Paasche ndeksi= q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paasche ndeksi= q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n"

Transkript

1 P Paasche ndeksi [Alm. Paasche- Index ] [Fr. Index de Paasche ] [ ng. Pa - asche index] Birden fazla maddenin fiyat, miktar ya da de erlerindeki de iflmeleri toplu olarak ve maddelerin önemlerine göre yans tabilen tart l bileflik indekslerden olan Paasche indeksinde tart lar de iflken olup indeksi hesaplanan devrelere ait göstergeler tart olarak kullan lmaktad r y l nda Paasche taraf ndan gelifltirilmifl olan Paasche indeksi ile fiyat de iflmeleri ölçülmekte ise; tart olarak indeksi hesaplanacak devrenin (n devresinin ya da cari devrenin) miktarlar kullan lmakta ve (n) devresinde sat n al nan miktarlar n bafllang ç devresinde de (o devresinde) geçerli oldu u vars y m yap lmaktad r. (P o) ile bafllang ç devresi fiyatlar, (p n) ve (q n) ile de (n) devresi fiyat ve miktarlar gösterildi inde Paasche indeksi, maddelerin (n) devresindeki fiyat ve miktarlar n n çarp mlar n n toplam n n, esas devre fiyat ile (n) devresi miktarlar n n çarp mlar n n toplam na bölünmesi ve sonucun 100 ile çarp lmas ile, p n q n Paasche ndeksi= p o q n x 100 formülü yard m yla hesaplanmaktad r. Örne in, A,B,C ve D maddelerinin (n) devresindeki miktarlar s ras yla 15, 20, 35, 50, esas devre fiyatlar 10 milyon TL, 12 milyon TL, 5 milyon TL, 8 milyon TL ve (n) devresindeki fiyatlar 15 milyon TL, 15 milyon TL, 10 milyon TL ve 12 milyon TL oldu unda (n) devresine ait Paasche indeksi, p n q n ( 1 5 x 1 5 ) + ( 1 5 x 2 0 ) + ( 1 0 x 3 5 ) + ( 1 2 x 5 0 ) x 100= x p n q n ( 1 0 x 1 5 ) + ( 1 2 x 2 0 ) + ( 5 x 3 5 ) + ( 8 x 5 0 ) = 1 5 2, 8 5 olarak hesaplanacakt r. 152,85 de erinin anlam bafllang ç devresinde (n) devresine kadar maddelerin fiyatlar - n n ortalama olarak % 52,85 kadara artm fl oldu udur. Paasche indeksinin pay indeksi hesaplanan devrede sat n al nan miktarlar için bu devrede yap lan toplam harcamay, paydas ise cari devredeki miktarlar n sat n al nabilmesi için esas devrede yap lmas gereken harcamay belirtmektedir. Ancak Paasche indeksi (n) devresindeki miktarlar n esas devrede de geçerli oldu unu varsayd ndan fiyatlar artarken sat n al nan miktarlarda azalma oldu u (talep esnekli inin yüksek oldu u) durumda fiyat yükselen maddelere az tart verilmifl olmakta ve dolay s yla indekste afla do ru bir sapma ortaya ç kmaktad r. Maddelerin miktarlar ndaki de iflmelerin izlenmesinde de Paasche indeksinden yararlan lmaktad r. Bu durumda tart olarak cari devre fiyatlar kullan lacak ve indeks, q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n fleklinde formüle edilecektir. Paasche formülü (n) devresindeki göstergelerin bilinmesini gerektirdi inden yayg n bir kullan m alan na sahip de ildir. (Bkz. Bileflik n - deks, Laspeyres ndeksi, Fisher deal ndeksi, ndeksler, Fiyat ndeksleri, Miktar ndeksleri, Marshall-Edge - worth ndeksi) B. A. Köksal Pamukbank T.A.fi. Çukurova Bölgesi nde pamuk tar m n özendirme ve gelifltirme, di er bankac l k hizmetlerini gerçeklefltirme amac yla 1955 te kurulan ve merkezi stanbul da bulunan özel sermayeli ticaret bankas. 17 milyon TL sermayeyle kurulan bankan n kurucu ortaklar aras nda Adana, Ceyhan ve Tarsus un tüccarlar ve flirketleri a rl ktayd. Kuruluflundan bu yana büyük ölçekli bankalar grubunda yer alan Pamukbank, özellikle 1980 lerde yurt içinde ve yurt d fl nda bafllatt ça dafl bankac l k hizmetleriyle sektörde kendine sa lam bir yer edinmifltir. Günümüzde bankan n ana ortaklar, Çukurova Grubuna ba l flirketlerdir: Çukurova thalat ve hracat A.fi., Çukurova D fl Ticaret A.fi., Çukurova Holding A.fi., Avor nflaat G da Tekstil Kimya Sanayii Ticaret A.fi y l itibariyle ödenmifl sermayesi 3,74 trilyon TL olan bankan n, yine ayn dönemde toplam mevduat 133 trilyon TL ye, kulland rd krediler toplam 88 trilyon TL ye, net kâr 2,03 trilyon TL ye ulaflt. fiube say s : 153 Yurt d fl flube say s : 1 fianj büro say s : 1 Temsilcilik say s : 6 Personel say s : S. Tafldelen/A. Erhan Pantaleoni, Maffeo ( ) talyan iktisatç de Roma Üniversitesi nde hukuk doktoras yapt ten bafllayarak çeflitli talyan üniversitelerinde maliye okuttu y l nda Radikal Parti üyesi olarak meclise girerek politik payatta aktif rol ald. K sa bir süre sonra meclis ve parti üyeli inden ayr l- 1045

2 Pantoufle d. Birinci Dünya Savafl s ras nda ve sonraki y llarda gazetelerde siyasi makaleler yazd. Bu yaz lar daha sonra dört cilt halinde yay nland te Senato ya girdi. talya da bir faflizm taraftar gibi görünmesine ra men, bu rejimi birçok yönden elefltirmekten geri kalmad. Pantaleoni, belirli bir iktisadi okula ba l kalmam flt r. Bununla beraber çal flmalar nda marjinalistlerle Ricardo nun klasik analizini birlefltirmeye çaba göstermiflt i r. De er teorisinde Marshall a yaklaflm fl olmakla birlikte, arz ve talep fonksiyonlar konusunda vaka çal flmalar n kabul etmemesi aç s ndan ondan ayr lmaktad r. ktisadi konjonktür ve dalgalanmalar n ekzojen sebeplere ba l oldu unu kabul eden Pantaleoni, de er teorisinde de istatistiksel data ve ampirik bilgilere dayanm fl ve marjinalistlerin makro tezlerini reddetmifltir. Kamu maliyesi alan nda Ricardo nun yaklafl m n benimsemesinin yan nda, teoriye yapt en önemli katk, vergiyi bir siyasal fiyat olarak görmesidir. Ö.F. Bat rel Pantoufle Bir memurun veya subay n resmi görevinden ayr larak özel kesimde çal flmaya bafllamas n belirten Frans zca terimdir. Kamu sektöründen özel kesime transfer olanlara dapantouflard denmektedir. F. Ergin Para [Alm. Geld, Wâhrung] [Fr. Monnaie] [ ng. Money] Kullan lmaya haz r sat n alma gücüdür. Birinci derece likiditedir. Efektif veya kaydi olabilir. Bafll ca üç fonksiyonu vard r: Ödeme arac d r. De er ölçüsüdür. Tasarruf aletidir. F. Ergin Para Arz [Alm. Geldvolumen, Geldmenge] [Fr. Offre de monnaie] [ ng. Money supply] Bütün iktisatç lar n üzerinde anlaflt klar bir tan ma göre, para arz borçlar n ödenmesinde ve mallarla hizmetlerin sat n al nmas nda genel olarak kabul gören her fleyi içerir. Bu tan m çerçevesinde para arz üç bölümden oluflmaktad r: 1) Madeni para 2) Kâ t para 3) Vadesiz banka mevduat Para arz n n bu üç unsurundan ilki toplam para arz - n n en küçük bölümünü (genellikle yüzde 2-3 ünü) oluflturur. Vadesiz banka mevduat ise bankac l k sisteminin geliflmifllik derecesine ba l olarak de iflmekle birlikte para arz n n en önemli bölümüdür. (Bkz. Para Stoku ) S. Abaç Para Baz [Alm. Währungsbasis] [Fr. Base monétaire] [ ng. Mone - tar base ] Dolafl mdaki para+bankalar n nakit rezervleri ve Merkez Bankas ndaki zorunlu karfl l klar n toplam d r. (Bkz. Parasal Taban ) S. Abaç Para Birimleri [Alm. Wahrungseinheiten] [Fr. Unités monétaires] [ ng. Monetary units] Paralar Ülkeler Para Birimleri A. Afgani Afganistan Austral Arjantin Alman Mark Almanya B. Balboa Panama Bat (Baht) Tayland Bir Etiyopya Bolivar Venezuela Boliviano Bolivya C. Türkçe okunufllar nedeniyle C ile bafllayan paralar K ve S harflerinde gösterilmifltir. D. Dalasi Gambiya Denar Makedonya Dinar Bahreyn Dinar Bahreyn Cezayir Dinar Cezayir H rvat Dinar H rvatistan Irak Dinar Irak Kuveyt Dinar Kuveyt Libya Dinar Libya Tunus Dinar Tunus Ürdün Dinar Ürdün Yemen Dinar Yemen (Güney Yemen) Yeni Yugoslav Dinar Bosna - Hersek Yugoslav Dinar Yugoslavya Dirhem Birleflik Arap Birleflik Arap Emirlikleri Emirlikleri Dirhemi Fas Dirhemi Fas Dobra Sao Tome Adas Dolar (Dollar) Amerikan Dolar Amerika Birleflik Devletleri Samao Adalar (Amerika) Avustralya Dolar Avustralya Bahama Dolar Bahamalar Barbados Dolar Barbados Belize Dolar Belize Bermude Dolar Bermuda Brunei Dolar Brunei Fiji Dolar Fiji Adalar Guyana Dolar Guyana Hong-Kong Dolar Hong-Kong Jamaika Dolar Jamaika Kanada Dolar Kanada Libeyra Dolar Liberya Namibla Dolar Namibia Singapur Dolar Singapur Solomon Dolar Solomon Adalar Tayvan Dolar Tayvan (Formoza] Trinidad ve Tobago Dolar Trinidad ve Tobago Adas Yeni Zelanda Dolar Yeni Zelanda Zimbabve Dolar Zimbabve Dong Vietnam Doyçemark (Deutche Mark) Almanya Drahma Yunanistan E. Ekuele Ekvator Ginesi Eskudo (Escudo) Cabo Verde Eskudosu Cabo Verde Adalar Portekiz Eskudosu Timor Adas F. Florin (Guilder) Hollanda Florini Hollanda Hollanda Antilleri Hollanda Antilleri Florini 1046

3 Para Birimleri Surinam Florini Surinam (Hollanda Guyanas ) Forint Macaristan Frank (Franc) Belçika Frango Belçika Burundi Frang Burundi CFA Frank Eq. Çad, Gabon, Kamerun, Kongo, (Orta Afrika Devletleri Merkez Bankas n n ç karm fl oldu u Frank) CFA Frank Ouest Benin, Ekvator Ginesi Fildifli K y s, (Bat Afrika Devletleri Gine, Nijer, Merkez Bankas n n Senegal, Togo ç karm fl oldu u Frank) Cibuti Frang Cibuti Frans z Frang Fransa, Andorra sviçre Frang sviçre Lüksemburg Frang Lüksemburg Madagaskar Frang Madagaskar Mali Frang Mali Martinik (Martinique) Martinik (Martinique) Frang Adalar Ruanda Frang Ruanda Yeni Kaledonya Frang Yeni Kaledonya Adas G. Guarani Paraguay Gurd (Gourde) Haiti K. Karbonarets Ukrayna Ketzal (Quetzal) Guatemala Kina Papua-Yeni Gine Kip (Yeni Kip) Laos Kolon (Colon) El Salvador Kolonu El Salvador Kosta-Rika Kolonu Kosta Rika Kordoba (Cordoba) Nikaragua Kron (Couronne) (Krone) Çek Kronu Çek Cumhuriyeti Danimarka Kronu Danimarka Estonya Kronu Estonya sveç Kronu sveç zlanda Kronu zlanda Norveç Kronu Norveç Slovak Kronu Slovak Cumhuriyeti Kruzeyro (Cruzeiro) Brezilya Kvaça (Kwacha) Malavi Kvaças Malavi Zambiya Kvaças Zambiya Kvanza (Yeni Kvanza) Angola Kyat Myanmar (Burma /Birmanya) L. Lek Arnavutluk Mempira Honduras Leonne Sierra Leonne Leva Bulgaristan Ley Romanya Lilangeni Svaziland Lira ((Livre) (Pound) rlanda Liras rlanda K br s Liras K br s Rum Kesimi Lübnan Liras Lübnan Malta Liras Malta M s r Liras M s r Sudan Liras Sudan Suriye Liras Suriye Liret (Lire) (Lira) talya Lit Litvanya Loti Lesotho Manat Azerbaycan Mark (Alman Mark ) Almanya Markka Finlandiya Metical Mozambik N. Naira Nijerya Ngultrum Bhutan O. Ougiya (Ouguiya) Moritanya P. Palanga Tonga Adalar Pataca Mako (Macao) Pezeta (Peseta) spanya Pezo (Peso) Arjantin Pezosu Arjantin Dominik Pezosu Dominik Filipin Pezosu Filipinler Gine-Bissau Pezosu Gine-Bissau Kolombiya Pezosu Kolombiya Küba Pezosu Küba Meksika Pezosu Meksika fiili Pezosu fiili Uruguay Pezosu Uruguay Pula Botsvana R. Rand Güney Afrika Cumhuriyeti Renminbi Yuan Çin Halk Cumhuriyeti Riel Kamboçya Ringgit Malezya Riyal ran Riyali ran Katar Riyali Katar Umman Sultanl Riyali Umman Sultanl Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Yemen Riyali Yemen (Kuzey Yemen) Ruble Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, K rg zistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan Letonya Rublesi Letonya Rupi (Roupie) (Rupee) Hint Rupisi Hindistan Maldiv Rupisi Maldivler Mauritius Rupisi Mauritius Nepal Rupisi Nepal Pakistan Rupisi Pakistan Seyflel Rupisi Seyfleller Sri-Lanka Rupisi Sri-Lanka Rupiah Endonezya S. Sedi (Cedi) Gana Sol (Yeni Sol) Peru Sterlin (Pound/Sterling) Birleflik Krall k (Büyük Biritanya, ngiltere) Sucre Ekvador Sum Özbekistan Syli Gine fi. fiekel (Yeni fiekel) srail fiilin (Shiling) Avusturya fiilini Avusturya Kenya fiilini Kenya Somali fiilini Somali Cumhuriyeti Tanzanya fiilini Tanzanya Uganda fiilini Uganda T. Tala Bat Samoa (Okyanusya) Taka Bangladefl Tolar Slovenya Türk Liras Türkiye V. Vatu Vanuatu Von (Won) Güney Kore Vonu Güney Kore Kuzey Kore Vonu Kuzey Kore Y. Yen Japonya Yuan (Renminbi Yuan ) Çin Halk Cumhuriyeti Z. Zaire Zaire Zloti Polonya Ülkeler Afganistan Almanya Amerika Birleflik Devletleri Andora Para Birimleri Paralar Afgani Alman Mark (Doyçemark/Deutche Mark) Dolar (Amerikan Dolar ) Frans z Frang 1047

4 Para Birimleri Para Birimleri Angola Arnavutluk Avustralya Avusturya Azerbaycan Bahamalar Bahreyn Bangladefl Barbados Bat Samoa Belçika Belize Benin Bermuda Beyaz Rusya Bhutan Birleflik Arap Emirlikleri Birleflik Krall k (Büyük Britanya, ngiltere) Bolivya Bosna-Hersek Botsvana Brezilya Brunei Bulgaristan Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cezayir Cibuti Çad Çek Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Danimarka Dominik Cumhuriyeti Ekvador Ekvator Ginesi El Salvador Endonezya Ermenistan Ethiopya Fas Fildifli Sahili (Ivory Coast) Fiji Adalar Fiji K y s Filipinler Finlandiya Fransa Gabon Gambiya Gana Gine Gine-Bissau Guatemala Guyana Güney Afrika Cumhuriyeti Gürcistan Haiti H rvatistan Hindistan Hollanda Hollanda Antilleri Honduras Hong-Kong Irak Kvanza (Yeni Kvanza) Austral Lek Dolar (Avustralya Dolar ) fiilin (Avusturya fiilini) Manat Dolar (Bahama Dolar ) Dinar (Bahreyn Dinar ) Taka Dolar (Barbados Dolar ) Tala Frank (Belçika Frank ) Dolar (Belize Dolar ) CFA Frank Quest (Bat Afrika Devletleri Merkez Bankas n n ç karm fl oldu u Frank) Dolar (Bermuda Dolar ) Ruble Ngultrum Dirhem (Birleflik Arap Emirlikleri Dirhemi) Pound, Sterlin Boliviano Yeni Yugoslav Dinar Pula Kruzeyro Dolar (Brunei Dolar ) Leva CFA Frank Quest Frank (Burundi Frang ) Eskudo (Cabo Verde Eskudosu) Dinar (Cezayir Dinar ) Frank (Cibuti Frang ) CFA Frank Eq. (Orta Afrika Devletleri Merkez Bankas n n ç karm fl oldu u Frank) Kron (Çek Kronu) Renminbi Yuan Kron (Danimarka Kronu) Pezo (Dominik Pezosu) Sucre CFA Frank Quest Kolon (El Salvador Kolonu) Rupiah Ruble Birr Dirhem (Fas Dirhemi) CFA Frank Quest Dolar (Fiji Dolar ) CFA Frank Quest Pezo (Filipin Pezosu) Markka Frank (Frans z Frang ) CFA Frank Eq. Dalasi Sedi CFA Frank Quest Pezo (Gine-Bissau Pezosu) Ketzal (Quetzal) Dolar (Guyana Dolar ) Rand Ruble Gurd (Gourde) H rvat Dinar Rupi (Hint Rupisi) Florin (Hollanda Florini) Florin (Hollanda Antilleri Florini) Lempira Dolar (Hong-Kong Dolar ) Dinar (Irak Dinar ) ran rlanda spanya srail sveç sviçre talya zlanda Jamaika Japonya Kamboçya Kamerun Kanada Katar Kazakistan Kenya K br s Rum Kesimi K rg zistan Kolombiya Kongo Kore (Güney) Kore (Kuzey) Kosta - Rika Kuveyt Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Küba Laos Lesotho Letonya Liberya Libya Litvanya Lübnan Lüksemburg Macaristan Mako (Macoa) Madagaskar Makedonya Malavi Malezya (Malasia) Maldivler Malezya Mali Malta Martinik (Martinique) Mauritius Meksika M s r Mo olistan Moldova Moritanya Mozambik Myanmar (Burmal/Birmanya) Namibia Nepal Nijer Nijerya Nikaragua Norveç Orta Afrika Cumhuriyeti Özbekistan Pakistan Panama Papua Yeni Gine Paraguay Peru Polonya Portekiz Romanya Ruanda Riyal ( ran Riyali) Lira ( rlanda Liras ) rlanda Poundu) Pezeta fiekel (Yeni fiekel) Kron ( sveç Kronu) Frank ( sviçre Frank ) Liret ( talyan Lireti) Kron ( zlanda Kronu) Dolar (Jamaika Dolar ) Yen Riel CFA Frank Eq. Dolar (Kanada Dolar ) Riyal (Katar Riyali) Ruble fiilin (Kenya fiilini) K br s Liras (K br s Poundu) Ruble Pezo (Kolombiya Pezosu) CFA Frank Eq. Von (Güney Kore Vonu) Von (Kuzey Kore Vonu) Kolon (Kosta - Rika Kolonu) Dinar (Kuveyt Dinar ) Türk Liras Pezo (Küba Pezosu) Kip (Yeni Kip) Loti (ço ulu Maloti) Ruble (Letonya Rublesi) Dolar (Liberya Dolar ) Dinar (Libya Dinar ) Lit Lira (Lübnan Liras ) Frank (Lüksemburg Frang ) Forint Pataca Frank (Madagaskar Frang ) Denar Kvaça (Kwacha) (Malavi Kvaças ) Binggit Rupi (Maldiv Rupisi) Ringgit Frank (Mali Frang ) Lira (Malta Liras ) Frank (Martinik Frang ) Rupi (Mauritius Rupisi) Pezo (Meksika Pezosu) Lira (M s r Liras ) Tugrik Ruble Ougiya (Ouguiya) Metical Kyat Dolar (Namibia Dolar ) Rupi (Nepal Rupisi) CFA Frank Quest Naira Kordoba Kron (Norveç Kronu) CFA Frank Eq. Sum Rupi (Pakistan Rupisi) Balboa Kina Guarani Sol (Yeni Sol) Zloti Eskudo (Portekiz Eskudosu) Ley Frank (Ruanda Frang) 1048

5 Para Bütçesi Rusya Samoa Adalar (Amerika) Sao Tome Adas Senegal Seyfleller Sierra Leonne Singapur Slovak Cumhuriyeti Slovenya Solomon Adalar Somali Sri Lanka Sudan Surinam (Hollanda Guyanas ) Suriye Suudi Arabistan Svaziland fiili Tacikistan Tanzanya Tayland Tayvan Timor Adas Togo Tonga Adalar Trinidad ve Tobago Tunus Türkmenistan Türkiye Uganda Ukrayna Umman Sultanl Uruguay Ürdün Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Yeni Kaledonya Yeni Zelanda Yugoslavya Yunanistan Zaire Zambiya Zimbabve Para Bütçesi (Bkz. Nakit Bütçesi) Ruble Dolar (Amerikan Dolar ) Dobra CFA Frank Quest Rupi (Seyflel Rupisi) Leonne Dolar (Singapur Dolar ) Kron (Slovak Korunu) Tolar Dolar (Solomon Dolar ) fiilin (Somili Cumhuriyeti fiilini) Rupi (Sri Lanka Rupisi) Lira (Sudan Liras ) Florin (Surinam Florini) Lira (Suriye Liras ) Riyal (Suudi Arabistan Riyali) Lilangeni (Ço ulu Emlangeni) Pezo (fiili Pezosu) Ruble fiilin (Tanzanya fiilini) Bat Dolar (Yeni Tayvan Dolar ) Eskudo (Timor Eskudosu) CFA Frank Quest Palanga Dolar (Trinidad ve Tobago Dolar ) Dinar (Tunus Dinar ) Ruble Türk Liras fiilin (Uganda fiilini) Karbonarets Riyal (Ukrayna Karbonarets) Pezo (Yeni Uruguay Pezosu) Dinar (Ürdün Dinar ) Vatu Bolivar Dong Dinar (Yemen Dinar ) Riyal (Yemen Riyali) Frank (Yeni Kaledonya Frank ) Dolar (Yeni Zelanda Dolar ) Dinar (Yugoslav Dinar Drahmi Zaire Kvaça (Zambiya Kvaças ) Dolar (Zimbabve Dolar ) Ö. Akgüç/N. Elhüseyni Para Çeflitleri Para Çeflitleri [Alm. Arten und Formen des Geldes] [Fr. Formes de la monnaie] [ ng. Monetary means of payment] lkel toplum biçimlerinden modern topluma geçifl süreci içinde para olarak kullan lan araçlar n niteli i de iflmifltir. Tarihi geliflim süresince çeflitli uygarl klar n uygulamaya koydu u para türleri afla daki flekilde aflamal olarak yedi grupta ele al nabilir. 1) Mal para: Mal n malla de ifl tokufl edildi i ilkel toplumlarda de iflim ölçüsü olarak tuz, tütün, deri kurutulmufl bal k ve hayvan bafl gibi de eri olan malar kullan lm flt r. 2) Maden para: Alt n ve gümüfl sikkeler in para olarak kullan lmas d r. Bu iki de erli metalin di er mallara göre k t olmas, çabuk bozulmamas ve de er kaybetmeden küçük parçalara bölünebilmesi, mal para dan maden para ya geçifli kolaylaflt rm flt r. Alt n ve gümüfl para, bu aflamada mal de erine eflit bir nitelik göstermektedir. Osmanl mparatorlu u nun ilk döneminde, 1314 y l nda Akçe ad verilen, 1,5 dirhem a rl nda gümüfl para bas ld. lk alt n para ise, Fatih Sultan Mehmet zaman nda tedavüle ç kar ld. 3) Alt n ve gümüfle ba l kâ t para: Halk n, maden para olarak kullan lan alt n ve gümüflü yan nda tafl ma yerine, güvenilir sarraf ve bankalara yat r p, maden para karfl l nda ald klar belgeyi (sertifikay ) kullanmas yla ortaya ç km flt r. Bat Avrupa ülkelerinde görülen uygulamada, alt n veya gümüflü yüzde 100 temsil eden bu kâ- t paralar, farkl kurulufllar taraf ndan düzenlenmifl olmalar na karfl n, büyük ço unluk taraf ndan kabul edilmifl ve kullan lm flt r. 4) Banknot: Alt n ve gümüfle ba l kâ t paralarda oldu u gibi, yüzde 100 karfl l bulunmayan, resmi ya da özel kurulufllar taraf ndan piyasaya ç kar lan kâ t paralard r. Özellikle, alt na ba l para uygulamas sonunda, alt n miktar n n ekonominin para ihtiyac na cevap verecek düzeyde artmamas ve alt n karfl l nda bankalar n da tt belgelerin halk taraf ndan benimsenmifl olmas, devlet ve bankalar n, alt n karfl l olmadan kâ t para (banka notu) ç karmalar na yol açm flt r. Böylece, karfl - l alt n olan belgeler yerine, piyasada banknot lar, yani banka senetleri dolaflmaya bafllam flt r. ngiltere de do up serbestçe geliflen bu uygulama, sonralar devletin müdahalesine yol açm flt r. 5) Kâ t para: Günümüzde, modern ekonomilerde egemen olan para çeflididir. Her ülkede yetkili k l nan banka (merkez bankas ) taraf ndan bas lan ve karfl l olmayan bu kâ t paralar n, ülke içerisinde kabulü zorunludur. Esas para niteli inde olan bu kâ t paralar n s n rs z ödeme gücü vard r. Ülke d fl ndaki de eri ise, paray ç karan ülkenin d fl ekonomik iliflkilerindeki baflar s na ba l olarak de iflmektedir. Her ülke, siyasal ba ms zl n simgeleyen ulusal para birimini seçme ve basma yetkisine sahiptir. Tedavüle ç kar lacak kâ t para miktar n, o ekonominin ihtiyac na göre ve yasalar çerçevesinde yetkili kurul ya da kurulufl belirlemektedir. Örne in, Türkiye de kâ t para basma yetkisi, tarih ve 1211 say l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanunu ile Merkez Bankas na verilmifltir. 6) Ufakl k veya bozuk para:kâ t para gibi yasal olmakla birlikte, tam olarak kâ t paran n yerini tutmayan yard mc parad r. Gümüfl, bak r, nikel gibi madenlerden yap lan bu ufakl k paralar n maden de eri, üzerinde yaz l de erin alt ndad r. Do rudan Maliye Bakanl na ba l bir kurulufl taraf ndan bas l r. Küçük ve kesirli al flverifllerde kullan lan bu ufakl k paralar, yasa taraf ndan belirlenmifl s n rlar içinde ödemelerde kullan l r. Alacakl lar, ödemeler s ras nda saptanm fl s n r üstünde ufakl k para kabulüne zorlanamaz. Örne in, Türkiye de ufakl k paralar n üst s n r, üzerlerinde yaz l de erlerin 50 kat d r. 1049

6 Para Erozyonu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 7) Banka paras ya da kaydi para: Bankalarda vadesiz mevduat fleklinde hesaplar olanlar n, kâ t para ve ufakl k para kullanmadan ödemelerde bulunmalar d r. Yani, banka paras n n maddi varl yoktur. Bu yüzden, elden ele dolaflmaz. Hesaptan hesaba nakil yoluyla dolaflm fl olur. Ödemeler, ilgili hesaplara kay t düflülerek gerçeklefltirildi inden, bu paraya kaydi para ad da verilir. Banka paras n n tedavülü, yani, ödemeler çek arac l yla olur. Özellikle, geliflmifl ülkelerde halk n büyük ço unlu u kâ t para tafl mak yerine al flverifllerde çek kullanmay tercih eder. Bu konuda yasal bir zorunluk olmad için, çek yerine kâ t para istemek mümkündür. E. Tokgöz Para Erozyonu [Alm. Kaufkraftschwund, Geldwertschwund] [Fr. Erosi - on monétaire] [ ng. Monetary erosion] Para erozyonu, zamanla para de erinin azalmas d r. Kronik enflasyonun sonucudur. Fiyat endekslerinin sürekli t rman fl halinde olmas, para erozyonunun belirtisidir. (Bkz. Enflasyon, Para Önünden Kaç fl ) F. Ergin Parafiskal Gelirler [Alm. Parafiskalische Einkünfte] [Fr. P a r a f i s c a l i t é ] [ ng. Parafiscality, Payroll Tax ] Bir kamu geliri türüdür. Ancak, devlet bütçesine dahil edilmez. Bu geliri, devletin kendilerine verdi i yetkiye dayanarak tahsil edenler ticaret odalar gibi kamu niteli- indeki meslek kurulufllar ile Türkiye deki Sosyal Sigortalar Kurumu gibi sosyal güvenlik kurulufllar d r. Bir Frans z yazar olan Lucien Mehl, parafiskal gelirleri flöyle tan mlam flt r: Kamu kurulufllar ve genel yararla ilgili kurulufllar n finansmanlar n sa lamak amac yla ya bizzat sözü geçen teflekküller veya idare taraf ndan bu teflekküller lehine ya bunlar n mensuplar ya da hizmetlerinden yararlananlardan tahsil edilen, ancak devlet bütçesine dahil edilmeyen gelirlerdir. Parafiskal gelirlerin vergiye benzeyen yönü vergi gibi cebri bir yükümlülük oluflundad r. Nitekim Neumark bu gelir türünü ifade etmek için vergiye benzer resimler deyimini kullanm flt r. Harca benzeyen yönü ise bir karfl l n n bulunmas d r. Çünkü, mesleki kurulufllara aidat, sosyal güvenlik kurumlar na prim ödeyenler bu kurulufllar n hizmetlerinden do rudan yararlanmaktad r. Parafiskalite kavram n n ortaya ç k fl tarafs z devletin yerini müdahaleci devletin al fl ndan sonrad r. ktisadi ve sosyal alanlarda pek çok yeni görevler üstlenen günümüzün sosyal devleti bu hizmetlerin her biri için ayr kurumlar kurmakta ve bunlara yapt klar hizmetlerin karfl l n cebri olarak tahsil etmek yetkisini vermektedir. Bu yeni finansman yönetimine parafiskalite denmektedir. Geliflmifl ülkelerde vergi yükü hesaplar nda parafiskal gelirler de gözönünde tutulmaktad r. Bu do al olarak vergi yükünün artmas na sebep olmaktad r. H. Nadaro lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Türkiye de 1980 istihrar program çerçevesinde kurulmufl olan Para ve Kredi Kurulu nun kald r lmas ndan sonra, Ocak 1992 de Bakanlar Kurulu karar yla yerine oluflturulan kuruldur. IV. Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) 1980 Y l Program içerisinde kurulmas öngörülen Para ve Kredi Kurulu (PRKK), Bakanlar Kurulu nun tarih ve say l Resmî Gazete de yay mlanan 8/166 say l karar ile oluflturulmufltu. Bakanlar Kurulu karar na göre PRKK n n bafll ca görev ve yetkileri flunlard : a) Para ve kredi politikas n n uygulanmas nda koordinasyonu sa lamak b) Kredilerin, plan ve pro ram ilkelerine uygun olarak da l m n ve finasman gülçlüklerinin giderilmesini temin etmek c) Destekleme fiyatlar konusunda tavsiyelerde bulunmak d) Ödemeler dengesindeki geliflmeleri takip ederek, gerekli tedbirleri almak Bileflimi Aral k 1983 te yeniden düzenlenen PRKK baflbakan n görevlendirece i bir devlet bakan n n baflkanl nda, Devlet Planlama Teflkilat (DPT) müsteflar, Maliye ve Gümrük Bakanl müsteflar, Sanayi ve Ticaret Bakanl müsteflar, Hazine ve D fl Ticaret müsteflar, T.C. Merkez Bankas baflkan ile Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl müsteflar ndan oluflmaktayd. Genel sekreterli ini Devlet Planlama Teflkilat genel sekreteri yürütmekteydi. lgili kurulufllar, kurulda ele al nmas söz konusu olacak konular gerekli bilgilerle PRKK baflkanl na iletmekteydi. Baflkan da sekreterli in yapaca haz rl k çal flmalar n n durumuna ve konular n özelliklerine göre kurul gündemini düzenlemekteydi. PRKK baflkan Ekonomik fller Yüksek Koordinasyon Kurulu veya Bakanlar Kurulu karar n gerektiren durumlarda gerekli baflvuruyu yapmakta, öteki durumlarda ilgili bakanl klarca uygulanmak üzere gerekli kararlar almakta veya al nmas n sa lamaktayd. Ola an olarak ayda bir kez veya baflkan gerek gördü ü zamanlarda toplanan PRKK n n alm fl oldu u kararlar genel olarak flu bafll klar alt nda toplanabilir: a) Türk Liras n n de erinin yabanc paralar karfl - s ndaki de erinin de ifltirilmesine iliflkin kararlar b) Destekleme al mlar na iliflkin kararlar c) thalat rejimine iliflkin karala d) hracatta vergi iadesi listelerine ve ihracat teflviklerine iliflkin kararlar e) Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ndan yap lacak ödemelere iliflkin kararlar PRKK n n yerini alan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun temel görevi ekonomi ve maliye politikalar ile para ve kredi politikalar n n belirlenmesinde ve uygulanmas nda eflgüdümü sa layarak gerekli önlemleri almakt r. Baflbakan n görevlendirdi i bir devlet bakan - n n baflkanl k etti i yeni kurul Bay nd rl k ve skân Bakan, Hazine ve D fl Ticaret, DPT, Maliye Bakanl 1050

7 Paran n De erinin Saptanmas müsteflarlar ile TC Merkez Bankas baflkan ndan oluflmaktad r. Y. Canevi/N. Elhüseyni Paran n De erinin Saptanmas [Alm. Geldwertbestimmung] [Fr. Détermination de la valeur de monnaie] [ ng. Determination of the value of monev] Paran n fiyat ya da paran n gerçek de eri, par an n sat n alabilece i mallarla ifade edilir. Örne in, 1 TL= 1 1 Elma= 5 10 Portakal Bütün mallar n fiyatlar nda bir art fl oldu u zaman (örne in fiyatlar iki kat na ç kt nda), paran n fiyat nda, yani gerçek de erinde ayn oranda bir azal fl olur: ya da 2 TL= 1 TL= 1 1 Elma= Elma= Portakal Portakal Görüldü ü gibi paran n de eri, tüm mallar n de erinin tersidir. E er fiyatlar genel düzeyini P ile gösterirsek, paran n de eri 1/P ye eflittir. fiu halde fiyatlar genel düzeyinin artt n söylemekle paran n de erini kaybetti ini söylemek ayn fleydir. Fiyatlar genel düzeyindeki de ifliklikleri, dolay s yla paran n de erindeki de ifliklikleri saptamak için kullan lan araç ise fiyat endeksleridir. S. Abaç Paran n Nötralitesi [Alm. Währungsneutralität ] [Fr. Neutralité de la mon - naie] [ ng. Neutrality of money] Klasik iktisatç lar n ileri sürdükleri bir kavramd r. Bir ekonomide para hacmindeki genifllemenin yaln zca parasal de iflken olan fiyatlar genel düzeyini etkiledi i görüflüne dayan r. Birer reel de iflken olan üretim hacmi, tasarruf arz, yat r m talebi ve faiz oran, parasal genifllemeden etkilenmez. Bu nedenle para, reel de iflkenleri etkileyebilme gücüne sahip de ildir. Bu duruma paran n nötralitesi ya da yans zl denir. S. Abaç Paran n Tarihçesi [Alm. Geldsgeschichte] [Fr. Histoire de la monnaie] [ ng. History of money] lk ça lardan itibaren insanlar çeflitli mallar para yerine kullanm fllard r. flbölümünün geliflmesiyle birlikte mallar n mallarla mübadele edilmesi giderek zorlaflm flt r. Takas edilecek mallar n de erinin birbirine denk olmamas, mal arzedecek kimsenin her zaman bulunmamas, Paran n Tarihçesi mallar n bölünebilme özelliklerinin olmamas çeflitli zorluklar ortaya ç karm flt r. Örne in, bir at ile yirmi ölçek bu day de ifltirmek isteyen bir kimsenin baflka bir pazarda ayn mal n karfl l nda on ölçek bu day veya befl ölçek süt önerisi ile karfl laflmas farkl de erlerin oluflmas na neden olmufltur. Zamanla bölgelerin özelliklerine göre bir mal üzerinde anlafl larak tek bir mübadele de eri oluflturulmaya çal fl lm flt r. De er ölçüsü fonksiyonu gören bu mala hesap paras denmifltir. Hesap paras n n temsil etti i mal n ödeme arac olarak kabul edilmesi paral ekonominin do mas ndaki en önemli etkenlerden biri olmufltur. Öte yandan baz mallar n, tafl nma, bölünme ve biriktirme zorluklar n n bulunmas madenlerin kullan lmas na yol açm flt r. Özellikle alt n, bak r, gümüfl gibi metallerin küçük parçalara bölünebilmelerinin yan s ra de er ölçüsü ve biriktirme fonksiyonlar n görmeleri yayg n bir mübadele arac olarak kullan lmalar n sa lam flt r. En eski paran n M.S y llar nda kullan lan alt n ve gümüfl sikkeler oldu u zannedilmektedir. Anadolu da ise alt n ve gümüflün do al alafl m olan elektrumdan bas lan paralar mübadele arac olarak dolafl ma girmifltir. Zamanla alt n sikkeler d fl ticarette ve büyük ödemelerde, bak r, bronz gibi madenler de ufakl k para olarak küçük ödemelerde kullan lmaya bafllam flt r. ç piyasada en çok kullan lan ödeme arac ise gümüfl olmufltur. On sekizinci yüzy la kadar para sisteminin temelini teflkil eden gümüfl sikkelerin a rl ve ayar devletçe tespit edilmekteydi. Para de erinin ölçüsü olarak gümüflün kullan ld bu dönemde alt n sikkeler sadece külçe de erleri üzerinden ifllem görmüfltür. Gümüfl ve alt n aras ndaki de er oran serbestçe dalgalanmaya b rak lm flt r. Devlet sadece kendisine ait veya imtiyaz verdi i darphanelerde bas lm fl gümüfl sikkelerin kabulünü zorunlu k lmakla birlikte, özel kiflilere de tu ra resmi karfl l nda ellerindeki külçelerden sikke kestirmek hakk tan m flt r. Alt n tek metal sisteminde para ölçüsü alt nd r. Darphanelerde özel kifliler sadece alt n sikke kestirebilmifl, gümüfl sikkeler ise devlet taraf ndan ve devletin tayin etti i de ere göre tedavüle ç kar lm flt r. Alt n sikkeler Birinci Dünya Savafl na kadar tedavülde kalm flt r. Çift metal sistemini (bimetalizm) kabul eden ülkelerde ise hem gümüfl, hem de alt n devletin resmi paras olarak kabul edilmifltir. Özel kifliler her iki madenden de sikke kestirmek hakk na sahipti ve ödeme güçleri iç piyasada ayn idi. Zamanla alt n ve gümüfl üretimi aras nda dengesizlik ortaya ç k nca iki maden aras ndaki parite de bozulmufltur. Özellikle gümüfl üretimindeki art fl gümüflün piyasa de erinin para de erinin alt na düflürmüfltür. Bu durumda gümüflü ucuza al p darphanede sikke kestirerek ödemelerde kullanmak yayg n hale gelmüfl, alt n sikkeler gidere ortadan kaybolmufltur. On dokuzuncu yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren çift metal sistemini ayakta tutabilmek için baz tedbirler al nmaya bafllanm flt r. Örne in, gümüfl sikkelerin ayar düflürülmüfl ve serbesçe bast r lmas durdurulmufltur. Ayr ca küçük birimli gümüfl sikkelere kabul haddi tayin 1051

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z K sa Dönemde 10 Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 207 Uçurtmay havada tutabilmek, basit bir ifl gibi görünmesine karfl n, oldukça ciddi bir sorundur. Bu konuda deneyim sahibi

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı