TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU"

Transkript

1 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU Haziran, 2013

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ GENEL BİLGİLER Misyon, Vizyon ve Etik Değerler Yetki, Görev ve Sorumluluklar Koordinatörlüğümüze İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Organizasyon Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları AMAÇ VE HEDEFLER Temel Politikalar ve Öncelikler IPARD Programı Kapsamında Desteklenen Tedbirler TANITIM FAALİYETLERİ VE PROJELER Tanıtım Faaliyetlerinin Amacı Tanıtım Araçları Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyetleri Kabul Edilen Projeler KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Güçlü ve Zayıf Yönler Tehdit ve Fırsatlar ÖNERİLER Sayfa 1 / 35

3 SUNUŞ Tarım sektörü; Toplumların giderek artan ve çeşitlenen gıda maddeleri taleplerinin karşılanması, tarıma dayalı sanayiler aracılığı ile milli gelir, ihracat ve istihdama olan katkısı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye olan katkıları nedeniyle tüm ülkeler için çok önemli ve stratejik bir sektör niteliğindedir. Toplumlardaki beslenme alışkanlıklarının, coğrafi koşullar ve kültürel faktörler nedeniyle önemli farklılıklar göstermesi, ülkelerin gıda ihtiyaçlarını dışarıya bağımlı olmadan kendi kendilerine karşılamak ve sektörde verimliliği arttırmak amacıyla, devletin desteği ve koruması altında kapsamlı tarım politikaları oluşturmaya yöneltmiştir. Ülke nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerin sağlıklı olması, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması, iç ve dış piyasada rekabet gücü yüksek ürünlerin üretilerek üretici gelirlerinin arttırılması ve tarımsal alt yapının iyileştirilmesi için, gerekli olan politika ve araçların belirlenerek uygulanması giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılan istatistiki çalışmalara bakıldığında ülkemizde nüfusunun yüzde 35 inin köylerde yaşadığı ve işgücünün yüzde 36 sının tarımda istihdam edildiği bir kırsal kesime sahip olduğu görülmüştür. Gerek ülke nüfusunun önemli bir bölümünün kırsal alanda yaşaması gerekse tarımın ülke ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle kalkınma planlarında kırsal nüfusa ve tarıma özel bir önem verilmektedir. Kırsal kalkınma; tarım sektörünün sürdürülebilir gelişmesi, kırsal kesimdeki insanımızın refah düzeyinin yükseltilmesinde temel araç ve destek alanı olan ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan önemli bir yapı taşıdır. Çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma konusunda Avrupa Birliğine üye olmanın en büyük merhale olduğunu düşünen ülkemiz, uzun süren bir bekleyişten sonra 3 Ekim 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği ile müzakere sürecine başlamıştır. Bu sürecin başlaması ile birlikte Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde fasıllar açılmış ve katılım öncesi yardım aracı olarak (IPA) bileşenler belirlenmiştir. Bu fasılların on birincisi olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının gereği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Programı ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Aynı zamanda IPARD Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği halinde; yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri ve üniversitelerin de görüşleri alınarak hazırlanmış, uygulama alanları ve uygun iller belirlenmiştir. IPARD programı çerçevesinde belirli kriterlerle seçilen 42 ilden birisi de Çanakkale ilimizdir. İlimizde gerek tarım ve hayvancılık gerekse kırsal turizm potansiyellerini değerlendirme açısından büyük bir fırsat yakalanmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD programı kapsamında, gerçek veya tüzel kişilere AB standartlarında, yeni işletmelerin kurulmasına veya mevcut işletmelerin modernizasyonu veya geliştirilmesine %50 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacaktır. İlimiz nüfusunun yaklaşık %40 ı tarım sektöründe çalışması, ilimizin besi, süt ve kümes hayvancılığındaki potansiyeli, dünyaca ün kazanmış tarihi ve doğal güzellikleri düşünüldüğünde, ilimizin kalkınması için bu desteklerin önemi çok büyüktür. Verilecek bu hibe destekleri ile birlikte AB standartlarında modern, sürdürülebilir, rekabet gücüne sahip işletmelerin kurulması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimize diğer bölgelerden yatırım yapılması, istihdam sağlanması, kırsal alanlar da göçün azaltılması, gelir düzeyinde artış ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanması öngörülmektedir. Çanakkale nin bu desteklerden en fazla seviyede faydalanması için kamu kurumları, meslek odaları, STK lar ve yerel medya olmak üzere tüm halkımıza ve tüm ilgili kuruluşlara büyük iş düşmektedir. Kalkınan ve modern bir Çanakkale kurma yolunda atılacak adımlara destek olacak tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ederim. Ümit ORTAN TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Sayfa 2 / 35

4 1. GENEL BİLGİLER Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. TKDK, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma ( IPARD) Programı nın uygulayıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı nın (InstrumentforPre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni IPARD ile kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal alanların ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılması, mevcut işletme yapılarının güçlendirilmesi, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte uygulanacak program Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecektir TKDK, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen akreditasyon ve yetki devri sürecini 29 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarıyla tamamlamış olup, IPARD fonlarını kullandırmaya yetkili kılınmıştır. de bu amaç doğrultusunda ilimize hizmet vermek üzere 2012 yılı Şubat ayında faaliyetlerine başlamıştır Misyon, Vizyon ve Etik Değerler Misyonumuz Kırsal kalkınma programları çerçevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonları hedef kitleye etkin şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya katkı sağlamak. Vizyonumuz Ulusal ve uluslararası alanda saygın, güçlü kurumsal kapasiteyle kırsal kalkınma programlarının uygulanmasında belirleyici, yönlendirici ve güvenilir bir kurum olmak. Temel İlke ve Değerlerimiz Şeffaflığı benimser. Uzmanlığı ve bilgiyi esas alır. Kamu ve AB çıkarlarını gözetir. Etkin iletişim kurar. Güvenilirdir. Sonuç ve Çözüm odaklıdır. Risklerinin farkındadır ve dinamiktir. Sayfa 3 / 35

5 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun görev ve yetkileri, 5648/2007 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. Maddesi ile belirlenmiştir. Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: Faydalanıcıların desteklerden azamî ölçüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek, Proje ve faaliyet başvurularını almak, bunların ön incelemeleri ile yerinde kontrollerini yapmak, proje ve faaliyetleri başvuru şartları, değerlendirme ve seçim kriterlerine göre değerlendirmek, Desteklenecek proje ve faaliyetleri belirlemek, uygulama sözleşmelerini hazırlamak ve başvurusu uygun görülen faydalanıcılarla sözleşme imzalamak, uygun bulunmayan başvurularla ilgili işlemleri yapmak, Proje ve faaliyetlere yönelik tahakkuk, ödeme ve muhasebe işlemleri ile bunlarla ilgili her türlü kontrolü gerçekleştirmek, Proje ve faaliyetlerin uygulamasını izlemek, yararlanıcıların sözleşme şartlarını ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip etmek, bu amaçlarla gerekli kontrolleri yapmak, İlerleme ve gelişmeleri raporlamak, Avrupa Birliği mevzuatını da dikkate alarak ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporları hazırlamak, yetkili kurum ve makamlara sunmak, Program ve desteklerin etkinleştirilmesi yönündeki görüş ve değişiklik önerilerini ilgili makamlara bildirmek, Kurumun görevleri ve faaliyetleriyle ilgili güvenli bir veri tabanı ve bilgi işlem sistemi kurmak, Kurumun faaliyetleri ile ilgili idarî düzenlemeleri yapmak. İl Koordinatörlüklerinin görevleri ise 5648/2007 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesi ile ayrıca belirlenmiştir. İl Koordinatörlüklerinin görevleri şunlardır: İl düzeyinde duyuru ve tanıtımları yapmak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek, Desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçimi ve izleme konusunda ilde görevlendirilebilecek personelin seçimine ilişkin önerilerini ilgili birimlere bildirmek, bunlara ilişkin veri tabanı hazırlamak, Başvuruları almak, proje ve faaliyetlerin başvuru şartlarına göre ön incelemelerini yapmak, uygun başvuruları Kuruma intikal ettirmek, Sayfa 4 / 35

6 Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan başvurulara gerekçeli cevap hazırlayarak Kuruma iletmek, İlde uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla valilikler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, valiliğe ve ildeki diğer kurum ve kuruluşlara Kurumun ildeki faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek ve ihtiyaç duyulan hallerde gerekli destekleri bu birimlerden talep etmek, Proje ve faaliyetlerin yerinde kontrolü ve izleme faaliyetlerini yürütmek, Görev alanı ile ilgili konularda merkez birimlerine gerekli raporlama çalışmalarını yapmak, Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek Koordinatörlüğümüze İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. IPARD Programının ilk uygulama döneminde ( ) 20 il * koordinatörlüğü kurulmuştur. 30 Ağustos 2011 de akreditasyon sürecini tamamlayan bu iller IPARD desteklerini halen kullandırmaya devam etmektedirler. Çanakkale nin de içinde olduğu IPARD Programının ikinci uygulama dönemi ( )il koordinatörlükleri ** 2012 yılının ilk çeyreğinde kurulum çalışmalarına başlamış olup bu iller için akreditasyon süreci halen devam etmektedir., Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi /C Merkez/ÇANAKKALE adresindeki hizmet binasında faaliyet göstermektedir lik alanda üç katlı olarak kurulan hizmet binasında, birimlerin çalışma ofisleri, 65 kişilik konferans salonu, 3 adet toplantı odası, koordinatör odası, proje arşiv odası, görüşme odası, 2 adet depo, kafeterya ve 1 bayan, 1 erkek mescidi bulunmaktadır. İhalesi kurum merkezi tarafından gerçekleştirilmiş olan kiralık araç ihalesi kapsamında Koordinatörlüğümüz emrinde 1 arazi aracı 2 binek araç olmak üzere toplam 3 araç görev yapmaktadır. * Birinci Dönem Uygulama İlleri:Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat. ** İkinci Dönem Uygulama İlleri: Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak. Sayfa 5 / 35

7 Hizmet binasının güvenliği 2 erkek 2 bayan olmak üzere toplam 4 adet Özel Güvenlik Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Bina içi ve çevresinde 23 adet gece görüş kamerası, 6 adet dijital video kayıt cihazı, 2 adet hırsız alarmı ve bunlara bağlı 19 adet hareket sensörü, 1 adet yangın alarm paneli ve buna bağlı 80 duman detektörü ile bina güvenliği sağlanmaktadır. Koordinatörlük hizmet binasında hizmet alım ihalesi ile 4 adet temizlik görevlisi, 2 adet şoför, 1 adet santral görevlisi ve 1 adet bilgi işlem görevlisi çalıştırılmaktadır. Şekil 1: TKDK Hizmet Binası Sayfa 6 / 35

8 Şekil 2: Bekleme Odası Şekil 3: Görüşme Odası Sayfa 7 / 35

9 Şekil 4: Seyit Onbaşı Konferans Salonu Şekil 5: Umut Toplantı Salonu Sayfa 8 / 35

10 Şekil 6: Rana Toplantı Salonu Şekil 7 : Proje Arşiv Odası Sayfa 9 / 35

11 Şekil 8: Kafeterya Şekil 9:Bayan Mescit Şekil 10: Erkek Mescit Sayfa 10 / 35

12 Organizasyon Yapısı Merkez ve taşra teşkilatından oluşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu nun taşra teşkilatını il koordinatörlükleri oluşturur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında il koordinatörlüklerinin organizasyon yapısı il koordinatörü ve birimlerden oluşur. Şekil 11: İl Koordinatörlükleri Organizasyon Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) Bilgi Sistemleri Alt Yapısı Kurumun Bilgi Sistemleri ile alakalı iş ve işlemleri Merkez teşkilatında oluşturulmuş olan Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü (BSK) birimi üzerinden yürütülmektedir. Kurumumuz merkez teşkilatı ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olup tüm taşra birimlerinin de bu sertifikayı almasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. TKDK tüm çalışmalarında olduğu gibi Bilgi Sistemlerine yönelik faaliyetlerinde de prosedürler oluşturulmuş olup bu prosedürler kapsamında işlemlerini yürütmektedir. Aşağıdaki tabloda kurum network yapısı gösterilmektedir. Koordinatörlük bilgisayarları Metroethernet hattı ile kurum merkezine bağlıdır, gerekli önlemler Bilgi Sitemleri Koordinatörlüğü (BSK) nın kullandığı firewallar ile sağlanmaktadır. İnternete çıkış BSK sistemlerinin gözetiminde olmaktadır. Ayrıca tüm yedeklemeler BSK tarafından yapılmakla birlikte her 6 ayda bir planlı/periyodik restore testleri de yapılmaktadır. Sayfa 11 / 35

13 Şekil 12 İl Koordinatörlüğünde Bilgi Sistemlerine yönelik alet ve ekipmanların verimli çalışabilmesi için gerekli havalandırma şartları sağlanmış ayrı bir sistem odası oluşturulmuştur. Koordinatörlüğümüzde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla tüm personel için masaüstü bilgisayarların yanında ayrıca birimlere ait dizüstü bilgisayarlar tahsis edilmiştir. TKDK nde bulunan elektronik cihazların listesi Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Bilgi Sistemleri Ekipman Listesi Cihazın Türü Adet Cihazın Türü Adet Masaüstü Bilgisayar 45 Projeksiyon Cihazı 4 Dizüstü Bilgisayar 3 Projeksiyon Perdesi 1 Renkli Yazıcı 1 Switch 2 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 10 UPS 1 Yazıcı 10 Güvenlik Kamerası 24 Barkod Yazıcı 1 Kartlı Geçiş Sistemi 2 Barkod Okuyucu 1 Kart Okuyucu 2 Telefon 45 Hırsız Alarm Paneli 2 Santral Telefon 1 Yangın Alarm Paneli 1 Kâğıt Öğütme Makinesi 1 Duman Dedektörü 80 Sayfa 12 / 35

14 b) TKDK Web Portalları ve Hizmet Alanları Kurumun tanıtımı, proje sahiplerine yönelik bilgilendirme dokümanlarının yer aldığı internet sitemiz mevcuttur(www.tkdk.gov.tr - Bununla birlikte kurum personelin işlemleri gerçekleştirirken sadece kurum içinde domaine bağlı bilgisayarlar ile erişilebilen bir web portalına sahiptir. Tüm işlemlerin verimli yapılabilmesi için her birime özgü sadece domaindeki bilgisayar ve kullanıcıların erişebildiği web tabanlı uygulamalar mevcut olmakla birlikte değişen/gelişen durumlar için sürekli yeni uygulamalar oluşturulmaya devam edilmektedir. Tablo 2: TKDK Web Portalları Portal Adı Açıklama İnternet Adresi TKDK İnternet Portalı TKDK İnternet Portalı TKDK Intranet Portali Kurumun dışarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara, duyurulara, dokümanlara ulaşabildiği, portaldır. c) Yardım Masası Telefon Hattı: 444 TKDK Soru sahipleri, numaralı telefon aracılığı ile Yardım Masası Telefon Hattına erişebilmektedirler. 444 lü Yardım Masası Hattına yapılan başvurular soru sahibinin proje başvurusu yaptığı veya proje başvurusu yapmayı planladığı il koordinatörlüklerine yönlendirilir. Yardım Masası Telefon Hattı hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet vermektedir. 444 lü Yardım Masası Hattı nda IPARD Programı hibe destekleri, başvuru koşulları ile program kapsamında uygulanacak projelere ilişkin sorular cevaplandırılır İnsan Kaynakları 2013 Mart ayı itibariyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı nda istihdam eden toplam personel sayısı 1935 tir Mart ayı itibariyle TKDK nde; 1 koordinatör, 7 destek personeli ve 33 uzman olmak üzere toplam 41 personel görev yapmaktadır ve bu personelin 10 u bayan 31 i erkektir. Sayfa 13 / 35

15 a) Personelin Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Cinsiyet Yaş 76% 24% Kadın Erkek 20% 29% 51% yaş arası yaş arası yaş arası Şekil 13 Şekil 14 Personelin % 76 sı erkek, % 24 ü kadınlardan oluşmaktadır. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan koordinatörlük personelinin yaş ortalaması 30 dur. 15% Eğitim Lisans Mezunu 85% Önlisans Mezunu Şekil 15 b) Personelin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 16 Sayfa 14 / 35

16 c) Personelin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 3: Unvanlara Göre Personel Sayıları Unvan Personel Sayısı Koordinatör 1 Uzman 33 Destek Görevlisi 7 Toplam 41 Koordinatör Uzman Destek Görevlisi Tablo 4: Birimlerdeki Personel Sayıları Birim Personel Sayısı Uzman Destek Görevlisi Toplam Koordinatör 1 Proje Başvuru Yönetimi Birimi Yerinde Kontrol Birimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi Destek Hizmetleri Birimi Toplam d) Hizmet İçi Eğitim Eğitimi Alan Birim Eğitimin Adı Tarih Yer Tüm Birimler IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Şubat 2012 ANTALYA Temel Eğitim Programı Proje Başvuru Yönetimi Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA I. Birim Eğitimi Yerinde Kontrol Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA I. Birim Eğitimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2013 ANTALYA I. Birim Eğitimi Destek Hizmetleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA I. Birim Eğitimi Proje Başvuru Yönetimi Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA II. Birim Eğitimi Yerinde Kontrol Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA II. Birim Eğitimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANTALYA II. Birim Eğitimi Destek Hizmetleri Birimi IPARD II. Uygulama Dönemi 22 İl koordinatörlüğü Mart 2012 ANKARA II. Birim Eğitimi İletişim Uzmanı İletişim Uzmanları Eğitimi Nisan 2012 ANKARA Yerinde Kontrol Birimi Yerinde Kontrol Birimi Eğitimi Nisan 2012 BALIKESİR Ödeme Talep İşlemleri Birimi Ödeme Talep İşlemleri Birimi Eğitimi Nisan 2012 BALIKESİR Sayfa 15 / 35

17 Eğitimi Alan Birim Eğitimin Adı Tarih Yer Proje Başvuru Yönetimi Birimi Proje Başvuru Yönetimi Birimi Eğitimi 4-11 Nisan 2012 BALIKESİR Proje Başvuru Yönetimi Birimi Proje Başvuru Yönetimi Birimi Eğitimi Nisan 2012 ÇORUM İletişim Uzmanı İletişim Uzmanları Pekiştirme Eğitimi Nisan 2012 BALIKESİR Yerinde Kontrol Birimi Proje Yerine Kontrol Simulasyonu Hazırlama ve Nisan 2012 ÇANAKKALE Yerinde Kontrol Saha Performansı Eğitimi Yerinde Kontrol Birimi Proje Yerine Kontrol Simulasyonu Hazırlama ve Nisan 2012 ÇANAKKALE Yerinde Kontrol Saha Performansı Eğitimi Destek Hizmetleri Uzmanı Maaş ve SGK Eğitimi Nisan 2012 ANKARA 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Temel Politikalar ve Öncelikler Türkiye IPARD Programı, ulusal çerçeve ve Topluluk çerçevesinde sunulan stratejik ilkeler temelinde hazırlanmıştır. Ulusal çerçeve açısından programlama, yıllarını içeren 9 uncu Kalkınma Planı, yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisini temel almıştır. Topluluk dokümanlarında yer alan ilkeler açısından IPARD Programı, Genişleme Paketinde bulunan öncelikler, Müktesebatın Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program ve özellikle Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi nin (MIPD) IPARD ile ilgili önerileri doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu stratejik çerçeve temelinde, IPARD kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen temel politika amaçları şöyledir: hedeflenen yatırımlar aracılığıyla tarım sektörünün (işleme dâhil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması ve gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartları veya Genişleme Paketinde belirtilen diğer standartların AB müktesebatı doğrultusunda iyileştirilmesinin teşvik edilmesi. Coğrafi ve sektörel odaklanmaya ilişkin IPA ortak konusunun Türkiye de uygulanması ve IPARD desteğinin etkisinin azami seviyeye çıkartılması amacıyla, dönemi IPARD uygulaması için 81 il arasından 42 il seçilmiştir. İllerin seçiminde, GSYİH açısından gelişmişlik düzeyleri, kırsaldan kente göç oranları ve tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konusunda müktesebata uygunluk temelinde seçilen fakat ilgili üretim, işleme ve pazar zincirleri zayıf olan sektörlerdeki yeniden yapılandırılma ihtiyacı ve sektörlerdeki potansiyel esas alınmıştır. Seçilen 42 il arasından, IPARD Programının ilk uygulama aşamasında deneyim ve kapasitenin aşamalı olarak geliştirilmesi amacıyla sadece 20 ilde uygulamalar başlatılmıştır. İkinci uygulama aşamasında ise, uygulamaya 22 il daha ilave edilmiştir. Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi nin (MIPD) temelinde IPARD Programında üç öncelik ekseni belirlenmiştir: Öncelik Ekseni 1:Tarım ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilir adaptasyonu ve ilgili Topluluk standartlarının uygulanması. Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirleri ve LEADER in uygulanmasına hazırlık. Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi. Sayfa 16 / 35

18 2.2. IPARD Programı Kapsamında Desteklenen Tedbirler Tedbir 101:Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar IPARD, ekonomik verimliliklerinin artırılması ve uzun vadede sürdürülebilirliklerinin teminat altına alınması amacıyla üretim araçları ve süreçlerinin iyileştirilmesi için tarım işletmelerine destek sağlayacaktır. IPARD ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin kalitesi ve kalite güvencesi, hijyen ve gıda güvenliği, hayvan refahı, çevresel etkilerin kontrolü ve sınırlandırılması (özellikle su kullanımı, hayvan atıkları ve nitrat kirliliği yönetimi) ve iş güvenliği konularında AB standartlarına yükseltilmelerine katkıda bulunacaktır. Desteklenecek sektörler: (i)süt Sektörü; (ii) Et Sektörü 101-1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler baş arası süt sığırı veya baş arası süt koyun/keçi kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Et Üreten Tarımsal İşletmeler Kırmızı Et; baş arası sığır veya baş arası koyun/keçi kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Kanatlı Eti; broyler/dönem veya hindi/dönem kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar İşleme endüstrisinin yönelik IPARD programının öncelikleri; işleme endüstrisinin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına destek sağlanması, özellikle kalite, hijyen ve gıda güvenliği ile veterinerlik kontrolleri, hayvan refahı, çevresel etki ve iş güvenliğine ilişkin Topluluk standartlarına ulaşılmasının yanı sıra, süreçlerin verimliliğinin artırılması ve kayıpların azaltılması amaçlanacaktır. Desteklenecek sektörler: (i) Süt Sektörü; (ii) Et Sektörü; (iii) Meyve ve Sebze Sektörü (iv) Balıkçılık Sektörü. Sayfa 17 / 35

19 103-1: Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması Süt işleme tesisi için; Günlük en az 10, en fazla 70 ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Süt toplama merkezi için; Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut süt toplama merkezlerinin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması a)kırmızı Et: Kesimhane için; Günlük en az 30 büyükbaş+50 küçükbaş/keçi cinsi, en fazla 250 büyükbaş+2000 küçükbaş/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip ya da; Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine sahip ya da; Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Et İşleme Tesisi için; Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Kombina için; Kesimhane ve et işleme için istenen şartlara sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. b)kanatlı Eti: Kesimhane için; Saatte en az tavuk, en fazla tavuk kesim kapasitesine ya da; Saatte en az 100, en fazla hindi kesim kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Et İşleme Tesisi için; Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Sayfa 18 / 35

20 Kombina için; Kesimhane ve et işleme için istenen şartlara sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: (Kırmızı et ve kanatlı eti için) En az , en fazla : Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi Pazarlanması En fazla m 3 kapasiteye sahip yeni kurulacak veya mevcut soğuk hava deposu yatırımları ile yeni kurulacak veya mevcut meyve-sebze paketleme tesisi yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Su Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması En az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesi veya En az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri dahil (taze, taze soğutulmuş, işlenen tiplerin birisinde ya da karışık tiplerde) üretim kapasitesine sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Tedbir 302: Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Bu tedbir, aşağıda belirtilen konulara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır: Türkiye nin Ortak Tarım Politikası ve ilgili politikalara ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına hazırlanması, İş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni iş olanaklarının yaratılması ve mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması ve kırsal nüfusun azalmasının önlenmesi, Bölgesel kırsal kalkınma dengesizliklerinin düzeltilmesi. Desteklenecek sektörler: i) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ii) Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi iii) Kırsal Turizm iv) Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Sayfa 19 / 35

21 302-1: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Arıcılık Bal üretimi söz konusu olduğunda en az 50, en fazla 500 kovana sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerin (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları veya Yeni kurulacak veya mevcut bal işleme paketleme tesisi (modernizasyon/kapasite artırımı) yatırımları veya Yeni kurulacak veya mevcut kovan üretim tesisi yatırımları desteklenmektedir. Süt Bitkileri Sera büyüklüğü en fazla 10 dekar ya da açık alan üretiminin büyüklüğü en fazla 20 dekar olan yatırımlar desteklenmektedir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Adaçayı Hardal Nane Anason Haşhaş Oğul otu Aslanpençesi Hint yağı Öksürük otu Aspir Hodan Pelin Biberiye Isırgan otu Rezene Civanperçemi Kapari/ Kebere Safran Çakşır Kekik Salep Çemen Kırmızıbiber Sarı kantaron Çörekotu Kimyon Sarımsak Çöven Kişniş Sumak Dağ çayı Kuşburnu Şerbetçiotu Dereotu Lavanta Zencefil Devedikeni Maydanoz Zerdeçal Ebegümeci Mayıs papatyası Mersin Ekinezya Melek otu Meyankökü Fesleğen Göl soğanı Yukarıdaki tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için gerekli depo, makine-ekipman yatırımları ya da yeni kurulacak veya mevcut tıbbi ve aromatik bitki işleme paketleme tesisi yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az 5.000, en fazla : Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri Geleneksel El Sanatları Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla : Kırsal Turizm Yeni kurulacak veya mevcut en fazla 25 yatak kapasitesine sahip konaklama tesisi ya da Yeni kurulacak veya mevcut yeme-içme tesisi yatırımları desteklenmektedir. Uygun Harcama Tutarı: En az , en fazla Sayfa 20 / 35

22 302-4: Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya En az 10, en fazla 200 ton/yıl üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli yeni kurulacak veya mevcut işletme yatırımları desteklenmektedir. (Desteklenen Türler: Kurbağa, Alabalık, Kerevit, Su Yosunu, Yayın, Sazan, sudak, Tatlı Su Levreği, Turna, Tilapya, Mersin Balığı, Yılan Balığı) Uygun Harcama Tutarı: En az en fazla TANITIM FAALİYETLERİ VE KABUL EDİLEN PROJELER 3.1. Tanıtım Faaliyetlerinin Amacı IPARD programının hedeflerine ulaşılması için hibe programları konusunda kamu bilincini artırmak son derece önemlidir. Yardımın tutarlı ve adil bir şekilde uygulanması için şeffaflığı sağlamak, Avrupa Birliği nin rolünü vurgulamak ve kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanmak tanıtım stratejisinin temel hedefleridir. Bu hedeflere ulaşma noktasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanacak olan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ve program kapsamında yürütülecek tanıtım faaliyetlerinin amacı; Hibe programları konusunda kamu bilincini artırmak ve mali olanaklar hakkında potansiyel faydalanıcıyı bilgilendirmek, Yardımın tutarlı ve adil bir şekilde uygulanması için şeffaflığı sağlamak, Topluluk katkısını vurgulamak, IPARD programının tanıtımını ve uygulama prensiplerini anlatmak, İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile güçlü bir ilişki kurmak, sivil toplum örgütleri ve derneklerle birlikte sahadaki devam eden yatırımlar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir platform oluşturmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri şunlardır: Başvuru Çağrı İlanın hazırlanması ve duyurulması, Basılı ve görsel malzemelerin hazırlanması, Web sitesinde tanıtım bilgilerinin duyurulması, Görsel ve işitsel medya için tanıtım filmlerinin hazırlanması, Tanıtım faaliyetlerinin yürütülebileceği çeşitli etkinliklere katılım sağlanması, Basın bildirileri ve duyurularının hazırlanması ve yayınlanması, Medya aracılığı ile tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Seminerler ve çalıştaylara katılım sağlanması, Tarımsal fuar ve sergiler için stantların hazırlanması, Yardım Masası yapısı ile ilgili duyuruların yapılması. Sayfa 21 / 35

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 7 A) Vizyon ve Misyon... 7 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 9 1. Fiziksel Yapı... 9 2. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 Faaliyet Raporu Abdurrahman Antakyalı 2014 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2015 4 2014 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANININ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı