BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan.. Yaşasın Kürdistan 'ın Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan.. Yaşasın Kürdistan 'ın Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi"

Transkript

1 BIJI o'rnkosina Rizgariya Netewi u Civakiya Kurdistan. Yaşasn Kürdistan 'n Ulusar ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi 20

2 TiRMEH 1 TEMMUZ 1989 Hejmar 1 Say: 20

3 rzgar.,,-... ~ PARTIYA RIZGAHIYA KURDISTAN KÜRDiSTAN KU'R'TULUŞ PARTiSi (r z g a r i} WEŞANE NAWENDi YA/ MERKEZ YA YlN ORGANI ~-- --~ Trmeh-Temmuz 1989 Hejmar-Say :20 Navnlşana Pewendfyen Navnetewf/ U luslararas i li ş ki Adresi: Postlagerkarte Nr: C Berlin 62 BRD Bl) SAYIOA/OIVI HEJMARIOA: *Başyaz:SiYASAL MÜCADELEYI TEHDIT EDEN BAZI OLGULAR VE YOLDAŞÇA GÜVEN ÜZERINE. (sh:7-:1.9} *KASIM-LO'NUN ÖLOMO OZERINE(Ksa Biyografisi,siyasi görüşleri, mesaj-bildiri - cenazetöreninden izieni mler). (sh:21-41) *siyasi yorum A.KASIM-LO'nun ÖLÜ- MÜ ÜZERiNE.(sh:42-48} *KADRO VE BIRLIK N.BORA. (sh:49-52) *ÇAGRI (sh:53-54) *LOZAN "BARIŞ" ANTLAŞMASI. Z.BA RAN.{sh:SS-65) *AÇIK MEKTUP (sh:67-72) *siyasi rapor TÜRKIYE 'DEKi SiYASi CEZAEVLERI DIRENiŞLERi 'NIN DEGER LENDiRiLMESi lll (sh:73-79) *ESKiŞEHIR CEZAEVi 'NDE YiNE DiRE NIŞ! (sh:83-86) *YALNlZ DEGiLSiN. Şiir. (sh:87-8?)

4 ISMAIL BEŞIKÇI 11 BERAAT 11 ETTI. (sh:89-90) *uluslararas af örgütü toplantsnda yaplan konuşma (sh:91-96) BASINA VE KAMUOYUNA. basn açklamas. (sh:97-joo) *NAMEYA Jl GIRTIXANE (st:ioi-104) HAMBURG HALEPÇE TOP~ANTISI (sh:ios-118) ' EK/parti program sahifeler.-Türkçe metin bitti- -. ' :,.

5 .başyaz. SiYASAL MÜCADELEYi TEHDIT EDEN BAZI OLGULAR VE YOLDAŞÇA G0VEN ÜZERINE. Ksaca belirlersek,emperyalistler,kapitalist rasyonelleri ve kendi kurallarn acmasz ve kat biçimde işletmektedir."herşey sermayenin selameti için"dir.milyonlarca insann yoksulluk ve sefaleti Ozerinde,"demokrast" ve "özgürlük" bezirganlğn da elden brakmamaktadrlar.kendileri ve çkarlarn güvence altnda bulundurmak için,en üst düzeyde ÖRGÜTLENMIŞLERDIR Mali,askeri,siyasal, ekonomik, sosyal vb tüm _yaplarn bu örgütlenme içinde merkezi bir otorite ile yönetip yönlendirmektedirler.topluma egemenlikleri de teknolojik araç ve gereçleri e.n son haddine kadar kullanarak,bu örgütlülüklerinden geçmektedir.böylece,dünyay paylaşan ve kan- reyan içinde brakan -burjuv-azi,şimdilik yoksulluk ve sömürünün rahavetini ve biraz.' palazlanan yapsn büyük bir iştahla beklemektedir.yeni yeni sömürü alanlar bulmann "demokratlğn" yaşamaktadr.amaç,bur.juvazinin rahatdr,diğer snf ve katman- larn,sömürge uluslarn belli bir "DENGE" içinde tutu_labilmeleri 7

6 yolunda toplumsal olarak önemli. -sübab 'lar da takmştr. "lnsan Haklar", "demokrasi" ;"özgürlük", "pari amentarizm ii vb. Yaps n korumak,ömrünü daha da uzatmak için emperyalist rasyonelleri dayatmş,"komünist"lerin ellerinden de bütün bu mevzileri kapmş-. tr."detant" politikas yürüriüktedir. Bu örgütlülük ve acmasz kurallar ile sağladğ OTORITE'ye rağmen,psikolojik savaş yöntemlerini,karş-mücadele olarak,sosyalist ve ulusal kurtuluş mücadeleleri içine salmaktan vazgeçmeyen burjuvazi,iflah olmaz bir anti -komünist 'tir.bu si lahn her yolla çalştrmaktadr.saflarda bozgun ve.talan yaratmann bütün yolunu kullanmakta,anti-örgüt,otorite tanmaz,liberal davranş olgularn tedavisi zor mikrop gibi serpmektedir.kendisi en üst oüzeyde örgütlü ve otoriter olduğu halde,(hangi klfla örterse örtsün) antisosyalist ve anti-örgüt mücadele yöntemlerini,ajanlar ile harekete geçirip aktif bir propaganda ile kural tanmaziiğ ve otorite reddini yaygnlaşt rmaktad r. Ve başarldr da."sağolsunlar" "bizim komünistlerimiz de" ellerinden geleni geri brakmamaktadrlar. Mücadele içindeki zayf kişilikleri parçalayan ve değerler sistemini alt-üst eden;böylece,korku,kuşku ve panik yaratarak,"kendi başnn çaresine bakma" "yanlz kendinden sorumlu olma" niteliğini egemen klmaktadr.lnsan yapsnn bu bozulma süreci,otorite tanmaz _ve y~nlzca "BEN" olduou zaman otoriteye rza gösteren ANARŞIST BIR RUHSALYAPI OLUŞTURMAKTADIR.Böyiece,YOL

7 DAŞÇA GÜVEN DE dahil,bütün 'bir geçmiş ve mücadele sgreci burjuvazi tarafndan bilinçli olarak SABOTE ed!ln:ekte,ağr bir PROVAKASYONA uğratlmaktadr.birçok unsur LIKIDE vaziyette ortalkta "serseri mayn" gibi dolaşmaya başlamaktadr. Bu otorite tanmaz(!) görünen,anti-örgüt,anarşist unsurlara dikkat edecek olursanz;en öndedirler,hayattan boyunca mücadele-. ye "bir tek kişi"kazandramamşlardr "Yalnz ve cesur"durlar. En keskin sloganlar savunurlar Tahakkümcü ve horlayc bir yapya sahiptirler.kimseyi beğenmezler.budalaca bir "gurur" sahibidirler. Çevrelerinde devaml "sersemce gösteriş" yaparlar ve buna _ çok merakl d rlar."eiieri açk"tr. 0 Bonker"dirler öyle geçinirler.evde feodal,sokakta burjuvadrlar.otobüste,tren ve uçakta yerlerini "kadnlara" vermekten "zevk" duyarlar Bizim kadnlanmz '_'geri" ve "eski"dir Başkalarnn değerteri üzerinde "materyalist" kendi çoçuklarn severken "babacan ve duygularla" yüklüdürler "Erkek" tirler.her şeyi ve herkesi darbodada ve zor altnda vururlar Kapal duran bir "kumarbaz"drlar.çok zeki geçinirler,karştlarndakini hep "ahmak" sanrlar Yalan sistemli bir biçimde kullanmakta ustad ri ar Dedi -kodu' yu m esi ek edi n m işi erdi r.karalama,çökertme yöntemlerini iyi bilirler.geveze birer entellektüel'dirler.hayat pahasna yaratlmş teorik ve ideolojik mevzileri bombardmana tutmakta mahirdirler.bildiri cümlecikleri arasnda zengi.n ve.güçlü "-_..._... teorik üretimleri hovardaca harcamastn çok iyi bilirler Hiçbirş~y- 9

8 lerini paylaşmazlar,paylaşmamşlard r."misafirperver" gibi gözükmekte "ağa"drlar,bir aşiret reisi'nin"asaleti ne gönülleri ve. gözleri "tok"tur.hareketin maddi olanaklarn harcamada "kabadaylklarna" diyecek yoktur.her gün kaybedecek şeylerini çoğalt rlar Profesyonel olmaktan utan rlar,ama,kötü birer amatördürler Bu insan TIPi özel ve bili.nçli olarak seçilir.cezaevlerinde,poliste (sicili femiz iyi aile çoçuklar için bu düzey sözkonusu değil) ve hayatn her alannda bu tür unsurlar bulunur ve burjuvazi bunlarn peşine düşer,bulur ve bunlar anti-örgüt'le örgütler Saflarda bozgun yaratmak ve yüce değerler sistemi mücadeleyi,küçük düşürmek Için bunlar ortalğa salar 1.EVREDE "Dost ve yoldaş" olunan ve senelerce uğruna dövüşülen yüce. değerlere ağr eleştiriler (karalam ve iftira) ile işe başlanr."masum"dur.bu tekil düşme evresidir Burjuvazl beyinde ve bilinçte telkinlerini yapar: "Bu işler böyle gltmez".$u telkinlere inandrr. KAÇMAK IÇIN EN GEÇERLI YOL burada başlar "Dar ve zor o lan" mücadele yollar skmaya başlar. "Bir ömür bile yetmez" denilen mücadele bir "darbe"ile hemencecik ortadan kaldrlir."tesadüfü" ollarak bir yap içinde birkaç yllk 11 yorgunluk" ve "kavga" büyük bir pişmanlk haline gelir "Gençliğl boşa gitmiş" olmann isterik çağrşmlar,"daha güzel bir yaşam" özlemini perçinierneye başlar

9 2.EVREDE: Mücadeleden vazgeçmeyi kendine "yediremeyen", "utangaç" ve "gizlenen" bir yap;, "özel hayatnn gizliliği" He.şartlandrlan, hiçbir şeyini kaybetmeye tahammül edemeden,"devam etme'' alş-. kanlğ,ayr ayr ama,qir bütünlük içinde "birleştirilerek", hayatn kurma yolunda "zam~n kazanma" eğilimini güçlendirir.böylece, "karaya vurmuş balk" 'olmaktansa,biraz daha "olanaklardan" yararlanma yolunu seçer. Bu evrede k.endisi gibi "tekilleşmiş" ve yanlzca "iükemmellikletini" hikaye edenlerle saldr ve eleştiride ortaklk kurar.bu bütünl&şme yanlzca,"sorumlu tayini" ve "kendini kurtarma" ilkelerindedir ve geçicidir ayn zamanda.polls ve burjuvaz bütün araç ve gereçleriyle bu evrede çullanr, "bak adam nasl rahat'',"sen ahmaks n -Haşa- 11 vb ajitasyonlar hzlandrr.herşey özel ve gizlidir.çekilme düzeyi "meşrulaştrlr". 3.EVREDE: Pratik örneklere "çelme" atar."adamlar silahl mücadele veriyor" gibi açklamalarla mücadelenin en yumuşak yerinde bile tu- tunamazken, "kaba hatlar" propaganda eder. "Ondan deği Idi r" ama, "O'na karş da değildir".kural tanmaz ve anti-örgüt anlayşn yaygnlaşmas dönemidir artk.oaha çok insan mücadeleden "çekip alma" yoludur bu.-."reklam" zir1ededir."örgütlü" olduğu zaman... "ayrlmşlara" ve "kaçaklara" "verip veriştirdikleri" hortlamaya. 11

10 başl~r\piskopat ve şizot~eni karşm bir "dolap beygirin olur Ç.ikar., ,-., Ayn şeyleri tekerierne yapar.teorik olarak klflandrabhmek için yoğun bir karalama ve saldr ile propagandaya -geçer.birçok korkunun Odakhşt~ğ.vumak içinde cesaret göstererek ortaya çkabilmenin "zort~ğu" ile "gizlenirli.bilmeden ayrlnan yapnn.ideolojik ye teorik yaps,siyasal belirlemeleri SaV\Jm.ilur.örgüte ve yöneticih~rine ''günah çocuğu" gibi baklr.onlar "yukardan inmiş" gibi görülür,gösterilir.saldr kişilere yöneltilir.müzmin bir KARIYERiZM başlar.çünkü,"yamal bir bohça" içindedirler.biraraya gelmiş olan~ larn says artmş.,kendisi için hesaplanan ve yatarm (!) yaplmş olan. hayatn kurulmas olaynda;önde olmak,hesap vermemel5. gir lenmek gerekmektedir.bu nedenlerle KARiYERiST BiR YAPI zorunlu. hal alr.me~ki hrs gözqnü bürür 4.EVR'EDE ' K~ndini: ve.. yak,nlarn koruma cfuygusu galabe çalmaya başlar. Bu yaşa.kapar. nkendisini beslemiş" olanlara şükran ve minnet duymaya yöry.~lir."büyüklerfni" "perperişan" braktğ için ağir bir. "sor:.umluju~" duyar.omuzlarna kapitalist yaşam zorluklar "çöker'! Bu yaşam önemseyenlere yönelttiği eleştirilerden ötürü ve onlar "küçük gördüğü" için "günah" çkarr.artk herşeyi 11 para 11. ile ve kapitalist mantk içinde yorumlamaya başlar."kazanma" hrs bilincine nakşlanmştr.tekilci ve "ben"ci yap KARlYER edinememiş olmann pişmanlğn perçinler.. Geçmişe :.

11 yana yakla sitem etmeye başlar.artk NOSTALJI ruhu hortlamştr.geçmişte yaşayp geleceğe umutsuz bakma yapsal bir ha' a lr.; S.EVREDE: Işin sonu görünmektedir,kapi~alist kurallar (anarşist,otorite tanmaz bir yap olsa da) kabullenilmiş ve burjuva rasyoneller temel alnmaya başlanmştr.fed~kar ve yiğit (nevi şahsna 'irlonhasr değil) mlicadeleniri içine 11 KURT 11 düşürülmüştür Doğru ve kişilikli bir yap tasallut altna alnmştr TESLIM OLUNAN BIR YERE GELINMiŞTiR.... Mücadelede LiKIDE OLMUŞ,otorite tanmaz,anti-örgüt yaplar ile anarşizm'e giren bu unsurlarn tipik özelliklerini şöyle sralamak mümkündür: 1-Müzmün birer KARlYERiST'tirler~Mevki hrs gözlerini bürü-' müştür.her verilecek mevki karşlğ kendini ve yoldaşlarn satabilir. 2-ANTi -ÖRGÜT 'türler.hiçbir kural tanmazlar.oysa,burjuvazinin dayattğ rasyonellere ve kapitalist kurallara "eşşek"gibi uyarlar.. ~ 3-Tipik birer ANARŞiST'tirl.er.Bu yaplar objektif ve diyalek""'. tiktir. 4-0RGAN DIŞI'drlar.Eieştiri "özgürlüğü'\karalama ve provakas- 1.3

12 yon bunlar üzerinde egemenlik ku'rmuştur. S-Hiçbir KARARA uymazlar."gösteriş olsun diye" baz şeylerde "anlaşmtş" görünürler o. 6- Davh:mişlarnda PROVAKASYON önemli bir araçtr.deşifras- YQNU meslek haline getirmişlerdir. '' "' 7-Beyinlerinde ve bilinçlerinde LIKiDE olmuşlardr olflah olmaz burjuva mantk ile sorunlara ÇÖZÜM arayan "herşeyi bilir"ler h;lline. g..,l.mişlerdir o a.:...geçniş,on~ar::l.. SERÜVEI't ;;.sahneleridir.lstedikleri "OYUNU" çkarp sahnelerlen 11 Anlar 11 ve "hatralar"da yaşarlar.nostaljik bir ruha' sahiptirler. : ; ' i ' '.-~ ' 9-Gelecekleri yokturoumutsuz VE ÇARESIZDlRLERoŞimdiye kadar neden ve niçin mücadele ettiklerini bumezlero. ',,, ÖZEL HAYAT'lar gizlidir.hep saldamrlar~ Benzerleriyle biraraya geldiklerinde Y AM ALl BOHÇA gibi dururlar. PEKI NE YAPMALI Bu hain ve dönek yapt karşasnda,ttn Ör.lemJl ~racrmz YOLDAŞÇA, GÜVEN ilişkilf~ri 'nin hareket ettlrilmesdil~... ryoi...b~şça GÜVE.N;sosyallst _ siya~al m9cadale.. Y.a da ulusal J 14 <! ~, J. r ~...: '. '.,\

13 ~--~ ~ ' kurtuluş mücadeleleri süreçlerinde "tesadüfen" ortaya çkmş,çkarlmş bir olgu gibi görülmemelidir.mücadele içinde,örgütsel ve toplumsal deney ve tecrübelerin ortak bilaşkeni olarak ortaya çkmştr.zorunlu bir ihtiyacn bilimselleştirdiği EN YÜCE DEGERLER s i st e m i ve to P 1 a m d r. Her ne kadar bu yüce değerler yumağ. bugün bir kör döğüşüne döndürülmek isteniyorsa da,bizim, her günden daha ~ok YOLDAŞÇA GÜVENE ihtiyacmz var.yol DAŞÇA GÜVEN, ÇURÜYEN VE KOKUŞMA YA YÜZ TUTAN unsurlara karş en ön'emli GÜVENCEDIR. YOLDAŞÇA GÜVEN bir duygudur.ama,bir serüven değildir.toplumsal dönemeçterin her evresinde edinilmiş en insanca davranş biçimlerinin SIMGESI 'dir.en ilkel insan ilişkilerinden yükselen doğru ve dürüst davranşlar' ile,en modern insan ilişkilerinin vazgeçemiyeceği değerler bütünüdür.söz gelimi;feodal toplumun kutsadğ "saygn" kişiliğin,doğruluk,mertlik,yiğitlik vb gibi davranş ve duygular,burjuva toplumda varolan dürüstlük,doğruluk vb gibi insani değerlerle birleştikleri noktalarda,sosy,alist sjyasal mücadelede sütgeçten geç'irilerek yüce değefl 1 ~r kabul edilmiş,yoldaşça GÜVEN ILIŞKILERI olarak sentezleştirilmiştir Keyfi ya da havadan gelmemiştir.değilmi ki,soyalist toplum,kendinden önceki yaplarn gerekli ve yararl yanlarn,değerlerini taşmakta ve kullanmaktadr ve ~rganize ederek,değiştirip topluma geri döndürmektedir 15

14 Ülkeye,ulusa,snfa partiye ve mocadeleye Inanç ve güven ile bağllk,yoldaşlarna güven ve bağll.ğn da ortak noktasn oluşturmaktadr.bu ortak noktada oluşan,yapsal bir davranş biçimi olarak YOLDAŞÇA GÜVEN;sağlam;kararl,güvenilir bir kişilik ve bilinç ile,atak,gözüpek,mert;dürüst davranşlarn dengeli bir yaps olarak ortaya çkmaktadr.bu,sosyalist ya da başka anlatm ile devrimci mantk ve bilincin en dürüst noktalarda kesiştiği bir SEN TEZDiR.Ihanet,karalarta,süistimal,dedi.:.kodu vb kötülüklerin kar- ' şsnda koruyucu ve kollayc bir GÜVENCE, YOLDAŞÇA GÜVEN' dir Bu yüce erdemler bütünü,burjuvazinin hain ve sinsi saldr ve tasallutlar- altndadr.bir kere, mantk ve bilinç olarak burjuvazinin tasallutu altna girildi mi, ne devrimci ONUR ve ne de KIŞiLIK kalr~.geleceğe umut ve güven bir kere yitirilmesin,yeniden bunlar kazanmak çok güçtür.artk burjuvazinin "seçme" insan tipi 'nin beynine giren ve bilincinde yer eden "yaşama" arzusu kolayca rasyonelleştirilir!. Şimdiye kadar "boşa. vakit geçirilmişlik"ten tutunda,"hayalleri süsleyen" "güzel"liklerin içine g.ömülüp gidersi-. 1. nz. Seçilmiş bu "yoj"un :asyonelleştirilmesini de yapmak zorundasnz.kapitalist rasyonelierin ~ayatldğ noktada kabullanilmesi zorunlu hal almştr artk 16

15 Bugün YOLDAŞÇA GÜVEN mevzileri sallantdadr.ldeolojik ve teorik yaplar burjuvazi tarafndan bombardmana tutulmuştur.. Bu saldr hattnda burjuvazi,saflardan kaçan dönek ve hainleri de ele geçirmiştir. Mücadelernizde gedikler açabilmek as için, bu kaçak ve döneklerle, bütün araç ve gereçlerini hareket ettirerek, eylemsel olarak provakasyonunu sürdürmektedir.. Bugün, likidetör,a.narşist ve oto_rite tan_maz yapya karş öne sürerek savunduğumuz: YOLDAŞÇA GÜVEN ilişkileri,örgütlenmemizde GÖNÜLLÜ BiRLIK olarak somutlaşmaktadr.ancak,bu. GÖNÜLLÜ BIRLiK 'in de bir s n. r olduğunun bilincindeyiz. Kendini her konuda özgür hisseden insanlarn topluluğu örgüt değildir.bugün,kukm'nin bir bütün olarak sk~klğ, bu insanlarn, özgürluklerini SINIRSIZ gibi göstermektedir.bu. snrsz davranşç-. lar da (her siyasal harekette) 1 bunun farkindadrlar Ve kendilerini çok rahat hissetmektedir:ler.kapitalist rasyonellerle, sosyalist ya da ulusçu mantğa karş mücadele edebileceklerini sanyorlarsa, aldanyorlar.. Şu hiç bir zaman unutulmamaldr;kapitalist rasyoneller içifl:deki "özgürlükler", sosyalist ve,-ukm içindeki rasyonellere ve'" onun getireceği özgürlüklere dönüşecektir.koşullar oluştuğu zaman,kaçmann da bir BEDELi olduğu görülecektir... Saflarda bozgun yaratanlarn,dönek ve hpinl~rin.~açknlarn,her H.-' ~

16 J. :..>. boydan anarşist,likidatör,müzmin otorite tanmazlarn ipliği pazara çkacakt r.b~ devran böyle kalmayacaktrt."gün ola harman ola" Ancak,bunl~fn önünde. hiç.t>ir (aman gerilemeyeceğiz.ama,bunlara karş tek tek durmann da mü'rn_kün olmadğn biliyoruz.tek aracmz örgütlü mücadeledir.bunlar~ burjuvazinin birer parçasdrlar. Mücadele kapsamndadrlar.nasl olursa olsun demeden,genel, nesne,! mücadele araçlar ile üzer~erine gidilmelidir.bugün genel mücade.leyi TEHDIT ede.n önemli olgul~r.qan biri de bu yapdr.kurallarmzn egemen klndğ ve otoritel)ln araç olarak işletildiği, bir demokratik yap ile mücadele zorunludur.biz,otoriteyi en namuslu kavgann içinden bulup çkardk.kimsenin "namuslu aile" yaşamnn liberalliği ve yaşam için FEDA EDEMEYIZ Bu anda hayatlarn zndanlarda tüketen yoldaşl:mmzn ans ve binlerce öl.en insanmzn kanlar pah'asna buralara gelinmlştir.zor olmuştur,kolayca da gidilemeyecektir 11 Tek tek namuslu 11 ve "dürüst" durmartn bu aşamada şans ' yoktur.lradelerimizi birleştirerek,bu amansz.saldr ve Veba kar-. şsnda ancak durabiliriz. YOLDAŞÇA GÜVEN ILIŞKiLERiNi egemen klmak Provakatör ve mücadelede liklde olmuş,. '.~işi likleri unsurlara karş(k'orkusuz,hiçbir telaşa kaplmadan (ve karşlyarak),örgüt silahn caydrc bir araç olarak 18 zorundayz. parçalanmş hatta doğal çalştrmal ~

17 yz.mutlaka kaçknltklarnn ve burjuvaziya TESLIM OLMAl-ARI'nn bedelini ödettlrmeliyiz~ D ha skt ve güventj bir yap ile el ele vermenin zamandlr.onlar istedikleri yere gitmekte özgürdürler "EL VERIR KI COŞKU HAYLAZ ÇOCUKLARINI BO~AZLAMA-. SIN" Mücadeleye devam edeceğiz.umudumuz büyük ve güve~imiz. tamdr. 19

18 KASIM-LO'NUN ÖLÜMÜ ÜZERİNE

19 i-kdp. GEI\IEL SEKREI.ERl ABDURRAHMAN KASIM-LO ViYANA' DA ' KATLEDiLDi

20 '.tl'. '.' ~. ; " ~ KISA BIYOGRAFISI :_, : -, ~,~,~,; "<' -:)':.~ ABDURRAHMAN KASiM-LO, Me-habad Kürt' C..mhuri yeti 'nin Iran'da y(tlrnasndan {1947). sanra, Doğu Kürdistan'daki milca«:eleyi yönetti yalnda doğan,.,....,., Kastm-lo öldürütdüğü: zaman 59 yaşndaydt Çok genç,.,,_-.; yaşta JE-KAF' örqütünün saflarnda müc~t,deley~ atlmşt.~ 1-KDP'nin kurulmasyla birlikte bu,.~,örgij.b~h, katlmşt... :i:n,-,,;:,. J; ' ylnda ülkeyi tfrl(~den. Kasm-:-lo, önce S~CB'ye ve oradan da Çekoslovakya'ya Qitti~ Burada tahsilini tamamlad. Prag Ekonomi. ~nstitüsü'nde eğitim görevlisi olarak çalşt Çekoslovakya'da "PRAG BAHARI" olarak adiandar la!' ey_l,eme aktif olarak, k~tld,, ye snr dş edildi 'oaha sonra Paris'e gitti yllar arasnda Sorbon Üniversitesinde dil üzerine çalşmalar yapt ve eğitim görevlisi otarak çalşt.,....,.. -.i;' ' '" 1979 ylmda Iran Şah'nn Mollalar önderliğinde devrilmesinden sonra, OTONOMI program ile mücadeleye "yeniden aktivite 11 kazandrmak amacyla Ülkeye..dönen Kasm-lo, 1983 ylna kadar silren kanl çatş

21 t malarla birlikte, 1-KDP stratejisi'ni illegal olarak.;..-_., devam ettirdi Kaslmdf:.o', 1970 yll,ii'da parti yönetimine girdi ve 1973; te yaplan 1-KDP 3. kongresinde P~roti Genel Sekreterliğine seçildi ve öldürüldüğü tarihe {1~. Temmuz 1989) kadar 17". yl bu görevi aralksz s~ifdürdü... ~. ' " Mücadeleci bir x1şili'ğe s~hipti. Sert yapsna rağmen; mücadelenin her düzeyinde "pazarlklar"dan kaçanmayan bir diploma.s:jyi tercih etti. "Biz realist bir partiyiz, lran a2-;c:feiwokrasi Kür~istan a. Otonomi istiyoruz" diyordu Yazar ve asker bir yaps vra.rd. Kürtler ve Kürdistan üzerine yazlmş eserleri bulunuyor. Ana ';tf. dili dşnda birçok yabanc dil bilmekteydi. i 1988 yl-ndan sonra, "Bat" ile yqgun ilişkiler açne giren K'asm-'Lo, T~hran'la "anl.aşma" zemini aramasndan dolay da 1-KDP içinde meydana gelen ayrşmalardan ötür~ Örgüt içi.sorunlarla karş karşyayd.

22 [ -mesaj Jl KOMtrA NAWENDA PARTIYA DEMOKRATA KURDISTANA }RAN RE.1 j, -, " -: Bi bebexti kuştina Sakretere Giştl ye 'Partiya we Mirze Qasimlo, Endame Komlta we ya Newendi Kek Evdillah C Dr. Fadil Resul li Viyana ~m gelek dileşkirin. Wendakirina peşengen partiya we, yen ku jiyana xwe ji bo tekoşina rizgeriyel netewa Kurdistan peşkeşkirine, di le Gele Kur~ H gel ek.eşandiye Gor dltina me; her çi desten qirej di wi xiyaneta xirabi de hebe jl, ev listikeki dewleten kolonyel in. ' Roja me, di nav giradana parastina dewleten emperyalist C mezin de,bi reya bihevra qetilkirin C nefikirina Gele Kurd ji hole rakirin re, bi listiken ten li'stin re jl xwasteka hel siyasi de ji 'ji hole rakirin re şahati di de. Şehitkirina peşengen partiyan xelekeki ji wi plana tunekirina siyasi ye. Hezen ku nav tekoşlna rizgariya netewe Kurdistan de ne, pewlste komplo C.> 27

23 1 ' _c;lijmlnatly3n li tekoş\'na me dibln bibi'nin C wan beteqet bihelin, berhe~ ben_ C allkariye hev bikin. Em bawarin ku partiye we wl clye dijwar 1ya wala roj ek" p'eşte tijlke Ct"i ;gor armanc u doza xwe peşwe biçe. Em xwe şerlge eşa partiye. we dikin <C rica ji we dikin ku hun serxweşlxwe.stina' me bigehlş\'nin endamen parti ya xwe C malbata şehldan. ' ' Bi xwesteken serketin C hevalbendiye. *PARTIYA RIZGARiYA KURDISTAN SEKRETERIYA EWRUPA* "28

24 ;, i -~ : ~ ~~ ~ ~ m-es_a_j~1 iran KÜRDISTAN DEMOKRAT PARTISI MERKEZ KOMiTESiNE Parti Genel Sekreteriniz sayn KASIM--LO ile Merkez, Komitesi üyesi KEK EVDILLAH ve Dr.FADIL RESUL 'un, Viyana 'da kalleşçe öldürülmelerinden büyük üzüntü duyduk. 1,-. Yaşamlarn Kürdistan Kurtuluş Mücadelesine adamş parti önderlerinizin kayb, sizi olduğu gibi; Kürt Halk'n da derin bir üzüntüye boğmuştur. Partimiz, hangi el alet olmuşsa olsun;bu hain suikast sömürgeci cevletrerin.....i bir komplosu olarak değerlendirmektedir. Günümüz, emperyalist ve büyük devletlerin çkarlarn koruma bağlantlar içinde, Kürt Halk 'nn toplu katliam ve sürgünler yoluyla maddi olarak i' m ha s yannda~ tezgahianan oyunlarla, ulusal kurtuluş mücadelesinin de siyasalt olarak i m ha edilmesinin' istendiğine tanklk etmektedir. Parti önderlerine yönelen suikast, siyasal imha plan'nn bir halkasdr. 29 1

25 Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içindeki güçler mücadelemize yönelik komplo ve tehditleri görmek,komplo ve tehditleri boşa çkarc yaknlaşma ve dayanşmay 9östermek zorundadr. Partinizin yeri daldurulmas zor kaybn bir an önce gidereceğine ve amaçlar doğrultusunda ilerleyeceğine olan inancmz belirtmek isteriz. Partinizin derin, acsn paylaşrken; partiniz. üyelerine ve şehit yaknlarna başsağlğ dileklerimizin iletilmesini rica ederiz. içten dostluk ve başar dileklerimizle. *KÜRDiSTAN KURTULUŞ PARTiSI AVRUPA SEKRETERLiGI* 1'

26 '.. 1:, Djmne Gele Kurt Carek Dna Jl Xwin Rjandn: ABDURRAHMAH QASIMLO O DU KURDEN BtJARE HATIN ŞEHIDKIFfiN Roja ' e eva re Sekreter e Gşt ya Parfi Derrokrat a Kurdstana 1 ran (PO K-I ran),dr ~Abdurrahman Qasmlo,berp rsiyare Partiye' ye derweyi welat C endame mektebe.abdullah Qadri Azar C Kurdek j Kurdstana lrage Dr Fadl Resul l bajare \l yana-b narnar'di h'cxtn şehidk rn.gor daxu'yaniya"'p'o~ ~n'vi'~ana heyani roja iro qetlkar hin nehatne tespit krn. Her çkas qetlkar hin nehatn'e 'nasin C n~ditn ji,j bo me t'l'şfek '~'Ş"ke~e' ye: Kek' Qasmro' C hevalen wi b deste djmnen' gel& <urd hat,n qettlkrn.djmine gele me,ji 'aliyek d welat da l ser gele me zulm o zo'rdaryet.~'e hempa ddn ajotn,j aliye dn ji l der welat deste xwe dreji jiyana mroven welatpazez dkn;xwine. drejinn.ew;b wi awayi dxwazn ku tevgera rzgarixwaza gele Kurd be peşeng bheln;tevger b sernekeve;.gele Kurd be h evi,be xweyi ' bmne. Hezen koledar,j dehan salan vr da.ve kare b qret ajotn O iro ji dajon. 31

27 .f' ' ' 32 Diroka tevgera rzgarixwaza geia Kurd tştek nişani me dde,ku b i şehidktrna Şex MehmOd Serzenci,b şehidkrna Qadi M hemmed O hevalen w i,b şehidkrna Şex Seid O b deh hazaran Kurde:. benav bir C baweriya aza~iye b nav mllete Kurd da sst nebo;roj b roj xort bo O gihişte ve röje~tevgrra. Kurdi d nav mllet da kok avet.edi kes nkare wi j dle gele Kurd derxe!. B şehidkrna Dr.Abdurrahman Qasmlo,gele Kurd evledeki xwe..,.y_e bja~-~wnda kr.ev qetliam,;ele me u dosten wi pr xemgin kr. Dr.Qasmlo d nav gele Kurd da,l hemo perçan Kurdstane da,b şexsiyeta xwe,b c~:uo$:iya xwe,b z~n.abona xwe v~ dhate na'skrn.wi,hin d xortaniya xwe da j bo xlasbona nil~e!te Kurd,kete nav tevgere.b deh,.salan d bn hukma xwinrej ya Şahe lrane,karen heja pekani';j bo hşyarkrna m'et~n;)(we b çaleki kar kr.ew,17 Sal bu,l<u Sakretere Gşt ye PDK lran'e dkr. Dr.,Qasmlo ( ser Kurd C Kurdstane gelek prtck O mqatan nvisandbo. D gel. her zaravan Kurdi ( Kurmanci C Sorani),Farisi,Er ebi,t rki,ingilizi,franszi, Çeki,Rusi C Suryani zanibo.b gotnek dn,ew,zmanzan C ronakbirek mezin bo. Dr.Qasmlo b salan Universita Prage u Sorbone mamosteti kr,dersen abori da xwendn.... Şehidkrna Dr.Abdurrahman Qasmlo,Abdullah Qadri Azar C Dr~Fadl Resul, Kurden ku l Elmanya Federal C Beriina Rojava djin,pir bdndar kr.em rexstnen Kurdstan ve qetliame protesto dkn C j rexstn C kesen demoqrat, mjr~vhz daxwaz dkn,ku dengen xwe dji ve blnd bkn.b vi awayi pştgrti~ ya 'xwe gele Kurd ve nişan b d n. -- -,

28 Dost O djmnen gele me bra baş bzanbn,ku b kuştnan va,b qrkrna va,b surgunan v~>gele, Kurd tucar j orte ranabe.her weha tevgera wi ji D Rojhlata_ Navin da ptrsek heri gring O mezin ji Prsa Kurdi ye.heyani. gele Kttrd neghije serxwebon O azadiya xwe,tucar aştiyek b rasti l Rojhlata Navin da b cih naye Bra djmne gele me b kuştna Dr.Abdurrahman Qasmlo O hevalen wi şa nebn.iro hemo perçen Kurdstane da gele Kurd j bo destxstna mafen xwe ye netewi a b heq,raboye ser piyan.peşmergen qehreman we her heyfa Kek Qasmlo O hevalen wi j djmn bstinn.we djmn ra dnyaye bkn tari Roj roja hevkari O yektiye ye.hember djmne kaledar pewist e em hezen xwe bkn yek.bkn yek ku rojek bere mllete Kurd bghije azadya xwe. Kek Qasmlo O hevalen wi,wek şahiden d n yen Kurdstan,we her tm bi ra me da bn! h *Erne wana d tekoşina xwe da bdn j'iyandn *Mrn j bo djmnen gele Kurd L *Serketn her bo gele Kurd l (*}Va belavoke j hel PartiyaRzgariya Kurdistan Ü tynek p~r,ti 0. rexstnen Kurd l Ewrupe hatiye belavkrn...

29 KASIM-LO'NUN IDEOLOJiK VE SiYASAL DÜŞÜNCE LERiNDEN ÖZETLER: (... "Stratejik hedefimiz iran'a demokrasi K:ürdistan'a otonomi 'dir. Bağmszlk isteyen gruplar da var elbet. Bağmszlk demek, dört devletin snrlarn değiştirmek demektir. Hem de nerede- Orta Doğu'da. Biz realist bir partiyiz, otonomi istiyoruz... Otonomi için mücadele ederken şunu demiyoruz:kürtlerin bağm:.. szlğa hakk yoktur, hayr vardr Ama, partimizln siyaseti OTO NOMi'dir, Bağmszlk değil Şimdi, iran'da başka halklar da yaşamaktadr Fars'lar iran'da o/o 50 'den azdr, aznlktr. Azeriler, Kürtler, Araplar, Beluciler ve Türkmenler hep beraber o/o SO'den daha fazladrlar Buna göre, Iran'da federal bir sistemin olmas bizim isteklerimizin.. yerine gel m esi. demel<~~r..~. Şu anda partimiz, partizan savaş vermektedir. Partizan savaş'nn hedefleri açktr. Bu, hedeflerin biri ya Iran rejimi'nin Kürdistan' dan çkmas ya da bizlerle görüşmeye oturmasdr 34

30 Iran Islam Cumhuriyeti 'nin mevcut Ç~rç_evesinde ne demokrasi ne de otonoml gerçekleşebilir. Am~ biz, Iran rejimi' ile görüşmeleri savaşn bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bu bir gerekliliktir. Iren-Irak erasndaki ateşkes'ten sonra Iran'n bütün ordusunu Kürdistan'a yğacağ söylenmekte. Bu, bana göre Kürdistan'i tanmamak demektir. Kürdistan dağ ve taştr. Hiçbir devlet orada 1 milyon kişilik ().~dusunu brakamaz. Şu an Iran'n 200 bin kişilik ordusu ve 3 bin karargah Kürdistanda'dr. Ama, fazlas olamaz... ;... Partimiz realist ve mütevazidir. Iran Kürdistan', iran'n ~ 7'sidir Demek ki, biz yalnz alternatif olamy.. bize müttefik lazm. Yani, müttefik bulmamz lazm. Hedefimiz demokrasi ve Qtonomi olduğu Için, bizlere demokratik müttefikler gerek.. Şu an için Iran'da sözünü ettiğim demokratik müttefikler açk ol.arak görülmüyorlar. Başka güçler, örgütler var Dşarda_ var; şahsiyetler de var Ama, bence Homeyni 'den sonra Irim'da yükselecek olan muhalefetten demokratik müttefikler çkacaktr. Hem de, bi ri eşmiş, demokratik mubalefet çkacaktr. Bu da, yarn Iran'da demokratik bir hükümeti iktidara getirebilir 75'1e ;,bugün ar~sndaki başka bir fark ise, hem de en büyük '---~ fark;)ran ve Irak'ta devrimci Kürdistanl örgütl,erln oluşüdur.~en ' '.35.

31 ',':. kötü şartta bile, bugün yani, hem Irak hem Iran, birlikte Krrf halkna karş saldrsalar bile, biz savaşmza devam ederiz. Bence, 75'1e bugün arasnda bir benzerlik yoktur.~. Biz savaşn bitmesinden korkmuyoruz. Çünkü, biz barş istiyoruz. Barş'tan korkan iran rejimi'dir Iran, Irak ve Türkiye Kürt halkna karş topyekun bir saldr başlatsa ve Kürt Hareketi bağmsz bir faktör olarak Kürdistan'da kendini gösterse~ biz orada var olacağz Kürt Hareketi'nin iki önemli görevi vardr. Biri, bağmsz bir faktör olarak kendini ortaya koymak. Diğeri de, uluslararas plana çkmak Bizim Irakla ilişki prensibimiz, bağmszlk temeli üzerine kurulmuştur. Şimdiye kadar Irak partiye yardm etmiştir. Biz de bunu kabul ettik Bizim partimiz ne parçalanmştr, ne de bölünmüş özellikle, entellektüeller, başka şeyler bekliyorlard. Mesela, birisi belediye reisi olmak istiyordu, birisi vali olmak, bir diğeri parlamenter Olmad senedir biz, dağlarda yaşyoruz, dayanmak zordur.,~! neden -~~~~!~ Ama, ~u arkadaşlar da yürek yok. ki, 'ben J

32 .. ~.) yoruldu!l'l. bu kadar' desinler Şunu söylüyorlar: 'ben senin yanna geldiğimde sen bana ekmek vermedin, sen şöyle y~ptn, yolunu değişti rmişsin, sen if.e.rici çleği Isi n, çok sosyal i st değilsiniz ' Bunlar söylerken, diğ.r yandan da mücahidin ile işbi'rliğ.i yapyorlar. Dünya biliyor ki, 'mücahidin sosyalizme karşdr Bütün Kürdistan'da tek cepheyi olanak dahilinde 'görmüyo,rum. Çünkü, bütün parçalarda şarttar başka türlü. Sônra, istediğimiz şeyler de başka Mesela,biz Iran'da otonomi isterken, lraie ~ür~leri gerçek otonomi istemektedir Türkiye'de Kürt halk'nn-- varhğ, dili, kültürü gündemde Bunlardan dolay, ben, Kürndistani cepheyi. günün sorunu olarak görmüyorum A111a, dşard,~. bugi.inkü hedefler üzerinde dayanşma, birlikte davranma olabilir. Zaten, bu mesele, sadece politik örgütlerin meselesi ~eğil ki, Bütün Kürt Milleti 'nin meselesidir ".. ;,... ' ~..... >-~~.!": g. :n2 u.: cl--1 :~-;, ~-. _;.9, Y'l:l: 7 ::.:; ~. ~; : :) ;. :-: '

33 KASIM-LO ve 'ARKADAŞLARI~IN PARIS'TEKI CENAZE TÖRENI'nden lzlbnimler L. Vl}lan 'da öldürülen KASIM-LO ve arkadaşlarnn tabutlan; günü saat sralarnda, paris Kürt Enstitüsü'nde ha.arlanan s londa katafalka konuldu Avrupa 'nan çeşitli yerlerinden. gelen Kürdistanl 'lar, cenaze. törenine katalmak için Enstitü binas - nan önünü doldurmuşlarda Tören saat 'da başlad.önce, kütüphanede ağrtanan siyasi parti, demokratik. kitle. örgotleri temsilcileri ile Fransz Hükümeti adna gelenler ve yazar-çizerler; ar9ndan ölenlerin yaknlar ve daha sonra da, grup grup içeri,ye. alnan Kürdistanl'lar ilf!''tfi'ğer geler'ter, katafalk'n. öhünde üç dakikalk sayg duruşunda bulundular Ölenlerin ailelerinden üç kişi He partinin yetkili kldğ Molla ABDULLAH adyla tantlan, Merkez Komite Oyesi. taziyeleri kabul ettiler. Içeri alnanlar, salonun ortasna braklmş masalarn Ozerinde bulunan, çiçtk buketleri ve çelenklerle. süslü tabutlarn çevresinde, grup grup toplanarak, üç dakik~lk sayg duruşundan sonra ayrlyorlard., qe:a.zeler, saat sralarnda, saptanan meydana (Cumhuriyet Meydan) alndlar ve buradan yürüyüşe geçildi. Tahminen 8 K.m. yol yüründü YOrüyüşe ' dolaynda!<atlm vatd. Sadece, i-kop, PKK ve Tür.k Solu'ndan Acilciler olarak bilinen grup pankart açtlar. Iki gün.önce törenle ilgili yaplan toplantda, 1-KDP'Iilerin öneri ve srarlah üzerine, 1-KDP dşnda diğer gruplarn pankart açmamalar kararlaştrlmşt.,;:;{... ) 38

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE. INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! *KA WA Hareketi'nin Birlik. Konjeransıyla 1988 Nisan

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE. INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! *KA WA Hareketi'nin Birlik. Konjeransıyla 1988 Nisan BO KURDISTANEKİ SERBIXWE YEKBÜYI DEMOKRATIK Ü Jl BO SOSYALiZM Sayı (Hejmar) _ : 10 Glılan (Mayıs) 1989 Fiyatı (Bıha) : 3 OM BAGIMSIZ BIRLEŞIK DEMOKRATiK KÜRDiSTAN VE SOSYALiZM IÇIN BÜTÜN SÖMÜRGECİ JENOSİD

Detaylı

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 -

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Rizgarî nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme -I- Recep Maraşlı Ülkemizin, toplumumuzun oldukça dinamik bir siyasal

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor Avrupa Barış Meclisi nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gazetesi Aralık 2010 Bê ziman jiyan nabe Dil olmadan yaşam olmaz Ana dilde eğitim ve öğretim bir insanlık hakkıdır. Yaşam hakkından ayrı düşünülemez.

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11 Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş İşçi sınıfı mücadelelerinden... Hey Tekstil, İzmir direnişleri, Birleşik Metal - Bosch, Kamu emekçilerinin Ankara eylemi Nisan 2012 / Sayı: 30 Devrimci

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 12.Sayı Kasım-Aralık 2012 E m p e r y a l i s t Savaşa Karşı Sınıf Savaşı! O r t a d o ğ u d a E

Detaylı

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 257 / Mayıs 2003. www.arsivakurd.org. demokratik kat l m için

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 257 / Mayıs 2003. www.arsivakurd.org. demokratik kat l m için SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 22 / Sayı: 257 / Toplumsal bar fl ve demokratik kat l m için GENEL AF Sayfa 2 YA BARIfiÇIL ÇÖZÜM YA DA SAVAfi Kendisini de ifltiremeyen güçler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

ReyaŞoreş. KÖRFEZ BUNALlMI SADDAM'! SARSlYOR TURKIYE BIR. Organa Komita Merkezi ya KUK - SE BUTUNMUŞ! Karkeren hemü welatan ü gel~n bindest yekbin!

ReyaŞoreş. KÖRFEZ BUNALlMI SADDAM'! SARSlYOR TURKIYE BIR. Organa Komita Merkezi ya KUK - SE BUTUNMUŞ! Karkeren hemü welatan ü gel~n bindest yekbin! ReyaŞoreş Karkeren hemü welatan ü gel~n bindest yekbin! Tebaz 1990 Hejmar: 13 Organa Komita Merkezi ya KUK - SE w w w Tari h, Emperyalistlerin ve sömürgeci uşakla rının Kürt Halk'ına kiralık katil gözüyle

Detaylı

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105 AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! l l l l l l SA Dünyaya yeni Ekimler gerek! Irak-Güney Kürdistan: Bağdat tan

Detaylı

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye Toplum ve Kuram Dergisi nin IV. Sayısında 17.-37. sayfalar arasında yayınlanmıştır. KÜRT HAREKETİNİN TARİHÇESİ (1960 lardan 1999 a) * 1950 lerin Sonu Türkiye devletinin şiddet tekelini Kürt bölgesinde

Detaylı

nu Nas11 Etkileyeqek? ve AIHM'nin Uygulamalari Protokol ve Iç Hukuka Etkisi Hasip Kaplan Günümüze Avrupa Partisi Aç1s1ndan Entegrasyon Sorunu rllği'ne

nu Nas11 Etkileyeqek? ve AIHM'nin Uygulamalari Protokol ve Iç Hukuka Etkisi Hasip Kaplan Günümüze Avrupa Partisi Aç1s1ndan Entegrasyon Sorunu rllği'ne g or d. ur ak iv rs.a w ve Bar1ş w rllği'ne w nu Nas11 Etkileyeqek? Partisi Aç1s1ndan Entegrasyon Sorunu Yılmaz Çamlıbel ve AIHM'nin Uygulamalari Protokol ve Iç Hukuka Etkisi Hasip Kaplan Geçmişten Günümüze

Detaylı

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11 Bembeyaz bir kışın ortasında kıpkızıl bir kamp Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Mart 2012 / Sayı: 29 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Örgütlenme

Detaylı

RASTIYA KURDISTAN. e H ALKIMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE Ci-FAŞIST REJIMI ÇIKMAZA SOKUYOR.

RASTIYA KURDISTAN. e H ALKIMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE Ci-FAŞIST REJIMI ÇIKMAZA SOKUYOR. KARKEREN HEMU WELATAN YEKBIN! BIJi KURDISTANA AZADi! * ~ RASTIYA KURDISTAN Organa Merkezi ya Yekitiya Komunisten Kurdistan ARALIK 1987 SA YI: 5 e H ALKIMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE Ci-FAŞIST

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5)

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) 2- Esas Hakkında Mütalaa Yazılı olarak hazırlanıp 08.06.1999 günlü oturumda, DGM.C.Başsavcısı Cevdet VOLKAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/12 30 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs için ileri!.......... 3 Sermaye devleti kendini tahkim ediyor. 4 Düzen siyaseti keskin bir

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Kimyasal Gaz.. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~!

Kimyasal Gaz.. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~! Sal Wext Hejmar 10 4.11.1988 111 1 DM Binle..ce Kişi ku rd.o rg Bıha : : : : Köln'de Yii..iidii:.a rs i va Kimyasal Gaz.. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~! Eli kanlı Saddam rejiminin Kürt hal- rüyüş ve

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI. Gaziantep te Sendikasız Grev: İnsanca Yaşamak İstiyoruz! s.

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI. Gaziantep te Sendikasız Grev: İnsanca Yaşamak İstiyoruz! s. D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 11.Sayı Eylül-Ekim 2012 S e n d i ka l a r D e v l e t i n Aygıtlarıdır G ü n e y A f r i k a d a

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU 12-13-14 Aralık 2013 Ankara Teoman Öztürk Konferans Salonu TOPLUMSAL ETKİLERİ ÇERÇEVESİNDE ENERJİ BİLDİRİLER KİTABI Ankara 2014 TMMOB 9. ENERJİ

Detaylı

JTBO ~ fe; SAZBUNA sterı a PART/YA BOLŞEWTK. bol. www.arsivakurd.org

JTBO ~ fe; SAZBUNA sterı a PART/YA BOLŞEWTK. bol. www.arsivakurd.org JTBO ~ fe; SAZBUNA sterı a PART/YA BOLŞEWTK bol ~~M t ~ SAZ0 31YAYENAas a~e PART/YA BOLŞEWTK Co nd 11 Içindekiler Çözüm devrimde, sosyalizmde... 2000'1i yılların ilk Newroz'undan... Haydi Newroz ateşini

Detaylı

2023 ten önce 2017 var! HAYIR! Suriye ye sefere, seferde zafere. Devrimci İşçi Partisi nin, Mısır ın devrimci halkına çağrısı

2023 ten önce 2017 var! HAYIR! Suriye ye sefere, seferde zafere. Devrimci İşçi Partisi nin, Mısır ın devrimci halkına çağrısı Suriye ye sefere, seferde zafere HAYIR! sayfa 5 Ekim 2012 / Sayı: 36 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL 2017 AKP kongresi 2023 dedi. Erdoğan hızını alamadı

Detaylı