DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n fiehri Konya Mevlana's City, Konya

2 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, Dedeman Oteller zincirinin yepyeni iletiflim arac DQ yu sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Dergimiz bundan sonra her mevsim dönümünde sizlere ulafl yor olacak ve güncel haberlerle sizlere efllik edecek... 1 DQ nun ilk say s nda yeni y l n heyecan n da tafl yoruz senesinin her anlamda güzellikleri de beraberinde getirece ini umuyoruz. Keyifli içeri iyle sizlere sundu umuz dergimizde seyahat yaz lar ndan, yemek tariflerine, söyleflilerden moda çekimlerine kadar pek çok farkl konu yer al yor. Yeni olan sadece 2009 ve DQ de il elbette. Müjdelemek isteriz ki; Dedeman Oteller zincirine 2008 y l içerisinde yeni halkalar eklendi. Bulgaristan daki Dedeman Trimontium Princess Plovdiv ve Dedeman Princess Sofia otellerimiz ile Avrupa Birli i ne ad m att k. Bu gurur verici ad mlar n yan s ra, 2009 y l içerisinde oteller zincirimize Dedeman Gaziantep Hotel & Convention Center, Suriye de Dedeman Damascus, Dedeman Aleppo ve Dedeman Palmyra, Dedeman Zonguldak, ran da Dedeman Shiraz ve Azerbaycan da Dedeman Bakü eklenecek. Dedeman Hotels & Resorts International olarak yeni y lda da yeni otellerimizle, farkl hizmet seçenekleriyle siz de erli misafirlerimizin yan nda olmaya devam edece iz. Hepinize keyifli okumalar ve mutlu y llar diliyoruz. Dear Friends of Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International is proud to present our brand new communications tools, DQ. From now on our quarterly magazine will come out with every new season, bringing up-to-date news with it... DQ s first edition carries all the excitement of the new year. We truly hope that 2009 will bring all good things with it. In DQ, you will find all sorts of enjoyable subjects such as interesting travel destinations, delicious recipes, interviews and fashion shoots. Of course, 2009 and DQ aren t the only new things lately. We would also like to present to you news of our brand new links in the Dedeman Hotels chain in Among them is the new Dedeman Trimontium Princess Plovdiv and the Dedeman Princess Sofia in Bulgaria, both of which herald our first steps into the sphere of the European Union. Besides this, there s also our brand new Dedeman Gaziantep Hotel & Convention Center, the Dedeman Damascus, Dedeman Aleppo and Dedeman Palmyra in Syria, Dedeman Zonguldak, Dedeman Shiraz in Iran and also Dedeman Baku in Azerbaijan. Dedeman Hotels & Resorts International will continue to be with you with its new hotels and various service alternatives in the new year as well. We wish you a pleasant reading and a happy new year. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

3 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS 14 DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA Önsöz Foreword 02 çindekiler Contents ajanda-zoom 04 En yeni ürünler, merak uyand ran haberler Brand new products, exciting news seyahat-travel 14 Havada rekabet var! Competition in the air! 32 Medeniyetler flehri fiam City of civilizations: Damascus 50 Konya ve kültür miras Konya and it s cultural heritage GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) EDITOR-IN-CHIEF Nevra Candaner KONULAR ED TÖRÜ - FEATURES EDITOR Elif Eren NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Attila Pelit SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtis, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Asl Arduman röportaj-interview 26 Genç oyuncu Ahu Türkpençe Young actress Ahu Türkpençe yemek-food 42 Dedeman stanbul dan y lbafl na özel tarifler Special recipes from Dedeman Istanbul for New Year s Eve moda-fashion 56 Palandöken in zirvesinde At the top of Palandöken REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRLER ADVERTISING COORDINATORS Tolgay Gülten, Kadriye Acar Tel REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Yo urtçu Zülfü Sokak No: 6, 34342, Bebek Tel: haberler-news 66 Dedeman dünyas nda olup bitenler News from the world of Dedeman BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Baflar Ofset Seyrantepe Mah. spar fl Merkezi No:105, D: 340, Ka thane- stanbul Tel: öykü-story 72 Bir aflk hikayesi A story of love Yay n Türü 3 Ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Aral k 2008 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without without full credit being given to the source. Abdi Ípekçi Caddesi. No:20 Nişantaşı Ístanbul

4 4 AJANDA DQ D J TAL fiarap DIGITAL WINE AZ Z TR FON GÜNÜ SAINT TRIFON S DAY To honour the patron saint of wine, Bulgaria has been celebrating St Trifon's Day on 1 February since Thracian times, when wine makers used to salute Saint Trifon with a ritualistic pruning of the wine ceremony. Nowadays, the same pruning ceremony takes place on St. Trifon's Day in vineyard villages across the country. Women bake bread and roast chicken in preparation for a post-pruning feast. The festival involves, as you would imagine, a lot of eating and even more drinking. In fact, the lucky man deemed to have grown the most grapes that year is crowned King, and he and his subjects are ordered to get drunk to ensure a plentiful harvest the following year. Many people celebrate St. Trifon's Day as an alternative to St. Valentine's Day, on 14 February. Eski ça lardan beri her sene fiubat ay nda, Bulgaristan n dört bir yan nda, flarap üretimi yap lan kasabalarda, flarab n koruyucu azizi Aziz Trifon un onuruna flenlikler düzenleniyor. Kad nlar, bu geleneksel hasat festivali için ekmek yap yor ve piliç çevirme haz rl yor; sonuçta bol yemeli ve bol içmeli bir festival gerçeklefliyor. Gelene e göre, o sene en çok üzümü yetifltiren çiftçi kral ilan ediliyor. Kral ve hizmetkarlar n n bir sonraki sene de verimi garantilemek için de sarhofl oluncaya kadar içmeleri gerekiyor. Aziz Trifon Günü, asl nda 1 fiubat ta kutlan yor, fakat ço u kifli Sevgililer Günü ne alternatif olarak 14 fiubat ta kutluyor. fiarap servisi de yeni yüzy l n teknolojisinden pay na düfleni ald. New York ta Time Warner Center n dördüncü kat nda aç lan Clo Winebar, Potion Design taraf ndan oluflturulan konseptle dünyan n ilk elektronik flarap menüsünü sunuyor. Farkl bölgelerden özenle seçilmifl 100 den fazla flarap Enomatic ad verilen özel yap m servis makinelerinde, mükemmel s ve nem ayarlar nda saklan yor. Tablet PC yard m yla seçti iniz flarap, 60 ya da 120 ml lik sunumlarla servis ediliyor. Bir yandan flarab n z yudumlarken, bafl n z n üstündeki ekranlarda kadehinizdeki flarab n üzüm çeflidini, üretim bölgesini, fiyat n, hatta hakk nda yap lan yorumlar ö renebiliyorsunuz. Even the wine industry hasn t remained aloof from the spread of digital technology. The Clo Winebar which is located on the fourth floor of New York s Time Warner Center offers the world s first electronic wine cellar and menu. Created by Potion Design, the menu features over 100 exclusive wines kept in a cellar in which the ideal humidity and temperature is ensured and maintained by the Enomatic electronic system. The wine you select with the specially designed Tablet PC system is served to you in 60 or 120 milliliter glasses. While tasting your wine on the one hand, you can read about the history of the wine, the grape, the region in which the grape is produced, the preparation process, the price, and the special qualities of the wine, as well as leading oenologists views and opinions on the wine. Time Warner Center, 10 Columbus Circle, Broadway, clowines.com, ( )

5 AJANDA 6 DQ SAYFALARCA SA LIK Bir kitap ki içinde hem astroloji, hem sa l k önerileri hem de güzellik s rlar var. Alfa Yay nlar ndan ç kan Amazonlar dan Anadolu ya Astroloji ile Gelen Do al Sa l k Ve Güzellik, s k rastlanan sa l k sorunlar n n nedenlerini ve iyileflme metodlar n burçlara göre tan ml yor. Kitab n yazarlar bitkisel ürünlerle haz rlad bak m tarifleriyle ünlenen Suna Dumankaya ile astrolog ve yaflam koçu Frederico Ciongoli. Kitapta burçlara göre hastal klar n ve do al bak m reçetelerinin yan s ra hangi bitkinin hangi rahats zl a iyi geldi i de s ralan yor. A BOOK OF HEALTH A new book with beauty tips, health tips and even astrological tips is out. Published by Alfa Yay nlar, the new book entitled Amazonlar dan Anadolu ya Astroloji ile Gelen Do al Sa l k Ve Güzellik (Natural Health and Beauty through Astrology, from the Amazons to Anatolia) seeks to bring an astrological interpretation to well-known health issues. Written by an expert in herbal remedies, Suna Dumankaya, and astrologist and life coach Frederico Ciongoli, the book offers natural remedies that have been inspired by the constellations. SPORTS CHIC SPOR fiiklik Sportif çizgiler ile ince bir zevki birlefltiren Puma Women, bu k fla fl kl k katacak. Koleksiyonun her ortamda iyi görünmek isteyen bayanlara sundu u s rad fl alternatiflerden biri Fitness Lifestyle ürünleri. Alt n renkte Puma logosu, dantelli dikifller, saten fermuar, flal biçimli yaka, asimetrik kesim gibi detaylar Fitness Lifestyle n flafl rt c tarz na dair ipuçlar veriyor. Yoga pozisyonlar ndan esinlenerek haz rlanan Shala koleksiyonu ise iç aç c renklerle modern grafik unsurlar birlefltiriyor. Ayakkab ve aksesuar tasar mlar nda da her zaman oldu u gibi rahatl k ön planda. Özellikle basketbol ayakkab lar n and ran Game modelinin bu k fl n favorilerinden olmas kaç n lmaz. puma.com Puma Women presents a new line of stylish sportswear for its new winter line. Geared toward women who d like to good all around whether on the court, in the gym or out in the street the new Puma Women collection features unique alternatives like their Fitness Lifestyle line of products that feature gold-colored Puma logos, intricate stitches, unusual collars and stylish asymmetric cuts. They also have a line geared toward yoga enthusiasts called the Shala collection, which features bright and fun colors with modern graphic designs. Their footwear once again sets the standard in terms of comfort and support, and their Game model sneakers with a basketball feel look set to become a big hit this winter. puma.com SON MODEL LATEST MODEL Otomobil tutkunlar n n son gözdesi, Ferrari nin yeni modeli Ferrari California. California n n aerodinamik ve çarp c görüntüsünün arkas nda tasar m devi Pininfarina n n olmas flafl rt c de il. Ad yla ve önündeki zgarayla 1957 y l nda tan t lan 250 GT California ya gönderme yapan yeni modelin tasar m nda ön plana ç kan di er noktalar, katlanabilir metal tavan, dikey yerlefltirilmifl çift a zl egzoz borular, LED teknolojili stop lambalar ve tamponlara do ru geniflleyen bagaj bölmesi. California d fl görünüflü kadar güçlü motoru ve sürüfl performans ile de be eni topluyor. ÇANTADA T MSAH ALLIGATOR BAGS Car fanatics will rejoice in the new Ferrari model, California. The California features a stunning aerodynamic appearance behind which lies the world-famous design team of Pininfarina. The new model California has been inspired by the classic 1957 model 250 GT, and features an exceptionally powerful motor, along with remarkable control, as well as details like a convertible metal roof, LED headlights, vertical double exhaust pipes, and the classic front grill that s reminiscent of the original 1957 model. ferraricalifornia.com Zarafet ve konfor, Lacoste, 2008 sonbahar-k fl koleksiyonu çantalar n n içinde. Bu k fl yedi farkl çanta koleksiyonuyla karfl layan Lacoste ta her zevke uygun bir fleyler var. Bej rengi kanvasla k rm z deri detaylar bar nd ran Inspiration, dinamik çizgisini süet rahatl yla buluflturan City Set Suede, haki ve siyah renklerde Croc in the City ve siyah ve çikolata kahve deriden, gösteriflli Soho flehirli yaflam tarz n yans t yor. Gençlerin gözdeleri ise nefleli pembe ve mavileri ve ekose kumafltan saplar yla bütünleyen Croc of Wales, kolej tarz n yans tan L University ve mor, turuncu, sar renk seçenekleriyle enerji veren New Sorbonne. The Lacoste 2008 Fall-Winter collection handbags are the epitome of style and comfort. This year Lacoste has seven different bag collections that aim to please all tastes. There s the Inspiration, which features a beige canvas and red leather details; the City Set Suede that has that dynamic and soothing suede feel; the Croc in the City, with its mainly khaki and black colors; and the Soho which features black and chocolate brown. They ve also thought of the youngsters, with the pink and blue style of the Croc of Wales, the L University with its college feel, and the New Sorbonne which has an energetic purple, orange and yellow color scheme.

6 8 MUTLULU UN KOKUSU THE SMELL OF HAPPINESS TREND PEfi NDE FOLLOWING TRENDS 2009 un gelifli Trend Show dan bellidir. Her y l sonunda bir sonraki y l n be enileri için tahminlerde bulunan Trend Show un hedef kitlesi gençler olsa da enerjisi her yafltan insan sar yor. Moda, e lence, sanat, teknoloji ve kiflisel geliflim trendlerini stanbul a tafl yan Trend Show 09 un konsepti farka sayg. 35 genç sanatç bu konseptteki çal flmalar yla stanbul u dev bir sanat atölyesine çevirecek. Defileler, stil atölyeleri, tasar mc larla söylefliler, giriflimcilik seminerleri, paneller, konserler, imza saatleri ve Cover Fest müzik yar flmas ile e lence flimdiden garanti Aral k ta trendshow.com.tr Keep track of what 2009 has in store for us at the Trend Show, which predicts what will be in and what will be out in the coming year. The show appeals to all ages, and includes a look into trends in a multitude of cultural fields, including fashion, entertainment, leisure, art, technology and personal development. This year s theme is respecting difference, and 35 artists will be working on this theme as they turn Istanbul into a massive art workshop. The event includes fashion shows, seminars, panels, concerts, signing ceremonies and a Cover Fest music competition th December trendshow.com.tr Calvin Klein n lüks kavram na yeni bir boyut kazand ran Euphoria Pure Luxury Collection serisi, yeniden karfl n zda. S n rl say da üretilen koleksiyon serisinin en göz al c parças Euphoria n n klasik fliflesini gümüfl kakma çiçek motifi ve Swarovski kristallerle taçland ran Crystal Edition parfümü. Silikon esasl vücut jeli Sensual Body Gelee ve sim ile zenginlefltirilen Sparkling Solid Parfume Compact Euphoria lüksünü tamama erdiriyor. Calvin Klein adds a new dimension to the word luxury with their Euphoria Pure Luxury Collection series. It features a limited edition collection of their classic Euphoria bottles with silver and floral motifs, as well as the Crystal Edition perfume which is decorated with Swarovski crystals. There s also the silicon-based Sensual Body Gel, and the Sparkling Solid Parfume Compact Euphoria to top it all off. ZAMANSIZ TASARIM TIMELESS DESIGN GÜNÜN MENÜSÜ Farkl tatlar sadece denemekten de il konuklar na sunmaktan da haz alanlar stanbul Culinary Institute nün Özel Noel Menüsü e itimlerinde arad klar n bulacaklar. Amatör mutfak merakl lar na yönelik günlük programlar 3,5 ve 6 Aral k tarihlerinde düzenleniyor. Her günün ayr bir menüsü var. lk gün menüsü deniz tutkunlar n sevindirecek: levrek bal carpacciosu, deniz mahsulleri soslu lazanya ve bademli çipura bal filetosu. Menüde ikinci gün Milano usulü geleneksel safranl risotto, flarapl dana, talya usulü patates püresi, enginar püresi; üçüncü gün ise özel ev yap m taze küçük ravioli makarna, Kral Savoy salatas ve Torino usulü kestane mousse var. Meflrutiyet Caddesi, 59, Tepebafl, istanbulculinary.com ( ) THE DAY S SPECIALTY Those who have a passion for food and seek to try different kinds of dishes and flavors and cuisines will find what they re looking for in the Istanbul Culinary Institute s Special Christmas Menu (Özel Noel Menüsü) course. The program will be held on 3, 5 and 6 December. Every day features a different menu: the first day includes seabass carpaccio, seafood lasagna, and almond bream fillet; the second day s menu features Milanese safron risotto, beef in wine sauce, Italian-style potato puree, and artichoke puree; the third day includes special homemade ravioli, King Savoy salad and Turin-style chestnut mousse. Meflrutiyet Caddesi, 59, Tepebafl, istanbulculinary.com ( ) Louis Vuitton un efsanevi çantas Speedy, sonbahar-k fl sezonunda Marc Jacobs yorumuyla popülaritesini sürdürüyor. Speedy, 1930 y l ndan bu yana yeniden yorumlar yla Louis Vuitton koleksiyonlar n n vazgeçilmez tasar mlar aras ndaki yerini korudu. Bu sezon Marc Jacobs ve Takashi Murakami'nin için birlikte gerçeklefltirdikleri Monogramouflage koleksiyonunda ikonik Speedy, kamuflajla bir kez daha gündeme geldi. Louis Vuitton s legendary handbag Speedy continues its popularity with a Marc Jacobs interpretation in the new fall-winter line. The Speedy has been around since 1930 and is an essential component of any Louis Vuitton collection since then. This year s novelty are the new Monogramouflage Speedy s that have been designed by Marc Jacobs and Takashi Murakami.

7 AJANDA 10 DQ GÖLGELER N GÜCÜ ADINA stanbul Modern, 23 Ocak-6 May s aras nda ça dafl ve gelenekseli harmanlayan bir sergiye ev sahipli i yapacak. Paolo Colombo nun küratörlü ünde yedi ülkeden sekiz ça dafl sanatç y ve 20. yüzy l n ilk yar s ndan iki usta yönetmeni bir araya getiren Gölgeye Övgü, eski ve ça dafl halk masallar ile gölge tiyatrosuna odakl. Hem yetiflkinlere hem çocuklara hitap eden Gölgeye Övgü, geleneksel gölge tiyatrosunun son y llarda ça dafl sanat üstünde yapt etkiyi araflt r yor. Sergide gölge oyununa ait ender bulunan malzemeler, filmler, foto raflar, metinler, el yazmalar, animasyon sinemas n n iki büyük ustas n n stop-motion filmleri ve erken dönem tasvir çal flmalar n n aralar nda bulundu u 250 ayr yap t yer alacak. istanbulmodern.org IN THE SHADOWS stanbul Modern hosts an exhibition that blends the contemporary and the traditional, and can be seen from 23 January all the way through to 6 May. Curated by Paolo Colombo, the exhibition entitled In Praise of Shadows features the works of eight contemporary artists from seven countries, along with two masterful directors from the first half of the 20th century, all brought together under the theme of old and new folk stories and shadow-puppet theater. The exhibition aims to appeal to both children and adults, and looks at the influence of traditional shadow-puppet theater on contemporary art in recent years. The exhibition features 250 artefacts, incluyding all sorts of equipment and materials used in shadow-puppet theater, including films, photos, texts, manuscripts, animation cinema and stop-motion films. istanbulmodern.org SIRA DIfiI SAATLER EXCEPTIONAL WATCHES Çocuklu unda bafllayan saat tutkusunu eflsiz bir markaya dönüfltüren Alman Gerd R. Lang n 1983 y l nda Münih te kurdu u Chronoswiss markas, bugün dünyan n en özel geleneksel saat üreticileri aras nda. Sadece klasik yöntemlerle, el yap m olarak üretilen her bir Chronoswiss saati, üstün kalite anlay fl, sadece kendine özgü özellikler ve estetikle donat l yor. Y lda sadece aras flansl insan n bir Chronoswiss sahibi olabilmesi saatleri daha da de erli k l yor. Chronoswiss saatlerinin markan n simgesi haline gelen en önemli özellikleri, özel profilli döner çerçeveleri. Gerd R. Lang, bu özel tasar m yaparken antik Yunan sütunlar ndan esinlenmifl. Markan n saat endüstrisine getirdi i bir baflka önemli yenilikse saatin içinde bulunan mekanik mucizeyi görmeye imkan tan yan fleffaf arka kapak. The Chronoswiss brand was created by watch enthusiast Gerd R. Lang in 1983 in Munich and today it s the producer of some of the world s most unique and special traditional watches. Every watch is handmade according to classic watchmaking techniques and procedures, merging exceptional technological quality with a timeless sense of grace, style and beauty. Only 6000 to 8000 watches are made yearly at Chronoswiss, and the real treat is the diaphanous back of the watch which allows you to look into the inner workings of this modern mechanical masterpiece.

8

9 DQ Havada Rekabet Kokusu Competition In The Air 14 SEYAHAT-TRAVEL 15 Uluslararas havayolu flirketleri First Class ve Business Class servislerde k yas ya bir yar fl içinde. Yolculara en konforlu koltuklar, en lezzetleri yemekleri, en e lenceli saatleri sunma rekabeti k z flt kça lüks göklere t rman yor. Havayolu seyahatinin parlak gelece inde fark yaratmak art k daha zor, yolcular ise hallerinden gayet memnun International airline companies are locked in intense rivalry to attract First Class and Business Class customers. They re all vying with each other to bring their guests the best in terms of providing the most comfortable seats, the best food, and the most entertainment possible. That means that there is only one winner: the customer.

10 16 Air France KONFOR Uzun menzilli uçufllarda l Espace Affaires/Business s n f ndaki özel tasar m koltuklar, istenilen derecede yatay ya da dikey pozisyona getirilebiliyor. Tam yatay pozisyonda koltuk, vücut k vr mlar na uygun iki metrelik bir yata a dönüflüyor. Koltuklar masaj da yapabiliyor. Koltuk kenarlar nda ayakkab çantas, su bölmesi ve kiflisel bak m seti var. steyene battaniye, yast k ve havlu servisi de yap l yor. YEME/ ÇME Air France in tüm uçufllar nda sunulan Frans z mutfa a rl kl menüler ünlü flef Michel Nugues imzal. Servisten önce bir fleyler at flt rmak isteyenlere peynir taba gibi so uk aperatifler sunuluyor. l Espace Affaires/Business s n f yolcular özel bardan faydalanma flans na sahip. TEKNOLOJ 10.4 inçlik ekranlarda film izleyebilir ya da oyun oynayabilirsiniz. PC ç k fl, kiflisel telefon ve fiber optik okuma lambas mevcut. COMFORT On long distance flights, those in l Espace Affaires/Business class have access to specially designed seats that can get into any degree of horizontal or vertical positioning. When completely horizontal, the seat turns into a two-meter bed. The seats also have a massaging capability. Next to the seat is a place to put your shoes, a place to keep water and a personal hygiene set. Guests also get a blanket, pillow and towel on demand. FOOD/DRINK All meals on Air France flights are prepared and designed by famous French chef Michel Nugues. Before the main meal there is also an entree of cheese and cold aperetifs. l Espace Affaires/Business class passengers also have access to the bar. Emirates KONFOR Emirates in halihaz rda en yüksek konforlu uçaklar A ve A380 in First Class süitlerinde yolculara otel odas ndan farks z konfor sunuluyor. Öyle ki yata a dönüflebilen deri koltuk, pijama, terlik, yast k, battaniye, minibar, oda servisi, dufl ve hatta spa gibi ayr cal klar en uzun mesafeleri bile k salt yor. YEME/ ÇME Emirates, kalk fltan önce flampanya, meyve ve meflrubat servisiyle yolcular n restoranlara tafl ç kartan lezzetlere haz rl yor. Bu ikramlar yemekten önce s cak kanepe ya da kar fl k f st k tarz aperatifler izliyor. Yemek servisi porselen tabak, keten peçete ve masa örtüsü eflli inde yap l yor. Rezervasyon s ras nda belirtilirse özel diyet menü de haz rlanabiliyor. TEKNOLOJ 600 den fazla uluslararas televizyon kanal, iste inize göre önceden belirlenen müzik, video ve oyun seçenekleri ile e lenceye s n r yok. Uydu ba lant s yla k talararas uçufllarda telefon görüflmesi yap labiliyor. COMFORT Emirates Airways most comfortable planes are the Airbus A and A380 s on which First Class passengers get service comfort that s second to none, and indeed comparable to having a hotel suite. The leather seats convert into beds and you are provided pyjamas, slippers, pillow, towel, a minibar, room service, a shower and even a spa. You ll almost wish your flight were longer. FOOD/DRINK Emirates provides champagne, fruit and beverages before take-off. Before the main meal they provide warm aperitifs and mixed nuts, and the main meal itself is served on porcelain plates with cotton napkins and a table cloth. You can also call before hand and order a meal to suit your diet requirements. TECHNOLOGY There are more than 600 international television channels on offer, including films, music, and games galore. You can also make phone calls via satellite connection on international flights. 17 TECHNOLOGY 10.4 inch monitors are provided on the back of each seat. There are films and games to choose from, as well as a PC outlet, a personal telephone and a fiber optic reading lamp.

11 Lufthansa KONFOR Koltuk aras mesafeleri sayesinde yerine s amamak gibi bir s k nt yok. Koltuklar yatay pozisyonda iki metre uzunlu unda yata a dönüfltürülebiliyor. Ayarlanabilir bafl ve omuz yast da mevcut. COMFORT Lufthansa provide plenty of leg space between seats, which can all be converted into two-meter beds when brought to a horizontal position, and also feature adjustable head and shoulder pillows. 18 YEME/ ÇME Michelin y ld zl fleflerin elinden ç kma menüsü, dünyaca ünlü someliye Markus Del Mongo seçimi flarap kav ile lezzet dorukta. Yemek yolcunun istedi i saatte servis ediliyor. Önceden talep eden yolculara glütensiz, az kolestrollü, az sodyumlu, laktozsuz veya düflük kalorili yemekler haz rlanabiliyor. TEKNOLOJ Sekiz farkl dilde 12 farkl filmden oluflan seçki her ay güncelleniyor. Laptop ba lant s, kiflisel monitör ile yeryüzüyle ba lant n z kopmuyor. FOOD/DRINK Their menu has been designed and prepared by Michelin chefs, with wine carrying the Markus Del Mongo signature. Food is served whenever the passenger asks for it. For those who order beforehand, they can provide a special meal to suit your diet specifications, including glutin-free, low-cholesterol, low-sodium, lactose-free food if needed. TECHNOLOGY They have a selection of 12 films in eight languages that is renewed every month. They have an outlet for laptop computers and a personal monitor for each traveler. British Airways KONFOR British Airways in genifl koltuklar yla yolcular konfora gömülüyor. Tam yata a dönüflebilen koltuklar, dizleri ve s rt destekleyen z konumuyla uzanmak ve çal flmak için de ideal. Koltuklar n yan bölmesinde içinde dudak kreminden nemlendiriciye türlü ihtiyac n yer ald Molton Brown kiflisel bak m çantas var. COMFORT British Airways provide exceptionally spacious seats that can all turn into beds with a z shape that supports the knees and back, making it ideal for both sleeping and working. On the side of each seat has been provided a Molton Brown signature personal hygiene pack which includes everything from skin cream to lip balm. YEME/ ÇME ngiliz asaleti, flal desenli kumafl peçetelerden keten masa örtülerine, shepperd pie gibi tatl lar eflli indeki befl çay saatine dek her fleye sinmifl. Yemek servisi d fl nda uçufl s ras nda de iflen tad alma duyusuna özel haz rlanan Club Kitchen at flt rmal klar ndan, tatl lar ndan ve içeceklerinden de isteyebilirsiniz. TEKNOLOJ Teknoloji sadece havada laz m de il. British Airways yeni Apple iphone 3G için gelifltirdi i servisle yolculara gerçek zamanl inifl- kalk fl bilgilerini, uçufl tarifesini görebilme ve uçufl rezervasyonlar n yapabilme imkan sunan ilk havayolu olma yar fl n kazand. FOOD/DRINK Meals are served on table cloths and with cotton napkins, and they even serve English classics like shepperd s pie and five o clock tea. Besides their meals they also provide Club Kitchen snacks that have been designed to suit changing taste sensations during flights. TECHNOLOGY Besides the usual list of films, music and games, British Airways provides a special service for Apple iphone 3G users who can access all their flight details, including reservations, times of arrival, etc., all on their iphones. Zamana yenik düflmeyen tatlar n flerefine... Bir flaraptan her zaman ayn kaliteyi ve güçlü tad bekleyenler, 15 y ld r Kav içiyor.

12 20 HAVADA fiarap TADIMI WINE-TASTING IN THE AIR Yükseklerde flarap keyfi yaflamak asl nda zor. Sadece flaraplara uygun saklama koflullar sa lanamad ndan ya da seçeneklerin k s tl l ndan de il bas nçl, düflük nemli kabinlerin koku ve tad alma duyular n köreltmesi yüzünden. Havayollar yine de çabal yor. Air France dünyan n en iyi someliyelerinden Poussier i flarap menüsünü bafltan düzenlemesi için görevlendirdi. Lufthansa n n flarap uzman Markus del Monego, menüyü Çin ve Yunan markalar ile globallefltirdi. Son olarak Delta Havayollar, flarap seçimlerini New York Aflç l k Enstitüsü fiarap Bilimleri dekan Andrea Robinson a emanet etti. fiimdi ustalar uçufl s ras nda flarap tad m yaparak, uçufl koflullar n n tad alma duyusu üzerindeki etkilerini inceleyerek yüksek irtifaya en uygun flarab bulmaya çal fl yorlar. It s not that easy to enjoy your wine at such a high altitude. Not just because it s hard to store the wine in the right conditions on flights, but also because of the high-pressure, low-humidity of flight cabins blunt the sense of taste and smell. But airlines are trying to fix this. Air France appointed the world-famous Poussier to redesign and reprepare their wine list. Lufthansa hired wine expert Markus del Monego, who internationalized the wine menu with Chinese and Greek additions. And Delta Airlines put their wine menu in the hands of New York Cooking Institute Oenology Director Andrea Robinson. Now you can enjoy your wine, knowing that the world s foremost experts in the field of oenology have found a way to enable you to get the most out of your wine.

13 22 Türk Havayollar Turkish Airlines KONFOR Türk Hava Yollar nda Business Class, uzun menzilli uçufllarda 160 derece aç yla yata a dönüflen koltuklarla, genifl koltuk aral klar yla yolcular na ekstra konfor sunuyor. L occitane markal seyahat çantalar kalk fltan hemen sonra da t l yor. Paltonuz, ceketiniz için özel bir dolap var. COMFORT Turkish Airlines Business Class on long distance flights provides passengers with seats that can recline back to 160 degrees, along with plenty of space between seats both next to one and before and behind one. They also give out L Occitane brand travel bags before the flight, and provide extra space and special closets for jackets and coats. YEME/ ÇME kramlar kalk fltan önce meyveli flampanya ve kanepelerle bafll yor. Aperatif içkilerin ard ndan usta flefler taraf ndan haz rlanan yedi çeflit meze, çorba ve üç çeflit s cak yemekten oluflan menüye s ra geliyor. Yemek servisini takiben peynir, meyve ve Türk tatl çeflitleri sunuluyor. Herhangi bir sa l k sorununuz varsa, vejetaryenseniz rezervasyon s ras nda belirterek kendinize özel menü haz rlatabilirsiniz. TEKNOLOJ Uzun menzilli uçufllarda, A330 ve A340 gibi uçaklarda Avod dijital sistem bulunuyor. Yolcular uzaktan kumanda ve dokunmatik ekranlarla düzenli olarak güncellenen ekonomi, magazin haberlerini ve hava durumunu takip edebiliyorlar. 30 adet film seçene i, 40 televizyon kanal, 17 oyun kanal, 250 albümlük müzik listesi ile s k lmaya vakit kalm yor. FOOD/DRINK Fruit, canepes and champagne is served before take-off. Meals are preceded by aperitifs. The main meals have been designed and prepared by top chefs, and feature seven options of mezes (Turkish tapas), soup and three different options for main course. After the main meal they serve cheese, fruit and Turkish desserts. You can also ask for a special menu vegetarian or other beforehand. TECHNOLOGY Long distance flights on Turkish Airlines use Airbus A330 and A340 planes which have Avod digital systems. Passengers can use touch-screen and remote control to pick any one of 30 different films, 40 TV channels, 17 games and a music list comprised of 250 albums. HAVALI L MANLAR AIRPORTS Gökyüzündeki rekabet yere de yar yor. Art k havalimanlar sadece flehirlerin girifl kap s de il. Usta mimarlar n yeteneklerini konuflturmak için birbirleriyle yar flt havalimanlar, s radanl ktan s yr l p ikonik yap lara dönüfleli çok olmad. flte dünyan n en haval üç havaliman. Madrid Barajas Havaliman, Yeni Terminal Binas Richard Rogers Partnership taraf ndan tasarlanan Madrid Barajas Havaliman n n yeni terminal binas mimari de erini 2006 y l nda, ngiliz Kraliyet Mimarl k Enstitüsü (RIBA) taraf ndan da t lan Stirling Ödülü nü ve Wallpaper dan En yi Yeni Havaliman Ödülü nü kaparak ispatlad. Ayr ca mimari fleffafl, kamusal ve özel alanlar n birlikteli ini vurgulayan, kullan c n n talebine göre de iflen hareketli kat planlar yla öne ç kan yap s yla 2007 y l nda Richard Rogers a Priztker i getiren tasar mlar n n bafl n çekti. Avrupa n n beflinci büyük havaliman olan devasa Barajas n kapasitesi y ll k 65 milyon yolcu. Rogers n Barajas Havaliman na katk s yeni terminal binas fl n ve mekan n ak lc kullan m yla flafl rt yor. Terminalin do rusal bir çizgi izleyen tasar m sayesinde ortaya görsel olarak net, yal n ve karmafladan uzak bir bina ç k yor. The competition in the air can also been seen on the ground. Airports are no longer just gateways into cities, they are also places where world-famous architects and engineers get to show off their latest designs and achievements. Airports around the world seek to provide not just technological and practical convenience, but now vye with each other to create iconic, artistic and aesthetic dimensions of excellence as well. Here are a few of the most outstanding airports from around the world: Madrid Barajas Airport, New Terminal Building Designed by Richard Rogers Partnership, the Madrid Barajas Airport s new terminal building won the RIBA Stirling Award in 2006, as well as claiming Wallpaper design magazine s Best New Airport Award. The architectural transparence of the new terminal, which focused on the melding of public and private space, along with the smart use of space and natural light, won Richard Rogers the Priztker award in It s currently Europe s fifth biggest airport, with an annual capacity of 65 million passengers.

14 24 Pekin Havaliman, Terminal 3 Pekin in olimpiyatlar flerefine dünyaya aç lan yeni kap s Lord ünvanl ünlü ngiliz mimar Norman Foster a emanet edildi. Dört y lda tamamlanan yeni yap yla havaliman n n yolcu kapasitesi 27 milyondan 60 milyon kifliye ç kt. Terminal 3 ile Pekin Havaliman flu anda yolcu gereksinimleri aç s ndan dünyan n en donan ml havaliman. Düzeni, güvenli ve pratik bagaj teslim sistemi, minimum kot de iflikli i ve h zl transfer süreleriyle do rudan kullan c rahatl hedeflenerek tasarlanm fl. Bir milyon metrekareden büyük alana konufllanan Terminal 3, iki milyar dolara mal oldu. Lord Norman Foster, tasar m nda cam, çelik ve alüminyumdan güç alan modern unsurlar n o yan geleneksel Çin sembollerini es geçmedi. Havaliman n n yükselebilen aerodinamik çat s ve ejderhay and ran formunu Çin e özgü geleneksel renkler tamaml yor. Duvar ve tavanlar n k rm z dan sar ya do ru de iflen rengi yenilikçi bir yol gösterme tekni i. Karbon emisyonlar n azaltan çevre kontrol sistemi ve günefl fl ndan faydalanan ayd nlatmalar Terminal 3 ün çevreci yanlar. Beijing Airport, Terminal 3 The new addition to Beijing Airport was intended for the added capacity that would be needed for the Olympics, and was designed by British architect Norman Foster. Terminal three was completed in four years and took the airport s passenger capacity from 27 million annually to 60 million. Now, with the addition of Terminal 3, Beijing Airport is perhaps the world s best equipped airport in terms of catering to passengers needs. It s well-organized, practical, and has a very smooth and efficient baggage reclamation system, speedy and direct flight transfers, and optimum comfort in all levels. Terminal 3 is also huge, spread out over one million square meters, costing a total of two billion dollars. Lord Norman Foster melded modern materials like glass, steel and alluminium with traditional Chinese symbols in the design of the terminal. The airport features an aerodynamic raisable roof, a dragon-like shape and traditional Chinese colors. It is also designed to be relatively eco-friendly, using as much natural light as possible and bringing tight specifications to carbon emissions. Heathrow Havaliman, Terminal 5 British Airways in yeni terminali mart ay nda kap lar n açt. K saca T5 olarak adland r lan Terminal 5, pek çok aç dan yeniliklere imza att. Richar Rogers Partnership tasar m Terminal 5 gerçek bir çevre dostu. Binan n çat s nda toplanan ya mur sular ar t larak terminalin su ihtiyac n n yüzde 80 i karfl lan yor. Burada tüm terminallerde al fl k oldu umuz anonslar yok, gerekli bilgilendirmeler özel ekranlarla yap l yor. Teknolojinin ifllevsel kullan m yla bagaj beklemeden check-in e her tür ifllem daha dakik, s ralar daha k sa. 30 bin metrekarenin üzerinde güçlendirilmifl camla kaplanan modern terminalin ayd nl k, havadar ortam üstün teknolojinin yan s ra sanatsal dokunufllarla bezenmifl. Bavulunuzu al p terminali terk ederken nefes kesen bir sanat eseriyle burun buruna gelebilirsiniz. Heathrow Airport, Terminal 5 British Airways s new terminal opened in March. Called T5 for short, Terminal 5 is an innovative terminal in many respects. Designed by Richard Rogers Partnership, Terminal 5 has been designed to be very eco-friendly. t uses and filters rain water that collects on its roof to provde 80% of the water needs of the airport. There aren t any of the usual announcements over loudspeaker here either, instead all the announcements are provided visually via special screens. The terminal also allows passengers to check-in without waiting for their bags to go through. Spread out over 30,000 square meters, the new terminal utilizes the height of technological advancement, including optimum use of natural lighting, as well as exceptional attention to aesthetic and even artistic detail. ÇEVRE DOSTU ECO-FRIENDLY Küresel s nma ve çevre kirlili i dünyan n gelece inin tehdit ederken sadece konforu ve lüksü önemsemek bencillikten ötesi olur. Üstelik uçaklar n maalesef bu tehlikeleri tetikleyen unsurlar n bafl nda geldi ini bilerek. Küresel s nmaya neden olan sera etkisine neden olan gazlar n yaklafl k %1,6 s ndan uçaklar sorumlu. AB 2012 den itibaren Avrupa hava sahas n kullanan flirketlerden kirlilik paras almaya haz rlan rken duyarl havayolu flirketleri flimdiden önlemlerini almay ihmal etmiyorlar. skandinav Havayollar (SAS), daha az yak t tüketimi için kalk fl ve inifllerde gereksiz beklemeleri en aza indirme ve uçaklar n havada olduklar sürede daha yavafl giderek daha az yak t tüketmeleri yöntemini seçmifl. Bu da saatte 5 bin ton yak t tasarrufu ve çok daha az karbondioksit gaz demek. British Airways, uzun zamand r yolcular na uçufllar ndaki emisyon oranlar yla maliyetleri hesaplayabilme ve buna göre Uluslararas klim Koruma Vakf na ba fl yapabilme imkan sunuyor. Çevreyi daha az kirleten alternatif yak t üretme çabalar da al nan önlemlerden birisi. Bu konuda ilk denemeleri Virgin Havayollar gerçeklefltirdi. Amerikal Continental, çevre konusunda en duyarl havayolu flirketlerinden. Filosunu daha az yak t tüketen uçaklarla yenileyen flirket, emisyonlar yüzde 5 düflürmek için yak t tasarruflu kanatç klardan faydalan yor. As global warming becomes one of the greatest threats facing civilization, airlines around the world are coming up with the most innovative ways to utilize the technology and design in a way that their service becomes eco-friendly without compromising passenger comfort. After all, airplanes are one of the highest contributors to global warming, their combined emissions accounting for approximately 1.6% of all harmful gases that go toward creating the greenhouse effect in our environment. But new measures are being promoted. For example, the European Union is preparing to impose a pollution tax from 2012 onwards. Airlines are also taking their own precautions. Scandinavian Airlines (SAS) is trying to reduce taxiing time on the ground before and after flights, while also making sure its airplanes fly slower when in the air. That means 5,000 tons of fuel conserved every hour, which of course reduces the emission of carbondioxide into the atmosphere. British Airways offers passengers the opportunity to know how much the emission rate is in relation to the cost of the trip, with a chance to donate money to the International Climate Protection Fund. Another option that airlines have been considering is working on alternative fuels to reduce pollution resulting from their flights. Virgin Havayollar has already done this quite successfully. The American airlines Continental has also commissioned new planes that use less fuel.

15 DQ 26 RÖPORTAJ-INTERVIEW Karamel tad nda Bir stanbul Masal ve fiöhret dizileriyle y ld z parlayan Ahu Türkpençe flimdi de Karamel'le ekranlarda. Genç oyuncuyla kariyeri ve gelecek planlar üzerine konufltuk. O yunculuk kariyeriniz nas l bafllad? Y ld z Teknik Üniversitesi Fizik bölümü üçüncü s n ftayd m. Ayn dönem amatörce pandomim tiyatrosu yap yordum. Giderek en mutlu oldu um yerin sahne oldu unu fark ettim. Daha sonra bir pandomim toplulu u onlara kat lmam teklif etti ve ben sahnede daha çok zaman geçirmeye bafllad m. Tam da o s ralarda bir arkadafl m MSM nin konservatuar bölümüne haz rlan yordu, bana da s nava girmem için ön ayak oldu. Yetenek s nav ndan bir gün önce kay t yapt rd m, asl nda pek de umudum yoktu. Muhtemelen kazanamam ama sonraki sene çok çal fl p tekrar girerim s nava diyordum kendi kendime. S navlar üç gün sürdü ve ben hiç beklemedi im bir flekilde elemeleri geçtim, okulda okumaya hak kazand m. Benim için çok mutlu bir gündü. Tabii ki okulumun bana katk s çok fazla. Sadece oyunculuk ad na de- il, 'insan olma' ad na da çok fley ö rendim orada. Ö renmenin yafl yok; hala ö renmeye ve bunlar hayata geçirmeye çal fl yorum. Profesyonel oyunculukla iliflkim tiyatronun ikinci senesinde bafllad. Zaten ilk y l ifl yapmak yasakt. kinci senemde bir yandan MSM ye gidiyor bir yandan da 'Güzel Günler' diye bir dizide ve 'Dur Bakal m Nolcak' adl bir oyunda oynuyordum. 27 Like Caramel Ahu Türkpençe is the rising young Turkish soap opera star of such popular series as Bir stanbul Masal (A Tale of Istanbul) and fiöhret (Fame). She now hits the screen with a brand new series called Karamel (Caramel). We talked to the young actress about her career and her plans for the future. H ow did your acting career get started? I was in my third year at Y ld z Technical University s physics department. I was also doing some amateur pantomime on the side. I realized that I was the happiest on stage. Then a pantomime company asked me to join them, which led to my spending more and more time on stage. Around just that time a friend of mine was prepping for the MSM conservatory department, and that inspired me to give the exam a try too. I thought I wouldn t win but would at least gain a little experience and make a second go at it the following year. The exams lasted three days and to my surprise I passed. It was a very happy day for me. Of course I owe a lot to my schooling, not just in terms of becoming an actress but also in how it helped me develop as a human being. There s no age to learning; I still try and learn as much as I can. My professional acting career started in the second year of theater. It s generally forbidden to do any professional work in your first year anyway. But in my second year I was going to MSM while also acting in a series called Güzel Günler (Great Days) and a play called Dur Bakal m Nolcak (Let s See What Happens). Let s talk about what you re doing now: first a film then a new TV series... are there any other projects going on? Not for now, but we ll be filming a new movie for the summer. What kind of experience was it for you to act in the film Dinle Neyden? The protagonist of the film is actually the philosophy and teachings of the famous Sufi poet and philosopher, Mevlana Jellaleddin Rumi. That s why it s a very naive film. We all tried to bring this philosophy to the fore in our filming, our team interaction and in the development of the story. I think that it was a well-executed

16 çime sinen hikayeleri, çok iyi yönetmenler ve oyuncularla beraber çal flma f rsat m oldu. 28 fiu anki program n zdan bahsedelim, önce bir sinema filmi ard ndan yeni bir dizi Baflka bir proje var m? fiu an için yok, ama yaza yeni bir sinema filmi çekece iz. Dinle Ney den filmi nas l bir deneyimdi, bu filmden sizin pay - n za ne kald? Filmin baflrolünde Mevlana n n ö retileri ve felsefesi var, bu yüzden de çok naif bir film. Hem hikayesiyle, hem çekimleriyle, hem de oyunculuklar yla bu felsefeyi destekleyip ortaya ç karmaya çal flt k. San r m kendi üslubunda do ru kotar lm fl bir film oldu, tabii kendi oyunculu umla ilgili yorum yapam yorum, onu seyirciye ve elefltirmenlerimize b rakmak en do rusu. Dinle Neyden'de çal flmak benim için büyük bir keyifti. Bu filmin bir parças oldu um için ve yönetmenimiz Jacques Deschamps'la tan fl p, çal flt m için çok mutluyum. Ondan çok fley ö rendim. Dizi tekliflerini de erlendirirken neleri önemsiyorsunuz? Senaryo tabiî ki ilk s rada geliyor. E er hikaye beni merakland r - yorsa ve rolü canland rmak için heyecan duyuyorsam daha ne isterim. Elbette ki yönetmen ve di er oyuncular da çok önemli. film within its own parameters. I won t comment on my own performance, I ll leave that to the viewers and the critics. I m very happy to have taken part in the project, and I have director Jacques Deschamps to thank for that. I learnt a lot from him. What do you give importance to when you re considering acting in a TV series? The screenplay, obviously. If I like the story and the role set out for me is exciting and interesting, then I ll take the part. Of course, the director and the other actors are also important. Sometimes you accept jobs just to work with a certain director or certain actors. I m very lucky because for me all three factors came hand in hand. I loved the stories, the directors were excellent, and I got the chance to work with great actors. You took a year off between TV series. Are you afraid that your popularity will wain if you take such long sabbaticals? No, not at all. The reason I didn t act in a TV series for one and a half years was that I was trying to pick the jobs that suited me. In other words, I was being selective. As you know, TV series last about one or two years if they become popular. When you work this long on a single project, it s only natural that I expect a great director and a great cast of actors whom I d be happy to work with for an extended period of time. But if I wanted to act in series just to earn money, then I d probably be miserable. That s why I waited so long after I finished fiöhret I basically waited until a great project like Karamel came along. That s why I feel good about it. We ll see if people like the new series, but whatever the result, the new series will always be special for me. Your new series Karamel was adapted from a movie, and you were the one to get the ball rolling on the project. Will you tell us a little about the story? I was amazed at the warmth and sincerity of the film, and that s why I suggested it as a starting point for the producers. In the film there were multiple meeting points and more than one women who were hairdressers, and they all had separate stories. The stories were very realistic and fun. Our producer liked it too, so the writing team got together and wrote a screenplay. Of course, there are a lot of differences between the film and the series. For example, our writer didn t just limit the stories and characters to hairdressers but decided to spread them out to embrace a whole neighborhood spectrum. That way you could tell not just women s stories but also men s. There were also different love relationships which weren t in the film. At the end of it all, there s a TV series which is independent of the film, even though it s been inspired by it. But the series, like the film, gives that same feeling of warmth and sincerity. Can you tell us a little about the Zehra character on Karamel? Zehra has a lot of shortcomings and weaknesses like everyone else, but she s also very well-meaning and is trying to find the right path for herself in life. Like us, she s someone trying to be the best she can be and lead the best life she can lead. There s a lot of loneliness inside

17 30 Kimi zaman s rf o yönetmenle çal flmak istedi iniz için ya da o oyuncuyla karfl l kl oynamak istedi iniz için kabul etti iniz ifller de oluyor. Ben çok flansl y m ki hep üçü de bir arada oldu bende. çime sinen hikayeleri, çok iyi yönetmenler ve oyuncularla beraber çal flma f rsat m oldu. ki dizi aras nda bir y ldan fazla ara verdiniz. Bu tür uzun ayr l klarda popülaritenizi yitirece inize dair korkular n z olmuyor mu? Hay r olmuyor. 1,5 y ld r dizi çekmememin sebebi, do ru ifl seçmeye çal flt mdand. Bildi iniz gibi genelde diziler e er seyirci severse bir ya da iki y l sürüyor. Bu kadar uzun bir süre çal flmak söz konusu olunca da içinde bulunmaktan gurur duyaca m bir ekip, oynamas e lenceli bir hikaye ve iyi bir yönetmen istemek en mant kl s. Aksi takdirde sadece para kazanmak için bir dizide oyunculuk yapmak beni mutsuz eder, zaten yapmam da. fiöhret dizisinden sonra bu kadar beklememin sebebi de buydu; Karamel'deki gibi güzel bir ekip ve samimi bir hikaye gelene kadar bekledim. O yüzden de içim çok rahat. Karamel i seyircinin sevip sevmeyece ini zaman gösterecek. Ama sonuç ne olursa olsun benim için Karamel dizisi hep çok özel olacak. Yeni diziniz Karamel bir filmden uyarland ve ilk k v lc m yakan siz oldunuz. Projenin hikayesini biraz anlat r m s n z? Ben filmin dokusuna, s cakl na ve samimiyetine hayran kalm flt m, bu yüzden yap mc ya ç k fl noktas olarak bu filmi önermifltim. Filmde bir flekilde buluflma mekanlar kuaför olan birden fazla kad n ve onlar n ayr ayr hikayeleri vard. Hikayeler çok gerçek ve bir o kadar da e lenceliydi. Yap mc m z n da akl na yatt, senaryo grubunu toplay p çal flmaya bafllad lar. Dedi im gibi ç k fl noktam z bu oldu, ama tabi ki filmle dizi aras nda büyük farklar var, mesela yazarlar m z özellikle kuaförle s n rl kalmay p hikayeleri mahalleye yaymay tercih etti. Böylece sadece kad nlar n de il erkeklerin hikayeleri de devreye girdi,. Daha da keyifli bir hale geldi. Yine filmde olmayan bambaflka bir aflk kurgulad - lar. Çal flmalar n n sonunda da filmden ba ms z yepyeni ve canl bir hikaye yaratt lar. Ama samimiyeti ve s cakl sabit kald. Karamel in Zehra s ndan biraz bahseder misiniz? Zehra da herkes gibi, zaaflar ve hatalar olan, ama bir o kadar da iyi niyetli ve do ruyu bulmaya çal flan, ayn bizim gibi hayata tutunmak için mücadele eden bir kad n. çinde koca bir yaln zl k tafl yan ama yine de umutlu ve etrafa nefle saçan, biraz cilveli, bolca gözü kara, sözünü sak nmayan bir karakter. Üç baflrolünüzde üç bambaflka karakter canland r yorsunuz. Bir adaptasyon sorunu yafl yor musunuz? Her seferinde farkl bir karakter canland rmak tüm oyuncular n ortak arzusudur. Ama ne yaz k ki her zaman farkl alternatifler olmayabiliyor. Bence bu yüzden birbirine yak n roller icra etmek zorunda kal yor birçok oyuncu. Bana gelince ben elimden geldi ince flartlar m zorlamaya, gerekirse beklemeye çal fl yorum. Yine de flöyle bir güzelli i var mesle imizin, her ne kadar birbirine yak n bile dursa roller, onu farkl oynamak oyuncunun elinde. Tabii yönetmenin izni dahilinde. Bu yüzden kendimi flansl görüyorum ve hay r adaptasyon sorunu yaflam yorum. Televizyonda düzenli olarak takip etti iniz bir dizi var m? Avrupa Yakas ve Yaprak Dökümü. Oyunculardan tiyatro, sinema ve televizyon aras nda bir s ralama yapmalar istenir hep. Sizin için aralar nda daha a r basan var m? Hem oyuncuya hissettirdi i duygu anlam nda hem de çal flma flekli anlam nda üçü de birbirinden çok farkl. Ama sinema bana daha büyülü geliyor. stersem saniyesinde kaybolabilece im ya da uçabilece im ya da Matrix misali tek bir hareketle bana do ru gelen kurflunu tutabilece im için san r m. Bu yüzden s ralama yapmam gerekse sinema, tiyatro ve televizyon derim. Beyazperdede özel olarak çal flmak istedi iniz bir yönetmen var m? O kadar çoklar ki hangisini söyleyeyim? Ferzan Özpetek, Reha Erdem, Serdar Akar, Selim Demirdelen, Yüksel Aksu, Cemal fian, Dervifl Zaim, Ümit Ünal, Ezel Akay, Ça an Irmak Böyle saymakla bitmiyorlar. O kadar flansl y z ki giderek daha iyi sinemac lar film yapmaya bafll yor. Biz oyuncular n da çal flmak istedi i yönetmen say s art yor. flin en güzel yan ysa bu sayd - m z isimlerin her birinin bambaflka tarzlar var, o yüzden bir oyuncu olarak her biriyle çal flmak çok önemli benim için. Oyunculu unuzu gelifltirmek için hala çaba harc yor musunuz? Neler yap yorsunuz? Bence mutlaka yurt d fl na gidip oyun seyretmek, workshoplara kat lmak, bol bol meslekle ilgili kitap okumak, yeni teknikler ö renmek ve denemek gerek. Ben zaman buldukça bunlar yapmaya çal fl yorum. Sürekli ö renmek ve denemekten yanay m. Seyahat etmeyi sever misiniz? Türkiye de ve dünyada en çok görmek istedi iniz yerler nereler? klimi s cak olan her yere gidebilirim. Karadeniz turu yapmak çok isterim, yurt d fl ndaysa bir süre talya da yaflamak isterim. her, but she never gives up on trying to spread joy and hope to those around her. She s a little flirtatious, very courageous and also very candid. You played three totally different characters in all three of your series. Do you have trouble adapting to new roles? To be able to play different characters every time is the common desire of all actors. But unfortunately you don t always get all those alternatives. That s why a lot of actors end up getting typecast, having to play the same or very similar kinds of characters. As for me, I try and push my luck and wait till I can land a role that I like and which will be challenging for me. One advantage in this line of work is also that even if you do always land the same kinds of roles, you can always act them out differently and make stylistic variations of course, as long as the director agrees. That s why I find myself to be lucky, and no, I don t have an adaptation problems. Is there a TV series that you watch regularly? Avrupa Yakas (The European Side) and Yaprak Dökümü (Windfall). People always ask actors to list ttheir preferences among theater, film and TV. What are your preferences? All three are very different, both in terms of what they make you feel as an actor and in terms of how you work on each one. But to me cinema seems the most magical. I feel like it s a fantasy world where everything s possible, where, like in the Matrix, if a bullet were to be shot at my face I could snatch it in the air. So, if I were to list them in order of preferance, I d say cinema, theater and then TV. I loved the stories, the directors were excellent, and I got the chance to work with great actors. Is there a director you d like to work with especially on the big screen? There are so many: Ferzan Özpetek, Reha Erdem, Serdar Akar, Selim Demirdelen, Yüksel Aksu, Cemal fian, Dervifl Zaim, Ümit Ünal, Ezel Akay, Ça an Irmak We re so lucky, so many new great directors are making films now, and so there are a lot more directors that we actors would love to work with. The best part about it is that all those names I listed have their own style, and that s why it would be very important for me to work with each and every one of them. Do you still work hard at trying to develop your acting? What do you do? I think it s crucial to go overseas and watch theater there, join workshops, read lots of books on the industry, learn new techniques and always keep practicing. I try to do all these things when I have the time. I m for always learning and always trying my best. Do you like to travel? Where would you like to go, in Turkey or abroad? Any place with a warm climate. I d love to do a tour of the Black Sea region of Turkey. I d also love to live in Italy. 31

18 DQ 32 SEYAHAT-TRAVEL Suriye Güzeli 33 Herkesin gitti i yöne gidersek,tan d k bildik olmayandan çekinirsek baz güzellikleri kaç rmaz m y z? Mesela fiam. Sometimes it s worth venturing off the beaten track of popular tourist destinations to rediscover gems like Damascus. Güneydo u komflumuz Suriye nin baflkenti fiam, dünyada hiç aral ks z yaflayan en eski flehir olarak tarihe geçmifl. Arap dünyas n n da en modern, en gözde ve en kalabal k flehirlerinden. Modern derken, akl n zdaki modernli e dair tüm tan mlardan ve kal plardan vazgeçmeniz flart yla Bat dünyas na özgü medeniyetten ve konfordan epey uzakta da olsa gerisinde kald zaman yakalamaya çal fl yor fiam. Baflar yor da. Son y llarda fiam sokaklar her zamankinden daha özgür. Yeni aç lan kafeler, restoranlar, al flverifl merkezleriyle flehir özgüvenini yeniden kazan yor. Milattan önce lerde kurulan fiam, insanl k tarihinin en eski yerleflimlerinden. Tarih boyunca pek çok medeniyete yurt olmufl flehirde Roma, Bizans izlerinin yan s ra Emevilerin mimari geleneklerinin büyük pay var. Dünyan n ilk modern park örnekleri burada görülmüfl, Emeviler arac l yla spanya ya oradan da tüm Avrupa ya tafl nm fl. Fakat Mo ol sald r lar ile flehir, bu Syrian Beauty Damascus is the capital city of our southeastern neighbor Syria, and is considered the oldest inhabited city in the world. It s one of the most modern, populous and beloved of Arab cities. But when we say modern, we mean it in a different sense, for although the city may not have the sophisticated amenities and conveniences of your average modern Western city, it s definitely making up for lost time. The streets of Damascus are more open and vibrant than ever. There s new cafes, restaurants, shopping centers, all of which point to a city that is on its way to finding a new sense of confidence and pride in both its past and its future. Believed to have been first established around six to seven thousand years ago, Damascus is one of the oldest inhabited city s on earth. Many civilizations and empires have passed through the city, including Hittites, Assyrians, Romans, Byzantines, Ottomans and of course the Arabs, who

19 34 Suriye Güzeli parklarla beraber pek çok mimari zenginli ini kaybetmifl. fiam n geçmiflinde kendimizden bir fleyler bulmak iflten de il y l nda Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi ele geçirmesiyle Osmanl Eyaleti haline gelen fiam, dört as rl k Osmanl hakimiyetinin ard ndan 1918 Eylül'ünde özgürlü ünü kazansa da Suriye, 1920 de Frans z mandas alt na girdi. 1946'daki ayaklanmayla Suriye'nin tam ba ms zl n kazanmas ndan beri fiam, baflkent li y llar n bafl ndan beri esen de iflim rüzgarlar yla fiam n çehresi baflkalaflt. fiehir eski ve yeni fiam olarak ikiye ayr ld. fiehrin kalbi, eski yerleflimin kurulu oldu u Bab fiarki ve Bab Tuma bölgeleri. Dar sokaklar ve cumbal evleriyle keyifli bir gezintiye davet ç kar yor. fiam n kuzeyindeki vadide yer alan Wadi Barada, aç khavadaki lokantalar ve kafeleriyle özellikle yaz aylar n n u rak mekan. Mezze, fiam n yeni çekim merkezi. fi k giyimli fiaml lar, akflam oldu unda lüks arabalar na atlay p buradaki restoranlarda, kafelerde al yorlar solu u. Ifl lt s yan ltmas n, fiyatlar yine de makul. fiam n kalbur üstü semtlerinden bir di eri de Al Muhacirin. Kasyon Tepesi, tüm flehri gözlerinizin önüne süren eflsiz manzaras yla, ister gündüz ister gece, ziyareti hak ediyor. GÖRÜLECEK YERLER PLACES TO SEE 35 Syrian Beauty under the Umayyad Dynasty made Damascus the capital of the Arab Islamic Empire. Naturally it s no wonder that you find a fantastic mix of Roman, Byzantine, Arab and Ottoman architecture in the city. Although Damascus suffered terribly under the Mongol onslught that devastated a lot of its architectural riches, the city regained its pride of place as a great city after the Ottoman conquest of 1516 under Selim II, becoming the capital of the Ottoman province of Damascus (Sam) for the next four centuries, until 1918, when the city was occupied by the victorious British and Allied forces who defeated the Ottomans in World War I. The independence of Damascus and Syria was short lived, however, and the French assumed control of the city in They ruled over their Syrian mandate until 1946, when after a revolt against French rule, Syrian independence was finally won with Damascus as the capital. Damascus has changed greatly since 2000, and is comprised of an old city and a new one, with the Bab Sharqi and Bab Tuma areas making up the ancient heart of the city, and being notable for narrow streets, historical buildings and traditional wooden houses. To the north of Damascus is the Wadi Barada area, which as the name suggests is situated in a valley. This area is Damascus new center of attraction where chic and stylish Syrians cruise around in their luxury cars and frequent the many cafes and restaurants. But don t let the razzle and dazzle fool you, because prices are very reasonable. Another area is Al Muhajireen, where the Kasyon peak overlooks the city, offering a spectacular panoramic view of Damascus. Emeviye Camii fiam Kalesi'nin yan nda yükselen flehrin en eski ve en görkemli camisi, Roma döneminde Jüpiter Tap na imifl. Daha sonra kilise olarak kullan lan yap, fiam' n Müslümanlar taraf ndan fethedilmesinden sonra, 705 y l nda Emevi Halifesi Velid bin Abdülmelik taraf ndan camiye çevrilmifl. Al fl lm fl n d fl nda dikdörtgen plan üzerine infla edilen, mozikleri ve sülemeleriyle süslü camide dört farkl mezhebi temsil eden dört ayr mihrab var. Ezan da dört ayr imam okuyor. Avludaki sekiz sütun üzerinde yükselen kubbe hazineyi korumak amac yla, Abbasîler döneminde yap lm fl. Hz. Yahya n n kabri üzerine yap lan türbesi ile cami, Hristiyanlar için de ziyarete de er. K yamet yaklaflt nda Hz. sa'n n yeryüzüne inece i rivayet edilen beyaz minare de burada. Umayyad Mosque Situated next to Damascus Castle, the Umayyad Mosque is the city s oldest and most spectacular mosque. The mosque was founded on a Roman-era temple to Jupiter which later became a church, and eventually a mosque after the city was conquered by the Arabs under the rule of the Umayyad Caliph Waleed bin Abdulmalik in 705. The mosque was constructed in an unusual rectangular form, and features splendid mosaics throughout, along with four different mihrab s which represent the four main Islamic sects. The ezan is read out by four separate imams, The dome that was built upon the eight columns in the central court was built in the Abbasid period and was meant to house the treasury. The mosque also has the legenadary white minaret which according to religious lore is the place where Christ will reappear in the time of the Apocalypse.

20 2000'li y llar n bafl ndan beri esen de iflim rüzgarlar yla fiam' n çehresi baflkalaflt. Starting in 2000, the Sam environment has undergone a number of improvements Hamidiye Çarfl s -Hamidiye Bazaar, Selahattin Eyyübi Türbesi-Salahaddin Ayyubi (Saladin) Shrine, Hicaz Tren stasyonu-hejaz Train Station Hamidiye Çarfl s - Hamidiye Bazaar Selahattin Eyyübi Türbesi Yavuz Sultan Selim in fiam fethetmesinin ard ndan ünlü mutasavv f Muhiddîn-i Arabî ve Eyyubilerin kurucusu Selahattin Eyyubi'nin mezarlar n n üzerine yapt rd türbe, Emeviye Camii'nin yan bafl nda. Hamidiye Çarfl s 1863 y l nda Sultan Abdülhamid taraf ndan yapt r lan Hamidiye Çarfl s, mimarisiyle stanbul daki Kapal çarfl y an msat yor. Yaklafl k bir kilometre uzunlu undaki çarfl, hem tarihin içinde gezinme hem de al flverifl yapma keyfi yaflat yor. pekler, ünlü el dokumas fiam kumafllar, geleneksel k yafetler, çeyizlik ve hediyelik eflya al flverifli için birebir. Roma döneminde yap lan duvarlarla çevrili olan eski flehrin merkezindeki Hamidiye Çarfl s, flehrin en canl ve renkli yerlerinden birisi. Hicaz Tren stasyonu fiam, Osmanl mparatorlu u nun son büyük projesi Hicaz Demiryolu nun duraklar ndan biriydi. kinci Abdülhamid döneminde temelleri at lan proje, Ba dat Demiryolu ile birleflerek, stanbul u fiam üzerinden Mekke ve Medine ye ba layacakt. htiflaml istasyon binas ve binan n önündeki eski lokomotifler ziyarete de er. Salahaddin Ayyubi (Saladin) Shrine An Ottoman shrine built over the graves of famous sufi mystic Muhiddîn-i Arabî and the founder of the Umayyad Dynasty, the famous Salahaddin Ayyubi (Saladin). Situated next to the Umayyad Mosque. Hamidiye Bazaar Constructed in 1863 under the reign of Ottoman Sultan Abdulhamid, the Hamidiye Bazaar is reminiscent of the Grand Bazaar in Istanbul. The one kilometer long bazaar is a pleasure not just in terms of sightseeing, but also shopping. There s a wide assortment of silk and other materials, including famed Damascus hand-woven textiles and all sorts of clothes and other goods. It s the perfect place to shop for gifts, and perhaps the most vibrant and colorful part of the city. Hejaz Train Station Damascus was one of the main stops along the Hejaz Railway that was built in the time of the Ottomans and stretched all the way down to the Hejaz cities of Mecca and Medina. No visit to Damascus is complete without a visit to Damascus Hejaz train station, which also features a museum of old locomotives.

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

DECEMBER 6 YRS

DECEMBER 6 YRS 2016 2017 DECEMBER 6 YRS Vocabulary to practise in DECEMBER! Christmas tree (Yeni yıl ağacı), Santa Claus (noel baba), bell (zil),deer (geyik), sleigh (kızak), banana (muz), apple (elma), orange (portakal),

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı