABEK HakanGÜNDÜZ SibelEROLU FatihGÜRPINAR NurdanDNÇER GamzeGÖK engülözdamar ÇidemYKARABULUT MerihCHANGR MehmetKARCI SafiyeTEZEL lknurmercanakar YeimTARANCIOLU EgeACAR SatKÖSE Sonrakiaamadaeitim,danmanlk,verigibiihtiyaçlarmztespitedilip,ihtiyaçlarmznnasl giderileceibelirlenmitir.etkinçalabilmekveözelliklekstlzamaniyikullanabilmekiçinitakvimi oluturulmutur. Stratejik Yönetim Süreçleri nin bilgisayar ortamnda entegrasyonu ve faaliyetlerimizinfizikselvebütçegerçeklemelerinitakipetmekamacylakurumumuzaözelstratejik yönetim yazlm hazrlanmtr. Ön hazrlk kapsamnda personel oryantasyonunu salayacak çalmalar yaplmtr. Bu dorultuda stratejik planlama ekibi Türkiye ve Ortadou Amme daresi Enstitüsü nde StratejikPlanlamaEitimi alm,ayrcabelediyepersonelineyönelikmaliyebakanl Muhasebat Kontrolörleri tarafndan Stratejik Plan Eitim Semineri verilmitir. Stratejik Planlama KoordinasyonEkibi,DevletPlanlamaTekilatMüstearltarafndanyaynlananKamudareleriçin Stratejik Planlama Klavuzu nun yan sra ulusal ve uluslararas pek çok kamu kurumunun stratejik planlarnincelemi,literatürtaramasyapmtr.

38

39 çvedçevreanalizleriezamanlbirekildeyürütülmütür. Danalizkapsamnda; Dokuzuncu Kalknma Plan, Orta Vadeli Program, Orta VadeliMaliPlan,DokuzuncuKalknmaPlan2009YlProgram,ÖnUlusalKalknmaPlan,2008Yl KatlmÖncesiEkonomikProgram,BölgeselPlanlarveBelediyemizfaaliyetalanlarileilikiliSektörel vetematikstratejibelgeleriincelenerek,oluturulacakstratejikplannmakroplanlarauyumluolmas amaçlanmtr. Sosyokültürel, corafi ve demografik özellikler bakmndan zmir e benzeyen birçok dünya kentiyle kyaslama analizleri ile Hemeri letiim Merkezi ne ve Muhtarlar Masas na gelen istekikayetönerilerinistatistikianalizleriyaplmtr.halkanketiçalmasylazmir deyaayanlarn kentimize yönelik düünceleri, belediyemiz hizmet alanlarna yönelik memnuniyeti ve destekledii kentsel projeler belirlenmitir. D paydalarmzn tespiti ve ilikilerin analizi yaplmtr. En yüksek seviyede katlmcl salamak için d paydalarmzdan Stratejik Plana ilikin proje ve öneriler istenmitir. Gelen görü, öneri ve projeler deerlendirilmek üzere belediyemizin ilgili birimlerine gönderilmitir. çanalizkapsamnda; Belediyemizin tarihi incelenmi; mevzuat, teknikteknolojik alt yap, organizasyon ve personel, görev (yasal yükümlülük) analizleri yaplmtr. ç payda (çalan) anketi ile belediyemiz personelinin kurumsal ileyi ve yönetimle ilgili düünceleri tespit edilmi, i yaamyla ilgili memnuniyetiölçülmütür. GZFTAnalizi; GZFT Analizi çalmas belediyemiz faaliyet alanlar baznda, birimlerin yüksek katlmyla, ayrntlveteknieuygunbirekildeyaplmtr..durum ANALÝZÝ

40

41 Durum Analizi ile Nerede? olduumuzun tespiti yapldktan sonra, gelecee bak noktasnda nereye? ve nasl? gideceimizeyönelikçalmalarabalanmtr. Stratejik Plan gelecei planlamann yan sra, tüm çalanlarn misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesindekurumsalkimliialglaypbenimsemesinisalar. Hizmetler Dairesi Bakanl nn bal olduu Genel GenelSekreterindekatldtoplantlardadeerlendirilerekStratejikPlanlama sunulmuveortakfikirbirliiilekararverilmitir. Belediyemizin geni yelpazedeki faaliyet alanlarn Stratejik Alanlara(Sektörlere) bölerek analiz ve planlama etkinlii ve kolayl salanmtr. Belirlenen 11 Stratejik Alann her biri için Amaçlar ve Hedefler, planlama teknii açsndan deerlendirilerek belirlenmitir. Hedefleri ölçecek performans göstergeleri ve hedefleri gerçekletirecek stratejiler belirlenmitir. Halk AnketiAnalizleriveDpaydalarmznproje,görüveönerileridorultusundaoluturulanfaaliyet envanteri Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Plan Yürütme Komitesiyle düzenlenen toplantlarda deerlendirilmi, Stratejiler dorultusunda önem ve öncelik sralamas yaplarak faaliyetler tespitedilmivebütçelemesiyaplmtr.

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı