Yumurta üreticisi tedirgin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yumurta üreticisi tedirgin!"

Transkript

1 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman doktor alýnacaðýný bildirdi. 4 te Kent ÇORUM Haber 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE FÝYATI: 40 krþ. TOKÝ 10 yýlda milyon yatýrým yaptý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Çorum'a 187 milyon 675 bin 991 TL'lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. TOKÝ'nin Çorum'- da bugüne kadar toplam Konut, Sevgi Evleri, Ticaret Merkezleri, Camiler, Saðlýk Ocaklarý gibi birçok Sosyal Donatý uygulamalarý yaptýðýný dile getiren Uslu, 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda yapýlan yatýrýmlarýn 187 milyon 675 bin 991 TL olduðunu, bu yatýrýmlara TOKÝ tarafýndan yapýlan okul ve hastane yatýrýmlarýnýn dahil olmadýðýný dile getirdi. 3 te Yumurta üreticileri bakkallarda yumurta satýþý yasaðýnýn yumurta sektöründü etkileyeceðinden endiþeli Yumurta üreticisi tedirgin! ÇHDF, Havaalaný ve hýzlý tren için kampanya baþlatýyor ÇORUM Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir, Çorum'a havaalaný yapýlmasý ve hýzlý tren getirilmesi için kampanya baþlatacaklarýný söyledi. Bir yýl önce Ankara'da kurulan Çorum Hitit Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, dün Çorum'da bir takým ziyaretlerde bulundu. 6 da AVRUPA Birliði uyum yasalarý çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yumurta sadece soðuk hava deposu olan yerlerde satabilecek. Soðuk hava deposu bulunmayan bakkallar yumurta satýþý yapamayacak. Çorum Yumurta A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan, "Tüm bakkallar yumurta satýþýndan vazgeçmeyip istenen soðutucularý iþ yerlerinde bulundurup satarlarsa sorun olmaz, ama bakkallar yumurta satýþýndan vazgeçerse o zaman sektöre zarar verir, tüketimin azalmasýna neden olur. 1 kilo yumurtada üreticinin eline geçen para 2.5 TL, bundan daha ucuz protein kaynaðýnýn bulunmuyor. Zarar eden üretici için kýsa vadede bu uygulamanýn iyi sonuçlar vereceðini zannetmiyorum" dedi. 5 te Büro-Sen'den zam protestosu TÜRK-BÜRO-SEN Çorum Þubesi üyeleri, memur zammý ve mesailerini protesto etti. Valilik ek hizmet binasý önünde toplanan grup adýna açýklamada bulunan Türk-Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, kamu görevlilerinin altý ay boyunca sýfýr zamma mahkum edilip, doðalgaza, elektriðe, motorine, benzine, kömüre, oduna, ulaþýma ve suya zam yapýldýðýný ifade ederek, toplu sözleþme adý altýnda memurlara yüzde 4+4 artýþýnýn reva görüldüðünü belirtti yýlý bütçesinin TBMM'de görüþüldüðünü ve gelecek yýl da benzer durumlarla karþý karþýya kalacaklarýný savunan Çam, "Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eðri, bu nedenle de yaptýðý hesaplar yanlýþ çýkýyor" þeklinde konuþtu. 7 de Osmancýk Devlet Hastanesi'ne Dijital Röntgen Cihazý alýndý Osmancýk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Mustafa Akar: Daha önce yapýlamayan birçok ameliyat artýk hastanemizde yapýlabilecek OSMANCIK Ýlçesi'nde Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde kullanýlmak üzere portatif c kollu dijital röntgen cihazý (skopi) alýndý. Ortopedi ameliyatlarýnda önemli kolaylýklar saðlayan dijital röntgen cihazý kapalý yada açýk ameliyatlarda kemik dokusunun anlýk olarak ekranda görüntülenmesini saðlýyor. Böylelikle hastaya çok daha özellikli ve ayrýntýlý müdahaleler kesin sonuçla yapýlabiliyor. 3 te TOBB Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç Çorum'a gelerek incelemelerde bulundu OSB'ye Meslek Lisesi için ilk adým atýldý TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Çorum Ticaret Borsasý'nýn, Organize Sanayi Bölgesi'ne bir meslek lisesi yapýlmasý talebini olumlu karþýladý. Bu kapsamda TOBB Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç Çorum'a gelerek, Organize Sanayi Bölgesi'nde okul yapýmý için uygun arsalarý inceledi. Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç'in TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray ile birlikte OSB'de incelemelerde bulunmasý ile meslek lisesi yatýrýmýnýn ilk adýmlarý atýldý. 5 te Vali Baþköy, Teknokent yapýlacak arsayý inceledi VALÝ Sabri Baþköy, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan TEKNOKENT alanýnda incelemelerde bulundu. 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax:

2 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE UÐUR Bahabey Cd.17/A VEFA Kültür Sitesi Altý VEFAT EDENLER Süleyman GÖKÞEN Karakeçili Köyü'nden gelme, Galerici esnafýndan Ali, Nakliyeci esnafýndan Hamza ve Mehmet GÖKÞEN'in babalarý, Arap BAKIRCI, Arap GENÇOÐLU ve Ali ÖZYILDIZ'ýn kayýnpederi, Mehmet SAVAÞ'ýn dayýsý; Süleyman GÖKÞEN vefat etmiþtir. Fatma BULUT Palabýyýk Köyü'nden gelme, Mirza BULUT'un eþi, Mehmet, Mauþ, Ferdana, Günnaz, Sultan, Naile ve Nezimi BULUT'un anneleri; Fatma BULUT vefat etmiþtir. Etem BÝÇER Çalýca Köyü'nden, emekli Polis Memuru; Etem BÝÇER vefat etmiþtir. KENT HABER vefat edenlere Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NAMAZ VAKÝTLERÝ 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 CUMA Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) Sayýn okurlarým hobi bahçeleri konusunda aslýnda konu baþlýðýmýz "kim haklý" olmalýydý. Bu konu bana Merhum Nasrettin Hoca'nýn sen de haklýsýn fýkrasýný hatýrlattý. Yazýyý okuyunca sanýrým buradaki sen de haklýsýn muhatabý ben olacaðýmý düþünüyorum. Devlet haklý vatandaþ da haklý. Ben de diyorum ki ikisi de haklý olamaz biri haksýzdýr, bu kez ben haklý oluyorum fýkraya göre Devlet haklý, çünkü konularla ilgili daha önce yürürlükte olan kanunlar var ve memurlarý da uygulayýcýlarýdýr. Vatandaþ haklý devletten bir talebi var talebe cevap yok. Vatandaþ Devletin kanunlarýna aykýrý davranamaz. Aksi halde ceza-i iþlem görür. Vatandaþ da diyor ki ben devletin bir bireyiyim. Devletimden bana bu konuda yardýmcý olmasýný istiyorum. Vatandaþa cevap da gelmeyince malum EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) GÜNLÜK HAVA DURUMU PERÞEMBE CUMA CUMARTESÝ PAZAR PAZARTESÝ Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 2 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 4 en düþük 0 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 5 en düþük -2 DERECE Eser Emlak Danýþmanlýðý Kar Yaðýþlý en yüksek 3 en düþük -3 DERECE Turan ESER HOBÝ BAHÇELERÝ HAKKINDA -1- Kar Yaðýþlý en yüksek 3 en düþük -3 DERECE TARÝHTE BUGÜN Türkiye'de ilk kez bir kadýn bir batýnda 8 çocuk doðurdu; 5'i erkek, 3'ü kýz olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaþayabildi. (20 ARALIK 1985) herkesin bildiði kargaþalar yaþanýyor.aslýnda devlet olarak da ilgili birimler bir arz oluþturabilirler diye düþünüyorum.peki bu talep nasýl oluþtu düþünelim. Arazi alarak yatýrým yapmak isteyen vatandaþlar þehir merkezine yakýn alanlardan mali güçlerinin zayýflýðýndan dolayý alamamaktadýr. Alým güçlerine göre oluþturulan alanlardan almak durumunda kalmýþlardýr. Bunlar da gayri resmi olduðundan sýkýntý yaþanmaktadýr. Ýþte bu talebi devlet karþýlasaydý bu sorunlar olmayacaktý diye düþünüyorum. Bu sebepledir ki devletimizin konuyla ilgili birimleri Ýl Özel Ýdaresi, Tarým Ýl Müdürlüðü, Belediye, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri bir heyet oluþturarak belirli koordinatlar arasýnda arazi üretebilirler. Böylece 1.sýnýf tarým arazileri de daha kolay korunmuþ olur. Devlet de vatandaþýn bir talebini karþýlamýþ olur. Saygýlarýmla ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm Akpýnar'a teþekkür Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi, Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'a maddi ve manevi desteðinden dolayý teþekkür etti. Kargý'da eðitim öðretim yýlýnda, tamamen Kargý'nýn öz kaynaklarýyla Kargý Belediyesi tarafýndan inþa edilen ve ilçenin eðitim ve sosyo-ekonomik alanlarda geliþimine katký saðlayan Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi'nin, halen inþasýna devam edilen 200 öðrenci kapasiteli kýz öðrenci yurdunda incelemelerde bulunan Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar, okulu gezerek idareci ve öðretmenlerle sohbet etti. Ýnþaatýn hýzla devem ettiðini belirten Baþkan Akpýnar, ''Toplamda 5 katlý olacak kýz öðrenci yurdunun 3 katýnda çalýþmalar devam ediyor. 800 metrekare kat kullanýmý olan binanýn toplamda Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen ve Milli Eðitim Bakanlýðýnca uygulamaya konan Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi'nin (METEK) kariyer ve tanýtým günü bugün saat arasýnda Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek. Projede yer alan 21 pilot ilden birisi olan Çorum'da eðitimcilere ve iþ dünyasýna projenin tanýtýmý yapýlacak. Proje paydaþlarýndan yapýlan açýklamada, "Küreselleþen ekonomi, nitelikli iþgücüne olan ihtiyacý her geçen gün artýrmakta ve dünyada pek çok örnekte 4000 metrekarelik bir kullaným alaný olacak. Ýlçemiz için gerekli bir binaydý, inþallah önümüzdeki yýl hizmete girmiþ olacak'' dedi. Okul idarecileri, Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn okulun açýldýðýndan bu yana maddi ve manevi olarak okula destek verdiðini belirterek, 'Okulumuzun ilçemize kazandýrýlmasý ve sonrasýnda maddi ve manevi desteðini esirgemeyen belediye baþkanýmýz Sayýn Ahmet Hamdi Akpýnar'a ilçemiz eðitimine yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý þükranlarýmýzý sunarýz " yazýlý tabloyu okulun giriþ katýna astýlar. Baþkan Akpýnar idareci ve öðretmenlere teþekkür ederek, ilçeye ve eðitime katký saðlayacak her türlü hizmete daima hazýr olduklarýný belirtti. (ÝHA) METEK projesi tanýtýlacak görüldüðü gibi, ülkemizde de mesleki ve teknik eðitimin kalitesinin artýrýlarak iþ dünyasýyla baðlarýný daha da geliþtirmesini gerekli kýlmaktadýr. Bu olgudan hareketle geliþtirilen Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK), Türkiye'de mesleki eðitimde küresel standartlarda uygulanabilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir bir Kalite Güvence Sistemi'ni hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Mesleki eðitimdeki kalite artýþý için belirlediðimiz bu hedefle hem gençlerimizin, hem iþ dünyamýzýn ihtiyaçlarýna yanýt vererek ülke ekonomisine katký saðlayacaðýmýza inanýyoruz" denildi. Mahir ODABAÞI DIÞ KAZALAR-2 Alttan gelebilecek tehlikeler: 1. Sokaða, caddeye býrakýlan inþaat demirleri ve diðer malzemeler. Geçmiþ yýlarda bu þekilde cadde kenarýna býrakýlan demirlerin üzerine bir vatandaþ düþmüþ ve boyun kýsmýna demir saplanmýþtýr. Vücuda saplanan demir Çorum'da çýkarýlamadýðýndan Ankara'ya gönderilmiþ ve talihsiz vatandaþ aylarca hastanede yatmýþ ve akabinde felç olarak hayatýný idame ettirmek zorunda kalmýþtýr. Bu duruma baþta özürlülerimiz olmak üzere, hepimiz adayýz. Onun için, inþaatlarýn baþýndan sonuna kadar güvenlik tedbirlerinden asla taviz verilmemelidir. 2. Gerekli güvenlik önlemi alýnmayan ve kapýsý açýk býrakýlan inþaatlar nedeniyle içeriye oyun oynamamak veya baþka amaçla girerek çocuklarýn görebileceði zararlar. ( asansör kuyusuna düþme gibi) Özellikle yeni ev almak için inþaat aþamasýndaki binalara aile boyu bakmak için giden vatandaþlarýn çok dikkatli olmasý lazým. Geçmiþ yýllarda Mersinde bu þekilde bir doktor, asansör kuyusuna düþerek hayatýný kaybetmiþti. 3. Caddelerde, sokaklarda yaðmur neticesinde sel birikintilerinin tahliyesi için açýk býrakýlan rögar kapaklarý. Yaðmurlu havalarda öncelik seller, su birikintileri bir an önce tahliye edilmeye çalýþýldýðý için, çoðunlukla güvenlik tedbiri alýnmadan rögar kapaklarý açýlýveriyor ve akabinde oradan geçmeye çalýþan vatandaþ kendi çukurun içinde buluyor. Antalya da 16 yaþlarýnda bir kýz çocuðu bu þekilde hayatýný kaybetmiþti. 4. Telekom veya diðer kurumlarýn yaptýðý çalýþmalar esnasýnda bazen eksik alýnan tedbirler. Ýlgili kurum elamanlarý çalýþma yaparken nasýl olsa baþýndayýz diye gerekli güvenlik önlemini almayabiliyorlar. Hâlbuki bir dakika oradan ayrýlmak zorunda kalsa, o anda burada oynayan çocuklar veya özürlü vatandaþlar olabilir. Kendilerini açýlan çalýþma kabininde bulabilirler. Bunun örneklerini zaman zaman yaþýyoruz. 5. Ýnþaat için veya baþka amaçla açýlan çukurlara suyun dolmasý neticesinde gelebilecek zararlar. Ýstanbul'da 5 yaþýndaki çocuk su biriken çukura düþüp boðulmuþtu. 6. Tarým arazisi veya apartman bahçelerinde bulunan su kuyularýnýn kapaklarýnýn açýk býrakýlmasý. Ýzmir'de bir genç kýz bu þekilde açýk býrakýlan sýcak su kuyusuna düþmüþ ve aðýr bir þekilde haþlanmýþtý. Yine Çanakkale de resmi bir kurumun yaptýðý çalýþma sonrasýnda açýk býraktýðý 147 metre derinliðindeki kuyuya 2,5 yaþýndaki çocuk düþmüþ, þans eseri 3 metre attaki aðaç köklerine takýlmýþ ve yaralý kurtarýlmýþtý. 7. Okul bahçelerinde veya diðer boþ alanlarda bulunan trafolardan gelebilecek zararlar. Zaman zaman bu trafolarda patlama veya bakým yaparken kapýsýný açýk unutma meydana gelebilmekte olup, geçmiþ yýllarda Ýstanbul'da bir okulda üzücü bir olay yaþanmýþtý. 8. Yüksek gelirim hatlarýnýn 5-6 metre yakýnýnda telefonla konuþmasý. Vagon üzerinde telefonla konuþan bir asker, baþka bir zamanda vagon üzerindeki çadýrý düzetmeye çalýþan baþka bir asker hayatýný kaybetmiþti. 9. Köprü korkuluk demirlerinde zamanla eksiklik oluþmasý. Bu da sýkça karþýlaþtýðýmýz bir durum olup, bazen araçlarýn vurmasý nedeniyle, bazen keyfine zarar vermek isteyen insanlarýn olmasý nedeniyle, körü korkuluk demir parmaklýklarý arasýnda eksiklik olabiliyor. Annesin elini býrakan çocuk, pat diye aþaðý düþebiliyor. 10. Bahçe ihata duvarýna yapýlan sivri uçlu korkuluk demirleri. Çocuklar duvarýn üzerine çýkmasýn diye sivri uçlu demir korkuluk yaptýran vatandaþlarý görmek mümkün. Ýnsanlarýn ulaþamayacaðý yükseklikte olduðunda sýkýntý olmayabilir ama zemine yakýn olanlar büyük bir tehlike arz ediyor. Yolda yürürken soluklanmak için, sýrtýný duvara veren vatandaþ baþý dönüp düþse o korkuluk demirlerinden zarar görebilir. Çevremizde örneklerini görmek mümkündür SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE YIL 11 SAYI: 3610 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 3 TOKÝ 10 yýlda milyon yatýrým yaptý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýsýný Vali Sabri Baþköy Baþkanlýðý'nda yaptý. Vali Baþköy, Teknokent yapýlacak arsayý inceledi Vali Sabri Baþköy, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan TEKNOKENT alanýnda incelemelerde bulundu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. OSB Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karataþ, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve diðer üyeler katýldý. Çorum OSB'nin 2013 yýlý yatýrým programý ve tahmini bütçesinin görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda, imar planlarý, parsel tahsisleri ve diðer gündem maddeleri de görüþülerek karara baðlandý. Vali Baþköy, ayýca OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti toplantýlarýnýn ardýnda Teknokent ve OSB Endüstri Meslek Lisesi arsalarýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Organize Sanayi Bölgesinde yapýlacak olan Teknokent ve Endüstri Meslek Lisesi arsalarýný inceledi. Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Çorum'a 187 milyon 675 bin 991 TL'lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri kapsamýnda TOKÝ bütçesi ve Çorum'a yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgiler veren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti iktidarý döneminde TOKÝ'nin yaptýðý yatýrýmlardan Çorum'un da ziyadesiyle payýný aldýðýný dile getirdi. TOKÝ'nin merkezde 1-2 ve 3 bölgede 1836 konut yaptýðýný, bunlarýn yanýsýra 2 ticaret merkezi, 2 camii, 2 þadýrvan ve saðlýk ocaðý ile 652 alt gelir grubuna konut inþa ettiðini açýklayan Salim Uslu, ayrýca yine merkezde Kale içine 440 adet konut, Celilkýrý'da yoksul grubu için 416 konut ve sosyal tesis yapýldýðýný kaydetti. Merkez Celilkýrý Köyü 8 adet Sevgi Evi, idari bina, ortak kullanýmlý idari bina, 6 Adet yaþam birimi, spor salonu, 3 adet bekçi kulübesi, Gülabibey 5 adet sevgi evi, ortak kullaným alanýnýn da TOKÝ tarafýndan yapýmýnýn gerçekleþtirildiðini ifade eden Milletvekili Uslu, TOKÝ yatýrýmlarýndan ilçelerin de gerekli payý olduðunu belirtti. Uslu, TOKÝ'nin ilçelere yaptýðý yatýrýmlarý da þöyle sýraladý: "Osmancýk Koyunbaba 224 adet alt gelir grubu konut, kütüphane, cami ve þadýrvan, Sungurlu 256 adet konut ve ticaret merkezi, (80 Alt Gelir Grubu) Sungurlu Kuzuluk 176 adet konut ve saðlýk ocaðý, Alaca Ýlçesi 140 Adet Konut." TOKÝ'nin Çorum'da bugüne kadar toplam Konut, Sevgi Evleri, Ticaret Merkezleri, Camiler, Saðlýk Ocaklarý gibi birçok Sosyal Donatý uygulamalarý yaptýðýný dile getiren Uslu, 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda yapýlan yatýrýmlarýn 187 milyon 675 bin 991 TL olduðunu, bu yatýrýmlara TOKÝ tarafýndan yapýlan okul ve hastane yatýrýmlarýnýn dahil olmadýðýný da sözlerine ekledi. Ýnsan Haklarý paneli bugün Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Çorum Barosu'nun birlikte organize ettiði "Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin 64. yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý" konulu panel bugün yapýlacak. Ýnsan Haklarý Haftasý kapsamýnda yapýlacak olan panel saat 13.00'de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz'ýn oturum baþkanlýðýnda yapýlacak panele Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Özalp, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Görevlisi Veysel Dinler, Av. Mahmut Bayatlý ve Çorum Barosu Baþkan Yardýmcýsý Av. Neslihan Boyabatlý konuþmacý olarak katýlacak. Kayýp bin 142 çocuk aranýyor Ýçiþleri Bakanlýðý, yýllarýnda arasýnda kayýp olup aranan çocuk sayýsýnýn bin 142 olduðunu açýkladý. Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda, Türkiye'de yýllarý arasýnda 27 bin 746 çocuðun kaybolduðu, bu yýllar arasýnda sadece 5 bin 962 çocuðun bulunduðu, 21 bin 784 çocuðun ise halen kayýp olduðu yönünde haberler yer aldýðýna dikkat çekildi. Açýklamada, "Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý verilerine göre yýllarý arasýnda yapýlan kayýp çocuk müracaatý toplam 62 bin 517, bu süre zarfýnda bulunan çocuk sayýsý 61 bin 375'dir yýllarý arasýnda müracaatý olup da aranan çocuk sayýsý ise bin 142'dir. Buna göre, emniyet ve jandarma birimlerimizin kayýplarý bulma oraný yüzde gibi oldukça yüksek bir orandýr. Yine ayný dönemde kayýp müracaatý olan çocuklarýmýzýn yüzde 91,4'ü ilk 3 ay içinde, geriye kalan yüzde 8,6'lýk kýsým ise 6 ay veya daha uzun sürelerde bulunmuþtur. Çocuklarýmýzýn sað olarak bulunma oraný ise yüzde 99'dur" denildi. Güvenlik birimlerinin kayýp çocuklarýn ve vatandaþlarýn bulunmasý çalýþmalarýný etkin ve baþarýlý bir þekilde yürütmek amacýyla yeni birimler oluþturduðu vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde 81 ilimizde 'Çocuk Þube Müdürlüðü', Jandarma Genel Komutanlýðý Asayiþ Daire Baþkanlýðý bünyesinde ise 'Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ve Çocuk Þube Müdürlüðü' kurulmuþtur. Güvenlik güçlerimiz kayýp çocuklarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn aranmasý ve bulunmasý çalýþmalarýný büyük özveri, gayret ve sorumluluk içerisinde sürdürmektedir. Bazý basýn yayýn organlarýnca bilgi teyidi yapýlmadan oluþturulan bu tür haber ve yorumlarýn, kayýp çocuklar gibi toplumsal hassasiyet taþýyan bir konu üzerinden, Bakanlýðýmýz ve güvenlik güçlerimizin çalýþmalarýnýn farklý anlaþýlmasýna neden olduðu deðerlendirilmektedir." Osmancýk Devlet Hastanesi'ne Dijital Röntgen Cihazý alýndý Osmancýk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Mustafa Akar: Daha önce yapýlamayan birçok ameliyat artýk hastanemizde yapýlabilecek ANATIPDER'den Baþköy'e ziyaret TÝKA iþbirliðinde Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek amacýyla Gine'ye gidecek olan Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Uzman Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve Dernek Üyesi Y. Emre Cankar, yolculuk öncesinde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette sýrasýnda yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, 2008 ve 2011 yýllarý arasýnda yapýlan araþtýrmalarda Gine Cumhuriyeti'ndeki saðlýk personelinin eðitim ve ekipman açýsýndan eksikliklerinin olduðunu ve bu kapsamda ANATIPDER tarafýndan hazýrlanan projenin TÝKA tarafýndan kabul edildiðini ifade ederek, dernek üyelerinden oluþan gönüllü doktorlarýn 20 Aralýk itibari ile Gine Cumhuriyeti'nde saðlýk eðitimine ve saðlýk taramasýna baþlanacaðýný belirtti. Ülkemizin saðlýk alanýnda dünya ile yarýþýr hale geldiðini ve doktorlarýmýzýn son zamanlarda yapmýþ olduklarý ameliyatlarla dünyada ses getirdiklerine dikkat çeken Vali Baþköy, "Gönüllü doktorlarýmýz Gine Cumhuriyeti'nde, saðlýk taramasýnýn yanýnda meslektaþlarýna bir nevi hizmet içi eðitimi verecekler. Dolayýsýyla en önemli sorunlardan biri olan eðitim eksikliðine derman olacaklar. Kendilerini çalýþmalarýndan dolayý kutluyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Osmancýk Ýlçesi'nde Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde kullanýlmak üzere portatif c kollu dijital röntgen cihazý (skopi) alýndý. Ortopedi ameliyatlarýnda önemli kolaylýklar saðlayan dijital röntgen cihazý kapalý yada açýk ameliyatlarda kemik dokusunun anlýk olarak ekranda görüntülenmesini saðlýyor. Böylelikle hastaya çok daha özellikli ve ayrýntýlý müdahaleler kesin sonuçla yapýlabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Mustafa Akar cihazýn alýnmasýyla Osmancýk Devlet Hastanesinde yapýlamayan birçok ameliyatýn mümkün hale geldiðini söyledi. Cihazýn baþarýlý bir ameliyat için önem taþýdýðýna dikkat çeken Dr. Akar "Skopi cihazlarý röntgen filmi ile görüntülediðimiz görüntüyü anýnda ekranda görüntüleyerek ortopedi uzmanlarýnýn iþini kolaylaþtýran önemli cihazlardýr. Özellikle kýrýk ameliyatlarýnda kýrýk sahasýný açmadan altýn standart tedavi dediðimiz kemiðin içerisinden platinler göndererek bir takým ameliyatlar yapmamýzý saðlýyor. Bu da kýrýk iyileþmesini oldukça hýzlandýran bir yöntemdir. Daha önce hastanemizde yapýlamayan bu tür ameliyatlarý artýk yapabileceðiz. Altýn standart dediðimiz en üst düzeyde baþarýlý ameliyatlar için bu cihaz gerekliydi. Yani skopi Çorum Fahri Trafik Müfettiþleri, 26 Aralýk 2012 günü toplanacak. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, 26 Aralýk 2012 günü Saat:15.00'de Çorum Emniyet Müdürlüðü Eðitim cihazýný ortopedinin gözü kulaðý diye nitelendirebiliriz" dedi. ÇORUM'A SEVKLER DURACAK Osmancýk Devlet Hastanesi Ýdari ve Mali Hizmetler Müdürü Atila Çaðlar, skopi cihazýnýn alýnmasýyla ortopedi ve travmatoloji bölümünden Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine yapýlan sevklerin büyük oranda önleneceðini söyledi. Osmancýk Devlet Hastanesindeki imkanlarýn her geçen gün daha da iyileþtirildiðini ifade eden Çaðlar, "Hastanemizde verilen saðlýk hizmetinin güçlü ve zayýf yönleriyle ilgili sürekli olarak çalýþma yapýyoruz. Bunlardan birisi hastalarýn baþka hastanelere çokça sevk edildiði üzerindeydi. Genellikle bu sevkler teknik imkanlar ve uzman kadro yetersizliðinden dolayý yapýlýyordu. Ancak her geçen gün hastanemizdeki teknik þartlar ve uzman kadromuz geliþmekte. Saðlýk hizmetini kalite standartlarý ölçüsünde ve hýzlý bir þekilde vermeye çalýþýyoruz. Bu kapsamda ortopedi ve travmatoloji bölümünün olmazsa olmazý olan dijital röntgen cihazýný hastanemize kazandýrdýk. Bundan böyle hastanemizde teknik cihaz eksikliði nedeniyle ameliyat yapýlamadýðý için baþka hastanelere yapýlan sevkler duracak." diye konuþtu. (ÝHA) Fahri Trafik Müfettiþleri toplanýyor Salonunda 2012 Yýlý 2. Bilgilendirme Toplantýsý Fahri Trafik Müfettiþlerinin çalýþmalarý deðerlendirme ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunmak ve mevzuat deðiþikliði hakkýnda bilgilendirme yapýlacak.

4 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 4 Bir yýlda 255 hastaya Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'nin 1'inci kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuþan Merkez Yetkilisi Dr. Süleyman Oflu, kayýtlý 210, aktif katýlan 45 hastayla Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'ni bugünkü haline getirdiklerini belirtti. Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi'nde aðýr ruh saðlýðý problemi yaþayan danýþanlarýn yaþadýklarý ortamda takip ve tedavilerinin yapýldýðýný, bunlarýn yanýsýra sosyal ve psikolojik hizmetlerinin bir bütün olarak verildiðini belirten Oflu, "Genelde ruhsal hastalýklarýn hizmeti hastane temelli olarak verilmektedir. Böyle bir hizmette hastalara daha çok ilaç tedavisi ya da yatarak tedavi hizmeti uygulanmaktadýr. Hastalar tedavi sonrasýnda ya da taburculuk sonrasýnda kendi hallerine kalmakta, tedavi ve takipleri konusunda önemli ölçüde zorluklar ve tedavide aksaklýklar yaþamakta ve bunun sonucunda ruhsal hastalýklarýn sýk-sýk tekrarý gözlenmekte ve sýk zorunlu yatýþlar olmaktadýr" dedi. Günümüzde beklenen ruhsal hastalýklarýn hizmetinde hastane temelli ve toplum temelli tedavi hizmetlerinin belli bir denge içerisinde yürütülmesinin saðlandýðýný vurgulayan Oflu, böyle bir hizmette hastane temelli hizmet verilen hastanýn daha sonra toplum temelli tedavi hizmeti ile yerinden ya da merkezden belli aralýklarla ve düzenli bir þekilde takibinin yapýldýðýný dile getirdi. Hedeflerinin hastalarýn hastalýk tekrarlarýnýn azaltýlmasýný ve topluma katýlýmcý bir birey olarak dönmelerini saðlamak olduðunu bildiren Oflu, konuþmasýna þu þekilde devam etti: "Þu anda biz Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde hizmet verdik' hedeflediðimiz bu hizmeti bir yýldýr sürdürmekteyiz. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri hastanede yatan hastalarýn taburcu olduktan sonra hastane ve hasta aileleri arasýnda bir köprü görevi görmektedir. Hasta ve aileleri bir problemle karþýlaþtýklarýnda ilk destek alabilecekleri ve sorunlarýný çözebileceklerine inandýklarý yer olarak, Toplum Ruh Saðlýðý Merkezlerini görmektedirler. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri hasta tedavi ve takibinin dýþýnda hastanýn rehabilitasyonu, mevcut beceri ve yeteneklerinin geliþtirilmesi ve topluma katýlýmcý bir birey olarak dahil olmalarýna hastalan hazýrlamaktadýr. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezimizde hastalarýn tedavi ve takibi, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliþtirilmesi önemli ölçüde ilerleme göstermiþ ve hastalar bu haliyle toplumda üretimde bulunmak üzere hazýr hale gelmiþ bulunmaktadýrlar. Hastalarýn istihdam ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda ilgili kurumlarýn ve sivil toplum örgütlerinin hastalarýmýza destek vereceðine, hastalarýn bu özelliklerini dikkate alacaðýna ve hastalarýmýz için gerekenlerin yapýlacaðýna inanmaktayýz ve temenni etmekteyiz. Ülkemizde toplum ruh saðlýðý merkezlerinin kurulmasýný planlayan Saðlýk Bakanlýðýna, Merkezimizin kuruluþunda, bu aþamaya gelmesinde katkýlarý geçen Ýl Saðlýk Müdürlüðüne, Merkezimizin çalýþmalarýný yakýndan takip eden, önerilerini bizimle paylaþan ve her konuda desteðini gördüðümüz Hastane Yöneticimiz Operatör Doktor Musa Zorlu'ya, Merkez çalýþanlarý ve Merkezimizden hizmet almakta olan hastalarýmýz adýna, teþekkürlerimizi sunuyoruz. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi çalýþma arkadaþlarým Uzman Psikolog Özlem Özbay, Saðlýk Memuru Ýbrahim Ölçüm, Hemþire Þenay Þahin, Hemþire Dönüþ Kazançalý, Uðraþ terapisi hocalarýmýz Betül Kýlýççý ve Firdevs Balcý, Týbbi Sekreterimiz Murat Þahin, yardýmcý görevlimiz Niyazi Þahin ile birlikte onur duyarak yürüdüðümüz bu hizmette kayýtlý 210, aktif katýlan 45 hastamýzla Toplum Ruh Saðlýðý Merkezimizi bugünkü haline getirmiþ bulunmaktayýz. Tüm çalýþanlarý, yaptýklarý hizmetlerden ötürü gönülden kutluyorum." Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi 1 Yaþýnda Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi'nin birinci kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Hastane konferans salonunda düzenlenen etkinliðe Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Tuncer Kýlýç, Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Köksal, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Dr. Musa Zorlu, Defterdar Ahmet Özkan, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile çok sayýda saðlýk personeli ve hasta katýldý. Programýn açýlýnda konuþan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Dr. Musa Zorlu, Saðlýk Bakanlýðý'nýn talimatýyla kurulan toplum ruh saðlýðý merkezlerinde öncelikle psiko-taný gruplu hastalarýn takiplerinin yapýldýðýný, sosyal destek ve beceri geliþtirme programlarýnýn düzenlendiðini söyledi. Bu sayede hastalarýn bireysel, sosyal ve iþlevsel becerilerinin geliþtirilmesinin amaçlandýðýný belirten Zorlu, bu nedenle hastalarýn hastalýklarýnýn tekrarlama ve hastaneye yatýþ alýþkanlýklarýnýn azaltýlmasý, hastalarýn toplumsal faaliyetlere katýlýmlarýnýn artýrýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi yöneticisi Dr. Süleyman Oflu ise, Uzman Psikolog Özlem Özbay, Saðlýk Memuru Ýbrahim Ölçüm, Hemþire Þenay Þahin, Hemþire Dönüþ Kazançalý, uðraþ terapisi hocalarý Betül Kýlýççý ve Firdevs Balcý, týbbi sekreter Murat Þahin, yardýmcý görevli Niyazi Þahin ile birlikte bu hizmette kayýtlý 210, aktif katýlan 45 hastayla Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'ni bugünkü haline getirdiklerini söyledi. Merkezde tedavi görenlerin duygu ve düþüncelerini paylaþtýðý programda, merkezin bugünlere gelmesinde emeði geçen personel ile tedavilerde baþarý saðlayarak taburcu olan hastalara plaket ve teþekkür belgeleri verildi. Program, verilen kokteylin ardýndan sona erdi. 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman doktor alýnacaðýný bildirdi. Kafkas, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 adet Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne 1 adet Fiziksel Týp Rehabilitasyon Uzmaný ve 1 adet Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný ile Alaca Devlet Hastanesi'ne Genel Cerrahi Uzmaný olmak üzere toplam 4 adet uzman doktor alýnacaðýný kaydetti. Ayrýntýlý bilginin ve baþvurularýn Saðlýk Bakanlýðý'na ait internet adresinden alýnacaðýný ifade eden Agah Kafkas, kuranýn ise 27 Aralýk Perþembe günü çekileceðini sözlerine ekledi. 100 yataklý öðrenci yurdu Sungurlu ilçesine yapýlacak olan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdu için çalýþmalarýn baþladýðý bildirildi. Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan öðrenci yurdu için sözleþmenin imzalandýðýný, gelecek yýl tamamlanarak hizmete gireceðini söyledi. Orta öðretimde okuyan kýz öðrenciler için 100 yatak kapasiteli yurdun yapýmý için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý'ndan geçen yýl onay çýktýðýný belirten Þahin, Saðlýk Meslek Lisesi okulunun bahçesine yapýlmasý planlanan yurt için 1 milyon 902 bin TL ödenek ayrýldýðýný vurguladý. Yapýlacak yurt ile ilgili 6 Aralýk 2012 tarihinde sözleþme imzalandýðýný söyleyen Kaymakam Þahin, sözleþme gereði yüklenici firmanýn 11 Aralýk 2012 tarihinde iþe baþlayacaðýný belitti. Þuanda çalýþma dönemi olmadýðý için beton atamayan yüklenici firma yetkilileri ise havalarýn iyi olmasýyla birlikte çalýþmalarýna baþlayacaðýný kaydetti. (ÝHA) Yazýcý, Kon TV'de Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, bugün Kon TV'de "Ankara Konuþuyor" isimli programda canlý yayýn konuðu olacak. Baþkan Yazýcý, canlý yayýnda Osmancýk'ý ve Osmancýk'taki çalýþmalarý anlatacak. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kon TV'de canlý yayýna katýlacak. Saat 13.10'da baþlayacak olan "Ankara Konuþuyor" isimli programa konuk olacak Baþkan Yazýcý, Osmancýk'ýn tarihi, kültürel ve ekonomik deðerleri hakkýnda bilgiler sunacak. Tüm dünyaya ünü yayýlan Osmancýk 97 pirincinin üretim hikayesini de anlatacak olan Baþkan Yazýcý, belediye olarak gerçekleþtirilen yatýrýmlarý canlý yayýnda anlatacak. Ankara'da gerçekleþtirilecek olan program saat 13.10'dan itibaren Kon TV'de yayýnlanacak.

5 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 5 Yumurta üreticileri bakkallarda yumurta satýþý yasaðýnýn yumurta sektöründü etkileyeceðinden endiþeli Yumurta üreticisi tedirgin! Avrupa Birliði uyum yasalarý çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yumurta sadece soðuk hava deposu olan yerlerde satabilecek. Soðuk hava deposu bulunmayan bakkallar yumurta satýþý yapamayacak. Yeni yönelik kapsamýndaki uygulamanýn bakkallarý zora sokacaðý ifade edilirken yumurta üreticileri de, bakkallarýn yumurta satýþýndan vazgeçmeyip istenen soðutucularý iþyerlerinde bulundurup satýþ yaptýklarýnda sorun olmayacaðý, ancak bakkallarýn yumurta satýþýndan vazgeçtiðinde uygulamanýn sektöre zarar vereceðini belirtiyorlar. Çorum Yumurta A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan, önümüzdeki günlerde yürürlüðe girecek olan uygulamanýn bakkallarda açýktan yumurta satýlamayacaðý yönünde bir karar olduðunu söyledi. Uygulamanýn yumurta sektörüne etkilerini deðerlendiren Karaaslan, "Tüm bakkallar yumurta satýþýndan vazgeçmeyip istenen soðutucularý iþ yerlerinde bulundurup satarlarsa sorun olmaz. Ama bakkallar yumurta satýþýndan vazgeçerse o zaman sektöre zarar verir. Tüketimin azalmasýna neden olur. Böyle bir tablo ile karþý karþýyayýz. Sadece bu yumurta esas deðil. Bakkallarda aslýnda soðuk zincirde satýlacaksa zaten peynirin, sütün buzdolabýnda satýlmasý gerekmekte. Anadolu'daki semt pazarlarýnda bunlarýn hepsi açýkta satýlýyor. Yumurta, peynir, süt, yoðurt bunlar yumurtadan daha az dayanýklý maddeler yumurtada açýsýndan. Pazardaki pozisyonu ne olacak. Pazarda da ayný cihazlar konularak yumurtanýn satýlmasý saðlanabilecek mi? Köyden gelen yoðurtlar var. Günü birlik gelen insanlarýmýz var. Bu insanlarýn pazarda bu iþi yapmalarý mümkün deðil" dedi. Yumurtanýn en ucuz protein kaynaðý olduðuna dikkat çeken Karaaslan, bugün 1 kilo yumurtada üreticinin eline geçen paranýn 2.5 TL olduðuna iþaret etti. Bir kilo protein 2.5 TL olduðunu ve bundan daha ucuz protein kaynaðýnýn bulunmadýðýnýn altýný çizen Karaaslan, þuanda üretimin ihtiyaçtan fazla olduðuna dikkat çekti. Irak devletinin yumurta üretim ihtiyacýnýn Türkiye'den karþýlandýðýný açýklayan Karaaslan, ham madde ve yumurta fiyatlarýnýn bu seviyede gittiði taktirde üretecinin üretimini azaltmak zorunda olduðunu ve yaþama þansýnýn azaldýðýný kaydetti. Geçen yýla oranla kilo baþýna düþen maliyetlerin yüzde 35 seviyesinde artarken yumurta fiyatlarýnda artýþ olmadýðýný anlatan Karaaslan, zarar eden üretici için kýsa vadede bu uygulamanýn iyi sonuçlar vereceðini zannetmediðini kaydetti. Eðer þu andaki satýþ noktalarýnda soðuk zincire geçildiðinde yumurta satýþlarýnda devam edildiðinde bunun sorun teþkil etmeyeceði gibi tüketici açýsýndan da yararlý olacaðýný kaydeden Karaaslan, "Yumurtanýn raf ömrünü uzatýr. Raftaki soðuk zincir yeterli deðildir. Yerel marketin deposunda da bir hafta bekleyecekse o yumurta soðuk zincir olmadan orda bir sorun vardýr. Soðuk zincir bir bütündür. Hiçbir noktada kýrýlmamasý gerekir. Gerek üretim aþamasýnda, gerek nakliye aþamasýnda, gerek depolama, gerek son noktada raf aþamamasýnda kýrýlmamasý gerekir. Bu saðlanýrsa ve satýþ noktalarýnda da bu saðlanýrken azalma olmazsa çok farklý bir þey olmaz üretici açýsýndan. Ama bunun getireceði maliyet, bakkaldaki tüketim o iþi azaltacaksa bunda sorun var demektir. Bakkalýn yumurta satýþý son derece sýnýrlý ve azsa bunun için yapacaðý ilave yatýrým giderleri onun karýný karþýlamayacaksa vazgeçebilir, sorun orda baþlar. Bu küçük bakkal ve marketlerin aleyhine iþlemekte. Küçük iþletmeler ekonomikliðini kaybettiði için kepenk kapatmak zorunda kalmakta. Bu bütün sektörlerde geçerli bir durum" ifadelerini kullandý. Sektörün sorunlarýnda deðinen Çorum Yumurta A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Karaaslan, "Türkiye Yumurta Üreticileri Birlik yasasý çýktýktan sonra üyelerin birliðe üye olmalarý gönüllülük esasýna baðlanmýþ durumda. Birlikler olarak üreticiye artý bir þey veremediðiniz müddetçe çoðu kiþi birlik üyesi olmamakta üyelik aidatý vermek istememekte. Birlikçiler yasasýnda düzenli bir revizyona gidilmesi gerekmekte. Biz bunu Tarým Bakanýmýza ilettiðimizde aldýðýmýz cevap umutlandýrmýþtý. Birlikler yasasý çýkalý 5 yýl oldu. Artýlarý eksileri oldu. Gerekli düzenleme bu dönemde mecliste yapýlacak yönünde ifade kullandý. Bizde bakanýmýzýn sözünü taahhüt olarak kabul ettik. Bugüne kadar bir þey yapýlmadý yýlýnda bu sorun aþýlýr diye düþünüyoruz. Birlikler yasasýnda gönüllülük esasýndan çýkýp zorunluluk esasýna dönüþtürülmesi, birliklere üye olmayan kiþilerin üreticilik yapamamasý þeklinde olmasý gerekir. Yahut ta birlik üyesi olanlara devlet tarafýndan satýþý yapýlan mýsýr, buðday gibi ürünlerde farklý fiyat uygulanmasý uygun olacaktýr" ifadelerini kullandý. Çorum yumurta olarak haftalýk 12 milyon adet yumurta üretimlerinin bulunduðunu açýklayan Karaaslan, "Biz bu üretimimizi 3 ana kýsýmda satýþa sunuyoruz. Bir ulusal ve yerel zincirlerde Pazar payýmýz söz konusu. Yüzde 20 ila 25 arasý spot piyasa dediðimiz toptancý piyasasýnda pazarýmýz söz konusu. Son aylarda da yüzde 30 civarýnda ihracat pazarýnda söz sahibiyiz. Üretimimizin yaklaþýk yüzde 25-30'u ihraç edilmekte. Ýhracat yapýlan en büyük ülke Irak. Irak þuanda yumurta sektörünün en büyük ve en önemli pazarý. Dolaysýyla buralarda zaman zaman zararýna satýþlar oluyor. Fiyat yükseldiðinde Irak devleti Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkelere yöneliyor. Azerbaycan ve Ukrayna'da ham madde girdileri ucuz olduðu için bizden daha ucuz maliyette üretim yapabilmekteler. Dolaysýyla üretim maliyetleri yüksek olan ülkelerin rekabet þansý azalýyor" diye konuþtu. (ÝHA) Ýskilip'te Tarým ve Kýrsal Kalkýnma projeleri konuþuldu TOBB Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç Çorum'a gelerek incelemelerde bulundu OSB'ye Meslek Lisesi için ilk adým atýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Çorum Ticaret Borsasý'nýn, Organize Sanayi Bölgesi'ne bir meslek lisesi yapýlmasý talebini olumlu karþýladý. Bu kapsamda TOBB Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç Çorum'a gelerek, Organize Sanayi Bölgesi'nde okul yapýmý için uygun arsalarý inceledi. Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç'in TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray ile birlikte OSB'de incelemelerde bulunmasý ile meslek lisesi yatýrýmýnýn ilk adýmlarý atýldý. Ýnceleme gezisinin ardýndan OSB Müdürlüðü'nde bir toplantý gerçekleþtirilerek, meslek lisesi yatýrýmýnýn detaylarý hakkýnda görüþüldü. Toplantýda ayrýca, Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki meslek lisesine duyduðu ihtiyaç ile ilgili rapor ve OSB'nin vaziyet planý Yahya Kemal Genç'e sunuldu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne yapýlmasý planlanan meslek lisesi ile ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile protokol imzalanacak. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nda Projeler hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulundu. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulunda yapýlan toplantýda Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Serkan Tuluk ve Öðretim Elemanlarý katýldý. Kýrsal alanda yaþayan vatandaþlarýmýzýn, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir daðýlýmýnýn iyileþmesi, doðal kaynaklarýn korunarak kullanýlmasý ve zenginliklerin tüm insanlarýmýza yansýtýlmasý konusunda projeler geliþtirmek ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumuyla ortak projeler yapmak adýna Emin Serdar Kurþun ve Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Akademisyenleri bilgi alýþveriþinde bulunuldu. AB ve uluslararasý kuruluþlardan saðlanan kaynaklarýn ülkemizde kýrsal kalkýnma programlarýnýn uygulanmasýna yönelik faaliyetlerde kullanýlmasý amacýyla 5648 sayýlý "Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun'un tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanmasýyla yürürlüðe girdiðini belirten Emin Serdar Kurþun, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Hakkýnda þunlarý söyledi: "Kýrsal alanlarýn geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarýmýzda daima göz önünde bulundurduðumuz ilkelerimiz vardýr. Bunlar Kýrsal ve tarýmsal kalkýnmayý bir bütün olarak ele alýnmasý. AB'nin tarým ve kýrsal kalkýnma politikalarýna uyumunun saðlanmasý. Ulusal kalkýnma planlarý ile uyumlu kýrsal kalkýnma projelerinin hayata geçirilmesi. Kýrsal kalkýnmaya yönelik tüm projelerin yürütülmesinde ilgili kuruluþlar arasýnda koordinasyon saðlanmasý. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve yararlanýcýlarýn karar alma ve uygulama süreçlerine katýlýmýnýn saðlanmasý. Kýrsal alanlara yönelik etkili bir finansman sisteminin oluþturulmasý. Doðal kaynaklarýmýzýn sürdürülebilir bir þekilde kullanýlmasý." Avrupa Birliðinde Kýrsal Kalkýnma Politikalarýnýn Tarým ve Orman Sektörünün güçlendirilmesi ve Kýrsal rekabet gücünün arttýrýlmasý yönünde olduðunu belirten Emin Serdar Kurþun, Yerel Yönetimler, sivil toplum örgütleri ve tüm kuruluþlarla ilgili ortak bir çalýþma yürütmek istediklerini, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulunun baþta Geleneksel El Sanatlarý olmak üzere bu ortak çalýþma da yer almasýný temenni ettiklerini belirtti. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmaya yönelik projelere her türlü desteðe vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Toplantýda Ýskilip için neler yapýlabileceði Kýrsal Kalkýnmada Ýskilip'in önemi konusu da masaya yatýrýldý.

6 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 6 Hitit Dernekleri Federasyonu Yönetimi Vali Baþköy ile görüþtü Merkezi Ankara'da bulunan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Av. Cemal Emir ve yönetim kurulu üyeleri, dün Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ankara'da kurulu bulunan 50 köy derneðinin bir araya gelerek oluþturduklarý Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Av. Cemal Emir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum programý kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Cemal Emir, federasyon çalýþmalarý ve Ankara'daki Çorumlularýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler verirken, Vali Sabri Baþköy ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve heyete teþekkür etti. Külcü: Asla birinci hedef siyasi faaliyetler olmamalý Çorum Hitit Dernekler Federasyonu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir baþkanlýðýndaki bir heyet, bir dizi ziyaretler için geldiði Çorum'da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir, Ankara'da yaþayan Çorumlularýn sesi olmak için dernek kurduklarýný belirtti. Ankara'da yaþayan yaklaþýk 398 bin Çorumlu olduðunu söyleyen Emir, bu rakama Ankara'da doðanlarýn hariç olduðunu belirterek, "bu kadar Ankara'da nüfusumuz var. Ama bir Belediye Baþkaný, bir milletvekili çýkartamýyoruz. Çorum'da 4 milletvekilimiz var. Ama Ankara'da bir tane bile Çorumlu milletvekili yok. Konya'dan Tunceli'den olanlar gelip aday oluyor ve milletvekili oluyorlar. Biz de Ankara'da Çorumlu en az 1 tane milletvekili çýkartmak istiyoruz" diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir'e teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar ÇHDF'den ÇESOB'a ziyaret Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Baþkaný Av. Cemal Emir ve diledi. Belediye olarak her zaman Çorumlularýn yanýnda olduklarýný belirten Muzaffer Külcü, yapýlacak bir etkinlikte veya herhangi bir organizasyonda talep olmasý halinde ellerinden gelen her þeyi yapacaklarýný ifade etti. En son Ankara'da gerçekleþtirilen Çorum Tanýtým Günlerini, Ankara'da bulunan Çorum dernekleri ile beraber organize ettiklerini söyleyen Külcü, bundan sonra yapýlacak her etkinlikte Yönetim Kurulu üyeleri ÇESOB'u ziyaret etti. Çorum Esnaf ve yardýmcý olacaklarýný vurguladý. Bu tür dernek kuruluþlarýnýn hiçbir zaman siyasi bir hedef uðruna çalýþmamasý gerektiðini belirten Külcü, "Böyle bir federasyon Çorum'a ait sosyal kültürel miraslarý Ankara'ya ulaþtýrarak insanlarla tanýþtýrmalý. Bir "Heri" kelimesi duyduðunda Çorumlu duygularý kabarmalý. Eðer kabarmýyorsa demek ki bir yerlerde yanlýþ yapýlan bir þeyler vardýr. Asla birinci hedef siyasi faaliyetler olmamalýdýr" diye konuþtu. Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Birlik olarak Çorum'un tanýtýmý için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarýný söyledi. Ziyarette Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Bilal Çetin ve Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun da hazýr bulundu. Ziyaretin ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan Hitit Dernekleri Federasyonu yöneticilerine öðle yemeði ikram edildi. ÇHDF, Havaalaný ve hýzlý tren için kampanya baþlatýyor Baþaranhýncal: Ortak paydamýz Çorum, ihtiyacýnýz olduðunda kapýmýz her zaman açýk Trene binene kadar mücadelemiz sürecek' Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ankara'da ki Çorumlularýn mutlaka birlikte hareket etmesi gerektiðini vurguladý. Çorum'un, Ankara'da yaþayan hemþehrilerine çok ihtiyacý olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Ankara'daki nüfus sayýmýzla her yer de hava atýyoruz, ama bir araya geldiðimiz hiçbir konu yok. 180 küsur dernekten bahsediliyor, küçük olsun benim olsun mantýðýyla hareket edilen dernekleþmeyi uygun bulmuyoruz. Beraber olursak ses getirebiliriz. Bizim Ankara'da ki hemþerilerimize çok ciddi ihtiyacýmýz var. Çünkü Ankara baþkent, bütün projeler Ankara'dan geçiyor" diye konuþtu. Çorum'un havaalanýný hak eden verilere sahip bir il olduðunu ve demiryolunu ise sanayi için istediklerini vurgulayan Baþaranhýncal, "Havaalaný ve demir yolu projeleri yýllardýr üzerinde uðraþtýðýmýz bir projedir. Çorum bir havaalaný hak eden donelere sahip. Demiryolunu ise þahsi ulaþým yolu ve yolcu ulaþýmý içinde istemiyoruz, sanayimiz belli bir büyüklüðe geldi, dünya pazarýna açýlabilmesi için, bu ürünlerimizin sevkiyatý için istiyoruz. Çorum biraz daha kabuðunu geniþletebilirse çok önemli bir projedir. Biz defalarca söyledik trene bininceye kadar mücadeleyi býrakmamamýz lazým. Bu iþin içinde sadece siyaset yok bir bakanlýk bütçesi vardýr, farklý öncelikler doðabilir onun için sonuna kadar gitmeliyiz. Sizin de bizim için en öncelikli olarak Ankara'da demiryolunu dillendirmeniz lazýmdýr. Bir yerlere bir þey yapýlmasý bizi ilgilendirmiyor. Yani Yozgat havaalaný gibi bir mesele çýkartýrsak, bunu oraya elimizle yaptýrýrýz. Þunu dillendirebiliriz, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn havaalaný yapma kraterlerin nedir bunu sorgulamalýyýz. Biz kendimizi anlatmamýz lazým. Orta paydamýz Çorum, ihtiyacýnýz olduðunda her zaman kapýmýz açýktýr" þeklinde konuþtu. Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir, Çorum'a havaalaný yapýlmasý ve hýzlý tren getirilmesi için kampanya baþlatacaklarýný söyledi. Bir yýl önce Ankara'da kurulan Çorum Hitit Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, dün Çorum'da bir takým ziyaretlerde bulundu. Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bugün ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. Dernek çalýþmalarý hakkýnda Baranhýncal'a bilgiler veren Emir, 19 Ocak 2011'de kurulduklarýný ve 69 üyeye ulaþtýklarýný ifade ederek, "Ankara'da kurulduk bunun dýþýnda Ýstanbul'da da bir çalýþma yapýyoruz ve Ýzmir'de de bir çalýþmamýz var onlarý birleþtirdiðimizde Çorum Federasyonunu oluþturmuþ bulunacaðýz" dedi. Federasyonu kurmalarýnýn birinci aþamamasýnýn Ankara'daki Çorumlulara hizmet etmek ve onlarý örgütlemek olduðunu anlatan Emir, ikinci aþamasýnýn ise Çorum'a hizmet etmek olduðunu söyledi. Çorum'un bir havaalaný ve demir yolunun mutlaka olmasý gerektiðini vurgulayan Emir, "Havaalaný ve hýzlý tren ile ilgili bir kampanya baþlatma düþüncesindeyiz. En kýsa sürede hem havaalanýn hem de hýzlý trenin buraya ulaþmasýnda bizim de bir damla katkýmýz olursa mutlu olacaðýz" diye konuþtu. Emir, son olarak, "Ankara'da birinci sýradayýz, hemþeri bazýnda bakýldýðýnda bir buçuk milyon Ankaralý var ama 650 bin de nüfus cüzdanýnda Çorum yazan hemþerimiz var. Birinci sýradayýz ama gerek eðitim, kültür, siyasette ise sonuncu sýradayýz. Bu anlam bu birlikteliði saylayýp en azýndan siyasetten baþlamalýyýz. 80 yýlda siyasetle ilgili yapýlan hiç bir þey yok. Bu kapsamda bir çalýþma baþlattýk" diye konuþtu. Çorum'un en büyük sorunlarýndan olan havaalaný ve hýzlý tren konusunda da bir kampanya baþlatacaklarýný kaydeden Emir, "Bu talebimizi ve özlemimizi herkese aktaracaðýz" þeklinde konuþtu.

7 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 7 Büro-Sen üyeleri, memur zammý ve mesailerini protesto ettiler Devletin bütçesi kimsenin babasýnýn malý deðildir' Türkiye Kamu-Sen Teþkilat Sekreteri Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, "Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eðri, bu nedenle de yaptýðý hesaplar yanlýþ çýkýyor" dedi Türkiye Kamu-Sen Teþkilat Sekreteri Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, aralýksýz olarak 10 yýldýr ülkeyi dilediði gibi yöneten AKP iktidarýnýn hazýrladýðý bütçeyle bir yýl daha geçirmeye hazýrlandýklarýný dile getirerek, 2012 yýlý boyunca memurlarý, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaymaðýný yandaþ çevrelere daðýtanlarýný gördüklerini söyledi. Günlerce, sözde sendikalarýn ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiþ gibi anlattýðý, toplu sözleþme tiyatrosunu izlediklerinin altýný çizen Sami Çam, kamu görevlilerini tam 6 ay boyunca sýfýr zamma mahkûm edip, doðalgaza % 29,3; elektriðe % 20; mazota, benzine %13; kömüre %17; oduna %21; ulaþýma %16; bir defada suya %9 zam yapanlarýn; toplu sözleþme adý altýnda memurlara %4+4 artýþý reva görmelerini yaþadýklarýný kaydetti. Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmadýðýný belirten Çam, hükümetin elindeki terazinin bozuk, cetvelin eðri, bu nedenle de yaptýðý hesaplarýn yanlýþ çýktýðýný vurguladý. Dün Defterdarlýk önünde gerçekleþtirdikleri eylemde konuþan Türkiye Kamu Sen Teþkilat Sekreteri Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, "Ekonomide yaptýklarý yanlýþý, dýþ politikada düþtükleri zafiyeti, ekonomiyi yönetememelerinin beceriksizliðini memura, emekliye, dul ve yetime fatura eden siyasetçilerle, bakanlarla muhatap olduk. Þimdi bu çarpýk anlayýþýn hazýrladýðý 2013 yýlý bütçesi Meclis'te görüþülüyor. Bundan önceki 10 yýlda ne gördüysek, ne yaþadýysak, 2013 yýlýnda da benzer þeylerle karþýlaþacaðýz" dedi. Çam, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðý görülüyor. Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi %5,3; büyüme hedefi %4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artýþ %17, KDV artýþý %18 ve toplam vergilerdeki artýþ da %14 olarak planlanmýþ. Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun anlamý, zahmeti, külfeti çalýþanýn sýrtýna bindirmek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir. BÜTÇE DE MÝLLÝ GELÝR DE MÝLLETÝN ORTAK KAYNAÐIDIR yýllarý arasýnda ülke ekonomisi ortalama yýllýk %6,8 oranýnda büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiþ, aksine pastadan aldýklarý pay kýsýlmýþtýr. Ekonomik kriz dönemleri, çalýþanlarýn haklarýnýn budanmasý için bir fýrsat olarak görülmüþ, bu dönemlerde çalýþanlarýmýz iþsizlikle tehdit edilerek sesleri kýsýlmýþtýr. Yatýrým paketi adý altýnda sanayici ve iþ adamlarýna milyarlarca liralýk kaynak yaratýlýrken, memurlarýmýz ve memur emeklilerimiz açlýða, yoksulluða ve sefalete sürüklenmektedir. Yalnýzca 2012 yýlý içinde banka hesabýnda 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayýsý 6 bin 669 kiþi artarak 51 bin 161 kiþiye yükselmiþtir. Bir yanda milyonlarýna milyonlar katan mutlu azýnlýk varken diðer tarafta ek ödemeden, fazla mesaiden, ikramiyeden bile mahrum býrakýlan, %3+3 zamma mahkûm edilen memurlar bulunmaktadýr. Bilinmelidir ki, devletin bütçesi kimsenin babasýnýn malý deðildir. Bütçe de milli gelir de milletin ortak kaynaðýdýr. Hükümetin görevi, herkesin ortak malý olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaþtýrmaktýr. 75 milyonun ortak kaynaðýndan; milletin %99'u için ayrýlan pay, milletin geri kalan %1'lik ayrýcalýklý kesimi için ayrýlan pay kadar bile olamamýþtýr. Bu anlayýþla dar ve sabit gelirlilerin insanca bir yaþama kavuþmasý hayalden öteye gitmeyecektir için kamu görevlilerine verilmesi planlanan maaþ zammý, memurun cebinden çýkacak paranýn yarýsýný bile karþýlamamaktadýr. SAYIN BAÞBAKAN'IN DEMECÝNÝ HAYRETLER ÝÇÝNDE ÝZLEDÝK Bütçe görüþmelerinde Hazinedeki altýn ve döviz rezervleriyle övünen Sayýn Baþbakan'ýn demecini hayretler içinde izledik. Madem Hazine altýn ve döviz kaynýyor; Bakanlar neden çýkýp her gün memur maaþlarýnýn bütçede açýk yarattýðýný iddia ediyorlar? Madem Hazine altýn ve döviz kaynýyor; memurlar, emekli, dul ve yetimler neden inim inim inletiliyor? Madem Hazine altýn ve döviz kaynýyor; neden her yýl milyarlarca dolar borçlanýlýyor, her yýl rantiyeciye 50 milyar lira faiz ödeniyor? Madem Hazine altýn ve döviz kaynýyor; neden fabrikalar, limanlar, ormanlar, madenler, hatta otoyollar ve köprüler haraç mezat satýlýyor, ülkemizin deðerleri elden çýkarýlýyor? YETKÝLÝLER BU MANTIKSIZLIÐI ÝZAH ETMEK DURUMUNDADIR 2013 yýlý bütçesinde memur, iþçi, Su zammý mahkemeye taþýndý Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný Alparslan: Sudan gelir elde etmenin doðru olduðuna inanmýyoruz Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Belediye Meclis toplantýsýnda ortaya konulan yüzde 9'luk su zammýnýn Çorum'da yaþayan insanlarýn hayatlarýný daha da zora sokacaðýna, zaten geçinmekte zorlanan insanlarý daha fazla geçim darlýðýna sokacaðýna inandýklarýný söyledi. 700 lira verilen emeklinin lira yardým verilen dul ve yetimlerin bu paralar ile geçinmelerini beklerken bir de kalkýp suya yüzde 9 yüzde 10, ulaþýma yüzde 9'lara varan zam yapmanýn hem etik olmadýðýný hem de zorlayýcý bir durum olacaðýný vurgulayan Alparslan, "Ýslami bir toplumda suya ulaþmanýn ve suyu kullanmanýn artýrýlmasý yerine suyu kullanmayý kýsýtlamanýn daha düþük su kullanýmýna insanlarýn yönlendirmenin ahlaki ve bilimsel olduðuna inanmýyoruz. Yapýlan zamlarýn Danýþtay kararýna göre, uluslar arasý sözleþmelere göre suyun asla meta, ticari araç olarak algýlanýp bundan gelir elde etmenin biz doðru bir yöntem olduðuna inanmýyoruz" dedi. Alparslan, ayrýca Belediye Baþkanýnýn "Çarkýn dönmesi için buna ihtiyaç var" açýklamasýný da kamu çalýþanlarý olarak yadsýdýklarýný ve dýþladýklarýný vurguladý. Dün Defterdarlýk önünde yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan Çorum Ýdare Mahkemesi önünde Çorum Belediyesi'nin yaptýðý su zammýný protesto eden ve bununla ilgili hazýrladýklarý yasal müracaatý mahkemeye sunan Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Çalýþanlarýn haklarýný korumaya devam edeceðiz. Özellikle Çorum'da yaþayan emekli, dul, yetim ve sabit gelirli vatandaþlarýmýz son dönemde suya yapýlan zamlardan dolayý ciddi bir maðduriyet yaþamaktadýr. Türkiye Kamu Sen olarak yalnýzca kamu çalýþanlarýnýn deðil, ezilen, sömürülen, emeklilerin ve dul ve yetimlerin dar gelirlilerin de haklarýný savunmak bir sivil toplum kuruluþu olarak hepimizin görevidir. Sayýn Belediye Baþkanýnýn "Çarkýn dönmesi için buna ihtiyaç var" açýklamasýný da biz kamu çalýþanlarý olarak yadsýyoruz ve dýþlýyoruz. Ýþte bu gerçeklerden dolayý Türkiye Kamu Sen'in hukuk bürosu avukatlarý tarafýndan hazýrlanan su zamlarýnýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali ile ilgili dilekçemizi Ýdare Mahkememize sunacaðýz. Ýnþallah Çorum için dar gelirlerimiz, emeklilerimiz, yetimlilerimiz, dullarýmýz ve tüm ihtiyaç sahipleri için hayýrlý bir sonuç olacaðýna inanýyorum." emekli, dul, yetim, gazi, þehit yakýný gibi dar ve sabit gelirli vatandaþlara ayrýlan ödenek, toplam milli gelirin yalnýzca %7,1'idir. Milli Gelirin %92,9'unu mutlu azýnlýða peþkeþ çekmek, hangi adaletle baðdaþmaktadýr? Milletten tahsil edilen vergilere, ÖTV ve KDV'ye %18 artýþ öngörüp, memurlara %3'le yetinin demek hangi adaletle baðdaþmaktadýr? Bir taraftan Türkiye'nin ekonomisi en hýzlý büyüyen ülke olmasýyla övünen yetkililerin, diðer taraftan memurlarýna ve emeklilerine gerçek enflasyonun üçte biri kadar maaþ artýþý öngörmesi anlaþýlýr ve kabul edilebilir deðildir. Kamu görevlilerimiz; 666 sayýlý KHK ile ek ödemelerde yaratýlan adaletsizliklerin çözülmesini, kaldýrýlan fazla mesailerin, ikramiyelerin, servis ücreti karþýlýðý ödenen ulaþým yardýmlarýnýn yeniden düzenlenmesini, Bir saatlik fazla çalýþma karþýlýðýnda ödenen 1,35 TL'nin hiç olmazsa çalýþanýn bir saatlik ücreti tutarýna çýkarýlmasýný, 4/C'li çalýþanlarýmýzýn insan haklarýna aykýrý uygulamalarla çalýþmaya mahkûm edilmesinden vazgeçilmesini, Adil bir vergi sistemi ile herkesin kazandýðý ölçüde vergi ödemesinin saðlanmasýný, Maðdur edilen, unutulan 4/B'li ve diðer sözleþmeli çalýþanlarýmýzýn kadroya geçirilmesini, Ýþyerlerinde yaþadýklarý sorunlarýn çözülmesini beklerken; yetkililerin aylarca çalýþýp, günlerce müzakere edip ortaya çýkardýklarý 2013 yýlý bütçesini görünce büyük bir hayal kýrýklýðý yaþamýþlardýr. Ülke insaný yanlýþ ekonomi politikalarýyla günden güne tüketilirken, yanlýþý görme ve doðruya yönelme erdemi gösteremeyenlerin, vicdaný ve ahlak anlayýþý mutlak sorgulanmalýdýr. ZENGÝN DAHA ZENGÝN, FAKÝR DAHA FAKÝR HALE GELMEKTEDÝR Ýddialara göre Türk ekonomisi büyümektedir. Ancak, bu büyüme dar gelirliye, ücretli çalýþana ve iþsize yansýy- acak tarzda gerçekleþmemektedir. Ülkemizde, gelir daðýlýmda yaþanan adaletsizlik hýzla artmakta, zengin daha zengin, fakir daha fakir hale gelmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak itirazýmýz ekonomik program hazýrlanýrken, sosyal ayaðýnýn eksik býrakýlmasýnadýr. Vatandaþýna yansýmayan büyümenin kime ne fayda saðlayacaðý tartýþmalýdýr. Küresel sermayenin taleplerine uygun olarak hazýrlanan ekonomik programlar, sermayeyi büyütürken; baþta kamu çalýþanlarý olmak üzere dar ve sabit gelirlileri ezmektedir. Milletin sýrtýna binilerek adalet saðlandýðý, bütçe açýklarýnýn kapatýldýðý nerede görülmüþtür? Bütün bu verileri göz önünde bulundurarak soruyorum; Fazla mesaisi elinden alýnmýþ, Ýkramiyesi elinden alýnmýþ, Yol parasý elinden alýnmýþ, Havuz parasý elinden alýnmýþ, Giyim yardýmlarý elinden alýnmýþ bir memur þimdi siz bizim yerimizde olsanýz bu hükümete dua mý ederdiniz, yoksa beddua mý?"

8 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 8 Örs: Þiddetle mücadele, ders olarak okutulabilir Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, Türkiye'de çocuklara ve kadýnlara baþta olmak üzere hayvanlara varýncaya dek uygulanan þiddetin boyutunun her geçen gün arttýðýný belirterek, "Toplumun 'aile içi þiddet, çocuða ve kadýna yönelik þiddet' konularýnda daha okul sýralarýndan itibaren eðitilmesine ve bilinçlendirilmesine büyük ihtiyaç vardýr. Deðerler eðitiminin verileceði dersler müfredata konmalý." dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, öðrenci ve velileri kapsayan aile danýþmanlýðý sistemi geliþtirerek, kýsa ve etkili planlamalarla biran önce programlanmýþ alternatif çözümler geliþtirmesi gerektiðini belirten DES Ýl Baþkaný Nihat Örs açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Þiddet maalesef toplumsal bir sarmal haline gelmiþ durumdadýr. Her gün gazetelerde, televizyonda çocuk ve kadýn cinayetini görür hale geldik ve bu tür dramatik olaylar toplumsal hafýzamýzda yankýlanmaya devam ediyor. Terör, öldürme, þiddet ve vahþet olaylarý giderek normalleþiyor. Sudan sebeplerle kavga ve cinayetler yaþanýyor. Okullarýmýzda býçaklama ve kavga olaylarý eksik olmuyor. Son yýllarda çocuklarý ve kadýnlarý koruyan birçok yasa yürürlüðe girdi ancak polisiye tedbirlerle, yasa ve cezai müeyyidelerle sonuç alýnamadýðý ortadadýr. Bu durumun psikolojik ve ekonomik yönleri araþtýrýlmalý. Geçim darlýðýnýn, ekonomik buhranlarýn, büyük beklentilerle örülü bir hayatýn, deðerler eðitiminin yapýlmamasýndan kaynaklý noksanlýklarýn, aile baðlarýnýn her geçen gün zayýflamasýndaki sebeplerin ortaya konmasý gerekmektedir. Öte yandan bir þiddet türü olarak dayak, bizim sosyal hayatýmýzýn bütün boyutlarýnda maalesef halen devam etmektedir. Þiddet görerek veya þiddete sýk sýk tanýk olarak büyüyen insan, þiddet uygular. Toplumun kültüründe þiddet normalleþmiþse toplumsal eðitimin yaný sýra uzun vadeli ve ciddi hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapmak gerekir. Þiddet, çocuða þiddeti öðretmesi yanýnda, toplumda þiddetin kanýksanmasý ve yerleþmesi tehlikesi de yaratýyor. Böylece þiddet, toplumun hayal kýrýklýklarýyla, sinirle, stresle ve depresyonla baþa çýkabileceði daha ýlýmlý yollarý öðrenmesini engelliyor. Bu nedenle bir bakýma problemin kaynaðý toplum ise, toplumun kültüründe þiddet olayý normalleþmiþ ise ve þiddet toplumun tüm sosyoekonomik kesimlerinde söz konusuysa, yapýlacak tek þey vardýr, o da uzun vadeli ve ciddi hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapmak ve top yekûn bir eðitim faaliyetiyle þiddet olayýný ortadan kaldýrmaktýr. Sayýn Baþbakan ve muhalefet partilerinin liderleri baþta olmak üzere toplumunun kanaat önderleri olan sanatçýlar ve bilim adamlarý ve toplumsal teveccüh gören þahsiyetler maharetiyle bu konuda toplumda bir zihniyet dönüþümünün acilen baþlatýlmasý gerekiyor. Bunun da yolu da eðitimden, kültürel deðerlerimizi doðru anlamak ve anlatmaktan, insan merkezli bir eðitim anlayýþýný hem müfredatlara hem de hayatýn içine koymaktan geçer. Çünkü toplumda kötü muamele, aþaðýlanma, yasaklama, yoksun býrakma, alaya alma ve küçük düþürme davranýþlarý oldukça yaygýn duruma gelmiþtir. Kadýn ve çocuklarýmýz hemen her gün þiddete ya karýþmakta, ya da tanýklýk etmektedir. Bu nedenle þiddet ile mücadele konusunda en büyük görev ve sorumluluklardan biri de Milli Eðitim Bakanlýðý'na düþmektedir. Bu doðrultuda okullarýmýzda deðerler eðitiminin verileceði, toplumsal yozlaþmanýn önüne geçebilecek projeleri içeren bir ders okutulabilir." Norm kadro fazlasý öðretmenlerin re'sen atamalarý yapýlmamalýdýr' Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, norm kadro fazlasý öðretmenlerin re'sen atamalarýnýn yapýlmamasý gerektiðini söyledi. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Eþkil, "Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan valiliklere gönderilen bir yazýyla "ihtiyaç fazlasý öðretmenlerin", Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirmelerine Ýliþkin Yönetmelik'in "ihtiyaç fazlasý öðretmenlerin yer deðiþtirmeleri" baþlýklý 41. maddesinin 5. fýkrasýnda yer alan, "Bu madde kapsamýnda il içinde yapýlan atamalarla fazlalýðýn giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalýðýn giderilmesine yönelik il içinde yapýlacak yer deðiþtirmeler, zamana baðlý olmaksýzýn (Mülga ibare: RG-21/7/ ) ( ) en geç mart ayý sonuna kadar tamamlanmasý gerekmektedir. Bu þekilde yapýlacak yer deðiþtirmeler, duyurusu yapýlan eðitim kurumlarýna öðretmenlerin tercihleri de dikkate alýnarak hizmet puaný üstünlüðüne göre yapýlýr. Fazla konumdaki öðretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere baþvuruda bulunmayanlarýn görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakýlmaksýzýn belirlenir" hükmü çerçevesinde gereðinin yapýlmasý talimatý verilmiþtir" dedi. Eþkil, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Ýhtiyaç fazlasý öðretmenlerden istekli olanlar alanlarýnda ihtiyaç bulunmasý hâlinde öncelikle il içinde, ihtiyaç bulunmamasý hâlinde ise il dýþýnda alanlarýnda ihtiyaç duyulan eðitim kurumlarýna tercihleri de dikkate alýnmak suretiyle atanabilirler." denilmektedir. Oysa Bakanlýk, eðitim-öðretim alanýnda yapýlan yapýsal deðiþiklikleri dikkate alarak, 2012 yýlýnda eðitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer deðiþtirmelerinin yapýlmayacaðýný basýn yayýn organlarý aracýlýðýyla kamuoyuna duyurmuþtu. Yöneticiler bakýmýndan zorunlu yer deðiþtirmeler uygulanmamýþken, yýllardýr taþrada hizmet ettikten sonra hizmet puaný üstünlüðüne göre görev yeri deðiþtirilmiþ bir öðretmenin, eðitim-öðretim alanýnda yaþanan bu yapýsal deðiþiklikler sonucu birkaç saatlik ders yükü azlýðýna baðlý olarak norm kadro fazlasý konumuna düþtüðü için, resen il genelinde atamaya tabi tutulmasý hakkaniyet ölçülerine uygun deðildir. Bu nedenle, eðitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer deðiþtirmelerinde olduðu gibi, norm kadro fazlasý öðretmenlerin de isteðe baðlýlar dýþýnda resen atamalarýnýn yapýlmamasý gerekmektedir. Bir iki saatlik ders yükü azlýðý sonucu ihtiyaç fazlasý konuma düþen öðretmenin önümüzdeki dönem oluþacak ders saati artýþýna baðlý olarak yeni normla yeniden iliþkilendirilmesi mümkünken, bugün birini gönderip yarýn ayný kuruma ayný alanda bir baþka öðretmeni atamanýn doðru olmayacaðý kanaatindeyiz. Birkaç saatlik ders saati azlýðý nedeniyle norm fazlasý konumuna düþen öðretmenlerin gönderilerek, 4-5 ay gibi kýsa bir süre sonra yeniden ayný kuruma ayný alanda baþka bir öðretmenin atanmasý maðduriyete neden olacaktýr. Baðýmsýz ortaokullarda eðitim bölgesi ve yerleþim yeri dikkate alýnarak hesaplanan norm kadrolar nedeniyle, normlar oluþmamasýna raðmen eðitim-öðretimin aksatýlmadan sürdürülebilmesi bakýmýndan dönem baþýnda atamalarý yapýlan öðretmenlerin, iki üç ay geçtikten sonra alanlarýnda norm olmadýðýndan, norm kadro fazlasý olarak ihtiyaç bulunan baþka eðitim kurumlarýna resen atamalarý yapýlmaktadýr. Söz konusu norm fazlasý öðretmenler bu yýl görevlerine devam etseydi, gelecek yýl alanlarýnda norm kadro oluþacaðý için ayný eðitim kurumunda görevlerine devam edebileceklerdir. Gerek yeni açýlmýþ gerekse ayrýþtýrýlan ortaokullarda görevine devam eden bir öðretmen, alanýnda norm olmadýðý için, norm kadro fazlasý olarak baþka bir eðitim kurumuna atanýrken, yeni eðitim-öðretim döneminde ders yükü artacaðý için birkaç ay sonra ayný kuruma yeniden öðretmen atamasý yapýlacaktýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'na bir sözü edilen nedenlerden dolayý, eðitim-öðretim yýlýnýn birinci döneminin sonuna yaklaþtýðýmýz bir zaman diliminde, norm kadro fazlasý öðretmenlerin isteðe baðlý yer deðiþtirmeleri hariç, Ýl genelinde resen atama yapýlmamalýdýr, Bu atama hukuka aykýrýdýr, Bu atama açýkça yönetmeliklere aykýrýdýr, Bu atama eðitimcileri huzursuz etmektedir, Biz eðitim bir sen olarak bu atamayý idari yargýya taþýyacaðýmýzý milli eðitim yetkililerine ve sayýn valiye buradan ifade ediyoruz."

9 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 9 Ýþçilerden kesilen dayanýþma aidatý icra kanalýyla geri alýndý Çorum Belediyesi'nin iþçilerden kestiði dayanýþma aidatlarý icra kanalýyla geri alýndý. Koyuncu, belediye yöneticilerini þiddetle eleþtirdi. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Baþkaný Ýlhan Koyuncu, Çorum Belediyesi'ndeki üyelerinden yaklaþýk 20 aydýr aylýk elli lira dayanýþma aidatý kesilmesi sonucu konuyu yargýya taþýdýklarýný, yargý kararýna raðmen kesintiye devam edilmesi üzerine sendika avukatý tarafýndan icra takibinin baþlatýldýðýný söyledi. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Baþkaný Ýlhan Koyuncu, Ankara'ya giderken Çorum'a uðradý. Kamu Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret eden Koyuncu, burada yaptýðý açýklama ile Çorum Belediyesi'ni topa tuttu. Genel Baþkan Koyuncu'nun düzenlediði basýn toplantýsýna Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Kamu-Sen'e baðlý sendikalarýn baþkanlarý ile bazý sendikacýlar da katýldý. Koyuncu, Çorum Belediyesi'nin üyelerinden dayanýþma aidatý kestiðini, bu konuyu yargýya taþýdýklarýný, yargý kararýna raðmen kesintiye devam edilmesi üzerine tekrar Çorum Belediyesi hakkýnda suç duyurusunda bulunarak hukuksuzluðun önüne geçmek istediklerini söyledi. Kesilen aidatlarý icra kanalýyla belediyeden tahsil ettiklerini, bu paralarý iþçilere iade edeceklerini bildiren Koyuncu, belediyenin halen kesintiye devam etmesine bir anlam veremediklerini dile getirerek, belediye yöneticilerini hukuk tanýmamazlýkla suçladý. Þu anda hukukun çiðnendiðini dile getiren Türk Yerel Hizmet- Sen Genel Baþkaný Ýlhan Koyuncu, "Ülkemizin imzaladýðý uluslar arasý sözleþmeler ve Anayasamýzýn 90. maddesi kamu görevlilerine toplu sözleþme ve Ýskilip'in en eski ve en çok kullanýlan þehir parkýnýn içinde ve dýþ çevresinde çevre düzenleme ve peyzaj çalýþmasýnda sona yaklaþýldý. Bu kapsamda iç kýsýmda tamamlanan dekoratif kilit parke döþemesinden sonra parký çevreleyen yaya kaldýrýmlarýnda da düzenlemeler devam ediyor. Parkýn duvarlarý aþýnmaya dayanýklý, kayma riski olmayan dekoratif ve estetik Andezit taþý olarak bilinen malzeme ile kaplanýyor. Duvarlarýn üstü ise Ýskilip Belediyesi Restorasyon Atölyesinde üretilen ahþap grev hakký tanýmaktadýr. Ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi de verdiði kararlarda "Memurun toplu sözleþme ve grev hakký vardýr" demiþtir. Danýþtay 1. Dairesi'nin 17 Kasým 2005 tarih, 2005/1067 Esas, 2006/1363 No.lu; Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin 21 Kasým 2006 tarihli kararlarý ise memurlarýn toplu sözleþme hakkýnýn olduðu yönündedir. Bu yasal dayanakla, yerel yönetimlerde çalýþanlar için önemli kazanýmlar elde edilmiþ olsa da hedeflerimizin çok gerisinde olduðumuz bir gerçektir. Kazanýmlarýmýza raðmen, kurumlardaki ücret adaletsizliði, keyfiyet ve uygulama birliðini saðlayacak yasal düzenlemelerin yapýlmamasý, çalýþma ortamýnýn uygunsuzluðu, tayin, terfi, atama ve görevde yükselme yönetmeliðinden kaynaklý adaletsiz uygulamalar gibi pek çok sorun, yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin artmasýnýn önündeki en önemli engellerdir. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hizmet-Sen olarak 57, 58, Ýskilip'te þehir parký peyzaj düzenlemesi tamamlanýyor malzeme ile kaplanacak. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, tarihi bir geçmiþe sahip þehir merkezinin tek dinlenme alaný olan parkta mevsimine göre süs bitkileri ve süs hayvanlarýnýn bulundurulacaðýný ifade ederek, park alanýnýn daha kullanýlabilir fiziki çalýþmalarýn yanýnda dekoratif yapý malzemeleri ile estetik görünün kazandýrmaya da özel özen gösterdiklerini, bu çerçevede park etrafýnda da estetik düzenlemeleri kýsa zamanda tamamlayacaklarýný söyledi. 59 ve 60'ýncý Hükümetler nezdinde sabýrla, inatla, ýsrarla toplu görüþme masalarýnda çözüm aradýk. Hükümetlerin memura karþý önyargýlarýný ortadan kaldýrmak için her alanda, her zeminde mücadele verdik. Özellikle, 4688 sayýlý yasa deðiþikliði kamu çalýþanlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamamýþtýr. Yerel yönetimlerde Sosyal Denge Sözleþmesinde keyfiyet içeren yapýlabilir ifadesi birçok kurumda çalýþanlarý aleyhine kullanýlmýþtýr. 4 Nisan sayýlý Resmi Gazete ile yürürlüðe giren Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunun 32. Maddesi çerçevesinde sözleþmeler yapýlmaya baþlandý. Sendikal faaliyetlerde üyelerin ve çalýþanlarýn çýkarlarý için yapýlmasý gerekirken bazý sendikalar kendi çýkarlarýný gözeterek çalýþanlarý maðdur etti. Sosyal Denge Sözleþmesi yaptýklarý kurumlarda diðer sendika üyelerine 40 ile 50 TL tutarýnda dayanýþma aidatý koydular. Dayanýþma aidatý 4688 sayý yasanýn 28.maddesinin ikinci bendine de ''Toplu sözleþme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleþme hükümlerinin uygulanmasýnda sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasýnda ayrým yapýlamaz.'' hükmü mevcuttur. Ayný hizmet kolunda faaliyetlerini yürüten üç sendika bir araya gelerek bu yanlýþtan dönmesi için görüþmeler yapýldý ancak Ben Bir- Sen ikna olmadý ve dayanýþma aidatý ile diðer sendika üyelerine sendikal baskýlara devam etti. Türk Yerel Hizmet Sendikasý Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Çorum Yürütme Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, 2013 bütçesinin emekten ve halktan yana olmadýðýný belirtti. Hükümetin, Sayýþtay'ýn denetim raporlarýný devre dýþý býrakarak Meclis'e sunduðu 2013 Bütçesinin, AKP'nin ülkeyi nasýl yönetmek istediðine dair çok önemli bir örnek daha oluþturduðunu ifade eden Muharrem Özünel, "AKP Hükümeti, denetim ve þeffaflýða iliþkin eleþtiri ve uyarýlarý duymuyor veya ciddiye almýyor. Ancak diktatörlüklerde görülebilen bir yaklaþýmla mali ve idari konularda hesap vermeyi ret ediyor" dedi. Þeffaflýk, halka açýk olma, yasaklarý, yolsuzluklarý ve yoksulluðu kaldýracaðý iddiasýyla halktan oy alan AKP'nin, þike yasasý, kamu ihale kanunu, Deniz Feneri davasý gibi geliþmelerde uyguladýðý yöntemlerin, artýk devlet yönetme ve bütçe onaylatma yöntemi haline de getirdiðini ileri süren Özünel, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Eleþtirileri bastýran, halkýn katýlýmýný ve denetim hakkýný yok sayan ve demokratik olmayan uygulamalarla Meclis çoðunluðuna dayanarak yöneten bir anlayýþ kendini bir kez daha açýða vuruyor. Denetim olmadýðý için meþruiyeti de tartýþmalý olan 2013 bütçesi emekten ve halktan yana deðil, sermayenin ve egemenlerin çýkarlarýna endekslenmiþ bulunuyor. Bu bütçe AKP'nin hizmetinde bulunduðu sermayeye kaynak aktardýðý bir bütçedir. Ekonomisi düþük ücretlerle, iþ cinayetleriyle, güvencesiz çalýþmayla, kamu olanaklarýnýn peþkeþ çekilmesiyle büyüyen Türkiye'de insanca yaþam ve çalýþma koþullarý hiç de iç acýcý deðil. Halkýn, iþçi ve emekçilerin, ezilen ve sömürülen milyonlarýn, eðitim, saðlýk, ulaþým, sosyal güvenlik, barýnma ve saðlýklý gýda haklarýnýn gözetilmediði bir bütçeyle karþý karþýyayýz. Tarým ve hayvancýlýk alanlarýnda eskisinin de gerisine düþen, iþ ve istihdam gibi ihtiyaçlarý yok sayan, hatta daha da kýsýtlanmasýna yol açacak rantý gözeten ve teþvik eden bir bütçeyle karþý karþýyayýz. Sadece çalýþanlarý deðil, onlarýn ailelerini ve milyonlarca yurttaþý ilgilendiren asgari ücret konusunda insanca bir artýþ saðlamayý, açlýk sýnýrý olan ücretin üstüne çýkmayý bile öngörmeyen bir bütçenin, halkýn, iþçilerin, emekçilerin, ezilen ve sömürülen milyonlarýn bütçesi olduðu iddia bile edilemez. Bu bütçeyle adaletsiz vergi sistemi sürdürülüyor. Artan dolaylý vergilerin, dinmeyen zamlarýn, yok derecesinde bulunan sosyal harcamalarýn bu haliyle devam edeceði görülüyor. Bölgeler arasý eþitsizliði, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði, yokluðu ve yolsuzluðu arttýran AKP Hükümeti, iþçi ve emekçileri sadece düþük ücretlerle deðil, tüm zorunlu tüketim maddelerine uygulanan yüksek vergilerle de soyup olarak bu haksýz uygulamalarý yargýya taþýdýk. Mahkeme sonuçlarý çalýþanlarýmýzýn lehine kararlar vererek dayanýþma aidatýnýn alýnamayacaðýný, kamu çalýþanlarýn da ayrým yapýlamayacaðý, sendikaya üye olma ya da olmama ve üye olacaðý sendikayý seçme özgürlüðünü kýsýtlayýcý sonuçlar meydana getireceði yönünde kararlar vererek dayanýþma aidatýnýn hukuksuz olduðu hükmünde lehimize kararlar vermiþtir. Çorum Belediyesi'ndeki üyelerimizden yaklaþýk yirmi aydýr aylýk 50 lira dayanýþma aidatý kesilmesi sonucu konu yargýya gitmiþ; yargý kararýna raðmen kesintiye devam edilmesi üzerine sendikamýz avukatý tarafýndan icra takibi baþlatýlmýþ ve kiþi baþý 1.150,00 þer TL Çorum Belediyesinden tahsil edilmiþ ve bugün sizlerin huzurunda üyelerimize takdim ediyoruz. Sendikalý olan olmayan, tüm kamu görevlilerini ve diðer sosyal kesimleri bu onurlu ve haysiyetli sendikal mücadelemize davet ediyoruz" diye konuþtu. Toplantýnýn sonunda dayanýþma aidatý altýnda parasý kesilen ve icra ile yeniden tahsil edilen iþçilerin paralarý iade edildi bütçesi emekten ve halktan yana deðil' soðana çeviriyor. AKP Hükümeti, bu bütçeyle yoksulluðu, iþsizliði, gelir daðýlýmýndaki uçurumu ve adaletsizliði, eþitsizlikleri ve bunlara baðlý olarak baskýyý ve zorbalýðý, þiddeti ve saldýrýlarý daha da arttýracaðýný gösteriyor bütçesi, sadece matematik sonuçlarýyla deðil, zihniyeti itibariyle de AKP'nin bundan sonra nasýl bir ülke ve yönetim tahayyül ettiðini gösteriyor. Devletin denetimden kaçýrdýðý ve yasal olmayan faaliyetlerini finanse ettiði örtülü ödeneðe ayrýlan ve son dört yýlda ikiye katlanmýþ olan payýn dudak uçuklattýðý bir bütçeyle karþý karþýya bulunuyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin çiðnendiði; kendileri gibi olmayanlarýn din, vicdan ve inanç özgürlüðünün yok sayýldýðý; anadilinde eðitim ve öðrenim hakkýnýn bulunmadýðý, yurttaþlar arasýndaki eþitsizliðin ve ayrýmcýlýðýn ayyuka çýktýðý günümüzde, AKP'nin bu bütçesi, mevcut durumu sürdürmeye, silahlanmayý ve çatýþmayý arttýrmaya, savaþ hazýrlýklarýna yönelik bir bütçe olarak dikkat çekiyor. Ýstihbarat teþkilatýna, emniyet güçlerine, askerlere ayrýlan bütçe paylarý arttýrýlýyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Türkiye'deki farklý inanç ve kültürleri gözetmeyen eþitsiz yapýsý ve hizmet anlayýþýna raðmen 11 bakanlýðýn bütçesini geride býrakan bir paya ulaþýyor. Halktan toplanan vergiler ve yaðmalanan kamu olanaklarý bol kepçe daðýtýlýyor. Kürt sorununda eþit haklara dayalý demokratik ve barýþçý bir çözüm için adým atmak yerine, çatýþmayý ve silahlanmayý sürdüren, kamu kaynaklarýný 30 yýldan fazladýr savaþa yatýran; Suriye'ye yönelik askeri müdahale hazýrlýklarý için Türkiye'yi NATO'nun ve emperyalist ülkelerin hava ve kara kuvvetlerindeki karargahý haline getiren, Ýncirlik ve diðer üslerin sökülüp atýlmasý yerine, Kürecik Üssü, patriot füzeleri ve THAAD saldýrý füzelerinin konuþlanmasýna ve tahkimine kafa yoran AKP Hükümeti, bu bütçeyi de bir savaþ bütçesi olarak tasarlýyor. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak, insanlarýn saðlýk, eðitim, ulaþým, saðlýklý gýda, barýnma ve sosyal haklarý için mücadelemizi sürdüreceðiz. Kamu hizmetlerinin ayrýmsýz olarak ve ücretsiz sunulduðu; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alýndýðý bir kamu düzeni taleplerimiz için mücadele edeceðiz. Silahlanmaya, savaþ yatýrýmlarýna ve harcamalarýna, örtülü ödeneðe, imtiyaz yaratan tüm harcama kalemlerine karþý mücadelemizi devam ettireceðiz. Tüm yurttaþlarýn eþit ve özgür yaþadýðý, iþ sahibi olduðu, hiç kimsenin geceleri aç yatmadýðý, açýkta kalmadýðý, insan onuru ile baðdaþýr bir yaþam anlayýþýnýn egemen olduðu bugünü ve geleceði garanti altýna almayan hiçbir bütçe halklarýn bütçesi olamaz." Baský ve dayatmaya boyun eðmeyeceðiz' Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, son yýllarda ülkemizin içine girmiþ olduðu özgürleþme süreci açýsýndan bakýldýðýnda eðitim sisteminin ideolojik dogma ve baskýlardan arýndýrýlamadýðýný, son çýkan kýlýk kýyafet yönetmeliðinin eðitim sisteminin üzerine oturduðu mevcut zihniyet doðrultusunda hazýrlandýðýný ileri sürdü. Belirli bir oranda kýyafet serbestisi içerse de konu yine temel insan haklarý ve özgürlükleri açýsýndan ele alýnmadýðýný ifade eden Serdal Efe, "Devletin mutlak belirleyiciliði temelinde bir esnekleþme yaþanmýþtýr. Meselenin temel insan haklarý ve inanç özgürlüðü baðlamýnda ele alýnýp yapýlandýrýlmasýyla, var olan hakim, baskýn ve dayatmacý zihniyetin biraz esnemesi muhakkak ki ayný þey deðildi" dedi. Kadýn memurlara pantolon giyme serbestisi tanýndýðýndan beri kadýn memurlar için üniforma kalktýðýný, kadýn memurlar gündelik kýyafetleriyle iþ yerlerine gelebildiklerini anlatan Efe, "Ancak, kravat ve takým elbiseden oluþan erkek memur üniformasý halen dayatýlmaya devam etmektedir. Bu durum bir eþitsizliði de barýndýrmaktadýr. Ayrýca baþörtülü kadýn memurlarýn iþ yerlerinde baþlarýný açmak zorunda býrakýlmalarý da diðer bir eþitsizlik örneðidir" þeklinde açýklamada bulundu. Okullarýn asimilasyon merkezleri olmaktan çýkartýlmasý gerektiðini belirten Serdal Efe, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Devletin; kýlýðýyla kýyafetiyle davranýþ ve düþünce yapýsýyla memnun olacaðý makbul vatandaþ yetiþtirme merkezi olmamalýdýr. Okullar özgür düþüncenin, seçme hakkýnýn tanýndýðý, bilgi, düþünce ve sosyal yaþamýn gerektirdiði davranýþlarýn içselleþtirildiði mekânlar haline dönüþtürülmelidir. Bu sebeple devletin kýlýk kýyafetlerimiz üzerinden kurmaya çalýþtýðý iktidar tahakkümüne vicdanen ve fikren hür öðretmenler olarak karþý çýkýyoruz. Öðretmenlerin; inanç, düþünce ve bedenen tutsaklaþtýrýldýðý öðretim ortamlarýndan özgürlük adýna bir kazaným elde edilemeyeceðini söylüyoruz. Özgür Eðitim-Sen olarak bu baský ve dayatmaya artýk boyun eðmeyeceðiz. Bu konunun kamuoyunda tartýþýlmasýna zemin hazýrlamak için, Sendikamýz Genel Merkezinin bu yönde almýþ olduðu karar gereði, tarihinden baþlayarak, Pazartesi günleri kýlýk kýyafet dayatmasýný protesto etmek amacýyla, okullara serbest kýyafetler giyerek gideceðiz, bize dayatýlan üniformayý giymeyeceðiz. Baþörtülü bayan arkadaþlarýmýzda o gün okullarda baþlarýný açmayacaklardýr." DEVREN SATILIK Faal durumda olan Berber Salonu Devren Satýlýktýr Adres: Azap Ahmet Camii Yaný Fuariun Maðazasý karþýsý Tel: ALO SU Meram ltd.þti. Sabah Akþam arasý hizmetinizdeyiz... SÝPARÝÞ HATTI

10 BÝZE ULAÞIN Tel&Fax: spor Gazetemizin ilan ve abone iþlemlerini VÝSA ile yapabilirsiniz. Çorumspor Teknik Direktörü Tümer Uzun, takýmý bu hallere düþürenler yerine kendilerinin eleþtirilmesini anlamsýz bulduklarýný söyledi Her þey vardý da biz mi helva yapamadýk?' Arsin hasreti bitirecek Sarý-Siyahlýlar, Keçiörengücü karþýsýnda kayýp yaþamak istemiyor. Hafta sonu kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Arsinspor, bu maçýn hazýrlýklarýný aralýksýz bir þekilde sürdürüyor. Haftalardýn süren galibiyet özlemine ilk yarýnýn son maçýnda kozlarýný paylaþacaðý Keçiörengücü'nü devirerek son vermek isteyen Sarý-Siyahlýlar'da baþka bir sonuç düþünülmüyor. Ligde þiddetle puana ihtiyacý olan Arsinspor, taraftarýnýn desteðiyle bu zorlu maçtan 3 puan ile ayrýlmayý baþararak tatile moralli bir þekilde çýkmak amacýnda. Geçtiðimiz sezonki gibi bu sezonda istikrarsýz bir grafik ortaya koyan Arsinspor, ikinci yarýya ise kadrosuna yapacaðý önemli takviyelerle güçlü bir þekilde girmenin hesaplarýný yapýyor. Öncelikle bu haftaki Keçiörengücü engelini 3 puan ile geçmenin hesaplarýný yapan Sarý-Siyahlýlar'da ardýndan transfer çalýþmalarýna hiç vakit geçirilmeden baþlanýlmasý bekleniyor. Arsinspor'da transferde öncelikle forvete takviye yapýlacaðý öðrenildi. Çorumspor Teknik Direktörü Tümer uzun, kýsýtlý imkanlarla Çorumspor'a hizmet etmeye çalýþtýklarýný ve gelinen noktada tek suçluymuþ gibi gösterilmelerinin gerçekle baðdaþmadýðýný söyledi. Uzun, dün yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi:"ýlk yarýnýn son haftasýna girdiðimiz þu günlerde Çorumspor istemeyerek de olsa birçok profesyonel kulüp idarecilerinin sýk sýk gündeme getirdiði fakat uygulayamadýðý, taraftar tepkisinden dolayý uygulamaktan çekindiði öze dönüþü ve alt yapýya önem vermeyi ön plana çýkartarak ilklere imza atýyor. Oynadýðýmýz tüm maçlarda gördüðümüz ilgi ve alaka, çok takdir edilmemiz futbolun skora endeksli olmasýndan dolayý geri planda kalmasýna sebep oldu. Maçlarýmýzý izleyen tüm gözlemciler, yöneten hakemler hep birbirlerine 17 yaþ ortalamasýyla oynayan Çorumspor'dan bahsediyorlar. Rakiplerimiz ve yöneticileri keza ayný þekilde çocuklarý kutluyorlar. Yapmýþ olduðumuz çalýþmalar neticesinde þu anda fiziksel üstünlüðü olan takýmlar karþýsýnda ilk günler kadar ezilmiyoruz. Defansif oyuncumuzun azaldýðý o kýsýmda güçsüz kalmamýza neden oluyor. Þu anda oyun formatýmýzý da deðiþtirdik. Kýsýtlý kadromuza raðmen taktiksel varyasyonlarý da uygulamaya baþladýk. Eksik olan tek þey netice kaldý. Onu da yakaladýðýmýz zaman devamýnýn geleceðine inanýyoruz. Un, yað, þeker var da helvayý mý çalamadýk? 3 Sezonda futbolcu olan ve aldýranlarýn, yani maddi olarak bu takýmý bu hale getirenlerin suçlanacaðý yerde genç ve tecrübesiz bir kadroyla var olmaya çalýþanlarý suçlamak Çorumluyuz, Çorumspor'u seviyoruz diye tempo tutan tribünde þov yaptýðýný sananlarýn en büyük ayýbýdýr. Unutulmamalýdýr ki Çorumspor, Çorum Belediyespor ve Ýskilip Belediyespor takýmlarýnýn alacaðý her iyi netice Çorum adýný yüceltir. Bu takýmlarýn baþarýsýzlýðý Çorum ve Çorumlularýn baþarýsýzlýðýdýr" Yönetim deplasman için para arýyor Çorumspor yönetimi, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Siirt maçý için mali kaynak arýyor. Ýlk yarýnýn son deplasman maçýnda Siirtspor'un konuðu olacak olan Çorumspor'da yönetimin deplasman giderlerini karþýlamak adýna mali kaynak aradýðý ve bazý isimlerle konuyu görüþtüðü belirtildi. Siirt'te karayoluyla gidecek olan Çorumspor'un deplasman giderleri için mali arayýþlarýný sürdüren yönetimin yapacaðý çalýþmalar sonrasý takýmý sorunsuz bir þekilde Siirt'e ulaþtýrmayý planladýðý öðrenildi. Çorumspor, 3 puan için çalýþýyor Çorumspor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün de öðleden sonra yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Teknik adamlar Tümer Uzun ve Elvan Milað yönetiminde gerçekleþtirilen antrenman Recep katýlmazken, Metehan düz ise takýmdan ayrý düz koþu yaptý. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenman kros çalýþmasýnýn ardýndan yapýlan 5'e 2 çalýþmasýyla devam etti. Daha sonra yapýlan istasyon çalýþmasý sýrasýnda Teknik Direktör Tümer Uzun'un, gösterdiði hareketleri yapamayan futbolcularýný sert bir dille uyardýðý gözlendi. Top kalma ve pas Çetiner geri mi geliyor? Daha önce 6 eski futbolcusuyla yollarýný Çorum Belediyespor, ara transfer döneminde eski futbolcularýndan Çetiner ve diðer baþka bir futbolcuyla görüþüldüðü öðrenildi. Ligin ilk yarýsýnda ilk 5 hedefinden bir hayli uzak kalan Mavi-Beyazlýlar'ýn ligin ikinci yarýsýna güçlü bir kadro ile girmek istediði ve bu nedenle ara transferde Bölgesel Amatör Lig'de bünyesinde barýndýrdýðý bir futbolcu ile halen Niðde Belediyespor'da forma giyen sað bek Çetiner Tuncer görüþtüðü ifade edildi. Gümüþhanespor'da nefesler tutuldu Kýrmýzý-Beyazlýlar, lider Altýnordu ile seyircisi önünde oynayacaðý maçýn heyecanýný yaþamaya baþladý.spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Gümüþhanespor, ilk yarýnýn son maçýnda bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde karþý karþýya geleceði Altýnordu maçýna kilitlendi. Ligde 16 hafta sonunda topladýðý 40 puanla zirvede yer alan rakibiyle oynayacaðý bu 90 dakika öncesi Kýrmýzý-Beyazlýlar'da þimdiden büyük heyecan duyulmaya baþlandý. Adeta nefeslerin tutulduðu bu karþýlaþma öncesinde Gümüþhanespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor. Bu zorlu maçtan galibiyetle ayrýlarak lider Altýnordu ile arasýndaki puan farkýný üçe indirmek isteyen Gümüþhanespor'da teknik direktör Yavuz Ýncedal, "Ýnþallah kazanan biz oluruz" dedi. Altýnordu maçýnýn önemli maçlarýndan biri olduðunu belirten Ýncedal, "Maçýn öneminin farkýndayýz. Her ne kadar sarý kart cezalýsý Rahmi ve Yýlmaz'ýn bu maçta forma giyemeyecek olmasý bizim için bir dezavantaj olsa da biz bir bütünüz. Diðer oynayacak olan arkadaþlarýmýzda onlarýn boþluðunu dolduracaklarýna ve katký saðlayacaklarýna inanýyorum" dedi. Beþikdüzü'nde gidiþat iyi deðil Mavi-Beyazlýlar, kötü gidiþe bir türlü 'dur' diyemiyor.ligde kötü gidiþine bir türlü 'dur' diyemeyen ve üzerindeki rakipleriyle arasýndaki puan farký her geçen hafta daha da açýlan Beþikdüzüspor, þimdiden küme düþme korkusunu derinden hissetmeye baþladý. Ligde puan kaybýna en küçük tahammülü olmayan Mavi-Beyazlýlar, bu hafta sonu deplasmanda konuk olacaðý Kayseri Þekerspor karþýsýnda sahadan 3 puan ile ayrýlarak en azýndan ilk yarýyý moralli bir þekilde kapatmak istiyor. Baþkan Cengiz Karadeniz, bu sezon kendilerine yakýþmayan sonuçlarla sahadan ayrýldýklarýný söyledi. Beceriksizliklerinin yanýnda þans faktörünün de yanlarýnda olmadýðýný ifade eden Karadeniz, "Özellikle bu haftaki Bergama Belediyespor maçýnda galibiyeti son dakikada kalemizde gördüðümüz gol ile kaybettik. Çok üzgünüz. Hedefimiz Þekerspor karþýsýnda galip gelerek kötü gidiþe son vermek" dedi. yüzdelerini artýrmaya yönelik çalýþmayla sona eren antrenmanda futbolcularýn hýrslý olduklarý gözlendi. Çorumspor, Siirtspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra yine Nazmi Avluca Futbol Sahasý'nda yapacaðý çift kale maçla devam edecek. bu futbolcularýn yaný sýra 2. Lig Beyaz Grup'ta lig ikincisi durumundaki Ýnegölspor'dan da bir forvet oyuncusu ile temas halinde olduðu bilgisine ulaþýldý. BEÞÝKTAÞ A2 VE ÝNEGÖLSPOR'DAN DA OYUNCULAR VAR Belediye, Emre'yi gözüne kestirdi Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, hafta sonu kendi sahasýnda Isparta Emrespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað nezaretinde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenmana sakatlýðý devam eden kaleci Osman katýlmazken, diðer futbolcular hazýr bulundu. Isýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan yapýlan teknik ve taktik aðýrlýklý antrenmanda Mavi-Beyazlý futbolcularýn hýrslý ve istekli olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Isparta Emrespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacaðý çift kale maçla devam edecek. Ara transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Çorum Belediyespor'un Gökhan Çýrak dýþýnda, Beþiktaþ A2 takýmýndan bazý futbolcularla ile görüþmelerin sürdüðü Tevfik Odabaþý kendi ismini taþýyan kulübe baþkan oldu Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Tevfik Odabaþý Güreþ Kulübü'nün Baþkanlýðý'na Dünya ve Avrupa Þampiyonu Milli güreþçimiz Tevfik Odabaþý getirildi. 1 Aralýk tarihinde yapýlan olaðan genel kurulda Sungurlu Tevfik Odabaþý Güreþ Kulübü'ne Dünya ve Avrupa Þampiyonu Milli güreþçimiz Tevfik Odabaþý baþkan seçildi. Yeni Kulüp Baþkaný Tevfik Odabaþý yaptýðý açýklamada, hede- flerinin daha önce büyük baþarýlara imza atan antrenörümüz Çelebi Bayýr nezaretimde yeni dünya ve Avrupa þampiyonlarý yetiþtirmek olduðunu söyledi. Bu hedefe ulaþmak için kendi üstlerine düþen her türlü maddi ve manevi desteði vereceklerini söyleyen Odabaþý, ayrýca Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'ya da ata sporuna vermiþ olduklarý desteklerden dolayý teþekkür etti.

11 0 ARALIK 2012 PERÞEMBE 2 Sayfa 11 Ýnançlarýmýza saygýlý olsunlar' Maraþ olaylarý anýlacak Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý ile Çorum Alevi Kültür Merkezi, 23 Aralýk'ta Kahramanmaraþ'ta katliamlarýn yýldönümü nedeniyle düzenlenecek anma programýna katýlacak. Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy, Aralýk'ta Kahramanmaraþ'ta olaylarýn yýldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenleneceðini, Çorum'dan anma programýna katýlým saðlayacaklarýný belirterek, gitmek isteyenler için 22 Aralýk akþamý vakýf binasýndan araç kaldýracaklarýný söyledi. Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy, vakýf binasýnda düzenlenen kahvaltý programýnýn ardýndan Muharrem ayýnda yapýlan etkinliklerin bir deðerlendirmesini yaptý. Muharrem ayý boyunca oruç açma yemekleri ve cem ayinleri düzenlediklerini, oruç bitiminde ise geniþ bir katýlýmla aþure günü yaptýklarýný dile getiren Aksoy, "Bizler Muharrem ayýný anlamýna uygun olarak tamamladýk. Kerbela þehitlerini andýk. Bu süreçte gördük ki bazý gruplar bizlere sistematik bir baský kuruyor. Muharrem orucu 12 gün sürer. Bizler 12 gün boyunca oruç tuttuk. Oruç tutarken birileri aþure daðýttý. Muharrem ayý bitmeden aþure daðýtýlmasýný içimize sindiremedik. Alevi inançlarýna göre Muharrem ayýnda düðün, þenlik yapýlmaz, kahkahalarla gülünmez, eðlence düzenlenmez. Bizler oruç tutarken, yas tutarken bazý gruplar þenlik düzenledi, sanatçý çaðýrdý, coþtu, eðlendi. Bu durum üzüntü verici. Bizler de Ramazan ayýnda insanlar oruç tutarken lokma daðýtsak ne olur, yakýþýk alýr mý? Ýstiyoruz ki inançlarýmýza saygý gösterilsin. Muharrem ayýnda uyulacak kurallar bellidir, herkes belirli bir çerçeve içinde bize uyum saðlasýn. Vakýf olarak yeniyýl öncesi takvim bastýrdýk. Takvimde günlerimiz, haftalarýmýz, oruç dönemlerimiz belli. Muharrem ayýnda oruç tutmak isteyenlerin veya aþure yapmak isteyenlerin bizim kurallarýmýza uygun olarak hareket etmesini arzu ediyoruz" dedi. Hacý Bektaþ'ta kahvaltý günleri devam ediyor Yeni Hacý Karani Köprüsü nde çalýþmalar aralýksýz sürüyor Ýskilip Þehir Merkezi giriþinin belli baþlý noktalardan biri olan 9 metre geniþliðindeki Yeni Hacý Karani Köprüsünde çalýþmalar hýz kesmeden devam ediyor. Kýsa süre önce yapýmýna baþlanan köprünün ayak betonlarý atýldý. Demirlerin döþeme iþleri devam ediyor. Tabliyesi kýsa süre içinde atýlacak olan köprü inþaatýnda çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. Ýskilip Belediye baþkaný Numan Sezer, Þehir giriþi Hacý Karani köprüsü arasý duble yol çalýþmasýnýn tamamlanmasýyla birlikte ihtiyaca cevap veremeyen eski köprünün yerine yeni köprü yapýmý zorunluluk olmakla birlikte yeni köprü trafik akýþýnda da önemli rahatlama saðlayacak. Baþkan Sezer, köprü tamamlandýktan sonra peþinden çevre düzenlemesinin de yapýlacaðýnýn altýný çizdi. Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen geleneksel kahvaltý günleri devam ediyor. Vakfýn Kadýn Kollarý tarafýndan organize edilen ve her ay belirli bir günde vakýf binasýnda halkýn katýlýmý ile yapýlan kahvaltý sýrasýnda hem deðiþik konularda seminer ve eðitimler veriliyor, hem de vatandaþlarýn kaynaþma ve dayanýþmalarýnýn artýrýlmasýna olanak saðlanýyor. Bugün sabah Vakýf binasýnda düzenlenen kahvaltýya; Hacý Bektaþ ve Çorum AKM Baþkaný Nurettin Aksoy, Vakýf yöneticileri, Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, dedeler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kahvaltý sýrasýnda bir konuþ- ma yapan Kadýn Kollarý Baþkaný Sultan Yýldýrýmgök, tüm Alevileri vakfýn etkinliklerine sahip çýkmaya, birlikte hareket etmeye davet etti. Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy ise çalýþmalar, geleceðe yönelik planlar ve izlenecek yol hakkýnda bilgiler verdi. Gelecek ayki kahvaltýnýn ise 18 Ocak'ta düzenleneceði bildirildi. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN Mülkiyeti Belediyemize ait Yavruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü arkasýnda bulunan, Ýmar Planýnýn 20.K.III.B Paftasýnda, "Otopark" iþaretli alanda kalan, 5 Pafta, 1162 ada, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin tamamý olmak üzere toplam 1.070,00 m2 yüzölçümlü, 53 adet araç kapasiteli alan açýk otopark olarak l yýllýðý TL tahmini kira bedeli ve 1.000,00 TL Geçici Teminat üzerinden hazýrlanan þartnamesi dahilinde 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Ýþin Ýhalesi Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýhaleye katýlacaklarýn A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi. D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri. F- Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklan idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, I- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili Kurumlardan belge getirmeleri þarttýr. Þartname ve diðer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur. Basýn No: 1001

12 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa SINIF OTOLARI KÝRALIYORUZ... Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa' Sungurlularýn beðenisini kazandý "Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa" adlý tiyatro oyunu Sungurlulu izleyenlerin beðenisini kazandý. Sungurlu Belediyesi tarafýndan tiyatro severlerle buluþturulan oyunu Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, Belediye Baþkan yardýmcýsý Erol Erkoç, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve çok sayýda vatandaþ izledi. Endüstri Melek Lisesi Konferans Salonu'nda Medine Kumandaný Fahreddin Paþa'nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn anlatýldýðý oyun, Osmanlý Devleti'nin 1. Dünya Savaþý'nda hemen her cephede mücadele vermekte olduðu 1916 yýlýnda geçiyor. Ýngiliz hükümeti tarafýndan Osmanlý hakimiyeti altýndaki Arap topraklarýnda baðýmsýzlýk adý altýnda sömürge devletleri kurmak için Lawrence'ý, Hicaz'a göndermelerini, Osmanlý Devleti'nin de Ortadoðu'da düzeni saðlamak ve Medine'yi korumak için Ömer Fahreddin Paþa'yý görevlendirmelerini konu edinen oyun iki perdeden oluþtu. Tiyatro sonunda Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin ve Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya tarafýndan tiyatroculara Sungurlu'nun simgesi saat kulesi maketi ve çeþitli hediyeler verildi. Aktif Yaþam Kulübü'nden Rektör Alkan'a ziyaret Aktif Yaþam Kulübü, projeleri hakkýnda bilgi vermek ve " 1.Ulusal Aktif Öðrenci Kongresi" ile alakalý geliþmeleri bildirmek için Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, amaçlarýnýn içi boþ binalar inþa etmek olmadýðýný, o binalarýn içini dolduracak kaliteli ve ben bu ülke için bir þeyler yapmalýyým diyen gençler yetiþtirmek olduðunu dile getirerek, "Eðer biz sadece bina yapar içinde kaliteli bireyler için çalýþmazsak o binalarýn bir anlamý yok" dedi. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað ise faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek, kongrelerindeki baþvuru yoðunluðundan bahsetti. Ayhaným Tümtürk'e hayýrlý olsun ziyareti Çorum Kamu Þirket Çalýþanlarý Derneði yönetimi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimliðine atanan Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk'ü hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Çorum Kamu Þirket Çalýþanlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Aykan, ziyarette yaptýðý konuþmada Baþhekim Tümtürk'e yeni görevinde baþarýlar dileyerek kendisine isminin yer aldýðý bir duvar saati hediye etti. Aykan, Göðüs Hastanesinde çalýþan þirket personellerinin özlük haklarý sorunun bir an önce çözüme kavuþturulmasýný istediklerini dile getirerek, "4857 sayýlý iþkanunu maddelerinin ve bakanlýk genelgelerinin yerine getirilerek bu sorunlarýn çözümünde uygulamada bakýlmasý gereken rehberdir yeterki uygulama yerine getirilsin" dedi. Aykan Derneðin kuruluþundan bu güne kadar yaptýklarý çalýþmalardan da bahsetti. Baþhekim Ayhaným Tümtürk ise, yapýlan ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Adres: Ankara Yolu 1. Km No: 154 ÇORUM çalýþmalarý memnuniyetle karþýladýðýný ve çalýþanýn haklarý konusunda titizlikle durduklarýný, insan haklarý ihlaline yol açan bir durum söz konusu bunun hastaneler birliði bünyesinde bulunan tüm kuruluþlarla çözülmesi gerektiðini vurguladý. Baþhekim Tümtürk, bu konuda en yetkili merciinin Hastaneler birliði Genel Sekreterliðinin olduðunu özlük haklarý konusunda kiþilerin þahsi görüþlerinin deðil birliðin bu olayý tek çözüm noktasý olabileceðini söyledi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Demiryolu için veri bankasý hazýrlanýyor

Demiryolu için veri bankasý hazýrlanýyor 4 uzman doktor geliyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman doktor alýnacaðýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı