safer use Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "safer use Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi"

Transkript

1 safer use Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi

2 S u n u ş Yayına hazırlayan: Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Dieffenbachstraße Berlin Internet: 2., überarbeitete Auflage, Januar 2006 Sipariş numarasi: safer use Teksti hazırlayan: Redaksiyon: Uyarlayan: Çeviri: Jan-Hendrik Heudtlass, Imke Sagrudny Dirk Schäffer, Marco Jesse, Holger Sweers Holger Sweers Euroscript Düzenleyen ve Resimleyen: Baskı: GrafikBüro Achenbach Bombach 19, Lohmar Druckerei Conrad Bağış Hesap numarası: Berliner Sparkasse Kto BLZ IBAN: DE , BIC: BELADEBEXXX DAH y teşvik üyesi olarak da destekleyebilirsiniz. Ayr nt l bilgi almak için adresine veya DAH ya başvurunuz. DAH, kamu yarar na ve teşvike son derece aç k olarak kabul edilmektedir. Bağ şlar teşvik üyeliği aidatlar vergiden düşülebilmektedir. Önemli uyar : «SAFER USE Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi» elimizden geldiğince doğru yapmaya çal şt ğ m z bir yap tt r. Yine de hatalar olabilir. DAH, bu broşürün içinde bulunan bilgilerin kullan m nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmemektedir. Ürün isimlerinin an lmas, reklam amaçl değildir.

3 İÇİNDEKİLER Bu BROŞÜR HAKKINDA Eroin ve Benzerleri: Burundan Çekme, İçme, Enjeksiyon,? 4 Eroin 4 Kokain 8 Crack (Taş) 11 Haplar 12 «Kokteyller» hakk nda 13 ve ikameyle ilgili olarak 14 «Up your bum!» İğnesiz alternatif 16 Enjeksiyon Yaparken Karş Karş ya Olduğun Riskler 18 İğnenenin ortak kullan lmas Mal n ortak kullan lmas 17 Tak mlar n ortak kullan lmas Enjeksiyon Yaparken Risklerin En Aza İndirilmesi 22 İyi bir donat için argümanlar 23 Enjeksiyon tak m n n temizlenmesine dair öneriler 30 Doğru enjeksiyon 35 Kullan lm ş ş r ngalar, iğneleri, pamuklar nereye atay m? 39 Enjeksiyon için uygun yerler, k smen uygun yerler, hiç uygun olmayan yerler 40 Acil Durumlar ve Aş r Dozlar 46 Acil durumlarda ne yapmal? 46 Yemek tuzu çözeltisi masal 51 Bu Broşür Hakk nda «SAFER USE Uyuşturucu Kullan m nda Risklerin En Aza İndirilmesi» broşürü, sana (örneğin HIV ve Hepatit) enfeksiyonlardan nas l korunabileceğini ve nas l sağl kl kalabileceğini anlatmak istemektedir. Bu broşür, daha çok, damardan uyuşturucu kullan m konusunda odaklanmaktad r. Çünkü, eroin Almanya da çoğunlukla damardan, yani toplardamara enjeksiyon yoluyla al nmaktad r ve çok tehlikeli durumlar da beraberinde getirmektedir. Bunun yan s ra, sana eroin, kokain, crack ve haplar n diğer kullan m biçimleriyle (burundan çekmek, içmek ve makattan enjeksiyon, yani İngilizce siyle «up your bum!», 16. sayfaya bak) ilgili bilgiler vereceğiz; riskleri ve yan etkileri anlatacağ z. 2 3

4 Eroin ve Benzerleri: Burundan Çekme, içme, Enjeksiyon,? E r o i n Eroinin, yaln zca damardan al narak değil, burundan çekilerek ya da folyodan içilerek de kullan ld ğ n biliyorsundur. Peki, «up your bum!» denilen makattan enjeksiyon alternatifinden haberin var m? Bununla ilgili daha fazla bilgiyi 16. sayfada bulabilirsin. Pek çok kullan c, yüksek fiyatlar ve düşük kalite nedeniyle, enjeksiyona başvuruyor. Her ne olursa olsun, güvenli kullan m kurallar n dikkate almazsan, kendine kolayca HIV virüsü bulaşt rabilir veya Hepatit hastal ğ na yakalanabilirsin. Bu risklerle ilgili bilgi için, «Enjeksiyon Yaparken Risklerin En Aza İndirilmesi» bölümüne bak. Solumak veya burundan çekmek de tümüyle risksiz değildir Eroini Burundan Çekmek Eroin tozu, sağlam, düz ve en önemlisi temiz bir zemin üzerinde (cam levha veya ayna) bir jiletle ya da bir b çakla iyice ufalan r. Toz, ne kadar ufalan rsa, bir pipetle ya da boru haline getirilmiş bir kağ tla burna çekilmesi o kadar kolay olur. Böylelikle, maddenin gitmesi gereken yere ulaşmas n kolaylaşt rm ş olursun. Bu yöntemde, aş r doz neredeyse hiç görülmez. Çünkü eroin kana yavaşça kar ş r; ayn zamanda damarlar n da korunmuş olur. Dikkat! Bu yöntem de tamamen risksiz değildir. S k s k burundan çekmek, burun mukozas na ve burun perdesine zarar verebilir, ç ban ç kmas na ve iltihaplanmalara yol açabilir. Üstelik, borunun ortak kullan m, Hepatit bulaşmas na neden olabilir. Uçlar küt veya yuvarlat lm ş ve sadece sana ait bir pipeti kullanmak senin için en güvenlisi olacakt r. 4 5

5 Eroin İçmek (Ağ zdan Çekmek) Bunun için bir alüminyum folyoya ihtiyac n var. Folyonun her iki taraf n bir çakmakla s tarak olas plastik k s mlar, diğer katmanlar veya benzerlerini ay rmal s n. Alüminyum folyonun üzerine eroini dikkatlice (!) yerleştirdikten sonra alttan s t. Madde, yağl bir s v haline gelir ve bir borucuk (k vr lm ş kağ t, pipet) yard m ile ağ zdan çekilebilecek şekilde buharlaşmaya başlar. (Tecrübesiz kullan c lar ve aceleciler, buharlaşan eroini kullanamadan havaya kaç r rlar ) Folyo üzerinde kalan kal nt lar yaln zca çözülmeyen çoğalt c maddelerdir. Burada da aş r doz almak neredeyse hiç mümkün değildir. Steril olmayan ş r nga tak mlar yüzünden HIV veya Hepatit virüslerinin bulaşma riski de yoktur. Eroini damara isabet ettirememe ve apse tehlikesi de bulunmaz. 6 Dikkat! Eroini içerken, solunum yollar tahriş olabilir. Bronşlar n veya akciğerlerin, örneğin bronşiyal ast m nedeniyle, zarar görmüş olmas durumunda sorunlar yaşanabilir. Ayr ca pipetin ortak kullan m nedeniyle Hepatit virüslerinin bulaşma olas l ğ da göz ard edilmemelidir. Bu yöntemde de, uçlar küt veya yuvarlat lm ş ve sadece sana ait bir pipeti kullanmak senin için en güvenlisi olacakt r. Eroini Damardan Almak Mal n kalitesi ve konsantrasyonu bilinemediği için, enjeksiyon yaparken aş r doz alma tehlikesi yüksektir. Mal ne kadar konsantreyse, o kadar dikkatli enjekte edilmesi gerekir. Enjeksiyon yaparken, steril olmayan enjeksiyon malzemeleri nedeniyle kendine HIV veya Hepatit bulaşt rma riskin de çok fazlad r. Apseler, damar iltihaplanmalar ve kötü mal yüzünden yaşanan «titreme nöbetleri» de cabas. Bu riskleri nas l azaltabileceğini, 22. sayfada ve devam nda bulunan «Enjeksiyon Yaparken Risklerin En Aza İndirilmesi» bölümünde okuyabilirsin. 7

6 K o k a i n Kokaini Burundan Çekmek Kokain, çoğu zaman bir pipetle burundan çekilir. Bu yöntem, uzun vadede burun mukozas n zedeleyerek ç banlara ve iltihaplanmalara yol açar. Pipetin ortak kullan m, Hepatit bulaşma tehlikesine yol açar. Uçlar küt veya yuvarlat lm ş ve sadece sana ait bir pipeti kullanmal s n. Kokain İçmek (Ağ zdan Çekmek) Kokain, k sa bir süre sodyum bikarbonatla s t larak, içilebilir kristallere dönüştürülür. Sonra da bir pipoyla ya da eroinde olduğu gibi alüminyum folyo yard m yla içilir. Kokain içmek solunum yollar n tahrip eder. Kristal oluşturmak için kesinlikle amonyak kullanma! Amonyak, mide bulant s na neden olur, ve doğrudan beyne zarar verdiği için, sağl ğ n çok olumsuz etkiler. Kokain içerken dikkat etmen gereken en önemli nokta yine ayn : Yaln zca kendi pipetini kullan; ortak kullan lan pipetlerden Hepatit bulaşabilir. 8 9

7 Kokaini Damardan Almak Crack Kokaini damardan almak, en riskli kullan m şeklidir. Steril olmayan enjeksiyon malzemeleri yüzünden kolayca HIV veya Hepatit virüsü kapabilirsin. Kokain, iğnenin batt ğ yeri ve etraf n uyuşturur; birçok kez, iğneyi nereye bat rd ğ n bilemezsin. Damar yerine yağ tabakas na ya da kaslara yap lan iğnelerin neden olduğu apselerin ac s n daha sonra çok çekersin. Enjeksiyon yaparken riski azaltmak için, «Enjeksiyon Yaparken Risklerin En Aza İndirilmesi» bölümüne bak. Şimdiye kadar çoğunlukla pipodan içilen crack, bugünlerde daha çok damardan al narak kullan lmaya başland. Crack i enjekte etmek (eroin ve kokainin enjekte edilmesi gibi), oldukça riskli bir işlemdir: Virüsler ve bakteriler, crack i çözebilmek kullan lan soğuk su ve askorbik asit içinde ölmezler. Bu yüzden enfeksiyonlara neredeyse aç k davetiye ç kar lm ş olunur

8 Haplar «Kokteyller» hakk nda Haplar yutmak için yap lm şt r, enjekte etmek için değil! Bunu sak n unutma! Haplar n uyuşturucu etkisi veren maddeleri genellikle pudra ile bağlanm şt r. Bunu vücuduna enjekte ettiğinde, ciddi sorunlar ortaya ç kabilir. Dokularda ve damarlarda beliren kal nt lar, er ya da geç iltihaplanmalara ve t kanmalara (tromboz) yol açar. Hatta uzvun kesilmeni gerektiren durumlar bile ortaya ç kabilir. Aş r doz alma riski yüksektir ve bu da solunumun durmas na yol açabilir. Eroin ve kokainden oluşan «kokteyller», bu iki maddenin birbirine z t etkisi nedeniyle oldukça revaçtad r; baz insanlar eroini haplarla birlikte al rlar. (büyük tehlikeden dolayı kulanma!!!) «Kokteyller» aş r doz riskini art r rlar (bu, özellikle ilave olarak Benzodiazepinler ve Barbituratlar tüketildiği durumlarda geçerlidir). Olağan miktarlardan daha fazlas n kullanmaman tavsiye ederiz. yine de enjekte etmek zorundaysan: Herşeye rağmen enjekte etmek durumundaysan, haplar çok ince toz haline getir; sonra bir kaş k üzerinde uzun süre kaynat ve ş r ngan n içinde mümkün olduğu kadar saf bir s v y elde etmek için birkaç kez filtreden geçir filtreden ne kadar çok geçirirsen o kadar iyi olur

9 ve ikameyle ilgili olarak Diğer bütün maddeler gibi karaborsada, örneğin Methadon veya Buprenorphin gibi ikame maddeler sat lmaktad r (daha geniş bilgi aşağ dad r). Sokakta sat lan eroinden farkl olarak bu ikame maddelere çoğalt c maddeler kat şt r lmam şt r. Düzenli bir ikame madde tedavisi görmeyenler için, ikame maddelerinin tüketimi özellikle yüksek dozlarda yaşam n tehlikeye sokabilir. Çoğalt c madde katk l sokak eroinine al ş k bedenin, örneğin, solunumda bas kl k ve solunum felciyle tepki gösterebilir. apse gibi hesaplanamayan risklerle doludur. Bu maddeler enjekte edildiğinde, münferit durumlarda etki süreleri k salabilir. Subutex (Buprenorphin) Subutex için de ayn şey geçerlidir. Bu maddeyi tedavin için düzenli olarak kullanm yorsan, uzak kalmak senin yarar nad r. Subutex, eroinle birlikte kullan ld ğ nda, güçlü, eroinden ar nma semptomlar da gösterebilir. L-Polamidon /Methadon Methadon ve L-Polamidon, içme solüsyonudur. Bunlar, damardan almaya uygun maddeler değildir! Baz katk maddeleri (şurup veya diğer maddeler) nedeniyle bunlar n damardan tüketimi, kalp kapakç ğ iltihaplanmas, damar t kan kl ğ, tromboz ve 14 15

10 «Up your bum!» İğnesiz alternatif Şayet damarlar n y llardan beri yapt ğ n enjeksiyonlar nedeniyle y pranm şsa, iğnesiz bir alternatifin var olduğunu da hat rlamal s n: Bu alternatif, «up your bum!» ad verilen makat enjeksiyonudur. Burada madde, iğnesiz bir ş r nga yard m yla makattan içeri sokulur, rektumun mukoza dokusundan emilerek, çabucak kana kar ş r. Gerektiğinde makat na kayganlaşt r c sür; iğnesiz ş r ngay yaklaş k 1 cm kadar içeri sok ve boşalt kaslar n, maddenin d şar akmas n engelleyecektir. Ellerini y ka. Safer Use kurallar dikkate al nd ğ nda (temiz ve kendine ait tak mlar kullanma), HIV ve Hepatit enfeksiyonunu kapma riski yoktur. «Up your bum!», şöyle uygulan r: Ellerini iyice y ka. Maddeyi al ş k olduğun şekilde haz rla ancak 1,5 ml den fazla s v ilave etme. Makat enjeksiyonuyla al nan madde, damardan tüketime benzer etki ettiğinden, «up your bum!» alternatifi seni aş r doza karş korumaz. Maddeyi soğumaya b rak

11 Enjeksiyon Yaparken Karş Karş ya Olduğun Riskler İğnenin ortak kullan lmas Onlar görmesen de, oradalar: Virüsler, bakteriler ve mantarlar, kullan lm ş ş r ngalardaki, iğnelerdeki, kullan lm ş filtrelerdeki, kirli kaş klardaki ve diğer tak mlardaki kan art klar na saklan rlar. Bu tür mikroplar, kan dolaş m na girdikleri andan itibaren, maddedeki katk maddeleri gibi, şiddetli «sars nt lara» titreme nöbetlerine, kramplara veya apselere neden olurlar. Hatta, baz bakteriler ve mantarlar, kalbe ve akciğere ulaşabilir, oraya yerleşip ağ r (bazen de hayati tehlike yaratabilecek) komplikasyonlara yol açabilirler. Hepatit ve HIV virüslerini de unutmamak gerekir. HIV, AIDS hastal ğ na neden olan virüsün ad d r. Bu virüsün ve yol açt ğ AIDS hastal ğ n n hala bir çaresi bulunamam şt r. Hepatit enfeksiyonlar karaciğerinde ağ r hasarlara yol açabilir. Şayet Hepatit kronikleşirse, siroz hastal ğ na, karaciğer yetmezliğine ve hatta karaciğ er kanserine yol açabilir. İğnenin ortak kullan lmas en tehlikelisidir. Yani, iğne veya ş r nga birçok kişi taraf ndan kullan l yorsa Ç plak gözle görülemeyen kan n albümin art klar üzerinden virüsler, bakteriler ve mantarlar senin de kan dolaş m na ulaşabilirler. Yaln zca sterilize edilmiş ş r nga tak mlar, enfeksiyonlara karş koruma sağlar. Ama hiç bir ç kar yolun yoksa ve kullan lm ş tak mlar kullanmak zorundaysan, onlar her ne olursa olsun önceden temizlemek zorundas n! (Bunun için, 30. sayfadaki «Ş r nga tak mlar n n temizlenmesi için öneriler» bölümüne bakabilirsin.) 18 19

12 Mal n ortak kullan lmas Tak mlar n ortak kullan lmas Maddeyi adil bir şekilde paylaşmak için, yaln zca tek bir «temiz» çözüm vard r: Tozu bölersin ve herkes kendi pay n seçer. Sonra kendi kaş ğ n, kendi suyunu, kendi çakmağ n, kendi filtreni ve kendi ş r ngan kullan rs n. Eldeki bütün mal tek bir ş r ngaya çekilir ve sonra ş r nga üzerindeki çizgilere göre ölçülüp s radakine verilirse, büyük bir riske girilmiş olur. Herkes kendi iğnesini kullansa bile, ş r nga, iğne, su veya filtre daha önce kullan lm şsa, bakteriler, mantarlar, virüsler ve dolay s yla enfeksiyonlar başkalar na aktar labilir. Tak mlar n ortak kullan m ndan da hastal k taş y c mikroplar bulaşabilir. Kullan lm ş filtreler, kirli kaş klar, kirli bardaklar ve hatta bekletilmiş su, hastal k taş y c mikroplar n «yuvas» haline gelebilir. Bu ortamlar, mantarlar ve bakteriler için ideal beslenme zeminleridir. Ayr ca bu koşullar, Hepatit enfeksiyonunun bulaşmas için «ideal» dir! 20 21

13 Enjeksiyon Yaparken Risklerin En Aza İndirilmesi İyi bir donat için argümanlar Prensip olarak, temiz enjeksiyon yap lmas, en iyi güvencedir. Bu, herşeyden önce tak mlar için geçerlidir. Bununla beraber, bulunduğun ortam da önemlidir tüketimle ilgili ne kadar az strese girip telaş edersen, o kadar az kaza meydana gelir. İhtiyac n olan her şeyin elinin alt nda olmas na dikkat et. Kaşık Kendine ait, temiz bir kaş k kullan. Kullanmadan önce kaş ğ kaynar suyla temizle ve yapabiliyorsan, alkollü bir pamukla dezenfekte et. Kendi yapt ğ n kaş klardan (örneğin teneke kutulardan) vazgeçmeni tavsiye ederiz. Böyle bir teneke kaş ğ s t rken, tenekenin cilas ndan tehlikeli ağ r metaller çözülebilir ve onlar da damar na enjekte edersin. Bu durum son derece korkunç titreme nöbetlerine neden olabilir. 22 Bir öneri: Birçok JES Yard m Grubu (Junkies, Ex- User, Substituierte bağ ml, eski bağ ml, ikame madde kullananlar), AIDS Yard mlaş ma Derneği ve Uyuşturucu Madde Dan şmanl k Merkezi, «Stericup» ad verilen filtreli steril kaynatma tavac klar dağ t r. 23

14 Çakmak Askorbik Asit Kaynatma işlemi için en iyisi kendi çakmağ n kullanmand r. Mumlar uygun değildir, çünkü kaş ğa mum parçac klar yap şabilir. Su Maddeyi kaynatmak için sterilize edilmiş su kullan. Soğuk, taze musluk suyu veya asitsiz maden suyu da olur. Sterilize edilmiş suyu, küçük miktarlarda eczanelerden, uyuşturucu madde dan şma merkezlerinden ve doğal yiyecek satan dükkanlardan da sat n alabilirsin. Yaln zca küçük miktarlarda askorbik asit kullan. Çünkü zamanla bu madde damarlar nda gözeneklerin aç lmas na neden olabilir. (Ne kadar az asit kullan rsan, madde o kadar saf olur tabîi daha önce Asco yla çoğalt lmam şsa ) Limon suyu, limon suyu konsantrasyonu ve sirke, mal kaynatmak için hiç elverişli değildir. Limon suyunda, damar t kan kl ğ na (emboli) yol açabilecek posa parçac klar bulunmaktad r. Üstelik limon suyu, mantarlardan ve bakterilerden de ar nm ş değildir. Ayr ca bu madde enjeksiyon yaparken yakar. Bekletilmiş su, ç plak gözle görülmese de, kirlidir

15 Ş r ngalar ve iğneler Elinin alt nda küçük bir tak m stoku bulundurman iyi olur. Bu sayede, her enjeksiyonda yeni ş r nga ve yeni iğne kullanabilirsin. Birçok şehirde, sterilize edilmiş ş r ngalar ücretsiz de alabileceğin kuruluşlar ve sterilize edilmiş ş r ngalar, iğneleri ve diğer tak mlar, kimseyle muhatap olmadan, günün yirmi dört saati çekebileceğin otomatlar vard r. Genel olarak: İki parçal ş r nga tak mlar, tek parçal ya göre daha avantajl d r. Mal, iğne olmadan pompaya çekilir ve iğne, damara vurulana kadar steril kal r. Ayr ca, t kanm ş bir iğneyi ç kart p, mal kayb na uğramadan yerine temizini takabilirsin. Plastik pistonlu ş r ngalar, tek elle kullanabileceğ in için, enjeksiyonu kolaylaşt r r. İğneleri bir çok imalatç, farkl uzunluklarda ve farkl çaplarda sunar. Sana en uygun ş r ngay ve iğneyi anlaman için en iyi yol, farkl uzunlukta ve kal nl kta olanlar denemendir. Ensülin ş r ngalar na dair birkaç söz Plastik pistonlar nedeniyle kullan m kolay olan ensülin ş r ngalar («k rm z başl kl k z» olarak tan nan ve sevilen) senin amaçlar na uygun değildir. Bunlar n iğneleri yeterince sivri olmad ğ ndan, damarlar n gereksiz yere y prat rlar, yani damarlar n kesmek yerine y rtarlar. Ayr ca bu iğneler çok incedir ve sertleşmiş damarlarda kolayca k r l rlar. Bu tür ş r ngalar n diğer bir dezavantaj ise, iğne t kand ğ nda birini ç kar p diğerini takamamand r

16 Filtre Kordon Filtreyi mümkünse bir kere kullan. Kolayca sat n alabileceğin ve tortu maddelerini emen sigara filtreleri kullanman öneririz. Unutmamal s n ki, bu filtreler seni virüslere, bakterilere ve mantarlara karş korumaz! Kullan lm ş filtreleri, daha sonra tekrar kullanmak için (d şar ya ç kmak istemediğin zamanlarda ya da «kötü günlerde») biriktiriyorsan, bunlar örneğin bir kutu içinde saklamadan önce iyice kurut. Çünkü nem, mantarlar, bakteriler ve çürüme için ideal bir beslenme zemini oluşturur. Hiç bir zaman başkas n n daha önce kulland ğ filtreyi kullanma: Hepatit enfeksiyonu kapma riski çok yüksektir! S k bir sarg yla toplar damar ndaki kan durdurabilirsin; bir kemer de işini görür. İğneyi tek baş na yap yorsan, sarg y ağz nla veya «tek elle» tekrar açabileceğinden emin ol. Damar merhemi Enjeksiyondan sonra, kan kesilir kesilmez, özel bir damar merhemi kullanabilirsin. Bu merhemlerin bir k sm, sülük özüne sahiptir ve henüz başlayan bir iltihaplanmay engelleyebilirler. Sen de doktora gitme zahmetinden kurtulursun. Bunun için merhemi günde bir kaç kez iltihaplanan iğne yerine masajla yedirmelisin

17 Enjeksiyon tak m n n temizlenmesine dair öneriler Yaln zca, kullan lmam ş, steril enjeksiyon tak mlar gerçekten güvenlidir! Elinde temiz tak m yoksa (örneğin hapiste), nöbetlerden kurtulmak için maddeyi burundan çekebilir veya içebilirsin. Böylece temiz tak m bulmak için vakit kazan rs n. Bunu yapam yorsan, enjeksiyon tak m n, eğreti de olsa, mutlaka dezenfekte et. Sana bir kaç yöntem göstereceğiz. Ancak bunlar n hiç birisinin yüzde yüz güvenli olmad ğ n unutma. En güvenlisi Suda kaynatmak Bu işlem dakika sürer. Uyar lar: Enjeksiyon tak mlar en fazla üç kez kaynat lmal d r, fazlas tak mlar n yap ld ğ materyale zarar verebilir. Ş r ngaya iğneden iki kez taze, soğuk su çekip bu suyu en iyisi lavaboya veya tuvalete boşalt. Enjeksiyon tak m n parçalar na ay r ve 15 dakika boyunca kaynayan suyun içinde dezenfekte et. Bu işlem bitince parçalar tekrar bir araya getir. Bu arada pistonu mümkün olduğunca arka ucundan tut. Aşağ daki işlemler, suda kaynatmaktan çok daha güvensizdir! 30 31

18 Ev temizlik malzemeleriyle («Beyazlat c lar») veya konsantre iyot bileşimleriyle (örneğin Betaisodona çözeltisi veya Braunol ) dezenfekte etmek Bu işlem yaklaş k 5 dakika sürer. Uyar lar: Temizlik malzemesinin içinde sodyum hipoklorit (çamaş r suyu) olmas na dikkat et. Beyazlat c lar yak c d r; bu nedenle enjeksiyon tak m n çok iyi çalkalaman gerekir. Beyazlat c lar sadece belirli bir süre dayan rlar. Oksijenle temas ettikten 3 4 hafta sonra dezenfektan etkilerini yitirirler. Beyazlat c lar baz ş r ngalar bozar. Enjeksiyon tak m n iki kez soğuk suda çalkala. Sonra pistonda biraz hava kalacak şekilde beyazlat c y / iyodu iğneyle ş r ngaya çek. Ş r ngay iki dakika boyunca çalkala, içindeki s v y boşalt ve bu işlemleri bir kez daha tekrarla. Son olarak ş r ngay en az iki kez soğuk suyun alt nda iyice çalkala. T bbi alkolle temizleme Bu işlem yaklaş k 5 dakika sürer. Uyar lar: Bu işlem Tüberküloz bakterilerini tam olarak yok etmez. Alkol, ş r ngan n içindeki kaplamaya zarar verip pistonun rahatça kaymas n engeller. Bu yöntem için, t bbi alkole ya da etanol veya izopropanol gibi g da maddesi olarak kullan lmayan alkole ihtiyac n vard r. Ş r nga tak m n iki kez soğuk suda çalkala. İğneyle alkolü ş r ngaya çek. En az iki dakika etki etmesini bekle. Alkolü tekrar d şar ya s kmadan önce ş r ngay iyice çalkala. Son olarak, tak m iki kez soğuk suyun alt nda iyice çalkala

19 Biberon dezenfekte maddesiyle temizleme Bu işlem yaklaş k 5 dakika sürer. Ş r nga tak m n iki kez soğuk suda çalkala, sonra iğne yard m ile dezenfekte maddesini ş r ngaya çek. İki dakika etki etmesini bekle sonra d şar s k. Bütün işlemi tekrarla ve ş r nga tak m n en az iki kez soğuk su alt nda iyice çalkala. Doğru enjeksiyon Öncelikle, stres alt na girmeden ve acele etmeden enjeksiyon yapabileceğin bir yer bul. Mümkünse yaln z kalma ki, acil durumlarda biri senin için yard m çağ rabilsin. En iyisi, büyük ve rahatça görülen bir damar seç. Damar bulam yorsan, kolunu veya bacağ n yaklaş k on dakika mümkün olduğunca s cak suya yat r. Kolunu kuvvetli bir şekilde havada çevirirsen veya elini birkaç kez yumruk haline getirip b rak rsan, koluna ya da eline kan pompalanmas n sağlars n. Bir kol bandaj veya kemerle, damar nda kan biriktirebilirsin. «Kayan» damarlar, bir parmakla sabitlenmelidir. Aksi halde iğne dokuya isabet eder. İki kişiyseniz, birbirinize yard mc olabilirsiniz. 34 İğneyi bat rmay düşündüğün yeri alkollü bir pamukla temizle (yaklaş k saniye boyunca o yere bast r) ve iğneyi bat r rken, yanmamas için bir iki saniye bekle. 35

20 İğneyi bat r rken iğnenin kesik ucu yukar doğru baks n ki, iğne ac vermeden düz bir şekilde damara girsin. İğneyi her zaman kalbe giden yöne doğru bat r; yoksa damar kapakç klar na zarar verebilirsin. İğneyi bat rd ktan sonra ş r ngan n pistonunu biraz geriye çek. Gelen kan koyuysa, doğru yere bat rd n demektir. Ş r ngaya çektiğin kan n rengi aç ksa, ş r ngaya ya da etraf na yay l yorsa veya nabz n iğneyi bat rd ğ n yerde hissediyorsan, iğneyi atardamara isabet ettirdin demektir. Kesinlikle enjeksiyon yapma! Yaparsan, bu sana zevkten çok ac verecektir. Bu şiddetli ac, çoğu kez birkaç saatten fazla sürer ve kas uyuşmalar na neden olur. Böyle durumlarda, kolunu s kt ğ n bandaj çöz ve iğneyi atardamardan ç kar. Bacağ n veya kolunu yukar doğru tut ve iğneyi bat rd ğ n yere 10 dakika boyunca gerekiyorsa daha uzun bir süre s k ca bast r. İğneyi bir kereden fazla bat rman gerektiğinde, her defas nda bat rma yerini değiştir; en az 2 cm aral k b rak. Sol koldan sağ kola, bacaktan elin üst k sm na geçmek vb. daha iyidir. Şimdi bandaj çöz ve ş r ngan n pistonunu yavaşça ve dikkatlice aşağ doğru bast r; h zl yaparsan damarlar patlayabilir. Bunu yaparken, arada s rada pistonu yukar doğru çek ve hala doğru yerde olup olmad ğ n kontrol et. Özellikle uzun zamand r iğne yapm yorsan veya mal tan m yorsan, dozaj konusunda dikkatli ol. En iyisi, önce mal n yar s n enjekte et; diğer yar s n, birkaç dakika sonra etkisini almaya başlad ktan sonra yap

21 Enjekte ettikten sonra İğneyi dikkatlice damardan d şar çek ve iğnenin kapağ n sağlam bir şekilde yerine tak. Temiz bir kağ t mendille veya alkollü bir pamuğu iğneyi bat rd ğ n yere bast r. Bu şekilde deri alt ndaki kanamalar engellersin ve damarlar n korumuş olursun. Damarlar n korunmas ndan söz aç lm şken: Damarlar na düzenli olarak Heparin içeren merhem veya Echinacin li merhemler sürersen, damarlar n n sertleşmesini önlemiş olursun. Bu sayede, henüz başlayan iltihaplanmalar durdurabilirsin ve doktora gitme zahmetinden kurtulursun. Kullanılmış ş r ngalar, iğneleri, pamuklar nereye atay m? Kullan lm ş ş r ngalar, iğneleri ve pamuklar güvenli bir şekilde yok et. En iyisi, hepsini sağlam bir kutu içerisinde, çocuklar n erişemeyeceği bir yere atmakt r. Kan art klar nda virüsler, bakteriler ve mantarlar günlerce yaşamaya devam ederler! Birçok şehirde, kulland ğ n ş r ngalar teslim edip yenisini alabileceğin ş r nga teslim projeleri ve otomatlar vard r. Eczaneler, hastaneler ve doktorlar, kullan lm ş ve güvenli bir şekilde paketlenmiş ş r nga tak mlar n ve diğer malzemeleri yok etmek için teslim al rlar. Bu konuda diğer kullan c lardan bilgi alabilir ya da uyuşturucu maddelerle ilgilenen karş l kl yard mlaşma kuruluşlar na, uyuşturucu madde dan şmanl klar na veya AIDS Yard mlaşma Derneklerine başvurabilirsin

22 Enjeksiyon için uygun yerler k smen uygun yerler hiç uygun olmayan yerler Enjeksiyon için uygun yerler Kolun alt ve üst k sm nda bulunan damarlar, iğneyi bat rman için en uygun yerlerdir. Elin üstündeki damarlar da uygundur. «Makat enjeksiyonunda» madde, iğnesiz bir ş r ngayla makata sokulur (bunun için, 16. sayfadaki «Up your bum! İğnesiz alternatif» bölümüne bak). K smen uygun yerler Ayaklardaki ve parmaklardaki damarlar ince ve hassast r, kolayca patlarlar. Buralara enjeksiyon yaparken maddeyi yavaşça enjekte et yoksa can n çok yanar! Bald r ve bacaklardaki damarlara, çok çabuk patlayabilecekleri için, iğne yapmazsan daha iyi olur! Başka bir seçeneğin yoksa kaslara da enjeksiyon yapabilirsin bu, boynundaki, kas klar ndaki, avuç içindeki ve topuklardaki damarlara enjeksiyon yapmaktan daha iyidir. Bu bağlamda, riski nas l mümkün olduğunca azaltabileceğini, 44. sayfadaki «Kaslar insan n en güçlü yerleri değildir» bölümünden öğrenebilirsin

23 Enjeksiyon için uygun yerler k smen uygun yerler hiç uygun olmayan yerler Hiç uygun olmayan yerler Boynundaki damarlara kesinlikle iğne yapma! Atardamarlar ve toplardamarlar burada birbirine çok yak nd rlar. Yanl ş yere iğne yapmak veya burada bir apsenin oluşmas boğulma tehlikesi gibi korkunç sonuçlara yol açar. Boynun beyne olan yak nl ğ, iltihaplanmalar daha da tehlikeli yapar. Kas klarda toplardamarlar çok derindedir, atardamarlara ve sinirlere çok yak nda bulunurlar. Burada bir apsenin oluşmas, kolayca sinir hasarlar na (örneğin, felçlere) yol açabilir. Avuç içlerinde ve topuklarda bulunan damarlar, aş r derecede ince ve hassast r; kolayca patlayabilirler. Oralara iğne yapmak, korkunç bir ac verir. Erkeklik organ na iğne yapmak, senin için bir tabu olmal d r. Apseler ve iltihaplanmalar kötü sonuçlar doğurabilir. Nereye iğne yaparsan yap: İğneyi bat rd ğ n yeri, düzenli olarak değiştir! 42 43

24 «Kaslar insan n en güçlü yerleri değildir» en az ndan, söz konusu olan iğne yapmaksa. Kaslara iğne yapmak, oldukça tehlikelidir: Sokaktan ald ğ n eroin, hiç bir zaman yeterince temiz değildir ve kolayca son derece sanc l iltihaplanmalara yol açabilir. Bu iltihaplanmalar, kemik derisine bulaşabilir ve senin hareket yetini tehlikeye düşürebilirler. (Haplar ve kokain de kesinlikle kaslara enjekte edilmemelidir!) Ama yine de kaslar na enjeksiyon yapmak istiyorsan, en az ndan aşağ daki önerileri dikkate al: Kalçan n 15 cm alt ndan ve dizin 15 cm üzerinden bald ra yap lan enjeksiyon, en az riskli oland r çünkü en fazla kas dokusu bu bölgede bulunmaktad r. Gevşek kaslara yap lan enjeksiyon, en iyisidir. Bu nedenle rahat bir pozisyona geç. Çok k sa ve ince iğneler kullanma; bunlar kaslar n içinde kolayca k r labilir. İğneyi mümkün olduğunca dikey bir şekilde, h zl ca ve yaklaş k 1 cm derine bat r. Kan gelirse, damara isabet ettirmişsindir. Bu durumda, iğneyi biraz d şar ya al, pistonu hafifçe çek ve mal ondan sonra enjekte et. S v n n dokuda yay lmas için çok zamana ihtiyaç vard r. Sanc l büyük şişmelere neden olmamak için uyuşturucuyu yavaş yavaş enjekte et

25 Acil Durumlar ve Aş r Dozlar Sara (Spazm nöbetleri) Acil durumlarda ne yapmal? Genel olarak: Başkas n n hayat n kurtarmak senin elinde Uyuşturucu kullananlar için, acil durumlarda neler yap labileceğiyle ve ilk yard mla ilgili kurslar vard r. Bu konuda, karş l kl yard mlaşma kuruluşlar, uyuşturucu madde dan şmanl klar ve AIDS Yard mlaşma Dernekleri sana bilgi verebilir. Sara nöbetleri, Benzodiazepinleri başka maddelerle birlikte uzun süre al rsan ortaya ç kar, kas seğirmeleri, aniden düşmeler, ağ z kenar nda köpük ve ellere ve yüze kramp girmesi şeklinde görünürler. Spazm geçiren insan tutup yere yat rmay denemelisin. Dilini s rmamas için dişlerinin aras na zor kullanmadan yumuşak birşey sokmal s n (örneğin deri kemer veya cüzdan). Sara nöbeti geçiren kişinin etraf ndan onu yaralayabilecek şeyleri ortadan kald rd ktan sonra 112 yi (itfaiyeyi) arayabilirsin. Titreme «Titreme», vücudun kirlenmelere, bakterilere veya mantarlara karş savunma tepkisidir ve kendini titreme nöbeti, kramplar, titremeler, ağ r sanc lar ve bulant şeklinde gösterir. Ancak beden, bu son derece nahoş durumu genelde kendiliğinden atlatabilir. Spazm geçiren kişi, dişlerini kenetlemişse, kesinlikle dişlerinin aras na birşey sokmaya çal şma. Bu, hem yard m etmeye çal şan hem de spazm geçiren kişinin yaralanmas na ve enfeksiyon kapmas na yol açabilir

26 Yard ma muhtaç insanlar Yard ma muhtaç insanlar asla yaln z b rakma! Solunum durursa: Ağ zdan ağza veya ağ zdan buruna suni solunum yap Yard ma muhtaç bir insanla karş laş rsan, 112 yi ara ve ambulans doktoru gelene kadar onun yan nda kal. Bilinci yerinde olanlar mümkün olduğunca uyan k tutmaya çal ş. Temiz hava, yürümek ve enseye slak bez koymak en iyi çözümdür. Bayg n haldeki çaresiz insanlara ilk müdahale yap: Solumas n n yeterli olup olmad ğ n kontrol et. (Göğüs kafesine dikkat et, slatt ğ n elini veya parmaklar n ağz n n veya burnunun önüne tut). 1 2a 2b (1) Hastay, s rt üstü yat r. Kafas n düz ve hafifçe arkaya doğru bast r. (Ağz n n boş olduğundan emin ol.) (2a) Ağ zdan ağza: Bayg n yatan hastan n burnunu kapat ve üç ila beş kez ağz na nefes ver. Göğüs kafesinin kalk p indiğini kontrol et. Ambulans doktoru gelene kadar suni solunuma devam et. 48 (2b) Ağ zdan buruna suni solunum: Bayg n yatan hastan n ağz n kapat ve üç ila beş kez ağz na nefes ver. Göğüs kafesinin kalk p indiğini kontrol et. Ambulans doktoru gelene kadar suni solunuma devam et. 49

27 Nabz n kontrol et (iki parmağ nla kas ğ ndan veya boynundan). Nabz durmuşsa: Kalp masaj Hastay s rt üstü düz bir şekilde yere yat r, bedeninin üst k sm n soy. Avuç içlerinle dakikada yaklaş k 80 kez hastan n göğüs kafesinin alt k sm na bas nç uygula. Solunumda ve nab zda bir sorun yoksa: Hastay sabit yan pozisyona getir. Yemek tuzu çözeltisi masal Aş r dozda, yemek tuzu çözeltisinin yard mc olacağ na dair bir söylenti srarla tekrarlanmaktad r. Ancak gerçek şudur ki, yemek tuzu çözeltisi enjekte edildiğinde bulant ya ve kusmaya neden olur. Bu, kişinin tekrar kendine gelmesine yol açabileceği gibi, kusmas na ve kusmuğunda boğulmas na da yol açabilir. Böyle şeylerle zaman kaybetmek yerine bir an önce ambulans çağ rmak ve gerekiyorsa acil tedbirleri uygulamak gerekir

KÜNYE. Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin Internet: www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de. 3., überarbeitete Auflage, 2008

KÜNYE. Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin Internet: www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de. 3., überarbeitete Auflage, 2008 TÜRKISCH KÜNYE Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin Internet: www.aidshilfe.de E-Mail: dah@aidshilfe.de 3., überarbeitete Auflage, 2008 Bestellnummer: 022002 Textgrundlage: Jan-Hendrik

Detaylı

Her türlü uyuşturucu tüketimi beraberinde riskler taşır. Safer Use ile bu riskler düşürülebilir. Safer Use anlamı :

Her türlü uyuşturucu tüketimi beraberinde riskler taşır. Safer Use ile bu riskler düşürülebilir. Safer Use anlamı : Her türlü uyuşturucu tüketimi beraberinde riskler taşır. Safer Use ile bu riskler düşürülebilir. Safer Use anlamı : Bu broşür kısa ve öz bir şekilde en önemli kuralları tanıtmakta ve sağlığını koruma konusunda

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! 2 AOK-Curaplan Diyabet Tip 2 AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal ğ olan

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

AMPUL ve FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI

AMPUL ve FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 11.Hafta ( 24-28 / 11 / 2014 ) AMPUL VE FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI 1.) Enjektörler ve İğneler Slayt No : 21 AMPUL ve FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Başlang çtan itibaren yan n zday z AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet BR.HLİ.046 www.hisarhospital.com İNSÜLİN UYGULAMA Diyabette temel amaç kan şekeri düzeyini hedef aralıklarda tutmaktır. Bu amaçla beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Solunum ve Kalp Durmas Nedir?

Solunum ve Kalp Durmas Nedir? TEMEL YA AM DESTE Solunum ve Kalp Durmas Nedir? Solunum durmas : Solunum hareketlerinin durmas nedeniyle vücudun ya amak için ihtiyac olan oksijenden yoksun kalmas d r. Hemen yapay solunuma ba lanmaz ise

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu Kolonoskopi Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi Kolonoskopi için randevu Tarih:... Saat:... Randevu için geldiğinizi... bölümüne bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar Çıkma/durma tarihi:... Sizi tedavi eden

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 302 Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Sıvı Deterjan Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON ( IM)

İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON ( IM) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 14.Hafta ( 15-19 / 12 / 2014 ) İNTRAMÜSKÜLER ( Kas İçi IM ) ENJEKSİYON TEKNİĞİ Slayt No : 24 4 İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON ( IM) IM. Enjeksiyon Uygulanan Başlıca Kas Grupları

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: M-pro 705 Asidik Banyo Temizleme Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

Tedavide İyot Kullanılması

Tedavide İyot Kullanılması Tedavide İyot Kullanılması ÇALIŞMALAR KILAVUZU İyot tedavisi yaparken, aşağıda belirtilen ve mutlaka uyulması gereken hususları uygulayın. Tıbbi muayeneleri yalnız eğitimli personel yapmalı ve iyot tedavisi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revize Edildiği Tarih 05.07.2010 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün hakkında bilgi Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı PVD (fiziksel buhar tortulanma)

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LUCENTIS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Göz içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonun 0,3 ml si 3 mg ranibizumab içerir. Yardımcı maddeler: Alfa,alfa-trehaloz dihidrat,

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Yağ Çözücü

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Yağ Çözücü Ante Yağ Çözücü Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Ante Yağ Çözücü Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR 3 SÜLFAT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir 3 Sülfat( Fe 2(SO 4) 3 ) Ürün İsmi: TUROKS D3S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

HumaPen LUXURA HD İNSÜLİN ENJEKSİYONU KALEMİ

HumaPen LUXURA HD İNSÜLİN ENJEKSİYONU KALEMİ 1 HumaPen LUXURA HD İNSÜLİN ENJEKSİYONU KALEMİ Sadece Humalog veya Huminsulin 3 ml insulin kartuşlar (100 İU/ml) ile birlikte kullan l r. HumaPen LUXURA HD kaleminiz şekilde gösterilen modelden farkl bir

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Doğanın Gizemi Yücel Aksoy BD MAYIS 2016 Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Yıl 1920. Fransız kimyager ve ünlü parfüm üreticisi Rene-Maurice Gattefosse, kliniğinde çalışırken, ciddi şekilde elini

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı