Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ SAYFA 5 TE YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor STK LARIN DEÐERLERÝN DÖNÜÞÜMÜ VE AHLÂKÎ ÇÖZÜLME KONULU UFUK TURU-8 BULUÞMASINDAN ÇOK ÖNEMLÝ TESBÝTLER VE UYARI MESAJLARI ÇIKTI. ÝKTÝDAR ODAKLI YOZLAÞMA ukon ya STK'la rýn ca or ga ni ze e di len ve di ðer bir çok il den de tem sil ci le rin ka týl dý ðý top lan tý nýn so nuç bil di ri sin de, Ýk ti dar ve güç o dak lý sis tem ve uy gu la ma la ra kar þý dik kat li o lun ma lý, zi ra si ya set te ki yoz laþ ma tüm top lu mu o lum suz et ki li yor de nil di. STK LAR ÝNÝSÝYATÝF ALMALI utop lum sal bo zul ma ve yoz laþ ma da med ya nýn pa yý na da dik kat çe ki len bil di ri de De ðer ler de ki a þýn ma had saf ha da u ya rý sý ya pý la rak, De ðer le rin in þa ve iç sel leþ ti ril me sin de STK'lar da ha faz la i ni si ya tif al ma lý çaðrýsýnda bulunuldu. Ha be ri sayfa 6 da FELÇ GEÇÝRDÝ, YOÐUN BAKIMDA Denk taþ du a bek li yor u Kýs mî felç ge çi rip yoðun bakýma alýnan KKTC nin 1. Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ ýn oð lu Ser dar Denk taþ a ra yan her ke se te þek kür e de rek, Du a e dip, e ki be gü ve nip bek le me ye de vam e de ce ðiz. Du a e de ce ðiz, baþ ka ça re yok di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te ÝTHALÂTSIZ ÝHRACAT YAPAMAZ HALE GELDÝK u TÝSK, Tür ki ye nin ar týk it ha - lât yap ma dan ü re tim, do la yý - sýy la ih ra cat ya pa maz ha le gel di ði ni bildirdi. TÝSK in Ma - yýs a yý na i liþ kin Ay lýk E ko no - mi Bül te ni ne gö re, dýþ ti ca ret a çý ðý nýn iz le nen kur-fa iz po li - ti ka sý ve ya pý sal so run lar ne - de niy le ge niþ le me ye de vam et ti ði, a çý ðýn yý lýn ilk üç a yýn da 25 mil yar do la ra yak laþ tý ðý i - fa de e dil di. n11 de SÝMAV YENÝDEN ÝNÞA EDÝLECEK ukü tah ya Va li si Ke nan Çift çi, Baþ ba kan lýk Top lu Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý - nýn, 19 Ma yýs ta 5,9 bü yük - lü ðün de dep rem mey da na ge len Si mav il çe sin de i ki ay rý yer de 1248 ka lý cý ko nut, i ki il köð re tim o ku lu, ca mi ve ti ca ret mer ke zi in þa e de - ce ði ni bil dir di. n6 da FO TOÐ RAF: A A Ýþ dünyasýndan üs lûp u ya rý sý ua SO Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, si ya set te gi de rek sert le þen ve bo zu lan üs lû p tan ra hat sýz ol duk la rý ný ifade ederek, Li der le rin üs lûp la rý ný yu mu þat ma la rý ge rek mek te dir de di. TÜ SÝ AD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner de, Se çi me ha zýr lýk dö ne min de ma a le sef biz si ya se tin si ya set i çer me yen ko nu lar la ya pýl dý ðý bir ça mur at ma dö ne mi ni ya þý yor, e ner ji mi zi bo þa har cý yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 5 te ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝNDE MODERN HAYATIN GELENEKSEL GENÇLERÝ ARAÞTIRMASI Genç ler dev le te gü ven mi yor HIRVATÝSTAN MÜSLÜMANLARININ SEVÝNÇLÝ GÜNÜ Asýrlar sonra ilk hafýzlar yetiþti Hýr va tis tan Ýs lâm Bir li ðine bað lý, Ýs lâ mî ders le rin de o ku tul du ðu Dr. Ah med Smay lo viç Li - se si ilk me zun la rý ný ver di. Hýr va tis tan Müf tü sü Þef ko Ö mer ba þiç, me zu ni yet tö re nin de ki ko nuþ ma sýn da A sýr lar son ra 2 ha fýz ye tiþ tir dik de di. Yaklaþýk 4.5 milyon nüfusa sahip Hýrvatistan da çoðunluðu Boþnak olmak üzere 200 bine yakýn Müslüman yaþýyor. n7 de u Ýs tan bul Kül tür Ü ni ver si te sinin Tür ki ye Genç li ði A raþ týr ma sý, genç le rin dev le te gü ven me di ði ni or ta ya koy du. A raþ týr ma ya gö re, yaþ a ra sý genç ler de mok ra si ler de kuv vet da ðý lý mýn da yer a lan ku rum la ra gü ven mi yor. Or du, po lis, mec lis, yar gý ve med ya gi bi se çe nek ler a ra sýn da en yük sek ce va bý yüz de 32,7 i le hiç bi ri a lý rken, or du ya güvenenlerin oraný onda üç olarak belirlendi., Ha be ri sayfa 4 te ANKARA ÝSTANBUL'A HAVALE ETTÝ Kasetler için yetkisizlik u An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, son haf ta lar da MHP Baþ kan lýk Di va nýn da ard ar da is ti fa la ra yol a çan gö rün tü le ri ya yýn la yan lar hak kýn da, ''þan taj''ýn da a ra sýn da bu lun du ðu bir di zi suç tan yü rü tü len so ruþ tur ma ya i liþ kin dos ya yý, ''yet ki siz lik'' ka ra rýy la ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði ne gön der di. Ha be ri sayfa 4 te ISSN El Buti, güvenlik gerekçesiyle Suriye den çýkamadý. GÜVENLÝK GEREKÇESÝYLE Butî gelemedi u Do ðu-ba tý Dü þün ce Gün le ri Or ta do ðu coð raf ya sý i le ba tý coð raf ya sýn dan ö nem li dü þü nür le ri Sul tan bey li Kül tür Mer ke zin de bu luþ tu rur ken, Su ri ye nin ö nem li dü þü nü rü Sa id Ra ma zan El Bu tî, ger gin gün le rin ya þan dý ðý ül ke sin den gü ven lik ge rek çe siy le çý ka ma dý ðý i çin a çý lý þa ka tý la ma dý. Ha be ri say fa 5 de ÝSRAÝL'ÝN GEÇEN YIL KATLETTÝÐÝ Furkan için ABD de dâvâ uýs ra il in Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rý sý sý ra sýn da þehit düþen ABD -Türk va tan da þý Fur kan Do ðan ve fi lo da ki di ðer A me ri kan va tan daþ la rý i le il gi li o la rak ABD de dâ vâ a çýl dý. Dâ vâ, ko nu yu ilk de fa fe de ral yar gý cýn ö nü ne getirme si a çý sýn dan da ö nem taþýyor. n7 de HAVA TRAFÝÐÝNÝ YÝNE AKSATTI Volkandaki patlama durdu uýzlanda da Cumartesi günü faaliyete geçen en aktif volkan Grimsvötn deki patlama durdu. Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Düþük çocuklarýnýza isim veriniz. Çünkü onlar âhirette sizin için yüksek dereceler hazýrlamak üzere öncülerinizdir. No: 2356 / Hadis-i Þerif Meâli Bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhlarý azap içinde býrakýr. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti býrakmalý. a kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn. Kar þý nýz da it ti hat et miþ da lâ let fýr ka la rý na kar þý pe ri þan et me sin. Elhub bu fil lah ve l-buð zu fil lah (Al lah i çin sev mek, Al lah i çin buðz et mek - Bu ha rî, Î mân: 1.) düs tur-u Rah ma nî ye ri ne (el-i ya zü bil lâh) El-hub bu fi s-si ya se ti ve l-buð zu li s-si ya se ti (Si ya set i çin sev mek, si ya set i çin buðz et mek) düs tur-u þey ta nî hük me dip, me lek gi bi bir ha ki kat kar de þi ne a dâ vet ve el han nâs gi bi bir si ya set ar ka da þý na mu hab bet ve ta raf tar lýk la zul mü ne rý za gös te rip ci na ye ti ne ma nen þe rik ey le me sin. E vet, bu za man da si ya set, kalb le ri if sad e der ve a sa bî ruh la rý a zap i çin de bý ra kýr. Se lâ met-i kalb ve is ti ra hat-i ruh is te yen a dam, si ya se ti bý rak ma lý. E vet, þim di kü re-i arz da her kes ya kal ben, ya ru hen, ya ak len, ya be de nen ge len mu si bet ten his se dar dýr, a zap çe ki yor, pe ri þan dýr. Bil has sa ehl-i da lâ let ve ehl-i gaf let, rah met-i u mu mi ye-i Ý lâ hi ye den ve hik met-i tam me-i Süb hâ ni ye den ha ber siz ol du ðun dan, nev-i be þe re rik kat-i cin si ye, a lâ ka dar lýk ci he tiy le, ken di e le min den baþ ka nev-i be þe rin þim di ki e lîm ve deh þet li e lem le riy le da hi mü te el lim o lup a zap çe ki yor. Çün kü, lü zum suz ve mâ lâ yâ ni bir sû ret te va zi fe-i ha ki ki ye le ri ni ve el zem iþ le ri ni bý ra kýp â fâ kî ve si ya sî bo ðuþ ma la ra ve kâ i na týn ha di sa tý na me rak la din le ye rek, ka rý þa rak ruh la rý ný ser sem ve a kýl la rý ný ge ve ze et miþ ler ve bi le rek ken di za ra rý na fi i len rý za gös ter mek ci he tin de, Za ra ra ra zý o la na þef kat e dil mez mâ nâ sýn da ki Er-ra zî bi z-za ra ri lâ yun ze ru le hû kâ i de-i e sa si ye siy le þef kat hak ký ný ve mer ha met li ya ka tý ný ken di le rin den selb et miþ ler. On la ra a cýn ma ya cak ve þef kat e dil mez. Ve lü zum suz baþ la rý na be lâ ge ti rir ler. Ben tah min e di yo rum ki, bü tün kü re-i ar zýn bu yan gý nýn da ve fýr tý na la rýn da se lâ met-i kal bi ni ve is ti ra hat-ý ru hu nu mu ha fa za e den ve kur ta ran yal nýz ha ki kî ehl-i i man ve ehl-i te vek kül ve rý za dýr. Bun la rýn i çin de de en zi ya de ken di ni kur ta ran lar, Ri sâ le-i Nur un da i re si ne sa da kat le gi ren ler dir. Çün kü bun lar, Ri sâ le-i Nur dan al dýk la rý i man-ý tah ki kî ders le ri nin nu ruy la ve gö züy le, her þey de rah met-i Ý lâ hi ye nin i zi ni, ö zü nü, yü zü nü gö rüp her þey de ke mal-i hik me ti ni, ce mâl-i a da le ti ni mü þa he de et tik le rin den, ke mal-i tes li mi yet ve rý zay la, ru bu bi yet-i Ý lâ hi ye nin ic ra a týn dan o lan mu si bet le re kar þý tes li mi yet le, gü le rek kar þý lý yor lar, rý za gös te ri yor lar. Ve mer ha met-i Ý lâ hi ye den da ha i le ri þef kat le ri ni sür mü yor lar ki, e lem ve a zap çek sin ler. Ýþ te bu na bi nâ en, de ðil yal nýz ha yat-ý uh re vi ye nin, bel ki dün ya da ki ha ya týn da hi sa a det ve lez ze ti ni is te yen ler, had siz tec rü be le riy le, Ri sâ le-i Nur un i ma nî ve Kur â nî ders le rin de bu la bi lir ler ve bu lu yor lar. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Mek tub No: 78, s. 164 LÛ GAT ÇE: tef ri ka: Ay rý lýk, bö - lün me. düs tur-u Rah ma nî: Al lah ýn Rah ma nî düs - tu ru. el-i ya zü bil lâh: Al lah a sý ðý ný rýz, Al lah ko ru sun. el han nâs: Sin sî þey - tan. se lâ met-i kalb: Kal bin kor ku ve kö tü lük ler den kur tul ma sý. is ti ra hat-i ruh: Ruh is - ti ra ha tý. kü re-i arz: Dün ya. ehl-i da lâ let: Doð ru ve hak yol dan sa pan lar. ehl-i gaf let: Gaf le te da lan lar, Al lah a ve e mir - le ri ne al dý rýþ et me yen ler. hik met-i tam me-i Süb hâ ni ye: Ku sur suz ve nok san sýz o lan Al lah ýn her þe yi bir mak sat ve ga - yey le ya rat mýþ ol ma sý. nev-i be þer: Ýn sa noð lu. rik kat-i cin si ye: Cin sî þef kat, in sa nýn ken di cin - sin den o la na a cý ma sý. el zem: Çok lü zum lu, en lü zum lu. selb: Ýp tal et me. Kal - dýr ma, gi der me. ehl-i te vek kül ve rý - za: Al lah a te vek kül e - dip; bað la nýp ka de re ra - zý o lan lar. i man-ý tah ki kî: Tah ki ki i man, i ma na da ir bü tün me se le le ri in ce le yip de lil ve bür han i le i nan ma. ke mal-i tes li mi yet ve rý za: Tam bir tes li mi yet ve ra zý o luþ. ru bu bi yet-i Ý lâ hi ye: Al lah ýn ter bi ye e di ci li ði. ha yat-ý uh re vi ye: A hi - ret ha ya tý. Kime takýlalým? Bu ya zý ge cik miþ bir staj gün lü ðü ya zý sý dýr. Ha pis kal dý ðý kü çük ha fý za kar týn da gö rül dü ðün de ha tý ra gel di tek rar Sos yal ha ya týn kar ma þa sýn dan kur tul mak i çin öð le a ra la rýn da Ri sâ le o ku ma la rý na sý ðýn mak, mâ ne vî ha ya tý mýn se lâ me ti a çý sýn dan bü yük bir fýr sat ol muþ tu. O ku ma prog ra mýn da o ku ma la rý mý yap tý ðým sev gi li çam a ða cý ma be del bu ra da, bir çý na rýn dost lu ðu nu bul muþ tum. Çý na rýn göl ge sin de ru hu mu se rin le ti yor dum Ý þâ râ tü l-ý câz la. O ku ma prog ra mýn da Mek tu bat ý hem bi tir miþ, hem bi tir me miþ tim. Zi râ 27. Mek tub Lâ hi ka lar ve 30. Mek tub Ý þâ râ tü l-ý câz ol du ðu i çin bun la rý da o ku mam ge re ki yor du. Ki, Mek tu bat tam mâ nâ sýy la so na er sin. Mek tu bat Lem a la ra a çý lý yor, Lem a lar Þu â lar a dö kü lü yor du. Nu râ nî bir dön gü ye gir miþ tik el ham dü lil lah! Bu mâ nâ da Söz ler de Mek tu bat ý i çi ne al dý ðýn dan Söz ler is mi, ri sâ le le rin ta ma mý ný kap la mýþ o lu yor du Ça lýþ tý ðým yer de bir çok staj yer öð ren ci bu lu nu yor. As rý mý zýn has ta lý ðý o lan he def siz bir ha yat has ta lý ðý, de re ce si ne gö re her ke se si ra yet et ti ðin den genç ler öð le a ra la rý ný mâ nâ sýz ca de ðer len di ri yor lar dý. ZÜBEYÝR ERGENEKON Bir öðle arasý, cesedimin ihtiyacýný karþýlamýþ ve ruhumun ihtiyacýný karþýlamak üzere, çýnarýn saltanatýna ilticâ etmeye gidiyordum! Bir arkadaþ Takýl bize! diyerek öðle aramý kendileriyle geçirmemi istedi! Bir gün, i ki gün Ha ya tý mý zý ul vî bir dâ vâ ya ver mez sek, ne ka dar be da va ya gi di yor du öm rü müz! Bir öð le a ra sý, ce se di min ih ti ya cý ný kar þý la mýþ ve ru hu mun ih ti ya cý ný kar þý la mak ü ze re, çý na rýn sal ta na tý na il ti câ et me ye gi di yor dum! Nur lar la kâ i na tý mý nur lan dýr ma ya gi di yor dum! Bir ar ka daþ Ta kýl bi ze! di ye rek öð le a ra mý ken di le riy le ge çir me mi is te di! Sev gi li çý nar a ða cý mýn al týn da Ri sâ le o ku ma la rý mý hiç bir þe ye de ðiþ me ye ce ðim den el bet te ka bul et me dim bu da ve ti. Son ra ar ka daþ u zak laþ týk tan son ra ken di ken di me ko nuþ ma ya baþ la dým. Si zin ne yi niz var ki si ze ta ký la yým! Be nim ki ta bým var, a sýl siz ba na ta ký lýn! Öy le ya, ma dem ça ðý rý yor sun, bir ke mâl ol ma lý e lin de! Ma dem in san kýy met tar vak ti ni har ca ya cak, kýy met li bir ha ki kat ol ma lý e lin de ki ge le yim! Kýy met tar öm rü mü kýy met siz þey ler le de ðer len dir mek man týk lý gel mi yor! Ha ya týn mâ nâ sý ný sor gu la ma dýk tan son ra ne kýy met i fa de e der di ðer ko nuþ ma la rý mýz? Ken di â le mi miz de ru hu muz la kal bi miz ba rýþ ma mýþ ken ne i fa de e der be ra ber ol ma mýz? A hir za man da za ten in san lar ne re ye ta ký la cak la rý ný bil me dik le rin den sý kýn tý lý de ðil ler mi? Ki me ta ký la cak lar, ki me u ya cak lar ki mut lu ol sun lar! So ru nu muz bu de ðil mi za ten! E ðer Al lah ý se vi yor sa nýz ba na u yun ki Al lah da si zi sev sin me â lin de ki â yet ki me ta ký la ca ðý mýz, ki me u ya ca ðý mýz ko nu su nu ga yet net o la rak i fa de et mi yor mu? ah met dur ma il.com Bediüzzaman ýn demokratlýðý Tür ki ye nin yüz yý lý a þan de mok ra tik leþ me ma ce ra sýn da ge li nen nok ta da Na sýl bir de mok ra tik leþ me? so ru su kar þý sýn da en ö nem li re fe rans lar dan bi ri þüp he siz Be di üz za man dýr. O nun ha ya tý bo yun ca or ta ya koy du ðu hür ri yet çi fi kir ler, bu gün he nüz u za ðýn da ol du ðu muz, hak ve a da le ti ön ce le yen ta výr la rý ve bu yol da ki mü ca de le si, Be di üz za man ý bu hu sus ta da söz sa hi bi ya par, o to ri te ký lar. Be di üz za man, il ke ler in sa ný dýr. O nun de mok ra si an la yý þý nýn ö zü nü hak, hu kuk, a da let ve fa zi let gi bi kav ram lar o luþ tu rur. Ter cih ve ta lep le ri hep bu kav ram lar çer çe ve sin de ol muþ tur. Be di üz za man ýn in san mer kez li ve in sa ný ön ce le yen, bas ký, zu lüm, zor ba lýk ve key fî lik ler den sýy rýl mýþ bir si ya sî ya pý ar zu su nu bü tün ha ya týn da gör mek müm kün dür. O, çok in sa nî bir is tek le i nanç la rý ný ya þa ya bi le ce ði ve di le ge ti re bi le ce ði ha yat a lan la rý nýn her kes i çin a çýl ma sý ný si ya set ten ta lep et miþ tir. Si ya se tin din siz li ðe â let e dil me si ne kar þý çýk tý ðý gi bi, di nin si ya se te â let e dil me si ni de tas vip et me miþ; si ya se tin bü tün i nanç sa hip le ri ne e þit me sa fe de kal ma sý ný, a da let öl çü le riy le ha re ket et me si ni is te miþ tir. Ya þa dý ðý dö nem de Ri sa le-i Nur a sa hip çý kýl ma sý ný, neþ riy le il gi li sý kýn tý la rýn or ta dan kal dý rýl ma sý ný is te me si te mel bir hak ta le bi dir. Bu ta lep, fi kir ve vic dan hür ri ye ti ne da ya nan i nan cýn dan ö tü rü dür. O gün ken di si ni zin dan lar dan zin dan la ra sü rük le yen, hor la yan, dýþ la yan, ze hir le yen, yok et mek is te yen le re kar þý bi le müþ fi kâ ne dav ra nan Be di üz za man, gü cün el de ðiþ tir me ye baþ la dý ðý bu gün ler de ya þa say dý, yi ne dýþ la maz, ö te ki leþ tir mez, si ya set to pu zu nun mu ha lif le ri ez meksus tur mak i çin kul la nýl ma sý na kar þý çý kar; yal nýz ve yal nýz hak pe rest dav ra nýr, hak kýn ya nýn da yer a lýr, doð ru luk tan þaþ maz dý. Be di üz za man ýn de mok rat lýk çev çe ve si ni be lir le yen a na ol gu lar dan bi ri o nun hür ri yet çi li ði dir. Ek mek siz ya þa rým, hür ri yet siz ya þa ya mam ý var lý ðýn an la mý o la rak al gý la yan Be di üz za man, bas ký cý re jim le rin bez di ri ci kýs ka cýn da, ca ný ný kay bet me pa ha sý na da ol sa i ma nýn bir gös ter ge si o lan hür ri ye te sa hip çýk mýþ týr. O nun hür ri yet an la yý þý ný; fi kir ve vic dan hür ri ye ti ni i çin de ba rýn dý ran, ma ri fet, fa zi let ve Ýs lâm ter bi ye siy le süs len miþ, in sa nýn ö zü ne i þa ret e den bir an la yýþ o luþ tu rur. Be di üz za man, müs bet ha re ket çer çe ve sin de bir ak si yon a da mý dýr. O nun bu hâ li ni, hür ri yet söy lem le ri ni ha ya ta ge çi riþ þek lin de ra hat lýk la gö re bi li riz. O, de mir par mak lýk lar ar dýn da bi le de mok rat ta výr ve du ru þu nu ser gi le ye bil miþ tir. O nun de mok rat lý ðý söy le me de ðil ey le me da ya nýr. Hal kàl ek se nin de Be di üz za man da bir tu tar sýz lýk söz ko nu su de ðil dir. O bir ha yat tar zý o la rak al gý la dý ðý hür ri yet per ver li ði her þart ve ze min de uy gu la ma im kâ ný bul muþ ve hür ri yet çi li ðin na sýl o la bi le ce ði ni göz ler ö nü ne ser miþ tir. Be di üz za man ýn de mok rat lý ðýn da ma kam ve mev ki fark lý lýk la rý gö ze til me den, i nanç ve fi kir fark lý lýk la rý na ba kýl mak sý zýn her ke se söz hak ký ta ný ya bil mek e sas týr. Hak ve a da let duy gu su nu ön pla na a lan bir ta výr la; a da le ti gü cü e lin de bu lun du ran la rýn key fî li ði ne hap set me ye kal ký þan la rý red det mek bir Be di üz za man tav rý dýr. O nun in sa ni, vic da nî bir has sa si ye tin yan sý ma sý o la rak al gý lan ma sý ge re ken bu tav rý; bir gü ce ya da i de o lo ji ye ek lem le ne rek de mok rat ol ma he ve sin de o lan la ra bir ders ni te li ðin de dir. O nun na za rýn da, hak ký ö te le ye cek hiç bir se se ku lak ver me den hak kýn ya nýn da yer a la bil mek, bü tün de mok rat lýk nu tuk la rýn dan da ha kýy met li dir. Bu lun du ðu ko nu mu hak doð rul tu sun da sa vu na bil mek, o to ri ter yak la þým lar dan týrs ma dan hak lý nýn ya nýn da o la bil mek, hak ký yok sa ya cak pis si ya set o yun la rý na kar þý hak ký ses len di re bil mek tak dir kâr bir de mok rat lýk ha li dir. Ha sý lý, Be di üz za man ýn ha ya týn dan çý ka ra bi le ce ði miz de mok rat lýk der si, her ha lü kâr da hak pe rest li ðin yan sý tý la bil me si dir. Bu hak pe rest lik, a da le ti gö ze ten bir hu kuk an la yý þý nýn yer leþ me si mü ca de le si ni ken di li ðin den do ðu rur. Bu da; meþ rû ve hu ku kî ol ma ya ný meþ rû ve hu ku kî o lan la de ðiþ tir me ça ba sý i çin de ol mak, des po tiz min des pot la rý na, em ri va ki ci le rin em ri va ki le ri ne, ben yap tým ol du cu la ra, ben ne der sem o o lur cu la ra, ken di le ri ni üs tün ad de den le rin üs tün lük da yat ma la rý na al dýr ma dan doð ru lu ðun mü ca de le si ni ve re bil mek de mek tir. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 23 C. Ahir 1432 Ru mî: 13 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Bursa'nýn Gemlik Ýlçesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Uygulama Camii Salonundaki düzenlenen hafýzlýk ve ezan Türkiye finalleri yarýþmasýna ilgi büyük oldu. Kur ân bül bül le ri ya rýþ tý Ý MAM HA TÝP LÝ SE LE RÝ A RA SI HA FIZ LIK VE E ZAN O KU MA YA RIÞ MA LA RI TÜR KÝ YE FÝ NA LÝ GEM - LÝK TE YA PIL DI. MAL TE PE ÝHL DEN CE LA LET TÝN SERT, HA FIZ LIKTA TÜR KÝ YE ÞAM PÝ YO NU OL DU. HÜSEYÝN HÝÇDURMAZ BURSA ÝMAM Ha tip Li se le ri A ra sý Ha fýz lýk ve E zan O ku ma Ya rýþ ma la rý Tür ki ye Fi na li Gem lik A na do lu Ý mam Ha tip Li se sinde ya pýl dý. Gem lik A na do lu Ý mam Ha tip Li se sinin in þa a tý de vam e den uy gu la ma ca mi in de ya pý lan ye ni sa lon da bü yük bir ka tým la ger çek leþ ti ri len ya rýþ ma da, 10 böl ge arasýndaki elemede fi na le ka lan 11 ha fýz ve 11 mü ez zi n Tür ki ye birincisi o la bil mek i çin ký ya sý ya ya rýþ tý. Prof. Dr. Rem zi Ka ya, Doç. Dr. Meh met E min Ma þa lý, Doç. Dr. Sa fi Ar pa guþ, Yard. Doç. Dr. A li can Dað de vi ren, Dr. Ek rem Gül þen ve Ha san Al bay rak ýn (MEB Din Öð re ti mi Gen Müd. Da i re Baþ ka ný) jü ri ü ye lik le ri ni yap tý ðý ya rýþ ma - Mahtepe Adanolu ÝHL'den Celalettin Sert (sað baþta) hafýzlýk dalýnda Türkiye þampiynu oldu. la ra Mil li E ði tim Ba kan lý ðý Din Öð re ti mi Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Ýr fan Ay can, Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü A til la Gül sar, Bü - Lüleburgaz Anadolu ÝHL'den Ýsmail Demir (sað baþta) ezan okuma yarýþmasýnda Türkiye birincisi oldu. yük þe hir ve Gem lik Be le di ye si yet ki li le ri ve mil let ve kil le riy le be ra ber Gem lik hal ký da bü yük il gi gös ter di. HA FIZ LIK GE LE NE ÐÝ ÝHL LER DE YA ÞA TI LI YOR Tür ki ye fi nal le ri nin a çý lý þýn da ko nu þan MEB Din Öð re ti mi Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Ýr fan Ay can, Hz. Mu ham med den (asm) bu ya na de vam et ti ri len Kur ân-ý Ke rim i hýf zet me ve e za ný gü zel o ku ma nýn, gü nü müz de i mam ha tip li se le ri i le de vam et ti ril di ði ni söy le di. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý bün ye sin de ger çek leþ ti ri len bir pro je hak kýn da bil gi ler de ve ren Ýr fan Ay can, ül ke ça pýn da ki ha fýz öð ren ci le rin ku ru la cak ö zel o kul lar da ye tiþ ti ri le ce ði ni ve bi lâ ha re Ý lâ hi yat Fa kül te le rinde o ku tu la ca ðý ný; bu þe kil de hal ký mý za da ha ka li te li din hiz me ti nin su nu la ca ðý ný söy le di. Bur sa Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü A til la Gül sar, Kâ i nat Ki ta bý nýn, Ku r'ân-ý Ke rim in ve Hz. Mu ham med'in (asm) in san la ra Al lah ý an la tan üç kay nak ol du ðu nu, bun la rýn en doð ru bi çim de o ku na rak an la þý la bil me si i çin gü nü müz de ar týk ilmî me tod la rýn uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bu an lam da Ku r'ân-ý Ke rim i gü zel o ku mak la be ra ber, hâ li ve ah vâ li i le bu nun ya þan ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Gül sar, Tür ki ye den tüm dün ya ya bu gü zel ör nek le rin yan sý ya ca ðý ný be lirt ti. ÞAM PÝ YON MAL TE PE DEN Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ya rýþ ma ya ge çil di. Ha fýz lýk ya rýþ ma sýn da her öð ren ci ye ü çer so ru so rul du. Sû re a dý ve â yet nu ma ra sý i le be ra ber baþ lan gý cý nýn o kun ma sýn dan son ra, â det ol du ðu ü ze re öð ren ci nin ter cih et ti ði dört ay rý yön tem den bi ri i le o ku nan Ku r'ân-ý Ke rim ve ha fýz lýk ya rýþ ma sýn da yi ne öð ren ci nin seç ti ði ma kam lar da o ku nun e zanlar huþuyla dinlendi. Çok çe kiþ me li ge çen ya rýþ ma la rýn so nu cun da Mal te pe A na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den Ce la let tin Sert ha fýz lýk ya rýþ ma sýn da i pi gö ðüs le ye rek Tür ki ye birincisi ol du. Ýs tan bul A na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den Ah met Sa rý ka ya i kin ci o lur ken, Kon ya Ak þe hir A na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den A li Öz kul ü çün cü ol du. E zan o ku ma ya rýþ ma sýn da i se bi rin ci li ði Lü le bur gaz A na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den Ýs ma il De mir a lýr ken, Ý ne bo lu A na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den Tur gay Ba kýr i kin ci, Ýz mir A na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den O zan Þen ü çün cü ol du. ir ti ni as ya.com.tr AKP ve sivilleþme Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn 27 Ni san muh tý ra cý la rý, Gül e Cum hur baþ ka ným di ye me yen ler ve Hay rün ni sa Ha ným la to ka laþ ma mak i çin kö þe kap ma ca oy na yan lar ar týk to puk se lâ mý ve ri yor lar çý ký þýn dan son ra Baþ ba kan da ko nuþ tu. Bir baþ ba kan bir an ma tö re ni ne gi der de, bir kor ge ne ral o ra da a ya ða kalk maz mý? Kalk maz sa be de li ni ö der. Za ten ö de di. (Hür ri yet, ) Er do ðan ýn kast et ti ði ge ne ral, Bal yoz dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan, 12 Ha zi ran se çi min de MHP a da yý En gin A lan. Mu vaz zaf ken ha zýr bu lun du ðu bir tö re ne Baþ ba kan gel di ðin de a ya ða kalk ma mýþ ve be de li ni ilk YAÞ top lan tý sýn da ter fî et ti ril me yip e mek li ye sevk e di le rek ö de miþ. Baþ ba ka nýn ver di ði ör nek le A rýnç ýn söz le ri ni bir leþ ti rin ce þöy le bir ne ti ce i le kar þý la þý yo ruz: AKP ik ti da rý nýn si vil i ra de üs tün lü ðü nde ön ce lik ver di ði ko nu, pro to kol tö ren le rin de ki hi tap ve dav ra nýþ tarz la rý. As ker den bek le dik le ri say gý nýn a ya ða kalk mak, hi tap bi çi mini dü zelt mek, to puk se lâ mý ver mek gi bi þek lî un sur la rý ye ri ne ge li yor sa, on lar i çin me se le hal lol muþ sa yý lý yor. A ma bu iþ bu ka dar ba sit mi? Baþ ba kan ge lin ce a ya ða kalk ma ma say gý sýz lý ðý ný gös te ren bir kor ge ne ra le bu nun be de li e mek li ye sevk edilmesiy le ö de ti lir ken, mil lî i ra de ye ve Mec lise 27 Ni san muh tý ra sý i le ya pý lan çok da ha va him say gý sýz lý ðýn i se be de li ö de til mek þöy le dur sun, O bildiriyi ben yaz dým di yen Ge nel kur may Baþ ka ný dev let ni þa nýy la ö dül len di ri li yor. A ma bu du rum, sü rek li tek rar la nan 27 Ni san a ka fa tut tuk söy lem le riy le ört bas e di li yor. Da ha sý, o muh tý ra 5. yý lýn da da Ge nel kur may si te sin de hâ lâ du ru yor ve o muh tý ra son ra sýn da bir haf ta ge ri ye çe ki len Kut lu Do ðum haf ta sý ný 23 Ni san dan ko par ma ka ra rý hâ lâ uy gu la ma da. Ö te yan dan, bir ge ne ral Baþ ba kan ge lin ce a ya ða kalk ma dý ge rek çe siy le e mek li ye sevk e di lir ken, A rýnç ýn Ba yan Gül le to ka laþ ma mak i çin kö þe kap ma ca oy na dý di yerek e leþ tir di ði bir di ðer ge ne ral, Ge nel kur may 2. Baþ ka ný ya pý lý yor. Ve a ya ða kalk ma mak be del ö det me se be bi sa yý lýr ken, ko mu ta ka de me si nin Çan ka ya Köþ kün de ki 29 E kim re sep si yo nu nu boy kot et me le ri ne kar þý hiç bir yap tý rým uy gu lan(a)mý yor. Baþ ba kan bu nun yan lýþ ol du ðu nu söy le di ði Ge nel kur may Baþ ka nýn dan al dý ðý Bu gü ne ka dar o lan ge liþ me ler, bi zim a lýþ kan lýk la rý mýz ve mâ lûm ko nu lar... ce va bý ný ak tar ma nýn ö te sin de bir þey yap(a)mý yor. O boy kot üs te lik baþ ko mu ta na ya pý lan da ha bü yük bir say gý sýz lýk de ðil miy di? Ke za, Ge nel kur may ýn, Bal yoz tu tuk la ma la rý na de vam di yen mah ke me ka ra rý na kar þý yi ne res mî in ter net si te sin de yap tý ðý a çýk la ma i çin de Yan lýþ de mek le ye tin miþ ti Baþ ba kan. Pe ki, o ra da da ba ðým sýz yar gý or ga ný na ya pýl mýþ bir say gý sýz lýk, hat tâ mü da ha le söz ko nu su de ðil miy di? Bunlar bir yana, Ge nel kur may Baþ ka nýy la kuv vet ko mu tan la rý nýn ce za e vin de ki tu tuk lu Bal yoz sa nýk la rý na yap týk la rý zi ya ret le ri in sa nî ve mes le kî da ya nýþ ma o la rak ni te le yip hak lý gös te ren yo rum lar yi ne Baþ ba kan baþ ta ol mak ü ze re ik ti da rýn ön de ge len le rin den sâ dýr ol ma mýþ mýy dý? Bun la rýn dý þýn da, mâ lûm kýr mý zý çiz gi le rin sý nýr la rý i çi ne so ku lan ko nu lar da Ge nel kur may ta ra fýn dan mü te ad dit de fa lar ya pý lan a çýk la ma la rýn, ik ti dar söz cü le ri nin As ker hak lý söy lem le riy le bir çok kez des tek len me si de ay rý bir ba his. Si vil-as ker i liþ ki le ri ve as ke rin si vil o to ri te ye bað lý lý ðý nok ta sýn da ki kri tik so run ve pü rüz ler de vam e di yor ken, me se le yi a ya ða kal kýp kalk ma ma ve to puk se lâ mý gi bi þek lî ko nu lar ü ze rin den de ðer len di ren ve üs te lik o pü rüz le re rað men Baþ ba ka nýn að zýn dan As ker le en ya kýn ça lý þan, bi ziz di yen bir ik ti dar an la yý þý söz ko nu su. O nun i çin de, as ker le il gi li re form lar hep par ça bu çuk, pe ra ken de, ya rým, mev ziî ve kon jonk tü rel dü zen le me ler ol mak tan ö te ye gi de mi yor. Hal böy le o lun ca, ko nu ya böy le ba kan bir hü kü met ten ger çek an lam da kök lü bir si vil leþ me re for mu bek le mek müm kün mü ve doð ru mu? Böy le bir yak la þým la si vil leþ me o lur mu? SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Si ya set çi nin di li Se çim mey dan la rýn da ka la ba lýk la rý gö ren si ya set çi le rin sarf et ti ði öl çü süz söz ler hem ken di le ri ne, hem si ya set ku ru mu na, hem de bir bü tün o la rak ce mi ye te za rar ve ri yor. Öy le söz ler söy le ni yor ki, du yan lar, Bu i ki li der bir da ha bir bi ri nin yü ze ne ba ka maz di yor. Bir za man son ra bir þe kil de ay ný me kân da bu lu þan li der ler hiç bir þey ol ma mýþ gi bi dav ra na rak i ca býn da bir bir le ri ni teb rik e di yor! Mey dan lar da kav ga e den li der le rin, da ha son ra gö rü nüþ te ba rýþ ma la rý na se vin me li mi yiz? Se vi ne me yiz, çün kü ger çek te ba rýþ mý yor lar, ba rýþ mýþ gi bi ya pý yor lar. Bun la rý gö ren di ðer par ti men sup la rý da ay ný yo lu ter cih e di yor ve ma a le sef or ta ya çý kan mas ke li yüz ler le si ya set kir len miþ o lu yor. Geç miþ te de bu ta výr la rý ser gi le yen si ya set çi ler den bü tün Tür ki ye za rar gör dü. Bir kaç oy da ha faz la al mak i çin ra kip le ri ni en a ðýr þe kil de it ham e den si ya set çi ler va tan da þa da kö tü ör nek ol du. Bu se bep le kü sen kar deþ ler, kom þu lar ve ar ka daþ lar ol du. O hal de, za ra rý gö rü len bu yan lýþ yol da ýs rar et me nin bir an la mý var mý? Si ya set çi le rin bu dav ra nýþ la rýn dan her kes þi kâ yet çi. Ney se ki sa na yi ci ler ve iþ dün ya sý da bu gi diþ ten ra hat sýz lýk duy duk la rý ný a çýk yü rek li lik le i fa de et miþ ler. Me se lâ, An ka ra Sa na yi O da sý Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, si ya set te gi de rek sert le þen ve bo zu lan üs lup tan ra hat sýz ol duk la rý ný i fa de e der ken, Se çim le rin hu zur i çin de ya pý la bil me si i çin ger gin lik le rin ha fif le til me si, bu nun i çin de li der le rin üs lup la rý ný yu mu þat ma la rý ge rek mek te dir de miþ. Ben zer bir çað rý da Türk Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner den gel miþ. Boy ner de, Se çi me ha zýr lýk dö ne mi he pi mi zin ül ke mi zin so run la rý nýn ve bun la ra si ya si par ti le ri mi zin ge ti re cek le ri çö züm ö ne ri le ri ni tar týþ tý ðý bir dö nem ol ma lý. Ma a le sef biz si ya se tin si ya set i çer me yen ko nu lar la ya pýl dý ðý bir ça mur at ma dö ne mi ni ya þý yor, e ner ji mi zi bo þa har cý yo ruz þek lin de ko nuþ muþ. (A A, 25 Ma yýs 2011) Mey dan la ra çý kan li der ler, baþ ka par ti le rin li der le ri ni ka ra la mak ye ri ne; ken di ya pa cak la rý ný an lat sa lar ne kay be der ler? Hiç bir li der, Ka ba hat di ðer par ti li der le rin de. On lar ba na sa taþ tý, ben de ce vap ver mek du ru mun da kal dým de me sin. Kö tü söz sa hi bi ne a it tir tes bi ti ge re ði, kem söz söy le ye ne kem söz i le ce vap ve ril me se; o söz ler sa hi bi ni ya ra lar. A ma her i ki ta raf da söz kav ga sý na tu tuþ tu ðun da, ki min hak lý ki min hak sýz ol du ðu nu a yýr det mek bi le zor la þý yor. El bet te se çim dö nem le ri baþ ka gün le re nis bet le bi raz da ha he ye can lý, bi raz da ha tar týþ ma lý o lur. A ma bu nun da bir öl çü sü ol ma lý. Li der le rin sert söz le ri bel ki ta raf tar la rý nýn ho þu na gi di yor, a ma si ya se ti fut bol ta raf tar lý ðý ha li ne ge tir mek doð ru de ðil. San dýk gü nü yak laþ týk ça, li der le rin mey dan lar da çýn la yan söz le ri nin hep e ko no mik çer çe ve de ol ma sý da dik kat çe ki ci. San ki Tür ki ye nin hiç si ya sî ve sos yal prob le mi yok muþ gi bi dav ra ný lý yor. Ka nal lar aç mak i çin gün de me ge len va ad ler ka dar, e ði tim de, sos yal ha yat ta ya pýl ma sý dü þü nü len pro je ler de ses len di ril me li de ðil mi dir? Tür ki ye nin ge le ce ði ne yön ver me id di a sýn da o lan si ya set çi le rin; tý ka nan e ði tim sis te mi, bu na lým da ki a i le, genç lik ve bo þan ma lar gi bi ko nu lar da söy le ye cek le ri i ki çift laf yok mu? Di lin ke mi ði yok a ma bý çak tan da ha kes kin, ký lýç tan da ha ya ra la yý cý ol du ðu nu da ha týr dan çý kar ma ya lým. 17 gün ka la CHP a da yý is ti fa et ti nchp NÝN Muþ i kin ci sý ra mil let ve ki li a da yý Zih ni Sa yan, a day lýk tan çe kil di ði ni açýkladý. Sa yan, MHP nin Muþ mil let ve ki li a da yý Gi ya set tin Yýl dý rým i le bir lik te MHP Ýl bi na sýn da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, a day lýk tan çe kil me si nin ge rek çe le ri ni an lat tý. Ký lýç da roð lu nun ken di si ne, Muþ ta bi rin ci sý ra mil let ve ki li a day lý ðý i çin söz ver di ði ni i fa de e den Sa yan, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun ken di si ne ver di ði sö zü ye ri ne ge tir me di ðini ve bu yüzden a day lýk tan çe kil di ði ni söy le di. Muþ / a a GENÇ LER GE LE NEK LE RÝ KO RU MAK ÝS TÝ YOR Ý KÜ Rek tö rü Prof. Dr. Dur sun Ko çer, a raþ týr ma nýn so nuç la - rýn dan bi ri nin, genç li ðin ev ren sel ya pý sý hak kýn da ki ger çek lik ol du ðu na dik kat çe ke rek, Genç le ri mi zin ge le nek le rin ko run ma sý ve gün de lik ha - yat ta top lu mun ku ral la rý na uy ma ko nu la rýn da ki gö rüþ le rin de; yaþ, cin si yet, e ði tim, kýr/kent ve ben ze ri un sur la rýn bir di ðer de yiþ le de mog ra fik ö zel lik le rin bir fark lý lýk ya rat ma dý ðý ný gör dük. Ve bir ö ze leþ ti ri: Tür ki ye de ki bü tün ü ni ver si te ler i çin! Genç le rin ya rý sý na gö re bu ha liy le ü ni ver si te e ði ti mi en çok i þe gi re bil mek i çin bir dip lo ma sað lý yor. Bu ra da biz le re, ü ni ver si te yö ne tim le ri ne çok iþ düþ tü ðü bir ger çek di ye ko nuþ tu. Gençlik gelenekçi ÝS TAN BUL KÜL TÜR Ü NÝ VER SÝ TE SÝ NÝN GENÇ LÝK A RAÞ TIR MA SI NA GÖ RE, TÜRK GENÇ LÝ ÐÝ HER ÞE YE RAÐ MEN, GE LE NEK SEL DE ÐER LE RÝ NE BAÐ LI LI ÐI NI SÜR DÜ RÜ YOR. RECEP BOZDAÐ ÝSTANBUL TEK NO LO JÝNÝN ge li þi miy le kül tü rel sý nýr la rýn or ta dan kalk tý ðý gü nü müz de, her þe ye rað men, Türk genç li ði ge le nek sel de ðer le ri ne ve top lum sal ku ral la ra bað lý lý ðý ný sür dü rü yor. Tür ki ye de ki genç li ðin de ðer le ri ve ön ce lik le ri, Ýs tan bul Kül tür Ü ni ver si te si (Ý KÜ) ta ra fýn dan KON DA iþ bir li ðiy le ya pý lan Tür ki ye Genç li ði A raþ týr ma sý Tür ki ye Genç li ði A raþ týr ma sý so nuç la rý dün ü ni ver si te nin A ta köy Yer leþ ke si nde dü zen le nen top lan týy la a çýk lan dý. Top lan tý, Ý KÜ Mü te vel li He yet Baþ ka ný Dr. Ba har A kýn güç Gün ver, Rek tör Prof. Dr. Dur sun Ko çer, Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Mah mut Pak soy ve Psi ko lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Tü lay Boz kurt i le KON DA Ge nel Mü dü rü Be kir A ðýr dýr ýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Tür ki ye ça pýn da yaþ a ra sýn da ki genç ler le ya pý lan a raþ týr ma da genç le rin ge le cek ten bek len ti le ri, ba þa rý ve mut lu luk ta ným la rý, ha ya ta ha zýr la nýr ken bil gi e din dik le ri kay nak lar, ü ni ver si te e ði ti min den bek len ti le ri, ku rum la ra duy duk la rý gü ven gi bi ko nu la ra ý þýk tu tu lu yor. Dr. Ba har A kýn güç Gün ver, a çýþ ko nuþ ma sýn da, ü ni ver si te o la rak so rum lu lu ðu muz o lan genç he def kit le nin nab zý ný tut ma nýn son de re ce ö nem li ol du ðu nu bi ze i þa ret e den tec rü be ler ya þa dýk la rý ný be lir te rek, A raþ týr ma be ni en çok et ki le yen nok ta, genç le rin ü ni ver si te ye dip lo ma o la rak bak ma la rý ol du de di. DEV LET KU RUM LA RI NA GÜ VEN MÝ YOR LAR Ý KÜ Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Mah mut Pak soy da genç le rin ge le nek çi ve prag ma tik ö zel lik ler ta þý dýk la rý ný be lir te rek, Genç le rin ku rum la ra gü ven le ri az, bu ne den - le ku rum lar ku rum sal laþ ma ko nu sun da da ha çok a dým - lar at ma lý ve mis yon la rý ný göz den ge çi rip, da ha i yi i fa de et me li ler. A raþ týr ma mýz kuv vet ler ay rý mý il ke si nin net o - la rak or ta ya ko nul ma sý ný i þa ret e di yor de di. ROL MO DEL LE RÝ YOK Ý KÜ Psi ko lo ji Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Tü lay Boz kurt i - se, a raþ týr ma nýn or ta ya çý kar dý ðý ö nem li bir bul gu nun da genç le rin rol mo del le ri nin ol ma ma sý ol du ðu nu vur gu la - ya rak, On ki þi den al tý sý ken di si ni rol mo del siz gö rü yor, di ðer le ri nin ör nek al dýk la rý rol mo del le ri i se çok ge niþ bir yel pa ze ye da ðýl mýþ du rum da. Rol mo de li ya da psi ko lo jik re fe rans ek sik li ði, sos yal leþ me sü re cin de ö nem li prob - lem o la rak kar þý mý za çý ký yor de di. Doðu da 30 yýldýr kapkara tezgâh var HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Gü ney do ðu da 30 yýl dan bu ya na kap ka ra bir tez gâ hýn or ta ya ko nu la rak, kir li bir sa va þýn sür dü rül dü ðü nü söy le di. An ka ra da gö rev ya pan med ya ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri ve ha ber mü dür le ri i le bir a ra ya ge le rek gün de mi de ðer len di ren Kur tul muþ, þun la rý söy le di: Ül ke de kir li tez gâh ol du ðu nu bil mek i çin si ya set çi ol ma ya ya da mü nec cim ol ma ya ge rek yok. Kir li tez gâh ol ma say dý, 30 se ne dir bu kir li sa vaþ de vam e der miy di? Ta biî ki bir kir li tez gâh var. Hem de kap ka ra bir tez gah var. Bir ta ra fýn da u lus lar a ra sý te rör si ya se ti di ðer ta ra fýn dan i se Tür ki ye de ki de rin çe te le rin ol du ðu kap ka ra bir sa vaþ, kir li bir sa vaþ var. Bu kir li sa vaþ de vam e di yor. Ül ke de ki si ya si ak lýn, dün ya nýn en güç lü o dak la rý bir bi le ol sa bun la rý a þýp bir çö züm si ya se ti ü ret me si ge re ki yor. Son ya þa nan ka set o lay la rý ný 28 Þu bat sü re ci ne ben zeten Kur tul muþ Ý ki tür lü de va him bir du rum var or ta da. Bir ta raf tan ki þi sel o la rak ya pý lan lar ah lâk sýz lýk týr. Bi rey sel ah lâk sýz lýk týr. Di ðer ta raf tan da si ya si ah lâk sýz lýk söz ko nu su dur. Bu i þi ter tip le yen ler a çý sýn dan da bu i þe ko nu o lan lar a çý sýn dan da bir ah lâk sýz lýk týr ve va him bir du rum dur. An ka ra / Meh met Ka ra Seçim barajý demokratik sistemin iþlemesini týkýyor Has Parti Ýstanbul milletvekili adaylarý, Yeni Asya yý ziyaret etti. GÝK Üyesi ve Milletvekili Adayý Yusuf Engin, Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Milletvekili Adayý Erol Erdoðan, Milletvekil Adayý Muhammet Ali Aygün ve Baðcýlar Ýlçe Baþkaný Ali Bozkurt tan oluþan Has Parti heyeti, Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz ile görüþtü. Seçim barajýnýn sistemi týkadýðýna dikkat çeken Erdoðan, Seçim barajý yüzde 5 e bile inse AKP nin etkisi sona erecek. Daha fazla parti meclise gerecek ve milletin tercihi daha fazla TBMM ye yansýmýþ olacak. Bunun için çalýþýyoruz dedi. Sohbette deðiþim diye yola çýkan AKP nin, 9 yýl sonra statükonun bir parçasý haline geldiði vurgulandý. Ýs tan bul / Ye ni As ya FO TOÐ RAF: MURAT SAYAN Zey bek: Yo lun so nun da ik ti dar var nde MOK RAT Par ti Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Güç le ri mi zi ve yü rek le ri mi zi bir leþ ti re rek yo lu muz da yü rü yo ruz. Bu yo lun so nun da ik ti dar var her kes bu nu bil sin de di. Par ti si nin Geb ze Ýl çe Baþ kan lý ðý ö nün de se çim o to bü sün den hal ka ses le nen Zey bek, Tür ki ye de hiç bir þe yin i yi yö ne til me di ði ni ö ne sür dü. Sý nav lar da ya þif re ol du ðu nu ya da baþ ka bir be la nýn or ta ya çýk tý ðý ný id di a e den Zey bek, AKP den Tür ki ye yi kur tar mak ge rek ti ði ni ak si du ru mun da ül ke nin çok za rar gö re ce ði ni sa vun du. DP nin so run la rýn çö züm ad re si ol du ðu nu söy le yen Zey bek, Bu se çim de ba na oy la rý ný zý ve rin. Güç le ri mi zi ve yü rek le ri mi zi bir leþ ti re rek yo lu muz da yü rü yo ruz. Bu yo lun so nun da ik ti dar var her kes bu nu bil sin di ye ko nuþ tu. Kocaeli / a a Da nýþ tay dan al ko le vi ze nda NIÞ TAY, Hac mi 20 cl ve al týn da bu lu nan am ba laj lar da ki al kol lü iç ki le rin bak kal ve mar ket ler de sa tý la ma ya ca ðý ve Ço cuk la rý ve genç le ri he def a lan ve ya bu ki þi le rin il gi a la ný na gi ren et kin lik ler de al kol lü iç ki sa tý la ma ya ca ðý na i liþ kin ka ra rý dur dur du. An ka ra Ba ro su, yö net me li ðin ip ta li ve yü rüt me si nin dur du rul ma sý ta le biy le Da nýþ tay da da va aç mýþ tý. Dâvây la il gi li ilk in ce le me si ni ya pan Da nýþ tay 13. Da i re si, yö net me li ðin ba zý hü küm le ri nin yü rüt me si ni dur dur du. Da i re, Yö net me li ðin 22. mad de si nin 4. fýk ra sýn da ki, Ver gi siz sa týþ ma ða za la rý, mün ha sýr al kol lü iç ki sa týþ yer le ri, li man, ha va li ma ný, ha va mey dan la rýn da bu lu nan pe ra ken de sa tý cý lar ha ri cin de, hac mi 20 cl ve al týn da bu lu nan am ba laj lar da ki al kol lü iç ki ler, iþ ye ri aç ma ve ça lýþ ma ruh sa týn da be lir ti len fa a li yet ko nu su bak kal, mar ket, sü per mar ket, hi per mar ket, ku ru ye miþ çi, bü fe o lan iþ yer le rin de bu lun du ru la maz ve bu yer ler de sa tý þa su nu la maz. Top tan sa tý cý la rýn, pe ra ken de sa tý cý la ra da ðý tým yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge ti rir ken bu sý nýr la ma ya uy ma sý zo run lu dur þek lin de ki dü zen le me nin yü rüt me si ni dur dur du. Yö net me li ðin, 24. mad de si nin 2. fýk ra sý nýn (d) ben din de ki, Ço cuk la rý ve genç le ri he def a lan ve ya bu ki þi le rin il gi a la ný na gi ren et kin lik ler i le bu ne vi et kin lik le rin ta ný tý mýn da ve et kin li ðin ger çek leþ ti ri le ce ði me kan lar da, al kol lü iç ki mar ka la rý ve ya al kol lü iç ki mar ka la rý ný çað rýþ tý ra cak ni te lik te ki un sur lar kul la ný la maz ve bu et kin lik ler de sa týþ ve su num ya pý la maz hük mü nün de yü rüt me si dur du rul du. An ka ra / a a Ka set dosya la rý Ýs tan bul a ha va le n AN KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, MHP de is ti fa la ra yol a çan gö rün tü le ri ya yýn la yan lar hak kýn da, yü rü tü len so ruþ tur ma ya i liþ kin dos ya yý yet ki siz lik ka ra rýy la Ýs tan bul a gön der di. A lý nan bil gi ye gö re, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Meh met E ki ci, De niz Bö lük ba þý, Ü mit Þa fak, Re cai Yýl dý rým, Os man Ça kýr ve Me tin Ço ba noð lu nun þi kâ yet çi ol du ðu ve ki þi sel ve ri le ri hu ku ka ay ký rý o la rak e le ge çir mek ve ya yay mak, ö zel ha ya týn giz li li ði ni ih lal, þan taj, teh dit ve ha ka ret suç la rýy la il gi li o la rak yü rü tü len so ruþ tur ma nýn, yet ki siz lik ka ra rýy la ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði ne gön de ril me si ne ka rar ver di. Yet ki siz lik ka ra rýn da, ay ný ey lem ler ne de niy le ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði ta ra fýn dan yü rü tü len bir so ruþ tur ma bu lun du ðu na dik kat çe kil di. So ruþ tur mada el de e di len ve ri le re gö re, bir ký sým gö rün tü le rin Ýs tan bul da o luþ tu ru lan si te ler de ya yýn lan dý ðý, ey le min bel li bir or ga ni zas yon çer çe ve sin de yü rü tül me ih ti ma li, so ruþ tur ma ko nu la rý nýn ay ný ol ma sý, kul la ný lan a raç ve yön tem ler a ra sýn da ki bir lik te lik, de lil ler ve a ra la rýn da ki bað lan tý la rýn da ha sað lýk lý bir bi çim de yü rü tül me si i çin dos ya nýn ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril me si ne ka rar ve ril di ði, yet ki siz lik ka ra rýn da yer al dý. Ankara / a a TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Cihan Cambaz ile Þûle Hanýmefendinin ve Osman Karadeniz ile Hanife hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Kardeþlerimiz Ýbrahim, Ahmet ve Hülya Tulganer'in babalarý Nurun hadimi, sadýk ve vefakâr aðabeyimiz, Çetin Tulganer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ömer Faruk Arý Arý Müh. Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Turgutlu TAZÝYE Kardeþlerimiz Ýbrahim, Ahmet ve Hülya Tulganer'in babalarý Nurun hadimi, sadýk ve vefakâr aðabeyimiz, Çetin Tulganer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Turgutlu Yeni Asya Okuyucularý EGE BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi Ege Bölge (Afyon, Antalya, Aydýn, Burdur, Denizli, Isparta, Ýzmir, Manisa, Muðla, Uþak illeri) toplantýsý Pazar günü saat: 10.00'da aþaðýdaki adreste yapýlacaktýr. Ege Bölge temsilcilerimiz davetlidir. TOPLANTI YERÝ: (Eþrefpaþa'da yol ortasýnda bulunan Arap Camii civarý) Kocatepe Mah. 556 Sokak Onur Apt. 10/2 Daire: 2 EÞREFPAÞA/ÝZMÝR GENEL PROGRAM 10:00-13:30 Bölge Meþveretinin yapýlmasý. 13:30-14:00 Öðle Namazý 14:00-14:30 Öðle Yemeði 15:00 Ýzmir Yeni Asya Hizmet Binasýnýn (Külliyenin) Temel Atma Merasimi Adaylýktan istifa etmeyen Ba rut çu di sip li ne sevk e dil di nmhp NÝN a vu ka tý Ha mit Ko ca bey, Ýs tan bul es ki Ýl Baþ ka ný ve mil let ve ki li a da yý Ýh san Ba rut çu nun par ti den is ti fa sý na ve mil let ve ki li a day lý ðýn dan çe kil me si ne i liþ kin di lek çe le ri nin ken di le ri ne u laþ ma dý ðý ný be lirt ti. MHP nin a vu ka tý Ha mit Ko ca bey, Ba rut çu nun par ti den ih ra cý i çin Mer kez Di sip lin Ku ru lu na sevk e dil di ði ni bil dir di. An ka ra / a a

5 5 HA BER Y Ön ce ki gün kü ya zý mýz la, mev lit o ku ma nýn iz ne bað lý ol ma dý ðý ný an la mýþ ol duk. Din - le me ye git me nin iz ne ta bi o lup ol ma dý ðý ný da bu gü ne bý rak týk. Ön ce bir ters kö þe so ru su so ra lým. Ge çen ge ce Fe ner bah çe li le rin ço ðu, az çok se - vin di ler, þam pi yon lu ðu kut la dý lar. Dü þün dü nüz mü? Bir a ra ya ge lip ha lay çek - mek i çin i zin al mýþ lar mýy dý? Üz gün Trab zons por lu lar la ya da Ga la ta sa ray lý - lar la kar þý kar þý ya gel me le ri, ar be de çý kar ma la rý ris ki yok muy du? El bet te var dý. Bu ris kin var lý ðý, po li sin bu se vinç gös te ri le ri ni i zin siz ol du ðu ge rek çe siy le da ðýt ma ya ça lýþ ma - sý na se bep ya da ba ha ne o la bi lir mi? Ne ya ni, Fe ner bah çe li ler top lu ca se vin mek is ti - yor lar sa, res mî i zin le mi se vi ne cek ler? Yü rür lük te ki a na ya sa nýn 34. mad de sin de ay - nen þöy le di yor: Her kes, ön ce den i zin al ma dan, si lâh sýz ve sal - dý rý sýz top lan tý ve gös te ri yü rü yü þü dü zen le me hak ký na sa hip tir. Top lan tý ve gös te ri yü rü yü þü hak ký an cak, mil lî gü ven lik, ka mu dü ze ni, suç iþ len me si nin ön len me si, ge nel sað lý ðýn ve ge nel ah lâ kýn ve ya baþ ka la rý nýn hak ve öz gür lük le ri nin ko run ma sý a ma cýy la ve ka nun la sý nýr la na bi lir. Top lan tý ve gös te ri yü rü yü þü dü zen le me hak - ký nýn kul la nýl ma sýn da uy gu la na cak þe kil, þart ve u sul ler ka nun da gös te ri lir. Ký sa ca sý þu: Top lan tý ve gös te ri yü rü yü þü iz ne bað lý de ðil dir ve bað la na maz. A ma ge lin gö rün ki ko nu hak kýn da ki min að zý a çýl sa i zin den bah se der: Ý zin siz gös te ri, i zin siz mi ting, vs. vs. Bun lar, sý ký yö ne tim za ma nýn dan kal ma ez ber laf lar. Ko nu hak kýn da ki 2911 sa yý lý Ka nun da 2. mad de sin de bu i ki kav ra mý þöy le ce ta rif e di yor: Top lan tý; be lir li ko nu lar ü ze rin de hal ký ay dýn - lat mak ve bir ka mu o yu ya rat mak su re tiy le o ko - nu yu be nim set mek i çin ger çek ve tü zel ki þi ler ta - ra fýn dan bu Ka nun çer çe ve sin de dü zen le nen a - çýk ve ka pa lý yer top lan tý la rý Gös te ri yü rü yü þü; be lir li ko nu lar ü ze rin de hal ký ay dýn lat mak ve bir ka mu o yu ya rat mak su - re tiy le o ko nu yu be nim set mek i çin ger çek ve tü - zel ki þi ler ta ra fýn dan bu Ka nun çer çe ve sin de dü - zen le nen yü rü yüþ ler. Bu i ki tür fa a li yet i çin ne ya pýl ma ya cak mýþ? Ý zin a lýn ma ya cak mýþ. Pe ki, ne ya pý la cak mýþ? O nu da ka nu nun 10. mad de si söy lü yor: Dü - zen le me ku ru lu i þin so rum lu ðu nu üst le ne cek ve dev le te bil di rim de bu lu na cak mýþ. Dik kat: Ý zin is te me ye cek, i zin al ma ya cak; sa de - ce bil di rim de bu lu na cak mýþ! Ne den? Dev let pro vo kas yon la rý ön le mek ve ka týl mak is te yen le ri ra hat lat mak i çin ön ce den gü ven lik ted bi ri al sýn di ye. O ka dar! Ka nu nun 4. mad de si bil di ri me ta bi top lan tý ku ra lý nýn is tis na la rý ný da say mýþ: *Par ti le rin, o da la rýn, sen di ka la rýn, va kýf la rýn, der nek le rin ve þir ket le rin ü ye le ri i çin ya pa cak la rý ka pa lý yer top lan tý la rý, *Ka nun la ra uy mak ve ken di ku ral ve sý nýr la rý i - çin de kal mak þar týy la ka nun ve ya ge le nek ve gö - re nek le re gö re ya pý la cak top lan tý, tö ren, þen lik, kar þý la ma ve u ður la ma lar, *Spor fa a li yet le ri i le bi lim sel, ti ca ri ve e ko no - mik a maç lar la ya pý lan top lan tý lar, *Cum hur baþ ka ný, Baþ ba kan ve ba kan la rýn Dev let ve Hü kü met iþ le ri hak kýn da ki top lan tý ve ko nuþ ma la rý i le Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ü - ye le ri nin halk i le ya pa cak la rý soh bet ni te li ðin de ki gö rüþ me ler bil di ri me ta bi de ðil dir. Ay rý ca 5. mad de ye gö re se çim za man la rýn da ya pý la cak pro pa gan da top lan tý la rý da yi ne ken di ö zel ka nu nu na ta bi dir. Pe kâ lâ? Mev lit ler top lan tý mý dýr? Gös te ri yü rü - yü þü mü dür? Ha yýr de ðil dir. O hal de iz ne ta bi mi dir? So ru yan lýþ! Hiç bir top lan tý iz ne ta bi de ðil ki mev lit iz ne ta bi ol sun. Üs te lik mev lit ler di nî ve ör fî dir, dev le te bil di - rim ku ra lý na da hi ta bi de ðil. Cüm le geç miþ le ri ni ve bil has sa üs ta dý ný hiç de ðil se yýl da bir de fa bü yük çe bir ca mi de an mak is te yen ler, a sa yiþ yö nün den, Trab zons por lu lar - dan da ha mý risk li? So nuç: Mev li de i zin le gi dil mez. Mev lit o kut - mak i çin ya da din le mek i çin i zin al ma ya i se hiç gi dil mez. Se çim ön ce si po le mik ler or ta sýn da si - ya se tin gün de mi ne gi ren, lâ kin üs - tün kö rü tar tý þý lan ko nu lar dan bi ri de ö zerk lik i le ye rel i da re le rin güç len di ril - me si a ra sýn da ki fark Doð ru su, ö zerk lik ta bi riy le de mok ra - tik leþ me ta le bi, ka fa ka rýþ tý rý yor. Ye rel yö - ne tim le rin de mok ra tik leþ me si i le et nik ve böl ge sel tef ri ka ya ze min ha zýr la yan, e ya let a yý rý mýy la ül ke yi fe de ras yon sis te mi ne teþ ne ha le ge ti ren ö zerk lik ka rýþ tý rý lý yor. Bun dan do la yý kar ga þa do ðu yor. Bun dan dýr ki de mok ra tik a çý lým a dý ný a lan Kürt a çý lý mý nda Baþ ba kan ýn son sü - reç te Kürt so ru nu yok tur, Kürt le rin so - run la rý var dýr söy le mi ne o dak la nan gü nü - bir lik a týþ ma la rýn a ra sýn da, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu nun se çim mey dan la - rýn da or ta ya at tý ðý Av ru pa Kon se yi ö - zerk lik þar tý ü ze rin de ki çe kin ce le rin kal dý - rýl ma sý va a di, tar týþ ma yý da ha da a lev len - di ri yor YE REL Ö ZERK LÝK ÞAR TI NE DÝR? Ger çek þu ki Av ru pa Kon se yi nin yýl la rý a ra sýn da tar tý þýp ha zýr la dý ðý ye - rel ö zek lik þar tý ka rar ta sa rý sý, ye rel i da re - le rin güç len di ril me si, ye rin den yö ne tim ve de mok ra si il ke le ri ne da yan ma sý nýn sað lan - ma sý te mel pers pek ti fi ne da ya ný yor Tür ki ye, 1988 de gün de mi ne a lýp 1991 de TBMM ta ra fýn dan uy gun gö rü lüp o nay la - nan ve 1 Ni san 1993 te yü rür lü ðe gi ren mev zu ba his ö zerk lik þar tý ný im za lar ken, ye rel ma kam la rýn ken di yet ki le ri ni kul la ný - mý, ken di iç ör güt len me le ri ni kur ma la rý, ye rel ma kam la ra da ný þýl ma dan plân la ma ya pýl ma ma sý, ye rel i da rî ya pý lan ma la rýn coð ra fi sý nýr la rý nýn mer kez den de ðil, ye rel hal ka da ný þa rak ya pýl ma sý ve ye rel ma - kam la rýn baþ ka ül ke ler i le iþ bir li ði an laþ ma sý yap ma sý gi bi mad de le re çe kin ce koy muþ. Þim di tar týþ ma mev zu u o lan bu çe kin - ce ler in kal dý rýl ma sý. Bil has sa ye rel ma - kam la rýn baþ ka ül ke ler i le iþ bir li ði an laþ ma - sý yap ma sý gi bi mad de ler ka fa ka rýþ tý rý yor. Ye rel Yö ne tim ler Ya sa sýn da da he def le nen de mok ra si nin ye rel leþ me si den zi ya de si - ya sî ö zerk lik e ka pý a ça ca ðý te red dü dü ne se be bi yet ve ri yor. En di þe ler bun dan tü rü - yor. Bu na kar þý, Mec lis in ve mer ke zî yö ne - ti min o na yý ný e sas a la cak ka yýt lar la bu tür sa kýn ca la rýn gi de ri le bi le ce ði be lir ti li yor Bü tün bun lar þüp he siz Tür ki ye nin AB mü za ke re sü re cin de de mok ra si ve öz gür - lük ler stan dar dý na u laþ ma sýn da, Ko pen hag kri ter le ri nin ha ya ta ge çi ril me sin de et raf lý - ca e le a lý na cak re form lar YE REL Ý DÂ RE LE RÝN GÜÇ LEN DÝ RÝL ME SÝ De mok ra tik sis te min ge liþ ti ril me si, ka mu yö ne ti mi re for mu, i da re de ki iþ le yi þin han - tal lýk tan kur ta rýl ma sý, el bet te Tür ki ye nin çöz me si ge re ken so run la rýn ba þýn da ge li yor. Ne var ki, de mok ra si nin ye rel leþ me si, ö zerk lik sö züy le, kas ten ka rýþ tý rý lý yor, zi - hin ler bu lan dý rý lý yor Sor mak la zým; Tür ki ye ye bir baþ ba kan yet mi yor, bay ra ðý, par la men to su, mâ li ye si, öz sa vun ma gü cü ay rý o lan, hat ta en baþ ta ge len mil le tin or tak de ðe ri ve va tan daþ la rýn mâ ne vî bir lik ba ðý o lan di nî hiz met le ri bi - le a yý ran, et nik ya pý ü ze ri ne ku ru la cak böl - ge sel ö zerk lik in ki me ne ya ra rý o la cak? Ger çek ten ye rel yö ne tim ler de ö zerk lik ten ka sýt ne dir? E ðer be le di ye baþ kan la rý nýn, il ve be le di ye mec lis le ri nin se çi mi i se za ten ya pý lý - yor. Mak sat, ma hal lî i da re le rin, me se lâs be le - di ye le rin ve il ö zel i dâ re le ri nin ma lî kay nak la - rý ný ve i da rî yet ki le ri ni art týr mak sa me se le yok. Lâ kin plân, ö zerk lik per de sin de ma - hal le ri mer kez den ko par mak sa, ye rel büt - çe ler i mer ke zî büt çe den ta ma men a yýr - mak sa, böl ge de ge lir ler-ver gi ler, ye rel ih ti - yaç la rýn-gi der le rin on da bi ri ne yet me di ði - ne gö re, men fi an la mýy la ö zerk ol du ðun - da büt çe si na sýl ye te cek? Do ðu da ki il le ri da ha da yok lu ða mah kûm et me ye cek mi? Bu nun i çin Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce Prens Sa ba had din in a dem-i mer ke zi yet fik ri ne kar þý ver di ði u sûl-ü mer ke zi ye ce - va bý, bü yük ö nem ka za ný yor Ça re, bö lü nüp par ça lan may la ec ne bi gü - dü mü al tý na so ka cak bu tür ö zerk lik te de ðil, mer ke zî sis tem i çin de de mok ra si nin a la bil di ði ne ye rel leþ me sin de, te mel hak ve hür ri yet le rin ge liþ ti ril me sin de... Denk taþ du â bek li yor KALP TE KÝ ritm bo zuk lu ðun dan kay nak la nan em bo li se be biy le be yin de ki da mar lar da tý ka - nýk lýk ya þa yan ve kýs mi felç du ru mu ge çi ren KKTC nin 1. Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk - taþ ýn Ya kýn Do ðu Ü ni ver si te si (YDÜ) Has ta - ne sin de te da vi si yo ðun ba kým da de vam e di - yor. Denk taþ ýn sað lýk du ru mu hak kýn da bil gi ve ren YDÜ Has ta ne si Nö ro lo ji A na Bi lim Da lý Ho ca la rýn dan Dr. Am ber E ker Denk - taþ ýn bi lin ci nin has ta ne ye gel di ðin den be ri a çýk ol du ðu nu, ba zý dal ma la rý nýn ol du ðu nu, sa bah i ti ba riy le uy ku ya dal ma la rý nýn da ha a - zal dý ðý ný be lirt ti. E ker, Da ha tep ki li, da ha hýz lý, her ke si ta ma men ta ný yor, ya kýn la rýy la ko nu þu yor, i le ti þi mi ga yet ra hat. Bir sü rü ko mut la rý mý zý an lý yor. Bi lin cin de hiç bir ka - pan ma ol ma dý. Dün (ön ce ki gün) de bah - set miþ tim, ilk ge li þin de sol ta ra fýn da hiç bir ha re ket yok tu a ma bu ra da ki iz le me miz le ve er ken mü da ha le miz le sol ta ra fýn da ha fif ha - fif ha re ket ler baþ la dý di ye ko nuþ tu. Ra uf Denk taþ ýn oð lu, De mok rat Par ti Ge nel Baþ - ka ný Ser dar Denk taþ da o lay du yul du ðu an - dan i ti ba ren te le fon a çan, has ta ne ye ge len, ken di le ri ne u la þan ve u la þa ma yan, du a la rý ný ek sik et me yen her ke se te þek kür et ti ve Du â e dip, e ki be gü ve nip bek le me ye de vam e de ce - ðiz. Ü mit e di yo ruz ki her ge çen gün da ha i yi ha ber ler le bu ra ya çý ka ca ðýz. Du â e de ce ðiz, baþ ka ça re yok di ye ko nuþ tu. Lef ko þa / a a Ka ra r se çim son ra sý na kal dý YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, ÖSYM Baþ ka ný Prof. Dr. A li De mir hak kýn da so ruþ tur ma iz ni is ten me si ne i liþ kin dos ya nýn gö rü þül me si nin 12 Ha zi ran se çim le ri son ra sý - na ka la bi le ce ði ni bil dir di. YÖK Ge nel Ku ru lu top lan tý sý na ve ri len ara da Öz can, ga ze te ci le rin ÖSYM Baþ ka ný Prof. Dr. De mir ve ba zý ÖSYM per so ne li hak kýn da so ruþ tur ma iz ni is - ten me si ne i liþ kin ko nu nun ne za man e le a lý - na ca ðý so ru su ü ze ri ne, he nüz ra po run ha zýr ol ma dý ðý ný be lir te rek, ko nu i le il gi li ra po run 2 Ha zi ran 2011 Per þem be gü nü ger çek leþ ti ri le - cek Ge nel Ku rul top lan tý sý na da ye tiþ me ye bi - le ce ði ni be lirt ti. Se çim ler son ra sý na mý ka la - cak? so ru su nu Öz can, Bil mi yo rum, ka la cak gi bi gö rü nü yor di ye rek ce vap la dý. An ka ra/ a a Taþ ocaðýna terör saldýrýsý DÝYAR BA KIR IN Sil van il çe sin de taþ o ca ðý ný ba san te rö rist ler, iþ ma ki ne le ri ni a te þe ver di. E - di ni len bil gi ye gö re, Sil van Bat man ka ra yo lu - nun 18. ki lo met re sin de ki Dut ve ren kö yü ya - kýn la rýn da bu lu nan AKP Sil van Ýl çe Baþ ka ný Ha cý Ne dim Ký lý ças lan a a it taþ o ca ðý ný ba san te rör ör gü tü PKK men sup la rý, bek çi ve o pe ra - tö rü e lek trik kab lo la rýy la san dal ye le re bað la - ya rak et ki siz ha le ge tir di. Taþ o ca ðýn da bu lu - nan 4 iþ ma ki ne si ni a te þe ve ren te rö rist ler, taþ o ca ðý nýn du var la rý na te rör ör gü tü nün pro pa - gan da sý ný i çe ren ya zý lar yaz dý. Te rö rist ler da - ha son ra o lay ye rin den kaç tý. Di yar ba kýr / a a HES tü ne li ni su bas tý: 1 ö lü KA RA BÜK ÜN mer ke ze bað lý Be len kö yün - de su basan inþaat halindeki hid ro e lek trik san tra li tü ne linde mah sur ka lan iþ çi ler den bi ri ha ya tý ný kay bet ti, 3 iþ çi i se kur ta rýl dý. Ka ra bük ün mer ke ze bað lý Be len kö yün de, ya pý mý de vam e den hid ro e lek trik san tra li - nin i çin de ki tü ne li su bas tý. Ýþ çi le rin ça lýþ tý - ðý sý ra da mey da na ge len su bas ma sý so nu - cu 4 iþ çi tü nel de mah sur kal dý. Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü e kip le ri nin ça lýþ - ma la rý so nu cu, de niz bo tu i le iþ çi ler den Na ci Çe ri (23), Ab dur rah man E ran (40) ve Vey sel Ka çan (40) tü nel den çý kar týl dý. Muh lis Çip li yi a ra ma ça lýþ ma la rý i se ge ce bo yun ca de vam et ti. Zon gul dak Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü De niz Þu be si dalgýç e ki bi, yap - týk la rý a ra ma lar da, mah sur ka lan iþ çi Muh - lis Çip li nin ce se di ne u laþ tý. Ka ra bük / a a Si ya se te üs lup u ya rý sý SÝ YA SET TE GÝ DE REK SERT LE ÞEN VE BO ZU LAN ÜS LUP TAN RA HAT SIZ O LAN ÝÞ DÜN YA SI TEM SÝL CÝ LE RÝ, SE ÇÝM LE RÝN HU ZUR Ý ÇÝN DE YA PI LA - BÝL ME SÝ LÝ DER LE RE ÜS LUP LA RI NI YU MU ÞAT MA LA RI ÇAÐ RI SI YAP TI. cev ni as ya.com.tr Ö zerk lik ve de mok ra si nin ye rel leþ me si far ký (1) ASO Baþkan Özdebir, Cari açýðýn önemli bir bölümünü sýcak para ile yani kýsa vadeli sermaye giriþleri ile finanse edebiliyoruz. Bu durum sürdürülebilir deðildir dedi. FOTOÐRAF: AA Mev li de i zin le mi gi di lir? drbat ho o.com AN KA RA Sa na yi O da sý (A SO) Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, si ya set te gi de rek sert le þen ve bo zu lan üs lup tan ra hat sýz ol duk la rý ný be lir tir ken, Se çim le rin hu zur i çin de ya pý la bil me si i çin ger gin - lik le rin ha fif le til me si, bu nun i çin de li - der le rin üs lup la rý ný yu mu þat ma la rý ge - rek mek te dir de di. A SO nun ma yýs a - yý o la ðan mec lis top lan tý sýn da ko nu - þan Nu ret tin Öz de bir, ca ri iþ lem ler a - çý ðý nýn ye ni den tar týþ ma la rýn mer ke - zi ne yer leþ ti ði ni ve bu hýz lý ar tý þýn te - me lin de de dýþ ti ca ret a çý ðý nýn yat tý ðý - ný söy le di. Ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn gay ri sa fi yur ti çi ha sý la ya o ra ný nýn yüz de 8 i aþ tý ðý na dik kat çe ken Öz de bir, Bu o ran çok yük sek tir. En di þe le ri ar tý ran bir hu sus da a çý ðýn fi nans man ka li te si dir. Ca ri a çý ðýn ö nem li bir bö - lü mü nü sý cak pa ra i le ya ni ký sa va de li ser ma ye gi riþ le ri i le fi nan se e de bi li - yo ruz. Bu du rum sür dü rü le bi lir de - ðil dir di ye ko nuþ tu. Sý cak pa ra nýn gel di ði gi bi hýz la çý ka bi le ce ði ne, ca ri iþ lem ler a çý ðýn da ki hýz lý ka pan ma nýn i se re el sek tö re a ðýr ma li yet ler ge ti re - ce ði ne dik kat çe ken Öz de bir, bu ne - den le ca ri a çýk ta ki ar tý þýn ön ce dur - du rul ma sý, da ha son ra da kon trol lü bir bi çim de a zal týl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler a - çý ðý ver me den bü yü ye me yen bir ül ke ol du ðu nu hep di le ge tir dik le ri ni be - lir ten A SO Baþ ka ný, bu so ru nu çöz - mek i çin pa ra sal ve ma li ted bir le rin ya ný sý ra ya pý sal çö züm le rin de ü re - til me si ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Se çi me 18 gün kal dý ðý ný da be lir ten Nu ret tin Öz de bir, þun la rý söy le di: Her þey den ön ce se çim le rin hu zur i çin de ya pýl - ma sý ný ve ül ke miz i çin ha yýr lý so nuç - lar ge tir me si ni te men ni e di yo rum. An cak, si ya set te gi de rek sert le þen ve bo zu lan üs lup biz le ri ra hat sýz et mek - te dir. Se çim le rin hu zur i çin de ya pý la - bil me si i çin ger gin lik le rin ha fif le til - me si, bu nun i çin de li der le rin üs lup - la rý ný yu mu þat ma la rý ge rek mek te - dir. Li der le rin bu çað rý mý za ku lak ve - re cek le ri ni u mu yo rum. An ka ra / a a BOY NER: E NER JÝ MÝ ZÝ BO ÞA HAR CI YO RUZ A DA NA DA iþ dün ya sý nýn tem sil ci le riy le bi ra ra ya ge - len Türk Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner de se çi me ha zýr - lýk dö ne mi nin her ke sin ül ke nin so run la rý nýn ve bun la - ra si ya si par ti le rin ge ti re cek le ri çö züm ö ne ri le ri ni tar - týþ ma dö ne mi ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ma a le sef biz si ya se tin, si ya set i çer me yen ko nu lar la ya pýl dý ðý bir ça mur at ma dö ne mi ni ya þý yor, e ner ji mi zi bo þa har cý yo ruz di yen Boy ner, se çim son ra sý dö ne min bir fýr sat o la rak ya ka lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de etti. Boyner, þun la rý kay det ti: Yýl lar dýr bi rik tir di ði miz so - run la rý ye ni bir top lum sal mu ta ba kat i le çöz me fýr sa - tý. Ö te ki leþ tir me den, yok say ma dan. Ka dýn la rý mýz la, genç le ri miz le, bi zi biz ya pan tüm fark lý lýk la rý mýz la, zen gin lik le ri miz le a ma bir a ra da, bir lik te çöz me za - ma ný... Bil me li yiz ki; ö nü müz de ki e þi ði at la mak i çin, bi rin ci lig de tüm va tan daþ la rý mý zýn mut lu, öz gür ve mü ref feh ya þa ya bil me le ri i çin an laþ ma mýz, bir bi ri mi - zi an la ma mýz ve ha lý nýn al tý na sü pü rü len le ri, hep be - ra ber te miz le me miz ge re ki yor. Kork ma dan, yýl ma - dan, kor kut ma ya ça lý þan la ra kar þý ko ya rak, ken di mi - ze ve bu ül ke nin Gü ney do ðu sun dan, Ku zey ba tý sý na, sa hi lin den yay la sý na ka dar e þit ve öz gür va tan daþ lar o la rak bir lik te, bir a ra da ve hu zur la ya þa ma hak ký - mýz ol du ðu na i na na rak ve gü ve ne rek. A da na / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, An ka ra i çin en bü yük pro je le ri nin týp ký Ýs tan bul da ki gi bi, An ka ra da da ye ni bir þeh rin in þa ve i ma - rý na 12 Ha zi ran se çim le rin den son ra baþ lan - ma sý ol du ðu nu bil dir di. Er do ðan, An ka ra Ti - ca ret O da sý Kon gre Mer ke zin de ki An ka ra Pro je Ta ný tým Top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ - ma da, An ka ra ya yö ne lik pro je le ri ni a çýk la dý. An ka ra i çin en bü yük pro je le ri nin týp ký Ýs tan - bul gi bi, An ka ra da da ye ni bir þeh rin in þa ve i ma rý na 12 Ha zi ran se çim le rin den son ra baþ - lan ma sý ol du ðu nu be lir ten Er do ðan, pro jey le il gi li þu bil gi le ri ver di: Gü ney kent a dý ný ver di - ði miz bu pro jey le An ka ra ya, 500 bin ki þi lik ye ni bir þe hir ka zan dýr mýþ o la ca ðýz. Sa de ce ko nut, uy du kent o la rak de ðil, An ka ra nýn ö - nem li bir mer ke zi, bir ya þam a la ný o la rak bu þeh ri ta sar lý yo ruz. Ýs tan bul da ol du ðu gi bi, bu ge ce kon du böl ge le rin den ben o ra ya yer leþ - mek is te rim di yen kar deþ le ri mi zi he men o ra - la ra ta þý ya bi le ce ðiz. Ya ni yer sý kýn tý sý ol ma sýn. Þeh rin ku ru la ca ðý a lan hak kýn da þim di lik bil gi ver mi yo ruz. An cak ça lýþ ma la rý mýz bü yük o - ran da ta mam, 12 Ha zi ran ýn he men ar dýn dan bu ça lýþ ma la rý so mut laþ týr ma ya baþ la ya cak ve bu nun la bir lik te uy gu la ma pro je si ne he men bir yý lý mü te a ki ben baþ la mýþ o la ca ðýz. U ZAY VE UY DU MER KE ZÝ KU RU LA CAK Bu pro je ler den bir kýs mý nýn de vam et ti ði ni, bir kýs mý nýn 12 Ha zi ran son ra sýn da baþ la ya - ca ðý ný, bir kýs mý nýn i se da ha u zun va de li o la - ca ðý ný i fa de e den Er do ðan, pro je le ri sin viz yon gös te ri si eþ li ðin de ta nýt tý. Baþ ba kan Er do - ðan ýn a çýk la dý ðý pro je le rin ba zý la rý þun lar: Sa - vun ma sa na yi nin baþ ken ti An ka ra o la cak. A - SEL SAN ta ra fýn dan 100 mil yon do la rýn ü ze - rin de bir ya tý rým la Ra dar ve E lek tro nik Harp Ta sa rým ve Ü re tim Mer ke zi Göl ba þý nda ku - ru la cak. Bu te sis 2 yýl i çin de fa a li ye te ge çe cek. U zay ve Uy du Mer ke zi de TAI te sis le ri i çin de 100 mil yon do lar ya tý rým la fa a li ye te ge çe cek. Bu te sis te as ke ri uy du lar i le TÜRK SAT a a it ha ber leþ me uy du la rý nýn ü re ti mi ger çek leþ ti ri - le cek. 300 met re ka re ka pa lý a la na sa hip ye ni a da let sa ra yý in þa e di le cek. Top lam 7 bin ya - tak ka pa si te siy le, 2 mil yon 800 bin met re ka - re a la na ku ru lu i ki þe hir has ta ne sin de 2 ge - nel ve 19 ih ti sas has ta ne si o la cak. 40 bin ki þi ka pa si te li U E FA stan dart la rýn da ye ni bir stad yum ya pý la cak da An ka ra da ku - ru lan Yýl dý rým Be ya zýd Ü ni ver si te si yüz de 25 o ra nýn da yurt dý þýn dan ge len öð ren ci le re e ði tim ve re cek. Ak yurt il çe si ne 1 mil yon 800 bin met re ka re a la na ku ru lu bir fu ar a la ný in þa e di le cek. An ka ra hýz lý tre nin mer ke zi, ke - siþ me nok ta sý ha li ne ge ti ri le cek. An ka ra / a a An ka ra ya da 500 bin kiþilik ye ni þe hir Ley la Za na ya so ruþ tur ma BDP NÝN des tek le di ði Di yar ba kýr ba ðým sýz mil let - ve ki li a da yý Ley la Za na hak kýn da, se çim ça lýþ ma la rý es na sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap tý ðý id di a sýy la so ruþ tur ma baþ - la týl dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ö zel Yet ki li Di yar ba - kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Haz ro il çe sin de se - çim ça lýþ ma sý yü rü ten Za na nýn ba zý ba sýn ya yýn or gan la rý na yan sý yan ko nuþ ma sý se be biy le so ruþ - tur ma baþ lat tý. Sav cý lýk, so ruþ tur ma kap sa mýn da Em ni yet Mü dür lü ðün den Za na nýn yap tý ðý ko nuþ - ma nýn çö zü mü nü is te di. Di yar ba kýr / a a

6 6 YURT HABER Y HABERLER Fýr tý na Va di si, zi ya ret çi le ri ni bek li yor DÜN YA DA ko ru ma ön ce lik li 200 e ko lo jik böl ge a ra sýn da yer a lan Ri ze de ki Fýr tý na Va di si, ba rýn dýr dý ðý ye þi lin bin bir to nu ve do ða spor la rý na uy gun ya pý sýy la, tu rist le rin göz de me ka ný ol ma yý sür dü rü yor. Kaç kar Dað la rý nýn zir ve le rin den do ðan, bu zul göl le ri nin se rin su la rýy la bes le nen, Ri ze nin Ar de þen il çe sin den de ni ze dö kü len Fýr tý na De re si nin o luþ tur du ðu Fýr tý na Va di si, ba rýn dýr dý ðý ye þi lin bin bir to nuy la Do ðu Ka ra de niz in göz de me kan la rý a ra sýn da yer a lý yor. Ba kir ta bi a tý, zen gin flo ra ve fa u na sýy la Kaç kar Da ðý e tek le rin de ki va di, sit a la ný ve mil li park sta tü sü nün ya ný sý ra ta bii yaþ lý or man la rýy la dün ya nýn ko ru ma ön ce lik li 200 e ko lo jik böl ge sin den bi ri. Fýr tý na Va di si, sý nýr la rý ný be lir le yen yay la lar i le 2 bin 500 met re den baþ la yýp 4 bin met re le re ka dar va ran Kaç kar Da ðý böl ge sin de 100 e ya kýn bu zul göl le ri nin bir ço ðu nu da bün ye sin de ba rýn dý rý yor. Ri ze/a a Dað cey lan la rý na ü re tim is tas yo nu DÜN YA DA Ýs ra il dý þýn da sa de ce Ha tay da ya þa dý ðý be lir ti len ve Ha tay Dað Cey la ný o la rak li te ra tü re ge çen tür i çin ü re tim is tas yo nu nun ku rul ma sý plan la ný yor. Ha tay Çev re Or man Ýl Mü dü rü Ýb ra him Yü zer, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye sý ný rý na ya kýn Ký rýk han il çe si ne bað lý Ýn cir li kö yü mev ki sin de, bir kýs mý as ke ri böl ge de ka lan a lan da ya þa yan cey lan la rýn sa yý sý nýn yak la þýk 150 ci va rýn da ol du ðu nu söy le di. 3 yýl ön ce Or ta do ðu Tek nik Ü ni ver si te si ve Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Ge nel Mü dür lü ðü Ya ban Ha ya tý Uz man la rý nýn bir lik te yü rüt tü ðü ça lýþ ma lar la, Ha tay da da ðý lým gös te ren cey lan la rýn dün ya da nes li teh li ke al týn da o lan Ga zel la Ga zel la a dýy la bi li nen dað cey lan la rý ol du ðu nu be lir ten Yü zer, bu tü rün Tür ki ye i çin ye ni ol du ðu nu ve Türk çe li te ra tü re Ha tay Dað Cey la ný o la rak ek len di ði ni kay det ti. Yü zer, yak la þýk 6 bin 117 hek tar lýk a lan da ya þa yan bu cey lan la rýn nes li nin de va mý i çin ça lýþ týk la rý ný kay det ti. Ha tay/a a TO KÝ, Si mav ý ye ni den in þa e de cek KÜ TAH YA Va li si Ke nan Çift çi, Baþ ba kan lýk Top lu Ko nut Ý da re si (TO KÝ) Baþ kan lý ðý nýn, 19 Ma yýs ta 5,9 bü yük lü ðün de dep rem mey da na ge len Si mav il çe sin de i ki ay rý yer de 1248 ka lý cý ko nut, i ki il köð re tim o ku lu, ca mi ve ti ca ret mer ke zi in þa e de ce ði ni bil dir di. Çift çi, Va li lik te da i re mü dür le riy le dü zen le di ði ko or di nas yon top lan tý sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Baþ ba kan lýk A fet A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn, TO KÝ Baþ kan lý ðýn dan, Si mav da ko nut la rý ha sar gö ren a fet ze de le re yö ne lik ka lý cý ko nut ta le bin de bu lun du ðu nu söy le di. Ka lý cý ko nut ve sos yal do na tý lar i çin mev cut TO KÝ ko nut la rý nýn do ðu sun da ki yak la þýk 132 bin 700 met re ka re ar sa i le Dum lu pý nar Ü ni ver si te si ne (DPÜ) a it a la nýn do ðu sun da ki yak la þýk 108 bin met re ka re ar sa nýn uy gun gö rül dü ðü nü i fa de e den Çift çi, TO KÝ, Si mav da dep rem ze de ler i çin i ki ay rý yer de 1248 ka lý cý ko nut, i ki il köð re tim o ku lu, ca mi ve ti ca ret mer ke zi in þa e de cek" dedi. Kütahya/a a STK lar dan yoz laþ ma u ya rý sý KON YA SÝ VÝL TOP LUM KU RU LUÞ LA RIN CA BU SE NE 8 ÝN CÝ SÝ DÜ ZEN LE NEN U FUK TU RU SO NUÇ BÝL DÝR GE SÝN DE, TOP LUM DA KÝ YOZ LAÞ MA NIN KAY GI VE RÝ CÝ BO YUT LA RA U LAÞ TI ÐI BE LÝR TÝL DÝ. Konya Sivil Toplum Kuruluþlarýnca düzenlenen 8'inci Ufuk Turu toplantýlarý 86 STK'nýn katýlýmýyla Alanya Bera Otel'de yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. SAÝD ÇAMKERTEN ALANYA KON YA Si vil Top lum Ku ru luþ la rý nýn (STK) bu yýl 8 inci sini dü zen le di ði U fuk Tu ru-8 bu luþ ma sýn da De ðer le rin dö nü þü mü ve ah lâ kî çö zül me ma sa ya ya tý rýl dý. Bir i nanç, fi kir ve gö nül plat for mu na dö nü þen top lan tý ya bu se ne 86 STK ka týl dý. Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Ka zým Gü leç yüz ün de ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý U fuk Tu ru -8 bu yýl, Ma yýs 2011 ta rih le ri a ra sýn da A lan ya Be ra O tel de ger çek leþ ti ril di. Top lan tý yý kö þe si ne ta þý yan Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâzým Gü leç yüz, Kon ya STK la rýn ca o luþ tu ru lan bu plat for mun, 8. yý lýn da Ýs tan bul dan Di yar ba kýr a, Ýz mir den Bat man a, Bur sa dan Er zu rum a, Is par ta dan Ga zi an tep e, Af yon dan Er zin can a, Ça nak ka le den Ma lat ya ve Mer sin e... di ðer bir çok þeh ri de ku cak la yan bir çe kim mer ke zi ha li ne gel miþ ol ma sý, son de re ce ö - nem li bir di ðer nok ta. Be di üz za man ýn Bi rin ci Ýh lâs Lem a sý nda an lat tý ðý pren sip le re da ya nan bir mo del bu. Her ke sin ken di mes le ði nin mu hab be tiy le müs bet ha re ket çer çe ve sin de hiz met le ri ni sür dür dü ðü ve or tak me se le ler de fýt rî müþ te rek li ði, teþ rik-i me sa i yi ve da ya nýþ ma yý ba þar dý ðý ör nek bir mo del" di ye yaz dý. Top lan tý la ra 86 si vil top lum ku ru lu þu nun ev sa hip li ðin de, Tür ki ye nin de ði þik böl ge le rin den ge len 300 ü aþ kýn seç kin bir top lu luk iþ ti rak et ti. Top lan tý lar da, de ðer ler ko nu su na a it te o rik çer çe ve den baþ la ya rak a i le, ça lýþ ma ha ya tý, si ya set, hu kuk, med ya, sos yal i liþ ki ler ve ah lâk a na baþ lýk la rý al týn da 3 gün sü rey le, 4 o tu rum, 4 söy le þi ve ö zel tar týþ ma or tam la rýn da e le a lýn dý. Uz man la rýn teb lið le rin den son ra hem so ru ve de ðer len dir me ler, hem de is ti þa rî ma hi yet te ve yüz yü ze gö rüþ me ler yo luy la ka tý lým cý la rýn kar þý lýk lý fi kir a lýþ ve ri þin de bu lun ma la rý sað lan dý. Top lan tý so nun da ka mu o yu na a çýk la nan so nuç bil di ri sin de þu nok ta la ra dik kat çe kil di: "De ðer le ri miz de ki a þýn ma had saf - ha da dýr. De ðer le ri ni yi tir miþ ve hiç bir kut sa lý ol ma yan in san la rýn hem di ðer in san la ra, hem de çev re si ne ver di ði tah ri bat in san lýk ta ri hin de gö rül me miþ bo yut la ra u laþ mýþ týr. Biz ler ül ke miz de ki ve dün ya da ki ge liþ me le ri kay gýy la ve en di þey le iz li yo ruz. Ha ya tý mý zý i nanç ve de ðer le ri mi ze uy gun bir þe kil de tan zim et mek biz le rin en ta biî hak ký dýr. Ý nan dý ðý gi bi ya þa ya ma yan in san la rýn ya þa dýk la rý gi bi i nan ma ya baþ la ma la rý in san ha ya tý na en bü yük mü da ha le dir. Bu nok ta da; dev let or gan la rý ve res mî ku ru luþ lar, de ðer le ri mi zin mu ha fa za ve ge liþ ti ril me si ni sað la ya cak þart la rýn ha zýr lan ma sý nok ta sýn da ken di le ri ni gö rev li ad det me li dir ler. SÝ YA SET TEKÝ YOZ LAÞ MA TOP LU MU ET KÝ LÝ YOR Sa de ce fert le rin de ðil, sis tem le rin ve dev let le rin de de ðer le ri bu lun du ðu na vur gu ya pý lan so nuç bil di ri sin de þu gö rüþ ler di le ge ti ril di: Si ya sî ve top lum sal ku rum lar da ken di le ri ni di nî ve mil lî de ðer le ri miz le u yum lu ha le ge tir mek i çin ça ba sarf et me li dir. Zi ra bi rey le rin de ðer le ri an cak top lu mun de ðer le ri i çin de da ha an lam lý, ger çek çi ve uy gu la na bi lir o lur. Top lum sal bo zul ma ve yoz laþ ma da med ya nýn pa yý da göz lem len mek te dir. Genç li ði ve he nüz de ðer le ri ol gun laþ ma mýþ ki þi ler den baþ la ya rak top lu mu if sat et me nok ta sý na ka dar ta þý yan med ya ku ru luþ la rý, tah ri ba tý bir an ön ce dur du rul ma lý ve da ha so rum lu dav ran ma lý dýr. Bu çer çe ve de, ço cuk la rý mý zýn ve genç le ri mi zin be den ve ruh sað lý ðý ný ko ru mak a ma cýy la in ter ne tin gü ven li kul la ný mý i çin ge rek li ted bir ler a lýn ma lý dýr. Ça lýþ ma ha ya tý ve e ko no mik i liþ ki ler de ki yoz laþ ma in san i liþ ki le ri ne de yan sý mak ta dýr. An cak, Ýs lâ mî de ðer le rin tem sil et ti ði hak, a da let, kul hak ký, he lâl ve ha ram bi lin ci gi bi kav ram lar ko nu sun da far kýn da lýk o luþ tu rul ma lý dýr. Ýk ti dar ve güç o dak lý sis tem ve uy gu la ma la ra kar þý da dik kat li o lun ma lý dýr. Zi ra, si ya set ku ru mun da ki yoz laþ ma tüm top lu mu o lum suz yön de et ki le mek te dir. Gü cün kul la ný mýn da top lum sal so rum lu luk ve in sa ni de ðer ler göz ar dý e dil me me li dir. ÝS LÂ MÎ DE ÐER LER ÝN SAN Ý ÇÝN EN UY GUN DE ÐER LER Ýs la mi de ðer le rin in san fýt rat ve ta bi a tý na en uy gun de ðer ler ol du ðu ger çe ðin den ha re ket le in san la Ýs lâm a ra sý na ko nul mak is te nen hu ku kî, sos yal, kül tü rel ve e ko no mik en gel le rin or ta dan kal dý rýl ma sý ge rek mek te dir de ni len so nuç bil di ri si þöyle ta mam lan dý: "Bu ger çek, bun dan son ra ya pý la cak ya sal ve hu kuk sal de ði þik ler de mut la ka göz ö nün de bu lun du rul ma lý dýr. Tür ki ye de top lum da ki zih ni yet ve dü þün ce dö nü þü mü, in sa ný he def a lan ve i nanç de ðer le ri miz le u yum lu bi çim de ye ni den ya pý la nan bir an la yýþ la e le a lýn ma lý dýr. De ðer o dak lý e ði tim a i le ler den baþ la ya rak di ðer top lum sal ke sim le re yay gýn laþ tý rýl ma lý dýr. De ðer le rin in þa sýn da ve iç sel leþ ti ril me sin de si vil top lum ku ru luþ la rý da ha faz la i ni si ya tif al ma lý dýr. Ka tý lým cý si vil top lum ku ru luþ la rý ve ü ye le ri, de ðer le ri mi zin ye ni den in þa sý ve as lý mý za dö nüþ nok ta sýn da ü ze ri ne dü þe ni yap mak ta ka rar lý ol du ðu nu ka mu o yu na say gýy la du yu rur. A lan ya/ Sa id Çam ker ten Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE nsatýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532) ZAYÝ nkimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Emrah Genç nhacettepe Ünv. ait öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Zeynep Bayer/Ankara

7 Y DÜNYA 7 El Buti ye güvenlik engeli SUL TAN BEY LÝ KÜL TÜR MER KE ZÝ NDE GER ÇEK LEÞ TÝ RÝ LEN DO ÐU-BA TI DÜ ÞÜN CE GÜN LE RÝ NÝN A ÇI LI ÞI NI YAP MAK Ü ZE RE DA VET E DÝ LEN SU RÝ YE NÝN Ö NEM LÝ DÜ ÞÜ NÜ RÜ SA ÝD RA MA ZAN EL BU TÝ, GÜ VEN LÝK GE REK ÇE SÝY LE ÜL KE DEN ÇI KA MA DI. Sa id Ra ma zan El Bu ti Abbas: Ey lül den son ra BM ye baþ vu ru ruz n FÝLÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Ey lül a yý na ka dar ba rýþ sü re cin de bir ge liþ me ol ma ma sý ha lin de BM ye baþ vu ra cak la rý ný söy le di. Ab bas, ba rýþ mü za ke re le ri ne ön ce lik ver dik le ri ni be lirt ti, An cak Ey lül e ka dar bir i ler le me ol maz sa BM ye gi de riz de di. BM ye Fi lis tin li le rin ken di ka rar la rý doð rul tu sun da baþ vu ra cak la rý ný kay de den Ab bas, bu tek yan lý a dý mýn Ýs ra il i dün ya dan i zo le et me ve ya o nu gay ri meþ ru laþ týr ma a ma cý ta þý ma dý ðý ný vur gu la dý. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun ABD Kon gre si nde yap tý ðý ko nuþ ma yý da o lum suz o la rak ni te len di ren Ab bas, Ne tan ya hu nun mü za ke re ler ye ri ne so run la ra ken di si nin çö züm ler ge tir me ye ça lýþ tý ðý ný ö ne sür dü. Ab bas, Mü za ke re le ri bir ya na bý ra kýp, Ne tan ya hu nun yap tý ðý gi bi, tek ta raf lý çö züm ler ge liþ tir me mek la zým di ye ko nuþ tu. Ab bas, mü za ke re le rin de bel li ka rar ve ku ral la ra gö re ya pýl ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Tel Aviv / a a ABD de Mavi Marmara olayýyla ilgili ilk dâvâ n ÝS RAÝL ÝN Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rý sý sý ra sýn da ha ya tý ný kay be den ABD-Türk va tan da þý Fur kan Do ðan ve fi lo da ki di ðer A me ri kan va tan daþ la rý i le il gi li o la rak ABD de dâ vâ a çýl dý. Oð lu Fur kan Do ðan i çin ABD de hu kuk mü ca de le si ve ren Ah met Do ðan ýn a vu kat la rýy la bir lik te ça lý þan A na ya sal Hak lar Mer ke zi (Cen ter for Cons ti tu ti o nal Rights- CCR) ad lý A me ri kan ku ru lu þu, Fur kan ýn öl dü rül me si ve fi lo da ki di ðer A me ri kan va tan daþ la rý na ya pý lan mu a me le ko nu sun da ta lep et tik le ri bil gi le ri ver me dik le ri ge rek çe siy le, a ra la rýn da ABD Dý þiþ le ri, A da let, Ýç Gü ven lik ve Sa vun ma Ba kan lýk la rý nýn da ol du ðu ba zý A me ri kan hü kü met ku rum la rý na New York mah ke me sin de dâ vâ aç tý. Ah met Do ðan, oð lu nun hak ký ný a ra mak ve ABD de ki Bil gi E din me Ya sa sý (FO I A) çer çe ve sin de A me ri kan yö ne ti min den ta lep et tik le ri bil gi le rin ta ki bi ni yap mak a ma cýy la a vu kat la rýy la bir lik te ABD de te mas lar da bu lu nu yor. Dâvâ, Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rýy la il gi li ABD de ki ilk dâ vâ ol ma sý ve ko nu nun ilk kez fe de ral yar gý cýn ö nü ne gel me si a çý sýn dan ö nem li bir a dým o la rak yo rum la ný yor. Was hing ton / a a DÂVET KONU : Türkiye Yayýn Komisyonu Ýl Temsilcileri Toplantýsý Tarih : 28/05/ 2011 Cumartesi Saat : Yer : Akýncýlar Sokak No: 21 Maltepe /Ankara SEMÝNERE DÂVET KONU : Tahavvülât-ý Zerrât (Atomlarýn dönüþüm ve deðiþimleri) KONUÞMACI: Frof. Dr. Nurettin Abut TARÝH: Cumartesi SAAT: 21:00 YER: Yeni Asya Seminer Salonu. Merkez Büyük Camii Yaný, Yýlmaz Ocak Ýþhaný, kat 1, DÜZCE ORGANÝZASYON: Düzce Yeni Asya Derneði SUL TAN BEY LÝ Be le di ye si i le Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nin ev sa hip li ðin de ger çek leþ ti ri len Do ðu-ba tý Dü þün ce si Gün le ri, Sul tan bey li Kül tür Mer ke zi nde baþ la dý. Do ðu-ba tý Dü þün ce Gün le ri, Or ta do ðu coð raf ya sý i le ba tý coð raf ya sýn dan ö nem li dü þü nür le ri bir a ra ya ge tir di. Tür ki ye, I rak, Pa kis tan, Bos na Her sek ve ABD den Ýs lam ü ze ri ne ça lýþ ma lar ya - pan dü þü nür ler, Sul tan bey li Kül tür Mer ke zi nde bu luþ tu. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si ve Sul tan bey li Be le di ye si ta ra fýn dan or tak la þa dü zen le nen dü þün ce gün le rin de ko nu þan Ý la hi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Þi na si Gün düz, Kuþ ku suz do ðu ve ba tý es ki den be ri tar tý þýl mak ta dýr. Bu tar týþ ma, coð ra fi a lan da ol mak la be ra ber, fel se fî dü þün ce a la nýn da da de vam et miþ tir. Sa mu el Hun ting ton, Me de ni yet ler Ça týþ ma sý ma ka le sin de do ðu nun Müs lü man coð raf ya yý kap sa dý ðý, ba tý nýn i se H ris ti yan la rý kap sa ya ca ðý gi bi bir dü þün ce ön gö rü sün de bu lun du. Bu gün gö rü yo ruz ki, bu ön gö rü ger çek leþ me di de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya HIR VA TÝS TAN Ýs lam Bir li ði ne bað lý (Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý) Ýs la mi ders le rin de o ku tul du ðu Dr. Ah med Smay lo viç Li se si ilk me zun la rý ný ver di. Hýr va tis tan ýn baþ ken ti Zag reb de Ýs lam Bir li ði nce dü zen le nen me zu ni yet tö re ni ne Hýr va tis tan dev let yet ki li le ri i le Hýr va tis tan Müf tü sü Þef ko O mer ba þiç, öð ren ci ler ve ve li le ri ka týl dý. Zag reb de 1992 yý lýn da Ý mam Ha tip Li se si o la rak ku ru lan, an cak me zun la rý nýn i mam-ha tip lik dý þýn da gö rev ya pa ma ma sý ü ze ri ne 2007 yý lýn da i sim de ði þik li ði ne gi de rek nor mal li se sta tü sü ka za nan o ku lun me zu ni yet tö re nin de ko nu þan Müf tü O mer ba þiç, me zun o lan öð ren ci le ri teb rik et ti. Hýr va tis - DÂVET KONU : Türkiye Sosyal Komisyonu Ýl Temsilcileri Toplantýsý Tarih : 28/05/ 2011 Cumartesi Saat : Yer : Akýncýlar Sokak No: 21 Maltepe /Ankara TAZÝYE tan dev le ti ne de ken di le ri ne ta ný dý ðý im kân lar dan do la yý te þek kür e den O mer ba þiç, Li se yi aç mak zor luk lar la do lu bir pro je ol du. Müf tü lük hiç bir mad di so run dan kaç ma dý. Bu pro je yi Hýr va tis tan dev le ti de des tek le di. Bu gün bu o ku lun öð ren ci le ri nin ba þa rý la rý, bu yol da de vam et me mi zi teþ vik e di yor de di. Tö ren de ko nuþ ma ya pan Hýr va tis tan E ði tim Ba kan lý ðý Li se ler Ge nel Mü dü rü Je li mir Ya niç de Ýs lam Bir li ði ne Ba kan lý ðý i le kur du ðu i yi i liþ ki ler ve di ya log se be biy le te þek kür et ti. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan o kul dan me zun o lan yak la þýk 50 öð ren ci ye dip lo ma la rý tö re ne ka tý lan yet ki li ler ce ve ril di. Zagreb / aa Turgutlu'dan kardeþlerimiz Ahmet ve Ýbrahim Tolganer'in Muhterem babalarý, kýymetli aðabeyimiz Çetin Tolganer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhum aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret dileriz. Kederli ailesine, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ediyor ve taziyetlerimizi sunuyoruz. Akhisar Yeni Asya Okuyucularý DO ÐU Ý LE BA TI ÇA TIÞ MA YA MAH KÛM DE ÐÝL BE LE DÝYE Baþ ka ný Hü se yin Kes kin i se Do ðu ve ba tý yý bu luþ tur mak ü ze re in san lýk a dý na yap mýþ bu lun du ðu nuz bu ça lýþ ma lar i çin he pi ni ze te þek kür e - di yo rum di ye rek baþ la dý ðý ko nuþ ma sýn da Do ðu ve Ba tý me de ni yet le ri ça - týþ ma ya mah kûm de ðil dir. Ý ki me de ni yet a ra sýn da ki ge çir gen lik le rin en te lek - tü el kö ke ni En dü lüs te ki Cor do ba þeh rin de doð muþ o lan Ýbn Rüþd e da ya nýr. Do ðu da Al lah ýn dýr, Ba tý da Al lah ýn dýr il ke sin den ha re ket le i ki ka dim me de - ni ye tin ta rih bo yun ca bir bi riy le i liþ ki si nin var lý ðý bir re a li te dir. Ne Ba tý dü þün - ce si ol ma dan, Do ðu dü þün ce si an la tý la bi lir ve an la þý la bi lir; ne de Do ðu dü - þün ce si ol ma dan Ba tý dü þün ce si an la tý la bi lir ve an la þý la bi lir de di. SU RÝ YE DE BU LU NAN EL BU TÝ GE LE ME DÝ ÜÇ gün sü re cek o lan dü þün ce gün le ri nin a çý lý þý ný yap mak ü ze re prog - ra ma da vet e di len Su ri ye nin ö nem li dü þü nü rü Sa id Ra ma zan El Bu ti, ger gin gün le rin ya þan dý ðý Su ri ye den gü ven lik ge rek çe siy le çý ka ma dý - ðý i çin a çý lý þa ka tý la ma dý. Bu ti nin ye ri ne Tek sas ta Ku zey A me ri ka Ýs - lam A raþ týr ma la rý Ens ti tü sün de gö rev ya pan Prof Dr. Yu suf Zi ya Ka - vak çý ve Doç.Dr Ab dul lah Trab zon ilk su nu mu ger çek leþ tir di. Dr. Ahmed Smayloviç Lisesi, ilk mezunlarýný verdi. Zagreb'deki mezuniyet törenine devlet yetkilileri ve Hýrvatistan Müftüsü de katýldý. FOTOÐRAF: AA Hýr va tis tan da ilk Ý mam Ha tip me zun la rý 360 YIL SON RA HA FIZ YETÝÞTÝ DR. AH MED Smay lo viç Li se si Mü dü rü Mev lu di Ars la ni, o - kul la rýn da Hýr va tis tan dev le ti ta ra fýn dan ka bul e di len prog - ra mýn uy gu lan dý ðý na dik ka ti çe ke rek, di ðer li se le re gö re fark la rýn A rap ça, Kur an-ý Ke rim Bi lim le ri, Ýs lam Kül tür ve Me de ni ye ti gi bi ders ler ol du ðu nu be lirt ti. Ars la ni, o kul la rýn - da o ku yan öð ren ci le re ge çen se ne den bu ya na seç me li ders o la rak da Türk çe e ði tim ve ril di ði ni i fa de e de rek, Tür ki - ye de ki o kul lar la her tür lü iþ bir li ði yap ma ya ha zýr ol duk la rý - ný vur gu la dý. O kul la rýn da öð re nim gö ren öð ren ci le ri, Hýr va - tis tan ge ne lin de baþ ta ma te ma tik ol mak ü ze re bir çok bi - lim da lýn da ki ya rýþ ma lar da de re ce ler el de et tik le ri ni be lir te - rek, Ý mam Ha tip Li se si o la rak fa a li yet gös ter di ði miz sü re i çin de hiç ha fýz ye tiþ ti re me dik. An cak ge çen se ne düz li se sis te mi ne geç tik ten son ra 2 ha fýz ye tiþ tir dik de di. Ars la ni, ge çen se ne ha fýz o lan A mar Muy ka no viç in, 360 yýl son ra Hýr va tis tan top rak la rýn da do ðan ilk ha fýz ol du ðu nu da kay - det ti ve bun dan gu rur duy duk la rý ný vur gu la dý. Yak la þýk 4.5 mil yon nü fu sa sa hip Hýr va tis tan da ço ðun lu ðu Boþ nak ol - mak ü ze re yak la þýk 200 bin Müs lü man ya þý yor. Etkili olan hortumlarýn ardýndan ülkenin orta kesimlerini de kasýrga vurdu. ABD de bu kez ka sýr ga kâ bu su ABD NÝN or ta ke sim le rin de et ki li o lan ka sýr ga en az 9 ki þi nin ö lü mü ne se bep ol du. Yet ki li ler, Ok la ha o ma e ya le tin de 5, Ar kan sas ve Kan sas ta da 2 þer ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni a çýk la mýþ tý. Mis so u ri e ya le tin de geç ti ði miz gün ler de et ki li o lan hor tum, 117 ki þi nin ö lü mü ne se bep ol muþ tu. Was hing ton / cihan Vol kan da ki pat la ma dur du ÝZ LAN DA NIN Cu mar te si fa a li ye te ge çen en ak tif vol ka ný Grims vötn de ki pat la ma nýn dur du ðu bil di ril di. Grims vöth, ül ke nin gü ney do ðu sun da ki in san yer le þi mi nin bu lun ma dý ðý Vat na jo kull bu zu lu nun al týn da yer a lý yor. Ya nar dað son o la rak 2004 te pat la mýþ tý. Bi li ma dam la rý ye ni bir pat la ma bek li yor du ve bu nun muh te me len çok kuv vet li ol ma ya ca ðý ný söy le miþ ler di. Grims vötn vol ka nýn dan kay nak la nan kül bu lut la rý Av ru pa ha va tra fi ði ni kýs men et ki le miþ ti. Reykjavik / a a Obama ya ders veren Yahudi lobisi ABD Baþ ka ný O ba ma, Ýs ra il-fi lis tin ba rý þý nýn mut la ka 1967 ön ce si sý nýr la ra da ya lý i ki dev le ti e sas al ma sý ge rek ti ði ni söy le yin ce, A me ri ka da ký ya met ler kop tu. A me ri kan Tem sil ci ler Mec li sin de ki güç lü Ya hu di lo bi si De mok ra tý ve Cum hu ri yet çi siy le O ba ma ya yük len di ler. Üç gün i çin de çark et mek zo run da kal dý A me ri kan Baþ ka ný. Ben as lýn da Ýs ra il li ler ve Fi lis tin li le rin 4 Ha zi ran 1967 ta ri hin de va ro lan dan fark lý bir sý ný rý mü za ke re e de cek le ri ni söy le mek is te dim de di. Bu a çýk la ma yý da Ya hu di lo bi si ni (A I PAC) biz zat zi ya ret e de rek yap tý. Bu a çýk la ma nýn 1967 sý nýr la rý nýn ko run ma sý na da ya lý bir çö züm le il gi si var mý? Yok. Pe ki O ba ma ger çek ten böy le mi de mek is te di? El bet te ha yýr. An cak þim di den se çim mo du na gir miþ o lan O ba ma, bu ve si le i le Ýs ra il lo bi si nin ne ka dar güç lü ol du ðu nu gör dü ve a nýn da çark et ti. Fi lis tin li le ri bir kez da ha sat mýþ ol du. Zi ra ö zel lik le Flo ri da, O hi o ve Penns ylva ni a gi bi re ka be tin yo ðun ol du ðu e ya let ler de Ya hu di oy la rý na ve ba ðýþ çý la rý na ih ti ya cý var ABD Baþ ka ný nýn. A me ri ka nýn Ya hu di lo bi si nin et ki sin de ol du ðu i ma jý ný pe kiþ ti ren bir di ðer ge liþ me i se; Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne tan ya hu nun A me ri kan Kon gre si nde yap tý ðý ko nuþ ma ol du. Ýs ra il 1967 nin sa vu nul ma sý im kân sýz sý nýr la rý na ge ri dön me ye cek tir. Ku düs as la bö lün me ye cek tir. Ku düs Ýs ra il in baþ ken ti o la rak ka la cak týr söz le riy le O ba ma ya kar þý tav rý ný a çýk ça koy du Ne tan ya hu. Son ra sýn da da yer le þim le rin ko ru na ca ðý ný, or du su nun mev cut sý nýr da kal ma ya de vam e de ce ði ni, Fi lis tin in as ker siz leþ ti ril me si ge rek ti ði ni i la ve et ti. Hiç bir ba rýþ ö ne ri si ge tir me di ði, hiç o lum lu bir þey söy le me di ði ve A me ri kan mec li sin de A me ri kan baþ ka ný ný a çýk ça e leþ tir di ði hal de, Kon gre ü ye le rin den bü yük al kýþ lar al dý. Ký sa ca sý; Ýs ra il, O ba ma ya ö nem li bir ders ver di: Bo þu na ha yal kur ma, Or ta do ðu da ba rýþ fi lan yok. Tek ba rýþ biz tüm Fi lis tin li le ri yok e dip, tüm Fi lis tin i Ýs ra il top ra ðý yap tý ðý mýz da o la cak týr. Ay rý ca A me ri ka da da ip ler bi zim e li miz de dir. Kar þýn da Müs lü man lar yok. Sen git sü per güç lü ðü nü on la ra gös ter. Biz ne der sek o nu yap mak zo run da sýn. Bir Fi lis tin li yet ki li O ba ma Fi lis tin li ler i çin sü rek li bir ha yal ký rýk lý ðý de miþ. Sa hi No bel Ba rýþ Ö dül lü A me ri kan li de ri dün ya da ki mi ha yal ký rýk lý ðý na uð rat ma dý ki? Pe ki þim di ne o la cak? El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da ki mü za ke re ler sü rü yor. Tür ki ye ha riç her yer de bir a ra ya ge len ta raf la rýn an la þa cak la rý ný u mut e di yo ruz. As lýn da bu son ge liþ me ler i ki ta ra fýn bir a ra ya gel me si ni da ha da ö nem li ha le ge tir di. Ma dem ki Ýs ra il mü za ke re le re ya naþ mý yor; öy ley se bir le þik Fi lis tin, a çýk ça des tek ver me ye baþ la yan çev re ül ke le rin halk la rý nýn da des te ðiy le, var ol ma hak ký ný te rö re kaç ma dan tüm meþ ru ze min ler de sa vun ma lý ve u lus lar a ra sý plat form la ra ta þý ma lý. Gö rü nen o ki; böl ge sin de ki de mok ra tik leþ me ça ba la rýy la kay gý ya düþ tü ðü söy le nen Ýs ra il de ka fa lar de ðiþ me miþ. Zor ba lýk ta ve iþ gal ci lik te ýs ra rýn ken di a leyh le ri ne o la ca ðý ný hâ lâ gö re mi yor lar. Öy ley se ba rý þý zor la ya cak ö nem li un su ru güç lü ve ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti ni kur mak ve des tek le mek ge re ki yor. El bet her gün Ýs ra il sal dý rý la rý ve bas ký la rý al týn da e zi len ma sum Fi lis tin li le rin fer ya dý ný du yan o la cak týr. KONFERANSA DÂVET Konu : Bediüzzaman'ýn Ýstibdat Hürriyet Mukayeseleri ve 27 Mayýs Ýhtilâl Süreçleri Konuþmacý: Sami Cebeci Tarih : 27/05/2011 Cuma Saat : Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar /Ankara NOT : HANIMLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR.

8 8 26 MEDYA POLÝTÝK MAYIS 2011 PERÞEMBE Y Ý ki ce sur i ti raf mi ka il yap il.com Türkiye siyasetine uzaktan bakýþ Ma raþ lý mer hum  þýk Hü daî ne gü zel de miþ: Fay da sý ol ma yan ba har dan, yaz dan; yü ce dað ba þý nýn ký þý mak bul dür./ca hi lin yap tý ðý söz den soh bet ten; â li min ha ya li, dü þü mak bul dür. He le bir â lim ki; sö zü, i zi ve ya zý sý (e ser le ri) hep Kur a nî ve Pey gam be rî ol sa. He le bir â lim ki; bi ze ha yal ve düþ gi bi ge len be yan la rý bi le ha ki ka týn ta ken di si ol sa. He le bir â lim ki, si ya set ve iç ti ma î yat ü ze ri ne yaz dýk la rý da, is tik bâ le a it be yan la rý da, düþ ve ha yal den u zak, se ra pa ha ki kat ler ol sa. Böy le bir â li me, Em ri niz baþ-göz üs tü ne dir de nil mez mi, hiç? Es ki Sa îd Dö ne mi E ser le ri de ye ni den o kun maz mý hiç? «««He men ha týr lat mak ge re kir ki, me se le ye Av ru pa dan bak tý ðý mýz i çin, u zak tan de me dik. Bi zim ba ký þý mýz bir þe yin da ha u za ðýn da sey re di yor. O da, par ti ci lik tir! Bi zim mek tup la rý mýz o ri ji nal ha liy le ö nü nü ze ge li yor. A ma san ma yý nýz ki, sa nal yol la bi ze u la þan lar da ay ný min val ü ze re o lu yor. Bir ke re on lar, her han gi bir he yet ten geç mi yor. Ya za nýn key fi ne ve vic da ný na ka lý yor. Her za man ok þa yý cý ve iç a çý cý da ol ma ya bi li yor. Ý þin ga rip bir ta ra fý da ha var. Biz, iç ti ma î yat ü ze ri ne o lan ya zý la rý mýz da par ti is mi bi le ver mi yo ruz. La kin ge len i ti raz lar da a çýk ça par ti is mi ve ri li yor. Biz me se le nin kö kü ne ve te me li ne in me ye ça lý þý yo ruz. Ý ti raz cý lar, a ða cýn dal ve yap rak la rýn da, bi na nýn ça tý sýn da do la þýp du ru yor lar. «««Di yor lar ki: A kar de þim, sen Av ru pa dan ya zý yor sun. O ra dan ba kýn ca, Tür ki ye nin gi di þa tý ný biz den da ha i yi gör me li sin. Yüz yýl ön ce sin den bu gü nü mü ze müj de ler yok muy du? De ði þi mi ne den hâ la fark et mi yor sun? Di yo ruz ki: Bu ga ze te nin o kur la rý, bu si te le rin ta kip çi le ri dün ya nýn ne re sin de o lur lar sa ol sun lar, her me se le ye, her hâ di se ye bir za vi ye den, bir a çý dan ve bir yer den ba kar lar. Di yor lar ki: Hâ la mý, eh ven-i þer? Di yo ruz ki: Si ya set a la ný; ha ri cî ve de rin güç le rin ci rit mey da ný dýr. Ba zen a sýl þer ri, se nin hay ra yor du ðun o lu þu mun ü ze rin den ül ke üs tü ne yük le me si ni bi li yor lar. Gör mü yor mu sun ki, o a la na has bî o la rak da lan he sa bî o lup çý ký yor. Çok i de a list ze vat, o a la na bu laþ týk tan son ra, bir de ik ti da ra o tu run ca, i de a li ni bir göm lek gi bi çý ka rýp a ta bi li yor. Si ya sî li te ra tür de eh ven-i þer o la rak ta ný dý ðý mýz çiz gi nin de þer li bir a lan da sey ret ti ði ni ve þer rin eh ve ni ol - du ðu nu göz ar dý e dip, o nu hay rýn ta ken di si zan ne de rek, o na an ga je ol mak ne ka dar ha tay sa; o þer li a la ný, bi ze bil di ri len eh ven-i þerr e ha va le e dip, as lî hiz met le ri miz le meþ gul ol ma mak da o ka dar ha ta dýr. Di yor lar ki: Ar týk eh ve ni meh ve ni kal ma dý. Bi ze gö re, eh ven de ol sa, þer þer dir. A ra dan tam yüz yýl geç ti. Biz ki ar týk hay ra ka vuþ tuk, hay rý bul duk. Di yo ruz ki: Al lah hay rý ný zý ver sin. Mev cut si ya set te, bi zim eh ven i mi ze bi le ta ham mül e di le mi yor. Dar be üs tü ne dar be ler in di ri li yor. Ý çer den ve dý þar dan mü da ha le ler le ta nýn maz ha le ge ti ri li yor. Se nin gö zün den bi le dü þü rü lü yor. Se nin hayr ý na a ca ba ne ka dar ta ham mül e di lir? Ve hâ la ta ham mül e di li yor sa, ba zý ha ri cî çý kar lar i çin dir. Bi zim bil me di ði miz, ba zý zin de güç le rin he sap et ti ði, son kul lan ma ta ri hi ne ka dar dýr. Bak sa ný za, Hik met-i Hü da, eh ven-i þer ri mi zi bi le hik met-i hü kû met in dý þýn da sey ret ti ri yor. Bo ða zý mý za çö ken ha ri cî ce re ya na â let ol mak tan o nu bi le ko ru yor. Ke na ra çe kip, mer ke zin ma hi ye ti ni ib ret le sey ret ti ri yor. Di yor lar ki: Böy le di ni ni ve di ya ne ti ni bi len in san lar, ha ri cî ce re yan la ra ne den â let ol sun lar? Ne den ken di le ri ni, bi le bi le fe lâ ke te at sýn lar? Di yo ruz ki: Bu yu run, Yir mi do ku zun cu Mek tub un Al týn cý Ri sa le si nin Al týn cý Kýs mý ný bir da ha o ku ya lým. O ra da al tý ta ne þey ta nî de si se de þif re e di li yor. Ma kam sev gi si, þöh ret duy gu su, kor ku da ma rý, rýz kýn dan kork mak, ýrk çý lýk, e na ni yet ve va zi fe dar lýk da ma rý gi bi Ve Üs tâd, Kar deþ le rim hak kýn da en çok kork tu ðum bu de si se ler dir di yor. Ka der-i Ý la hî, böy le de si se le re ka pý lan la rý; ya za hi ren mü kâ fat gö rü nen te hir li ce za lar la, ya da ne ti ce si mü kâ fat o lan mu si bet ler le ce za lan dý rý yor. Di yor lar ki: Fonk si yo nu nu yi tir miþ, ne re dey se öl müþ bir nes ne yi ye ni den di rilt mek bi ze mi düþ müþ? Di yo ruz ki: Ba sü ba del mevt ha ki ka tý her za man yü rür lük te dir. Bi ze dü þen sa de ce, ku ru tul ma sý na ça lý þý lan kö kü ku rut ma mak týr. Ye ni den nüþv ü ne ma bu la ca ðý za ma ný bek le mek tir. Di yor lar ki: Hür ri yet ve de mok ra si hu su sun da, Mü na za rat ta yüz yýl son ra sý na müj de ler var. Tam yüz yýl geç ti. Di yo ruz ki: Be þe rin se bep o la bi le ce ði ge cik me le ri ve er te len me le ri de he sa ba kat mak la zým. O müj de li sü re ye be þe rî ve þer li mü da ha le ol muþ tur. Sen 28 Þu bat ýn tah ri ba tý ný ta mi re ça lýþ maz san, Ce nab-ý Hak o mü kâ fa tý sa na tat týr maz. Hem bir kaç se ne lik ge cik me, böy le bü yük müj de ler i çin çok gö rül mez. DU A YEN ga ze te ci Meh met A li Bi rand, mer kez med ya ve dar be kýþ kýr tý cý lý ðý ko nu sun da art ar da i ki ce sur ya zý ka le me al dý. Bi rand, Ta raf ga ze te si ya za rý ve Nok ta der gi si es ki Ge nel Ya yýn Yö net me ni Al per Gör müþ ün Bü yük Med ya da Er ge ne kon Ha ber ci li ði i sim li ye ni çý kan ki ta bý ü ze rin den sor gu la ma lar da bu lu nu yor. Ýlk ya zý sý E vet, gen le ri miz de dar be ci lik var dý... baþ lý ðýy la 19 Ma yýs ta Pos ta da ki kö þe sin de ya yým lan dý. Gen le re ka zý lan dar be ci li ði þu sa týr lar la i zah et ti: Bi zim ku þak i çin dev let da i ma ön ce lik li ve hak lýy dý. Dev le ti de As ker tem sil e der di. Po li ti ka cý, üç ka ðýt çý-ya lan cý-va ta ný ný pek dü þün me yen-ce bi ni dol du ran bir in san dý. As ker i se na mus lu ve her þe yi ni va ta na a da mýþ, öz ve ri do lu bir kah ra man dý. Üs te lik A ta mýz bu ül ke yi ve la ik-de mok ra tik cum hu ri ye ti ko ru yup kol la ma gö re vi ni o na bý rak mýþ tý. As ke rin, po li ti ka cý yý de net le me ye hak ký var dý. Po li ti ka cý iþ le ri boz du ðu za man, As ker mü da ha le e de bi lir di. Hat ta te red düt lü bir dav ra nýþ la kar þý laþ tý ðý mýz da Ko mu tan ne re de si niz, dev let el den gi di yor... di yen ya zý lar yaz dýk. Bi zim i çin, (ya ni, la ik mer kez med ya men sup la rý nýn bü yük bö lü mü i çin) ön ce lik de mok ra si ve ya Par la men to de ðil di. Ge nel kur may da ha ö nem liy di. Biz ler böy le ye tiþ ti ril dik. Gen le ri mi ze, bel ki de far ký na var ma dan dar be ci lik iþ len di. Ko mu tan la rýn üs tün lü ðü nü sor gu suz ka bul e der dik. Ü ni for ma la rýn pý rýl tý sý ný ya rý hay ran lýk, ya rý kor kuy la iz ler dik. Bü tün dar be le ri an la yýþ la kar þý la dýk. Yar dým cý ol duk... Bu sa týr lar Tür ki ye nin u zun sü re dir ya þa dý ðý mer kez med ya ve de mok rat med ya ay rýþ ma sý nýn per de ar ka sý ný da ö zet li yor. GE NEL KUR MAY Baþ ka ný'nýn dur duk yer de ta rih ya zý mý ko nu sun da kim ol du ðu be lir siz bi ri le ri ni suç la ya rak be ya nat ta bu lun ma sý tu haf bir þey de ðil mi? O nun bu dav ra ný þý üs tü ne Ta raf tan baþ ka bir yer de tep ki gös te ren ol du mu, bil mi yo rum. Med ya mý zýn bir kýs mý nýn gö zün de, Ge nel kur may Baþ kan la rý'na sa de ce al kýþ la ya rak tep ki ve ri lir. Bi ri kal kýp "ta rih þöy le dir, ta rih böy le dir" di ye ko nuþ tu ðu za man da bu du rum de ðiþ mez. En faz la, hiç tep ki gös ter me ye rek ge çiþ tir me ye ça lý þýr sý nýz. Dün ya da bu nun ben ze ri var mý, di ye dü þü nün ce, kar þý ný za pek bir ör nek çýk maz. De mok ra tik, me de ni dün ya da böy le bir þey ta sav vur e di le mez. Bu dün ya da, i þi "ta rih çi lik" o lan in san lar var dýr, a raþ tý rýr, bul duk la rý ný ya zar lar. Ta bii ken di i de o lo ji le ri o la cak, ta ri hin mil li yet çi, sol cu vb. yo rum la rý ný ya pa cak lar dýr. On la rýn yap tý ðý i þi de ðer len dir me nin de "ta rih çi lik" mes le ði nin ken di i çin den ge len öl çüt le ri var dýr. So nuç o la rak, ne Ge nel kur may Baþ ka ný'nýn ak lýn dan ge çer bu a dam la rýn i þi ne ka rýþ mak, ne Baþ ba kan'ýn, ne de baþ ka kim se nin. A ma siz va rol mak i çin il le de bir "res mî ta rih"e ih ti yaç du yan top lum la rýn bi rin de (çün kü dün ya da böy le top lum lar da var) ya þý yor sa nýz, o ra da böy le du rum lar la kar þý la þýr sý nýz. Kim ka rý þýr "ta rih çi"nin i þi ne? Ta bi i, "res mî ta rih"i ya pan kim se o ka rý þýr. O nun i çin, Tür ki ye'de bu ses le ri çý ka ra - De mok rat med ya sü reç i çe ri sin de güç len me miþ ol say dý, as ker le ri dar be ye teþ vik ler de vam e der ve Tür ki ye bu gün ol du ðu nun ak si ne dar be ler ve Er ge ne kon tar zý de rin çe te ler le he sap la þa maz dý. Bi rand dün Res min ek sik ka lan bö lüm le ri ni ta mam la mak is ti yo rum di ye rek Ne den dar be le re des tek ver dik baþ lýk lý i kin ci bir a na liz ya yýn la dý. Yi ne çok çar pý cý tes pit le re yer ver di: Ge nel al gý la ma, san ki dar be le ri as ker ken di key fi ne ve ya Was hing ton dan al dý ðý i þa ret le re gö re ger çek leþ ti ri yor du. Ha yýr, iþ ler o ka dar ba sit de ðil. As ke ri dar be ye i ten, zor la yan da i ma la ik ke sim ol muþ tur. Birand: Askeri, laik kesim kýþkýrttý. Onlar da zaten manen hazýrdýlar. Verilen görevi yerine getirip 3 defa yönetime el koydular. La ik ke sim a yý rý mý da þöy le dir: - Ge nel de CHP; sos yal de mok rat po li ti ka cý lar. Ýç le rin de nor mal se çim le hiç bir þey o la ma ya cak la rý ný bi len, as ker sa ye sin de ken di ne bir po zis yon sað la mak is te yen ler. - Or ta ve bü yük ser ma ye grup la rý. - E mek li ve ça lý þan yar gý bü rok ra si si. - Ü ni ver si te öð re tim ü ye le ri. - E mek li ve mu vaz zaf as ker ler. - Med ya. He pi mi zin de or tak bir he de fi var dý: Ken di kur du ðu muz bir sis te mi pay laþ ma mak... Bi rand, dar be yi teþ vik e den la ik ke si mi bu þe kil de sý ra la dýk tan son ra bu gün ya þa nan top lum sal so run la rýn ne den le ri ne yö ne lik de çok ö nem li çö züm le me ler ge liþ ti ri yor: Ta rih ve Ge nel kur may! nýn Ge nel kur may Baþ ka ný ol ma sý nor mal dir ("post-mo de mizm" üs tü ne de ba zý gö rüþ ler ser de den bir ge ne ral dir ken di si ve muh te me len post-mo de miz mi mil lî gü ven lik a çý sýn dan de ðer len dir me yi a kýl et miþ tek ki þi dir). Ge nel kur may Baþ ka ný, Cum hu ri yet'i ko ru ma yý ve kol la ma yý ken di ne gö rev e din miþ bir ku ru mun ba þýn da bu lu nan bir ki þi. Ku rul du ðun dan bu ya na ku ru sý ký bir i ki teh dit ten baþ ka kay da de ðer bir "dýþ teh li ke" at lat ma mýþ o lan bu Cum hu ri yet'in, her kes ten ön ce ken di hal kýn dan ko run ma sý ve kol lan ma sý ge rek ti ði ni bu ku rum de ne yim le riy le öð ren miþ ve þim di ye ka dar bu nu yap mak ta da ku sur et me miþ tir. Ne den se her za man "iç düþ man" kay na yan bu Cum hu ri yet'te, þim di de, a dý na "ta rih çi" de nen ba zý a jan la rýn Si lâh lý Kuv vet ler'in gö ze ti min de ö ze ne be ze ne in þa e dil miþ "res mî ta rih"i o ra sýn dan bu ra sýn dan çe kiþ tir mek te ol du ðu is tih bar e dil miþ tir. Her ke sin bil di ði gi bi, ya kýn dö ne min "res mî ta rih"i Nu tuk i le baþ lar. Ken di si de an la tý lan o lay la rýn i çin de bir ta raf o la rak yer a lan bir ki þi nin ken di seç ti ði bel ge le re da ya na rak an lat tý ðý bir me tin ol du ðu nu dü þün mek, "va ta na i ha net" de mek tir. Doð ru, Nu tuk'ta an la týl dý ðý gi bi dir. Ta bii Nu tuk'un bir nok ta da bit me si, a ma ta ri hin bit me me si gi bi bir du rum var. Bu, za man za man so run çý ka rý yor. A ma Nu tuk'u her kes ten i yi o ku - Cum hu ri yet in ku ru lu þun dan i ti ba ren, bu i ki ge le nek sel düþ ma na kar þý sü rek li ay ný sert yak la þý mý gös ter dik. Ken di sis te mi mi zin mü hen dis li ði ni yap týk. Bu sis te mi o luþ tu rur ken de, bu ül ke nin sa de ce bi ze a it ol ma dý ðý ný, din dar ke sim ve Kürt ler le de pay laþ ma mýz ge rek ti ði ni hiç bir za man ka bul le ne me dik. Dü þün me dik da hi... Dü þü nen le ri mi zi de ha pis ha ne le re yol la dýk. Ne Cum hu ri yet in si ya si sis te mi ni ne de la ik ke si min e ge men ol du ðu e ko no mik pas ta yý pay laþ týk. Hep ba na-hep ba na... de dik. Böy le bir bas ký al týn da kal dýk ça, bu i ki düþ man da ra di kal leþ ti. Baþ ka bir cep he o luþ tur du lar ve si ya sie ko no mik pas ta yý pay laþ mak is ter ol du lar. Ýþ te o za man da, he men as ke re baþ vur duk. De mok ra si a dý na, dar be ler le in ce a yar yap týr dýk. As ke ri, la ik ke sim kýþ kýrt tý. On lar da za ten ma nen ha zýr dý lar. Ve ri len gö re vi ye ri ne ge ti rip 3 de fa yö ne ti me el koy du lar... Bi rand, sý ra dan bir ga ze te ci de ðil. Ne re dey se ya rým a sýr mer kez med ya da gö rev al mýþ, Mil li yet, Sa bah, Pos ta, Ka nal D gi bi ku rum lar da gö rev ler yap mýþ bir i sim. Yaz dýk la rý na ken di siy le yüz leþ me ya da i ti raf lar de mek hak sýz lýk o lur. Zi ra o da 28 Þu bat ta an dýç mað du ru o la cak ka dar dar be ci ler i le ters düþ müþ tü. O se bep le her i ki ya zý ya ya þa nan la rý a kýl ve vic dan süz ge cin den ge çir mek þek lin de bak mak da ha doð ru. Ben zer bir ce sur çý ký þý geç miþ te Kim se Kýz ma sýn Ken di mi Yaz dým ki ta býy la Ha san Ce mal de yap mýþ tý. Bu tarz i çe dö nük sað lýk lý de ðer len dir me ler, kro nik le þen top lum sal ge ri lim le rin a þýl ma sýn da ve ha ta la rýn tek rar e dil me me sin de yol gös te ri ci bir rol oy nu yor. Türk med ya sý na çok sa yý da i sim ka zan dýr ma sýy la da bi li nen Bi rand ý, bu öð re ti ci ya zý la rýn dan do la yý teb rik e di yo rum. Er han Baþ yurt, Bu gün, muþ ve an la mýþ bir ku ru mun men sup la rý nýn, he le de yük sek rüt be le re u laþ mýþ ko mu tan la rý nýn, Nu tuk'tan son ra ol muþ o lay la rý (ön ce o lan la rý da u nut ma ya lým) ge ne her kes ten da ha i yi an lam lan dý ra cak la rý a pa çýk týr. Top lu mu bi çim len di ren ler, top lu mun ta ri hi ni de bi çim len di rir ler. Top lu mu bi çim len dir mek ü ze re na sýl "mü da ha le" e di yor lar sa, top lu mun ta ri hi ne de mü da ha le e der ve bu top lu mun en gü zel bir ta ri he sa hip ol ma sý ný sað lar lar. Bir den çok kez yaz dý ðým ve i þa ret et ti ðim gi bi, Tür ki ye'de ta rih her za man gün cel dir. Çün kü o lay lar ol duk ça biz on la rý a lýp "res mî ta rih"in uy gun gör dü ðü ký lý ða ký ya fe te so ku yo ruz. O za man, sa hi ci ta rih bir tür lü o la mý yor, hep bir "meç hul" o la rak ka lý yor. O u ður suz 1 Ma yýs na sýl ol du, on ca ci na yet na sýl iþ len di, hâ lâ da iþ le ni yor? "Res mî ta rih" bü tün bun la ra ken di düz me ce ce vap la rý ný ver dik çe, ger çek ta rih, ce vap sýz so ru lar yu ma ðý o la rak ka lý yor. Ta rih çi ler o lay la rý a raþ tý rýp, fa lan o la yýn as lýn da þöy le ce re yan et ti ði ni söy le yin ce, ö te ki "res mî" a çýk la ma lar da yer le rin den kay ma ya baþ lý yor. Þim di Tür ki ye'de bu da ol mak ta. Ken di le ri ni "res mî ta rih"in bek çi le ri o la rak gör me yen bir çok genç ta rih çi, a raþ týr ma cý ye tiþ ti. On la rýn ça lýþ ma la rý sa ye sin de ger çek ta rih ay dýn lan ma ya baþ la dý. Bu da, bi ri le ri ni kay gý lan dý rý yor. Kay gý lan mak ta hak lý dýr lar. Murat Belge, Taraf, T. C. PASÝNLER ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2006/192 Karar No: 2007/96 Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine Mahkememize açýlan tapu iptali ve tescil davasýnýn mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sonunda, mahkememizce verilen tarih ve 2006/192 E /96 K. sayýlý kararý gereðince; DAVANIN KABULÜ ile Er zu rum i li, Pa sin ler il çe si, E sen de re Kö yü 1231 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn dos ya i - çe ri sin de ki Ha ri ta mü hen di si bi lir ki þi Hak ký Ye ti þi rin ta rih li ra po run da ye þil renk le gös te ri len 5150 m 2 yü zöl çü mün de ki kýs mý nýn 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 4,36. mad de le ri ge re ðin ce TA PU SU NUN ÝP TA LÝ i le, da va cý ku rum le hi - ne DA Ý MÝ ÝR TÝ FAK HAK KI TE SÝS VE TES CÝ LÝ NE, dos ya i çe ri sin de ki mü hen di si bi lir - ki þi Hak ký Ye ti þir'in ta rih li ra po ru nun KA RA RIN E KÝ SA YIL MA SI NA, ka - rar ke sin leþ ti ðin de, ka ra rýn ve bi lir ki þi ra po ru nun bir ör ne ði nin ge re ði ve in fa zý i çin Ta pu Si cil Mü dür lü ðü ne gön de ril me si ne, da va lý ta raf da va nýn a çýl ma sý na se be bi - yet ver me di ðin den ve mas raf ya pýl ma sý na yol aç ma dý ðýn dan tak di ren yar gý la ma gi der le ri nin da va cý ü ze rin den bý ra kýl ma sý na, tak di ren da va cý ve ki li ne ve ka let üc re - ti ne hük me dil me si ne yer ol ma dý ðý na ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ka ra rýn da va cý ku rum ve ki li ta ra fýn dan ta rih li di lek çe si i le tav - zi hen dü zel til me si ta lep e dil miþ ve mah ke me mi zin ta rih li tav zih ka ra rý i le; mah ke me miz ce ve ri len ta rih ve 2006/192 E /96 K. sa yý lý ka - ra rýn hü küm kýs mý nýn 2. ben din de 1231 o lan par sel nu ma ra sý nýn 2131 par sel o la rak, 5150 m 2 o la rak ya zý lan ir ti fak hak ký mik ta rý nýn i se 2350 o la rak TAV ZÝ HEN DÜ ZEL - TÝL ME SÝ NE ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ge rek çe li ka ra rýn ve tav zih ka ra rý nýn da ha ön ce de ad res le ri tes pit e di le me - di ði i çin da va di lek çe si nin i la nen teb lið e dil di ði da va lý lar Er zu rum i li, Pa sin ler il çe si, E sen de re Kö yü nü fu su na ka yýt lý Mu har rem ký zý Ay þe U LU DAÐ, Meh met oð lu Mu - te ber BU LUT, Ýs ma il Hak ký ký zý Se vim ME TE, Ýs ma il Hak ký o ðul la rý Ön der BU LUT, So ner BU LUT, Ta ner BU LUT ve Ýs ma il Hak ký ký zý Si nem BU LUT'a teb lið e di le me di - ðin den Teb li gat Ka nu nu nun 29. mad de si ge re ðin ce Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ NE, iþ bu ka - ra rýn i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra il gi li le re teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý na, ka - ra rýn teb li ðin den son ra ka nu ni sü re o lan 15 gün i çe ri sin de a dý ge çen a dý ge çen da - va lý lar ta ra fýn dan tem yiz e dil me di ði tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði hu su su teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. B: TERME ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas: 2010/474 Samsun Ýli, Terme ilçesi, Çardak Köyü nüfusuna kayýtlý Halil ve Esme kýzý 1918 d.lu TC NO: Zehra AÞAK (ELMAS)'ýn gaipliðine karar verilmesi davacý Bayram AÞAK tarafýndan istendiðinden bu þahsý bilen ve tanýyanlarýn ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize bildirilmesi ilan olunur. B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No :2011/274 Esas. Aziz ve Zileyha'dan olma, Iðdýr 02/01/1977 doðumlu, Iðdýr ili, Iðdýr Merkez ilçesi. Özdemir Mahallesi /Köyü nüfusuna kayýtlý, Cilt No: 45, Hane No: 144, BSN No: 24'de kayýtlý, davacý Hosrof Bulak'ýn Hosrof olan ismi HAKAN olarak Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/05/2011 tarih, 2011/274 Esas ve 2011/284 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No : 2011/244 E sas. Mi ka il ve Gül süm'den ol ma, Ka ðýz man 28/03/1988 do ðum lu, Kars i li, Ka ðýz man il - çe si, Çal lý Ma hal le si/kö yü nü fu su na ka yýt lý, Cilt No: 37, Ha ne No: 21, BSN no: 63'de ka - yýt lý da va cý Mal hun Ko tan'ýn Mal hun o lan is mi Üm ra ni ye 1. As li ye Hu kuk Mah - ke me si nin 18/05/2011 ta rih, 2011/244 E sas ve 2011/283 sa yý lý ka ra rý i le AS LI o la rak dü - zel til miþ tir. Ý lan o lu nur. B: ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/249 Esas. KARAR NO: 2011/229 Davacý ANÞE DOÐAN aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: -DAVACININ DAVASININ KABULÜ ÝLE, -Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Mimarsinan Mahallesi cilt no: 33, hane no: 1, birey sýra no: 2 (TC NO: ) de nüfusa kayýtlý 11/03/1937 doðumlu Veli ve Safiye'den olma Anþe Doðan'ýn adýnýn "AYÞE DOÐAN" olarak düzeltilmesine, nüfus kayýtlarýna bu þekilde iþlenmesine, Teblig yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 23/05/ B: 35271

9 Y MAKALE 9 Ne üretiyorum; hizmet mi, hezimet mi? fer sa dog ni as ya.com.tr Ön ce ken di mi sor gu la ma lý yým! E þim den, ço cu ðum dan, e be vey nim den, ak ra bam dan, kom þum dan... Hâ sý lý, baþ ka la rýn dan ön ce ken di mi!.. Ýn san ü ret ti ðiy le de ðer len di ri lir. Ne ü re ti yo rum? Hiz met mi, he zi met mi? Vak ti mi gün lük si ya sî lak-lak lar la mý ge çir dim, yok sa Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin ders le riy le mi? Yok sa gün lük si ya se tin hay-huy la rý a ra - Anladýk anladýk, ama mesele nedir? An la mak is te me yin ce in san, ne söy le sen an la maz; ya da, an la ma ya ça lýþ maz. Ha yat bu Ýn san bir çok þe ye mu ha tap o lur; bir çok ka pý, ça lan i çin yol o lur. Ça lan, yo ru lur; ça lý nan ka pý i se, ye rin de du rur. Gý cýr tý sý bi le du yul maz. Öy le ce du rur! Halk i çin de çok bi li nen bir i sim: Mar ko Pa þa. Sul tan Ab dü la ziz in he kim ba þý sý; I I. Ab dül ha mid dö ne mi nin de Mec lis-i  yan (Se na to) ü ye li ði gö re vin de bu lu nan Rum a zýn lýk tan, a sýl a dý Mar ko A pos to li dis o lan Mar ko Pa þa, i yi bir din le yi ci i miþ. O nun i çin dir ki, halk a ra sýn da, bir çö züm süz lük söz ko nu su ol du ðun da; bir o lum suz luk ya þa nýp ça re siz ka lýn dý ðýn da: Git, der di ni Mar ko Pa þa ya an lat de ni yor. E vet, so ru nu o lan, sý kýn tý sý o lan; hat ta iþ güç gi bi ta lep le ri o lan lar Mar ko Pa þa ya gi der ler, dert le ri ni an la týr lar mýþ. Mar ko Pa þa on la rý dik kat ve sa býr la din ler, so nun da: An la dýk an la dýk, a ma me se le ne dir? der miþ. Va tan daþ, Pa þa her hal de an la ya ma dý di ye dü þü ne rek ba þa dö ner, tek rar an la týr mýþ, der di ni. Pa þa, yi ne: An la dýk an la dýk kar de þim! A ma me se le ne dir? der miþ. Ko nu, ken di si ne tek rar an la tý lýr mýþ. Ü çün cü de fa da, An la dýk an la dýk, a ma me se le ne dir? te ra ne si ni i þi ten va tan daþ ses siz ce, pý lý sý ný pýr tý sý ný top lar, o ra dan u zak la þýr mýþ. Gü nü müz de de bir ký sým yet ki li, et ki li kim se le rin baþ vur du ðu ta výr bu. Te bes süm le, ne za ket le her der di ni din li yor; gel ge le lim, bir ne ti ce ver mi yor. Bu du rum da, gel de Pa þa yý an ma! Ýn san, Rab bin den ü mit et ti ði gi bi, dost la rýn dan da u mar; dost bil dik le ri ni a rar. Mu a ve net, ne ti ce si is ter dün ye vî, is ter uh re vî ol sun dün ya lý nýn i þi dir. A hi ret te, Pey gam ber E fen di miz den (asm) baþ ka kim se nin kim se ye mu a ve net et me, e lin den tut ma im kâ ný bu lun ma mak ta dýr. Da ra düþ müþ bir mü mi ne des tek ol mak ne hoþ þey. Bu su ret te a me li, bel ki Rab bi mi zin ho þu na gi der; bu sa ye de iþ le ri ni rast ge ti rir, rýz ký ný be re ket len di rir; hat ta lüt fe der se rüt be si ni yük sel tir. De mek ki, Mah ke me ka dý ya mülk de ðil de yi mi ni ha týr la yýp, hiç bir post un kim se ye bâ kî kal ma ya ca ðý ný dik kat ten u zak tut ma ya rak gün, bu gün de yip, var sa e lin den ge len, dost la rý na sun ma lý; gay ret te bu lun ma lý. Çün kü ya rýn çok geç o la bi lir; keþ ke ler, hiç bir i þe ya ra ma ya bi lir! Yal nýz ca din le mek de ðil, Mar ko Pa þa üs lû bu na son ve rip, yor gun düþ müþ gö nül le ri din len dir mek de ge rek mez mi? Bi li yo ruz ki: A hi ret, dün ya da ka za nýl mak ta dýr. Öy le i se, ka zan ma ya bak! Ha zýr, fýr sat el dey ken sýn da ö mür mü tü ket tim? De di ko du mu ü ret tim, bil gi mi? Ten kit mi ü ret tim, þevk mi? Fit ne mi ü ret tim, yok sa kar deþ le ri min a ra sý ný dü zel ten hilm, a da let, ih lâs mý? Sa da kat mi ü ret tim; if ti rak mý, in þi kak mý? Ne ü ret tim, ne ü re ti yo rum? Ön ce ken di mi sor gu la ma lý yým. Zi râ, Ri sa le-i Nur mes le ðin de ev ve lâ ken di ni mu ha tap a lýp, nef si ni ter bi ye et mek a sýl dýr. 1 Nef si ni ýs lah et me yen baþ ka sý ný ýs lah e de mez. Öy le i se nef sim den baþ la ma lý yým. 2 E vet, biz bir ce ma a tiz. He de fi miz ve prog ra mý mýz, ev ve lâ ken di mi zi, son ra mil le ti mi zi i dam-ý e be dî den ve da i mî, ber za hî haps-i mün fe rit ten kur tar mak ve va tan daþ la rý mý zý a nar þi lik ten ve ser se ri lik ten mu ha fa - za et mek ve i ki ha ya tý mý zý im hâ ya ve si le o lan zýn dý ka ya kar þý Ri sa le-i Nur un çe lik gi bi ha ki kat le riy le ken di mi zi mu ha fa za dýr. 3 *** Ve ke zâ sor gu la ma lý yým: Ça ðý mý zýn mü ced di di Be di üz za man Sa id Nur sî nin or ta ya koy du ðu Kur ân ve Sün neti Se niy ye nin öl çü le ri ni tam an la yýp kav ra ya bil mem, sen tez ya pa bil mem, fi kir ü re te bil mem i çin: Ri sa le-i Nur u gün de en az say fa an la ya rak o ku ya bi li yor mu yum? Lâ a kal on beþ gün de bir Ýh lâs Ri sa le si ni o ku ya bi li yor mu yum? Kur ân-ý Ha kî min til miz le ri ni ve hâ dim le ri ni i kaz et mek ve al dan ma mak i çin ya zý lan Hü cu mât-ý Sit te yi a ra la rýn da o ku yup mü za - ke re e den le rin hal ka sý na ka tý la bi li yor mu yum? Ke zâ, Ýk ti sat Lem a sý ný ce ma at le mü za ke re e de bi li yor mu yum? Lâ hi ka la rý giz le me yip, Ýç ti mâî ve si ya sî ha yat ta ri ya se ti var de yip o ku ya bi li yor mu yum? Bil has sa þu gün ler de Be ya nat ve Ten vir ler i o ku yup ha týr la ta bi li yor mu yum? Hiz met ler le il gi le ne bi li yor mu yum? Ders le re de vam e de bi li yor mu yum? Ce ma a tin þahs-ý mâ ne vî si ne tes lim o la bi li yor mu yum? Dip not lar: 1-Söz ler, s Söz ler, s Þu â lar, 14. Þu â, s Din görevlilerine dini temsil yaraþýr [Din gö rev li le ri nin, si ya sî le rin ö nün de din a da mý na ya ký þýr du ru þu gös ter me le ri i çin teþ vik, te þek kür ve du â ni ye tiy le bu ya zý ka le me a lýn dý ] Ta ri hi miz sa yý la ma ya cak ka dar gü zel ve ib ret li mi sâl ler le do lu dur. Bu ib ret li ha di se ler den ders al mak el bet te bi ze dü þen va zi fe ol ma lý. A ma ne ya zýk ki is ten me yen hal ler te ker rür et ti ði ne gö re, de mek ki ye ter li ders a lý na mý yor. Ýþ te ho ca la rý nýn, þey hü lis lam la rý nýn Sul tan Fa tih e kar þý tu tum la rý. Rum mi mar i le mah ke me de be ra ber yar gý la nan yi ne Sul tan Fa tih e, Ka dý Hý zýr Pa þa nýn tu tu mu. Þey hü lis lam Zen bil li A li E fen di nin i ki sul ta na kar þý Ýs lâ mýn iz ze ti ve doð ru lu ðu nok ta sýn da ki ka rar lý du ru þu i se, ta ri hi mi zin al týn ha tý ra la rýn dan ve mi sal le rin den dir. Ya vuz Sul tan Se lim ve Ka nu ni Sul tan Sü ley man gi bi dev rin a za met li pa di þah la rý o lan i ki sul tan kar þý sýn da da i ma hak ký sa vun muþ tur. Ý da re nin is te ði is ti ka me tin de bý ra kýn fet va ver me yi, en u fak bir ta viz bi le ver me miþ tir. Me se lâ; Av ru pa dan ka nun lar ge ti ren Ka nu ni Sul tan Sü ley man, Ýs tan bul un her ta ra fý na kýrk çeþ me ya pa rak bir hiz met ser gi ler. Sul ta na, Zen bil li A li E fen di nin ce va bý â nýn da þak lar: Sul ta ným! Dev le ti, öy le bir ba týr dý nýz ki, kýrk ta ne çeþ me ak sa, te miz le ye mez. Ka nu ni nin, Os man lý nýn ta ri hi ve di ni mis yo nu na ters bir iþ yap tý ðý na i na nan Zen bil li A li E fen di, ken di tar zý i le ce vap ve re rek din a da mý na dü þen hak ký söy le me so rum lu lu ðu nu çe kin me den ye ri ne ge ti rir. O sul tan lar ki, kar þý sýn da kim se nin çý kýp ko nu þa ma dý ðý sul tan lar dýr. A ma bir din a da mý var ki, ka de re i nan mýþ. Ken di si hak kýn da tak dir e di len ö lü mün de ðiþ me ye ce ði ni, hak ký söy ler ken da hi ö lür se þe hit o la ca ðý na i nan mýþ bir din a da mý. Doð ru su bu bü yük le ri miz den a la ca ðý mýz çok ders le ri miz var. He men ya kýn ta ri hi mi ze ba ka lým. Ýs tik lal har bi yýl la rý. Þark ta ki þe hir le ri miz bir a vuç mi lis a la yý i le sa vu nu lu yor. Ni ha yet Bit lis in sa vun ma sýn da a ya ðý nýn ký rýl ma sýy la, ha re ket e de me ye cek du rum da ka lan Be di üz za man Sa id Nur sî, mec bu ren Rus la ra e sir dü þer. E sa ret kam pý ný zi ya re te ge len Ge nel kur may Baþ ka ný Ni ko la Ni ko la viç, Ke çe Kü lah lý lar nâ mýy la Rus la ra ay lar ca kök sök tü ren Mi lis al ba yý Mol la Sa id i ta ný mak ta dýr. Tef tiþ te ken di si ne say gý da bu lun ma sý ný is te ye rek ça dý rý nýn ö nün den bir kaç se fer ge çer. Her kes a yak ta se lâm du ru ken Sa id Nur sî, o tur du ðu yer den bi le kalk ma mýþ. Ni ha yet ter cü man va sý ta sýy la sor du rur. Al dý ðý ce vap ta ri he nu mu ne du ruþ o la rak ge çer: Ben kim se ye ha ka ret et me dim. Ben Müs lü man bir â li mim. Ý nan cý mýn ge re ði ni yap tým. Ý na nan bir in san, i nan ma yan in san dan üs tün dür. Bun dan do la yý si ze ký yam et me dim. Di van-ý Harb de hak kýn da i dam ka ra rý çý kan Be di üz za man, son di le ði ge re ði ab dest a la rak na ma za dur mak ü ze re i ken, in sa fa ge len Ni ko la: E fen dim, ku su ra bak ma yý nýz, si zi an la ya ma dým. Siz, ger çek ten mu kad de sa tý ný zýn em ri ni ye ri ne ge tir mek i çin öy le dav ran mýþ sý nýz. Ha ka ret mak sa dý ný zýn ol ma dý ðý na i nan dým. Lüt fen ri ca e di yo rum, be ni af fe di niz. Ýþ te...kral lar ö nün de diz le ri miz e ðil me li, dü þün ce miz de ðil di yen Fran sýz dü þü nür Mon ta ig ne nin dü þün ce si nin ak si ne; Be di üz za man ýn de ðil dü þün ce si, di zi bi le bü kül me di. Tüm bun la rý ta ri hî ha tý ra di ye o kur ken gü nü müz de ki ba zý din gö rev li le ri nin hâ li ni gö rün ce in san ha ki ka ten çok ü zü lü yor. Bir ta kým men fa at lar ge re ði hak tan ve ri len ta viz le rin mâ ne vî so rum lu lu ðu ke sin lik le çok bü yük bir ve bal dir. Hak ve ha ki ka tý e ðip-bü ke - rek, Rab bin de ðil, þu nun bu nun is te ði i çin ol ma dýk þek le çe vi re rek ne ler yap tý ðý mýz her ke se ma lum dur. Din gö rev li le ri nin za man i çe ri sin de bu yan lýþ la rý ný fark e de rek, doð ru o la ný ya pa cak la rý na i na ný yo ruz. Bir di ðer i fa dey le, sa býr la ve du â i le bek li yo ruz. Çün kü ha ki kat bu dur ve hak de ðiþ mez. Hak ka uy mak is te yen dö nüp do la þa cak ve ge le cek, hak ka uy gun dav ra nýþ lar da bu lu na rak, mis yo nu na mu va fýk ha re ket te bu lu na cak. Bah si ge çen ko nu yu her ne ka dar di rekt din gö rev li si ne hi ta ben i fa de et tiy sek de, e sa sen i na nan her in sa ný a lâ ka dar e den bir hu sus tur. Di nin is te di ði dav ra ný þý el bet te her i na nan gös te re cek. A ma top lum da va zi fe tak si mi nok ta sýn dan böy le si bir gö re vi üst le nen din gö rev li si, el bet te da ha faz la ti tiz ve dik kat li ol ma lý. Va tan daþ o la rak da bi ze dü þen bir ta kým gö rev ler el bet te o la cak týr. Bir din gö rev li sin den bek le nil me yen dav ra nýþ gör dü ðü müz za man, he men yo rum ya pa rak, ko nu yu ge nel le me mek ge re kir. Þa hit ol du ðu muz bu yan lý þý ki þi ye ö zel ka bul e de rek, yay ma ma lý yýz. A ta la rýn þu sö zü bu ra da ye rin de bir i fa de ol sa ge rek: Sû-i mi sâl em sâl o la maz. Ko nu mu za çok da ha faz la mi sâl bul mak el bet te müm kün. An cak, siz de ðer li o ku yu cu la rý mý zýn ve ho ca la rý mý zýn fe râ se ti ne gü ve ni yo ruz. Ar týk ne di ye lim? Sö zün ya rý sý ye ter li ol sa ge rek: An la ya na siv ri si nek saz... GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan (0 505) Kur ân iyileri kucaklýyor Fey za Ha ným: Kur ân ýn i yi le re yak la þý mý na sýl dýr? Eb rar is mi Kur ân da ge çi yor mu? Ne de mek tir? Kur ân da kök te eb râr ke li me siy le bu lu þan bir çok ke li me ge çi yor. Me se lâ, ay ný kök ten ge len El-Birr, i yi lik, gü zel lik, sa lih a mel, Al lah ýn mak bul gör dü ðü i yi dav ra nýþ lar, ih lâs lý a mel ve her tür lü i yi lik de mek tir. Kur ân da ge çen ke li me ler den dir. 1 Kur ân her tür lü i yi li ði hiç bi ri ni sý nýf lan dýr ma dan ku cak lý yor. Çün kü i yi li ðin her çe þi di sa lih a mel dir. El-Berr i yi lik ya pan, i yi lik se ven, yap tý ðý her iþ sýrf i yi lik ve ha yýr o lan, as la kö tü lük sev me yen ve hiç bir þe kil de kö tü lük yap ma yan, i yi li ði her ke se do ku nan, ha yýr lý iþ le ri ve i ta a ti se ven, i ta at kâr kul lar dan hoþ la nan mâ nâ la rýn da Al lah ýn i sim le rin den dir. El-Berr is mi Kur ân da þöy le ge çer: Der ler ki: Biz dün ya da â i le miz a ra sýn da i ken Al lah ýn a za býn dan kor kar dýk. Al lah bi ze lü tuf ta bu lun du. Ve i lik le re ka dar iþ le yen Ce hen nem a zâ býn dan bi zi ko ru du. Bun dan ön ce biz O na hep du â e der, is ter dik. Þüp he siz ki O El-Ber ru r-ra hîm dir (Va a din de sâ dýk týr, pek çok lü tuf ve ih san sa hi bi dir, çok mer ha met e di ci dir). 2 El-Berr Kur ân da ka ra par ça sý mâ nâ sýn da da ge çer. El-Berr is mi nin ço ðu lu El-Eb râr dýr. Ý yi lik se ven, ha yýr se ven, i ta at kâr, i yi ve sa lih kul lar i çin kul la ný lýr. Kur ân da muh te lif â yet ler de bu i sim de geç mek te dir. Rab bi miz! Biz Rab bi ni ze î mân e din! di ye ça ðý ran dâ vet çi yi i þit tik ve î mân et tik. Rab bi miz! Sen de gü nah la rý mý zý ba ðýþ la, ku sur la rý mý zý ört ve bi ze Eb râr (i yi ler züm re si) i le bir lik te öl me yi na sip ey le. 3 Fa kat Rab le rin den kor kan kim se ler i çin, alt la rýn dan ýr mak lar a kan Cen net ler var dýr. On lar o ra da e be di yen ka lýr lar ve Al lah ka týn dan zi yâ fet ler le a ðýr la nýr lar. Al lah ka týn da ki mü kâ fât i se, Eb râr (sa lih kul lar) i çin dün ya men fa a tin den da ha ha yýr lý dýr. 4 Mu hak kak ki Eb râr (ih lâs i le kul luk e den ler), i çi ne kâ fur ka týl mýþ þa rap i le do lu ka deh ten i çer ler. O kâ fur, Cen net te bir pý nar dýr ki, Al lah ýn mü min kul la rý i çer ler ve o nu di le dik le ri ta ra fa a ký týr lar. On lar a dak la rý ný ye ri ne ge ti rir ler ve deh þe ti her ta ra fý kap la yan bir gün den kor kar lar. Ken di can la rý nýn çek ti ði ye me ði yok su la, ye ti me ve e si re ye di rir ler. Si zi an cak Al lah rý zâ sý i çin do yu ru yo ruz. der ler. Siz den bir kar þý lýk ve ya te þek kür bek le mi yo ruz. Yüz le rin a sý la ca ðý o deh þet li gün de biz Rab bi miz den kor ka rýz. Al lah on la rý o gü nün þer rin den ko rur. Yüz le ri ne gü zel lik, gö nül le ri ne se vinç ve rir. Sab ret me le ri ne kar þý lýk on la rý Cen net le ve i pek el bi se ler le mü kâ fât lan dý rýr. O ra da kol tuk la ra ku ru lur lar; ne bir ya ký cý sý cak, ne de don du ru cu bir so ðuk gör mez ler. Cen net a ðaç la rý nýn göl ge si ü zer le ri ne düþ müþ, mey ve le ri i se e mir le ri ne su nul muþ tur. Et raf la rýn da gü müþ ka deh ler ve bil lûr sü râ hi ler do laþ tý rý lýr. On lar gü müþ be yaz lý ðýn da, bil lûr ber rak lý ðýn da kap lar dýr ki, sâ kî ler on la rý her ke sin iþ tâ hý na gö re dol du rur. 5 Eb râr (ih las i le kul luk e den ler) ni met ler le do lu Cen net i çin de dir ler. Füc câr (gü na ha gi ren kâ fir ler) i se Ce hen nem a te þin de dir ler. He sap gü nün de o ra ya gi re cek ler. On lar o ra dan çý ka cak de ðil ler dir. O he sap gü nü nün ne bü yük bir gün ol du ðu nu sa na bil di ren ne dir? E vet, o he sap gü nü nün ne bü yük bir gün ol du ðu nu sa na bil di ren ne dir? O gün, kim se nin kim se ye bir fay da sý ol maz. O gün, hü küm yal nýz Al lah ýn dýr. 6 Eb râr (ih lâs i le kul luk e den i yi kim se ler) i se Ýl liy yûn da ka yýt lý dýr lar. Ýl liy yûn un ne ol du ðu nu bi lir mi sin? O a pa çýk ya zýl mýþ bir ki tap týr. O na yük sek de re ce ler de ki me lek ler þa hit tir. Eb râr (i yi ler, sa lih kul lar, ha yýr se ver kul lar, i ta at kâr kul lar) ni met ler i çin de dir ler. Kol tuk la ra ku ru lup et raf la rýn da ki gü zel lik le ri sey re der ler. Yüz le rin de o ni met le rin pa rýl tý sý ný gö rür sün. On la ra, að zý mü hür lü hâ lis bir þa rap tan i çi ri lir. Bir þa rap ki, ar dýn da ne fis bir ko ku bý ra kýr. Ým re ne cek o lan lar, iþ te bu na im ren sin! O þa ra ba tes nim ka rýþ tý rýl mýþ týr. Tes nim bir pý nar dýr ki, on dan Al lah ýn rý zâ sý na yük sel miþ o lan lar i çer. Dün ya da i ken müc rim ler, î mân et miþ o lan la ra gü lüp du rur lar dý. On la rýn ya nýn dan ge çer ken bir bir le ri ne kaþ göz i þâ re ti ya par lar dý. 7 DU  Ey Ber ru r-ra hîm! Bi zi eb rar dan kýl; füc câr dan kýl ma! Gü nah la rý mýz la i yi lik le ri mi zi ip tal ey le me! Bi ze kö tü lük le ri mi zi ör te cek i yi lik ler na sip ey le! Sâ lih a mel ler de his se mi zi zi yâ de ey le! Sey yi â tý mý zý ha se nâ ta teb dil ey le! Bi zi ka týn da ki i yi ler den kýl! Bi zi râ zý ol du ðun sâ lih ler den kýl! Bi zi Cen ne ti ne al dý ðýn eb rar dan ey le! Bi zi Ce hen nem e at tý ðýn eþ rar dan ey le me!  mîn! Dip not lar: 1- Ba ký nýz: Ba ka ra Sû re si: 44, 177, 189; Âl-i Ým rân Sû re si: 92; Mâ i de Sû re si: 2; Mü ca de le Sû re si: 9, 2- Tûr Sû re si: 26, 27, 28, 3- Âl-i Ým - rân Sû re si: 193, 4- Âl-i Ým rân Sû re si: 198, 5- Ýn san Sû re si: 5-16, 6- Ýn fi tar Sû re si: 13-19, 7- Mu taf fi fîn Sû re si: 18-30

10 10 Y KÜLTÜR SANAT a li ok li ok tay.net E zel ve e bed iç re gön lüm de yar Ýs tan bul Gö nül ve rip sev di ðim gön lü mü Ya ris tan bul. Dü þer sem yar den ay rý, yal nýz sa na dü þe yim Að ya ra mey le der sem gön lü mü yar, Ýs tan bul. Ek rem Kaf tan Mü nir Bey ve Fe tih Ýs tan bul un fet hi nin yýl dö nü mü nü kut la ya ca ðýz 3 gün son ra. Bu ve si ley le Ýs tan bul þi ir le ri nin muh te þem bes te kâ rý, Mü nir Nu ret tin Sel çuk un ha tý ra sý ný pay laþ mak is ti yo rum siz ler le. Ha tý ra yý nak le den ki þi ta rih çi ve þa ir Ýs met Boz dað. Mü nir þi ir se ver di. Be nim ez be rim de yük lü ol du ðu i çin za man za man Mü nir i le þi ir soh bet le ri ya par dýk. Ýs tan bul un 500. fe tih yýl dö nü mü i çin ü ze rin de ko nu þu yor duk. Bir den: Fe tih yý lý i çin bir bes te yap ma yý çok is ti yo rum a ma bir tür lü uy gun bir güf te bu la ma dým de di. Baþ la dým ha fý za mý kur ca la ma ya. Ak lý ma ge len le ri o ku yor dum a ma bir tür lü be ðen di re mi yor dum. En son ra, Fa tih za ma nýn da ya þa mýþ ve Fa tih in ya kýn ar ka daþ lý ðý ný yap mýþ Bur sa lý Ah met Pa þa nýn bir þi i ri ni ha týr la dým: Gül yü zün de gö re li zülf-i se men say gö nül, Ka ra sev da ya ye ler bi-ser ü bi pay gö nül. De me dim mi sa na do lan ma a na hay gö nül, Vay gö nül, vay bu gö nül, vay gö nül ey vay gö nül. Bi zi hak et ti sev da yo lu na sev da ni de lim, Pa yi mal ey le di ol zülf-i se men sa ni de lim, Kul e din mez ki gü zel ler bi zi il la ni de lim Vay gö nül, vay bu gö nül, vay gö nül ey vay gö nül. Be ðen di. Ce bin den def te ri çý ka rýp bir gü zel yaz dý ve ga ze lin Ah met Pa þa ya a it o lup ol ma dý ðý ný ben den i yi ce tah kik et tik ten son ra bes te le di. Meh ter i çin ha zýr lan mýþ ve ger çek ten ba þa rý i le bes te len miþ bu gü zel e ser ya zýk ki pek az ic ra e di li yor. (Mu si ki Mec mu a sý, E kim 1998, sa yý:462) *** Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek in ve fat yýl dö nü mü Dün, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek in ve fat yýl dö nü müy dü. Þa ir, 25 Ma yýs 1983 te ve fat et miþ ti. Yi ne en te re san dýr 26 Ma yýs 1904 yý lýn da da doð muþ. Ha yat hi kâ ye si za ten ma lu mu nuz. Be nim en çok dik ka ti mi çe ken ya ný i se bes te len me ye ol duk ça uy gun bir þi ir di li kul lan ma sý dýr. Hep, A ca ba ne den böy le bü yük þa ir le rin þi ir le ri bes te len mez, al büm ya pýl maz der dim. Yýl lar ön ce böy le si ne ha yýr lý bir i þi Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür ve Sa nat Ü rün le ri Ti ca ret A.Þ ger çek leþ tir di. Ne cip Fa zýl ýn bes te le nen þi ir le ri ni bir al büm de top la dý. Þim di bu la bi lir mi si niz ve bas ký sý var mý dýr hâ lâ, bi le mi yo rum a ma raf lar da e pey dir gö re mi yo rum. Bu CD de be nim en çok be ðen di ðim þar ký lar dan bi ri o lan ve Sa dun Ak süt ün A cem kür di ma ka mýn da bes te le di ði, Ak þa mý ge ti ren ses le ri din le / Din le de gön lü mü a lý ver git sin. /Saç la rýn dan tu tup kor göz le ri ne / Yaþ lý göz le ri ne da lý ver git sin di ye de vam e den þi i ri ol du ðu gi bi, Bu ak þam o ka dar dur gun ki su lar, Ý çe rim de ko ca bir dað giz li dir, Bu Yað mur, Gön lüm ne dert li dir ne de bah ti yar, E lim de sü kû tun nab zý ný din le, Zin dan i ki he ce Meh me dim gi bi þi ir le ri nin bes te le ri ni din le mek de müm kün. Ýs tan bul Be le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü nü geç miþ te yap tý ðý bu ha yýr lý iþ ten do la yý kut lar ken, bu al büm le ri tek rar pi ya sa ya sun ma nýn ö nem li bir kül tür hiz me ti o la ca ðý ný ha týr lat mak is te rim. Ye ni As ya An ka ra Tem sil ci li ði nin düzenlediði panele Ye ni As ya A raþ týr ma ve Ya yýn Mer ke zi (YARP CA) Baþ ka ný Prof. Dr. Sü ley man Kur ter, Prof. Dr. Ke vin Bar rett ve YARP CA yö ne tim ku ru lu ü ye le ri Ým ran Kur ter, Ýb ra him Ab dul lah ve Ya kup He rod katýldý. Dün ya nýn Ri sa le-i Nur a ih ti ya cý var PROF. DR. SÜ LEY MAN KUR TER: YAVUZ ÇALIÞKAN AN KA RA A ME RÝ KA DAN Tür ki ye ye bir di zi zi ya ret ü ze ri ne ge len he yet, An ka ra da dü zen le nen pa nel de ko nuþ tu. Ye ni As ya An ka ra Tem sil ci li ði nin An ka ra Ye ni ma hal le A fi tab Kül tür Mer ke zi nde dü zen le di ði pa nel de, ABD de Ri sa le-i Nur hiz met le ri ve Ýs la mi yet in ya yý lý þý ko nu su e le a lýn dý. Ye ni As ya A raþ týr ma ve Ya yýn Mer ke zi (YARP - CA) Baþ ka ný Prof. Dr. Sü ley man Kur ter, Prof. Dr. Ke vin Bar rett ve YARP CA yö ne tim ku ru lu ü ye le ri Ým ran Kur ter, Ýb ra him Ab dul lah ve Ya kup He rod ko nuþ ma cý o la rak iþ ti rak et ti. Ha ya tý mý Ri sa le-i Nur a a da dým Da ha son ra sö zü dev ra lan ve ya kýn da Tür ki ye de Ri sa le-i Nur ve Türk çe e ði ti mi al dýk tan son ra ABD de va kýf lýk hiz me ti ya pa cak o lan he ye tin en genç ü ye si Ya kup He rod, ya kýn za man da Ri sa le-i Nur la rý o ku ya rak Müs lü man ol du ðu nu be lirt tik ten son ra, bü tün ha ya tý ný Ri sa le-i Nur hiz me ti ne a da ma ya ka rar ver di ði ni i fa de et ti. Da ha son ra sö zü dev ra lan Ým ran Kur ter i se þöy le ko nuþ tu: Ben ABD de Ri sa le-i Nur la rýn Ýn gi liz ce ve Ýs pan yol ca o la rak ter cü me si YAKUP HEROD Risale-i Nur larý okuduktan sonra Müslüman oldum ve an la þýl ma sý ü ze ri ne ça lý þý yo rum. Bel ki za ten Ýn gi liz ce ve Ýs pan yol ca ya Ri sa le-i Nur la rýn ter cü me e dil di ði ni söy le ye bi lir si niz. Bu doð ru dur fa kat, þu an ki ter cü me ler zor bir Ýn gi liz Ýn gi liz - A ME RÝ KA BÝR SOS YAL ÇIK MA ZA GÝR MÝÞ TÝR. MÂ NE VÎ BÝR ÇÖ KÜÞ VAR. BÝZ A ME RÝ KA DA YA ÞA YAN LAR O LA RAK. SON DE RE CE A ÇIK ÇA RÝ SA LE-Ý NUR UN Ö NE MÝ NÝ GÖ RÜ YO RUZ. BU ME SA JI DÜN YA YA YAY MA MIZ LÂ ZIM. PROF. DR. SÜLEYMAN KURTER Mânevî bir çöküþ yaþayan Amerika da, insanlara Risale-i Nur larý adeta bir ilâç olarak sunuyoruz, onlara yardým etmeye çalýþýyoruz. ce si o la rak ter cü me e dil miþ tir. Bu zor ve a ðýr bir dil dir. A me ri kan Ýn gi liz ce si i se da ha ko lay ve gün cel dir. Bu nun ya ný sý ra, A me ri kan ha pis ha ne le rin de bu lu nan 10 mil yon in sa na da, Ri sa le-i Nur ha ki kat le ri nin u laþ ma sý i çin çe þit li ça ba la rý mýz var. Ýn þal lah bu ra dan al dý ðý mýz e ner ji ve güç i le A me ri ka lý la ra Ri sa le-i Nur ha ki kat le ri ni u laþ týr mak ta da ha bir þevk ve he ye can la ça lý þa ca ðýz. A me ri ka nýn bu ha ki kat le re ih ti ya cý var Oð lu Ým ran Kur ter den son ra ko nuþ ma yý dev ra lan Prof. Dr. Sü ley man Kur ter þun la rý söy le di: A me ri ka bir sos yal çýk ma za gir miþ tir. Ma ne vi bir çö küþ var. Ýn san lýk o la rak bi zim va zi fe miz, e li miz de bu lu nan i lâcý bu in san la ra ver me miz dir. O nun i çin e li miz den gel di ði ka dar ge ce gün düz ça lý þa rak Ri sa le-i Nur u doð ru ter cü me et me ve düz gün o la rak an la þýl ma sý ný sað la mak i çin, Ýn gi liz ce ve Ýs pan yol ca ses len di ril me si i çin Ataþehir de halk oyunlarý yarýþmasý ATAÞEHÝR Be le di ye si ve A ta þe hir Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðü iþ bir li ði i le dü zen le nen O kul la ra ra sý Halk O yun la rý ya rýþ ma sýn da Ge le nek sel dal mi nik ler ka te go ri si nde Van yö re si o yu nuy la Þe hit Öð ret men Meh met Fi dan Ýl köð re tim O ku lu bi rin ci ol du. A ta þe hir Be le di ye Baþ ka ný Bat tal Ýl gez di, ko nuþ ma sýn da, Ye ni il çe ol duk ve bu ya rýþ ma lar ilk kez dü zen le ni yor. Halk mü zi ði ya rýþ ma sý, ti yat ro gös te ri le ri ve bu gün de halk o yu nu ya rýþ ma la rý ya pýl dý. Sos yal ak ti vi te le ri mi zin de va mý ge le cek tir de di. Ar zu Ko nan / Ýs tan bul B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da FAALÝYET PROF. KE VÝN BAR RET Ha ya tým bo yun ca hep ha ki ka tý a ra - dým yýl ön ce Ýs lâm la ta nýþ tým, Müs lü man ol dum. Ri sa le-i Nur un bü yük lü ðü nü ve me to du nun ha ri ka lý ðý ný keþfettim. ça lý þý yo ruz. Çün kü baþ ta da de di ði miz gi bi A me ri ka hal ký nýn bu na müt hiþ de re ce de ih ti ya cý var. Ri sa le-i Nur u a de ta bir i lâç o la rak bu in san la ra su nu yo ruz. En faz la ka dýn lar il gi gös te ri yor lar Ri sa le-i Nur la ra. Ýn þal lah ge le cek se fer de, bir ha ným lar he ye tiy le Tür ki ye yi zi ya ret e de ce ðiz. Siz ler bel ki Müs lü man bir ül ke de ya þa dý ðý nýz i çin, Ri sa le-i Nur un e hem mi ye ti nin tam far kýn da ol ma ya bi lir si niz fa kat biz A me ri ka da ya þa yan lar o la rak, son de re ce a çýk ça Ri sa le-i Nur un ö ne mi ni gö rü yo ruz. Kur ân ve sün ne te en uy gun me tod Ri sa le-i Nur un me to du dur Da ha son ra ko nu þan Prof. Bar rett i se þun la rý kay det ti: Be nim a dým Ke vin Bar rett. Ben tev hid i nan cý na çok ya kýn bu lu nan bir H ris ti yan mez he bi o lan Ü ni ter yan mez he bi ne men sup bir a i le de dün ya da gel dim. Ha ya tým bo yun ca hep ha ki ka ti a ra dým. 18 bu çuk yýl ön ce Ýs lâm la ta nýþ tým ve Müs lü man ol dum. Dok to ra mý A - Ev lâd-ý Fa ti hân i le Fe tih Þö le ni ÞÖLEN DE Ýs tan bul un Fe tih yýl dö nü mü kap sa mýn - da Boþ nak Sa nat çý Zeyd Þo to ve Meh te ran, ta ri hin sey ri ni de ðiþ ti ren Os man lý Dev le ti nin ih ti þa mý ný yep ye ni bir kon sept le sah ne le ye cek. 28 Ma yýs ta Kü çük çek me ce de, 29 Ma yýs ta i se Bah çe li ev ler de ya pý la cak o lan kut la ma lar da Bos na lý Sa nat çý Zeyd Þo to i le Meh te ran bir lik te kon ser ve re cek. rap Di li ve E de bi ya tý ü ze ri ne Fas ta al dým. Tür ki ye ye gel di ðim den be ri dir, Pey gam be ri miz den son ra bu a sýr da Ýs lâm ý en gü zel ya þa yan ve tem sil e den ha re ke tin Be di üz za man ýn ha re ke ti ol du ðu nu far k et tim. Bu ger çek ve ha ki kat li sün net an la yý þý dýr. Sün net ba na gö re sa de ce ye me, iç me a lýþ kan lýk la rýy la il gi li de ðil dir. Sos yal ve iç ti mai ha yat ta Kur ân ve sün ne te uy gun ha ya týn Be di üz za man, Ri sa le-i Nur ve ö zel lik le Ye ni As ya Ha re ke ti nde ya þan dý ðý ný gö rü yo rum. 10 yýl ön ce Fas ta ba na ki tap çý nýn sat ma ya ça lýþ tý ðý ki tap Ri sa le-i Nur muþ. Ne ti ce de o ki ta bý al dým. An cak o za man lar çok in ce le me fýr sa tý bu la ma dým. Bir ke na ra bý rak mýþ tým. An cak þim di bu se ne, ya ni bu o lay dan 10 se ne son ra, hiz met ler le ta nýþ tým. Böy le ce Ri sa le-i Nur un bü yük lü ðü nü ve me to du nun ha ri ka lý ðý ný keþ fet tim. Ýþ te bu se bep le bu ra da, si zin a ra nýz da yým. Ýs lâ mý doð ru an lat ma ya ça lý þý yo ruz Da ha son ra ko nu þan Ýb ra him Ab dul lah i se þun la rý söy le di: Ben Ýs lâm i le 1990 yý lýn da ta nýþ tým yý lýn da i se pro fes yo nel it fa i ye ci o la rak gö re ve baþ la dým. Be di üz za man i le i se 3 yýl ön ce ta nýþ tým. 11 Ey lül o lay la rýn dan bu ya na, ö zel lik le ABD de ki it fa i ye ca mi a sý i çin de ve ge nel o la rak halk a ra sýn da Ýs lâm ve ÝBRAHÝM ABDULLAH- ABD de Müslümanlar ile ilgili yanlýþ bilinenlerle mücadele ediyorum. Müs lü man lar la il gi li yan lýþ bi li nen ler ve ön yar gý lar la mü ca de le e de rek ge çir dim... Prog - ram, ya kýn za man da Müs lü man o lup ký sa za man da Kur ân o ku ma yý öð re nen ve a yet le ri hýz lý ca ez ber le me ye baþ la yan Ya kup He rod un o ku du ðu aþr-ý þe rif i le so na er di. Türk Di lin de Kur ân E de bi ya tý U lu sal Sem poz yu mu MARMARA Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si, Ýs tan bul Müf tü lü ðü ve Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði (TYB) Ýs tan bul Þu be si nin iþ bir li ðiy le, Kur ân-ý Ke rim in nü zu lü nün yý lý ve si le siy le, Türk Di lin de Kur ân E de bi ya tý u lu sal sem poz yu mu ya rýn sa at da Ýs tan bul Üs - kü dar Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde baþ la ya cak. De - tay lý bil gi i çin tel.: (0216) SOL DAN SA ÐA 1. Mek ke-i Mü mü ker re me'de i çin de Kâ be'nin de bu lun du ðu en bü yük ve mu kad des i ba det me kâ ný. 2. Bir bayan ismi. - Ý ki nes ne a ra sýn da boþ luk o luþ tur ma a me li ye si. 3. Ka ra de niz böl ge sin de ya þa yan in san la rý mý zýn cüm le son la rý na ge tir dik le ri bi so ru e ki. - Kur'ân-ý Ke rim'in 24. sû re si.- Hal ka þe kil li ü ze ri su sam lý çö rek. 4. Be lir li za man lar da o ru ca baþ la ma ve bu nun mev si mi ne gö re za ma ný.- Hz Fa tü me tüh zeh ra'nýn (RA) bir lâ ka bý. 5. Han gi þey ma na sýn da bir so ru. - Ýn san lar, top lu luk, halk, her kes. - Ü ni ver si te ler de öð ren ci le rin ve ya öð re tim ü ye le ri nin ha zýr la yýp ba zen bir sý nav ku ru lu ö nün de sa vun duk la rý bi lim sel e ser. 6. Ba tý top lum la rýn da gö rü len bir er kek a dý. - Sö zün ký sa sý, doð ru su an lam la rýn da bir söz. 7. Bir ha týr la ma ni da sý. - Zih nin her þe yi ça buk an la yý þý, zi hin a çýk lý ðý. 8. Cen net ký zý, Cen net gü ze li. - Ýþ, e mek, zah met kar þý lý ðý. - Bir so ru e ki. 9. De ve se me ri, ha vut. - Ger çek, sa hi ci. 10. En yük sek þe fa at ma ka mý, Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) ka vu þa ca ðý, Al lah ta ra fýn dan va ad e di len ma kam. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. A ra bis tan'da Hz. Pey gam ber'in (a.s.m.) mes ci di nin ve kab ri nin bu lun du ðu þe hir, Yes rib, Me di ne tü'n-ne bî.- Ýd man sýz, an tren man sýz. 2. Ye ni çe ri kü tük def te ri. - Bir cen net ku þu. 3. Stron si yum e le men ti nin sim ge si. - Hz. Ö mer'in bir lâ ka bý. 4. Ta - sav vuf ta Al lah (CC) - Yap ma ye ri ne ge tir me. 5. Çok bil miþ. 6. Ge niþ ol ma yan. - Baþ lý ca i çe ce ði miz. 7. Ý rit yu mu sim ge le yen harf ler. - Ö de me, ye ri ne ge tir me. 8. Ka tý þýk sýz, en i yi cins ten, saf. - O ku di ye em ret me. 9. Hz. Mu ham med'in (a.s.m.) a i le sin den o lan, Hz. Mu ham med'in (a.s.m.) ev hal ký.- O lur, pe ki ve ya fe na de ðil an lam la rýn da kul la ný lan bir söz. 10. Hic ri do ku zun cu ay. - Bal mu mun dan ya pý lan krem. 11. Du â dan son ra söy le ni len ke li me. - Tü fek, ta ban ca, top vb. a teþ li si lâh la rýn u cun da bu lu nan bo ru bi çi min de ki par ça. 12. Ki ta bü'l-tev hid, Ki ta bü'l- Ma ka lat, Ki tab Redd A vâ il el-e dil le-li'l-ka bi., Ki ta bu Be ya nî Veh mi'l-mu te zi le,ki tab Ta'vi la ti'l-kur'ân. Gi bi ki tap la rýn mel li fi bü yük i mam BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B Ý L A L Ý H A B E Þ Ý E B U T A L Ý P U Þ A M N A T E M I S I R Ý T A Ý D E T E K Ý H A R A M S E V A L U H A L Ý F E E T O B Ý R E Y R S A T L K M A F A K A H A T A E M Ý N A K Ý T A L E S M A K A R Ý M A S E L A E Y A Z Ý M A H A T Ý M

11 Y Si gor ta sýz iþ çi ça lýþ tý ran la rýn mut la ka bil me si ge re ken ler Cin si 24 MAYIS 2011 DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ EKONOMÝ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,6030 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2540 ÖN CE KÝ GÜN 2,2450 DÜN 78,75 ÖN CE KÝ GÜN 77,15 DÜN 530,54 ÖN CE KÝ GÜN 519,96 p p p 11 ah me ta ri il.com. SO RU 1: Ken dim ec za cý yým. Ge çen gün bu lun du ðum il de ki SGK Ýl Mü dür lü ðün den ec za ne mi kon trol a maç lý iþ ye ri me gö rev li ler gel di ler. Si gor ta sýz o la rak ça lýþ týr dý ðým bir ça lý þa ný mý tu ta na ða yaz dý lar. Bu du rum da ba na SGK ta ra fýn dan han gi yap tý rým lar uy gu la nýr? (Ýs ma il MUT - LU/E la zýð) CE VAP 1: Sos yal gü ven lik ku ru luþ la rý nýn SGK ça tý sý al týn da bir leþ me sin den son ra, SGK nýn iþ ye ri de ne tim le ri art tý rýl dý. Þim di si zin ka pý ný zý ça lan SGK Mü fet tiþ le ri ve ya kon trol me mur la rý baþ ka bir gün si gor ta sýz iþ çi ça lýþ tý ran di ðer iþ ve ren le rin de ka pý sý ný ça la bi lir. Bu yüzden iþ ye ri ne SGK dan mü fet tiþ ve ya kon trol me mu ru ge le rek si gor ta sýz iþ çi ça lýþ tý rýl dý ðý na da ir tu ta nak tu tul du ðun da, iþ ve re nin ba þý na ge le cek ler ve yap ma sý ge re ken ler a þa ðý da a çýk lan mýþ týr. 1) SGK ÝÞ VE RE NE ÝÞ YE RÝ BÝL DÝR GE SÝN DEN DO LA YI CE ZA KE SE BÝ LÝR: Bi lin di ði ü ze re, si gor ta lý iþ çi ça lýþ tý ran iþ ve ren ler SGK ya iþ ye ri bil dir ge si ve rir ler. Ya ni, SGK Mü fet ti þi nin ve ya kon trol me mu ru nun tu ta nak ta ri hin den ön ce si gor ta lý iþ çi ça lýþ tý ran iþ ve ren le rin SGK ya iþ ye ri bil dir ge si ver miþ ol du ðu ka bul e di lir. Bu ne den le, bu du rum da o lan la ra si gor ta sýz iþ çi ça lýþ týr dý ðý tu ta na ða ya zýl sa bi le iþ ye ri bil dir ge sin den do la yý ce za ve ril mez. E ðer tu ta nak tu tu lan iþ ye ri nin iþ çi ça lýþ tý rýl ma sýy la il gi li SGK ya hiç tes ci li (kay dý) yok sa ve iþ ye ri bil dir ge si SGK Mü fet ti þi nin ve ya kon trol me mu ru nun ra po ru na gö re a çý lý yor sa, iþ ye ri def te re ta bi i se brüt as ga ri üc re tin 1 ka tý tu ta rýn da, iþ ye ri iþ let me def te ri ne (bak kal, kon fek si yon gi bi) ta bi i se brüt as ga ri üc re tin 2 ka tý tu ta rýn da, iþ ye ri bi lan ço u su lü ne gö re tu tu lan def te re (þir ket ler gi bi) ta bi i se brüt as ga ri üc re tin 2 ka tý tu ta rýn da i da ri pa ra ce za sý uy gu la nýr. 2) SGK ÝÞ VE RE NE Ý ÞE GÝ RÝÞ BÝL DÝR GE SÝN DEN DO LA YI CE ZA KE SE BÝ LÝR: Bi lin di ði ü ze re her iþ ve ren ça lýþ týr dý ðý iþ çi si nin si gor ta gi ri þi ni bir gün ön ce den SGK ya bil dir mek zo run da dýr. An cak, iþ ve re nin iþ ye ri ta rým, ba lýk çý lýk, in þa at ve ge çi ci mev sim lik iþ yer le ri ol du ðun da i þe gi riþ bil dir ge le ri ay ný gün i ti ba riy le de SGK ya ve ri le bi lir. SGK mü fet ti þi nin ve ya kon trol me mu ru nun tu ta nak tut tu ðu gün i ti ba riy le, tu ta nak ta ya zý lý o lan si gor ta sýz ki þi nin i þe gi riþ bil dir ge si ya pýl sa bi le iþ ye ri ta rým, ba lýk çý lýk, in þa at ve ge çi ci mev sim lik iþ yer le ri ol ma yýp baþ ka tür den iþ yer le ri i se iþ ve re ne her si gor ta sý ça lý þan ki þi i çin brüt as ga ri üc re tin i ki ka tý tu ta rýn da i da ri pa ra ce za sý ve ri lir. Si gor ta sýz ça lý þan ki þi nin iþ ye ri bil dir ge si tu ta nak gü nü de ðil de son ra ki gün ler de ve ya ay lar da ya pýl sa bi le ay ný i da ri pa ra ce za sý uy gu la nýr. Ay ný yýl i çin de ay ný iþ ye rin de ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn ca ve ya SGK Mü fet tiþ le ri ya da kon trol me mur la rýn ca 1 ke re den faz la si gor ta sýz ça lý þan tes pit e di lir se, her si gor ta sýz ça lý þan ki þi i çin brüt as ga ri üc re tin beþ ka tý tu ta rýn da i da ri pa ra ce za sý ve ri lir. 3) SGK ÝÞ VE RE NE AY LIK PRÝM HÝZ MET BEL GE SÝN DEN DO LA YI CE ZA KE SE BÝ LÝR: Ör nek o la rak, SGK Mü fet tiþ le ri ya da kon trol me mur la rý iþ ye rin de 15 Ma yýs 2011 de tu ta nak tu tup bir ki þi nin si gor ta sýz ça lýþ tý ðý ný tes pit et ti ler. Ýþ ve ren bu ki þi ye a it ay lýk prim hiz met bel ge si ni ta kip e den a yýn 23 ü ne ka dar ( ) SGK ya ve re bi lir. Bu du rum da iþ ve re ne i da ri pa ra ce za sý ve ril mez. Ta kip e den a yýn 24 ün de ve son ra sýn da ve rir se as ga ri üc re tin 2 ka tý tu ta rýn da iþ ve re ne i da ri pa ra ce za sý ve ri lir. Ör nek o la rak, 1 O cak 2011 ta ri hin de ec za ne ye ge len SGK kon trol me mu ru bir ki þi nin si gor ta sýz ça lýþ tý ðý ný tu ta na ða yaz dý. Bu na i liþ kin ya zý iþ ve re ne 2011 yý lý Ma yýs a yýn da git ti. Ýþ ve ren si gor ta sýz ça lýþ tý ðý be lir le nen ki þi yi 1 O cak 2011 den ma yýs a yý na ka dar si gor ta lý gös ter me hak ký na sa hip tir. Bu du rum da iþ ve ren O cak a yý na i liþ kin brüt as ga ri üc re tin 2 ka tý, Þu bat, Mart, Ni san ay la rý i çin (her ay ve her si gor ta sýz ki þi i çin ay rý ay rý) brüt as ga ri üc re tin 8/1 i o ra nýn da i da ri pa ra ce za sý uy gu la nýr. Ýþ ve ren si gor ta sýz ça lýþ týr dý ðý iþ çi si nin 1 O cak tan i ti ba ren çý ký þý ný ve rir se, her si gor ta lý i çin on gün lük sü re de çý ký þý ný ver me di ði i çin brüt as ga ri üc ret tu ta rýn da i da ri pa ra ce za sý uy gu la nýr. Son o la rak, iþ ye rin de si gor ta sýz iþ çi ça lýþ tý ðý tu ta nak la tes pit e di len iþ ve ren le rin as ga ri üc re tin i ki ka tý tu ta rýn da i da ri pa ra ce za sýn dan kur tul mak is ti yor lar sa, o ki þi nin si gor ta gi ri þi ni ya pýp ay lýk prim hiz met bel ge si ni ta kip e den a yýn 23 ü ne ka dar SGK ya ver me le ri ni tav si ye e di yo ruz. Si gor ta sýz ça lý þan ki þi nin ça lýþ ma dý ðý na da ir di lek çe ver me si so nu nu de ðiþ tir me mek te dir. NOT: Her haf ta Per þem be gün le ri bu kö - þe de o la ca ðýz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta la rý ný - zý bek li yo ruz. E-pos ta: sos yal gu ven - ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com Ya pý sal so run lar a ðýr laþ tý TÝSK: ÜL KE MÝZ AR TIK ÝT HA LAT YAP MA DAN Ü RE TÝM, DO LA YI SIY LA ÝH RA CAT YA PA MAZ HA LE GEL MÝÞ TÝR. BU DU RUM DIÞ TÝ CA RET YA PI SI NIN Ö TE SÝN DE ÜL KE E KO NO MÝ SÝN DE YA PI SAL SO RUN LA RIN A ÐIR LAÞ TI ÐI NI Ý FA DE ET MEK TE DÝR. TÝSK, Türkiye'nin artýk ithalat yapmadan üretim, dolayýsýyla ihracat yapamaz hale geldiðini savundu. TÝSK Bülteninde, dýþ ticaret açýðýnýn etkisiyle cari iþlemler hesabýnýn da Mart ayýnda önemli oranda arttýðý kaydedildi. TÜR KÝYE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), Tür ki ye nin ar týk it ha lat yap ma dan ü re tim, do la yý sýy la ih ra cat ya pa maz ha le gel di ði ni sa vun du. TÝSK in Ma yýs a yý na i liþ kin Ay lýk E ko no mi Bül te ni ya yým lan dý. A ra Ma lý Ýt ha la tý nýn Ya rat tý ðý So run lar A ðýr laþ tý baþ lýk lý Bül ten de, dýþ ti ca ret a çý ðý nýn iz le nen kur-fa iz po li ti ka sý ve ya pý sal so run lar ne de niy le ge niþ le me ye de vam et ti ði, a çý ðýn yý lýn ilk 3 a yýn da yüz de 96,8 lik ar týþ la 25 mil yar do la ra yak laþ tý ðý i fa de e dil di. Ül ke nin ih ra cat ar týþ hý zýn da ha len kriz ön ce si ne dö ne me di ði be lir ti le rek, it ha lat ba zýn da ba kýl dý ðýn da da a ra mal la rý it ha la tý nýn top lam it ha lat i çin de ki pa yý nýn yüz de 69,4, ser ma ye mal la rý nýn pa yý nýn yüz de 16,2 ve tü ke tim mal la rý nýn pa yý nýn da yüz de 13,7 ol du ðu na i þa ret e dil di. Bu du ru mun Tür ki ye nin dýþ ti ca ret a çý ðý nýn sa de ce kur lar la oy na na rak ka pa tý la ma ya ca ðý ný or ta ya koy du ðu vur gu la na rak, Çün kü ül ke miz ar týk it ha lat yap ma dan ü re tim, do la yý sýy la ih ra cat ya pa maz ha le gel miþ tir. Bu du rum dýþ ti ca ret ya pý sý nýn ö te sin de ül ke e ko no mi sin de ya pý sal so run la rýn a ðýr laþ tý ðý ný i fa de et mek te dir de nil di. Dýþ ti ca ret a çý ðý nýn et ki siy le ca ri iþ lem ler he sa bý nýn da Mart a yýn da ö nem li o ran da art tý ðý kay de dil di. Ca ri a çý ðýn O cak- Mart dö ne min de yüz de 120,5 o ra nýn da ar ta rak 22 mil yar 118 mil yon do la ra u laþ tý ðý be lir til di yý lý nýn ilk çey re ðin de bü yü me nin yüz de 5-6, ca ri a çý ðýn GSYH ye o ra ný nýn yüz de 7,7 o la ca ðý nýn tah min e dil di ði bil di ril di ve bu nun ca ri a çý ðýn risk o la rak al gý lan ma sý i çin ko nu lan yüz de 5 lik sý ný rýn yüz de 50 faz la ol du ðu na dik kat çe kil di. Ýþ gü cü ne ka týl ma o ra ný ve is tih da mýn art tý ðý, iþ siz lik ve ka yýt dý þý is tih dam o ra ný nýn a zal dý ðý, an cak genç iþ siz li ði nin a ðýr lý ðý ný ko ru du ðu i fa de e dil di. Bül ten de Mer kez Ban ka sý nýn, Mart a yýn dan bu ya na kre di ar zý ný kýs ma ya ça lýþ tý ðý na da de ði nil di ve ban ka la rýn kar la rýn dan fe da kar lýk et me yo lu na gi de rek kre di ar zý ný dü þür me dik le ri, an cak Mer kez Ban ka sý nýn po li ti ka sý nýn et ki si nin fa iz o ran la rý nýn yük sel me siy le so nuç la na ca ðý nýn dü þü nül dü ðü kay de dil di. An ka ra/a a TÝM: Ýh ra cat þam pi yo nu O yak Re na ult oldu O YAK Re na ult, 3 mil yar 236 mil yon do lar i le ge çen yý lýn ih ra cat þam pi yo nu ol du yý lýn da en faz la ih ra cat ya pan ilk bin fir ma, Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi ta ra fýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da a çýk lan dý. Ge çen yý lýn ih ra cat þam pi yo nu 3 mil yar 236 mil yon do lar i le O yak Re na ult o lur ken, bu þir ke ti 2 mil yar 875 mil yon do lar i le Tüp raþ, 2 mil yar 643 mil yon do lar i le Ford O to san ta kip et ti. To faþ, Ves tel Dýþ Ti ca ret, Ar çe lik, To yo ta, Ýç daþ, Ha baþ, Di ler Dýþ Ti ca ret i se ilk on i çin de yer a lan fir ma lar ol du. TÝM Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Bü yü kek þi, Ýlk 500 ih ra cat çý fir ma, ilk bin fir ma nýn yap tý ðý ih ra ca týn yüz de 85,4 ü nü ger çek leþ ti rir ken, i kin ci 500 fir ma ge ri ka lan yüz de 14,6 sý ný yap mak ta dýr de di. Tür ki ye ih ra ca tý nýn yüz de 55,4 ü nü ilk 500 fir ma nýn yap tý ðý ný i fa de e den Bü yü kek þi, Ý kin ci 500 yüz de 9,4 ü nü, ge ri ka lan 49 bi ni aþ kýn fir ma da ih ra ca týn yüz de 35,2 i ni ya pý yor. Ýs tan bul un ih ra cat i çe ri sin de ki a ðýr lý ðý na dik ka ti çe ken Bü yü kek þi, bin fir ma i çe ri sin de 483 fir ma nýn Ýs tan bul dan ih ra cat yap tý ðý ný, Ýs tan bul u, 66 fir ma i le Ýz mir in ta kip et ti ði ni be lir ten Bü yü kek þi, Bur sa nýn 55 fir ma i le ü çün cü sý ra da yer al dý ðý ný bu il den i se ön ce ki yý la gö re 3 fir ma nýn da ha lis te ye gir di ði ni, Ga zi an tep in i se 4 fir ma da ha ek le ye rek 53 fir ma i le An ka ra yý ge ri de bý ra ka rak 4. sý ra ya yer leþ ti ði ne dik ka ti çek ti. Ýstanbul/aa SÝVAS BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI Sivas Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, Belediyemizde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi münhal bulunan aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, adedi, KPSS taban puaný ve türü belirtilen 22 (yirmi iki) adet Ýtfaiye Eri kadrolarýna; 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (KPSS) girmiþ ve Belediyemiz sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puanlarýna göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere kadro ve öðrenim durumlarý itibariyle ilan edilen sayýlarýn 3 katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðýrýlacaktýr. ALIM YAPILACAK BOÞ PERSONEL KADROLARI Toplam 22 adet itfaiye eri ADAYLARIN BAÞVURU ÞARTLARI sayýlý Kanunun 48'inci maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen þartlarý taþýmak; 2- Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 3- Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m, kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 4- Ýtfaiye Eri sýnavýnýn yapýlacaðý 15/06/2011 tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 5- Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Seçme 2010 KPSS sýnavlarýna girmiþ, Lisans mezunlarý için KPSSP3, Önlisans mezunlarý için KPSSP93, Lise ve dengi okul mezunlarý için KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden yukarýdaki tabloda belirtilen en az puaný almýþ olmak. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvurular 30/05/2011 günü baþlayýp 03/06/2011 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. (Mesai saatleri dýþýnda baþvuru kabul edilmeyecektir.) Ýtfaiye Eri giriþ sýnavý baþvurularý, Sivas Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðüne þahsen yapýlacak olup, posta ve internet ortamýnda yapýlacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. SINAV YERÝ VE SAATÝ: Sýnav 15/06/2011 Çarþamba günü Yeniþehir Mahallesi Köy terminali yanýnda hizmet veren Belediyemiz Ýtfaiye Müdürlüðünde Saat: 10.00'da baþlayacak olup; Dayanýklýlýk testi ve sözlü mülakat olarak yapýlacaktýr. Belediyemizin Adresinden ilan edilecek çaðrý listesine göre sýnav yapýlacak olup; çaðrýlan adaylarýn tamamý bitirilmediði takdirde takip eden tarihlerde sýnava devam edilecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER : 1) Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði ve Boy-Kilo tespit formu, Belediyemiz Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðünden temin edilecek veya adresinden indirilecektir. Aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý bir þekilde doldurularak aþaðýdaki belgelerle birlikte verilecektir.) 2) Adaylarýn Saðlýk Kuruluþlarýndan onaylattýklarý boy kilo tespit formu, 3) 2010 Yýlý KPSS Sonuç Belgesi örneði, 4) T. C. Kimlik numaralý nüfus cüzdaný sureti, 5) Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi, 6) Son üç ay içerisinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf, 7) Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, tecilli veya muaf olduðunu gösterir belge, 8) Görevi devamlý yapmaya engel bir durum olmadýðýna dair beyaný. SINAVA GÝRÝÞ BELGELERÝ: 1- Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak Ýtfaiye 22 adet Ýtfaiye Eri boþ kadrosunun 3 katý aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava baþvuranlar ile sýnava çaðrýlacak Ýtfaiye Eri adaylarýnýn listesi, belediyemiz internet sitesinde ( ve belediyemiz ilan tahtasýnda yayýnlanacaktýr. Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnav giriþ belgeleri Sivas Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðünden alýnacaktýr. 2- Adaylar sýnavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanýlmak üzere nüfus cüzdaný ya da sürücü belgesi gibi fotoðraflý geçerli bir kimlik belgesini de yanýnda bulunduracaklardýr. Sýnava katýlmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktýr. SÖZLÜ SINAV KONULARI: a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, b- Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi, c- 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, d- Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuatlar, e- Genel Kültür, f- Dayanýklýlýk testinden oluþturulacaktýr. SINAV ÞEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME 1) Sözlü sýnav, mülakat ve dayanýklýlýk testi þeklinde yapýlýr. 2) Sözlü sýnav komisyonu, sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dâhil olmak üzere, Ýtfaiye Yönetmeliði ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirir. 3) Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan nottur. Sözlü Sýnav Komisyonu, sýnav sonuçlarýný sözlü sýnavda en yüksek not alandan baþlayarak sýralandýrmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 4) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sýnav listesindeki baþarý sýralamasýna göre liste halinde belediyemiz internet adresinde ilan edilir. Sýnavý kazanmýþ olanlarýn atanmasý için gerekli belgeler ve iþlemler ile bunlarýn belediyeye teslimi için tanýnan süre de belediyemiz internet sitesinde belirtilir. 5) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek baþarý listesi ilan edilir. Sýnavý kazanan adaylardan süresi içinde baþvurmayanlarýn yerine birinci yedekten baþlayarak yedek baþarý listesindeki sýraya göre aday çaðrýlýr. Ýlan olunur. B: TRABZON TAPU MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN Trab zon Mer kez Er doð du Ma hal le si 792 a da 123 par sel de ka yýt lý 237,32 m 2 mik tar lý Bah - çe li Kar gir Ev'in ta ma mý nýn be yan lar ha ne sin de " E V 1/4 HÝS SE NÝS BE TÝN DE HA SA NOÐ LU A LÝ BUR MOZ VE 3/4 HÝS SE NÝS BE TÝN DE AH MET KI ZI MEM NU NE KES KÝN DE MÝR E A ÝT - TÝR." Be ya ný i le bir lik te ta ma mý AB BAS oð lu A LÝ BÜL BÜL a dý na ka yýt lý dýr. Ta pu Kü tü ðü nün be yan lar ha ne sin de bu lu nan e vin sa hip le ri A li Bur moz, Mem nu ne Kes kin De mir'in ad res le ri bi li ne me di ðin den ve ad re si nin meç hul ol du ðu an la þýl dý ðýn dan Me de ni Ka nu nun mad de si ne is ti na den be yan lar ha ne sin de ki A li Bur moz, Mem nu ne Kes kin De mir leh le ri ne te sis e dil miþ o lan muh de sa týn Ta pu Si ci lin den ter kin iþ le mi Mü dür - lü ðü müz ce ger çek leþ ti ril di ðin den yi ne Me de ni Ka nu nun ay ný mad de si u ya rýn ca muh te sad leh ta rý ve ya A li Bur moz, Mem nu ne Kes kin De mir mi ras çý la rý nýn bu iþ lem ler den do la yý 30 (O TUZ) GÜN i çe ri sin de ter ki ne kar þý da va a ça bi le cek le ri ne Me de ni Ka nu nun mad de - si ne gö re il gi li le ri ne teb lið ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: KEMALPAÞA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) NDEN ESAS NO : 2011/7 Esas. KARARNO: 2011/111 Davacý MAKBULE KARAGÖL aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davanýn KABULÜ ile Ýzmir ili, Kemalpaþa Ýlçesi. Aþaðý Mah., CiIt No: 1. Hane No: 391, BSN: 27, T. C. No: 'da nüfusa kayýtlý. Hasan ve Münevver'den oima. Kemal paþa 15/04/1968 doðumlu davacý MAKBULE KARAGÖL ile ayný yer BSN: 14, T. C. No: ,da nüfusa kayýtlý Ekrem ve Zehra'dan olma, Kemalpasa 10/05/1959 doðumlu davalý CEMAL KARAGÖL'ün TMK.nun 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALA- RINA, Müþterek çocuk ayný yer BSN: 29, T. C. No: 'da nüfusa kayýtlý, Konak 11/08/1993 doðumlu EKREM KARAGÖL'ün VELAYETÝNÝN DAVACI ANNEYE VERlLMESÝNE, karar kesinleþtiðinde veliye T.M.K.3 53 maddesi gereðince Hakimliðimize küçüklerin malvarlýklannm dökümünü gösteren bir defter vermek bu malvarlýðýnda veya yapýlan yatýrýmlarda gerçekleþen Önemli deðiþiklikleri bildirmek zorunda olduðunun, aksi halde T.M.K. 360 ve 361. maddeleri gereðince çocuk mallarýnýn korunmasýna ve yönetilmesine iliþkin uygun Önlemlerin alýnabileceðinin ihtar olunmasýna (ihtar yapýldý), Taraflarýn ayný yerde yaþamalarý halinde her ayýn 4. haftasý Cumartesi günü saat ile Pazar günü saatleri arasýnda dini bayramlarýn 2. günü saat ile 3. günü saatleri arasýnda, taraflarýn ayrý yerlerde yaþamalarý halinde sömestre tatilinin ilk haftasý Pazartesi günü saat ile Pazar günü saatleri arasýnda ve Temmuz tarihleri arasýnda müþterek çocuk ile davalý baba arasýnda ÞAHSÝ MÜNASEBET TESÝSÝNE, Alýnmasý gereken maktu harç peþin alýndýðýndan mahsubuna. Davacý tarafýndan yapýlan 36.80TL. harç, 12,00 TL. tebligat gideri. 0,60 TL. dosya masrafý gideri olmak üzere toplam 49,40 TL. yargýlama giderinin davalýdan tahsili ile davacýya verilmesine. Teblið yerine geçmek üzere davalý CEMAL KARAGÖL'e Ýanen teblið olunur. 20/05/ B: 35148

12 12 Yeni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr EÐÝTÝM na ci te ma il.com Terbiye veya eðitimin gayesi Eði tim ko nu su nun baþ ö ðe si in san dýr. Ya ni de mek o lu yor ki, e ði tim de nin ce ilk ak la in sa nýn e ði ti mi gel mek te dir. O nun i - çin her þey den ön ce in sa nýn i yi ce ta ným lan ma sý ge rek mek te - dir. Ký sa ca ta ným la ya cak o lur sak: E ði ti me ko nu o lan ve bu ko nu da bü tün ça lýþ ma a lan la rý ný kap - la yan in san, var lýk lar â le min de en ge liþ miþ ve en seç kin bir ya ra týk - týr. Ha yat sah ne sin de in san, ken di si ne dü þen ro lü i yi oy na ya bil mek i çin, i yi ye tiþ me si, ya ni i yi e ði til me si ge re kir. Ýn sa ný i yi e ði te bil mek i se en baþ ta o nu i yi ta ný mak ve bü tün ö zel lik le ri ni bil mek le o lur. O hal de in san ne dir, na sýl bir ya ra týk týr? Es ki çað lar dan be ri bir çok bil gin ve e ði tim ci, in sa ný ta ným la mak i çin bir çok a raþ týr ma yap - mýþ lar ve çe þit li ta ným lar ge liþ tir miþ ler dir. Me se lâ, bun lar dan bir kýs mý Ýn san dü þü nen bir var lýk týr de miþ ler dir. Ba zý la rý da hay - van-ý na tý ka (ko nu þan hay van) ve ya A ris to nun ta ným la dý ðý hay van gi bi tu haf ta ným lar da bu lun muþ lar dýr. Di ðer ba zý la rý i se; Ýn san, pra tik ga ye ler uð run da ça ba la mak tan ta ma men ay rý o la - rak dü þü nül me si ge re ken, ken di ne has bir ö zel lik ta þý yan sa nat e - se ri dir þek lin de ta ným la ya rak, in sa nýn ger çek ta ný mý na bi raz da - ha yak laþ mýþ lar dýr. Bü tün bun la rýn ya ný sý ra ba zý la rý da in sa nýn ger çek ya pý sý ný ve te mel de ya ra tý lýþ ga ye si ni he sa ba kat ma dan, yal - nýz pra tik ga ye le re a let e di len bir ya ra tý ko la rak ni te len di rip, ger çek de ðe ri ni büs bü tün in kâr et miþ ler dir. Ya pý lan tüm ta ným la ra göz gez dir di ði miz de in sa nýn en gü zel ve en doð ru ta ný mý ný yi ne Ýs lâ mi yet te gör mek te yiz. Na sýl ki, bir e se ri bü tün in ce lik le riy le ve en gü zel o la rak us ta sý ta ným la ya bi lir. Öy le de, in san de ni len bu mu az zam ve ha ri ka e se ri en gü zel ve en doð - ru o la rak ta ným la ya cak o lan, an cak o nun us ta sý ve ya ra tý cý sý o lan Ce na bý Al lah týr. Ýs la mi yet e, ya ni Ce nâ b-ý Al lah ýn be ya ný na gö re in san, a kýl, þu ur (bi linç) ve i man (i nanç) ö zel lik le riy le di ðer ya ra týk - lar dan ay rý lan, Al lah ýn (c.c.) en mü ker rem (il ti fa ta lâyýk gö rü len bir de ðer de) bir ya ra tý ðý dýr. Ay ný za man da in san þu dün ya ya bir gö - rev li ve mi sa fir o la rak gön de ril miþ tir. Ar zu ve ih ti yaç la rý e be de (son su za) ka dar u zan mýþ, ken di si çok de ðer li ci haz lar la (a kýl, dü - þün ce, ye te nek, his ler, mad dî ve mâ ne vî duy gu lar, v.b. gi bi) do na - týl mýþ kü çük bir kâi nat týr. Bu ö zel li ði i le in san, bü yük ve mu az zam Kâ i nat a ða cý nýn ö zü ve mey ve si du ru mun da dýr. Bu na gö re na sýl ki in san kü çük bir kâi nat týr, Kâ i nat da bü yük bir in san dýr, de ni le bi - lir. De mek o lu yor ki in san de nen mu az zam ya ra týk, yal nýz et ten ve ke mik ten mey da na gel miþ ba sit bir can lý de ðil dir. Ýþ te bu ka dar de - ðer i fa de e den in sa nýn e ði ti mi de o na öz gü ve o na ya ra þýr bir bi - çim de ol ma sý ge rek mek te dir. Çün kü, in sa nýn e ði ti mi, mad dî ve mâ ne vî ya pý sýy la ya kýn dan i liþ ki li dir. E ði ti min ga ye si, in sa ný ger çek de ðe ri ne u laþ týr mak, ya ni ol gun (ye tiþ miþ) in san du ru mu na ge tir mek tir. Bu da an cak in sa nýn mad - di ve mâne vî ya pý sý ný i yi ta ný yýp, bu i ki ya pý yý or tak bir bü tün o la - rak e le a lýp, iþ le mek le müm kün o la bi lir. Ak si du rum da, bu i ki ya pý - dan bi ri ni, he le de in sa nýn mâ ne vî ya pý sý ný ih mal e den bir e ði tim tar zý, ger çek ve tam an la mýy la bir e ði tim sa yý la maz. Za ma ný mý za ka dar çe þit li fi kir e kol le ri ne ve ya dü þün ce sis - tem le ri ne bað lý fi lo zof lar, e ði tim ko nu sun da de ði þik gö rüþ ler i - le ri sür müþ ler dir. Me se lâ, fel se fe e kol le rin den bi ri o lan, fi zik ve ya ta bi at ö te si an la mý na ge len Me ta fi zik (var lýk an la mý na ge - len On to lo ji bi çi min de de kul la ný lý yor), in san ta bi a tý nýn (te mel ya pý sý nýn), ba ðým sýz i ra de ve Al lah kav ram la rý nýn tam o la rak öð re nil me si ni ga ye e din di ði ni ka bul e der.. Di ðer bir e kol o lan ve bil gi nin kay na ðý, ya pý sý, sað lam lý ðý ve sý nýr la rý ü ze rin de in ce le me ler ya pan E pis te mo lo ji, in san un su - ru nun ger çe ði na sýl öð re ne bi le ce ði ni a raþ tý rýr. Ay ný an da öð re - ti ci du ru mun da o lan ki þi nin ve ya öð ret me nin ne öð re te ce ði ni ve na sýl öð re te ce ði ni a raþ tý rýr. Bir baþ ka e kol de de ðer kav ra mý, de ðer tip le ri, de ðer hü küm le ri ve bun lar la il gi li dav ra nýþ öl çü le ri i le il gi le nen Ak si yo lo jidir (Ger çek an lam da i yi nin ne ol du ðu nu a raþ tý ran fel se fe e ko lü). Bu da, de ðer kav ram la rý na sýl öð re ti le bi lir, fi kir ler ör nek ve ya tec rü be ler yo luy la mý öð re til me li dir, bir in san doð ru dav ra nýþ lar da bu lun ma yý na sýl öð re nir, v.b. gi bi ko nu la rýn ü ze rin de du rur. Di ðer bir fel se fî sis tem o lan Man týk da, for mel o la rak (bi li nen doð ru lar dan baþ la ya rak ba zý so nuç la ra va ran sis tem) ne yin ve na sýl öð re til me si ge rek ti ði ko nu su ü ze rin de du rur. Yi ne bir dü þün ce sis te mi o lan ve Ef la tun un þe kil len dir di ði, ger çek dün ya nýn de ðiþ mez fi kir ler den (i de ler den) mey da na gel di - ði ni ve ger çek dün ya nýn i de ler â le mi ol du ðu gö rü þü nü ka bul e den Ý de a liz me gö re de e ði tim den ga ye, as lýn da zi hin de var o lan bil gi le - rin e ði tim yo luy la or ta ya çý ka rýl ma sý dýr. Ay ný za man da Ý de a lizm, ma ne vî de ðer le ri de ðiþ mez ger çek ler o la rak ka bul et mek te dir. A ris to nun kur du ðu ka bul e di len ve a kýl cý lýk e sa sý na da ya nan di - ðer bir fel se fe e ko lü de Re a lizm dir. Fi zi kî dün ya nýn ken di ken di ni is pat e den bir ger çek ol du ðu gö rü þü nü id di a e den Re a lizm e gö re e ði tim den ga ye, in sa nýn fi zi kî dün ya yý ve çev re yi kon trol e de bil - mek i çin ge rek li bil gi ve be ce ri ler le do na týl ma sý dýr. Bir baþ ka fel se fi e kol o lan Eg zis tan si ya lizm (Va ro luþ çu luk) gö rü þü ne gö re e ði tim, in sa ný ba ðým sýz du ru ma ge tir mek, ce - ha let ten kur tar mak ve ken di ni ger çek ö zel lik le riy le kav ra ma sý - na im kân sað la mak týr. Ger çek le rin ta bi at ta ol du ðu nu ka bul e den Na tü ra lizm gö rü þü - ne gö re de e ði ti min ga ye si, ye tiþ kin in san la rýn reh ber li ði a ra cý lý ðýy la ço cu ðun ki þi sel yön den ge liþ me si ve dýþ â lem i le (ya ni ta bi at i le) u - yum lu bir du rum da ol ma sý dýr. Ýn sa ný Bi yo lo jik ve Sos yo lo jik bir ya ra týk o la rak ka bul e den Prag - ma tizm (Fay da cý lýk) dü þün ce sis te min de i se e ði ti min baþ lý ca ga ye - si nin, ki þi de prob lem çöz me ye te ne ði nin ge liþ ti ril me si, ya ni ki þi ye ha yat ta kar þý la þa bi le cek zor luk la rý yen me de ye te nek ka zan dýr mak ol du ðu nu ka bul e der. So nuç o la rak, is ter for mel e ði tim (ör güt len miþ e ði tim), is ter se in for mel e ði tim (ör güt len me miþ e ði tim) tar zýn da ol sun, e ði tim baþ lý ca þu he def le ri a maç la mak ta dýr: 1. Ki þi yi, ken di siy le bir lik te, in san la rý ve kâ i na tý ge rek ti ði bi çim de ta ný yýp, bun la rýn ya ra tý lýþ ga ye si ni ve ger çek an la mý ný bi le cek du ru - ma e riþ tir mek tir. 2. Ki þi yi, ha yat ta ki ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bil me ve ha yat ta kar þý - laþ tý ðý zor luk la rý ye ne bi le cek du ru ma ka vuþ tur mak týr. 3. Ki þi ye, tam o la rak ye tiþ miþ ve ol gun bi rey ha li ne gel me si i çin yar dým cý ol mak týr. KADER, Al lah ýn her þe yi bil me si, ka za i se bil di - ði gi bi ol ma sý dýr. Al lah ýn i lim sý fa tý var dýr ve bu Al lah ýn her þe yi en in ce ay rýn tý la rý na ka dar bil - me si ni ge rek ti rir. Al lah e zel den e be de ka dar her þe yi bi lir. Al lah ýn i lim sý fa tý ya nýn da Mu - kad dir ya ni Her þe yi en in ce de tay la rý na ka dar he sap la yan ve Mu naz zým Her þe yi en gü zel þe kil de plan la yan gi bi i sim le ri var dýr. Bil mek i se her þe yi plan la mak ve prog ram la - mak de mek tir. Bu sebep le ka der Al lah ýn pla ný - dýr. En i yi iþ ler plan lý ve prog ram lý ya pý lan iþ ler - dir. Bir þe yin pla ný ne ka dar mü kem mel ve en in ce de tay la rý na ka dar dü þü nül müþ ve he sap - lan mýþ i se o pla na gö re ya pý lan iþ ler de o ka dar gü zel ve mü kem mel o lur. Ör nek-1 Bir bi na yap ma yý dü þü nen bir mü hen dis ön - ce bi na nýn pla ný ný ya par. Her þe yi plan ü ze - rin de en in ce ay rýn tý la rý na ka dar he sap lar. Kaç met re ka re ye ne ka dar de mir, kum, ki - reç, çi men to gi der. Þek li na sýl ol ma lý. Bi na - nýn ka pý la rý pen ce re le ri kat la rý, ý sýn ma sý, e - lek tri ði ve her þe yi en in ce de tay la rý na ka dar he sap la nýr. Kaç ki þi kaç gün de ya pa cak ve ne ka dar ma li yet çý ka cak ve ne za man ta mam - la na rak sa hip le ri ne tes lim e di le cek hep si plan la nýr ve he sap la nýr. Son ra bi na ay nen plan lan dý ðý þe kil de ya pý lýr ve za ma nýn da bi - ter se her kes o bi na yý ya pan mü hen di sin ne de re ce bil gi li ol du ðu nu an lar. Öð ret men bir bi na pla ný ný ya ný na a la rak öð - ren ci le re gös te rir ve Al lah ýn Ka de ri nin de bu - nun gi bi kâ i na týn pla ný ol du ðu nu an la týr. Ör nek-2 Bir o kul da iþ le rin dü zen li yü rü me si i çin o kul i da re si o kul la rýn a çýl ma sýn dan ön ce sý - nýf la rý, ders le ri, öð ret men le ri ve gi riþ-çý kýþ sa at le ri ni plan lar ve dü zen ler. Ý da re böy le bir plan la ma yap maz sa kar ga þa o lur ve e ði - tim ya pý la maz. Kim han gi sý ný fa gi re ce ði, ki - min han gi der si ve re ce ði, ders ler de han gi ko nu la rýn han gi sa at ler de iþ le ne ce ði, sý nav - la rýn na sýl ya pý la ca ðý, öð ren ci le rin sý ný fý na - sýl ge çe bi le ce ði gi bi her þe yin plan lan ma sý ve dü zen len me si þart týr. Ay ný þe kil de dün ya da bu lu nan beþ yüz bin çe þit bit ki ve hay van la rýn do ðum la rý, ö lüm le ri, yi ye cek le ri, i çe cek le ri, gi ye cek le ri ve bü tün ih ti - yaç la rý ön ce den plan lan maz ve he sap lan maz sa ha yat mü kem mel de vam et mez. Öð ret men bu nun la il gi li pek çok ör nek ve re rek ka de re i ma nýn i çin de bu lun du ðu - muz ha ya týn ken di si ol du ðu nu an la týr. Böy - le ce öð ren ci ler Her þe yin ka der le tak dir e - dil di ði ni an lar lar. Bun dan son ra öð ret men Kur ân da ki Biz her þe yi ka der le tak dir e dip plan la mý þýz dýr 1 a - ye ti ni tah ta ya ya za rak ka de rin Al lah ýn pla ný ve prog ra mý ol du ðu nu an la týr. Böy le ce ya þa nan ha yat i le Kur ân a ra sýn da ki bü tün lü ðü ve u yu - mu da vur gu la mýþ o lur. Ör nek ler ve ko nu lar da ha da ço ðal tý la bi lir. Uy gu la na cak tek nik ve me tot lar 1. Ör nek le me me to du: Ka de re ör nek o la rak plan lar, prog ram lar, çe kir dek le rin i çin de ya zý - lan o çe kir de ðin a ða cý na ve bit ki si ne a it plan lar ör nek o la rak ve ri le bi lir. 2. Dü þün dür me me to du: Çe kir dek ler, yu - mur ta lar ü ze rin de dü þün me le ri is te nir. Ay ve gü ne þin ha re ket le ri nin i lim a dam la rý ta ra fýn - dan ne den ön ce den bi lin di ði ve he sap lan dý ðý so ru la bi lir. Bun dan Al lah ýn gü ne þi ni a yýn ve dün ya nýn ha re ket le ri nin ön ce den be lir le di ði ve ka de ri ni ön ce den yaz dý ðý an la tý lýr. 3. Bi li nen den bi lin me ye ne u laþ ma me to - du: Bil gi i le so nuç a ra sýn da ir ti bat ku ru lur ve bir þey ön ce bil gi o la rak var dýr, son ra bu bil gi ey lem so nu cu iþ ve sa nat o la rak o ra ya çý kar. Ne ka dar çok bi lir se niz o ka dar gü zel ya par - sý nýz de ni le rek bil gi ve so nuç ir ti ba tý ku ru la - bi lir. Al lah ýn ka de ri ni bil gi, var lý ðýn ya ra tý lý þý - ný da bu bil gi ye da ya nan ey lem ve iþ o la rak an la ma sý sað la nýr. 4. Göz lem me to du: Mü hen dis le rin yap týk la rý plan lar ve bu pla na gö re mü te ah hit le rin na sýl bi na lar yap týk la rý göz lem so nu cu an lat tý rý la bi lir. Son ra her bit ki nin pla ný nýn o nun çe kir de ðin de ya zý lý ol du ðu ve her can lý nýn ka de ri nin de plan ve prog ram þek lin de çe kir de ðin de ve hüc re ler - de ki kro mo zom lar da ya zýl dý ðý o na gö re ya ra týl - dý ðý ve þe kil al dý ðý an la tý lýr. 5. Vak a a na li zi me to du: Rü ya lar ve rü ya lar - da gö rü len le rin bir gün vu ku a gel me si an la tý la - cak rü ya lar la or ta ya ko na bi lir. Os man Ga zi nin gör dü ðü rü ya, pey gam be ri mi zin (asm) gör dü - ðü rü ya lar an la tý la rak ka de rin da ha ön ce den ya zý lý ol du ðu bu ne den le rü ya lar da gö rü le bi le - ce ði an la tý la bi lir. Bu ra da Hi kâ ye Me to du da uy gu lan mýþ o lur. So nuç: Din i man öð re ti si i le i þe baþ lar. Son ra sa lih a mel is ter. Te mel de i man ol ma yýn ca i ba det ler le il gi li e mir ve ya sak la rýn ha ya ta geç me si müm kün ol maz. Din de i se i ki te mel i man e sa sý var dýr. Bi rin ci si Al lah a i man, i - kin ci si i se A hi re te i man dýr. Ki tap lar ve pey - gam ber ler in san la ra bu i ki i man e sa sý ný an la - týr lar. Me lek ler de hem i na nan ve i ba det e - den var lýk lar dýr, hem de Ceb ra il (as) Al lah ýn e mir le ri ni in san la ra teb lið et mek le yü küm lü ol du ðu i çin i ma nýn e sas la rýn dan sa yýl mýþ týr. Ý man salt i nan mak tan ve kö rü kö rü ne bað lan mak tan i ba ret de ðil dir. Ý ma nýn bil gi, öð re ti ve ha yat i le mü na se be ti ve ba ðý var - dýr. Var lý ðýn ya ra tý lýþ a ma cý ný or ta ya ko yan ya ra tý cý i le var lýk a ra sýn da ki il gi ve a la ka yý sað lar. Ýn sa na ba kan yö nü i le de in san, var - lýk ve ya ra tý cý a ra sýn da ki a la ka yý i fa de e der. Bu ba kým dan in sa nýn var lýk i le ya ra tý cý, ken di var lý ðý i le var lýk ve ya ra tý cý a ra sýn da ki ba ðý de vam lý ko ru ma ya ve güç len dir me ye ih ti ya cý var dýr. Bu sebep le Kur ân i na nan - la rýn da i man la rý ný da i ma ye ni le me si ni, ta - ze le me si ni ve güç len dir me le ri ni is ter. O kul la rý mýz da Din Kül tü rü ders le rin de Ý man öð re ti si nin da ha kap sam lý ve ri le bil - me si i çin Kur ân ýn öð re ti si e sas a lý na rak ak la, il me ve ya þa nan o lay lar dan ör nek ler ve ri le rek Al lah a a hi re te, me lek le re ve ka de - re i man a kýl cý bir me tot la an la tý la bi lir se da - ha i yi an la þý la bi lir. Biz bu ça lýþ ma mýz da ör nek ler ve re rek bu - nun müm kün o la bi le ce ði ni gös ter mek is te dik. 1. Ka mer, 54:49 RASÛLULLAH IN (asm) müj de si ne nâ il ol mak i çin, Fâ tih Sul tan Meh med Hân a ge lin ce ye ka dar Ýs tan bul E me vî ler, Ab ba - sî ler ve Os man lý lar ta ra fýn dan de fa lar ca mu ha sa ra e dil miþ, fa kat a lý na ma mýþ tý. Hal bu ki Kos tan ti niy ye mu hak kak fet he - di le cek ti ve o fet he dil me yi bek li yor du. Ne ti ce de Ya ben Bi zans ý a lý rým; ya Bi zans be ni! di ye rek muh te þem bir a - zim, gay ret ve i nanç la ha re ket e den genç sul tan Meh med Han, Ýs tan bul un fet hi ne ve ha dîs-i þe rif te ki â lî mer te be - ye maz har ol du. Fe tih ger çe ði; yir mi i ki ya þýn da, a ma rû hen ol gun bir sul ta nýn mad dî kuv vet ve mâ ne vî, tü ken mez e ner ji yi mez cet me - siy le ta hak kuk et miþ tir. Kos tan ti niy ye nin fet hi ne ya kýn Or to - doks Hýris ti yan dün ya sý i ki ye ay rýl mýþ tý: Bi ri; Ro ma ki li se siy le bir le þe rek Türk le re kar þý Pa pa lýk ve di ðer H ýris ti yan lýk â le mi - nin yar dý mý ný sað la mak is te yen ler. Di ðe - ri; çe þit li ba ha ne ler le ken di te be a sý na zul - me den Lâ tin le rin ta hak kü mü al týn da e - zil mek ten se vic dan hür ri ye ti ne a za mî say gý lý Müs lü man Türk le rin hâ ki mi ye ti - ne gir me yi is te yen ler. Zi râ, Ýs lâm; as la öl dür me yi dü þün - me den ya þat ma yý he def it ti haz e den i - lâ hî bir ni zâm dý. Ký lýç en son dü þü nü - len ve kan gren ol muþ uz va vu ru la cak cer ra hýn neþ te ri i di. E vet, Or to doks la rýn bü yük ke si mi nin Müs lü man la rý ka to lik le re ter cih et me le - ri nin se be bi, Müs lü man Türk le rin yüz - yýl lar dýr din ve vic dan hür ri ye ti nin tem - sil ci le ri ol ma la rýy dý. Türk sa rý ðý o za man - lar Ýs lâm mü mes sil li ði nin bir rem zi i di. Ýs tan bul mu ha sa ra sý es na sýn da Bi zans te be a sýn ca Türk i dâ re si, bir ka zanç ve ni - met o la rak gö rü lü yor du. Bi zans ýn za ma - nýn baþ ve ki li Lu kas No ta ras Kos tan ti no - po lis te kar di nal þap ka sý gör mek ten se, Türk sa rý ðý ný gör me yi ter cih e de rim de - me si tez ko nu su o la cak de re ce de dü þün - dü rü cü bir hâl di. Or to doks â le mi nin bu gün kü mev - cu di ye ti, Fâ tih in Ýs lâm dan al dý ðý in - sa nî, me de nî, hak pe rest ve hoþ gö rü lü dav ra ný þýy la sað lan mýþ týr. Ýn san hak - la rý na dâ ir bu na ben zer hâl ler, an cak 18. yüz yý lýn son la rýn da Fran sýz ih ti lâ - liy le bir neb ze Av ru pa me de ni ye ti ne gir me ye baþ la mýþ týr. Fe tih le Av ru pa lý lar, in san lý ðý öð ren me - ye baþ la mýþ, Os man lý nýn Av ru pa da i ler - le me siy le, fet he di len yer ler de in san lýk ra - hat, hu zur ve a dâ le te ka vuþ muþ tur. El li üç gün de vam e den ve o za ma na ka dar gö rül me miþ hâ ri ku lâ de lik ler le do lu mu ha sa ra dan son ra fe tih mü yes ser ol - muþ, fet hin en bü yük i þâ re ti ve sem bo lü A ya sof ya ca mi ye tah vil e dil miþ tir. Fe tih - le be ra ber Bi zans hal ký da hu dut suz bir hoþ gö rü ve mü sa ma hay la in san gi bi ya - þa ma ya baþ la mýþ týr. 29 Ma yýs 1453, as lýn - da Bi zans ýn ( Do ðu Ro ma nýn) yý ký lý þý dýr. Ýs tan bul un fet hi i se, Hic rî 20 Cu mâ de l û lâ 857 dir, ves se lâm. lgü nü sa a det li ve hu zur lu ya þa ya rak ge çir me - nin en ö nem li yo lu, gü nün mâ nâ ve e hem mi ye - ti ni bil mek tir. lprog ram lý ve plân lý bir ha yat tar zý be nim sen - me li dir. lsa bah le yin er ken den kal kýl ma lý dýr. lgü nün en er ken sa a ti, sa bah na ma zý ný kýl mak - la ge çi ril me li dir. lbu tarz in san ru hu na sa a de ti ya þat mak ta ilk a - teþ le me dir. lsa bah na ma zý vak ti gel me den kal kýp ge ce (te - hec cüd) na ma zý kýl mak ru hun ta ze li ði ni da ha da kes kin bir bi çim de a teþ ler. ler ken ya týp, er ken kalk mak ta in sa nýn i ki bo yu - tu na da (ruh ve be den) çok fay da la rý var dýr. lsa bah na ma zýn dan son ra Kur ân o ku mak ar - dýn dan Kur ân tef sir le ri ni mü tâ la a et mek gün bo yu, gü nü ya þa mak tan da ha te sir li gü zel hal ler ka zan dý rýr. l Gün bo yu ce re yan e den hâ di se le rin çir kin yön le rin den u zak ka lýn ma lý dýr. lgü zel ba kýp, gü zel dü þün me yi ter cih et mek lâ - zým dýr. lmo ral bo zu cu hâ di se le re bu laþ ma mak lâ zým - dýr. lgün lük ha yat ta faz la ö ne çý kýl ma ma lý dýr. lýn san la ra hüsn-ü zan la ba kýl ma lý dýr. lab dest li gez mek ter cih e dil me li dir. lne zih ve nâ zik tu tum ve dav ra nýþ i çin de o lun - ma lý dýr. lký lýk ký ya fe ti mi ze ö zen gös te rip da i ma dü zen li ve te miz o lun ma lý dýr. lbaþ ka la rý nýn ku sur la rý ný gör me me li yiz. lgün lük ne fis mu ha se be si yap ma lý yýz. ltöv be is te ði i çin de ol ma lý yýz. lva kit bul duk ça mü bâ rek ke li me le ri vird e din - me li yiz. lýn san la ra yak la þý mý mýz dü rüst, a çýk ve net ol - ma lý yýz. lsû-i zan dan ka çýn ma lý yýz. lah lâk lý ol ma lý yýz. lfay da lý ol ma yý e sas al ma lý yýz. lý þi mi zi se ve rek yap ma lý yýz. lmâ ne vî me su li ye ti mi zin þu u run da o la rak gü - nü ya þa ma lý yýz. le þi mi ze ve ço cuk la rý mý za za man a yýr ma lý yýz. lgü nün bir kýs mý ný din le ne rek ge çir me li yiz. lne yap tý ðý mý zý ve ne ler yap ma mýz ge rek ti ði ni çok i yi bi le rek ya þa ma lý yýz. lbes len me mi ze dik kat et me li yiz. lýn san la ra se lâm ver me li yiz. lpro to kol ka i de le ri ne uy ma lý yýz. lmüs bet ha re ket tar zý ný dav ra nýþ la rý mýz da e sas al ma lý yýz. laz da ol sa ba zý zi yâ ret ler yap ma lý yýz. lbaþ ka sý na yük ol ma ma lý yýz. lçok ko nuþ ma ma lý yýz. l Ben bu gün ne yap tým so ru su nu ken di mi ze sor ma lý yýz. Gü nü nüz kut lu ve hu zur lu ol sun. Kadere imanýn anlatýlmasý M. ALÝ KAYA ma li ka il.com Toplantý gününü yaþamak MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ DEMORRAT E ði tim ci - ler Der ne ði Yö ne ti mi a dý na, Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan dü zen le nen Genç lik Þö le ni prog ra mý ný ta - kip et mek i çin, 14 Ma - yýs Cu mar te si öð le den ön ce Kon ya ya git tik. Öð le na ma zý ný Mev lâ - nâ Haz ret le ri nin Tür - be si nin ya ký nýn da ki Se - li mi ye Ca mi sin de e da et tik ten son ra, tür be yi ve et ra fýn da ki ya týr la rý zi ya ret et tik ve Mev lâ - nâ Mü ze si ni gez dik. Mih man da rý mýz Meh - met E min Sa rý ön der li - ðin de A la ad din (A na - do lu Sel çuk lu Sul tan - la rýn dan A la ad din Key ku bat) te pe si ne çýk týk. Ý kin di na ma zý - ný A la ad din Ca mi sin de e da et tik ten son ra, Mev la na Kül tür Mer ke zin de, ABD de i ka met e den Prof. Dr. Sü ley man Kur - ter ve Prof. Dr. Ke wen i le ya za rý mýz Þük rü Bu lut un yurt dý - þýn da ki Ri sa le-i Nur hiz met le rin de ki ge liþ me ler ko nu sun da su - nu la rý ný din le dik. Ar dýn dan bir baþ ka sa lon da dü zen le nen Se - ma gös te ri le ri ni ta kip et tik. 15 Ma yýs Pa zar gü nü yur dun dört bir ta ra fýn dan ge len e ði - tim ci ar ka daþ lar la gö rüþ me ler de bu lun duk ve Der ne ði mi ze ü ye ka yýt la rý ný ger çek leþ tir dik. Da ha son ra, Kül tür Mer ke zin de ki Genç lik Þö le ni ni ta kip et tik. O ra dan Ka ra man a ge çe rek, o ak - þam e ði tim ci ar ka daþ lar la çok ve rim li ge çen top lan tý yap týk. Çe - þit li fi kir a lýþ ve ri þin de bu lun duk ve ü ye ka yýt la rý na de vam et tik. Er te si gün (16 Ma yýs Pa zar te si), Si lif ke ye ge çe rek, ay ný fa a li - yet le re bu ra da da de vam et tik ten son ra Mer sin e ha re ket et tik. Ak þam e ði tim ci ar ka daþ lar la çok ve rim li bir top lan tý ger çek leþ - tir dik ve ü ye ka yýt la rý mý zý sür dür dük. O ge ce yi Mer sin de ge çir - dik ten son ra 17 Ma yýs Sa lý gü nü Tar sus a var - dýk. Ay ný ça lýþ ma la rý - mý zý Tar sus ta da de - vam et tir dik. O ra dan tren le A da na ya ha re - ket et tik. A da na da A li Ka ný bir in gü zel bir or - ga ni zas yo nu i le o ak - þam e ði tim ci ar ka daþ - lar la çok ve rim li ge çen bir top lan tý ger çek leþ ti - ril di. Kar þý lýk lý fi kir a lýþ - ve ri þi i le bir lik te, bol bol soh bet e dil di. Yi ne bu - ra da da çok sa yý da ü ye kay dý ger çek leþ ti ril di. 18 Ma yýs Çar þam ba gü nü mih man da rý mýz A li Ka ný bir ön cü lü - ðün de Ye ni As ya Bü - ro su i le ba zý yer le ri gez dik. Öð le na ma zý ný Sul tanah met Ca mi i - nin bir ben ze ri o lan A da na Mer kez Ca mi sin de e da et tik ten son ra Os ma ni ye ye ha re ket et tik. Bu ra da da e ði tim ci ar ka - daþ lar la fay da lý ge çen gö rüþ me ler de bu lu nup ü ye ka yýt la rý - mý zý ta mam la dýk tan son ra, Ý kin di na ma zý ný Os ma ni ye Sa na - yi Ca mi sin de ký lýp, Ýs ken de run a git tik. Tah mi ni miz ü ze ri ne Ýs ken de run da da bü yük bir he ye can la kar þý laþ týk. 19 Ma yýs Per þem be gü nü yi ne e ði tim ci ar ka daþ lar la fay da lý ge çen gö - rüþ me ler de bu lu nup, bir hay li ü ye kay dý ný ger çek leþ tir miþ ol duk. Ay ný gün öð le na ma zý ný e da et tik ten son ra An tak - ya ya ha re ket et tik. Yi ne ay ný þe kil de bu ra da da e ði tim ci ar - ka daþ lar la top lan tý ya pýp, bol bol soh bet et tik. Ay rý ca fi kir a - lýþ ve ri þin de bu lun ma nýn ya ný sý ra çok sa yý da ü ye kay de de - rek, mih man da rý mýz Mus ta fa Tom bal ön der li ðin de þeh rin ba zý yer le ri ni gez dik. O ra dan ter mi na le ge çe rek sa at 19:00 da Ýs tan bul a ha re ket et tik. Böy le ce, ga yet ve rim li ge - çen bir hiz met ge zi si ni ta mam la mýþ ol duk. Ýs tan bul un fet hi ü ze ri ne ÝSMAÝL HAKKI AVCI GEZ Ý NOTLARI NACÝ TEPÝR

13 DÝZÝ 13 Çare arayýþýnda Jön Türkler faktörü Þû râ yý Dev le tin ku ru lu þu Bu gün kü Da nýþ tay'ýn baþ lan gý cý, 1868'de teþ kil o lu nan Þû râ yý Dev le tin ku ru lu þu na da yan dý rý lýr. Bu i ki ku ru luþ, bir bi ri nin týp ký sý nýn ay ný sý de ðil dir. An cak, bir bi rin den ta ma men fark lý da de ðil dir. Bu mü es se se, za man i çin de sta tü le ri ve gör müþ ol du ðu hiz met le ri i ti ba riy le kýs mî de ði þik li ðe uð ra ya rak gü nü mü ze ka dar gel miþ. Þim di biz bu ha di se nin ta rih sah ne si ne çý kýþ hi kâ ye si ne ký sa ca bir na zar gez di re lim. * * * De mok ra si (meþ rû ti yet) ta ri hi miz de a tý lan ilk cid dî a dým lar dan bi ri de, hiç þüp he siz 10 Ma yýs 1868 ta ri hin de a týl dý. Dev rin Sad râ za mý meþ hûr  li Pa þa da, týp ký se le fi Re þid Pa þa gi bi, gi de rek e hem mi yet ka za nan bu Þû râ/mec lis sis te mi nin yer leþ me si i çin, bü yük gay ret gös te ren þah si yet ler den bi ri dir. Sul tan Ab dü la ziz i se, bu ilk ol ma ö zel li ði ne sa hip par la men ter sis te mi (Ýp ti da Mec lis i Me bû san) bir ci het te hoþ kar þý la yýp tas vip et ti. Fa kat, ne ya zýk ki bu to le ran sý o nun ha ya tý na mal ol du. Dik ta tör ruh lu ve ay ný za man da Se ras ker (Ge nel kur may Baþ ka ný) o lan Hü se yin Av ni Pa þa, Pa di þah i le bir lik te bu tap ta ze de mok ra si fi li zi ni de ke sip biç ti. Ön ce dar be yap tý; ar dýn dan, de vir di ði Ha li fe Sul tan'ý in ti har sü sü ve re rek kat let ti. Böy le lik le, de mok ra si yo lun da a týl mýþ çok ö nem li bir a dým, kan, dar be ve ci na yet le le ke dar e dil di. * * * Sul tan Ab dü la ziz in, Av ru pa se ya ha ti es na sýn da gör dü ðü de mok ra tik i da re le rin iþ le yiþ bi çi mi ve bil has sa Lon dra da zi ya ret et ti ði A vam Ka ma ra sý nda ki mü za ke re tarz la rý, o nu zi ya de siy le et ki ler. Av ru pa se ya ha týn dan son ra, Sul tan ýn ü ze rin de ha sýl o lan müs bet te sir le rin far ký na va ran Sad ra zam A li Pa þa, bu fýr sa tý de ðer len di re rek bir Þû ray ý Dev let ni zâm nâ me si ha zýr la týp Pa di þa ha tak dim e der. Bu ni zâm nâ me ye gö re, Þû ray ý Dev let þu þe kil de ta rif e di li yor: "Bu bü yük þû râ, müs lim ve gayr ý müs lim tef rik e dil mek si zin, dev le te bað lý bü tün vi lâ yet ler den ve on la rýn 'Ý da re Mec li si'nce se çi le cek a za lar dan mü te þek kil dir." Bu gün kü mil let ve ki li mâ nâ sýn da o la rak ilk de fa meb us is mi ve ri len bu ü ye ler, i ki yýl da bir se çi le cek ler. Ni zâm nâ me ye gö re, ay rý ca kuv vet le rin tek el de (vah det i ku vâ) top lan ma sý ye ri ne, kuv vet ler ay rý lý ðý (tef rîk i ku vâ) e sâs ka bul e di li yor. Pa di þa hýn bi le se lâ hi yet le ri ni da ral tan bu ni zâm nâ me ye gö re, büt çe nin tan zi mi de yi ne mec li se/þû ra ya a it tir. Bu ilk de mok ra si ha re ke ti ni be nim se yen Ab dü la ziz, ko nu ya ver di ði e hem mi ye ti þu söz le riy le te yid e der: Her kim o lur sa ol sun, han gi mil le te men sup bu lu nur sa bu lun sun, bü tün er bâb ý ik ti da rýn Þû ray ý Dev le te dâ hil ol ma sý ný is te rim. Bu Mec lis Su ri ye li le rin, Bul gar la rýn, Boþ nak la rýn, vel ha sýl tek mil a nâ sý rýn er bâb ý ik ti da rý i çin müþ te rek bir mer kez ol ma lý ve bu er bâb ý ik ti dar Vü ke lâ ya (Ba kan la ra) yar dým et me li dir. Mec lis top la ný yor Bâb ý  li de ki hü kü met mer ke zi ne doð ru, muh te lif vi lâ yet ler den ge len se çil miþ, ten sîb e dil miþ meb us lar (ve kil ler), yo la çý kar lar ken, hal kýn he ye can la te za hü rat yap tý ðýn dan ve Os man lý ya bað lý bü tün mil let le rin mem nu ni yet ve ri ci hal le ri ni iz hâr et ti ðin den bah se den kay nak lar, ni ha yet bu mut lu gü ne, 10 Ma yýs 1868 ta ri hin de ya pý lan bir bü yük me ra sim le ge lin di ði ni kay de di yor. Mec li sin a çý lý þýn da bir nu tuk i rad e den Sul tan Ab dü la ziz, sar f et ti ði þu söz le riy le de, bu teþ ki lâ týn kuv vet ler ay rý lý ðý pren si bi ne da yan dý ðý ný ke sin ve net bir þe kil de i fâ de e der: Bu teþ ki lât ý ce di de, kuv ve i ic râ i ye nin; kuv ve i ad li ye, kuv ve i di niy ye ve kuv ve i teþ ri î ye den tef ri ki e sâ sý na müs te nit tir. Her bir teþ ki lâ týn, ay ný za man da ken di e sâs ve u sûl le ri is ti ka me tin de ba ðým sýz ol du ðu nu da i lân e den Sul tan Ab dü la ziz, as lýn da meþ ru tî i da re ye ge çi þin ka pý la rý ný ken din ce a ra la ma ya ça lý þý yor du. 3 Þûrâ yý Devlet heyetini toplantý halinde gösteren bir tablo. Bu ilk Þû ray ý dev let i de al mâ nâ da bir mak sa dý ný ta þý yor du. Mil let Mec li si sa yýl ma sa da, bun dan yak la þýk bir bu çuk a sýr ka dar ev vel böy le bir de mok ra si hâ di se si nin vu ku bul ma sý, dev rin þart la rýn da fev ka lâ de e hem mi yet li dir. Bu meþ rû ve mü him te þeb bü sü, ya ban cý bir ta rih çi nin ta bi riy le Ýb ti da î bir mec lis i meb u san þek lin de va sýf lan dýr mak her hal de da ha doð ru o lur. Ye ni Os man lý lar (Jön Türk ler) Ha re ke ti Tür ki ye'de Ye ni Os man lý lar, Av ru pa'da i se Jön Türk ler is miy le þöh ret bu lan hür ri yet, meþ rû ti yet ve kà nun ha ki mi ye ti ni ga ye e di nen bu ha re ke tin fi liz len me si Tan zi ma týn ilk yýl la rý na ka dar gi dip da ya nýr. Bu ha re ke tin i çin de zin cir le me þe kil de yer a lan lar, I I. Meþ rû ti yet dö ne mi nin so nu na, hat ta Cum hu ri yet'in ilk yýl la rý na ka dar da þu ve ya bu öl çü de et ki li ol ma ya de vam et miþ ler dir. Ha re ke tin mis yo nu i se, gü nü müz de de var lý ðý ný ko ru du ðu ve þart la rýn el ver di ði öl çü de mey dân ý zu hû ra çýk ma ya ça lýþ tý ðý söy le ne bi lir. Ha re ke tin ge liþ me sey ri Þim di de, Ye ni Os man lý lar Ha re ke ti nin ta ri hî sü reç i çin de ki zu hû ru na ve ge liþ me sey ri ne ký sa cýk bir hasr ý na zar e de lim. Dün ya da e be dî ve ö lüm süz dev let yok tur. Do la yý sýy la, Os man lý i çin söy le nen "Dev let i e bed müd det" sö zü de, da ha çok du â ve te men nî ye rin de kul la nýl mýþ dü þü nül me li. Ay rý ca, þu da var ki: Söz ko nu su tâ bir, bu bü yük ci han dev le ti nin da yan dý ðý ma ne vî di na mik le rin e be di ye te doð ru u zan dý ðý mâ nâ sý ný yan sý tý yor. Baþ ta da de ðin di ði miz gi bi, in san lar na sýl do ðup bü yü yüp so nun da ve fat e de rek þu fâ ni â le me ve dâ e di yor sa, dev let ler de ay nen öy le dir. Ke zâ, in san la rýn öm rü nü u zat mak i çin na sýl cid dî ted bir ler a lý ný yor ve has ta lýk la ra (teh li ke le re) kar þý çe þit li yol la ra baþ vu ru lu yor sa, dev let le rin öm rü nü u zat mak ve on la rý sýh ha ti ne ka vuþ tur mak i çin de ben zer yön tem le re baþ vu ru lu yor. Ýþ te, Os man lý'da da Tan zi mat Ha re ke ti (1839) i le baþ la yan ve Is la hat Fer ma ný (1856) i le de vam e de rek 1876'da Meþ rû ti ye tin i lâ ný, Kà nun u E sâ si nin ka bu lü ve Mec lis i Me bû sâ nýn a çýl ma sýy la mü þah has (so mut) bir þe kil ka za nan o fev ka lâ de sü reç te ki can hý raþ ça ba lar, e sa sýn da bir çok ku rum ve ku ru lu þu ar týk es ki miþ, köh ne miþ o lan Os man lý Dev le ti ne ye ni bir ha ya ti yet ve di na mizm ka zan dýr ma Sultan Abdulüziz Bun da ne öl çü de ba þa rý lý ol du ðu ay rý me se le. An cak, bu yön de ki ça ba la rýn 1908'de ye ni bir iv me ka zan dý ðý ve bu ye ni sü re cin tâ 1918'e ka dar de vam et ti ði söy le ne bi lir. Bu ta rih ten son ra i se, ar týk pey der pey Os man lý'dan ü mit ke sil miþ ve ye ni bir ça re a ra yý þý nýn ve ti re si/sü re ci i çi ne gi ril miþ tir. Her ne i se... Tek rar sa de de dö ne lim. Ba si ret li ay dýn la rýn gay re ti Os man lý'nýn ye ni den ih ya sý i çin, baþ ta pa di þah ve sad râ zam ol mak ü ze re, bir çok ve zi rin (na zýr) bil fi il i çin de bu lun du ðu Tan zi mat ve Is lâ hat Ha re ket le ri nin ya ný sý ra, ay rý ca ba zý ha mi yet li Os man lý ay dýn la rý nýn da ken di ça pýn da isabetli dü þün ce le ri, hat ta gay ret ve te þeb büs le ri va ki ol muþ tur. Bu gün kü tâ bir le bir ne vî "si vil i ni si ya tif" þek lin de ge li þen bu te þeb büs ler, ne ya zýk ki tâ 1865'e ka dar giz li kal mýþ, var lý ðý ný ra hat ça te bâ rüz et ti re me miþ tir. Ya ni, ken di ni a çýk e de rek fi kir mey da ný na çý ka ma mýþ týr. Zi ra, fi kir hür ri ye ti bu ta rih ler de bir hay li ký sýt lan mýþ ve fark lý fi kir sa hip le ri o lan ca þid de tiy le çe þit li bas ký la ra mâ ruz kal mýþ lar dýr. Sadrazam Âlî Paþa Mithat Paþa Ziya Paþa E vet, 1865'e ka dar tam bir giz li lik i çin de yü rü tü len ve bu ta rih ten son ra da gayr ý res mî bir ce mi yet þek lin de ta rih sah ne si ne çý kan Ye ni Os man lý lar Ha re ke ti nin fi kir ön cü le ri a ra sýn da þu i sim le ri gör mek te yiz: Na mýk Ke mâl, Zi yâ Pa þa, Þi nâ si, Meh med Bey, Re þad Bey, Nu ri Bey ler, E büz zi yâ Tev fik, A gâh E fen di ve meþ hur "Çý ra ðan Bas ký ný" or ga ni za tö rü A li Su â vi Bey. 1870'li yýl lar da, Prens Sa ba had din ve Lut ful lah Bey le rin ba ba sý ve Sul tan I I. Ab dül ha mid'in e niþ te si o lan Mah mud Ce lâ led din Pa þa da, bu ha re ke te en ak tif þe kil de iþ ti rak et miþ tir. (Genç yaþ ta gur bet el de ve fat e den Ce lâ led din Pa þa nýn o ðul la rý da, ay nen ba ba la rý nýn i zin den gi de rek Jön Türk ler Ha re ke ti ni di ri tut ma ya gay ret et miþ ler dir.) Da ha son ra la rý Av ru pa'da "Jön Türk/Fran sýz ca: Je u nes Turcs" di ye i sim len di ri len Genç Os man lý lar ha re ke ti nin en ön ce lik li ta le bi fi kir hür ri ye ti nin sað lan ma sý ve ga ran ti al tý na a lýn ma sýy dý. Ar dýn dan, sý ra sýy la meþ rû ti ye tin i lân e dil me si, pa di þa hýn yet ki le ri ne sý nýr la ma ge ti ril me si, fark lý si ya sî e ði lim le re fýr sat ta nýn ma sý, ye ni bir a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý ve par la men to nun te sis e di le rek bu na iþ ler lik ka zan dý rýl ma sýy dý. E sa sýn da is tik bâ li gö ren ba si ret li zât la rýn da i çin de bu lun du ðu bu ye ni fik rî ha re ket, 1850'li ve 1860'lý yýl la rýn da o la bil di ðin ce giz li þe kil de yü rü tül me ye ve yay gýn laþ tý rýl ma ya ça lý þý lý yor du. Ne var ki, bir si ya sî fik rin u zun müd det giz li ka la bil di ði ni be þer ta ri hi kay det mi yor. Ni te kim, bu ra da da du rum ay nen öy le o lu yor: Bir müd det son ra, dev let ve hü kü met çev re le rin ce var lý ðý fark e di len bu ye ni ha re ke ti boð ma ya, hiç ol maz sa ber ta raf et me ye yö ne lik bas ký cý te þeb büs le re baþ lan dý. Ö zel lik le, bu fi kir ha re ke ti nin en yýl maz sa vu nu cu su o lan Na mýk Ke mal, bil has sa Tas vir i Ef kâr ga ze te sin de neþ ro lan ya zý la rýn dan do la yý çok a ðýr taz yik le re ma ruz kal dý. Taz yik le rin da ya nýl maz nok ta ya var ma sý kar þý sýn da i se, da ha faz la da ya na ma dý ve bir fýr sa tý ný bu la rak hu dut ha ri ci ne hic ret et ti, Fran sa'ya git ti. Ne var ki, Na mýk Ke mâl bu ra da da boþ dur maz. Neþ ri yat yo luy la hür ri yet ve meþ rû ti ye ti bu ra da da va tan ve Ýs lâ mi ye tin se lâ me ti nâ mý na mü da fa a ya de vam e der. Tam da bu nok ta da, bil has sa þu hu su su ha týr lat mak ta fay da var: Jön Türk ler Ha re ke ti nin i çi ne za man za man il gi siz ve hat ta mü na se bet siz a dam lar da gir miþ ve o ra da ken di ne yer e din me ye ça lýþ mýþ týr. Me se lâ, Mý sýr Va li si M. A li Pa þa i le men fa at kav ga sý na gi ren ve Sul tan Ab dü la ziz'le de ay ný se bep ten do la yý zýt la þan Mus ta fa Fa zýl Pa þa gi bi. Bu pa þa, þah sî is tek le ri ne ka vuþ tu ðu an da, grup tan ay rýl mýþ ve mün fe rit ha re ket et me ci he ti ne gir miþ tir. Bi nâ e na leyh, Jön Türk le rin i çi ne za man la sa yý la rý az da ol sa ba zý ma son kim se ler, ay rý ca ko mi ta cý lýk ta ma hir ba zý ard ni yet li a dam lar da gir miþ ler dir. Bu na rað men, ek se ri ye ti nin i yi ni yet li, ha mi yet li ve din dar kim se ler ol du ðu nu ka bul et mek ge re kir. Zi ra, ta ma mý na kar þý gel mek ve on la rý top tan ka ra la ma ci he ti ne git mek, bu gün ha va sý ný nis be ten te nef füs et ti ði miz hür ri yet ve de mok ra si ni me ti ne kar þý gel mek an la mý na ta þýr. Do la yý sýy la, ted ri cî kà nu na tâ bi o lan de mok ra si nin ge liþ me si ne hiz met e den le ri ten kit de ðil, tak dir et me li. Ni te kim, bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Haz ret le ri de öy le yap mýþ. Be di üz za man Sa id Nur sî, tâ 1890'lar da "Ah rar" di ye ta ný yýp öy le de ta ným la dý ðý Jön Türk le rin ek se ri yet le ha mi yet li, mil liy yet dâ vâ sýn da dü rüst ve sa mi mî ol du ðu nu söy ler. (Bkz: Mü nâ za rât, s. 125) Nur sî, ay ný e se rin de, 1892'de Mar din ta raf la rýn da ta ný ma fýr sa tý ný bul du ðu Ye ni Os man lý lar i çin ay nen þu i fa de yi kul la ný yor: "Tâ o va kit te an la dým; ek ser Ah ra rý mýz mu te kîd (i nanç lý, i ti kat lý) Müs lü man lar dýr." Üs tad Be di üz za man'ýn bu i fa de sin den de an lý yo ruz ki, 1908'de ku ru lan Ah rar ý Os ma ni ye Fýr ka sý he nüz ta rih sah ne si ne çýk ma dan da, bu fik rî ha re ke tin ev ve li ya tý ný ve bir nev'î Os man lý'nýn ye ni den ih ya sý i - çin, baþ ta pa di þah ve sad râ - zam ol mak ü ze re, bir çok ve - zi rin (na zýr) bil fi il i çin de bu - lun du ðu Tan zi mat ve Is lâ hat Ha re ket le ri nin ya ný sý ra, ay rý - ca ba zý ha mi yet li Os man lý ay dýn la rý nýn da ken di ça pýn - da i sa bet li dü þün ce le ri, hat ta gay ret ve te þeb büs le ri va ki ol muþ tur. alt ya pý sý ný teþ kil e den Jön Türk le ri/ye ni Os man lý la rý "Ah rar" o la rak gör müþ ve öy le de i sim len dir miþ tir. Doð ru su, Ye ni Os man lý lar ha re ke ti nin en kud ret li fi kir ve i fa de sa hi bi Na mýk Ke mâl'dir. Ki, bu þah si yet, ö zel lik le "Va tan ve hür ri yet þa i ri" o la rak bi li ni yor. Ay ný za man da "hür ri yet" ta bi ri ni fi kir, si ya set ve e de bî yat li te ra tü rü ne en zen gin mâ nâ sýy la ka zan dý ran, bu tâ bi ri þi ir ve ma ka le le rin de na kýþ na kýþ do ku yan Na mýk Ke mâl'in, bu va tan da kà nun ha ki mi ye ti nin te si si i le hür ri yet ve meþ rû ti ye tin yer leþ ti ril me si yo lun da en çok ça ba sarf et miþ, hat ta bu u ður da ha ya tý ný hi çe sa ya rak, sür gün ler de, zin dan lar da ö mür tü ket miþ bü yük bir ha mi yet per ver ol du ðu na ta ri hî ka yýt lar þa hit lik e di yor. Do la yý sýy la, o nun hak kýn da uy du rul muþ o lan yý ðýn yý ðýn müs teh cen fýk ra la rýn, o nun la hiç bir a lâ ka sý yok tur. Bun la rýn bir kýs mý o na seh ven mal e dil miþ, bir kýs mý da böy le si bir hür ri yet kah ra ma ný ný ta ma men ka ra la ma mak sa dýy la ü re til miþ bu lu nu yor. Jön Türk ler i ki gru ba ay rýl dý Os man lý dev let sis te mi nin ýn ký ra za doð ru git ti ði ni ve ya kýn bir ge le cek te yý kýl ma sý nýn ar týk mu kad der bir â ký bet ol du ðu nu gö ren le rin ba þýn da, pa di þah, sad râ zam i le nâ zýr lar de ðil, Genç Os man lý lar ha re ke ti i çin de yer a lan dâ hî e dip ler, þa ir ler i le ba si ret li fi kir a dam la rý ge lir. Sa mi ma ne bir ni yet ve gay ret le in ký ra za ça re a ra yan bu ha mi yet li gru bun i çin de o lan lar, ön ce Sul tan Ab dü la ziz, ar dýn dan Sul tan Ab dül ha mid'le ma a le sef kar þý kar þý ya gel di ler. Bu fa zi let li sul tan la rýn et ra fý ný ku þa tan ya la ka tip li, müs te bit ruh lu hü kü met tem sil ci le ri de, Jön Türk gru bu nu da ðýt mak ve çö kert mek i çin, za man za man "kral dan zi ya de kral cý" ke si le rek ha re ke te geç miþ ve son de re ce et ki le yi ci tak tik le ri kul lan mýþ lar dýr: A ðýr ha pis, sür gün, zin dan, ve sa i re... An cak, bu na rað men, bu ha mi yet li þah si yet ler, dâ vâ dan vaz geç me miþ ve muh te mel bir in ký ra za kar þý dü þün dük le ri ça re a ra yý þý na a ra lýk sýz þe kil de de vam et miþ ler dir. DEVAM EDECEK

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 14 Y ALEX, DÜNYANIN EN ÇOK GOL ATAN 3. ÝSMÝ FENERBAHÇE'NÝN Spor Toto Süper Lig'de elde ettiði þampiyonluðun mimarlarýndan olan Brezilyalý yýldýz Alex de Souza, bu sezonki performansýyla dünyanýn en golcüleri listesine girmeyi de baþardý. Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 28 kez havalandýrarak ''Gol Kralý'' olmayý baþaran Alex, Uluslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafýndan yayýmlanan, ''Üst Liglerde Dünyanýn En Ýyi Golcüleri'' listesinin 3. sýrasýnda kendisine yer buldu. Alex, kendisi gibi sezonu 28 golle kapatan Bayern Münih'in Alman golcüsü Mario Gomez ve Udinese'nin Ýtalyan golcüsü Antonio Di Natale ile ''En golcüler listesi''nin 3. sýrasýný paylaþtý. BURSALI MÝLLER DA LÝSTEDE ''Üst Liglerde Dünyanýn En Ýyi Golcüleri'' listesindeki bir diðer tanýdýk Messi attýðý 31 golle Ronaldo'nun gerisinde kaldý. Messi: Ronaldo'yu yakalayamadým ÝSPANYA Bi rin ci Fut bol Li gi'nde gol kral lý ðý ya rý þý ný 2. sý ra da ta mam la yan Bar ce lo na'nýn Ar jan tin li yýl dý zý Li o nel Mes si, gol kra lý o lan Re al Mad rid'in Por te kiz li for ve ti Cris ti a no Ro nal do'yu kut la dý. Mes si, AS ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da lig de 40 gol a tan Ro nal do i çin, ''Gol kra lý ol ma yý de ne dim a ma ol ma dý. Cris ti a no son maç lar da hýz ka zan dý ve çok gol at tý, o nu teb rik et me li yim'' de di. Gol kral lý ðý ya rý þýn da 31 gol le 2. sý ra da yer a lan Mes si, ''Yi ne de ben ko lek tif ba þa rý la rý bi rey sel ba þa rý la ra ter cih e de rim'' di ye ko nuþ tu. La Li ga'da Bar ce lo na, Re al Mad rid'in 4 pu an ö nün de þam pi yon ol du. Sezonu 28 golle tamamlayan Brezilyalý yýldýz, bu sezon dünyanýn en golcü isimleri arasýnda Mario Gomez ve Antonio Di Natale ile birlikte 3. sýrayý paylaþtý. IFFHS verilerine göre dünyada bu sezonun en golcü futbolcusu 40 gole ulaþan Real Madrid'li Cristiano Ronaldo oldu. isim ise Bursasporlu futbolcu Kenneth Miller oldu. Sezonun ikinci yarýsýnda Bursaspor'a transfer olan ve sahaya çýktýðý 15 maçta 5 kez aðlarý havalandýran Miller, önceki takýmý Glasgow Rangers formasýyla 18 maçta attýðý 21 golle, listeye girmeye hak kazandý. Oynadýðý iki takýmda sezon boyunca toplam 26 gol kaydeden Ýskoç oyuncu, listenin 6. sýrasýnda yer aldý. CRÝSTÝANO RONALDO ZÝRVEDE Real Madrid'de sezonu 40 gole ulaþarak kapatan ve Ýspanya Ligi'nde gol kralý olan Portekizli yýldýz Cristiano Ronaldo, ''Dünyanýn en golcü ismi'' olarak listenin zirvesinde. Ýspanya'da þampiyonluðu Barcelona'ya kaptýrmalarýna karþýn, bireysel performansýyla göz kamaþtýrmayý sürdüren Ronaldo, kaydettiði 40 golle takýmýnýn en önemli silahý olduðunu bir kez daha gösterdi. Golcüler sýralamasýnda Cristiano Ronaldo'yu, sürekli kýyaslamalarý yapýlan Barcelonalý yýldýz Lionel Messi 31 golle takip etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný Alex dünyanýn en golcüleri listesine girdi. Güneþ: Hatalarýmýz oldu TRABZONSPOR TEKNÝK DÝREKTÖRÜ SUSKUNLUÐUNU DÜN BOZDU. GÜNEÞ, "LÝGDE 82 PUANLA ÝKÝNCÝ OLDUK. DAHA ÝYÝSÝNÝ YAPABÝLÝRDÝK. BÝZÝM DE BU MARATONDA HATALARIMIZ OLDU" DEDÝ. TRABZONSPOR Tek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ, ''Ha kem ler dar ma da ðýn ol du. Ha kem ha ta ma la rý, ha kem ka rar la rý ra yýn dan çýk mýþ týr'' de di. Gü neþ, Meh met A li Yýl maz Te sis le ri'nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, söz le ri ne ''U zun za man dýr bir lik te de ðil dik, ko nu þa ma dýk, da ha doð ru su sus tu rul duk, bu gün u zun sü re son ra ko nu þa bi li yo ruz'' di ye baþ la ya rak, li gin de ðer len dir me si ni yap mak is te di ði ni söy le di. Gü neþ, li ge baþ lar ken he def le ri nin bu lun du ðu nu an la ta rak, ''Þam pi yon lar Li gi'ne ka týl mak i çin yo ðun ça ba har ca dýk. Söy le dik le ri miz le, yap týk la rý mýz la tu tar lýy dýk. Ta raf ta rý mýz da bi zi des tek le di. O yun cu, tek nik he yet, yö ne tim ve per so nel çok ça lýþ tý. Þart la rý zor la ya rak en i yi ve ri mi al ma ya ça lýþ týk. Lig de 82 pu an la i kin ci ol duk. Da ha i yi si ni ya pa bi lir dik. Bi zim de bu ma ra ton da ha ta la rý mýz ol du. Tek nik tak tik, trans fer ler, med ya i liþ ki le ri, söz leþ me si bi ten o yun cu lar, ha kem ler, hep si sor gu la na bi lir'' di ye ko nuþ tu. A þý rý öv gü ve yer gi le rin, has sas ya pý sý o lan Trab zons por'u et ki le di ði ni be lir ten Gü - neþ, ''Trans fer de di ko du la rý ya pýl mýþ týr, bun dan da et ki len mi þiz dir. Li gin he ye ca ný nýn kay bol du ðu þek lin de yo rum lar Trab zons por a ley hi ne kul la nýl mýþ týr. Ba zý med ya or gan la rý ve men sup la rý ob jek tif ve ta raf sýz lýk sý nýr la rý ný hi çe sa ya rak bas ký or ta mý ya rat ma ya ça lýþ mýþ týr. A da let is te yen le re sal dýr mýþ lar dýr. Ra kip ta kým ya yýn or ga ný gi bi ça lý þan lar ol muþ tur'' de di. Güneþ: Hakemler 2. yarýda darmadaðýn oldu. Ga ze te ku pür le rin den ba zý ha ber le ri gös te ren Gü neþ, da ha son ra a leyh le ri ne ve ril di ði ni dü þün dük le ri po zis yon la rýn vi de o gö rün tü le ri ni ba sýn men sup la rýy la pay laþ tý. Gü neþ, ha kem ha ta la rý nýn hep ol du ðu nu ve o la ca ðý na de ði ne rek, þöy le ko nuþ tu: ''A ma fark lý maç lar da ben zer po zis yon da çe liþ ki li ka rar lar çok ve ril di ve bu ö zel lik le i kin ci ya rý ya pýl dý. Ha kem le rin bas ký al tý na a lýn ma sý doð ru de ðil, ha kem le rin de bas ký ya pan la rýn ta ra fý na geç me si doð ru de ðil. Bu ya pýl dý ve ha kem ler dar ma da ðýn ol du. Ha kem a ta ma la rý, ha kem ka rar la rý ra yýn dan çýk mýþ týr. Bu da ha çok ra kip ler i çin ol muþ tur. Ha ta lar dan çok bas ký al týn da ka rar lar ve ril miþ tir. Ör ne ðin 'Cü neyt Ça kýr, Av ru pa'da i yi, Tür ki ye'de yan lýþ ka rar lar ver di' de nil di. Bi zim ku pa ma çýn da Ýs tan bul'da ki Be þik taþ ma çýn da ki ye di ði miz of sayt go lü ne ne de me li Cü neyt Ça kýr'ýn? Kim se bir þey de me di bu na, a ma biz ku pa yý kay bet tik o ra da. Ga zi an tep ma çýn da da le hi mi ze ver di, biz bun la rý söy le me dik.'' G.SARAY'DA ÝSTÝKRAR ABÝDESÝ SERVET ÇETÝN GERÝDE ka lan se zo nun da bü yük düþ ký rýk lý ðý ya þa yan Ga la ta sa ray fut bol ta ký mýn da en is tik rar lý for ma gi yen o yun cu Ser vet Çe tin ol du. Sü per Lig'de ki 34 ma çýn sa de ce 3'ün de yer al ma yýp, 31 maç ta oy na yan Ser vet, top lam 2 bin 764 da ki ka sa ha da kal ma yý ba þar dý. Sa rý-kýr mý zý lý e kip te Ser vet'i, 26 maç ta 2 bin 155 da ki ka oy na yan Ay han i le 25 maç ta 2 bin 110 da ki ka for ma gi yen Ne ill ta kip et ti. Ga la ta sa ray'da 13 fut bol cu i se bin da ki ka ba ra jý ný a þa rak, di ðer o yun cu la ra gö re da ha faz la for ma þan sý bul du lar. ''Cim Bom''da, Sab ri, U fuk, Ca na, Ha kan, Mus ta fa, Ke well, Cu li o, Pi no, Gök han, Ba ros, In su a, Ka zým ve Stan cu bin da ki ka dan faz la for ma giy di ler. HABERLER Egemen Korkmaz resmen Beþiktaþ'ta nbeþýktaþ Ku lü bü, ge le cek se zo nun ilk res mi trans fe ri ni a çýk la dý ve Trab zons por lu E ge men Kork maz i le 4 yýl lýk an laþ ma sað la dý. Sa vun ma nýn gö be ðin de ya þa dý ðý sý kýn tý yý gi der me yo lun da ça lýþ ma lar ya pan si yah-be yaz lý ku lüp, Trab zons por'da is tik rar lý fut bo luy la dik ka ti çe ken E ge men Kork ma az i le 4 yýl lýk an laþ ma yap tý. Be þik taþ Ku lü bü, E ge men Kork maz trans fe ri ni Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu'na (KAP) bil dir di. Be þik taþ Fut bol Ya tý rým la rý Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ'nin KAP'a gön der di ði ya zý da, ''O yun cu E ge men Kork maz'ýn trans fe ri ko nu sun da 4 yýl lýk ( se zon so nu na ka dar) an laþ ma sað lan mýþ týr. An laþ ma ya is ti na den fut bol cu ya yýl lýk av ro ga ran ti üc ret ve av ro maç ba þý üc re ti ö de ne cek tir'' i fa de si ne yer ve ril di. Be þik taþ ay rý ca, Al man ya'nýn Ba yer Le ver ku sen ku lü bü o yun cu la rýn dan Bu rak Kap lan i le gö rüþ me le re baþ lan dý ðý ný Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý'na (ÝMKB) bil dir di. Emenike'nin bonservis ücreti 10 milyon avro nkardemýr Ka ra büks por Ku lü bü Baþ ka ný Hik met Fe ru dun Tan kut, fut bol cu la rý E me ni ke'nin Fe ner bah çe'ye trans fe ri ne i liþ kin id di a la rýn doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. Hik met Fe ru dun Tan kut, yap tý ðý a çýk la ma da, yýl dýz fut bol cu la rý E me ni ke'nin Fe ner bah çe'ye trans fe ri ko nu sun da an laþ ma ya va rýl dý ðý na da ir ba zý ba sýn or gan la rýn da ya yým la nan ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný be lirt ti. E me ni ke i le 3 yýl lýk söz leþ me le ri nin 1 yý lý nýn dol du ðu na de ði nen Tan kut, þöy le ko nuþ tu: ''Var sa yým lar la ha ber ya pýl ma sý ku lü bü mü zü ü zü yor. Spor ka mu o yu yan lýþ yön len di ri li yor. Fe ner bah çe i le an laþ ma ya var dý ðý mýz id di a la rý doð ru de ðil. E me ni ke'nin bon ser vis be de li 10 mil yon av ro dur. Bu o ra ný ku lü bü mü zün ve o yun cu mu zun men fa at le ri ni dü þü ne rek be lir le dik. Kar de mir Ka ra büks por, li ge ye ni çýk ma sý na rað men o yun cu ka li te si ve el de et ti ði ba þa rý lar la se zo na dam ga sý ný vur muþ tur.'' Yeþilköy Havaalanýnda Alex de Souza izdihamý nfenerbahçe'nýn ''Gol Kra lý'' kap ta ný A lex de So u za, e þi Da i an ne ve ço cuk la rý i le Bra zil ya'ya git ti. A ta türk Ha va li ma nýn da A lex ve a i le si ni gö ren yol cu lar, gö rev li ler ve pa sa port po li si da hil her kes, Bre zil ya lý yýl dýz i le fo toð raf çek ti re bil mek ve gö rün tü a la bil mek i çin a de ta bir bir le riy le ya rý þýr ken, iz di ham ya þan dý. Fe ner bah çe'nin kap ta ný A lex de So u za, e þi ve ço cuk la rý, Türk Ha va Yol la rý u ça ðýy la sa at 10.45'de Ýs tan bul'dan Sa o Pa u lo'ya git ti. A lex ve a i le si, check-in iþ lem le ri nin den son ra bir ka fe de kah val tý yap tý. Kah val tý sý ra sýn da gö rün tü al ma ya ça lý þan ga ze te ci le re A lex i zin ve rir ken, e þi, ye mek yer ken i yi gö rün tü ol ma ya ca ðý i çin fo toð raf çe kil me si ni is te me di. Kah val tý nýn ar dýn dan, e þi ve ço cuk la rýy la ga ze te ci le re poz ve ren A lex ve a i le si, da ha son ra pa sa port kon tro lün den geç mek i çin kon tu a ra yö nel di. A lex ve a i le si ni gö ren yol cu lar, gö rev li ler ve pa sa port po li si da hil her kes bir lik te fo toð raf çek ti re bil mek ve gö rün tü a la bil mek i çin bir bir le riy le ya rý þýr ken, a lan da iz di ham ya þan dý. Þiþli'de Futbolcu Fabrikasý projesi nþýþlý Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Sa rý gül, Spor ba sý nýnýn 25 us ta ka le mi o nu ru na düzenenlenen gecede Ce va hir A lýþ ve riþ Mer ke zi kar þý sýn da kur ma yý plan la dý ðý ''Fut bol cu Fab ri ka sý'' pro je si hak kýn da bil gi ver di. Re al Mad rid'in gol cü o yun cu su Cris ti a no Ro nal do'nun bon ser vis be de li i çin mil yon Av ro gi bi ra kam la rýn ko nu þul du ðu nu ha týr la tan Sa rý gül, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''Ne den bir Türk o yun cu i çin böy le ra kam lar te laf fuz e dil me sin. Biz ço cuk la rý mý za i na ný yo ruz. Þiþ li Be le di ye si o la rak bu i þe el at ma ya ka rar ver dik. Bir 'fut bol cu fab ri ka sý' ku ru yo ruz. Ba þý na ö nem li bir fut bol a da mý ný ge ti re ce ðiz. Þiþ li ve A na do lu'yu ta ra ya ca ðýz yaþ a ra sýn da ki ye te nek li ço cuk la rý mý zýn tüm e ði tim, ba rýn ma mas raf la rý ný biz kar þý la ya ca ðýz ve on la rý Türk fut bo lu na ka zan dý ra ca ðýz.'' Pro je yi 15 Ey lül'de ha ya ta ge çi re cek le ri ni be lir ten Sa rý gül, ''fut bol cu fab ri ka sý nýn'' ku ru la ca ðý sa ha ya ve ril me si i çin i sim ö ne ri si is te di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER Y 15 En zengin þehir Bolu! ÞE HÝR LE RÝN Ö DE DÝ ÐÝ GE LÝR VER GÝ LE RÝ Ü ZE RÝN DEN BU NU HE SAP LA YAN KÝ RA LA MA DA NIÞ MAN LIK MER KE ZÝ ÞÝR KE TÝ NE GÖ RE, TÜR KÝ YE'NÝN EN ZEN GÝN ÞEH RÝ BO LU. TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) 2001 yý - lýn dan bu ya na þe hir ba zýn da ki þi ba þý ge li ri he - sap la mý yor. Þe hir le rin ö de di ði ge lir ver gi le ri ü - ze rin den bu nu he sap la yan Ki ra la ma Da nýþ - man lýk Mer ke zi (KDM) þir ke ti ne gö re, ki þi ba - þý 88 bin 778 li ra lýk yýl lýk ge lir le Tür ki ye nin en zen gin þeh ri Bo lu. Ki þi ba þý yýl lýk ge lir de bi rin ci sý ra da yer a lan Bo lu yu 63 bin 374 li ray la Ýz mit, 33 bin 933 li ray la Ya lo va, 22 bin 955 li ray la Ký - rýk ka le ve 22 bin 798 li ray la Mar din iz li yor. Han gi þeh re A lýþ ve riþ Mer ke zi (AVM) aç - ma nýn kâr lý o la ca ðý ný öð ren mek i çin Ma li ye Ba kan lý ðý Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn res mi ve ri le ri ne da ya na rak en zen gin þe hir le ri a raþ - Dün ya nýn 7 fe lâ ke ti se çi le cek U LUS LA RA RA SI Sen di ka lar Kon fe de ras yo - nu (I TUC), dün ya da ki en kö tü 7 çev re sel du ru mu be lir le mek i çin Dün ya nýn 7 Fe la - ke ti i sim li ö zel bir çev re kam pan ya sý baþ - lat tý. Kon fe de ras yon, Ja pon ya da ki nük le er fe la ke tin ar dýn dan, çev re fe la ket le ri ne dik - kat çek mek a ma cýy la ha re ke te geç ti. Kon fe - de ras yo nun, Dün ya çöp lük o lur sa, in san lar çöp o lur slo ga nýy la baþ lat tý ðý kam pan ya çer çe ve sin de, iþ çi le rin ve sen di ka la rýn bu - nun ol ma sý na i zin ver me ye ce ði vur gu la ný - yor. Dün ya fe la ket le ri, iþ çi ler ve top lum lar i çin kü re sel, böl ge sel ve ye rel dü zey de çev re ü ze rin de kor kunç so nuç la ra yol a çan o lay - lar o la rak ta rif e dil di. I TUC un in ter net si - te sin de ki for mun dol du rul ma sýy la ka tý lý na - bi le cek kam pan ya da, bil di ri le cek fe la ket ler i çin in san lar ve çev re ü ze rin de ki sür dü rü - le mez ü re tim et ki le ri gös ter me si kri te ri ko - nul du. Kam pan ya kap sa mýn da kul la ný la cak on li ne oy lar la, 2011 yý lý so nun da Dün ya nýn Ye di Fe la ke ti sap ta na cak. An ka ra / a a týr dýk la rý ný be lir ten KDM þir ke ti Ge nel Mü - dü rü Mu rat Ýz ci, So nuç lar gö zü mü zü fal ta þý gi bi aç tý. Me ðer Ýs viç re gi bi bir çok þeh re sa - hip mi þiz. Tür ki ye i çin de Ýs viç re ler o luþ muþ. En zen gin beþ þe hir 2011 Ma yýs a yý i ti ba rýy la be lir len di de di. Tür ki ye nin ki þi ba þý ge lir þam pi yo nu Bo lu, ta vuk çu luk þir ket le ri sa ye - sin de ha tý rý sa yý lýr ve zen gin li ðin ta ba na da ya yýl dý ðý bir ge li re ka vuþ tu. Yi ne KDM nin he sap la ma sý na gö re 31 A ra lýk 2011 ta ri hi i ti - ba rýy la Tür ki ye nin en zen gin þe hir le ri lis te si de ðiþ me ye cek. Bu yý lýn so nun da Bo lu da ki þi ba þý ge lir 97 bin 372 li ra ya, Ko ca e li de 69 bin 510 li ra ya, Ya lo va da 37 bin 218 li ra ya, Ký rýk - ka le de 25 bin 177 li ra ya ve Mar din de de 25 bin li ra ya yük se le cek. Yýl lar bo yu bi rin ci li ði bý rak ma ya cak o lan Bo lu da 2012 so nun da ki þi ba þý ge lir 107 bin li ra ya, 2013 so nun da 117 bin li ra ya ve 2014 so nun da da 128 bin li ra ya yük se le cek. Yi ne di ðer 4 þeh rin zen - gin lik sý ra la ma sý da de ðiþ mez ken, ki þi ba þý ge lir hep sin de de yük sel me ye de vam e de - cek so nu na ka dar bu 5 þe hir en zen gin il ler ol ma ko nu mu nu sür dü re cek. Tür ki - ye nin ki þi ba þý ge li ri en yük sek beþ þeh rin den Bo lu da 1, Ýz mit te 8, Ya lo va da 2, Ký rýk ka - le de 1 AVM bu lu nur ken, Mar din de he nüz AVM bu lun mu yor. Ýs tan bul / a a Diyarbakýr-Mardin karayolunda sepetli bir motosiklete sýðdýrýlan büyük küçük toplam 10 kisi, küçük araca adeta dolmuþ görüntüsü verdi. Diyarbakýr / a a FO TOÐ RAF: AA Mý sýr lý gençler Türk çe öð re ni yor MI SIR DA son yýl lar da Türk çe öð ren mek is te yen genç le rin sa yý - sýn da göz le gö rü lür bir ar týþ ya - þa ný yor. Mý sýr da ki 12 ü ni ver si te - de Türk di li bö lüm le rin de top - lam 5 bin öð ren ci öð re nim gö - rür ken, dö nem lik dil kurs la rý a - çan Yu nus Em re Türk Kül tür Mer ke zi bir yýl da tam 1200 ki þi - ye Türk çe öð ret ti. Mý sýr lý genç le - rin Türk çe öð ren me is te ði nin al - týn da bir çok se bep bu lu nu yor. Ül ke de son 5 yýl da sa yý la rý bi ni ge çen Türk þir ket le ri nin o luþ tur - du ðu is tih dam Türk çe öð ren - me yi ca zip ký lan en ö nem li et - ken ler den bi ri o la rak gö rü lü yor. Türk çe öð re nen Mý sýr lý lar, Türk þir ket le rin de tat min e di ci ma aþ la iþ bu la bi li yor. Sýrf Türk di zi le ri ni an la mak i çin Türk çe öð ren mek is te di ði ni söy le yen le - rin sa yý sý nýn bir hay li yük sek ol - du ðu dik ka ti çe ki yor. Kahire / a a Win dows 8, se ne ye çý ký yor MIC RO SOFT UN CE O su Ste ve Ball mer, ön ce ki gün yap tý ðý a çýk - la ma da, ya zý lým de vi þir ket le ri nin iþ le tim sis te mi nin 2012 de pi ya - sa ya sü rü le ce ði ni a çýk la dý. Tok - yo da dü zen le nen Mic ro soft De - ve lo per Fo rum da ko nu þan Ball - mer, Win dows un ye ni ver si yo - nu ü ze rin de çok ça lýþ týk la rý ný be lirt ti ve Ge le cek yýl pi ya sa ya sü rü le cek ye ni ne sil Win dows sis tem le rin de bir çok ye ni lik var i fa de si ni kul lan dý. Ball mer, ya tý rým yap ma yý ön gör dü ðü a - lan lar dan bir ta ne si nin do ðal kul la ný ný cý a ra yü zü ol du ðu nu, do kun ma ve ko nuþ ma gi bi bil gi - sa yar la kar þý lýk lý et ki le þi mi ge liþ - tir mek is te dik le ri ni ve þir ket o la - rak bil gi sa yar la rýn kul la ný cý sý ný ve ey lem le ri ni ta ný ya cak bir se vi ye ye ge tir mek is te dik le ri ni i fa de et ti. HABERLER Þimdiye kadar bu kadar yükseklikte bir çiçek bulunmadý met re de bir çi çek n ÝS VÝÇ RE DE 4 bin 505 met re yük sek lik te çi çek bu lun du. Ba sel Ü ni ver si te si nden ya pý lan a çýk la - ma da, çi çe ðin Va la is kan to nun da ki Dom zir ve sin - den 40 met re al çak ta ol du ðu be lir til di. Çi çe ðin Sa - xif ra ga op po si ti fo li a tü rü ol du ðu sa ný lý yor. Bit ki bi lim ci Chris ti an Kör ner ta ra fýn dan bu lu nan çi çe - ðin bir tür taþ ký ran çi çe ði ol du ðu be lir ti lir ken, Av - ru pa da da ha ön ce bu ka dar yük sek te bir çi çe ðin bu lun ma dý ðý vur gu lan dý. Ü ni ver si te den bi lim a - dam la rý ay rý ca dün ya da da ha ön ce bu ka dar so ðuk bir böl ge de baþ ka bir çi çe ðin bu lun ma dý ðý na da dik ka ti çek ti. Çi çe ðin böl ge de çok zor ha va þart la - rý na rað men can lý ka la bil di ði be lir til di. Bi lim a - dam la rý, çi çe ðin bu yük sek li ðe rüz gâ rýn yar dý mýy la gel di ði ni ve to hum la rý ný bý rak tý ðý ný dü þü nü yor. Plas tik ku tu yu at, þe ke ri al n PLAS TÝÐÝ ay rý ku tu ya, ka ðý dý ay rý ku tu ya, yi ye cek - le ri ay rý ku tu ya... As lýn da ge ri dö nü þüm yap mak çok ba sit. Ge lin gö rün ki, bu nu a lýþ kan lýk ha li ne ge tir - mek o ka dar ko lay ol mu yor. Dün ya mýz da as lýn da ye ni den kul la ný la bi le cek ken çö pe gi den a týk lar la do - lup ta þý yor... Yun Jin Chang ad lý ta sa rým cý bu so ru na bir çö züm bul du. Üs te lik de bul du ðu çö züm so ru nu kay na ðýn da hal le di yor. Ço - cuk la ra ge ri dö nü þüm yap - ma yý öð re ti - yor. Plas tik le ri, ka ðýt la rý ay rý ay rý ku tu la ra a tan ço cuk la ra bu ku ta lar dan bu i þin kar þý lý ðýn da þe ker ö dü lü ge li yor... Ku tu nun ü ze rin de üç ay rý düð me var. Bi ri cam, bi ri te ne ke ler bi ri de plas tik a týk lar i çin. Ço cuk han gi si ni at ma sý ge re ki yor so o düð me ye ba sý yor, ku tu nun il gi li bö lü - mü a çý lý yor. Ço cuk ge ri dö nüþ tü rü le bi le cek a tý ðý ku - tu ya a tý yor. Bu ra ya ka dar her þey yo lun da gi der se ya - ni ço cuk doð ru ku tu ya doð ru a tý ðý a tar sa ku tu nun þe ker bö lü mün de ço cu ðun ö dü lü be li ri yor. Yok yan lýþ ku tu ya yan lýþ a týk bý ra ký lýr sa þe ker de yok... SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı