ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI"

Transkript

1 ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde tüm sigorta kollarına tabi olanlar, 5. Maddesinde kısmi sigortalılar, 6. Maddesinde ise sigortalı sayılmayanlar hüküm altına alınmıştır. Yerleşmiş yargı kararlarında Kanununun sigortalı sayılanlar maddesinde sayılma sigortalı olmak için yeterli görülmemiş aynı zamanda sigortalı sayılmayanlar arasında sayılmamış olmanın da gerekli olduğu vurgulanmıştır. Yani bir kişi 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5. Maddesinde sayılsa da eğer 6. Maddede sigortalı sayılmayanlar arasında yer alıyorsa sigortalı olamaz. Yine bilindiği gibi mülga TTK da yönetim kuruluna üye olabilmek ancak şirket ortaklarına tanınmış bir hak idi. Gerek mülga 1479 sayılı Bağ- Kur Kanunu gerek 5510 sayılı Kanun ile de sadece şirkete ortak yönetim kurulu üyelerine yönelik düzenleme yapılmış ve bu kişiler zorunlu sigorta statüsü kapsamına alınmıştır. Mülga TTK de yönetim kurulu üyeliği yolu ancak şirket ortaklarına açık olduğu için ve ortak olmadan yönetim kuruluna seçilme yalnızca istisnai durumlarda tüzel kişi ortakların temsilcileri için mevcut olduğundan uygulamada ortak olamadan yönetim kuruluna seçilenlerin sigortalılığı tartışılmamıştır. Yeni TTK de yönetim kuruluna üyelik için şirkete ortak olma zorunluluğu kaldırıldığı için şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılık statüsü daha sık tartışılmaya başlanmıştır. Bu makalemizde yeni Türk Ticaret Kanunun sağladığı bir hak olan ortak olunmayan bir anonim şirketin yönetim kuruluna seçilmenin sosyal güvenlik mevzuatına yansımasını açıklayacağız. II- ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞI BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Sigortalı Sayılanlar başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında; Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; * Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi 287

2 b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, sigortalı sayılırlar. hükmü ile bu kişilerin sigortalılık statüleri belirlenmiş ve bu kişiler bu hüküm çerçevesinde (4/1-b) sigortalısı sayılmışlardır. Gerek mülga 1479 sayılı Kanun gerekse 5510 sayılı Kanunda bu kişilerin zorunlu sigortalılık statüleri belirlenmiştir. Uygulamada ve öğreti de şirkete ortak yönetim kurulu üyelerinin sadece bu yönleri ile zorunlu sigortalılık kapsamında olduğu konusunda birlik vardır tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile 5510 sayılı Kanunun 53. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası 4/a (SSK) sigortalılığı 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığına üstün hale geldiğinden Anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, yine 53. Maddenin yasaklayıcı hükmü olan ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldukları işyerlerinden 4/a (SSK) sigortalısı olamamalarına rağmen diğer işyerlerinde 4/a kapsamında çalışabilecekler ve bu çalışmalarından dolayı 4/a (SSK) statüsünde sigortalı olabileceklerdir. Söz konusu kişiler isterlerse ayrıca 4/b (Bağ_Kur) kapsamında da prim ödeyebilecekler ve bu ödedikleri primlerde emeklilik hesaplamalarında 4/a (SSK) kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla tarihi sonrası ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmadığı bir işyerinde 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan Anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olmak zorunda değildir. III-ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞI BULUNMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI Şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin zorunlu sigortalık kapsamında olup olmadığı ise uygulamada ve öğreti de tartışmalıdır. Yukarıda da zikredildiği gibi 5510 sayılı Kanun bu konuda özel bir hüküm getirmemiş ve 4. maddesinin birinci fıkrasının b bendinin 3 numaralı altbendi (4/1-b-3) ile sadece yönetim kurulu üyelerinden şirkete ortaklığı bulunanları zorunlu sigortalılık kapsamına almıştır sayılı Kanunun zorunlu sigortalılık statülerini düzenleyen 4. maddesinin hükümleri incelendiğinde şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılığının birinci fıkrasının b (4/b) ve c (4/c) bentleri kapsamında olmadıkları açıktır. Ancak 288

3 Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a (4/a) bendinde Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ın sigortalı sayılacağı hükmü bulunmaktadır. İşte bu noktada yönetim kurulu üyelerinin şirketleri ile aralarındaki ilişkinin hangi akid türüne girdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Öğretideki tartışma da bu husus üzerindedir. Bir tarafta bu ilişkinin hizmet akdi olduğu, dolayısıyla Kanunun 4/a hükümlerine tabi olduğu iddiasında olanlar ve diğer tarafta bizimde katıldığımız- bu ilişkinin hizmet akdi olarak nitelendirilemeyeceği ve vekalet sözleşmesi hükümlerine tabi olduğu, dolayısıyla Kanunun 4/a hükümlerine tabi olamayacağı, dahası Kanunun diğer maddeleri kapsamına girmediği ve zorunlu sigortalılık kapsamının dışında bulunduğunu fikrinde olanlar bulunmaktadır. O halde bu ilişkinin niteliğini tartışmak yararlı olacaktır. Hizmet sözleşmesi (akdi) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 393. maddesinde işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. O halde hizmet sözleşmesinin temel unsurları hizmet(iş), zaman, bağımlılık ve ücret olarak sıralanabilir. Hemen belirtmek gerekir ki ücret ve ücretin niteliği aradaki ilişkinin hizmet akdinin olup olmadığını belirlenmesinde bir kriter olsa da 5510 sayılı Kanunun açısından sigortalılık statüsünün belirlenmesinde bir kriter olarak sayılmamıştır. Nitekim Yargıtay, yerleşik kararlarında ücretin sigortalılık statüsünün belirlenmesinde bir kriter olmadığını ancak aradaki ilişkinin hizmet akdi olup olmadığının belirlenmesinde bir yardımcı kriter olduğunu belirtmiştir. Yargıtay kararlarında hizmet akdinin ayrıt edici unsurunun bağımlılık ve zaman olduğu belirtilmiştir. Yine Yargıtay birçok kararında bu iki unsurdan anlaşılması gerekenleri de açıklamıştır. Bu konuda 10. Hukuk Dairesi, 2002/112 E., 2002/618 K. sayılı kararında; belirli ya da belirsiz bir süre ile işgücünü sunan kimse yani sigortalı ile bunu kabul eden kimse ya da kimseler arasındaki iş ilişkisini hizmet akti olarak tanımlamak mümkündür. Bağımlılık unsurunun var olabilmesi için varlığı şarttır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2006/10 84 K: 2006/121 T: sayılı kararında Burada söz konusu olan bağımlılık ise, her an ve durumda çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan, çalışanın edimi ile ilgili buyruklar dışında, çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte bir çalışmadır. 289

4 10. Hukuk Dairesi 2006/5359 E.N, 2006/11340 K. sayılı kararında; Bağımlılık ise, her an ve durumda çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan, çalışanın edimi ile ilgili buyruklar dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte bir bağımlılıktır. demiştir. Bu ve benzer nitelikteki yerleşik Yargıtay kararlarında bağımlılık unsuru işverenin çalışanı her an denetleme ve buyruğuna göre edimi yaptırması, çalışanında buyruklar dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte tanımlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun374. ve devamı maddelerinde verilen görevleri yerine getirdiği; denetim kurulunun ise yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu denetleyebildiği; genel kurulun, yönetim kurulu üyesini görevden alabilme hakkı olsa da bunun her an emir-buyruk verme veya her an denetleme anlamına gelmediği birlikte değerlendirildiğinde şirket tüzel kişiliği ile yönetim kurulu arasında Yargıtay ın nitelendirdiği anlamında bir bağımlılık unsurunun bulunmadığı görülecektir. İçerisinde bağımlılık unsurunu bulundurmayan bir iş görme ilişkisi hizmet akdi olarak nitelendirilemeyecektir. Vekalet sözleşmesi Borçlar Kanununun 502. maddesinde vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.vekalet sözleşmesini diğer hizmet sözleşmesinden farklılaştıran en önemli fark içerisinde bağımlılık unsurunu barındırmaması ve ücretin zorunlu unsur olmamasıdır. Türk Ticaret Kanunun 365. maddesinin Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. hükmü gereğince yönetim kurulunun şirketi yönetmek ve temsil etmek ile görevli olduğu aşikârdır. Bu görev ve yetkilerin bağımlılık ilişkisi ile yapılamayacağı açık olduğundan yönetim kurulu ile şirket tüzel kişiliği arasındaki ilişkininvekalet sözleşmesi hükümlerine daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim,Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun 2010/09 E 2010/370 K sayılı kararında anonim şirket ortaklarının şirketleri ile arasında bulunan ilişki konusunda; Anonim şirket ile yönetim kurulu üyesi arasındaki ilişkinin hukuki niteliği karşılaştırmalı hukukta tartışmalı olmakla beraber, Alman hukukunda sözleşme şartlarına göre, vekalet veya hizmet akdi olarak nitelendirilmekle birlikte, daha çok, hizmet akdi olduğu yönündedir. Fransız hukukunda da, 290

5 bu ilişkinin bir vekalet akdi olduğu kabul edilmiştir. İsviçre hukukunda ise, vekalet hakkındaki hükümlerin uygulanacağı kabul edilmektedir (Mimaroğlu, S. Kemal: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967, s.100). Türk öğretisinde de, bu ilişkinin vekalet akdi olduğu görüşü hakimdir (Çamoğlu, Ersin: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 1972, s ; Mimaroğlu, S.Kemal: a.g.e., s ). Yargıtay, yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bir hizmet akdi bulunmadığını, en azından şirket genel müdürü iken, yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişinin hizmet akdi ilişkisinin sona erdiğini kabul etmiştir (H.G.K. nun gün ve 2003/9-82 E.-65 K. sayılı ilamı)..bu haliyle uyuşmazlık, TTK. nun 336 vd. maddelerinde gösterilen yönetim kurulu üyesinin sorumluluğundan kaynaklanmakta olup, davalı Ö... B... ile onu çalıştıran şirket arasındaki hizmet akdinden, ya da İş Kanunundan kaynaklanmamaktadır. O halde, hizmet akdinden doğan bir hak uyuşmazlığı niteliğinde olmayan eldeki davanın İş Mahkemelerinde görülemeyeceği açıktır demiştir. Ayrıca atıfta bulunulan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun tarih E:2003/9-82- K:2003:65 sayılı kararında, Yargıtay, Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket ( banka ) arasında bir hizmet akdi bulunmadığını, en azından şirket ( Banka ) Genel Müdürü iken, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişinin hizmet akdi ilişkisinin; sona erdiğini kabul etmiştir. ( Bkz. Yargıtay 11.H.D. 15/9/1993 gün 3083/3773, G. Eriş Ticari İşletme ve Şirketler 1992 sh.1004, Yargıtay 9.H.D. 23/3/1989 gün. E; 88/13629 K:89/2707 Yargıtay Kararları Dergisi E.1989 sh.1268, aynı şekilde Yargıtay 11.H.D. 24/11/1981 gün E:475 K:5019 Bk. Age. K.Banka Sözleşmeleri Sh: 301 )..Somut olayda, yanlar arasındaki uyuşmazlık hizmet akdinden doğan bir hak uyuşmazlığı olmayıp tamamen bunun dışında TTK. ve Bankalar Kanunu ndan doğan yönetim kurulu üyesinin hukuki sorumluluk davası olduğundan bu tür davaların İş Mahkemelerinde görülemeyeceği açıktır. demiştir. Yukarıda verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarında ve bu kararlarda atıf yapılan kararlarda yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bulunan ilişkinin hizmet akdi olmayıp vekalet akdine dayandırıldığı açık- 291

6 tır. Yargıtay bu kararlarında bağımlılık unsuru barındırmayan bir iş görme ilişkisini hizmet akdi hükümlerine tabi değerlendirmeyerek yerleşik olarak vermiş olduğu yukarıda örnekleri de bulunan- hizmet akdi hükümlerine ilişkin kararlarıyla da uyumlu kalmıştır. Bu değerlendirmeler ve tespitler ışığında, şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin vekalet akdine tabi olarak çalışmaları nedeniyle, sadece yönetim kurulu üyeliği sıfatları nedeniyle Kanunun zorunlu 4/a sigortalılığına tabi olmayacaklardır. Çünkü Kanunun 4. maddesinin a bendinde bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmayı zorunlu ön koşul olarak kabul etmektedir. Ayrıca şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri sadece bu sıfatları nedeniyle Kanunun öngördüğü koşulları bulundurmadıkları için diğer zorunlu sigortalılık statülerine de tabi olmayacaktır. Ancak son olarak şunu belirtmek gerekir ki, Anonim şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmayı gerektirir bir görevi yapmaları halinde bu kişiler Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır. SONUÇ Anonim şirkete ortak yönetim kurulu üyeleri Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının b bendinin 3 numaralı altbendi hükmü gereği zorunlu sigorta kapsamındadırlar. Ancak şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, şirket tüzel kişiliği ile aralarındaki ilişkinin vekalet akdine tabi olması nedeniyle aralarında bir hizmet akdi bulunmamasının doğal sonucu olarak- Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının a bendinin hükmü gereği zorunlu sigorta kapsamında değerlendirilemezler. Ayrıca bu kişiler Kanunun 4. maddesi ile düzenlenen zorunlu sigortalılık statülerinin kapsamında da değillerdir. Türk Ticaret Kanunun şirkete ortak olmayanların yönetim kurulu üyesi olabilmelerinin önünü açmasıyla bu kişilerin sayısı giderek artacaktır. Bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında ve öğretide birliğin sağlanması için yukarıda verilen Yargıtay kararları da gözönünde tutularak açılabilecek davalarda Kurum zararına yol açmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu nca bu kişilerin vekalet akdine tabi olarak çalışmaları nedeniyle Kanunun 4. maddesi kapsamında değerlendirilemeyecekleriniaçıklayacak bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 292

7 Son olarak tekrarlamakta fayda var ki, şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmaları halinde bu kişiler Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır. KAYNAKÇA Güzel, Ali ve Okur, A.Rıza (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul : [yayl.y.] Sosyal Güvenlik Kurumu ( ). Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği, Ankara : Resmi Gazete (27579 sayılı) Şakar, Müjdat (2004). Sosyal Sigortalar Uygulaması. İstanbul: [yayl.y.] T.C. Yasalar (2006) sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26098) Yazgan, Turan (1992). Sosyal Güvenlik. İstanbul : [yayl.y.] 293

8 294

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐNDEN YARARLANAMAYACAK ĐŞÇĐLER Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. GĐRĐŞ Sendikaların doğup güç kazanmasıyla, işçiler, toplu iş sözleşmesi yapma hakkını

Detaylı

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Ercüment ÖZKARACA Özet: İş sözleşmesinin yaşlılık aylığına

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ĐŞ KAZASI KAVRAMI

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ĐŞ KAZASI KAVRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ĐŞ KAZASI KAVRAMI Arş. Gör. Yalçın BOSTANCI Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı GĐRĐŞ Sosyal Sigortalar Kanunu ile teminat altına

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334 Belediyede veya il özel idaresinde çalışan daimi işçinin, aynı belediyede meclis üyesi veya aynı il özel idaresinde il genel meclisi üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı hususunda düşülen duraksamanın

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI 6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI Muhittin ASTARLI * ÖZET 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ Oktay Tan (M.Sc) Yıldız Teknik Üniversitesi MYO. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Ülkemizde bu günkü hukuki kavramı ile alt işveren

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL A- GĐRĐŞ VE KAVRAM Đş sözleşmesinin belirli süreli yada belirsiz süreli olmasının uygulanacak bazı hükümlerin tespiti bakımından büyük önemi vardır. Hemen belirtmek

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Av. İlhan DOĞAN MESS Hukuk Müşaviri Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 1. GİRİŞ Toplu iş sözleşmesi, işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında, iş sözleşmesinin yapılması,

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı