T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 2014/54 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun unvanı Merkezi İlgili Bakanlık Esas sermayesi Ödenmiş sermayesi Ödenmemiş sermaye : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : TL : TL : TL Karar organı (Yönetim kurulu) Yönetim kurulu Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Başlama tarihi Görevli bulunduğu süre Ayrılma tarihi 1- Başkan Mustafa Aktaş TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam ediyor 2 - Üye Ömer Sezgin TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3 -Üye Tuğrul Alper TKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor 4- Üye Mehmet Tombul ETKB ETKB Daire Başkanı Üye Mustafa Hacı Eminoğlu ETKB ETKB Teftiş Kurulu Başkanı Üye Abdullah Tombul ETKB MTA Gn Md. Yrd. Emekli Devam ediyor 5- Üye Yusuf Ziya Coşar ETKB MTA Genel Müdür Yardımcısı Üye 6- Üye Arslan BAŞ Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Üye

4 RAPORDA YER ALAN KISALTMALAR BLĠ: Bursa Linyitleri İşletmesi CIF: Mal bedeli + Sigorta + Navlun dahil teslim ÇLĠ: Çan Linyitleri İşletmesi DMO: Devlet Malzeme Ofisi DSĠ: Devlet Su İşleri EĠE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi ELĠ: Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ETĠ MADEN: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAġ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi GELĠ: Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi GLĠ: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GÜBRETAġ: Gübre Fabrikaları TAŞ HÜ: Hacettepe Üniversitesi ILĠ: Ilgın Linyitleri İşletmesi ĠTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi ĠZTEK: İzmir Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ KAMAG: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı KHK: Kamu Hükmünde Kararname KĠAġ: Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi KĠK: Kamu İhale Kurumu / Kanunu KĠT: Kamu İktisadi Teşebbüsü MĠGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğü MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖĠB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖTV: Özel Tüketim Vergisi

5 PTT: Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü SLĠ: Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TKĠ: Türkiye Kömür İşletmeleri TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TOKĠ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu TÜBĠTAK MAM: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma Merkezi TÜBĠTAK TÜSSĠDE: Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi YKK: Yönetim Kurulu Kararı YLĠ: Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü YPK: Yüksek Planlama Kurulu Marmara

6

7 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa TOPLU BAKIġ. I A- Kömürün Dünya ekonomisindeki yeri... I B- Kuruluşun Tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... IV C- Öneriler... X ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 5 C- Personel durumu MALĠ BÜNYE.. 26 A- Mali Durum B- Mali Sonuçlar ĠġLETME ÇALIġMALARI. 41 A- İşletme bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik İşleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme Sonuçları I- Bağlı ortaklık ve iştirakler J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar BĠLANÇO Aktif Pasif GELĠR TABLOSU EKLER

8 TABLOLAR TKİ 2013 Bölümü Tablo no Adı Sayfa Toplu bakış 1 Toplu bilgiler v İdari bünye 2 Dava türleri ve sayıları 10 İdari bünye 3 Personel kadro ve sayıları 13 İdari bünye 4 Personele yapılan harcamalar 21 İdari bünye 5 Sosyal giderler 23 Mali bünye 6 Mali durum 26 İşletme çalışmaları 7 Bütçeye ilişkin bilgiler 42 İşletme çalışmaları 8 Finansman programı ve büyüklükleri 44 İşletme çalışmaları 9 Giderler 46 İşletme çalışmaları 10 Malzeme ve ticari kömür alımları 51 İşletme çalışmaları 11 Ticari kömür alımları 53 İşletme çalışmaları 12 Rodövansçılardan alınan kömürün hak ediş 59 bedelleri ve yüklenen masraflar İşletme çalışmaları 13 Fakir ailelere dağıtılmak üzere yapılan kömür alımları 63 İşletme çalışmaları 14 Hizmet alımları 67 İşletme çalışmaları 15 Malzeme stokları 70 İşletme çalışmaları 16 Üretim miktarları 72 İşletme çalışmaları 17 Yeraltı kömür üretimi 75 İşletme çalışmaları 18 Dekapaj 86 İşletme çalışmaları 19 Açık ocakların çıkarılmaya hazır rezervi 89 İşletme çalışmaları 20 Makine parkı 90 İşletme çalışmaları 21 Rodövansla verilen sahalar 95 İşletme çalışmaları 22 Rezervler 107 İşletme çalışmaları 23 Linyit ve asfaltit rezervleri 110 İşletme çalışmaları 24 Verimlilik 114 İşletme çalışmaları 25 Üretim giderleri 119 İşletme çalışmaları 26 Müessese ve bağlı işletmeler üretim giderleri 121 İşletme çalışmaları 27 Satışlar 124 İşletme çalışmaları 28 Müşteri gruplarına göre yapılan satışlar 126 İşletme çalışmaları 29 Termik santrallara yapılan satışlar 127 İşletme çalışmaları 30 SYDF Vakıflarına sevk edilen kömüre ilişkin veriler 133 İşletme çalışmaları 31 Satış fiyatları 144 İşletme çalışmaları 32 Mamul ve ticari kömür stokları 146 İşletme çalışmaları 33 Sigorta 149 İşletme çalışmaları 34 Satışların kârlılığı 150 İşletme çalışmaları 35 Göstergeler 152 İşletme çalışmaları 36 İştirakler 155 İşletme çalışmaları 37 İştiraklerin dönem sonuçları 156 İşletme çalışmaları 38 Yatırım projeleri 158 İşletme çalışmaları 39 Ömerler yeraltı mekanizasyon ve tevsii projesi 166 İşletme çalışmaları 40 Muhtelif işler projesi 167 İşletme çalışmaları 41 İdame- yenileme projesi 169 İşletme çalışmaları 42 İnşaat işleri projesi 170 İşletme çalışmaları 43 Yatırım programında yeralan tedbir ve öncelikler 173 Bilanço 44 Aktif (Varlıklar) 176 Bilanço 45 Bankalar 177 Bilanço 46 Ticari alacaklar 179 Bilanço 47 Alıcılar 180 Bilanço 48 Maddi duran varlıklar 183 Bilanço 49 Birikmiş amortismanlar 185 Bilanço 50 Pasif (Kaynaklar) 187 Bilanço 51 Ticari borçlar 188 Bilanço 52 Satıcılar 189 Bilanço 53 Gelir tablosu 194

9 SÖZLÜKÇE Açık iģletme: Üzerindeki örtü tabakasını kaldırarak, yer kabuğunda bulunan maden yatağından üretim yapmak amacıyla uygulanan maden işletme yöntemi.- Açık ocak Ağır kamyon: Ekskavatör-kamyon örtü kazı yönteminde kullanılan nakil aracı. Ağır kamyon kasası:ağır iş koşullarında kullanıldığından dayanıklı ve özel biçimli olarak üretilir. Malzemenin yapışmaması için bir çok türlerinde tabanı yivli olup, kenarlarında bırakılan özel kanallardan sıcak egsos gazları geçirilir. Ağır mayi: Suya çok ince öğütülmüş manyetit, barit ve ferrosillisyum gibi yoğunluğu fazla maddeler katılarak elde edilen sıvı. Cevher veya kömürün zenginleştirilmesi amacı ile yüzdürülecek cisme göre birim ağırlık dengesi yapılarak kullanılır. AkıĢkan yataklı yakma yöntemi: Düşük kaliteli kömürleri, yüksek verimle yakabilen ve yanma sırasında sisteme verilen kalker tozu ile kömür içindeki kükürdü tutarak hava kirliliğini önleyebilen yeni bir kömür yakma yöntemi. Amenajman: Üretim için hazırlık çalışmalarının tümü, yeraltında madene ulaşmak için yapılan yolların tamamı, açık işletmede örtü kazı faaliyetleri, dekapaj ve üretim yollarının hazırlanması. Ana galeri: Yeraltında ocak üretim birimlerini ihraç kuyusuna veya ocak çıkışına bağlayan ana ulaşım ve havalandırma yolu. Anfo: % 94 oranında teknik amunyum nitrat ile % 6 oranında mazot karışımından elde edilen ve deliklerin patlatılmasında kullanılan patlayıcı madde. Ara ürün: Kömürün zenginleştirilmesi sırasında elde edilmesi öngörülen kalitede olmayıp ana ürünle atık malzeme arasında kalan orta kalitede ürün. Lavvarda elde edilen ara ürüne mikst denir. AR-GE: Araştırma-Geliştirme Arıtma: Lavvarda çıkan su gibi atık suların çevreyi kirletmemesi için alınan önlem. Bu amaçla atık sular toprak döküm sahalarında mevcut büyük çukurlara pompalanarak küçük göller oluşturulmak suretiyle katı maddelerin çökertilmesine terkedilir. Atılan sudan duruma göre tekrar zenginleştirilme işinde yararlanılır. Asfaltit: Suda erimeyen ancak karbondisülfit, benzol, kloroform vb de az çok eriyen, zor ergiyen, katı, koyu renkli doğada bulunan hidrokarbon. Asfaltitin petrolden türüyerek oluştuğu fikri kabul edilmektedir. Yer kabuğundaki çatlak ve faylar boyunca yükselen petrolün uçucu birleşenlerini kaybederek asfaltite dönüşmesiyle asfaltit yatakları oluşabilmektedir. Ülkemizdeki en önemli yatak Şırnak bölgesindedir. Şırnak Asfaltit yataklarının zengin kısımları örtü kayacı içinde filonlar şeklindedir.

10 AteĢleme: Sert araziyi gevşetmek amacıyla delinmiş ve patlayıcı madde ile doldurulmuş deliklerin patlatılması işlemi. Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer. Basamak: Açık işletmelerde örtü kazı ve üretim işinin verimli ve güvenli yapılabilmesi için oluşturulan kademeler arası düzlük. Birincil enerji kaynakları: Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlüşist, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, odun, hayvan ve bitki artıkları. BitümlüĢist: Bitki artıklarıyla karışık katı hidro karbonlar ihtiva eden şist. Buldozer: Kazma, küreme, itme, boşaltma ve yayma işlerinde, özellikle yol yapımında ve açık işletme madenciliğinde kullanılan iş makinası. Dekapaj: Fıransızca terim. Örtü kazı. Açık işletmelerde kömür tabakasının veya cevherin üzerini açmak için yapılan kazı, yükleme, taşıma, boşaltma, kesme, düzeltme, araziyi gevşetme ve yol yapım işlemlerinin genel tanımı. Üst örtü dekapajı ve ara kesme dekapajı olarak ikiye ayrılır. Dekapaj giderleri tükenme payı: 1 ton kömüre isabet eden dekapaj miktarı ve maliyeti ile ilgili muhasebe değerlendirme yöntemi. Dekapaj oranı: 1 ton cevher veya kömür üretebilmek için yerinde metre küp olarak yapılması gereken örtü kazı miktarı. Draglıne:(Draglayn) Çekme kepçeli kazıcı. Kamyon nakliyatına gerek göstermediğinden, örtü kazı işinde ekskavatör kamyon yöntemine göre % 40 daha ekonomiktir. Belli kalınlık ve genişlikteki dilim üzerinde örtü kazı malzemesini kazarak, daha önce kömürü alınmış olan bir önceki dilimin içine döker. Sis hariç her türlü iklim koşullarında çalışabilir. Ekonomik cevher: Günün teknik ve ekonomik koşullarında kârlı olarak değerlendirile bilecek cevherler. Ekskavatör: Kazıcı döner kepçeli, klasik kepçeli ve zincirli kazıcıların genel tanımı. Eski imalat: Madene üretilmiş veya çalışılmış pano. Filon: Kaya çatlakları arasında bulunan cevher damarı. Genel randıman: Satılabilir üretim miktarını, üretimle ilgili tüm yevmiye adedine oranı. ( Ton/yevmiye ) veya ( Kg/yevmiye ) olarak ifade edilir. Gurup: Bir ana ortaklık ve onun tüm müessese ve bağlı ortaklıklarıdır. Heyelan: Arazinin veya bir yığının, şev dayanımının bozularak akması durumu. Ġçeri randımanı: Yer altı ocak randımanı. Yer altında yapılan üretim miktarının, yer altında üretim ve nakliyat işinde yapılan yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( ton/yevmiye) veya (Kg /yevmiye ) değeri. Bu randımana (İçeri_A_Randımanı ) da denir. Ġhzarat: Hazırlık.

11 Ġkincil enerji kaynakları: Elektrik, kok, hava gazı vb. ĠĢletme hakkı: Bulunan maden devletindir. İşletme hakkı Kamu ve tüzel kuruluşlara ve şahıslara verilir. İşletme hakkı, işletme ruhsatı (İR veya işletme imtiyazı İİ şeklinde olur.) ĠĢletme kaybı: Uygulanan işletme yöntemi gereği ve alınamayan rezerv miktarını simgeler. % olarak ifade edilir ve üretilen miktarın yerinde mevcut rezerv miktarına tonaj olarak oranını gösterir. ĠĢletme yöntemi: Doğal konumda bulunan madenin en az kayıpla, en ekonomik şekilde çıkarılması ve değerlendirilmesi için uygulanan çalışma yöntemi. Kazı randımanı: Yapılan üretim miktarının, bu üretimin yapılmasında kullanılan işçi yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) oranı. Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Krible kömür: Tuvönan kömürün ızgara ve elekten geçirildikten ve triyaj bandında taşlı kısımlara el ile ayıklandıktan sonra elde edilen parça kömür. Lave kömür: ocakta üretilen kömür tuvönanının lavvarda zenginleştirilmesi yıkanması sonucu satılabilir olarak elde edilen yıkanmış kömür. Lavvarda zenginleştirilmesi sonucu elde edilen satılabilir ara ürüne mikst, ayrılan ve atılan artığa da lavvar şisti denir. Muhtemel rezerv: iki boyutuyla belirlenmiş olan ve devamlılığı konusunda görünür rezerve nazaran daha büyük risk taşıyan maden kitlesi. Pankobirlik: Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Randıman: yapılan işleri bir biriyle mukayese edebilmek veya bir tesis ve makinanın verimliliğini saptamak için kullanılan ölçme kavramı. Randıman yapılan işe göre çeşitli şekilde ifade edilir. Yer altı işletmesinde, kazımacı ve bacacı randımanları tuvönan üretime, içeri randımanı ve umumi randıman hem tuvönen hemde satıla bilir üretime, genel işletme randımanı ise yalnız satılabilir üretime göre hesaplanır. Açık işletmede ise, tuvönan üretime göre elde edilen randımana A-Randımanı, satılabilir üretime göre elde edilen randımana B-Randımanı denir. Bu randımanların birimi (Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) dir. Rantabilite: İşletme faaliyeti sonu elde edilen kârın kullanılan kapitale oranı. Rodövans: Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık. Satılabilir kömür:tuvönan kömürden, değerlendirilemeyen taş, şist gibi kısımlar ayrıldıktan sonra geri kalan iyileştirilmiş kömür. Tuvönan: ham maden, doğal yerinden üretilen ve zenginleştirmek için hiçbir işleme tabi tutulmamış olan cevher veya kömür. Yevmiye adedi: Bir yerde çalışan işçilerin belirli bir dönemde yaptıkları yevmiye sayısı.

12

13 I I. TOPLU BAKIġ A- Kömürün dünya ekonomisindeki yeri: Enerji, tüketimi durmadan artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlarımızdan birisidir. Enerji kaynakları, tükenebilir ve yenilenebilir olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Taşkömürü, linyit, bitümlü şist (kömür grubu) ile petrol, asfaltit, doğal gaz (petrol grubu) gibi fosil kaynaklar ve nükleer enerji birinci grup tükenebilir enerji kaynaklarını oluştururken, hidrolik, güneş, jeotermal, biomas, rüzgar ve dalga enerjisi ikinci grup yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Kömür, termik santrallerde, sanayi sektöründe ve ısınma amaçlı kullanılmakta olup, koklaşabilir nitelikli taş kömüründen elde edilen kok kömürleri ise demir-çelik sanayi (metalürji) sektöründe kullanılmaktadır. Taşkömürünün kok fırınlarında yakılmasıyla elde edilen maddeler ise boya, patlayıcı madde, asfalt, tecrit malzemesi, benzol, neft ve naftalin, gübre, kauçuk, tekstil, naylon, deterjan ve plastik imalatının hammaddelerini oluştururlar. Kömür, dünya ekonomisindeki yerini 18 inci yüzyıl ortalarında özellikle İngiltere de sanayi devriminin başlaması ile almış, buhar gücünün ulaşım ve sanayide kullanılmaya başlanılması ile bu gücü elde etmede başlıca tüketim maddesi olmuş, buna paralel olarak dünya nüfusunun artması ile artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması ve ısınmadaki rolü ile önemini giderek artırmıştır. Sanayi devriminin gerçekleşmesinde ana faktör olan ve önemini günümüzde de koruyan kömürü yeterince değerlendiren ülkeler bugünün gelişmiş ülkeleri konumundadır. Nitekim, Almanya da bulunan zengin kömür yatakları bu ülkenin sanayileşmesinde önemli rol oynamıştır. Güney Afrika %93, Polonya %92, Avustralya %77, Çin %79, Kazakistan %70 ve Hindistan %69 elektrik üretimlerini kömüre dayalı santrallerden üretmekte olup, bu oran İsrail de %63, Çek Cumhuriyeti'nde %60, Yunanistan da %52, ABD de %49 ve Almanya da %46 iken Türkiye de %28 dir. International Energy Agency (IEA) verilerine göre dünyada kömür kullanımı % 62 lik oranla en fazla enerji santrallerinde gerçekleşmektedir. Özellikle elektrik üretiminde kullanılan kömürün Dünya elektrik enerjisinin üretiminin % 42 sini sağladığı belirtilmektedir. 20 nci yüzyıl başlarına kadar enerji üretiminde kömür başlıca hammadde iken, 20 nci yüzyıl başlarından itibaren petrol tüketiminin hızla artması sonucu, 1960 lı yıllardan itibaren dünya enerji tüketiminin büyük bölümü petrole dayalı hale gelmiştir. Ancak, 1973 ve 1979 yıllarında yaşanan dünya petrol krizleri nedeniyle petrol rezervleri açısından kısıtlı imkanlara sahip ülkeler petrole olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla bir seri önlemler almış, bu çerçevede bir yandan rezerv açısından yeterli ve yaygın olan kömürün üretimini artırırken, diğer yandan yeni enerji kaynaklarının araştırılıp geliştirilmesine büyük önem vermişlerdir. Son yıllarda nükleer enerji ve doğal gaz ın dünya enerji tüketimindeki payları önemli oranda artarken, akarsuları bol olan ülkelerde hidrolik enerjinin payı kayda değer artışlar göstermiştir. Düşük kalorili kömürlerin yanmasıyla oluşan karbondioksitin (CO 2) sera

14 II Sayıştay etkisi ve karbonmonoksitin (CO) hava kirliliği yaratması nedeniyle özellikle gelişmiş ülkelerde, güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Kömür madeni Dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini korumaktadır. Mevcut tüketim seviyesi baz alındığında Dünya kömür rezervlerinin bu talebi 120 yıl daha karşılaması, buna karşılık yeni bir rezerv bulunmadığı taktirde yaklaşık doğal gaz rezervlerinin 60, petrol rezervlerinin ise 45 yıl içinde tükenmesi beklenmektedir. Enerji kaynaklarının kalan ömürleri dikkate alındığında, kömürün, özellikle 2030 yılından sonra çok daha büyük önem kazanacağı anlaşılmaktadır. Dünya birincil enerji tüketiminin türler bazında dağılımına bakıldığında; %6 ile nükleer, %6 ile hidro-elektrik, %24 ile doğal gaz, %27 ile kömür ve %37 ile petrol yer almaktadır. Dünya fosil yakıt rezervinin, petrol eşdeğeri olarak %74 ünü kömür, %13 ünü petrol ve %13 ünü doğal gaz oluşturmaktadır. Dünya görünür kömür rezervi 826 milyar ton olup, bunun %50 si taşkömürü, %50 si linyittir. 415 milyar ton olan dünya linyit rezervinin %41 i Avrupa ve Avrasya kıtasında, %34 ü Amerika kıtasında ve %25 i ise Asya-Pasifik kıtasında bulunmaktadır. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2012 yılına ilişkin enerji raporuna göre 2009 yılı Dünya kömür rezervlerinin 405 milyar ton ile % 47 si antrasit ve taş kömürü, 261 milyar ton ile % 30 u alt bitümlü kömürler ve 195 milyar ton ile % 23 ü ise linyitlerden oluşmaktadır. Dünya kömür rezervleri 5 kıtaya dağılmış olmasına karşın en büyük pay Asya kıtasındadır. Ülkeler bazında en fazla kömür rezervi 237 milyon tonla ABD de bulunmaktadır. ABD den sonra diğer ülkelerin kömür rezervleri Rusya nın 157, Çinin 115, Avusturalya nın 76, Hindistan ın 61, Almanya nın 41, Ukrayna nın ve Kazakistan ın 34, Güney Afrika nın 30 milyar tondur. Türkiye de çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervlerine karşı 515 milyon tonu görünür olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taş kömürü ve 12,2 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 13,4 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Ülkemizdeki linyit üretimi enerji sektörü, sanayii ve ısınma sektörü olmak üzere 3 ana sektörün taleplerinin karşılanmasına yöneliktir yılı itibarıyla 72,6 milyon ton olan linyit üretiminin % 43 ü EÜAŞ, % 48 i TKİ ve % 9 u ise özel sektör tarafından yapılmıştır. Linyit üretiminin tamamına yakını o yıl tüketilmektedir yılın da stoklarla birlikte 72,6 milyon ton olan toplam linyit arzının en büyük tüketim payı ton olarak % 82 oranı ile Termik Santrallara aittir. Ancak bu tüketim oranı, ton eş değer petrol (TEP) olarak % 66 dır. Kömür ithalatında yılları arasındaki son 11 yılı incelendiğinde; 2001 dışında 2007 yılına kadar 9,4 milyon ton ile % 68 oranında artışla kömür ithalatı 23,4 milyon ton olmuştur. Dünyadaki ekonomik gelişmelere uygun olarak kömür ithalatı 2008,2009 yıllarında azalmış olsa da 2011 yılında 24 milyon tonu aşmıştır. Son

15 III yıllarda Elektrik santralları nedeniyle buhar kömürünün ithalat miktarı giderek artmaktadır. Türkiye nin enerjide dışa bağımlılığı son 20 yılda % 20 fazlalaşmıştır. Birincil enerji arzında dışa bağımlılık 1990 da % 52 düzeyinde iken 2011 yılında ise % 72,4 olmuştur. Türkiye deki linyit rezervlerinin santral potansiyeli toplam MW olup mevcut kurulu güç MW inşaatı başlayan kurulu güç 425 MW dır. Avrupa Birliği, temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü konumuna rağmen kömür üretiminin yapıldığı sahaların yapısal ve jeolojik zorluklarından dolayı üretim maliyetlerinde dezavantajlı bir konumdadır. Almanya ve İngiltere de çok kapsamlı maliyet azaltma programları uygulanarak maliyet azaltılmış ve verimlilikler artırılmışsa da, uygulanan bu programlar üretim miktarlarında önemli düşüşlere neden olmuştur. Benzer gelişmeler Fransa ve İspanya da da yaşanmış olup, AB ülkeleri içerisinde en yüksek verimlilik rakamlarına İngiltere de ulaşılmıştır. ABD, Kanada ve Güney Afrika ile karşılaştırıldığında AB ülkelerindeki kömür üretim verimliliği düşük kalmaktadır. AKÇT (ECSC) -Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşmasının 23 Haziran 2002 de sona ermesinden sonra Avrupa Konseyi bir çerçeve oluşturmak üzere 1407 sayılı Kömür Endüstrisine Devlet Yardımı tüzüğünü kabul etmiştir. Anılan Tüzükle oluşturulan çerçevede, AB nin yerli enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kömürün en alt düzeyde korunması, küçülme sürecinden kaynaklanan yeniden yapılanma ihtiyacının giderilmesi ile oluşacak sosyal ve bölgesel sorunların hafifletilmesi temel alınmaktadır. AB bünyesindeki pek çok üye ülke elektrik üretiminde kömür kullanımına karşıt bir tutum izlemişler ve Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler karbon ve enerji vergisi gibi vergi uygulamaları ile kömüre dayalı elektrik santrallerinin fiyat avantajlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmışlardır. AB ile üyelik sürecindeki aday ülkelerde önemli miktarda kömür rezervi bulunmasına rağmen bu rezervlerin üretimi büyük ölçüde sektöre sağlanacak sübvansiyonlara bağlıdır. AB kömür talebi, demir çelik sektörünün yeniden yapılandırılması, teshin ve elektrik üretiminde kömürün gaz karşısında önemli pazar kayıpları nedeni ile azalan bir yönelim içerisindedir. Gelecekte beklenen en olası senaryoda, yeni üye olan ve giriş sürecindeki ülkelerin kömür sektörlerinde gerçekleşecek yeniden yapılandırma çalışmaları ile kömür üretiminde talebi karşılayamayacak kadar önemli düşüşlerin olacağı ve bunun da ithal kömüre olan bağımlılığı artıracağı tahmin edilmektedir. Bir Avrupa birlikteliği olan EUR-ACOM, Avrupa kıtası üzerindeki kömür madenciliği yapan kuruluşları ve toplulukları bir araya getirmektedir. Bu toplulukta AB nin 7 üye ülkesi; Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve İngiltere, 2004 te üye olan 3 ülke; Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya ile 2 eski Sovyet bloğu ülkesi; Rusya ve Ukrayna bulunmaktadır. Bu topluluğun ana hedefleri arasında ısınma ve enerji üretimi sektörlerine yakıt arzında kömürün payının tartışıldığı platformlarda kömürden yana taraf olarak kömürün payının arttırılmasını sağlamak, güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak ve enerji politikalarında kömürün yükleneceği dengeleyici rolün önemini vurgulamak, Avrupa nın ithal enerji

16 IV Sayıştay bağımlılığını azaltmak ve kömürün kullanımı esnasında çevre üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılmasını teminen temiz kömür teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek bulunmaktadır. B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi: tarih ve 6974 sayılı Kanununla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, çalışmalarına Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi ile başlamış bu statüsüyle faaliyetlerini yurt çapında yayılarak 1983 yılına kadar sürdürmüştür tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile Kurum ikiye ayrılmış, Linyit İşletmeleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda kalmış, Taşkömürü İşletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur tarih ve 2929 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun ile de bu statü muhafaza edilmiştir tarih ve 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri yeniden düzenlenmiş, 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü de tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır tarih ve 6974 sayılı Kanunla Kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, faaliyetlerine 233 sayılı KHK gereğince İktisadi Devlet Teşekkülü olarak devam etmektedir. Türkiye nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal sonucu olarak enerji talebi hızla artmakta olup, bu talebi karşılamada ana hedef, ihtiyaç duyulan enerjinin zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Bu çerçevede, iç talebin mümkün olabildiği ölçüde yerli kaynakların değerlendirilmesi ile karşılanmasının yanı sıra, arz güvenliğinin sağlanması için, ithal etmek zorunda kaldığımız enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğrultusunda politika oluşturulması önem arz etmektedir. Kurumun son beş yıllık işletme faaliyetlerine ilişkin veriler ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

17 V Tablo no (1): Toplu bilgiler ArtıĢ Toplu bilgiler Son iki veya yıl azalıģ Ölçü farkı % Konsolide Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,2 Yabancı kaynaklar Bin TL (40.622) (3,4) Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL (52.090) (7,7) Mad.dur.varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL ,5 Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL (5.930) (9) Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (13) (22) İştiraklere ödenen sermaye Bin TL Tüm alım tutarı: Bin TL Malzeme alımları Bin TL (55.143) (20) -Hizmet alımları Bin TL (7.443) (1,5) -Ticari kömür alımları Bin TL Linyit üretim miktarı (satılabilir) Bin ton (11.547) (40,6) Üretim maliyeti (satılabilir kömür) Bin ton ( ) (18,2) SatıĢ miktarı: Bin ton (12.501) (37) -Mamul kömür Bin ton (12.650) (44,5) -Ticari kömür Bin ton Net satıģ tutarı Bin TL (22) Stoklar : - İlk madde ve malzeme Bin TL (31.651) (29) -Mamuller Bin TL (74,4) -Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL (1.637) (67) Memur ( ortalama ) Kişi (23) (10) Sözleşmeli ( ortalama ) Kişi (103) (6) İşçi ( ortalama ) Kişi (994) (19) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (90.527) (18) Cari yıla iliģkin : -Memurlar için yapılan giderler Bin TL (1.310) (10) -Memur başına aylık ortalama gider TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL (5.680) (6) -Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL (4) -İşçiler için yapılan giderler Bin TL (43.097) (14) -İşçi başına aylık ortalama gider TL Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL (66.389) (44,3) Tahakkuk eden vergiler Bin TL ( ) (34) GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (33) GSYH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (33) GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (33) Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 53,9 31, ,4 (346) (63) Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 52,6 32,7 39,6 53,1 9,5 (43,6) (82) Ekonomik kârlılık % 25,4 18,4 22,1 29,4 5,9 (23,5) (80) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (57) Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) (79) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (99.009) (12) TKĠ Genel Müdürlüğü (Merkez) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (1.331) (581) (8.619) (28.915) 142 Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) (99) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,9

18 VI Sayıştay Devlet adına linyit işletmeciliği tarihinde Etibank a bağlı olarak kurulan, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile başlamış, Müessese 1957 yılına kadar Etibank bünyesinde faaliyet göstermiştir tarihli 9621 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 6974 sayılı Kanunla, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulmuş, linyit işletmeciliği yapan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, taş kömürü işletmeciliği yapan Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) müesseselerini oluşturmuştur. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bu yapısıyla faaliyetini yurt sathına yayarak 1983 yılına kadar sürdürmüştür tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile yapılan düzenleme sonucunda; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu linyit işletmeciliği yapmak üzere yapılandırılırken, taş kömürü işletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. TKİ nin bu statüsü 2929 sayılı Kanun ve bu Kanunu yürürlükten kaldıran 233 sayılı KHK ile de korunmuştur sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun tarihinde kabul edilmiş ve günlü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde yayımlanan üç ayrı kararname ile de hangi bölgelerdeki yatakların devlet eliyle işletileceği saptanmıştır. Yine Kanunun, Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak dört Kararname çıkarılmıştır. Bu Kararnamelerden tarih 7/16826 sayılı Kararname ile 11 bölgedeki kömür ve asfaltit sahalarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu eliyle işletilmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini düzenleyen Kanun un 3 üncü maddesinde ise: Bor tuzları ve asfaltit sahaları ile bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir sahalarının ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır hükmü uyarınca Muğla Yatağan, Milas, Manisa - Soma, Ankara - Beypazarı- Nallıhan, Bursa - Orhaneli - Keles, Sivas - Kangal, Bingöl - Karlıova, Konya - Ilgın, Bolu - Göynük, Çanakkale - Çan, Çorum - Osmancık daki toplam 62 saha TKİ Kurumuna devrolunmuştur. Ancak 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 16 ncı maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununa Geçici 20 nci madde eklenmiş olup, bu madde ile: 2840 sayılı Kanuna ekli listedeki linyit ruhsatları ile daha sonra bu sahalarla birleştirilmek suretiyle 2840 sayılı Kanun kapsamına dahil olan linyit sahaları,

19 VII tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilir. hükmü getirilmiştir. TKİ Kurumu faaliyetlerini, - Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağlı işletmesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağlı işletmesi Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağlı işletmesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile bağlı işletmesi Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, ile yürütmekte iken: - Yüksek Planlama Kurulu nun gün ve 2012/T-14 sayılı kararı uyarınca Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinin tarihi itibarıyla tüzel kişiliği kaldırılarak EÜAŞ a bağlanmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulunca Seyitömer Termik Santralı ile birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınarak, özelleştirilmiştir. - Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı bulunan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ise TKİ Yönetim Kurulunun gün ve 25/325 sayılı kararı ile merkezi Kütahya İli Tavşanlı ilçesinde bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlanmış, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulunun gün ve 2014/75 sayılı kararı ile İşletmenin ve İşletme tarafından kullanılan taşınmazların, TKİ adına kayıtlı nolu ruhsatın ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verilmiştir. - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı bulunan ve üretim yaptığı kömür sahası rodövansla TKİ nin iştiraki Yeni Çeltek AŞ ye devrolunan, Konya İli, Ilgın ilçesindeki, Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, işletme müdürlüğü statüsü kaldırılarak ve kontrol müdürlüğüne dönüştürülerek İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır. - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve bağlı işletmesi Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazları ile ruhsatlarının kapsadığı maden sahalarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanunun 2/i maddesine istinaden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ye (YEAŞ) bedelsiz olarak devredilmesine, Yüksek Planlama Kurulunun gün ve 2013/148 sayılı kararı ile karar verilmiş ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, devrin tarihi itibarıyla yapılması gerektiğini TKİ Genel Müdürlüğüne bildirmiş ve devir işlemi yapılarak, Müessese merkez işletmesi ile Yeniköy Linyitleri İşletmesi özelleştirilmiştir. Böylece Eylül-2014 ayı itibarıyla Kurum faaliyetini:

20 VIII Sayıştay - Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve bağlı işletmesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ve, - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, ile yürütmektedir. Ayrıca Kurumun Ilgın, Dodurga, Saray, Göynük ve Silopi de olmak üzere, rodövansla üretim yapan şirketlerin faaliyetlerini kontrol eden 5 Kontrol Müdürlüğü bulunmaktadır. Faaliyet döneminde 6773 personelle çalışılacağı öngörülmesine rağmen ortalama 6131 personelle çalışılmış olup, yıl sonu personel sayısı ise bir önceki yıla göre 1200 kişi azalarak 5159 kişiye gerilemiştir. Eylül-2014 ayı itibariyle personel sayısı 3499 u işçi olmak üzere 5022 kişidir. İşçi sayısının her yıl azalması özellikle, nitelikli işçi istihdamını gerektiren sanat kollarında kendini hissettirmekte olup, zaman zaman ana çalışma konusunu oluşturan, dekapaj ve üretim faaliyetlerinin aksamasına neden olabilmektedir. Mekanik atölyeler ile çoğu özel donanımlı ya da özel imal ettirilmiş, iş makinaları ve kamyonların bakım onarım ve revizyonlarının yapıldığı atölyelerdeki tecrübeli işçilerin ve dekapaj ile kömür üretim panolarındaki kullanılan ağır iş kamyonu ve makinaları operatörlerinin ayrılması, nitelikli iş gücü açığını artırmakta, ayrıca bu tür sanatlarda çalışan işçilerin tecrübe kazanması belirli bir süreyi de gerektirdiğinden ve gerek Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesindeki kısıtlamalar, gerekse İş Kanununun ana faaliyet konusuna giren işlerin taşeronlara ihale edilemeyeceğine ilişkin hükmü kapsamında, hizmet alımı suretiyle de işçi eksiği giderilemediğinden, bu olgu üretimde darboğazların oluşmasına neden olmaktadır yılında TKİ topluluğunda çalışan personel için 405 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır. Faaliyet döneminde Kurumca, 22,2 milyon ton tuvönan kömür, 29,2 milyon ton satılabilir kömür üretim programına karşılık, program %58 oranında gerçekleştirilerek 16,9 milyon ton satılabilir nitelikte kömür üretilmiştir. Kömür üretimi için 1,1 milyar TL harcama yapılmıştır. TKİ nin toplam tuvönan kömür üretiminin %65 i açık ocaklardan üretilmektedir yılında 215 milyon m³ dekapaj programına karşılık 115 milyon m³ toprak örtüsü kaldırılmış ve dekapaj yüklenicilerine 194,2 milyon TL ödemede bulunulmuş müesseselerce doğrudan yapılan dekapajla birlikte 575,4 milyon TL gider oluşmuştur. Ayrıca yeterli dekapajın yapılamaması nedeniyle işletmeye hazır cevher rezervleri de çok yetersiz düzeydedir. TKİ de makine parkını oluşturan ağır iş makinelerinin büyük bir kısmı oldukça yaşlı ve ekonomik ve fiziki ömürlerinin sonuna gelmiş durumdadır. Her ne kadar bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılarak bu makineler mümkün olabildiğince faal

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. 1- Başkan Mustafa Aktaş TKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun Geçici 7. maddesi ne göre "2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer

(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu nun Geçici 7. maddesi ne göre 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer 5837 BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1) Kanun Numarası : 2840 Kabul Tarihi :

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18076)

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18076) Bor Tuzlan, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13.6.1983 Sayı : 18076)

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No: 1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu nun Kuruluşu ve Amacı... 1 2. Teşkilat Yapısı... 2 3. Merkez Teşkilatı... 3 4. Organizasyon Şeması... 3 5. 2003 Yılı Faaliyetlerine Ait

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü TKİ GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ 2005 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kömür bütün Türkiye yi ihya edecek bir servettir. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 1957

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 27956398-602.07.01-E.449 08/04/2016 Konu : Tadat Edilmeyen Projelere İlişkin

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı