li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E"

Transkript

1 a s» Y L : 1 S \Y155 S A H İB İ: HİKM ET A F İF M APOLAR FAT! : 15 Mil İDARE M E C İD İYE S O K A K TE L : 2824 BASM EVİ LEFKOŞE T E L : O tr N E Y O LU 25 Eylül 1963 Çarşaba HERGü SAYFA llüyük Facia Korkunç Bir Otoobil Kazasında Bal Milletvekili Kâzı 9 Kaybettik p a y u n a y ı r o d a -» b u ld u. F. V itn o n u y o r lu k. Erdo- ılfc n r ç t ı Yerine O n d a n sonra ı h o y n a ğ j B ü ty n rsu n u z, in * ş «y l * ' i b ir hayh h y o f. ra CİDDİ O U * ^KATLANMŞ >usı olun tj ir erkek (iyi t b o l Savatında 2 p ı ır g a, b r da bu k ırılarak ifc; dc Y(,B t. ' ıd a k ı İt ite ı r a n t * H e r e k. ; 1in ı CUrR jn'lö, ;, 0r ile - i ****1 ar. ı.uflo ^ V * * * * *. «of- tu' itti! O * &» > % ati,»e,ıe ı. d» L**8.Ur F TA B Ü TÜN D Ü K K ÂNLAR K A PAND, DR. K TAZİYE TELGRAF GÖNDERDİ, D ENK - AİLESİNE BAŞSAĞ LĞ DİLEDİ, TEM SİLCİ - MECLİSİ TÜRK G R U BU BİR MESAJ Y A Y N -. CENAZE PERŞEMBE G Ü N Ü B A F T A K A L - LYOR. tvekili Avukat Aziz Altay Hastahanede ö.s. saat te L i ı rek, oto obilde bulunan Baf efkoşa yolunda 8-9 un- M illetvek ili H alit K âzı haya- ier arasında çok feci bir tını kaybet iştir, bil kazası oluş ve Baf A z iz A lta y ise h afif surette /ekillerinder. A vukat A yaralanarak Lefk oşa Gen i a y in kullanakta oldu. Hastahanesine kaldırıl ıştır. 383 nuaralı M ercc O to obilde bulunan ve erhu a bir otoobil devrıle un kızkardeşintn kızı olan, zınlık arşı Lefkoşa nın tanın >ıış eczacılarından Ti u r A z ın i nin kızı Sergül ile Üçlü K arargâhta ö. zel üterci bul'inan A r if N ej i de h a fif surette yaralan ış ardır. G erek A z iz A lta y ın, gerekse A r if N ej i ile Sergül Ti u r un sıhhi durularında endişe edilecek herhangi bir ta raf ev - cut değildir. F A C İA N A S L O L D U? Dün yağ u r v e bununla bir likte k u vvetli b ir rü zgâr esiyor du. Lefk oşa ve civarına bir hay lî yağ ur yağ ıştı. Y c lla r ıs - lanış, kaygan oinıuştu. Baf tan Li asola v e iasoldan Lefk oşa ya gel ekte olan B A 383 plâkalı ve M ercedes arka bir araba asfalt y o l üzerinde ı- lerlerken, 8-9 uncu iller a r ı sındaki yokuşu tii an ıyork en karşıdan gelen büyük b ir ka yonun yoldan çık a ası ü zerine A z iz A lta y ın kullan akta olduğu B A 383 p âkalı araba çıkış yap ak zorunda kalış v e ta 400 etre sürüklendik ten sonra, tekrar asfalta çıkaca ğı sırada araba ıtevril iştir. Bu d evril e olayı birkaç d ela tekerrür ettiğ i sırada arabada bulunan B af M illetvek ili H alit K âzı açılan kapıdan dışarıya düşüş v e tekerleğin altında M E R H U M H A L İT K Â Z M bsv H alit K â zı ın o anda öldü. ğü tahin edil extedir. O to obil taaen narap oluş, fakat oto ob ilde bulunanlar ucize kabilinden kurtuluş lardır. BU İK İN C İ K A Z A li seçil iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te et ektedir. M erhu e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E K ara haber B af a ulaşır u laş az, halk sokaklara dökül üş, dükkânlar kapatıl ış, her kes telefon lara sarılarak, ha-je rin doğruluk derecesini Lefk o- şa dan öğren ek isteiştir. K ara haber Lefk oşa dan te y id edildikten sonra, B a f taki ate havası daha da y a y ıl - ış v e daha da genişle iştir. J A İL E S İN İN D U R U M U Bir D evri ekibi dün ak Jşa erhuun L e f koşadaki a ilesini ve biltasa Türk C e aat M eclisi İkinci Başkanı Dr. Şe>.-> j si K âzı ı ziyaret et iştir. D evri ekibi erhuun fsı üzerine, K ıbrıs Türk Ceaa i tı olarak duyduğu uz derin u- züntünün hududu yoktur. H ayatı boyunca ce aatine yap ış olduğu h iz etler onun arkada bırak tığı ;n kıy etli eserlerdir. İs inin ce aati iz arasında ebediyen hatırlanacağı v e anılacağı şüphesizdir. Büyük acınızı jü tü n kal bi le paylaşır; yaşlı ailesine başsağlığı dileri T Ü R K G R U B U N U N M E S A J T e silciler M eclisi Baf üye- isi H alit K â zı fec i b ir oto - obil kazası sonunda hayata gözlerin i yu ası üzerine, dün akşa, T e silciler M e c lisi T ü rk grubu bir toplantı ya parak aşağıdaki esajı yayınla ıştır.: Bundan bir, bir buçuk y ıl ün ıya sı, ailesine baş sağlığı d ile - (T E M S İL C İL E R M F C L İS İ ce A z iz A ltay, aynı oto obille bir kaza daha yan ış, fakat o- to obil o za an h a fif surette hasara uğra ış ve herhangi bir can kaybına sebebol a ış tı. A Z İZ A L T A Y N K O N U Ş M A S. K azada yaralanan A z iz A l - tay, kaza hakkında şu b ilgiyi v e r iş t ir : Karşı ızdan iıüyük bir a- kalınıştır. Daha s onra ceset te raba geliyordu. Volun sol tara k erleğin altından Jandara kuvvetlerine ensup ki seler ben yoldan çıkak ecbutarafından çıkarıl ıştır. Statüsüne Mücadele Tahakkü Ailına Girıniyeceyiz \D A R AD YO K O R PO R A S Y O N U N D A N İLLİSON U N SO R U LA R N A CUM H U R CAN M U A V İN İN İN VERMtŞ O LD U Ğ U CEVAPLAR: : Ar.uyas;;d.ı nıütecav-. e>* ikier yapudı,':ı takdirde. Tlirk Ceaatına ne r;ibl pacuk? p : Ru tar-.fın Anaya ıpağı tasarladığı bütün ikler, Anayasanın, Türk <lar tanıyan ve 7 tlrkie* i fiy d in idaresinde ortak ;l j koyan kısı larla ilgili- $ arlanan bu d e lik l i k l e! takları Türklerin ellerin cak ve Tür!; Ceaatını r azınlık duruuna geti- ünhasıran Ru çoğun- ^ insafına bırakacaktır. Kıbrıs ta Mıı duruu aslî" et e işlerdir yı- ^. e o a lle r i>rajı çarpışa azınlık :ır.tasünon ı- te«.-i}hlrunu onlu. ^ ' ı yanılan bir ücadele etlj bir übadele sonun- nıaat, bu Ji. nkü rej: (- ı,#-inde pa/arlı?n tutuşuş,,ıiî ;erçeklor.şığında bizi, jt v e r değişiklikleri kabul n nasıl beklenehilir? Cunı ^ ; ını da, hütıln Ru cea- ' tı da, h 7.:r ı, bu j'ıi realitelerden uzak ve uı.v.sız teklifleri nazarı itibara alnv _ :.cafiırnızı bil uktedirler. Ru c rafı, A nayasayı tek taraflı o h ak değiştir i iyc teşebbüs e t liji takdirde. An rş alara ta bir taraf olarak katılarak bugünkü çilinin yara tılasında sorululuk yüklenen Türk Cear.tı, A nayasaya a yk ı rı ve kanunsuz olar ık yapılan bu Rjbi değişiklikleri -i ndisini b a l lar ahiyette say ayacaktır. Soru 2 : Türk C ^naat ın pro'» le leri nedir? Hutuıkl eşitsizlik dan ve Anayasa ızın ruhuna ya ibancı gizli siyasi e eller peşinde koş adığı ızdan Ru ta ra fının da aynı şekilde hareket edeceğini sanıştık, i-'ıkat, Uç sene lik tecrübe b jze isbat et iştir ki jru liderleri, and'aş aları ta1 bik et iye asla niyet et e işt i r ve iki ce aatı nir iç harbin eşiğine sürükliyen K'Zİi sjyasi c- ellerini besle ekte deva e t ektedirler. Ru liderliğin e arşı bu şekilde itiadın kaybol ası ve on ların gaye ve e ellerine karşı ya ratılan güvensizlik bizj proh- lı leri izin esa-ıı teşkil ek ektedir. Ru liderliğinin her beyanatı, bu proble i daha fa zla kötüleş tir ektedir. Türk Ce aatı, hukuki haksızlıklara uğraaktadır. uaelesi gürliyor u? Y ok.,11 rjunun j,ir isali de hjçbir Türsndece sosyal eşitsizlikten İ ş i kâyetçidir? C evap : Türk Ceinsi.tın en problei, Ru lid rlerinc karığı Hj ad ı kaybetrotf»" o l a ıd ır. Andırışaları frrız ılo d ıjı ız 7.a an, Cu huriyetin te elin1, iki ce aat arasında iy i n 'yet sa i iyet v c l.rrştlıklı ^Övenin trs- kii edeceğini hepi iz de biliy r- duk. Biz, A nayasanızın çalışasını saglr.ak için eli izden ge leni yap ağa hazır olduğu uzkün Cuhurbaşkanlığına g e tir ilir, e esidir. Türk Ce aatı bu dul ;ruu, Ce aat statüsünün garaıv tı edilesine uk ıbil kabul e t iştir. B ilfiil bu, C e aatı ızın Anayasa tahtinde \e hukuki duruunun bir beljr'.isidir. Tatbikatta eli izdeki y a zılı ıc inatlara rağen, Ruların ta hakküü altında t ulunan idarede u ğradığı ız haksızlık ve dise reunasyon olayları sa y ısızd ı'. (Deva ı sayfa 2 de) flnl al adı. Bu duru karşısın riyetin d e kaldı. Y o l ıslaktı. H a fif yağ ur yağıyordu. A ra jba kaydı, kontrolü kaybetti. Bundan sonrasını pek hatırlıya ıyoru. H A L İT K A Z M M ei'hu H alit K â zı aslen M andrialı olup, uzun yıllardan beri B af ta ticaretle iştigâl et inektedir. Zengin bir aileye ensuptpı Toplu işerinde fa al bir rol oyna ıştır. Cuhuriyetin ilânından sonra, T e sil çiler M cclisine A ziz A ltay ile birlikte, Baf'tan ilk M illetveki- ınjştjr. Merhuun kardeşi Dr. Şesi K âzı perişan bir du - ruda bulunuyordu. Za an! za an fenalık lar geçird iği için bir d ok tor n övb etçi olarak Dr. Şe si K â zı ın i>aşucundan ayrıl ıyordu. D E N K T A Ş N Z İY A R E T İ Türk Ceaat M eclisi Başkanı A vu k at R auf R aif Denktaşı dün akşa erhu la iit K â zınıın kardeşi olan Ce aat M eclisi İkinci Başkanı Dr. Şeni si K â zı ı evinde ziy a re t et - iş, büyük acı karşısında, he şahsının, he da Türk TopK:- unun ta ziyetlen n i bildir iş tir. DR. K Ü Ç Ü K Ü N T E L G R A F Feci haber üze^ne, Cu hur başkanı Yardı cısı Dr. Fazıl Küçük, evhuun kardeşi Dr. Şesi K â zı a aşağıdaki tel grafı gönder iştir. K ıy etli Kardeşiniz Halit T Ü R K G U R U B U N U N B İL D İR İS İ K ıbrıs Türkünün fedakâr ve cefak âr çocuğu Baf Mebusu H alit K âzı buğun feci bir tra flk kazasında h avata ebediyen gözlerin i yuuştur. A ğ ır başlı, ciddi, ert, dü - rüst, üşfik, ideal insanın haiz ol ası icap eden bütün yük sek eziyetleriyle hepi ize or Diğer bir y a ra lı: Neci Bey kanlı hareket eden, itidalini uhafaza et esini bilen, en zo r za anlarında bile kendin-.* ra ı aşağıda v eriy o ru z : K Y M E T L İ A R K A D A Ş M Z M E R H U M H A L f K A Z M N has in celik leriy le h epi ize e - C E N A Z E M E R A S İM İ P R O G - nerji kaynağı oluş kıy etli R A M : bir arkadaşı ızdır. Bu kıy et 1 li idealist arkadaşıızdan, he bir M eb us arkadaşları he de bütün K ıbrıs Türkleri nfck olabilecek karakterde olan daha çok hiz etler bekliyor e v g ili arkadaşı ızın ebediyen ara ızdan ayrıl arından üfe ce aatı ız hiz etinde daha v e llit üzüntü üz hudutsuzdur. Ce aatı ızın uhtaç oldi'.- 1. K orteje iştirak edecek ari balar 26 Eylül Perşe be gün ö.e. saat 7.45 te Te silciler M eclisi önünde hazır olacaklar dır. duk. Yıl adan ve yorul adan 2. K ortej saat 8 de Te sile - İer M eclisi önünden hareketle uzun yılla r çalışacağına e in. jbaf kapısı, Türk < e aat M ef. dik. E cel O nu çok sevd iği v e iisi, E vk af D airesi, A tatü rk u çalışkan v e te iz ele an - inandığı hiz etlerinden ne ya. M eydanı, G irne Caddesi v e l)ı ar arasında bulunduğunu her z lk ki alıkoydu. Ulu Tanrıdan erhua ağ 'ispat et iş olan H alit K âzı - fîret, ailesi fertlerin e, Baf T ü ık 'çektir, cn en veri li çağında ebediye- ]c ri Ve bütün K ıbrıs T ü rk lerine i anyolu Caddes ni takiben Li. asol a, oradan da B af a g id o 3. Saat da B a f K u rtu te intikali biz yb us arkadaş- başsağlığı dileriz. uş Lisesinde yapılacak ınerasi lan için olduğu kadar ce aatı 24 Eylül, 1963 ız için de doldurul ası pek kolay ol ayacak bir kayıptır. H a lit K âz ıı tanıyanların O nu sev e esine O nun ciddi - Kâzı feci bir kaza netice - yet ve çalışkanlığı karşısında sinde hiç beklen edik bir an Ja v e genç denilecek bir yaş ta ara ızdan ebediyen ayrılatakdir hisleri duy a asına i kân yoktur. M eciis çalış alarında olduğu kadar M eclis dışı C E N A Z E M E R A S İM İ M erhu H alit K âzı ın nâşı Perşe be kü.ıü L efk oşa dan kaldırılarak B a f a, oradan da M an driyaya götü ıiilerek, aile kabristanlığına gö ülecektir. T e silciler M eclisi Türk Grubu tarafından yayınlanan rak hayata gözlerini kapaa^ çalışalarında da daia soğuk cenaze erasii ile ilgili pro'? Kazadan sonra Aziz Altay ın kullann'akta olduğ u Arabanın Fecî duruu i üteakip cenaze e ller1üzerinde ca iye götü rü lecek ve cenaze na azı kılındıktan sonra K o rte j Y e ş ilo v a (M an driy;:) köyüne hareket u le c ek tir. 4. D efin erasi i Ycşilovr.- daki aile kabristanlığında yanı lacaktır. T e s ilc iler M eclisi Türk Grubu Suriye de ihtilâl Sanıkları Serbest bırak İdi A an Radyosunun Şa - dan alınan haberlere atfen b ildirdiğine göre, gaçen Te uz da S u riye de u va ffak iyetsiz- likle sona eren a\aklan aya katıl aktan sanık 17 askerî personel, Suriye Askri M ahke esi tarafından bugün serbe;,' bırakıl ıştır. Arab Birliği Göçenleri A ra b B irliği Gıinel Sekreto 1 Abdulhalik Hassuna ile B irlik K on seyinin K ırk ın cı Oturu Başkanı rak D elegesi N asır El Ha i, Ye en, B irleşik A rab Cu huriyeti, Suidî A ra l s tan v e ürdün arasında uzlaş*! ci ü zakerelerde bulırnak iizere, Suudî A rab istan a y a n cakları seyahatin ilk safhasın, dan dün K ah lre d-îiı B eyru t a git iştir. MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

2 * 1 f -4 1 Sayfa : 2 İngiliz Keal Kıbnsta S5*S««# D Ü N VE Y A R N Diin ve Yarın Yazan : İlter VEZlR O G LU Dün dedeleriiz birer sayı olaktan kurtulup ücadelesini fiiliyata döktüğü ve Plev- nede düşanına gereken dersi verenler değil idir? Dün Çanakkalede o çevik elleriyle düşa nına boba savuran dedeleriiz değil iydi? Dün Sakarya boylarında yeni bîr tarih ya ratış olan babalarıız, ağabeyleriiz değil idir? Dün serhat boylarının ve yılaz ve kah - raan cengâverleri, anaız, nineiz., dediiz değil iydi? Dün Şah İsaili tahtıyle Türk padişahları değil iydi? yok eden ünlü Dün Viyanaya kadar ilerliyen o yiğit askerleriiz değil idir? Dün İzirde Yunanlıları denize döken bu illet değil iydi? Dün Türkün idaresinde asırlarca köle o- lan bu Yunanlılar değil iydi? Dün sizden iyi bir devlet göredik diyen ve hüküdarlarıızın ayaklarına kapanan bu dönek ve iftiracı Yunanlılar değil idir? Dün Yunanlılara her türlü hak ve hürriyet bahşeden ve asırlarca egeenliğinde sizi efendice yaşatan bu Türkler değil iydi? Türkü hangi yönden incelenirse incelensin zaferlerin kahraanı ve önderidir. Yalancılık ve iftira ile örtbas edilecek şev değil bun lar. Rular oyalanıyor bu çabalan ile. Ru- lar biliyorlar ı dersin bunları. Aa bileyecek olsalar bunları örteğe yeltenezler. Maziden ibret olsun alaları gerekir. Has - ta Ada diye bahsettikleri Türkiye böyle şan lı zaferler ortaya koyarsa, ya yarın ne olacak: Yarın Çanakkaledeki, zirdeki akıbetlerine bir sebebiyet sonunda uğraayacakları ne alûdur? Yarın Kıbnsı alacağız diye, he Kıbrıstan ve he de Yunanistandan olaayacağına ki teinat verir? Yarın bizi yok etek için uğraşanların kazdıkları kuyulara kendilerinin göüleyeceği düşünebilirler i? Yarın Türklerin torunlarının daha şanlı zaferler yaratıyacağın aksini ki iddia e- debilir? Yarın cengâver doğuş ecdadıızın torunları cengâverliğini gösterebilecektir. Biz kiseye dokunadık ve böyle birşey de düşünüyoruz. Tarih boyunca da bu böyle oluştur. Yalnız bize dokunulduğu zaan bunu hiç affete yönüne gitedik. Sulhu seven ve idaesini isteyen Türkler, düşanına gereken dersi verdikten sonra sulhu tekrar yaratıştır, halkı huzura kavuşturuştur. Allah sonunu hayır getirsin. T E F R İK A N o : 58 Afif Mapolar Ne olacak Abi, biziki Mehetlc kaçtı! İyi etti. Yapa be Abi. Ateşe dökecek petrolün da ı kaladı eşek ayısı? Abi be, bu işe sen sebeboldun. Beni suçu ne yani? Al, dedin, ben de aldı. Ala sa kafaı patlatırdın. İki yıl iyi geçindik, iki yıl sonra işler birdenbire değişti. Değişecekti ya, bunu biliyor uydun? Hesap günü gelecek, ozaan eliden ne sen, ne de o kaçabileceksiniz. Süleyan ın bal ta bende. Canınıza okuyacağı." Sen de i tehdit ediyorsun Osan? Şidi i anladın? Hesap gününe hazırlanınız. Aa yalnız sen değil, o da hazırlansın, hattâ Mehette. A N L A T A N İN G İL İZ K E M A L Y A Z A N : H.A.M. ı Durduruyor 11 Güzel konuşuyorduk Hacı Osan Fisher le. He en he en içini, dışını anlatış, bizden de birşeyler kopara ğa çalışıştı. Onun en fazla erakı beni b öyle küçük b ir tekne içerisinde niçin Kıb rısı ziyaret edişidi. Tüccar değildi aa, ticaretten anlıyordu. Ona yağ tüccarı olduğuu söylediği zaan hayret etti, in gilizle- rin fazla yağa eraklı ol a dıklarını söyledi.. A a onu cevapsız bırakadı. Yağı, şark e leketlerine sevkedivoru z, dedi. Türk iyede çok güzel yağ yapıyorlar. Siz hiç Tulu Y ağı yediniz i? H ele bir yeyin iz de göresiniz. A li allah on par ağınızı da beraber y iy e ceksiniz. H acı Osan Fisher par aklarını sıkarak dudaklarına götürdü: Ben böyle yağ ye ekten vazgeçti bile. Tövb e, tövbe. Fazla ya-.», insan ö rünü kısaltaktan başka bir zarar ver ez. İnsan ön ııii kısalalı ı, uzalalı ı? Bence kısal alı. kahkahalarla gülüyordu* Kaptan gen e dayanaadı: N e d ivor bu deli a- da? D iye sordu. Çok yağ yediğinden bahsediyor. Müslüan deek herif. Nereden anladın? Fazla yağ yediğinden. Biz Müslüanlar çok yiyo- ı ruz yağı, tv i değil iş diyor heki ler aa, gene de aldır d ığı ız yok. Saıtıyoru, siz de seviyorsunuz yağı. Ha, ö v le deği il? Kaptana cevap ver eğe fırsat bulaadı. etrafı ızı sarışlar, heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. D en izal'ı. T ayfalar Yolu uz ı kesccek. Al anlar olasın." T a yfa la r pipolu oldu k larına göre, tn gilizdirler." Cuhurbaşkanı Muavini Dr. Kiiçük iin (Sayfa l den Kalan) Andlaş aların izalanasından tadan kaldıracak j kilde kale e alın ış ve bu suretle, Ru ve Türk ce aatları -ırasında işblrlj- önce Ru idaresin» karşı göster ği için ze in haz.rla ışlardır. diği iz iti atsızlık, Cu huriyet j Anayasa tü jla ra k v e sa ten bu yana on j-îli isbat edil- i iyetle tatbik edildiği takdir- iştir. H akları ız Garanti edil- de, ce aatler arası a yrılık son eiş olsaydı ve ı'.aranti Andla* Jası bulunasaydı, K ıb rıs ta (Türk Ce aatının dutuu d ayanıl az bir hal alacak ve toptan j uhaceretle neticelenecekti. Soru 3 : Rularla Türkler ara sında ciddi bir ayrılık bulunduğu aşikârdır. Bu yeni i? Bu duru Adanın iktisadiyatına tesir td jyor u? Cevap : Rular, her ne zaan TUrkleri siyasi tahakküleri a l tına al ıya teşebbüs et işlerse. Türkler bu teşebbüslere tü ola rak karşı koy uşt ır. Bu duru 1821 den beri böylo deva et inektedir. Türklerin bu gibi Ru (teşebbüslerine ka-.jı reaksiyonu daia baskıya k irş i tedbirler {al ak ol uştur yıl larında da gayelüiini tahakkuk et tir ek için Ru U r Türkler j öl dt'ı eğe başladıkları zaan, Tü rkler de ayni tedbirlerle isil le ede bulunuşlardır. Andlaş alar ile Anayasa, Ru ların Türkleri siyasî tahakküleri altına ala ihti allerini or D enizaltı ya>aş yavaş A rsla n a yaklaştı. Geinin önünde birkaç kişi duruyor, pipolarını tüttürüyorlardı. İn gilizce olarak sorguya başladılar, ben cevap veriyordu. N ereye gidiyorsunuz.'* K ıbrıs 1. Hangi Liana? Girne lianına. bulacak, karşılıklı saygı ve gü ven y a r a t a c a k t i ı Ruların A nayasa h a lih a z ır ş ik â y e tle rin in aleyhindeki ır d ın d a sak lı esas gaye, TUrkleri siyasi tahakküleri altına aıak olduğu üddetçe, iki ce aat arasındaki ayrılık deva edecek ve tabii o larak bu Adanın iktisadiyatına tesir edecektir. Soru 4: Türkler, Ru lara karşı kendilerlnj çok ağdur hisset ektedirler. Onların şikâyetlerin den biri, Anayasanın kasten e poze edildiği gerçeğine istinat ot ektedir. A zın lık ol aları hasebiyle yapılacak bir referandu onların aleyhine olacak değil j? Cevap : Tü rkler Kendilerine as la âdil uaele at edikleri ve onlara eşit haklara sahip ortak nazarı ile bak adıkları için Rulardan ciddi bir şekilde şjus yetçidirler. Ru ların entalitesi Türklerin haklarını gasbet ek ve onları adayı t e r le t ecbur e* ek noktasındadır. N iteki, Ada da Tü rkler için hayat şartla-ı güçleştril iş ol ası yüzünden, 1878'ren bu yana Türk A dayı terket iştir. Anayasa ve bu A nayasayı eydana getiren C evap : Cevapları Yukarda da söyleai ği g jb i bizzat Cun-.hur Başkanı ve bazı Ru siya ıl şahsiyetleri, halihazır Anayasa ve andlaşa lan, illi gayelerinin, yani A danın Yunanistana ilhakını tahakkuku için ücadelelerinde bir sıçra a tahtası olarak kabul ettiklerini zaan zaan açıkça be lirt işlerdir. Son za anlarda a- çıklandıgı gibi, andlaş alarla A- nayasanın i zalandığı zaan da hi onlar fik irlerin de bu plânı kur aktaydılar. Son Uç y ıl sarf(ndaki idare, ta yin edilen siyasetin idari ve siya ji bakıdan takjp»d il ek te ol - duğunu isbat et iştir. Eğer Ru liderliği Enosis'i bu?un unutuş olsa, Anayasadan şikâyet et ek için ortada hiçbir sebep kalıya- caktır. Anayasa aleyhindeki bu günkü şikâyetler,.«ıdiki şekliyle ve ihtiva ettiği garantilerle bunun, Enosis yolunda aşıl az bir ania oluşundan neş et bul aktadır. andlaşaların doğrudan doğruya jfaal bir hareket tarzı takip ete 1 referandua sunulacağı doğru li i? dur. Fakat, Jki ce aatın da ta y etk ili liderleri, sıra ile Ru lar ve Türkler adına ı rdlaş alarla Anayasayı i zala alard ır. Ba - ğı sızlıktan önce, aynı Anayasa tahtında, bu ce aatların liderleri ayrı oyla a usuluyle Cuhur j Soru 7: Yunanistan a ilhak ta hakkuk ederse, Türk ce aatının buna karşı reaksiyonu ne olacaktır.? Cevap : Bütün Kıbrıs Türkü b ö yle bir duruu reddettiği ci hetle, Adanın Yunanistan'a ilhakı tahakkuk öde ez. Soru 8: G arantör devletler, Kıbrıs proble i konusunda daha Son olarak, N A T O nun nükle er stratejk i karşısında Adanın Jstratejik kıyeti azaldı ı? Ve bu garantör devletlerin ce aatların proble lerine karşı daha az ilgi göster eleri gerektiği anasına DEVRİM, 25 t vl(j lar-,.; önde alağı isteeli Her şeyin iyi ve kötü yönleri vardı yenler azınlıkta değillerdir. Bunlar ne d *' ye kadar haklı ya da haksızdırlar. F e ata* rı konuya göre değişir bu. Savuna arın re de değişir. Önde olağı isteyenlerde de bu böyle* Bunların nerede ne zaan önde o'ağı d] diklerine bakarak insan haklılıkları vehl tıklarını ortaya çıkarabilektedir. Elbette bı yargıyı verebilek için denilenın ve yapılan' kavraına varak şarttır. Yoksa fikir yürfo, bilek, bir yargı verebilek, aksi halde nı çelişkiye götürebilir. Önde olak, bence toplu olarak, 0lUrsj büyük bir öne taşır. Birlikleriyle, ües^, leriyle, davranışlarıyla önde olan bir toplu uygar uluslarla atbaşı gidiyor deektir. Bu., diş önde oluş derecesine ve yaşadığı t0pr^ lar üzerindeki evkiine göre değişir, öej, burada kendiizi düşünebiliriz. Biz yılljf bu topraklarda yaşaışı alterii ızla bu topraklara sahip oluş bir nlaz bir parçasıyız. Bu son yıllara kadar lü etkiler altında önde ola ikânl betişizdir, aa bir gün bunun ne duğunu anlayınca, bunun ihtiyacı; heen her yönden çabalarıızı arl nunda belirli yönlerde önde olağı Bunu salt kendii bir deagoji yı sizlere beğendirek için söylüyor değil teseydi başka bir konu ele alır, onun ü; de fikirlerii belirtirdi Evet, biz son yıllarda görüleiş bir bu la ilerliyoruz. Geri kaldığıız yönler yok ı dur? Vardır, fakat önde olağı ani; ve bunu yer yer başardığııza göre bu yön ı cffli nıtf" Jk ' ' e» "- olyoniarcaa-- H «* * ö,çsj2t'«*kb,rçll<lirl 1*rd» ü hainlik B" ^, ^,9n»aE aî caoır ç a n u H n l k l g g t t)ıl,r den p juljkrc bık tuttu w Silâhınız var ı? Başkanı ve Cuhur Başkan M ııa ı gel ektedir? üu Adanın ik lerde de yakın zaanlarda ta başarıya ulas unhızlı Cenova'dan b H ayır. vini olarak seçil işlerdir. Şidi tjsadiyatına tesir cdecek i cağııza güveni tadır. (jjtbyıioftjyouandik- ^ " Ha ulen;z nedir? 'olduğu gibi, bütün tarih boyunca : Cevap : Kanaatı ca, izasını Önde olak, daha çok toplu olarakl i»w v s klld Y ağ, fındık, fıstık." da Türkler e lekette ayrı bjr şereflen dir e ve EN O SİS fikrini aıı Ogftt Rhoneneh de olak, istenilen bir şeydir. Bunu geç de Hangi liandan hareket ettiniz? bir referanduun iki ceaata zerinde nüfuzunu kullana yö - lorduk\vigonşehri ^ varlık olduğuna '4 o re, herhangi terket e yönünde Ru tarafı ü- itobjılapnda bir yer- w sa anladığıız ve yürürlüğe koyduğuuz kıvanç duyaız gerekiyor. Fakat Birkaç sahilde durakla jayrı ayrı teş il edi esi gerekir, j nünde Yunanistan daha faal ol - A^kalelin karsı l( kurlar, hızıızı eksilteek için canla dik. Li an lar sayısız. En son Bu duru uvacehesinde, sayı - alıdır. dik. Biraz sonra daha çok çalışaız ve topluun y Antalya, Silifke, Ana ur lianlarına uğradık, yiiküil rin enfaatları aleyhine tecelli hakkuk et iyeceğini ve bu fikir ın«ıt ond» baş- } ca Rulardan az oluşları TUrkle Yunan Hüküeti, Enosis in ta ııüıtnkit kocaıza çekil lan her şeyde birbiriize destek olı zü oradan aldık. et iyecektir. Bundan başka. üzerinde çalışan liderlerin, sadece rektiğini hiçbir zaan unutaaız sizliği bizi sesırt B ayrağınız? K ıbrıslı Türkün aileleri bütün K ıbrıs'ın enfaatları c- yor.!ıı sessizviçi ara sıra Türk. ile birljk te Tü rkiyede yaşaakta leyhjne değil, fak.ıt ayni zaan Önde olanın birinci şartı da bu olsa ınhuhulanbozuyor Siz han,»! illettensiniz?du oldukları gerçeği de, bir referan da Yunanistan ın da enfaatleri rektir, diyoru. isatahüncejuş sonra fa halinde göz önünde tutııl hilâfına hareket eden sergüzeşt fularıızlaüç lisanda bu Türk. Ben İngilizi. aktadırlar. İn giliz i? Yalan söy 1 Saru 5 : Ce aatlerin proble lüyorsunuz. M ecbur cvğili. G e iyi yoklayacağız. Kaptan dayanaadı. N e d iyor bu ada lar D iye sordu. ış. lerinln halli ihti allerini görüyor usunuz? Cevap : Eğer Rular, A dayı Yunanistana ilhak ete yönün deki bencil ücadelelerinden vazgeçer ve sa j yet ve iyi nı- G e iyi yoklıyacaklar- yetle Anayasanın ü olarak tat H altet ış pezevenk- ler. Müsaade tt iyeceği. Ö yle cevap v er. Kaptan ge iyi yoklaanıza üsaade et iyecek- iş. neva ı Bir cinayet daha işlenecekti. Fakat bu defa ortadan kalkacak tek bir vücut değildi. Çingene Kızı, Sevgen, Mehet. Belki de Bıyık Osan. Gün açılacaktı ezarcı Süleyan a. Fakat baltasını niçin verişti Bsyık a? Onları bir- birftıe düşürdükten sonra, bundan başka yapacak bir işi kalıyordu. Mehet i dürtüş, Çin gene Kızı'nı kaçırtıştı. Bıyık ı dertlere, acılara boğuş, onun da gözünü fitilleyerek cina yet işleeğe sürükleişti. Bunlar hep Mezarcının işleriydi. Aceleye lüzu yok, dedi Seveen. Önc«hesabı Mezarcı Süleyan la göreli, ondaı» lostrası kolay, ü u işleri hep o karıştırıyor. Mezarcı dünyadan kalkaaz, dedi Bıyık Osnu. Sonca insanlar ezarsız kalır. Canı cehennee. O giderse, başkası g e lir. Çöpçü Meet eleket için tehlike o- luyor Abi. Bu onun yıktığı ilk yuva değil ha yı da böyle kandırış, Kadri'nin elden böyle oluştu. Sonu geldi i? şa çekti kafaya, çekti beline sokunca Kadri bir ak kafaya, kara saplıyı boyladı Çöpçünün kâşeneyi, bastı biçağı Zllha ya, verdi kelleyi ipe. Bunlar şeytan taşları.. Diye söylendi Sevgen. insanların başına daia bir yağur bikine çalışırlarsa, O zaan ce aat problei diye bir şey kal ayacaktır. Saru 6 : Hüküetin veya Rtınt ce aatinin siyasetinin Adan(n Yunanistana ilhakı yönünde oldu ğu halikındaki endişeleri haklı ıdır.? çiler olduklarını / ıb rıs Ru halkına bildir elidir. Garantör devletlerin K ıb rıs la olşn ilgilerinin dünya stratejisi ile hiçbir ilgisi yoktur. Fakat bu ilgi, tarihi, kültürel ve ırkı bağlar ve iki ce aatın kendi a - navatanları ile olan bağlarından neş et bul aktadır. Bunlar Birle şik K ırallığa şi ıl ol a akle bft 'raber, K ıb rıs ın stratejik kıye.tjni yakın bir gele, ekte kaybedeceğini sanıyoru. Cuhur B aşkın M u avinliği, gibi yağar. Yolunu keser, yolunu değiştirir insanların. Bulutun içinde beliren bir şeytan taşını oradan söküp alak lâzı. SöVek kabil ohnadı, çoğalır, çoğalır, sonra insanoğlunun başı üstünde toplanır, bir yağur gibi başlar. Ozaanaıı bıı yağuru durdurak çok zor o- lur. Cigarastnı tazelerken silinip gitti Bıyık Osan. Beliren bulutta, bir ışık yanıp söndü. Gelen Çingene Kızıydı. Çırılçıplak gelişti. Ba şdu taşıdığı bir boynuz parlıl parıl yanıyordu. Sevgen Çingene Kızı nı bu kılıkta görünce heyecanlandı. Saklıyaadı duygularını ondan. Çingene hızını belki de ilk defa çırılçıplak gö- riiyordu. Y a o başındaki yaldızlı boynuzun an laı da ne olacaktı? 'Bronza batırılış bir vücutla durdu karşısında Sevgcn in. Sevgen bu bronz vücuda do- (faunhk için elini uzattı, parakları kaydı, do kunandı. Çingene Kızı kahkahalarla gülüyordu. Dokunaazsın, kaygandır. Her tarafı, hattâ dudakları bile kaygandır. Gülüyordu Çingene Kızı. O güldükçe Sev gen sinirleniyor, Sevgen sinirlendikçe o kahkahalarla gülüyordu. Saçlarına yapışak, o- nu denizin kularına kadar sürüklenek arzu sunu duydu içinden Sevgen Elini uzattı saçları da kaygandı. Lefkoşa <ll'llll fl ll ll i: H ll il HRll ll f ll l f. lllll :i ll ll na l ll ll ll «'l ll!>lll ' Y î İ d «z > F a Î! *, v ı l KOÇ BURCU : (21 M art - 20 Nisaıı) - Kansız kalış olabilirsiniz bir kontrol ııa)' neı yaptırın. B O G A B U R C U 21 N isan 21 M»' L ğer d ikkatli ol azsanız yorg'inluk sizi çökertebilir. İK İZ L E R BURCU : (22 Mayıs - 21 H. Size çok pahalıya al olacak t«den kaçının. Y E N G E Ç BURCU : (22 Haziran - 23 Tı Sinirleriniz zayıf. Lüzusuz kıskı dan kaçının. ARSLAN BURCU: (24 Teuz 23 A6wı Akı*ep veya Balık burcundan Mrisl si» zıın uzun düşünektedir. - BAŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 O 1' N işanlı duruunda olanlar Ç'n kararı leri gel iştir. Saadetler T E R A Z İ bürcu : (24 Eylül - 22 Ekii''. Günün ilk kısını huzursuz geçin" * 1 uhteel. A K R E P BURCU : (23 Eki - 22 Kası) -- K ararsızlığı bırakın. Verdiğiniz dan dön eyiniz. V A Y BURC U : (23 Kası - 22 Aral'» Size saadet verecek bir hedefe eriş " zeresiniz. _ O Ğ L A K BURCU : (23 Aralık - 20 Ocaıw Can sıkıcı, kıskançlığınızı tahrik duru larla karşılaşabilirsiniz. K O V A BURt-U : (21 Ocak -» V j»#!- İş hayatında da bir dostunuzun ta ne kulak verin.. B A L K BURCU : (20 Şubat - 20 M j^ ^ 0 İş hayatınızda yepyeni bir safha» siniz, sinirlerinize dikkat. ınııııııin' 1 ıllllllllllllll] llllllll [S ln ^ ltlll(l< H * llllllll* ll* lia i (l* ll* l,aıl," >l u 1 ı l ı n ı n u 1 ı ı H 'i ı : ı ıı n ı ıı a ı ı ıı ı ı ı ıı n» ı ıa n «ı ı «ı * lb,'* lli",ll,ll< K Ü Ç Ü K YAVRULAR K U R T U L U Ş TİCARETEV l e f k o ş a»nı* İler Tiirlü okul ihtiyacınızı 8eçen \ l*1 >u gibi, bu yıl da D A H A KALÎTF.L ve ^ F ia t la r în K U A T U L U Ş T İ C A R E T E V ndfn niz. Küçük Y a vru la r! ı))ar()joi Kurtuluş Ticaretevi p^viı5'1 Sizin yuva zdır. Daia Kurtuluş T'ca ediniz. U C U Z L U K PRENSİBİMİZDİR dedikodu yarjkun sonr i gecelikborcuuzuöde gittik, iki kişi içintaar s«nt aldılar. Ondan soıır «igon'dakj eşftjr papalanr toyı ilebahçelerini geze;*'. Sonrada.ıkdeniz fcjı. gezindik. Rjvier, bolfc,birk«çrailjs bir lup p * yerler vardı Fa^ y*k,nda ^ ' ^ e ç a n, «. LT^ fcude pi p ı. %ldıyan, f foal!? *»» b, " " S ı ı s ^ J s N cı X > *, s V feri- V ; T l l>aiiail lt ll ll iiah ail ll M ll ll ll ll ll lllll ll l(llll'llf»< illilin»'"... MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLM Ş

3 D E V R İM, 25 E ylül 9fi3 T ü r k i y e hâtıraları '»««.Cî Yaşanış Enteresan Olaylar h"! ««* e * t, Mlr ı yönlerde '* '.çit, o tel hayatından bıktık ar v *t, bı/ <on yıllarda Çadırlı Avrupa Seyahati <»* y t baskı bir tonu^^vrupay! ilyonlarca Avlinin yaptığı gibi gezeli.1 te ise heen herkes bu ka p saat içinde bir çadırla la ilerliyoru z G«ri luldış*ıne şilteler kiraladık. Bir d u r V a rd ır fakat ond» >&basl ile Çadırçantala - n e aldjk Bütün bun ar a^jk otel parası bile tuta l,ır * ik wanlartiî rabaızla Cenova dan nnı/a fuv* tadır y Batıya doğru yollandık. O n d * olak, daha a ** dünyayı en yeni şekilde larda tatilini geçiriyor. Küçücük Daniarkada bile 250 b i ni kap yapar. Her 17 şehirliden biri kap yapıyor de ektir. Bu ka p hayatı, harp sonun da çekilen otel darlığından eydana çıktı. Tatilini başka ıl jk. istenilen bir» t e k t i k O gece Rhone neh y erıer<je geçir an istiyen sayı i.ı a n ij*lıg! u ve >ururitışt : atl kıyılarında bir yer- S z Avrupal.. Stratejik yerler. r t k t ig in i h kbir zaan «a sessizliği bizi sinesine Bu sessizlişi ara sıra»>nd* olanın bırc aşların huhııları bozuyor-.... n Drs 'Yıldıy gl)c 0 ; ıbah önce duş sonra da alanınızla üç lisanda bir dikodu yar>:ıktan sonra çelik borcuuzu ödee tik. İki kişi için taar.ı t aldılar. Ondan sonra n daki eşhur papaların f ile bahçelerini gez eğe Sonra da u kdeniz kıyı-,,u..ja gezindik. Riviera bo- birkaç ilde bir kap ak verler va^dı Fakat lara en fazla iki haftalık tatil veriliyordu. Harp sonrası dü'i yasında oto obil satışı sür at- le arttı v e tatil iç haftaya çıkınca seyahat et ek isteyen- lerin sayısı da çoğaldı. K a p lar antar gibi bit eğe başladı. Şidi kap yerlerin i gös teren ve bu yerlar hakkında bilgi veren bir cılrü broşür var. İngilizce, F n.ıs ız c a v e A l anca olarak, Fransada istedi ğin iz b ilgiyi ver.în broşürler bulabilirsiniz. R ivierad a M illot lerarası Dra ont kapında ö U(.X'rA B ^ ^ İ ı i y t t k şosenin yakınında sıf a ayrılan kap yeri \ v a r ku * c* E S s j â r. f? ss p V s araştırdık ve ça gel - inin gölgesinde pırıl pı- ıldayan oir kusalın S S S M köpek jcsi vardı, ne i * '<ne de fon ogra f!- v v» 1- ajiaurtpın Müdürü Be a rd S. Nejanö e Heencecik avi deııilî»' lul ki-,!»"1 :.(#en sessizlik satıyoru!. n ltılanna karşı çadırı- kseldi. Burada kap ku 13 /erler öylesine fundalık- B '. ihfjlc^^aplı iıli ki yüzlerce aile- ıda kap yaptığına in- ***'* t^*rf*^nanacağı geliyord'.ı " A -übeleriizden o kadar o3: n kaldık ki Fransız ve kıyılarında. İtalyan n ^ ^ ^ J s ü s l U dallarında, Gü dır. Burada 5000 aile, 1200 ki' ş' deniz k ıyışın d ı kap kurabilir. Se siye gibi iç il iş ça r.rın altında ve çiçeklerle çev riliş yollarda gezinebilirler. D ra ont un üdürü François M iribel cynı aanda da Ka p Sahipleri M illî Birliğin başkadir. Turistlerin o ld u ğ u gibi hiz etlerini gö'ü rü z, diyor. M üşterileri iz le^işik illetlerden ko şuları tercih ettik İtrinden halkın yüzde 20 sini ielçikalı, Al an, İsviçreli ve Fransızlardan d iğerlerini de H o llan d al, İn giliz, A erikan ve d iğer illetlerden seçeriz. Kulübüne ait <ap sahaları var. Londrada C rystal Palace P ark da, Brüksel, Stockhol, Ha burg, V iyana da da ka p, lar vardır. Son M a rt ayından 25 Kası a kadar F lorana nın sanat eserlerini turist gezdi. G eceleri le belediyenin açıkhava otellerinde kaldılar. Ka pta kal anın en cazib yeri ucuzluğudur. nnsbuck da Duşlu banyolu, elektrik, ça-. ınp kurduk, 'Vvigon şehri jl çadlr kurak için izin is 21 ile 24 yaş arasında A vu stu r ırtaçağ kalelerinin ı,o karşı «., tedi v e az sonra kap y e r yalı beş genç kıza rastladık. 8 k nurnır. u rl if hı/ıızı tksılttfkks - b u ih i w ânda idik. Bıra z sonra leri kirala ağa başladılar. aydanberi kap hayatı yaşıla h a <ok çahşaau veı*^ at rahat bozaıza çekil Harpten e vv el Avru pada a- yorlar ış. Paristen Biskay İ İM r birbiriiıe^ apın saat onda baş- rabası olan aile azdı. M e ur k örfezin e oradan da İspanya. * aşırlık v e barlı bir lokanta- ya geç işler, sonra A k d en iz A yıla rın d a n Ro a v e Napoli- yı- gel işler. Oradan Po pei- ye, Kapri adasına v e Venedike git işler. Şi di de A l an ya ile İsviçreye geçecekler iş. Bu iki aylık g e zi onlara ne kadara al oluş b iliyor usunuz? Haftada 22,50 dolar her b irine. K ızlardan biri, Plân ya p ak lâzı g e liy o r aa bu kadar gü zel şeyi v e b öyle gü zel yerleri başka tü n ü nasıl g ö re bilirdik? dedi. Bu kap usulü alıp yürüyünce dai a bir takı yen i lik ler k ola ylık lar da getird i. 4 kişilik b ir çadırı b ir saat on beş dakikada k arabiliyorsu nuz.. H er boyda ve her şekilde çadır bulabilirsiniz. K atlanan kauçuk havuzlar bile var İki kişiye esaslı olarak lâzı olan şey: Bir çadır, iki şişiriliş şilte v e po ;ıa. İki ga z o- cağı v e utfak takıı. İsviçrede iki haftalık kap asrafı Londra civarından ge len.f.j. al oldu. Binbaşı çiftin e 75 dolara Evans bu asraf nerede ye ek y e d iğ i nize göre değişir, diyor. M ü tevazı bir şekilde İrendi pişirdiği ye eği yiyenlerin asrafı bir doları bile bulaz. Ka p hayatının bu kadar k ', * * * - o ların orırr.nlık yaaç d an başka Draont kapında rağbet gör esinin bir sebebi > «t ( ve Avusturaly a da lnns saat ye yâni ışık söndür, de çocuklar için kolay ve ra- ** ' ^nn ne^r nin k,y,s:n- e saatine kadar danslı aksarı hat olasıdır. Beş ve altı yak *<ur^u*<- Ondan son- ar da tertip edilir Yiyecek İn şdaki oğullarıyı M ister ve doğru yöneldik, yu-,jç dört kişilik Dir aile için a- M isis Charles kap hayatııı-... İsviçreye geçtik ve Zaî asraf 1,20 dolardır. dan elverişli bir şey bulaa-.iıltt'1*1 in \ K anladık civarında Silvapla- Avru palların kap yap ak dılar. Ç ocuklar bu A vru pa sekıyısında karar kıldık, tan hoşlandığı verler şunlar- y&hatini çok eğlenceli bulıı- ' d ört eleketin güzel dır: Fransanın Atlan tik kıyıla- j^ayredebildik. Harikulâ- rl> Cebelitarıktan Napoliye ka P 'ar gördük. Yedi güıı dar Akdeniz kıvıları, Alpler, avrupanın niçin, dünva ~ Bavyera dağları,... kara oran, hayatının erkezi ol Y * ' -te '' Jı»ı geliyor. Manlar bir K u r ^ ı. r P»' ni* u ' * J00 bini buluyor. ngi- n "! her yıl, an aşağı altı A vru palı ratillerini da geçiriyor. Fransız- p yapan 1 ilyon kişi Skandinavya nın uzak vâdileri v t fiyord çevreleri, ngiltere- nin M illi Oran Parkı ile ye oranı. Şaşılacak bi rşevdir aa bü yük şehirlerden bir çoğunun içinde de kap yapılabiliyor. M eselâ Pariste, Polonya or , İsveç ve N orveç anlannda Fransa Turistik yor ve anneleriyle beraber ge çen bu kap hayatının hayat- l;>rına babaşka bir tad kattı ğı söylüyorlar. Bunun bir faydası da değişik illetlerden dost ol ak ikânını v e r esidir. A erikalı Charles Ste ward şöyle söylüyor. A vru pallar bizi derhal dostluk çerçeveleri içine aldılar. Başka şekilde bir yolcu lukla hiç bir zaan edine iye ceği iz dostlar idindik. Türk Ceaat Meclisi Başkanı Denktaş Tiirk Toplunnun Siyasetini Açıklıyor Bu da gösteriyor ki Ceaat Mahkeeiz en süratli bir şekilde önüne gelen davalara eğilektedir. Sene zarfında toplanılan harçların yekünü ( e v lene harçları dahil) ildir. M Ü F T Ü LÜ K Dinî teşkilâtıızı İlâhiyat Fakültesinden ezun bir genciizi Müftü Yardıcılığına tayin etekle kuvvetlendirdik. İkinci bir Fakülte ezununun da ta İyini düşünülektedir. Bu sene Müftülük, Maarif Dairesi ile işbirliği ha ünde İa - Hatip Kursları tertip etiş bulunuyor, önüüzdeki yılda da bu kurslara deva edilecektir. Cailerin âcilen tairi ve inaresiz olanlara i nare yapak için Evkaf Dairesince bir plân hazırlanıştır. Bu plânın tahakkuku - hiç şüphe yok k i- pataya dayanır. Gerçekten parayı Meclisiizin çıkaı- akta olduğu piyangolarla ve cai allarını daha iyi bir şekilde idare çareleri araak suretiyle tein eteğe çalışıyoruz. Piyangolarıızdan sene zarfında ikraiyeler ö- dendikten sonra 7, il elde kalıştır. Halkı ızın piyangolarııza karşı gösterdiği rağbete teşek kür ederiz. El ve gönül birliği ile bu davayı başaracağııza eini. Esasen karşılıklı sevgi ve anlayış, el ve kafa birliği ile hareket ettiğiiz her davada başarı bizi olacaktır. M A ARİF DAİRESİ Geçen yılki açış konuşada eğiti sisteiizin uayyen bir yöne doğru şevki için yapılan çalışaları ve bu eyanda tesbit olunan eğiti politikaızın ana hatlarını açıklaıştı. Adadaki Tiirk nüfusunun sosyal, kültürel ve ekonoik alanlarda kuvvet li bir Türk topluu halinde uhafazası ve inkişaf ettirilesi gayesini güden bu politikaya uygun olarak, gençleriizi bu topraklara bağlayıp yaşayabilecek bir şekilde eğitek, kısacası, Ceaatıız için klâsik eğitiden ziyade, kültürlü iş adaı, kültürlü teknisyen ve kültürlü çiftçi yetiştiren eğiti üesseseleri- izi çoğaltıp geliştirek yolunu tutuş bulunuyoruz. İşte bu gaye ve prensiplerle bir taraftan yeni o- kullar açarken diğer taraftan da Anavatanın Millî E- ğiti aaçlarının esaslarından ayrıladan Müfredat Progralarıızı Kibrisin şartlarına uyan özel bir şekilde tanzi etek için çalışalara başladık. Bu çalışaların ölçülü ve seereli olabilesi için, yapılacak işlerin bi rprograa bağlanası ve yıllara siste li bir şekilde dağılıını tesbit eden hazırlanası elzedi. İşte bugün bir inkişaf plânı eliizde bulunan plân, 1967 yılı sonuna kadar aarifiizin kaydedece ği gelişeleri kapsayacak şekilde hazırlarış bulunaktadır. İstediğiiz hedefe varabileiz, bu plânın hassasiyetle tatbikine bağlıdır. Bu itibarla, bu konuda bü tün ikânlarıızı gereken hassasiyetle seferber ederek çalışak azindeyiz. Hiç şüphe yoktur ki her tür lü dilek ve ihtiyacıızı büyük bir anlayışla karşılayan ve addî, anevî yardılarını esirgeeyen Ana vatanıız, kültür kalkınaızın esasını teşkil eden bu çabaızda da bize her zaanki gibi ıizahir olacaktır. BİLDİRİ Ahet Ceal Mercedes - Benz Servis ve Tair Atelyesi, 23 Eylül Pazartesinden itibaren Ortaköy Köprüsünde (U n Fabrikası karşısında) şık Oto atelyesinde işe bildirir. Boyahanesinin yanında yeni, başlıyacağını oto sahiplerine NOT : Garajda çalışak üzere tecrübeli a kinist kalfası garaja yapılacaktır. T e l: 2198 alınacaktır. Müracaat : şahsen Ctıristine Keeler e Çok Benziyen Trocey Reed Şöhret Yolunda te kendisini destekle e izin * * * ** v«itler, KRAL BORİS LE M U T A B K KALM ŞT, e r büyük sebeplerinden birt- Göçenler için Lâkadayada 16 ev; Yeşilovada 'k v i '*** <. (L. «o n. AB B U L G A R ls T A N D A N GECE- nın A l an yayı v e A vru p a yı *t4'1ar ha*.,u d«til : \LM AN ORDULAR 7 ev; Avtepede 6 ev; Mağusa Sakarya bölgesinde 1 J '^ K T İ TÜRKİYE ŞİMDİ İDİ D A H A B Ü Y Ü K BİR Bolşeviz den k u ıtır a k oldu TEH- ev; Koççatta 1 ev inşa ediliş veya inşa edilek U- le ilgili haberler de g a z e ğunu, şidi aynı sebepler için r % E İLE KARŞ K AR ŞYA B U L U N U Y O R D U. HİTi r * ^, J iii^. X H itlerin Ruslara yapayı uü Rusların A vru oaya sokul te leke sahalarından ve Sov nedense pek fazla ilgi top zeredir. KEELER O LA Y, HOLLYYVOOD D A YENİ BİR telerde sık sık yer alaya Balkanları da harca a ak i- S LERİN YAZD Ğ M E K TUBU İN Ö N Ü YE Muhtelif okullardaki fakir öğrencilere; yoksulla, Y L D Z N P A R L A M A S N A SEBEP O LD U. Ü N L Ü başlaıştı. ashingtonda cabettiğini söyled iği zaan, GÖTÜRDÜM. ra, sosyal teşekküllere yardılar da bütçeiz nisbe- REJİSÖR SR CAROL REED İN Ü V E Y KZ vukubulan bir.«kandalı hi '"»» t a ı buna aklı yatar gib i oldu. Müs tinde deva etiştir. T R ACEY REED, A S H İN G T O N D \ BİR kâye eden fil, önceleri a r j aı>^l tıgıı teklifi M olotof un ka aktaki inaksallan apaçık gü Daire Personeli köylerde zuhur eden sosyal prob REZALETE AD K A R Ş A N G Ü Z E L BİR yetlerin enfaat sahalarından laadı. Fakat *a filin etiyeceğini kendisine i- rülüyordu. Sonradan, c v Y a»'*» lta leler ile de yakından ilgileniş; köyler sisteatik SEKRETERİ C A N LA N D R D bahsederken söylod iği bir s özle o zaan âdeta kehanette bu bir şekilde Moral Kalkına ekipleri ile dolaşılıştır. Tanınış rejisör Stan- kızı olan Tracev Reed, taalanacağı sırada tn etişti. Gerçekten de Konferansında, Churchill ile gilterede K eeler olayının 4 > r i 'iu v 4r, 'C'n^Diklere söyleiş olduğu gi- R oo s ew elt, Ruslar A vru pa - lunuştu: E ğer uyanan illetler arasına Çin de katılacak Raporları da bu sosyal faaliyetlerin kıyetli bir par duran eser genç kıza dü gülü siyerek dinledikten Meurlarıızdan Kutlu Adalı nın hazırladığı Köy ley Kubrick, karşısında Kubrick in bu sözlerini patlak ver esi A erikalı b ır y Jf S4r(t ı r M olotof bu teklifi derhal nın yarısını te k lif ettik leri za fil cilerin çok işine yaradı. an, bu aksadı seze e iş- şünceli düşünceli baktı. sonra hiç tereddüt et e V* ' - J ' ' er% i ' t i. H itlerle birleşek ı- olursa, b ir gün ortaya üste çasını teşkil eder. L -^ilir yaptığı tek lifler çok ler,yahut sez ek isteeiş- Çenesini kaşıdı, bir elini den cevabını verdi: lekecilik progra ını yık ak ıs Uuiyetle, geçen faaliyet senesi bu Daire için başına götürüp saçlarını T ek lifin izi enuniyetle kabul ediyoru. tonda çalışan,^üzel bir Tracey Reed, VVashing- >',u k w 4k' ^nc, f. a realistti. Finlândiyada.ti lerdi. tıyen 600 ilyon insan çık ış öneli olaylarla dolu olarak geçiş ve daire persone ',f taştr ian askerini heen geri Bu noktada H itler, onlardan olacak. düzeltti, sonra söze başladı: li çeşitli probleler karşısında yıladan, yoruladan çalışıştır.,y < «r a ı u, u X ek, Sovyetlerin Boğazla- daha ileri görülü davran ış- Görüş elerde hiçbir neticeye varılaadan Vıalotof e Filde ne giyerse giyc- sekreter. Geceli gündüzlü lâki olasını sağlaak tı. A l anyanın ü n ey kapıları > «d * olu-* d i S p Bulgaristaala b ir dost- nı pay olarak feda ede ezdi M AHKEM E leketine döndü. Ben A nkaraya > f u / «nnd<k <r*cmine yapaktı kurak, Bakû ve Ba v e et ek de iste edi. T abii Ceaat Mahkeesi pürüzsüz bir şekilde faaliyet gösteriştir. Sene içerisinde açılan davaların ade dönerken, artık Türk dostları A vru p a yı düşünerek değil. Bu ın enfaatlerini koru a lâ ^ '*< 1 4 k#nd * evl(iine?0ri* civarında Türk t0praklan f 7 * * * ^ŞUntiji ie bulunan kısı enfaat durula Sovyetlerle birleş e zı geld iğin e iyice kani idi. di 113 dü. Geçiş seneden kalan davalarla adet 140 'pr^ku rda yasiıs / f» olarak kabul etek, nir,u1^ bu /'>praklara toor>hu^ 7. ' t, Baltık Denizinin batısın tireceğini üid ediyordu. N -v dan kurtar ak az inde bulu ıştır. se bile, yalnız babına harbi b i A vru panın varlığın ı bu akıntı oluyordu. Mahkee bunların 114 ünü karara bağla 2flı b i ı parçj^y. '" Sovyet enfaatlerini tanı- polyonun yapa adığını onun nanlar için henüz bütün ü il- Bunlara ilâveten ahkeeye 59 istid a yapılış. yapası lâzıdı. H itlere 1933 ler kaybol uş sayıl azdı. u «l u l *, i i t. n d a ö ^ 1014 Halen neticeleneiş 2 istid a vardır. Christine Keeler e çok benzediği iddia edilen ge nç yıldız Tracey Reed, son fili Doktor Strange love deki rolünü iyice be niseyebilek için, For eign Affairs (Harici Mesei eler) isili eserin sayfaia rını çeviriyor. Yeni çevireceği iz fil de sana iyi bir rol v e rebileceğiz. ashingtonaa hüküet erkezinde çalışan güzel bir kâtibe rolünü oynayacaksın. Fakat bu fil de giyeceğin el biseler bizi düşündürüyor. Bile, seyircinin karşısına sadece bikini ayo larla çıkak hoşuna gider i? Senden önce rolü tek lif ettiği iz artistler, kıya fet eselesi yüzünden ro lü geri çevirdiler. Sir Carol R eed in üvey Ha z/h. yi, beni için önei yok. Y eter ki rolüde ba şan sağlıyabileyi. Bir fil artistinin şahsî işin i- caplarına kendini uydurası gerekir.' D octor Strangelove (D oktor Garip A şk ) yahut H ow Learned Stop w orryin g And L ove The Bo b (Üzüntüyü Bırakıp Bobayı Nasıl Sev e ye Başladı) isili fil çevril eye başladığı sıralarda Tracey.îeed in bu fil de giyeceği bikinilerato ve hidrojen bobalarıyla uğraşan öneli bir şahsiyetin sekreterliğini yapaktadır. Bir gece pat ron, sekreterini VVashing tonda kaldığı otele davet eder. Birlikte öne li bir işi hallet eleri gerek tiğini de ileri sürekten geri kalaz. G ece yarısı, yanlışlıkla ashingtondaki bir askerî üsten Rusyaya ato bobası atılak üzere ha rekete geçil esi patro- (Devaı sayfa 5 te) Çaa şigl AR/Ntz^ /c/ Gu vznl e T E M İ Z ir /tâ1' Kul L A N / M / Z - -. '. T E K İ Z /=? ş e n Te r te u/z \ ytha R D İK K A T : Her Uç paket TFM Z Çaaşır Tozuna süslü bir su hard<ıi ^ ED YE verilir- MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

4 ayfa 4 DEVRİM, 25 Eylül, -j- ^ ^ -3- ; -;n.;- ^ ;,;,;,,j L,3,, - j - j - - f ııınınıa :i ı ii ı ı «ı ıı ı ı * ın ı ı i ı ıı ı ı ı ıı «ı t n n ı n ıı «ı i M «u».ı «ı ı ıı «H *» i iı t ı ıi! i ı ı ı * ıı ı ı ı» ın n «ıı «ı i i H * ı n ı n ıı ı ı ı «ıı ı ı i ıı i i i ı «ı ı * ı ı «ıı ı u i iı ı u ı ıı «r ı ıı ı ı ı n ın ı ı ı ıı ı ı ı ıı ııa f ia ıııu ııib iıııııııa ııııııııa t ıa ııııııııııııı i!tıuatıaııaw i{iatıına..aııaııaııatı«ııan«ıııi!aıib i>aııaııaııanaııaıı>ıraııa ;iaıı*ı:a!iaııaın tana n a ııa ita ııa n a t'i-1 ^ «ııa iia ııa ıtiııa ıib iib iıa ııa tıa ılıııa fla ıııııa ııa ııa ııa ıib iıııib iııııa ıııııa ıııııa ııt»ıibiibiıaııaıibiibiibiibiibiibiıaıifliibiibiıatıaııaıibiıaıibiibiibiıaııaııaribiıaıibiibianıııaıibiib i n s a n Gücü Sophokles, insanın doğayla savaşını anlatıyor dinledi. Birlikte böylesine değişesi beni daha da şaşırtıyor. Buncalayın kısa bir süre içinde kişioğlu nerelere ulaşadı ki!.. 25 yüzyıl önce su yüzünde gezdiği, toprağı eşelediği için övülen insan; dün ayrıca su altında dolaşıyor toprağın yukarısında uçuyordu; bugünse dünyanın dışına, uzaya çıktı; yarın başka dünyalara gidecek. Gidecek ne kelie. Cansız öncülerini a- va, güneşe, M erih e gönderdi bile. Günün birinde kendisi de gidecek... İnsanın doğayla savaşı biter tükenir değil. Ah ne olurdu, bütün gücünü doğayla savaşa yöneltseyd?; sonsuz şe refi, kendi cinsini yen ekte değil de, doğayı yen ekte arasaydı! A a yapa ıyor bunu. T a rih boyunca bir kez olsun yaptığı görüleiş. İki dünya savaşında harcadığı parayı ve gücü kendi cinsinin kalkınasına harcasaydı, bugün yeryüzünde aç, susuz, giyi sız, evsiz, o- kulsuz, hürriyetsiz bir tek insan kalazdı. A- a, dedi ya, yapa ıyor bunu. Başkasının sır tından geçin eğe bayılıyor. Kendisi yıldızlara giderken baskasının yerde sürünesinden, aç lığından, bilgisizliğinden, kulluğundan hoşlanıyor. Sophokles, adını ettiği oyununda, ki i zaan iyiye, kii zaan kötüye sapar diye yakınıyor ondan. Çoğu zaan kötüye deseydi daha doğru söyleiş olurdu. Başka y ıldızlardaki tu... Gelin, heşeri, burada, Karabük burada dedi. Soıı ra ekledi... Gelen arabayı ç e viririz ha, Bir?öz kırptı. D u dakları iğreti, yalnız para k o kan bir sevinçle yayılıyordu. K i di bunlar, gecenin bu sa yaratıklarla karşılaşınca re yapaca atinde? ğını gözü kapalı biliyoru. Bir avuç cıncık- Bekledik... boncuk uzatacak, Ver altınını, ver güüşünü! diyecektir. Uranyuun var uranyıı- Çığırtkan kapıda duruyordu. un? Ato bobası yapacağı!... Bir eli ile içerisini gösterdi. Düşündükçe uutsuzluğu artıyor. Der- G eliyorlardı. Ka-abük yolc ı lan, neredeyse görü necek lerdi. ken, Fazıl Hüsnü Dağlarca n M erihliye Ses- Sarhoş, b ir kenarda ayak leniş ini hatırlıyoru: 1 ta uyuyordu. İki işsiz yana çe Uçuştu çarıhından, kildiler. Çığırtkan delikanlı, e- İsa yı gördünüz ü? liyle gelin, işareti yaptı. İçeri DEVRİM Basıevi UUtün baskı işleriniz için Devrini Basıevi erinizdedir. Her türlü baskı işini en kısa bir zaanda ve en teiz bir şekilde hazırlayıp tes li eder. M A K B U Z KİTAP AFİŞ d ü ğ ü n d a v e t i y e s i FATURA DERGİ EL İLA N CETVEL İŞLERİ M üracaat: Devri Basıevi, Girne Yolu Veya Kitap Sarayı, Mecidiye Soka*. 9 kişiydiler Adnan Ardağı Cevdet KUDRET Sophokles in A ntigon e sini bilirsiniz. O- A n k ara nın üstü yağurdu. sabah çocuklarını öpecekti. Bu tatlı düş herbirini birden ürpert iş gibi idi. Sarı bakış yunun bir yerinde, koro, insan gücüne hayran- Gece ve soğuk, bekçi ile polis B iz dedi, biri. A sk eriz, üç 1, biri e liyle yaşurltığunun gibi yanyana geziyorlardı. İk i lığını anlatır. Şöyle der: gün izni iz kaldı. Karabüğe i sinin de yüzü asık v e karanlıktı. Yolcu vardı Garajlara ucunu tuttu. Ç epeçevre göz gideceğiz. Araba ne zaan gezdirdi. K i bılir evd ek iler Nice güçlü şeyler vardır, fakat hiçbiri in f kalkar acaba? gidecekti. ne kadar beğeneceklerdi. Ne san kadar güçlü değildir, tnsan, kardnlık deniz Gitti. o? Yapıştır ışlardı kenarlarını. Bunu ilk kez görüyordu Ç ığırtkan delikanlı orta larına düştü. Haydi, çıkarın yedi lerin üzerinde, lodos fırtınasiyle kabaran dal- Aşağıda kar var, dedi, y a galan aşarak, gürültüler arasında yoluna gi- Olsundu. H ışır hışırdı ya. Sonzıhanedeki ada. buçuk liraları... Sizi, şidi gön der. N e zaan gelir dersiniz?" n. birden aklına gel iş gibi, dereceği. Ben askerleri ortada bıraka arkadaş. Bak ge Valla, abi, hiç belli ol az. Nerede kaldı bu araba? d i Toprağı, bu ölüsüz ve yorgunluk bil- Şidi gelesi lâzıdı. A şağıda kar var. H iç belli olaz. ye söylendi. Ç ığırtkan ortada cenin bu saatinde neden buradayı ben?. Verin bakalı y e ez tanrıyı bile yorar, kuvvetli atların çektiği yoktu. Eli cebinde duran biri biletini çıkardı. Faktı. Baktı. sabanı dolaştırarak her yıl onun bağrını altüst Cnbirde gelir belki.1 di buçuk liraları.. Saat ondu. Baktı. eder. f Delikanlı iyi ad.ı, d iye düşündüler. Oturdu. Yazıhanede bir Şu çok - biliş insan, ga sız kuş sürüle asa vardı. K enarlara banklar konuştu. Birine ilişti daşlarına gösterdi. Dokuz b i Yanlış ı görüyordu.. A rka rini, orandaki yırtıcı hayvanlan, denizdeki türlü yaratıkları ipten örülüş ağlarla tuzağa İyi konuşuyordu Gecenin Salonun karşı tarafı bir başka let dışarıdaydı. düşürür. Dağın yabani hayvanını zekâsiyle yo- bu saatinde, buradaydı. otobüs acentasın ; aitti. E vet, işte, hep'.inde yarınki Paralan çıkar aya başladılar. la getirir ve atın yeleli başına koşu ve kise Gecenin ada ları, iki gece tarih vardı. Sabah saat yedi Bir kaç tahta bavul eçıldı. ye boyun eğiyen dağ boğasının boynuna bo - biletçisi, bir kaç işsiz, bir de buçuk otobüsü.. A a, nasıl o- Ç ıkınlar çıktı. Usulca çözüldü, yunduruk geçirir. çiz eli çığırtkan delikanlı.. lurdu bu? sonra en uzunlan aldı paraları, götürdü, b iletçiye verdi. Ba Soğuk gecenin kırağısından, rüzgârın Karşı daki b ıiet kesen a- savurduğu yağurun oklarından korunayı da ile işlet enin ortakçısı Karşı daki biletçi bağırdı. vu llar kapandı. 3 ir ikisinin öğreniştir. Her tedbiri bilir, önüne çıkan hiç- bağırarak konuşuyor. Arada Şidi araba olur u be? bez k ılıfı vardı. D ikkatle ilik bir karşı taraftaki ada söze Yü zü kanlı ada güldü. Gi bir şeyden şaşıraz. Yalnız ölüden nereye i lendi bavullar. Karabük e g i karışıyor. din heşeri gidin, otele d 3 kaçacağını bile iyecektir; fakat en devasız deceklerdi artık. Etraflarına Oturuyoru yatın... Bu araba gel ez bu ge dertlerin bile devasını buluştur. bakındılar. Araba, nerdeyse Sarhoşun biri peldi. E ğri ağ ce. dedi. gelecekti. Küçük boylusu ko zıyla dün gecesini anlattı. Dokuz delikanlı donup kalıştı. Çok severi bu parçayı, ilk okuduğu caan bir sakız çiğniyordu. N e geceyd i o... B iletler kesildi. Dokuz bilet, günden beri vurgunudur o satırlara. Bir dü- Topu topu yir i lira yeiş. dokuz delikanlının avuçların ', şüncenin böylesine yalın, bir yandan da böyle- Ona yeni bir yerden söz a ç Birbirlerine baktılar... Bir sıkıştırıldı. sine şiirle yüklü anlatılışına pek az raslanır. jjj tılar. G özleri kanalı, başı eğik şey deek istiyorlardı. Ki i kadaşıyla yılbaşı gecesinin plânını yaptılar. Ç ığırtkan delikanlı dışarıya çıkıyor, içeri g iriy or ve öksürüyordu. Sonra karanlığa baktı. Koku alan av köpeği gibiydi. Birden karanlığa daldı. K ır ızı yanaklı a- da cadan dışarı baktı. T a a dedi, vurdu seninki. Gece biletçisi oturduğu y e r den kııldaadı. Çığırtkanın sesi geliyordu... Karabüüüi'., Karabüüük, haydi Karabüüük, heen k alk ıyor. Bekle ez, Karabüüük, buradan, Karabük gidiyooor. İçeri girdi. A ğ zının suları akıyordu. Karşı ta rafa koştu, asada uyur gibi oturan biletçinin 'epesinüen a- şağı Bir araba /aldıralı, hepsi de Karabüğe gidiyor... H aydiii Karabüüük. Bilet des tesini aldı tekrar kapıya k o v girdi. Birden kapıda bir kı ıltı belirdi. T ek er teker içeri baktılar. Dokuz kişiydiler. Ge 1in dedi genç ad ı. "Bırakın bavullanırınızı buraya. Heen göndereceği sizi. Şidi kalkacak, haydi girin içeriye. - çeriye girdiler. Dokuz genç s da. D okuz asker. Dokuzu da sivil giyin iş. Herbirinin ü ze rinde lâcivert uzun plâstik yağ urluk vardı. Herbiri kasket giy işti. K asketleri yine lâcivert plâstik kapla örtü l üştü. Soluk yüklüydüler. En küçüğü, küçüen bakışlı, g e niş ağızlıydı. Hepsinin ta h tı Karabük kaç saatti sanki, o- b ir gidecek o parçada. Kendi devrinin ölçüleri içinde sıra- lerdi. raya var ış gib i rahatladılar. diler. N eredeydi ) ada? Hani ladığı şeylere biz bugün hoşgörürlükle gülü- Kapı açıldı. K ahveci çay bar Biletleri al ışlardı artık.. heen gönderecekti? B iletlerini süyoruz. Dalgaları aşan küçük Yunan yelkendaklarını topluyordu. H aydi, dedi, çığırtkan a aldıkları asava yanaştılar. Ü zeri dala dala ıslaktı. da, gid in şu kahveye, çay Masadaki ada, hiçbir şey billileri, atlarla çekilen sabanlar, yabani dağ hay- i Yağ ur çoğalıştı. için. Araba neredeyse gelir. Bu iyordu. Biletleri o vereişrada ayakta dur ayın. ti. Bu gece arabanın geleceği vanlarının başlarına takılan koşular, kuşlan î Bir sigara yaktı. balıkları tutan içten ağlar bugünün transatlan Salondaki u çiçeği ta va şüpheliydi. En iyisi otele gittikleri, traktörleri, oto obilleri, radarları yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Bir yandan da insan gücüne saygı büsbütün artıyor. A- radan sadece 25 yüzyıl geçtiği halde ölçülerin nı dolaşış, sessizce gecenin insanlarına tepede a bakıyordu Toparlak gece biletçisi, kır ı zı yüzünden kan fışkıran, ar A yak ta durak. Karabük neresi,'di ki.. Otobüs geldi, geliyordu. Birbirlerine sokuldular. Karşı daki kır inekti. D okuz genç ad ı daha soluştu. Karabük ne kadar uzaktı! İn ızı yüzlü ada, sarhoşa, u- yan be dedi. H orlayacak yer burasını ı buldun? Sar. hoşun tek gözü, ıaktı. Sonra askerlere çarparak çıktı, g itti. Dokuz genç adadan biri sanlar, ah insan ne kadar tudı. Elleri cebini buldu. N e g ü zel şeydi evine dönek.. He de vak it geçır e.lcn. Belki de der gibiydi. A a oir şey dee yeniden bavulunu açtı. Kapabaftılar! Saat on ik iyi vuruyordu. Dokuz tahta bavul yerden t kalktı. i İ. İ i İ l «S1H t ç o c u k Dokuz genç ada, tahta bacaklı bir otelcinin arkasından k aradığa daldılar. Adnan Erten : Siyah - beyaz Bir köşesinde yüreğiin Gider gelir Urla nın denizleri Kiin bu kıyıdaki ayak izleri Bu ku zabakları kiin Bir köşesi çayır çien Yüzüne baksa esintilenir Analı babalı bir evin Uzanış penceresinden O kırlar o kıyılarda ben Tohular soğanlar ekti Şidi sevgiyi büyüyen Banş isteği utluluk isteğiyi Necati C U M AL H İK AYE Sen akşalar kadar büyülü, sıcak, Rüyaları kadar sade, güzeldin. Baş başa uzandık günlerce ıslak Çienlerin yaz bahçelerinin. Örüün gecesinde sükûn, aydınlık Boşanan bir seldi avuçlandan Bir asal eyvası gibi paylaştık Behtabı, kırılış dal uçlannda. Senin dudakların pebe Ellerin beyaz. Al tut ellerii bebek Tut biraz. sjc.jct Ç A - D A Ş : K ıl.iot a Türk koyu S E Y A H A T... A z para ile çok yer gör ek herkesin arzusudur. Siz de LEFKOŞA TÜRK B A N K A S LT D.SE Y A H A T BÜROSUNA üracaatla bunu elde etiş olabilirsiniz. Lefkoşa Mağusa Lârnaka Liasol Baf T e l: T e l: 2389 T e l: 2435 T e l: 3834 T e l: 2382 ÖĞRENCİLER n O K U L K İTAPLA R En ucuz, eksiksiz ve yanlışsız yalnız ÖZKER Y A Ş N K İTABEVİ nde satılıyor. Çünkü Özker Yaşın Kitabevi sadece yılın iki ayında değil, oniki ayında kitapçıdır. M ecidiye sok. 15/A Lefkoşa. T e l : ,:l : * 1 B' 1 11 "»,11,1* 11«M-ı;! ;i«1:1111:!ı «a i ı a :iiıı«ıt fiat»iıı»ı{i i a.a i ı * ' ' * DEVRİM in Liasol Biirosu G azete iz Li asol kasabasında sayın Li asol luların her 1 ve baskı işlerini kolaylaştır ak için bir büro açış b u l u n a k t a d ı r ^ Her türlü haberleşe ve yayınla baskı işleriniz için bürou* kişiyi gör eniz yeterlidir. Liasollu vatandaşları ızla Li asol kazasındaki bütün vatı,ıu $ l ızın isteklerini daha seri ve daha iyi olarak yapaız için Bürot - retleri beklenir. r- DEVRİM G A Z P M i LİMASOL bo M l A N K A R A CADDESİ ı Mil 11 i,,ıy^a» Ru ^ttudeşllk LTD. «U.RH5 toıliırkmfvd»nı J fl3a Otello Seyü nöl, u r n \k \ cetsey T E L İ Liasol Ank Uv, TEL:51*> w : MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞT

5 «t u. SVRlM, 25 Eylül 1963 S ayfa : 5 M %T 1 \ A * herkesin jrrami*' A S L T O J E V A M T elüf ftıı oldbtlırsıi l K ÎT A F H * 1 M *,,r İJ * M tfo * tnrt a * 11 *» A O * tki Türk Geisi, Kıb - ; Karasuların ı Girdi FOS gazetesinin, yııkar ^ki başlık altında Mağo- (Maraş) kaynaklı şu ha iri yayınlaaktadır : Jandara ve Gü - {k eurları, dün gece, zakarpasso köyünün blones olarak bilinen jiçük koyunda, de ir atiki Türk geisi gör - Jüşlerdir. Jandara en fipları deniz sahiline git- Polis üfettişi Stelyos ve rüzgârın aksi istika - Hristodulu nun başkanlı. 'etten esekre olası ğındaki gürük eurla yüzünden, bu küçük kon, tki geinin vesikaları- ya iltica etek ecburiye incele işler ve ge ile- 'tinde kaldıklarını bildir -,sişler, Mağosa lianın - larına, Kıbrıs Karasuları - n gelen Gürük eur na niçin girdikleri sorul - ;e, iki ge iye çıkış uş, açıkta büyük bir fır- ır. rin, M ersin e git ek üze re Beyrut tan hareket e t iş olduklarını tesbit et - işlerdir. Ge ide araştıra yapıl ışsa da kanuna tınanın haki olduğunu işlerdir. Bunu üteakip gürük eurları ge ile ri terketişler, Jandara ensupları ise, ge iler denize açılıncaya kadar aykırı hiçbir şey buluna onları gö z hapsinde tut ıştır. Türk bayrağı taşı - iuşlardır. yan her iki gei Türklere ait olup ta y fa lıu n hepsi Tü rk iye li Türkler idi. " Güneş Sigorta Ltd. Şti. MAL VE C A N N Z N K O R U Y U C U S U D U R GiiNEŞ Sigorta EMNİYETTİR. G A R A N T İD İR SÜRATTİR brıs Müessili CAN KARDEŞLER LTD. ŞTl, 5668 P. K. 885 ıbeler : MAGU3A , Atatürk M eydanı, Lefkoşa. Otello Seyahat Bürosu. LARNAKA CET S E Y A H A T BÜ R O SU T E L : 2937 Liasol Ankara Sokak T E L : BAF : Dr. ö zk o l, Taşraya Y aptığı G eziler Sırasında Her iki gein kaptan Kardeşçe Birlikte Yaşa a TE L : TEL Tavsiyelerinde Bulundu" Solcu H A R A V G İ gazetesi, Yukardaki başlık al - tında, Türkçe gazetelere atfen şunları yayınla aktadır. Kıbrıs Türk Basınının bildirdiğine göre, Türkiye Büyükelçisi Dr. ö zk o l, refakatande Te silciler M eclisi Başkan Yardı cısı Dr. Müderrisoğlu ve diğer resi şahsiyetler oldu S H A R A V G İ ve diğer Ruca gazetelerin bildir diğine göre, Başsavcı lo r naritis başkanlığında olağanüstü bir toplantı ya - pan Kıbrıs Baro Konseyi, Puyuros es elesini ele al ış ve bir bijd-ri yayınla ıştır. Bildiride, avukat Puyuros un hayatının teh didi takbih edil ekte, bu kabil davranışların hu - kuk devleti efhuuyla gayri kabili teîif olduğu beyan edil ektedir, ö te - yandan. Liasol Hukuk çular Derneği tarafından Eaşsavcıya bu es eleyie ilgili olarak bir protesto telgrafı gönderiştir. T e l graf, Dernek sekreteri Pla tos Soloodis tarafından izalanıştır. Türk Avukatların na (H irsofu ), Voroklini ve Ks- H ayret Yaratan Bildirisi erobiği Su T ed a rk i (B af Kaza Tracey Reed (S ayfa 3 ten kalan) nun bütün planlarını alt üst eder. T elef'on çaldığı zaan sekreter (Tracey Reed) bikini ayosuyla divana uzanış istirahat etektedir. Karşı taraftan heyecanlı bir ses p a t ronu arar. Genç sekreter sı) İşleri için D eniz çakılı teda gayet sakin bir halde, ban yodaki patronuna seslenir: Sevgili, seni biril'on etesini söyleyeyi i? Ada, şortlu olarak banyodan çıkar, ahizeyi eline alır ala'. yüzü sapsarı kesilir. Bağıraya başlar, sonra telâşlı bir halde ahizeyi kapatıp oda dan dışarı fırlar. Rusyaya atılacak bir ato bo bası, birden her şeyi altüst T E K L İF N a M E A şağıd a k iler için T ek lifn a - e d avet olunur : (a ) M ağusa daki Su Ç o ğa lt a İşleri için b ir *d e t kaz a akinesinin kiralan ası, v e (b ) G önyeli, Poıno, A y M an. rik i. v H A R A V G İ gazetesi, g e Teklifna eler, Pazartesi ö.e. saat 1>. den geç o l çen gün Türkçe gazeteler de yayınlanan Türk Barosunun bildirisini özetle a ak üzere L e fk o şa daki T a ik- ğu halde, geçen Pazar günü Kalavasotı, Maroni, tibas etekte, herhangi Dohni ve Boğaz köylerini bir yoruda bulunaak rı v e T ab iî K aynak lar Bakan lığına vasıl ol alıdır. Daha fazla tafsilât, Lefkoşajziyaret etiştir. Dr. ö z - tadır. daki Jf Su İnkişaf Dairesinden kol TUrkleri boş vakitle- D iğer Ruca gazeteler > elde edileb ilir rini değerlendir eğe da - de ayni konuyu işleekte yazı ve haberlerini çeşitli ;başlıklar altında yayınla vet etiş, şun'arı ekle - iştir : Yarınınıza ve is tikbalinize güvenerek ç a lışınız. Kalavason da Dr. Ö zkol bir Ru kahvehane akta, ve daha ziyade Kıbrıs Ru Barosu ve A- K E L in bildirilerine öne sini ziyaret ederek orada ver ektedirler. FİLELEFbulunanlarla görüşüştür TH ERO S gazetesi konuy Dr. Özkol Run lara hita ben şöyle de iştir : En büyük arzuuz, Türklerle Ru..arın kar - deşçe refah ve saadet i - çinde birlikte yaşaaları dır. Kardeşçe yaşıyarak, karşılıklı saygı esasına göre hareket ederek bu güzel A d a 'yı bir cennet haline getir ek size düşer Bir Ru şu cevabı ver iş t i r : Arzunuz bizi de arzu j uzdur. Biz de kardeşçe ıberaber yaşaak istiyo - tuz. s: Baro Konseyinin Bildiri «Güneş» ^lionatası içiniz la ilgili yazısını enşet o İL-rak ve aşağıdaki büyük puntolu başlıklar altında yayınla aktadır T Türk Tedhiş Teşkilâ - ti Tarafından Gönderilen T ehdit Mektubu Hakkın - da Kıbrıs Baro Konseyi Ü yeleri, Puyuroi'un hayatına Yapılan Tehdidi tel in E ttiler Nerden Gelirse Gel - sin, Korkuta H areketleri Takbih Edilir ve Hukuk D evleti Anla ına A y k ırıdır. Adalet, Görevinde Tesir Altında Kal a alıdır. Kendi K endileriyle Te zat Halinde. M A H İ gazetesi, yukardaki başlık altında y a y ın ladığı başyazıda özetle şöyle de ektedir : H A L K N SESİ, ciddi bir gazete olarak görül - ek istiyor. H A L K N SE Sİ, Cuhurbaşkanı Yar İL A N Fasıl 224 G ayri M enkul M al (T.K.v e T.K ) Kanununun 24/- 25 inci addesi Palluriotissa sakinlerinden A n d rea h to riti ni.ı Y u karı K i- vides K aryesinde Gubya M e v kiinde tarihli 9209 ka y it nu aralı 2 dönü 3 evlek Bağ üzerindeki 116/648 hak - kını v e yine M ihaılidies M evki inde tarihli 9211 K a y it nuaralı 2 evlek 2200 Bağ üzerindeki 430/648 hak - kını Ley osun Tapu D airesi - nin D.S 3233/63 nuaralı sa- ' tış( takriri ile A şağı K ivid es sa kinlerinden Hulûs Hüseyin jtsangari ye sıra ile 15 lira, 3 lira ukabilinde sat ağa u - jvafakat et iş olduğunu ilân iolunur. jdıcısı Dr. Küçük ün gö - nişlerini aksettiren bir or-!gan olarak vasıflandırıl - aktadır. Bu ciddi H A K İN SESt (Dr. Küçük ün Sesi) geçen Pazar günkü sayısında, Kıbrıs Ru ve Tlirkleri arasındaki ciddi problelerin üzakere e- dilesi için bir yuvarlak asa konferansına hacet ol adığını bildiriştir. Ve yine Dr. Küçük ün sesi olan bu ciddi H A L - KN SESt, Pazartesi gü - nü, (dün) şunları yaz ıştır : Biz, Kıbrıs Türklerı, süper i tiyazlar iste iyo ruz. Askıdaki Konuları ü zakere etek için bir yu varlak asa konferansına katıl aya hazırız. Kıbrıs halkının bir bütün olarak ekonoik kalkınasını arzula aktayız Anlayış lehindeyiz. Kıbrıs Türk Basını, kendine ne olduğunu biliyor. Bu Bası.ı, ne Kıb - rıs Türk Ceaatine yol gösteren bir organ, ne de halkın duygularını aksetf i etiştir. Fil de yer yer heyecan si arıyor. Biraz sonra tele h sahneler ol akla beraber daha ziyade ilgi çek i ci bir koedi havası taşıyor. K eeler olayından son ra fil den bu sahnenin çı kartıl asını isteyenler çok oldu. Fakat L olita fil inin yaratıcısı Stanley İKubrick, buna katiyen i- zin vere iyeceğini sö yledi. Esasen fil başından sonuna kadar gerçekle hiç ilgisi ol ıyan çeşitli k o ik sahnelerle doluydu. Bu sahnenin değişesi hiçbir şey ifade etezdi. T ra cey in ü vey babası, ünlü fil rejisörü Sir Ca- rol Reed genç kızın böyle bir rolü kabul etesini hiç isteiyordu. Tracey şöhrete başkalarının yar riıı ile değil, sadece ken di bilgisi ve çalışasıyla erişek istiyordu. Onun için kararını ver eden ön ce ü vey babasına akıl danışayı düşünedi bile. On yedi yaşında ilk sev gilisiyle evlenen Tracey, bir kız çocuk dünyaya g e tirdikten sonra kocasın- dan ayrıldı. Bir taraftan da tiyatro öğreni i yapı- Jyordu. Susannah York, Sarah M iles ve To Court jney gibi genç şöhretleri lyetiştiren R oyal Tiyatro 'Akadeisinden ezun o l du. Londrada kızı ve d a d ı sıyla beraber sakin bir ha yat sürekte olan Tracey jreed in Stanley Kubrick- [in fil inde rol alası çeşitli söylentilere sebep o l du. ren bir araçtır. Çünkü Pa zar günkü Türkler, Ru - larla birlikte bir yuvarlan asa konferansına otur - ayı reddederken, Pazar tesi günü espri değiştire - rek A llah niyetine hareke te geçtiler. İçişleri Bakanı Y orga cis Hakkında FİLE LE FTH E R O S gaze tesinin A tina özel uhabi r Evripidis A kritas ın bildirdiğine göre, bir süre - den beri Batı A l an ya yı resen ziyaret et ekte o lan Kıbrıs İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis, iyi intibalarla Batı A l an ya dan ayrıl ış ve A tin a ya vasıl oluşur. Yorgacis dün Kıbrıs a gelecekti, fa kat seyahatini oirkaç gün geri bırakış ve dün, Kıb rıs ın Atina nezdindeki Büyükelçisi Nikos Krani - dyotis le görüşüştür. Bir süre önce Rodos ta bu lunan M agosa illetvekil lerinden Pilâvakis de A tina ya dönüştür. 5* «j*-»j* -*$ ** *j» *$» *1* ıj* *ı*»j*»j* «î» «î««jhîhj» J* *$* +$h$h$h$h$ DEVRİM Klişe Ateiyesi Her boyda klişe işleriniz için derhal Devri Klişe Atelyesine üracaat ediniz. En küçük resi büyülten, en büyük resi küçülten tesisleriiz erinizdedir. İhtiyaçlarınıza ta ânasiyle cevap verebilecek bir duruda olan klişe atelyeiz Av rupaııın en odern akineleriyle teçhiz edil iştir. Müracaat : De»ri Klişe Ateiyesi, Girne Yolu Veya Kitap Sarayı, Mecidiye Soka s MAAD Sabah Yayını : 6 29 A çılış ve progra 6.30 Sabah elodileri 7.00 H aber bülteni 7.15 Beraber şarkılar 7.45 Viyanadan n'uzik 8.15 Türküler 8.30 Kapanış Ö ğle Yayın ı : A çılış ve progra Kar a Türk üziği M eşhur şarkıcılar Gülseren G üvenliden şar (kılar H aber Bülteni Kapanış A kşa Y a yın ı: 1G.59 A çılış ve progra Ünlü O rkestralar Necdet cici den şarkılar M üzikli M agazin İnci A ta la y dan şarkılar Koka Kola progra ı K adın saati K orodan şarkılar Habar bülteni Lânitis P rogra ı 2000 Kal an dan üzik A y lâ Büyük A ta a n dan şarkılar Te sil saati : O M ek tub İ21.00 Valsler ve Tangolar Fen konuş aları Tanbur soloları H aber Bülteni İncesazdan u hayyer Faslı H afif Orkestra Kapanış T E L E V İZ Y O N A ç ılış v e Progra S U Z A N N A C A N N O N B A L L G ene K o lly Revüsünün birinci kısı Cuanın progra ı B O R B O N S TR E E T G İZ L İ V A Z İt-F Okul K it ıpları ve k ırtasiyesini en ucuz fiyata Ö Z K E R Y A Ş N K lt A B. E V İ ndan bulabilirsiniz Lefk oşa İlli llllllllll.llllüllllllllllllllül Mi H illili İl H lllüllllllllllllllllllllilllllll İlil.İlil H'» L tm A S O L T Ü R K K O O P E R A T İF H A R U P F A R İ K A S İN Ş A A T İÇ İN İL A N Plân ve şartnaeleri Türk Ce aat M eclisi İnşa at Servisi tarafından hazırlanış olup Lı asolda Türk K oop eratif Harup Fabrikası inşaatı kapalı za rf usulü ile ihaleye çıkarıl ıştır. Plân ve şartna eler Türk Ceaat M eclisi tnşaat Servisinden tein edile - bilir. 1. İhaleye iştirak şartları : a) Miiteahhitin, enaz bir ukavele altında lık iş yapıp iyi bir şekilde bitirdiğine dair bir ü - lıendisten bonservisi ol alıdır. b) İnşaat süresince yanında enaz bir inşaat Mü - hendisi çalıştıracağına dair belge. c) 1000 lık garanti ektubu. 2. M ü d d e t: T ek lif zarfları en geç 15 E K İM S A L gün ö.e saat 12 ye kadar Türk K oop eratif İnkişaf Dairesi Müdürüne veril iş veya posta ile gönderil işse ayni vakte «;d a r Müdürün eline var ış ol alıdır. 3. Türk Ce aat M eclisi Daga Resi Kanunu gere ğince tek lif kâğıtları altına Da ga pulu yapıştırıla - saktır. 4. Teklifna e sahibi, teklif ettiği fiatları kabule a - ade olocaktır. İşi tek lif ettiği fiata yap ağa kabul et ediği takdirde 1000lık garantisi irad kaydoluna aktır. 5. Yukardaki şartlara uy ıyan tek lifler nazarı iti - bare alın ıyacaktır. 6. Türk Harup Satış K oop eratifi Ltd. (L i a sol) ko - itesi ile teftiş heyeti en düşük veya herhangi bir tek lifi kabule ecbur değildir. T Ü R K H A R U P S A T Ş KO O PE R A T İF İ L T D L tm A S O L SAYSAL'ORTAMA' AKTARLMŞTR

6 Petrolul n r j ı İ A n Fenerbahçeye 6 gol Sentertoru M atacağız dedi Pazar günü Bükreş in 23 Ağustos stadında ya pılan haftanın en ühi lig açında, geçen yılın Roanya kupa şapiyo - nu Petrolulu un. Beşiktaş ın rakibi Rapid i 6-0 hezi - ete uğratası, büyük hayret uyandırıştır. Ra pidi 6-0 ağlûp ederken bütün hatlarıyle şahane bir oyun çıkarr.n Petroh'l takıından, 3 golü atan illi santrafor Dridea, genç sağiç Juhasz ve R, Munteanu bilhassa göz dolduruştur. 9 Ekide Ankarada Türkiye ile karşılaşacak Roanya illi takıına çağrılan santrafor Dridea 15 Ekide Bükreş te Fenerbahçeye 6 gol çeke - rek, tur atlıyacağız de ektedir. Pazar giinkii açlar Mağusada M.Î.G. Ç.K. Lefkoşada K.K. - ii.y H A K E M LE R B İR LİĞ İN İN TEBLtQ l Birlik İdare heyeti iz 23 Eylül Pazartesi günü yapış olduğu toplantıda, Kıbrıs Türk Futbol federasyonunun Hake ücretlerini indirn.e teklifini görüşüş ve bu teklifin reddedilesine karar veriş tir. Birliği iz geç işte hakelere aç idaresi için ve rilen ücretin bu sene de aynen tatbik edilesi fikrin - de olduğunu resen Federasyona bildiriştir. Birliği iz hake ücretleri ile ilgili herhangi bir a tış talebinde bulunaıştır ve bizce ortada hiçbir sebep yokken Federasyonun böyle bir teklif ileri sür - nesi, Birliği iz tarafından esefle karşılanıştır. Bu haftanın dostluk açları idare edecek olan lake ler şunlardır : Mağusada. M.T.G ile Ç.T.S.B. Bay İzzi Türkel, Orta Hake Bay Vedat Z. Gazi, Yan hake Bay Münir T evfik, Yan Hake Lefkoşada : K.K.T.S.K. ile Ülkü Yurdu Bay Mustafa R. Soer Orta Hake Bay Derviş Mahud, Yan Make Bay Ke al Uzunoğlu, Yan Hake Galatasaray Ferençvaroş açı 12 Ekide U.E.F.A. Galatasaray - Ferençvaroş açının tarihini tekrar değiştiriş ve revanşın 12 Eki Cuartesi günü oynanasına karar veriştir. Avrupa Futbol Birliği bu kararı, Doğu Al anya Macaristan açının tehir edilesi sebevlvyle alış ve duruu Futbol Fede - rasyonuna bildiriştir. 'T Ü R K İY E R O M A N Y A M A Ç H A K E M LE R İ Y U N A N 2 Ekide Ankarada ya Jpılacak Türkiye Ro rnanya (A ) illi açını jyunan Federasyonuna ensup 3 hake idare e- decektir. 20 Eylülde Sofyada o y nanacak Fransa Bulga jristan açının orta ha - ke liğini beynel ilel hake Faruk Talû yapacaktır. F. BAHÇE PETRO LU L M A Ç 15 EKİA1E A L N D A Avrupa Kup ı Galipleri Turnuasının ilk turunda Petrolul takıını 4 1 ağlûp eden Fenerbahçe liler revanşı Ploeşti de U E F A nın yeni kararına göre 15 Ekide oynıya - caklardır. U E FA ayrıca üçüncü açın Atinada 6 Eki de oynaasını karar al - tına alış ve h^r iki kuliı be de bildiriştir. Fabbri Rus Milli lakıı Yalnız İs e y in o f u Beğendi Pazar günü i seyirci önünde Moskovanın Lenin stadında oyna nan Rusya Macaristan açı 1 1 berabere bit - iştir. İtalya Rusya (A vru pa Kupası) açları dolayı siyle, M oskova daki üsabakayı takip eden tal - yan takıının antrenörü Edundo Fabbri, M oskova Radyosuna verdiği beyanatta, iki takıın oyu - nunu tatin edici bula- Jdığını söyleiş, Rus takıının en başarılı eleanı *olarak, 11 nuaralı ror ayla sahaya çıkan, Müs lüan futbolcu Hüseyino vu beğendiğini ifade et - iştir. Kan grupları tesbit edileyen nyuncular açlara çıkaıyacak Türkiye Futbol Federal yonu, kulüplere birer tai göndererek futbolcu ların kan gruolarının tesbit edilesini isteiştir. Federasyon bu konuda gayet titiz olup uyaya cak kulüplerin ikinci illi lig devresinde l.u oyuncularını açlara çıkartıyacaklarını ifade etektedir Bu tai kulüolere iletiliştir.bu konuda sıhhat koitesi başkanı Dr. Selâ' hattin A kel Sahalarda bazı iç kanaalar oluyor Bunlar tehlike arzedebilir Anî olarak üdahale e d e bilek için kan gruplarını bil e iz gerekir. A yrıca kafile seyahatlerinde de kan gruplarının bilinesi faydalıdır deiştir. Türkiye Polonya M illî futbol takııızın son senelerin f;ı tına ekibi Polonyalların karşısında direnesi ve rövanşı kaptıraası bütün yurtta [sevinç uyandırıştır. Bu iarada spor otoriterleri iz de rakibiizin kendi saha sında elde ettiği iz bu beraberliği başarı alarak kabul et ekte İyi dayan ışız doğrusu deekte- diler. Polonya futbolünü ya - kından tanıyan Galatasa - ray eneceri Gündüz K ı lıç da yeni e e izı başa rı olarak kabul edenler a rasındadır. Kılıç bu husus ta şunları söyleiştir. Geçen sene polon ya şapiyonu Bytou burada Galatasaray takıı yendiği zaan herkes Polonya fut - bolü hakkında sükû - tu hayale uğratıştı. Byto için, ahalle takıından farksız di yenler ah!... bir de onları kendi sahaların - da seyretselerdi. Fırtı na gibi futbol oynu yorlar. Maçtan sonra bizi kiler Jeniz tu -..? ' :Qİ \ " J r. <%L- y j. tan hastalara dönüş lerdi. Şahsen illi ta kiiizin kolonyada kolay aç vereceği kanaatinde değildi. Zira, Polanyalılar de - fans yapan takıların karşısında telâşlanı - yorlar ve?ole güç g i diyorlar. Her şeye rağ en bu elde ettiği iz netice Z a fer değil aa başarıdır. SAD R U SU U G LU B EŞİKTAŞ M ENE r.dl DEVRİM, 25 Pyl ii 10İ3 ** > -. t». '-Zi C E R Î Türk futbolü için iftihar edilecek bir so nuçtur. Rakip sahada kuvvetli bir hası karşısında rövanşı ver e ek bizler için ne kadar sevindirici ise Polonyallar için de o kadar üzücü ol - uştur. M illî takıı hazırlıyanlar ile sahada başarı sağlayan bü tün futbolcuları teb - rik etek vazife iz - dir. A ynı başarının s frankfurtta ı rürunü tee r i. B. FİKRE f FENEE TEKNİK DİREKT( Türk ta ki kendine ve zorlandığı: bu neticeyi ı Yalnız net tikrarlı olı dır. Gönül arzu e bu veya buna ] bir başan i karşı da elde e Bu suretle Av lardan hiç de; adiğiizi ve ( yanında uzu ispat < biz de bu < hafaza < çok çalışır rından ı cidarıızı vı fiizi Dizgi, ı. r r t îi İRİ HHCriu Birleşin Dev - nnüfus Bürosundan t J.Edrd Ely, Kıbns Bdonlvjınü lüsii«araştıra D. i»e!i<'ir h Polonyallara g ö re : Türk Kalesinde Turgay Denen'Bir şeytan verdi Sabırsızlann'iya başla - ıştıaltış bin seyirci... Çantada keklik dedikleri zafer hâlâ görünürlerde yoktu.. A a gelecekti, ya şayacaklardı c i'u. Bu yüzden dolduraışlar ıydı Varta Stadını? Dakika- İer ilerleiş, yüzler o - rarış, konuşa telleri ış leez hâle gelişti. A rtı* öfkelen eye başlaışla! - dı. Kızgınlıkla parlayan gözler bir tek adaın listüne dikilişti. Akılları alıyordu.. Bir değil, iki değil, beş değil Yerden deiyor, havadan dei - yor, falsosuz bütün topları bir panter çevikliği için de, fizik kaidelerini alt üst ederek topluyordu. Nazar değecek, tıı şallah boynunda bir na - zar boncuğu vardır de ekten kendilerini alaıyordu bir avuç Türk... Alt ış bin seyircinin çılgınca teşvikiyle 11 Po - lonyalı hücu etiyor, saldırıyordu âdeta. Bir tek ada, futbolda on b e şinci senesini yaşıyan Turgay Şeren i vıkak i- (in. Çöküyordu kaptan, Doksan dakika bitiş, kendisini insafsız şutlarla ağlûp et eğe çalışan onbir ada, önünde diz çöküştü... Seslerini k a y beden altış bin seyirciye jyapılacak bir tek şey kalıştı şidi üncü d e l a M illî for ayı giyen Poz nan Panteri Turgay Şereıı i alkışlaak... V e alkışlıyorlardı.. Şöyle diyordu bir Po - lonyalı gazeteci : Doksan dakika daha olsa, Turgay d neıı şey i tanın koruduğu kaleye tek bir gol ataazdık. On yıl önce Berlin, bu günkü Poznan Panteri ;Turgayın çekingen bir ha İli vardı.. Maçtan bahset - ek isteiyordu âdeta... Fakat ısrarlara dayanaı yarak şöyle anlattı hisleri rıi: İyi oynaak istedijği her iki MiMî açtan birini güzel bir sonuçla kapadık. Şidi sıra A l an M illi kartlaş asın - da. On yıl önceki genç Tu rgay dan birşeyler ek - silediğini gösterek ar zusundayı. 0 0 lık neti [cenin alınışında, tehlikele rin bana kadar uzanasını cansiperâno kurtarış - larla önleyen takı arkadaşlarıın rolü benikin (den çek daha öneli. On tane ben kurtardıysa, yiri tanesini onlar berta 'i-' raf etti. He ne şartlar i - çinde. Zafer hepiizindir Büyük bir tevazu idi bu ;Başarıyı eşit haklarla pay laşak arzusu karşısında en doğru hareket susak olurdu. Dikkat- Dikkat- Dikkat Toptan ve perakente beyaz jinastik potin satın alanlara ve okul talebelerine M Ü H İM İLA N Şidiye kadar ithâl etiş olduğu J İM N A S T İK potinleri her yerde sağlalık ve zerafet bakıından büyük rağbet sağlaıştır. Mağazada her zaan stok bulunakta şk $ ve ayni zaanda fiyatlar rekabet kabul ete-» lyecek derecede U C U Z satılaktadır vl M ağaza ızı bir kere ziyaret eteniz en i^faatınız icabıdır. Sf. NOT: S.H.T. arkalı beyaz jinastik po - S i tinlerini satıcılarda nisrarla isteyiniz. M ü r c a a t : fş İthalâtçı SAM İ HİLMİ ^ Arasta Sokak No. 32 % & T e l: 5532 g LEFKOŞA K Cakarta'yı Terkeden ingilizler İn giltere Hüküeti, Ç akar ta Büyükelçiliğindeki eur. iların aileleri ile ı-.adın eur ]ların tahliyesini ret eştir. T E K L İF N A M E İnşaat Dairesine lüzulu cilan hidrolik Ripper le ücelı hez iki akineli beygir kuvvetinde buldozerin icarı için teklifna e kabul olu nur. Kapanış tarihi olarak 5 E ki 1963 tesbit olunuştur. Teklifna e için tafsilât, Lef koşa, Mağusa, Li asol, Lârna ka ve Baf K aza.vlilhendislenn den tein edilebilir E V A R A Y A N T A LE B E LE R E Ayluka ahallesinde Ege sokağı No: 9 da *e rd i evi de gerek kızlar v e gerekse erkek talebelere ahsus iyi duru - da boş oda bulunduğunu bü - ittin ev arayan ta ebelere b ild i rilir. M üracaat : H avva C E M İL 5 Ege Sokağı Lefkoşa Bu hususta beyanatta bulunan b ir E lçilik sözcüsü, 70 kadar kisenin uçaklar Sin gap u r.! gönderil esi için tertibat alındığını bildir iş v.j Büyükelçi liğin İn g iliz iş ad ı ların a şi d iye kadar tahliye edil iven a iıelerin şidi artık e leketi terket eleri icebuttiği tavsiyesinde bulunduğun! bildir iş tir. E N D O N E Z Y A N N K O Y D U Ğ U Y A S A K L A R D iğer yandan Jndonezya Hükü eti, önü üzdeki Cua gününden itibaren yabancı hiç bir uçağın C akarta dan S in gapur a yolcu, posta vey a eşya taşıasına üsadc ed i' iyece ğini bildir iştir. Pasağın Endonezya ile diplo atik v e tica r; ünasebetlerini kesen M e lezya ya karşı takib edil ekte olan siyasette yeni bir erh j- le teşkil ettiği ifade edil ek'-' dir. İn giliz B ü yükelçiliği, yanan E lçilik M erkezindeki evrakı, dün A erikan B ü yükelçiliğine taşı ıştır. K E D A N N Z İY A R E T İ C akarta daki yabancı uha tıirler, Japon Başbakanının U- zak Doğu ziy a rp 'ı yüzünden, bölgedeki gergin liğin azalacağını tahin e t ekled irler. Fili pin Cuhurbaşkanı ile görü şen Japon Başbakanı keda, Lndonezya Cuhurbaşkanı Sukarno ile de göıü şecektir..bu arada beyanau a bulunan M elezya Başbakanı Tunku A b durrahan, varı'acak herhangi bir anlaş aya sadık kalınacağına dair garan tiler verild iği takdirde, bir zirve konferansı tertıb edil esine uhalif ol ıra d ığın ı bildir iştir. E ndoneı ya Başbakanı is,j geçen ak - DKVRİM iitalya da Güney İtalya da bir havai fişenkler iıl evde eydana M lâkte, 12 kişi ölnnh*» üş, bitişikteki -,vıer uğraış ve birço<«rr.lanarak Napoli n( kaldırılışlar^ Polis havai fişe'1'^ * lı bir evin z«n edilekte olduğunu anında bir işçinin f barut dolduraküı«ilaşıldığını bil^ * şa verdiği beya«j ya ile diploır»"k». ı in yeniden tesis ükün skat ticari 0lU' lanıyacagü»*6^ Kliniğini Nakletti İdrar Mütehassısı, Operatör Kliniğini Kleopatra Oteli karşısında * ^ Tefkuru sok No. 32 ye neklettiginı a na ve ilgililere duyurur. Telefon ' Kesınınp, MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞT

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL Boşlukları elirli geç iş za a ekleriyle dolduralı. 1. Ders iraz ö e it 2. Öğre i az ö e evap ver. 3. Kardeşi iraz ö e uyu.. 4. (Ben )ev işleri i itir. 5. Biz dü öğle ye eği ye.. 6.

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. AŞAĞIDAKİ SATIRLARI 10'AR DEFA YAZALIM.

RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. AŞAĞIDAKİ SATIRLARI 10'AR DEFA YAZALIM. RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. 1 u1u u1u 111 1u1 111 uyu uyu 111 ulu cami 1111 2 1u1 1u1 saat 11'de 11.nci günde 1111 uyku saati 11 3 11 de 11.nci ders saat 11'de başlayacak.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI BM Birleş iş illetler BM kurul ası çalış aları Ağustos tarihli Atla tik ildirisi ile aşla ış, ihai kuruluş i zası Nisa de i zala ıştır.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

BEKLE BİZİ DARDANOS YİNE GELİYORUZ!!!!

BEKLE BİZİ DARDANOS YİNE GELİYORUZ!!!! BEKLE BİZİ DARDANOS YİNE GELİYORUZ!!!! KAMP 15 ALLSTAR YARIŞMALARI 3 SAYI YARIŞMASI TEMEL BECERİ YARIŞMASI KAMPA GELEN SPORCULARA YAZ SPOR OKULU ANTRENMANLARI ÜCRETSİZ HEDİYELER KAMP T-SHİRT Ü 2 ADET AVRASYA

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s EĞİTİM TATİLİ N i h a y e t A f a c a n ' a v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s f e r a h l a m ı ş t ı çü n k ü y a p ı h a r i k a y d ı v e e n f e s b i r m a n z a r a s ı va r d ı. B a z ı l a r

Detaylı

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA SUNULAN NO HİZMET 1 U u i Ko trollerde halkı Sağlığı ile ilgili yerlerde yapıla de eti lerde Ge el )a ıta Yö et eliği

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı