otellerde israf etmeyelim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "otellerde israf etmeyelim"

Transkript

1 Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý ile partililerin yaný sýra Fýndýk'a destek veren vatandaþlarýn de yer aldýðý yoðun bir kalabalýk katýldý. SAYFA 0 DA TEK GAZETESÝ EKÝM 0 PAZARTESÝ 0 KURUÞ KURBAN BAYRAMINIZ Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. ÞATO Hayri&Onur ÞAMLI Merkez: Eðridere Çarþýsý No: Tel: 0 ( Hat) Çorum Þube : Nuri Osmaniye Cad. Çuhacý han 0/ Ýstanbul Tel : 0 () Kurban Bayramýný beþ yýldýzlý otellerde israf etmeyelim Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný zan ve Kurban bayramlarýdýr. Kurmý Ali Yýldýz, Kurban Bayraban Allah için maddi fedakarlýk nedeniyle yaptýðý açýklamada, yapmak ve bu vesile ile de Allah'a bir müslümanýn bayramýný nasýl yaklaþmak gayesini taþýyan bir ibadettir. geçirmesi gerektiðinin üzerinde Kurban Hz. Ýbrahim'in bir durdu. sünneti olarak gelenekselleþmiþtir. Bayramlarýn sevinç ve toplanma Kurban, kelime anlamý ile yakýnlaþma günü anlamýna geldiðini belirten demektir. Kurban kesmek; Al- Ali Yýldýz, "Milli ve dini birliði saðladýðý lah'a yakýnlaþma gayesiyle, O'nun için hemen her toplum var verdiði hayvanlardan, kurlah'a olan bayramlarýna büyük önem ban edilmesi mümkün vermektedir. "Ýslam dini de müslümanlara olan birini, yine O'nun iki bayram armaðan et- rýzasý için kesmek de- miþtir. Bildiðiniz gibi bunlar Ramamektir. "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"Cuma namazý sonrasý bayramlaþacak Çorum'da Sivil Toplum Örgütünün bir araya gelerek oluþturduklarý "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" geleneksel bayramlaþma programý düzenleyecek.ýlki geçen Ramazan Bayramýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýnýn ikincisi ise Kurban Bayramýnýn son gün... SAYFA 6 DA Halk Otobüsleri yarýn bedava Çorum Belediyesi, her dini bayramda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. SAYFA TE SAYFA TE Otomobil yoldan çýktý: ölü Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi öldü, kiþi de yaralandý. Bayram tatili için Ýstanbul'dan Amasya'ya giden 8 kiþinin içinde bulunduðu otomobil ilçe yakýnlarýnda menfeze çarpmasý sonucu meydana gelen kazada kiþi olay yerinde hayatýný kaybederken kiþi de aðýr yaralandý. Baþaranhýncal ve Karadaþ'tan bayram mesajý Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. Bayramlarýn, toplumsal birlikteliðin saðlandýðý, üzüntülerin ve sýkýntýlarýn geri plana itildiði, insan iliþkilerinin güçlendiði, saygýnýn, sevginin pekiþtiði, kýrgýnlýk ve dargýnlýklarýn unutulmasý gerektiði, yan yana olmanýn öneminin arttýðý özel günler olduðunu belirten Baþaranhýncal ve Karadaþ... SAYFA TE SAYFA DE ÇORUM'UN NÜFUS SORUNUYLA ÝLGÝLÝ NE YAPTIK AHMET ÖLÇER TÜÝK'in 0 nüfus istatistiklerinin açýklanmasýnýn ardýndan þubat ayýnda "Çorum'un 0 Gündemi Nüfus Artýþ Sorunu ve Göç Olmalýdýr" baþlýðýyla bir yazý yazmýþtým. Et-tekrarü Ahsen velev kane yüzseksen felsefesiyle, mayýs ayýnda bu konuyu tekrar iþlemiþtim. Amacým, bana göre Çorum'un önündeki en büyük sorunlardan birisi olan göç konusu gündemde tutmaktý. SAYFA 9 DA Çatýþmasýnýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý Çorum'da iki gurup arasýnda çýkan silahlý çatýþmanýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý. Olay çevre yolu leblebiciler bölgesinde meydana geldi. Özgür U. ile kardeþi Ramazan U. çevre yolu leblebiciler bölgesinde aralarýnda husumet olduðu iddia edilen Oðuz Þ. Yunus K. Adem G. ve Serdar Y. ile karþýlaþtý. Tartýþmanýn kavgaya dönmesi ile Ramazan ile Özgür kardeþler karþý gruba pompalý tüfekle ateþ açtý. Saçmalarýn isabet ettiði Adem G. ile Serdar Y. yaralandý. Bahri Ertek son yolculuðuna uðurlandý Çorum'un folklor oyunlarýnýn tanýtýlmasýnda emeði olan ve tedavi gördüðü Ankara Baþkent Hastanesi'nde hayatýný kaybeden Bahri Ertek düzenlenen törenle topraða verildi. SAYFA TE SAYFA 6 DA Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan Dr. Reþit Galip'in diðer özelliðini Mustafa Armaðan açýkladý Zaman Gazetesi Yazarý - Tarihçi Mustafa Armaðan Ýskilipli Atýf Hoca için idam kararý veren mahkemeyle çok çarpýcý bir bilgi paylaþtý. Mustafa Armaðan'ýn dünkü Zaman Gazetesinin Pazar ekinde çýkan yazýsýnda Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan mahkeme üyelerinden birisi olan Dr.Reþit Galip'in farklý bir özelliðine dikkat çekildi. Mustafa Armaðan'ýn köþe yazýsý þöyle: SAYFA DE Çarþý pazarda bayram hareketliliði SAYFA TE

2 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Lider Matbaacýlýk A.Þ Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Kurban Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Dijital Baský Merkezi Sektöründe Lider Ýmsâk : 0: Güneþ : 06: Öðle : : Ýkindi : :0 Akþam : 8: Yatsý : 9: AJANDA Ay, Gün,. Hafta Arefe günü bin ihlâs okuyanýn bütün günâhlarý affolur ve her duâsý kabûl olur. Hepsini Besmele ile okumalýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GELDÝ GEÇTÝ ÖMRÜM BENÝM Tel: Fax: 0 0 Gazi Cad. Azapahmet Sk. No: 9/A Çorum Geldi geçti ömrüm benim þol yel esip geçmiþ gibi Hele bana þöyle geldi þol göz yumup açmýþ gibi ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kurban Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Ýþbu söze Hak tanýktýr bu can gövdeye konuktur Bir gün ola çýka gide kafesten kuþ uçmuþ gibi Miskin âdem oðlanýný benzetmiþler ekinciye Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmýþ gibi Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm Yiðit iken ölenlere gök ekini biçmiþ gibi Bir hastaya vardýn ise bir içim su verdin ise Yarýn anda karþý gele Hak þarabýn içmiþ gibi Bir miskini gördün ise bir eskice virdün ise Yarýn anda sana gele Hak libâsýn biçmiþ gibi* Yunus Emre bu dünyada iki kiþi kalur derler Meðer Hýzýr Ýlyas ola abý hayat içmiþ gibi Baþaranhýncal ve Karadaþ'tan bayram mesajý *Yarýn anda karþý gele hulle donun biçmiþ gibi Alaca Memur Sen'den tebrik ziyaretleri Alaca'da idareciliði boþ olan okullara 0 yýlýnda yapýlan okul müdürü ve müdür yardýmcýlýðý sýnavlarýný kazanan adaylar arasýndan puan üstünlüðüne göre atamalar yapýldý. Memur Sen ve Eðitim Bir Sen ilçe yönetim kurulu üyeleri, ekim ayýnýn ilk haftasý atamalarý gerçekleþen okul müdürü ve okul müdür yardýmcýlarýný ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyaretlere Alaca Memur Sen ve Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek ve Memur Sen baþkan yardýmcýsý ve Diyanet Sen Ýlçe Baþkaný Zabit Gül katýldý. Son bir yýldýr okul müdürü ve müdür yardýmcýsý olmayan Alaca Ortaokuluna Þehit Nedim Tuðaltay Anadolu Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý olarak görev yapan Çetin Kaya okul müdürü olarak atandý. Müdür yardýmcýlýðýna da Ýsmailli Köyü Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öðretmeni olarak görev yapan Niyazi Þahin atandý. Ayrýca Sendika yönetimi Alaca Anadolu Öðretmen Lisesine Müdür Yardýmcýsý olarak atanan Zafer Kellegöz ve Alaca Cumhuriyet Ortaokuluna Müdür Yardýmcýsý olarak atanan Serkan Bektaþ'a da hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Yeni atanan idareciler ise Memur Sen ve Eðitim Bir Sen yönetiminin ziyaretinden oldukça memnun olduklarýný ve eðitimci olarak Alaca'nýn eðitimine katkýda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarýný ifade ettiler. Yasin YÜCEL Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. Bayramlarýn, toplumsal birlikteliðin saðlandýðý, üzüntülerin ve sýkýntýlarýn geri plana itildiði, insan iliþkilerinin güçlendiði, saygýnýn, sevginin pekiþtiði, kýrgýnlýk ve dargýnlýklarýn unutulmasý gerektiði, yan yana olmanýn öneminin arttýðý özel günler olduðunu belirten Baþaranhýncal ve Karadaþ, "Bayramla gelen bu olumlu iklimde birlik ve dayanýþma ruhumuzu arttýrmalý, geleceðe yönelik umutlarýmýzý çoðaltmalýyýz. Bayramlarýn güzelliðini, anlamýný ve deðerini ise birkaç bayram günüyle sýnýrlý tutmayarak yaþamýn her aþamasýnda ve tüm insani iliþkilerimizde hatýrlamalýyýz.sevginin, hoþgörünün ve kardeþliðin simgesi olan bayramlar, kaynaþma ortamlarýnýn oluþmasýna, dargýnlýklarýn unutulmasýna, hoþgörü ortamýnýn oluþup dar gelirli vatandaþlarýmýzýn hatýrlanmasýna vesile olmaktadýr. Kýsacasý bizi biz yapan insani deðerlerin hatýrlanmasýný saðlamaktadýr" dediler. Mesajlarýnda "Dil, din, ýrk ve cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn, kardeþçe kucaklaþtýðýmýz bayramlarýmýz dayanýþma duygularýnýn perçinlendiði özel günlerdir" diyen Baþaranhýncal ve Karadaþ "Bayramlarda oluþan birlik ortamýnýn Kurban Bayramý ve sonrasýndaki günlerimize yansýyýp devam etmesi ise en büyük dileðimizdir. Sevinçle ve mutlulukla paylaþtýkça anlam kazanan Kurban Bayramý'nýn barýþa, kardeþliðe, dostluða ve esenliðe vesile olmasýný diliyor, Yýl: 9 Sayý: 60 EYLÜL 0 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 00 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 60 TL. Yurtdýþý : 00 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x0 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : bu duygu ve düþünceler ile üyelerimizin, Çorum halkýnýn ve tüm Ýslam âleminin Kurban Bayramý'ný kutluyoruz" ifadelerini kullandýlar. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 86) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer:.00 TL.00 TL 0.00 TL 0.00 TL.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,9,98 EUR,68,68 STERLiN,9,6 JPY YENi 0, 0, SAAT: 6.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: 66 M.SÝNAN MH..CD. NO: /D - METROPOL YANI BUHARA ECZANESÝ TEL: 00 DR.S.AHMET CAD. /B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... 0 Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd.... PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (0) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma...6 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...80 Özel Elitpark Hastanesi

3 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:8 ÇORUM Bayramlar KUTLAMA Çarþý pazarda bayram hareketliliði Kurban yakýnlaþma demektir. Bayramýnýzýn yaratanla ve yaratýlanlarla yakýnlaþmanýza vesile olmasýný diler, bayramýnýzý tebrik ederim. Kurban Bayramý öncesinde çarþý pazara hareket geldi. Vatandaþlarý bayram öncesinde alýþveriþ heyecaný sardý. Hafta sonu özellikle Sel Sokak ile Ayakkabýcýlar Arastasýnda yaþanan yoðunluk dikkat çekti. Vatandaþlar bayram alýþveriþi yapmak için maðazalara akýn ettiler. Bu durumdan ise en çok memnun olanlar esnaflar. Önemli günlerin dýþýnda iþlerinin iyi gitmediðini kaydeden esnaflar bayramlar gibi önemli günlerde iþlerinde hareketlenme olduðunu ifade ettiler. Haber Servisi Vali Baþköy arasta esnafýný dinledi Yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla arasta oldukça hareketlendi. Resmi kurumlarýn tatile girmesi ile Kurban Bayramý alýþveriþlerinin yoðun olarak yapýldýðý, þeker ve çikolatacýlar, býçakçýlar, ayakkabýcýlar ile giyim maðazalarý oldukça hareketlendi. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, arastayý gezerek vatandaþlarla sohbet etti. Arastada vatandaþlarla biraraya gelerek onlarýn talep ve isteklerini dinleyen Vali Baþköy, vatandaþlara hayýrlý alýþveriþler diledi ve Kurban Bayramlarýný þimdiden kutladý. Haber Servisi BEKÝR YAZICI OSMANCIK BELEDÝYE BAÞKANI Ýskilip doðalgaz için kararlý Ýskilip'e Doðalgaz getirilmesi için yürütülen yoðun kampanya çalýþmalarý sonucu geçtiðimiz gün. olan abone eksiði üç gün içinde.00'e düþtü. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer Belediye Tahsilat Biriminde bayramýn birinci ve ikinci günü hariç nöbetçi personel bulundurulacaðýný, tatilde de abonelik iþlemi yaptýrýlabileceðini belirterek, bu tarihi fýrsatýn kaçýrýlmamasý için Ýskiliplilerin gösterdiði hassasiyete teþekkür etti. Haber Servisi

4 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin KurbanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz CEVHERZADE Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:6 Tel: (6) (6) Þeker Fabrikasý çalýþanlarýmýzýn, pancar çiftçilerimizin ve deðerli Çorumlu hemþehrilerimizin Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Þeker -Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Sefer KAHRAMAN Uslu, otobüs teslim töreninde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmý ile ÝETT filosuna katýlan 8 otobüsün hizmete alýnmasý töreni gerçekleþtirildi. Törene; Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çevre Komisyonu Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ýdris Güllüce, çok sayýda milletvekili ve vatandaþlar katýldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn ev sahipliðinde gerçekleþen törende konuþan Erdoðan, 99 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý döneminde Ýstanbul nüfusunun 8. milyon olduðunu hatýrlatarak, "Þu anda yaklaþýk milyon oldu. Neredeyse iki katýna katladý. Nüfus bu kadar hýzlý artarken Ýstanbul'da araç sayýsý da hýzla artýyor. Türkiye genelinde milyon motorlu araç var. Yýlda 0 bin motorlu araç trafiðe giriyor. Günde ortalama bin araç trafiðe katýlýyor. Nüfus ve araç sayýsýndaki hýzlý artýþa raðmen trafiði rahatlatma, ulaþýmý en konforlu þekilde tesis için büyük yatýrýmlar yaptýk ve yapýyoruz" dedi. Medyada AK Parti hükümetine yönelik trafik yoðunluðu eleþtirilerinin yapýldýðýna dikkat çeken Erdoðan, "Milletimi vatandaþýmý dünyaya götürmeyen, dünyada olanlarý buraya aktarmayan bir zihniyet bu. Bugün Ýngiltere'nin Londra'sýnda belirli saatlerde merkeze giremezsiniz, özel ödeme yapmaz zorundasýnýz. Belediye baþkanlýðýmda bir teklif getirdim. 'Ýstanbul'a gelmek için nakil ilmuhaberi isteyelim' dedim. Dediler ki 'Ýstanbul'a gelmeyi bu belediye baþkaný yasaklýyor' Biz adýmlarýmýzý attýk. Attýk da ne oldu. O günden bu güne bizim zihniyetimize inanan Ýstanbul halký bizi hiçbir zaman iktidardan indirmedik" diye konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, andýmýzýn kaldýrýlmasý eleþtirilerine yanýt vererek, "Yasaklarla Cumhuriyet yücelmez, baskýlarla ayrýþtýrmalarla Cumhuriyet yücelmez. Ýnsanlardan özgürlükleri esirgeyerek, en temel haklarýný yasaklayarak Cumhuriyet korunmaz. Çocuklara her gün slogan attýrarak Cumhuriyet büyümez" ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan vatandaþlarýn Kurban Bayramýný da kutlayarak þunlarý söyledi: "Önümüzde Kurban Bayramýmýz var. Bu bayram birliðimizin, beraberliðimizin niþanesi. Bütün milletime sesleniyorum anneniz hayattaysa kadri kýymetini bilin. Babanýz hayattaysa kadri kýymetini bilin. Utanmayýn gerektiðinde ayaklarýnýn altýný öpün. Cennet onlarýn ayaklarýnýn altýnda çekinmeden öpün. Ben öptüm öptükçe ezilmedim. Tam aksine Rabbim bizlere farklý makamlar verdi. Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr unutmayýn, babalarýn deðil. Bu bayramýn özelliði çok farklý. Muhakkak büyüklerimizi ziyaretlerini yapalým, þehitlerimizin ziyaretlerini yapalým. Bunlar bizim birliðimizin beraberliðimizin niþanesidir." Haber Servisi ÜLKE KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Yeniyol Mah.Hamam Sok.No:8/C Çorum Telefon: Gsm: Fax: 06 86

5 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI 0 9 ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO: ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO: ÇORUM TEL: 0 00 CEP: AK ÝNÞAAT Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz OSMAN DEMÝREL OSMANCIK CAD. NO:/A TEL "Kurban Bayramýný beþ yýldýzlý otellerde israf etmeyelim" Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Kurban Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, bir müslümanýn bayramýný nasýl geçirmesi gerektiðinin üzerinde durdu. Bayramlarýn sevinç ve toplanma günü anlamýna geldiðini belirten Ali Yýldýz, "Milli ve dini birliði saðladýðý için hemen her toplum var olan bayramlarýna büyük önem vermektedir. "Ýslam dini de müslümanlara iki bayram armaðan etmiþtir. Bildiðiniz gibi bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarýdýr. Kurban Allah için maddi fedakarlýk yapmak ve bu vesile ile de Allah'a yaklaþmak gayesini taþýyan bir ibadettir. Kurban Hz. Ýbrahim'in bir sünneti olarak gelenekselleþmiþtir. Kurban, kelime anlamý ile yakýnlaþma demektir. Kurban kesmek; Allah'a yakýnlaþma gayesiyle, O'nun verdiði hayvanlardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O'nun rýzasý için kesmek demektir. Kurban; Cenab-ý Hakk'ýn 'Rabbin için namaz kýl, kurban kes' emrine uyarak,rýzasý kazanýlmak için kesilir" dedi. Kesilen kurbanýn akan kaný ile birlikte sahibinin günahlarýnýn da baðýþlanacaðýnýn Hz. Peygamber (s.a.v) tarafýndan müjdelendiðinin altýný çizen Yýldýz, "Kurbanýn tarihi süreçteki yeri, anlamý, amacý, ne olduðu, yerel mi evrensel mi olduðu, yani nerede ve nerelerde kimler tarafýndan kesilebileceði, kimlerin kesebileceði ve kurban çeþitleri gibi birçok soruyu da göz önünde bulundurarak konuyu Kur'an bütünlüðü ve Peygamberin uygulamalarýný da göz önünde bulundurarak,kurbaný tarihi geleneði içerisinde bütün detaylarýyla,genel hatlarýyla ortaya koymak lazýmdýr. "Sýla-ý rahmi ne ile nasýl yapacaðýnýzý büyüklerinizden öðreniniz. Çünkü sýla-ý rahim, akrabalar arasýnda sevginin artmasý, rýzýkta çokluk, ömürde berekettir." (et-tac, : 0.) Sýla-ý rahmi yapabilmek için, önce akrabalarýn tanýnmasý gerekiyor, arkasýndan da hangi akrabaya nasýl bir iyilikte bulunulmasý, gönüllerinin ne þekilde alýnacaðý belirtiliyor. Aile ve akrabalarýn daðýlmasý, çok kere her bir akrabanýn çeþitli þehir ve beldelerde bulunmasý, hadiste ifade edilen bir hususa dikkatimizi çekiyor. Önce akrabalarýmýzý büyüklerimizden öðrenmemiz, daha sonra da onlara olan akrabalýk baðýmýzý ve yakýnlýðýmýzý göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý. Özellikle yakýnlardan baþlayarak anne ve babanýn ve sýrayla diðer akrabalarýn ziyaret edilip gözetilmesinin son derece önemli olduðunun altýný çizen Yýldýz, "Son zamanlarda özellikle Kurban Bayramý gibi uzun tatil günlerini akrabalardan uzaklarda tatil memleketlerinde geçirmek kurban bayramýndaki akrabalar arasýndaki baðlarý zedelemektedir. Biz tatillerimizi akrabalarýmýzla kutlamak yerine beþ yýldýzlý otel odalarýnda israf ediyoruz. Günümüz dünyasýnýn betonarme yapýlarýný bahane ederek bulunmuþ olduðumuz apartmanlarýmýzda yýllarca birlikte yaþamýþ olmamýza raðmen bir birimizin isimlerini posta kutularýnda karþýlaþtýðýmýz faturalar üzerinden öðreniyoruz. Komþuluk haklarýný yerine getirmede ki eksiklerimizi, bayramlarda fakirleri, yaþlýlarý, yetimleri ziyaret etmemiz gerekirken ne yazýk ki kendimizi sosyal hayattan soyutlayarak bu günleri geçiriyoruz. Dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn ve bütün kötülüklerin kurban edildiði bir bayram olmasý temennisiyle, bütün Müslümanlarýn bayramlarýný Diyanet Sen il yönetimi olarak kutluyoruz" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Bahri Ertek son yolculuðuna uðurlandý Çorum'un folklor oyunlarýnýn tanýtýlmasýnda emeði olan ve tedavi gördüðü Ankara Baþkent Hastanesi'nde hayatýný kaybeden Bahri Ertek düzenlenen törenle topraða verildi. Bahri Ertek Ulu Camide cumartesi günü öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi.cenaze törenine Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, kardeþleri Gülþen, Emine ve Fahri Ertek ile sevenleri katýldý.tören sonrasýnda ise Vali Sabri Baþköy Ertek ailesine baþsaðlýðý dileklerini iletti.

6 HABER TEK EKÝM 0 PAZARTESÝ 6 "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"Cuma namazý sonrasý bayramlaþacak Çorum'da Sivil Toplum Örgütünün bir araya gelerek oluþturduklarý "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" geleneksel bayramlaþma programý düzenleyecek.ýlki geçen Ramazan Bayramýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýnýn ikincisi ise Kurban Bayramýnýn son günü Ulu Camide Cuma namazý sonrasýnda yapýlacak."ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" tarafýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Þerefle mensubu olduðumuz Ýslam ümmeti, bu günlerde ciddi sorunlar ve zorluklarla karþý karþýyadýr. Bu zorluklarýn üstesinden gelebilmek ancak yüreklerimizin birlikte atmasýyla mümkün olacaktýr. Birlik ve beraberliðe en çok ihtiyacýmýz olduðu þu günlerde bizlerin bir araya gelmesine vesile olan bayramlarýmýz hiç þüphesiz Allah'ýn en büyük lütuflarýndandýr. Bu vesileyle tüm kardeþlerimizi ayný alanda bayramlaþmaya davet ediyor, bayramlaþmayla güçlendireceðimiz Ýslami kardeþliðimizi Rabbimizin ilahi dergahýnda kabul etmesini niyaz ediyoruz.""ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"ndan yer alan sivil toplum kuruluþlarý ise þunlar:adam-der, Akçader, Anadolu Gençlik Derneði, Anaköy- Der, Çaðrý Vakfý, Çesder, Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði, Dil ve Edebiyat Derneði, Derman-Der, Genç Siyasetçi ve Giriþimciler Derneði, Eðitimde Birlik Derneði, Ekader, Ensar Çorum Þubesi Vakfý, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Akademi Derneði, Suffa Kulubü Öðrenci Derneði, Hukuki Araþtýrmalar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Kerebigazi Derneði, Memur-Sen, Suheybi Rumi Derneði, Türkiye Gençlik Cemiyeti, Uhuvvet Vakfý. Çatýþmasýnýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý Çorum'da iki gurup arasýnda çýkan silahlý çatýþmanýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý. Olay çevre yolu leblebiciler bölgesinde meydana geldi. Özgür U. ile kardeþi Ramazan U. çevre yolu leblebiciler bölgesinde aralarýnda husumet olduðu iddia edilen Oðuz Þ. Yunus K. Adem G. ve Serdar Y. ile karþýlaþtý. Tartýþmanýn kavgaya dönmesi ile Ramazan ile Özgür kardeþler karþý gruba pompalý tüfekle ateþ açtý. Saçmalarýn isabet ettiði Adem G. ile Serdar Y. yaralandý. Silahlý kavga esnasýnda olay yerinden geçen polis memuru Alim Ç. () ve eþi Naile Ç () saçmalarýn isabet etmesi sonucu yaralandý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'nde görevli polis memuru olduðu öðrenilen Alim Ç'nin eþi ve çocuklarýný bayram tatili münasebetiyle memleketleri Amasya'ya ya göndermek istediði anda yaralandýklarý belirtildi. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan çaðrýlan Acil servis ekipleri polis memuru, eþi ve diðer yaralýlara ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken olay yerine çaðrýlan polis ekipleri kaçan zanlýlarý kýsa sürede yakaladý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise hastanede tedavi altýna alýnan polis memuru Alim Ç ve eþini ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini iletti. Haber Servisi DALGIÇLAR OTEL Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli MüþterilerimizinMübarek Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Bahçelievler Mh., Bahabey Cd, 900 Çorum TEL: Faks: TEL: 9 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Turgay- Tuygun- Selim ELÝAÇIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 9. SOK. NO: ÇORUM ELÝAÇIK MAKÝNA ÖZCAN REKLAM Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz TUNA ÖZCAN Adres: Azap Ahmet Cami Yaný Tel: 06 Altýkardeþ Tic. Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek KurbanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ

7 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan Dr. Reþit Galip'in diðer özelliðini Mustafa Armaðan açýkladý Zaman Gazetesi Yazarý - Tarihçi Mustafa Armaðan Ýskilipli Atýf Hoca için idam kararý veren mahkemeyle çok çarpýcý bir bilgi paylaþtý. Mustafa Armaðan'ýn dünkü Zaman Gazetesinin Pazar ekinde çýkan yazýsýnda Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan mahkeme üyelerinden birisi olan Dr.Reþit Galip'in farklý bir özelliðine dikkat çekildi. Mustafa Armaðan'ýn köþe yazýsý þöyle: "Tarih, nicedir uyuþturulmuþ olan dimaðlarýmýzý kamaþtýrmaya devam ediyor ve öyle görünüyor ki, bir süre daha edecek de. Geçen haftaki "Andýmýz" tartýþmasýnýn bir faydasý da, bizi Cumhuriyet'in kuruluþ yýllarýnýn acar þahsiyetlerinden biriyle, Dr. Reþit Galip'le yüzleþtirmesi oldu. Böylece Andýmýz'ýn mucidi olan bu týp doktorunun Darülfünun hocalarýnýn sokaða atýlmalarýndan Zeki Velidi Togan'ýn üniversiteden kovulmasýna, Atatürk'ün kafa ölçüsünün alýnmasýndan ezanýn Türkçeleþtirilmesine kadar akla hayale gelmedik çeþitlilikte iþlere memur edildiðini öðrenmiþ olduk. Lakin geçen haftaki yazýmda bir cümleyle deðindiðim Ýstiklal Mahkemesi üyeliði de en az diðer 'görevleri' kadar önemliydi. Mart 9'ten itibaren bir yýl görev yapan bu mahkemenin iþ yoðunluðunu konunun uzmaný Ergün Aybars'ýn verdiði rakamlar yeterince göstermektedir: Bakýlan dava sayýsý: 6. Yargýlanan sanýk sayýsý:.669. Mahkûm edilenlerin sayýsý: 669. Verilen toplam hapis cezasý:.000 küsur yýl. Ýdam cezasý: 8. Sürgün cezasý: 0. Müebbet kürek ve sürgün cezasý:. (Ýstiklal Mahkemeleri, Milliyet: 99, s. 9.) Eþkýyalýk gibi baþka davalara da bakýyordu gerçi ama Reþit Galip'in de üyesi bulunduðu Ankara Ýstiklal Mahkemesi'nin mesaisinin ana meþgalesini irtica ve þapkaya muhalefet oluþturmuþtu. Nitekim Ýskilipli Atýf Hoca'yý idam eden mahkeme de ondan baþkasý deðildi. Ýþin garibi, bugün asker ve polisler dýþýnda sivil olarak hemen hiç kimsenin giymediði ülkemizde Kasým 9 tarihinde çýkarýlan "Þapka Ýktisasý Hakkýnda Kanun" hâlâ yürürlüktedir ve Anayasa'mýzýn güvencesi altýndadýr.birkaç yýl önce Avrupa Birliði müzakereleri için ülkemize gelen yetkililer bu kanunu görünce, hele de Anayasa'nýn güvencesi altýna alýndýðý söylenince hayretler içerisinde 'Þapka kanununa neden ihtiyaç duydunuz ki?' diye safça sormuþlardý. Bizimkilerin ne cevap verdiklerini bilmiyorum; verdilerse þapka uðruna bu milletin binlerce yýl hapis yattýðýný, yüzlerce vatandaþýn kellesini kaybettiðini eminim söylemek akýllarýna gelmemiþtir. Bunlar yaþandý bu ülkede. Hem de öyle böyle deðil, altý üstü bir þapka için idam sehpalarýnda nice alimler sallandýrýldý (bu arada belirtelim ki, 'sallandýrma' tabiri halkýn etrafýnda çokça gördüðü daraðaçlarýný salýncaða benzetmesinden doðmuþtur). Ýþte þapkanýn ana vataný olan Avrupa medeniyetinden delegeleri bile hayrete düþüren kanunumuzun nasýl uygulandýðýna dair bazý misaller: SUS! BÝZÝ ÇÝLEDEN ÇIKARMA! Yer: Ankara Ýstiklal Mahkemesi. Tarih: 6 Ocak 96. Baþkan: Kel Ali (Çetinkaya), Üyeler: Kýlýç Ali ve Reþit Galip. Yargýlanan: Ýskilipli Atýf Hoca. Arada "Kýlýç Ali Bey" ve "Ali Bey" de lafa girip sanýðý suçlayýp payladýklarý için S rumuzuyla sorularý soran kiþinin Aydýn mebusu Reþit Galip olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýskilipli Atýf Hoca, bundan önce Giresun'da yargýlanýp beraat etmiþtir ama mahkeme yakasýný býrakmamýþtýr. Yine de gayet emin bir þekilde cevaplandýrýr sorularý. Araya Kel ve Kýlýç Ali'ler de girer. Mesele, Þapka Kanunu'ndan, yýl önce bastýrmýþ olduðu kitabýn nerelere gönderildiðidir. Hepsini teker teker açýklar. Þahitleri getirin der Atýf Hoca, gerekirse getiririz cevabýný alýr. Getirin, söylesin, cezama razýyým, der. Oralý olmazlar. Hatta beraat ettiði Giresun davasýnda sanki hüküm giymiþ gibi davranýrlar. Gizli bir gayesi olduðunu iddia ederler. Her þeyim ortada, der, hesap veremeyeceði hiçbir þeyi olmadýðýný söyler gayet emin bir þekilde. Bir þeyler çýkarmaya azimlidir mahkeme heyeti. Nitekim Reþit Galip þöyle çýkýþýr Atýf Hoca'ya: "Sen en karanlýk günlerde Teali-i Ýslamcýlýk yap, Mustafa Sabri'nin yanýnda yer al da, sonra karþýmýzda þöyle böyle söyle. Sözleriniz hiçbir gerçeðe uygun deðildir." Bunun üzerine Atýf Hoca öldürücü darbesini indirir: "Bunun belgesini size gösterdim." der. Reþit Galip kýzar: "Ne belgesi?" Atýf Hoca gayet sakin "Mustafa Sabri ile bu beyanname meselesini görüþseydim tekzip etmezdim." der. Suçlandýðý beyannameyi imzalamadýðý gibi Mustafa Sabri'ye açýkça muhalefet ettiðine dair resmî bir tekzip belgesi de sunmuþtur mahkemeye. Onu hatýrlatýr. Mahkeme, belgeyi dikkate almak istememiþtir besbelli. Reþit Galip köþeye sýkýþmýþtýr. Kýzgýn bir tonda "Belgeyi göster." diye hýrçýnlaþýr. Merhum Atýf Hoca o vakur tavrýný hiç bozmadan sözlerine devam eder: "Belgeyi arz ediyorum. 'Vakit' gazetesinin 0. nüshasýnda tekzipnamem duruyor. Þimdi bu durup dururken bendenize belge sormak bilmem nasýl olur?" Bu darbeyi hazmedemeyen Andýmýz'ýn mucidi, Atýf Hoca'nýn tekzip metnini kendisini kurtarmak için yayýmladýðýný söylemek zorunda kalýr. Hoca, "Öyle olsaydý onlarla beraber olurdum." der, yollarýnýn ayrýldýðýndan bahseder. Demek ki, tekzip metni kuvvetli belgedir. Ýþte Reþit Galip'in evlere þenlik cevabý: "Sus! Bizi çileden çýkarma! Biz budala olmalýyýz ki, bu sözlere inanalým. Bol bol atýyorsun. Çýkarýn!" (Ankara Ýstiklal Mahkemesi Zabýtlarý 96, Ýþaret: 99, s. 09-.) Ýþte Ýstiklal Mahkemeleri'nin adalet anlayýþýnýn Yassýada'dakinden hiçbir farký olmadýðýný gösteren çarpýcý bir örnek. Hatta Yassýada'daki adalet anlayýþýnýn kaynaðýnýn Ýstiklal Mahkemeleri'nden miras kaldýðýný bile söyleyebiliriz. BÝZ TÜRK MÝLLETÝNÝ BÖYLE GÖRMEK ÝSTÝYORUZ! Bugünden bakýnca o zaman millet koyunmuþ da, kimse sesini çýkarmamýþ zannediyoruz ya, bu dahi büyük bir yanýlgý. Daha þapka inkýlabý yapýlmadan önce yazdýðý kitaptan yargýlanan Ýskilipli'nin hangi muamelelere maruz kaldýðýný gördük. Ýsterseniz bazý Anadolu þehirlerindeki itirazlarý ve uðradýklarý akýbeti de görmeye çalýþalým: 6 Kasým 9: Erzurum'da halk çarþýyý kapatýp Vali'nin evinin önünde "Biz gâvur memur istemiyoruz" diye protesto etmiþlerdi þapkayý. Derhal sýkýyönetim ilan edildi. 80 kiþi tutuklu. 0 Kasým: Maraþ'ta hükümet binasý önünde toplanan halk "Þapka istemeyiz" diye baðýrdý. Erzurum'daki þapka protestocularýndan 6'sý idam edildi. (Hapis cezalarýný zikretmiyoruz.) Sivas'ta idam var. Aralýk: Erzurum'da idam daha. Aralýk: Rize'de 8 idam ve aðýr hapis cezalarý. 8 Ocak 96: Maraþ'ta idam ve hapisler. Þubat: Ýskilipli Atýf ve Ali Rýza Hoca idam edildiler. Suçlarý görünüþte þapkaya itiraz etmekti ve altý üstü bir baþlýða itiraz etmenin en büyük suç sayýldýðý dönemlerdi. Mason üstadý olup uzun süre içiþleri bakanlýðý da yapmýþ olan Þükrü Kaya bunu Þapka Kanunu çýkarken Meclis'teki bir konuþmasýnda ayan beyan belirtmiþ zaten: "Millet, baðýmsýzlýðýný 6.-. yüzyýllarýn (Asr-ý Saadet'i kastediyor) köhne fikirlerine baðlayamaz. Biz vicdanlarda milliyet aþkýný uyandýrmak istiyoruz. Milli kýyafet ancak müzelerde bulunur. ( ) Biz Türk milletini böyle görmek istiyoruz." Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Turan Çalýkuþu Mustafa Razi & Osman OKUDAN Ýsmail Ümehan ÇMS ORMAN ÜRÜNLERÝ TEL: ADRES: K. SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD. NO:8 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: Çorum Tel: 68 0 Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı