De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz."

Transkript

1 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu ni ye ti ni sağ la mak üze re di zayn edil miş tir. Bu el ki ta bı, oto mo bi li ni zin özel lik le ri ni ve ça lış ma şek li ni öğ ren me ni ze yar dım ede cek tir. le ri de ki say fa lar da, Alfa 166 ile öz deş leş miş olan; yük sek se vi ye ler de ki per for mans, ka li te, gü ven lik ve do ğa ya say gı özel lik le ri ni ko ru ma nız için ge re ken bü tün bil gi ler yer al mak ta dır. Al fa Ro meo Ga ran ti Ki tap çı ğı ; yö net me lik le ri, ga ran ti bel ge si ni ve Al fa Ro meo ta ra fın dan sağlanan hizmetleri içer mek te dir. Bir Al fa Ro meo sa tın al dı ğı nız za man, bir oto mo bi le sa hip ol ma nın ya nı sı ra, yar dı ma ih ti yaç duy du ğu nuz da; ve rim li, yar dı ma ha zır ve yay gın bir or ga ni zas yo nun hiz me ti niz de ol du ğu nu bil - me nin ra hat lı ğı nı da ya şar sı nız. Alfa 166 nın par ça la rı nın her bi ri ta ma men ge ri dö nü şüm özel li ği ne sa hip tir. Oto mo bi li niz, kul - la nım öm rü nün so nu na gel di ğin de, bütün parçaları yeniden işlenebilir. Oto mo bi li ni zi gü le gü le kul la nın. 1

2 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 2 Ser vis hiz met le ri ile il gi li her tür lü prob lem, oto mo bi lin sa tın alın dı ğı ba yi ye ve ya Çağrı Merkezine bil di ril me li dir. Al fa Ro meo Ga ran ti Ki tap çı ğı Al fa Ro meo Ga ran ti Ki tap çı ğı, ye ni oto mo bil ile bir lik te ve ri lir ve Al fa Ro meo ta ra fın dan ve ri len hiz met ler ve ga ran ti şart la rı ile il gi li dü zen le me le ri içe rir. Oto mo bi li ni zin per for man sı nın, gü ven lik ve eko no mik kul la nım ile il gi li özel lik le ri nin ko run ma sı için, ima lat çı fir ma ta ra fın dan be lir le nen pe ri yo dik ba kım iş lem le ri nin doğ ru ola rak ya pıl ma sı ge - re kir. Bu du rum, ga ran ti nin ge çer li li ği ni sür dür me si için de ge rek li dir. Ser vis le rin lis te si Bu lis te de yet ki li Al fa Ro meo Ser vis le ri yer al mak ta dır. Bu ser vis ler, Al fa Ro meo lo go su nun bu - lun ma sın dan ta nı na bi lir ler. Bu ki tap ta açık la nan mo del le rin hep si, bü tün ül ke ler de mev cut de ğil dir. Bu ki tap ta açık la nan do na nım la rın ba zı la rı, oto mo bil de stan dart ola rak bu lun mak ta dır. Mev cut donanımla rın lis te si, Al fa Ro meo Ba yi le rin den öğrenilme li dir. 2

3 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 3 ÇOK ÖNEMLİ! YA KIT KA PA Sİ TE Sİ Ben zin mo tor lu tip ler: Sa de ce, mi ni mum 95 ok tan lı kur şun suz ben zin kul la nı nız. JTD mo tor lu tip ler: Sa de ce, standartlara uy gun di zel ya kı tı kul la nı nız. (EN 590 Avrupa Birliği dizel yakıt standartına uygun yakıtın kullanılması tavsiye edilir.) K MO TO RUN ÇA LIŞ TI RIL MA SI Me ka nik vi tes li ben zin mo tor lu tip ler: El fre ni nin çe kil miş ol du ğun dan emin olu nuz; vi te si bo şa alı nız, gaz pe da lı - na do kun ma dan, kav ra ma pe da lı na so nu na ka dar ba sı nız; da ha son ra kon tak anah ta rı nı AVV po zis yo nu na çe vi ri niz ve mo tor ça lı şır ça lış maz, anah ta rı ser best bı ra kı nız. Oto ma tik elekt ro nik vi tes li (Spor to nic) ben zin mo tor lu tip ler: El fre ni nin çe kil miş ol du ğun dan ve vi te sin P po zis yo nun da ol du ğun dan emin olu nuz; gaz pe da lı na do kun ma dan fren pe da lı na so nu na ka dar ba sı nız; kon tak anah ta rı nı AVV po zis yo nu na çev ri niz ve mo tor ça lı şır ça lış maz, anah ta rı ser best bı ra kı nız. Me ka nik vi tes li JTD mo tor lu tip ler: El fre ni nin çe kil miş ol du ğun dan emin olu nuz, vi te si bo şa alı nız; gaz pe da lı na do kun ma dan, kav ra ma pe da lı na so nu na ka dar ba sı nız. Kon tak anah ta rı nı MAR po zis yo nu na çe vi rip, m uya rı lam ba sı - nın sön me si ni bek le yi niz; da ha son ra kon tak anah ta rı nı AVV po zis yo nu na çev ri niz ve mo tor ça lı şır ça lış maz, anah ta rı ser - best bı ra kı nız. Oto ma tik elekt ro nik vi tes li (Spor to nic) JTD mo tor lu tip ler: El fre ni nin çe kil miş ol du ğun dan ve vi te sin P po zis - yo nun da ol du ğun dan emin olu nuz; gaz pe da lı na do kun ma dan fren pe da lı na so nu na ka dar ba sı nız. Kon tak anah ta rı nı MAR po zis yo nu na çe vi rip, m uya rı lam ba sı nın sön me si ni bek le yi niz; da ha son ra kon tak anah ta rı nı AVV po zis yo nu na çev ri niz ve mo tor ça lı şır ça lış maz, anah ta rı ser best bı ra kı nız. OTO MO Bİ LİN YA NI CI MADDELERİN ÜZE Rİ NE PARK EDİL ME Sİ Ka ta li tik kon ver tör ça lı şır ken çok yük sek sı cak lık la ra ula şır. Oto mo bi li ni zi; ot la rın, ku ru yap rak la rın, çam yap rak la rı nın ve ya di ğer ya nı cı madde le rin üze ri ne park et me yi niz; yan gın teh li ke si. 3

4 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 4 ÇEV RE NİN KO RUN MA SI Oto mo bil, çev re nin da ha iyi ko run ma sı için emis yon lar ile il gi li ele man la rın sü rek li ola rak test edil me si ni sağ la yan bir sis - tem ile do na tıl mış tır. U ELEKT RİK Lİ AK SE SU AR LAR Eğer oto mo bi li ni zi sa tın al dık tan son ra, elekt rik çe ken (akü nün ya vaş ça bo şal ma sı ris ki ile bir lik te) ak se su ar lar mon te et - tir mek is ter se niz, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Ser vis te, top lam elekt rik tü ke ti mi nin ne ka dar ola ca ğı tes - pit edi le rek, oto mo bi lin elekt rik sis te mi nin bu yü kü ta şı yıp ta şı ma ya ca ğı kont rol edi le cek tir. ŞİF RE KAR TI Bu kar tı gü ven li bir yer de sak la yı nız. Oto mo bi li ni zi acil du rum pro se dü rü ne gö re ça lış tır ma nız ge rek ti ğin de ih ti ya cı nız ola - ca ğı için, ŞİF RE kar tı üze rin de yer alan elekt ro nik şif re yi, ya zı lı ola rak da ima ya nı nız da bu lun dur ma nız tav si ye edi lir. PE Rİ YO DİK BA KIM Doğ ru ba kım; oto mo bi lin per for mans ve gü ven lik se vi ye le ri nin ko run ma sı nı, çev re nin ko run ma sı nı ve dü şük kul la nım gi - der le ri nin za man için de de ğiş me me si ni sağ lar. KUL LA NI CI EL Kİ TA BI oto mo bi lin doğ ru kul la nı mı, sü rüş gü ven li ği ve za man için de oto mo bi lin ba kı mı ile il gi li önem li bil gi ler, tav si ye ler ve uya rı lar bu la cak sı nız. " (şah si gü ven lik), # (çev re nin ko run ma sı), â (ara cın ko run ma sı) sem bol le ri ne özel lik le dik kat edi - niz. 4

5 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 5 BU KİTAPTA KULLANILAN SEMBOLLER Bu say fa lar da yer alan sem bol ler, dik kat le okun ma sı ge re ken ko nu la rı be lirt mek te dir. ŞAHSİ GÜVENLIK ÇEVRENİN KORUNMASI OTOMOBİLİN KORUNMASI Dik kat. Bu ta li mat la rın kıs men ve - ya ta ma men ye ri ne ge ti ril me me si, cid di ya ra lan ma la ra se bep ola bi lir. Bu sem bol, oto mo bi lin çev re ye za - rar ver me me si ni sağ la mak için, iz le - me niz ge re ken doğ ru pro se dür le ri be lir tir. Dik kat: Bu ta li mat la rın kıs men ve - ya ta ma men ye ri ne ge ti ril me me si, oto mo bil de cid di ha sar la ra yol aça - bi lir ve ba zen ga ran ti nin de ge çer siz kal ma sı na se bep ola bi lir. 5

6 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 6 SEMBOLLER Alfa 166 nı zı oluş tu ran ba zı par ça la rın üze ri ne ve ya ya nı - na özel renk li eti ket ler ko nul muş tur. Bu eti ket ler üze rin de; si ze, par ça ile il gi li ola rak alın ma sı ge re ken ön lem le ri ha tır la tan sem - bol ler yer alır. Alfa 166 nı zın üze rin de bu lu nan sem bol le rin lis te si, yan la - rın da il gi li par ça nın is mi ile bir lik te yan ta raf ta ve ril miş tir. Bu sem bol ler dört gru ba ay rıl mış tır; teh li ke, ya sak, uya rı ve zo - run lu luk sem bol le ri. TEHLİKE SEMBOLLERİ Akü Ko ro zif sı vı. Akü Pat la ma. Fan Mo tor ça lış mı yor iken oto ma tik ola rak dev re ye gi re - bi lir. Gen leş me ka bı So ğut ma su yu sı cak iken ka pa ğı aç ma yı nız. Bo bin Yük sek vol taj. 6

7 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 7 Ka yış lar ve kas nak lar Ha re ket li par ça lar; kol la rı nı zı ve giy si le ri ni zi uzak tu tu nuz. Isı kal kan la rı - ka yış lar - kas nak lar - fan Do kun ma yı nız. Kli ma bo ru la rı Sök me yi niz. Yük sek ba sınç lı gaz. A I R B A G Yol cu ha va yas tı ğı Ço cuk em ni yet kol tuk la rı nı, ön yol cu kol tu ğu na yer - leş tir me yi niz. UYARI SEMBOLLERİ YASAK SEMBOLLERİ Kri ko Kul la nı cı El Ki ta bı na ba kı nız. Akü Alev ler den uzak tu tu nuz. Akü Ço cuk lar dan uzak tu tu nuz. Ka ta li tik kon ver tör Oto mo bi li ni zi, alev ala bi lir mad de le rin üze ri ne park et me yi niz. Emis yon kont rol sis tem le ri nin ko run ma - sı bö lü mü ne ba kı nız. Hid ro lik di rek si yon Re zer vu ar üze rin de gös te ri len mak si mum sı vı se vi - ye si ni geç me yi niz. Sa de ce tav si ye edi len ürün le ri kul la nı nız; Yağ ve sı vı la rın tek nik özel lik le ri tab - lo su na ba kı nız. Fren dev re si Re zer vu ar üze rin de gös te ri len mak si mum sı vı se vi - ye si ni geç me yi niz. Sa de ce tav si ye edi len ürün le ri kul la nı nız; Yağ ve sı vı la rın tek nik özel lik le ri tab - lo su na ba kı nız. 7

8 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 8 Ön cam si le ce ği Sa de ce tav si ye edi len ürün le ri kul la nı nız; Yağ ve sı vı la rın tek nik özel lik le ri tab lo su na ba kı nız. Mo tor Sa de ce tav si ye edi len ürün le ri kul la nı nız; Yağ ve sı vı la rın tek nik özel lik le ri tab lo su na ba kı nız. ZORUNLULUK SEMBOLLERİ Akü Göz le ri ni zi ko ru yu nuz. Akü - Kri ko Kul la nı cı El Ki ta bı na ba kı nız. Kur şun suz ben zin li oto mo bil Sa de ce min.95 ok tan lı kur şun suz ben zin kul la nı nız. DIESEL Di zel mo tor lu oto mo bil Sa de ce di zel ya kı tı kul la nı nız. Gen leş me ka bı Sa de ce tav si ye edi len ürün le ri kul la nı nız; Yağ ve sı vı la rın tek nik özel lik le ri tab lo su na ba kı nız. 8

9 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 9 İÇİNDEKİLER OTO MO Bİ LİN TA NI TI MI OTO MO Bİ LİN KUL LA NI LI ŞI ACİL DU RUM DA YA PI LA CAK LAR OTO MO Bİ LİN BA KI MI TEK NİK ÖZEL LİK LER FİH RİST 9

10 01-10 NÜHAL: NÜHAL :46 Sayfa 10 Bu ki tap ta yer alan me tin ler, şe kil ler ve tek nik özel lik - ler, oto mo bi lin bas kı es na sın da mev cut du ru mu nu be lir - tir. Ürün le ri mi zi ge liş tir mek için yap mak ta ol du ğu muz ça - lış ma lar so nu cun da, Al fa Ro meo üze rin de ima lat es na - sın da tek nik de ği şik lik ler ya pı la bi lir; do la yı sıy la da tek - nik özel lik ler ve do na nım lar ön ce den bil di ril me den de ğiş - ti ri le bi lir. Bu ko nu ile il gi li da ha de tay lı bil gi için, Al fa Ro meo ba yi le ri ne mü ra ca at edi niz. 10

11 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 11 OTOMOBİLİN TANITIMI İle ri de ki say fa lar da, oto mo bi li ni zi doğ ru ola rak kul lan - ma nız için ge re ken bil gi le rin öze ti ni bu la cak sı nız. Bir kaç da ki ka son ra; oto mo bi li niz de bu lu nan ana ku - man da la rı, uya rı lam ba la rı nı ve gös ter ge le ri ta nı ya cak - sı nız. ÖN PA NEL sayfa 12 AL FA RO MEO I.C.S. SİS TE Mİ: Dİ REK Sİ YON ÜZE RİN DE Kİ KU MAN DA LAR AL FA RO MEO ŞİF RE SİS TE Mİ ELEKT RO NİK ALARM UZAK TAN KU MAN DA LI KA PI Kİ LİT LE ME SİS TE Mİ KON TAK KA PI LAR KOL TUK LAR Dİ REK Sİ YON SİMİDİ AYARLARI Dİ KİZ AY NA LA RI ELEKT RİK KU MAN DA LI CAM LAR EM Nİ YET KE MER LE Rİ ÇO CUK LA RIN GÜ VEN Lİ BİR ŞE KİL DE TA ŞIN MA SI ÖN VE YAN HA VA YAS TI ĞI AY DIN LAT MA DÜĞ ME LE Rİ STR SİS TE Mİ (HIZ LI ÇA LI ŞAN GAZ KE LE BEĞİ) CRU ISE CONT ROL (HIZ SA BİT LE Yİ Cİ) PARK SEN SÖR LE Rİ GÖS TER GE TAB LO SU KLİ MA SİS TE Mİ KLİ MA KONT ROL ÜNİ TE Sİ İLA VE KA LO Rİ FER KU MAN DA LAR ELEKT RO NİK OTO MA TİK Vİ TES KU TU SU (SPORT RO NIC) İÇ DO NA NIM LAR SUN RO OF (AÇI LIR TA VAN) BA GAJ MOTOR KAPUTU FAR LAR MO TOR KONT ROL SİS TE Mİ (EOBD) ABS VDC VE ASR SİS TE Mİ SES SİS TE Mİ YA KIT DE PO SU NUN DOL DU RUL MA SI YA KIT KES ME DÜĞ ME Sİ ÇEV RE NİN KO RUN MA SI

12 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 12 ÖN PANEL A0D0002b şekil 1 12

13 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 13 1 Yan cam ha va yö nel ti ci le ri için ha valan dır ma ka nal la rı. 2 Yan ha va yö nel ti ci le ri. 3 Sol ku man da ko lu (uzun far lar, selek tör, sin yal ler ve Cru ise Cont rol (Hız Sa bit le yi ci) ku man da la rı (otoma tik sa bit hız) (mev cut ise). 4 Gös ter ge tab lo su. 5 Ön cam için ha va yö nel ti ci si. 6 Üst ha va yö nel ti ci si. 7 Gün lük kul la nım bö lü mü. 8 Or ta ha va yö nel ti ci le ri. 9 Yol cu ta ra fı ha va yas tı ğı. 10 Yol cu ta ra fı ha va yas tı ğı nı ma nu el ola rak dev re den çı kart ma düğ me si. 11 Tor pi do gö zü. 12 Ba gaj aç ma bu to nu (tor pi do gö zü için de). 13 Ar ka cam def ros tu, ka pı ay na la rı ve ön cam mer ke zin de ki re zis tans (mev cut ise) bu to nu. 14 Ön cam/ön yan cam lar ve ka pı ayna la rı def ros tu, ar ka cam ısıt ma, ön cam mer ke zin de re zis tans (mev cut ise) 15 Çak mak 16 Al fa Ro meo I.C.S. (İLA VE KONT ROL SİS TE Mİ): RDS rad yo, YOL Bil gi sa yarı, kli ma sis te mi, sa at ve dış ha va/iç ha va sı cak lı ğı, GSM te le fon sis te mi (mev cut ise). 17 Mer ke zi ki lit, ya kıt de po su ka pa ğı, VDC sis te mi nin ASR fonk si yo nu nu kapat ma ve STR sis te mi ni aç ma bu tonla rı (mev cut ise). 18 Ar ka sis lam ba sı. 19 Ön sis lam ba sı. 20 Dört lü fla şör. 21 İç ha va sı cak lı ğı sen sö rü. 22 Ön cam sil me/yı ka ma ku man da sı ve yağ mur sen sö rü (mev cut ise). 23 Kon tak. 24 Sü rü cü ta ra fı ha va yas tı ğı ve kor na. 25 Di rek si yon si mi di ayar la ma ko lu. 26 Gös ter ge tab lo su ay dın lat ma aya rı. 27 Far eği mi ayar kont ro lü (gaz de sarj lı far mev cut tip ler ha riç) 28 Dış lam ba lar düğ me si. 29 Mo tor ka pu tu aç ma ko lu. 30 Ha va yı ayak la ra gön de ren ön ha va yö nel ti ci le ri. 13

14 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 14 AL FA RO MEO I.C.S. SİS TE Mİ Dİ REK Sİ YON Sİ Mİ Dİ ÜZE RİN DE - Kİ KU MAN DA LAR (şe kil 2) (ba zı tip ler de) Al fa Ro meo I.C.S. sis te mi nin te mel fonk - si yon la rı na ait ku man da lar, di rek si yon si - mi di üze rin de de yer alır. Bu şe kil de, sü rü - cü nün dik ka ti ni yol dan ayır ma dan, ku - man da la rı kul lan ma sı müm kün olur. A0D0004b A Mu te (ses kes me) fonk si yo nu bu to - nu B - Ses ar tır ma bu to nu C - Ses azalt ma bu to nu D- Çok fonk si yon lu bu ton: - Rad yo: Kay de di len is tas yon la rın din len - me si (1 den 6 ya ka dar) - Ka set ça lar: ka se din hız lı ile ri sa rıl ma sı (eğer bu to na tek rar ba sı lır sa par ça tek rar ça lar) - CD ça lar: Bir son ra ki par ça ya ge çil me si E - Çok fonk si yon lu bu ton: - Rad yo: Kay de di len is tas yon la rın din len - me si (1 den 6 ya ka dar) - Ka set ça lar: Ka se din hız lı ge ri sa rıl ma sı (eğer bu to na tek rar ba sı lır sa par ça tek rar ça lar) - CD ça lar: Bir ön ce ki par ça ya ge çil me si F - Rad yo ban dı nı (FM-A, FM-B, FM-AS, MW, LW) seç mek ve rad yo, teyp, CD ça lar ara sın da se çim yap mak için kul la nı lan bu - ton Mu te bu to nu (A) Mu te fonk si yo nu nu dev re ye al mak için bu to na (A) kı sa ca ba sı nız: ses se vi ye si ted ri ci ola rak aza la cak tır. Fonk si yo nu dev re den çı kart mak için bu - to na (A) tek rar ba sı nız. Ses se vi ye si, Mu te fonk si yo nu dev re den çı kar tıl ma dan ön ce ki ses se vi ye si ne ula şı la na ka dar ted ri ci ola - rak ar tar. Mu te fonk si yo nu (B) ve (C) ses ayar düğ me le ri ne ba sı la rak da dev re den çı kar - tı la bi lir: bu du rum da ses se vi ye si doğ ru - dan de ği şir. Mu te (ses kes me) fonk si yo nu dev re de iken, di ğer bü tün fonk si yon lar kul la nı la bi - lir; eğer bir tra fik bül te ni alı nır ise, Mu te fonk si yo nu dev re dı şı bı ra kı lır. şekil 2 14

15 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 15 Ses se vi ye si nin ayar lan ma sı (B) ve (C) Se si ar tır mak için (B) bu to nu na ve ya azalt mak için (C) bu to nu na ba sı nız. Ses yük sek li ği ni ka de me li ola rak de ğiş - tir mek için, bu to na kı sa bir şe kil de ba sı nız. Ses yük sek li ği ni hız lı bir şe kil de de ğiş tir - mek için, bu to na da ha uzun sü re ile ba sı - nız. Eğer bir tra fik bül te ni es na sın da ses se vi - ye si de ğiş ti ri lir ise, ye ni ses se vi ye si sa de ce tra fik bül te ni nin so nu na ka dar ge çer li li ği ni ko rur. Çok fonk si yon lu (D) ve (E) bu ton - la rı Çok fonk si yon lu (D) ve (E) bu ton la rı, kay de di len rad yo is tas yon la rı nın din len - me si ni, ka set din le nir ken bir son ra ki/bir ön ce ki par ça ya ge çil me si ni ve ya CD din le - nir ken bir son ra ki/bir ön ce ki par ça ya ge - çil me si ni sağ lar. 1 den 6 ya ka dar nu ma ra lan dı rı lan is - tas yon la rı seç mek ve ya CD de ki bir son ra ki par ça yı din le mek için, (D) bu to nu na ba sı - nız. 1 den 6 ya ka dar nu ma ra lan dı rı lan is - tas yon la rı seç mek ve ya CD de ki bir ön ce ki par ça yı din le mek için, (E) bu to nu na ba sı - nız. Rad yo fre kan sı ve rad yo-teyp-cd ça lar ara sın da se çim yap mak için kul la nı lan bu ton (F) Rad yo fre kans la rı ve rad yo-teyp-cd ça lar ara sın da ar da ar da çev rim ler ha lin de se - çim yap mak için, (F) bu to nu na ard ar da kı sa bir şe kil de ba sı nız. Bu bu ton ile; FM-A, FM-B, FM-AS, MW, LW, CC*, CD** se çim le ri nin ya pıl ma sı müm kün dür. (*) Sa de ce ka set ye ri ne yer leş ti ril miş ise (**) Sa de ce CD ça lar mon te edil miş ise 15

16 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 16 AL FA RO MEO ŞİF RE SİS TE Mİ Oto mo bi li niz de, kon tak anah ta rı çı kar tıl - dı ğın da oto ma tik ola rak dev re ye gi ren ve hır sız lı ğa kar şı ekst ra ko ru ma sağ la yan EC 95/56 Di rek tif le ri ne gö re ser ti fi ka lan dı rı - lan elekt ro nik bir mo tor blo ke et me sis te - mi (Al fa Ro meo ŞİF RE) mev cut tur. Kon tak anah tar la rı nın her bi ri nin tu ta - ma ğın da, mo tor ça lış tı rı lır ken, kon tak üni - te si için de yer alan özel bir an ten ta ra fın - dan gön de ri len rad yo fre kan sın da ki sin - yal le ri mo dü le eden elekt ro nik bir ter ti bat mev cut tur. Mo dü las yon lu bu sin yal, kont rol üni te si - nin, anah ta rı ta nı ma sı nı sağ la yan şif- re dir ve mo to run ça lış tı rı la bil me si, an cak anah ta rın ta nın ma sı ha lin de müm kün olur. ANAH TAR LAR Oto mo bil ile bir lik te, aşa ğı da ki anah tar (A-şe kil 4) ve ri lir. Bu anah tar; ba ga jın açıl ma sı, ka pı ki lit le ri nin açıl ma sı/ki lit len - me si ve elekt ro nik alarm (ba zı tip ler de) için uzak tan ku man da yı içe ren bir tu ta - mak tan ve me tal bir bö lüm den mey da na ge lir. Anah tar aşa ğı da ki ler için kul la nı lır; - mo to run ça lış tı rıl ma sı, - ka pı ki lit le ri, - ba gaj ki li di, - tor pi do gö zü ki li di, - uzak tan ku man da lı ka pı ki li di aç - ma/ka pat ma, - alarm sis te mi (ba zı tip ler de) - yol cu ha va yas tı ğı nın dev re dı şı bı ra kıl - ma sı. DİK KAT Anah tar tu ta mak la rın da yer alan elekt ro nik ter ti bat la rın mü kem mel bir şe kil de ça lış ma la rı nın sağ lan ma sı için, di - rekt ola rak gü neş ışın la rı na ma ruz bı ra kıl - ma ma la rı ge re kir. 1000PGS 1035PGS 16 şekil 4 şekil 5

17 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 17 Anah tar lar ile bir lik te ŞİF RE kar tı ve alarm sis te mi bu lu nan tip ler için, acil du - rum anah ta rı (B-şe kil 4) ve ri lir. Alarm sis te mi nin ça lış ma şek li için, Elekt ro nik Alarm ko nu su na ba kı nız. Anah tar ile bir lik te, ay rı ca ŞİF RE kar tı (şe kil 5) ve ri lir ve bu kart anah ta rın şif - re le ri ni (me ka nik şif re ve acil du rum da ça - lış tır ma iş le mi için elekt ro nik şif re) içe rir. ŞİF RE kar tı (ve ya kart üze rin de ki ra - kam la rın kay dı), oto mo bi lin için de de ğil, gü ven li bir yer de sak lan ma sı ge re kir. Oto mo bi lin acil du rum pro se dü rü ne gö re ça lış tı rıl ma sı ge rek ti ği za man ih ti yaç du - yu la ca ğın dan do la yı, ŞİF RE kar tı üze rin de yer alan elekt ro nik şif re nin, ya zı lı ola rak da ima sü rü cü nün ya nın da bu lun ma sı ge - re kir. UZAK TAN KU MAN DA (şe kil 6) (ba zı tip ler de) Anah tar aşa ğı da ki kı sım lar dan mey da na ge lir: - anah tar tu ta ma ğı içi ne kat la na bi len me ta lik bir bö lüm (A), - me tal bö lü mün, oto ma tik ola rak dı şa rı çı kar tıl ma sı nı sağ la yan bir bu ton (B), - ka pı ki lit le ri nin uzak tan ku man da lı ola rak açıl ma sı nı/ka pan ma sı nı ve ay nı za - man da alar mın dev re den çı kar tıl ma sı için bir bu ton (C) (ba zı tip ler de), - şif re nin, elekt ro nik alarm sis te mi alı cı - sı na gön de ril di ği ni be lir ten bir led (D), - ba ga jın uzak tan ku man da ile açıl ma sı için bir bu ton (E), Anah ta rın me tal bö lü mü (A) aşa ğı da ki - ler için kul la nı lır: - kon tak - ön ka pı ki lit le ri - ba gaj ki li di - tor pi do ki li di - yol cu ha va yas tı ğı dev re den çı kart ma anah ta rı (sviç). Me tal bö lü mü tu ta ma ğın dı şı na çı kart - mak için, B bu to nu na ba sı nız. Oto mo bil el de ğiş tir di - ğin de, ye ni sa hi bi ne bü - tün anah tar la rın ve ŞİF - RE kar tı nın ve ril me si ge re kir. 1001PGS şekil 6 17

18 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 18 (B) bu to nu na ba sı la rak, anah ta rın me tal bö lü mü dı şa rı çı kar tı lır ken, ken - di ni zin ve anah ta rın za rar gör me - me si ne dik kat edi niz. (B) bu to nu - na, sa de ce anah tar vü cu du nuz - dan (özel lik le de göz le ri niz den) ve za rar gö re bi le cek di ğer ob je - ler den (ör ne ğin giy si ler) uzak ta iken ba sıl ma lı dır. (B) bu to nu na far kı na var ma dan ba sa bi le cek le - rin den do la yı; anah ta ra baş ka la - rı nın, özel lik le de ço cuk la rın do - kun ma sı na izin ver me yi niz. Anah ta rın me tal bö lü mü nü, tu ta ma ğın içi ne yer leş tir mek için, bu to na (B-şe kil 6) ba sı nız ve me tal bö lü mü, ye ri ne otur - ma se si ni du ya na ka dar, ok yö nün de çev - ri niz ve bu to nu ser best bı ra kı nız. Ka pı ki lit le ri ni uzak tan ku man da ile aç - mak/ka pat mak için, (C) bu to nu na ba sı - nız. Elekt ro nik alarm sis te mi bu lu nan oto - mo bil ler de (C) bu to nu na ba sıl dı ğın da, alarm sis te mi açı lıp/ka pa tı la bi lir ve ve ri ci şif re yi alı cı ya gön de rir ken, anah ta rın üze - rin de bu lu nan (D) le di, ya nıp sö ner. Bu şif re, her gön de rim de de ği şir. DİK KAT Eğer (C) bu to nu na ba sı lır ken, anah tar üze rin de ki (D) le di bir kez ya nıp sö ner se, pi lin ile ri de ki say fa lar da açık la - nan şe kil de de ğiş ti ril me si ge re kir. Ba ga jın açıl ma sı Ba gaj, elekt ro nik alarm (ba zı tip ler de) dev re de ol sa bi le, (E-şe kil 6) bu to nu na ba sı la rak, uzak tan ku man da ile dı şa rı dan açı la bi lir. Bu du rum da, ba gaj açı lır ken, alarm sis - te mi ba gaj kont rol sen sö rü nü dev re dı şı bı ra kır. Sis tem den iki kez bip se si du yu - lur (ba zı tip ler de) ve sin yal lam ba la rı 3 sa ni ye ya nar. Ba gaj tek rar ka pa tıl dı ğın da, kont rol fonk si yon la rı ye ni den dev re ye alı nır ve sis - tem den iki kez bip se si du yu lur (ba zı tip ler de). Sin yal lam ba la rı 3 sa ni ye ya - nar. 18

19 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 19 ANAH TAR Pİ Lİ NİN DE ĞİŞ Tİ RİL - ME Sİ Eğer uzak tan ku man da üze rin de ki bu to - na (A ve ya B-şe kil 7) ba sıl dı ğın da led (C-şe kil 7) bir kez ya nıp sö ner ve gös - ter ge tab lo su üze rin de ki alarm sis te mi le di (ba zı tip ler de) (A-şe kil 8) yak la şık 2 da ki ka sü rek li ya nar sa (alarm dev re den çı - kar tıl dık tan ve kon tak anah ta rı çı kar tıl dık - tan son ra) pi lin pi ya sa da sa tı lan ay nı tip te ye ni bir pil ile de ğiş ti ril me si ge re kir. Pil de ği şi mi için, plas tik ka pa ğı (A-şe- kil 9) çı kar tı nız, ye ni pi li doğ ru nok ta lar - dan yer leş ti ri niz ve ka pa ğı tek rar ye ri ne yer leş ti ri niz. Da ha faz la bil gi için yet ki li bir Al fa Ro - meo ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Kul la nıl mış pil ler çev re için za rar lı dır. Bun la rın, mev cut ka nun lar la be - lir le nen özel kap lar için de im ha edil me si ge re kir. ÇA LIŞ MA ŞEK Lİ Kon tak anah ta rı STOP po zis yo nu na her çev ril di ğin de, Al fa Ro meo Şif re sis te mi, mo tor elekt ro nik kont rol üni te si nin fonk si - yon la rı nı dev re dı şı bı ra kır. Kon tak anah ta rı MAR po zis yo nu na çev - ri le rek oto mo bil her ça lış tı rıl dı ğın da, Al fa Ro meo ŞİF RE kont rol üni te si, blo ka jın kal - dı rıl ma sı için, mo tor kont rol üni te si ne bir ta nı tım şif re si gön de rir. Bu şif re giz li olup, dört mil yar fark lı kom bi nas yo nu mev cut tur ve an cak elek- t - ro nik ve ri ci yi içe ren kon tak anah ta rın dan gön de ri len şif re nin sis tem ta ra fın dan ta - nın ma sı ha lin de, kon tak üni te si nin et ra fı nı çev re le yen bir an ten va sı ta sı ile gön de ri lir. 1011PGS A 305PGS 1034PGS şekil 7 şekil 8 şekil 9 19

20 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 20 Bu du rum, ikaz pa ne li üze rin de ki (A) uya rı lam ba sı nın kı sa bir şe kil de ya - nıp sön me si ile bil di ri lir. Eğer şif re ta nın maz ise, Al fa Ro meo ŞİF - RE uya rı lam ba sı (A-şe kil 10), EOBD/en jek si yon sis te mi arı za uya rı lam ba sı (B-şe kil 10) U ile bir lik te ya nar. Bu du rum da, kon tak anah ta rı nın; ön ce STOP, son ra da MAR po zis yo nu na çev ril - me si ge re kir. Eğer blo kaj de vam eder ise, oto mo bil ile bir lik te ve ri len di ğer anah tar de nen me li dir. Eğer mo tor ha la ça lış tı rı la - mı yor ise, Acil du rum da ya pı la cak lar ko nu sun da ve ri len ta li mat la rı uy gu la yı nız ve da ha son ra yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi - si ile te ma sa ge çi niz. şekil A0D0091b DİK KAT Anah tar la rın her bi ri nin ken di - ne ait bir şif re si var dır. Bu şif re le rin, sis te - min kont rol üni te si nin bel le ği ne kay de dil - me si ge re kir. Ye ni anah tar la rın (en faz la se kiz adet) kay de dil me si için; sa hip ol du - ğu nuz bü tün anah tar la rı, ŞİF RE kar tı nı, kim li ği ni zi ve ruh sa tı nı zı ala rak, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ne gi di niz. Ka yıt iş le mi es na sın da mev cut ol ma yan anah - tar lar, bel lek ten si li nir. Bu nun se be bi, ka yıp ve ya ça lın - mış anah tar la rın, mo to ru ça lış tır - mak için kul la nıl ma sı nı ön le mek - tir. DİK KAT Oto mo bil ha re ket ha lin de ve kon tak anah ta rı MAR po zis yo nun da iken Al fa Ro meo ŞİF RE uya rı lam ba sı nın yan - ma sı: 1) Eğer uya rı lam ba sı oto mo bil ha re ket ha lin dey ken ya nar sa, bu sis te min ken di ken di ni test et ti ği ni gös te rir (ör ne ğin, vol - taj dü şük lü ğü se be bi ile). İlk dur du ğu nuz - da, sis te mi test et me niz müm kün dür. Kon - tak anah ta rı nı STOP po zis yo nu na çe vi re - rek mo to ru dur du ru nuz; son ra anah ta rı MAR po zis yo nu na çe vi ri niz. Uya rı lam ba sı ya nar ve yak la şık bir sa ni ye son ra sön me si ge re kir. Eğer uya rı lam ba sı yan ma ya de - vam eder ise, anah ta rı STOP po zis yo nun - da en az 30 sa ni ye tu tu nuz ve yu ka rı da an la tı lan iş lem le ri tek rar la yı nız. Eğer prob lem sü rer se, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ile te ma sa ge çi niz. 2) Eğer uya rı lam ba sı ya nıp sö nü yor ise; oto mo bi lin, mo tor blo ke et me sis te mi ta - ra fın dan ko run ma dı ğı nı gös te rir. Bu du - rum da, der hal yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi - si ile te ma sa ge çi niz ve tüm anah tar la rın şif re le ri ni ha fı za ya kay det ti ri niz. Eğer kon tak anah ta rı MAR po zis yo nu na çev ril - dik ten 2 sa ni ye son ra Al fa Ro meo ŞİF RE uya rı lam ba sı ya rım sa ni ye ara lık lar la tek rar ya nıp sön me ye baş lar ise, bu anah tar şif re le ri bel le ğe kay de - dil me miş de mek tir, do la yı sıy la da oto mo bil Al fa Ro meo ŞİF RE sis te - mi ta ra fın dan ko ru ma al tı na alın ma mış tır. Bu du rum da, anah - tar şif re le ri ni kay det tir mek için der hal yet ki li bir Al fa Ro meo ser - vi si ile te ma sa ge çi niz.

21 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 21 DİK KAT Mo to ru hız lı ça lış tır ma du ru - mun da, kon tak anah ta rı nı STOP po zis yo - nun dan di rekt ola rak AVV po zis yo nu na çe vi rin ce, mo to ru ça lış tır ma mak için kod ta ma miy le gön de ril me ye bi lir: ya vaş ça tek - rar de ne yi niz. DİK KAT Sis tem ana si gor ta ku tu sun da - ki iki si gor ta ile ko run mak ta dır ( Bir si gor - ta nın at ma sı pa rag ra fı na ba kı nız) ACİL DU RUM LAR DA ÇA LIŞ TI RIL - MA SI Eğer Al fa Ro meo ŞİF RE sis te mi kon tak anah ta rı ile mo tor blo ke et me sis te mi ni dev re dı şı bı ra ka maz ise, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ve ya siz ŞİF RE kar tı ile aşa - ğı da ki iş lem le ri uy gu la ya rak mo to run ça - lış tı rı la bil me si için acil du rum pro se dü rünü uy gu la ya bi lir si niz. DİK KAT Bu iş le mi de ne me den ön ce, tüm pro se dü rü dik kat le oku yu nuz. Eğer bu iş lem ler de her han gi bir ha ta ya - par sa nız, kon tak anah ta rı nı STOP po zis - yo nu na çe vi rip, tüm iş lem le ri 1. adım dan iti ba ren ya pı nız. 1) ŞİF RE kar tı üze rin de ve ri len elekt ro nik şif re nin 5 ra ka mı nı oku yu nuz. 2) Kon tak anah ta rı nı MAR po zis yo nu na çe vi ri niz. 3) Gaz pe da lı na so nu na ka dar ba sıp, bu şe kil de tu tu nuz. EOBD/ya kıt bes le meateş le me U uya rı lam ba sı yak la şık 8 sa ni ye ka dar ya nar ve son ra sö ner. Bu nok ta da gaz pe da lı nı ser best bı ra kı nız. 4) U uya rı lam ba sı ya nıp sön me ye baş lar. ŞİF RE kar tı nın üze rin de ki şif re nin ilk ra ka mı na kar şı ge len ya nıp sön me ade di ni sa yı nız, son ra gaz pe da lı na ba sı - nız ve U uya rı lam ba sı ya nıp, tek rar sö - ne ne ka dar (yak la şık 4 sa ni ye) pe da lı ba - sı lı tu tu nuz. Gaz pe da lı nı ser best bı ra kı nız. 5) U uya rı lam ba sı tek rar ya nıp sön - me ye baş lar. Lam ba ŞİF RE kar tı nın üze rin - de ki ikin ci ra ka ma kar şı ge len sa yı da ya - nıp sön dü ğün de, gaz pe da lı na so nu na ka - dar ba sı nız ve pe da lı ba sı lı tu tu nuz. 6) ŞİF RE kar tı nın üze rin de yer alan di ğer ra kam lar için de ay nı iş lem le ri ya pı nız. 7) Son ra kam gi ril di ğin de, gaz pe da lı nı ba sı lı tu tu nuz. U uya rı lam ba sı dört sa - ni ye sü re ile ya nar ve son ra sö ner. Gaz pe - da lı nı ser best bı ra kı nız. 8) U uya rı lam ba sı, iş le min doğ ru ola rak ta mam lan dı ğı nı be lirt mek için, yak la şık dört sa ni ye sü re ile hız lı bir şe kil - de ya nıp sö ner. 9) Kon tak anah ta rı nı STOP po zis yo nu na ge ri ge tir me den, MAR po zis yo nun dan AVV po zis yo nu na çe vi re rek mo to ru ça lış tı - rı nız. Eğer U uya rı lam ba sı sü rek li ya nar sa, kon tak anah ta rı nı STOP po zis yo nu na çe - vi ri niz ve pro se dü rü 1. adım dan iti ba ren tek rar la yı nız. DİK KAT Oto mo bi li ni zi acil du rum da ça - lış tır ma pro se dü rü ne gö re ça lış tır dık tan son ra, der hal yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ile te ma sa geç me niz ge re kir. Ak si tak dir - de, an la tı lan pro se dü rü mo to ru her ça lış - tır mak is te di ği niz de uy gu la ma nız ge re kir. 21

22 11-57 NÜHAL: NÜHAL :31 Sayfa 22 ELEKT RO NİK ALARM (ba zı tip ler de) TA NIM LA MA Alarm sis te mi EC 95/56 Di rek tif le ri ne gö re onay lan mış ve ve ri ci, alı cı, si ren ile bir lik te kont rol üni te si ve vo lu met rik (ha- cim sel) sen sör le ri içe rir. Elekt ro nik alar ma, gös ter ge tab lo su na en teg re alı cı ta ra fın - dan ku man da edi lir ve anah tar için de yer alan uzak tan ku man da va sı ta sı ile dev re ye alı nır ve dev re dı şı bı ra kı lır. Uzak tan ku - man da, giz li ve de ğiş ken şif re gön de rir. Elekt ro nik alarm; ka pı la rın, mo tor ka pu tu - nun ve ba ga jın (çev re sel ko ru ma) il le gal ola rak açıl ma sı nı, kon tak anah ta rı nın kul - la nıl ma sı nı, akü kab lo la rı nın ke sil me si ni, yol cu ka bi ni için de ha re ket eden nes ne le - rin mev cu di ye ti ni (ha cim sel ko ru ma) ve mer ke zi ki lit le ri kont rol eder. Sis tem, vo lu - met rik (ha cim sel) ko ru ma fonk si yo nu nu ve/ve ya si re ni dev re dı şı bı ra ka bi lir. DİK KAT Al fa Ro meo ŞİF RE sis te mi ta ra - fın dan ga ran ti al tı na alı nan mo tor blo ke et me fonk si yo nu, kon tak anah ta rı ye rin - den çı kar tıl dı ğın da oto ma tik ola rak dev re - ye gi rer. 22 UZAK TAN KU MAN DA (şe kil 11) Uzak tan ku man da, (A) bu to nu ve led (B) ile bir lik te anah ta rın için de yer alır. Bu ton il gi li ku man da yı dev re ye alır; ve ri ci alı cı ya şif re yi gön de rir ken led ya nıp sö ner. Bu şif re her gön de rim de de ği şir. DİK KAT Eğer (A) bu to nu na ba sıl dı ğı za man led (B) kı sa bir şe kil de bir kez ya - nıp sö ner ise, pi lin da ha ön ce açık la nan şe kil de de ğiş ti ril me si ge re kir. şekil PGS UZAK TAN KU MAN DA YI İÇE REN İLA VE ANAH TAR LA RIN İS TEN ME Sİ Alı cı, uzak tan ku man da yı içe ren en çok 5 adet anah ta rı ta nı ya bi lir. Oto mo bi lin kul la nım öm rü bo yun ca, her - han gi bir se bep le uzak tan ku man da yı içe - ren ye ni bir anah ta ra ih ti yaç duy du ğu nuz - da; ŞİF RE kar tı nı, kim li ği ni zi ve ruh sa tı nı zı ala rak, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ne mü ra ca at edi niz.

23 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 23 ALAR MIN DEV RE YE ALIN MA SI Ka pı lar, ba gaj ve mo tor ka pu tu ka pa lı ve kon tak anah ta rı STOP po zis yo nun da iken (anah tar ye rin den çı kar tıl mış), uzak tan ku man da yı içe ren anah ta rı oto mo bi le doğ - ru tu ta rak, bu to na ba sı nız. Ba zı tip ler de, sis tem bir bip se si ve rir, dört lü fla şör yak la şık üç sa ni ye ya nar ve ka pı lar ki lit le nir. Alar mın dev re ye gi ri şin den he men ön ce, uya rı cı alarm le di (A-şe kil 12) sis te min ken di ken di ni test et ti ği ni be lirt mek için fark lı bir fre kans ta ya nıp sö ner. Eğer her - han gi bir arı za tes pit edi lir ise; sis tem, uya rı için ikin ci bir bip se si ve rir. A 305PGS De ne tim du ru mu Alarm dev re ye alın dık tan son ra, ön pa nel üze rin de ki alarm le di nin (A-şe kil 12) ya nıp sön me si, sis te min de ne tim mo du na gir di ği ni be lir tir. Bu sü reç te, led (A) ya nıp sö ner. DİK KAT Elekt ro nik alar mın ça lış ma şek li, fark lı ül ke ler de ki ka nun la ra uy gun ola rak ayar la nır. Ken di ken di ni test fonk si yon la rı ve ka pı, mo tor ka pu tu, ba gaj kont ro lü Eğer alar mı dev re ye al dık tan son ra, ikin - ci bir bip se si du yu lur ise; ka pı la rın, mo - tor ka pu tu nun ve ba gaj ka pu tu nun uy gun şe kil de ka pa tıl dı ğı nı kont rol edi niz. Ak si tak dir de, uy gun şe kil de ka pa tıl ma - mış olan ka pı, mo tor ka pu tu ve ya ba gaj ka pu tu, alarm sis te mi nin kont ro lü al tın dan çı kar. Eğer ka pı lar, mo tor ka pu tu ve ba gaj doğ ru ola rak ka pa tıl mış ise ve kont rol sin - ya li tek rar la nır ise, sis te min ken di ken di ni tes ti so nu cun da bir ça lış ma arı za sı tes pit edil miş de mek tir. Bu du rum da, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi si ile te ma sa ge çi niz. ALAR MIN DEV RE DI ŞI BI RA KIL - MA SI Alar mı dev re dı şı bı rak mak için, uzak tan ku man da yı içe ren anah tar üze rin de ki bu - to na ba sı nız. Sis tem aşa ğı da açık la nan şe kil de tep ki ve rir (ba zı tip ler de); - sin yal lam ba la rı kı sa bir şe kil de iki kez ya nıp sö ner, - si ren den iki kez kı sa bip se si ge lir, - ka pı ki lit le ri açı lır. DİK KAT Eğer sis tem dev re den çı kar tıl dı - ğı za man, ön pa nel üze rin de yer alan uya - rı cı alarm le di yan ma ya de vam eder ise (mak si mum 2 da ki ka sü re ile ve ya kon tak anah ta rı MAR po zis yo nu na çev ri le ne ka - dar), aşa ğı da be lir ti len le rin göz önün de bu lun du rul ma sı ge re kir; 1 kez ya nıp sön me: sağ ön ka pı 2 kez ya nıp sön me: sol ön ka pı şekil 12 23

24 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 24 3 kez ya nıp sön me: sağ ar ka ka pı 4 kez ya nıp sön me: sol ar ka ka pı 5 kez ya nıp sön me: ha cim sel ko ru ma lar 6 kez ya nıp sön me: mo tor ka pu tu 7 kez ya nıp sön me: ba gaj 8 kez ya nıp sön me: marş mo to ru kab lo - la rın kur ca lan ma sı 9 kez ya nıp sön me: akü kab lo la rı nın kur ca lan ma sı ve ya acil du rum kab lo la rı nın ke sil me si 10 kez ya nıp sön me: alarm du ru mu na gi ril me si ne se bep olan en az üç fark lı se - bep ALARM DU RU MU NA Gİ RİL ME Sİ Oto mo bi lin alar mı dev re de iken, aşa ğı - da ki du rum lar da ses li uya rı du yu lur; - ka pı lar dan bi ri, ba gaj ka pu tu ve ya mo - tor ka pu tu açı lır ise, - akü bağ lan tı la rı sö kü lür ve ya elekt rik kab lo la rı ke si lir ve ya acil du rum kab lo la rı ke si lir ise, - yol cu ka bi ni içi ne gi ri lir ise, ör ne ğin cam lar kı rı la rak (ha cim sel ko ru ma), - mo tor ça lış tı rıl ma sı için te şeb büs te bu - lu nu lur sa (anah tar MAR po zis yo nun da), Alarm du ru mu oluş tu ğun da, oto mo bi lin ti pi ne bağ lı ola rak, si ren ça lar ve dört lü fla şör ça lı şır (yak la şık 26 sa ni ye sü re ile). Ça lış ma şek li ve çev ri min sa yı sı, oto mo bi - lin ti pi ne bağ lı ola rak de ği şir. Bu nun la bir - lik te mak si mum sa yı da çev ri min ger çek - leş me si bek len mek te dir. Alarm du ru mu so na er dik ten son ra, alarm sis te mi nor mal ko ru ma fonk si yon la rı na dö ner. ALAR MIN DUR DU RUL MA SI Alar mı dur dur mak için uzak tan ku man da üze rin de ki bu to na ba sı nız ve ya eğer uzak - tan ku man da nın pi li ye ter li de ğil se ve ya sis tem de arı za var sa kon tak anah ta rı nı MAR po zis yo nu na çe vi ri niz. Alar mı tek rar dev re ye al mak için kon tak anah ta rı nı STOP po zis yo nu na çe vi ri niz, ve son ra oto mo bil den çık tık dan ve ka pı la rı ka pat tık tan son ra anah tar üze rin de ki bu - to na ba sı nız. Eğer alarm dev re ye alı na maz ve ön pa nel üze rin de ki led 2 da ki ka sü re ile sü rek li ya nar ken uzak tan ku man da üze rin de ki led bir kez kı sa bir şe kil de ya - nıp sö ner ise anah tar pi li nin ori ji na li ile ay nı bir pil ile de ğiş ti ril me si ge re kir. Eğer ye ni pil ile de alar mı dev re ye al mak müm kün ol mu yor ise, yet ki li bir Al fa Ro - meo ser vi si ile te ma sa ge çi niz. 24

25 11-57 NÜHAL: NÜHAL :31 Sayfa 25 DİK KAT Eğer oto mo bi lin uzun sü re kul - la nıl ma ma sı ge re ki yor ise (3 haf ta dan da - ha uzun bir sü re) alar mı dev re den çı kart - mak için anah ta rı kul la nı nız. HA CİM SEL KO RU MA Ko ru ma sis te min doğ ru şe kil de ça lış ma - sı nı sağ la mak için, yan cam la rın ve sun ro of un (ba zı tip ler de) uy gun şe kil de ka - pa tıl ma sı ge re kir. Ha cim sel ko ru ma fonk - si yo nu aşa ğı da be lir ti len iş lem le rin hız lı bir şe kil de ya pıl ma sı ile ip tal edi le bi lir (ör- ne ğin oto mo bil de ev cil hay van la rın bı ra - kıl ma sı ha lin de); kon tak anah ta rı MAR ko nu mun da iken iş le me baş la ya rak, anah ta rı STOP po zis yo nu na çe vi ri niz, son ra der hal MAR po zis yo nu na ve tek rar STOP po zis yo nu na çe vi ri niz. Da ha son ra anah ta rı ye rin den çı kar tı nız. Ön pa nel üze - rin de ki led, fonk si yo nun dev re dı şı ol du ğu - nu be lirt mek için, yak la şık 2 sa ni ye ka dar ya nar. Ha cim sel ko ru ma fonk si yo nu nu tek rar ça lış tır mak için, kon tak anah ta rı nı en az 30 sn MAR po zis yo nun da tu tu nuz. Bu nun la bir lik te, bu fonk si yon dev re dı şı bı ra kır ve kon tak anah tarı MAR po zis yo - nun da iken ça lı şan elekt rik ku man da lı ter - ti bat la ra (elekt rik ku man da lı cam lar gi bi) ku man da et mek is ter se niz; 30 sa ni ye için - de, anah ta rı MAR po zis yo nu na çe vi ri niz, elekt rik li ku man da yı kul la nı nız ve anah ta rı tek rar STOP po zis yo nu na çe vi ri niz. Bu şe - kil de, ha cim sel ko ru ma fonk si yo nu tek rar dev re ye gir mez. Sİ RE Nİ DEV RE DEN ÇI KART MAK (ba zı tip ler de) Oto mo bil alarm du ru mun day ken akus tik si ren se si ni dev re dı şı bı rak mak için, uzak - tan ku man da düğ me si ni (A-şe kil 13) sis te mi dev re ye alır ken 4 sa ni ye ba sı lı tu - tu nuz. Bu du rum sis te min dev re ye gir di ği ni gös - te ren akus tik/gör sel sin yal ler den son ra 5 hız lı bip se si nin du yul ma sıy la bil di ri lir. Sis te min tek rar dev re ye alın ma sı ha lin - de, si ren oto ma tik ola rak dev re ye gi rer. şekil PGS

26 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 26 ONAY BEL GE Sİ (ba zı tip ler de) Ül ke lerde rad yo fre kans la rı ile il gi li yü - rür lük te olan ka nun la ra gö re; - her pa zar için onay nu ma ra la rı, el ki ta - bı nın so nun da yer alan fih rist bö lü mün den ön ce ve ril miş tir, - ve ri ci nin kod lan ma sı ge re ken pa zar lar için, onay nu ma ra sı ve ri ci üze ri ne ya zıl - mış tır. (Oto mo bi lin ti pi ne bağ lı ola rak, kod nu - ma ra sı ve ri ci ve/ve ya alı cı üze rin de yer ala bi lir). UZAK TAN KU MAN DA LI KA PI Kİ LİT LE ME SİS TE - Mİ Sis tem, içi ne bir alı cı ve ve ri ci (uzak tan ku man da) yer leş ti ri len anah tar dan (B şe - kil 14) mey da na gel mek te dir. Ka pı la rı ki lit le me/ aç ma iş le mi için ve ri ci yi oto mo - bi le doğ ru tu ta rak bu to na (C) ba sı nız ve ser best bı ra kı nız. Eğer (C) bu to nu na ba sıl dı ğı za man led (A) kı sa bir şe kil de ya nıp sö ner ise, pi lin da ha ön ce açık la nan şe kil de de ğiş ti ril me si ge re kir. DİK KAT İla ve uzak tan ku man da prog - ram lan ma sı için yet ki li bir Al fa Ro meo ser - vi si ile te ma sa ge çi niz. 1015PGS 26 şekil 14

27 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 27 KON TAK KON TAK ANAH TA RI (şe kil 15) Anah tar, dört fark lı po zis yo na çev ri le bi lir: - STOP: Mo tor ça lış mı yor, anah tar çı - kar tı la bi lir, mo tor blo ke et me sis te mi dev - re de, di rek si yon ki lit li, di rekt ola rak elekt rik alan lar (ör ne ğin dört lü fla şör, I.C.S. sis te mi) ha riç. - ACC: Çak mak ve I.C.S. sis te mi (kli ma sis te mi ha riç) kul lan mak için po zis yon - MAR: Sü rüş po zis yo nu. Mo tor blo ke et me sis te mi dev re dı şı ve bü tün elekt rik li sis tem ler kul la nı la bi lir. DİK KAT Mo tor dur du rul du ğun da anah - şekil PGS ta rı bu po zis yon da bı rak ma yı nız. - AVV: Mo to ru ça lış tı rır. DİK KAT Eğer mo tor ça lış maz ise,anah - ta rı STOP po zis yo nu na çe vi re rek mo to ru tek rar ça lış tır ma yı de ne yi niz. Kon tak üze rin de, mo tor ça lı şır ken AVV po zis yo nu na geç me yi ön le yen bir em ni yet ter ti ba tı mev cut tur. Oto mo bil den in di ği niz - de, oto mo bil de bu lu nan bi ri nin yan lış lık la ku - man da la rı ça lış tır ma sı nı ön le mek için, kon tak anah ta rı nı da ima ya - nı nı za alı nız. Ço cuk la rı oto mo bil - de ke sin lik le yal nız bı rak ma yı nız. El fre ni ni çek me yi unut ma yı nız. Eğer oto mo bil, eğim li bir yer de yu ka rı doğ ru du ru yor ise; bi rin ci vi te se, aşa ğı doğ ru du ru yor ise; ge ri vi te se alınız. Eğer kon tak her han gi bir şe kil de kur ca lan mış ise (ör ne ğin bi ri si oto - mo bi li ni zi çal mak için uğ raş mış ola bi lir), oto mo bi li ni zi kul lan ma - dan ön ce, yet ki li bir Al fa Ro meo ser vi sin de kont rol et ti ri niz. Dİ REK Sİ YON Kİ Lİ Dİ Ki lit le mek için: - Kon tak anah ta rı nı STOP po zis yo na çe - vi ri niz ve ki lit le me iş le mi ni ko lay laş tır mak için di rek si yo nu ha fif çe çe vi ri niz. Ser best bı rak mak için: - Kon tak anah ta rı nı MAR po zis yo nu na doğ ru çe vi rir ken, di rek si yo nu ha fif çe sa ğa so la çe vi ri niz. Oto mo bi li niz ha re ket ha lin de iken, kon tak anah ta rı nı ke sin lik le çı - kart ma yı nız. Ak si tak dir de, di rek - si yo nu ilk çe vi ri şi niz de di rek si yon oto ma tik ola rak ki lit le ne cek tir. Oto mo bil çe ki lir ken de bu du rum ge çer li dir. 27

28 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 28 KAPILAR OTO MA TİK KA PI Kİ LİT LE ME Oto ma tik ka pı ki lit le me sis te mi, oto mo - bi lin hı zı 20 km/sa ati geç tik den son ra oto - ma tik ola rak dev re ye alı nır. Fonk si yon oto mo bil du ru yor ken kon tak anah ta rı STOP po zis yo nun da ve ka pı lar ka pa lı iken aşa ğı da ki iş lem ler uy gu la na - rak dev re ye alı nır/dev re den çı kar tı lır: - kon tak anah ta rı nı MAR po zis yo nu na çe vi ri niz - or ta kon sol üze rin de ki bu to nu (A-şe- kil 20) ki lit le me iş le mi (aç ma ve ya ki lit - le me) ta mam la nın ca ya ka dar ba sı lı tu tu - nuz. Ka pı ki li di ni açar ken gü ven li ol du ğun dan emin olu nuz. DI ŞA RI DAN AÇ MA/KA PAT MA Ön ka pı lar - Ka pı yı aç mak için, anah ta rı çe vi ri niz (sü rü cü ta ra fın da ki ka pı için sa at ib re le ri - nin dön me yö nün de), da ha son ra anah ta rı çı kar tı nız ve ko lu (A-şe kil 16) çe ki niz. DİK KAT Ba zı tip ler de, anah tar ki li di sa - de ce sü rü cü ta ra fın da ki ka pı üze rin de mev cut ola bi lir. - Ka pı yı ki lit le mek için, anah ta rı, açar - ken çev ri len yö ne ters yön de çe vi ri niz. Ar ka ka pı lar - Ka pı yı aç mak için, sa de ce ka pı üze rin - de ki bu ton yu ka rı da iken (A-şe kil 17), ka pı aç ma ko lu nu (B-şe kil 18) çe ki niz. - Ka pı yı ka pat mak için, ka pı açık iken bu to na ba sı nız (A-şe kil 17) ve ka pı yı ka pa tı nız. İÇE Rİ DEN AÇ MA/KA PAT MA 1005PGS 318PGS 315PGS şekil şekil 17 şekil 18

29 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 29 Ön ka pı lar - Aç mak için, ka pı aç ma ko lu nu (A-şe- kil 19), pa nel üze rin de ki bu to nun (Bşe kil 19) ko nu mu nu dik ka te al mak sı zın çe ki niz. - Ka pı yı ka pat mak için, çe ki niz; da ha son ra dı şa rı dan açıl ma sı nı ön le mek için, ön pa nel üze rin de yer alan bu to na (A-şe- şekil 19 P4C PGS A0D0006b kil 20) ve ya ka pı için de ki bu to na (B-şe - kil 19) ba sı nız. Ar ka ka pı lar (şe kil 21) - Ka pı yı aç mak için, ka pı aç ma ko lu nu la bi lir. Ar ka ka pı lar, sa de ce ço - cuk em ni yet ki li di nin açık ol ma sı ha lin de açı - (B) çe ki niz. - Ka pı yı ka pat mak için, ka pı açık iken da hi (A) bu to nu na ba sı nız ve ka pı yı ka pa - tı nız. 314PGS MER KE Zİ Kİ LİT SİS TE Mİ Bu sis tem, ka pı la rın mer ke zi ola rak ki lit - len me si ni sağ lar. Mer ke zi ki lit sis te mi ni dev re ye al mak için, tüm ka pı la rın düz gün bir şe kil de ka - pa tıl mış ol ma la rı ge re kir. Ak si tak dir de, ki lit le me iş le mi ger çek leş mez. DİK KAT Ka pı lar dan bi ri si nin ka pan ma - ma sı ha lin de, gös ter ge pa ne lin de ka pı açık led le rin den açık olan ka pı ile il gi li led ya na cak tır. Ba zı tip ler de, mer ke zi ki lit le me tüm ka - pı la rın ve ba ga jın ka pan ma sı na bağ lı dır. - Dı şa rı dan: Ka pı lar ka pa lıy ken, anah ta rı ön iki ka pı ki li di nin bi ri si nin içe ri - sin de çe vi ri niz. DİK KAT Ba zı tip ler de, anah tar ki li di sa - de ce sü rü cü ta ra fın da ki ka pı üze rin de mev cut ola bi lir. şekil 20 şekil 21 29

30 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 30 - İçe ri den: Ka pı lar ka pa lıy ken, or ta kon sol da ki bu to na (A-şe kil 20) ve ya ön ka pı lar da ki aç ma/ka pat ma ki lit bu ton la - rın dan bi ri si ne (B-şe kil 19) ba sa rak mer ke zi ki lit sis te mi ni dev re ye alı nız ve ya dev re dı şı bı ra kı nız. Ar ka ka pı la rın ki lit bu to nu na (A-şe kil 21) ba sı lın ca sa de ce bu to nu na ba sı lan ka pı ka pa na cak tır. Mer ke zi ki li di aç mak için bu to na (A-şe- kil 20) tek rar ba sı nız. DİK KAT Ka pı la rın iyi ka pan ma mış ol - ma sı ha lin de ön ka pı la rın ki lit bu to nu nu (B-şe kil 19) aşa ğı ya doğ ru bas tır mak müm kün ol ma ya cak tır. DİK KAT Elekt rik akı mı nın ke sin ti ye uğ - ra ma sı du ru mun da (Ör ne ğin yan mış si gor - ta, akü bağ lan tı sı gi bi) ka pı içe ri den ve ya dı şa rı dan el le açı la bi lir. DİK KAT Mer ke zi ki lit sis te mi ön ka pı - lar dan bi ri si nin ki lit bu to nu nun kal dı rıl ma - sı ile dev re dı şı bı ra kı la bi lir böy le ce bü tün ka pı lar açıl mış olur. ÇO CUK EM Nİ YET Kİ Lİ Dİ (şe kil 22) Ar ka ka pı lar, içer den açıl ma la rı nı ön le - yen bir ço cuk em ni yet ki li di ile do na tıl mış - tır. Em ni yet ki lit le ri, sa de ce ka pı lar açık iken, kon tak anah ta rı ile ku man da nın ayar lan ma sı ile dev re ye alı na bi lir; 1 ko nu mu - em ni yet ki li di dev re dı şı. 2 ko nu mu - em ni yet ki li di dev re de. Ço cuk em ni yet ki li di, ço cuk lar ar ka kol - tuk ta otu rur ken ve oto mo bil ha re ket ha lin - dey ken ka pı la rın açıl ma sı nı ön le mek ama - cıy la kul la nıl ma lı dır. 1006PGS DİK KAT Ço cuk em ni yet ki li di ni ih mal et me yi niz; aşa ğı da ki öne ri le ri dik ka te alı - nız. - Her iki ka pı da ki ço cuk em ni yet ki li di ni dev re ye alı nız. - Ço cuk la rı oto mo bil de yal nız bı rak ma yı - nız. - Ço cuk la rın gü ven li bir şe kil de ta şın ma sı ile il gi li ku ral la ra uyu nuz. Her iki ar ka ka pı da ki ço cuk em ni yet ki li di ni dev re ye al dık tan son ra, ka pı iç aç ma kol la rı nı çe ke rek, ka pı la rın açıl ma dı ğı nı kont rol edi niz. 30 şekil 22

31 11-57 NÜHAL: NÜHAL :05 Sayfa 31 KOL TUK LAR ÖN KOL TUK LAR Her tür lü ayar iş le mi, sa de ce oto mo bil ha re - ket siz iken ya pı la bi lir. Ma nu el ayar ku man da la rı Kol tu ğun ile ri-ge ri ha re ket et ti - ril me si (A) ko lu nu (şe kil 23) kal dı rıp, kol tu ğu ile ri ve ya ge ri iti niz. DİK KAT Ko lu bı rak tık tan son ra, kol tu ğu ile ri-ge ri ha re ket et tir me ye ça lı şa rak, kı - zak lar üze rin de ki ki lit le ri ne otur du ğun dan emin olu nuz. Eğer kol tuk uy gun şe kil de ye ri ne otur ma mış ise; her han gi bir ka za du ru mun da, kı zak lar üze rin de ani den ha - re ket ede bi lir ve teh li ke li du rum la rın or ta - ya çık ma sı na se bep ola bi lir. Sü rü cü kol tu ğu nun yük sek lik aya rı Kol tu ğu yük selt mek için, (B) ko lu nu (şe kil 23) yu ka rı doğ ru çe ki niz, da ha son ra is te di ği niz yük sek li ğe ula şa na ka - dar, ko lu aşa ğı-yu ka rı ha re ket et ti ri niz. Kol tu ğu al çalt mak için, (B) ko lu nu aşa ğı doğ ru iti niz, da ha son ra is te di ği niz yük - sek li ğe ula şa na ka dar, ko lu aşa ğı-yu ka rı ha re ket et ti ri niz. DİK KAT Ayar iş le mi ya pı lır ken, sü rü cü kol tu ğun da bi ri nin otu ru yor ol ma sı ge rek - li dir. Kol tuk ar ka lı ğı eği mi nin ayar lan - ma sı Ayar iş le mi, iki ko num lu ku man da düğ - me si nin (C-şe kil 23) ön ve ya ar ka kıs - mı na ba sınç uy gu la ya rak ger çek leş ti ri lir. Kol tu ğun ısı tıl ma sı (şe kil 24) (ba z tip ler de) Kol tuk ısıt ma ter ti ba tı, kol tu ğun dış ke - na rın da yer alan (A) ku man da düğ me si kul la nı la rak dev re ye alı nır ve dev re dı şı bı - ra kı lır. Kol tuk ısıt ma ter ti ba tı dev re de iken, ku - man da düğ me si üze rin de ki led ya nar. 674PGS 672PGS şekil 23 şekil 24 31

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı