Anneler Günü Kutlu Olsun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anneler Günü Kutlu Olsun"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev. Tel: Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede veya dünyada kaç anne gerçek degerine uygun anneler gününü, gerçek degeriyle (meta olmayan degeriyle) kutluyor. Anneler günü diye anýlan bu günde, aklýma iþkencelerde ölen anneler, hamileyken iþkenceye maruz kalan anneler, çocuklarýna ekmek götürmek için çöplerde yiyecek toplayan veya eskileri, kaðýt-kartonlarý toplayan anneler. Barýþ anneleri ve buna benzer gerçek degere layýk anneler en büyük sevgilere, saygýlara Ali KAÝM 28 yýl sonra yeniden Hacýbektaþlý gençler 1980 yýlýndan bu güne yapýlmayan Denizleri (üç fidaný) anma etkinliðini baþarýyla gerçekleþtirdiler. 68 kuþaðýnýn gençlik önderleri Deniz gezmiþ ve arkadaþlarý katlediliþlerinin 36. yýl dönümünde öylesine dolu dolu bir etkinlikle andýlar ki. Orada bulunan insanlarýn bir çoðu zaman zaman göz yaþlarýný tutamadýlar. Yýllar sonra bu anlamlý geceyi yaþamak hepimizi gururlandý. Gençlerimizin bu duyarlýlýðý umut vericiydi. 2 DE Hacýbektaþ tan hekder e 2005 yýlý Hacýbektaþ derneði genel kurulunda söylemiþtik, Hacýbektaþ derneði ile yükseköðrenim derneðinin faaliyet alanlarý, amaçlarý, çalýþmalarý, farklý diye ve iki derneðin birleþmesinin doðru olmadýðýný savunmuþtum, Halil Salmanlý, Cafer Gök gibi Hacýbektaþ derneðinin ilk kurucularýda ayný þeyleri söylediler. Fakat mantýk, saðduyu susmuþtu, düþüncesini söyleyen dýþlanýyordu ve herkes doðrudan, mantýktan yana deðil güçlüden yana tavýr alýyordu. 7 DE degerlere layýklar. Pýrlanta ve diger süslü ve vitrinlik süsleriyle o sevgiyi sadece günü birlik sevgi gibi eglencelerde gören annelerden farklý olarak sade ve hiçbir maddi degerle ölçülemeyecek annelerin sevgisini günler önceden vitrinlerin ve reklamlarýn malzemesi yapan sermaye, herþeyde olduðu gibi, evlatlarý için çok kutsal olan anne sevgisini bile meta aracý yaparak insanlarý, hatta anneleri bile yarýþtýrýr duruma getiriyor. Ve "benim çocuðum þu 3 DE pahalý hediyeyi bana aldý" diyen Bundan tam 160 yýl önce, þubat ayýnýn ortalarýnda, Londra'nýn Bishopsgate mahallesindeki gösteriþsiz bir basýmevinde küçük bir broþür basýlmaktaydý. Broþür Almanca yazýlmýþtý ve Manifest der Kommunistischen Partei (Komünist Parti Manifestosu) adýný taþýmaktaydý. Binlerce, Onlar için göçebe zamanlarýnda ibadet için seçtikleri ulu aðaçlar, genellikle Þah diye adlandýrýlan Ardýçlar, yerleþik hayata ve bununla gurulanan burjuva anneleri karþýsýnda, emek cephesinde; anneler, sadece sevginin en yüce duygunun analýk duygusu olduðunu içinden duyan ve çocuðunu ekmeksiz, aç, susuz býrakmamaya çalýþan, gerektiðinde kendini feda eden, o kutsal olan iffetini, savaþ alanlarýnda çocuðu için feda eden analar, evladýný çatýþmalarda kaybeden þehit analarý ve savaþ alanlarýnda ulusu için ulusal baðýmsýzlýk savaþýnda çocuðunu tuzlayýp baðrýna taþ gibi basan analar. 8 DE Komünist Manifesto : Bütün dünya iþçileri, birleþiniz! on binlerce broþür, Avrupa'nýn ayaklanmalarla çalkalanmakta olan büyük kentlerine ulaþtýrýldý. Uluslararasý bir iþçi örgütü olan gizli Komünistler Birliði'nin Kasým 1847'de Londra'da düzenlenen ikinci kongresi, onlarý gerek kuramda, gerek uygulamada yol gösterici olacak bir parti programý hazýrlamakla görevlendirdiðinde, Karl Marx yirmi beþ, Friedrich Engels de yirmi yedi yaþýndaydýlar. Marx ve Engels'in adlarý ilk kez 1872 Leipzig baskýsýnda yer alacak ve bu baskýda broþürün adý Kommunistisches Manifest (Komünist Manifesto) olarak deðiþtirilecekti. 5 DE Ýnsan Ýçin Doða,Doða Ýçin Ýnsan yada Tahtacýlar da Aðaç Kültürü(2) geçtikten sonra Abdal Musa, Hacý Bektaþý Veli gibi Alevi Bektaþi ulularýnýn makamlarý gibi kutsal yerlerdir. Çalýþmaya gidilen ormanlarda oranýn en büyük aðacý ulu, kutsal ve oranýn sahibi kabul edilip altýnda kurban kesilir. Ona diðer bütün aðaçlardan azýcýk fazla önem verilir. Ormandan aðaçlardan helallik almak için ortaklaþa alýnan kurban bu ulu aðacýn altýnda kesilir ve eþit pay edilip piþirilerek birlikte yenir. Bu ulu aðaçlar yaðmur duasý yapýlýrken de tapýnma yeridir. Bu aðaçlarýn altýnda kesilen kurbanýn ciðeri aðacýn bir dalýna asýlýr. Eðer bu ciðeri bir kuzgun götürürse dualarýnýn kabul olacaðýna inanýr, bunun örneklerini anlatýrlar. 4 DE Nergis kasýrgasýnýn vurduðu Myanmar da ölü sayýsýnýn 500 bine kadar yükselebileceði ve 2003 Aralýk ayýnda yaþanan tsunami felaketinden çok daha kötü olduðuna dikkat çekiliyor. Ýngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, þimdiden ölü sayýsýnda kesin rakamýn 200 bini bulduðu ve sayýnýn yüzyýlýn doðal afeti olarak kabul edilen tsunamiden iki misli fazla olacaðý belirtildi. Güneydoðu Asya da 2004 yýlýnda deprem sonrasý meydana gelen tsunami felaketinde 230 bin kiþi hayatýný kaybetmiþti. 8 DE 2 milyon fidan toprakla buluþacak Kýrþehir'de aðaçlandýrma çalýþmalarý çerçevesinde, 2008 yýlý sonuna kadar 2 milyon fidanýn toprakla buluþturulacaðý bildirildi. Aðaçlandýrma çalýþmalarýnda hatýra ve özel orman yapýmý için talebin yüksek olduðunu kaydeden Çevre ve Orman Ýl Müdürü Reþat Karaca, "Bu sene Boztepe yolu üzerinde bulunan esnaf konutlarý bölgesine 7 bin dönüm alana 1.5 milyon fidan dikeceðiz. Ömerhacýlý kasabasýnda 2 bin 500 dönüm alana 500 bin adet fidan dikilecek. Yani toplamda yaklaþýk 10 bin dönümlük alana 2 milyon adet fidan dikilmiþ olacak. 6 DA Köy yollarýna ödenek çýktý Köyleri Kalkýndýrma Projesi (KÖYDES) çerçevesinde, Kýrþehir'in köylerinde asfalt çalýþmasý yapýlmak üzere 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðý bildirildi. KÖYDES projesine iliþkin bilgiler veren Ak Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile yaptýklarý görüþmeler ve yazýþmalar neticesinde, Kýrþehir'in köylerinde köy içi 1. ve 2. kat asfalt yapýmý için 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðýný söyledi. 3 DE

2 2 28 yýl sonra yeniden Hacýbektaþlý gençler 1980 yýlýndan bu güne yapýlmayan Denizleri (üç fidaný) anma etkinliðini baþarýyla gerçekleþtirdiler. 68 kuþaðýnýn gençlik önderleri Deniz gezmiþ ve arkadaþlarý katlediliþlerinin 36. yýl dönümünde öylesine dolu dolu bir etkinlikle andýlar ki. Orada bulunan insanlarýn bir çoðu zaman zaman göz yaþlarýný tutamadýlar. Yýllar sonra bu anlamlý geceyi yaþamak hepimizi gururlandý. Gençlerimizin bu duyarlýlýðý umut vericiydi. Geceyi düzenleyen gençlerimiz.bundan otuz sekiz yýl önce tam baðýmsýz Türkiye þiarý ile Samsun dan Ankara ya Atatürk yürüyüþünü gerçekleþtiren Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn amaçlarýný öylesine benimsemiþler ki. Söylemlerinde Þiirlerinde þarkýlarýnda tam baðýmsýz demokratik Türkiye vurgusunu özellikle iþlediler. Yaptýklarý konuþmalarda Atatürk ün tam baðýmsýzlýk ilkesinden vaz geçilmesinin ve bu ilkeler ýþýðýnda yola çýkan 68 kuþaðýnýn tasfiye edilmesinin günümüzde yaþadýðýmýz sorunlarýn kaynaðýný oluþturduðunu anlamlý bir þekilde ortaya koydular. Tam baðýmsýz ve tam demokratik Türkiye için yapýlan devrimci mücadelede topraða düþenler için yapýlan saygý duruþunun hemen bitiminde gür ve kararlý bir sesle söylenen gün doðdu hep uyandýk marþýna katýlmaktan kendimi alamadým. Bu marþ orada bulunanlarý aldý götürdü Ali KAÝM Böylesine geceler Hacýbektaþ ýmýza çok yakýþýyor. Geçmiþimize,kimliðimize, duruþumuza çok yakýþýyor. Çoktandýr unutmuþtuk, böylesine etkinlikleri. Milliyetçi ýrkçý söylemler sanki etrafýmýzý çepe çevre samýþtý. Hacýbektaþ caddeleri kurt iþaretli ya Allah Bismillah sloganlý yürüyüþlere sahne olur hale getirildi. Nereden buldular bu cesareti dersiniz? Yüksek okulda devrimci öðrencilere baský yapmaya kalkýþtýlar. Bu baskýlar hangi yürüyüþten sonra baþladý dersiniz? Ülke Bayraðýmýzý da alet ederek gerçekleþtirilen bu yürüyüþlerin izinleri organizasyonlarý kimler tarafýndan kolaylaþtýrýldý acaba? Hacýbektaþ halký olarak bu sorularý aklýmýza getrdik mi hiç araþtýrdýk mý? Hacýbektaþ halký, özellikle gençlerimiz, hýzla kimliðinden, kiþiliðinden, geçmiþinden uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ama ne yaparlarsa yapsýnlar Hacýbektaþ kültürü ile yetiþen gençlerimizi kendi emellerine alet edemezler. Umarým Denizleri anma etkinliði bir dönüm noktasý olur. Genç arkadaþlarýmý kutluyor gözlerinden öpüyorum. ANKARA - Ýthal içkilerde bedelin düþük gösterilerek vergi kaçýrýlmasý, Maliye Bakanlýðý ndan sonra Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu nu da (TAPDK) harekete geçirdi. Gümrük Müfettiþlerinin de Baþbakanlýk ve Maliye Bakanlýðý na ileterek, çözüm istediði ithal içkideki fiyat oyununun sona erdirilmesi için Maliye Bakanlýðý nýn yaný sýra, TAPDK da bir çalýþma yapýyor. TAPDK Baþkaný Kazým Çalýþkan, sektörün açmazý olarak nitelendirdiði fiyat oyununa mutlaka bir çare bulunmasý gerektiðini söyledi. Konunun üst kurumun yaný sýra Maliye Bakanlýðý nca da ele alýndýðýný kaydeden Çalýþkan, þöyle devam etti: Buradaki tezgah þöyle. Firmalar, ürünü ülkeye sokarken, bedeli düþük beyan ediyor. Bu þekilde özel tüketim vergisini, gümrük vergisini ve katma deðer vergisini az ödüyor. Mesela 100 liralýk ürünü, ithalatçý yurda sokarken, 10 lira olarak bildiriyor. 10 lira üzerinden de vergileri ödüyor. 100 liralýk bu mal, pazarlama þirketine de 10 liradan satýldý gösteriliyor. Pazarlama þirketi, bu 10 liralýk ürünü alýyor, 100 liraya satýyor. Böylece 90 liranýn vergisi ödenmemiþ oluyor. Tezgah bu. Burada oluþan 90 liralýk ilave farký da, yurt dýþýndaki üretici firmaya reklam gideri, bilmem neye katýlým bedeli gibi adlar altýnda oraya fatura ediyor. Bu alkollü içki sektöründe bizim büyük bir açmazýmýz. SATIÞ AÞAMASINDA ÖTV GÜNDEMDE Alkollü ürünlerde ÖTV nin, perakende satýþý aþamasýnda deðil, pazarlama þirketine satýþ sýrasýnda alýndýðýna dikkat çeken 12 Mayýs 2008 Pazartesi Ýçkide vergi oyununa çözüm arayýþý 100 YTL lik ithal içki 10 YTL üzerinden vergilendirilince TAPDK harekete geçti. Sigarada olduðu gibi içkide de ÖTV nin perakende satýþ fiyatý üzerinden alýnmasý planlanýyor. Çalýþkan, sigarada ise bu verginin perakende satýþ fiyatý üzerinden hesaplanýp, tahsil edildiðini anlattý. Çalýþkan, alkollü içkiler için de sigaraya benzer bir vergilemeye gidilebileceðini belirterek, þunlarý söyledi: Sigara, tüketiciye 5 YTL ye satýlýyorsa, 5 YTL üzerinden vergilendiriliyor. Alkollü ürünlerde de sigaradakine benzer bir model olsun istiyoruz. Bu konudaki nihai kararý Maliye Bakanlýðý verecek. Bu alandaki vergi kaçaðýna karþý fiyat denetimini içeren bir sistem de kurulabilir. Denilir ki, (Kardeþim 10 lira diyorsun ama bu 10 lira deðil, Bu ürünün fiyatý 100 lira. Bunu 100 liradan aþaðý vergilendiremezsin.) Tabi bu ürün bazýnda zor bir iþlem. Bu tür olaylar genellikle üretici firmadan pazarlama þirketine, ayný þirket grubu içerisinde oluyor. Orada oluþan vergilendirilmemiþ bölüm için genel sistemin dýþýnda farklý bir vergilendirme de düþünülebilir. Maliye Bakanlýðý da olayýn bilincinde. Bu konuda çalýþmalar yapýlýyor. MALÝYE BAKANLIÐI SÝSTEMÝ DEÐÝÞTÝRECEK Maliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý Genel Müdürlüðü de, ithal içkideki fiyat oyununa engel olunmasýna yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu çalýþmalarda, alkollü ürünlerde de, sigaraya benzer bir vergileme yapýsýnýn oluþturulmasýnýn yaný sýra kullaným bedeli, reklam bedeli gibi fiyat farkýnýn kapatýldýðý unsurlarýn da ÖTV kapsamýna alýnmasý üzerinde duruluyor. AA Keneler ýsýrýyor aileler hastaneye koþuyor Aileleri, ölümcül kýrým kongo kanamalý ateþ hastalýðýna yol açan kenelerce ýsýrýlan 10 çocuðu Sivas Devlet Hastanesi'ne götürdü SÝVAS - Kenenin ýsýrdýðý 10 çocuk, hastanede tedavi altýna alýndý. Sivas merkezinde vücutlarýnýn deðiþik bölgelerinden kene tarafýndan ýsýrýlan 10 çocuk, aileleri tarafýndan Sivas Devlet Hastanesi ne getirildi. Çocuklarýn vücutlarýna yapýþan keneler, burada saðlýk ekiplerince kontrollü bir þekilde çýkarýldý. Hastane yetkilileri, acil servise baþvuran çocuklarýn birçoðunun kene tarafýndan baþlarýndan ýsýrýldýðýný belirtti. Vücuda yapýþan kenelerin en yakýn saðlýk kuruluþuna gidilerek çýkarttýrýlmasý konusunda uyarýda bulunan yetkililer, bu kiþilerin bir hafta içerisinde yeniden kontrole gelmelerini istediler. Yetkililer, kusma, bulantý gibi belirti gösterenlerin ise bir haftayý beklemeden saðlýk kuruluþlarýna baþvurmalarý gerektiðini vurguladý. Öðretmen uyardý Bu arada, bir ilköðretim okulu öðrencisinin baþýna yapýþan kene, durumu fark eden öðretmeninin uyarýsý üzerine götürüldüðü hastanede çýkarýldý. Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi M.F.Þ nin baþýnda kene olduðunu fark eden öðretmeni durumu ailesine bildirdi.öðretmenin uyarýsý üzerine babasý tarafýndan Sivas Numune Hastanesi ne götürülen öðrencinin baþýndaki kene burada kontrollü bir þekilde çýkarýldý. Gerekli tetkiklerin yapýlmasý için Sivas Devlet Hastanesi ne getirilen M.F.Þ nin birkaç gün sonra kontrol için yeniden hastaneye gelmesi istendi. (aa)

3 9 Mayýs 2008 Pazartesi Annelerimize sevgimizi göstermek en güzel hediye Köy yollarýna ödenek çýktý Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Köyleri Kalkýndýrma Projesi (KÖYDES) çerçevesinde, Kýrþehir'in köylerinde asfalt çalýþmasý yapýlmak üzere 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðý bildirildi. KÖYDES projesine iliþkin bilgiler veren Ak Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile yaptýklarý görüþmeler ve yazýþmalar neticesinde, Kýrþehir'in köylerinde köy içi 1. ve 2. kat asfalt yapýmý için 1 milyon YTL ödenek ayrýldýðýný söyledi. Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, dünyanýn en kýymetli varlýklarý annelere, Anneler gününde verilecek en güzel hediyenin sevgi olduðunu belirterek Sadece bir gün deðil,yýlýn tüm günleri anneler günü bizim için.onlara verilecek en büyük hediye de yüreðimizde onlara beslediðimiz sevgimizi onlara gösterebilmek. dedi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, l1 Mayýs Dünya Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ünver, mesajýnda hayatýn her türlü imkansýzlýklarýna karþýn,karþý karþýya kalýnan en zor anlarda bile çocuðunun yaný baþýnda en büyük destekçisi olan annelerimizin, yýlýn sadece bir gün deðil,hayatýn her anýnýn hatýrlanýlmasýnýn gerektiðini belirtti. Ünver mesajýnda þu görüþlere yer verdi; Bizlerin en kýymetli varlýklarý olarak gördüðümüz annelerimiz, her türlü takdirin üzerindedir. Doðumdan baþlayýp, Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan asfalt onarýmlarý devam ediyor.aðýr kýþ þartlarýnýn yaný sýra Doðalgaz tali baðlantý hatlarý, Türk TELOKOM ve MEDAÞ tarafýndan þebeke sistemlerinin yeraltýna alýnmasýnýn da etkilediði kent içi yollardaki onarýmlara Nevþehir Belediyesi ekipleri devam ediyor. hayatýmýzýn tüm dönemlerinde bizim için vazgeçilemez bir deðer olan annelerimize, verebileceðimiz en büyük hediye sevgimiz olmalý.onlarý ne kadar sevdiðimizi,yüreðimizde taþýdýðýmýz sevgimizi perçinleyip onlara aktarmalýyýz. Yaþadýðýmýz her an bizi sýmsýký saran, hayata baðlayan,vatan ve millet sevgisini ve ülkemize hizmet etme duygusunu daha küçük yaþlardan itibaren bizlere aþýlayýp, bizleri bugünlere getiren annelerimiz için söyleyeceðimiz iltifat dolu sözler bile annelerimize karþý duygularýmýzý ortaya koymaya yetmez bile. Bizler için hayatý anlamlý kýlan annelerimize karþý sevgi ve saygýmýzý hiçbir zaman esirgemeyelim.elin hep birlikte onlarý kalplerimizde bayraklaþtýrýp, sevgi kalemizin burçlarýnda onlarý sembolleþtirelim. Sadece bir gün deðil,yýlýn tüm günleri anneler günü bizim için.onlara verilecek en büyük hediye de yüreðimizde onlara beslediðimiz sevgimizi onlara gösterebilmek.böyle yaptýðýmýz sürece annelerimize olan borçlarýmýzý belki bir nebze de olsa ödeyebileceðimize inanýyorum.bu duygu ve düþüncelerle tüm annelerimizin böylesine önemli günlerini tebrik ediyor,annelerimize saðlýk ve mutluluklar diliyorum. Asfalt onarýmlarý hýzlandý Türk Telekom Ýl Müdürlüðü nün ön bölümünün yaný sýra, Ragýp Üner Mahallesi ndeki Vefa Küçük Caddesi, Güzelyurt Mahallesi ndeki Göktürk Caddesi ve Kocaçay Caddesi ile Esentepe Mahallesi Nevkur Bloklarý nda devam edecek çalýþmalar,daha sonra Nevþehir Belediyesi nin sorumluluk alanýna giren karayolu aðýndaki diðer merkezlerdeki tahrip olan asfaltlarýn onarýmý ile sürecek. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarda 500 ton asfalt malzemesi kullanýmý planlanýyor. Milletvekili Arslan, "Ýlimizin köylerine Ýller Bankasý Köy Kalkýnma Payý projesinden yeni ödenekler tahsis edilmiþtir. Hükümetimizin gerçekleþtirmiþ olduðu en büyük projelerin baþýnda gelen KÖYDES projesi dýþýnda da köylerimize yardýmlar devam etmektedir. Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile yapýlan görüþmeler neticesinde köylerimizin KÖYDES projesi dýþýnda kalan ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere yapýlan projeler sonucunda tahsis edilecek ödeneklerin kararý çýkartýlmýþtýr. Tahsis edilecek ödeneklerle yapýlacak projeler arasýnda; kullanýlmayan atýl vaziyetteki okul binalarýnýn köy konaðýna dönüþtürülmesi, köy içi yollarýnýn 1. kat ve 2. kat asfalt yapým iþleri, stabilize kaplamasý, kilit parke döþenmesi ve mezarlýk duvarlarýnýn yapýlmasý gibi projeler bulunmaktadýr" dedi. Milletvekili Abdullah Çalýþkan da, projeden 2008 yýlý için faydalanacak köylerin isimlerini açýklarken, "2008 yýlý Anneler Günü nde Anamýn kiþiliðinde Bütün ANALARA Uðruna ne yazsam, ne söylesem boþ Hangi sözcük ile anlatsam seni Öyle güzel, öyle þirin, öyle hoþ Tanrýsal bir sesle çaðýrdýn beni Özlenen cennetin sýcaðý sende Dünyanýn en rahat kucaðý sende Sevginin tohumu, ocaðý sende O ateþle yaktýn kavurdun beni Elinle savrulur sevgi harmaný içerisinde merkez ilçemizden 6 köy, Akçakent Ýlçemizden 2 köy, Boztepe ilçemizden 2 köy, Çiçekdaðý ilçemizden 4 köy, Kaman ilçemizden 7 köy, Mucur ilçemizden 4 köy olarak toplam 25 köy KÖYDES'ten faydalanacak. Bu köylerimize yaklaþýk olarak toplam 1 milyon YTL maddi ödenek verilecek. Bu ödenekler her yýl köylerin ihtiyaçlarýna göre belirlenmekte olup, sýrasý ile ilimizin her köyünde eksikliði hissedilen her türlü projeler için çalýþmalar devam edecektir" dedi. Yapýlacak olan projelerin tüm köylere hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Milletvekili Çalýþkan ve Arslan, yakýn zamanda projenin uygulanacaðý köylerde incelemelerde bulunacaklarýný sözlerine eklediler. Ozan ZEMHERÝ : Anama Senin sevgin tüm dertlerin dermaný Demek Tanrý böyle yazmýþ fermaný Bir barýþ gününde doðurdun beni ZEMHERÝ der sýcak bir düþ gibisin Gül için bülbülde ötüþ gibisin Sevgili aðzýnda gülüþ gibisin Etin/kemiðinle yoðurdun beni OZAN ZEMHERÝ ALEVÝ HABER AJANSI - 10 Mayýs 2008 Yazar Alevi Haber Ajansý

4 r. Âleti yapan kiþi hangi tarafýn gerli olduðunu damarlarýndan, renginden ve tabi deneyimlerinden bilir. Aðacýn kalitesi (niteliði) çatlamasý halinde de belli olur. Kendiliðinden çatlayan ve çatlaðý doðru giden aðaçlardan yapýlan âletler saðlam olur. Çatlaðý eðri olan aðaca Piredoklu Aðaç veya Dolaþ denir ve bu aðaçtan yapýlan aletler döner. Bu yüzden özel kullanýma has âletler daðda çalýþýrken seçilen bu özelliklere sahip özel aðaçlarýn güneye bakan taraflarýndan yapýlýr. - Senit denen hamur tahtasý dikdörtgen ve kendinden ayaklý olup cm ebadýnda çam aðacýndan, - Evreðeç denen yufka ekmeðini sac üzerinde çevirmeye yarayan yassý ve ince tahta araç ve oklava cm uzunlukta çam ve katran aðacýndan, - Et kýyýlan tahta et yapýþmasýn diye çýnardan, - Balta sapý Çýtýrgan (Pýynar) dan, - Kürek sapý fazla dayanýklý olmasa da hafif olmasý için Ýledin (Çýnar) dan, - Tahta kaþýk þimþirden, tahta çomça (kepçe) Hartlap (sandal) aðacýndan, - Tahta dirgenler Ergen (Kýzýlcýk) den, tahta yaba ise Sukaraaðacý ndan, - Saz ve cura dut ve dikenli ardýçtan, - Beþik ve çeyiz sandýklarý tahta biti barýndýrmadýðý için Tahtacýlarýn katran dediði sedir veya ardýç aðacýndan yapýlýr. Ancak beþiðin eðmeç denen kavisli bölümlerinde Aðý Aðacý denen ve cehennemde bulunduðuna inanýlan zakkum, Har Aðacý ya da Tehnel denen defne, söðüt ve yaþ ardýç kullanýlýr. Ýnançlarýna göre, Muharrem ayýnda aðaç kesmek þiddetle yasaktýr. Hafta içinde Salý ve Cuma günleri de aðaç kesilmez, iþe baþlayacaklarý zaman aðaçlar için dua okunur. Onlar yüzyýllardýr ormandan ormana bulutlar gibi aktýklarý için yaþamlarýný ve umutlarýný onun üzerine kurmuþlardýr. Eski Türklerin aðaçtan türeme inancýnýn izlerine Tahtacýlarda da rastlarýz. Hor görülen, önemsenmeyen insan Aðaç kovuðundan mý çýktým? sözü ile kendini savunur ya da yine ayný gerekçeyle baþkasý tarafýndan kayýrýlýr. Ayrýca ormanlarda çalýþtýklarý zamanlarda kestikleri kadar dikip yerine koyduklarý aðaçlarý köylerine de dikmiþler, daðlarda alete dönüþen aðaçlar düzde meyveye durmuþlar. Tahtacýlar yerleþik hayatta da yaþadýklarý yerleri iklime göre çokça elma, portakal, nar, üzüm, zeytin vb. meyve aðaçlarý ile donatmýþlardýr. Meyve getiren aðacýn kesilmesi de günah sayýlýr ve kesildiði takdirde, kesene zarar vereceði düþünülür. Ardýç aðacý Tahtacýlar için baþka aðaçlardan farklý bir önem taþýmaktadýr. Obaya yeni varýlýp evler tutulmadan ilk önce ardýç aðaçlarý beylenirmiþ ( tespit edilip seçilirmiþ). Çünkü onun altý eðer yaðmur yaðarsa yaðmur suyunun, aþýrý sýcak varsa güneþin toprakla en geç buluþtuðu yermiþ. Söylentiye göre Muðla tarafýnda Ýnsan Ýçin Doða,Doða Ýçin Ýnsan yada Tahtacýlar da Aðaç Kültürü(2) deprem olmuþ. Aðaçlar toplanmýþ hasbýhal ederken bu olaya da deðinmiþler. Ýçlerinden biri: - Filan yerde deprem olmuþ, evler hep uçmuþ, deyince ardýç aðacý; - Acaba bizim uþaklardan biri yok muydu? Bizden biri olsaydý bu iþ böyle olmazdý (evler göçmezdi) demiþ. Onlar için göçebe zamanlarýnda ibadet için seçtikleri ulu aðaçlar, genellikle Þah diye adlandýrýlan Ardýçlar, yerleþik hayata geçtikten sonra Abdal Musa, Hacý Bektaþý Veli gibi Alevi Bektaþi ulularýnýn makamlarý gibi kutsal yerlerdir. Çalýþmaya gidilen ormanlarda oranýn en büyük aðacý ulu, kutsal ve oranýn sahibi kabul edilip altýnda kurban kesilir. Ona diðer bütün aðaçlardan azýcýk fazla önem verilir. Ormandan aðaçlardan helallik almak için ortaklaþa alýnan kurban bu ulu aðacýn altýnda kesilir ve eþit pay edilip piþirilerek birlikte yenir. Bu ulu aðaçlar yaðmur duasý yapýlýrken de tapýnma yeridir. Bu aðaçlarýn altýnda kesilen kurbanýn ciðeri aðacýn bir dalýna asýlýr. Eðer bu ciðeri bir kuzgun götürürse dualarýnýn kabul olacaðýna inanýr, bunun örneklerini anlatýrlar. Kutsal aðacýn küçük bir dalýný bile kesmeye kimse cesaret edemez, görkemli aðaç karþýsýnda baþ eðip saygý gösterilir. 1950'li yýllarda topraða yerleþtikleri köylerde bile kutsal kabul edilen bir aðaca rastlanýlmaktadýr. Anadolu nun baþka bir çok bölgesinde yaþayan Aleviler de ardýç gibi ulu aðaçlarý kutsayarak ve onlarýn etraflarýný taþlarla çevirmiþ, ziyaret haline dönüþtürmüþlerdir. Erzincan, Malatya, Elazýð, Tunceli yörelerinde; Sakýz Baba, Ardýç Dede, Çitlenbik Dede, Çýnar Dede, Buðday Dede, Nohutlu Baba, Çam Baba gibi adlar verilen aðaçlara rastlanmaktadýr. Genç aðaçlar ve fideleri kesmek bir insan öldürmek kadar günahtýr. Aðaç kültü; dað ve su unsurlarýyla birlikte telakki edilerek üçlü kutsallýk izafe edilir. 12 Mayýs 2008 Pazartesi Pir Sultan Abdal: Öt benim sarý tanburam /Senin aslýn aðaçtandýr Aðaç dersem gönüllenme/kýrmýzý gül aðaçtandýr. Aþýk Veysel de; Ben gidersem sazým sen kal dünyada, Gizli sýrlarýmý aþikâr etme. Lal olsun dillerin söylersen yâd a, Garip bülbül gibi ah-ü zar etme. Bahçede dut iken bilmezdin sazý, Bülbül konar mýydý dalýna bazý? Hangi kuþtan aldýn sen bu avazý? Söyle doðrusunu gel inkâr etme deyiþlerinde aðaca öykünmektedirler. Gaybi Baba; varoluþculuðu aðaçta þöyle tanýmlamaktadýr: Bir aðaçtýr bu alem Meyvasý olmuþ adam Meyvadýr maksut olan Sanmaki aðaç ola Ozan Adil Ali Atalay ise aðaçlar için: Hem ýsýtan hem ýþýtan Bir güneþe benzer aðaç Hem yeþerten hem yaþatan Bir kaynaða benzer aðaç Aðaca tapýnmanýn bir baþka ifadesi de evin temeli atýldýðýnda evin direði olan aðaca kurban kesme geleneðidir. Ayrýca yanlarýnda iðde, kavak veya sedir aðacýndan küçük bir parça bulundurmanýn onlara gelebilecek kötülükleri uzaklaþtýracaðýna inanýrlar. Düþte çiçekli aðaç görmek dünyaya çocuk geleceðinin ve refahýn, yýkýlan aðaç görmenin de ölümün iþareti olarak yorumlanýr. Aðaç kültünün yansýmalarýný ölüm adetlerinde ve mezarlarýnda da görürüz. Ölmek üzere, kendi deyimleriyle çeknekte olan insanýn daha fazla acý çekmemesi için yataðýnýn üzerine yeþil bir dal atýlýr yýl öncesine kadar mezarlarýn tamamýyla tahtadan yapýldýðý, bu mezarlara eski Türk motifleri çizildiði bilinmektedir. Bugün bu mezarlarýn çok azý doðaya direnerek günümüze ulaþmýþlardýr. Ayrýca ölülerin yýkanacaðý suya yapraklý murt (mersin) dallarý atýlýr ve ölü gömülürken mezarýn içi ve dýþý bu dallarla bezenir. Anadolu nun birçok yerinde mezarlarý aðaç ve çiçekle süslenirse ölenin kabir azabý çekmeyeceðine, ayrýca mezardaki aðaçlar sallanýp yapraklarý döküldükçe ölünün günahlarýnýn döküleceðine inanýlýr. Bazý bölgelerde de kabrin baþýna bir iðde aðacý dikilir, bunun tutmasý halinde ölen kiþinin cennete gideceðine inanýlýr. Devam edecek Aleviler TR

5 12 Mayýs 2008 Pazartesi Komünist Manifesto : Bütün dünya iþçileri, birleþiniz! 'Komünist Manifesto', Türkiye'de Þefik Hüsnü'nün çevirisiyle 1923'te, yani ilk yayýmlanýþýndan tam yetmiþ beþ yýl sonra yayýmlandý Bütün dünya iþçileri, birleþiniz! Bundan tam 160 yýl önce, þubat ayýnýn ortalarýnda, Londra'nýn Bishopsgate mahallesindeki gösteriþsiz bir basýmevinde küçük bir broþür basýlmaktaydý. Broþür Almanca yazýlmýþtý ve Manifest der Kommunistischen Partei (Komünist Parti Manifestosu) adýný taþýmaktaydý. Binlerce, on binlerce broþür, Avrupa'nýn ayaklanmalarla çalkalanmakta olan büyük kentlerine ulaþtýrýldý. Uluslararasý bir iþçi örgütü olan gizli Komünistler Birliði'nin Kasým 1847'de Londra'da düzenlenen ikinci kongresi, onlarý gerek kuramda, gerek uygulamada yol gösterici olacak bir parti programý hazýrlamakla görevlendirdiðinde, Karl Marx yirmi beþ, Friedrich Engels de yirmi yedi yaþýndaydýlar. Marx ve Engels'in adlarý ilk kez 1872 Leipzig baskýsýnda yer alacak ve bu baskýda broþürün adý Kommunistisches Manifest (Komünist Manifesto) olarak deðiþtirilecekti. Marx ve Engels'in materyalist tarih anlayýþýný dile getiren Komünist Manifesto'da, "bütün (sýnýflý) toplumlarýn tarihinin sýnýf savaþýmlarý tarihi" olduðu vurgulanýyor; toplumsal geliþme yasalarý ele alýnarak, kapitalist düzenin yerini sosyalist topluma býrakacaðý, bu tarihsel rolün proletaryaya düþtüðü belirtiliyordu. Proletarya iktidarý, kapitalizmden sosyalizme geçiþ, mülkiyet, aile ve ulus konularý çözümleniyor; çeþitli küçük burjuva akýmlarýn kapsamlý bir eleþtirisi yapýlýyor; tutucu ve ütopyacý sosyalist ve komünist akýmlar irdeleniyor; öbür muhalefet partileri ile Komünistler arasýndaki ayrýmlar belirleniyordu. "Avrupa'da bir hayalet kol geziyor: Komünizm hayaleti" söyleriyle baþlayan Manifesto, "Proleterlerin zincirlerinden baþka yitirecek bir þeyi yoktur. Oysa kazanacaklarý koskoca bir dünya vardýr; bütün ülkelerin iþçileri, birleþin!" sözleriyle sona eriyordu. Manifesto'nun Türkçe serüveni Çok geçmeden Avrupa'nýn, Kuzey ve Güney Amerika'nýn hemen bütün dillerine çevrilen Manifesto'nun, kýrk yýla yakýn bir zaman sonra, 1887'de Ýstanbul'da bir Ermenice çevirisinin yayýmlanmasý yolundaki giriþim, yayýncýnýn çekinmesi üzerine gerçekleþmedi. Manifesto, Türkçeye ilk kez yýllarýnda, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu ve ilk genel baþkaný Mustafa Suphi tarafýndan çevrilmeye baþladýysa da, Mustafa Suphi'nin Ocak 1921'de Trabzon açýklarýnda arkadaþlarýyla birlikte öldürülmesi yüzünden tamamlanamadý; Türkiye'de ilk kez kitap olarak, Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreterliðini yapan, Türkiye Ýþçi ve Çiftçi Sosyalist Fýrkasý ile Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ni kuran Dr. Þefik Hüsnü Deymer'in çevirisiyle 1923'te, yani ilk yayýmlanýþýndan tam yetmiþ beþ yýl sonra yayýmlandý. O günden bu yana Komünist Manifesto, 1936'da Kerim Sadi'nin çevirisiyle, ardýndan çeþitli çevirileriyle ülkemizde birçok kez basýldý. Bunlarýn hepsi de toplatýlarak çevirmenleri ve yayýncýlarý "komünizm propagandasý yapmak" suçundan mahkûm edildi. Ama tüm bu çeviriler arasýnda, hiç kuþku yok ki, Mustafa Suphi'nin yarým kalmýþ çevirisi ile Þefik Hüsnü'nün Komünist Beyannamesi adýyla yayýmlanmýþ çevirisi, Türkiye solu açýsýndan tarihsel bir önem ve anlam taþýyor. Kýsa bir süre önce, Sosyal Ýnsan Yayýncýlýk, "yazýlýþýndan 160, Türkçede yayýmlanýþýndan 85 yýl sonra, yazanlara ve çevirenlere saygý olarak" bu iki çeviriyi bir arada yayýmladý. Yayýnevi, Þefik Hüsnü'nün metninin aslýna dokunmadan, yalnýzca daha okunabilir olmasý amacýyla sadeleþtirmeler yapmýþ. Yeni harflere aktarýlan özgün metin daha anlaþýlýr kýlýnmaya çalýþýlmýþ. Ek olarak verilen Mustafa Suphi'nin çevirisine ise hiç dokunulmamýþ. Kitabýn giriþine de, Dr. Hikmet Kývýlcýmlý'nýn 1968 Aðustosunda Türk Solu dergisinde yayýmlanmýþ olan "Þefik Hüsnü ve Reþat Fuat Üzerine" baþlýklý anma yazýsý alýnmýþ. Þefik Hüsnü, Komünist Beyannamesi çevirisinin baþýna düþtüðü "Birkaç Söz"de, "Memleketimizde birbirini takip eden kiþisel yönetimler, her konuda olduðu gibi, fikir alanýnda da diðer milletlerden geri kalmamýza sebep olmuþlardý," diyor. "Ýnsanlýðýn fikirsel evriminin önemli bir aþamasýný kaydeden bu kýymetli eserin, ancak bugün yazýldýðýndan yitmiþ beþ yýl sonra- dilimize çevrilmesi ve Türk aydýnlarýna ve iþçi sýnýfýna sunulabilmesi bugüne kadar içinde yaþadýðýmýz acýklý durumu gösteren etkili bir örnektir..." Yalnýzca Komünist Manifesto gibi bir siyasal baþyapýtýn deðil, Dante'nin Ýlâhî Komedya'sý, Cervantes'in Don Quijote'si gibi yazýnsal baþyapýtlarýn da eksiksiz Türkçe çevirileriyle ancak yakýn zamanlarda yayýmlanabildiðini düþündüðümüzde, Þefik Hüsnü'ye hak vermemek, evrensel kültürün ne denli yabancýsý olduðumuzu görmemek olanaksýz. Þefik Hüsnü ve Mustafa Suphi'nin çevirileri, bence, yalnýz siyasal tarihimizin deðil, çeviri tarihimizin de deðerli belgeleri. Mustafa Suphi, Manifesto'nun ünlü açýlýþ tümcelerini, "Bir hayalet, komünizm hayaleti Avrupa'yý büyülemiþtir. Ýhtiyar Avrupa'nýn bütün iktidar makamlarý, Papa ve Çar, Metternich ve Guizot, Fransýz radikalleri, Almanya polisleri, bu hayaleti kuþatýp sýkýþtýrmak için bir mukaddes ehl-i Salip tertibiyle ittihat ettiler" diye çevirmiþ. Þefik Hüsnü çevirisi ise, bu elimizdeki basým için biraz yenilenmiþ de olsa, Mustafa Suphi çevirisine çok yakýn: "Bir hayalet, komünizm hayaleti bütün Avrupa'yý dolaþmaktadýr. Ýhtiyar Avrupa'nýn bütün iktidar makamlarý, Papa ve Çar, Meternih ve Gizo, Fransýz radikalleri, Almanya polisleri bu hayaleti kuþatýp sýkýþtýrmak için bir kutsal haçlý seferi tertibi ile birlik oldular." Manifesto'nun bir baþka ünlü bölümüne bakýyorum. Mustafa Suphi'nin Türkçesi þöyle: "Bugüne kadar insan cemiyetinin tarihi, sýnýflarýn kavgalarýnýn tarihidir. Serbest insan ve esir, havas ile avam, asil ve memlûk, usta ve çýrak, bir kelimeyle: ezenler ve ezilenler nihayet bulmaz bir münazaada birbirine karþý göðüs gererek bazen elaltýndan, bazen açýktan açýða fasýlasýz bir mücadeleyi devam ettirdiler. Bu mücadele bazen bütün cemiyetin inkýlâbî bir tarzda karma-karýþýk olmasýyla, bazen de karþý karþýya gelen iki sýnýfýn mahvýyle neticelenirdi..." Þefik Hüsnü'nün bu bölümdeki çevirisi ise, "Bugüne kadar bütün insan topluluklarýnýn tarihi, sýnýflarýn kavgalarý tarihidir," diye baþlýyor ve, "Bu mücadele her seferinde bütün toplumun devrimci bir tarzda karmakarýþýk olmasýyla veya karþý karþýya gelen iki sýnýfýn mahvýyla sonuçlanýrdý" diye bitiyor. Manifesto'nun son cümlesi Kuþkusuz, yazýnsal bir metin deðil, ama siyasal bir metin iki çevirmen tarafýndan çok farklý biçimlerde çevrilemez. Ama gene de Þefik Hüsnü ve Mustafa Suphi çevirileri arasýnda göz ardý edilemeyecek bir yakýnlýk söz konusu. Þefik Hüsnü, Mustafa Suphi'nin yarým kalmýþ çevirisinden yararlanmýþ mýydý? Bilmiyorum. Belki de, Mustafa Suphi'ye bir saygý gösterisi olarak onun çevirisinden yararlanmayý seçmiþ, geri kalanýný da kendi baþýna tamamlamýþtý. Eðer böyleyse, ortaya handiyse ortak bir Mustafa Suphi-Þefik Hüsnü çevirisinin çýktýðý söylenebilir mi? Manifesto'nun o dillere destan son tümcelerini Mustafa Suphi çevirseydi nasýl çevirirdi? Çeviremeden öldürüldüðü için bilmiyoruz. Ama Þefik Hüsnü þöyle Türkçeleþtirmiþ: "Komünistler, fikirlerini ve tasavvurlarýný saklamayý kendilerine yakýþtýrmazlar. Açýkça ilan ederler ki amaçlarý ancak ve ancak geleneksel bütün sosyal düzenin þiddetle devrilmesiyle gerçekleþecektir. Bir komünist devrimi ihtimali karþýsýnda titremek hakim sýnýflara düþer. Bu iþte zincirlerinden baþka, proleterlerin kayýp edecek bir þeyleri yoktur ve bu yolla bütün bir dünya kazanmýþ olacaklardýr. Bütün dünya iþçileri birleþiniz!" Sosyal Ýnsan Yayýncýlýk, Komünist Manifesto'nun yayýmlanýþýnýn 160. yýlýnda Türkiye komünist hareketinin bu iki önderinin çevirilerini yayýmlamakla anlamlý bir hizmeti yerine getiriyor. Ama bir baþka hizmet daha geliyor aklýma. Þefik Hüsnü'nün çevirisinden bu yana Türkiye'de yayýmlanan tüm Komünist Manifesto çevirilerinin toplatýldýðý, çevirmenlerinin, yayýncýlarýnýn mahkûm edildiði biliniyor. Tüm bu çeviriler, iddianameleri, savunmalarý ve gerekçeli kararlarýyla bir araya getirilip tek bir kitapta toplansa, ortaya gerek yakýn hukuk tarihimiz, gerek Türkiye solunun yakýn geçmiþi açýsýndan çok deðerli bir belge çýkmaz mý? CELÂL ÜSTER / Radikal Kitap

6 Fakir öðrenciler yararýna kermes Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR 12 Mayýs 2008 Pazartesi Aþçýlar festivali ve yemek yarýþmasý sona erdi Nevþehir'de Yardýmsevenler Derneði Ýl Þubesi tarafýndan, fakir öðrenciler yararýna kermes ve yemek programý düzenlendi. Anneler Günü sebebiyle Türkiye Yardýmsevenler Derneði Nevþehir Þubesi tarafýndan Peri Tower Otel'de etkinlik düzenlendi. Yaklaþýk 200 bayanýn katýldýðý yemekte dernek tarafýndan bir de kermes açýldý. Dernek Þube Baþkaný Fatma Bay, düzenlenen yemekten elde edilen gelirin yaný sýra, hayýrsever bir esnafýn baðýþladýðý giyim eþyalarý ile açýlan kermesten saðlanacak gelirin fakir öðrencilere burs olarak daðýtýlacaðýný söyledi. Dernek olarak 60 Üniversite öðrencisine aylýk 70 YTL burs SATILIK ARSA Savat Mahallesi Cadde üzerinde 730 m2 arsa acilen satýlýktýr. Tel: MUCU verdiklerini hatýrlatan Dernek Baþkaný Bay, "Hayýrsever bayanlarýmýzýn yaný sýra iþadamlarý ve esnaflarýmýzýn derneðimize yaptýklarý baðýþlarý fakir ailelerinde yüksek öðrenim gören çocuklarýna aktarmaya devam edeceðiz. Bu konuda bizlere destek olan Nevþehir halkýna ve hayýrsever insanlarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. 2 milyon fidan toprakla buluþacak Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Kýrþehir'de aðaçlandýrma çalýþmalarý çerçevesinde, 2008 yýlý sonuna kadar 2 milyon fidanýn toprakla buluþturulacaðý bildirildi. Aðaçlandýrma çalýþmalarýnda hatýra ve özel orman yapýmý için talebin yüksek olduðunu kaydeden Çevre ve Orman Ýl Müdürü Reþat Karaca, "Bu sene Boztepe yolu üzerinde bulunan esnaf konutlarý bölgesine 7 bin dönüm alana 1.5 milyon fidan dikeceðiz. Ömerhacýlý kasabasýnda 2 bin 500 dönüm alana 500 bin adet fidan dikilecek. Yani toplamda yaklaþýk 10 bin dönümlük alana 2 milyon adet fidan dikilmiþ olacak. Bu çalýþma 2008 yýlýnda yapýlacak. 14 bin dönümlük alanda bakým çalýþmasý için hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Hatýra ormaný ve özel aðaçlandýrma alanlarý için çalýþmalar var. Vatandaþlarýmýzdan yoðun bir þekilde talep geliyor" dedi. Özel ve hatýra ormaný taleplerini deðerlendirmeye aldýklarýný kaydeden Karaca, "Þu anda Kaman Meþeköy ve Tepeköy de yaklaþýk 950 dönüm alana 200 bin YTL civarýnda ödenek çýktý. Bu iki köye toplam 200 bin adet fidan dikilecek. Önümüzdeki yýl hatýra ormaný sayýsýnýn ve özel aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn artarak devam edeceðini tahmin ediyoruz" diye konuþtu. Belediye'nin Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkanlýðý'na tahsis ettiði yaklaþýk 100 dönümlük araziye dikilmek üzere Esnaf Odalarýna 12 bin fidan verdiklerini de söyleyen Karaca, Esnaf Ormaný'na 12 bin fidan vermekle birlikte teknik destekte yaptýklarýný kaydetti. YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR NEVÞEHÝR- Nevþehir de Türk mutfak kültürünün geliþimine katkýda bulunmak ve bu alanda uðraþ veren ev hanýmlarý ve aþçýlarý desteklemek amacýyla Nevþehir Belediyesi nin öncülüðünde Kapadokya Aþçýlar Derneði ile iþbirliði halinde düzenlenen Aþçýlar Festivali ve Yemek Yarýþmasý sona erdi. Nevþehir Gül Bahçe de 2 gün süre ile 12 kategoride düzenlenen Yemek Yarýþmasýna 150 ev hanýmý ve Kapadokya bölgesinin deðiþik turistik otel ve restaurantlarýnda görev yapan aþçý katýldý. Türkiye Aþçýlar Federasyonu Baþkaný Haþim Demirtaþ baþkanlýðýnda oluþturulan 12 kiþilik jürinin yoðun çalýþmasý sonrasýnda 12 alanda birinci olanlar belirlendi. Yarýþma jürisinin deðerlendirmesi sonucunda yarýþma kategorileri ve dereceye þu isimler girdi. Sebze Oymacýlýk : 1. Ahmet Alay, 2.Hüseyin Turhan, 3.Tahir Özgen Yýlýn Ekmek Þefi : 1. Ahmet Demir, 2.Erol Þahin, 3.Nejdet Vakar Yeni Yetenekler : 1. Ömür Öztekin 2. Mehmet Adýgüzel, 3. Mehmet Orkun Orjinal Yemek : 1. Deniz Gezen, 2. Mehmet Buton, 3.Uður Adar Yýlýn Altýn Þefi : 1. Mehmet Dönmezer, 2.Merter Dinç ve Özcan Öz, 3. Ýbrahim Öz Modern Türk Mutfaðý : 1. Ahmet Yavuz, 2.Yaþar Ýþler, 3. Ali Rýza Çetin Yeni Yetenekler : 1. Ýbrahim Uz, 2. Mehmet Ali Akkuþ,3. Emre Oruç Meze Sunumu : 1. Murat Baþyiðit, 2. Ali Uður, 3. Mustafa Özgenç Makarna :. 1. Özcan Öz, 2. Yasin Yazýcý, 3. Fatih Teker Yöresel Yemek : 1. Ayþe Þiþman 2. Nuran Yýlmaz, 3. Gülcan Özcan Yýlýn Altýn Pastacýsý : 1.Emre Korkmaz, 2. Mikail Yayan, 3. Erol Þahin Kebab ve Döner: 1. Rýza Aracý, 2.Hasan Tayyar, 3.Menderes Tankaþ YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. 2 gün süre ile devam eden Aþçýlar Festivali ve Yemek Yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.törende konuþan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,Kapadokya Aþçýlar Derneði ile ortaklaþa düzenlenen bu etkinliðe katýlan tüm katýlýmcýlarýn yaptýklarý yemekleri kendi gönlünce birinci olarak deðerlendirdiðini belirterek,yarýþmaya gösterilen ilgiden dolayý katýlýmcýlara teþekkür etti.bu önemli kültürün tanýtýmýna yönelik çabalarýn bundan sonraki süreçte de devam edeceðini dile getiren Ünver, Türk mutfak kültürünün ulusal ve uluslar arasý alanda da etkin bir þekilde tanýtýmý için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Törende daha sonra kategorilerinde dereceye giren ev hanýmý ve aþçýlara ödülleri Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci,Nevþehir Turizm Müdürü Velettin Birsöz, AK Parti Ýl Baþkaný Ersan Erkut, KAPTÝD Genel Sekreteri Nazif Demir in yaný sýra törene katýlan diðer daire müdürleri ve turizmciler tarafýndan verildi.bu arada Aþçýlar Festivali ve Yemek Yarýþmasýnýn sponsorlarýna da Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Atilla Seçen ve Yusuf Kaya tarafýndan plaket takdim edildi. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel:

7 12 Mayýs 2008 Pazartesi Hacýbektaþ tan hekder e 2005 yýlý Hacýbektaþ derneði arkadaþla ilgili dernek üyeliðinden genel kurulunda söylemiþtik, atmak için önerge bile verilmiþ divan Hacýbektaþ derneði ile yükseköðrenim baþkaný da.! önergeyi oylamaya derneðinin faaliyet alanlarý, amaçlarý, kalkmýþ.! çalýþmalarý, farklý diye ve iki derneðin birleþmesinin doðru olmadýðýný Sosyolojik bir olgu vardýr bu savunmuþtum, Halil Salmanlý, Cafer deneyim ve yaþamýnda tüm Gök gibi Hacýbektaþ derneðinin ilk alanlarýnda bariz bir þekilde görünür. kurucularýda ayný þeyleri söylediler. Bir kiþi, bir gurup, bir toplum sonradan Fakat mantýk, saðduyu susmuþtu, girdiði veya zorla kabul ettiði dini, düþüncesini söyleyen dýþlanýyordu ve inancý, tarikatý, derneði veya partiyi herkes doðrudan, mantýktan yana deðil fanatik bir biçimde savunur. Nasýlki güçlüden yana tavýr alýyordu. Haydi biz Türkler islamiyetin doðuþundan birleþtirdik isminin Hacýbektaþ ve yýl sonra katledilerek zorla yüksek öðrenim kurumlarýna yardým islamiyeti kabullenmiþiz ve derneði olarak deðiþtirilmesinin yanlýþ Araplardan daha fazla arap kültürünü olduðunu söyledik, kökleri 1974 lere savunur hale geldik hatta islamiyetin dayanan bir misyonu olan Hacýbektaþ kýlýcý olduk. Osmanlýnýn en son fetih derneðini birden yok saydýlar. 3 yýl ettiði topraklar bugün en tutucu en içerisinde ne oldu..! Hacýbektaþ fanatik bölgeler. derneði ile yükseköðrenime yardým derneðinin görevleri iþlevleri birbirine Hacýbektaþ derneðine son 2-3 karýþtý yüksek öðrenim kurumlarýna yýldýr gidenler veya ilk kez gidenler yardým derneði oyak bankýn satýþýna neredeyse derneðin en fanatikleri hayýr mitingi yaptý ne alakasý varsa olmuþlar konuþmacýlara ve eleþtirilere cevap verme yerine onlarýn savlarýný Geldik 2008 e ne oldu da çürütme yerine acizliklerinden þimdide Hacýbektaþ ve yüksek konuþmacýlarýn üzerilerine bile öðrenim kurumlarýna yardým derneði yürümeye baþlamýþlar, buna da nin adýný tekrar deðiþtirme gereði kendilerini solcu, sosyal demokrat, duyuldu! ne oldu da? olaðan hoþgörülü çaðdaþ medeni olarak kabul kongreye 1 yýl kala olaðanüstü eden dostlarýmýzda izlemiþ sessiz kongreyle HAYOKDER in HEKDER kalmýþ, demek ki herkes kendine e dönüþtürülmesi gerekti umarým demokrat (AKP nin kendine dernek yönetiminin mantýklý bir özgürlükcü olduðu gibi) açýklamasý ile bizlerin haklýlýðý bir kez daha ispatlanmýþ olur. Keþke Hacýbektaþ veli yüksek okulu tekrar Hacýbektaþ derneði olarak Gazi üniversitesinden alýnarak deðiþse idi Nevþehir üniversitesine baðlandý. Rektörlük Nevþehir de artýk Hayokder in genel kuruluna Hacýbektaþ ta yüksek öðrenime katýlmadým ama katýlanlardan önceki yardým derneðinin kurulma zamaný yöneticilerden geliþmeleri ve olaylarý geldi, zaman Þener (Sümer) hocayý öðrendim. Hacýbektaþ ta olduðu gibi haklý çýkardý. dernekte de hoþgörüsüzlük, eleþtiriye karþý bir fiili tepki oluþmuþ hatta bir 09 Mayýs 2008 Hacýbektaþ adým daha iler gidilerek eleþtiren Ýnþ. Mühendisi Öðrencilere Said-i Nursi kitaplarý daðýtýlýyor Öðrencilere Said-i Nursi kitaplarý daðýtýlýyor Gaziantep ve Ýzmir de okullarda dini içerikli VCD izletilmesinden sonra Adana ÇEAÞ Anadolu Lisesi'nde okuyan öðrencilere ise Said-i Nursi kitaplarý daðýtýldýðý ortaya çýktý. Öðrencilere bu tarz kitaplarýn daðýtýlmasýna iliþkin olarak Eðitim Sen laik bir ülkede böyle baskýcý bir uygulamanýn olmamasý gerektiðine dikkat çekti.öðrenci aileleri ise yaþanan olayýn sadece ÇEAÞ Anadolu Lisesi ne ait bir sorun olmadýðýný belirterek bir çok okulda yaþanan bu olaylara karþý suç duyurusunda bulunacaklarýný söylediler. Daha öncede okuldaki öðrencilerin Cuma namazlarýna okul idaresi tarafýndan minibüslerle taþýndýðýnýn ve ders saatlerinin namaz saatlerine uygun olarak ayarlandýðý söylenen, Adana ÇEAÞ Anadolu Lisesi nde þimdilerde öðrencilere Said-i Nursi kitaplarýnýn daðýtýldýðý ortaya çýktý. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Eðitim Sen Adana 5 mayýsta baþlayan gerginlik, TGB'nin fiili saldýrý ve provokasyonlarýyla birlikte dün de devam etti. Ekim Gençliði tarafýndan olaya iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda ise saldýrýlar kýnanarak, demokrat öðrencilerin provokasyonlara prim vermeyeceði ifade edildi. Açýklamada þunlar kaydedildi: Þubesi, öðrencilerin boþ zamanlarýnda bu kitaplarý okumaya teþvik edildiðini belirtti. Açýklamayý okuyan Þube Baþkaný Güven Boða, yaþananlarýn bilimsel, laik eðitim ilkesine, yasalara ve anayasaya aykýrý bir durum olduðunu ifade etti. Pir Sultan Abdal Derneði Adana Þube Baþkaný Metin Çelik, Alevi örgütleri olarak konunun Valilik ve Milli Eðitim Müdürlüðü nezdinde takipçisi olacaklarýný dile getirdi. Öðrenci velileri ise çocuklarýný gerici zihniyetin eline býrakmayacaklarýný belirterek, Adana da bir çok okulda buna benzer olaylarýn yaþandýðýný söylediler. Adana / EVRENSEL 'Üniversitemizde ÝP çetesine yer yok' Ýþçi Partisi'nin (ÝP) gençlik örgütlenmesi olan Türkiye Gençlik Birliði (TGB) tarafýndan Yýldýz Teknik Üniversitesi'ndeki (YTÜ) devrimci öðrencilere yönelik saldýrýlar son bulmuyor. panolara saldýran, duvar gazetesini yýrtarak çýkarmaya çalýþan bu çete, hemen akabinde devrimci, demokrat öðrencilere saldýrmýþlardýr. Çoðunluðu dýþarýdan gelen yaklaþýk 25 kiþi, devrimci demokrat öðrencilerin sayýca az olduðu bir zamaný kollayarak saldýrýn, öldürün diye baðýrmýþ sonrasýnda da azgýnca fiziki müdahalede bulunmuþ, arkadaþlarýmýzýn yaralanmasýna sebep olmuþlardýr. Çok açýktýr ki bu saldýrý bir provokasyon giriþimidir. Hiçbir gerçekliliði olmamakla beraber, bu çete Atatürk afiþleri yýrtýlýyor, bayraða saldýrýlýyor diyerek yalanlardan ibaret olan bu tür provokatif söylemlerde bulunuyor, kendi zeminlerini bu ifadelerle 7 Daha bu dönem Ankara da, Adana da üniversitelerde devrimci demokrat öðrencilere saldýranlar dün de Yýldýz dalardý. Önce 1 Mayýs duvar gazetelerinin olduðu meþrulaþtýrmak istiyorlar. Fakat bizler bu tarz provokasyonlara gelmeyeceðimizi bir kez daha ifade ediyoruz.'' Haber: Ali Barýþ KURT / 2temmuz.com

8 Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede veya dünyada kaç anne gerçek degerine uygun anneler gününü, gerçek degeriyle (meta olmayan degeriyle) kutluyor. Anneler günü diye anýlan bu günde, aklýma iþkencelerde ölen anneler, hamileyken iþkenceye maruz kalan anneler, çocuklarýna ekmek götürmek için çöplerde yiyecek toplayan veya eskileri, kaðýt-kartonlarý toplayan anneler. Barýþ anneleri ve buna benzer gerçek degere layýk anneler en büyük sevgilere, saygýlara degerlere layýklar. Pýrlanta ve diger süslü ve vitrinlik süsleriyle o sevgiyi sadece günü birlik sevgi gibi eglencelerde gören annelerden farklý olarak sade ve hiçbir maddi degerle ölçülemeyecek annelerin sevgisini günler önceden vitrinlerin ve reklamlarýn malzemesi yapan sermaye, herþeyde olduðu gibi, evlatlarý için çok kutsal olan anne sevgisini bile meta aracý yaparak insanlarý, hatta anneleri bile yarýþtýrýr duruma getiriyor. Ve "benim çocuðum þu pahalý hediyeyi bana aldý" diyen ve bununla gurulanan burjuva anneleri karþýsýnda, emek cephesinde; anneler, sadece sevginin en yüce duygunun analýk duygusu olduðunu içinden duyan ve çocuðunu ekmeksiz, aç, susuz býrakmamaya çalýþan, gerektiðinde kendini feda eden, o kutsal olan iffetini, savaþ alanlarýnda çocuðu için feda eden analar, evladýný çatýþmalarda kaybeden þehit analarý ve savaþ alanlarýnda ulusu için ulusal baðýmsýzlýk savaþýnda çocuðunu tuzlayýp baðrýna taþ gibi basan analar. Eþini iþkencede kaybedip, yada cezaevinde olan analar, uluslararasý karanlýða ve dayatmaya karþý, aydýnlýðýn, barýþýn ve kardeþliðin saðlanmasý için mücadele veren analar. Bunlarý tek tek anlatmakla bitiremiyecegim. Fakat bunlarý Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun anlatmak ve bilinmiyenleri öðretmek gerekiyor. Gerçek analarla, sermayenin çerçevelediði analarýn arasýndaki farký göstermek ve bu koþullarda gerçek analarýn önünde saygýyla egiliyorum. Tüm emekçi, içi evlat sevgisiyle ve acýsýyla dolu barýþ annelerinin demokrasi ve barýþ için evlatlarýný yetiþtiren, egilmeyip, baþý dik ve dürüst olmayý çocuklarýna en büyük erdem olarak öðreten, demokrasi mücadelesinde onurlu insanlarý yetiþtiren tüm analarýn þahsýnda, emekçi analarýn gününü kutluyorum. En büyük hediyenin, evladýný kucaðýna, baðrýna basmak olan ve annelik duygusunu yaþatmaktan yüce hediye olmadýðýný bilen ve buna raðmen mücadele alanlarýnda çocuðunu, evladýný kaybeden ( Deniz, Hüseyin, Yusuf, Metin, Erdal,Uður Kaymaz gibi evlatlarýný kaybeden) analar ve bunlarýn sevgisinden ve varlýðýndan daha degerli hediyenin olmadýðýný düþünen analarýn olduðu yerde, analarýn daha fazla aðlamamasý içinde bugünü doðru degerlendirmek gerekli. Bugünü, tarihi gerçekliði içinde doðru okumak gerekli. Tarlada çapa sallayan, bahçede makas atan, tezgahta ilmek dokuyan, evde iþ gören annelerin günü olmalý bu gün. Bu gün, derelerde birkaç lira uðruna boðulan, atelyelerde yanan, iþkence gören, cezaevi kapýsý bekleyen, kayýp evladýnýn akibetini araþtýran annelerin günü olmalý bu gün. Filistinde, Irakta, Afganistanda ve dünyanýn diðer yerlerindeki analarýn acýsýný, ýstýrabýný, sýkýntýsýný, sorunlarýný çözecek bir kalýcý barýþ, bir kalýcý çözüm yolu, bir umut ýþýðý görmenin özlemi ile bugünü annelere armaðan etmek yalnýzca yetmiyor. Onu gerçekleþtirecek adýmlarýn atýlmasýnýda saðlamak gerek. Annelere, kadýnlara daha güzel bir dünya, daha yaþanabilir bir ortam, hertürlü özlemin, beklentinin giderildiði bir gelecek saðlamak için mücadele güçleri örgütlemek. Kendi öz güçlerine dayanan örgütlerinin oluþturulmasýna katký sunmak, Annelere, anneler olarak sorunlarý çözme yolu bulmasýný saðlayacak çalýþmalara atýlmalýyýz. Ve bunun üzerinde dah güzel ve sorunsuz ANNELER GÜNÜ saðlamalýyýz. Tüm gerçek annelerin anneler günü kutlu olsun. Tsunami felaketinden daha beter Nergis kasýrgasýnýn vurduðu Myanmar da ölü sayýsýnýn 500 bine kadar yükselebileceði ve 2003 Aralýk ayýnda yaþanan tsunami felaketinden çok daha kötü olduðuna dikkat çekiliyor. Ýngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, þimdiden ölü sayýsýnda kesin rakamýn 200 bini bulduðu ve sayýnýn yüzyýlýn doðal afeti olarak kabul edilen tsunamiden iki misli fazla olacaðý belirtildi. Güneydoðu Asya da 2004 yýlýnda deprem sonrasý meydana gelen tsunami felaketinde 230 bin kiþi hayatýný kaybetmiþti. Myanmar da cesedi bulunmayan kayýplarýn rakamý ise 100 binlere ulaþtý. ABD YARDIMINA ÝZÝN Kasýrga felaketzedeleri için günlerdir dýþarýdan yardým kabul etmeyen Myanmar daki cuntanýn, yardým malzemesi taþýyacak ABD askeri uçaðýnýn topraklarýna inmesini kabul ettiði bildirildi. Akþam K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Nevþehir Seyahat Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Kent -Göreme Turizm Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn ÝLAN Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraaacat: Tel: ÝLAN Ýki günde bir ev iþlerini görebilecek, yemek yapabilecek, kabiliyetli, yetenekli, çalýþkan bayan eleman arýyorum. Halis Yýlmaz Telefon: Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı