Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 . ir'in l Ýzm Güze ; minim everim iklerine E S i r e irlil eni Sevd, Ýzm mir' i rýnýn da B z Ý n ütü anla Ben B Kalpli Ýns z i m e T

4

5

6

7 Deðerli Hemþerilerim, Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin görevi sadece kentin deðiþimine ayak uydurarak gündelik hizmetleri sunmak deðil, kentin deðiþimine yön vererek geleceði bugünden gören kent vizyonunu geliþtirmektir. Bu çerçevede hazýrladýðýmýz Stratejik Plan Ýzmir'in ve Ýzmirli hemþerilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarýna bugünden çözüm üretme arayýþýnýn bir ifadesi olarak okunmalýdýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin kapsadýðý alan ve bu alandaki yerleþik nüfus, bir yandan yasal düzenlemeler, diðer yandan doðal demografik geliþim nedeniyle süratle büyümektedir. Bu durum doðaldýr ki sýnýrlarýmýz içindeki kentsel hizmetlere talebi arttýrmakta, ihtiyaçlarý çeþitlendirmektedir. Kenti fiziksel, ekonomik ve sosyal dokusuyla bir bütün olarak kabul eden belediyecilik tarzýmýzla, stratejik planýn öneminin farkýndayýz. Bu nedenle Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, daha önce hazýrlanan stratejik planý da temel alarak hemþerilerimizin ve kentimizin öncelikleri doðrultusunda yeniden þekillendirilen Stratejik Planýný hazýrlamýþtýr. Hazýrlamýþ olduðumuz Stratejik Plan'ýn temel amacý, sosyal paydaþlarýmýz olarak gördüðümüz Ýzmirli hemþerilerimizin çaðdaþ ve katýlýmcý bir kent yapýlanmasý içinde bugünden geleceðe rahat, planlý, güvenli, konforlu, insana ve çevreye önem veren bir ortamda yaþamalarýný güvence altýna almaktýr. Kýsacasý Ýzmir'i Türkiye'nin en yaþanabilir kenti haline getirmektir. Ýzmir'in ve Ýzmirli hemþerilerimizin farklýlaþan ihtiyaçlarýndan kaynaklanan faaliyetlerle zenginleþtirdiðimiz yeni stratejik planýmýzý hazýrlarken, yönetiþim anlayýþýndan hareketle tüm kentin katýlýmýný ve yararýný saðlamaya, kentimizin hem þimdi hem de gelecekteki ihtiyaçlarýna yanýt verecek saðlýklý, esnek ve kalýcý çözümleri üretmeye önem verdik. Planlý kentten sürdürülebilir geleceðimize sloganýyla yola çýkarken, yerelde kalkýnmayý hedefleyen bir yaklaþýmla kentimizin sosyal, fiziksel, ekonomik, çevresel ihtiyaçlarýný ve imkanlarýný stratejik planla bütünleþtirdik. Her alanda örnek bir kent yaratmak için Stratejik Plan çalýþmalarý sýrasýnda görüþ ve önerileriyle katkýda bulunan tüm Ýzmirlilere, sivil toplum örgütlerine, kentin iþ dünyasýna, planýn hazýrlýk aþamasýnda özveri ve gayretle çalýþan Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Strateji Geliþtirme Þube Müdürlüðüne, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibine, Stratejik Planlama sürecinde yer alan tüm çalýþanlara ve danýþmanlýk desteðinden yararlandýðýmýz Ege Üniversitesi Rektörlüðü'ne ayrýca stratejik planýn hayata geçirilmesinde çaba gösterecek olan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ederim. AZÝZ KOCAOÐLU ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI

8

9 Baþkandan Ýçindekiler Tablolar Grafikler Þekiller Misyonumuz Vizyonumuz Kent Vizyonumuz Ýlkelerimiz 1. GÝRÝÞ ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ STRATEJÝK PLAN SÜRECÝ HAZIRLIK ÇALIÞMALARI DURUM ANALÝZÝ STRATEJÝK GELECEK ÝZMÝR ÝLÝ TARÝHÝ ÝZMÝR ÝLÝNÝN JEOMORFOLOJÝK VE SOSYO-EKONOMÝK DURUMU JEOMORFOLOJÝ Daðlar, Ovalar ve Vadiler Akarsular ve Göller Bitki Örtüsü Ýklim DEMOGRAFÝ GELÝR YAPISI Gayri Saf Yurtiçi Hasýla Kiþi Baþýna Düþen Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYÝH) Gayri Safi Yurtiçi Hasýlanýn Sektörel Yapýsý Yatýrýmlar ÝÞ GÜCÜ Ýzmir Ýlinde Ýþgücü Ýþsizlik Ýzmir Kent Merkezinde Ýþgücü EÐÝTÝM KÜLTÜR SANAT SAÐLIK ALT YAPI Elektrik Tüketimi Ulaþým Maden Kaynaklarý DIÞ TÝCARET SEKTÖREL ANALÝZ Tarým Hayvancýlýk Ýçindekiler

10 Ýmalat Sanayi Hizmetler Ticaret Turizm Deniz Turizmi Kültür ve Ýnanç Turizmi Kongre Turizmi Kýþ Turizmi Termal Turizm Yayla Turizmi Kamp-Karavan Turizmi Ornitoloji Rüzgar Sörfü Dað Turizmi DURUM ANALÝZÝ ÝÇ ANALÝZ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin Tarihsel Geliþim Süreci Kurumsal Yapý ve Organizasyon Þemasý Görevler Mali Yapý Ýnsan Kaynaklarý Analizi Ýstihdam Þekillerine Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Cinsiyet Daðýlýmýna Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Hizmet Yýlýna Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Personelin Öðrenim Durumuna Göre Ýnsan Kaynaklarý Analizi Memur Personel Analizi Ýþçi Personel Analizi Sözleþmeli Personel Analizi Teknik ve Teknolojik Altyapý Arsa ve Binalar DIÞ ANALÝZ Çeþitli Göstergeler Iþýðýnda Ýzmir'in Türkiye'deki Yeri: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýnceleme GZFT (GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDÝT) ANALÝZÝ PAYDAÞ ANALÝZÝ ALAN ARAÞTIRMASI MÝSYONUMUZ,VÝZYONUMUZ, KENT VÝZYONUMUZ, ÝLKELERÝMÝZ

11 STRATEJÝK ALANLARIMIZ YÖNETÝM Yönetim Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz ÇEVRE YÖNETÝMÝ Çevre Yönetimi Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz KENTSEL KORUMA,PLANLAMA VE KENT ESTETÝÐÝ Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiði Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz KENTSEL ALTYAPI Kentsel Altyapý Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz ULAÞIM Ulaþým Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz SAÐLIK VE SPOR Saðlýk ve Spor Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz

12 KÜLTÜR,EÐÝTÝM VE SOSYAL HÝZMETLER Kültür, Eðitim ve Sosyal Hizmetler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz TURÝZM,FUARCILIK VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER Turizm, Fuarcýlýk ve Dýþ Ýliþkiler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz AFET YÖNETÝMÝ VE GÜVENLÝK Afet Yönetimi ve Güvenlik Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ Bilgi ve ÝletiþimTeknolojileri Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz ENERJÝ Paydaþ Analizi GZFT Analizi Faaliyet Bilgileri Amaç ve Hedeflerimiz Faaliyetlerimiz DOKUZUNCU KALKINMA PLANI - ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ STRATEJÝK PLAN ÝLÝÞKÝSÝ BÝRÝMLER BAZINDA STRATEJÝK AMAÇ VE HEDEFLERÝMÝZÝN EÞLEÞTÝRÝLMESÝ KAYNAKLAR DESTEK VERENLER

13 Ýzmir Ýline Ait Ýstatistiki Ýklim Verileri Ýzmir'in Ýlçelerinin 2008 Yýlý Nüfuslarý ( TÜÝK ) Yaþ Grubu Ve Cinsiyete Göre Türkiye Ve Ýzmir Nüfusu, Ýktisadi Faaliyet Kollarý Ve Sektör Paylarý... Kurumsal Nüfus Hariç Türkiye Ve Ýzmir Ýlinde Yýllara Göre 15 + Yaþ Grubunda Ýþsizlik Oraný Ýzmir Ýli Ýlçelerinde Cinsiyete Göre Ýþgücü Durumu, Ýzmir Ýli Eðitim Düzeyine Ve Cinsiyete Göre Nüfus ( 6 + Yaþ Grubu ), Ýzmir'de Yüksek Öðrenim Kurumlarý Birim Sayýlarý 2009 / 2010 Öðretim Yýlý Türkiye Ve Ýzmir Ýlinde Saðlýk Personeli Baþýna Düþen Nüfus, Yýlý Toplamý Ve 2009 Yýlý Ýlk Altý Ayýna Ait DTO Ýzmir Þubesi Ýzmir Limaný Ýstatistikleri Yýllara Göre Hayvansal Ürünlerin Üretim Daðýlýmý ( ) Uyruklarýna Göre Giriþ Yapan Turist Sayýsý, Yýllara Göre Ýzmir Ýli Ve Türkiye'de Bulunan Turizm Ýþletme Belgeli Tesis, Oda ve Yatak Sayýsý Ýle Ýzmir Ýlinin Türkiye Ýçerisindeki Payý (%)... Cari Yatýrým Harcamalarý Ve Borç Ödemeleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Mali Yýllar Arasý Karþýlaþtýrmalý Bütçe Geliri ve Borçlanma Tablosu... Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Mali Yýllar Arasý Karþýlaþtýrmalý Bütçe Gideri ve Borç Ödeme Tablosu... Maddi Duran Varlýklar ve Öz Kaynaklar Tablolarý... Memurlarýn Hizmet Sürelerine Göre Öðrenim Durumlarý... Araç Envanteri Tablosu... Ýþ Makineleri Daðýlýmý Tablosu... Ofis ve Büro Makineleri Daðýlýmý Tablosu... Belediyemize Ait Arsalarýn Bulunduðu Ýlçelere Göre Daðýlýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Sahip Olduðu Bina Sayýlarý... Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Binalarýnýn Bulunduðu Ýlçeler Öneri ve Görüþleri Ýstenen ile Öneri ve Görüþlerini Bildiren Dýþ Paydaþ Sayýlarý Önerileri Sunan Muhtarlýklarýmýz Önerileri Sunan Sivil Toplum Kuruluþlarý Önerileri Sunan Kamu Kurumlarý Önerileri Sunan Ýlçe Belediyeleri Çalýþanlarýn Büyükþehir Belediyesinin Üst Yönetimine Ýliþkin Düþünceleri... Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Kentsel Projelere Yönelik Destek Düzeyleri Hemþerilerimizin Ýzmir'e Ýliþkin Düþünceleri Hemþerilerin Büyükþehir Belediyesinin Kentsel Projelerine Yönelik Destek Düzeyleri

14 Ýzmir Ýli Genel Arazi Daðýlýmý Ýzmir Ýli Yýllara Göre Yaðýþ Durumu Yýllarý Nüfus Artýþ Oranlarý Ýzmir Ýli Nüfus Daðýlýmý Motorlu Kara Taþýt Sayýlarý, Þubat Bin Kiþi Baþýna Otomobil Sayýsý, Dýþ Ticaret, Ýzmir (TÜÝK) Ýzmir Ýli Tarým Alanlarý Kullaným Durumu, Ýzmir Ýli Tarýmsal Üretim Deðeri Ýzmir Ýli Su Ürünleri Üretim Deðerleri ( ) Kurulan, Kapanan Þirketler Ýzmir, Ocak Mart Cari Yatýrým Harcamalarý Ve Borç Ödemeleri Grafiði, Personelin Ýstihdam Þekillerine Göre Daðýlýmý Personelin Cinsiyete Göre Daðýlýmý Personelin Ýstihdam Türüne Göre Cinsiyet Daðýlýmý Personelin Hizmet Yýlý Açýsýndan Daðýlýmý Personelin Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Personelin Ýstihdam Türüne Göre Öðrenim Durumu Daðýlýmý Memurlarýn Cinsiyete Göre Daðýlýmý Memurlarýn Hizmet Yýlýna Göre Daðýlýmý Memurlarýn Hizmet Sürelerine Göre Öðrenim Durumlarý Memurlarýn Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Memurlarýn Öðrenim Ve Cinsiyet Durumuna Göre Daðýlýmý Kadrolu Ýþçilerin Cinsiyete Göre Daðýlýmý Kadrolu Ýþçilerin Hizmet Yýlýna Göre Daðýlýmý Kadrolu Ýþçilerin Cinsiyet Ve Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Sözleþmeli Personelin Cinsiyete Göre Daðýlýmý Sözleþmeli Personelin Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Sözleþmeli Personelin Görev Kodlarýna Göre aðýlýmý Taþýtlarýn Daðýlýmý Ýþ Makineleri Ve Aletlerinin Daðýlýmý Demirbaþlarýn Daðýlýmý Grafiði Belediyemize Ait Arsalarýn Bulunduðu Ýlçelere Göre Daðýlýmý Grafiði Belediyemize Ait Binalarýn Ýlçelere Göre Daðýlýmý Medyan Yaþ

15 Kiþi Baþýna Toplam Elektrik Tüketimi (kwh/kiþi) Net Göç Hýzý ( ) Brüt Okullaþma Oraný (%) Hastane Yatak Sayýsý Uzman Hekim Sayýsý Halk Kütüphanesi Sayýsý Tiyatro Salonu Sayýsý Bin Kiþi Baþýna Özel Otomobil Sayýsý Ortalama Kükürtdioksit (SO2) Deðeri (mikrogram / metreküp) Kiþi Baþýna Toplam Elektrik Tüketimi (kwh/kiþi) Ýþsizlik Oraný (%) 2. Düzey Kiþi Baþýna Ýhracat ($) Açýlan Þirket ve Kooperatif Sayýlarý Kiþi Baþýna Bitkisel Üretim Deðeri (YTL) Turizm Ýþletme Belgeli Tesis Sayýsý Öneri ve Görüþleri Ýstenen ile Öneri ve Görüþlerini Bildiren Dýþ Paydaþ Sayýlarý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Kurumsal Ýþleyiþe Ýliþkin Düþünceleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Büyükþehir Belediye Baþkanýna Ýliþkin Düþünceleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Ýþ Yaþamýndan Memnuniyet Düzeyleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çalýþanlarýnýn Kentsel Projelere Yönelik Destek Düzeyleri (Aðýrlýklý Ortalama) Hemþerilerin Büyükþehir Belediyesinin Hizmet Alanlarýna Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Hemþerilerin Büyükþehir Belediyesinin Kentsel Projelerine Yönelik Destek Düzeyleri ( Aðýrlýklý Ortalama)

16 Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Stratejik Plan Süreci Stratejik Plan Ýliþki Þemasý Kurumsal Yapý Ve Organizasyon Þemasý Paydaþ Analizi Akýþ Süreci

17 Misyonumuz Halkýn verdiði gücü, eþitlik ve güvenle mayalayýp belediyecilik hizmeti olarak taþýmak.

18

19 Vizyonumuz Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan, Akdeniz'in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akýllarda iz býrakan gözde belediye olmak.

20

21 Kent Vizyonu Özgür ve keyifle yaþanýlan, demokraside simge kent olmak.

22

23 ÝLKELERÝMÝZ Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsýz olmak Kamu ve genelin yararýný gözetmek Hesap verebilirlik ve þeffaflýk Demokratik ve sosyal belediyecilik Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim Hemþeri memnuniyeti Hukuka ve etik deðerlere saygýlý olmak Tarihi dokuya ve doðaya saygýlý olmak Bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmak Bilgide eriþilebilirlik Deðiþime ve geliþime açýk olmak Kaynaklarý etkin ve verimli kullanmak Çözüm odaklýlýk Güler yüzlü ve yapýcý çalýþma anlayýþý Yerel kalkýnmada sürdürülebilirlik Etkin tanýtým

24

25 1. GÝRÝÞ Ulusal ve uluslararas ölçekte, özellikle 1980 lerden sonra sosyoekonomik, politik ve teknolojik alanda yaanan deiimler, kamu yönetimi anlaynn ulusal ve uluslararas ölçekte sorgulanmasnaveyeniyaklamlarngelitirilmesinezeminhazrlamtr.bugünkamuyönetiminde yeni yaklam ve açlmlar öne çkarken, özellikle örgütsel yaplanma ve ileyi anlamnda topluma hizmetsunumunudahaetkinveverimlihalegetirmekiçinalternatifyenimodellerdenyararlanlmaya balanmtr. Yeni Stratejik Yönetim modeliyle birlikte artk kamuda bir zihniyet deiiklii göze çarpmaktadr. Gelenekselkamuyönetimianlayndakamuadnamalvehizmetüretimsürecindeverimlilik veetkinlikgibiözelsektörünkriterleridikkatealnmazkenartkbirçokkamuhizmetininözelsektör tarafndandaüretilmesirekabetortamndourmu,budurumdakamualannntoplumudahafazla memnun etme zorunluluunu beraberinde getirmitir. Dolaysyla, kendisine anayasa ve yasalarla verilen görevleriyle ilgili amaç ve hedeflerini, toplumun beklentilerini dikkate alarak tanmlamak, örgütselyapsnonagöreoluturmak,busüreçtegerekliolanunsurlarbirarayagetirerek,toplumun lehineçktlarüretmekzorundadr.bunubaarmannyolu,stratejikdüünmekvestratejikyönetimi referans almaktan geçmektedir. Stratejik planlama tam da bu noktada önem kazanmakta, kamu kurumununamaçlarn,uygunaraçlarlagerçekletirmeyeyardmcolmaktadr.ülkemizdevedünyada hzldeiimsürecindeöneçkankamudastratejikyönetimveperformansesaslbütçelemesistemi, kaynaklarmz daha etkin kullanma ve geleceimize yön verme ihtiyac gibi önceliklerimizi özenle belirlememizi zorunlu klmaktadr. Stratejik planlamann, kaynaklarn etkili ekonomik ve verimli kullanm, gelecein sistemli ekilde planlanmas ve uygulanmas, birimler aras ibirliinin gelitirilmesi, yetki ve sorumluluklarn bilinmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun salanmas, hesap verebilirbiryönetimanlaynnolumas,kurumsallamannsalanmasvesonuçtabaarnnartmas gibiyararlarolacaktr. Çada yönetimde insan kaynaklar, performans yönetimi, kalite yönetim sistemlerinin stratejikplanlamadaönemlibirerreferansolduklardikkatealnrsa,stratejikplanlamayadayananbir yönetiminiçeriindekietkinlik,verimlilikveinsanodakllkdahaiyianlalabilir. KamuYönetimistratejikplansürecinde:Durumanaliziyaparak Neredeyiz? ;misyon,vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedefleri belirleyerek Nereye gitmek istiyoruz? ; stratejileri ve faaliyetleri belirleyerek Gitmekistediimizyerenaslulaabiliriz? ;izleme,performansölçmevedeerlendirme yaparak Baarmznasltakipedervedeerlendiririz? sorularnacevaparanr. Stratejik plan hazrlama, Türk kamu yönetimi sisteminde bir yerel yönetim birimi olarak Büyükehir Belediyeleri nin yasal yükümlülüüdür sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu nun 7.,18.,21.maddeleristratejikplanyaplmasvehizmetlerinstratejikplanauygunolarakyürütülmesi gerekliliinidilegetirirken,5393saylbelediyekanunu nun41.maddesistratejikplanveperformans programlarnn hazrlanmasndan, meclislere sunulmasna kadar geçecek sürenin snrlarn çizmektedir sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu nun 9.maddesine göre, kamu yönetimlerinin stratejik plan hazrlama, bütçelerini de stratejik plan ve performans göstergelerine dayandrmazorunluluuvardr. zmir Büyükehir Belediyesi olarak hazrladmz Stratejik Plan, ilgili yasalarn emredici hükümlerigereiyaplmsada,buçalmayaaslktutanverehberlikeden;zmirlihemerilerimizin beklentileri, kentimizin öncelikleri ve onlara daha etkin, verimli yerel kamu hizmeti sunma isteimizdir.

26

27 2. ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ STRATEJÝK PLAN SÜRECÝ HAZIRLIKÇALIMALARI DevletPlanlamaTekilatMüstearl nnyaynlad KamudareleriçinStratejikPlanlama Klavuzu rehberliinde,stratejikplanlamatekniineuygunbirekildeyürütülençalmalarahazrlk süreciilebalanmtr. Stratejik Plan çalmalarnn her aamasnda üst yönetim, birimler, bal kurulularn temsilcileri ve belediye irketlerimizin temsilcileri ile toplantlar düzenlenerek yüksek katlm salanmvebuçalmalarkamuyönetimindeörnekgösterilecekbirbaarylayürütülmütür. Stratejik Plann baarya ulamas için tüm belediye çapnda sahiplenilmesi ve katlmcln son seviyede salanmas gerekmektedir. Hazrlk Çalmalar kapsamnda öncelikle Stratejik Plan Organizasyon Yaps oluturulmutur. Stratejik Planlama Üst Kurulu, Stratejik Plan Yürütme Komitesi ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi belirlenmitir. Stratejik Plan çarsyla bütün birimler ve üst yönetim harekete geçirilmi ve birimleri temsil edecek Stratejik Plan Çalma Gruplar oluturulmutur.

28 Stratejik Planlama Üst Kurulu Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný S.Ersu HIZIR Genel Sekreter Pervin Þenel GENÇ Genel Sekreter Yardýmcýsý Ali Rýza GÜLERMAN Genel Sekreter Yardýmcýsý Serpil BARAN Genel Sekreter Yardýmcýsý Raif CANBEK Genel Sekreter Yardýmcýsý Ferda ESER Genel Sekreter Yardýmcýsý Erhan BEY Mali Hizmetler Dairesi Baþkaný

29 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Erhan BEY Ayþegül TÜRK Ladin YILDIRAN Kadir Efe ORUÇ Melih KAYACIK Onur ÖNDER Ýsmail YILMAZ Deniz ERDEM Uður KARADEMÝR Fatma TAÞKENT Gerçek DAVRAN Asuman TÜRKMEN Gülþah TÝKTAÞ Yavuz BAYAR Ýsmail ÞINGCA Sinem TÜRKMENOÐLU Gülçin AYDIN

30 Stratejik Plan Yürütme Komitesi ÖzelKalemMüdürü ProtokolubeMüdürü BasnYaynHalklalikilerubeMüdürü AveD çdenetimbirimibakan 1.HukukMüavirV. TeftiKuruluBakan LeventLER ZekiKARATAY ReatYÖRÜK narme CahitKURTULAN CananMUT MehmetHulusiGÜLEN nsankaynalarveeitimdairesibakanl DaireBakan MemurPersonelubeMüdürü çipersonelubemüdürü nsankaynaklareitimiubemüdürü MaaTahakkukubeMüdürü MaliHizmetlerDairesiBakanl DaireBakan BütçeVePerformansubeMüdürü GelirlerubeMüdürü MuhasebeubeMüdürü çkontrolubemüdürü TanrMalKaytTakipubeMüdürü BankaveKredilerubeMüdürü StratejiGelitirmeubeMüdürü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DaireBakan KorumaGüvenlikAmiri darilerubemüdürü HalubeubeMüdürü BalkHaliubeMüdürü AevleriubeMüdürü irketlervekurulularubemüdürü FakirveMuhtaçlaraYardmubeMüdürü TerminallerubeMüdürü DestekHizmetleriDairesiBakanl DaireBakan HizmetAlmlarubeMüdürü MalAlmlarubeMüdürü KaliteÖlçütlerindenSorumluDaireBakan DaireBakan YazleriveKararlarDairesiBakanl DaireBakan EncümenveKararlarubeMüdürü YazlerubeMüdürü MeclisubeMüdürü KurumAriviubeMüdürü ÇevreKorumaveKontrolDairesiBakanl ve Kontrol DaireBakan KatAtkletmelerubeMüdürü VeterinerleriubeMüdürü RuhsatveDenetimubeMüdürü MezbahaubeMüdürü ÇevreKorumaveKontrolubeMüdürü SasalDoalYaamParkubeMüdürü RzaKAYACIK GamzeBEHZATOLU TayfunSerhatBERKOL AhsenYOLKESEN AyeKUTLUK ErhanBEY SerpilÖTÜCÜ HülyaSERT AydnGÜZHAN SaadetSAATÇOLU HilmiyeÇARIKÇI LaleGEBOLOLU AyegülTÜRK MuzafferKAPI AliKAYGUSUZ CavitAKIN brahimçakan KayhanÖZTÜRK FigenYAVUZ SüleymanKARACA RecepBülentASAL EminONBAILAR FatmaIkÇELKOLU MehmetSAYAR SerpilKESKN FerhanRVAN TülayAZER SüleymanERGN ükranerdal AlevDONAT brahimkaraçam YldzYILMAZ SibelÇOBAN HüseyinGökhanÖZDEMR NesrinÖZDEMR YlmazPEKZORLU TamerSEYS HakanÖZTÜRK

31 tfaiyedairesibakanl DaireBakan FuatBARANDIR tfaiyeubemüdürü CengizÖNGÖR ZabtaDairesiBakanl DaireBakan lyasay ZabtaDenetimubeMüdürü YakupYILDIZ ZabtaubeMüdürü HalilbrahimBLECAN marveehircilikdairesibakanl DaireBakan BehiyeFügenSELVTOPU marleriubemüdürü smailasi NazmPlanubeMüdürü ZelihaDEMREL TarihselÇevreveKültürVarlklarubeMüdürü KvlcmKESKNER EmlakYönetimDairesiBakanl DaireBakan SerdalSelçukSAVCI HaritaubeMüdürü NejatGÜÇLÜ KamulatrmaubeMüdürü ErkanÖZGÖRGÜLÜ KentselDönüümveYeniYerletirmeubeMüdürü HasanKARAKILINÇ EmlakubeMüdürü BarKARCI BilgiTeknolojileriDairesiBakanl g j DaireBakan lhanekncolu BilgilemveveriYönetimubeMüdürü SelmanTANER CorafiBilgiSistemubeMüdürü LütfiÜNAL BilgiAlarubeMüdürü EminDurakDOLMASEVEN UlamDairesiBakanl DaireBakan M.NaciBALCI DenizHizmetleriubeMüdürü lyasay TrafikveDenetimubeMüdürü ErdalENER UlamKoordinasyonubeMüdürü HülyaARKON BanliyöveRaylSistemlerDairesiBakanl DaireBakan PerranMehmetGÜLAY Banliyöb.MüdürüRaylSistemubeMüdürü HasanPOYRAZ EtüdveProjelerDairesiBakanl DaireBakan SedatBAYLAN EtüdProjeubeMüdürü VahyettinAKYOL YapmhaleleriubeMüdürü HaticeÜlküMARKOVÇ FenleriDairesiBakanl DaireBakan FazlÖLÇER YapleriubeMüdürü AyenKALPALI AltYapKoordinasyonubeMüdürü ErgünDORUYA YolYapmBakmubeMüdürü MacitMERTER BakmOnarmveAltYapubeMüdürü ErgünTADEMREL TarmParkveBahçelerDaireBakanl DaireBakan ZiyaÇAVDAR TarmsalYapubeMüdürü HülyaAHN YeilAlanBakmubeMüdürü LaleBAYSAL

32 Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Daire Baþkaný Kültür Þube Müdürü Kütüphane ve Müzeler Þube Müdürü Kent Müzesi ve Arþivi Þube Müdürü Huzurevi Þube Müdürü Gençlik ve Spor Þube Müdürü Mezarlýklar Þube Müdürü Sosyal Ýþler Þube Müdürü Hastane Þube Müdürü Eshot Genel Müdürü Eshot Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Ýz-Su Genel Müdürü Ýz-Su Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Þirketler Koordinatörü Ege Þehir Planlama A.Þ. Genel Müdürü Grand Plaza A.Þ. Genel Müdürü Ýzbelcom A.Þ. Genel Müdürü Ýzbeton A.Þ. Genel Müdürü Ýzdeniz A.Þ. Genel Müdürü Ýzelman A.Þ. Genel Müdürü Ýzenerji A.Þ. Genel Müdürü Ýzfaþ A.Þ Genel Müdürü Ýzulaþ A.Þ. Genel Müdürü Ýzban A.Þ. Genel MüdürüV. Ýzmir Jeotermal A.Þ. Genel Müdürü Metro A.Þ. Genel Müdürü Ünibel A.Þ. Genel Müdürü Hülya GÜVEN Abdul Halim Cumhur YAZICI Veysel ÇILDIR Oktay GÖKTEMÝR Adalet OKHAN Nezihe ÝNCEGÖZ Recai ÇINAR Esma Semra DÝNÇ Fuat YILMAZ Zeliha Gül ÞENER Turgay AKKAYA Ahmet Hamdi ALPARSLAN Gültekin AVKIRAN Nail YAVUZ Hüseyin Elçin PINAR Muharrem DERBENTOÐULLARI Reha PEKERTEN Tufan EKER Hüseyin ÇÝFTÇÝ Hüseyin KIRMIZI Ali Süha SABUKTAY Doðan ÝÞLEYEN Zeynel CANOL Sönmez ALEV Ali ÝÇHEDEF Sönmez ALEV Güler SEZER

33 Stratejik Plan Çalışma Grupları ProtokolubeMüdürlüü eydadurakkoca ÖzlemYILMAZ M.SevdaKAYMAZ dilve SertanETURUL BasnYaynveHalklalikilerubeMüdürlüü FüsünULUSOY AyeÖZKAN ABveDlikilerubeMüdürlüü NerminKANDA dilözer HakanAKTA CerenALKAN SenemTÜRKAYDIN çdenetimbirimbakanl SongülDALGAKIRANLAR SevcanKUÇ 1.HukukMüavirlii HüsamettinKOCAOLU AyselYÜCEL AliDERMEN TeftiKuruluBakanl AlperDORUÖZ IrmakKEÇECLK KadirÇNEKL MemurPersonelubeMüdürlüü ArzuKILIÇ DinçerDEMR çipersonelubemüdürlüü AliKemalÇAKIR BurcuGÜLAT nsankaynaklarveeitimubemüdürlüü RafetKUZU AydanSOYLU MaaTahakkukubeMüdürlüü brahimsari FeritÇÜNER MuhasebeubeMüdürlüü HasanSAYAR BütçevePerformansubeMüdürlüü Emine Ayhan GelirlerubeMüdürlüü BaharEROLU çkontrolubemüdürlüü SunaYAMAN SerpilKARADENZ TanrMalKaytTakipubeMüdürlüü ArifKÖYLÜ SerkanÖZYURT BankaveKredilerubeMüdürlüü dilodabai ÖvünçÖZGEN darilerubemüdürlüü GörkemARMAAN MuratÇAM FatmaYÜNEL

34 HalubeMüdürlüü AliGENÇOULLARI TolgaMEM BalkHaliubeMüdürlüü S.irinDRAMALI R.DemetALANYÜZ KorumaveGüvenlikAmirlii SerdarYT DilekMALMUT AevleriubeMüdürlüü SelinR.KARAYT AysunGAZ FakirveMuhtaçlaraYardmubeMüdürlüü MehmetAKÜZÜM ÇidemTAKUL HizmetAlmlarubeMüdürlüü HasanÇELK SüheylaBOZBAY MalAlmlarubeMüdürlüü HasanÇELK MerayKARTALER KaliteÖlçütleriubeMüdürlüü GülbinELYORGUNAKKRAZ ÖzgürAKKAVAK KurumAriviubeMüdürlüü SemaENGEL hsançalikan EncümenveKararlarubeMüdürlüü HakanKÜÇÜKTURAN AkileNC MeclisubeMüdürlüü MelahatSAVA PerihanBAPINAR YazleriubeMüdürlüü ÇidemENKAYA AbdülazizMALHUT ÇevreKorumaveKontrolubeMüdürlüü brahimevren ÖzlemTUAÇ KatAtkletmelerubeMüdürlüü SinemEREFOLU IlKONYA AlsanBORAN RuhsatveDenetimubeMüdürlüü HesnaDuduERDOAN ÖzgürAygünENKÜR VeterinerleriubeMüdürlüü NihatYILMAZ MuratÇAM EylemARSLAN MezbahalarubeMüdürlüü ArzuBÜRKEV AvniGÖK tfaiyedairebakanltfaiyeubemüdürlüü MevlütBARBAROS NuriGÜLER MelekAKLAR ZabtaubeMüdürlüü AskerTOPÇUOLU HüseyinAKMAN

35 marleriubemüdürlüü BernaASLAN ErolKAPU NazmPlanubeMüdürlüü YaseminUZAKGÖREN KubilayKARA smiyekaymak TarihselÇevreveKültürVarlklarMüdürlüü ÖzgeAKBULUT ErengülYAYGER YakupEERCOLU HaritaubeMüdürlüü HalukKARABULUT AdnanKILIÇ DilekBAER KamulatrmaubeMüdürlüü GülnazVARATLI AynurKESKN MelekSARAÇOLU KentselDönüümveYeniYerlemeb.Md. PnarÖZMEN YelizKÜÇÜKER ÜlkerYlmazKOSOVA ZekiYILDIRIM EmlakubeMüdürlüü ltenbekta BurcuSAATÇI S.FerdaAVCI SelenÖRÜCÜ BilgilemveVeriYönetimiubeMüdürlüü GülahTUNÇA GülnurDEMRKAN CorafiBilgiSistemleriubeMüdürlüü ÖzgürDAYAN ÇalarYILDIRIM BilgiAlarubeMüdürlüü GülayDOAN EbruBAHAR TrafikveDenetimubeMüdürlüü GökhanYILMAZ HülyaYILDIZ UlamKoordinasyonubeMüdürlüü SerdenMORKOÇ VesileÇALIKAN H.CerenDNÇER DenizHizmetleriubeMüdürlüü NeeYILDIZ EsraCEYLAN BanliyöveRaylSistemYatrmlarube Müdürlüü VehbiDURU SenemERMN ÖyküYÜCESOYEDRNE HaticeAlevDURAN YapmhaleleriubeMüdürlüü mbatyaci DeerERGENEKON

36 EtüdveProjelerubeMüdürlüü MerihKUTLUOLU AliCihanerAHN KentselTasarmveKentEstetiiubeMüdürlüü ÜmitGÜNDÜZ YakupPALA YolYapmBakmubeMüdürlüü HayatiERDOAN BernaKOÇ YapleriubeMüdürlüü MuharremSELMGL EmelAKBAYIRLI AltyapKoordinasyonubeMüdürlüü SedaTUFAN EkinKAHRAMAN BakmOnarmveAltyapubeMüdürlüü HayriDOAN ÜlkemYILMAZ TarmsalYapubeMüdürlüü AlevSEVM MuratALTUN YeilAlanBakmubeMüdürlüü MehtapERDM SüheylaÇETNKAYA KentMüzesiveAriviubeMüdürlüü MelikeZEREN KemalSAYGI HastaneubeMüdürlüü SedaRER SedaRER GençlikveSporubeMüdürlüü ÜmmühanÖZVATAN TubaAKBABA MezarlklarubeMüdürlüü EnginKAYA GökhanTEMZ KütüphaneveMüzelerubeMüdürlüü OyaNCEKA A.HazalBEYTA HuzureviubeMüdürlüü BaharCVAN ulesolgu SosyallerubeMüdürlüü AydanLHAN SelmaATABAY FeyzullahGENÇ KültürubeMüdürlüü GökalpORAL DeryaBAKIRCI zsugenelmüdürlüü ÖzdenAKIN ElvanSELEK ebnemözkula OzanATE BedriyeÇORBACI EshotGenelMüdürlüü GoncaBAÇ MefharetÖZKILIÇ TuncaUYAN BilgenAKL EbruÖZÇAM

37 zulaa. zbetona. zdeniza. GrandPlazaA. zelmana. zenerjia. MetroA. zbelcoma. EgeehirPlanlamaA. ÜnibelA. zfaa. AbdullahAMBER KurtuluDiremAHN MustafaLKMEN EnderTEZER EbruÖZTÜRK EbruOKAY MuammerATABEK HakanGÜNDÜZ SibelEROLU FatihGÜRPINAR NurdanDNÇER GamzeGÖK engülözdamar ÇidemYKARABULUT MerihCHANGR MehmetKARCI SafiyeTEZEL lknurmercanakar YeimTARANCIOLU EgeACAR SatKÖSE Sonrakiaamadaeitim,danmanlk,verigibiihtiyaçlarmztespitedilip,ihtiyaçlarmznnasl giderileceibelirlenmitir.etkinçalabilmekveözelliklekstlzamaniyikullanabilmekiçinitakvimi oluturulmutur. Stratejik Yönetim Süreçleri nin bilgisayar ortamnda entegrasyonu ve faaliyetlerimizinfizikselvebütçegerçeklemelerinitakipetmekamacylakurumumuzaözelstratejik yönetim yazlm hazrlanmtr. Ön hazrlk kapsamnda personel oryantasyonunu salayacak çalmalar yaplmtr. Bu dorultuda stratejik planlama ekibi Türkiye ve Ortadou Amme daresi Enstitüsü nde StratejikPlanlamaEitimi alm,ayrcabelediyepersonelineyönelikmaliyebakanl Muhasebat Kontrolörleri tarafndan Stratejik Plan Eitim Semineri verilmitir. Stratejik Planlama KoordinasyonEkibi,DevletPlanlamaTekilatMüstearltarafndanyaynlananKamudareleriçin Stratejik Planlama Klavuzu nun yan sra ulusal ve uluslararas pek çok kamu kurumunun stratejik planlarnincelemi,literatürtaramasyapmtr.

38

39 çvedçevreanalizleriezamanlbirekildeyürütülmütür. Danalizkapsamnda; Dokuzuncu Kalknma Plan, Orta Vadeli Program, Orta VadeliMaliPlan,DokuzuncuKalknmaPlan2009YlProgram,ÖnUlusalKalknmaPlan,2008Yl KatlmÖncesiEkonomikProgram,BölgeselPlanlarveBelediyemizfaaliyetalanlarileilikiliSektörel vetematikstratejibelgeleriincelenerek,oluturulacakstratejikplannmakroplanlarauyumluolmas amaçlanmtr. Sosyokültürel, corafi ve demografik özellikler bakmndan zmir e benzeyen birçok dünya kentiyle kyaslama analizleri ile Hemeri letiim Merkezi ne ve Muhtarlar Masas na gelen istekikayetönerilerinistatistikianalizleriyaplmtr.halkanketiçalmasylazmir deyaayanlarn kentimize yönelik düünceleri, belediyemiz hizmet alanlarna yönelik memnuniyeti ve destekledii kentsel projeler belirlenmitir. D paydalarmzn tespiti ve ilikilerin analizi yaplmtr. En yüksek seviyede katlmcl salamak için d paydalarmzdan Stratejik Plana ilikin proje ve öneriler istenmitir. Gelen görü, öneri ve projeler deerlendirilmek üzere belediyemizin ilgili birimlerine gönderilmitir. çanalizkapsamnda; Belediyemizin tarihi incelenmi; mevzuat, teknikteknolojik alt yap, organizasyon ve personel, görev (yasal yükümlülük) analizleri yaplmtr. ç payda (çalan) anketi ile belediyemiz personelinin kurumsal ileyi ve yönetimle ilgili düünceleri tespit edilmi, i yaamyla ilgili memnuniyetiölçülmütür. GZFTAnalizi; GZFT Analizi çalmas belediyemiz faaliyet alanlar baznda, birimlerin yüksek katlmyla, ayrntlveteknieuygunbirekildeyaplmtr..durum ANALÝZÝ

40

41 Durum Analizi ile Nerede? olduumuzun tespiti yapldktan sonra, gelecee bak noktasnda nereye? ve nasl? gideceimizeyönelikçalmalarabalanmtr. Stratejik Plan gelecei planlamann yan sra, tüm çalanlarn misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesindekurumsalkimliialglaypbenimsemesinisalar. Hizmetler Dairesi Bakanl nn bal olduu Genel GenelSekreterindekatldtoplantlardadeerlendirilerekStratejikPlanlama sunulmuveortakfikirbirliiilekararverilmitir. Belediyemizin geni yelpazedeki faaliyet alanlarn Stratejik Alanlara(Sektörlere) bölerek analiz ve planlama etkinlii ve kolayl salanmtr. Belirlenen 11 Stratejik Alann her biri için Amaçlar ve Hedefler, planlama teknii açsndan deerlendirilerek belirlenmitir. Hedefleri ölçecek performans göstergeleri ve hedefleri gerçekletirecek stratejiler belirlenmitir. Halk AnketiAnalizleriveDpaydalarmznproje,görüveönerileridorultusundaoluturulanfaaliyet envanteri Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Plan Yürütme Komitesiyle düzenlenen toplantlarda deerlendirilmi, Stratejiler dorultusunda önem ve öncelik sralamas yaplarak faaliyetler tespitedilmivebütçelemesiyaplmtr.

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu ] yer kabuunun bir bütün olmadn ve levhalardan olutuunu önceki yllarda okudurnuz sosyal bilgiler ve corafya derslerinden biliyorsunuz. Harita 1.1'i incelediinizde depremlerin Dünya üzerinde daha çok nerelerde

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI ENERJ VE TAB T.C. KAYNAKLAR BAKANLII ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI KASIM 2006 ÇNDEKLER: 1. GR 3 2. STRATEJK PLANLAMA VE YÖNETM 5 2.1. Strateji 5 2.2. Stratejik Plan 5 2.3. Stratejik Yönetim 5

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU Tarih: 30 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 30 Katılımcı listesindeki Sayı: 27 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı