otellerde israf etmeyelim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "otellerde israf etmeyelim"

Transkript

1 Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý ile partililerin yaný sýra Fýndýk'a destek veren vatandaþlarýn de yer aldýðý yoðun bir kalabalýk katýldý. SAYFA 0 DA TEK GAZETESÝ EKÝM 0 PAZARTESÝ 0 KURUÞ KURBAN BAYRAMINIZ Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. ÞATO Hayri&Onur ÞAMLI Merkez: Eðridere Çarþýsý No: Tel: 0 ( Hat) Çorum Þube : Nuri Osmaniye Cad. Çuhacý han 0/ Ýstanbul Tel : 0 () Kurban Bayramýný beþ yýldýzlý otellerde israf etmeyelim Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný zan ve Kurban bayramlarýdýr. Kurmý Ali Yýldýz, Kurban Bayraban Allah için maddi fedakarlýk nedeniyle yaptýðý açýklamada, yapmak ve bu vesile ile de Allah'a bir müslümanýn bayramýný nasýl yaklaþmak gayesini taþýyan bir ibadettir. geçirmesi gerektiðinin üzerinde Kurban Hz. Ýbrahim'in bir durdu. sünneti olarak gelenekselleþmiþtir. Bayramlarýn sevinç ve toplanma Kurban, kelime anlamý ile yakýnlaþma günü anlamýna geldiðini belirten demektir. Kurban kesmek; Al- Ali Yýldýz, "Milli ve dini birliði saðladýðý lah'a yakýnlaþma gayesiyle, O'nun için hemen her toplum var verdiði hayvanlardan, kurlah'a olan bayramlarýna büyük önem ban edilmesi mümkün vermektedir. "Ýslam dini de müslümanlara olan birini, yine O'nun iki bayram armaðan et- rýzasý için kesmek de- miþtir. Bildiðiniz gibi bunlar Ramamektir. "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"Cuma namazý sonrasý bayramlaþacak Çorum'da Sivil Toplum Örgütünün bir araya gelerek oluþturduklarý "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" geleneksel bayramlaþma programý düzenleyecek.ýlki geçen Ramazan Bayramýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýnýn ikincisi ise Kurban Bayramýnýn son gün... SAYFA 6 DA Halk Otobüsleri yarýn bedava Çorum Belediyesi, her dini bayramda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. SAYFA TE SAYFA TE Otomobil yoldan çýktý: ölü Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi öldü, kiþi de yaralandý. Bayram tatili için Ýstanbul'dan Amasya'ya giden 8 kiþinin içinde bulunduðu otomobil ilçe yakýnlarýnda menfeze çarpmasý sonucu meydana gelen kazada kiþi olay yerinde hayatýný kaybederken kiþi de aðýr yaralandý. Baþaranhýncal ve Karadaþ'tan bayram mesajý Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. Bayramlarýn, toplumsal birlikteliðin saðlandýðý, üzüntülerin ve sýkýntýlarýn geri plana itildiði, insan iliþkilerinin güçlendiði, saygýnýn, sevginin pekiþtiði, kýrgýnlýk ve dargýnlýklarýn unutulmasý gerektiði, yan yana olmanýn öneminin arttýðý özel günler olduðunu belirten Baþaranhýncal ve Karadaþ... SAYFA TE SAYFA DE ÇORUM'UN NÜFUS SORUNUYLA ÝLGÝLÝ NE YAPTIK AHMET ÖLÇER TÜÝK'in 0 nüfus istatistiklerinin açýklanmasýnýn ardýndan þubat ayýnda "Çorum'un 0 Gündemi Nüfus Artýþ Sorunu ve Göç Olmalýdýr" baþlýðýyla bir yazý yazmýþtým. Et-tekrarü Ahsen velev kane yüzseksen felsefesiyle, mayýs ayýnda bu konuyu tekrar iþlemiþtim. Amacým, bana göre Çorum'un önündeki en büyük sorunlardan birisi olan göç konusu gündemde tutmaktý. SAYFA 9 DA Çatýþmasýnýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý Çorum'da iki gurup arasýnda çýkan silahlý çatýþmanýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý. Olay çevre yolu leblebiciler bölgesinde meydana geldi. Özgür U. ile kardeþi Ramazan U. çevre yolu leblebiciler bölgesinde aralarýnda husumet olduðu iddia edilen Oðuz Þ. Yunus K. Adem G. ve Serdar Y. ile karþýlaþtý. Tartýþmanýn kavgaya dönmesi ile Ramazan ile Özgür kardeþler karþý gruba pompalý tüfekle ateþ açtý. Saçmalarýn isabet ettiði Adem G. ile Serdar Y. yaralandý. Bahri Ertek son yolculuðuna uðurlandý Çorum'un folklor oyunlarýnýn tanýtýlmasýnda emeði olan ve tedavi gördüðü Ankara Baþkent Hastanesi'nde hayatýný kaybeden Bahri Ertek düzenlenen törenle topraða verildi. SAYFA TE SAYFA 6 DA Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan Dr. Reþit Galip'in diðer özelliðini Mustafa Armaðan açýkladý Zaman Gazetesi Yazarý - Tarihçi Mustafa Armaðan Ýskilipli Atýf Hoca için idam kararý veren mahkemeyle çok çarpýcý bir bilgi paylaþtý. Mustafa Armaðan'ýn dünkü Zaman Gazetesinin Pazar ekinde çýkan yazýsýnda Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan mahkeme üyelerinden birisi olan Dr.Reþit Galip'in farklý bir özelliðine dikkat çekildi. Mustafa Armaðan'ýn köþe yazýsý þöyle: SAYFA DE Çarþý pazarda bayram hareketliliði SAYFA TE

2 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Lider Matbaacýlýk A.Þ Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Kurban Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Dijital Baský Merkezi Sektöründe Lider Ýmsâk : 0: Güneþ : 06: Öðle : : Ýkindi : :0 Akþam : 8: Yatsý : 9: AJANDA Ay, Gün,. Hafta Arefe günü bin ihlâs okuyanýn bütün günâhlarý affolur ve her duâsý kabûl olur. Hepsini Besmele ile okumalýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GELDÝ GEÇTÝ ÖMRÜM BENÝM Tel: Fax: 0 0 Gazi Cad. Azapahmet Sk. No: 9/A Çorum Geldi geçti ömrüm benim þol yel esip geçmiþ gibi Hele bana þöyle geldi þol göz yumup açmýþ gibi ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kurban Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Ýþbu söze Hak tanýktýr bu can gövdeye konuktur Bir gün ola çýka gide kafesten kuþ uçmuþ gibi Miskin âdem oðlanýný benzetmiþler ekinciye Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmýþ gibi Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm Yiðit iken ölenlere gök ekini biçmiþ gibi Bir hastaya vardýn ise bir içim su verdin ise Yarýn anda karþý gele Hak þarabýn içmiþ gibi Bir miskini gördün ise bir eskice virdün ise Yarýn anda sana gele Hak libâsýn biçmiþ gibi* Yunus Emre bu dünyada iki kiþi kalur derler Meðer Hýzýr Ýlyas ola abý hayat içmiþ gibi Baþaranhýncal ve Karadaþ'tan bayram mesajý *Yarýn anda karþý gele hulle donun biçmiþ gibi Alaca Memur Sen'den tebrik ziyaretleri Alaca'da idareciliði boþ olan okullara 0 yýlýnda yapýlan okul müdürü ve müdür yardýmcýlýðý sýnavlarýný kazanan adaylar arasýndan puan üstünlüðüne göre atamalar yapýldý. Memur Sen ve Eðitim Bir Sen ilçe yönetim kurulu üyeleri, ekim ayýnýn ilk haftasý atamalarý gerçekleþen okul müdürü ve okul müdür yardýmcýlarýný ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyaretlere Alaca Memur Sen ve Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek ve Memur Sen baþkan yardýmcýsý ve Diyanet Sen Ýlçe Baþkaný Zabit Gül katýldý. Son bir yýldýr okul müdürü ve müdür yardýmcýsý olmayan Alaca Ortaokuluna Þehit Nedim Tuðaltay Anadolu Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý olarak görev yapan Çetin Kaya okul müdürü olarak atandý. Müdür yardýmcýlýðýna da Ýsmailli Köyü Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öðretmeni olarak görev yapan Niyazi Þahin atandý. Ayrýca Sendika yönetimi Alaca Anadolu Öðretmen Lisesine Müdür Yardýmcýsý olarak atanan Zafer Kellegöz ve Alaca Cumhuriyet Ortaokuluna Müdür Yardýmcýsý olarak atanan Serkan Bektaþ'a da hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Yeni atanan idareciler ise Memur Sen ve Eðitim Bir Sen yönetiminin ziyaretinden oldukça memnun olduklarýný ve eðitimci olarak Alaca'nýn eðitimine katkýda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarýný ifade ettiler. Yasin YÜCEL Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. Bayramlarýn, toplumsal birlikteliðin saðlandýðý, üzüntülerin ve sýkýntýlarýn geri plana itildiði, insan iliþkilerinin güçlendiði, saygýnýn, sevginin pekiþtiði, kýrgýnlýk ve dargýnlýklarýn unutulmasý gerektiði, yan yana olmanýn öneminin arttýðý özel günler olduðunu belirten Baþaranhýncal ve Karadaþ, "Bayramla gelen bu olumlu iklimde birlik ve dayanýþma ruhumuzu arttýrmalý, geleceðe yönelik umutlarýmýzý çoðaltmalýyýz. Bayramlarýn güzelliðini, anlamýný ve deðerini ise birkaç bayram günüyle sýnýrlý tutmayarak yaþamýn her aþamasýnda ve tüm insani iliþkilerimizde hatýrlamalýyýz.sevginin, hoþgörünün ve kardeþliðin simgesi olan bayramlar, kaynaþma ortamlarýnýn oluþmasýna, dargýnlýklarýn unutulmasýna, hoþgörü ortamýnýn oluþup dar gelirli vatandaþlarýmýzýn hatýrlanmasýna vesile olmaktadýr. Kýsacasý bizi biz yapan insani deðerlerin hatýrlanmasýný saðlamaktadýr" dediler. Mesajlarýnda "Dil, din, ýrk ve cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn, kardeþçe kucaklaþtýðýmýz bayramlarýmýz dayanýþma duygularýnýn perçinlendiði özel günlerdir" diyen Baþaranhýncal ve Karadaþ "Bayramlarda oluþan birlik ortamýnýn Kurban Bayramý ve sonrasýndaki günlerimize yansýyýp devam etmesi ise en büyük dileðimizdir. Sevinçle ve mutlulukla paylaþtýkça anlam kazanan Kurban Bayramý'nýn barýþa, kardeþliðe, dostluða ve esenliðe vesile olmasýný diliyor, Yýl: 9 Sayý: 60 EYLÜL 0 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 00 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 60 TL. Yurtdýþý : 00 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x0 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : bu duygu ve düþünceler ile üyelerimizin, Çorum halkýnýn ve tüm Ýslam âleminin Kurban Bayramý'ný kutluyoruz" ifadelerini kullandýlar. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 86) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer:.00 TL.00 TL 0.00 TL 0.00 TL.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,9,98 EUR,68,68 STERLiN,9,6 JPY YENi 0, 0, SAAT: 6.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: 66 M.SÝNAN MH..CD. NO: /D - METROPOL YANI BUHARA ECZANESÝ TEL: 00 DR.S.AHMET CAD. /B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... 0 Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd.... PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (0) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma...6 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...80 Özel Elitpark Hastanesi

3 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:8 ÇORUM Bayramlar KUTLAMA Çarþý pazarda bayram hareketliliði Kurban yakýnlaþma demektir. Bayramýnýzýn yaratanla ve yaratýlanlarla yakýnlaþmanýza vesile olmasýný diler, bayramýnýzý tebrik ederim. Kurban Bayramý öncesinde çarþý pazara hareket geldi. Vatandaþlarý bayram öncesinde alýþveriþ heyecaný sardý. Hafta sonu özellikle Sel Sokak ile Ayakkabýcýlar Arastasýnda yaþanan yoðunluk dikkat çekti. Vatandaþlar bayram alýþveriþi yapmak için maðazalara akýn ettiler. Bu durumdan ise en çok memnun olanlar esnaflar. Önemli günlerin dýþýnda iþlerinin iyi gitmediðini kaydeden esnaflar bayramlar gibi önemli günlerde iþlerinde hareketlenme olduðunu ifade ettiler. Haber Servisi Vali Baþköy arasta esnafýný dinledi Yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla arasta oldukça hareketlendi. Resmi kurumlarýn tatile girmesi ile Kurban Bayramý alýþveriþlerinin yoðun olarak yapýldýðý, þeker ve çikolatacýlar, býçakçýlar, ayakkabýcýlar ile giyim maðazalarý oldukça hareketlendi. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, arastayý gezerek vatandaþlarla sohbet etti. Arastada vatandaþlarla biraraya gelerek onlarýn talep ve isteklerini dinleyen Vali Baþköy, vatandaþlara hayýrlý alýþveriþler diledi ve Kurban Bayramlarýný þimdiden kutladý. Haber Servisi BEKÝR YAZICI OSMANCIK BELEDÝYE BAÞKANI Ýskilip doðalgaz için kararlý Ýskilip'e Doðalgaz getirilmesi için yürütülen yoðun kampanya çalýþmalarý sonucu geçtiðimiz gün. olan abone eksiði üç gün içinde.00'e düþtü. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer Belediye Tahsilat Biriminde bayramýn birinci ve ikinci günü hariç nöbetçi personel bulundurulacaðýný, tatilde de abonelik iþlemi yaptýrýlabileceðini belirterek, bu tarihi fýrsatýn kaçýrýlmamasý için Ýskiliplilerin gösterdiði hassasiyete teþekkür etti. Haber Servisi

4 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin KurbanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz CEVHERZADE Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:6 Tel: (6) (6) Þeker Fabrikasý çalýþanlarýmýzýn, pancar çiftçilerimizin ve deðerli Çorumlu hemþehrilerimizin Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Þeker -Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Sefer KAHRAMAN Uslu, otobüs teslim töreninde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmý ile ÝETT filosuna katýlan 8 otobüsün hizmete alýnmasý töreni gerçekleþtirildi. Törene; Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çevre Komisyonu Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ýdris Güllüce, çok sayýda milletvekili ve vatandaþlar katýldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn ev sahipliðinde gerçekleþen törende konuþan Erdoðan, 99 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý döneminde Ýstanbul nüfusunun 8. milyon olduðunu hatýrlatarak, "Þu anda yaklaþýk milyon oldu. Neredeyse iki katýna katladý. Nüfus bu kadar hýzlý artarken Ýstanbul'da araç sayýsý da hýzla artýyor. Türkiye genelinde milyon motorlu araç var. Yýlda 0 bin motorlu araç trafiðe giriyor. Günde ortalama bin araç trafiðe katýlýyor. Nüfus ve araç sayýsýndaki hýzlý artýþa raðmen trafiði rahatlatma, ulaþýmý en konforlu þekilde tesis için büyük yatýrýmlar yaptýk ve yapýyoruz" dedi. Medyada AK Parti hükümetine yönelik trafik yoðunluðu eleþtirilerinin yapýldýðýna dikkat çeken Erdoðan, "Milletimi vatandaþýmý dünyaya götürmeyen, dünyada olanlarý buraya aktarmayan bir zihniyet bu. Bugün Ýngiltere'nin Londra'sýnda belirli saatlerde merkeze giremezsiniz, özel ödeme yapmaz zorundasýnýz. Belediye baþkanlýðýmda bir teklif getirdim. 'Ýstanbul'a gelmek için nakil ilmuhaberi isteyelim' dedim. Dediler ki 'Ýstanbul'a gelmeyi bu belediye baþkaný yasaklýyor' Biz adýmlarýmýzý attýk. Attýk da ne oldu. O günden bu güne bizim zihniyetimize inanan Ýstanbul halký bizi hiçbir zaman iktidardan indirmedik" diye konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, andýmýzýn kaldýrýlmasý eleþtirilerine yanýt vererek, "Yasaklarla Cumhuriyet yücelmez, baskýlarla ayrýþtýrmalarla Cumhuriyet yücelmez. Ýnsanlardan özgürlükleri esirgeyerek, en temel haklarýný yasaklayarak Cumhuriyet korunmaz. Çocuklara her gün slogan attýrarak Cumhuriyet büyümez" ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan vatandaþlarýn Kurban Bayramýný da kutlayarak þunlarý söyledi: "Önümüzde Kurban Bayramýmýz var. Bu bayram birliðimizin, beraberliðimizin niþanesi. Bütün milletime sesleniyorum anneniz hayattaysa kadri kýymetini bilin. Babanýz hayattaysa kadri kýymetini bilin. Utanmayýn gerektiðinde ayaklarýnýn altýný öpün. Cennet onlarýn ayaklarýnýn altýnda çekinmeden öpün. Ben öptüm öptükçe ezilmedim. Tam aksine Rabbim bizlere farklý makamlar verdi. Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr unutmayýn, babalarýn deðil. Bu bayramýn özelliði çok farklý. Muhakkak büyüklerimizi ziyaretlerini yapalým, þehitlerimizin ziyaretlerini yapalým. Bunlar bizim birliðimizin beraberliðimizin niþanesidir." Haber Servisi ÜLKE KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Yeniyol Mah.Hamam Sok.No:8/C Çorum Telefon: Gsm: Fax: 06 86

5 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI 0 9 ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO: ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO: ÇORUM TEL: 0 00 CEP: AK ÝNÞAAT Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz OSMAN DEMÝREL OSMANCIK CAD. NO:/A TEL "Kurban Bayramýný beþ yýldýzlý otellerde israf etmeyelim" Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Kurban Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, bir müslümanýn bayramýný nasýl geçirmesi gerektiðinin üzerinde durdu. Bayramlarýn sevinç ve toplanma günü anlamýna geldiðini belirten Ali Yýldýz, "Milli ve dini birliði saðladýðý için hemen her toplum var olan bayramlarýna büyük önem vermektedir. "Ýslam dini de müslümanlara iki bayram armaðan etmiþtir. Bildiðiniz gibi bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarýdýr. Kurban Allah için maddi fedakarlýk yapmak ve bu vesile ile de Allah'a yaklaþmak gayesini taþýyan bir ibadettir. Kurban Hz. Ýbrahim'in bir sünneti olarak gelenekselleþmiþtir. Kurban, kelime anlamý ile yakýnlaþma demektir. Kurban kesmek; Allah'a yakýnlaþma gayesiyle, O'nun verdiði hayvanlardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O'nun rýzasý için kesmek demektir. Kurban; Cenab-ý Hakk'ýn 'Rabbin için namaz kýl, kurban kes' emrine uyarak,rýzasý kazanýlmak için kesilir" dedi. Kesilen kurbanýn akan kaný ile birlikte sahibinin günahlarýnýn da baðýþlanacaðýnýn Hz. Peygamber (s.a.v) tarafýndan müjdelendiðinin altýný çizen Yýldýz, "Kurbanýn tarihi süreçteki yeri, anlamý, amacý, ne olduðu, yerel mi evrensel mi olduðu, yani nerede ve nerelerde kimler tarafýndan kesilebileceði, kimlerin kesebileceði ve kurban çeþitleri gibi birçok soruyu da göz önünde bulundurarak konuyu Kur'an bütünlüðü ve Peygamberin uygulamalarýný da göz önünde bulundurarak,kurbaný tarihi geleneði içerisinde bütün detaylarýyla,genel hatlarýyla ortaya koymak lazýmdýr. "Sýla-ý rahmi ne ile nasýl yapacaðýnýzý büyüklerinizden öðreniniz. Çünkü sýla-ý rahim, akrabalar arasýnda sevginin artmasý, rýzýkta çokluk, ömürde berekettir." (et-tac, : 0.) Sýla-ý rahmi yapabilmek için, önce akrabalarýn tanýnmasý gerekiyor, arkasýndan da hangi akrabaya nasýl bir iyilikte bulunulmasý, gönüllerinin ne þekilde alýnacaðý belirtiliyor. Aile ve akrabalarýn daðýlmasý, çok kere her bir akrabanýn çeþitli þehir ve beldelerde bulunmasý, hadiste ifade edilen bir hususa dikkatimizi çekiyor. Önce akrabalarýmýzý büyüklerimizden öðrenmemiz, daha sonra da onlara olan akrabalýk baðýmýzý ve yakýnlýðýmýzý göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý. Özellikle yakýnlardan baþlayarak anne ve babanýn ve sýrayla diðer akrabalarýn ziyaret edilip gözetilmesinin son derece önemli olduðunun altýný çizen Yýldýz, "Son zamanlarda özellikle Kurban Bayramý gibi uzun tatil günlerini akrabalardan uzaklarda tatil memleketlerinde geçirmek kurban bayramýndaki akrabalar arasýndaki baðlarý zedelemektedir. Biz tatillerimizi akrabalarýmýzla kutlamak yerine beþ yýldýzlý otel odalarýnda israf ediyoruz. Günümüz dünyasýnýn betonarme yapýlarýný bahane ederek bulunmuþ olduðumuz apartmanlarýmýzda yýllarca birlikte yaþamýþ olmamýza raðmen bir birimizin isimlerini posta kutularýnda karþýlaþtýðýmýz faturalar üzerinden öðreniyoruz. Komþuluk haklarýný yerine getirmede ki eksiklerimizi, bayramlarda fakirleri, yaþlýlarý, yetimleri ziyaret etmemiz gerekirken ne yazýk ki kendimizi sosyal hayattan soyutlayarak bu günleri geçiriyoruz. Dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn ve bütün kötülüklerin kurban edildiði bir bayram olmasý temennisiyle, bütün Müslümanlarýn bayramlarýný Diyanet Sen il yönetimi olarak kutluyoruz" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Bahri Ertek son yolculuðuna uðurlandý Çorum'un folklor oyunlarýnýn tanýtýlmasýnda emeði olan ve tedavi gördüðü Ankara Baþkent Hastanesi'nde hayatýný kaybeden Bahri Ertek düzenlenen törenle topraða verildi. Bahri Ertek Ulu Camide cumartesi günü öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi.cenaze törenine Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, kardeþleri Gülþen, Emine ve Fahri Ertek ile sevenleri katýldý.tören sonrasýnda ise Vali Sabri Baþköy Ertek ailesine baþsaðlýðý dileklerini iletti.

6 HABER TEK EKÝM 0 PAZARTESÝ 6 "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"Cuma namazý sonrasý bayramlaþacak Çorum'da Sivil Toplum Örgütünün bir araya gelerek oluþturduklarý "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" geleneksel bayramlaþma programý düzenleyecek.ýlki geçen Ramazan Bayramýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma programýnýn ikincisi ise Kurban Bayramýnýn son günü Ulu Camide Cuma namazý sonrasýnda yapýlacak."ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" tarafýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Þerefle mensubu olduðumuz Ýslam ümmeti, bu günlerde ciddi sorunlar ve zorluklarla karþý karþýyadýr. Bu zorluklarýn üstesinden gelebilmek ancak yüreklerimizin birlikte atmasýyla mümkün olacaktýr. Birlik ve beraberliðe en çok ihtiyacýmýz olduðu þu günlerde bizlerin bir araya gelmesine vesile olan bayramlarýmýz hiç þüphesiz Allah'ýn en büyük lütuflarýndandýr. Bu vesileyle tüm kardeþlerimizi ayný alanda bayramlaþmaya davet ediyor, bayramlaþmayla güçlendireceðimiz Ýslami kardeþliðimizi Rabbimizin ilahi dergahýnda kabul etmesini niyaz ediyoruz.""ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"ndan yer alan sivil toplum kuruluþlarý ise þunlar:adam-der, Akçader, Anadolu Gençlik Derneði, Anaköy- Der, Çaðrý Vakfý, Çesder, Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði, Dil ve Edebiyat Derneði, Derman-Der, Genç Siyasetçi ve Giriþimciler Derneði, Eðitimde Birlik Derneði, Ekader, Ensar Çorum Þubesi Vakfý, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Akademi Derneði, Suffa Kulubü Öðrenci Derneði, Hukuki Araþtýrmalar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Kerebigazi Derneði, Memur-Sen, Suheybi Rumi Derneði, Türkiye Gençlik Cemiyeti, Uhuvvet Vakfý. Çatýþmasýnýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý Çorum'da iki gurup arasýnda çýkan silahlý çatýþmanýn ortasýnda kalan polis memuru ve eþi yaralandý. Olay çevre yolu leblebiciler bölgesinde meydana geldi. Özgür U. ile kardeþi Ramazan U. çevre yolu leblebiciler bölgesinde aralarýnda husumet olduðu iddia edilen Oðuz Þ. Yunus K. Adem G. ve Serdar Y. ile karþýlaþtý. Tartýþmanýn kavgaya dönmesi ile Ramazan ile Özgür kardeþler karþý gruba pompalý tüfekle ateþ açtý. Saçmalarýn isabet ettiði Adem G. ile Serdar Y. yaralandý. Silahlý kavga esnasýnda olay yerinden geçen polis memuru Alim Ç. () ve eþi Naile Ç () saçmalarýn isabet etmesi sonucu yaralandý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'nde görevli polis memuru olduðu öðrenilen Alim Ç'nin eþi ve çocuklarýný bayram tatili münasebetiyle memleketleri Amasya'ya ya göndermek istediði anda yaralandýklarý belirtildi. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan çaðrýlan Acil servis ekipleri polis memuru, eþi ve diðer yaralýlara ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken olay yerine çaðrýlan polis ekipleri kaçan zanlýlarý kýsa sürede yakaladý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise hastanede tedavi altýna alýnan polis memuru Alim Ç ve eþini ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini iletti. Haber Servisi DALGIÇLAR OTEL Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli MüþterilerimizinMübarek Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Bahçelievler Mh., Bahabey Cd, 900 Çorum TEL: Faks: TEL: 9 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Turgay- Tuygun- Selim ELÝAÇIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 9. SOK. NO: ÇORUM ELÝAÇIK MAKÝNA ÖZCAN REKLAM Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz TUNA ÖZCAN Adres: Azap Ahmet Cami Yaný Tel: 06 Altýkardeþ Tic. Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek KurbanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ

7 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan Dr. Reþit Galip'in diðer özelliðini Mustafa Armaðan açýkladý Zaman Gazetesi Yazarý - Tarihçi Mustafa Armaðan Ýskilipli Atýf Hoca için idam kararý veren mahkemeyle çok çarpýcý bir bilgi paylaþtý. Mustafa Armaðan'ýn dünkü Zaman Gazetesinin Pazar ekinde çýkan yazýsýnda Ýskilipli Atýf Hoca'yý asan mahkeme üyelerinden birisi olan Dr.Reþit Galip'in farklý bir özelliðine dikkat çekildi. Mustafa Armaðan'ýn köþe yazýsý þöyle: "Tarih, nicedir uyuþturulmuþ olan dimaðlarýmýzý kamaþtýrmaya devam ediyor ve öyle görünüyor ki, bir süre daha edecek de. Geçen haftaki "Andýmýz" tartýþmasýnýn bir faydasý da, bizi Cumhuriyet'in kuruluþ yýllarýnýn acar þahsiyetlerinden biriyle, Dr. Reþit Galip'le yüzleþtirmesi oldu. Böylece Andýmýz'ýn mucidi olan bu týp doktorunun Darülfünun hocalarýnýn sokaða atýlmalarýndan Zeki Velidi Togan'ýn üniversiteden kovulmasýna, Atatürk'ün kafa ölçüsünün alýnmasýndan ezanýn Türkçeleþtirilmesine kadar akla hayale gelmedik çeþitlilikte iþlere memur edildiðini öðrenmiþ olduk. Lakin geçen haftaki yazýmda bir cümleyle deðindiðim Ýstiklal Mahkemesi üyeliði de en az diðer 'görevleri' kadar önemliydi. Mart 9'ten itibaren bir yýl görev yapan bu mahkemenin iþ yoðunluðunu konunun uzmaný Ergün Aybars'ýn verdiði rakamlar yeterince göstermektedir: Bakýlan dava sayýsý: 6. Yargýlanan sanýk sayýsý:.669. Mahkûm edilenlerin sayýsý: 669. Verilen toplam hapis cezasý:.000 küsur yýl. Ýdam cezasý: 8. Sürgün cezasý: 0. Müebbet kürek ve sürgün cezasý:. (Ýstiklal Mahkemeleri, Milliyet: 99, s. 9.) Eþkýyalýk gibi baþka davalara da bakýyordu gerçi ama Reþit Galip'in de üyesi bulunduðu Ankara Ýstiklal Mahkemesi'nin mesaisinin ana meþgalesini irtica ve þapkaya muhalefet oluþturmuþtu. Nitekim Ýskilipli Atýf Hoca'yý idam eden mahkeme de ondan baþkasý deðildi. Ýþin garibi, bugün asker ve polisler dýþýnda sivil olarak hemen hiç kimsenin giymediði ülkemizde Kasým 9 tarihinde çýkarýlan "Þapka Ýktisasý Hakkýnda Kanun" hâlâ yürürlüktedir ve Anayasa'mýzýn güvencesi altýndadýr.birkaç yýl önce Avrupa Birliði müzakereleri için ülkemize gelen yetkililer bu kanunu görünce, hele de Anayasa'nýn güvencesi altýna alýndýðý söylenince hayretler içerisinde 'Þapka kanununa neden ihtiyaç duydunuz ki?' diye safça sormuþlardý. Bizimkilerin ne cevap verdiklerini bilmiyorum; verdilerse þapka uðruna bu milletin binlerce yýl hapis yattýðýný, yüzlerce vatandaþýn kellesini kaybettiðini eminim söylemek akýllarýna gelmemiþtir. Bunlar yaþandý bu ülkede. Hem de öyle böyle deðil, altý üstü bir þapka için idam sehpalarýnda nice alimler sallandýrýldý (bu arada belirtelim ki, 'sallandýrma' tabiri halkýn etrafýnda çokça gördüðü daraðaçlarýný salýncaða benzetmesinden doðmuþtur). Ýþte þapkanýn ana vataný olan Avrupa medeniyetinden delegeleri bile hayrete düþüren kanunumuzun nasýl uygulandýðýna dair bazý misaller: SUS! BÝZÝ ÇÝLEDEN ÇIKARMA! Yer: Ankara Ýstiklal Mahkemesi. Tarih: 6 Ocak 96. Baþkan: Kel Ali (Çetinkaya), Üyeler: Kýlýç Ali ve Reþit Galip. Yargýlanan: Ýskilipli Atýf Hoca. Arada "Kýlýç Ali Bey" ve "Ali Bey" de lafa girip sanýðý suçlayýp payladýklarý için S rumuzuyla sorularý soran kiþinin Aydýn mebusu Reþit Galip olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýskilipli Atýf Hoca, bundan önce Giresun'da yargýlanýp beraat etmiþtir ama mahkeme yakasýný býrakmamýþtýr. Yine de gayet emin bir þekilde cevaplandýrýr sorularý. Araya Kel ve Kýlýç Ali'ler de girer. Mesele, Þapka Kanunu'ndan, yýl önce bastýrmýþ olduðu kitabýn nerelere gönderildiðidir. Hepsini teker teker açýklar. Þahitleri getirin der Atýf Hoca, gerekirse getiririz cevabýný alýr. Getirin, söylesin, cezama razýyým, der. Oralý olmazlar. Hatta beraat ettiði Giresun davasýnda sanki hüküm giymiþ gibi davranýrlar. Gizli bir gayesi olduðunu iddia ederler. Her þeyim ortada, der, hesap veremeyeceði hiçbir þeyi olmadýðýný söyler gayet emin bir þekilde. Bir þeyler çýkarmaya azimlidir mahkeme heyeti. Nitekim Reþit Galip þöyle çýkýþýr Atýf Hoca'ya: "Sen en karanlýk günlerde Teali-i Ýslamcýlýk yap, Mustafa Sabri'nin yanýnda yer al da, sonra karþýmýzda þöyle böyle söyle. Sözleriniz hiçbir gerçeðe uygun deðildir." Bunun üzerine Atýf Hoca öldürücü darbesini indirir: "Bunun belgesini size gösterdim." der. Reþit Galip kýzar: "Ne belgesi?" Atýf Hoca gayet sakin "Mustafa Sabri ile bu beyanname meselesini görüþseydim tekzip etmezdim." der. Suçlandýðý beyannameyi imzalamadýðý gibi Mustafa Sabri'ye açýkça muhalefet ettiðine dair resmî bir tekzip belgesi de sunmuþtur mahkemeye. Onu hatýrlatýr. Mahkeme, belgeyi dikkate almak istememiþtir besbelli. Reþit Galip köþeye sýkýþmýþtýr. Kýzgýn bir tonda "Belgeyi göster." diye hýrçýnlaþýr. Merhum Atýf Hoca o vakur tavrýný hiç bozmadan sözlerine devam eder: "Belgeyi arz ediyorum. 'Vakit' gazetesinin 0. nüshasýnda tekzipnamem duruyor. Þimdi bu durup dururken bendenize belge sormak bilmem nasýl olur?" Bu darbeyi hazmedemeyen Andýmýz'ýn mucidi, Atýf Hoca'nýn tekzip metnini kendisini kurtarmak için yayýmladýðýný söylemek zorunda kalýr. Hoca, "Öyle olsaydý onlarla beraber olurdum." der, yollarýnýn ayrýldýðýndan bahseder. Demek ki, tekzip metni kuvvetli belgedir. Ýþte Reþit Galip'in evlere þenlik cevabý: "Sus! Bizi çileden çýkarma! Biz budala olmalýyýz ki, bu sözlere inanalým. Bol bol atýyorsun. Çýkarýn!" (Ankara Ýstiklal Mahkemesi Zabýtlarý 96, Ýþaret: 99, s. 09-.) Ýþte Ýstiklal Mahkemeleri'nin adalet anlayýþýnýn Yassýada'dakinden hiçbir farký olmadýðýný gösteren çarpýcý bir örnek. Hatta Yassýada'daki adalet anlayýþýnýn kaynaðýnýn Ýstiklal Mahkemeleri'nden miras kaldýðýný bile söyleyebiliriz. BÝZ TÜRK MÝLLETÝNÝ BÖYLE GÖRMEK ÝSTÝYORUZ! Bugünden bakýnca o zaman millet koyunmuþ da, kimse sesini çýkarmamýþ zannediyoruz ya, bu dahi büyük bir yanýlgý. Daha þapka inkýlabý yapýlmadan önce yazdýðý kitaptan yargýlanan Ýskilipli'nin hangi muamelelere maruz kaldýðýný gördük. Ýsterseniz bazý Anadolu þehirlerindeki itirazlarý ve uðradýklarý akýbeti de görmeye çalýþalým: 6 Kasým 9: Erzurum'da halk çarþýyý kapatýp Vali'nin evinin önünde "Biz gâvur memur istemiyoruz" diye protesto etmiþlerdi þapkayý. Derhal sýkýyönetim ilan edildi. 80 kiþi tutuklu. 0 Kasým: Maraþ'ta hükümet binasý önünde toplanan halk "Þapka istemeyiz" diye baðýrdý. Erzurum'daki þapka protestocularýndan 6'sý idam edildi. (Hapis cezalarýný zikretmiyoruz.) Sivas'ta idam var. Aralýk: Erzurum'da idam daha. Aralýk: Rize'de 8 idam ve aðýr hapis cezalarý. 8 Ocak 96: Maraþ'ta idam ve hapisler. Þubat: Ýskilipli Atýf ve Ali Rýza Hoca idam edildiler. Suçlarý görünüþte þapkaya itiraz etmekti ve altý üstü bir baþlýða itiraz etmenin en büyük suç sayýldýðý dönemlerdi. Mason üstadý olup uzun süre içiþleri bakanlýðý da yapmýþ olan Þükrü Kaya bunu Þapka Kanunu çýkarken Meclis'teki bir konuþmasýnda ayan beyan belirtmiþ zaten: "Millet, baðýmsýzlýðýný 6.-. yüzyýllarýn (Asr-ý Saadet'i kastediyor) köhne fikirlerine baðlayamaz. Biz vicdanlarda milliyet aþkýný uyandýrmak istiyoruz. Milli kýyafet ancak müzelerde bulunur. ( ) Biz Türk milletini böyle görmek istiyoruz." Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Turan Çalýkuþu Mustafa Razi & Osman OKUDAN Ýsmail Ümehan ÇMS ORMAN ÜRÜNLERÝ TEL: ADRES: K. SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD. NO:8 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: Çorum Tel: 68 0 Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ

8 EKÝM 0 PAZARTESÝ YAÞAM 8 Delileri uçaða bindirmiþler, bir þehirden ötekine aklediliyorlardý.ama o kadar çok gürültü yapýyorlardý ki, sonunda pilot dayanamadý, uçaðý ikinci pilota teslim ederek içeride ne olup bittiðini görmek istedi. Deliler uçakta hep bir aðýzdan baðýrýp çaðýrýyorlardý.baktý, en baþta, bir deli, ötekilere uymamýþ, akýllý, uslu oturuyordu. -Sen neden baðýrmýyorsun? diye soracak oldu. Adam : -Ben bunlarýn öðretmeniyim, diye cevap verdi.onlarda benim öðrencilerim.þimdi teneffüsteler de onun için ses çýkartmýyorum.pilot, çaresiz yerine Kelime Avý döndü. Bir süre geçti.bir an geldi ki sesler büsbütün kesiliverdi. Pilot: - Aman çok güzel! diye sevindi.herhalde kendinin öðretmen olduðunu sanan deli, ötekileri derse almýþ olsa gerek, diye düþündü. Ama dakikalar geçiyor, arkadan hiç bir ses seda çýkmýyordu.pilot biraz daha bekledikten sonra merak etti.gidip bakmak istedi. Bir de ne görsün! Uçaðýn kapýsý açýk ve içeride öðretmenden baþka kimsecikler yok deðil mi! Dehþetle sordu : -Öðrencilerin nerede?, diye... -Dersler bitti.hepsini evlerine gönderdim! Günün Sudoku Bulmacasý Diþ problemleri, erken doðumu tetikliyor Diþ problemleri, hayatýn her döneminde olduðu gibi hamilelikte de pek önemsenmeyen sorunlardan. Ancak gerekli müdahale yapýlmazsa erken doðumdan, düþük doðum aðýrlýklý bebeðe kadar birçok risk mevcut.anne olmaya hazýrlanan adaylar onlarca test yaptýrýr ancak diþ her zaman olduðu gibi bu dönemde de ihmal edilir. Oysa saðlýðýn ve güzelliðin simgesi olan diþlerde, hamilelik döneminde birçok sorun ortaya çýkabiliyor. Gerekli durumlarda hamilelik döneminde de diþlere müdahale edilebiliyor. Diþ Hekimi ve Peridontoloji Uzmaný Dr. Ezgi Malalý Çilingir den hamileliði saðlýklý diþ ve diþ etleriyle geçirmek için öneriler Hamilelikte salgýlanan hormonlar, aðýz içi bakterilerinin artmasýnýn en büyük nedeni. Bu bakteriler diþ eti hastalýklarýnýn oluþmasýna zemin hazýrlýyor. Hormonlarýn yaný sýra hamileliðin önemli bir sorunu olan mide bulantýlarý da diþlere dolaylý olarak zarar veriyor. Midesi bulanan anne adayýnýn diþ fýrçalama alýþkanlýðý azalýyor. Bu duruma bir de kusma eklenince aðýzdaki asit oluþumu daha da artýyor. Dolayýsýyla da diþ ve diþ etleri tehlike sinyalleri vermeye baþlýyor. Bazý hamilelerin diþ ve diþ etlerindeki sorunlar o kadar ciddi boyutlara geliyor ki hastalarýn yemek yemeleri ya da konuþmalarýyla ilgili kýsýtlamalar ortaya çýkabiliyor. Ýþte bu noktada hasta hamile de olsa fayda-zarar dengesi göz önünde bulundurularak müdahale etmek gerekebiliyor. Diþ eti sorunlarýna müdahale edilmediði takdirde erken doðum ya da düþük doðum aðýrlýðý riski artabiliyor. Saðlýklý bir bebek için annenin aðýz saðlýðý önemliüç ile altýncý aylar arasýnda hamile kadýnlarýn aðýzlarýndaki sorunlara rahatlýkla müdahale edilebiliyor. Bu dönemde yapýlan tedavinin bebeðe bir zararý yok. Ancak bazen aðýzdaki sorun çok ciddiyse hamileliðin herhangi bir döneminde, kadýn doðum hekimiyle koordineli olarak tedavi gerçekleþtirilebiliyor. Hamileliðin ilk ve son üç ayýnda genelde cerrahi yöntemler tercih edilmemeye çalýþýlýyor. Bu dönemlerde daha basit iþlemlere baþvurulsa da hastalýk ileri safhadaysa cerrahi müdahale bile yapýlabiliyor. Gerekli önlemler alýndýðý takdirde hamilelik sýrasýnda röntgen çekilebiliyor ve diþler uyuþturulabiliyor.. Gebelikte diþinizden çekmemek için -Çocuk sahibi olmayý düþündüðünüzde mutlaka bir diþ hekimine görünün. Gerekli kontrolleri ve tedavileri yaptýrýn. -Mide bulantýnýz olsa da her öðünden sonra aðzýnýzý çalkalayýn ve en az kere diþlerinizi fýrçalayýn. -Mide bulantýsý ve kusmalarýn hemen ardýndan deðil, yaklaþýk yarým saat sonra diþinizi fýrçalayýn. -Þekerli yiyeceklerden mümkün olduðu kadar uzak durun. Yediðiniz takdirde hemen sonrasýnda aðzýnýzý çalkalayýn. -Fosfor ve kalsiyumdan zengin yiyeceklerin yaný sýra, süt ve süt ürünleri ile et, balýk ve yumurta tüketin. 9:0 Beni Böyle Sev Nadide'nin beklenmedik çýkýþý davanýn seyrini bir anda deðiþtirir. Nadide, hakimden izin isteyerek Ömer ile konuþur. Ömer ve Ayþem birbirlerini sevdiklerini ancak þartlarýn onlarý böyle bir karar almaya zorladýðýný itiraf etmek zorunda kalýr. Yaptýklarýyla herkesi þaþýrtan Nadide nin, gençlerden önemli bir isteði vardýr; okul bitene kadar asla çocuk sahibi olmayý düþünmemelidirler. Hatta daha da ileri giderek bunun için söz vermelerini ister. Ayþem in durumundan habersiz olan Ömer söz verir. Öte yandan mahkemeden gelecek haberi sabýrsýzlýkla bekleyen Reha, duyduklarý karþýsýnda adeta yýkýlýr. : Fatih Fatih in, Rum Mehmet Paþa dan boþalan sadaret makamýna en güçlü aday Mahmud Paþa yý deðil, Ýshak Paþa getirmesi, yankýlara neden olur. Bayezid gözlerinin önünde gerçekleþen olayýn hala etkisindeyken, haseki sultanlar, kendi evlatlarý adýna tahtý garantilemek için, yeni sadrazamla ayrý ayrý ittifak kurmayý denerler. Ýshak Paþa safýný seçmiþtir. Bu sýrada, Fatih in sefer kararýný öðrenen Papalýk ve Venedik ise, bir yandan onu oyalayacak tehlikeli düþmaný Vlad ý serbest býrakýrken, diðer yandan yeni bir suikast planý uygularlar... Aspirin'i tok karna alýn Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalý, Aspirin in tok karna alýnmasý gerektiðini duyurdu. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalý ndan yapýlan açýklamada, Aspirin in kullanýmda dikkat edilmesi, yan etkilerinin bilinmesi ve dikkatli olunmasý gerekmektedir. Mideyi tahriþ edip, midede aðrý, yanma, ekþime yapabilir. Bu nedenle tok karnýna alýnmasý daha uygundur. Yine de þikayete yol açarsa, gerektiðinde süt veya antiasid gibi mideyi koruyucu ilaçlarla da alýnabilir. denildi. Aspirin kullanýrken dikkat edilmesi gereken hususlarýn da yer aldýðý açýklamada þu ifadelere yer verildi: Kulak çýnlamasý, bulantý, kusma, baþ aðrýsý, vücutta yer yer morluklar oluþmasý, siyah renkte kaka yapma, herhangi bir yerde kanama görülmesi (burun kanamasý gibi) halinde ilaç kesilip doktora gidilmelidir. Aspirin kullanýldýðý sýrada suçiçeði çýkarýlmasý veya su çiçeði çýkaran biri ile temas halinde ilaç hemen kesilmeli ve doktora haber verilmelidir. 0:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? Kenan Iþýk'ýn ilk konuðu yirmi üç yaþýndaki Murat Aydoðan... Murat Bey'in hedefi, TL kazanmak... Programýn diðer yarýþmacýlarý ise Çaðla Yalçýn, Murat Can Akalýn, Özge Derin, Deniz Kuru ve Yalçýn Artunç Aydýn... Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster?, Kenan Iþýk ýn sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar... Spartaküs Antik Roma Cumhuriyeti'nde köle ve gladyatör. MÖ - MÖ yýllarý arasýndaki köle ayaklanmasýnda yaptýðý önderlik ile tanýnýr.önderlik yeteneðiyle dikkat çeken Trakyalý bir köle olan Spartaküs, bir olasýlýða göre Roma ordusundan kaçmýþ, haydutluk yaparken yakalanmýþ ve köle olarak satýlmýþtý. Spartaküs MÖ 'te kendisiyle birlikte Capua'daki Quintus Lentulus Batiatus'un gladyatör okulundan [] kaçan arkadaþýyla Vezüv Yanardaðý'na sýðýndý. Küçük bir Roma ordusunca kuþatýlan kaçaklar, asma dallarýndan yaptýklarý halatlarla uçurumdan aþaðý inerek Romalý askerleri þaþýrtýp kaçmayý baþardýlar. Spartaküs, kendisine katýlan ve sayýlarý 00 bine ulaþan kaçak köle ve gladyatörlerle Lucania'ya doðru yürüdü. Amansýz bir çatýþma sonucunda Publius Varinius'u yendi ve Thuria ile Metapontion kentlerini yaðmaladý. Spartaküs artýk Güney Ýtalya'ya egemen olmuþtu. Roma Senatosu birden tehlikenin farkýna vardý. MÖ 'de iki konsülün yönetimindeki güçler Spartaküs'ün üzerine gönderildi. Spartaküs onlarý yendikten sonra kuzeye, Alpler'e doðru kosusa geçti. Gallia Cisalpina valisi onu durdurmaya çalýþtýysa da, yenilgiye uðradý. Köle ordusu artýk Alpler'i geçebilir ve güvenlik içinde daðýlabilirdi. Ne var ki, kimse Ýtalya'dan ayrýlmak istemedi. Spartaküs, ister istemez güneye yürümek zorunda kaldý. Lucinia'ya geri dönen ordu, orada ilk kez Marcus Crassus'a yenildi. Spartaküs, Sicilya'ya geçmeyi tasarlayarak Messina'ya çekildi. Onlarý kaçýrmaya söz veren korsanlar sözlerinde durmadý. Crassus, köleleri kuþattýysa da, Spartaküs kuþatmayý yararak çekildi. Daha sonra, MÖ 'de ya savaþtan sað kurtulup Roma'yý terk etti, ya da Romalýlar tarafýndan savaþta öldürüldü. Savaþta öldürülüp tanýnmaz hale gelme ihtimalinden dolayý bulunamamýþ olma ihtimali de vardýr ancak cesedine asla ulaþýlamamýþtýr. Romalý general Pompeius, Spartaküs'ün ordusundaki çok sayýda kaçaðý yakalayýp öldürdü kiþiyi tutsak alan Crassus, Appia Yolu boyunca tümünü çarmýha gerdirdi. O dönemdeki inanýþa göre tanrýlarýn onu yanýna aldýðý, koruduðu gibi dedikodular yayýldý... Ancak Spartaküs'e ne olduðu asla öðrenilemedi. AKDENÝZ GÜLÜ Malzemeler su bardaðý Un adet Yumurta çay bardaðý Niþasta 0 yemek kaþýðý Tereyað, adet Limon suyu su bardaðý Toz þeker su bardaðý Antep fýstýðý su bardaðý Su Gömlegin ilk düðmesi yanlýþ iliklenince, digerleri de yanlýþ gider. C. Bruno Yemeðin Tarifi Öncelikle tozþeker ile suyu kaynatýp, limon suyunu ekleyin. Hazýrladýðýnýz þerbeti soðumaya býrakýn. Un, yumurta ve limon suyunu yoðurup, parçalar koparýn. Üzerini niþasta serpip, yaklaþýk dakika dinlendirin. Oklava ile tek tek açýn. Tüm yufkalarýn aralarýna eritilmiþ tereyaðý sürüp, üst üste dizin. Býçakla kare biçiminde kesin. Uçlarýný içe doðru bohça biçiminde katlayýn. Üzerine iri kýyýlmýþ antepfýstýðý serpin. Biraz daha tereyeðý sürüp, önceden ýsýtýlmýþ 00 dereceli fýrýnda dakika piþirin. Önceden hazýrladýðýnýz ýlýk þerbeti üzerine gezdirin. Þerbetini çekince servis yapýn. d.0 Ýstanbul un Altýnlarý.00 Çocuklar Duymasýn.00 Yahþi Cazibe.0 Aþaðý Yukarý Yemiþlililer 9.00 ATV Ana Haber Haberler 0:00 Kim Milyoner Olmak Ýster 08.0 Zeynep 0.00 Kýz Taþý.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli.00 Nil in Dünyasý Gezi.0 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 6.00 Kader Baðlayýnca 9:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse 09.0 Show Kulüp.0 Doktorlar (Tekrar).0 Adýný Feriha Koydum 6.0 Eve Düþen Yýldýrým 8.0 Ana Haber 9.0 Spor Sayfasý 0:00 Yaparým Bilirsin : Pis Yedili 09:00 Doktorum.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý. Bana Her Þey Yakýþýr.0 Evim Þahane 6.0 Arka Sokaklar 8:0 Koca Kafalar 9.00 Ana Haber Bülteni 0:00 Ben Bilmem Eþim Bilir : Fatih 08.0 Yedi Numara Yarýþma.0 Leyla ile Mecnun.00 Haber. Spor.0 Tacir Yerli Film. Banker Bilo Yerli Film.0 Dizi Klip 9:0 Beni Böyle Sev : Tam Zamaný 08.0 Hayatýn Nabzý Program 0.0 Türk Sinemasý.00 Kendimize Doðru.00 Ýki Dünya Arasýnda 6.0 Sýrlar Dünyasý.00 Yeþil Elma 8. Ana Haber 8: Ýki Dünya Arasýnda 9:0 Þefkat Tepe :00 Ayna

9 HABER EKÝM 0 PAZARTESÝ 9 Arif Aksoy, dördüncü kez baþkanlýða talip Düvenci Belediye Baþkaný Arif Aksoy, yeniden baþkanlýða adaylýk için baþvuruda bulundu. Çorum'da Belediyeliðini kaybetmeyen iki beldeden biri olan Düvenci Beldesi'nde yýldýr belediye baþkanlýðý koltuðunda oturan Arif Aksoy, 0 Mart 0 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerinde de yeniden baþkanlýk için aday olduðunu açýkladý. Anavatan Partisi'nden 99 yýlýnda ilk kez Belediye Baþkaný seçilen Arif Aksoy, 00 yýlýnda AK Parti'den ikinci kez baþkan seçildi. 009 yýlýnda AK Parti'nin baþka bir ismi aday göstermesi üzerine baðýmsýz aday olan Arif "Bayramlarý barýþ ve huzur ortamýnýn tesisi için bir fýrsata çevirelim" Aksoy yine baþkan seçildi ve bir süre sonra AK Parti'ye geçti. Arif Aksoy, son 0 yýlda yýl belediye baþkanlýðý yaptýðý Düvenci için "daha yapacaklarým var" düþüncesiyle yeniden aday oldu. Arif Aksoy, Ak Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na giderek, aday adaylýðý için resmi müracaatýný yaptý. Arif Aksoy, evraklarýný Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Zekeriya Kuyumcu, Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Yasin Özübek ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Külcü'ye teslim etti. Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Kurban Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajda, "Kurban Bayramýnýn insanlarýn barýþ ve kardeþliðine vesile olmasýný temenni ediyoruz" dedi. Erözgün, mesajýnda, "Bayramlar, insanlar arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýnýn perçinlendiði günlerdir. Bayramlar, insanlarýn birbirleriyle olan dargýnlýklarýný unuttuklarý, barýþtýklarý, kardeþçe kucaklaþtýklarý günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir. Geliniz bu günleri hep birlikte bir barýþ huzur ortamýnýn tesisi için bir fýrsata çevirelim" ifadelerini kullandý. Erözgün, "Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle, Çorumlular baþta olmak üzere Ülkemizin ve Tüm Ýslam âleminin kurban bayramýný kutlar; insanlýðýn huzur ve barýþýna vesile olmasýný Yüce Allah'tan temenni ederim" diyerek mesajýný tamamladý. Haber Servisi Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Zekeriya Kuyumcu ve Teþkilat Baþkaný Yasin Özübek, merkez ilçeye baðlý tek belde olan Düvenci Beldesi'ne uzun yýllar hizmet veren Arif Aksoy'a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür ederken, yeni dönemde de baþkanlýk yarýþýnda baþarýlar dilediler. Kubilay Kaan YÜCEL Protokol Öðretmen Evinde bayramlaþacak Kurban Bayramýnda protokol üyeleri önceki dini bayramlar da olduðu gibi düzenlenecek törende bayramlaþacaklar.vali Sabri Baþköy ve protokol üyeleri ilk olarak Öðretmen Evinde saat.00'da daire amirleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve vatandaþlarla bayramlaþacak daha sonra ise sýrasýyla Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve þehit ailesi ziyaretinde bulunacaklar. Vali Yardýmcýlarý ise huzur eveleri ve sevgi evlerini ziyaret ederek yaþýlar ile çocuklarýn bayram sevincine ortak olacaklar. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Tuðcu, Boztepe, Kýþla köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kayaaðzý Köyü Kalfa Mahallesi. TÜÝK'in 0 nüfus istatistiklerinin açýklanmasýnýn ardýndan þubat ayýnda "Çorum'un 0 Gündemi Nüfus Artýþ Sorunu ve Göç Olmalýdýr" baþlýðýyla bir yazý yazmýþtým. Et-tekrarü Ahsen velev kane yüzseksen felsefesiyle, mayýs ayýnda bu konuyu tekrar iþlemiþtim. Amacým, bana göre Çorum'un önündeki en büyük sorunlardan birisi olan göç konusu gündemde tutmaktý. Konuyla ilgili herhangi bir geliþme oldu mu? Hayýr. Her hangi bir çalýþma yapýldý mý? Hayýr? Yapýlmasý düþünülen bir çalýþma var mý? Bilmiyorum Bilmiyorum ama önceki hafta Prof. Dr. Nükhet Hotar'ýn Türkiye'deki artan ortanca yaþ oranýna ve yaþlanan nüfusa dikkat çeken açýklamasý belki bazý þeyleri deðiþtirir diye umut ediyorum. Sayýn Hotar genç ve dinamik bir Türkiye için genç nüfusun önemine dikkat çekerken özellikle Çorum ve bazý illerde orta yaþ nüfusunun artacaðý uyarýsýnda bulunmuþtu. 0'de binde., 0'de binde 8.6 azalan bir Çorum nüfusu, buna karþýlýk 0 yýlýnda, binde artan bir Türkiye gerçeði var önümüzde. Bugün Çorum olarak nüfusumuz artmýyor azalýyor. Çorum'da nüfus konusunda artýþ yönünde grafik izleyen yalnýzca yaþlý nüfus. Bu durum, Çorum'un dinamik yapýsýný olumsuz etkiliyor.dinamizmini kaybetmiþ bir demografik yapý demek iþ gücünün azalmasý ve buna paralel iþ gücü sýkýntýsý demek, Ýþ gücü sýkýntýsý demek üretimin sýkýntýya girmesi demek, Üretimin sýkýntýya girmesi demek katma deðeri olmayan bir þehir demek. Geçen gün küçük sanayide hizmet veren bir üretim iþletmesinin ustabaþýyla konuþurken kaç kiþi çalýþtýklarýný sorduðumda bana, "6 kiþi çalýþýyoruz abi" dedi. Yaptýðýnýz iþin hacmine bakýlýrsa, çalýþan sayýsý olarak az deðil misiniz? Deyince, Abi haklýsýnda çalýþacak eleman yok ÇORUM'UN NÜFUS SORUNUYLA ÝLGÝLÝ NE YAPTIK AHMET ÖLÇER ki. Normalde 0 kiþi olmamýz gerekir ama çalýþacak eleman bulamýyoruz dedi. Konuyu ücrete baðlamayýn sakýn. Merak edip ne kadar ücret aldýklarýný da sordum. Asgari ücretin üzerinde olduðunu öðrendim. Bugün Türkiye'nin birçok þehrinden iþ ve ücret anlamýnda çok daha fazla zenginken, neden dýþarýya göç veriyoruz, neden hýzla yaþlanan bir nüfusa sahibiz? Ýnsanlar neden Çorum'u tercih etmiyor? Peki Çorum'lu sermaye sahiplerini ve yatýrýmcýlarý düþündünüz mü hiç? Ya onlar da göç etmeye baþlarsa? Aslýnda bu yanlýþ bir ifade oldu. Göç etmeye baþladýlar bile. Dýþarýya yatýrým yapan, daha doðrusu yapmak zorunda kalan Çorumlu yatýrýmcýlarýn ne kadar yatýrým yaptýklarýndan haberiniz var mý? Belki önümüzdeki haftalarda bu konuya da deðinebilirim. Þimdi kendimize sormamýz gereken soru þu: Çorum'la ilgili kararlara tüm Çorumlular paydaþ olabiliyorlar mý, yoksa hep bilindik kiþiler ve gruplar etrafýnda mý konuþuluyor Çorum'un meseleleri? Bana göre Çorum'un önde gelenleri, sanayicileri, iþ adamlarý, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluþlarý, yerel yöneticileri, siyasileri, bürokratlarý, gençleri, yaþlýlarý hepsi bir araya gelip, ortak bir platformda bu konuyu masaya yatýrýp önce sorunun analizini yapmalýdýr. Daha sonra çözüm önerileriyle birlikte bir yol haritasý çýkarýlýp uygulamaya geçilmelidir. Aksi takdirde 0'te emeklilerin tercih ettiði bir Çorum bizi bekliyor olacak! Tekrar Görüþünceye dek hepinize saygýlar

10 HABER EKÝM 0 PAZARTESÝ 0 Baþkan Yazýcý esnafý bilgilendiriyor Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veriyor. Baþkan Yazýcý, Pazar yerindeki manavlarý ziyaret ederek hayýrlý kazançlar temennisinde bulundu.osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde devam eden doðalgaz kampanyasý hakkýnda bilgiler sunan Baþkan Yazýcý, kampanyaya destek talebinde bulundu. Baþkan Yazýcý, ayrýca alt yapý çalýþmalarý ile devam eden belediye yatýrýmlarýný da anlattý. Sungurlu'da AK Parti'den ilk aday adayý Ýlyas Özkan Sungurlulu iþ adamý Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan, 0 Mart'ta yapýlacak mahalli idareler seçimleri öncesinde Sungurlu Belediye Baþkanlýðý için aday adaylýðýnýn resmi baþvurusunu yaptý. Ýlyas Özkan parti binasýna giderek, AK Parti'den aday adaylýk baþvurusunu yaptý ve AK Parti'nin Sungurlu'dan resmi olarak ilk aday adayý oldu. Baþvuru dosyasýný Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mümtaz Yýlmaz'a teslim eden Ýlyas Özkan resmi baþvurudan sonra kýsa bir açýklama yaparak, "Sungurlu'ya daha büyük hizmetlerde bulunmak için adaylýk baþvurusunu yaptým. Sungurlu için göreve hazýrým" dedi. Haber Servisi GÜLE GÜLE USTA Bir büyüðümüzü, Çorum'a ve Çorum kültürüne büyük emekleri geçmiþ bir Çorum Aþýðýný perþembe günü kaybettik. Haberi alan tüm dostlarý Baþkent Hastanesinin önündeydi. Telefonlar susmak bilmiyordu. Herkes onunla geçen güzel anýlarýný dile getiriyor ve gözyaþý döküyordu. Sevgili Bahri Aðabeyi cumartesi günü Çorum'da topraða verdik. Bahri Aðabey Folklorumuza çok þey Alper BÝLAN katmýþ ve onunla özdeþleþmiþ, ulusal ve uluslar arasý alanlarda da Çorum'u ve Türkiye'yi çok güzel temsil etmiþtir. Çorum Halayý herkes bilir ki bir erkek oyunudur. Ve Asker yolcu etmeyi anlatýr. Bizlerde Bahri Aðabeyi böyle yolcu ettik. Kendisine Allahtan Rahmet yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum. Sözlerimi de içimden geçen birkaç kelimeyle bitiriyorum. Cami avlusuna gittiðimde ustanýn karþýsýnda saf tuttuðumuzda ustaya þöyle seslendim: Senden sonra öksüz kaldý bizim için ÇORUM HALAYI Yalnýz deðilsin usta safta yerini aldý DOSTLARININ ALAYI Dostlar "NE ATALIM NARA" Kime "HERKES SEVDÝÐÝNE" Yani Kime "BAHRÝ ERTEK'e" Arkadaþlar Haklarýnýzý Helal Ediyormusunuz? Helal OLSUN, Helal OLSUN!!!!!!!!! "Kurban ibadeti toplumsal dayanýþmanýn en güzel örneðidir" Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Kurban Bayramý dolayýsýyla kutlama mesajý yayýnladý. Baþkan Eyvaz, yayýnladýðý mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Ýnsanlarýmýzýn birbirlerini sevgiyle ve sevinçle kucakladýðý, toplumda sosyal dayanýþma ve barýþ ruhunun egemen olduðu, akrabalýk ve dostluk baðlarýnýn güçlendiði bir bayrama daha kavuþmanýn büyük mutluluðunu yaþýyoruz. Kýrýlan gönüllerin onarýldýðý, dargýnlýklarýn unutulduðu, kaynaþma ve birlik olma duygusunun perçinlendiði bu günler toplumsal yaþantýmýzda müstesna bir yere sahiptir. Toplumsal dayanýþmanýn en güzel örneklerinden biri de hiç þüphesiz Kurban Ýbadetidir. Kurban ibadeti bizlere, bir yandan kiþinin Allah'a yakýnlaþmasýný saðlarken, ayný zamanda toplumda kardeþlik, dayanýþma ve yardýmlaþma bilincinin geliþmesine, sevgi ve dostluðun yaygýnlaþmasýna zemin hazýrlar. Bu duygu ve düþüncelerle tüm vatandaþlarýmýzýn Kurban Bayramlarýný en içten dileklerimle kutluyor, bayramýn tüm insanlýk için barýþa, sevgiye, kardeþliðe ve yardýmlaþmaya vesile olmasýný temenni ediyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." Yýlmaz MERT Esnaf. gün bayramlaþacak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta bayramlaþma töreni bayramýn üçüncü günü gerçekleþtirilecek.çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Kurban Bayramý'nýn. günü olan Ekim Perþembe günü düzenlenecek olan bayramlaþma törenine Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Baþkanlarý ile tüm Çorumlu esnafý davet etti. Bayramlaþma töreni Birlik binasýnda saatleri arasýnda yapýlacak.bu arada Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde bayramlaþma ise bayramýn. günü saat arasýnda olacak. Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý ile partililerin yaný sýra Fýndýk'a destek veren vatandaþlarýn de yer aldýðý yoðun bir kalabalýk katýldý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya resmi olarak adaylýðýný açýklayan ilk isim olan Salih Osman Fýndýk'ý tebrik ederek ''Yaþýnýn genç olmasýna raðmen giriþimciliði, geniþ ufku ve vizyonu ile siyaset yapacak olgunlukta, ilçemiz belediye baþkanlýðýna yakýþacak enerjiye sahip bir kardeþimizdir. Bundan böyle aday adaylýk sürecinde, nasip olursa da adaylýk sürecinde birlikte çalýþacaðýz. Partimize ve ilçemize hayýrlý olsun'' dedi. Açýklamasýnda ''Halka hizmet Hakk'a hizmettir'' anlayýþý ile Osmancýk'a hizmet etmek için yola çýktýðýný vurgulayan Salih Osman Fýndýk ''Siyaset her türlü kaynaðý yerli yerinde kullanarak insana hizmet etme sanatýdýr. Siyaseti, bir makam mevki, þan þöhret ya da sen ben kavgasýnýn çok ötesinde görüyorum. Bu ülkenin evlatlarý olarak bizler milletimizin imkânlarý ile yetiþtik ve bu günlere kadar geldik. Bu ülkenin en iyi okullarýnda eðitimimizi tamamladýk. Hal böyle iken bizler kendi kabuðuna çekilerek, küçük dünyalarýnda ufak mutluluklarýn peþinde koþanlardan olamayýz, olmamalýyýz. Þimdi biz de milletimize hizmet etmek için çok çalýþarak onlara vefa borcumuzu ödemeliyiz" ifadelerini kullandý. -"AMACIM BU AZÝZ MÝLLETÝN HAYIR DUASINI ALMAKTIR"- Osmancýk'a hizmet etmek noktasýnda kendisini yeterli gördüðünü ifade eden Fýndýk konuþmasýna þöyle devam etti: ''Milletimizin gelecek hedeflerini gerçekleþtirmede gayretimizle, çabamýzla sizlere, ilçemize, Osmancýðýmýza katký saðlayarak arkamýzda güzel izler býrakabilirsek þeref duyarýz. Amacým kubbede hoþ bir sada býrakýp bu aziz milletin hayýr duasýný almaktýr. Ýþte siyaseti bu noktada bir araç olarak görüyor ve millete hizmet bakýmýndan bu aracý etkin bir biçimde kullanmak gerektiðine inanýyorum. Halka Hizmet etme yolunda gelinen her noktada, insanlarýn kendilerini bir bayrak yarýþçýsý olarak görmeleri gerektiðine inanýyorum. Bu bakýþ açýsýyla hareket ederek aslolanýn Osmancýðýmýza dolayýsýyla bu cennet vatanýmýza artý deðerler katmak için gayretimiz her zaman sürecektir. Biz bu yola 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.' düsturuyla yola çýktýk. Rabbim bu düsturun rehberliðinden bizleri ayýrmasýn. Esas itibariyle bu bakýþ açýsýna sahip olanlarýn zor ve zahmetli bir yolculuða çýktýklarýný gayet iyi biliyoruz. Bizler böyle bir yolculuða çýktýk. Bu yolculuk içerisinde birçok zahmeti, türlü türlü çileyi barýndýrýyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Bunun yanýnda zahmetsiz rahmet olmayacaðýný da iyi biliyorum. Bu düþünce ve inançla, güzel ilçemize, Osmancýðýmýza hizmet etme noktasýnda kendimizi yeterli görüyor, sizlerin teveccühü ve teþkilatlarýmýzýn desteði ile Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýmý huzurlarýnýzda açýklýyorum. -"ÝNSANI YAÞAT KÝ DEVLET YAÞASIN"- Rabbim bize bu kutlu görevi hayýrlýsý ile nasip ederse Ýnsan merkezli bir belediyecilikle ön plana çýkacaðýz. 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn.' anlayýþýyla hareket ederek bütün hemþerilerimizin huzur ve mutluluðu için çalýþan bir belediyecilik anlayýþýný benimseyeceðiz. Zorlaþtýran deðil kolaylaþtýran olacaðýz inþallah.'' -"SEÇÝM BÜROSUNUN AÇILIÞI YAPILDI"- Ýþadamý Salih Osman Fýndýk aday adaylýðý açýklamasýnýn ardýndan Org. Ahmet Çörekçi Caddesi'ndeki seçim bürosunun da açýlýþýný yaptý. Dualarla açýlýþý yapýlan seçim bürosunun açýlýþ kurdelesini AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte Salih Osman Fýndýk kesti. Açýlýþta bazý partililer ilk defa aday adaylýk sürecinde bir seçim bürosunun açýldýðýnda dikkat çekerek ''Ak Parti olarak aday adaylýktan ziyade sanki adaylýk süreciymiþ gibi bir coþku yaþýyoruz. Büyük bir kalabalýkla ilk seçim büromuzun açýlýþýný yaptýk. Partimiz için hayýrlý bir süreç baþlamýþtýr inþallah'' yorumunda bulundular. Haber Servisi KADÝFELER Çorum Elektrik Aydýnlatma Ltd.Þti. Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kunduzhan Cd. No: Çorum Tel: Faks: 6 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz

11 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: ÇORUM Tel : Gsm: 0 6 Tüm islam Aleminin KURBAN BAYRAMINI kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. No: 0 ÇORUM Tel : Faks: Gsm: "KURBAN BAYRAMINDA SAÐLIKSIZ BESLENMEYÝN" Her yýlda olduðu gibi bu yýlda kurban bayramýný bereketi, hoþgörüsü ve barýndýrdýðý maneviyatý ile karþýlamanýn mutluluðu içindeyiz. Kurban Bayramýný bayram tadýnda yaþayabilmek için dikkat etmemiz gereken saðlýk tedbirlerimiz de olmalýdýr. Her yaþ grubundan bireyin günlük beslenmesinde yeterli miktarda protein bulunmasý gerekir. Hayvansal ve bitkisel kaynaklý olmak üzere ikiye ayrýlan proteinlerden en fazla eti tüketmekteyiz. Bayramda Saðlýðýnýzý Kurban Etmeyin Kurban bayramlarýnda et tüketimi vücut ihtiyacýnýn üzerinde seyreder ve bu durum kimi rahatsýzlýklarý tetikler. Böbrek rahatsýzlýklarý, hipertansiyon baþta olmak üzere hazýmsýzlýk, kabýzlýk gibi birçok rahatsýzlýðýn görülme riski kurban bayramlarýnda artmaktadýr. Ayrýca fazla et tüketen kiþilerde hiperlipidemi de görülür. Hiperlipidemi; damar týkanýklýðýna sebep olan kolesterol ve trigliserid gibi kan yaðlarýnýn miktarýnýn kanda normal sýnýrlarýn üzerine çýkmasý durumudur. Bu da kalp krizine uzanabilen sorunlarý getirir. Kan lipit düzeyleri yüksek kiþilerin kýrmýzý et tüketimine dikkat etmelerini önemle tavsiye etmekteyiz. Benzer þekilde sakatatlar da yüksek oranlarda kolesterol içerdiklerinden dikkatli tüketilmelidir. Kurban Bayramý'nda kesilen etlerin mutlaka veteriner kontrolünden geçmiþ olmasý gerekir. Belediyelerde hazýrlanan özel yerlerde ve hijyenik koþullarda kesilmeli ve taþýnmalýdýr. Kesim anýnda oluþabilecek kaza ve yaralanmalara da dikkat edilmelidir.kurban Bayramý'nda kesilen etlerin bir gün dinlendirilmeden yenmesi sindirim problemlerine neden olabilir. Yeni kesilmiþ hayvanýn eti sert olduðundan piþirmede sorunlar, dolayýsýyla da sindirim problemleri yaþanabilir. Saklama ve Piþirme Koþullarý Çok Önemli Etlerin piþirme yöntemleri de önemlidir. Etlerin görünen yaðlarý iyice temizlendikten ýzgara, haþlama veya sebzelerle birlikte ve düþük ýsýda piþirilmesi daha uygundur. Mangal tercih ediliyorsa da et ile ateþin arasý cm den daha az olmamalýdýr. Yenilen miktar da önemlidir. Etler doðmuþ yað ve kolesterol içeriðinden dolayý, miktarý abartmadan (günde - köfte büyüklüðünü geçmeden) tüketmeliyiz. Et yemeði, yanýnda bol C vitamini kaynaðý olan limonlu salata ile yenirse sindirimi daha iyi olur. o Et yemeðinin yanýnda yenilecek taze yapýlmýþ bir salata, içerdiði C vitamini sayesinde etin içindeki demirin emilimini artýracaktýr. Ayrýca et, posadan fakir bir besin olduðundan, salata o öðünün posa oranýný da dengeleyecektir. o Kesilen etlerin saklama koþullarý da çok önemlidir. Doðru saklama koþullarýnýn saðlanmasý, mikroorganizmalarýn üremesine engel olurken besin öðeleri kaybýný da en aza indirir. Uygun þekilde temizlenip paketlenen etler buzdolabýnýn soðutucu kýsmýnda - gün, derin dondurucu kýsmýnda ise aya kadar saklanabilir. o Taze kesilen etlerde 'ölüm katýlýðý' adý verilen bir sertlik oluþur. Bu durum piþirmede de sindirimde de zorluða yol açacaðýndan, etlerin buzdolabýnda -8 saat bekledikten sonra tüketilmesi önerilir. o Dikkat edilmesi gereken diðer bir konu ise uygulanan yanlýþ piþirme yöntemleri sebebiyle etlerde meydana gelen protein, vitamin ve mineral kayýplarýdýr. Etlerin yaðda kavrulmasý veya kýzartýlmasý besin öðesi kayýplarýnýn artmasýna sebep olur. Bu yöntemler ayrýca fazla miktarda yað tüketilmesine ve ileride saðlýk sorunlarýnýn oluþmasýna da yol açabilmektedir. Dolayýsýyla etlerin buðulama, ýzgara ve haþlama þeklinde piþirilmesi saðlýk açýsýndan daha doðrudur. Tüketebileceðimiz kadardan fazlasýný uygun koþullarda buzdolabý poþetinde tek kullanýmlýk olarak ayrý ayrý saklanmasý gerekir. Donmuþ eti çözdürürken buzdolabýnýn alt bölümünde çözdürmeli ve çözünmüþ et tekrar dondurulmamalý ve kýsa sürede tüketmelidir. Kurban Bayramý'nda ikram için aðýr hamur tatlýlarý yerine sütlü veya meyveli tatlýlarý tercih etmek ve aþýrýya kaçmadan tüketmek gerekir. Bayram süresince de saðlýklý beslenme kurallarýnýn yaþantýmýzda olmasýna ve günlük yürüyüþler yaparak fiziksel aktivitemizi de korumalýyýz. Tüm Halkýmýza, saðlýk ve mutluluklarla dolu bir bayram yaþamalarý dileklerimizle Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Kafkas, Trakya gezisine katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ile iki gün süren Trakya gezisine katýldý. Kýrklareli'nde incelemelerde bulunan heyet, Kýrklareli'nin ardýndan Edirne'de temaslarda bulundu. Ýlk olarak parti teþkilatýný ziyaret eden Bakan Müezzinoðlu, Yazýcý ve Kafkas burada bir süre partililerle görüþtü. Heyet, ziyaretin ardýndan Edirne Ticaret Borsasý ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Meriç Nehir kenarýndaki restoranda düzenlediði akþam yemeðine katýldý. Akþam yemeðinin ardýndan Bakan Yazýcý, Müezzinoðlu, Kafkas ve Metin, incelemelerde bulunmak üzere Bulgaristan'a açýlan Hamzabeyli Sýnýr Kapýsý'na geçti. Burada Bakan ve Bakan Yardýmcýlarý ihbarlý týrlarýn incelendiði X- Ray bölümüne geçerek, çalýþan yetkililerden bilgi aldý. Gümrük görevlisi ve ayný zamanda Çorum Hitit Üniversitesi'nden mezun Sedal Ersolak'a baþarýlarýndan dolayý plaket veren Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, plaketi verirken çok duygulandýðýný dile getirdi ve þöyle devam etti: "Memleketimde okumuþ bir arkadaþa bu plaketi vermek beni gururlandýrdý. Hele ki yaptýðý þey görmezden gelinemeyecek kadar önemlidir. kilogram eroinin ülkemize girmesini engellemiþtir. Baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz." Bulgaristan'a da geçen heyet burada da bir dizi ziyarette bulundu. Haber Servisi Yazýcý'dan bayram kutlamasý Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veriyor. Baþkan Yazýcý, esnaf ziyaretlerinden esnafýn ve vatandaþlarýn Kurban Bayramý'ný kutladý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde devam eden doðalgaz kampanyasý hakkýnda bilgiler sunan Baþkan Yazýcý, kampanyaya destek talebinde bulundu. Baþkan Yazýcý, ayrýca alt yapý çalýþmalarý ile devam eden belediye yatýrýmlarýný da anlattý. Baþkan Yazýcý, esnafýn ve vatandaþlarýn Kurban Bayramý'ný kutladý. Yasin YÜCEL Çorum'da heryerden 'alo' denebilecek Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, GSM hizmeti götürülemeyen 99 kýrsal yerleþim yerinin kapsama alanýna alýnmasýný saðlayacak proje kapsamýnda ilk 0 sahada kurulumun tamamlandýðýný söyledi. Dünyanýn hiçbir yerinde nüfusu 00'ün altýnda olan bir yerde bu iþin yapýlmadýðýný belirten Yýldýrým, "Nerede insan varsa biz oradayýz. Buradan çýkan ses dünyanýn her yerine ulaþacak." dedi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Gümüþhane Kelkit'te 'Mobil Haberleþme Altyapýsý Bulunmayan Yerleþim Yerlerine Mobil Haberleþme Altyapýsý Kurulmasý; Ýlk Baz Ýstasyonu Açýlýþý' törenine katýldý. Nüfusu 00'ün altýnda olan ve bugüne kadar mobil iletiþim altyapýsý olmayan 0'ye yakýn yerleþim yerinde G þebekesi kuruldu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn önderliðinde hayata geçirilen 'Mobil Kapsama Alaný Bulunmayan Yerleþim Yerlerinde Mobil Haberleþme Altyapýsýnýn Kurulmasý ve Ýþletilmesi' projesi kapsamýnda Turkcell'in kurduðu mobil iletiþim altyapýsý ile proje tamamlandýðýnda nüfusu 00'ün altýnda toplam bin 99 yerleþim yeri ilk kez 'Alo' demiþ olacak. Dünyanýn hiçbir yerinde nüfusu 00'ün altýnda olan bir yerde bu iþin yapýlmadýðýný belirten Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, "Nerede insan varsa biz oradayýz. Buradan çýkan ses dünyanýn her yerine ulaþacak" dedi. Yýldýrým, altyapýnýn kurulmasý için ihale açtýklarýný ve en düþük teklifi ise Turkcell'in vererek bu iþi üstlendiðini ifade etti. den Yýldýrým, "Bu projeye çok önem veriyoruz. Konuþmasýnýn ardýndan Yýldýrým, sahneye Çambaþý Köyü sakinlerinden yaþýndaki Fatma Uçar'ý çaðýrdý. Fatma Uçar, cep telefonuyla ilk 'Alo'yu diyerek, Ýstanbul'daki kýzýyla yeni kurulan mobil iletiþim altyapýsý üzerinden konuþtu. Törende konuþan Haberleþme Genel Müdürü Atila Çelik, evrensel hizmet fonundan karþýlanacak olan projenin milyon TL'lik maliyeti olduðunu, açýlan ihaleyi kazanan Turkcell'in çalýþmalara baþladýðýný ve 0 yerleþim yerinin ise mobil iletiþim altyapýsýna kavuþtuðunu söyledi. Çelik, eðitim, saðlýk gibi hizmetlerde de mobil iletiþimin kolaylýklar saðlayacaðýný ve her GSM operatörün müþterisinin bu altyapýdan faydalanabileceðini anlattý. Turkcell Þebeke Operasyonlarýndan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Bülent Elönü ise törende yaptýðý konuþmada, " yýl süresi olan bu projeyi, Bakanýmýzýn bize verdiði hedef doðrultusunda. yýl içinde tamamlamak ve yýl boyunca iþletmek için var gücümüzle çalýþýyoruz." dedi. Proje kapsamýnda bulunan Adýyaman, Ankara, Artvin, Batman, Bayburt, Bolu, Çankýrý, Çorum, Erzurum, Eskiþehir, Giresun, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon illerine baðlý yaklaþýk 0'ye yakýn yerleþim yerine G altyapýsý kuruldu.. yýl içinde mobil iletiþim altyapýsý olmayan 00'ün altýnda nüfusa sahip toplam.99 yerleþim yerinde altyapý kurulmuþ olacak. Bakanlýðýn önderliðinde hazýrlanan "Mobil Kapsama Alaný Bulunmayan Yerleþim Yerlerinde Mobil Haberleþme Altyapýsýnýn Kurulmasý ve Ýþletilmesi" iþi için açýlan ihalede Turkcell, milyon bin lira ile en düþük teklifi vermiþ ve evrensel hizmet yükümlülüðünü üstlenmeye hak kazanmýþtý. Þubat ayýnda imzalanan sözleþmeye göre; bugüne kadar mobil iletiþim olanaklarýndan faydalanamayan, nüfusu 00'ün altýndaki.99 yerleþim yeri daha G iletiþim altyapýsýna kavuþacak. Turkcell'in kurduðu altyapýyý diðer iþletmecilerin müþterileri de kullanabilecek. Proje tamamlandýðýnda 00 bin kiþi daha mobil iletiþim altyapýsýyla ulaþýlabilir olacak. Projenin hayata geçtiði köylerden Çambaþý köyünde düzenlenen törende, cepten ilk "Alo"yu, köy sakinlerinden yaþýndaki ve köyde Kýnalý Teyze olarak bilinen Fatma Uçar dedi. Kendi köyünden ilk kez cep telefonuyla Ýstanbul'daki kýzý Songül Þimþek'i arayan Fatma Uçar, cep telefonu ile konuþabilecek olmalarýndan dolayý mutlu olduðunu söyledi.

12 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ "Canýnýz, canlarýmýz yanmasýn" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yaklaþan Kurban Bayramý tatili öncesi, trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri uyardý. Kýlýç, karayollarýnda yaþanacak trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri kurallara uyarak dikkatli araç kullanmaya çaðýrdý. Ülkemizde özellikle de dini bayram tatillerinde, karayollarýmýzda trafik yoðunluðunun büyük oranda arttýðýný ve kazalar yüzünden yollarýn adeta kan gölüne dönüþtüðüne dikkat çeken Baþkan Kýlýç, "Bayramlar, hüzünleri, acýlarý, matemleri deðil, mutluluk ve sevinçleri paylaþtýðýmýz günlerdir. Bayramda trafik kazalarý yüzünden yasa bürünüp, matemleri deðil sevinçleri yaþamalýyýz. Lütfen, kurallara uyun, aþýrý sürat yaparak trafik canavarý olmayýn. Canýnýz, canlarýmýz yanmasýn" dedi. Geçen yýllarda yaþanan uzun süreli Kurban Bayramý tatillerinde ülkemizin çeþitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarýnda yüzlerce vatandaþýmýzýn hayatýný kaybettiðini, binlerce insanýmýzýn da yaralanarak sakat kaldýðýný hatýrlatan Yalçýn Kýlýç, "Ýstatistikler, dini bayram tatillerinin uzadýðý dönemlerde trafik kazalarýnda artýþýn olduðunu ortaya koyuyor. Trafik yoðunluðunun yaný sýra, dikkatsizlik, hoþgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uyulmamasý, yorgun araç kullanýlmasý da kazalarýn artmasýnda önemli etkendir. Kazalarýn 'te 'sinin de yerleþim birimleri içerisinde ve sürücü kusurlarý nedeniyle yaþanmýþ olmasý da kurallara ne kadar uyduðumuzun göstergesidir" diye konuþtu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ayrýca sürücülerin yola çýkmadan taþýtlarýnýn teknik özelliklerine uygun bakýmlarýný yaptýrmalarýný, yolculuk sýrasýnda emniyet kemerlerini takýp, aðýr ve yaðlý yemeklerden, uyuþturucu etkisi yapacak ilaç kullanmaktan ve aþýrý sürat yapmaktan kaçýnmalarýný, hava, yol ve görüþ þartlarýna göre hýz ve fren mesafelerini iyi ayarlayýp, sýk sýk da mola vermelerini tavsiye ederek, þunlarý söyledi: "Ülkemizdeki trafik kazalarýnýn büyük çoðunluðu aþýrý hýz ve hatalý sollama nedeniyle gerçekleþiyor. Bayram coþkusuyla dalgýn, yorgun ve uykusuz araç kullanmak, aþýrý hýz ve bozuk yollardaki dikkatsizlik de kazalarý artýrýyor. Sürücülerimiz, yoðunlaþan bayram trafiðinde her zamankinden daha fazla dikkatli araç kullanmalý, yol yapým ve onarým çalýþmalarýna dikkat etmeli. Bilinmelidir ki, en iyi sürücü, hýz yapan deðil, kaza yapmayandýr. Bilinçli sürücü, trafikte sýkýþan meslektaþýna yol verir, yol gösterir, alkollü ve yorgun araç kullanmaz, kural ihlali yapmaz." Kýlýç, Kurban Bayramý'nýn, esnaf ve sanatkarlara, bütün sürücülere ve þoför esnafý adýna kazasýz, belasýz geçmesini de temenni ederken, "Ýslam Aleminin, milletimizin, tüm vatandaþlarýmýzýn, esnaf ve sanatkarlarýmýzýn, mübarek Kurban Bayramý'ný þahsým ve teþkilatým adýna en içten dileklerimle kutluyor, saðlýk, sýhhat, huzur ve mutluluk dolu bayramlar, bol kazançlý günler diliyorum" diye konuþtu. Haber Servisi Uslu, sünnet düðününe katýldý Ýþ adamý Selahattin Düzbasan oðlu Engin için Ankara'da sünnet düðünü düzenledi. Düðüne, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekili Hüseyin Filiz, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Elazýð Milletvekili Enver Erdem, Orman ve Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Çankýrý Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, Çankýrý eski Milletvekili Tevfik Akbak, Keçiören eski Belediye Baþkaný Turgut Altýnok ve çok sayýda davetli katýldý. Siyaset bürokrasi ve iþ çevrelerinden çok sayýda davetlinin hazýr bulunduðu gecede; Uslu, Düzbasan ailesine evlatlarý Engin'in sünnetinin hayýrlý olmasý dileklerini iletti. Nasip Ekmek Fabrikasý Tüm Ýslam aleminin ve Çorumlu hemþehrilerimizin kutlar Yüce Allah tan hayýrlara vesile olmasýný dileriz Necmi - Murat AKDEMÝR Merkez Varinli Cad. No: Çorum TEel:

13 HABER EKÝM 0 PAZARTESÝ DURSUN ÖLÇEK MURAT DÝKER HÜNEREL ET VE BALIK RESTAURANT Hamsi, Mezgit, Çupra, Palamut, Çinekop, Levrek, Alabalýk, Barbun Tüm Balýk Çeþitleri TABLDOT YEMEK Türlü Yemek Salata ve Tatlý SÝPARÝÞ: 0 Azap Ahmet Sk. No: 9/A ÇORUM BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Et ve Sakatat r nleri Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Müba66rek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Mrk. Çepni Mah. Hamit Cami Yaný No: Tel: Çorum Entegre K.S.S. Cad. No: Çorum Tel: 06 - Fax: 06 "Bayram sevinçlerimizi toplumumuzun her kesimiyle paylaþmalýyýz" AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Kurban Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Tokgöz, mesajýnda, Müslümanlarýn insani duyarlýlýklarýnýn bayramlar dolayýsýyla sürekli yenilendiðini belirtti. Bayramlarýn, milletin manevi deðerlerinin ve tarihinin engin derinliklerinden gelen sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma geleneðinin en güzel örnekleri olduðunu söyleyen Tokgöz, þunlarý kaydetti: "Bu önemli günlerde gelenek ve görenekleri kuþaktan kuþaða aktarmanýn yaný sýra bayram sevinçlerimizi toplumumuzun her kesimi ile paylaþmamýz gerektiðine inanýyorum. Yine insanlarýn birbirine kaynaþmasý, kardeþlik ve dostluk baðlarýnýn canlanmasý için de bayramlarýmýzý önemli bir fýrsat olarak deðerlendirmeliyiz. Çünkü milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak, hayatýmýza sevgi, saygý, yardýmlaþma, dayanýþma ve hoþgörü duygularýný egemen kýldýðýmýz sürece, inanýyorum ki daha güzel günlere ulaþacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimin ve tüm Ýslam aleminin Kurban Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor bayramýn tüm insanlýk için barýþa, sevgiye ve kardeþliðe vesile olmasýný temenni ediyorum." Haber Servisi Çavuþoðlu Turizm Çorum (THY) Tüm Ýslam Aleminin ve Deðerli Müþterilerimizin kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Halit Ýnaltekin Halk Otobüsleri yarýn bedava Dost ve müþterilerimizin en içten dileklerimizle kutlarýz Çorum Belediyesi, her dini bayramda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kurban bayramýnýn birinci günü Çorumlularýn Halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini ifade etti. Kurban Bayramýnýn birinci günü halk otobüslü seferlerinin saat 09.00'da baþlayacaðýný belirten Turhan Candan, bayramýn ikinci günü ise saat 08.00'da, üçüncü gün ise seferlerin normal seyrinde devam edeceðini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayram süresince vatandaþlarýn herhangi bir maðduriyeti yaþamamasý için Çorum Belediyesi Toplu Taþýma Ýdare Amirliði'nin çalýþmalarýný ara vermeden sürdüreceðini söyledi. Otomobil yoldan çýktý: ölü Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi öldü, kiþi de yaralandý. Bayram tatili için Ýstanbul'dan Amasya'ya giden 8 kiþinin içinde bulunduðu otomobil ilçe yakýnlarýnda menfeze çarpmasý sonucu meydana gelen kazada kiþi olay yerinde hayatýný kaybederken kiþi de aðýr yaralandý. Fahri Bolat () yönetimindeki FE plakalý otomobil, Osmancýk-Tosya karayolu 0'nci kilometresinde kaza yaptý. Kazada araç sürücüsü Fahri Bolat ile Hüseyin (), Meryem Bolat (6) ve Sibel Yýldýz () olay yerinde hayatýný kaybetti. Yoldan geçen sürücüler tarafýndan durum saðlýk ekiplerine bildirdi. Yaralanan Ayþe Bolat (), Leyla Bolat (6), Hasan Yýldýz () ve Havvanur Yýldýz () ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlar ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazada ölenlerin cesetleri, savcýnýn incelemesinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

14 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Tüm Ýslam Aleminin ve Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin Mübarek Kutlar, Ulusumuza barýþ Esenlikler ve Refah Getirmesini Dilerim. Yrd. Doç. Dr. Cahit BAÐCI Ak Parti Çorum Milletvekili Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Üyelerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz S.S. TRAKTÖRCÜLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOP. ADINA BAÞKAN MUHARREM KIRIÞ MODLÝFE Aydýnlatma ve Iþýk Sistemi Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Eþref Hoca Cad.No: 0/6 Tel: 6 6 Fax: 6 6 Ömer Kadife Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kurban kesim yerleri Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýklarýný kesebileceði yerleri belirledi. 8 bölgede yapýlacak kesim iþlemleri için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Alt yapýsý Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan ve 8 farklý bölgede bulunan kurban kesim yerleri þunlar: "Cuma Pazarý, Bahar. Sokak (Mahzuni Þerif Parký doðusu), Eþref Hoca Caddesi Anadolu. Sokak, Buharaevler. Cadde (Recep Yazýcýoðlu Parký kuzeyi), Çiftlik Mezarlýðý yaný, Fevzi Çakmak. Cadde, Ýkbal Kent Çiftlik Pýnarý. Sokak (Gülabid Camii yaný) ve Dr. Sadýk Ahmet Caddesi. (Hz. Ýbrahim Camii yaný) Çorum Belediyesi, vatandaþlarýn kurbanlarýný rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarýnýn temizliði, etrafa saçýlabilecek kurban atýklarýn kaldýrýlmasý ve oluþacak diðer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Haber Servisi

15 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER KURBANLA ÝLGÝLÝ SORULARA CEVAPLAR... KURBANLA ÝLGÝLÝ SORULARA CEVAPLAR... KURBANLA ÝLGÝLÝ SORULARA CEVAPLAR....KURBAN NEDÝR? Kurban, Allah(c.c)'a yaklaþmak ve onun rýzasýna ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Kurban bayramýnda kesilen kurbana; Udhiyye, hac'da kesilen kurbana ise; Hedy denir. Kurban; dini bir terim olarak ibadet kastýyla belirli þartlarý taþýyan hayvaný, belirli vakitlerde usulune uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvaný ifade eder. Yaklaþmak anlamýna gelen kurban Allah(c.c)'a yaklaþmayý Allah yolunda mallarýn feda edilebileceðini, Allaha teslimiyeti ve þükrü ifade eder. Akýllý, hür, mükim, dini ölçülere göre zengin sayýlan mümin, ilahi rýzayý kazanmak gayesiyle kurbanýný kesmekle hem cenabý hakka yaklaþýr, hem de fakirlik sebebiyle kurban kesemeyenlere yardým etmek suretiyle onlarla arasýnda bir sevgi baðý kurmuþ olur. Kurban, bir müslümanýn bütün varlýðýný gerektiðinde Allah yolunda feda etmeye hazýr olduðunun niþanesidir. Allahtan baþkasýnýn adýna kurban kesmek haramdir..kurban KESMENÝN HÜKMÜ VE DÝNÝ DAYANAÐI NEDÝR? Mezheplerin çoðuna göre udhiyye kurbanýnýn hükmü sünnettir. Hanefi fýkhýnda tercih edilen görüþe ise kurbanýn vacip olduðudur. Kurban kesmenin meþruiyeti kitap (Kur'an-ý Kerim ), sünnet ve icma-ý ümmet ile sabittir. Allah Teala'nýn Kur'an-ý Kerim'de"Rabbin için namaz kýl ve kurban kes." (Kevser s. 08/) Hz.Peygamber (s.a.v)'inde; " Ýmkâný olup da kurban kesmeyen, bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn" þeklindeki ifadeleri konunun önemini ortaya koymaktadýr. Bu ve benzeri naslardan hareketle Hanefi fukahasý kurban kesmenin vacip olduðu görüþündedir, ancak bir ibadetin farz olmayýþý onu ibadet olmaktan çýkarmayacaðý gibi þeklinin de deðiþtirilmesi gerektirmez. Kurban ibadetinin dini delillerinin Kur'an'da bulunmadýðýný iddia etmek ve Allah'ýn bu çeþit bir buyruðunun olmadýðýný ileri sürmekte doðru deðildir. Zira Kevser suresindeki kurban kesme emrinden baþka; kurbanýn meþru bir ibadet olduðuna dair Kur'an-ý kerimde baþka deliller bulunmaktadýr. Saffat suresinde 0. ayeti; Hz.Ýbrahim'in oðlu Hz. Ýsmail'in yerine bir kurbanýn, Allah tan tarafýndan kendilerine fidye (kurban) olarak verildiði açýkça bildirilmektedir, " Biz (Ýbrahim'e) büyük bir kurbanlýk vererek onu(ýsmail'e) kurtardýk"(saffat,/99,0) Kurban kesmek, ilk insanla beraber baþlamýþtýr. Hz. Adem'in çocuklarý Allah için kurban kesmiþlerdi, ama birisinin niyeti halis olamadýðý için onun (Kabil) kurbaný kabul edilmemiþ kardeþi Habilin kurbaný kabul edilmiþti. Bu olay bize Kur'an-ý Kerimde Maide (/.) ayetinde nakledilir. Bütün dinlerde kurban vardýr. Nihayet Kevser süresinde Hz. Muhammet (s.a.v) hitap edilerek onun ve ümmetinin kurban kesmesi emredilir. Ayrýca diðer bazý ayetlerde de kurban ibadetiyle ilgili nasslar mevcuttur. Hac suresinde bu ayetler þöyle geçmektedir: "Kendilerine rýzýk olarak verdiði kurbanlýk hayvanlar üzere Allah'ýn adýný ansýnlar. Ýþte bunlardan yiyin,yoksula fakire de yedirin"(hac,/8) "Her ümmet için, Allahýn kendilerine rýzk olarak verdiði kurbanlýk hayvanlarýn üzerine onun adýný anarak kurban kesmeyi meþru kýldýk(o ihlâslý ve mütevazý insanlarý müjdele)" (hac,/) "Bu hayvanlarýn ne etleri ne de kanlarý asla Allah'a ulaþmaz, fakat Allaha ulaþacak olan ancak sizin onun için yaptýðýnýz gösteriþten uzak amel ve ibadetinizdir"(hac,/).kurban KESMENÝN HÝKMETÝ, FAZÝLETÝ VE SEVABI NEDÝR? Hz.Aiþe (r.anha) validemiz bildiriyor ki, Peygamber efendimiz(s.a.v.) " Ýnsanoðlu Kurban kesme gününde Allah katýnda kan akýtmaktan daha makbul bir amel iþlememiþtir. O kurban kýyamet günü boynuzlarý kýllarý ve çatal týrnaklarý ile aynen gelecektir. Çünkü kan yere düþmeden Allahýn kabul mahalline düþmektedir. Artýk kurbanlarla gönlünüz hoþnut olsun" buyurdu. Bir diðer rivayette peygamber efendimiz (s.a.v.) "Kurban kesen için her kýl karþýlýðýnda bir sevap vardýr" buyurmuþtur, ayrýca efendimiz (a.s)" Bir kimsenin hali vakti yerinde olurda kurban kesmezse sakýn bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn" buyurmuþlardýr. Hikmetlerine gelince: Ýnsan kurban görevini yerine getirmekle ve Hz.Ýbrahim ve oðlu Ýsmail gibi Allah'a ve onun emirlerine olan baðlýlýðýný, onun rýzasýný kazanmak için her fedakarlýða hazýr olduðunu göstermiþ olur. Ýnsanýn yaptýðý bütün ibadetler gibi kurban kesmesine de Allahýn ihtiyacý yoktur. Ancak Allah, Kurban kesme emriyle kullarýný imtihan etmekte, onlarýn takvalarýný, ilahi emre itaattaki titizliklerini, Allaha yakýnlýk derecelerini ölçmektedir.(hac,/). Ayetinde bu hususu ifade etmektedir. Ýslam'ýn koyduðu kurban kesme hükmü, ayný zamanda insanlar için büyük bir nimet ve rahmettir. Müslümanlar kurban bayramýnda kestikleri bu kurbanlarla bir yýl boyunca pek çok sýkýntý çekmiþ, aðzýna bir lokma et koyamamýþ fakirleri et yemekten mahrum önemli bir kitleyi bu nimetten istifade ettirmektedirler. Ýslamýn sosyal adaleti temin edici bir hususiyeti de ortaya çýkmýþ olur. Ýslamýn emrettiði bu hükmün vahþet olarak algýlanmasý ise ancak bir düþünce sapmasý olarak tanýmlanabilir. Zira insanlýk bu nimetten Allahýn koyduðu bu kanun olarak vucudun ihtiyacý olarak istifade etmekte ve bununla beraber her gün binlerce hayvan kesilerek etinden ve diðer nimetlerinden yararlanýlmaktadýr. Bunun yanýnda hikmet planýnda, insanda kan akýtma güdüsünün varlýðýný ve bunun kurban kesmek suretiyle insan psikolojisinde rahatlama saðladýðýný da söyleyebiliriz. Zira kekresin kurbanýný kendisinin kesmesi, dinin öncelikli olarak tavsiye ettiði bir husustur. Yapýlan araþtýrmalar neticesinde kurban kesmeyen milletlerin spor ve eðlenceleri hemen bütünüyle vahþet dolu kanlý olduðu ortaya çýkmýþtýr. Zira onlar insanýn derinliklerindeki kan akýtma kan görme güdüsünü baþka yollarda tatmin etmektedir. Hz. Peygamber(s.a.v.) kurbaný bir ibadet olarak kabul etmiþ ve bizzat kendiside kurban kesmiþtir. Enes (r.a) diyor ki: " Hz.Peygamber (a.s) iki alaca semiz koç kurban kesti. Ayaðýný yanlarýna basarak bismillah deyip tekbir aldýðýný gördüm. Sonra onlarý kendi elleriyle kesti".kýmler KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER? Kurban kesecek kimsenin Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayýp mükim olmasý, nisap miktarý mala sahip olmasý, akýl-balið olmasý gerekir. Ergenlik çaðýna girmiþ akýllý, dinen zengin sayýlacak kadar mal varlýðýna sahip mükim bir erkek ve kadýn müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Buradaki zenginliðin ölçüsü kiþinin temel ihtiyaçlarý dýþýnda ( borcundan baþka) 80.8gr altýn veya bunun deðerinde mal veya paraya sahip alan kiþi dinen zengindir. Kurban kesmek için zekâtta olduðu gibi nisab miktarýna ulaþan malýn üzerinden bir yýl geçme þartý yoktur. Dolayýsýyla Allahýn kendisine bahþetmiþ olduðu nimetlere þükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlýðýn niþanesi olarak kurban kesmelidir. (a): AÝLEDE ZENGÝN OLAN KARI KOCADAN HER BÝRÝNÝN KURBAN KESMESÝ GEREKÝR MÝ? Ýbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluðun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. Bu nedenle dinen zengin olan karý- kocadan her birinin ayrý ayrý kurban kesmesi uygun olur. Hanefiler ailede þahsi malý bulunan karý- kocadan ve çocuklardan her birini baþlý baþýna bir mükellef sayarlar ve böyle olan birisi, ister kadýn olsun ister erkek kurban kesmelidir. Hanefilerde kadýn; eve bakmakla yükümlü olmadýðý içi, onun temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak parasýnýn bulunmasý aranmaz. Zengin olan kadýn kurban keser ya da vekalet vererek kestirir. Diðer mezheplerde ise, her bir ferdin ne kadar parasý bulunursa bulunsun, bir eve bir kurban yeter diye düþünürler. Anne baba ile güç birliði yapýlarak bir evde bir kurban kesilmesi yeterli de olabilir. Prensip olarak Ramazan da fýtýr sadakasý vermesi vacip olanlara Kurban bayramýnda kurban kesmeleri de vaciptir. Fakat mali bir zafiyet veya ekonomik bir darlýk, sýkýntý olur ve kurbanlýk alma imkâný bulunmaz ise kurban kesmemekte bir günah yoktur. Kurban kesmeyenleri kýnamak ta doðru deðildir. (b).yolcunun KURBAN KESMESÝ GEREKÝRMÝ? Yolcu kurban kesmekle mükellef deðildir. Ancak kesmesi halinde sevabýný kazanýr. Sefer halinde iken kurban kesenler bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram (Zilhicce 0..) günlerinde memleketlerine dönenlerin, kurban kesmeleri uygun olur. Kurban kesme günlerinde (ilk günlerinde) mukim olduðu halde kurban kesmeyen ve son gün sefere çýkan kiþiden vücubiyet düþer. Nisabý eksilten borç, eyyamý Nahýrda (kurban kesme günlerinde) kurbanlýðýn kaybolmasý kurban vücubiyetini düþürmez. Kiþi vaktin baþlangýcýnda fakir, sonunda zenginleþirse kurban kesmesi gerekir. Kurban kesmekle mükellef olan aldýðý kurbanlýðý kaybeder ve mal varlýðý nisabýn altýna düþerse eyyam-ý nahýr da fakir olduðundan yeni bir kurban almaya gerek yoktur. Zengin olduðu halde yenisini alýp keser ve diðerini de bulursa bunu kesmesi gerekmez. (c). FAKÝR BÝR KÝMSE KURBAN KESEBÝLÝRMÝ? Kurbaný zengin keseceði için, fakir mecbur olmaz. Ancak, fakir de kesmek isterse mahzur olmaz (engellenemez). Mecbur olmadýðý nafile kurbaný kesmiþ olur. Kesmiþ olduðu kurbanýn etini hem aile efradý yer, hem de konu komþuya hediye edebilir. Hatta et alma imkâný yoksa kestiði kurbanýn tamamýný da evinde býrakabilir. Fakir bir kimsenin aldýðý kurbanda, kurban olmaya engel teþkil eden ayýplardan biri, alýndýktan sonra Hâsýl olsa; " Bir iþ daraldýðý zaman kolaylaþýr, kolaylaþtýkça daralýr. Fakirin mali durumundaki darlýk, mükellefiyetinde geniþlik medyana getirir." Bu itibarla onun aldýðý kurbanda meydana gelen bir ayýp, onu kurban etmesine engel olmaz. Hatta fakir bu ayýplardan biri kendisinde bulunan bir hayvaný alýp kurban etse de caizdir. Bir fakir bir kurban satýn alsa, aldýðý kurbanlýk kaybolsa, onun yerine baþka bir hayvaný alýp kestikten sonra ilk aldýðý bulunsa; bulunan bu kurbanlýðý da kesmesi gerekir. Çünkü, kendisine kurban vacip deðil iken aldýðý bu kurbanlýk kurban olarak belirlenmiþ ve kurban olmasýný iltizam etmiþ olmaktadýr. (d).kadin KURBAN KESEBÝLÝR MÝ? Hayvan kesiminde, bu iþlemi yapacak kiþinin akýl ve temyiz gücüne sahip, müslüman ve ehli kitap olmasýnýn dýþýnda bir þart bulunmamaktadýr. Bu þartlarý taþýyan kiþi, kadýn olsun erkek olsun kurban kesebilir..hangý HAYVANLARDAN KURBAN OLUR? Kurban; Ancak koyun, keçi, sýðýr, manda ve deveden olur. Bu hayvanlarýn erkekleri kurban edileceði gibi, diþileri de kurban edilebilir. Bunlarýn dýþýndaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Bu Hayvanlardan birinin kurban olabilmesi için süt diþlerini deðiþtirmiþ (halk arasýnda kapak atmýþ) olmasý gerekir. Bu da genellikle; Deve ; sýðýr, koyun ve keçi yaþýný doldurunca gerçekleþir. Bunun yanýnda 6 ayýný tamamlayan koyun yaþýný doldurmuþ gibi gösteriþli olmasý halinde kurban edilebilir. Kurban bir ibadettir ve ibadetleri Peygamber Efendimiz (s.a.v) nasýl öðretmiþse ancak öyle yapýlýr. Kurban edilecek hayvanýn saðlýklý, azalarý tam ve besili olmasý hem ibadet açýsýndan hem de saðlýk bakýmýndan önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayýf ve düþkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarý kýrýk, dili, kuyruðu, kulaklarý ve memesi kesik, diþlerinin tamamý veya çoðu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanýn doðuþtan boynuzsuz olmasý, þaþý, topal, hafif hasta, bir kulaðý delik veya yýrtýlmýþ olmasý, kurban olmasýna mani teþkil etmez. Bu konuda ölçü þu Hadis-i þeriftir:" Kurbanda belirgin kör, belirgin hasta, belirgin topal ve kemiklerinde iliði kalmamýþ kadar zayýf hayvanlar kurban olmaz." Bu konularda ulamalardan bazýlarý þöyle bir genel kaide koymuþlar:" Hayvandan tam olarak güzelce istifadeye mani olan her kusur kurbana manidir." Kusur bu durumda deðilse kurbana mani deðildir. Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin, kurban edeceði hayvaný bu kusurlardan biri bulunduðu halde satýn alýrsa veya satýn alýndýktan sonra bu kusurlardan biri meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir için ise her halükarda kesmek caizdir. Bu hayvanlarýn dýþýnda kalan tavuk, horoz, ördek, kaz ve hindi gibi kümes hayvanlarý ile deve kuþundan kurban olmaz. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kiþi kurban edebilir. Fakat sýðýr, manda ve deve () kiþiye kadar ortaklaþa kurban edilebilir. Büyükbaþ hayvanlar kurban olacak yaþta ve özelliklerde olduktan sonra, etinin az ya da çok olmasý ortak sayýsýný belirlemez. Küçük ve eti az olsa dahi büyükbaþ hayvanlara () kiþi ortak olabilir. "Bu kurban ancak beþ kiþilik ya da üç kiþilik" gibi ifadeler kiþi baþýna düþecek etin belli bir miktarda olmasýný anlatmak için söylenir. Yoksa büyükbaþ hayvaný kurban edebilecek kiþi sayýsýný belirtmek için deðildir. Ancak ortaklardan her birinin Müslüman olmasý ve kurban niyetiyle ortaklýða girmiþ olasý gerekir. Et yeme (etlik) maksadýyla ortaklýk kurulursa veya ortaklardan birisi etlik maksadýyla ortaklýkta bulunursa hiçbirisinin kurbaný yerine gelmiþ olmaz. Ortaklýk kuranlardan her birinin vacip olan kurban niyetiyle ortaklýða girmeleri þart deðildir. Bazýsý vacip olan kurban niyetiyle, bazýlarý nafile, bazýlarý kefaret kurbaný, ceza kurbaný, Haccý Temettu Haccý Kýran kurbaný, akika kurbaný gibi deðiþik niyetlerle ortaklýkta bulunabilirler. (a). BÝR HAYVANDA KURBAN OLMAYA MANÝ OLAN KUSURLAR (AYIPLAR) NELERDÝR? a- Ýki veya bir gözü kör olan, b- Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayýflamýþ olan, c- Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal veya alil olan, d- Kulaðýnýn biri veya yarýsý veya / den fazlasý kesilmiþ veya kopmuþ olan, e- Tamamen diþsiz veya diþlerinin yarýdan fazlasý dökülmüþ olan, f- Memesi kesilmiþ, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumuþ veya memelerinden sütten kesilmiþ olan koyun- keçi ile ikisi sütten kesilmiþ sýðýr-deve kurban olmazlar. (b) ÝKÝ YAÞINA GÝRMEYE 0 GÜNÜ KALAN SIÐIR KURBAN EDÝLEBÝLÝR MÝ? Sýðýrýn kurban edilebilmesi için en az iki yaþýný doldurmuþ ve üç yaþýna da basmýþ olmasý lazýmdýr. Aksi halde kurban edilemez. Ýbadetlerde kameri yýl esas alýnmaktadýr. Oruçta, zekâtta, hacda olduðu gibi. Bir kurban bayramýnda doðan büyükbaþ hayvan üçüncü kurban bayramýnda kameri yýla göre iki yýlý doldurduðundan, baþka kesecek uygun hayvan yoksa kurban olarak kesilebilir. 6. KURBAN KESMEK YERÝNE SADAKA VERMEKLE BU ÝBADET YERÝNE GETÝRÝLMÝÞ OLUR MU? Kurbanýn ruknü: Kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kurban kesme günlerinde kesmektir. Mezheplerin çoðuna göre kurban kesmenin hükmü sünnettir. Hanefi fýkhýnda tercih olan görüþ ise vacip olduðudur. Ancak bir ibadetin farz olmayýþý, onu ibadet olmaktan çýkarmayacaðý gibi, þeklinin de deðiþtirilmesini gerektirmez. Fýkhi hükmü ister vacip, ister sünnet olsun ; Kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvan, usulüne uygun olarak kesilerek yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiþ olmaz. Bu sebeple kurban kesmek yerine, kurban bedelini veya kurbanlýk hayvaný kesilmeden yoksula yahut bir hayýr kurumuna baðýþlamakla, kurban ibadeti yerine getirilmiþ olmaz.. VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESÝLEBÝLÝR MÝ? Bir müslümanýn kurbanýný kendisi kesebileceði gibi bir müslümana da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir. (a). Kiþinin Kurbanýný Bizzat Kendisinin kesmesi veya Keserken Baþýnda Bulunmasý Gerekir mi? (b). Bu Ýþ Ýçin Bir Kimseye Ya da Bir Hayýr Kurumuna Vekâlet Verebilir mi? Kurban kesmekle yükümlü olan kiþinin, keseceði kurbaný bizzat satýn almasý, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanýnda bulunmasý (kurbanýn sahih olmasý için) gerekli deðildir. Bunlar vekâlet yoluyla da yapýlabilir. Zira kurban mali bir ibadettir. Mali ibadetlerde vekâlet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da kiþi kendi adýna kurbanýný satýn alýp kesmek üzere güvendiði bir kimseyi vekil tayin edebilir. Vekil, hakiki þahýs olabileceði gibi, hükmi þahýs, yani özel bir kuruluþ da olabilir. Vekâlet, sözlü veya yazýlý olarak ya da telefon, fax internet v.b iletiþim araçlarý ile verilebilir. Ýki Müslüman yanýlarak birbirlerinin kurbanlarýný kendi adlarýna kesmiþ olsalar, vacibi yerine getirmiþ olurlar ve kestiklerini deðiþtirmek suretiye kendi hayvanlarýný alýrlar (Kesani-Bedayiussaray) Eðer böyle bir durumu etler yenildikten sonra fark ederlerse helalleþirler. Aralarýnda anlaþmazlýk çýkarsa birbirlerine kurbanlýklarýn deðerini öderler. Eðer kurban günleri geçerse bu paralarý tasadduk ederler. (Fetevayý Hindiyye) 8. TAKSÝTLE YA DA KREDÝ KARTIYLA KURBAN ALINABÝLÝR MÝ? Kiþi mülkiyetinde bulunan ve kurbanlýk vasfýný taþýyan hayvaný kurban olarak kesebilir. Bu itibarla ister peþin, ister taksitle, isterse kredi kartýyla olsun satýn aldýðý hayvan, kiþinin mülkiyetine geçtiðinden, bu hayvanýn kurban edilmesinde sakýnca yoktur. Kurbanýn peþin alýnma zorunluluðu yoktur. Helal olan her türlü alýþveriþle kurban da alýnýr. 8 (a) BORÇ PARA ÝLE KURBAN KESÝLÝR MÝ? Borç parayla baþka þeyler almak caiz olduðuna göre kurban almak da caizdir. Taksitle ve kredi kartýyla yapýlan alýþ-veriþler caiz olduðuna göre kurbaný da taksit veya kredi kartýyla almak caizdir. 8 (b) KURBANLIK HAYVAN TARTIYLA ALINABÝLÝR MÝ? Kurbanlýk hayvan, kilo birim fiyatý belirlenmek suretiyle canlý olarak tartýlýp alýnabilir. Kurban edilmek üzere satýn alýnmak istenen hayvanýn fiyatý, kesildikten sonra eti tartýlarak da belirlenebilir. Ancak kilo fiyatýnýn rayiç bedeli þeklinde belirsiz býrakýlmayýp, kesin olarak belirlenmesi ve derisi, kellesi ve sakatatýnýn satýcýda kalmak üzere akitten istisna edilmemesi gerekir. 8 (c) ALINAN KURBANA DAHA SONRA BAÞKALARI ORTAK EDÝLEBÝLÝR MÝ? Büyükbaþ hayvanlara () kiþiden () kiþiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan () kiþiye kadar ortak olarak satýn alýnabileceði gibi alýndýktan sonra veya veya elde bulunan büyükbaþ hayvana () kiþiye kadar baþkalarý da ortak edilebilir. Ortaklarýn hepsi de kurban niyetiyle ortak olmalý içlerinden bir kiþi olsun et almak niyetiyle ortaklýða girmiþ olmamalýdýr. Þayet sýrf et almak için iþtirak etse, hiç birinin kurbaný sahih olmaz. Ortaklar kurbandan hisselerini tartarak ayýrmalýdýr. Götürü usulü ile taksim caiz olmaz. 9.ÖLÜ KURBANI VARMIDIR? ÖLMÜÞLERÝMÝZ ADINA KURBAN KESEBÝLÝRMÝYÝZ? AYRICA KESDÝÐÝMÝZ BU KURBANIN ETÝNDEN YÝYEBÝLÝRMÝYÝZ? Ölü kurbaný veya kabir kurbaný diye bir kurnan çeþidi yoktur. Ancak ölü adýna veya sevabý ölüye baðýþlanmak üzere kurban kesilebilir. Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçýlarýnýn kurban kesmesi gerekmez. Ancak bir kimse, sevabýný ölmüþ bulunan anne veya babasýna baðýþlanmak üzere, çeþitli hayýr kurumlarýna, fakir ve muhtaç kiþilere baðýþta bulunacaðý gibi kurban da kesebilir. Ölmüþlerin vasiyeti varsa; Vasiyeti gereði kesilen kurbanýn etinden týpký adak gibi kesen ve ailesi yiyemez. Tamamen yoksullara yedirilmesi ve daðýtýlmasý gerekir. Þayet vasiyet yoksa kesen kimse, bu kurbanýn etini; fakirlere yedirebileceði gibi, kendisi, ailesi ve zenginler de yiyebilir. 0.TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ GETÝRMENÝN HÜKMÜ NEDÝR? Zilhicce ayýnýn dokuzuncu günü, yani kurban bayramý arifesinin sabah namazýndan itibaren baþlamak suretiyle, bayramýn dördüncü günü (Zilhicce nin. günü)ikindi namazýna kadar her farz namazýn selamýndan sonra teþrik tekbirlerini getirmek, kurban kessin veya kesmesin her Müslüman için vaciptir. Teþrik tekbirleri unutulduðu takdirde; ister cemaatle ister yalnýz, isterse seferi olarak kýlýnsýn, erkek veya kadýn her müslüman için farz namazlarýn peþinden getirilen ve vacip olan teþrik tekbirlerini akla geldiði an kaza etmek gerekir. 0 (a) KURBAN NE ZAMAN KESÝLÝR? Kurban (udhiyye) Eyyam-ý Nahr (kurban kesme günleri) denilen Kurban Bayramýnýn... (Zilhiccenin 0...) günleri kesilir. Zilhiccenin 0. günü yani bayramýn. günü kesmek daha faziletlidir. Kurban kesme vakti Bayram namazý kýlýnan yerlerde, bayram namazý kýlýndýktan sonra; Bayram namazý kýlýnmayan yerlerde ise ikinci fecrin doðuþundan, sabah namazý vaktinin girmesinden sonra baþlar. Zilhiccenin. yani kurban bayramýnýn. günü güneþ batýncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içerisinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanlarýn gündüzleri kesilmesi daha uygundur. Diðer kurbanlarda ise herhangi bir vakit söz konusu deðildir. 0 (b) KURBAN BAYRAMI GÜNLERÝNDE KESÝLEMEYEN KURBAN NE YAPILIR? Herhangi bir sebeple Eyyam-ý Nahr denilen kurban kesme günlerinde kurban kesilememiþ ise, bu günlerden sonra kurban kesilmez. Hayvanýn tasadduk edilmesi gerekir. Bu konuda zengin ve fakir ayný hükme tabidir. Zengin olan kiþi bunun sevabýna nail olmak için bedelini fakirlere tasadduk etmesi gerekir. Ertesi yýla býrakamaz. Kurbanlýk alsýn veya almasýn Eyyam-ý Nahr da kesmediði takdirde böyledir. 0 (c) HACDA KESÝLMESÝ GEREKEN KURBANLAR, HAREM DIÞINDA KESÝLEBÝLÝR MÝ? Hacc ve umre sýrasýnda Harem' de kesilen kurbanlýk hayvanlara Kâbe'ye ve harem bölgesine hediye olmak üzere Hedy denir. Hedy kurbanlarý, vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrýlýr. Kýran veya Temettu Haccý yapanlarýn hedy kesmeleri ile ceza kurbanlarý, ihsar kurbaný ve Harem bölgesinde kesilmesi adanan kurbanlar vaciptir. Hacc ve umre yapýlýrken, bir yükümlülük bulunmadýðý halde kesilen kurbanlar ise nafiledir. Hedy kurbanlarý ister vacip, ister nafile olsun, Harem bölgesinde kesilir. Harem bölgesinde kesilmez ise, vacip olanlarý Harem bölgesinde yeniden kesilmesi gerekir. Ancak nafile olarak kesilenlerin yeniden kesilmesi gerekmez. Hacc da bulunan kiþilerin, hacc kurbaný (Hedy) dýþýnda, bayram münasebetiyle nafile olarak kurban kesmek istemeleri halinde, bunu vekalet yoluyla Türkiye'de kestirmeleri daha uygun olur.. KURBAN KESERKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR? Kurban olacak hayvan acý çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kiþiler tarafýndan kesilmeli ve kesim iþlemi süratli bir þekilde yerine getirilmelidir. Ayrýca çevre temizliði ve ekolojik dengenin korunmasý için gerekli tedbirler alýnmalýdýr. Ýnsanlar tiksindirilmemelidir. Büyük þehirlerde gördüðümüz manzaralar, müslümanlýðýn belirtileri deðildir. Bizden Allah (c.c) Kurban kesmemizi istemekte, etrafý pisletmemizi deðil. Hz.Peygamber (s.a.v) þöyle buyuruyor: "Allah her þeyin ihsan ile yapýlmasýný þart koþmuþtur. ( ihsan, bir þeyi yapabileceðinin en güzeli ile yapmaktýr.) Öyleyse boðazlarken de ihsan ile boðazlayýn, býçaðýnýzý iyi bileyin ve hayvanýnýzý rahatlatýn". Bu konuya Müslümanlar çok dikkat etmeli ve her fýrsatta dine ve dindarlara saldýrmak isteyenlere fýrsat verilmemelidir. (a) KURBAN SÜNNETE UYGUN OLARAK NASIL KESÝLÝR? Hayvanýn saðlýk kontrolü yapýlmalý Kesimden önce hayvan dinlendirilmeli Hayvanlara kesimden önce bol su ve tuz verilmeli Kurbanlýk hayvan kesimden önce en az saat evvel aç býrakýlmalý Kesim için malzemeler önceden hazýrlanmalý, temiz ve hijyenik olmalarýna dikkat edilmeli Kesim esnasýnda hayvaný strese sokacak, eziyet verecek davranýþlardan kaçýnýlmalýhayvanýn korkutulmamasýna özen gösterilmelidir. Bu olumsuzluklar hayvanýn kanýnýn akmasýný azaltacaðý için etin kalitesine olumsuz etki eder. Kesimden önce eller iyice yýkanmalý, kesimde ve et parçalamakta kullanýlacak býçak, satýr, masat v.b malzemelerin temizliðine özen gösterilmeli Kesime geçilmeden önce kan ve diðer atýklarýn atýlacaðý, gömüleceði derin bir çukur kazýlmalý. Çünkü açýkta bulunan hastalýklý organlar halk ve çevre saðlýðý bakýmýndan önemli problemlere neden olabilir. Kurban kesim yerlerinde çevrede görüntü kitliliðine sebep verilmemelisavaþ alaný gibi bütün hayvan sakatat ve atýklarý orada burada saçýlmýþ bir þekilde olmamalý Kurban kesim yerlerinin temiz ve düzenli olmasýna dikkat edilmelikesim iþlemi mümkünse tecrübeli kiþilerce dini usüllere uygun yapýlmalýkanýn iyice akýtýlmasý saðlanmalý, aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek etin kýsa sürede bozulmasýna neden olur. Hayvan yüzülürken veya tulum çýkarýlýrken deriye zarar verilmemeli - Etler kesimden hemen sonra tüketilmemeli, saat süreyle soðuk ortamda dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Ortaklar arsýnda eþit daðýlýma dikkat edilmeli, mümkünse tartarak ve kura usulüne göre daðýtým yapýlmalý Kurban atýklarý hiçbir þekilde çöp konteynýrlarýna atýlmamalý, iþkembeler çevreye boþaltýlmamalýdýr. Cadde, sokak ve insanlarýn uygun olarak toplandýðý meydanlarda, umuma açýk, kesim için uygun olmayan yerlerde kurban kesilmemelidir.yaþlarýný doldurmamýþ, kesimi uygun olmayan hayvanlarýn kesilmemesine dikkat edilmeliözellikle son yýllarda dini inançtan kaynaklanan bir ibadete saldýrmak isteyenler, hayvan sevgisiyle veya çevre kirliliðine sebebiyet vermekten dolayý sýk sýk eleþtirilerde bulunmaktadýrlar. Bu tür saldýrýlara fýrsat vermemek için kurban kesen kimselerin, kestikleri yerin temizliðini yapmalarý veya belediyelerin uygun gördüðü yerlerde kurbanlarýný kesmeleri son derece uygundur Kurbanlýk hayvaný usulüne uygun olarak rahatça ve eziyet vermeden kesebilmek için; Önceden büyük bir býçak bilenip hazýrlanýr. Sonra hayvan ayaklarý ve yüzü kýbleye gelecek þekilde sol tarafýna yatýrýlýr. Hayvanýn sað arka ayaðý serbest kalmak þartýyla diðer ayaklarý baðlanýr.kýbleye karþý durularak tekbir ve tehlil getirilir. Arkasýndan Bismillahi Allahu Ekber diyerek hayvanýn boðazýna keskin býçak vurulur.nefes ve yemek borularý ile þahdamarý denilen iki (atar-toplar) damar kesilir.kan iyice akýtýlýr. Kanýn iyice akýtýlmasý saðlanmalý. Hayvan soðumaya býrakýlýr. Aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek etin kýsa sürede bozulmasýna ve kokmasýna neden olur. Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarýný koparmak, derisini yüzmeye kalkmak, hayvana azap vermek mekruhtur. Kurbanlýk olan hayvan boðazlanmadan önce yavrularsa o da annesi ile beraber kesilir. Bu hüküm fakir hakkýndadýr. Çünkü kurban bizzat o hayvana taalluk etmiþtir ki, kendisine yavrusu da tabidir. Eðer bu yavru boðazlanmayýp satýlýrsa parasýný tasadduk etmek gerekir. Þayet yavru kurban kesme günlerinde boðazlanmaz ve elde tutulursa tasadduk edilir. (serahsi) - Zengin, yavruyu Eyyam-ý Nahr dan önce veya sonra kesebileceði gibi, Eyyam-ý Nahr da diri olarak tasadduk da edebilir (Küsani) (b) KURBANLIK ÝÇÝN ALINAN VEYA BELÝRLENEN HAY VANIN SÜTÜ VE YÜNÜNDEN YARARLANILABÝLÝNÝR MÝ? Kurban kesmek üzere alýnan bir hayvanýn, onu kesinceye kadar; Sütünden, yününden v.b þeylerinden yararlanmak mekruhtur. Eðer kýrpýlmýþ ise tüyü ve sütlü ise sütü saðýlýp tasadduk edilir. Kurbanlýða binmek, onunla yük taþýmak veya herhangi bir iþ için ondan istifade etmek mekruhtur. Kurbanýn eti, sütü, yaðý, baþý, tüyü v.b. lerinin satýþý caiz deðildir. Eðer satýlmýþ ise tasadduk etmek gerekir.. KURBAN BAYILTILARAK (ÞOKLAMA USULUYLE) KESÝLEBÝLÝR MÝ? Asýl olan kurbanlýk hayvaný bayýltmadan eziyet etmeden kesmektir. Ancak yýkýlmasý ve kesilmesinde zorluk bulunmasý ve bu sebeple eziyet çekecek olmasý halinde hayvanýn þoklanmasý, kurban olarak kesilmesine engel deðildir. Ýhtiyaç halinde, canlý olarak kesmek kaydýyla kurbanlýk hayvanýn uygun tekniklerle bayýltýlmasýnda bir sakýnca yoktur. Ancak, Hayvan henüz kesilmeden, þok etkisi ile ölürse, kurban olmayacaðý gibi, eti de yenmez. Çünkü murdar olmuþtur. Netice olarak þokla kesilecek kurbanlarda dikkat edilecek en önemli nokta þudur: Ölüm ne ile gerçekleþmiþtir? Þokla mý? Yoksa þokun hemen arkasýndan yapýlan kesimle mi? Þayet verilen þokla hayvan ölüyor, kesim sonra yapýlýyorsa elbette bu et yenmez. Eðer þokla sakinleþtirilen hayvan hemen kesilmiþ, ölüm bu kesimle gerçekleþmiþse, bundan þüphe etmeye gerek yoktur. (a) KURBAN ETÝ NASIL DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR? Hz Peygamber (a.s) Kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara daðýtýlmasýný, bir bölümünün akraba ve komþularla paylaþýlmasýný, bir bölümünün de evde býrakýlmasýný tavsiye etmiþtir. Bu taksim þekli menduptur. Ailenin durumuna göre tamamý da evde býrakýlabilir.(eðer fakirse). Eðer kesen þahýs zengin ise tamamýný veya çoðunu fakirlere, yoksullara daðýtabilir. (b) KURBANIN DERÝSÝ NASIL DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR? Kurban kesildikten sonra derisi satýlmýþ ise parasý tasadduk edilir. Kurbanýn derisi bir fakire veya hayýr kurumuna verilmelidir. Ancak deriden mest, seccade, post v.b þeklinde istifade edilebileceði gibi eve demirbaþ eþya olmak üzere satmakta bir sakýnca yoktur. (Serahsi El- MebsutX c ) Hz. Peygamber, Veda Haccýnda Hz. Ali' ye kurban olarak kesilen develerinin baþýnda durmasýný ve bunlarýn derileriyle sýrtlarýndaki çullarýný sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir þey vermemesini emretmiþtir. (Ebu Davut Menasik 0). Buna göre kurban derilerinin para karþýlýðýnda satýlmasý, kurbanýn kesimi veya bakýmý için ücret olarak verilmesi uygun deðildir. En uygun olaný; Deriyi veya satýlmýþ ise parasýný çeþitli hayýr kurumlarýna vermektir.. GAYRÝ MEÞRU YOLLA KAZANILAN PARA ÝLE KURBAN KESÝLEBÝLÝR MÝ? Ýslam Dini kiþilerin meþru iþlerle uðraþmalarýný ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini önerir. Buna raðmen Gayr-i Meþru yolla bir kazanç elde edilmiþ ve bu kazancýn sahibi belli ise, bunun sahibine iade edilmesi; Belli deðilse, karþýlýðýnda sevap beklemeksizin yoksullara veya hayýr kurumlarýna verilerek elden çýkarýlmasý ve tövbe edilmesi gerekir. Mali yönü bulunan her ibadet helal kazanç ile yapýlmalýdýr. Bu sebeple, Gayr-i Meþru yolla elde edilen kazanç ile kurban kesmek dinen caiz deðildir. Bununla birlikte, bir kimse haram yoldan kazanýlan parayla kurban kesmiþse kesilen hayvanýn etinin yenmesi ve daðýtýlmasý gibi dünyevi hükümler açýsýndan kurban þeklen yerine gelmiþ olsa bile, Allah (c.c)'a karþý ibadet sorumluluðu açýsýndan bu, caiz ve makbul bir ibadet sayýlmaz. Allah (c.c) Kendisine yakýnlaþmak ve günahlarýmýzýn baðýþlanmasý dileðiyle kestiðimiz kurbanlarýmýzý kabul buyursun. Nice bayramlara eriþmek dileðiyle. Çorum Ýl Müftülüðü

16 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER 6 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz TEKÝN OTOGAZ Küçük Sanayi Sitesi 9. Sokak No: ÇORUM TEL: 80 8 ÝKÝNCÝ BAHAR KURBAN BAYRAMINIZ mübarek olsun Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kulaksýz Sk. No: /A Tel: LEVENTLER Kuyumcu Atölyesi Ercan & Ergün ÇAKMAK *Altýn Gümüþ Tamiratý *Fantazi Gümüþ Taký Çeþitleri *Metal Gözlük Tamiri Cep: Tel: Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: Çorum ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile Baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri Hizmet Binalarýn Silahsýz Özel Güvenlik Personeli ile Koruma ve Güvenlik Saðlanmasýna iliþkin Hizmet Alým iþi hizmet alýmý sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 0/98 -Ýdarenin a) Adresi : GÜLABÝBEY MAH CENGÝZ TOPEL CAD NO: MERKEZ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : corumsgim(g),gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -ÝhaIe konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Hizmet Binasý ile Baðlý Saðlýk Sos yal Güvenlik ile Ýlçe Sosyal Güvenlik Merkezi ve Alaca, Ýskilip, Osmancýk ve Sungurlu Merkez Müdürlükleri Hizmet Binalarýn Silahsýz Özel Gü venlik Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanabilmesi için Ýstihdam edilecek personel eliy le saðlanmasý Hizmet Alým iþi c)süresi : Ýþe baþlama tarihi 0.0.0, iþin bitiþ tarihi..0 - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Güabibey Mah Cengiz Topel Cad No: 0 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:..ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Özel Güvenlik Hizmeti verecek istekli, 88 sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun. maddesi hükümleri uyarýnca geçerliðinin yitirmemiþ T.C Ýçiþleri Bakanlýðýnca verilen "Özel Güvenlik Þirketi Faliyet Ýzin Belgesi" nin aslý veya noter tasdikli suretini verecektir. Ýhaleye teklif veren Þirketin Ortaklarý ile bu þirketin teklif kapsamýnda sunduðu Özel Güvenlik Þirketi Faliyet Ýzin Belgesinde isimleri yer alan þirket ortaklarýnýn ayný kiþiler olmasý zorunludur... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat... Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz...6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:... Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:...kamu ve özel sektörde yapýlan personel çalýþtýrmasýna dayalý Özel Güvenlik hizmet iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Gülabibey Mah Cengiz Topel Cad No: 0 adresindeki Hizmet Binasýnýn.Kat Destek Hizmetleri Servisi adresinden satýn alýnabilir... Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Hizmet Binasý Kat Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 0. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 09 Resmi ilanlar de

17 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER Adil ÜSTÜNEL Tahir ÜSTÜNEL n n Cad. No: 8 TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Ömer-Mustafa UZUN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Daldallar Ticaret Ömer Daldal HÝTÝT EMLAK GÜVENÝLÝR, DÜRÜST ANLAYIÞ SÜLEYMAN CÝÐERCÝ Tüm Çorum Halkýnýn Mübarek Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz TEL : 06 GSM: OSMANCIK CAD. ÖLÇEK ÝÞ MERK. NO : / ÇORUM CUMHURÝYET KUPASI BASKETBOL MAÇLARI A.ÖÐRETMEN LÝSESÝ: ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: 66 Salon: Atatürk Hakemler: Ýbrahim Coþkun- Hakan Kaya Anadolu Ö. Lisesi: Anýl-Ahmet-Salih-Burak- Yaðýz-Kerem-Yakup-Alperen-Berkay- Oðuzhan-Arif-Burak Atatürk Lisesi: Gökhan-Onur-Ataberk-Burak- Sami-Berk-Abdüllatif-Emrehan-Ýsmail- Gökberk-Ataberk Orbay Periyodlar: -, 0-9, -, - KIZ MAÇLARI ANADOLU LÝSESÝ: - SPOR LÝSESÝ: 6 Salon: Atatürk Hakemler: Hakan Kaya-Altuð Kümbül Anadolu Lisesi: Almina-Ezgi-Ebru-Beyza- Rümeysa-Aslýnur-Þeymanur-Simge-Büþra- Meltem Spor Lisesi: Tuðçe-Fatmanur-Cansu-Sevgi- Ýpek-Ýrem-Eda-Ezgi-Ýrem-Hasret-Buse-Ceren Periyodlar: -6, 6-8, 6-, -0 ÖÐRETMEN LÝSESÝ: 9 - ÝNÖNÜ LÝSESÝ: Hakemler: Ýbrahim Coþkun-Furkan Alagöz Öðretmen Lisesi: Seher-Ceren-Zehra-Ahsen- Büþra-Esin-Rana-Rüveyda Ýnönü Lisesi: Eda-Dilan-Nazlý-Þule-Gülþah- Ayþe-Ayça-Dilara-Ece-Ülkü-Selin-Cansu Periyodlar: -, 8-6, -, -6 ÝNÖNÜ LÝSESÝ: -ANADOLU LÝSESÝ: Hakemler: Ýbrahim Coþkun-Burak Baltacý Ýnönü Lisesi: Eda-Dilan-Nazlý-Þule-Gülþah- Ayþe-Ayça-Dilara-Ece-Ülkü-Selin-Cansu Anadolu Lisesi: Almina-Ezgi-Ebru-Beyza- Rümeysa-Aslýnur-Þeymanur-Simge-Büþra- Meltem Periyodlar: -9, 8-6, 6-, 9- ÖÐRETMEN LÝSESÝ: SPOR LÝSESÝ: 6 Hakemler: Furkan Alagöz-Altuð Kümbül Öðretmen Lisesi: Seher-Ceren-Zehra-Ahsen- Büþra-Esin-Rana-Rüveyde Spor lisesi: Tuðçe-Fatmanur-Cansu-Sevgi-Ýpek- Ýrem-Eda-Ezgi-Ýrem-Hasret-Buse-Ceren Periyodlar: 0-, 6-, -0, - AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Amatör Küme Büyükler Ligi: Eti Lisesi Gençlikspor-Çimentospor - Hitit Gençlikspor-Ulukavakspor - Osmancýkspor-Sungurluspor - Alaca Belediyespor-Ýl Özel Ýdarespor -0 Ýskilipspor-Bayat Beldiyespor - U Ligi: Çimentospor-Çorumspor 0- Gençlerbirliði-Ýskilip Belediyespor - He Kültürspor-Ulukavakspor - U Ligi: Bayat Belediyespor-Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor-Çorum Belediyespor 0- Çorumspor-Osmancýkspor -0 Oðuzlar Belediyespor-Çimentospor - 90 Gençlikspor-M.Sinan Gençlikspor -0 Osmancýk Gücü-He Kültürspor 8-

18 EKÝM 0 PAZARTESÝ HABER 8 Ýskilip, Safranbolu'yu geçemedi! - Ýlimizi Bölgesel Amatö r Lig 6. Grupta temsil eden takýmlardan Ýskilip Belediyespor, ligin. Haftasýnda grubun zayýf takýmý Safranbolu'nun konuðu oldu. Karþýlaþmaya iyi baþlayan Ýskilip Belediyespor maçýn 0. Dakikasýnda Osman Gýdýk ile -0 öne geçti. Oyunda istediðini yapan takým olan Ýskilip Belediyespor'un planlarýný Muhammed'in gördüðü kýrmýzý kart bozarken, yaklaþýk 0 dakika 0 kiþi oynayan temsilcimiz maçýn son dakikasýnda da rakibinin golüne engel olamadý ve sahadan -'lik beraberlikle ayrýlmak zorunda kaldý. Ayrýca maçýn son dakikalarýnda yedek kulübesinde ki Ýlker de kýrmýzý kart gördü. Bu sonuçla beraber Ýskilip Belediyespor puanýný 'e çýkartýrken, ligin. haftasýnda sahasýnda Bartýnspor'u aðýrlayacak. SPOR SERVÝSÝ ÇORUM BEÞÝKTAÞLILAR DERNEÐÝ'NDEN ÇAÐRI Beþiktaþ üzerine kurgulanan adýndan söz ettiren 'Benimle oynar mýsýn?' filmi Tüm Türkiye'de ve ayný zamanda Çorum MB Sinemasý Saray Þubesinde vizyona girdi. Çorum Beþiktaþ Taraftar Derneði, yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak sinemalarda vizyona giren ' Benimle oynar mýsýn?' filminin izlenmesi için üyelerine çaðrýda bulundu. Yapýlan yazýlý açýklamada film hakkýnda þu ifadeler kullanýldý "Bu filmin Beþiktaþ tarihinde önemli yeri var, Ýnönü stadýný bir nevi belgeselleþtiren film belki ilk oldu ama son olmayacak. Taraftarý olduðumuz, renklerine sýký sýký baðlandýðýmýz Beþiktaþ'ýmýz kurulduðu günden bu güne kadar sosyal sorumluluk alanýnda hep duyarlý oldu, sorumluluk anlayýþýný hep üzerinde taþýdý boþ bir taraftar olmak yerine hep boþluklarý doldurdu ve olumlu mesajlar verdi. Bu filmin verdiði mesajý kýsaca okurlarýnýzla da paylaþmak isteriz; Talihsiz bir olay sonrasýnda ceza alarak hapishaneye gönderilen Sibel, sekiz yýllýk mahkumiyetin ardýndan özgürlüðüne kavuþur. Ýlk iþi ise bu süreçte yetimhanede barýnan kýzý Rüya'ya tekrar kavuþmaktadýr. Kýzýný yanýna alýp doðduðu günden bu yana yaþadýðý Beþiktaþ semtinden taþýnacak olan Sibel, Antalya'ya taþýnmayý planlamaktadýr. Ne var ki Rüya'nýn bu güzel semti býrakmaya niyeti yoktur. Zira Rüya annesinin yokluðunda Beþiktaþ'a sýmsýký sarýlmýþ ve büyüdüðünde Beþiktaþ'ta futbol oynayan bir oyuncu olmanýn hayallerini kurar olmuþtur. Bu nedenle annesiyle baþka bir þehre taþýnmayý istemeyen Rüya'nýn acil olarak yapmasý gereken daha önemli bir iþ vardýr: Annesinin hapse düþmesine neden olan babasýný bulmak... Benimle Oynar Mýsýn'da Beþiktaþ'ýn taraftar grubu Çarþý önemli bir yer tutuyor. Film ayný zamanda Ýnönü Stadý'nda çekilen son film olma özelliði de taþýyor. Benimle Oynar Mýsýn, 0'ün Eylül ayýnda sinemaseverlerle buluþtu. Taraftarlarýmýzýn beklide bir daha izleyemeyeceði bir film, yenileri belki çekilecek ama böylesi olmayacak bu nedenle tüm Beþiktaþlýlarýn mutlaka izlemeleri gerekiyor. Konusu itibariyle Beþiktaþlý olsun olmasýn Tüm Çorum halkýnýn da zevkle izleyeceði filmi taraflý tarafsýz her Çorumlu mutlaka izlemeli, belki renkler siyah ve beyazdan ibaret ama mesajýn ayný zamanda toplumsal olmasý izleyenler üzerinde önemli izlenimler býrakacaktýr" Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Spor Bakanlýðý Müsteþarý spor tesislerini inceledi Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Doç. Dr Basri Hakan Hakyemez Vali Sabri Baþköy ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.ýl merkezinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yükseköðrenim yurtlarýnda, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde, Olimpik Yüzme Havuzunda ve Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Vali Baþköy ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Hakyemez, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile spor tesislerinin müdürlerinden bilgi aldýlar. Ýlimizdeki spor tesislerinin durumundan memnuniyet duyduðunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Hakyemez "Çorum merkez ve ilçelerine yönelik yeni spor tesisleri kazandýrma çalýþmalarýmýz devam ediyor. Mevcut spor tesislerimiz oldukça güzel. Dolayýsýyla ben Çorum'dan olimpiyatlarda mücadele edecek sporcular çýkacaðýna inanýyorum." dedi. Gençlerin daha güzel ortamlarda daha donanýmlý olarak yetiþtiðine dikkat çeken Vali Baþköy; "Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan gençlik merkezleri, daha bilinçli ve nitelikli gençler yetiþmesine katký saðlýyor. Yetiþen bu gençler gerek spor dallarýnda gerekse sosyal olarak daha baþarýlýlar. Ýlimizdeki spor tesisleri ile bu tesislerinin kalitesinin artmasý, bize yeni sporcular kazandýrýyor. Ýlimizin voleybol ve güreþ branþlarýnda birinci ligde temsil edilmesi bunun en güzel örneðidir." dedi.vali Baþköy ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Hakyemez ayrýca ilçelerimizde yapýmý devam eden gençlik merkezleri, sentetik çim futbol sahalarý ile kapalý spor salonu hakkýnda karþýlýklý durum deðerlendirmesinde bulundular. SPOR SERVÝSÝ KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Z MÜBAREK OLSUN

19 EKÝM 0 PAZARTESÝ SPOR 9 Özbað ile Özer'de izledi 0- Çorumspor bayrama üzgün giriyor SAHA: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Barkýn Kara *, Mustafa Kurnaz *, Mehmet Karagöz * ÇORUMSPOR: Ali **, M. Ali *(8. Dk Samet *), Timuçin **, Moubarak **, Orhan **, Ercan **, Hüseyin **, Abdullah **, Arif *, Uður*(6. Dk Ümit **) YEÞÝL KIRLEHÝRSPOR: Serkan **, Hacý **, Murat *, Ayvaz **, Ýbrahim **, Oktay *, Sinan *(8. Dk Ýlhami *), Yakup *(. Dk Selman **), Yunus *, Rýza **(6. Dk Ozan *), Rýfat * GOL: 60. Dk Rýza(Y. Kýrþehirspor) Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Çorumspor Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk ettiði Yeþil Kýrþehirspor'a ikinci yarýda yediði tek golle 0- maðlup oldu. Kýrþehir'den de taraftarýn geldiði karþýlaþmada Çorumspor kümede kalma adýna çok önemli bir puan kaybý daha yaþadý. Net gol pozisyonlarýn yaþandýðý karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda önce Kýrþehirspor Ayvaz ile ardýndan Çorumspor Arif ile yüzde yüzlük gol þansýný deðerlendiremezken iki takým devre arasýna 0-0 eþitlikle gitti. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda kýrmýzý siyahlýlar Ümit ve Osman ile yine iki pozisyonu heba ederken konuk ekip 60. Dakikada Rýza ile aradýðý golü buldu. Bu dakikadan sonra oyun disiplinini kaybeden Çorumspor rakip kalede þuursuzca ataklarla gol aramaya baþladý. Bilinçsiz ataklarýna raðmen gol yakaladýðý gol pozisyonlarýný harcayan kýrmýzý siyahlýlar sahadan boynu bükük ayrýlmak zorunda kaldý. MAÇTAN DAKÝKALAR. 6. Dakika: Oyuna iyi baþlayan Kýrþehirspor'un yüklendiði dakikalarda Çorumspor'da Hüseyin uzun pasla Arif'i kaçýrdý. Ýlk pozisyonda topu önüne alamayan Arif ceza alanýna girerken vurdu savunmadan döndü. 8. Dakika: Soldan gelen Çorumspor'da Timuçin ortaladý. Penaltý noktasý civarýnda Arif kafayý vurdu top kalecinin kucaðýna gitti.. Dakika: Kýrþehirspor ataðýnda Sinan'ýn defansýn arkasýna attýðý topa depar atan Ayvaz kaleci Ali ile baþ baþa kaldýðý anda vurdu top kaleci Ali mutlak gol pozisyonunu önledi. 8. Dakika: Kýrþehir savunmasýnda Hacý'nýn yan pasýný yakalayan Arif kaleci Serkan ile karþý karþýya kaldý. Kaleci Serkan'ý geçmek isteyen Arif topu ayaðýndan açýnca top auta gitti. Ýlk yarý 0-0 sona erdi ÝKÝNCÝ YARI 0. Dakika: Hüseyin'in ceza alanýna aktardýðý pasta oyuna ikinci yarý giren Ümit topu rakibinde kurtardýðý andan vurdu üstten aut.. Dakika: Çorumspor ataðýnda sað kanattan Abdullah ceza alanýna girdiði andan yerden ortaladý Osman'ýn dokunamadýðý topa kaleci Serkan sahip oldu.. Dakika: Kýrþehirspor ataðýnda sað kanattan arka direðe yapýlan ortayý Selman, Ýbrahim'e indirdi. Ýbrahim vuruþu Ali'den dönerken kýrmýzý siyahlý savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 60. Dakika(GOL): Soldan ceza alaný içine havadan gönderilen topu Rýza savunmanýn içinde kontrol edip dönerek plasesini yaptý top aðlarda 0-0. Dakika: Soldan Arif'in kullandýðý kornerde arkada direkte topla buluþan Abdullah penaltý noktasýnda Timuçin'e býraktý. Timuçin'in vuruþu üstten auta gitti. 90+ Dakika: Maçýn uzatma dakikasýnda yine soldan Arif yerden ceza alnýna ortaladý. Savunmanýn ýska geçtiði top bir anda altý pas içinde Orhan'ýn önünde kaldý. Orhan topu düzeltip istediði gibi vuramayýnca yakýn mesafedeki kaleci Orhan'ýn ayaðýna yatarak mutlak bir golü önledi. Karþýlaþmanýn geri kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Kýrþehirspor karþýlaþmayý 0- kazandý. Çorumspor-Yeþil Kýrþehirspor Bölgesel Amatör Lig karþýlaþmasýný Çorum Belediyespor ve Elibol Sandýklýspor teknik adamlarý Sedat Özbað ile Selim Özer'de izledi. Spor Toto. Lig. Grup mücadelesinde Çorum Belediyespor'un rakibi olarak Çorum'a gelen Elibol Sandýklýspor takýmýnýn teknik adamý eski Bursassporlu milli futbolcu Selim Özer'de izledi. Karþýlaþmayý izlemek üzere Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'na ilk önce Elibol Sandýklýspor'un teknik adamý Selim Özer gelirken, karþýlaþmanýn baþlamasýna az bir süre kala stada gelen Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ile yardýmcý antrenörü Arif Ceylan Sandýklýspor teknik adamýnýn yanýna giderek kýsa bir süre sohbet ettiler. ADNAN YALÇIN Güleryüz'den Çorumspor'a yemek Çorumspor yöneticilerinden Hasan Eray Tüfekçi sahibi olduðu Güleryüz Restaurant'ta geçtiðimiz Cuma akþamý Kýrþehirspor karþýlaþmasý için Çorumspor'a moral yemeði verdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý yenilen yemeðe Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak teknik ekip ve futbolcular katýldý. Sohbet ortamýnda gerçekleþene yemeðin ardýndan kýsa bir konuþma yapan baþkan Ispanak "Tüm imkansýzlýklara raðmen Çorumspor adýný yaþatmak için bu yola çýktýk yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Kýrþehirspor karþýlaþmasýnýn ardýndan sizleri evlerinize bayram harçlýðý ile göndermek için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu akþam Çorumspor'un onuruna bu yemeði veren yöneticimizi Hasan Eray Tüfekçi'ye kulübümüz adýna çok teþekkür ediyorum" dedi. Yemek Güleryüz Restaurant'ýn salonunda çekilen hatýra fotoðrafý ile son buldu.adnan YALÇIN

20 EKÝM 0 PAZARTESÝ Buðra, Akif ve Eray Ünye maçýnda yok Çorum Belediyespor'da Ünyespor maçý öncesi sarý kart tehlikesi dikkat çekiyordu. Belediyespor'da tam futbolcu Sandýklýpor karþýlaþmasýnda sarý kartlý olarak mücadele etti. Sarý kart tehlikesi altýnda Sandýklýspor karþýlaþmasýna çýkan Belediyespor'a bu maçýn faturasý çok aðýr oldu. Belediyespor Sandýklýspor karþýsýnda aldýðý maðlubiyetle puaný kaybeden kýrmýzý siyahlýlar puanýn yaný sýra sarý kart sýnýrýnda maça çýkan Buðra, Akif ve Eray'ý da kaybetti. Sandýklýspor karþýlaþmasýnda sarý kart gören futbolcu toplamda sarý kart sýnýrýna ulaþarak haftaya deplasmanda oynanacak Ünyespor maçýnda forma giyemeyecekler Yan hakemin verdiði golle ilk yarýyý -0 önde kapatan Belediyespor ikinci yarýda rakibinin golüne engel olamayýnca bayrama üzgün girdi Belediyespor'a bayram zehir oldu - STAT: Dr. Turhan Kýlýççýoðlu HAKEMLER: Taner Aðýç *, Yýlmaz Baþkan *, Murat Þener * ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý **, Osman **, Yakup *, Ýmam *, Murathan *, Nedim **, Furkan * (: Dk Ýbrahim *), Emir *, Buðra ***, Oðuzhan Yalçýn * ( 0. Dk Kývanç *), Akif * ( 9. Dk Eray *) ELÝBOL SANDIKLISPOR: Mehmet **, Yücel ***, Yusuf **, Semih ***, Furkan ** (Halil *), Umut ***, Mehmet ** (Mustafa Aydoðdu dk. *), Mustafa Akpulat **, Resul **, Fatih ** (Anýl dk. 80 *), Gökhan ** SARI KARTLAR: Yakup, Ýmam, Nedim, Buðra, Akif, Eray (Çorum Belediyespor), Furkan (Elibol Sandýklýspor) GOLLER: Dk. Oðuzhan Yalçýn (Çorum Belediyespor), Dk. Fatih, Dk. 0 Umut (Elibol Sandýklýspor) Spor Toto. Lig'in. Hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor evinde konuk ettiði Sandýklýspor'a - yenildi. Ligin üst sýralarýndan kopmak istemeyen Belediyespor mutlak kazanmak için çýktýðý maçta ilk yarýyý Oðuzhan Yalçýn'ýn golü ile -0 önde tamamlamasýna raðmen ikinci yarýda kalesinde gördüðü golle bu sezon ilk defa kendi sahasýnda maç kaybetti. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Belediyespor, karþýlaþmada sadece Buðra'nýn geliþtirdiði ataklarla etkili olmaya çalýþýrken rakip takýmýn en etkili adamý Umut'u bir türlü durduramadý ve Umut'un attýðý ve attýrdýðý gollerle rakibine bayram hediyesi olarak puaný hediye etti. Sandýklýspor karþýlaþmasýndan puan çýkaramayan Belediyespor ligin. Haftasýný 0 puanda 0. Sýrada kapattý. Belediyespor gelecek hafta Ünyespor ile deplasmanda karþýlaþacak. MAÇTAN DAKÝKALAR. Dakika: Belediyespor'un ilk ataðýnda sað kanattan Buðra'nýn ortasýnda ön direkte Emir dokundu aut.. Dakika: Orta sahadan topla ilerleyen Semih'in sert vuruþunu kaleci Çaðrý iki hamlede kontrol edebildi.. Dakika: Sað kanattan Buðra süratini kullanarak altý pas köþesine kadar indiði anda yerden çýkardýðý topu Emir'den önce kaleci yatarak aldý.. Dakika(GOL): Belediyespor'un yine Buðra ile geliþtirdiði akýnda Buðra arka direðe ortasýný yaptý. Arka direkte Oðuzhan'ýn kafa þutunda çizgi üzerinde kaleci son anda uzandý ve ellerinin ucu ile topa dokundu önce direðe çarpan topu savunma uzaklaþtýrýrken karþýlaþmanýn yan hakemi Sandýklýspor kalecisinin topu içerden çýkardýðýný hükmederek golü verdi -0. Dakika: Sandýklýspor'un sað kanattan geliþen tehlikeli ataðýnda ceza sahasýnba giren Umut yerden çýkardý. Gökhan'dan önce altý pasta araya giren Osman Bodur mutlak golü önledi. Ýlk yarý Belediyespor'un -0 üsntünlüðü ile sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI. Dakika(GOL): Konuk takým ikinci yarýya golle baþladý. Orta sahada topu alan Umut çalýmlarla ceza yayýna geldiði anda sað kanatta bomboþ pozisyonda Fatih'e topu yuvarladý. Fatih yerden bir vuruþla topu kaleci Çaðrý'nýn altýndan filelere gönderdi.. Dakika: Orta sahadan aldýðý paslan sað çaprazdan ceza sahasýna giren Oðuzhan arka direkte bekleyen Murathan'a ortasýný yaptý. Murathan'ýn yakýn mesafeden kafa vuruþu auta gitti.. Dakika: Konuk takýmýn. Golü kaçýrdý. bu dakikada ceza sahasýna atýlan pasý takip eden Gökhan kaleci Çaðrý'nýn üzerinden kaleye gönderdi. Boþ kaleye giden topa Osman Bodur ile hareketlenen Mehmet havadan gelen topa kendini iyi ayarlayamayýnca kötü bir kafa vuruþuyla boþ kale yerine topu auta attý. 0. Dakika(GOL): Sandýklýspor orta sahasýnýn havadan uzun pasýný Beldiyespor savunmasý kafayla uzaklaþtýrmak istedi. Kýsa düþen topu kontrol eden Umut ceza sahasý çizgisi üzerinde mükemmel vurdu top aðlarda Dakika: Defanstan hýzlý çýkmak isteyen Belediyespor'da Murathan'ýn uzun pasýný kovalayan Kývanç yakaladýðý topu saðýna çekerek vurdu kaleci sonda anda uzanarak topu kornere attý. Toplu Sonuçlar ERZURUM BB - DÜZYURTSPOR ORHANGAZÝSPOR - ELAZIÐ BLD ÇORUM BLD - SANDIKLISPOR SAKARYASPOR - 0 ÇIKSALIN DARICA G.B 0 - M. EVRENSEKÝ HACETTEPE - MALTEPESPOR BALÇOVA BLD 0-0 BURSA NÝLÜFER SANCAKTEPE BLD Y. AKSARAY BATMAN PETROL - ÜNYESPOR Takýmlar.DÜZYURTSPOR.M. EVRENSEKÝ.ORHANGAZÝSPOR.68 Y. AKSARAY.BATMAN PETROL 6.HACETTEPE.SANCAKTEPE BLD 8. SANDIKLISPOR 9.ERZURUM BB 0.ÇORUM BLD.SAKARYASPOR.DARICA G.B.ÜNYESPOR.BURSA NÝLÜFER.MALTEPESPOR 6.BALÇOVA BLD.ÇIKSALIN 8.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P SANDIKLISPOR - SAKARYASPOR 68 Y. AKSARAY - HACETTEPE M. EVRENSEKÝ - ERZURUM BB DÜZYURTSPOR - ORHANGAZÝSPOR BURSA NÝLÜFER - BATMAN PETROL ELAZIÐ BLD - SANCAKTEPE BLD MALTEPESPOR - BALÇOVA BLD ÜNYESPOR - ÇORUM BLD ÇIKSALIN - DARICA G.B GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

STK temsilcileri Akkent'te eðitime baþlayan Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi'ni (OÇEM) ziyaret. Merkezi için teþekkür * HABERÝ 15 DE.

STK temsilcileri Akkent'te eðitime baþlayan Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi'ni (OÇEM) ziyaret. Merkezi için teþekkür * HABERÝ 15 DE. Bayram zehir oldu, 4 ölü Silahlý kavga, 3 yaralý Çorum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada, biri polis memuru 3 kiþi yaralandý. * HABERÝ 10 DA Çorum un Osmancýk ilçesinde bir otomobilin kontrolden

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

için büyük gayret gösteriyoruz"

için büyük gayret gösteriyoruz Belediye 10 Ocak'ta geleneði bozmadý Çorum Belediyesi her yýl "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde" geleneksel hale getirdiði programda gazetecileri biraraya getirdi. Anitta Otelde düzenlenen programa

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı