BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan.. Yaşasın Kürdistan 'ın Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan.. Yaşasın Kürdistan 'ın Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi"

Transkript

1 BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan. Yaşasn Kürdistan 'n Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi 20

2 TiRMEH 1 TEMMUZ 1989 Hejmar 1 Say: 20

3 rzgar.,,-... ~ PARTIYA RIZGAHIYA KURDISTAN KÜRDiSTAN KU'R'TULUŞ PARTiSi (r z g a r i} WEŞANE NAWENDi YA/ MERKEZ YA YlN ORGANI ~-- --~ Trmeh-Temmuz 1989 Hejmar-Say :20 Navnlşana Pewendfyen Navnetewf/ U luslararas i li ş ki Adresi: Postlagerkarte Nr: C Berlin 62 BRD Bl) SAYIOA/OIVI HEJMARIOA: *Başyaz:SiYASAL MÜCADELEYI TEHDIT EDEN BAZI OLGULAR VE YOLDAŞÇA GÜVEN ÜZERINE. (sh:7-:1.9} *KASIM-LO'NUN ÖLOMO OZERINE(Ksa Biyografisi,siyasi görüşleri, mesaj-bildiri - cenazetöreninden izieni mler). (sh:21-41) *siyasi yorum A.KASIM-LO'nun ÖLÜ- MÜ ÜZERiNE.(sh:42-48} *KADRO VE BIRLIK N.BORA. (sh:49-52) *ÇAGRI (sh:53-54) *LOZAN "BARIŞ" ANTLAŞMASI. Z.BA RAN.{sh:SS-65) *AÇIK MEKTUP (sh:67-72) *siyasi rapor TÜRKIYE 'DEKi SiYASi CEZAEVLERI DIRENiŞLERi 'NIN DEGER LENDiRiLMESi lll (sh:73-79) *ESKiŞEHIR CEZAEVi 'NDE YiNE DiRE NIŞ! (sh:83-86) *YALNlZ DEGiLSiN. Şiir. (sh:87-8?)

4 ISMAIL BEŞIKÇI 11 BERAAT 11 ETTI. (sh:89-90) *uluslararas af örgütü toplantsnda yaplan konuşma (sh:91-96) BASINA VE KAMUOYUNA. basn açklamas. (sh:97-joo) *NAMEYA Jl GIRTIXANE (st:ioi-104) HAMBURG HALEPÇE TOP~ANTISI (sh:ios-118) ' EK/parti program sahifeler.-Türkçe metin bitti- -. ' :,.

5 .başyaz. SiYASAL MÜCADELEYi TEHDIT EDEN BAZI OLGULAR VE YOLDAŞÇA G0VEN ÜZERINE. Ksaca belirlersek,emperyalistler,kapitalist rasyonelleri ve kendi kurallarn acmasz ve kat biçimde işletmektedir."herşey sermayenin selameti için"dir.milyonlarca insann yoksulluk ve sefaleti Ozerinde,"demokrast" ve "özgürlük" bezirganlğn da elden brakmamaktadrlar.kendileri ve çkarlarn güvence altnda bulundurmak için,en üst düzeyde ÖRGÜTLENMIŞLERDIR Mali,askeri,siyasal, ekonomik, sosyal vb tüm _yaplarn bu örgütlenme içinde merkezi bir otorite ile yönetip yönlendirmektedirler.topluma egemenlikleri de teknolojik araç ve gereçleri e.n son haddine kadar kullanarak,bu örgütlülüklerinden geçmektedir.böylece,dünyay paylaşan ve kan- reyan içinde brakan -burjuv-azi,şimdilik yoksulluk ve sömürünün rahavetini ve biraz.' palazlanan yapsn büyük bir iştahla beklemektedir.yeni yeni sömürü alanlar bulmann "demokratlğn" yaşamaktadr.amaç,bur.juvazinin rahatdr,diğer snf ve katman- larn,sömürge uluslarn belli bir "DENGE" içinde tutu_labilmeleri 7

6 yolunda toplumsal olarak önemli. -sübab 'lar da takmştr. "lnsan Haklar", "demokrasi" ;"özgürlük", "pari amentarizm ii vb. Yaps n korumak,ömrünü daha da uzatmak için emperyalist rasyonelleri dayatmş,"komünist"lerin ellerinden de bütün bu mevzileri kapmş-. tr."detant" politikas yürüriüktedir. Bu örgütlülük ve acmasz kurallar ile sağladğ OTORITE'ye rağmen,psikolojik savaş yöntemlerini,karş-mücadele olarak,sosyalist ve ulusal kurtuluş mücadeleleri içine salmaktan vazgeçmeyen burjuvazi,iflah olmaz bir anti -komünist 'tir.bu si lahn her yolla çalştrmaktadr.saflarda bozgun ve.talan yaratmann bütün yolunu kullanmakta,anti-örgüt,otorite tanmaz,liberal davranş olgularn tedavisi zor mikrop gibi serpmektedir.kendisi en üst oüzeyde örgütlü ve otoriter olduğu halde,(hangi klfla örterse örtsün) antisosyalist ve anti-örgüt mücadele yöntemlerini,ajanlar ile harekete geçirip aktif bir propaganda ile kural tanmaziiğ ve otorite reddini yaygnlaşt rmaktad r. Ve başarldr da."sağolsunlar" "bizim komünistlerimiz de" ellerinden geleni geri brakmamaktadrlar. Mücadele içindeki zayf kişilikleri parçalayan ve değerler sistemini alt-üst eden;böylece,korku,kuşku ve panik yaratarak,"kendi başnn çaresine bakma" "yanlz kendinden sorumlu olma" niteliğini egemen klmaktadr.lnsan yapsnn bu bozulma süreci,otorite tanmaz _ve y~nlzca "BEN" olduou zaman otoriteye rza gösteren ANARŞIST BIR RUHSALYAPI OLUŞTURMAKTADIR.Böyiece,YOL

7 DAŞÇA GÜVEN DE dahil,bütün 'bir geçmiş ve mücadele sgreci burjuvazi tarafndan bilinçli olarak SABOTE ed!ln:ekte,ağr bir PROVAKASYONA uğratlmaktadr.birçok unsur LIKIDE vaziyette ortalkta "serseri mayn" gibi dolaşmaya başlamaktadr. Bu otorite tanmaz(!) görünen,anti-örgüt,anarşist unsurlara dikkat edecek olursanz;en öndedirler,hayattan boyunca mücadele-. ye "bir tek kişi"kazandramamşlardr "Yalnz ve cesur"durlar. En keskin sloganlar savunurlar Tahakkümcü ve horlayc bir yapya sahiptirler.kimseyi beğenmezler.budalaca bir "gurur" sahibidirler. Çevrelerinde devaml "sersemce gösteriş" yaparlar ve buna _ çok merakl d rlar."eiieri açk"tr. 0 Bonker"dirler öyle geçinirler.evde feodal,sokakta burjuvadrlar.otobüste,tren ve uçakta yerlerini "kadnlara" vermekten "zevk" duyarlar Bizim kadnlanmz '_'geri" ve "eski"dir Başkalarnn değerteri üzerinde "materyalist" kendi çoçuklarn severken "babacan ve duygularla" yüklüdürler "Erkek" tirler.her şeyi ve herkesi darbodada ve zor altnda vururlar Kapal duran bir "kumarbaz"drlar.çok zeki geçinirler,karştlarndakini hep "ahmak" sanrlar Yalan sistemli bir biçimde kullanmakta ustad ri ar Dedi -kodu' yu m esi ek edi n m işi erdi r.karalama,çökertme yöntemlerini iyi bilirler.geveze birer entellektüel'dirler.hayat pahasna yaratlmş teorik ve ideolojik mevzileri bombardmana tutmakta mahirdirler.bildiri cümlecikleri arasnda zengi.n ve.güçlü "-_..._... teorik üretimleri hovardaca harcamastn çok iyi bilirler Hiçbirş~y- 9

8 lerini paylaşmazlar,paylaşmamşlard r."misafirperver" gibi gözükmekte "ağa"drlar,bir aşiret reisi'nin"asaleti ne gönülleri ve. gözleri "tok"tur.hareketin maddi olanaklarn harcamada "kabadaylklarna" diyecek yoktur.her gün kaybedecek şeylerini çoğalt rlar Profesyonel olmaktan utan rlar,ama,kötü birer amatördürler Bu insan TIPi özel ve bili.nçli olarak seçilir.cezaevlerinde,poliste (sicili femiz iyi aile çoçuklar için bu düzey sözkonusu değil) ve hayatn her alannda bu tür unsurlar bulunur ve burjuvazi bunlarn peşine düşer,bulur ve bunlar anti-örgüt'le örgütler Saflarda bozgun yaratmak ve yüce değerler sistemi mücadeleyi,küçük düşürmek Için bunlar ortalğa salar 1.EVREDE "Dost ve yoldaş" olunan ve senelerce uğruna dövüşülen yüce. değerlere ağr eleştiriler (karalam ve iftira) ile işe başlanr."masum"dur.bu tekil düşme evresidir Burjuvazl beyinde ve bilinçte telkinlerini yapar: "Bu işler böyle gltmez".$u telkinlere inandrr. KAÇMAK IÇIN EN GEÇERLI YOL burada başlar "Dar ve zor o lan" mücadele yollar skmaya başlar. "Bir ömür bile yetmez" denilen mücadele bir "darbe"ile hemencecik ortadan kaldrlir."tesadüfü" ollarak bir yap içinde birkaç yllk 11 yorgunluk" ve "kavga" büyük bir pişmanlk haline gelir "Gençliğl boşa gitmiş" olmann isterik çağrşmlar,"daha güzel bir yaşam" özlemini perçinierneye başlar

9 2.EVREDE: Mücadeleden vazgeçmeyi kendine "yediremeyen", "utangaç" ve "gizlenen" bir yap;, "özel hayatnn gizliliği" He.şartlandrlan, hiçbir şeyini kaybetmeye tahammül edemeden,"devam etme'' alş-. kanlğ,ayr ayr ama,qir bütünlük içinde "birleştirilerek", hayatn kurma yolunda "zam~n kazanma" eğilimini güçlendirir.böylece, "karaya vurmuş balk" 'olmaktansa,biraz daha "olanaklardan" yararlanma yolunu seçer. Bu evrede k.endisi gibi "tekilleşmiş" ve yanlzca "iükemmellikletini" hikaye edenlerle saldr ve eleştiride ortaklk kurar.bu bütünl&şme yanlzca,"sorumlu tayini" ve "kendini kurtarma" ilkelerindedir ve geçicidir ayn zamanda.polls ve burjuvaz bütün araç ve gereçleriyle bu evrede çullanr, "bak adam nasl rahat'',"sen ahmaks n -Haşa- 11 vb ajitasyonlar hzlandrr.herşey özel ve gizlidir.çekilme düzeyi "meşrulaştrlr". 3.EVREDE: Pratik örneklere "çelme" atar."adamlar silahl mücadele veriyor" gibi açklamalarla mücadelenin en yumuşak yerinde bile tu- tunamazken, "kaba hatlar" propaganda eder. "Ondan deği Idi r" ama, "O'na karş da değildir".kural tanmaz ve anti-örgüt anlayşn yaygnlaşmas dönemidir artk.oaha çok insan mücadeleden "çekip alma" yoludur bu.-."reklam" zir1ededir."örgütlü" olduğu zaman... "ayrlmşlara" ve "kaçaklara" "verip veriştirdikleri" hortlamaya. 11

10 başl~r\piskopat ve şizot~eni karşm bir "dolap beygirin olur Ç.ikar., ,-., Ayn şeyleri tekerierne yapar.teorik olarak klflandrabhmek için yoğun bir karalama ve saldr ile propagandaya -geçer.birçok korkunun Odakhşt~ğ.vumak içinde cesaret göstererek ortaya çkabilmenin "zort~ğu" ile "gizlenirli.bilmeden ayrlnan yapnn.ideolojik ye teorik yaps,siyasal belirlemeleri SaV\Jm.ilur.örgüte ve yöneticih~rine ''günah çocuğu" gibi baklr.onlar "yukardan inmiş" gibi görülür,gösterilir.saldr kişilere yöneltilir.müzmin bir KARIYERiZM başlar.çünkü,"yamal bir bohça" içindedirler.biraraya gelmiş olan~ larn says artmş.,kendisi için hesaplanan ve yatarm (!) yaplmş olan. hayatn kurulmas olaynda;önde olmak,hesap vermemel5. gir lenmek gerekmektedir.bu nedenlerle KARiYERiST BiR YAPI zorunlu. hal alr.me~ki hrs gözqnü bürür 4.EVR'EDE ' K~ndini: ve.. yak,nlarn koruma cfuygusu galabe çalmaya başlar. Bu yaşa.kapar. nkendisini beslemiş" olanlara şükran ve minnet duymaya yöry.~lir."büyüklerfni" "perperişan" braktğ için ağir bir. "sor:.umluju~" duyar.omuzlarna kapitalist yaşam zorluklar "çöker'! Bu yaşam önemseyenlere yönelttiği eleştirilerden ötürü ve onlar "küçük gördüğü" için "günah" çkarr.artk herşeyi 11 para 11. ile ve kapitalist mantk içinde yorumlamaya başlar."kazanma" hrs bilincine nakşlanmştr.tekilci ve "ben"ci yap KARlYER edinememiş olmann pişmanlğn perçinler.. Geçmişe :.

11 yana yakla sitem etmeye başlar.artk NOSTALJI ruhu hortlamştr.geçmişte yaşayp geleceğe umutsuz bakma yapsal bir ha' a lr.; S.EVREDE: Işin sonu görünmektedir,kapi~alist kurallar (anarşist,otorite tanmaz bir yap olsa da) kabullenilmiş ve burjuva rasyoneller temel alnmaya başlanmştr.fed~kar ve yiğit (nevi şahsna 'irlonhasr değil) mlicadeleniri içine 11 KURT 11 düşürülmüştür Doğru ve kişilikli bir yap tasallut altna alnmştr TESLIM OLUNAN BIR YERE GELINMiŞTiR.... Mücadelede LiKIDE OLMUŞ,otorite tanmaz,anti-örgüt yaplar ile anarşizm'e giren bu unsurlarn tipik özelliklerini şöyle sralamak mümkündür: 1-Müzmün birer KARlYERiST'tirler~Mevki hrs gözlerini bürü-' müştür.her verilecek mevki karşlğ kendini ve yoldaşlarn satabilir. 2-ANTi -ÖRGÜT 'türler.hiçbir kural tanmazlar.oysa,burjuvazinin dayattğ rasyonellere ve kapitalist kurallara "eşşek"gibi uyarlar.. ~ 3-Tipik birer ANARŞiST'tirl.er.Bu yaplar objektif ve diyalek""'. tiktir. 4-0RGAN DIŞI'drlar.Eieştiri "özgürlüğü'\karalama ve provakas- 1.3

12 yon bunlar üzerinde egemenlik ku'rmuştur. S-Hiçbir KARARA uymazlar."gösteriş olsun diye" baz şeylerde "anlaşmtş" görünürler o. 6- Davh:mişlarnda PROVAKASYON önemli bir araçtr.deşifras- YQNU meslek haline getirmişlerdir. '' "' 7-Beyinlerinde ve bilinçlerinde LIKiDE olmuşlardr olflah olmaz burjuva mantk ile sorunlara ÇÖZÜM arayan "herşeyi bilir"ler h;lline. g..,l.mişlerdir o a.:...geçniş,on~ar::l.. SERÜVEI't ;;.sahneleridir.lstedikleri "OYUNU" çkarp sahnelerlen 11 Anlar 11 ve "hatralar"da yaşarlar.nostaljik bir ruha' sahiptirler. : ; ' i ' '.-~ ' 9-Gelecekleri yokturoumutsuz VE ÇARESIZDlRLERoŞimdiye kadar neden ve niçin mücadele ettiklerini bumezlero. ',,, ÖZEL HAYAT'lar gizlidir.hep saldamrlar~ Benzerleriyle biraraya geldiklerinde Y AM ALl BOHÇA gibi dururlar. PEKI NE YAPMALI Bu hain ve dönek yapt karşasnda,ttn Ör.lemJl ~racrmz YOLDAŞÇA, GÜVEN ilişkilf~ri 'nin hareket ettlrilmesdil~... ryoi...b~şça GÜVE.N;sosyallst _ siya~al m9cadale.. Y.a da ulusal J 14 <! ~, J. r ~...: '. '.,\

13 ~--~ ~ ' kurtuluş mücadeleleri süreçlerinde "tesadüfen" ortaya çkmş,çkarlmş bir olgu gibi görülmemelidir.mücadele içinde,örgütsel ve toplumsal deney ve tecrübelerin ortak bilaşkeni olarak ortaya çkmştr.zorunlu bir ihtiyacn bilimselleştirdiği EN YÜCE DEGERLER s i st e m i ve to P 1 a m d r. Her ne kadar bu yüce değerler yumağ. bugün bir kör döğüşüne döndürülmek isteniyorsa da,bizim, her günden daha ~ok YOLDAŞÇA GÜVENE ihtiyacmz var.yol DAŞÇA GÜVEN, ÇURÜYEN VE KOKUŞMA YA YÜZ TUTAN unsurlara karş en ön'emli GÜVENCEDIR. YOLDAŞÇA GÜVEN bir duygudur.ama,bir serüven değildir.toplumsal dönemeçterin her evresinde edinilmiş en insanca davranş biçimlerinin SIMGESI 'dir.en ilkel insan ilişkilerinden yükselen doğru ve dürüst davranşlar' ile,en modern insan ilişkilerinin vazgeçemiyeceği değerler bütünüdür.söz gelimi;feodal toplumun kutsadğ "saygn" kişiliğin,doğruluk,mertlik,yiğitlik vb gibi davranş ve duygular,burjuva toplumda varolan dürüstlük,doğruluk vb gibi insani değerlerle birleştikleri noktalarda,sosy,alist sjyasal mücadelede sütgeçten geç'irilerek yüce değefl 1 ~r kabul edilmiş,yoldaşça GÜVEN ILIŞKILERI olarak sentezleştirilmiştir Keyfi ya da havadan gelmemiştir.değilmi ki,soyalist toplum,kendinden önceki yaplarn gerekli ve yararl yanlarn,değerlerini taşmakta ve kullanmaktadr ve ~rganize ederek,değiştirip topluma geri döndürmektedir 15

14 Ülkeye,ulusa,snfa partiye ve mocadeleye Inanç ve güven ile bağllk,yoldaşlarna güven ve bağll.ğn da ortak noktasn oluşturmaktadr.bu ortak noktada oluşan,yapsal bir davranş biçimi olarak YOLDAŞÇA GÜVEN;sağlam;kararl,güvenilir bir kişilik ve bilinç ile,atak,gözüpek,mert;dürüst davranşlarn dengeli bir yaps olarak ortaya çkmaktadr.bu,sosyalist ya da başka anlatm ile devrimci mantk ve bilincin en dürüst noktalarda kesiştiği bir SEN TEZDiR.Ihanet,karalarta,süistimal,dedi.:.kodu vb kötülüklerin kar- ' şsnda koruyucu ve kollayc bir GÜVENCE, YOLDAŞÇA GÜVEN' dir Bu yüce erdemler bütünü,burjuvazinin hain ve sinsi saldr ve tasallutlar- altndadr.bir kere, mantk ve bilinç olarak burjuvazinin tasallutu altna girildi mi, ne devrimci ONUR ve ne de KIŞiLIK kalr~.geleceğe umut ve güven bir kere yitirilmesin,yeniden bunlar kazanmak çok güçtür.artk burjuvazinin "seçme" insan tipi 'nin beynine giren ve bilincinde yer eden "yaşama" arzusu kolayca rasyonelleştirilir!. Şimdiye kadar "boşa. vakit geçirilmişlik"ten tutunda,"hayalleri süsleyen" "güzel"liklerin içine g.ömülüp gidersi-. 1. nz. Seçilmiş bu "yoj"un :asyonelleştirilmesini de yapmak zorundasnz.kapitalist rasyonelierin ~ayatldğ noktada kabullanilmesi zorunlu hal almştr artk 16

15 Bugün YOLDAŞÇA GÜVEN mevzileri sallantdadr.ldeolojik ve teorik yaplar burjuvazi tarafndan bombardmana tutulmuştur.. Bu saldr hattnda burjuvazi,saflardan kaçan dönek ve hainleri de ele geçirmiştir. Mücadelernizde gedikler açabilmek as için, bu kaçak ve döneklerle, bütün araç ve gereçlerini hareket ettirerek, eylemsel olarak provakasyonunu sürdürmektedir.. Bugün, likidetör,a.narşist ve oto_rite tan_maz yapya karş öne sürerek savunduğumuz: YOLDAŞÇA GÜVEN ilişkileri,örgütlenmemizde GÖNÜLLÜ BiRLIK olarak somutlaşmaktadr.ancak,bu. GÖNÜLLÜ BIRLiK 'in de bir s n. r olduğunun bilincindeyiz. Kendini her konuda özgür hisseden insanlarn topluluğu örgüt değildir.bugün,kukm'nin bir bütün olarak sk~klğ, bu insanlarn, özgürluklerini SINIRSIZ gibi göstermektedir.bu. snrsz davranşç-. lar da (her siyasal harekette) 1 bunun farkindadrlar Ve kendilerini çok rahat hissetmektedir:ler.kapitalist rasyonellerle, sosyalist ya da ulusçu mantğa karş mücadele edebileceklerini sanyorlarsa, aldanyorlar.. Şu hiç bir zaman unutulmamaldr;kapitalist rasyoneller içifl:deki "özgürlükler", sosyalist ve,-ukm içindeki rasyonellere ve'" onun getireceği özgürlüklere dönüşecektir.koşullar oluştuğu zaman,kaçmann da bir BEDELi olduğu görülecektir... Saflarda bozgun yaratanlarn,dönek ve hpinl~rin.~açknlarn,her H.-' ~

16 J. :..>. boydan anarşist,likidatör,müzmin otorite tanmazlarn ipliği pazara çkacakt r.b~ devran böyle kalmayacaktrt."gün ola harman ola" Ancak,bunl~fn önünde. hiç.t>ir (aman gerilemeyeceğiz.ama,bunlara karş tek tek durmann da mü'rn_kün olmadğn biliyoruz.tek aracmz örgütlü mücadeledir.bunlar~ burjuvazinin birer parçasdrlar. Mücadele kapsamndadrlar.nasl olursa olsun demeden,genel, nesne,! mücadele araçlar ile üzer~erine gidilmelidir.bugün genel mücade.leyi TEHDIT ede.n önemli olgul~r.qan biri de bu yapdr.kurallarmzn egemen klndğ ve otoritel)ln araç olarak işletildiği, bir demokratik yap ile mücadele zorunludur.biz,otoriteyi en namuslu kavgann içinden bulup çkardk.kimsenin "namuslu aile" yaşamnn liberalliği ve yaşam için FEDA EDEMEYIZ Bu anda hayatlarn zndanlarda tüketen yoldaşl:mmzn ans ve binlerce öl.en insanmzn kanlar pah'asna buralara gelinmlştir.zor olmuştur,kolayca da gidilemeyecektir 11 Tek tek namuslu 11 ve "dürüst" durmartn bu aşamada şans ' yoktur.lradelerimizi birleştirerek,bu amansz.saldr ve Veba kar-. şsnda ancak durabiliriz. YOLDAŞÇA GÜVEN ILIŞKiLERiNi egemen klmak Provakatör ve mücadelede liklde olmuş,. '.~işi likleri unsurlara karş(k'orkusuz,hiçbir telaşa kaplmadan (ve karşlyarak),örgüt silahn caydrc bir araç olarak 18 zorundayz. parçalanmş hatta doğal çalştrmal ~

17 yz.mutlaka kaçknltklarnn ve burjuvaziya TESLIM OLMAl-ARI'nn bedelini ödettlrmeliyiz~ D ha skt ve güventj bir yap ile el ele vermenin zamandlr.onlar istedikleri yere gitmekte özgürdürler "EL VERIR KI COŞKU HAYLAZ ÇOCUKLARINI BO~AZLAMA-. SIN" Mücadeleye devam edeceğiz.umudumuz büyük ve güve~imiz. tamdr. 19

18 KASIM-LO'NUN ÖLÜMÜ ÜZERİNE

19 i-kdp. GEI\IEL SEKREI.ERl ABDURRAHMAN KASIM-LO ViYANA' DA ' KATLEDiLDi

20 '.tl'. '.' ~. ; " ~ KISA BIYOGRAFISI :_, : -, ~,~,~,; "<' -:)':.~ ABDURRAHMAN KASiM-LO, Me-habad Kürt' C..mhuri yeti 'nin Iran'da y(tlrnasndan {1947). sanra, Doğu Kürdistan'daki milca«:eleyi yönetti yalnda doğan,.,....,., Kastm-lo öldürütdüğü: zaman 59 yaşndaydt Çok genç,.,,_-.; yaşta JE-KAF' örqütünün saflarnda müc~t,deley~ atlmşt.~ 1-KDP'nin kurulmasyla birlikte bu,.~,örgij.b~h, katlmşt... :i:n,-,,;:,. J; ' ylnda ülkeyi tfrl(~den. Kasm-:-lo, önce S~CB'ye ve oradan da Çekoslovakya'ya Qitti~ Burada tahsilini tamamlad. Prag Ekonomi. ~nstitüsü'nde eğitim görevlisi olarak çalşt Çekoslovakya'da "PRAG BAHARI" olarak adiandar la!' ey_l,eme aktif olarak, k~tld,, ye snr dş edildi 'oaha sonra Paris'e gitti yllar arasnda Sorbon Üniversitesinde dil üzerine çalşmalar yapt ve eğitim görevlisi otarak çalşt.,....,.. -.i;' ' '" 1979 ylmda Iran Şah'nn Mollalar önderliğinde devrilmesinden sonra, OTONOMI program ile mücadeleye "yeniden aktivite 11 kazandrmak amacyla Ülkeye..dönen Kasm-lo, 1983 ylna kadar silren kanl çatş

21 t malarla birlikte, 1-KDP stratejisi'ni illegal olarak.;..-_., devam ettirdi Kaslmdf:.o', 1970 yll,ii'da parti yönetimine girdi ve 1973; te yaplan 1-KDP 3. kongresinde P~roti Genel Sekreterliğine seçildi ve öldürüldüğü tarihe {1~. Temmuz 1989) kadar 17". yl bu görevi aralksz s~ifdürdü... ~. ' " Mücadeleci bir x1şili'ğe s~hipti. Sert yapsna rağmen; mücadelenin her düzeyinde "pazarlklar"dan kaçanmayan bir diploma.s:jyi tercih etti. "Biz realist bir partiyiz, lran a2-;c:feiwokrasi Kür~istan a. Otonomi istiyoruz" diyordu Yazar ve asker bir yaps vra.rd. Kürtler ve Kürdistan üzerine yazlmş eserleri bulunuyor. Ana ';tf. dili dşnda birçok yabanc dil bilmekteydi. i 1988 yl-ndan sonra, "Bat" ile yqgun ilişkiler açne giren K'asm-'Lo, T~hran'la "anl.aşma" zemini aramasndan dolay da 1-KDP içinde meydana gelen ayrşmalardan ötür~ Örgüt içi.sorunlarla karş karşyayd.

22 [ -mesaj Jl KOMtrA NAWENDA PARTIYA DEMOKRATA KURDISTANA }RAN RE.1 j, -, " -: Bi bebexti kuştina Sakretere Giştl ye 'Partiya we Mirze Qasimlo, Endame Komlta we ya Newendi Kek Evdillah C Dr. Fadil Resul li Viyana ~m gelek dileşkirin. Wendakirina peşengen partiya we, yen ku jiyana xwe ji bo tekoşina rizgeriyel netewa Kurdistan peşkeşkirine, di le Gele Kur~ H gel ek.eşandiye Gor dltina me; her çi desten qirej di wi xiyaneta xirabi de hebe jl, ev listikeki dewleten kolonyel in. ' Roja me, di nav giradana parastina dewleten emperyalist C mezin de,bi reya bihevra qetilkirin C nefikirina Gele Kurd ji hole rakirin re, bi listiken ten li'stin re jl xwasteka hel siyasi de ji 'ji hole rakirin re şahati di de. Şehitkirina peşengen partiyan xelekeki ji wi plana tunekirina siyasi ye. Hezen ku nav tekoşlna rizgariya netewe Kurdistan de ne, pewlste komplo C.> 27

23 1 ' _c;lijmlnatly3n li tekoş\'na me dibln bibi'nin C wan beteqet bihelin, berhe~ ben_ C allkariye hev bikin. Em bawarin ku partiye we wl clye dijwar 1ya wala roj ek" p'eşte tijlke Ct"i ;gor armanc u doza xwe peşwe biçe. Em xwe şerlge eşa partiye. we dikin <C rica ji we dikin ku hun serxweşlxwe.stina' me bigehlş\'nin endamen parti ya xwe C malbata şehldan. ' ' Bi xwesteken serketin C hevalbendiye. *PARTIYA RIZGARiYA KURDISTAN SEKRETERIYA EWRUPA* "28

24 ;, i -~ : ~ ~~ ~ ~ m-es_a_j~1 iran KÜRDISTAN DEMOKRAT PARTISI MERKEZ KOMiTESiNE Parti Genel Sekreteriniz sayn KASIM--LO ile Merkez, Komitesi üyesi KEK EVDILLAH ve Dr.FADIL RESUL 'un, Viyana 'da kalleşçe öldürülmelerinden büyük üzüntü duyduk. 1,-. Yaşamlarn Kürdistan Kurtuluş Mücadelesine adamş parti önderlerinizin kayb, sizi olduğu gibi; Kürt Halk'n da derin bir üzüntüye boğmuştur. Partimiz, hangi el alet olmuşsa olsun;bu hain suikast sömürgeci cevletrerin.....i bir komplosu olarak değerlendirmektedir. Günümüz, emperyalist ve büyük devletlerin çkarlarn koruma bağlantlar içinde, Kürt Halk 'nn toplu katliam ve sürgünler yoluyla maddi olarak i' m ha s yannda~ tezgahianan oyunlarla, ulusal kurtuluş mücadelesinin de siyasalt olarak i m ha edilmesinin' istendiğine tanklk etmektedir. Parti önderlerine yönelen suikast, siyasal imha plan'nn bir halkasdr. 29 1

25 Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içindeki güçler mücadelemize yönelik komplo ve tehditleri görmek,komplo ve tehditleri boşa çkarc yaknlaşma ve dayanşmay 9östermek zorundadr. Partinizin yeri daldurulmas zor kaybn bir an önce gidereceğine ve amaçlar doğrultusunda ilerleyeceğine olan inancmz belirtmek isteriz. Partinizin derin, acsn paylaşrken; partiniz. üyelerine ve şehit yaknlarna başsağlğ dileklerimizin iletilmesini rica ederiz. içten dostluk ve başar dileklerimizle. *KÜRDiSTAN KURTULUŞ PARTiSI AVRUPA SEKRETERLiGI* 1'

26 '.. 1:, Djmne Gele Kurt Carek Dna Jl Xwin Rjandn: ABDURRAHMAH QASIMLO O DU KURDEN BtJARE HATIN ŞEHIDKIFfiN Roja ' e eva re Sekreter e Gşt ya Parfi Derrokrat a Kurdstana 1 ran (PO K-I ran),dr ~Abdurrahman Qasmlo,berp rsiyare Partiye' ye derweyi welat C endame mektebe.abdullah Qadri Azar C Kurdek j Kurdstana lrage Dr Fadl Resul l bajare \l yana-b narnar'di h'cxtn şehidk rn.gor daxu'yaniya"'p'o~ ~n'vi'~ana heyani roja iro qetlkar hin nehatne tespit krn. Her çkas qetlkar hin nehatn'e 'nasin C n~ditn ji,j bo me t'l'şfek '~'Ş"ke~e' ye: Kek' Qasmro' C hevalen wi b deste djmnen' gel& <urd hat,n qettlkrn.djmine gele me,ji 'aliyek d welat da l ser gele me zulm o zo'rdaryet.~'e hempa ddn ajotn,j aliye dn ji l der welat deste xwe dreji jiyana mroven welatpazez dkn;xwine. drejinn.ew;b wi awayi dxwazn ku tevgera rzgarixwaza gele Kurd be peşeng bheln;tevger b sernekeve;.gele Kurd be h evi,be xweyi ' bmne. Hezen koledar,j dehan salan vr da.ve kare b qret ajotn O iro ji dajon. 31

27 .f' ' ' 32 Diroka tevgera rzgarixwaza geia Kurd tştek nişani me dde,ku b i şehidktrna Şex MehmOd Serzenci,b şehidkrna Qadi M hemmed O hevalen w i,b şehidkrna Şex Seid O b deh hazaran Kurde:. benav bir C baweriya aza~iye b nav mllete Kurd da sst nebo;roj b roj xort bo O gihişte ve röje~tevgrra. Kurdi d nav mllet da kok avet.edi kes nkare wi j dle gele Kurd derxe!. B şehidkrna Dr.Abdurrahman Qasmlo,gele Kurd evledeki xwe..,.y_e bja~-~wnda kr.ev qetliam,;ele me u dosten wi pr xemgin kr. Dr.Qasmlo d nav gele Kurd da,l hemo perçan Kurdstane da,b şexsiyeta xwe,b c~:uo$:iya xwe,b z~n.abona xwe v~ dhate na'skrn.wi,hin d xortaniya xwe da j bo xlasbona nil~e!te Kurd,kete nav tevgere.b deh,.salan d bn hukma xwinrej ya Şahe lrane,karen heja pekani';j bo hşyarkrna m'et~n;)(we b çaleki kar kr.ew,17 Sal bu,l<u Sakretere Gşt ye PDK lran'e dkr. Dr.,Qasmlo ( ser Kurd C Kurdstane gelek prtck O mqatan nvisandbo. D gel. her zaravan Kurdi ( Kurmanci C Sorani),Farisi,Er ebi,t rki,ingilizi,franszi, Çeki,Rusi C Suryani zanibo.b gotnek dn,ew,zmanzan C ronakbirek mezin bo. Dr.Qasmlo b salan Universita Prage u Sorbone mamosteti kr,dersen abori da xwendn.... Şehidkrna Dr.Abdurrahman Qasmlo,Abdullah Qadri Azar C Dr~Fadl Resul, Kurden ku l Elmanya Federal C Beriina Rojava djin,pir bdndar kr.em rexstnen Kurdstan ve qetliame protesto dkn C j rexstn C kesen demoqrat, mjr~vhz daxwaz dkn,ku dengen xwe dji ve blnd bkn.b vi awayi pştgrti~ ya 'xwe gele Kurd ve nişan b d n. -- -,

28 Dost O djmnen gele me bra baş bzanbn,ku b kuştnan va,b qrkrna va,b surgunan v~>gele, Kurd tucar j orte ranabe.her weha tevgera wi ji D Rojhlata_ Navin da ptrsek heri gring O mezin ji Prsa Kurdi ye.heyani. gele Kttrd neghije serxwebon O azadiya xwe,tucar aştiyek b rasti l Rojhlata Navin da b cih naye Bra djmne gele me b kuştna Dr.Abdurrahman Qasmlo O hevalen wi şa nebn.iro hemo perçen Kurdstane da gele Kurd j bo destxstna mafen xwe ye netewi a b heq,raboye ser piyan.peşmergen qehreman we her heyfa Kek Qasmlo O hevalen wi j djmn bstinn.we djmn ra dnyaye bkn tari Roj roja hevkari O yektiye ye.hember djmne kaledar pewist e em hezen xwe bkn yek.bkn yek ku rojek bere mllete Kurd bghije azadya xwe. Kek Qasmlo O hevalen wi,wek şahiden d n yen Kurdstan,we her tm bi ra me da bn! h *Erne wana d tekoşina xwe da bdn j'iyandn *Mrn j bo djmnen gele Kurd L *Serketn her bo gele Kurd l (*}Va belavoke j hel PartiyaRzgariya Kurdistan Ü tynek p~r,ti 0. rexstnen Kurd l Ewrupe hatiye belavkrn...

29 KASIM-LO'NUN IDEOLOJiK VE SiYASAL DÜŞÜNCE LERiNDEN ÖZETLER: (... "Stratejik hedefimiz iran'a demokrasi K:ürdistan'a otonomi 'dir. Bağmszlk isteyen gruplar da var elbet. Bağmszlk demek, dört devletin snrlarn değiştirmek demektir. Hem de nerede- Orta Doğu'da. Biz realist bir partiyiz, otonomi istiyoruz... Otonomi için mücadele ederken şunu demiyoruz:kürtlerin bağm:.. szlğa hakk yoktur, hayr vardr Ama, partimizln siyaseti OTO NOMi'dir, Bağmszlk değil Şimdi, iran'da başka halklar da yaşamaktadr Fars'lar iran'da o/o 50 'den azdr, aznlktr. Azeriler, Kürtler, Araplar, Beluciler ve Türkmenler hep beraber o/o SO'den daha fazladrlar Buna göre, Iran'da federal bir sistemin olmas bizim isteklerimizin.. yerine gel m esi. demel<~~r..~. Şu anda partimiz, partizan savaş vermektedir. Partizan savaş'nn hedefleri açktr. Bu, hedeflerin biri ya Iran rejimi'nin Kürdistan' dan çkmas ya da bizlerle görüşmeye oturmasdr 34

30 Iran Islam Cumhuriyeti 'nin mevcut Ç~rç_evesinde ne demokrasi ne de otonoml gerçekleşebilir. Am~ biz, Iran rejimi' ile görüşmeleri savaşn bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bu bir gerekliliktir. Iren-Irak erasndaki ateşkes'ten sonra Iran'n bütün ordusunu Kürdistan'a yğacağ söylenmekte. Bu, bana göre Kürdistan'i tanmamak demektir. Kürdistan dağ ve taştr. Hiçbir devlet orada 1 milyon kişilik ().~dusunu brakamaz. Şu an Iran'n 200 bin kişilik ordusu ve 3 bin karargah Kürdistanda'dr. Ama, fazlas olamaz... ;... Partimiz realist ve mütevazidir. Iran Kürdistan', iran'n ~ 7'sidir Demek ki, biz yalnz alternatif olamy.. bize müttefik lazm. Yani, müttefik bulmamz lazm. Hedefimiz demokrasi ve Qtonomi olduğu Için, bizlere demokratik müttefikler gerek.. Şu an için Iran'da sözünü ettiğim demokratik müttefikler açk ol.arak görülmüyorlar. Başka güçler, örgütler var Dşarda_ var; şahsiyetler de var Ama, bence Homeyni 'den sonra Irim'da yükselecek olan muhalefetten demokratik müttefikler çkacaktr. Hem de, bi ri eşmiş, demokratik mubalefet çkacaktr. Bu da, yarn Iran'da demokratik bir hükümeti iktidara getirebilir 75'1e ;,bugün ar~sndaki başka bir fark ise, hem de en büyük '---~ fark;)ran ve Irak'ta devrimci Kürdistanl örgütl,erln oluşüdur.~en ' '.35.

31 ',':. kötü şartta bile, bugün yani, hem Irak hem Iran, birlikte Krrf halkna karş saldrsalar bile, biz savaşmza devam ederiz. Bence, 75'1e bugün arasnda bir benzerlik yoktur.~. Biz savaşn bitmesinden korkmuyoruz. Çünkü, biz barş istiyoruz. Barş'tan korkan iran rejimi'dir Iran, Irak ve Türkiye Kürt halkna karş topyekun bir saldr başlatsa ve Kürt Hareketi bağmsz bir faktör olarak Kürdistan'da kendini gösterse~ biz orada var olacağz Kürt Hareketi'nin iki önemli görevi vardr. Biri, bağmsz bir faktör olarak kendini ortaya koymak. Diğeri de, uluslararas plana çkmak Bizim Irakla ilişki prensibimiz, bağmszlk temeli üzerine kurulmuştur. Şimdiye kadar Irak partiye yardm etmiştir. Biz de bunu kabul ettik Bizim partimiz ne parçalanmştr, ne de bölünmüş özellikle, entellektüeller, başka şeyler bekliyorlard. Mesela, birisi belediye reisi olmak istiyordu, birisi vali olmak, bir diğeri parlamenter Olmad senedir biz, dağlarda yaşyoruz, dayanmak zordur.,~! neden -~~~~!~ Ama, ~u arkadaşlar da yürek yok. ki, 'ben J

32 .. ~.) yoruldu!l'l. bu kadar' desinler Şunu söylüyorlar: 'ben senin yanna geldiğimde sen bana ekmek vermedin, sen şöyle y~ptn, yolunu değişti rmişsin, sen if.e.rici çleği Isi n, çok sosyal i st değilsiniz ' Bunlar söylerken, diğ.r yandan da mücahidin ile işbi'rliğ.i yapyorlar. Dünya biliyor ki, 'mücahidin sosyalizme karşdr Bütün Kürdistan'da tek cepheyi olanak dahilinde 'görmüyo,rum. Çünkü, bütün parçalarda şarttar başka türlü. Sônra, istediğimiz şeyler de başka Mesela,biz Iran'da otonomi isterken, lraie ~ür~leri gerçek otonomi istemektedir Türkiye'de Kürt halk'nn-- varhğ, dili, kültürü gündemde Bunlardan dolay, ben, Kürndistani cepheyi. günün sorunu olarak görmüyorum A111a, dşard,~. bugi.inkü hedefler üzerinde dayanşma, birlikte davranma olabilir. Zaten, bu mesele, sadece politik örgütlerin meselesi ~eğil ki, Bütün Kürt Milleti 'nin meselesidir ".. ;,... ' ~..... >-~~.!": g. :n2 u.: cl--1 :~-;, ~-. _;.9, Y'l:l: 7 ::.:; ~. ~; : :) ;. :-: '

33 KASIM-LO ve 'ARKADAŞLARI~IN PARIS'TEKI CENAZE TÖRENI'nden lzlbnimler L. Vl}lan 'da öldürülen KASIM-LO ve arkadaşlarnn tabutlan; günü saat sralarnda, paris Kürt Enstitüsü'nde ha.arlanan s londa katafalka konuldu Avrupa 'nan çeşitli yerlerinden. gelen Kürdistanl 'lar, cenaze. törenine katalmak için Enstitü binas - nan önünü doldurmuşlarda Tören saat 'da başlad.önce, kütüphanede ağrtanan siyasi parti, demokratik. kitle. örgotleri temsilcileri ile Fransz Hükümeti adna gelenler ve yazar-çizerler; ar9ndan ölenlerin yaknlar ve daha sonra da, grup grup içeri,ye. alnan Kürdistanl'lar ilf!''tfi'ğer geler'ter, katafalk'n. öhünde üç dakikalk sayg duruşunda bulundular Ölenlerin ailelerinden üç kişi He partinin yetkili kldğ Molla ABDULLAH adyla tantlan, Merkez Komite Oyesi. taziyeleri kabul ettiler. Içeri alnanlar, salonun ortasna braklmş masalarn Ozerinde bulunan, çiçtk buketleri ve çelenklerle. süslü tabutlarn çevresinde, grup grup toplanarak, üç dakik~lk sayg duruşundan sonra ayrlyorlard., qe:a.zeler, saat sralarnda, saptanan meydana (Cumhuriyet Meydan) alndlar ve buradan yürüyüşe geçildi. Tahminen 8 K.m. yol yüründü YOrüyüşe ' dolaynda!<atlm vatd. Sadece, i-kop, PKK ve Tür.k Solu'ndan Acilciler olarak bilinen grup pankart açtlar. Iki gün.önce törenle ilgili yaplan toplantda, 1-KDP'Iilerin öneri ve srarlah üzerine, 1-KDP dşnda diğer gruplarn pankart açmamalar kararlaştrlmşt.,;:;{... ) 38

BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan.. Yaşasın Kürdistan 'ın Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi. www.arsivakurd.

BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan.. Yaşasın Kürdistan 'ın Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi. www.arsivakurd. BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan. Yaşasn Kürdistan 'n Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi 20 TiRMEH 1 TEMMUZ 1989 Hejmar 1 Say: 20 ww.arsivakurd.org rzgar.,,-... ~ PARTIYA RIZGAHIYA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

İngiliz Belgelerinde Kurdistan

İngiliz Belgelerinde Kurdistan Derleyen Mesut Yeğen İngiliz Belgelerinde Kurdistan dipnot yayınları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 13 İngiltere'nin Kürdistan Siyaseti 15 Osmanlı Eliti ve Kürdistan 18 KürtEliti 19 Yeni Rejim ve Kürtler 21 Şeyh Said

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Çok geç kalmış bir solun içinde olan bizlerin de geç kalmış olması şaşırtıcı değil

Çok geç kalmış bir solun içinde olan bizlerin de geç kalmış olması şaşırtıcı değil Paris teki toplantıdan bende kalanlar şunlar oldu. 1. Güzel bir toplantıydı. Otuz yıldır görmediğim bir arkadaşı gördüm. Bazı arkadaşlar ile geçmişte görüşmüşüm ama ben hatırlayamadım. 2. İllegal bir yapının

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!..

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Bu bir yerel seçim değil, bir kader seçimi! AKP iktidara geldiğinden bu yana son 11 yılda biri Irak ta, diğeri Suriye de olmak üzere iki Kürdistan kuruldu. Bu yerel

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Yeni anayasa neyi hedefliyor?

Yeni anayasa neyi hedefliyor? Yeni anayasa neyi hedefliyor? Siyasal iktidar Yeni Anayasanın yazımına kapalı kapılar ardında devam ederken, yeni anayasanın yazılma sürecine dair öğrenebildiğimiz yegâne şey, mecliste oluşturulan uzlaşma

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi 5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi ABD, 50 yıldır Irak ı parçalayıp kukla bir Kürt devleti kurmanın altyapısını yapıyor. Son olarak 1996 da 5 bin peşmerge ve PKK lı, Guam Adası nda gayrinizami savaş,

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Strasbourg - Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıkları Derneği (Eurominority) ile Paris teki Kürt Enstitüsü, yeni bir Kürdistan haritası hazırladı. Harita

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir

Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Barzani nin liderliğinde 25 Eylül tarihinde bir referandum yapılacağını duyurdu. Referandumda KBY nin bağımsız

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 Irak'ın Tarihçesi Türkmenlerin Kökeni Türkmenlerin Irak'a Yerleşmeleri Türkmenlerin Irak'ta Kurdukları Devletler ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

EMPERYALİZM KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR Kürtler, bölgede yapılan kitlesel soykırım karşısında dünyanın bu kadar sessiz kalmasını hiç bir zaman

EMPERYALİZM KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR Kürtler, bölgede yapılan kitlesel soykırım karşısında dünyanın bu kadar sessiz kalmasını hiç bir zaman EMPERYALİZM KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR Kürtler, bölgede yapılan kitlesel soykırım karşısında dünyanın bu kadar sessiz kalmasını hiç bir zaman anlayamadılar. Dünyaya seslendikleri zaman: Bizi, yapılanlar

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı