Hayat kurtaran teknoloji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat kurtaran teknoloji"

Transkript

1 Hayat kurtaran teknoloji

2 Fark nda m s n z? Dünyan n bir çok ülkesinde ve Türkiye de kalp hastal klar ölüm nedenleri içinde birinci s rada yer al yor. Türkiye de tüm ölümlerin %43 ü kalp hastal klar nedeniyle gerçeklefliyor. Her 3 dakikada 1 kifli bu nedenle yaflam n yitiriyor. Yaklafl k her 5 kifliden 1 i ya kalp hastas, ya da risk faktörüne sahip. Kalp hastal klar ile ilgili ölümlerin %50 den fazlas ani kalp durmas fleklinde gerçeklefliyor. Türkiye de her y l yaklafl k kifli ani kalp durmas geçiriyor. Bunlar n sadece %1 i hayatta kal yor. Ani kalp durmas geçiren kiflilerin büyük ço unlu u, zaman nda müdahale edilemedi i için yaflam n yitiriyor. Yap lan araflt rmalara göre hastan n yaflama dönme flans, müdahale edilmeden geçen her dakika yaklafl k %10 azal yor. Ani Kalp Durmas ; kalbin, beyin ve vücudun ihtiyac olan kan pompalayamaz hale gelmesi durumudur. Meydana gelen elektriksel düzensizlik sonucu kalpte ritim bozuklu u oluflur. Bu durum ço u zaman, kalp at fl n n düzensiz hale gelmesi (Ventriküler Fibrilasyon) ya da afl r h zlanmas (Ventriküler Taflikardi) fleklinde gerçekleflir. Kalp krizi, bo ulma, travma, elektrik çarpmas, solunumun durmas, afl r stres, ani duygusal de ifliklikler ve afl r fiziksel aktivite gibi nedenlerden kaynaklanan ani kalp durmas, sa l kl görünen birinin bile hiç beklenmedik bir anda bafl na gelebilir. Bu durumda tek etkili müdahale derhal elektroflok verilmesi (defibrilasyon) ve kalp masaj ile suni solunum uygulanmas d r. Bir kifli ani kalp durmas geçirdi inde her saniye kritiktir, çünkü araflt rmalara göre müdahale edilmeden geçen her dakika ile kiflinin yaflama dönme flans yaklafl k %10 azalmaktad r. T p otoriteleri, defibrilasyonun mümkün olan en k sa zamanda, tercihen ilk 3 ila 5 dakika içinde uygulanmas n n çok önemli oldu u konusunda hemfikirdir. En h zl t bbi müdahale ekibinin bile hastaya bu süre içinde ulaflmas ço u zaman mümkün olmamaktad r. Bu da, defibrilasyonun olay yerinde ve orada bulunan kifliler taraf ndan uygulanmas gereklili ini do urmufltur. CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED), ani kalp durması (kardiyak arest) geçiren hastayı yaflama döndürebilecek elektroflokun; ambulans gelene kadar, olay yerinde ve ilk birkaç dakika içinde uygulanabilmesi için gelifltirilmifl ve tüm ilkyard mc lar taraf ndan kullan labilen taflınabilir kalp flok cihazıdır. Kullanıcıyı sesli ve görsel komutlarla yönlendiren CardiAid OED'nin kullanımı son derece kolay ve güvenlidir. Kalp ritmini analiz ederek hastanın elektrofloka ihtiyacı olup olmadı ını belirler. Gerekli oldu u durumlarda otomatik olarak floku hazırlar ve yanıp sönen tufla basılması ile floku uygular. fiokun gerekmedi i durumlarda ise kesinlikle flok uygulanamaz. CardiAid OED; okullar, spor merkezleri, ifl güvenli i ve sa lı ı uygulamaları, acil müdahale ekipleri ve deniz güvenlik önlemlerinin önemli bir parçası olan bir ilk yardım cihazıdır. Ayrıca, acil tıbbi müdahale ekipleri, doktorlar, difl hekimleri gibi mesle i OED uygulaması gerektiren profesyonellerin de ihtiyaçlarını karflılayacak niteliktedir.

3 Uzman Görüflleri Prof. Dr. Bingür Sönmez / Memorial Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan Ani kalp ölümlerinin %70 i ritim bozukluklarından oluflmaktadır. Ülkemizde yeniden canlandırma kurslarının yaygın olmaması nedeni ile böyle bir durumda olan bir insana etrafında bulunanların yardımcı olmaları ço unlukla mümkün olmamakta ve profesyonel ekipler gelene kadar yaflam için çok de erli olan dakikalar kaybedilmektedir. Batı ülkelerinde topluluk bulunan her yerde (toplu taflıma araçları, oteller, toplantı salonları, havaalanları vb) yeniden canlandırma ifllemini yönlendiren ve gerekti i taktirde flok vermek üzere programlanmıfl olan cihazlar bulunmaktadır. Özel bir e itim gerektirmeden kullanılabilen bu cihazların ülkemizde topluluk olan her yerde bulundurulması, belediyeler veya Sa lık Bakanlı ı tarafından ruhsatlandırma sırasında zorunlu hale getirilmelidir. Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner Türk Kalp Vakf Kardiyoloji Uzman Kalp krizi geçirenlerin büyük bir kısmı ilk dakikalarda kaybedilmektedir. Ülkemizde bu sayının yaklaflık yılda 100 bin kifli oldu u tahmin edilmektedir. Kalbin elektriksel sistemindeki ani arızadan ileri gelen bu ölümcül aritminin adı Ventrikül Fibrilasyonu dur. Kalbe elektroflok verilmesi ile aritminin düzeltilmesine defibrilasyon denir. Bu aritmi düzeltilmezse kısa sürede kalp durmasına dönüflür ve 4-6 dakika içinde beyin ölümü gerçekleflerek hasta kaybedilir. Her geçen dakika sa kalım flansını % 7-10 azaltmaktadır. Sa kalımı etkileyen en önemli faktörler; e itilmifl kurtarıcının bulunması, hemen bafllatılacak yaflam deste i ve 5 dakika içinde defibrilasyonun yapılabilmesidir. Halka açık yerlerde Otomatik Defibrilatör aletleri ve e itilmifl kifliler bulundurulması ani ölümleri azaltabilir, yaflam flansını iki-üç kat arttırabilir. Amerikan Kalp Derne i, halkın toplu olarak bulundu u havaalanları ve al flverifl merkezleri gibi yerlerde, sportif faaliyetlerin yapıldı ı büyük merkezlerde, otomatik defibrilatör ve e itilmifl kifliler bulundurulmasını tavsiye etmektedir*. * (Circulation 2005; 112; IV-35-IV-46) Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özflahin M.Ü. Sa l k Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bak m Teknikerli i Bölümü Eski Baflkan Ülkemizde yılda kifli trafik kazası nedeniyle yaflamını yitirirken, kifli kalp krizine ba lı olarak yaflamını yitirmektedir. Günümüzde biliyoruz ki, kalp krizi sonrası erken dönemde müdahale edilirse, %60-70 e varan oranlarda yaflam kurtarılabiliyor. Bu sihirli sonuç elektroflok cihazları (defibrilatör) ile sa lanabiliyor. Ancak yaflam kurtarmak için bu cihazın ilk dakikalarda kullanılması zorunlu. nsanların yo un olarak bulundukları yerlere yerlefltirilen cihazları, kısa bir e itim almıfl ilkyardımcılar baflarıyla kullanabilmekte ve artık kalp krizine ba lı ölümler önemli ölçüde önlenebilmektedir. Ülkemizde hızla yaygınlaflmakta olan otomatik elektroflok cihazları (otomatik eksternal defibrilatörler) bizlere daha güvenli bir dünyanın kapılarını açmaktadır.

4 CardiAid in Üstün Özellikleri CardiAid OED, temel yaflam deste i (kalp masajı ve suni solunum) ile OED (otomatik eksternal defibrilatör) kullanım bilgisine sahip herkes tarafından güvenle kullanılabilir. Kullanmak için tıp profesyoneli olmak gerekmez. lk 1-2 dakika içinde elektroflok uygulanabilmesini mümkün kılar. Kapa ı açıldı ında otomatik olarak çalıflmaya bafllar. Açma kapama dü mesi yoktur. Böylece kullanıcı, cihazın nasıl çalıfltı ını bilmese bile kapa ı açar açmaz cihaz sesli yönlendirmelere bafllar ve açma kapama dü mesini aramakla vakit kaybedilmez. Fifli takılı, kendinden jelli, kullanıma hazır elektrotlar hem hızlı müdahale, hem de kullanıcıya kolaylık sa lar. CardiAid OED, kullanım sürecinin baflından sonuna kadar kullanıcıyı son derece aç k sesli ve görsel talimatlarla yönlendirir. Bu talimatlar ambulansı aramaktan temel yaflam deste i (kalp masajı ve suni solunum) yapmaya varana dek tüm süreç boyunca destek sa lar. Böylelikle kullanıcı, hasta için hayati de eri olan tüm adımları do ru ve hızlı bir flekilde takip edebilir. Durum gösterge fl klar evrensel renkler olan kırmızı ve yeflil renkte yanar. Böylece cihazda bir sorun olup olmadı ı standart ve herkesin anlayabilece i flekilde bildirilmifl olur. CardiAid, kullanıcıyı hem sesli yönergeler, hem de resimler ve farkl renklerde yanan fl klarla yönlendirir. Böylece acil bir durumun yarattı ı panik ortamında bile talimatlar kolayca anlaflılır ve hastaya vakit kaybetmeden müdahale edilebilir. Cihaz üzerindeki resimler basit ve açıklayıcıdır; yanıp sönen ıflıklar ise kullanıcının o an yapması gerekenleri vurgular niteliktedir. Böylece deneyimsiz bir kullanıcı tarafından bile hızlıca ve hatasız flekilde kullanılabilir. CardiAid, anında müdahaleyi ve yüksek güvenli i sa layan tek tufl prensibi ile çalıflır. Açma-kapama dü mesi yoktur. Elektroflokun verilmesi için tek gereken, talimat verildi inde kullanıcının elektroflok tufluna basmasıdır. Böylece hastaya dokunulmadı ından ya da hastanın hareket ettirilmedi inden de emin olunarak tufla basılır ve hem hastanın hem de kullanıcının güvenli i sa lanmıfl olur. CardiAid in sesli talimatları, en uygun süre ve içerik bileflimine sahiptir. Böylece hem kolay anlaflılır, hem de zaman kaybettirmez. Cardiaid OED, bifazik defibrilasyon teknolojisi ile en etkin tedavi yöntemini uygular. Metronom sinyallerle kalp masajının en etkili ve do ru flekilde yapılmasını sa layarak baflarısını arttırır. CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör, ilkyardımcıların kolayca kullanabilmesi amaçlanarak halk kullan m için özel olarak gelifltirilmifltir. Bu nedenle EKG ekranı gibi gereksiz fonksiyonlar kaldırılmıfltır. Tıp e itimi almamıfl bir kifli, EKG ekranını okuyamayacaktır ve okumasına da gerek yoktur; çünkü CardiAid zaten analizi otomatik olarak yapar ve elektroflok gerekip gerekmedi ine karar vererek elektrofloku otomatik olarak hazırlar. Böyle bir durumda EKG ekranı, kullanıcının kafasını karıfltırmaktan ve onu yavafllatmaktan öteye gidemeyecektir ve bu nedenle CardiAid de EKG ekranı bulunmaz. CardiAid, flarj edilebilir batarya kullanmaz; böylece bataryanın flarj edilmesinin unutulması gibi ciddi bir risk önlenmifl olur. CardiAid, günlük, aylık olarak ve kapa ı her açıldı ında otomatik olarak kendini test eder. Böylece her zaman sorunsuz flekilde kullanıma hazırdır. CardiAid i kullanmak hem hasta, hem de kullanıcı için tamamen güvenlidir. En uygun hassasiyet ve spesifiklik bileflimini sunan, güvenilir algoritması ile kalp ritmini analiz eder ve elektroflok gerekip gerekmedi ine karar verir. fiokun önerilmedi i durumda kullanıcı kesinlikle flok uygulayamaz. En güncel kılavuz olan ILCOR* 2010 Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) Reanimasyon Kılavuzu na uygundur. Otomatik olarak hastan n EKG sini ve olay verilerini dahili hafızasına kaydeder. Normal bakım ve kullanım koflulları altında 6 y l garantilidir. Özel yan ürün ve aksesuarlar güvenlik, kolay kullanım ve yüksek performans sa lar. * ILCOR Uluslararası Resüsitasyon rtibat Kurulu (ILCOR), dünya çapındaki resüsitasyon organizasyonları arasında eflgüdüm sa lanması amacıyla kurulmufltur. Kurul yılda iki kez toplanır; resüsitasyon konusunda yapılan çalıflmalar de erlendirilir ve görüfl birli i sa lanmaya çalıflılır. 5 yılda bir bu kararlar derlenerek yayınlanır. Üye kurulufllar da bu yayını temel alan kılavuzlar yayınlarlar.

5

6 CardiAid Nas l Kullan l r? E er yerde bilinçsiz yatan bir kifliyi farkederseniz; Öncelikle kendinizin, hastan n ve olay yerindekilerin güvende oldu undan emin olun. Hastan n bilincini kontrol edin: Omuzlar ndan yavaflça sarsarak yi misiniz? diye seslenin. Yan t veriyorsa; Daha ileri bir tehlike söz konusu olmad kça hastay buldu unuz pozisyonda tutun. Sorunun ne oldu unu anlamaya çal fl n, gerekiyorsa yard m ça r n. Düzenli olarak hastan n durumunu kontrol etmeye devam edin. E er hasta yan t vermiyorsa derhal yard m için seslenin ve afla daki ad mlar uygulay n: Hastay düz bir zemine sırtüstü yatırın. Hastanın hava yolunu açın (baș geri, çene yukarı) ve yașam belirtilerini (bilinç ve nefes alma) kontrol edin. Yașam belirtileri yok ise derhal en yakındaki CardiAid i getirin ya da etraftaki birinden getirmesini isteyin. Bu arada acil durum telefon numarasını arayıp ambulans çağırın ya da etraftaki birinden aramasını isteyin. Kapağının açılmasıyla cihaz otomatik olarak çalıșacak, sesli ve görsel yönlendirmeler aktif hale gelecektir. Cihazın yönlendirmelerini takip edin. Hastanın göğsünü açın. Gerekiyorsa CardiAid in kapağında bulunan acil durum setindeki makası kullanın. Elektrotları poșetinden çıkarın.

7 Elektrotlardan birini koruyucu kağıdından ayırın ve üzerindeki resimde gösterildiği șekilde hastanın göğsüne yapıștırın. Aynı ișlemi diğer elektrot için de uygulayın. Elektrotların yapıșmasıyla CardiAid hastanın kalp ritmini analiz eder. Bu sırada hastaya dokunulmamalıdır. Elektroșok gerekli ise CardiAid bunu sesli olarak bildirir ve șoku hazırlar. Yanıp sönen elektroșok butonuna bas. uyarısını duyduğunuzda elektroșok butonuna basın. Bu sırada hastaya dokunulmamalıdır. Elektroșok verildikten sonra CardiAid sizi yönlendirmeye devam edecektir. Sesli yönlendirmeleri takip ederek önce 30 kalp masajı uygulayın. CardiAid metronom sinyal ile masajın doğru ritimde yapılmasını sağlar. 30 kalp masajından sonra 2 kez suni solunum yapın. Temel yașam desteğine Hastaya dokunma. uyarısını duyana kadar, yönlendirmeleri dinleyerek devam edin. CardiAid ile hayat kurtaran elektroflok olay yerinde ve ilk birkaç dakika içinde, ilk yard m bilen herkes taraf ndan uygulanabilir. CardiAid in nas l kullan ld n izlemek için:

8 CardiAid Nerelerde Bulunmal? Yapılan bilimsel çalıflmalar, ilk dakikalarda uygulanacak elektroflokun hastan n yaflama flans n %90 lara ç kard n, müdahale edilmeme durumunda ise sa kalım oranının her geçen dakika %10 azald n ortaya koymufltur. Bu nedenle, hastaya anında ve yerinde müdahale hayati önem taflımaktad r. Dolay s yla özellikle flu mekanlarda bulundurulacak bir CardiAid, bir çok hayat kurtarabilir: Hava alanları, otobüs terminalleri, tren garları, metro istasyonları, alıflverifl merkezleri gibi insanların yo un olarak bulundu u yerler Toplu konutlar, siteler, apartmanlar Stadyumlar, halı sahalar, açık hava basketbol ve voleybol sahaları, golf parkurları, parklar, kapalı spor salonları ve sa lıklı yaflam merkezleri Fabrikalar, ifl merkezleri, ofisler Yüzme havuzları, plajlar, su sporları ve dalıfl merkezleri Tekne ve yatlar, gemiler, feribotlar Üniversiteler, okullar, ö renci yurtları Oteller ve turizm tesisleri

9 Toplu taflıma araçları (tren, metro, otobüs, metrobüs, tramvay) Klinikler, sa lık ocakları, tıp merkezleri, eczaneler, tüm doktor ve difl hekimi muayenehaneleri Ambulanslar, polis ve itfaiye araçları Tiyatro ve sinema salonları, sergi alanları, müzeler, konser salonları Restoran, kafe, bar ve e lence merkezleri Ani kalp durmas riski tafl yan kiflilerin yaflad, çal flt ya da zaman geçirdi i, ani kalp durmas na neden olan durumlar n yaflanabilece i yerlerde bulundurulacak bir CardiAid, birçok hayat kurtarabilir.

10 CardiAid ile Yaflama Dönenler CardiAid yüzme havuzunda hayat kurtard! A ustos 2012, spanya CardiAid, yüzme havuzu kompleksinde ani kalp durması geçiren 39 yaflındaki bir kiflinin hayatını kurtardı. Cankurtaran, hastanın bilincinin kapalı oldu unu fark etti inde görevlilerden CardiAid OED yi getirmelerini isteyip kalp masajına baflladı. Hasta, CardiAid OED nin baflarılı defibrilasyonu ve vakit kaybetmeden uygulanan kalp masajı sayesinde hayata döndürüldü. CardiAid, sokakta genç bir koflucunun hayat n kurtard! Haziran 2012, Hollanda Okulunun düzenledi i koflu etkinli i sırasında aniden yere yı ılan 14 yaflındaki koflucu, CardiAid OED ile yapılan acil müdahale sayesinde yaflama döndü. CardiAid klinikte hayat kurtard! May s 2012, Yeni Zelanda Ani kalp durması geçiren 42 yaflındaki kifli, bulundu u tıp merkezinin resüsitasyon odasında CardiAid ile yapılan baflarılı müdahale sayesinde hayata döndü. CardiAid spor kulübünde hayat kurtard! fiubat 2012, Danimarka 53 yaflındaki hasta, spor kulübünde CardiAid in baflarılı elektroflok tedavisiyle hayata döndü. Hastanın hayati tehlikeyi atlattı ı ve birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi i bildirildi. CardiAid süpermarkette hayat kurtard! Kas m 2011, Fransa Fransa da bir süpermarket zincirine ba lı süpermarkette alıflverifl yaparken aniden yere yı ılan müflteri, süpermarket çalıflanları tarafından yapılan müdahale ve CardiAid in baflarılı elektrofloku sayesindekurtarıldı. CardiAid spor kulübünde hayat kurtard! Kas m 2011, Fransa CardiAid, bir spor kulübünde ani kalp durması geçiren hastanın kalp ritmini düzelterek yaflamını kurtardı.

11 CardiAid spor salonunda hayat kurtard! Temmuz 2011, Hollanda 28 yaflındaki genç bir adam spor salonunda günlük egzersizlerini yaparken ani kalp durması geçirdi. CardiAid in baflarılı elektroflokuyla, genç adam hayata döndü. CardiAid süpermarkette hayat kurtard! Mart 2011, Fransa Fransa da bir süpermarketler zincirine ait süpermarkette alıflverifl yapan ileri yafltaki bir adam kalp krizi geçirdi. Güvenlik görevlileri hastaya süpermarkette bulunan CardiAid OED ile müdahale etti ve kifli hayata döndürüldü. CardiAid manavda hayat kurtard! Ocak 2011, Danimarka Danimarka da bir manavda alıflverifl yapan 60 yaflındaki müflteri ani kalp durması geçirdi. Hasta, soka ın karflısındaki difl klini inde bulunan CardiAid kullanılarak hayata döndürüldü. CardiAid tenis kulübünde hayat kurtard! Temmuz 2010, Hollanda Tenis oynarken aniden bilincini yitiren 62 yaflındaki kifli, tenis kulübünde bulunan CardiAid OED ile yapılan baflarılı müdahale sayesinde hayata döndü. CardiAid süpermarket otopark nda hayat kurtard! Temmuz 2009, Fransa Bir kifli, süpermarkette alıflverifl yaptıktan sonra otoparktaki aracına do ru yürürken aniden yere yı ıldı. Güvenlik görevlisi süpermarkette bulunan CardiAid OED yi getirerek derhal müdahale etti ve hastanın hayatını kurtardı. Ambulans olay yerine ulafltı ında hastanın bilinci yerine gelmiflti. CardiAid futbol sahas nda hayat kurtard! May s 2009, Hollanda CardiAid, flirketler arasında düzenlenen amatör futbol turnuvası sırasında ani kalp durması geçiren 38 yaflında bir adamın hayatını kurtardı. Aniden yere yı ılan hastaya arkadaflları kalp masajı yaparken, bir kifli de yakınlardaki bir çiftlikte bulunan CardiAid OED yi getirdi. Uygulanan ilk elektroflokla hasta hayata döndü.

12 CardiAid CT0207 Kutu çeri i Tafl ma Çantas CardiAid OED Kullan m K lavuzu Acil Durum Seti Defibrilasyon Elektrotlar H zl Kullan m K lavuzu Her zaman kullan ma haz r, kurtarmaya haz r...

13 CardiAid CT Teknik Özellikler Defibrilasyon Sistemi Çal flma Modu: Otomatik (tek tufl ile kullan m) Dalga Formu: Bifazik, s n rland r lm fl ak m fiok Enerjisi: Düflük enerji (maks. 181J) veya yüksek enerji (maks. 237J), programlanabilir (fabrika ayarlar ), hasta empedans na göre ayarlanabilir enerji fiok Tekrar : Programlanabilir (fabrika ayarlar ), flok enerjisi sabit veya artan Yükleme Zaman : Tipik <10 saniye*, maksimum <15 saniye* EKG Analiz Sistemi Analiz Zaman : Tipik <10 saniye* Derivasyon: II Asistoli Efli i: <0,2 mv Spesifisite NSR/Asistoli: >%95** Hassasiyet VF/VT: >%90** mplante Kalp Piline Reaksiyon: Kalp pili ritmi do ru olarak alg lan r ve flok gerekmiyor olarak belirlenir. Hareket ve Hata Tan ma: Sinyal kalitesinin sürekli kontrolü, hastan n hareketi halinde akustik uyar. Empedans Ölçümü: Elektrot temas kontrol edilir. Kullan m i) Kapa n aç lmas yla otomatik devreye girme ii) Yan p sönen flok tuflu (tek tuflla kullan m) iii) Bilgi tuflu Bilgi Modu: Bilgi tufluna bas l nca, cihaz n kullan lmaya bafllamas ndan itibaren geçen süre ve uygulanan flok say s bilgisini verir. Gösterge Elemanlar : Cihaz n durum göstergesi (kullan ma haz r, pil de iflimi, oto-kontrol sonucu/bak m göstergesi) Defibrilasyon Elektrotlar Kullan m Alan : Vücut a rl 20 kg ve üzerinde olan kiflilerde Teslimat flekli: Kullan ma haz r, kendili inden yap flan tek kullan ml k elektrotlar (fifli d flar da kalacak flekilde paketli) Polarizasyon: Polarizasyon yok. Elektrot Yüzeyi: Her biri 125 cm 2 Kablo Boyu: 130 cm Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 36 ay Veri Yönetimi Kullan m Dokümantasyonu: EKG ve olayla ilgili verileri 4 vaka, toplam 4 saate kadar dahili haf zada otomatik olarak tutar. Veri Aktar m : Bluetooth (yetkili servis için) Olay Görüntüleme ve Cihaz Programlama: Bluetooth ba lant s ile CardiAid Monitor yaz l m kullan larak (yetkili servis için) Oto Kontrol S kl : Otomatik olarak; günlük, ayl k ve her çal flt r lmada Zaman : Programlanabilir (fabrika ayarlar ). Kapsam : Batarya, dahili elektronik, yaz l m, yükleme Enerji Kayna Tipi: Alkalin zleme Kapasitesi: 20 saate kadar Stand-by Süresi: 2 y l Ortam Koflullar Bulundurma ve Nakil Koflullar : i) 0 C ile +50 C aras ii) -20 C ile +60 C aras (maksimum 2 hafta ile s n rl, batarya ve elektrotlar hariç) Çal flma Koflullar : i) S cakl k: 0 C ile +50 C aras ii) Nem: %0 - %95 Standartlar Cihaz S n f : llb ( 93/42/EEC no. lu düzenlemeye göre) Normlar: EN :1998 +A1:1991 +A2:1995, EN :2002, EN : A1:2004, EN : A1:1999 Reanimasyon Protokolü: ERC, ILCOR 2010 EMC: EN :2003, EN 55011:1998 +A1: A2:2002, EN :2006 Koruma S n f : IEC 529:IPX4 (s çrayan suya karfl korumal ) Boyut ve A rl k Genifllik: 301 mm Uzunluk: 304 mm (tafl ma kulbu dahil) Derinlik: 112 mm A rl k: 3,1 kg (batarya ve elektrotlar dahil) * Veriler 20 C de yeni ve tam dolu batarya için geçerlidir. Ortam koflullar, kullan m s kl ve fabrika ayarlar na göre de erler de iflebilir. ** CardiAid CT0207 OED de kullan lan algoritma ve bask l devre kart ; hassasiyet ve spesifisite de erlerinin optimum birleflimini sunmaktad r. (Kaynak: Automated analysis of electrical signals of the human body for detecting of lifethreatining cardiac abnormalities, Igor Tchoudovski, Mensch and Buch Verlag, ISBN , Sayfa 141.) Cardiatech, gerekli gördü ü hallerde, cihaz n teknik özellikleri ve aksesuarlar ile ilgili de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Cardiatech, yukar da bilgilendirme amaçl olarak verilen tüm bilgi, belge, resim üzerinde oluflabilecek yaz m ve imla hatalar ndanve bu sebeple do abilecek herhangi bir do rudan, dolayl, ar zi, tali veya cezai zarar veya ziyandan dolay sorumlu tutulamaz.

14 Nab z ve Solunum Sensörü CardiAid CPR Check Nabız ve Solunum Sensörü, solunum ve nabzı algılayarak hastanın kalp masajı ve suni solunuma ihtiyacı olup olmadı ını belirler. CardiAid CPR Check ile ilk yardımcı, tüm ilk yardım otoritelerinin ve kılavuzlarının vurguladı ı gibi, hastanın nabız ve solunumunu teflhis etmeye çalıflmakla vakit kaybetmeden kalp masajı ve suni solunuma bafllayabilir. Güncel ILCOR Resüsitasyon Kılavuzu nda ilk yardımcı ya da profesyonel hiç kimsenin, hastanın durumunu analiz etmek için 10 saniyeden fazla vakit kaybetmemesi gerekti i özellikle vurgulanmaktadır. Bu da CardiAid CPR Check Nabız ve Solunum Sensörü ile mümkündür. CardiAid CPR Check in Üstün Özellikleri Kendinden jelli özel elektrodu ile solunum ve nabzı analiz eder. Ayrıca bu elektrot sayesinde cihaz sabit konumda kalır. 10 saniye gibi kısa bir sürede analizi tamamlar. Hastanın kalp masajı ve suni solunuma ihtiyacı olup olmadı ını kırmızı ya da yeflil gösterge ıflıkları ile kullanıcıya bildirir. Sürekli olarak hastanın durumunu takip eder. Kullanım öncesi ve kullanım sırasında kendini test eder. 2 adet CR2016 Lityum Dü me Pil ile çalıflır. Boyutları 4,4cm x 3,6cm x 1,7cm dir. A ırlı ı piller dahil sadece 15 gramdır. Biliyor muydunuz? Reanimasyona (kalp masajı ve suni solunum) ihtiyacı olan kiflilerin sadece %14 üne reanimasyon uygulanmaktadır.* Hastanın yakınında bulunan kiflilerin %45 i ani kalp durmasını teflhis edememektedir.** Teflhiste ortalama 24 saniye gecikme olmaktadır.*** Acil müdahaleyi gerçeklefltiren kiflilerin sadece %2 si ilk 10 saniyede nabzın do ru analizini gerçeklefltirebilir.**** * Priv.-Doz. Dr. med. H.-R. Arntz / Universitätsklinikum Benjamin Franklin / Berlin; S.N. Willich Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Epidemiologie, Klinikum Charité / Berlin; Sudden cardiac death: Is it really an unforseeable event?; Intensivmedizin und Notfallmedizin, Band 36, Heft 6 (1999) ** Jan Breckwoldt et al, Department of Anesthesiology and Perioperative Intensive Care, Charité-University Medicine Berlin; Perceptions of collapse and assessment of cardiac arrest by bystanders of out-of hospital cardiac arrest (OOHCA). Resuscitation (2009), doi: /j.resuscitation *** B. Eberle et al; Department of Anaesthesiology, The Johannes Gutenberg University Medical School, Mainz; Checking the carotid pulse check: diagnostic accuracy of first responders in patients with and without a pulse.

15 CardiAid CPR Check Muhafaza Kutusu Yedek Piller CardiAid CPR Check ve Elektrot Yedek Elektrot H zl Kullan m Klavuzu Pil De ifltirme K lavuzu Kimler CardiAid CPR Check bulundurmal? Taflınabilir kalp flok cihazı (otomatik eksternal defibrilatör) bulunan mekanlardaki ilk yardımcılar tfaiye ve polis ekipleri Acil servis çalıflanları Doktor ve hemflireler Cankurtaranlar Ambulans ekipleri Güvenlik görevlileri Kalabalık mekanlardaki danıflma ve resepsiyon görevlileri CardiAid CPR Check Nasıl Kullanılır? E er yerde bilinçsiz yatan birini fark ederseniz, hemen CardiAid CPR Check i getirin. CardiAid CPR Check i kutusundan çıkarın. Cihaz, otomatik olarak çalıflmaya bafllayacaktır. CardiAid CPR Check kendini hızlıca test eder. Sonrasında, analize hazır oldu unu gösteren iki beyaz ıflık aynı anda yanıp sönmeye bafllayacaktır. Elektrot üzerindeki fleffaf filmi çıkararak CardiAid CPR Check i hastanın boynuna yerlefltirin ve ortadaki turuncu analiz tufluna basın. CardiAid CPR Check nabız ve solunumu analiz eder ve sonucu yeflil ya da kırmızı ıflık ile belirtir CardiAid CPR Check hastanın boynuna takılı oldu u sürece analize devam eder. KIRMIZI: Kalp masaj ve suni solunuma baflla! ANALYSIS RESULT YEfi L: Kalp masaj ve suni solunum önerilmiyor. KIRMIZI ve YEfi L yan p sönüyor: Analiz yap lamad. (Hasta hareket ettirilmifl ya da cihaz do ru yerlefltirilmemifl.)

16 CardiAid Kalp Masaj Asistan ile kalp masaj n do ru yap n! CardiAid Kalp Masaj Asistan ; CardiAid Kalp Masaj Asistan, ani kalp durmas vakalar nda kalp masaj n n hastaya etkili ve sürekli olarak uygulanmas n sa lamak amac yla gelifltirilmifl, tafl nabilir bir cihazd r. Kullan m oldukça kolay olan CardiAid Kalp Masaj Asistan gerek acil yard m uzmanlar gerekse ilkyard mc lar taraf ndan acil durumlarda kullan labilir. CardiAid Kalp Masaj Asistan, hastan n gö sü üzerine konulduktan sonra, kalp masaj cihaz üzerine uygulan r. Kalp masaj n n hastan n gö üs kafesine zarar vermeden do ru derinlikte yap lmas sa lan r. CardiAid Kalp Masaj Asistan ayr ca ilk yard m e itimlerinde uygulama arac olarak da kullan labilir. Kalp masaj n n hangi noktaya uygulanaca n gösterir. Hastan n a rl k aral na göre kurtar c y uygulamas gereken kuvvet konusunda yönlendirir. Güncel düzenlemelere uygun, yüksek seste metronom sinyaller ile do ru masaj h z n gösterir. CardiAid Kalp Masaj Asistan n n Üstün Özellikleri Kalp masaj n n hangi noktaya uygulanaca n gösterir. Hastan n a rl k aral na göre kurtar c y uygulamas gereken kuvvet konusunda yönlendirir. Güncel düzenlemelere uygun, yüksek seste metronom sinyaller ile do ru masaj h z n gösterir. Yan p sönen fl klar yla kullan c n n alg s n kolaylaflt r r. Hafif ve küçük boyutlu oldu undan, cihazla beraber sa lanan kemer ask aksesuar ile birlikte kolayca tafl nabilir. Enerji gereksinimini 9 Volt luk alkalin pilden karfl lar ve her aç l flta pil seviyesini test eder. Kimlerde Bulunmal? Acil Yard m Uzmanlar Yap lan son araflt rmalara göre acil müdahale ekip üyeleri ve hemflirelerinin %80 i kalp masaj n yeterli ve sürekli bir flekilde uygulayamamaktad r. Oldukça basit ve dayan kl bir ürün olan CardiAid Kalp Masaj Asistan, farkl a rl ktaki hastalar için yapt yönlendirmelerle acil yard m uzmanlar için mükemmel bir yard mc d r. lkyard mc lar Ani kalp durmas geçiren hastalar n %95 i hastaneye ulaflamadan hayatlar n kaybetmektedir. Olay n ilk dakikalar nda yap lan TYD, acil yard m ekipleri olay yerine ulaflana kadar hastan n kan dolafl m n devaml l n sa layarak beyinde oluflabilecek kal c hasarlar engellemektedir. Halka aç k alanlar, toplu tafl ma vas talar, iflyerleri ve üretim tesisleri, oteller, spor ve al flverifl merkezlerinde bulundurulan CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) ani kalp durmas na karfl an nda müdahale ve tedaviyi mümkün k lar.

17 lk Yard m E itmenleri lkyard m e itimleri için CardiAid, özel olarak CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid Trainer OED E itim Cihaz ndan oluflan bir e itim kiti sunmaktad r. CardiAid E itim Kiti ilk yard m e itim firmalar, üniversiteler, sa l k liseleri ve meslek yüksekokullar, spor kulüpleri, dal fl kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve ehliyet kurslar nda çal flmakta olan ilk yard m e itmenleri ile çal flanlar na düzenli aral klarla Temel Yaflam Deste i ve defibrilasyon e itimi vermek isteyen flirketler için idealdir. lk Yard m E itimi Alan Kifliler Temel yaflam deste i (kalp masaj ve suni solunum) ad mlar n ö renmek kolay olsa da, uygulamak oldukça yorucudur. Kalp masaj için do ru derinlik ve h z unutmamak için düzenli olarak kalp masaj prati i yapmak gerekir. CardiAid Kalp Masaj Asistan, kalp masaj egzersizleri için uygun bir üründür. Masaj derinli i ve h z alg s n edinmek isteyen herkes, düz ve sert bir zemine yerlefltirdi i CardiAid Kalp Masaj Asistan üzerinde kalp masaj uygulamas n kolayca çal flabilir. CardiAid Trainer E itim ve Simülasyon Cihaz CardiAid Tafl nabilir Kalp fiok Cihaz kullan m son derece kolay bir cihazd r. Ancak yine de potansiyel kullan c lar n n acil bir durumda yap lmas gerekenler hakk nda e itilmesi hayatidir, çünkü acil bir durumda her saniye önem tafl r. CardiAid Trainer, otomatik defibrilatör kullan m ve ilk yard m e itimlerinde kullan lmak üzere özel olarak gelifltirilmifl bir e itim ve simülasyon cihaz d r. lk yard m e itmenleri ve otomatik defibrilatör bulundurulan yerlerde e itim güncellemeleri için idealdir. Potansiyel kullan c lar n cihaz tan mas ve gerek duyuldu unda daha rahat kullanabilmesi için CardiAid Tafl nabilir Kalp fiok Cihaz (Otomatik Eksternal Defibrilatör) ile ayn görünüme sahip olarak tasarlanm flt r. Otomatik defibrilatör kullan l rken karfl lafl labilecek tüm durumlar canland rabilir ve böylece potansiyel kullan c lar her durumda ne yap lmas gerekti i konusunda e itilebilir. CardiAid Trainer, uzaktan kumanda ile kontrol edilir. E itmen, dersin konusuna ve/veya ö rencinin ihtiyac na göre eflzamanl olarak farkl senaryolar seçebilir. 22 dilde çal flabilir: Türkçe, ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca, spanyolca, Katalanca, Flemenkçe, Rusça, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Danca, Norveççe, sveççe, Fince, Çekçe, Lehçe, Makedonca, Arapça, Farsça, Mandarin Çincesi ve Kantonez Çincesi.

18 CardiAid OED Aksesuarlar Muhafaza ve Koruma Ürünleri Bir ani kalp durmas vakas nda her saniye hayati önem tafl r. Kalabal k bir mekanda acil bir durumda, tafl nabilir kalp flok cihaz n n nerede oldu unun bilinmesi ve cihaz n ani kalp durmas geçiren kiflinin yan na zaman kaybetmeden getirilmesi sorun olabilir. Bu nedenle CardiAid Otomatik Defibrilatör Dolaplar gelifltirilmifltir. CardiAid OED Dolaplar sayesinde tafl nabilir kalp flok cihaz korunakl flekilde muhafaza edilirken ayn zamanda acil bir durumda cihaza h zla ulafl labilir. CardiAid fieffaf Kapakl OED Dolab Kapak aç ld nda otomatik olarak devreye giren sesli alarm sistemine sahiptir. Böylece acil bir durumdan görevliler ve di er kifliler an nda haberdar olurken, ayn zamanda cihaz n güvenli i de sa lanm fl olur. CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid CPR Check Nab z ve Solunum Sensörü için özel bölmelere sahiptir. Böylece bu ürünler de ayn noktada muhafaza edilerek ihtiyaç an nda hepsine h zl ca ulafl lmas sa lanm fl olur. Alarm sistemi pil ile çal fl r. Böylece herhangi bir elektrik ba lant s na ihtiyaç duymaz, her yere monte edilebilir. Pili, kullan c taraf ndan kolayca de ifltirilebilir. Gerekti inde kullan lmak üzere kilide sahiptir. Böylece tercihe göre kilitlenebilir. Kapa nda ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti bulunur. Kolay görünürlük için fleffaf kapakl d r. Boyutlar : 37cmx37cmx16cm CardiAid Metal Kapakl OED Dolab Kapak aç ld nda otomatik olarak devreye giren sesli alarm sistemine sahiptir. Böylece acil bir durumdan görevliler ve di er kifliler an nda haberdar olurken, ayn zamanda cihaz n güvenli i de sa lanm fl olur. CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid CPR Check Nab z ve Solunum Sensörü için özel bölmelere sahiptir. Böylece bu ürünler de ayn noktada muhafaza edilerek ihtiyaç an nda hepsine h zl ca ulafl lmas sa lanr. Alarm sistemi pil ile çal fl r. Böylece herhangi bir elektrik ba lant s na ihtiyaç duymaz, her yere monte edilebilir. Pili, kullan c taraf ndan kolayca de ifltirilebilir. Gerekti inde kullan lmak üzere kilide sahiptir. Böylece tercihe göre kilitlenebilir. Kapa nda ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti bulunur. Yüksek dayan kl l k için metal kapakl d r. Pleksiglas bölme sayesinde cihaz görülebilir. Boyutlar : 37cm x 37cm x 16cm CardiAid CC001W OED Dolab Kapak aç ld nda otomatik olarak devreye giren sesli ve fl kl alarm sistemine sahiptir. Böylece acil bir durumdan görevliler ve di er kifliler an nda haberdar olurken ve ayn zamanda cihaz n güvenli i de sa lanm fl olur. Standart 9V alkalin pil kullan r. Böylece herhangi bir elektrik ba lant s na ihtiyaç duymaz, her yere monte edilebilir. Pili, kullan c taraf ndan kolayca de ifltirilebilir. Gerekti inde kullan lmak üzere kilide sahiptir. Böylece tercihe göre kilitlenebilir. Kapa nda ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti bulunur. Yüksek görünürlük için cam kapakl d r. Boyutlar : 55cm x 54cm x 26cm. Opsiyonel Özellikler: Daha ileri güvenlik önlemi tercih edenler için dijital kilit Kapa aç ld nda SMS ile bilgi gönderilebilmesi için GSM modül.

19 CardiAid Duvar Ask Aparat CardiAid Duvar Ask Aparat, CardiAid Tafl nabilir Kalp fiok Cihaz (Otomatik Eksternal Defibrilatör) için basit ve kullan fll bir muhafaza alternatifidir. Özellikle, cihaz n dolap içinde muhafaza edilmesine gerek olmayan yerler için idealdir. Bu flekilde CardiAid in kolay fark edilebilir ve ulafl labilir olmas sa lan r ve acil bir durumda hastaya h zl müdahale edilebilmesi mümkün olur. Ayr ca, yedek elektrotlar muhafaza etmek için özel bölmesi bulunur. CardiAid Duvar Ask Aparat, duvara kolayca monte edilir ve otomatik defibrilatör aparat n içine yerlefltirilir. Cihaz n görünürlü ünü artt rmak için Duvar Ask Aparat Panosu ve OED iflaret levhalar ile kullan lmas tavsiye edilir. Duvar Ask Aparat ve OED Dolab Panolar Bir ani kalp durmas vakas nda her saniye çok de erlidir. Bu nedenle, otomatik defibrilatörün kolay farkedilebilir ve ulafl labilir bir yerde olmas son derece önemlidir. CardiAid, bu amaç için özel olarak gelifltirilmifl aksesuarlar da sunmaktad r: 1. OED flareti: ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti ile OED dolab ndaki cihaz n uzaktan bile kolayca fark edilmesini sa lar. Sinyalizasyon Ürünleri 2. OED Dolab Bilgi Panosu: Ani kalp durmas ve OED ler hakk nda genel bilgi içerir. 3. OED Dolab Talimat Panosu: Bir ani kalp durmas vakas nda yap lmas gerekenleri ad m ad m gösterir. 4. Duvar Ask Aparat Panosu: Ani kalp durmas ve OED ler hakk nda gerekli bilgiler ve bir vakada yap lmas gereken ad mlar ile birlikte acil durumda aranmas gereken numaray gösterir. OED Duvar Levhas OED Yönlendirme Levhas BU B NADA BULUNMAKTADIR Bu binada OED bulunmaktad r Levhas OED Bayra OED Levha ve Bayraklar CardiAid OED nin yerinin, bu amaç için tasarlanm fl levhalarla gösterilmesi, acil bir durumda cihaza h zla ulafl labilmesini ve hayati önem tafl yan zaman n kazan lmas n sa lar.

20 Katalo u PDF olarak indirmek için: YETK L SATICI SA LIK ÜRÜNLER T C. VE SAN. A.fi. Ayaza a Mh. Meydan Sk. No: 1, Beybi Giz Plaza, Kat: 21, Maslak- stanbul T: F: PCode:

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK 2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK Kaynaklar Circulation, Ekim 2015 1891 - İnsanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonu 1903 - İnsanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonu 1947

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr Etkili Canlandırma Kalp masajı ve ventilasyon www.animax-cpr.de Ideen bewegen mehr Kalbin durması halinde, bir insanın hayatını kurtarmak için çabuk ve etkili canlandırma yapılması hayati önem taşır. Animax

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda Sağlık görevlilerinin tıbbi

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

TYD Temel Yaşam Desteği

TYD Temel Yaşam Desteği TYD Temel Yaşam Desteği 1 TYD Temel Yaşam Desteği (TYD,) her hangi bir başka ekipman kullanılmaksızın havayolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır. 2 Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Eventus Medikal den. Hayat Kurtaran Teknolojiler

Eventus Medikal den. Hayat Kurtaran Teknolojiler Eventus Medikal den Hayat Kurtaran Teknolojiler İÇİNDEKİLER HAYAT KURTARAN TEKNOLOJİ 3 Yarı Otomatik CardiAid...5 Tam Otomatik CardiAid...7 CardiAid CT0207RS/CT0207RF Teknik Özellikler...8 CardiAid Trainer

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Uz. Dr. Şebnem BOZKURT Fatih Sultan Mehmet EAH UzmDrOnurYeşil Ümraniye EAH

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI*

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* Derleyen: Dr. Cem Oktay Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Görev tanımları:

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Solunum ve Kalp Durmas Nedir?

Solunum ve Kalp Durmas Nedir? TEMEL YA AM DESTE Solunum ve Kalp Durmas Nedir? Solunum durmas : Solunum hareketlerinin durmas nedeniyle vücudun ya amak için ihtiyac olan oksijenden yoksun kalmas d r. Hemen yapay solunuma ba lanmaz ise

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

DEBUGER (Komut seti kontrol prosedürü)

DEBUGER (Komut seti kontrol prosedürü) delab MultiDAS SANAL PLC Uygulaması delab müşterilerimizden Sayın Tayfur AYDIN ın Sanal PLC adını verdiği MultiDAS uygulaması için özenle hazırladığı ve paylaştığı dokümantasyonu ekte bulabilirsiniz. İlgili

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) KPR, kardiyak arrest olgularında hayatı kurtarmak amaçlı yapılan bir seri eylemden oluşur KPR nin başarısı

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

CANKURTARAN A-GÖREVLER

CANKURTARAN A-GÖREVLER TANIM Havuz, deniz, göl ve plajda insanların güven içinde yüzdüklerinden emin olan ve onları kontrol eden, gerekli durumlarda uyaran, kurtarma ve ilk yardımda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM 3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM ÖĞRT.GRV.HÜLYA ER 30.10.2015 1 TYD Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu nasıl

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Tensoval duo control. Bu ölçümlere güvenebilirsiniz. Ölçüm doğruluğu tıbbi olarak kanıtlanmış tansiyon aleti: Tensoval. duo control.

Tensoval duo control. Bu ölçümlere güvenebilirsiniz. Ölçüm doğruluğu tıbbi olarak kanıtlanmış tansiyon aleti: Tensoval. duo control. Tensoval duo control Bu ölçümlere güvenebilirsiniz. Ölçüm doğruluğu tıbbi olarak kanıtlanmış tansiyon aleti: Tensoval duo control Yeni Doğru ölçüm mümkündür. Tensoval duo control sayesinde dijital ölçülere

Detaylı

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player SA011102S SA011104S SA011108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 0-4 dakika 10 dakika Beyin hasarı reversible İrreversible beyin hasarı ZAMAN KRİTİKTİR! Temel Yaşam Desteği Basamakları TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı