KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı"

Transkript

1 KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl br l olarak, Iç Anadolu Bölgesnde toplam kapastes bakımından Ankara ve Konya' dan sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. Kırıkkale' de uygulanmakta olan desteklernn genel mahyetnn anlatıldığı çalışmada, daha çok yapmak steyenlern hang teşvk tedbrlernden stfade edebleceklerne yönelk blgler yer almaktadır. Anahtar Kelmeler: Kalkınmada öncelkl yöre, katma değer vergs stsnası, ndrm, bna-nşaat harcı stsnası, verg-resm-harç stsnası, kredler. SıNAI YATıRıMLARA SAGlNAN DEVLET YARDIMLAR! Yatırımların yönlendrlmesnde devletn rolü, özellkle sanay devrm le brlkte ön plana çıkmış ve geçen k yüzyıllık dönemde bu rolün önem gderek artmıştır. Günümüzde, gelşmekte olan ülkeler ve hatta gelşmş ülkeler, ların ekonomdek canlandırıcı etksn dkkate almak suretyle, ekonomk büyürney desteklemek maksadıyla brbrnden farklı pek çok teşvk tedbr uygulamaktadırlar. Sına ve teknolojk lar sadece ekonomk yaşamın değl aynı zamanda sosyal, kültürel ve syas yaşamın da öneml br değşkendr. Artan nüfusun gereksnmlernn karşılanması, yen sthdam alanlarının açılması, üretm faktörler sthdamının artınıması ve tcar faalyetlern yaygınlaştırılarak bölüşüm sürecnn daha adl br hale getrleblmes çn ları sürekl kılacak br ekonomk ssteme htyaç duyulmaktadır. Devletn, ekonomdek en öneml görev bu sstem oluşturacak ve dam kılacak br yapının yasal ve yargısal çerçevesn oluşturmaktır. Brnc ızmr Iktsat Kongresnden bu yana gerde bıraktığımız yaklaşık 80 yıllık sürede teşvk tedbrlernn yapısında pek çok değşklk meydana gelmştr. Ancak bu değşklkler arasında, 24 Ocak 1980 Ekonomk Istkrar Tedbrler, teşvklernn daha cdd ve daha genş anlamda ele alındığı br dönem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu dönemde, hracatın artırılmasına yönelk olarak, hracata dönük üretm yapan sektörlern teşvk edlmes amacıyla çok cdd teşvkler uygulamaya konulmuştur. Böylelkle 1980' l yıllarda hracatımızda tarımsal ürünlern payı gerlerken, 1990' lı yıllarda sına ürünlern hracı toplam hracat çnde %80' aşmıştır. Iktsat tarhmze 24 Ocak Kararları dye geçen ve özel kesmn ve hracatın teşvkne ağırlık veren ekonomk stkrar tedbrler, Türkye' y br sanay ülkes halne getren sürecn başlangıcı olmuştur arasında nakt teşvkler öneml br destek unsuru ken, 1990' Iı yılların malye poltkasında, özel kesmn nakt teşvkler yerne br takım verg avantajlarıyla desteklenmes görüşü hakm olmuştur. Gerçekten de, arası dönemde özel kesmdek bell sektörlerde pek çok yen sanay dev ortaya çıkmıştır. Bunların, daha fazla devlete dayalı olarak büyümeler ekonomk dengeler sarsacağından bell teşvk kalemlernde kısıtlamalara gdlmştr. Bu yıllara kadar uygulanmakta olan "Sanay Ürünü Ihraç Istsnası", "Yaş Meyve ve Sebze Ihracatı Istsnası", "Turzm Hasılatı Istsnası", "Fnansman Fonu", "Kaynak Kullanımı Destekleme Prm", "Katma Değer Vergs Desteğ" gb teşvk kalemlernn uygulamasına son verlmştr. Avrupa Brlğ le başlayan brlktelk sürecnn br gösterges olarak lara uygulanan teşvk tedbrler, 1994 yılından tbaren, "Devlet Yardımları" olarak adlandırılmaya başlamıştır. 9 Temmuz 2002 tarhl Resm Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe gren 10/6/2002 tarh ve 2002/4367 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlan Hakkında Karar le esk kararlar ve teblğler yürürlükten kaldırılmış ve yen br destek rejm uygulamaya konulmuştur. 459

2 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le; bölgelerarası dengeszlkler gdermek, sthdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak çn kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler le Avrupa Brlğ normları ve uluslararası antlaşmalara uygun olarak tasarrufları, katma değer yüksek, ler ve uygun teknolojler kullanan lara yönlendrmek suretyle, ların desteklenmes amaçlanmıştır. 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı' nın "Yetk ve Uygulama Esaslan" başlıklı 22. maddesnde Hazne Müsteşarlığı' na oldukça genş kapsamlı br yetk devr yapılmıştır. Ayrıca Müsteşarlığa, teblğler le belrlenen esas ve usuller çerçevesnde sözkonusu Karar kapsamındak uygulamaya yönelk bazı şlemlern yürütme yetksn dğer kurum ve kuruluşlara devredeblme yetks de verlmştr. Bununla brlkte Hazne Müsteşarlığı, Devlet Yardımları Hakkındak Bakanlar Kurulu Kararı' nın uygulanmasını temnen; makro ekonomk poltkalar ve gelşen şartlar gözönünde bulundurularak gerekl tedbrler almaya, Karar' ın şleyş, çeştl kurum ve kuruluşlara verlecek görevlere lşkn esas ve usuller teblğler le belrlemeye, lgl kuruluşlardan blg stemeye, Karar' da öngörülen hal/er dışında kalan özel durumları nceleyp sonuçlandırmaya, mücbr ve haklı sebepler n varlığı halnde teşvk belges le lgl gerekl şlemler yapmaya, larda öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetm sonuçlarına veren cıların göre gerekl tedbrler almaya, belgelerde tahrfat yapan, yanlış ve yanıltıcı blg ve belge şlemlern sınırlamaya, teşvk belgelern ptal etmeye veya teşvk belges kapsamında sağlanan destek unsurlarına kısmen veya tamamen müeyyde uygulamaya yetkl kılınmıştır. Hazne Müsteşarlığı da kendsne yapılan bu yetk devrne dayanarak tarh ve sayılı Resm Gazete' de yayımadığı 2002/1 Sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Ilşkn Teblğ" le devlet y ırdımlarından yararlanablmenn koşul/arını ve uygulama esaslarını belrlemştr. Bu kararın dışında, çeştl kanunlarda ları teşvk edc mahyette hükümler yer almaktadır. Bu kanunlara, teşvk tedbrler sayılırken ve yer geldkçe değnlecektr. A. Kırıkkale Ilnn Devlet Yardımları Uygulaması Açısından Konumu 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı' nın 3. maddesne göre destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelşmş, normal ve kalkınmada öncelkl yöreler olarak üçe ayrılmış bulunmaktadır. Kalkınmada öncelkl yöreler kapsamındak ller, Yüksek Planlama Kurulu Kararı le yenden belrleneblmektedr. Tablo: l' de Bakanlar Kurulu tarafından yöresel ayırıma tab olan llern dağılımı görülmektedr. Bu tabloya göre Kırıkkale l kalkınmada öncelkl yöreler arasında sayılmaktadır. Bu durumda Kırıkkale l çn, lgl Bakanlar Kurulu Kararı' na göre uygulanmakta olan teşvk tedbrlernn kalkınmada öncelkl yörelere mahsus uygulama esasları geçerl olacaktır. B. Yatırım Teşvk Belges Kapsamında Sına Yatırımlara Uygulanan Devlet Yardımları 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı' na göre Hazne Müsteşarlığı' nın Teşvk Uygulama Gelen Müdürlüğü' ne başvurarak teşvk belges almış cılann yararlanacakları destek unsurları şunlardır: 460

3 - Tablo: 1 - Devlet Yardımlarının Uygulanmasında Yöresel Ayınm GElŞMŞ YÖRELER NORMAL YÖRELER KALKıNMADA ÖNCELIKLI YÖRELER ADANA (Büyükşehr ADANA (Büyükşehr ADIYAMAN KARS Beledyes sınırları ç) Beledyes sınırları dışı) ANKARA (Büyükşehr ANKARA (BüyükşehR AGRI KASTAMONU Beledyes sınırları ç) Beledyes sınırları dışı) ANTALYA (Büyükşehr ANTALYA (Büyükşehr AKSARAY KILIS Beledyes sınırları ç) Beledyes sınırları Dışı BURSA (Büyükşehr BOLU AMASYf;. KIRIKKALE Beledyes sınırları ç) ISTANBUL ( Sınırları) BURDUR ARDAHAN KIRŞEHıR ızmir (Büyükşehr BURSA (Büyükşehr ARTVIN MALATYA Beledyes sınırları ç) Beledyes sınırları dışı) KOCAEl (II Sınırları) ÇANAKKALE (Bozcaada BARTIN MARDIN ve Gökçeada lçeler harç) ESKIŞEHIR BATMAN MUŞ GAZIANTEP BAYBURT NF\IŞEHIR ıçel BINGÖL f _.DE ızmir (Büyükşehr BITLIS ORDU Beledyes sınırları dışı) AFYON ÇANAKKALE OSMANIYE (Bozcaada ve Gökçeada) AYDIN ÇANKIRI RIZE BALIKESıR ÇORUM SAMSUN BILECIK DIYARBAKıR SIIRT DENIzLI ELAZIG SINOP DÜZCE ERZINCAN SIVAS EDIRNE ERZURUM ŞANLIURFA HATAY GIRESUN ŞIRNAK ISPARTA GÜMÜŞHANE TOKAT KAYSERI HAKKARI TRABZON KIRKLARElı IGDIR TUNCELI KONYA KAHRAMANMARAŞ VAN KÜTAHYA KARABÜK YOZGAT MANISA KARAMAN ZONGULDAK MUGLA SAKARYA TEKIRDAG UŞAK YALOVA,. Gümrük Vergs ve Toplu Konut Fonu Istsnası, o Katma Değer Vergs Istsnası, Verg, Resm ve Harç Istsnası, Kred Tahss. 461

4 ~ 10 Gümrük Vergs ve Toplu Konut Fonu stsnası 1 Yatırım teşvk belges kapsamındak makne ve teçhzat thalatı, yürürlüktek Ithalat Rejm Kararı gereğnce ödenmes gereken gümrük vergs ve toplu konut fonundan stsnadır. Ayrıca, makne ve teçhzat bedelnn %5' n geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve gümrük vergs ve toplu konut fonundan stsna edlmek kaydıyla yen model üretmne yönelk otomobl ve haff tcar araç larında dönem çersnde kalmak ve br yıldan daha uzun sürel olmamak üzere CKD aksam ve parçalarının thal teşvk belges kapsamında uygun görüleblmektedr. Ancak, bnek araçları, otobüs, çekc (Euro I, Euro II, Euro III veya Euro LVnormlanna uygun yeşl motoru haz olanlar harç), yedek parça, treyler (frgorfk olanlar harç), moblya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tp le karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tp damperl kamyonlar harç) transmkser, kesntsz güç kaynağı, beton santralı, forkltt, beton pompası, nşaat malzemeler, porselenden ve seramkten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvk belges kapsamında thal edlmes halnde yürürlüktek Ithalat Rejm Karar' ında öngörülen oranlarda gümrük vergs ve toplu konut fonu tahsl edlmektedr. Ithalat Rejm Kararı uyarınca yayımlanan yürürlüktek "Esk, Kullanılmış veya Yenleştrlmş Olarak Ithal Edleblecek Maddelere Ilşkn Teblğ" hükümler uyarınca thal mümkün olan kullanılmış makne ve teçhzat (karayolu nakl vasıtaları harç), bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da göz önüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendrmeler sonucunda teşvk belges kapsamına dahl edleblmektedr. Bunların dışında, teşvk belges kapsamında hammadde, ara malı ve şletme malzemes thal edlmes mümkün bulunmamaktadır. a) Temnatla Ithalat: Yatırım teşvk belges almak üzere Hazne Müsteşarlığı' na başvurulmuş, ancak teşvk belgesne bağlanmamış lara lşkn makne ve teçhzatın thalne, Hazne Müsteşarlığı' nın görüşüne stnaden Gümrük Müsteşarlığı' nca gümrük vergs ve toplu konut fonu le katma değer vergsnn toplam tutarı kadar temnatın alınması suretyle zn verleblmektedr. Temnatla thalatta, br defada verlecek temnat süres azam altı aydır. Temnat süres çnde kesn thalat çn gerekl şlemler tamamlanmamış se, süre uzatımı çn Gümrük Müsteşarlığı' na başvurulur. Temnatın başlangıç tarh, eşyanın serbest dolaşıma grş tarhdr. Yatırımcının, temnatın çözümü çn temnat süres çnde teşvk belges ve ek thal makne ve teçhzat lstes le brlkte Gümrük Müsteşarlığı' na başvurması gerekmektedr. Aks taktrde, temnat rat kaydedlmektedr. b) Mahrece Iade: Tamamlama vzes yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, teşvk belges kapsamındak makne ve teçhzatın mahrece ades sözkonusu olablr. Mahrece ade şlemler; Evsafa uygun çıkmaması nedenyle, yerne yens getrlmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma grşn müteakp garant süres çnde yurt dışı edlecek makne ve teçhzat, o Herhang br şeklde tamr ve bakım veya dğer nedenlerle yurt dışına gönderlecek makne ve teçhzat çn doğrudan gümrük daresne başvurularak lgl gümrük daresnce, gümrük mevzuatı çerçevesnde sonuçlandırılır. Tamamlama vzes yapılmamış teşvk belges kapsamı larla lgl olarak süres çersnde mahrece ade şlemne konu mallarının yurda getrlmes kaydıyla yurt dışı edlmesnden tbaren br yıl çnde yerne yens getrlen veya ger getrlen makne ve teçhzatın yurda grş şlemler, Hazne Müsteşarlığı' nın herhang br znne tab olmaksızın gümrük vergs ve toplu konut fonu le katma değer vergs stsnasından yararlandırılmak suretyle doğrudan gümrük darelernce sonuçlandırılmaktadır. 2. Katma Değer Vergs Istsnası 4369 Sayuı Kanun' un 59. maddes le 3065 Sayılı Kanun' un 13. maddesne eklenen (d) bend hükmüne göre, teşvk belges sahb mükelleflere belge kapsamındak makne ve teçhzat teslmler katma değer vergsnden stsna edlmektedr. -1- Sıra No' lu Muhasebe Sstem Uygulama Genel Teblğ' nde makne ve chazlar, üretmde kullanılan her türlü makne ve chazı ar le bunların eklentler ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçler şek- 462

5 -lnde tanımlanmıştır. mal ve hzmet çn, öncelkle kullanılan makne ve teçhzat rekmektedr. alanlarda Buna göre makne ve teçhzat, amortsmana üretmnde Sektörlern kullanılan lar dışındak ntelğnde yapısı tbaryle üretm faalyetnn ve yedek parçalar masa, sandalye, stsnadan tab ktsad kıymet ntelğ taşıyan ve Br sabt kıymetn stsnadan yararlanablmes olması, ayrıca mal ve hzmet üretmnde aynı cns sabt kıymetler Sarf malzemeler grmedğnden sabt kıymetlerdr. yanı sıra dar ve pazarlama se bu kapsama gb üretm dışı doğrudan gb demrbaşlar ve zorunlu olarak kullanılan- makne ve teçhzat kapsamına yararlanamamaktadır. Taşıt araçları da makne ve teçhzat kapsamına grmemektedr. Bu nedenle otomobl, panel, ara- kamyon, treyler ve çekc (Euro I, Euro II, Euro III ve Euro V norm- z taşıtı, otobüs, mnbüs, kamyonet, larına uygun yeşl motoru haz olanlar harç) gb taşıt araçları stsnadan faydalanamamaktadır. yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tp kamyonlar çıkması mümkün olmayan ya tp damperl ş makneler, ge- grmemektedr. le hzmet üretmnde koltuk, dolap, mefruşat kullanılması kamyonlar, madenclkte vnçler, tarım makneler kullanılan le karayoluna damperl ve benzerlernn kamyonlar, frgorfk Ancak; kamyonlar, ka- forklftler, teslm ve thalnde stsna kapsamında şlem ya- pılmaktadır. Hava, denz ve demryolu taşıma araçları da makne ve teçhzat cak, Katma Değer Vergs Kanunu' teslm ve thalnde, nun 13/a maddesndek sözü edlen 13. maddede düzenlenen şartların "araçlara kapsamına grmemektedr. mevcudyet An- halnde bu araçların lşkn stsna" hükümler çerçeve- snde stsna uygulanablmektedr. Katma değer vergs stsnasından yararlanmak ekndek yerl veya thal makne ve teçhzat steyen cılar teşvk belgesn lstesnn aslını satıcıya veya gümrük daresne rek stsna uygulanmasını talep edeceklerdr. thalatın yapıldığı dares lstenn uygun br yerne satılan veya thal edlen mal mktarını gümrük Istsna kapsamında ten "Lstenn... sırasındak... adet makne ve teçhzat... tır/thal yapılmıştır." ge sahpler satış yapan yerl üretc frmalar ya da tarh ve... sayılı fatura/beyanname şerhn koyarak, mza ve kaşe (gümrük darelernde lamak durumundadırlar. tarafından ve braz edebelr- le satılmış- mühür) tatbk suretyle onay- Bu şeklde şerh düşülen lste le teşvk belgesnn mza ve kaşe tatbk edlmek suretyle onaylanarak brer fotokops gümrük darelerne bel- veya sa- tıcılara verlmektedr. Yukarıdak koşullara snde öngörüldüğü mamaktadırlar. gulanarak uygun olarak satş yapanlar, şeklde gerçekleşmemes teslmden sonra ın teşvk belge- nedenyle ortaya çıkan verg ve cezalardan Bu nedenle ortaya çıkacak verg kaybı alıcılardan, yürürlüktek mevzuata sorumlu tutulgöre ceza uy- geckme faz le brlkte tahsl edlecektr. 3. Verg, Resm ve Harç Istsnası 3/12/1988 lanmasını tarhl ve 3505 sayılı Kanun' un geçc 2. maddesne müteakp 2 yıl çnde $ tutarında göre cının, hracat yapacağına dar taahhütte ın tamambulunması kaydıy- la; Şrket kuruluşu, Yatırım teşvk belgesnde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek vadel olarak yurt çnden ya da dışından sağlanacak Yatırım teşvk belgel a konulması halnde bunların kredlernn lşkn gayr menkullern kağıtlar 1/7/1964 tarhl ve 488 Sayılı Kanun' a göre damga vergsnden verdğ yetkye dayanılarak Uygulaması Hakkında yayımlanan Teblğ" hükümler mücbr sebep ve fevkalade hal durumları denlerden gerçekleştrlememes dolayı süresnde aynı sermaye olarak ve 2/7/1964 tarhl ve 492 Sa- stsna edlmektedr. Verg, resm ve harç stsnası le lgl uygulama, Istsnası alınması ve ger ödenmes, ve rtfak haklarının şrket adına tapuya tescl, şlemler ve bu şlerle lgl olarak düzenlenecek yılı Kanun' a göre harçlardan 2. maddesnn üzere br yıl ve daha uzun 3/12/1988 tarhl ve 3505 Sayılı Kanun' un geçc "Ihracat ve Yatırımlarda çerçevesnde le Hazne Müsteşarlığı yürütülmektedr. tarafından halnde cılara Damga Vergs ve Harç Ihracat taahhüdünün uygun görülecek dğer ne- ek süre verleblmektedr. 463

6 Ihracat taahhüdünün kapatılması çn, teşvk belges konusu malların hracına lşkn gümrük beyannames ve/veya dövz alım belgelernn; hzmet larında se hzmet hracı bedellern tevsk edc belgelern brazı gerekmektedr. Ancak, Aynı frmaya at tesslerde üretlen ürünlerden herhang brnn hraç bedellerne lşkn gümrük beyannames ve dövz alım belgeler, Gümrük beyannames tarh ve sayısını, hraç edlen malın cnsn, mktarını, dövz alım belgelernn tarh, sayı ve $ cnsnden değer le malatçı frmanın unvanını gösteren aracı bankalarca onaylı lsteler, o Ihraç edlmek kaydıyla yurt çnde nşa edlen gem ve/veya yatlarla lgl gem ve/veya yatın hracat bedel, Turzm larında seyahat acentelerne veya yabancı uyruklu kşlere keslen faturaların kesldğ tarhtek Türkye Cumhuryet Merkez Bankası dövz alış kuru değer dkkate alınarak hesaplanan dövz tutarı, Uluslararası yük taşımacılığı larında hracatçı veya thalatçı frmalara keslen navlun faturalarının, uluslararası yolcu taşımacılığı larında se "A" grubu seyahat acentelerne keslen faturaların kesldğ tarhtek Türkye Cumhuryet Merkez Bankası dövz alış kuru değer dkkate alınarak hesaplanan dövz tutarı, Yabancı uyruklu kşlere verlen hzmet karşılığı keslen faturaların, kesldğ tarhtek Türkye Cumhuryet Merkez Bankası dövz alış kuru değer dkkate alınarak hesaplanan dövz tutarı, Tesste üretlen mallarla lgl olarak 'Türkye' de İkarnet Etmeyenıere Dövz Karşılığı Yapılan ve Ihracat Istsnası Uygulanan Satışlara At Özel Fatura"larda kayıtlı dövz tutan, Yatırımı gerçekleştren şrkete ortak olan dğer gerçek ve tüzel kşlern ürettkler mal ve hzmetlere lşkn hracat bedeller, Organze sanay bölgelernn alt yapılarına yönelk olarak düzenlenen teşvk belgeler kapsamında öngörülen larda, lgl Organze Sanay Bölgesnde faalyette bulunan frmaların ürettkler mallara lşkn hracat bedeller, Fnansal kralama şrketler adına düzenlenmş teşvk belgelernde, kracı tarafından gerçekleştrlmş hracat bedeller le de taahhüt hesabı kapatılablr tarhnden tbaren anonm, eshamlı komandt ve lmted şrketlern brleşme, devr ve bölünmeler nedenyle yapılacak şlemler le yurt ç ve yurt dışı kred kuruluşlarınca kullandırılan ve ortalama vades br yıl ve daha uzun sürel nakd kredler nedenyle verlen temnatlarla lgl şlemler 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harca tab tutulmayacaktır. Yne aynı tarhten tbaren, yurt ç ve yurt dışı kred kuruluşlarından temn edlen ve ortalama vades br yıl ve daha uzun sürel olan nakd kredler nedenyle düzenlenen kağıtlar (kredlern kullanımı harç) 488 Sayılı Damga Vergs Kanunu uyarınca damga vergsnden stsna edlmştr. Dolayısıyla tarhnden tbaren teşvk belges düzenlenmes şartı aranmaksızın, yurt ç ve yurt dışı kred kuruluşlarından temn edlerek kullandırılan ve ortalama vades br yıl ve daha uzun sürel nakd kredler nedenyle verlen temnatlarla lgl şlemler harçtan ve düzenlenen kağıtlar damga vergsnden stsna edlecektr. 4. Kred Tahss Yatırım teşvk belges almış olsun olması, aşağıda belrtlen konularına, Hazne Müsteşarlığı tarafından uygun görüş bldrlmes halnde, bütçe kaynaklarından kred tahss edleblmektedr. Ar-Ge Yatırımları: Yen br ürün gelştrlmes, ürün kalte ve standardının yükseltlmes, malyet düşürücü ve standart yükseltc yen br teknolojnn ülke koşullarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan araştırma ve gelştrme çalışmalarıyla, bu tür faalyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sstem ve üretm teknklerne dönüştürülmes, mevcutların teknolojk açıdan yleştrlmes ve teknoloj uyarlanması çn blmsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belrlenmş araştırma ve gelştrme çalışmaları çn gerçekleştrlecek ları fade etmektedr. Bu larda araştıma ve gelştrme faalyetlernde kullanılan makne ve teçhzat bedel le yazılım gderlernn %50' s oranında kred kullandırılablmektedr. 464

7 Çevre Korumaya Yönelk Yatırımlar: Çevre Bakanlığı' nca sıcak nokta olarak belrlenmş acl önlem gerektren çevre krllklernn gderlmes dahl üretm çn hammadde thalatı gerektrmeyen katı, sıgaz, tehlkel atık ve benzer yurtçndek her türlü atığın toplanması, ger kazanılması, arıtılması ve bertaraf edlmesne lşkn teknolojlere laveten çevre krllğ yaratablecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel kullanırruna yönelk "temz üretm teknolojler", "temz ürünler üreten teknolojler', "temz byoteknoloj", "temz enerj teknolojler", "sürdürüleblr tarım teknolojler" gb çevre le uyumlu teknolojler konusundak ları çermektedr. Çevre korumaya yönelk larda; münhav, sıran çevre ı çn gerekl bna-nşaat ve makne-teçhzat gderlernn %50' s bütçe kaynaklarından sağlanablmektedr. Öncelkl Teknoloj Alanlarındak Yatırımlar: Blm ve Teknoloj Yüksek Kurulu veya Türkye Blmsel ve Teknk Araştırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından belrlenen ları fade etmektedr. Öncelkl teknoloj alanlarında yapılacak larda, makne ve teçhzat le yazılım gderlernn %50' s kred olarak ödeneblmektedr. Teknopark Alanlarında Yapılacak Yatırımlar: Teknoloj gelştrme bölgelernde yapılacak Teknoloj Gelştrme Bölgeler Uygulama Yönetmelğ' nde tanımlanan yönetc şrket tarafından zn verlen ları fade etmektedr. Teknoloj gelştrme bölgelernde yapılacak larda da gerekl makne ve teçhzat le yazılım gderlernn %50' s oranında kred kullandmlablrnektedr. o) Bölgesel Gelşmeye Yönelk Yatırımlar: Yukarıda sayılan lar le bölgesel ve sektörel kı- sıtlamalar uygulanan konulan ve konfeksyon dışındak her türlü tekstl, terbye, entegre olmayan hayvancılık, ulaştırma ları harç olmak üzere, Batman, Bngöl, Btls, Dyarbakır, Hakkar, Hatay, Kars, Mardn, Muş, Srt, Şırnak, Tuncel ve Van llernde yapılacak sabt tutan 3 trlyon Türk Lrasının üzerndek en az 75 kşlk sthdam sağlamaya yönelk komple yen lar bu başlık altında ele alınmaktadır. Bu larda aranacak 3 trlyon Türk Lrası tutarındak asgar sabt.utan, teşvk belpesnn lk düzenlenş sırasında belgede yer alan değer olup, daha sonra bu değere ulaşılmış olması ın bölgesel gelşmeye yönelk sayılmasını gerektrmemektedr. Bölgesel gelşmeye yönelk larda fazsz sabt tutarının %30' u bütçe kaynaklarından karşılanablmektedr. Başka Alanlara Taşınacak Yatırımlar: Bölgesel gelşmeye yönelk lar kapsamındak llere ve gelşmş yörelerden kalkınmada öncelkl yörelere ve özel amaçl bölgelere taşınacak lar bu kapsamda ele alınmaktadır. Bölgesel gelşmeye yönelk lar kapsamındak llere ve gelşmş yörelerden kalkınmada öncelkl yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak larda söküm, naklye ve montaj gderlernn %50' s kadar kred kullandmlablmektedr. Kalkınmada Öncelkl Yörelerdek Yatırımlar: Bu yörelerde yapılacak malat sanay, tarımsal sanay ve madenclk ları çn kred verleblmektedr. Yapılacak larda fazsz sabt tutarının %50' s oranında ve/veya ın gerçekleşmesn müteakp asgar 50 kşlk sthdamın sağlandığının aracı banka tarafından belrlenmes halnde şletme kreds; mevcut olan ve asgar 50 kşlk sthdamı ve şletme sermayes yeterszlğ bulunan tessler çn bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dkkate alınmaksızın aracı banka tarafından tespt edlmes halnde şletme kreds sağlanablmektedr. Ar-ge ları, çevre korumaya yönelk lar, öncelkl teknoloj alanında yapılacak lar, teknoloj gelştrme bölgelernde yapılacak lar, bölgesel gelşmeye yönelk lar kapsamındak llere ve gelşmş yörelerden kalkınmada öncelkl yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak lar çn tahss edlecek kred mktarı 400 mlyar Türk Lrasını, kalkınmada öncelkl yörelerde malat sanay, tarımsal sanay ve madenclk konularında yapılacak lar çn tahss edlecek kreds mktarı fazsz sabt ın %50' s kadar olup, bu mktar 500 mlyar Türk Lrasını, aracı barıkaca şletme sermayes yeterszlğ de dkkate alınarak tespt edlecek şletme kreds mktarı 200 mlyar Türk Lrasını, ve şletme kredsnn brlkte kullanılması halnde se toplam kred mktarı 700 mlyar Türk Lrasını geçememektedr. Bölgesel gelşmeye yönelk larda kullanılablecek azam kred mktarı se 4,5 trlyon Türk Lrası le sınırlandırılmıştır. 465

8 Ar-ge ları, tırımlar, öncelkl samındak teknoloj alanlarında le kalkınmada da yapılacak lar btmnden Bölgesel bölgelernde yapılacak llere ve gelşmş yörelerden cak lar dönemn teknoloj gelştrme çn tahss edlecek başlamak gelşmeye bölgesel çevre korumaya gelşmeye yönelk ya- yönelk lar öncelkl yörelere ve özel amaçlı bölgelere malat sanay, tarımsal sanay ve madenclk kredler, 1 yıl ödemesz kap- taşına- konuların- toplam 5 yıl vadel olup ödemesz üzere altışar aylık eşt takstler halnde ger alınmaktadır. yönelk lar 6 yıl vadel olup, ödemesz lar, kalkınmada öncelkl yörelerde yapılacak lar, dönemn kapsamında btmnden toplam halnde ger tahss edlecek kredler, 3 yıl ödemesz başlamak üzere alt ışar aylık eşt takstler ödenmektedr. şletme ödemesz kredler se 2 yıl vadel olup altışar aylık eşt takstler le ger alınmaktadır. Bu kredlerde dönem uygulanmamaktadır. Kullandırılan kredlern Bütçe kaynaklarından değerlendrme faz oranı; kredlernde hak edş esasına olunamayacağı tahss edlecek göre ödenmektedr. lerek kapatılrnahdır. %20, şletme kredlernde tahss edlecek kredy kullandırmakla çerçevesnde görevlendrlmş se %30' dur. bankalarca krednn %25' avans olarak verleblmektedr. Verlen avans en geç altı ay çnde hak edşlerden Bu süre çnde avansların gb, aracı bankalar kapatılamaması müeyydeler yapılacak Bakye se mahsup halnde kred kullandırılmasına le brlkte süresnde kapatılamayan ed- devam avansın ödenme- sn talep ederler. Bütçe kaynaklı kredler; Türkye Kalkınma Bankas A.Ş., Türkye Vakıflar Bankası A.O., Türkye.Z- raat Bankası A.Ş., Türkye Halk Bankası A.Ş. ve Türkye Sına Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı le kul- landınlmaktadır. C. Çeştl Kanunlarda Sına Yatırımlara Sağlanan Kolaylıklar Yatırımlara uygulanan brler de aşağıdak Yatırım devlet yardımları dışında, çeştl kanunlarda yer alan dğer bazı teşvk ted- gbdr: Indrm, Bna, Inşaat Harcı Istsnası. 1. Yatırım Indrm 9/4/2003 tarhnde kabul edlen 4842 Sayılı Kanun le ndrm stsnasından mek çn teşvk belges alma zorunluluğu kaldırılmıştır. rı blanço esasına göre tespt edlen mükellefler (kurumlar vergs mükellefler rürlük tarh olan 24/04/2003 ettkler amortsmana tarhnden blanço esasına malyet bedellernn na göre; dar mükellefyete ya mal ettkler amortsmana tab ktsad kıymetlern lgl kazançlarından del esas alınmaktadır. camalarının yapıldığı nen yenden Ayrıca, kullanmak malyet bedellernn tesptn- ndrm stsnası yıla lşkn verg matrahının oranında artırılarak amortsmana uygulamasına, tesptnde, tab ktsad kıymet n malyet be- stsnaya konu ktsad harcamalar "'... kıymete lşkn kadar devam olunur. Yatırım har- kazancın yetersz olması nedenyle dkka- göre bu yıllar çn belrle- dkkate alınmaktadır. Petrol Kanunu ve Maden Kanunu' 466 üzere satın aldıkları ve- ndrm stsnası olarak ndrm konusu yapablmektedrler. Yatırım değerleme kollektf ve ad ko- % 40' ını verg matrahıarının stsna tutarı, zleyen yıllarda Verg Usul Kanunu hükümlerne pılan ve aktfleştrlen yü- üzere satın adıkları veya mal (ad ortaklıklar, yapıldığı yılda başlanır ve ndrlecek tutara ulaşılıncaya te alınamayan dahl), düzenlemenn tab olanlar dahl, tcar veya zra ka- dahl) faalyetlernde Yatırım ndrm stsnası tutarının hesaplanmasında harcamaların tcarı veya zra kazançla- %40' ını verg matrahıarının göre tespt edlen vergye tab mükellefler mandt şrketler le kurumlar vergs mükellefler tesptnde kullanmak yararlanabl- ndrm stsnası olarak ndrm konusu yapablmektedrler. 193 Sayılı Gelr Vergs Kanunu' zançları Bu kapsamda tbaren, faalyetlernde tab ktsad kıymetlern de lgl kazançlarından na göre yürütülen arama ve sondaj faalyetler da ndrm stsnası uygulamasından çn ya- yararlanablmektedr.

9 Yatırım ndrm uygulaması dışında tutulan ktsad kıymetler aşağıdak gbdr: Bedel beş mlyar lradan az olan ktsad kıymetler (ktsad ve teknk bakımdan tktsad kıymetler e haddn aşılıp aşılmadığının Yurt çnde veya dışında yaşından br bütün olarak dkkate alınır.), daha önce kullanılmış olan ıktsadl kıymetler (yüzer havuzlar le onk küçük gemler harç),. Gayr madd haklar gerekl olan blgsayar ( programları ndrmnden Bedelsz yararlanan ktsad kıymetlern kullanılablmes çn harç), Mal ve hzmet üretm le doğrudan LO tesptnde bütünlük arz eden lgl olmayan; alet,edevat, mefruşat ve büro demrbaşları, olarak ktsap edlen ktsad kıymetler, Satın alma suretyle ktsap edlen veya nşa edlen bnalar (mal ve hzmet üretm yer olarak kullanılmak e üzere nşa edlenler Araz veya arsalar. Bnek otomobl uçak ve helkopter fo harç), ve benzer Yurt dışındak larda kullanılmak Yatırım ndrm stsnasına den çıkaran mükellefler, kaybederler. maz. kara taşıtları, Bu durumda Mükellefler lanma hakkı olan mükellefler, bulundukları çevesnde 24/04/2003 bldrmeler yararlanableceklerdr. mektedr. kapsamındak çn (öngörülen yararlanmış olanlar tarhnden öngörülecek Kurumlar mükellefler değştrlmeden öncek dağıtılsın sonrak çerçevesnde tutarlarının yararlanacak ndrmnden çn 15/05/2003) stsnasından yıllar tbaren daha önce ndrm ndrm yararlanılabi- ndrm olarak çn, 4842 Sayılı Kanun le Gelr Vergs Kanunu stsnasından veya dağrtılmasm olan kazançlara ndrm %18 gelr vergs kesnts lave br yük bulunmakta uygulanacak tevkfat tutarı üzernden har- stsnasından hükümler çerçevesnde çer- teş- yapılacak stsnasından bağlı halnde, bu terchn Bu durumda, tarhnden yarar- lşkn beyan- terchlern yen düzenleme bulunması gerekmektedr. harcamalarının le fon payları kaldırılmış ve gelr vergs kesnts doğrudan de tespt edldğnden, haklarını br şlem yapıl- lk geçc verg dönemne ndrm kapsamında kadar da fon payı olmak üzere %19,8 oranında stsnasından stsnası çerçevesnde lgl olsa dah 24/04/2003 harç) yen düzenleme üzernden ndrm takvm yılı olanlar kaydıyla harcamaları yer verlmemştr. kazançlar öncek hükümler tamamı çn yapılması larla Yen düzenlemede, vergs Brden fazla teşvk belgesnn mes uygulamasına tbaryle ve yararlanılan grmeden alınmış olan teşvk belgelernn camalar uygulama ndrm stsnası çn herhang tarhe kadar (hesap dönem verg daresne vk belgeler tarhten tbaren k yıl çnde el- şeklde tutarlar Sayılı Kanun yürürlüğe verleceğ aktfe alındıkları lgl olarak ndrm stsnası daha önce yararlanılan hesaplanan le üzere alınan lktsad kıymetler. konu ktsad kıymetler kayıtlarını, motorlu denz araçları esas faalyet konusu le lgl olanlar harç) bu ktsad kıymetlerle tbaryle takbn yapacak namenn yat, kotra, tekne ve benzer gb hava taşıtları (şletmenn stsna edl- 24/04/2003 ve bu tutarın tarh yararlanan %10' unu d. Yen yapılan düzenleme % 19,8 olarak öngörülmüştür. Yatırım ndrm bu kesnt oranı fon payını da çerecek şekl- ayrıca fon payı hesaplanmayacaktır. 2. Bna Inşaat Harcı Istsnası 2464 Sayılı Beledye Gelrler Kanunu' na göre; beledye sınırları ve mücavr alanlar çnde yapılan her türlü bna nşaatı (lave ve tadller dahl), nşaat ve tadlat ruhsatının nşaat harcı ödenmektedr. hastane, prevantoryum, men, sına ntelktek kanunun sanatoryum, malathaneler nşaatı, bna nşaat harcından nşaat harcından Ancak, stsnalara dspanser le organze sanay bölgelernde bna nşaat harcından bağlanmıştır. yararlanmak her türlü fabrka, bna göre: değr- yapılan her türlü bna Buna karşın otel, motel ve benzer turstk tesslern bna stsna edlmes Turzm Bakanlığı alınmış olma koşuluna beledyelere Ek Madde 2 hükmüne ve benzer sağlık kuruluşları; ve tersaneler stsna edlmştr. alınmasında lşkn kısmında, Dolayısıyla le Hazne Müsteşarlığı' bu tür lar ndan teşvk belges çn teşvk belges olmadan mümkün değldr. 467

10 Sonuç Iç Anadolu Bölges' nn ekonomk gelşmşlk açısından son derece dağınık br görünüm çnde olduğu br gerçektr. Bölge çnde bazı ller gelşmş yöre, bazı ller normal yöre baz ller se kalkınmada öncelkl yöre statüsündedr. Kalkınmada öncelkl yöreler çnde yer alan Kırıkkale l kapastes tbaryle, büyükşehr beledye hudutları dahl gelşmş yöre olarak kabul edlen Ankara ve normal yöreler arasında yer alan Konya' dan sonra üçüncü sırada gelmektedr. Geçmş dönemlerde yapılan ve kamu ktsad teşebbüsü ntelğndek kamu larına dayanan sanay potansyelnn, günümüzün gereklerne uygun br şeklde özel kesmn öncülüğünde gerçekleştrlecek yen br sanay yapısına dönüştürülmes cdd br zorunluluk haln almıştır. Bu husus, bölgenn az gelşmşlğnn gderlmes açısından da üzernde durulması gereken öneml konulardan br tanes olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgenn zengn topraklarında, tarım ve hayvancılık alanında yapılacak lara öneellkle destek verlmes gerekmektedr. Devletn bu konuda yapmak steyen cılara bedelsz araz tahss mekanzmasını şletmes öneml br destek olacaktır. Tarım ve hayvancılığa dayalı faalyetler le brlkte bu faalyetler destekleyen yem ve gübre başta olmak üzere dğer sanay kollarında da br kıpırdanma olablecektr. Ayrıca, öneml br hraç ürünü olan kaparnn de yne bu bölgede yetştrlmesne yönelk faalyetlern desteklenmes yernde olacaktır. Meslek brlkler ve odalar vasıtasıyla bu ürünün tanıtımı yapılmalı ve yetştrmek steyenlere gerekl kolaylıklar sağlanmalıdır. Fazla br malyet gerektrmeyen kapar çn sadece bell br araz parçası ve şe başlama gder olarak dkm yapılacak arazye uygun ölçüde tohum gerekmektedr. Yatırımlara yapılacak en öneml devlet desteğ, bürokrasnn azaltılması olacaktır. Hükümetn şrket kurmaya yönelk olarak bürokratk şleyş kısaltma çabaları devam etmektedr. Vallk ve meslek brlkler bünyesnde, cılara blg vereblecek ve onları yönlendreblecek müşavrlk brmler oluşturulmalıdır. Bu brmlerde konunun uzmanı olan öğretm üyes ve serbest meslek uzmanlarına görev verlmeldr. Yatırımların yönlendrlmes açısından kamu kesmne düşen en öneml 'Jörev, selektf kred poltkaları ya da vergsel avantajlarla toplumun bell kesmler arasında ayırımcılığa yol açablecek uygulamalar yerne, toplumda çalışarak kazanmayı esas alan br sstem oluşturacak düzenlemeler esas alacak poltkalar zlemektr. Bu poltkalar sayesnde ktsad büyüme ve kalkınma kendlğnden gelşen br süreç olarak br br ardına gerçekleşecektr. KAYNAKÇA /4367 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" sayılı Yasa sayılı Yasa sayılı Yasa sayılı Yasa sayılı Yasa sayılı Yasa sayılı Yasa sayılı Yasa 468

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı