Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı"

Transkript

1 Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss , Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp , June 014 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı M. Ali İSPİR 1, M. Salih KIRKGÖZ *1, Veysel GÜMÜŞ 1 1 Ç.Ü., Mühendisli-Mimarlı Faültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana Özet Yavaş değişen riti-altı açı anal aımının (M1 profili) hız alanı, Lazer Doppler Anemometresi (LDA) ile ölçülmüş ve aynı deney oşullarındai aımlar için, temel denlemler, sonlu hacimler yöntemine dayalı ANSYS-Fluent paet programı ile çözülmüştür. Sayısal hesaplamalarda, Standard -, Renormalization-group - ve Realizable -ε türbülans apatma modelleri ullanılmış, su yüzü profili VOF yöntemi ile hesaplanmıştır. Sayısal modellerden elde edilen aım hızları deneysel ölçümlerle arşılaştırılmıştır. Farlı türbülans modellerinin deneysel olara doğrulanması amacıyla yapılan arşılaştırmalarda, Realizable -ε türbülans modelinin, hız alanının hesaplanmasında, ullanılan üç model arasında en başarılı olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Açı anal aımı, Hız profili, Sayısal hesaplama, VOF, Türbülans apatma modelleri Abstract Numerical Analysis of Gradually Varied Subcritical Open Channel Flow Using - Turbulence Closure Models The velocity field of gradually varied subcritical open channel flow (M1 profile) is measured using Laser Doppler Anemometry (LDA). Basic equations of the problem are solved by ANSYS-Fluent program pacage, using finite volume method, for the flow case having the same experimental conditions. In the numerical simulations, Standard -, Renormalization-group - and Realizable -ε turbulence closure models are used, and the flow profile is computed using VOF method. Computational results for velocities are compared with measured data. Experimental validations of the turbulence models show that, Realizable -ε turbulence model, among the three, is in general the most successful one in predicting the velocity field of the present flow case. Keywords: Open channel flow, Velocity profile, Numerical analysis, VOF, Turbulence closure models * Yazışmaların yapılacağı yazar: M. Salih KIRKGÖZ, Ç.Ü. Mühendisli-Mimarlı Faültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana. Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran

2 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı 1. GİRİŞ Su aımı ile etileşimde bulunan mühendisli yapılarının analiz ve tasarımında ii temel yalaşımın bulgularından yararlanılmatadır. Bunlar, deneysel çalışmalardan edinilen bilgi ve bulguların yanı sıra, sayısal hesaplama yöntemlerinin ullanıldığı teori modellemelere dayanmatadır. Daha hızlı ve eonomi olması nedenleriyle, su-yapı etileşim problemlerinin sayısal yöntemlerle analizi günümüzde gidere daha fazla uygulama alanı bulmatadır. Hesaplamalı Aışanlar Dinamiği (HAD) yöntemleri ile aımı idare eden temel denlemlerin sayısal çözümü yapılara, aımın serbest yüzeyi ile hız ve gerilme alanları ayrıntılı bir şeilde hesaplanabilmetedir. Türbülanslı aımların HAD yöntemleriyle sayısal olara hesaplanmasında hareet denlemlerinin çözülebilmesi için gereli olan ve son yıllarda geliştirilme çabaları yoğunlaştırılmış olan türbülans apatma modelleri önemli bir yer tutmatadır. Sayısal hesaplamada ullanılan bir türbülans apatma modelinin başarısı, problemin çözümündei başarı düzeyini doğrudan etilemetedir. Sayısal hesaplamalardan elde edilen teori bulguların doğrulanması, problemin fizisel model bulguları ile arşılaştırılması suretiyle yapılabilmetedir. Son yıllarda, çeşitli etileşim problemlerinin araştırılması apsamında, sayısal hesaplamaların deneylerle doğrulanmasına yöneli çalışmalarda önemli artışlar sağlanmıştır. Su yapıları ile etileşim halindei türbülanslı aımların analizinde ihtiyaç duyulan türbülans apatma modelleri ile birlite, su yüzü profillerinin hesabında Aışan Hacimleri (Volume of Fluid- VOF) yöntemi başarı ile ullanılmatadır [1-8]. HAD uygulamalarında ullanılan türbülans modellerinin güvenilirliğini artırma baımından, türbülanslı aımların VOF yöntemine dayalı sayısal çözümlerinin deneylerle doğrulanmasına yöneli çalışmaların çeşitlendirilmesi ve çoğaltılmasına ihtiyaç vardır. Mevcut çalışma bu amaç doğrultusunda gerçeleştirilmiştir. Çalışmada, didörtgen esitli analda yavaş değişen üniform-olmayan riti-altı aımın farlı esitlerdei hızları Lazer Doppler Anemometresi (LDA) ile ölçülmüştür. Deney aımları sonlu hacimler yöntemine dayalı ANSYS-Fluent paet programı ullanılara sayısal olara modellenmiş ve çözümü yapılmıştır. Türbülanslı aımın sayısal çözümünde, - modelleri grubunda yer alan Standart -, Renormalization Group - ve Realizable - türbülans modelleri ullanılmıştır. Kullanılan hesaplama ağ yapısının sayısal çözümler üzerindei etisini araştırma için GCI (Grid Convergence Index) yöntemi ullanılmıştır. Sayısal hesaplamalardan elde edilen çeşitli esitlerdei aım hız profilleri, deneysel ölçümlerle arşılaştırılmış ve ullanılan türbülans modellerinin hız profillerinin tahminindei başarısı tartışılmıştır.. MATERYAL VE YÖNTEM.1. Deneyler Deneyler, uzunluğu,4 m, genişliği 0, m ve derinliği 0, m olan, tabanı da cam aplamalı bir laboratuvar analında yavaş değişen riti-altı açı anal aımı (M1 türü profil) üzerinde yapılmıştır. Şeil 1 de şemati görünümü verilen test düzeneğinde, deneyler ii farlı debi durumu için gerçeleştirilmiş ve deney oşullarını yansıtan, debi (Q) ile anal başında ölçülen ve hesaplanan su derinliği (h o ), aım ortalama hızı (V o ) ve Froude sayısı (Fr o ) gibi arateristi büyülüler Çizelge 1 de gösterilmiştir. Aım hızlarının belirlenmesinde Dantec LDA6N04 hız ölçme sistemi ullanılmıştır. LDA sisteminin deney ortamındai şemati düzeni Şeil 1 de görülmetedir. Bu sistem, ölçüm bölgesine gönderilen ii lazer ışınının esiştiği notadan geçen parçacılar yardımıyla, o notadai lazer ışınları düzlemindei anlı aım hız bileşeninin belirli zaman aralılarında ölçülmesini sağlamatadır. Zaman serisi olara aydedilen hız değerlerinden, söz onusu notaya ait zamansal ortalama aım hızı, türbülans hız sapınçları, türbülans şiddeti gibi çeşitli türbülans arateristilerinin belirlenmesi mümün olmatadır. 146 Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran 014

3 M. Ali İSPİR, M. Salih KIRKGÖZ, Veysel GÜMÜŞ Çizelge 1. Kanaldai deney oşulları Q (m 3 /s) h o (m) V o (m/s) Fr o Deney Deney Şeil 1. Deney düzeneği.. Temel Denlemler İncelenen açı anal aımı düzenli, ii-boyutlu, sıışmayan, türbülanslı bir serbest yüzeyli aımdır. Aımı idare eden temel denlemler, ütlenin orunumu ve momentumun orunumu (Reynoldsortalamalı Navier-Stoes) denlemleri aşağıdai gibidir: ui 0 (1) x i ui u i p u i i u gi () t x xi x x (1) ve () denlemlerinde u i, x i doğrultusundai hız bileşeni, g yer çeimi ivmesi, p basınç, μ dinami visozite, ρ aışan yoğunluğu ve i türbülans (Reynolds) gerilmeleridir. Bu çalışmaya onu olan ii-boyutlu aımı idare eden yuarıdai 3 adet denlem 6 adet bilinmeyen içermetedir, bunlar: ii hız bileşeni u, basınç p ve üç bağımsız i Reynolds gerilmesidir ( u i u ). Böylece, denlem sisteminin çözülebilmesi için türbülans gerilmelerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmatadır. Bu sorun, yuarıdai zamansalortalama denlemlerin sayısal çözümü sürecinde, denlemlerde yer alan türbülans gerilmelerinin uygun türbülans apatma modelleriyle tanımlanmasını geretirmetedir. Türbülans visozitesinin doğrusal olara ifade edilmesini esas alan Boussinesq yalaşımına göre () denlemindei türbülans ayma gerilmeleri bünye denlemi ile, sıışmayan aımlar için aşağıdai gibi verilmiştir: u u i i uiu t (3) i x x i 3 burada u i ve u yatay ve düşey türbülans hız sapınçları, µ t türbülans visozitesi, ( uiu i / ) türbülans ineti enerisi ve Kronecer deltadır. i Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran

4 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı.3. Türbülans Modelleri Denlem (3) de görülen t türbülans visozitesinin hesaplanmasında bir ço türbülans apatma modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmada, t nin hesabında, yaygın bir uygulama alanı olan, - tabanlı üç türbülans apatma modeli ullanılmıştır: Standard - (SKE) [9], Renormalization Group - (RNG) [10], Realizable - (RKE) [11] Bu modeller aşağıda ısaca açılanmıştır. SKE Türbülans Modeli Bu model ile türbülans visozitesi, µ t, türbülans ineti enerisi,, ve onun ayıp oranına,, bağlı olara aşağıdai gibi ifade edilmetedir: t C (4) C µ boyutsuz model sabitidir. (4) denlemindei ve değerlerinin bulunması için ii adet ısmi diferansiyel transport denleminin çözülmesi geremetedir, bunlar: ( ) ( t u ) t x x x (5) ui i x ( ) t u ( ) x x C 1 i t x u x i C (6) SKE model sabitleri, C =0,09, =1,0, =1,3, C 1 =1,44, C =1,9 değerlerini almatadır [9]. RNG Türbülans Modeli Bu modelde -denlemi SKE ile aynı olup - denlemi aşağıdai gibi ilave ayna terimi içermetedir. ( ) t u ( ) x x * C1 i t x u x i C (7) Model sabitleri aşağıdai gibi verilmiştir: C , , * (1 / 0) C 1 C1, C , 1 1/ C 1 1.4, (Si Si ), 1 Si ( ui, u, i), , S i şeil değiştirme hızı tansörüdür. Görüldüğü gibi (7) denlemi aışan şeil değiştirmesine bağlı parametresini içermetedir. Bu ilave parametre sayesinde RNG modelinin ivmelenen, şiddetli eğriselliğe maruz, sınır tabaasının ayrıldığı, iincil aımlar ve durma notasının mevcut olduğu aımlarda SKE modeline göre daha gerçeçi sonuçlar verdiği iddia edilmiştir [10]. RKE Türbülans Modeli Aım alanındai yüse şeil değiştirme hızlarının ve sınır tabaası ayrılmasının mevcut olduğu armaşı aım durumlarında SKE türbülans modeli üzerinde, performans artırıcı olara RKE modeli adı altında şu iyileştirmeler yapılmıştır: (a) türbülans visozitesi, t, ifadesinde, sabit bir değer yerine değişen C terimi ullanılara SKE modelindei atı yüzeye di şeil değiştirme bileşenlerinin değeri üçültülmüş, ve (b) transport denleminde yerel şeil değiştirme hızını esas alan farlı bir ayna terimi ullanılmıştır. Shih ve diğ. [11] C için aşağıdai formülü vermişlerdir: 1 C (8) U A o A s Burada, A 4, A 6 cos, 1 3 arccos( 6W ), S ~ S i S i o s SiS Si W ~ S 3,, U S i S i ~ i ~ i, 148 Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran 014

5 M. Ali İSPİR, M. Salih KIRKGÖZ, Veysel GÜMÜŞ ~ i i i i, 1 ( u i, u, i ) i i, i i, açısal hızı ile dönen esen taımına göre ölçülen ortalama rotasyon hızı tansörüdür. -denlemi aşağıdai gibi ifade edilmiştir: ( ) u t ( ) x x t x C S C 1 Model sabitleri aşağıdai gibi önerilmiştir: C 1 max 0.43,, 5 S, (9) S S i S i, C 1. 9, 1. 0, 1. RKE modeli de RNG gibi, ivmelenen, eğrisel, sınır tabaasının ayrıldığı, iincil aımların var olduğu aımlarda SKE modeline göre daha başarılı olduğu ifade edilmiştir [11]..4. Aışan Hacimleri Yöntemi (VOF) Bu çalışmada, su-hava ara yüzünün hesabında aışan hacimleri (Volume of FluidVOF) yöntemi ullanılmıştır [1]. VOF yöntemi, esas olara hesaplama ağındai eleman hacimlerinin boş, ısmen dolu ya da tamamen su ile dolu olduğunu belirlemetedir. Ağ elemanlarının hacimsel dolulu oranını temsilen, F=1 için ağ elemanı tam dolu, F=0 için boş (hava ile dolu) ve 0>F>1 için su ile ısmen dolu olmatadır (Şeil ). Şeil. Ağ elemanlarının dolulu oranı Bu yalaşıma göre, öncelile, ısmen dolu her bir hücrenin, dolulu oranı ve onun türevleri ile ilgili bilgilere dayanılara, hava-su doğrusal ara yüzünün hücre ağırlı merezine göre yeri belirlenir. Bir sonrai adımda, hesaplanmış doğrusal ara yüzün yeri ve eleman yüzeylerinde hesaplanmış normal ve teğetsel hız bilgileri ullanılara her bir eleman yüzeyinden taşınan aışan mitarları hesaplanır. Son olara, bir öncei adımda hesaplanan aışan mitarları göz önüne alınara, sürelili denlemi ile her bir hücrenin hacimsel dolulu oranı belirlenir..5. Çözüm Bölgesinin Sınır Şartları Şeil 3, riti-altı açı anal aımının sayısal modeli için ullanılan çözüm bölgesi ve onun sınır şartlarını göstermetedir. x,y oordinat sisteminin oriini, çözüm bölgesinin sol alt öşesinde alınmış, sınır şartları olara çözüm bölgesinin üst ve çıış sınırlarında p=0, anal tabanında sıfır hız, yani u=0, v=0 olara tanımlanmıştır. Giriş sınır şartı olara yatay hız bileşeni ii ayrı deney durumunda u=0,418 m/s ve 0,6 m/s olara tanımlanıren düşey hız bileşeni v=0 olara alınmıştır. Şeil 3. Sayısal çözüm bölgesi ve sınır şartları Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran

6 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Zamana bağlı çözüm sürecinde, başlangıç şartı olara, t=0 anında boş olan çözüm bölgesinin giriş sınırında VOF yöntemi için F=1 alınmış ve sayısal modellemede ullanılan tüm türbülans modelleri için zaman adımı Δt=0,001 s olara seçilmiştir. Kanal tabanında atı sınıra yaın aım bölgesinin modellenmesinde Chen ve Patel [14] tarafından önerilen ii-tabaalı çözümü esas alan ve genişletilmiş ii-tabaalı duvar-yaını modellemesi olara anılan yöntem ullanılmıştır. (1) ve () temel denlemlerinin, Şeil 3 te görülen sınır şartlarına göre u, v ve p için sayısal çözümü, sonlu hacimler yöntemine dayalı ANSYS-Fluent v.1.1 paet programı ullanılara yapılmıştır..6. Hesaplama Ağının Tasarımı Hesaplama ağının tasarımı için çözüm bölgesi, Şeil 4 te görüldüğü gibi dört alt bölgeye ayrılmış ve ağ yapısının çözüm üzerindei etisinin incelenmesinde ullanılan ayrılaştırma hatasının tespiti için üçlü bir hesaplama ağı oluşturulmuştur. Hesaplama ağının her bir alt bölgesindei eleman sayısı yalaşı olara %50 ve % 100 oranında artırılma suretiyle dörtgen elemanlardan oluşan üç farlı yoğunluğa sahip, Ağ1-Kaba, Ağ-Orta ve Ağ3-İnce, hesaplama ağları oluşturulmuştur. Çizelge de, sayısal hesaplamalarda ullanılan üç farlı ağ yapısı için eleman sayıları verilmiştir. Sayısal çözüm alanındai ağ yapısının yeterli sılıta olup olmadığı, bir başa ifadeyle ağ yapısından bağımsız sayısal çözümler elde etme amacıyla ele alınan üçlü ağ sisteminde yapılan sılaştırmanın uygunluğu, GCI (Grid Convergence Index-Ağ Yaınsama İndesi) yöntemiyle test edilmiştir [15, 16]. Beş farlı esitte (x=0,30 m, 0,70 m, 1,10 m, 1,50 m ve 1,90 m) yapılan ağ yaınsama indesi değerlerinin Ağ3 itibariyle % 0,03 ile % 1.96 değerleri arasında değiştiği görülmüştür. Böylece, Ağ3 sistemiyle, aım hızlarındai hataların abul edilebilir bir sınır olan % den üçü olduğu görülmüş ve hesaplama hassasiyetinin ağ yoğunluğundan bağımsızlaştığı anaatine varılmıştır. IV III II I Şeil 4. Sayısal modelde ullanılan hesaplama ağı Çizelge. Farlı yoğunlutai hesaplama ağlarında bölgesel eleman sayıları Bölge No Ağ1-Kaba Ağ-Orta Ağ3-İnce I 30x50 45x375 60x500 II 8x50 1x375 15x500 III 10x50 15x375 0x500 IV 0x50 30x375 40x Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran 014

7 M. Ali İSPİR, M. Salih KIRKGÖZ, Veysel GÜMÜŞ Şeil 5 te, Deney 1 durumu için analın farlı esitlerinde ölçülen yatay hız profilleri ve üç farlı türbülans modeli ullanılara elde edilen sayısal bulgulara ait grafiler verilmiştir. Bu grafilerde, x=0, 50, 70, 90, 110 ve 130 cm esitlerinde üç modelin birbirine yaın sonuçlar verdiği görülmetedir. Ayrıca özellile x=70, 90, 110 ve 130 cm esitlerinde sayısal bulguların deneysel ölçümlere daha ço yalaştığı görülmetedir. Kanalın sonuna doğru x=150, 190 ve 10 cm esitlerinde ise, türbülans modelleri ve deney bulguları birbirine olduça yaın olup RKE ve RNG modellerinin atı sınıra yaın bölgelerde SKE modelinden daha başarılı olduğu görülmetedir. Şeil 6 da, Deney durumunda, analın farlı esitlerinde ölçülen yatay hız profilleri ve üç farlı türbülans modeli ullanılara elde edilen sayısal bulgulara ait grafiler verilmiştir. Şeilde görüldüğü gibi, daha düşü debiye sahip Deney durumunda üç türbülans modeli de tüm esitlerde farlı davranışlar sergilemetedir. x= 50, 70, 90 ve 130 cm esitlerinde, atı sınıra yaın bölgeyi modellemede RNG; atı sınırdan uzalaşılan yerlerde ise RKE türbülans modeli deneysel bulgulara yalaşmada diğerlerine göre daha başarılı olmuştur. x=150, 190 ve 10 cm esitlerinde, RKE modeli bulgularının tüm derinli boyunca deneysel bulgularla gayet uyumlu olduğu görülmetedir. Şeil 5 ve 6 dai deneysel ve hesaplanan hız profillerinin incelenmesinden; SKE türbülans modelinin anal başındai esitlerde RNG ve RKE modellerininine benzer sonuçlar verdiği, anca aım geliştiçe başarı düzeyinin düştüğü görülmetedir. Genel olara, her ii deney durumu için verilen hız profillerinden, RKE modeli ile hesaplanan bulguların Çizelge 3 ve Çizelge 4 de verilen OKH değerleriyle uyumlu bir şeilde deneysel bulgulara daha ço yalaştığı görülmetedir. 4. SONUÇ Yavaş değişen üniform-olmayan riti-altı açı anal aımın sayısal modellenmesinde aımı idare eden denlemler, sonlu hacimler yöntemine dayalı ANSYS-Fluent paet programı ile çözülmüştür. Sayısal hesaplamalarda SKE, RNG ve RKE türbülans modelleri ullanılmış, serbest su yüzünün profili VOF yöntemi ile belirlenmiştir. Hesaplama ağı yapısının, sayısal bulgular üzerindei etisini inceleme üzere, Ağ Yaınsama İndesi (GCI) ölçüt olara ullanılmış ve ağ yoğunluğuna bağlı hesaplama hatasının % nin altında aldığı görülmüştür. Sayısal modellemelerden hesaplanan hız profillerinin deneylerde ölçülenlerle arşılaştırılmasından, ele alınan üç türbülans modeli ullanılara hesaplanan bulguların birbirlerine yaın olması nedeniyle her üç - modelinin de, yani SKE, RNG ve RKE türbülans modellerinin, çalışmaya onu olan aım türünün sayısal çözümünde başarılı bir şeilde ullanılabileceği anlaşılmıştır. Bununla birlite, RNG ve RKE türbülans modellerinin SKE modeline göre özellile anal sonuna doğru daha başarılı olduğu görülmüştür. 6. KAYNAKLAR 1. Aydın, M.C. 01. CFD simulation of freesurface flow over triangular labyrinth side weir. Advances in Engineering Software. 45(1): Haun, S., Olsen, N.R.B. ve Feurich, R Numerical Modeling of Flow over Trapezoidal Broad-Crested Weir. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. 5(3): Kırgöz, M.S., Aöz, M.S. ve Öner, A.A Experimental and Theoretical Analyses of Two-Dimensional Flows Upstream of Broad-Crested Weirs. Canadian Journal of Civil Engineering. 35(9): Öner, A.A., Aöz, M.S., Kırgoz, M.S. ve Gümüş, V. 01. Experimental Validation of Volume of Fluid Method for a Sluice Gate Flow. Advances in Mechanical Engineering. Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran

8 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çizelge 3. Deney 1 de türbülans modelleri ile hesaplanan hız profilleri için OKH değerleri OKH (cm /s ) x (cm) SKE RNG RKE 10 1,5000 (),8000 (3) 0,9930 (1) 0 1,3000 (3) 1,1000 () 0,9890 (1) 35 0,8960 () 0,9760 (3) 0,710 (1) 50 0,8430 () 1,1000 (3) 0,7110 (1) 70 0,330 (3) 0,430 (1) 0,470 () 90 0,400 (3) 0,4010 () 0,3740 (1) 110 0,5360 (3) 0,5300 () 0,4930 (1) 130 0,680 () 0,80 (3) 0,50 (1) 150 0,3570 (3) 0,3030 (1) 0,380 () 170 0,3980 (3) 0,3300 (1) 0,3760 () 190 0,360 (3) 0,70 (1) 0,980 () 10 0,390 (3) 0,1960 (1) 0,350 () Ortalama 0,609 () 0,7073 (3) 0,5007 (1) Çizelge 4. Deney de türbülans modelleri ile hesaplanan hız profilleri için OKH değerleri s (cm) OKH (cm /s ) SKE RNG RKE 10 0,930 (3) 0,1680 (1) 0,330 () 0 0,650 (3) 0,140 (1) 0,1590 () 35 0,1590 (3) 0,150 () 0,0964 (1) 50 0,0839 (3) 0,0609 () 0,0486 (1) 70 0,0945 (3) 0,0866 () 0,0598 (1) 90 0,1410 (3) 0,0350 (1) 0,068 () 110 0,1169 (3) 0,1160 () 0,0544 (1) 130 0,490 (3) 0,1010 (1) 0,1070 () 150 0,1340 (3) 0,199 () 0,0488 (1) 170 0,1686 (3) 0,154 () 0,0565 (1) 190 0,0974 () 0,150 (3) 0,0463 (1) 10 0,0799 () 0,1660 (3) 0,0319 (1) Ortalama 0,1569 (3) 0,1173 () 0,0837 (1) 15 Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran 014

9 M. Ali İSPİR, M. Salih KIRKGÖZ, Veysel GÜMÜŞ Şeil 5. Deney 1 için anal boyunca farlı esitlerde deneysel ve hesaplanan hız profilleri Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran

10 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Şeil 6. Deney için anal boyunca farlı esitlerde deneysel ve hesaplanan hız profilleri 154 Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran 014

11 M. Ali İSPİR, M. Salih KIRKGÖZ, Veysel GÜMÜŞ 6. Gümüş, V., Aöz, M.S. ve Kırgöz, M.S Experimental and Numerical Modeling of Submerged Hydraulic Jump Downstream of a Sluice Gate. TEKNIK DERGI. 4(): Kırgoz, M.S., Aöz, M.S. ve Öner, A.A Experimental and Theoretical Analyses of Two-Dimensional Flows Upstream of Broad-Crested Weirs. Canadian Journal of Civil Engineering. 35(9): Kırgöz, M.S., Aöz, M.S. ve Öner, A.A Numerical Modeling of Flow Over a Chute Spillway. Journal of Hydraulic Research. 47(6): Launder, B.E. ve Spalding, D.B Lectures in Mathematical Models of Turbulence. New Yor: Academic Press. 10. Yahot, V., Orszag, S.A., Thangam, S., Gatsi, T.B. ve Speziale, C.G Development of Turbulence Models for Shear Flows by a Double Expansion Technique. Physics of Fluids a-fluid Dynamics. 4(7): Shih, T.-H., Liou, W.W., Shabbir, A., Yang, Z. ve Zhu, J A new -ϵ Eddy Viscosity Model For High Reynolds Number Turbulent Flows. Computers & Fluids. 4(3): Hirt, C.W. ve Nichols, B.D Volume of Fluid (VOF) Method for the Dynamics of Free Boundaries. Journal of Computational Physics. 39(1): ANSYS. 01. FLUENT Theory Guide. USA: ANSYS Inc. 14. Chen, H.C. ve Patel, V.C Near-Wall Turbulence Models for Complex Flows Including Separation. Aiaa Journal. 6(6): Roache, P.J Verification of Codes and Calculations. Aiaa Journal. 36(5): Celi, I.B., Ghia, U., Roache, P.J. ve Freitas, C.J Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization In CFD Applications. Journal of Fluids Engineering-Transactions of the Asme. 130(7). Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran

12 Yavaş Değişen Kriti-Altı Açı Kanal Aımının -ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı 156 Ç.Ü.Müh.Mim.Fa.Dergisi, 9(1), Haziran 014

Numerical Modeling of Flow Over a Trapezoidal Broad Crested Weir with k- Based Turbulence Models

Numerical Modeling of Flow Over a Trapezoidal Broad Crested Weir with k- Based Turbulence Models Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(), ss. 47-58, Aralık 01 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 7(), pp. 47-58, December 01 Trapez Kesitli

Detaylı

Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi

Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(4):13-4 (16) Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi M. Sami

Detaylı

GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ

GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 615-626 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

20 (1), 157-164, 2008 20(1), 157-164, 2008. mcaydin@gmail.com

20 (1), 157-164, 2008 20(1), 157-164, 2008. mcaydin@gmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 157-164, 2008 20(1), 157-164, 2008 Dolusavak Havalandırıcılarında Jet Uzunluğunun CFD Analiziyle Belirlenmesi Mualla ÖZTÜRK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

Numerical analysis of turbulent flow in 90 degree square sectioned bend

Numerical analysis of turbulent flow in 90 degree square sectioned bend 15 Özçeli ve Ünalan, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(1): 15-22 90 Dereceli are esitli dirsete türbülanslı aışın sayısal analizi *Ela Aytel ÖZÇELİK BOSTANCI 1, Sebahattin ÜNALAN

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

CİDAR ISITMASININ DÜZ BİR LEVHA ÜZERİNDEKİ SINIR TABAKA GEÇİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ EFFECTS OF WALL HEATING ON BOUNDARY LAYER TRANSITION OVER A FLAT PLATE

CİDAR ISITMASININ DÜZ BİR LEVHA ÜZERİNDEKİ SINIR TABAKA GEÇİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ EFFECTS OF WALL HEATING ON BOUNDARY LAYER TRANSITION OVER A FLAT PLATE Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 35, 1, 59-68, 215 J. of Thermal Science and Technology 215 TIBTD Printed in Turey ISSN 13-3615 CİDAR ISITMASININ DÜZ BİR LEVHA ÜZERİNDEKİ SINIR TABAKA GEÇİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ Faru ÖZDEMİR*, Yaup Erhan BÖKE İstanbul Teni Üniversitesi, Maina Faültesi, İnönü Caddesi No: 65 Gümüşsuyu 34437 İSTANBUL *Sorumlu yazar:

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ

GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 1 : 29-34 GERİ

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ METNOLÜN TLİTİ OİDYONUYL FOMLDEHİT ÜETİM İNETİĞİNİN İNCELENMEİ.H. YILMZ, F.. TLY,. TLY Ege Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, imya Mühendisliği ölümü, 3500, ornova- İZMİ ÖZET u çalışmada, metanolün formaldehite

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Barış ÖNEN*, Ali

Detaylı

Geçirimsiz Bir Taban Yakınındaki Başlıklı Bir Boru Hattı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Geçirimsiz Bir Taban Yakınındaki Başlıklı Bir Boru Hattı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 1, 2016 (40-54) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 12, No: 1, 2016 (40-54) http://ulakbim.dergipark.gov.tr/yted www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

BASAMAKLI DOLUSAVAKLARIN AKIMIN ENERJİSİNİ SÖNÜMLEME ÖZELLİĞİNİN SAYISAL ANALİZİ

BASAMAKLI DOLUSAVAKLARIN AKIMIN ENERJİSİNİ SÖNÜMLEME ÖZELLİĞİNİN SAYISAL ANALİZİ ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 29, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A17 ENGINEERING SCIENCES Received: November 28 Accepted: March 29 Series : 1A ISSN : 138-7231 29 www.newwsa.com

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 6,, 3-8, 6 J. of Thermal Science and Technology 6 TIBTD Printed in Turey ISSBN 3-365 GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ adir BAIRCI* ve Bedri YÜSEL**

Detaylı

ÇAPRAZ AKıŞLı RÜZGÂR TÜRBINI BAŞARıMıNıN İNCELENMESI

ÇAPRAZ AKıŞLı RÜZGÂR TÜRBINI BAŞARıMıNıN İNCELENMESI ÇAPRAZ AKıŞLı RÜZGÂR TÜRBINI BAŞARıMıNıN İNCELENMESI Z. Haktan Karadeniz 1, İbrahim Can Güleryüz 2 1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Çiğli, İzmir 2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Mekanik Karıştırıcıların Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği ile Sayısal Modellenmesi

Mekanik Karıştırıcıların Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği ile Sayısal Modellenmesi Mekanik Karıştırıcıların Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği ile Sayısal Modellenmesi Mehmet TEKE (1) Melih APAYDIN (2) 1 FİGES A.Ş, Makina Mühendisi 2 FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada kimya sanayinde

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

BİR OFİS ODASINDAKİ TERMAL AKIŞIN KIŞ ŞARTLARINDA SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

BİR OFİS ODASINDAKİ TERMAL AKIŞIN KIŞ ŞARTLARINDA SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ BİR OFİS ODASINDAKİ TERMAL AKIŞIN KIŞ ŞARTLARINDA SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Bahadır Erman YÜCE Erhan PULAT ÖZET Bu çalışmada bir ofis hacmi içerisindeki hava akışı, sıcaklık ve türbülans kinetik enerjisi

Detaylı

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ R O L İ K E R S İ BORU İÇERİSİNEKİ BASINÇLI AKIMLAR - 1 Ci sabit için, Niuradse diyagramını şemati olara çiziniz. Farlı aım türlerinin i bölgelerini gösteriniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Mehmet Sorgun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Y. Lisans İnşaat Mühendisliği Celal Bayar

Detaylı

SİLİNDİR YÜZEY ÜZERİNDEN AKIŞTA REYNOLDS VE PRANDTL SAYILARININ NUSSELT SAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SİLİNDİR YÜZEY ÜZERİNDEN AKIŞTA REYNOLDS VE PRANDTL SAYILARININ NUSSELT SAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ SİLİNİR YÜZEY ÜZERİNEN AKIŞTA REYNOLS VE PRANTL SAYILARININ NUSSELT SAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ömer Faru CAN a, İhsan AĞTEKİN, Nevin ÇELİK c a icle Üniversitesi Mühendisli Faültesi Maine Mühendisliği

Detaylı

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ 1 Namlu Ağız Baskısı Amaç _ Namlu geri tepme kuvvetini azaltmak _ Top etrafında yüksek basınç oluşturmamak Namlu Ağız

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Su Yapılarında Fluent Uygulamaları

Su Yapılarında Fluent Uygulamaları Su Yapılarında Fluent Uygulamaları Şahnaz Tiğrek İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batman Üniversitesi, 72100 Batman Tel: (488) 217 3554 E-Posta:sahnaz.tigrek@batman.edu.tr Ahmet Nazım Şahin İnşaat Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bazı Özel Kısmı Türevli Diferansiyel Denlemlerin Gezen Dalga Çözümleri İbraim ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS Matemati Anabilim Dalını Ağustos - KONYA Her Haı Salıdır

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Hidrolik Mühendisliğinde Sayısal Modelleme ve Yazılım Kullanımı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Hidrolik Mühendisliğinde Sayısal Modelleme ve Yazılım Kullanımı İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Hidrolik Mühendisliğinde Sayısal Modelleme ve Yazılım Kullanımı Nisan 2017 Yrd. Doç. Dr. Ekin Tokyay Sinha Giriş Hayatın her alanında akımlarla iç içeyiz. HİDROLİK

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli Çözümleri Proje No:2013-2-FMBP-73 Proje Türü ÖNAP SONUÇ

Detaylı

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri Ço Taşıyıcılı Gerçe Zaman WiMA adyoda Zaman Bölgesi ve Freans Bölgesi Kanal Denleştiricilerin Teori ve Deneysel Başarım Analizleri E. Tuğcu, O. Çaır, A. Güner, A. Özen, B. Soysal, İ. Kaya Eletri-Eletroni

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ Yılmaz Uyaroğlu M. Ali Yalçın Saarya Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ÇOK KADEMELİ POMPA PERFORMANSININ CFD YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Ahmet AÇIKGÖZ Mustafa GELİŞLİ Emre ÖZTÜRK ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. KISA ÖZET Bu çalışmada dört kademeli bir pompanın performansı Hesaplamalı

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

KATI MADDELERİN KRİTİK HAREKET HIZLARINA DANE YAYVANLIĞININ ETKİSİ

KATI MADDELERİN KRİTİK HAREKET HIZLARINA DANE YAYVANLIĞININ ETKİSİ Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi 15-16-17 Nisan 004 Yıldız Teknik Üniversitesi/İSTANBUL KATI MADDELERİN KRİTİK HAREKET HIZLARINA DANE YAYVANLIĞININ ETKİSİ Araştırma Görevlisi

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

KAZIKLI YAPILAR ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ ARAŞTIRILMASI

KAZIKLI YAPILAR ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ ARAŞTIRILMASI 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 179 - KAZIKLI YAPILAR ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ ARAŞTIRILMASI Yeşim ÇELİKOĞLU 1, Yalçın YÜKSEL 2, Eğmen ŞAHİN 3, Tuba BOSTAN 4 1 Doç. Dr., YTÜ, İstanbul, Türkiye, ycelik@yildiz.edu.tr

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1

Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3323-3334, Yazı 223 Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1 Galip SEÇKİ * Mehmet ARDIÇLIOĞLU ** eslihan SEÇKİ *** Serter ATABAY ****

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matemat Deneme Sınavı. ii basamalı doğal saıdır. 6 en büü saısı ile en üçü saısının toplamı açtır? 8 89 8 6. için, 9 ( ) ifadesinin sonucu aşağıdailerden hangisidir? 6. ile saıları arasındai çift saıların

Detaylı

Kapak Mansabında Batmış Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Modellenmesi *

Kapak Mansabında Batmış Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Modellenmesi * İMO Ten Derg, 013 6379-6397, Yazı 399 Kapa Mansabında Batmış Hdrol Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Modellenmes * Veysel GÜMÜŞ* M. Sam AKÖZ** M. Salh KIRKGÖZ*** ÖZ Mansabında batmış hdrol sıçramanın oluştuğu

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ TESKON 2017 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındai ifadelerden, fiirlerden, toplantıda çıan sonuçlardan, teni bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BURSA

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş. 1.Hafta

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş. 1.Hafta SAYISAL ÇÖZÜMLEME Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş 1.Hafta Sayısal çözümleme nümerik analiz nümerik çözümleme, approximate computation mühendislikte sayısal yöntemler Computational mathematics Numerical analysis

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi XIX. UUSA MEKANİK KONGRESİ 4-8 Ağustos 15, Karadeni Teni Üniversitesi, Trabon Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubuların Stoe Dönüşümü Yardımıyla Burulma Analii M. Öür YAYI 1, A. Erdem

Detaylı

Dr. EMRE ALPMAN Doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. EMRE ALPMAN Doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Dr. EMRE ALPMAN Doçent, Makine Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Kişisel Bilgiler: İsim : Emre Alpman Doğum Tarihi : 10 Nisan 1977 Doğum Yeri : Ankara, Türkiye Görevi : Doçent,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ

ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 45 - ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ Mustafa DOĞAN 1, H. Kerem CIĞIZOĞLU 2, D. Uğur ŞANLI 3, Aslı ÜLKE 4 1 Araş. Gör. İnş. Y. Müh.,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

FÜZE KANADININ SES-ÜSTÜ UÇUŞ KOŞULUNDAKİ AEROELASTİK ANALİZİ

FÜZE KANADININ SES-ÜSTÜ UÇUŞ KOŞULUNDAKİ AEROELASTİK ANALİZİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli FÜZE KANADININ SES-ÜSTÜ UÇUŞ KOŞULUNDAKİ AEROELASTİK ANALİZİ Göktuğ Murat ASLAN 1 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine 1 Yalçın Yılmaz, 2 İsmail Küçük ve 3 Faruk Uygul *1 Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, Sakaya University, Sakarya, Turkey 2 Faculty of Chemical

Detaylı

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör.

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. ENDEKS SLAR Bir değişenin farlı birimler üzerinde veya zaman içerisindei değişimini oransal olara ifade sayılara ENDEKS SLAR adı verilir. Endes sayılar ısaca endesler olara ifade edilir. Kullanım alanları;

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

Dolusavak Akımlarının Modellemesinde Sayısal Hesaplama Yönteminin Güvenli Kullanımı

Dolusavak Akımlarının Modellemesinde Sayısal Hesaplama Yönteminin Güvenli Kullanımı Onur Dündar ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı Dolusavak Akımlarının Modellemesinde Sayısal Hesaplama Yönteminin Güvenli Kullanımı Hitit antik barajı 1. Baraj nedir? Barajlar insanoğlunun en yaşamsal ihtiyacı

Detaylı

DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ

DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ _ 1997 DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ M. Özgün KORUKÇU Mustafa Kemal İŞMAN Bilsay PASTAKKAYA

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

DİKEY EKSENLİ DARRİEUS TİPİ SU TÜRBİNLERİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE ANALİZİ

DİKEY EKSENLİ DARRİEUS TİPİ SU TÜRBİNLERİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE ANALİZİ DİKEY EKSENLİ DARRİEUS TİPİ SU TÜRBİNLERİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE ANALİZİ Eren DEMİRCAN, M. Halûk AKSEL ve M. Metin YAVUZ ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu çalışma Darrieus rotor tipi

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı, Soyadı Fikret : KOCABAŞ Doğum Tarihi 1969 : Unvanı Prof.Dr. : Öğrenim Durumu Derece Bölüm/ Program Üniversite Lisans İnşaat Mühendisliği Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Y Lisans İnşaat

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ I. Albayrak (1), S. Cokgor (2), (1) İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, 34850, Avcılar,

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Doç. Dr. Tahsin Engin. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Doç. Dr. Tahsin Engin. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ş Ofis: Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat, 413 Nolu oda Telefon: 0264 295 5859 (kırmızı

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

EKSENEL YÜKLÜ TEL HALAT DEMETLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

EKSENEL YÜKLÜ TEL HALAT DEMETLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EKSENEL YÜKLÜ TEL HALAT DEMETLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ma. Müh. Özgür ŞENTÜRK Anabilim Dalı : MAKİNA

Detaylı

İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ

İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ _ 559 İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ Muhsin KILIÇ Gökhan SEVİLGEN ÖZET Bu çalışmada, içinde oturan bir insan olan

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 004/ KALIN CİDARLI BORULARA SINIR ELEMAN VE SONLU ELEMAN METODLARININ UYGULANMASI M. Cüneyt FETVACI *, C. Erdem İMRAK,

Detaylı