T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü"

Transkript

1 TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : [ ]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen taşınmazın satışından doğan kazancın kurumlar vergisinden istisna edilmesi İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce ve tarihlerinde satın alınarak aynı tarihlerde tapuda tescil edilen ancak tarihinde aktife kaydedilen üç adet tarla vasıflı taşınmazı satmak istediğiniz belirtilerek elde edilecek satış kazancı dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiş, ilgi (b) yazımızla tarlaların hangi faaliyetinizde kullanıldığı konusunda açıklama istenmesi üzerine, ilgi (c)'de yer alan özelge talep formu ve ekleri Başkanlığımıza sunulmuştur sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Anılan Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar bentler halinde sayılmış olup bu fıkranın (e) bendinde kurumların, en az iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süre ile sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Taşınmazlar" başlıklı ( ) bölümünde; "İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanunun 704 üncü maddesinde; - Arazi, - Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

2 - Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır. Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır. Fiiliyatta cins tahsisinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süre ile bulunup bulunmadığının tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süre ile sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaat ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.'' açıklamalarına yer verilmiş olup yine bu Tebliğin "İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma" başlıklı ( ) bölümünde, istisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifade ile bu değerlere iki tam yıl süre ile bilfiil sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Fiilen kullanılmakta olunsa bile aktife alınmamış gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, kurumlar vergisinden müstesna tutulması mümkün değildir. Aktife alınma, Kanun maddesinin uygulamasında şekli bir şart olmayıp, asli bir şart olarak aranılmaktadır. Diğer taraftan, satışa konu edilen gayrimenkulun aktife alındığı tarihten itibaren şirket aktifinde iki tam yıl süreyle yer alması gerekmektedir. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, her ne kadar tapu siciline kaydedilmiş olsa da tarihinde şirket aktifine alınan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazanç, iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı sağlanamadığından, anılan istisnaya konu edilemeyecektir.

3 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 06/09/2013 Sayı : Konu : Seyahat güvence programı kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin vergi uygulaması. İlgi dilekçenizde,... Vergi Dairesi Müdürlüğünün... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, asistanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmanızın havayolu şirketlerinin kusurlarından kaynaklanan mağduriyetler dolayısıyla anılan şirketlere sigorta asistanlık hizmetleri verdiği, bilet bedeli dışında bir bedelle seyahat güvence programına dahil olan yolcuların... Air ile yapacağı yolculuk esnasında gerçekleşecek muhtemel maddi ve manevi kayıplarının telafisi çerçevesinde ödemelerin... A.Ş. ile imzalamış olduğunuz sözleşme uyarınca şirketinizce yapıldığı belirtilerek anılan sözleşmeye istinaden yapılacak tazminat niteliğindeki ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı, KDV'ye tabi olup olmadığı ile belge düzeni hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununu 40 ıncı maddesindeki giderler hasılattan indirim konusu yapılabilmektedir. Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya Kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safı kazancın tespitinde gider olarak indirilmesinin kabul edileceği belirtilmiş olup bu Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendiyle de her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların (akitlere ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz) gider olarak indirilmesinin kabul olunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderlerinin kurum kazancından indirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanların kusurundan kaynaklanmayıp, işle ilgili olarak ve... A.Ş. ile yapmış olduğunuz

4 sözleşmeye istinaden ödemiş olduğunuz tazminatlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. II- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; - l inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, - 4 üncü maddesinin birinci bendinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği, hükme bağlanmıştır. Buna göre, hava yolu şirketlerinin kusurları nedeniyle oluşan mağduriyetler dolayısıyla sigorta asistanlık hizmetlerini yürüten firmanız tarafından yolculara ödenen tazminat bedelleri bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından KDV'ye tabi bulunmamaktadır. III- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Fatura tarifi" başlıklı 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunun "Faturanın nizamı" başlıklı 231 inci maddesinin 5 inci bendinde ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, sözleşme imzaladığınız havayolu şirketlerinin kusurları dolayısıyla mağdur durumda bulunan yolculara ödenen tazminat bedelleri için, bir mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmadığından fatura düzenlenmesi söz konusu olmayacaktır. Öte yandan, ödediğiniz söz konusu tazminatların ödendiğine ilişkin düzenleyeceğiniz belgelerin, banka dekontlarının ve hesap ekstrelerinin bu ödemeler açısından tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

5 MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Tarih : 08/04/2014 Sayı : [17/4-g-2013/21]-33 Konu : Bankadaki altın hesabı üzerinden banka havalesi yoluyla saf altın satışında vergi uygulaması İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, yurt içinde saf altın ticareti ile iştigal ettiğinizi,... Bankası A.Ş. vb. bankalardan aldığınız saf altınları bu bankalardaki saf altın hesaplarınıza intikal ettirdiğinizi ve çek, kredi kartı gibi ödeme araçları ile satılan saf altınların hesabınızdan, ilgili kişilerin aynı bankalarda bulunan altın hesaplarına banka havalesi yoluyla aktarıldığını belirterek, 1) Yapmış olduğunuz faaliyetin vergi kanunları açısından bir sakıncası olup olmadığı, 2) Yapılan bu işlemin finans hizmeti sayılıp sayılmayacağı, 3) Saf altın ticaretinin KDV ye tabi olup olmadığı, 4) Bankalardan alınan saf altın alış dekontlarının alış belgesi yerine geçip geçmediği ve muhasebe kayıtlarında kullanılıp kullanılamayacağı, 5) Saf altın satışından dolayı vadeli çekle yapılan satışlarda olduğu gibi sonradan ortaya çıkan gecikme zammı, vade farkı faturalarında KDV olup olmadığı, 6) Kurumunuzca düzenlenen satış faturasının irsaliyeli fatura şeklinde olup olamayacağı, 7) Kurumunuz tarafından yüklenilip indirim yoluyla giderilemeyen KDV lerin direkt olarak gider kaydedilip kaydedilemeyeceği, 8) 379 Seri Nolu VUK Genel Tebliği uyarınca fatura yerine kıymetli maden alım satım belgesi düzenleme zorunluluğunuz olup olmadığı, 9) Yurt içinde saf altın alım satımı yapmanızın bir sakıncası olup olmadığı konularında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: Vergi Usul Kanununun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 230/5 inci maddesine göre satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının faturada bulunması zorunlu olup malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması gerekmektedir. Diğer taraftan, 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 nci maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükelleflerin, fatura

6 ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, Tebliğde sıralanan esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetleri Hakkında Kanunla ilgili olarak yayımlanan 9 Seri No.lu Genel Tebliğin 9 uncu bölümünde de kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Öte yandan, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca bankaların, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları anılan Tebliğde belirtilen şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgelemeleri gerekmektedir. Buna göre, özelge talep formunuzda bahsettiğiniz satışların yapılmasının mümkün olup olmadığı konusu Bakanlığımız görev alanına dahil olmadığından cevaplandırılamamaktadır. Ancak bu satışların yapılması halinde; - Sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura satışa konu olan ticari mal hareketinin takip edilebilmesini sağlayan bir belge olup bankalardan tedarik ettiğiniz altınların ilgili kişilerin aynı bankalardaki altın hesaplarına banka havalesi suretiyle aktarılması durumunda şirketinizce irsaliyeli fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda bankalardan alınan saf altın alışlarına ilişkin dekontların alış belgesi olarak muhasebe kayıtlarında kullanılması mümkün bulunmaktadır. - Müşterilerin hesaplarına havale yoluyla yapılan altın satışlarınızın satışın yapıldığı tarih itibariyle duruma göre düzenlenmesi gereken fatura ya da ÖKC satış fişleri ile belgelendirilmesi gerekmektedir. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; - 17/4-g maddesinde, külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, virconia) teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu, - 23/e maddesinde, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrahın, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olduğu, - 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun

7 alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; -24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu, -30/a maddesinde ise; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 105 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde; KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu, dolayısıyla teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farklarının matraha dahil edileceği ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirileceği açıklanmış olup, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farklarının da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerektiği açıklanmıştır. 114 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin " Altından Mamul veya Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları ile Sikke Altın Teslimleri " başlıklı (B) bölümünde, 1211 sayılı TCMB Kanununun " Temel Görev ve Yetkiler " başlığını taşıyan ve Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4 üncü maddesinde 4651 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklik ve İstanbul Altın Borsasının kurulması nedeniyle, söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinde, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan son resmi iş gününde oluşan kapanış fiyatının esas alınmasının uygun olacağı; ayrıca borsada işlem gerçekleşmeyen günler için söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın hesaplanmasında da, Borsada işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınacağı açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre, KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca, külçe altın teslimleri KDV den istisna olduğundan, sonradan ortaya çıkan gecikme zammı ve vade farkı faturalarında da KDV uygulanması söz konusu olmayacaktır. Öte yandan, KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde yer alan katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacağından indirilemeyen bu verginin işin mahiyetine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ya da maliyet unsuru olarak kabul edileceği tabiidir.

8 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Tarih : 08/04/2014 Sayı : Konu : Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin başka bir tenoparka taşınarak faaliyetine devam etmesi durumunda istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca 4691 sayılı Kanun kapsamında 2010 ve... Teknopark bünyesinde başlanılan ve devam eden 5 adet projenin yine aynı Kanun kapsamında... Teknoparkta sürdürülmesi durumunda yeni taşınılan yerde söz konusu istisna hükümlerinden faydalanılıp faydalanılamayacağı,... Teknoparkta başlamış ve sonuçlanan projelerden bölge dışında elde edilen gelir için yasa kapsamında istisnadan faydalanılıp faydalanılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır. 1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2' inci maddesinde; "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin " Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna" başlıklı bölümünde söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup, " Yazılım ve Ar- Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" bölümünde; "... Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme,

9 geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir...." açıklamaları yer almış olup " İstisna uygulamasında süre" başlıklı bölümünde; "İstisna, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi olarak, yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır. Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları da 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir." açıklamaları yer almış olup " Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer" başlıklı bölümünde de; "19/6/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde, yönetici şirketin kuruluşunun Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığına başvuruda bulunacağı; bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için Maliye Bakanlığına müracaat edecekleri, bu müracaata bölgede faaliyette bulunulduğunu gösteren yönetici şirketten alınan bir belgenin ekleneceği; girişimcilerin, istihdam ettikleri tüm araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge projelerindeki personelin listesini, görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini yönetici şirkete onaylattıktan sonra aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirecekleri ifade edilmiştir. Söz konusu yönetmelikte başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye Bakanlığı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir örneğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir. Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır." açıklamaları yer almaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, firmanızın... Teknopark bünyesinde başlattığı projelerin... Teknoparkta sürdürülebilmesi için, söz konusu bölgede faaliyette bulunulduğunu gösteren yönetici şirketten alınan bir belgenin, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilmesi durumunda, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetleri sonucunda bulduğunuz ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, Kanun ve yönetmelik hükümleri ile yukarıda yer alan tebliğde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, faaliyete başladığınız tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür. Ancak, bölge dışında gerçekleştirilecek faaliyetlerden elde edilecek kazançlara, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

10 2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği, geçici 20/1 inci maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu, hükme bağlanmıştır. 60 No.lu KDV Sirkülerinin "3.6.4 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Yönelik İstisna" başlıklı bölümünde; "KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV'den müstesnadır. Söz konusu istisna teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetleri kapsamaktadır. Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında bulunmamaktadır. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, söz konusu yazılım satışlarının vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın genel esaslara göre KDV'ye tabi tutulacaktır. Benzer şekilde, bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti de KDV'ye tabi olacaktır." şeklinde açıklama yapılmıştır. Buna göre, firmanızca... Teknopark bünyesinde başlattığı projelerin... Teknoparkta sürdürülebilmesi için, söz konusu bölgede faaliyette bulunulduğunu gösteren bir belgenin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilmesi durumunda, münhasıran bu bölgede üretimine devam ettiğiniz sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler KDV den istisna olacaktır.

11 ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Tarih : 01/04/2014 Sayı : [ /2.5]-14 Konu : Noter satış senedine istinaden ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, tarihinde noter satış senedi ile satın aldığınız 2003 model çekici cinsi araca ilişkinin faturanın, aracın miras yoluyla satıcılara intikal etmesi, satıcıların mükellef oldukları süre zarfında fatura bastırmamış olmaları ve satış tarihi itibariyle de mükellefiyetlerinin terkin edilmesi nedeniyle verilemediği belirtilerek, bahse konu araç için ödediğiniz KDV yi noter satış senedi veya başka bir belgeye istinaden indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir sayılı KDV Kanununun; -1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, -29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, -34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği, -53 üncü maddesinde de, bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği, hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde ise, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanunun nci maddelerinde de bu Kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir. Nakliyecilik faaliyeti ile iştigal etmekte iken tarihinde vefat eden... varislerine intikal eden 25 ES 942 plakalı çekici cinsi araçtan dolayı ölüm tarihi itibariyle murisin eşi... adına mükellefiyet tesis edildiği, bahse konu aracın tarafınıza satışının yapıldığı

12 tarih itibariyle de ( ) satıcının mükellefiyetinin kapatıldığı,...'in mükellef olduğu tarihleri arasında faaliyetine ilişkin belge bastırdığına dair herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait KDV yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV nin fatura ve benzeri belgelerde gösterilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. Satıcı tarafından faturası düzenlenmeyen çekici cinsi araç için noter satış senedine istinaden ödendiği belirtilen KDV nin noter satış senedine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, işi terk etmesi nedeniyle belge bastırması mümkün bulunmayan ödevliden satın alınan çekici için fatura alınamaması aracın noter satış senedine istinaden işletmenin aktifine kaydedilmesine engel teşkil etmemektedir.

13 ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Tarih : 19/02/2014 Sayı : [ /81]-109 Konu : Hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mülkiyetinizde bulunan taşınmaz üzerine konut inşa edilmesi amacı ile bir adi şirketle hasılat paylaşımı şeklinde sözleşme imzaladığınız belirtilerek, tapuda adınıza kayıtlı olan ve herhangi bir devir ve teslime konu etmediğiniz söz konusu taşınmaz için katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. KDV Kanununun; -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; yine aynı maddede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği, -10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vuku bulduğu hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde ise gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançların ticari kazanç sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, gayrimenkul alım, satım ve inşa işlerinin hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden icra edilmesi, arsa sahibi yönünden ticari organizasyonun varlığına karine teşkil edeceğinden, hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden arsa sahibinin hissesine isabet eden kazanç tutarının ticari kazanca ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

14 Diğer taraftan, hasılat paylaşımı sözleşmesi kapsamında tapuda arsanın devriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması halinde, arsanın inşaatı yapacak ve satış işlemlerini gerçekleştirecek adi şirkete satışından söz edilemeyecektir. Buna göre, arsa sahibinin mülkiyetinde kalması şartıyla, hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden arsanın söz konusu adi şirkete bırakılması işlemi, teslim mahiyetinde olmadığından KDV'ye tabi olmayacaktır. Öte yandan, arsa sahibi olarak inşaat ve satış işlemlerini yapacak olan adi şirketle imzalanan hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden inşa edilen bağımsız bölümlere ilişkin ilk satışın gerçekleştirildiği tarih itibarıyla adınıza ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir.

15 İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Tarih : 30/12/2013 Sayı : Konu : Uluslararası taşımacılıkta finansal kiralama yoluyla alınan arsaya ait finansal kiralama taksitlerinin KDV yüklenimi İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, karayolu ile uluslararası yük taşımacılığı işi yaptığınızı, araçlarınızın garaj ihtiyaçlarının karşılanması ve üzerine lojistik bina inşaatları yapmak maksadıyla finansal kiralama yoluyla arsa aldığınızı belirterek, söz konusu finansal kiralama taksitlerinin yurt dışı taşımacılığa ait KDV yüklenimine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. KDV Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararname ile "transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri" KDV den istisna edilmiştir. İstisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren ve Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir. Anılan Kanunun 32 nci maddesinde ise bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde, iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebildiği, iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedel üzerinden hesaplanması gereken miktardan fazla olamayacağı açıklanmıştır. Buna göre, KDV Kanununun 14 ve 32 nci maddeleri gereğince uluslararası taşımacılık faaliyetinden doğan iade hesabına, genel giderlerle birlikte ilgili dönemdeki toplam uluslar arası taşımacılık hasılatının %18 i aşılmamak koşuluyla uluslararası taşımacılık faaliyetinde kullanılan arsa için ödenen finansal kiralama taksitleri nedeniyle yüklenilen KDV den de pay verilmesi mümkün bulunmaktadır.

16 DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Tarih : 25/10/2013 Sayı : [ /234]-39 Konu : Yangın sonucu hasar gören araçların, değeri düşen mal olarak dikkate alınıp alınmayacağı İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunda, finansal kiralama suretiyle temin ettiğiniz iş makinalarını sahibi bulunduğunuz maden ocağında kullandığınızı, terör saldırısı sonucu çıkan yangında söz konusu araçların kullanılamaz hale geldiğini, bu nedenle iş makinaları için yüklenilen (ödenen) KDV'nin, araçların kullanılamaz hale geldiği tarih itibariyle hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz ve DYİAS özelge havuzunda mevcut özelgeye göre ilgi (b) de kayıtlı yazımızla tarafınıza bilgi verildiği tespit edilmiştir sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 30/c maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Başkanlığımızca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki zayi olan mallar için yüklenilen KDV ye ilişkin olarak bu bent hükmüne göre işlem yapılmayacağından bu şekilde zayi olan mallara ait yüklenilen KDV için de herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Ancak, yangın, sebebiyle Bakanlığımızca mücbir sebep ilan edilmemesi halinde yangın sonucu zayi olan mallar, Kanunun 30/c maddesi hükmü gereğince "zayi olan mal" olarak değerlendirileceğinden bu mallara ilişkin olarak yüklenilen vergilerin KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Öte yandan, hasarlı olmaları nedeniyle Takdir komisyonlarınca hurda bedeli belirlenen ve bu değer üzerinden satışa konu edilebilecek mahiyette olan ve Vergi Usul Kanunu uygulamasında "kıymeti düşen mal" olarak değerlendirilen mallar,"zayi olan mal" olarak değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu mallar için yüklenilen KDV tutarlarına yönelik bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Aksi takdirde Kanunun 30/c maddesi hükmü gereğince gerekli düzeltmelerin yapılmasının gerekeceği tabidir. Bilgilerinize rica ederim.

17 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Tarih : 04/10/2013 Sayı : Konu : Yapı ruhsatında "pansiyon ve depo", tapu kayıtlarında ise "pansiyon" olarak kayıtlı bulunan gayrimenkulün konut olarak tesliminde uygulanacak KDV oranı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,... İli... İlçesi... mevkiinde yer alan 352 ada 1 parsel 7 paftada bulunan arsa üzerine kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile net alanı 150 m2 nin altında bulunan konutlar inşa ettiğiniz ve bölgenin turizm alanı olması nedeniyle Şirketinizce inşa edilen yapının, yapı ruhsatında "pansiyon ve depo", tapu kayıtlarında ise "pansiyon" olarak kayıtlı bulunduğu belirtilerek söz konusu net alanı 150 m2 nin altındaki gayrimenkullerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir. Katma değer vergisi oranları Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, Kararname eki I sayılı listenin 11 inci sırası uyarınca, net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleri % l oranında KDV ye tabidir. Buna göre, yapı ruhsatında "pansiyon ve depo", tapu kayıtlarında ise "pansiyon" olarak kayıtlı bulunan ve net alanı 150 m2 nin altında olan gayrimenkullerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi durumunda %1, konut harici teslimlerinde ise % 18 oranında KDV uygulanacaktır.

18 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Tarih : 16/09/2013 Sayı : KDV Konu : 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinin tevkifata tabi olup olmadığı, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği öncesi uygulamanın nasıl olması gerektiği ve SGK'ya sözleşme karşılığı verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulaması hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde tevkifat uygulayacak idare, kurum ve kuruluşlar, (3.2) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır. Söz konusu Tebliğin ( ) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde sağlık hizmetleri söz konusu Tebliğde bulunan tevkifata tabi hizmetler arasında sayılmamıştır. Ancak 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara verilen ve bedeli bu kurum ve kuruluşlar tarafından ödenen sağlık hizmeti bedellerine ait KDV tutarı üzerinden bu kurum ve kuruluşlarca 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Öte yandan, SGK ile yaptığınız sözleşme karşılığında sigortalı hastalara ifa ettiğiniz ancak sigorta sistemi çerçevesinde bedelini SGK dan tahsil ettiğiniz sağlık hizmetlerinde, doğrudan adı geçen Kuruma ifa edilen bir sağlık hizmetinden söz edilemeyeceğinden SGK'ya düzenlenen faturalarda yer alan KDV tutarları üzerinden adı geçen Kurum tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

19 ERZİNCAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Tarih : 10/09/2013 Sayı : /KDV-8 Konu : Erzincan Tek. İş. Gel. Gir. Hiz. San. Ltd. Şti. (Alınacak aidatların KDV ye tabi olup olmadığı) İlgide kayıtlı talebinizde potansiyel girişimcilere ve KOBİ'lere, yönelik eğitim, danışmanlık, bilgi ve teknik destek hizmetleri sunmak ile işletme fidanlığı (iş inkubatörü- İŞGEM) kurmak ve işletmek amacıyla Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği tarafından eşit sermaye katılımı ile kurulan şirketinize Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen 20 adet işyerinin kuruluş amacınızdaki kriterleri taşıyan firma veya şahıslara 5 yıllığına tahsis edilmesi karşılığında her ay alınacak aidatların Katma Değer Vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır. KDV Kanununun 1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının ve bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak yayımlanmış bulunan 60 No lu KDV Sirkülerinin" Aidatlar" başlıklı (1.3.) numaralı bölümünde; üyelerden veya katılımcılardan alınan aidatların, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek şartıyla KDV'nin konusuna girmediği belirtilmiştir. Ancak, Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan bir şirketin ticari nitelikteki teslim ve hizmetlerinin karşılığında yapılan ve kurum kazancının bir unsuru sayılan ödemeler, aidat adı altında yapılmış olsa dahi KDV ye tabi tutulacaktır. Buna göre, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği tarafından eşit sermaye katılımı ile kurulan şirketinizce uygun görülen firma veya şahıslara tahsis edilen (kiralanan) taşınmazlar için her ay aidat adı altında alınan bedeller üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması ve verginin mükellef sıfatıyla beyan edilip ödemesi gerekmektedir.

20 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Tarih : 06/09/2013 Sayı : KDV Konu : Örtülü Sermaye sayılan borçlanmalar üzerinden hesaplanan faizler İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İspanya mukimi iki şirket tarafından kurulan Şirketinizin Türkiye'deki gayrimenkulünün satılarak, ortaklara döviz olarak borç verildiği, yurt dışına düzenli olarak faiz faturası kesildiği, sermaye azaltımında bulunulması nedeniyle azaltılan sermaye tutarı ile ortaklardan olan alacakların bir kısmının mahsup edildiği belirtilerek, kur farkı faturası kesilip kesilmeyeceği, KDV yönünden bir işlem yapılıp yapılmayacağı ile aleyhte oluşan kur farkının kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılmayacağının bildirilmesi istenmektedir. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6'ıncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ticari kazancın tespitinde geçerli olan iki temel ilke "dönemsellik" ve "tahakkuk esası" ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Ticari kazancın elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmış bulunduğundan, bir gelir unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; söz konusu borç verme işleminin ifası esnasında firmanız lehine veya aleyhine oluşan kur farklarının, kambiyo kan veya zararı olarak dikkate alınması ve bu tutarların doğrudan "690 Dönem Kan veya Zararı Hesabı" ile ilişkilendirilmek suretiyle ilgili dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye,

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

Tarih 08/08/2011 Sayı KDVK-60/2011-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : 8/8/2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı