Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE"

Transkript

1 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni eþzamanlý operasyon düzenlendi. Emniyet kaynaklarý 14 Nisan'daki operasyonun geniþleyerek süreceðini belirtmiþti. Dün Ýstanbul, Ankara, izmir ve Batman'da DTP Ýstanbul il Baþkaný Halil Aksoy'un da aralarýnda bulunduðu DTP ye dün de Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Batman da eþzamanlý gözaltý operasyonlarý yapýldý. Ýstanbul il Binasý ný basýp 7 saat arayan polis, il Baþkaný Aksoy u gözaltýna aldý 43 ü aþkýn kiþi gözaltýna alýndý. Dünkü operasyonun da geniþleyeceði belirtiliyor. Bu arada yerel seçimlerde bölgedeki tek rakibi olan DTP karþýsýnda yenilgiye uðrayan AKP, operasyonlardan sorumlu tutuluyor. Sandýkta kazanamayan AKP nin operasyon furyasý ile DTP yi zayýflatmaya çalýþtýðý yorumlarý yapýlýyor.»ýstanbul: DTP il Baþkanlýðý binasý dün polis ekiplerince basýldý. Beyoðlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluðu Caddesi'ndeki il baþkanlýðý binasýnda 7 saat süren aramalarýn ardýndan DTP il Baþkaný ile birlikte 3 kiþi gözaltýna alýndý. 2 DE»Bir yýl önce 'Sakýncalý Piyade' oyununa baþlarken, Uður Mumcu nun katili bulunana dek bu oyundan alacaðýnýz hiç bir ödülü kabul etmeyeceðinizi açýklamýþtýnýz. Kabataþlýlar Derneði sizi yýlýn en iyi aktörü ödülüne layýk gördü ve siz açýklamanýza raðmen ödülü kabul ettiniz. Kabataþ lýlar'ý istisna kýlan neydi de siz bu ödülü kabul ettiniz? Bu, esasýnda bugünkü Türkiye de tam halkýn verdiði bir ödüldür. Onlar seyretmiþ, anneleri, babalarý, kendileri böyle bir ödülü bana vermeye karar vermiþler. Sonra demiþler ki; biz bu ödülü veriyoruz ama kimdir bu adam? Sakýncalý Piyade'de oynuyor ama bir araþtýralým... Sonra internetten bakýyorlar ki Mehmet Ulay Kabataþ Lisesi mezunu... Onu görünce daha bir anlam kazanýyor... Baþýndan oynadýðýmdan beri Uður Mumcu'nun katili bulunana kadar ödül almam diye bir açýklamam vardý fakat, ne zamanki Kabataþ Lisesi bu ödülü verince ben de açýkçasý kendi lisem olmasýndan dolayý duygusal bir bað oluþtu ve bu da onlarý istisna kýldý... Bunu açýk olarak da söyledim... Kabataþ Lisesi gençlerinin verdiði bir ödül olduðu için Söyleþi Devamý 4 DE Maraþ ta yapýlan haksýzlýða dur demek ve katliamlarýn bir daha yaþanmamasý için yaptýklarý anma için izin aldýklarýný belirten Türkdoðan, "Fakat izin belgemiz olmasýna raðmen gösterinin izinsiz olduðu gerekçesiyle hakkýmýzda dava açýldý. Polis tarafýndan bizlere yürüyüþün yasak olduðuna dair uyarý da yapýlmadý" dedi. Daha önce de dernek tüzüklerinde zorunlu din dersinin, Diyanet'in kaldýrýlmasý, Madýmak'ýn müze olmasý gibi talepleri nedeniyle dernekler kanununa muhalefetten haklarýnda dava açýldýðýný hatýrlatan Engin Türkdoðan, "Bize yapýlan baskýlarda Alevilerin sesini kýsma ve susturma çabalarýnýn bir parçasý olarak görüyorum dedi. 7 DE Köþe yazýsý 2 DE Köþe yazýsý 7 DE Köþe yazýsý 3 DE Köþe yazýsý 8 DE Bu müziðin en çok yankýlandýðý sokaklar arasýnda ise hiç kuþkusuz Ýspanya baþý çekiyor. Ýspanya yý temsil edenlerin baþýndaysa flamenko 5 DE 3 DE

2 2 DTP nin 29 Mart seçiminde elde ettiði baþarýyý devlet kurumlarý salt bir sonuç, rakamsal bir sonuç ve bu yüzden de kendileri açýsýndan bir maðlubiyet olarak deðerlendirdiði için, bu baþarýnýn yurttaþlarýmýzýn, öncelikle de DTP seçmeni yurttaþlarýmýzýn ruhuna nasýl etkidiðini algýlayamadý, hissedemedi. Sokaða, kentlerimizdeki toplumsal söyleme kulak vermek yerine rakamlara bakýp korkuya kapýlanlar, halkýn içinden geçenleri duyumsayamayanlar þimdi DTP ye karþý bir operasyon baþlatmýþ durumda. Türkiye nin dördüncü büyük partisinin binalarý basýlýyor, yöneticileri gözaltýna alýnýyor. Ve Kürt yurttaþlarýmýzýn, DTP ye oy veren yurttaþlarýmýzýn kalpleri bir kez daha kýrýlýyor. Devlet seçim sonuçlarýnýn bu ülkenin Kürtleri nin özgüvenini daha da artýracaðý saptamasýný yapmýþ olmalý ki, böyle bir þiddet uyguluyor, böylesi mesnetsiz bir þiddetle yürüyor DTP nin üstüne, Kürtler deki olasý bir özgüven artýþýný kendi þiddetindeki bir doz artýþýyla dengelemeye çalýþýyor, DTP ye karþý zamanlamasý da bir iddia, bir inadý ortaya koyan ve böylelikle göstergesel bir nitelik kazanan bir operasyon yürütüyor. Evet, bu operasyon zamanlamasý, yani seçimlerin hemen ertesine denk geliþi dikkate alýndýðýnda seçim sonucu türünden demokrasi olgularý nýn bu meselede, Kürt meselesinde fazla da dikkate alýnmamasýna, bu sonuçlarýn fazla da bir kýymeti harbiyesi olamayacaðýna, bu tür baþarýlardan kimsenin fazlaca bir umut çýkarsamamasýna iþaret eden bir gösterge oldu. Halka bu empoze edilmek isteniyor yani. Umutsuzluk. Oysa sadece Kürt yurttaþlarýmýz deðil, Türkiye deki bütün demokrasi güçleri bu seçim sonuçlarý sayesinde DTP nin Kürt meselesinin barýþçýl çözümü için bu zamana kadar yaptýðý çaðrýlarýn bundan böyle daha fazla dikkate alýnacaðý, DTP nin muhataplýk durumunun artýk bir resmiyet kazanacaðý ve açýlmýþ kapatma davasýnýn bu ülkeye en az zarar verecek biçimde sonuçlanacaðý umuduna kapýlmýþtý ki, bu umut yine de sürüyor. Zararýn bir yerinden dönülecektir nasýlsa. Diye umuyoruz çünkü. Evet, oysa 29 Mart seçimlerinin sonuçlarý bambaþka yansýmýþtý sokaða. Partilerinin Türkiye ölçeðindeki etkili gücü, Türkiye siyasetindeki geniþ etki alaný rakamlarla bir kez daha tescil edilen DTP seçmeni yurttaþlar AKP nin seçim sürecindeki ötekileþtirme, dýþlama kampanyalarýnýn süren resmi þiddete eklenmesi sonucu uzaklaþtýklarý Türkiye Ortak Alaný na, Türkiye Ortak Duyum Alaný na yeniden dönüyor, Ankara ya yeniden dikkat kesiliyorlardý tam da. Ama galiba tam da bu istenmiyor. Galiba devletin çatýþma yanlýsý klikleri bu ortak duyum alaný nda Kürtleri istemiyor. Ýletiþimsizliðin, iletiþimsizlikte inat etmenin devletin gücünün önemli bir kaynaðý olduðu kanaatinde onlar. Toplumu iletiþimle elde edilmiþ bir iktidarla deðil, iletiþimsizlikle denetleyebileceklerine inanýyorlar, buna alýþmýþlar. Seçimlerin hemen ardýndan sokakta karþýlaþtýðým, tanýþtýðým bazý Kürt yurttaþlarýmýzda gözlemlediðim bir þey, kendilerini burada, bu ülkede, mesela Ýstanbul da tam yerinde, tam olmalarý gereken yerde hissetmeye baþladýklarýnýn iþareti bir þeyler, partileri dördüncü büyük parti olan bir ülkede yaþýyor olmanýn tavrý, davranýþý yeniden bir kýrgýnlýk, dargýnlýk sisiyle örtülüyor. Ve bu ülkede barýþ içinde bir arada yaþam arzusu ve umudu bir kez daha darbe yiyor. Oysa ne güzel bir ülkedir burasý. 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni eþzamanlý operasyon düzenlendi. Emniyet kaynaklarý 14 Nisan'daki operasyonun geniþleyerek süreceðini belirtmiþti. Dün Ýstanbul, Ankara, izmir ve Batman'da DTP Ýstanbul il Baþkaný Halil Aksoy'un da aralarýnda bulunduðu 43 ü aþkýn kiþi gözaltýna alýndý. Dünkü operasyonun da geniþleyeceði belirtiliyor. Bu arada yerel seçimlerde bölgedeki tek rakibi olan DTP karþýsýnda yenilgiye uðrayan AKP, operasyonlardan sorumlu tutuluyor. Sandýkta kazanamayan AKP nin operasyon furyasý ile DTP yi zayýflatmaya çalýþtýðý yorumlarý yapýlýyor.»ýstanbul: DTP il Baþkanlýðý binasý dün polis ekiplerince basýldý. Beyoðlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluðu Caddesi'ndeki il baþkanlýðý binasýnda 7 saat süren aramalarýn ardýndan DTP il Baþkaný ile birlikte 3 kiþi gözaltýna alýndý. Aramalarda, 5 bilgisayar ile çok sayýda evrak ve dokümana el konuldu. Kapý çilingirle açýlmýþ Ýstanbul il Baþkaný Aksoy, gözaltýna alýnmadan önce binanýn penceresinden gazetecilere yaptýðý açýklamada, Bazý aranan isimler varmýþ ancak böyle kapsamlý bir aramaya gerek yok dedi. AA 'Munzur Vadisi'ne barajlara hayýr' yürüyüþü TUNCELÝ - Bzý siyasi partiler ve sivil toplum kuruluþlarý Munzur Vadisi ne baraj projesini, Munzur Vadisi ne barajlara hayýr yürüyüþüyle protesto etti. Tunceli Belediye Baþkaný DTP'li Edibe Þahin, 7 ilçenin belediye baþkanlarý, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri üyesi yaklaþýk 5 bin kiþinin katýldýðý yürüyüþe, kent dýþýndan gelenler de destek verdi. Kent merkezinde toplanan protestocular, 2 kilometre uzaklýktaki Munzur Çayý kýyýsýndaki Kemerbel Mevkii ne yürüyüþe geçti. Munzur Vadisi doðal sit alaný ilan edilsin yazýlý pankart taþýyan protestocular, sýk sýk Munzur da baraj istemiyoruz, muhabirinin de telefonla görüþtüðü Aksoy, Bana haber verilebilirdi. Polis, muhtarý alarak çilingirle kapýyý açmýþ. Yapýlan aramanýn gerekçesi ise ellerindeki arananlara ait isim listesine iliþkin il baþkanlýðýndaki bazý evraklar ve arþivlerde inceleme yapýlýyor. Ben bunlarý zaten tanýmýyorum diye konuþtu.»ankara: Baþkentte PKK'nin gençlik yapýlanmasýna yönelik gerçekleþtirildiði belirtilen operasyonlarda 8 kiþi gözaltýna alýndý. Ankara Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Altýndað, Yenimahalle ve Etimesgut baþta olmak üzere Ankara Dersim onurdur onuruna sahip çýk sloganlarý attý. Munzur'a taþ attýlar Protestocular Kemerbel Mevkii ne geldiklerinde Munzur Çayý na taþ attý. Yürüyüþü düzenleyen tertip komitesi baþkaný avukat Barýþ Yýldýrým, Tunceliler 1937 ve 1938 yýllarýnda uðradýklarý büyük zulümler sonucunda o dönem hiç bir zulme baþ eðmeyeceklerine dair birbirlerine söz vererek Munzur Çayý na taþ attýlar. Biz de bugün Munzur Vadisi ne taþ atarak vadiye baraj yaptýrmamak için atalarýmýz gibi bütün topluma söz veriyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn Munzur Vadisi ni biran önce SÝT alaný ilan etmesini isteyen Yýldýrým, þunlarý söyledi: genelinde 5-6 noktaya operasyon yaptý.»ýzmýr: PKK'nin þehir yapýlanmasýný saðlamaya çalýþtýðý, araç yakma ve molotof kokteyli atma eylemleri yaptýðý ileri sürülen 21 kiþi gözaltýna alýndý.,»batman: Kent merkezindeki operasyonda ise 14 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyonda, esnafa kepenk kapattýrma, halký eylemlere yönlendirme, kamu malýna zarar verme, çocuklarý örgütleyip eylem yaptýrma faaliyetlerini yürüttüðü iddia edilen 14 kiþi gözaltýna alýndý. ( AA-) Munzur Vadisi Türkiye nin ilk Milli Parklarý arasýnda yer almaktadýr. Munzur Vadisi doðal güzellikleriyle Türkiye nin en önemli turizm alanlarý içinde yer almaktadýr. Vadi içinde 42 çeþit endemik bitki türü ve yine birçok endemik hayvan türü yaþamaktadýr. Eðer Munzur Vadisi nde projeye alýnan çok sayýda barajlar yapýlýrsa bu endemik bitki ve hayvan türleri tamamen yok olur ve bölge iklimi tamamen deðiþerek büyük bir iklim felaketi de yaþanacaktýr. Kültür Bakanlýðý daha önceki yýllarda vadi içinde yapýlan araþtýrmalarýn ardýndan vadinin kesinlikle doðal SÝT alaný ilan edilmesi için rapor hazýrlamýþtý. Ancak bizim SÝT alaný yapýlmasý için bakanlýða yaptýðýmýz baþvuru uygun görülmeyerek reddedildi. Oysa bakanlýðýn kendi raporlarýnda bu vardýr. Biz konuyu mahkemeye taþýyarak dava açtýk ve bu davamýz devam ediyor. Tunceli kesinlikle bu mücadeleden galip çýkacak ve vadi doðal SÝT alaný ilan edilecektir. Biz baraj yapýmlarýnýn durdurarak büyük bir doða katliamýnýn önüne geçeceðiz. Tunceli Belediye Baþkaný Edibe Þahin, daha sonra Munzur Çayý kýyýsýna, sembolik olarak Munzur Vadisi doðal SÝT alaný yazýlý tabela astý. Daha sonra davul zurna eþliðinde halaylar çekilerek eylem bitirildi. Radikal - Dha

3 Biçerdöver ve mibzerden harmanlanarak ortaya yeni çýkan bir isim. Haziran-temmuz aylarýnda tarlanýn hasadýný kaldýrmasýndan yaklaþýk 8-9 ay geçti. Anýza býrakýlan tarlalar baharýn gelmesi ile birlikte biçerdöverlerin eleklerinden geçen tahýllar yeþermeye baþladý. Fakat ne var ki mibzerle ekilen tarlalardan ayýrt etmek oldukça güç. Biçerdöverlerin ancak % 2 hata yapmasýnýn normal olduðunu biliyoruz, yani 100 deneden 2 tanesini dökebilir fakat görünen manzara % 30 hata seviyesinin üzerinde. Yani baþka bir anlatýmla hasat döneminde biçerdöverin römorka boþaltacaðý 100 tahýldan yaklaþýk 30 tanesi tekrar topraða karýþýyor. Konu ile ilgili küçük bir araþtýrma köylülerin açýklamalarý çok ilginç sizlerle paylaþmak istemiyorum. Kara patozdan sonra icat olarak bilinen Römorklu patozlarýn yaptýðý samanlardaki tahýl sayýsý hiçte azýmsanmayacak düzeyde. Resimde gördüðünüz biçerekerlerin topraða karýþtýðý tahýllarýn baþaðýndan ayrýlmamýþ hali anlatýlmak isteniyor. Baþaðýndan ayrýlmadan toprak üzerine serilen baþaklardan özellikle koyun ve keçilerin yemesi sonucu ölen küçükbaþ hayvanlarýn olduðunu bilmekte iþin bir baþka vahim konusu. Görünen o ki biçerekerlerin eleklerinden geçen tahýllara verdiði hata sadece gözümüzle gördüðümüz bahar aylarýnda yeþeren tohumlarla sýnýrlý deðil. % 30 düzeyinde elekten geçen hata, en az% 20 düzeyinde de baþaktan ayrýlmadan tarlaya serpilen mahsulü eklersek % 50 hata gözler önünde. Gübre fiyatlarýna yetiþemeyen kimi çiftçiler tarlalarýný gübresiz ekerken verim düþüklüðünde ilk sorunu göz önüne alýyorlar, ikinci sorunsa zirai mücadelede parazit canlýlardan süne ve fare ayrý bir baþ belasý, üçüncü ve en büyük sorunlardan olan kuraklýk hakkýnda yorum yapmaya bile gerek yok, dördüncü sorun ise yukarýda açýklamaya çalýþtýðým biçereker sorunu, son olarak birçok sýnavlardan geçerek hasat edilip az da olsa kapýya gelip satýlmayý bekleyen mahsulün satýlmasýnda ithal sorunu var. Bu sorunlarý ana baþlýklar altýnda sýraladým ama konu ile ilgili çiftçilerimizle konuþtuðumda onlar da birkaç tane eklediler: Çiftçinin ihtiyacýnýn olduðu ekim dönemlerinde artan gübre-mazot-ilaç fiyatlarý. Derinkuyu da patates ekimi yapan bir çiftçimizin anlattýklarý ile yazýmý noktalýyorum ve yorumu siz deðerli okuyucularýma býrakýyorum: Patates üreticisiyim, patates böceklerine karþý piyasaya yeni çýkmýþ ilaçlardan birisini aldým, ilacýn üzerinde etki süresinin gün olduðu yazýyordu. Sezon sonuna kadar tarlama patates böceði girmedi, verimli bir seneydi, hasadý kaldýrdýktan sonra ayný tarlaya buðday ektim. Beþinci altýncý ayda tarlayý gezeyim dedim, geçen yýldan kalan birkaç tane patatesin 50 cm. kadar filizlenip yeþerip uzadýðýný gördüm. Altýnda yine patates böcekleri vardý fakat ölüydü, diðer filizlenen patateslere baktýðýmda yine ayný olayla karþýlaþtým, patates böcekleri yaprakta deðil yerde ve ölü. Kullandýðým ilacýn üzerinde bu ilaç bitkinin üzerindeki etkisi 1 sene yazmýyordu, ve en önemlisi bitkinin özsuyuna geçer diye de yazmýyordu. Etiketsiz ve avrupa ülkelerinde kýllanýlmasýna izin verilmeyen ilaçlar hala ülkemizde kullanýlmaktadýr. Ýnsan saðlýðý üzerindeki etkilerini bilmiyorum. BÝA Haber Merkezi - Duisburg Geçtiðimiz Cuma Almanya, Duisburg'da kaybettiðimiz 1968 kuþaðýnýn önde gelen kadýn militanlarýndan Þirin Cemgil [Yazýcýoðlu], önümüzdeki Cumartesi (25 Nisan) Karacaahmet Mezarlýðý'nda Sinan Cemgil'in yattýðý mezarda topraða verilecek. Almanya'da anma töreni Bugün saat 14'te de Þirin Cemgil'in yaþadýðý Duisburg kentinde Alte Feurwache'de Almanya'daki dostlarý ve yoldaþlarý bir anma toplantýsýndan bir araya gelecekler. Þirin Yazýcýoðlu [Cemgil] Sinan Cemgil'le evliliðinden bir erkek çocuk (Taylan) annesi olan Þirin Cemgil [Yazýcýoðlu] geçtiðimiz Cuma günü ansýzýn baðýrsak düðümlenmesi ve baðlý zehirlenme tanýsýyla hastaneye kaldýrýldý, hemen ameliyat edilmesine karþýn komadan çýkamadý ve sürgün yýllarýný geçirdiði Duisburg'da aramýzdan ayrýldý. 11 Mayýs 1945'te Buldan, Denizli de doðan Þirin Cemgil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kýsa bir dönem avukatlýk yaptý ve siyasi suçlamalarla yargýlanan ilerici demokratlarýn davalarýna girdi. Türkiye Ýþçi Partisi Çankaya þubesi üyesi ve F.K.F kurucusu'ydu öðrenci hareketi içinde aktif roller üstlendi. Hareketin öncülerinden Sinan Cemgil ile öðrenciyken evlendi. 12 Mart darbesinden sonra cezaevine girdi. Serbest býrakýldýktan sonra Hikmet Kývýlcýmlý geleneðinin içinde yer aldý. 12 Eylül askeri darbesini izleyen günlerde de tutuklandý. Serbest býrakýldýktan sonra 1982'de politik sürgün olarak ülkesini terk etti. Bir komünist olarak yurt dýþýnda da sürdürdüðü politik mücadelesi 17 Nisan 2009'da Almanya'da sona erdi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Nesrin Aksu *»Peki þimdi nasýlsa Mehmet Bey ödülü kabul etti diye size yeni bir ödül gelirse, kabul edecek misiniz yoksa Kabataþ ý istisna tutup verdiðiniz karara sadýk mý kalacaksýnýz? Yok deðiþmez yine ayný fikirdeyim. Bu oyunla ilgili Uður Mumcu nun katili bulunana dek ödül kabul etmeyeceðim... Ama baþka oyunlarla ilgili olursa ederim. Sadece Sakýncalý Piyade için geçerli bu kararým Mesela þimdi yine bir ödül alýndý»evet.. 9.Lions Asaf Çiðiltepe Özel Ödülü. Evet, çok önemli bir ödüldür bu. Asaf Çiðiltepe kimdir? Bugünkü, 45 yýldýr ayakta duran Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurucusudur Ben kimim Asaf Çiðiltepe nin yanýnda? Onun yanýnda asistan olarak çalýþan oyuncuyum» Sakýncalý Piyade Uður Mumcu nun öldürülüþünün 16 yýlýnda 12 Mart ta yola çýktý ve çok fazla ilgi görerek kýsa sürede inanýlmaz bir izleyici sayýsýna ulaþtý Ben de prömiyerine, galasýna ve ayrýca bir kez daha gelip izlememe raðmen her defasýnda ilk kez izliyorsunuz hissi veren muhteþem bir oyun, performanslar da oldukça baþarýlý Bu benim yaptýðým bir þey deðil. Bu tekst o kadar önemli ve güzel bir tekst ki.. Uður Mumcu o kadar sevilen bir adam ki Uður Mumcu nun yazdýðý bir þey ama bunu esas oyunlaþtýran, bu oyunu bu hale getiren Rutkay Aziz. Biraz rejisini deðiþtirdim, o baþka bir reji yapmýþtý. Ama ben þunu da çok söylerim Önümde o kadar güzel iki tane Sakýncalý Piyade vardý ki yapýlmýþ, ben de oynamýþým onlarda. Sizin de önünüzde çok güzel iki örnek varsa onun içinden güzel bir þey yapmak kolaydýr. Bu baþarýyý pek üstüme almýyorum esasýnda... Ama bunu sömürmek isteyen insanlar var.»sakýncalý Piyade belgesel tiyatro olmasý açýsýndan da aslýnda çok önem kazanýyor Uður Mumcu nun askerdeyken baþýndan geçen kýsa hikayeler. Bu hikayeleri Rutkay Aziz oyunlaþtýrmýþ, biz de birbirine baðlayarak oynuyoruz. O bir tarih götürüyor. Ben bunu oynadýðým vakit, Uður Mumcu nun yaþýna yakýndým, þimdi geldim Uður Mumcu nun öldüðü yaþtaki babasýnýn yaþýna, hala oynuyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu nda oynarken dolaylý olarak bir ara býraktým, acil bir durumum oluþtu yurtdýþýna gittim. Ondan sonra Altan Erkekli oynadý ama 3 oyundan sonra kaldýrdý Rutkay. Bazý roller özdeþleþiyor bazý insanlarla Bu Türkiye deki yapýlmýþ belgesel drama oyunlarýn en iyilerinden biridir.»ayak Bacak Fabrikasý yeni baþlayacak olan oyununuz. O da týpký Sakýncalý Piyade gibi Ankara Sanat Tiyatrosunda daha önce sergilenen bir oyun. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunlarýný neden yeniden sahneleme ihtiyacý duyuyorsunuz? Bütün oyuncular Türkiye de yazar yok diyor, Molier ler falan oynuyor. Molier oynanýr ama Devlet Tiyatrolarý çok güzel oynuyor, özel tiyatro olarak kalkýp böyle þeyler oynadýðýnýzda komik oluyor. Durum komiði oluyor. Ankara Sanat Tiyatrosu, Türkiye tiyatrosu için önemli bir adýmdýr. Sosyal sorumluluklar üstlenmiþtir. O günün Türkiye sinde yaþanan sorunlara müdahale etmiþtir. Bugün ülke durumuna baktýðýnýzda pek bir fark göremezsiniz. Bu sebeple ne Sakýncalý Piyade ne de Ayak Bacak Fabrikasý güncelliðinden bir þey kaybetmemiþtir. Bu misyonu þimdi biz üstleniyoruz tiyatro ve oyuncular olarak.»bu tarz yabancý klasikler oynandýðýnda hiçbir þey üretmemiþ oluyorsunuz demek ki. Klasik bir oyun. Ülkemizde o kadar güzel klasik oyunlar var ki. Mesela bundan sonra sýraya koyduðum oyun, oynamak istediðim oyun Aladaðlý Mýho.»Çok iyi, 20 yýl önce Malatya da izlemiþtim o oyunu, Diyarbakýr Sanat Tiyatrosu oyuncularý sergilemiþti. Gerçekten hafýzamda yer eden muhteþem bir oyundu. Çok sevindirici bir haber bu. Niye siz seyrettiniz de, sizin çocuðunuz seyretmesin. Þimdi Ayak Bacak Fabrikasý Ýnsan bir kez acýkmasýn,inançlarýný bile yer Türkiye deki ilk epik denemedir. Bugün bazý ukalalar olmaz diyor. Sakýncalý Piyade için de öyle dediler, sýradan buldular. 80 oyun oynadýk þimdi hepsi ellerini kaldýrýp 'teslimiz' diyor. 'Düþünemedik biz' diyorlar, çoðu da 'keþke biz yapsaydýk' diyor.»gelelim Ayak Bacak Fabrikasý'na. Ayak Bacak Fabrikasý Ankara Sanat Tiyatrosu'nda milat olmuþ bir oyundur. Ankara Sanat Tiyatrosu kapanmak üzere, Asaf Bey, Ayak Bacak Fabrikasý'ný Sermet Çaðan ýn rejisiyle sahneye taþýdý Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. O kadroda o zaman bugün bizim tiyatromuzdaki arkadaþlar gibi tanýnan kimse yok. Ayberk Çelok vardý ama Ayberk Çelok o zaman tanýnmýyordu. Ben keza gençtim, kaç kiþi tanýyor. Savaþ Dinçel vardý ama o zaman kimse tanýmýyor ki. Biraz Oben Güney vardý tanýnan. Kapýlar kýrýldý, arkasýndan bir de Sultan Gelin sahneye konuldu, AST yürümeye baþladý.»neden politik tiyatro? Türkiye de çok az politik tiyatro var. Benim zamanýmda, 68 kuþaðýnda herkes politik tiyatro yapýyordu. Þimdi herkes bulvar tiyatrosu yapýyor. Demek ki politik tiyatroya ihtiyaç var. Tek bunu dayatan Genco Erkal ve Ferhan Þensoy. Onlar haricinde yok, belki vardýr ben bilmiyorumdur. Politik tiyatro yapacaksak Ankara Sanat ýn yaptýðý yoldan gidelim. Keþke onlarýn yaptýðýnýn onda birini yapabilsek. Bir de Zamaný deðil o oyunun þimdi Türkiye de diyenler utansýn diye yapýyorum ama bu oyunda Sakýncalý Piyade'nin tersine Rutkay Aziz dahil o kadar önemli isimler var, tam zamaný, gündeme tam cuk oturur diyorlar.»oyunda müzikler canlý olarak çalýnacak, bu da ilginç. Evet Mazlum Çimen ile konuþtuk, o da sýcak baktý. Deniz Atam ýn görüþtüðü müzisyen arkadaþlar var. Hangisi olursa ama ben Mazlum Çimen i tercih ederim. Çünkü geriye doðru gittiðimizde de babasý yapmýþtý oyun müziklerini.»enteresan bir þekilde her adýmýnýzda geriye doðru bir duygusal baðýnýz var. Ben çýkýp ta, ben buyum diye baðýrmýyorum. Ben iþimle varým. Bazý insanlar sahip çýkýyor iþime ama cezasýný alýyorlar bir þekilde. Mesela bu oyunda olmayacak onlar. Tiyatro kusar, onu öðrenemedi insanlar. Tiyatro kusar. Ben 12 yýldýr burada tiyatro yapýyorum, ben yurtdýþýnda yaþýyorum. 12 yýldýr her yýl tiyatro yapýyorum bu kadar dizinin içinde; tiyatroya vakit ayýrýyorum. Size sanat yönetmenlerimi sayayým: Asaf Çiðiltepe, Güner Sümer, Ergin Orbey, Rutkay Aziz, Metin Balay Hakan Altýner Ben bu insanlarla tiyatro yapmýþým.»oyunu günümüze uyarladýnýz deðil mi? Oyun 2,5 saatlik bir oyun, onu 1.5 saate getirdik. Devlet Tiyatrolarý'ndan bir arkadaþým Þahin Terzi, Devlet Tiyatrolarý'nýn önemli oyuncularýndan biridir. O dramaturgisini yaptý, kýsalttý. Bazý kimseler dokunamazsýnýz, tek kelimesini deðiþtiremezsiniz filan dedi, sonra Sermet Çaðan ýn eþini anýmsadým, Seçkin Selvi yi. Hakký olan adama ne isterseniz yapýn dedi ama tekst kalacak, alýp da Tayyip i çýkarmayacaðýz sahneye. Ama gönderi yapacaðýz. Dinci bir adam var. Daha dinci yapacaðýz oyunun içinde üçüncü vatandaþý.»yine sinevizyon olacak mý arka planda? Olmaz mý, bütün þeyimiz o. Arkada hep son 10 yýllýk Türkiye yi göreceksiniz, oynanýrken oyun. Epik bir tiyatro olacak, göstermeci. Þöyle anlatayým; derebeyleri var. O derebeyleri sonra polis oluyor. Hep ayný adamlar ama, daha sonra tevkifat baþlýyor, yargýç oluyorlar en sonunda da politikacý devlet büyükleri oluyorlar. Þimdi hemen anlatayým sana kýsaca. ilk önce mehterle bunlarý içeri sokacaðým, müzikleri o olacak. ikincisinde 10. Yýl Marþý'yla sokacaðým. Yargýçlarda ne kullanacaðým henüz belli deðil ama herhalde Wagner filan kullanacaðým, faþist müziktir. En sonda hepsi birlikte beraber dolaþtýk biz bu yollar dayý söyleyecek. Bu yeter, arkada da boy boy onlarý göreceðiz. Entegrasyonu anlatacaðým, mesela Fred Aster var benim bu oyunda; arkada göreceksin onu, ama kolbastýyla oynayacak, step yapacak. Niye onu yapýyorum. Amerikan mandýrasý için.»oyunun provalarýna baþlayabildiniz mi? Kýsa bir süre için durdurdum. Bir de yurtdýþýna gitmem lazým bir haftalýðýna. Döndükten sonra baþlayacaðýz. Mayýsýn ortalarýna kadar bitiririz. Ercan Demirel, Þahin Terzi, Yalçýn Güzelce, Recep Yener, ishak Toros, Nevin Efe gibi çok önemli isimler var oyunda. Bunlarýn yaný sýra Deniz Atam, Tamer Özceviz, Özlem Toptaþ Menligil, Ramazan Atbaþ, Okan Þýldýr, Serpil Coþkun genç oyuncu arkadaþlarýmýz. iyi bir kadro oluþturduk. Þu anda özel tiyatrolarýn yapamayacaðý bir kadro yaptýk.»yeni bir oyuna baþlamak için mayýs ayý risk deðil mi? Bahar ve yaz aylarýnda herkes büyükþehirlerden gidiyor, okullar kapanýyor. Siz gelecek sezon olarak düþünün ama biz yaz oyunu yapmak istiyoruz, Tam Açýkhava'lýk bir oyun bu. Turneye gitmek de kolay, organizatörlere fazla yükümlülük de yok. Elbiselerimizi alýr gideriz. Zaten elbise de yok herkes çuval giyecek. Yalnýz derebeyleri filan 3 kiþi, onlarýn kýyafeti var. Oyunu da anlattýk bu arada.»sanýrým oldukça ilgi görecek bu oyunu. Bu oyunda yýkýlmýþtý ortalýk. O zaman çok gençtim, spor totocuyu oynadým, þimdi süper loto. Uþaðý oynamýþtým, papazý oynadým rol deðiþikliði oldu. Derebeylerini Rana Cabbar, Güner Sümer, Çetin Öner oynuyordu. Ayberk Çelok oynuyordu. Aysen Sümercan, benle yaþýt Yýldýz Kenterler de. O zaman genç kýzý oynamýþtý. Aysen le karþýlaþtýk, konuþtuk, þimdi ben oynayacaðým genç kýzý diyor. Nasýl oynatayým seni dedim, peruk takarým makyajla filan hallederiz dedi. Böyle bir talep var, ama bazý ukalalar ya o oyun iþ yapmaz (lütfen bunu yazýn) filan diyor. Onlara nasýl iþ yapacaðýný da göstereceðim. Onara raðmen Sakýncalý Piyade bu kadar yürüdü.»oyunlarý daha çok Anadolu ya götürme çabanýz var diðer özel tiyatrolara nazaran. Yaþayacak parayý kazananlar, halka götürmeli oyunu. Hakiki ilericilik bu. Yoksa herhangi bir ilerici partinin üyesi olup da laf söylemek deðil. Hakiki particilik insan olmaktan geçer. ilericiyseniz halka göstermelisiniz bunu. Anadolu ya gitmelisiniz. Ben 65 yaþýndayým, Anadolu ya giderim diyorum.»birçok tiyatro sanatçýsý dizilerde daha yoðun çalýþtýðý için çok fazla tiyatro yapmak istemiyor. Fakat sizde çok ciddi profesyonel isimler var. Sizin deyiminizle de pek çok insan ben de oynayayým diye sizden talepte bulunuyor. Sizin nazýnýz mý çok fazla geçiyor bu sanatçýlara da sizinle ortak projelerde yer alýyor ya da istiyorlar? 12 yýldýr Türkiye'deyim, arada 30 yýl yokum, yurtdýþýndayým. 12 yýldýr kimseyle ters düþmedim. iyi þeylerin içinde bulundum. Kendimle barýþýk bir adamým. Beni tenkit ettiklerinde, kýzmadým, 'tamam öyle yapayým' dedim. Yine ben bildiðimi yaptým. Çok basit bir örnek vereyim. Ankara Sanat Tiyatrosu ndan buraya geldim, Mahsun Kýrmýzýgül le bir dizi çektim, 36 bölüm Hemþerim diye. Kýyamet koptu Ankara Sanat Tiyatrosu nda. Sen nasýl oynarsýn þarkýcýyla vs... Þimdi Mahsun iki film yaptý, bana karþý çýkanlar, nasýl oynarsýn diyenler bu filmlerde baþrol oynadý. Onun için benim oyunumun, Ayak Bacak Fabrikasý nýn da sloganý insan bir kez acýkmaya görsün, inançlarýný bile yer. Bugünkü Türkiye yi zaten bu cümle anlatýr ama itiraz eden o kiþiler bunun farkýnda bile deðil.»sakýncalý Piyade de her ne kadar benim baþarým deðil deseniz de sizin katkýnýz çok fazla. Popüler olmayan hatta amatör oyuncularla bunu yapýlabileceðinizi gösterdiniz, ciddi bir baþarý yakaladýnýz. Almanya da da böyle bir çalýþmanýz olmuþ. Bakýn burada belgeler de var. Almanya da ilk Türk tiyatrosunu kuran benim. iþçiler, mimarlar, mühendisler, öðretmenler vardý. Bunlar sadece tiyatro izlemiþ. Bunlarla tiyatro kurdum, üç ay çalýþtým. Nürmberg Direkser Ödülü'nü aldým; en iyi yabancý faaliyet diye. Amatörlerle çalýþmak 20 Nisan 2009 Pazartesi Mahsun Kýrmýzýgül ile birlikte Hemþerim adlý bir dizi çektim. Kýyamet koptu Ankara Sanat ta. Sen nasýl oynarsýn þarkýcýyla vs... Þimdi Mahsun iki film yaptý, bana karþý çýkanlar, nasýl oynarsýn diyenler bu filmlerde baþrol oynadý. Onun için benim oyunumun, Ayak Bacak Fabrikasý nýn da sloganý insan bir kez acýkmaya görsün, inançlarýný bile yer çok iyi, çok güzel; ukala deðil, sana güveniyor. Sen de sahnede bir þey yaptýysan, üþenmezsen çalýþýrsan her insandan alýrsýn onu.»o zaman siz usta çýrak iliþkisine çok inanýyorsunuz? Elbette Ast ta kaç konservatuvar lý vardý. Her þey istediðim gibi giderse seneye yýlýn oyunu olur Ayak Bacak Fabrikasý.»Oldukça yoðun bir temponuz var. Bu çalýþmalar dýþýnda rol aldýðýnýz tiyatro ve dizi de var; nasýl yetiþiyorsunuz? Arka Sýralar dizisinde oynuyorum. Çalýkuþu nda oynuyorum, Tiyatro Kedi'de Hakan Altýner yönetmenliðinde. Çok turne yapýyoruz, deðiþik yerlerde oynuyoruz. 50 oyun filan oyandýk. En çok izlenen 3 oyundan biri Çalýkuþu basýnda yer aldý. Diðer ikisi de biri Sakýncalý Piyade, diðeri de Sivas 93, Genco Erkal ýn. Bir de yeni baþlayacak bir dizi var, Aðrý da çekilecek: Sularýn sýrrý. Aðrýlý iþadamlarýnýn desteðiyle çekilecek bir dizi. Ümit Elçi çekecek, çok iyi kadrosu var. Gerçi henüz karar vermedim görüþüyoruz. Bu oyunun provasýna baþlarsam, gidemem sanýrým. *** Mehmet Ulay kimdir? 1942'de Ýstanbul da doðdu. 1966'da Ankara Sanat Tiyatrosu nda baþladýðý oyunculuk hayatýna Ýngiltere de devam etti. London Tiyatro Okulu ve Oldwig Tiyatro da çalýþmalar yaptý. 1971'de Türkiye ye geri döndü ve AST da sahne amirliði, reji asistanlýðý ve müdürlük yaptý. 1972'den itibaren 10 yýl Almanya Nürnberg BSK, Alman dizi ve reklam filmlerinde oyunculuk yaptý. 1978'de Nurnberg Türk Tiyatrosu nu kurdu. (Tiyatro çalýþmalarýna devam ediyor.) 1992'de Türkiye ye dönerek AST' da çalýþmaya baþladý; Halk Düþmaný, Yusuf ile Menofis, Sakýncalý Piyade, Ayak Takýmý Arasýnda adlý oyunlarda rol aldý.1996'da Ýstanbul a gelerek tiyatro çalýþmalarýna Dormen Tiyatrosu nda devam etti, Tiyatro Kedi ile çalýþmaya baþladý. Tiyatro Kedi bünyesinde Fehim Paþa Konaðý, Cahide, Yaygara 70, Bir Komiser Geldi ve Casablanca müzikallerinde oynadý. Ýstanbul a da bulunduðu sürede birçok TV dizisi ve reklam filminde oyunculuk yapan Mehmet Ulay, televizyon ve tiyatro çalýþmalarýný sürdürüyor. *** Ayak Bacak Fabrikasý/ Sermet Çaðan Derebeylerinin yönetimde söz sahibi olduðu bilinmeyen bir ülkede o yýl bolluk vardýr. Halk emeðinin karþýlýðýný bol bol buðdayla almýþtýr. Bu ülkede buðday demek her þey demektir. Fakat bolluk nedeniyle derebeylerinin kara tohumlarý stoklarda çürüme tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþtýr. Bundan sonra Derebeylerinin, köylülerin üretim araçlarýna, kendi çýkarlarý doðrultusunda el koyarlar ve ellerindeki kara tohum stoklarýný eritmek için kendi çýkarlarý doðrultusunda devletin çeþitli kademelerini ve halkýn dini duygularýný kullanarak, hatta halký kötürüm býrakma pahasýna çevirdiði oyunlarý sergilenir. Yöneticilerin sakat býraktýklarý köylülere ayak bacak fabrikasý kurma vaatleri durumu daha da trajikomik hale sokar.

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı