Anneler Günü Kutlu Olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anneler Günü Kutlu Olsun"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev. Tel: Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede veya dünyada kaç anne gerçek degerine uygun anneler gününü, gerçek degeriyle (meta olmayan degeriyle) kutluyor. Anneler günü diye anýlan bu günde, aklýma iþkencelerde ölen anneler, hamileyken iþkenceye maruz kalan anneler, çocuklarýna ekmek götürmek için çöplerde yiyecek toplayan veya eskileri, kaðýt-kartonlarý toplayan anneler. Barýþ anneleri ve buna benzer gerçek degere layýk anneler en büyük sevgilere, saygýlara Ali KAÝM 28 yýl sonra yeniden Hacýbektaþlý gençler 1980 yýlýndan bu güne yapýlmayan Denizleri (üç fidaný) anma etkinliðini baþarýyla gerçekleþtirdiler. 68 kuþaðýnýn gençlik önderleri Deniz gezmiþ ve arkadaþlarý katlediliþlerinin 36. yýl dönümünde öylesine dolu dolu bir etkinlikle andýlar ki. Orada bulunan insanlarýn bir çoðu zaman zaman göz yaþlarýný tutamadýlar. Yýllar sonra bu anlamlý geceyi yaþamak hepimizi gururlandý. Gençlerimizin bu duyarlýlýðý umut vericiydi. 2 DE Hacýbektaþ tan hekder e 2005 yýlý Hacýbektaþ derneði genel kurulunda söylemiþtik, Hacýbektaþ derneði ile yükseköðrenim derneðinin faaliyet alanlarý, amaçlarý, çalýþmalarý, farklý diye ve iki derneðin birleþmesinin doðru olmadýðýný savunmuþtum, Halil Salmanlý, Cafer Gök gibi Hacýbektaþ derneðinin ilk kurucularýda ayný þeyleri söylediler. Fakat mantýk, saðduyu susmuþtu, düþüncesini söyleyen dýþlanýyordu ve herkes doðrudan, mantýktan yana deðil güçlüden yana tavýr alýyordu. 7 DE degerlere layýklar. Pýrlanta ve diger süslü ve vitrinlik süsleriyle o sevgiyi sadece günü birlik sevgi gibi eglencelerde gören annelerden farklý olarak sade ve hiçbir maddi degerle ölçülemeyecek annelerin sevgisini günler önceden vitrinlerin ve reklamlarýn malzemesi yapan sermaye, herþeyde olduðu gibi, evlatlarý için çok kutsal olan anne sevgisini bile meta aracý yaparak insanlarý, hatta anneleri bile yarýþtýrýr duruma getiriyor. Ve "benim çocuðum þu 3 DE pahalý hediyeyi bana aldý" diyen Bundan tam 160 yýl önce, þubat ayýnýn ortalarýnda, Londra'nýn Bishopsgate mahallesindeki gösteriþsiz bir basýmevinde küçük bir broþür basýlmaktaydý. Broþür Almanca yazýlmýþtý ve Manifest der Kommunistischen Partei (Komünist Parti Manifestosu) adýný taþýmaktaydý. Binlerce, Onlar için göçebe zamanlarýnda ibadet için seçtikleri ulu aðaçlar, genellikle Þah diye adlandýrýlan Ardýçlar, yerleþik hayata ve bununla gurulanan burjuva anneleri karþýsýnda, emek cephesinde; anneler, sadece sevginin en yüce duygunun analýk duygusu olduðunu içinden duyan ve çocuðunu ekmeksiz, aç, susuz býrakmamaya çalýþan, gerektiðinde kendini feda eden, o kutsal olan iffetini, savaþ alanlarýnda çocuðu için feda eden analar, evladýný çatýþmalarda kaybeden þehit analarý ve savaþ alanlarýnda ulusu için ulusal baðýmsýzlýk savaþýnda çocuðunu tuzlayýp baðrýna taþ gibi basan analar. 8 DE Komünist Manifesto : Bütün dünya iþçileri, birleþiniz! on binlerce broþür, Avrupa'nýn ayaklanmalarla çalkalanmakta olan büyük kentlerine ulaþtýrýldý. Uluslararasý bir iþçi örgütü olan gizli Komünistler Birliði'nin Kasým 1847'de Londra'da düzenlenen ikinci kongresi, onlarý gerek kuramda, gerek uygulamada yol gösterici olacak bir parti programý hazýrlamakla görevlendirdiðinde, Karl Marx yirmi beþ, Friedrich Engels de yirmi yedi yaþýndaydýlar. Marx ve Engels'in adlarý ilk kez 1872 Leipzig baskýsýnda yer alacak ve bu baskýda broþürün adý Kommunistisches Manifest (Komünist Manifesto) olarak deðiþtirilecekti. 5 DE Ýnsan Ýçin Doða,Doða Ýçin Ýnsan yada Tahtacýlar da Aðaç Kültürü(2) geçtikten sonra Abdal Musa, Hacý Bektaþý Veli gibi Alevi Bektaþi ulularýnýn makamlarý gibi kutsal yerlerdir. Çalýþmaya gidilen ormanlarda oranýn en büyük aðacý ulu, kutsal ve oranýn sahibi kabul edilip altýnda kurban kesilir. Ona diðer bütün aðaçlardan azýcýk fazla önem verilir. Ormandan aðaçlardan helallik almak için ortaklaþa alýnan kurban bu ulu aðacýn altýnda kesilir ve eþit pay edilip piþirilerek birlikte yenir. Bu ulu aðaçlar yaðmur duasý yapýlýrken de tapýnma yeridir. Bu aðaçlarýn altýnda kesilen kurbanýn ciðeri aðacýn bir dalýna asýlýr. Eðer bu ciðeri bir kuzgun götürürse dualarýnýn kabul olacaðýna inanýr, bunun örneklerini anlatýrlar. 4 DE Nergis kasýrgasýnýn vurduðu Myanmar da ölü sayýsýnýn 500 bine kadar yükselebileceði ve 2003 Aralýk ayýnda yaþanan tsunami felaketinden çok daha kötü olduðuna dikkat çekiliyor. Ýngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, þimdiden ölü sayýsýnda kesin rakamýn 200 bini bulduðu ve sayýnýn yüzyýlýn doðal afeti olarak kabul edilen tsunamiden iki misli fazla olacaðý belirtildi. Güneydoðu Asya da 2004 yýlýnda deprem sonrasý meydana gelen tsunami felaketinde 230 bin kiþi hayatýný kaybetmiþti. 8 DE 2 milyon fidan toprakla buluþacak Kýrþehir'de aðaçlandýrma çalýþmalarý çerçevesinde, 2008 yýlý sonuna kadar 2 milyon fidanýn toprakla buluþturulacaðý bildirildi. Aðaçlandýrma çalýþmalarýnda hatýra ve özel orman yapýmý için talebin yüksek olduðunu kaydeden Çevre ve Orman Ýl Müdürü Reþat Karaca, "Bu sene Boztepe yolu üzerinde bulunan esnaf konutlarý bölgesine 7 bin dönüm alana 1.5 milyon fidan dikeceðiz. Ömerhacýlý kasabasýnda 2 bin 500 dönüm alana 500 bin adet fidan dikilecek. Yani toplamda yaklaþýk 10 bin dönümlük alana 2 milyon adet fidan dikilmiþ olacak. 6 DA Köy yollarýna ödenek çýktý Köyleri Kalkýndýrma Projesi (KÖYDES) çerçevesinde, Kýrþehir'in köylerinde asfalt çalýþmasý yapýlmak üzere 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðý bildirildi. KÖYDES projesine iliþkin bilgiler veren Ak Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile yaptýklarý görüþmeler ve yazýþmalar neticesinde, Kýrþehir'in köylerinde köy içi 1. ve 2. kat asfalt yapýmý için 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðýný söyledi. 3 DE

2 2 28 yýl sonra yeniden Hacýbektaþlý gençler 1980 yýlýndan bu güne yapýlmayan Denizleri (üç fidaný) anma etkinliðini baþarýyla gerçekleþtirdiler. 68 kuþaðýnýn gençlik önderleri Deniz gezmiþ ve arkadaþlarý katlediliþlerinin 36. yýl dönümünde öylesine dolu dolu bir etkinlikle andýlar ki. Orada bulunan insanlarýn bir çoðu zaman zaman göz yaþlarýný tutamadýlar. Yýllar sonra bu anlamlý geceyi yaþamak hepimizi gururlandý. Gençlerimizin bu duyarlýlýðý umut vericiydi. Geceyi düzenleyen gençlerimiz.bundan otuz sekiz yýl önce tam baðýmsýz Türkiye þiarý ile Samsun dan Ankara ya Atatürk yürüyüþünü gerçekleþtiren Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn amaçlarýný öylesine benimsemiþler ki. Söylemlerinde Þiirlerinde þarkýlarýnda tam baðýmsýz demokratik Türkiye vurgusunu özellikle iþlediler. Yaptýklarý konuþmalarda Atatürk ün tam baðýmsýzlýk ilkesinden vaz geçilmesinin ve bu ilkeler ýþýðýnda yola çýkan 68 kuþaðýnýn tasfiye edilmesinin günümüzde yaþadýðýmýz sorunlarýn kaynaðýný oluþturduðunu anlamlý bir þekilde ortaya koydular. Tam baðýmsýz ve tam demokratik Türkiye için yapýlan devrimci mücadelede topraða düþenler için yapýlan saygý duruþunun hemen bitiminde gür ve kararlý bir sesle söylenen gün doðdu hep uyandýk marþýna katýlmaktan kendimi alamadým. Bu marþ orada bulunanlarý aldý götürdü Ali KAÝM Böylesine geceler Hacýbektaþ ýmýza çok yakýþýyor. Geçmiþimize,kimliðimize, duruþumuza çok yakýþýyor. Çoktandýr unutmuþtuk, böylesine etkinlikleri. Milliyetçi ýrkçý söylemler sanki etrafýmýzý çepe çevre samýþtý. Hacýbektaþ caddeleri kurt iþaretli ya Allah Bismillah sloganlý yürüyüþlere sahne olur hale getirildi. Nereden buldular bu cesareti dersiniz? Yüksek okulda devrimci öðrencilere baský yapmaya kalkýþtýlar. Bu baskýlar hangi yürüyüþten sonra baþladý dersiniz? Ülke Bayraðýmýzý da alet ederek gerçekleþtirilen bu yürüyüþlerin izinleri organizasyonlarý kimler tarafýndan kolaylaþtýrýldý acaba? Hacýbektaþ halký olarak bu sorularý aklýmýza getrdik mi hiç araþtýrdýk mý? Hacýbektaþ halký, özellikle gençlerimiz, hýzla kimliðinden, kiþiliðinden, geçmiþinden uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ama ne yaparlarsa yapsýnlar Hacýbektaþ kültürü ile yetiþen gençlerimizi kendi emellerine alet edemezler. Umarým Denizleri anma etkinliði bir dönüm noktasý olur. Genç arkadaþlarýmý kutluyor gözlerinden öpüyorum. ANKARA - Ýthal içkilerde bedelin düþük gösterilerek vergi kaçýrýlmasý, Maliye Bakanlýðý ndan sonra Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu nu da (TAPDK) harekete geçirdi. Gümrük Müfettiþlerinin de Baþbakanlýk ve Maliye Bakanlýðý na ileterek, çözüm istediði ithal içkideki fiyat oyununun sona erdirilmesi için Maliye Bakanlýðý nýn yaný sýra, TAPDK da bir çalýþma yapýyor. TAPDK Baþkaný Kazým Çalýþkan, sektörün açmazý olarak nitelendirdiði fiyat oyununa mutlaka bir çare bulunmasý gerektiðini söyledi. Konunun üst kurumun yaný sýra Maliye Bakanlýðý nca da ele alýndýðýný kaydeden Çalýþkan, þöyle devam etti: Buradaki tezgah þöyle. Firmalar, ürünü ülkeye sokarken, bedeli düþük beyan ediyor. Bu þekilde özel tüketim vergisini, gümrük vergisini ve katma deðer vergisini az ödüyor. Mesela 100 liralýk ürünü, ithalatçý yurda sokarken, 10 lira olarak bildiriyor. 10 lira üzerinden de vergileri ödüyor. 100 liralýk bu mal, pazarlama þirketine de 10 liradan satýldý gösteriliyor. Pazarlama þirketi, bu 10 liralýk ürünü alýyor, 100 liraya satýyor. Böylece 90 liranýn vergisi ödenmemiþ oluyor. Tezgah bu. Burada oluþan 90 liralýk ilave farký da, yurt dýþýndaki üretici firmaya reklam gideri, bilmem neye katýlým bedeli gibi adlar altýnda oraya fatura ediyor. Bu alkollü içki sektöründe bizim büyük bir açmazýmýz. SATIÞ AÞAMASINDA ÖTV GÜNDEMDE Alkollü ürünlerde ÖTV nin, perakende satýþý aþamasýnda deðil, pazarlama þirketine satýþ sýrasýnda alýndýðýna dikkat çeken 12 Mayýs 2008 Pazartesi Ýçkide vergi oyununa çözüm arayýþý 100 YTL lik ithal içki 10 YTL üzerinden vergilendirilince TAPDK harekete geçti. Sigarada olduðu gibi içkide de ÖTV nin perakende satýþ fiyatý üzerinden alýnmasý planlanýyor. Çalýþkan, sigarada ise bu verginin perakende satýþ fiyatý üzerinden hesaplanýp, tahsil edildiðini anlattý. Çalýþkan, alkollü içkiler için de sigaraya benzer bir vergilemeye gidilebileceðini belirterek, þunlarý söyledi: Sigara, tüketiciye 5 YTL ye satýlýyorsa, 5 YTL üzerinden vergilendiriliyor. Alkollü ürünlerde de sigaradakine benzer bir model olsun istiyoruz. Bu konudaki nihai kararý Maliye Bakanlýðý verecek. Bu alandaki vergi kaçaðýna karþý fiyat denetimini içeren bir sistem de kurulabilir. Denilir ki, (Kardeþim 10 lira diyorsun ama bu 10 lira deðil, Bu ürünün fiyatý 100 lira. Bunu 100 liradan aþaðý vergilendiremezsin.) Tabi bu ürün bazýnda zor bir iþlem. Bu tür olaylar genellikle üretici firmadan pazarlama þirketine, ayný þirket grubu içerisinde oluyor. Orada oluþan vergilendirilmemiþ bölüm için genel sistemin dýþýnda farklý bir vergilendirme de düþünülebilir. Maliye Bakanlýðý da olayýn bilincinde. Bu konuda çalýþmalar yapýlýyor. MALÝYE BAKANLIÐI SÝSTEMÝ DEÐÝÞTÝRECEK Maliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý Genel Müdürlüðü de, ithal içkideki fiyat oyununa engel olunmasýna yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu çalýþmalarda, alkollü ürünlerde de, sigaraya benzer bir vergileme yapýsýnýn oluþturulmasýnýn yaný sýra kullaným bedeli, reklam bedeli gibi fiyat farkýnýn kapatýldýðý unsurlarýn da ÖTV kapsamýna alýnmasý üzerinde duruluyor. AA Keneler ýsýrýyor aileler hastaneye koþuyor Aileleri, ölümcül kýrým kongo kanamalý ateþ hastalýðýna yol açan kenelerce ýsýrýlan 10 çocuðu Sivas Devlet Hastanesi'ne götürdü SÝVAS - Kenenin ýsýrdýðý 10 çocuk, hastanede tedavi altýna alýndý. Sivas merkezinde vücutlarýnýn deðiþik bölgelerinden kene tarafýndan ýsýrýlan 10 çocuk, aileleri tarafýndan Sivas Devlet Hastanesi ne getirildi. Çocuklarýn vücutlarýna yapýþan keneler, burada saðlýk ekiplerince kontrollü bir þekilde çýkarýldý. Hastane yetkilileri, acil servise baþvuran çocuklarýn birçoðunun kene tarafýndan baþlarýndan ýsýrýldýðýný belirtti. Vücuda yapýþan kenelerin en yakýn saðlýk kuruluþuna gidilerek çýkarttýrýlmasý konusunda uyarýda bulunan yetkililer, bu kiþilerin bir hafta içerisinde yeniden kontrole gelmelerini istediler. Yetkililer, kusma, bulantý gibi belirti gösterenlerin ise bir haftayý beklemeden saðlýk kuruluþlarýna baþvurmalarý gerektiðini vurguladý. Öðretmen uyardý Bu arada, bir ilköðretim okulu öðrencisinin baþýna yapýþan kene, durumu fark eden öðretmeninin uyarýsý üzerine götürüldüðü hastanede çýkarýldý. Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi M.F.Þ nin baþýnda kene olduðunu fark eden öðretmeni durumu ailesine bildirdi.öðretmenin uyarýsý üzerine babasý tarafýndan Sivas Numune Hastanesi ne götürülen öðrencinin baþýndaki kene burada kontrollü bir þekilde çýkarýldý. Gerekli tetkiklerin yapýlmasý için Sivas Devlet Hastanesi ne getirilen M.F.Þ nin birkaç gün sonra kontrol için yeniden hastaneye gelmesi istendi. (aa)

3 9 Mayýs 2008 Pazartesi Annelerimize sevgimizi göstermek en güzel hediye Köy yollarýna ödenek çýktý Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Köyleri Kalkýndýrma Projesi (KÖYDES) çerçevesinde, Kýrþehir'in köylerinde asfalt çalýþmasý yapýlmak üzere 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðý bildirildi. KÖYDES projesine iliþkin bilgiler veren Ak Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile yaptýklarý görüþmeler ve yazýþmalar neticesinde, Kýrþehir'in köylerinde köy içi 1. ve 2. kat asfalt yapýmý için 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðýný söyledi. Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, dünyanýn en kýymetli varlýklarý annelere, Anneler gününde verilecek en güzel hediyenin sevgi olduðunu belirterek Sadece bir gün deðil,yýlýn tüm günleri anneler günü bizim için.onlara verilecek en büyük hediye de yüreðimizde onlara beslediðimiz sevgimizi onlara gösterebilmek. dedi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, l1 Mayýs Dünya Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ünver, mesajýnda hayatýn her türlü imkansýzlýklarýna karþýn,karþý karþýya kalýnan en zor anlarda bile çocuðunun yaný baþýnda en büyük destekçisi olan annelerimizin, yýlýn sadece bir gün deðil,hayatýn her anýnýn hatýrlanýlmasýnýn gerektiðini belirtti. Ünver mesajýnda þu görüþlere yer verdi; Bizlerin en kýymetli varlýklarý olarak gördüðümüz annelerimiz, her türlü takdirin üzerindedir. Doðumdan baþlayýp, Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan asfalt onarýmlarý devam ediyor.aðýr kýþ þartlarýnýn yaný sýra Doðalgaz tali baðlantý hatlarý, Türk TELOKOM ve MEDAÞ tarafýndan þebeke sistemlerinin yeraltýna alýnmasýnýn da etkilediði kent içi yollardaki onarýmlara Nevþehir Belediyesi ekipleri devam ediyor. hayatýmýzýn tüm dönemlerinde bizim için vazgeçilemez bir deðer olan annelerimize, verebileceðimiz en büyük hediye sevgimiz olmalý.onlarý ne kadar sevdiðimizi,yüreðimizde taþýdýðýmýz sevgimizi perçinleyip onlara aktarmalýyýz. Yaþadýðýmýz her an bizi sýmsýký saran, hayata baðlayan,vatan ve millet sevgisini ve ülkemize hizmet etme duygusunu daha küçük yaþlardan itibaren bizlere aþýlayýp, bizleri bugünlere getiren annelerimiz için söyleyeceðimiz iltifat dolu sözler bile annelerimize karþý duygularýmýzý ortaya koymaya yetmez bile. Bizler için hayatý anlamlý kýlan annelerimize karþý sevgi ve saygýmýzý hiçbir zaman esirgemeyelim.elin hep birlikte onlarý kalplerimizde bayraklaþtýrýp, sevgi kalemizin burçlarýnda onlarý sembolleþtirelim. Sadece bir gün deðil,yýlýn tüm günleri anneler günü bizim için.onlara verilecek en büyük hediye de yüreðimizde onlara beslediðimiz sevgimizi onlara gösterebilmek.böyle yaptýðýmýz sürece annelerimize olan borçlarýmýzý belki bir nebze de olsa ödeyebileceðimize inanýyorum.bu duygu ve düþüncelerle tüm annelerimizin böylesine önemli günlerini tebrik ediyor,annelerimize saðlýk ve mutluluklar diliyorum. Asfalt onarýmlarý hýzlandý Türk Telekom Ýl Müdürlüðü nün ön bölümünün yaný sýra, Ragýp Üner Mahallesi ndeki Vefa Küçük Caddesi, Güzelyurt Mahallesi ndeki Göktürk Caddesi ve Kocaçay Caddesi ile Esentepe Mahallesi Nevkur Bloklarý nda devam edecek çalýþmalar,daha sonra Nevþehir Belediyesi nin sorumluluk alanýna giren karayolu aðýndaki diðer merkezlerdeki tahrip olan asfaltlarýn onarýmý ile sürecek. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarda 500 ton asfalt malzemesi kullanýmý planlanýyor. Milletvekili Arslan, "Ýlimizin köylerine Ýller Bankasý Köy Kalkýnma Payý projesinden yeni ödenekler tahsis edilmiþtir. Hükümetimizin gerçekleþtirmiþ olduðu en büyük projelerin baþýnda gelen KÖYDES projesi dýþýnda da köylerimize yardýmlar devam etmektedir. Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile yapýlan görüþmeler neticesinde köylerimizin KÖYDES projesi dýþýnda kalan ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere yapýlan projeler sonucunda tahsis edilecek ödeneklerin kararý çýkartýlmýþtýr. Tahsis edilecek ödeneklerle yapýlacak projeler arasýnda; kullanýlmayan atýl vaziyetteki okul binalarýnýn köy konaðýna dönüþtürülmesi, köy içi yollarýnýn 1. kat ve 2. kat asfalt yapým iþleri, stabilize kaplamasý, kilit parke döþenmesi ve mezarlýk duvarlarýnýn yapýlmasý gibi projeler bulunmaktadýr" dedi. Milletvekili Abdullah Çalýþkan da, projeden 2008 yýlý için faydalanacak köylerin isimlerini açýklarken, "2008 yýlý Anneler Günü nde Anamýn kiþiliðinde Bütün ANALARA Uðruna ne yazsam, ne söylesem boþ Hangi sözcük ile anlatsam seni Öyle güzel, öyle þirin, öyle hoþ Tanrýsal bir sesle çaðýrdýn beni Özlenen cennetin sýcaðý sende Dünyanýn en rahat kucaðý sende Sevginin tohumu, ocaðý sende O ateþle yaktýn kavurdun beni Elinle savrulur sevgi harmaný içerisinde merkez ilçemizden 6 köy, Akçakent Ýlçemizden 2 köy, Boztepe ilçemizden 2 köy, Çiçekdaðý ilçemizden 4 köy, Kaman ilçemizden 7 köy, Mucur ilçemizden 4 köy olarak toplam 25 köy KÖYDES'ten faydalanacak. Bu köylerimize yaklaþýk olarak toplam 1 milyon YTL maddi ödenek verilecek. Bu ödenekler her yýl köylerin ihtiyaçlarýna göre belirlenmekte olup, sýrasý ile ilimizin her köyünde eksikliði hissedilen her türlü projeler için çalýþmalar devam edecektir" dedi. Yapýlacak olan projelerin tüm köylere hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Milletvekili Çalýþkan ve Arslan, yakýn zamanda projenin uygulanacaðý köylerde incelemelerde bulunacaklarýný sözlerine eklediler. Ozan ZEMHERÝ : Anama Senin sevgin tüm dertlerin dermaný Demek Tanrý böyle yazmýþ fermaný Bir barýþ gününde doðurdun beni ZEMHERÝ der sýcak bir düþ gibisin Gül için bülbülde ötüþ gibisin Sevgili aðzýnda gülüþ gibisin Etin/kemiðinle yoðurdun beni OZAN ZEMHERÝ ALEVÝ HABER AJANSI - 10 Mayýs 2008 Yazar Alevi Haber Ajansý

4 r. Âleti yapan kiþi hangi tarafýn gerli olduðunu damarlarýndan, renginden ve tabi deneyimlerinden bilir. Aðacýn kalitesi (niteliði) çatlamasý halinde de belli olur. Kendiliðinden çatlayan ve çatlaðý doðru giden aðaçlardan yapýlan âletler saðlam olur. Çatlaðý eðri olan aðaca Piredoklu Aðaç veya Dolaþ denir ve bu aðaçtan yapýlan aletler döner. Bu yüzden özel kullanýma has âletler daðda çalýþýrken seçilen bu özelliklere sahip özel aðaçlarýn güneye bakan taraflarýndan yapýlýr. - Senit denen hamur tahtasý dikdörtgen ve kendinden ayaklý olup cm ebadýnda çam aðacýndan, - Evreðeç denen yufka ekmeðini sac üzerinde çevirmeye yarayan yassý ve ince tahta araç ve oklava cm uzunlukta çam ve katran aðacýndan, - Et kýyýlan tahta et yapýþmasýn diye çýnardan, - Balta sapý Çýtýrgan (Pýynar) dan, - Kürek sapý fazla dayanýklý olmasa da hafif olmasý için Ýledin (Çýnar) dan, - Tahta kaþýk þimþirden, tahta çomça (kepçe) Hartlap (sandal) aðacýndan, - Tahta dirgenler Ergen (Kýzýlcýk) den, tahta yaba ise Sukaraaðacý ndan, - Saz ve cura dut ve dikenli ardýçtan, - Beþik ve çeyiz sandýklarý tahta biti barýndýrmadýðý için Tahtacýlarýn katran dediði sedir veya ardýç aðacýndan yapýlýr. Ancak beþiðin eðmeç denen kavisli bölümlerinde Aðý Aðacý denen ve cehennemde bulunduðuna inanýlan zakkum, Har Aðacý ya da Tehnel denen defne, söðüt ve yaþ ardýç kullanýlýr. Ýnançlarýna göre, Muharrem ayýnda aðaç kesmek þiddetle yasaktýr. Hafta içinde Salý ve Cuma günleri de aðaç kesilmez, iþe baþlayacaklarý zaman aðaçlar için dua okunur. Onlar yüzyýllardýr ormandan ormana bulutlar gibi aktýklarý için yaþamlarýný ve umutlarýný onun üzerine kurmuþlardýr. Eski Türklerin aðaçtan türeme inancýnýn izlerine Tahtacýlarda da rastlarýz. Hor görülen, önemsenmeyen insan Aðaç kovuðundan mý çýktým? sözü ile kendini savunur ya da yine ayný gerekçeyle baþkasý tarafýndan kayýrýlýr. Ayrýca ormanlarda çalýþtýklarý zamanlarda kestikleri kadar dikip yerine koyduklarý aðaçlarý köylerine de dikmiþler, daðlarda alete dönüþen aðaçlar düzde meyveye durmuþlar. Tahtacýlar yerleþik hayatta da yaþadýklarý yerleri iklime göre çokça elma, portakal, nar, üzüm, zeytin vb. meyve aðaçlarý ile donatmýþlardýr. Meyve getiren aðacýn kesilmesi de günah sayýlýr ve kesildiði takdirde, kesene zarar vereceði düþünülür. Ardýç aðacý Tahtacýlar için baþka aðaçlardan farklý bir önem taþýmaktadýr. Obaya yeni varýlýp evler tutulmadan ilk önce ardýç aðaçlarý beylenirmiþ ( tespit edilip seçilirmiþ). Çünkü onun altý eðer yaðmur yaðarsa yaðmur suyunun, aþýrý sýcak varsa güneþin toprakla en geç buluþtuðu yermiþ. Söylentiye göre Muðla tarafýnda Ýnsan Ýçin Doða,Doða Ýçin Ýnsan yada Tahtacýlar da Aðaç Kültürü(2) deprem olmuþ. Aðaçlar toplanmýþ hasbýhal ederken bu olaya da deðinmiþler. Ýçlerinden biri: - Filan yerde deprem olmuþ, evler hep uçmuþ, deyince ardýç aðacý; - Acaba bizim uþaklardan biri yok muydu? Bizden biri olsaydý bu iþ böyle olmazdý (evler göçmezdi) demiþ. Onlar için göçebe zamanlarýnda ibadet için seçtikleri ulu aðaçlar, genellikle Þah diye adlandýrýlan Ardýçlar, yerleþik hayata geçtikten sonra Abdal Musa, Hacý Bektaþý Veli gibi Alevi Bektaþi ulularýnýn makamlarý gibi kutsal yerlerdir. Çalýþmaya gidilen ormanlarda oranýn en büyük aðacý ulu, kutsal ve oranýn sahibi kabul edilip altýnda kurban kesilir. Ona diðer bütün aðaçlardan azýcýk fazla önem verilir. Ormandan aðaçlardan helallik almak için ortaklaþa alýnan kurban bu ulu aðacýn altýnda kesilir ve eþit pay edilip piþirilerek birlikte yenir. Bu ulu aðaçlar yaðmur duasý yapýlýrken de tapýnma yeridir. Bu aðaçlarýn altýnda kesilen kurbanýn ciðeri aðacýn bir dalýna asýlýr. Eðer bu ciðeri bir kuzgun götürürse dualarýnýn kabul olacaðýna inanýr, bunun örneklerini anlatýrlar. Kutsal aðacýn küçük bir dalýný bile kesmeye kimse cesaret edemez, görkemli aðaç karþýsýnda baþ eðip saygý gösterilir. 1950'li yýllarda topraða yerleþtikleri köylerde bile kutsal kabul edilen bir aðaca rastlanýlmaktadýr. Anadolu nun baþka bir çok bölgesinde yaþayan Aleviler de ardýç gibi ulu aðaçlarý kutsayarak ve onlarýn etraflarýný taþlarla çevirmiþ, ziyaret haline dönüþtürmüþlerdir. Erzincan, Malatya, Elazýð, Tunceli yörelerinde; Sakýz Baba, Ardýç Dede, Çitlenbik Dede, Çýnar Dede, Buðday Dede, Nohutlu Baba, Çam Baba gibi adlar verilen aðaçlara rastlanmaktadýr. Genç aðaçlar ve fideleri kesmek bir insan öldürmek kadar günahtýr. Aðaç kültü; dað ve su unsurlarýyla birlikte telakki edilerek üçlü kutsallýk izafe edilir. 12 Mayýs 2008 Pazartesi Pir Sultan Abdal: Öt benim sarý tanburam /Senin aslýn aðaçtandýr Aðaç dersem gönüllenme/kýrmýzý gül aðaçtandýr. Aþýk Veysel de; Ben gidersem sazým sen kal dünyada, Gizli sýrlarýmý aþikâr etme. Lal olsun dillerin söylersen yâd a, Garip bülbül gibi ah-ü zar etme. Bahçede dut iken bilmezdin sazý, Bülbül konar mýydý dalýna bazý? Hangi kuþtan aldýn sen bu avazý? Söyle doðrusunu gel inkâr etme deyiþlerinde aðaca öykünmektedirler. Gaybi Baba; varoluþculuðu aðaçta þöyle tanýmlamaktadýr: Bir aðaçtýr bu alem Meyvasý olmuþ adam Meyvadýr maksut olan Sanmaki aðaç ola Ozan Adil Ali Atalay ise aðaçlar için: Hem ýsýtan hem ýþýtan Bir güneþe benzer aðaç Hem yeþerten hem yaþatan Bir kaynaða benzer aðaç Aðaca tapýnmanýn bir baþka ifadesi de evin temeli atýldýðýnda evin direði olan aðaca kurban kesme geleneðidir. Ayrýca yanlarýnda iðde, kavak veya sedir aðacýndan küçük bir parça bulundurmanýn onlara gelebilecek kötülükleri uzaklaþtýracaðýna inanýrlar. Düþte çiçekli aðaç görmek dünyaya çocuk geleceðinin ve refahýn, yýkýlan aðaç görmenin de ölümün iþareti olarak yorumlanýr. Aðaç kültünün yansýmalarýný ölüm adetlerinde ve mezarlarýnda da görürüz. Ölmek üzere, kendi deyimleriyle çeknekte olan insanýn daha fazla acý çekmemesi için yataðýnýn üzerine yeþil bir dal atýlýr yýl öncesine kadar mezarlarýn tamamýyla tahtadan yapýldýðý, bu mezarlara eski Türk motifleri çizildiði bilinmektedir. Bugün bu mezarlarýn çok azý doðaya direnerek günümüze ulaþmýþlardýr. Ayrýca ölülerin yýkanacaðý suya yapraklý murt (mersin) dallarý atýlýr ve ölü gömülürken mezarýn içi ve dýþý bu dallarla bezenir. Anadolu nun birçok yerinde mezarlarý aðaç ve çiçekle süslenirse ölenin kabir azabý çekmeyeceðine, ayrýca mezardaki aðaçlar sallanýp yapraklarý döküldükçe ölünün günahlarýnýn döküleceðine inanýlýr. Bazý bölgelerde de kabrin baþýna bir iðde aðacý dikilir, bunun tutmasý halinde ölen kiþinin cennete gideceðine inanýlýr. Devam edecek Aleviler TR

5 12 Mayýs 2008 Pazartesi Komünist Manifesto : Bütün dünya iþçileri, birleþiniz! 'Komünist Manifesto', Türkiye'de Þefik Hüsnü'nün çevirisiyle 1923'te, yani ilk yayýmlanýþýndan tam yetmiþ beþ yýl sonra yayýmlandý Bütün dünya iþçileri, birleþiniz! Bundan tam 160 yýl önce, þubat ayýnýn ortalarýnda, Londra'nýn Bishopsgate mahallesindeki gösteriþsiz bir basýmevinde küçük bir broþür basýlmaktaydý. Broþür Almanca yazýlmýþtý ve Manifest der Kommunistischen Partei (Komünist Parti Manifestosu) adýný taþýmaktaydý. Binlerce, on binlerce broþür, Avrupa'nýn ayaklanmalarla çalkalanmakta olan büyük kentlerine ulaþtýrýldý. Uluslararasý bir iþçi örgütü olan gizli Komünistler Birliði'nin Kasým 1847'de Londra'da düzenlenen ikinci kongresi, onlarý gerek kuramda, gerek uygulamada yol gösterici olacak bir parti programý hazýrlamakla görevlendirdiðinde, Karl Marx yirmi beþ, Friedrich Engels de yirmi yedi yaþýndaydýlar. Marx ve Engels'in adlarý ilk kez 1872 Leipzig baskýsýnda yer alacak ve bu baskýda broþürün adý Kommunistisches Manifest (Komünist Manifesto) olarak deðiþtirilecekti. Marx ve Engels'in materyalist tarih anlayýþýný dile getiren Komünist Manifesto'da, "bütün (sýnýflý) toplumlarýn tarihinin sýnýf savaþýmlarý tarihi" olduðu vurgulanýyor; toplumsal geliþme yasalarý ele alýnarak, kapitalist düzenin yerini sosyalist topluma býrakacaðý, bu tarihsel rolün proletaryaya düþtüðü belirtiliyordu. Proletarya iktidarý, kapitalizmden sosyalizme geçiþ, mülkiyet, aile ve ulus konularý çözümleniyor; çeþitli küçük burjuva akýmlarýn kapsamlý bir eleþtirisi yapýlýyor; tutucu ve ütopyacý sosyalist ve komünist akýmlar irdeleniyor; öbür muhalefet partileri ile Komünistler arasýndaki ayrýmlar belirleniyordu. "Avrupa'da bir hayalet kol geziyor: Komünizm hayaleti" söyleriyle baþlayan Manifesto, "Proleterlerin zincirlerinden baþka yitirecek bir þeyi yoktur. Oysa kazanacaklarý koskoca bir dünya vardýr; bütün ülkelerin iþçileri, birleþin!" sözleriyle sona eriyordu. Manifesto'nun Türkçe serüveni Çok geçmeden Avrupa'nýn, Kuzey ve Güney Amerika'nýn hemen bütün dillerine çevrilen Manifesto'nun, kýrk yýla yakýn bir zaman sonra, 1887'de Ýstanbul'da bir Ermenice çevirisinin yayýmlanmasý yolundaki giriþim, yayýncýnýn çekinmesi üzerine gerçekleþmedi. Manifesto, Türkçeye ilk kez yýllarýnda, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu ve ilk genel baþkaný Mustafa Suphi tarafýndan çevrilmeye baþladýysa da, Mustafa Suphi'nin Ocak 1921'de Trabzon açýklarýnda arkadaþlarýyla birlikte öldürülmesi yüzünden tamamlanamadý; Türkiye'de ilk kez kitap olarak, Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreterliðini yapan, Türkiye Ýþçi ve Çiftçi Sosyalist Fýrkasý ile Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ni kuran Dr. Þefik Hüsnü Deymer'in çevirisiyle 1923'te, yani ilk yayýmlanýþýndan tam yetmiþ beþ yýl sonra yayýmlandý. O günden bu yana Komünist Manifesto, 1936'da Kerim Sadi'nin çevirisiyle, ardýndan çeþitli çevirileriyle ülkemizde birçok kez basýldý. Bunlarýn hepsi de toplatýlarak çevirmenleri ve yayýncýlarý "komünizm propagandasý yapmak" suçundan mahkûm edildi. Ama tüm bu çeviriler arasýnda, hiç kuþku yok ki, Mustafa Suphi'nin yarým kalmýþ çevirisi ile Þefik Hüsnü'nün Komünist Beyannamesi adýyla yayýmlanmýþ çevirisi, Türkiye solu açýsýndan tarihsel bir önem ve anlam taþýyor. Kýsa bir süre önce, Sosyal Ýnsan Yayýncýlýk, "yazýlýþýndan 160, Türkçede yayýmlanýþýndan 85 yýl sonra, yazanlara ve çevirenlere saygý olarak" bu iki çeviriyi bir arada yayýmladý. Yayýnevi, Þefik Hüsnü'nün metninin aslýna dokunmadan, yalnýzca daha okunabilir olmasý amacýyla sadeleþtirmeler yapmýþ. Yeni harflere aktarýlan özgün metin daha anlaþýlýr kýlýnmaya çalýþýlmýþ. Ek olarak verilen Mustafa Suphi'nin çevirisine ise hiç dokunulmamýþ. Kitabýn giriþine de, Dr. Hikmet Kývýlcýmlý'nýn 1968 Aðustosunda Türk Solu dergisinde yayýmlanmýþ olan "Þefik Hüsnü ve Reþat Fuat Üzerine" baþlýklý anma yazýsý alýnmýþ. Þefik Hüsnü, Komünist Beyannamesi çevirisinin baþýna düþtüðü "Birkaç Söz"de, "Memleketimizde birbirini takip eden kiþisel yönetimler, her konuda olduðu gibi, fikir alanýnda da diðer milletlerden geri kalmamýza sebep olmuþlardý," diyor. "Ýnsanlýðýn fikirsel evriminin önemli bir aþamasýný kaydeden bu kýymetli eserin, ancak bugün yazýldýðýndan yitmiþ beþ yýl sonra- dilimize çevrilmesi ve Türk aydýnlarýna ve iþçi sýnýfýna sunulabilmesi bugüne kadar içinde yaþadýðýmýz acýklý durumu gösteren etkili bir örnektir..." Yalnýzca Komünist Manifesto gibi bir siyasal baþyapýtýn deðil, Dante'nin Ýlâhî Komedya'sý, Cervantes'in Don Quijote'si gibi yazýnsal baþyapýtlarýn da eksiksiz Türkçe çevirileriyle ancak yakýn zamanlarda yayýmlanabildiðini düþündüðümüzde, Þefik Hüsnü'ye hak vermemek, evrensel kültürün ne denli yabancýsý olduðumuzu görmemek olanaksýz. Þefik Hüsnü ve Mustafa Suphi'nin çevirileri, bence, yalnýz siyasal tarihimizin deðil, çeviri tarihimizin de deðerli belgeleri. Mustafa Suphi, Manifesto'nun ünlü açýlýþ tümcelerini, "Bir hayalet, komünizm hayaleti Avrupa'yý büyülemiþtir. Ýhtiyar Avrupa'nýn bütün iktidar makamlarý, Papa ve Çar, Metternich ve Guizot, Fransýz radikalleri, Almanya polisleri, bu hayaleti kuþatýp sýkýþtýrmak için bir mukaddes ehl-i Salip tertibiyle ittihat ettiler" diye çevirmiþ. Þefik Hüsnü çevirisi ise, bu elimizdeki basým için biraz yenilenmiþ de olsa, Mustafa Suphi çevirisine çok yakýn: "Bir hayalet, komünizm hayaleti bütün Avrupa'yý dolaþmaktadýr. Ýhtiyar Avrupa'nýn bütün iktidar makamlarý, Papa ve Çar, Meternih ve Gizo, Fransýz radikalleri, Almanya polisleri bu hayaleti kuþatýp sýkýþtýrmak için bir kutsal haçlý seferi tertibi ile birlik oldular." Manifesto'nun bir baþka ünlü bölümüne bakýyorum. Mustafa Suphi'nin Türkçesi þöyle: "Bugüne kadar insan cemiyetinin tarihi, sýnýflarýn kavgalarýnýn tarihidir. Serbest insan ve esir, havas ile avam, asil ve memlûk, usta ve çýrak, bir kelimeyle: ezenler ve ezilenler nihayet bulmaz bir münazaada birbirine karþý göðüs gererek bazen elaltýndan, bazen açýktan açýða fasýlasýz bir mücadeleyi devam ettirdiler. Bu mücadele bazen bütün cemiyetin inkýlâbî bir tarzda karma-karýþýk olmasýyla, bazen de karþý karþýya gelen iki sýnýfýn mahvýyle neticelenirdi..." Þefik Hüsnü'nün bu bölümdeki çevirisi ise, "Bugüne kadar bütün insan topluluklarýnýn tarihi, sýnýflarýn kavgalarý tarihidir," diye baþlýyor ve, "Bu mücadele her seferinde bütün toplumun devrimci bir tarzda karmakarýþýk olmasýyla veya karþý karþýya gelen iki sýnýfýn mahvýyla sonuçlanýrdý" diye bitiyor. Manifesto'nun son cümlesi Kuþkusuz, yazýnsal bir metin deðil, ama siyasal bir metin iki çevirmen tarafýndan çok farklý biçimlerde çevrilemez. Ama gene de Þefik Hüsnü ve Mustafa Suphi çevirileri arasýnda göz ardý edilemeyecek bir yakýnlýk söz konusu. Þefik Hüsnü, Mustafa Suphi'nin yarým kalmýþ çevirisinden yararlanmýþ mýydý? Bilmiyorum. Belki de, Mustafa Suphi'ye bir saygý gösterisi olarak onun çevirisinden yararlanmayý seçmiþ, geri kalanýný da kendi baþýna tamamlamýþtý. Eðer böyleyse, ortaya handiyse ortak bir Mustafa Suphi-Þefik Hüsnü çevirisinin çýktýðý söylenebilir mi? Manifesto'nun o dillere destan son tümcelerini Mustafa Suphi çevirseydi nasýl çevirirdi? Çeviremeden öldürüldüðü için bilmiyoruz. Ama Þefik Hüsnü þöyle Türkçeleþtirmiþ: "Komünistler, fikirlerini ve tasavvurlarýný saklamayý kendilerine yakýþtýrmazlar. Açýkça ilan ederler ki amaçlarý ancak ve ancak geleneksel bütün sosyal düzenin þiddetle devrilmesiyle gerçekleþecektir. Bir komünist devrimi ihtimali karþýsýnda titremek hakim sýnýflara düþer. Bu iþte zincirlerinden baþka, proleterlerin kayýp edecek bir þeyleri yoktur ve bu yolla bütün bir dünya kazanmýþ olacaklardýr. Bütün dünya iþçileri birleþiniz!" Sosyal Ýnsan Yayýncýlýk, Komünist Manifesto'nun yayýmlanýþýnýn 160. yýlýnda Türkiye komünist hareketinin bu iki önderinin çevirilerini yayýmlamakla anlamlý bir hizmeti yerine getiriyor. Ama bir baþka hizmet daha geliyor aklýma. Þefik Hüsnü'nün çevirisinden bu yana Türkiye'de yayýmlanan tüm Komünist Manifesto çevirilerinin toplatýldýðý, çevirmenlerinin, yayýncýlarýnýn mahkûm edildiði biliniyor. Tüm bu çeviriler, iddianameleri, savunmalarý ve gerekçeli kararlarýyla bir araya getirilip tek bir kitapta toplansa, ortaya gerek yakýn hukuk tarihimiz, gerek Türkiye solunun yakýn geçmiþi açýsýndan çok deðerli bir belge çýkmaz mý? CELÂL ÜSTER / Radikal Kitap

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı