YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan Be di üz za man mev lid le ri ni de ta kip al tý na al dý ðý or ta ya çýk tý. Bu na gö re, mev lid le re ka tý lan ve ya tel graf gön de ren si ya set çi le rin hep si tek tek fiþ len miþ. Bun lar a ra sýn da es ki Baþ ba kan lar dan Tansu Çil ler de bu lu nu yor. MEHMET KUTLULAR DA BÇG RAPORUNDA u BÇG raporunda Bu mev lid le rin il ki 28 Ekim 1990'da, 7'nci si 19 E kim 1997'de, 8'inci si i se Cum hu ri ye tin 75'in ci yý lý i çin el e le' yü rü yü þü nün ya pýl dý ðý gün o lan 'de ya pýl mýþ týr de ni lirken, 1999'daki mevlidde 17 Aðustos depremini Ýlâhî Ýkaz olarak nitelediði için 267 gün hapis yatan Kutlular'ýn da fiþlendiði görülüyor. nhaberý SAYFA 9 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2012 CUMA/ 1 TL ni as ya.com.tr ONLARCA KÝÞÝ FECÝ ÞEKÝLDE CAN VERDÝ Na maz vak ti ca mi ye bomba FOTOÐRAF: AA TERÖR BÖYLE BÝTÝRÝLÝR u Ha lep te savaþ uçaklarý Nur el Þu he da Ca mi inde i kin di na ma zýný ký lan si vil le ri he def al dý. Uçaklardan, içi nde pat la yý cý la r bulunan va ril le rin a týl dý ðý ca mi yer le bir ol du. Ca mi nin i çin de on lar ca ki þinin fe ci þe kil de öl dü ðü bil di ril di. Patlama sonrasý caminin olduðu yere gelenler enkaz altýndan cesetleri çýkarmaya çalýþýrken, bir yandan da hayatta olabilecekleri ümidi ile yakýnlarýný aradý. nhaberý SAYFA 7 DE ÝLÝÞKÝLERÝ TÜRKÝYE SEKTEYE UÐRATIYOR Suriye: Gerginlik istemiyoruz O kul la rý ya kan PKK, ön ce ki gün Ið dýr ýn Bu lak ba þý Kö yünde o kul ba sýp öð - ret men le ri ka çýr mak istemiþ; köy lü ve öð ren ci ler PKK lý la ra di re nin ce, ka - çý rý lan öð ret men ler ser best bý ra kýl mýþ ve öð ret men le rin bý ra kýl dý ðý ný du yan öð ren ci ve köy lü ler se vinç le on la rý kar þý la ma ya koþ muþ lar dý. O KUL BA SIP 6 ÖÐ RET ME NÝ KA ÇI RAN TE RÖ RÝST - LER, PEÞ LE RÝ NE DÜ ÞEN ÖÐ REN CÝ VE KÖY LÜ LERÝN KARARLI DÝRENÝÞÝ KARÞISINDA PES ETTÝ. TERÖRE BOYUN EÐMEDÝLER u Ið dýr'ýn Bu lak ba þý Kö yün de o kul ba sýp 6 öð ret me ni ka çýr mak is te yen PKK'lý la rýn, köy lü ler den gör dük le ri ve bek le me dik le ri di re niþ ü ze ri ne ge ri a dým a tarak öð ret men le ri bý rak mak zo run da kal ma la rý, hal kýn te rö re bo yun eð me yip ta výr al ma sý yö nüy le örnek bir olay o la rak görülüyor. YA BÝZÝ ÖLDÜRÜN, YA DA... u Köy Muh ta rý Meh met Gül te kin, o la yý an la týr ken, Köy lü müz ve öð ren ci le ri miz le bir lik te peþ le ri ne düþ tük. Bi zi öl dür me den öð ret men le ri gö tü re mez si niz de dik. On lar da bak tý lar ki gö tü re me ye cek ler, kur tul ma þans la rý ol ma dý ðý ný gö rün ce bý rak mak zo run da kal dý lar" de di. u Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ci had Mak di si, Tür ki ye i le ger gin lik ya þa mak is te me dik le ri ni, tam tersine es ki den ol du ðu gi bi stra te jik i liþ ki kur mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Kur ban Bay ra mýnda ül ke de a teþ kes i lân e dil me si ko nu sun da da açýk la ma da bu la nan Ci had Mak di si, yö ne ti min birkaç de fa an laþ ma la ra bað lý kal dý ðý ný id di a e derken, a teþ ke si çið ne yen ta ra fýn mu ha lif ler ol du ðu nu sa vun du. nhaberý SAYFA 7 DE Kaçýrýlan öðretmenler bir saat sonra tekrar sað salim köye dönünce köylü ve öðrencilerle kucaklaþýp sevinç gözyaþý döktüler. FOTOÐRAF: CÝHAN HAVA SALDIRILARINDA 2 BÝN 300 KÝÞÝ ÖLDÜ ABD, Pakistan da sivilleri öldürüyor u Pa kis tan Ý çiþ le ri Ba ka ný Rah man Ma lik, ABD in san sýz ha va a raç la rýy la Pa kis tan da dü zen le nen sal dý rý lar da vefat e den le rin yüz de 80 i nin si vil ler ol du ðu nu söy le di. Ma lik, ABD nin in san sýz ha va a raç la rý nýn þim di ye ka dar Pa kis tan top rak la rýn da 336 sal dý rý dü zen le di ði ni, bu sal dý rý lar da 2 bin 300 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. nhaberý SAYFA 7 DE BDP LÝLERLE GÖRÜÞEN GÜL: YENÝ BÝRÞEY YOK n8 DE MAHKEME: YASAK KANUNLARA AYKIRI Almanya da baþörtüsünün hukuk zaferi Pro tes tan lar Ya hu di le ri kýz dýr dý ABD DE, A me ri can Je wish Com mit te e, Je wish Co un cil for Pub lic Af fa irs gibi çok sa yý da Ya hu di ör gü tü, Ýs ra il e ve ri len ABD as ke rî yar dý mý ný sor gu la yan Pro tes tan ku ru luþ lar la gö rüþ - me le ri kes me ka ra rý al dý. n7 DE Fransa, katliâmý nihayet kabul etti FRAN SA Cum hur baþ ka ný Hol - lan de, 17 E kim 1961 dra mý o la - rak a ný lan ve Ce za yir in ba ðým - sýz lý ðý ný is te yen gös te ri ci le rin Pa ris te ki pro tes to su nun kan lý bir þe kil de bas tý rýl ma sý ný res - men ta ný dý ðý ný a çýk la dý. n7 DE ualman ya da bir mah ke me ilk kez ba þör tü sü ya sa ðý nýn ya sa la ra ay ký rý ol du ðu na ka rar ver di. Ber lin Ýþ Mah ke me si, Mart a yýn da al dý ðý, an cak ye ni a çýk la nan bir ka rar da, sa de ce ba þör tü sü tak tý ðý i çin bir diþ dok to ru nun ya nýn da a sis tan o la rak ça lýþ ma sý na i zin ve ril me yen bir Müs lü man ký zýn þi kâ ye ti ni hak lý bul du. nhaberý 7 DE Bilge kral bugün anýlýyor n7 DE KISA VADELÝ DIÞ BORÇLAR 101 MÝLYAR DOLAR u8 ISSN TOKÝ VAN DA REKOR KIRDI u10

2 2 19 EKÝM 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Salih bir Türk, fasýk kardeþimden bana daha ziyade kardeþtir Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardý. Eski medresemde, hamiyetli ve gayet zekî o talebem, ulûm-u dîniyeden aldýðý hamiyet dersi ile her vakit derdi: Salih bir Türk, elbette fasýk kardeþimden ve babamdan, bana daha ziyade kardeþtir ve akrabadýr. i lâ yât-ý Þar ki ye, â lem-i Ýs lâ mýn bir Vne vî mer ke zi hük mün de dir; fü nûn-u ce dî de ya nýn da, u lûm-u dî ni ye de lâ zým ve el zem dir. Çün kü, ek ser en bi ya nýn Þark ta, ek ser hü ke ma nýn Garb da gel me si gös te ri yor ki, Þar kýn te rak ki ya tý din le ka im dir. Baþ ka vi la yet ler de sýrf fü nûn-u ce dî de o kut tur sa nýz da, Þark ta her hal de mil let, va tan mas la ha tý na mý na, u lûm-u dî ni ye e sas ol ma lý dýr. Yok sa, Türk ol ma yan Müs lü man lar, Tür ke ha kî ki kar deþ li ði ni his se de me ye cek. Þim di, bu ka dar düþ man la ra kar þý te â vün ve te sa nü de muh ta cýz. Hat ta bu hu sus ta si ze bir ha kî kat li mi sal ve re yim: Es ki den, Türk ol ma yan bir ta le bem var dý. Es ki med re sem de, ha mi yet li ve ga yet ze kî o ta le bem, u lûm-u dî ni ye den al dý ðý ha mi yet der si i le her va kit der di: Sa lih bir Türk, el bet te fa sýk kar de þim - den ve ba bam dan, ba na da ha zi ya de kar deþ tir ve ak ra ba dýr. Son ra ay ný ta le be, ta lih siz li ðin den, sýrf mad dî fü nûn-u ce dî de o ku muþ. Son ra, ben, dört se ne son ra e sa ret ten ge lin ce o nun la ko nuþ tum. Ha mi yet-i mil li ye bah si ol du. O de di ki: Ben þim di, ra fi zî bir Kür dü, sa lih bir Türk ho ca sý na ter cih e de rim. Ben de, Ey vah! de dim. Ne ka dar bo zul muþ sun? Bir haf ta ça lýþ tým, o nu kur tar dým, es ki ha kî kat li ha mi ye te çe vir dim. Ýþ te ey me bus lar! O ta le be nin ev vel ki ha li, Türk mil le ti ne ne ka dar lü zû mu var; i kin ci hâ li ne ka dar va tan men fa a ti ne uy gun ol ma dý ðý ný fik ri ni ze ha va le e di yo rum. De mek, farz-ý mu hal o la rak, siz baþ ka yer de dün ya yý dî ne ter cih e dip, si ya set çe dî ne e hem mi yet ver me se niz de, her hal de Þark vi la yet le rin de din ted ri sa tý na a za mî e hem mi yet ver me niz lâ zým. Ta rih çe-i Ha yat, s. 128 *** Ey su âl so ran meb us lar! Þark ta beþ mil yo na ya kýn Kürt var. Yüz mil yo na ya kýn Ý ran lý ve Hint li ler var. Yet miþ mil yon A rap var. Kýrk mil yon Kaf kas var. A ca ba bir bi ri ne kom þu, kar deþ ve bir bi ri ne muh taç o lan bu kar deþ le re, bu ta le be nin Van da ki med re se den al dý ðý ders-i di nî mi da ha lâ zým; ve ya hut o mil let le ri ka rýþ tý ra cak ve ýrk taþ la rýn dan baþ ka dü þün me yen ve u huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ta ný ma yan, sýrf u lûm-u fel se fe yi o ku mak ve Ýs lâ mî i lim le ri na za ra al ma mak o lan o mer hum ta le be nin i kin ci ha li mi da ha i yi dir? Siz den so ru yo rum. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 439 LÛ GAT ÇE: ders-i di nî: Din der si, din le il gi li ders. el zem: En lü zum lu. en bi ya: Pey gam ber ler. fâ sýk: Gü nah kâr fü nûn-u ce dî de: Ye ni fen ler. Garb: Ba tý. ha mi yet-i mil li ye: Mil le tin hak, hu kuk ve na - mu su nu ko ru ma ko nu sun da gös te ri len gay ret ve ti tiz lik. ha mi yet li: Mu kad des de ðer le ri ni ko ru ma duy - gu su ve gay re ti ta þý yan. hü ke ma: Fi lo zof lar, ha kîm ler, â lim ler. meb us: Se çi len, gön de ri len, mil let ve ki li. ra fi zî: Bý ra kan, ku ral lar dan ve ni zam dan ay rý - lan. Hak mez heb den ay rýl mýþ. te â vün: Yar dým laþ ma. te rak ki yât: Ý ler le me, yük sel me. te sa nüd: Da ya nýþ ma. u huv vet-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâm kar deþ li ði. u lûm-u dî ni ye: Din i lim le ri. u lûm-u fel se fe: Fel se fî i lim ler. vi lâ yat-ý þar ki ye: Do ðu il le ri. Â Y E T Cen net eh li þöy le der:..al lah hi da yet et me sey di biz ken di li ði miz den bu na e ri þe mez dik. Ger çek ten Rab bi mi zin pey gam ber le ri bi ze hak ký ge tir di ler. Â'râf Sû re si: 43 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Dün ya nýn te pe sin dey ken kib ri niz den e ser kal mý yor, çok da ha al çak gö nül lü o lu yor su nuz. Ne ký ra ca ðý nýz re kor la rý ne de el de e di le cek bi lim sel ve ri le ri dü þü nü yor su nuz. Tek is te ðim, sað sa lim dün ya ya ge ri dö ne bil mek ti. "Ba zen ne ka dar kü çük ol du ðu mu zu gör mek i çin ger çek ten çok yük sek le re çýk ma mýz ge re ki yor. u söz ler, geç ti ði - B miz Pa zar gü nü ö zel bir kap sül le yer den 39 bin met re yük se le rek, dün ya nýn stra tos fer ta ba ka sýn dan ken di si ni a þa ðý ya bý ra kan A vus tur ya lý Fe lix Ba um gart ner'a a it. E vet, Fe lix, in sa noð lu nun çýl gýn ve ma ce ra pe rest yö nü nün o na ne ler yap tý ra bi le ce ði nin il ginç bir ör ne ði o la rak ta ri he geç ti. El bet te, Rab bi mi zin biz kul la rý na 'ö zel bir mi sa fir ha ne' o la rak ya rat tý ðý Dün ya'yý çok yük sek ler den sey ret mek ve da ha sý ö zel bir tek no lo ji sa ye sin de ken di ni o yük sek lik ten a þa ðý ya bý ra ka bil mek ap ay rý bir he ye can ol sa ge rek. Ve Fe lix, bu he ye ca ný ya þa dý. Ben, o nun ge rek u za ya doð ru yük se lir ken, ge rek 39 bin met re lik ir ti fâ da i ken, ge rek se de a þa ðý ya i ner ken his set ti ði ve tel si zin u cun da ki ler le pay laþ tý ðý on lar ca sö zün den sa de ce dik ka ti mi çe ken ve 'ib ret der si' al ma ma ve si le o lan söz le ri ni pay laþ mak is te dim siz ler le. O nun 'dün ya nýn te pe sin dey ken in sa nýn kib rin den e ser kal ma ma sý' ve 'çok da ha al çak gö nül lü ol ma sý' yö nün de ki i fa de le ri, Dün ya'yý ve bü tün kâ i na tý eþ siz bir mü kem mel lik - H AD Ý S te ya ra tan Kud ret li Sa nat kâr kar þý sýn da hür met le e ðil me nin bir i fa de si de ðil se ne dir? E vet Fe lix, bu söz le riy le, Ya ra tý cý Kud ret'in a za me ti kar þý sýn da ki ha ka re ti mi zi, kü çük lü ðü mü zü bir kez da ha or taya koy muþ ol du as lýn da. Fe lix, Rab bi mi zin son suz kud re ti ni te mâ þâ kar þý sýn da in sa nýn ru hun da fýt rî o la rak u ya nan hay ret duy gu la rý ný tes kin et mek a dý na ken din ce da ha ne tür söz ler sar fet ti bi le mi yo rum, a ma Ya ra tan'a i man e den kul la ra an cak "Al la hu ek ber!" de mek dü þer. Ü ze rin den jet u çak la rý uç tu ðu za man "Nev'im le if ti har e di yo rum" de mek ten ken di ni a la ma yan Üs tad Be di üz za man da, e ðer þim di ha yat ta ol say dý, Fe lix'in ya þa dý ðý bu ma ce ra kar þýn da yi ne ay ný duy gu lar i çe ri sin de "Süb ha nal lah, Al la hu ek ber..." gi bi ba ký yât-ý sa li hat i fa de le riy le ru hun da u ya nan hay ret his le ri ni tes kin e de cek ti muh te me len. Ni te kim o "Hay ret ve deh þet ve hey bet-i Ru bû bi yet 'Al la hü ek ber' i le tes kin e di le bi lir" di yor du. "Ba zen ne ka dar kü çük ol du ðu mu zu gör mek i çin ger çek ten çok yük sek le re çýk ma mýz ge re ki yor di yen Fe lix, bu söz le rin de hak sýz da sa yýl maz. Zi ra Fe lix'i ten zih e de rek söylersek ço ðu za man gaf let yü - Dört þey var dýr ki, on lar sen de ol duk tan son ra dün ya dan el de et me di ðin þey ler se be biy le gam ye me. Bun lar: Doð ru söz, e mâ ne ti koru mak, gü zel ah lâk ve he lâl ye mek tir. Fe lix in bü yük a dý mý te ni as ya.com.tr Câ mi ü s-sa ðîr, No: 497 / Ha di s-i Þe rif Me â li zün den "Kü çük dað la rý ben ya rat tým" kib ri ne ve had di ni bil mez li ði ne dü þen in san i çin böy le si tec rü be ler ge re ke bi li yor ger çek ten. A ma el bet te in san bu nu bek le me me li. Ya ni, ne ka dar kü çük ol du ðu nu an la mak a dý na il le de yük sek le re çýk mak þart ol ma sa ge rek. Hem ar týk tek no lo ji de ge liþ ti; bi lim, mik ro ve mak ro â lem de ki a kýl la ra dur gun luk ve ren o lay la rý göz le ri miz ö nü ne se re bi li yor. Biz zat u za ya çýk ma sak ve ya a tom al tý â lem ler de bir ge zin ti ye çýk ma mýz müm kün ol ma sa da, bun la rý a de ta ya þar mýþ gi bi gö re bil mek te yiz ar týk. Bun lar da ol ma sa, Ya ra tý cý mý zýn biz le re Ken di si ni te fek kür et me miz i çin ver di ði 'fi kir' ve 'ha yal' gü cü müz le Sa nat kâr'ý mý zýn kud ret ve a zâ me ti ni her za man te mâ þâ e de bi lir ve fýt rî bir kul luk o la rak hay ret ve haþ yet duy gu la rý mý zý "Süb ha nal lah, Al la hu ek ber..." ke li me le riy le tes kin e de bi li riz. Týp ký, ha ya li ni "bü tün kâ i na tý te mâ þâ e de cek, bi ri en u zak þey le ri, di ðe ri en kü çük zer re le ri gös te re cek i ki dür bün ya pýp", zer re ler den kü re le re ka dar her þe yi te mâ þâ e de bi len Be di üz za man gi bi. Týp ký, yer den yýl dýz la rý te ma þâ e der ken, li san-ý hâl ve ka liy le: "Ey Rab bi miz! Bun la rý bo þu na ya rat ma dýn, Süb ha ne ke (Se ni her tür lü nok san lýk tan ten zih e de riz).." â ye ti ni o ku yan Hz. Pey gam ber (asm) gi bi. Ve iþ te bu te fek kür hak kýy la ger çek leþ ti ðin de de, Fe lix Ba um gart ner ve Ne il Armst rong gi bi ta ri he ge çen in san la rýn 'in san lýk a dý na at týk la rý o bü yük a dým la rýn', as lýn da Kâ i nat Hâ lý ký ta ra fýn dan Mi'rac Sa hi bi'ne (asm) yap tý rý lan ve de ðil dün ya yý, kâ i na tý ge ri de bý rak tý ran "o bü yük se ya hat", "o bü yük Ne be vî a dým" kar þý sýn da ne ka dar kü çük kal dý ðý, çok a ma çok da ha i yi an la þý la cak týr.

3

4 4 KÜLTÜR SANAT 19 EKÝM 2012 CUMA Y Ri sa le-i Nur lar i man dâ vâ sý nýn bir de li li dir Þ Gazetecilik dili...! aþkýn ve kendini bilmez iþ adamý dün yoldan geçen görme engelliye çarptý. Zengin ve þýmarýk iþ adamý; Karþýdan karþýya geçmekte olan R. A. ya çarptýktan sonra bir açýklama yapmadý. Bu iþ adamýndan þikâyetçi olmayan R. A. ise herkesi þaþýrttý. Bütün ýsrarlarýmýza raðmen açýklamalarda bulunmayan bu sorumsuz sözde iþ adamý ýsrarlý sorularýmýzý karþýlýksýz býraktý. Gerek: Hastane acil servisinde ve gerekse sonrasýnda kendisi ile görüþmeye çalýþtýðýmýz bu iþ adamýna (!) tepkiler sürüyor. Çarptýðý görme özürlü yaya R. A. nýn ýsrarla sorularýmýzdan kaçýndýðý da dikkatlerden kaçmadý. Olayý gören vatandaþlar; Nasýl bu adam kör bir vatandaþý görmez ve ona çarpar. Bu iþ adamý da kör müymüþ? diyerek tepkilerini dile getirdiler. *** Tanýnmýþ iþ adamlarýmýzdan biri dün öðlen saatlerinde yoldan geçen görme engelliye R. A. ya çarptý. Karþýdan karþýya geçmekte olan R. A. nýn aniden önüne çýktýðýný Yaya yolu olmayan bir noktada; Yanlýþ yere park eden bir aracýn önünden yola fýrlayan R. A. ya çarpan Hemen sonrasýnda: R. A. yý hemen acil servise kaldýrdýðýný dile getiren tanýnmýþ iþ adamý bu çarpmadan dolayý son derece üzgün olduðunu dile getirdi. Kendisini telefonla aradýðýmýz bahsi geçen iþ adamý: Bütün giderlerini karþýlayacaðý R. A. nýn kendisinden þikâyetçi olmamasýnýn söz konusu olmadýðýný Zaten; hastane polisinin bu olayý takip etmek mecburiyetinde olduðunu dile getirdi! Basýnýn haber yapma konusunda tuhaf bir eðilim içinde olduðunu sözlerine ekleyerek telefonu kapadý. *** Bir: Bu olay kýsa bir zaman önce yaþandý. Ýki: Birinci anlatým asistan muhabirime ait Ýkincisi ise bizim bizzat kaleme aldýrdýðýmýz anlatým biçimi! Saygýdeðer okuyucularýmýz; Gazetecilik bize Fransýzlardan geçti Ve: Bildiðiniz üzre; Fransýzca; Habere jurnal.. Gazeteciye ise Jurnalist denilir!!! *** Maalesef; Tanzimat tan beri sözde büyük geçinen bazý gazeteci ve gazetelerin bu jurnalist anlatýþý biçimini deðiþtiremiyoruz! Tez elden; bize ve genç muhabir kardeþlerime geçen bu huyu býrakmamýz lâzým. Bu sebeple ispiyoncu anlamý ile jurnalci anlamý özdeþ oldu. Hâlbuki: 1975 yýlýndan beri basýnýn içindeyim Keskin bir dil kullanýp huzur ve güven veren gazeteci bulmak zor. Genç meslektaþlarým dilinize dikkat. Biz eskileri ve çok övünen büyük jurnalistleri ve jurnalist gazeteleri örnek almayýn. Siz; bize, örnek olun U NES CO, Se li mi ye Mey dan Pro je si ni o nay la dý BÝRLEÞMÝÞ Mil let ler (BM) E ði tim, Bi lim ve Kül tür Ku - ru mu (U NES CO), Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te si ne a lý - nan Se li mi ye Ca mii ve Kül li ye si nin bu lun du ðu a la ný ye - ni den dü zen le me yi a maç la yan pro je yi o nay la dý. E dir ne Be le di ye Baþ ka ný Ham di Se def çi, be le di ye de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Se li mi ye Ca mii Kül li ye si A lan Yö ne - ti mi Baþ kan lý ðý nca ha zýr la nan Se li mi ye Mey dan Pro je - si nin U NES CO ta ra fýn dan ka bul e dil di ði ni söy le di. Mart a yýn da pro je nin i ha le si ni yap ma yý dü þün dük le ri ni i fa - de e den Se def çi, Pro je, U NES CO ta ra fýn dan o lum lu bu lu na rak Tür ki ye ye gön de ril di. Kül tür Ba kan lý ðý ka - ra rýy la E dir ne ye ge le cek, A nýt lar Ku ru lu nda gö rü þü - le cek. A nýt lar Ku ru lu nca uy gun gö rü lür se Mart a yý na ka dar i ha le si ni ya pa ca ðýz. Mart ta ilk kaz ma yý vu ra ca ðýz. Ey lül a yý so nu na ka dar mey da ný Se li mi ye Ca mi i ne ya ra - þýr ha le ge ti re ce ðiz de di. E dir ne / a a BELGESEL pro je o la rak ha ya ta ge çi ri - len Ev li ya Çe le bi Hac Yo lu kap sa - mýn da ki fo toð raf ser gi si, A ya sof ya Mü ze si Sul tan Tür be le ri bah çe sin de sa nat se ver ler le bu luþ tu. Ser gi nin a çý lý - þý na spon sor Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý Ge nel Mü dü rü U fuk U yan, Ýs tan bul Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Ah met Em re Bil gi li, Top ka pý Sa ra yý Mü ze si Baþ ka ný Ha luk Dur sun ve Pro - je Yö net me ni Mus ta fa Ak say ýn ya ný sý ra sa nat se ver ler ka týl dý. A çý lýþ ta ko nu - þan Ýs tan bul Kül tür ve Tu rizm Mü dü - rü Bil gi li, ser gi nin ha ya ta ge çi ril me sin - den bü yük mem nu ni yet duy du ðu nu be lir te rek, Hac yol cu lu ðu nun baþ la - dý ðý bir dö nem de ge rek hac ca gi de - cek le rin ge rek se bu öz le mi ta þý yan la - rýn, bu ser gi yi gez me le rin de bü yük bir ya rar var. Böy le kut sal bir me kân da B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ka bak yap rak la rý bi çi min de et li ve tüy lü yap rak la rý o lan, kýr lar da ve su ke nar la - rýn da ye ti þen bir bit ki. - Ý ra de dý þý o luþ muþ za rar zi - yan. 2. A rý ve a rý ü rün le ri i le ya pý lan te da vi. - Yurt, yö re. 3. Mü zik tür le rin de so lis ti ar ka plan da des - tek le yen ses. - Ge nel lik le i pek ib ri þim kul la na rak ið - ne, me kik, týð ve ya fir ke te i le ya pý lan in ce dan tel. 4. Ka rý þýk renk li. - Ter cih ne de ni, ter ci h et ti ren se bep. - Fo toð raf çý lýk ta bas ký. 5. Bir çok luk e ki. - Gü zel sa - nat. - Bir yer den baþ ka bir ye re sý vý, gaz vb. ak tar - ma ya ya ra yan, i çi boþ, uç la rý a çýk, u zun ve dar si lin - dir. 6. Ka zak lar da seçim le iþ ba þý na gel miþ gö rev li. - Yer leþ ti ri le ce ði yü ze yin bir bö lü mü ne u yan, ço - ðun luk la dik dört gen bi çi min de düz gün par ça. 7. May da noz gil ler den hoþ ko ku lu bir bit ki. - (Tersi) Ankara Ticaret Odasýnýn kýsaltmasý. 8. Haf ni yu mu sim ge le yen harf ler. - Es ki den kul la ný lan bir hu bu - bat öl çe ði bi ri mi. - Sos yal bi lim ler uz ma ný. 9. Ka rý - þýk renk li. - Has ta ha ne ler de iç has ta lýk la rý bö lü mü. 10. Þe hir ler a ra sý yol la rýn i ki ta ra fýn da ya ya la rýn yü - rü me si ne ve ta þýt la rýn tra fi ði ak sat ma dan du ra bil - me si ne ya ra yan ça kýl ve ya top rak yol. - Ne on e le - men ti nin sim ge si. - Za ma nýn en kü çük par ça sý Yeni Asya Gazetesi Elbistan Temsilciliði tarafýndan organize edilen seminer sonrasý dâvetlilere yemek ikram edildi. YENÝ ASYA Ga ze te si ya zar la rýn dan A li Fer þadoð lu El bis tan da bir se - mi ner ger çek leþ tir di. Ye ni As ya Ga ze te si nin El bis tan tem sil ci li ði ta - ra fýn dan or ga ni ze e di len se mi ne re çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Bu ak þam siz ler le Üs tad Be di üz za - man Haz ret le ri nin gü nü müz me se - le le ri ne na sýl ý þýk tut tu ðu nu ve ay ný za man da Üs ta dý mý zýn bi lin me yen yön le ri ni pay laþ mak is ti yo rum di yen Fer þadoð lu, Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî hak kýn da bil gi ver di. Fer þa doð - lu, Üs ta dý mýz 8 ya þý na ka dar e ði ti - mi ni a i le sin den ö zel lik le de a bi si Mol la Ab dul lah tan al dý. 8 ya þýn dan Ev li ya Çe le bi nin hac yol cu lu ðu bu ser gi de bu ser gi nin a çýl ma sý da son de re ce an lam lý de di. Bil gi li, Ev li ya Çe le bi nin kül tür tu riz mi nin sem bol is mi ol du - ðu nu vur gu la ya rak, kül tür tu riz mi nin ön cü sü nün Ev li ya Çe le bi ol du ðu nu söy le di. Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Bil gi li, Ka dý köy de ki Ay rý lýk Çeþ me - si nin de res to re e di le ce ði ni bil dir di. Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý Ge nel Mü dü rü U yan, bu gü ne ka dar pek çok e se ri ha ya ta ve ge le ce ðe ka zan dýr dýk - la rý ný be lir te rek, bu na ben zer ça lýþ ma - la ra de vam e de cek le ri ni söy le di. Ev li ya Çe le bi Hac Yo lu pro je si nin yö net me ni Ak say da Mev lâ nâ, Yu nus Em re, Mi mar Si nan, Kâ tip Çe le bi gi bi i sim le rin A na do lu dan yük se len me - de ni ye tin te mel taþ la rý ol du ðu nu kay - de de rek, Her bi ri a la nýn da þa he ser ler ver miþ, Ý lâ hî aþ ký ka le me al mýþ, o aþ ký A ya sof ya Mü ze si Sul tan Tür be le ri bah çe sin de açýlan sergi, 22 fo toð raf ve 6 bil gi pa no sun dan o lu þuyor. Proje Ýstanbul Fuarý açýldý ÝS TAN BUL DA KÝ 39 kay ma kam lýk i le ba - zý ku rum la rýn ü ret ti ði 399 sos yal pro je nin ta ný týl dý ðý Pro je Ýs tan bul Fu a rý, Fes ha ne U lus la ra ra sý Fu ar Kon gre ve Kül tür Mer - ke zi nde a çýl dý. E sen ler Gör me En gel li ler Der ne ði Mü zik Top lu lu ðu nun kon se - riy le baþ la yan a çý lýþ ta ko nu þan Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, pro je yi, il - çe kay ma kam la rý nýn yü rüt tük le ri sos - yal pro je le ri Ýs tan bul hal kýy la pay laþ - mak ve gay ret le ri nin bi lin me si ni sað la - mak a ma cýy la ger çek leþ tir dik le ri ni an - lat tý. Her ke sin ül ke ye, va ta na, kül tü re, in sa na ve ta ri he bor cu ol du ðu nu i fa de e den Mut lu, bu nun i çin dur ma dan hiz met et me ye ça ba gös ter dik le ri ni, ka mu kay nak la rý nýn ya ný sý ra kay nak o luþ tur ma ya da ça lýþ týk la rý ný söy le di. Av ru pa Bir li ði (AB), Ýs tan bul Kal kýn - ma A jan sý, Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ve di ðer si vil top lum ku ru luþ la rýn dan el de et tik le ri fon lar la sü re le ri 3 ay i le YAZARIMIZ A LÝ FER ÞA DOÐ LU EL BÝS TAN DA GER ÇEK LEÞ TÝR DÝ ÐÝ SE MÝ NER DE, RÝ SA LE-Ý NUR LAR Ý MAN DÂ VÂ SI NIN DE LÝ LÝ DÝR DE DÝ. ta þa iþ le miþ ve a bi de vî bi na lar yap mýþ, ha ri ta lar çiz miþ, þi ir ler yaz mýþ lar dýr. Bü tün bu fark lý ve muh te þem e ser ler yük sek me de ni yet sis te mi nin kül tü rel ü rün le ri dir. Ev li ya Çe le bi de 17. yüz - yýl da bu gün ü ze rin de 40 ka dar ül ke - nin yer al dý ðý bir coð raf ya ya ha kim o lan bu me de ni ye tin, gör gü ta nýk lý ðý - ný yap mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Ko - nuþ ma la rýn ar dýn dan Ev li ya Çe le bi Hac Yo lu ser gi si a çýl dý. Ka tý lým cý lar da ha son ra bel ge se lin ya pým cý lý ðý ný da üst le nen Mus ta fa Ak say i le Ö mer Ak soy ta ra fýn dan çe ki len 22 fo toð raf ve 6 bil gi pa no sun dan o lu þan ser gi - yi gez di. Üc ret siz ge zi le bi le cek ser - gi de, Ev li ya Çe le bi nin Þam, Me di - ne, Mek ke ve Cid de yi kap sa yan hac yol cu lu ðu, Çe le bi nin tas vir le riy le an la - tý lý yor. Kül tür Sa nat Ser vi si 1 yýl sü ren ö nem li pro je le re im za at - týk la rý ný an la tan Mut lu, pro je ü re ten kay ma kam la rý ve e kip le ri ni kut la dý. Ýl çe zi ya ret le rin de pro je ler de in ce le - me ler de bu lun duk la rý ný be lir ten Mut lu, fu ar da, 352 si kay ma kam lýk - la ra, ge ri ka la ný di ðer ku rum ve ku - ru luþ la ra a it 399 pro je nin ser gi len di ði bil dir di. Ýs tan bul un sos yal kal kýn ma - sýn da be le di ye le rin de çok bü yük ro lü ol du ðu nu vur gu la dý. Ýs tanbul / a a son ra çe þit li med re se ler de e ði ti mi ne de vam et ti. Git ti ði med re se ler de bu - lu nan bütün il mî e ser le ri o ku ya rak ken di ken di ne mü ta lâ a et ti. 14 ya þý na gel di ðin de di nî i lim ler de ders ve re cek ma ka ma gel di. Ken di si ne med re se - ler de e ði tim ve ren ho ca la rý na ders ver me ye baþ la dý. 17 ya þý na gel di ðin - de Ke lâm il mi ü ze rin de ça lýþ ma la rý - na baþ la dý. Gü nü müz i man sýz lýk has ta lý ðý ný Ke lâm il mi nin tam ma na - sý i le te da vi e de me ye ce ði ni an la dýk - tan son ra Van Va li si Ta hir Pa þa nýn ko na ðýn da bu lu nan Fen bi lim le ri, Ma te ma tik, Sosyo lo ji, Man týk, Ast - ro no mi, Fel se fe ki tap la rý nýn ta ma mý - KAYSERÝ DE A ra kan Müs lü man - la rý na yö ne lik ya pý lan in san lýk dý þý mu a me le ye dik kat çek mek a ma - cýy la si vil top lum ku ru luþ la rý ta ra - fýn dan fo toð raf ser gi si a çýl dý. MAZ LUM DER, ÝHH ve Ve re nel Der ne ði ta ra fýn dan or tak la þa o la - rak Kent Mey da ný nda ger çek leþ ti - ri len A ra kan da Ýn san lýk Dra mý ad lý ser gi de, A ra kan da ya þa nan zul mü gös te ren fo toð raf lar i le 28 Þu bat sü re cin de Tür ki ye de ki ba - þör tü sü hak sýz lýk la rý nýn an la týl dý ðý fo toð raf lar bir lik te ser gi le ni yor. A - çý lýþ ön ce si bir a çýk la ma ya pan MAZ LUM DER Kay se ri Þu be si Baþ kan Yar dým cý sý Kah ra man Ca - la sýn, Hint ký t'a sý nýn do ðu sun da ULUSLARARASI Ýs tan bul Ki tap Fu - a rý, 600 ya yý ne vi ve si vil top lum ku - ru lu þu, 40 ül ke den ya yý nev le ri, te lif a jans la rý ve ko nuk ya zar la rýn ka tý lý - mýy la 17 Ka sým da a çý la cak. TÜ - YAP Tüm Fu ar cý lýk Ya pým AÞ ta - ra fýn dan Tür ki ye Ya yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ðiy le Ka sým da Bü yük - çek me ce de ki TÜ YAP Fu ar ve Kon gre Mer ke zi de dü zen le ne cek 31. U lus la ra ra sý Ýs tan bul Ki tap Fu a - rý na, 600 ya yý ne vi ve si vil top lum ku ru lu þu, 40 ül ke den ya yý nev le ri, te lif a jans la rý ve ko nuk ya zar lar ka tý - la cak. Gül ten Da yý oð lu nun O nur Ya za rý ol du ðu ve a na te ma sý Ço - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Yu na nis tan 'da bir li man þehri. - Va pur am ba rýn da - ki ma den kö mü rü yý ðý ný. 2. Su bay lar da rüt be yi gös ter mek i çin ü ni for ma la rýn o - muz la rý na ta ký lan i þa ret li par ça, o muz luk. - Kek li ðin boy nun da ki hal ka. 3. Ka rar ver mek te zor la nan, ka rar sýz. - An go la'nýn tra fik i þa re ti. 4. Ye se vi tek ke sin de mür þit. - Bi yo lo jik tam pon. 5. Ki mi yö re le ri miz de an ne. - Hür, ba ðým sýz. 6. Mas raf la rý or tak la þa kar þý la nan ye mek li top lan tý. - Bir bi nek hay va ný. 7. Sav rul - muþ ta hý lýn ba þak lý kýs mý. - Ka ba ca iþ te an la mýn da ke li me. 8. Pi to n'un ses siz le ri. - Bir le þik gil ler den, yap rak la rýn da ve ö te ki bö lüm le rin de çok a cý, ko ku lu bir mad de bu lu nan, he kim lik te kul la ný lan çok yýl lýk ve ot su bir bit ki. 9. Bir il gi e ki. - Bar yu mu sim ge le yen harf ler. - Bir bað laç. 10. Ö zerk lik, muh ta - ri yet. 11. Bi ri ni gör - me ye, bi riy le gö rüþ - me ye git me, gö rüþ me. - (Tersi) Dünyamýzýn uydusu. 12. Ka rý þýk renk ler le ka muf le e - dil miþ o lan. - Tek týr - nak lý hay van la rýn diþ - le ri nin di bin de o lu - þan þiþ lik ný o ku ya rak bu ki tap lar da ki bil gi le rin ta ma mý ný çok ký sa bir sü re de öð ren - di. Bu kes kin ve ha ri ku lâ de ze kâ sý Üs tad Haz ret le ri nin Be di üz za man lâ ka bý ný al ma sý na sebep ol du. Ýþ te e - li miz de bu lu nan bu muh te þem e ser - ler böy le bir þah si yet ta ra fýn dan ya - zýl mýþ týr þek lin de ko nuþ tu. Ri sa le-i Nur lar Kur ân-ý Ke rîm den sü zü len ha ki kat ler dir i fa de si ni kul la nan Fer - þa toð lu söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Üs ta dý mýz bu ri sa le le ri ya zar ken ya - nýn da sa de ce Kur ân-ý Ke rîm var dý. Ri sa le-i Nur Ýs lâm ve i man dâ vâ sý nýn bir de li li dir. Gü nü müz has ta lý ðý o lan i man sýz lý ðý te da vi e den bir i lâç týr. Kayseri Þehir Merkezi nde ki A ra kan da Ýn san lýk Dra mý ad lý ser gi de, A ra kan da ya þa nan zul mü gös te ren fo toð raf lar i le 28 Þu bat sü re cin de Tür ki ye de ki ba þör tü sü hak sýz lýk la rý nýn an la týl dý ðý fo toð raf lar bir lik te ser gi le ni yor. FO TOÐ RAF: ÝSMAÝL YILDIZ/ CÝHAN A ra kan da ki dram fo toð raf lar la an la tý lý yor bu lu nan A ra kan dan bir in san lýk a - yý bý nýn ya þan dý ðý na dik kat çek ti. Bu ra da ya þa yan bin ler ce Müs lü - ma nýn za lim Bur ma yö ne ti mi ta ra - fýn dan a na va tan la rýn dan zor la ko - pa rýl dýk la rý ný ha týr la tan Ca la sýn, Bir çok Müs lü man da yol lar da vefat e de rek Bang la deþ e sý ðýn mak zo run da ka lý yor de di. Bu gü ne ka - dar Türk in sa ný nýn da bu a cý ya du - yar sýz kal ma dý ðý ný ve yar dým kam - pan ya la rý baþ la týl dý ðý ný be lir ten Ca - la sýn, an cak mað du ri ye tin ha len de vam et ti ði ni vur gu la dý. 24 E kim e ka dar a çýk ka la cak ser gi a la nýn da ku ru lan stant lar da A ra kan a yö ne lik kur ban ba ðý þý ve pa ra yar dý mý da ka bul e di le cek. Kay se ri / ci han 600 ya yý ne vi bu fu ar da cuk lu ðum Yur dum dur-ço cuk ve Genç lik E de bi ya tý o la rak be lir le - nen ki tap fu a rý, bir bi rin den renk li ço cuk fa a li yet le ri ne ev sa hip li ði ya - pa cak. Fu ar sü re sin ce Gül ten Da yý - oð lu nun ka tý lý mýy la ço cuk e de bi ya - tý ü ze ri ne pa nel ve söy le þi ler dü zen - le ne cek. Fu a rýn ilk dört gü nü, Ka sým da a çýk ka la cak U lus la ra ra sý Sa lon kap sa mýn da Hol lan da O - nur Ko nu ðu o la rak yer a la cak. Hol lan da dan ya yý nev le ri nin ka tý lý - mýy la dü zen le ne cek ko nuk ül ke fa - a li yet le ri kap sa mýn da mo dern Hol - lan da e de bi ya tý nýn ö nem li i sim le ri, fu a rýn ko nu ðu o la cak. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI G A L E R Ý E R F Ý A N A M A L S M E N R A F A D A N K U M A A N A N Y N A E H Ý L B E Z Y A T Z S A N E E A G T U Z B Ý R T E N Ý S R K E S E T A B A K R E T A R A A L A K T T A L A K A N E M Ý

5 Y 19 EKÝM 2012 CUMA MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Çok es ki çað lar dan be ri in san lar bü yü ve fal la ra i na na gel miþ ler, ken di le rin den üs tün o lan ve ya i za hý ný ya pa ma dýk la rý me se le ler de, kâ hin ve ya fal cý la ra mü ra ca at et miþ ler dir. As lýn da fal, burç ve ya yýl dýz lar dan me ded um ma, to tem ve ce hâ let dev ri nin bâ týl mah sul le ri dir. Si hir i se kö tü ye kul la ný lan, ka rýy la ko ca a ra sý ný a ça bi le cek ka dar et ki li o la bi len, bir kýs mý göz bo ya ma cý lý ða da ya - Ýn san ve di ya log lar Bü yük dün ya a i le si nin her fer di nin ger çek mâ nâ da di ya log yap ma sý fýt ra tý nýn i câ bý dýr. Ke li me ler ba zen fi kir ve kalb der ya sýn da ma kes ve yer bu la maz. Fa kat mâ nâ i ti ba rýy la, di ya log lar; be þe rî mü na se bet ler, halk la i liþ ki ler, ge niþ mâ nâ da u lus la ra ra sý i liþ ki ler, ra bý ta, ir ti bat ve ya Hz. Be di üz za man ýn i fa de siy le müf ri ta ne ir ti bat mâ nâ sýn da kul la ný lýr. Di ðer mâ nâ lar da a kýl te ra zi si nin ve de rin kül tü rün ka pa si te si ne ba kar. Ba zý ze vât ke li me de bo ðu lur, ba zý ze vât der ya da bo ðul maz. Sýr lar â le mi. 7 mil yar in san lýk, gün de 400 bin do ðum i le 50 yýl son ra sý nýn 10 mil ya rý a þa cak dün ya a i le si, na sýl o lur da ba rýþ ve kar þý lýk lý an la yýþ lar la me sa fe a la maz lar? Ýn san vü cu du nun ya ra dý lý þý na ay ký rý. El bet te ken di vü cu du nu Mu cid-i Ha kî ki nin pen ce re sin den o ku ma dýk ça na sýl bi le cek ve na sýl ya pa cak? Zen gin ken fa kir, yük sek i se al ça ða dü þe cek. Te kâ mül bek ler ken te den nî ve ih ti ras la rýn mah kû mu o la cak. Bu mah kû mi yet ha pis ha ne mah kû mi ye ti de ðil. O nu da o ra da ko nu þu yo ruz ve ko nu þa ca ðýz in þâ al lah. A ða cýn mey ve si ma lûm el ma i se el ma, ar mut i se ar mut, ki raz i se ki raz... E vet bü tün mev cu dat ta di ya log var, a dý ný de ðiþ ti ri yor lar, ta bi at, do ða fi lan di yor lar. Hal bu ki Kud ret-i Sa me dâ nî ve Rab ke li me si nin te cel li si ni mü þa he de e de mi yor lar. Kâ i nat a ða cý nýn mey ve si in san da bu ir ti ba tý gö re rek a ðaç la rý ve bit ki le ri geç me si lâ zým. Çün kü 2 mil yar genç o ku yor. 15 se ne son ra ver di ði nin kar þý lý ðý ný a la cak týr. Ne ver din ve ne a la cak sýn? A ða ca su dö ken ler kâ i nat mey ve si o lan in sa na ne dök me le ri lâ zým? Ya zý lý gör sel ba sýn bu nu tef sir e di yor. Ýþ te di bi miz de ki Su ri ye ve em sâ li yer ler de ki ma sum lar U fak bir mi sal: Tür ki ye de 2012 i ti ba rýy la 25 mil yon va tan da þý mýz si ga ra i çi yor. Or ta la ma bir pa ket 5 TL, ay da 150 TL, yýl da TL. Ge nel top lam da yýl lýk tu tar 45 mil yar, es ki pa ra i le 45 kat ril yon. So ru yo rum: 45 kat ril yon TL i le ne ler a lý nýr, ne ler ya pý lýr? Ne ver din de böy le ol du? Tür ki ye de ö len le rin 200 bi ni si ga ra dan ö lü yor. Ay rý ca bu gün i ti ba rýy la, Tür ki ye de 370 ce za e vi, 130 bin tu tuk lu ve mah kûm var. Çý kan la rýn yüz de 40 ý ge ri dö nü yor. So ru yo rum: Bun la ra i çe ri de ne ve ri yor su nuz da ge ri ge li yor, bu na sýl di ya log ve e ði tim? Kâ i na týn mey ve si in sa nýn ö nün de ve ha ya týn da Hz. Be di üz za man ýn tes bi tiy le 3 müt hiþ su âl var: Ne ci sin, ne re den ge li yor sun, ne re ye gi di yor sun? Bun la rýn ger çek ma na da ce vap la rý ný ve ren kâ i na týn en bü yük mey ve si, Lev lâ ke lev lâk... 1 ve Se ni â lem le re rah met o la rak gön der dik 2 sýr la rý na maz har, Mi rac ha di se siy le Pey gam ber le rin sul ta ný ve Mah þer de ne bi ler bi le sen den me ded is ter 3 ha ki ka tý na þa yes te ve mu ha tap o lan E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) ce vap ve ri yor ve ger çek di ya lo ðun ne ol du ðu nok ta sýn da bü tün be þe ri ye te ý þýk tut mak ta dýr. Tek çý kýþ yo lu bu zat-ý nu râ nî nin (asm) yo lu. Bu yol baþ ka bir yol dur. Bü yük tar la lar dan her þe kil de mah sul al ma nýn bü tün yol la rý na baþ vu ran ve is ti fa de e den in san lar, kâ i nat tar la sý nýn en kýy met li mey ve si in san dan is ti fa de et me ye cek ler mi? Ha set le riy le, kýs kanç lýk la rýy la, vur dum duy maz lýk la rýy la, hýrs ve a da vet le riy le ne re ye ka dar gi de cek ler ve ne ya pa cak lar? Yap týk la rý or ta da, git tik le ri çýk maz so kak or ta da. Ü ni ver si te le rin halk la i liþ ki ler ve u lus la ra ra sý i liþ ki ler fa kül te le ri ne re de? Mü him o lan ço ban dan pa di þa ha git mek Çý kýþ yo lu o la rak; ki tap o ku yan la rýn, mü rek kep tü ke ten le rin ev ve lâ kâ i na týn en gü zel tak vi mi o lan ken di le ri ni o ku ma la rý lâ zým. Kalp ne is ti yor, a kýl ne is ti yor, ruh ne is ti yor? El bet te ke di ma ma sýy la in sa nýn ger çek gý da sý ka rýþ tý rýl ma ma lý dýr. Çün kü in san ga rip ve a cip bir þe hir dir. Þe hir de Kom þun aç i ken, sen tok gez me. Ken di vü cut þeh rin de di ya log lar ku ra ma yan lar â lem çar þý sýn da ne yin di ya lo ðu nu ku ra cak lar? Te le fon la rý din le yen ler, a ca ba ruh, vic dan ve kalb te le fon la rý ný din le ye bi li yor lar mý? Ý þin sýr rý ve ö zü bu dur. Dip not lar: 1- Ha dis-i Kud sî, Keþ fü l-ha fâ. 2- En bi ya Sû re si, 107. â yet. 3- Gü müþ Tül ve A lev ler, A. U. Ku ru cu Fal, burç veya yýldýzlardan medet ummak! nan Ýs lâ mýn ke sin lik le ya sak la dý ðý, ye di bü yük gü nah tan bi ri si dir. Bu gün, þans, ta lih o yun la rý, fal, si hir, bü yü gi bi me se le le re o lan rað bet, es ki dev rin hort la mýþ dü þün ce sin den baþ ka bir þey ol ma sa ge rek. Al lah a, me lek le re, ka de re i mân za a fý i çin de o lan lar, bu boþ lu ðu fal, si hir ve ya bü yü i le dol dur ma ya ça lý þý yor lar. Fal, si hir, ta rot gi bi bâ týl i nanç la rýn en teh li ke li ta ra fý in san la rý þart lan dýr ma sý dýr. Çev re sin de ce re yan e den hâ di se le ri i zah et mek ten â ciz o lan lar, a kýl ve man týk me le ke si ni kul la na ma yan lar, i nanç la rý ný sað lam te mel ler ü ze ri ne bi na e de me yen ler, fal cý ve bü yü cü le rin tu zak la rý na dü þü yor lar. O fal cý ve bü yü cü ler bir ne vî, o in san la rýn i ra de le ri ni ken di yan lýþ, in dî, his sî, nef sî ar zu la rý na en deks le mek te dir ler. Â de tâ on la rý kul la rý du ru mu na dü þür - mek te dir ler. Oy sa in san a kýl, man týk, fe râ set ve sez gi le riy le doð ru yu bu la bi le cek kâ bi li yet te dir. Ce nâb-ý Hak kýn, top rak ve ruh tan ya rat tý ðý var lýk lar ol du ðu gi bi, du man sýz a teþ o lan e lektrik, x ve ul tra vi yo le ý þýn la rý, hat ta ha va dan ya rat tý ðý var lýk lar var dýr. Bun la ra mad dî ce set giy di ril me miþ tir. Bun lar ru ha nî ler ve cin ler di ye ta bir e di lir. An cak, þu ur ve a kýl sa hi bi dir ler. Ba zý in san lar cin ler ve ru hâ nî ler le, cin ler ve ru ha nî ler de ba zý in san lar la ir ti bat ku ra bi lir ler. Bu e lek trik var lýk lar (cin ve ya þey tan) ir ti bat kur duk la rý in san la rý çarp mak ta ve ya ya rým ya ma lak bil gi ler le ya nýlt mak ta dýr lar. Bir i ki ha ber le ri doð ru çýk sa da, bu doð ru uð ru na, di ðer ya lan ha ber le ri ni de ka bul et tir mek te dir ler. Ve in san la rý þart lan dýr mak ta, ya nýlt mak ta, bi ri bi ri ne düþ man et mek te dir ler. Bu nun i çin Kur ân da pek çok â yet-i ke rî me nin so nu, A kýl e de mi yor mu su nuz, dü þü ne mi yor mu su nuz, an la mý yor mu su nuz, bak mý yor mu su nuz? di ye bað la nýr. Ay rý ca fal ve ben ze ri fa a li yet le re gi ril me me si de em re di lir: Ey î man e den ler! Ýç ki, ku mar, put lar kýs met çe ki len zar lar hep þey ta nýn i þin den bi rer pis lik tir; on dan ka çý nýn ki kur tu lu þa e re si niz. (Mâ i de Sû re si, 90.) De ki: Sý ðý ný rým sa ba hýn Rab bi ne... Dü ðüm le re üf le yen bü yü cü le rin þer rin den... (Fe lâk Sû re si, 1,4.) Bu ra da ki þer, ge rek si hir yo luy la, ge rek se si hir ve fal a ça rak in san la rý þart lan dý rýp is tik bal le ri ne dâ ir ver dik le ri yan lýþ bil gi ler dir. On la rýn þer le ri, in san la rýn na mus la rýn dan sýh hat le ri ne, ser vet le rin den a kýl la rý na ve iç dün ya la rý na ka dar u za na bi lir! Fikriye Hanýmdan Latife Hanýma (1) Mus ta fa Ke mal'in ha ya tý na gi ren ka dýn la rýn "ha yat ve ha tý rât"ý, ka lýn bir sýr per de siy le ör tü lü dür. Bu ör tü, þim di ye ka dar bir tür lü kal dý rýl ma dý, ya hut kal dý rý la ma dý. Bun dan son ra sý i çin de, du rum meç hûl. Çün kü, kar þý mýz da du var gi bi du ran meþ hûr 5816 sa yý lý "ko ru ma kà nu nu" var. Hiç kim se, dün ya da e þi ben ze ri bu lun ma yan ve ce za sý pa ra ya çev ril me yen bu is tis naî kà nun mad de si nin hýþ mý na uð ra mak is te mi yor. Hat ta, ko nu hak kýn da söz ve ke lâm ser det me ye e hil o lan lar bi le, mec bu ren "ya sak lý sa ha"nýn ke nar çiz gi sin de do la þa rak, an cak bir ta kým bil gi ler arz e de bi li yor. Ha ni, büs bü tün hak sýz da sa yýl maz lar. Zi ra, söz ko nu su kà nun mad de si nin tat bi kin den do la yý ca ný yan mýþ, a ðýr ce za la ra mâ ruz kal mýþ pek çok in san var. Do la yý sýy la, ih ti yat lý git mek, ted bi ri el den bý rak ma mak lâ zým. Ha ni, kah ra man lýk yap mak ay rý, tas la mak ay rý dýr. Kah ra man lýk yap mak i çin de, mut la ka "E vet, bu ya pý la na deð me li" di ye i na na rak yo la çýk ma lý. Her ne i se... Ý ki önemli kadýn Mus ta fa Ke mal'in ha ya tý na gi ren i ki ö nem li ka dýn dan La ti fe Ha ný mý he men her kes az çok bi li yor, ta ný yor. Ha ya tý hak kýn da ör tü lü per de li bil gi le re sa hip o lun sa bi le, in san la rý mýz hiç ol maz sa is min den ha ber dar. An cak, ö nem li di ðer ka dýn o lan Fik ri ye Ha ným hak kýn da i se, in sa ný mý zýn ya rý dan faz la sý yeterli bilgiye sahip ol madýðý gi bi, ço ðu kim se bu ha ný mýn is mi ni da hi duy ma mýþ; dolayýsýyla bil mi yor, ta ný mý yor. Oy sa, o nun da bi lin me si ve ta nýn ma sý lâzým. Zi ra, M. Ke mal'in ha ya týn da Fik ri ye Ha ný mýn da pek ö nem li bir ye ri var. Ay rý ca, bu mesele zaman zaman gündeme gelerek aktüel bir konu olarak da karþýmýza çýkýyor. Me se lâ, Fik ri ye Ha ný ma a it ö zel eþ ya lar, o nun ha yat ta ki tek ya ký ný ve ay ný za man da ye ðe ni o lan Hay ri Öz din çer ta ra fýn dan 2001 yýlý Kasým ayý baþlarýn- da TCDD'ye ba ðýþ lan dý. Ba ðýþ la nan bu eþ ya la rý tes lim a lan þa hýs i se, on bir yýldýr U laþ týr ma Ba ka nlýðý makamýnda bulunan Bi na li Yýl dý rým'ýn biz zat ken di si. Ý çin de Fik ri ye Cumhuriyetin ilk yýllarý Ha ný mýn ya tak ör tü sü, kýr len ti, fo toð raf la rý ve M. Kemal'in he di ye et ti ði tep si si de bu lu nan bu eþ ya la rýn de vir tes li mi i çin ay rý ca bir tö ren dü zen len di. Tö ren de hem Ba kan Yýl dý rým, hem de ye ðen Öz din çer bi rer ko nuþ ma yap tý. Bu ak tü el bil gi ler den son ra, þim di de Fik ri ye Ha ný mý ký sa ca ta ný ma ya ça lý þa lým... Bir ga rip ha yat hi kâ ye si Fik ri ye Ha ným, tah mi nen 1887 yý lýn da Se la nik'te doð du. Zü bey de Ha ný mýn Ali Rýza' dan sonraki e þi Ga lip Be yin (A ta türk'ün ü vey ba ba sý) yeðeni, yani kar de þi nin ký zý dýr. Fik ri ye Ha ným, genç yaþ ta bir Mý sýr lý i le ev len di; fa kat, bu ev li li ði yü rü te me ye rek tek rar a i le si nin ya ný na dön dü yý lý na ka dar Çan ka ya Köþ kün de Mus ta fa Ke mal'in ya nýn da kal dý, ev iþ le rin de yar dým lar da bu lun du. Bu a ra da ci ðer le rin den ra hat sýz lan dý. Mü nih'e git ti. Mus ta fa Ke mal'in La ti fe Ha ným la ev li li ði ni öð re nin ce Tür ki ye'ye ge ri dön dü. Bir kaç gün Çan ka ya Köþ kü'nde mi sa fir e dil di. A ma o Ýs tan bul'a yer leþ me ye ka rar ver di; gi de cek ti. 1924'te An ka ra'dan ay rýl ma dan ön ce, son kez Mus ta fa Ke mal'le gö rüþ mek ü ze re Çan ka ya Köþ kü'ne git ti. Fa kat baþ ya ver (Salih Bozok?), bu gö rüþ me ye mâ ni ol du. Bun dan son ra ki ri vâ yet ler muh te lif ve ka ran lýk týr. A çýk la nan "res mî gö rüþ"e gö re, Köþk'te ki gö rüþ me nin en gel len me si ni ken di ne ye di re me di ði i çin, Fik ri ye Ha ným ta ban cay la in ti har et miþ tir. (31 Ma yýs 1924) Ak si gö rü þe gö re de, gizli bir tertiple vu ru la rak kat le dil miþ tir. M. Ke mal'in ha ya tý na gi ren ka - dýn lar dan Fik ri ye Ha ným ( ) Ha ki kat i se, meç hûl ve per de li dir; týp ký La ti fe Ha ný mýn "ha yat ve ha tý rât"ý ü ze rin de ki meç hû li yet per de si gi bi... Hâ sý lý, bu gü ne ka dar hiç kim se bu i ki ha ný mýn ha yat hi kâ ye si ni so nu na ka dar a raþ tý ra ma mýþ ve ya za ma mýþ týr. Bu gün i çin de de ði þen faz la bir þey yok. Ý le ri si i çin du rum ne dir ve ne tür bir ge liþ me o lur, þimdilik bi le mi yo ruz. * * * Ko nu uz ma ný o la rak ka bul e di len Can Dün dar, beþ yýl ön ce ki bir ya zý sýn da, M. Ke mal'in Fik ri ye Ha ným i le "a la tur ka", La ti fe Ha ným la da "a laf ran ga" u sû lü ev li lik yap tý ðý ný be lir ti yor. ( dun dar.com.tr) * * * Ne þe kil de öl dü ðü ve ne re de gö mül dü ðü meç hûl o lan Fik ri ye Ha ný mýn me zar ye ri, a raþ týr ma cý E riþ Ül ger'e gö re "Fik ri ye'nin me za rý Köþk'e çý kar ken sol ta raf ta, bu gün kü Ku ðu lu Park ci va rýn da, kü çük bir me zar lýk ta"dýr. (Sa bah, 2006/07/18) Ül ger'e gö re, Fik ri ye Ha ný mý M. Ke mal'in em riy le o ra ya def ne den ki þi, ya ver Sa lih Bo zok'tur. Ül ger, bu bil gi yi ay ný za man da ar ka da þý da o lan ya ve rin oð lu Ce mil Bo zok'tan al dý ðý ný söy lü yor. * * * An ka ra, o ta rih ler de "meç hûl ö lüm ler"in mer ke zi gi bi dir. Týp ký, A li Þük rü Be yin, De li Ha lit Pa þa nýn kat li hadisesi gi bi. Öy le ki, 1923'te An ka ra'da bu lu nan Üs tad Be di üz za man bi le, bir kaç kez öl dü rül mek is ten miþ; an cak, bun da mu vaf fak o lu na ma mýþ. Bü tün bu o lay la rýn ar ka pla ný ný so nu na ka dar tâ kip et me ye, he nüz þart lar ve im kân lar mü sa it gö rün mü yor. Ye ðen Öz din çer'in söz le ri 3 Ka sým gü nü An ka ra Ga rý'nda dü zen le nen eþ ya tes lim tö re nin de bu lu nan Fik ri ye Ha ný mýn ye ðe ni Hay ri Öz din çer, ga ze te ci le rin ýs rar lý so ru la rý ü ze ri ne þu ký sa ce vap la rý ver me ge re ði ni du yar: "Biz de Fik ri ye Ha ný ma a it ba zý hi kâ ye ler ve ha tý ra lar var. An cak, bun lar þu an da a çýk la na cak þey ler de ðil. Hak kýn da bi lin me yen þey ler den bi ri, ha la mýn gö mül dü ðü yer; di ðe ri i se o top si dir. Bun lar, hiç kim se ye a çýk lan ma mýþ týr. Ha la ma a it eþ ya lar ba ba ma ve ril me miþ tir. Ýn ti har e dip et me di ði hu su sun da i se, hiç bir þey söy le ye mem." (NBC, Gün cel ha ber) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Zil hic ce nin ilk on gü nü Kur ban ru muz lu o ku yu cu muz: Zil hic ce nin ilk on gü nü nün fa zi let le ri ne ler dir? Bu gün ler de ne ler ya pa lým? LE YAL-Ý A ÞE RE GÜN LE RÝN DE YÝZ Zil hic ce a yý baþ la dý ve ilk on gü nün i çin de yiz. Kur ân da Ve l-fecr ve le yâ lin aþr su re si var dýr. Bu sû re ye min le baþ lý yor ve Al lah ýn Ad, Ý rem ve Se mud hal ký na ve Fi ra vun a na sýl ve ni çin ga zap et ti ði ni an la tan a zap a yet le ri i le de vam e di yor. Ýn san o ku yun ca tit ri yor. Bu su re nin ba þýn da ken di si ne ye min e di len ler den bi ri si de le yâ lin aþr dýr ki on gün de mek tir. Zil hic ce nin ilk on gü nü dür. Bu ilk on gü nün kud si ye ti ne Ce nâb-ý Hak ye min e di yor. Baþ lan gýç ye min le ri i le bir lik te de vam e den a zap a yet le ri nin me a li þöy le dir: Fec re ve on ge ce ye, ve çift ve tek o la na, ve ge çip gi de ce ði za man ge ce ye and ol sun! Þüp he siz bun lar da, a kýl sa hi bi bir kim se i çin ü ze ri ne ye min e dil me ye de ðer bir ö zel lik var dýr. Rab bi nin, Âd kav mi ne, þe hir ler i çin de ben ze ri ku rul ma mýþ o lan, sü tun lar la do lu Ý rem e, va di de ka ya la rý o yan Se mûd a, ka zýk lar sa hi bi Fi ra vun a ne yap tý ðý ný gör me din mi? Bun lar þe hir ler de az gýn lýk e den ve o ra lar da pek çok boz gun cu luk çý ka ran kim se ler di. Rab bin on la rýn ü zer le ri ne bir a zap kam çý sý sal dýr dý. Þüp he yok ki, Rab bin gö rüp gö zet mek te dir. 1 Bu a yet le rin i fa de et ti ði ma na yý þöy le an la ya bi li riz: Ga za ba uð ra yan ka vim le rin is yan la rýn dan bah se den a yet ler, i çin de bu lun du ðu muz on gü nün kud si ye ti ne ye min e di yor. Öy ley se bu on gün de Al lah ýn ce lâ lin den ve ga za býn dan Al lah ýn ce ma li ne ve rah me ti ne da ha faz la sý ðýn ma mýz ge re ki yor. LE YA LÝ-Ý A ÞE RE DEN SON RA KUR BAN Bu gün le rin ar dýn dan Haz ret-i Ýb ra him den (as) be ri kur ban gi bi ce lâl li bir i ba de tin em re di li þi nin de mek bü yük hik met le ri var! Kur ban, gü nah la rý mýz la hak et ti ði miz ga zap tan, Al lah ýn ce ma li ne, rah me ti ne ve mað fi re ti ne sý ðýn ma mý zý sað lý yor. Ve in þa al lah gü nah la rý mýz ba ðýþ la ný yor. Ni te kim Pey gam be ri miz (asm) bu hu su su þöy le bil di ri yor: Hiç bir kul, kur ban gü nü, Al lah in din de kan a kýt mak tan da ha se vim li bir iþ ya pa maz. Zî ra, ke si len hay van, ký ya met gü nü boy nuz la rýy la, kýl la rýy la, sýn nak la rýy la [týr nak la rýy la] ge le cek tir. Hay va nýn ka ný ye re düþ mez den ön ce Al lah in din de yü ce bir mev ki e u la þýr. Öy le i se, o nu gö nül hoþ lu ðu i le i fâ e din. 2 Ke za Re su lul lah E fen di miz (asm), Al lah in din de gün le rin en bü yü ðü Kur ban bay ra mý gü nü dür, bu nu, fa zi let te Nefr gü nü (teþ rik gün le ri nin i kin ci gü nü) ta kib e der bu yu ru yor. 3 LE YA LÝ-Ý A ÞE RE NÝN FA ZÝ LE TÝ Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki: Sa lih a mel le rin Al lah a en zi ya de sev gi li ol du ðu gün ler bu on gün dür! As hab dan: Al lah yo lun da ki ci had dan da mý? di ye so ran ol du. E fen di miz (asm): Ci had dan da! bu yur du, ar dýn dan de vam et ti: An cak bir kim se, ca ný ný, ma lý ný teh li ke ye a ta rak çý kar, hiç bir þey le dön mez se (ya ni ci had a ra sýn da þe hit o lur sa) o kim se ha riç. 4 Ke za bir di ðer ha dis te Pey gam be ri miz (asm) þöy le bu yur du lar: On da ki her bir gü nün o ru cu bir yýl lýk o ru ca (se vap ça) e þit tir. On da ki bir ge ce ký ya mý (i ba det le ih yâ e dil me si) Ka dir ge ce si nin ký ya mý na (ih ya sý na) e þit tir. 5 Ve bu gün ler den A re fe Gü nü nün fa zi le ti þöy le bil di ri li yor: Al lah, hiç bir gün de, A re fe Gü nün de ki ka dar bir ku lu a teþ ten çok a zad et mez. Al lah (mah lu ka ta rah me tiy le) yak la þýr ve on lar la me lek le re kar þý if ti har e der ve Bun lar ne is ti yor lar? der. 6 Be di üz za man haz ret le ri bu gün ler de yaz dý ðý mek tup lar da ta le be le ri nin le yâ li-i a þe re le ri ni teb rik e der, bu gün le rin kud si ye ti ne dik kat çe ker di. 7 Ya yýn lan ma mýþ bir mek tup ta i se Be di üz za man, Nur Þa kirt le ri nin hiz met le riy le bu gün le rin ka zanç la rý na maz har ol duk la rý ný, uy ku la rý nýn bi le i ba det sa yýl dý ðý ný müj de li yor. 8 BU GÜN LER DE NE LER YA PA LIM? Bu on gün i çin de ya pa ca ðý mýz i ba det le rin fa zi le ti yu ka rý da ki ha dis ler de i þa ret e dil miþ tir. Þöy le ki: 1- Bu gün ler den her bir gü nün o ru cu, bir yýl lýk na fi le o ru ca eþ de ðer dir. 2- Bu gün le rin ge ce le rin de ya pý lan i ba det, zi kir, ev rad, ez kâr ve du a lar Ka dir Ge ce sin de o ku nan ev rad, ez kâr ve ya pý lan du a lar gi bi dir. 3- Bu gün ve ge ce ler de þah sî o ku ma la rý mý zý ar týr mak, Cev þen, Cel ce lu ti ye, Tah mi di ye gi bi du a ve ez kâ ra ö nem ver mek ve â lem-i Ýs lam ýn fe rec ve fü tu ha tý i çin du a et mek in þal lah du a la rý mý zýn ka bu lü ne ve si le o lur. Le yâ li-i A þe re ni zi teb rik e de riz. Dip not lar: 1- Fecr Su re si: Tir mi zî, E dâ hî 1, (1493); Ýb nu Mâ ce, E dâ hî 3, (3126). 3- E bû Da vud, Me nâ sik 19, (1765) 4- Bu ha rî, l Iy deyn 11; E bû Da vud, Savm 61, (2438); Tir mi zî, Savm 52,l ( Tir mi zî, Savm 52, (758) 6- Müs lim, Hacc 436, (1348); Ne sâ î, Hacc 194,l (5, 251, 252).] 7- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 162; E mir dað la hi ka sý, s. 82, 227, 228, 230, Ye ni As ya Ga ze te si, La hi ka Say fa sý,

6 6 19 EKÝM 2012 CUMA YURT HABER Y HABERLER ÝG DAÞ tan ba ca temizliði u ya rý sý n DO ÐAL GA ZIN 26 yýl dýr Ýs tan bul a da ðý tý mý ný sað la - yan ÝG DAÞ, a bo ne le ri ni ký þýn yak laþ tý ðý bu gün ler de ba ca ga zý ze hir len me le ri ne kar þý u yar dý. ÝG DAÞ Ge - nel Mü dü rü Bi lal As lan, ký þa gir me den ba ca la rýn mut la ka yet ki li bir fir ma ya te miz let ti ril me si ge rek ti ði - ni söy le di. ÝG DAÞ, kul la ný cý la rý ný, muh te mel ba ca ga - zý ze hir len me le ri ne kar þý a lý na cak ted bir ler hu su sun - da bil gi len di re rek; ya ký cý ci haz la rýn da ha yo ðun ça lýþ - tý ðý kýþ ay la rý na gi ril me den, ba ca kon trol le ri ni ve ba - kým la rý ný yap týr ma la rý ko nu sun da u yar dý. Do ðal ga zýn ze hir le me yen bir gaz ol du ðu nu an cak yan ma sý so nu - cun da or ta ya çý kan kar bon mo nok sit ga zý nýn ze hir - len me le re yol aç tý ðý ný vur gu la yan ÝG DAÞ Ge nel Mü - dür ü Bi lal As lan, Kul la ný cý la rý mýz, ba ca la rý nýn ba ký - mý ný ve te miz li ði ni pe ri yo dik o la rak yap týr ma lý dýr. Ba ký mý ve te miz li ði ya pýl ma yan ba ca lar da, ba ca çe ki þi a za lýr bu du rum da; ze hir le yi ci ö zel li ðe sa hip ba ca gaz la rý nýn ya þa ný lan or ta ma ya yýl ma sý na ve bu ne den - le ze hir len me le re ne den o la bi lir. Va tan daþ la rý mýz han gi tür ya kýt kul la nýr lar sa kul lan sýn lar, ba ca la rý ný yýl da en az bir kez, ký þa gir me den ön ce mut la ka, Ýt fa i - ye nin yet ki len dir di ði Ba ca Te miz le me Fir ma la rý na te miz let tir me li dir de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Þiþ li nin üç ma hal le si Sa rý yer e bað lan dý n TBMM Ý çiþ le ri Ko mis yo nu nda, ka bul e di len bir ö - ner gey le Ýs tan bul da Þiþ li il çe si ne bað lý o lan Mas lak, A - ya za ða ve Hu zur ma hal le le ri Sa rý yer il çe si ne bað lan dý. TBMM Ý çiþ le ri Ko mis yo nu nda, 13 i li bü yük þe hir kap - sa mý na a lan Bü yük þe hir Be le di ye si Ka nu nu i le Ba zý Ka nun ve KHK lar da De ði þik lik Ya pan Ka nun Ta sa rý sý gö rüþ me le ri de vam e di yor. Ta sa rý nýn 2. mad de si ka - bul e dil di. AKP Mar din Mil let ve ki li Mu am mer Gü ler baþ kan lý ðýn da ön ce ki gün ger çek leþ ti ri len top lan tý, 11,5 sa at sür dü. Top lan tý da tek mad de ka bul e dil di. Ta sa rý nýn i kin ci mad de si, il çe, bel de ve köy ler le il gi li dü zen le me le ri i çe ri yor. Mil let ve kil le ri, top lan tý da, il le - riy le il gi li ya pý lan de ði þik lik ler ü ze rin de gö rüþ le ri ni a - çýk la dý lar. MHP A da na Mil let ve ki li Mu har rem Var lý, ta sa rý nýn bel ki de Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn bi le ha be ri ol - ma dan bir den bi re ko mis yo nun gün de mi ne gel di ði ni sa vun du. Ta sa rý nýn in san la rýn ya þan tý sý ný zo ra so ka ca - ðý ný ö ne sü ren Var lý, Ý na ný yo rum ki AK Par ti i çin den de bir çok mil let ve ki li ne bu ta sa rý ya e vet de mek iç le - rin den gel mi yor dur de di. Var lý, ta sa rý nýn çift çi le re ve köy lü le re kül fet ler ge tir di ði ni sa vun du. An ka ra / a a A Ü'de A ka de mik Da nýþ man lýk ders le ri n ANADOLU Ü ni ver si te si nin (A Ü) u zak tan e ði tim ve - ren A çý köð re tim, Ýk ti sat ve Ýþ let me fa kül te le ri öð ren ci - le ri ne yö ne lik yüz yü ze A ka de mik Da nýþ man lýk ders le ri nin güz dö ne mi bütün yurt ta 17 Ka sým da baþ - la ya cak. A Ü den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, u zak tan öð - re tim ya pan A çý köð re tim, Ýk ti sat ve Ýþ let me fa kül te le ri öð ren ci le ri i çin öð re nil me sin de güç lük çe ki len ba zý ders le re yö ne lik yüz yü ze A ka de mik Da nýþ man lýk ders le ri nin güz dö ne mi Muþ ha riç bütün il le rin ya ný sý ra An tal ya nýn A lan ya, Ba lý ke sir in Ban dýr ma ve Ça - nak ka le nin Bi ga, Bi le cik in Bo zü yük, Kah ra man ma - raþ ýn El bis tan, Ay dýn ýn Na zil li il çe le rin de ve KKTC ol mak ü ze re 92 mer kez de ger çek leþ ti ri le cek. Öð ren ci - ler, de vam zo run lu lu ðu bu lun ma yan ma te ma tik I, ge - nel mu ha se be I, ik ti sa da gi riþ I, Os man lý Türk çe si ne gi riþ I, es ki Türk e de bi ya tý na gi riþ, dö nem so nu iþ lem - le ri, mik ro ik ti sat, is ta tis tik I, ma li yet mu ha se be si, Türk ver gi sis te mi, fi nan sal yö ne tim I, Ýn gi liz ce I ders le ri ne kim lik le ri ni gös te re rek hiç bir üc ret ö de - mek si zin ka tý la bi le cek. Öð ren ci ler, ders le rin ya pý la ca - ðý ders lik le ri, ders le rin gün ve sa at le ri ni Ka sým a yý nýn ilk haf ta sýn dan i ti ba ren bu lun duk la rý il de ki A çý köð re - tim Fa kül te si bü ro su na baþ vu ra rak ve ya na do - lu.e du.tr ad re sin de bu lu nan A çý köð re tim baþ lý ðý al - týn da ki A ka de mik Da nýþ man lýk Hiz met le ri bö lü mü - nü in ce le ye rek öð re ne bi le cek. A ka de mik Da nýþ man - lýk ders le ri nin öð re tim yý lý güz dö ne mi 31 O cak 2013 te son e re cek. Es ki þe hir / a a Kur ban la rý nýz yok sul la rýn bay ra mý ol sun n DENÝZ Fe ne ri bu yýl da ha yýr se ver le rin kur ban la rý - ný ke se rek yok sul la ra da ðý ta cak. De niz Fe ne ri Der ne - ði ha yýr se ver le rin kur ban ve kâ let le ri ni Ýs lâ mî ku ral la - ra uy gun o la rak ye ri ne ge ti ri yor. Ke sim sý ra sýn da De - niz Fe ne ri gö rev li le ri, no ter ve ve te ri ner ha zýr bu lu - nu yor. Kur ban et le ri ül ke mi zin dört bir ya nýn da ki dul, ye tim ve ök süz ler baþ ta ol mak ü ze re, yok sul lu ðu tes bit e dil miþ on bin ler ce a i le ye da ðý tý lý yor. De niz Fe - ne ri bu yýl, Tür ki ye, Su dan, Bang la deþ (A ra kan lý mül te ci ler i çin), Ni jer, Pa kis tan, Bos na, So ma li, Fi lis - tin, En do nez ya, Af ga nis tan, Sri lan ka, Ga na, I rak, Tan zan ya ve Ma ke don ya da kur ban ke se rek ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý ta cak. Ül ke miz de bu ka dar çok yok - sul var ken ne den yurt dý þýn da kur ban ke si yor su nuz? so ru su nu De niz Fe ne ri Ge nel Sek re te ri Ýb ra him Al - tan þöy le ce vap la dý: Ön ce lik le De niz Fe ne ri, kur ba - ný nýn yurt dý þýn da ke sil me si ni is te yen ba ðýþ çý la rýn i ra - de le ri doð rul tu sun da kur ban la rýn bir kýs mý ný yurt dý - þýn da ke se rek ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý tý yor. Ba zý ha - yýr se ver ler 490 TL ve rip yurt i çin de kur ban ke se me - ye bi lir, büt çe si bu na ye ter li ol ma ya bi lir. Biz ken di le - ri ne 240 TL ve re rek dün ya nýn çe þit li yok sul ül ke le - rin de kur ban kes me im kâ ný sað lý yo ruz. Ki mi ha yýr se - ver de kur ba ný nýn yurt dý þýn da ki din kar deþ le ri ne u - laþ tý rýl ma sý ný is te di ði i çin on la rýn kur ba ný ný yurt dý - þýn da ke si yo ruz. niz fe ne ri.org.tr ad res li in - ter net si te sin den 0 (212) no lu çað rý mer - ke zin den ya da 0 (212) no lu te le ba ðýþ hat - týn dan De niz Fe ne ri ne kre di kar tý i le 2 da ki ka da kur - ban ba ðý þý yap mak müm kün. Ýs tan bul / Ye ni As ya FOTOÐRAFLAR: ERHAN AKKAYA Me zun et ti ði öð ren ci le ri ne yüz de yüz iþ im kâ ný sað la ya cak o kul, 30 bin met re ka re a lan ü ze rin de ku rul du. 24 ders lik ten o lu þu - yor, 800 öð ren ci ka pa si te si ne sa hip. O ku l da e ði tim öð re tim yý lý i ti ba riy le, 5 þu be de 125 öð ren ci e ði tim al ma ya baþ la dý. O kul da bu yýl Plas tik Tek no lo ji si, Ma ki ne Tek no lo ji si, Mo bil ya ve Ýç Me kân Ta sa rý mý Bö lüm le ri a çýl dý. Kon ya Sa na yi ci le rin den o lu - þan da nýþ ma ku ru lu nun ö ne re ce ði ye ni bö lüm ve uy gu la ma a töl ye le ri i çin de baþ vu ru da bu lu nul ma sý plan la ný yor. Ýþ garan ti li mes lek o ku lu KONYA'NIN en bü yük sa na yi ku ru luþ la rýn dan Pak pen Þir ket ler Gru bu ta ra fýn dan Kon ya Sa - na yi Böl ge si nde yap tý rý la rak Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý na ba ðýþ la nan Meh met Tu za Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si nin res mî a çý lý þý, 17 E kim 2012 Çar þam ba gü nü Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun ka týl dý ðý tö ren le ger - çek leþ ti ril di. Tür ki ye sa na yi i nin en ö nem li prob lem le rin den a ra e le man a çý ðý ný ka pat mak a ma cýy la ku ru lan Mes lek Li se si Kon ya sa na yi - i nin de ka le si o la cak. A çý lýþ tö re nin de ko nu þan Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu Ül ke mi zin ge le ce ði i çin nor mal li - se ler le tek nik ve mes lek li se le ri a ra sýn da bir den ge ol ma lý. Mil lî e ði tim po li ti ka mýz çer çe - ve sin de a ra da ki a da let siz li ði gi de re ce ðiz. Ö zel - 5 SINIFTA 125 ÖÐ REN CÝ E ÐÝ TÝM AL MA YA BAÞ LA DI TÜRKÝYE SANAYÝSÝNÝN EN ÖNEMLÝ PROBLEMLERÝNDEN ARA ELEMAN AÇIÐINI KAPATMAK AMACIYLA KONYA SANAYÝ BÖLGESÝ'NDE ÖRNEK BÝR PROJE HAYATA GEÇÝRÝLDÝ. MEZUN ETTÝÐÝ ÖÐRENCÝLERÝNE YÜZDE YÜZ ÝÞ ÝMKÂNI SAÐLAYACAK OKUL TÖRENLE AÇILDI. ERHAN AKKAYA KONYA lik le is tih da mýn den ge li ol ma sý i çin ü ni ver si te - ler de bir den ge o luþ tu ra ca ðýz. Meh met Tu za En düs tri ve Tek nik Mes lek Li se si de bu yol da ö nem li bir a dým ol du de di. A çý lýþ ta Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð - Muhtarlar Konfederasyonu, orman köylerinin tüzel kiþiliðinin korunmasýný istedi. Or man köy le ri nin tü zel ki þi li ði ko run sun MUHTARLAR Kon fe de ras yo nu Ge - nel Baþ ka ný Hü se yin Ak de niz, bü - yük þe hir sý nýr la rý i çin de ki or man köy le ri nin tü zel ki þi li ði nin ko run - ma sý nýn sað lan ma sý ge rek ti ði ni bil - dir di. Ak de niz, yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, Mec lis Ý çiþ le ri Ko mis yo - nu nda gö rü þü len Bü yük þe hir Be le - di ye si Ka nun Ta sa rý sý kap sa mýn da 16 o lan bü yük þe hir a yý sý nýn 29 a çý - ka rý la ca ðý ný be lirt ti. Bu uy gu la ma da bü yük þe hir kap sa mý na gi ren il ler de 16 bin 82 kö yün ka pa tý la rak ma hal - le ye dö nüþ tü rü le ce ði ni i fa de e den Ak de niz, bu köy le rin 9 bin 652 si nin or man kö yü hü vi ye tin de tü zel ki þi li - ðe sa hip ol du ðu nu vur gu la dý. Or - man köy le ri nin ma hal le ye dö nüþ tü - rül me si nin, or man a la ný nýn bü yük - þe hir de ne ti mi al tý na bý ra kýl ma sý an - la mý na gel di ði ne i þa ret e den Ak de - niz, bu ra da bü yük þeh rin or man köy le ri ne u zak lýk la rý dik ka te a lýn dý - ðýn da, or man a lan la rý nýn ko run ma sý sý kýn tý sý nýn or ta ya çý ka bi le ce ði ni sa - vun du. Köy tü zel ki þi li ði i çin de or - man a lan la rý nýn, köy muh ta rý nýn ko ru ma sý al týn da ol du ðu na de ði nen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, açýlýþýný yaptýðý okulun öðrencileriyle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Ak de niz, þun la rý kay det ti: Bu or - man köy le ri nin ma hal le ye dö nüþ tü - rül me siy le, ma hal le muh tar la rý nýn yet ki si ve yap tý rým gü cü kar þý sýn da na sýl ko ru na ca ðý me rak ko nu su dur. Ya sa da ma hal le muh tar la rý i çin her - han gi ye ni yet ki len dir me, so rum lu - luk ve ye ni gö rev ta ný mý bu lun ma - mak ta dýr sa yý lý Be le di ye Ka nu - nu nun 9. mad de sin de be lir ti len hu - sus lar i çin de sa de ce muh ta rýn be le - di ye i çin de ki ta ný mý ya pýl mýþ týr. Ya - ni muh tar yet ki len di ril me miþ tir. Bu ta sa rý da, ka nu nun 9. mad de sin de ye ni dü zen le me ler mut la ka ta ným - lan ma lý dýr. Ak de niz, ge çiþ dö ne mi ya þan ma dan köy le rin ma hal le ye dö nüþ tü rül me si ne, coð ra fik þart - la rýn çý ka ra ca ðý zor luk la rýn da ek - len me si nin, so ru nu da ha da de - rin leþ ti re bi le ce ði ni i fa de et ti. Ak - de niz, Be le di ye Ka nu nu nun 9. mad de si nin ye ni den göz den ge çi - ri le rek ve çý ka rýl ma sý dü þü nü len Köy Ka nu nu nun da gü nün þart - la rý na uy gun ha le ge ti ri le rek uy - gu la ma ya ko nul ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. An ka ra / a a lu nun ar dýn dan söz a lan Pak pen Þir ket ler Gru bu Yö ne tim Baþ ka ný Meh met Tu za, Pak - pen Þir ket ler Gru bu nu ku rar ken ken di mi ze bü yük he def ler koy duk. Bu he def le re u laþ mak i çin çok ça lýþ týk ve hep i nan dýk de di. OR MAN ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý nýn Ma lat ya da uy gu la - nan ye þil len di ril me si pro je si kap sa mýn da, Bey da ðý nda ka ya lýk a lan da ger çek leþ ti ri len a ðaç lan dýr ma ça lýþ ma - sýn da yüz de 90 ba þa rý el de e dil di. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ma lat - ya da ka ya lýk a ra zi de ö zel bir a ðaç lan dýr ma tek ni ði uy - gu lan dý. Ça lýþ ma da ka ya lýk a lan da ze min de li ne rek, 300 bin fi dan di kil di. Bey da ðý i çin ge liþ ti ri len pro je de, yü ze ye ya kýn ve kýs men yü zey de ya tay ka ya ta ba ka sý - nýn ol ma sý göz ö nün de bu lun du rul du. Ka ya lar de li ne - rek di kim çu kur la rý o luþ tu rul du, a ðaç lan dýr ma nýn ö - nün de en gel o lan bu ya tay ve sert ta ba ka, pa let li eks - ka va tör ler i le 120 cm de rin li ðin de ve 100 cm ge niþ li - ðin de ký rý la rak di kim çu kur la rý o luþ tu rul du. A çý lan bu ÇO CUK LA RI MI ZA U MUT OL MAK ÝS TE DÝK PAK PEN Baþ ka ný Meh met Tu za, ken - di si nin mes lek sa hi bi ol ma sýn da sa nat o ku lun da al dý ðý e ði ti min her za man bü yük kat ký sý ný gör dü ðü nü be lir te rek þöy le de vam et ti: U ma rým bu o kul da bir çok gen cin ken di bü yük he def le ri ne u laþ ma sý i çin a ra cý o lur. Kon ya da bu - lu nan fab ri ka la rýn e ði tim li e le ma na ih - ti ya cý var. Köy ler de, il çe ler de ya þa yan mad dî du ru mu ye ter siz o lan ço cuk la rý - mý zýn sa e ði ti me ih ti ya cý var. Bu o kul i - le ço cuk la rý mý zýn u mu du ol mak is te - dik. Top lu mun e ko no mik ve kül tü rel a çý dan ge liþ me si nin te mel ve en ö - nem li ko þu lu e ði tim dir. Pak pen Þir - ket ler Gru bu o la rak Tür ki ye de e ði tim stan dart la rý nýn yük sel til me si ne kat ký - da bu lun mak tan gu rur du yu yo ruz. Kayalýk arazide orman kuruldu çu kur la ra yü zey de bu lu nan top rak dol du ru la rak çu - kur lar di ki me ha zýr ha le ge ti ril di. Ay rý ca bü tün bu ça - lýþ ma la rýn ya nýn da fi dan ge li þi min de ba þa rý yý art týr - mak mak sa dýy la ol duk ça ge liþ miþ bir su la ma sis te mi ku rul du, 3 a det 150 ton luk su la ma ha vu zu i le mev cut fi dan sý ra la rý su lan dý. Ba kan Vey sel E roð lu nun ta li ma - týy la 2009 yý lýn da baþ la tý lan ça lýþ ma kap sa mýn da yak la - þýk 11 bin de kar a lan da di kim çu kur la rý a çý la rak, 300 bin fi dan di kim iþ le mi bi ti ril di ve fi dan la rýn yüz de 90 ý tut tu. Ay rý ca 2012 yý lýn da 100 de kar lýk a lan da 2 bin a - þý lý ba dem fi da ný da di kil di. Su la ma pro je le ri da hil top - lam da 7 mil yon 500 bin li ra ya mal o lan Bey da ðý nda ki ça lýþ ma lar da hi lin de 2013 yý lýn da da 290 de kar lýk Ha zi - ne a ra zi sin de ça lýþ ma ya de vam e di le cek. An ka ra / a a

7 Y DÜNYA 19 EKÝM 2012 CUMA 7 Al man ya: Ba þör tüsü ya sa ðý ka nun la ra ay ký rý AL MAN YA DA bir mah ke me ilk kez ba þör tü sü ya sa ðý nýn ya sa la ra ay ký rý ol du ðu na ka rar ver di. Ber lin Ýþ Mah ke me si, Mart a yýn da al dý ðý an cak ye ni a çýk la nan bir ka rar da, sa de ce ba þör tü sü tak tý ðý i çin bir diþ dok to ru nun ya nýn da a sis tan o la rak ça lýþ ma sý na i zin ve ril me yen bir Müs lü - Ýn san sýz u çak lar Pakistan da te rö rist de ðil, si vil le ri vu ru yor PA KÝS TAN Ý çiþ le ri Ba ka ný Rah man Ma lik, ABD in san sýz ha va a raç la rýy la Pa kis tan da dü zen le nen sal dý rý lar da vefat e den le rin yüz de 80 i nin si vil ler ol du ðu nu söy le di. Ma lik, ABD nin in - san sýz ha va a raç la rý nýn þim di ye ka dar Pa kis tan top rak la rýn da 336 sal dý rý dü zen le di ði ni, bu sal dý rý lar da 2 bin 300 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. Sal dý - rý lar da ö len ler den sa de ce yüz de 20 si nin te rö rist ol du ðu nun al tý ný çi - zen Ma lik, sal dý rý la rýn ge ne li nin ül - ke nin ku zey ba tý sýn da ki a þi ret ler böl - ge sin de ki Ve zi ris tan da ger çek leþ ti - ril di ði ni i fa de et ti. Ýs la ma bad / a a Fran sa, kat li â mý ka bul et ti FRAN SA Cum hur baþ ka ný Fran ço is Hol lan de, ül ke si ya set ta ri hin de 17 E kim 1961 dra mý o la rak a ný lan ve Ce za yir in ba ðým sýz lý ðý ný is te yen gös - te ri ci le rin Pa ris te ki pro tes to su nun kan lý bir þe kil de bas tý rýl ma sý ný res men ta ný dý ðý ný a çýk la dý. Hol lan de yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 17 E kim 1961 ta ri - hin de, ül ke le ri nin ba ðým sýz lý ðý i çin gös te ri ya pan Ce za yir li ler kan lý bir þe kil de bas tý rýl dý ve öl dü rül dü. Cum - hu ri yet a çýk lýk la bu ger çe ði ta nýr. Ar - dýn dan 51 yýl ge çen bu dram da ölen kur ban la rý say gýy la a ný yo rum i fa de - si ni kul lan dý. Fran sýz ta rih çi ler, po li - sin kan lý bas ký nýn da yüz ler ce Ce za - yir li nin yar gý sýz in fa za kur ban git ti ði - ni dü þü nü yor. Fran sa Se na to su nun da ge le cek haf ta bu ko nu da ha zýr lan - mýþ bir ka rar ta sa rý sýný oy la ma ya su - na ca ðý bil di ril di. Pa ris / a a man ký zýn þi kâ ye ti ni hak lý bul du. Mah ke me, a dý a çýk lan ma yan genç ký zýn sa de ce di nin den do la - yý ay rým cý lý ða uð ra dý ðý na ve bu nun E þit Mu a - me le Ya sa sý na ay ký rý ol du ðu na ka rar ver di. Ba - þör tü sü nün her han gi bir ký ya fet par ça sý ol ma dý - ðý, ki þi sel i nan cýn bir i fa de si ol du ðu be lir ti len Namaz vakti bomba SURÝYE YÖNETÝMÝNE BAÐLI SAVAÞ UÇAKLARI, HALEP TE ÝKÝNDÝ NAMAZININ KILINDIÐI ANDA NUR EL ÞUHEDA CAMÝÝ NÝ HEDEF ALDI. SALDIRIDA ONLARCA KÝÞÝ FECÝ ÞEKÝLDE ÖLDÜ. SU RÝYE DE Beþ þar E sad yö ne ti mi ne bað lý sa vaþ u çak la rý, Ha lep te i kin di na ma zý ný ký lan si vil le re bom ba yað dýr dý. Yer le bir o lan ca mi de çok sa yý da ki þi öl dü. Su ri ye de yö ne ti - me bað lý or du i le Öz gür Su ri ye Or du su a ra sýn da ça týþ ma lar de vam e der ken, or du en þid det li ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý Ha lep te bir ca mi yi bom ba la dý. Yö ne ti me bað lý u çak lar Nur el Þu he da Ca mi i nde i kin di na ma zý ký lan si vil le ri he def al dý. Sa vaþ u çak la rýn dan i çi ne pat la yý cý la rýn ko nul du ðu va ril le rin a týl dý ðý ca mi yer le bir ol du. Ca mi nin i çin de ki on lar ca ki þi i - se fe ci þe kil de öl dü. Pat la ma son ra sý ca mi nin ol du ðu ye re ge len ler en kaz al týn dan ce set le ri çý kar ma ya ça lý þýr ken, bir yan dan da ha yat ta kal ma sý ü mi di i le ya kýn la rý ný a ra dý. Mu - ha lif ler ta ra fýn dan in ter ne te yük le nen gö rün tü ler de ya kýn - la rý ölen le rin, Al lah ýn e vi he def a lýn dý. Bu in san lar na maz ký lý yor lar dý. Na maz da ki in sa n lar ü ze ri ne TNT do lu va ril ler a týl dý. Ýn san lýk ne re de, Müs lü man lar ne re de si niz? fer ya - dýn da bu lun duk la rý gö rül dü. Ha lep / ci han ka rar da, i nanç lý di ðer ba zý Müs lü man ka dýn la - rýn ba þör tü sü tak ma ma sý nýn da bu ger çe ði de - ðiþ tir me di ði i fa de e dil di. Söz ko nu su Müs lü - man ký zýn, ge çen yýl Ber lin de ki Span da u sem - tin de bir diþ dok to ru nun kli ni ðin de a sis tan o la - rak ça lýþ mak is te di ði, ken di si ne bu iþ i çin ye ter li Ýkindi namazýnýn kýlýndýðý anda, savaþ uçaklarýndan içine patlayýcýlarýn konulduðu varillerin atýldýðý cami yerle bir oldu. FO TOÐ RAFLAR: A A bil gi bi ri ki mi ne sa hip ol du ðu, an cak ba þör tü sü - nü çý kart ma sý ge rek ti ði nin söy len di ði bil di ril di. Bu tek li fi red de den ký zýn þi kâ yet i çin ön ce Ber - lin-bran den burg Tür ki ye Top lu mu na (TBB) baþ vur du ðu, da ha son ra da ay rým cý lý ða uð ra dý ðý i çin dâ vâ aç tý ðý kay de dil di. Ber lin / a a ÞAM: TÜR KÝ YE Ý LE GER GÝN LÝK ÝS TE MÝ YO RUZ SU RÝYE Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ci had Mak di si, Tür ki ye i le ger gin lik ya þa mak is te me dik le ri ni söy le di. Mak di si, Tür ki ye i le es ki den ol du ðu gi bi stra te jik i liþ ki kur mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Kur ban Bay ra mý nda ül ke de a teþ kes i lân e dil me si ko nu sun da BBC A rap ça ka na lý na a çýk la ma da bu la - nan Ci had Mak di si, yö ne ti min bir kaç de fa an laþ ma la ra bað lý kal dý ðý ný id - di a e de rek, a teþ ke si çið ne yen ta ra fýn mu ha lif ler ol du ðu nu sa vun du. Tür - ki ye i le en i yi i liþ ki le ri kur mak is ti yo ruz di yen Söz cü, Bu i liþ ki le ri sek te ye uð ra tan Su ri ye de ðil, Türk hü kü me ti dir. Bi zim þu an ki so ru nu muz Türk hal ký i le de ðil, Türk hü kü me tiy le i fa de le ri ni kul lan dý. Mak di si, Ger gin lik Su ri ye den kay nak lan mý yor id di a sýn da bu lun du. Þam / ci han Aliya Ýzzetbegoviç, vefatýnýn 9. yýldönümünde mezarý baþýnda anýlacak. FO TOÐ RAF: A A Bil ge Kral i çin an ma tö re ni BOS NA Her sek e ba ðým sýz lýk yo lun da ön der lik ya pan, de rin bil gi bi ri ki miy le Bil ge Kral o la rak a ný lan ül ke nin ilk Dev let Baþ ka ný A li ya Ýz zet be go viç, ve fa tý nýn 9. yýl dö nü mün de bu gün ya pý la cak çe þit li tö ren ler le a ný la cak. 19 E kim 2003 ta ri hin de ve fat e den ve Ko va çi Þe hit li ði nde Bos na þe hit le ri a ra sý na def ne di len Ýz zet be go viç, me - za rý ba þýn da a ný la cak. Bos na-her - sek in ku ru cu Dev let Baþ ka ný mer - hum A li ya Ýz zet be go viç in me za rý ný bu gün, mer hum A li ya nýn ku ru cu su ol du ðu De mok rat Ey lem Par ti si nin (SDA) Ge nel Baþ ka ný Sü ley man Ti - hiç, par ti nin di ðer üst dü zey yet ki li le - ri, Bos na-her sek Or du su nun es ki men sup la rý, ge ne ral ler ve di ðer yet ki - li ler zi ya ret e de cek. Ýz zet be go viç in ö - zel eþ ya sý, ha yat ke sit le rin den fo toð - raf, u lus lar a ra sý a lan da al dý ðý çe þit li ni þan ve ö dül le ri ba rýn dý ran A li ya Ýz zet be go viç Mü ze si nin or ga ni zas - yo nuy la da baþ þe hir Sa ray bos na da ki Or du e vi nde Boþ nak ta rih çi ya zar Os man Brko nun ka le me al dý ðý Bos - na nýn Çað daþ Ger çe ði ad lý ki ta býn ta - ný tý mý ya pý la cak. A li ya Ýz zet be go viç in ve fa tý nýn 9. yýl dö nü mü dolayýsýyla ay rý - ca, 22 E kim ta ri hin de Boþ nak Kül tür Mer ke zi nde (BKC) Bil ge Kral ýn ha ya tý ve Bos na-her sek e bý rak tý ðý mi ras ko nu lu kon fe rans dü zen le - ne cek. Sa ray bos na / a a s.bu id nur si.de Che Guevara bir Kürt milliyetçisi miydi? Ýs tan bul'un meþ hur bir semt pa za rýn da mey ve ve seb ze sa tan tez gâh ta ki do ðu lu genç le soh - bet e der ken boy nun da ki kol ye dik ka ti mi çek - ti. Ý de o lo jik çe kiþ me le ri az çok bi len ek se ri yet - çe ma ruf res mi gö rün ce, se be bi ni sor dum. Gen cin de li kan lý ca ce va bý, da ha ön ce bu kö þe de an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz dü þün ce le ri me kuv vet ver di ðin den, ken dim ce ö nem li bul dum. Che bir halk sa vaþ çý sý ve dev rim ci siy di. De li kan lý da Bo - liv ya lý Mark sist ge ril la yý dev rim ci li ðin den do - la yý se vi yor ve ken di si i çin bir kah ra man þah si - yet ka bul e di yor du. Soh bet es na sýn da ko mü - nist le rin ge ril la ha re ket le ri nin kah ra ma ný ka bul et tik le ri ki þi nin din siz ol du ðu nu, Al lah'a is yan et miþ bir a nar þist ol du ðu nu i fa de ye ça lýþ tý ðým cüm le le ri gen cin ku lak la rý bel ki de duy ma dý. Duy muþ sa bi le bü yük bir ih ti mal le e hem mi yet - siz gör dü ðün den id ra ki ne uð ra ma dan uç tu git ti. Sos yal prob lem le ri teþ his e de me mek ve ya yan lýþ teþ his et mek Tür ki yemi zin þu son on se - ne si nin en ö nem li il le ti o la rak gö rü lü yor. On - lar ca ha ya tî me se le yi an la ya ma yan ik ti da rýn Kürt çü lük Kürt lük me se le si ni de bir tür lü an la ya ma ma sý de dik le ri mi zi doð ru lu yor. Em - per ya list le rin ve son za man lar da glo bal mo dern ko mü nist le rin yir mi ye di di li ko nuþ mak ta o lan ül ke mi zi Ke ma list ler le bir lik te Türk çü lük ve Kürt çü lük men ge ne sin de e rit me le ri, bý ra kýn Tür ki ye'nin ba rý þý ný; Av ru pa ve dün ya ba rýþ la rý - ný teh dit e di yor. Ke ma lizm i le A ta türk çü lük a - ra sýn da ken di dün ya la rýn da fark lar veh me den si ya sal Ýs lâm cý la rýn M. Ke mal reh ber li ðin de ki Türk çü lük le ri, do ðu da i se Kürt çü si ya set çi le rin Tu run cu Dev rim ci le rin rüþ vet le riy le ö zerk Kür dis tan pe þin de koþ ma la rý, ül ke yi bö lün - mek ten be ter hal le re so ku yor. Bu ra da ü ze rin de dur mak is te di ði miz hu sus, Ya hu di Ha ham Ha im Na um'un genç Cum hu ri - yet i çin biç ti ði Türk çü lük göm le ði nin si ya sal Ýs lâm cý lar ca da gi yil me ye de vam e dil me si El - bet te glo bal Mark sist ler, dev rim de dik le ri te rör ve a nar þi i le yoð rul muþ he def le ri ne ül ke mi zin ca hil ve fu ka ra bý ra kýl mýþ do ðu sun da Kürt çü - lük le u laþ ma ya ça lý þa cak lar dýr. Ya kýn za ma na ka dar sol li be ral le rin de des te ði ne maz har ol muþ mev cut hü kü me tin, Türk çü lük ve Kürt çü lük ben di ni a þa rak me - se le ye Mark sizm ve ya glo bal mo dern ko - mü nizm teþ hi si ni ko ya ma ma sý; kan la rýn ak - ma sý ný, can la rýn yan ma sý ný, o cak la rýn sön me - si ni ve mil let ser ve ti nin yað ma sý ný da ya nýl ma - sý zor rad de ye ge tir di. Bi zim id di a mýz, ül ke nin do ðu sun da ki fa kir ve ca hil bý ra kýl mýþ Kürt a i le le ri nin ço cuk la rý ný da - ða kal dý ran PKK'ya KCK a dý al týn da yar dý ma ko þan dev rim ci le rin gay ret li giz li ça lýþ ma la rý, bu me se le nin ta ma men Tür ki ye dý þýn da ki Mark - sist ler ce te o ri ze ve pra ti ze e dil di ði ni gös te ri yor. Tür ki ye'yi kan gö lü ne çe vir me ye yö ne lik bu ça - lýþ ma la rýn pa ra la rý nýn han gi le gal ku ru luþ lar ca ül ke ye so kul du ðu nu hü kü me ti miz a dý ka dar bil di ði hal de, bir tür lü me se le nin ü ze ri ne gi de - mi yor. Do ðu da ki kan lý fit ne Mark sizm ve ya ko mü nizm o la rak mil le te an la týl say dý, hü kü - met ar ka sýn da ha di se yi mad de ten ve mâ nen ký - sa bir sü re i çin de hal le de cek mil lî des te ði bu la - cak tý, ka na a tin de yiz. Kal dý ki, yi ne ko mü niz mi fi nan se e den glo bal çev re ler ce kur du rul muþ BDP'nin ilk gün le rin de ha di se nin ren gi bel li i di. Kürt ol ma dýk la rý hal de sol cu dev rim ci ol duk la rý i çin bu par ti nin bün ye sin de Mec li se ta þý nan lar, teþ hi sin i pu cu nu on se ne ön ce ver miþ ler di. Si - ya sal Ýs lâm kö ke nin den ge lip A ta türk çü lük le bü tün le þen kad ro la rýn bu mil lî a fe ti teþ his e de - me me le ri nin hik me ti ü ze rin de dü þü nen le rin sa yý la rý gün geç tik çe ço ða lý yor ü mi din de yiz. Pro tes tan lar Ya hu di le ri kýz dýr dý n ABD DE KÝ çok sa yý da güç lü Ya hu di ör gü tü, Ýs ra - il e ve ri len A me ri kan as ke rî yar dý mý ný sor gu la yan Pro tes tan ku ru luþ lar la gö rüþ me le ri kes me ka ra rý al - dý. A me ri can Je wish Com mit te e, Je wish Co un cil for Pub lic Af fa irs ad lý Ya hu di ku ru luþ la rý i le Con - ser va ti ve ve Re form Ju da ism ad lý Ya hu di ku ru - luþ la rý nýn li der le ri, ABD de dü zen le nen Hý ris ti yan- Ya hu di Yu var lak Ma sa Top lan tý sý nýn bir son ra ki o - tu ru mun dan çe kil me ka ra rý al dýk la rý ný du yur du. ABD de ki Pro tes tan lar i le Ya hu di ler a ra sýn da ki ih ti - lâf, Pro tes tan ki li se le ri nin Ýs ra il e ve ri len A me ri kan as ke rî yar dý mý nýn ABD Kon gre si nde so ruþ tu rul - ma sý ný is te me le ri ü ze ri ne baþ la dý. A ra la rýn da A me - ri kan E van je lik Lut he ran Ki li se si, Pres bi ter yan Ki li - se si ve Bir le þik Me to dist Pis ko pos lar Kon se yi nin de bu lun du ðu çe þit li Pro tes tan ku ru luþ la rý, Ýs ra il dev le - ti ni, Fi lis tin top rak la rýn da yay gýn in san hak la rý ih lâl - le ri yap mak la suç lu yor. U ni ted Syna go gu e of Con - ser va ti ve Ju da ism ad lý ku ru luþ i se Pro tes tan ku ru - luþ lar ca Ýs ra il e yö nel ti len suç la ma la rý çir kin ve te - mel siz o la rak ni te li yor. New York / a a

8 Y 8 HA BER 19 EKÝM 2012 CUMA ca ni as ya.com.tr He lâl da i re yi aþ ma ya lým Ya þa nan pek çok ha di se, Za man ih ti yar la dýk ça Kur ân genç le þi yor tes bi ti ni doð ru lu yor. Bu da Kur ân ýn mu' ci ze ol du ðu na ay rý bir de lil. Ýn sa noð lu, Kur ân ýn ve Ýs lâ mýn or ta ya koy du ðu tes - bit le ri, sý nýr la rý ve pren sip le ri din le me di ði sü re ce doð - ru yu bu la ma ya cak. Ha di se ler bu nu or ta ya koy du ðu hal de, ne hik met se in san lar a kýl fe ne ri i le yol bul ma - ya ça lý þý yor. Kur ân ýn pren sip le ri ne gö re ha re ket et - me me nin ne le re mal ol du ðu nu gör mek i çin ga ze te le - rin 3. say fa la rý ve TV le rin ma ga zin ha ber le ri ne bak mak ye ter li. As lýn da a kýl ve ruh sað lý ðý ný mu ha fa za et mek is te yen ler bu ha ber le re hiç bak ma ma lý, a ma ib - ret al mak ve du â et mek i çin bel ki ba zen ba ký la bi lir. Bu ha ber ler a ra sýn da öy le le ri var ki, a kýl la ra ge tir - mek ten bi le u ta ný lýr. An cak bu teh dit ve teh li ke he - pi mi zin ba þýn da dýr. Ken di mi zi, ço cuk la rý mý zý, ya - kýn la rý mý zý ve bü tün bir mil le ti teh dit e den bu teh li - ke le re kar þý u ya nýk ol mak, du â ya sa rýl mak ve doð ru Ýs lâ mi yet e sa mi mî o la rak tes lim ol mak du ru mun - da yýz. Baþ ka tür lü bu teh li ke le re kar þý ken di mi zi, a i - le mi zi ve çev re mi zi ko ru ma mýz da müm kün de ðil. Ya kýn za man ön ce Ýs tan bul da bir ci na yet iþ len di. Ga ze te le re yan sý yan bil gi le re ba ký lýr sa bir ta mir ci, a rý za lý o lan in ter net bað lan tý sý ný ta mir i çin bir e vin zi li ni ça lý yor. O an da ev de yal nýz ba þý na o lan öð ren - ci kýz ka pý yý a çý yor. Ve o ca ni, e ve gir dik ten son ra her tür lü kö tü lü ðü ya pý yor, son ra da ev de yal nýz ba - þý na o lan öð ren ci yi kat le di yor. Ha di se, ga ze te le re yan sý yan þek liy le ger çek leþ miþ i se bu ca ni ye müm kün o lan en â dil ce za yý ver mek ge re kir. Ne dir bu ce za? Ýn san la rýn ik na ol ma sý ve ce za la rýn da cay dý rý cý ol ma sý i çin, u nut tu ðu muz ve u nut tu ru lan Ýs lâ mýn tav si ye et ti ði ce za uy gu lan ma lý. Baþ ka tür lü ne a da let te min e di lir, ne de ce za lar cay - dý rý cý o lur? Bu çað da böy le an la yýþ o lur mu? de yip i ti raz e den ler o la cak, a ma za ten bu i ti raz la rýn fa tu - ra sý ný ö dü yo ruz. Han gi çað daþ ce za cay dý rý cý? Han - gi çað daþ yak la þým bu ca ni le ri dur du ru yor? Ha ya tý ya þa ma nok ta sýn da Ýs lâ mýn ve Kur ân ýn i kaz la rý ný dik ka te al mak ge rek ti ði gi bi, ce za lar ko nu sun da da o i kaz la rý dik ka te al mak du ru mun da yýz. Yok, biz çað daþ o la ca ðýz. Öy le Ýs lâm ve Kur ân ýn tav si ye le - ri ne ih ti ya cý mýz yok di yen ler var sa, bil sin ler ki o an la yýþ la bu ca ni le rin kö kü ka zýn maz. Ba ký nýz, öl dü rü len öð ren ci, bir müd det ön ce sos - yal pay la þým si te sin de ki he sa býn da ne yaz mýþ: Þu nu bir tek be nim pim pi rik li an nem den du ya bi lir si niz: Boþ da ma ca na yý ka pý ya koy, al tý na da pa ra yý sý kýþ týr, su cuy la mu ha tap ol ma. (Ak ta ran: Ah met Ha kan, Hür ri yet, 18 E kim 2012) Ýb ret lik de ðil mi? An ne le ri mi zin böy le si pim pi rik - lik le ri ni ö nem se me li yiz öy ley se. Ve lüt fen an ne nin i - kâ zý na dik kat e de lim: Boþ da ma ca na yý ka pý ya koy, al tý na da pa ra yý sý kýþ týr, su cuy la mu ha tap ol ma. Me se le bu ra da baþ lar ve bu ra da bi ter: Ým kân ol - du ðu öl çü de, nâ mah rem i le mu ha tap ol ma, ol ma, ol ma! Ha, bu na rað men öy le ca ni ler çý kýp, ma sum - la rý kat let mez mi? Çý ka bi lir, a ma nâ mah rem ler le mu ha tap ol ma mak bu yo lu bü yük öl çü de ke ser. El - bet te ca ni ler, in san lýk tan u zak laþ mýþ ki þi ler ci na yet iþ le mek i çin ka pý da ký ra bi lir, cam dan da ev le re gi re - bi lir. A ma na mah rem ler le mu ha tap ol ma mak ted - bir al ma nýn ilk a dý mý dýr. Nâ mah rem ler le yüz göz ol ma, on lar la mu ha tap ol ma, ken di ni sa kýn, ted bir li ol di yen kim dir? El bet - te Ýs lâm ve Kur ân... Ta biî ki çað daþ an la yýþ baþ ka þey ler di yor. Ký ya met a lâ met le ri nin ta ma mý ný bir a - ra da ya þa dý ðým zý i çin, ne ya zýk ki nâ mah rem den ken di ni sa ký nan la rý ký na yan Müs lü man lar bi le var! On lar da çað daþ lýk tu za ðý na düþ müþ... Oy sa, Be di üz za man ýn i fa de et ti ði ü ze re, He lâl da i re si ge niþ tir, key fe kâ fi ge lir. Ha ra ma gir me ye hiç lü zum yok tur. (Söz ler, Al týn cý Söz, s. 33) Ha ya tý mý zý he lâl da i re çer çe ve sin de tan zim e de - bi lir sek çir kin lik ler a za lýr, gü zel lik ler ar tar in þa al lah. Ya Rab bi! Ýn sî ve cin nî þe rir le rin þer rin den he pi mi zi ko ru ve muha fa za et. Â min. Ký sa va de li dýþ borç 101,6 mil yar do lar KISA va de li dýþ borç sto ku, A ðus tos a yý so nu i ti ba riy le 2011 yýl so nu na gö re yüz de 21,8 o ra nýn da ar týþ la 101,6 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Mer kez Ban ka sý A ðus tos a yý na i liþ kin, Ký sa Va de li Dýþ Borç Ýs ta tis tik le ri ni a çýk la - dý. Bu na gö re, a ðus tos so nu i ti ba riy le, ký sa va de li dýþ borç sto ku, 2011 yýl so nu na gö re yüz de 21,8 o ra nýn da ar týþ la 101,6mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Bu dö nem de, ban - ka lar kay nak lý ký sa va de li dýþ borç sto ku yüz de 26,9 o ra - nýn da ar ta rak 66,7 mil yar do lar o lur ken, di ðer sek tör le rin ký sa va de li dýþ borç sto ku yüz de 14,3 o ra nýn da ar ta rak 33,8 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. Di ðer sek tör ler al týn da yer a lan it ha lat borç la rý, 2011 yýl so nu na gö re yüz de 13,2 o ra nýn da ar týþ la 22,8 mil yar do lar se vi ye sin de ger çek leþ ti. Borç lu ba zýn da in ce len di ðin de, ta ma mý ka - mu ban ka la rýn dan o lu þan ka mu sek tö rü nün ký sa va de li bor cu 2011 yýl so nu na gö re yüz de 47,5 o ra nýn da ar ta rak 10,3 mil yar do lar o lur ken, ö zel sek tö rün ký sa va de li dýþ bor cu yüz de 20 o ra nýn da ar ta rak 90,2 mil yar do la ra u laþ - tý. A ðus tos so nu i ti ba rýy la, o ri ji nal va de si ne ba kýl mak sý zýn va de si ne 1 yýl ve ya da ha az kal mýþ dýþ borç ve ri si kul la ný - la rak he sap la nan ka lan va de ye gö re ký sa va de li dýþ borç sto ku, 143,3 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, BDP mil let ve kil le riy le gö rüþ tü ðü ha - ber le ri ne i liþ kin, Bu id di a dan o la ða - nüs tü ye ni bir du rum çý kart mak doð ru de ðil a ma ha týr lat mak is te rim ki Tür - ki ye nin en ö nem li ko nu su bu mev zu - lar dýr. Bu me se le ler ken di ha li ne bý ra - ký lýr sa hiç um ma dý ðý nýz yol la ra, çýk - maz so kak la ra gi der de di. Gül, Ka dim Kent Kay se ri Ta ný tým Gün le ri faaliyeti ne ka týl mak ü ze re gel - di ði A TO Con gre si um da ba sýn men - sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. BDP li mil let ve kil le riy le gö rüþ tü ðü ne i liþ kin ha - ber le rin ba sý na yan sý dý ðý nýn ha týr la týl - ma sý ve na sýl me saj lar ver di ði nin so rul - ma sý ü ze ri ne Cum hur baþ ka ný Gül, þun - la rý söy le di: Bu id di a dan o la ða nüs tü ye - ni bir du rum çý kart mak doð ru de ðil, a - ma ha týr lat mak is te rim ki Tür ki ye nin en ö nem li ko nu su bu mev zu lar dýr. Tür - ki ye nin en ö nem li ko nu su nun, en ö - nem li ha ya ti me se le si nin bu me se le ler ol du ðu nu gör mez sek çok bü yük yan lýþ ya pa rýz. Do la yý sýy la Tür ki ye nin ge le ce ði a çý sýn dan bu me se le le ri, so run la rý sa hip - len me miz ve bun la rý doð ru mec ra ý na sok ma mýz i çin her ke sin uð raþ ma sý ge re - kir. Yok sa bu me se le ler ken di ha li ne bý - ra ký lýr sa hiç um ma dý ðý nýz yol la ra, çýk - maz so kak la ra gi der. Bun la rýn da ge le - cek ne sil le re ma li ye ti çok bü yük o lur. O - nun i çin Tür ki ye nin za ten de vam lý gün - de mi bu dur. Tür ki ye nin ge le ce ði ni dü - þü nen her ke sin de bu mev zu la ra ö nem ve rip, her tür lü ya pý cý kat ký yý, doð ru ve kap sam lý ça lýþ ma yý yap ma sý ge re kir. Bu - nu bu çer çe ve de i çe ri sin de gö rün, da i - ma uð raþ tý ðý mýz ko nu dur. An ka ra / a a ÝSTANBUL Ti ca ret Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan, ye ni a na ya sa ko nu sun da Baþ ba kan ý ve AKP yö ne ti mi ni is tek li gör me di ði ni söy le di. AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ni met Baþ ýn baþ kan lý ðýn - da top la nan TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu, Prof. Dr. Er do ðan ý din le di. O dö nem, 28 Þu bat sü re ci ne di re nen ve kar þý tu tum ser gi le yen ya zý - lar yaz dý ðý ný i fa de e den Er do ðan, 28 Þu bat ýn Tür ki - ye nin dar be ler ve muh tý ra lar ta ri hin de fark lý gö rün - me si ne rað men ar ka sýn da ki sa i kin ay ný ol du ðu nu sa - vun du. Tür ki ye de a na ya sal hu ku kî dü zen i le ya zý lý ol - ma yan ar ka plan dü ze ni nin bu lun du ðu nu di le ge ti ren Er do ðan, A na ya sa lar, ya pý lan dü zen le me ler le ar ka pla na uy du rul ma ya ça lý þý lý yor. E pey ce uy dur du lar. Top lum te mel ar ka plan dan u zak la þýn ca o gü cün bu - ra ya mü da ha le e dip ye ni den ra yý na sok ma is te ði var. Tür ki ye de ki dar be ler as lýn da re ji min o ri ji nal ha li nin res to ras yo nu na yö ne lik tir de di. ''BENÝ HAYAL KIRIKLIÐINA UÐRATTI'' 28 Þu bat sü re ci nin din dar la rýn dev le te ba kýþ a çý sýn da bir de ði þik lik ya pýp yap ma dý ðý na i liþ kin so ru ü ze ri ne Er do ðan, AK Par ti nin ik ti dar ol ma sýy la dev le te kar þý es ki me sa fe li du ruþ or ta dan kalk tý. Hat ta dev le tin ba zý yan lýþ la rý bi le sa vu nu lur ha le ge lin di. Bu be ni bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý na uð rat tý de di. Er do ðan, de rin dev le tin ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ni bal ta la yýp bal ta la ma ya ca ðý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de De rin dev le ti si zin da ha i yi bil me si ge re kir. Bu en gel AK Par ti den bi le ge le bi lir. Ben Baþ ba kan ý ve AKP yö - ne ti mi ni ye ni a na ya sa ko nu sun da is tek li gör mü yo rum. Bu iþ ten AK Par ti ca ya bi lir i fa de le ri ni kul lan dý. Merve Ka vak çý, sav cý ya i fa de ver di nfazýlet Par ti si nden 1999 da mil let ve ki li se çi len, an cak TBMM de ye min e de me yen Mer ve Ka vak çý, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav - cý lý ðý nýn yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da i fa de ver di. A vu ka tý Ýs ma il Ay dos ve e þi Ci han gir Na zýr Ýs lam i le bir lik te ad li ye - ye ge len Ka vak çý nýn i fa de si, Cum hu ri yet Sav - cý sý Mus ta fa Bil gi li ta ra fýn dan a lýn dý. Ka vak çý, yak la þýk 1 sa at 45 da ki ka sü ren i fa de si nin ar - dýn dan ad li ye den ay rý lýr ken ga ze te ci le rin so - ru la rý na, Sav cý Be yin da ve ti ü ze ri ne bu ra da - yým. So ru la rý na ce vap ver dim. Ya rýn (bu gün) da Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu nda o la ca - ðým kar þý lý ðý ný ver di. Þi ka yet çi ol du nuz mu so ru su ü ze ri ne i se Ka vak çý, Da ha ön ce þi ka - yet çi ol muþ tum de di. An ka ra / a a Çu kur ca da, 15 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di nhakkarý'nýn Çu kur ca il çe sin de 3 as ke rin þe hit ol du ðu ça týþ ma nýn ar dýn dan baþ la tý lan o pe ras yon lar da, et ki siz ha le ge ti ri len te rö rist sa yý sý 15 e yük sel di. A lý nan bil gi ye gö re, te rö - rist ler ce, Sa lý ge ce si I þýk lý Jan dar ma Ka ra ko lu i le üs böl ge si ne dü zen le nen ve 3 as ke rin þe hit ol du ðu, 3 te rö ris tin de et ki siz ha le ge ti ril di ði sal dý rý dan son ra böl ge de ha va des tek li o pe ras - yon baþ la týl dý. Böl ge de de vam e den o pe ras - yon lar da, te rö rist ler le sý cak te mas sað la yan gü ven lik güç le ri, tes lim ol çað rý sý na a teþ le kar þý lýk ve ren 12 te rö ris ti da ha et ki siz ha le ge - tir di. Böy le lik le i ki gün den bu ya na sü ren o pe - ras yon lar da et ki siz ha le ge ti ri len te rö rist sa yý sý 15 e yük sel di. Ö te yan dan, o pe ras yon böl ge - sin den ka çan te rö rist le rin sak lan dý ðý ma ða ra ve sý ðý nak la rýn da in san sýz ha va a raç la rý ta ra - fýn dan tes pit e di le rek, top a tý þý ve he li kop ter - ler le a teþ al tý na a lýn dý ðý öð re nil di. Böl ge de ki o - pe ras yon lar sü rü yor. Hak kâ ri / a a Te rör zan lý sý öð ret men çýk tý nbaðcilar DA ön ce ki gün dü zen le nen o - pe ras yon da te rör ör gü tü ü ye si ol duk la rý id - di a sýy la gö zal tý na a lý nan 3 ki þi den bi ri nin öð ret men ol du ðu öð re nil di. Te rör le Mü ca - de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin ön ce ki gün Bað cý lar da dü zen le di ði o pe ras yon da te rör ör gü tü ü ye si ol duk la rý id di a sýy la ya ka - la nan 3 ki þi nin sor gu la ma la rý sü rü yor. Gö - zal týn da ki 3 ki þi den bi ri nin öð ret men ol du - ðu ve di ðer i ki ki þiy le bir lik te ey lem ha zýr lý - ðýn da ol duk la rý nýn be lir len di ði bil di ril di. Bu a ra da, o pe ras yon da e le ge çi ri len el ya pý mý 5 i bo ru ti pi 7 bom ba, 235 gram pat la yý cý mad de, el ya pý mý 5 kap sül, 1 dür bün, çok sa yý da may tap fi ti li ve fi þek, bo ru ya pý mýn - da kul la ný lan mal ze me ler ba sý na ser gi len di. Gö zal týn da tu tu lan 3 ki þi nin bu gün ad li ye ye sevk e di le ce ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a Yýl dý rým: Yol la rýn kra lý ol maz, yol la rýn ku ra lý o lur nulaþtirma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Kur ban Bay ra - mý nda ka ra yo luy la se ya hat e de cek va tan - daþ la ra ted bir li ol ma la rý u ya rý sýn da bu lun - du. 3. Türk Ha va cý lýk En düs tri Ser gi si, Fo - ru mu ve Fu a rý a çý lý þý nýn ar dýn dan ga ze te ci - le rin so ru la rý ný ce vap lan dý ran Ba kan Yýl dý - rým, bay ram da ka ra yo luy la se ya hat e de cek va tan daþ la rýn ted bir li ol ma la rý ný i se te ye rek, þun la rý söy le di: Ö zel lik le ka ra yo luy la se ya - hat e de cek va tan daþ la rý mý zýn ö nü müz kýþ ol du ðu i çin ted bir li ol ma sý ný is ti yo ruz. A - man bir þey ol maz, ha va lar i yi, gi der ge li riz de me sin ler. A na do lu zor bir coð raf ya. Bir ye ri yaz i ken bir ye ri kýþ o la bi li yor. O yüz - den de ted bi ri el den bý rak ma ya lým. Las tik - le ri mi zi el den ge çi re lim. Yü rü yen ta kým la ra ba ka lým. Em ni yet ter ti bat la rý mý zý a la lým. Yol la rýn kra lý ol maz, yol la rýn ku ra lý o lur. Hýz sý nýr la rý ný aþ ma ya lým. Bay ra mý bay ram ta dýn da ge çi re lim. Bay ra mý mýz zevk ol - mak tan zi ya de e zi ye te, ü zün tü ye, ke de re dö nüþ me sin. Ýs tan bul / a a SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK), 2000 den ön ce e mek li o lan la rýn ay lýk la rý - nýn ye ni den he sap lan ma sý ný ön gö ren in - ti bak dü zen le me si kap sa mýn da, e mek li - le rin dos ya la rýn da bu lu nan bil gi le rin bil - gi sa yar or ta mý na ak ta rý la rak gün cel le me - de so na gel di. Ö lüm, ma mul lük ve yaþ lý - lýk ay lý ðý a lan 2 mil yon 564 bin 452 e - mek li den 2 mil yon 100 bi ni nin dos ya sý - nýn gün cel len me si ta mam lan dý. Söz ko - nu su e mek li le ri nin tü mü nün dos ya la rý - nýn gün cel len me si ne i liþ kin ça lýþ ma lar, Ka sým a yý so nu na ka dar ta mam la na cak. Ýn ti bak kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ ma - lar da ön ce lik le söz ko nu su e mek li le rin dos ya la rýn da ki bil gi ler, bil gi sa yar or ta mý - na ak ta rýl dý ve gün cel le me si ya pý la cak bil gi ler tes pit e dil di. Ýn ti bak dü zen le me si kap sa mýn da, 2000 den ön ce e mek li o lan - la rýn ay lýk la rýn da ya pý la cak gün cel le me yak la þýk 1,9 mil yon ki þi yi et ki le ye cek den ön ce e mek li o lan lar, O cak a - yýn dan i ti ba ren, in ti bak kap sa mýn da 10 i - la 339 li ra zam a la cak. Bu kap sam da, 3 bin 600 gün prim ö de yen ve en yük sek gös ter ge den e mek li o lan bir e mek li ye 118 li ra zam ve ri le cek. 5 bin gün prim ö - de yen ve en üst gös ter ge den e mek li o lan e mek li ye i se 149 li ra zam ya pý la cak. 6 bin gün prim ö de yen ve en üst gös ter ge den e mek li o lan e mek li nin ay lý ðý na 174 li ra, en üst gös ter ge den e mek li o lan 7 bin 400 gün ça lý þan e mek li nin ay lý ðý na i se 212 li - ra zam ya pý la cak. 9 bin gün prim ö de yen ve en üst gös ter ge den e mek li o lan e mek li 247 li ra, bu gös ter ge ve prim gü nü nün ü - ze rin den e mek li o lan la ra i se 339 li ra ya ka dar zam a la cak. An ka ra / a a Bu me se le ler ken di ha li ne bý ra ký la maz CUMHURBAÞKANI GÜL, BDP MÝLLETVEKÝLLERÝYLE GÖRÜÞTÜÐÜ HABERLERÝNE ÝLÝÞKÝN, ''BU MESELE- LER KENDÝ HALÝNE BIRAKILIRSA HÝÇ UMMADIÐINIZ YOLLARA, ÇIKMAZ SOKAKLARA GÝDER'' DEDÝ. AKP, ye ni a na ya sa ko nu sun da is tek siz DARBE KOMÝSYONUNA KONUÞAN PROF. DR. ERDOÐAN: BAÞBAKAN I VE AKP YÖNETÝMÝNÝ YENÝ ANAYASA KONUSUNDA ÝSTEKLÝ GÖRMÜYORUM. ''ASKERÎ MÜFREDAT DEÐÝÞMELÝ'' 28 Þu bat sü re ci çok ba þa rý lý ol du di yen Er do ðan, gün de me so ku lan mi li tan de - mok ra si ve ir ti ca gi bi ko nu la rýn ya kýn za ma na ka dar si ya si gün de mi be lir le di ði ne dik ka ti çek ti. Bu müf re da týn as ker lik le il gi li tek nik bil gi le ri i çer me di ði ni, ta ma men i de o lo jik ol du ðu nu i fa de e den Er do ðan, müf re da týn ta ma men de ðiþ ti ril me si ge - rek ti ði ni bil dir di. Er do ðan, Or du ya ba ký þý mýz da kül tü rel ba zý kod la rý mýz var ki, bun - lar as ker le rin sis tem ü ze rin de ki söz ve kon trol de ne me le ri ne in san la rýn ay ký rý bak - ma ma sý na yol a çý yor. A na ya sa da as ker lik hiz me ti ni, zo run lu va tan hiz me ti o la rak sa yý lý yor. Va tan hiz me ti kav ra mý, kül tü rel bir kav ram dýr. As ker lik le il gi li tek nik bir i þi biz kut sal lýk la i liþ ki len di ri yo ruz. Res mi ku rum lar da hiç tah sil gör me yen ler, ilk si ya si kül tür le ri ni as ke ri ye de a lý yor lar. Ý ta at kül tü rü nü as ke ri ye de a lý yor lar di ye ko nuþ tu. Er do ðan, ü ni ver si te ler de ba zý bö lüm ler de A ta türk Ýl ke ve Ýn ký lap la rý der si nin ve ril - me si ni de e leþ ti re rek, bu nun kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra / a a 1.9 mil yon e mek li ye in ti bak zam mý 2.1 MÝLYON EMEKLÝNÝN DOSYASI GÜNCELLENDÝ. 2000'DEN ÖNCE EMEKLÝ OLAN 1.9 MÝLYON EMEKLÝ, OCAK AYINDAN ÝTÝBAREN ÝNTÝBAK KAPSAMINDA 10 ÝLA 339 LÝRA ZAM ALACAK. 3 bin 600 gün prim ö de yen ve en yük sek gös ter ge den e mek li o lan bir e mek li ye 118 li ra zam ve ri le cek. Cumhurbaþkaný Gül, Belçika Prensi Philippe'i köþkte karþýladý. FOTOÐRAF: AA FOTOÐRAF: AA FOTOÐRAF: AA

9 Y 19 EKÝM 2012 CUMA HA BER 9 Av ru pa Bir li ði Ko mis yo nu nca ha zýr la nan 97 say fa lýk 2012 Tür ki ye i ler le me ra po run da, çý ka rý lan u yum pa ket le ri ne rað men yar gý re for mu nun ye ter siz li ði, de mok ra si ü ze rin de ki ve sâ ye tin sür me si ve ka mu har ca ma la rý nýn et kin de net le ne me me si gi bi de mok ra tik leþ me de ge ri le me nok san lýk la rý sa yý lý yor. AB stra te ji si ne ay ký rý o la rak as ke rî ve si vil i ki li ya pý nýn sür dü rül me si, as ke rî i dâ re mah ke me le ri ve As ke rî Yar gý tay ýn ko run ma sý na i lâ ve ten as ke rî is ti naf-a ra-mah ke me le ri nin ku rul ma sýy la as ke rî yar gý nýn güç len di ril me si, AB nin sý ra la dý ðý e leþ ti ri le rin ba þýn da ge li yor. Bi lin di ði gi bi si ya sî ik ti dar, Sa yýþ tay ýn ka mu kay nak la rý nýn et kin, e ko no mik ve ve rim li o la rak kul la ný lýp kul la nýl ma dý ðý nýn in ce len me si i bâ re si ni çý ka ra rak, a na ya sa nýn 160. mad de si nin mer ke zî yö ne tim büt çe si kap sa mýn da ki ka mu i dâ re le ri i le sos yal gü ven lik ku rum la rý nýn bü tün ge lir ve gi der le ri i le mal la rý ný TBMM a dý na de net le mek ve so rum lu la rýn he sap ve iþ lem le ri ni ke sin hük me bað la mak gö re vi ni ver di ði Sa yýþ tay ýn de ne tim yet ki si ni ký sýt la mýþ tý. AB nin dev le tin de net len me si ne da ir ö ne ri le ri nin ak si ne, Mec lis a dý na dev le ti de net le yen Sa yýþ tay ýn yet ki le ri týr pan la nýp as ke rî har ca ma la rýn de ne tim dý þýn da tu tul ma sýy la ka lýn ma mýþ; hü kû me tin, ba kan lýk la rýn ge nel ge ve yö net me lik le ri ne gö re iþ ve iþ lem ya pan ka mu ku rum ve ku ru luþ la - Ýs tan bul da me sai sa at le ri de ðiþ ti n ÝS TAN BUL DA dev let me mur la rý i çin me sai sa at le ri 30 E kim den i ti ba ren sa at i le o la rak uy gu la na cak. Ýs tan bul Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ba kan lar Ku ru lu nun ta rih ve 2012/2878 sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce; gün ý þý ðýn dan ya rar la na rak e ner ji tü ke ti mi nin a zal týl ma sý ya ný sý ra sa bah-ak þam sa at le rin de ki tra fik yo ðun lu ðu da dik ka te a lýn mak su re tiy le, 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun 100. mad de si ge re ðin ce me sai sa at le ri de ðiþ ti ril di. Bu na gö re, me sai sa at le ri 30 E kim den i ti ba ren sa at i le o la rak uy gu la na cak. Ýs tan bul / a a Ba sýn Kon se yi nden Beþ þar E sad a mek tup n BA SIN Kon se yi, Su ri ye de tu tuk lu bu lu nan ga ze te ci le rin Kur ban Bay ra mý ndan ön ce ser best bý ra kýl ma la rý i çin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a mek tup gön der di. Ba sýn Kon se yi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ön ce ki gün ya pý lan yük sek ku rul top lan tý sýn da, Su ri ye de tu tuk lu bu lu nan ga ze te ci ler Cü neyt Ü nal ve Feh mi Ka du mi nin ser best bý ra kýl ma la rý i çin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a bir mek tup ya zýl ma sý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý be lir til di. Ba sýn Kon se yi Baþ ka ný Or han Bir git a dýy la Ýs tan bul da ki Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti Baþ kon so los lu ðu na tes lim e di len mek tup ta, þu i fa de ler yer a lý yor: Sa yýn Beþ þar E sad. Bil di ði niz ü ze re, Türk Ga ze te ci Cü neyt Ü nal ve Fi lis tin li Ga ze te ci Beþ þar Feh mi Ka du mi u zun ca bir sü re dir ga ze te ci lik a dý na gö rev li git tik le ri ül ke niz de tu tuk lu bu lun mak ta lar. Bütün Ýs lâm â le mi nin or tak de ðe ri o lan mü ba rek Kur ban Bay ra mý nýn yak laþ tý ðý bu gün ler de, yal nýz ca mes le kî fa a li ye ti ni yap tý ðý i çin tu tuk la nan ve 17 yýl dýr pro fes yo nel o la rak ga ze te ci lik ya pan mes lek ta þý mý zýn ser best bý ra ký la rak, bay ra mý a i le si ve ço cuk la rý i le bir lik te ge çir me si ni is ti yo ruz. Bu se bep le siz den ö zel o la rak ri ca da bu lu nu yor ve bu il gi ni zin en ký sa za man da o lum lu so nuç ve re ce ði ni u mu yo ruz. Ýs tan bul / a a 7 Su ri ye as ke ri Tür ki ye ye sý ðýn dý cev ni as ya.com.tr n SU RÝYE or du sun dan 1 i ya ra lý 7 as ker Ha tay ýn Yay la da ðý il çe sin den Tür ki ye ye sý ðýn dý. Ýd lip þeh ri kýr sal a la nýn da mu ha lif ler le çý kan ça týþ ma son ra sý, Su ri ye or du sun dan ol du ðu öð re ni len bi ri ya ra lý 7 as ker, Gö ren taþ kö yü ya kýn la rýn dan Tür ki ye sý ný rý na gel di. Sý nýr dan am bu lans la a lý nan ya ra lý as ker, Ha tay da ki bir has ta ne ye kal dý rýl dý. Su ri ye li 6 as ker i se Türk as ker le ri ta ra fýn dan ge rek li iþ lem le ri ya pýl dýk tan son ra ken di is tek le ri doð rul tu sun da Su ri ye sý ný rý na bý ra kýl dý. Ö te yan dan, 6 sý ya ra lý 23 Su ri ye li Yay la da ðý il çe si ne bað lý Top rak tu tan kö yü sý ný rýn dan Tür ki ye ye sý ðýn dý. Ýd lip þehrin de çý kan o lay lar da ya ra lan dý ðý be lir le nen ya ra lý Su ri ye li ler An tak ya Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Su ri ye nin Ýd lip þeh rin den gel di ði be lir le nen 17 Su ri ye li de ya pý lan iþ lem le rin ar dýn dan A dý ya man da ki kamp la ra gön de ril di. Hatay / a a AB TÜRKÝYE GERÝLEME RAPORU (2) Ankara nýn AB baþarýsýzlýðý rý nýn fa a li yet le ri nin de Sa yýþ tay ta ra fýn dan ka nu na uy gun luk ba ký mýn dan de net le ne me ye ce ði ; ka mu i da re le ri nin bütün he sap ve iþ lem le ri nin ge rek li li ði, öl çü lü lü ðü, et ki li li ði, e ko no mik li ði, ve rim li li ði gi bi ko nu lar da de ne tim ra po ru dü zen le ye me ye ce ði kay dý ge ti ril miþ ti. Ke za ka mu pa yý yüz de 50 nin al tý na dü þen ka mu þir ket le ri nin an cak or tak lýk hak ký yö nüy le de net le ne bi le ce ði ne da ir hü küm le, ka mu ku ru mu ni te li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rýn da, Sa yýþ tay ýn ka mu per for mans de ne ti mi yet ki si dev re dý þý bý ra kýl mýþ tý AS KE RE EK KOL LUK YET KÝ SÝ Ö zet le Sa yýþ tay ýn de ne tim ra por la rý nýn iþ le me ko nul ma yýp iþ lev siz bý ra kýl ma sýy la, Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük ö zel leþ tir me yol suz luk la rý ve i hâ le ye fe sat ka rýþ týr ma dos ya la rý nýn so ruþ tu rul ma sý nýn ö nü ne ba ri yer ler ko nul muþ. Da ha sý U lus la ra ra sý Þef faf lýk Ör gü tü nün öl çüm le ri ne gö re son yýl lar da ka ba ran yol suz luk bi lân ço suy la 178 ül ke a ra sýn da yol suz luk lar da 56. sý ra da yer a lan Tür ki ye de, en son çý ka rý lan Ka mu De net çi li ði/om buds man ya sa sý nda as ke rî iþ ler in a çýk ça de ne tim den ka çý rýl ma sýy la as ke rî ve sâ yet da ha da tah kim e dil miþ Yi ne bu bað lam da Tür ki ye nin AB i ler le me ra po run da, MÝT ya sa sýn da ya pý lan de ði þik lik le ö zel o la rak gö rev len di ri len is tih ba rat ve ka mu gö rev li le ri hak kýn da so ruþ tur ma a çýl ma sý nýn Baþ ba kan ýn iz ni ne ta bi ký lýn ma sý nýn, ba zý ka mu per so ne li ne key fî do ku nul maz lýk sað la dý ðý, tu tar sýz yo ru ma a çýk hâ le ge tir di ði ve ya sal de ne ti mi dýþ la dý ðý e leþ ti ri si dik ka te de ðer. Ankara nýn Brüksel i sorgularken önce kendi AB taahhüdü nde samimî olmasý lâzým Da ha ön ce Em ni yet A sa yiþ Pro to ko lü nde (E MAS YA) ir ti ca teh di di nin çý ka rý la rak, ye ri ne a þý rý di nî ör güt ler i bâ re si nin ko nul ma sý ben ze ri, do ku nul ma yan Ýl ler Ka nu nu nuy la as ke re sað la nan kol luk gö rev le ri ne ba zý ye ni le ri nin ek len me si i çin A da let Ba kan lý ðý nýn yap tý ðý gi ri þim de il ginç. A da let Ba ka ný nýn Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ta le bi i le il gi li, Si lâh lý Kuv vet le rin ku ru luþ ya sa sý, dýþ gü ven lik dü þü nü le rek ha zýr lan mýþ. Ýç gü ven lik te kul la na cak sa nýz, di ðer kol luk güç le ri nin ba zý yet ki le ri ni as ker le re de ver mek ge re kir. Bu na dö nük bir ça lýþ ma var de yip, þim di ye ka dar Ýl ler Ka nu nu nun yo ru muy la kul la ný lan yet ki nin a çýk bir bi çim de be lir ti le rek mev zu a ta gi re ce ði ni a çýk la ma sý, bu nun i fâ de si AB ÇAÐ RI SI NA BÝ GÂ NE! Di ðer yan dan Tür ki ye ra po ru nda, çok sa yý da ga ze te ci, ya zar ve a ka de mis yen hak kýn da da va lar a çýl dý ðý, bir çok o lay da a çýk ça hü kû me ti e leþ ti ren ga ze te ci le rin iþ ten çý ka rýl dý ðý ve bun la ra i lâ ve ten med ya grup la rý nýn ge nel lik le fark lý a lan lar da fa a li yet gös te ren hol ding ler ol ma sý nýn, çý kar la rý fark lý laþ tý ra rak fi i li yat ta i fâ de öz gür lü ðü nün ký sýt lan ma sý na ve ba sýn da san sü rün, o to san sü rün yay gýn laþ ma sý na ne den ol du ðu i fa de le ri ne yer ve ril me si, An ka ra nýn öz gür lük ler de a þa ma dý ðý bir di ðer ký rýl gan lý ðý göz ler ö nü ne se ri yor. Bu sü reç te ö nem li bir kýs mý as ke rî ma kam lar ca ve si ya set çi ler ce ga ze te ci le re 4 bin 91 dâ vâ a çýl ma sý, dü þün ce le rin den do la yý yar gý la nan, ce za a lan ve ha pis te bu lu nan ga ze te ci le rin sa yý sý, Tür ki ye nin ba sýn ve i fâ de öz gür lü ðü ne bas ký nýn bel ge si o la rak na za ra ve ri li yor. Le ga tum Ins ti tu te ad lý u lus la r a ra sý dü þün ce ku ru lu þu nun lis te sin de A ÝHM e en çok baþ vu ran Tür ki ye nin in san hak la rý, ki þi sel te mel hak ve hür ri yet ler le i fa de öz gür lü ðü ka te go ri sin de 95. sý ra la ra in me siy le E ti yop ya, Or ta Af ri ka Cum hu ri ye ti ve Zim bab ve gru bun da kal ma sý, ge ri le me nin bir di ðer te yi di. As lýn da Cum hur baþ ka ný Gül ün ge çen yýl AB i çin de Tru va a tý iþ le vi ni gö ren Ýn gil te re de Mü za ke re baþ lýk la rý ný biz a ça rýz, biz ka pa rýz di ye AB yi ö nem se me me si, Baþ ba kan ýn her fýr sat ta AB ye rest çek me si, Tür ki ye nin gün geç tik çe AB ye ih ti ya cý kal mý yor di yen AB Ba ka ný nýn AB i ler le me ra po run da Tür ki ye nin si ya sî kri ter ler de ve de mok ra tik re form lar da kay da de ðer i ler le me sað la na ma ma sý en di þe siy le i fâ de öz gür lü ðüy le il gi li te mel so run la ra çö züm ge tir me si çað rý sý na bi gâ ne ka lýp AB ba þa rý sýz lý ðý ný ik ra rý, bu nun gös ter ge si. An ka ra nýn Brük sel i sor gu lar ken ön ce ken di AB ta ah hü dü nde sa mi mî ol ma sý lâ zým 28 Þu bat ýn alt ya pý sý ný o luþ tu ran BÇG, ga ze te miz ta ra fýn dan bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî i çin dü zen le nen An ka ra Mev lid le ri ni ta ki be al mýþ. BEDÝÜZZAMAN Mevlidine BÇG takibi 28 ÞUBAT SÜRECÝNDE KURULAN BATI ÇALIÞMA GRUBU NUN, YENÝ ASYA TARAFINDAN ANKARA KOCATEPE CAMÝÝ NDE OKUTULAN BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDLERÝNÝ DE TAKÝP ALTINA ALDIÐI ORTAYA ÇIKTI. 28 ÞU BAT sürecinde Kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Yeni Asya tarafýndan Ankara Kocatepe Camii'nde okutulan Bediüzzaman Mevlidlerini de takip altýna aldýðý ortaya çýktý. Buna göre, mevlidlere katýlan veya telgraf gönderen siyasetçilerin hepsi tek tek fiþlenmiþ. bunlar arasýnda eski baþbakanlardan Tansu Çiller de bulunuyor. Ta ri he post-mo dern dar be o la rak ge çen 28 Þu bat sü re cin de bin ler ce in sa nýn fiþ le nip mað dur e dil di ði bir bir or ta ya çýk ma ya de vam e di yor. Ga ze te ci- Ya zar As lan De ðir men ci nin 28 Þu bat ýn Ýs tih ba rat A ðý ad lý ki ta bý, Çý ra Ya yýn la rý ndan çýk tý. Ki tap ta yer a lan bil gi le re gö re, Ge nel kur may Ýs tih ba rat Baþ kan lý ðý Ýs tih ba ra ta Kar þý Koy ma (ÝKK) Þu be Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha zýr la nan 17 A ðus tos 1999 Mar ma ra Böl ge si dep re min den son ra 15 nci Ko lor du Ko mu tan lý ðý böl ge sin de mey da na ge len yý ký cý, bö lü cü ve ir ti cai fa a li yet ler ra po ru ha zýr la mýþ. Ra por i le din gö rev le ri nin ca mi ler de dep rem ko nu sun da ver dik le ri va az lar, si ya sî par ti, va kýf, der nek, þir ket, ce ma at, ka na at ön de ri, in san hak la rý ör güt le ri, sen di ka ve ha yýr ku rum la rý ta ra fýn dan ya pý lan yar dým la rýn ka yýt al tý na a lýn dý ðý or ta ya çýk tý. Ra por da, dep rem ze de le rin kal dý ðý ça dýr kent ler de Ri sa le-i Nur ki tap la rý nýn o kun ma sý bi le ya sa dý þý fa a li yet o la rak de ðer len di ril miþ. Yar dým se ver le rin dep rem de mad dî ve ma ne vî za rar gö ren hal ka Sa id Nur sî Haz ret le ri nin bü yük a fet le re ne göz le bak ma mýz ge rek ti ði ne da ir Kur ân ve ha dis te ge çen ir þat la rý ha týr la týl ma sý bi le bö lü cü ve ir ti ca i fa a li yet o la rak ha zýr la nan ra por la ka yýt al tý na a lýn mýþ. Fa zi let Par ti li be le di ye le rin iþ ba þýn da ol du ðu böl ge ler de da ðýt tý ðý yar dým lar, Sa kar ya Da ya nýþ ma Plat for mu nun Ýs lâ mî ku ru luþ lar ta ra fýn dan böl ge ye gön de ri len yar dým la rý, de po la ma, da ðý tým ve top lan ma sý ný or ga ni ze e de rek fa a li yet le ri ni Mil lî Ga ze te ve Ye ni Þa fak ga ze te le ri a ra cý lýy la du yur ma sý da hi ra por da ir ti ca i fa a li yet o la rak fiþ len miþ. Ra por da ay rý ca, ÝHH e kip le ri nin sað lýk yar dý mý, Mil lî Genç lik Vak fý, Mu ra di ye Kül tür ve A ziz Mah mut Hü da yi Vak fý nýn a þe vi te si si, Hak-Yol Vak fý nýn yar dým or ga ni zas yon la rý i le AS - KON un Ça dýr kent te si si de ir ti ca i un sur o la rak de ðer len di ril miþ. Ö te yan dan HA DEP, E me ðin Par ti si, ÖDP, E mek Plat for mu, KESK ve ÝHD tem sil ci le ri nin böl ge ye yap týk la rý zi ya ret, sað lýk yar dým la rý i le kur duk la rý ça dýr kent ler yý ký cý ve bö lü cü fa a li yet þek lin de ra por da ye ri ni al mýþ. An ka ra / ci han MEV LÝ DE KA TI LAN SÝ YA SÎLER KA YIT AL TI NA A LIN MIÞ 28 ÞU BAT sü re cin de fiþ le me fa a li yet le ri or ta ya çý kan bir di ðer o lu þum Ba tý Ça lýþ ma Gru bu (BÇG) i se Be di üz za man Sa id-i Nur sî Haz ret le ri i çin o - ku tu lan mev lit le ri ta ki be al mýþ. Sa id Nur sî nin ö lü mü nün 39. yý lýn da An - ka ra Ko ca te pe Ca mii nde o ku tu lan mev li de ka tý lan ve tel graf gön de ren dö ne min si ya set çi le ri tek tek fiþ len miþ. Fiþ le nen ler a ra sýn da Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ve es ki Baþ ba kan lar dan Tan su Çil ler de bu lu nu - yor. Mev li de ka týl dý ðý i çin fiþ le nen si yaset çi ler a ra sýn da Rý za Ak ça lý (DYP), Meh met Bi rin ci (DYP), Meh met Na dir Bil gi (DYP), Bü lent A rýnç (FP), Ýs - ma il Kö se (MHP), Re cep Ö zel ( AP es ki), Nu ret tin Tok de mir (DYP es ki), Meh met Öz kan (DYP es ki), Meh met Kah ra man (A NAP es ki) yer al dý. BÇG, KUT LU LAR I KA YIT AL TI NA AL MIÞ Ö TE YAN DAN fiþ le me ra po ru na Ay rý ca Tan su Çil ler da hil mev li de 25 mil let - ve ki li tel graf gön der miþ tir no tu dü þül müþ. An ka ra da Sa id-i Nur sî nin 39. ö - lüm yýl dö nü mü do la yý sýy la dü zen le nen mev lit sý ra sýn da dep re mi Ýlâ hî bir i - kaz o la rak ni te len dir di ði i çin 2 yýl 1 gün ha pis ce za sý ve ri len ve 276 gün ha pis - te ka lan ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar da BÇG ta ra fýn dan ka yýt al tý na a lýn mýþ. BÇG per so ne li ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, Kut lu lar ýn mev - lid ön ce si dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý a çýk la ma la ra yer ve ri le rek, Üs lû bu ön ce ki yýl la ra gö re da ha sert ti þek li de not dü þül müþ. Ra por da þu i - fa de le re yer ve ri li yor: Bu mev lit le rin il ki 28 E kim 1990 ya pýl mýþ, 7 nci si 19 E - kim 1998 de, 8 inci si i se Cum hu ri ye tin 75 nci yý lý i çin el e le yü rü yü þü nün ya - pýl dý ðý gün o lan de ya pýl mýþ týr. Mev lit Dost FM rad yo sun dan can lý o la rak ya yýn lan mýþ týr. Mev lit le ri ö zel lik le her yýl cum hu ri yet bay ra mý kut la ma - la rý nýn ya pýl dý ðý, E kim a yý nýn i kin ci ya rý sýn da ki bir Pa zar gü nü ne denk ge ti ri le - rek, al ter na tif bir faaliyet dü zen le dik le ri de ðer len di ril mek te dir. YAR GI TAY BAÞ KA NI NI DA FÝÞ LE MÝÞ LER 14 A RA LIK 1999 ta rih li ra por i le BÇG, es ki Yar gý tay Baþ ka ný Sa mi Sel - çuk u da fiþ le miþ. 6 Ey lül 1999 gü nü ad lî yý lýn a çý lýþ tö re nin de es ki Yar gý - tay Baþ ka ný Sa mi Sel çuk un yap tý ðý ko nuþ ma ka yýt al tý na a lýn mýþ. Ba tý Ça lýþ ma Gru bu ta ra fýn dan ha zýr la nan ay lýk iç teh dit de ðer len dir me si baþ lýk lý ra por da, Sa mi Sel çuk un ko nuþ ma la rý na yer ve ri le rek la ik li ði teh li ke ye dü þü re cek ö ne ri ler or ta ya at mýþ týr þek lin de fiþ len miþ. ir ti ni as ya.com.tr AB den u zak laþ týk ça... AB nin Tür ki ye i çin ha zýr la dý ðý son i ler le me ra po ru na ik ti dar ce na hýn ýn ve rdiði tuhaf ve ölçüsüz tep ki ler, bir li ðe ü ye lik he de fi nin i yi den i yi ye terk e dil di ði ni gös te ren son i þa ret ler. En baþ ta, Tür ki ye nin AB ü ye li ði sü re ci ni yö net mek ve bu sü re cin ge rek tir di ði ha zýr lýk la rý ko or di ne et mek le gö rev li, i þi mün ha sý ran bu o lan AB Ba ka ný, söz ko nu su ra po ru da ha a çýk lan ma dan cid di ye al ma dý ðý ný dek la re e di yor. Ken di ra po ru mu zu ken di miz ya za rýz di yor. Ger çi ay ný Ba kan, çok da ha ön ce sin den i ti ba ren AB he de fin den vaz ge çil di ði nin sin yal le ri ni ver miþ ti. Tam ü ye lik A pla ný mýz dý, B pla ný na geç tik sö zü bun lar dan bi riy di. (Bu ko nu yu bir çok ya zý mýz da iþ le dik. On lar dan bi ri, de ya yýn la nan AB den vaz ge çin ce... baþ lýk lý ya zý.) O nun i çin, Er do ðan ýn kon gre ko nuþ ma sýn da AB den bah set me me si nin þa þý la cak bir ya ný yok. Ke za AB Ba ka ný nýn sa vaþ ba kan lý ðý na so yun ma sý nýn da; Mec lis A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný nýn i ler le me ra po ru nu çö pe at ma sý nýn da... Ý þin as lý þu ki, bu kad ro ba þýn dan be ri AB he de fi ne i nan mý yor; Tür ki ye nin bir li ðe ü ye ol ma sý ný is te mi yor du. A ma ö zel lik le as ker ve yar gý ve sa ye ti ni ken di ik ti da rý nýn ö nü nü aç ma he de fiy le sý nýr lý o la rak kýr mak i çin bir sü re li ði ne AB sü re ci ne ih ti ya cý ol du ðunu gör dü ðün den, tak tik i ca bý, He de fi miz Tür ki ye yi AB ü ye si yap mak de di. Ve ik ti da rý nýn bil has sa ilk yýl la rýn da, AB sü re ci nin ge re ði o lan MGK nýn si vil leþ ti ril me si gi bi de mok ra tik leþ me re form la rý na a ðýr lýk ver di. Bu gay ret, Brük sel den ü ye lik mü za ke re le ri ne baþ la ma ta ri hi a lý nýn ca ya ka dar de vam et ti. O ta ri hin 3 E kim 2005 o la rak a çýk lan dý ðý 17 A ra lýk 2004 zir ve si nin ar dýn dan Er do ðan Tür ki ye ye dön dü ðün de þen lik ler le ve Brük sel fa ti hi slo gan la rýy la kar þý lan dý. An cak son ra iþ de ðiþ ti. O gü ne ka dar de mok ra tik leþ me re form la rý i çin ser gi le nen a ce le ci lik, 17 A ra lýk tan son ra ye ri ni tam bir dur gun lu ða terk et ti. Fre ne ba sýl dý ve bir da ha da gaz pe da lý na do ku nul ma dý. Öy le ki, mü za ke re le ri yü rü te cek is min ta yi ni da hi, ay lar ca sü ren bir bek le yiþ ten son ra ger çek leþ ebildi. Ve bu gö rev, o za man dev let ba ka ný o lan A li Ba ba can ýn uh de si ne ek bir iþ o la rak tev di e dil di. 22 Tem muz 2007 se çi min den son ra ku ru lan hü kü met te de müs ta kil bir AB Ba kan lý ðý ih das e di le rek, bu kol tu ða E ge men Ba ðýþ o tur tul du. Sü reç beþ yýl dýr o nun la yü rü yor ve ge li nen nok ta or ta da. Bi zim le ay ný ta rih te mü za ke re le re baþ la yan Hýr va tis tan bü tün fa sýl la rý ta mam la yýp AB ü ye si ol ma a þa ma sý na gel miþ ken, sa de ce bir fa sý lý a çýp ka pa ta bi len Tür ki ye ye rin de sa yý yor. Bun da, AB i çin de ki Tür ki ye kar þýt la rý ka dar, biz de ki AB mu ha lif le ri nin de bü yük pa yý var. Ve bun la rýn ba þýn da, bir ta raf tan AB ü ye li ði ni is ti yor muþ gi bi gö rü nüp, ö bür ta raf tan bu is ti ka met te hiç bir ye ni a dým at ma yan hü kü met var. As ke rin sis tem de ki gü cü nü kon jonk tü rel o la rak za yýf la týp yar gý da da yi ne pa ra lel þe kil de nis bî bir et kin lik ka za nan ik ti dar, ar týk AB sü re ci ne ih ti ya cý kal ma dý ðý dü þün ce siy le baþ ka mec ra la ra yel ken aç tý. A ma var dý ðý yer hiç de iç a çý cý de ðil. De mok ra tik leþ me yi ken di si ne lâ zým ol du ðu ka da rýy la ta lep e dip, ön ce sin de e leþ tir di ði sis te min ken di kon tro lü ne geç ti ði ni de ðer len dir di ði nok ta dan i ti ba ren sta tü ko i le bü tün le þen bir an la yýþ, Tür ki ye yi ye ni san cý la ra mu ha tap ký lý yor. Dýþ po li ti ka nýn ya kýn kom þu lar la il gi li bo yu tu i se, sý fýr so run söy le miy le baþ la tý lan sü re cin, ne re dey se bü tün kom þu ül ke ler le, ev vel ce gö rül me miþ kriz le ri so nuç ver di ði bir tab lo yu kar þý mý za çý ka rý yor. Su ri ye sý ný rý na tank ve as ker yý ðý yor; ma hal le nin ka ba da yý sý" poz la rýn da her gün bir kom þu ül ke u ça ðý ný i ni þe zor lu yo ruz. Ev vel ce I rak la ya þa dý ðý mýz, a ma pek faz la iz bý rak ma dan at la tý lan ha va a la ný ve u çak ge ri lim le ri ni, Su ri ye ve Er me nis tan la sür dü rü yo ruz. Bu kriz le rin, vi ze ser best li ði ni baþ lat tý ðý mýz Su ri ye i le, a çý lým a dým la rý at tý ðý mýz Er me nis tan ü ze rin den pat lak ver me si son de re ce i ro nik. Su ri ye u ça ðý ný in di rip Rus ya yý kýz dýr ma mýz da. Vel ha sýl, An ka ra AB he de fin den u zak laþ týk ça, her a lan da iþ ler da ha da ka rý þý yor ve zor la þý yor. Si irt te 1 te rö rist tes lim ol du n SÝÝRT TE te rör ör gü tün den ka çan 1 te rö rist tes lim ol du. Va li Ah met Ay dýn yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, kan dý rý la rak ör gü tün dað kad ro su na ka tý lan ve te rör ör gü tün de in san lýk dý þý ve gay ri ah lâ kî dav ra nýþ lar gör dü ðü i çin piþ man o lan bir ka dýn te rö ris tin, Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na tes lim ol du ðu nu be lirt ti. Çe þit li se bep ler le kan dý rý lan bü tün te rö rist le re çað rý da bu lu nan Ay dýn, dev le tin a da le ti ne ve hoþ gö rü sü ne sý ðýn ma la rý ný is te di. Siirt / a a

10 EKONOMÝ EKÝM 2012 CUMA Y BAÞBAKAN'IN SÖZÜ YERÝNE GETÝRÝLDÝ BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan ýn, Van daki depremin ardýndan ilgili bakanlar ve bürokratlarýyla afet bölgesinde bir araya geldiðine dikkat çeken TOKÝ Baþkaný Karabel, þöyle devam etti: Baþbakanýnýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, vatandaþlara afet konutlarýnýn Aðustos ayý sonunda teslim edileceðini söylemiþti. Bütün imkânlar seferber edildi. Normalde betonarme binalarýn teslimi 1,5-2 senedir. Çünkü betonun filiz alma süresi vardýr. Ayrýca ihale ve projelendirme süreçleri vardýr. Meselâ, yurt dýþýnda geliþmiþ ülkelere baktýðýnýz zaman projelendirme, ihale ve sözleþme süreci yaklaþýk 1,5 yýldýr. Bunlardan sonra imalatlar baþlar. Çok þükür biz ihale sürecini ve temel atmayý çabuk gerçekleþtirdik. Bu konuda TOKÝ kendi rekorlarýný kýrdý. Tabiî ki kolay bir iþ deðildi. TOKÝ olarak üzerimize düþeni yaptýk. Van daki faaliyetler, ilgili bakanlýk ve kurumlarla müþtereken yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde Türkiye genelinde de büyük bir baþarýdýr. Bir þehri yeniden kurduk. Süresi de çok kýsa. Sayýn Baþbakanýmýzýn vatandaþlara verdiði söz yerine getirildi. Depremin birinci yýl dönümünde Van merkez ve Erciþ te büyük bir tören düzenlemeyi planlýyoruz. Vatandaþlarýmýz, bu törenle hükümetin verdiði sözü yerine getirdiðini görecek. KONUTLAR 10 AYDA TAMAMLANDI KARABEL, TOKÝ nin 10 ay gibi kýsa bir süre içinde Van ve Erciþ te 15 bin 341 konut inþa ederek, afetzedelere teslimlerine baþlandýðýný vurguladý. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý nýn (AFAD) talebi üzerine Edremit te, Haziran ayýnda ihalesi yapýlan 2 bin 148 afet konutu projesinin de hayata geçtiðini belirten Karabel, bu konutlarýn inþaatlarýn devam ettiðini kaydetti. Karabel, depremin ardýndan Van 100. Yýl Üniversitesi için inþa edilen 496 konutla birlikte TOKÝ nin Van da 17 bin 985 konut rakamýna ulaþacaðýný açýkladý. TOKÝ Van da rekor kýrdý TOKÝ BAÞKANI KARABEL, PERSONELÝ, MÜTEAHHÝDÝ VE ÝÞÇÝSÝYLE 'OLMAZ' DENÝLENÝ BAÞARDIK VE YAKLAÞIK 15 BÝN KONUTU, SÖZ VERÝLEN TARÝHTE TAMAM- LAYARAK TESLÝMLERÝNE BAÞLANDI. VAN'DA BÝR ÞEHRÝ YENÝDEN KURDUK'' DEDÝ. TO KÝ Van mer kez ve Er ciþ te ge çen yýl 23 E kim ve 9 Ka sým da mey da na ge len dep rem le rin ar dýn dan 300 gün i çin de 15 bin 341 ko nu tu ta mam la ya rak, sa hip - le ri ne tes li me baþ la dý. 23 E kim de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ka tý la ca ðý a nah tar tes lim tö re niy - le bu ko nut la rýn ta ma mý a fet ze de le re tes lim e dil miþ o la cak. TO KÝ Baþ ka ný Ah met Ha luk Ka ra bel, Per - so ne li, mü te ah hi di ve iþ çi siy le ol maz de ni le ni ba - þar dýk ve yak la þýk 15 bin ko nu tu, söz ve ri len ta rih te ta mam la ya rak tes lim le ri ne baþ lan dý. Van da bir þeh - ri ye ni den kur duk de di. Baþ ba kan lýk Top lu Ko nut Ý da re si (TO KÝ) Baþ ka ný Ah met Ha luk Ka ra bel, 2011 in Tür ki ye i çin a de ta a fet yý lý ol du ðu nu söy le di. Ka ra bel, 19 Ma yýs ta Si mav da, 23 E kim ve 9 Ka - sým da Van da dep rem ler ya þan dý ðý ný ha týr lat tý. DEPREMDEN 10 GÜN SONRA ÝLK ÝHALE Simav daki konutlarýn, 6 ay içerisinde sosyal donatýlarýyla birlikte teslim edildiðine iþaret eden Karabel, Van da kalýcý afet konutlarýnýn ilk ihalesinin depremden sadece 10 gün sonra gerçekleþtirildiðini, 1 ay sonrasýnda da temelin atýldýðýný anlattý. VAN'DA KAR NÝ SAN SO NU NA KA DAR KALK MA DI Van da kýþ þart la rý nýn sert geç ti ði ni, Ni san a yý so nu na ka dar kar ör tü sü nün yer de kal dý - ðý na dik kat çe ken TO KÝ Baþ ka ný Ah met Ha - luk Ka ra bel, A fet ze de le rin ge çi ci ve ka lý cý ba rýn ma so run la rý nýn hýz lý çö zül me si a ma - cýy la Van da ö zel bir e kip gö rev len dir dik. E - kip, dep re min ilk gün le riy le bir lik te a fet ze - de ler gi bi ça dýr da ka la rak, ça lýþ ma la ra a ra lýk - sýz de vam et ti. Kar ör tü sü nün kalk tý ðý Ni san a yýn dan son ra ki 5 ay lýk dö nem de böl ge de ki ça lýþ ma lar da ha da hýz la na rak, i ki ka tý na çý - ka rýl dý. TO KÝ, per so ne li, mü te ah hi di ve iþ çi - siy le ol maz de ni le ni ba þar dý ve yak la þýk 15 bin 341 ko nu tu, söz ve ri len ta rih te ta mam la - ya rak tes lim le ri ne baþ lan dý. di ye ko nuþ tu. DEP RE MÝN ÝZ LE RÝ KENT SEL DÖ NÜ ÞÜM LE SÝ LÝ NE CEK Van da tes li mat la rý sü ren ko nut la rýn, A - FAD ýn tesbit le ri ve ta lep le ri doð rul tu sun da in - þa e dil di ði ni di le ge ti ren Ka ra bel, bun la rýn dý - þýn da böl ge de kent sel dö nü þüm de ya pa - cak la rý ný, ko nuy la il gi li gö rüþ me le rin ve ça lýþ ma la rýn baþ la týl dý ðý ný an lat tý. Ka - ra bel, Van ve Er ciþ in, yü rü tü len ça - lýþ ma lar la en ký sa sü re i çe ri sin de mo dern bir þe hir kim li ði ne bü rü - ne ce ði ne dik kat çe ke rek, Her a - fet ten bel li ders ler çý kar mak ge - re ki yor. Biz ken di a çý mýz dan ge - rek li ders le ri çý kar dýk. Si mav a fe - tin de ol du ðu gi bi bu ra da da hýz lý or ga ni ze ol mak ge rek li li ði ni ken di a çý mýz dan bir i le ri de re ce ye gö tür - dük. de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya TO KÝ Baþ ka ný Ah met Ha luk Ka ra bel T. C. KARTAL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/1631 TAL. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KAYDI : Dosyada mevcut; Maltepe Ta pu Si cil Mü dür lü ðü ta rih ve 9527 sa yý lý ya zý sýn dan Mal te pe il çe si, Al tay çeþ me ma hal le si, 405 a - da, 11 par sel sa yý lý 8566,00 m 2 yü zöl çüm lü gay ri men ku lün kat ir ti fa ký na ay rýl mýþ o lan 10/2352 ar sa pay lý C Blok 2. Kat 12 ba ðým sýz no lu mes ken borç lu adýna kayýtlýdýr. ÝMAR DURUMU : Kýymet takdiri istenilen taþýnmazýn dosyada mevcut Maltepe Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Durum Proje Onay Ýskan Þefliðinin tarih /25009 sayýlý imar durumu yazýsýnda Maltepe ilçesi Girne mahallesi 27 pafta, 405 ada, 11 parsel sayýlý yer 1/1000 ölçekli T.T.li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama imar planýnda 5/A/4; 0,2-0,4/1,5 emsal yapýlanma þartlarýnda "Konut" alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. HALÝ HAZIR DURUMU: Ýþleme e sas son ko nu su gay ri men kul Ýs tan bul i li, Mal te pe il çe si, Gir ne ma hal le si, Kýr lan gý so ka ðý, E lif So ka ðý, Çift lik So ka ðý ve De met so kak la rý nýn sý nýr lan dý ðý a lan i çin de bu lu nan Do ðuþ kent Si te si i çin de yer a lan, De met So ka ðý na cep he li ve bu so kak tan 11 ka pý nu ma ra sý a lan, be - tonar me kar kas sis tem de ya pýl mýþ, ze min+do kuz nor mal kat lý, ta pu ka yýt la rýn da C Blok o la rak gö zük se de ye rin de B 10 Blok o la rak ad lan dý rýl mýþ bu lu nan a part ma nýn 2.kat 12 no lu da i re si dir. Da i re ye gi ri le me mek le bir lik te da i re hak kýn da kom þu lar dan ve a part man gö rev li sin den bil gi sa hi bi o lun muþ tur. Bu na gö re da i re gi riþ te hol, ho le a çý lan sa - lon, mut fak, üç ya tak o da sý, tu va let ve ban yo ma hal le rin den i ba ret tir. Yer ler sa lon ve o da lar da par ke kap lý, hal mut fak ve ýs lak ze min ler de ka ro kap la ma dýr. Mut fak ta tez gâh al tý üs tü do lap la rý, ban yo da kü vet, la va bo ve klo zet bu lun mak ta dýr, da i re tak ri ben 110 m 2 a lan lý dýr. Bi na va sat de re ce de iþ çi lik le in þa e dil miþ o lup, bi na da su, e lek trik, ka lo ri fer ve a san sör te si sa tý bu lun mak ta dýr. I sýn ma sis te mi do ðal gaz kom bi dir. Bi na her tür lü be le di ye hiz me tin den ya rar lan mak ta o lup, u la þýmý kolay konumdadýr. SATIÞA ESAS TAÞINMAZLARIN KIYMETÝ: Bu lun du ðu semt, semt i çin de ki ye ri i mar du ru mu in þa tar zý ha li ha zýr va zi ye ti, bu ci var da ki da i re a lým sa tým ra yiç - le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, bi na nýn yýp ran ma pa yý, kýy me ti ne et ki e den tüm hu sus lar i le gü nün ik ti sa di ko þul la rý da göz ö nün de bu lun du ru la rak da i - re nin ta ma mý ,00 TL dýr. 1- Satýþa konu taþýnmazlar; tarihinde saat : arasýnda Kartal 2. Ýcra Müdürlüðünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ranýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e - dil me miþ se Ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ma mas raf la rý ný geç me si la zým'dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak ede cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver - me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga res mi ve ta pu a lým harç la rý tah li ye har cý i ha le a lý cý sýn dan a lý nýr, Tel la li ye bi rik miþ ver gi bor cu ve ta pu sa tým harç la rý i ha le be de lin den ö de nir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i - çin de da i re mi ze bil dir me le ri lâ zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be - de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Ýþbu ilân tebligat yapýlamayan ilgililere teblið yerine kaimdir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/1631 Tal. sa yý - lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) Yönetmelik Örnek No: 27. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: Resmi Ýlanlar TEBRÝK Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürümüz Recep Taþcý'nýn kýzý Merve Taþcý ile Enes Yýlmaz Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dilerim. Murat Boyacý - Çamdibi/ÝZMÝR Bu sene kurbanlarýnýz bizden Ankara Yenimahalle Susuz da çevreyolu kenarýnda modern kesimhanede Büyükbaþ hisse 1. Grup: 450 TL 2. Grup: 650 TL 3. Grup: 700 TL 4. Grup: 800 TL Telefon: Ahmet Erdem: (0 542) TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hüseyin Altýntaþ'ýn kayýnpederi, Neriman Altýntaþ'ýn babasý Ali Bilgin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antalya Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürümüz Recep Taþcý'nýn kýzý Merve Taþcý ile Enes Yýlmaz Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Av. Kadir Akbaþ, Nilüfer Akbaþ

11 Y 19 EKÝM 2012 CUMA MEDYA POLÝTÝK 11 AB ilerleme raporu neden çöpe atýlsýn ki? AB Ý ler le me Ra po ru geç ti ði miz gün ler de a çýk lan dý ve AK Par ti i le ri ge len le ri nin, en baþ ta da AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ i le A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu nun þid det li tep ki si ni çek ti. Ö zel lik le Bur han Ku zu nun ra po ru çö pe a tý yo rum þek lin de ki tep ki si nin sem bo lik an la mý bü yük tü. Ra po ru re zil di ye ni te le ye rek çö pe gön der me nin en do lay sýz ge rek çe le rin den bi ri, Kýb rýs Cum hu ri ye ti nin dö nem baþ kan lý ðýn da ha zýr lan mýþ ol ma sý. Oy sa Tür ki ye (ve pek ta bi î o la rak son on yýl dýr Tür ki ye nin yö ne ti min de bu lu nan AK Par ti hü kû me ti), i þin ba þýn dan be ri Kýb rýs ýn Kýb rýs Cum hu ri ye ti o la rak AB ye tam ü ye ol du ðu nu ve böy le ol mak la bir gün dö nem baþ ka ný o la ca ðý ný da bi li yor du. Do la yý sýy la, Kýb rýs so ru nu çö zül me dik çe Kýb rýs Cum hu ri ye ti nin AB ü ye li ði nin Tür ki ye nin ü ye lik mü za ke re le rin de bir tý kan ma ya ra ta ca ðý da sür priz de ðil di, ni te kim böy le bir sür priz de ol ma dý. Do la yý sýy la 2005 ten bu ya na kâ ðýt ü ze rin de de vam et mek te o lan mü za ke re sü re cin de Kýb rýs ýn en gel le yi ci tav rý i le sü rek li o la rak kar þý la þýl mak tay dý. Bu na kar þý lýk, yak la þýk ye di yýl dýr Tür ki ye ne Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü ko nu sun da kay da de ðer bir a dým at tý, ne de AB nin baþ ta An ka ra And laþ ma sý nýn uy gu lan ma sý ol mak ü ze re, Kýb rýs so ru nu bað la mýn da ki ta lep le ri ne ü ye lik sü re cin de ki tý ka nýk lý ðý aç ma ya yö ne lik bir ö ne riy le kar þý lýk ve re bil di. Bu ne den le, sa ný rým ra po run re zil, ye ri nin de çöp lük ol du ðu yo lun da ki þe dit de ðer len dir me le rin a sýl se be bi Kýb rýs ýn dö nem baþ kan lý ðýn dan kay nak lan mý yor. Bir tes pit: 2005 E kim in de baþ la yan tam ü ye lik mü za ke re le rin de e pey ce bir sü re dir kay da de ðer bir i ler le me nin sað la na ma dý ðý bi li ni yor du a ma þim di, mü za ke re sü re ci nin ne re dey se tü müy le dur du ðu gi bi bir iz le nim var. Bun dan da ö te, bu gün ge li nen nok ta da AK Par ti hü kû me ti nin ve ge nel o la rak Par ti ye hâ kim o lan tav rýn Tür ki ye nin AB ü ye li ði pers pek ti fi ni cid di ye al ma ma yö nün de þe kil len mek te ol du ðu da gö rü nü yor. AB ta ra fý nýn da kýs men kat ký da bu lun du ðu, an cak AK Par ti nin de AB sü re ci nin ge rek tir di ði re form la rý ger çek leþ tir me ko nu sun da en a zýn dan a ra - SÝZÝ, bu kö þe de ya yým la nan Kur an öð ret me ni ba þý ný ka pa ta ma ya cak sa... baþ lýk lý ya zý ma gö tür mek is ti yo rum. Zo run lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl ma sý ü ze ri ne de yaz dý ðým ya zý da, uy gu la ma da çý ka bi le cek ba zý so run la ra i þa ret et miþ tim. Bun lar dan bi ri þöy ley di: Ye ni ya sa kap sa mýn da do ða cak a teþ to pu gi bi bir so run u mu za i þa ret et mek is ti yo rum. Bu so run i ve di lik le çö zül mez se, ha yýr ya pa yým der ken ye ni þer le rin ka pý sý a çýl mýþ o la cak týr. So run þu: O kul lar da Kur an ý ders o la rak se çen öð ren ci le re e ði tim ve re cek öð ret men ler, Kur an öð ret men li ði â dâ bý na u ya bi le cek ler mi? Me se la, bir ba yan Kur an öð ret me ni, ders le re ba þý ný ka pa ta rak gi re bi le cek mi? E ðer gi re me ye cek se, Kur an ýn te set tür a ye ti ni o ku yan bir öð ren ci, öð ret me ni nin te set tü re ri a yet et me me siy le bu a ye ti mu ka ye se et ti ðin de, ka fa sýn da na sýl bir Kur an al gý sý o lu þa cak? Kur an, öy le o ku nan, a ma sý göz le nen is tek li ve a tak tav rý ný terk et me si nin de a zým san ma ya cak öl çü de et ki de bu lun du ðu bir du rum la kar þý kar þý ya yýz. Oy sa bi li yo ruz (ve bi lin me li dir ki) AB ye tam ü ye li ðin sað lan ma sýn dan da ha ö nem li (ve ya en az tam ü ye lik ka dar ha ya tî) o lan ü ye lik pers pek ti fi nin mu ha fa za sý dýr. Bu da AB ü ye li ði i çin ge re ken re form cu a dým la rýn a týl ma sý ný, yâ ni ge rek li ya sa la rýn ve da ha alt se vi ye de ki nor ma tif dü zen le me le rin Sahi, AB ye bu kýzgýnlýk neden? Raporda bu kadar kýzacak ne var? Ýnsanýn çöpe atýlmak istenen sakýn AB olmasýn diyesi geliyor. Maazallah! çý ka rýl ma sý ný ve uy gu la ma da bu dü zen le me le rin ge re ði ni ya pa cak kad ro la rýn ge rek li kül tü rel ve tek nik do na ným ba ký mýn dan ye tiþ ti ril me si ni ge rek ti rir. AB YE BU KIZ GIN LIK NE DEN? Tür ki ye, AB ü ye li ði doð rul tu sun da hiç bir þey yap mý yor de ðil. El bet te, sü reç bir kez baþ la dý mý, ken di li ðin den a ðýr ak sak da ol sa ba zý i ler le me ler ger çek le þi yor. AB bað la mýn da bu nu 1963 An ka ra And laþ ma sý nýn ön gör dü ðü güm rük bir li ði nin 1995 te ger çek leþ me si ne ben ze te rek de ðer len di re bi li riz a ra sýn da Tür ki ye, o lan ca a ðýr lý ðýy la i ki as ke rî mü da ha le ve dar be ya þa mýþ ol ma sý na rað men, güm rük bir li ði sü re ci çok da bü yük bir ke sin ti ye uð ra ma dan ger çek le þe bil miþ tir. Þim di de, i yim ser bir yo rum la, bu gün bel ki dur ma nok ta sý na gel miþ gi bi gö rün se de, AB tam ü ye li ði nin de i le ri de ger çek le þe bi le ce ði ni dü þü ne bi li riz. An cak, bu ra da ö nem li o lan Tür ki ye nin ter cih le ri nin AB pers pek ti fi ni terk et mek yö nün de þe kil len me me si dir. Þim di ki du ru mun, i ler le me ra po ru na gös te ri len tep ki le rin þid de ti bað la mýn da u yan dýr dý ðý kay gý AB ü ye li ði pers pek ti fi nin de, üs te lik bir AB Ba kan lý ðý ku rul muþ ol ma sý na rað men, terk e dil mek te o lup ol ma dý - ha ya ta ak ta rýl ma sý, ya þan ma sý ge rek me yen bir ki tap týr al gý sý o luþ ma ya cak mý? Bir ba yan Kur an öð ret me ni ne, Kur an der si ver di rir ken ba þý ný aç ma mec bu ri ye ti ni da yat mak gi bi bir so ru na na sýl bir ça re dü þü nül dü? Bun la rý yaz dým di ye, ik ti da rýn her ic ra a týn da bir ke ra met a ra ma yý ma ri fet sa yan þak þak çý lar de me di ði ni bý rak ma mýþ tý. O gün Kur an ders o la rak kon du ya, ö te si ni ka rýþ týr ma di yen ler, ö te de ne yin ka rý þa ca ðý ný gör mek is te me miþ ler di. Oy sa a - ðý nýn be lir siz li ði dir. Mu ha fa za kâr bir si ya sî kad ro nun AB ye kar þý þim di ra por dan du yu lan kýz gýn lý ðýn da et ki siy le, son de re ce mad di yat çý bir yak la þým la, AB e ko no mi si nin kur ta rý cý sý o la rak Tür ki ye lâns ma ný na so yun ma sý da bu bað lam da pek ma ni dâr bir yak la þým ol du. Oy sa her þey mad di yat de ðil, i þin öz gür lük ler, ço ðul cu luk, de mok ra tik ka tý lým gi bi in sa ný kâ mil bir var lýk ya pan de ðer ler man zu me siy le il gi li çok a ma çok ha ya tî bo yut la rý var. Kriz de ki AB e ko no mi si ne gö re -gö re ce- i yi du rum da gi bi gö rü nen Tür ki ye e ko no mi sin den söz e der ken, þu nu da söy le ye bi li yor mu yuz: Da yan Av ru pa, in san hak la rý ih lal le ri ni en gel le mek i çin Tür ki ye yar dý mý na ge li yor! Ben, bu nu da, da ne de mek, a sýl bu nu di ye bil me yi çok a ma çok is ter dim. Ýn san hak la rý ih lal le rin de bi rin ci sý ra ya yük sel miþ bir Av ru pa Kon se yi ül ke si o la rak lis te ler de yer al ma yý de ðil. Sa hi, AB ye bu kýz gýn lýk ne den? Ra por da bu ka dar ký za cak ne var? Her þe yin mad di yat ol ma dý ðý na i nan dý ðým i çin, si ya sî kri ter ler a çý sýn dan ra por da ki ba zý sa týr baþ la rý na te mas e de yim. Ra por, ye ni a na ya sa ko nu sun da ki ka tý lým cý ça lýþ ma la rý mem nu ni yet le tak dir ve ka yýt e di yor. Bu na mu ka bil, di ye ün le nen e ði tim re for mu i le MÝT Ya sa sý de ði þik li ði gi bi ör nek ler de gör dü ðü müz ü ze re, ya sa yap ma sü re cin de si ya sî ik ti da rýn ken di dý þýn da ki ler le is ti þâ re et me lü zû mu duy ma ma sý e leþ ti ri li yor. Böy le bir lü zûm du yul ma dý ðý tes pit o la rak yan lýþ mý? Ben ce de ðil. Pe ki, de mok ra tik bir top lum da bu ka dar mü za ke re siz ve tar týþ ma sýz ya sa yap ma sü re ci o lur mu? AB Ý ler le me Ra po ru, Av ru pa de mok ra si bi ri ki mi nin se si o la rak ol ma ya ca ðý ný dü þü nü yor, ben de öy le. Ak si ni dü þü nü yor ve ya sa ya par ken mü za ke re ol maz, ço ðun luk ne di yor sa o di yor sa nýz, o baþ ka mes e le; a ma o za man da mü za ke re siz, is ti þâ re siz de mok ra si ol maz di yen le rin ne den re zil ol duk la rý ný an lat mak da ge rek mez mi? Ke za ra por, Kürt so ru nu nun Tür ki ye de mok ra si si nin ö nün de ki en bü yük so run ol du ðu nu bir kez da ha tes pit et tik ten son ra de mok ra tik a çý lým sü re ci nin ne re dey se dur ma nok ta sý na gel di ði ni be lir ti yor ve KCK o pe ras yon la rý ný e leþ ti ri yor. Bu na bað - ma cým sa de ce, o la sý prob lem ler in ol ma dan ön ce gö rü le rek en gel len me si ne kat ký da bu lun mak tý. Þim di de si zi, bi zim ga ze te de dün yer a lan bir ha be re gö tü re yim. Ko ray Taþ de mir in Kur an der si ve ri yor a ma ba þý ný ör te mi yor baþ lýk lý ha be ri ne... Ý la hi yat Fa kül te le rin den me zun o lup Din Kül tü rü ve Ah lak Bil gi si der si i le Kur an-ý Ke rim ve Hz. Mu ham med in Ha ya tý gi bi ders le re gi ren... öð ret men le re baþ la rý aç tý rý lý yor. Der se gir dik le rin de öð ren ci le ri ne ka pan ma nýn Al lah ýn bir em ri ol du ðu nu an la týr ken sý kýn tý ya þa dýk la rý ný söy le yen öð ret men ler, Ba zen öð ren ci le ri miz...siz ne den ba þör tü tak mý yor su nuz? di ye so ru yor lar, bir þey di ye mi yo ruz þek lin de dert ya ný yor. Po pü list yak la þým la, yap tým ol du man tý ðý yla, baþ ka sý nýn fik ri ne i ti bar et me den, u ya rý la rý dik ka te al ma dan, is ti þa re le ri ta mam la ma dan ya pý lan ic ra at lar gün ge lir, lý o la rak, Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rýn da da ör nek len di ði ü ze re, çok ge niþ kap sam lý tu tuk la ma la rýn, u zun sü re li tu tuk lu luk sü re le ri nin ve baþ ka se bep ler le de des tek le nen â dil yar gý lan ma hak ký ih lâl le riy le il gi li kay gý la rýn hak sýz ol ma ya bi le ce ði de ra por da yer a lý yor. Bu e leþ ti ri le ri yer siz bul mak müm kün ve ya a ra la rýn da tef rik ya pa rak, ba zý la rý nýn yer siz li ði ni gös ter mek müm kün. Bu nun la bir lik te Tür ki ye nin ce za yar gý la ma sü re ci nin tam an la mýy la hu kuk dev le ti stan dart la rýn da ger çek leþ ti ði ni de söy le ye me yiz. So nuç ta e leþ ti ri len, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ni en faz la ih lâl e den bir ül ke ve â dil yar gý lan ma hak ký en yo ðun ih lâl ko nu la rý a ra sýn da. Kal dý ki ra por, son yar gý re for mu pa ke ti nin iþ le rin i yi leþ me si yö nün de kat ký yap tý ðý ný da tes lim e di yor. Si yâ sî kri ter ler a ra sýn da, bek le ne bi le ce ði gi bi Kýb rýs so ru nu na da de ði ni li yor. Ra por, Tür ki ye nin BM Ge nel Sek re te ri nin i yi ni yet te me lin de ki a ra cý lý ðýy la Kýb rýs ta ki top lum lar a ra sý gö rüþ me le re des tek ver di ði ni be lir ti yor. Bu nun la bir lik te Tür ki ye nin AB i le o lan Güm rük Bir li ði ni ve ek pro to ko lü ay rým gö zet mek si zin tüm ü ye le re uy gu la ma yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir me mek te ýs rar et ti ði ni de vur gu lu yor. Yan lýþ mý? Bun da ký za cak ne var? Bu na bað lý o la rak, dö nem baþ kan lý ðý na (ya ni Kýb rýs Cum hu ri ye ti ne) say gý lý o lun ma sý i fâ de e di li yor. Her hal de bu na ký zýl mýþ ol ma lý dýr di yor sa nýz, bu nu -Kýb rýs so ru nun da AK Par ti nin te ki tav rýn dan da ha son ra sap mýþ ol ma sý na ba ka rak- pek hak lý bul mam a ma an la ya bi li rim. Ne tî ce i ti ba rýy la ka na a tim Tür ki ye nin ya pýp et tik le riy le il gi li ol duk ça den ge li ve hâ len de mok ra tik leþ me, Kürt so ru nu, din ve vic dan hür ri ye ti i le il gi li mes e le ler ve ta biî hu kuk dev le ti bað la mýn da ya þa mak ta ol du ðu muz ve re form suz luk de vam et tik çe de rin le þe ce ðe ben ze yen so run lar ba ký mýn dan ger çek çi de ðer len dir me le ri o lan bir i ler le me ra po ruy la kar þý kar þý ya gel di ði miz yö nün de. Ra po run e leþ ti ri le cek yan la rý yok de ðil, a ma ben ci re zil ni te le me siy le çö pe a týl ma sý çok a þý rý tep ki ler. Ýn sa nýn bu öl çü süz lük kar þý sýn da is ter is te mez, çö pe a týl mak is te nen sa kýn AB ol ma sýn di ye si ge li yor. Ma a zal lah! Le vent Kö ker / Za man, Kur ân öð ret me ni ba þý ný ka pa ta ma ya cak sa... Kur ân-ý Ke rim ve Hz. Mu ham med in Ha ya tý gi bi ders le re gi ren... öð ret men le re baþ la rý aç tý rý lý yor. iþ te böy le el de pat lar. O gün ler bu so ru na dik kat çek tim di ye bir va tan ha i ni i lan e dil me di ðim kal mýþ tý. A lýn iþ te, ku ca ðý ný za a teþ to pu gi bi bir so run düþ tü. Þim di ne di ye cek si niz ba ka lým? Ne yi, na sýl sa vu na cak sý nýz? Na sýl te vil e de cek, ne re den çý kýþ yo lu bu la cak, han gi ký lý fý uy du ra cak sý nýz? Ne den böy le o lu yor? Ce vap a çýk: Müs lü man lar, iþ le ri ni is ti þa re i le yü rüt mü yor lar! Li der o la rak pe þi ne dü þü len ler sul ta der di nde ol ma sa bi le, li de re i ta a tin do zu nu ka çý ran ta kip çi ler, li de ri sul tan ha li ne ge ti ri yor lar; li der sul ta sý ný ken di el le riy le te sis e di yor lar. Yal tak çý lar ta ra fýn dan her yap tý ðý al kýþ la nan li de rin ba si re ti bir nok ta dan son ra bað la ný yor. Ar týk ha ta lar da bi le ma ri fet a ra mak sý ra dan la þý yor. Oy sa ma ri fet, ha ta yý kut sa mak de ðil, far ke dip dü zelt mek ol ma lý. Her u ya rý nýn al týn da kö tü ni yet a ra mak ni ye? Fa ruk Kö se / Ye ni A kit, Meþ ve ret li ha ya tý düs tur e din mek ne ja te re id nur si.de DÝNÝN, þah sî ve top lum ha ya týn da yer li ye rin de kul la nýl ma sý ve hu zur la ya þan ma sý i çin çok lü zum lu ve et ki li bir sün net o lan meþ ve re tin tat bi ki ve de vam et ti ril me si i çin ö ne çý kan i ki ö nem li hu sus var dýr. Bi rin ci si: Bu gü nün iç ti mâî ha ya týn da çok lü zum lu ve vaz ge çil mez hâ le ge len meþ ve re tin her tür lü me se le de tat bi ki nin sür dü rül me si dir. Bu nun i çin de meþ ve re ti di nin em ret ti ði ü ze re sað lýk lý, meþ rû, u sû lü ne uy gun, mâ hir ve i þin eh li o lan ki þi ler le yap ma nýn ha ya tî ö nem arz et ti ði dir. Ya ni, doð ru i þi, doð ru ki þi ler ve doð ru tarz ve u sûl le yap mak týr ki i þin so nun da ni za ve kýr gýn lýk çýk ma sýn. Bu nun i çin dir ki; meþ ve ret ler de as la ve as la þah sî lik, dün ye vî lik ve his sî lik ka rýþ týr ma mak ge re ki yor. Bu nok ta dik kat e dil me si ge re ken ve ay rý ca ih ti sas ge rek ti ren çok has sas ve ha ya tî bir ko nu dur. Ý kin ci ö nem li hu sus i se: Kuv vet li bir sün net o lan meþ ve ret ten çý kan ka rar la ra uy ma ve sa da kat gös ter me de ki has sa si yet te dü ðüm le ni yor. Üm me tin bir ko nu da fi kir bir li ði et me si nin çok kuv vet li bir de lil ol du ðu ha dis-i þe rif ve tat bi kat la sa bit tir. Ço ðun lu ðun gö rüþ ve re yi nin din de bir e sas ol du ðu, ce ma at ol sun, mil let ol sun meþ ve ret so nu cu çý kan ka ra ra uy ma ve say gý gös ter me fa zi le ti ni as la çið ne me me nok ta sýn da hem fi kir ol ma ge rek li li ði dir. Ce ma at te me lin de þahs-ý ma ne vî, mil let te me lin de i se ka mu o yu nu tem sil e den bu gü cün ya þa tý lýp sür dü rül me si ha ya tî ö ne me ha iz dir. Bu nun ye ri ne þah sî mü ta lâ a ve de ðer len dir me le rin ö ne çýk ma sý top lum ha ya tý i çin fe lâ ke tin ve yý ký mýn ha ber ci si dir. Han gi ko nu lar da meþ ve ret e di le bi le ce ði ni hük me bað la yan fet va i se çok a çýk ve net tir. Kat î hü küm ler ve hu kuk i se, zâ ten de ðiþ mez. Tat bi kat ve ter cih ler dir ki, meþ ve re te ih ti yaç gös te rir. de mek ki bu ra da in sa na dü þen so rum lu luk sa de ce; tat bi kat ve ter cih ler de dir. Çün kü ke sin hü küm ler ve ah kâm, hu kuk za ten de ðiþ mez ve de ðiþ ti ri le mez. On la rýn ü ze rin de meþ ve ret o la maz. As rýn ve in sa ni ye tin her der di ne Kur â nî bir yol la tesbit, teþ his ve ça re bu lan Ri sa le-i Nur da; As ya kýt a sý nýn ve ge le ce ði nin keþ fe di ci si ve a nah ta rý nýn meþ ve ret ol du ðu çok kuv vet li bir þe kil de vur gu lan mýþ týr. Ya ni, na sýl fert ler bir bi riy le meþ ve ret e der; grup lar, mil let ler, ce ma at ler, dev let ler, hat ta kýt a lar da hi o þû râ yý yap ma la rý lâ zým dýr ki, bir bu çuk mil yar Müs lü ma nýn, ye di mil ya rý aþ kýn in san lý ðýn a yak la rý na ko nul muþ çe þit çe þit bas ký - la rýn ka yýt la rý ný, zin cir le ri ni a ça cak, da ðý ta cak o lan Ýs lâ mýn in san lý ða ge tir di ði bu mu az zam ha ki kat te si ri ni gös ter sin. Çün kü meþ ve ret te ay ný za man da kuv vet li bir kah ra man lýk ve i man dan ge len bü yük bir þef kat var dýr. Bu gü nün in sa ný nýn en faz la muh taç ol du ðu te miz ve gü zel ah lâk an cak son din Ýs lâ mýn ge tir di ði bu gü zel lik le süs len miþ tir. Ba tý me de ni ye ti nin pis lik le rin den ve gü nah la rýn dan te miz le me nin tek yo lu Ýs lâm ýn ge tir di ði tur fan da ha ki kat ler dir. Mil let te me lin de ya pý lan meþ ve ret ve þû râ en ge niþ þek liy le se çim ha di se si dir. Mil le tin hük mü ne rý za gös ter mek, mem le ket ve mil let i çin en sa a det li yol dur. Ak si i se ül ke miz de geç miþ te çok luk la ya þa dý ðý mýz, a ma ar týk gör mek is te me di ði miz ih ti lâl ve mü da ha le ler dir. Ce ma at ve grup te me lin de i se, þahs-ý mâ ne vî nin gü cü nü, bir li ði ni, hu zu ru nu ö ne a lan hâl, mut lak þe kil de meþ ve ret ten ge çer. Bu meþ ve ret li yol ve u sûl di nin de, hem ka bul, hem de em re dip is te di ði; hak ve mas la hat yo lu dur. Üç ye ri ne, üç yüz fark lý ve mu ha lif gö rüþ ve fi kir ler den çý kan or tak gö rüþ hak ve fay da dan baþ ka bir þey ü ze rin de ba rýþ maz ve sus kun ka la maz. Hak ve fay da i se din de e sas týr. Ne ti ce o la rak, ö zel lik le ce mi yet ha ya týn da bu gün kü du rum da meþ ve ret ve þû râ sýz uy gu la ma lar fer dî ve top lum ba zýn da in san lý ðý yan lýþ la ra ve fe lâ ket le re gö tür dü ðü ve gö tü re ce ði a çýk týr. Ýn san lý ðýn or tak ak lý ve is ti ka met li yü rü yü þü an cak meþ ve ret ve þû râ i le de vam e de cek tir ve e de bi lir. Bu nu in san lý ða ge ti ren Ýs lâm di ni ne ve en bü yük tat bi kat çý sý Hz. Mu ham med e (asm) in san lý ðýn min net ve þük ran bor cu var dýr. Ýh ti lâf tan ba zen is ti fa de o lu na ca ðý ha ki ka ti ni de göz ö nü ne a la rak, mu ha lif fi kir ve þa hýs la ra kar þý müs bet bir du ruþ ser gi le mek ak lýn ve müs bet mu ha ke me nin ge re ði dir. Mu ha lif fi kir le ri bas týr ma, sus tur ma, dýþ la ma, ö te ki leþ tir me tu tum, ça ba ve gay ret le ri nin hiç bir müs bet ve po zi tif ne ti ce si ol maz, o la maz! A kýl cý ve fay da lý yol, o tür fi kir ler den is ti fa de et me nin yol la rý ný a ra yýp bul mak týr. Sað lýk lý o la ný bu dur. Ha vas ve a vam, â mir-me mur, zen ginfa kir, Türk-Kürt, yaþ lý-genç ve ya kar deþa ða bey a ra sýn da ki her tür lü prob lem ve der din çö zü mü meþ rû meþ ve re ti e sas a lan çö züm dür. Her tür lü i liþ ki de, çö züm i çin, ye ri ne gö re ma ha re ti, me zi ye ti, al çak gö nül lü lü ðü, va ka rý, þef ka ti, mer ha me ti kul la na rak so nu ca git me ye ça lý þýl ma lý dýr. Yok sa, Al lah ko ru sun bu nun ye ri ne; ü mit siz lik, ka ram sar lýk, if ti ra, it ham, tah ri bat, küs mek, ký rýl mak, hak sýz i ti raz, in saf sýz sal dý rý vb. tu tum ve dav ra nýþ lar boy gös te re bi lir. Tah ki kî i man la do lu, ih lâs lý, u huv vet li, sa mi mî, has bî, is ti ka met li, sü rur lu ve meþ ve ret li gün le rin ha ya tý mý za hâ kim ol ma sý di lek ve te men ni siy le... T. C. KADIKÖY 6. ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/978-TAL. Örnek No : 27* TAÞINMAZIN TAPU KAYDI VE YERÝ : Ýstanbul ili, Ataþehir ilçesi, Küçük bak kal köy mah. 15 paf ta, 1632 par sel de ka yýt lý 1872 m 2 mik tar lý ar sa da, 60/2000 ar sa pay lý, B Blok Bod rum kat, 1 ba ðým sýz bö lüm no lu mes ken. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa konu gayrimenkul, Ýstanbul ili, A ta þe hir il çe si, Kü çük bak kal köy (Ý nö nü) ma hal - le si, Os man cýk so kak ta ma hal len 23/B ka pý no lu, be to nar me kar kas sis tem de bir bod - rum, bir ze min, üç nor mal ve bir ça tý kat lý in þa e dil miþ Be ki roð lu Si te si B Blok bod rum kat 1 no lu da i re si dir. Da i re ye gi riþ te bir hol, ho le a çý lan sa lon, mut fak i le bir ko ri dor da üç ya tak o da sý, Ban yo ve tu va let ma hal le ri mev cut tur. Dö þe me ler ýs lak ze min ler de se ra - mik le, sa lon ve o da lar ah þap par ke i le kap lý dýr. Mut fak ta tez gâh al tý üs tü do lap la rý, ban - yo da kü vet, klo zet ve la va bo var dýr. Da i re tak ri ben 95 m 2 sa ha lý o lup da i re de do ðal gaz ya kýt lý kom bi kat ka lo ri fe ri te si sa tý var dýr. Bi na va sat mal ze me ve iþ çi lik le in þa e dil miþ o lup bi na da su, e lek t rik, doðalgaz tesisatlarý bulunmaktadýr. GAYRÝMENKULÜN ÝMAR DURUMU: Ataþehir Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih ve 2012/515872/5070/12700 sayýlý Ýmar durumu belgesine göre, 1632 sayýlý parselin, t.t.li :2012 t.t li 1/1000 ölçekli Kayýþdaðý ve Ýnönü mahalleleri Revizyon uygulama imar planýnda max taks 0,25 max kaks 1,70 bina yüksekliði H max m irtifalý konut alanýnda kaldýðý, uygulama aþamasýnda komþu parsellerin parsel ölçüleri tek baþlarýna yapýlaþmaya müsait olmamasý halinde konum alanýnda kalan kýsýmlarýyla birlikte deðerlendirilmesi gerektiði bildirilmiþtir. DEÐERÝ: TL (yüzotuzbin TL) Ýpotekten ari olarak satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ 04/12/2012 günü saatleri arasýnda 2012 /978 -TAL. Sayýlý dosyasýndan KADIKÖY 6. Ýcra Mü dür lü ðün de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 14/12/2012 gü nü; ay ný ic ra mü dür lü ðü ve dos - ya sýn dan yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Bundan fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, KDV, ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la - li ye res mi ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi lile rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýlmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/978 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 15/10/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK. m. 126) Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb - lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re ilan olunur. B: Resmi Ýlanlar TEBRÝK Basýn Ýlân Kurumu Ýstanbul Þube Müdürü Mehmet Köþker'in oðlu Salih Köþker ile Nermin Can Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Y

12 19 EKÝM 2012 CUMA 12 Ý LAN Y SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz - 05 Aðustos Tel: (0 532) /301 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: 1. Taþýnmaz Bilgileri : Adýyaman ili, merkez Mehmet Akif mah. 414 Ada, 7 parselde kayýtlý taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : 414 Ada No, 7 Parsel No, Mehmet Akif Mah. Mahalle Mevkii, Parsel üzerinde tek katlý ev olup yaklaþýk 140 m 2 'dir. 3 oda 1 salon ve teþkilattan oluþmakta 3. sýnýf A gurubu yapýlardandýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 10:30-10:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/12/2012 Pazartesi 10:30-10:40 saatleri arasýnda satýlacaktýr. 2. Taþýnmazýn Bilgileri : Adyaman Ýli, merkez Fatih mah. 707 Ada, 90. Parsel de kain taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : 707 Ada No, 90 Parsel No, Fatih mah. Mahalle Mevkii, Arsa yaklaþýk 440,22 metrekare olup üzerinde kömür deposu bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 10:45-10:55 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/12/2012 Pazartesi 10:45-10:55 saatleri arasýnda satýlacaktýr. 3. Taþýnmazýn Bilgileri : Adýyaman ili, merkez Yeþilyurt mah Ada, 4. parselde kain taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : 2947 Ada No, 4 Parsel No, Yeþilyurt mah. Mahallede, 3. kat 7 nolu baðýmsýz bölüm, Daire 150 metrekare olup 3 oda 1 salon ve teþkilattan oluþmakta 3. sýnýf B gurubu yapýlardandýr. Yaklaþýk 8 yaþýndadýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 11:15-11:25 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/12/2012 Pazartesi 11:15-11:25 saatleri arasýnda satýlacaktýr. 4. Taþýnmazýn Bilgileri : Adýyaman ili, merkez Fatih mahallesi, 707 Ada, 83 parsel de kain taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : 707 Ada No, 83 Parsel No, Fatih Mahallesinde Arsa 415,50 metrekare olup, 1 adet kömürlük ve 80 metrekare tek katlý ev bulunmakta, ev 3 oda, banyo ve mutfaktan oluþmakta 3.sýnýf A gurubu yapýlardandýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 10:00-10:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/12/2012 Pazartesi 10:00-10:10 saatleri arasýnda satýlacaktýr. 5. Taþýnmazýn Bilgileri : Adýyaman ili, merkez Mehmet Akif mahallesi, 368 Ada, 25 parselde kain taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : 368 Ada No, 25 Parsel No, Mehmet Akif mah. Mahalle/Köy Mevkii, Arsa yaklaþýk 229,35 metre karedir. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 11:00-11:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/12/2012 Pazartesi 11:00-11:10 saatleri arasýnda satýlacaktýr. 6. Taþýnmazýn Bilgileri : Adýyaman ili, merkez Yeþilyurt mah. 425 Ada, 101 parselde kain taþýnmaz. Taþýnmazýn Özellikleri : 425 Ada No, 101 Parsel No, Yeþilyurt mah. Mahalle Mevkii, Apartman 3 katlý olup, zemin ve 1. kat iskân edilir vaziyettedir. 2. kat sývalý kaba durumda kapý ve pencereler takýlmýþ, daireler 3 oda 1 salon ve teskilattan oluþmakta 3. sýnýf B gurubu yapýlardandýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 10:15-10:25 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/12/2012 Pazartesi 10:15-10:25 saatleri arasýnda Yukarýda yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te 2. Ýc ra Mü dür lü ðü ö nün de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i hale pulu, ½ tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/301 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý ilan olunur. 08/10/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) Yönetmelik Örnek No: 27. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. MERKEZ / ADIYAMAN 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ZAYÝ nnüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe Ünal DOSYA NO: 2011/1874 Es. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, evsafý, Satýþ Þartlarý Ankara i li, Çan ka ya il çe si, Yu ka rý Bah çe li ev ler Ma hal le si 79. So kak ta 5 Ka pý no lu bi - na nýn bu lun du ðu ye re rast la yan i ma rýn 4307 a da, 61 par se li teþ kil e den, 434 m 2 ar sa ü - ze ri ne in þa e dil miþ, 18/434 ar sa pay lý, Ze min Kat 4 no lu, 1 o da, sa lon, mut fak, ni þi, e - be veyn ban yo su, bir a det bah çe te ras ha cim le rin den mü te þek kil top lam 36 m 2 kul la - ným a lan lý mes ken va sýf lý ta þýn maz bir borç ne de ni i le a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gayrimenkulun geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ : TL % 1 KDV Alýcýya aittir. 1- Satýþ günü, saat 10.00'dan 10.10'a ka dar An ka ra Ad li ye si 2 no lu me zat sa lo nun da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, gay ri men kul gü nü, sa at 10.00'dan, 10.10'a ka dar An - ka ra Ad li ye si 2 no lu me zat sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze - re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Açýk artýr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý - sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sabit olmadýkça, paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çinde nakden ödemek zorundadýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kalmaksýzýn Ýcra Müdürlüðünce tahsil olunur. 6- Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 7- Satýþa iþti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1874 Es. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yönetmelik Örnek No: B: T. C. ANKARA 22. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/2397 ESAS. Örnek No: Tapu Kaydý : Burdur Ýli Bucak Ýlçesi Yuva Köyü Hisseler Mevkii 286 parsel no.da kayýtlý Tarla vasýflý taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu taþýnmaz,bur dur Ý li,bu cak Ýl çe si,yu va Kö yü,his se ler Mev ki i,286 par sel no da ka yýt lý 7.170,00 m 2 yü zöl çüm lü tar la va sýf lý ta þýn maz dýr. Ta þýn maz ü ze rin de de ðe - ri ne et ki e de cek a ðaç ya pý ve ben ze ri hiç bir es car bu lun ma mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ku zey yön den u mu ma a çýk yo la cep he si bu lun mak ta dýr. Di ðer yön ler den þa hýs tar la la rý i le çevri li dir.ta þýn ma zýn top rak ya pý sý kum lu týnlý or ta bün ye li to poð ra fik ba kým dan düz, ta ban su yu se vi ye si dü þük, taþ sýz, ve rim li, ma ki na lý ta rý ma uy gun, su tut ma ka pa si te si i yi, 2.sý nýf ku ru ta rým a ra zi si dir. 2010/2011 ü re tim dö ne min de hu bu bat e kil miþ ve ha sat e dil miþ tir. Ta þýn ma zýn bu ha liy le a ra zi de ðe ri 7.170,00 m 2 *3,00 TL/m 2 =21.510,00 TL o - lup ta ma mý borç luya ait olan taþýnmaz bu miktar üzerinden satýþa çýkarýlacaktýr. Ýmar Durumu : Taþýnmaz imar planý ve yerleþik alan sýnýrlarý dýþýnda, toplu tarým alaný sahasýndadýr. Muhammen Bedeli : TL. Satýþ Saati : 16:20-16:30 Arasý 2- Tapu Kaydý : Burdur Ýli Bucak Ýlçesi Yuva Köyü Hisseler Mevkii 242 parsel no.da kayýtlý Tarla vasýflý taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu taþýnmaz, Bur dur Ý li, Bu cak Ýl çe si, Yu va Kö yü, Har man ye ri Mev ki i, 242 par sel no da ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü tar la va sýf lý ta þýn maz dýr. Ta þýn maz ü ze rin de de ðe ri ne et ki e de cek a ðaç ya pý ve ben ze ri hiç bir es car bu lun ma mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ku zey yön den u mu ma a çýk yo la cep he si bu lun mak ta dýr. Di ðer yön ler den þa hýs tar la la rý i le çev rili dir. Ta þýn ma zýn top rak ya pý sý kum lu týn lý or ta bün ye li to poð ra fik ba kým dan düz, ta ban su yu se vi ye si dü þük, taþ sýz, ve rim li, ma ki na lý ta rý ma uy gun, su tut ma ka pa - si te si i yi, 2.sý nýf ku ru ta rým a ra zi si dir. 2010/2011 ü re tim dö ne min de hu bu bat e kil miþ ve ha sat e dil miþ tir. Ta þýn ma zýn bu ha liy le a ra zi de ðe ri 5.660,00 m 2 *4,00 TL/m 2 =22.640,00 TL. o lup ta ma mý borç lu ya a it o lan ta þýn maz bu mik tar ü ze rin den sa - tý þa çý ka rý la cak týr. Ýmar Durumu : Taþýnmaz imar planý ve yerleþik alan sýnýrlarý dýþýnda, toplu tarým alaný sahasýndadýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL. Satýþ Saati : 16:40-16:50 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yuka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Bu cak Ad li ye Sa ra yý Ön Bah çe si Bu cak/bur DUR ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Bu cak Ad li ye Sa - ra yý Ön Bah çe si Bu cak/bur DUR ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý nýn rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn (Ke sin ve sü re siz dos ya no su be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ Pe þin Pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak tir de ken di si ne, on gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, Ý ha le Dam - ga res mi i le a lý cý ta ra fýn dan ya tý rýl ma sý ge re ken ta pu a lým har cý i le mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Gay ri men ku lun ay nýn dan o lan bi rik miþ em lak ver gi si tel la liye bedeli ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, sa týþ i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i le i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/10/2012 Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. BUCAK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar SEMÝNERE DÂVET Konu : Esma-i Hüsna'nýn Kâinattaki Tecellisi. Konuþmacý : Prof. Dr. Nurettin Abut (Kocaeli Üniversitesi Öðretim Üyesi) Tarih : 20 Ekim 2012 Cumartesi Saat: Adres : Cemal Yener Tosyalý Cad. No: 61 (117 eski), Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu, Süleymaniye/ ÝSTANBUL Organize : Demokrat Eðitimciler Derneði. Ýrtibat : (0 505) Not : Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Selamet Arslan'ýn baþarýlý bir göz ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Kendisine Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Mehmet Kaðan ve Ailesi TEBRÝK Kardeþlerimiz Osman Özlük ile Semra Özlük'ün Nisanur ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Çanakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý Dosya No : 2011/30 Talimat. Örnek No : 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : ÝÝK maddesi gereðince, iþbu satýþ ilaný, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapýlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. TAPU KAYDI : 1. Ýstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesinde kain, tapuda 2937 ada, 21 parselde kayýtlý ,00 m 2 miktarlý arsada 147/ arsa paylý, A Blok 4. Kat, (34) baðýmsýz bölüm nolu imalathanenin tamamý. 2. Ýstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesinde kain, tapuda 2937 ada, 21 parselde kayýtlý ,00 m 2 miktarlý arsada 236/ arsa paylý, B Blok 4. Kat, (27) baðýmsýz bölüm nolu imalathanenin tamamý. ÝMAR DURUMU: Zeytinburnu Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün 06/01/2011 tarih ve 168 sayýlý yazýsýnda; Zeytinburnu ilçesi, 2937 ada, 21 parselin 06/12/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planýnda ayrýk nizam Hmax: 45 mt. Emsal: 2.00 yapýlanma konut +hizmet+ticaret alanýnda kalmaktadýr. HALÝ HAZIR DURUMU: Satýþa konu taþýnmaz; Ýstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Maltepe Mevkii, Tapuda; 487 pafta, 2937 ada, 21 parsel sayýlý (22.287,00 m 2 ) yüzölçümlü ana taþýnmaz niteliði A,B,C,D,E,F, bloklardan oluþan kargir sanayi tipi iþyeri olan taþýnmaz üzerindeki halihazýrda ise Litros yolu 2. Matbaacýlar sitesinde (1)- 147/ arsa paylý A Blok 4. Kat 34 baðýmsýz bölüm ve iç kapý numaralý imalathane ile (2)-236/ arsa paylý, B Blok 4. Kat, 27 baðýmsýz bölüm ve iç kapý numaralý imalathanenin tamamýdýr. Satýþa konu taþýnmazýn bulunduðu 2. Matbaacýlar sanayi sitesi A-B-C-D-E-F bloklardaki 498 bölümden ve 2 Bodrum kat + zemin kat + asma kat + 4 normal kattan ibaret betonarme tarzda inþa edilmiþ binadýr. Kargir sanayi tipi iþyerlerinin mevcut olduðu binalarýn tamamýnýn atölye, iþ yeri, ofis ve dükkân olarak dizayn edildiði, binada yük ve kiþilerin katlar arasý ulaþýmýný saðlayan asansörü bulunduðu görülmüþtür. (1). 147/ arsa paylý, A Blok 4. Kat, 34 baðýmsýz bölüm ve iç kapý numaralý imalathane; 27 baðýmsýz bölüm ile bitiþik olup, içeriden geçiþ için kapýsýnýn bulunduðu, büro olarak kullanýldýðý, giriþ holü üzerinde sekreteryasýnýn bulunup iki oda ve wc'den oluþtuðu, duvarlarýn sývalý, boyalý holün yer döþeme kaplamasýnýn seramik kaplama, odalarýn lami nat par ke, iç ka pý la rýn a me ri kan pa nel ka pý, pen ce re le rin pvc doð ra ma lý, dýþ ka pý sý nýn de mir doð ra ma lý, de mir par mak lýk lý, kli ma i le ý sýt ma lý, su ve e lek trik te si - sa tý nýn bulunup brüt 50 m 2 alana sahip olduðu görülmüþtür. (2). 236/ arsa paylý B Blok 4. Kat 27 Baðýmsýz bölüm ve iç kapý numaralý imalathane; 34 baðýmsýz bölümle bitiþik olup içeriden geçiþ için kapýsýnýn bulunduðu imalathane olarak tek mekân þeklinde kullanýldýðý, zemin döþemesi dökme mozaik, duvarlarý sývalý, boyalý, pencereleri pvc doðramalý, ahþap kapýlý, demir parmaklýklý, klima ile ýsýtmalý, su ve elektrik tesisatýnýn bulunup brüt 100 m 2 alana sahip olduðu görülmüþtür. Taþýnmazlarýn bulunduðu Matbaacýlar sitesi ve çevresi ticaret bölgesi olarak teþekkül etmiþtir. Her türlü alt yapý ve üst yapý hizmetlerinden yararlanmaktadýr. KIYMETÝ : Bakýrköy 1. Ýcra Mahkemesi 2012/168 Es. Dosyasýndan tanzim edilip kesinleþmiþ bulunan Kýymet takdir raporunda (34) nolu baðýmsýz bölüm imalathanenin tamamýna ,00 TL. ve (27) baðýmsýz bölüm imalathanenin tamamýna ,00 TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ yuka rý da ya zý lý gün ve sa at ler a ra sýn da Mü dür lü ðü müz de; a çýk ar týr ma su re - tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý ka mak þar tiy le yu ka rý da ya zý lý gün ve sa at ler a ra sýn da Mü dür lü ðü müz de a çýk ar týr ma su re tiy le, i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Kat ma de ðer ver gi si, Dam ga ver gi si, Ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it - tir. Bi rik miþ ver gi ler Tellaliye resmi ve Tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi lile rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril diði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 12/10/2012 (ÝÝK. m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. BAKIRKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Resmi Ýlanlar

13 Y ENSTÝTÜ 19 EKÝM 2012 CUMA 13 Hazýrlayan: e-posta: Eþyaya ve hadiselere bakýþ açýmýz hakikat e uygun mu? BATI VE YUNAN FELSEFESÝNÝN ÞEKÝLLENDÝRDÝÐÝ HER ÞEYE BÝR ÝSÝM KOYUP, BUNLAR ARASINDAKÝ BAÐLANTIYA KANUN NAMINI VEREN BAKIÞLA VE DOÐUNUN EÞYAYI ANLAMADA VE OLAYLARA BAKIÞTAKÝ ZENGÝNLÝÐÝNÝN VE GENÝÞLÝÐÝNÝN YÝTÝRÝLMESÝYLE, BELKÝ DE GERÇEKLE OLAN BAÐLANTIMIZI KOPARDIK. Kuantum me ka ni ði nin sos yal ha ya ta yan sý ma la rý ný çok ba þa - rý lý bir þe kil de or ta ya ko yan ve mü kem mel bir kur gu i le ro - man laþ tý ran A lev A lat lý nýn, Schrö din ger Ke di si nde ki i fa de le ri çok et - ki le yi ci dir yýl la rý a ra sýn da ya - þa yan Çan ký rý do ðum lu psi ko te ra pist Ým - re Ka dý za de nin, yýl dýz la rýn Ýb lis i rec met - mek te kul la ný lan top lar o la rak gö rün dük - le ri bir or tam dan 21. yüz yý la, ye ni fi zi ðe, ka os te o ri si ne, sa çak lý man tý ða u za nan zi - hin sel cenk le rin hi kâ ye si dir. Ým re Ka dý za de, ge le cek ten gü nü mü ze bir ba kýþ la, bir dö nem Tür ki ye si in san la rý na a- fa zi teþ hi si ni ko yu yor. Çev re den ge len ses - li ya zý lý u ya rý la rýn ki þi de hiç bir iz le nim u - yan dýr ma dý ðý bir boþ luk tur, si lin miþ lik tir. 5 þek lin de ta rif e di len a fa zi, ya þa dý ðý mýz dö - nem i çe ri sin de ki Türk le rin bir bi ri ni an la ya - ma ma sýn da ki te mel prob lem o la rak or ta ya ko nu yor. Bu dö nem in san la rý ný ge li þi mi ni ta mam la ya ma mýþ, sa de ce duy duk la rý ný tek - rar la yýp, an lam la kav ram bað lan tý sý ný ku ra - ma mýþ, e ko la li dü ze yin de ki be be ðin ko - nuþ ma sý na ben zer bir li san la an laþ ma nýn ol - ma dý ðý bir or tam da ya þa yan var lýk lar o la rak ta rif et mek te dir. Ken di de ðer le riy le, sa hip ol du ðu kav ram lar la de ðil de Ba tý dan al dý ðý kav ram lar ve de ðer ler le ha ya tý an la ma ya ça - lý þan bu dö nem in san la rý nýn ya þa dý ðý bu na - lým lar, ba þa rý lý bir þe kil de or ta ya kon mak ta - dýr. Bu a lý nan kav ram lar i çin de Ba tý ve Yu - nan Fel se fe si nin þe kil len dir di ði her þe ye bir i sim ko nup, bun lar a ra sýn da ki bað lan tý ya ka nun na mý ný ve ren ba kýþ la, Do ðu nun eþ ya - yý an la ma da ve o lay la ra ba kýþ ta ki zen gin li ði - nin ve ge niþ li ði nin yi ti ril me si i le bel ki de ger çek le bað lan tý mý zý ko par dý ðý mý zý i fa de et mek te dir. Nas ret tin Ho ca nýn dâ vâ cý ya da dâ vâ lý ya da hak lý sýn di yen ve ar dýn dan her i ki si nin de hak lý ol ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný id di a e den þah sa da hak lý sýn di yen yak - la þý mý nýn as lýn da kay bet ti - ði miz du ru þu muz, ken - di mi zi i fa de nok ta - mýz ol du ðu nu i fa de et mek te dir. Ki tap ta Es ki Tür ki ye di ye i fa de e di len ül ke mi zin Ýs tik lâl Mar þý ný ha týr la tan ton - la ma i le baþ la dý ðý i fa de e di len þu me - tin ger çek ten il ginç tir: Kork ma! Dað lar ko ni, bu lut lar kü re, yýl - dý rým lar þa ku li de ðil! Doð ru sal denk lem ler, sa hi ci dün ya nýn me ca zý dýr, ger çek, doð ru sal denk lem ler den i ba ret de ðil! Ye rel kü re sel den fark lý o la bi lir. Bi le þik sis tem ler de in ti zam, çal kan týy la el e le yü rür. Ka os, o lu þa nýn bi li mi dir, geç mi þin de ðil. Me kân dan mü nez zeh tir, tu tar lý dýr, he sa ba ge lir. Ka os tan kork ma! Bu þe hir de a ki de þe ke ri nin ya pýl dý ðý gün - le ri ha týr lar mý sýn? Ya da an ne nin ta laþ bö - re ði ni? Ý ki u cun dan çe ki lip sün dü rü len, or - ta dan kat la nan ve tek rar sün dü rü len þe ke ri? Yap rak yap rak ay rý lan ha mu ru? Piþ ma ni ye - yi? Mad de nin her çe ki li þi; her kat la ný þý, o nu o luþ tu ran yan ya na ta ne cik le ri sa vu rur a ma 'bü tün,' ye ni bir dü ze ne o tu ra cak týr. 'Ye rel' sav ru lur ken 'bü tün' din gin dir. Sav ru luþ as - lýn da bir se rü ven dir, se rü ven den kork ma! Bü yük me se le le ri, bü yük prog ram la rýn hâl le de bi le ce ði nin dü þü nül dü ðü gün ler ge - ri de kal dý. Kü çü cük mü da ha le le rin, ken di le - ri gi bi kü çü cük so nuç lar do ðu ra ca ðý dü þü - nül dü ðü i çin, kü çüm sen dik le ri gün ler de öy le. Za man ve me kâ nýn mut lak lý ðý New - ton sal il lüz yon dan i ba ret ti, gö re ce lik yýk tý. Kuantum Te o ri si, öl çüm le me so nuç la rý nýn ke sin li ði ne i liþ kin rü ya lar dan u yan dýr dý. Lap la ce cý la rýn ge le ce ðin ön gö rü le bi le ce ði ne da ir fan te zi le ri ni de ka os bi li mi yok e de cek. Di na mik sis tem ler ha yal bi le e de me ye ce - ði miz kar ma þýk ku ral la ra gö re ça lý þýr. Bu - gün, Ýs tan bul da ka nat çýr pan bir ke le bek, bir ay son ra Pir in Der gâ hýn da ka sýr ga la ra ne den o la cak týr. Ý nan ve kork ma! 6 Da ha son ra ye ðe ni Dev rim in ken di si ne bir dün ya kur ma sý na yar dým cý o la ma dý ðý ve bu dün ya da o lu þan sað lam kim lik ve ka rak - te rin þe kil len me me si dolayýsýyla e ro in ba - ðým lý sý ol ma sý ve in ti har et me si i le il gi li yar - gý sý es na sýn da Ým re Ka dý za de nin þu cüm le - le ri de çok çar pý cý dýr: Sa yýn Yar gýç, biz ler ka o su gör me me ye öð re til miþ tik! E vet öy le! Öð re til miþ tik! Mo - der nizm es ki Tür ki ye de ya þa yan iz le ri sý fýr nok ta sýn da bir sis te min, me se lâ, siv ri u cun - da dik du ran bir ka le min, bir ço cu ðun du ru - mun da mey da na ge len çok kü çük bir de ði - þik li ðin ken di sin den son ra ge len ve za man la üs tel bi çim de bü yü yen bir de ði þik li ðe yol aç - tý ðý ný gör me me yo lun da þart la dý! De se ler di ki, Ý nö nü Sta dý nda pe nal tý sý ný at ma ya ha - zýr la nýr ken Ha kan, o da ki ka lar da ABD nin A ri zo na E ya le ti nde ye re dü þen yap ra ðýn at - mos fe rik et ki si ni göz ö nün de bu lun dur mak du ru mun da dýr, hiç kuþ ku suz küf re der dik! Biz ler, gaz ka çak la rý ný kib rit a le viy le kon - trol e den in san lar dýk. Ay rýn tý la rýn e sa sý et ki - le me ye ce ði var sa yý mý tar týþ ma sýz ka bul gö - rür dü. Bir þey cik ler ol maz, a bi! Oy sa, ha ya - týn ken di si baþ lan gýç du ru mu na pa muk ip li - ðiy le bað lýy dý. Ü ni ter Dev le ti mi zin Cum hu - ri yet il ke le ri ne pa muk ip li ði i le bað lý ol - du ðu gi bi. En te li jen si ya mý zýn de - mok ra si ye pa muk ip li ði i le bað lý ol du ðu gi bi. Hal ký mý zýn ba tý lý de ðer le re pa muk ip li ði i le bað lý ol du ðu gi bi. 7 Yi ne ay ný mah ke - me he ye ti ne Ka - dý za de nin þu hi ta bý, ba - þ ý m ý z ý el le - ri mi - zin a ra sý - na a lýp, her þe yi tek rar tek - rar göz den ge çir - me miz ve de rin dü - þün me miz ge rek ti ði ni a - çýk ça or ta ya koy mak ta dýr: Yü ce Ko a lis yon un Sa yýn Ba tý lý Mah ke me He ye ti! Siz ler da ha on do ku zun cu yüz yýl da her þe - yi fen e vu ru yor, fen i le a çýk lý yor du nuz. Kâ i na tý ve o nun ta mam la yý cý par ça la rý ný öl çüp bi çi yor du nuz. Kâ i na tý ve o nun ta - mam la yý cý par ça la rý ný öl çüm le ri niz doð - rul tu sun da an lam lan dý rý yor, kâ i na ta ve o - nun ta mam la yý cý par ça la rý na da ir fi kir le ri - ni zi öl çüm le ri niz doð rul tu sun da þe kil len - di ri yor du nuz. Ne ki, E ins te in hak lýy dý. Öl - çüm le ri niz has sas laþ tý ðý öl çü de ha ya týn bü tü nü be lir siz leþ ti. Bul gu la rý ný zý bi ze de da yat tý nýz. Dün ya nýn bu ta ra fýn da, biz de, bir þe yi i yi ya da kö tü o la rak ni te le mek her ge çen gün bi raz da ha zor la þýr ol du. Hey hat! Siz ler grud ger kuþ la rý nýn var lý ðý - ný keþ fet me sey di niz, biz ler Do ðu da kin de - ni len duy gu nun mut la ka ku ru tul ma sý ge re - ken kö tü bir a lýþ kan lýk ol du ðu nu i nan ma ya de vam e de cek tik! En gel ol du nuz. Öl çüm ler has sa la þýr, ke sin çiz gi ler kay - bo lur ken, i yi ve kö tü üst üs te bin di. Fen, din ve fel se fe nin i çi ni da ha ön ce bo þalt mýþ tý nýz, sý ra tö re ve ah lâ ka gel miþ ti. Tö re ve ah lâk can çe ki þi yor du, çün kü her þey gi bi doð - Dr. HAKAN YALMAN 4 Bilim denilen þey, bilim adýna yapýlan her þey, koyduðumuz kurallarýn diðer telmihlerini tesbitten ibaretti. Ýnsanlar, kurallarý koyanlarýn kendileri olduklarýný unutmuþlardý, sonuçlarýyla oyalanýyorlardý. ru/yan lýþ da bi li min kur gu sal ya da ve ri li doð ru la rý na in dir gen miþ ti. Bu doð ru la rýn, ke sin bi le ol ma dýk la rý þöy le dur sun, ol ma sý ge re ke nin o lan dan tü re til me di ði gi bi so run her za man var dý. Ýn san lar ah lâ kî de ðer le ri Al lah a de ðil se fel se fe ye da yan dýr ma ya ça lýþ - mýþ lar, bun la rýn i þe ya ra ma dý ðý za man lar da da top lum ya da dev let man tý ðýn dan, ya ni ka ba kuv vet ten me det um muþ lar dý. 8 Bi lim a dý al týn da ken di kur gu muz o lan ku ral lar bü tü nü nün ha ya tý mý za yap tý rým gü cü o lan bir kav ram o la rak gir me si Ka dý - za de nin di lin de þu þe kil de i fa de e di li yor: Ýs ter fen bi lim le rin de, is ter sos yal bi lim - ler de, is ter top lum sal hayatta, her þe yi doð - ru ya da yan lýþ o la rak ni te le me nin ger çek i le il gi si ol ma dý ðý ný, bu ni te le me le rin ön ce den ko yu lan ku ral lar la il gi li ol du ðu nu id rak et - me si ni sað la ma ya ça lýþ tým. Yan lýþ, ku ral la ra ters dü þen di, doð ru i se ters düþ me yen. Bir o yun kur muþ tuk, briç gi bi sat ranç gi bi. Ta bi at ta ol ma yan bir þe kil kur gu la - mýþ týk, üç gen gi bi, pi ra mit gi bi. Ý þin mat - rak ya ný, üç ge nin a çý la rý nýn top la mý nýn yüz sek sen de re ce ol du ðu nun tesbitinin bi lim sel bir za fer! o la rak al gý lan ma sýy - dý, san ki baþ ka tür lü o la bi lir miþ gi - bi. San ki, a dý na sat ranç de ni len o lay da ka le nin çap raz git me - me si þa þýr tý cýy mýþ gi bi. Bi lim de ni len þey, bi - lim a dý na ya pý lan her þey, koy du ðu muz ku ral la rýn di - ðer tel mih - l e r i n i t e s - b i t - ten i ba - ret ti. Ka le si çap raz git me - yen, a tý L þek lin de ha re ket e den, fi li an - cak þu nu ya pa bi len, þu ka dar taþ lý bir o yu nun tel - mih le ri ne ler dir? Sa yý sýz dý lar, ta biîi. Sa yý sýz kom bi nas yon lar müm kün dü ve in san lar bu kom bi nas - yon la rý or ta ya dök tük le rin de et ki le ni yor, se vin miþ o lu yor lar dý. Çün kü ku ral la rý ko - yan la rýn ken di le ri ol duk la rý ný u nut muþ lar dý, so nuç la rýy la o ya la ný yor lar dý. Ma te ma tik çi ler bit mez tü ken mez çý kar sa ma lar ya pý yor lar, ku ral la ra ters düþ me dik le ri i çin de ba þa rý lý o - lu yor lar dý! Ba þa rý, ço ðu za man ö mür bo yu sü ren bir tu ru baþ la ný lan yer de bi tir me be ce - ri sin den i ba ret ti. Çar pým iþ le mi nin sað la ma - sý ný yap mak, ya ni ilk ku ral la ra ters düþ me - mek, ba þa rý buy du. Ne re den ba kar sa nýz ba - ký nýz, ba þa rý bir bü yük to to lo ji den i ba ret ti. O gün ler de en çok da bor sa da ki tek nik a na liz de ni len tek ni ðe gü lü yor dum. O yýl - lar da tek nik a na liz de ni len bu yön tem, his se se ne di ha re ket le ri ni kes tir mek i çin kul la ný lý yor du. Ýn san lar ken di koy duk la rý ku ral la ra ken di le ri nin na sýl tep ki ve re cek - le ri ni tah min et me ye ça lý þý yor lar dý. Ne tu - haf! Ön ce al týn dan bir bu za ðý ya pýp, o bu - za ðý tan rý i lân e dip, son ra da in san la rýn bu tan rý ya tep ki le ri ni in ce le mek ve bu tep ki - ler den bi lim ü ret mek... ve son ra dö nüp bu bi lim e de ay rý ca tap mak! 9 Ba kýn, Cum hu ri yet Ma a ri fi, bi zi Ha yat ta en ha ki kî mür þit i lim dir doð rul tu sun da e ði - tir ken, po zi ti viz min ge re ði o la rak doð ru sal ne den-so nuç i liþ ki le rin de yo ðun laþ mýþ tý. Sis tem, Þu nu þöy le et ki ler sen bu so nu cu a - lýr sýn þek lin de ki kar tez yen dün ya gö rü þü nü öy le si ne ba þa rýy la da yat mýþ ki, Os man lý Ým - pa ra tor lu ðu ne den bat tý? gi bi can hý raþ bir so ru yu, Pa di þah lar zev kü se fa â le mi ne dal - dý lar da on dan di ye fev ka lâ de in dir ge me ci bir sebep i le ri sü re rek mü kem me len ce vap - la ya bi li yor duk. Ya da e ko no mik ge ri kal mýþ - lý ðý mý zý Müs lü man ol ma mýz la ya da, sos yal gü ven lik sis te mi nin ba tý yor ol ma sý ný e mek - li lik ya þýy la a çýk la yýp bi ti re bi li yor duk 10 Bu a ra da Ka dý za de nin so rum lu tut tu ðu ke sim ler den bi ri de Ýs lâm â le mi nin ta ri hi nin þe kil len me sin de ö nem li ki lo met re taþ la rý o - lan â lim ler dir. Bun la rýn da Ba tý me de ni ye ti - nin te si ri al týn da ve Yu nan fel se fe si nin et ki si i le A ris to man tý ðý na hap sol du ðu nu ve bu ra - dan ba kýþ la da Ýs lâm ýn bi lim sel o la rak e le a lýn ma sý müm kün ol ma yan pek çok kav ra - mý nýn id ra kin de prob lem ya þan dý ðý ný i fa de et mek te dir. Ken di sa hip ol du ðu muz öl çü ler i çi ne Al lah kav ra mý ný sok ma ya ça lýþ tý ðý - mýz da, O nu in sa nî leþ tir mek bü yük prob - lem o la rak ö nü mü ze çýk mak ta dýr. Hýris ti - yan lý ðýn u zun saç lý, ak sa kal lý tan rý tas vir le ri - ne ben zer þe kil de, ö zel lik le ri sa de ce in san la - ra ben zer tarz da al gý lan mýþ, in san la rýn sý nýr - lý lý ðý ö te si ne geç me miþ bir i lâh an la yý þý, dün ya nýn ve po zi tif ka nun la rýn sý nýr lý lý ðý na hap sol muþ luk tan kay nak lan mak ta dýr. Böy le bir tan rý an la yý þý An tro po mor fik Tan rý o - la rak ad lan dý rýl mak ta dýr. An tro po mor fik Tan rý â lim-i mut lak o la - maz, çün kü bu dün ya ya a it o lup da, yüz de yüz doð ru ya da yüz de yüz yan lýþ ol du ðu nu ispat la mýþ tek bir ve ri yok tur. Bu dün ya - ya da ir bü tün hü küm ler, bü tün dü - zen le me ler, bü tün i de o lo ji ler kýr - çýl dýr. De re ce me se le si dir. Oy - sa, Al lah zar at maz! Zar a - tan ya in san dýr ya da in - san laþ tý rýl mýþ Tan rý. Ýn san lýk ta ri hi, sa - hi ci dün ya nýn fe no men - le riy le hâl le þe me dik le ri i çin i de o lo jik te o ris yen li ðe so yu - nan lar la do lu dur. Bi lim ta ri hi, uð - raþ ko nu la rý mut lak kon trol le ri al tý na a la mý yor ol mak tan hoþ lan ma dýk la rý i çin fi zi ði bý ra kýp ma te ma ti ðe ge çen ler le do lu - dur. Kur gu sal ol gu lar ü ze rin de ki kont ro - lü mü zün el le tu tu lur nes ne ler ü ze rin de ki kont ro lü müz den da ha faz la ol du ðu doð - ru dur. A ma bu kon trol da hi bir de re ce me se le si dir. Te o ri ye o turt ma dýk la rý i çin tür bü lan sý, ka o su gör mez den gel di ler, yýl - lar ca yok say dý lar ma te ma tik çi ler. Si ya sî Ýs lâm ýn Tanrýsý, an tro po mor fik bir Tan rý o la rak, ki mi za man bir hol ding ko or - di na tö rü, ki mi za man bir is tih ba rat baþ ka ný gi bi dav ran mak zo run da dýr. Si ya sî Ýs lâm ýn Tan rý sý, Ya öz gür lük ya ö lüm! tü rün den 0/1, si yah-be yaz, slo gan la ra il ti fat et me li, hat ta ge rek ti ðin de Tev rat ýn Ya ho va sý gi bi Ya kup la gü reþ tu ta bil me li dir. Si ya sî Ýs lâm ýn Tan rý sý, su re tin de kur gu la dý ðý in san gi bi, akka ra yý tut tur mak i çin ger çek fe no men le ri gör mez den gel me li, ge ri bas ma lý, ge re kir se saç ma la ma lý, uy dur ma lý, ge çiþ tir me li, a bart - ma lý hat ta dü pe düz ya lan söy le ye bil me li dir. Si ya sî Ýs lâm ýn Tan rý sý, týp ký bir in san gi bi, bir i de o log gi bi, bir ma te ma tik çi gi bi, ter tip - le di ði kur gu su na uy ma yan fe no men le ri yok say ma lý, kýr ma lý dü zen le me li, ta ným la rý du - ru mu kur ta ra cak þe kil de sap tý ra bil me li dir. Si ya sî Ýs lâm ýn Tan rý sý, baþ ka tür lü sü nü ya - pa maz çün kü in san su re tin de dir. Dip not lar: 5. A lat lý, A lev, Schrön din ger in Ke di si (Kâ - bus), Bo yut Ya yý ne vi, Ýst. 2000, s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s DEVAMI HAFTAYA

14 14 19 EKÝM 2012 CUMA SPOR Y FB Ül ker-u. Olimpija A. Efes-Olimpiakos FE NER BAH ÇE Ül ker, THY Av ru pa Li gi (A) Gru bu nda ki i kin ci ma çýn da bu gün dep las man da Slo ven ya nýn U ni on O lim pi ja ta ký mýy la kar þý la þa cak. Ljubl ja na þeh rin de ki Sto zi ce A re na da oy na na cak kar þý laþ ma TSÝ te baþ la ya cak. Anadolu E fes ise, THY Av ru pa Li gi se zo nu Bi rin ci Tur (C) Gru bu i kin ci haf ta kar þý laþ ma sýn da bu gün Yu na nis tan ýn Oli mpi a kos ta ký mý ný ko nuk e di yor. Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu ndaki kar þý laþ ma de baþ la ya cak. Ýki maçý da NTVSpor yayýnlayacak. Beþiktaþ, Ofspor ile eþleþti ZÝ RA AT Tür ki ye Ku pa sý nda 3. tur ku ra la rý çe kil di. Bu se zon Av ru pa ku pa la rý na ka tý la ma dý ðý i çin mü ca de le si ne er ken baþ la yan Be þik taþ, Spor To to 2. Lig e kip le rin den Ofs por i le eþ leþ ti. Tek maç lý e le mi nas yon sis te miy le oy na na cak maç, Ý nö nü Sta dý nda oy na na cak. Di ðer eþ leþ me ler þöy le: Ka ra bük-ye ni Ma lat ya, Ar sin-g. An tep, Taþ van lý L.- Si vas 4 Ey lül Bld, Gün gö ren-si vas, An tal ya-e yüp, De niz li Bld-Bo zü yük, Er ci yes-sa rý yer, Ký zýl ca ha mam-1461 Trab zon, Ba lý ke sir-tur gut lu, Di yar ba kýr Bld-Po lat lý Bug saþ, Tor ku Kon ya-na zil li Bld, To kat-ak hi sar Bld, A. Gü cü-ço rum Bld, Pen dik-e la zýð, Or du-san cak te pe Bld, Al tay-fet hi ye, Ka sým pa þa-ko ca e li, Te pe cik-g. Bir li ði, Þ. Ur fa-or han ga zi, Bat man Pet rol-a da na, Gi re sunr-mer sin ÝY, Ban dýr ma-y. Yoz gat, Dar da nel- Ma ni sa, Göz te pe-sa kar ya, Bay ram pa þa-kar tal, Ga zi an tep BÞB-Da rý ca G. Bir li ði. Ligde 14 puanla lider olan sarý kýrmýzýlýlar, 6. haftada Ordu deplasmanýndan 2-0 maðlûp ayrýlmýþ, 7. haftada ise kendi sahasýnda Eskiþehirspor ile 1-1 berabere kalmýþtý. FOTOÐRAF: AA Cimbom çýkýþ arýyor LÝGDE SON ÝKÝ MAÇINI KAZANAMAYAN GALATASARAY, GENÇLERBÝRLÝÐÝ NE KONUK OLUYOR. SAAT 20:00 DEKÝ 90 DAKÝKAYI HALÝS ÖZKAHYA YÖNETECEK. SÜ PER Lig de ki son i ki ma çý ný ka za na ma yan li der Ga la ta sa ray, bu gün dep las man da Genç ler bir li ði i le oy na ya ca ðý kar þý laþ ma dan ga li bi yet le ay rý la rak, çý ký þa geç me nin he sa bý ný ya pý yor. Li gin 6. haf ta sýn da dep las man da Or dus por a 2-0 ye ni len, 7. haf ta da i se ken di e vin de Es ki þe hirs por i le 1-1 be ra be re ka lan sa rý-kýr mý zý lý e kip, baþ þe hir tem sil ci si kar þý sýn da 3 pu an a la rak kö tü gi di þi ne son ver mek is ti yor. Li gin ilk 7 haf ta kar þý laþ ma la rý so nu cun da 4 ga li bi yet, 2 be ra ber lik ve 1 mað lû bi ye ti o lan Ga la ta sa ray 14 pu an la zir ve de yer a lýr ken, 3 ga li bi yet, 3 be ra ber lik ve 1 mað lû bi yet so nu cun da 12 pu an top la yan Genç ler bir li ði i se gol a ve ra jýy la ü çün cü sý ra da bu lu nu yor. An ka ra 19 Ma yýs Sta dý nda ki kar þý laþ ma sa at de baþ la ya cak. Ý ki ta kým, lig ta ri hin de bu gün 83. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Þim di ye dek ya pý lan 82 maç ta sa rýkýr mý zý lý lar 45, kýr mý zý-si yah lý lar i se 21 ga li bi yet el de et ti. Ta raf lar 16 maç ta i se e þit li ði bo za ma dý. Lig maç la rýn da Ga la ta sa ray ýn top lam 138 go lü ne, Genç ler bir li ði 87 gol le ce vap ver di. Ge çen se zon ya pý lan maç la rý Ga la ta sa ray, An ka ra da 1-0, Ýs tan bul da da 2-0 lýk so nuç lar la ka zan dý. Sa rý-kýr mý zý lý lar, ra ki biy le yap tý ðý son 3 lig ma çýn dan da ga li bi yet le ay rýl dý. Trabzonspor, 8. haftada deplasmanda oynayacaðý Beþiktaþ karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný yaptýðý antrenmanla sürdürdü. FOTOÐRAF: AA Ý nö nü, Trabzon un evi gibi BOR DO -MA VÝ LÝLER, RA KÝ BÝ Ý LE LÝG DE YAP TI ÐI SON 5 DEP LAS MAN MA ÇIN DA YE NÝL GÝ YÜ ZÜ GÖR MEZ KEN, BU MAÇ LAR DA 2 GA LÝ BÝ YET VE 3 BE RA BER LÝK EL DE ET TÝ. SÜ PER Lig de haf ta so nu dep las man da Be þik taþ i le kar þý la þa cak Trab zons por, ra ki bi i le Ýs tan bul da ki maç lar da ba þa rý lý bir gra fik or ta ya koy du. Bor do-ma vi li ta kým, ra ki bi i le lig de yap tý ðý son 5 dep las man ma çýn da ye nil gi yü zü gör mez ken, bu maç lar da 2 ga li bi yet ve 3 be ra ber lik el de et ti. En son se zo nun da Ý nö nü Sta dý ndan 3-0 lýk ye nil giy le ay rý lan Ka ra de niz e ki bi, 4 se zon dur ra ki bi ne 3 pu an ver mi yor. Trab zons por, Be þik taþ i le dep las man da yap tý ðý son 8 lig ma çýn da i se sa de ce 1 kez ye nil di. Bor do-ma vi li ler, son 8 maç ta 4 ga li bi yet, 3 be ra ber lik ve 1 mað lû bi yet al dý. SÜPER LÝGE DÖNÜÞ MÝL LÎ a ra nýn ar dýn dan lig he ye ca ný kal dý ðý yer den de vam e di yor. Be þik taþ- Trab zons por ve Bur sas por-fe ner bah çe maç la rý na da sah ne o la cak Sü per Lig de 8. haf ta nýn maç prog ra mý ve maç la rý yö ne te cek ha kem ler þöy le: 20 E kim Cu mar te si: Or du-sb E la zýðs por (Bü lent Yýl dý rým), Bur - sa-fe ner bah çe (Yu nus Yýl dý rým), MP An tal ya-si vas (Tol ga Öz kal fa), 21 E kim Pa zar: Es ki þe hir-k. Ka ra bük (Me te Kal ka van), Ka - sým pa þa-mer sin ÝY (Fý rat Ay dý nus), Ak hi sar Bld-Ga zi an tep (De niz A - teþ Bit nel), Be þik taþ-trab zons por (Cü neyt Ça kýr) 22 E kim Pa zar te si: Kay se ris por-ýs tan bul BB (Mus ta fa Ýl ker) 500. mil lî maç Da ni mar ka i le (A) MÝL LÎ Fut bol Ta ký mý, 14 Ka sým Çar þam ba gü nü Ýs tan bul da Da ni mar ka i le ö zel maç ya pa cak. TT A re na da sa at de baþ la ya cak ö zel maç, ay ný za man da Mil lîlerin 89 yýl lýk ta ri hin de ki 500. kar þý laþ ma sý o la cak. Kar þý laþ ma ön ce sin de 500. maç, çe þit li fa a li yet ler le kut la na cak. Ay-yýl dýz lý e kip, þim di ye ka dar oy na dý ðý 263 ü res mi, 236 sý ö zel ol mak ü ze re ge ri de ka lan 499 maç ta 180 ga li bi yet, 116 be ra ber lik a lýr ken, 203 kez de ra kip le ri ne ye nil di. Mil lî ler bu maç lar da top lam 646 gol a tar ken, ka le sin de 745 gol gör dü.

15 Y HA BER 19 EKÝM 2012 CUMA 15 Rus ya dan ÇO MÜ ye ki tap ba ðý þý RUS YA DA KÝ Sol je nit sin Vak fý, 315 ki tap tan o lu þan ko lek si yo nu Ça nak ka le On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO MÜ) Kü tüp ha ne si ne ba ðýþ la dý. Va kýf Baþ kan Ve ki li Yu riy Pet rov ve Ba þuz man Mik ha il Bli nov, ÇO MÜ Kü tüp ha ne si nde ki tö re ne de ka týl dý. E ði ti me des tek prog ra mý kap sa mýn da ko lek si yo nu ÇO MÜ ye ba ðýþ la dýk la rý ný be lir ten yö ne ti ci ler, ki tap la rýn u lus lar a ra sý köp rü ol du ðu nu i fa de et ti. ÇO MÜ Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Han dan I þýn Ö zý þýk Ka ra man i se bu ba ðýþ la Þe hit ler Ý çin 1 Mil yon Ki tap Ba ðý þý Kam pan ya sý na an lam lý bir kat ký ya pýl dý ðý ný di le ge tir di. Çanakkale / ci han Dev çarpýþmanýn nasýl meydana gelmiþ olabileceðini gösteren bir model hazýrlandý. Araþtýrma sonuçlarý, bilim dergisi Science'ta yayýnlandý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ay nasýl yaratýldý? BÝ LÝM ÝN SAN LA RI, AY'IN DÜN YA Ý LE MARS BÜ YÜK LÜ ÐÜN DE KÝ BÝR AS TE RO ÝT (YA DA GE ZE GE NÝN) ÇAR PIÞ MA SI SO NU CU DOÐDU ÐU ÝD DÝ A SI NI DES TEK LE YEN YE NÝ BÝR SÝ MÜ LAS YON GE LÝÞ TÝR DÝ. ABD NÝN Te xas e ya le tin de ki So uth west A raþ týr ma Ens ti tü sü (SwRI) nden ge ze gen bi lim ci Ro bin Ca nup, dev çar pýþ ma nýn na sýl mey da na gel di ði ni gös te ren bir mo del ha zýr la dý. Ca nup a gö re, çar pýþ ma sý ra sýn da ki i ki ya pý da Mars ýn 4 ve ya 5 ka tý da ha bü yük, bu gün kü Dün ya nýn i se ya rý sý ka dar dý. Ýlk çar pýþ ma nýn ar dýn dan, i ki ben zer bü yük lük te ki ya pý ye ni den iç i çe geç me ye baþ la dý. Dün ya nýn et ra fýn da, da ha son ra Ay ý mey da na ge ti re cek ma ter yal ler den o lu þan bir disk or ta ya çýk tý. Ca nup, çar pýþ ma ve ye ni den bir leþ me nin, Dün ya ve Ay gi bi i ki gök cis mi ni o luþ tu ra bi le ce ði nin gü nü müz de kul la ný lan kim ya sal bi le þim ler de de gö rü le bil di ði ni kay det ti. Ý ki yýl ön ce Ko pen hag Ü ni ver si te si ne bað lý Ni els Bohr A raþ týr ma Ens ti tü sü, çar pýþ ma nýn Gü neþ Sis te mi o luþ tuk tan 150 mil yon yýl son ra ger çek leþ ti ði ni gös te ren bir a raþ týr ma ya im za at mýþ tý. SwRI den Ro bin Ca nup un, Ca li for ni a da ki NA SA Ay Bi lim le ri Ens ti tü sü ta ra fýn dan fi nan se e di len a raþ týr ma sýy la il gi li so nuç lar i se on li ne bi lim der gi si Sci en ce ta ya yýn lan dý. Ýs tan bul / ci han

16

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı