T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191"

Transkript

1 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: (175X250) 2006 ANKARA Sayfa:1

2 İÇİNDEKİLER PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam- Tanımlar Madde No: Sayfa No: Madde 1- Amaç ve kapsam 6 Madde 2- Tanımlar 6 İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Yetkiler Madde 3- Malzemenin kodlandırılması ve katalogların hazırlanması 6 Madde 4- Malzeme stok seviyelerinin belirlenmesi 7 Madde 5- Depo ve ambar ihtiyacının temini 7 Madde 6- Personel eğitimi 7 İKİNCİ KISIM Malzeme Hareketlerinde Kullanılan Formlar ve Bu Formların Düzenlenmesinde Gözetilecek Esaslar Madde 7- Malzeme hareketlerinde kullanılan formlar 7 Madde 8- Formların düzenlenmesinde gözetilecek esaslar 7 ÜÇÜNCÜ KISIM Malzeme Talepleri BİRİNCİ BÖLÜM Talep Madde 9- Talep 8 İKİNCİ BÖLÜM Malzeme Talep Şekilleri Sayfa:2

3 Madde 10- Malzemenin Sarfına Ve Kullanılmasına Yönelik Talep 9 Madde 11- Stok talepleri 9 Madde 12- Satınalma talepleri 9 DÖRDÜNCÜ KISIM Teslim Alma ve Giriş İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Teslim alma İşlemleri Madde 13- Teslim alma işlemi 9 Madde 14- Geçici teslim alma 9 Madde15-Malzemenin bir bölümün teslimi 10 Madde16-Kesin teslim alma 10 İKİNCİ BÖLÜM Ambar Giriş İşlemleri Madde 17- Malzemenin ambara giriş şekilleri 10 Madde 18- Satın alınan malzemenin ambara girişi 10 Madde 19- Ambardan fabrikalara imal ve tamir için gönderilen malzemenin girişi 10 Madde 20- Bir üniteden diğerine giden malzemenin ambara girişi 11 Madde 21- İade edilen malzemenin ambara girişi 11 Madde 22- Hibe olarak alınan malzemenin ambara girişi 12 Madde 23- Sayım fazlası malzemenin ambara girişi 12 Madde 24- Satın alınan malzemeden istenilen yere teslim edilenlerin girişi 12 Madde 25- Bir üniteden diğer bir ünitenin merkez müdürlüğüne gönderilen malzemenin girişi Madde 26- Transit malzeme girişi 12 Madde 27- Ambara girişte dikkate edilecek hususlar 12 BEŞİNCİ KISIM Ambar Çıkış İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Malzemenin Ambardan Çıkış Şekilleri Madde 28 Malzemenin Ambardan Çıkış Şekilleri 13 İKİNCİ BÖLÜM Ambar Mevcudu Malzemenin Çıkış İşlemleri Madde 29- Sarf ve kullanılmaya verilen malzemenin ambar çıkışı 13 Madde 30- Üniteden üniteye ambar çıkışı 13 Madde 31- Sayım noksanlarının ambar çıkışı 14 Madde 32-Hibe yoluyla verilecek malzemenin ambar çıkışı 14 Madde 33- Yok etme veya satışla ambar çıkışı 14 Madde 34-Üretim ve yapım için ambar çıkışı 15 Sayfa:3

4 Madde 35- Olağanüstü hallerde ambar çıkışı 15 Madde 36- Ödünç olarak verilecek malzemenin ambar çıkışı 15 Madde 37- Tamir için ambar çıkışı 16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fiilen Ambara Girmeyen Malzemenin Ambar Çıkış İşlemleri Madde 38- Satın alınan veya mevcut malzemenin doğrudan doğruya istenilen yere gönderilmesi halinde ambar çıkışı 16 Madde 39- Bir merkez müdürlüğünden diğer ünite veya merkez müdürlüğüne sevk edilen malzemenin ambar çıkışı 16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Transit Olarak Gelen Malzemenin Ambar Çıkış işlemi Madde 40- Transit malzemenin ambar çıkışı 16 ALTINCI KISIM Malzemenin Ambardan İhtiyaç Yerine Teslimi Madde 41-Malzemenin Ambardan İhtiyaç Yerine Teslimi 17 YEDİNCİ KISIM Malzemenin Fiatlandırılması Madde 42- Fiatlandırma işlemleri 17 SEKİZİNCİ KISIM Malzeme Kayıt İşleri Madde 43- Malzeme kayıtlarının tutulması 18 DOKUZUNCU KISIM Hesap İşleri Madde 44- Hesapların verilmesi 19 Madde 45- Malzeme hesaplarının hazırlanması 19 ONUNCU KISIM Diğer Hükümler Madde 46- Kontrol işleri 20 Madde 47- Kontrolde gözetilecek hususlar 20 Madde 48- Devir teslim işleri 20 Madde 49- Ambar çalışma saatleri 20 Madde 50- Ambarda olağanüstü hal görülmesi 21 Madde 51- Yönergede bulunmayan hususlar 21 Madde 52- Yürütme 21 Madde 53- Yürürlülük 21 Sayfa:4

5 Amaç ve kapsam PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinde malzeme ile ilgili olarak malzemenin teslim alınması, korunması, bakımı, dağıtımı, gönderilmesi, tüketimi, kullanıma verilmesi, yok edilmesi ile ilgili esasları düzenlemektedir. Tanımlar Madde 2-(1) Bu yönergede geçen; a) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü b) PTT Genel Müdürlüğü: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü c) Ünite: PTT Başmüdürlüklerini, PTT Bank İşlem Müdürlüğü, Eğitim Merkezi Müdürlüklerini, Değerli Kağıtlar Depo Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulunca, kurulması uygun görülecek üniteleri, ç) Malzeme: Hizmetlerin yürütülmesi veya yeni bir değer meydana getirilmesi amacıyla kullanılan ve harcanan taşınabilir her türlü malı, d) Sarf malzemesi: Kullanıldığında tamamen tüketilen veya kullanıldıktan sonra özelliğini kaybeden, çoğu zaman ikinci bir defa kullanma imkanı olmayan veya yeni bir malzemenin üretiminde kullanılan malzemeyi, e) Demirbaş malzeme: 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 313. Maddesinde belirtilen parasal limit dahilinde Sarf malzemesi dışında kalan ve tahmini kullanma ömrü bir yıldan fazla olan; yıpranmaya, aşınmaya karşı dayanıklı, değerini uzun süre muhafaza eden her türlü makine,alet, edevat, mobilya ve mefruşat gibi malzemeyi, f) Maddi duran varlık: 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 313. Maddesinde belirtilen parasal limit dahilinde İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilen, tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan malzemeleri, g) Azami stok seviyesi: Belirli bir zaman için depo ve ambarda bulundurulması gereken en çok malzeme miktarı, Sayfa:5

6 ğ) Asgari stok seviyesi: Malzemeden yeniden sipariş edilip gelinceye kadar geçecek zaman içinde ambarda bulundurulması gerekli olan en az malzeme miktarı,. İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Yetkiler Malzemenin kodlandırılması ve katalogların hazırlanması Madde 3-(1) Malzeme Dairesi Başkanlığı, malzeme çeşitlerinin sınıflandırılmasını, kodlandırılmasını, katalogların ve gerektiğinde kullanım kılavuzlarının hazırlanmasını, teminini ve gerekli değişikliklerin takibini sağlar. (2) Malzeme katalogunun hazırlanmasında esas teşkil edecek teknik şartname, teknik resim, şekil çizimi, formlar gibi dokümanların onaylı örnekleri ilgili Dairesinden temin edilir. Malzeme stok seviyelerinin belirlenmesi Madde 4-(1) Stoğu bulundurulacak malzemenin, azami, asgari stok seviyeleri, bunların sarf durumu göz önünde tutularak alımı, basımı ve ikmali hususunda ilgili dairelerin görüşü alınmak suretiyle Malzeme Dairesi Başkanlığı nca tespit edilir. Stoklanmasına gerek duyulan malzemenin tespit edilen stok seviyeleri her yıl yeniden gözden geçirilir, varsa yapılan değişiklikler ünitelere bildirilir. Depo ve ambar ihtiyacının temini Madde 5-(1) Depo ve ambarların, yer ve genişliklerinin tayin ve tespiti, inşası, kiralanması, tadilatı ile yeni depo ve ambar oluşturulması için ünitelerce yapılan tekliflerin gereği Malzeme Dairesi Başkanlığı nın görüşleri doğrultusunda Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı nca sağlanır. Personel eğitimi Madde 6-(1) Malzeme Dairesi Başkanlığı yönerge kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen gerek gördüğü taktirde personelin eğitimi için gereğini sağlar. İKİNCİ KISIM Malzeme Hareketlerinde Kullanılan Formlar Formların Düzenlenmesinde Gözetilecek Esaslar Malzeme hareketlerinde kullanılan formlar Madde 7- a)) Stok Talep Fişi (Stok No: /2) b) Talep ve Çıkış Fişi (Stok No: /4) c) Geçici Teslim Alma Fişi (Stok No: d) Giriş Fişi (Stok No: /7) e) Malzeme İade Fişi (Stok No: /24) f)) Sevk ve Teslim Alma Fişi (Stok No: /10) Sayfa:6

7 g) Kayıt Silme Fişi (Stok No: /12) h) Malzeme Talep Fişi (Stok No: ) f) Malzeme Tamir Fişi (Stok No: ) g) Ambar Kartı (Stok No: ) h) Stok Kartı (Stok No: ) ı) Stok Grubu Hesap Özeti Kartı (Stok No: ) j) Stok Kontrol Kartı (Stok No: ) ı) Kayıt Silme Teklif Raporu (Stok No: ) p) Malzeme Envanter Cetveli (Stok No: ) r) Aylık Sarf Cetveli (Stok No: ) Formların düzenlenmesinde gözetilecek esaslar Madde 8- (1) Ekte bulunan formların düzenlenmesinde; a) Fişlerde; 1) Her malzeme grubu için ayrı bir takım fiş hazırlanır. Yani teknik malzeme, inşaat malzemesi, büro malzemesi, kırtasiye, matbu evrak, giyim eşyası ve saire gibi gruplara ait malzeme bir fişte gösterilmez. Hatta bu gibi malzeme tali gruplara ayrılıyorsa, bu tali gruplara ait malzeme de birbiri ile karıştırılmaz. Mümkünse ayrı fişlere yazılır. 2) Usulüne göre tanzim edilmeyen fişler, işlem görmez, iade edilir. 3)Fişlerde malzemenin stok numaraları doğru ve silintisiz yazılmalıdır. Satırlara yazılacak her kalem malzemenin stok veya parça numaraları sırasıyla (küçükten büyüğe gidilmek suretiyle ) yazılır. Stok numarası olmayan malzemenin (yedek parça gibi ) ilk satıra ana parça stok numarası veya grup numarası ile ismi başlık olarak yazılır. 4) Fişlerin bütün nüshaları okunaklı olarak yazılır. Kazıntı, silinti yapılmaz. Hatanın üzeri çizilerek doğrusu üstüne veya alt satıra yazılır. 5) Bir üniteye bağlı ve memurları ayrı olan muhtelif ambarlardan verilecek malzeme için ( çeşidi aynı olsa dahi ) bulunduğu ambara göre ayrı fiş tanzim edilir. b) Kartlarda; 1) Kartlarda silinti, kazıntı yapılmaz. Yanlış yazıların üzeri çizilerek doğrusu üzerine veya alt satıra yazılır. 2) Her sene kartlar yeni baştan açılmaz. Ertesi sene de kullanılabilecek durumda olan kartların kullanılmasına devam olunur. 3) Dolan kartlar, sene sonunda ambarın bağlı olduğu malzeme servisine verilir. c) Kartların sıraya dizilmesi; 1) Kartlar stok numarasına göre sıraya dizilir. 2) Stok numarası taşımayan malzeme varsa ana parça numarası altında, parça numarasına göre sıraya konulur. 3) Stok ve parça numarası taşımayan malzeme, ilgili malzeme grubunda, malzeme isminin alfabetik sırasına göre sıraya konulur. ÜÇÜNCÜ KISIM Malzeme Talepleri BİRİNCİ BÖLÜM Talep Sayfa:7

8 Madde 9-(1) İhtiyaç gösterilen bir malzemenin temini, verilmesi veya dağıtımı ile gönderilmesi ihtiyaç duyan ilgili ünite veya servisin talebi ile olur. (2)Taleplere dayanılarak yapılacak temin işlemi ile ambarlardan verilmesi veya gönderilmesi hususlarında gerekli emirler, Genel Müdürlükte Malzeme Dairesi Başkanlığı, ünitelerde ünite amiri tarafından sağlanır. (3) Malzeme talebi üç türlüdür. a) Sarfa ve kullanmaya yönelik talepler b) Stok talepleri c) Satın alma talepleri İKİNCİ BÖLÜM Malzeme Talep Şekilleri Malzemenin sarfına veya kullanılmasına yönelik talep Madde 10-(1) Sarf veya kullanma yeri belli olan her tür malzemeyi, doğrudan doğruya sarf edecek servislerin, bağlı oldukları üniteden yapacakları malzeme talebidir. Bu gibi talepler için /4 stok no. lu Talep ve Çıkış Fişi düzenlenir. Stok talepleri Madde 11-(1) Ünite ambarlarında mevcudu kalmayan veya stok seviyesine göre mevcudu azalan veyahut yapılacak işe göre elde bulundurulması gereken malzeme için, /2 Stok No. lu Stok Talep Fişi ile Genel Müdürlükten talepte bulunur. Bu fişin bir nüshası düzenleyende alıkonularak, iki nüshası Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu Dairede tutulan stok kontrol kartlarındaki kayıtlara göre, mevcutları ile istenen miktarlar karşılaştırılır. Mevcuttan verilebileceklerin miktarı ile, bunların hangi ünitenin ambarlarından karşılanarak gönderileceği ve mevcudu olmayanlar için ne gibi işlem yapılacağı, iki nüsha fiş üzerine işaret edilir. Bir nüshası ile isteneni gönderecek üniteye /10 Stok No. lu Sevk ve Teslim Alma Fişi düzenlenerek gönderildikten sonra talep dosyasına konur. Diğer nüshası da talebi yapan üniteye bilgi olarak gönderilir. (2) Teknik malzemeler ile stokları işletme dairelerince tutulan malzeme isteklerinde gerek görülüyorsa ilgili dairelerin görüşü alındıktan sonra yukarıdaki işlem yapılır. Satın alma talepleri Madde 12 (1)- İhtiyaç duyulan malzemenin; Genel Müdürlükte, ihtiyaç sahibi dairece, Malzeme Dairesinden, ünitelerde yine ihtiyaç sahibi birimce malzeme biriminden temin edilmesi işlemidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Teslim Alma ve Giriş İşlemleri Sayfa:8

9 BİRİNCİ BÖLÜM Teslim alma işlemleri Teslim alma işlemi Madde 13 (1)-Temin olunan malzemenin teslim alma işlemi, verilecek bir emre ve buna ilişik sözleşme, şartname, fatura, liste, olumlu muayene raporu ve bunun gibi evrakına dayanılarak yapılır. (2) Bu tutanaktan yeterli suret çıkarılarak, muayene ve kesin teslim almalarda dikkate alınmak üzere ilgililere verilerek saklanır. Geçici teslim alma Madde 14 (1)-Satın alınan malzeme ambara gelince, ambar sorumlusu tarafından Stok No. lu Geçici Teslim Alma Fişi düzenlemek suretiyle malzemenin gelişi ve geliş tarihi tespit olunur. Bu fişte, getirilen malzemenin parça veya ambalaj adedi, varsa markası, brüt ve net ağırlığı ile dış görünüşte hasar olup olmadığı belirtilir. (2) Bu fişin, bir nüshası ambarda alı konur, bir nüshası satıcı veya temsilcisine teslim alma makbuzu olarak verilir; bir nüshası bağlı olduğu malzeme servisinde kalır ve diğeri malın muayene ve teslim alınması için muayene komisyonu başkanına davet niteliğinde gönderilmek üzere Malzeme Dairesi Başkanlığına gönderilir. (3) Satıcı firmaca malzemenin ambara verilmesinden itibaren, kesin teslim alma veya kabul edilmemesine kadar, saklanmasından ileri gelen sorumluluk teslim alana aittir. Malzemenin bir bölümünün teslimi Madde 15-(1) Sözleşmesi gereğince malzemenin bir bölümünün teslimi yapılacaksa; a) Ambara teslim edilen her parti için sipariş mektubu numarası ve kaçıncı parti olduğu belirtilmek suretiyle, 14. maddede belirtilen Geçici Teslim Alma Fişi düzenlenir ve işlem görür. b) Bölümler halinde yapılan malzeme teslimlerinin, her partisi için ayrı bir muayene komisyonu tayin edilmez. İlk tayin edilen komisyon, malzemenin tamamı teslim edilinceye kadar o siparişten gelecek malları muayeneye yetkilidir. c) Her parti için düzenlenecek muayene raporları, geçici nitelikte olup, sipariş tamamlandıktan sonra düzenlenecek kesin muayene raporu, siparişin tamamını kapsayacak ve asıl olacaktır. Kesin teslim alma işlemi Madde 16-(1) Muayene şartı konmuş olanların veya lüzum görülenlerin, muayenesi ile kabulünden sonra, (2) Bu gibi şarta bağlı olmayanlar ile üniteler arasında yapılan sevkiyatta malzemenin tesliminin, (3) İlgili ambar sorumlusu tarafından kendisine evvelce verilen teslim almaya esas evraka dayanılarak, saymak, tartmak, ölçmek ve kontrol etmek suretiyle yapılır. Eksik, fazla, hasarlı, bozuk ve değişik malzeme için tutanak tutulur. Sayfa:9

10 Malzemenin ambara giriş şekilleri İKİNCİ BÖLÜM Ambar Giriş işlemleri Madde 17-(1) Malzeme üç şekilde ambara giriş işlemi yapılarak kayda alınır. a) Fiilen ambara teslim edilen malzemenin girişi, b) Fiilen ambara teslim edilmeden iş gereği doğrudan doğruya kullanılacağı yere teslim edilen malzemenin girişi, c) Transit olarak gelen malzemenin girişi. Satın alınan malzemenin ambara girişi Madde 18-(1) Stoklamak için teslim alınan malzemenin, kesin teslim alındığını göstermek ve kayıtlara almak üzere /7 Stok No. lu Giriş Fişi açıklamasında belirtilen şekilde düzenlenir ve işlemi yürütülür. Üniteler ve merkez müdürlükleri kendi satın alma yetkilerine dayanarak yapacakları satın almalardan, stoklanmayan ve hemen kullanılmaya veya yapılmakta olan işlere verilen malzeme için, Giriş Fişi ile Talep ve Çıkış Fişi düzenlemezler. Alımla ilgili belge, ilgili servis sorumlusuna imzalattırılır. Genel Müdürlükçe satın alma yetkisi ünitelere devredilen ve ünitelerce işlemi tamamlanarak bedelleri ödenen malzeme, ünite tarafından satın alınmış sayılır. girişi Ambarlardan fabrikalara imal ve tamir için gönderilen malzemenin ambara Madde 19-(1) Ambarlardan fabrika veya imalathanelere gönderilmek suretiyle bu fabrika veya imalathanelerde imal veya tamir edilenlerin ambara giriş işlemleri: a) Ambarlardan fabrika veya imalathanelere tamir için gönderilen malzemeye Stok No. lu Malzeme Tamir Fişi düzenlenir. Tamirden sonra gelen malzeme, giriş işlemine tabi tutulmaz. b) Ambarlardan fabrika veya imalathanelere gönderilen malzemenin tamamından veya bir kısmından yararlanılarak yeniden imal edilen malzemenin ambara iadesinde giriş işlemi yapılır. c) Ambarlardan ham maddesi verilmek suretiyle fabrika veya imalathanelerce imal edilerek ambara gönderilen malzeme için de giriş işlemi yapılır. ç) Ambarlarda mevcut hurda malzemeden sökülerek istifade edilebilir bir hale getirilmiş olan parçaların takdir edilecek bir fiyatla yeniden giriş işlemi yapılır. Bir üniteden diğerine giden malzemenin ambara girişi Madde 20-(1) Bir üniteden diğer bir üniteye gönderilen malzemenin, ambara giriş işleminde gelen malzeme, gönderen üniteden gönderilen 5 nüsha Sevk ve Teslim Alma Fişine istinaden teslim alınır. İlgili ambar memuru tarafından teslim alındığına ilişkin nüshaları imzalanır ve bir nüshası bilgi için, Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bir nüshası gönderen ünitenin malzeme servisine gönderilir. Sayfa:10

11 İade edilen malzemenin ambara girişi Madde 21-(1) Evvelce ambardan çıkışı yapılarak herhangi bir iş yerine verilenlerden artanlar veya kullanılmasına lüzum kalmayan malzeme ambara geri gönderilir. (2) Ambara malzeme iadeleri, 6 nüsha olarak hazırlanan /24 Stok No. lu Malzeme İade Fişi ile yapılır. Fişin bir nüshası iade eden serviste alıkonulur. Diğer 5 nüsha ile iade edilecek malzeme, ilgili malzeme servisi kanalıyla teslim alacak ambara gönderilir. Ambar memuru malzemeyi bu fişe göre teslim alır ve fişin bütün nüshalarını imzaladıktan sonra; a) Bir nüshası, kayıtlarda giriş işlemi yapılmak üzere ambarda alıkonulur. Diğer dört nüsha, malzeme servisine gönderilir. b) Bir nüshası, malzeme servisinde ambar dosyasına konmak üzere alıkonulur, c) Bir nüshası, malzemeyi geri gönderen servise gönderilir, ç) Bir nüshası, ambarın bağlı olduğu ünitenin muhasebe servisine gönderilir, d) Bir nüshası, Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına Stok Kontrol Kartlarında giriş işlemi yapılmak üzere gönderilir. (3) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde limitleri belirlenen; a) Maddi duran varlıklar, kartlarındaki kayıtlı değer üzerinden fiyatlandırılır ve iade edilmesi halinde iade fişinde bunların iade sebebi açıklanır. b) Demirbaş Malzemeler, ilk çıktığı işe masraf kaydedildiğinden, bunların ambara iadelerinde yukarıda açıklanan aynı işlem yapılmakla beraber, Malzeme İade Fişinin bütün nüshalarına Kullanılmış Malzeme damgası vurulur veya renkli kalemle yazılır. c) Bu gibi malzeme ambarda ve malzeme servislerinde kullanılmış malzeme kartlarına iz değeri üzerinden kaydedilir. ç)bunlardan, tekrar işe verilecekler için 29. maddenin 1. fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılarak ikinci bir defa masraf kaydettirilmez. 4) Verimsizliği veya teknik sebeplerle kullanılmaz hale geldiği anlaşılan veya tamir olamayacak derecede kırılan, bozulan veya eskiyen demirbaş, mefruşat ve sairenin ambara iadesi Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği ile Demirbaş Eşya Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Bu maksatla düzenlenecek /24 Stok No. lu Malzeme İade Fişi yukarda belirtilen işleme tabi tutulur. Bunların, hurda malzeme stoku için açılacak kartlara giriş kaydı yapılır. Hibe olarak alınan malzemenin ambar girişi Madde 22-(1) Her hangi bir malzemenin hibe kabul işlemi; Maddi Duran Varlıklar ve Demirbaş Eşya Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre yapılır. (2) Hibe olarak alınan malzemenin emsal bedeli esas alınmak suretiyle teslim alma ve giriş işlemi tamamlanır. Sayım fazlası malzemenin ambara girişi Madde 23-(1) Sayım sonlarında fazla çıkan malzeme, ambara yeniden gelmiş gibi tutulan sayım tutanağına dayanılarak, 16. maddede belirtilen Giriş Fişi düzenlemek suretiyle yapılır. Yalnız bu gibi fazla malzemeye ait Giriş Fişlerinin 1.ve 2. nüshalarının satın alma işlemi yapılmayacağından dağıtımı yapılmaz. Satın alınan malzemeden istenilen yere teslim edilenlerin girişi Sayfa:11

12 Madde 24 -(1) Genel Müdürlük veya ünitelerce satın alınan malzeme, fiilen ambara girmeden iş icabı doğrudan doğruya istenilen yerlere teslim edilmişse muayene ve teslim alınmasından sonra ünite merkezinde teslim alınanlar için 16. madde aynen uygulanır. girişi Bir üniteden diğer bir ünitenin merkez müdürlüğüne gönderilen malzemenin Madde 25-(1) Bir üniteden diğer bir ünitenin merkez müdürlüğüne gönderilen malzeme, bu müdürlüğün bağlı olduğu başmüdürlüğe gönderilmiş gibi işlem görecektir. (2) Ünitenin malzeme ve muhasebe servislerinde ve ambar kayıtlarında, düzenlenen fişlere göre, üniteye giriş ve aynı zamanda çıkış işlemi yapılır. Transit malzeme girişi Madde 26-(1) Müteahhidine verilmek üzere, ambara transit olarak gelen malzemenin ambara girişi : (2) Kurum tarafından, yabancı memleketlerden satın alınan müteahhidi tarafından işyerinde monte edilerek veya inşa edilerek işler vaziyette, bütün halinde teslim edilmek üzere gelen malzeme, ambarda 11. maddede bildirildiği gibi teslim alınır. Yalnız 14. maddede açıklanan Geçici Teslim Alma Fişi yerine, bu fişe yazdırılacağı bildirilen aynı bilgiler yazılmak ve ayrıca masrafları ile beraber ambara maliyeti gösterilmek suretiyle Giriş Fişi düzenlenir. Fiş nüshalarına Transit Malzeme damgası vurularak veya renkli kalemle yazılarak dağıtım yapılır. Bu malzeme, ambarda ve malzeme servislerinde diğer kartlardan ayrı renkli olarak açılacak kartlarda kayda alınır. Ambara girişte dikkat edilecek hususlar Madde 27 (1) Ambara giriş işlemlerinde; satın alınan malzemenin, ambara girişi yapılmadan çıkışı yapılamaz. 2) Ölçü birimleri ; a) Malzeme alımlarında, satışlara esas ölçü birimi ne olursa olsun, ambara giriş işlemi yapılırken bunlar ambardan malzeme çıkışında kullanılan esasa göre çevrilerek kayıtlara alınır. b) Türkiye sınırları içerisinde kanuni ölçü sistemi, metrik sistemdir. Yabancı ölçü sistemleri ile fatura edilen malzemenin miktarları metrik sisteme çevrilir.yalnız malın niteliğini tespit eden ve uluslararası kullanılan ölçüler (örneğin bir parmak boru gibi ) metrik sisteme çevrilmez. BEŞİNCİ KISIM Ambar Çıkış İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Malzemenin ambardan çıkış şekilleri Madde 28- (1) Malzeme, ambardan üç şekilde çıkış işlemi yapılarak kayıtlardan düşülür. Sayfa:12

13 a) Ambar mevcudu malzemenin çıkış işlemleri. b) Fiilen ambara girmeden, iş icabı doğrudan doğruya yerine teslim edilen malzemenin çıkış işlemleri. c) Transit olarak gelen malzemenin çıkış işlemleri. İKİNCİ BÖLÜM Ambar Mevcudu Malzemenin Çıkış İşlemleri Sarf ve kullanmaya verilen malzemenin ambar çıkışı Madde 29-(1) Sarf edilmek veya kullanılmak üzere talep edilen malzemenin ambardan çıkış işlemi: a) Sarf ve kullanma yeri belli olan her türlü malzemeyi, doğrudan doğruya sarf edecek veya kullanacak olanlar bunları usulüne uygun olarak tanzim edecekleri /4 Stok No lu Talep ve Çıkış Fişi ile bağlı oldukları ünitenin ambarından temin ederler. b) 21. madde gereğince, ambara iade edilenlerden ikinci bir defa başka işe verileceklerin Talep ve Çıkış Fişi nüshalarına kullanılmış malzeme damgası vurulur veya renkli kalemle yazılır. Üniteden üniteye ambar çıkışı Madde 30-(1) Bir üniteden diğer bir üniteye gönderilen malzeme için; a) 11. maddede de açıklandığı üzere ünitelerin, Genel Müdürlükten yapacakları malzeme taleplerine karşılık veya ünitelerde yapılacak işler için, Genel Müdürlükçe sevki gerekli görülen malzeme, / 10 Stok No. lu Sevk ve Teslim Alma Fişi düzenlenerek sevk edilir. Bu fişlerin bir nüshası, malzeme şubesinde alıkonulur. Diğer 9 ncu nüsha, malzemeyi sevk edecek üniteye gönderilir. Malzeme sevk e hazırlandıktan sonra fiş nüshalarından; 1) Bir nüshası, ambarda (kartlarda çıkış işlemi yapılmak üzere) bırakılır. 2) Bir nüshası, Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına (istenilenin sevkine bilgi olmak ve Stok Kontrol Kartlarında çıkış işlemi yapılmak üzere) gönderilir. 3) Bir nüshası sevk eden ünitenin muhasebe servisine ( gerekli dekont işlemi yapılmak üzere) gönderilir. 4) Bir nüshası, ilgili malzeme sevisinde ( ambar hesabında çıkış yapılmak üzere ) alıkonulur. 5) Diğer beş nüsha, teslim alacak olana gönderilir. Bunlardan bir nüsha, malzemenin konduğu ambalaj içerisinde gönderilir. b) Değeri, 19. madde de belirlenen demirbaş malzeme üst limitinden aşağı olup, ilk çıktığı işe masraf kaydedilen demirbaş malzemeden, üniteler arası yapılacak sevkiyatda, yalnız bu cins malzeme için ayrı olarak düzenlenecek Sevk ve Teslim Alma Fişine kullanılmış malzeme damgası vurulur veya renkli kalemle yazılır. Sayım noksanlarının ambar çıkışı Madde 31-(1) Sayım sonunda noksan çıkan malzeme: a) Sayım neticesi, ambar mevcudu malzemede, malzemenin özelliğine bağlı olarak, çürüme, fire verme, bozulma veya dökülmeden dolayı meydana gelebilecek noksanlıklar, Sayfa:13

14 tutulacak tutanağa istinaden /12 Stok No lu Kayıt Silme Fişi düzenlenerek kayıtlardan düşülür. b) Ambarda yukarıda bildirilen hallerin dışında oluşan noksanlıklardan, kayıtların mevcutları ile uygunluğu sağlamak üzere sayım tutanağına dayanılarak her yıl Muhasebe Finansman Dairesi Başkanlığınca ünitelere verilen terkin yetki limitine kadar olanlar, Ünite Amirinin, terkin yetki limitini aşan değerin üzerinde olanlar ise Genel Müdürlüğün onayı ile / 12 Stok No lu Kayıt Silme Fişi düzenlenerek bu miktarlar kayıtlardan düşülür. Ayrıca, bu noksanların sebebi ve bir sorumluluk olup olmadığı araştırılarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Hibe yoluyla verilecek malzemenin ambar çıkışı Madde 32- (1) Kuruluşumuzda uzun yıllar kullanıldıktan sonra zamanla verimsiz hale gelen veya teknik sebeplerle kullanılmaz durumda bulunan ve bu nedenle sabit kıymet vasfından çıkarılan, hurdaya ayrılan veya atıl durumda bulunan malzemeler ile, halen Kuruluşumuzda kullanılabilmekle beraber, değişen teknolojiye göre kullanımı verimli olmayan malzemelerden, Resmi Kurum ve Kuruluşlarca talep edilmeleri halinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek hibe yetki devri limitleri dahilinde hibe olarak verilir. Yok etme veya satışla ambar çıkışı Madde 33-(1) Ambar mevcudu malzemeden, yok edilecek veya satılacak malzemenin, ambar çıkış işlemi aşağıdaki gibi yapılır. a) Satılacak veya yok edilecek malzemenin, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca belirlenerek ünitelere verilen terkin yetki limitleri dahilinde bulunanların, ünite amirinin onayı ile, yetki limiti üzerinde olanların ise satılması ve yok edilmesi Genel Müdürlükten onay alınmak suretiyle yapılır. b) 21. madde de açıklanan şekilde ambara iade edilen veya ambarda mevcut olan malzeme; yok etme ve satış teklifleri öncesinde, ünitesince tayin olunacak uzman veya yetkili bir kurul tarafından, elden geçirilir. Bu işlem sırasında; 1) İşletmenin başka işlerinde yedek parça veya hammadde olarak kullanılabilecekler tespit edilerek cinsine göre ayrılırlar. 2) Cihazlar, makineler, vasıtalar gibi sabit kıymetler ile demirbaşlar ve sarf malzemeleri için ayrı ayrı üçer nüsha Stok No lu Kayıt Silme Teklif Raporu düzenlenir. Bu raporlara malzemenin kod numarası, cinsi, nitelikleri, miktarı, o anki durumu ile kayıtlı fiyatları ve satılması gereken hallerde tahmin edilen fiyatı yazılır. Şayet yukarıda bildirildiği gibi İşletmenin başka işlerinde yedek parça veya hammadde olarak kullanılabilecek aksam tespit edilmiş ise, tahmini fiyatları ile birlikte bu raporda gösterilir. 3) Düzenlenen raporlardan bir nüshası teklif eden ünitenin malzeme servisinde kalmak üzere, iki nüshası Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Genel Müdürlüğün ilgili Dairelerinde yapılacak incelemeye göre elden çıkarılması uygun görülenler,malzeme Dairesi Başkanlığınca Makamın onayına sunulur. Onay alındıktan sonra, nüshalardan bir adedi dosyasında saklanmak üzere Malzeme Dairesi Başkanlığında alıkonulur, diğeri gereği yapılmak üzere teklifi yapana gönderilir. Sayfa:14

15 4) Teklifi yapan, onayı alınca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemi tamamlatarak satışı gerçekleştirir. 5) Kayıt Silme Teklif Raporu veya tutanak yapıldıktan sonra satışa sunulan malzeme üzerinden herhangi bir yedek parça alınmaz, bunlar, raporlardaki sırasına göre ayrı ayrı istif edilir. 6) Satışa çıkarılan hurda malzemenin, alıcısı çıkmaması halinde yine Genel Müdürlüğün onayı ile yok edilmesi yoluna gidilir. Satışından az da olsa gelir sağlanabilecek malzeme yok edilmeyip satılır. 7) Kayıt Silme Teklif Raporları yılda bir kez olmak üzere senenin 9. ayında Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmekte olup, Genel Müdürlükte işlemlerin tamamlanmasını müteakip satış işlemine başlanacaktır. c) Yukarıda açıklanan hallerden biri ile elden çıkarılan malzeme için Kayıt Silme Teklif Raporlarına, satış veya yok etme tutanağına dayanılarak 6 nüsha /12 Stok No lu Kayıt Silme Fişi, ünitenin malzeme servisinde düzenlenir. Bu fişlerin; 1) Bir nüshası, ilgili malzeme ambarına verilir. Satılan veya yok edilen malzeme, Ambar Kartlarındaki kaydından düşürülür. 2) İki nüshası, malzeme servisinde kalır. Stok Kartı kayıtlarından düşülür. Bir nüshası, teklif evrakı ile dosyalanır. Diğeri, ait olduğu ambarın çıkış dosyasına konur. 3) İki nüshası Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Burada tutulan kartlarda gerekli işlem yapılır. Bir nüshası teklif raporu ile dosyalanır, diğeri ünitenin çıkış dosyasına konur. 4) Bir nüshası, ünitenin muhasebe servisine gönderilir. Üretim ve yapım için ambar çıkışı Madde 34-(1) Malzemesi Kuruluşumuz tarafından verilen, işçiliği müteahhide ait olan işler için, sözleşmesi gereğince verilecek malzemenin ambar çıkışı, sözleşmesine ve kendilerinden alınacak teslim tutanağına istinaden düzenlenecek kayıt silme fişi ile yapılır. Olağanüstü hallerde ambar çıkışı Madde 35-(1) Doğal afet ile mücbir sebep hallerinde ambar mevcudu malzemeden, zayi olan malzeme için olayın meydana gelmesini müteakip ivedi olarak durum bir tutanakla tespit edilir ve bağlı bulunduğu ünite vasıtasıyla Genel Müdürlüğe bildirilir. Bundan sonra verilecek emre göre hareket edilerek, gerekli kayıt silme işlemi yapılır. Ödünç olarak verilecek malzemenin ambar çıkışı Madde 36-(1) Ödünç olarak verilmesi istenilen malzeme, aşağıda açıklanan esaslar dahilinde ve Genel Müdürlük ten onay alınmak şartıyla verilebilir. a) Ödünç olarak verilecek malzemenin iade süresi belirlenir. b) Sarf maddeleri ise aynı cins, nitelik ve şekilde geri alınır. İmkansızlık hallerinde durum Makama bildirilerek, alınacak emre göre hareket edilir. c) Demirbaş malzeme, işler ve kullanılır durumda geri alınır. Tamiri gerekenlerin masrafı, tamamen malı ödünç olarak alana aittir. Aksi takdirde, (b) fıkrasına göre işlem yapılır. Bu gibi malzemeye, iade ücreti şart konmuşsa, ücret peşinen alınır. ç) Malzeme, ödünç olarak verilirken ve geriye alınırken, miktar, cins, nitelik şekil, model, tip ve boyutları ile o anki durumları bir tutanakla tespit edilir. d) Malzemenin alınmasında ve geri verilmesindeki taşıma masrafları alana aittir. Sayfa:15

16 e) Ödünç verilen malzemenin ambar çıkış işlemi, onayına istinaden düzenlenecek, kayıt silme fişi ile yapılır.bu fişler 31. maddede ki gibi dağıtılır. Ayrıca, üzerindeki açıklamaya göre, ödünç malzeme için açılan kartlarda kayda alınır. Tamir için ambar çıkışı Madde 37-(1) Ambar mevcudu malzemeden, ambarda tamiri mümkün olmayanlar tamir ettirilmek üzere Stok No lu Malzeme Tamir Fişi ile tamirhanelere gönderilir. Bu malzeme için çıkış işlemi yapılmaz. Ancak Tamir Fişine göre kayda alınarak takip edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fiilen Ambara Girmeyen Malzemenin Ambar Çıkış İşlemleri Satın alınan veya mevcut malzemenin doğrudan doğruya istenilen yere gönderilmesi halinde ambar çıkışı Madde 38-(1) Genel Müdürlük ile ünitelerce satın alınan malzeme, fiilen ambara girmeden, iş gereği doğrudan doğruya istenilen yere teslim edildiği hallerde, 16.maddede belirtildiği üzere Giriş Fişi ile Talep ve Çıkış Fişi düzenlenmez. Doğrudan kullanıma verilir. Bir merkez müdürlüğünden diğer ünite veya merkez müdürlüğüne sevk edilen malzemenin ambar çıkışı Madde 39-(1) Herhangi bir merkez müdürlüğünden, diğer bir üniteye veya başka bir başmüdürlüğün merkez müdürlüğüne sevk edilen malzemenin; a) Sevk eden merkez müdürlüğünden bağlı bulunduğu başmüdürlüğe İade Fişi ile iade, b) Bu başmüdürlükten sevk edilen üniteye, Sevk ve Teslim Alma Fişi ile çıkış, c) Teslim alan üniteye, Sevk ve Teslim Alma Fişi ile giriş, merkez müdürlüğüne Talep ve Çıkış Fişi ile çıkış, işlemi yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Transit Olarak Gelen Malzemenin Çıkış İşlemi Transit malzemenin ambar çıkışı Madde 40-(1) Müteahhide verilmek üzere ambara transit olarak gelen malzemenin çıkışı; a) Kuruluşumuzca, yabancı ülkelerden satın alınan ve müteahhidi tarafından işler durumunda teslim edilmek üzere gelen malzeme, teslim alındığı ambardan doğrudan doğruya müteahhidine teslim edilecekse, bu malzemenin çıkış işlemi, Kayıt Silme Fişi ile yapılır. b) Şayet bu malzeme, işin yapılacağı yere, İşletme tarafından sevk edilecek ve o yerde müteahhidine verilecekse, Sevk ve Teslim Alma Fişi düzenlenerek, o yere sevk edilir. Yalnız, bu fişin nüshalarına transit malzeme damgası vurulur veya renkli kalemle yazılır. Sevk edilen yerde yine Kayıt Silme Fişi düzenlenerek çıkış işlemi yapılır. Sayfa:16

17 c) Bu malzemenin 24. Maddede açıklandığı gibi ayrı olarak açılacak kartlarda giriş ve çıkış işlemi yapılır. ALTINCI KISIM Malzemenin Ambardan İhtiyaç Yerine Teslimi Madde 41-(1) Ambarlardan malzeme; a) Genel Müdürlük de: her dairenin bu işle görevlendirdiği memura, b) Ünitelerde: ünite amirinin görevlendirdiği memura, c) Merkez müdürlüklerinde: müdürün görevlendirdiği memura, ç) Tamirhanelerde: o yerdeki amirin tayin ettiği görevliye, teslim edilir. (2) Bu işle görevli memurlar aldıkları malzemenin iyi kullanılmasından, bakımından ve hesabının verilmesinden sorumludur.ayrıca bunların unvanları, adları, imza örnekleri bir yazı ile malzeme servisine bildirilip, ambara da tebliğ olunur. Fiyatlandırma işleri YEDİNCİ KISIM Malzemenin Fiyatlandırılması Madde 42-(1) Satın alınan malzeme, faturasına ve satın alma şartlarına göre, yapılan masrafların belgelerine (ithal edilen malzemede navlun, sigorta, gümrük, liman, nakliye, muayene ve bunun gibi) istinaden, malzeme servisinde hesaplanarak ambara teslim maliyeti tespit edilir. Giriş fişine kayıt edilir. a) Satın alınan malzemenin faturasında, malzeme çeşitleri ayrıntılı olarak, fiyat ve tutarlar ayrı ayrı gösterilmeden tamamına ait bedel bir kalemde kaydedilmişse, malzeme çeşitleri ayrıntılı olarak veya teferruatı aşağıda (b) fıkrasında açıklanan hallerde olduğu gibi fiyatlandırılır ve bedellerinin toplamının fatura tutarına eşitliği sağlanır. b) Hibe edilenler ile, ambar fazlası çıkan malzeme, bir kurul tarafından ambarda mevcudu varsa, mevcudun fiyatıyla kıyaslanarak, yoksa maliyet bedeli ve piyasa fiyatları araştırılarak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri de dikkate alınarak, fiyat takdir edilir. Gerektiğinde mahalli borsalardan, ticaret ve sanayi odalarından, belediyelerden, derneklerden sorularak bedelleri tespit edilir. Bu evraka göre, Giriş Fişinde fiyatlandırılır. c) İşten artan veya kullanılmasına lüzum kalmayarak ambara iade edilenler malzeme servisinde tutulan Stok Kartlarındaki bedel üzerinden fiyatlandırılır. Demirbaş malzeme Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliğine göre fiyatlandırılır. Fiyatı belli olmayanlar için yukarıdaki (b) fıkrası uygulanır. ç) Ambardan çıkışı yapılan malzeme, malzeme servisinde tutulan kartlardaki fiyat üzerinden fiyatlandırılır. d) Fabrika veya atölyelerde imal edilenler veya eskilerinden bozulup yeniden meydana getirilenler iş emrine veya maliyet fişine göre fiyatlandırılır. e) Müteahhitlere imal ettirilenlerden; 1) Malzemesi müteahhide ait olanlar müteahhidin faturasına göre aynen yukarıda (a) fıkrasında açıklandığı gibi fiyatlandırılır. 2) İşçiliği müteahhide, malzemesi Kuruluşumuza ait olanlarda, ise verilen malzeme bedeli ile işçilik hesaplanarak imal edilmiş malzeme olarak fiyatlandırılır ve Giriş Fişinde detayları gösterilir. Sayfa:17

18 3) İşçiliği ve bir kısım malzemesi müteahhide ait ise, Kuruluşumuzca verilen malzeme de hesaplanmak suretiyle fiyatlandırılır. Giriş Fişinde detayları gösterilir. 4) İmalin ve malzemenin bir kısmı müteahhide bir kısmı Kuruluşumuza ait ise, Kuruluşumuzca verilen malzeme bedelleri ile yazı veya tutanağında belirtilen işçilik müteahhid faturasına ilave edilerek hesaplanmak suretiyle, imal edilmiş malzeme olarak fiyatlandırılır. f) Yukarıda açıklanan hallerde, sigorta, gümrük, liman, hamaliye ve bunun gibi masraflar varsa ve bunlar Kuruluşumuza ait ise, bu masraflar da fiyatlandırma işlemine dahil edilir. g) Ambara ilk girişte, maliyeti tespit edilen bir malzemenin üzerine Genel Müdürlükçe aksine bir emir verilmediği takdirde bir daha masraf ilave edilerek fiyatı arttırılmaz. Malzeme kayıtlarının tutulması SEKİZİNCİ KISIM Malzeme Kayıt İşleri Madde 43-(1) Ambarlara giren ve bunlardan sarfa veya kullanıma verilen her türlü malzemenin, ambarlarda ve malzeme servislerinde, aşağıda bildirilen esaslar dahilinde kaydı tutulur. a) Ambarlarda; 1) Ambar mevcudu malzemenin stok numaralarına, varsa parça numaralarına, teknik adlarına ve niteliğine göre Stok No. lu Ambar Kartı açılarak, giren ve çıkan malzemenin miktarı bu kartın açıklamasında belirtilen şekilde kayıt edilir. Kartlarda görülen kalan sütunlardaki miktar, ambardaki mevcuda uygun olmalıdır. 2) Yeni alınan malzeme ile kullanılmış ve hurda malzemenin kayıtları birbiri ile karıştırılmaz. Bunlar için ayrı ayrı kart açılır. b) Ünitelerin malzeme servisinde: Ambarlara giren ve çıkan her türlü malzemeyi kaydetmek üzere; 1) Ambardaki kartlara denk olarak Stok No. lu Stok Kartı açılır. Bu kartlara giren ve çıkan malzemenin gerek miktarı ve gerekse bedeli açıklamasında belirtilen şekilde kaydedilir. Bu kartlarda görülen miktar ile ambar kartları ve ambar mevcudunun uygunluğu sağlanır. 2) Stok Kartlarında yer alan tutar sütunlarının doğruluğunu sağlamak ve aylık olarak ünitenin muhasebe servisi ile stok hesaplarında uygunluğu sağlanmak üzere Stok No. lu Stok Grubu Hesap Özeti Kartı her malzeme için grup hesap numarasına ve grup adına göre ayrı ayrı açılır. Kartın açıklamasında belirtilen şekilde işlem yapılarak hesaplarda kontrol ve uygunluğu sağlanır. 3) Stok Grubu Hesap Özeti Kartlarına dayanılarak iki nüsha cetvel tanzim edilir. Bu cetvelde kartların stok grubu no su, grup adı, giren ve çıkan sütunlardaki ay sonu toplamları sırasıyla kaydedilir. Genel toplam yapılır, iki nüsha da ünite muhasebe servisine gönderilir. Bir nüshası hesaplarda uygunluk belirtilerek malzeme servisine iade edilir. c) Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığı Malzeme Şubesi Müdürlüğünde; Genel Müdürlük teşkilatı ambarlarına giren ve çıkan malzemenin hareketini takip ve kontrolünü temin etmek üzere her malzemenin stok numarasına varsa parça numarasına, teknik adı ve niteliğine göre /5 Stok No lu Stok Kontrol Kartı açılır. Bu Sayfa:18

19 karta ambarlara giren ve çıkan malzemenin miktarı, ambar işlemlerine ait fiş nüshalarına dayanılarak kayıt edilir. Hesapların verilmesi DOKUZUNCU KISIM Hesap İşleri Madde 44- (1) Her sene sonunda ambarlar bağlı bulundukları üniteye, ünitelerde Genel Müdürlüğe, o sene içinde alınan, verilen ve elde kalan malzemenin hesabını ilgili malzeme servisi kanalıyla vermekle sorumludurlar. (2) Bu hesaplar en geç 1 Şubat tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilmiş olacaktır. Malzeme hesaplarının hazırlanması Madde 45-(1) Malzeme hesapları aşağıda bildirilen esaslar dahilinde hazırlanır: (2) Sayımlar; a) Her yıl 1 Aralık tarihi itibarı ile göreve başlamak üzere; malzeme biriminin bağlı bulunduğu ünite müdür yardımcısının başkanlığında; malzeme birim amiri, ambarda malzemesi bulunan en az 3 birim amiri veya bu amirden sonraki en yetkili personel, en az 1 muhasebe personeli, gerektiği kadar uzman personelin katılımı ile Malzeme Sayım Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon ünite amirinin onayı ile teşekkül ettirilir. b) Komisyon üyeleri sayım süresince sayımı aksatmamak üzere asli görevlerine devam ederler. Sayım esnasında; ölçü, tartı, taşıma ve yükleme gibi işler için ilave personel çalıştırabilir. c) Sayımlarda, ilgili ambar sorumlusu hazır bulunur. Sayımların hazırlanması, planlanması, kontrolü ve sonuçlandırma işlerinden Malzeme Sayım Komisyonu sorumludur. ç) Sayımlara hazırlık mahiyetinde olmak üzere ; 1) Senenin son günü akşamına kadar ambarlara giren ve çıkan her türlü giriş ve çıkış fişleri gerek ünite malzeme servisinin ve gerekse ambarın kayıtlarına işlenmiş olacak ve kalan sütununda gösterilen en son miktar sene sonu mevcudu ve takip eden seneye devir olarak kartlarda gösterilir. 2) Yukarıda bildirilen işlemle beraber ambar mevcudu malzeme için, ilgili malzeme servisinde stok no lu Malzeme Envanter Cetveli, Stok Kartlarındaki bilgiye göre, açıklamasında belirtilen şekilde her malzeme grubuna ayrı olmak üzere 4 er nüsha hazırlanır. 3) Ambar mevcudu malzemenin sayımı için Ambar Kartları, malzemenin bulunduğu ranzalara ve yerlerine göre ayrılarak ambara ait Malzeme Envanter Cetvelleri ile birlikte Sayım Komisyonuna verilir. 4) Sayım sonunda elde edilen sonuçlar ambar sayımında Ambar Kartlarına işaret edilir ve Malzeme Envanter Cetveline gerekli açıklama yazılarak Malzeme Sayım Komisyonunca imzalanır. Kartların devir satırı paraf edilir. Cetveller ve kartlar ilgili malzeme servisine verilir. 5) Malzeme Sayım Komisyonu tarafından iade edilen Ambar Kartları ile Malzeme Envanter Cetvelleri malzeme servisinde tutulmakta olan kayıtları ile karşılaştırılır. 6) Fazla ve noksanlar için gerekli giriş ve kayıt silme işlemine başlanır. Kayıtlarda uygunluk sağlanır. (3) Hesapların verilmesi; a) Yukarıda açıklanan işlem tamamlanınca Malzeme Envanter Cetvelleri ünite amirince tasdik edilir. Bu cetvellerin bir nüshası Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Sayfa:19

20 Başkanlığına, iki nüshası ünitenin muhasebe servisine gönderilir. Bir nüshası da malzeme servisinde alıkonulur. b) Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına gelen cetveller ile Başkanlıkta tutulan kayıtlar karşılaştırılır, uygunluk sağlanır. Cetveller ait olduğu ünitenin dosyasına konur. Kontrol işleri ONUNCU KISIM Diğer Hükümler Madde 46- (1) Ambarlar, her zaman Ana Depo Müdürü veya Malzeme Servisi Müdürü yoksa yetkilisi tarafından kontrol edilir. Ayrıca ambarlardaki malzemeyi, Genel Müdürlükçe yetki verilecek olanlar ile Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Malzeme Şubesi Müdürü kontrol eder. Kontrolde gözetilecek hususlar Madde 47-(1) Özel olaylar dışında kontrollerde, a) Yapılan işlerin yönerge esaslarına ve emirlere göre yapılıp yapılmadığı, b) İşlerin düzeni ve hızı, c) Gerekli görüldüğünde yapılacak sayımlarda mevcudun kayıtlara uygunluğu, göz önünde tutulur. Devir ve teslim işleri Madde 48-(1) Devir ve teslim işleri aşağıdaki şekilde yapılır, a) İşlerinden herhangi bir sebeple ayrılan ambar sorumluları yeni atanan ambar sorumlusuna ambarı devretmeye mecburdur. Devir ve teslim ilgili malzeme servisinden bir şahıs ile devreden ve devralacak arasında kayıtlara göre sayılmak suretiyle yapılır ve bir tutanak düzenlenerek imzalanır. b)devredenden usulünce devralmayanlar çıkacak noksanları ödemekle yükümlüdürler. c) Görevlerinden izin, hastalık veya diğer bir sebeple geçici ayrılan veya ayrılacaklar, devirlerini vekil olacak kişiye vereceklerdir. Devir yapma imkanı olmayan hallerde, sorumluluk kendilerine ait olmak üzere yerine malzeme müdürünün yoksa yetkilisinin oluru ile bir vekil bırakabilir. Vekil, her ne kadar alma, verme ve yanlışlıklardan sorumlu olacaksa da geçici ayrılan memur dönüşünde vekili zamanında yapılan işleri kontrol ederek bir noksanlık gördüğü takdirde durumu en geç 7 gün içerisinde bağlı olduğu ünite malzeme servisine bildirir. ç) Olağanüstü durumlarda devir ve teslim yapmadan veya yapamadan ayrılmalar da yetkili makamların emri ile derhal tayin olunacak üç kişilik bir veya birkaç kurula acilen sayım yaptırılır. Sonuç en kısa zamanda ayrılana bildirilir. Kusurlu olanlar hakkında Genel Müdürlükten alınacak emre göre hareket edilir. Ambar çalışma saatleri Madde 49-(1) Ambarlar, Genel Müdürlükçe belirlenen mesai saatleri içerisinde açılır ve kapanır. Olağanüstü durumlarda ambar memuru olmadığı zamanlarda ünite amirince tayin olunacak 3 kişilik bir kurul huzurunda açılır. Durum bir tutanakla tespit edilir. Ambarlarda olağanüstü hal görülmesi Sayfa:20

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir.

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir. Genelge No : 2 Genelge Tarihi : 17/01/2006 İL-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Devlet malı olan demirbaş eşyaların kullanılması, korunması, sorumlularınca usulüne uygun olarak kayıtlarının

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ajansa ait taşınır malların

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. (SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI ANKARA 16 ARALIK 2013 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI 20 Nisan 2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'na ait her türlü

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt Kontrol İş Akış Şemaları

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt Kontrol İş Akış Şemaları G ÜNVRSS FN FKÜS aşınır Kayıt Kontrol ş kış Şemaları P SÜRC mbar kayıtları ile ambar stokları karşılaştırılır. n az 6 aylık ihtiyaç daha önceki ay ve yıllara göre kıyaslanarak tespit edilir. espit edilen

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ (22.07.2010 tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEMİRBAŞ EŞYA TALEBİ VE DEPOLAMA PROSEDÜRÜ

DEMİRBAŞ EŞYA TALEBİ VE DEPOLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, depolara teslim edilmek istenen demirbaş eşyaları dokümante etmek, hurdaya ayırmak ve bu aşamaların Koç Üniversitesi Personeli tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ BESYO TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORM : D RİSK Taşınırların giriş kaydının yapılması Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı GÖREV TANIM FORMU Yardımcısı Afitan ÇEVRİM Görev Tanımı a) Havale edilen evrakı teslim alarak, personel arasında dağılımını yapmak b) Birim çalışanları tarafından hazırlanan evrakın kontrolünü yaparak lık makamına sevkini

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ

SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura ile teslim edilir. Satın alma onaylı sipariş fişi ile sayılarak teslim alınır Muayene kabul komisyonu, malzemelerin teknik şartnameye

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim dilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak Teslim Alınır. Muayene

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun SÜREÇ NO 1 TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış Şeması ) İŞ AKIŞ SÜRECİ Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAYIM TUTANAĞI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(09.01.2015) Toplam Süre 8 Gün 1 Gün 5 Gün 1 gün 1 Gün *Satın alınan, bağış yapılan, birimler arası devir yoluyla gelen veya daha önceki yıldan devreden malzemelerin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051 Sirküler Tarihi: 29.12.2015 Sirküler No : 2015 / 051 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN (YN ÖKC), GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİNE (GİB BS) KAYDI, KULLANICILARA SATIŞI VE SATIŞ SONRASI SERVİS

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı