Yumurta üreticisi tedirgin!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yumurta üreticisi tedirgin!"

Transkript

1 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman doktor alýnacaðýný bildirdi. 4 te Kent ÇORUM Haber 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE FÝYATI: 40 krþ. TOKÝ 10 yýlda milyon yatýrým yaptý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Çorum'a 187 milyon 675 bin 991 TL'lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. TOKÝ'nin Çorum'- da bugüne kadar toplam Konut, Sevgi Evleri, Ticaret Merkezleri, Camiler, Saðlýk Ocaklarý gibi birçok Sosyal Donatý uygulamalarý yaptýðýný dile getiren Uslu, 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda yapýlan yatýrýmlarýn 187 milyon 675 bin 991 TL olduðunu, bu yatýrýmlara TOKÝ tarafýndan yapýlan okul ve hastane yatýrýmlarýnýn dahil olmadýðýný dile getirdi. 3 te Yumurta üreticileri bakkallarda yumurta satýþý yasaðýnýn yumurta sektöründü etkileyeceðinden endiþeli Yumurta üreticisi tedirgin! ÇHDF, Havaalaný ve hýzlý tren için kampanya baþlatýyor ÇORUM Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir, Çorum'a havaalaný yapýlmasý ve hýzlý tren getirilmesi için kampanya baþlatacaklarýný söyledi. Bir yýl önce Ankara'da kurulan Çorum Hitit Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, dün Çorum'da bir takým ziyaretlerde bulundu. 6 da AVRUPA Birliði uyum yasalarý çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yumurta sadece soðuk hava deposu olan yerlerde satabilecek. Soðuk hava deposu bulunmayan bakkallar yumurta satýþý yapamayacak. Çorum Yumurta A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan, "Tüm bakkallar yumurta satýþýndan vazgeçmeyip istenen soðutucularý iþ yerlerinde bulundurup satarlarsa sorun olmaz, ama bakkallar yumurta satýþýndan vazgeçerse o zaman sektöre zarar verir, tüketimin azalmasýna neden olur. 1 kilo yumurtada üreticinin eline geçen para 2.5 TL, bundan daha ucuz protein kaynaðýnýn bulunmuyor. Zarar eden üretici için kýsa vadede bu uygulamanýn iyi sonuçlar vereceðini zannetmiyorum" dedi. 5 te Büro-Sen'den zam protestosu TÜRK-BÜRO-SEN Çorum Þubesi üyeleri, memur zammý ve mesailerini protesto etti. Valilik ek hizmet binasý önünde toplanan grup adýna açýklamada bulunan Türk-Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, kamu görevlilerinin altý ay boyunca sýfýr zamma mahkum edilip, doðalgaza, elektriðe, motorine, benzine, kömüre, oduna, ulaþýma ve suya zam yapýldýðýný ifade ederek, toplu sözleþme adý altýnda memurlara yüzde 4+4 artýþýnýn reva görüldüðünü belirtti yýlý bütçesinin TBMM'de görüþüldüðünü ve gelecek yýl da benzer durumlarla karþý karþýya kalacaklarýný savunan Çam, "Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eðri, bu nedenle de yaptýðý hesaplar yanlýþ çýkýyor" þeklinde konuþtu. 7 de Osmancýk Devlet Hastanesi'ne Dijital Röntgen Cihazý alýndý Osmancýk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Mustafa Akar: Daha önce yapýlamayan birçok ameliyat artýk hastanemizde yapýlabilecek OSMANCIK Ýlçesi'nde Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde kullanýlmak üzere portatif c kollu dijital röntgen cihazý (skopi) alýndý. Ortopedi ameliyatlarýnda önemli kolaylýklar saðlayan dijital röntgen cihazý kapalý yada açýk ameliyatlarda kemik dokusunun anlýk olarak ekranda görüntülenmesini saðlýyor. Böylelikle hastaya çok daha özellikli ve ayrýntýlý müdahaleler kesin sonuçla yapýlabiliyor. 3 te TOBB Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç Çorum'a gelerek incelemelerde bulundu OSB'ye Meslek Lisesi için ilk adým atýldý TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Çorum Ticaret Borsasý'nýn, Organize Sanayi Bölgesi'ne bir meslek lisesi yapýlmasý talebini olumlu karþýladý. Bu kapsamda TOBB Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç Çorum'a gelerek, Organize Sanayi Bölgesi'nde okul yapýmý için uygun arsalarý inceledi. Ýmar ve Emlak Müdürü Yahya Kemal Genç'in TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray ile birlikte OSB'de incelemelerde bulunmasý ile meslek lisesi yatýrýmýnýn ilk adýmlarý atýldý. 5 te Vali Baþköy, Teknokent yapýlacak arsayý inceledi VALÝ Sabri Baþköy, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan TEKNOKENT alanýnda incelemelerde bulundu. 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax:

2 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE UÐUR Bahabey Cd.17/A VEFA Kültür Sitesi Altý VEFAT EDENLER Süleyman GÖKÞEN Karakeçili Köyü'nden gelme, Galerici esnafýndan Ali, Nakliyeci esnafýndan Hamza ve Mehmet GÖKÞEN'in babalarý, Arap BAKIRCI, Arap GENÇOÐLU ve Ali ÖZYILDIZ'ýn kayýnpederi, Mehmet SAVAÞ'ýn dayýsý; Süleyman GÖKÞEN vefat etmiþtir. Fatma BULUT Palabýyýk Köyü'nden gelme, Mirza BULUT'un eþi, Mehmet, Mauþ, Ferdana, Günnaz, Sultan, Naile ve Nezimi BULUT'un anneleri; Fatma BULUT vefat etmiþtir. Etem BÝÇER Çalýca Köyü'nden, emekli Polis Memuru; Etem BÝÇER vefat etmiþtir. KENT HABER vefat edenlere Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NAMAZ VAKÝTLERÝ 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 CUMA Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) Sayýn okurlarým hobi bahçeleri konusunda aslýnda konu baþlýðýmýz "kim haklý" olmalýydý. Bu konu bana Merhum Nasrettin Hoca'nýn sen de haklýsýn fýkrasýný hatýrlattý. Yazýyý okuyunca sanýrým buradaki sen de haklýsýn muhatabý ben olacaðýmý düþünüyorum. Devlet haklý vatandaþ da haklý. Ben de diyorum ki ikisi de haklý olamaz biri haksýzdýr, bu kez ben haklý oluyorum fýkraya göre Devlet haklý, çünkü konularla ilgili daha önce yürürlükte olan kanunlar var ve memurlarý da uygulayýcýlarýdýr. Vatandaþ haklý devletten bir talebi var talebe cevap yok. Vatandaþ Devletin kanunlarýna aykýrý davranamaz. Aksi halde ceza-i iþlem görür. Vatandaþ da diyor ki ben devletin bir bireyiyim. Devletimden bana bu konuda yardýmcý olmasýný istiyorum. Vatandaþa cevap da gelmeyince malum EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) GÜNLÜK HAVA DURUMU PERÞEMBE CUMA CUMARTESÝ PAZAR PAZARTESÝ Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 2 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 4 en düþük 0 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 5 en düþük -2 DERECE Eser Emlak Danýþmanlýðý Kar Yaðýþlý en yüksek 3 en düþük -3 DERECE Turan ESER HOBÝ BAHÇELERÝ HAKKINDA -1- Kar Yaðýþlý en yüksek 3 en düþük -3 DERECE TARÝHTE BUGÜN Türkiye'de ilk kez bir kadýn bir batýnda 8 çocuk doðurdu; 5'i erkek, 3'ü kýz olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaþayabildi. (20 ARALIK 1985) herkesin bildiði kargaþalar yaþanýyor.aslýnda devlet olarak da ilgili birimler bir arz oluþturabilirler diye düþünüyorum.peki bu talep nasýl oluþtu düþünelim. Arazi alarak yatýrým yapmak isteyen vatandaþlar þehir merkezine yakýn alanlardan mali güçlerinin zayýflýðýndan dolayý alamamaktadýr. Alým güçlerine göre oluþturulan alanlardan almak durumunda kalmýþlardýr. Bunlar da gayri resmi olduðundan sýkýntý yaþanmaktadýr. Ýþte bu talebi devlet karþýlasaydý bu sorunlar olmayacaktý diye düþünüyorum. Bu sebepledir ki devletimizin konuyla ilgili birimleri Ýl Özel Ýdaresi, Tarým Ýl Müdürlüðü, Belediye, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri bir heyet oluþturarak belirli koordinatlar arasýnda arazi üretebilirler. Böylece 1.sýnýf tarým arazileri de daha kolay korunmuþ olur. Devlet de vatandaþýn bir talebini karþýlamýþ olur. Saygýlarýmla ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm Akpýnar'a teþekkür Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi, Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'a maddi ve manevi desteðinden dolayý teþekkür etti. Kargý'da eðitim öðretim yýlýnda, tamamen Kargý'nýn öz kaynaklarýyla Kargý Belediyesi tarafýndan inþa edilen ve ilçenin eðitim ve sosyo-ekonomik alanlarda geliþimine katký saðlayan Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi'nin, halen inþasýna devam edilen 200 öðrenci kapasiteli kýz öðrenci yurdunda incelemelerde bulunan Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar, okulu gezerek idareci ve öðretmenlerle sohbet etti. Ýnþaatýn hýzla devem ettiðini belirten Baþkan Akpýnar, ''Toplamda 5 katlý olacak kýz öðrenci yurdunun 3 katýnda çalýþmalar devam ediyor. 800 metrekare kat kullanýmý olan binanýn toplamda Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen ve Milli Eðitim Bakanlýðýnca uygulamaya konan Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi'nin (METEK) kariyer ve tanýtým günü bugün saat arasýnda Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek. Projede yer alan 21 pilot ilden birisi olan Çorum'da eðitimcilere ve iþ dünyasýna projenin tanýtýmý yapýlacak. Proje paydaþlarýndan yapýlan açýklamada, "Küreselleþen ekonomi, nitelikli iþgücüne olan ihtiyacý her geçen gün artýrmakta ve dünyada pek çok örnekte 4000 metrekarelik bir kullaným alaný olacak. Ýlçemiz için gerekli bir binaydý, inþallah önümüzdeki yýl hizmete girmiþ olacak'' dedi. Okul idarecileri, Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn okulun açýldýðýndan bu yana maddi ve manevi olarak okula destek verdiðini belirterek, 'Okulumuzun ilçemize kazandýrýlmasý ve sonrasýnda maddi ve manevi desteðini esirgemeyen belediye baþkanýmýz Sayýn Ahmet Hamdi Akpýnar'a ilçemiz eðitimine yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý þükranlarýmýzý sunarýz " yazýlý tabloyu okulun giriþ katýna astýlar. Baþkan Akpýnar idareci ve öðretmenlere teþekkür ederek, ilçeye ve eðitime katký saðlayacak her türlü hizmete daima hazýr olduklarýný belirtti. (ÝHA) METEK projesi tanýtýlacak görüldüðü gibi, ülkemizde de mesleki ve teknik eðitimin kalitesinin artýrýlarak iþ dünyasýyla baðlarýný daha da geliþtirmesini gerekli kýlmaktadýr. Bu olgudan hareketle geliþtirilen Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK), Türkiye'de mesleki eðitimde küresel standartlarda uygulanabilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir bir Kalite Güvence Sistemi'ni hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Mesleki eðitimdeki kalite artýþý için belirlediðimiz bu hedefle hem gençlerimizin, hem iþ dünyamýzýn ihtiyaçlarýna yanýt vererek ülke ekonomisine katký saðlayacaðýmýza inanýyoruz" denildi. Mahir ODABAÞI DIÞ KAZALAR-2 Alttan gelebilecek tehlikeler: 1. Sokaða, caddeye býrakýlan inþaat demirleri ve diðer malzemeler. Geçmiþ yýlarda bu þekilde cadde kenarýna býrakýlan demirlerin üzerine bir vatandaþ düþmüþ ve boyun kýsmýna demir saplanmýþtýr. Vücuda saplanan demir Çorum'da çýkarýlamadýðýndan Ankara'ya gönderilmiþ ve talihsiz vatandaþ aylarca hastanede yatmýþ ve akabinde felç olarak hayatýný idame ettirmek zorunda kalmýþtýr. Bu duruma baþta özürlülerimiz olmak üzere, hepimiz adayýz. Onun için, inþaatlarýn baþýndan sonuna kadar güvenlik tedbirlerinden asla taviz verilmemelidir. 2. Gerekli güvenlik önlemi alýnmayan ve kapýsý açýk býrakýlan inþaatlar nedeniyle içeriye oyun oynamamak veya baþka amaçla girerek çocuklarýn görebileceði zararlar. ( asansör kuyusuna düþme gibi) Özellikle yeni ev almak için inþaat aþamasýndaki binalara aile boyu bakmak için giden vatandaþlarýn çok dikkatli olmasý lazým. Geçmiþ yýllarda Mersinde bu þekilde bir doktor, asansör kuyusuna düþerek hayatýný kaybetmiþti. 3. Caddelerde, sokaklarda yaðmur neticesinde sel birikintilerinin tahliyesi için açýk býrakýlan rögar kapaklarý. Yaðmurlu havalarda öncelik seller, su birikintileri bir an önce tahliye edilmeye çalýþýldýðý için, çoðunlukla güvenlik tedbiri alýnmadan rögar kapaklarý açýlýveriyor ve akabinde oradan geçmeye çalýþan vatandaþ kendi çukurun içinde buluyor. Antalya da 16 yaþlarýnda bir kýz çocuðu bu þekilde hayatýný kaybetmiþti. 4. Telekom veya diðer kurumlarýn yaptýðý çalýþmalar esnasýnda bazen eksik alýnan tedbirler. Ýlgili kurum elamanlarý çalýþma yaparken nasýl olsa baþýndayýz diye gerekli güvenlik önlemini almayabiliyorlar. Hâlbuki bir dakika oradan ayrýlmak zorunda kalsa, o anda burada oynayan çocuklar veya özürlü vatandaþlar olabilir. Kendilerini açýlan çalýþma kabininde bulabilirler. Bunun örneklerini zaman zaman yaþýyoruz. 5. Ýnþaat için veya baþka amaçla açýlan çukurlara suyun dolmasý neticesinde gelebilecek zararlar. Ýstanbul'da 5 yaþýndaki çocuk su biriken çukura düþüp boðulmuþtu. 6. Tarým arazisi veya apartman bahçelerinde bulunan su kuyularýnýn kapaklarýnýn açýk býrakýlmasý. Ýzmir'de bir genç kýz bu þekilde açýk býrakýlan sýcak su kuyusuna düþmüþ ve aðýr bir þekilde haþlanmýþtý. Yine Çanakkale de resmi bir kurumun yaptýðý çalýþma sonrasýnda açýk býraktýðý 147 metre derinliðindeki kuyuya 2,5 yaþýndaki çocuk düþmüþ, þans eseri 3 metre attaki aðaç köklerine takýlmýþ ve yaralý kurtarýlmýþtý. 7. Okul bahçelerinde veya diðer boþ alanlarda bulunan trafolardan gelebilecek zararlar. Zaman zaman bu trafolarda patlama veya bakým yaparken kapýsýný açýk unutma meydana gelebilmekte olup, geçmiþ yýllarda Ýstanbul'da bir okulda üzücü bir olay yaþanmýþtý. 8. Yüksek gelirim hatlarýnýn 5-6 metre yakýnýnda telefonla konuþmasý. Vagon üzerinde telefonla konuþan bir asker, baþka bir zamanda vagon üzerindeki çadýrý düzetmeye çalýþan baþka bir asker hayatýný kaybetmiþti. 9. Köprü korkuluk demirlerinde zamanla eksiklik oluþmasý. Bu da sýkça karþýlaþtýðýmýz bir durum olup, bazen araçlarýn vurmasý nedeniyle, bazen keyfine zarar vermek isteyen insanlarýn olmasý nedeniyle, körü korkuluk demir parmaklýklarý arasýnda eksiklik olabiliyor. Annesin elini býrakan çocuk, pat diye aþaðý düþebiliyor. 10. Bahçe ihata duvarýna yapýlan sivri uçlu korkuluk demirleri. Çocuklar duvarýn üzerine çýkmasýn diye sivri uçlu demir korkuluk yaptýran vatandaþlarý görmek mümkün. Ýnsanlarýn ulaþamayacaðý yükseklikte olduðunda sýkýntý olmayabilir ama zemine yakýn olanlar büyük bir tehlike arz ediyor. Yolda yürürken soluklanmak için, sýrtýný duvara veren vatandaþ baþý dönüp düþse o korkuluk demirlerinden zarar görebilir. Çevremizde örneklerini görmek mümkündür SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE YIL 11 SAYI: 3610 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 3 TOKÝ 10 yýlda milyon yatýrým yaptý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýsýný Vali Sabri Baþköy Baþkanlýðý'nda yaptý. Vali Baþköy, Teknokent yapýlacak arsayý inceledi Vali Sabri Baþköy, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan TEKNOKENT alanýnda incelemelerde bulundu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. OSB Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karataþ, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve diðer üyeler katýldý. Çorum OSB'nin 2013 yýlý yatýrým programý ve tahmini bütçesinin görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda, imar planlarý, parsel tahsisleri ve diðer gündem maddeleri de görüþülerek karara baðlandý. Vali Baþköy, ayýca OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti toplantýlarýnýn ardýnda Teknokent ve OSB Endüstri Meslek Lisesi arsalarýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Organize Sanayi Bölgesinde yapýlacak olan Teknokent ve Endüstri Meslek Lisesi arsalarýný inceledi. Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Çorum'a 187 milyon 675 bin 991 TL'lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri kapsamýnda TOKÝ bütçesi ve Çorum'a yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgiler veren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti iktidarý döneminde TOKÝ'nin yaptýðý yatýrýmlardan Çorum'un da ziyadesiyle payýný aldýðýný dile getirdi. TOKÝ'nin merkezde 1-2 ve 3 bölgede 1836 konut yaptýðýný, bunlarýn yanýsýra 2 ticaret merkezi, 2 camii, 2 þadýrvan ve saðlýk ocaðý ile 652 alt gelir grubuna konut inþa ettiðini açýklayan Salim Uslu, ayrýca yine merkezde Kale içine 440 adet konut, Celilkýrý'da yoksul grubu için 416 konut ve sosyal tesis yapýldýðýný kaydetti. Merkez Celilkýrý Köyü 8 adet Sevgi Evi, idari bina, ortak kullanýmlý idari bina, 6 Adet yaþam birimi, spor salonu, 3 adet bekçi kulübesi, Gülabibey 5 adet sevgi evi, ortak kullaným alanýnýn da TOKÝ tarafýndan yapýmýnýn gerçekleþtirildiðini ifade eden Milletvekili Uslu, TOKÝ yatýrýmlarýndan ilçelerin de gerekli payý olduðunu belirtti. Uslu, TOKÝ'nin ilçelere yaptýðý yatýrýmlarý da þöyle sýraladý: "Osmancýk Koyunbaba 224 adet alt gelir grubu konut, kütüphane, cami ve þadýrvan, Sungurlu 256 adet konut ve ticaret merkezi, (80 Alt Gelir Grubu) Sungurlu Kuzuluk 176 adet konut ve saðlýk ocaðý, Alaca Ýlçesi 140 Adet Konut." TOKÝ'nin Çorum'da bugüne kadar toplam Konut, Sevgi Evleri, Ticaret Merkezleri, Camiler, Saðlýk Ocaklarý gibi birçok Sosyal Donatý uygulamalarý yaptýðýný dile getiren Uslu, 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda yapýlan yatýrýmlarýn 187 milyon 675 bin 991 TL olduðunu, bu yatýrýmlara TOKÝ tarafýndan yapýlan okul ve hastane yatýrýmlarýnýn dahil olmadýðýný da sözlerine ekledi. Ýnsan Haklarý paneli bugün Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Çorum Barosu'nun birlikte organize ettiði "Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin 64. yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý" konulu panel bugün yapýlacak. Ýnsan Haklarý Haftasý kapsamýnda yapýlacak olan panel saat 13.00'de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz'ýn oturum baþkanlýðýnda yapýlacak panele Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Özalp, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Görevlisi Veysel Dinler, Av. Mahmut Bayatlý ve Çorum Barosu Baþkan Yardýmcýsý Av. Neslihan Boyabatlý konuþmacý olarak katýlacak. Kayýp bin 142 çocuk aranýyor Ýçiþleri Bakanlýðý, yýllarýnda arasýnda kayýp olup aranan çocuk sayýsýnýn bin 142 olduðunu açýkladý. Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda, Türkiye'de yýllarý arasýnda 27 bin 746 çocuðun kaybolduðu, bu yýllar arasýnda sadece 5 bin 962 çocuðun bulunduðu, 21 bin 784 çocuðun ise halen kayýp olduðu yönünde haberler yer aldýðýna dikkat çekildi. Açýklamada, "Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý verilerine göre yýllarý arasýnda yapýlan kayýp çocuk müracaatý toplam 62 bin 517, bu süre zarfýnda bulunan çocuk sayýsý 61 bin 375'dir yýllarý arasýnda müracaatý olup da aranan çocuk sayýsý ise bin 142'dir. Buna göre, emniyet ve jandarma birimlerimizin kayýplarý bulma oraný yüzde gibi oldukça yüksek bir orandýr. Yine ayný dönemde kayýp müracaatý olan çocuklarýmýzýn yüzde 91,4'ü ilk 3 ay içinde, geriye kalan yüzde 8,6'lýk kýsým ise 6 ay veya daha uzun sürelerde bulunmuþtur. Çocuklarýmýzýn sað olarak bulunma oraný ise yüzde 99'dur" denildi. Güvenlik birimlerinin kayýp çocuklarýn ve vatandaþlarýn bulunmasý çalýþmalarýný etkin ve baþarýlý bir þekilde yürütmek amacýyla yeni birimler oluþturduðu vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde 81 ilimizde 'Çocuk Þube Müdürlüðü', Jandarma Genel Komutanlýðý Asayiþ Daire Baþkanlýðý bünyesinde ise 'Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ve Çocuk Þube Müdürlüðü' kurulmuþtur. Güvenlik güçlerimiz kayýp çocuklarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn aranmasý ve bulunmasý çalýþmalarýný büyük özveri, gayret ve sorumluluk içerisinde sürdürmektedir. Bazý basýn yayýn organlarýnca bilgi teyidi yapýlmadan oluþturulan bu tür haber ve yorumlarýn, kayýp çocuklar gibi toplumsal hassasiyet taþýyan bir konu üzerinden, Bakanlýðýmýz ve güvenlik güçlerimizin çalýþmalarýnýn farklý anlaþýlmasýna neden olduðu deðerlendirilmektedir." Osmancýk Devlet Hastanesi'ne Dijital Röntgen Cihazý alýndý Osmancýk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Mustafa Akar: Daha önce yapýlamayan birçok ameliyat artýk hastanemizde yapýlabilecek ANATIPDER'den Baþköy'e ziyaret TÝKA iþbirliðinde Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek amacýyla Gine'ye gidecek olan Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Uzman Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve Dernek Üyesi Y. Emre Cankar, yolculuk öncesinde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette sýrasýnda yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, 2008 ve 2011 yýllarý arasýnda yapýlan araþtýrmalarda Gine Cumhuriyeti'ndeki saðlýk personelinin eðitim ve ekipman açýsýndan eksikliklerinin olduðunu ve bu kapsamda ANATIPDER tarafýndan hazýrlanan projenin TÝKA tarafýndan kabul edildiðini ifade ederek, dernek üyelerinden oluþan gönüllü doktorlarýn 20 Aralýk itibari ile Gine Cumhuriyeti'nde saðlýk eðitimine ve saðlýk taramasýna baþlanacaðýný belirtti. Ülkemizin saðlýk alanýnda dünya ile yarýþýr hale geldiðini ve doktorlarýmýzýn son zamanlarda yapmýþ olduklarý ameliyatlarla dünyada ses getirdiklerine dikkat çeken Vali Baþköy, "Gönüllü doktorlarýmýz Gine Cumhuriyeti'nde, saðlýk taramasýnýn yanýnda meslektaþlarýna bir nevi hizmet içi eðitimi verecekler. Dolayýsýyla en önemli sorunlardan biri olan eðitim eksikliðine derman olacaklar. Kendilerini çalýþmalarýndan dolayý kutluyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Osmancýk Ýlçesi'nde Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde kullanýlmak üzere portatif c kollu dijital röntgen cihazý (skopi) alýndý. Ortopedi ameliyatlarýnda önemli kolaylýklar saðlayan dijital röntgen cihazý kapalý yada açýk ameliyatlarda kemik dokusunun anlýk olarak ekranda görüntülenmesini saðlýyor. Böylelikle hastaya çok daha özellikli ve ayrýntýlý müdahaleler kesin sonuçla yapýlabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Mustafa Akar cihazýn alýnmasýyla Osmancýk Devlet Hastanesinde yapýlamayan birçok ameliyatýn mümkün hale geldiðini söyledi. Cihazýn baþarýlý bir ameliyat için önem taþýdýðýna dikkat çeken Dr. Akar "Skopi cihazlarý röntgen filmi ile görüntülediðimiz görüntüyü anýnda ekranda görüntüleyerek ortopedi uzmanlarýnýn iþini kolaylaþtýran önemli cihazlardýr. Özellikle kýrýk ameliyatlarýnda kýrýk sahasýný açmadan altýn standart tedavi dediðimiz kemiðin içerisinden platinler göndererek bir takým ameliyatlar yapmamýzý saðlýyor. Bu da kýrýk iyileþmesini oldukça hýzlandýran bir yöntemdir. Daha önce hastanemizde yapýlamayan bu tür ameliyatlarý artýk yapabileceðiz. Altýn standart dediðimiz en üst düzeyde baþarýlý ameliyatlar için bu cihaz gerekliydi. Yani skopi Çorum Fahri Trafik Müfettiþleri, 26 Aralýk 2012 günü toplanacak. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, 26 Aralýk 2012 günü Saat:15.00'de Çorum Emniyet Müdürlüðü Eðitim cihazýný ortopedinin gözü kulaðý diye nitelendirebiliriz" dedi. ÇORUM'A SEVKLER DURACAK Osmancýk Devlet Hastanesi Ýdari ve Mali Hizmetler Müdürü Atila Çaðlar, skopi cihazýnýn alýnmasýyla ortopedi ve travmatoloji bölümünden Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine yapýlan sevklerin büyük oranda önleneceðini söyledi. Osmancýk Devlet Hastanesindeki imkanlarýn her geçen gün daha da iyileþtirildiðini ifade eden Çaðlar, "Hastanemizde verilen saðlýk hizmetinin güçlü ve zayýf yönleriyle ilgili sürekli olarak çalýþma yapýyoruz. Bunlardan birisi hastalarýn baþka hastanelere çokça sevk edildiði üzerindeydi. Genellikle bu sevkler teknik imkanlar ve uzman kadro yetersizliðinden dolayý yapýlýyordu. Ancak her geçen gün hastanemizdeki teknik þartlar ve uzman kadromuz geliþmekte. Saðlýk hizmetini kalite standartlarý ölçüsünde ve hýzlý bir þekilde vermeye çalýþýyoruz. Bu kapsamda ortopedi ve travmatoloji bölümünün olmazsa olmazý olan dijital röntgen cihazýný hastanemize kazandýrdýk. Bundan böyle hastanemizde teknik cihaz eksikliði nedeniyle ameliyat yapýlamadýðý için baþka hastanelere yapýlan sevkler duracak." diye konuþtu. (ÝHA) Fahri Trafik Müfettiþleri toplanýyor Salonunda 2012 Yýlý 2. Bilgilendirme Toplantýsý Fahri Trafik Müfettiþlerinin çalýþmalarý deðerlendirme ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunmak ve mevzuat deðiþikliði hakkýnda bilgilendirme yapýlacak.

4 20 ARALIK 2012 PERÞEMBE Sayfa 4 Bir yýlda 255 hastaya Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'nin 1'inci kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuþan Merkez Yetkilisi Dr. Süleyman Oflu, kayýtlý 210, aktif katýlan 45 hastayla Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'ni bugünkü haline getirdiklerini belirtti. Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi'nde aðýr ruh saðlýðý problemi yaþayan danýþanlarýn yaþadýklarý ortamda takip ve tedavilerinin yapýldýðýný, bunlarýn yanýsýra sosyal ve psikolojik hizmetlerinin bir bütün olarak verildiðini belirten Oflu, "Genelde ruhsal hastalýklarýn hizmeti hastane temelli olarak verilmektedir. Böyle bir hizmette hastalara daha çok ilaç tedavisi ya da yatarak tedavi hizmeti uygulanmaktadýr. Hastalar tedavi sonrasýnda ya da taburculuk sonrasýnda kendi hallerine kalmakta, tedavi ve takipleri konusunda önemli ölçüde zorluklar ve tedavide aksaklýklar yaþamakta ve bunun sonucunda ruhsal hastalýklarýn sýk-sýk tekrarý gözlenmekte ve sýk zorunlu yatýþlar olmaktadýr" dedi. Günümüzde beklenen ruhsal hastalýklarýn hizmetinde hastane temelli ve toplum temelli tedavi hizmetlerinin belli bir denge içerisinde yürütülmesinin saðlandýðýný vurgulayan Oflu, böyle bir hizmette hastane temelli hizmet verilen hastanýn daha sonra toplum temelli tedavi hizmeti ile yerinden ya da merkezden belli aralýklarla ve düzenli bir þekilde takibinin yapýldýðýný dile getirdi. Hedeflerinin hastalarýn hastalýk tekrarlarýnýn azaltýlmasýný ve topluma katýlýmcý bir birey olarak dönmelerini saðlamak olduðunu bildiren Oflu, konuþmasýna þu þekilde devam etti: "Þu anda biz Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde hizmet verdik' hedeflediðimiz bu hizmeti bir yýldýr sürdürmekteyiz. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri hastanede yatan hastalarýn taburcu olduktan sonra hastane ve hasta aileleri arasýnda bir köprü görevi görmektedir. Hasta ve aileleri bir problemle karþýlaþtýklarýnda ilk destek alabilecekleri ve sorunlarýný çözebileceklerine inandýklarý yer olarak, Toplum Ruh Saðlýðý Merkezlerini görmektedirler. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri hasta tedavi ve takibinin dýþýnda hastanýn rehabilitasyonu, mevcut beceri ve yeteneklerinin geliþtirilmesi ve topluma katýlýmcý bir birey olarak dahil olmalarýna hastalan hazýrlamaktadýr. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezimizde hastalarýn tedavi ve takibi, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliþtirilmesi önemli ölçüde ilerleme göstermiþ ve hastalar bu haliyle toplumda üretimde bulunmak üzere hazýr hale gelmiþ bulunmaktadýrlar. Hastalarýn istihdam ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda ilgili kurumlarýn ve sivil toplum örgütlerinin hastalarýmýza destek vereceðine, hastalarýn bu özelliklerini dikkate alacaðýna ve hastalarýmýz için gerekenlerin yapýlacaðýna inanmaktayýz ve temenni etmekteyiz. Ülkemizde toplum ruh saðlýðý merkezlerinin kurulmasýný planlayan Saðlýk Bakanlýðýna, Merkezimizin kuruluþunda, bu aþamaya gelmesinde katkýlarý geçen Ýl Saðlýk Müdürlüðüne, Merkezimizin çalýþmalarýný yakýndan takip eden, önerilerini bizimle paylaþan ve her konuda desteðini gördüðümüz Hastane Yöneticimiz Operatör Doktor Musa Zorlu'ya, Merkez çalýþanlarý ve Merkezimizden hizmet almakta olan hastalarýmýz adýna, teþekkürlerimizi sunuyoruz. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi çalýþma arkadaþlarým Uzman Psikolog Özlem Özbay, Saðlýk Memuru Ýbrahim Ölçüm, Hemþire Þenay Þahin, Hemþire Dönüþ Kazançalý, Uðraþ terapisi hocalarýmýz Betül Kýlýççý ve Firdevs Balcý, Týbbi Sekreterimiz Murat Þahin, yardýmcý görevlimiz Niyazi Þahin ile birlikte onur duyarak yürüdüðümüz bu hizmette kayýtlý 210, aktif katýlan 45 hastamýzla Toplum Ruh Saðlýðý Merkezimizi bugünkü haline getirmiþ bulunmaktayýz. Tüm çalýþanlarý, yaptýklarý hizmetlerden ötürü gönülden kutluyorum." Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi 1 Yaþýnda Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi'nin birinci kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Hastane konferans salonunda düzenlenen etkinliðe Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Tuncer Kýlýç, Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Köksal, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Dr. Musa Zorlu, Defterdar Ahmet Özkan, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile çok sayýda saðlýk personeli ve hasta katýldý. Programýn açýlýnda konuþan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Dr. Musa Zorlu, Saðlýk Bakanlýðý'nýn talimatýyla kurulan toplum ruh saðlýðý merkezlerinde öncelikle psiko-taný gruplu hastalarýn takiplerinin yapýldýðýný, sosyal destek ve beceri geliþtirme programlarýnýn düzenlendiðini söyledi. Bu sayede hastalarýn bireysel, sosyal ve iþlevsel becerilerinin geliþtirilmesinin amaçlandýðýný belirten Zorlu, bu nedenle hastalarýn hastalýklarýnýn tekrarlama ve hastaneye yatýþ alýþkanlýklarýnýn azaltýlmasý, hastalarýn toplumsal faaliyetlere katýlýmlarýnýn artýrýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Toplum ve Ruh Saðlýðý Merkezi yöneticisi Dr. Süleyman Oflu ise, Uzman Psikolog Özlem Özbay, Saðlýk Memuru Ýbrahim Ölçüm, Hemþire Þenay Þahin, Hemþire Dönüþ Kazançalý, uðraþ terapisi hocalarý Betül Kýlýççý ve Firdevs Balcý, týbbi sekreter Murat Þahin, yardýmcý görevli Niyazi Þahin ile birlikte bu hizmette kayýtlý 210, aktif katýlan 45 hastayla Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'ni bugünkü haline getirdiklerini söyledi. Merkezde tedavi görenlerin duygu ve düþüncelerini paylaþtýðý programda, merkezin bugünlere gelmesinde emeði geçen personel ile tedavilerde baþarý saðlayarak taburcu olan hastalara plaket ve teþekkür belgeleri verildi. Program, verilen kokteylin ardýndan sona erdi. 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman doktor alýnacaðýný bildirdi. Kafkas, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 adet Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne 1 adet Fiziksel Týp Rehabilitasyon Uzmaný ve 1 adet Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný ile Alaca Devlet Hastanesi'ne Genel Cerrahi Uzmaný olmak üzere toplam 4 adet uzman doktor alýnacaðýný kaydetti. Ayrýntýlý bilginin ve baþvurularýn Saðlýk Bakanlýðý'na ait internet adresinden alýnacaðýný ifade eden Agah Kafkas, kuranýn ise 27 Aralýk Perþembe günü çekileceðini sözlerine ekledi. 100 yataklý öðrenci yurdu Sungurlu ilçesine yapýlacak olan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdu için çalýþmalarýn baþladýðý bildirildi. Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan öðrenci yurdu için sözleþmenin imzalandýðýný, gelecek yýl tamamlanarak hizmete gireceðini söyledi. Orta öðretimde okuyan kýz öðrenciler için 100 yatak kapasiteli yurdun yapýmý için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý'ndan geçen yýl onay çýktýðýný belirten Þahin, Saðlýk Meslek Lisesi okulunun bahçesine yapýlmasý planlanan yurt için 1 milyon 902 bin TL ödenek ayrýldýðýný vurguladý. Yapýlacak yurt ile ilgili 6 Aralýk 2012 tarihinde sözleþme imzalandýðýný söyleyen Kaymakam Þahin, sözleþme gereði yüklenici firmanýn 11 Aralýk 2012 tarihinde iþe baþlayacaðýný belitti. Þuanda çalýþma dönemi olmadýðý için beton atamayan yüklenici firma yetkilileri ise havalarýn iyi olmasýyla birlikte çalýþmalarýna baþlayacaðýný kaydetti. (ÝHA) Yazýcý, Kon TV'de Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, bugün Kon TV'de "Ankara Konuþuyor" isimli programda canlý yayýn konuðu olacak. Baþkan Yazýcý, canlý yayýnda Osmancýk'ý ve Osmancýk'taki çalýþmalarý anlatacak. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kon TV'de canlý yayýna katýlacak. Saat 13.10'da baþlayacak olan "Ankara Konuþuyor" isimli programa konuk olacak Baþkan Yazýcý, Osmancýk'ýn tarihi, kültürel ve ekonomik deðerleri hakkýnda bilgiler sunacak. Tüm dünyaya ünü yayýlan Osmancýk 97 pirincinin üretim hikayesini de anlatacak olan Baþkan Yazýcý, belediye olarak gerçekleþtirilen yatýrýmlarý canlý yayýnda anlatacak. Ankara'da gerçekleþtirilecek olan program saat 13.10'dan itibaren Kon TV'de yayýnlanacak.

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı