TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU"

Transkript

1 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU Haziran, 2013

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ GENEL BİLGİLER Misyon, Vizyon ve Etik Değerler Yetki, Görev ve Sorumluluklar Koordinatörlüğümüze İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Organizasyon Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları AMAÇ VE HEDEFLER Temel Politikalar ve Öncelikler IPARD Programı Kapsamında Desteklenen Tedbirler TANITIM FAALİYETLERİ VE PROJELER Tanıtım Faaliyetlerinin Amacı Tanıtım Araçları Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyetleri Kabul Edilen Projeler KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Güçlü ve Zayıf Yönler Tehdit ve Fırsatlar ÖNERİLER Sayfa 1 / 35

3 SUNUŞ Tarım sektörü; Toplumların giderek artan ve çeşitlenen gıda maddeleri taleplerinin karşılanması, tarıma dayalı sanayiler aracılığı ile milli gelir, ihracat ve istihdama olan katkısı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye olan katkıları nedeniyle tüm ülkeler için çok önemli ve stratejik bir sektör niteliğindedir. Toplumlardaki beslenme alışkanlıklarının, coğrafi koşullar ve kültürel faktörler nedeniyle önemli farklılıklar göstermesi, ülkelerin gıda ihtiyaçlarını dışarıya bağımlı olmadan kendi kendilerine karşılamak ve sektörde verimliliği arttırmak amacıyla, devletin desteği ve koruması altında kapsamlı tarım politikaları oluşturmaya yöneltmiştir. Ülke nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerin sağlıklı olması, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması, iç ve dış piyasada rekabet gücü yüksek ürünlerin üretilerek üretici gelirlerinin arttırılması ve tarımsal alt yapının iyileştirilmesi için, gerekli olan politika ve araçların belirlenerek uygulanması giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılan istatistiki çalışmalara bakıldığında ülkemizde nüfusunun yüzde 35 inin köylerde yaşadığı ve işgücünün yüzde 36 sının tarımda istihdam edildiği bir kırsal kesime sahip olduğu görülmüştür. Gerek ülke nüfusunun önemli bir bölümünün kırsal alanda yaşaması gerekse tarımın ülke ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle kalkınma planlarında kırsal nüfusa ve tarıma özel bir önem verilmektedir. Kırsal kalkınma; tarım sektörünün sürdürülebilir gelişmesi, kırsal kesimdeki insanımızın refah düzeyinin yükseltilmesinde temel araç ve destek alanı olan ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan önemli bir yapı taşıdır. Çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma konusunda Avrupa Birliğine üye olmanın en büyük merhale olduğunu düşünen ülkemiz, uzun süren bir bekleyişten sonra 3 Ekim 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği ile müzakere sürecine başlamıştır. Bu sürecin başlaması ile birlikte Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde fasıllar açılmış ve katılım öncesi yardım aracı olarak (IPA) bileşenler belirlenmiştir. Bu fasılların on birincisi olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının gereği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Programı ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Aynı zamanda IPARD Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği halinde; yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri ve üniversitelerin de görüşleri alınarak hazırlanmış, uygulama alanları ve uygun iller belirlenmiştir. IPARD programı çerçevesinde belirli kriterlerle seçilen 42 ilden birisi de Çanakkale ilimizdir. İlimizde gerek tarım ve hayvancılık gerekse kırsal turizm potansiyellerini değerlendirme açısından büyük bir fırsat yakalanmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD programı kapsamında, gerçek veya tüzel kişilere AB standartlarında, yeni işletmelerin kurulmasına veya mevcut işletmelerin modernizasyonu veya geliştirilmesine %50 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacaktır. İlimiz nüfusunun yaklaşık %40 ı tarım sektöründe çalışması, ilimizin besi, süt ve kümes hayvancılığındaki potansiyeli, dünyaca ün kazanmış tarihi ve doğal güzellikleri düşünüldüğünde, ilimizin kalkınması için bu desteklerin önemi çok büyüktür. Verilecek bu hibe destekleri ile birlikte AB standartlarında modern, sürdürülebilir, rekabet gücüne sahip işletmelerin kurulması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimize diğer bölgelerden yatırım yapılması, istihdam sağlanması, kırsal alanlar da göçün azaltılması, gelir düzeyinde artış ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanması öngörülmektedir. Çanakkale nin bu desteklerden en fazla seviyede faydalanması için kamu kurumları, meslek odaları, STK lar ve yerel medya olmak üzere tüm halkımıza ve tüm ilgili kuruluşlara büyük iş düşmektedir. Kalkınan ve modern bir Çanakkale kurma yolunda atılacak adımlara destek olacak tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ederim. Ümit ORTAN TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Sayfa 2 / 35

4 1. GENEL BİLGİLER Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. TKDK, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma ( IPARD) Programı nın uygulayıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı nın (InstrumentforPre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni IPARD ile kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal alanların ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılması, mevcut işletme yapılarının güçlendirilmesi, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte uygulanacak program Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecektir TKDK, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen akreditasyon ve yetki devri sürecini 29 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarıyla tamamlamış olup, IPARD fonlarını kullandırmaya yetkili kılınmıştır. de bu amaç doğrultusunda ilimize hizmet vermek üzere 2012 yılı Şubat ayında faaliyetlerine başlamıştır Misyon, Vizyon ve Etik Değerler Misyonumuz Kırsal kalkınma programları çerçevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonları hedef kitleye etkin şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya katkı sağlamak. Vizyonumuz Ulusal ve uluslararası alanda saygın, güçlü kurumsal kapasiteyle kırsal kalkınma programlarının uygulanmasında belirleyici, yönlendirici ve güvenilir bir kurum olmak. Temel İlke ve Değerlerimiz Şeffaflığı benimser. Uzmanlığı ve bilgiyi esas alır. Kamu ve AB çıkarlarını gözetir. Etkin iletişim kurar. Güvenilirdir. Sonuç ve Çözüm odaklıdır. Risklerinin farkındadır ve dinamiktir. Sayfa 3 / 35

5 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun görev ve yetkileri, 5648/2007 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. Maddesi ile belirlenmiştir. Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: Faydalanıcıların desteklerden azamî ölçüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek, Proje ve faaliyet başvurularını almak, bunların ön incelemeleri ile yerinde kontrollerini yapmak, proje ve faaliyetleri başvuru şartları, değerlendirme ve seçim kriterlerine göre değerlendirmek, Desteklenecek proje ve faaliyetleri belirlemek, uygulama sözleşmelerini hazırlamak ve başvurusu uygun görülen faydalanıcılarla sözleşme imzalamak, uygun bulunmayan başvurularla ilgili işlemleri yapmak, Proje ve faaliyetlere yönelik tahakkuk, ödeme ve muhasebe işlemleri ile bunlarla ilgili her türlü kontrolü gerçekleştirmek, Proje ve faaliyetlerin uygulamasını izlemek, yararlanıcıların sözleşme şartlarını ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip etmek, bu amaçlarla gerekli kontrolleri yapmak, İlerleme ve gelişmeleri raporlamak, Avrupa Birliği mevzuatını da dikkate alarak ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporları hazırlamak, yetkili kurum ve makamlara sunmak, Program ve desteklerin etkinleştirilmesi yönündeki görüş ve değişiklik önerilerini ilgili makamlara bildirmek, Kurumun görevleri ve faaliyetleriyle ilgili güvenli bir veri tabanı ve bilgi işlem sistemi kurmak, Kurumun faaliyetleri ile ilgili idarî düzenlemeleri yapmak. İl Koordinatörlüklerinin görevleri ise 5648/2007 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesi ile ayrıca belirlenmiştir. İl Koordinatörlüklerinin görevleri şunlardır: İl düzeyinde duyuru ve tanıtımları yapmak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek, Desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçimi ve izleme konusunda ilde görevlendirilebilecek personelin seçimine ilişkin önerilerini ilgili birimlere bildirmek, bunlara ilişkin veri tabanı hazırlamak, Başvuruları almak, proje ve faaliyetlerin başvuru şartlarına göre ön incelemelerini yapmak, uygun başvuruları Kuruma intikal ettirmek, Sayfa 4 / 35

6 Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan başvurulara gerekçeli cevap hazırlayarak Kuruma iletmek, İlde uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla valilikler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, valiliğe ve ildeki diğer kurum ve kuruluşlara Kurumun ildeki faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek ve ihtiyaç duyulan hallerde gerekli destekleri bu birimlerden talep etmek, Proje ve faaliyetlerin yerinde kontrolü ve izleme faaliyetlerini yürütmek, Görev alanı ile ilgili konularda merkez birimlerine gerekli raporlama çalışmalarını yapmak, Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek Koordinatörlüğümüze İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. IPARD Programının ilk uygulama döneminde ( ) 20 il * koordinatörlüğü kurulmuştur. 30 Ağustos 2011 de akreditasyon sürecini tamamlayan bu iller IPARD desteklerini halen kullandırmaya devam etmektedirler. Çanakkale nin de içinde olduğu IPARD Programının ikinci uygulama dönemi ( )il koordinatörlükleri ** 2012 yılının ilk çeyreğinde kurulum çalışmalarına başlamış olup bu iller için akreditasyon süreci halen devam etmektedir., Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi /C Merkez/ÇANAKKALE adresindeki hizmet binasında faaliyet göstermektedir lik alanda üç katlı olarak kurulan hizmet binasında, birimlerin çalışma ofisleri, 65 kişilik konferans salonu, 3 adet toplantı odası, koordinatör odası, proje arşiv odası, görüşme odası, 2 adet depo, kafeterya ve 1 bayan, 1 erkek mescidi bulunmaktadır. İhalesi kurum merkezi tarafından gerçekleştirilmiş olan kiralık araç ihalesi kapsamında Koordinatörlüğümüz emrinde 1 arazi aracı 2 binek araç olmak üzere toplam 3 araç görev yapmaktadır. * Birinci Dönem Uygulama İlleri:Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat. ** İkinci Dönem Uygulama İlleri: Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak. Sayfa 5 / 35

7 Hizmet binasının güvenliği 2 erkek 2 bayan olmak üzere toplam 4 adet Özel Güvenlik Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Bina içi ve çevresinde 23 adet gece görüş kamerası, 6 adet dijital video kayıt cihazı, 2 adet hırsız alarmı ve bunlara bağlı 19 adet hareket sensörü, 1 adet yangın alarm paneli ve buna bağlı 80 duman detektörü ile bina güvenliği sağlanmaktadır. Koordinatörlük hizmet binasında hizmet alım ihalesi ile 4 adet temizlik görevlisi, 2 adet şoför, 1 adet santral görevlisi ve 1 adet bilgi işlem görevlisi çalıştırılmaktadır. Şekil 1: TKDK Hizmet Binası Sayfa 6 / 35

8 Şekil 2: Bekleme Odası Şekil 3: Görüşme Odası Sayfa 7 / 35

9 Şekil 4: Seyit Onbaşı Konferans Salonu Şekil 5: Umut Toplantı Salonu Sayfa 8 / 35

10 Şekil 6: Rana Toplantı Salonu Şekil 7 : Proje Arşiv Odası Sayfa 9 / 35

11 Şekil 8: Kafeterya Şekil 9:Bayan Mescit Şekil 10: Erkek Mescit Sayfa 10 / 35

12 Organizasyon Yapısı Merkez ve taşra teşkilatından oluşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu nun taşra teşkilatını il koordinatörlükleri oluşturur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında il koordinatörlüklerinin organizasyon yapısı il koordinatörü ve birimlerden oluşur. Şekil 11: İl Koordinatörlükleri Organizasyon Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) Bilgi Sistemleri Alt Yapısı Kurumun Bilgi Sistemleri ile alakalı iş ve işlemleri Merkez teşkilatında oluşturulmuş olan Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü (BSK) birimi üzerinden yürütülmektedir. Kurumumuz merkez teşkilatı ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olup tüm taşra birimlerinin de bu sertifikayı almasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. TKDK tüm çalışmalarında olduğu gibi Bilgi Sistemlerine yönelik faaliyetlerinde de prosedürler oluşturulmuş olup bu prosedürler kapsamında işlemlerini yürütmektedir. Aşağıdaki tabloda kurum network yapısı gösterilmektedir. Koordinatörlük bilgisayarları Metroethernet hattı ile kurum merkezine bağlıdır, gerekli önlemler Bilgi Sitemleri Koordinatörlüğü (BSK) nın kullandığı firewallar ile sağlanmaktadır. İnternete çıkış BSK sistemlerinin gözetiminde olmaktadır. Ayrıca tüm yedeklemeler BSK tarafından yapılmakla birlikte her 6 ayda bir planlı/periyodik restore testleri de yapılmaktadır. Sayfa 11 / 35

13 Şekil 12 İl Koordinatörlüğünde Bilgi Sistemlerine yönelik alet ve ekipmanların verimli çalışabilmesi için gerekli havalandırma şartları sağlanmış ayrı bir sistem odası oluşturulmuştur. Koordinatörlüğümüzde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla tüm personel için masaüstü bilgisayarların yanında ayrıca birimlere ait dizüstü bilgisayarlar tahsis edilmiştir. TKDK nde bulunan elektronik cihazların listesi Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Bilgi Sistemleri Ekipman Listesi Cihazın Türü Adet Cihazın Türü Adet Masaüstü Bilgisayar 45 Projeksiyon Cihazı 4 Dizüstü Bilgisayar 3 Projeksiyon Perdesi 1 Renkli Yazıcı 1 Switch 2 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 10 UPS 1 Yazıcı 10 Güvenlik Kamerası 24 Barkod Yazıcı 1 Kartlı Geçiş Sistemi 2 Barkod Okuyucu 1 Kart Okuyucu 2 Telefon 45 Hırsız Alarm Paneli 2 Santral Telefon 1 Yangın Alarm Paneli 1 Kâğıt Öğütme Makinesi 1 Duman Dedektörü 80 Sayfa 12 / 35

14 b) TKDK Web Portalları ve Hizmet Alanları Kurumun tanıtımı, proje sahiplerine yönelik bilgilendirme dokümanlarının yer aldığı internet sitemiz mevcuttur(www.tkdk.gov.tr - Bununla birlikte kurum personelin işlemleri gerçekleştirirken sadece kurum içinde domaine bağlı bilgisayarlar ile erişilebilen bir web portalına sahiptir. Tüm işlemlerin verimli yapılabilmesi için her birime özgü sadece domaindeki bilgisayar ve kullanıcıların erişebildiği web tabanlı uygulamalar mevcut olmakla birlikte değişen/gelişen durumlar için sürekli yeni uygulamalar oluşturulmaya devam edilmektedir. Tablo 2: TKDK Web Portalları Portal Adı Açıklama İnternet Adresi TKDK İnternet Portalı TKDK İnternet Portalı TKDK Intranet Portali Kurumun dışarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara, duyurulara, dokümanlara ulaşabildiği, portaldır. c) Yardım Masası Telefon Hattı: 444 TKDK Soru sahipleri, numaralı telefon aracılığı ile Yardım Masası Telefon Hattına erişebilmektedirler. 444 lü Yardım Masası Hattına yapılan başvurular soru sahibinin proje başvurusu yaptığı veya proje başvurusu yapmayı planladığı il koordinatörlüklerine yönlendirilir. Yardım Masası Telefon Hattı hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet vermektedir. 444 lü Yardım Masası Hattı nda IPARD Programı hibe destekleri, başvuru koşulları ile program kapsamında uygulanacak projelere ilişkin sorular cevaplandırılır İnsan Kaynakları 2013 Mart ayı itibariyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı nda istihdam eden toplam personel sayısı 1935 tir Mart ayı itibariyle TKDK nde; 1 koordinatör, 7 destek personeli ve 33 uzman olmak üzere toplam 41 personel görev yapmaktadır ve bu personelin 10 u bayan 31 i erkektir. Sayfa 13 / 35

15 a) Personelin Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Cinsiyet Yaş 76% 24% Kadın Erkek 20% 29% 51% yaş arası yaş arası yaş arası Şekil 13 Şekil 14 Personelin % 76 sı erkek, % 24 ü kadınlardan oluşmaktadır. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan koordinatörlük personelinin yaş ortalaması 30 dur. 15% Eğitim Lisans Mezunu 85% Önlisans Mezunu Şekil 15 b) Personelin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 16 Sayfa 14 / 35

16 c) Personelin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 3: Unvanlara Göre Personel Sayıları Unvan Personel Sayısı Koordinatör 1 Uzman 33 Destek Görevlisi 7 Toplam 41 Koordinatör Uzman Destek Görevlisi Tablo 4: Birimlerdeki Personel Sayıları Birim Personel Sayısı Uzman Destek Görevlisi Toplam Koordinatör 1 Proje Başvuru Yönetimi Birimi Yerinde Kontrol Birimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi Destek Hizmetleri Birimi Toplam d) Hizmet İçi Eğitim Eğitimi Alan Birim Eğitimin Adı Tarih Yer Tüm Birimler IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Şubat 2012 ANTALYA Temel Eğitim Programı Proje Başvuru Yönetimi Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA I. Birim Eğitimi Yerinde Kontrol Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA I. Birim Eğitimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2013 ANTALYA I. Birim Eğitimi Destek Hizmetleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA I. Birim Eğitimi Proje Başvuru Yönetimi Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA II. Birim Eğitimi Yerinde Kontrol Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA II. Birim Eğitimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA II. Birim Eğitimi Destek Hizmetleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANKARA II. Birim Eğitimi İletişim Uzmanı İletişim Uzmanları Eğitimi Nisan 2012 ANKARA Yerinde Kontrol Birimi Yerinde Kontrol Birimi Eğitimi Nisan 2012 BALIKESİR Ödeme Talep İşlemleri Birimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi Eğitimi Nisan 2012 BALIKESİR Sayfa 15 / 35

17 Eğitimi Alan Birim Eğitimin Adı Tarih Yer Proje Başvuru Yönetimi Birimi Proje Başvuru Yönetimi Birimi Eğitimi 4-11 Nisan 2012 BALIKESİR Proje Başvuru Yönetimi Birimi Proje Başvuru Yönetimi Birimi Eğitimi Nisan 2012 ÇORUM İletişim Uzmanı İletişim Uzmanları Pekiştirme Eğitimi Nisan 2012 BALIKESİR Yerinde Kontrol Birimi Proje Yerine Kontrol Simulasyonu Hazırlama ve Nisan 2012 ÇANAKKALE Yerinde Kontrol Saha Performansı Eğitimi Yerinde Kontrol Birimi Proje Yerine Kontrol Simulasyonu Hazırlama ve Nisan 2012 ÇANAKKALE Yerinde Kontrol Saha Performansı Eğitimi Destek Hizmetleri Uzmanı Maaş ve SGK Eğitimi Nisan 2012 ANKARA 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Temel Politikalar ve Öncelikler Türkiye IPARD Programı, ulusal çerçeve ve Topluluk çerçevesinde sunulan stratejik ilkeler temelinde hazırlanmıştır. Ulusal çerçeve açısından programlama, yıllarını içeren 9 uncu Kalkınma Planı, yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisini temel almıştır. Topluluk dokümanlarında yer alan ilkeler açısından IPARD Programı, Genişleme Paketinde bulunan öncelikler, Müktesebatın Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program ve özellikle Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi nin (MIPD) IPARD ile ilgili önerileri doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu stratejik çerçeve temelinde, IPARD kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen temel politika amaçları şöyledir: hedeflenen yatırımlar aracılığıyla tarım sektörünün (işleme dâhil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması ve gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartları veya Genişleme Paketinde belirtilen diğer standartların AB müktesebatı doğrultusunda iyileştirilmesinin teşvik edilmesi. Coğrafi ve sektörel odaklanmaya ilişkin IPA ortak konusunun Türkiye de uygulanması ve IPARD desteğinin etkisinin azami seviyeye çıkartılması amacıyla, dönemi IPARD uygulaması için 81 il arasından 42 il seçilmiştir. İllerin seçiminde, GSYİH açısından gelişmişlik düzeyleri, kırsaldan kente göç oranları ve tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konusunda müktesebata uygunluk temelinde seçilen fakat ilgili üretim, işleme ve pazar zincirleri zayıf olan sektörlerdeki yeniden yapılandırılma ihtiyacı ve sektörlerdeki potansiyel esas alınmıştır. Seçilen 42 il arasından, IPARD Programının ilk uygulama aşamasında deneyim ve kapasitenin aşamalı olarak geliştirilmesi amacıyla sadece 20 ilde uygulamalar başlatılmıştır. İkinci uygulama aşamasında ise, uygulamaya 22 il daha ilave edilmiştir. Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi nin (MIPD) temelinde IPARD Programında üç öncelik ekseni belirlenmiştir: Öncelik Ekseni 1:Tarım ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilir adaptasyonu ve ilgili Topluluk standartlarının uygulanması. Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirleri ve LEADER in uygulanmasına hazırlık. Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi. Sayfa 16 / 35

18 2.2. IPARD Programı Kapsamında Desteklenen Tedbirler Tedbir 101:Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar IPARD, ekonomik verimliliklerinin artırılması ve uzun vadede sürdürülebilirliklerinin teminat altına alınması amacıyla üretim araçları ve süreçlerinin iyileştirilmesi için tarım işletmelerine destek sağlayacaktır. IPARD ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin kalitesi ve kalite güvencesi, hijyen ve gıda güvenliği, hayvan refahı, çevresel etkilerin kontrolü ve sınırlandırılması (özellikle su kullanımı, hayvan atıkları ve nitrat kirliliği yönetimi) ve iş güvenliği konularında AB standartlarına yükseltilmelerine katkıda bulunacaktır. Desteklenecek sektörler: (i)süt Sektörü; (ii) Et Sektörü 101-1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler baş arası süt sığırı veya baş arası süt koyun/keçi kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Et Üreten Tarımsal İşletmeler Kırmızı Et; baş arası sığır veya baş arası koyun/keçi kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Kanatlı Eti; broyler/dönem veya hindi/dönem kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar İşleme endüstrisinin yönelik IPARD programının öncelikleri; işleme endüstrisinin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına destek sağlanması, özellikle kalite, hijyen ve gıda güvenliği ile veterinerlik kontrolleri, hayvan refahı, çevresel etki ve iş güvenliğine ilişkin Topluluk standartlarına ulaşılmasının yanı sıra, süreçlerin verimliliğinin artırılması ve kayıpların azaltılması amaçlanacaktır. Desteklenecek sektörler: (i) Süt Sektörü; (ii) Et Sektörü; (iii) Meyve ve Sebze Sektörü (iv) Balıkçılık Sektörü. Sayfa 17 / 35

19 103-1: Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması Süt işleme tesisi için; Günlük en az 10, en fazla 70 ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Süt toplama merkezi için; Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut süt toplama merkezlerinin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması a)kırmızı Et: Kesimhane için; Günlük en az 30 büyükbaş+50 küçükbaş/keçi cinsi, en fazla 250 büyükbaş+2000 küçükbaş/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip ya da; Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine sahip ya da; Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Et İşleme Tesisi için; Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Kombina için; Kesimhane ve et işleme için istenen şartlara sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. b)kanatlı Eti: Kesimhane için; Saatte en az tavuk, en fazla tavuk kesim kapasitesine ya da; Saatte en az 100, en fazla hindi kesim kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Et İşleme Tesisi için; Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Sayfa 18 / 35

20 Kombina için; Kesimhane ve et işleme için istenen şartlara sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: (Kırmızı et ve kanatlı eti için) En az , en fazla : Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi Pazarlanması En fazla m 3 kapasiteye sahip yeni kurulacak veya mevcut soğuk hava deposu yatırımları ile yeni kurulacak veya mevcut meyve-sebze paketleme tesisi yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Su Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması En az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesi veya En az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri dahil (taze, taze soğutulmuş, işlenen tiplerin birisinde ya da karışık tiplerde) üretim kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Tedbir 302: Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Bu tedbir, aşağıda belirtilen konulara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır: Türkiye nin Ortak Tarım Politikası ve ilgili politikalara ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına hazırlanması, İş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni iş olanaklarının yaratılması ve mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması ve kırsal nüfusun azalmasının önlenmesi, Bölgesel kırsal kalkınma dengesizliklerinin düzeltilmesi. Desteklenecek sektörler: i) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ii) Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi iii) Kırsal Turizm iv) Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Sayfa 19 / 35

21 302-1: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Arıcılık Bal üretimi söz konusu olduğunda en az 50, en fazla 500 kovana sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları veya Yeni kurulacak veya mevcut bal işleme paketleme tesisi (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları veya Yeni kurulacak veya mevcut kovan üretim tesisi yatırımları desteklenmektedir. Süt Bitkileri Sera büyüklüğü en fazla 10 dekar ya da açık alan üretiminin büyüklüğü en fazla 20 dekar olan yatırımlar desteklenmektedir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Adaçayı Hardal Nane Anason Haşhaş Oğul otu Aslanpençesi Hint yağı Öksürük otu Aspir Hodan Pelin Biberiye Isırgan otu Rezene Civanperçemi Kapari/ Kebere Safran Çakşır Kekik Salep Çemen Kırmızıbiber Sarı kantaron Çörekotu Kimyon Sarımsak Çöven Kişniş Sumak Dağ çayı Kuşburnu Şerbetçiotu Dereotu Lavanta Zencefil Devedikeni Maydanoz Zerdeçal Ebegümeci Mayıs papatyası Mersin Ekinezya Melek otu Meyankökü Fesleğen Göl soğanı Yukarıdaki tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için gerekli depo, makine-ekipman yatırımları ya da yeni kurulacak veya mevcut tıbbi ve aromatik bitki işleme paketleme tesisi yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az 5.000, en fazla : Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri Geleneksel El Sanatları Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Kırsal Turizm Yeni kurulacak veya mevcut en fazla 25 yatak kapasitesine sahip konaklama tesisi ya da Yeni kurulacak veya mevcut yeme-içme tesisi yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Sayfa 20 / 35

22 302-4: Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya En az 10, en fazla 200 ton/yıl üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli yeni kurulacak veya mevcut işletme yatırımları desteklenmektedir. (Desteklenen Türler: Kurbağa, Alabalık, Kerevit, Su Yosunu, Yayın, Sazan, sudak, Tatlı Su Levreği, Turna, Tilapya, Mersin Balığı, Yılan Balığı) Uygun Harcama Tutarı: En az en fazla TANITIM FAALİYETLERİ VE KABUL EDİLEN PROJELER 3.1. Tanıtım Faaliyetlerinin Amacı IPARD programının hedeflerine ulaşılması için hibe programları konusunda kamu bilincini artırmak son derece önemlidir. Yardımın tutarlı ve adil bir şekilde uygulanması için şeffaflığı sağlamak, Avrupa Birliği nin rolünü vurgulamak ve kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanmak tanıtım stratejisinin temel hedefleridir. Bu hedeflere ulaşma noktasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanacak olan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ve program kapsamında yürütülecek tanıtım faaliyetlerinin amacı; Hibe programları konusunda kamu bilincini artırmak ve mali olanaklar hakkında potansiyel faydalanıcıyı bilgilendirmek, Yardımın tutarlı ve adil bir şekilde uygulanması için şeffaflığı sağlamak, Topluluk katkısını vurgulamak, IPARD programının tanıtımını ve uygulama prensiplerini anlatmak, İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile güçlü bir ilişki kurmak, sivil toplum örgütleri ve derneklerle birlikte sahadaki devam eden yatırımlar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir platform oluşturmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri şunlardır: Başvuru Çağrı İlanın hazırlanması ve duyurulması, Basılı ve görsel malzemelerin hazırlanması, Web sitesinde tanıtım bilgilerinin duyurulması, Görsel ve işitsel medya için tanıtım filmlerinin hazırlanması, Tanıtım faaliyetlerinin yürütülebileceği çeşitli etkinliklere katılım sağlanması, Basın bildirileri ve duyurularının hazırlanması ve yayınlanması, Medya aracılığı ile tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Seminerler ve çalıştaylara katılım sağlanması, Tarımsal fuar ve sergiler için stantların hazırlanması, Yardım Masası yapısı ile ilgili duyuruların yapılması. Sayfa 21 / 35

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015

IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015 IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015 1 IPARD KAPSAMINDAKİ İLLER UYGUN İLLER 1 Afyon 11 Konya 21 Ağrı 32 Erzincan 2 Amasya 12 Malatya 22 Aksaray 33 Giresun 3 Balıkesir 13 Ordu 23 Ankara 34 Karaman 4 Çorum

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĠġLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI II. ET VE ET ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 IPARD NEDİR? IPARD, Avrupa Birliği tarafından

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı SEKĐZĐNCĐ BAŞVURU ÇAĞRI ĐLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

IPARD KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM

IPARD KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM IPARD KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM Gıda Yük. Müh. Gözde SEVİLMİŞ Avrupa Birliği 2007 2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 SUNUM PLANI IPARD AJANSI 1 2 3 4 KURULUŞ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLEN DESTEKLER IPARD-II PROGRAMI 2 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI AR-GE HİBE DESTEKLERİ II. IPARD III. TURSEFF (TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI II. 8.ÇERÇEVE PROGRAMI III. IPARD IV. TURSEFF KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİKRİM VAR, PARAM YOK. NE YAPABİLİRİM? 18 ŞUBAT 2015-AYDIN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİKRİM VAR, PARAM YOK. NE YAPABİLİRİM? 18 ŞUBAT 2015-AYDIN TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİKRİM VAR, PARAM YOK. NE YAPABİLİRİM? 18 ŞUBAT 2015-AYDIN Kurum hakkında bilgilendirme Fon kaynaklarının duyurularına ulaşım Başvuru

Detaylı

mali destek katılım öncesi Kırsal kalkınma iç TARIM

mali destek katılım öncesi Kırsal kalkınma iç TARIM TARIM >> Hazırlayan: M. Özgür BOZÇAĞA (İktisadi Kalkınma Vakfı / Uzman Yardımcısı) Kırsal kalkınma iç in katılım öncesi mali destek IPARD AB nin Türkiye ye sağladığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tedbiri TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101 SEKTÖRÜ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KURULUŞ AMACIMIZ. Söz konusu Programla;

KURULUŞ AMACIMIZ. Söz konusu Programla; KURULUŞ AMACIMIZ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5648 Sayılı Kuruluş Kanunu, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilerek, 18 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD)

KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Dr. Gülçin KARAŞ DUMAN Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 1 2 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 23

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 23 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Burdur İl Koordinatörü Selami Okka: İl Koordinatörlüğü olarak amacımız sadece AB hibelerinden yararlanmak veya İlimize daha fazla fon kullandırmak

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 DAP GAP KOP VE DOKAP KALKINMA BÖLGELERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ AMAÇ Bölgesel gelişmişlik

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı