TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR."

Transkript

1 TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 2011/2012 işyılında ( ) TEKİRDAĞ/Entegre Tesislerden üretilen her türlü ambalajlı rafine yağ (ayçiçeği, mısır, zeytin), margarin, küspe (çuvallı veya dökme) ve fenni yemlerin nakliyesi 34 kooperatifimize bu şartname hükümlerine göre yaptırılacaktır. 1-İŞİN KONUSU : -Entegre Tesisler Müdürlüğü-Çorlu/TEKİRDAĞ dan 34 Kooperatife her türlü rafine yağ, margarin, küspe ve fenni yem nakliyesi işin konusunu oluşturmaktadır. 2- İHALE YERİ VE TARİHİ: Bu işe ait ihale günü saat 14:00 de Trakya Birlik Genel Müdürlüğü/EDİRNE de Kapalı Zarf Usulü ile teklif almak suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle teklif mektuplarının belirtilen gün ve saatte Lojistik İhale Komisyonuna ulaştırılmış olması gerekmektedir. Lojistik İhale Komisyonuna ulaşan teklifler ihale saatinde komisyon huzurunda açılacak, ancak, açık eksiltme yapılmayacaktır. İhaleye teklif veren firmalar istedikleri takdirde tekliflerin açılması sürecinde bir yetkilisini ihale salonunda bulundurabilirler. İhale salonunda bulunan firma yetkililerinin ihalenin hiçbir aşamasında müdahale yetkisi yoktur. Teklif mektupları ihale saatinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olmalıdır. İhale saatinden veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte, teklif mektuplarının açılması sırasında Lojistik İhale Komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü komisyonun takdirindedir. İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler ve yapılacak teminatsız teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılabilmek için; a-) Türkiye de yazışma adresi olarak kullanılacak kanuni ikametgah adresinin, b-) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgenin, c-) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin, d-) Bu nakliye şartnamesine konu faaliyeti gerçekleştirebilmek için Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde belirtilen yetki belgelerinden en az birinin, e-) Nakliyecinin son üç yıl içerisindeki 12 aylık herhangi bir dönemde, bir kalemde (Tek bir sözleşmeyle, tek bir müşteriye) en az ton nakliye işini bitirdiğini kanıtlayan İş Bitirme Belgesinin (Bu belge ilgili merci tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır). İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde kurulmuş şirketlerde bu belge istenmez. f-) Bu şartnamenin 6. Maddesinde yazılı miktardaki geçici teminatın yatırıldığına dair belgenin, g-) Nakliyeci tarafından her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname ve kooperatiflere göre fiyat teklif listesinin hazırlanmış olması gerekir. 4- TEKLİF MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI: İhaleye iştirak edecek istekliler teklif edecekleri mamul (Yağ, yem ve küspe için tek fiyat ) nakliye fiyatını K.D.V. hariç TL/Ton olarak belirtecektir. Geçici teminata ait makbuz ve her sayfası firma yetkililerince imzalanmış ve mühürlenmiş şartnameyi ve yıllık tonluk nakliye iş bitirme yeterlilik 1

2 belgesini zarfın içine koyarak zarfın üzerine MAMUL NAKLİYE TEKLİFİDİR ibaresiyle isteklilerin açık adresleri yazılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ekli listede belirtilen kooperatiflerin tamamı için teklif verebilecekleri gibi kısmi teklif de verebilirler. İstekliler teklif mektubuna kooperatifler itibariyle teklif ettikleri fiyatı KDV siz olarak belirtecektir. KDV si belirtilmeyen tekliflerin KDV hariç olduğu kabul edilecektir. 5- ŞARTNAMEYE UYMAYAN TEKLİFLER: Şartname dışında kalan şartları ileri sürerek verilmiş olan teklifler ile şartnameye uymayan teklifleri dikkate alıp almamak veya noksanlarını tamamlamak Trakya Birlik in inisiyatifinde olup; ihaleye iştirak edecek istekliler Birliğimizi takdir hakkını kullanmasından dolayı hiçbir hak ve talepte bulunamaz. 6-GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI: Geçici teminat 5.000,00-TL olup, ihale saatinden önce Trakya Birlik veznesine yatırılması gerekir. Geçici teminat, banka teminat mektubu (Tercihen Edirne de şubesi bulunan bir bankadan) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Bloke Çek, Döviz veya nakit TL olabilir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları ihale komisyonunca ihalenin sonuçlandırılıp, ilgili makamca onaylanmasına müteakip 10 Gün içerisinde iade olunur. 7- KAT İ TEMİNAT VE MİKTARI: İhale Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararına müteakip kesinlik kazanacaktır. İhaleyi kazanan kişi ve kuruluşların ihaleyi kazandığına dair tebligatın alınmasına müteakip 7 (YEDİ) gün içerisinde kendisinde 10 veya daha az kooperatif kalanlar ,00 TL, 20 veya daha az kooperatif kalanlar ,00 TL, 21 veya daha fazla kooperatif kalanlar ise ,00 TL tutarında kat i teminat yatırmaları ve sözleşme imzalamaları zorunludur. Buna uymayanların geçici teminatları irat kaydedilir. Kat i teminat; nakit TL, vadesiz veya asgari 1 yıl vadeli banka teminat mektubu (tercihen Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Devlet Tahvili, Hazine Bonosu olabilir. Kat i teminat şartname ve sözleşme esaslarına uygun olarak taahhüdün tamamlanmasına ve hesaplaşmaya müteakip geri verilir. 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren tarihine kadardır. Trakya Birlik sözleşmeyi, uygulamada ve sevkiyatlarda çıkacak aksaklıklar nedeniyle zaman ve hiçbir neden göstermeksizin tek taraflı olarak fesh edebileceği gibi, tarihinden sonra yapılacak yeni ihale sonuçlanıncaya kadar 2 aya kadar sözleşme süresini tek taraflı olarak uzatabilir. 9- NAKLİYE FİYATLARININ ARTTIRILMASI, DÜŞÜRÜLMESİ VE NAKLEDİLECEK YERLER: Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresi boyunca (süre uzatma halinde uzatılan süreyi de kapsayarak) geçerlidir. Ancak, sözleşme süresi içerisinde akaryakıt fiyatlarına yapılacak değişiklikler nakliye fiyatlarına yansıtılacaktır. Nakliye fiyatları akaryakıta gelen zam oranının %50 si oranında arttırılacaktır. Akaryakıt fiyatlarında düşme olduğu taktirde düşme oranının %50 si kadar fiyatlar azaltılacaktır. Akaryakıt fiyatlarının artışı dışında başkaca hiçbir sebeple nakliyeci fiyat artışı talebinde bulunamaz. Akaryakıt fiyatlarının tespiti ve nakliye fiyatlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinde baz alınacak akaryakıt fiyatının belirlenmesi: Petrol piyasasındaki serbest rekabet koşulları gereği akaryakıt fiyatlarında yaşanacak beher değişim esnasında fiyatları baz alınacak akaryakıt dağıtım firması Trakya Birlik tarafından serbestçe belirlenecektir. Fabrikalarımızda üretilen her türlü rafine yağ, margarin, fenni yem ve çuval ambalajlı küspe ekli listedeki 34 kooperatif merkezine, kooperatif daimi alım merkezlerine ve Kooperatiflerin göstereceği adreslere naklettirilecektir. Birliğimiz mamullerinin buralara nakliyesinde nakliyeci firma hiçbir suretle 2

3 kendisine bildirilen teslimat yerini değiştiremez ve kendisine bildirilen yerin dışındaki herhangi bir yere nakliye yapamaz. Nakliyeci teslim aldığı malı irsaliyede yazılı kooperatif adresine ulaştırmakla yükümlüdür. Nakliyeci nakliye sırasında malın güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri (malın sigortası veya yağmurdan korunması vs. gibi) almak zorundadır. Birliğimiz talimatları hariç sevk irsaliyelerinde yazılı adresler dışındaki yerlere mamullerimizi teslim eden nakliyeciler her kamyon için 3.000,00-TL ceza ödeyecektir. 10- NAKLİYE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ: Gerçekleştirilen nakliye hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat gereğince taşıyıcı tarafından azami 7 gün içinde Trakya Birlik e fatura edilecektir. Ödemeler buna göre yapılacaktır. Nakliye bedelleri, nakliyecinin fatura ve ekinde Trakya Birlik in mamullerinin ilgili adreslere teslim edildiği tarih, kooperatif kaşesi ve imzasını taşıyan sevk irsaliyelerinin ibrazından itibaren 15 gün içerisinde; Entegre Tesislerden yapılan nakliyeler Trakya Birlik Genel Müdürlüğü nden, ödenecektir. Ödemelerin 15 günlük süre içerisinde yapılması esas olmakla beraber Trakya Birliğin içinde bulunduğu çalışma koşulları ve genel ekonomik konjuktüre bağlı olarak olası ödeme gecikmelerini yüklenici firma anlayışla karşılayacak ve itirazda bulunmayacaktır. Sözleşme Damga Vergisi bedeli, Damga Vergisi Kanunu nda belirtilen oranda ve gerçekleşen taşımalar üzerinden tanzim edilen fatura ödemeleri sırasında firmaların alacaklarından mahsup edilecektir. 11- TAŞINACAK TAHMİNİ MİKTARLAR: Trakya Birlik, yem fabrikalarında üretilecek Fenni yem ve Çuval ambalajlı küspenin tamamı ile yine Tesislerimizde üretilmiş Rafine yağ ve margarinin kooperatiflerimizce talep edilecek miktardaki kısmı Trakya Birlik tarafından nakliyeci firmaya bildirilecek sevkiyat programına göre naklettirilecektir. Ancak, taşınacak mamullerin miktarları ve dönemleri itibariyle Trakya Birliğin hiçbir taahhüdü yoktur. Trakya Birlik nakliye işine esas mamullerini kendi araçlarıyla da naklettirebilir. Bu durumda sözleşme yapan nakliyeci hiçbir hak talebinde bulunamaz. Taşıttırılacak mamul madde miktarı kesin bir rakamı içermediğinden Sözleşme Damga Vergisi bedeli, Damga Vergisi Kanunu nda belirtilen oranda ve gerçekleşen taşımalar üzerinden tanzim edilen fatura ödemeleri sırasında firmaların alacaklarından mahsup edilecektir. 12- TAŞINACAK MALIN EVSAFI TESLİMAT YÜKLEME - BOŞALTMA VE HAMMALİYE: Fenni yem ve küspe çuval ambalajlı olarak, rafine yağ teneke veya pet ambalajlı olarak, margarin ise oluklu mukavva koli ambalajında nakliyeciye fabrikamızda kamyon üstü teslim edilecektir. Malı teslim alan kamyonun fabrikalarımızdan çıkışından itibaren yükünün irsaliyede yazılı teslimat adresine tam ve sağlam olarak ulaştırılmasından nakliyeci firma sorumludur. Kamyondan indirme ve istifleme teslimatın yapılacağı yerdeki kooperatiflerimize aittir. 13- TESLİMATTA NOKSANLIK VEYA NAKLİYE SIRASINDA MEYDANA GELECEK HASARLAR: Kooperatiflerimize sevk edilen kamyon bazındaki mamullerin çalınması, kaza neticesinde hasar görmesi veya sair şekillerde ortaya çıkacak hasar ve teslimatta meydana gelecek noksanlıklar, nakliyeci firma tarafından mamullerimizin cari perakende satış fiyatı üzerinden Birliğimize ödenecektir. Nakliyeci buna her ne surette olursa olsun itirazda bulunamaz. Trakya Birlik Fabrikaları idarecileri tarafından nakliyeciye kaç kamyon ve hangi merkezlere yükleme yapılacağı en az 1 gün önceden bildirilecektir. (haftalık bildirimde yapılabilir) Bildirimi alan nakliyeci firma sevkiyatın yapılacağı gün sabah mesai saati başlangıcında, sevkiyat miktarına yetecek kadar kamyonu fabrikada bulundurmak zorundadır. Yem nakliyeleri ahşap kasa kamyonlarla yapılacak, saç kasa kamyonlarla küspe ve yem nakliyesi yapılmayacaktır. Nakliyeci kamyon temin edemediği takdirde kamyon temin edilemeyen vardiyada ihtiyaç duyulan araç sayısı kadar ve kamyon başına 100,00-TL ceza ödeyecektir. Nakliyecinin araç göndermemesi durumunda ceza uygulamak suretiyle azami 1 gün araç beklenecek 2. gün 3

4 yük piyasadan başka araç temin etmek suretiyle gönderilecek ve nakliye fiyatındaki fark nakliyeciden tahsil edilecektir. 14-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ: Nakliyecinin şartname ve sözleşmeyle kabul ve taahhüt ettiği vecibelerini zamanında tamamen veya kısmen yerine getiremeyeceğinin anlaşılması ve sözleşmedeki vecibelerini ifaya ehil olmadığının ortaya çıkması veya işleri istenen şekilde ve zamanında ifa edemeyeceğinin sabit olması veya sözleşmede yer alan maddelerden herhangi birine aykırılık durumunda her türlü zarar ziyan nakliyeciye ait olmak üzere nakliyecinin nam ve hesabına, Trakya Birlik in taşıma yapmaya, yaptırmaya ve sözleşmeyi feshetmek için ihtarname keşidesine gerek olmaksızın ve herhangi bir hukuki karar alınmaksızın sözleşmeyi kısmen ve tamamen tek taraflı olarak fesh etmeye ve nakliyecinin teminat mektubunun kısmen veya tamamen irad kaydetmeye hakkı vardır. Trakya Birlik bu şartname ve sözleşmede ceza olarak gösterilen miktarı bir ihtarnameye ve bir tespite gerek olmaksızın teminat mektubunu nakde çevirmek suretiyle cezai şart olarak tahsil edebilecektir. Ayrıca zararın tahsilini de talep ve dava edebilir. 15- DİĞER HUSUSLAR: -Kişi ve kuruluşların teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah olarak sayılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış sayılacaktır. -Tarafların imzasıyla bu şartnamenin sözleşme hüküm ve kuvvetinde olduğu kabul edilmiştir. -Katılımcı firmanın şartnameyi her sayfasını imzalayıp mühürlemesi, şartnameyi okuyup kabul ettiği anlamındadır. - Bu işle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar ihaleyi yüklenene aittir. -Vasıtaların yasal kapasitelerinden ve Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun yükleme ve seyrinden bizzat nakliyeci sorumludur. Bu nedenle Trakya Birlik ten zarar, ziyan, kar mahrumiyeti v.b. gibi her ne isim altında olursa olsun herhangi bir istekte bulunamaz. Trafik cezaları nakliyeciye aynen fatura edilir. Nakliyecinin Trakya Birlik in malını naklederken üçüncü kişilere karşı sebebiyet verdiği zararlardan dolayı Trakya Birlik e tahakkuk ettirilecek her türlü ceza veya tazminat miktarı %50 fazlası ile nakliyeciye fatura edilerek nakliyecinin istihkakından kesilir. İstihkaklardan kesilme imkanı yok ise nakliyecinin teminatından kesilir. -Nakliyeci, Kooperatiflerden her ne ad altında olursa olsun ilave bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Böyle bir talepte bulunması ve bunun belgelenmesi halinde nakliye ücretinin %100 ü kadar cezai müeyyide uygulanacağı gibi, Trakya Birlik in sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkı doğacaktır. -Nakliyeci ve Trakya Birlik arasında sözleşme ile oluşan yükümlülükler karşılıklı ibralaşmayla sona erer. Ancak yapılan işten dolayı daha sonra doğacak Trakya Birlik alacakları ile trafik ceza v.s. cezaları ödemeyi taahhüt edeceği bir belge nakliyeciden alınır. -Şartnamede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile diğer Kanun Hükümleri geçerlidir. -Birliğimiz Devlet İhale Kanununa ve Kamu İhale Yasasına tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya istediğine vermekte serbesttir. -Bu Şartname 4 (Dört) sayfa 15 (onbeş) maddeden ibarettir. NAKLİYECİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 4

5 ENTEGRE TESİSLERDEN KOOPERATİFLERE KARMA YEM KÜSPE - RAFİNE YAĞ MARGARİN NAKLİYESİ K.D.V. HARİÇ FİYAT TEKLİFİDİR. S.NO: KOOP.NO: KOOP. ADI TL/Ton Fiyat BABAESKİ EDİRNE TEKİRDAĞ İPSALA KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ HAYRABOLU MALKARA MURATLI UZUNKÖPRÜ M.K.PAŞA SUSURLUK KARACABEY KEŞAN PINARHİSAR MANYAS PEHLİVANKÖY İNEGÖL KÜTAHYA HAVSA EMİRDAĞ BALIKESİR SAKARYA BURSA GÖNEN LALAPAŞA BANDIRMA MERİÇ ŞARKÖY KOFÇAZ ENEZ SÖKE SÜLOĞLU POLATLI 5

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME-

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- Tanımlar Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen; a) "Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) "İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı