2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir."

Transkript

1 Trafik Mevzuatı SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve bütün konularda alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştır. KAPSAM 2918 sayılı kanun trafikle ilgili şartları,kuralları hak ve mesuliyetleri,ilgili kuruluşları ve bunların görev,yetki ve sorumluluklarını çalışma usullerini ve diğer birçok hükümlerini belirlemektedir. ANCAK AKSİNE BİR HÜKÜM YOKSA *Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park,bahçe park yeri,garaj yolcu ve eşya terminali,servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerde, *Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde. *Belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz,göl ve akarsular üzerinde,kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında, Bu kanun hükümleri uygulanmak üzere; * Trafikle ilgili kuralların ve bunların uygulanmasına, * Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine, * Araçların tescili,teknik durumları,muayeneleri ve karayollarında araç sürmeleri sırasında alınacak tedbirlerle, * Araç sürücülerinin sınavları ve belgelerinin verilmesine, * Krayolundan faydalananların hak ve yükümlülüklerine,eğitimine, * Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev,yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve kordinasyon düzenine, * Trafikle ilgili diğer hususlara ilişkin konulardaki esas,usul,şekil ve şartalara ait hükümleri kapsar. * Karayolları trafik kanunu,trafi,k hizmetleriyle ilgili olan diğer kanunlarda verilen görevleriniçişleri Bakanlığınca yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlarca işbirliği içinde yürütülmesi esasını getirmiştir.

2 A-TRAFİK İLE İLGİLİ GÖREVLİ KURULUŞLAR, KOMİSYONLAR GÖREV VE YETKİLERİ 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile yetkili kılınan bakanlık,kurum,kuruluş ve komisyonlar bunların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. * Karayolu Güveniği Yüksek Kurulu * Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu * T.C. İçişleri Bakanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü * T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları * T.C. Milli Eğitim Bakanlığı * T.C.Sağlık Bakanlığı * T.C.Ulaştırma Bakanlığı * T.C.Orman ve Çevre Bakanlığı,Çevre Koruma Genel Müdürlüğü * T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı * Belediyeler * İl ve İlçe Trafik komisyonları Trafik Mevzuatı 2 1) KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakan'ın başkanlığında,adelet,içişleri,maliye,milli EğitimiBayındırlık ve İskan,Sağlık,Ulaştırma,Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı,Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müstaşarı,Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da kurula çağrılabilir. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu,Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak,karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirek karara bağlar ve kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli kordinasyon önlemlerini belirler. Kurul yılda iki defa olağan,başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak gündemle toplanır. 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü,Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan kamu kurumlarınınen az daire başkanı seviyesindegörevlileri,jandarma Genel Komutanlığı,Türk

3 Standartları Enstitüsü Başkanlığı,Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri bakanlığınca Bakanlığınca uygun görülen trafikle ilgili üniversite,türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği,Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi ve Başkent Büyükşehir Başkanından oluşur.ihtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağrılabilir. Kurul ayda bir toplanır,zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Trafik Hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilere önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karara bağlar. *Trafikle ilgili kuruluşlar arasında kordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunur. *Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunur. *Uygulamada görülen aksaklılıkları tespit eder. *Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksikleri belirler,giderilmesinde önerilrde bulnur. *Karayolu güveliğinin geliştirilmesi için planlar hazırlar, *Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı tarifeleri hakkında görüş bildirir, *Fahri trafik müfettişi adaylarını Krayolu Güveliği Yüksek Kuuruluna önerir. 3) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ *Araçlarda bulundurulması gerekli belgeleri ve gereçleri,sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetler. *Duran ve akan trafiği düzenler ve yönetir. *El koyduğu trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenler. *Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenler,gerekli işlemleri yapar,takip eder. *Trafik kazalarında yaralananların bakımlarını sağlamak için tedbir alır ve yakınlarına haber verir. *sürücülerin belgelerini verir. *Araçların tescil işlerini yapar,belge ve plakalarını verir. *Ülke çapında sürücülrin sicillerini tutar.istatistiki bilgileritoplar ve değerlendirir. *Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili bilgileri toplar,değerlendirir,gerekli önlemlerin alınması için ilgili kuruluşlara teklifte bulunur. *Hasar tazminatı ödemelerinihızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verir.

4 TRAFİK ZABITASI Trafik Zabıtasının asli görevi trafik hizmetlerini yürütmektir. GENEL ZABITA Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis,polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde;jandarmada trafik eğitimi almışsubay veya astsubaylar,yönetmenlikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak vali onayı ile trafiği düzenlemeye ve trafik ve suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidirler. Trafik Mevzuatı 3 4) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ *Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında düzenleme ve işaretleri yaparak gerekli, önlemleri alır. *Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol eder. *Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri inceler ve onaylar. *Karayollarındaki hız sınırlarını belirler ve işaretler. *Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veriler hazırlar,gerekli tekik bilgileri ve kaza analiz sonuçlarına göre gerekli önlemleri alır. *Araçların ağırlık kontrollerini yapar,eksik görülenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenler. *Tescile bağlı araçların muayenelerini yapar veya yaptırır.tescile aykırı haraket edenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenler. *Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak,durak yari,aydınlatma,yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapar,yaptırır veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik eder,uygun olanları tastik eder. *Karayolu yapılarına hasar verenler ile yapım ve bakım sırasında görevlilere uymayanlar hakkında suç ve ceza tutanağı düzenler. *Kuruluş,muayenesini yaptığı araçların sefer görev emri belgelerinin kontrol edilmesinden sorumludur. Taşıt sefer görev emri verildiği halde çağrıya uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtları fenni muayene istasyonuna bildirilir,bu tür araçların muayenesi yapılmaz. 5) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ *Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açar,özel sürücü kursu açılmasına izin verir ve bunları denetler. *Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapar,sınavlarda başarılı olanların sertifikalarını verir.

5 *Okul öncesi,okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenlertrafik genel eğitim planları hazırlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygular. *İlköğretim ve orta öğretim okullarının,ders programlarına eğitim amacıyla zorunluuygulamalı trafik ve ilkyardım derslerini koyar. *Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma,açılma,eğitim,denetim ve çalışma esaslarını belirler. 6) SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ *Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlar ve uygular. *Trafik kazalarında yaralananları en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere,içişleri Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilkyardım istasyonları kurar,bu istasyonlara gerekli personeli,araç ve gereci sağlar. * Her ilde trafik kazaları için eğitilmişsağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı burundurur. * Bu kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapar. Üniversitelere bağlı hastahaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları,acil olarak kendilerine getiren trafik kazası geçirmiş kişilere,sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle,vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil eder. Trafik Mevzuatı 4 7) TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) *Köy yollarında; *Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapar,tedbirleri alırve aldırır. *Yol güvenliği ile ilgili;kavşak,durak yeri,yol dışı park yeri,aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini inceler ve gerekenleri onaylar. *Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarındaki tesisler için bağlantıyı sağlayarak,geçiş yolları yönünden izin verir. *Kaza analiz sonuçlarına göre,karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurur ve gerekli tedbirleri alır. *Kanun yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapar. Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler,orman yolları için de geçerlidir.

6 8) ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ Karayolları Trafik Kanunuyla ilgili,yönetmenliklerde belirlenen görevleri yapar ve bu kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlar. 9) ORMAN VE ÇEVRE BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler,orman yolları içinde geçerlidir sayılı Çevre Kanunu ile yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen görevleri yapar. 10) BELEDİYE TRAFİK BİRİMLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ *Sorumlu olduğu yolun yapısını,trafik düzenini güvenliğini sağlayacak durumda bulundurur. *Yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapar. *Açık ve kapalı park yerleri,alt ve üst geçitleri yapar,yaptırır,işletir veya işletmesine izin verir. *Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri,gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretler ve ortadan kaldırır. *Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri alır,aldırır ve denetler. *Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapar,yapılmasını sağlar. B-İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İl sınırları içinde,mahalli ihtiyaç ve şartlara göre;trafik düzenini ve güvenlği bakımından yönetmenlikle gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde,illerde vali veya yardımcısının başkanlığında,belediye,emniyet,jandarma,milli Eğitim,Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri;valilikçe uygun görülen trafikle ilgili Üniversite,oda,vakıf ve kamuya yararlı Dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan İl trafik Komisyonu,ilçelerde kaymakamın başkanlığında,aynı kuruluşların yöneticileri temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur. GÖREVLERİ; *İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. *Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri alır,trafikle ilgili sorunları çözümler,bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları içişlerine iletir. *Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere,trafik düzenini ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışama şekil ve şartları,çalıştırabileceği yerler ile güzargahlarını tespit eder ve sayılarını belirler.

7 *Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan,arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan eder ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin verir. C-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE İLGİLİ ÇIKARILAN DİĞER YÖNETMENLİKLER *Karayolları trafik yönetmenliği. *Trafik işaretleri hakkında yönetmenlik. *Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmenlik. *Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması yönünden,yolun yapısında yapılacak her türlü çalışmalarda alınacak tedbirler ile Karayolu dışında,kenarında veya üzerindeki diğer levhalar,ışıklı işaretler hakkında yönetmenlik. *Araçların imal tadil montajı hakkında yönetmenlik. *Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmenlik. *Trafik kuruluşları ile personelin görev ve çalışma yönetmenliği. *Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usüller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmenlik. *Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu yönetmenliği. *Çocuk trafik eğitim parkları yönetmenliği. *Trafik hizmetlerini geliştirme fonu yönetmenliği. KARAYOLU ÜZRİNDEKİ TESİSLERE İLİŞKİN TANIMLAR 2 ANAYOL: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayollarındaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken,ilk geçiş hakkında vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur TALİ YOL: Genel olarak üzerinde trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur. TEHLİKELİ EĞİM: Araçların emniyetle seyrinde devam için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir. KAVŞAK: İki veya daha fazla karayolunun,kesişmesi veya birleşmesi oluşan ortak alandır. KAVŞAK ORTAK ALANI: Kavşaklarda,kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında,kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

8 YAYA GEÇİDİ: Taşıt yolunda,yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere,trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır. OKUL GEÇİDİ: Genel olarak okul öncesi,ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. ALT GEÇİT: Karayolunun,diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. ÜST GEÇİT: Karayolunun,diğer bir karayolu ve demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. DEMİRYOLU GEÇİDİ (Hemzemin Geçit):Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. ADA: Yayaların geçme ve durmalarına,taşıtlardan inip binmelerine yarayan,trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan,araçların bulunamayacağı,koruyucu tertibatla belirlenmişbölüm ve alanlardır. AYIRICI: Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran,bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı,trafik tertibatı veya gereçtir. ŞERİT: Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgileriyle ayrılmış bölümdür. PARK YERİ(Otopark): Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. KARAYOLU ÜZERİ PARK YERİ:Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. KARAYOLU DIŞI PARK YERİ:Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir. DURAK: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlilerini bindirmeleri,indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir. GARAJ: Araçların,genellikle uzun süre durmaları için kullanılan,bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir. TERMİNAL: İnsan veya eşya taşımalarında,araçların indirme,bindirme,yükleme,aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme,haberleşme,şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerinde sağlandığı yerdir.bunlardan sadece,insan taşımalarında kullanılanlara ''yolcuterminali'',eşya taşımalarında kullanılanlara ''Eşya Terminali''denir. SERVİS İSTASYONU: Karayolunda seyreden araçların bakım,onarım,onarım yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı tesislerdir. AKARYAKIT İSTASYONU: Araçların esas itibariyle akaryakıt,lpg,yağ,basınçlı hava gibi ihtiyaçları ile ayrıca kişilerin ilk yardım ve zorunlu diğer ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. MUAYENE İSTASYONU: Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

9 ARAÇ TARTI İSTASYONU:Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla taşına bildiği yerdir. İŞARET LEVHASI:Sabit veya taşınabilirbir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki senbol,renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. IŞIKLI VE SESLİ İŞARETLER:Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli,sabit veya taşınabilir,elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan,üzerinde çeşitli renk,sembol,yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan,ışık veya sesli özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. İŞARETLEME:Taşıt yolu ile bordür,ada,ayırıcı,oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi,şekil sembol,yazı yansıtıcı ve benzeri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır. TRAFİK,KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK:Yayaların,hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve haraketleridir. KARAYOLU(YOL):Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,köprüler ve alanlardır. ARAÇ:Karayollarında kullanılabilen motorlu,motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makinaları ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. TAŞIT:Karayolunda insan,hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.bunlardan makina gücü ile yürütenlere ''motorlu taşıt'', insan ve hayvan gücü ile yürütenlere de ''motorsuz taşıt'' denir. SÜRÜCÜ:Karayolunda,motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir. ŞOFÖR:Karayolunda,ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. ARAÇ SAHİBİ:Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir. İŞLETEN:Araç sahibi ola veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süre kiralama,ariyet ve rehin gibi hallerde kiracı,ariyet veya rehin alan kişidir.ancak ilgili tarafından,başka bir kişinin aracı kendi hesabına veya tehlikesi kendisine ait olmak üzere,işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse,bu kimse işleten sayılır. YOLCU:Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araç bulunan kişilerdir. HİZMETLİ:Araçlarda,sürücü hariç araç veya taşıma hizmetlerinde sürüli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinalarında sürücü dışındaki kişilerdir. TRAFİK İŞARETLERİ:Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları;ışıklı ve sesli işaretler,yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

10 GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ:Görev sırasında,belirliaraç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. GEÇİŞ HAKKI:Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre,yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır. DURMA:Kırmızıışık,yetkililerin dur işareti,yol kapanması gibi,her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. DURAKLAMA:Trafik zorunlulukları dışında araçların,insan indirmek ve bindirmek,eşya yüklemek,boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa birsüre için durdurulmasıdır.bu süre en fazla 5 dakikadır. PARKETME:Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır. TRAFİK KAZASI:Karayolu üzerinde haraket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma veya zararla sonuçlanmış olan olaydır. MÜLK:Devlete,kamuya,gerçek yada tüzel kişilere ait olan taşınmaz mallardır. YERLEŞİM YERİ (BİRİMİ):Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının,başlangıcı ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme,çalışma ve barınma amacı ile insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan,il,ilçe,köy veya mezra gbi yerlerdir. YAYA:Araçlarda bulunmayan,karayolunda haraketsiz veya haraket halinde bulunan insandır. TRAFİKTEN MEN:Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda yönetmenlikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trfaikten alıkonulması. KARAYOLU ÜZERİNDEKİ TESİSLERE İLİŞKİN TANIMLAR KARAYOLU YAPISI: Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında,altında veya yukarısındaki;ada,ayırıcı,otokorkuluk,istinat duvarı,viyadük,köprü,tünel,menfez ve benzeri yapılardır. KARAYOLU SINIR ÇİZGİSİ: Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla,kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda;mülkle olan sınır çizgisi,diğer karayollarında yarmada,şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı,dolguda şev etek çizgisi,yaya yolu ayrılmış karayolunda ise,yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. İKİ YÖNLÜ KARAYOLU: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. TEK YÖNLÜ KARAYOLU: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. BAĞLANTI YOLU: Bir kavşak yakınında,birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.

11 ERİŞME KONTROLLU KARAYOLU(Otoyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen,belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı,yaya,hayvan ve motorsuz araçların giremediği,ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrolle tabi tutulduğu karayoludur. EKSPRES YOL: Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak olarak teşkil edildiği bölünmüş bir ana karayoludur. TAŞIT YOLU(Kaplama): Karayolunun genel olaraktaşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. BİSİKLET YOLU: Karayolunun,sadecebisikletlilerin kullanımına ayrı olan kısmıdır. GEÇİŞ YOLU: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun,karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. YAYA YOLU(Yaya Kaldırımı): Karayolunun,taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. BANKET: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda,taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenerı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı,zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. PLATFORM: Karayolunun,taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmıdır. ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR OTOMOBİL:Yapısı itibariyle,sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. TAKSİ:Yapısı itibariyle,sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan insan taşımak için imal edilmiş buluna ve taksimetre veya tarifeyle yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır. TAKSİDOLMUŞ:Yapısı itibariyle,sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve,nsan taşımak için imal edilmiş bulunan,adam başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır. MİNİBÜS:Yapısı itibariyle,sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçtır. OTOBÜS:Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.troleybüs'ler de bu sınıfa dahildir. KAMYON:İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır. ÇEKİCİ:Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır. ARAZİ TAŞITI:Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekide imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçlardır.

12 MOTOSİKLET:2 vey 3 tekerlekli sepetli veye sepetsiz motorlu araçlardır.bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılamayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosiklete (tiriportör) denir. MOTORLU BİSİKLET:Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen,içten patlamalı veya elektirik motoru ile donatılmış ve imal hızı 45 km/s'den az olan bisiklettir. BİSİKLET:En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle haraket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz araçtır. LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen,ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım aracıdır. İŞ MAKİNELERİ:Paletli veya madeni tekerlekli traktör,biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri tarım,sanayi,bayındırlık,milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan;iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş,karayolunda insan,hayvan,yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçtır. TRAMVAY:Genellikle yerleşim birimleri içerisinde insan taşımasında kullanılan,karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan araçtır. ÖZEL AMAÇLI TAŞIT: Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye,cankurtaran,naklen yayın ve kayıt (radyo,sinema,televizyon),kütüphane,motorlu karavan,zırhlı araç,araştırma,cenaze araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek,taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. OKUL TAŞITI:Genel olarak okul öncesi,ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan araçtır. KAMU HİZMETİ TAŞITI:Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan araçtır. PERSONEL SERVİS ARACI:Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personeline bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minübüs ve otobüs türündeki ticari araçtır.kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez. UMUM SERVİS ARACI:Okul taşıtları ile personel sevis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir. KAMP TAŞITI:Yük taşımasında kullanılmayan;iç dizaynı tatil yapmaya uygun techizatlarla donatılmış,hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu araçtır. RÖMORK:Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz araçtır. YARI RÖMORK:Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur. HAFİF RÖMORK:Azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen römork veya yarı römorktur.

13 TAŞIT KATARI: Karayolunda,bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 römorktan oluşan araçlardır. GABARİ:Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk,genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. TAŞIMA SINIRI:(KAPASİTE):Bir aracın güvenli taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır. AZAMİ AĞIRLIK:Aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır. YÜKSÜZ AĞIRLIK:Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet,edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. YÜKLÜ AĞIRLIK:Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü,hizmetli yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır. AZAMİ DİNGİL AĞILIĞI: Araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri içn saptanan dingil ağırlığıdır. DİNGİL AĞIRLIĞI:Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. AZAMİ TOPLAM AĞIRLIK:Araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. HIZ SINIRLAYICI:Belirtilen değere göre araç hızını sınırlamak için, öncelikli işlevi,motora yakıt beslemelerini kumanda etmek olan bir cihazdır. MOTOR KARAVAN:En az aşağıdaki ekipmanları kapsayan yatacak yeri olan bir özel maksatlı araçtır. I-Koltuklar ve masa II-Koltuklardan dönüştürülebilecek uyku yatağı III-Yemek pişirme imkanları ve IV-Depolama /saklam imkanları Bu Ekipmanlar oturma bölümüne sabit olarak monte edilmelidirler;ancak masa kolayca çıkarılabilecek şekilde tasarlanabilir ZIRHLI TAŞIT:Taşınan yolcuların ve / veya yüklerin korunması için tasarlanmış ve kurşun geçirmez zırhlı kaplama gereklerine uygun motorlu araçtır. AMBULANS:Hasta veya yaralı insan taşıması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır.

14 CENAZE ARABASI:Cenaze taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır. TARIM VE ORMANCILIK TRAKTÖRLERİ:Ana işlevi çekme gücü sağlamak olan ve tarım veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek,itmek,taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış en az iki dingilli,tekerlekli veya paletli motorlu araçlardır.butür araçlar yük taşımak için donatılabileceği gibi yolcu oturma yerleri ile de donatılabilir. TRAFİK İŞARETLERİNİN ANLAMLARI VE UYMA MECBURİYETİ A)GÖREVLELİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ Yolun Trafiğe Açık Olması Hali Trafik polisi veya görevli kişilerin duruş pozisyonuna göre yan tarafındaki (kollar yönünde) yollar trafiğe açıktır.görevlinin bu durumda her iki kolu veya tek kolu yere paralel bir şekilde açık olabileceği gibi kollardan birisi veya her ikisi birden aşağıya bırakmış olması talimatın anlamını değiştirmez. Yolun Trafiğe Kapalı Olması Hali Trafik polisi veya görevli kişilerin ön ve arka cephelerinde kalan yollar trafiğe kapalıdır. Bu durumda kollarının her ikisi veya birisi yanlara açılmış olması veya kollarının kapalı olması bu talimatın anlamını değiştirmez. Yolun Bütün Yönlere Kapalı Olması Hali Trafik polisi kollarından birini yukarıya kaldırmış, diğerini aşağıya bırakmış pozisyonda yollar bütün yönlere kapalıdır yani daha önce trafiğe açık olan yolların kapanacağı ve kapalı olan yolların açılacağı anlamına gelir.araç sürücülerinin trafik polisinin vereceği ikinci talimata kadar beklemeleri zorunludur. Araç Durdurma işareti (sağa ve sola) Araç Sürücülerini sağa ve sola yanaştırılarak durdurulması, için verilen işarettir Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma işareti - Trafiği Hızlandırma işareti; trafik polisi veya görevli kişi sağ yada sol kolum, yere paralel olacak şekilde dirsekten kırmak suretiyle yukarıya kaldırıp yere paralel hale getirir. bu hareketin seri şekilde yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını verir.

15 Trafiği yavaşlatma işareti trafik polisi veya görevli kişi yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük olacak şekilde sağ veya sol kolunu omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45 ile 900 arasında sallar Bu hareketi seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlatılması talimatını verir not trafiği idare etmekte olan görevliler yolu kullananlara görsel anlamda beden işareti vermenin yanı sıra, düdük çalarak SESLİ-İŞİTSEL işaret de verebilir - Trafik polisinin DUR işareti vermesi durumuda serbest olan diğer eliyle, düdüğünü uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalması da dur anlamınadır - Trafik polisinin HIZLAN işaret vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle, düdüğünü KISA-KISA uzun süreli veya güçlü olarak çalışası da HIZLAN anlamındadır. Sinyalize kavşaklarda trafik görevlileri zorunlu olmadıkça IŞIKLI TRAFIK İŞARETLERİ yönetimine müdahale edemezler. Görevlilerin vereceği bütün işaretler anlaşılır, kararlı ve net olmalıdır. Yön tayini Hareketleri Devlet büyüklerinin ve teşkilat men suplarının geçişlerinde Trafik görevlileri selam vermez. Sağa veya sola yön gösteren trafik görevlisi; beyaz eldiven giymeli, kılık kıyafet temiz omalıdır. Trafiği Gece Yönelme Hareketleri -Gece Dönüş İşareti işaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu, dönüş yapması istenilen araca yönel çubuk dönüş yönüne göre doğru çizilen yayın içinde hareket ettiril işaret yeteri kadar tekrarlanır. - Gece Geç işareti işaret çubuğunun ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizilik. işaret yeteri kadar tekrarlanır. -Gece dur işareti işaret çubuğu 45 lik bir yay içerisinde vücudun sağından soluna sokma doğru hareket ettirilir. Çubuk yere dik konumda ve ucu yukarıya bakar durumda tutulur. TRAFİK İŞARETLERİNİN ANLAMLARI VE UYMA MECBURİYETİ 2 B-IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI Yayaların ve Sürücülerin yolu düzenli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kavşaklarda,yaya ve okul geçidi ile benzeri yerlerde kullanılan trafik ışıklı cihazların anlamlan şunlardır: Kırmızı Işık Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir.aksini gösteren bir işaret yoksa hiç bir yöne hareket edilemez, sürücülerin beklemesi gerekir.

16 Yeşil Işık Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durmadan geçilir.bu ışık yandığında sürücüler dönüş kurallarına uygun olarak sağa ve sola dönüşlerini tamamlayabilirler. Sarı Işık Uyarı anlamında olup,yanış sırasına göre yolun trafiğe açılmak veya kapanmak üzere olduğunu bildirir. - Yeşilden Sonra Yanan Son Işık Yolun,trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir.emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan araçların dikkatlice geçmeleri diğer araçların durmaları gerektiğini bildirir. -Sarı ve Kırmızı Işık Birlikte Yandığında Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Beklemekte olan sürücülerin kalkışa hazırlıklı olmaları gerekir. -Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık Durulur,yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra yol müsait ise geçiş yapılır. DUR işaret levhası ile aynı anlamdadır. Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık Uyan niteliği anlamındadır.bu yerin yavaş ve dikkatli olarak geçilmesini bildirir.yol VER işaret levhası ile aynı anlamdadır. Işıklı Oklar Dönüşleri düzeltme amacıyla konulmuştur.bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönünde dönüş yapacak sürücüler,oklu ışığın yeşil yanmasını beklemek zorundadırlar.oklu ışık yeşil yandığında,ok istikametinde gidecek sürücüler,trafik kurallarına uyarak dönüşlerini tamamlarlar veya doğru gidebilirler.diğer yönlere gidecek sürücüler ise yeşil ışığın yanmasını beklemek zorundadırlar. Ana trafik ışığı yeşil yanmakta iken, ışıklı ok kırmızı yanmakta ise, ok yönünde gidecek olan sürücüler beklemek zorundadırlar. Yaya Figürlü Kırmızı Işık Yaya geçidinin yayalara kapalı olduğunu gösterir.bu ışık yanmakta iken yayaların taşıt yoluna girmemeleri gerekir

17 Yaya Figürlü Yeşil Işık Yaya geçidinin yayalara açık olduğunu gösterir.yayalar karşıya geçmek üzere taşıt yolunu kullanabilirler.yayalar gidiş istikametine göre yaya geçidinin sağını kullanmak zorundadırlar. Sesli veya Yazılı Işık Sesli veya yazılı ışıklar, araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklardır. Sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesi gerektiğini ifade ederler.bazı geçitlerde yayalar için geçiş butonu konulmuştur.karşıya geçmek isteyen yayalar butonu kullanarak kendilerine yeşil ışık yanmasını sağlarlar. Ayrıca bazı kavşak ve yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların bekleme geçiş sürelerini gösteren dijital zaman sayaçları vardır. Bu zaman sayaçları kırmızı veya yeşil ışık yandığında sürücülerin ve yayaların durma veya geçme sürelerini azalarak göstermektedir. Bu cihazların bulunduğu geçit veya kavşakları kullanan yaya ve sürücüler sayaçta gösterilen süreler göre geçme ve bekleme zamanlarını ayarlamalıdırlar. TRAFİK İŞARETLERİNİN ANLAMLARI VE UYMA MECBURİYETİ 2 B-IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI Yayaların ve Sürücülerin yolu düzenli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kavşaklarda,yaya ve okul geçidi ile benzeri yerlerde kullanılan trafik ışıklı cihazların anlamlan şunlardır: Kırmızı Işık Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir.aksini gösteren bir işaret yoksa hiç bir yöne hareket edilemez, sürücülerin beklemesi gerekir. Yeşil Işık Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durmadan geçilir.bu ışık yandığında sürücüler dönüş kurallarına uygun olarak sağa ve sola dönüşlerini tamamlayabilirler. Sarı Işık Uyarı anlamında olup,yanış sırasına göre yolun trafiğe açılmak veya kapanmak üzere olduğunu bildirir. - Yeşilden Sonra Yanan Son Işık Yolun,trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir.emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan araçların dikkatlice geçmeleri diğer araçların durmaları gerektiğini bildirir. -Sarı ve Kırmızı Işık Birlikte Yandığında

18 Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Beklemekte olan sürücülerin kalkışa hazırlıklı olmaları gerekir. -Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık Durulur,yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra yol müsait ise geçiş yapılır. DUR işaret levhası ile aynı anlamdadır. Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık Uyan niteliği anlamındadır.bu yerin yavaş ve dikkatli olarak geçilmesini bildirir.yol VER işaret levhası ile aynı anlamdadır. Işıklı Oklar Dönüşleri düzeltme amacıyla konulmuştur.bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönünde dönüş yapacak sürücüler,oklu ışığın yeşil yanmasını beklemek zorundadırlar.oklu ışık yeşil yandığında,ok istikametinde gidecek sürücüler,trafik kurallarına uyarak dönüşlerini tamamlarlar veya doğru gidebilirler.diğer yönlere gidecek sürücüler ise yeşil ışığın yanmasını beklemek zorundadırlar. Ana trafik ışığı yeşil yanmakta iken, ışıklı ok kırmızı yanmakta ise, ok yönünde gidecek olan sürücüler beklemek zorundadırlar. Yaya Figürlü Kırmızı Işık Yaya geçidinin yayalara kapalı olduğunu gösterir.bu ışık yanmakta iken yayaların taşıt yoluna girmemeleri gerekir Yaya Figürlü Yeşil Işık Yaya geçidinin yayalara açık olduğunu gösterir.yayalar karşıya geçmek üzere taşıt yolunu kullanabilirler.yayalar gidiş istikametine göre yaya geçidinin sağını kullanmak zorundadırlar. Sesli veya Yazılı Işık Sesli veya yazılı ışıklar, araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklardır. Sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesi gerektiğini ifade ederler.bazı geçitlerde yayalar için geçiş butonu konulmuştur.karşıya geçmek isteyen yayalar butonu kullanarak kendilerine yeşil ışık yanmasını sağlarlar. Ayrıca bazı kavşak ve yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların bekleme geçiş sürelerini gösteren dijital zaman sayaçları vardır. Bu zaman sayaçları kırmızı veya yeşil ışık yandığında sürücülerin ve yayaların durma veya geçme sürelerini azalarak göstermektedir. Bu cihazların bulunduğu geçit veya kavşakları kullanan yaya ve sürücüler sayaçta gösterilen süreler göre geçme ve bekleme zamanlarını ayarlamalıdırlar.

19 Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis edilmişlerdir. 1)TEHLİKE UYARI IŞARETİ Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve parketme yapılmaz Sola Tehlikeli viraj Sola tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır Vites küçültülür Öndeki araç geçilmez Duraklama ve parketme yapılmaz Sağa Tehlikeli Devamlı Viraj ilk sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını bildirir 100 metre içinde birden fazla sağa sola tehlikeli viraj bulunan yollarda kullanılır Hız azalt Vites küçültülür Öndeki araç geçilmez. Duraklama, ve Parketme yapılmaz. Sola Tehlikeli Devamlı Viraj ilki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını bildirir 100 metre içinde birden fazla sağa sola viraj bulunan yollarda kullanılır Hız azaltılarak vites küçültülür Öndeki araç geçilmez Duraklama ve parketme yapılmaz Tehlikeli eğim (iniş) İleride tehlikeli iniş eğimli bir yol kesiminin bulunduğunu bildirir. Hız azıtılır Çıkılan vitesle inilir. Yolda bulunan diğer işaretler uyulur. Sert fren yapılmaz Ayrıca sürücülerin araçların motorunu durdurarak vites boşaltmaları yasak olmakla birlikte fren tutmayacağı için çok tehlikelidir. Tehlikeli eğim (Çıkış) ileride tehlikeli çıkış eğimli bir yol kesiminin bulunduğunu bildirir. Uygun vitesle gidilir. Diğer trafik işaretlerine uyulur. İki Taraftan Daralan Kaplama Yolun her iki taraftan daraldığını gösterir. Hız azaltılır. Başka işaret levhaları ile belirtilen yasaklama ve kısıtlamalar varsa bunlara uyulur. (Karşıdan gelene yol.ver, önceliği olan yön gibi. Sağdan Daralan Kaplama Yolun ilerisinin sağdan daralmış olduğunu bildirir. Hız azıtılarak, diğer işaret levhaları ile. belirtilen, yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Soldan Daralan Kaplama Yolun ilerisinin soldan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılarak, diğer işaret levhaları ile belirtilen

20 yasaklama ve kısıtlamalar uyulur. Açılan Köprü Karayolu üzerinde açılan köprü olduğunu gösterir. Yavaşlanır, gerekirse durulur. Deniz Veya Nehir Kıyısında Biten Yol Karayolunun bir nehir, göl veya deniz kıyısında bittiğini bildirir. Geceleri ve kötü havalarda su ile yolun farkı anlaşılamayacağından dikkatli olmak gerekir. Kasisli Yol ileride kasis; tümsek, hendek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğu bildirir Hız azaltılır ani ve sert fren yapılmaz Ani frende yük, yolcu ve araç zarar görebilir Kasisli köprü yaklaşımı ileride kaplama seviyesi ile köprü seviyesi arasındaki kod farkından dolayı kasisli bir köprünün bulunduğunu bildirir Hız azaltarak diğer işaretlemelere uyulur. Köprüye Uygun hızla girlir. Kaygan Yol Yağmur kar ve benzeri sebeplerden dolayı yolun bu kesiminin kaygan hale geldiğini bildirir. Hız azaltılır, ani ve sert fren yapılmaz ani direksiyon hareketlerinde kaçınılır. Kayganlık, sebebi levhanın altında belirlenmiş olmalıdır Gevşek malzemeli Zemin Yolun bu kesiminde gevşek satıh malzemesinin bulunduğunu, trafik altında gevşek malzemenin fırlatılma ihtimalinin olduğunu bildirir.hız azaltılır diğer araçlarla takip mesafesi artırılır Ani ve sert fren yapılmaz Gevşek şev Yarma şeyden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme veya malzemelerin bulunabileceği bildirir Bu duruma dikkat edilerek seyredilmelidir Hız azaltılmalı takip mesafesi artırılmalı Duraklama ve parketme yapılmamalıdır Yaya Geçidi Sürücülerin yaya yaklaştığını bildirir. hız azaltılır öndeki araç geçilmez Yaya geçidinden ve geçmek üzere olan yayalar var ise durulur. ilk geçiş hakkı yayalara verilir. OkuI Geçidi Sürücülerin okul geçidine yaklaştığını bildirir. Hız azaltılır. Öndeki araç geçilmez. Okul geçidinden geçen ve geçmek üzere bulunan öğrenci veya yalar var ise durulur. İlk geçiş hakkı öğrencilere ve yaya verilir

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997 Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi ATALAY SÜRÜCÜ KURSU e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFĐK YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Esaslar BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci ÜNİTEDEKİ KONULAR 1. TANIMLAR 2. TRAFİKLE İLGİLİ MEVZUAT 3. TRAFİKTE YAYANIN SORUMLULUĞU 4. TRAFİKTE YOLCUNUN SORUMLULUĞU 5. TRAFİKTE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İÇİNDEKİLER KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar : BİRİNCİ BÖLÜM : M. 1 - Amaç M. 2 - Kapsam İKİNCİ BÖLÜM : M. 3 - Tanımlar İKİNCİ KISIM : Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı

DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır. öncelik hakkıdır. DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır. DURAKLAMA: Trafik zorunlulukları dışında araçların

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

KARAYOLU VE TESĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR

KARAYOLU VE TESĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR KARAYOLU VE TESĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR GENEL TANIMLAR TRAFĠK: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ 2013 KAZASIZ YOLLAR EMNİYETLİ ULAŞIM DEMİRYOLU, DENİZYOLU, HAVAYOLU VE KARAYOLU KAZA İSTATİSTİKLERİ ANKARA-2013 (ACCIDENT INVESTIGATION BOARD) 1 ÖNSÖZ Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu; ulaştırma modlarında

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL)

Detaylı

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER 1 - İŞARETLER Trafik Ders Notları A) TEHLIKE UYARI IŞARETLERI ( T GRUBU ) : Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara " Uyarı "görevi yapar. B) TRAFIK TANZIM IŞARETLERI (TT

Detaylı

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler:

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler: A) Genel Tarifler: TRAFİK : Yyaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. GEÇİŞ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 1 TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı