Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir."

Transkript

1 Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r e h b e r, P d f f o r m a t ı n -k d a i tea p o l a r a k h a z ı r l a n m ı ı t ı r ; r e h b e r i n g ü n c e l s ü r ü m ü h z a m a n iç i n w w w. w o r d p r e s s -t r. c o m / i n d i r / r e h b e ral de r e s i n d e n i n d i r i l e b i l i r. 1

2 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e b e r a bo el r m u ı t u k. G e ç e nb i r s e n e l i k z a m a n d i l i m i i ç e r i s i n d e W o r d P r e s s e b i r ç o k y e n i ö z e l l i k e k l e n d i v e y e n i sy üa ry üı m l ea r n d ı.y e n i ö z e l l i k l e r h a k k ı n d a d a h a d e t a y l ı b i l g i p a y l a ı ı m ı y a p m a k, y e n i b a ı l a y a n k u l l a n ı c ı l a r i ç i n d a b i r k a y n a k ü r e t m e k i s t epd ai yk l. a ı m a d u y g u s u n u n v e r d i i g ü z e l h e y e c ahna lzaı r l a m ı ı o l d u u m u z W o r d P r e s s R e h b e r i 3. 0 s i z l e r l e.. R e h b e r i b e e n e c e i n i z i v e b u ç a l ı ı m a n ı n W o r d P r e s s ' i ö r e n m e k i s t e y e n l e r i ç i n f a y o l a c a ı n ıu m u y o r u z. K e y i f l i o k u m a l a r v be l oi gy li a m a l a r! : ) Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Kırmızı özel alanlarla gösterilen UYARI alanları ise işlemlerinizi uygularken dikkat edilmesi gereken hususları ve sunulan önerileri içermektedir. T E E K K Ü R R e h b e r i n h a z ı r l a n m a s ı n ds ao n s u z y a r d ı m v e d e s t e k t e b u l uenrah na n Y A K U T B e y e v e E n e s A t e ı B e y e; ki t a b ı n d ü z e n l e n m e ns di e v e t a s h i h i n d e ö n e r i l e r d le u nb au n, d a h a f a y d a l ıb i r r e h b e r h a l i nge e l m e s i n i s a l a y a n W o r d P r etsüs r k i y e e k i b i nd e n E m r e E R K A N B e y e v e H a k k ı C E Y L A N B e y e t e ı e k k ü r l e r i m i s u n a r ı m. A l i A R S L A N 2

3 Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l e r 2 - W O R D P R E S S N Y E R E L S U N U C U Y A K U R U L M A S I a. X A M P P S e r v e r ı nk u r u l m a s ı b. W o r d P r e s s i n S o n S ü r ü m ü n ü n n d i r i l m e s i c. p h p M y A d m i n i l e V e r i t a b a n ı O l u ı t u r u l m a s ı d. W o r d P r e s s i n K u r u l u m u 3 - W O R D P R E S S NK U L L A N I M I a. Y ö n e t i m P a n e l i b. K u r u l u m S o n r a s ı A y a r l a r c. E s k i S ü r ü m l e r d e n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e d S ü r ü m ü S o n r a s ı n d a n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e e. W o r d P r e s s i T ü r k ç e l e ı t i r m e k f. D i e r S i s t e m l e r d e n W o r d P r e s s e G e ç i ı g. Ç o k l u B l o g O l u ı t u r m a k 4 - E K L E N T L E R a. E k l e n t i K u r u l u m u b. E k l e n t i l e r i n d i r m e c. E k l e n t i l e r i T ü r k ç e l e ı t i r m e d. E n Ç o k K u la ln ı l a n W o r d P r e s s E k l e n t i l e r i 5 - T E M A L A R a. T e m a K u r u l u m u b. T e m a l a r ı n d i r m e c. T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e d. T e m a D ü z e n l e m e v e T e m a T a s a r ı m ı 6 - B L O G U M U Z N T E R N E T E A Ç I L I Y O R a. D o m a i n v e H o s t i n g H a k k ı n d a T e m e l B i l g i l e r b. S u n u c u d a V e r i t a b a n ı O l u ı t u r m a c. F T P A r a c ı l ı ı y l a D o s y a ls au rn ıu n c u y a Y ü k l e n m e s i 3

4 a. B l o g N e d i r? B l o g i n s a n l a r ı n k e n d i i s t e k l e r i d o r u l t u s u n d a, i s t e d i k l e r i k o n u l a r ı n ü z e r i n d u r d u u g ü n l ü e b e n z e y e n w e b s i t e l e r i n e d e nig r i. l i z c e d ew e b v e b l o g k e l i m e l e r i n d e n o l u ı a n w e b l o g k e l i m e s i k ı s a l t ı l m ı T ı ü r ak dç ıe d ıe r i. s e k a b u l g ö r m ü ı b i r k a r ı ı l ı ı b u l u n m a m a k t a d ı r. Ç e ı i t l i i s i m l e r ö n e r i l s e d e t a m o l a r a k b i r k a r ı ı l ı k n d e i l d i r. T ü r k D i l K u r u m u d a hb el no üg z k e l i m e s i n e k a r ı ı l ı k ö n e r m e m i ı t i r. B l o g, g e n e l l i k l e s o n y a z ı l a n y a z ı l a r ı n ö n p l a n d a o l d u u, e gl ei çk m i s ıe r ayl öa n a n y a z ı v e y o r u m l a r b ü t ü n l ü l ü ü d ü r. Ç o u n l u k l a h e r y a z ı n ı n ü s t k ı s m ı n d a y a z a r, y a z ı v s. g i b i ö z e l l i k l e r i b u l u n m a k t a d ı r. B u ı e k i l d e p a y l a ı ı m a s u n u l a n y a z ı l a r, o k u y u c y o r u m l a r ı y l a z e n g i n l i k k a z a n m a k t a d ı r. B l o g l a r b e l i r l i b i r y a k oy na u d a b ü t ü n o l a y l a r a o d a k l a n a b i l i r. B i r ç o k b l o g b e l i r b a ı l ı ı ü z e r i n d e y a z ı l a r ı n ı y a y ı n l a m a k t a d ı r. B a z ı l a r ı i s e k i ı i s e l g ü n l ü k l e r o l m a y a z a r ı n g ü n l ü k h a y a t ı n d a n d e r l e m e l e r v e g ü n c e l k o n u l a r ü z e r i n d e d u r u l a n b l o g l a r d G ü n ü m ü z d e n g e r i y e d o r u g i t t i i m i z d e v e b l o g t a r i h i n e b a k t ı ı m ı z d a, ö n c e d e b l o g l a r e l l e y a z ı l ı p g ü n c e l l e n i r k e n, g ü n ü m ü z d e i s e b l o g t u t m a k i ç i n ö z e l y a z ı l m ı k u l l a n ı l m a k t a d ı r. B u y a z ı l ı m l a r ı b a z e n b i r b l o g s a l a y ı c ıg nö ır n e b si il ti er sk ie, n db e a z e n d e k u l l a n ı lc a r ı n k e n d i s u n u c u s u n a k u r u p ç a lkı lıatrıırngd ıöı r ü r ü z. B l o g l a r ı n i ç e r i k l e r i n o r m a l w e b s i t e l e r i n i n i ç e r i k l e r i n d e n f a r k l ı l ı k g ö s t e r b l o g l a r i ç i n k u r u l m u ı ö z e l a r a m a m o t o r l a r ı b u l u n m a k t a d ı r. B u a r a m a m o t o r l a r ı n a ö v e r e c e k o l u r s ag k o o g l e B l og S e a r c h b u n l a r d a n b i r i s i d i r. b. W o r d P r e s s N e d i r? W o r d P r e s s G P L n i n a l t ı n d a l i s a n s l ı v e P H P v e M y S Q L ü z e r i n e k u r u l m u ı i y i i n ı a b i r k i ı i s e l y a y ı m l a m a s i s t e m i a r z u s u n d a n d o m u ı t u r. B s / C a f e l o g u n y e r i n e r e s m i o g e l m i ı t i r. W o r d P r etsasz e b i r y a z ı l ı m d ı r, k ö k l e r i v e g e l i e ı ik ma i d a2r 0 0u 1z a n ı r. O l g u n v e k a l ı c ı b i r ü r ü n d ü r. 4

5 W o r d P r e s s, k i ı i s e l y a y ı n p l a t f o r m l a r ı a r a s ı n d a e n g ü ç l ü s i s t e m l e r d e n b i r i s i K u l l a n ı c ı l a r ı n i h t i y a ç l a r ı n a c e v a p v e r e b i l e c e k b i r ç o k ç e k i c i ö z e l l i i ü z e r i n d e b a r ı n d ı r m a k t a d ı r. ö y l e b i r g ö z a t a c a k o l u r s a k W o r d P r e s s i n ö z e l l i k l e r i n d e n b a z ı l a r ı u n l a r d ı r : K o l a y K u r u l u m v e S ü r ü m G ü n c e l l e m e G -Z i p i l e B a n t G e n i ı l i i T a s a r r u f u K o l a y Y a z ı E k l e m e v e D ü z e n l e m e Y a z ı l a r a P a r o l a K o y a b i l m e Y a z ı l a r d a Z a m a n l a m a Ö z e l l i i E -P o s t a i l e Y a z ı Y a z m a Ö z e l l i i K u l l a n ı c ı v e P r o f i l Y ö n e t i m i Y o r u m D e n e t i m i R S S B e s l e m e s i ( f e e d ) Ö z e l l i i K a l ı c ı B a l a n t ı A y a r l a m a s ı ( P e r m a l i n k ) H a z ı r T e m a K u r u l u m u v e T e m a D e s t e i B l o g A r a y ü z ü y l e O y n a y a b i l m e E k l e n t i l e r S a y e s i n d e Ö z e l l i k E k l e y e b i l m e D i e r B l o g Y aı zl ı m l a r ı n d a n Y a z ı v e Y o r u m A k t a r m a D e s t e i ( B u ö z e l l i k W o r d P r e s s 3. 0 d a e k l e n t i l e r y agredrıçmeıkylle a ı t i r i l m e k t e) d i r v b. ö z e l l i k l e r i i l e W o r d P r e s s h e r t ü r l ü i s t e i n i z e c e v a p v e r e b i l e n h ı z l ı v e h a f i p l a t f o r m d u r. c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i G ü n ü m ü z d e b a z ı s i t e l e r W o r d P r e s s a l t y a p ı s ı n ı k u l l a n a r a k k u l l a n ı c ı l a r ı n a ü c r b l o g h i z m e t i n i s u n m a k t a d ı r l a r. W o r d P r e s s i k a v r a m a k i s t e y e n l e r b u f i r m a l a r d a n ü c b i r b l o g e d i n e r e k y a d a k i ı i s e l b i l g i s a y a r l a r ı n a W o r d P r e s s k u r a r a k, W o r d P r e s s i ö r e n e b il i r l e r. ı t e b a z ı s i t e l e r : W o r d P r e s s. c o m - W o r d P r e s s a l t y a p ı s ı n ı k u l l a n a r a k ü c r e t s i z b l o g s e r v i s i n i s u n m a k B l o g s o m e. c o m W o r d P r e s s a l t y a p ı s ı n ı k u l l a n a r a k ü c r e t s i z b l o g s e r v i s i n i s u n m a k t B u a d r e s l e r d e n b l o g a l m a m ı z m ü m k ü n d ü r. B u n l a r ı n y a n ı n d a n o r m a l b l o g h i z m e t i s u n a n s i t e l e r d e m e v c u t t u r. B l o g g e r, B l o g s p o t v s. 5

6 d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l e r W o r d P r e s s 3. 0 p a k e t i i l e b i r ç o k y e n i l i k k u l l a n ı c ı l a r ı n a s u n u l d u. p awkoertdip nre e s s 3. 0 d a h i l e d i l / e n p a k e tetn ç ı k a r ı l ba an z ı ö z e l l i k l e r : W o r d P r e s s p a k e t i i l e W o r d P r e s s M U ( Ç o k l u K u l l a n ı c ı ) p a k e t i b i r l e ı t i r i l d i. A s i t e n i z ü z e r i n d e n k u l l a n ı c ı l a r ı n ı z a b li om g k â an çı ms a u n a b i l i r s i n(wi oz r. d P r e s s i n k u l l a n ı m ı b ö l ü m ü n d e d e t a y l ı o l a r a k a n l a t ı l m a k t a d ı r. ) Ö z e l l eı t i r i l e b i l i r m e n ü s e ç e n e i s a y e s i n d e i s t e d i i n i z y a z ı y ı, s a y f a y ı v e y a a d r e s i ö z e l m e n ü l e r i n i z d e k u l l a n a b i l i r s i n i z. Y ö n e t i m p a n e l i n e e k l e n e n y a r d ı m a l a n l a r ı s a y e s i n d e, i ı l e v i n i b i l m e d i i n i z ö h a k k ı n d a s a ü s t k ö ı e d e k i y a r d ı m m e n ü s kü un lü l a n a b i l i r s i n i z. U z u n b i r s ü r e d i r W o r d P r e s s p a k e t l e r i n e e ı lviak r sead yeın l a n t e mdae i ı t i. T w e n t y T e n ( ) a d ı v e r i l e n y e n i t e m a W o rs d3 P. r0 e sı n g e l i ı m i ı ö z e l l i dk el se tr ei kn li i y o r. ç e r i a k t a r ı c ı l a r p a k e t t e n ç ı k a r ı l d ı. Ç e k i r d e ik f lp ea mk e st i ç n iin h aç fı k a r ı l a n b u ö z e l l i i e k l e n t i y a r d ı m ı y l a k u l l a n a b i l i r s i n i z. G o o g l e, T u r b o ö z e l l i i n i k u l l a n m a k i ç i n g e r e k l i o l a n G e a r s u y g u l a m a s ı n ı g e l b ı r a k t ı ı n d a n d o l a y ı T u r b o ö z e l l i i p a k e t t e n ç ı k a r ı l d ı. T e m a v e e k l e n t i l e r i n i z i a r t ı k t o p l u b i r ü n ıc e kl il le dy e b gi l e c e k s i n i z. W o r d P r e s s k u r u l u m u y a p a r k e n i s t e d i i n i z k u l l a n ı c ı a d ı v e p a r o l a y ı k u r u l u m e s n a s ı n d a s e ç e b i l e c e k s i n i z. B u s a y e d e p a n e l s a l d ı r ı l a r ı i ç i n g ü v e n l i k ö n l e m a l ı n m ı ı o l d u. 6

7 W o r d P r e s s i ns u n u c u y a y a d a y e r e l b i l g i s a y a r ı m ı z a k u r u l m a s ı i ç ie n m b a z ı s i s t g e r e k s i n i m l e r i n e i h t i y a ç d uay ku tl am d ı r. B u s i s t e m g e r e k s i n i m l e r i ı u n l a r d ı r : P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m M y S Q L v y a d a ü s t s ü r ü m a. X A M P P S e r v e r ı n K u r u l m a s ı B i l g i s a y a r ı m ı z a ( Y e r e l S u n u c u y a ) W o r d P r e s s i k u r a b i l m e k i ç i n, ö n c e l i k l e b i s u n u c u ( l o c a l s e r v e r ) y a z ı l ı m ı k u r m a m ı z g e r e k m eyket reed l i r s. u n u c uk u r m a k i ç i n b i r ç o k a l t e r n a t i f b u l u n m a k t a, f a k a t k u l l a n ı m ı k o l a y o l d u u i ç i n X A M P P S e r v e r p r o g r a m ı n ı b i l g i s a y a r ı m ı z a k u r a c a ı z. Ö n c e l i k l e X A M P P S e r v ep r o g r a m ı n ıb u r a d a n i n d i r e l i. m S o n r a i n d i r d i i m i z d o s y a y a t ı k l a y a r a k n o r m a l b i r p r o g r a m k u r u y o r g i b i i l e r l e y e r e k k u r u l u m u t a m a m l a y a l ı m. K u r u l u m y a p a r k e n d i k k a t e t m e m i z g e r e k e n b i r n o k t a v a r. K u r u l u m e s n a s ı n d a k a r ı ı l a ı a c a ı n ı z a ı a ı d a k i e k r a n d a s e ç i l i ö o le al n e r i s e ç m e n i z, d a h a y a r a rl ı o l a c a k t ı r. K u r u l u m u t a m a m l a d ı k t a n s o n r a p r o g r a m ı ç a l ı ı t ı r a r a k A p a c h e v e M y S Q L s e r v i s l e S t a r t t u ı u n a b a s a r a k ç a l ı ı t ı r ı y o r u z. D a h a s o n r a i n t e r n te at r a y ı c ı m ı zmı o z( i l l a v s. ) a ç a r a k a d r e s ç u b u u n a h t t p : / / l o c a l h o sy t a / z ı y o r u z. s t e d i i n i z d i l i s e ç e r e k x a m p p -s e c u r i t y. p h p a d r e s i n d e n r o o t k u l l a n ı c ı s ı n a a i t p a r o l a m ı z ı s e ç i y o r u z v e i ı l e m l e r i m i z i t a m a m l ı y o r u z. 7

8 b. W o r d P r e s s i n S o n S ü r ü m ü n ü n n d i r i l m e s i W o r d P r e s s s ü r e k l i g ü n c e l l e n e n v e g e l i ı t i r i l efn o rbm i. r Gpü ln a tg e ç t i k ç e y e n i öi zk e l l k a z a n ı y o r v e d a h a h ı z l ı b i r y a p ı y a s a h i p o l u y o r. A ç ı k k a y n a k l ı v e ü c r e t s i z d a ı t p r o j e d e i s e b i z k u l l a n ı c ı l a r a s a d e c e s ü r ü m g ü n c e l l e m ewk o rkd aplr ıeys os r. i n s o n s ü r ü m ü n ü b u r a d a n i n d i r e b i l i r s i n i z. n d i r d i i m i z W o r d P r e s s i n s o n s ü r ü m ü n ü b i l g i s a y a r ı m ı z d a ( s t a n d a r t k u r u l u m y a p a n l a r i ç ic n :)/ x a m p p / h t d o c s /k l a s ö r ü n ü b o ı a l t a r a k, y ü k l e y e r e k i ı l e m i m i z i t a m a m l ı y o r u z. c. p h p M y A d m i n i l e V e r i t a b a n ı O l u ı t u r u l m a s ı W o r d P r e s s i k u r m a k i ç i n ö n c e l i k l e b i r M y S Q L v e r i t a b a n ı n a i h t i y a c ı m ı z o l a c a k. V e r i t a b a n ı o l u ı t u r m a k i ç ih n t t p : / / l o c a l h o s t / p h p m y a d m i n / a d r e s i n e t a r a y ı c ı m ı z d a n g i r i y o r u z. X A M P P S e r v e r k u r d u k t a n s o n rx a m m p -s e c u r i t y. p h pa d r e s i n d e n o l u ı t u r d u u m u z p a r o l a m ı z ı k u l l a n a r a k s i s t e m e g i r i ı y a p a c a ı z. l asn aı bc iı t a kd uı l r o o t t u r. E e r p a r o l a o l u ı t u r m a d ı y s a n ı z b o ı b ı r a k t ı ı n ı z d a g i r i ı y a p a c a k t ı r. A ç ı l a n s a y f a d a y a n t a r a f t a g ö r d ü ü n ü z g i b i b i r b ö l ü m b u l a n a c a k t ı r. B u r a d a n v e r i t a b a n ı a d ı n ı ( Ö r n e k : d e n e m e ) y a z a r a k O l u ı t u r u t ı k l ı y o r u z. V e r i t a b a n ı m ı zo l u ı m u ı b u l u n m a k t a. i m d i W o r d P r e s s i n d o s y a l a r ı n ı z a t dt iı z iı nm e ı g i d e r e k W o r d P r e s s k u ru um lu n u y a p a l ı m. 8

9 d. W o r d P r e s s i n K u r u l u m u v e P a r o l a D e i ı i m i ( M e ı h u r 5 d a k i k a l ı k k u r u l u m ) W o r d P r e s s k u r u l u m d o s y a m ı zc ı : / x a m p p / h t d o c s /k l a s ö r ü i ç i n e a t m ı ı t ı k. s a t ı r ı nha t t p : / / l o c a l h o sy t a / z a r a k k u r u l u m a b a ı l a y a l ı m. i m d i a d r e B u r a d a w p -c o n f i g. p h p d o s y a s ı n ı n o l u ı t u r u y o r ukz o. n f i g ü r a s y o n d o s y a s ı y a r a ta t ı k l a m a m ı z y e t e r l i o l a c a k t ı r. w p -c o n f i g. p h p o l u ı t u r u l m a d a n ö n c e g e l e n b i l g i n eı k. rd a e v a m e d e b i l i r i z e t ı k l a y a l ı m. DİKKAT Bazı sunucularda wp-config.php dosyası oluşturulmayabilir. Böyle bir durumda wp-config.php dosyasını elle oluşturmamız gerekmektedir. wp-config.php dosyasının elle oluşturulması için aşağıdaki adımları takip ediniz. W o r d P r e s s k l a s ö r ü n ü n i ç i n d e b u l u nw apn -c o n f i g- s a m p l e. p h p d o s y a s ı n ı N o t e p a d + + g i b i g e l i ı m i ı b i r m e t i n d ü z e n l e y i c i i l e a ç a r a k g e r e k l i d ü z e n l e m e l e r i y a n d a k i g i b i y a p m a l ı. y ı z 9

10 p h p M y A d m i n d e n o l u ı t u r d u u m u z v e r i t a b a n ıb i l g i l e r i n i v e k u r u l u m s o n r a s ı o l u ı t u r d u u m u z p a r o l a m ı z ı b u r a y a g i r i y o r u z. S a d e c e b i r d e f a W o r d P r e s s k u r u l u m u y a p a c a k s a n ı z T a b l o Ö n E k ik ı s m ı a y n e n k a l a b ie l ier r. b i l g i l e r i m i z i g i r d ig öy ns de ek r d i y e r e k d e v a m e d e l i m. B a ı a r ı l ı b i r ı e kw ip l -c d e o n f i g. p h p d o s y a s ı n ı o l u ı t u rk d. A r t ı k k u r u l u m a g e ç e b i l i r i z. 10

11 B i z d e n i s t e n e n b i l g iy la ez ra i r a k v e k o n t r o l e d e r ewk o r d P r e s s i K u r a t ı k l ı y o r u z. W o r d P r e s s k u r u l u m i ı l e m i n i t a m a m l a m ı ı v e y ö n e t i m p a n e l i n e g i r i ı e k r a n ı n a g e l m i ı b u l u n m a k t a y ı z. Y ö n e t i m p a n e l ig i r i ı s a y f a s ı n a a ı a ı d a k i a d r e s t e n u l a ı a b i l i r s i n i z. h t t p : / / l o c a l h o s t /-l w op g i n. p h p 11

12 Y ö n e t i m p a n e l i m i z e g i r i ı y a p m ı ı b u l u n m a k t a y ı z. S o l t a r a f t a k i m e n ü y ü k u l l a n a r a k i ı l e m l e r i m i z i g e r ç e k l e ı t i r e c e i z. S i t e m i z d e y a z ı y a z m a, p r o f i l d e i ı t i r m e, b a l a d ü z e n l e m e v s. g i b i i ı l e m l e r i m i z i n t a m a m ı n ı y ö n e t i m p a n e l i n d e n g e r ç e k l e ı t i r e c e i z W o r d P r e s s 3.0 d a n ö n c e k i s ü r ü m l e r d e k u r u l u m a ı a m a s ı n d a r a s t g e l e p a r o l a ü r e t t i i n d e d o l a y ı, k u r u l u m s o n rpa rs oı f i ls a y f a n ı z ı z i y a r e t e d e r e k p a r o l a d e i ı t i r m e n i z g e r e k i y o r 12

13 S i t e y i z i y a r e t e t s e k m e s i n i t ı k l a y a r a k s i t e m i z i z i y a r e t e d e l i m. Y u k a r ı d a g ö r m ü ı o l d u u n u z s i t e m i z i n a r a, y üwzoü r d P r e s s3. 0 p a k e t i n d e s t a n d a r t o l a r a k g e l e n T w e n t y T e n ( ) t e m a s ı n ı a l t y a p ı o l a r a k k u l l a n asbtielk ilr e rvienyia z i d o r u l t u s u n d a b i r t e m a b u l a ra k s i t e n i z e y ü k l e y e b i l i r s i n i z. 13

14 a. Y ö n e t i m P a n e l i W o r d P r e s s y ö n e t i m p a n e l i s i t e m i z e y a z ı y a z m a k, s i t e m i z i l e a l a k a l ı a y a r l a r ı y a p m a b a l a n t ı l a r ı k o n t r o l e t m e k, s i t e m i z i n g ö r ü n ü m ü n ü d e i ı t i r m e k g i b i b i r ç o k i ı l e m i n y a p ı l d ı ı p a n e l d i r. K ı s a c a p a n e l i m i z e b i r g ö z a t a l ı m v e f o n k s i y o n l a r ı n ı ö r e n e l i 1 -Y A Z I L A R Y a z ı l a rs e k m e s i i s m i n d e n d e a n l a ı ı l a c a ı g i b i s i t e m i z e y a z ı l a r ı n e k l e n m e s i n i v e e k y a z ı l a r ı n d ü z e n l e n m e s i n i s a l a r. A y r ı c a k a t e g o r i v e e t i k e t y ö n e t i m i n i b u r a d a n y a p a b i l i r s i n i z. K a t e g o r i v e E t i k e St i: t e m i z e y a z a c a ı m ı z y a z ı l a r ı b e l i r l i b i r d ü z e n e kboa yımla ık k, l a rn ı a, v u r g u l a n a n n o k t a l a r ı v e k o n u s u n u b e l i r l e m e k lilçai nn a bkiu l e c e i m i z s e k m e l e r d i r. K a t e g o r i l e r i l e y a z ı l a r ı m ı z ı b e l i r l i b i r k o n u ç e r ç e v e s i n e a l a b i l i r v e e t i k e t l e r k o n u l a r ı m ı z d a b a h s e t t i i m i z n o k t a l a r ı v u r g u l a y a b i l i r i z. i m d ni e k s i bt ie r m i yz ae z ı ö r y a z a l ı m. Y a z ı l a r s e k m e s i n e t ı k l a y a r a k y e n i b i r y a z ı e k l e y e l i m. Y a z d ı ı m ı z y a z ı n ı ö r n e i n, W o r d P r e s s G P L l i s a n s ı n a s a h i p a ç ı k k a y n a k l ı, ü c r e t s i z d a ı t ı l a n, P H P v e M y S Q L ü k u r u l a n k i ı i s e l y a y ı n l a m a p l a t f o r m u d u r. W o r d P r e s s, tma ir ca hfeı l n dva n g e l i ı t i r i l m i ı o l a n B 2 / C a f e l o g u n r e s m i d e v a m ı n i t e l i i n d e d i r. B u ç a l ı ı m a W o r d P r e s s g e l i ı t i r i c i l e r i d e v a m e t t i r i l m e k t e d ior l. s u n. Y a z ı m ı z i l e a l a k a l ı b i r k o n u s e ç e l i m v e b u b i z i m k a t e o l s u n. Y a z ı m ı z ı n k o n u s u W o r d P r e s s s ie t ewmoirzd P r e s s a d ı n d a b i r k a t e g o r i e k l e y e l i m. 14 K o n u m u z d a b a h s e t t i i m i z n o k t a l a r d a e t i k e t l e r i m i z o l s u n. B u y a z ı m ı z ı n e t i k e t l e r i W o r d P r e s s, G P L, P h p v e M Y S Q L, B l o g o l s u n. B u k e l i m e l e r i d e a r a l a r ı n a v i r g ü l k o y a r a k e t i k e t l e r b ö l ü m ü n e e k l e y e l i m. Y a z ı ma ıız a ı d a k i g i b i o l a c a k tyıar y. ı m l a s e k m e s i n e t ı k l a y a r a k y a z ı n ı z ı y a y ı m l a y a b i l i r s i n i z

15 2 -O R T A M Y e n i b i r y a z ı e k l e r k e n Y ü k l e / E k l e p a n e l i n i k u l l a n a r a k s i t e n i z e g ö r s e l ö e l e r v s. d o s y a l a r e k l e y e b i l i yr a zv ıe l a r ı n ı zg ıö nr ü n ü m l e r i n i d e i ı t i r e b i l i rmseidnyia z. s e k m e s i i l e s i t e n i z e y e n i g ö r s e l ö e l e r e k l e y e b i l i r v e y a e k l e d i i n i z g ö r s e l ö e l e r i d ü z e n l e y 3 - B A L A N T I L A R l g i n i z i ç e k e n s i t e l e r e v e y a y a z ı l a r a b a l a n t ı l a r b ö l ü m ü n d e n l i n k v e r e b i l i r, s i t z i y a r e t ç i l e r e o b a l a n t ı y a g i ti mç ei ln e rt ia v s i y e d e b u l u n a b i l i r s i n i z. A y n ı z a m a n d a v a r o b a l a n t ı l a r ı n ı z ı b u r a d a n d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z. 4 - S A Y F A L A R S i t e n i z e y a z ı e k l e r g i b i s a y f a d a e k l e y e b i l i r s i n i z. W e b s i t e l e r i n d e g e n e l d e A n a H a k k ı m ı z d a, l e t i ı i m v s. g i b i s a y f a l a r b u l u Sn im z a k dt e a d sı ir t. e n i z e b u t ü r s a y f a l a r e k l e y e b i l i r v e d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z. 5 - Y O R U M L A R S i t e n i z e y a z m ı ı o l d u u n u z y a z ı l a r, o k u y u c u l a r ı n ı z t a r a f ı n d a n y o r u m l a n d ı ı z a m a n, y o r u m l a r ı o n a y l a y a c a ı n ı z g e r e k i r s e k o n t r o l e d i p d ü z e n l e y e c e i n i z s e k m e d i r. 6 - G Ö R Ü N Ü M S i t e n i z i n g ö r s e l y a p ı s ı n ı d e i ı t i r e b i l e c e i n i z, t e m a y ü k l e y i p d ü z e n l e y e b i l e c e i n s i t e n i z d e k i m e n ü b i l e ı e n l e r i n i a y a r l a y a b i l e c e i n i z s e k m e d i r. G ö r ü n ü m v e T e m a l a r ü z e r i n d e i l e r i k i s a y f a l a r d a a y r ı n t ı l ı b i l g i y e u l a ı a b i l i r s i n i z. 7 - E K L E N T L E R S i t e nzi i n t e k n i k a l t y a p ı s ı n ı k o n t r o l e d e n v e i ı l e v s e l l i i i l e s i t e n i z e z e n g i n l i k e k l e n t i l e r i y ü k l e y i p d ü z e n l e y e b i l e c e i n i z v e e t k i n l e ı t i r m e i ı l e m l e r i n i y a p a b i l e c s e k m e d i r. E k l e n t i l e r k o n u s u ü z e r i n d e i l e r i k i s a y f a l a r d a a y r ı n t ı l ı b iz l. g i y e u l a ı a b 8 - K U L L A N I C I L A R S i t e n i z e ü y e o l a n z i y a r e t ç i l e r i p r o f i l l e r i n i v e k e n d i p r o f i l b i l g i l e r i n i z i d ü z e n y e t k i s i s t e m i i l e s i t e n i z e y ö n e t i c i, e d i t ö r v s. e k l e y e b i l e c e i n i z s e k m e d i r. 15

16 9 - A R A Ç L A R S i t e n i z l e a l a k a l ı ç e ı i t l i y a r d ı m c ı u y g u l almuanl dau r ıu n sbeu k m e d i r. B a ı k a b i r b l o g s i s t e m i n d e n W o r d P r e s s e y a z ı l a r ı n ı z ı a k t a( rwmoa rndıpz rı e s s 3. 0 i ç i n e k l e n t i y a r d ı m ı y l a ) v e y a v a r o l a n y a z ı l a r ı n ı z ı y e d e k l e m e n i z i s a l a y a n s e k m e d i r. A r a ç l a r b ö l ü m ü n d e n W o r d P r e s s s ü r ü m g ü n c e l l e m e i ı l e m i n i d e y a p a b i l i rismidni i z a. r a ç l a r b ö l ü m ü n d e b u l u n a n i k i y a r d ı m c ı u y g u l a m a d a n b i r a z b a h s e d e l i m. P r e s s T h i s: P r e s s T h i s k u l l a n a r a k h e r h a n g i b i r w e b s i t e s i n d e n y a z ı, g ö r s e l y a d a v a l a b i l i r, a l d ı ı n ı z y a z ı l a r ı d ü z e n l e d i k t e n s o n r a s i t e n i z d e y a y ı n l a y a b i l i r v e y a b k u l l a n ab i l i r s i n i z. K a t e g o r i v e E t i k e t D ö n ü ı t ü r ü c Kü a: t e g o r i l e r i e t i k e t l e r e y a d a e t i k e t l e r i k a t e g o r i l e d ö n ü ı t ü r m e n i z i s a l a r. T u r b o ö z e l l i i W o r d P r e s s 3. 0 p a k e t i n d e n ç ı k a r ı l m ı ı t ı r A Y A R L A R A y a r l a r m e n ü s ü n d e n s i t e m i z i ç i n b i r ç o k a y a r ı y a p a b i l i r i z. G e n e l A y a r l a r : B u b ö l ü m d e s i t e m i z i n g e n e l b a ı l ı ı n ı v e s l o g a n ı n ı d ü z e n l e y e b i l i r, z v e t a r i h a y a r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. Y a z m a : S i t e n i z e y a z m ı ı o l d u u n u z y a z ı l a r i l e i l g i l i a y l a r l a r ı y a p a b i l i r s i n i z. O k u m a : S i t e n i z d e b i r s a y f a d a k a ç a d e t y a z ı g ö s tn ei r ia ly ea cre l aiy a b i l i r s i n i z. A y r ı c a R S S a y a r l a r ı n ı z ı d ü z e n l e y e b i l i r, s i t e n i z i n t a k i p ç i l e r i n e k o l a y l ı k s a l a y a b i l i r s i n i z. T a r t ı ı m a : S i t e n i z d e y a y ı m l a d ı ı n ı z y a z ı l a r a y a p ı l a n y o r u m l a r i l e i l g i l i a y a r l a r ı O r t a m : B u b ö l ü m d e s i t e n i z d e b u l u n a n g ö r s eel l eö r i n a y a r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. G i z l i l i: ks i t e n i z i n a r a m a m o t o r l a r ı n d a y e r a l m a a y a r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. K a l ı c ı B a l a n t ı l ab r u : a y a r k u r u l u m d a n s o n r a y a p ı l m a s ı g e r e k e n e n ö n e m l i a y a r l a r d a n b i r i s i d i r. K a l ı c ı b a l a n t ı a y a r l a r ı W o r d P raen s s d etsatreakflıenndm e k t e v e t a v s i y e e d i l m e k t e d i r. K u r u l u m d a n s o n r a y a z d ı ı m ı z y a z ı l a r ı u ı e k i l d e o l u y o r : h t t p : / l o c a l h o/ s? tp =

17 K a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı d ü z e n l e d i i m i z d e s i t e m i z d e k i y a z ı l a r ı u ı e k i l d e o l a b i l i r. h t t p : / l/ o c a l h o s t y/ a z i-i s m i. h t m lv s. ı e k l i n d e o l a b i l m e k t e d i r. B u ı e k i l d e o l a n b a l a n t ı l a r h e m a r a m a m o t o r l a r ı t a r a f ı n d a n h e m d e o k u y u c u l a r ı n ı z t a r a f ı n d a n d a h a a n l a ı ı l ı r h a l e g e l i y o r. B u s a y e d e a r a m a m o t o r l a r ı s i t e n i z i d a h a i n d e k s l e y e r e ks i t e n i z i n d a h a ç o k t r a f i k a l m a s ı n ı s a l ı y o r. G o o g l e y a p ı l a n a r a m a l a r s o n u ç s a y f a s ı n ı o l u ı t u r u r k e n, a r a n a n k e l i m e l e r i i ç i n d e b a r ı n d ı r a n s i t e l e r e ö n c e l d a h a ü s t s ı r a l a r a y e r l e ı t i r i y o r. K a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı m ı z ı d e i ı t i r m e k i ç i n nk ta ıl lı ac r ı B ba ö l üa m ü n d e v e r i l e n ö r n e k l e r d e n b i r i s i n i s e ç e b i l i r v e y a s e ç t i i m i z b a l a n t ı t i p i n d e d e i ı i k l i k y a p a b i l i r i z. A r a m a m o t o r l a r ı d a h a ç o k s a d e v e k ı s a k a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı ö n p l a n a ç ı k a r ı y o r. Ç ü ı e k i l d e k i b a l a n t ı l a r a r a m a m o t o r u d o s t u o l a r a dk i rn i lt ie yl oe r n. G o o g l e d a a y n ı ı e k i l d e s a d e b a l a n t ı l a r ı d a h a ç o k s e v m e k t e v e ö n p l a n a ç ı k a r m a k t a d ı r. G o o g l e m ü h e n d i s l e M a t t C u t t s ı n d a v st i y e l e r i b u y ö n d e d i r. Y a n i, / y ı l / a y / y a-i zsi m i / y e r i n e, / y a z i-i s m i / g i b i b i r k a l ı c ı b a l a n t ı n ı n o l m a s ı d a h a ımr a. n tb ıu k lı ıe dk i l d e y a p ı o l u ı t u r m a k i ç i n Ö z e l Y a p ı b ö l ü m ü/ n% e p o s t n a m e % / y a z a b i l i r i z. G e r e k l i a y a r l a r ı y a p ı p, k a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı k a y d e t t i k t e n s o n r a W o r d P r e s s o t o m a t i. h t a c c e s sd o s y a s ı n ı g ü n c e l l e y e c e k t i r. F a k a t d o s y a y a z m a i z n i ( P e r m i s s i o n ) i sve e r i l m e m b u d ü z e n l e m e y i e l l e y a p m a n ı z g e r e k m e k t e d i r. W o r d P r e s s g ü n c e l l e m e i ı l e m i n i y a p a m a d ı ı z asm a yn f a n ı n a l t k ı s m ı n d a b i z e b i r k o d v e r i r. B u d u r u m d a k o d u k o p y a l awroarkd P r e s s k u r u l u m d i z i n i n d e b u l u n. ah n t a c c e s s d o s y a s ı n ı b i l g i s a y a r ı n ı z a i n d i r e r e k FvT ep y a p rbo ig r a m ı F ( r e e Z i l lvas. ) i l e d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z. Ö r n e k. h t a c c e s sd o s y a s ı # B E G I N W o r d P r e s s R e w r i t e E n g i n e O n R e w r i t e B a s e / R e w r i t e C o n d % { R E Q U E S T _ F I L E N A M E }!-f R e w r i t e C o n d % { R E Q U E S T _ F I L E N A M E }!-d R e w r i t e R u l e. / i n d e x. p h p [ L ] # E N D W o r d P r e s s 17

18 E e r s u nu c u n u z d a. h t a c c e s sd o s y a s ı y o k s a s i z o ld u e ı t u r a b i l i r s. i nni oz t e p a d + + g i b i b i r m e t i n d ü z e n l e y i c i s i n i a ç a r a k k o d l a r ı y a p ı ı t ı r d ı k. thatn a cscoensr sa o l a r a k k a y d e d e b i l i r i z. S u n u c u m u z. h t a c c e s sd o s y a s ı n ı n o l u ı t u r u l m a s ı n a v e y a d ü z e n l e n m e s i n e i z i n v e r m i y o r s a g e n e a r a m a m o t o r u d o s t u k a l ı c ı b a l a n t ı l a r o l u ı t u r a b i l i r i z. B u. hd tu ar cu cm ed sa si i s e d e v r e d ı ı ı b ı r a k m a m ı z g e r e k m e k t e d i r. D e v r e d ı ı ı b ı r a k m a k i ç i n k a l ı c ı b a l a n t ı n ı n i n d e x. p h p i f a ds ei n i g e t i r e b i l i r i z. B u d u r u m d a b a l a n t ı m ı z ı u ı e k i l d e o l u r : h t t p : / / l o c a l h / o is nt d e x. p h p / y a z-i is m i. h t m l Ç e ı i t l i A y a r l abr u : b ö l ü m d e s i t e m i z e y ü k l e d i i m i z d o s y a l a r ı n n e r e y e k a y d e d i l e c e i n i a y a r l a y a b i l i r i z. S t a n d a r t y ü k l e mwe p y-c e or ni t e n t / u p l o a d s / k l a s ö r üd ü r. B u r a y ı d e i ı t i r e r e k w p -c o n t e n t / r e s i m l / e r h a l i n e g e t i r e b i l i r s i n i z. b. K u r u l u m S o n r a s ı A y a r l a r W o r d P r e s s k u r u l u m u n u y a p t ı k t a n s o n r a i l k o l a r a k a ı a ı d a k i a y a r l a m a l a r a y e r v e r m e i h t i y a ç l a r ı m ı z d o r u l t u s u n d a a y a r l a m a l a r ı y a p m a m ı z s i t e m i z i d a h a v e r i m l i k u l l a n m s a l a r. B u b ö l ü m d e k u r u l u m d a n s o n r a y a p ı l m a s ı g e r e k e n i l k d ü z e n l e m e l e r i b u l a b i l i A y r ı c a k e n d i i h t i y a ç l a r ı n ı z a g ö r e d e e k a y da a r ly amp alb ai rl i r s i n i z. 1 - A y a r l a r sk em e s i n d e s i t e m i z i l e a l a k a l ı g e n e l a y a r l a r ı, o k u m a v e y a z m a v s. a y a r l a m a l a r ı ya bpi l i r s i n. i z. 2 - K a l ı c ı B a l a n t ı l a r ı d e i ı t i r m e l. hi yt ia z c c ve se sd o s y a s ı n ı g ü n c e lyle eb i l i r s i. n i z 3 - S i t e k u r u l u m u n d a n s o n r a o l u ı a n s t a n d a r t b a l a( nl ti ın lk a rv ıs d. ü ) z e n l e y e b i l i r s i n i z. 4 - E e r i h t i y a c ı n ı z v a r s a, l a z ı m o l a n e k l e n t i l e r i k u r a b i l i r s i n i z. 5 - K e n d i z e v k l e r i n i z e u y g u n t e m a s e ç i m i n i y a p a r a k s i t e n i z e y ü k l e y e b i l i r s i n i z. 6 - E e r b e l i r l i k o n u l a r ç e r ç e v e s i n d e ç a l ı ı a c a k s a n ı-e z t ik ka et t e g ao yr ai r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. 7 - S i t e n i z e y ü k l e y e c e i n i z g ö r s e l ö e l e r i n v e d o s y a l a r ı n n e r e y e y ü k l e n e c e i n i s e ç e b i l i r s i n i z. S i t e k u r u l u m u s o n r a s ı y a p ı l a c a k a y a r l a m a l a r b u n l a r l a s ı n ı r l ı d e i l d i r. s t e d i i n k a v u ı t u r a n a k a d a r s i t e n i z i k e n d i i s t e k l e r i n i z d o r u l t u s u n d a r saiy nair z l. a y a b i l i 18

19 c. E s k i S ü r ü m l e r d e n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e W o r d P r e s s i n s ü r e k l i g ü n c e l l e n e n v e g e l i ı t i r i l e n b i r p l a t f o r m o l d u u n u k i t a b ı b a ı ı n d a s ö y l e m i ı t i k. W o r d P r e s s h e r n e k a d a r g ü v e n i l i r b i r s i s t e m o l s a d a g ü v e n l i o r t a y a ç ı k a b i l i y o r. A ç ı k lpaar tıın l mkaas ı v e y e n i ö z e l l i k l e r i n e k l e n m e s i s o n u c u d a y e n i s ü r ü m ü y a y ı n l a n ı y o r. S i t e m i z i n g ü v e n l i i a ç ı s ı n d a n y e n i s ü r ü m ç ı k t ı ı n d a v a k i t k a y b e t m e d e n g ü n c e l l e m e m i z g e r e k i y o r. W o r d P r e s s i n y e n i s ü r ü m ü ç ı k t ı ı z a m a n, y ö n e t i m p a n e l i m i z b i z e u y a r ı v e r m e k t e dnii r. s üyreü m ü n n g i l i z c e s i ç ı k t ı k t a n k ı s a b i r s o n r a d a T ü r k ç e v e r s i y o n u y a y ı n l a n m a k t a d ı r. W o r d P r e s s i n s ü r ü m ü n ü y ü k s e l t m e k z o r b i r i ı o l m a m a k l a b e r a b e r e, t m de in ki kz a t g e r e km e k t e d i r. A ı a ı d a y a z a n m a d d e l e r i u y g u l a d ı ı m ı z z a m a n s o r u n s u z b i r y ü k s e l t m i ı l e mi y a p a b i l i r i z. Y ü k s e l t m e i ı l e m i n e b a ı l a m a d a n ö n c e, h e r a n h e r ı e y o l a b i l i r y e d e k l e r i n i z i a l m a y ı u n u t m a y ı n. 1 - S i t e m i z i n v e r i t a b a n ı n ı y e d e k l e y i n. 2 - T ü m W o r d P r e s s d o s y a l a r ı n ı n. vhe t a c c e s sd o s y a s ı n ı n y e d e i n i a l ı n. 3 - A l d ı ı n ı z y e d e k l e r i n i z i n ç a l ı ı tl ıi r ıi ln ai b ik lo in rt r o l e d i n. 4 - T ü m e k l e n t i l e r i n i z i y ö n e t i m p a n e l i n i z d e n p a s i f h a l e g e t i r i n. NOT Eğer sunucunuzda(hostunuzda) yeterli boş alan varsa Backup menüsünden sitenizin yedeğini alabilirsiniz veya host firmanıza aldırabilirsiniz. UYARI Eğer bu işlemleri tamamlamadıysanız, yükseltme işlemine başlamamanız tavsiye olunur. 19

20 Y ü k s e l t m e A d ı m l a r ı Y u k a r ı d a b a h s e t t i i m i z i ı l e m l e r i n i t a m a m l a d ı y s a n ı z, y ü k s e l t m e i ı l e m i n e b a ı l a y a b i 1 - l k i ı o l a r a k W o r d P r e s s i n T ü r k ç e s o n s üb ru ür ma üd na ü n i n d i r i n i z. E e r n g i l i z c e k u l l a n a c a k s a n ıbz u r a d a n i n d i r e b i l i r s i n i z. 2 - n d i r d i i n i z k u r u l u m d o s y a l a r ı n ı n t a m a m ı n ı F T P p r o g r a m ı a r a c ı l ı ı i l e s u n u c g ö n d e r i n v e d o s y a d e mi iı ni i o n a y l a y ı n. B u d u r u m d a e s k i d o s y a l a r y e n i l e r i i l e d e i ı e c e k t i r. 3 - W o r d P r e s s i n s o n s ü r ü m d o s y a l a r ı n ı s u n u c u n u z a y ü k l e d i y s e n i z, h t t p : / / w w w. s i t e a d r e s i. c o m /-a w pd m i n / u p g r a d e. p h p a d r e s i n e g i d e r e k y ü k s e l t m e y e b a ı l a y a b i l i r s i n i z. Y ü k s e l t m e i ı l e m i b l o g u n au lz ad n a iy çe er r i i n s a y ı s ı n a g ö r e v a k i t a l a b i l i r. B si ar ba rz e d e r e k i ı l e m i n t a m a m l a n m a s ı n ı b e k l e y i n. 4 - S i t e n i z d e k u l l a n d ı ı n ı z e k l e n t i l e r i n, y e n i s ü r ü m e u y u m l u o l u p o l m a d ı ı n ı k o e d i n v a r s a y e n i s ü r ü m l e r i n i y ü k l e y i n. 5 - E k l e n t i l e r i n i z i y e n i d e n e t k i n l e ı tti er ni in z i v e k osni t r o l e d i n. S i t e n i z a r t ı k s o n s ü r W o r d P r e s s y a p ı s ı n a k a v u ı m u ı o l a c a k t ı r. NOT Sürüm yükseltme işlemini bilgisayarınızda yapacaksanız yeni sürümün dosyalarını kopyalayıp, sayfasına gitmeniz gerekecektir S ü r ü m ü S o n r a s ı n d a n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e W o r d P r e s s i n 2. 8s ü r ü m ü n ü v e y a d a h a s o n r a ç ı k a n s ü r ü m l e r i n i k u l l a n ı y o r s a n ı z, s ü r ü m y ü k s e l t m e i ı l e m i ç o k b a s i t b i r h a l a l a c a k t ı r. T e k t ı k l a m a i l e s ü r ü m ü n ü z ü y ü k s e l t Y ü k s e l t m e i ı l e m i ö n c e s i n d e b i r ö n c e k i k o n u d a b a h s e t t i i m i z g i b i y e d e k a l m a n ı z ı t e d e r i m. i m d i W o r d P r e s s i m i z i y ü k s e l t e l i m. Y ö n e t i m P a n e l i n d e n B a ı l an g ı ç> G ü n c e l l e m e l e r s e k m e s i n e t ı k l a y a l ı m. E e r y e n i b i r s ü r v a r s a b i z i u y a r a c a k t ı r. Y e n i b i r s ü r ü m ü n b u l u n m a s ı h a l i n d e s i t e m i z i n F T P b i l g i l e y ü k s e l t m e i ı l e m i n i y a p a b i l i r i z. Ö r n e lk g if lt ep r i b i v e r e c e k o l u r s a k ; S u n u c u A d r e s i : fw to p r. d p r e s s-t r. c o m K u l l a n ı c ı A d ı w o r d p: r e s s P a r o l a : T e k t ı k l a m a i l e W o r d P r e s s s ü r ü m y ü k s e l t m e i ı l e m i n i t a m a m l a m ı ı b u l u n m a k t a y ı z. 20

21 NOT Sürüm yükseltme aşamasında her hosting hesabında FTP bilgisi sorulmayabilir. FTP kullanıcı ve parola bilgisi isteği genellikle Windows sunucularda karşılaşılan bir durumdur. d. W o r d P r e s s i T ü r k ç e l e ı t i r m e k W o r d P r e s s iy ö n e t i m p a n e l i v e s i t e a r a y ü z ü o l a r a k T ü r k ç e k u l l a n m a k i s t i y o r s a n ı z, W o r d P r e s s T ü r k i y et a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n s o n s ü r ü m W o r d P r e s s T ü r k ç e p a k e t i n i k u l l a na b i l i r s i n if z a. k a t n g i l i z c e k u r u l u m y a p t ı n ı z v e T ü r k ç e l e ı t i r m e k i s t i y o r s a n ı z a a d ı m l a r ı t a k ei dp e b i l i r s i n i z. 1 - W o r d P r e s s T ü r k ç e d i l p a k e bt ui rn ai d a n i n d i r i n i z. 2 - n d i r d i i n i z T ü r k ç e d i l p a k e t i i ç e r i s i n dw e p -y e r a l a n, i n c l u d e s / l a n g u a g e ks l/ a s ö r ü n d e k i t r _ T R. m o d o s y a s ı n ı, n g i l i z c e p a k e t i ç e r i s i n d e a l a n w p -i n c l u d e s l/ a n g u a g e s / d i z i n i n e k o p y a l a y ı n. 3 - A n a d i z i n d e kwi p -c o n f i g. p h p d o s y a s ı n ı N o t e p a d + + g i b i b i r m e t i n e d i t ö r ü y l e a ç a r a ı a ı d a k i k ı s m ı d e i ı t i r i n v e s u n u c u n u z a g ö n d e r i n. B u i ı l e m i g e r ç e k l e ı t i r d i i m i z z a m a n y ö n e t i m p a n e l i T ü r k ç e o l m a k t a d ı r. S i t e n i n T ü r k ç e o l m a s ı i ç i n T ü r k ç e t e m a k u l l a n m a n ı z y a d a t e m a y ı T ü r k ç e l e ı t i r m e n i z g e r e k m e k t e d i r. e. D i e r S i s t e m l e r d e n W o r d P r e s s e G e ç i ı Ö n c e d e n B l o g g e r, T e x t p a t t e rg ni b i b l o g h i z m e t i n asn u s i t e l e r dy e a z ı l a r ı n ı z ı y a z d ı y s a n ı z W o r d P r e s s e g e ç i ı y a p m a n ı z v e y a z ı l a r ı n ı z ı a k t a r m a n ı z ç o k k o l a y. bwi or rç do Pk r e s s s i s t e m d e k i y a z ı l a r ı i ç e r i a k t a r m a d e s t e i n e s a h i p t i r. ç e r i a k t a r m a i ı l e m i n i A r a s e k m e s i n d e n y a p a b i l i r s i n( iw z o. r d P r e s s 3. 0 d a b u ö z e l l i k e k l e n t i y a r d ı m ı y l a ç a l ı ı m a k t a 21

22 A k t a r ı m d o s y a s ı n d a k i y a z ı l a r i ç i n y e n i b i r k u l l a n ı c ı o l u ı t u r a b i l i r i z v e y a v a r o l a k u l l a n ı c ı l a r d a n b i r i s i n i s e ç e b i l i r i z. A y naı k tzaarmıam n dda o s y a s ı n d a k i y a z ı l a r a a i t g ö r s e l v e d o s y a e k l e r i n i d e i ç e r i a k t a r a b i l i r i z. O n a y l a y a r a k a k t a r ı m i ı l e m i m i z e d e ev da em l i m. Y a n d a g ö r m ü ı o l d u u m u z g i b i i ç e r i a k t a r m a i ı l e m i n i b a ı a i l e t a m a m l a m ı ı b u l u n m a k t a y ı z. A k t a r ı m d o s y a s ı n d a k i y a z ı l a r a r t ı k s i t e m i z d e b u l u n m a k t a s t e r s e n i z A r a ç l a r s e k m e s i n d e n D ı ı a r ı A k t a r ı s e ç e r e k s i t e n i z d e k i y a z ı l a r ı n ı z ı y e d e k l e y e b ti a l ıi ır y av be iy la i r s i n i z. D i e r s i s t e m l e r d e n W o r d P r e s s e g e ç i ı g e r ç e k t e n ç o k k o l a y o l m a k l a b e r a b e r, W o r d P r k u l l a n ı c ı s ı n ı n d i e r s i s t e m l e r e g e ç e c e i n i s a n m ı y o r u m. f. Ç o k l u B l o g O l u ı t u r m a k BİLGİ Daha önce WordPress MU (Multi User) paketinde ayrı sunulan bu özellik, 3.0 sürümünden itibaren WordPress sürümlerinde de yer almaktadır. B a ı l a m a d a n ö n c e s i t e n i z i n y e d e a il nm i a n ı z i y i o le u r e. r b ö y l e b i r i m k a n ı n ı z y o k s a b i l e w p -c o n f i g. p h pv e. h t a c c e s sd o s y a n ı z ı n y e d e i nm i u t l a k a a l ı n. Ç o k l u k u l l a n ı c ı l ı b l o g o l u ı t u r m a k i ç i n i l k o l a r a k W o r d P r e s s b l o u n u z u n a l t k l a s ö o l m a m a s ı g e r e k m e k t e. E e r a l t k l a s ö r e k u r u l u m y a p t ı y s a n ı z b u i ı l e m i g e r ç e k l e ı t i r e m e z s i n i z. ( * ) * K u l l a n ı c ı l a r ı n ı z a v e r e c e k o l d u u n u z b l o g l a r a l t k l a s ö r l e r i n i z d e y e r a l a c a k. Ö r n e k v e r e c e k o l u r s a k W o r d P r eb sl so g u n u z u h t t p : / w/ w w. w o r d p r e s s -t r c. o m / b l o g a d r e s i n e k u r m a m a l ı s ı n ı z. E e r d a h a ö n c e a n a d i z i n e k u r u l u m y a p t ı r s a na ıd z r evs e i nsi iz ti e n b a ı ı n d a w w w e k i v a r s a k a l d ı r ı n ı z. B u i ı l e m i W oa rd dm Pi rn e sp sa n e l i n i z d Ae y a r l a r > G e n e l s e k m e s i n i k u l l a n a r a k y a p a b i l i r s i n i z. k i n c i g e r e k e n ı a r t i s e t e k n i k a l t y a p ı n ı z i l e a l a k a l ı. S u n u c u n u z u n ( h o s t i n g ) w i l d d e s t e i n i n o l m a s ı g e r e k i y o r. Blu l iök z eg e n e l l i k l e t ü m s u n u c u l a r d a y e r a l m a k l a b e r a b e b a z ı f i r m a l a r ı n s u n u c u l a r ı n d a y e r a l m a m a k t a d ı r. 22

23 NOT Sunucunuzda wildcard desteği olmasa bile çoklu blog oluşturma özelliğini kullanmanız mümkün. Bu durumda oluşturulacak blog hesapları yerine şeklinde olmaktadır. Y u k a r ı d a k i g e r e k s i n i m l e r i t a m a m l a d ı k t a n wspo n-c roa n f i g. p h p d o s y a s ı n ı h e r h a n g i b i r m e t i n e d i t ö r ü i l e a ç a r a k a ı a ı d a ( S a t ı r 8 2 ) y e r a l a n ; k a y d e d i y o r u z d. e f i n e ( ' W P _ A L L O W _ M U L T I S I T E ', t r u e ) ; / * H e p s i b u k a d a r. M u t l u B l o g l a m a l a r! * / f a d e s i n i n a l t ı n a a ı a ı d a k i k o d l a r ı e k l i y o r u z v e W o r d P r e s s A d m i n P a n e l i n e g i r i ı y a p a r a k e e r a k t i f e k l e n t i l e r i m i z v a r s a d e v r e d ı ı b ı r a k ı y o r u z. B a z ı e k l e n t i l e r ibn l oç g o kdl eu s t e i o l m a d ı ı n d a n d o l a y ı ç a k ı ı m a ( h a t a ) s o r u n u o l u ı a b i l i r. Y e n i k u r u l u m y a p a c a k o l a n l a r i ç i n h e r h a n g i b i r s o r u n o l u ı m a m a E k l e n t i l e r i d e v r e d ı ı ı b ı r a k t ı k t aa n r a sç lo an r > a A s e k m e s i n e t ı k l ı y o r u z. ( * ) * D ü z e n l e m e i ı l e m i n d e n ö n c e p a n e l d e b öi yr l s e k m e y e r a l m a m a k t a d ı r. B i z d e n i s t e n e n b i l g i l e r i gkiur r e ra e k t ı k l ı y o r u z. K a r ı ı m ı z a g e l e c e k e k r a n d a ( a ı a ı d a ) v o l a n a ç ı k l a m a l a r ı d i k k a t e a l a r a k a d ı m l a r ı t a m a m l ı y o r u z. ( * ) 23

24 B i r a z ö n c e d ü z e n l e d i i mw ip z -c o n f i g. p h p d o s y a m ı z ı t e k r a r a ç a r a k a ı a ı d a y e r a l a n k o d l a r ı, s a t ı r ı n ( Y u k a r ı d a k u l l a n d ı ı m ı z s a t ı r 8 2 ) ü s t ü n e y e r l e ı t i r i n v e W o r d P r e y a p t ı ı n ı z d i z i n d e y e r w ap l -c a n o n t e n t k l a s ö r ü n ü n i ç e r i s ib nl e o g s. d iar d ı n d a ( y a z m a i z n i o l a n ) y e n i b i r k l a s ö r o l u ı t u r u n. d e f i n e ( ' M U L T I S I T E ', t r u e ) ; d e f i n e ( ' S U B D O M A I N _ I N S T A L L ', f a l s e ) ; $ b a s e = ' / ' ; d e f i n e ( ' D O M A I N _ C U R R E N T _ S I T E ', ' l o c a l h o s t ' ) ; d e f i n e ( ' P A T H _ C U R R E N T _ S I T E ', ' / ' ) ; d e f i n e ( ' S I T E _ I D _ C U R R E N T _ S I T E ', 1 ) ; d e f i n e ( ' B L O G _ I D _ C U R R E N T _ S I T E ', 1 ) ; NOT Yukarıdaki kod satırlarında yer alan 'SUBDOMAIN_INSTALL' değerini TRUE olarak ayarlandığınızda, şeklinde alt alana blog kurabilirsiniz. Alt alan adlarının blog hesaplarında kullanılabilmesi için sunucunuzun wildcart desteğinin olması gerekiyor. D i e r W o r d P r e s sk u r a l l a r ı n ı d e i ı t i r m e n i z e g e r e k y o k t u r. Y u k a r ı d a y e r a l a n k o d l a r ç ı k a n s a y f a d a d a y e r a l m a k t Da e d ı i r ı. k e n l i k g ö s t e r e b i l e c e i n d e n d o l a y ı s a y f a d a y e r a l k o d l a r ı k u l l a n m a n ı z ı t a v s i y e e. dk ea ry id me t m e i ı l e m i n i t a m a m l a d ı k t a n s o n r a p a n e l e y e n i d e n g i r i ı y a p ı y o r u z. 24

25 W o r d P r e s s p a n e l i b is zü i p e r Y ö n e t i coil a r a k k a r ı ı l ı y o r. S o l m e n ü d e ü s t k ı s ı m d a y e r a l a S ü p e r Y ö n e t i c i > T e r c ishe lkem re s i n i v e d i e r s e k m e l e r i k u l l a n a r a k i s t e k l e r i n i z e g ö r e a y a r l a m a l a r y a p a b i l i r s Si ün pi ez r. Y ö n e t i co il d u u n u z d a, - s t e n m e ye n k u l l a n ı c ı a d l a r ı n ı e n g e l l e m e - Y ü k l e n e n d o s y a l a r ı n u z a n t ı l a r ı n ı a y a r l a m a - M a k s i m u m d o s y a b o y u t u v e d e p o l a m a a l a n ı a y a r l a m a - Y e n i ü y e o l a n k u l l a n ı c ı l a r a g ö n d e r i l e n h o ı g-p eol sdti an si ız n ı e a y a r l a m a - O l u ı t u r u l a n y e n i b l o g u n i l k y a z ı s ı n ı v e y o r u m u n u a y a r l a m a, g i b i y e t k i l e r e s a h i p o l a c a k s ı n ı z. 25

26 E k l e n t i l e r, s i s t e m l e r i n d a h a f a z l a f o n k s i y o n a s a h i p o l m a s ı n ı v e k u l l a n ı m k o l a y l ı i ç i n ü r e t i l i r l e r. W o r d P r e s s t e d e b u d u r u m a y n e n g e ç e r l i d i r. F a k a t W o r d P r e s s i f d ü n y a ç a p ı n d a b i r ç o k k i ı i t a r a f ı n d a n g e l i ı t i r i l e n v e ü r e t i l e n e k l e n t i l e r i n i n o l m a s W o r d P r e s s i k u r d u u m u z d a ç o k s a d e b i r s i s t e m i l e k a r ı ı l a ı ı r ı z. E k l e n t i l e r s a y e s i W o r d P r e s s i n s a d e s i s t e m i ç o k ç e ı i t l i h i z m e t l e r s u n a n b i r p l a t f o r m h a l i n i a l m a k t M e s e l a b l o gu m u z a e k l e n t i l e r s a y e s i n d e k o l a y c a i l e t i ı i m f o r m u e k l e y e b i l i r, k u l l a n ı a n k e t l e r s u n a b i l i r i z. a. E k l e n t i K u r u l u m u W o r d P r e s s t e e k l e n t i k u r u l u m u ö n sc üe rk üi m l e r i n d e e l l e y a p ı l m a k t a y d ı. F a k a t g e l i ı t i r i c s a y e s i n d e e k l e n t i k u r u l u m u n u W o r d P r e s s y öm n ep ta in e l i n d e n d e g e r ç e k l e ı t i r e b i l m e k t e y i z. E l l e K u r u l u m :E l l e k u r u l u m y a p a r k e n i n d i r d i i m i z e k l e n t i y i s ı k ı ı t ı r ı l m ı ı h a l i n d e n ç ı k a r d ı k t a n s o n/ rw ap -c o n t e n t / p l u g i n sd i z i n i n e F T P a r a c ı l ı ı i l e y ü k l e r i z v e s o n r a y ö n p a n e l i n d e b u l u n a n e k l e n t i le ek r m e s i n d e n e t ki n l e ı t i r e b i l i r i z. E k l e n t i n i n v a r s a ö z e l a y a r l a r ı n ı y a p ı p, v e r d i i k o d l a r ı m ı y a z ı l a r ı m ı z a v e y a s a y f a l a r ı m ı z a y e r l e ı t i r e b i Ö r n e k e k l e n t i k u r u l u m u : S i t e m i z e l e t i ı i m F o r m u E k l e y e l i m S i t e m i z e y a z ı l a r ı m ı z ı y a y ı m l a d ı k v e b e l i r l i b i r z i y a r e tsçii t ekniitzldee m irz e kvlaar m. v e r m e k i s t e y e n b i r z i y a r e t ç i s i z e u l a ı m a k i s t i y o r. P r e s t i j l i b i r g ö r ü n ü m s a l a y a f o r m u e k l e n t i s i n i k u r a r a k b u h i z m e t i s u n a b i l i r s i n i z. E k l e n t i m i z i i n d i r e l i m v e k u b a ı l a y a l ı m. 1 - E k l e n t i m i z i b u r a d a n i n d i r e l i m. 2 - W o r d P r e s s p a n e l i m i z e g i r i ı y a p a r a k E k l e n t i l e r s e k m e s i n d e n Y e n i E k l e > Y ü k l e s e k m e s i n i a ç a l ı m. 3 - n d i r d i i m i z e k l e n t i y i s e ç e r e k i m d i K u r a t ı k l a y a l ı m e k l e n t i m i z i k u r a l ı m. 26

27 E k l e n t i m i z k u r u l m u ı t u r. E k l e n t i y i e t k itn ıl ke lı at yi ar r ae k a k t i f h a l e g e t i r e l i m. i m d i e k l e n t i m i z i n ö z e l l i k l e r i n i a y a r l a y a E k l e n t i l e r i n ö z e l l i k l e r i g e n e l l i k l e A y a r l a r v e y a A r a ç l a r s e k m e s i n d e b u l u n u r. A r a ç l a r s e k m e s i n d e b u l u n a n l e t i ı i m F o r m u 7 s e k m e s i n e t ı k l a y a r a k ö z e l l i k l e r i m i z i a y a r l a y a l ı m. K o d u n u s a y f a m ı z a H T M L g ö r ü n ü m ü n d e e k l e d i i m i z d e s a y f a m ı z d a i l e t i ı i m f oor lm u ı a c a k t ı r i m d i a y a r l a m a l a r ı y a p a b i l i r i z. A l t t a b u l u n a n p o s t a b ö l ü m ü n d e k i e-m a i l a d r e s i n i d e i ı t i r e r e k f o r m a y a z ı l a n b i l g i l e r i n h a n g i m a i l a d r e s i n e g i dde üc ze e ni ln ei y e b i l i r s i n i z. K a l a n k ı s ı m l a r ı d e i ı t i r m e d i i m i z z a m a n b i r s o r u n o l u ı m a y a c a k, n o r m a l b i r i l e t i ı g ö r ü n ü m ü e l d e e d e b i l e c e k s i n i z. i m d i k o d u m u z u s a y f a m ı z a e k l e y e l i m v e k o n t r o l e d e G ö r m ü ı o l d u u n u z g i b i e k l e n t i m i z ç a l ı ı m a k t a d ı r m. e s atjeı s t g ö n d e r e b i l i r s i n i z. E k l e n t i e e r y e r e l s u n u c u n u z a k u r u l m u ı i s e ç a l ı ı m a y a c a k t ı r. 27

28 b. E k l e n t i l e r i n d i r m e W o r d P r e s s b l o u m u z i ç i n i h t i y a ç d u y d u u m u z e k l e n t i l e r i b u l m a k i ç i n b i r ç o k s i t e m e v c u t t u r. E k l e n t i l e r i h e m e k l e n t i g e l i ı t i r i c i l e r i n s i tdee l ew ro ir nd dp er n e s hs e m i n k e n d i s i t e s i n d e n (b, u r a d a n ) b u l a b i l i r s i n i z. E k l e n t i l e r i n T ü r k ç e l e ı t i r i l Wm oi rı d Ph ra el si s n i i s e T ü r k i y e d e n i n d i r e b i l i r s i n i z. E k l e n t i b u l m a k b u n l a r l a s ı n ı r l ı d e i l e k l e n t i l e r i n i z i a y n ı z a m a n d a a r a m a m o t o r l a s a y e s i n d e d e b u l a b i l i r s i n i z. W o r d P r e s s i l e i l g i l e n e n b a z ı s i t e s a h i p l e r i s i t e l e r e k l e n t i l e r e v e k u l l a n ı l ı ı l a r ı n a y e r v e r m e k t e d i r l e r. Ö r e n i r k e n s o r u s o r m a k i ç i n km a çm ıa n ı z v e a ı ı r ı y a d a k a ç m a m a n ı z g e r e k i r. B i r W o r d P r e s s b l o u n d a h o ı u n u z a g i d e n b i r ö z e l l i k g ö r d ü n ü z s i t e s a h i b i i l e i l e t i ı i m e e k l e n t i h a k k ı n d a b i l g i a l a b i l i r s i n i z. U n u t m a y ı n ı z k i b l o g y a z a r l a r ı p a y l a ı ı m c ı k y o r u m l a r ı n ı v e y a z ı l a r ı n ı ı tp ıa ky l a r ı g i b i b i l g i l e r i n i d e p a y l a ı ı r l a r. c. E k l e n t i l e r i T ü r k ç e l e ı t i r m e W o r d P r e s s i l e a l a k a l ı y ü z l e r c e e k l e n t i m e v c u t v e b u e k l e n t i l e r i n h e p s i n i T ü r k ç e p a y l a ı m a k g e r ç e k t e n ç o k z o r. E k l e n t i n i n ç e v i r i s i n i y a p ı y o r s u n u z v e t a m o a n d a y e s ü r ü m ü y a y ın l a n ı y o r b u t a b i k i d e ç ekvi iırienn i n m o r a l ib no iz a c a k t ı r. K u l l a n a c a ı n ıezk l e n t i n g i l i z c e i s e v e T ü r k ç e y e ç e v r i l m e m i ı i s e, T ü r k ç e l e ı t i r m e y y a p m a k z o r u n d a k a l a b i l i r s i n i z. E k l e n t i T ü r k ç e l e ı t i r m e i ı l e m i n i e k l e n t i y i b i l g i s a i n d i r i p, Ne op ta d + + g i b i b i r m e t i n e d i t ö r ü y l e y a p a b i l i r s i n i z. A y n ı z a m a n d a T ü r k ç e l e i ı l e m i n i W o r d P r e s s y ö n e tpiam n e l i n d e n E k l e n t i l e r > E d i t ö r s e k m e s i n d e n d e y a p a b i l i r s i n Ç e v i r i s i n i g e r ç e k l e ı t i r d i i n i z e k l e n t i l e r i i n t e r n e t t e p a y l a ı m a n ı z d i e r ık k u l l a n ı c s a l a m a k l a b e r a b e r s i e z i p rd e s t i j y ö n ü n d e n b i r a d ı m ç öı nk ea r a c a k t ı r. T ü r k ç e e k l e n t i s ı k ı n t ı s ı n ı a ı m a k v e T ü r k ç e e k l e n t i k u l l a n ı m ı n ı s a l a m a k i ç i n W o r d P r e s s T ü r k i y e i l e t i ı i m e g e ç e r e k ç e v i r d i i n i z e k l e n t i l e r i p a y l a ı a b i l i r s i n i z. NOT Yönetim Panelinden Çeviri Yapabilmek İçin Eklenti Dosyası CHMOD(Permiss.) 666 Ayarlanabilir 28

29 d. E n Ç o k K u l l a n ı l a n W o r d P r e s s E k l e n t i l e r i W o r d P r e s s e y e n i ö z e l l i k l e r k a t a n v e i h t i y a ç l a r ı m eı kz lı e ng ti id le er re i n b i r a y a g e t i r m e y e v e b i r a r ı i v o l u ı t u r m a y a ç a l Eı n ı t çı m o. k k u l l a n ı l a n e k l e n t i l e r e g i r i ı y a p m a d a n ö n c e W o r d P r e s s i l e b e r a b e r g e l e n A k i s m e t teiksliedni r. W o r d P r e s s k u r u l u m u y l a b i r l i k t e g e l e A k i s m e t e k l e n t i s i s i t e m i z i ç i n o l m a z s a o l m a z b i r e k l e n t i d i r. S i t e m i z d e k i y a z ı l a r y o r u m l a r ı n b i r k ı s m ı r e k l a m i ç e r i k l i i s t e n m e y e n ( s p a m ) y o r u m l a r d ı r. A k i s m e t b u t y o r u m l a r ı a l g ı l a r v e d e n e t l e m e m i rz e k g ke a l m a d a n s t e n m e y e n Y o r u m l a r b ö l ü m ü n e a k t a r ı r. A k i s m e t ' i k u l l a n a b i l m e k i ç i n ö n c e y ö n e t i m p a n e l i n d e n E k l e n t i l e r m e n ü s ü n e t k i n l e ı t i r m e l i y i z s o n r a d a W o r d P r e s s. c o m h e s a b ı a l a r a k b i z e v e r i l e n A P I a n a h t a r A k i s m e t ' i a k t i f h a l e g e t i r m e l i dy i z e. k l ei nm t i l e r i m i z e a gt öa z b i l i r i z. e n ı tç eo k k u l l a n ı l a n W o r d P r e s s e k l e n t i l e r i : 1 ) S a y f a S a y a ç E k l e n t i s i ( P a g e R e a d C o u n t e r ) B u e k l e n t i y a z ı l a r ı n ı z ı n g ü n l ü k v e t o p l a m o l a r a k k a ç d e f a o k u n d u u n u v e r i t a b a n ı v e u y g u n b i r ı e k i l d e e k r a n a y a n s ı t ı r. 2 ) W o r d P r e s s D a t a b a s e B a c k u p ( V e r i t a b a n ı Y e d e k l e m e E k l e n t i s i ) A d ı n d a n d a a n l a ı ı l a c a ı g i b i V e r i t a b a n ı n ı z ı n y e d e i n i W o r d P r e s s i n y ö n e t i m p a n e l a l m a y a y a r a r. 3 ) W P -U s e r O n l i n e( O n l i n e Z i y a r e t ç i S a y a c ı E k l e n t i s i ) T o p l a m z i y a r e t, o n l i n e ü y e sv as y. ı sg ı ö s t e r e n lk ua nl ı ı l ı b i r s a y a ç e k l e n t i s i d i r. 4 ) E m a i l N o t i f i c a t i o n P l u g i n ( M a i l l i s t E k l e n t i s i ) B i r m a i l l i s t e s i o l u ı t u r m a n ı z ı v e s i t e n i z e y e n i g ö n d e r i y a z d ı ı n ı z d a ü y e l e r i n i z i b i l g i l e n d i r m e n i z i s a l a r. 5 ) C o n t a c t F o r m ( l e t i ı i m F o r m u E k l e n t i s i ) l e t i ı i m i ç i n k u l l a n ı l a n b i r e k l e n t i d i r. H e r W o r d P r e s s e l a z ı m e k l e n t i l e r d e n b i r 6 ) V o t i o ( O y l a m a E k l e n t i s i ) Y a z ı l a r ı n o y l a n m a s ı n ı v e e n ç o k o y l a n a n y a z ı l a r ı g ö s t e r m e n i z i s a l a r. 7 ) A u t o m a t i c S E O L i n k s S i t e i ç i S E O ç a l ı ı m a l a r vı e n ı yz a z ı l a r ı n ı z ı n i s i çn ed re y e r a l a n k e l i m e l e r e o t o m a t i k o l a r a k b a l a n t ı ö z e l l i i k a z a n d ı zr am ak no lı a y l ı k s a l a y a n b i r e k l e n t i. 29

30 8 ) D e m o c r a c y ( A n k e t E k l e n t i s i ) Ç o k h o ı v e k u l l a n ı ı l ı b i r e ka ln ek ne t i s i d i r. K u l l a n ı c ıilçairn ı naınzk e t o l u ı t u r as ca an kı z ı i d d e t l e t a v s i y e e d i l i r. 9 ) S u b s c r i b e T o C o m m e n t s ( Y a z ı A b o n e E k l e n t i s i ) Ü y e l e r i n s i t e d e k i h e r h a n g i b i r y a z ı y a a b o n e o l m a l a r ı n ı s a l a r v e o y a z ı y a y e n i y g e l d i i n d e a b o n e o l a n ü y e y i y e n i y o r u m l a i l g i l i b i l g i l e n d i r i r. 1 0 ) G o o g l e S i t e m a p s G o o g l e g i b i a r a m a m o t o r l a r ı i ç i n W o r d Pb rl eo sg su n u z d a s i t e h a r i t a s ı o l u ı t u r m a n ı z ı s a l 1 1 ) L a t e s t C o m m e n t s ( S o n Y o r u m l a r E k l e n t i s i ) B l o g u n u z d a b u l u n a n y a z ı l a r a y a p ı l a n y o r u m l a r h a k k ı n d a b i l g i a l m a n ı z ı s a l a r 1 2 ) S t a t p r e s s ( S a y a ç E k l e n t i s i ) S i t e n i z e g ül nü k, a y l ı k g e l e n z i y a r e dt ıç ni ı tkuatym a n ı z ıs a l a r. A y n ı z a m a n d a a r a m a m o t o r u t e r i m l e r i, t a r a y ı c ı i s t a t i s t i k l e r i n i t u t a r. 1 3 ) A l l i n O n e S E O P a c k ( S E O E k l e n t i s i ) S i t e n i z i n a r a m a m o t o r l a r ı n d a ö n p l a n d a ç ı k m a s ı n ı s a l a y a n k u l l a n ı ı l ı v e f a y d a l ı 1 4 ) J e t p a c k B l o g u n u z d a i h t i y a ç yddu u u n u z b i r ç o k i ı l e v s e l ö z e l l i i ( l i n k k ı s a l t m a, i s t a t i s t i k b a r ı n d ı r a n g ü z e l b i r e k l e n t i. i d d e t l e t a v s i y e e d i l i r. 1 5 ) B r o k e n L i n k C h e c k e r Y a z ı l a r ı n ı z d a y e r ba a l a ln a n t ı l a vr e ı ç a l ı ı m a y a n l i n k l e r i k o l a y c a b u l m a n ı z a y a r a y a n f a y b i r e k l e n t i. T ü m E k l e n t i l e hr ti t p : / / w w w. w o r d p r e s s. o r g / e x t e n d / p l u g ian ds r/ e s i n d e n i n c e l e y e b i l i r v e i n d i r e b i l i r s i n i z. 30

31 a. T e m a K u r u l u m u W o r d P r e s s k u r u l u m u n u t a m a m l a d ı ı m ı z d a, k a r ı ı m ı z a g e l e n i l k e k r a n ı n ç o k s a d e o l a c a s ö y l e m i ı t i k. K a r ı ı l a ı t ı ı m ı z Wao radyp ür ze s s i n v a r s a y ı l a n t e m a s ı d ı r. S i t e m i z i n t e m a s ı d e i ı t i r m e k i ç i n G ö r ü n ü m m e n ü s ü n d e n i s t e d i i n i z t e m a y ı s e ç e b i l i r s i n i z. W o r d P r e s s t e m a l a rsıa d e c e b u n l a r l a s ı n ı r l ı d e i l. D ü n y a ç a p ı n d a W o r d P r e s s i ç i n ü r e b i n l e r c e t e m a b u l u n m a k t a d ı r. B u n l a r ı n b i r k ı s m ı ü c r e t s i z d a ı t ı l ı r k e n, b i r k ı s m ı o l a r a k s a t ı l m a k t a d ı r. B u l d u u n u z t e m a l a r ı W o r d P r e s s i n i z e y ü k l e m e k i ç i n F T P a r a c w p -c o n t e n t / t h e m e s d i z i n i a l t ı n a g ö n d e r m e n i z v e p a n e l d e k i G ö r ü n ü m m e n ü s ü n d e n e t k i n l e ı t i r m e n i z y e t e r l i o l a c a k t ı r. B u l d u u n u z b a z ı t e m a l a r d a e k ö z e l l i k l e r b u l u n a b i l i r. Ö r n e i n b i r t e m a e k l e n t i l e r b e r a b e r ç a l ı ı a b i l i r. B u d u r u m d a i s e g e ç e n b ö l ü m d e ı maınz l agtitb ı i e k l e n t i k u r u l u m u y a p ı p, e k l e n t i l e r i a k t i f l e ı t i r d i k t e n s o n r a t e m a m ı z ı s e ç e b i l i r i z. W o r d P r e s s i n y e n i d e s t e i i l e a r t ı k y ö n e t i m p a n e l i n d e n d e t e m a k u r u l u m u y a p a b i l i i n t e r n e t ü z e r i n d e b u l u n a n t e m a l a r a u l a ı a b i l i r s i n i z. b. T e m a l a r ı n d i r m e ü p h e s i z k i W o r d P r e s s i ç i n ü r e t i l e n b i n l e r c e t e m a n ı n o l m a s ı, k u l l a n ı c ı l a r ı n a ç o k g e l m i ı v e k u l l a n ı c ı l a r t a r a f ı n d a n ç o k s e v i l m e s i n e n e d e n o l m u ı t u r. W o r d P r e s s i ç i n t e m a l a r ı n t a m a m ı n a y a k ı n ı i n t e r n e t t e ü c r e t s i z d a ı t ı Wl om ra dk Pt ra ed sı s r. i ç i n r eü t i l m i ı t e m a l a r a b u r a d a n u l a ı a b i l i r s i n i z. Ç e v i r i s i y a p ı l m ı ı o l a n T ü r k ç e b tu er ma ad la an r a d a u l a ı a b i l i r s i n i z. 31

32 c. T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e n t e r n e t ü z e r i n d e b i n l e r c e W o r d P r e s s t e m a s ı n ı n m e v c u t o l d u u n u s ö y l e m i ı t i k. T a b i t e m a l a r ı n h e p s i n i T ü r k ç e y e ç e v i r m e k o l d u k ç a z o r. E e r k u l l a n a c a ı n ı z t e m a n g i l T ü r k ç e y e ç e v i r m e k z o r u n d a k a l a b i l i r s i n i z. T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e i ı l e m i n i t e m a y ı b i l gi s a y a r ı n ı z a i n d i r i p Na od t+ e+ p g i b i b i r m e t i n e d i t ö r ü y l e y a p a b i l e c e i n i z g i b i W o r d P y ö n e t i m p a n e l i n d e n G ö r ü n ü m > E d i t ö r s e k m e s i n d e n y a p a b i l i r s i n i z. Ç e v i r i i ı l e m i n i y a p a r k e n U T F-8 k a r a k t e r k o d l a m a s ı n ı k u l l a n m a y ı u n u t m a y ı n ı z. NOT Yönetim Panelinden Çeviri Yapabilmek İçin Tema Dosyası CHMOD(Permiss.) 666 Ayarlanabilir W o r d P r e s s T ü r k i y e e k i b i t Te üm a r k ç e l e ı t i r m e i ç i n y a y ı n l a m ı ı o l d u u W o r d P r e s s T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e R e h b e r i ç e v i r i l e r i n i z e y a r d ı m c ı o l a b i l e c e k, o l d u k ç a f a y d a l ı b i r k Ç e v i r i i ı l e m i n i d a h a i y i k a v r a y a b i l m e k i ç i n b i r k a ç t a n e ç e v i r i i ı l e m i y a p ı l m ı ı t b a k m a n ı z s i z l e r i b i l g i b i s ae hd ie c e k t i r. Ç e v i r i i ı l e m i n i g e r ç e k l e ı t i r d i i n i z t e m a l a r ı p a y l a ı m a n ı z, k u l l a n ı c ı l a r a k o l a y l ı k Ç e v i r d i i n i z t e m a l a r ı W o r d P r e s s T ü r k i y e e k i b i i l e p a y l a ı a r a k, y a y ı n l a y a b i l i r s i n i d. T e m a D ü z e n l e m e v e T e m a T a s a r ı m ı W o r d P r e s s i ç i n t a s a r l a n a n t e m a l a r / XCHST SM L v e P H P t a b a n l ı d ı r. / CX SH ST M L v e P H P b i l g i n i z v a r s a, b i r k a ç W o r d P r e s s t e m a s ı i n c e l e y e r e k, y a p ı s ı n ı k a v r a d ı k t a n s o n r a t e m a n ı z ı t a s a r l a y a b i l i r s i n i z. T e m a n ı z ı b e l i r l i b i r a l t y a p ı k u l l a n a r a k y a d a s ı f ı t a sa r l a y a b i l i r s i n i z. W o r d P r e s s t e t e m a l a r i n d e x. p h p ( a n a ı a b l o n ), h e a d e r. p h p ( ü s t k ı s ı m ), s i d e b a r. p h p k ı s ı m ), f o o t e r. p h p v e s t y l e. c s s ( s t i l d o s y a s ı ) g i b i d o s y a l a r h a l i n d e b u l u n u r. B u d d ü z e n l e y e r e k y e n i b i r t e m a y a s a h i p o l a b i l i r i z. W o r d P r e s s t e m a t a s a r ı m ı n ı ö r e n m e n i n e n i y i Wyo or ld up r e s s C o d e x b e l g e l e r i d i r. E e r d o k ü m a n a r ı y o r s a n ı bz u a d r e s ik u l l a n m a n ı z s i z i n i ç i n f a y d a l ı o l a c a k t ı r. 32

33 a. D o m a i n v e H o s t i n g H a k k ı n d a Te m e l B i l g i l e r B i r w e b s i t e s i n i n t e r n e t e a ç m a k i ç i n i l k o l a r a k b i r w e b s i t e s i i hs tm i yn ae c ı( md ıo z m a i n ) v a r d ı r. W e b s i t e i s i m l e r i w w w i l e b a ı l a r v e g e n e l d e c o m i l e b i t e r. B u t a n ı m l a y ı c s i t e m i z i n U R L a d r e s i o l m u ı o l u y o r. Z i y a r e t ç i l e r i m i z b u a d r e s i l a wr eı b n a t a r a y ı c ı g i r d i k l e r i n d e w e b s i t e m i z e e r i ı i r l e r. B u n u n y a n ı s ı r a b i r d e H o s t( is nu g n uec u ) i h t i y a ç d u y u l u r. H o s t i n g, w e b s i t e m i z i n y ü k l o l d u u a l a n d ı r. S u n u c u l a r, g ü n ü n 2 4 s a a t i k e s i n t i s i z o l a r a k i n t e r n e t e a ç ı k o l a n b i l g i s a y a r l a r dp ıe r k. i b u i k i rk a m v n a s ı l b i r b ü t ü n h a l i n e g e l i r v e w e b s i t e s i n i o l u ı t u i m d i b u n l a r ı i n c e l e y e l i m. W e b s i t e l e r i i n t e r n e t e a ç ı l ı r k e n i l k o l a r a k w e b s i t e s i i ç i n b i r d o m a i n a l ı n ı r. D d o m a i n s a t a n ı i r k e t l e r t a r a f ı -s n daatn ı ı e s i s t e m i i l e s a t ı l m a k t a d ı r. Wi eç b i n s ib ti er s i s i m a l ı n d ı k t a n s o n r a b i r d e h o s t i n g a l ı n m a s ı g e r e k m e k t e d i r. H o s t i n g s a l a y ı c ı l a r ı i l s i t e m i z i n d o s y a l a r ı n ı i n t e r n e t e a ç ı k b i r b i l g i s a y a r d a s a k l a y a b i l i r i z. B u i k i s e r s o n r a i k i s i n i b i r b i r i i l e i l i ı k i l e n d i r m e m i z g e rue nk u m edk a t eıd öi yr l. e By a p a r ı z. D o m a i n v e h o s t i n g a l ı n d ı k t a n s o n r a y a p m a m ı z g e r e k e n u f a k b i r a y a r l a m a v a r d ı r. B u a y a r l a m a l a r a N a m e S e r v e r ( s u n u c u a d ı ) a y a r l a m a l a r ı d e n m e k t e d i r. D o m a i n a l d ı ı m ı z k u r u l u ı b i z d e n N a m e S e r v e r b i l g i l e r i n i i s t e m e k t e d i r. B u b ie ld gi ir l: e r i k i t a n Ö r n e k o l a r a k n: s 1. w o r d p r e s s-t r. c o m - n s 2. w o r d p r e s s-t r. c o m Ö r n e k t e g ö r ü l d ü ü g i b i N S k a v r a m l a r ı i k i t a n e o l u y o r. B i r i n c i o l a n ı a s ı l s u n u c u a d i e r i i s e y e d e k s u n u c u a d r e Bs i rd i r d. e v r e d ı ı ı k a l d ı ı n d a d i e r i d e v r e y e g i r e r. B u b i l g i l e r ins ie h o s t i n g a l d ı ı n ı z ı i r k e t s i z e b i l d i r e c e k t i r. S i z b u b i l g i l e r i e l d e e D o m a i n a l d ı ı n ı z f i r m a d a a ç t ı ı n ı z k u l l a n ı c ı h e s a b ı n d a g ö r ü l e n w e b s i t e a y a r l a m a d ü z e n l e m e l i s i n i z. 33

34 E e r d o m a i n v e h o s t i n g i a y n ı f i r m a d a n a l ı r s a n ı z o t o m a t( if k i r om la a rt a k r a f ı n d Na S n ) a y a r l a m a l a r ı y a p ı l m a k t a d ı r. S i z l e r e a n l a t t ı ı m N S o l a y ı z o r g e l m e s i n z i r a ç o k b a s ü r e d e y a p ı l a n b i r i ı l e m d i r. E e r s a t ı n a l a c a ı n ı z h o t s uwnourzdap r e s s k u r a c a k s a n ı z L i n u x K u r u l u v e A p a c h e d e s t e k l b i r s u n u c u s e ç m e n i z d a h a i ibyi r p e r f o r m a n s a l a b i l m e n i z i s a l a y a c a k t ı r. b. c P a n e l K u l l a n ı m ı v e V e r i t a b a n ı O l u ı t u r m a S a t ı n lad ı ı m ı z h o s t i n g h e s a bcı P a n e l o l d u u i ç i n h t t p : / w/ w w. s i t e m i z. c o m : y a z a r avk e y a b i z e v e r i l e n i p a d r e s i n i k u l l a n a r a k g i r e b i l i r i z. Ö r n : h t t p : / / g i b i i m d i p a n e l i m i z i n g i r i ı s a y f a s ı n a g e l e l i m. w w w. s i t e m i z. c o m : a d r e s i n e g i r i n c e d i r e k y ö n l e n i r v k u l l a n ı c ı -p a daır o l a i s t e r. K u l l a n ı c ı a d ı m ı z ı v e p a r o l a m ı z ı y a z d ı k t a n s o n r a L o g i n b u t o n u n a b a s a r a k s i s t e m e g i r i ı i m i z i y a p ıp ya on re ul z i. m i z e g i r i ı y a p tı ı m ı z a g ö r e ı i m d i v e r i t a b a n ı m ı z ı o l u ı t u r a l ı m. D a t a b a s e s m e n ü s ü n d e n M y S Q L D a t a b a s e s s e k m e s i n i t ı k l a y a l ı m. ( 1. S e k m e ) B u b ö l ü m e b i r v e r i t a b a n ı yaadzı a l ı m v e C r e a t e D a t a b a s e e t ı k l a y a l ı m. V e r i t a b a n ı m ı z u oılt u r u l d u. i m d i v e r i t a b a n ı m ı z i ç i n b i r k u l l a n ı c ı l u oı t u r a l ı m v e b u n l a r ı i l i ı k i l e n d i r e l i m. i m d i b i r k u l l a n ı c ı a d ı v e p a r o l a o l u ı t u r a l ı m. O l u ı t u r d u u m u z p a r o l a y ı u n u t m a y ı n. l e r i d e l a z ı m o l a c a k. M y S Q L k u l l a n ı c ı s ı e k l e n d i. i m d i v e r i t a b a n ı v e k u l l a n ı c ı y ı i l i ı k i l e n d i r e l i m. 34

35 V e r i t a b a n, ı k u l l a n ı c ı i lii lıe k i l e n d i r i l m i ı o l d u. i m d i W o r d P r e s s k u r u l u m u n u y a p m a k i ç i n d o s y a l a r ı m ı z ı s u n u c u m u z a F T P a r a c ı l ı ı i l g ö n d e r e c e i z. NOT FTP Dosya Aktarım İşlemi İçin FreeZilla Programını Kullanabilirsiniz. c. F T P A r a c ı l ı ı y l a D o s y a l a r ı n S u n u c u y a Y ü k l e n m e s i F r e e Z i l lpar o g r a m ı n ı n o r m a l b i r p r o g r a m k u r u y o r m u ı g i b i k u r d u k t a n s o n r a p r o g r a m ı m ı ç a l ı ı t ı r a l ı m v e b i l g i l e r i m i z i g i r d i k t e n s o n r a y ü k l e y e l i m. F t p a d r e s i n i y a z d ı k t a n s o n r a k u l l a n ı c ı a d ı m ı z ı v e ı i f r e m i z y a z a r a k N e x t b u t o n l a r ı n a t ı k l a y a r a k i l e r l e y e l i m v e s i t e y b a l a n t ı m ı z ı k u r a l ı m. U s e r : K u l l ıc a nı A d ı, P a s s : P a r o l a m ı z e k l i n d e b i l g i l e r i m i z i y a z a r a k g i r i ı y a p a b i l i r i z. W o r d P r e s s k u r u l u m d o s y a m ı z ı. z id po s y a s ı n d a n ç ı k a r a r a k p u b l i c _ h t m l k l a s ö r ü n e g ö n d e r e r e k k u r u l u m u y a p a b i l i r s i n i z. B ö y l e c e s i t e m i z i k u r m u ı nvt e rin e t â l e m i n e i l k a d ı m ı m ı z ı a t m ı ı b u l u n d u k. K a l a n ı s i z i n a r a ı t ı r m a l a r ı n ı z s o n u c u k a v r a d ı k l a r ı n ı z v e ö r e n d i k l e r i n i z d i r. 35

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER 1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Örnek...3 : 3 x+ y= 5 2x 3 =2 y s i s t e m i n i s a ğ l a ya n y d e ğ e r i k aç t ır? a, b, c R, a 0, b 0, x v e y d e ğ i şk e n o l m a k ü ze r e, a x+ b

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Ğ İĞİ Ü ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ö Ç Ç Ç Ğ Ç ÜÜ Ğ Ş Ğ Ç Ğ Ç Ğ Ğ İ Ş İ İ ğ ğ ğ İ İ İ İ Ü İ ğ ğ ğ ÖÇ ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ğ Ç ğ ö ö ğ ö ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ç Ü İ Ş İ İ ğ Ş İ İ İ İ Ş ö Ç ö ö ğ ğ ö ö ğ ö Ç Ç İ İŞ İ

Detaylı

«Ğ ğ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ğ Ü Ü İ İ Ğ ğ ğ İ İ Ü Ü İ İ Ü İ Ğ Ü Ü ÜĞÜ Ğ İİ İ Ü ğ İ İ İ İİ İ İ Ç İ İ İ ö ö ö ğ İ İ Ö İ ö ğ Ö ğ ö ö ğ ö İ ğ ğ ğ ğ Ü Ü İ İ İ Ğ ğ ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ö ğ ğ ö ğ İ ğ İ ö ğ ğ ğ ğ

Detaylı

Ü Ü İ İ İ Ğİ Ü Ö İ İ Ğ Ğ İ ç İ Ğ ç ç ç İ ç ç İ İ ç ç ç İ ç ç İ ç ç ç Ü Ü İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç Ü İ ç ç İ Ö ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç Ü Ü ç İ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

İ ç i n d e k i l e r K r a k e n p e t i n i n g e n e l ö z e l l i k l e r i 2 K r a k e n i n p a r t i d e k i r o l ü.3 K r a k e n k u l l a n

İ ç i n d e k i l e r K r a k e n p e t i n i n g e n e l ö z e l l i k l e r i 2 K r a k e n i n p a r t i d e k i r o l ü.3 K r a k e n k u l l a n K r a k e n p e t i ni n ö z e l lki le r i H a z ı r l a y a n : It a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r K r a k e n p e t i n i n g e n e l ö z e l l i k l e r i 2 K r a k e n i n

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ Ş ç ç Çö ö ğ ö ç ğ ğ ö ğ ğ ç Çö ö ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ö Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ ç ç öğ ö ö ğ ç ö öğ ç ç ğ ç Ü ğ ö ö ö ö

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üü ş ş ö üü Ü ü ü ö ü ç ü ü ü Ö Ü Ü Ö ç ç ş ş ç ç ü İ ü ç Ü ç ş ö üü ö ü ü ç ş ş ü ş ş ç ş ş ü ü ü ç ü ş ü ç Ş ü Ü ç ü ü ü ç ş ş ö ş Ö ş Ö ş ö ü ç ş Ç Ü Ç ş Ç İ Ü İ Ü Ş ş ü ş ö çü ü Ç Ü ü ö ş

Detaylı

İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ğ Ğ Ş Ç Ş Ö Ş Ç İ Ç İ Ç Ş Ç Ü İ İ İ Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ö Ö İ Ş Ç Ş Ş Ç Ş Ğ Ğ Ğ Ç İ Ğ Ş Ş Ç Ç Ş İ Ç Ş Ş Ş Ş İ Ğ Ö Ö Ş Ç Ş Ç Ş Ş Ş Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ç Ç Ç Ö Ş Ç Ö Ö Ş İ İ Ç Ş Ş Ğ Ü Ş İ Ö

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı

ü Ğ İ Ğ ü İ ç ü ü ü ç Ç ü ü ç Ç ü ü ç ü ü Ü Ç Ü ç ü ü ü ü ü ç Ç ü ü ç İ ü Ğ Ş İ İ ü Ğ İ Ğ ü İ Ö üçü ü Ö Ö ü Ö ü İ İ Ş Ğ İ İĞİ ü ü ü Ğİ İ Ğ İ Ğ ü Ö Ö Ü İĞİ ü Ü İ İ Ğİ ü ü Ğ İ İ İ İ İ İ ç ü ç ü ç ü ü ç ü

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ Ö ö üğü Ş ü öğ ü ç Ç ü ü ü Ç Ü ç ğ ç ğ Ğ ç Ş ğ ç ö ğ ğ ü ç Ü Ç ö üğü ö ü ü İİ Ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü ç ü ü Ş ü ğ ç ü ü ç ü ü ç ö Ö Ş Ö ğ ö ü ç ğ İ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü İ ü ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç Ç ç ü ç Ş

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ ö üğü ü öğ ü ü ü ü Ö ği İ ü ö İ ğ Ğ Ü Ç ö üğü ö ü ü Ç ğ ü ğ Ş ğ ü ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ü ü ö Ö Ş Ö ğ ö ü Ç ğ İ Ç Ü Ç ğ ğ Ü Ü ü «ü ö üğü İ Ü Ö Ü İ Ş İ Ü ü ö ü ö ğ ü İ «Ö ü ö ü İ ğ Ş ü Ş ö ö ü

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

ç ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ Ü ç ğ ğ ğ ç Ü ç ç ç ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ Ü Ç İ Ş Ş İ İ Ü İ İ İ İ İ İÇİ Ö Ö Ç Ç Ç İ Ü Çİ İ Ü Ü İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç Ş İ İ İ İ Ü Çİ Ö İ Ü Çİ İ İ Ü İİ İ Ç Ö İ Ö İ Ç Ç İ Ç Ö İ İ İİ İ Ç Ç Ç Ü İ Ç İ Ç İ Ş Ç İ Ğ İ İ İ İ

Detaylı

Ü ş ğ ğ Ü ş Ç ğ ş ş Ç ğ ş Ü ğ Ü ş ğ Ü Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ş ş ş Ç Ç Ö ş ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş Ü Ç ğ ş ğ ş ş ğ Ü ğ ş ş ğ ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ş ş ş ş ş ş Ü ğ ş ş Ü Ç ğ Ç Ç ş ş ş ğ ş Ö ÇÜ Ö ş ğ Ö ş ş ğ ş

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

ç ü ü ç ç ş İ Ç Ü ş İ Ç Ü ç ş ü İ Ç Ü ş ş ç ş ü Ö ü Ö İş ş ç İ Ç Ü ş ş ç ü ç ş ş İ Ç Ü ş ç Ü İ Ç Ü İ Ç Ü ü ç ş ş ş İ Ç Ü ç ü ş İ Ç Ü İş ş ş ü ş İ Ç Ü ş ü ş üç ü ş ş ş ç ü ü ç ş ş ş ş ü ş ü ü ş ç ü ç ç

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

Ç Ü ğ Ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç Ö Ş Ö ğ ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü Ç Ü ğ ğ Ü ğ ç Ç ğ Ü ç ç ğ Ğ Ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş Ç Ö Ö ç Ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç Ü ç ç ç ğ Ö Ü Ç Ş Ş ç Ö ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

Ş İ İ ç İ İ İ İ ç Ş ü ü ü ü ç ü üç ü ü ü ç ü ü Ü İ Ğ Ş üç ü İ ü ü ü ç ü ç Ç ç İ ü üç ü Ç üç ü ç ç Ç ü Ç ç üç ü ç Ç ç ç ç ç Ğ Ğ ç İ ü ü ç ç ç ü ü ü Ü ç ç ü ç ç ü ü ü Ö ü ü ü ü Ü ü ü ç ü ç ç ü ü ü ü ç ü

Detaylı

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ İ Ş Ş İ İ Ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ Ö Ö Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ İ ğ ğ Ç İ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ Ö ğ ğ ğ

Detaylı

Ü Ü Ğ Ş Ş Ş Ş Ş Ü Ğ ç Ş Ğ Ü Ü Ğ Ü Ş Ö ç ç Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş Ş ç ç Ç Ü Ş Ç Ç Ü Ş Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş Ğ Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç Ç ç Ç ç ç ç

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü Ö Ü Ö Ö Ö Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü İ İ Ü Ü Ö Ö Ü Ö Ü Ö Ü Ö İ Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ü Ö İ Ö Ü Ö İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö İ Ü İ Ü İ İ İ İ İ İ İ Ö İ Ü İ İ İ Ö İ Ö Ö İ İ Ö Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ş Ö Ü Ü Ğ Ğ ü ü ü ü ü Ö Ü ü ü ü Ş ü ü Ş Ş ü ü ü ü üü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü Ç Ş Ç üü Ş ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü Ü ü ü

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş Ş Ğ Ş Ş Ü Ş Ğ Ğ Ğ ö ö Ğ Ş Ş Ğ Ğ ö Ğ ö ö ö ö ö ö ö ö Ü Ş Ö Ö Ö Ş Ş Ç Ü ö Ü Ü Ğ ö «ö ö ö Ğ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö ö Ü ö

Detaylı