336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III , Sayı: 10449)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)"

Transkript

1 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. Orman Umum Müdürlüğünce 60 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 60 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 4. - Orman Umum Müdürlüğünün 30.VI.3 tarih ve 3656 sayılı Kanunun ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro arınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 5. Orman Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 4.VI.37 tarihli ve 304 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 60 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 5 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 3 ncii maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 60 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı'kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE 7. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8..VII.45 tarih ve 4785 sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin kuruluş ve işletmesi için 60 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere ( ) liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş yıl süreli ( ) liraya kadar istikraz mukaveleleri yapmıya ve bankalarda hesap açtırmaya Ziraat Vekili yetkilidir.

2 No III. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü orman okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0. 3.VIII.56 tarihli ve 683 sayalı Kanunun b^lirttigi-mküın. ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 60 bütçe yılında da devam olunur. MADDE sayılı Kanunun 460 sayılı Kanunla muaddel 8 nci maddesi hükmü 60 yılında orman mühendis muavinleri için de uygulanır. MADDE. Bu kanun Mart 60 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 3. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. & Şubat WO

3 No A/l - CETVEL* 5. XII; 60 F. M. Tahsisatın nevi P. M, Tahsisatın nev'i İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maa,şı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler Merkez memurları ücreti Vilâyetler memurları ücreti Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti 8 33 Fasıl yekûnu Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı Fasü yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler % 6 emekli, % 5 giriş kesenekleriyie artış farkları % ek karşılıklar 3 Emekli ikramiyesi 4 Sandık yönetim 5 Diğer ödemeler Geçici hizmetliler ücreti Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma bekçileri ücreti Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti 600'000 Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 440 Emekli, dul ve yetim maaşları İkinci kısım yekûnu ve 458 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönetim 30 Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme ve demirbaş 30 Öteberi 40 Aydınlatma 50 Isıtma Fasü yekûnu

4 No III. 60 F. M. Tahsisatın nev'i V. M. Tahsisatın nev'i 30 Vilâyetler büro İ Vilayetler kırtasiyesi l-j Sınırlama kırtasiyesi.4 Ânıenajınah kırtasiyesi.5 Ağaçlandırma ve fîdan'iikl«t kırtasiyesi I fi Teknik Araştırma Enstitüsü istasyonları kırtasiyesi Vilâyetler döşeme 3 Sımrlanıa'döşe'me 4 Amenajman döşeme ınfiisi'tı.fları 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme 6 Teknik. Araştı rai a Enstitüsü ve istasyonları döşenve 3 Vilâyetler demirbaş. masraf - ları 83»Sınırlama demirbaş 34 Amıetıajıina.n demirbaş 35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş 36 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları demirbaş 4 Vilâyetler öteberi 43 Sınırlama öteberi 44 Anıeııajman öteberi masraf-' lan 45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar öteberi 46 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları öteberi 5 Vilâyetler aydınlatma 53 Sınırlama aydınlatma 54 Anıenajman aydınlatma 55 Ağaçlandırma ve. fidanlıklar aydınlatma 56 Teknik araştırma enstitü-.ve 60 0U soo ') 0(M) istasyonları aydınlatma 6 Vilâyetler ısıtma 63 Sınırlama ısıtma 64 Amenajman ısıtma masraf hu ı 65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar ısıtma 66 Teknik araştırma -enstitü ve istasyonları ısıtma Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 4 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri.5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar hasılı kâğıt ve defterleri 6 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları basılı kâğıt ve defterleri, Fasıl yekûnu [ 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon kurma ve konuşma 36 Teknik araştırma enstitü ve i istasyonları telefon kurma, i! ve konuşma ı 305 Kira bedeli i Merkez 8 O00 Vilâyetler 3 Sınırlama p Fasıl yekûnu "

5 No F. M. Tahsisatın ııev'i P. M Tahsisatın nev'i 5. III Amenajman 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 6 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları 7 Hastalıkla mücadele işleri reğince muhafaza memurlarına verilecek tazminat 000 Fasıl yekûnu Giyecekler 0 Merkez 0 Vilâyetler Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Vilâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekunu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Hastalıklarla ve böceklerle savaş muvakkat vazife harcırahı 37 3 Sınırlama muvakkat vazife harcırahı Amenajman muvakkat vazife harcırahı Ağaçlandırma ve fidanlıklar muvakkat vazife harcırahı Teknik araştırma enstitü ve istasyonları muvakkat vazife harcırahı Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat vazife harcırahı Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve sayılı Kanun mucibince delieeliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve nakil vasıtaları sayılı Harcırah Kanununun 4 ncıı maddesi se- 30 Taşıt Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme 5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma 53 Fidanlıklar motorsuz taşıt 54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme 55 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıt işletme 56 Yangınlarla mücadele ve korumu işleri motorlu taşıtları onarma 57 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme 58 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorsuz taşıtları masraf lan 5 Orman Fakültesi Yurdu motorlu taşıtları işletme 60 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları onarma 6 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları işletme

6 No F. M. Tahsisatın nev i 34! F. M. Tahsisatın nev'i 5. III Amonajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıl - ' lan onarma Fasıl yekûnu 88 t^tiııtil kısifli yefeûîrtl o 30 İşçi gündelikleri 40 Başka masraflar 50 Toprak kayması, muhafazası ve kuraklıklarla mücadele için yapılacak denemelerin her türlü Fasıl yekûnu Dördnneit kıttım - Daire hizmetleri 403 Temsil 407 Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 30 (îteriverilecek paralar 40 Mahkeme harçları Fasıl yekûnu 367 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar Hastalıklarla savaş 0 Hastalıklar ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar kargılığı 0 Taşıt 30 İşçi gündelikleri 40 Başka, masraflar Fasıl yekûnu, 46 Okullar Orman Muhafaza Okulu Orman Tekniker okulları Fasıl yekûnu Para taşıma 40 Teknik araştırma enstitü. ve istasyonları deneme 0 Taşıt Harita ve kadastro işleri 0 Sınırlama harita 0 Amenajman haritaları Fasıl yekûnu 683 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler Sınırlama sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri gereğince yapılacak ödemeler 0 Taşıt 30 İşçi gündelikleri 40 Başka masraflar Fasıl yekûnu Amenajman sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 0 Taşıt 30 İşçi gündelikleri 40 Başka masraflar Fasıl yekûnu Ağaçlandırma ve fidanlıklar sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 0 Taşıt

7 -34â 5. III. 60 F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 30 îşçi gündelikleri 40 Başka masraflar Fasıl yekûnu Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 0 Toprak muhafazası, yer kayması, yan. dere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü 0 Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 0 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Fuar ve sergilere katılma Kurs Millî parklarla ilgili her türlü masraflar sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı 8 57 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar ve diğer masraflarla tatbikat harcırahları Yaym 0 Satmalına ve abone Başjka her çeşit yayın ve propaganda Faaıl yekûnu Staj sayıjı Kanıma göre staj içtin ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit mas-, rafları Dördüncü kısım yekûnu Beşinci hısım - Borçlar 5 77 H58 50 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» ükme bağlı borçlar Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN

8 No A/ - CETVELİ 5. III. 60 F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 70 7 Yatırımlar l - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Makina, alet ve makemeîeri onarımı 0 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 0 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 8. Sınırlama teknik aletleri 3 Amenajman teknik aletleri 33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorin ve motorsuz her nevi teknik alet ve malzemeleri 34 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorin ve motorsuz lâboratuvar malzemesi 73 Kamulaştırma 0 683, 4785 ve 36 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma 0 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma. sahaları satmalına ve kamul aştırın a m a sr af a r ı 30 Bina yapımı için satmalmacak veya kamulaştırılacak arazi bedelleri 40 F. A. O. yardımı ile kurulacak kavak istasyonuna lüzumlu arazinin istimlâk Fasıl yekûnu * Fasıl yekunu Yapı işleri Satınalınacak makina alet ve malzemeleri.0 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri Yangın söndürme alet ve malzemeleri Sınırlama teknik..alet ve. malzemeleri Amenajman teknik alet ve malzemeleri 000 Ağaçlandırma fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi teknik alet ve malzemeleri Teknik araştırma ve motorsuz lâboratuvar malzemesi Propaganda işleri için satınalınacak sinema, makinası ve malzemesi Fasıl yekûnu Satınalınacak taşıtlar 0 Motorlu taşıtlar satmalına Motorsuz taşıtlar satmalma Fasıl yekûnu sayılı Orman Kanunu mucibince satınalınacak silâh ve malzemeleri 0 Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mühendis ve mühendis mu a-. vinlerine verilecek- tabanca ve malzemeleri 0 Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek tabancaları ve malzemeleri 30.Muhafaza memurları silâh ve malzemeleri Fasıl yekûnu

9 No, 7456 P. M. Tahsisatın nev'i 344 F. M. Tahsisatın nev'i 5. IİI Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı Devlet Orman işletmeleri döner sermayesi 683 sayılı Kanunun 35 nci maddesine müsteniden yapılacak ikrazlar karşılığı ormanlarında açılacak yollar 0 Orman yolları yapımı 0 Orman yolları onarımı Fasıl yekûnu Teknik Araştırma ve istasyonlarında, Enstitü tecrübe Yatırımlar yekûnu B CETVELİ F. M. Varidatın nev'i Orman işletmelerinden alınacak varidat Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Hazinece verilmesi lâzımgelen UMUMÎ YEKÛN Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları C - CETVELİ Nev'i TariM Numarası ÖZETİ Kanun 3. VIII Orman Kanunu

10 No D - m - CETVELİ 5. III. 60 ). Memuriyetin nev'i Ad od Ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 0 7' 3 Ki ' 8 MERKEZ Enformasyon Uamanı Sinema Uzamanı Sinetma Teknisiyeni Mücadele Başte'knıisdyeni Mücadele Teknisiyeni Makinist Kaloriferci Şoför» Daktilo Tercüman Mamur (Evrak sevkiyatçısı) Dağıltıcı Başh. ademe Hademe G< Bekçisi VİLÂYETLER Telsiz Teknisiyeni»» Tamir AMyesi Şefi Telsiz Santralcisi Şoför (Harita grupları için) Dağ Telsiz Santralcisi DaMilo Orman Muhafaza. Memuru»»»»»» Hademe Bekçi Şoför (Yangın ve koruma işleri için) Şoför (Yangın ve korama işleri için) Şoför (Yangın ve koruma işleri için) " 44 ') (İOO İOO >> > TEKNİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ VE İSTASYONLARI Ressam Fotoğrametri Mütehassısı İstatistik Teknisiyeni Muhafaza ve Rasat Teknisiyeni Başmakinist Makinist (Laborant) Lâıboratuvar Şefi Şoför»» Tercüman. Datetilo (Yabancı dil bilir) Daktilo Kütüphane memuru (Fotoğrafçı) Kesim ve Ölome Memuru Muhafaza Memuru Başfidancı Fidancı (Tarım hizmetlisi) Hademe Bekçi Santralci Kaloriferci Arabacı» Orman Muhafaza Okulu 0 Plletatriıkei ustası Şoför Aşçı Doktor Sağlık anemimi.3 Bekçi 3 İşçi (Aşçı yamağı) 3 Hademe ; 5 ' 5 5 : '

11 No D. Memuriyetin nev'i Adcd Ücret D. Memuriyetin nev'i 5. III. 60 Aded Üeret Düzce Orman Tekniker Okulu Klefotrikçi Ustası Şoför Aşçıbaşı Aşçı Doktor Sağlık Memuru Laborant Kütüphane Memura Tarım Hizmetlisi Bekçi îşçi (Aşçı yamağı) Hademe Trabzon Orman Tekniker Okulu Doktor Sıhhiye Memura Aşçıbaşı Aşçı yamağı Şoför Elektrikçi Ambar M'emuru İdare Âmiri Hademe Grece Bekçisi Bahçivan Çamaşırcı 8 > ili Antalya Orman Tekniker Okulu Doktor Sıhhiye Memuru Aşçıbaşı Aşçı yamağı Sofö'r Elektrikçi Ambar Memura îda.re Âmiri UU 3, Hademe Gece Bekçisi.. Bahçivan 3 Çamaşırcı Fidanlıklar Başmakinist Makinist Makinist (Sınıf )» (Sınıf ) Şoför Şoför Arabacı Tarım Hizmetlisi Başfidaneı) Tarım Hizmetlisi (S.. M- daneı) Tarım H izan etlisi (S. daneı) Tarım Hizmetlisi (S. daneı) Fi- Bekçibaşı Bekçi Hademe Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şubesi 4 Traktör ve buldozer operatörü 7 ö em e t eknisiy eni 7 Sürveyan Şoför 0» Tarım Hizmetlisi Bekçibaşı 3 Bekçi 3 Hademe O t'ioü

12 No E - CETVELİ 5. III. 60 F. M Tahsisatın nev'i Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma nöbetçilerinin ücreti Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve L - CETVELİ D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık ücret VİLÂYETLER. Sınıf kıdemli orman mühendis muavini Orman mühendisi Öğretmen muavini Orman kondoktoru Sınıf orman kâtibi Sınıf 3 orman mesaha memuru Orman 'tatbikat memuru»»»»»» Orman Kâtibi Ücretliler Orman komiseri Orman fen memura Fidanlık müdürü C Ücret ^J Orman fen memuru Mesul muhasip Avukat İÜ Orman fen memuru Mesul muhasip Avukat Muhasip veya mutemet Orman mühendisi Avukat Orman mühendis muavini Orman fen memuru Avukat Muhasip veya mutemet Kâtip İS Muhasip veya mutemet Orman mesul muhasip kâtibi 4 Orman kâtibi Orman mesaha memuru Öğretmen Scf lâboratuvar & M CETVELİ Orman Muhafaza Okul öğrencilerinden alınacak ücret 347 Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden alınacak ücret 600

13 No â 5. III. 60 E - CETVELİ Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatlantn sarf şekillerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen uygulanır. Fasıl 30 Vilâyetler büro Madde 3 Sınırlama kırtasiyesi Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. Madde 3 Vilâyetler demirbaş Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilmesini temin maksadiyle satınalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden ödenecektir. Madde & Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme Madde 35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bunların onarma da buradan verilir. Madde 6-36 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, balta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zencir, grif, elektrik feneri ve benzeri, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedelleri de bu maddelerden ödenir. - Fasıl 306 Giyecekler Madde 0 Merkez Madde 0 Vilâyetler Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik memurların ve muhafaza ve tatbikat memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satmalınaeaktır. Fasıl 307 Harcırahlar Madde Muvakkat vazife harcırahı Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere ve sürveyanlarm muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. gönderilecek mühendis Madde 3 Sınırlama muvakkat vazife harcırahı Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri ile merkeze avdetleri halinde harcırah ve zaruri ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla delieeliklerin parselajlı haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların harcırah ve diğer zaruri bu maddeden ödenir.

14 No III. 60 Madde 4 Âmenajman muvakkat vazife harcırahı Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden ödenir. Fasıl 30 Taşıt Madde 54, Propaganda için alınacak jeeplerin işletme Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser da bu maddeden ödenir. Tamirleri de bıı tertipten yaptırılır. Madde 56 Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mahsus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde den ödenir. Madde 57 ' Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakını ve işletmesi için lüzumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. Fasıl sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 367 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları masraf lariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu.işin gerektirdiği diğer bütün masraflar buradan verilir. - Fasıl 4 Hastalıklarla savaş Madde 0 Taşıt Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli kamp değiştirme ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin nakil, ilaçlamada kullanılacak suyun na kil, motorlu pülverizatörlerin cer bu-maddeden ödenir. Madde 40 Başka masraflar Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarmdari su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörlerin benzin, yağ, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve diğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayyare ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü buradan ödenir. Fasıl 46 Okullar Madde Orman Muhafaza Okulu Madde Orman Tatbikat ve Tekniker Okulu Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare ve her türlü tecrübeler, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta, okullar ve müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak

15 » S0-5. III. 60 plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme budama aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. Fasıl 40 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme Madde 40 Başka masraflar Kesme, taşıma, temizleme, toplama, doktor ve veteriner taşıt ve vizite ücretleri, ilâç bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje, resim ve kabartma harita, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, lıurç, harita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, motopomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalına, montajı, araştırma fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım gelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, eldiven, lâstik çizme ve benzerlerinin satmalına bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâboratuvar- <da çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama; toprak hazırlama, bitki teşhisi tahlil, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter, tecrübelerde kullanılacak çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gübre ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir. Motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri da bu fasıldan ödenir. Madde 50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerin her türlü Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 4 Harita ve Kadastro işleri Satınalmacak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak diğer masraflar bu fasıldan ödenir. Fasıl sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 683 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin icabettirdiği her türlü masraflarla bu savaşta vazifelendiril enlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Fasıl 43 Sınırlama Madde 0 Taşıt Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiralan bu maddeden ödenir. Madde 40 Başka masraflar Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hüre gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satınalma ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yenilenmesi ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her türlü bu maddeden ödenir.

16 No III. 60 Fasıl 44 Amenajman Madde sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu maddeden ödenir. Madde 0 Taşıt Amenajman mühendis ve mühendis muavinlerinin hayvan kiraları ve kamp değiştirme ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerinden heyet merkezine nakil ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satmalınacak çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin satmalmacağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil bu maddeden ödenir. Madde 40 Başka masraflar Çadır, portatif sandalye, portatif kar.yola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmalına ve onarma ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalına, hava fotoğrafları için fotoğraf kâğıdı satmalına bedelleri, fotoğraf banyo ile sıhhi ilâç kutusu bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım ve kireçleme ve buna müteferri malzeme bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. Fasıl 45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar Madde 40 Başka masraflar Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme ile elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbalar satmalına bedelleri ile işletme, sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, meşin ceket bedelleri, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalma bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidancıiarm tulum bedelleri ve benzeri ile 683 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil, ilâç parası, doktor ve veteriner vizita ücretleri, kazaya uğrayan işçilerin tedavi, vergi, resim, pul, harç, her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir. Fasıl 48 Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar Madde 0 Toprak muhafazası, yer kayması'yan dere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü Madde 0 Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. Ayrıca bu işler için lüzumlu tohum, dikenli tel, çit kazıkları, işçi gündelikleri, arazi işleme aletleri, arazi tesviye aletleri, zararlı otlarla kimyevi mücadele bakımından lüzumlu ilâçlar ve bu ilâçların kullanılması için her türlü motorlu ve motorsuz teknik aletler, mer'a sahalarında yapılacak bekçi kulübeleri ve sulama tesisleri, bu işlere lüzumlu her türlü motorlu ve motorsuz teknik alet ve malzeme bedelleri, mer'a ıslah işlerine ait proje, resim, harita, ozalit, bu işlerin yapılması için lüzumlu servis yollarının inşası, mer'alarda toprak muhafazası bakımından yapılacak teraslama ve hendekleme ve ağaçlandırma ve bu işlerle ilgili her türlü idare ve büro giderleri bu fasıldan ödenir..,

17 No III. 60 Fasıl 45 Yayın Madde 0 Satınalma ve abone Madde 0 Başka her çeşit yayın ve propaganda Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sai renin bedelleri ile bunlar için açılacak müsabakaların ve bunların tetkiki için teşkil olunacak jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalnıaeak agrandisman makinası ve teferruatı bedelleri ve negatif filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satmalma bedelleri, fotoğraf çekme ve b l anyp ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira bedelleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması, satmalmması ve ağaç bayramları için satmalına eak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi da bu tertipten ödenir. Fasıl 45 Staj Madde sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit. Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi iş Birliği Teşkilâtı hesabından ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da bu fasıldan ödenir. Fasıl 50 Eski yıllar borçları Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fasıldan ödenir. Fasıl 7 Makine alet ve malzemeleri onarımı Madde 0 Yangın söndürme alet ve malzemeleri Yangın söndürme alet ve malzemelerinin her türlü onarma bu maddeden ödenir. Fasıl 73 Kamulaştırma Madde 0 36, 4785 ve 683 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma Özel kanunlarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit yapı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları A'e bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir. Madde 0 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalma ve kamulaştırma Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak, satınalmacak arsa ve sahaların her türlü bu maddeden ödenir. Fasıl 74 Yapı işleri Satınalmacak binaların bedelleriyle arsa ve binaların Tapu Harçları ve tahakkuk etmiş ve edecek vergileri de bu tertipten ödenir. Lüzumunda hariçten yevmiye ile temin edilecek yüksek mimar, mimar, yüksek mühendis, mühendis ve sürveyanlarm tahakkuk edecek yevmiyeleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 75 Satınalmacak makine alet ve malzemeleri Madde 0 Yangın söndürme alet ve malzemeleri Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve köpük yapıcı maddeler, yedek tv.pler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer İnznmlu masraflarla yangm haberleşme?! için kııfamlan alıcı, verici telsizler, bunlara ait yedek rarçr,, malzeme ve saire de bu maddeden ödenir.

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 30 Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 17.000 Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında 13.000 Türk Lirasına, c) Menkul

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Yol-Su-Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

Yol-Su-Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı TEŞKİLAT KANUNU HAKKINDA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASININ GÖRÜŞÜ 1960 yılı nüfus sayımına göre memleketimizde toplam nüfusun % 69 u köylerde yaşamaktadır. O tarihte ise elektriklendirilmiş köylerin sayısı

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı