Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi"

Transkript

1 üt tçesi Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi B 2010 Bütçesi B 2010 esi 2010 Bütçesi Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçes i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi i Bütçesi 2010 Bütçesi B Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 B Bütçesi 2010 B Bü tçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i Bütçesi 2010 Bütç çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe 010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi B 2010 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 B ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütç tçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütç esi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi B Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2 ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Büt 010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi esi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi B Bütçesi 2010 Bütçes si 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi B 2010 Bütçesi ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütB 010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bü ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi 2010 Büt 10 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 esi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçes i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2 i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 2 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 B ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bü 10 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 201 çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe 10 Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi çesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi i 2 0 Bütçesi i Bütçesi 2010 Bütçesi 201 i 2010 B Bütçesi 2010 Bütçesi Bütçesi 2010 Bütçesi 010 Bütçesi 2010 B si 2010 Büt Bütç 2010 Mali Yýlý Bütçesi

2

3

4

5 Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný

6

7 Meclis Kararý Encümen Kararý Baþkanlýk Gerekçesi Mali Hizmetler Birimi Gerekçesi Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali ve Grafiði Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali ve Grafiði Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali (2. Düzey) Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2010 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ve Grafiði Kurumsal ve Fonksiyonel Sýnýflandýrma Düzeyinde 2010 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ve Grafiði Kurumsal ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2010 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli Ödenek Cetveli-A Yýlý Ekonomik Sýnýflandýrma 1. Düzey Bütçe Ýle Tahmin Edilen Gelirler Grafiði Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý (B) Cetveli Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli ve Bütçe Denkliði Grafiði Gelirlerin Yasal Dayanaðýnýn Gösterir (C) Cetveli Çok Yýllý Gider Bütçesi Cetveli ve Grafiði Çok Yýlý Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Yýlý Bütçe T Cetveli ve Grafiði Çok Yýllý Gelir Bütçesi Cetveli ve Grafiði Çok Yýllý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli ve Bütçe Denkliði Grafiði Gelecek Yýllara Yaygýn Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcýrahý Gösterir (H) Cetveli Ýhdas Olunan Memur Kadrolarýný Gösterir (K 1) Cetveli Ýhdas Olunan Sürekli Ýþçi Kadrolarýný Gösterir (K 2) Cetveli Sayýlý Taþýt Kanununa Göre 2010 Yýlýnda Edinilecek Taþýtlar (T-1) Cetveli Mevcut Taþýtlar Listesi (T-2) Ayrýntýlý Harcama Programý Finansman Programý Gelir Tarife Cetvelleri Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý Emlak Yönetimi Dairesi Baþkanlýðý Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Ýþletme ve Ýþtirakler Daire Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý Tarým Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý Zabýta Dairesi Baþkanlýðý

8

9 2010 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider bütçesi ve finansman n ekonomik s n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2010 Mali Y l Tasar Bütçesi incelenmi olup; G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Sermaye Transferleri, Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r Mali y l Gider Bütçemiz TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel ve ekonomik s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. KODU , , , , , , , , ,00 KODU , , , , , , , , ,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,05592, taban ayl 0,74348, yan ödeme katsay s 0,01773 olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur. 1

10 Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta, tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, KODU AÇIKLAMA TAHM N ED LEN GEL R 1 Vergi Gelirleri ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ,00 5 Di er Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 8 Alacaklardan Tahsilatlar 1.300,00 9 Red ve adeler ,00 NET GEL R ,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosunda ,00 TL Net Finansman tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi ,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki ,00 TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde ,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97.nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Ba kanl m n bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir. Aziz KOCAO LU ZM R BÜYÜK EH R BELED YE BA KANI 2

11 2010 MAL YILI MAL H ZMETLER B R M GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider bütçesi ve finansman n ekonomik s n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2010 Mali Y l Tasar Bütçesi incelenmi olup; G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Sermaye Transferleri, Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r Mali y l Gider Bütçemiz TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel ve ekonomik s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. KODU , , , , , , , , ,00 KODU , , , , , , , , ,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,05592, taban ayl 0,74348, yan ödeme katsay s 0,01773 olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur. 3

12 Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta, tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, KODU AÇIKLAMA TAHM N ED LEN GEL R 1 Vergi Gelirleri ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ,00 5 Di er Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 8 Alacaklardan Tahsilatlar 1.300,00 9 Red ve adeler NET GEL R , ,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosunda ,00 TL Net Finansman tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi ,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki ,00 TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde ,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97.nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Üst Yöneticinin bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir. Erhan BEY Mali Hizmetler Dairesi Ba kan 4

13 5

14 FONKS YONEL YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL FONKS YONEL AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE KODU (TL) 1 GENEL KAMU H ZMETLER ,00 3 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER ,00 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER ,00 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER ,00 7 SA LIK H ZMETLER ,00 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM , ,00 6

15 ,00 31% ,00 7% ,00 5% ,00 13% ,00 3% ,00 3% ,00 2% ,00 42% 7

16 EKONOM K KODU T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES EKONOM K YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) 1 PERSONEL G DERLER ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE G DERLER ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM , ,00 8

17 ,00 10% ,00 9% ,00 18% ,00 8% ,00 6% ,00 3% ,00 45% ,00 1% 9

18 10

19 EKONOM K YA GÖRE K NC DÜZEY BÜTÇE ÖDENE CMAL EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE KODU (TL) 1 PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , D ER PERSONEL ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , DI BORÇ FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , HAZ NE YARDIMLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 6 SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 8 BORÇ VERME , YURT Ç BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE 100, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE 100, DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 100, YEDEK ÖDENEK , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE , MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE 100, D ER YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM 300, ,00 11

20 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE BÜTÇE ÖDENEKLER Bütçe Y l : 2010 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod : KODU A Ç I K L A M A PERSONEL G DERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. MAL VE H ZMET ALIM G DERLER FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , ,00 T O P L A M , , , , , , , , ,00 12

21 2010 MAL YILI FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE BÜTÇE ÖDENEKLER GENEL KAMU H Z. 5% 1% 9% 8% 20% 17% 20% 20% KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H Z. 18% 3% 38% 41% 1% EKONOM K LER VE H Z. 3% 3% 93% ÇEVRE KORUMA H Z. 17% 3% 59% 2% 19% 1% SKAN VE TOPLUM REFAHI H Z. 2% 3% 94% SA LIK H Z. 18% 4% 68% 0% 10% D NLENME,KÜLTÜR VE D N HiZ 4% 1% 81% 10% 4% SOSYAL GÜV.VE SOS.YAR.H Z. 4% 1% 53% 41% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PERSONEL G DERLER SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR M G D. MAL VE H ZMET ALIMLARI FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 13

22 KURUMSAL VE FONKS YONEL DÜZEY NDE BÜTÇE Bütçe Y l : 2010 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod : KODU A Ç I K L A M A GENEL KAMU H ZMETLER KAMU DÜZ. VE GÜVENL K H ZMETLER EKONOM K LER VE H ZMETLER ÇEVRE KORUMA H ZMETLER SKAN VE TOP. REF. H ZMETLER SA LIK H ZMETLER D NLENME, KÜL. VE D N H ZMETLER SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. H ZMETLER 01 GENEL SEKRETERL K , ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , ,00 05 NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , ,00 10 B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I , ,00 15 KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RES BA KANLI I , ,00 16 AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , ,00 20 TEFT KURULU BA KANLI I , ,00 21 Ç DENET M B R M BA KANLI I , ,00 23 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , HUKUK MÜ AV RL , ,00 25 BASIN,YAYIN VE HALKLA L K LER UB , ,00 26 PROTOKOL MÜDÜRLÜ Ü , ,00 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE BA KANLI I , , ,00 31 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I , , ,00 33 ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I 500, , ,00 34 FEN LER DA RES BA KANLI I , , ,00 36 LETME VE T RAKLER DA RE BA KANLI I , , , , ,00 37 MAR VE EH RC L K DA RE BA KANLI I , , ,00 39 TFA YE DA RES BA KANLI I , ,00 40 KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I , , , , ,00 41 DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , ,00 42 ULA IM DA RES BA KANLI I , , ,00 43 BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DA RE BA KANLI I , ,00 44 TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE BA KANLI I , ,00 45 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , ,00 46 ZABITA DA RES BA KANLI I , ,00 T O P L A M TOPLAM , , , , , , , , ,00 14

23 2010 MAL YILI KURUMSAL 4.DÜZEYDE LK ON DA RE BA KANLI I BÜTÇE ÖDENEKLER MAL H ZMETLER DA RES B K ,00 19,14 % FEN LER DA RES B K ,00 17,16 % BANL YÖ VE RAYLI S STEM YAT.SOR.DA RE B K ,00 16,51 % LETME VE T RAKLER DA RE B K ,00 14,78 % KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES B K ,00 6,71 % EMLAK YÖNET M DA RES B K ,00 6,07 % TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE B K ,00 4,40 % TFA YE DA RES B K ,00 3,45 % ULA IM DA RES B K ,00 3,09 % ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE B K ,00 3,08 %

24 KURUMSAL VE EKONOM K DÜZEY NDE BÜTÇE Bütçe Y l : 2010 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod : KODU A Ç I K L A M A PERSONEL G DERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. MAL VE H ZMET ALIM G DERLER FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER BORÇ VERME 01 GENEL SEKRETERL K , , , , ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , , , , , ,00 05 NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , , , , , ,00 10 B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I , , , , ,00 15 KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RES BA KANLI I 500,00 100, , , ,00 16 AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , , , , , ,00 20 TEFT KURULU BA KANLI I , , , , ,00 21 Ç DENET M B R M BA KANLI I , , ,00 300, ,00 23 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , , , , , , HUKUK MÜ AV RL , , , , ,00 25 BASIN,YAYIN VE HALKLA L K LER UB , , , ,00 26 PROTOKOL MÜDÜRLÜ Ü , , , ,00 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RE BA KANLI I , , , , , ,00 31 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I , , , , ,00 33 ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , , , , ,00 34 FEN LER DA RES BA KANLI I , , , , ,00 36 LETME VE T RAKLER DA RE BA KANLI I , , , , , , ,00 37 MAR VE EH RC L K DA RE BA KANLI I , , , , , ,00 39 TFA YE DA RES BA KANLI I , , , , ,00 40 KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I , , , , , ,00 41 DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , , ,00 42 ULA IM DA RES BA KANLI I , , , , ,00 43 BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DA RE BA KANLI I , , , , ,00 44 TARIM PARK VE BAHÇELER DA RE BA KANLI I , , , , , ,00 45 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , , , , ,00 46 ZABITA DA RES BA KANLI I , , , , ,00 T O P L A M YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM , , , , , , , , ,00 16

25 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) I II III IV V I II III IV I I II 46 BELED YE , ZM R , ZM R BÜYÜK EH R BELED YES , GENEL SEKRETERL K , GENEL SEKRETERL K , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 1.000, Kent Konseyi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR ,00 17

26 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) D ER PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 8.000, MEMURLAR 8.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 3.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.500, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 1.750, YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER 4.000, MAMUL MAL ALIMLARI 4.000, NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , Ç PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.500, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 9.500, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000, CAR TRANSFERLER 4.452, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE 4.452, SERMAYE G DERLER 5.000,00 18

27 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, NSAN KAYNAKLARI E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 5.310, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 3.325, MEMURLAR 3.325, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.100, YOLLUKLAR 3.500, H ZMET ALIMLARI 7.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Ki isel Ve Kurumsal E itim Ve Geli ime Yönelik Çal malar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MEMUR PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR ,00 19

28 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 3.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.100, TEDAV VE CENAZE G DERLER , MAA TAHAKKUK UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 3.600, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Mahalli dareler , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE , B LG TEKNOLOJ LER DA RES BA KANLI I , B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler ,00 20

29 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yaz l m Ve E itim Deste i , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Bilgilendirme Servisleri zmir Kent Portali , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 7.965,00 21

30 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 9.700, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.970, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Ula im Bilgi Sistemi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Araç Takip Sistemi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Adres Numaralama Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , B LG A LARI UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 9.600, MEMURLAR 9.600, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 22

31 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , zmirnet Fiber Optik Altyap Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Belediye Birimleri Arasinda Ip Tabanli leti im Ve Entegrasyon Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Web Kameralar le zmir' n Görüntülenmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KAL TE ÖLÇÜTLER NDEN SORUMLU DA RE BA KANLI I , UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER 500, MEMURLAR 500, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 100, MEMURLAR 100, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 23

32 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER 2.100, MAMUL MAL ALIMLARI 2.100, Bütünle ik Yönetim Sisteminin Kurulmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , AB VE DI L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 6.560, MEMURLAR 6.560, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI 100, zmir Turistik Rehberi , Mahalli dareler ,00 24

33 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , zmir'i Tan tan Tan t m Materyalleri Haz rlamak , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER , TEFT KURULU BA KANLI I , TEFT KURULU BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 300, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.381, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Ç DENET M B R M BA KANLI I , Ç DENET M B R M BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d l , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER ,00 25

34 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.615, YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER 300, MAMUL MAL ALIMLARI 300, MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , BÜTÇE VE PERFORMANS UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 7.965, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.000, H ZMET ALIMLARI 7.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE 100, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE 100, DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 100, YEDEK ÖDENEK ,00 26

35 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR , MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE 100, D ER YEDEK ÖDENEKLER 300, GEL RLER UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 7.500, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MUHASEBE UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR ,00 27

36 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Mahalli dareler , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , HAZ NE YARDIMLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLE , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR , Ç KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 4.611, MEMURLAR 4.611, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 9.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TA INIR MAL KAYIT TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler ,00 28

37 ÖDENEK CETVEL A KURUMSAL FONKS YONEL F NANS. T P I II III IV V I II III IV I I II EKONOM K AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE (TL) PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.500, H ZMET ALIMLARI 8.350, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Belediye Depo Tesisleri Yap lmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI 4.600, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , BANKA VE KRED LER UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetler , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI ,00 29

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/25 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/25 Tarihli toplantısında

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

3804 Hacettepe Üniversitesi

3804 Hacettepe Üniversitesi 80 Hacettepe Üniversitesi Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN () 0 HACETTEPE ÜNIVERSITESI 00 0 ÖZEL KALEM 00 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00 Eğitime

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz-2010 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Muhasebat Genel Müdürlüğü KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR FORM NO BAŞLIĞI 1 HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) 3 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Nisan 2006 tarih ve 2650 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK Sunum Planı BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Bütçe Hazırlama

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

SPORTĐF HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

SPORTĐF HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Sportif hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyelere verilen yetkiler doğrultusunda Belediye

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

HaberleĢme Kodu A BB C DDD E FF GG HH Kırılım Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8

HaberleĢme Kodu A BB C DDD E FF GG HH Kırılım Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 HABERLEŞME KODU KODLAMA STANDARTLARI HaberleĢme kodu, kurum/kuruluģlar ile bunların birim ve alt birimlerinin Devlet teģkilatı içerisinde bulunduğu yeri hiyerarģik olarak gösteren koddur. Kod toplam 14

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.315.000,00 18% 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM 3.314.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.143.000,00 4 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 05

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı