OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET"

Transkript

1 OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi eitim döneminde müziin çocuk geliimine katk tartlmaz bir gerçektir. Bu nedenle, çocuklarn ilk örgün müzik deneyimlerini kazandklar yer olan okul öncesi eitim kurumlarnda çalan öretmenlerin, müzik çalmalarna ilikin tutum ve yeterlilikleri son derece önemlidir. Okul öncesi eitim kurumlarnda, müzik çalmalar baz okullarda anas öretmenleri tarafndan, baz okullarda ise müzik öretmenleri tarafndan yürütülmektedir. Bu ararmada, okul öncesi eitim kurumlarnda çalan anas retmenleri ile müzik öretmenlerinin müzik çalmalarna ilikin tutum ve yeterlilikleri karlalmr. Ararmada, Ankara da devlet ve özel okul öncesi eitim kurumlarnda çalan 50 anas ve 50 müzik öretmenine anket uygulanm ve elde edilen veriler SPSS veri analiz program ile çözümlenmitir. Ararmann sonunda, anas öretmenlerinin okul öncesi dönem çocuk geliimi ile ilgili donanmlarn yeterli olmasna ramen, müzik bilgilerindeki eksikliklerden dolay müzik çalmalarnda yeterli olamadklar belirlenmitir. Ancak çounluunun eksikliklerinin farknda olduklar ve çeitli kurs vb. çalmalarla bu aç kapatma gayreti içinde olduklar saptanmr. Müzik öretmenlerinin ise, okul öncesi dönem çocuunun geliim özelliklerini bilmedikleri ve okul öncesi müzik eitiminde kullanlan baz yöntem ve araç gereçler konusunda eksiklikleri olduu saptanmr. Müzik retmenlerinin büyük çounluunun kendini yeterli gördüü ve çok azn özellikle okul öncesi çocuk geliimi ve okul öncesi müzik eitimine yönelik çalmalara katldklar belirlenmitir. Okul öncesi dönem olan 0-6 ya, bireyin örenmesinin en hzl ve kal olduu dönemdir. Çocuun fiziksel geliimi doal bir süreçtir. Fakat müziksel geliim her çocukta var olan doal yetenein üzerine bilinçli ve düzenli bir müzik eitimi verildii takdirde geliir ve zenginleir. Okul öncesi dönemde yaplan müzik çalmalaryla balayan bu eitim, çocuun ilerideki müzikle ilgili bilgi ve becerilerini dorudan etkilemektedir. Örenmenin erken yalarda çok hzl ve kal olduu düünülürse, okul öncesi eitiminde verilecek iyi bir müzik eitimi çocua doru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alkanl kazandracaktr (Göncü, 2002). Çocuklar, küçük yalardan itibaren iyi müzikle beslenirlerse, büyüyünce müzisyen olmasalar bile, iyi müzii seven, seçen ve ondan yararlanmas bilen yetikinler olacaklardr. Anaokulu, çocukta, iyi müzik beenisinin atlaca, fidanlarn yetitirilecei, özenli bir bahçe olmalr. Minik insanlar böyle bir bahçede bedensel ve ruhsal bakmdan daha boyatabilir, daha sakl bir kiilik geliimine kavuabilirler (Sun ve Seyrek 2002). Akka a (1993) göre, anaokullarnda müziin sürekli ve youn oluu, eitimcinin görevini zorunlu olarak yeterli biçimde yapmas gerektirmektedir. Bu nedenle eitimci, her eyden önce iyi bir müzik bilgisine ve tecrübesine sahip olmalr. Eitimci okul öncesi müzik eitiminin amaçlar gerçekletirmek için çaba harcamalr. Müzie yakla bilinçli olmal, programnda müziin yerini tam olarak belirlemelidir. 1

2 Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 2009, OMÜ Ayrca okul öncesi dönemde verilecek müzik eitiminin geliim alanlar destekleyici nitelikte olmasna dikkat edilmelidir(bal ve Artan,1995). Uçan a (1994) göre çocuklarn müzik yeteneinin doru anlap doru tanmlanmas, müzik eitiminin iyi planlanmas ve saptanan hedefler dorultusunda sakl yürütebilmesi açndan büyük önem tar. Müzik eitiminde ortaya çkan olumsuz sonuçlarn çok büyük bir bölümü, çocuklarn müzik yeteneklerinin, bilgi eksiklii, araç-yöntem yetersizlii ya da yüzeysel ölçme-deerlendirme sonucu yanl ya da eksik tanmlanmasndan kaynaklanr. Çocuklar genellikle ilk örgün müzik deneyimlerini okul öncesi öretmenlerinin rehberliiyle kazanrlar. Bundan dolay ilk yalarda edindikleri bu müzik deneyimleri, çocuklar üzerinde olumlu ya da olumsuz kal etkiler brakmaktadr. Baz okul öncesi eitim kurumlarnda müzik öretmeninin olmamas nedeniyle müzik çalmalar, yeterli müzik bilgileri ve becerisine sahip olmayan anaokulu/anas öretmenleri tarafndan yürütülmektedir. Bu durumda birçok hatalar yaplmakta ve çou zaman bu hatalar kal olmaktadr. Bu yüzden müzik çalmalar yaptran öretmenlerin temel müzik eitimi alm, belli düzeyde müzik kulana sahip ve sesini doru kullanabilen eitimciler olmas gerekmektedir. Bir çalg çalabilmesi ise müzik çalmalarnda çok büyük kolaylk salamaktadr. Bu durumda okul öncesi öretmenlerinin yetitii üniversitelerin çocuk geliimi eitimi ve okul öncesi eitimi bölümlerinde okutulan müzik derslerinin niteliinin ve niceliinin arttlmasn ne kadar önemli olduu anlalmaktadr. Ayrca çocuklarn geliimine uygun bir program izlenmesi ve buna uygun bir müfredat hazrlanmas da eitimin baar için önemli bir etkendir. deal olan okul öncesi müzik çalmalarn bir müzik öretmeni tarafndan yaptlmasr. Bir okul öncesi müzik öretmeninin, genel müzik eitimi bilgisinin yan sra, özellikle okul öncesi müzik eitimi alannda bilgi ve becerilerle donanm olmas beklenmektedir. Okul öncesi eitiminde müzik eitimi veren kiilerin sadece müzik retmeni olmas da yetmez. Bu alanda çalacak müzik eimcisinden, mutlaka bu alanla ilgili bilgi ve birikime sahip olmas, özellikle de çocuun geliim dönemlerini ve geliim alanlar çok iyi bilmesi beklenir. Türkiye de ise henüz sadece Okul Öncesi Müzik Eitimcisi yetitiren bir kurum, bölüm veya anabilim dal açlmamr. Üstelik ne müzik öretmeni yetitiren bölümlerde, ne konservatuarlarda, ne de dier müzik okullarnda okul öncesi müzik eitimine yönelik hem alan derslerini, hem de çok gerekli olan çocuk geliimi ve eitimini kapsayan dersler bulunmamaktadr (YÖK, 2009). Okul öncesi müzik çalmalar, ister müzik öretmeni tarafndan yaptlsn, isterse de anas öretmeni tarafndan yaptlsn, öretmenin çalmalardaki tutum ve yeterlilikleri gelimekte ve örenmekte olan çocuklar üzerinde çok büyük etkiler brakmaktadr. Tutumlar, bir etkinlik için hazr bulunuluk kouludur. Tutumlar, bireyin zihninde bulunmakta, birçok düünce ve davrana temel oluturmaktadr (akt.salam,2008). Bu ararmada,okul öncesi itim kurumlarnda çalan anas öretmenleri ile müzik öretmenlerinin müzik çalmalarna ilikin tutum ve yeterliliklerinin karlalmas yoluyla durum tesbiti yaplmaya çallmr. 2

3 BULGULAR Tablo 1. Öretmenlerin Mezuniyet Durumlarna Göre Da Meslek Lisesi Lise 4 8 Yüksek Okul 4 8 Yüksek Okul 0 0 Üniversite Üniversite Yüksek Lisans 0 0 Yüksek Lisans 4 8 Tablo 1 de anas öretmenlerinin mezuniyet durumlarna göre damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %66 ile üniversite mezunu olduklar anlalmaktadr. Anas öretmenlerinin %26 sn lise, %8 inin ise yüksek okul mezunu olduklar görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %84 ile üniversite mezunu olduklar anlalmaktadr. Müzik öretmenlerinin %8 inin yüksek lisans, dier %8 inin ise lise mezunu olduklar görülmektedir. Tablo1 den, müzik öretmenlerinin, anas retmenlerine göre, %18 daha fazla üniversite mezunu olduu anlalmaktadr. Tablo 2. Öretmenlerin Mezun Olduklar Bölümlere Göre Damlar Anas Öretmenleri f % Müzik Öretmenleri f % Okul Öncesi retmenlii Müzik Öretmenlii Çocuk Geliimi Eitimi Konservatuvar 4 8 z Meslek Liseleri Çocuk Geliimi Bölümü Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü 4 8 Tablo 2 de anas öretmenlerinin mezuniyet bölümlerine göre damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %46 ile Çocuk Geliimi Eitimi Bölümü mezunu olduklar anlalmaktadr. Anas öretmenlerinin %28 inin Okul Öncesi Öretmenlii, % 26 sn ise Kz Meslek Liseleri Çocuk Geliimi Bölümü mezunu olduklar görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan % 84 ile üniversitelerin Müzik Öretmenlii Bölümlerinden mezunu olduklar anlalmaktadr. Müzik öretmenlerinin %8 inin Konservatuvar, dier %8 inin ise Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü mezunu olduklar görülmektedir. 3

4 Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 2009, OMÜ Tablo 3. Öretmenlerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarn Geliim Özelliklerine Dikkat Etmelerine likin Damlar Her zaman Her zaman 6 12 Genellikle 0 0 Genellikle 8 16 Arasra 0 0 Arasra 9 18 Nadiren 0 0 Nadiren Hiçbir zaman 0 0 Hiçbir zaman Tablo 3 te anas öretmenlerinin okul öncesi dönem çocuklarn geliim özelliklerine dikkat etmelerine ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %100 ünün yani tamamn her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. Müzik retmenlerinin ise, sadece %12 sinin her zaman dikkat ettikleri, en yüksek oran olan %32 sinin hiçbir zaman dikkat etmedikleri görülmektedir. Tablo 3 ten, anas retmenlerinin, okul öncesi dönem çocuklarn geliim özelliklerine müzik öretmenlerine göre, %88 daha fazla her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. Tablo 4. Öretmenlerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarn Müziksel Geliim Özelliklerine Dikkat Etmelerine likin Damlar Her zaman 5 10 Her zaman Genellikle Genellikle Arasra Arasra 6 12 Nadiren Nadiren 0 0 Hiçbir zaman 8 16 Hiçbir zaman 0 0 Tablo 4 te, anas öretmenlerinin okul öncesi dönem çocuklarn müziksel geliim özelliklerine dikkat etmelerine ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %28 inin nadiren dikkat ettikleri görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %46 sn her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. Tablo 4 ten, müzik retmenlerinin, okul öncesi dönem çocuklarn müziksel geliim özelliklerine anas retmenlerine göre, %36 daha fazla her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. 4

5 Tablo 5. Öretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eitiminde Kullanlan Yöntemleri (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki vb.) Kullanmalarna likin Damlar Her zaman 0 0 Her zaman Genellikle 4 8 Genellikle Arasra Arasra Nadiren Nadiren 7 14 Hiçbir zaman Hiçbir zaman 0 0 Tablo 5 te, anas öretmenlerinin okul öncesi müzik eitiminde kullanlan yöntemleri kullanmalarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %46 sn hiçbir zaman kullanmadklar ve her zaman kullananlarn orann ise %0 olduu görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %34 ünün genellikle kullandklar ve %0 n hiç kullanmad anlalmaktadr. Tablo 5 ten, müzik retmenlerinin, anas öretmenlerine göre, %24 daha fazla her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. Tablo 6. Öretmenlerin Orff Çalglar Kullanmalarna likin Damlar Her zaman 3 6 Her zaman Genellikle 9 18 Genellikle Arasra Arasra 8 16 Nadiren Nadiren 4 8 Hiçbir zaman 5 10 Hiçbir zaman 0 0 Tablo 6 da, anas öretmenlerinin Orff çalglar kullanmalarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %46 sn arasra kullandklar ve her zaman kullananlarn en düük oran olan %6 olduu görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %40 n genellikle kullandklar ve %0 n ise hiç kullanmad görülmektedir. Tablo 6 dan, müzik öretmenlerinin, Orff çalglar anas öretmenlerine göre, %30 daha fazla kullandklar anlalmaktadr. 5

6 Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 2009, OMÜ Tablo 7. Öretmenlerin Öretecekleri arklarn Seçiminde arkn Sözlerinin Çocuklara Uygunluunu Dikkate Almalarna likin Damlar Her zaman Her zaman 9 18 Genellikle Genellikle Arasra 0 0 Arasra Nadiren 0 0 Nadiren 6 12 Hiçbir zaman 0 0 Hiçbir zaman 0 0 Tablo 7 de, anas öretmenlerinin retecekleri arklarn seçiminde arkn sözlerinin çocuklara uygunluunu dikkate almalarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %36 sn her zaman dikkate aldklar anlalmaktadr. Müzik retmenlerinin ise, en yüksek oran olan %44 ünün arasra dikkate aldklar, sadece %18 inin her zaman dikkate aldklar anlalmaktadr. Tablo7 den, anas öretmenlerinin, retecekleri arklarn seçiminde arkn sözlerinin çocuklara uygunluunu, müzik retmenlerine göre, %54 daha fazla dikkate aldklar anlalmaktadr. Tablo 8. Öretmenlerin Öretecekleri arklarn Seçiminde Çocuklarn Ses Srlar Dikkate Almalarna likin Damlar Her zaman 5 10 Her zaman Genellikle 6 12 Genellikle Arasra 9 18 Arasra 0 0 Nadiren Nadiren 0 0 Hiçbir zaman Hiçbir zaman 0 0 Tablo 8 de, anas öretmenlerinin retecekleri arklarn seçiminde çocuklarn ses rlar dikkate almalarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %36 sn hiçbir zaman dikkate almadklar, sadece %10 unun her zaman dikkate aldklar anlalmaktadr. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %76 sn her zaman dikkate aldklar görülmektedir. Tablo 8 den, müzik öretmenlerinin, öretecekleri arklarn seçiminde çocuklarn ses srlar anas öretmenlerine göre, %66 daha fazla dikkate aldklar anlalmaktadr. 6

7 Tablo 9. Öretmenlerin Öretecekleri arklarn Seçiminde arkn Ritminin Çocuklara Uygunluunu Dikkate Almalarna likin Damlar Her zaman 0 0 Her zaman Genellikle 3 6 Genellikle Arasra 7 14 Arasra 2 4 Nadiren Nadiren 0 0 Hiçbir zaman Hiçbir zaman 0 0 Tablo 9 da, anas öretmenlerinin retecekleri arklarn seçiminde arkn ritminin çocuklara uygunluunu dikkate almalarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %48 inin hiçbir zaman dikkate almadklar, her zaman dikkate alanlarn %0 olduu görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %60 n her zaman dikkate aldklar görülmektedir. Tablo 9 dan, müzik öretmenlerinin, öretecekleri arklarn seçiminde arkn ritimlerinin çocuklara uygunluunu, anas öretmenlerine göre, %60 daha fazla dikkate aldklar anlalmaktadr. Tablo 10. Öretmenlerin Örettikleri arklara Herhangi Bir Çalgyla Elik Edebilme Durumlarna likin Damlar Her zaman 0 0 Her zaman Genellikle 5 10 Genellikle Arasra 6 12 Arasra 0 0 Nadiren 4 8 Nadiren 0 0 Hiçbir zaman Hiçbir zaman 0 0 Tablo 10 da, anas öretmenlerinin rettikleri arklara herhangi bir çalgyla elik edebilme durumlarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %70 inin hiçbir zaman elik edemedikleri görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %78 inin her zaman elik edebildikleri görülmektedir. Tablo10 dan, müzik öretmenlerinin, anas öretmenlerine göre, %78 daha fazla örettikleri arklara herhangi bir çalgyla elik edebildikleri anlalmaktadr. 7

8 Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 2009, OMÜ Tablo 11. Öretmenlerin Ritim Çalmalar Yapabilme Durumlarna likin Damlar Her zaman 4 8 Her zaman Genellikle 9 18 Genellikle 5 10 Arasra Arasra 0 0 Nadiren Nadiren 0 0 Hiçbir zaman 6 12 Hiçbir zaman 0 0 Tablo 11 de, anas öretmenlerinin ritim çalmalar yapabilme durumlarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %34 ünü nadiren yapabildikleri görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, en yüksek oran olan %90 n her zaman yapabildikleri görülmektedir. Tablo 11 den, müzik öretmenlerinin ise, anas retmenlerine göre, %82 daha fazla ritim çalmalar yapabildikleri anlalmaktadr. Tablo 12. Öretmenlerin Müzikli Dramatizasyon Çalmalar Yaptrma Durumlarna likin Damlar Her zaman Her zaman Genellikle 7 14 Genellikle Arasra 3 6 Arasra Nadiren 0 0 Nadiren 5 10 Hiçbir zaman 0 0 Hiçbir zaman 0 0 Tablo 12 de, anas öretmenlerinin müzikli dramatizasyon çalmalar yaptrma durumlarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %80 inin her zaman yaptrdklar anlalmaktadr. Müzik öretmenlerinin ise, sadece %36 sn her zaman yaptrdklar anlalmaktadr. Tablo 12 den, anas öretmenlerinin, müzik öretmenlerine göre, %44 daha fazla müzikli dramatizasyon çalmalar yaptrdklar anlalmaktadr. 8

9 Tablo 13. Öretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eitimiyle lgili Kurslara Katlma steklerine likin Damlar Her zaman Her zaman 6 12 Genellikle 6 12 Genellikle 9 18 Arasra 3 6 Arasra Nadiren 0 0 Nadiren Hiçbir zaman 0 0 Hiçbir zaman 9 18 Tablo 13 te, anas öretmenlerinin okul öncesi müzik eitimiyle ilgili kurslara katlma isteklerine ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %82 sinin her zaman istekli olduklar görülmektedir. Müzik öretmenlerinin ise, sadece %12 sinin her zaman istekli olduklar görülmektedir. Tablo 13 den, anas öretmenlerinin, müzik retmenlerine göre, %70 daha fazla okul öncesi müzik eitimiyle ilgili kurslara katlmaya istekli olduklar anlalmaktadr. Tablo 14. Öretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eitimiyle lgili Kurslara Katlma Durumlarna likin Damlar Her zaman Her zaman 7 14 Genellikle Genellikle 8 16 Arasra Arasra Nadiren 8 16 Nadiren Hiçbir zaman 9 18 Hiçbir zaman Tablo 14 te, anas öretmenlerinin okul öncesi müzik eitimiyle ilgili kurslara katlma durumlarna ilikin damlar incelendiinde, en yüksek oran olan %24 ünün her zaman katldklar, %18 inin ise hiçbir zaman katlmadklar görülmektedir. Müzik retmenlerinin ise, sadece %14 ünün her zaman katldklar, %22 sinin ise hiçbir zaman katlmadklar görülmektedir görülmektedir. Tablo 14 ten, anas öretmenlerinin, müzik retmenlerine göre, %10 daha fazla okul öncesi müzik eitimiyle ilgili kurslara katldklar anlalmaktadr. 9

10 Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 2009, OMÜ SONUÇ VE ÖNERLER Sonuç Okul öncesi eitim kurumlarnda çalan anas öretmenleri ile müzik retmenlerinin müzik çalmalarna ilikin tutum ve yeterliliklerini karlarmak amacyla yaplan bu ararmada; Müzik öretmenlerinin, anas öretmenlerine göre, %18 daha fazla üniversite mezunu olduu anlalmaktadr. Anas öretmenlerinin, okul öncesi dönem çocuklarn geliim özelliklerine müzik öretmenlerine göre, %88 daha fazla her zaman dikkat ettikleri, anas öretmenlerinin, okul öncesi dönem çocuklarn müziksel geliim özelliklerine müzik öretmenlerine göre, %36 daha fazla her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. Okul öncesi müzik eitiminde kullanlan yöntemleri kullanmaya müzik öretmenlerinin, anas retmenlerine göre, %24 daha fazla her zaman dikkat ettikleri anlalmaktadr. Ayrca müzik retmenlerinin, Orff çalglar anas öretmenlerine göre, % 30 daha fazla kullandklar görülmektedir. Anas öretmenlerinin, öretecekleri arklarn seçiminde arkn sözlerinin çocuklara uygunluunu, müzik öretmenlerine göre, %54 daha fazla dikkate aldklar anlalmaktadr. Müzik öretmenlerinin, öretecekleri arklarn seçiminde çocuklarn ses srlar anas öretmenlerine göre, %66 daha fazla dikkate aldklar, retecekleri arklarn seçiminde ise arkn ritimlerinin çocuklara uygunluunu, anas retmenlerine göre, %60 daha fazla dikkate aldklar anlalmaktadr. Ayrca müzik retmenlerinin, anas öretmenlerine göre %78 daha fazla örettikleri arklara herhangi bir çalgyla elik edebildikleri anlalmaktadr. Müzik öretmenlerinin ise, anas retmenlerine göre, %82 daha fazla ritim çalmlar yapabildikleri anlalmaktadr. Anas retmenlerinin, müzik öretmenlerine göre, %44 daha fazla müzikli dramatizasyon çalmalar yaptrdklar anlalmaktadr. Bunda okul öncesi ve çocuk geliimi mezunlarn drama dersi almasn etkisi olduu söylenebilinir. Anas öretmenlerinin, müzik retmenlerine göre, %70 daha fazla okul öncesi müzik eitimiyle ilgili kurslara katlmaya istekli olduklar, ayrca müzik öretmenlerine göre, %10 daha fazla okul öncesi müzik itimiyle ilgili kurslara katldklar anlalmaktadr. Sonuç olarak, anas öretmenlerinin okul öncesi dönem çocuk geliimi ile ilgili donanmlarn yeterli olmasna ramen, müzik bilgilerindeki eksikliklerden dolay müzik çalmalarnda yeterli olamadklar belirlenmitir. Ancak çounluunun eksikliklerinin farknda olduklar ve çeitli kurs vb. çalmalarla bu aç kapatma gayreti içinde olduklar saptanmr. Müzik öretmenlerinin ise, okul öncesi dönem çocuunun geliim özelliklerini bilmedikleri ve okul öncesi müzik eitiminde kullanlan baz yöntem ve araç gereçler konusunda eksiklikleri olduu saptanmr. Müzik öretmenlerinin büyük çounluunun kendini çok azn özellikle okul öncesi çocuk geliimi ve okul öncesi müzik eitimine yönelik kurs vb. çalmalara her zaman katldklar belirlenmitir. Öneriler Ararmann sonuçlarna göre; Üniversitelerde, konservatuvarlarda veya dier müzik eitimi veren okullarda okul öncesi müzik eimcisi yetitirmek üzere Okul Öncesi Müzik Eitimi bölümlerinin açlmas, Açlacak bu bölümlerde eitim görecek örencilere, alan derslerinin yan sra, çocuk geliimi eitimi ve okul öncesi eitimi derslerinin de okutulmas, Özellikle müzik öretmeni yetitiren üniversitelerin müzik eitimi bölümlerinde, konservatuvarlarda ve dier müzik eitimi veren okullarda, mutlaka okul öncesi 10

11 müzik eitimine yönelik derslerin konulmas ve mevcut olan derslerin de niteliinin ve niceliinin arttlmas, Anaokulu öretmeni yetitiren Eitim Fakülteleri ve Mesleki Eitim Fakültelerindeki müzik derslerinin niteliini ve niceliini art düzenlemeler yaplmas, itim Fakülteleri ve Mesleki Eitim Fakültelerindeki müzik dersleri müfredatlarn ihtiyaca yönelik düzenlenmesi, Anaokullarndaki müzik çalmalarn özellikle okul öncesi müzik eitimiyle ilgili bir müzik öretmeni tarafndan yaplmas, Okul öncesi eitim kurumlarnda müzik öretmeninin olmamas durumunda müzik çalmalarn belli düzeyde müzik kulana sahip, bilgili, ilgili ve istekli bir anaokulu retmeni tarafndan yürütülmesi Daha fazla anas ve müzik öretmenlerinin okul öncesi müzik eitimine yönelik kurs seminer vb. çalmalara katlmasn salanmas önerilmektedir. KAYNAKLAR 1. Akka, S., (1993), Okul Öncesi Eitimde Müzik, Ankara, Gazi Üniversitesi Mesleki itim Fakültesi Yay. 2. Bal, S.,Artan,.,(1995), Seslerle Tanalm, Ya-pa Yaynlar, stanbul. 3. Göncü, Ö.., (2002), 4-6 Ya Anaokulu Çocuklarna Uygulanan Müzik Eitiminin Müziksel Ses ve itsel Alg Geliimlerine Etkileri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yaynlanmam Doktora Tezi), Ankara. 4. Salam, Ç. A., (2008), Müzik Öretmenlii Bölümü Örencilerinin Öretmenlik Mesleine Yönelik Tutumlar, Yüzüncü Yl Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt V, Say Sun, M., Seyrek, H., (1998), Okul Öncesi Eitiminde Müzik, zmir, Müzik Eserleri Yay. 6. Uçan, A., (1994), Müzik Eitimi Temel Kavramlar-lkeler-Yaklamlar, Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yay. 7. Yüksek Öretim Kurumu Üniversite Programlar, Eriim Tarihi:

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ OYUN, HAREKET, DANS VE RM YOLUYLA MÜZK EN 7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI ÖRENCLERN SOSYAL GELMLER ÜZERNE ETK Prof. Selmin TUFAN GÜGEF. MEABD.

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I. Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I. Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun bir bütün

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Müzik Eğitimi II Dersin Kodu OKÖ304 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Müzik Öğretimi SNF210 1+2 2

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ğ İ ö ö Ö İ ç ö Ş İ İ ö Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ş İ ğ ğ Ç Ö Ş İ Ş Ş İ ğ Ş ç ö ö ğ Ç Ö ğ ç ğ ğ ç ğ ğ Ç ö İ ç ö ç ö ö ç ç ğ ğ ğ ç ö İ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ ç Ç ö ç ğ İ Ö ç ç ö ç ç ö ö ç Ç ğ ç ö ö ğ ö ğ ğ ç ö ö Ç ö ç

Detaylı

İ ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ö ç ö ç ç ç ç ç ç Ç ç ö ö Ç Ç ö ö ö Ç ö ö ö ö Ç ö ö ö ç ç ç ö Ç ö ö ö ç ç ö Ç ö Ç ç ç ç ö Ç ö ç ö İ çö ç ç ç çö ç çö ö ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö İ ö ç ö ö ç çö ö ç İ

Detaylı

ç ş ç ş ş ş ş ş ş ç ş ş ç ş ç ş ş ç ç ş ş ş ç ç ş ç ç ç ç ç ş ç ç ş ç ş ç ç ç ç ç ş ç ş ş Ç İ ş ş ç ç ç ç ç ç Ö ç ş Ö ç ş ş İ ş ç ş ç ş ş ç ç ş Ö ç Ö ç ş ç ç ş ş ş ç ş ç ş ş ş Ö Ö ç Ö Ö ç ç ç İ ş ç ş ş

Detaylı

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE 312 Bahar 2 2 0

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) b. Kadro Sayısı : MTÖD 3 c. Muhtemel

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI El sanatları Teknolojisi Alanı altında yer alan dalları yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. El sanatları programının amacı, Bireylerin,

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -7 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ AMAÇ Bu faaliyet

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PLANI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PLANI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PLANI EĞİTİM KONULARI AKADEMİK PERSONEL İDARİ PERSONEL 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru

Detaylı

www.muzikegitimcileri.net

www.muzikegitimcileri.net Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ KONTRBAS ENDE ÇADA TÜRK MÜZ ESERLERN YER VE DEERLENDLMES ÖZET H. Özgür AKKOR Yrd. Doç. Dr. Uur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Ü.Devlet Konservatuvar

Detaylı

PROGRAMI NASIL DÜZENLENMEL R?

PROGRAMI NASIL DÜZENLENMEL R? Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ YEN DEN YAPILANMADA N TEL KL B R P YANO DERS Ö RET M PROGRAMI NASIL DÜZENLENMEL R? Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK BÜ. E t.fak. GSEB. MEABD.

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Metal Kesme Teorisi MFGE 541 Her İkisi 2 2 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

SANAYİ NAKIŞÇISI TANIM

SANAYİ NAKIŞÇISI TANIM TANIM İş talimatı doğrultusunda nakışlı ürün tasarımı yaparak desen programını kullanan, sanayi nakış makinelerini ve aparatlarını kullanarak ürüne dönüştürebilen kişidir. A- GÖREVLER - Nakışlı ürün tasarımları

Detaylı

MONTESSORI YÖNTEM N ANAOKULU

MONTESSORI YÖNTEM N ANAOKULU T.C. SELÇUK ÜNVERSTES SOSYAL BMLER ENSTTÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET E ÇOCUK GEL VE E MONTESSORI YÖNTEMN ANAOKULU ÇOCUKLARININ LKÖRETME HAZIR BULUNULUKLARINA ETKN NCELENMES GÖKHAN KAYILI YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

KAYNAK TEKNİKERİ TANIM

KAYNAK TEKNİKERİ TANIM TANIM Sanayide kullanılan metallerin birleştirilmesi amacıyla yapılan kaynaklı üretim işlerinde ilgili mühendisle teknisyen arasında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Mühendis

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ders Kodu CEAC 401 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 0 4 0 2 6 Ön Koşul

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Müzik Bilimleri ve Müzikoloji Bölümleri le Müzik Öretmenlii Program Anabilim Dalndaki Piyano Eitiminin Kapsam ve Uygulamadaki Görünümü

Müzik Bilimleri ve Müzikoloji Bölümleri le Müzik Öretmenlii Program Anabilim Dalndaki Piyano Eitiminin Kapsam ve Uygulamadaki Görünümü Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Müzik Bilimleri ve Müzikoloji Bölümleri le Müzik Öretmenlii Program Anabilim Dalndaki Piyano Eitiminin Kapsam ve Uygulamadaki

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öngerilmeli Beton CE 550 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 342 Betonarme (veya

Detaylı

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI SERBEST MUHASEBECK VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK SEKTÖRÜNDE YAAM BOYU DEERN HESAPLANMASI ÜZERNE BR SAHA ARATIRMASI Yrd. Doç. Dr. ükrü Yaprakl Ercan Keser Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ktisadi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı