FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

2 Kitap Revizyon Tarihi: Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: 0

3 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

4 .

5 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Uyarýlarý Güvenli Kullaným Ýçin Uyarýlar Klimanýn Güvenliði Ýçin Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin Uyarýlar Ana Parçalar Uzaktan Kumanda - Uzaktan Kumanda ve LCD Ekran - Soðutma Modunda Çalýþma - Isýtma Modunda Çalýþma - Nem Alma Modunda Çalýþma - AUTO Modunda Çalýþma - Timer Modunda Çalýþma - Sleep Modunda Çalýþma - Kablolu Uzaktan Kumanda - Dikkat Edilecek Hususlar - Pillerin Deðiþtirilmesi Arýza - Servis Çaðýrmadan Önce - Arýzalar ve Nedenleri

6

7 5 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde hava koþullandýrma gereksiniminiz için ALARKO'yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. ALARKO, yarým yüzyýla yaklaþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Herhangi bir sorununuzda ALARKO'ya baþvurmanýzý rica ederiz. Bu kullanma kýlavuzunda FLAIR FLR 24, 36, 48 DW yer tavan tipi split klimalarýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Bu kýlavuz, kullanýcý için sürekli baþvuru kaynaðý olacak þekilde hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzýn ayrýlmaz parçasýdýr. Lütfen dikkatle koruyunuz. DÝKKAT! Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz olursa klimaný zýn ilk çalýþtýrmasýný yapacak olan ALARKO YETKÝLÝ SERVÝSÝ'ne sorunuz. Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. Bu cihazlar ortam havasýný klimatize etmek amacýyla tasarlanmýþlardýr. Bu amaç dýþýnda kullanýldýðýnda can ve mal kaybý meydana gelebilir. Bu cihazla elektrikle çalþýþan cihazlardýr. Cihazla ilgili herhangi bir iþlem yapýlýrken elektrikli cihazlara iliþkin düzenlemelere titizlikle uyulmalýdýr. Bu cihazlarýn teknolojisi kullanýcýnýn Kullaným Kýlavuzu nda sözü edilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda cihaza herhangi bir müdahalede bulunmamalýdýr. Aksi halde can ve mal kaybý meydana gelebilir. Cihazdan verimli ve saðlýklý biçimde yararlanabilmek için bu kitapta sözü edilen çalýþtýma kurallarýna titizlikle uyulmalýdýr.

8 6 GARANTÝ ve SERVÝS Bu kýlavuz FLAIR - FLR modeli yer tavan tipi split klimalarýn bütün tipleri için geçerlidir. Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla salon tipi split klimalar malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (üç) yýl ALARKO CARRIER garantisindedir. Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, cihazý satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el altýnda bulundurmalýsýnýz. Cihazýn bakýmý son derece basittir. Ancak arýza durumunda onarým için yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir. FLAIR- FLR klimalarý, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içinde cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt ederler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeler inceleyebilirsiniz. Sorun çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.

9 7 GÜVENLÝK UYARILARI Bu bölümdeki bilgiler cihazýnýzý doðru, güvenli ve verimli kullanmanýz için hazýrlanmýþtýr. Klimanýzý kullanmadan önce bu bölümü dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda geçen DÝKKAT ve UYARI sözcükleri aþaðýdaki anlamlarda kullanýlmýþtýr: DÝKKAT! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kullanýcý için hayati tehlikelere, klimanýz için ciddi hasarlara yol açabilecek iþlemleri gösterir. UYARI! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kullanýcýya, cihaza ya da eþyalara zarar verebilecek iþlemleri gösterir.! EVET! Bu iþaret, mutlaka yapýlmasý ya da dikkate alýnmasý gereken iþlem ve bilgileri gösterir. HAYIR! Bu iþaret, kesinlikle yapýlmamasý gereken iþlem ve bilgileri gösterir. SERVÝS! Bu iþaret, servisin yapmasý gereken iþlemleri ya da kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. ELEKTRÝK! Bu iþaret, elektrikle ilgili iþlemlerde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlarý gösterir.

10 8 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN DÝKKAT Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyin. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Yetkili Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýnýzý topraklama hattýna baðlamadan kullanmayýn. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Yetkili Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Kapalý Cihazýnýzý uzun süre kullanmayacaksanýz fiþini çekin ve güç baðlantýsýný kapatýn.!! Tüm onarým iþleri için Yetkili Servis elemanýna baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Arýza durumunda (yanýk kokusu, vb.) cihazý hemen kapatýn, elektrik beslemesini kesin ve yetkili servis elemanýna danýþýn. Klimanýzýn yakýnýnda tutuþabilir maddeler bulundurmayýn, bu maddeleri kullanmayýn. Klimanýzý Islak bezle temizlemeyin. Fiþ ve prizler ýslak elle dokunmayýn. Çocuklarýn cihazýnýzýn iç ve dýþ ünitesine, ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir. Klimanýzý doðrudan suyla temas ettirmeyin. Elektrik yalýtýmý zarar görebilir, elektrik çarpabilir.

11 9 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR! Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Elektrik fiþinin prize iyice takýlý olduðundan emin olun. Klimanýzý fiþi takýp/ çýkararak ya da devre kesiciyi açýp/ kapatarak çalýþtýrmayýn/ durdurmayýn. Klimanýza güç beslemesini çoklu prizlerden yapmayýn.. Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýn ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý elektrik kablosundan çekip fiþi çýkararak kapatmayýn. DÝKKAT! YÜKSEK SICAKLIK Isýtma iþlemi sýrasýnda baðlantý vanalarý ýsýnýr. Bu vanalara dokunmayýn. Yanýklara neden olabilir.! Klimanýzýn elektrik kablosu zarar gördüðünde, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir. PÝLLERÝ RASTGELE ATMAYIN! Çocuklarýn kumanda cihazýnýn pillerini aðýzlarýna deðdirmelerini engelleyin. Ellerini bol su ile yýkayýn. Pilleri ortada býrakmayýn. Çevre koþullarýna uygun olarak atýn. Çocuklar ortada kalmýþ pilleri yutabilir. Pil yutulduðunda çok zararlý olabilir. Hemen bir doktora baþvurunuz.

12 10 KLÝMANIZIN GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN UYARILAR Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz.! DÝKKAT! ÝÇÝLMEZ... Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik için kullanmayýnýz.! Kapalý Klimanýzý temizlerken mutlaka elektrik güç beslemesini kapatýn. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacak- sanýz uzaktan kumanda ünitesinin pillerini çýkarýnýz. Pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için pilleri çýkarýnýz. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdiðinde hemen bol suyla yýkayýnýz ve doktora baþvurunuz. Klimanýzdan ve dýþ ünitesinden anormal titreþimler ve ses gelirse montajýnýn saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Sallanma, çatlama, kýrýlma vb varsa yetkili servise baþvurun. Dýþ ünite insanlarýn ve özellikle çocuklarýn kolaylýkla eriþebilecekleri yerlere konulmuþsa, çocukklarýn üniteyi sallayarak, vurarak ya da üzerine çýkarak zarar vermeleri olasýlýðýna karþý önlem alýn. Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýn. Cihazýnýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr.

13 11 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýný. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olun. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir.! Kullaným sýrasýnda arada bir odayý havalandýrýnýz. Özellikle klimayla birlikte bir baþka ýsýtma cihazý kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamaya özen gösteriniz.! Hava filtresini takmadan ya da kirli filtre ile cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz.! Zaman ayarýný ya da sleep konumu seçimini doðru yapýn.! Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtiriniz. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. Klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý geliyorsa perde veya panjur kullanýnýz. Klimanýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýn.

14 12 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir. Eðer ayný ortamda açýk yanmalý baþka bir ýsýtýcý cihaz varsa klimanýzýn hava üflemesini doðrudan ýsýtýcý cihaz üzerine yönlendirmeyin. Sönme ya da parlama olabilir.! OK Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz.! Klimanýzýn hava akýþ yönünü doðru ayarlayýn.! Klimanýzý kýþýn uzun bir süre kullanmadýðýnýzda yeniden çalýþtýrken elektrik anahtarýný cihazý çalýþtýrmadan en az 12 saat önce açýnýz. Böylece cihaz daha uzun süre ve düzgün çalýþabilecektir. DOÐRU YERLEÞTÝRME ÝÇÝN UYARILAR! Klimanýz nereye yerleþtirilmiþ? Klima cihazlarý aþýrý nemli (banyo vb), parlayýcý ya da aþýrý korozif gazlarýn bulunduðu ortamlara, yüksek frekans yayan cihazlarýn (kaynak makinasý, týbbi cihazlar vb.) yakýnlarýna yerleþtirilmemelidir.

15 13 ANA PARÇALAR- FLR 24, 36, 48 DW ÝÇ ÜNÝTE Uzaktan kumanda Hava Çýkýþý Hava giriþi Ýç Ünite Göstergesi 1) Çalýþma Lambasý 2) Soðutma Modu Lambasý 3) Isýtma Modu Lambasý Drenaj Borusu Hava giriþ Soðutucu Akýþkan Borusu Hava çýkýþý DIÞ ÜNÝTE Kablolama Terminali Elektrik Kablosu Elektrik Beslemesi Sinyal Kablosu Not: Dýþ ünite yerleþtirilirken, üst kapaktan minimum 100cm, sol ve sað yandan min.30cm, arka ýzgaradan min. 30cm ve ön ýzgaradan (hava atýþ) minimum 200cm serbest mesafe býrakmak gereklidir. Bu mesafe iç ünite için üstten minimum 20mm, yanlardan ise minimum 15cm dir.

16 14 UZAKTAN KUMANDA ve LCD EKRAN Sinyal iletim bölümü Çalýþma Modlarý Soðutma Nem Alma Fan Isýtma Uyku Sýcaklýk Ayar Tuþu tuþuna her basýnýþýnýzda sýcaklýk deðeri 1ºC artar. tuþuna her basýnýþýnýzda sýcaklýk deðeri 1ºC azalýr. Oda sýcaklýðýný ºC arasýnda ayarlayabilirsiniz. artar. Fan Tuþu ON/OFF (Açma / Kapama) Basýlýnca klima açýlýr, tekrar basýldýðýnda kapanýr. Fan tuþuna basarak yukarýdaki fan hýzlarýndan sizin için en uygun olaný seçebilirsiniz. MODE (Çalýþma Modu) Peþpeþe basýlarak aþaðýdaki modlardan birisi seçilir. Swing Tuþu Swing tuþuna her basýþýnýzda flaplar otomatik olarak hareket eder. Tekrar basýldýðýnda durur.

17 15 UZAKTAN KUMANDA ve LCD EKRAN Sleep (Uyku) Modu LCD Ekran Ekranda seçilen fonksiyonlar görüntülenir Hava Temizleme Tuþu (AIR) Bu fonksiyon mevcut deðildir. Basýldýðýnda Uyku modu devreye girer, ekranda simgesi görünür. Tekrar basýldýðýnda devreden çýkar. Yukarý/Aþaðý Swing tuþuna her basýþýnýzda flaplar HUMID Bu fonksiyon mevcut deðildir. yukarýdaki konumlardan birini alacaktýr. Light Tuþu Bu fonksiyon mevcut deðildir. TIMER OFF Cihaz çalýþýrken bu tuþa basarak, cihazýnýzýn 0-24 saat aralýðýnda kapanacaðý süreyi ayarlayabilirsiniz. TIMER ON Cihaz çalýþýrken bu tuþa basarak, cihazýnýzýn 0-24 saat aralýðýnda açýlacaðý süreyi ayarlayabilirsiniz. Light, Anion, Air ve Humid tuþlarý aktif deðildir.

18 16 SOÐUTMA MODUNDA ÇALIÞMA 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. 4. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. 5. TEMP butonuna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 2. MODE butonuna basarak soðutma konumunu seçin. 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. Soðutma konumunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan yüksek ise klima çalýþmaz. Ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan düþük ise klima oda sýcaklýðýný ayar sýcaklýðýna düþürene kadar çalýþýr.

19 17 ISITMA MODUNDA ÇALIÞMA 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. 4. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. 5. TEMP butonuna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 2. MODE butonuna basarak soðutma konumunu seçin. 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. Isýtma konumunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan düþük ise klima çalýþmaz, panjurlar yatay süpürme yapar. Ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan yüksek ise klima oda sýcaklýðýný ayar sýcaklýðýna çýkarana kadar çalýþýr.

20 18 NEM ALMA MODUNDA ÇALIÞMA 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. 2. MODE butonuna basarak nem alma konumunu seçin. Bu modda fan hýzý deðiþtirilemez 4. TEMP butonuna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. Nem alma konumunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan yüksek ise klima çalýþmaz. Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýnýn 2 ºC üstünde veya altýnda ise nem alma modu devreye girer, oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýndan yüksek olsa bile soðutma yapýlmaz.

21 19 AUTO MODUNDA ÇALIÞMA 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. 2. Oda sýcaklýðýna baðlý olarak microcomputer, konumlarýndan birini en iyi sonucu verecek þekilde seçer. AUTO konumunda stndart soðutma sýcaklýðý 25 ºC ve ýsýtma sýcaklýðý 20 ºC dir.

22 20 TIMER MODUNDA ÇALIÞMA TIMER ON (Timer Açýk) Klima kapalý iken basýldýðýnda 24 saat içerisinde yarýmþar saat ara ile seçilebilen süre sonunda klimanýn otomatik çalýþmasý saðlanýr. TIMER OFF (Timer Kapalý) Çalýþma sýrasýnda basýldýðýnda 24 saat içerisinde seçilen süre sonunda klimanýn otomatik kapanmasý saðlanýr. Timer Ýptal Timer Ýptal

23 21 SLEEP (UYKU) MODUNDA ÇALIÞMA 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. 6. SLEEP butonuna basarak çalýþmayý baþlatýn. 2. MODE butonuna basarak,, konumlarýndan birini seçin. 4. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. 5. TEMP butonuna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. Soðutma veya Nem Alma konumunda Sleep (uyku) modu devreye alýnýrsa sýcaklýk 1 saatte 1 ºC azalýr. Eðer Isýtma modunda Sleep (uyku) modu devreye alýnýrsa sýcaklýk 1 saatte 1 ºC artar.

24 22 KABLOLU UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA ve LCD EKRAN Zaman Göstergesi Fan Hýzý (Auto-Yüksek-Orta-Düþük) Defroz Çalýþmasý Enerji Tasarruf Göstergesi Set Sýcaklýðý Ortam Sýcaklýðý Taze Hava (Bu fonksiyon yoktur) Çalýþma Modu Hata Kodu Uyku Modu Mod Ayar Tuþu Sýcaklýk Arttýrma Tuþu Sýcaklýk Azaltma Tuþu Fan Hýzý Ayar Tuþu Uyku Modu Ayar Tuþu Timer Ayar Tuþu ON/OFF (Açma/Kapama) Tuþu Timer Günü Timer Ayar Bölümü

25 23 ON/OFF (Açma/Kapama) ON/OFF tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrabilirsiniz. Bu tuþa tekrar basýldýðýnda klimanýz kapanacaktýr. Fan Hýz Ayarý Düþük Orta Yüksek Auto Fan tuþuna basýldýðýnda sýrasýyla yukarýdaki fan hýzlarý seçilecektir. Not: Nem alma modunda fan hýzý ayarlanamaz. Sýcaklýk Ayarý tuþuna basarak ayar sýcaklýðýný arttýrabilir ya da tuþuna basarak azaltabilirsiniz. Bu tuþlara her basýldýðýnda sýcaklýk 1ºC artacak ya da azalacaktýr. tuþlarýna ayný anda 5 sn. boyunca basýldýðýnda kumandanýzda çocuk kilidi aktif duruma gelecektir. Bu durumda klimanýzýn ayarlarý deðiþtirilemez. Çocuk kilidini devre dýþý býrakmak için bu tuþlara ayný anda 5 sn. daha basýnýz.

26 24 Uyku Modu Sleep tuþuna basarak klimanýzý uyku modunda çalýþtýrmaya baþlayabilirsiniz. Uyku modu soðutmada devreye alýndýktan sonra ayar sýcaklýðý her 1 saatte 1ºC arttýrýlacaktýr. (Toplam 2ºC artar) Isýtma modunda sýcaklýk her 1 saatte 1ºC azalacaktýr. Mod tuþuna basarak aþaðýdaki çalýþma modlarýndan birini seçebilirsiniz. Soðutma Nem Alma Fan Isýtma Auto Klimanýz soðutma modunda çalýþýrken ekranda COOL yazýsý görünecektir. Soðutma modunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan daha düþük seçilmelidir. Aksi durumda klimanýz soðutma yapmayacak, bir süre için sadece iç ünite faný çalýþacaktýr. Klimanýz nem alma modunda çalýþýrken ekranda DRY yazýsý görünecektir. Klimanýz ýsýtma modunda çalýþýrken ekranda HEAT yazýsý görünecektir. Isýtma modunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan daha yüksek seçilmelidir. Aksi durumda klimanýz ýsýtma yapmayacaktýr. Klimanýz fan modunda çalýþýrken ekranda FAN yazýsý görünecektir. Klimanýz auto modunda çalýþýrken ekranda AUTO yazýsý görünecektir. Bu konuda klimanýz oda sýcaklýðýna göre ýsýtma ya da soðutma yapacaðýna kendi karar verir.

27 25 Timer Ayarý Cihazýnýz kapalýyken açýlacaðý, açýk iken kapanacaðý saati ayarlamanýzý saðlar. Timer tuþuna bastýktan sonra tuþlarýný kullanarak cihazýnýzýn açýlacaðý ya da kapanacaðý zamaný ayarlayabilirsiniz. 0,5-24 saat diliminde ayar yapabilirsiniz. Enerji Tasarruf Ayarý Cihazýnýzý kapattýktan sonra FAN ve tuþlarýna 5sn. süre ile birlikte basýldýðýnda enerji tasarruf ayarý devreye girer, ekranda SAVE ve COOL yazýlarý belirir. Soðutma modunda en düþük ayar yapýlabilecek sýcaklýðý tuþlarýný kullanarak belirledikten sonra ON/OFF tuþuna basarak hafýzaya alýn. Sonra soðutma modunda en yüksek ayar yapýlabilecek sýcaklýðý belirlemek için tuþlarýný kullanýn. Tekrar ON/OFF tuþuna basýp hafýzaya alýn. Enerji tasarruf ayarýný tamamlamak için MODE tuþuna basýn. Ekranda SAVE ve HEAT yazýlarý belirir. Ayný iþlemi ýsýtma modu içinde tamaladýktan sonra FAN ve tuþlarýna ayný anda 5sn. süre ile basarak enerji tasarruf ayarýný tamamlayýn. Bu sayede klimanýzýn ýsýtma ya da soðutma modunda belirlenmiþ ayar sýcaklýklarýnýn dýþýnda çalýþmamasý saðlanmýþ olur. Böylece enerji tasarrufu saðlanmýþ olur.

28 26 Dýþ Ortam Sýcaklýðý Görüntüleme Normal þartlarda OUT ENV bölümünde iç ortam sýcaklýðý görüntülenir. 5sn. boyunca SLEEP tuþuna basýlarak bu bölümde dýþ ortam sýcaklýðý görüntülenebilir. Dýþ ortam sýcaklýðý yalnýzca 10 sn. boyunca görüntülenecek daha sonra tekrar iç ortam sýcaklýðý görünecektir. Not: Dýþ ünite sensörü bulunmayan cihazlarda bu fonksiyon mevcut deðildir. Auto-Restart Fonksiyonu Cihazýnýz kapalýyken MODE tuþuna 10 sn. süre ile basýnýz. Set sýcaklýðý bölümünde 01 veya 02 yazýsý belirecektir. Cihazýnýzýn autorestart özelliðinin olmasý için 01 i, iptal etmek için 02 yi seçebilirsiniz. Hata Göstergesi Cihazýnýzda arýza oluþmasý durumunda ekranda ERROR iþareti belirecektir. ERROR yazýsýnýn yanýnda çýkacak hata kodlarýnýn anlamlarý þöyledir. Hata Kodlarý Pompa Arýzasý Kompresör Yüksek Basýnç Korumasý Ýç Ünite Donma Korumasý Kompresör Düþük Basýnç Korumasý Kompresör Yüksek Sýcaklýk Korumasý Kompresör Aþýrý Yük Korumasý Haberleþme Hatasý Ýç Ünite Fan Korumasý Ýç Ünite Sensör Hatasý Ýç Ünite Batarya Sensör Hatasý Dýþ Ünite Batarya Sensör Hatasý Dýþ Ortam Sensör Hatasý Basma Sýcaklýk Sensör Arýzasý Kablolu Kumanda Sýcaklýk Sensör Arýzasý Tuþ Kilidi Devrede Drenaj Tavasý Dolu Baðlantý Hatasý Not: Böyle bir durumda en yetkili servisimize baþvurun.

29 27 Uzaktan Kumanda da Dikkat Edilecek Hususlar Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller tam olarak iletilemez. Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkileyebilir. Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olunuz. Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim koymayýnýz. Pencereden gelen kuvvetli güneþ ýþýðý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkiler. Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý daha çalýþtýrýyorsa, bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili servis elemanýna danýþýnýz. Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýnýz, düþürmeyiniz ve çarpmayýnýz. Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan koruyunuz.

30 28 PÝLLERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Uzaktan kumandanýn arka tarafýnda pillerin bulunduðu bölmenin kapaðýný iþaretine basýp, ileriye doðru iterek açýn. Ýki adet pili, pil yuvasý içinde gösterilen + / - iþaretlerine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtirin. Ön taraftaki LCD ekrana bakýn. Ekranda, bir süre, bütün iþaretler görünür ve CL yanýp söner. Piller doðru olarak takýlmýþtýr. Daha sonra saat dýþýnda bütün iþaretler kaybolur. Pil yuvasý kapaðýný yerine takýn. 1. Kapaðý yerinden çýkarýn. 2. Kapaðý yeniden yerine takýn. NOTLAR: Kullanýlan piller AAA (No 7) 1,5 V olmasýný öneririz. Eski bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayýn. Farklý tip ve markalarda pilleri birlikte kullanmayýn. Eðer uzaktan kumanda iki aydan daha uzun bir süre kullanýlmamýþsa pillerini deðiþtirin.

31 Mevsimsel dönemlere baþlarken ya da uzun süre kullanmadýysanýz klimayý kontrol edin; Klimanýn topraklamasýnýn uygun olduðunu kontrol edin. Uygun deðilse gerekli düzenlemeleri yapmadan klimayý kullanmayýn. 3. Deþarj borunun saðlam olduðunu kontrol edin. Su kaçaðý Yoðuþma olabilir suyunun atýlmasýna engel olacak bir bükülme olmadýðýna emin olun.. 5. Uzaktan kumandaya yeni pil yerleþtirin. 2. Dýþ ünitenin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol edin. Engel varsa kaldýrýn ya da klimanýn hava atýþýný engellemeyecek bir yere taþýyýn. 4. Dýþ ünitenin tesbit baðlantýlarýnýn saðlamlýðýný kontrol edin. Eðer bir sorun varsa Yetkili Servise baþvurun. 6. Klimanýzý 15 dakika çalýþtýrýn. Eðer klimanýn emiþ havasý Normal! ile çýkýþ havasý arasýndaki sýcaklýk farký < 8 0 C ise klima normal çalýþýyor demektir.

32 30 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE UYARI! Klimanýzla ilgili her türlü sorunda Alarko Carrier in eðitimli servislerine vaþvurabilirsiniz. Ancak servise baþvurmadan önce aþaðýdaki bilgileri incelemenizi ve açýklanan ön kontrolleri yapmanýzý öneririz. Gerekli iþlermleri yapmanýza raðmen sorununuz devam ediyorsa Alarko Carrier servisine baþ vurabilirsiniz. Arýza Olmayan Durumlar Aþaðýda açýklanan durumlar klimanýn çalýþmasý sýrasýnda oluþabilecek normal durumlardýr, bir arýza deðildir. Klima hemen çalýþmýyor Cihaz kapatýldýktan hemen sonra yeniden çalýþtýrýlýrsa kompresör, sigortanýn atmasýna engel olmak için 3 dakika kadar çalýþmýyacaktýr. NORMAL. Fiþ çekildikten sonra yeniden takýldýðýnda, koruma devresi üç dakikalýðýna devreye girecek ve cihazýn bu süre içinde çalýþmasýna engel olacaktýr. NORMAL. Klimanýz üç dakika sonra devreye girmiyorsa. Bir kez daha çalýþtýrmayý deneyin. Eðer çalýþtýramazsanýz yetkili servise baþvurunuz. Ýç üniteden kokular geliyor Odada mobilya, mutfak, sigara vb. gibi kokular varsa klima bu havayý alýp koþullandýracaðý için üflenen havada kokular olabilir. Odadaki kokularý engelleyin, filtreyi temizleyin. Odayý havalandýrýn. Koku geçmiyorsa Yetkili Servise baþvurun.

33 31 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Arýza Olmayan Durumlar Aþaðýda açýklanan durumlar klimanýn çalýþmasý sýrasýnda oluþabilecek normal durumlardýr, bir arýza deðildir. Dýþ üniteden su geliyor Isýtma modunda, otomatik buz çözme iþlemi nedeniyle dýþ ünitede su oluþabilir ve dýþarýya su akabilir. NORMAL Klima defrost modunda deðilken su akmasý sürüyorsa yetkili servise baþvurun.. Ýç üniteden buhar çýkýyor Soðutma ya da kurutma sýrasýnda, iç üniteden ince bir duman çýkabilir. Bu, cihazdan çýkan havanýn etkisiyle oda havasýnýn birden soðumasýyla yoðunlaþma ve buhar oluþmasýndan kaynaklanýr. NORMAL. Isýtma sýrasýnda dýþ ünite faný durabilir ve cihazdan buhar çýkabilir. Bu durum, buz çözme modunda çalýþmaktan kaynaklanabilir. Klima defrost modunda deðilken buhar çýkmasý sürüyorsa yetkili servise baþvurun. Klimadan gürültü geliyor Çalýþma sýrasýnda ve klima kapatýlýr kapatýlmaz borularýndan su sesi gelebilir. NORMAL. Klima çalýþmaya baþladýktan 2-3 dakika sonra cihaz özellikle gürültülü çalýþýyor gibi gelebilir (soðutucu akýþýnýn sesi). NORMAL. Çalýþma sýrasýnda hafif bir gýcýrtý duyulabilir. Bu ýsý deðiþimine baðlý olarak ön kapaðýn genleþme ya da büzülmesinden kaynaklanabilir. NORMAL. Ancak klima normal çalýþmasýna geçemiyor ve sesler sürekli ve þiddetli bir hal gösteriyorsa klimayý kapatýn ve yetkili servise baþvurun.

34 32 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Arýza Olmayan Durumlar Aþaðýda açýklanan durumlar klimanýn çalýþmasý sýrasýnda oluþabilecek normal durumlardýr, bir arýza deðildir. Hava akýmý çok zayýf ya da klima hava üflemiyor Isýtma modu baþladýðýnda, bataryanýn ýsýnmasý için fan hýzý kýsa bir süre için çok düþük hýzda çalýþýr. Isýtma modundayken oda sýcaklýðý termostat ayarýnýn üzerine çýkarsa, dýþ ünite durur ve iç ünite çok düþük bir fan hýzýyla çalýþýr. NORMAL. Odayý daha da ýsýtmak isterseniz, termostat ayarýný yükseltiniz. Isýtma konumunda otomatik buz çözme (defrost) modu da iþlemeye baþlayacaðýndan cihaz 2-8 dakika gibi bir süre için geçici olarak durabilir. Buz çözme iþlemi uzaktan kumanda ekranýnda görünür. NORMAL. Kurutma/Nem alma konumunda ya da cihaz oda sýcaklýðýný ayarlamaya çalýþýrken fan çok yavaþ bir hýzda çalýþabilir. NORMAL. Klima AUTO da çalýþýrken, fan çok düþük bir hýzla çalýþýr. NORMAL. Ancak bu çalýþma durumlarýndan sonra klima normal çalýþma moduna geçince fan hýzý ayarlanan konuma gelemiyorsa klimaya hava giriþ ya da çýkýþýnda bir engel olup olmadýðýný kontrol edin. Varsa engeli kaldýrýn. Engel yoksa ya da kaldýrýldýðý halde fan ayar konumunda çalýþamýyorsa yetkili servise baþvurun.

35 33 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Yapýlmasý Gereken Kontroller Servise baþvurmadan önce aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yapýlmalýdýr. Klima çalýþmýyor Klima çalýþmýyor Klimanýzýn çalýþtýrma iþlemlerini uygun olarak yaptýnýz. Buna raðmen klimanýz çalýþmadý. Bir kere daha çalýþtýrmayý deneyiniz. Eðer yine çalýþmazsa Alarko Carrier yetkili servisini çaðýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýn. Klimaya elektrik geliyor mu? Elektrik kesikse gelmesini bekleyin. Arýza var ise onartýn. Klimayý çalýþtýrmayý deneyin. Klima çalýþmýyor Otomatik sigorta veya þalter kapalý mý? Kapalýysa açýn. Timer çalýþýyor mu? Çalýþtýrýn. Elektrik fiþi prize takýlý mý? Takýn. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýz çalýþýyor. Ancak soðutma veya ýsýtma konumunda verimli çalýþmýyor. Önce klimanýzýn ayarlarýný kontrol edin. Ayarlar normal ise ve klimanýz yine verimsiz çalýþýyorsa önce aþaðýdaki kontrolleri yapýn. Klima sinyal alýcýsýna doðrudan güneþ ýþýðý geliyor mu? Güneþ ýþýðýný engelleyiniz. Klimanýza kumanda etmeye çalýþýnýz.

36 34 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Yapýlmasý Gereken Kontroller Servise baþvurmadan önce aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yapýlmalýdýr. Soðutma/Isýtma Yetersiz Ayarlanan oda sýcaklýðý uygun mu? Uygun deðilse ayarlayýn. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Cihazýn hava giriþ/çýkýþýnýn önü açýk mý? Kapalýysa açýn. Klimanýzý yeniden çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Ýç ortama doðrudan kuvvetli güneþ ýþýðý geliyor mu? Güneþ ýþýðýný engelleyin. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýn bulunduðu ortamýn kapý/ pencereleri açýk mý? Açýksa kapatýn. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin.

37 35 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Yapýlmasý Gereken Kontroller Servise baþvurmadan önce aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yapýlmalýdýr. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýzýn hava filtresi temiz mi? Kirliyse temizleyin. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýn bulunduðu ortamda baþka ýsý kaynaðý var mý? Varsa kapatýnýz/söndürünüz. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz. Soðutma/Isýtma Yetersiz Odadaki insan sayýsý fazla mý? Odada çok fazla sayýda insan olmasý klimanýn verimini etkiler. Odayý boþatýp klimanýzý çalýþtýrýn. Normal çalýþýyorsa bir arýza yoktur.! Bütün bu kontrollerden ve iþlemlerden sonra klimanýzla ilgili sorununuz sürüyorsa Alarko Carrier servisine baþvurabilirsiniz.

38 36 ARIZALAR ve NEDENLERÝ ARIZA Klima hemen çalýþmýyor 3 saniye Klimadan kötü kokular geliyor. Klima sesli çalýþýyor. NEDENLERÝ Klima normal olarak 3 dakika sonra çalýþmaya baþlar. Eðer klima daha geç devreye giriyorsa servise baþvurun. Filtre kirlenmiþtir, temizleyiniz. Filtre temizken kötü kokular sürüyorsa klima iç ortamdaki kokularý emip tekrar iç ortama veriyor. Soðutucu devresinde dolaþan soðutucunun gürültüsü olabilir. Soðutma konumundan çabuk çýkýyor Ýç ortam koþullarý saðlanýyorsa, klima havayý çabuk soðutuyor ve soðutma ihtiyacý ortadan kalktýðý için devreden çýkýyor. Klima kapalý ya da açýkken hafif bir ses geliyor. Sýcaklýk deðiþimi nedeniyle klimanýn ön kapaðýnda ve bazý parçalarýnda genleþmeler oluyor. Normal bir durum. Klima çalýþmýyor - Güç açýk mý? - Fiþ takýlý mý? - Devre kesici açýk mý? - Voltaj normal mý? - Sýcaklýk ayarý uygun mu? - Zaman ayarý doðru yapýlmýþ mý?

39 37 ARIZALAR- NEDENLERÝ ARIZA Isýtma ya da soðutma etkisi zayýf. Uzaktan kumanda klimayý çalýþtýrmýyor. Klima çalýþýrken çok ses geliyor. NEDENLERÝ - Sýcaklýk ayarý uygun mu? - Dýþ ünite hava giriþ çýkýþýnda engel var mý? - Filtreler temiz mi? - Kapý ve pencereler kapalý mý? - Fan hýzý düþük hýza mý ayarlý? - Odada baþka ýsý enerji kaynaðý var mý? - Pilleri kontrol edin. deðiþtirin. - Klima ile kumanda arasýnda sinyal iletimini olanaksýz kýlan bie engel var mý? - Klimanýn içindeki yedek anahtar REMOTE konumuna ayarlý mý? - Klimanýn duvar baðlantýlarýnda gevþeme var mý? - Klimaya temas eden boru var mý? - Ön kapak iyice kapalý mý? Klima çalýþýrke yeþil lamba yanýyor ve klima 2-8 dakika duruyor. Dýþ ünitedeki buzlanmalar çözülüyor. Eðer klima en geç 8 dakika sonra tekrar çalýþmazsa servise baþvurun. DÝKKAT: Elektrik kablosu hasar görmüþse yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. Klimada herhangi bir zarara neden olmamak için ayný orijinal kablo ile ayný özelliklerde kablo kullanýlmalýdýr.

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı