İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI"

Transkript

1 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ( İdare ) Diğer tarafta... ( Yüklenici ) arasõnda aşağõda yazõlõ şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler a) Adõ : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü b) Adresi : Gülbahçe Kampüsü Urla-İZMİR c) Telefon numarasõ : d) Faks numarasõ : İdarenin adresi : Gülbahçe Kampüsü Urla-İZMİR olup, Tel No : Faks No : E- Posta Adresi (Varsa) :... dõr. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi :... olup, Tel No :.... Faks No :.... E-Posta Adresi (Varsa) :... dõr Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşõ tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapõlacak tebliğ ilgili tarafa yapõlmõş sayõlõr Taraftarlar yazõlõ tebligatõ daha sonra süresi içinde yapmak kaydõyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3-Sözleşmenin Dili : Sözleşmenin dili Türkçe dir. Madde4-Tanõmlar ve Kõsaltmalar: Bu Sözleşmenin uygulanmasõnda, tarih ve 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayõlõ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatõnda tanõmlarõ yapõlan terimlerden başka ; 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; Mal ; Satõn alõnan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşõnõr ve taşõnmaz mal ve haklarõ, Sair Yükümlülükler ; Taşõma, montaj, testler, eğitim, bakõm ve onarõm gibi malõn teslimi dõşõnda yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, İş ; Sözleşme konusu mal alõmõ işi ile ilgili tedarik, taşõma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakõm ve onarõm işlerinin tümünü, İşyeri ; malõn teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanõlan diğer yerleri, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.); İdare tarafõndan, mallarõn kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile yüklenici arasõnda esaslarõ kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malõn tamamõnõn veya bir kõsmõnõn İdarece teslim alõnabilmesi için (Komisyonca yapõlacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Yüklenicinin Ekipmanõ ; Mallarõn teslimi, montajõ, taşõnmasõ, işletmeye alõnmasõ ve kusurlarõnõn giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almõş, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dõşõndaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn aynõ sayõlõ günü, izleyen ayda aynõ sayõlõ gün yok ise bu ayõn son günü arasõndaki süreyi; Yõl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alõnacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, Alt Yüklenici ; İdarenin onayõyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adõna, yüklenici ile arasõndaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlõ olarak çalõşan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarõnca İdare tarafõndan Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafõndan sunulan ve İdare tarafõndan onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatõnõ aldõğõ; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kõsmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralõğõnõ, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ: Yerli yada yabancõ isteklilerin ilgili mevzuatlarõna göre tabi olduklarõ Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõnõ, Yazõlõ Bildirim (yazõ) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faksla veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Yüklenici ; Üzerine ihale yapõlan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Ödemeye Esas Para Birimi ; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Kurum ; Kamu İhale Kurumunu, Taraf/Taraflar ; işbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, 1

2 Pilot Ortak ; Ortak Girişim olarak teklif verilen ihalelerde ortak girişim beyannamesinde pilot ortak olarak atanmõş ve ortak girişimi temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, Teklif ; Yüklenicinin 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanunu kapsamõnda İdareye sunduğu teklifi, Teslim ; Malõn, yüklenici tarafõndan teslim programõna uygun olarak idareye teslimini, Kabul ; işlerin tamamlanõp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder. Madde 5-Sözleşmenin Konusu 5.1. İdarenin ihtiyacõ olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detaylarõ bulunan... alõmõ işinin ihale dokümanõ, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafõndan sağlanmasõ işidir Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrõntõ ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Madde-6-Sözleşmenin Türü ve Bedeli: Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli (rakam) ve (yazõyla) dõr. Madde 7-Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Ulaşõm, sigorta, vergi, resim,gümrük ve harç giderlerinin tümü sözleşme bedeline dahildir İlgili mevzuatõ uyarõnca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayõp idare tarafõndan yükleniciye ödenecektir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamõnõn yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, bu sözleşme ile ilgili diğer tüm giderler yüklenici tarafõndan karşõlanacaktõr. Madde 9 Sözleşmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanõ, bu sözleşmenin eki ve ayrõlmaz parçasõ olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanõnõ oluşturan belgelerdeki hükümler arasõndan çelişki veya farklõlõklar olmasõ halinde ihale dokümanõnda yer alan hükümler esas alõnõr. 9.2 İhale dokümanõ arasõndaki öncelik sõralamasõ aşağõdaki gibidir 1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Yazõlõ açõklamalar 4) Sözleşme tasarõsõ 5) İhale dosyasõndaki diğer belgeler. 9.3.Yukarõdaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklarõ dokümanõn öncelik sõrasõna sahiptir. Madde10-Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalanmasõ ve yürürlüğe girmesine müteakip a) Yurt dõşõ isteklilerle sözleşme yapõlmasõ halinde Akreditifin teyidinden en geç 75 gün, b)yurt içi isteklilerle sözleşme yapõlmasõ halinde en geç 20 Aralõk 2003 tarihine kadardõr. Madde 11-Malõn/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartlarõ ile Teslim Programõ İşin yapõlma / Malõn Teslim Edilme Yeri Yüklenici ihale konusu malõ Enstitümüz Gülbahçe Kampüsü Urla-İZMİR adresine sağlam ve çalõşõr vaziyette teslim edecektir İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandõğõ tarihte işe başlanacaktõr Teslim Şekli: Teslimat tek partide olacaktõr Teslimat Programõ: Yüklenici, malõ yukarõda belirtilen süre içinde ve tek partide teslim edecektir Teslim Programõnda Değişiklik Yüklenici, İdarece onaylanmõş teslim programõna aynen uymak zorundadõr. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programõnda değişiklik yapõlabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatõmõ bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 5 gün içinde yeni duruma göre bir teslim programõ düzenlemek zorundadõr. Madde 12 -Teminata İlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatõn Miktarõ, Türü ve Geri Verilmesi: Miktarõ :... (rakam ile)... (yazõ ile)...olup, Türü: Kesin teminat mektubu verilmesi halinde, Kesin teminat mektubunun süresi...tarihine kadardõr. Süre uzatõmõ halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatõlan süre kadar yenilenir.) Geri Verilmesi: İşin, Sözleşme ve İhale dokümanõ hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayõ İdareye herhangi bir borcunun olmadõğõ İdarece tespit edildikten sonra, kesin teminatõn yarõsõ, kalanõ da garanti süresi dolduktan sonra yükleniciye iade edilir Yüklenici tarafõndan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayõlõ Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye olan borçlarõ ile ücret ve ücret sayõlan ödemelerden yapõlan kanuni vergi kesintilerinin malõn kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksõzõn kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarõna karşõlõk mahsup edilir, varsa kalanõ Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alõnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup işleminin 12.3 inci madde uyarõnca yapõlmasõna gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yõl içinde İdarenin yazõlõ uyarõsõna rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplarõ hükümsüz kalõr ve bankasõna iade edilir. Teminat mektubu dõşõndaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13-Ödeme yeri ve şartlarõ 2

3 13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşõlõğõnda yapõlacak her türlü ödeme İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bütçe Daire Başkanlõğõnca, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklõ kalmak kaydõyla aşağõda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir Ödeme Koşullarõ ve Zamanõ:. Ödemeler Maliye Bakanlõğõnõn ödenekleri serbest bõrakma ilke ve oranlarõ dahilinde ve malõn teslim edilerek muayene ve kabul komisyonunun uygunluk raporundan sonra kesilecek faturalar karşõlõğõnda yapõlacaktõr. Madde 14-Avans Verilmesi Şartlarõ ve Miktarõ Bu iş için avans verilmeyecektir Madde 15-Fiyat Farkõ Yüklenici, süre uzatõmõ da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasõna kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artõşa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdasõ gibi nedenlerle fiyat farkõ verilmesi talebinde bulunamaz Bu iş için fiyat farkõ verilmeyecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkõna ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandõktan sonra değişiklik yapõlamaz Madde 16-Alt Yüklenicilere ilişkin bilgiler ve Sorumluluklarõ Bu işte alt yüklenici çalõştõrõlmayacaktõr ve işin tamamõ yüklenicinin kendisi tarafõndan yapõlacaktõr. Madde 17-Gecikme Cezasõ İdare tarafõndan sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatõmõ halleri hariç, iş zamanõnda bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapõlacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden % 1( yüzdebir ) oranõnda gecikme cezasõ kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarõ hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz Gecikme cezasõ Yükleniciye ayrõca protesto çekmeye gerek kalmaksõzõn ödemelerden kesilir. Bu cezanõn ödemelerden karşõlanamamasõ halinde Yükleniciden ayrõca tahsil edilir Bu gecikme ihtarõn Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih edecektir. Madde 18-Süre Uzatõmõ Verilebilecek Haller ve Şartlarõ Mücbir Sebepler: İdare;Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasõ, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldõrmaya gücünün yetmemiş bulunmasõ, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazõlõ olarak bildirimde bulunmasõ ve bu durumun yetkili merciler tarafõndan belgelendirilmesi kaydõyla aşağõda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgõn hastalõk, d) Kõsmî veya genel seferberlik ilânõ, e) Gerektiğinde Kurum tarafõndan belirlenecek benzeri diğer haller e göre zamanõnda yapõlmayan başvurular dikkate alõnmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatõmõ isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadõr Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatõmõ verildiği ve bunun kapsamõ yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 5 gün içinde idareye bildirir Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin sözleşmenin ifasõna ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksõzõn, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasõnõn gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olmasõ ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldõrmaya gücünün yetmemiş olmasõ hallerinde, yüklenicinin idareye yazõlõ olarak bildirimde bulunmasõ üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapõlacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşõlayacak şekilde işin ilgili kõsmõ veya tamamõ için uzatõlabilir Yükleniciye süre uzatõmõ verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 5 (beş) gün içinde idareye bildirir. Madde 19-Sözleşmenin Devir Şartlarõ Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazõlõ izni alõnmak kaydõyla Sözleşmenin devri mümkündür. İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayõlõ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncõ maddesi kapsamõnda engel bir durumun olup olmadõğõnõ tespit edecektir.ihale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardõndan, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanununda sayõlan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sõ oranõnda kesin teminatõ İdareye vermek zorundadõr.bu durumda İdare, devredenden almõş olduğu kesin teminatõ devir sözleşmesinin imzalanmasõnõ takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir.notere onaylattõrõlacak devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanõn imzalarõ ile devreden ve devir alanõn 4735 sayõlõ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncõ maddesinde belirtilen durumlarõnõn olmadõğõna ilişkin beyanlarõnõn bulunmasõ ve devir alacaklarõn ilk ihaledeki şartlarõ gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafõndan onaylanmasõ, devredeni, devir tarihine kadar yapmõş olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapmasõ halinde sözleşme fesih edilir ve 4735 sayõlõ Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre işlem yapõlõr. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapõlan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yõl içinde yüklenici tarafõndan başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralõndõğõnõn idare tarafõndan belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkõnda 4735 sayõlõ Kanunun 20, 22 ve 26 ncõ madde hükümleri uygulanõr. Madde 20-Sözleşmede Değişiklik Yapõlmasõ 20.1.Sözleşme imzalandõktan sonra, sözleşme bedelinin aşõlmamasõ ve idare ile yüklenicinin karşõlõklõ olarak anlaşmasõ kaydõyla, aşağõda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapõlabilir: 3

4 Malõn montaj veya teslim yeri. Malõn süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydõyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarõ Bu hallerin dõşõnda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapõlamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 21-Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamõ göstermeyi, sözleşme konusu malõ/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarõna göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurlarõ sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malõn süresinde teslim ve montajõ için gerekli her türlü makine, araç ve yardõmcõ tesisleri hazõrlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadõr. İdarenin uyarõ ve talimatlarõna uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahõslarõn tüm zararlarõnõ karşõlamak zorundadõr Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri Sözleşmenin başlangõcõnda ve devamõ sõrasõnda, teslim programõna uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafõndan yapõlan hazõrlõklarõn ve alõnan önlemlerin yeterli olup olmadõğõ İdarece değerlendirilir ve tespit edilir Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantõlarõnõ kullanmasõ sõrasõnda ortaya çõkacak olasõ zararlarõ İdareye tazminle mükelleftir İş Programõ Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programõnda belirtilen saatler arasõnda işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapõlacak alõmõn montaj, yerinde üretim gibi durumlarõ da kapsayan teslim programõnda bir değişiklik yapõlmasõ halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artõşõ talep etmeyecektir. ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktõr Güvenlik Önlemleri İşle ilgili olarak uyulmasõ gereken tüm güvenlik kurallarõna uymayõ, İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayõ, İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanmasõ için her türlü tedbiri almayõ, Malõn temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanmasõ amacõyla ilgili mevzuat uyarõnca her türlü tedbiri almayõ, kabul eder Yüklenicinin Çalõştõrdõğõ Personele İlişkin Sorumluluklarõ Yüklenici, işin yerine getirilmesi sõrasõnda yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarõna uygun iş ve işçi sağlõğõ ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktõr Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasõna rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanlarõn tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrõca personelden iş başõnda veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatõn tümü de Yüklenici tarafõndan karşõlanõr Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunlarõn personeli arasõnda her ne şekilde olursa olsun, iş başõnda bulunmasõna engel durumlarõ tespit edilenler, İdare tarafõndan yapõlacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafõndan derhal iş başõndan uzaklaştõrõlõr Mallarõn Taşõnmasõ Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapõlmasõna ilişkin her türlü taşõma gideri sözleşme bedeline dahildir Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanõlmasõ gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarõnõn ambalajlanmalarõndan, yüklenmelerinden, taşõnmalarõndan, teslim alõnmalarõndan, boşaltõlmalarõndan, depolanmalarõndan ve korunmalarõndan sorumlu olacaktõr. Malzemelerin taşõnmasõ sõrasõnda meydana gelebilecek hasarlarõn sonuçlarõndan Yüklenici sorumlu olacaktõr Yüklenici, uluslararasõ veya denizaşõrõ taşõma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayõnlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanõlmasõ gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarõnõn ambalajlanmalarõndan, yüklenmelerinden, taşõnmalarõndan, teslim alõnmalarõndan, boşaltõlmalarõndan, depolanmalarõndan ve korunmalarõndan sorumlu olacaktõr Erişim Yollarõ Yüklenici malõn taşõnmasõ sõrasõnda trafik akõmõ ve kendi personelinden dolayõ yollarõn, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşõtlarõn ve yollarõn kullanõlmasõ esastõr. Yüklenici, yollarõ kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alõnmasõ gerekiyorsa bunlarõ taşõma işleminin başlamasõndan önce temin edecektir. Erişim yollarõnõn kullanõlmasõ nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafõndan karşõlanacaktõr Çevrenin Korunmasõ ve Müdahaleden Kaçõnma Yüklenici taşõma ve montaj sõrasõnda, halkõn huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksõz müdahale ve tecavüzlerden kaçõnacaktõr Yüklenici bu tür gereksiz ve haksõz müdahalelerin tüm sonuçlarõndan sorumlu olacaktõr Yüklenici, boşaltma ve montaj sõrasõnda çevrenin korunmasõ için sözleşme konusu malõn niteliğine göre çevre mevzuatõ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktõr. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çõkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarõna gelebilecek zarar ve rahatsõzlõklarõn bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alõnmasõndan sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlõk ve çevre mevzuatõna uygun davranacaktõr. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararlarõn İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafõndan ödenmek zorunda kalõnacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarõndan kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarõnõn İdare tarafõndan ödenen bu bedelleri karşõlamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkõ saklõdõr Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantõlõ olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanõ özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçlarõ için gerekebilecek haller dõşõnda, İdarenin önceden yazõlõ izni olmaksõzõn Sözleşmeye ait her 4

5 hangi bir detayõ ifşa etmeyecek veya yayõnlamayacaktõr. Türk yargõ mercilerinin kararlarõ saklõ kalmak kaydõyla Sözleşmenin amaçlarõ doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayõnlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlõk ortaya çõkarsa İdarenin bu konudaki kararõ nihai olacaktõr. Madde 22-Eğitim İdaremiz tarafõndan ihtiyaç görüldüğü hallerde, Yüklenicinin teknik ve deneyimli uzmanlarõ tarafõndan.bu iş için gerekli eğitim verilecektir Eğitim verilmesi durumunda ayrõca ücret talep edilmeyecektir. Madde 23-Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleşme konusu malõn özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanõnõn mevcut olmasõ halinde mevcut teknik şartnameye uygun olmasõ ve bu değişikliğin fiyat farkõ veya ek bir maliyet talebi doğurmamasõ kaydõyla, İdare, Yükleniciden malõn yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatõmõ talep etmeksizin İdarenin isteğini en kõsa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malõn yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her 3 (üç) ayda bir güncelleştirilmiş aşağõdaki dokümanlarõnõ İdareye verecektir. 1. Parçalarõnõn çalõşma prensipleri, 2. Sistemin değişen parçalarõna ait bakõm talimatlarõ, 3. Sisteme ait yeni bakõm prosedürleri, 4. Yeni parçalarõn montajõ için gerekli montaj bilgileri. 5. Değişiklikleri gösteren veya içeren el kitaplarõ Yüklenici, bu dokümanlarõ iki (2) adet orijinal dili dõşõnda, Türkçe iki kopyasõ ile birlikte İdareye teslim edecektir. Madde 24-Ambalajlama Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştõrõlmadõğõ durumlarda orijinal ambalajõnda teslim edilecektir. Malõn teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmamasõ nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafõndan karşõlanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktõr. Madde 25-Reklam Yasağõ Yüklenici, İdare tarafõndan yazõlõ olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adõnõ broşür veya herhangi bir tanõtõm vasõtasõnda kullanamaz, ilan edemez. Madde 26-Fikri ve Sõnai Mülkiyet Haklarõ Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağõ mal ve montaj sistemleri ile bunlarõn herhangi bir parçasõna ait marka, patent, endüstriyel tasarõm ve faydalõ model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sõrasõnda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altõna alõnmõş fikri ve/veya sõnai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptõrõmla karşõ karşõya kalõrsa, diğer haklarõ saklõ kalmak kaydõyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sõnai mülkiyet konusu olup olmadõğõnõ, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadõr. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybõna uğrarsa, bu nedenle uğradõğõ her türlü zararõ diğer haklarõ saklõ kalmak üzere ( yoksun kalõnan kar ve kaçõrõlan fõrsatlar dahil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sõnai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarõn lisanslarõnõ İdare adõna temin edecektir Sözleşme konusu malõn İdare tarafõndan geliştirilmiş yeni bir patent, tasarõm, buluş, faydalõ model ve benzeri kapsamda olmasõ halinde Yüklenici bu fikri ve sõnai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalõ olarak herhangi bir sõnai mülkiyet iddiasõnda bulunmayacağõnõ şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 27-Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarlarõn verilmesi ve bütün ödemelerin yapõlmasõ da dahil olmak üzere, (a)işin yürütülmesine ve tamamlanmasõna ve malda/işte olabilecek kusurlarõn düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnõn alacağõ kararlar ile Mahkeme kararlarõna, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayõ tazmin edecektir. Madde 28-Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalõşma Esaslar Yüklenici, a) İdarenin bu sözleşme kapsamõ dõşõndaki işler nedeniyle sözleşme imzalamõş olduğu ve Yüklenici ile aynõ mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onlarõn personeline, b) İdarenin personeline, c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağõntõlõ olarak ya da yardõmcõ olmasõ amacõyla yaptõğõ herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakõnõnda yürütülmesinde çalõştõrõlabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahõslara ve onlarõn personeline işlerini yapmalarõ için gereken bütün makul kolaylõklarõ sağlayacaktõr. Madde 29-Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanõlmasõ, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çõkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrõca haklarõnda 4735 sayõlõ Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanõr İdareye teslim esasõyla/şartõyla gerçekleştirilen alõmlarda, sözleşme konusu mallarõn kabule kadar korunmasõndan Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, mallarõn özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskõnõ, toprak kaymasõ, fõrtõna, yangõn, hõrsõzlõk, kâr kaybõ, üçüncü kişiler tarafõndan verilecek zararlar dahil olmak üzere malõn zayii, kõsmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malõ yenisi ile değiştirmek zorundadõr Malõn Yüklenici tarafõndan kendi nam ve hesabõna sigorta ettirilmiş olmasõ halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafõndan İdareye verilecektir. 5

6 Madde 30- Sigorta 30.1.İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadõğõ hallerde, Yükleniciler malõn tamamõnõ, İdareye teslim edildiği tarihten malõn kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çõkan zararlar yükleniciye aittir Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadõğõ takdirde, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşõtlar, tesisler ve benzeri ile yapõlan işin bütün kõsõmlarõnõ, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskõnõ, toprak kaymasõ, fõrtõna, yangõn, hõrsõzlõk, kâr kaybõ, üçüncü kişiler mali mesuliyet vb. tehlikeler ile İdarece gerekli görülenlere karşõ (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alõnacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarlarõ ile geçici tesis, makina, araç, taşõt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamõdõr. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sõnõrlandõrõlmõştõr Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunlarõn montajõnda kullanõlacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşõtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başõndan sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alõnmak şartõ ile kabul tarihine kadar, korunmasõndan ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Poliçelerin İdareye Verilmesi Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programõ ile birlikte İdareye vermek zorundadõr. Aksi halde ödeme yapõlmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. Madde 31- İdarenin Yükümlülükleri Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi Malõn cinsi veya niteliği gereği, malõn montajõnõn yapõlacağõ işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazõsõ ile Yüklenicinin kullanõmõna hazõr hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sõrasõnda taraflarca İşyerinin halihazõr durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malõn montajõnõn yapõlacağõ yerleri Yükleniciye yazõlõ olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkõna sahiptir. İşyerinin değişikliği, malõn teslim veya montajõn yapõlacağõ yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olmasõ ve bu gecikmenin İşin bir kõsmõnõn veya hepsinin zamanõnda bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kõsmõ veya hepsi için gereği kadar İdare tarafõndan uzatõlõr. Yükleniciye ait malzeme ve araçlarõn konulacağõ yerler ile personelinin çalõşacağõ yerler İdare tarafõndan Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir Montajlõ İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi Malõn cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sõrasõnda ihtiyaç duyacağõ plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarõnõ karşõlamak kaydõyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkõna sahiptir. Yüklenici teslim aldõğõ her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür İzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu mallarõn teslim ve/veya montajõ için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanlarõn alõnmasõ ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardõmlarõn yapõlmasõ İdarenin yükümlülüğü altõndadõr İdarenin Personeli Sözleşme konusu ile sõnõrlõ olmak ve şartnamede belirtilmiş olmasõ kaydõyla; mallarõn teslimi, montajõ, işletmeye alõnmasõ ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardõm almasõ veya birlikte çalõşmasõ gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardõmda bulunacak ve/veya birlikte çalõşacak personelinin adõnõ, soyadõnõ, çalõştõklarõ birimleri, yardõm veya işin kapsamõ ile süresini, Yükleniciye yazõlõ olarak bildirecektir. Madde 32-Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler İdare ve Yüklenici arasõndaki her tür iletişim yazõlõ yapõlacaktõr. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malõn teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapõlmasõ ihbar, çağrõ veya davette bulunmasõ gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştõrmadõkça yazõlõ olacaktõr. Madde 33-Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayõ ile sorumlu bir vekil temsilci atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasõnõ müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adõ, soyadõ, adres ve telefonlarõnõ İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalõşmalar sõrasõnda Komisyon ile birlikte çalõşacaktõr. Madde 34-Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri sayõlõ Kamu İhale Kanununa göre yapõlan ihalelere ilişkin Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapõlacaktõr Mal veya yapõlan iş yüklenici tarafõndan İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapõlamaz. Madde 35-Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Yükleniciye yapõlacak her tür ödeme Enstitümüz Bütçe Dairesi Başkanlõğõnca ve Maliye Bakanlõğõnõn ödenekleri serbest bõrakma ilke ve oranlarõ dahilinde yapõlacaktõr 35.1.Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, tek bir kerede teslim alõnacak, Yüklenici veya vekilinin hazõr bulunmasõ ile Komisyon tarafõndan teslimatta; a) Sözleşme başlangõcõndan itibaren teslim edilen mallarõn miktarõ, b) Mallarõn yada yapõlan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağõ ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon mallarõn kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalõ ve kusurlu mallarõn oranõnõ ve adedini raporunda belirtir. Komisyon burada yazõlanlarla sõnõrlõ olmaksõzõn varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir Komisyon tarafõndan, raporun sonuç bölümünde mallarõn hatasõz kabulünü yada idari şartnamesinde belli bir orana kadar hatalõ mallarõn daha sonra değiştirilmek üzere kabulüne imkan verilmişse bu husus belirtilmek suretiyle kabulü ile mallarõn/işlerin gerekli özellikleri taşõmamasõ yada teknik şartnamesine uymamasõ halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malõn bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatõna uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatõr. 6

7 Madde 36-Kabulden Sonraki Hata ve Ayõplardan Sorumluluk Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasõndan veya malõn teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasõndan dolayõ zarar ve kayõplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayõplar, Yükleniciye tamamlattõrõlõr veya ödettirilir. Madde 37-Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altõnda yapõlmõş olmasõ Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarõna, malõn türüne göre ilgili mevzuatõna, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldõrmaz. Mal, İdareye teslim edilmedikçe muayene olunamaz. Ancak, satõn alõnmasõ ve muayenesi aynõ anda yapõlarak derhal depoya kaldõrõlacak mallar bunun dõşõndadõr Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasõna engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açõdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşõ görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 5 (beş) gün içinde İdareye yazõ ile bildirmek zorundadõr. Madde 38- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu olduklarõ tespit edilen mallarõ, İdarenin talimatõ ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadõr. Bundan dolayõ bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasõna ilişkin hükümleri uygulanõr Yüklenici tarafõndan mala ait teknik dokumandan farklõ olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarõna ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafõndan onaylanmasõ halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde 39-Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldõrmamasõ Herhangi bir işin üretim aşamasõnda yada teslim öncesi imalat aşamasõnda denetlenmiş olmasõ veya işe onay verilmiş olmasõ, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarõna uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldõrmaz. Madde 40-Garanti ve Bakõm, Onarõm Garanti: Yüklenici tarafõndan teslim edilecek mallarõn kabulünden sonra asgari... yõl ücretsiz garanti süresi olacaktõr. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adõna düzenletmek ve orijinal nüshalarõnõ İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamõndaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayõp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafõndan giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafõndan yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanmasõ için yapacağõ tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarõndan kesmek veya teminatõnõ paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkõna sahiptir Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafõndan, malõn kullanõm kõlavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakõmõnõ her türlü sarf malzemesinin bedeli yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktõr Garanti Süresi Sonrasõ Bakõm, Onarõm ve Yedek Parça Temini Garanti süresinde bakõm onarõm ve yedek parça yüklenici tarafõndan ücretsiz olarak temin edilecektir Yüklenicinin sözleşmede hüküm altõna alõnmõş olmasõna rağmen; bakõm ve onarõm yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarlarõn giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktõr. Yüklenicinin bakõm ve onarõm yükümlülüğünü tam veya zamanõnda yerine getirmemesi sebebiyle malõn onarõmõ imkansõz hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamõ dõşõnda ise, Yüklenici, malõn aynõsõnõ ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktõr. Madde 41-Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi Düzeltme İhbarõ İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağõda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanõ ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasõnõ düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezasõ uygulanmak üzere, İdarenin 20 günden az olmamak kaydõyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açõkça belirtilen ihtarõna rağmen aynõ durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanmasõ sõrasõnda yüklenicinin 4735 sayõlõ Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunun 25 inci maddesinde sayõlan yasak fiil veya davranõşlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrõca protesto çekmeye gerek kalmaksõzõn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabõ genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranõşlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranõşlarda bulunduğunun sözleşme yapõldõktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabõ genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmõş olmasõ ve taahhüdün tamamlattõrõlmasõnda kamu yararõ bulunmasõ kaydõyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kõsmõnõn yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmamasõ, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptõrõlmasõnõn mümkün olmamasõ, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranõşõnõn taahhüdünü tamamlamasõnõ engelleyecek nitelikte olmamasõ, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasõnõ isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadõr. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkõnda 4735 sayõlõ Kanunun 26 õncõ maddesi hükmüne göre işlem yapõlõr ve yükleniciden kesin teminat tutarõ kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, ödemelerden kesinti yapõlmak suretiyle de tahsil edilebilir Mücbir Sebeplerden Dolayõ Sözleşmenin Feshi Yüklenicinin sözleşmede hüküm altõna alõnmõş olmasõna rağmen; bakõm ve onarõm yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarlarõn giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktõr. Yüklenicinin bakõm ve onarõm yükümlülüğünü tam veya zamanõnda yerine getirmemesi sebebiyle malõn onarõmõ imkansõz hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamõ dõşõnda ise, Yüklenici, malõn aynõsõnõ ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktõr Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi 7

8 Sözleşme yapõldõktan sonra mücbir sebep halleri dõşõnda Yüklenicinin mali acz içinde bulunmasõ nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazõlõ olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrõca protesto çekmeye gerek kalmaksõzõn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabõ genel hükümlere göre tasfiye edilir Fesih Tarihinin Belirlenmesi sayõlõ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynõ Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayõlõr. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafõndan fesih kararõ alõnõr. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir sayõlõ Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alõndõğõ tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayõmlanan aylõk toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarõn tutarõ arasõndaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapõlmak suretiyle teminat alõnan hallerde, alõkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapõlmayan iş miktarõna isabet eden teminat tutarõ da aynõ şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez sayõlõ Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkõnda 4735 sayõlõ Kanunun 26 õncõ hükümlerine göre işlem yapõlõr. Ayrõca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradõğõ zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayõlõ Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayõ, Yüklenici hiçbir hak iddiasõnda bulunamaz Fesih Halinde Yapõlacak İşlemler Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafõndan istenilen malzemeleri, araçlarõ, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptõrdõğõ tasarõm ve çizimleri, İdareye yazõlõ bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunmasõ ve alõnmasõ gereken güvenlik önlemleri konularõnda İdarenin vermiş olduğu makul talimatlarõ derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatmasõ halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanõ yazõlõ olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masraflarõ kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunmasõ halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarõ karşõlamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafõndan yapõlan veya teslim edilen mal miktarlarõnõ, hata ve eksiklerinin giderilme masraflarõ ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafõndan yapõlacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağõ ödemeleri durdurma hakkõna sahiptir Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapõlõr Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatõ ve varsa ek kesin teminatõ: a) Tedavüldeki Türk parasõ ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarõnõn Tahliyesi Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksõzõn İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatõn hiçbirini bozup yerinden kaldõrmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasõna devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkõna sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatõnõ işbaşõndan uzaklaştõrabilir İdare; bu geçici tesisleri, tesisatõ, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçalarõ isterse satõn alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satõn almak istemezse Yüklenici, İdare tarafõndan belirlenecek süre içinde bunlarõ işyerinden çõkarõp uzaklaştõrmak zorundadõr. Madde 42-Yüklenicinin Ölümü Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabõ genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlarõ ve varsa diğer alacaklarõ varislerine verilir. Ancak, aynõ şartlarõ taşõyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamõ için gerekli kesin teminatõ vermeleri şartõyla sözleşme devredilebilir. Madde 43-Yüklenicinin İflasõ Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkõnda 4735 sayõlõ Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapõlõr. Madde 44- Yüklenicinin Ağõr Hastalõk, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağõr hastalõk, tutukluluk veya özgürlüğü kõsõtlayõcõ bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartõ ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanõndan mahrum ise, yerine ilgililerce aynõ süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarõdaki hükümlerin uygulanmamasõ halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayõlõ Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapõlõr. Madde 45-Yüklenicinin Ortak Girişim Olmasõ Halinde Ölüm, İflas, Ağõr Hastalõk, Tutukluluk veya Mahkumiyet Halleri Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflasõ, ağõr hastalõğõ, tutukluluğu, özgürlüğü kõsõtlayõcõ bir cezaya mahkum olmasõ veya dağõlmasõ sözleşmenin devamõna engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağõn gerçek veya tüzel kişi olmasõna göre iflas, ağõr hastalõk, tutukluluk, özgürlüğü kõsõtlayõcõ bir cezaya mahkumiyet veya dağõlma hallerinde, sözleşme 8

9 feshedilerek yasaklama hariç haklarõnda 4735 sayõlõ Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapõlõr. Pilot ortağõn ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapõlmõş olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumlarõn meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortaklarõn teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağõn yüklenmiş olduğu sorumluluklarõn üstlenilmesi kaydõyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dõşõndaki ortaklardan birinin ölümü, iflasõ, ağõr hastalõğõ, tutukluluğu, özgürlüğü kõsõtlayõcõ bir cezaya mahkum olmasõ veya dağõlmasõ halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumluluklarõ da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Madde 46- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandõktan ve kabul işlemi yapõldõktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayõlõ Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranõşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranõşlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkõnda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturmasõ yapõlmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkõnda bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayõlõ Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanõr. Madde 47-Anlaşmazlõklarõn Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasõndan doğabilecek her türlü anlaşmazlõğõn çözümünde URLA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 48- Hüküm Bulunmayan Haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayõlõ Kanun ve 4735 sayõlõ Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmamasõ halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 49- Diğer Hususlar... Madde 50- Yürürlük Sözleşmenin Sayõştay Başkanlõğõnõn tesciline tabi olmasõ halinde bu sözleşme Sayõştay Başkanlõğõnõn tescilinin Yükleniciye tebliğ edildiği, Sözleşmenin Sayõştay Başkanlõğõnõn tesciline tabi olmamasõ halinde bu sözleşmenin taraflarca imzalandõğõ İmza Madde 51- Bu sözleşme 51 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafõndan tam olarak okunup anlaşõldõktan sonra / / 2003.tarihinde imza altõna alõnmõştõr. İDARE YÜKLENİCİ 9

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007-72303 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası:

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2009/63966 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/87361 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 Yılı Belediyemiz hizmet araçlarından 35 AD 6479 plakalı 2011 model Ford Cargo 1826 marka kamyon üzerine monte hidrolik sıkıştırmalı ve üstten vinçli yer üstü çöp konteyneri toplama üst yapı sistemi

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91986 Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri)

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/181707 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/100 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2015/157971 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/24957 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/20113 1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Sevgi GÜRLER Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 İÇERİK 1- GENEL HÜKÜMLER 2- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 3- SÖZLEŞMENİN FESHİ 4- YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/63973 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

SÖZLEŞME TASLAĞI. Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

SÖZLEŞME TASLAĞI. Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. ĐHALE KAYIT NO : 2011/52323 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-11-IH-4806 SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/34683 YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

730 takvim günü süreyle taşıt tanıma sistemi ile kurşunsuz benzin 95 oktan (95 oktan), motorin MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

730 takvim günü süreyle taşıt tanıma sistemi ile kurşunsuz benzin 95 oktan (95 oktan), motorin MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 730 takvim günü süreyle taşıt tanıma sistemi ile kurşunsuz benzin 95 oktan (95 oktan), motorin İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/116126 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2016/9567 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi Kapsamında Kullanılmak Üzere 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitesi (NAS) ve 1 adet Depolama Birimi Kabineti 5 Yıl 7/24 Sistem Desteği İKN (İhale Kayıt

Detaylı

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/14670 SİPARİŞ NO : SPDB1-13-İH-29110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2013/87287

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası) : 2013/58983 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-13-IH-31712 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ İDARİ ŞARTNAME

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ İDARİ ŞARTNAME YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ İDARİ ŞARTNAME İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TRT Trabzon Müdürlüğü Personel nakli için şoförlü araç kiralama HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/22815 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

LABORATUAR CİHAZI ALIMI MAL ALIMINA AİT TİP SÖZLEŞME

LABORATUAR CİHAZI ALIMI MAL ALIMINA AİT TİP SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/145096 LABORATUAR CİHAZI ALIMI MAL ALIMINA AİT TİP SÖZLEŞME Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 1 Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma,

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak

Detaylı

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ Konusu: Parça Boya Tesisi (Demonte Halde) Dosya N0: 2015/0001-PAZ. Sözleşme Tarihi: Sözleşme No: Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/84388 Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007/114646 Madde

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/144189 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta KONAK

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007/156374 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İzmir Yüksek Teknoloji

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181977 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (bundan sonra İdare olarak

Detaylı

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/145606 Damacana İçme ve Çay Suyu MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup,

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, 1 BTD.07(DIŞ)2009/102 MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐNĐN SATIN ALINMASINA ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/2325 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/102 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

Bundan sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teşekkül, Firma ise Yüklenici olarak anılacaktır.

Bundan sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teşekkül, Firma ise Yüklenici olarak anılacaktır. BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KESTELEK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİ CEVHER HAZIRLAMA VE KALİTE İYİLEŞTİRME HİZMET ALIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Eti Maden İşletmeleri

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/2016

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/2016 MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/016 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Madde - Taraflara ilişkin bilgiler Madde 3 - Sözleşmenin

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE KONAK İLÇESİ'NDE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE BİRLİKTE KENT GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN KNK DERGİMİZİN 2011YILI OCAK,NİSAN,TEMMUZ,FUAR ÖZEL VE EKİM SAYILARININ ÇIKARILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 ÇİFT YAZLIK, 2250

Detaylı

TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) EK-1-2 TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010 / 511656 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C.DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ (bundan

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KANUN NO : 4735 KABUL TARİHİ : 05.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4964 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ :

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AKARYAKIT ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AKARYAKIT ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AKARYAKIT ALIMI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI 2 YILLIK LİSANSLI YAZILIM HİZMETİ KİRALANMASINA AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU POPÜLER BİLİM KİTAP/ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU POPÜLER BİLİM KİTAP/ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU POPÜLER BİLİM KİTAP/ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (bundan

Detaylı