EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4"

Transkript

1

2 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da ki hay van lar bir ara ya ge lip bir okul aç ma ya ka rar ver di ler. Bir tav flan, bir kufl, bir sin cap ve bir y lan ba l yö ne tim ku ru lu nu olufl tur du. Tav flan müf re dat ta kofl ma n n bu lun - ma s n is te di. Kufl uç ma n n, ba l k yüz me nin, sin cap ise a a ca t r man ma n n mut la ka zo run lu ders ler ara s n da ol ma s ge rek ti i ni söy le di ler. Bü tün bun la r bir ara ya ge ti rip bir ö re tim prog - ra m ha z r la d lar ve bü tün hay van la r n bu ders - le ri al ma la r n is te di ler. Tav flan ko flu der sin den A al r ken bir tür lü a a ca t r ma na m yor du. Sü - rek li ka fa üs tü dü flü yor du. Bir sü re son ra bey ni ha sar gör dü ve es ki si gi bi ko fla maz ol du. Ar t k ko flu da da A ye ri ne C al ma ya bafl la d. Kufl uç - ma da çok ba fla r l y d ama s ra top rak ka z ma ya gel di i za man o ka dar ba fla r l de il di. Sü rek li ga ga s n ve ka nat la r n in ci ti yor du. Bir sü re son - ra top rak kaz ma no tu ha la F ol ma s na ra men uç ma no tu C ye düfl müfl tü. O da a a ca t r man - mak ta çok zor la n yor du. So nuç ta s n f bi rin ci si her fle yi ya r m ya pa bi len y lan ba l ol du. An - cak e i tim ci ler çok mut luy du; çün kü her kes bü - tün ders le ri gö rü yor du. Os ho nun Sez gi ki ta b n dan al n t d r. 1. Ge li flim il ke le ri dik ka te al n d n da yu ka r da - ki du rum han gi ge li flim il ke si ile aç k la n r? A) Ge li flim ge nel den öze le do ru dur. B) Ge li flim nö bet le fle de vam eder. C) Ge li fli min h z her dö nem de ay n de il dir. D) Ge li flim de bi rey sel fark l l k lar var d r. E) Ge li flim yor da na bi lir bir s ra iz ler. 2. Ku flun uç ma da çok ba fla r l ol ma s n ama top rak ka z ma der sin de ba fla r l ola ma ma s - n afla da ki kav ram lar dan han gi si en iyi aç k lar? A) Bü yü me B) Ol gun lafl ma C) Tü re öz gü ha z ro lufl D) Ya flan t E) Ö ren me 3 ve 4. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. II. Ab dül ha mit dö ne mi nin s tan bul un da Si nek li Bak kal So ka nda, ma hal le nin cim ri, h rs l, gür ses li ima m n n genç yafl ta ka r s ölür. K z Emi - ne de Bak kal Mus ta fa Efen di nin ye e ni, okul ar ka da fl Tev fik i se ver. Tev fik ise bofl ta ge zen bi ri dir. Ba zen Ka ra göz oy na t r, ba zen de Or ta - oyun cu su ola rak zen ne ro lün de sah ne ye ç - kar. Bu nun için de ona ma hal le li K z Tev fik ad - n tak m fl t r. Tev fik in da y s n n s tan bul Bak ka li - ye si ad l ifl lek bir dük kâ n var d r. Dul an ne si ile bir lik te da y s n n ya n n da kal mak ta d r lar. An ne si ve da y s n ar ka ar ka ya yi ti ren Tev fik i oyun cu luk tan vaz ge çi ren Emi ne, Tev fik e ka çar. Oyun cu luk tan vaz ge çip bak kal dük kâ n n ifl let - me si ko flu luy la Tev fik ile ev le ne ce i ni söy ler. Du ru ma tep ki gös te ren ba ba s n din le mez ve onun la ev le nir. Bu nu du yan ba ba s ma hal le önün de k z n ev lat l k tan red de der. Bir sü re son - ra Tev fik ile Emi ne an la fla maz lar ve ay r l r lar. Ba ba evi ne dön me ye ka rar ve ren Emi ne, bü yü kan - ne si nin de yar d m n ala rak zor la da ol sa ba ba - s n ik na eder ve ba ba evi ne dö ner Ha li de Edip Ad var n Si nek li Bak kal Ese rin - den al n t d r. 3. Bem in cin si yet rol le ri yak la fl m na gö re, Tev fik han gi cin si yet ro lü nü ge lifl tir mifl ola - bi lir? A) Be lir siz B) Fe mi nist C) Er kek si D) Ka d n s E) An dro jen 4. Kohl berg in ah la ki ge li flim ku ra m na gö re Emi ne nin ve Emi ne yi ma hal le önün de ev - lat l k tan red de den ba ba s n n için de bu lun - duk la r ah la ki ev re s ra s y la afla da ki ler den han gi si dir? A) Saf ç kar c - iyi ço cuk B) Ka nun dü zen - ita at ce za C) ta at ce za - iyi ço cuk D) Saf ç kar c - ev ren sel ah lak E) ta at ce za - saf ç kar c EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 1

3 5. Ye ni e i tim ö re tim y l n n bafl la d gün oku la bir se ne ön ce ki okul for ma s y la gi den Ba ran, ken di ni bü tün gün ra hat s z his set mifl faz la ha re - ket et me me ye özen gös ter mifl tir. Ba ran n bir s - k n t s ol du u nu fark eden Ay lin Ö ret men, Ba - ran a ne yi ol du u nu sor du un da Ce ke tim ve pan to lo num çok s k yor. Pan to lo nu mun ve ce - ke ti min kol la r da yu ka r da ka l yor ra hat ha re ket ede mi yo rum. de mifl tir. Bu du rum ge li flim le il gi li afla da ki kav ram - lar dan han gi si ne ör nek tir? A) Ol gun lafl ma B) Tü re öz gü ha z ro lufl C) Bü yü me D) Kri tik Dö nem E) Ta rih sel za man 7. Ay fle gül ün bu gü ne ka dar bin di i bü tün sa r tak - si le rin flo fö rü er kek tir. Ai le si ile bir lik te sa r tak si - ye bin dik le ri bir gün Ay fle gül ile tak si flo fö rü ara - s n da soh bet bafl lar. Ay fle gül: fio för am ca tak si kul lan mak zor mu? Tak si flo fö rü: lk ö re nir ken zor la n yor dum ama ar t k al fl t m, zor gel mi yor. Ay fle gül: Tak si kul lan mak çok e len ce li gi bi gö - rü nü yor. Tak si flo fö rü: Evet e len ce li dir. Hem bel ki bü - yü yün ce sen de tak si flo fö rü olur sun. Ay fle gül: Ha y r! K z lar tak si flo fö rü ol maz. (I) der. Yi ne bafl ka bir gün an ne si ile bir lik te tak si ye bi - nen Ay fle gül, flo fö rün ba yan ol du u nu gö rün ce çok fla fl r r.(ii) An cak da ha son ra ba yan la r n da tak si flo fö rü ola bi le ce i ni ö re nir.(ii I) Bu na gö re I, II ve III nu ma ra l böl ge ler afla - da ki kav ram lar dan han gi si ile aç k la n r? I II III A) Trans dük si yon özümseme den ge le me B) Ka l p yar g lar uyumsama trans dük si yon C) fie ma özümseme uyumsama D) Ka l p yar g den ge siz lik uyumsama E) Özümseme ka l p yar g uyumsama 6. 6, 8 ve 10 yafl la r n da ki ço cuk la r n ki fli le ra ra s uyum be ce ri le ri nin ge li fli mi ni in ce le mek is te yen bir arafl t r ma c ilk ön ce 6 ya fl n da ki ço cuk gru bu ile 8 ya fl n da ki ço cuk gru bu nu göz le mifl, iki y l son ra ise 8 ya fl na gel mifl olan ço cuk gru bu ile 10 ya fl n da olan ço cuk gru bu nu göz le mifl tir. Kar fl lafl t r ma lar so nu cun da ço cuk la r n 6 ya fl n - dan 10 ya fl na ka dar olan ki fli ler ara s uyum be - ce ri sin de ki ge li fli mi or ta ya koy ma y he def le mifl - tir. Bu na gö re arafl t r ma c 6, 8 ve 10 yafl la r n da - ki ço cuk la r n ki fli ler ara s uyum be ce ri le ri nin ge li fli mi ni in ce ler ken kul lan d arafl t r ma yön te mi afla da ki ler den han gi si dir? A) Ör nek Olay B) Me ta - ana liz C) S ra sal D) s ta tis tik sel E) Ni tel 2 8. I. E i tim fa kül te sin de oku yan Hül ya n n T p fa kül te si ni ka zan say d m da oku ya maz d m. de me si II. Ma te ma tik s na v n dan dü flük not alan Ay - ça n n Ma te ma tik ö ret me ni der si iyi an la - ta m yor, o yüz den dü flük pu an al d m. de - me si II I. Ko nufl ma en ge li olan Ha san n dü flün ce le ri - ni ede bi eser ler le or ta ya koy ma s. IV. De vam s z l k se be biy le okul dan at lan Ser - can n bu du ru mu Gi yim tar z m dan do la y okul dan at l d m. di ye rek aç k la ma s. Yu ka r da ve ri len ifa de le rin kar fl l olan sa - vun ma me ka niz ma la r afla da ki se çe nek ler - den han gi sin de do ru s ra da ve ril mifl tir? A) Çar p t ma - yan s t ma - ras yo na li ze et mebas t r ma B) Ras yo na li ze et me - yan s t ma - yü celt meçar p t ma C) Ras yo na li ze et me - in kar - yer yön de ifl tir - me - çar p t ma D) Yan s t ma - ba ha ne bul ma - ödün le me - yad - s ma E) Öz de flim kur ma - yan s t ma - ödün le mebas t r ma

4 9. Befl ya fl n da ki Se vinç flar k söy le me yi çok sev - mek te dir. Bü yü dü ün de ne ola ca so rul du un - da flar k c ola ca n söy le mek te dir. Ak ra ba la r y - la bir lik te otur duk la r bir gün Se vinç ten flar k söy le me si is ten mifl tir. O s ra lar çok po pü ler olan bir flar k y söy le yen Se vinç e flar k bit tik ten son - ra, flar k n n ki me ait ol du u so rul mufl tur. Se vinç ise Be nim flar k m ta bi ki, bafl ka ki min flar k s ola cak. di ye ce vap ver mifl tir. Pia get e gö re Se vinç in bu dav ra n fl afla - da ki bi lifl sel ge li flim özel lik le rin den han gi si - ne bir ör nek tir? A) Ani mizm B) Ar ti fi ka lizm C) Pers pek tif al ma da ye ter siz lik D) Yan l fl ba dafl t r ma E) Dev re sel tep ki 11. ki ya fl n da ki Ata kan, yar d m al ma dan el bi se le ri - ni giy mek, ye me i ni ye mek is te mek te dir. Fre ud un psi ko sek sü el ge li flim ku ra m na gö - re Ata kan n du ru mu nu en iyi an la tan ifa de afla da ki ler den han gi si dir? A) Sos yal ge li fli min ön pla na ç k t, ço cu un ya fla ma gir di i dö nem dir. Bü tün ener ji si ni zi hin sel et kin lik le re har ca d dö nem de dir. B) Ço cu un cin sel or ga n na yö nel di i, cin sel - lik le il gi li ko nu la r me rak et me ye bafl la d dö nem de dir. C) Tu va let e i ti mi nin ön pla na ç k t dö nem - de dir. Ço cu un haz böl ge si anüs tür. D) Bes len me ile il gi li et kin lik le rin ön pla na ç k t - dö nem de dir. Haz böl ge si a z d r. E) Okul et kin lik le ri nin, ö ren me nin, sos yal et ki - le fli min önem ka zan d dö nem de dir. Dö ne - min ba fla r l geç me si için ba fla r haz z n ya - fla ma s ge re ken dö nem de dir. 10. Li se 2. S n f ö ren ci si Fey za okul reh ber ö ret - me ni ne flun la r an la t r: fiu ana ka dar ki hiç bir ka ra r m ken dim al d m di ye mi yo rum. Se çim yap mam ge re ken bir du rum la ne za man kar fl - lafl sam ai lem ön ce fik ri mi so ru yor, ben fik ri mi söy le yin ce de ha y r öy le ol maz böy le ola cak di - yor lar. Her de fa s n da fik ri mi al yor lar di ye se vi - ni yo rum ama so nuç her za man on la r n is te di i gi bi olu yor. Li se se çi mim de de öy le ol du ben gü - zel sa nat lar li se si ne git mek is te dim, elim den ge - len her fle yi yap t m, hat ta gü zel sa nat lar li se si - ne gön der mez ler se oku ma ya ca m bi le söy le - dim. Ama yi ne on la r n zo ruy la ge nel li se ye ka y t ol dum. Ders ha ne ye git mek is te me dim yi ne on - la r n zo ruy la ders ha ne ye gi di yo rum. Çok mut - su zum. Kim lik sta tü le ri yak la fl m na gö re, Fey za han gi kim lik sta tü sü nü ge lifl tir mifl ola bi lir? A) Ba fla r l Kim lik B) Mo ro tar yum Kim lik C) Göl ge len mifl Kim lik D) Da n k kim lik E) po tek li kim lik I. Al t n c aya ka dar be bek ler ay n ses le ri ç ka - r r. II. Afl r kurallaflt rma çocu un ö rendi i bir dil kural n sadece ilgili duruma uyarlamas d r. II I. Di lin sen taks ya p s tel gra fik ev re de or ta ya ç kar. IV. lk gra mer ev re si ko nufl ma n n bafl lan g c ola rak ka bul edi lir. V. Agu la ma ev re sin de ç ka r lan ses ler ref lek - sif tir. Pia get nin dil ge li fli mi ile il gi li aç k la ma la r göz önü ne al n d n da yu ka r da ki ler den han - gi le ri do ru dur? A) I, III ve V B) I, II ve IV C) I, II ve V D) II I, IV ve V E) II, III ve IV

5 13. Bi rey de sa de ce bü yü me ve ol gun lafl ma sü re ci - ne da yan ma yan, ya flan t la r yo luy la edin di i nis pe ten ka l c iz li dav ra n fl de i flik li i ne ö ren - me de nir. Bu na gö re afla da ki ler den han gi si ö re nil - mifl dav ra n fl ör ne i de il dir? A) Kar ya d n gö ren Ah met in ür per me si B) Pat la ma se si ni du yan Zü ley ha n n ir kil me si C) Bü lent in mü zik no ta la r n s ray la söy le me si D) An ne si nin don dur ma al d n gö ren Cenk in se vin me si E) Bir flo fö rün ara ba dan ge len ses le vi tes de - ifl tir me si 15. Özel bir has ta ne de sek re ter ola rak ça l flan Ümit Ha n m, ça lan te le fo nu aç t n da ça l fl t has ta - ne nin ad n ve ken di ad n söy le ye rek ile ti fli me bafl la mak ta d r. Bu has ta ne de bir y l ça l fl t k tan son ra ifl ten ay r lan Ümit Ha n m, bu de fa bir ders ha ne de sek re ter ola rak ifle gir mifl tir. Ders ha - ne de ça lan te le fon la ra bak t n da sü rek li es ki ça l fl t has ta ne nin ad n söy le mifl tir. Bu na gö re Ümit Ha n m n ders ha ne de ça lan te le fon la r es ki ça l fl t has ta ne nin ad n söy le ye rek aç ma s afla da ve ri len kav ram - lar dan han gi si ile aç k la n r? A) Olum suz tat ko flul lan ma s B) Ge ri ye ket vur ma C) le ri ye ket vur ma D) Olum lu ak tar ma E) Olum suz ka tek sis 14. Üni ver si te ö ren ci si olan Nu ray, bi tir me te zi ni di ji tal or tam da ya zar ken ro ma ra kam la r n na s l ya za ca n bir tür lü bu la ma m fl t r. Word bel ge - sin de araç çu bu un da ki bu ton la r ge li fli gü zel bir fle kil de t klamas na ra men ro ma ra kam la r n bu la ma yan Nu ray, tez yaz ma ya ara ver mifl ve ye mek ye me ye git mifl tir. Ye me i ni yer ken bir den bi re ak l na ro ma ra kam - la r n I, V, X, W gi bi harf le ri bü yük harf sem bol le ri kul la na rak ya za bi le ce i dü flün ce si gel mifl tir. Nu ray n ba z harf le ri bü yük harf sem bo lü kul la na rak ro ma ra kam la r n el de ede bi le ce - i ni ö ren me si ö ren me psi ko lo ji sin de afla - da ve ri len kav ram lar dan han gi si ile aç k la - n r? A) De ne me ya n l ma ö ren me si B) çgörüsel ö renme C) D fl tan pe kifl tir me D) Gi zil ö ren me E) Sos yal ö ren me Ai le siy le bir lik te An ka ra da ya fla yan ve ai le si ne çok ba l olan Fun da, z mir de bir üni ver si te yi ka zan m fl ve ai le si ni An ka ra da b ra ka rak z mir e yer lefl mifl tir. Ai le si ni çok öz le yen Fun da bul du u her f r sat ta An ka ra ya ai le si nin ya n na git mek te dir. Uçak bi let le ri ni dai ma gi difl-dö nüfl flek lin de alan Fun da, z mir de ki 4 y l n ta mam - la d k tan son ra An ka ra ya ke sin dö nüfl ya pa cak ol ma s na ra men uçak bi le ti ni gi difl-dö nüfl flek - lin de al ma gi ri fli min de bu lun du u nu fark eder. Bu na gö re Fun da n n An ka ra ya ke sin dö nüfl ya pa cak ol ma s na ra men uçak bi le ti ni gi difl - dö nüfl flek lin de al ma gi ri fli min de bu lun ma - s afla da ki kav ram lar dan han gi si ile aç k la - n r? A) Al fl ma B) Du yar l lafl ma C) Al g da de ifl mez lik D) Al fl kan l k ka zan ma E) Pygma li on et ki si

6 17. Alan te ori si, sos yal psi ko lo ji nin önem li bilim adamlar ndan bi ri olan Kurt Le win ta ra f n dan or - ta ya at l m fl t r. Le win, fi zik sel alan kav ra m n (man ye tik alan, çe kim ala n, vb.), psi ko lo ji ye ta - fl m fl, bir bi riy le kar fl l k l ba m l olan ve di na - mik bir sis tem olufl tu ran psi flik sü reç ler bü tü nü - nü ifa de eden psi ko lo jik alan kav ra m n ge lifl tir - mifl tir. Psi ko lo jik alan, be lir li bir an da be lir li bir bi rey ve ya grup için söz ko nu su dur ve bu bi rey ve ya gru bun dav ra n fl la r n et ki le yen te mel di - na mik tir. Psi ko lo jik ala n n ö e le ri, ya flam ala n, çev re ve ki fli ola rak ay rt edi le bi lir. Bu na gö re Kurt Le win in gö rü flü afla da ki kav ram lar dan han gi siy le aç k la na bi lir? A) Prag nanz Ya sa s B) Ya flam ala n C) Phi fe no men D) Kav ra ya rak ö ren me E) Ya flam fel se fe si 18. Bu rak ve Umut un ay n okul da, ay n bö lüm - de hat ta ay n s n f ta ol ma la r na ra men oku - la kar şı fark lı tu tum ser gi le me le ri nin se be bi - ni en iyi aç k la yan ku ram afla da ki ler den han gi si dir? A) Edim sel ko flul lan ma B) Sos yal ö ren me C) ç gö rü ka zan ma D) Gi zil ö ren me E) Kla sik ko flul lan ma 19. Bu rak ve Umut un ö ren me flek li ni ay r ay r ele al d m z da bu du rum ö ren me yi et ki le - yen ö ren me yön te min den kay nak la nan fak - tör ler ba k m n dan s ra s y la afla da ki ler den han gi si ne kar fl l k ge lir? 18, 19 ve 20. so ru la rı pa rag ra fa gö re ya nıt - la yı nız. Bu rak ve Umut üni ver si te de ay n s n f ta oku yan iki ya k n ar ka dafl t r. Bu rak oku du u bö lü mü çok sev mek te ve oku la se ve rek git mek te dir. Umut ise oku du u bö lü mü hiç sev mez ve oku la gi der - ken mut suz luk his se de rek oku la git mek is te - mez. Bu du rum not la r n da olumsuz et ki le mifl - tir. Bu rak n not la r çok iyi iken, Umut ders le rin - de ço un luk la ba fla r s z ol mak ta d r ve Umut un ders le ri her dö nem bi rik mek te dir. Ar ka da fl Bu rak a çok im re nen Umut, not la r n yük selt - mek ad na vi ze ve fi nal s nav la r na ne ka dar ça - l fl sa da is te di i ba fla r y el de ede me mifl tir. Bu - rak ise ar ka da fl na yar d m c ola bil mek için ona ça l fl ma flek li ni de ifl tir me si ni, bü tün ko nu la r s - nav dan ön ce ki gü ne s k fl t r ma ma s ge rek ti i ni her gün azar azar tek rar lar ya pa rak ça l fl ma s ge rek ti i ni, ken di si nin bu fle kil de ça l fl t n söy - le mifl tir. Umut da Bu rak a Ben ne ya par sam ya - pa y m ders le rim dü zel me ye cek ve oku lu bi ti re - me ye ce im. Onun için de ar t k ders fa lan ça l fl - ma ya ca m. der. 5 A) D fl sal gü dü len me - iç sel gü dü len me B) Top lu ö ren me - ara l k l ö ren me C) Ara l k l ö ren me - top lu ö ren me D) Ö re ne nin ak tif li i - ge ri bil di rim E) ç sel gü dü len me - d fl sal gü dü len me 20. Umut un Ben ne ya par sam ya pa y m ders le rim dü zel me ye cek ve oku lu bi ti re me ye ce im. Onun için de ar t k ders fa lan ça l fl ma ya ca m. de me - si afla da ki kav ram lar dan han gi siy le aç k la - na bi lir? A) Ken di ni ger çek lefl ti ren ke ha net B) Zei gar nik et ki si C) Ken di li in den ge ri gel me D) Ö re nil mifl ça re siz lik E) Kar fl t ko flul lan ma

7 21. Par füm ko ku la r na kar fl aler ji si olan Ke rim, ne za man par füm ko ku su duy sa hap fl r ma dav ra n - fl gös ter mek te dir. Ke rim an ne si nin elin de par - füm fli fle si ni gör dü ün de an ne si par fü mü s k - ma m fl ol ma s na ra men hap fl r ma dav ra n fl gös ter mifl tir. Bu na gö re Ke rim için par füm ko ku su ve par - füm fli fle si afla da ki kla sik ko flul lan ma kav - ram la r n dan han gi le ri ne kar fl l k ge lir? Parfüm kokusu Parfüm şişesi A) Nötr uya r c ko flul lu uya r c B) Ko flul suz tep ki ko flul lu tep ki C) Ko flul suz uya r c ko flul lu tep ki D) Ko flul lu uya r c ko flul suz uya r c E) Ko flul suz uya r c ko flul lu uya r c 23, 24 ve 25. so ru la rı pa rag ra fa gö re ya nıt - la yı nız. Bir li se de Be den E i ti mi Ö ret me ni olan Be kir Bey, se ne so nun da dü zen le ne cek olan li se ler ara s vo ley bol tur nu va s na ka t la cak olan okul vo ley bol ta k m n ça l fl t r ma ya bafl la m fl t r. Ta k - m n haf ta da 4 sa at vo ley bol ça l fl ma s n is te yen Be kir Bey, ta k m n her haf ta 4 sa at lik ça l fl ma son ra s n da don dur ma ile ödül len dir mek te dir. Ça l fl ma ya bafl la d k tan 1 ay son ra oyun cu lar ta k m an tren man la r ak sat ma ya bafl la m fl t r. Bir sü re son ra da an tren man la r n ka t l ma m fl lar d r. Bu du rum kar fl s n da Be kir Bey ta k m n tek rar an tren man la ra dü zen li bir fle kil de ka t l ma la r n sa la mak için on la r top la m fl ve an tren man la ra dü zen li ka t l ma la r ko flu luy la not la r n ar t ra ca - n söy le mifl tir. Bu nun üs tü ne ta k m an tren - man la ra tam ka t l m gös ter mifl tir. 22. Ba ba s her ak flam ifl ten ge lir ken çi ko la ta ge ti ren Mi ne, ba ba s n her gün ka p da kar fl la ma dav ra - n fl ser gi le mek te dir. Ba ba s n n gel me si ne ya - r m sa at ka la pen ce re nin önü ne ge çip ba ba s - n n yo lu nu göz le mek te dir. fl le rin de ki yo un luk ne de niy le bir kaç gün üst üs te çi ko la ta al ma y unu tan ba ba s n Mi ne ar t k ka p da kar fl la ma - mak ta, pen ce re den ba ba s n n yo lu nu göz le me - mek te dir. Bu na gö re Mi ne nin ba ba s n ka p da kar fl la - mak tan vaz geç me si afla da ki ler den han gi si ile aç k la na bi lir? A) Al fl ma B) Olum suz pe kifl tir me C) Sön me D) Ay rt et me E) Ge nel le me 23. Bu na gö re ta k m n haf ta da 4 sa at vo ley bol ça l fl ma s n sa la mak is te yen Be kir Bey in, ta k m her haf ta 4 sa at lik ça l fl ma son ra s n da don dur ma ile ödül len dir me si afla da ki pe - kifl tir me ta ri fe le rin den han gi si ile aç k la na bi - lir? A) Sü rek li pe kifl tir me B) Sa bit oran l pe kifl tir me C) Sa bit ara l k l pe kifl tir me D) De ifl ken ara l k l pe kifl tir me E) De ifl ken oran l pe kifl tir me 24. Ça l fl ma ya bafl la d k tan 1 ay son ra ta k m n an tren man la r ak sat ma ya bafl la ma s ve bir sü re son ra da an tren ma na ka t l ma ma s afla - da ki kav ram lar dan han gi siy le aç k la na bi - lir? A) Sön me B) Al fl kan l k ka zan ma C) Sön me pat la ma s D) Du yar s z lafl ma E) Al fl ma 6

8 25. Be kir Bey an tren man la ra dü zen li ka t l ma la r ko flu luy la not la r n ar t ra ca n söy le me si üze ri ne ta k m n an tren man la ra tek rar tam kad ro ka t l ma s afla da ki kav ram lar dan han gi si ile aç k la na bi lir? A) Phi fe no men B) Cres pi et ki si C) Zei gar nik et ki si D) Ha lo et ki si E) Men tal set 27. Befl ve yedi yafl la r n da olan iki kar defl Se ma nur ve Ay fle nur sü rek li ola rak kav ga et mek te ve hiç an la fla ma mak ta d r lar. 5 ya fl n da ki Se ma nur u 7 ya fl n da olan ab la s Ay fle nur an ne sin den sü rek - li ola rak k s kan mak ta d r. An ne si du ru mu fark ede rek Ay fle nur a uyum lu bir fle kil de oyun oy na - ma s n sa la mak için ön ce le ri 10 da ki ka oy na - d n da ödül len dir mifl, son ra 20 da ki ka oy na d - n da ve kav ga et me di in de ödül ver mifl, son - ra la r ise da ha faz la ara l k lar la kar de fli ne sa hip ç k ma ya bafl la d n da ödül len dir mifl tir. Bu sa ye - de Ay fle nur un Se ma nur ile prob le mi kal ma m fl ve kav ga et me me ye bafl la m fl lar d r. Ay fle nur ve Se ma nur un an ne si dav ra n fl ka zan d r ma da afla da ki yön tem ler den han - gi si ni kul lan m fl t r? A) Sis te ma tik du yar s z lafl t r ma B) Kar fl t ko flul la ma C) Z t tep ki yön te mi D) Kar fl t tep ki ge lifl tir me E) Ka de me li yak lafl ma 26. Ev cil hay van bes le mek ten hofl la nan Mert, uzun sü re den bu ya na kö pek bes le mek te dir. Kon ser - va tu ar ö ren ci si olan Mert ay n za man da çok iyi bir gi ta rist tir. Mert gi tar çal d bir gün kö pe i Po ker e no ta la ra kar fl sal ya sal g lat ma y ö re - te bi le ce i ni fark et mifl tir. Mert tep ki sel ko flul lan - ma yo lu ile hem sol se si ne hem de do se si - ne sal ya sal g la ma s n sa la m fl t r. Da ha son ra sol se sin den son ra Po ker e et ver mifl fa kat do se sin den son ra et ver me mifl tir. Bu ola y uzun sü re tek rar la d k tan son ra Po ker in sol se si ne sal ya tep ki sin de bu lun du unu do se si - ne ise sal ya tep ki si ver me di ini göz lemlemifl tir. Tep ki sel ko flul lan ma il ke le ri ne gö re Po ker in sol se si ne sal ya tep ki si ve rip do se si ne tep ki ver me me si afla da ki kav ram lar dan han gi si ne kar fl l k gel mek te dir? A) Ge nel le me B) Üst dü zey ko flul lan ma C) Ka ç n ma ko flul lan ma s D) Ay rt et me E) Kar fl t ko flul la ma On sekiz ya fl n da ki Se lim boks maç la r na çok me rak l d r ve bul du u her f r sat ta te le viz yon da boks maç la r n iz le me ye ça l fl mak ta d r. Bu du - ru mu fark eden ba ba s da Se li m e sü rek li ola rak ders le ri ni ak sat ma ma s n da ha çok yo un lafl - ma s ge rek ti i ni söy le mek te dir. Se lim boks spo - run da en çok be en di i bok sö rün fle hir le ri ne ge lip özel bir gös te ri ma ç ola ca n du yun ca çok se vi nir ve ma ça git me ye ka rar ve rir. Ma ç n ola ca za man da ay n dö nem de gir me si ge re - ken de ne me s nav la r var d r. Bu du ru mu bi len ba ba s na ma ça git mek is te di i ni söy le yin ce ba - ba s De ne me s na v n da bi rin ci oldu un taktirde sana istedi in maç n biletini al r m der. Bu nun üze ri ne de ne me s nav la r na çok s k ha z r la nan Se lim de ne me s na v n da bi rin ci ola rak çok is te - di i bok sö rün boks ma ç na gi der. Se lim in ba ba s n n De ne me s na v n da bi rin ci ol du un tak tir de sa na is te di in ma ç n bi le ti ni al r m sö zü afla da ki kav ram lar dan han gi si - ne kar fl l k gel mek te dir? A) Pre mack B) Ka de me li yak lafl ma C) Et ki nin ya y l ma s D) Ko flul lu an lafl ma E) Gar ci a et ki si

9 29. On yedi ya fl n da ki Ce ren okul da ki ders le ri ne des tek ol ma s ama c y la ders ha ne ye de vam et - mek te dir. Ders le rin bü yük ço un lu u nu sev me - yen Ce ren ders le re sü rek li geç kal mak ta d r ve git tik çe de ders ha ne den uzak lafl mak ta d r. Ce - ren in al d ders ler ara s n da tek sev di i ma te - ma tik der si dir. Ma te ma tik der si nin ol du u gün ders ha ne ye geç kal mak bir ya na za ma n n dan ön ce gel mek te dir.. Ce ren in di er ders le re sü rek li geç kal ma s - na ra men ma te ma tik der si ne hiç geç kal - ma ma s Ges talt yak la fl ma gö re afla da ve - ri len al g ya sa la r n dan han gi si ile aç k la n r? A) Ze min-fle kil ilifl ki si B) Ba sit lik ya sa s C) Prag nanz ya sa s D) Al g da se çi ci lik E) Al g da de ifl mez lik 31. Ev le rin de in ter net bu lu nan Su na eve ge lir gel - mez hiç bir ifli ol ma ma s na ra men he men in ter - ne te ba lan mak ta za ma n n n bü yük bir k s m n in ter net te ge çir mek te dir. Bu s ra da ka mu per so - ne li seç me s na v na ha z r lan mak ta olan Su na bu du ru mu fark edip ders ça l fl ma ya bafl la m fl ve ders ça l fl ma s es na s n da in ter ne ti kul lan ma - m fl t r. S nav dan son ra ata ma s bafl ka bir ile ger çek le flen Su na, ev de in ter ne ti kim se nin kul - lan ma ya ca n dü flü ne rek in ter ne ti ka pat t r m fl - t r. Sö mestr ta ti li için eve ge len Su na n n ev de ya pa cak hiç bir fley bu la ma d n dan in ter ne te gir mek is te mifl ve in ter ne te ba la na ma m fl t r. Ev le rin de in ter net ol ma d için or tak a dan bul - du u bir in ter net kul la n c s na ba lan mak is te - mifl, flif re is te yen a a ise ge li fli gü zel flif re ler yaz m fl ve te sa dü fen do ru flif re yi ya z p in ter ne - te ba lan m fl t r. Su na n n in ter ne te ba lan ma ya ça l fl ma flek - li afla da ve ri len ö ren me yol la r n dan han - gi siy le aç k la na bi lir? A) Gi zil ö ren me yoluyla B) fiart lan ma yo luy la C) Kav ra ma yo luy la D) Se zifl yo luy la E) S na ma-ya n l ma yo luy la 30. On ya fl n da olan Se val ak ran la r na gö re ol duk - ça za y f ve güç süz bir ço cuk tur. Se val in an ne si bu du rum dan ra hat s z ol mak ta d r, Se val sü rek li has ta ol mak ta ve çok geç iyi lefl mek te dir. Bu du - rum üze ri ne Se val in an ne si Emel Ha n m k z n dok to ra gö tü rür. Dok tor bu yafl lar da bu du ru - mun nor mal ol du u nu ilaç ver me nin ge rek siz ol - du u nu bu nun ye ri ne her gün pek mez vermesini öne rir. Se val ise pek me zi hiç sev me mek te dir. Emel Ha n m Se val e pek me zi su ile ka r fl t ra rak içir mifl da ha son ra çay ka fl ile iç me si ni sa la - m fl, bir ile ri afla ma da tat l ka fl y la ver mifl ve za man la Se val ek me i ni ba t r p pek me zi yer du ru mu na gel mifl tir. Se val in bafl lan g ç ta pek mez ye mez ken pek - mez ye me ye bafl la ma s n da afla da ve ri len tek nik ler den han gi si nin et ki li ol du u söy le - ne bi lir? A) Tek rar yön te mi B) Pe kifl tir me yön te mi C) Ka de me li yak lafl ma D) Eflik yön te mi E) Z t-tep ki yön te mi Alt ya fl n da ki Em re is te di i bir fley ol du un da an ne si ne ve ba ba s na kü se rek is te di i ni yap t r - m fl t r. Bu nu gö ren Em re her s k fl t n da an ne ve ba ba s na küs me dav ra n fl na de vam et mifl tir. 7 ya fl na gel di in de oku la bafl la yan Em re ilk gün ler de oku la adap te ol mak ta so run ya fla m fl, hu zur suz lan m fl t r. S n f ö ret me ni otur ma dü - ze ni ya par ken Em re ile Ay fle yi yan ya na oturt - mufl Em re ise Ay fle ile otur mak is te me mifl tir. Bu du ru mu dü zel te me ye ce i ni an la yan Em re ö - ret me ni ne küs müfl tür. Ö ret me ni ise Em re nin bu dav ra n fl n gör mez lik ten gel mifl ve il gi len - me mifl tir. Em re bu du ru mu an la ya rak ö ret me - ni ne küs me yi b rak m fl fa kat eve git ti in de ai le - si ne kar fl küs me dav ra n fl gös ter me ye de vam et mifl tir. Em re nin ev de ki küs me dav ra n fl n okul da da ö ret me ni ne uy gu la ma ya ça l fl ma s afla - da ve ri len kav ram lar dan han gi si ile aç k la - n r? A) Ö renmenin ge nel le me si B) Tep ki ge nel le me si C) Al flkanl k kazanma D) Üst dü zey ko flul lan ma E) Al fl ma

10 33 ve 34. so ru la rı aşa ğı da ki pa rag ra fa gö - re ya nıt la yı nız. Yirmi befl ya fl n da olan Se ma Ha n m kü çük lü - ün den bu ya na ki lo prob le mi ya fla mak ta ve ar - t k ya fl n n da iler le me si ile bir lik te bu du rum dan çok et ki len mek te dir. Bu nun far k na var ma s y la Sema Han m di ye tis ye ne git me ye ka rar ve rir. Di ye tis yen le yap t gö rüfl me nin ar d n dan Se - ma Ha n m di yet prog ra m na ba kar ve ne re dey - se sev di i hiç bir yi ye ce in lis te de ol ma d n fark eder. Di ye tis ye ni ile bu du ru mu ko nu flan Se ma Ha n m çok zor la na ca n, ya pa bi le ce in - den emin ol ma d n söy ler. Di ye tis ye ni ise Se - ma Ha n m a di yet lis te si ne uy du u her haf ta için b r y l d z ka za na ca n, 4 y l d z n so nun da da sev di i bir yi ye ce i yi ye bi le ce i ni söy ler. Se ma Ha n m bu du ru mu ka bul ede rek eve gi der. Se - ma Ha n m eve git ti in de di yet lis te si ni buz do la - b n n üze ri ne ya p fl t r r ve pa zar te si gü nü di ye te bafl la ma ya ka rar ve rir. An cak da ha ön ce den ye - me me si ne ra men, hiç sev me di i yi ye cek le ri bi le pa zar te si gü nü ne ka dar ye me ye de vam eder. 35. May mun la r n ö ren me yön tem le ri ile il gi li arafl - t r ma ya pan bir e i tim ci bu amaç la iki grup may - mun dan bi rin ci gru bu özel bir la bi ren te koy mufl - tur. Gü nün be lir li sa at le rin de tok kar n na bu la - bi rent te ge zi nen bi rin ci grup may mun lar bi lifl sel ha ri ta lar olufl tur ma ya bafl la m fl lar d r. Arafl t r ma - c la bi ren tin giz li alan la r n dan bi ri ne yi ye cek koy mufl tur. Bi rin ci grup may mun la r tok kar n na yi ne do lafl t r ma ya de vam et mifl tir. Da ha son ra hiç la bi rent te do lafl ma yan ikin ci grup may mun - lar la da ha ön ce den gün de be lir li ara l k lar la do - la flan may mun la r ay n la bi ren te koy mufl tur ve gün de be lir li ara l k lar la la bi rent te do la flan may - mun la r n giz li böl me de ki yi ye ce e da ha ön ce ulafl t k la r n fark et mifl tir. Arafl t r ma c n n yap t de ney le bi rin ci grup may mun la r n sak la nan yi ye cek le rin ye ri ni ö ren me si afla da ve ri len ö ren me yol la - r n dan han gi si ile aç k la n r? A) Edim sel ko flul lan ma B) Kav ra ya rak ö ren me C) Gi zil ö ren me D) Sos yal ö ren me E) Al fl kan l k 33. Se ma Ha n m n da ha ön ce den sev me di i için ye me me si ne ra men pa zar te si gü nü di - ye te bafl la ya ca için sev me di i ye mek le ri bi le ye me si han gi kav ra ma kar fl l k gel mek - te dir? A) Ay rt et me B) Dav ra n fl ta kon trast C) Pyg ma li on et ki si D) Psi ko lo jik tep ki sel lik E) Ka tek sis ö ren me 34. Se ma Ha n m n di yet lis te si ne uy ma s için di ye tis ye nin kul lan m fl ol du u yön tem afla - da ki ler den han gi si dir? A) Zin cir le me B) Ka de me li yak lafl ma C) Eflik yön te mi D) Z t tep ki olufl tur ma E) Sim ge sel ödül le pe kifl tir me Ha t r la ma m z ge re ken flöy le bir lis te miz ol sun: ka d n, ka p, man dal, san dal ye, s ra da, yu mur - ta, top rak, in ci kol ye, bal kon, cad de. Çok flifl man ama s s ka ba cak l bir ka d n, ka p - dan geç me ye ça l fl mak ta ama bir tür lü ge çe me - mek te ka p efli in de de be le nip dur mak ta ol sun. Ce bin de ki renk renk man dal lar yer le re sa ç l s n, ka d n yor gun dü flüp bir san dal ye ye otur sun, san dal ye ka d n n al t n da hiç gö rün me sin, kü çül - sün kü çül sün ve k r l ver sin, or ta ya ç kan sar - s n t bir dep re me ne den ol sun ve evin par ke le ri s ra da lar gi bi ka bar s n. Ka d n bu kay d rak gi bi s ra da dan kay s n ve bir ko li yu mur ta n n üs tü ne düfl sün, v c k v c k yu mur ta y te miz le mek için pan to lo nu nu top ra a sürt sün, top rak tan in ci bir kol ye bul sun, kol ye si ni flifl ko ger da n na ta k p bal kon dan cad de ye at la s n ve cad de bo yu sa l - na sa l na yü rü sün. " Yu ka r da ki par ça da ha t r la ma s ge re ken söz - cük le ri bu fle kil de öy kü lefl ti rip da ha ko lay bir bi çim de ha t r la ma ya ça l flan ö ren ci nin uy gu la d yön tem afla da ki ler den han gi si - dir? A) S ra sal ba m l l k B) Ça r fl m sal z t l k C) Zei gar nik et ki si D) Ça r fl m sis te mi E) An lam sal ça r fl m

11 37 ve 38. so ru la rı aşa ğı da ki pa rag ra fa gö - re ya nıt la yı nız. Befl yafl ndaki Tah sin di er ya fl t la r na gö re ye - mek ye me yi çok se ven bir ço cuk tur, özel lik le man da li na, ha vuç ve por ta ka l çok sev mek te dir. Tah sin uzun sü re ha vuç ye di i için çok faz la ha - vuç ye mek ten kay nak la nan CA RO TE NE M YA has ta l na ya ka lan m fl t r. CA RO TE NE M YA, özel lik le avuç iç le rin de, to puk lar da ve cilt te tu - run cu lafl ma ya se bep olan ve bafl ka bir yan et ki - si bu lun ma yan bir has ta l k t r. Has ta l n n geç - me si için ha vuç ye me ye bir sü re ara ver me si ge rek mek te dir. An ne si Ül ker Ha n m ise Tah - sin in ha vuç ye me si ni en gel le mek için ha vuç ye - di in de harç l n ke se rek ha vuç ye me si ni en - gel le mifl tir. Bir sü re son ra Tah sin in has ta l geç mifl ve uzun sü re ha vuç ye me di i için ha vuç ye me yi unut mufl tur. Lo kan ta ya git tik le ri bir gün ma sa ya ön ce sa la ta gel mifl tir. Bu s ra da Ül ker Ha n m ko nufl ma ya dal d n dan Tah sin in ha re - ket le ri nin far k na var ma m fl t r, Tah sin ise ma sa - da ki ha vu cu gö rün ce ha vuççççç di ye rek ha vu - cun hep si ni ye mifl tir ve tek rar dan ha vuç ye me al fl kan l bafl la m fl t r. 39. Yirmi üç ya fl n da olan Ata üni ver si te ler ara s bir se mi ner de ko nufl ma yap mak la gö rev len di ril mifl - tir. Ata top lum önün de çok faz la ko nu fla ma mak - ta ve ko nu fla ca me tni sü rek li ola rak ka r fl t r - mak ta d r. Ata n n ö ret me ni Mert Bey, Ata ya ra hat la ma s n ve ko nufl ma ya par ken eve gir di - i ni dü flün, ka p y açar aç maz an tre ile kar fl la - fl r s n bu nu gi rifl bö lü mü ola rak dü flün. Da ha son ra an tre den iler le yip sa lo na ge çer sin ve uzun sü re bu ra da va kit ge çi rir sin bu ra y da ge - lifl me bö lü mü ola rak dü flün. En so nun da uyu - mak için ya tak oda na gi der sin bu ra y da so nuç bö lü mü ola rak dü flü ne bi lir sin. Böy le ce bir plan çer çe ve sin de ko nufl mufl olur sun ve met ni ni ka - r fl t r ma ih ti ma lin de çok da ha dü flük olur de mifl - tir. Ata se mi ner gü nü gel di in de ö ret me ni Mert Be y i din le ye rek ko nufl ma s n bu çer çe ve do - rul tu sun da ger çek lefl tir mifl ve met nin s ra s n da hiç ka r fl t r ma m fl t r. Ata n n top lum kar fl s n da ko nufl mak için ö ret men Mert Bey den al d stra te ji afla - da ki ler den han gi kav ra ma kar fl l k gel mek te - dir? A) S ra sal ba m l l k B) As k - söz cük yön te mi C) Zin cir le me D) Lo ci yön te mi E) Anah tar söz cük yön te mi 37. Tah sin in an ne si Ül ker Ha n m n ço cu u nun ha vuç ye me al fl kan l n n kay bol ma s için ha vuç ye di in de harç l n kes me si afla da ve ri len tek nik ler den han gi si ile aç k la n r? A) I. tip ce za B) Pre mack C) Ko flul lu an lafl ma D) Pyma li on et ki si E) II. tip ce za 38. Tah sin be lir li bir sü re bo yun ca ha vuç ye me - mifl ol ma s na ra men lo kan tada ha vuç gör - dü ün de tek rar dan ha vu cun hep si ni ye me si han gi kav ram la en iyi aç k la na bil mek te dir? A) Uya r c ge nel le me si B) Üst dü zey ko flul lan ma C) Ken di li in den ge ri gel me D) Ge ri ye ket vur ma E) le ri ye ket vur ma ÖSYM nin yap m fl ol du u çe flit li ku rum ve ku ru - lufl la ra gir me s na v, üni ver si te le re yer lefl mek için ya p lan s nav lar, ö ret men ata ma la r, mes - lek te yük sel me s nav la r vb. tüm s nav lar için uy gu la ma ya ko nan ye ni bir ya sa var d r. Bu ya - sa, s nav da çe flit li kop ya çek me olay la r n n ya - flan ma s yü zün den uy gu lan ma ya ko nul mufl ve ön lem ni te li i ta fl mak ta d r. S na va gi ren hiç bir ada y n ya n n da ka lem, sil gi, uç vb. k r ta si ye mal ze me le ri ge tir me me le ri ay r ca s nav gü nü gi yi nir ken bi lek lik, kol ye, kü pe, sa at vb. ak se su ar kul lan ma ma la r na dö nük bir uy gu la ma d r. ÖSYM nin yap m fl ol du u bu uy gu la ma son ra s u ur lu ka lem, kol ye tar z n daki dü flün ce le rin hep si kay bol mufl, bu tarz dü flü nen in san lar da ek sik li i ni his set mifl ler dir. ÖSYM nin bu uy gu la ma y ger çek lefl tir me si afla da bu lu nan kav ram lar dan han gi si nin öne mi ni yi tir me ye dö nük tür? A) Ö re nil mifl ça re siz lik B) Ken di ni ger çek lefl ti ren ke ha net C) Ba t l dav ra n fl D) Pre mack E) Men tal set

12 41. Üç ya fl n da ki Mer ve ile 16 ya fl n da ki Gül nur oku la gi der ken sü rek li ola rak top lu ta fl ma araç - la r n kul lan mak ta d r lar. Gül nur top lu ta fl ma araç la r n da ne ka dar yor gun olur sa ol sun yafl l bir tey ze/am ca gör dü ün de ya da ayak ta dur - mak ta zor luk çe ke ce i ni dü flün dü ü ki fli le re sü - rek li ola rak yer ver mek te dir. Bu nun kar fl l ola - rak da sü rek li bir bi çim de yer ver di i in san lar - dan afe rin, çok iyi bir in san s n, an nen ba ban ne gü zel ye tifl tir mifl ev la d m se ni flek lin de ikin ci tür bir pe kifl ti re ce ma ruz kal mak ta d r. Gül nur un ya - n n da olan Mer ve de Gül nur a ve ri len pe kifl ti - reç le ri gör dü ün den, za man la top lu ta fl ma araç la r n da ay n dav ra n fl la r ser gi le me ye bafl - la m fl t r. Yu ka r da an la t lan pa rag raf ta Mer ve nin de za man la Gül nur un ger çek lefl tir mifl ol du u dav ra n fl la r yap ma ya bafl la ma s afla da ve - ri len kav ram lar dan han gi si ile aç k la n r? A) Do lay l gü dü len me B) Kar fl l k l be lir le yi ci lik C) Öz dü zen le me ye te ne i D) Do lay l pe kifl tir me E) Do lay l duy gu 42. Ö re nil me si ge re ken bir bil gi bü tü nü nü uzun sü - re li bel lek te ko lay ha t r la mak üze re kod la mak ge re ki yor sa, bu bil gi yi içe ren yaz y okur ken, dik ka ti ni zi söz cük ler üze rin de de il de, an lam lar üze rin de yo un lafl t rma n z bu ifl le mi ko lay lafl t - ra cak t r. Bu öne ri yi ya pan ki fli nin bil gi nin uzun sü re li bel le e ak ta r l ma s ile il gi li ola rak afla da ki özel lik ler den han gi si ni vur gu la ma ya ça l fl t - söy le ne bi lir? A) Uzun sü re li bel lek te ö re ni len bil gi ler za - man içe ri sin de ken di li in den de i fli me u - rar. B) An lam l kod la ma, bil gi nin ha t r lan ma s n ko - lay lafl t r r. C) An lam l ma ter yal ler, gör sel uya ran lar dan da ha ko lay ha t r la n r. D) Ö ren me an n da ki mo ti vas yon ha t r la ma mik ta r n olum lu et ki ler. E) Bil gi nin tek rar lan ma s, ha t r la ma y ko lay lafl - t r r Gü zel bir gü lü, gü zel bir ge ce yi, gü zel bir dos - tu her kes is ter. Önem li olan gü lü di ke niy le, ge - ce yi gi ze miy le, dos tu tüm der diy le se ve bil mek - tir. fiems-i Teb ri zi'nin bu sö zü in san c l yak la fl - ma gö re ö ret men - ö ren ci ile ti fli min de afla da ki ler den han gi si nin öne mi ne ör nek ve ri le bi lir? A) Öz say g ge lifl ti ri ci dil B) Ben di li C) Gö nül lü lük D) Ko flul suz ka bul E) Em pa ti 44. Li se ö ren ci si Ba ran, ses siz ve si lik bir ö ren ci - dir. Ba ran ai le si ta ra f n dan hiç bir za man tak dir gör me mifl ve sev gi ih ti ya c n tam an la m y la kar - fl la ya ma m fl t r. Ba ran, oku lun çe te si ola rak ad - lan d r lan grup tan bir ço cuk la ta n fl r ve za man - la çe tey le da ha çok sa mi mi olur. Çe te de ki tüm ö ren ci ler si ga ra kul lan mak ta ve et ra fa sa tafl - mak ta d r lar. Ba ran da gru ba da hil ola bil mek için si ga ra iç me ye bafl lar ve ay n fle kil de sü rek li et - ra fa sa ta fl r. Ve li top lan t s n da Ba ran n ai le si ne du rum ak ta r l r ve Ba ran n ba ba s Ra ma zan Bey du ru ma çok si nir le nir. Ra ma zan Bey, efli Se rap Ha n m a du ru mu yan s t mak is te me di in - den Ba ran la d fla r da bu lufl ma ya ka rar ve rir. Ba ran la du ru mu sert bir bi çim de ko nu flan Ra - ma zan Bey, d fla r da bu lufl mak için Ba ran ile ara la r n da gün be lir ler ler. Ba ran ba ba s n dan ol - duk ça kork mufl tur ve bu ko nufl ma dan da kay g - lan mak ta d r. Bu lufl ma gü nü Ba ran grup ar ka - dafl la r y la her za man ki gi bi bu lufl mufl ve olay la - ra ka r fl m fl t r. Ba ba s y la bu lu fla ca da ak l n - dan ç k m fl ve bu lufl ma ya gi de me mifl tir. Bu na gö re Ba ran A. Mas low a gö re han gi ih - ti ya c n kar fl la ma ya ça l fl mak ta ve Ba ran n bu du ru mu nu sa vun ma me ka niz ma la r n dan han gi si aç k la mak ta d r? h ti yaç Sa vun ma me ka niz ma s A) Fiz yo lo jik Yad s ma B) Es te tik Kar fl t tep ki olufl tur ma C) Sev gi - ait ol ma Dü flün sel lefl tir me D) Sev gi - ait ol ma Bas t r ma E) Say g - sta tü Ase tizm

13 45. I. Ça dafl kül tü rün de i flik ö e le ri, par ça la r ay n oran da de ifl mez. Ba z par ça lar di er - le rin den da ha h z l de i flir. Mad di kül tü rün ma ne vi kül tür den da ha h z l de ifl me sin den mey da na ge lir. II. Top lum ve kül tü re kar fl bi rey de ki ka y t s z l k ve il gi siz lik his si ve ya bi rey le rin ken di le rin - den ve çev re le rin den uzak lafl ma ya da ay r l - ma la r bi çi min de ifa de edi lir. II I. De er yar g la r n da ki de ifl me ler yak la fl k y l l k ne sil ler ara s n da an lafl maz l k du ru mu or ta ya ç ka r r. Top lum sal de er le rin de ifl me si, genç ler de de ne yim ek sik li i, ye - tifl kin ler de çe ki ci lik ve ener ji ek sik li in den kay nak lan mak ta d r. IV. Tek no lo ji ve sa na yi ala n n da ki de ifl me ler le de mok ra tik yö ne tim flek li nin yay g n lafl ma s in sa n ba z ye ni mes lek ler edin me ye ve de - i flik alan lar da ça l fl ma ya yö nelt mifl tir. Yu ka r da ki ön cül ler de ve ri len ifa de le rin kar - fl l olan kav ram lar han gi se çe nek te do ru s ra da ve ril mifl tir? A) Ku flak ça t fl ma s - ya ban c lafl ma - ifl ya fla - m n da ki ye ni lik ler - kül tür bofl lu u B) Bi rey sel fark lar - ya ban c lafl ma - kül tür bofl - lu u - ku flak ça t fl ma s C) Kül tür bofl lu u - ya ban c lafl ma - ku flak ça - t fl ma s - ifl ya fla m n da ki ye ni lik ler D) Duy gu la r n ya flam da ki öne mi - cin si yet fark - l l k la r - ku flak ça t fl ma s - kül tür bofl lu u E) Ki fli lik ve ben lik ge li fli mi ne ve ri len öne min art ma s - ya ban c lafl ma - ku flak ça t fl ma s - ifl ya fla m n da ki ye ni lik ler 46. Bu mo del de; ki fli le re tam ifle yer le flir ken yar d m edil di i ni ve bu yar d m n bir an la m n n ol ma d - n ya ni geç ka l n d n fark et mifl ler dir. Bu ne - den le bi rey le rin da ha okul day ken yar d m edil - me si ha lin de hiz met le rin da ha fay da l ola ca na ina n l m fl t r. E i tim ile reh ber lik ara s n da amaç, yön tem ve so nuç la r ba k m n dan fark yok tur. Bi - re yin okul ya fla m n da ki ba fla r s n ar t r ma y ve böy le ce ö ret me-ö ren me sü reç le ri nin ve ri mi - nin art ma s n amaç lar. Bu mo de lin reh ber li e en bü yük kat k s okul lar da reh ber lik sa ati nin ko nul - ma s n sa la mak ol mufl tur. Bir di er fay da l ya - n ise; reh ber li in ayar la y c ifl le vi nin or ta ya ç k - ma s n sa la m fl t r. Elefl ti ril di i yön ise; bi rey sel fark l l k la r hiç dik ka te al ma ma s ve bi re yi ta n - ma hiz met le ri ne hiç yer ver me me si dir. Yu ka r da özel lik le ri ve ril mifl olan reh ber lik mo de li ve ku ru cu afla da ki ler den han gi si - dir? Mo del Ku ru cu su A) Par sons mo de li Frank Par sons B) Özel lik-fak tör ku ra m Wil li am son C) Ge li flim sel mo del Mat hev son D) E i tim le kay nafl t r l m fl Bre wer E) Ka rar ver me sü re ci ne Ka te-te ide man yar d m eden mo del 47. Bir gün ki geç mifl tir; ar t k onu öz le mek te yok fay da! Ya r n ki, gel me mifl tir, bel ki de hiç gel me - ye cek tir! Geç mifl an la ra ve ge le cek de nen ha - yal üs tü ne te mel at p dur ma bo flu na. fiim di ya - fla dos tum, yok sa öz lem ve ha yal le rin öm rü nü ber bat ede cek tir! Ömer Hay yam n bu sö zü in san c l yak la fl ma gö re, in san ya fla m n da afla da ki ler den han - gi si nin öne mi ne vur gu yap mak ta d r? A) De mok ra tik ka rak ter ya p s na sa hip ol ma B) Prob lem mer kez li ol ma C) ç ten gel di i gi bi dav ran ma D) Bafl ka la r y la yo un ilifl ki ler kur ma E) Va ro lufl sal bi çim de ya fla ma 12

14 48. I. Ye te nek le ri nin al t n da ve üs tün de ba fla r gös te ren ö ren ci le ri tes pit et mek ve bun lar - la il gi li ge rek li ted bir le ri al mak II. Staj uy gu la ma la r için ö ren ci le re yar d m c ol mak III. Et ki li ders ça l fl ma, not tut ma, ders din le me ve bel lek güç len dir me stra te ji le ri ko nu sun da ö ren ci le re yar d m c ol ma IV. Bi re yin sos yal be ce ri ve ile ti flim be ce ri le ri ni ka zan ma la r na yar d m c ol mak V. Or yan tas yon, gü dü le me, mo ti vas yo nu ar t r - c ça l fl ma lar yap ma VI. Kor ku, kay g ve stres gi bi du yufl sal dav ra - n fl la r or ta dan kal d r mak VII. Olum lu bir ben lik al g s ge lifl tir mek VIII. S nav kay g s gi bi du yufl sal dav ra n fl la r or - ta dan kal d r mak Yu ka r da ki ko nu bafl l k la r n dan han gi si ya da han gi le ri e it sel reh ber lik kap sa m içe ri - sin de dir? A) I, II, VI B) I, IV, VI I, VII I C) II ve V D) I, II I, V, VI E) I, II I, V, VII I 50. I. Olay nas l oldu? II. S na va ça l fl mak ta geç kal d n ve bu yüz den ko nu la r ye tifl ti re me ye ce i ni dü flü nüp en di - fle le ni yor sun. II I. Ba ba n n se ni döv me si ne ben de çok si nir - len dim. IV. Bu lufl ma ye ri ne gel me di in ve ha ber de ver - me di in için se ni bek le mek ten has ta ol dum. V. Ser hat, bu gün ler de dik ka ti ni top la ma da ve ders ça l fl mak ta zor la n yor sun. Yu ka r da ki nu ma ra lan d r l m fl cüm le ler, reh - ber lik te ki ile ti flim tür le rin den han gi le ri ne kar fl l k gel mek te dir? I II III IV V A) Aç k uç lu Sem pa ti Em pa ti Sen di li Ben di li soru B) Aç k uç lu Em pa ti Ken di ni Ben di li Em pa ti soru açma C) Yar g la y c Em pa ti Ken di ni Ben di li Sen di li soru açma D) Aç k uçlu Em pa ti Sem pa ti Ben di li Özsayg soru gelifltirici dil E) Yarg lay c Sem pa ti Em pa ti Ben di li Özsayg soru gelifltirici dil 49. Li se son s n f ö ren ci si olan Cenk, ma te ma tik ö ret me ni ne kim ya ve fi zik te ba fla r l ol ma s na kar fl n ne ka dar u ra fl r sa u rafl s n ma te ma ti i bir tür lü ya pa ma d n dan ya k n mak ta d r. Ma te ma tik ö ret me ni nin Cenk e yar d m c ol - mak için iz le me si ge re ken en uy gun yol afla - da ki ler den han gi si dir? A) Reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma ser vi sin den yar d m ala bi le ce i ni söy le ye rek, yön len dir - mek B) Ma te ma tik der si nin ge nel de ya p la ma d n, zor gel di i ni Cenk e söy le ye rek ö re nil mifl ça re siz lik olufl ma s n en gel le mek C) Cenk i bi rey sel ça l fl ma s için tefl vik et mek D) Ma te ma tik der si ni al ter na tif çe flit li et kin lik ler kul la na rak an lat mak E) Ders le ri çok faz la önem se me me si ge rek ti i - ni söy le ye rek as l önem li ola n n YGS ol du - u nu be lir tip öz ye ter li li i ni art t r mak Bir ö ren ci nin ye te nek tes ti ve il gi en van te rin de al d yüz de lik pu an lar afla da ve ril mifl tir. Yetenek testi Puan İlgi envanteri Puan (%) Sözel 40 Müzik 40 El - göz 68 Canl varl k 55 koordinasyonu Dokuma 50 Mekanik 75 Renk alg s 55 kna 58 Ayr nt y 65 Ticaret 70 alg lama Bu ö ren ci nin afla da ki alan lar dan han gi si - ne yön len di ril me si en uy gun olur? A) Ço cuk ge li fli mi B) Tu rizm ve otel ci lik ifl let men li i C) Gi yim ö ret me ni D) Tornac l k E) Ta r m

15 52 ve 53. so ru la r afla da ki gra fi e gö re ce vap lan d r n z Yetenek K P N 52. Ye te nek ve ba fla r pu an la r n n yo rum lan ma - s n da +25 ve -25 yüz de lik pu an far k n n nor - mal ol du u ka bul edil di in de afla da ki so - nuç lar dan han gi si ne va r la bi lir? A) M ve O ye te nek le ri nin al t n da ba fla r l ol - mufl tur. B) P ve N ye te nek le ri nin üs tün de ba fla r l ol - mufl tur. C) K ve O, P ve N den da ha ye te nek li dir. D) K ö ren ci si mes lek li se le ri ne yön len di ril me - li dir. E) L ö ren ci si nin ai le sin den bas k ve zor la ma gör dü ü söy len mek te dir. O L M Baflar 54. Ça t fl ma çöz me de ile ti flim be ce ri le ri önem li dir. le ti flim be ce ri le ri nin en ba fl n da da bi re yin ken - di si ni ta n ma s ge lir. Bi re yin ken di si ni ta n ma s - na yö ne lik ola rak kul la n lan tek nik ler den bi ri de JO HA R PEN CE RE S D R. JO HA R pen ce re - sin den e i tim prog ram la r ile ti flim et kin li li i ni test ede bil mek ama c y la ya rar lan mak ta d r. JO SEPH LUFT ve HARRY IN GRAM ta ra f n dan ge lifl ti ril mifl olup dört ta ne pen ce re var d r. Bu dört pen ce re nin her bi ri bi rey le rin dav ra n fl, ih ti - yaç, duy gu ve ter cih le ri ne ifla ret et mek te dir. Ki - fli nin ise han gi pen ce re de yer al d di er bi rey - ler le ku ra ca ile ti fli me ba l d r. I. Bi re yin dü flün ce le ri nin ve ruh ha li nin hem ken di nin hem de bafl ka la r n n bil me si du ru - mu dur. II. Bi rey ken di si ni ta n ma mak ta, özel lik le ri ni bil me mek te olup bafl ka la r ise bi re yi ni te le - ye bil mek te dir. II I. Bi rey ken di si ni ta n mak ta ve özel lik le ri nin far k n da d r, di er le ri ise bi re yin dü flün ce le ri - ni bil me mek te dir. IV. Hem bi rey hem de di er le ri bi re yi ni te le ye - me mek te dir. Bu na gö re yu ka r da s ra lan m fl olan pen ce re özel lik le ri s ra s ile afla da ki ler den han gi si - ne kar fl l k gel mek te dir? A) Bi lin me yen - are na - kör nok ta - sak l alan B) Sak l alan - bi lin me yen - kör nok ta - are na C) Are na- sak l alan - kör nok ta - bi lin me yen D) Are na - kör nok ta - sak l alan - bi lin me yen E) Kör nok ta - are na - sak l alan - bi lin me yen 53. Gra fi e gö re O ve M ö ren ci le ri için afla da - ki reh ber lik hiz met ve et kin lik le rin den han gi - si nin ve ril me si en uy gun dur? Hiz met Et kin lik A) Ak ran L yi mo del ol ma s için göda n fl man l rev len dir mek B) z le me S n f ö ret me ni nin O ve M yi bir sü re göz lemlemesi ni is te mek C) Grup reh ber li i Ve rim li ders ça l fl ma yolla r n ö ret mek D) Bi re yi ta n ma Üst e i tim prog ram la r na yön len di ril me li E) Psi ko lo jik So run la r n n ne den le ri ni dan flma an la mak ve bi re yin far k na var ma s n sa - la mak Reh ber lik te or yan tas yon hiz met le ri ile il gi li afla da ki ler den han gi si yan l fl t r? A) Ül ke miz de ye ni uy gu lan ma ya bafl la nan il kö re tim 1. S n f ö ren ci le ri nin oku la bir haf ta ön ce sin den bafl la ma la r bir or yan tas - yon et kin li i dir. B) Prob lem alan la r na gö re e it sel reh ber lik için de dir. C) Ça l fl ma lar ön le yi ci ve uyum sa la y c d r. D) Yü rü tül me sin de ki en önem li gö rev s n f reh - ber ö ret me ni ne ait tir E) Özel lik le ö re tim y l ba fl n da ve oku la ye ni bafl la yan ö ren ci le re ve ri lir. Ö re tim y l içe - ri sin de or yan tas yon hiz me ti ve ril mez.

16 56. Afla da ki ler den han gi si bi re yi ta n ma ve bi - re yi ta n ma da kul la n lan tek nik ler le il gi li uyul ma s ge re ken ku ral lar ara s n da yer almaz? A) Ge çer li li i ve gü ve nir li li i yük sek olan test ler uy gu lan m fl da hi ol sa bir tek ni e ba l ka l - na rak ö ren ci hak k n da ke sin bir yar g ya va r l ma ma l d r. Ö ren ci ler müm kün ol du - unca çok yön lü ola rak ta n n ma ya ça l fl l - ma l d r. B) Bi re yi ta n ma ya yö ne lik ola rak ya p la cak ça - l fl ma lar an l k bir hiz met de il sü rek li lik arz et me li dir. C) Bi re yi ta n ma tek nik le rin de; bil gi le rin top lan - ma s, de er len di ril me si ve kul la n l ma s s ra - s n da bi lim sel stan dart la ra uyul ma l d r ve psi ko lo jik test ler üze rin de ül ke mi ze uy gun ola rak de i flik lik ya p l ma l d r. D) Bi re yi ta n ma ça l fl ma la r ifl bir li i için de yü - rü tül me li dir. E) Bi re yi ta n ma, sa de ce so run lu ö ren ci le re yö ne lik ola rak ya p l ma ma l tüm ö ren ci le ri kap sa ma l d r. 57. n san ilifl ki le ri ko nu sun da ve ki fli ler ara s ilifl ki kur ma be ce ri sini gelifltirmek isteyen 10 ki fli lik bir ekip grup la psi ko lo jik da n fl ma hiz me ti al mak ta - d r. Otu rum yap t k la r bir gün; ko nu la r, kuy ruk - ta s ra bek le yen in san la r n ne ler çek ti i ve s ra - ya ara lar dan gir me ye ça l flan in san la ra kar fl tep ki nin ne ola ca? so ru su yö nel til mifl ve bu ko nu yu grup do aç la ma ya da ya l ola rak ger - çek lefl tir mek is te mifl tir. Kuy ruk ta bek le yen in - san lar - ara ya gir me ye ça l flan lar - tep ki ler - dü - flün ce ler - bir bir le ri nin ye ri ne ken di le ri ni koy ma - la r is ten mifl ve grup et kin li i son lan d r l m fl t r. Grup et ki le fli mi bit tik ten son ra prob lem ve grup et ki le fli mi s ra s n da ro lü nü oy nar ken ya fla n lan - lar tar t fl l m fl t r. Yu ka r da ki pa rag raf ta aç k la ma s ya p lan bi - re yi ta n ma tek ni i afla da ki ler den han gi si - dir? A) Oyun te ra pi si B) Psi kod ra ma C) Sos yod ra ma D) Bib li yo te ra pi E) Film te ra pi 15 Ö rencinin ad ve soyad Dav ra n fl lar Davran fllar A) Sa y kav ra m (sa y sis te mi nin ya p s ve dört ifl le min te mel ifl lev le riy le bun lar ara - s n da ki ilifl ki yi ad lan d r ma) 1. Çok za y f ( ) 2. Za y f ( ) 3. Or ta ( ) 4. yi ( ) 5. Çok iyi ( ) B) Prob lem çöz me ye te ne i 1. Çok za y f ( ) 2. Za y f ( ) 3. Or ta ( ) 4. yi ( ) 5. Çok iyi ( ) Toplam Sonuç Suna (8-14) 13 Orta Arma an (15-21) 20 yi Sevinç (22-28) Çok 25 iyi Hülya (1-7)7 Zay f Burak (29-35) Yetkin C) So nu cu do ru ya ya k n bir fle kil de kes ti - re bil me 1. Çok za y f ( ) 2. Za y f ( ) 3. Or ta ( ) 4. yi ( ) 5. Çok iyi ( ) 58. Yu ka r da ve ri len fle kil de bi re yi ta n ma tek - nik le rin den han gi si kul la n l m fl t r? A) Göz lem lis te si B) Ar zu lis te si C) Prob lem ta ra ma lis te si D) De re ce len dir me öl çe i E) Sos yo met ri

17 59. Özellikler Bana göre Anneme göre Babama göre Çal flkan m Ö retmenime göre Gevezeyim Yard mseverim ( ) ifla ret le me yi ö ren ci ken di si dol du ru yor. An - ne si, ba ba s ve ö ret me ni için de ken di si dol du - ru yor. Yu ka r da ve ri len tab lo so nuç la r na gö re afla - da sa de ce aç k la ma s ve ri len tek nik ler den han gi si kul la n l m fl t r? A) S n f içe ri sin de ki et ki le fli mi ölç mek için kul - la n lan bir tek nik tir. S n f içe ri sin de ki et ki le - flim bi çi mi hak k n da bil gi ve rir ken et ki le fli - min ne den le ri hak k n da bil gi ver me mek te - dir. B) Bi rey le rin ya fla d k la r prob lem le ri tes pit et - mek ama c y la kul la n l mak ta d r. Bir okul da ki prob lem le ri tes pit et me nin en k sa yo lu bu tek nik tir. C) Ö ren ci le rin bir bir le ri ni na s l al g la d k la r n tes pit et mek ama c y la kul la n l mak ta d r. Bel - li özel lik le ri ta fl yan bir kâ t ön ce lik le ö ren - ci le re da t l r, kâ t ta ki özel lik le rin kim le ri ça r fl t r d k la r, ken di isim le ri de dâ hil ol mak üze re ö ren ci ler den yaz ma la r is te nir. D) Ö ren ci le rin bir bir le ri ni na s l al g la d k la r n tes pit et mek ama c y la kul la n l mak ta d r. Özel lik ler ye ri ne bel li rol ler s ra lan m fl t r. Ken di is mi ni de bu rollere ya za bi lir. E) Bel li özel lik ler aç s n dan bi re yin ken di si ne olan al g s ile bafl ka la r n n bi re ye olan al g - s n n tu tar l olup ol ma d n n tes pi ti için kul - la n l mak ta d r. Ama c m z bi re yin ger çek çi bir ben lik al g s olufl tur ma s na yar d m c ol mak - t r. Arkadafl canl s y m 60. I. Oku lun reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma hiz - met le ri nin yü rü tül me si ile il gi li y l l k prog ram ve yü rüt me pla n n n ha z r lan ma s n sa lar ve uy gu lan ma s n iz ler. II. So rum lu ol du u s n f lar da ki ö ren ci le rin so - run la r ve bu ö ren ci ler le il gi li ge rek li bil gi ve bel ge le ri reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma ser vi si ne ile tir. Ay r ca top lu dos ya y mu ha fa - za et mek le yet ki li dir. II I. E i tim ku rum la r n n reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma ser vis le rin den ge len ö ren ci ler ile çe flit li ku rum ve ku ru lufl lar dan gön de ri len ve ya bi rey sel ola rak mer ke ze bafl vu ran bi - rey le ri ka bul eder, dos ya açar ve ge rek li psi - ko lo jik yar d m hiz me ti ni ve rir. IV. Oku lun reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma hiz - met le ri prog ra m n s n f dü zey le ri ne, oku lun tü rü ne ve ö ren ci le rin ih ti yaç la r na gö re ha - z r lar. V. E it sel ve mes le ki reh ber lik et kin lik le ri ni; reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma ser vi si nin or ga ni zas yo nu ve reh ber li in de yü rü tür. Reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma ile il gi li gö - rev ve yet ki le ri ve ril mifl ifa de ler reh ber li in ör güt sel ya p s için de han gi ki fli ya da ku - rum la ra kar fl l k gel mek te dir? A) Mü dür yar d m c s - ko or di na tör psi ko lo jik da n fl man - reh ber lik ve psi ko lo jik da n fl ma hiz met le ri bö lü mü bafl kan l - s n f reh ber ö ret me ni - mü dür B) Mü dür - psi ko lo jik da n fl man - s n f reh ber ö ret me ni - mü dür yar d m c s - di er ö ret - men ler C) Ko or di na tör psi ko lo jik da n fl man - mü dürdi er ö ret men ler - s n f reh ber ö ret me ni - psi ko lo jik da n fl man D) Mü dür - mü dür yar d m c s - özel e i tim hiz - met le ri bö lü mü bafl kan l - ko or di na tör psi - ko lo jik da n fl man - di er ö ret men ler E) Mü dür - mü dür yar d m c s - reh ber lik ve psi - ko lo jik da n fl ma hiz met le ri bö lü mü bafl kan l - - psi ko lo jik da n fl man - s n f reh ber ö ret - me ni 16

18 61. I. Bu mo del so nuç lar dan çok prog ram et kin lik - le ri ve sü re cin de er len di ril me si ile il gi le nir. Prog ra m n et kin li i ve içe ri i ile il gi li bir plan ge lifl ti ri lir. çe ri e vur gu ya pan tek mo del dir. II. Prog ra m n de er len di ril me si ne ö ret men - ler, ö ren ci ler, yö ne ti ci ler ve s ra dan va tan - dafl lar ka t l r. Bu ki fli ler prog ra m n de er len - di ril me si ne do lay l ve ya di rek ola rak ka t l r - lar. Fel se fe ye vur gu ya pan tek mo del dir. II I. Amaç prog ram hak k n da ka rar ver me yet ki - si ne sahip ki fli le re bil gi ver mek tir. Plan la ma, ya p lafl t r ma, uy gu la ma ve ye ni den dü zen - le me ile il gi li ka rar lar top la na rak prog ram hak k n da ka rar ve ri lir. Çok kap sam l bir prog ram de er len dir me mo de li dir. Özel lik le ri ve ri len prog ram de er len dir me yak la fl m la r han gi se çe nek te do ru ola rak ve ril mifl tir? I II III A) Stake in Uygun- Metfessel-Micheal Stuflebeam in luk Olas l k Mo- Modeli Ba lam-girdideli Süreç-Ürün Modeli B) Stake in htiyaca Provus un Farklar Eisner in E it- Cevap Verici De- Yaklafl m sel Elefltri Mo- erlendirme Mo- deli deli C) Tyler in Hedefe Metfessel-Michael Provus un Dayal De erlen- Modeli Farklar Yakladirme Modeli fl m D) Stake in htiyaca Metfessel-Michael Stufbeam in Cevap Verici Mo- Modeli Ba lam-girdideli Süreç-Ürün Modeli E) Tyler in Hedefe Provus un Farklar Eisner in E it- Dayal De erlen- Yaklafl m sel Elefltri Modirme Modeli deli 62. I. Ye ni bir içe rik ön ce den ö re ni len ya p n n için de ve ril me li dir. II. Ko nu lar ifl le nir ken ön ce ge nel ya p lar or ta ya ko nul ma l, son ra ay r n t ya inil me li dir. II I. Ön ö ren me ler ye ni ö ren me le re te mel tefl - kil et me li dir. çe ri in te mel il ke le ri ile il gi li yu ka r da ve ri - len özel lik le rin do ru s ra la n fl afla da ki ler - den han gi si dir? I II III A) Ön ko flul Tüm den ge lim Kapsama B) Tüm den ge lim Ön ko flul Kap sa ma C) Kap sa ma Tüm den ge lim Ön ko flul D) Tüm den ge lim Kapsama Önkoflul E) Ön ko flul Kap sa ma Tüm den ge lim 63. Ül ke miz de 2011 y l ö ret men ata ma la r n da ö - ret men aday la r na Mil li E i tim Ba ka n ta ra f n - dan söz ve ri len ata ma n n ta ma m ger - çek lefl ti ril me mifl, bu ne den le de ö ret men ler çe flit li plat form lar da ses le ri ni du yu ra rak ek ata - ma ta lep le ri ni di le ge tir mifl ler dir. Mil li E i tim Ba - kan l ise med ya da ve sos yal plat form lar da git - gi de ar tan bu ta lep ler ne ti ce sin de ek ö ret men ata ma s n n ya p l ma s na ka rar ver mifl ve 2012 y l n n fiu bat ay n da ek ata ma ile ö ret - me nin ata ma s n ger çek lefl tir mifl tir. Mil li E i tim Ba kan l n n ger çek lefl tir di i fiu bat ay ö ret men ata ma s n n ih ti yaç be lir - le me yak la fl m la r n dan han gi si nin çer çe ve - sin de ger çek lefl ti ril di i söy le ne bi lir? A) Be tim sel Yak la fl m B) Fark lar Yak la fl m C) Ana li tik Yak la fl m D) De mok ra tik Yak la fl m E) Sü reç Yak la fl m 17

19 64. 3 di ots ad l film de Hin dis tan n en pres tij li mü - hen dis lik oku lu olan IAC de ve ri len e i tim ko nu edil mek te dir. Fil min bir sah ne sin de Ran ço das isim li ö ren ci ma ki ne nin ta n m n söy le me si ni is te yen ö ret me ni ne Bir ma ki ne in sa n n da ha az emek har ca ma s n sa la yan her han gi bir fley dir. flek lin de öz nel bir ce vap ver mifl tir. Ö - ret men ise ö ren ci si ne yük sek bir ses le böy le ta n m m olur. Ap tal! Ki tap ta ta n m na s l ve ril - mifl se, ben si ze na s l ö ret mifl sem öy le ö re ne - cek si niz! de mifl ve onu s n f tan d fla r ç kar m fl - t r. Yu ka r da ki sah ne de yer alan ö ret me nin han gi e i tim fel se fe si ni sa vun du u söy le ne - bi lir? A) Esa si ci lik B) Da imi ci lik C) ler le me ci lik D) Ye ni den Kur ma c l k E) Fay da c l k 66. Afla da ve ri len ler den han gi si bi lifl sel alan s n f la ma s na gö re di er le rin den da ha üst dü zey de bir ka za n m ifa de et mek te dir? A) Bir ma ka le de di le ge ti ri len ör nek le ri, iç tu tar - l l k aç s n dan yo rum la ya bil me B) Ye ni ö ren di i n gi liz ce ke li me le ri bir n gi - liz le ile ti flim kur mak için kul la na bil me C) Ai le ve top lum ara s n da ki ilifl ki le ri be lir le ye - bil me D) Ma te ma tik te ke li me ler le ifa de edil mifl bir bil - gi yi, di er sem bol ler le di le ge ti re bil me E) Tür ki ye de ki ya fl du ru mu na ilifl kin bil gi le ri gra fi e dö nüfl tü re bil me 65. Mus lu u aç t n z da taz yik le f fl k ran su yun ya da fle la le den h z la afla do ru akan su yun ne - den be yaz gö rün dü ü nü hiç me rak et ti niz mi? fl te bu gün kü der si miz de bu nun ne den ve na s l ger çek lefl ti i ni ö re ne ce iz. di yen Hür rem Ö ret men, bu dav ra n fl ile ön ce lik li ola rak afla da ki ler den han gi si ni ger çek lefl tir me yi amaç la m fl t r? A) Dik kat Çek me B) Ön ko flul Ö ren me le ri Ha t r lat ma C) Gü dü le me D) Bil gi le rin trans fe ri E) Ge ri bil di rim Afla da veri len ler den han gi si Türk Mil li E i - ti mi nin ge nel he def le ri ara s n da yer alan du - yufl sal özel lik ler den bi ri de il dir? A) Ken di si ni mut lu k la cak ve top lu mun mut lu - lu u na kat k da bu lu na cak bir mes le in ge - rek tir di i bil gi ve dav ra n fl la r ka zan ma B) Türk Mil le ti nin mil li, ah la ki, in sa ni, ma ne vi ve kül tü rel de e ri ni be nim se me, ko ru ma ve ge lifl tir me C) Ah lak, ruh ve duy gu ba k m la r n dan den ge li ve sa l k l fle kil de ge lifl mifl ki fli lik ve ka rak - ter özel lik le ri ne sa hip ol ma D) Top lu ma kar fl so rum lu luk duy ma E) Ai le si ni, va ta n n, mil le ti ni sev me ve dai ma yü celt me ye ça l fl ma

20 68. E i ti min bi rey sel, sos yal, kül tü rel, fel se fi, eko - no mik ve si ya sal ifl lev le ri nin ya n s ra te mel gö - rev le ri nin so nu cu ola rak or ta ya ç kan gi zil ifl lev - le ri de var d r. Afla da ve ri len ler den han gi si e i ti min gi zil ifl lev le rin den bi ri ola rak ka bul edi le mez? A) Ço cu un eko no mik sö mü rül me si ni ön le me B) Ta n d k sa la ma C) Sta tü ka zan d r ma D) Top lum sal kal k n ma y ger çek lefl tir me E) fl siz li i ge çi ci ön le me 70. Bir e i tim prog ra m n da yer alan he def ve he def dav ra n fl lar la, prog ram içe ri i nin iki bo yut lu bir çi zel ge üze rin de gös te ril me si ne Be lirt ke Tab lo - su ad ve ri lir. Afla da ki ler den han gi si, he def le rin içe rik le olan il gi si ni gös te ren be lirt ke tab lo su nun ifl - lev ler den bi ri ola maz? A) Han gi üni te ya da ko nu da han gi dü zey de he de fin da ha a r l k l ol du u nu or ta ya ko - yar. B) Üni te le rin prog ram da ki öne mi ni be lir tir. C) Dü zen le ne cek ö ren me ya flan t la r n n se çi - mi ni gös te rir. D) Ölç me araç la r n n kap sam ge çer li li i ni sa - la ma da k la vuz luk ya par. E) h ti yaç la ra da ya l ola rak he def le rin be lir len - me sin de reh ber va zi fe si gö rür. 69. Ö re ti min da ha et ki li ol ma s ve za ma n n da ha ve rim li kul la n l ma s için plan lan ma s ge re kir. Ö re tim plan la r ça dafl e i tim uy gu la ma la r na da ya l ola rak ö re ti min ni te li i ne, se vi ye si ne ve ama c na uy gun ha z r lan ma l d r. Ö re tim plan la r y la il gi li ola rak afla da ve ri - len ler den han gi si yan l fl t r? A) Üni te len di ril mifl y l l k plan ö re tim ve ders prog ra m na gö re, ders pla n üni te len di ril mifl y l l k pla na gö re ha z r la n r. B) Ha z r la nan plan lar en üst se vi ye de Mil li e i - ti min ge nel amaç la r ile tu tar l ol ma l d r. C) Plan lar sü reç te ya p la bi le cek çe flit li dü zen - le me le re im kân ve re cek fle kil de es nek ol - ma l d r. D) Ö ren ci le rin ge li flim özel lik le ri, oku lun ola - nak la r ve çev re nin özel lik le ri dik ka te al n - ma l ; plan bu ger çek ler do rul tu sun da uy gu - la na bi lir ol ma l d r. E) Züm re ö ret men ler ku ru lu ve ya flu be ö ret - men ler ku ru lu ta ra f n dan or tak ha z r la na rak ders y l ba fl n da okul yö ne ti mi ne ve ri len ça - l fl ma pla n na ders pla n ad ve ri lir. 71. Tu ra Üni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si nin Mü hen dis lik ve Do a Bi lim le ri ad l bö lü mün de e i tim gö ren ö ren ci ler ilk 2 y l mü hen dis lik le il - gi li ge nel bir e i tim al mak ta, 2 y l n so nun da ise is te dik le ri bir mü hen dis lik da l n se çe rek e i tim - le ri ne o alan da de vam ede bil mek te dir ler. Bu na gö re Tu ra Üni ver si te si nin Mü hen dis - lik ve Do a Bi lim le ri Bö lü mü n de içe ri in han gi yak la fl ma gö re dü zen len di i söy le ne - bi lir? A) Sar mal B) Do ru sal C) Mo dü ler D) Çe kir dek E) Pi ra mit sel 19

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal. Me te Ak yol. Gülçin Orkut. Çi dem Ayhan. Sina fien. Yaflar Öztürk. Haydar Göfer. Süheyla Dinç

Prof. Dr. Mehmet Haberal. Me te Ak yol. Gülçin Orkut. Çi dem Ayhan. Sina fien. Yaflar Öztürk. Haydar Göfer. Süheyla Dinç BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Ya y n Ge nel Yö net me ni: Me te Ak yol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Nestlé 100 yıldır Türkiye de

Nestlé 100 yıldır Türkiye de Aralık-Ocak-Şubat 2009 Nestlé 100 yıldır Türkiye de Nestlé Dünya Başkanı Paul Bulcke: Nice 100 yıllara Bir Nestlé öyküsü Memet Ali Alabora: Çikolata krizim geldi Dünyaya karşı sorumluluklar m z var fievval

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı