YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE ZORLANDIÐIMIZ BÝR TAKDÝR DUYGUSU ÇIKIYOR. n HAKAN YALMAN IN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman ýn fizikçilerden yüz sene önce gördüðü... nsüleyman KÖSMENE NÝN YAZISI SAYFA 5 TE MUSTAFA SUNGUR YOÐUN BAKIMDA uönceki gün Ýstanbul Fatih Üniversitesi Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan, Bediüzzaman Said Nursî nin yakýn talebelerinden Mustafa Sungur un tedavisi, yoðun bakýmda devam ediyor. Oðlu Muhammed Sungur un verdiði bilgiye göre, daha önce sað tarafý felç olan Sungur un, beyin damarýna pýhtý atmasý sonucu sol tarafýna da felç inme ihtima li söz ko nu su. Bu hal le - rin her bi ri nin bi rer im ti han ve - si le si ol du ðu nu i fa de e den Mu - ham med Sun gur, o ku yu - cu la rýn þi fa du a la rý na de vam et me le ri - ni istedi. YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 28 EYLÜL 2012 CUMA/ 75 Kr ni as ya.com.tr EKONOMÝDE ÞEYTAN ÜÇGENÝNE DÝKKAT TÜRKÝYE YE GELMÝYOR Maliki den red ui rak Baþ ba ka ný Nu ri el -Ma li ki, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ken di si ne Tür ki ye yi zi ya ret et me si i çin yap týðý da ve te i cab e de me ye ce - ði ni söy le di. Ma li ki, Sa yýn Er do - ðan a te þek kür mek tu bu yaz dým. Ya kýn da se ya ha ti min bu lun ma sý se - be biy le da ve te i ca bet e de me ye ce ði - mi be lirt tim de di. nha be ri say fa 8 de Mus ta fa Ko ca ÝÞ DÜNYASINDAN EKONOMÝDEKÝ DENGELER BOZULUYOR UYARISI: CARÝ AÇIK NÝSBETEN DÜÞÜYOR, AMA BÜTÇE AÇIÐI ÝLE YATIRIM VE ÜRETÝM AÇIÐI BÜYÜYOR. ALÝ BABACAN: Dýþ baský olmadan reform yapamýyoruz u Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, Ül ke - le rin ken di iç le rin de re form ya pa bil me le ri i çin mut la ka bir mik tar bas ký or ta mý ge re ki yor. Yok sa o ül ke nin ken di iç di na mik le riy le re form yap ma sý ço ðu za man müm kün ol ma ya bi li yor de di.n9 da AB sü re cin de ki tý kan ma a çýl ma lý uav ru pa Bir li ði U yum Ko mis yo nu Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Te ke li oð lu, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki mü za ke re sü re cin de þim di lik bir tý kan ma var. Biz bu tý - kan ma yý ge çi ci o la rak gör mek is ti yo ruz de di. n8 de ÞEYTAN ÜÇGENÝ DEVREDE u E ko no mi de den ge ler a zý cýk bo - zul du ðun da þey tan üç ge ni he men dev re ye gi rer; ya ca ri a çýk, ya büt çe a çý - ðý, ya ya tý rým a çý ðý ken di ni gös te rir di - yen AS KON Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko ca, þu an da ortaya çýkan bütçe açýðýyla bu gerçeðin bir kez daha yaþandýðýný vurguladý. BÜYÜME ORANI DÜÞÜNCE... u Bü yü me o ra ný nýn bek le ne nin çok al týn da ger çek - leþ me ris ki bir ký sým ka mu den ge le ri ni cid dî an lam da et ki le me ye baþ la dý. Þey tan üç ge ni nin bir a çý sý vah þi að zý - ný yi ne aç mýþ ol du. di yen Ko ca, E ko no mi yö ne ti mi bi zi gaz la fren a ra sýn da yol bul ma ya zor lu yor, a ma ya pýl ma sý ge re - ken ler at lan dý, yatýrým açýðý had safhada ifadelerini kullandý. CARÝ AÇIK BÝRAZ DÜÞTÜ, BÜTÇE AÇIÐI YÜKSELDÝ u Ýs tan bul Sa na yi O da sý (Ý SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük de Ca ri a çýk nis be ten dü þer ken, büt çe a çý ðý yük sel di. Büt çe a çý ðý na kar þý ba zý ver gi ler de ar tý þa gi dil di, e ner ji ye zam gün de me gel di dedi ve hemen ardýndan Ver gi o ran la rý ný ar ttýr mak ka na a ti miz ce tü ke ti min da ha da a zal - ma sý so nu cu nu ge ti re cek tir uyarýsýnda bulundu. nha be ri say fa 10 da Öð ren ci ve li si Ha di As rak, Su ri ye de ki bom bar dý man se be - biy le te dir gin ol duk la rý ný, ar týk ça týþ ma la rýn bir an ev vel bit me si ni ü mit et tik le ri ni söy le di. FO TOÐ RAF: A A SURÝYE DEKÝ ÇATIÞMALAR Akçakale de okullar yine tatil usu ri ye nin Rak ka þehrine bað lý Tel Ab yad il çe sin de devam eden ça týþ ma - lar ne de niy le, Ak ça ka le de sý ný ra ya kýn böl ge ler de ki o kul lar da e ði ti me dün de a ra ve ril di. Tür ki ye sý ný rýn da ki Tel Ab - yad il çe sin de Öz gür Su ri ye Or du su i le Beþ þar E sed e bað lý güç ler a ra sýn da za man za man çý kan ça týþ ma lar ne de - niy le 15 o kul da ders ya pýl ma dý. n8 de Anýt Mezarda inceleme uýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki - li Ok tay Er do ðan ýn baþ kan lý ðýn da ki he yet, 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö - zal ýn kab ri nin bu lun du ðu A nýt Me - zar da in ce le me ler de bu lun du. n8 de Kara gün manþetlerde usa kar ya da ki ye rel ga ze te ler, Ba sýn Ý lan Ku ru mu ça lý þan la rý nýn uð ra dý ðý sal dý rý yý ký na mak a ma cýy la Sa kar ya ba sý ný or tak im za lý bir me tin le ve Ka ra gün man þe tiy le çýktý. n8 de Kýþ öncesi zam BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, dün ya da a kar ya - ký ta ge len zam la rýn ken di - le ri ni zam yap ma ya zor la - dý ðý ný be lir te rek, ký þa gi rer - ken do ðal ga za zam ya pý la - ca ðý ný söy le di n10 da Zamlara tepki VERGÝ zam mý ný e leþ ti ren Bü ro Me mur- Sen Ge nel Baþ ka ný Yu suf Yaz gan, Büt çe de ki a çý ðý ka pa ta lým der ken me mu run ce bin de - ki de lik ya ma tut maz ha le gel di de di. n10 da Bedel ödenecek ÝTO Baþ ka ný Ek rem De mir - taþ, dün ya e ko no mi le ri nin ga za bas tý ðý ný, biz de i se fre - ne ba sýl dý ðý ný be lir te rek, Ya Sa yýn Ba ba can a al kýþ tu ta - ca ðýz ya da bu ül ke bir be - del ö de ye cek dedi. n10 da FO TOÐ RAF: A A Hakkari den yine þehit haberi uhak ka ri nin Çu kur ca il - çe si I rak sý ný rýn da baþ la yan o pe ras yon da te rö rist ler le sað la nan sý cak te mas ta ilk be lir le me le re gö re 2 as - ker þe hit ol du, 4 as ker ya - ra lan dý. O pe ras yon lar da 13 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril - di. Çu kur ca ve Hak ka ri de - ki as ke rî bir lik ler den ha va - la nan he li kop ter, böl ge ye jan dar ma ö zel ha re kat e - kip le ri in dir di. Ha va des - tek li yü rü tü len o pe ras yon - lar kap sa mýn da, in san sýz ha va a raç la rý ndan a lý nan gö rün tü ler doð rul tu sun da Türk Ha va Kuv vet le rine a it F16 larýn bel li he def le ri bom ba la dý ðý bil di ril di. Böl - ge de ki o pe ras yon lar de - vam e di yor. n9 da ÜNÝVERSÝTE ÝÇÝN SON BÝR ÞANS u3 ISSN MERKEL: ÝSLÂM, ALMANYA NIN PARÇASI u7

2 2 28 EY LÜL 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Â Y E T..Allah, Ýblis'e dedi ki: Öyleyse Cennetten in. Çünkü orada senin büyüklük taslamaya hakkýn yoktur. Oradan çýk; muhakkak sen alçalmýþlardansýn. H AD Ý S Bir kimsenin iki hanýmý olur da aralarýnda adaleti gözetmezse, Kýyamet Günü bir tarafý felçli olarak gelir. A'raf Sûresi: 13 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 462 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hükûmetler ilme istinad etmeli kuvvete istinad eden kurûn-u vustâ Ýlim yaþýný aldýkça tezâyüd, kuvvet ihtiyarlandýkça tenâkus ettiklerinden, hükûmetleri inkýrâza mahkûm olup, asr-ý hâzýr hükûmetleri ilme istinad ettiklerinden, Hýzýrvârî bir ömre mazhardýrlar. Su âl: Þu meþ rû ti yet, bü yük le ri mi zi, bey le ri mi zi kýr dý; fa kat bâ zý la rý da müs te hak i di. Hem de, mad de ten bir þey gör me den yal nýz meþ rû ti ye tin nâ mý ný i þit mek le, ken di ken di le ri ne düþ tü ler. Bu nun hik me ti ne dir? Ce vap: Mâ nen her bir za ma nýn bir hük mü ve hü küm râ ný var dýr. Si zin ýs tý lâ hý nýz ca, o za ma nýn ma ki ne si ni çe vi ren bir a ða lâ zým dýr. Ýþ te, za man-ý is tib dâ dýn hâ kim-i mâ ne vî si kuv vet i di; ki min ký lýn cý kes kin, kal bi kâ sî ol sa i di, yük se lir di. Fa kat, za man-ý meþ rû ti ye tin zen be re ði, rû hu, kuv ve ti, hâ ki mi, a ða sý hak týr, a kýl dýr, mâ ri fet tir, kâ nun dur, ef kâr-ý âm me dir; ki min ak lý kes kin, kal bi par lak o lur sa, yal nýz o yük se le cek tir. Ý lim ya þý ný al dýk ça te zâ yüd, kuv vet ih ti yar lan dýk ça te nâ kus et tik le rin den, kuv ve te is ti nad e den ku rûn-u vus tâ hü kû met le ri in ký râ za mah kûm o lup, asr-ý hâ zýr hü kû met le ri il me is ti nad et tik le rin den, Hý zýr vâ rî bir öm re maz har dýr lar. Ýþ te ey Kürt ler! Si zin bey ve a ða, hat tâ þeyh le ri niz da hi, e ðer kuv ve te is ti nad i le ký lýnç la rý kes kin i se, biz za rû re dü þe cek ler dir; hem de müs te hak týr lar. E ðer ak la is ti nad i le, cebr ye ri ne mu hab be ti is ti mâl ve his si yâ tý, ef kâ ra tâ bî i se, o düþ me ye cek, bel ki yük se le cek tir. Su âl: Ne den, þu in ký lâb-ý hü kû met, her þey de bir in ký lâp ge tir di? Ce vap: Ýn san lar ken di i dâ re ci le ri nin yo lun da dýr lar. (Ha dîs-i þe rif, Keþ fü l-ha fâ, 2:311.) sýr rýn ca, is tib dat her ke sin da mar la rý na si râ yet et miþ ti, çok nâm ve sû ret ler de ken di ni gös te ri yor du, çok dâm ve plân lar is ti mâl e di yor du. Hat tâ be nim gi bi bir a dam, il mi vâ sý ta e dip, ta hak küm e di yor i di ve ya hut se hâ vet-i mil li ye yi sû-i is ti mâl e der di. Ve ya hut þu þeyh gi bi, ne câ be ti se be biy le her kes o nun ha tý rý ný tu ta rak tut mak la mü kel lef bil di ðin den ta hak küm ve is tib dat e di yor du. Su âl: De mek, öl dür me mi ze, hü kû me tin is tib dâ dý na yar dým e den baþ ka is tib dat lar da var mýþ? Ce vap: E vet, ce hâ le ti mi zin si lâ hýy la, a sýl bi zi mah ve den, i çi miz de ki, ga rip nâm lar i le hü küm sü ren par ça par ça is tib dat lar i di ki, ha ya tý mý zý tes mîm et miþ i di. Fa kat, yi ne ka ba hat, o kü çük is tib dat la rýn pe de ri o lan is tib dâd-ý hü kû me te â it tir. Su âl: Bey ler, a ða lar, mü te þey yih ler i ki ký sým dýr; fark la rý ne dir? Ce vap: Ýs tib dat i le meþ rû ti yet ka dar fark la rý var dýr. Ben da hi meþ rû ti yet ve is tib dâ dý mü þah has o la rak si ze gös ter mek is te di ðim den, þu i ki kýs mý tim sâl o la rak be yân e di yo rum. Su âl: Na sýl? Ce vap: E ðer, bü yük a dam, is tib dat i le kuv ve te ve ya hi le ye ve ya ken di sin de ol ma yan, ta san nû en kuv ve-i mâ ne vi ye ye is ti nâ den, hal ký is ti bâd e de rek havf ve ceb rin taz yi ki i le tu tup, in sa ný hay van lý ða in dir miþ; dâ i mâ o mil le tin þev ki ni ký rar, ne þe le ri ni ka çý rýr. E ðer, bir nâ mus o lur sa, yal nýz o þahs-ý müs te bit te gö rü nür; de nir ki, Fa lan a dam þöy le yap tý. E ðer bir sey yi e o lur sa, ka ba hat bî ça re et bâ a tak sim o lu nur. Ýþ te þu mâ hi yet te ki bü yük ha kî ka ten bü yük de ðil dir, kü çük tür; mil le ti ni kü çük let ti ri yor. Zî râ, mil le ti her sa yi suh re gi bi iþ li yor, ha týr i çin gi bi ya pý yor, i yi lik et se de ri yâ ka rýþ tý rý yor, mü dâ he ne ve ya la na a lý þý yor, dâ i mâ a þa ðý ya i ni yor. Zî râ, sa y-i in sâ nî nin bu ha rý hük mün de o lan þevk, mün ta fî o lu yor. A ða la rý ve bü yük le ri, o muz la rý na bi ner, tâ yal nýz gö rün sün, on la rýn et le rin den yer, tâ bü yü sün. O mil le tin gon ca-mi sâl is ti dâ dâ tý ü ze ri ne o re is per de o lup zi yâ yý gös ter mi yor. Bel ki, yal nýz o neþv-ü ne mâ bu lur, in ki þaf e der, a çý lýr. E ðer mü þah has is tib dâ dý gör mek ar zu e di yor sa nýz, iþ te si ze þu... Mü nâ za rât, s. 32 LÛ GAT ÇE: te zâ yüd: Zi yâ de leþ me, art ma, çoðalma. te nâ kus: Nok san laþ ma, eksilme. ku rûn-u vus tâ: Or ta çað. in ký râz: Sön me, son bul ma. is ti bâd: Kö le leþ tir me, kul laþ týr ma. suh re: Zo râ ki ve is tek siz iþ gö ren. Al bay Hu lu si Be yin dün ya sýn da Be di üz za man Sa id Nur sî i sa le-i Nur un bi rin ci R mu ha tap la rýn dan Ýb ra him Hu lu si (Yah ya gil) Bey, 1896 yý lýn da E la zýð/har put ta dün ya ya gel di ve 25 Tem muz 1986 yý lýn da bir ders son ra sý E la zýð da ve fat et ti. 17 O cak 1928 de Ma ni sa dan E ðir dir e yüz ba þý rüt be siy le ta yin e di li þi ni da ha son ra ki yýl lar da, Bu ta yi nim, ay ný za man da Ri sa le-i Nur Ta le be li ði ne ta yi nim dir þek lin de i fa de e de cek tir. Hu lu si Bey, 14 Ni san 1929 da res mî el bi se siy le Be di üz za man ý Bar la da zi ya ret et ti. Bun dan son ra ha ya tý nýn so nu na ka dar on dan ve e ser le rin den ay rýl ma dý, bü tün gü cüy le Ri sa le-i Nur un neþ ri ne ça lýþ tý. Be di üz za man Sa id Nur sî yi ilk duy du ðun da þeyh zan ne den Hu lu si Bey o na in ti sap et mek a ma cýy la bir kaç ar ka da þýy la be ra ber zi ya re ti ne git miþ ti. O nu Be di üz za man a gö tü ren Þeyh Mus ta fa i sim li mü ba rek bir in san dý. Hu lu si Be yin Be di üz za man ý ilk zi ya re ti bek le ni len den u zun sür dü. Hu lu si Bey, Be di üz za man ý ta ri kat þey hi ni ye tiy le Bar la ya ü çün cü gi di þin de Üs ta dýn Bar la da ki o da sý na çý kýp se lâm laþ tý ve hal-ha týr sor du. Da ha son ra Be di üz za man o nun ko lun dan tu tup o da da ge zi nir gi bi yü rü dü ler. Bu es na da Kar da þým, ben þeyh de ði lim, ben i ma mým, ben i ma mým; ha ni Ý mam-ý Rab ba nî, Ý mam-ý Ga za li gi bi de di. (A.V. Ün lü, Be di üz za man ýn ilk Ta le be le rin den Din le dik le rim, s ) Hu lu si Bey, Üs tad Be di üz za man la Bar la da bir bu çuk yýl i çin de al tý de fa gö rüþ me fýr sa tý bul muþ, as ker lik hiz me tiy le Ri sa le-i Nur hiz me ti ni bir lik te yü rüt müþ tür. Be di üz za man hak kýn da ki dü þün ce le ri ni, o na o lan sa da ka ti ni ve sa mi mi ye ti ni çe þit li ve si le ler le di le ge tir miþ tir. Me se lâ þu mek tup ta ge çen i fa de le re dik kat e de lim: Ta har rî-i ha ki kat le ö mür ge çi rir ken, mu kad de rat bu â si bi ça re yi de beþ se ne ev vel Þâh-ý Nak þi bend Haz ret le rin den Mu ham me dü l-küf re vî Haz ret le ri ne doð ru a çý lan ta rik-i Nak þi ben dî ye id hal ey le miþ ti. Son ra, mu vak kat bir kü suf ne ti ce si o la rak yol kay bol muþ, zul met ve di ken ler i çin de ka lýn mýþ i ken, nur lu Söz ler i niz le zul met ten nu ra, gir dap tan se lâ me te, fe lâ ket ten sa a de te çýk tým. El ham dü lil la hi hâ zâ min fad li Rab bî (El ham dü lil lah, bu Rab bi min bir ih sâ ný dýr) fer man bu yu ru yor su nuz ki: Ý ma ný kur tar mak za ma ný dýr. A le r-re si ve l-ayn (ba þým ve gö züm üs tü ne) (Bar la Lâ hi ka sý, s. 64) Hu lu si Be yin Ri sa le-i Nur da ge çen þu söz le ri ni de o ku ya lým: Ýs lâ mi yet gi bi bir â li ta ri ka tým, acz ve fak rý Al lah a kar þý bil mek gi bi bir meþ re bim, Sey yi dü l-mür se lîn gi bi bir reh be rim, Kur ân-ý A zî müþ þan gi bi bir mür þi dim, bir da ki ka da mer te be-i ve lâ ye te e riþ mek gi bi ul vî bir ne ti ce al mak müm kün o lan as ker lik gi bi bir mes le ðim var. Üs ta dým ba na ve din le yen her ze vi lu ku le, Ta ri kat za ma ný de ðil, i ma ný kur tar mak za ma ný dýr. Beþ va kit na ma zý ný hak kýy la e dâ et; na ma zýn ni ha ye tin de ki tes bih le ri yap; it ti bâ-ý sün net et; ye di ke bâ i ri iþ le me der si ni ver miþ tir. Ben ge rek bu der se, ge rek Ri sa le tü n- Nur la ve ri len ders le re, Kur ân dan is tin bat bu yu ra rak gös ter di ði ha ki kat le re kar þý Al lah ýn tev fi kiy le can ü dil den be lî de dim, tas dik et tim ve ba na böy le ce ha ki kat der si ni ve ren bu za ta da öm rüm de ilk de fa o la rak Üs tad de dim. Ha tâ et me dim, i sa bet et tim. (Bar la Lâ hi ka sý, s ) Hu lu si Bey, Be di üz za man dan þu söz le ri de nak le der: E ðer siz es ki za man da ol say dý nýz, bu ders le ri ve ha ki kat le ri öð re ne bil mek i çin, bu ra ya diz üs tü yü rü ye rek, sü rü ne sü rü ne ge lir di niz. (Son Þa hit ler, c. 1, s. 318) Bu nu des tek ler ma hi yet te E mir dað lý Meh met Ça lýþ kan ýn da þu söz le ri nak let ti ði söy le nir: Siz na sýl bir üs ta dýn ta le be le ri ol du ðu nu zu bil mi yor su nuz. E ðer bil sey di niz u zak me sa fe ler den diz üs tü e mek li ye e mek li ye ge lir di niz (Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, c. 2, s. 631) Bir baþ ka mek tu bun da Hu lu si Bey, Üs ta da þun la rý ya zý yor du: Ri sa le-i Nur ger çi za hi ren si zin e se - ri niz dir. Fa kat na sýl ki, Kur ân-ý Mü bîn Al lah ýn ke lâ mý i ken Sey yid-i Kâ i nat, Eþ ref-i Mah lû kat E fen di miz nâ sa teb li ðe va sý ta ol muþ tur; siz de bu a sýr da yi ne o Fur kan-ý A zî min nur la rýn dan bu gü nün kar ma ka rý þýk sar hoþ in san la rý na emr-i Hak la hi tap e di yor su nuz. Öy ley se, O Ha kîm-i Ra him, si ze bu e se ri yap týr tan o nur la rý a yak al týn da bý rak týr maz. El bet te ve el bet te fâ ni ler den, bel ki de hiç ü mit e dil me dik le rin den sa hip ler, ha fýz lar, i kin ci, ü çün cü, hat tâ o nun cu de re ce de mü bel lið ler, na þir ler halk bu yu rur i ti ka dýn da yým. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 59) Yi ne üst te ki ne ben zer bir tarz da, Be di üz za man ta le be le ri ni yok la mak ve gö rüþ le ri ni al mak i çin sor du ðu, A ca ba va zi fem bit miþ mi dir? Ya zý lan ri sa le ler kâ fi mi dir? þek lin de ki so ru ya Hu lu si Bey þu ce va bý ve re cek tir: Mü bâ rek Söz ler þüp he siz Ki tab-ý Mü bî nin nur lu le me â tý dýr. Ý çin de i za ha muh taç yer ler ek sik ol ma mak la be ra ber, küll ha lin de ku sur suz ve nok san sýz dýr. Be þe rin her ta ba ka sý ken di fýt rî an la yýþ la rý nis be tin de his se-mend ve fay da-mend o lur lar. Þim di ye ka dar ten kit o lun ma ma sý, her mes lek ve mez hep ve meþ rep eh li ne hoþ gel me si ve mül hid le rin dil u za ta ma yýp eb kem kal ma la rý, ka na a ti mi zin sýh ha ti ne de lâ let et me ye kâ fi dir ler. Va zi fe ni zin bit me di ði ne da ir dü þü ne bil di ðim bür han lar: Ev ve lâ: Bid at la rýn ço ðal dý ðý bir za man da u le mâ nýn sü kût et me me le ri lâ zým gel di ði ne da ir be yan bu yu ru lan ha dis te ki e mir ve ze cir. Sa ni yen: Pey gam be ri mi zin (asm) it ti bâ ý na mü kel lef ol du ðu nuz dan, on lar gi bi müd det-i ha ya tý nýz ca va zi fe ye de vam mec bu ri ye ti ol du ðu. Sa li sen: Ma dem bu hiz met mün ha sý ran re yi niz le de ðil, is tih dam o lu nu yor su nuz; na sýl Mü bel lið-i Kur ân, Fahr-i Ci han, Ha bib-i Yez dân Sal lâl la hu A ley hi ve Sel lem E fen di miz Haz ret le ri bir gün Bu gün si zin di ni ni zi ta mam la dým (Ma i de Sû re si, 3) fer man-ý ce lî li ni teb lið bu yur mak la ay ný za man da va zi fe-i ri sa le ti nin hi tâ mý na rem zen i þa ret ey le miþ ti. Muh te rem Üs ta dýn da hiz me ti kâ fi gö rü lür se, bil di ri lir ka na a tin de yim. (Bar la Lâ hi ka sý, s ) Sa id Nur sî nin U zak lý ðýn a lâ me ti o lan mek tup laþ mak â de tim de ðil dir. Fa kat sen yaz de me si ü ze ri ne ken di si ne mek tup lar yaz ma ya baþ la dý. Bu mek tup la rýn ço ðu Bar la Lâ hi ka sý nda yer al mak ta dýr. O, il mi, ir fa ný, kes kin ze kâ ve kav ra yý þýy la Be di üz za man a seç kin bir mu ha tap ol du. Hu lu si Be yin Üs ta dý zi ya re tiy le, Ri sa le-i Nur a in ti sap ve il ti ha ký bü yük bir o lay ol muþ ve Ri sa le-i Nur a ö nem li bir kuv vet teþ kil et miþ tir. Üs ta dýn ri sa le le rin i fa de tar zý hak - Üstadýn risalelerin ifade tarzý hakkýnda fikrini sorduðu mektubuna Hulusi Bey uzunca cevap verir. Ýþte o mektuptan bir bölüm: Kimin haddidir ki, bu Nurlarda yanlýþlýk bulsun. Evet, bazý ibareler belki edebiyat denilen þeye tam muvafýk düþmüyormuþ. Bunda da isabet var. Çünkü edebiyat satýlmýyor, Kur ân dan nurlar gösteriliyor. Bu fakir kardeþiniz bu Sözler i okuduðum zaman Üstadýmý temsil eder bir hâl alýyorum. Tâbiratýnýzla, þivenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli geliyor ki, tarif edemem. Onun için bir harfe dokunmayý azîm bir günah iþliyor telâkki ediyorum. (Barla Lâhikasý, s. 112) Risale-i Nur u sadeleþtirmeye kalkanlarýn kulaklarý çýnlasýn. Bu sözlere karþý ne diyecekler? kýn da fik ri ni sor du ðu mek tu bu na Hu lu si Bey u zun ca ce vap ve rir. Ýþ te o mek tup tan bir bö lüm: Ki min had di dir ki, bu Nur lar da yan lýþ lýk bul sun. E vet, ba zý i ba re ler bel ki e de bi yat de ni len þe ye tam mu va fýk düþ mü yor muþ. Bun da da i sa bet var. Çün kü e de bi yat sa týl mý yor, Kur ân dan nur lar gös te ri li yor. Bu fa kir kar de þi niz bu Söz ler i o ku du ðum za man Üs ta dý mý tem sil e der bir hâl a lý yo rum. Tâ bi ra tý nýz la, þi ve niz le o ku mak ba na o ka dar zevk li, lez zet li ge li yor ki, ta rif e de mem. O nun i çin bir har fe do kun ma yý a zîm bir gü nah iþ li yor te lâk ki e di yo rum. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 112) Ri sa le-i Nur u sa de leþ tir me ye kal kan la rýn ku lak la rý çýn la sýn. Bu söz le re kar þý ne di ye cek ler? Be di üz za man kü çük hiz met le ri bi le bü yük gö rü yor du. Bun da el bet te ta le be le ri ni teþ vik et mek is te ði de var dýr. Hu lu si Be yin E ðir dir den ta yi ni çýk mýþ tý ve do ðu ya gi de cek ti. Üs tad dan ay rý la ca ðý i çin çok ü zü lü yor du. Üs tad o nun çok ü zül dü ðü nü his set miþ ti. Bir gün zi ya re ti ne git ti ðin de (as ker ce): Em re di yo rum, me rak et me ye cek sin! Ü zül me ye cek sin! de di. O an da bü tün ü zün tü sü, gam ve ke de ri yok ol du. ne ja il.com ne ja te id nur si.de Ka ra mü rek ke bi be yaz san a ta dö nüþ tü ren nük te A na do lu da meþ hur bir de yim ve te rim dir. A cý nýn, e le min, ke de - Ka ra lar bað la mak! rin sim ge si dir. Ka ra! ay ný za man da o lum suz luk ve men fî li ðin i fa de si dir ço ðu za man kül tü rü müz de. Kâ i na tý þeh râ yin ; ya ni, meþ her, ba har ve bay ram ye ri o la rak gö ren ve öy le i ti kat e dip i na nan bir top lu lu ða ve ce ma a te dü þen, ka ra la rý, be ya za, müs be te, ar tý ya çe vir mek tir i þin e sa sý. Her gün kar þý laþ tý ðý mýz i çi miz den ve dý þý mýz dan ge len bir sü rü o lum suz ve men fî ha di se ler kar þý sýn da ki tu tu mu muz, di ren ci miz, çý kýþ yo lu ve çö züm bul ma mýz çok ö nem li dir. Bir neb ze de ol sa iþ te bir çar pý cý ör nek: Ün lü Ýn gi liz san at e leþ tir me ni o lan John Rus kin in zen gin bir ar ka da þýy la ak þam ye me ði ran de vu su var dýr. Ar ka da þý ye me ðe su ra tý a sýk bir þe kil de ge lir. Bu nun se be bi i se; ye me ðe ge lir ken gö ðüs ce bin de ki dol ma ka le min ký rýl mýþ ol ma sý ve ký sa bir sü re ön ce he di ye o la rak al dý ðý de ðer li bir men di lin ü ze rin de çýk ma yan Hint Mü rek ke bi nin le ke yap mýþ ol ma sý. Ma ri fet ve kýy met men dil de de ðil, o men di li he di ye e den de ðer li bir dost la bað lan tý lý dýr. Bu de ðer i çin dir ki mi sa fir bu na çok ü zül müþ tür. Bu ü zün tü i çe ri sin de bir yan dan o lan la rý an la týr ken, bir yan dan da men di li çý ka rýp Rus kin e gös te rir. Ku ma þýn or ta sýn da çok be lir gin si yah yu var lak! bir le ke var dýr. A dam o ka dar ü zül müþ tür ki, ye me ði yi ye cek iþ ta hý kal maz. Ye me ðe çok az do ku na bi lir an cak. O la yýn et ki si ni ve þo ku nu at la ta ma yan a dam a ce ley le e vi ne dön mek zo run da ka lýr. Fa kat a ce ley le e vi ne dö ner ken, ü zün tü sün den men di li ni ma sa nýn üs tün de u nu tur. Ma sa da ya pa yal nýz ka lan Rus ken du ru mu an lar ve lo kan ta dan çý kar ken ar ka da þý nýn u nut tu ðu men di li ya ný na a lýr. A ra dan za man ge çer. Bir kaç haf ta son ra zen gin ar ka da þý nýn e vi ne bir pa ket tes lim e di lir. Men di lin ger çek sa hi bi o lan a dam pa ke ti aç tý ðýn da çok fark lý bir sür priz le kar þý la þýr. Çün kü çok ü zül dü ðü ve ü zün tü sün den lo kan ta da u nut tu ðu le ke li men dil ha ri ka bir san at e se ri ne dö nüþ müþ tür. Na sýl mý? Bü yük bir san at kâr o lan Rus ken hü ne ri ni ko nuþ tur muþ tur. Ar ka da þý nýn a þý rý de re ce de men di lin le ke li hâ li ne ü zül dü ðü nü fark e den Rus ken, pa zar dan bi raz Hint Mü rek ke bi al mýþ týr. O meþ hur yu var lak mü rek kep le ke si ni mer kez nok ta sý o la rak kul la nýp, bü tün men di li ni kap la yan ne fis bir de sen çiz miþ tir. Ken di si ni çok þa þýr tan ve se vin di ren bir þe kil de mü rek kep san a ta ve e se re dö nüþ müþ tür. Bu ve bu tür o lay lar dan a la ca ðý mýz ders, çý ka ra ca ðý mýz his se: Ki mi le ri var dýr güç lük le re ve en gel le re he men ce cik tes lim o lu ve rir ve o nu ter cih e der. Ki mi le ri i se ha ya týn ön le ri ne koy du ðu sý kýn tý lar dan fýr sat lar çý ka rýr. O nu de ðer len di rir. Ha yat bir fa a li yet tir. Ü mit tir. Can lý lýk týr ve ya þa ma ya de ðer. Bir ka ra le key le bit mez, sön mez ve ka rar maz! Her in sa na, o la ya, za ma na ve ze mi ne gö re ba kýþ a çý la rý çok fark lý dýr. En zor þart ve o lay lar kar þý sýn da çö züm ü ret mek ay rý bir ma ri fet ve hü ner dir. Prob lem ol mak ve ya çý kar mak de ðil, prob lem le ri çö zen ol mak er ki þi lik tir! Bir ha tay la, bir ku sur la, bir men fî lik le, bir o lay la her þey bit mez. Ak si ne çok þey ye ni den baþ la ya bi lir. Müs be ti, gü ze li, ar tý la rý, ta mi ri ve hep i yi li ði dü þün mek ay rý ve bam baþ ka bir san at týr ve san at kâr lýk týr. Ö nem li o lan ka ra la ra ve ka rart ma ya de ðil, nu ra, ay dýn lý ða, say dam lý ða, müs be te a bo ne ol ma ya gay ret et mek tir. Hü ner le ri mi zin, ma ri fet le ri mi zin, gü zel lik le ri mi zin, i yi lik ve ha se nat la rý mý zýn bol ol du ðu hiz met do lu gün ler ya þa mak di lek ve te men ni siy le... NOT: 1- Ýs tan bul da has ta ne de yat mak ta o lan Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin hiz met kâ rý, Nu run Kah ra ma ný, ken di si ni Ri sa le-i Nur a ve dâ vâ ya a da mýþ de ðer li Mus ta fa Sun gur A ða be yi me â cil þi fa lar di li yor, du â lar e di yor, du â la rý ný zýn de va mý ný bek li yo rum Ey lül Pa zar Gü nü mü ba rek bel de IS PAR - TA da, baþ ta Hz. Pey gam ber (asm) ol mak ü ze re Be di üz za man, Nur Ta le be le ri ve bü tün ehl-i i man a dý na o ku na cak Mev lid-i Þe ri fe teþ rif le ri ni zi bek li yo ruz. Is par ta Mev li din de bu luþ mak ü ze re Al lah a e ma net o lu nuz. N. E.

3 Y HA BER 28 EY LÜL 2012 CUMA 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 Zilkade 1433 Ru mî: 15 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Yapýmý ve güçlendirme çalýþmalarý devam eden ilköðretim okullarýný gezen Ýstanbul Va li si Hü se - yin Av ni Mut lu, Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir ve Fa tih Kay ma ka mý Ah met Ü mit, E ram Zi hin sel En gel li ler O ku lu nu da zi ya ret ederek, çocuklarýn yaptýðý el iþlerini incelediler. Ýs tan bul Va li si Mut lu, Fa tih te o kul la rý in ce le di ÝSTANBUL Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir ve Fa tih Kay ma ka mý Ah met Ü mit Fa tih te ya pý mý ve güç len dir me ça lýþ ma la rý de vam e den il köð re tim o kul la rý ný ge ze rek in ce le me ler de bu lun du lar. Va li Mut lu ve Baþ kan De mir, kay ma kam Ü mit ilk o la rak güç len dir me ça lýþ ma sý de vam e den Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü nü zi ya ret et ti. Bu ra da Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn dan bil gi a lan Mut lu, De mir ve Ü mit da ha son ra Fa tih te e ði tim ve ren o kul lar da in ce le me ler de bu lun du lar. Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir i le bir lik te E ram Zi hin sel En gel li ler O ku lu nu zi ya ret e den Va li Mut lu, ço - cuk lar la ya kýn dan il gi len di. Ço cuk la rýn yap tý ðý el iþ le ri ni in ce le yen Mut lu, ço cuk la rýn ba þa rý la rý kar þý sýn da mut lu ol du ðu nu di le ge tir di. Va li Mut lu, Baþ kan De mir ve Kay ma kam Ü mit da ha son ra, güç len dir me ça lýþ ma la rý de vam e den Ka ra güm rük Ýl köð re tim O ku lu, E dir ne ka pý Ýl köð re tim O ku lu, Ta rýk Us Ýl köð re tim O ku lu, Ge len be vi A na do lu Li se si, A ta türk Çað daþ Ya þam Li se si ve in þa a tý sü ren Si liv ri ka pý da ki A li Su a vi Ýl köð re tim O ku lu nun in þa a tý ný gez di. Va li Mut lu, da ha i yi stan dart lar da e ði tim ver mek i çin ça lýþ týk la rý ný be lir te rek, Ýs tan bul da 30 ki þi lik sý nýf lar da tek li e ði tim sis te mi ni he def li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya ÜNÝVERSÝTE ÝÇÝN SON ÞANS ÜNÝVERSÝTELERÝN BOÞ KALAN KONTEJANLARINA YAPILACAK EK YERLEÞTÝRME BAÞVURULARI ÝÞLEMLERÝ BAÞLADI. TERCÝHLER 1 EKÝM DE SONA ERECEK, SÜRE UZATILMAYACAK. ÜNÝVERSÝTELERÝN boþ ka lan kon ten jan la rý na ya pý la cak ek yer leþ tir me baþ vu ru la rý dün baþ lý yor. Ek yer leþ tir me ter cih le ri 1 E kim de so na e re cek öð re tim yý lý i çin mer ke zi yer leþ tir me so nu cu ve ya yer leþ ti ri len a day la rýn ka yýt yap týr ma ma sý dolayýsýyla boþ ka lan ya da 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu ya yým lan dýk tan son ra a çý lan kon ten jan la ra, 2012-ÖSYS so nuç la rý na gö re ÖSYM ta ra fýn dan ek yer leþ tir me ya pý la cak. A day lar, ÖSYS Ek Yer leþ tir me ter cih le ri ni, bu gün den i ti ba ren, 1 E kim 2012 ta ri hi ne ka dar, baþ vu ru mer kez le ri a ra cý lý ðýy la (Baþ vu ru Mer kez le ri, res mî iþ gü nü ve res mî iþ sa at le ri a ra sýn da baþ vu ru a la cak lar dýr) ve ya in ter net ü ze rin den bi rey sel o la rak ya pa cak ÖSYS mer ke zi ilk yer leþ tir me de ter cih iþ le mi ya pý la bi len bütün or ta öð re tim ku ru mu (o ku lu) mü dür lük le ri ve ÖSYM sý nav mer ke zi yö ne ti ci lik le ri ÖSYS de baþ vu ru mer ke zi o la rak gö rev ya pa cak. Baþ vu ru sü re si u za týl ma ya cak. Ek Yer leþ tir me Ký la vu zu ÖSYM nin in ter net ad re sin de ADAYLAR, ter cih le ri ni baþ vu ru mer ke zi a ra cý lý ðýy la yap týk la rýn da, ö de ye cek le ri 3 li ra tu ta rýn da ki hiz met üc re ti dý þýn da baþ - ka bir üc ret ö de me ye cek. Pos ta i le ÖSYM ye gön de ri len ter cih form la rý iþ le me a lýn ma ya cak. Ek yer leþ tir me ku ral la rý - na i liþ kin bil gi ler, 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý na Ek Yer leþ tir me Ký la vu zu nda yer a la cak. A day lar, ÖSYS Ek Yer leþ tir me Ký la vu zu i le Ter cih For mu na dün den i ti ba ren, ÖSYM nin in ter net ad re - sin den u la þa bi li yor. Ký la vu zun da ðý tým ve sa tý þý ya pýl ma ya cak. Ek yer leþ tir me iþ lem le ri, 2012 Öð ren ci Seç me ve Yer leþ - tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu, 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu i le 2012-ÖSYS Yük se - köð re tim Prog ram la rý na Ek Yer leþ tir me Ký la vu zun da be lir ti len e sas la ra gö re ya pý la cak. An ka ra / a a Sul ta nah met, Si mit Fes ti va li bu gün baþ lý yor FATÝH Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 3. Si mit Fes ti va li, bu gün baþ lý yor. Fa tih Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma da, Si mit Sa ra yý nýn spon sor lu ðun da ya rýn baþ la ya cak ve 30 Ey lül e ka dar sü re cek fes ti val le, dün ya nýn ilk fast fo od u si mi di bütün yön le riy le ta nýt mak, si mi din kül tü rel bir ü rün ol du ðu nu vur gu la mak ve si mi de dik kat çek me nin he def len di ði be lir til di.a çýk la ma da, de ði þik faaliyet le rin yer a la ca ðý fes ti val de, ö zel lik le ço cuk la ra yö ne lik, yüz bo ya ma, ka ri ka tür çi zim le ri, a ni mas yon gös te ri le ri ve ya rýþ ma la rýn ya pý la ca ðý kay de dil di. Fes ti val kap sa mýn da, es ki Türk film le ri nin gös te ril di ði a çýk ha va si ne ma sý nýn üç gün bo yun ca ka tý lým cý la ra üc ret siz o la ca ðý ak ta rý lan a çýk la ma da, va tan daþ la ra si mit ve çay da ik ram e di le ce ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Ver gi ve zam lar On yýl dýr e ko no mi de pem be tab lo lar çi ze rek ve ABD i le Av ru pa baþ ta ol mak ü ze re bü tün dün ya yý sar san kriz ler i çin Bi zi te ðet ge çe cek di ye rek bu gün le re ge len hü kü met, son dö nem de de Her þe ye rað men bü yü me yi sür dür dük, iþ siz li ði a zalt týk, ca ri a çý ðý dü þür dük söy lem le riy le yo la de vam e di yor du ki... Ge çen yýl faz la ve ren büt çe nin bu se ne a çýk ver me si ü ze ri ne durum deðiþiverdi. Ve bu a çý ðý ka pat mak i çin he men, es ki den be ri kul la ný la ge len kla sik yön te me baþ vu rul du: ver gi ve zam... A kar ya kýt ver gi si ve ta pu harç la rý art tý rýl dý. Sý ra da e lek trik, do ðal gaz, a raç ve em lak ver gi si zam la rý nýn da bu lun du ðu i fa de e dil mek te. Ke za iç ki ve si ga ra zam la rý. Ger çi ki þi ye ve top lu ma za rar dan baþ ka hiç bir fay da sý bu lun ma yan bu ü rün le re ya pý la cak zam lar, müp te lâ la rý dý þýn da kim se nin ca ný ný yak maz. Ve ge rek al ko lizm le, ge rek se si ga ra a lýþ kan lý ðýy la mü ca de le de bu zam la rýn da dik kat li bir stra te ji çer çe ve sin de et ki li bir þe kil de kul la nýl ma sý ge re kir. Büt çe a çý ðý söz ko nu su ol ma sa da hi... A ma ö zel lik le iç ki me se le sin de ba þýn dan be ri çe liþ ki li ve zik zak lý bir po li ti ka iz le yen hü kü met, ak þam cý la ik çi le rin þir ret li ði kar þý sýn da bir tür lü ka rar lý bir a dým a ta ma dý. Tam ter si ne, Bun lar iç ki yi de ya sak lý yor lar yay ga ra sý nýn ko pa rýl dý ðý her se fe rin de ge ri a dým a ta rak ta viz ler ver di. Ta bi î, al ko lizm, si ga ra ve u yuþ tu ru cu ip ti lâ la rý sa de ce ya sak lar la ve zam ya pa rak ön le ne mez. A sýl ya pýl ma sý ge re ken þey, ma ne vî alt ya pý nýn tah ki mi. Di ðer ted bir ler bu çer çe ve de top ye kûn bir stra te ji nin des tek le yi ci ve ta mam la yý cý un sur la rý o la rak dev re ye so ku lur sa fay da sað lar. 35 yaþ üs tü ka dýn lar da al ko le baþ la ma o ra ný nýn yüz de 3 ten 6.4 e ve ya þýn da ki kýz lar da 5.7 ye fýr la dý ðý ha be ri (Ha ber türk, ). bu ko nu da a larm zil le ri çal dý ra cak en son i þa ret. Ka dýn la rý ve kýz la rý da ha ço cuk yaþ tan i ti ba ren al ko lizm tu za ðý na dü þen bir top lu mun ge le ce ði i çin ne ka dar kay gý du yul sa az dýr, de ðil mi! Pe ki, ça re bul ma sý ge re ken ler ne re de? Bu ra dan yi ne e ko no mi ye dö ner sek: Büt çe a çý ðý ný ka pat ma ge rek çe siy le ver gi le re zam ya pýl ma ya baþ lan dý. A ma sü re ci ge ri ye dö nük o la rak göz den ge çir di ði miz de, hü kü met ten dü rüst lük ve tu tar lý lýk la bað daþ ma sý im kân sýz çe liþ ki li me saj lar sa dýr ol du ðu nu gör mek te yiz. Me se lâ E ner ji Ba ka ný Ma li ye ben zin ver gi si art ma sýn di ye ça lý þý yor (Mil li yet, ), Baþ ba kan Yar dým cý sý Büt çe a çý ðýmýz i yi du rum da, ver gi le ri dü þük tut ma lük sü müz var (Va tan, ), Ma li ye Ba ka ný Ye ni ver gi yok (Va tan, ) di yor ve... Ben zin ver gi si zam la ný yor. A kar ya kýt ver gi sin de il ginç bir tak tik da ha uy gu la nýp, zam ka ra rý a çýk lan ma dan ön ce ben zin fi ya týn da peþ pe þe 8-9 ar ku ruþ luk i ki in di rim ya pý lý yor; ar dýn dan bun la rý ta ma men ge ri a la rak üs tü ne bi raz da ha ek le yen ver gi zam mý ge li yor. So nuç ta, dün ya nýn en pa ha lý a kar ya ký tý ný tü ke ten ül ke de ben zin fi ya tý 5 li ra ya da ya ný yor. Ma li ye ya kýn za ma na ka dar ben zin fi ya tý nýn yük sek li ði ne yö ne lik tep ki le ri Ýk ti da rý mýz da a kar ya kýt ver gi si ni hiç art týr ma dýk, ak si ne dü þür dük di ye gö ðüs le me ye ça lýþmýþ, a ma fi ya týn ni ye faz la ol du ðu na ik na e di ci i zah ge ti re me miþti. Bu hen gâ me de Mer kez Ban ka sý nýn Tür ki ye yi yi ne sý cak pa ra cen ne ti ha li ne ge ti ren pa ra ve fa iz po li ti ka la rý sü rer ken, Ba ba can la E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan a ra sýn da ki fren-gaz tar týþ ma sý da dik kat çe ki ci. Ba ba can, bü yü me ye en deks li E ko no mi ye gaz ve re lim ta lep le ri ne Sis li ve vi raj lý yol da ga za ba sa ma yýz kar þý lý ðý ve rir ken, Çað la yan El bet te ki ge rek ti ðin de fre ne ba sý lýr, a ma hep de ðil; ga zý da u nut ma ya lým di yor; A sýl ö nem li o lan, þo fö rün us ta ve gü ven li o lup ol ma dý ðý di ye bir do kun dur ma ya pý yor. Þim di lik yi ne sý cak pa ra a ký þýy la çi zi len pem be tab lo lar, re el e ko no mi de ki bü yü me nin hýz kes me si, borç lar da ki ar týþ ve a na ya sa re for mu nun ge cik me si ne de bað lý o la rak i yi ce kro nik le þen ya pý sal so run lar se be biy le her an ka ra ra bi lir. Ve fa tu ra sý yi ne e me ðiy le ge çi nen le re çý kar. Þimdiye kadar olduðu gibi...

4 4 28 EYLÜL 2012 CUMA Y KÜLTÜR SANAT Kim se me su li yet ten ka ça maz!.. Hep söy lü yor, an la tý yor ve ya zý yo ruz... Gü zel söz ler le, gü zel ve an lam lý cüm le ler le di le ge ti ri yo ruz ki; ne fis ve þey ta nýn de si se le ri - ne kar þý þöy le ya pa lým böy le ya pa lým; i man, Ýs lâ - mi yet ve Kur ân a dý na ken di mi ze çe ki dü zen ve - re rek i ma nî, Ýs lâ mî, Kur â nî hiz met le re sa hip çý - ka lým, ko þa lým ve koþ tu ra lým... Ken di mi zi din le me ye, an la ma ya ve ye ni le me ye mec bur ol du ðu mu zu u nut ma ma lý yýz... Ben ne o - la ca ðým ye ri ne biz ne o la ca ðýz söy lem le riy le bir - lik te bu nun hak lý ge rek çe le riy le ha ya ta ge çi ril - me si ne ça lý þa bil me li yiz... Bi ri le ri ay dan ge lip de bi ze Ka der-i Ý lâ hî nin ih - san ve ik ra mýy la su nul muþ, al týn kâ se ler le ik ram e - dil miþ ve kud sî Nur hiz me ti ni, Kur â nî hiz met le ri ger çek leþ tir me ye cek ve yap ma ya cak týr... Ah lâ ký mý zý ve fa zi le ti mi zi i man ve Kur ân hiz - met le riy le taç lan dýr mak ta bi zi ge ri bý ra kan her þey le yi ne ken di miz, biz ler mü ca de le e de bil me li yiz. Bir da i re nin, bir gru bun, bir ce ma a tin men su bu ol mak bi zi as lî va zi fe le ri mi zi hak kýy la ve tam o la rak öð ren - mek ten ve öð ret mek ten ge ri bý rak ma ma lý dýr... Þu za man da ve þu gün ler de sý fa tý hiz met eh li o - lan ze va týn, Se nin sa yen de bir a da mýn hi da ye te gel - me si, se nin i çin ü ze ri ne gü ne þin do ðup bat tý ðý her þey den da ha ha yýr lý dýr. Ha dis-i Þe rif i ne maz har ol - muþ, ha di sin i þa ret et ti ði ma na la rý hak e de rek, el de et miþ gi bi dav ran ma la rý ve bu tarz da, bu yön de ha - re ket et me le ri e lem ve ri ci dir, ü zü cü ve de va him dir. Her tür lü o lum suz lu ðu, ek sik li ði ve nok san lý ðý ken di ü ze ri mi ze a la rak biz ka za nýn da yok e de - rek, ger çek ten me sul ve suç lu ol ma mak i çin bü tün var lý ðý mýz la, gü cü müz le ve ben li ði miz le Ýs lâm ý, i - ma ný tem sil id di a la rýn dan vaz ge çe rek hiz me tin ger çek ten i çin de ol ma lý yýz ve o muz la rý mý zýn ü ze - rin de, bey ni miz de, zih ni miz de hiz met-i i ma ni ye ve Kur â ni ye de bu lu na bil me nin me su li ye ti ni his - se de rek, ha ya ta bu nu fi i lî o la rak ge çi re bil me li yiz. Hiz met te me sul ol ma mak ve me su li yet ler den kur tu la bil me nin yo lu, en bi rin ci yo lu Kur â n'ý o - ku mak tan, Re su lul lah ýn (asm) sün ne ti ne uy mak - tan, i man hiz me ti nin mey ve dar Kur ân tef sir le ri - ni, ö zel lik le bu za man da Ri sa le-i Nur tef sir le ri ni dik kat li ce, an la ya rak, sa býr la ken di mi ze o ku ya bil - me li yiz, o ku ta bil me li yiz. Ki ha ya týn i çin de, ha ya - tý mý zýn de vam nok ta sýn dan, i man lý ve Ku r'â nî bir ha ya tý ya þa ya bil mek ve uy gu la ya bil mek te za yýf kal ma ya lým, güç lü ve i ra de li o la lým... Me sul ol ma mak i çin, ger çek bir i man kuv ve tiy le ha re ket e de bil mek ve hiz met te mu vaf fa ki yet i çin ya pa bi le ce ði miz hiçbir hiz met ten kaç ma ma lý ve bi lâ kis hiz met le re ko þa bil me li yiz... Ta rih me rak lý la rý nýn kül tür tur la rý ya pýl dý KAYSERÝ Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür ve Sa nat Fa a li yet le ri kap sa mýn da Ta ri he Yol cu luk a dýy la baþ la tý lan Kül te pe Ka niþ-ka rum Kül tür Tur la rý so - na er di. Bu yýl 7 Tem muz da baþ la yan tur lar sa ye - sin de ta rih me rak lý la rý, uz man ta rih çi ler eþ li ðin de Kül te pe Ka niþ-ka rum böl ge si ni gez me ve bin ler ce yýl ön ce ku ru lan me de ni yet le re a it çe þit li bil gi le ri ye rin de al ma fýr sa tý bul du. Ay rý ca Bü yük þe hir Be le - di ye si Kon ser va tu va rý öð ren ci le ri ta ra fýn dan i ki bin yýl ön ce si ne a it tüc car, kral ve kra li çe a ra sýn da ge - çen ti ca ret ha ya tý nýn o dö ne me a it kos tüm ler ve ak - se su ar lar eþ li ðin de can lan dý rýl ma sý tur la ra ay rý bir renk kat tý. Kay se ri / ci han B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Par mak uç la rý. - Ö zel lik le ge mi le rin bel li bir ro ta yý ta kip e de rek yol cu luk et me si. 2. Piþ man ol mak, ay ný ha ta - yý bir da ha tek rar et me me ye ka rar ver mek. - Ko yun, kö pek, at vb. hay van la rýn ve ya in san la rýn de ri sin de a sa lak o la rak ya þa yan, bu la þý cý has ta lýk la ra sebep o lan bö cek le rin ge nel a dý, sa kýr ga. 3. Bu gün kü Fran sýz So ma list top rak la rýn da hü küm sür müþ ve Müs lü man lar la Ha beþ Hýris ti yan la rý a ra sýn da ki sa vaþ lar da ö - nem li rol oy na mýþ Müs lü man e mir li ði. - Çey rek ku ruþ, on pa ra de ðe rin de de mir pa ra. 4. Ce za o la rak a yak ta ban la rý na vur mak ta kul la ný lan, a yak la rý uy gun bir du rum da sý kýþ tý rýp tu tan, ka lýn ca bir so pa i le bu nun i ki u cu na bað lý bir i pi o lan ce za lan dýr ma a ra - cý. - E le mek ten e mir. 5. Es ki dil de kar þý lýk yý lý Ço rum do - ðum lu, halk þa i ri, ÞA HA DOÐ LU. 6. A baþ, ka fa. - San - traç ta düz ve yan ha re ket ka bi li ye ti o lan taþ. - Ço cuk o yun la rýn - da e be nin bek le di ði yer. 7. Ta þýt la rýn ön bö lü mün de bu lu nan, ký sa ve u zun me sa fe yi ay dýn lat ma ya ya ra yan ý þýk dü ze ne ði. - Bir u ça ðýn ha va da dur ma sý ný sað la yan ta þý yý cý a e ro di na mik güç le rin et ki le di ði ya tay yü zey. 8. De niz, göl, ýr mak vb. su ký yý la rýn da ve - ya ka ra da dik yer, u çu rum. - Yap ma, ye ri ne ge tir me. 9. Af ri ka da bir çöl. - A ri, çýp lak. 10. Türk Ma lý nýn ký sa sý. - Müs lü man ol ma - yan lar, kâ fir ler. - Bo ru se si YUNUS EMRE NÝN hak sev gi si yü rek le ri ra hat la tý yor AK SA RAY BE LE DÝ YE BAÞ KA NI NEV ZAT PAL TA, YU NUS EM RE NÝN HAK VE HALK SEV GÝ SÝ NÝ Ö NE ÇI KA RAN ME SAJ LA RI NIN YÜ REK LE RÝ RA HAT LAT TI ÐI NI SÖY LE DÝ. Aksaray Va li si Se la mi Al tý nok Aksaray Belediye Baþkaný Nevzat Palta AKSARAY Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Pal ta, Yu nus Em re nin Hak ve halk sev gi si ni ö ne çý - ka ran me saj la rý nýn yü rek le ri ra hat la tý cý ne fes ol du ðu nu be - lirt ti. Pal ta, Top lum sal me se - le le rin kay na ðý nýn ve çö zü - mü nün in sa nýn zih nin de ve kal bin de ol du ðu nu söy le miþ, ba rýþ i çin de ya þa mak i çin ya - rýn da ge çer li o la cak tes bit ler - de bu lun muþ tur. Bu yüz den Yu nus Em re yi, O nun sev gi ve me sa jý ný dün ya ya u laþ týr - mak in san lýk a dý na ö nem li bir ka zanç týr de di. Ak sa ray ve Kýr þe hir va li lik le ri ta ra fýn dan or tak la þa her yýl dü zen le nen Yu nus Em re yi An ma fa a li ye - te, Or ta köy il çe si Sa rý ka ra man bel de si Zi ya ret te pe mev ki in de ger çek leþ ti ril di. Prog ram da ko nu þan Ak sa ray Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Pal ta, Yu nus Em re yi, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da hu þu i çe ri sin de an dýk la - rý ný söy le di. Pal ta, Ta bi ki Yu - nus a ve Yu nus un fi kir le ri ne her za man kin den da ha çok ih ti ya cý mýz var. A na do lu coð - raf ya sýn da ken di ya þa dý ðý dö - nem de, en zor dö nem ler de, kar ma þa nýn ol du ðu dö nem - ler de fi kir le ri i le dü þün ce le ri i - le söy lem le ri i le þi ir le ri i le çok bü yük hiz met ler yap mýþ Yu - nus. Þu an da bi le o söy le di ði söy lem le re ih ti ya cý mýz var. Dü þün ce le ri ne ih ti - ya cý mýz var. Bi zim Yu - nus la rýn, Mev lâ nâ la rýn, Ha cý Bay ram Ve li le rin, So mun cu ba ba la rýn, A hi Ev ran la rýn ve bu A - na do lu yu ma ya - la yan bu in san - la rýn dü þün ce - le ri ni sa hip - len me miz lâ zým. Bu nu genç le ri mi - ze ve bi zim ge le ce ði - miz o lan, ya rýn la rý mýz o lan ev lât la rý mý za Yu nus la rýn fi kir ve dü þün ce le ri ni bi raz da ha em po ze et me miz ge re - kir di ye dü þü nü yo rum. Yok sa ger çek ten sev gi nin, kar deþ li - ðin ha kim ol du ðu, ba rý þýn ha - kim ol du ðu dün ya yý an cak Yu nus ve Yu nus un dü þün ce le ri ha kim o lur sa sað la rýz di - ye dü þü nü yo - rum þek lin de ko nuþ tu. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Pek ne fis o lan þey ler. - Sý nýr, çiz gi. 2. Yaþ lýk, ýs lak lýk. 3. Ýs tan bul'da bir il çe. - Ya sa da ses siz ler. 4. Sü rül me miþ, ot bü - rü müþ top rak. - Her þe yin gü zi de ve a'lâ sý, â li. 5. Be lir ti, a lâ met. - Ki þi le - rin bir hak tan ya rar lan ma la rý i çin bir ku ru luþ ta ra fýn dan ve ri len bel ge. 6. Ýs lâm i nan cýn da ki man týk sal bü tün lük ve de ði þen dü þü nüþ tar zý ve dü þün sel yak la þým lar i çin de Ýs lâ mýn e pis te mo lo jik ya pý sý ný Kur'ân'ýn ý þý - ðýn da ye ni le yen bir e ser. - Ba ðýþ la ma. 7. Tel lü rün sim ge si. 8. Þük ran duy gu su nu i fa de e - den bir ke li me. 9. Çok yi yen ler, o bur - lar. - Ýs viç re'de en bü - yük a karsu. 10. Halk að zýn da ha va dar yer. 11. Ka yýn bi ra der. - Ham mad de iþ le ne - rek ya pý lan her tür lü mal. 12. Ay ný a ma cý gü den kim se ler a ra - sýn da ki çe kiþ me, ya - rýþ ma, ya rýþ. - Ni ke li sim ge le yen harf ler. YU NUS EM RE YÝ ÇO CUK LA RI MI ZA A NLATMA LI YIZ AKSARAY Va li si Se la mi Al tý nok da Yu nus Em re nin ve o nun gi bi bir çok de ðer li za týn bu top rak lar dan çýk tý ðý ný be lir te rek, Bu top rak - lar dan çýk mýþ in san lar bu ra la rýn va tan ol ma - sý na, kül tür le ri ve de ðer le ri i le se bep ol muþ in san lar, bun la rý ye ni ne sil le re de öð ret me - miz lâ zým. Ço cuk la rý mý zý bir mec bu ri yet o la - rak bu gi bi tö ren le re ge tir mek ten zi ya de, ço - cuk la rý mý zýn ruh la rýn da, iç dün ya la rýn da, ge le - cek te ha yat la rý ný o luþ tu ra cak la rý, bu ge li þim ça ðýn da bu þu ur la, bu de ðer ler le bu i nanç la ye tiþ me le ri ni sað la ma mýz lâ zým þek lin de ko nuþ tu. Bu top rak la rýn va tan ol ma sýn da; Yu nus Em re ve Yu nus Em re gi bi e ren le rin, Mev lâ nâ nýn, Pir Sul tan Ab dal ýn, Ka ra ca oð - lan ýn, Rey ha ni nin, Süm ma ni nin çok bü yük kat ký sý ol du ðu nu söz le ri ne ek le yen Va li Al tý - nok, Va tan ol ma nok ta sýn da þi ir le ri ni de din - le yin ce, ba ký yor su nuz 700 yýl ön ce de bir ve bir lik ol ma nok ta sýn da çok bü yük gay ret ler var mýþ. Bu top rak lar da hep fit ne çý ka ran, bu mil le ti bir bi ri ne dü þü ren, bir bi ri nin kav ga sýn - dan me det u man bir sü rü in san ol muþ. Bu coð raf ya ö nem li bir coð raf ya de di. Ko nuþ - ma la rýn ar dýn dan, Dev let Ti yat ro su Sa nat çý sý Os man Nu ri Er can ta ra fýn dan can lan dý rý lan tem si li Yu nus Em re sah ne ye çýk tý ve bir bi rin - den gü zel þi ir ler o ku du. Ak sa ray / ci han Osmanlý nýn ilk kalesi yakýlmadan fethedilmiþ OS MAN LI Bey li ði nin 1288 yý lýn da Bi zans lý lar dan fet het ti ði Ka ra ca hi sar Ka le si nin, 60 de ka ra o tu ran 700 met re ka re ka zý a la nýn da ya pý lan ça lýþ ma da yan - gýn i zi nin bu lun ma ma sý ka le nin ya kýl ma yýp, yað ma - lan ma dý ðý ný gös ter di. A na do lu Ü ni ver si te si E de bi yat Fa kül te si Sa nat Ta ri hi Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. E rol Al týn sa pan ýn baþ kan lý ðýn da 9 Tem muz- 17 Ey lül ta - rih le ri a ra sýn da ya pý lan Ka ra ca hi sar Ka le si ka zý ça lýþ - ma la rýn da yan gýn i zi ne rast lan ma ma sý ka le nin ya kýl - ma dan fet he dil di ði ön gö rü sü nü or ta ya çý kar dý. Kül - tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn des tek le ri i le ka zý ça lýþ - ma la rý de vam e den Ka ra ca hi sar Ka le si nin ye ni de - tay la rý or ta ya çý ký yor. A na do lu Ü ni ver si te si E de bi yat Fa kül te si Sa nat Ta ri hi Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. E rol Al týn sa pan baþ kan lý ðýn da yü rü tü len ka zý ça lýþ ma la - rýn da ye ni bul gu lar el de e dil di. Os man lý nýn ku ru lu - þu na ý þýk tu ta cak o lan Ka ra ca hi sar Ka le si nde o dö - ne me a it or ta ya çý kar tý lan ta ri hi e ser ler den bah se - den Prof. Dr. Al týn sa pan, Ka zý ça lýþ ma la rý mýz da 26 ta ne iþ lik or ta ya çýk tý. Yak la þýk 60 dö nüm lük a ra zi de 700 met re ka re kaz dýk. Bu yap mýþ ol du ðu muz ça lýþ - ma i çe ri sin de a ðýr lýk lý o la rak, ka le su ru na da ya lý iþ - lik ler, bir gö zet le me ku le si, bir yö ne ti ci ye a it ol du ðu - nu dü þün dü ðü müz ko nut. Bu nun dý þýn da da ha ön - ce ki se ne kaz dý ðý mýz iç ka le de za vi ye ka zý sý ta mam - lan dý. Bu yýl 138 ta ne sik ke miz ve 42 ta ne ok u cu or - ta ya çýk tý. de di. Es ki þe hir / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI B E B E K S A H H A E M A N E T Y A F Ý R Ý S A L E Ý N U R T E N A M L A Z A M Ý K M Y E L A K Ý M E D A T M Ý N Ý S A T Ý K D E V A R T V S A A N Ý M H A N V A N A A A A N A B A E N G Ü R Ü Ça nak ka le Ço cuk la rý viz yo na gi re cek BU haf ta 2 si yer li, 5 film viz yo na gi - re cek. Yö net men Si nan Çe tin in Ça nak ka le Ço cuk la rý i sim li, dram, sa vaþ ve ta rih tü rün de ki fil - mi, bu haf ta se yir ciy le bu lu þa cak. Baþ rol le ri ni Ha luk Bil gi ner, Ok tay ay nar ca, Ya vuz Bin göl, Wil ma El - les ve Ce mo Çe tin in pay laþ tý ðý film de bir an ne nin, ço cuk la rý ný sa - vaþ tan al ma ça ba sý an la tý lý yor. Fil - min öy kü sü i se þöy le: Bir an ne rü - ya sýn da i ki oð lu nun Ça nak ka le sa - va þýn da bir bi ri ni öl dür dü ðü nü gö - rür. Üs te lik bi ri Ýn gi liz di ðe ri Os - man lý si pe rin de dir. Bu nu ko ca sý Ka sým Bey le pay laþ tý ðýn da, ko ca sý o nun de lir di ði ni dü þü nür. An cak ev lât la rý nýn teh li ke de ol du ðu nu his se den an ne nin dur ma ya ni ye ti yok tur... Bir an ne nin yü re ðin de ki se sin pe þi ne ta ký la rak çýk tý ðý bu yol - cu luk, Ça nak ka le Sa va þý nýn kan lý mey dan la rý na ka dar o nu sü rük le ye - cek tir. Ý ki ay rý cep he de i ki düþ man kar deþ... Bir an ne on la rý kur ta ra bi lir mi? Ýs tan bul / a a Hz. Mev lâ nâ yý gü nü müz de o ku mak ESENYURT Be le di ye si Hz. Mev lâ - nâ yý Gü nü müz de O ku mak ad lý bir sem poz yum dü zen li yor. 2 gün sü re cek sem poz yum da, çe þit li a ka - de mis yen ler ve a raþ týr ma cý-ya zar - lar, E sen yurt Kül tür Mer ke zi nde Mev lâ nâ yý an la tý yor. Sem poz yum, do ðu mu nun 805. yý lýn da Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî yi an mak, ça ðý - mýz da o nu doð ru o ku ya bil mek ve da ha ya kýn dan ta ný ya bil mek a dý na ya pý lý yor. E sen yurt Be le di ye si, bu sem poz yum da, Tür ki ye nin çe þit li yer le rin den bir çok öð re tim gö rev li - si ni ve Mev lâ nâ dos tu nu a ðýr la ya - cak. Prof. Dr. E mi ne Ye ni ter zi, Prof. Dr. Mus ta fa Çi çek ler, A raþ - týr ma cý Ya zar Fa tih Çýt lak gi bi i - sim ler Ne o lur san ol yi ne gel di - yen Al lah dos tu nu an la ta cak. Sem poz yum bo yun ca Hz. Mev lâ - nâ yý Gü nü müz de O ku mak baþ lý - ðý al týn da, in sa nýn ha yat yol cu lu - ðun dan Mev lâ nâ nýn ki þi li ði ve ha yat an la yý þý na, Mev lâ nâ yla be - ra ber a ný lan ney kon sep tin den o - nun ba rýþ fi kir le ri ne ka dar bir çok ko nu ko nu þu la cak. Ýs tan bul / ci han Ma nav gat ýn söz lü kül tü rü bir ki tap ta top la ný yor ANTALYA Ma nav gat Halk Kü tüp - ha ne si Mü dür lü ðü, il çe nin 78 kö - yü nün halk o yun la rý, folk lor, ye - mek kül tü rü, mü zik, dü ðün le ri, a - det, ge le nek, gö re nek ve ma ni le ri - nin bir ki tap ta top la na ca ðý ný bil dir - di. Ma nav gat Halk Kü tüp ha ne si Mü dü rü Hi da yet Ok tay, 78 köy - den 33 ün de halk o yun la rý, folk lor, ye mek yap ma kül tü rü, mü zik, dü ðün, a det, gö re nek ve ma ni le - ri ni der le me ça lýþ ma sý ný ta mam - la dýk la rý ný söy le di. En son ça lýþ ma yap týk la rý kö yü Yal çý di bi ol du ðu - nu an la tan Ok tay, köy ler de söy le - nen ma ni le ri i se ay rý bir ki tap ta top la ya cak la rý ný i fa de et ti. Ma - nav gat ýn ya þa yan ve söz lü kül tü - rü nü ki tap laþ tý ra rak ka yýt al tý na al mak is te dik le ri ni be lir ten Ok tay, tu rizm þeh ri nin zen gin söz lü kül - tür mi ra sý nýn bu lun du ðu nu kay - det ti. An tal ya / ci han Fo toð raf ya rýþ ma sý na re kor ka tý lým 7. ULUSLARARASI An tep fýs tý ðý Kül tür ve Sa nat Fes ti va li kap sa - mýn da bu yýl be þin ci si dü zen le nen Fo to ma ra ton Gö rün tü Av cý lý ðý Ya rýþ ma sý na re kor ka tý lým ol du. Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye - si nin ön cü lü ðün de ve çok sa yý da ku rum ve ku ru lu þun des tek le riy le bu yýl ye din ci si ger çek leþ ti ri len fes - ti val kap sa mýn da Ga zi an tep Ý pek - yo lu Fo toð raf Sa na tý Der ne ði (GÝF - SAD) iþ bir li ði i le dü zen le nen 5. Fo - to ma ra ton Gö rün tü Av cý lý ðý Ya rýþ - ma sý na bu yýl yurt i çi ve yurt dý þýn - dan 300 e ya kýn fo toð raf çý ka týl dý. Bu se ne GÝF SAD iþ bir li ðin de dü - zen le nen Fo to ma ra ton a, Tür ki - ye nin her ye rin den seç kin fo toð - raf çý lar dâ vet e dil di. GÝF SAD Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný E lif Yýl maz Öz de mir, dü zen le nen ya rýþ ma i le Ga zi an tep in kül tü rel fo toð raf ar þi - vi ni zen gin leþ tir me si a çý sýn dan ol - duk ça ve rim li bir ya rýþ ma ol du ðu - nu söy le di. Ga zi an tep / ci han

5 Y 28 EYLÜL 2012 CUMA MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Hu zur lu bir a i le ha ya tý, mut lu bir ev li li ði miz ol sun is te mez mi yiz? O hal de ön ce lik le, yük sek an la yýþ ve þu ûr dü ze yi ni el de e de bil me ma ha re ti ka zan ma lý. Bu da, þu hu sus la rý ye ri ne ge tir mek le müm kün: - Öz þu ûr (ken di ni ta ný dýk tan son ra e þi ni ve mu ha ta bý ný) ta ný mak; - Öz kon trol (ken di ni, ruh ve duy gu la rý ný yö net mek, e þi nin duy gu la rý na yö nel mek); - Öz gü ven, te vek kül, (ken di mi ze ve çev re mi ze kar þý o lum lu bak mak ve i le ti þim ku ra bil mek, her tür lü o lum suz lu ðu rý za i le kar þý la ma, El bis tan da dü ðün E fen di mi zin (asm), doð ru dan doð ru ya sos yal ha ya ta ba kan sa yý sýz sün ne ti bü tün haþ me tiy le dün ya ya ya yýl mak ta dýr. Kâ i na týn E fen di si nin (asm) bü tün be þe ri ye tin sos yal ha ya tý i çin e mir bu yur du ðu e mir le ri nin kýy me ti ve lü zû mi ye ti 2012 i ti ba rýy la da ha çok an la þýl mak ta ve de tay la rý na, de ru nu na i nil dik çe ve tat bik e dil dik çe baþ ka çý kar yol ol ma dý ðý da gö rül mek te dir. El bet te ya þa ma nýn zev ki ve sulh-u u mu mi ye dö nüþ me si ay rý bir ko nu ve çok ö nem li bir hu sus tur. Ya ni biz ler Tür ki ye de ve Ba tý dün ya sý nýn sa lon la rýn da ve mey dan la rýn da ve son o la rak geç ti ði miz haf ta so nu 130 bin lik El bis tan da Kö ker a i le si nin dü ðün le rin de bü tün zer râ tý mýz la Cen net an ne le rin a yak la rý al týn da dýr 1 di ye ce ðiz, fa kat Tür ki ye de a i le i çi þid det ten geç ti ði miz yýl da res mî kay nak la ra gö re bin (1000) ta ne kýz ve ka dýn a i le i çi þid det ten öl dü rü le cek ve bun la rýn dý þýn da, Av ru pa da ba na pa paz la rýn sor du ðu gi bi Baþ ta Su ri ye ol mak ü ze re â lem-i Ýs lâm da an ne ler ve ka dýn lar öl dü rü le cek... Ol maz böy le þey ler, E fen di mi zin (asm) ha dis le ri ne ta ma men ay ký rý dýr. El bis tan da e ði tim ci Nu rul lah Çe le bi Kö ker Be yin oð lu a vu kat kar de þi miz E nes Kö ker in dü ðün me ra si mi nin ter tip len di ði ve yüz ler ce bay ve ba ya nýn ka týl dý ðý Ö zel Yýl dýz Ýl köð re tim O ku lu bah çe sin de sor dum ve söy le dim: Asr-ý Sa a de tin doð ma dý ðý za man lar da, ka dýn lar ço cuk la rý ný kýz gýn çöl ler de do ðu ru yor lar, e ðer kýz i se o ra ya gö mü lü yor. O ta rih ler de an ne ler gü nü yok, ka dýn hak la rý yok, sev gi li ler gü nü yok, fa kat bir zat-ý nu râ nî var a yak ta, ilk in san hak la rý nýn ku ru cu su ve ko ru yu cu su E fen di miz Hz. Mu ham med A ley his sa lâ tu Ves se lâm. Söy le di ði söz ler ve mü ca de le si ta rih-i be þer de gö rül me miþ tir. E ðer o ol ma sa ve gel me se i di her yer ka ran lýk ka lýr dý. 130 bin lik El bis tan, 75 mil yon luk Tür ki ye, 57 Ýs lâm ül ke si ve i ri li u fak lý 200 dev let yok tu ve ol sa da ka ran lý ða mah kûm du. O nun i çin ve biz le re son suz rah met i çin Hz. Al lah Lev la ke lev lâk le ma ha lak tül ef lak 2 Kâ i na tý se nin i çin ya rat tým bu yu ru yor du ve bu mâ nâ da A li Ul vi Ku ru cu A ða bey de Doð maz dý kal be i man, in mez di ar za Kur ân, / Meç hul o lur du es mâ,/ Lev lâ ke yâ Mu ham med 3 di yor du. Yi ne a i le ha ya tý nýn te mel is ti nat du var la rýn dan bi ri ih ti yar lar. Hz. Pey gam ber (asm) Be li bü kül müþ ih ti yar la rý nýz ol ma say dý, be lâ lar sel gi bi üs tü nü ze dö kü le cek ti 4 bu yu ru yor. Ya zý lý ve gör sel ba sý na ba ký nýz, ne re de mu sî bet ler var, o ra da bü yük le ri ne say gý sýz lýk ya pýl mak ta dýr. Çün kü Ce nâb-ý Al lah Rab bü l-â le mîn dir. Yi ne Kur ân-ý Ha kim de: On lar dan bi ri ve ya her i ki si se nin ya nýn da ih ti yar lýk ça ðý na e ri þe cek o lur sa, on la ra sa kýn Öf bi le de me, on la rý a zar la ma; on la ra gü zel söz söy le. On la ra mer ha met ve te va zu ka na dý ný ger 5 bu yu rul mak ta dýr. Biz le re ve ri len da ki ka la rý aþ ma dan, o ku lun bü yük ve hal ka a çýk bah çe sin de bu lu nan yüz ler ce ha zu ru na di li mi zin dön dü ðü ka dar bun la rý ve bun la ra ben zer ha ki kat le ri ak tar dýk. Ben de duy gu lan dým ve din le yen le rin çok la rý da duy gu lan dý lar ve ko nuþ mam son ra sýn da bay ve ba yan lar bun la rý söy le di ler. Ka na a tým bu ne vî dü ðün ler ar týk ir þa dýn ay rý bir me kâ ný ve lü zu mi ye ti ol muþ tur. Ne gü zel dü ðün ler ve ne gü zel dâ vet ler. Ay rý ca An ka ra dan, G. An tep ten, K. Ma raþ tan, Gök sun dan, Ýs tan bul dan, Ni zip ten, A da na dan ve em sâ li yer ler den ge len can dost la rý mýz ve ba ro a vu kat ve baþ kan la rý ve gö nül lü ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri ci he tiy le tam mâ nâ sý i le ve çok ci het ler le bir dü ðün dü. Bu i ti bar la Kö ker a i le si ni bü tün ru hu ca ným la teb rik e di yor ve da ma dý mýz Av. E nes Be ye ve ge lin ký zý mýz Dr. Üm mü Gül süm Ha ný me fen di ye e be dî sa a det di li yor ve biz le re re fa kat te e me ði ge çen Av. Ha san ve Ta ner Bey le re þük ran la rý mý su nu yo rum. Dip not lar: 1- Ca mi ü s-sa ðir, 3:361, Ha dis No: Ha dis-i Kud sî, A li el-kâ ri, Þer hü þ-þi fâ: 1:6; Ac lû nî, Keþ fü l-ha fâ: 2: Gü müþ Tül ve A lev ler, A. U. Ku ru cu. 4- Keþ fü l-ha fâ, 2:163; Ý mam-ý Ga zâ lî, Ýh yâ u U - lû mi d-dîn, s Ýs râ Sû re si, 17: Eþiniz ve akrabalarýyla da empati kurun di re ne bil me gü cü nü ka zan mak); - Em pa ti, di ðer gam lýk: Bir in sa nýn ken di si ni kar þý sýn da ki in sa nýn ye ri ne ko ya rak o nun dü þün ce le ri ni doð ru o la rak an la ma sý, duy gu la rý ný his set me si ve bu an la yý þý ný o na söz lü ya da be den di liy le an lat ma sý dýr. Baþ ka sý nýn is tek ve ih ti yaç la rý ný an la ya bil me, yar dým la rý na ko þa bil me dir. Be di üz za man, em pa ti nin ma hi ye ti ni ve Ýs lâm li te ra tü rün de ki ye ri ni þöy le an la týr: Kar deþ le ri ni zin me zi yet le ri ni þa hýs la rý nýz da ve fa zi let le ri ni ken di niz de ta sav vur e dip, on la rýn þe ref le riy le þâ ki râ ne [þük re de rek] if ti har et mek tir. Bu, fe nâ fi l-ih vân sû re tin de gü zel bir düs tur dur. Kar deþ ler a ra sýn da bu na te fâ nî de ni lir. Yâ ni, bir bi rin de fâ ni ol mak týr. Yâ ni, ken di his si yât-ý nef sa ni ye si ni [nef sî his le ri, çý kar la rý] u nu tup, kar deþ le ri nin me zi yet le ri ve his si ya týy la fik ren ya þa mak týr. Za ten mes le ði mi zin e sa sý u huv vet tir [kar deþ lik tir]. Pe der i le ev lât, þeyh i le mü rid a ra sýn da ki va sý ta de ðil dir. Bel ki ha ki kî kar deþ lik va sý ta la rý dýr. Mes le ði miz ha lî li ye ol du ðu i çin, meþ re bi miz hýl let tir. Hýl let i se, en ya kýn dost ve en fe da kâr ar ka daþ ve en gü zel tak dir e di ci yol daþ ve en ci van mert kar deþ ol mak ik ti za e der. Bu hýl le tin üs sü l-e sa sý, sa mi mî ih lâs týr. (Lem a lar, s. 166.) E þi ni zin o lum lu yön le ri ne ba kýp müsbet dav ran ma ça ba sý i çi ne gir me li. Kav ga, þid det ve res mî, si vil mah ke me a ra yý þýn dan u zak du ra bil me li. Ken di mi zi ta ný yýp, hâl ve dav ra nýþ la rý mý zý kon trol e dip yön len di re bil di ði miz; son ra da em pa ti i le e þi mi ze yö nel di ði miz, di ðer gam ol du ðu muz nis bet te a i le ha ya tý ný dü zen le me ma ha re ti ne sa hip o la bi li riz. A i le ha ya týn da em pa ti, ön ce e þi ni zin dü þün ce le ri ni, zevk le ri ni, ho bi le ri ni, da mak ta dý ný vs. yi öð re nip o na gö re dav ran ma stra te ji le ri ge liþ tir mek tir. Eþ ler o la rak em pa ti i le rûh la rý nýz, dü þün ce le ri niz ken di bo yut la rýn da bu luþ sun. On la rý nef si ni zin ve o lum suz duy gu la rý ný zýn cen de re sin de hap set me yin. Kalp ten kal be yol var sa; mut la ka be yin den be - yi ne, vic dan dan vic da na, duy gu dan duy gu ya da em pa tik ve te le pa tik yol lar var dýr. E ðer sa yý sýz his ve lâ ti fe le ri mi zin ka nal la rý ný a çýk tu ta bi lir ve bü yük nü mû ne miz o lan kâ i nat ta ki si met ri le riy le bu luþ tu ra bi lir sek çok yük sek bir em pa ti ye/di ðer gam lý ða sa hip o lu ruz. Bu nun i çin de ön ce rûh ve be den ma ki ne mi zin mer ke zi o lan kal bi mi zi iþ let me nin in ce lik le ri ni öð ren me li yiz. Ýn san o la rak, eþ o la rak fark lý ve ben zer yön le ri mi zi be lir le ye rek sað lýk lý i le ti þim ku ra bil me; baþ ka sý nýn is tek ve ih ti yaç la rý ný an la ya bil me, yar dým la rý na koþabilmenin alt ya pý sý ný ha zýr la ma lý. Di ðer gam ol ma nýn, baþ ka sý na i yi lik et me nin, fedakârlýðýn ve pay laþ ma nýn tâ rif siz zevk ver di ði ni; öm rü mü zü u zat tý ðý ný an la ma lý. Ke zâ, e þi ni zin ak ra ba ve ya kýn la rýy la da em pa ti kur ma lý sý nýz. Si ne ma ve ti yat ro da rol yap mak bir sa n'at i se; ha ya tý nýn ro lü nü düz gün oy na mak, den ge yi ko ru mak, dos doð ru yol o lan sý rat-ý müs ta kîm çiz gi si ni ta kip e de bil mek da ha bü yük bir sa n'at de ðil mi? Lozan: 'Dünyayý dine tercih' antlaþmasý (2) Ha im Na um Ýs met Pa þa baþ ba þa Ýs viç re'nin Lo zan þeh rin de ger çek leþ ti ri len Lo zan Kon fe ran sý nýn ü ze rin den yak la þýk 90 yýl lýk bir za man geç ti. Ke sin ti ye uð ra dý ðý i çin i ki ay rý saf ha da ya pý lan ve se kiz a ya va ran ger gin, sý kýn tý lý, þüp he li, þa i be li bir sü re ci i çi ne a lan kon fe rans, ni ha yet 24 Tem muz 1923'te so na er di. Bu kon fe rans ta a lý nan res mî ka rar la rýn ve ya pý lan an laþ ma la rýn Mil let Mec lis'in de tas dik e dil me si i se, bu ta rih ten tam bir ay son ra (23 A ðus tos) müm kün o la bil di. (Kon fe ran sa mü da hil ül ke le rin dev let baþ kan la rý ta ra fýn dan Lo zan Ant laþ ma sý ný im za la ma sý, Hi lâ fe ti kal dýr ma ka ra rý nýn a lýn dý ðý Mart 1924'ten son ra dýr.) Va ký a þu ki, bu ta ri hî ha di se nin en az bi li nen le ri ka dar bi lin me yen yön le ri de var. Ýþ te, biz de bu ra da ha di se nin bi lin me yen, ya hut ye ni ne sil ler ce çok az bi li nen yö nü ü ze rin de dur ma ya ça lý þa lým. Za ma na bý ra ký lan me se le ler Lo zan'a gi den he ye tin ba þýn da Ýs met Bey var dý. He ye tin as lî di ðer ü ye le ri i se, Dr. Rý za Nur ve Ha san (Sa ka) Bey di. Bun la rýn dý þýn da, he yet te ay rý ca 30'dan faz la mü þa vir, uz man, da nýþ man, kâ tip, i da re ci sta tü sün de a dam var dý. (Ýs met Pa þa, Kon fe ran sýn i kin ci saf ha sýn da he ye ti bü yük çap ta re vi ze et ti. O ra da, ken di ne en ya kýn da nýþ man o la rak da Ya hu di Ha ham ba þý sý Ha im Na um'u seç ti. Üs te lik, üc ret li o la rak...) Lo zan Kon fe ran sý nýn en mü him mak sa dý, Bi rin ci Dün ya Har bi ve he men ar dýn dan baþ la yan Ýs tik lâl Har bi son ra sýn da ku ru lan ye ni Tür ki ye Dev le ti nin dün ya ca ta nýn ma sý, top rak bü tün lü ðü ve mil lî sý nýr la rý nýn ka bul e dil me siy di. Bu nok ta da, bil has sa mü da hil ül ke ler (Ýn gil te re, Fran sa, Ý tal ya, Ja pon ya, Yu na nis tan, Ro man ya, Bul ga ris tan, Por te kiz, Bel çi ka, Rus ya ve Yu gos lav ya) nez din de cid dî bir sý kýn týy la kar þý laþ ma ma sý, en ta biî Tür ki ye'nin hak kýy dý. Zi ra, son sa vaþ tan za fer le çýk mýþ tý. Ne var ki, cep he ler de, mey dan lar da ka za nýl mýþ o lan za fer, dip lo ma tik sa ha da (ma sa ba þýn da) kar þý lý ðý ný lâ yý kýy la bu la ma dý. Ýþ te, "Mi sâk ý Mil lî" i çin de yer al dý ðý hal de, Lo zan'da hal le dil me yen, za ma na bý ra ký lan ve da ha son ra la rý Tür ki ye'nin ba þý ný hay li að rý ta cak o lan ö nem li dâ vâ lar: Kýb rýs, E ge A da la rý, Bo ðaz lar, Ha tay ve Ker kük Mu sul me se le le ri. Ha tay ve Bo ðaz lar dý þýn da ka lan me se le le rin ta ma mý, ne ya zýk ki Tür ki ye'nin a ley hi ne bir ge liþ me gös ter di. Ma dal yo nun ö te ki yü zü Yu ka rý da bah set tik le ri miz, doð ru dan si ya sî, mad dî ve þek lî me se le le ri it hi va e di yor. Bun lar dan çok da ha ö nem li o lan i se, Lo zan'da giz li ce gö rü þü len ve ka ra ra bað la nan di nî/mâ ne vî hu sus lar dýr: Bun lar, hi lâ fe tin kal dý rýl ma sý, di nî ha yat ve ted ri sa týn so na er di ril me si, mâ ne vî cep he nin çö ker til me si, bin yýl lýk kül tür ve me de ni yet bi ri ki mi nin tah rip e dil me si gi bi, bu mil le tin en mü him ve ha ya tî me se le le ri ni i çi ne a lan bir di zi re form ve in ký lâp la rýn mu hak - "Ha mi di ye Kah ra ma ný" ve Lo zan gö rüþ me le - ri es na sýn da Baþ ba kan lýk ma ka mýn da bu lu - nan Ra uf Or bay ( ), Ýs met Pa þa nýn Ha im Na um'a "Hi lâ fe tin kal dý rý la ca ðý sö zü ver di ði"ni i fa de e di yor. kak sû ret te re a li ze e dil me si ta le bi dir. Ký sa bir müd det son ra Tür ki ye'de ya þa nan ge liþ me ler ve kök lü de ði þim ler, bu ta lep le rin bü yük bir iþ tah la ye ri ne ge ti ril di ði ni gös te ri yor. Lo zan gö rüþ me le ri es na sýn da ma dal yo nun bu yü zün de ak tif rol a lan en et ki li þa hýs, hiç þüp he siz Ha im Na um'dur. Tür ki ye'de ki ic ra at lar nok ta sýn da mak sa dý na faz la sýy la u laþ tý ðý na ka na at ge ti ren es ki Ýs tan bul Ha ham ba þý sý Ha im Na um, bi lâ ha re te mel li þe kil de Ka hi re'ye git ti. O ra da bu kez Mý sýr Ha ham ba þý ol du ve bil has sa 1925'ten i ti ba ren Fi lis tin'e el a ta rak bu ra da bir Ya hu di dev le ti nin ku rul ma sý i çin var gü cüy le ça lýþ ma ya ko yul du. * * * Ha im Na um'un Lo zan gö rüþ me le ri es na sýn da or ta ya çýk ma sý ve kaþ la göz a ra sýn da re is Ýs met Pa þa nýn en göz de da nýþ ma ný/mü þa vi ri o lu ver me si, i kin ci de le gas yon ma ka mýn da ki Dr. Rý za Nur'un dik ka ti ni çe ker. Ka le me al dý ðý ha tý ra la rýn da, þa hit ol du ðu bu "em ri vâ ki"den þöy le bah se der: "Bir müd det tir Ýs tan bul es ki Ha ham ba þý sý Ha im Na um, Lo zan'da kal dý ðý mýz o tel de gö rül me ðe baþ la dý. Bak tým bir gün Ýs met'le gö rü þü yor. Ne yap mýþ, ki mi va sý ta yap mýþ bil mem. Ýs met'e ya naþ mýþ. Ya man Ya hu di!.. "Ar týk Ýs met'ten ay rýl mý yor. Ye mek za ma ný ný bi li yor ya, a san sö rün ya nýn da bi zi bek li yor. Der hal Ýs met'in kol tu ðu na gi ri yor, be lin den ya ka lý yor; o da o nun... Ýs met'i lü zu mu yok ken hol de do laþ tý rý yor. "Son ra ye mek sa lo nun da, Ýs met'le þa ka la þý yor, gü lü yor... An la þý lý yor ki, her ke se: 'Ýs met be nim sa mi mi, tek lif siz ar ka da þým dýr' di ye gös ter mek is ti yor ve gös te ri yor. Ni ha yet bü tün Ya hu di sýr na þýk lý ðý i le ya naþ tý. Ýs met'in ya ka sý ný bý rak mý yor... Þim di o da sýn dan da çýk mý yor. "Ýs met, bu nu mü þa vir tâ yin et ti. Yev mi ye ver me ye de baþ la mýþ. Ba na da söy le mi yor. He yet i mu rah ha sa çift lik tir, kul la ný yor. Ne di ye kan dýr dý bil mem. Bu sâ de dil Ýs met, Ya hu di nin do la bý na gir di. Der ken Ha ham ba þý ný sof ra mý za da al dý. Bu vak te ka dar se si mi çý kar ma mýþ tým. "Ýs met'e de dim ki: 'Bu Ya hu di de ba þý mý za ne re den çýk tý? Se nin böy le bir Ya hu di i le la u ba li gö rüþ men hay si ye ti ni ve Türk mil le ti nin, he ye ti nin hay si ye ti ni ký rar. Bu ka dar yüz ver me!' Ýs met, ba na kýz dý... "Der ken, he rif az dýk ça az dý. He yet ten þu na bu na her ke sin i çin de ku man da e di yor. Be nim ö nü me de ge çip yü rü yor. Ýh ti mal Ýs met be nim söz le ri mi o na söy le di... Ýs met'e tek rar de dim: 'Bu bir Ya hu di dir. A di a dam dýr. Bu nun kim bi lir ne fe nâ iþ le ri var dýr? Bun dan bir ha yýr bek le me!..' "Ha ham ba þý Ýs met'e bü tün Ýn gi liz ve Fran sýz ri câ li ni ta ný dý ðý ný, hep si ah ba bý ol du ðu nu, iþ le ri is te di ði gi bi yap tý ra ca ðý ný söy lü yor muþ. Ta biî Ýn gi liz, Fran sýz ve Ý tal yan de le ge le ri ne de Ýs met'in a vu cun da ol du ðu nu söy lü yor du... Lo zan mu hi tin de do la þý yor, her ke se: 'Ýs met tek lif siz ah ba bým dýr, sö züm den dý þa rý çýk maz' di yor muþ.." (Rý za Nur, Ha yat ve Ha tý ra tým, c. 3, sh ) * * * Rý za Nur'un an lat týk la rý ný te yit e den ler den bi ri de Ra uf Or bay'dýr. Tür ki ye'de en üst se vi ye de as ke rî ve si ya sî gö rev ler de (Ba kan lýk, Baþ ba kan lýk, Mec lis Ý kin ci Baþ kan lý ðý...) bu lun muþ o lan Or bay, ay ný hu sus la il gi li o la rak þun la rý kay de di yor: "Ýs met Pa þa, an la þýl dý ðý na gö re, Lo zan'da Ýn gi liz ler le bir çe þit giz li a ra bu lu cu luk ro lü oy na yan Ýs tan bul Ya hu di Ha ham ba þý Ha im Na um E fen di nin tel kin le riy le, Hi lâ fe tin ar týk ne þe kil de o lur sa ol sun Tür ki ye'de de va mý na mü sa a de e dil me yip, der hal kal dý rýl ma sý fik ri ni ta ma mýy la be nim se miþ bu lu nu yor du." (Fe ri dun Kan de mir, Ha tý ra la rý ve Söy le ye me dik le ri i le Ra uf Or bay, s ) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Dep rem ön ce den bi li nir mi? Van dan Mus ta fa Öz muþ: Dep rem ön ce den bi li nir mi? Bu na Al lah ýn il mi mü sa a de e der mi? AL LAH IN DE DÝ ÐÝ O LUR Dep re mi ön ce den keþ fet mek mi? Bu zor iþ! Bu na þim di ye ka dar asr-ý ha zýr il mi güç ye ti re me di. Bun dan son ra ye ti re bi lir mi, gö re ce ðiz. Di nî bir en gel yok! Bu nu keþ fet me nin bir gü na hý ve ya bir sa kýn ca sý yok! Bi lim ve tek no lo ji nin ge liþ me siy le, Al lah ýn mü sa a de si çer çe ve sin de dep rem den bir kaç sa ni ye ön ce si ne ka dar sis mik dal ga lar tes bit e di le bil di. A ma bu bir sa a te, bir gü ne, bir haf ta ya ve ya da ha u zun za ma na çý kar mý? Za man gös te re cek. Di le ye lim tes bi ti müm kün ol sun. Çün kü en a zýn dan ký sa sü re de ted bir al mak müm kün ol ma sa da, in san lar ga fil ya ka lan maz lar. A ma ne ti ce de, Al lah ýn de di ði o lur. Ve i lim, Al lah ýn mü sa a de et ti ði nok ta ya ka dar ge lir. Da ha i le ri ye ge çe mez. Ý LÝM Ý ÇÝN Ý NANÇ LI OL MAK BÝR ZA RU RET TÝR Son yüz yýl da a te ist fel se fe din, i nanç ve i lim dün ya sý ný boþ þüp he le riy le bir hay li sars tý. Gör me di ði me, fi zi kî bo yu tu ol ma ya na i nan mam fel se fe si fi zik il mi nin de be nim se di ði bir bi lim sel yak la þým o la rak lan se e dil di. Ýs viç re de ya pýl mak ta o lan CERN de ne yin den son ra i se fi zik çi le rin gel di ði or tak nok ta þu ol du: Bi li nen mad dî bo yut lu ev ren (fi zik il mi nin a la ný na gi ren ev ren), bü tün â le min sa de ce yüz de dör dü dür. Â le min yüz de dok san al tý sý fi zik il mi nin a la ný dý þýn da ce re yan e di yor. Be di üz za man fi zik çi le rin bu gün gel dik le ri nok ta ya yüz se ne ön ce gel miþ ti. Ba kýn ne di yor: Vü cud, Â lem-i Cis ma nî de Mün ha sýr De ðil: Vü cu dun has ra gel mez muh te lif en va ý ný, mün ha sýr ol maz, sý kýþ maz þu þe ha det â le min de. Â lem-i cis ma nî bir ten te ne li per de gi bi, þu le-fe þan gay bî a vâ lim ü ze rin de. 1 Da ha son ra Söz ler ad lý e se rin de þöy le yaz dý: Þu â lem-i mad di yat ve þe ha det i se, â lem-i me le kût ve er vah üs tün de ser pil miþ ten te ne li bir per de dir. 2 An la þý lý yor ki: Bi lim dün ya sý nýn her þe yi bi li rim ci li ði, ha ki kat le rin keþ fiy le ký rý lý yor. Da ha çok ký rý la cak. Fa yý, yer ka bu ðu nu, ye rin iç ya pý sý ný, kat man la rý ný, çe kir de ði ni, sis mik sin yal le ri in ce le yen je o lo ji il mi, fa yýn ne za man ký rý la ca ðý ný bi le mi yor. Te sa düf de yip i þi bi ti ri yor. Ko ca bir bi lim da lý kör bir a te ist an la yý þa tes lim! Oy sa þöy le tes lim et me li de ðil mi: Yüz de dok san al tý ta ra fýn dan, â lem-i me le kût ci he tin den e mir gel di ði za man ya pa cak bir þey kal mý yor! Tes lim ol mak tan baþ ka! Bu em rin ne za man ve ri le ce ði ni de Je o lo ji il mi kes ti re mi yor. Had di ne de düþ mü yor za ten. Þu bir ger çek ki: Ý lim i çin a te ist an la yýþ bir zül; i nanç lý ol mak i se bir za ru ret tir. *** Al lah, bü tün gü nah la rý af fe der Gür kan Öz soy: Müs lü man ki þi þir ke düþ se tev be et ti ðin de af fe dil me ih ti ma li var mý dýr? El bet te var dýr. E sa sen Ýs lâ mi yet te ü mit siz lik yok tur. Al lah bü tün gü nah la rý ba ðýþ lar. Þu â yet hiç bir gü na hý dý þa rý da bý rak mý yor: De ki: Ey ken di le ri nin a ley hi ne a þý rý gi den kul la rým! Al lah ýn rah me tin den ü mi di ni zi kes me yin. Þüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rý af fe der. Çün kü O, çok ba ðýþ la yan dýr, çok mer ha met e den dir. 3 Dip not lar: 1- Söz ler, Le ma ât, s Söz ler, s Zü mer Sû re si: 53.

6 6 28 EY LÜL 2012 CUMA YURT HA BER Y HA BER LER Çýkýþ sebebi henüz belirlenemeyen yangýnda, fabrikada büyük maddî hasar meydana geldi. FO TOÐ RAF: A A Kablo fabrikasý, alevlere teslim oldu ngazýosmanpaþa DA bir kablo fabrikasýnda çýkan yangýn büyük çapta maddi hasara sebep oldu. Cebeci Caddesi Sokak taki iki katlý kablo fabrikasýnda gece sýralarýnda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýktý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangýna müdahale etti. Yangýnýn kablo üretiminde kullanýlan ham plastik malzemelerin bulunduðu bölüme sýçramasý üzerine takviye ekipler istendi. Fabrikada oluþan yoðun dumandan etkilenen bir kadýna saðlýk ekipleri tarafýndan müdahale edilirken olay yerine, Gaziosmanpaþa, Sultangazi, Baðcýlar, Eyüp, Habipler ve Alibeyköy Ýtfaiye ekipleri de sevk edildi. Kontrol altýna 1 buçuk saat süren çabanýn ardýndan alýnan yangýn dolayýsýyla fabrikada büyük çapta maddî hasar oluþtu. Fabrikada yangýn çýktýðýný haber alarak olay yerine gelen iþ yeri sahibi ve annesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sýrasýnda fenalýk geçirdi. Saðlýk ekiplerinin müdahale ettiði iþ yeri sahibi ile annesi polis ekiplerince güvenlik amaçlý olay yerinden uzaklaþtýrýldý. Ýstanbul / aa Köyde çýkan yangýnda, 3 ahþap ev kül oldu nbolu NUN Göynük ilçesine baðlý Gürpýnar Köyünde çýkan yangýnda, 3 ahþap ev, 1 samanlýk, 3 ahýr ve bir buðday ambarý kullanýlamaz hale geldi. Gürpýnar Köyünde Ýsmail Güleç e ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýktý. Rüzgârýn da etkisiyle büyüyen yangýn çevredeki diðer evlere sýçradý. Köylülerin kendi imkânlarýyla müdahalede yetersiz kaldýðý yangýn, olay yerine gelen Göynük Belediyesi ile Orman Ýþletme Müdürlüðü ekiplerince kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Yangýnda, 3 ahþap ev, 1 samanlýk, 3 ahýr ve bir buðday ambarý tamamen kullanýlamaz hale gelirken, ahýrdaki bir büyükbaþ hayvan da telef oldu. Jandarma, yangýnla ilgili soruþturma baþlattý. Bolu / aa Hýrsýzlar, kaçarken kaza yapýnca yakalandý nankara DA bir iþ yerinden sigara çalan hýrsýzlar, kaçarken kaza yapýnca yakalandý. Kaza, Çankaya Dikmen Caddesi, Tur-Taþ Sitesi önünde meydana geldi. Ýddiaya göre, 4 kiþi bir iþ yerinden sigara çaldýktan sonra 06 BS 2136 plâkalý araçla kaçmaya baþladý. Ancak hýrsýzlar, Dikmen Caddesi nde bir ticarî otomobile ardýndan da yol kenarýndaki elektrik direðine çarptý. Çarpmanýn etkisiyle direk yola devrildi, elektrik telleri de otomobilin üzerine düþtü. Araçta bulunanlardan Ý. E ve U. Þ. yaralandý, diðer iki kiþi çaldýklarý sigaralarý çevredeki aðaçlarýn altýna sakladýktan sonra kaçtý. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, poþetlerdeki sigaralarý býrakýlan yerden aldý. Muhtemel bir kazaya karþý bölgenin elektriði kesildi. Zanlýlarýn kullandýðý araçta da çok sayýda kurþun deliði olduðu görüldü. Ankara / aa Patenle otomobile çarpan çocuk hastanede öldü nbursa NIN Ýnegöl ilçesinde, patenle yokuþtan kayarken seyir halindeki otomobile arkadan çarparak aðýr yaralanan çocuk, tedavi gördüðü hastanede öldü. Alýnan bilgiye göre, D. K nýn kullandýðý 36 FA 614 plâkalý otomobile arkadan çarpan Fatih Ýlköðretim Okulu öðrencisi Yunus Ç. (12), tedavi gördüðü hastanede yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Çocuðun cesedi hastane morguna götürüldü. Yunus Ç. patenleriyle Yenimahalle Sefer Sokak taki yokuþtan kaymak istemiþ, bu sýrada Zincirlikuyu Caddesi nde seyir halinde olan, kadýn sürücü D. K nýn kullandýðý otomobile arkadan çarparak, aðýr yaralanmýþtý. Bursa / aa TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mustafa Kaya'nýn kýzý Nurbanu Hanýmefendi ile Uður Çelebi Beyefendinin izdivaçlarýný, Muhterem kardeþimiz Ýhsan Eret ile Hatice Hanýmefendinin izdivaçlarýný, Muhterem aðabeyimiz Ali Vapurlu'nun oðlu Muhammed Said ile Sevde Hanýmefendinin izdivaçlarýný, Muhterem kardeþimiz Ýbrahim Vapur'un oðlu Yasin ile Pýnar Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki cihan saadeti dileriz. Muhterem kardeþimiz Mehmet Kovancý'nýn kýzý Hatice Hanýmefendi ile Mehmet Ýþliyen Beyefendinin Nurefþan ismini verdikleri bir kýzý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý ÝSTANBUL, BM ADASI OLACAK BÝRLEÞMÝÞ KENTLER VE YEREL YÖNETÝMLER TEÞKÝLÂTI BAÞKANLIÐI BAÞKANLIÐINI YÜRÜTEN ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI KADÝR TOPBAÞ, ÝSTANBUL BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ADASI OLACAK DEDÝ Son ra sý Dün ya Kal kýn ma Gün de mi Ko nu sun da Seç kin Ki þi ler Üst Dü zey li Pa ne li ne ko nuþ ma cý o la rak ka týl an Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ben hem Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný o la rak hem de Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý o la rak bu ka dar üst dü zey de bir pa ne list gru bu nun i çe ri sin de yer al mak tan ger çek ten o nur duydum dedi. FO TOÐ RAF: A A Asker uðurlamak için temin edilen midibüs, þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Yaralanan 17 kiþi ambulanslarla hastanelere kaldýrýldý. FO TOÐ RAF: A A As ker u ður lar ken 17 ki þi ya ra lan dý KOCAELÝ DE as ker u ður la ma ya gi - den le ri ta þý yan o to bü sün dev ril me - si so nu cu, 17 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Na im Ya zý cý yý va ta nî gö re vi ni yap mak ü ze re Ha tay a u - ður la mak is te yen Ya zý cý nýn a i le si, ya kýn la rý ve ar ka daþ la rý, Kör fez Be - le di ye si nden te min et tik le ri o to - büs le Ko ca e li Þe hir le ra ra sý O to büs Ter mi na li ne ha re ket et ti. Sü ley - man Soy çi çek in kul lan dý ðý 41 F 5132 plâ ka lý o to büs, Yu ka rý He re - ke Kýþ la dü zü Ma hal le si Ta þo cak la - rý yo lun da, sü rü cü sü nün di rek si - yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so - nu cu yan yat tý. Bu þe kil de bir sü re sü rük len dik ten son ra du ra bi len o - to büs te ki, sü rü cü Soy çi çek, a ce mi bir li ði ne git mek is te yen Na im Ya - zý cý i le an ne si Ha ni fe, kar deþ le ri Ýd - ris, Sü ley man, Eb ru, E nis ve Sa fi ye, ku zen le ri Me lek, Müs lü mat, Ay - þe, Ru ki ye ve Nes li han Ya zý cý i le Ka dir Ars lan, Nev zat Þah ve let, Hak ký Ars lan ve Nur can Do ðan ya ra lan dý. O lay ye ri ne sevk e di len am bu lans lar la çev re de ki has ta ne - le re kal dý rý lan ya ra lý la rýn ge nel sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. Bu a ra da, o to bü sün fre - ni nin bo þal ma sý dolayýsýyla sü rü - cü nün a ra cý kon trol lü o la rak dur - dur mak is te di ði ve ka za nýn bu sebep le mey da na gel di ði be lir ti lir - ken, po lis e kip le ri, o la ya i liþ kin so - ruþ tur ma baþ lat tý. Ko ca e li / a a Ha lil Ýb ra him Bu luþ ma la rý i çin son ha zýr lýk lar ya pýl dý BU yýl 6 ncý sý dü zen le ne cek U lus la ra ra sý Ha lil Ýb ra him Bu luþ ma la rý nýn son ha zýr lýk la rý ya pý lan top lan týy la de ðer len di ril di. Va li Yar dým cý sý Ra ma zan Se çil - miþ baþ kan lý ðýn da il gi li da i re a mir le ri nin de ka tý lý mýy la Þan lý ur fa Ý li Kül tür E ði - tim Sa nat ve A raþ týr ma Vak fý (ÞUR KAV) bi na sýn da ger çek leþ ti ri len top lan tý da, U lus la ra ra sý Ha lil Ýb ra him Bu luþ ma la rý nýn ha zýr lýk la rý nýn son du ru mu gö rü - þül dü. Da ha son ra he yet, Tür ki ye nin So ma li ve A ra kan gi bi böl ge ler de ger çek - leþ tir di ði yar dým la rýn fo toð raf la rý nýn yer al dý ðý Tür ki ye nin Mer ha met E li ad lý bir fo toð raf ser gi si nin a çý la ca ðý a la nýn da i çe ri sin de bu lun du ðu ta ri hî Ba lýk lý göl Yer leþ ke si nde in ce le me ler de bu lun du. Bu luþ ma lar bu se ne A na do lu A jan - sý nýn (A A) ba sýn spon sor lu ðun da ger çek leþ ti ri le cek. Þan lý ur fa / a a BÝRLEÞMÝÞ Kent ler ve Ye rel Yö ne tim ler Teþ - ki lâ tý Baþ kan lý ðý (UCLG) ve BM ye bað lý Ye rel Yö ne tim ler Da nýþ ma Ko mi te si (U NAC LA) baþ kan lý ðý ný yü rü ten Ýs tan bul Bü yük þe hir Be - le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul Bir leþ - miþ Mil let ler a da sý o la cak de di. Baþ kan Ka dir Top baþ, Bir leþ miþ Mil let ler Ge - nel Ku ru lu nda (BMGK) ger çek le þen 2015 Son - ra sý Dün ya Kal kýn ma Gün de mi Ko nu sun da Seç kin Ki þi ler Üst Dü zey li Pa ne li ne ko nuþ ma cý o la rak ka týl dýk tan son ra New York ta ki Türk E vi nde ga ze te ci ler le bir a ra ya gel di. Bu ra da ko nu þan Ka dir Top baþ, Ýs tan bul un BM nin di rek tör lük le rin ve böl ge tem sil ci lik le ri nin o - luþ tu rul ma sý ko nu sun da ça lýþ ma la rý nýn ol du - ðu nu ha týr lat tý. Top baþ, bu du ru mun Ýs tan - bul a bü yük bir pres tij ka zan dý ra ca ðý na vur gu - la rak, Ýs tan bul Bir leþ miþ Mil let ler a da sý o la - cak de di da i kin ci Ha bi tat top lan tý sý nýn ü ze rin den 20 yýl geç mek ü ze re ol du ðu nu vur - gu la yan Top baþ, bu top lan tý nýn ü çün cü sü ne de ev sa hip li ði yap mak is te dik le ri ni söy le di. Top baþ, BM 67. Ge nel Ku ru lu na göz lem ci sý - fa týy la ka týl dý ðý ný i fa de e de rek, BM nin Mi len - yum Kal kýn ma Pla ný ça lýþ ma la rý na yar dým cý ol - mak ve çö züm or ta ðý ol mak is te dik le ri ni söy le di. Te mas la rý nýn ilk gü nün de BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun i le gö rüþ tü ðü nü söy le yen Top baþ Dün ya ba rý þý na, ye rel dip lo ma si ko nu sun da ö - nem li kat ký lar da bu lu na rak doð ru a dým at tý - ðý mý zý dü þü nü yo ruz de di. Top baþ, te mas la rý nýn i kin ci gü nün de, Ja - pon ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ev sa hip li ðin de 2015 Son ra sý Kal kýn ma Gün de mi Ko nu sun - da Yük sek Dü zey li Pa nel ü ye le ri nin bir kýs - mýy la top lan tý ger çek leþ tir di ði bil gi si ni ver di. Pa ne le dâ vet e dil me si nin mut lu luk ve ri ci ol du ðu nu i fa de e den Ka dir Top baþ, Ben hem Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný o - la rak hem de Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý o la rak bu ka dar üst dü zey de bir pa ne list gru - bu nun i çe ri sin de yer al mak tan ger çek ten o - nur duy du ðu mu i fa de et mek is ti yo rum de di. Pa ne list ler a ra sýn da tek be le di ye baþ ka ný o la - rak ken di si nin bu lun du ðu na dik ka ti çe ken Top - baþ, pa ne list gru bun, dev let baþ kan la rý, baþ ba - kan la rý ve No bel ö dül lü ka tý lým cý la rýn da i çin de yer al dý ðý seç kin bir grup tan o luþ tu ðu nu be lirt ti. Pa ne list ler top lan tý sý nýn bir di ðe ri nin 1-3 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da Lon dra da ya pý la ca ðý ný di le ge - ti ren Top baþ, bu top lan tý i çin Ýn gil te re Baþ ba ka - ný ndan ö zel dâ vet al dý ðý ný kay det ti. Top baþ Lon dra da ki top lan tý da þehirleþ me ve so run la rý ný ko nu þa rak þehirde ki a van taj lý ve de za van taj lý grup la rýn ha yat a lan la rýy la il gi li bir ça lýþ ma yý gün de me a la cak la rý ný i fa de et ti. New York / a a Konak Tüneli yle tasarruf edilecek U LAÞ TIR MA De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, gün de bin a ra ba nýn kul la - na ca ðý Ko nak Tü ne li nin in þa a tý na hýz ver dik le - ri ni be lir te rek, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si nin des te ði ni de a la rak a dým la rý mý zý hýz lan dýr dýk. Þe hi ri çi tra fi ði ne ra hat ne fes al dý ra cak bu pro - je yi ta mam la ma mý zýn ar dýn dan Ýz mir li hem - þeh ri le ri miz, yýl da 30 mil yon TL ye ya kýn ya kýt ta sar ru fu ya pa cak de di. Ýz mir i çin va a de di len 35 pro je a ra sýn da yer a lan an cak i mar pla ný prob le mi dolayýsýyla tar týþ ma la rýn he de fin de ka lan Ko nak Tü ne li nde in þa at ça lýþ ma la rý, i - mar pla ný o na yý nýn a lýn ma sýy la hýz lan dý. Ko - nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Ba kan Yýl dý rým, se - çim den ön ce or ta ya koy duk la rý 35 pro je nin, 165 bin Ýz mir li yi iþ sa hi bi ya pa cak po tan si ye le sa hip ol du ðu na dik kat çek ti. Þeh re yýl lýk 11,4 mil yar TL kat ký sað la ya ca ðý ný be lir te rek, Ko - nak Tü ne li nin de bun lar a ra sýn da bü yük ö ne - me sa hip ol du ðu nu söy le di. Yýl dý rým, Ýz mir in i ki ya ka sý ný bir leþ ti re cek bu pro je ye Ýz mir li ler kar þý çýk maz ken ba zý si ya sî ke sim le rin kar þý ol - ma sý ma ni dar dýr. Ko nak Tü ne li in þa a tý nýn ö - nü ne ba zý en gel ler ko yul du an cak bun la rý aþ - týk. Bun dan son ra a ma cý mýz, tü ne li en hýz lý þe - kil de Ýz mir li le re ka zan dýr mak de di. Yýl dý rým, tü ne lin gi riþ çý kýþ la rý sa ye sin de þeh rin dört bir ya ný na ye ni ge çiþ gü zer gâ hý sað la na rak, Ko - nak-ye þil de re a ra sý nýn da 5 da ki ka ya dü þe ce ði - ni söy le di. Ýz mir / ci han Edirne Mikrofinans Þubesi törenle açýldý EDÝRNE Valisi Hasan Duruer, Roman vatandaþlarýmýzýn refah seviyelerinin yükseltilmesi için ciddî gayret göstereceðiz dedi. Vali Duruer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasý Konferans Salonu nda düzenlenen Edirne Mikrofinans Þubesi açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, mikrokredi kullananlarýn, cüz'î paralarla çok büyük baþarýlar gerçekleþtirdiklerine þahitlik edenlerden biri olduðunu söyledi. Mikrokredi konusunda valilik olarak desteðe her zaman hazýr olduklarýný ifade eden Duruer, Valilik olarak Roman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olduðumuzu bilmelerini arzu ediyorum. Roman vatandaþlarýmýzýn kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif sahalardaki çalýþmalarýna yardýmcý olacaðýz diye konuþtu. Edirne Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ertuðrul Tanrýkulu da belediye olarak bütün mahalleler gibi Roman mahallelerine de caný gönülden ve sonuna kadar yardým ettiklerini dile getirdi. Türkiye Ýsrafý Önleme Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Aziz Akgül ise yaklaþýk 175 ülkede mikrofinans uygulamasýnýn yapýldýðýný, 135 milyon insanýn fiilî olarak bu krediyi aldýðýný söyledi. Edirne Roman Derneði Baþkan Yardýmcýsý Bahattin Ulusoy da destek verilmemesi halinde Edirne nin mikrofinans alanýnda diðer ilerden geri kalabileceðini ifade ederek, Üzülmemek için baþtan önlem alýnmasý gerektiðini düþünüyorum diye konuþtu. Tören, kredi kullanan üyelerin ürünlerinin sergilendiði stantlarýn gezilmesiyle sona erdi. Edirne / aa Biga eti markalaþtý BÝGA Zi ra at O da sý Baþ ka ný Bey tul lah El - ma cý, Ýs tan bul pi ya sa sýn da ö ne çý kan Bi ga e ti ni o da a dý na tes cil et ti re rek mar ka ha - li ne ge tir dik le ri ni be lir te rek, ü rü nü 10 yýl sü rey le ko ru ma al tý na al dýk la rý ný söy le di. El ma cý, yap tý ðý a çýk la ma da, ü rü nün mar - ka laþ ma sý i çin Türk Pa tent Ens ti tü sü Mar ka lar Da i re si Baþ kan lý ðý na, 10 Ey lül 2009 de baþ vu ru da bu lun duk la rý ný ha týr - lat tý.ýl çe de ki iþ let me le rin mar ka laþ ma ve ser ti fi kas yon ko nu sun da bi linç siz ol ma sý - nýn ö nem li bir so run teþ kil et ti ði ni, bu nun a þýl ma sýy la Bi ga nýn ve böl ge nin ti ca ret hac mi nin ar ta ca ðý ný kay de den El ma cý, mar ka laþ ma ve ser ti fi kas yon ye ter siz li ði - nin il çe nin ih ra ca tý ný da sý nýr la dý ðý ný vur gu la dý. Ýþ let me le rin fi yat o dak lý re ka - bet ye ri ne, mar ka laþ ma o dak lý re ka be te yön len di ril me si ge rek ti ði ne i þa ret e den El ma cý, ü rün le rin mar ka laþ ma sý na bü - yük ö nem ver dik le ri ni kay det ti. El ma cý, Bi ga e ti nin coð ra fi i þa ret baþ vu ru ça lýþ - ma la rý de vam et mek te dir. Bi ga e ti nin 10 yýl lý ðý na mar ka tes ci li, ku ru mu muz a dý na ya pýl mýþ týr de di. Ça nak ka le / a a

7 Y DÜNYA 28 EYLÜL 2012 CUMA 7 Ba kan lýk, sün net i çin ta sa rý ha zýr la dý AL MAN YA Fe de ral A da let Ba kan lý ðý ka mu o yun da bü yük tar týþ ma la ra se bep o lan sün net ya sa ðý i le il gi li ya sa ta sa rý sý ha zýr la dý. Ba kan lýk týb býn ge rek le ri ne gö - re ya pý lan ve an ne-ba ba nýn muh te mel risk le re kar þý bil gi len di ri lip o na yý nýn a lýn dý ðý sün ne tin ser best ol ma - sý ný tek lif e di yor. A i le Hu ku ku bün ye sin de ya pý la cak i ki mad de lik de ði þik lik le ya sa ðýn ö nü ne ge çe cek o lan A - da let Ba ka ný Sa bi ne Le ut he us ser-schnar ren ber ger, an cak ço cu ðun bel li bir ha yat stan dar dý nýn teh li ke ye gir me si du ru mun da i se bu mad de le rin ge çer li ol ma - ya ca ðý ný i fa de e di yor. Köln E ya let Mah ke me si nin geç - ti ði miz Ha zi ran a yýn da di nî se bep ler le sün ne tin in san ya ra la ma su çu kap sa mýn da ol du ðu na ka rar ver me si, Müs lü man ve Ya hu di top lu mu ta ra fýn dan tep kiy le kar þý lan mýþ 19 Tem muz da Fe de ral Par la men to ö zel o tu rum ger çek leþ tir miþ ti. Par la men to al dý ðý ka rar la, týb bi þart la rýn ye ri ne ge ti ril me si du ru mun da di nî se - bep ler den do la yý sün ne tin ser best ol ma sý ko nu sun da pren sip ka ra rý al mýþ tý. Ber lin / ci han Ýslâm, Almanya nýn parçasý ALMANYA Baþbakaný Angela Merkel, Ýslâmiyet in Almanya nýn bir parçasý olduðunu söyledi. Merkel, yaklaþýk 7 bin parti üyesinin katýldýðý toplantýda bir katýlýmcýnýn, Ýslâmiyet in Almanya daki önemini sormasý üzerine, Evet, o (Ýslâm) bizim bir parçamýz þeklinde konuþtu. Almanya da 3 milyondan fazla Müslüman ýn yaþadýðýna dikkati çeken Merkel, Hz. Muhammed e (asm) hakaret içeren film ve karikatürlerin yayýnlanmasýndan dolayý bazý ülkelerde düzenlenen protesto eylemlerindeki þiddet olaylarýyla ilgili olarak da, bütün Müslümanlarýn ayný kefeye konulmamasý gerektiðini kaydetti. Almanya daki Müslümanlarýn büyük çoðunluðunun kesin bir þekilde þiddet olaylarýna karþý olduðunu ifade eden Merkel, Almanya daki yasalara karþý çýkanlarýn da bunun sonuçlarýna katlanmasý gerektiðini söyledi. Berlin / aa Savaþ uçaklarý birçok bölgeyi bombalarken, Esad güçleri ve muhalifler arasýndaki çatýþmalar da bütün hýzýyla devam ediyor. FO TOÐ RAF: A A Þam ve Hama da toplu infaz yapýldý SURÝYE'DE OPERASYONLAR VE ÞÝDDET BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDERKEN ONLARCA KÝÞÝNÝN KURÞUNA DÝZÝLEREK ÖLDÜRÜLDÜÐÜ BÝLDÝRÝLDÝ. ÝN GÝL TE RE mer kez li Su ri ye Ýn san Hak la rý Ör gü tü (SNHR), Su ri ye or du su nun baþ ta baþ þe hir Þam ve ban li yö le ri ol mak ü ze re ül - ke nin fark lý þe hir le rin de yü rüt tü ðü son o pe - ras yon lar da 307 ki þi nin öl dü ðü nü du yur du. Þam ýn Zi va bi ye, Ber ze, Co bar ve Ha cer Es - ved böl ge sin de 131 ki þi nin kur þu na di zi le rek in faz e dil di ði ni a çýk la yan SNHR, Þam ýn ban - li yö le rin de top lam 141 ki þi nin öl dü ðü nü kay - det ti. Ör güt, o pe ras yon la rýn sür dü ðü Dey - ru z Zor da 44, Hu mus ta 29 Ha lep te 24, De - ra da 21, Ha ma da 35, Ha se ke de 6, Ýd lib te 6 ve Ku ney tra da da 1 ki þi ol mak ü ze re ül ke ge ne lin de ki o lay lar da ö len le rin sa yý sý nýn 307 ye yük sel di ði ni du yur du. Ö te yan dan Ha ma nýn Ra þa ve Mu nir köy le ri nin sa vaþ u - çak la rýy la bom ba lan dý ðý ný i fa de e den Þam ha ber a ðý (SNN), þe hir de öl dü rü len 15 ki þi - nin, Me þe Er ba in böl ge sin de ki bir iþ ye ri nin ku yu sun da bo ðaz la rý ke sil miþ bir hal de bu - lun du ðu nu be lirt ti. Sa vaþ u çak la rý nýn Ha - lep in ban li yö le ri ni de bom ba la dý ðý ný kay de - den SNN, De ra þeh ri nin De al, Ta fas ve Na i - ne böl ge le rin de i se E sad bir lik le riy le Öz gür Su ri ye Or du su na bað lý bir lik ler a ra sýn da ça - týþ ma ya þan dý ðý ný bil dir di. SNN, De ra nýn Bu ke mal bel de sin de de i ki or du a ra sýn da ça - týþ ma la rýn ya þan dý ðý ný be lir te rek, Ku neyt - ra nýn Ce bet el-ha þeb bel de si nin i se yo ðun top a te þi al týn da ol du ðu nu kay det ti. Þam / a a Su ri ye li ço cuk la rýn kan la rý BM ü ze rin de ka ra bir le ke s.bu id nur si.de Kürt lük fit ne siy le A rap Ba ha rý ay ný tab lo da Ta rih ha fý za mýz o ka dar za yýf ki De zen for - mas yon lar, ka rart ma lar ve ko nu man ken le - riy le za ma ný mý zý doð ru o ku ma mý zý en - gel le yen ler, yi ne bi zi ba lýk ha fý za lý ha le ge tir - miþ ler. Dik kat e der se niz bun ca ce ha let, yan lýþ bil gi ve ters pro pa gan da i le düþ man la rý mý zýn is - te di ði tarz da dü þü nü yor ve o doð rul tu da ken di - mi zi i fa de ye ça lý þý yo ruz. Kürt me se le si, 12 Ey lül, Kör fez Sa vaþ la rý, 11 Ey lül, BOP, Sün nî-þiî ça týþ ma sý ve A rap Ba ha rý gi bi, coð raf ya mý zý ta lan e den ve in san la rý des sas ni fak lar la bir bi ri ne kýr dý ran o lay la rýn ye kû nu nu bir çer çe ve de de ðer len di re mez mi yiz? Kürt lük fit ne si nin ma zi si i ki as ra yak laþ sa da Ý - kin ci Dün ya Sa va þýn dan son ra bir çok ha di se gi bi ma hi yet de ði þik li ði ne uð ra mýþ týr. Do ðu Blo ku - nun teþ ki liy le bir lik te Ýs lâm coð raf ya sý nýn ba ðým - sýz lý ðý na ça lýþ mýþ A me ri ka yý ve 1950 li yýl lar dan son ra kü çük kýt'a da ve dün ya da ba rý þý e sas al mýþ AB yi bu me se le de top tan suç la ma nýn yan lýþ ve çö züm süz lü ðe kat ký ol du ðu nu za man gös ter di. Di ðer me se le ler de ol du ðu gi bi þu ya kýn ta rih tah - li lin de de da ya na ðý mýz Ri sa le-i Nur dur. Ta rih a - raþ týr ma la rý bil gi ve bel ge le riy le bir a sýr dan bu ya na Be di üz za man ý tas dik e de gel di ðin den, net i fa de ler le cüm le le ri mi zi kur ma ya ça lý þý yo ruz. Ýs - tib dat la ra kar þý 1946 da baþ la yan kýs mî fe re cin AB nin o lu þu muy la kuv vet bul du ðu nu yi ne Be di - üz za man ýn, Av ru pa nýn Ýt ti had-ý Ýs lâm a müs - bet ba ký þý ný ha ber ve ren sa týr la rýn dan an lý yo ruz. ÝT TÝ HAD-I ÝS LÂM Ý LE SA VAÞ Bil di ði miz ü ze re it ti had-ý Ýs lâ mýn te mel ta þý 1955 te Bað dat ta a tý lýr ken A me ri ka ve Av ru pa bu ha di se yi müs bet kar þý la dý. Coð raf ya da ki çý - ban ba þý Ýs ra il i ve ya yi ne em per ya list din siz 2. Av ru pa nýn e liy le böl ge ye yer leþ ti ri len dik ta tör - le ri ta ma men ABD ve Av ru pa ya mal et mek doð ru bir yak la þým o lur mu? O za man Ken - nedy yi if sad þe be ke le ri ne kur ban ver miþ bir A - me ri ka yý ve Ba tý ya rað men Ke ma lizm in des te - ðiy le böl ge ye çö rek le nen Mark sist dik ta tör le rin hi kâ ye le ri ni an la ya ma yýz. Mus ta fa Bar za ni yi I - rak Kür dis ta ný na yer leþ ti ren i ra de nin he de fi nin, Lüb nan dan Or ta As ya ya dýþ mü da ha le ye mü - sa it bir a lan aç mak ol du ðu nu 2012 de da ha i yi an lý yo ruz. Kürt çü lük me se le si nin I rak, Ý ran, Su - ri ye ve Tür ki ye de ki ya kýn geç mi þi ni in ce le yen - ler, PKK nýn u cu sa vaþ lo bi si ne ve Mark sist le re da ya nan bir or ga ni ze ol du ðu nu bi li yor lar. Bað dat Pak týy la böl ge yi ve dün ya yý is tik rar lý bir ba rý þa ka vuþ tur mak is te yen kah ra man la rýn ka til - le riy le gü nü müz de ki BOP çu lar a ra sýn da ki ir ti bat ip le ri ni gör mez lik ten gel mek ka sýt de ðil se el bet te ce ha let tir. Bol þe vizm, Mark sizm, ko mü nizm, ne - o con ser va tizm, ne o li be ra lizm ve Troç kiz min þe - kil ve renk de ði þik lik le ri ne al da nan lar bil gi ek sik - lik le ri ne ve söz ko nu su ce re yan la rýn pro pa gan - da la rý na al dan dýk la rý na yan sýn lar. Sad dam Sov - yet der ken Bar za ni A me ri ka di yor du. Kad da fi de ye þil dev rim ciy di. A ma Nâ sýr gi bi hep si il ham - la rý ný M. Ke mal den a lý yor lar dý. Or ta do ðu yu ba rý þa has ret bý ra kan lar Bar za - ni ler den, Ýs ra il den ve Ba as çý lar dan i ba ret de ðil - di. Tür ki ye de ki Ke ma list le ri de bu denk le me da hil et me den doð ru so nuç çýk mý yor. Se la nik li - ler Ha ne da ný nýn Os man lý da baþ lat tý ðý Türk çü - lük, Mý sýr ha ham ba þý sý Ha im Na um un Ka hi - re de baþ lat tý ðý A rap çý lýk ve Bar za ni ler le böl - ge de dem len di ri len Kürt çü lük fit ne le ri, gü nü - müz de ki ka os ve iç sa vaþ la ra ge len yo lun fev ka - lâ de ö nem li kö þe taþ la rý dýr. Tür ki ye de mok rat - la rý nýn Ke ma list le rin e lin den a lýp hü küm süz kýl dýk la rý Kürt çü lük kar tý ný, Ke ma list ler baþ ta 27 Ma yýs ol mak ü ze re as ke rî ih ti lâl ler le tek rar e le ge çi re cek ler di. Mü na fý ka ne yü rüt tük le ri 12 Ey lül den son ra da de mok rat la rý si ya se ten i dam e de cek ler di. Par ça la rý ný tek çer çe ve de ser gi le - me ye ça lýþ tý ðý mýz vah þet, fit ne ve deh þet tab lo - su nun o lu þu mun da 12 Ey lül ün, 11 Ey lül den da ha et kin ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. 12 EY LÜL DEN 11 EY LÜL E.. Ta ri hin hal ka la rý ný at la ma dan in ce le di ði - miz de 12 Ey lül ün hem Bar za ni dev le ti ne, hem Or ta do ðu da ki te rör ör güt le ri ne, hem Bi rin ci Kör fez Sa va þý na, hem 11 Ey lül e ve I rak'ýn iþ - ga li ne, BOP un do ðu mu na ve ni ha yet A rap ba - ha rý a dý al týn da yü rü tü len tez gâh la ra an ne lik ya pa cak ka dar ta ri hî ö ne me ha iz ol du ðu na i - na ný yo ruz. Tur gut Ö zal ýn il hah la rýy la u çu þa ya sak böl ge yi çe kir dek ya pan Pen ta gon ve NA TO da ki Troç kist ler, za ma ný mý za ve ge le - cek le re de u za na cak zak ku mu ye tiþ tir di ler. Baþ ka bir de yiþ le Ö zal hü kü me ti Ku zey I rak a Çe kiç Güç ü sok tur ma say dý, Bar za ni bu ra da A - me ri ka nýn is tik bal de ki iþ ga li ni ha zýr la ya maz dý. O gün den gü nü mü ze Tür ki ye yi ka na bu la yan si - lâh la rýn Ýs ra il ü ze rin den ge li þi ni kim se in kâr e de - mi yor. 12 Ey lül yir mi se ne son ra ki 11 Ey lül ün þart la rý ný ha zýr lar ken Ýs lâm coð raf ya sý ný Si yo nist - ler, Troç kist ler, Mark sist Ba as çý lar, Bar za ni ler, Ke ma list ler ve Av ru pa i çin de ki sal dýr gan din siz - ler bil has sa son 10 se ne i çin de o luþ tur duk la rý tu - run cu cu lar la iþ ga le ha zýr ha le ge tir miþ ler di. Ne o - con la rýn im kân la rýy la ka ri yer yap mýþ Con do le ez - za Ri ce bu ha ki ka ti A me ri kan Dý þiþ le ri ne gel di ði gün ler de a çýk la mýþ ve da ha son ra ki ta býn da BOP i le A rap ba ha rý nýn ay ný pro je ol du ðu nu yaz mýþ tý. 12 Ey lül ü ha zýr la ma sü re cin de A na do lu da A le vî lik-sün nî lik ça týþ ma sý ný Ço rum, Si vas ve Ma raþ gi bi vi la yet le ri miz de çý ka ran lar, bu de fa ay ný fit ne yi glo bal dü zey de çý ka ra bi le cek le ri ne i na ný yor lar. Kaf kas ya da, Af ga nis tan da, Ye men de, Ka - tar da, Ken ya da ve kýs men Su u di A ra bis tan da te rö ri ze ol ma la rý ný sað la dýk la rý Se le fî ler le vah þe ti ni ge niþ le te bi le ce ði ni dü þü nen mo dern ko mü nizm ve ya Troç kizm in þa al lah Kur ân kar þý sýn da ki he zi me ti ni ye ni den ya þa ya cak týr. Bü tün de zen for mas yon, is tib dat, ni fak ve ce ha - le ti þid det len di ren un sur la ra rað men Ehl-i Sün net ve Þi a, Vah ha bi ler le Ehl-i Sün net ve Tür ki ye, Mý sýr ve Av ru pa da en gel le me ye ça lýþ - týk la rý Hý ris ti yan-müs lü man it ti fak la rý, a hir za - ma nýn en bü yük kan lý tab lo su nu çiz me ye ça lý - þan la rý pe ri þan ve mað lûp e de cek tir. Slo ven ya da mu ha le fet li de ri Jan ko viç, tu tuk lan dý SLO VEN YA DA mu ha le fet par ti si li de ri ve baþ þe hir Ljubl ja na nýn Be le di ye Baþ - ka ný Zo ran Jan ko viç in yol suz luk so ruþ - tur ma sý kap sa mýn da tu tuk lan dý ðý bil di - ril di. Slo ven ya po li si nin, Po zi tif Slo ven ya Par ti si li de ri Zo ran Jan ko viç in ev ve o fi si - ni a ra dý ðý o pe ras yon da, mu ha le fet li de ri - nin oð lu i þ a da mý Ju re Jan ko viç in de tu - tuk lan dý ðý öð re nil di. Ljubl ja na / a a Kim ya sal fab ri ka da pat la ma: 2 ö lü Ýngiltere Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron ÝNGÝLTERE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Su ri ye de E sad re ji mi nin öl dür dü ðü ço cuk - la rýn kan la rý Bir leþ miþ Mil let ler (BM) ü ze - rin de ka ra bir le ke o la rak ka la cak týr de di. Ýn gi liz li der, vic dan sa hi bi hiç bir kim se nin Su ri ye de ya þa nan kat liâ ma ka yýt sýz ka la ma - ya ca ðý ný vur gu la dý. Ca me ron, BM Ge nel Ku ru lu nda yap tý ðý ko nuþ ma da dün ya li der - le ri ne, Su ri ye de ki E sad re ji mi nin vah þe ti ni dur dur mak i çin da ha hýz lý dav ran ma çað rý - sýn da bu lun du. Su ri ye li ço cuk la rýn kan la rý BM nin ü ze rin de ka ra bir le ke o la rak ka la - cak týr di yen Ca me ron, bu ka ra le ke nin ö - zel lik le E sad re ji mi nin kat li â mý na göz yu - man ve yar dým e den ül ke le rin ü ze rin de o la - ca ðý ný söy le di. Ca me ron, Sa ve the Chil - dren yar dým ku ru lu þu nun E sad re ji mi nin ço cuk la ra yap tý ðý iþ ken ce le ri ne i liþ kin geç ti - ði miz gün ler de ya yýn la dý ðý ra po ru na da i þa - ret e de rek, E sad ýn ken di in sa ný na uy gu la - dý ðý vah þet ko nu sun da hâ lâ te red düt te o lan var sa bu ra po ru in ce le me si ni ö ne ri rim di - ye ko nuþ tu. Söz ko nu su ra por da, çok kü çük yaþ lar da ki ço cuk la rýn bi le na sýl iþ ken ce ye ma ruz ka la rak öl dü rül dü ðü göz ler ö nü ne se ri li yor. Lon dra / ci han Muhalif yarbay rejime döndü Bir süre önce Suriye rejimindeki görevlerinden ayrýldýðýný ve Özgür Suriye Ordusu na (ÖSO) katýldýðýný duyuran Yarbay Halid Abdurrahman el-zamel eski görevine döndü. Yarbay Zamel, Þam da Beþþar Esad yönetiminin gözetiminde düzenlenen muhalefet toplantýsýnda, ordu saflarýna geri dönmeye ve Ulusal Uzlaþma Bakanlýðý ile iþbirliði yapmaya karar verdiklerini bildirdi. Bunun üzerine ÖSO da, Zamel in muhaliflerin içine sokulmuþ ajanlardan biri olduðu ve bazý ajanlarýn deþifre olmasýyla birlikte Esad tarafýna geri dönmek zorunda kaldýklarý yönünde bir açýklama yaptý. Ýstanbul / aa Mur sî, Fi lis tin hal ký ný sa vun du BM 67. Ge nel Ku ru lu nde kür sü ye ge len Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, Fi lis tin hal ký nýn ya þa dýk la rý na de ði ne rek, Fi lis tin hal ký da say gýn lýk ve öz gür lü ðün ka zan dýr dýk la rýn - dan u zak kal ma ma lý dýr de di. Ýs ra il in BM ka - rar la rý ný uy gu la ma ma sý ný u tanç ve ri ci o la rak ta ným la yan Cum hur baþ ka ný Mur sî, Fi lis tin li le - rin Ba tý Þe ri a da ken di dev let le ri ni kur ma yý plan la dýk la rý top rak lar da Ýs ra il in yer le þim bi - rim le ri nin in þa a tý na de vam et me si ni ký na dý. Su ri ye de ki o lay la ra da de ði nen Mur sî, bu ül ke - de sa vaþ bi te ne ka dar ra hat et me ye ce ði ni söy - le di. E sad a bað lý güç ler le mu ha lif ler a ra sýn da sü ren ça týþ ma lar da en az 30 bin ki þi nin öl dü - ðü nü i fa de e den Mur sî, ya þa nan la rý ça ðýn tra - je di si o la rak ni te le di ve he pi miz bu tra je di ye son ver me li yiz de di. An ka ra / a a GÜNEY Ko re nin gü ney do ðu sun da kim ya sal mad de ü re ten bir fab ri ka da mey da na ge len pat la ma da 2 ki þi nin öldüðü bil di ril di. Yet ki li - ler, te le viz yon ve di ðer e lek tro nik eþ ya ü re - ten fir ma la rýn fab ri ka la rý nýn yer al dý ðý Gu mi þeh rin de ki pat la ma da 2 ki þi nin de ya ra lan - dý ðý ný, bir iþ çi nin i se ka yýp ol du ðu nu a çýk la dý. Pat la ma nýn, iþ çi le rin hid rok lo rik a sit yük lü bir tan ke ri bo þalt ma sý sý ra sýn da mey da na gel di ði bil di ril di. Se ul / a a Pa kis tan da þid det: 19 ö lü PAKÝSTAN'IN Ka ra çi þeh rin de et nik se bep - li þid det o lay la rýn da 19 ki þi öl dü. Po lis kay - nak la rý, Gul ba har ve Sur ja ni böl ge le rin de ki ça týþ ma lar da 19 ki þi nin öl dü rül dü ðü nü bil - dir di. 18 mil yon luk þe hir de son gün ler de þid det o lay la rý nýn art ma sý ü ze ri ne baþ la tý - lan o pe ras yon lar da 40 þüp he li nin göz al tý - na a lýn dý ðý be lir til di. Ül ke nin e ko no mi ve ti - ca ret þehri Ka ra çi de et nik, si ya sî ve mez - hep sel ça týþ ma lar da yýl ba þýn dan bu ya na bin 500 ki þi can ver di. Ýs la ma bad / a a

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr 28 EYLÜL 2012 CUMA Re form la rý ya vaþ la tan lar piþ man Her za man ol du ðu gi bi, za man ýn ya ni ge çen gün le rin en i yi mü fes sir/ a çýk la yý cý ol du ðu nu gör mek ü ze re yiz. Ha týr la na ca ðý ü ze re Tür ki - ye nin za man kay bet me den Av ru pa Bir li ði ne ü ye o - la bi le cek si ya sî ve e ko no mik þart la ra u laþ ma sý ge rek - ti ði i fa de e di li yor du. An cak Tür ki ye yi i da re e den ler bu tek lif le re, bu ha týr lat ma la ra pek ö nem ver mi yor, ge nel lik le Ko pen hag Kri ter le ri ol maz sa An ka ra Kri - ter le ri der, yo lu mu za de vam e de riz di yor lar dý. Ko pen hag Kri ter le ri ö zet le, Av ru pa Bir li ði ne ü ye ol ma þart la rý ný ö zet li yor. An ka ra Kri ter le ri nin ne ol du ðu nu i se Tür ki ye de ya þa yan her kes bi lir. Tür ki - ye yi i da re e den le rin bu ter ci hi he pi mi ze a ðýr fa tu ra - lar ö det ti ve ö det me ye de vam e di yor. Ar tan te rör ha di se le ri de bir ba ký ma An ka ra Kri ter le ri ni ter ci - hin so nu cu o la rak gö rü le mez mi? Ar ka ar ka ya ge len üç me saj, Ko pen hag Kri ter le ri ye ri ne An ka ra Kri ter le ri ni ter cih et me nin yan lýþ ol - du ðu nu or ta ya ko yu yor. Dik kat çe ken nok ta, An ka ra Kri ter le ri ni ter cih et me nin yan lýþ lý ðý ný ar týk Tür ki - ye yi i da re e den le rin bir kýs mý nýn da gör müþ ol ma sý... Lüt fi Kýr dar U lus la ra ra sý Kon gre ve Ser gi Sa ra - yý nda dü zen le nen G20 Fi nan sal Sis te mik Risk Kon - fe ran sý nda ko nu þan Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba - can þöy le de miþ: Ül ke le rin ken di iç le rin de re form ya pa bil me le ri i çin mut la ka bir mik tar bas ký or ta mý ge re ki yor. Yok sa o ül ke nin ken di iç di na mik le riy le re form yap ma sý ço ðu za man müm kün ol ma ya bi li - yor. (A A, 27 Ey lül 2012) KKTC de Do ðu Ak de niz Ü ni ver si te si nin (DA Ü) A ka de mik Yý lý a çý lýþ tö re ni ne ka tý la rak a - ka de mik yý lýn ilk der si ni ve ren Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay da þöy le de miþ: Þu nu da i ti raf e di yo - rum; bu 10 yýl da Tür ki ye de de mok ra tik stan dart la rý yük selt me gay ret le ri miz de Av ru pa Bir li ði rüz gâ rý nýn hep kat ký sý ný al dýk. Ya ni iç di na mik ler le AB rüz gâ rý ol ma dan at tý ðý mýz ba zý re form a dým la rý ný a ta ma ya - bi lir dik. (A A, 27 Ey lül 2012) Ýç di na mik ler le, AB rüz gâ rý ol ma dan at tý ðý mýz ba - zý re form a dým la rý ný a ta ma ya bi lir dik de me nin Türk çe si, An ka ra Kri ter le ri yle bu iþ ler ol maz dý an - la mý na ge lir ki bu doð ru bir tes bit tir. Çün kü An ka ra Kri ter le ri nin te mel an la yý þý, mil le ti dýþ la mak, mil le te rað men iþ yap mak ve bü rok ra si yi en ön sý ra ya o turt - mak an la mýn da dýr. Bu kri ter ler le i yi bir ye re git mek müm kün ol say dý, 1950 ön ce si tek par ti dev rin de i yi bir ye re gi di lir di. Çün kü o de vir, An ka ra Kri ter le - ri nin ta viz siz bir þe kil de uy gu lan dý ðý bir de vir di. O hal de bu tes bit ve be yan la rýn da ge re ði o la rak AB yo - lun da a týl ma sý ge re ken a dým la rýn er te len me me si ve ö te len me me si i cap e der. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ne ka tý lým sü re ci ne i liþ - kin ge liþ me le ri iz le mek ve mü za ke re et mek ü ze re 2003 yý lýn da ku ru lan TBMM Av ru pa Bir li ði U yum Ko mis yo nu Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Te ke li oð lu da tý ka nan AB ü ye lik sü re ciy le il gi li o la rak þöy le de miþ: Ya AB bi ze di ye cek ki Biz an la dýk ki siz siz ol mu yor, ya da biz di ye ce ðiz ki AB Tür ki ye siz ya pa maz. Biz AB de ki stan dart la rý Tür ki ye nin de ya ka la ma sý ge - rek ti ði ne i na ný yo ruz. Ýs ti yo ruz ki AB i çin de o la lým, bu þe kil de bu stan dart la rý da ha ko lay el de e de riz. Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki mü za ke re sü re cin de þim - di lik bir tý kan ma var. Biz bu tý kan ma yý ge çi ci o la rak gör mek is ti yo ruz. (A A, 26 Ey lül 2012) A kýl i çin yol bir ol du ðu nu ar dý sý ra ge len bu be - yan lar da or ta ya ko yu yor. O za man me se le, bu be - yan la ra gö re iþ yap mak ta. Ý ki de bir AB yö ne ti ci le ri ne ka fa tut mak la bir ye re va ra bil sey dik þim di ye ka dar var mýþ o lur duk. Ta biî ki bü tün ka ba hat Tür ki ye de de ðil. Av ru pa Bir li ði yö ne ti ci le ri de çe þit li ba ha ne ler i le ri sü rü yor lar. Bu nun bir se be bi de Ý ki Av ru pa nýn var lý ðý dýr. Na sýl ki Tür ki ye de hem AB ye ü ye ol mak is te yen ler, hem de is te me yen ler var sa; AB ü ye si ül - ke ler i çin de de Tür ki ye nin ü ye ol ma sý ný is te me yen, her fýr sat ta fark lý lýk la rý ö ne sü ren ler var dýr. Bü tün bun la rý bi lip, if sat þe be ke le ri nin tu za ðý na düþ me den or tak men fa at yo lun da i ler le mek ge re kir. Da ha faz - la hak, da ha faz la hu kuk, da ha faz la a da let, bü tün in - san lý ðýn hak ký dýr. Bu yol da a tý la cak a dým la rý en gel le - mek is te yen ler her za man o lur. Bu na rað men sa býr lý ve ka rar lý a dým la rýn a týl ma sý ge re kir. Re form la rý ya vaþ la tan la rýn piþ man ol duk la rý ný ha - týr la tan bu tes bit ler hay ra a lâ met o lur in þal lah... BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ni (AB) hep cid di ye al dý ðý ný be lir te rek, Þu an da Tür - ki ye nin AB ü ye li ði nin ö nün de her han gi bir so run yok, ken di le ri nin ü ret ti ði si ya si se bep ler var de di. KKTC de Do ðu Ak de niz Ü ni ver si te - si nin (DA Ü) A ka de mik Yý lý a çý lýþ tö re ni ne ka tý la rak a ka de mik yý lýn ilk der si ni ve ren A ta lay, öð ren ci ler den ge len so ru la rý ce vap la dý. A ta lay, bir öð - ren ci nin, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ve Kýb rýs ko nu suy la il gi li so ru su ü ze ri ne, Tür ki - ye nin AB yi hep cid di ye al dý ðý ný ve 60 yýl lýk se rü ve ni nok ta la mak is te dik le ri ni i fa de e de rek, AK Par ti hü kü met le ri nin ilk ku rul du ðun da AB se fer ber li ði baþ lat - týk la rý ný ve mü za ke re ci ül ke ko nu mu na u laþ týk la rý ný an lat tý. Ko pen hag ve e ko no - mik kri ter ler de ek sik bir þey bý rak ma dýk - la rý ný ve o ne den le mü za ke re le re baþ la - dýk la rý ný, Gü ney Kýb rýs ve Yu na nis tan ýn si ya si o la rak da i ma Tür ki ye i le ir ti bat lan - dý rýl dý ðý ný be lir ten A ta lay, Ya ni þu an da Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin ö nün de her - han gi bir so run yok, ken di le ri nin ü ret ti ði si ya si se bep ler var de di. A çýk yü rek le AB yi ö nem se dik le ri ni di le ge ti ren A ta - lay, þöy le de vam et ti: Coð raf ya nýn Tür - ki ye ye yük le di ði bir so rum lu luk tur; hem Türk dün ya sýy la hem Ýs lâm dün ya sýy la hem Av ru pa yla bü tün leþ me bi zim te mel yak la þým la rý mýz dýr. Av ru pa Tür ki - ye nin da i ma par ça sý ol muþ tur. Os - man lý dö ne min den be ri öy le dir. Ve biz Av ru pa nýn i çin de ol mak is ti yo ruz. Þu - nu da i ti raf e di yo rum; bu 10 yýl da Tür - ki ye de de mok ra tik stan dart la rý yük - selt me gay ret le ri miz de Av ru pa Bir li ði rüz gâ rý nýn hep kat ký sý ný al dýk. Baþ ta da bek len ti miz oy du. Ya ni iç di na mik ler le AB rüz gâ rý ol ma dan at tý ðý mýz ba zý re - form a dým la rý ný a ta ma ya bi lir dik. O rüz gâ rý da ar ka mý za al ma yý is te dik, al - dýk ve biz on lar dan fay da lan dýk. Atalay, tek nik ça lýþ ma la rýn ay nen de - vam et ti ði ni, hiçbir þe yin ak sa týl ma dý - ðý ný kay deti. Gazimagosa / aa TPA O nun KKTC de ki pet rol a ra ma la rý dur ma dý BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A - ta lay, bir ga ze te ci nin TPA - O nun KKTC de ki pet rol a - ra ma ça lýþ ma la rý nýn dur du - ðu yö nün de ki id di a la rý ha - týr lat ma sý ü ze ri ne, Her þey en i yi þe kil de i ler li yor. E ner ji Ba kan lý ðý mýz çok ya kýn dan ta kip e di yor. Hiçbir þey de dur ma yok, ça lýþ ma la rý mýz ay nen de vam e di yor de di. SA KAR YA'DA KÝ ye rel ga ze te ler, Ba sýn Ý lân Ku ru mu (BÝK) ça lý þan - la rý nýn uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý yý ký - na mak a ma cýy la Ka ra Gün man - þe tiy le çýk tý. A na do lu ga ze te si im ti yaz sa hi bi Ad nan U yu maz ýn, BÝK ça lý þa ný Dev rim Er sin Ö zer gin in ö lü mü, BÝK Sa kar ya Þu be Mü dü rü Re cep Bo lat ve ye rel ga ze te ça lý þa ný Mus ta - fa Sü ke nin ya ra lan ma sý na yol a çan si lah lý sal dý rý sý ný pro tes to e den þehirdeki ye rel ga ze te ler, Sa kar ya ba sý ný im za lý or tak bir me tin le sal dý - rý yý ký na dý. Ka ra gün man þe tiy le çý - kan ye rel ga ze te ler de ki or tak im za lý me - tin de, Sa kar ya ba sý nýn da yýl lar dýr göz ar dý e di len so run lar, göz yu mu lan i ha le ler, ak sak - lýk lar ve gü nü kur tar ma dü þün ce siy le hoþ gö - rü len yan lýþ la rýn fa tu ra sý nýn pý rýl pý rýl 3 ba sýn e mek çi si ne çýk tý ðý be lir til di. A na do lu ga ze te si ne ön ce ki gün gö rev le ri ni y a p - ma ya gi den Ba sýn Ý lân Ku ru mu nun 3 gö - rev li si ve de net çi ler a ra sýn da yer a lan Ye ni Sa - kar ya ga ze te si ça lý þa ný Mus ta fa Sü ke nin söz ko nu su so run la rýn so nu cu ku ral sýz lý ðý hak sa yan zih ni yet ta ra fýn dan kur þun lan dý ðý kay - de di len or tak bil di ri de, A na do lu ga ze te sin de dün ba sýn e mek çi le ri ne sý ký lan kur þun lar da te ti ði çe ken, as lýn da ka til zan lý sý de ðil, yýl lar dýr si la hý ken di a ya ðý na doð rul ta rak, ni þan a lýp bek le yen Sa kar ya ba sý ný dýr i - fa de le ri kul la nýl dý. Sal dý rý nýn mey da na gel di ði A na do lu ga ze - te si i se dün çýk ma dý. Bu a ra da, sal dý rý yý ger çek leþ ti - ren A na do lu ga ze te si im ti yaz sa hi bi U yu maz gö zal tý na a lýn dý. Ö te yan dan Sal dý rý se be biy le ka ra ci ðer, böb rek ve ba ðýr sa ðý ha sar gö ren (BÝK) Þu be Mü dü rü Re - cep Bo lat ýn To yo ta sa A cil Yar dým Has ta ne si nde ya pý lan a me li yat ta vü cu dun - da ki 4 mer mi den 3 ü nün çý ka rýl dý ðý, sýr tý na sap la nan mer mi nin i se risk ne de niy le a lý na - ma dý ðý öð re nil di. Bo lat, a i le si ve ken di si nin is - te ði ü ze ri ne am bu lans he li kop ter le Ýs tan - bul da ki Çam lý ca Al man Has ta ne si ne sevk e - dil di. Sa kar ya / a a Çi çek: Tür ki ye, bütün be lâ la rýn or ta sýn da bir ül ke ntbmm Baþ ba ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki - ye nin bütün be lâ la rýn or ta sýn da bir ül ke ol du ðu nu i fa de e de rek, Bi ri le ri te pi þi yor, sý kýn tý bi ze ge li yor de di. Mec lis Baþ ba - ka ný Çi çek, Ka za kis tan Cum hu ri ye ti Mec lis Baþ ka ný Nur lan Nig ma tu lin i le gö rüþ tü. Nig ma tu lin, Çi çek ve be ra be - rin de ki he ye ti Mec lis Bi na sý nýn ka pý sýn - da kar þý la dý. Da ha son ra ya pý lan he yet ler a ra sý gö rüþ me de ko nu þan Çi çek, ken di - le ri ne gös te ri len sý cak il gi den do la yý te - þek kür et ti. Ka za kis tan ýn Av ras ya da ö - nem li bir ül ke ol du ðu nu di le ge ti ren Çi - çek, þöy le de vam et ti: Tür ki ye i se tüm be lâ la rýn or ta sýn da bir ül ke. Bi ri le ri te pi - þi yor, sý kýn tý bi ze ge li yor. Ý ki ül ke a ra sýn - da ki i liþ ki ler ne ka dar i le ri dü zey de o lur - sa hem biz le rin ya ra rý na hem de böl ge sel ba rý þý na ö nem li kat ký sað lý yor. Ka za kis - tan ýn ba þýn da a kil bir a dam, ak sa kal o la - rak gör dü ðü müz si ya set a da mý var, o - nun viz yo nu var. O nun la bir lik te yap tý ðý - mýz iþ ler var. Bu yap tý ðý mýz iþ ler in san lý - ðýn, Türk dün ya sý nýn ya ra rý na dýr. Ýn þal - lah biz de Mec lis Baþ kan la rý o la rak bu he def le rin ya ka lan ma sýn da ü ze ri mi ze dü þe ni ya pa rýz. Çi çek, i ki ül ke a ra sýn da - ki i liþ ki ler ne ka dar i yi o lur sa bu nun hem ken di le ri hem de böl ge ba rý þý na kat ký sað la ya ca ðý ný vur gu la dý. As ta na / a a Ma li ki den Er do ðan ýn dâ ve ti ne o lum suz ce vap nirak Baþ ba ka ný Nu ri el-ma li ki, Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ken di - si ne Tür ki ye yi zi ya ret et me si i çin yap - mýþ ol du ðu da ve te i cab e de me ye ce ði ni söy le di. Ma li ki, ya rý res mî El I ra ki ye te - le viz yo nun da ya yým la nan mü la ka týn da, Baþ ba kan Er do ðan ýn Tür ki ye ye zi ya ret i çin ken di si ni da vet et ti ði ni ve ya kýn da se ya ha ti nin bu lun ma sýn dan do la yý da - ve te i ca bet e de me ye ce ði ni söy le di. Ma - li ki, Sa yýn Er do ðan a te þek kür mek tu - bu yaz dým. Ya kýn da se ya ha ti min bu - lun ma sý se be biy le da ve te i ca bet e de me - ye ce ði mi be lirt tim de di. Bað dat / a a Ö zal ýn A nýt Me za rý nda in ce le me nýstanbul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve - ki li Ok tay Er do ðan ýn baþ kan lý ðýn da ki he yet, 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö - zal ýn kab ri nin bu lun du ðu A nýt Me - zar da in ce le me ler de bu lun du. Baþ sav - cý ve ki li Er do ðan ve be ra be rin de ki 10 yet ki li, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý nýn ö lü mün sebebi ko nu sun da ki id - di a la ra i liþ kin yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, in ce le me yap mak i çin me za rý nýn a çýl ma sý na ka rar ver di ði mer hum Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö - zal ýn kab ri nin bu lun du ðu Top ka - pý da ki A nýt Me zar da yak la þýk bir sa at ke þif yap tý. Er do ðan ve be ra be rin de ki he yet, in ce le me nin ar dýn dan A nýt Me - zar dan ay rý lýr ken, ga ze te ci le rin kab rin ne za man a çý la ca ðý yö nün de ki so ru la - rý ný ce vap sýz bý rak tý. Bu a ra da, gü ven - lik güç le ri, me za rýn a çýl ma sý ka ra rý nýn ve ril di ði 17 Ey lül den bu ya na A nýt Me zar a yak laþ tý rýl ma yan ba sýn men - sup la rý nýn me zar çev re sin de çe kim yap ma sý na i zin ver di. Ýs tan bul / a a AB ü ye li ði nin ö nün de her han gi bir so run yok Baþbakan Yar dým cý sý Beþir A ta lay TBMM Baþkaný Çiçek, Kazakistan'da meslektaþý Nigmatulin ile görüþtü. AV RU PA Bir li ði (AB) U yum Ko mis yo - nu Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Te ke li - oð lu, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki mü za - ke re sü re cin de þim di lik bir tý kan ma var. Biz bu tý kan ma yý ge çi ci o la rak gör - mek is ti yo ruz de di. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) i le AB ta ra fýn dan, Par la - men to lar A ra sý De ði þim ve Di ya log Pro je si kap sa mýn da dü zen le nen ve Þan lý ur fa da baþ la yan Kül tür ler A ra sý Di ya log Fo ru mu, Mar din Hil ton Gar - den Inn O tel de de vam e di yor. Top lan - tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan AB U yum Ko - mis yo nu Baþ ka ný Prof. Dr. Te ke li oð lu, Tür ki ye nin e nin de so nun da AB i le bir a ra da o la ca ðý ný, AB nin Tür ki ye i çin bir he def ol du ðu nu söy le di. Te ke li oð lu, þöy le ko nuþ tu: Bu nun i ki yo lu var. Ya AB bi ze di ye cek ki biz an la dýk ki siz siz ol mu yor, ya da biz di ye ce ðiz ki AB Tür ki ye siz ya pa maz. Biz AB de ki stan - dart la rý Tür ki ye nin de ya ka la ma sý ge - rek ti ði ne i na ný yo ruz. Ýs ti yo ruz ki AB i - çin de o la lým, bu þe kil de bu stan dart la rý da ha ko lay el de e de riz. Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki mü za ke re sü re cin de þim di - lik bir tý kan ma var. Biz bu tý kan ma yý ge çi ci o la rak gör mek is ti yo ruz. Bu nun i çin de e li miz den ge le ni ya pý yo ruz. Ay - rý ca ö zel lik le AB yi ken di koy du ðu pren sip le re de sa dýk kal ma ya da vet e di - yo ruz. Ör ne ðin Ý tal ya, Yu na nis tan, Ýs - pan ya, Por te kiz ve Ýr lan da da borç kriz le ri, AB stan dart la rý na ye te - ri ka dar uy ma mak tan do la - yý çý ký yor. AB sü re cin de ki tý kan ma a çýl malý AB U YUM KO MÝS YO NU BAÞ KA NI PROF. DR. TE KE LÝ OÐ LU, TÜR KÝ YE Ý LE AB A - RA SIN DA KÝ MÜ ZA KE RE SÜ RE CÝN DE ÞÝM DÝ LÝK BÝR TI KAN MA OL DU ÐU NU BE - LÝR TE REK, BÝZ BU TI KAN MA YI GE ÇÝ CÝ O LA RAK GÖR MEK ÝS TÝ YO RUZ DE DÝ AB NÝN GE LE CE ÐÝN DE A NAH TAR ÜL KE TÜR KÝ YE DÝR MARDÝN Va li si Tur han Ay vaz i se Tür ki ye i le AB nin her a - lan da bir en teg ras yo na ih ti ya cý ol du ðu nu, bu en teg ras yon - da AB nin i ki kat bü yü ye ce ði ni ve her a lan da ge li þe ce ði ni i - fa de e de rek, þöy le de di: AB nin ge le ce ðin de a nah tar ül ke Tür ki ye dir. Me de ni yet ler ça týþ ma sý an cak Tür ki ye nin AB ye ka tý lý mý i le me de ni yet ler it ti fa ký ha li ne ge lir. Za ten hü kü me ti miz bu nu baþ lat mýþ týr. Ön cel lik le Ýs pan ya ve di - ðer ül ke ler i le bu nu sür dü re cek tir. Di ðer bir ko nu gü ven lik a çý sýn dan da AB nin Tür ki ye i le en teg ras yo nu þart týr. Tür - ki ye or du su AB de en bü yük or du ya sa hip tir. Þu an da yi ne her tür lü ya sal ol ma yan, si lah ka çak - çý lý ðý, in san ka çak çý lý ðý, te rö rizm, u yuþ tu ru cu ti ca re ti gi bi iþ ler le en faz la mü ca de le e den ül ke Tür ki ye dir. E ko no mik a çý - dan e le al dý ðý mýz da i se ço ðu a lan da ö zel lik le in - þa at, o to mo tiv, teks til ve çe lik ü re ti mi gi bi a lan lar - da Tür ki ye dün ya i kin ci si ve ya ü çün cü sü dür. Do la yý - sýy la AB i le en teg ras yo nun - da AB ye müt hiþ bir iv me ge ti re cek - tir. TÜR KÝ YE YÝ DA HA Ý YÝ TA NI TA BÝL SEY DÝK ÇOK TAN AB YE Ü YE OL MUÞ TU Ko nuþ ma la rý nýn ar dýn dan AB ve Tür ki ye de Kül tür ler A - ra sý Di ya log-ye rel Yö ne tim ler ko nu lu o tu ru ma ge çil di. Mo - de ra tör Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu Eþ - baþ ka ný Si irt Mil let ve ki li A fif De mir ký ran, o tu rum da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin Av - ru pa da ki al gý sý nýn hak et me - di ði bir al gý ol du ðu nu söy le di. De mir ký ran, Tür ki ye yi Av ru - pa da da ha i yi ta ný ta bil miþ ol - say dýk, Tür ki ye çok tan AB ye ü ye ol muþ tu. Ba zý li der ler ve ba zý ül ke ler ken di þah sî çý kar - la rý ve ya baþ ka se bep ler den do la yý Tür ki ye ye kar þý bir düþ - man lýk i çi ne gi ri yor lar. Sa de Tür ki ye nin de ðil, AB nin de Tür ki ye ye ih ti ya cý ol du ðu kesin dir di ye ko nuþ tu. Mar din / a a Ka ra Gün man þet ler de Anadolu gazetesi imtiyaz sahibi Adnan Uyumaz'ýn, BÝK çalýþanlarýna silâhlý saldýrýyý protesto eden þehirdeki yerel gazeteler, ''Sakarya basýný'' imzalý ortak bir metinle saldýrýyý kýnadý. Sos yal Med ya Der ne ði ku rul du U LUS LA RA RA SI Sos yal Med ya Der ne ði (US MED), Ýs - tan bul da ku rul du. US MED in ya zý lý a çýk la ma sý na gö re der nek, sos yal med ya da et kin e-ti ca ret uz ma ný, sos yal med ya da nýþ ma ný, e di tör, e ði tim ci, a ka de mis yen, ta sa - rým cý gi bi fark lý mes lek dal la rýn dan ku ru cu la rý bir a ra ya ge ti ri yor. U lus la r a ra sý sa ha da sos yal med ya, di ji tal med ya ve mo bil med ya kul la ný cý sý o lan þa hýs ve ku ru luþ la rýn tem sil e di le ce ði der nek, ya pa ca ðý fa a li yet ler le sos yal top - lu laþ ma nýn da ge ti re ce ði da ya nýþ ma yý bi lin ce dö nüþ tür - me yi, sos yal so rum lu luk pro je le ri nin ço ðal týl ma sý ný ve ye - ni med ya sa ha sý ný ge liþ tir me yi a maç lý yor. Ýs tan bul / a a Prof. Dr. Meh met Te ke li oð lu

9 Y 28 EYLÜL 2012 CUMA HA BER 9 cev ni as ya.com.tr dar be te þeb bü sü dâ vâ sý nýn a ký be ti nin e sas tan ve u sûl den boz - Bal yozma se bep le ri nin tar tý þýl dý ðý sü reç te, de mok ra si ü ze rin de ki ve sâ ye tin tah ki mi a çý sýn dan, Sa yýþ tay Ka nu nu na týr pan la as ke rî har ca ma la rýn de ne tim dý þý tu tul ma sý ve çý ka rý lan ye ni ka mu de net çi li ði / om buds man ya sa sý nda da as ke rî iþ ler in de ne tim den ka çý rýl ma sýy la ka lýn ma dý ðý gö rü lü yor. On ca de mok ra tik leþ me, si vil leþ me id di a la rý na kar þý lýk, Tür ki ye de as ke rî ve sâ yet i i ka me e den, mü da ha le le rin, muh tý ra la rýn da yan dý rýl dý ðý, dar be le ri ya sal laþ tý ran ve söz de meþ rû laþ tý ran mev zu a ta hâ lâ do ku nul ma mýþ ol ma sý bu nun ba riz bel ge si. Cum hu ri ye ti ko ru ma ve kol la ma gö re vi yle as ke rî dar be le re ge rek çe gös te ri len Türk Si lâh lý Kuv vet le ri Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si, bun la rýn ba þýn da ge li yor. Tam da 12 Ey lül dar be si nin 32. yýl dö nü mün de med ya da yer a lan, an cak peþ pe þe on lar ca þe hi din ve ril di ði va him te rör o lay la rýn dan do la yý ye te rin ce ü ze rin de du rul ma yan, Mec lis Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu na ge len bir bel ge i se, Cum hu ri ye ti ko ru ma-kol la ma yet ki si nin 35. mad de - Yar gý tay 15. Hu kuk Da i re si ne ye ni baþ kan nyar GITAY 15. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý na da i re ü ye si Mus ta fa Lüt fü Üç kar deþ ler se çil di. Yar gý tay dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, a çýk bu lu nan Yar gý tay 15. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý i çin dün se çim ya pýl dý. Yar gý tay Bü yük Ge nel Ku ru lu nca ya pý lan se çim so nu cun da, da i re baþ kan lý ðý na Mus ta fa Lüt fü Üç kar deþ ler se çil di. Ma ni sa nýn Sa lih li il çe sin de 1948 yý lýn da dün ya ya ge len Üç kar deþ ler, Sa lih li li se si ni bi tir di ve 1970 te An ka ra Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si nden me zun ol du. Üç kar deþ ler, as ker li ði ni Çu buk ta ye dek su bay o la rak yap tý. An ka ra ha kim a da yý o la rak mes le ðe baþ la yan Üç kar deþ ler, sý ra sýy la Sa vur, U þak/u lu bey, Yal vaç, Kay se ri ve An ka ra ha kim li ði gö rev le rin de bu lun du. Üç kar deþ ler, ev li ve bir ço cuk ba ba sý. An ka ra / a a Ha kim ve sav cý a ta ma la rý Res mî Ga ze te de nha KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun, 33 ha kim ve cum hu ri yet sav cý sý a da yý nýn a tan ma sý na i liþ kin ka ra rý, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. HSYK ta ra fýn dan 13 Ey lül 2012 de ya pý lan ad çek me so nu cu na gö re, 21 i da rî yar gý ha kim a da yý nýn a ta ma sý ya pýl dý. Ad lî yar gý ha kim ve cum hu ri yet sav cý sý a day la rý i çin HSYK ta ra fýn dan yi ne ay ný gün ya pý lan ad çek me so nu cu na gö re de 11 ad lî yar gý ha kim ve 1 cum hu ri yet sav cý a da yý a tan dý. An ka ra / a a Tun ce li de ki sal dý rýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý nma LAT YA Baþ sav cý ve kil li ði, Tun ce li de as ke rî a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da dü zen le nen ma yýn lý sal dý rýy la i liþ kin so ruþ tur ma baþ lat tý. Sav cý lýk ta ra fýn dan Tun ce li Mer kez A ta türk Ma hal le si Ka noð lu mev ki si Ye ni Has ta ne Kav þa ðý nda mey da na ge len pat la ma so nu cu bir si vil i le 6 as ke rin þe hit ol du ðu, 1 as ke rin ya ra lan dý ðý sal dý rýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. O lay la il gi li o la rak gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan top la nan de lil ler ge rek li in ce le me nin ar dýn dan Ma lat ya Ad li ye si ne gön de ri le cek. Ma lat ya / ci han Pan si yon o da sýn da bul du ðu el bom ba sý ný dý þa rý at tý nke ÞAN il çe si ne bað lý E rik li Kö yün de ki bir pan si yon o da sýn da te miz lik gö rev li sin ce bu lu na rak so ka ða a tý lan pat la ma mýþ el bom ba sý, gü ven lik güç le rin ce et ki siz ha le ge ti ril di. Cey hun So kak ta ki bir res to ra nýn üst ka týn da per so nel le ri nin kal dý ðý o da da te miz lik ya pan gö rev li, bir o da da ki kol tu ðun al týn da bul du ðu po þe tin i çe ri sin de pat la ma mýþ el bom ba sý ol du ðu nu fark et me si ü ze ri ne, po þe ti o da nýn pen ce re sin den dý þa rý at tý. Po þet te ki el bom ba sý, o lay ye ri ne ge len jan dar ma e kip le rin ce çev re gü ven li ði a lýn dýk tan son ra uz man e kip ler ce im ha e dil di. O la ya i liþ kin so ruþ tur ma baþ la tan e kip ler, söz ko nu su o da yý kul la nan M. T nin i fa de si ne baþ vu rul du. E kip ler, M. T nin i fa de sin de, El bom ba sý ný A. Ö den al dý ðý ný söy le me si bu ki þi yi de gö zal tý na al dý. Gö zal týn da ki iþ lem le ri ta mam la nan 2 þüp he li, da ha son ra ser best bý ra kýl dý. E dir ne / a a Dar be ge rek çe le ri du ru yor sin den i bâ ret ol ma dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Bu na gö re, 28 Þu bat sü re ci nin en cur cu na lý gün le rin de dö ne min Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel le Ge nel kur may Baþ kan lý ðý a ra sýn da ki giz li ya zýþ ma da, mev zu at ta ki dar be ge rek çe le ri de þif re e dil miþ. De mi rel in Ge nel kur may a gön der di ði, Cum hu ri ye ti ko ru ma ve kol la ma gö re vi ni zin sý ný rý ne dir? so ru su na ve ri len ce vap ta, ilk kez as ke rî dar be le rin ge rek çe si o lan al tý mad de ha lin de res mî ya zý ya dö kül müþ YÖ NET ME LÝK BEN DÝ Ý LE DAR BE! Doð ru su Ge nel kur may ýn ce va bý ib ret ve ri ci. Si lâh lý Kuv vet le rin va zi fe si; Türk yur du nu ve a na ya sa i le ta yin e dil miþ o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni kol la mak ve ko ru mak týr i bâ re li 1961 ta rih li TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun meþ hur 35. mad de si nin ya ný sý ra, beþ mad de yi da ha dar be ge rek çe si say mýþ. As ker lik: Türk va ta ný ný, is tik lâl ve cum hu ri ye ti ni ko ru mak i çin harp sa na tý ný öð ren mek ve yap mak mü kel le fi ye ti dir. Bu mü kel le fi yet ö zel ka nun lar la vaz o lu nur i fâ de si nin yer al dý ðý TSK Ýç Hiz met ler Ka nu nu 2. mad de si ni dar be ge rek çe si di ye bil dir miþ. Ke za Ýç Hiz met Ka nu nu nun 37. mad de sin de ki Ba rýþ ta ve sa vaþ ta, ka ra da, de niz de ve ha va da her za man ve her yer de mil le ti me ve cum hu ri ye ti me doð ru luk ve mu hab bet le, hiz met ve ka nun la ra ve ni zam la ra ve a mir le ri me i ta at e de ce ði me ve as ker li ðin na mu su nu, Türk san ca ðý nýn þa ný ný ca ným dan a ziz bi lip i ca býn da va tan, cum hu ri yet ve va zi fe uð run da se ve se ve ha ya tý mý fe da ey le ye ce ði me na mu sum ü ze ri ne and i çe rim þek lin de ki as ker ye mi ni ni de dar be ge rek çe si say mýþ. Da ha da çar pý cý sý, Ýç Hiz met Ka nu nu nda ki söz ko nu su üç mad de i le ye ti nil me yip, TSK Ýç Hiz met ler Yö net me li ði nin mes le ðe kar þý va zi fe ler ve va sýf la rý baþ lý ðý al týn da ki mad de le ri nin de dar be le re ya sal ge rek çe gös te ril me si. Bu min val de, Yurt ve mil le tin sa a det ve se lâ me ti ni ve is tik lâ li ni te min et mek ve cum hu ri ye ti ko ru mak, an cak di sip li ni mü kem mel o lan Si lâh lý Kuv vet ler le ka bil dir de ni len Ýç Hiz met ler Yö net me li ði nin Di sip lin baþ lýk lý 1. mad de si nin, Va zi fe si, Türk yur du ve cum hu ri ye ti ni i çe ve dý þa kar þý lü zu mun da si lâh la ko ru mak o lan Si lâh lý Kuv vet ler de her as ker ken di ne dü þe ni öð ren me ðe ve öð ren di ði ni öð ret me ðe ve i ca býn da son kuv ve ti ni sarf e de rek yap ma ða mec bur dur me tin li 85. mad de bir baþ ka dar be da ya na ðý o la rak yo rum la ný yor. Yi ne yö net me li ðin, As ker, ken di sin den bek le nen va zi fe le ri hak kýy la ya pa bil mek i çin yük sek ah lâk ve kuv vet li ma ne vi ya ta sa hip ol ma lý dýr cüm le si nin ya zýl dý ðý 86. mad de siy le, Cum hu ri yet, yurt, mil let; as ke rin mu kad de sa týn dan dýr. Bun la ra i çer den ve dý þa rý dan va ki o la cak her tür lü te ca vü zü kar þý la mak, def et mek ve lü zu mun da bu u ður da ha ya tý ný fe da dan çe kin me mek her as ke rin bor cu dur i ba re li yö net me li ðin 86-a ben di de dar be ge rek çe si gö rü lü yor. DAR BE MEV ZU A TI YÜ RÜR LÜK TE Ve ne ya zýk ki ü ze rin den bun ca za man geç ti ði hal de baþ ta 35. mad de ol mak ü ze re de mok ra si ü ze rin de ki as ke rî ve sâ yet un sur la rý nýn he men hiç bi ri kal dý rýl mýþ de ðil. Mec lis Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu nun dos ya sý na ko nu lan ve Ge nel kur may ýn res mî ya zýy la dar be/mü da ha le ge rek çe si say dý ðý mev zu at hâ len yü rür lük te. Mec lis in ka pý sý na ki lit vu rup meþ rû hü kû met le ri de vi ren, en ga ri bi A na ya sa yý il ga e den, hu ku ku han çer le yen, ka nun la rý çið ne yip ýs kat e den kan lý dar be le re da ya nak gös te ri len mad de le rin ve yö net me lik bend le ri nin bü tü nü hâ lâ ye rin de du rur ken, de mok ra si nin kat lin de kul la ný lan tor tu la rýn mev zu at tan te miz len me si ta lep le ri ni Baþ ba kan Er do ðan, Her þe yin bir za ma ný var, bun lar o ra da öy le iþ lev siz du ru yor di ye ge çiþ ti ri yor. Ve on ca de mok ra tik leþ me id di a sý na, AB mük te se ba tý ný üst len me prog ra mýn da, ka tý lým or tak lý ðý bel ge le ri nde yi ne le nen ve her yýl i ler le me ra por la rý nda tek rar la nan ta ah hüd le re rað men on bir yýl dýr dar be ve as ke rî ve sâ yet ge rek çe le ri, ba ha ne le ri du ru yor. Her fýr sat ta sö zü e di len Tür ki ye nin dar be ler le he sap laþ ma sý, as ke rî ve sâ yet in kal dý rýl ma sý, de mok ra tik si vil si ya sî i râ de nin hâ ki mi ye tiy le de mok ra si nin ku rum laþ tý rýl ma sý, de mok ra tik hu kuk dev le ti nin teþ ki li i çin ön ce lik le söz ko nu su dar be ge rek çe si ay rýk la rýn mev zu at tan a yýk lan ma sý þart Dýþ baský olmadan reform yapýlmýyor BA BA CAN, ÜL KE LE RÝN RE FORM YA PA BÝL ME LE RÝ Ý ÇÝN MUT LA KA BÝR MÝK TAR BAS - KI OR TA MI OL MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ SA VU NA RAK, "YOK SA O ÜL KE NÝN KEN DÝ ÝÇ DÝ NA - MÝK LE RÝY LE RE FORM YAP MA SI ÇO ÐU ZA MAN MÜM KÜN OL MA YA BÝ LÝ YOR'' DE DÝ. BAÞBAKAN Yardýmcýsý Ali Babacan, Ülkelerin kendi içlerinde reform yapabilmeleri için mutlaka bir miktar baský ortamý gerekiyor. Yoksa o ülkenin kendi iç dinamikleriyle reform yapmasý çoðu zaman mümkün olmayabiliyor dedi. Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý nda düzenlenen G20 Finansal Sistemik Risk Konferansý nda konuþan Babacan, finansal krizin ortak sebeplerine bakýldýðýnda düzenlemelerin zamansýz olmasý ya da yetersiz olmasýný önemli sorunlardan birisi olarak gördüklerini dile getirerdi. Babacan, Ama bundan önce oyuncularýn hýrs ve ihtiraslarýnýn da mutlaka dengelenmesini beraberinde getirecek tedbirleri almak gerekiyor uyarýsýnda bulundu. G20 kurumlarýna, özellikle Avrupa ya bakýldýðýnda þu anda ciddî problemler yaþayan ülkelerin sayýsýnýn oldukça yüksek olduðunu hatýrlatan Babacan, özellikle Avro Bölgesindeki problemin artýk finans sektörünün de boyutlarýný aþtýðýna dikkati çekti. Bu durumun, aslýnda krizinden sonra ne kadar büyük boyutta finansal sistemik bir riskin biriktiðini de gösterdiðini ifade eden Babacan, özellikle son dönemde Avrupa Merkez Bankasý nýn aldýðý kararlara dikkati çekerek, sözlerini þöyle sürdürdü: Bu kararlar, kýsa vadede rahatlatýcý kararlar olarak görülebilir. Ancak bu kararlarýn açýklandýðý günlerde de bu kararlar aslýnda hükümetlere gerekeni yapmalarý için nefes alma imkaný saðlýyor, fýrsat penceresi açýyor. O fýrsat penceresini hükümetler doðru kullanamazlarsa o kararlar dönüp dolaþýp ilerde ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Son günlerde özellikle hedeflenen ülkelerin piyasalarýyla ilgili ciddî rahatsýzlýklar söz konusu. Ülkelerin kendi içlerinde reform yapabilmeleri için mutlaka bir miktar baský ortamý gerekiyor. Yoksa o ülkenin kendi iç dinamikleriyle reform yapmasý çoðu zaman mümkün olmayabiliyor. Avrupa Merkez Bankasý nýn son aldýðý kararlar ülkelerin almasý gereken kararlar ve yapmasý gereken reformlar konusunda belki bir miktar rehavet içerisine girmelerini beraberinde getirebilecek. Nasýl olsa merkez bankasý var 3 yýla kadar sýnýrsýz bir þekilde üstelik vadeli borçlanabiliyorum, fazla da bir zora sokmaya kendimizi gerek yok. Biraz daha gerekli adýmlarý erteleyelim yaklaþýmý gerçekten büyük bir risk olabilir. Ýstanbul / aa Cezaevlerindeki her 100 kiþiden 26,2 si tutuklu A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, yük sek yar gý da ki hýz lan ma sý nýn so nu cu o la rak Tür ki ye de ce za ev le rin de bu lu nan her 100 ki þi den 26,2 si nin tu tuk lu ol du ðu nu be lir te rek, bu o ra nýn yüz de 20 le rin al tý na in di ril me si i çin ça lýþ týk la rý ný söy le di. 1 Mart 2009 da baþ la tý lan Tür ki ye de Mo del Ce za e vi Uy gu la ma la rý nýn Yay gýn laþ tý rýl ma sý ve Ce za e vi Re for mu nun Des tek len me si Pro je si ka pa nýþ top lan tý sý ya pýl dý. Top lan tý da ko nu þan Er gin, Tür ki ye de son 10 yýl dýr ya pý lan re form lar so nu cu bü yük bir dö nü þüm ve de ði þim ya þan dý ðý ný, a da let sis te min de ki de ði þik lik ler le u lus la ra ra sý stan dart la rýn ya ka lan ma sý ko nu sun da ö nem li yol a lýn dý ðý ný söy le di. Yar gý a la nýn da ki so run la rýn gi de ril me si a ma cýy la yar gý pa ket le ri çý ka rýl dý ðý ný ve ö nem li me sa fe ka te dil di ði ni söy le yen Er gin, yük sek yar gý da ya pý lan dü zen le me ler son ra sýn da, ö zel lik le Yar gý tay da ka rar ver me sü re cin de hýz lan ma ya þan dý ðý ný an lat tý. Ma kul sü re de yar gý la ma ya pý la bil me si i çin ha ya ta ge çi ri len dü zen le me ler sa ye sin de yük sek yar gý da ü ret ti ði hiz me tin 2,5-3 ka tý ný ü ret me ye baþ la dý ðý ný ve tü ne lin u cun da ý þý ðýn gö rün dü ðü nü söy le yen Er gin, þöy le de vam et ti: Yük sek yar gý mý zýn per for man sý nýn art ma sý, tem yiz mah ke me si ne ge len dos ya la rýn da ha ký sa sü re de ka ra ra bað la ný yor ol ma sý se vin di ri ci ol mak la bir lik te ce za in faz ku rum la rý mý za ge liþ a þa ma sýn da da et ki li dir. Yük sek mah ke me ler da ha çok öl çü de ka ra rýn ke sin leþ me si ni sað la mýþ o lu yor. Bu da ce za ev le ri ne ge li þi ar tý rý yor. Bu ar týþ stok lar da bek le yen dos ya lar bi te ne ka dar de vam e de cek. A ma bu ye ni de ði þim le be ra ber, Sa yýn Bü yü kel çi nin bu kür sü den i fa de et ti ði ra ka mý da tav zih et me ih ti ya cý duy dum. Tür ki ye de þu an da ce za ev le ri miz de ki 123 bi ne ya kýn mev cu dun tu tuk lu o ra ný na i liþ kin bir tes pit yap tý sa yýn Bü yü kel çi. Bir kaç yýl ön ce si ne gö re o ra kam doð ru i di a ma bu gün i ti ba rýy la Tür ki ye de ce za ev le rin de bu lu nan her 100 ki þi den sa de ce 26,2 si tu tuk lu. Yük sek yar gý da ki hýz lan ma nýn ge tir di ði bir fak tör o la rak Tür ki ye de þu an da tu tuk lu o ra ný yüz de 26 kü sur. Bu o ran Av ru pa Kon se yi ül ke le ri a ra sýn da ka bul e di le bi lir bir o ran ol mak la be ra ber bi zi tat min et mi yor. Bu o ra nýn da ha da a þa ðý la ra çe ki le bil me si i çin yo ðun bir gay ret i çe ri sin de yiz. Bu nu yüz de 20 le rin al tý na in di ril me si i çin ça lýþ ma lar ya pý yo ruz. Ankara / aa HA BER LER Çu kur ca da 2 as ker þe hit 13 te rö rist öl dü rül dü nhak KÂ RÝ NÝN Çu kur ca il çe si I rak sý ný rýn da dün baþ la yan o pe ras yon da te rö rist ler le sað la nan sý cak te mas ta ilk be lir le me le re gö re 2 as ker þe hit ol du, 4 as ker ya ra lan dý. O pe ras yon lar da 13 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. As ke rî yet ki li ler den a lý nan bil gi ye gö re, I rak sý ný rýn da bu lu nan Ka zan Va di si i le Ka vu þak böl ge le ri a ra sýn da baþ la tý lan o pe ras yon lar da te rö rist ler le ça týþ ma ya þan dý. Ça týþ ma da, te rö rist le rin aç tý ðý ilk a teþ te Pi ya de Uz man On ba þý Hay rul lah En gi zek in (23) i le bir as ker þe hit ol du, 4 as ker ya ra lan dý. O pe ras yon da 13 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. Çu kur ca ve Hak kâ ri de ki as ke rî bir lik ler den ha va la nan he li kop ter, böl ge ye jan dar ma ö zel ha re kat e kip le ri in dir di. Ha va des tek li yü rü tü len o pe ras yon lar kap sa mýn da, in san sýz ha va a raç la rý nýn a lý nan gö rün tü ler doð rul tu sun da Türk Ha va Kuv vet le ri ne a it F-16 lar bel li he def le ri bom ba la dý ðý bil di ril di. Böl ge de ki o pe ras yon lar de vam e di yor. Hak kâ ri / a a Þýr nak ta pat la ma: 2 uz man ça vuþ ya ra lý nþir NAK mer kez Ciz re yo lun da si vil a raç la yol da ge çen a raç ta bu lu nan 2 uz man ça vuþ, te rö rist ler ta ra fýn dan da ha ön ce yo la dö þe nen pat la yý cý nýn pat la ma sý so nu cu ya ra lan dý. Þýr nak mer ke ze bað lý Bah çe li ev ler Ma hal le si nden ge çen Ciz re Cad de si nde ki re fü je te rö rist ler ce bý ra ký lan pat la yý cý nýn ön ce ki gün sa at ci va rýn da, 23 K 2767 plâ ka lý si vil a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da pat la dý. Pat la ma Uz man Ça vuþ lar Em rah Po lat ve Meh met Sel vi ya ra lan dý. Þýr nak Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý i ki uz man ça vuþ la rýn ha ya ti teh li ke si ni at lat tý ðý bil di ril di. Pat la yý cý nýn pat la ma sý so nu cu çev re de bu lu nan iþ yer le ri de za rar gör dü. Bir çok iþ ye ri nin cam la rý ký rý lýr ken, yol ke na rýn da bek le yen a raç lar da za rar gör dü. Pat la ma nýn se si bü yük yan ký u yan dý rýr ken çev re de bu lu nan va tan daþ lar bü yük kor ku ya þa dý. Þýr nak / ci han A rýnç: Genç nü fus bir ser vet nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Biz 75 mil yon nü fu sun ya rý sý nýn ya þý nýn 30 un al týn da ol du ðu bir ül ke yiz. 30 ya þýn i çe ri sin de de ü ni ver si te da hil ol mak ü ze re 20 mil yo na yak la þan öð ren ci miz var. Bu ka dar genç nü fus bir ül ke i çin ser vet tir ay ný za man da de di. Muð la Sýt ký Koç man Ü ni ver si te si Spor Sa lo nu ve Uy gu la ma O te li nin a çý lýþ tö re ni ne ka tý lan A rýnç, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, 2002 de 98 o lan ü ni ver si te sa yý sý nýn, bu gün 100 ü dev let ü ni ver si te si ol mak ü ze re, va kýf ü ni ver si te le riy le bir lik te 170 ol du ðu nu bil dir di. Bu gün ü ni ver si te ler de mil yon lar ca öð ren ci ol du ðu nu be lir ten A rýnç, Biz 75 mil yon nü fu sun ya rý sý nýn ya þý nýn 30 un al týn da ol du ðu bir ül ke yiz. 30 ya þýn i çe ri sin de de ü ni ver si te da hil ol mak ü ze re 20 mil yo na yak la þan öð ren ci miz var. Bu ka dar genç nü fus bir ül ke i çin ser vet tir ay ný za man da. Bu gün ko nuþ mam da i fa de e de ce ðim, bir ül ke nin ge liþ me si, bü yü me si, güç len me si þüp he siz ön ce bil gi de dir. Bil gi yi en i yi þe kil de, en ko lay þe kil de, en ni te lik li bi çim de mut la ka öð ren me li yiz. Ý kin ci si de genç nü fu su mu zun, nü fu su mu za bü yük bir kat ký sað la ma sý de di. Muð la / a a Al ter na tif No bel O nur Ö dü lü Ka ra ca ya nýs VEÇ TE her yýl No bel Ö dül le ri ne al ter na tif o la rak ve ri len Doð ru Ya þam O nur Ö dü lü bu yýl Tür ki ye E roz yon la Mü ca de le, A ðaç lan dýr ma ve Do ðal Var lýk la rý Ko ru ma Vak fý (TE MA) Baþ ka ný Hay ret tin Ka ra ca ya ve ril di. Doð ru Ya þam Ö dü lü Vak fý yö ne ti ci si O le Von U ex kull i le eþ baþ ka ný ve jü ri ü ye si Mo ni ca Grðe fahn ta ra fýn dan dün sa bah Ýs veç in baþ þehri Stock holm de dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, vak fýn bu yýl ki O nur Ö dü lü nün TE MA Vak fý Baþ ka ný Hay ret tin Ka ra ca ya ve ril di ði a çýk lan dý. Hay ret tin Ka ra ca nýn ö dü le lâ yýk gö rül me se be bi, Ba þa rý lý gi ri þim ci li ði ni et kin çev re ci lik le kay naþ tý ra rak, do ðal ya þa mýn ko run ma sý ný ve doð ru yö ne ti mi ni ya þam bo yun ca bit mez tü ken mez bir e ner jiy le des tek le me si o la rak i fa de e dil di. Vak fýn top lam 150 bin av ro tu ta rýn da ki Doð ru Ya þam Ö dü lü i se, Af ga nis tan dan Si ma Sa mar, ABD den Ge ne Sharp i le Ýn gi te re den Si lâh lan ma Ya rý þý Kar þý tý Kam pan ya i sim li ku ru luþ a ra sýn da pay laþ tý rýl dý. Ö dül ler, 7 A ra lýk 2012 de Ýs veç mec li sin de dü zen le ne cek tö ren le ve ri le cek. Stock holm / a a

10 HABERLER EYLÜL 2012 CUMA Y EKONOMÝ Kü re sel kriz den iþ bir li ðiy le çý ký lýr ne KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, kü re sel re ka - be tin ol du ðu bir or tam da kü re sel iþ bir li ði ya pan ül ke le rin ge le cek te söz sa hi bi o la cak la rý ný be lir te - rek, Çün kü kü re sel kriz den çý ký þýn yo lu kü re sel iþ bir li ðin den ge çi yor de di. Çað la yan, Stutt - gart ta ki te mas la rý kap sa mýn da Ba den-würt tem - berg e ya le tin de ci ro la rý 1 mil yar do la rý a þan fir - ma la rýn Üst Yö ne ti ci le ri (CE O) i le bir a ra ya gel di ve top lan tý da ye ni teþ vik sis te mi ni an lat tý. Tür ki - ye nin 10 yýl ön ce si nin Tür ki ye si ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Çað la yan, 10 yýl da çok cid dî de ði þim ler ya þan dý ðý ný, bu sü reç te ka pi ta liz min ta ri hi nin ve ta ri fi nin ye ni den ya zýl dý ðý ný söy le di. E ko no mik kri zin bütün dün ya yý et ki le di ði ni, pek çok þir ket i le bat maz de ni len pek çok e ko no mi nin bat tý ðý - ný i fa de e den Çað la yan, Sa nal â lem ge ri de kal dý. Ar týk mal a kým la rý ku zey den gü ne ye de ðil gü ney - den ku ze ye ya pý lý yor. Böy le si ne kü re sel re ka be tin ol du ðu bir or tam da kü re sel iþ bir li ði ya pan ül ke ler ge le cek dö nem de söz sa hi bi o la cak lar. Çün kü kü - re sel kriz den çý ký þýn yo lu kü re sel iþ bir li ðin den ge - çi yor. Bun dan do la yý ben ve e ki bim ve Türk gi ri - þim ci si, a de ta hos tes ler le ya rý þýr ca sý na bütün dün - ya yý ka rýþ ka rýþ ge zi yo ruz di ye ko nuþ tu. Bu gün Tür ki ye nin, dün ya nýn her böl ge si ne ih ra cat yap tý - ðý na dik ka ti çe ken Çað la yan, Tür ki ye de ö nem li fýr sat lar bu lun du ðu nu be lirt ti. Stutt gart / a a Fi nan sal is tik rar ö nem arz e di yor nmer KEZ Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, fi nan - sal kriz le ri ön le me nin ma li ye ti nin bu kriz le rin yol aç tý ðý ma li ye te ký yas la çok da ha dü þük ol du - ðu nu, Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi nin bu na gü zel bir ör nek ol du ðu nu be lir te rek, Fi nan sal is tik ra rý pe - kiþ ti ri ci yön de a tý lan a dým lar da de - rin le þen kü re sel e ko no mik kriz son ra sýn da ül ke - mi zin hýz la to par lan ma sý ný, Av ru pa borç kri zi nin et ki le ri ni an az ha sar la at la týl ma sý ný sað la mýþ týr de di. Lüt fi Kýr dar U lus la ra ra sý Kongre ve Ser gi Sa ra yý nda dü zen le nen G20 Fi - nan sal Sis te mik Risk Kon fe ran sý nda ko nu þan Baþ çý, fi nan sal sis te mik risk le rin ta kip e dil me si - nin fi nan sal is tik ra rýn sað lan ma sý a çý sýn dan ö - nem arz et ti ði ni vur gu la dý. Baþ çý, fi nan sal is tik ra - rýn bü yü me ve is tih dam ü ze rin de ö nem li et ki le ri ol du ðu nun bi lin di ði ni i fa de e de rek, Fi nan sal kriz le ri ön le me nin ma li ye ti bu kriz le rin yol aç tý ðý ma li ye te ký yas la çok da ha dü þük tür de di. Baþ çý, ka yýp 30 yýl o la rak ad lan dýr dýk la rý dö nem de yük - sek ve dal ga lý bir enf las yon ol du ðu nu i fa de e de - rek, Ay ný za man da i ki ö nem li kriz ya þan mýþ tý bu dö nem de. Bir ta ne si 94 kri zi di ye ta bir et ti ði - miz, Tür ki ye nin ken di kri zi. Di ðe ri i se 2001 kri zi. Dün ya da bir re ses yon var dý, a ma Tür ki ye de de - rin bir fi nan sal kriz ya þan mýþ tý de di. Baþ çý, þun la - rý kay det ti: Mer kez Ban ka sý o la rak kriz son ra sý fi yat is tik ra rý, fi nan sal is tik ra ra yö ne lik ted bir ler çer çe ve sin de sür dü rü le bi lir bü yü me ye kat ký sað - la ya cak es nek bir pa ra po li ti ka sý iz le dik. A þý rý kre - di ge niþ le me si nin ö nü ne geç tik. Ýs tan bul / a a ABD ham pet ro lü nün va ril fi ya tý ge ri li yor nabd ham pet ro lü nün va ril fi ya tý ge ri le me ye de vam e di yor. Nymex te dün 89,01 do lar la 3 A - ðus tos tan be ri ilk kez 90 do la rýn al tý na ge ri le - yen ABD ham pet ro lü nün va ril fi ya tý, son ra dan 90,22 do lar dan iþ lem gör me ye baþ la dý. ABD ham pet ro lü nün va ril fi ya tý 3 A ðus tos ta 87,13 do la ra ka dar ge ri le miþ ti. Lon dra da Brent ti pi pet ro lün va ril fi ya tý da bu gün en dü þük 108,43 do la rý gör dü. Brent ti pi pet ro lün va ril fi ya tý þu sý ra lar da 109,97 do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. Bu a ra da, Av ro/do lar pa ri te sin de ki dü þüþ de sü - rü yor. Bu gün 1,2836 i le 12 Ey lül den bu ya na en dü þük se vi ye si ne ge ri le yen pa ri te þu sý ra lar da 1,2870 se vi ye le rin de bu lu nu yor. Ýs tan bul / a a E ner ji de da ha faz la bü yü me li yiz ne NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl - dýz, Ül ke o la rak dün ya da da ha hýz lý bü yü mek zo - run day ken, e ner ji sek tö rü o la rak da Tür ki ye den da ha faz la bü yü me li yiz de di. Ba kan Yýl dýz, JW Mar ri ott Ho tel de dü zen le nen IC CI 2011 E ner ji Os car Ö dül le ri tö re nin de, Tür ki ye de ki ta sar ruf mik ta rý nýn bir son ra ki yý lýn bü yü me ra kam la rýn - dan da ha dü þük ol du ðu na dik ka ti çek ti. Yýl dýz, ö zel sek tö rün u lus la r a ra sý ser ma yey le ha re ket et me si - nin ge rek li ol du ðu nu, bu bir lik te li ðin en i yi uy gu - lan dý ðý sek tör le rin ba þýn da e ner ji nin gel di ði ni di le ge tir di. Ba kan Yýl dýz, þun la rý kay det ti: Ül ke o la rak dün ya da da ha hýz lý bü yü mek zo run day ken, e ner ji sek tö rü o la rak da Tür ki ye den da ha faz la bü yü me - li yiz. Bu gün ül ke nin i da re si ne i ra de ko yan ya pý, ö - zel sek tö re gü ve ni yor. Ö zel sek tör de Tür ki ye nin is tik ra rý nýn ya tý rým ya pý la cak du rum da ol du ðu na gü ve ni yor. Bu i ki sin den bi ri ek sik o lur sa bu ya tý - rým lar dan bi ri ya pýl maz. Bu yüz den Tür ki ye nin ký rýl gan lý ðý ný art týr mak is te yen ya pý la rýn boz mak is te di ði sek tör le rin bi ri de e ner ji sek tö rü dür. Biz bu ya tý rým la rý mý zý yap ma ya de vam e de ce ðiz. Ma kul kâr lar la biz ö zel sek tö rün sað lý ðý na sýh ha ti ne dik kat e di yo ruz. Di ðer yan dan, do ðal gaz da i se Ba tý hat týn - dan ge len 10 mil yar met re küp lük ga zýn ö zel sek tör ta ra fýn dan he men he men kon tra tý ta mam la dý. Bun dan son ra ki he de fi miz ek sik ka lan 4 mil yar met re kü pü de O cak a yýn dan son ra ay ný u sûl le ö zel sek tö rün kul la ný mý na sun mak. E ner ji Pi ya sa sý Dü - zen le me Ku ru mu (EPDK) Baþ ka ný Ha san Kök taþ i - se 15 yýl ön ce si ne ka dar e ner ji sek tö rü nün ka mu - nun e lin de bu lun du ðu nu, ü re te nin, da ðý ta nýn ve de net le ye nin de ka mu ol du ðu nu hatýrla ta rak, e ner ji sek tö rü nün ö zel sek tö re a çýl ma sýy la EPDK nýn i ri li u fak lý li sans a lan þir ket sa yý sý nýn 25 bin 460 a u laþ tý - ðý ný bil dir di. Kök taþ e ner ji a la nýn bu gün ya tý rý mýn ya nýn da hu kuk, mü hen dis lik, pro je ve da nýþ man lýk fir ma la rý ve is tih da mýy la bü yük bir sek tö re dö nüþ - tü ðü nü i fa de et ti. Ýs tan bul / a a A NA DO LU As lan la rý Ý þa - dam la rý Der ne ði (AS KON) Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko ca, Bi li nen bir ger çek tir, den ge ler a zý cýk bo zul du - ðun da þey tan üç ge ni he - men dev re ye gi rer, ya ca ri a çýk, ya büt çe a çý ðý, ya ya - tý rým a çý ðý ken di ni gös te - rir de di. Ya zý bir a çýk la ma ya pa rak e ko no mi de ki ge - liþ me le ri de ðer len di ren AS KON Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko - ca, E ko no mi yö ne ti mi bi zi gaz la fren a ra sýn da yol bul ma ya zor lu yor, a ma ya pýl ma sý ge re ken ler at lan dý gö rü þü - nü di le ge tir di. Hü kü me tin bel ki ta ri hin de ilk de fa büt çe a çý ðý ný ka pat mak i çin a cil o la rak dö nem dý þý zam ve ver gi le re yük len me ih ti ya cý his set ti ði ne dik kat çe ken Ko - ca, U ma rýz bu ö nem li bir ders o lur ve ye ni len mey le bir lik te e ko no mi nin kur - gu lan ma sý ko nu sun da da yep ye ni bir sü re ce gi ri lir. Sa de ce gaz sa de ce fi ren es pri le riy le i þi kur ta ra ma yýz, doð ru yo - lu da bu la ma yýz i fa de le ri ni kul lan dý. AS KON Baþ ka ný Ko ca, þun la rý i fa de et - ti: E ko no mi yö ne ti mi gaz la fren le ko - nu yu hem an lat ma ya ve hem de ge le cek pro - jek si yo nu o luþ tur ma ya ça lý þý yor. Bü yü me o ra ný nýn bek - le ne nin çok al týn da ger - çek leþ me ris ki bir ký sým ka mu den ge le ri ni cid dî an lam da et ki le me ye baþ - la dý. Meþ hur þey tan üç - ge ni nin bir a çý sý vah þi að zý ný yi ne aç mýþ ol du. Bu se fer sý ra büt çe a çý ðýn da. Bi li nen bir ger çek tir, den ge ler a zý cýk bo zul du ðun - da þey tan üç ge ni he men dev re ye gi rer, ya ca rî a çýk, ya büt çe a çý ðý, ya ya tý rým a çý ðý ken di ni gös te rir. Ý þin te me lin de cid dî an lam da ta sar ruf a çý ðý so ru nu var dýr ve böy le kri tik za man lar da bu ko nu ya dik kat çek mek bi le i þe ya ra - maz. Zi ra þim di za ten ya tý rý ma, bü yü - me ye ve tü ke ti me o lan ih ti yaç had saf ha ya u laþ mýþ týr. Tüm bun lar bi ze di yor ki, ül ke niz ya pý sal an lam da re - form la rý ný ya pa ma mýþ ve nor mal za - man lar da den ge le ri ni o luþ tu ra ma - mýþ týr. Do la yý sýy la et ki len me dön me - le rin de a çýk lar ver mek ka çý nýl maz ol - mak ta dýr. E ko no mi Ser vi si ASKON GENEL BAÞKANI MUSTAFA KOCA, DENGELER AZICIK BOZULDUÐUNDA ÞEY- TAN ÜÇGENÝNÝN HEMEN DEVREYE GÝRDÝÐÝNÝ HATIRLATARAK, "BUNUN, YA CARÎ AÇIK, YA BÜTÇE AÇIÐI, YA YATIRIM AÇIÐI OLARAK KENDÝNÝ GÖSTERDÝÐÝNÝ" SÖYLEDÝ. Þey tan üç ge ni u ya rý sý KA MU DA DEN GE LER SAR SIL MA YA BAÞ LA DI KA MU den ge le ri her gün bi raz da ha bo zul - ma ya uð ra dý ðý na di kat çe ken AS KON Baþ - ka ný Ko ca, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Ül ke - miz e ko no mi si nin gö re ce li o la rak i yi ol du ðu ka bul e dil mek te dir. Ba tý ül ke le rin de cid dî an lam da kü çül me ya þa nýr ken, ka mu den - ge le ri her gün bi raz da ha bo zul ma ya uð rar - ken, iþ siz lik ve borç yü kü a ðýr la þýr ken bi zim du ru mu muz gö re ce li o la rak ya ni on la ra gö - re da ha i yi ko num da bu lu nu yor. Ya ni, biz bü yü me ye de vam e di yo ruz, ka mu borç yü - kü dra ma tik de ðil, ha ne hal ký borç yü kü Av - ru pa dan da ha i yi, ca rî a çýk nis pe ten ge ri le - me sey ri ne gir di. Bun lar þim di ler de ge liþ - miþ e ko no mi le rin mum la a ra dý ðý de ðer ler ha li ne dö nüþ tü. An cak bi zim de e ko no mi - de bir þe kil de ba zý a lan lar da çan la rýn çal dý - ðý ný ar týk kim se sak la mý yor. Þim di ye ka dar i þin gö tü rül me si nin en ö nem li se bep le ri, ül ke miz de he nüz hâ lâ ham kay nak la rýn var ol ma sý dýr. Ya ni öz var lýk la rýn sa tý þý, ver - gi ba rý þý, as ker li ðin pa ra lý ha le ge ti ri li þi vs. vs. ye ni kay nak lar o luþ tur du. An cak on la - rýn da so nu na yak la þý yo ruz ve þim di den son ra çok da ha cid dî bir e ko no mi yö ne ti - mi ne ih ti yaç ol du ðu ke sin dir. UN fi yat la rýn da ki ar týþ tan son ra fý rýn cý lar da ek me ðe ses siz se da sýz 15 ku ruþ zam yap tý. 60 ku ru þa sa tý lan ek mek, son 2 gün dür ta van fi yat o lan 75 ku ruþ tan sa tý lý yor. Türk Gý da Ko dek si ek mek ve ek mek çe þit le ri teb li ðin de ek me ðin tuz o ra ný a zal tý la rak ke - pek o ra ný ar ttý rýl mýþ tý. 250 gram ek me ðin ta van fi ya tý 75 ku ruþ o la rak be lir len miþ ti. An cak Tür ki ye nin bir çok i lin de fý rýn cý lar, dar ge lir li le ri dü þü ne rek ek me ði 60 ku ruþ tan tü ke ti ci ye sun du. Ön ce ki gün fý rýn la ra gi den va tan daþ lar i se 60 ku ruþ tan al dýk la rý ek me ðin 75 ku ru þa çýk tý ðý ný gö rün ce bü yük þok ya þa dý. Fý rýn cý lar, 15 ku ruþ luk zam mýn un fi yat la rýn da ki ar týþ tan kay nak lan dý - ðý ný di le ge tir di. Bur sa Fý rýn cý lar O da sý Baþ ka ný Ta lip An diç, ek me ðin ta van fi ya tý nýn 75 ku ruþ ol du ðu nu, an cak ba zý fý rýn cý la rýn 60 ku ruþ tan sa týþ yap ma ya de vam et ti ði ni di le ge tir di. Son gün ler de un fi yat la rýn da ki ar týþ ü ze ri ne bü tün fý rýn cý la rýn fi yat la rý 75 ku ru þa çý kart mak zo run da kal dý ðý ný sa vun du. An diç, un fi yat la rý nýn cid dî o ran da art ma sý na rað men ek me ðin 75 ku ruþ tan yu ka rý sa týl ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Bur sa / ci han Ek me ðe ses siz sedasýz zam BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, do - ðal ga za zam ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý i le il - gi li o la rak, dün ya da a kar ya ký ta ge len zam la rýn ken di le ri ni zam yap ma ya zor - la dý ðý ný i fa de e de rek, ký þa gi rer ken do - ðal ga za zam ya pý la ca ðý ný söy le di. Ka nal 7 Te le viz yo nu nun can lý ya yý nýn - da gün de me da ir ga ze te ci le rin so ru la rý ce vap la yan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan, ö zel lik le son gün ler de tar tý þý lan do - ðal ga za zam tar týþ ma la rý na son koy du. A - kar ya kýt ta zam mýn nor mal za man da pi - ya sa ta ra fýn dan be lir len di ði ni ak ta ran Er - do ðan, Fa kat biz 2009 yý lýn dan i ti ba ren ya ni þu an yap tý ðý mýz zam tü rü bir zam mý yap ma dýk. Þu an da ki zam den ge ler le a lâ - ka lý bir zam ol muþ tur. Ö zel lik le do ðal gaz nok ta sýn da sa býr lý git tik, fa kat dün ya da ki a kar ya ký ta ge len zam lar se be biy le do ðal - gaz bu ra dan ta bi cid dî et ki le ni yor. Biz ta - bi do ðal ga za da mec bu ren zam mý yap - mak du ru mun da yýz. Bu zam ya pýl ma dý ðý tak dir de siz bun la rý ha zi ne den ö dü yor su - nuz. Bu iþ te si zi kom þu ül ke ler de za ma - nýn da mü da ha le ya pýl ma dý ðý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da iþ te bu du ru ma ge tir miþ tir. Biz de ay ný du ru ma düþ mek is te mi yo ruz. Biz di yo ruz ki her þe yi plan lý bir þe kil de ya pa lým. Pa ra mý zýn gü cü nü ko rur ken, va - tan da þý mý zýn a lým gü cü nü ar tý ra lým. Hiç - bir za man da va tan da þý mýz enf las yon bas - ký sý al týn da kal ma sýn. Geç miþ ten bu gü ne bak tý ðý mýz da va tan da þý mý zýn a lým gü cü ne re de dir. Ge ri mi gi di yor, i le ri mi gi di - yor, bak tý ðý mýz da i le ri git ti ði ni gö rü yo - ruz. di ye ko nuþ tu. Mut fak tü pü ne ve sa - na yi ye kat la na bi le cek le ri ni kay de den Er - do ðan, ö zel lik le do ðal ga za ge ti ri le cek zam o ra ný nýn cid dî ol ma dý ðý ný, ba zý sý kýn tý la ra mer hem ol sun di ye a týl mýþ a dým ol du ðu - nu be lir te rek, ký þa gi rer ken böy le bir a dý - mýn a tý la ca ðý ný vur gu la dý. An ka ra /a a Ö ZEL LEÞ TÝR ME Ý da re si Baþ kan lý ðý (Ö - ÝB), THY his se le ri nin ö zel leþ ti ril me si i le il gi li o la rak be lir len miþ bir za man - la ma ve ö zel leþ tir me stra te ji si bu lun - ma dý ðý ný bil dir di. Ý da re den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ba zý ba sýn-ya yýn or - gan la rýn da Türk Ha va Yol la rý A. O nun (THY) ö zel leþ tir me sü re ci ne ve stra te ji si ne yö ne lik o la rak yüz de 30 o - ra nýn da blok sa týþ ve ya i kin cil hal ka arz ya pý la ca ðý yö nün de ha ber ler yer al dý ðý be lir til di. THY de ki ka mu pa yý - nýn ö zel leþ ti ril me si ne i liþ kin ge rek li a - çýk la ma la rýn Ö ÝB ta ra fýn dan il gi li mev zu at çer çe ve sin de ya pýl dý ðý kay de - di len a çýk la ma da, Bu a þa ma da, THY his se le ri nin ö zel leþ ti ril me si i le il gi li o - la rak be lir len miþ bir za man la ma ve ö - zel leþ tir me stra te ji si bu lun ma mak ta - dýr i fa de si ne yer ve ril di. An ka ra / a a Devren Kiralýk Üsküdar Libadiye'de Þarküteri Tel: (0 552) AS KON Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko ca THY i çin ö zel leþ tir me stra te ji si bu lun mu yor Er do ðan: Ký þa gi rer ken do ðal ga za zam o la cak Ca rî a çýk nis pe ten düþ tü, büt çe a çý ðý yük sel di nýs TAN BUL Sa na yi O da sý (Ý SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, Ca rî a çýk nis pe ten dü þer ken, büt çe a çý ðý yük sel di de di. Ý SO nun Ey lül a yý O la - ðan Mec lis Top lan tý sýn da ko nu þan Kü çük, Tür ki - ye nin 1980 li yýl la rýn ba þýn da dý þa a çýk ve ih ra ca ta dö nük e ko no mik mo de li be nim se di ði ni, Tür ki - ye nin o dö nem de ki top lam ih ra ca tý nýn yak la þýk 3 mil yar do lar ve bu mik ta rýn yal nýz ca yüz de 35 i nin sa na yi ü rün le rin den o luþ tu ðu nu a ným sa ta rak, 2011 yý lýn da 135 mil yar do lar o la rak ger çek le þen ih ra cat mik ta rý nýn yüz de 95 i nin sa na yi ü rün le rin den o luþ - ma sý nýn son de re ce ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. Kü çük, Tür ki ye nin 135 mil yar do lar lýk yýl lýk ih ra - ca tý nýn, dün ya ih ra cat dev le rin den Al man ya nýn ne re dey se bir ay lýk ih ra ca tý ci va rýn da ol du ðu dü þü - nül dü ðün de da ha a lý na cak çok yol ol du ðu na i þa ret et ti. Ha ne hal ký tü ke tim har ca ma la rý nýn, on çey rek a ra dan son ra ilk kez kü çül dü ðü nü ne dik ka ti çe ken Kü çük, ya tý rým har ca ma la rýn da da ben zer bir du - rum söz ko nu su ol du ðu nu ve i kin ci çey rek te ya tý - rým har ca ma la rý nýn yüz de 7,9 o ra nýn da a zal dý ðý ný be lirt ti. Ver gi ge lir le ri nin bü yük ço ðun lu ðu nun do - lay lý ver gi ler den o luþ ma sý ne de niy le tü ke ti min a - zal ma sý nýn ver gi ge lir le ri nin de a zal ma sý na yol aç tý - ðý ný i fa de e den Kü çük, Ca rî a çýk nis pe ten dü þer - ken, büt çe a çý ðý yük sel di. Büt çe a çý ðý na kar þý ba zý ver gi ler de ar tý þa gi dil di, e ner ji ye zam gün de me gel - di. Ver gi o ran la rý ný ar týr mak ka na a ti miz ce tü ke ti - min da ha da a zal ma sý so nu cu nu ge ti re cek tir. Ay rý - ca bu zam lar sa na yi mi zin re ka bet gü cü ne de za rar ve re cek tir. Her za man ýs rar la di le ge tir di ði miz ü ze - re, büt çe ge lir le ri ni ar týr ma nýn ad re si ka yýt dý þý dýr. He def, ka yýt dý þý ný ka yýt al tý na al mak ol ma lý. Tür ki - ye, ne re dey se u nut tu ðu ya pý sal re form la rý tek rar a - ci li yet le gün de mi ne al ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. Kü çük, Sa na yi mi zin bü yü me de ilk çey rek te 0,7 pu an o lan kat ký sý, i kin ci çey rek te 0,9 pu a na çýk mýþ a ma, mü ca de le nin de vam e de bil me si i çin des te ðe ih ti ya cý var de di. Ýs tan bul / a a De mir taþ: Bu ül ke bir be del ö de ye cek nýz MÝR Ti ca ret O da sý (ÝZ TO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ek rem De mir taþ, dün ya e ko no mi le ri nin ga za bas tý ðý ný, Tür ki ye de i se ter si ne bir ha re ket - le fre ne ba sýl dý ðý ný be lir te rek, Ya Sa yýn Ba ba - can a al kýþ tu ta ca ðýz ya da bu ül ke bir be del ö de - ye cek de di. ÝZ TO ay lýk mec lis top lan tý sýn da ko - nu þan De mir taþ, dün ya e ko no mi sin de ki kon - jonk tü re pa ra lel o la rak Tür ki ye e ko no mi sin de de ya vaþ la ma sin yal le ri nin gö rül dü ðü nü, so ðut - ma yö nün de ki tedbir le rin iç ta le bi da ralt tý ðý ný, bü yü me yi ya vaþ lat tý ðý ný i fa de et ti. Bu dö nem de ca ri a çý ðýn kü çül me si nin se vin di ri ci ol du ðu nu an cak ca ri a çýk so ru nun sa de ce tü ke ti mi ký sa rak çöz me nin müm kün ol ma dý ðý ný di le ge ti ren De - mir taþ, it ha la tý fren le me nin büt çe a çý ðý ný bü yüt - tü ðü nü, bu nun da ye ni zam la rýn a çýk lan ma sý na ne den ol du ðu nu kay det ti. De mir taþ, dün ya nýn ön de ge len e ko no mi le rin de ga za bas ma yö nün de ka rar lar a lýn dý ðý ný be lir te rek Baþ ba kan Yar dým - cý sý A li Ba ba can ýn yol sis li ve vi raj lý, ga za bas - ma yýz söz le ri ne dik ka ti çek ti. De mir taþ, Dün - ya, pi ya sa la ra gaz ve ri yor, biz de i se tam ter si bir du rum var, Mer kez Ban ka mýz fre ne ba sý yor. Biz de ya Sa yýn Ba ba can a al kýþ tu ta ca ðýz ya da bu ül ke be del ö de ye cek di ye ko nuþ tu. Ýz mir / a a Me mur-sen den zam la ra tep ki na KAR YA KI TA ve ta pu harç la rý na ya pý lan ver gi zam mý ný e leþ ti ren Bü ro Me mur-sen Ge nel Baþ - ka ný Yu suf Yaz gan, Büt çe de ki a çý ðý ka pa ta lým der ken me mu run ce bin de ki de lik ya ma tut maz ha le gel di de di. Bü ro Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Yaz gan, zam lar la il gi li a çýk la ma sýn da büt çe a çý ðý - nýn me mu run ve va tan da þýn sýr týn dan ka pa týl ma - sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný be lirt ti. Me mu run ya pý lan zam lar la be li nin ký rýl dý ðý ný ve yü rü ye mez ha le gel di ði ni kay de den Yu suf Yaz gan, me mu ra ka þýk - la ve ri len zam mýn kep çey le ge ri a lýn dý ðý ný söy le - di. Me mu run al dý ðý ma a þýn zam lar kar þý sýn da e - ri di ði ni di le ge ti ren Yaz gan, þun la rý i fa de et ti: Yok sul luk sý ný rý nýn or ta la ma 3 bin li ra ol du ðu ül ke miz de al dý ðý bin 800 li ra i le ge çin me ye ça lý - þan me mur lar ye ni zam lar la bir lik te ka ra ka ra dü þün me ye baþ la dý. Top lu söz leþ me sü re cin de me mu ra 4+4 ve re rek Yüz de bir ar týþ bi zi Yu na - nis tan a çe vi rir di yen ler, bu zam lar la me mu run yü zü ne na sýl ba ka cak? Ya pý lan zam lar la bir lik te me mur al dý ðý es ki mo del a ra ba sý na bi ne mez ol - du. Çün kü me mu run de lik ce bin den LPG pa ra sý da a lýn dý. Ev al mak i çin kre di kul la na rak borç ba - ta ðý na gi ren me mur, harç pa ra sý ný na sýl ya tý ra - cak? Büt çe de ki a çý ðý ka pa ta lým der ken me mu run ce bin de ki de lik ya ma tut maz ha le gel di. Bü ro Me - mur-sen o la rak me mu run ku ru ek me ði ne göz di - kil me si ni is te mi yo ruz. An ka ra / Recep Gören S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 101,30 ÖN CE KÝ GÜN 100,70 DÜN 699 ÖN CE KÝ GÜN 693 DO LAR DÜN 1,7890 ÖN CE KÝ GÜN 1,7940 DÜN 2,3040 ÖN CE KÝ GÜN 2,3050 p p p p

11 Y GÖRÜÞ 28 EYLÜL 2012 CUMA 11 ÝBRAHÝM DEMÝRKAN E ði tim ci-yö net men An ka ra E ði tim-bir-sen 1 No lu Þu be Ba sýn Ya yýn Sek re te ri E ði tim ki þi nin ru hî ve be de nî ter bi ye si ni he def le yip ken di öz gü ve ni ni ka zan dý ran ve top lum sal kül tü re en teg ras yo nu sað la yan bir sü reç tir. Ba tý dan do ðu ya her ül ke nin, mil le tin ve top lu lu ðun ken di de ðer le ri ni in þa et me yo lun da kul lan dý ðý en ö nem li kay nak e ði tim dir, o kul dur. E ði tim de yin ce ge nel de ak la ilk ge len o kul lar da ya pý lan res mî e ði tim dir. Bir de in for mal e ði tim bi çim le ri var dýr ki bu e ði ti min ho ca la rý ye ni med ya ve o nun TV, ga ze te gi bi a ta la rý dýr. Öð ren ci le ri i se bütün in san lýk týr de sek ye ri dir. Mer ke zin de öð ren ci-öð ret men i le ti þi mi nin yer al dý ðý klâ sik e ði tim an la yý þý ar týk tek no lo ji nin zor la ma sýy la ye ni a ra yýþ la ra yö nel miþ, me tod ve muhteva ba ký mýn dan ken di si ni zen gin leþ ti ren fark lý ba kýþ a çý la rý na ka pý la rý ný aç mýþ bu lun mak ta dýr. Ö zel lik le ba sý lý ve gör sel-i þit sel med ya da ki hýz lý ge liþ me ler öð ren ci ler ve bi rey le ri ken di si ne çek mek te, il gi o da ðý ol mak ta dýr. E ði tim dün ya sý da bu ca zi be mer ke zi med ya dan fay da lan mak i çin baþ ta e ði tim film le ri ol mak ü ze re de ði þik e ði tim ma ter yal le ri ni bu mec ra da ü ret mek te dir. Ýþ te Fa tih pro je si de e ði tim de öð ren ci nin il gi si ni çe ke rek en et ki li þe kil de öð ren me yi sað la mak ü ze re kur gu lan mýþ bir pro je dir. Pro je nin bu ra da en çe ki ci yö nü tab let ve a kýl lý tah ta gö zük mek te dir, fa kat a sýl ü ze rin de du rul ma sý ge re ken ko nu e ði tim ma ter yal le ri nin muhtevalarý ve ka li te si ol ma lý dýr. Dü þü nün; çö zü nür lü ðü yük sel full HD bir te le viz yon yap týk tan son ra bir e ði tim ci ye so rar sa nýz ö zel lik le de ðer ler e ði ti mi ni ö ne ve ren bir e ði tim ci i çin o te le viz yo nun gö rün tü ka li te sin den ö te ek ran da oy na ya cak o lan ö nem li dir. Bu ra da mil lî ve ma ne vî de ðer le ri mi zi ko ru yup ge liþ ti re cek, de ðer ler e ði ti mi ne ö nem ve ren bir di ji ta li zas yo na ih ti ya cý mýz var dýr. Ýþ te Fa tih pro je si ve muhtevasý, de ðer le ri mi ze uy gun bir man ta li tey le mi di zayn e di le bi le cek? De ðer ler e ði ti mi bi rey le rin ah lâ kî ve so rum lu dav ran ma la rý ný he def le yen bir kav ram o la rak sa nal dün ya da ye ri ni a la bi le cek mi? Ýlk ön ce pro je nin hi kâ ye si ne ba ka lým: Son yýl lar da baþ ba ka nýn se çim mey da nýn da e lin de ki bir tab le ti gös te re rek Ar týk ço cuk la rý mýz o kul lar da def ter, ki tap ta þý ma ya cak sö zün den son ra ül ke miz de Fa tih pro je si il gi o da ðý ol du. Bu sa týr la rý ya zan bi ri si o la rak Fa tih pro je si nin ger çek leþ ti ril di ði ve ay ný za man da çý kýþ ye ri o lan YE GÝ TEK (o ta rih te a dý E GÝ TEK) in bir ça lý þa ný ol du ðu mu da be lir te yim. Baþ ba ka nýn bu a çýk la ma sýn dan ön ce o za man ki a dýy la E ði tek e (E ði tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür lü ðü) a ta nan ye ni ge nel mü dür Mah mut TÜN CEL genç ve di na mik bir i sim o la rak Fa tih pro je si ni di zayn et ti ve e ki biy le yo la çýk tý. O ta rih te Fa tih pro je si ü ze ri ne ça lýþ ma lar baþ la dý ðýn da her sý nýf ta bir pro jek si yon ci ha zý, bir lap top ve pro jek si yo nun yan sý tý la ca ðý per de he def len miþ ti. Pro je bu yö nüy le bi le ca zip ti. Bütün sý nýf la ra pro jek si yon ko nu la ca ðý ný du yan dün ya nýn her ta ra fýn da ki ü re ti ci ler, ge lip ü rün le riy le il gi li su num lar yap tý lar. Ýþ te bu su num lar da pro jek si yon ci ha zý nýn lam ba sý nýn bel li bir sa at le sý nýr lý öm rün den, per de ye ya da tah ta ya yan sý tý lan gö rün tü nün ö nü ne ge çil di ðin de per de de o lu þan ka ral tý la ra ka dar bir di zi so ru nun çö zü mü a ra nýr ken iþ ya vaþ ya vaþ do kun ma tik ek ran lý a kýl lý tah ta la ra ya da di ðer a dýy la et ki le þim li tah ta la ra dön dü. Ve he nüz pro je de tab le tin a dý bi le geç mez ken, Baþ ba ka nýn e lin de gör dük. O ta rih ten i ti ba ren sen di ka yö ne ti min de yer al ma nýn da ver di ði ra hat lýk la ýs rar la Baþ ba ka nýn e li ne o tab le ti kim ver di? di ye sor sam da ce va bý ný a la ma dým ma a le sef. Tek al dý ðým ce vap YE GÝ TEK ta ra fýn dan ve ril me di ði ol du. Ni çin tab le ti ýs rar la so ru yor dum? Çün kü bü yük bir ma li yet ve pe da go jik a çý dan sa kýn ca lý bir du rum la kar þý kar þý yay dýk ve baþ ba ka nýn e li ne o tab le ti ve ren le rin bun dan ha be ri ol ma dý ðý bel li. Fa tih pro je si ni di zayn e den e kip te böy le bir þey dü þün me miþ ti. Ý ha le, MEB ü ze rin den YE GÝ TEK e kal dý. Son ra sýn da da TÜ BÝ TAK la YE GÝ TEK a ra sýn da im za la nan bir pro to kol le pro je nin da ha bi lim sel ve tek nik bir ze mi ne o tur tul du ðu dü þü nül dü. Ý þin as lý ha zý ra ko nan TÜ BÝ TAK cep he si bu i þe kat ký da bu lu na bi lir mi o da bir ba his. Bu ya zý nýn a sýl de ðin mek is te di ði nok ta tek no lo ji nin o lu þu mun da o tek no lo ji yi o luþ tu ran zih ni yet ve fel se fe nin in san ru hu na ka dar u za nan bir de ði þi mi de he def le di ði ve o nun i çin bir tab le tin as la sa de ce bir tab let ol ma dý ðý dýr. Bu du ru mu YE GÝ TEK de e ði tim film le ri çek miþ bir ya pým cý-yö net men o la rak e ði tim ma ter ya li ü re ti min de ki ya þa dý ðým sü reç ler de çok i yi mü þa he de et tim. Bu ra da tek no lo jik a raç la rýn reh ber li ðin de ya pý la cak bir e ði ti min fel se fe si ni de o luþ tur mak ge rek mek te dir. Sa de ce mad dî ge li þi min yü cel ti lip ma ne vî ge li þi min u nu tul du ðu bir sü reç ten sað lýk lý bi rey le rin ye tiþ me si zor dur. Kal bi, ak lý ve vic da ný o lan in san di nî ya da fel se fî de ðer le ri ne gö re bir ha yat ya þar. Müf re da týn di ji tal pe da go ji ye dö nüþ me sin de yer li ve mil lî kay nak lar dan fay da la nýl ma lý dýr. Bir e ði tim yö ne ti ci si nin sor du ðu so ru ve al dý ðý ce vap ü ze ri ne dü þün me miz lâ zým: Ge çen yýl 5. sý nýf öð ren ci le ri ne Bil di ði niz beþ ta ne ma sa lýn a dý ný ya zar mý sý nýz? de dim, 43 ta ne ma sal a dý ya zýl dý ve bun lar dan sa de ce dört ta ne si Türk kül tü rüy le il gi liy di (Di ji tal Çað da E ði tim de Fýr sat lar ve So rum lu luk la rý mýz, Sh. 35, Tür ki ye Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ði ya yý ný, 2012) Bütün dün ya da ol du ðu gi bi ül ke miz de de e ði ti min a sýl he de fi ni haî an lam da i de o lo jik yük le me ler ya pý la rak sis te me u yum lu va tan daþ lar ye tiþ tir mek ol muþ tur. Bu nu ya par ken a þý rý de re ce de kon trol cü bir zih ni yet le yak la þýl mýþ týr lar dan son ra dün ya da di ji tal leþ me i le be ra ber hýz la de ði þen hiz met ve ü re tim man tý ðý Tür ki ye gi bi i de o lo jik ve sa ye tin ka lýp la rý i çe ri sin de e ði tim ve ren ül ke le rin de ih ti yaç la rý ný göz den ge çir me si ne se bep ol muþ. Biz ler öð ren ci le ri mi zi o kul i çi ha yat i çin de ðil dý þar da ki ha yat i çin ye tiþ tir me li yiz. Top lum sal, i de o lo jik ve di nî bas ký lar dan bir din kül tü rü öð ret me ni o la rak bun dan kas tým Kur ân ve Sün ne tin ru hun dan u zak din dar lýk an la yý þý dýr- a rý na rak sa mi mi yet le ken di dü þün ce le ri mi zin reh ber li ðin de o luþ tur du ðu muz bir dün ya ve me de ni yet ta sav vu ru nu öð ren ci le re öð ret me li yiz. Sa de ce a ka de mik ba þa rý ya o dak lý ka za ným o la rak bil gi ve be ce ri yi he def le yen bir e ði tim ro bo tik in san lar ye tiþ ti rir, bu da o top lu mun ruh suz in san lar a re na sý na dön me si ne se bep o lur. E ði tim el bet te bil gi ve be ce ri yi ver mek le yü küm lü, a ma bu nun la be ra ber dav ra nýþ ve tu tum la rý da ön pla na a la rak a sýl he de fi nin i yi in san ye tiþ tir mek ol du ðu nu söy le me li dir. Çün kü a la nýn da çok i yi ye tiþ miþ bir bi lim a da mý ve ya tek nis yen in san la rý al da ta rak hak sýz ka zanç sað lý yor sa ak lý mýz ve kal bi miz al - Burada teknolojik araçlarýn rehberliðinde yapýlacak bir eðitimin felsefesini de oluþturmak gerekmektedir. Sadece maddî geliþimin yüceltilip manevî geliþimin unutulduðu bir süreçten saðlýklý bireylerin yetiþmesi zordur. dýk la rý e ði ti min ve be ce ri nin ö nü ne ge çe rek o in san la rý hem bi rey sel hem de top lum sal an lam da vic da nen ve hu ku ken mah kûm e der. E tik de ðer le rin ih lâl le ri top lum da gü ven li ði ve a sa yi þi sar sar bu da ka o sa se be bi yet ve rir. Di e de rik Sta pel ör ne ðin de ol du ðu gi bi; Ma ka le le ri u lus la r a ra sý bi lim sel der gi ler de yer bu lan Hol lan da lý psi ko log Di e de rik Sta pel, yýl lar bo yun ca a raþ týr ma ve ri le ri ni uy dur du ðu nu i ti raf et ti ( Sta pel: A raþ týr ma la rým da ki ve ri le ri uy dur dum di kal.com.tr/ra di kal.aspx?aty pe=ra di kal De tayv3&ar tic le ID= &Ca te gor yid=79lin ke u la þým ta ri hi ) Tek no lo ji ah lâk ver mez. O nun ya pý sý de vam lý tü ke til me yi ve ge liþ ti ril me yi ar zu e der. E ði tim de yan lýþ gi den bir þey ler var sa tek no lo ji i le dü zel ti le mez. E ði tim tek no lo ji le ri sa de ce des tek le yi ci o la bi lir. El bet te tek no lo ji ah lâk sýz de ðil dir o nu kul la nan ah lâ kî ya da gayr-i ah lâ kî bir or tam o luþ tu ra bi lir le rin meþ hur bil gi sa ya rý A mi ga ör ne ði bah set ti ði miz tek no lo ji yi i cat e den le rin o nu kul la nan la rýn ru hu na si ra yet et tir mek is te dik le ri bir ba kýþ a çý sý ný çok gü zel ö zet ler. A MI GA Ýs pan yol ca bir söz cük ve Türk çe de ki an la mý kýz ar ka daþ ya da met res dir. Bir ne v'î ba ðým lý lý ðý, tek no lo ji nin ca zi be si ni vur gu la yan bir i sim a ma ne ka dar ma sum? Böy le si ne bir i sim len dir me bi le biz le ri da ha dik kat li dü þün me ye sevk et mek te dir. Hiç u nut mam bir öð ren cim din der sin de ver di ðim bir dö nem ö de vi ni di rekt in ter net den çýk tý sý ný a la rak ba na ge tir miþ ti. Bu nu ne re den mi an la dým? Çün kü her kâ ðý dýn en alt sa tý rýn da web ad re si ay nen du ru yor du. Bu fi kir tem bel li ðin den as lýn da biz öð ret men ler so rum lu yuz. Öð ren ci le ri bu tip di rekt a lýn tý nýn dý þýn da dü þün me ye ve yaz ma ya zor la ya cak ö dev ler ver me li yiz. Ko nuy la il gi li so ru lar sor du rup ce vap lar yaz ma sý na ve si le ol ma lý yýz. Meselâ ba týl i nanç la rý ya zýp ge ti rin ço cuk lar þek lin de ö dev ver mek ten se, çev re niz de duy du ðu nuz ba týl i nanç lar ne - ler dir? Bir gün def te ri ni zin a ra sýn da bul du ðu nuz not ta; Bu no tu 10 ki þi ye u laþ týr maz san ilk ön ce en sev di ðin in sa ný kay be de cek sin son ra e vi niz ya na cak ha ya týn mah vo la cak ya zý yor sa ne yap ma nýz ge re kir? Siz ce de ni len ler o la bi lir mi? E vet se ni çin ha yýr sa ne den? gi bi ö dev ler ver me li yiz. Öð ret men lik be ce ri le rin le der se öð ren ci yi çe ke mi yor san ya da il gi si ni top la ya mý yor san tek no lo ji, öð ret me ni de ðer siz leþ tir miþ de mek tir. Þu an ki sý nýf or tam la rýn da öð ren ci nin ilk ta lep et ti ði öz gür lük i kin ci ta lep et ti ði i se eð len ce dir. Eð le ne rek öð ren me kav ra mý da bi raz bu ra dan çýk mýþ týr, yok sa öð ren ci ler bir bir le riy le eð le ne rek bu duy gu la rý ný tat min et me ye ça lýþ mak ta dýr lar ki a þý rý ya gi dil di ðin de bu du rum sý nýf di sip li ni ni bo zar bu da o ra da e ði tim- öð re tim i çin ce na ze mar þý nýn ar ka fon da ça lýn ma sý de mek tir. Öð ret men tek no lo ji nin ya pa ma dý ðý ný ya par. Ah lâ kî ve e tik a lan da ör nek ol mak gi bi çün kü ar týk öð ren ci le ri mi zin sa de ce na si ha te de ðil i yi ör nek le re ih ti yaç la rý var. Top lum sal ha ya týn ol maz sa ol ma zý o lan ah lâ kî ku ral lar da ve ör nek lik te li der ol ma lý dýr. Ma te ma tik der sin de de din kül tü rü der sin de de so ru yu bil me nin ve prob lem çöz me nin yol la rý nýn kop ya cý lýk i le de ðil ça lýþ ma, a lýn te ri ve dü rüst lük le ya pýl ma sý ge rek ti ði ve ril me si ge re ken ilk bi linç ve duy gu ol ma lý dýr. Ben sý nýf ta der - TEK NÝK VE FEL SE FÎ BÝR A NA LÝZ si mi ve rir çý ka rým yak la þý mý sa mi mi yet siz bi rey le rin ye tiþ me si ne se bep o la cak bir yak la þým dýr. Yýl lar son ra öð ren ci le rim le kar þý laþ tý ðým da an lat tý ðým ders ler den a kýl la rýn da ka lan la rýn ne ol du ðu nu sor du ðum da ver di ðim bil gi ler den çok dav ra nýþ la rýn kal dý ðý ný gör düm. (Ben kop ya çe ki yor dum be ni ya ka la dý nýz, si ga ra i çer ken gör dü nüz be ni son ra ba na þöy le bir ce za ver di niz v.b) Öð ren ci ler ar týk in ter net te pa sif kul la ný cý ol mak tan çý kýp ü re ti ci ko nu ma gel miþ ler dir. Öð ret men ar ka daþ la rý mýn Me zun et ti ði miz de a dý ný so ya dý ný zor ya zan öð ren ci ler bi zi yýl lar son ra fa ce bo ok da bu lu yor ve öy le cüm le ler ya zý yor lar ki þa þý rý yo ruz de dik le rin de fa ce bo ok un, dil ve an la tým der si nin öð ren ci ye ka zan dýr mak is te di ði düz gün ve et ki li bir þe kil de an lat ma be ce ri si ni ka zan dý ran gayr-i res mî bir e ði tim plat for mu ol du ðu nu dü þün düm. El bet te net â le min de kul la ný lan dil ki mi za man yoz laþ ma ya da yol a çan bir dil o la bi li yor bu yüz den müs bet et ki si ka dar men fi yö nü nü de u nu tu yor de ði liz. Pe ki di ji tal dün ya da e ði tim i çin ku ra ca ðý mýz por tal ler öð ren ci nin dik ka ti ni na sýl çe ke bi lir? Bu an lam da Fa tih pro je si nin en ö nem li a yak la rýn dan bi ri si E BA bu nu he def le mek te dir. E BA (E ði tim Bi li þim A ðý) öð ret men ler i le öð ren ci ler a ra sýn da i le ti þim kur mak, e ði tim ha yat la rý bo yun ca kul la na bi le cek le ri ma ter yal le ri sað la mak ü ze re MEB bün ye sin de ku rul muþ o lan eð le ne rek öð ret me yi he def le yen bir e ði tim por ta li dir. ( ba.gov.tr/). Ba kan lý ðýn uy gun gör dü ðü al ter na tif e ði tim si te le ri ni ve por tal le ri de bün ye sin de ba rýn dýr mak ta dýr ( ba.gov.tr/e i ce rik ). E ði tim müf re da tý nýn Fa tih pro je siy le ar týk kýs men di ji tal leþ me si ge re ki yor meselâ re sim der si gi bi... Dü þü nün bütün dün ya ar týk pho to sop la re sim çi zip gra fik le ri di zayn e der ken bu nun ge ri sin de dur ma mak lâ zým. Re sim çi zen tab let ler müf re da týn muhtevasýný da ge liþ tir me mi zi is te ye cek tir bu yüz den ka lem le, el le çi zim yap tý rý lýr ken i ler le yen yýl lar da i - þin di ji tal bo yut ta re sim çi zi mi de ih mal e dil me me li. Tab let þart de ðil, PC ek ra nýn da da o la bi lir bu. Müf re da tý ta ma men di ji ta li ze e de me yiz el bet te. Meselâ mü zik der sin de sa nal bað la ma ya da gi tar gi bi a let ler le mü zik yap týr mak sað lýk lý bir yak la þým de ðil dir. Çün kü mo tor ha re ket ler de ni len ha re ket ler sa ye sin de el be ce ri le ri ge li þe cek tir. Yok sa ger çek mü zik a let le ri ni ça lar ken ka vu þa ca ðý el be ce ri si ni me za ra gö mer si niz. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer DÝN ÇER in bir ko nuþ ma sýn da yap tý ðý þu a lýn tý dik kat çe ki ci dir: Pro fe sör Ric hard Sen nett þöy le de mek te dir: Gü nü müz de en az i ki yýl lýk ü ni ver si te e ði ti mi al mýþ genç bir A me ri ka lý, ça lýþ ma hayatý bo yun ca en az 11 de fa iþ de ðiþ tir me ye ve 40 yýl lýk sü re de en az 3 de fa te mel be ce ri le ri ni ye ni le me ye ha zýr ol ma lý dýr (Di ji tal Çað da E ði tim de Fýr sat lar ve So rum lu luk la rý mýz ko nu lu XI. Ge le nek sel E ði tim Sem poz yu mu a çý lýþ ko nuþ ma sýn dan.) Fa tih pro je si ne yö ne lik i çe rik ü re ti mi ne de ðer ler e ði ti mi a çý sýn dan dik kat e dil me si ge rek ti ði ni be lirt tik ten son ra ni çin a kýl lý tah ta ya e vet tab le te kýs men ha yýr de di ði mi zi mad de ler ha lin de sý ra la mak is ti yo rum. Fa tih pro je siy le il gi li pi lot o kul la rý zi ya ret e dip so run la rý ra por ha lin de sun du ðum i çin bu ko nu da ken di not la rým dan ve ko nu ya ka fa yo ran e ði tim ci le rin ve göz lem ci le rin gö rüþ le rin - Fatih Projesi üzerine Teknoloji ahlâk vermez. Onun yapýsý devamlý tüketilmeyi ve geliþtirilmeyi arzu eder. Eðitimde yanlýþ giden bir þeyler varsa teknoloji ile düzeltilemez. Eðitim teknolojileri sadece destekleyici olabilir. den de fay da lan dým. Fýr sat la rý Ar týr ma Tek no lo ji yi Ý yi leþ tir me Ha re ke ti (FA TÝH) pro je si pi lot uy gu la ma sý Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý (MEB) ta ra fýn dan 2012 yý lýn da 17 il, 52 o kul da baþ la týl dý. Se çi len o kul lar da sý nýf la ra et ki le þim li tah ta, fi ber in ter net bað lan tý sý, çok fonk si yon lu ya zý cý i le do na týl dý ve pi lot ça lýþ ma sý kap sa mýn da yer a lan öð ren ci ler ve öð ret men le re tab let bil gi sa yar lar ve ril di. Ým di lbil gi sa yar ya da in ter net e ri þi mi ol ma dý ðýn da ço cuk lar ne ya pa cak? Bu ra da o lu þa cak ek sik lik na sýl gi de ri le cek? Bu an lam da müf re da tý di ji tal dün ya ya tam ba ðým lý ký la cak bir de ði þim den u zak dur mak lâ zým. lüst sý nýf la ra geç tik çe ya da ha li ha zýr da ders yý lý i çe ri sin de def ter ye ri ne ge çen öð ren ci tab le ti kay be di lin ce ya da tab let çö kün ce not lar, bil gi ler ne o la cak? Ner de ve na sýl ye dek le ne cek? ltab let bil gi sa yar kul la ný mýn dan do la yý öð ren ci le rin ders ler de dik kat le ri nin da ðýl ma sý, tah ta nýn bir su num a ra cý o la rak sü rek li kul la ný mý nýn öð ren ci le ri pa si fi ze et me si, öð ren ci le rin boþ za man la rý ný bu tek no lo ji ler le uð ra þa rak ge çir me le ri, öð ret men öð ren ci a ra sýn da göz te ma sý ný a zalt ma sý gi bi (bu ö nem li bir so run dur çün kü öð ren ci ö nün de ki tab let le in ter net te sörf mü yap mak ta dýr, yok sa ders le il gi li bir say fa ya mý bak mak ta dýr) so run lar tab let kul la ný mý ný ders le rin ki mi ko nu la rý na has ký lý na rak a þý la bi lir. Öð ret men ler sý nýf yö ne tim de ar týk zor la na cak lar dýr. Öð ret men ler a kýl lý tah ta i le uð ra þýr ken öð ren ci le rin ders te tab let i le uð raþ ma la rý sý nýf yö ne ti min de kar ga þa ya se bep ve re ce ði i çin öð ret men ler ta ra fýn dan tab let ler ki lit le ne bil me li dir. Ger çi böy le bir ya zý lým ic ra a ta ko nul du ðu hal de ki mi öð ren ci le rin tab let le ri ni ki lit le mek ten ko ru ma ih ti mal le ri yük sek çün kü tek no lo ji de ar týk a þý la ma yan du var yok. Sý nýf yö ne ti mi ni ko lay laþ tý ra cak di ðer bir yol da öð ret me nin sý ný fa sýr tý ný dön me den a kýl lý tah ta ya ya zý yaz ma lý tah ta da ki do kun ma tik klav ye yi de ðil ve ri le cek ha ri ci wi re less klav ye yi kul lan ma lý dýr. Hat ta öð ret men öð ren ci le ri a ra sýn da on lar la bir lik te a kýl lý tah ta ya yö nel me li ve u zak tan ku man da i le su nu mu nu ya pa bil me li. lfa tih pro je siy le il gi li gün de me ge len sað lýk so ru nu ü ze rin de cid dî tah lil ler ya pýl ma lý. Rad yas yon et ki si, ek ran-göz sað lý ðý, tah ta nýn ý sýn ma sýn dan kay nak lý ra hat sýz lýk lar, baþ að rý sý, par mak ta mey da na ge len tah riþ gi bi (a kýl lý tah ta ve tab let le re ye dek li bi rer yu mu þak uç lu ka lem ke sin lik le þart o nu da be lir te lim) so run lar ü ze rin de tat min e di ci bir so nuç a lýn ma dan Tür ki ye ge ne li ne yay gýn laþ tý rýl ma ma lý. len gel li e ði ti mi i le en teg ras yon sað lan ma lý. Ne ti ce de en gel li le rin kul la ný mýy la il gi li ya pýl mýþ prog ram lar öð re ti lir ken tab let ses li ko mut ve ya a çý lan say fa yý ge zer ken yön len dir me i çin ses li o ku ya bi le cek mi? lsa de ce tab le tiy le il gi le nen a sos yal öð ren ci le rin ö nü ne ge çil me li. O kul i da re le ri ve öð ret men le rin Tab le ti te nef füs te bý ra kýp dý þa rý çý kýn bu sað lý ðý nýz ve zi hin ge li þi mi niz i çin þart týr de me le ri bu sa ye de tek no lo ji nin ne ga tif yö nü nün de var ol du ðu nu öð ren ci ye his set ti rir. Sa de ce tab le tiy le il gi le nen ler ka dar el bet te an la ma dý ðý ko nu lar dan do la yý öð ren ci ler a ra sýn da di ya log lar da ço ða la bi lir, fa kat bil gi sa yar tek no lo ji le ri nin ki þi le ri yal nýz laþ týr ma e ði li mi be nim þah sî göz lem le ri me gö re da ha faz la dýr. lbaþ ta Ma te ma tik ve Ge o met ri ol mak ü ze re Fi zik, Kim ya Türk Di li ve E de bi ya tý, Ýn gi liz ce gi bi ders ler de ba zý öð ret men le rin ders ön ce sin de ha zýr la dýk la rý ko nu la rý ve so ru la rýn çö züm le ri ni ders sý ra sýn da a kýl lý tah ta yý kul la na rak da ha ký sa sü re de ger çek leþ tir dik le ri ni gör düm. Ders ler de yak la þýk yüz de 30 luk bir za man ka zan dý ran a kýl lý tah ta bu pro je nin e ði tim dün ya sý na ver di ði en ö nem li he di ye. Sa de ce þu na dik kat e dil me li; öð ren ci ye Bir da i re çiz de nil di ðin de o tam çi ze me se de a kýl lý tah ta o to ma tik dü zelt mek te dir. Bu nun gi bi e ði tim sel a çý dan u fak te fek ku sur la rý ol sa da Fa tih pro je si nin e ði tim dün ya sý na en bü yük ar ma ða ný bu a kýl lý/ et ki le þim li tah ta dýr. ltab let le rin þarj la rý nýn 6 sa at git me di ði ça buk bit ti ði þi kâ ye ti ni çok duy dum. Bu da tab let ler i çin o kul lar da gü ven li bir yer de þarj ku tu la rý nýn o luþ tu rul ma sý zo run lu lu ðu nu ge tir mek te dir. Ay rý ca ders iþ le nir ken tab le tin þar jý bi te cek öð ren ci nin ders ten kop ma ma sý i çin u zun kab lo lu bir þarj sis te mi ol ma lý dýr sý nýf lar da. löð ren ci le rin ki tap o ku ma a lýþ kan lýk la rý nýn tab let bil gi sa yar la rýn kul la ný mýy la a za la bi le ce ði göz ö nü ne a lý na rak baþ ta e de bî e ser ler ol mak ü ze re ders dý þý ki tap lar da tab let le re yük len me li dir. la kýl lý tah ta da ya pým cý ve yö net men li ði ni yap tý ðým e ði tim vi de o la rý ný iz le yin ce þu ek sik lik le ri gör düm; A kýl lý tah ta bü yük ek ra na sa hip ol du ðu i çin TV ve bil gi sa yar ek ra ný na gö re ya pý lan vi de o la rýn gö rün tü ka li te si düþ mek te dir. Bu vi de o lar yük sek ka li te de ay rý bir link ve ri le rek de po lan ma lý öð ret men o ra dan in di rip iz let me li dir öð ren ci le re. Kü çük ya zýl mýþ ya zý la rý ar ka sý ra lar da ki öð ren ci ler gö re me dik le rin den þi kâ yet et mek te dir ler. Ay ný þe kil de tab let le rin ek ra ný kü çük ol du ðu i çin ü ze ri ne kü çük harf ler le ya zý lý vi de o la rý bü yüt me im kâ ný yok. E ði tim ma ter yal le ri mo dü ler tarz da bu na gö re di zayn e dil me li dir. Öð ret men meselâ dað lar ko nu su nu iþ ler ken ar týk es ki u sûl 20 dk bo yun ca bir e ði tim fil mi ne mah kûm ol mak is te mi yor. (MEB ta ra fýn dan ilk ve or ta öð re ti me çe ki len e ði tim film le ri or ta la ma 15 dk. Li se le re çe ki len ler i se 20 dk. i le sý nýr lý dýr). Öð ret men Ba na dað la rýn o lu þu mu nu, Tür ki ye de ki ve dün ya da ki dað la rý an la tan u zun vi de o lar de ðil bun la rýn par ça lan mýþ ve bö lün müþ gö rün tü le ri meselâ bir Að rý, bir Er ci yes Da ðý nýn res mi bi le ye ter de mek te dir. Din der si ne a it yö net men li ði ni yap tý ðým Te miz lik ve Ý ba det ko nu sun da da( ter nettv.meb.gov.tr/ders ler.asp?no2=111&no=2&kod=3) boy ab des tin den te yem mü me bütün ab dest le ri ve a lý nýþ la rý ný, ab des ti bo zan þey le ri an la tan 23 dk.lýk vi de o lar da ar týk tek no lo ji nin ve bil gi sa yar dün ya sý ný ye ni man tý ðý na uy gun de ðil. Öð ret men sa de ce meselâ na maz ab des ti nin a lý ný þý ný gös te ren bir vi de o is te mek te dir. Çün kü tek rar tek rar gös te re bi le ce ði ký sa ve so nuç a lý cý vi de o lar a kýl da da ha ka lý cý ol mak ta dýr. E BA da ki muhtevalar ar týk bu min val de ha zýr lan mak ta bu da so nuç a lý cý gü zel bir ge liþ me de mek tir. lfa tih pro je si nin en ö nem li a ya ðý o lan öð ret men le re ký sa sü re li kurs lar de ðil bir yý la ya yýl mýþ u zun sü re li kurs lar ve ril me li. Pro je de yer a lan öð ret men ler Fa tih pro je siy le il gi li ders ve ri len sý nýf lar da a kýl lý tah ta ol ma sý ge rek ti ði ni sa de ce te o rik ders le rin an lam sýz ol du ðu nu söy lü yor lar. E ði ti min en ö nem li un su ru öð ret men ol du ðu i çin bu ko nu da ba kan lýk yet ki li le ri has sas ol ma lý dýr. Öð ret me nin öð ren ci kar þý sýn da tek no lo jik ye ter siz li ði ni gös te re cek en u fak bir a çýk e ði ti min o ra da bit me si de mek tir. Ö zel lik le bir o ku la da ðý týl ma dan 3 ay ön ce tab let ler öð ret men le rin e lin de ol ma lý ilk ön ce öð ret men ler tab le tin kul la ný mý ný öð ren me li dir. lmuhteva ü re ti min de öð ret men ler teþ vik e dil me li. E BA ya a tý la cak ma ter yal ler de en çok týk la nýp in di ri len ma ter yal sa hi bi öð ret men le re üc ret ve ril me li dir. lson o la rak tab let ten kýs men vaz ge çil me li, sa de ce ö dül o la rak öð ren ci le re ve ril me li. Meselâ her sý nýf ta a ka de mik an lam da not or ta la ma sýy la ilk ü çe gi ren öð ren ci ler le be ra ber de ðer ler e ði ti mi a çý sýn dan ör nek dav ra nýþ lar da bu lu nan fark lý üç öð ren ci ye de o sý nýf ta der se gi ren öð ret men le rin tav si ye si doð rul tu sun da tab let ve ril me li. Ge nel de a ka de mik ba þa rý sý yük sek o lan öð ren ci ler za ten ör nek öð ren ci ler ol du ðu i çin o kul i da re si ve öð ret men le re tab le ti ver me de ge niþ yet ki ler ve ril me li, böy le ce is ter ler se spor tif ya da kül tü rel bir ya rýþ ma da de re ce ye gi ren öð ren ci le re de tab let le ri ve re bil me li ler. So nuç o la rak et ki le þim li ya da a kýl lý tah ta ya e vet, a ma tab le te ha yýr. Bir sen di ka cý o la rak en çok þi kâ yet al dý ðý mýz ko nu la rýn ba þýn da sý nýf i çi hu zu ru bo zan, e ði tim ve öð re ti mi ak sa tan cep te le fo nu so ru nu var ken bir de tab le ti ta ma men sý nýf la ra so ka rak so ru nu a ðýr laþ týr ma ya lým de rim.

12 28 EYLÜL 2012 CUMA 12 Ý LAN Y 2011/6178 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Nevþehir Ýli, Merkez Ýlçesi, Yeni Mahalle, Çayharký Mevkii, 87 ada, 388 parsel, 4. kat, 13 nolu baðýmsýz bölüm. Taþýnmazýn Özellikleri : Satýþa konu taþýnmaz Nevþehir Ýli, Merkez Ýlçesi, Yeni Mahalle, Çayharký Mevkii, 87 ada, 388 parsel, 4. kat, 13 nolu baðýmsýz bölüm. Taþýnmazýn hisse payý tamdýr.yü zöl çü mü 96 m 2 'dir. Ar sa pa yý 2/40'týr. Ta þýn ma zýn ar - sa sý Nev þe hir Ý mar pla ný i çe ri sin de, her tür lü be le di ye alt ve üst ya pý im kân la rýn dan fay da la nýr du rum da, do ðu dan yo la cep he li, di ðer yön ler den kom þu par sel ler le çev ri li, düz to poð raf ya lý, i mar pla ný na gö re ü ze rin de ay rýk ni zam ti ca ret ü ze ri 5 kat ya pý laþ ma - ya mü sa a de li, ko nut a la nýn da, þe hir mer ke zin de, Nev þe hir Hü kü met Ko na ðý na 250 met re, Nev þe hir Türk Te le kom bi na sý na 200 met re, Nec det Er san Par ký na 10 met re u - zak lýk ta dýr. Bu ar sa ü ze rin de bu lu nan a part man i se, bod rum+ze min+4 nor mal kat tan o lu þan, be to nar me kar kas ta þý yý cý sis tem li, ah þap o turt ma ça tý lý, ka lo ri fer li, do ðal gaz te si sa týn dan ya rar la na bi lir du rum da, ze min ka tý dük kân, her nor mal ka týn da 4'er da i - re nin bu lun du ðu, 3B ya pý sý nýf lý, % 23 yýp ran ma o ran lý bir ya pý dýr. Bu a part man da bu lu - nan sa tý þa ko nu 13 no lu ba ðým sýz bö lüm i se bi na nýn 4. ka týn da, gü ney ve ba tý dan do - ðal ý þýk a lan, 2 o da, sa lon, ban yo, WC, mut fak ve an tre ma hal le rin den o lu þan, ze mi ni ah þap kap la ma lý, du var la rý al çý sý va ü ze ri plas tik ba da na lý, ýs lak me kân ze min le ri ve du - var la rý fa yans kap la ma lý, ka pý la rý ah þap doð ra ma lý, pen ce re le ri PVC plas tik doð ra ma lý dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 09/11/2012 Cuma 14:45-14:50 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 19/11/2012 Pazartesi 14:45-14:50 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te Nev þe hir 2. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le mi ö nün de - ki ta þýn maz mü za ye de si i çin be lir len miþ o lan ban ko da'da açýk ar týr ma su re ti i le ya pý la - cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.tel - la li ye, ta pu har cý nýn ½'si ve bi rik miþ ver gi ler i ha le be de lin den ö de nir. Ý ha le dam ga resmi, KDV ve tapu harcýnýn ½'si ihale alýcýsýna aittir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - madan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de açýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/6178 e sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ýc.if.K.126) 20/09/ B: T. C. MERKEZ /NEVÞEHÝR 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. 2012/671 ESAS. 17/09/2012 KIZILTEPE ÝCRA DAÝRESÝNDEN SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKÜLÜN CÝNSÝ, KÝYMETÝ, ADETÝ, EVSAFI : Borçlu Kasým Sedat KALAYCÝ (TC: ) a dý na ka yýt lý a la cak lý le hi ne Ha ciz li bu lu nan Mar din i li, Ký zýl te pe il çe si, Te pe ba þý mah. 106 a da, 25 par sel, cilt no: 20 say fa no: 1914'te ka yýt lý av lu lu kar gir ev vas fýn da ki top lam 397,11 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz da - ki 262/397 hi sse si ne kar þý lýk, his se si ne dü þen ký sým i çin ,36 TL o la rak kýy met tak dir e di len ta þýn maz hak kýn da, Mü dür lü ðü müz dos ya sýn dan ya pý lan 18/07/2012 ta - rih li kýy met tak di ri ra po ru i le tes pit e dil miþ ve ke sin leþ miþ o lup mu ham men de ðer le ri ü ze rin den Ý ÝK'nun 129. mad de si ne göre açýk arttýrmaya çýkarýlarak paraya çevrilecektir. 1- Açýk arttýrmanýn 'Kýzýltepe Adliyesi, Kýzýltepe Ýcra Müdürlüðü odasýnda' yapýlacaktýr. 2- Tepebaþý mah. 106 ada, 25 parsel, cilt no: 20 sayfa no: 1914 te kayýtlý avlulu kargir ev vasfýndaki taþýnmazýn birinci satýþýnýn 13/11/2012 tarihinde SALI günü saat ile arasýnda, alýcý çýkmaz ise ikinci satýþýn 23/11/2012 tarihi Pazartesi günü saat ile arasýnda yapýlacaktýr. ÝMAR DURUMU: Kýzýl te pe Be le di ye Baþ kan lý ðýn dan ge len 06/04/2012 ta rih li i mar du ru mu nu gös te rir bel ge ye gö re; sa de ce pro je tan zim et ti ri le bi lir, in þa at yap tý rý la maz, i mar pla nýn da bir de ði þik lik o lur sa her han gi bir hak id di a e di le mez. Bi na yük sek li ði: 12.50, kat a de di: 4 bi na de rin li ði >10 ya pý tar zý: be to nar me, ni za mý: bi ti þik (ti ca ret a la - ný). Sa de ce 7 met re lik yol dan cep he a lan kýsmýn 4 kata imar izni vardýr. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLER: Mar din i li, Ký zýl te pe il çe si, Te pe ba þý mah. 106 a da, 25 par sel, cilt no: 20 say fa no: 1914'te kayýtlý avlulu kargir ev vasýflý taþýnmaz. MUAMMEN BEDELÝ: Mardin i li, Ký zýl te pe il çe si, Te pe ba þý mah. 106 a da, 25 par sel, cilt no: 20 say fa no: 1914'te ka yýt lý av lu lu kar gir ev vas fýn da ki top lam 397,11 m 2 yü zöl çüm lü 262/397 hi sse si ne kar þý lýk top lam TL o lan ta þýn maz dýr. A la cak lý ve ki li ne, Borç lu ve Mer sin 6. Ýc ra Mü dür lü ðü nün 2012/3099 e sas sa yý lý ya zý - sýn da be lir ti len a la cak lý ve ve ki li ne, His se dar la ra, ta pu kay dýn da ü ze rin de bu lu nan a la - cak lý ad res le ri ne i lan pos ta ma ri fe ti i le teb li ðe gön de ri lir teb li gat bi la dön dü ðün de ga - ze te i la ný teb lið ye ri ne ge çe cek tir. SATIÞ ÞARTLARI : Birinci artýrma Kýzýl te pe Ýc ra Mü dür lü ðün de, Mar din i li, Ký zýl te pe il çe si, Te pe ba þý mah. 106 a da, 25 par sel, cilt no: 20 say fa no: 1914'te ka yýt lý av lu lu kar gir ev i çin 13/11/2012 gü nü Sa at 'da ya pý la cak, i ha le de tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý na geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ta þýn maz lar 23/11/2012 ta ri hin de ay ný yer ve sa at ler de 2. a çýk ar týr ma - ya çý kar tý la cak týr. 2. ar týr ma da tek lif o lu nan en yük sek be de lin mu ham men be de lin % 40'ýný ve sa týþ masraflarýný geçmesi þartýyla taþýnmaz en çok artýrana ihale edilir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e den le rin gay ri men ku lün yu ka rý da ya zý lý mu ham men kýy me ti ni % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu tev di et me - le ri la zým dýr. Bu gay ri men kul ü ze rin de hak ký o lan a la cak lý nýn ar týr ma ya iþ ti ra ki ha lin de a la ca ðý mez kûr nis pet rad de sin de i se Ý ÝK'nun 124/4 mad de si ge re ðin ce ay rý ca pay ak - çe si ve ya te mi nat a ran maz. 3- Artýrma için teklif mu ay yen pa ra ol ma lý dýr, sa týþ pe þin pa ray la dýr. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, þart ve ya ka yýt ka bul o lun maz. Tek lif ler ya zý i le ve ya þi fa hen o lur. Ya zý i le yapý lan tek lif ar týr ma dan en az bir gün ev vel ya pý lýr. Bu tek lif ar týr ma gü nü ar týr ma ya baþ la maz dan ev vel ha zýr o lan la ra söy le ne bi lir. Ar týr ma be de li ha ri cin de ay rý ca KDV, res mi i ha le pu lu, tel la li ye, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý, ta þýn ma zýn tes lim gi der le ri a lý cý ya a it tir. Ta þýn ma zýn ay nýn dan kay nak la nan bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 4- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse hemen veya verilen mühlet içinde ödeme yapmazsa ihale kararý fesih olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz etmiþ bedelle almasý kendisine teklif edilir ve üç gün zarfýnda almaya razý olursa ona ihale olunur, razý olmaz veya cevapsýz býrakýrsa veya bulunmazsa gayrimenkul hemen satýþa çýkarýlýr, bu artýrmada ilgililere teblið edilmeyip yalnýzca satýþtan en az 7 gün önce yapýlacak ilan ile yetinilir. Bu artýrma teklifin 129'uncu maddenin 2 fýkrasýndaki hükümlere uyulmasý þartý ile gayrimenkul en çok artýrýlana ihale olunur. Ýki ihale arasýndaki fark ve geçen günler için temerrüt faizi ve diðer zararlar ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Müdürlüðümüzce alýcýdan ve kefillerden tahsil olunur. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Ýpotek sahibi alacaklýlar ile diðer ilgililerin ve irtifak hakký sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarýnýn dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 6- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin K. Te pe Ýc ra Mü dür lü ðü nün 2012/761 ÝC RA sa - yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK 126) (*) *Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. KIZILTEPE / MARDÝN ÝCRA DAÝRESÝ (GAYRÝMENKULUN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Dosya No: 2012/2066 T. Bir borçtan do la yý i po tek li o lup sa týl ma sý na ka rar ve ri len ve a þa ðý da ya zý lý ö zel lik le ri bu lu nan ta þýn maz sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAPU KAYDI : Ýstanbul Ý li, Ga zi os man pa þa Ýl çe si, Sa rý göl Ma hal le si, 125 paf ta, 1879 a da, 10 par sel sa yý lý 341 m 2 mik tar lý ar sa nýn 37/682 ar sa pay lý B Blok 3. Nor mal kat (10) no'lu ba ðým sýz bö lüm sa tý þa ko nu dur. ÝMAR DURUMU : Gaziosman pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü - ðü'nün ta rih ve sa yý lý ya zý la rý na gö re; Ga zi os man pa þa Ýl çe si, Sa rý göl Ma hal le si, 125 Paf ta, 1879 a da, 10 par sel tas dik ta rih li ve 1/1000 öl çek li TEM Gü ne yi Re viz yon Uy gu la ma Ý mar pla nýn da Bi ti þik ni zam 4 kat lý (H: m) Ko nut a la nýn da kal mak ta ol du ðu be lir tilmiþtir. HALÝ HAZIR DURUMU : Söz konu su Ga zi os man pa þa Ýl çe si, Sa rý göl Ma hal le si, 125 Paf ta, 1879 a da, 10 par sel, Bek çi So kak, No: 2 ka pý sa yý lý yer ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par - se lin ü ze rin de B.A.K sis tem de in þa e dil miþ i ki ay rý gi riþ li bir bi na ol du ðu, bod rum, ze - min, üç nor mal kat lý bi na nýn cep he si nin kap lý ol du ðu, gi riþ a na ka pý sý nýn de mir doð ra - ma ol du ðu, bi na da su, e lek trik, do ðal gaz te si sa tý nýn ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta - ma mý nýn top lam 341 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr. Bi na da i ki ay rý gi riþ ol du ðu, sað ta raf No: 2 ka pý sa yý lý gi riþ te borç lu nun ma lik ol du ðu ba ðým sýz bö lüm da i re nin 3.Nor mal Kat (10) no lu ba ðým sýz bö lüm da i re cep he den ba kýl dý ðýn da sað ta raf da i re o lup gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma, iç ka pý la rý ah þap, sa lon, i ki o da, mut fak, ban yo ve wc'den i ba ret ol du ðu, ýs lak ze min le ri se ra mik kap lý ol du ðu, ha len i çin de borç lu nun an - ne si nin bu lun du ðu, do ða I gaz kom bi li ka lo ri fer sis te mi i le ý sý týl dý ðý, net in þa at a la ný nýn 117 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr. DEÐERÝ : ,00 TL (yüzyirmibin Türk lirasý) SATIÞ TARÝHÝ VE SAATLERÝ : (Birinci Açýk Artýrmasý) 06 /11/2012 Tarihinde Saat: 11:00 ile 11:10 arasýnda. SATIÞ ÞARTLARI VE SATIÞ YERÝ: Adliye Sarayý Ek Hizmet Binasý 1. Ýcra Müdürlüðü Kalemi Gaziosmanpaþa-ÝST adresinde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rýn mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 16/11/2012 ta ri hin de ay ný yer ve ay ný sa at ler a - ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se, gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta a hhü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me tin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe - cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, KDV (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, 150 m 2' den faz la ve mes ken ol - ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la bi na han o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir.), i ha le pu lu, ½ ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi i ha le be de - lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu siciliyle sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha so nra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve rildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/2066 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, Ta pu da ad re si ol ma yan la ra iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im dir, i lan o lu nur. *Ýc.Ýf.K Ýl gi li le rin ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: B: T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DOSYA NO: 2012/8309 Es. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, evsafý, Satýþ Þartlarý : Ankara ili, Yeni Mahalle ilçesi, Çayyolu - Ahmet Taner Kýþlalý Mahallesi, Cadde (Ýncek Bulvarý), Sokakta, Ýshak Aða Villalarý 160 Kapý nolu binanýn bulunduðu yere rastlayan imarýn, 160 ada, 6 parseli teþkil eden, 758 m 2 arsa üzerine inþa edilmiþ, 6 Nolu Dublex, Bodrum Katta Rampa ile ulaþýlan Kapalý Garaj ile garajdan geçiþli villa bodrum katýnda; Kat holü, Banyo, Su Deposu + Hidrafor, Isý merkezi ile Çamaþýrhane, Kütüphane ve Bilgisayar odasý, wc'li sýðýnak, Zemin Katýnda; vestiyerli antre, Wc, Banyolu Yatak odasý, Yemek ve Oturma grubu ile terasý bulunan salon ile mutfak mahalleri, 1. Katýnda; merdiven ve kat holü, 4 oda (Biri Banyolu), Banyo, 2 adet balkondan müteþekkil 374 m 2 kullaným alanlý dublex mesken vasýflý taþýnmaz bir borç nedeni ile açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. Gayrimenkulün geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ : TL (5582 Sayýlý Kanunun 35. Maddesi gereði taþýnmaz satýþý KDV'den muaftýr.) 1- Satýþ 05/11/2012 günü, saat 14.15'den 14.25'e kadar Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonunda açýk artýrma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, gay ri men kul 15/11/2012 gü nü, sa at 14.15'den 14.25'e ka dar An ka ra Ad li ye si 1 No lu Me zat Sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik - tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar týr - ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se satýþ talebi düþecektir. 2- Açýk artýr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na - kit pey ak çe si (YTL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu - ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de - cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a lar ýný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak la rý ta pu si cili ile sabit olmadýkça, paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Taþýnmazý satýn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nakden ödemek zorundadýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se ar zet miþ ol du - ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý - lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar týy la ta - þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me gerek kalmaksýzýn Ýcra Müdürlüðünce tahsil olunur. 6- Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 7- Satýþa iþti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/8309 Es. Sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 20/08/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) il gi li ler tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ANKARA 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Dosya No: 2012/5127 Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen, 1- Bursa ili, Yýldýrým Ýlçesi, Samanlý Mah ada, 40 parsel sayýlý 7185,00 m 2 alanlý tarla vasýflý taþýnmaz. Tapuda halen tarla vasfýnda kayýtlý ise de halihazýrda þeftali bahçesi vasfýndadýr. Çevresi fabrika ve genelde 2-3 katlý konutlar ile meskun olup yakýnýnda yol, su, elektrik gibi alt yapý tesisleri de mevcuttur. Kocaali Cad mt. Mesafededir. Mahalli vasýflarý ile þehir merkezine ulaþým imkânlarý olan bir bölgede kalmaktadýr. Taþýnmaz 1/1000 uygulama imar planý haricinde 1/5000 ve 1/ ölçekli nazým imar planlarýnda koruma kapsamýnda kaldýðý imar izni bulunmadýðý bildirilmiþtir. Ýmar planý haricinde 1/5000 ve 1/ ölçekli nazým imar planýnda tarýmsal niteliði koruma alanýnda kalmaktadýr. Muammen Deðeri : ,00 TL 'dir. Saat arasýnda, 2- Bursa ili, Yýldýrým Ýlçesi, Vakýf yolu mevkii, 3540 ada, 41 parsel sayýlý 2.617,42 m 2 alanlý tarla vasýflý taþýnmaz. Tapuda halen tarla vasfýnda kayýtlý ise de halihazýrda þeftali bahçesi vasfýndadýr. Çevresi fabrika ve genelde 2-3 katlý konutlar ile meskun olup yakýnýnda yol, su, elektrik gibi alt yapý tesisleri de mevcuttur. Kocaali Cad mt. Mesafededir. Mahalli vasýflarý i le þe hir mer ke zi ne u la þým im kân la rý o lan bir böl ge de kal mak ta dýr. Ta þýn maz 1/1000 uy gu la ma i mar pla ný ha ri cin de 1/5000 ve 1/ öl - çek li na zým i mar plan la rýn da ko ru ma kap sa mýn da kal dý ðý i mar iz ni bu lun ma dý ðý bil di ril - miþ tir. Muammen Deðeri : ,20 TL' dir. Saat arasýnda, 3- Bursa ili, Yýldýrým Ýlçesi, Samanlý mah. Fidanlýk mevkii, 3540 ada, 42 parsel sayýlý 3.365,25 m 2 alanlý tarla vasýflý taþýnmaz. Çevresi fabrika ve genelde 2-3 katlý konutlar ile meskun olup yakýnýn da yol, su, e lek trik gi bi alt ya pý te sis le ri de mev cut tur. Ko ca a li Cad. 250*300 mt. Me sa fe de dir. Ma hal li va sýf la rý i le þe hir mer ke zi ne u la þým im kân la rý o lan bir böl ge de kal mak ta dýr. Ta þýn maz 1/1000 uy gu la ma i mar pla ný ha ri cin de 1/5000 ve 1/ öl çek li na zým i mar plan la rýn da ko ru ma kap sa mýn da kal dý ðý i mar iz ni bu - lun ma dý ðý bil di ril miþ tir. Muammen Deðeri : ,00 TL' dir. Saat arasýnda, 4 - Bursa ili, Yýldýrým Ýlçesi, Sa man lý mah. Fi dan lýk mev ki i, 3540 a da, 54 par sel sa yý lý 2.083,72 m 2 a lan lý mey ve bah çe si va sýf lý ta þýn maz. Ta þýn maz ta pu da her ne ka dar mey ve bah çe si vas fýnda kayýtlý ise de boþ tarla durumundadýr. Çevresi fabrika ve genelde 2-3 katlý konutlar ile meskun olup yakýnýnda yol, su, elektrik gibi alt yapý tesisleri de mevcuttur. Kocaali Cad mt. Me sa fe de dir. Ma hal li va sýf la rý i le þe hir mer ke zi ne u la þým im kân la rý o lan bir böl ge de kal mak ta dýr. Ta þýn maz 1/1000 uy gu la ma i mar pla ný ha ri cin de 1/5000 ve 1/ öl çek li na zým i mar plan la rýn da ko ru ma kap sa - mýn da kal dý ðý i mar iz ni bu lun ma dý ðý bil dirilmiþtir. Muammen Deðeri : ,40 TL'dir. Saat arasýnda, satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ þartlarý: 1 - Satýþ 02/11/2012 CUMA günü yuka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da BUR SA AD LÝ YE SA - RA YI BOD RUM KAT AD LÝ YE KA FE TER YA SI OS MAN GA ZÝ BUR SA a çýk art týr ma su re tiy - le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 12/11/2012 PA - ZAR TE SÝ ay ný sa at te ve yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la - nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve re bi lir, i ha le pu lu, ta pu a lým harç ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin - den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri lâ zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ný ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý ca lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de isteyen alýcýya birörneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu kar da ya zý lý dos ya nu ma rasiy le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne kâ im o - la ca ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler tabi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: BURSA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DÝKKAT Risale-i Nur'dan YEMEK DUASI ve Eyvah Aldandýk A4 Ebadýnda 170 gr Kuþe kaðýda baskýlý 100 Adede kadar 25 kuruþ 300 Adede kadar 20 kuruþ 500 Adet ve Fazlasý 15 kuruþ'tan gönderilir. Kargo bize aittir. Yeni Asya Kitap Sarayý / Denizli (0533) (0258) TEBRÝK Kardeþimiz Nurullah Köker'in oðlu Enes Köker ile Ümmügülsüm Hanýmefendi ile izdivaçlarýný tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Ünal Gülyýlmaz'ýn rahatsýzlýðý dolayýsýyla hastahanede olduðunu öðrendik. Muhterem aðabeyimiz son þahitlerden Mehmet Özel'in baþarýlý bir ameliyat olduðunu öðrendik. Muhterem aðabeyimiz Erol Afat'ýn baþarýlý bir ameliyat olduðunu öðrendik. Kendilerine geçmiþ olsun der. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý

13 13 ENSTÝTÜ Y 28 EYLÜL 2012 CUMA n ce lik le net leþ ti ril - me si ge re ken ko nu bi li min Ya ra tý cý nýn var ya da yok ol du - ðu na da ir bir so nu - ca u laþ mak ko nu - mun da ya da du ru - mun da ol ma dý ðý dýr. Mad de nin ya da kâ i na týn var lý ðý Al lah ýn var lý ðý nýn en net de li li dir. Var lýk ta ki in ti zam, bir mak sa da yö ne lik o luþ, gü zel lik ve gü - zel leþ tir me i ra de si gi bi du rum lar var - lý ðýn ya ra týl mýþ ol du ðu nun en a çýk de li li dir. Bi lim an cak var lý ðýn ya ra tý lýþ tar zý ný an la ma ya yö ne lik çý ka rým lar ve ça lýþ ma lar ya pa bi lir. Bu nok ta dan ha re ket le, Tan rý Ta ne ci ði is mi ne uy gun ol ma yan hiç bir ta ne cik yok tur ve bü tün ta ne cik ler Tan rý Ta ne ci - ði dir. O hâl de Tan rý Ta ne ci ði ta - ným la ma sý an cak  lem le rin Rab - bi nin ilk ta ne ci ði na sýl ya rat tý ðý ve bun dan son ra vü cu da ge ti ri len ta ne - cik le rin ne þe kil de vü cu da ge ti ril di ði - ni an la ma ya yö ne lik bir ça ba nýn i fa - de si o la rak ka bul e di le bi lir. CERN de çok bü yük ya tý rým lar i le ha zýr la nan de vâ sâ iv me len di ri ci de, kâ i na týn vü cu da ge ti ri li þi i le en çok ka bul gö ren Big Bang Te o ri si nin ve Stan dart A tom Mo de li o la rak ka bul e di len mer kez de pro ton ve nöt ron çev re de yö rün ge ler de e lek tron la rýn dön dü ðü a tom mo de li nin bir la bo ra - tu var or ta mýn da doð ru lan ma sý he - def le ni yor. Þu an yay gýn o la rak ka bul gö ren gö - rü þe gö re var lý ðýn ilk vü cu da ge li þi bir Bü yük Pat la ma (Big Bang) i le ol du. Bu son suz yo ðun luk ta ve i çe ri si ne son suz ý sý ve e ner ji sý kýþ tý rýl mýþ bir nok ta nýn, bel ki de ilk a to mun, bü tün var lý ðýn e - ner ji si ni a çý ða çý ka ra cak þe kil de pat la - ma sýy dý. Bu pat la ma nýn ar dýn dan þu an ki te o ri ye gö re çok ký sa za man da a - kýl al maz sa yý da çok iþ ve çok hýz lý de - ði þim ler ol du. Gö rü nen â lem de ön ce - si nin yok luk ol du ðu ka bul e di len sý fýr nok ta sýn dan i ti ba ren ký lý kýrk yar ma - nýn çok ka ba kal dý ðý bir in ce lik te iþ ler baþ la mýþ. Me se lâ 1 sa ni ye, 10 un ya - ný na 43 a det sý fýr ge ti ri le rek el de e di len bir in ce li ðe ay rýl mýþ ve bu in ce lik te ki kü çük za man di lim le rin de iþ le rin plân lan dý ðý ve çok hýz la yü rü dü ðü bir ilk an ya þan mýþ. Bu 1 sa ni ye i çe ri - sin de kâ i na týn ba þýn dan bu gü ne ka dar ya pý lan iþ ler den mil yar lar ca kat faz la sý - nýn ya pýl dý ðý ay rý bir za man ve iþ le yiþ dö ne mi geç miþ tir. Bu nun da ha in ce li - ði var sa da þu an al gý la rý mýz ve tek nik im kân la rý mýz ve mad dî â le min ö nü - mü ze koy du ðu sý nýr lý lýk la bu ra ya ka - dar va ra bi li yo ruz. Bu es na da sý cak lýk 10 un ya ný na 32 a det sý fýr ko nu la rak el - de e di len nok ta da dýr ve bu sý cak lýk ta ka tý du rum da a to mun bi le mev cu di - yet im kâ ný yok tur. Bu es na da son suz de di ði miz kâ i na týn ça pý 1 met re nin mil yar ke re tril yon ke re tril yon da bi ri ka dar dýr. He nüz a to mun vü cu da ge ti - ril me di ði kâ i nat, bir a tom çe kir de ðin - den, 10 un ya ný na 20 sý fýr ge ti ri le rek el - de e di len ra ka ma bö lün dü ðün de el de e di len so nuç ka dar dýr. Ya ni kâ i na týn ta ma mý ak lý mý za sýð ma ya cak ka dar kü çük tür. Bu dö nem de he nüz fark lý kuv vet ler fark lý par ti kül ler yok ve her þey tek lik hâ lin de dir. Ýlk o la rak çe kim kuv ve ti zu hu ra ge lir. Za man, 1 sa ni ye 10 un ya ný na 35 sý fýr ge ti ri le rek el de e di len ra ka ma bö - lün dü ðün de ki â na u laþ tý ðýn da kâ i nat 10 un ya ný na el li sý fýr ge ti ri le rek el de e - di len ra kam la çar pýl mýþ ka dar bü yür. Ar týk kâ i nat bir man da li na bü yük lü - ðün de dir. Bu es na da çe kim kuv ve ti çok bü yük tür. A tom çe kir de ðin de ki ta ne cik le ri bir bi ri ne bað la yan güç lü nük le er kuv vet o lu þur. Ar týk a tom al tý â le min par ça cýk la rý nýn o luþ ma ya baþ la dý ðý dö nem dir. 1 sa ni ye yi, 10 un ya ný na 32 sý fýr ge ti ri le rek el de e di len ra ka ma böl dü ðü müz a na ge lin di ðin de sý cak lýk 10 un ya ný na 23 sý fýr ge ti ri le rek el de e di len ra ka ma in miþ tir ve hâ lâ kâ - i nat çok sý cak týr, ça pý ya rým met re ol - muþ tur. Ar týk çe kim kuv ve ti, nük le er güç lü kuv vet o luþ muþ, e lek tro za yýf kuv vet he nüz o luþ mak ta dýr. Sý cak lý - ðýn tek rar yük sel me si i le he nüz bu la - maç ben ze ri o lan ya pý dan i ki tür par - ça cýk mey da na ge lir: Güç lü kuv ve tin et ki sin de ki ku ark lar ve za yýf nük le er kuv ve tin et ki sin de ki lep ton lar. Ar týk 1 sa ni ye yi 10 un ya ný na 20 sý fýr ge tir di - ði miz ra ka ma böl dü ðü müz za ma na gel di ði miz de kâ i na týn ça pý yak la þýk 100 ki lo met re ol muþ tur. Ku ark lar za - man za man an ti ku ark lar la kar þý kar þý - ya gel dik le rin den bir or ta ya çý kýp bir kay bo lur lar. 1 sa ni ye yi 10 un ya ný na 12 sý fýr ge ti re rek el de e di len ra ka ma böl - dü ðü müz de sý cak lýk 10 un ya ný na 15 sý fýr ge ti re rek el de e di len ra ka ma düþ - müþ tür. Bu du rum da ku ark lar ve an ti - ku ark lar çar pý þýr, bir bir le ri ni im ha e - der ken ay ný za man da ku ark lar ve lep - ton lar da çar pý þýr ve bir bir le ri ne dö - ner ler. Ku ark ve an ti ku ark ü re te cek ye ter li mik tar da e ner ji mev cut tur. Kâ i - nat ge niþ le yip ý sý düþ tük çe bun la rýn ü - re til me si de du rur. Ku ark la rýn sa yý sý an ti ku ark lar dan faz la ol du ðu i çin ku - ark lar ka lýr, bu gün kü stan dart a tom mo de li ni ve mad de yi o luþ tu rur. Sý cak lýk bi raz da ha a za lýn ca ku ark ve lep ton a ra sýn da ki dö nü þüm ler de du rur. Nük le er kuv ve tin a ra cý la rý o - lan W ve Z ta ne cik le ri de ar týk or ta - ya çýk mýþ týr. 1 sa ni ye nin 100 mil yon - da bi ri o lan za ma na ge lin di ðin de e - lek tro za yýf kuv vet ten nük le er za yýf ve e lek tro man ye tik kuv vet ler o lu þur. Ar týk sý cak lýk 10 un ya ný na 14 sý fýr koy du ðu muz nok ta ya dü þer. E lek tro - man ye tik kuv ve tin ta ne cik le ri o lan fo ton la rýn küt le si yok tur, W ve Z par - ça cýk la rý nýn bü yük küt le si var dýr. Ar - týk ku ark lar, e lek tron lar, fo ton lar, nöt ri no lar ve bun la rýn kar þý par ça cýk - la rý var dýr. Ha fif lep ton o la rak ad lan dý rý lan bu ta ne cik ler sü rek li çar pý þa rak bir bi ri ni yok et mek te ve tek rar ya ra týl mak ta dýr. 1 sa ni ye nin mil yon da bi ri o lan za - man geç ti ðin de sý cak lýk 10 tril yon de re - ce ye in miþ tir, ar týk kâ i na týn ça pý ki lo met re dir. An ti ku ark la rýn kay bol du ðu ve e ner ji nin a zal ma sýn dan do la yý ku ark la rýn ü re ti mi nin dur du ðu nok ta dýr. Yük sek sý cak lýk tan et ki len me - yen sý fýr küt le li fo ton la rýn ü re ti mi de - vam e der. E lek tron lar sa bit len miþ tir. Sa ni ye nin on bin de bi ri ka dar za - man geç ti ðin de kâ i nat gü neþ sis te mi ka dar ol muþ tur. Sý cak lýk bir tril yon de re ce ye düþ müþ tür. Ar týk ku ark lar bir bir le ri ni im ha et mez. Bar yon lar or ta ya çýk mýþ týr ve ge ri de ka lan ku - ark lar bir le þe rek had ron lar ý teþ kil e - der ler. Ü çer li grup lar pro ton ve nöt - ron lar ý, i ki li grup lar me son lar ý o luþ - tu rur. Ku ark la rýn tek ba þý na ser best o - la rak do la þýp do laþ ma dý ðý na da ir fark lý dü þün ce ve yo rum lar var dýr. Ar týk mad de nin te mel ya pý ta þý o - la rak ka bul e di len Stan dart A tom Mo de li nin o luþ ma sýn da ö nem li dö - nüm nok ta sý na ge lin miþ tir. Pro ton - lar ve e lek tron lar bir le þe rek nöt ron - la rýn þe kil len me si ne ve si le o lur lar. Bu bir leþ me den nöt ri no de nen ta - ne cik ler a çý ða çý kar. Þu kâ i na týn ge - ne lin de çok sa yý da nöt ri no bu lun - mak ta dýr. Nöt ron lar po sit ron lar la çar pýþ tý ðýn da ye ni pro ton lar ve an ti - nöt ri no lar o lu þur. On la rýn o luþ ma sý or tam da çok sa yý da e lek tron ve po - zit ro nun var lý ðý i le müm kün o la bi lir - di. Bun lar i se çift ler hâ lin de çok yük - sek e ner ji li fo ton la rýn im ha sý sý ra sýn - da ya ra tý lý yor du. Her pro to na kar þý - lýk bir mil yar fo ton mev cut tu. Bi rin ci sa ni ye, e lek tron ve po zit ron ü re ti mi nin bit ti ði nok ta dýr. Bu nok ta - da pro ton ve nöt ron la rýn sa yý sý den - ge le nir, an cak nöt ron la rýn sa yý sý pro - ton lar dan bi raz da ha az dýr. Nöt ron ü re ti mi da ha yük sek e ner ji i le ol du - ðun dan bir nöt ro na al tý pro ton þek - lin de bir o ran o luþ muþ tu. Nöt ron lar bo zun ma e ði li min de dir. Bu dö nem - den son ra pro ton la ra ve i ki lep ton tü - rü o lan e lek tron ve nöt ri no ya bo zun - ma ya baþ lar lar. Þim di ye ka dar san ki mil yar lar ca yýl i çin de ger çek leþ miþ o lay lar dan çok ö - zet þe kil de bah set tik. Oy sa kâ i nat di ye bir ha ki ka tin or ta ya çýk ma sýn dan i ti - ba ren sa de ce bir sa ni ye geç ti. Ya ni bi - zim öl çü le ri miz le bir kün de me sü - re si. Bu bir ol de me sü re si i çin de za man kat ril yon la ra bö lü ne rek mil - yar lar ca as rýn na sýl sýð dý rý la bil di ði nin var lýk ta ki en a çýk de li li. Bi rin ci sa ni ye nin so nun da za yýf nük le er kuv vet ar týk da ha da za yýf la - dý ðý i çin ar týk nöt ri no la rý bir a ra da tu - ta maz ve nöt ri no lar ser best o la rak u - çuþ ma ya baþ lar lar. Sý cak lýk ar týk on mil yar de re ce ye düþ müþ tür. An cak, nöt ron ve pro ton la rýn bir a ra ya ge le - rek çe kir de ði o luþ tur ma sý i çin çok yük sek bir sý cak lýk týr. Bu o lay 14. sa - ni ye de bir pro ton i le bir nöt ro nun bir a ra ya ge le rek, nük le er füz yon de nen bir leþ me o la yý i le a ðýr hid ro jen çe kir - de ði o lan de ter yum un o lu þu mu i le baþ lar. Ba zý de ter yum çe kir dek le ri nin i kin ci nöt ro nu ya ka la ma sý i le da ha a - ðýr bir hid ro jen çe kir de ði o lan trit - yum o lu þur. Trit yu mun bir pro ton da ha ya ka la ma sýy la ye ni bir e le ment o lan hel yum vü cu da ge lir. Hel yum çe kir de ðin de i ki pro ton ve i ki nöt ron bu lu nur ve bu es na da bir hel yu ma kar þý lýk on hid ro jen var dýr. Yi ne bu dö nem de bir leþ me re ak si yon la rý i le i - ki pro ton ve bir nöt ron lu hel yum, dört pro ton ve üç nöt ron lu be ril - yum, üç pro ton ve dört nöt ron lu lit yum çe kir dek le ri o luþ muþ tur. Bu re ak si yon lar 1. da ki ka da baþ lar ve in ci yý la ka dar de vam e der. Bu nok ta ya ka dar kâ i na týn ge ne lin de hid ro jen, hel yum gi bi ha fif çe kir dek - ler ve e lek tron lar yer al mak ta dýr. Sý - cak lýk bir mil yar de re ce ye in miþ tir. Bu es na da mey da na ge len yük sek e - ner ji li ga ma ý þýn la rý, de ter yu mun par ça la na rak da ha ha fif çe kir dek ler o luþ tur ma sýy la or ta ya çý kan rad yas - yon dur. Kâ i nat ge niþ le dik çe bu e ner ji a za lýr. Fo ton lar he nüz ser best de ðil - dir. Par ça cýk lar a ra sýn da gi dip gel - mek te dir ler. Çok sa yý da fo ton mev - cut tur. Kâ i nat ge niþ le dik çe fo ton la rýn e ner ji si a za lýr. Bu an da fo ton lar, nöt - ri no lar, an ti nöt ri no lar, pro ton, nöt - ron ve e lek tron lar do la þýr. O luþ muþ çe kir dek le rin dört te ü çü hid ro jen dört te bi ri hel yum dur. Da ki ka dört ve ar týk kâ i na týn sý cak - lý ðý üç yüz mil yon de re ce dir. E lek tron ve po sit ron lar bir bir le ri ni yok et miþ, ge ri ye sa de ce pro ton sa yý sý na e þit mik tar da e lek tron kal mýþ týr. Ka rar sýz o lan þu an ki a tom la rýn a ta la rý o luþ - muþ tur, an cak ka rar lý a tom i çin sý - cak lýk he nüz çok yük sek tir. Baþ lan gýç tan i ti ba ren yýl geç tik ten son ra par ça cýk la rýn küt le si rad yas yon et ki si ni aþ mýþ týr. Bu dö - nem de her pro to na kar þý lýk 10 mil yar fo ton et raf ta u çu þup a tom la rý par ça - la ma ya ça lý þýr yýl geç ti ðin de ar týk mad de - nin or ta ya çý kýþ dö ne mi dir. Ya ni mad de dev ri baþ la mýþ týr. Ar týk hid ro - jen ve hel yum çe kir dek le ri çev re de ki e lek tron la rý ya ka lar lar. Stan dart A - tom Mo de li ne uy gun bir leþ me le rin baþ la dý ðý dö nem dir. Baþ lan gýç nok ta - sýn dan son ra yýl geç ti ðin de ar týk fo ton la rýn e ner ji si i yi ce a zal mýþ - týr. Ar týk fo ton lar o luþ mak ta o lan a - tom la rý bo za maz. En ak tif fo ton da da hi bu ka dar e ner ji kal ma mýþ týr. Ar - týk a tom la rýn ka rar lý ve ra hat ol duk la - rý, a tom la rýn ve fo ton la rýn u yum i çin - de bir a ra da var lýk la rý nýn de vam et ti ði bir nok ta ya ge lin miþ tir. Ar týk mad de - nin rad yas yon dan ay rýþ tý ðý ve ha ya ta ze mi nin ha zýr ol du ðu bir nok ta ya ge - lin miþ tir. Ser best ka lan fo ton lar la kâ i - nat gö rü nür ol ma ö zel li ði de o lu þur, o dö nem de bi zim göz le ri mi ze ben zer þe kil de gö re bil me ka bi li ye ti o lan bi ri bak sa muh te me len 3000 de re ce sý - cak lýk ta kýr mý zým sý par lak bir ya pý gö re cek tir. Ar týk e lek tron lar çe kir de - ðe da ha ya kýn hâ le gel dik çe da ha ka - rar lý o lur lar ve da ha da ya nýk lý dýr lar. Ar týk fo ton lar dan ya yý lan rad yas yon la kâ i nat ay dýn lan mýþ ve ý þýk la dol muþ ol ma lý dýr. Kâ i nat % 75 hid ro jen ve % 25 hel yum dan o lu þan he nüz ba sit bir ya pý þek lin de dir. So ðu ma de vam e - der, fo ton la rýn e ner ji si i yi ce dü þer, dal ga boy la rý bü yür. Çev re yi ku þa tan rad yas yon bu e ner ji dü þü þü i le mor ö te si ý þýn hâ li ne ge lir. Gör me va sý ta - mýz o lan ý þýk ve ký zýl ö te si ý þýn lar da o - luþ muþ tur. Kâ i nat ar týk gö rü le bil me ö zel li ði o lan kâ i nat týr. Bu ra ya ka dar o lan sü reç te, kâ i na týn vü cu da ge ti ril - me si ni i ra de e den Kud re tin o nu gö - rü nür kýl ma ar zu su çok net or ta ya çýk mýþ týr. Vü cut o nu or ta ya ko ya nýn gös ter me i ra de si ni ve mu kad des ar - zu su nu yi ne ken di li sâ ný i le or ta ya koy mak ta dýr. 1 mil yon yýl geç ti ðin de ha re ket li lik art mýþ ve fark lý mad de þe kil le ri nin or - ta ya çý kýþ sü re ci da ha be lir gin göz le - nir hâ le gel miþ tir. Sý cak lýk bin de re ce - ye düþ müþ ve ka rar lý baþ ka mad de le - rin var o la bil me si ne uy gun bir ze min ve þart lar o luþ muþ tur. 30 mil yon yýl ge çin ce kâ i na týn ça pý 1 tril yon met re dir. Sý cak lýk 100 de re - ce nin al tý na in di ði i çin ar týk gaz küt le - le ri çe kim kuv ve ti nin et ki si i le yo ðun - la þýr ve sý ký þýr ar dýn dan o lu þan küt le - ler i le de ga lak si ler o lu þur. Hi kâ ye ye gö re bu sü reç de vam e - dip gel miþ tir ve 13.7 mil yar yýl son ra þu sa týr la rý o ku ya bil di ði miz, ha ya týn be þi ði o lan dün ya nýn da i çin de bu - lun du ðu, ça pý 10 un ya ný na 27 sý fýr kon du ðun da el de e di len ra ka ma u laþ - mýþ pek çok ga lak si nin, son su za ya kýn yo ðun luk ta ga lak si le rin, da ha gev þek gaz ve toz bu lut la rý nýn bu lun du ðu çok çe þit li var lýk tür le ri nin ze mi ni ol - muþ tur. Sý cak lýk ar týk ek si le re in miþ ve -273 de re ce ye u laþ mýþ týr.(1) Þu an çev re miz de gör dü ðü müz her þey yýl dýz lar, ge ze gen ler, ga lak si - ler, 108 çe þit e le ment, bun lar la þe kil - len di ril miþ bü tün var lýk lar, ya ni or - man lar da ki, ok ya nus lar da ki her þey ve i çin de ya þa dý ðý mýz mo dern dün ya bu se rü ve nin so nun da o luþ muþ tur. Bu bir yö nüy le E ins te in ýn ta ným la dý - ðý her bir a tom i çin de sý kýþ tý rýl mýþ çok bü yük e ner ji yi i fa de e den E=m.c2 for mü lü ne ge liþ sü re ci dir. Ya ni e ner ji nin bir a tom þek lin de sý - kýþ tý rý lýþ se rü ve ni dir ve as lýn da ha ya - týn ve var lýk la rýn a tom dü ze yin de ve en de rin plan da bu gün le re ge liþ se - rü ve ni dir. Þu an ö nü nüz de yü rü yen bir gü ver ci nin bu se rü ven den son ra ha yat ve vü cut bul du ðu bil gi si çok fark lý duy gu lar o luþ tu ru yor. Çok da ha güç lü bir hay ret ve di le ge tir mek te zor lan dý ðý mýz bir tak dir duy gu su da, bu ku þun ka nat çýr pý þý - nýn ilk pat la ma â nýn da plan lan ma sý - nýn ge rek li ol du ðu bir var lýk sis te mi ni dü þün dü ðü müz de or ta ya çý ký yor. Þu an i çin de bu lun du ðu muz ha yat sü re - ci nin, þe hir le rin, de va sa bi na la rýn, in - ter net að la rý nýn, uy du sis tem le ri nin ký sa ca sý bü tün yön le ri i le mo dern dün ya nýn de rin se rü ve ni de bu. Üs te - lik se nar yo da yer a lan her þe yin bü - tün de tay la rý ve en in ce ay rýn tý sý i le ilk pat la ma â nýn da plan lan ma sý ný ve sü - re cin a dým a dým bu so nu cu do ðu ra - cak þe kil de iþ le me si ni ge rek li ký la cak bir ya pý ö nü müz de du ru yor. Ne re - den gel dik? so ru su nun mad dî plân - da ki bu kar þý lý ðýn da bi le her var lý ðýn na sýl bir geç miþ ten ve han gi a kýl al - maz se rü ven le rin so nu cun da vü cu da gel di ði ni or ta ya ko yu yor. Her var lý ðýn bu mad dî ta ri hi ni bi le rek bak mak güç lü bir vah det duy gu su o luþ tu ru - yor ve her nes ne den o nu Vü cu da Ge - ti ren e bir yol a çý yor. Bu yol fark e dil - di ðin de de var lý ðýn vü cu da ge ti ri liþ se - rü ve ni i çin de a çýk ça or ta ya kon muþ o lan gös ter mek i ra de si kar þý lý ðý ný bul muþ o lu yor. A TOM Ý ÇÝ Â LE MÝN KEÞ FÝ Da ha ön ce le ri sa de ce tah mi ni ve te o rik o la rak a tom mo del le ri or ta ya kon muþ tu. M.Ö. 500 lü yýl lar da Le u - cip pus, da ha son ra De moc ri tus ve A - ris to te les mad de nin a tom de nen kü - çük ya pý taþ la rýn dan o luþ tu ðu nu te o - rik o la rak dü þün müþ ler. Da ha son ra John Dal ton bu nu en il mî þek li i le 1800 lü yýl lar da or ta ya koy muþ ve de Rut her ford rad yo ak tif mad - de ler den çý kan par ça cýk la rý in ce le ye - rek e ma re le rin den ha re ket le çe kir dek ve et ra fýn da e lek tron la rýn ol du ðu a - tom mo de li ne ya kýn laþ mýþ ve Bohr bu mo de li ta mam la mýþ. Bu dý þa yan - sý yan be lir ti le ri i le a tom ta ný mý nýn ilk 9 o la rak 1900 ler de baþ la dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Da ha son ra ki dö nem ler de a tom i çi â lem le il gi li bil gi ler, i çi ne gi ri le me yen ka ran lýk o da da ne le rin var ol du ðu nu an la mak i çin fark lý böl ge le re taþ a týp ge len ses ler le il gi li yo rum yap ma þek lin de bir iþ le me ben ze miþ. Ka ran - lýk bir o da dü þü ne lim. Ý çi ne hiç bir þe - kil de gi re mi yo ruz, an cak o da da ne ler ol du ðu nu çok me rak e di yo ruz. Bu du rum da bir yön tem o la rak e li mi ze çok sa yý da taþ a lýp o da nýn fark lý yer le - ri ne doð ru fýr la ta rak ge len ses le ri din - le yip o da da bu lu nan lar hak kýn da ö - nem li öl çü de fi kir sa hi bi o la bi li riz. A - tom i çi â lem de böy le u la þý la ma yan 9 bir o da gi bi ol du ðu i çin 1900 lü yýl la - rýn ba þýn dan i ti ba ren iv me len di ri ci de ni len de va sa ci haz lar la taþ at ma ya ben zer þe kil de a to mun çe kir de ði ne ta ne cik ler fýr la tý la rak a tom i çi â lem hak kýn da fi kir sa hi bi ol ma yo lu ta kip e dil miþ. A tom i çi â lem de ses du yu la - ma ya ca ðý i çin de ge len ses ye ri ne çý - kan ý þýn la rýn kay dý ya pý lý yor ve bu þe - kil de a tom i çi â le min ha ri ta sý çý ka rýl - ma ya ça lý þý lý yor. Hýz lan dýr ma da i se, bir o to mo bi lin han gi mad de den ya pýl dý ðý ný bil me - yen an cak e lin de de sa de ce o to mo - bil le ri hýz lan dýr ma im kâ ný ve or ta ya çý kan ý þýn la rý kay de de rek bu ý þýn la rýn han gi mad de den kay nak lan dý ðý ný tes bit im kâ ný bu lu nan bir du ru ma ben zi yor. Ýv me len di ri ci ler de ya pý lan çok hýz la bir bir le ri ne doð ru u zak tan ku man da i le çarp tý rý lan o to mo bil le - rin ne den ya pýl dý ðý ný çý kan ý þýn lar la an la ma ya ben zer bir iþ lem... E ðer im kâ ný nýz o lup o to mo bil le ri ý þýk hý - zý na ya kýn bir hý za ge ti re bil sek, bu çar pýþ ma i le o to mo bil le ri Bü yük Pat - la ma nýn he men son ra sýn da ki hâ li ne ge ri dön dür mek gi bi bir so nuç el de e de bi lir dik. Ýþ te iv me len di ri ci ler de bu man týk la kü çük par ti kül ler ý þýk hý zý na ya kýn nok ta la ra ka dar hýz lan - dý rý la rak bu so nuç he def le ni yor. Bü tün bu ça lýþ ma lar so nu cun da a - tom i çi â lem di ye bir a lan ta ným lan - mýþ ve o â lem de bu lu nan par ti kül le - rin bir ha ri ta sý çý ka rýl mýþ. Bu ha ri ta - 9 nýn çý ka rýl ma sýn da 1900 de Max Planck ýn ka ran lýk bir o da da ý sý tý lan de mir çu bu ðun ön ce kýr mý zý laþ ma sý ve ar dýn dan be yaz laþ ma sý i le bir renk spek tru mu çý kar dý ðý ný keþ fet me si nin ar dýn dan bu ý þýn la rýn de vam lý ol ma - yýp e ner ji pa ket le ri þek lin de ke sin ti li ol duk la rý ný keþ fi nin ar dýn dan bu pa - ket le rin ke sin ti lik mik ta rý Planck Sa - bi ti þek lin de ta ným lan dý. Bu pa ket ler a tom â le mi ni o luþ tu ran kü çük par ça - cýk lar dý ve si yah ci sim a dý ve ril di. Bu an la mý i fa de e den ku an ta ke li - me si i le i fa de e dil di ler. Bu te zi E ins te - in in fo to e lek trik et ki si þek lin de i fa de et ti ði ý þý ðýn kü çük e ner ji pa ket le rin - den o luþ tu ðu bu lu þu da des tek le miþ ti. Ya ni a tom i çi â lem ku an ta de ni len kü çük pa ket çik ler den o lu þu yor du. Hazýrlayan: e-posta: Ö HAKAN YALMAN 1 Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE ZORLANDIÐIMIZ BÝR TAKDÝR DUYGUSU ÇIKIYOR. DEVAMI HAFTAYA

14 14 28 EYLÜL 2012 CUMA SPOR Y Fe ner den bi let tep ki si FENERBAHÇE Ku lü bü, Spor To to Sü per Lig in 6. haf ta sýn da Ka - sým pa þa i le ra kip sa ha da oy na ya ca ðý maç ta, ta raf tar la rý na ay rý lan bi let fi yat la rý yük sek ol du ðu ge rek çe siy le Tür ki ye Fut bol Fe de - ras yo nu na (TFF) baþ vur du. Sa rý-la ci vert li ku lüp ten ya pý lan a - çýk la ma da, 29 Ey lül Cu mar te si gü nü oy na na cak maç ta Fe ner - bah çe li ta raf tar lar i çin ay rý lan bi let fi yat la rý nýn nor mal se vi ye - ye in di ril me si a dý na la ci vert-be yaz lý ku lüp le ya pý lan gö rüþ me le - rin so nuç suz kal dý ðý vur gu la na rak, bu ge liþ me ü ze ri ne ko nu nun TFF ye ta þýn dý ðý bil di ril di. Fe ner bah çe Ku lü bü ay rý ca, spor se ver - le rin tri bün ler de ki yer le ri ni al ma sý a dý na ge rek li has sa si ye tin gös te ril me si ni is te di. Ka sým pa þa Ku lü bü, Re - cep Tay yip Er do ðan Sta dý nda ki maç ta ko nuk Fe ner bah çe li ta raf tar la rýn yer a la ca ðý tri bü nün bi let fi ya tý ný 80 li ra o la rak be lir le miþ ti. KASIMPAÞA, FENER KARÞISINA TEKNÝK DÝREKTÖRSÜZ ÇIKACAK Ka sým pa þa Ku lü bü Baþ kan Ve - ki li Ha san Hil mi Ök süz, ye ni tek - nik di rek tö rün is mi nin bu haf ta ki Fe - ner bah çe ma çý na ka dar bel li ol ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Ha san Hil mi Ök süz, Spor To to Sü - per Lig in 6. haf ta sýn da Fe ner bah çe i le 29 Ey lül Cu mar te si gü nü ken di ev le rin de oy na ya cak la rý maç ta sa ha ya 3 pu an i çin çý ka cak - la rý ný i fa de et ti. La ci vert-be yaz lý ta ký mýn her maç ta ol du ðu gi bi bu maç ta da ka zan mak i çin oy na ya ca ðý ný be lir ten Ök süz, ta ký - mýn ba þý na ge le cek ye ni tek nik di rek tö rün bu maç ta sa ha da o la - ma ya ca ðý ný di le ge tir di. Ka sým pa þa Re cep Tay yip Er do ðan Sta - dý nda oy na na cak ma çýn bi let le ri nin ko nuk ta kým i çin 80 li ra dan sa tý þa su nul ma sýy la il gi li sa rý-la ci vert li ta raf tar la rýn gös ter di ði tep ki ye de de ði nen Ök süz, Bi let fi yat la rý nýn yük sek bu lun ma sý bi zi il gi len dir mi yor. Fi yat lar da in di ri me git me ye ce ðiz. Fe ner bah - çe li ta raf tar lar ta kým la rý ný des tek le mek i çin sta da gel mek is ti yor - lar sa, bu fi yat tan bi let a lýp ma ça ge le cek tir. Biz, pa ra ka za na lým di ye ha re ket et mi yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Süper ligde haftanýn programý: Spor Toto Süper Lig de 6. haftanýn perdesi bugün Ordu da oynanacak Orduspor-Galatasaray maçýyla açýlacak. Süper Lig de 6. hafta karþýlaþmalarýnýn programý þöyle: 29 Eylül Cumartesi: Bursa-Gaziantep (Bursa Atatürk) Kasýmpaþa-Fenerbahçe (Kasýmpaþa RTE) Akhisar Bld.- K. Karabük (Manisa 19 Mayýs) 30 Eylül Pazar: Eskiþehir-ÝBB (Eskiþehir Atatürk) Trabzon-Mersin ÝY (Avni Aker - Seyircisiz) MP Antalya-SB Elazýð (Akdeniz Üni.) G. Birliði-Kayseri (19 Mayýs) 1 Ekim Pazartesi: Beþiktaþ-Sivas (Ýnönü - Seyircisiz) Ligdeki son üç maçýný kazanan Galatasaray, Orduspor deplasmanýndan da galibiyetle dönerek Þampiyonlar Liginde Salý günü TT Arena'da konuk edeceði Braga karþýsýna moralli çýkmak istiyor. FO TOÐ RAF: A Cimbom, Braga öncesi Ordu deplasmanýnda LÝDER GALATASARAY, 6. HAFTANIN AÇILIÞ MAÇINDA ORDUSPOR A KONUK OLUYOR. SARI-KIRMIZILI EKÝP, SALI GÜNKÜ BRAGA SINAVI ÖNCESÝ LÝGDEKÝ GALÝBÝYET SERÝSÝNÝ SÜRDÜRMENÝN PEÞÝNDE. LÝG DE yap tý ðý son 3 maç ta da ra kip le ri ni mað - lup e den sa rý-kýr mý zý lý ta kým, Or dus por i le ya - pa ca ðý kar þý laþ ma yý da ka za na rak, üst üs te 4. ga li bi ye ti ni el de et me yi he def li yor. Ga la ta sa - ray da te da vi si ne de vam e di len Sab ri Sa rý oð lu ta kým dan ay rý ça lý þýr ken, 3 sa rý kar tý bu lu nan Sel çuk Ý nan i se ce za sý ný rýn da bu lu nu yor. Sel - çuk Ý nan, Or dus por ma çýn da da sa rý kart gör - me si du ru mun da, li gin 7. haf ta sýn da ki Es ki þe - hirs por kar þý laþ ma sýn da for ma gi ye me ye cek. Sü per Lig de oy na dý ðý 5 kar þý laþ ma da 4 ga li bi - yet, 1 be ra ber lik a lan son þam pi yon Ga la ta sa - ray, 13 pu an la zir ve de yer a lýr ken, 2 ga li bi yet, 3 be ra ber lik el de e den na mað lup Or dus por i - se 9 pu an ve gol a ve ra jýy la 4. sý ra da bu lu nu - yor. Or du 19 Ey lül Sta dý nda sa at de baþ la ya cak Or dus por-ga la ta sa ray ma çý ný ha - kem Ba rýþ Þim þek yö ne te cek. CU PER Ý LE YE NÝL MÝ YOR Or dus por, tek nik di rek tör Hec tor Cu per yö ne ti min de ken di sa ha sýn da oy na dý ðý lig maç la rýn da hiç ye nil me di. Mor-be yaz lý e kip, geç ti ði miz se zo nun dev re a ra sýn da ta ký mýn ba þý na ge çen Ar jan tin li ün lü tek nik a dam yö - ne ti min de sa ha sýn da oy na dý ðý 11 kar þý laþ ma - da 7 ga li bi yet, 4 be ra ber lik al dý. AL PAS LAN DÝK MEN A NIL DI Ga la ta sa ray Ku lü bü, ta raf tar gru bu ul tras - lan ýn Ge nel Ko or di na tö rü Al pas lan Dik men i, ve fa tý nýn 4. yý lýn da an dý. Sa rý-kýr mý zý lý ku lüp - ten ya pý lan a çýk la ma da 27 Ey lül 2008 ta ri hin - de tra fik ka za sýn da kay bet ti ði miz, Ga la ta sa ray tri bün le ri nin ta raf tar gru bu ul tras lan ýn Ge nel Ko or di na tö rü Al pas lan Dik men i, ve fa tý nýn 4. yý lýn da sev giy le ve öz lem le a ný yo ruz de nil di. Hec tor Cu per Ka te go ri Bi le tix Stat Gi þe Ka te go ri 1 (VIP) 500 TL 487 TL Ka te go ri 2 (VIP) 350 TL 337 TL Ka te go ri TL 287 TL Ka te go ri TL 187 TL Ka te go ri TL 147 TL Ka te go ri TL 107 TL Ka te go ri 7 80 TL 72 TL Ka te go ri 8 (mi sa fir) 80 TL 72 TL BRA GA BÝ LET LE RÝ SA TIÞ TA U E FA Þam pi yon lar Li gi nde Ga la ta - sa ray i le Por te kiz in Bra ga ta kým la rý a ra - sýn da 2 E kim Sa lý gü nü Ýs tan bul da oy - na na cak (H) Gru bu 2. ma çý nýn bi let le ri dün sa bah tan i ti ba ren sa tý þa çý ka rýl dý. Türk Te le kom A re na da sa at de baþ la ya cak ma çýn bi let le ri bu gün sa at ya ka dar GS Bo nus Kart sa hip le - ri ne ön ce lik li o la rak sa tý la cak, ar dýn - dan ge nel sa tý þa su nu la cak. Ga la ta sa - ray ýn grup ta ken di e vin de oy na ya ca ðý ilk ma çýn bi let le ri nin Bi le tix ten sa týþ fi yat la rý 80 i le 500 li ra a ra sýn da de ði þi - yor. Mü sa ba ka nýn bi let le ri nin Bi le tix fir ma sý ve maç gü nü stat gi þe sin den sa týþ fi yat la rý þöy le: Kap tan la rýn þans sýz lý ðý TRAB ZONS POR DA 4 ta kým kap ta ný da sa - kat lýk se be biy le ta ký ma kat ký sað la ya mý yor. Bor do-ma vi li ta ký mýn kap tan la rý Tol ga Zen gin, Gi ray Ka çar, Ser kan Bal cý ve Gus - ta vo Col man u zun sü re li sa kat lýk lar se be - biy le for ma gi ye mi yor. Li gin ilk haf ta sýn da Kar de mir Ka ra büks por ma çýn da for ma gi - yen, ar dýn dan U E FA Av ru pa Li gi play-off tu run da Vi de o ton i le ya pý lan maç ta ko lu ký rý lan Gi ray Ka çar, lig de 4 haf ta dýr for ma gi ye mi yor. Li gin 3. haf ta sýn da ki Ga zi an - teps por ma çý nýn ar dýn dan mil lî maç lar dolayýsýyla li ge ve ri len a ra da sa kat lý ðý bü - yük öl çü de dü ze le rek id man la ra baþ la yan an cak sa kat lý ðý nük se den Gi ray ýn 1 ay da - ha sa ha lar dan u zak ka la ca ðý a çýk lan mýþ tý. Tol ga Zen gin i se li gin 4. haf ta sýn da ki Si - vass por ma çý nýn 10. da ki ka sýn da o mu zun - dan sa kat la na rak ma ça de vam e de me miþ ti. Fe ner bah çe ma çýn da for ma gi ye me yen tec rü be li ka le ci nin 4-6 haf ta a ra sýn da sa ha - la ra dön me si bek le ni yor. Lig de ilk haf ta la - rýn da di sip lin siz dav ra nýþ lar ser gi le di ði ge - rek çe siy le yö ne tim le so run ya þa dý ðý an cak da ha son ra ö zür di le di ði be lir ti len Ar jan - tin li o yun cu Gus ta vo Col man bu sü re cin ar dýn dan is tek li gö rün tü süy le id man lar da dik kat çek me ye baþ la mýþ tý. Ga zi an teps por ma çý ön ce si for ma bek le yen bu o yun cu A2 ta ký mý i le oy na nan ha zýr lýk ma çýn da sa kat - lan dý. Sað iç yan bað la rýn da i kin ci de re ce yýr týk mey da na ge len Ar jan tin li o yun cu, bu se zon lig de hiç for ma gi ye me di. Col man ýn sa kat lý ðý nýn 4-6 haf ta sü re bi le ce ði a çýk lan - mýþ tý. Li gin 3. haf ta sýn da ki Ga zi an teps por Tolga Zengin Giray Kaçar Serkan Balcý Gustavo Colman ma çý nýn ar dýn dan üst so lu num yo lu en fek si - yo nu ge çi ren bir di ðer kap tan Ser kan Bal cý i se li gin 4. haf ta - sýn da Si vass por ve 5. haf ta sýn da Fe ner bah çe maç la rýn da for - ma gi ye me di. Ge çen haf ta an tren man la ra baþ la yan Ser kan Bal cý, ön ce ki gün kü ça lýþ ma yý sað a yak bi le ði ne dar be al dý ðý i - çin ya rý da bý rak mak zo run da kal dý. Bor do-ma vi li ta kým da, dört kap ta nýn da for ma gi ye me di ði Si vass por ve Fe ner bah çe maç la rýn da kap tan lýk gö re vi Ha lil Al týn top a ve ril di. Nuri, Lig Kupasýnda attýðý 2 golle takýmýna turu getiren isim oldu. Li ver po ol, Nu ri i le tur la dý ÝN GÝL TE RE Lig Ku pa sý 3. tur ma çýn da dep las man da West Brom wich Al bi on i le kar þý la þan Li ver po ol, mil lî fut bol cu Nu ri Þa hin in at tý ðý gol - ler le tur at la dý. Li ver po ol Me na je ri Bren dan Rod gers, West Brom wich Al bi on kar þý sýn da Nu ri Þa hin ve Türk a sýl lý fut bol cu Sa med Ye þil e ilk 11 de þans ver di. 3. da ki ka da es ki Ga la ta sa ray lý Ta mas ýn go lüy le ge ri - ye dü þen Kýr mý zý lar, 17 ve 82. da ki ka lar da Nu ri Þa hin in gol le riy le kar þý laþ ma yý 2-1 ka zan dý ve bir üst tu ra yük se len ta raf ol du. Nu ri Þa - hin 90 da ki ka sa ha da ka lýr ken, Sa med Ye þil 81. da ki ka da ye ri ni Sinc - la ir e bý rak tý. Ga la ta sa ray ýn Av ru pa Þam pi yon lar Li gi H Gru bu nda ki ra ki bi Manc hes ter U ni ted, sa ha sýn da New cast le U ni ted ý 2-1 mað lup e de rek tur at la dý. M. U ni ted da sa kat lý ðý ge çen Ro o ney ilk 11 de sa ha - ya çýk tý ve 77 da ki ka o yun da kal dý. Ku pa da Ar se nal da sa ha sýn da Co - ventry City yi 6-1 ye ne rek bir üst tu ra a dý ný yaz dýr dý. Beþiktaþ ta Sivas mesaisi BEÞÝKTAÞ Süper Ligin 6. haf ta da, Pa zar te si gü nü ken di sa ha sýn da Si vass por i le ya pa ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý ný ger çek leþ tir di ði an tren - man la sür dür dü. BJK Nev zat De mir Te sis le ri nde, teknik direktör Sa - met Ay ba ba yö ne ti min de ba sý na ka pa lý id man da si yah-be yaz lý fut - bol cu la rýn da ya nýk lý lýk ve kuv vet ça lýþ ma la rý yap tý ðý bil di ril di. Ýd ma na, te da vi si ne de vam e di len Mus ta fa Pek te mek in ya ný sý ra, sa kat lýk dö - ne mi ni Al man ya da a i le si nin ya nýn da ge çir mek i çin i zin a lan Meh met Ak gün ün ka týl ma dý ðý i fa de e dil di. Mu ham med De mir ci nin i se ta - kým dan ay rý ça lýþ ma yap tý ðý be lir til di. Bu a ra da, Be þik taþ ta sa kat lý ðý se be biy le u zun sü re dir ta kým dan ay rý ka lan Ýs ma il Köy ba þý nýn ko þu ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý a çýk lan dý.

15 Y A Ý LE SAÐ LIK 28 EY LÜL 2012 CUMA 15 Doç. Dr. Er han Kurt Top lum ve a i le bas ký sý sos yal fo bi se be bi BRSHH BAÞ HE KÝ MÝ DOÇ. DR. KURT: TOP LUM-A Ý LE TU TUM LA RI VE E ÐÝ TÝM, SOS YAL FO BÝ NÝN O LU ÞU MUN DA Ö NEM LÝ BÝR FAK TÖR DÜR BAKIRKÖY Prof. Dr. Maz har Os man Ruh ve Si nir Has ta lýk la rý Has ta ne si (BRSHH) Baþ he ki mi Doç. Dr. Er han Kurt, top lum-a i le tu tum la rý ve e ði ti min, sos yal fo bi nin o lu þu mun da ö nem li bir fak tör ol du ðu nu bil dir di. Kurt, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye ve dün ya da fark lý o ran lar da gö rü len sos yal fo bi nin, sos yal or tam lar da ve ki þi sel per for mans ge rek ti ren du rum lar da, ba þa rý sýz o la ca ðý, a þa ðý la na ca ðý ve u ta ný la cak þe kil de dav ra na ca ðý na i liþ kin, ki þi nin a þý rý ve sü rek li kor ku duy ma sý o la rak ta ným lan dý ðý ný be lirt ti. E ðer kaç ma ve ka çýn ma dav ra ný þý, iþ-ö zel-sos yal hayatý o lum suz et ki li yor sa ki þi ye sos yal fo bi teþ hi si ko nul du ðu nu i fa de e den Kurt, þu bil gi le ri ver di: Top lum-a i le tu tum la rý ve e ði tim, sos yal fo bi nin o lu þu mun da ö nem li bir fak tör dür. Sos yal fo bi nin fark lý top lum lar da yay gýn lý ðý, yüz de 5-15 ci va rýn da bu lun mak ta dýr. Sos yal fo bi ay ný a i le i çin de ve i kiz ler de da ha sýk gö rül mek te dir. Bu nok ta da ge - ne tik, bi yo lo jik sebep le re, çev re sel (top lum-a i le tu tum la rý, e ði tim) et ken le rin ek len me siy le sos yal fo bi nin o luþ tu ðu nu söy le ye bi li riz. A raþ týr ma lar, has ta lý ðýn Tür ki ye ve dün ya da fark lý o ran lar da gö rül dü ðü nü gös ter mek te dir. Çün kü sos yal fo bi, ba zý top lum lar da u tan gaç lýk ve çe kin gen lik, des tek le nen ve tas vip e di len bir du rum dur. Ül ke miz de ne ka dar us lu ço cuk, ne ka dar a ðýr baþ lý genç, ne ter bi ye li, hiç se si çýk mý yor cüm le le ri, he pi mi zin ku la ðý na ça lýn mýþ týr. Tür ki ye nin ba tý ve do ðu coð raf ya sýn da fark lý tu tum lar ol du ðu gi bi, dün ya nýn fark lý ül ke le rin de fark lý tu tum la rýn ve ge le nek le rin sos yal fo bi o lu þu mu na ze min ha zýr la dý ðý ný ve ya ön le yi ci ol du ðu nu i fa de e den Kurt, Ja pon ya da nor mal ka bul e di len bir dav ra ný þýn, ABD de sos yal fo bik bir dav ra nýþ ya ni has ta lýk o la rak ka bul e di le bil di ði ni bil dir di. Sos yal fo bi be lir ti le ri nin er gen lik dö ne min de (15-25 yaþ) baþ la dý ðý ný, has ta la - rýn ge nel lik le hep böy le bir in san ol duk la rý ný di le ge tir dik le ri ni ak ta ran Kurt, þun la rý kay det ti: Te da vi baþ vu ru su, so run baþ lan gý cýn dan or ta la ma 10 yýl son ra ol mak ta dýr. Bu nun ö nem li bir ne de ni, bu du ru mun bir has ta lýk ve te da vi e di le bi lir bir du rum o la rak bi lin me yi þi o la bi lir. Sos yal fo bik in san lar, red de di le cek le ri ve u ta ný la cak du ru ma dü þe cek le ri or tam la ra, ken di le rin ce doð ru ka bul et tik le ri ba zý dü þün ce ler le gir mek te dir. Has ta lý ðýn be lir ti le ri nin, di ðer kay gý bo zuk luk la rý nýn be lir ti le ri ne ben ze di ði ni ha týr la tan Kurt, en sýk gö rü len be den sel be lir ti le rin çar pýn tý, ter le me, ger gin lik, a ðýz ku ru lu ðu, yüz ký zar ma sý ve mi de de ra hat sýz lýk his si ol du ðu nu i fa de et ti. Ka la ba lýk ö nün de ko nuþ mak, baþ ka la rýy la bir lik te ye mek ye mek, baþ ka la rý nýn ö nün de ya zý yaz mak ve top lu ta þý ma a raç la rýy la se ya hat gi bi du rum la rýn sos yal fo bik ler i çin en sý kýn tý ve ri ci ko nu lar ol du ðu nu vur gu la dý. Ýs tan bul / a a Zekâ seviyesi düþük olan insanlarýn mutsuz olma ihtimalinin zekâ seviyesi yüksek olanlara oranla fazla olduðu belirlendi. FO TOÐ RAF: A A Zekâ seviyesi, mutluluk düzeyini de belirliyor ZEKÂ seviyesi düþük kiþilerin mutsuz olma ihtimalinin, zekâ seviyesi yüksek olanlara oranla daha fazla olduðu belirlendi. Psychological Medicine dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, Ýngiliz bilim adamlarý, düþük IQ seviyesinin genellikle düþük gelir, çeþitli saðlýk sorunlarý, günlük hayatta baþkalarýnýn yardýmýna ihtiyaç duyma ile iliþkilendirildiðini ve bütün bu unsurlarýn da mutsuzluða katkýda bulunduðunu açýkladý. 6 bin 870 kiþinin katýldýðý çalýþmada araþtýrmacýlar, katýlýmcýlara kendilerini mutlu hissedip hissetmediklerini sordu. Kendisini çok mutlu hissettiðini söyleyen katýlýmcýlarýn yüzde 43 ünün, IQ seviyesi olan grupta yer aldýðý belirlendi. Kendisini çok mutsuz hissedenlerin büyük bir kýsmýnýn ise IQ seviyesi olan grupta olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmayý yöneten Angela Hassiotis, elde edilen sonuçlarýn normal zekâ seviyesinin altýndaki kiþilerin kendilerini mutsuz hissetme ihtimalinin daha yüksek olduðuna iþaret ettiðini söyledi. Hassiotis, yoksul ailelerin çocuklarýna yönelik uzun süreli stratejilerin, çocuklarýn hem zekâ seviyesine hem de mutluluklarýna olumlu etki yapabileceðine dikkati çekti. Araþtýrmada, zekâ seviyesi düþük kiþilere daha fazla destek verilmesi gerektiði belirtildi. Normal zeka katsayýsý, olarak kabul ediliyor. Ankara / aa Stres, cilt kan se ri yapýyor SA KAR YA Ü ni ver si te si (SA Ü) Týp Fa kül te si De ri ve Züh - kan ser ris ki nin a za la ca ðý ný kay det ti. De ri nin vü cu dun en re vi Has ta lýk lar A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Te o man ö nem li ve en bü yük or ga ný ol du ðu nu i fa de e den Er dem, Er dem, stre sin cilt kan se ri ne yol aç tý ðý ný söy le di. Sa kar ya Cil di mi ze i yi bak mak son yýl lar da da ha çok ö nem ka za ný - Bü yük þe hir Be le di ye si Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re si yor. Cil di ne i yi ba kan lar da ha genç gö rü nü yor. Cil de i yi Baþ kan lý ðý nca A da pa za rý Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen bak ma nýn ya nýn da stres ten de u zak dur mak cil din yýp - De ri Yaþ lan ma sý ve Ko run ma Yön tem le ri ko nu lu kon fe - ran ma sý ný en gel li yor de di. Dün ya nü fu su nun sü rek li rans ta ko nu þan Er dem, stre sin cilt kan ser ris ki ni ar týr dý - yaþ lan dý ðý na dik ka ti çe ken Er dem, 2050 yý lý na ge lin di ðin - ðý ný be lirt ti. Cil din yaþ lan ma sý nýn ön len me si i çin gü neþ ý - de dün ya da ki yaþ lý nü fus o ra ný nýn yüz de 25 e u la þa ca ðý ný þýn la rýn dan ko run ma nýn ya ný sý ra stres ten u zak du rul ma - be lirt ti. Er dem, de ri yaþ lan ma sý nýn i se kan ser ris ki ni ar - sý ge rek ti ði ni be lir ten Er dem, a lý na cak tedbir ler sa ye sin de ttýr dý ðý ný i fa de et ti. Sa kar ya / ci han Göz de ki pro te in ler bak te ri le ri et ki siz ký lý yor ncabd'deký Ca li for ni a Ber ke ley Ü ni ver si te si nde ya pý lan bir bi lim sel ça lýþ ma, göz de ki pro te in le rin, pa to jen le ri et ki siz kýl dý ðý ný gös ter di. Op to met ri Pro fe sö rü Su san Fle is zig in la bo ra tu va rýn da gö - zün en fek si yo na kar þý i na nýl maz da ya nýk lý lý ðý nýn sýr rý ný çöz mek a ma cýy la ya pý lan a raþ týr ma da, göz - de ki bir pro te i nin, pa to jen a dý ve ri len, bak te ri ler de da hil ol mak ü ze re her tür lü has ta lýk ya pý cý mik ro or ga niz ma yý et ki siz ha le ge tir di ði gö rül dü. Ya pý lan ke þif sa ye sin de u cuz, tok sik ol ma yan, bi yo u yum - lu ye ni mik rop öl dü rü cü i laç lar ge liþ ti ri le bi le ce ði bil di ril di. Ya pý lan ça lýþ ma da, göz yü ze yin de, vü cut - ta ki di ðer or gan la rýn ak si ne hiç bir bak te ri nin ba - rýn ma dý ðý ný göz lem le yen a raþ týr ma cý lar, gö zün kor ne a ta ba ka sý nýn, la bo ra tu var da bu lu nan çok sa yý da ki pa to je ni ko lay ca yok et ti ði ni be lir le di. Bu ke þif ü ze ri ne ha re ke te ge çen bi li ma dam la rý, göz - de ki ke ra tin pro te i ni par ça cýk la rý ný sen te tik yol lar - dan ü re te rek bu ko nu da i kin ci ça lýþ ma yý baþ lat tý. A raþ týr ma cý lar, ke ra tin par ça cýk la rýn dan el de et tik - le ri sen te tik mo le kül le rin, et yi yen has ta lý ðý ve strep to kok bo ðaz að rý sý na yol a çan bak te ri le rin (strep to kok pi yo jen ler) ya ný sý ra, is ha le yol a çan Esc he ric hi a co li bak te ri si, sta fi li kok a u re us bak te - ri si ve kis tik fib ro sis ak ci ðer en fek si yon la rý na yol a çan psö do mo nas a e ru gi no sa bak te ri si ni et ki li bir þe kil de yok et ti ði ni göz lem le di. An ka ra / a a Kalbinizi düzenli kon tro l ettirin! VÜCUDUMUZDA bü tün or gan la rýn bir iþ le vi ve vaz ge çil mez gö rev le ri var. An cak a de ta ha ya týn ay na sý o lan kal bin ye ri baþ ka. Kal bin sað lý ðý ya da sað lýk sýz lý ðý bu ay na nýn yan sýt tý ðý gö rün tü ler den kay nak la ný yor. Kal bi miz kýy met li an cak ço ðu za man o nun kýy me ti ni tak dir e de me den ya þa ya bi li yo ruz. A cý ba dem Ka dý köy Has ta ne si Kar di yo lo ji Uz ma ný Prof. Dr. Si nan Dað de len, in sa nýn kal bi ne ya pa ca ðý en bü yük i yi lik le rin ba þýn da di ye ti ne dik kat et me nin gel di ði ni söy le di. Dað de len, bes len me yi dü zen le ye rek, ko ro ner ar ter has ta lýk la rýn dan ö lüm ris ki nin yüz de o ra nýn da a zal tý la bil di ði ni be lirt ti. Prof. Dr. Si nan Dað de len, kal be ve ri len za rar la rý þöy le sý ra la dý: Geç kal kýp geç ye mek, a cýk ma dan ye mek, yat ma dan ön ce ye mek, kö tü bes len mek, sü rek li o tur mak, ha re ket siz kal mak, spor yap ma mak, sü rek li a þý rý stre se ma ruz kal mak, yað do ku su ar tý þý i le ki lo al mak, a þý rý al kol tü ket mek, si ga ra iç mek, kal bi mi zi bir þi kâ yet o lun ca ya ka dar hiç ak lý mý za ge tir me mek. Prof. Dað de len, kalp sað lý ðý ko nu sun da ki bi linç dü ze yi nin hâ lâ is te ni len se vi ye ye gel me di ði ni, bu ko nu da yan lýþ bi li nen ler ol du ðu nu vur gu la dý. Prof. Dað de len, ö nem li u ya rý lar da bu lun du. Ö zel lik le gö ðüs að rý sý, gö ðüs te sý kýþ ma, tý kan ma ve ya yan ma gi bi be lir ti le rin, kalp da mar has ta lýk la rý nýn er ken be lir ti le ri o la bi le ce ði ne dik kat çe ken Dað de len, þu bil gi le ri ver di: Bu þi kâ yet ler, gö ðüs te sað da ve ya sol da, kol lar da, mi de ü ze rin de, bo yun da ve ya çe ne ye doð ru o la bi lir. Bu nun ya ný sý ra er ken yo rul mak, ne fes dar lý ðý ve ya ne fes a la ma ma his si, fe na lýk his si, bo ðu lur gi bi ol mak, çar pýn tý ve ya ri tim dü zen siz li ði, bay gýn lýk his si ve ge ce u yan dý ran tý kan ma his le ri bir kalp has ta lý ðý be lir ti si o la bi lir. KALP KON TROL LE RÝ NÝ KAÇ YIL DA BÝR YAP TIR MA LI? BÝR sað lýk lý ki þi nin, er kek te 40 ve ka dýn da 50 ya þýn dan son ra dü zen li kalp kon trol le ri yap týr - ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e den Dr. Dað de len, þöy le de vam et - ti: Bu kon trol ler, dü þük risk li ki þi ler de her i ki yýl da bir, yük - sek risk li ki þi ler de i se her yýl ya pýl ma lý dýr. Çün kü bir ön ce ki ve ri ler ar týk geç miþ te kal mýþ týr ve bu sü re zar fýn da me ta bo liz - ma de ði þe bi lir ve ba zý has ta - lýk lar baþ la ya bi lir. Bi rin ci de re - ce bir ya ký nýn da kalp da mar has ta lý ðý o lan ki þi ler 30 ya þýn - dan i ti ba ren ilk kon trol le ri ni yap týr ma lý dýr. Kar di yak risk o - ran la rý ný göz den ge çir me li ve ris ki ni yük sel ten fi zik sel, di - yet sel, hayat a lýþ kan lýk la rý i le il gi li ve ya kan tah lil le ri i le il gi li bo zuk luk lar i çin er ken den ted - bir al ma lý dýr. Bur sa / ci han

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y28 EYLÜL 2012 CUMA Türkiye yi fotoðrafladýlar HÝZ MET sun du ðu va tan daþ la ra u laþ mak i çin sos yal pay la þým si te le ri Twit ter, Fa ce bo ok, Yo u tu be, Vi me o ve Ins tag ram ü ze rin de res mî he sap lar a çan ilk dip lo ma tik mis yon lar a ra sýn da yer a lan Tür ki ye nin Was hing ton Bü yü kel çi li ði nin fo toð raf pay la þým si te si Ins tag ram ü ze rin den ger çek leþ tir di ði Pic tu re Tur key baþ lýk lý fo toð raf ya rýþ ma sý nýn ga li bi bel li ol du. Tür ki ye ve ABD den 500 ü aþ kýn ki þi nin ka týl dý ðý ya rýþ ma da fi na le ka lan 3 ya rýþ ma cý nýn Tür ki ye nin gü zel li ði ni ve ru hu nu ya ka la ya bi len Tür ki ye fo toð raf la rý a ra sýn dan Ni han Van lý Çý nar ýn fo toð ra fý bi rin ci se çil di. Was hing ton Bü yü kel çi li ði nin Fa ce bo ok he sa bý ü ze rin den ko nu ya i liþ kin o la rak neþ re di len a çýk la ma da fo toð ra fýn her Türk ço cu ðu nun ha yal le ri ni süs le yen kâ ðýt hel va tu tan bir ço cu ðu ve ar ka plan da ta ri hî Hay dar pa þa Ga rý ný res met ti ði ne dik kat çe kil di. YE NÝ YA RIÞ MA LAR DÜ ZEN LE NE CEK BÜYÜKELÇÝLÝÐÝN Ins tag ram da ki ta kip çi le ri ta ra fýn dan 500 ü aþ kýn baþ vu ru ya pýl dý ðý i çin ga li bin se çi min de ol duk ça zor la nýl dý ðý vur gu la nan a çýk la ma da, ga lip fo toð ra fýn e bat la rý nýn bü yü tü le rek bir ay bo yun ca Bü - yü kel çi lik te ser gi le ne ce ði du yu rul du. A çýk la ma da Çý nar teb rik e di lir ken, Ins tag ram ü ze rin den ger çek leþ ti ri len Tür ki ye yi fo toð raf la mü sa ba ka - sý nýn ö nü müz de ki ay lar da ye ni ko nu ve sür priz ler le de vam e de ce ði i lân e dil di. Was hing ton Bü yü kel çi li ði nin Ins tag ram he sa kis hem - bassydc ü ze rin den ta kip e di le bi li yor. (tur kishny.com) 500'ü aþkýn kiþinin katýldýðý yarýþmada, Nihan Vanlý Çýnar'ýn fotoðrafý birinci seçildi. HA BER LER Çin li Müs lü man lar hac yol cu lu ðun da n SUUDÝ A ra bis tan a hac i çin gi de cek ilk Çin li Müs lü man grup, ül ke nin ba tý sýn da ki Gan su e ya - le tin den çar týr u çak la Mek ke ye ha re ket et ti. E ya - le tin mer ke zi Lanz ho u da ki Zhong chu an ha va a la - nýn da dü zen le nen sa de bir tö ren le u ður la nan 332 ha cý a da yý nýn ol duk ça se vinç li ol duk la rý be lir til di. Çin Ýs lâm Der ne ði Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý Jin Ru bin, bu yýl Çin den 13 bin 800 ha cý a da yý nýn Mek ke ye gi de ce ði ni söy le di. Jin, ge ri ye ka lan ha cý a day la rý nýn 40 çar týr se fe riy le Yinc hu an, U rum çi, Kun ming ve Pe kin den gön de ri le ce ði ni kay det ti. Çin de res mî ra kam la ra gö re 20 mil yon dan faz la Müs lü man ya þý yor, an cak bu sa yý nýn da ha faz la ol du ðu tah min e di li yor. Pe kin / ci han 24 a yar i Pad, a çýk art týr may la sa tý la cak n 24 AYAR al týn la kap lan mýþ bir i Pad in Du ba i de Burç El A rap o te lin de dü zen le ne cek a çýk art týr ma - da sa tý þa su nu la ca ðý bil di ril di. A çýk ar týr ma, o tel ta - ra fýn dan 4 E kim de baþ la ya cak ve bir ay sü re cek gö ðüs kan se ri bi linç len me kam pan ya sý nýn par ça sý o la cak. O te lin dýþ cep he si 4 E kim de pem be ý þýk lar - la ay dýn la tý la cak ve kam pan ya ay so nu na ka dar de - vam e de cek. Ü ze rin de iþ len miþ pem be kur de le ve o tel lo go su bu lu nan i Pad bu fa a li yet i çin ö zel o la - rak ha zýr lan dý. Al týn kap la ma i Pad i ha zýr la yan Gold & Co Lon dra þir ke ti üst dü zey yö ne ti ci si Em ced A li, böy le si ne ö nem li bir kam pan ya yý des tek le mek ve Burç El A rap o te li i le be ra ber ça lýþ mak tan mut lu luk duy duk la rý ný söy le di. Du bai / ci han Tür ki ye ye ye ni te les kop n TÜRKÝYE'NÝN 5. bü yük lük te ki te les ko bu A - TA50, Er zu rum da ki A ta türk Ü ni ver si te si yer leþ - ke sin de dü zen le nen tö ren le hiz me te gir di. Rek tör Prof. Dr. Hik met Ko çak, 2014 yý lý i çe ri sin de Do ðu A na do lu Göz le me vi pro je si kap sa mýn da dün ya nýn 4. bü yük, Tür ki ye nin i se en bü yük te les ko bu nun Pa lan dö ken Da ðý nýn ar ka kýs mýn da hiz met ver - me ye baþ la ya ca ðý nýn müj de si ni ver di. Ko çak, pro - je i çin 2 bin 400 dö nüm a ra zi nin tah sis e dil di ði ni du yur du. Ko çak, Er zu rum un ta ri hin de u za yý a raþ - týr ma la rý nýn ö nem li bir ye ri ol du ðu nu be lir te rek, Ýb ra him Hak ký Haz ret le ri ve ön ce sin de gök yü zü - ne ba ký la rak tesbit ler ya pý lýr dý de di. Go og le, 14. ya þý ný kut la dý n ARAMA mo to ru Go og le, 14. ya þý ný kut la dý. Ö zel gün ler i çin ha zýr la dý ðý do od le lar i le dik ka ti çe ken Go og le, ken di do ðum gü nü nü kut la ma yý da ih mal et me di. ABD mer kez li a ra ma mo to ru nun a na say - fa sý ný a çan lar, 14. yý la ö zel ha zýr la nan bir do ðum gü nü pas ta sýy la kar þý laþ tý. Do od le o la rak ni te len - di ri len ö zel ta sa rým lý lo go lar, 1999 yý lýn dan bu ya na Go og le ýn ku ru cu la rý Larry Pa ge ve Ser gey Brin ta ra - fýn dan kul la ný lý yor. Do od le uy gu la ma la rý, dün ya ül - ke le ri i çin ö nem li gün ve ta til le re, kül tü rel o lay la ra ve ta rih te yer a lan ö nem li ki þi le re bu plat form da yer ve re rek dik ka ti çek me yi a maç lý yor. Ýs tan bul / a a

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı