Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki *"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki * The Relation Between the Body Composition and Maximal Oxygen Capacity in Elite Sportsmen Gökhan SINIRKAVAK **, Uğur DAL***, Öge ÇETİNKAYA**** ÖZET Bu çalışmada, sporcuların vücut yağ yüzdeleri belirlenmiş ve bu değerlerle kardiyorespiratuvar dayanıklılık bakımından önemli bir parametre olan maksimal oksijen tüketimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada 40 erkek (%72.7) ve 15 bayan (%27.3) sporcu yer almıştır. Elde edilen sonuçlar bayan sporcuların yağ yüzde değerlerinin erkeklerin yağ yüzde değerlerinden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Erkek sporcularda yağ yüzdesi ile kilogram başına tüketilen maksimal oksijen değerleri arasında negatif korelasyon (r= -0.52) bulunmuştur. Benzer şekilde bayan sporcularda da bu değerler arasında negatif korelasyon (r= -0.92) vardır. Maksimal oksijen tüketimi ile yağ yüzdesi arasında zıt yönlü korelasyon vardır. Cinsiyete bakmaksızın bu iki değişken incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r= ; p<0.05) bulunmuştur. Sonuçta elde edilen bulgular maksimal oksijen kapasitesi ile yağ yüzdesi arasında negatif bir ilişki (zıt yönlü) olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler: VO 2 maks, BMİ, yağ kitlesi, vücut kompozisyonu, performans. SUMMARY In this study, body fat percentages of sportsmen were estimated. The relations between these values and maximum oxygen consumption as an important parameter in terms of cardiorespiratory resistance, were examined. Forty individuals were males (72.7%) and fifteen were females (27.3%). In this study, our results revealed that the fat percentage values of the females were higher than the values of male sportsmen. Among the male athletes a negative correlation (r= -0.52) was obtained between the fat percentage and maximum oxygen consumption per kilogram. Similarly, a negative correlation (r= -0.92) was found between the fat percentage and maximum oxygen consumption of the female athletes. It was found that there is a negative correlation between maximum oxygen capacity and body fat percentage. When the relation between these two variables was examined, without considering gender, a statistically significant association was found (r = ; p < 0.05). In conclusion, our results suggest that there is a negative correlation between maximum oxygen capacity and body fat percentage. Key words: VO 2 max, BMI, fat mass, body composition, performance. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26 (4): , 2004 GİRİŞ Maksimum oksijen tüketimi (VO 2 maks) kardiyorespiratuvar gelişimin bir kriteri olan maksimal aerobik kapasitenin tayini için kullanılan en güvenilir testtir. Kişinin birim zamanda kullanabildiği oksijen miktarı ne kadar fazla ise kişinin aerobik kapasitesi de o oranda yüksek demektir. Aerobik güç dayanıklılık * Bu çalışma C. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ad. nda yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. ** Yüksek Lisans Öğrencisi, C. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sivas *** Uzm. Dr., C. Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas **** Prof. Dr., C. Ü, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas 171

2 Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki sporlarında performansa etkili en önemli faktördür. Maksimal aerobik kapasite ile şiddetli bir eforu sürdürebilme yeteneği arasında yüksek bir bağımlılık vardır. Bir sporcu yüksek bir oksijen tüketimi değerine sahip olmaksızın mukavemet sporlarında yüksek bir performans gösteremez. Maksimal aerobik kapasite kardiyorespiratuvar dayanıklılık kapasitesinin veya kondisyonunun en iyi kriteri olarak kabul edilir. Burada solunum-dolaşım sisteminin elele çalıştığı bir gerçektir. Düzenli ve giderek artan kontrollü antremanlarla kişinin maksimum oksijen tüketimi belirgin derecede artar. Ayrıca kişinin maksimal solunum dakika volümü ve maksimal kalp dakika volümü de artar (1). Yüksek yoğunluktaki egzersiz süresince yağlar mobilize olarak hidrolize olur ve enerji sağlarlar. Yapılan çalışmalar VO 2 maks ın % 85 i düzeyinde yapılan egzersiz süresince yağ oksidasyonunun belirgin derecede arttığını göstermektedir (2, 3). Düzenli egzersiz programları vücut kompozisyonlarını değiştirir. Kardiyorespiratuvar antremanlar ve ağırlık antremanları vücut ağırlığını düşürür. Aerobik dayanıklılık antremanlarının vücut kompozisyonlarını belirleyici etkisi üzerine birçok çalışma bulunmaktadır (4-7). Biyoelektriksel impedans analizi (BİA) tekniği günümüzde vücut kompozisyonunu değerlendirmek için kullanılan en gelişmiş tekniklerden biridir. Diğer vücut kompozisyon ölçüm metodlarına göre daha ucuzdur ve kullanımı daha kolaydır (8-10). Bu nedenle çalışmamızda BİA tekniği ile sporcularımızın vücut yağı değerlerini ortaya koyarak, kardiyorespiratuvar dayanıklılıkta önemli bir parametre olan VO 2 maks ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamıza Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu atletizm, hentbol, kayak kros takımlarından 30 erkek sporcuyla, Sivas Spor futbol takımından 10 futbolcu ve Sivas bölgesi bayan atletizm takımından 15 bayan atlet olmak üzere toplam 55 gönüllü sporcu katıldı. Kesitsel bir araştırma planlandı. Kendilerine test hakkında ve testin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verildi. Çalışmaya alınanlara testle ilgili olarak; 1. Testten önceki 48 saat boyunca alkol alınmaması, 2. Testten önceki 12 saat boyunca şiddetli egzersiz yapılmaması, 3. Testten önceki 4 saat boyunca aç kalınması, 4. Testten 30 dakika önce mesanelerinin boşaltılması istendi. Test Düzeneği Çalışmaya katılanların öncelikle vücut kompozisyon analizatörü kullanılarak (Tanita TBF-300, Japonya); vücut kitle endeksi (BMİ), vücut yağ kitlesi, vücut yağ yüz-desi, yağsız vücut kitlesi (FFM) ölçümleri yapıldı. Ölçümler alınırken kıyafet ağırlığı düşüldü. Ölçüm yapmadan önce ayakların konduğu çelik skala nemli bir bezle silinerek iletkenliği arttırıldı. Sporcularımızın maksimal oksijen tüketimini tayin etmek için Astrand Ryming yöntemini kullandık. Erkek sporcular ergometri bisikletinde (Monark 824 E, İsviçre ) yapılan ilk testte direnç 900 kgm/dk, bayan sporcular ise 750 kgm/dk olacak şekilde (5 dakika, 50 devir/dk) bisikleti çevirdiler. Bu dirençte sporcuların kalp atımları 170 in üzerine çıktığı için yapılan diğer testlerde uygun kalp atım hızı bulununcaya kadar direnç düşürüldü. Erkek denekler ergometri bisikletini 5 dakika süresince dakikada 50 devir ve direnç 600 kgm/dk. olacak şekilde çevirdiler. Bayan denekler ergometri bisikletini 5 dk. süresince dakikada 50 devir ve direnç 300 kgm/dk olacak şekilde çevirdiler. Beş dakika sonucundaki kalp atım sayısı yüklemeye göre Astrand nomogramına koyularak maksimal O 2 tüketimi bulundu (lt\dk). Beş dakika süresince kalp atım sayıları kalp hızı monitörü (Polar, Finlandiya) ile kontrol edilerek değerlerin 120 ile 170 arasında olmasına dikkat edildi (1, 11, 12). İstatistiksel Analiz Çalışmamızın verileri SPSS (ver. 9.05) programına yüklenerek verilerin değerlendirilmesinde Mann - Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Değişkenlere ait değerler tablolarda ortalama ± standart hata olarak belirtilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edilmiştir. BULGULAR Çalışmamız Mayıs-Eylül 2003 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fizyoloji laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza aldığımız toplam 55 bireyin 40 ı (%72.7) erkek, 15 i (%27.3) bayandı. Erkek sporcuların yaş ortalaması 21.5±0.4 yıl bayan sporcuların yaş ortalaması 20.1±0.7 yıl olarak bulundu. Yaş ortalamaları bakımından cinsiyetler arası fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur ( p>0.05). Erkek sporcuların 10 u (%25.0) futbol, 10 u (%25.0) hentbol, 10 u (%25.0) atletizm, 10 u (%25.0) kayak kros branşıyla, bayan sporcuların hepsi atletizm branşıyla uğraşmaktadır. Erkeklerin spor yapma süresi 5.50±0.4 yıl bayanların spor yapma süresi 7.6±0.4 yıl olarak bulunmuştur. Spor yapma süresi yönünden fark 172

3 Sınırkavak ve ark. istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Erkek ve bayan sporculara ait incelenen parametreler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 deki parametrelerden VO 2 (ml/dk/kg) nin sayısal olarak oldukça farklı olduğu izlenimi doğmakla birlikte bayan sporcu sayısının az olması ve değerlerinin birbirlerinden çok farklı olması nedeniyle iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır (p> 0.0.5). Tablo 1: İncelenen değişkenler yönünden erkek ve bayan sporcuların karşılaştırılması. Erkek x + SE Bayan x + SE Test Sonucu Boy (kg) 175,55 ± 1,08 162,06 ± 1,62 p<0.05 Kilo (cm) 69,13 ± 1,64 52,13 ± 1,16 p<0.05 Nabız (atım/dk) 139,95 ± 2,06 133,73 ± 1,72 p>0.05 VO 2 maks (lt/dk) 2,67 ± 0,07 2,00 ± 0,06 p<0.05 VO 2 maks (ml/dk/kg) 40 ± 1 30 ± 2 p>0.05 BMİ (kg/m 2 ) 22,35 ± 0,38 19,84 ± 0,49 p<0.05 Yağ Kitlesi(kg) 8,46 ± 0,58 8,12 ± 0,90 p>0.05 Yağ Yüzdesi 11,80 ± 0,55 15,11 ± 1,47 p<0.05 Yağsız Kitle(kg) 60,66 ± 1,12 44,01 ± 0,39 p<0.05 Erkek ve bayan sporcuların incelenen değişkenler yönünden karşılaştırılması yapıldığında boy, kilo, VO 2 maks, BMİ, vücut yağ yüzdesi, vücut yağ kitlesi, yağsız vücut kitlesi yönünden farklılık istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05); test sırasındaki maksimal nabız, kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi (ml/kg/dk) ve yağ kitlesi yönünden farklılık önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Boy, kilo, test sırasındaki maksimal nabız, VO 2 maks, kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi, BMİ, FFM ortalamaları erkeklerde bayanlara göre daha fazla tespit edilmişken bayan sporcuların yağ yüzdesi ortalaması erkek sporculardan daha fazla bulunmuştur. Kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi ile yağ yüzdesi arasında erkek sporcularda (r= -0.52) ve bayan sporcularda (r=-0.92) korelasyon analizi ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Cinsiyet göz önüne alınmadan bu iki değişken arasındaki ilişki incelendiğinde negatif yönlü korelasyon (r= -0.62) bulunmuştur. Branşlara göre erkek sporcuların parametreleri Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Branşlara Göre Erkek Sporcuların Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Futbol Hentbol Atletizm Kayak Kros Sonuç VO 2 maks (lt/dk) 3.20± ± ± ±0.07 χ 2 =21.25 p<0.05 VO 2 maks (ml/dk/kg) 42.84± ± ± ±2.28 χ 2 =11.60 p<0.05 Nabız (atım/dk) ± ± ± ±1.99 χ 2 =21.45 p<0.05 Yağ Yüzdesi 12.88± ± ± ±1.10 χ 2 =2.38 p<0.05 Yağ Kitlesi (kg) 9.69± ± ± ±1.05 χ 2 =3.41 p<0.05 Yağsız Kitle (kg) 65.23± ± ± ±2.13 χ 2 =8.24 p<0.05 Farklı branşlardaki erkek sporcuların VO 2 maks değerleri karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Branşlara ait VO 2 maks değerleri ikişerli karşılaştırıldığında; futbol oynayanlarla hentbol, atletizm, kayak yapanlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0.05), diğer branşlar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Farklı branşlardaki erkek sporcuların kilogram başına düşen maksimal oksijen kapasitesi değerleri karşılaştırıldığında gruplar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Branşlara ait kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi değeri ikişerli 173

4 Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki karşılaştırıldığında; futbol oynayanlarla hentbol oynayanlar arasındaki farklılık ve hentbol oynayanlarla atletizm yapanlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Diğer branşlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). TARTIŞMA Organizmanın fizyolojik aktivitesi ile yakın olarak ilişkili olarak ilişkili oll antropometrik özellikler sporda başarıyı belirleyici faktörler arasında düşünülebilir. Bu nedenle biz de sporcularımızın vücut kompozisyonu parametrelerinden vücut yağına ait değerleri ortaya koyarak aerobik performans değerlendirmesinde önemli bir parametre olan VO 2 maks ile ilişkisini inceledik. Japonya da kolej şampiyonasını kazanan bayan basketbol ve voleybol takımlarının dahil edildiği bir araştırmada, Tsunawake ve ark. (13) basketbolcuların maksimal oksijen tüketimlerinin %22 daha fazla olduğunu, her iki takımında büyük oranda yağsız kitle ve mükemmel aerobik kapasite ile şampiyonayı kazanmayı gerektirecek fiziksel özelliklere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yine benzer şekilde Williford ve ark. (14) Başarılı Kolej Futbolcularının Fiziksel ve Performans Özellikleri başlıklı çalışmalarında futbolcunun mücadele düzeyi yükseldikçe VO 2 maks ın ve yağsız vücut kitlesinin arttığını bildirmişlerdir. Asma ve ark. (15) tarafından uygulanan testlerin sonuçlarına göre sporcu öğrencilerin ortalama VO 2 maks değerlerinin 49.06±1.16 ml/kg/dk olduğu, bu değerin spor yapmayanlardan yüksek, elit düzeyde spor yapanlardan düşük olduğu görülmüştür. Maksimal oksijen tüketimi branşlara göre değerlendirildiğinde en yüksek maksimal oksijen kapasitesi futbol grubunda (50.77±1.60 ml/kg/dk), en düşük ortalama değer hentbol grubunda (46.52±2.68 ml/kg/dk) bulunmuştur. Ölçüm sonuçlarımıza göre futbolcuların maksimal oksijen kapasitesi 42.84±1.38 ml/kg/dk, hentbolcularda ise 32.41±1.87 ml/kg/dk olarak bulunmuştur. Diğer sonuçlarla karşılaştırıldığında çalışmamızdaki maksimal oksijen kapasitesi değerleri daha düşüktür. Açıkada ve ark. (16) erkek ve bayan atletler ile yaptıkları araştırmada bayan atletlerin maksimal oksijen kapasitesi 44.86±11.52 ml/kg/dk, erkek atletlerinki ise 50.79±10.46 ml/kg/dk bulunmuştur. Yağ yüzdeleri bayan sporcularda %19.34±3.72 erkek sporcularda ise %9.10±3.43 ml/kg/dk olarak saptanmıştır. Değerler çalışmamızdaki verilerle karşılaştırıldığında, erkek ve bayan sporcularımızın maksimal oksijen kapasiteleri daha düşük çıkmıştır. İki çalışmanın verileri vücut yağ yüzdeleri bakımından karşılaştırıldığında, bayan atletlerimizin yağ yüzdeleri daha düşük seviyede çıkmasına rağmen erkek atletlerimizin yağ yüzdesi daha fazladır. Maksimal oksijen kapasitesinin sporcularımızda daha düşük seviyede çıkmasını, antrenmanların sıklığından ve şiddetinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çalışmamızda bayan ve erkek sporcular arasındaki VO 2 maks (lt/dk) ortalaması farkı istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). İki grup arasındaki bu fark erkekler lehine performansın daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu durumun vücut ağırlığı farkından (erkekler lehine) kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bir kişinin VO 2 maks değeri lt/dk cinsinden total miktar olarak ifade edildiği gibi daha fizyolojik ve karşılaştırabilir bir ifadede bulunmak için kişinin vücut ağırlığının kilogram başına düşen VO 2 maks miktarı da hesaplanabilir. Zira VO 2 maks vücut ağırlığı ile direk olarak ilgilidir. Örneğin 60 ve 80 kg. ağırlığındaki iki kişinin VO 2 maks değeri 41 lt/dk. olursa bu her ikisinde de benzer bir maksimal aerobik güce sahip olduğunu gösterir. Fakat total miktarı vücut ağırlığına böldüğümüz zaman kişilerden ağırlığı az olanın kilogram başına düşen VO 2 maks miktarı diğerinden fazladır, yani daha büyük bir aerobik güce sahiptir (1, 17). Bu bilgilere göre çalışmamıza katılan sporcularımızın kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi hesaplandı. Erkek ve bayan sporcular arasında kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi ortalaması bakımından, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Egzersiz programları performans arttırmanın yanında fazla kiloların tedavisinde bozulan enerji dengesini düzeltebilmek için de kullanılmaktadır. Bu amaçla egzersiz ya da diyet veya ikisi birlikte uygulanır. Bazı araştırıcılar yalnız başına diyetle elde edilen kilo kaybında yalnız yağ değil aynı zamanda yağsız vücut kitlesinde de bir kayıp olduğunu saptamışlardır. Fakat egzersiz, diyet ile birlikte veya yalnız başına kullanıldığında meydana gelen kilo kaybı yalnız yağ kitlesinde olmuştur (1). Pavlou ve ark. (18) 72 fazla kilolu erkeğe diyet ve egzersiz ile birlikte diyet gruplarına ayırıp 8 hafta uyguladıkları program sonucunda egzersiz grubunda yağsız vücut kitlesinde bir değişme olmadığı halde diyet grubunda yağsız vücut kitlesinde anlamlı bir kayıp olduğu görülmüştür. Egzersiz grubunda yağ kitlesindeki kayıp diyet grubuna oranla daha fazla olmuştur. Ayrıca egzersiz grubunda VO 2 maks ın 174

5 Sınırkavak ve ark. anlamlı bir şekilde arttığı, aksine diyet grubunda araştırma süresince VO 2 maks ın değişmediği hatta biraz azaldığı görülmüştür. Brock ve Legg (19) İngiliz ordusundaki bayan askerlere uyguladıkları 6 haftalık eğitim sonunda VO 2 maks ın % 2.2 arttığı, vücut yağ yüzdesinin ise %3.3 azaldığını bildirilmişlerdir. Bryner ve ark. nın (20) benzer bir çalışmalarında, diyetle birlikte verilecek egzersiz yoğunluğunun fazla olması gerektiğini bu sayede VO 2 maks ın artacağı, yağsız vücut kitlesinde bir azalma olmayacağı ve kilo kaybının daha fazla olacağı bildirilmiştir. Lafortuna ve ark. (21) 30 obez sedanter üzerinde yaptıkları çalışmada bireylere altı haftalık zayıflama programı verilmiş altı ay sonrasında yapılan ölçümlerde vücut kitlesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma bulunmuştur (p<0.001). VO 2 maks değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür. Szmedra ve ark. (22) yaptığı çalışmada sezon boyunca haftada üç kez 50 dakikalık antrenman verilen atletlerde VO 2 maks daki artışın %27 olduğu buna ek olarak kilodaki düşüşün %2.2, vücut yağ yüzdesindeki düşüşün %1.3, BMİ deki düşüşün %3.4 olduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre erkek sporcularda kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi ile yağ yüzdesi arasında negatif yönlü (r= -0.52) korelasyon olduğu gibi bayan sporcularda da kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi ile yağ yüzdesi arasında negatif yönlü (r= -0.92) korelasyon bulunmuştur. Grund ve ark. (23) kesitsel bir araştırmada yağ kitlesinin aerobik performansla negatif ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Kriketos ve ark. da (24) yaptıkları çalışmada VO 2 maks ile yağ yüzdesi arasında kuvvetli negatif korelasyon saptamışlardır. Bu sonuçlar çalışmamızın verileri ile uyumludur. Bazı araştırıcılar egzersiz tipleri ile VO 2 maks ve vücut kompozisyonu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu konudaki yayınlar henüz tam bir fikir birliği içinde değildir. Le mura ve ark (25) resistif tip egzersizin sadece üst ve alt extremite kuvvetini arttırdığını buna karşın aerobik tip egzersizin hem kardiorespiratuvar performansı ve vücut kompozisyonunu düzelttiğini saptamışlardır. Kanin ve ark. (7) uzun ve kısa süreli egzersizin VO 2 maks ve vücut yağına olan etkilerini araştırdıkları çalışmada her iki tip egzersizinde istatistiksel olarak anlamlı şekilde VO 2 maks ı arttırdığını ve vücut yağı yüzdesinde düşme yaptıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak kilogram başına düşen maksimal oksijen tüketimi ile yağ yüzdesi arasında negatif yönlü korelasyon mevcuttur. Ayrıca maksimal oksijen tüketiminin hesaplanması ve karşılaştırılmasında kilogram başına düşen değerlerin kullanılmasının daha uygun olacağı kanısındayız. KAYNAKLAR 1. Akgün N. Egzersiz Fizyolojisi. 2 Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Wolfe R R. Fat metabolism in exercise. Adir Exp Bial 1998;441: Smith T, Smith B, Davis M. Predictors of Physical Fitness in a collage sample. Percept Mat Skills 2000;1: Galliven E A, Singh A, Michelson D. Hormonal and metabolic responses to exercise across time of day and menstrual cycle phase. J Appl Physiol 1997;85: Tath M J, Beckett T, Poehlmon E T. Physical activity and the progressive change in body composition with aging: Current evidence and research issues. Med Sci Sport Exerci 1999;31: Wilmore J H, Despres J-P, Stanfort P R. Alterations in body weigh and composition consequent to 29 wk of endurance training: the heritage family study. Am J Clin Nutr 1999;70: Kannin B, Phil D. The effect of short- vs. long- bout exercise on mood, VO 2max, and percent body fat. Preventive Medicine 2005;40: Ellis K J, Bell S J, Chertaw G M. Bioelectrical impedance methods in clinical research: A follow-up to the NIH technology assessment conference. Nutrition 1999;15: Ellis K J. Human Body Composition: in vivo methods. Physiological Reviews 2000;50: Baumparter R N, Cameron C, Roche A F. Bioelectrical impedance for body composition. Am J Clin Nutr 1998;48: Dirix H G, Knutgen G H, Tittel K. The Olimpic Book of Sports Medicine. Baskı, Black Well, New York Cilt I, Ergen E. Egzersiz fizyolojisi. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara I. Baskı, Tsunawake N, Tahara Y, Moji K, Muraki S, Minowa K, Yukawa K. Body composition and physical fitness of female volleyball and basketball players of the Japan 175

6 Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki inter-high school championship teams. J Physiol Anthropol Appl Human Sci 2003;22: Williford H N, Kirkpatrick J, Scharff-Olson M, Blessing D L, Wang N Z. Physical and performance characteristics of successful high school football players. Am J Sports Med 1994;22: Asma B, Aktaş N. Ankara Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren ve lisanslı olarak spor yapan erkek sporcuların maksimal aerobik kapasitelerinin belirlenmesi. Spor Hekimliği Dergisi 1987;22: Açıkada C. Türk atletlerinin fizyolojik faktörleri. Spor Hekimliği Dergisi 1982;17: Ünal M, Metin G, Beyaz M. Elit bayan ve erkek sporcuların yağ yüzdelerinin Max Vo 2 ile ilişkisi. Spor Bilimleri 3. Ulusal Kongre Kitapçığı Ekim 1994, Ankara, Türkiye. 18. Pavlou K N, et al. Effect of diet and exercise on the nature of weight loss and related physiological parameters. Am College of Sports Med. Annual meeting May 18-21, 1983, Montreal, Canada. 19. Brock J R, Legg S J. The effects of 6 weeks training on the physical fitness of female recruits to the British army. Ergonomics. 1997;40: Bryner R W, et al. Effects of resistance vs. aerobic training combined with an 800 calorie liquid diet on lean body mass and resting metabolic rate. J Am Coll Nutr 1999;18: Lafortuna C L, Resnik M, Galvani C. Effects of nonspecific vs individualized exercise training protocols on aerobic anaerobic and strength performance in severely obese subjects during a short term body mass reduction program. J Endocrinal Invest 2003;26: Szmedra L, Mura L M, Sheron W M. Exercise tolerance body composition and blood lipids in obese African American women following short-term training. J Sports Med Phys Fitness 1988;38: Grund A, Krause M, Siewers H. Association between different attributes of physical activity and fat mass in untrained, endurance- and resistance-trained men. Eur J Appl Physiol 2001;84: Kriketos A D, Sharp T A, Seagle H M, Peters J C, Hill J O. Effects of aerobic fitness on fat oxidation and body fatness. Med Sci Sports Exerc 2000;32: Le Mura, et al. Lipid and lipoprotein profiles, cardiovascular fitness, body composition, and diet during and after resistance, aerobic and combination taining in young women. Eur J Appl Physiol 2000;82: Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Uğur DAL Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ad. SİVAS 176

Çocuklarda maksimal oksijen tüketim kapasitesi ile beden kompozisyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi

Çocuklarda maksimal oksijen tüketim kapasitesi ile beden kompozisyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2007 Çocuklarda maksimal oksijen tüketim kapasitesi ile beden kompozisyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

ELİT BAYAN BASKETBOL VE BAYAN HENTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELİT BAYAN BASKETBOL VE BAYAN HENTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SAVUCU, Y., ERDEMİR, İ., AKAN, İ., CANİKLİ, A., Elit Bayan Basketbol ve Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0016

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0016 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0016 SPORTS SCIENCES Received: July 2008 Accepted: June 2009 Series : 2B ISSN : 1308-7266 2009 www.newwsa.com

Detaylı

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Bahar Ateş * Özcan Saygın * Erdal Zorba ** Özet Bu çalışma; Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Hanımlar

Detaylı

Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 21, Aralık 2015, s. 554-560 Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara Görevi: Öğr. Gör. Dr. Telefon: E-mail: gorer@ybu.edu.tr 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ Spor Bilimleri Dergisi SBD, (3) 3,1992 3-10 ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ N. Ergun* G. Baltacı* *H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Detaylı

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T H E EFFECT OF PILATES REFORMER EXERCISE OF TENNIS PLAYERS O N ITN T ENNIS SKILLS T E STS G A Z A N F

Detaylı

ANAEROBİK DAYANIKLILIK İLE DİKEY SIÇRAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ *

ANAEROBİK DAYANIKLILIK İLE DİKEY SIÇRAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ * Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuspd Geliş Tarihi/Received : 13.10.2015 Kabul Tarihi/Accepted : 26.11.2015 DOI No:

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

MENSTRUALOÖNGÜNÜN VE ORAL SU ALıMıNıN TOTAL VÜCUT SUYU VE VÜCUT KOMPOZiSYONU ÜZERiNE ETKisi:

MENSTRUALOÖNGÜNÜN VE ORAL SU ALıMıNıN TOTAL VÜCUT SUYU VE VÜCUT KOMPOZiSYONU ÜZERiNE ETKisi: Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (4),144-161 MENSTRUALOÖNGÜNÜN VE ORAL SU ALıMıNıN TOTAL VÜCUT SUYU VE VÜCUT KOMPOZiSYONU ÜZERiNE ETKisi: BiYOELEKTRiK impeoans ANALizi Tahir

Detaylı

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ SBD,(4)4,1993 3-9 Spor Bilimleri BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ ÖZET Rezzan ÖZDEMİR*, Selçuk KÜÇÜKOĞLU** Bu çalışmada, bayan sporcularda, menstruasyonun sürat ve dayanıklılık

Detaylı

ELİT MASTER ATLETLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANSLARININ CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

ELİT MASTER ATLETLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANSLARININ CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ ELİT MASTER ATLETLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANSLARININ CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ Aksel ÇELİK 1 Mert TUNAR 2 ÖZET Bu çalışma, kadın ve erkek master atletlerin bioelektrik empedans analiz

Detaylı

FİZİKSEL ETKİNLİĞİN OLUŞTURDUĞU KISA VE UZUN SONUCU VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN YANITLARI İNCELER.

FİZİKSEL ETKİNLİĞİN OLUŞTURDUĞU KISA VE UZUN SONUCU VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN YANITLARI İNCELER. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER FİZYOLOJİ BİLİM DALI NIN BİR ALT DİSİPLİNİDİR. FİZİKSEL ETKİNLİĞİN OLUŞTURDUĞU KISA VE UZUN (ANTRENMAN) DÖNEMDEKİ STRES SONUCU VÜCUTTA ORTAYA ÇIKAN YANITLARI

Detaylı

YAYIN TÜRÜ DERGİ TÜR MAKALE AD DİĞER AD GERÇEK AD SAYI SAYFA LİNK. Dergisi. dergiler. Dergisi

YAYIN TÜRÜ DERGİ TÜR MAKALE AD DİĞER AD GERÇEK AD SAYI SAYFA LİNK. Dergisi. dergiler. Dergisi ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: 60190383796 HÜSEYİN EROĞLU 7/28/74 12:00 AM 3083 EHLİYET: DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KPDS 64 İYİ 2010 Güz

Detaylı

BASKETBOLCULARIN OYNADIKLARI POZİSYONLARA GÖRE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BASKETBOLCULARIN OYNADIKLARI POZİSYONLARA GÖRE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 21.11.2011 Kabul Tarihi/Accepted : 21.09.2012 BASKETBOLCULARIN OYNADIKLARI POZİSYONLARA GÖRE

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yüksel O, Koç H, Özdilek Ç, Gökdemir K SÜREKLİ VE İNTERVAL ANTRENMAN PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜCÜNE ETKİSİ* The Effect of Continuous and

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkisi

Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkisi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2010; 12 (3): 185 190 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı

Detaylı

GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:02 Issue:02 Jel Kodu: JEL M GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN

Detaylı

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ 12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ Meltem Kılıçaslan Kalkan, Gaziantep Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor AD. Önder Dağlıoğlu,

Detaylı

Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR

Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR KİŞİSEL BİLGİ Adı ve Soyadı : İBRAHİM ERDEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : KIRŞEHİR, 02/06/1970 E-mail : iboerdemir@yahoo.com / iboerdemir@gmail.com YABANCI DİL Lisans Eğitimini, ODTÜ

Detaylı

FARKLI AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ HORMONLARI, KAN LİPİDLERİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ HORMONLARI, KAN LİPİDLERİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ ÜZERİNE ETKİSİ Bed. Eğt Spor Bil. Der. I (1996), 1: 1 11 FARKLI AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ HORMONLARI, KAN LİPİDLERİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ ÜZERİNE ETKİSİ SERUM Kemal TAMER (*) ÖZET Bu çalışmanın amacı farklı aerobik

Detaylı

International Journal of Science Culture and Sport September 2016 : 4 (Special Issue 2) ISSN : : /IntJSCS574

International Journal of Science Culture and Sport September 2016 : 4 (Special Issue 2) ISSN : : /IntJSCS574 International Journal of Science Culture and Sport September 2016 : 4 (Special Issue 2) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS574 Field : Coaching Type : Research Article Recieved: 06.04.2016 - Accepted:

Detaylı

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Recep Kürkçü* Yakup Akif Afyon** Çetin Yaman*** Selçuk Özdağ**** Özet

Detaylı

BİA YÖNTEMİYLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMLERİNDE AKUT SIVI KAYBI VE VÜCUT YAĞ ORANI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 212 ÖZET

BİA YÖNTEMİYLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMLERİNDE AKUT SIVI KAYBI VE VÜCUT YAĞ ORANI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 212 ÖZET Mehmet YILDIZ 1 Yücel OCAK 1 Ali TUMÇBİLEK 1 BİA YÖNTEMİYLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMLERİNDE AKUT SIVI KAYBI VE VÜCUT YAĞ ORANI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 212 ÖZET Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) gerek

Detaylı

TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM

TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002, 13 (1),25-32 TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM GÜREŞçiLERINiN FiziKSEL VE FiZYOLOJiK PROFILLERiNiN BELiRLENMESi Gökhan GÜNAYDIN*, Haluk KOÇ**, ıbrahim CICIOGLU**

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

BESYO ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN GENÇLERİN, YAPTIKLARI SPOR DALLARINA GÖRE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BESYO ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN GENÇLERİN, YAPTIKLARI SPOR DALLARINA GÖRE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 120 BESYO ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN GENÇLERİN, YAPTIKLARI SPOR DALLARINA GÖRE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yıldız YAPRAK 1 Behice DURGUN 2 ÖZET Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)

Detaylı

Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Levels of Knowledge About Nutrition Among Physical

Detaylı

Yetişkin sedanter genç erkeklerde yüzme eğitiminin vücut kompozisyonu ve motorik özellikler üzerine etkisi

Yetişkin sedanter genç erkeklerde yüzme eğitiminin vücut kompozisyonu ve motorik özellikler üzerine etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 69-73 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Yetişkin sedanter genç erkeklerde yüzme eğitiminin vücut

Detaylı

Prepuberte çocuklarda sürat ile aerobik dayanıklılık (vo 2max ) arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Prepuberte çocuklarda sürat ile aerobik dayanıklılık (vo 2max ) arasındaki ilişkinin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Prepuberte çocuklarda sürat ile aerobik dayanıklılık (vo 2max ) arasındaki ilişkinin belirlenmesi Fatih Hazar 1 Hale Hazar 2 Recep Kürkçü 3 Çetin Yaman 4 Selçuk Özdağ 5 Tarık Sevindi

Detaylı

GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Mustafa ŞAHİN 1, Emre ATEŞ 1, Yahya POLAT 2 1 İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

Emin Süel* İbrahim Şahin* Cihat Korkmaz** Neslihan Süel *** Önder Dağlıoğlu**** Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009

Emin Süel* İbrahim Şahin* Cihat Korkmaz** Neslihan Süel *** Önder Dağlıoğlu**** Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Türkiye genç erkek basketbol grup müsabakalarında oynayan basketbolcular ile aynı yaş grubu sedanter gençlerin beslenme bilgileri ve alışkanlıklarının karşılaştırılması Emin Süel*

Detaylı

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (4), 32-40 FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Ferda RAMANU,

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ GENÇ FUTBOLCULARDA 6 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SÜRAT PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

KADIN FUTBOLCULARDA KALÇA V

KADIN FUTBOLCULARDA KALÇA V KADIN FUTBOLCULARDA KALÇA V W AYAK BİLEĞİ EKLEM HAREKE AÇIKLIĞININ TOPA VURUŞ HIZINA AKUT ETKİSİ Müge İNAN, Ani AGOPYAN Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi GİRİŞ Futbol, performans ve oyun içerisindeki

Detaylı

Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar. Yusuf Köklü

Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar. Yusuf Köklü Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar Yusuf Köklü Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 5. Antrenman Bilimi Kongresi 2-4 Temmuz 2013 Beytepe/

Detaylı

TAKIM SPORLARI AÇISINDAN EMPATİ VE TAKIM BİRLİKTELİĞİ İLİŞKİSİ THE RELATION OF EMPATHY AND TEAM COHESION IN TERMS OF TEAM SPORTS

TAKIM SPORLARI AÇISINDAN EMPATİ VE TAKIM BİRLİKTELİĞİ İLİŞKİSİ THE RELATION OF EMPATHY AND TEAM COHESION IN TERMS OF TEAM SPORTS SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006, IV (2) 73-77 TAKIM SPORLARI AÇISINDAN EMPATİ VE TAKIM BİRLİKTELİĞİ İLİŞKİSİ Ferudun DORAK 1 Nilgün VURGUN 1 Geliş Tarihi: 06.02.2006 Kabul Tarihi:

Detaylı

E R K E K V O L E Y B O L O Y U N C U L A R I N I N S E Z O N ÖNCESİ,

E R K E K V O L E Y B O L O Y U N C U L A R I N I N S E Z O N ÖNCESİ, Bed. Eğt. Spor B i l. Der. I (1996), 4: 1-7 E R K E K V O L E Y B O L O Y U N C U L A R I N I N S E Z O N ÖNCESİ, S E Z O N O R T A S I V E S E Z O N S ON U FİZİKSEL U Y G U N L U K D Ü Z E Y İ P A R A

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi

İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi Hülya Akdur M. Gülden Polat Özhan Cıvgın* İ.Ü. Beden Eğitimi

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM Doç. Dr. Fahri AKÇAKOYUN AKTİF YAŞAM VE EGZERSİZİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Hareketsizliliğe Bağlı Oluşan Hastalıklar

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89 Doç.Dr. FATİH HAZAR Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Spor 1991-1995 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBölümü Spor Anabilim 1995-1999 Yüksek

Detaylı

Farklı Branşlarla Uğraşan Bayan Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerinin İncelenmesi *

Farklı Branşlarla Uğraşan Bayan Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2012; 14 (2): 277-282 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Farklı Branşlarla Uğraşan Bayan Sporcuların Bazı Fiziksel

Detaylı

Prof.Dr. KÜRŞAT KARACABEY

Prof.Dr. KÜRŞAT KARACABEY Prof.Dr. KÜRŞAT KARACABEY Spor Eğitimi Bölümü Spor Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Fırat Üniversitesi 1998-2000 Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ

AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ 1 Aerobik Egzersiz Programlarının Düzenlenmesi Aerobik uygunluk düzeyi belirlendikten sonra aerobik uygunluğu geliştirmek ve korumak için egzersiz programları

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME DERSİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

PARAMEDİK PROGRAM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME DERSİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ 125 PARAMEDİK PROGRAM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME DERSİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ Suphi Türkmen * Aksel Çelik Mert Tunar İsmet Tok ÖZET Pınar Tatlıbal

Detaylı

8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY

8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY Ataturk Universitesı BESYü, Beden Eğıtımi ve Spor Bilımleri Dergisı 38 8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY sıçrama PERFORMANSINA EKisi Murat KAlDIRIMCI\ Abdullah CANiKli 1, N.Fazll

Detaylı

Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi

Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi Ë Effects of Aerobic Training Program on Respiration Circulation and Body

Detaylı

10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi

10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 41-48, 2016 www.sportifbakis.com ISSN:2148-905X 10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi Serhat TURAN, Milli

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK AKTİVİTELERİNİN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

FİZİKSEL UYGUNLUK AKTİVİTELERİNİN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİKSEL UYGUNLUK AKTİVİTELERİNİN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Serkan İBİŞ* Gürkan YILMAZ* Tarık SEVİNDİ* ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Murat BİLGE 2011 Basketbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası na katılacak

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KALP TEK DAMAR TIKANIKLIĞI OLAN KADIN HASTALARDA PLANLANMIŞ DÜZENLİ YÜRÜYÜŞÜN VÜCUT KOMPOZİSYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

KALP TEK DAMAR TIKANIKLIĞI OLAN KADIN HASTALARDA PLANLANMIŞ DÜZENLİ YÜRÜYÜŞÜN VÜCUT KOMPOZİSYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(4), 241-248 KALP TEK DAMAR TIKANIKLIĞI OLAN KADIN HASTALARDA PLANLANMIŞ DÜZENLİ YÜRÜYÜŞÜN VÜCUT KOMPOZİSYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yonca S.BİÇER 1 İsmail PEKER 2 Yüksel

Detaylı

ELİT BOKSÖRLERİN ÇEVİKLİK, SÜRAT, REAKSİYON VE DİKEY SIÇRAMA YETİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Dr. Işık BAYRAKTAR 1

ELİT BOKSÖRLERİN ÇEVİKLİK, SÜRAT, REAKSİYON VE DİKEY SIÇRAMA YETİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Dr. Işık BAYRAKTAR 1 ELİT BOKSÖRLERİN ÇEVİKLİK, SÜRAT, REAKSİYON VE DİKEY SIÇRAMA YETİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖZ Dr. Işık BAYRAKTAR 1 Antrenman düzenleyicilerinin sporda üst düzey performansı geliştirmek için performans

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı

ELİT TAEKWONDO SPORCULARINDA MÜSABAKA PUAN ETKİNLİKLERİ İLE KAN LAKTAT İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDO SPORCULARINDA MÜSABAKA PUAN ETKİNLİKLERİ İLE KAN LAKTAT İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 44, S. 71-77, 2009 ELİT TAEKWONDO SPORCULARINDA MÜSABAKA PUAN ETKİNLİKLERİ İLE KAN LAKTAT İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Fatih ÇATIKKAŞ *, Oğuz KARAMIZRAK **, Metin ŞAHİN ***, M.

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ.

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. 10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. FATİH KESKİN*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi Ve

Detaylı

Büyümekte olan bir çocuk için ATP nin anaerobik yolla üretimi oldukça önemlidir çünkü

Büyümekte olan bir çocuk için ATP nin anaerobik yolla üretimi oldukça önemlidir çünkü 1 Büyümekte olan bir çocuk için ATP nin anaerobik yolla üretimi oldukça önemlidir çünkü Çocukların çoğu hareketi uzun süreli orta düzeyde aktivitelerden çok; kısa süreli patlayıcı aktiviteleri içermektedir

Detaylı

TÜRKİYE 3. LİGİNDEN 2. LİGE YÜKSELEN BİR ERKEK VOLEYBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ

TÜRKİYE 3. LİGİNDEN 2. LİGE YÜKSELEN BİR ERKEK VOLEYBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 46, S. 119-127, 2011 TÜRKİYE 3. LİGİNDEN 2. LİGE YÜKSELEN BİR ERKEK VOLEYBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ Cem Sinan ASLAN ÖZET Bu çalışmada amaç; Türkiye Voleybol

Detaylı

İÜ Spor Bilimleri Dergisi 2016, Cilt (Vol) 6, Sayı (No)

İÜ Spor Bilimleri Dergisi 2016, Cilt (Vol) 6, Sayı (No) Kadın ve Erkeklere Uygulanan Bir Egzersiz ve Diyet Programının Bileşenlerine Etkisinin İncelenmesi Investigation of the Effect of an Excercise and Diet Program Taken by Women and Men on Their Body Parts

Detaylı

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI AKTİVİTE DÜZEYLERİ FARKLI İKİ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMACI: AHMET MİÇOOĞULLARI TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. AYŞE DİCLE TURHANOĞLU

Detaylı

ANALYSES OF PHYCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF YOUNGS ACCORDING TO AGE GROUP WHO PARTICAPATED IN SUMMER SCHOOL OF SPORTS

ANALYSES OF PHYCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF YOUNGS ACCORDING TO AGE GROUP WHO PARTICAPATED IN SUMMER SCHOOL OF SPORTS AĞAOĞLU, S.A., TAŞMEKTEPLİGİL, Y., AKSOY, Y., HAZAR, F., Yaz Spor Okullarina Katilan Gençlerin Yaş Gruplarina Göre Fiziksel ve Teknik Gelişimlerinin Analizi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Detaylı

ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAMP DÖNEMİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAMP DÖNEMİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 21 ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAMP DÖNEMİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ Evrim ÇAKMAKÇI 1 ÖZET Bu araştırmada Avrupa şampiyonası öncesi Türkiye erkek taekwondo milli takımında mücadele eden

Detaylı

16 YAŞ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

16 YAŞ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2B0001 SPORT SCIENCES Received: March 2008 Accepted: January 2009 Series : 2B ISSN : 1308-7266 2009 www.newwsa.com

Detaylı

ELİT BAYAN HENTBOLCULAR İLE VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELİT BAYAN HENTBOLCULAR İLE VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOÇ, H., ÖZCAN, K., PULUR, A., AYAZ, A., Elit Bayan Hentbolcular ile Voleybolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007,

Detaylı

U-15 Futbol Takımı Oyuncularının Motorik Özelliklerinin Belirlenmesi

U-15 Futbol Takımı Oyuncularının Motorik Özelliklerinin Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS636 Field : Sport Physiology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN AKTİF SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN AKTİF SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN AKTİF SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim BOZKURT * Mustafa NİZAMLIOĞLU ** ÖZET Aktif spor yapan

Detaylı

MENSTRUASYONUN ANAEROBİK GÜCE ETKİSİ EFFECT OF MENSTRUATION ON ANAEROBIC STRENGHT

MENSTRUASYONUN ANAEROBİK GÜCE ETKİSİ EFFECT OF MENSTRUATION ON ANAEROBIC STRENGHT SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2005, III (4) 145-149 MESTRUASYOU AAEROBİK GÜCE ETKİSİ Evrim ÇAKMAKÇI 1 Ahmet SAİOĞLU¹ Süleyman PATLAR¹ Oktay ÇAKMAKÇI¹ Vedat ÇIAR² Geliş Tarihi: 28.09.2005

Detaylı

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Özet Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Volume: 3, Sayı:2, Temmuz, 2010, ISSN: 1309-1336 KOMBİNE ANTRENMAN PROGRAMININ ERKEK HENTBOLCULARDA

Detaylı

Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2010; 12 (3): 227 231 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

KADIN SPORCULARDA DİRENÇ ANTRENMANLARININ BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ ÜZERİNE ETKİSİ

KADIN SPORCULARDA DİRENÇ ANTRENMANLARININ BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ ÜZERİNE ETKİSİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (172-177) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 KADIN SPORCULARDA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Niyazi ENİSELER 2. Doğum Tarihi : 03.01.1966 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum :Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Sporcu Öğrenciler ile Sedanter Öğrencilerin Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sporcu Öğrenciler ile Sedanter Öğrencilerin Sağlık-Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2015 : Volume 1 ISSN : Doi : Field : Education, Sport Sciences Type : Research Article Recieved:19.10.2015 - Accepted:14.12.2015

Detaylı

HENTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAKİ ERKEK SPORCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HENTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAKİ ERKEK SPORCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Savı: 1 Ocak 1999 HENTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAKİ ERKEK SPORCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kemal TAMER* H ürm üz

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 402-421 DİZ KUVVETİ VE BEDEN KİTLE

Detaylı

ALT YAPIDAKİ KÜÇÜK, YILDIZ VE GENÇ BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ALT YAPIDAKİ KÜÇÜK, YILDIZ VE GENÇ BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2004, 18(4), 205-209 ALT YAPIDAKİ KÜÇÜK, YILDIZ VE GENÇ BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Yüksel SAVUCU 1 Yahya POLAT 2 Fikret RAMAZANOĞLU 2

Detaylı

IJ ER ISSN:

IJ ER ISSN: IJ ER International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.gov.tr/ijsser Volume: 3(2), 2017 Elit güreşçilerde uygulanan aerobik ve anaerobik antrenman programının vücut

Detaylı

Voleybolcuların Esneklik ve Vücut Yağ Yüzdesi Değerlerinin Dikey Sıçrama Performansına Etkisi

Voleybolcuların Esneklik ve Vücut Yağ Yüzdesi Değerlerinin Dikey Sıçrama Performansına Etkisi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2012; 14 (2): 202-207 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Voleybolcuların Esneklik ve Vücut Yağ Yüzdesi Değerlerinin

Detaylı

Volume: 13 Issue: 3 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 3 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 3 Year: 2016 The effect of seven-week preparation period on body composition, strength, flexibility and aerobic endurance characteristics of a women volleyball team 7 haftalık hazırlık

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, kalp atım hızı, iş gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, kalp atım hızı, iş gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 11: 25 (1): 43-47 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 İhsan SERHATLIOĞLU 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat

Detaylı

VÜCUT KOMPOZİSYONU. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

VÜCUT KOMPOZİSYONU. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL VÜCUT KOMPOZİSYONU Doç. Dr. Ferda GÜRSEL Vücut Kompozisyonu YAĞIN, Kas, kemik ve diğer dokulara oranıdır. 2 Aşırı Kiloların Sağlık Riski l Koroner kalp hastalığı l Yüksek tansiyon l Yüksek kollesterol

Detaylı

COMPARING WITH ADAPTATIONS THAT OCCUR IN RESPIRATORY AND CIRCULATION SYSTEMS AFTER TRAINING OF THE AMATEUR ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES

COMPARING WITH ADAPTATIONS THAT OCCUR IN RESPIRATORY AND CIRCULATION SYSTEMS AFTER TRAINING OF THE AMATEUR ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES COMPARING WITH ADAPTATIONS THAT OCCUR IN RESPIRATORY AND CIRCULATION SYSTEMS AFTER TRAINING OF THE AMATEUR ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES FARKLI BRANŞLARDA AMATÖR SPORCULARIN ANTRENMAN SONRASI SOLUNUM

Detaylı

DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ DOÇ.DR.MİTAT KOZ DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ DOÇ.DR.MİTAT KOZ 1 İndirekt Kalorimetri- Oksijen Tüketim Hızı VO 2 Egzersiz yapan bireyin oksijen tüketim hızının (VO 2 ) ölçümünden enerji tüketimi hesaplanabilir. Buna indirekt kalorimetri

Detaylı

Emin Süel* İbrahim Şahin* Cihat Korkmaz** Neslihan Süel *** Önder Dağlıoğlu****

Emin Süel* İbrahim Şahin* Cihat Korkmaz** Neslihan Süel *** Önder Dağlıoğlu**** Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Türkiye genç erkek basketbol grup müsabakalarında oynayan basketbolcular ile aynı yaş grubu sedanter gençlerin beslenme bilgileri ve alışkanlıklarının karşılaştırılması Emin Süel*

Detaylı

AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN TEKRARLI SPRİNT YETENEĞİ İLE İLİŞKİSİ

AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN TEKRARLI SPRİNT YETENEĞİ İLE İLİŞKİSİ YILMAZ, A., MÜNİROĞLU, S., KİN İŞLER, A., AKALAN, C., Aerobik ve Anaerobik Performans Özelliklerinin Tekrarlı Sprint Yeteneği İle İlişkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, X (3)

Detaylı

Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren yüksek şiddetli kas aktiviteleri için performans göstergesi

Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren yüksek şiddetli kas aktiviteleri için performans göstergesi 1 Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren yüksek şiddetli kas aktiviteleri için performans göstergesi Anaerobik Güç Maksimal bir egzersiz sırasında birim zamanda oluşturulabilen maksimal enerji

Detaylı

9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE 9-15 Yaş Grubu ve Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

ELİT DÜZEY ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ*

ELİT DÜZEY ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ* Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 05.05.2010 Kabul Tarihi/Accepted : 25.06.2010 ELİT DÜZEY ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK

Detaylı