Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri"

Transkript

1 Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi) halinde malın alıcıya kesin satışı yapılır. Yurt içi ve yurt dışı mal satış işlemlerinde uygulanan satış ve ödeme yöntemidir. Özellikle ihracatçı işletmelerimizin, malı yurt dışına gönderdikten sonra konsinyatör aracılığı ile alıcı (ithalatçı) firmaya tanıtması, kullandırması ve satılması işlemine dayanan satış ve uluslararası ödeme şeklidir. Genelde yeni üretilen ve tanıtım ihtiyacı duyulan ürünlerin dış pazarlarda satışına imkan veren ihracat, satış ve ödeme yöntemi özelliği taşır. Ülkemizde konsinye satış ve ihracat konusunda mükelleflerimiz yeterli bilgiye sahip değildir. Gelişmiş ülkelerin ihracat tutarları içinde konsinye ihracatın payı oldukça yüksektir. Vergi yasalarımız, gümrük mevzuatı ve belge düzeni yönünde gerekli itina ve özen arz eden bu satış ve ticaret işleminin yaygınlaştırılmasında yarar vardır. Aşağıda yurtiçi, yurtdışı konsinye satış, belge düzeni, vergi ve gümrük mevzuatı açısından açıklamalara yer verilmiş olup, ayrıca örmek muhasebe uygulaması yapılmıştır. a) Yurtiçi Konsinye Satış, Belge Düzeni ve KDV; Yurt içinde konsinye satış işleminde, malın komisyoncuya ya da diğer aracılara gönderilmesi halinde gönderen tarafından irsaliyeye bağlanması, irsaliye üzerine malın konsinye satış şeklinde gönderildiğine ilişkin şerh-in yazılması gerekir. (V.U.K.230-5) Yurt içi konsinye satışta bu aşamada malın satışı yapılmış değildir. Bu bir sevktir. Mal konsinyatör (aracı) tarafından teslim alındıktan sonra alıcıya satışı halinde satış gerçekleşmiş olur. Kesin satış faturası bu aşamada düzenlenir. Şayet teslim bu aşamada irsaliye ile yapılıyor ise konsinye satış faturasının yedi (7) gün içinde düzenlenmesi gerekir. (V.U.K.231) Malın alıcıya teslimi ile satış faturası düzenlenir. Mal ve hizmetin teslimi halinde katma değer vergisi (KDV) doğar. (KDV. Kn. Md. 1) Fakat konsinye teslimde mal önce sevk edilerek, aracıya (konsinyatöre) teslim edilmekte ve alıcıya satışı daha sonra yapılmaktadır. Bu nedenle komisyoncular vasıtasıyla veya konsinye suretiyle yapılan satışlarda malın alıcıya teslimi halinde kesin satış faturası düzenlenir ve KDV bu aşamada doğar. (KDV. Kn. Md. 10- d) KDV beyanı; kesin satış tesliminin yapıldığı, irsaliye ya da faturanın düzenlendiği aydaki KDV dönemi beyannamesinde yapılır. İrsaliye düzenlendikten sonraki yedi (7) gün içinde faturanın düzenlenme tarihi devam eden aya sarkması halinde irsaliyenin düzenlendiği KDV dönemi esas alınır.

2 b) Yurtdışı Konsinye Satış, İhracat, Belge Düzeni ve KDV; Konsinye ihracat, malın kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine gönderilmesidir. İhracatçı konsinye satış için bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden izin alır. (İhr. Ynt. Md. 4) İhracatçı tarafından konsinye satış faturası düzenlenir. Bu fatura kesin satış faturası değildir. Fatura üzerine ödeme şekli Konsinye İhracattır yazılır. Gümrük Beyannamesine ödeme şekli mal mukabili işlenir. Yine gümrük beyannamesinin 44 no lu kutucuğuna Konsinye İhracattır ibaresi yazılır. Gümrük beyannamesi tescil için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayına gönderilir. Birlik tarafından gümrük beyannamesi üzerine Konsinye İhracat şerh-i işlenir. Gümrük beyannamesi otuz (30) gün içinde gümrük idaresine sunulur. Gümrük müşaviri tarafından gümrük işlemleri tamamlanır. Mal yurt dışı edilir. Bu aşamada mal yurt dışı edilmiş olmakla birlikte ihracat gerçekleşmiş değildir. Mal yurt dışına konsinye satış için sevk edilmiştir. Mal yurt dışında konsinyatör (aracı) tarafından yurt dışı alıcıya satışı yapıldığında kesin satış faturası düzenlenir. İhracat bu aşamada gerçekleşmiş olur. Bu kesin satış faturasının bir örneği ve diğer belgeler otuz (30) gün içinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya ibraz edilir. (İhr. Ynt. Md. 9) Konsinye olarak yurt dışına gönderilen (sevk edilen) malların bir (1) yıl içinde satışının yapılması gerekir. Bir yıl içinde satılamayan ya da kalan konsinye mallar yurda geri getirilir. Bir yıllık süre İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilecek mücbir sebeplere dayanarak iki (2) yıl daha uzatılabilir. İhracat amacıyla mal teslimleri KDV den istisnadır. (KDV Kn. Md. 11-a) Konsinye satış ve ödeme şekli ile ihracatta da KDV istisnası geçerlidir. Teslimin ihracat sayılması için yurt dışı alıcıya yapılması gerekir. (KDV Kn. Md. 12-a) Konsinye satış şekliyle ihracatta mal yurt dışı edildiğinde konsinyatöre (aracıya) sevk edilmiştir. Bu aşamada ihracat gerçekleşmemiş olup, konsinye mal alıcıya teslim edildiğinde ve kesin fatura düzenlendiğinde fiili ihracat gerçekleşmektedir. KDV beyanı kesin faturanın düzenlendiği aya ait KDV döneminde yapılır. KDV iade talebi söz konusu olması halinde ise malın yurt dışı edildiği dönem değil, kesin konsinye satış faturasının düzenlendiği KDV döneminde iade talep edilir. c) Konsinye Mal Satışı Örnek Uygulama; ÖRNEK: Dolap imalatı ve ticareti ile uğraşan Ege Anonim Şirketi konsinye ihracat ile ilgili tüm yasal işlemleri tamamlamış, konsinye ihracat yapma iznini almıştır. Maliyeti lira, satış fiyatı lira olan 100 adet dolaplar, yurt dışında satılmak kaydıyla, yurtdışında yerleşik konsinyatör Expo Almanya firmasına x tarihinde gönderilmiştir. Konsinyatör Expo Almanya firması x tarihinde dolaplardan 20 adedini alıcı Magnum Almanya firmasına satıldığını ihracatçı Ege Anonim Şirketine bildirmiştir. d) Konsinye Malın Yurt Dışına Sevk Edilişi; Konsinye satışta malın mülkiyeti, nihai alıcı tarafından satın alınana kadar satıcının üzerinde kalır. Burada satıcının emtiaya ait mülkiyeti devam etse bile, mal fiziken satıcının stoklarında yer almaz. Bu nedenle konsinye olarak gönderilen malların, stoktaki diğer stoklardan ayrılması gerekir. Konsinyatöre sevk edilen stok, 152. Mamüller veya 153. Ticari Mallar hesabı altında açılacak bir alt hesapta izlenebir.

3 Satıcı Ege Anonim Şirketi tarafından malların, konsinyatöre (Expo Almanya) sevk edilmesi işlemi aşağıdaki şekilde kaydedilir x BORÇ ALACAK 152. MAMULLER HS Yurt Dışına Konsinye Gön. Mamuller Expo -Almanya (100. Adet x 650.-) 152.MAMÜLLER HS Stoktaki Mamuller Dolap İ.Birlikleri izni ile konsinyatöre sevk edilen konsinye mallarının kaydı. İ. Dos. No: 065 NOT: Bu kayıt yurt içi konsinye satışlar için de geçerlidir. Üretim işletmesi olması halinde 152 Mamuller hesabı, ticaret işletmesi olması halinde ise 153 Ticari Mallar hesabı tercih edilebilir. e) Konsinye Satış Yapılan Malların Satışı Kaydı; Malların konsinyatör tarafından nihai alıcıya (Magnum Almanya) satışı gerçekleştiğinde ihracatçı Ege A. Ş. malın kesin satış faturasını düzenler. Konsinye ihracatta satış faturası tarihi aynı zamanda fiili ihracat tarihidir. Satışın düzenlendiği tarihteki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak yevmiye kaydı yapılır. Örneğimizde konsinye mallar x tarihinde satılmıştır. Satış tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru 1 Euro- = 2,5000 liradır. Konsinye malların satışı aşağıdaki şekilde kaydedilir x BORÇ ALACAK 120.A L I C I L A R HS Konsinye Magnum Almanya ( Euro x 2,5000) veya (20.Adet x ) 601. YURTDIŞI SATIŞLAR HS Konsinye Mal Satışı Yurt Dışı Edilen Konsinye Mallardan 20 adedinin Satış Kaydı. İhracat Dos. No: 065

4 NOT: Bu kayıt yurt içi konsinye satış olması halinde 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı yerine, 600 Yurt İçi Satışlar hesabı tercih edilebilir. f) İhraç Edilen (Satılan) Malın Stok Hesaplarından Çıkarılması; Konsinyatör tarafından satılan mamuller (ticari mallar) maliyet hesabına devir edilerek, Yurt Dışı Konsinyatöre Gönderilen Mamuller hesabından çıkarılır. Böylece konsinye satış stoklarında kalan mallar kolayca takip edilir. Satılan konsinye malların, Satılan Mamuller Maliyetine devri aşağıdaki şekilde kaydedilir x BORÇ ALACAK 620.SAT. MAMÜLLER MALİYETİ HS Sat.Y. Dışı Konsinye Mamul Maliyeti 152. MAMULLER HS Y.Dışı. Kons.Gön. Mamuler Expo Almanya (20. Adet x 650.-) Satılan Konsinye mamullerin, S. Mamuller maliyeti hesaplarına devri kaydı. İhr. Dosya No: 065 g) Konsinyatörden İhracat Bedelinin Tahsil Edilmesi, Konsinye ihracat mal bedeli x tarihinde banka hesabına geldiğinde aşağıdaki şekilde kaydedilir. İşlem günü 1 = 2,6000 liradır x BORÇ ALACAK 102.B A N K A L A R HS Xx. Bnk. Euro Hs. ( Euro x 2,6000) 120.A L I C I L A R HS Konsinye Magnum - Almanya ( x 2,5000) veya (20. Adet x ) YURT DIŞI SATIŞLAR HS İhracat Kur Farkı Gelirleri [( Euro) x (2,6000 2,5000 ) Konsinye ihracat bedelinin tahsili ve banka hesabına kaydı. İhr. Dos.No: 065 NOT:

5 İhracat bedeli cari dönem içinde tahsil edilirse olumlu kur farkı 601 Yurt Dışı Satışlar hesabına alacak, olumsuz kur farkı 612 Diğer İndirimler (-) hesabına borç işlenir. Cari dönem içindeki değerleme işlemleri için de aynı hesaplar geçerlidir. Cari dönemden ( x tarihinden) sonra tahsil edilmesi ve değerleme yapılması halinde olumlu kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına alacak, olumsuz kur farkları ise 656 Kambiyo Zararları (-) hesabına borç kaydedilmek suretiyle kambiyo hesaplarında izlenir. (T.M.S.21) İhracattan doğan kur farklarında KDV istisnası vardır. ŞAYET; Yurt içi konsinye satış nedeniyle oluşan cari hesap bedelinin (tutarının) tahsil edildiği tarihte; kur farkı, vade farkı ya da fiyat farkı oluşması halinde, fark tutarına KDV uygulanır. (KDV Kn. Md. 24-c) Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY T.C Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı. Kaynak; Gürsoy Yaser; Dış Ticaret Muhasebesi 9.Baskı Ekin Yayınevi.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHRACAT ve İTHALAT MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU S.M.M.M.O Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm

Detaylı

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 100 KASA HESABI 100.01 Merkez Kasa 100.01.01 TL Kasası 100.01.02 Yabancı Paralar Kasası 100.01.02.01 Dolar 100.01.02.02 Euro 100.01.02.03 Sterlin 100.01.02.04

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu 2 Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu Özet Bir çok firma kur farkı sorunsalı ile karşı karşıyadır. Kur farklarındaki KDV sorununu gidermek için bazı tebliğler yayınlanmıştır.

Detaylı

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GENEL BİLGİLER TANIM: Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

6. BÖLÜM. ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN. MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

6. BÖLÜM. ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN. MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 6. BÖLÜM ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 476 FERUDUN KAYA ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ 477 6. Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4-

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4- Sayı : 2011/180 4 Tarih : 03.10.2011 Ö Z E L B Ü L T E N VERGİ UYGULAMASINDA DÜZENLENEN BELGELER VE BU KONUDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR 1 FAYDALANILAN KAYNAKLAR * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri * Gelir

Detaylı

İHRACAT HASILATININ KURUMLAR VERGİSİ, KDV VE TMS AÇISINDAN HANGİ TARİH İTİBARİYLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ

İHRACAT HASILATININ KURUMLAR VERGİSİ, KDV VE TMS AÇISINDAN HANGİ TARİH İTİBARİYLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ 6 mehmet mac:layout 1 11/9/10 3:04 PM Page 105 İHRACAT HASILATININ KURUMLAR VERGİSİ, KDV VE TMS AÇISINDAN HANGİ TARİH İTİBARİYLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ Mehmet MAÇ* Öz Prensip olarak faturanın düzenlenme

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI MUHASEBE Muhasebenin Önemi Her tacirin verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekir. Ekonomik faaliyetleri düzenli takip etmesi ve gelişmelere hazırlıklı olması gerekir. İşletme için alınan tedbirlerin

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı