336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III , Sayı: 10449)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)"

Transkript

1 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. Orman Umum Müdürlüğünce 60 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 60 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 4. - Orman Umum Müdürlüğünün 30.VI.3 tarih ve 3656 sayılı Kanunun ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro arınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 5. Orman Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 4.VI.37 tarihli ve 304 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 60 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 5 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 3 ncii maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 60 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı'kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE 7. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8..VII.45 tarih ve 4785 sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin kuruluş ve işletmesi için 60 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere ( ) liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş yıl süreli ( ) liraya kadar istikraz mukaveleleri yapmıya ve bankalarda hesap açtırmaya Ziraat Vekili yetkilidir.

2 No III. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü orman okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0. 3.VIII.56 tarihli ve 683 sayalı Kanunun b^lirttigi-mküın. ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 60 bütçe yılında da devam olunur. MADDE sayılı Kanunun 460 sayılı Kanunla muaddel 8 nci maddesi hükmü 60 yılında orman mühendis muavinleri için de uygulanır. MADDE. Bu kanun Mart 60 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 3. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. & Şubat WO

3 No A/l - CETVEL* 5. XII; 60 F. M. Tahsisatın nevi P. M, Tahsisatın nev'i İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maa,şı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler Merkez memurları ücreti Vilâyetler memurları ücreti Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti 8 33 Fasıl yekûnu Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı Fasü yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler % 6 emekli, % 5 giriş kesenekleriyie artış farkları % ek karşılıklar 3 Emekli ikramiyesi 4 Sandık yönetim 5 Diğer ödemeler Geçici hizmetliler ücreti Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma bekçileri ücreti Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti 600'000 Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 440 Emekli, dul ve yetim maaşları İkinci kısım yekûnu ve 458 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönetim 30 Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme ve demirbaş 30 Öteberi 40 Aydınlatma 50 Isıtma Fasü yekûnu

4 No III. 60 F. M. Tahsisatın nev'i V. M. Tahsisatın nev'i 30 Vilâyetler büro İ Vilayetler kırtasiyesi l-j Sınırlama kırtasiyesi.4 Ânıenajınah kırtasiyesi.5 Ağaçlandırma ve fîdan'iikl«t kırtasiyesi I fi Teknik Araştırma Enstitüsü istasyonları kırtasiyesi Vilâyetler döşeme 3 Sımrlanıa'döşe'me 4 Amenajman döşeme ınfiisi'tı.fları 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme 6 Teknik. Araştı rai a Enstitüsü ve istasyonları döşenve 3 Vilâyetler demirbaş. masraf - ları 83»Sınırlama demirbaş 34 Amıetıajıina.n demirbaş 35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş 36 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları demirbaş 4 Vilâyetler öteberi 43 Sınırlama öteberi 44 Anıeııajman öteberi masraf-' lan 45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar öteberi 46 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları öteberi 5 Vilâyetler aydınlatma 53 Sınırlama aydınlatma 54 Anıenajman aydınlatma 55 Ağaçlandırma ve. fidanlıklar aydınlatma 56 Teknik araştırma enstitü-.ve 60 0U soo ') 0(M) istasyonları aydınlatma 6 Vilâyetler ısıtma 63 Sınırlama ısıtma 64 Amenajman ısıtma masraf hu ı 65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar ısıtma 66 Teknik araştırma -enstitü ve istasyonları ısıtma Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 4 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri.5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar hasılı kâğıt ve defterleri 6 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları basılı kâğıt ve defterleri, Fasıl yekûnu [ 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon kurma ve konuşma 36 Teknik araştırma enstitü ve i istasyonları telefon kurma, i! ve konuşma ı 305 Kira bedeli i Merkez 8 O00 Vilâyetler 3 Sınırlama p Fasıl yekûnu "

5 No F. M. Tahsisatın ııev'i P. M Tahsisatın nev'i 5. III Amenajman 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 6 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları 7 Hastalıkla mücadele işleri reğince muhafaza memurlarına verilecek tazminat 000 Fasıl yekûnu Giyecekler 0 Merkez 0 Vilâyetler Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Vilâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekunu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Hastalıklarla ve böceklerle savaş muvakkat vazife harcırahı 37 3 Sınırlama muvakkat vazife harcırahı Amenajman muvakkat vazife harcırahı Ağaçlandırma ve fidanlıklar muvakkat vazife harcırahı Teknik araştırma enstitü ve istasyonları muvakkat vazife harcırahı Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat vazife harcırahı Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve sayılı Kanun mucibince delieeliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve nakil vasıtaları sayılı Harcırah Kanununun 4 ncıı maddesi se- 30 Taşıt Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma 53 Fidanlıklar motorsuz taşıt 54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme 55 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıt işletme 56 Yangınlarla mücadele ve korumu işleri motorlu taşıtları onarma 57 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme 58 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorsuz taşıtları masraf lan 5 Orman Fakültesi Yurdu motorlu taşıtları işletme 60 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları onarma 6 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları işletme

6 No F. M. Tahsisatın nev i 34! F. M. Tahsisatın nev'i 5. III Amonajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıl - ' lan onarma Fasıl yekûnu 88 t^tiııtil kısifli yefeûîrtl o 30 İşçi gündelikleri 40 Başka masraflar 50 Toprak kayması, muhafazası ve kuraklıklarla mücadele için yapılacak denemelerin her türlü Fasıl yekûnu Dördnneit kıttım - Daire hizmetleri 403 Temsil 407 Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 30 (îteriverilecek paralar 40 Mahkeme harçları Fasıl yekûnu 367 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar Hastalıklarla savaş 0 Hastalıklar ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar kargılığı 0 Taşıt 30 İşçi gündelikleri 40 Başka, masraflar Fasıl yekûnu, 46 Okullar Orman Muhafaza Okulu Orman Tekniker okulları Fasıl yekûnu Para taşıma 40 Teknik araştırma enstitü. ve istasyonları deneme 0 Taşıt Harita ve kadastro işleri 0 Sınırlama harita 0 Amenajman haritaları Fasıl yekûnu 683 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler Sınırlama sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri gereğince yapılacak ödemeler 0 Taşıt 30 İşçi gündelikleri 40 Başka masraflar Fasıl yekûnu Amenajman sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 0 Taşıt 30 İşçi gündelikleri 40 Başka masraflar Fasıl yekûnu Ağaçlandırma ve fidanlıklar sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 0 Taşıt

7 -34â 5. III. 60 F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 30 îşçi gündelikleri 40 Başka masraflar Fasıl yekûnu Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 0 Toprak muhafazası, yer kayması, yan. dere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü 0 Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 0 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Fuar ve sergilere katılma Kurs Millî parklarla ilgili her türlü masraflar sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı 8 57 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar ve diğer masraflarla tatbikat harcırahları Yaym 0 Satmalına ve abone Başjka her çeşit yayın ve propaganda Faaıl yekûnu Staj sayıjı Kanıma göre staj içtin ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit mas-, rafları Dördüncü kısım yekûnu Beşinci hısım - Borçlar 5 77 H58 50 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» ükme bağlı borçlar Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN

8 No A/ - CETVELİ 5. III. 60 F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 70 7 Yatırımlar l - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Makina, alet ve makemeîeri onarımı 0 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 0 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 8. Sınırlama teknik aletleri 3 Amenajman teknik aletleri 33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorin ve motorsuz her nevi teknik alet ve malzemeleri 34 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorin ve motorsuz lâboratuvar malzemesi 73 Kamulaştırma 0 683, 4785 ve 36 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma 0 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma. sahaları satmalına ve kamul aştırın a m a sr af a r ı 30 Bina yapımı için satmalmacak veya kamulaştırılacak arazi bedelleri 40 F. A. O. yardımı ile kurulacak kavak istasyonuna lüzumlu arazinin istimlâk Fasıl yekûnu * Fasıl yekunu Yapı işleri Satınalınacak makina alet ve malzemeleri.0 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri Yangın söndürme alet ve malzemeleri Sınırlama teknik..alet ve. malzemeleri Amenajman teknik alet ve malzemeleri 000 Ağaçlandırma fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi teknik alet ve malzemeleri Teknik araştırma ve motorsuz lâboratuvar malzemesi Propaganda işleri için satınalınacak sinema, makinası ve malzemesi Fasıl yekûnu Satınalınacak taşıtlar 0 Motorlu taşıtlar satmalına Motorsuz taşıtlar satmalma Fasıl yekûnu sayılı Orman Kanunu mucibince satınalınacak silâh ve malzemeleri 0 Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mühendis ve mühendis mu a-. vinlerine verilecek- tabanca ve malzemeleri 0 Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek tabancaları ve malzemeleri 30.Muhafaza memurları silâh ve malzemeleri Fasıl yekûnu

9 No, 7456 P. M. Tahsisatın nev'i 344 F. M. Tahsisatın nev'i 5. IİI Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı Devlet Orman işletmeleri döner sermayesi 683 sayılı Kanunun 35 nci maddesine müsteniden yapılacak ikrazlar karşılığı ormanlarında açılacak yollar 0 Orman yolları yapımı 0 Orman yolları onarımı Fasıl yekûnu Teknik Araştırma ve istasyonlarında, Enstitü tecrübe Yatırımlar yekûnu B CETVELİ F. M. Varidatın nev'i Orman işletmelerinden alınacak varidat Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Hazinece verilmesi lâzımgelen UMUMÎ YEKÛN Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları C - CETVELİ Nev'i TariM Numarası ÖZETİ Kanun 3. VIII Orman Kanunu

10 No D - m - CETVELİ 5. III. 60 ). Memuriyetin nev'i Ad od Ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 0 7' 3 Ki ' 8 MERKEZ Enformasyon Uamanı Sinema Uzamanı Sinetma Teknisiyeni Mücadele Başte'knıisdyeni Mücadele Teknisiyeni Makinist Kaloriferci Şoför» Daktilo Tercüman Mamur (Evrak sevkiyatçısı) Dağıltıcı Başh. ademe Hademe G< Bekçisi VİLÂYETLER Telsiz Teknisiyeni»» Tamir AMyesi Şefi Telsiz Santralcisi Şoför (Harita grupları için) Dağ Telsiz Santralcisi DaMilo Orman Muhafaza. Memuru»»»»»» Hademe Bekçi Şoför (Yangın ve koruma işleri için) Şoför (Yangın ve korama işleri için) Şoför (Yangın ve koruma işleri için) " 44 ') (İOO İOO >> > TEKNİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ VE İSTASYONLARI Ressam Fotoğrametri Mütehassısı İstatistik Teknisiyeni Muhafaza ve Rasat Teknisiyeni Başmakinist Makinist (Laborant) Lâıboratuvar Şefi Şoför»» Tercüman. Datetilo (Yabancı dil bilir) Daktilo Kütüphane memuru (Fotoğrafçı) Kesim ve Ölome Memuru Muhafaza Memuru Başfidancı Fidancı (Tarım hizmetlisi) Hademe Bekçi Santralci Kaloriferci Arabacı» Orman Muhafaza Okulu 0 Plletatriıkei ustası Şoför Aşçı Doktor Sağlık anemimi.3 Bekçi 3 İşçi (Aşçı yamağı) 3 Hademe ; 5 ' 5 5 : '

11 No D. Memuriyetin nev'i Adcd Ücret D. Memuriyetin nev'i 5. III. 60 Aded Üeret Düzce Orman Tekniker Okulu Klefotrikçi Ustası Şoför Aşçıbaşı Aşçı Doktor Sağlık Memuru Laborant Kütüphane Memura Tarım Hizmetlisi Bekçi îşçi (Aşçı yamağı) Hademe Trabzon Orman Tekniker Okulu Doktor Sıhhiye Memura Aşçıbaşı Aşçı yamağı Şoför Elektrikçi Ambar M'emuru İdare Âmiri Hademe Grece Bekçisi Bahçivan Çamaşırcı 8 > ili Antalya Orman Tekniker Okulu Doktor Sıhhiye Memuru Aşçıbaşı Aşçı yamağı Sofö'r Elektrikçi Ambar Memura îda.re Âmiri UU 3, Hademe Gece Bekçisi.. Bahçivan 3 Çamaşırcı Fidanlıklar Başmakinist Makinist Makinist (Sınıf )» (Sınıf ) Şoför Şoför Arabacı Tarım Hizmetlisi Başfidaneı) Tarım Hizmetlisi (S.. M- daneı) Tarım H izan etlisi (S. daneı) Tarım Hizmetlisi (S. daneı) Fi- Bekçibaşı Bekçi Hademe Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şubesi 4 Traktör ve buldozer operatörü 7 ö em e t eknisiy eni 7 Sürveyan Şoför 0» Tarım Hizmetlisi Bekçibaşı 3 Bekçi 3 Hademe O t'ioü

12 No E - CETVELİ 5. III. 60 F. M Tahsisatın nev'i Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma nöbetçilerinin ücreti Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve L - CETVELİ D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık ücret VİLÂYETLER. Sınıf kıdemli orman mühendis muavini Orman mühendisi Öğretmen muavini Orman kondoktoru Sınıf orman kâtibi Sınıf 3 orman mesaha memuru Orman 'tatbikat memuru»»»»»» Orman Kâtibi Ücretliler Orman komiseri Orman fen memura Fidanlık müdürü C Ücret ^J Orman fen memuru Mesul muhasip Avukat İÜ Orman fen memuru Mesul muhasip Avukat Muhasip veya mutemet Orman mühendisi Avukat Orman mühendis muavini Orman fen memuru Avukat Muhasip veya mutemet Kâtip İS Muhasip veya mutemet Orman mesul muhasip kâtibi 4 Orman kâtibi Orman mesaha memuru Öğretmen Scf lâboratuvar & M CETVELİ Orman Muhafaza Okul öğrencilerinden alınacak ücret 347 Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden alınacak ücret 600

13 No â 5. III. 60 E - CETVELİ Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatlantn sarf şekillerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen uygulanır. Fasıl 30 Vilâyetler büro Madde 3 Sınırlama kırtasiyesi Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. Madde 3 Vilâyetler demirbaş Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilmesini temin maksadiyle satınalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden ödenecektir. Madde & Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme Madde 35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bunların onarma da buradan verilir. Madde 6-36 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, balta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zencir, grif, elektrik feneri ve benzeri, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedelleri de bu maddelerden ödenir. - Fasıl 306 Giyecekler Madde 0 Merkez Madde 0 Vilâyetler Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik memurların ve muhafaza ve tatbikat memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satmalınaeaktır. Fasıl 307 Harcırahlar Madde Muvakkat vazife harcırahı Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere ve sürveyanlarm muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. gönderilecek mühendis Madde 3 Sınırlama muvakkat vazife harcırahı Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri ile merkeze avdetleri halinde harcırah ve zaruri ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla delieeliklerin parselajlı haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların harcırah ve diğer zaruri bu maddeden ödenir.

14 No III. 60 Madde 4 Âmenajman muvakkat vazife harcırahı Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden ödenir. Fasıl 30 Taşıt Madde 54, Propaganda için alınacak jeeplerin işletme Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser da bu maddeden ödenir. Tamirleri de bıı tertipten yaptırılır. Madde 56 Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mahsus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde den ödenir. Madde 57 ' Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakını ve işletmesi için lüzumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. Fasıl sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 367 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları masraf lariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu.işin gerektirdiği diğer bütün masraflar buradan verilir. - Fasıl 4 Hastalıklarla savaş Madde 0 Taşıt Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli kamp değiştirme ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin nakil, ilaçlamada kullanılacak suyun na kil, motorlu pülverizatörlerin cer bu-maddeden ödenir. Madde 40 Başka masraflar Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarmdari su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörlerin benzin, yağ, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve diğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayyare ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü buradan ödenir. Fasıl 46 Okullar Madde Orman Muhafaza Okulu Madde Orman Tatbikat ve Tekniker Okulu Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare ve her türlü tecrübeler, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta, okullar ve müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak

15 » S0-5. III. 60 plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme budama aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. Fasıl 40 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme Madde 40 Başka masraflar Kesme, taşıma, temizleme, toplama, doktor ve veteriner taşıt ve vizite ücretleri, ilâç bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje, resim ve kabartma harita, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, lıurç, harita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, motopomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalına, montajı, araştırma fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım gelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, eldiven, lâstik çizme ve benzerlerinin satmalına bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâboratuvar- <da çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama; toprak hazırlama, bitki teşhisi tahlil, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter, tecrübelerde kullanılacak çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gübre ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir. Motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri da bu fasıldan ödenir. Madde 50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerin her türlü Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 4 Harita ve Kadastro işleri Satınalmacak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak diğer masraflar bu fasıldan ödenir. Fasıl sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 683 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin icabettirdiği her türlü masraflarla bu savaşta vazifelendiril enlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Fasıl 43 Sınırlama Madde 0 Taşıt Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiralan bu maddeden ödenir. Madde 40 Başka masraflar Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hüre gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satınalma ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yenilenmesi ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her türlü bu maddeden ödenir.

16 No III. 60 Fasıl 44 Amenajman Madde sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu maddeden ödenir. Madde 0 Taşıt Amenajman mühendis ve mühendis muavinlerinin hayvan kiraları ve kamp değiştirme ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerinden heyet merkezine nakil ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satmalınacak çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin satmalmacağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil bu maddeden ödenir. Madde 40 Başka masraflar Çadır, portatif sandalye, portatif kar.yola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmalına ve onarma ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalına, hava fotoğrafları için fotoğraf kâğıdı satmalına bedelleri, fotoğraf banyo ile sıhhi ilâç kutusu bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım ve kireçleme ve buna müteferri malzeme bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. Fasıl 45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar Madde 40 Başka masraflar Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme ile elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbalar satmalına bedelleri ile işletme, sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, meşin ceket bedelleri, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalma bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidancıiarm tulum bedelleri ve benzeri ile 683 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil, ilâç parası, doktor ve veteriner vizita ücretleri, kazaya uğrayan işçilerin tedavi, vergi, resim, pul, harç, her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir. Fasıl 48 Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar Madde 0 Toprak muhafazası, yer kayması'yan dere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü Madde 0 Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. Ayrıca bu işler için lüzumlu tohum, dikenli tel, çit kazıkları, işçi gündelikleri, arazi işleme aletleri, arazi tesviye aletleri, zararlı otlarla kimyevi mücadele bakımından lüzumlu ilâçlar ve bu ilâçların kullanılması için her türlü motorlu ve motorsuz teknik aletler, mer'a sahalarında yapılacak bekçi kulübeleri ve sulama tesisleri, bu işlere lüzumlu her türlü motorlu ve motorsuz teknik alet ve malzeme bedelleri, mer'a ıslah işlerine ait proje, resim, harita, ozalit, bu işlerin yapılması için lüzumlu servis yollarının inşası, mer'alarda toprak muhafazası bakımından yapılacak teraslama ve hendekleme ve ağaçlandırma ve bu işlerle ilgili her türlü idare ve büro giderleri bu fasıldan ödenir..,

17 No III. 60 Fasıl 45 Yayın Madde 0 Satınalma ve abone Madde 0 Başka her çeşit yayın ve propaganda Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sai renin bedelleri ile bunlar için açılacak müsabakaların ve bunların tetkiki için teşkil olunacak jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalnıaeak agrandisman makinası ve teferruatı bedelleri ve negatif filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satmalma bedelleri, fotoğraf çekme ve b l anyp ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira bedelleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması, satmalmması ve ağaç bayramları için satmalına eak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi da bu tertipten ödenir. Fasıl 45 Staj Madde sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit. Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi iş Birliği Teşkilâtı hesabından ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da bu fasıldan ödenir. Fasıl 50 Eski yıllar borçları Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fasıldan ödenir. Fasıl 7 Makine alet ve malzemeleri onarımı Madde 0 Yangın söndürme alet ve malzemeleri Yangın söndürme alet ve malzemelerinin her türlü onarma bu maddeden ödenir. Fasıl 73 Kamulaştırma Madde 0 36, 4785 ve 683 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma Özel kanunlarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit yapı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları A'e bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir. Madde 0 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalma ve kamulaştırma Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak, satınalmacak arsa ve sahaların her türlü bu maddeden ödenir. Fasıl 74 Yapı işleri Satınalmacak binaların bedelleriyle arsa ve binaların Tapu Harçları ve tahakkuk etmiş ve edecek vergileri de bu tertipten ödenir. Lüzumunda hariçten yevmiye ile temin edilecek yüksek mimar, mimar, yüksek mühendis, mühendis ve sürveyanlarm tahakkuk edecek yevmiyeleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 75 Satınalmacak makine alet ve malzemeleri Madde 0 Yangın söndürme alet ve malzemeleri Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve köpük yapıcı maddeler, yedek tv.pler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer İnznmlu masraflarla yangm haberleşme?! için kııfamlan alıcı, verici telsizler, bunlara ait yedek rarçr,, malzeme ve saire de bu maddeden ödenir.

18 No III. 60 Madde 45 Propaganda ifleri için satınahnacak sinema makinesi ve malzemeleri Propaganda işleri için satınahnacak sinema makinesi, jeneratörü re buna miitefer/i alet ve malzeme bedelleriyle montaj bu maddeden ödenir. Fasıl 75 Satmalmacak taşıtlar Madde 0 Motorlu taşıtlar satınalma bedelleri Madde 0 Motorsuz taşıtlar satınalma bedelleri Riyaseti Cumhura yazılan teskerenin tarih ve numarası : 7 U 60 ve /466 Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine doâr Riyaseti Cumhurdan gelen'tezkerenin tarih ve numarası : ^ H 6 ve 4/HO Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların cilt ve sayfa numaraları ' i Cilt 0 Sayfa :837,85:864,86,,87',58:6 [inikat : 4 55 sıra sayılı matbua 4 neu inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.] Bu kanunu müzakere eden encümenler : Bütçe

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945)

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945) 377 Orman Umum Müdürlüğü 955 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III. 955 - Sayı : 8945) No. Kabul tarihi 6505 8.II.955 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 390 Orman Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu ; - (Resmî Gazete ile ilâm : 4.III.957 - Sayı : 9550) No. : 693 Kabul tarihi 28. II. 957 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849)

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849) 258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmi Gazete ile ilânı : 4 III 1958 - Sayı : 9849) No, Kabul tarihi 7100 28 II 195S MADDE 1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı