Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004"

Transkript

1 Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi Mehmet S. SER N Kronik C Hepatitli Hastalarda nterferon-alfa2a + Ribavirin ndüksiyon Tedavisi: Çok Merkezli Çal flma Sonuçlar Bilgehan AYGEN, Orhan YILDIZ, Rahmet ÇAYLAN, ftihar KÖKSAL, Nefle SALTO LU, Yeflim TAfiOVA, Hakan LEBLEB C O LU, fiaban ESEN Hepatit B Tafl y c lar n Serum ve Semen Örneklerinde HBV DNA Araflt r lmas Ahmet A AÇAYAK, Sebahattin YILMAZ, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARENDEL, Adnan SEYREK Hepatit C Virüsünün Aile çi Geçifli Fatma HANEDAN, Fatih KÖKSAL, Canan A ALAR, Tuna DEM RDAL, Ça r ERG N, Yunus GÜRBÜZ, Rüçhan TÜRKYILMAZ Akut Viral Hepatit B Olgular nda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri Taner YILDIRMAK, Ayliz VEL O LU Ö ÜNÇ, Gül ÇETMEL, Sembol TÜRKMEN, A. Süha YALÇIN HBsAg Pozitif Hastalarda HBV DNA Düzeyleri ve Di er Serolojik Belirleyicilerle liflkisi Akut Viral Hepatit Olgular n n De erlendirilmesi Mustafa Kemal ÇELEN, Celal AYAZ, M. Faruk GEY K, Salih HOfiO LU, Mehmet ULU Kronik Hepatitli Hastalarda Hepatit A Virüsü Seroprevalans Hayat KUMBASAR, Fehmi TABAK, Reflat ÖZARAS, Bekir KOCAZEYBEK, Ali MERT, Hakan fientürk K r kkale linde Çocuklarda Hepatit A, B ve C Virüs Seroprevalans Selda HIZEL, Cihat fianli, Semra SAYGI, Meryem TOMBAKO LU, Sedat KAYGUSUZ, Teoman APAN Sa l k Çal flanlar ve Ö rencilerinde Anti-HAV IgG Prevalans Serkan ÖNCÜ, Barç n ÖZTÜRK, Müjgan AYDEM R, Selcen ÖNCÜ, Serhan SAKARYA Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Kan Merkezi ne Baflvuran Donörlerden Al nan Kanlar n HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Yönünden De erlendirilmesi Hakan TEM Z, fiebnem NERG Z, Erdal ÖZBEK, Murat GED K, Sevim MEfiE, Kadri GÜL Hepatit B Hastal n n Türkiye deki Durumu Tahir SOYDAL, Mehmet U URLU, Ebru USTA Sinem AKÇALI, Tamer fianlida, Beril ÖZBAKKALO LU

2 V RAL HEPAT T DERG S Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Ç NDEK LER Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi Mehmet S. SER N Kronik C Hepatitli Hastalarda nterferon-alfa2a + Ribavirin ndüksiyon Tedavisi: Çok Merkezli Çal flma Sonuçlar Bilgehan AYGEN, Orhan YILDIZ, Rahmet ÇAYLAN, ftihar KÖKSAL, Nefle SALTO LU, Yeflim TAfiOVA, Hakan LEBLEB C O LU, fiaban ESEN Hepatit B Tafl y c lar n Serum ve Semen Örneklerinde HBV DNA Araflt r lmas Ahmet A AÇAYAK, Sebahattin YILMAZ, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARENDEL, Adnan SEYREK Hepatit C Virüsünün Aile çi Geçifli Fatma HANEDAN, Fatih KÖKSAL, Canan A ALAR, Tuna DEM RDAL, Ça r ERG N, Yunus GÜRBÜZ, Rüçhan TÜRKYILMAZ Akut Viral Hepatit B Olgular nda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri Taner YILDIRMAK, Ayliz VEL O LU Ö ÜNÇ, Gül ÇETMEL, Sembol TÜRKMEN, A. Süha YALÇIN HBsAg Pozitif Hastalarda HBV DNA Düzeyleri ve Di er Serolojik Belirleyicilerle liflkisi Sinem AKÇALI, Tamer fianlida, Beril ÖZBAKKALO LU Akut Viral Hepatit Olgular n n De erlendirilmesi Mustafa Kemal ÇELEN, Celal AYAZ, M. Faruk GEY K, Salih HOfiO LU, Mehmet ULU Kronik Hepatitli Hastalarda Hepatit A Virüsü Seroprevalans Hayat KUMBASAR, Fehmi TABAK, Reflat ÖZARAS, Bekir KOCAZEYBEK, Ali MERT, Hakan fientürk K r kkale linde Çocuklarda Hepatit A, B ve C Virüs Seroprevalans Selda HIZEL, Cihat fianli, Semra SAYGI, Meryem TOMBAKO LU, Sedat KAYGUSUZ, Teoman APAN Sa l k Çal flanlar ve Ö rencilerinde Anti-HAV IgG Prevalans Serkan ÖNCÜ, Barç n ÖZTÜRK, Müjgan AYDEM R, Selcen ÖNCÜ, Serhan SAKARYA Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Kan Merkezi ne Baflvuran Donörlerden Al nan Kanlar n HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Yönünden De erlendirilmesi Hakan TEM Z, fiebnem NERG Z, Erdal ÖZBEK, Murat GED K, Sevim MEfiE, Kadri GÜL Hepatit B Hastal n n Türkiye deki Durumu Tahir SOYDAL, Mehmet U URLU, Ebru USTA

3 V RAL HEPAT T DERG S Yaz flma Adresi Ankara Üniversitesi T p Fakültesi bn-i Sina Hastanesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal ANKARA Viral Hepatitle Savafl m Derne i Baflkan Emin TEKEL kinci Baflkan Fehmi TABAK Genel Sekreter smail BALIK Muhasip Üye Hürrem BODUR Üyeler Neriman BALABAN Nefle SALTO LU Necati ÖRMEC Hesap Numaras Türkiye fl Bankas Samanpazar fiubesi/ankara VHSD Tasar m, Dizgi ve Bask B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere - ANKARA Tel: Faks: Genel Koordinatör: Ecz. brahim ÇEV K Viral Hepatit Dergisi nde yay nlanan yaz lar, resim, flekil ve tablolar editör ve yay n kurulunun izni olmadan k smen veya tamamen ço alt lamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak gösterilmek flart ile özetleme ve al nt yap labilir. Viral Hepatit Dergisi Viral Hepatitle Savafl m Derne i taraf ndan yay nlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak da t lmaktad r. Bu derginin bas m ve da t m ndaki katk lar ndan dolay Roche Müstahzarlar A.fi. ye teflekkür ederiz.

4 V RAL HEPAT T DERG S Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Editör: Emin TEKEL Yay n Kurulu: Neriman BALABAN smail BALIK Hürrem BODUR Necati ÖRMEC Nefle SALTO LU Fehmi TABAK Yay n Sekreteryas : Hürrem BODUR Arzu ALTINYOLLAR Hakan ABACIO LU Canan A ALAR Ulus AKARCA Ayhan AKBULUT Hasan Salih Zeki AKSU Filiz AKfi T Firdevs AKTAfi Mustafa ALTIND fi Celal AYAZ Bilgehan AYGEN Selim BADUR Sait BA CI Neriman BALABAN smail BALIK Yücel BATUR brahim BAYDAR Bülent BAYSAL Ahmet BEKTAfi Fatih BEfiIfiIK Ali Reflit BEYLER Alt nay B LG Ç Hürrem BODUR Vedat BULUT A. Tevfik CENG Z Mehmet C NDORUK Y lmaz ÇAKALO LU Nedim ÇAKIR Mustafa Ayd n ÇEV K Hasan ÇOLAK Halil DE ERTEK N Ali DEM R fiükrü DUMLU Abdülkadir DÖKMEC lyas DÖKMETAfi smail Hakk DÜNDAR Haluk ERAKSOY Selda ERENSOY Yaz nceleme Kurulu Ekin ERTEM Can Polat EY GÜN Mustafa GÜLfiEN Murat GÜNAYDIN Ali GÖREN Levent GÖRENEK Salih HOfiO LU Abdurrahman KADAYIFÇI Ayhan Gazi KALAYCI Ali KAYA Sabahattin KAYMAKO LU Hüseyin KILIÇ S rr KILIÇ Fatih KÖKSAL ftihar KÖKSAL Halil KURT Semra KUfiT MUR Hakan LEBLEB C O LU Latife MAMIKO LU Faruk MEM K Ali MERT Reflit MISTIK Özcan NAZLICAN Nihat OKÇU M. Derya ONUK Metin OTKUN Atilla ÖKTEN Necati ÖRMEC Hatice ÖZENC Yusuf ÖZBAL Serdar ÖZER Hasan ÖZKAN Recep ÖZTÜRK Halit ÖZSÜT Alaattin PAHSA Murat PALABIYIKO LU Mehmet PARLAK Ömer POYRAZ Nefle SALTO LU Macit U. SANDIKÇI Adnan SEYREK Fatma SIRMATEL Ayfle S VREL ARISOY Bülent S VR Mehmet SOKMAEN Nedim SULTAN Mustafa SÜNBÜL Halis fi MfiEK Fehmi TABAK Yeflim TAfiOVA Mehmet TAfiYARAN Emin TEKEL Okan TÖRE Nurdan TÖZÜN Hüseyin TURGUT Necla TÜLEK Emel TÜRK ARIBAfi Salih TÜRKO LU Rüçhan TÜRKYILMAZ Fatma ULUTAN Sercan ULUSOY Gaye USLUER fiemsettin USTAÇELEB Ahmet UYGUN Özden UZUNAL MO LU Selahattin ÜNAL Ata Nevzat YALÇIN M. Hadi YAfiA O. fiadi YENEN Necati YEN CE Taner YILDIRMAK Arif YILMAZ Ayfle YÜCE Haluk VAHABO LU Ayfle W LLKE TOPÇU

5 V RAL HEPAT T DERG S YAZIM KURALLARI 1. Viral Hepatit dergisi, Viral Hepatitle Savafl m Derne i (VHSD) nin süreli bilimsel yay n olarak dört ayda bir yay nlanmaktad r. Bu derginin amac, viral hepatitler konusunda yap lan klinik ve deneysel araflt rmalar, ilginç olgu bildirimleri, derlemeler türünden yaz lar ile okuyucular aras nda bilgi al flveriflini sa lamak; özellikle VHSD nin kurulufl amac olan konularda ülkemizin bilimsel geliflimine katk da bulunmakt r. Dergide bas lan çal flmalarla ilgili görüfller ve bunlara yay n sahibinin verdi i cevaplara Editöre Mektup bölümünde yer verilir. 2. Derginin yay n dili Türkçe dir. Yaz lar n Türk Dil Kurumu nun Türkçe sözlü üne ve yeni yaz m k lavuzuna uygun olmas gerekir. Ancak deneysel çal flmalar, klinik çal flmalar ve olgu sunumlar için ngilizce bafll k, ngilizce özet ve ngilizce anahtar kelimelerin bulunmas zorunludur. K saltmalar uluslararas kabul edilen flekilde olmal, ilk kullan ld klar yerde aç k olarak yaz lmal ve parantez içinde k salt lm fl flekli gösterilmeli ve metin içinde daha sonra k saltmalar kullan lmal d r. 3. Gönderilen yaz lar önce yay n yürütme kurulu ve editör taraf ndan de erlendirilir. Yay n yürütme kurulu ve editörden onay alan yaz lar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç yay n inceleme kurulu üyesi taraf ndan de erlendirildikten sonra, en az iki olumlu görüfl almak kayd ile yay nlanmaya hak kazan r. Yaz lar gelifl tarihi göz önüne al - narak yay n kurulunun belirledi i s raya göre yay nlan r. Yay n kurulu yay n koflullar na uymayan bilimsel yaz lar yay nlamamak, gerekti inde düzeltmek üzere yazar na geri vermek, yazar n iznini alarak k saltmak yetkisine sahiptir. 4. Yaz lar A4 ka d na yaz c ile; solda 3, sa da 2 cm boflluk kalacak flekilde çift aral kl ve 12 punto ile imla ve yaz m hatalar olmayacak flekilde bilgisayarda yaz lm fl halde bilgisayar disketi ile birlikte 3 nüsha halinde gönderilmelidir. 5. Antibiyotik ve antivirallerin isimleri dil bütünlü ünü sa lamak aç s ndan okundu u gibi yaz lmal ve cümle bafl nda de ilse ilk harfi küçük harfle yaz lmal d r. Örne in; ribavirin, interferon-alfa 2b, streptomisin gibi. 6. Araflt rma ve olgu sunumu fleklindeki makaleler mutlaka afla da belirtilen düzene uygun olmal d r; 1. Sayfa: Bafll k (Türkçe), Yazarlar, Kurum, Yaz flma Adresi, 2. Sayfa: Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, ngilizce Bafll k, ngilizce Özet, ngilizce Anahtar Kelimeler, 3. ve sonraki sayfalar s ras ile Girifl, Materyal ve Metod, Bulgular, Tart flma ve Kaynaklar bölümleri olacak flekilde yaz lmal d r 7. Derleme türü makalelerde Türkçe ve ngilizce Özete gerek yoktur. Kaynak say s mümkünse 40 n üzerinde olmamal d r 8. Tablo, fiekil ve Resimler (numaralar ve alt yaz lar ile birlikte) gönderilecek olan üç örnekten yaln zca birinde yaz içinde yer almas istenen flekilde haz rlanmal (eklenmeli, yap flt r lmal vs.), di er iki örnekte numara, bafll k veya alt yaz lar ile birlikte her biri bir A4 ka d na haz rlanarak yaz ya eklenmelidir. Son iki örnekte yaz dan flma kurulu üyelerine isim sakl olarak gönderilece i için, yazar isimleri ve çal flman n yap ld yer ile ilgili bilgiler bulunmamal d r. 9. Kaynak numaralar metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eserin içindeki geçifl s ras na göre numaraland r lmal d r. Kaynaklar n yaz l m afla daki örneklere uygun olmal d r. Kaynak bir dergi ise; Yazar(lar) n soyad ad n n bafl harf(ler)i, 6 ve daha az say daki yazarlar için yazarlar n tamam, 6 n n üzerinde yazar bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için ve ark. Yabanc kaynaklar için et al. baresi kullan lmal d r. Makalenin bafll, derginin ndex Medicus a göre uygun k salt lm fl ismi Y l; Cilt: ilk ve son sayfa numaralar. Öne in; Kuo G, Choo QL, After HJ, et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-a, non-b hepatitis. Science 1989; 244: Kaynak bir kitap ise; Yazar(lar) n soyad ve ad n n bafl harf(ler)i. Kitab n ad. Kaç nc bask oldu u. Bas mevi, Bas m y l. Örne in; Sykes G. Disinfection and Application. 2 th ed. London: FN Spon Co, Kaynak kitaptan bir bölüm ise; Bölüm yazar(lar) n n soyad ad n n bafl harf(ler)i. Bölüm bafll. In: Editör(ler)in soyad ad n n bafl harf(ler)i (ed) veya (eds). Kitab n ad. Kaç nc bask oldu u. Bas m yeri: Yay nevi, Bask y l : Bölümün ilk ve son sayfa numaras. Örne in; Yenen Ofi. Hepatit C virusu molekül özellikleri ve serolojik tan. K l çturgay K (ed). Viral Hepatit Bask. stanbul: Viral Hepatitle Savafl m Derne i, 1994: Olgu sunumlar n n girifl ve tart flma k s mlar k sa ve öz olmal, kaynak say s s n rl olmal d r. 11. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yay nlanm fl yaz lara elefltiri getirmek, katk sa lamak ya da orjinal bir çal flma olarak haz rlanmam fl ve haz rlanamayacak bilgilerin iletilmesi amac yla oluflturuldu undan k sa-öz olmal, özet içermemeli, kaynaklar s n rl olmal d r. 12. Yaz lar, yaz n n daha önce bir dergide yay nlanmam fl veya yay nlanmak üzere gönderilmemifl oldu unu bildiren, makaledeki isim s ras na uygun biçimde yazarlar taraf ndan imzalanm fl bir üst yaz ile gönderilmelidir. 13. Daha önce sunulmufl bildiriler yer ve tarih belirtmek koflulu ile yay nlanabilir. Bu durum ilk sayfa alt nda belirtilmelidir. 14. Yay nlanan yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. 15. Gönderilen yaz lar, disket ve resimler yaz kabul edilsin veya edilmesin hiçbir flekilde iade edilmez. 16. Yaz lar afla daki adrese YUKARIDAK KURALLARA UY- GUN fiek LDE 3.5 disket ile birlikte ve mutlaka üç nüsha olarak gönderilmelidir. V RAL HEPAT T DERG S Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bn-i Sina Hastanesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA

6 Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi Mehmet S. SER N 1 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, Moleküler Biyoloji Araflt rma Laboratuvar, ADANA Hepatoselüler karsinoma (HSK), dünyada en yayg n olarak seyreden malignansilerden biri olup, en yayg n kanserler aras nda beflinci s ray, kanser ile iliflkili ölümlerde ise üçüncü s ray almaktad r (1). Y lda ortalama yeni HSK vakas bildirilmektedir (2). HSK n n majör risk faktörleri; hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) infeksiyonlar, aflatoksine maruz kalma ve alkolik karaci er hastal d r. Son y llarda primer karaci- er kanserinden ölüm oran nda art fl oldu u ve bunun da HCV epidemileri ile iliflkili oldu u vurgulanmaktad r. Vakalar n büyük ço unlu unda kronik aktif hepatit ve/veya karaci er sirozunun arkas ndan, HSK geliflmektedir (3). HSK n n primer risk faktörünü HCV ve HBV infeksiyonunun sebep oldu u siroz teflkil etmektedir. Yükselmifl alfa-fetoprotein düzeyine sahip olan sirotik erkekler, en yüksek risk grubunu oluflturmaktad r. Tek bafl na interferon (IFN) veya IFN + ribavirin ile uygulanan antiviral tedavi, viral infeksiyonu eradike ederek sirotik progresyonu önleyebilmekle beraber bu ilaçlar n, siroz ortaya ç kt ktan sonra, koruyucu etkilerinin varl n destekleyen hiçbir delil bulunmamaktad r (4). Cerrahi müdahale HSK için tek kürativ tedavi olmakla beraber bu yöntemin uygulanmas karaci er fonksiyonlar de iflmemifl çok az say daki hasta ile s n rl d r. Di er tedavi flekilleri; karaci er transplantasyonu, perkütan intratümöral etanol enjeksiyonu, transarteryel kemoembolizasyon, sistemik kemoterapi veya hormonterapidir (3). Bu hastal n kür oran halen oldukça düflük olup, bu terapilerin hiçbirisi unrezekte HSK l hastalar n zay f prognozuna önemli bir katk sa lamamaktad r. Bu düflük kür oran sadece primer ve metastatik karaci er tümörleri ile s n rl olmay p ayn zamanda, hepatik siroz, kal tsal metabolik hastal klar ve kronik viral hepatitli vakalar n da büyük bir k sm için geçerlidir. Bu sebeple etkinli i yüksek alternatif tedavi yaklafl mlar na acil ihtiyaç vard r. Gen tedavisi son y llarda insan hastal klar n n iyilefltirilmesinde uygulanmak üzere ortaya ç kan ve oldukça ümit verici olan yeni bir alternatif tedavi yaklafl m d r (5). GEN TEDAV S Gen tedavisi, son y llarda t bb n bütün alanlar nda uygulanabilir, esnek ve oldukça güçlü bir tedavi arac olarak ortaya ç km flt r. Çal flmalar n büyük bir k sm henüz deney hayvanlar nda sürdürülmekle beraber oldukça cesaret verici sonuçlar elde edilmektedir. Bununla beraber bu prosedürün halen iyilefltirilmeye ve ortaya ç kan toksisitenin minimum düzeylere indirilmesine ihtiyaç vard r. Prosedürün prensibi; genetik materyalin, kürativ bir biyolojik etki oluflturmak üzere hedef hücrelere aktar lmas d r (6,7). Gen tedavisi sadece kal tsal hastal klarla s n rl olmay p ayn zamanda infeksiyon hastal klar, dejeneratif bozukluklar ve kanser gibi sonradan kazan lm fl hastal klar için de uygulanabilmektedir. Baflar l bir gen tedavisi için; Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(3):

7 Serin MS. 1. Terapötik genin seçimi, 2. Transgenin ekspresyonunu sa layacak promoter ve regülatör dizilerin seçimi, 3. Transgeni hücrelere tafl yacak vektörün seçimi oldukça önemlidir. Promoter, regülatör elementler ve vektör özellikleri hedef hücrelerdeki transdüksiyon etkinli ini, spesifisitesini, transgen ekspresyon zaman n, vektöre karfl geliflen konak immün cevab n ve istenmeyen yan etkileri belirlemektedir. Günümüzde sürdürülen çal flmalar daha az toksisiteye sahip olan, daha uzun süreli ve kontrollü transgen ekspresyonu gerçeklefltirebilen vektörler üzerinde yo unlaflmaktad r (5,8). GENET K MATERYAL Gen tedavisinde kullan lan genetik materyal; do al veya flimerik genler ve subgenomik DNA ve RNA molekülleridir. Do al ve flimerik genler transdüksiyona u ram fl hücrelerdeki terapötik proteinlerin sentezini sa larlar. Subgenomik DNA ve RNA molekülleri ise endojen genlerin ekspresyonunu modifiye etmektedir. Do al genler genomik diziler olup, enzimler, sitokinler, kostimülatör moleküller, antijenler gibi proteinler ile intihar genleri ve tümör süpresör genleri gibi çeflitli genleri kodlarlar. fiimerik genler genetik konstrüksiyonlar olup do ada bulunmazlar (9). Subgenomik DNA ve RNA dizileri ribozimler, antisense moleküller ve RNA tuzaklar gibi molekülleri kodlayan dizilerdir. Ribozim bir RNA molekülü olup, bir mrna ile spesifik olarak hibritlenir ve hedef mrna y klevaja u ratacak bir katalitik aktif domain tafl r. Antisense moleküller; DNA veya RNA kontrüksiyonlar olup komplamenter dizilere hibridizasyon ile ba lanarak pre-mrna ifllenmesini ve mrna translasyonunu engellerler ve mrna degredasyonunu h zland r rlar (10). RNA tuzaklar, transaktivasyon yapan proteinlerin orjinal ba lanma domainleri yerine geçerek onlar ligasyona u ratan RNA dizileridir. Bu ifllevleri ile regülatör proteinlerin fonksiyonlar n bloke ederler (11). GEN TERAP VEKTÖRLER Hedef hücrelere genetik materyal transferinde viral, bakteriyel ve nonviral vektörler kullan lmaktad r. Genel olarak nonviral vektörlerin daha düflük bir transdüksiyon etkinli i olup, viral vektörlere göre daha k sa bir transgen ekspresyon süresi sa lamaktad rlar. deal vektörün daha düflük bir antijenik potansiyele, yüksek kapasiteye, yüksek transdüksiyon etkinli ine, kontrollü ve hedeflenmifl ekspresyon sa layabilme kabiliyetine, uygun üretim maliyetine ve hem hasta hem de çevre için emniyetli olmaya ihtiyac vard r. Gen tafl - ma araçlar spesifik terapötik amaca göre seçilmelidir. Uzun süreli ekspresyonun kurulmas nda s kl kla transgenin ekspresyonunu sa layan promoter aktivitesinin regülasyonuna ihtiyaç vard r. Bütün terapötik ve emniyet ihtiyaçlar n sa layan mükemmel bir vektör henüz yoktur. Bu önemli araflt rma alan nda halen birçok çal flman n yap lmas gerekmektedir (5,12). Nonviral Vektörler Nonviral vektörler, viral vektörlerle k yasland - nda baz avantajlar sa larlar; bu vektörlerin manipülasyonu kolayd r, kapsad DNA dizi kapasitesi çok yüksektir, toksisitesi düflüktür, bir dokuya spesifik olarak yönlendirilebilirler ve immünolojik de ildirler. Özellikle bu son karakteristikleri nedeniyle tekrarlayan dozlarda uygulanabilirler. Bu avantajlar na ra men nonviral vektörler düflük transdüksiyon etkinli ine sahiptir. Nonviral vektörler lipozomlar, DNA-protein kompleksleri ve ç plak DNA molekülleridir. Ç plak DNA, direkt olarak veya DNA ile kaplanm fl alt n partikülleri fleklinde gen tabancas ile dokulara direkt olarak enjekte edilebilir (5). Lipozomlar Bu gen transfer sisteminde, lipozom taraf ndan kaplanm fl DNA partikülleri kullan lmaktad r. Lipozom, aktar lacak olan DNA ya hedef hücre membran na tutunma ve endositoz yolu ile hücre içerisine penetre olma imkan sa lar. Bu sistemin transdüksiyon etkinli i lipozom büyüklü üne ve lipid formülasyonuna ba l d r. Lipozomlar n hedef hücreye olan afinitesi, lipid kompleksleri ile birleflebilen monoklonal antikorlar ile modifiye edilebilir. Bu vektörler immünolipozomlar olarak bilinmektedir. DNA, lizozomlar taraf ndan degrade olabildi- i için, viral proteinleri lizozom patway lerinden uzak tutmak amac yla lipozom olarak flekillendirmek mümkündür. Bu konstrüksiyonlar virozomlar olarak isimlendirilmektedir (13). Partikül Arac l Bombard man veya Gen Tabancas DNA ile kapl mikropartiküller (tungsten veya alt n), gaz bas nc n n itici güç olarak kullan ld ayg tlar ile hücrelere iletilirler. Mikro-mermilerin penetrasyonu cildin veya tedavi adilen organ n yüzeydeki hücre tabakalar ile s n rl d r (14). 114 Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(3):

8 Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi DNA Protein Kompleksleri Hepatositler asialoglikoprotein veya transferrin reseptörü gibi spesifik membran reseptörleri eksprese etmektedirler. Bu membran molekülleri reseptörün ligand ile kompleks oluflturmufl DNA n n reseptör arac l endositozu için kullan labilir. Bu sistemin transdüksiyon etkinli i lizozomal aktivite sebebiyle oluflan DNA degradasyonundan dolay k smen s n rl d r (5). Ç plak DNA Plazmid DNA s n n direkt olarak dokulara enjekte edilmesi kas, deri ve karaci er hücreleri gibi farkl hücre tiplerinde yap lm fl ve baflar l sonuçlar al nm flt r. DNA n n birkaç gün içerisinde degrade olmas na ra men bu teknik, enjekte edilen DNA ya karfl etkin bir immün cevap oluflturmada oldukça baflar l d r (15). Viral Vektörler Viral vektörler gen transferinde en etkili araçlard r. Bu amaçla adenovirüs, retrovirüs, adeno associated virüs, herpes virüs, lentivirüs, baculovirüs, SV40 virüs, vaccinia virüs gibi birçok virüs gen transferine hizmet etmektedir. Viral vektör listesi halen genifllemeye devam etmektedir (5). Retrovirüs Murine retrovirüsleri tek zincirli RNA virüsleridir. Bu virüsler bölünen bir hücrenin retrovirüs reseptörü ile interaksiyona girdi inde konak hücre genomuna entegre olabilir. Hepatositler fizyolojik flartlarda aktif olarak prolifere olamad klar için karaci er dokusunun retroviral vektörlerle transdüksiyona u rat lmas güçtür. Daha da ötesi mevcut prosedürlerle elde edilen virüs titresi düflük oldu undan transdüksiyon etkinli i s n rl d r. Bununla beraber hepatositlerin in vitro infeksiyonu yüksek transdüksiyon imkan sa lad için retrovirüsler eks vivo gen transferinde kullan labilirler. Son zamanlarda gelifltirilen insan lentiviral (human immunodeficiency virus) virüs tabanl vektörler bölünmeyen hücrelere gen transferinde cesaret verici perspektifler sunmaktad r (16). Adenovirüs Bunlar çift zincirli DNA virüsleri olup, karaci er dokusuna karfl do al bir tropizm gösterirler. Hem bölünebilen hem de bölünmeyen hücreleri oldukça etkili bir flekilde infekte edebilirler ve kolayl kla yüksek titrelerde üretilebilirler (17). Viral proteinlere karfl kona n immün cevap oluflturmas ve konak genomuna DNA entegrasyonu oluflmad için transgenler geçici bir süre eksprese olabilirler (18). Birinci jenerasyon adenovirüsler ile transgen ekspresyonu yaklafl k iki haftal k bir periyod ile s n rl olup, tekrar edilen uygulamalar ise kona n humoral antikorlar ile virüsün inaktivasyonu sebebiyle etkisiz kalmaktad r. Birinci jenerasyon adenovirüslerde E1 (ve E3) bölgesi kesilmifl ve bu replikasyon yapamaz hale getirilmifltir. E1 ve E3 bölgesinin kombine delesyonu ile virüsün transgen kapasitesini 8kb ye kadar ç karm flt r. kinci ve üçüncü jenerasyon adenovirüslerde E2 bölgesinde de ifliklikler ve E4 bölgesinde delesyon meydana getirilmifltir. Son zamanlarda intestinsiz olarakta bilinen adenovirüsler gelifltirilmifltir. Bu vektörlerde birleflme sinyallerini tafl yan diziler [inverted terminal repeats (ITR)] haricinde viral diziler bulunmamaktad r. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak daha düflük toksisiteye, yüksek kapasiteye sahiptirler ve kendilerine karfl immün cevap gelifltirmez. Bu sebeplerle daha uzun süre transgen ekspresyonu sa larlar. ntestinsiz adenovirüsler t bbi gen terapisinin birçok uygulama alan için oldukça ümit vadeden araçlar olarak de erlendirilmektedir, sadece karaci er hastal klar nda de il düflük toksisiteleri sebebiyle santral sinir sistemi rahats zl klar n n tedavisinde de oldukça önemlidirler. Di er bir araflt rma alan nda ise birinci jenerasyon adenovirüslerin E1A ve/veya E1B bölgeleri modifiye edilerek tümör spesifik onkolitik virüsler konstrükte edilmektedir. Bu amaçla bulundu u duruma spesifik olarak replikasyon yapabilen adenovirüsler gelifltirilmifltir. Bu vektörlerde adenovirüs genomunun E1 geni, AFP gibi bir tümör spesifik promoterin kontrolü alt nda olacak flekilde konstrükte edilmifltir. Normal olarak fetal karaci erde gerçekleflen AFP ekspresyonu HSK hücrelerinde reaktive edilebildi i için bu karakteristik adenovirüs replikasyonunu sadece AFP ekspresyonunun gerçekleflti i hücrelerle s n rl tutmakta ve sitopatik etki sadece bu tümöral hücrelerde gerçekleflmektedir (19). Adenovirüs Girifline Karfl Oluflan Selüler Cevap Adenovirüslerin gen aktar m nda büyük bir potansiyelleri vard r. Birçok araflt r c adenovirüs vektörlerini terapötik genler sunan rekombinant vektörler olarak kullanmaktad rlar. Bu vektörler genel olarak iki tip uygulamada kullan lmaktad r; Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(3):

9 Serin MS. gen düzeltme uygulamalar ve afl uygulamalar. Gen düzeltme uygulamalar nda vektör, hastada fonksiyonu olmayan bir geni aktarmaktad r. Bu uygulamada vektörün hedef dokunun tamam na ulaflmas ve terapötik geni hiçbir yan etki göstermeden haftalarca veya aylarca eksprese etmesi istenir. Ancak adenovirüs vektörleri ile bafllang çta yap lan klinik çal flmalarda fonksiyonel gen transferi oldukça s n rl olarak gerçekleflmifl ve ciddi boyutlarda inflamatuvar yan etkiler ortaya ç km flt r. Virüsün hücreye girifl proçesinin daha iyi anlafl labilmesi araflt r c lara daha iyi uygulama sa lamak için bu ajanlar n modifiye edilebilme avantaj sa lamaktad r. Di er taraftan adenovirüs vektörlerinin oluflturdu u inflamatuvar yan etkiler afl uygulamalar nda immün cevab provoke etmekte faydal olmaktad r. Adenovirüs tabanl gen aktar m sistemleri en etkili vektörlerdir. Di er hiçbir virüs sistemi kan ak m nda veya intratümöral uygulamalarda yeterince hayatta kalamamaktad r. Adenovirüsün ökaryotik hücrelere girifl proçesi moleküler düzeyde tam olarak bilinmemektedir. Subgrup-C adenovirüslerinin tek bir viral partikülden infeksiyonu bafllatabilmeleri onlar n hücreye girifl fonksiyonlar n n oldukça etkili oldu unu göstermektedir. Konak hücre nükleosunda yeni nükleik asit (viral) bulunmas na ilaveten hücreye yeni adenovirüs girifli inflamatuvar cevapta yer alan NF-κB gibi transkripsiyon faktörlerini aktive eden ve apopitozisi bafllatan bir dizi önemli konak cevab n tetiklemektedir (20). Adeno Associated Virüs (AAV) Patojen olmayan ve ITR haricindeki viral genleri delesyona u rat lm fl, baflar l gen terapi vektörleridir. AAV vektörleri bölünen ve bölünmeyen hücrelerde transformasyon sa layabilir, gerek konak genoma integrasyon ile gerekse epizomal formda persistans ile uzun süreli transgen ekspresyonu sa layabilir. Sistemik enjeksiyondan sonra AAV ciddi bir karaci er tropizmi gösterir. Faktör IX un fare karaci erine AAV arac l gen transferi kal c kürativ düzeylerde aktif faktör IX oluflumunu indükledi i gösterilmifltir. Genotoksik ajanlar (gama iradyasyonu gibi) ile adjuvan muamelesi AAV transgen ekspresyonunu hem in vitro hem de in vivo flartlarda artt rmaktad r (21). AAV tabanl vektörler, intestinsiz adenovirüslerde belirtildi i gibi santral sinir sistemi bozukluklar n n tedavisinde ciddi bir potansiyele sahiptirler (5). Herpes Simpleks Virüs (HSV) HSV nörotropizm özelli i olmas ndan dolay özellikle sinir sistemine gen transferi amac ile kullan labilen önemli bir vektördür. Buna ilaveten HSV, in vivo flartlarda murine karaci erinde de etkin bir transdüksiyon potansiyeline sahiptir (22). Bakteriyel Vektörler Baz Salmonella sufllar n n gale veya aroa genlerinde nonreversibl mutasyonlar meydana getirilerek atenüe afl haline getirilmifllerdir. Afl oral olarak kullan lmakta ve retiküloendotelyal sistemi istila etmektedir. Bakteri, daha sonraki Salmonella istilalar na karfl hem humoral hem de selüler koruyucu immün cevap oluflturmak amac yla yabanc antijenler eksprese etmek üzere rekombinant hale getirilmifltir. Bu yaklafl m ile gen transferi, MHC-I ve MHC-II molekülleri taraf ndan sunulan antijenlerin tafl nmas ve ulaflt r lmas için oldukça uygun görülmektir (23). Bu yaklafl - m n gelecekteki uygulamas melanoma, meme, pankreatik ve ovaryum tümörleri için tarif edilen peptid tümör antijenleri için büyük ihtimalle oldukça olumlu sonuçlar verecektir (12). GEN TRANSFER N N TÜMÖR BÖLGES NE YÖNLEND R LMES Tümör bölgesine gen transferi genel olarak; a. Fiziksel metodlar, b. Ligand arac l metodlar, c. Genetik metodlar kullan larak yap lmaktad r (Tablo 1). Tablo 1. Tümör bölgesinde hedef gen ekspresyonu sa lamak için uygulanan metodlar (12). A. Fiziksel metodlar 1. Direkt enjeksiyon ile teslimat 2. Kateter kullanımı ile teslimat 3. Partikül aracılı teslimat B. Ligand aracılı metodlar 1. Hedeflendirilmiş antikor ile teslimat 2. Reseptör aracılı teslimat 3. T-hücre aracılı teslimat C. Genetik metodlar 1. Tümör-spesifik promoterler 2. Radyasyon ile indüklenebilen promoterler 3. İlaç ile indüklenebilen konstrüksiyonlar 116 Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(3):

10 Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi Fiziksel Metodlar Tümör bölgesine vektör-gen konstrüksiyonunu yönlendirmede uygulanan en basit metod tümör bölgesine direkt enjeksiyondur. Bu yaklafl m lipidkompleks arac l gen transferinden retroviral üretici hücrelerin enjeksiyonuna kadar çeflitli flekillerde uygulanabilir. Kateter arac l vektör aktar m enjeksiyonun uygun olmad durumlarda yayg n olarak uygulanan bir metoddur. Kateter arac l vektör aktar m arteryel sirkülasyon ile tümör bölgesinde daha genifl bir alana etki edebildi i için baz durumlarda bir avantaj sa lamaktad r (24,25). Partikül arac l gen transferi alternatif bir aktar m metodu teflkil etmektedir. Günümüzde küçük, tafl nabilir gen tabancas ayg tlar tümörlere partikül bombard man yapmak üzere uygun olarak kullan lmaktad r. Bu uygulama muhtemelen gen tedavisinin klinikte uygulanabilirli ini h zland racakt r (12). Ligand Arac l Metodlar Bu metodda hücre membran determinantlar için spesifik olan antikorlar lipozomlar ile birlefltirilmifltir. Bu immünolipozomlar n tan mlanan hücre tiplerine karfl artt r lm fl bir afinitesi vard r. Bu sebeple transfeksiyon frekans nda art fla sebep olurlar. Mizuno ve arkadafllar in vitro transfeksiyon amac yla glioma ile iliflkili bir antijen tan yan bir antikor için hedeflenmifl glial hücrelerin IFN üretiminde yedi katl k bir art fl meydana geldi ini bildirmifllerdir (26). Benzer bir sistemde Holmberg ve arkadafllar 1994 y l nda immünolipozomlar antikorsuz lipozomlar ile karfl laflt rd klar nda glioma hücrelerinin transfeksiyonunda üç katl k bir art fl oldu unu bildirmifllerdir. Bu in vitro sonuçlar genlerin baflar l bir flekilde aktar m nda immünolipozom teknolojisinin kullan m için cesaret vericidir. Gelecekte muhtemelen antikor moleküllerinin veya di er ligandlar n çeflitli bölgelerini eksprese etmek amac yla çeflitli viral vektör konstrüksiyonlar yap labilecektir (27). Genetik Metodlar Hedefe yönelik gen aktar m nda uygulanan di er bir strateji; özellefltirilmifl promoter bölgeler tafl - yan vektörlerin kullan lmas d r. Birçok araflt rmac bu yaklafl m melanoma, glioma ve hepatoma hücrelerinde kullanm flt r. Vile ve Hart 1993 y l nda melanoma hücreleri için selektif olan tirosinaz ve tirosinaz ile iliflkili protein 1 in promoterleri in vivo ve in vitro flartlarda tan mlam fllard r. Bu araflt r c lar bu yaklafl m sitokin konstrüksiyonlar n n direkt intratümöral enjeksiyonu ile kombine hale getirerek in vivo flartlarda gen ekspresyonunu göstermifllerdir (27). Miyao ve arkadafllar glioma hedef hücrelerinde benzer bir yaklafl m ile miyelin temel protein gen promoterini kullanm fllard r (28). Hepatoma hücrelerinin baflar l hedeflenmesi hem albumin artt r c element hem de promoter konstrüksiyonu yap larak gerçeklefltirilmifltir. Kuriyama ve arkadafllar bu konstrüksiyonun yaln zca bölünen hepatosit ve hepatoma hücreleri ile s n rl olarak in vitro ve in vivo flartlarda doku spesifisitesi sergilediklerini göstermifllerdir (29). Plazminojen aktivatörü promoterinin X- fl n na cevap veren elementin izolasyonu gen ekspresyonunun selektif aktivasyonu ile hedeflendirilmifl gen tedavisine imkan veren ilave bir yaklafl m sunmaktad r (30). X- fl n na cevap veren promoterleri tafl yan vektörler tümör bölgesine çeflitli genlerin tafl nmas nda kullan labilirler (Tablo 2). Gen transferini takiben hedef doku radyoterapiye tabii tutuldu unda vektör ekspresyonu selektif olarak aktive edilir. Bu tedavi yaklafl m radyorezistans gösteren birçok malignansi için uygulanabilir. Tablo 2. Tümörlere karfl etkin bir immün cevap elde edilmesinde uygulanan gen transfer seçenekleri (12). A. Tümörlere gen transferi 1. Sitokinler 2. Antijenler (tümör spesifik, alloantijenler, süperantijenler) 3. T-hücre tanımlanması/aktivasyonu için aksesuar moleküller 4. İntihar genleri 5. İntraselüler tek zincirli antikorlar (sfv) 6. Sitokin reseptörleri B. T-hücrelerine gen transferi 1. Sitokinler 2. Şimerik reseptör genleri 3. Seçilebilir markerler/tamir-genişleme-reinfüzyon C. Antijen sunan hücrelere, fibroblastlara veya kas hücrelerine gen transferi 1. Sitokinler 2. Antijenler (peptidler) Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(3):

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2009 Derleme/Review Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi / Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Bodur

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Cilt Say Y l 10 1 2010 Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: 1302-1710 Yay nc Kurulufl Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar REVIEW Human Papillomavirus (HPV) Afl lar Macit ARVAS, Altay GEZER Department of Obstetrics and Gynecology, Cerrahpafla Faculty of Medicine, stanbul University, stanbul, Turkey Received and accepted 30

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl

Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Ç NDEK LER ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Bölüm 2 EMBR YOLOJ LABORATUVARININ KURULUfiU... 31 Yazar : Ayfle Arvas Bölüm 3

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine

EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine DOKU MÜHEND SL NDE NANOTEKNOLOJ EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine Müh.Böl.), Dr. Ayfle Karakeçili,

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

NANOTEKNOLOJ VE. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n.

NANOTEKNOLOJ VE. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n. NANOTEKNOLOJ VE Nanoteknolojik tekniklerle atom veya moleküllerden ç k larak çeflitli malzemeler üretilebilmekte. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n. Karbon nanotüplerin yo unlu u çok düflük,

Detaylı