SRKÜLER NO: POZ / 72 ST, Seri no.lu KDV Genel Teblii ile bazı KDV uygulamaları hakkında aaıdaki açıklamalar yapılmıtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 72 ST, 01. 12. 2005. 96 Seri no.lu KDV Genel Teblii ile bazı KDV uygulamaları hakkında aaıdaki açıklamalar yapılmıtır."

Transkript

1 SRKÜLER NO: POZ / 72 ST, ÖZET: 96 Seri no.lu KDV Genel Teblii ile bazı KDV uygulamaları hakkında aaıdaki açıklamalar yapılmıtır. 1.KÜLTÜR VE TABAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAK LEMLERDE STSNA UYGULAMASI Bilindii üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler katma deer vergisinden istisna edilmitir. Bu istisna uygulamasının usul ve esasları aaıdaki ekilde belirlenmitir stisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler stisna kapsamına tescilli taınmaz kültür varlıklarının sadece rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine ilikin olarak, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak mal teslimleri girmektedir. 11/06/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eitim Birimlerinin Kurulu, zin, Çalıma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik te tanımlanan I. grup yapılar hariç olmak üzere, tescilli taınmazların fonksiyon ve konfor artları gerei kullanıma yönelik donanımı ve proje hizmetleri (klima, jakuzi, yangın hassas algılama, kapalı devre kamera sistemi, tefri elemanları vb.) istisna kapsamına dahil deildir. Tescilli taınmaz kültür varlıklarına ilikin bu istisna uygulamasından yararlanabilmek için bu varlıkların sahibi olmak art deildir. Sponsorluk vb. sözlemelerle kültür varlıklarının rölöve, restorasyon veya restitüsyon projelerini gerçekletirecek olanlar da bu istisnadan yararlanabilecektir stisna Kapsamına Giren lemlerde Alt Sınır stisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin asgari tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırı olarak belirlenmitir.

2 Aynı faturada istisna kapsamına giren birden fazla mal veya hizmetin yer alması ve bunların bedelleri toplamının fatura düzenleme sınırını aması halinde vergi hesaplanmayacaktır. Aynı belgede istisna kapsamına giren ve girmeyen ilemlerin birlikte yer alması halinde ise her bir ilem, tür ve tutar itibariyle ayrı ayrı gösterilecek, istisna kapsamına giren ilemlere ait bedeller toplamının fatura düzenleme sınırından fazla olması halinde, sadece istisna kapsamına girmeyen ilem bedellerinin toplamı üzerinden vergi hesaplanacaktır stisna Uygulaması lgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüü veya Tapu Sicil Müdürlüünden tescil kaydı alınan taınmaz kültür varlıına ait rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile proje kapsamındaki ilerde kullanılacak malzemeler liste halinde proje müelliflerince hazırlanacaktır. Hazırlanılan proje ve analizler, belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dıında valilie onaylatılarak koruma bölge kuruluna sunulacaktır. Koruma bölge kurulu, tescilli taınmaza ait proje ile malzeme listesini inceleyip uygun bulduu takdirde, projeyi onaylayarak projeden yararlanacak olana 96 seri no.lu KDV tebliinin ekinde yer alan örnee uygun olarak hazırlayacaı istisna belgesini verecektir. Bu belgenin ekinde yer alan listede, istisna kapsamında ilem görecek mal ve malzemeler sıra numarası verilmek suretiyle cins ve miktar (adet, kg, m3 vb.) olarak açıkça belirtilecektir. stisnadan yararlanacak olanlar istisna belgesi ve listeyi mal aldıı satıcılara ibraz ederek bu ilemlerde katma deer vergisi uygulanmamasını talep edecektir. Satıcılar bu kapsamda teslim ettikleri malların listedeki sıra numarasını, cinsini ve teslim ettikleri miktarı listenin arka yüzüne yazarak imzalamak ve kae basmak suretiyle onaylayacak ve bu ekilde yapılan satılarda katma deer vergisi uygulanmayacaktır. Kendilerine istisna belgesi ibraz edilen satıcıların, talep edilen malın listedeki miktarı ile bu maldan daha önce ne kadar satın alındıını listenin arka yüzündeki erhlerden kontrol etmesi, kendilerinden talep edilen malın listedeki miktarı aması halinde aan kısmı için istisna kapsamında ilem yapmayıp katma deer vergisi uygulaması gerekmektedir. stisna belgesi ile arka tarafına satıcı tarafından erh düülmü listenin alıcı tarafından onaylanmı bir örnei satıcıya verilecektir. Satıcıların bu örnekleri Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerekmektedir. Söz konusu istisna nedeniyle yüklenilen vergilerin daha önce KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmı olması halinde bu vergiler, ilemin yapıldıı döneme ait 1 No.lu Katma Deer Vergisi Beyannamesinin 30 uncu satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılacak ve aynı dönemde gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde iin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider hesaplarına intikal ettirilecektir.

3 2. ZMR ÜNVERSADE OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULUNA YAPILAN TESLM VE HZMETLERDEN DOAN ADE TALEPLER KDV Kanunu na göre; 2005 yılında zmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarına ilikin olmak üzere zmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu oyunlarda kullanılmak artıyla söz konusu Düzenleme Kurulunun onayladıı kurum ve kurululara yapılacak teslim ve hizmet ifaları ve bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibariyle mevcut olan Organizasyon Komitesi tarafından teslim alınan malların zmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma deer vergisinden istisna edilmitir. Bu istisna dolayısıyla yüklenilen vergilerin, vergiye tabi ilemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilecei, indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmın, bu Kanunun 32 nci maddesi gereince istisna kapsamında ilem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilecei Söz konusu istisna kapsamında gerçekleen teslim ve hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin, 84 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin mal ihracından doan katma deer vergisi iadelerine ilikin esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilmesi uygun görülmütür. ade için YMM tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır. Öte yandan, mükellefler iade talep ettikleri dönem beyannamesine; -istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ait faturaların fotokopisi veya listesini, -istisna kapsamındaki satılara ait yüklenilen vergi tablosunu, -istisnaya konu ilemlerin gerçekletii döneme ilikin indirilecek katma deer vergisi listesini, ekleyeceklerdir. ade talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Nakden veya mahsuben iade taleplerinin geçerlik kazanabilmesi için beyanname ve dilekçenin verilip yukarıda belirtilen eklerin eksiksiz olarak tamamlanmı ve iade için teminat verilmesini gerektiren durumlarda teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edilmi olması gerekmektedir. Ancak, bu Tebliin yayımından önce istisna kapsamındaki ilemler ile iadesi gereken vergiyi beyan eden ve usulüne uygun bir dilekçe ile mahsup isteminde bulunan mükelleflerin yukarıdaki belgeleri Tebliin yayımından sonra vergi dairesine ibraz etmeleri halinde mahsup ilemi dilekçe tarihi itibariyle sonuçlandırılacaktır. 3. LMAN VE HAVA MEYDANLARININ NASI, YENLENMES VE GENLETLMESNE LKN STSNA Liman ve hava meydanlarının inası, yenilenmesi ve geniletilmesi ilerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu ilere ilikin olarak yapılan mal teslimleri ve inaat

4 taahhüt ileri istisna kapsamına alınmı, istisnanın uygulanmasına ilikin usul ve esaslar 93 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (1.3.) bölümünde açıklanmıtır. Bu düzenlemelerle ilgili olarak uygulamada bazı tereddütler olduundan aaıdaki açıklamalara yapılmıtır stisnanın Muhatabı Tek safhada uygulanacak olan istisnadan, gerçek usulde katma deer vergisi mükellefi olmaları artıyla, ina, yenilenme ve geniletme ilerini dıarıdan mal ve hizmet satın almak suretiyle kendi imkanları ile bizzat yapan veya kısmen veya tamamen yüklenicilere yaptıran kurum, kurulu ve iletmeler faydalanabilecektir. stisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile uygulanacak asgari limit 93 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinde açıklanmıtır. Mükellef ii bizzat yapıyorsa bu ile ilgili mal ve hizmet alılarında, sözü edilen Genel Teblideki kapsam ve asgari limitle ilgili düzenlemeler göz önünde tutulmak artıyla katma deer vergisi uygulanmayacak, bu mal ve hizmetleri temin edenlerin alıları ise vergiye tabi olacaktır. Mükellef ii yüklenicilere yaptırıyorsa yüklenicilerin düzenleyecekleri faturalarda da katma deer vergisi hesaplanmayacak, ancak yüklenicilerin bu ile ilgili mal ve hizmet alılarında genel hükümler çerçevesinde katma deer vergisi uygulanacaktır. Öte yandan, yüklenicinin yaptıı iin bütünü içinde 93 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinde istisna kapsamına dahil edilmeyen mal ve hizmetlerin bulunması halinde bunların ayrıca fatura edilmesi ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden katma deer vergisi hesaplanması gerekmektedir Yap-let-Devret Modelinde stisna Uygulaması 93 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinde, liman ve hava meydanlarının ina, yenilenme ve geniletme ilerini 3996 sayılı Kanun kapsamında yap-ilet-devret modeli çerçevesinde bizzat yapan veya bakalarına yaptıran mükelleflerin de istisnadan faydalanabilecekleri açıklanmıtır. Yap-ilet-devret modeline göre liman ve hava meydanlarının ina, yenilenme veya geniletilmesi ilerinin bu yerlerde kısmen ya da tamamen salanacak iletme hakkı karılıında üstlenilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sözü edilen istisna, iletme hakkını devralan ve bunun karılıında ina, yenilenme ve geniletme iini üstlenen mükellefin alılarında uygulanacak, istisna belgesi de sadece iletme hakkını yap-ilet-devret modeli çerçevesinde devralan firmaya verilecektir. Bu firmanın sayılan ileri bizzat yapabilecei gibi, yüklenicilere de yaptırması mümkündür. Her iki durumda da istisna uygulaması (3.1.) bölümündeki açıklamalara göre yürütülecektir.

5 Öte yandan, iletme hakkını devralan firmanın, tasarrufundaki iletme hakkını kısmen veya tamamen, üstlendii iin yaptırılması karılıında alt firmalara devretmesi halinde alt firmanın istisnadan faydalanması mümkün deildir. Yap-ilet-devret sözlemesini imzalayarak iletme hakkını devralan firmanın sayılan ileri bedel karılıında yaptırdıı yüklenicilere veya iletme hakkı karılıında yaptırdıı alt firmalara istisna belgesi verilmeyecektir. 4. TEVKFAT UYGULAMASI 4.1. gücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması Katma deer vergisi mükellefi bazı iletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilikin olarak ihtiyaç duydukları igücünü kendilerine hizmet akdi ile balı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıtırarak temin etmek yerine, alt iverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan dier kurum, kurulu veya organizasyonlardan satın almaktadırlar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere katma deer vergisi mükelleflerinin alt iverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan dier iletmelerden temin ettikleri igücü hizmetine ait katma deer vergisinin % 90 ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmütür. 91 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kurulu ve iletmelerin bu bölümde belirtilen türden igücü hizmeti vermeleri halinde igücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma deer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır. Bu kurum, kurulu ve iletmeler, -Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların tekil ettikleri birlikler, -Döner sermayeli kurulular, -Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluları, -Kamu kurumu niteliindeki meslek kuruluları, -Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), -Kanunla kurulan veya tüzel kiilii haiz emekli ve yardım sandıkları, -Bankalar ve özel finans kurumları, -Kamu iktisadi teebbüsleri (Kamu ktisadi Kuruluları, ktisadi Devlet Teekkülleri), -Özelletirme kapsamındaki kurulular -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli ilemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi dorudan yukarıda sayılan kurum ve kurululara ait olan (tek baına ya da birlikte) kurum, kurulu ve iletmelerdir. -Hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmi irketler (bunlar yalnızca "yapım ileri", "temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri", "özel güvenlik hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait katma deer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.

6 Tevkifat kapsamına alınan bu ilem nedeniyle iadesi gereken katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karılıında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir. Teminat karılıı iade almak isteyenlerin iade talep dilekçesi ile birlikte igücü hizmeti dolayısıyla düzenleyecekleri faturaların onaylı listesi ile iade talep ettikleri döneme ait indirilecek katma deer vergisi listesini ve banka teminat mektubunu vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Nakden veya mahsuben iade talepleri beyannamenin verilip dilekçe ve ekleri ile banka teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edildii tarihte geçerlik kazanacaktır Yapım lerinde Tevkifat Uygulamasından Doan Nakden ade Talepleri 91 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (A) bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan yapım ilerinden doan nakden iade talepleri, teminat veya vergi inceleme raporu karılıında yerine getirilmekte, teminat vergi inceleme raporu ile çözülmektedir. Kasım/2005 KDV vergilendirme döneminde gerçekleenler de dahil olmak üzere yapım ilerinde tevkifat uygulamasından doan nakden iade talepleri ihracat istisnası için öngörülen limitler dahilinde YMM tasdik raporu ile yerine getirilecektir. Öte yandan bu Tebliin yayımı tarihinden önceki dönemlere ait olup henüz sonuçlandırılmamı nakden iade talepleri için 95 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (5.3.2.) bölümünün son paragrafındaki açıklamalara göre ilem yapılacaktır Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması tarihinden itibaren bakır ve bakır alaımlarından mamul; anot, katot, her çeit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmain, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmütür. Katma Deer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait iletmelerin ve özelletirme kapsamındaki kurulular ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doan katma deer vergisi alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi, metal, cam, plastik ve kaıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Teblilerdeki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

7 5. ADE HAKKINI NDRM YOLUYLA KULLANMAK STEYEN MÜKELLEFLER 39 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (D) bölümünde de açıklandıı üzere, iade hakkı douran ilemleri bulunan mükelleflerin bu ilemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı douran ilem bedelleri Katma Deer Vergisi Beyannamesinin 8 ve 9 numaralı tablolarında beyan edilecek, ancak Tabloların Yüklenilen KDV veya adeye Konu Olan KDV sütunlarına 0 (sıfır) yazılacaktır. Bu ekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı douran ilemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Örnek: (Tebliden alınmıtır.) Uluslararası taımacılık yapan bir mükellefin Ekim/2005 döneminde gerçekleen istisna kapsamındaki ilemlere ait bedellerin toplamı YTL dir. Yüklendii vergiyi indirim yoluyla gidermek isteyen mükellef bu dönem beyannamesinin 8 numaralı tablosunun; - Kod No. sütununa 311, - KDVK Md. No. sütununa 14, - Teslim ve Hizmet Bedeli sütununa , - Yüklenilen KDV sütununa 0, yazacaktır. Bu mükellef dönem beyannamesine uluslararası taımacılıa ilikin hizmet faturası ile TIR karnesi, kara manifestosu vb. istisnayı tevsik edecek belgeleri ekleyecek, indirilecek KDV listesi ile yüklenilen KDV tablosu gibi iade için aranılan belgeler beyannameye eklenmeyecektir. Öte yandan, katma deer vergisi alacaını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihinden vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannameleri vermeleri gerekmektedir. Tercih deiikliinin yapıldıı dönemde iade için istenilen belgelerin de beyannameye eklenecektir. Ancak, indirimli orana tabi ilemlerle ilgili katma deer vergisi alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri vererek iade talebinde bulunmaları mümkün deildir. Bu mükelleflerle ilgili olarak 85 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (A/4) bölümündeki açıklamalar esas alınarak ilem yapılacaktır.

8 6. KATMA DEER VERGS GENEL TEBLLERNDE YAPILAN DEKLKLER Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (I/C) bölümünün 2 nci paragrafının ikinci cümlesi aaıdaki ekilde deitirilmitir: Bu firmalar sözleme yaptıkları satıcıların isim/unvan, adres, vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına ilikin bilgileri aylık olarak bir liste halinde belirleyerek izleyen ayın ilk 10 günü içinde Gelir daresi Bakanlıına elektronik ortamda göndereceklerdir Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (I/D) bölümünün 7 numaralı alt bölümünün ikinci cümlesi aaıdaki ekilde deitirilmitir: Her satıcıya verilen fatura çeklerin seri ve sıra numaraları, teslim tarihini izleyen 15 gün içinde yetki belgeli aracı firma tarafından Gelir daresi Bakanlıına elektronik ortamda intikal ettirilecektir Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (I/D) bölümünün 8 numaralı alt bölümünün sonuna aaıdaki cümle eklenmitir: Vergi daireleri iptal edilen faturalara ilikin bilgileri tutanak tarihinden itibaren 10 gün içinde Gelir daresi Bakanlıına elektronik ortamda intikal ettirecektir Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (I/D) bölümüne aaıdaki 9 numaralı alt bölüm eklenmitir: Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (A/2) bölümüne göre Türkiye de ikamet etmeyenlere istisna kapsamında satı yapacak olanların vergi dairesinden izin alması gerekmektedir. Yetki belgesi sahibi aracı firma ile sözleme yapan satıcıların vergi dairelerinden izin belgesi alma zorunluluu kaldırılmı ve bu mükelleflerin izin belgesi konusunda aaıdaki ekilde hareket etmeleri uygun görülmütür: - Yetki belgeli aracı firma ile sözleme yapan satıcılar tarafından iletmelerinin görünür bir yerine, letmemizde,. ile yapılan.... tarihli sözlemeye dayanılarak, 3065 sayılı Kanunun 11/1-b maddesi ile 43 ve 96 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Teblileri uyarınca Türkiye de ikamet etmeyen yolculara yapılan satılarda katma deer vergisi istisnası uygulanmaktadır. (tarih) ifadesinin yer aldıı bir levha asılacaktır. Levhada sözleme yapılan satıcı ve yetki belgeli aracı firmanın imza tatbik edilmi onay kaeleri ve isteniyorsa logoları yer alacaktır. -Sözlemelerin iptal edilmesi, yenilenmemesi veya satıcının ii terk etmesi halinde (I/D-8) bölümündeki açıklamalara göre ilem yapılacak, bu durumdaki satıcılar yukarıda belirtilen levhayı da vergi dairesine teslim edeceklerdir. e devam eden satıcıların istisna kapsamında ilem yapmak istemeleri halinde yeni bir izin belgesi veya levha almaları gerekmektedir.

9 Öte yandan, yetki belgeli aracı firmalarla sözlemesi bulunan veya ilk defa sözleme imzalayacak olan satıcıların vergi dairesinden aldıkları izin belgesi yerine yukarıda belirtildii ekilde düzenlenmi levhayı iletmelerinde kullanmaları mümkün bulunmakta ancak bu durumda vergi dairesi izin belgesinin vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin (I/D) bölümüne aaıdaki 10 numaralı alt bölüm eklenmitir: Bu bölümdeki açıklamalar çerçevesinde Gelir daresi Bakanlıına elektronik ortamda aktarılacak bilgiler için yetki belgeli satıcılar tarafından Bakanlıın Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Bakanlıı ile balantı kurulması gerekmektedir Seri No.lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin A/7 bölümünün (c ve d) alt balıklı bölümlerinde yer alan 1 ay içinde ibareleri 28/02/2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3 ay içinde eklinde deitirilmitir. Saygılarımızla

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/67 20/10/2014 İçindekiler: * Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com 1. Giriş Katma

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ...1 A.

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 67/2014 Ġstanbul, 16.10.2014. KONU: KDV Genel Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayınlandı

SĠRKÜLER NO: 67/2014 Ġstanbul, 16.10.2014. KONU: KDV Genel Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 67/2014 Ġstanbul, 16.10.2014 KONU: KDV Genel Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 16.10.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (TEVKİFAT UYGULAMASI) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına

Detaylı