Hayat kurtaran teknoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat kurtaran teknoloji"

Transkript

1 Hayat kurtaran teknoloji

2 Fark nda m s n z? Dünyan n bir çok ülkesinde ve Türkiye de kalp hastal klar ölüm nedenleri içinde birinci s rada yer al yor. Türkiye de tüm ölümlerin %43 ü kalp hastal klar nedeniyle gerçeklefliyor. Her 3 dakikada 1 kifli bu nedenle yaflam n yitiriyor. Yaklafl k her 5 kifliden 1 i ya kalp hastas, ya da risk faktörüne sahip. Kalp hastal klar ile ilgili ölümlerin %50 den fazlas ani kalp durmas fleklinde gerçeklefliyor. Türkiye de her y l yaklafl k kifli ani kalp durmas geçiriyor. Bunlar n sadece %1 i hayatta kal yor. Ani kalp durmas geçiren kiflilerin büyük ço unlu u, zaman nda müdahale edilemedi i için yaflam n yitiriyor. Yap lan araflt rmalara göre hastan n yaflama dönme flans, müdahale edilmeden geçen her dakika yaklafl k %10 azal yor. Ani Kalp Durmas ; kalbin, beyin ve vücudun ihtiyac olan kan pompalayamaz hale gelmesi durumudur. Meydana gelen elektriksel düzensizlik sonucu kalpte ritim bozuklu u oluflur. Bu durum ço u zaman, kalp at fl n n düzensiz hale gelmesi (Ventriküler Fibrilasyon) ya da afl r h zlanmas (Ventriküler Taflikardi) fleklinde gerçekleflir. Kalp krizi, bo ulma, travma, elektrik çarpmas, solunumun durmas, afl r stres, ani duygusal de ifliklikler ve afl r fiziksel aktivite gibi nedenlerden kaynaklanan ani kalp durmas, sa l kl görünen birinin bile hiç beklenmedik bir anda bafl na gelebilir. Bu durumda tek etkili müdahale derhal elektroflok verilmesi (defibrilasyon) ve kalp masaj ile suni solunum uygulanmas d r. Bir kifli ani kalp durmas geçirdi inde her saniye kritiktir, çünkü araflt rmalara göre müdahale edilmeden geçen her dakika ile kiflinin yaflama dönme flans yaklafl k %10 azalmaktad r. T p otoriteleri, defibrilasyonun mümkün olan en k sa zamanda, tercihen ilk 3 ila 5 dakika içinde uygulanmas n n çok önemli oldu u konusunda hemfikirdir. En h zl t bbi müdahale ekibinin bile hastaya bu süre içinde ulaflmas ço u zaman mümkün olmamaktad r. Bu da, defibrilasyonun olay yerinde ve orada bulunan kifliler taraf ndan uygulanmas gereklili ini do urmufltur. CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED), ani kalp durması (kardiyak arest) geçiren hastayı yaflama döndürebilecek elektroflokun; ambulans gelene kadar, olay yerinde ve ilk birkaç dakika içinde uygulanabilmesi için gelifltirilmifl ve tüm ilkyard mc lar taraf ndan kullan labilen taflınabilir kalp flok cihazıdır. Kullanıcıyı sesli ve görsel komutlarla yönlendiren CardiAid OED'nin kullanımı son derece kolay ve güvenlidir. Kalp ritmini analiz ederek hastanın elektrofloka ihtiyacı olup olmadı ını belirler. Gerekli oldu u durumlarda otomatik olarak floku hazırlar ve yanıp sönen tufla basılması ile floku uygular. fiokun gerekmedi i durumlarda ise kesinlikle flok uygulanamaz. CardiAid OED; okullar, spor merkezleri, ifl güvenli i ve sa lı ı uygulamaları, acil müdahale ekipleri ve deniz güvenlik önlemlerinin önemli bir parçası olan bir ilk yardım cihazıdır. Ayrıca, acil tıbbi müdahale ekipleri, doktorlar, difl hekimleri gibi mesle i OED uygulaması gerektiren profesyonellerin de ihtiyaçlarını karflılayacak niteliktedir.

3 Uzman Görüflleri Prof. Dr. Bingür Sönmez / Memorial Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan Ani kalp ölümlerinin %70 i ritim bozukluklarından oluflmaktadır. Ülkemizde yeniden canlandırma kurslarının yaygın olmaması nedeni ile böyle bir durumda olan bir insana etrafında bulunanların yardımcı olmaları ço unlukla mümkün olmamakta ve profesyonel ekipler gelene kadar yaflam için çok de erli olan dakikalar kaybedilmektedir. Batı ülkelerinde topluluk bulunan her yerde (toplu taflıma araçları, oteller, toplantı salonları, havaalanları vb) yeniden canlandırma ifllemini yönlendiren ve gerekti i taktirde flok vermek üzere programlanmıfl olan cihazlar bulunmaktadır. Özel bir e itim gerektirmeden kullanılabilen bu cihazların ülkemizde topluluk olan her yerde bulundurulması, belediyeler veya Sa lık Bakanlı ı tarafından ruhsatlandırma sırasında zorunlu hale getirilmelidir. Prof. Dr. Filiz Ersel Tüzüner Türk Kalp Vakf Kardiyoloji Uzman Kalp krizi geçirenlerin büyük bir kısmı ilk dakikalarda kaybedilmektedir. Ülkemizde bu sayının yaklaflık yılda 100 bin kifli oldu u tahmin edilmektedir. Kalbin elektriksel sistemindeki ani arızadan ileri gelen bu ölümcül aritminin adı Ventrikül Fibrilasyonu dur. Kalbe elektroflok verilmesi ile aritminin düzeltilmesine defibrilasyon denir. Bu aritmi düzeltilmezse kısa sürede kalp durmasına dönüflür ve 4-6 dakika içinde beyin ölümü gerçekleflerek hasta kaybedilir. Her geçen dakika sa kalım flansını % 7-10 azaltmaktadır. Sa kalımı etkileyen en önemli faktörler; e itilmifl kurtarıcının bulunması, hemen bafllatılacak yaflam deste i ve 5 dakika içinde defibrilasyonun yapılabilmesidir. Halka açık yerlerde Otomatik Defibrilatör aletleri ve e itilmifl kifliler bulundurulması ani ölümleri azaltabilir, yaflam flansını iki-üç kat arttırabilir. Amerikan Kalp Derne i, halkın toplu olarak bulundu u havaalanları ve al flverifl merkezleri gibi yerlerde, sportif faaliyetlerin yapıldı ı büyük merkezlerde, otomatik defibrilatör ve e itilmifl kifliler bulundurulmasını tavsiye etmektedir*. * (Circulation 2005; 112; IV-35-IV-46) Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özflahin M.Ü. Sa l k Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bak m Teknikerli i Bölümü Eski Baflkan Ülkemizde yılda kifli trafik kazası nedeniyle yaflamını yitirirken, kifli kalp krizine ba lı olarak yaflamını yitirmektedir. Günümüzde biliyoruz ki, kalp krizi sonrası erken dönemde müdahale edilirse, %60-70 e varan oranlarda yaflam kurtarılabiliyor. Bu sihirli sonuç elektroflok cihazları (defibrilatör) ile sa lanabiliyor. Ancak yaflam kurtarmak için bu cihazın ilk dakikalarda kullanılması zorunlu. nsanların yo un olarak bulundukları yerlere yerlefltirilen cihazları, kısa bir e itim almıfl ilkyardımcılar baflarıyla kullanabilmekte ve artık kalp krizine ba lı ölümler önemli ölçüde önlenebilmektedir. Ülkemizde hızla yaygınlaflmakta olan otomatik elektroflok cihazları (otomatik eksternal defibrilatörler) bizlere daha güvenli bir dünyanın kapılarını açmaktadır.

4 CardiAid in Üstün Özellikleri CardiAid OED, temel yaflam deste i (kalp masajı ve suni solunum) ile OED (otomatik eksternal defibrilatör) kullanım bilgisine sahip herkes tarafından güvenle kullanılabilir. Kullanmak için tıp profesyoneli olmak gerekmez. lk 1-2 dakika içinde elektroflok uygulanabilmesini mümkün kılar. Kapa ı açıldı ında otomatik olarak çalıflmaya bafllar. Açma kapama dü mesi yoktur. Böylece kullanıcı, cihazın nasıl çalıfltı ını bilmese bile kapa ı açar açmaz cihaz sesli yönlendirmelere bafllar ve açma kapama dü mesini aramakla vakit kaybedilmez. Fifli takılı, kendinden jelli, kullanıma hazır elektrotlar hem hızlı müdahale, hem de kullanıcıya kolaylık sa lar. CardiAid OED, kullanım sürecinin baflından sonuna kadar kullanıcıyı son derece aç k sesli ve görsel talimatlarla yönlendirir. Bu talimatlar ambulansı aramaktan temel yaflam deste i (kalp masajı ve suni solunum) yapmaya varana dek tüm süreç boyunca destek sa lar. Böylelikle kullanıcı, hasta için hayati de eri olan tüm adımları do ru ve hızlı bir flekilde takip edebilir. Durum gösterge fl klar evrensel renkler olan kırmızı ve yeflil renkte yanar. Böylece cihazda bir sorun olup olmadı ı standart ve herkesin anlayabilece i flekilde bildirilmifl olur. CardiAid, kullanıcıyı hem sesli yönergeler, hem de resimler ve farkl renklerde yanan fl klarla yönlendirir. Böylece acil bir durumun yarattı ı panik ortamında bile talimatlar kolayca anlaflılır ve hastaya vakit kaybetmeden müdahale edilebilir. Cihaz üzerindeki resimler basit ve açıklayıcıdır; yanıp sönen ıflıklar ise kullanıcının o an yapması gerekenleri vurgular niteliktedir. Böylece deneyimsiz bir kullanıcı tarafından bile hızlıca ve hatasız flekilde kullanılabilir. CardiAid, anında müdahaleyi ve yüksek güvenli i sa layan tek tufl prensibi ile çalıflır. Açma-kapama dü mesi yoktur. Elektroflokun verilmesi için tek gereken, talimat verildi inde kullanıcının elektroflok tufluna basmasıdır. Böylece hastaya dokunulmadı ından ya da hastanın hareket ettirilmedi inden de emin olunarak tufla basılır ve hem hastanın hem de kullanıcının güvenli i sa lanmıfl olur. CardiAid in sesli talimatları, en uygun süre ve içerik bileflimine sahiptir. Böylece hem kolay anlaflılır, hem de zaman kaybettirmez. Cardiaid OED, bifazik defibrilasyon teknolojisi ile en etkin tedavi yöntemini uygular. Metronom sinyallerle kalp masajının en etkili ve do ru flekilde yapılmasını sa layarak baflarısını arttırır. CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör, ilkyardımcıların kolayca kullanabilmesi amaçlanarak halk kullan m için özel olarak gelifltirilmifltir. Bu nedenle EKG ekranı gibi gereksiz fonksiyonlar kaldırılmıfltır. Tıp e itimi almamıfl bir kifli, EKG ekranını okuyamayacaktır ve okumasına da gerek yoktur; çünkü CardiAid zaten analizi otomatik olarak yapar ve elektroflok gerekip gerekmedi ine karar vererek elektrofloku otomatik olarak hazırlar. Böyle bir durumda EKG ekranı, kullanıcının kafasını karıfltırmaktan ve onu yavafllatmaktan öteye gidemeyecektir ve bu nedenle CardiAid de EKG ekranı bulunmaz. CardiAid, flarj edilebilir batarya kullanmaz; böylece bataryanın flarj edilmesinin unutulması gibi ciddi bir risk önlenmifl olur. CardiAid, günlük, aylık olarak ve kapa ı her açıldı ında otomatik olarak kendini test eder. Böylece her zaman sorunsuz flekilde kullanıma hazırdır. CardiAid i kullanmak hem hasta, hem de kullanıcı için tamamen güvenlidir. En uygun hassasiyet ve spesifiklik bileflimini sunan, güvenilir algoritması ile kalp ritmini analiz eder ve elektroflok gerekip gerekmedi ine karar verir. fiokun önerilmedi i durumda kullanıcı kesinlikle flok uygulayamaz. En güncel kılavuz olan ILCOR* 2010 Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) Reanimasyon Kılavuzu na uygundur. Otomatik olarak hastan n EKG sini ve olay verilerini dahili hafızasına kaydeder. Normal bakım ve kullanım koflulları altında 6 y l garantilidir. Özel yan ürün ve aksesuarlar güvenlik, kolay kullanım ve yüksek performans sa lar. * ILCOR Uluslararası Resüsitasyon rtibat Kurulu (ILCOR), dünya çapındaki resüsitasyon organizasyonları arasında eflgüdüm sa lanması amacıyla kurulmufltur. Kurul yılda iki kez toplanır; resüsitasyon konusunda yapılan çalıflmalar de erlendirilir ve görüfl birli i sa lanmaya çalıflılır. 5 yılda bir bu kararlar derlenerek yayınlanır. Üye kurulufllar da bu yayını temel alan kılavuzlar yayınlarlar.

5

6 CardiAid Nas l Kullan l r? E er yerde bilinçsiz yatan bir kifliyi farkederseniz; Öncelikle kendinizin, hastan n ve olay yerindekilerin güvende oldu undan emin olun. Hastan n bilincini kontrol edin: Omuzlar ndan yavaflça sarsarak yi misiniz? diye seslenin. Yan t veriyorsa; Daha ileri bir tehlike söz konusu olmad kça hastay buldu unuz pozisyonda tutun. Sorunun ne oldu unu anlamaya çal fl n, gerekiyorsa yard m ça r n. Düzenli olarak hastan n durumunu kontrol etmeye devam edin. E er hasta yan t vermiyorsa derhal yard m için seslenin ve afla daki ad mlar uygulay n: Hastay düz bir zemine sırtüstü yatırın. Hastanın hava yolunu açın (baș geri, çene yukarı) ve yașam belirtilerini (bilinç ve nefes alma) kontrol edin. Yașam belirtileri yok ise derhal en yakındaki CardiAid i getirin ya da etraftaki birinden getirmesini isteyin. Bu arada acil durum telefon numarasını arayıp ambulans çağırın ya da etraftaki birinden aramasını isteyin. Kapağının açılmasıyla cihaz otomatik olarak çalıșacak, sesli ve görsel yönlendirmeler aktif hale gelecektir. Cihazın yönlendirmelerini takip edin. Hastanın göğsünü açın. Gerekiyorsa CardiAid in kapağında bulunan acil durum setindeki makası kullanın. Elektrotları poșetinden çıkarın.

7 Elektrotlardan birini koruyucu kağıdından ayırın ve üzerindeki resimde gösterildiği șekilde hastanın göğsüne yapıștırın. Aynı ișlemi diğer elektrot için de uygulayın. Elektrotların yapıșmasıyla CardiAid hastanın kalp ritmini analiz eder. Bu sırada hastaya dokunulmamalıdır. Elektroșok gerekli ise CardiAid bunu sesli olarak bildirir ve șoku hazırlar. Yanıp sönen elektroșok butonuna bas. uyarısını duyduğunuzda elektroșok butonuna basın. Bu sırada hastaya dokunulmamalıdır. Elektroșok verildikten sonra CardiAid sizi yönlendirmeye devam edecektir. Sesli yönlendirmeleri takip ederek önce 30 kalp masajı uygulayın. CardiAid metronom sinyal ile masajın doğru ritimde yapılmasını sağlar. 30 kalp masajından sonra 2 kez suni solunum yapın. Temel yașam desteğine Hastaya dokunma. uyarısını duyana kadar, yönlendirmeleri dinleyerek devam edin. CardiAid ile hayat kurtaran elektroflok olay yerinde ve ilk birkaç dakika içinde, ilk yard m bilen herkes taraf ndan uygulanabilir. CardiAid in nas l kullan ld n izlemek için:

8 CardiAid Nerelerde Bulunmal? Yapılan bilimsel çalıflmalar, ilk dakikalarda uygulanacak elektroflokun hastan n yaflama flans n %90 lara ç kard n, müdahale edilmeme durumunda ise sa kalım oranının her geçen dakika %10 azald n ortaya koymufltur. Bu nedenle, hastaya anında ve yerinde müdahale hayati önem taflımaktad r. Dolay s yla özellikle flu mekanlarda bulundurulacak bir CardiAid, bir çok hayat kurtarabilir: Hava alanları, otobüs terminalleri, tren garları, metro istasyonları, alıflverifl merkezleri gibi insanların yo un olarak bulundu u yerler Toplu konutlar, siteler, apartmanlar Stadyumlar, halı sahalar, açık hava basketbol ve voleybol sahaları, golf parkurları, parklar, kapalı spor salonları ve sa lıklı yaflam merkezleri Fabrikalar, ifl merkezleri, ofisler Yüzme havuzları, plajlar, su sporları ve dalıfl merkezleri Tekne ve yatlar, gemiler, feribotlar Üniversiteler, okullar, ö renci yurtları Oteller ve turizm tesisleri

9 Toplu taflıma araçları (tren, metro, otobüs, metrobüs, tramvay) Klinikler, sa lık ocakları, tıp merkezleri, eczaneler, tüm doktor ve difl hekimi muayenehaneleri Ambulanslar, polis ve itfaiye araçları Tiyatro ve sinema salonları, sergi alanları, müzeler, konser salonları Restoran, kafe, bar ve e lence merkezleri Ani kalp durmas riski tafl yan kiflilerin yaflad, çal flt ya da zaman geçirdi i, ani kalp durmas na neden olan durumlar n yaflanabilece i yerlerde bulundurulacak bir CardiAid, birçok hayat kurtarabilir.

10 CardiAid ile Yaflama Dönenler CardiAid yüzme havuzunda hayat kurtard! A ustos 2012, spanya CardiAid, yüzme havuzu kompleksinde ani kalp durması geçiren 39 yaflındaki bir kiflinin hayatını kurtardı. Cankurtaran, hastanın bilincinin kapalı oldu unu fark etti inde görevlilerden CardiAid OED yi getirmelerini isteyip kalp masajına baflladı. Hasta, CardiAid OED nin baflarılı defibrilasyonu ve vakit kaybetmeden uygulanan kalp masajı sayesinde hayata döndürüldü. CardiAid, sokakta genç bir koflucunun hayat n kurtard! Haziran 2012, Hollanda Okulunun düzenledi i koflu etkinli i sırasında aniden yere yı ılan 14 yaflındaki koflucu, CardiAid OED ile yapılan acil müdahale sayesinde yaflama döndü. CardiAid klinikte hayat kurtard! May s 2012, Yeni Zelanda Ani kalp durması geçiren 42 yaflındaki kifli, bulundu u tıp merkezinin resüsitasyon odasında CardiAid ile yapılan baflarılı müdahale sayesinde hayata döndü. CardiAid spor kulübünde hayat kurtard! fiubat 2012, Danimarka 53 yaflındaki hasta, spor kulübünde CardiAid in baflarılı elektroflok tedavisiyle hayata döndü. Hastanın hayati tehlikeyi atlattı ı ve birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi i bildirildi. CardiAid süpermarkette hayat kurtard! Kas m 2011, Fransa Fransa da bir süpermarket zincirine ba lı süpermarkette alıflverifl yaparken aniden yere yı ılan müflteri, süpermarket çalıflanları tarafından yapılan müdahale ve CardiAid in baflarılı elektrofloku sayesindekurtarıldı. CardiAid spor kulübünde hayat kurtard! Kas m 2011, Fransa CardiAid, bir spor kulübünde ani kalp durması geçiren hastanın kalp ritmini düzelterek yaflamını kurtardı.

11 CardiAid spor salonunda hayat kurtard! Temmuz 2011, Hollanda 28 yaflındaki genç bir adam spor salonunda günlük egzersizlerini yaparken ani kalp durması geçirdi. CardiAid in baflarılı elektroflokuyla, genç adam hayata döndü. CardiAid süpermarkette hayat kurtard! Mart 2011, Fransa Fransa da bir süpermarketler zincirine ait süpermarkette alıflverifl yapan ileri yafltaki bir adam kalp krizi geçirdi. Güvenlik görevlileri hastaya süpermarkette bulunan CardiAid OED ile müdahale etti ve kifli hayata döndürüldü. CardiAid manavda hayat kurtard! Ocak 2011, Danimarka Danimarka da bir manavda alıflverifl yapan 60 yaflındaki müflteri ani kalp durması geçirdi. Hasta, soka ın karflısındaki difl klini inde bulunan CardiAid kullanılarak hayata döndürüldü. CardiAid tenis kulübünde hayat kurtard! Temmuz 2010, Hollanda Tenis oynarken aniden bilincini yitiren 62 yaflındaki kifli, tenis kulübünde bulunan CardiAid OED ile yapılan baflarılı müdahale sayesinde hayata döndü. CardiAid süpermarket otopark nda hayat kurtard! Temmuz 2009, Fransa Bir kifli, süpermarkette alıflverifl yaptıktan sonra otoparktaki aracına do ru yürürken aniden yere yı ıldı. Güvenlik görevlisi süpermarkette bulunan CardiAid OED yi getirerek derhal müdahale etti ve hastanın hayatını kurtardı. Ambulans olay yerine ulafltı ında hastanın bilinci yerine gelmiflti. CardiAid futbol sahas nda hayat kurtard! May s 2009, Hollanda CardiAid, flirketler arasında düzenlenen amatör futbol turnuvası sırasında ani kalp durması geçiren 38 yaflında bir adamın hayatını kurtardı. Aniden yere yı ılan hastaya arkadaflları kalp masajı yaparken, bir kifli de yakınlardaki bir çiftlikte bulunan CardiAid OED yi getirdi. Uygulanan ilk elektroflokla hasta hayata döndü.

12 CardiAid CT0207 Kutu çeri i Tafl ma Çantas CardiAid OED Kullan m K lavuzu Acil Durum Seti Defibrilasyon Elektrotlar H zl Kullan m K lavuzu Her zaman kullan ma haz r, kurtarmaya haz r...

13 CardiAid CT Teknik Özellikler Defibrilasyon Sistemi Çal flma Modu: Otomatik (tek tufl ile kullan m) Dalga Formu: Bifazik, s n rland r lm fl ak m fiok Enerjisi: Düflük enerji (maks. 181J) veya yüksek enerji (maks. 237J), programlanabilir (fabrika ayarlar ), hasta empedans na göre ayarlanabilir enerji fiok Tekrar : Programlanabilir (fabrika ayarlar ), flok enerjisi sabit veya artan Yükleme Zaman : Tipik <10 saniye*, maksimum <15 saniye* EKG Analiz Sistemi Analiz Zaman : Tipik <10 saniye* Derivasyon: II Asistoli Efli i: <0,2 mv Spesifisite NSR/Asistoli: >%95** Hassasiyet VF/VT: >%90** mplante Kalp Piline Reaksiyon: Kalp pili ritmi do ru olarak alg lan r ve flok gerekmiyor olarak belirlenir. Hareket ve Hata Tan ma: Sinyal kalitesinin sürekli kontrolü, hastan n hareketi halinde akustik uyar. Empedans Ölçümü: Elektrot temas kontrol edilir. Kullan m i) Kapa n aç lmas yla otomatik devreye girme ii) Yan p sönen flok tuflu (tek tuflla kullan m) iii) Bilgi tuflu Bilgi Modu: Bilgi tufluna bas l nca, cihaz n kullan lmaya bafllamas ndan itibaren geçen süre ve uygulanan flok say s bilgisini verir. Gösterge Elemanlar : Cihaz n durum göstergesi (kullan ma haz r, pil de iflimi, oto-kontrol sonucu/bak m göstergesi) Defibrilasyon Elektrotlar Kullan m Alan : Vücut a rl 20 kg ve üzerinde olan kiflilerde Teslimat flekli: Kullan ma haz r, kendili inden yap flan tek kullan ml k elektrotlar (fifli d flar da kalacak flekilde paketli) Polarizasyon: Polarizasyon yok. Elektrot Yüzeyi: Her biri 125 cm 2 Kablo Boyu: 130 cm Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 36 ay Veri Yönetimi Kullan m Dokümantasyonu: EKG ve olayla ilgili verileri 4 vaka, toplam 4 saate kadar dahili haf zada otomatik olarak tutar. Veri Aktar m : Bluetooth (yetkili servis için) Olay Görüntüleme ve Cihaz Programlama: Bluetooth ba lant s ile CardiAid Monitor yaz l m kullan larak (yetkili servis için) Oto Kontrol S kl : Otomatik olarak; günlük, ayl k ve her çal flt r lmada Zaman : Programlanabilir (fabrika ayarlar ). Kapsam : Batarya, dahili elektronik, yaz l m, yükleme Enerji Kayna Tipi: Alkalin zleme Kapasitesi: 20 saate kadar Stand-by Süresi: 2 y l Ortam Koflullar Bulundurma ve Nakil Koflullar : i) 0 C ile +50 C aras ii) -20 C ile +60 C aras (maksimum 2 hafta ile s n rl, batarya ve elektrotlar hariç) Çal flma Koflullar : i) S cakl k: 0 C ile +50 C aras ii) Nem: %0 - %95 Standartlar Cihaz S n f : llb ( 93/42/EEC no. lu düzenlemeye göre) Normlar: EN :1998 +A1:1991 +A2:1995, EN :2002, EN : A1:2004, EN : A1:1999 Reanimasyon Protokolü: ERC, ILCOR 2010 EMC: EN :2003, EN 55011:1998 +A1: A2:2002, EN :2006 Koruma S n f : IEC 529:IPX4 (s çrayan suya karfl korumal ) Boyut ve A rl k Genifllik: 301 mm Uzunluk: 304 mm (tafl ma kulbu dahil) Derinlik: 112 mm A rl k: 3,1 kg (batarya ve elektrotlar dahil) * Veriler 20 C de yeni ve tam dolu batarya için geçerlidir. Ortam koflullar, kullan m s kl ve fabrika ayarlar na göre de erler de iflebilir. ** CardiAid CT0207 OED de kullan lan algoritma ve bask l devre kart ; hassasiyet ve spesifisite de erlerinin optimum birleflimini sunmaktad r. (Kaynak: Automated analysis of electrical signals of the human body for detecting of lifethreatining cardiac abnormalities, Igor Tchoudovski, Mensch and Buch Verlag, ISBN , Sayfa 141.) Cardiatech, gerekli gördü ü hallerde, cihaz n teknik özellikleri ve aksesuarlar ile ilgili de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Cardiatech, yukar da bilgilendirme amaçl olarak verilen tüm bilgi, belge, resim üzerinde oluflabilecek yaz m ve imla hatalar ndanve bu sebeple do abilecek herhangi bir do rudan, dolayl, ar zi, tali veya cezai zarar veya ziyandan dolay sorumlu tutulamaz.

14 Nab z ve Solunum Sensörü CardiAid CPR Check Nabız ve Solunum Sensörü, solunum ve nabzı algılayarak hastanın kalp masajı ve suni solunuma ihtiyacı olup olmadı ını belirler. CardiAid CPR Check ile ilk yardımcı, tüm ilk yardım otoritelerinin ve kılavuzlarının vurguladı ı gibi, hastanın nabız ve solunumunu teflhis etmeye çalıflmakla vakit kaybetmeden kalp masajı ve suni solunuma bafllayabilir. Güncel ILCOR Resüsitasyon Kılavuzu nda ilk yardımcı ya da profesyonel hiç kimsenin, hastanın durumunu analiz etmek için 10 saniyeden fazla vakit kaybetmemesi gerekti i özellikle vurgulanmaktadır. Bu da CardiAid CPR Check Nabız ve Solunum Sensörü ile mümkündür. CardiAid CPR Check in Üstün Özellikleri Kendinden jelli özel elektrodu ile solunum ve nabzı analiz eder. Ayrıca bu elektrot sayesinde cihaz sabit konumda kalır. 10 saniye gibi kısa bir sürede analizi tamamlar. Hastanın kalp masajı ve suni solunuma ihtiyacı olup olmadı ını kırmızı ya da yeflil gösterge ıflıkları ile kullanıcıya bildirir. Sürekli olarak hastanın durumunu takip eder. Kullanım öncesi ve kullanım sırasında kendini test eder. 2 adet CR2016 Lityum Dü me Pil ile çalıflır. Boyutları 4,4cm x 3,6cm x 1,7cm dir. A ırlı ı piller dahil sadece 15 gramdır. Biliyor muydunuz? Reanimasyona (kalp masajı ve suni solunum) ihtiyacı olan kiflilerin sadece %14 üne reanimasyon uygulanmaktadır.* Hastanın yakınında bulunan kiflilerin %45 i ani kalp durmasını teflhis edememektedir.** Teflhiste ortalama 24 saniye gecikme olmaktadır.*** Acil müdahaleyi gerçeklefltiren kiflilerin sadece %2 si ilk 10 saniyede nabzın do ru analizini gerçeklefltirebilir.**** * Priv.-Doz. Dr. med. H.-R. Arntz / Universitätsklinikum Benjamin Franklin / Berlin; S.N. Willich Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Epidemiologie, Klinikum Charité / Berlin; Sudden cardiac death: Is it really an unforseeable event?; Intensivmedizin und Notfallmedizin, Band 36, Heft 6 (1999) ** Jan Breckwoldt et al, Department of Anesthesiology and Perioperative Intensive Care, Charité-University Medicine Berlin; Perceptions of collapse and assessment of cardiac arrest by bystanders of out-of hospital cardiac arrest (OOHCA). Resuscitation (2009), doi: /j.resuscitation *** B. Eberle et al; Department of Anaesthesiology, The Johannes Gutenberg University Medical School, Mainz; Checking the carotid pulse check: diagnostic accuracy of first responders in patients with and without a pulse.

15 CardiAid CPR Check Muhafaza Kutusu Yedek Piller CardiAid CPR Check ve Elektrot Yedek Elektrot H zl Kullan m Klavuzu Pil De ifltirme K lavuzu Kimler CardiAid CPR Check bulundurmal? Taflınabilir kalp flok cihazı (otomatik eksternal defibrilatör) bulunan mekanlardaki ilk yardımcılar tfaiye ve polis ekipleri Acil servis çalıflanları Doktor ve hemflireler Cankurtaranlar Ambulans ekipleri Güvenlik görevlileri Kalabalık mekanlardaki danıflma ve resepsiyon görevlileri CardiAid CPR Check Nasıl Kullanılır? E er yerde bilinçsiz yatan birini fark ederseniz, hemen CardiAid CPR Check i getirin. CardiAid CPR Check i kutusundan çıkarın. Cihaz, otomatik olarak çalıflmaya bafllayacaktır. CardiAid CPR Check kendini hızlıca test eder. Sonrasında, analize hazır oldu unu gösteren iki beyaz ıflık aynı anda yanıp sönmeye bafllayacaktır. Elektrot üzerindeki fleffaf filmi çıkararak CardiAid CPR Check i hastanın boynuna yerlefltirin ve ortadaki turuncu analiz tufluna basın. CardiAid CPR Check nabız ve solunumu analiz eder ve sonucu yeflil ya da kırmızı ıflık ile belirtir CardiAid CPR Check hastanın boynuna takılı oldu u sürece analize devam eder. KIRMIZI: Kalp masaj ve suni solunuma baflla! ANALYSIS RESULT YEfi L: Kalp masaj ve suni solunum önerilmiyor. KIRMIZI ve YEfi L yan p sönüyor: Analiz yap lamad. (Hasta hareket ettirilmifl ya da cihaz do ru yerlefltirilmemifl.)

16 CardiAid Kalp Masaj Asistan ile kalp masaj n do ru yap n! CardiAid Kalp Masaj Asistan ; CardiAid Kalp Masaj Asistan, ani kalp durmas vakalar nda kalp masaj n n hastaya etkili ve sürekli olarak uygulanmas n sa lamak amac yla gelifltirilmifl, tafl nabilir bir cihazd r. Kullan m oldukça kolay olan CardiAid Kalp Masaj Asistan gerek acil yard m uzmanlar gerekse ilkyard mc lar taraf ndan acil durumlarda kullan labilir. CardiAid Kalp Masaj Asistan, hastan n gö sü üzerine konulduktan sonra, kalp masaj cihaz üzerine uygulan r. Kalp masaj n n hastan n gö üs kafesine zarar vermeden do ru derinlikte yap lmas sa lan r. CardiAid Kalp Masaj Asistan ayr ca ilk yard m e itimlerinde uygulama arac olarak da kullan labilir. Kalp masaj n n hangi noktaya uygulanaca n gösterir. Hastan n a rl k aral na göre kurtar c y uygulamas gereken kuvvet konusunda yönlendirir. Güncel düzenlemelere uygun, yüksek seste metronom sinyaller ile do ru masaj h z n gösterir. CardiAid Kalp Masaj Asistan n n Üstün Özellikleri Kalp masaj n n hangi noktaya uygulanaca n gösterir. Hastan n a rl k aral na göre kurtar c y uygulamas gereken kuvvet konusunda yönlendirir. Güncel düzenlemelere uygun, yüksek seste metronom sinyaller ile do ru masaj h z n gösterir. Yan p sönen fl klar yla kullan c n n alg s n kolaylaflt r r. Hafif ve küçük boyutlu oldu undan, cihazla beraber sa lanan kemer ask aksesuar ile birlikte kolayca tafl nabilir. Enerji gereksinimini 9 Volt luk alkalin pilden karfl lar ve her aç l flta pil seviyesini test eder. Kimlerde Bulunmal? Acil Yard m Uzmanlar Yap lan son araflt rmalara göre acil müdahale ekip üyeleri ve hemflirelerinin %80 i kalp masaj n yeterli ve sürekli bir flekilde uygulayamamaktad r. Oldukça basit ve dayan kl bir ürün olan CardiAid Kalp Masaj Asistan, farkl a rl ktaki hastalar için yapt yönlendirmelerle acil yard m uzmanlar için mükemmel bir yard mc d r. lkyard mc lar Ani kalp durmas geçiren hastalar n %95 i hastaneye ulaflamadan hayatlar n kaybetmektedir. Olay n ilk dakikalar nda yap lan TYD, acil yard m ekipleri olay yerine ulaflana kadar hastan n kan dolafl m n devaml l n sa layarak beyinde oluflabilecek kal c hasarlar engellemektedir. Halka aç k alanlar, toplu tafl ma vas talar, iflyerleri ve üretim tesisleri, oteller, spor ve al flverifl merkezlerinde bulundurulan CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) ani kalp durmas na karfl an nda müdahale ve tedaviyi mümkün k lar.

17 lk Yard m E itmenleri lkyard m e itimleri için CardiAid, özel olarak CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid Trainer OED E itim Cihaz ndan oluflan bir e itim kiti sunmaktad r. CardiAid E itim Kiti ilk yard m e itim firmalar, üniversiteler, sa l k liseleri ve meslek yüksekokullar, spor kulüpleri, dal fl kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve ehliyet kurslar nda çal flmakta olan ilk yard m e itmenleri ile çal flanlar na düzenli aral klarla Temel Yaflam Deste i ve defibrilasyon e itimi vermek isteyen flirketler için idealdir. lk Yard m E itimi Alan Kifliler Temel yaflam deste i (kalp masaj ve suni solunum) ad mlar n ö renmek kolay olsa da, uygulamak oldukça yorucudur. Kalp masaj için do ru derinlik ve h z unutmamak için düzenli olarak kalp masaj prati i yapmak gerekir. CardiAid Kalp Masaj Asistan, kalp masaj egzersizleri için uygun bir üründür. Masaj derinli i ve h z alg s n edinmek isteyen herkes, düz ve sert bir zemine yerlefltirdi i CardiAid Kalp Masaj Asistan üzerinde kalp masaj uygulamas n kolayca çal flabilir. CardiAid Trainer E itim ve Simülasyon Cihaz CardiAid Tafl nabilir Kalp fiok Cihaz kullan m son derece kolay bir cihazd r. Ancak yine de potansiyel kullan c lar n n acil bir durumda yap lmas gerekenler hakk nda e itilmesi hayatidir, çünkü acil bir durumda her saniye önem tafl r. CardiAid Trainer, otomatik defibrilatör kullan m ve ilk yard m e itimlerinde kullan lmak üzere özel olarak gelifltirilmifl bir e itim ve simülasyon cihaz d r. lk yard m e itmenleri ve otomatik defibrilatör bulundurulan yerlerde e itim güncellemeleri için idealdir. Potansiyel kullan c lar n cihaz tan mas ve gerek duyuldu unda daha rahat kullanabilmesi için CardiAid Tafl nabilir Kalp fiok Cihaz (Otomatik Eksternal Defibrilatör) ile ayn görünüme sahip olarak tasarlanm flt r. Otomatik defibrilatör kullan l rken karfl lafl labilecek tüm durumlar canland rabilir ve böylece potansiyel kullan c lar her durumda ne yap lmas gerekti i konusunda e itilebilir. CardiAid Trainer, uzaktan kumanda ile kontrol edilir. E itmen, dersin konusuna ve/veya ö rencinin ihtiyac na göre eflzamanl olarak farkl senaryolar seçebilir. 22 dilde çal flabilir: Türkçe, ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca, spanyolca, Katalanca, Flemenkçe, Rusça, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Danca, Norveççe, sveççe, Fince, Çekçe, Lehçe, Makedonca, Arapça, Farsça, Mandarin Çincesi ve Kantonez Çincesi.

18 CardiAid OED Aksesuarlar Muhafaza ve Koruma Ürünleri Bir ani kalp durmas vakas nda her saniye hayati önem tafl r. Kalabal k bir mekanda acil bir durumda, tafl nabilir kalp flok cihaz n n nerede oldu unun bilinmesi ve cihaz n ani kalp durmas geçiren kiflinin yan na zaman kaybetmeden getirilmesi sorun olabilir. Bu nedenle CardiAid Otomatik Defibrilatör Dolaplar gelifltirilmifltir. CardiAid OED Dolaplar sayesinde tafl nabilir kalp flok cihaz korunakl flekilde muhafaza edilirken ayn zamanda acil bir durumda cihaza h zla ulafl labilir. CardiAid fieffaf Kapakl OED Dolab Kapak aç ld nda otomatik olarak devreye giren sesli alarm sistemine sahiptir. Böylece acil bir durumdan görevliler ve di er kifliler an nda haberdar olurken, ayn zamanda cihaz n güvenli i de sa lanm fl olur. CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid CPR Check Nab z ve Solunum Sensörü için özel bölmelere sahiptir. Böylece bu ürünler de ayn noktada muhafaza edilerek ihtiyaç an nda hepsine h zl ca ulafl lmas sa lanm fl olur. Alarm sistemi pil ile çal fl r. Böylece herhangi bir elektrik ba lant s na ihtiyaç duymaz, her yere monte edilebilir. Pili, kullan c taraf ndan kolayca de ifltirilebilir. Gerekti inde kullan lmak üzere kilide sahiptir. Böylece tercihe göre kilitlenebilir. Kapa nda ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti bulunur. Kolay görünürlük için fleffaf kapakl d r. Boyutlar : 37cmx37cmx16cm CardiAid Metal Kapakl OED Dolab Kapak aç ld nda otomatik olarak devreye giren sesli alarm sistemine sahiptir. Böylece acil bir durumdan görevliler ve di er kifliler an nda haberdar olurken, ayn zamanda cihaz n güvenli i de sa lanm fl olur. CardiAid Kalp Masaj Asistan ve CardiAid CPR Check Nab z ve Solunum Sensörü için özel bölmelere sahiptir. Böylece bu ürünler de ayn noktada muhafaza edilerek ihtiyaç an nda hepsine h zl ca ulafl lmas sa lanr. Alarm sistemi pil ile çal fl r. Böylece herhangi bir elektrik ba lant s na ihtiyaç duymaz, her yere monte edilebilir. Pili, kullan c taraf ndan kolayca de ifltirilebilir. Gerekti inde kullan lmak üzere kilide sahiptir. Böylece tercihe göre kilitlenebilir. Kapa nda ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti bulunur. Yüksek dayan kl l k için metal kapakl d r. Pleksiglas bölme sayesinde cihaz görülebilir. Boyutlar : 37cm x 37cm x 16cm CardiAid CC001W OED Dolab Kapak aç ld nda otomatik olarak devreye giren sesli ve fl kl alarm sistemine sahiptir. Böylece acil bir durumdan görevliler ve di er kifliler an nda haberdar olurken ve ayn zamanda cihaz n güvenli i de sa lanm fl olur. Standart 9V alkalin pil kullan r. Böylece herhangi bir elektrik ba lant s na ihtiyaç duymaz, her yere monte edilebilir. Pili, kullan c taraf ndan kolayca de ifltirilebilir. Gerekti inde kullan lmak üzere kilide sahiptir. Böylece tercihe göre kilitlenebilir. Kapa nda ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti bulunur. Yüksek görünürlük için cam kapakl d r. Boyutlar : 55cm x 54cm x 26cm. Opsiyonel Özellikler: Daha ileri güvenlik önlemi tercih edenler için dijital kilit Kapa aç ld nda SMS ile bilgi gönderilebilmesi için GSM modül.

19 CardiAid Duvar Ask Aparat CardiAid Duvar Ask Aparat, CardiAid Tafl nabilir Kalp fiok Cihaz (Otomatik Eksternal Defibrilatör) için basit ve kullan fll bir muhafaza alternatifidir. Özellikle, cihaz n dolap içinde muhafaza edilmesine gerek olmayan yerler için idealdir. Bu flekilde CardiAid in kolay fark edilebilir ve ulafl labilir olmas sa lan r ve acil bir durumda hastaya h zl müdahale edilebilmesi mümkün olur. Ayr ca, yedek elektrotlar muhafaza etmek için özel bölmesi bulunur. CardiAid Duvar Ask Aparat, duvara kolayca monte edilir ve otomatik defibrilatör aparat n içine yerlefltirilir. Cihaz n görünürlü ünü artt rmak için Duvar Ask Aparat Panosu ve OED iflaret levhalar ile kullan lmas tavsiye edilir. Duvar Ask Aparat ve OED Dolab Panolar Bir ani kalp durmas vakas nda her saniye çok de erlidir. Bu nedenle, otomatik defibrilatörün kolay farkedilebilir ve ulafl labilir bir yerde olmas son derece önemlidir. CardiAid, bu amaç için özel olarak gelifltirilmifl aksesuarlar da sunmaktad r: 1. OED flareti: ILCOR taraf ndan belirlenmifl olan Otomatik Defibrilatör (OED) evrensel iflareti ile OED dolab ndaki cihaz n uzaktan bile kolayca fark edilmesini sa lar. Sinyalizasyon Ürünleri 2. OED Dolab Bilgi Panosu: Ani kalp durmas ve OED ler hakk nda genel bilgi içerir. 3. OED Dolab Talimat Panosu: Bir ani kalp durmas vakas nda yap lmas gerekenleri ad m ad m gösterir. 4. Duvar Ask Aparat Panosu: Ani kalp durmas ve OED ler hakk nda gerekli bilgiler ve bir vakada yap lmas gereken ad mlar ile birlikte acil durumda aranmas gereken numaray gösterir. OED Duvar Levhas OED Yönlendirme Levhas BU B NADA BULUNMAKTADIR Bu binada OED bulunmaktad r Levhas OED Bayra OED Levha ve Bayraklar CardiAid OED nin yerinin, bu amaç için tasarlanm fl levhalarla gösterilmesi, acil bir durumda cihaza h zla ulafl labilmesini ve hayati önem tafl yan zaman n kazan lmas n sa lar.

20 Katalo u PDF olarak indirmek için: YETK L SATICI SA LIK ÜRÜNLER T C. VE SAN. A.fi. Ayaza a Mh. Meydan Sk. No: 1, Beybi Giz Plaza, Kat: 21, Maslak- stanbul T: F: PCode:

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı