DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n fiehri Konya Mevlana's City, Konya

2 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, Dedeman Oteller zincirinin yepyeni iletiflim arac DQ yu sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Dergimiz bundan sonra her mevsim dönümünde sizlere ulafl yor olacak ve güncel haberlerle sizlere efllik edecek... 1 DQ nun ilk say s nda yeni y l n heyecan n da tafl yoruz senesinin her anlamda güzellikleri de beraberinde getirece ini umuyoruz. Keyifli içeri iyle sizlere sundu umuz dergimizde seyahat yaz lar ndan, yemek tariflerine, söyleflilerden moda çekimlerine kadar pek çok farkl konu yer al yor. Yeni olan sadece 2009 ve DQ de il elbette. Müjdelemek isteriz ki; Dedeman Oteller zincirine 2008 y l içerisinde yeni halkalar eklendi. Bulgaristan daki Dedeman Trimontium Princess Plovdiv ve Dedeman Princess Sofia otellerimiz ile Avrupa Birli i ne ad m att k. Bu gurur verici ad mlar n yan s ra, 2009 y l içerisinde oteller zincirimize Dedeman Gaziantep Hotel & Convention Center, Suriye de Dedeman Damascus, Dedeman Aleppo ve Dedeman Palmyra, Dedeman Zonguldak, ran da Dedeman Shiraz ve Azerbaycan da Dedeman Bakü eklenecek. Dedeman Hotels & Resorts International olarak yeni y lda da yeni otellerimizle, farkl hizmet seçenekleriyle siz de erli misafirlerimizin yan nda olmaya devam edece iz. Hepinize keyifli okumalar ve mutlu y llar diliyoruz. Dear Friends of Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International is proud to present our brand new communications tools, DQ. From now on our quarterly magazine will come out with every new season, bringing up-to-date news with it... DQ s first edition carries all the excitement of the new year. We truly hope that 2009 will bring all good things with it. In DQ, you will find all sorts of enjoyable subjects such as interesting travel destinations, delicious recipes, interviews and fashion shoots. Of course, 2009 and DQ aren t the only new things lately. We would also like to present to you news of our brand new links in the Dedeman Hotels chain in Among them is the new Dedeman Trimontium Princess Plovdiv and the Dedeman Princess Sofia in Bulgaria, both of which herald our first steps into the sphere of the European Union. Besides this, there s also our brand new Dedeman Gaziantep Hotel & Convention Center, the Dedeman Damascus, Dedeman Aleppo and Dedeman Palmyra in Syria, Dedeman Zonguldak, Dedeman Shiraz in Iran and also Dedeman Baku in Azerbaijan. Dedeman Hotels & Resorts International will continue to be with you with its new hotels and various service alternatives in the new year as well. We wish you a pleasant reading and a happy new year. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

3 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS 14 DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA Önsöz Foreword 02 çindekiler Contents ajanda-zoom 04 En yeni ürünler, merak uyand ran haberler Brand new products, exciting news seyahat-travel 14 Havada rekabet var! Competition in the air! 32 Medeniyetler flehri fiam City of civilizations: Damascus 50 Konya ve kültür miras Konya and it s cultural heritage GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) EDITOR-IN-CHIEF Nevra Candaner KONULAR ED TÖRÜ - FEATURES EDITOR Elif Eren NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Attila Pelit SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtis, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Asl Arduman röportaj-interview 26 Genç oyuncu Ahu Türkpençe Young actress Ahu Türkpençe yemek-food 42 Dedeman stanbul dan y lbafl na özel tarifler Special recipes from Dedeman Istanbul for New Year s Eve moda-fashion 56 Palandöken in zirvesinde At the top of Palandöken REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRLER ADVERTISING COORDINATORS Tolgay Gülten, Kadriye Acar Tel REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Yo urtçu Zülfü Sokak No: 6, 34342, Bebek Tel: haberler-news 66 Dedeman dünyas nda olup bitenler News from the world of Dedeman BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Baflar Ofset Seyrantepe Mah. spar fl Merkezi No:105, D: 340, Ka thane- stanbul Tel: öykü-story 72 Bir aflk hikayesi A story of love Yay n Türü 3 Ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Aral k 2008 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without without full credit being given to the source. Abdi Ípekçi Caddesi. No:20 Nişantaşı Ístanbul

4 4 AJANDA DQ D J TAL fiarap DIGITAL WINE AZ Z TR FON GÜNÜ SAINT TRIFON S DAY To honour the patron saint of wine, Bulgaria has been celebrating St Trifon's Day on 1 February since Thracian times, when wine makers used to salute Saint Trifon with a ritualistic pruning of the wine ceremony. Nowadays, the same pruning ceremony takes place on St. Trifon's Day in vineyard villages across the country. Women bake bread and roast chicken in preparation for a post-pruning feast. The festival involves, as you would imagine, a lot of eating and even more drinking. In fact, the lucky man deemed to have grown the most grapes that year is crowned King, and he and his subjects are ordered to get drunk to ensure a plentiful harvest the following year. Many people celebrate St. Trifon's Day as an alternative to St. Valentine's Day, on 14 February. Eski ça lardan beri her sene fiubat ay nda, Bulgaristan n dört bir yan nda, flarap üretimi yap lan kasabalarda, flarab n koruyucu azizi Aziz Trifon un onuruna flenlikler düzenleniyor. Kad nlar, bu geleneksel hasat festivali için ekmek yap yor ve piliç çevirme haz rl yor; sonuçta bol yemeli ve bol içmeli bir festival gerçeklefliyor. Gelene e göre, o sene en çok üzümü yetifltiren çiftçi kral ilan ediliyor. Kral ve hizmetkarlar n n bir sonraki sene de verimi garantilemek için de sarhofl oluncaya kadar içmeleri gerekiyor. Aziz Trifon Günü, asl nda 1 fiubat ta kutlan yor, fakat ço u kifli Sevgililer Günü ne alternatif olarak 14 fiubat ta kutluyor. fiarap servisi de yeni yüzy l n teknolojisinden pay na düfleni ald. New York ta Time Warner Center n dördüncü kat nda aç lan Clo Winebar, Potion Design taraf ndan oluflturulan konseptle dünyan n ilk elektronik flarap menüsünü sunuyor. Farkl bölgelerden özenle seçilmifl 100 den fazla flarap Enomatic ad verilen özel yap m servis makinelerinde, mükemmel s ve nem ayarlar nda saklan yor. Tablet PC yard m yla seçti iniz flarap, 60 ya da 120 ml lik sunumlarla servis ediliyor. Bir yandan flarab n z yudumlarken, bafl n z n üstündeki ekranlarda kadehinizdeki flarab n üzüm çeflidini, üretim bölgesini, fiyat n, hatta hakk nda yap lan yorumlar ö renebiliyorsunuz. Even the wine industry hasn t remained aloof from the spread of digital technology. The Clo Winebar which is located on the fourth floor of New York s Time Warner Center offers the world s first electronic wine cellar and menu. Created by Potion Design, the menu features over 100 exclusive wines kept in a cellar in which the ideal humidity and temperature is ensured and maintained by the Enomatic electronic system. The wine you select with the specially designed Tablet PC system is served to you in 60 or 120 milliliter glasses. While tasting your wine on the one hand, you can read about the history of the wine, the grape, the region in which the grape is produced, the preparation process, the price, and the special qualities of the wine, as well as leading oenologists views and opinions on the wine. Time Warner Center, 10 Columbus Circle, Broadway, clowines.com, ( )

5 AJANDA 6 DQ SAYFALARCA SA LIK Bir kitap ki içinde hem astroloji, hem sa l k önerileri hem de güzellik s rlar var. Alfa Yay nlar ndan ç kan Amazonlar dan Anadolu ya Astroloji ile Gelen Do al Sa l k Ve Güzellik, s k rastlanan sa l k sorunlar n n nedenlerini ve iyileflme metodlar n burçlara göre tan ml yor. Kitab n yazarlar bitkisel ürünlerle haz rlad bak m tarifleriyle ünlenen Suna Dumankaya ile astrolog ve yaflam koçu Frederico Ciongoli. Kitapta burçlara göre hastal klar n ve do al bak m reçetelerinin yan s ra hangi bitkinin hangi rahats zl a iyi geldi i de s ralan yor. A BOOK OF HEALTH A new book with beauty tips, health tips and even astrological tips is out. Published by Alfa Yay nlar, the new book entitled Amazonlar dan Anadolu ya Astroloji ile Gelen Do al Sa l k Ve Güzellik (Natural Health and Beauty through Astrology, from the Amazons to Anatolia) seeks to bring an astrological interpretation to well-known health issues. Written by an expert in herbal remedies, Suna Dumankaya, and astrologist and life coach Frederico Ciongoli, the book offers natural remedies that have been inspired by the constellations. SPORTS CHIC SPOR fiiklik Sportif çizgiler ile ince bir zevki birlefltiren Puma Women, bu k fla fl kl k katacak. Koleksiyonun her ortamda iyi görünmek isteyen bayanlara sundu u s rad fl alternatiflerden biri Fitness Lifestyle ürünleri. Alt n renkte Puma logosu, dantelli dikifller, saten fermuar, flal biçimli yaka, asimetrik kesim gibi detaylar Fitness Lifestyle n flafl rt c tarz na dair ipuçlar veriyor. Yoga pozisyonlar ndan esinlenerek haz rlanan Shala koleksiyonu ise iç aç c renklerle modern grafik unsurlar birlefltiriyor. Ayakkab ve aksesuar tasar mlar nda da her zaman oldu u gibi rahatl k ön planda. Özellikle basketbol ayakkab lar n and ran Game modelinin bu k fl n favorilerinden olmas kaç n lmaz. puma.com Puma Women presents a new line of stylish sportswear for its new winter line. Geared toward women who d like to good all around whether on the court, in the gym or out in the street the new Puma Women collection features unique alternatives like their Fitness Lifestyle line of products that feature gold-colored Puma logos, intricate stitches, unusual collars and stylish asymmetric cuts. They also have a line geared toward yoga enthusiasts called the Shala collection, which features bright and fun colors with modern graphic designs. Their footwear once again sets the standard in terms of comfort and support, and their Game model sneakers with a basketball feel look set to become a big hit this winter. puma.com SON MODEL LATEST MODEL Otomobil tutkunlar n n son gözdesi, Ferrari nin yeni modeli Ferrari California. California n n aerodinamik ve çarp c görüntüsünün arkas nda tasar m devi Pininfarina n n olmas flafl rt c de il. Ad yla ve önündeki zgarayla 1957 y l nda tan t lan 250 GT California ya gönderme yapan yeni modelin tasar m nda ön plana ç kan di er noktalar, katlanabilir metal tavan, dikey yerlefltirilmifl çift a zl egzoz borular, LED teknolojili stop lambalar ve tamponlara do ru geniflleyen bagaj bölmesi. California d fl görünüflü kadar güçlü motoru ve sürüfl performans ile de be eni topluyor. ÇANTADA T MSAH ALLIGATOR BAGS Car fanatics will rejoice in the new Ferrari model, California. The California features a stunning aerodynamic appearance behind which lies the world-famous design team of Pininfarina. The new model California has been inspired by the classic 1957 model 250 GT, and features an exceptionally powerful motor, along with remarkable control, as well as details like a convertible metal roof, LED headlights, vertical double exhaust pipes, and the classic front grill that s reminiscent of the original 1957 model. ferraricalifornia.com Zarafet ve konfor, Lacoste, 2008 sonbahar-k fl koleksiyonu çantalar n n içinde. Bu k fl yedi farkl çanta koleksiyonuyla karfl layan Lacoste ta her zevke uygun bir fleyler var. Bej rengi kanvasla k rm z deri detaylar bar nd ran Inspiration, dinamik çizgisini süet rahatl yla buluflturan City Set Suede, haki ve siyah renklerde Croc in the City ve siyah ve çikolata kahve deriden, gösteriflli Soho flehirli yaflam tarz n yans t yor. Gençlerin gözdeleri ise nefleli pembe ve mavileri ve ekose kumafltan saplar yla bütünleyen Croc of Wales, kolej tarz n yans tan L University ve mor, turuncu, sar renk seçenekleriyle enerji veren New Sorbonne. The Lacoste 2008 Fall-Winter collection handbags are the epitome of style and comfort. This year Lacoste has seven different bag collections that aim to please all tastes. There s the Inspiration, which features a beige canvas and red leather details; the City Set Suede that has that dynamic and soothing suede feel; the Croc in the City, with its mainly khaki and black colors; and the Soho which features black and chocolate brown. They ve also thought of the youngsters, with the pink and blue style of the Croc of Wales, the L University with its college feel, and the New Sorbonne which has an energetic purple, orange and yellow color scheme.

6 8 MUTLULU UN KOKUSU THE SMELL OF HAPPINESS TREND PEfi NDE FOLLOWING TRENDS 2009 un gelifli Trend Show dan bellidir. Her y l sonunda bir sonraki y l n be enileri için tahminlerde bulunan Trend Show un hedef kitlesi gençler olsa da enerjisi her yafltan insan sar yor. Moda, e lence, sanat, teknoloji ve kiflisel geliflim trendlerini stanbul a tafl yan Trend Show 09 un konsepti farka sayg. 35 genç sanatç bu konseptteki çal flmalar yla stanbul u dev bir sanat atölyesine çevirecek. Defileler, stil atölyeleri, tasar mc larla söylefliler, giriflimcilik seminerleri, paneller, konserler, imza saatleri ve Cover Fest müzik yar flmas ile e lence flimdiden garanti Aral k ta trendshow.com.tr Keep track of what 2009 has in store for us at the Trend Show, which predicts what will be in and what will be out in the coming year. The show appeals to all ages, and includes a look into trends in a multitude of cultural fields, including fashion, entertainment, leisure, art, technology and personal development. This year s theme is respecting difference, and 35 artists will be working on this theme as they turn Istanbul into a massive art workshop. The event includes fashion shows, seminars, panels, concerts, signing ceremonies and a Cover Fest music competition th December trendshow.com.tr Calvin Klein n lüks kavram na yeni bir boyut kazand ran Euphoria Pure Luxury Collection serisi, yeniden karfl n zda. S n rl say da üretilen koleksiyon serisinin en göz al c parças Euphoria n n klasik fliflesini gümüfl kakma çiçek motifi ve Swarovski kristallerle taçland ran Crystal Edition parfümü. Silikon esasl vücut jeli Sensual Body Gelee ve sim ile zenginlefltirilen Sparkling Solid Parfume Compact Euphoria lüksünü tamama erdiriyor. Calvin Klein adds a new dimension to the word luxury with their Euphoria Pure Luxury Collection series. It features a limited edition collection of their classic Euphoria bottles with silver and floral motifs, as well as the Crystal Edition perfume which is decorated with Swarovski crystals. There s also the silicon-based Sensual Body Gel, and the Sparkling Solid Parfume Compact Euphoria to top it all off. ZAMANSIZ TASARIM TIMELESS DESIGN GÜNÜN MENÜSÜ Farkl tatlar sadece denemekten de il konuklar na sunmaktan da haz alanlar stanbul Culinary Institute nün Özel Noel Menüsü e itimlerinde arad klar n bulacaklar. Amatör mutfak merakl lar na yönelik günlük programlar 3,5 ve 6 Aral k tarihlerinde düzenleniyor. Her günün ayr bir menüsü var. lk gün menüsü deniz tutkunlar n sevindirecek: levrek bal carpacciosu, deniz mahsulleri soslu lazanya ve bademli çipura bal filetosu. Menüde ikinci gün Milano usulü geleneksel safranl risotto, flarapl dana, talya usulü patates püresi, enginar püresi; üçüncü gün ise özel ev yap m taze küçük ravioli makarna, Kral Savoy salatas ve Torino usulü kestane mousse var. Meflrutiyet Caddesi, 59, Tepebafl, istanbulculinary.com ( ) THE DAY S SPECIALTY Those who have a passion for food and seek to try different kinds of dishes and flavors and cuisines will find what they re looking for in the Istanbul Culinary Institute s Special Christmas Menu (Özel Noel Menüsü) course. The program will be held on 3, 5 and 6 December. Every day features a different menu: the first day includes seabass carpaccio, seafood lasagna, and almond bream fillet; the second day s menu features Milanese safron risotto, beef in wine sauce, Italian-style potato puree, and artichoke puree; the third day includes special homemade ravioli, King Savoy salad and Turin-style chestnut mousse. Meflrutiyet Caddesi, 59, Tepebafl, istanbulculinary.com ( ) Louis Vuitton un efsanevi çantas Speedy, sonbahar-k fl sezonunda Marc Jacobs yorumuyla popülaritesini sürdürüyor. Speedy, 1930 y l ndan bu yana yeniden yorumlar yla Louis Vuitton koleksiyonlar n n vazgeçilmez tasar mlar aras ndaki yerini korudu. Bu sezon Marc Jacobs ve Takashi Murakami'nin için birlikte gerçeklefltirdikleri Monogramouflage koleksiyonunda ikonik Speedy, kamuflajla bir kez daha gündeme geldi. Louis Vuitton s legendary handbag Speedy continues its popularity with a Marc Jacobs interpretation in the new fall-winter line. The Speedy has been around since 1930 and is an essential component of any Louis Vuitton collection since then. This year s novelty are the new Monogramouflage Speedy s that have been designed by Marc Jacobs and Takashi Murakami.

7 AJANDA 10 DQ GÖLGELER N GÜCÜ ADINA stanbul Modern, 23 Ocak-6 May s aras nda ça dafl ve gelenekseli harmanlayan bir sergiye ev sahipli i yapacak. Paolo Colombo nun küratörlü ünde yedi ülkeden sekiz ça dafl sanatç y ve 20. yüzy l n ilk yar s ndan iki usta yönetmeni bir araya getiren Gölgeye Övgü, eski ve ça dafl halk masallar ile gölge tiyatrosuna odakl. Hem yetiflkinlere hem çocuklara hitap eden Gölgeye Övgü, geleneksel gölge tiyatrosunun son y llarda ça dafl sanat üstünde yapt etkiyi araflt r yor. Sergide gölge oyununa ait ender bulunan malzemeler, filmler, foto raflar, metinler, el yazmalar, animasyon sinemas n n iki büyük ustas n n stop-motion filmleri ve erken dönem tasvir çal flmalar n n aralar nda bulundu u 250 ayr yap t yer alacak. istanbulmodern.org IN THE SHADOWS stanbul Modern hosts an exhibition that blends the contemporary and the traditional, and can be seen from 23 January all the way through to 6 May. Curated by Paolo Colombo, the exhibition entitled In Praise of Shadows features the works of eight contemporary artists from seven countries, along with two masterful directors from the first half of the 20th century, all brought together under the theme of old and new folk stories and shadow-puppet theater. The exhibition aims to appeal to both children and adults, and looks at the influence of traditional shadow-puppet theater on contemporary art in recent years. The exhibition features 250 artefacts, incluyding all sorts of equipment and materials used in shadow-puppet theater, including films, photos, texts, manuscripts, animation cinema and stop-motion films. istanbulmodern.org SIRA DIfiI SAATLER EXCEPTIONAL WATCHES Çocuklu unda bafllayan saat tutkusunu eflsiz bir markaya dönüfltüren Alman Gerd R. Lang n 1983 y l nda Münih te kurdu u Chronoswiss markas, bugün dünyan n en özel geleneksel saat üreticileri aras nda. Sadece klasik yöntemlerle, el yap m olarak üretilen her bir Chronoswiss saati, üstün kalite anlay fl, sadece kendine özgü özellikler ve estetikle donat l yor. Y lda sadece aras flansl insan n bir Chronoswiss sahibi olabilmesi saatleri daha da de erli k l yor. Chronoswiss saatlerinin markan n simgesi haline gelen en önemli özellikleri, özel profilli döner çerçeveleri. Gerd R. Lang, bu özel tasar m yaparken antik Yunan sütunlar ndan esinlenmifl. Markan n saat endüstrisine getirdi i bir baflka önemli yenilikse saatin içinde bulunan mekanik mucizeyi görmeye imkan tan yan fleffaf arka kapak. The Chronoswiss brand was created by watch enthusiast Gerd R. Lang in 1983 in Munich and today it s the producer of some of the world s most unique and special traditional watches. Every watch is handmade according to classic watchmaking techniques and procedures, merging exceptional technological quality with a timeless sense of grace, style and beauty. Only 6000 to 8000 watches are made yearly at Chronoswiss, and the real treat is the diaphanous back of the watch which allows you to look into the inner workings of this modern mechanical masterpiece.

8

9 DQ Havada Rekabet Kokusu Competition In The Air 14 SEYAHAT-TRAVEL 15 Uluslararas havayolu flirketleri First Class ve Business Class servislerde k yas ya bir yar fl içinde. Yolculara en konforlu koltuklar, en lezzetleri yemekleri, en e lenceli saatleri sunma rekabeti k z flt kça lüks göklere t rman yor. Havayolu seyahatinin parlak gelece inde fark yaratmak art k daha zor, yolcular ise hallerinden gayet memnun International airline companies are locked in intense rivalry to attract First Class and Business Class customers. They re all vying with each other to bring their guests the best in terms of providing the most comfortable seats, the best food, and the most entertainment possible. That means that there is only one winner: the customer.

10 16 Air France KONFOR Uzun menzilli uçufllarda l Espace Affaires/Business s n f ndaki özel tasar m koltuklar, istenilen derecede yatay ya da dikey pozisyona getirilebiliyor. Tam yatay pozisyonda koltuk, vücut k vr mlar na uygun iki metrelik bir yata a dönüflüyor. Koltuklar masaj da yapabiliyor. Koltuk kenarlar nda ayakkab çantas, su bölmesi ve kiflisel bak m seti var. steyene battaniye, yast k ve havlu servisi de yap l yor. YEME/ ÇME Air France in tüm uçufllar nda sunulan Frans z mutfa a rl kl menüler ünlü flef Michel Nugues imzal. Servisten önce bir fleyler at flt rmak isteyenlere peynir taba gibi so uk aperatifler sunuluyor. l Espace Affaires/Business s n f yolcular özel bardan faydalanma flans na sahip. TEKNOLOJ 10.4 inçlik ekranlarda film izleyebilir ya da oyun oynayabilirsiniz. PC ç k fl, kiflisel telefon ve fiber optik okuma lambas mevcut. COMFORT On long distance flights, those in l Espace Affaires/Business class have access to specially designed seats that can get into any degree of horizontal or vertical positioning. When completely horizontal, the seat turns into a two-meter bed. The seats also have a massaging capability. Next to the seat is a place to put your shoes, a place to keep water and a personal hygiene set. Guests also get a blanket, pillow and towel on demand. FOOD/DRINK All meals on Air France flights are prepared and designed by famous French chef Michel Nugues. Before the main meal there is also an entree of cheese and cold aperetifs. l Espace Affaires/Business class passengers also have access to the bar. Emirates KONFOR Emirates in halihaz rda en yüksek konforlu uçaklar A ve A380 in First Class süitlerinde yolculara otel odas ndan farks z konfor sunuluyor. Öyle ki yata a dönüflebilen deri koltuk, pijama, terlik, yast k, battaniye, minibar, oda servisi, dufl ve hatta spa gibi ayr cal klar en uzun mesafeleri bile k salt yor. YEME/ ÇME Emirates, kalk fltan önce flampanya, meyve ve meflrubat servisiyle yolcular n restoranlara tafl ç kartan lezzetlere haz rl yor. Bu ikramlar yemekten önce s cak kanepe ya da kar fl k f st k tarz aperatifler izliyor. Yemek servisi porselen tabak, keten peçete ve masa örtüsü eflli inde yap l yor. Rezervasyon s ras nda belirtilirse özel diyet menü de haz rlanabiliyor. TEKNOLOJ 600 den fazla uluslararas televizyon kanal, iste inize göre önceden belirlenen müzik, video ve oyun seçenekleri ile e lenceye s n r yok. Uydu ba lant s yla k talararas uçufllarda telefon görüflmesi yap labiliyor. COMFORT Emirates Airways most comfortable planes are the Airbus A and A380 s on which First Class passengers get service comfort that s second to none, and indeed comparable to having a hotel suite. The leather seats convert into beds and you are provided pyjamas, slippers, pillow, towel, a minibar, room service, a shower and even a spa. You ll almost wish your flight were longer. FOOD/DRINK Emirates provides champagne, fruit and beverages before take-off. Before the main meal they provide warm aperitifs and mixed nuts, and the main meal itself is served on porcelain plates with cotton napkins and a table cloth. You can also call before hand and order a meal to suit your diet requirements. TECHNOLOGY There are more than 600 international television channels on offer, including films, music, and games galore. You can also make phone calls via satellite connection on international flights. 17 TECHNOLOGY 10.4 inch monitors are provided on the back of each seat. There are films and games to choose from, as well as a PC outlet, a personal telephone and a fiber optic reading lamp.

11 Lufthansa KONFOR Koltuk aras mesafeleri sayesinde yerine s amamak gibi bir s k nt yok. Koltuklar yatay pozisyonda iki metre uzunlu unda yata a dönüfltürülebiliyor. Ayarlanabilir bafl ve omuz yast da mevcut. COMFORT Lufthansa provide plenty of leg space between seats, which can all be converted into two-meter beds when brought to a horizontal position, and also feature adjustable head and shoulder pillows. 18 YEME/ ÇME Michelin y ld zl fleflerin elinden ç kma menüsü, dünyaca ünlü someliye Markus Del Mongo seçimi flarap kav ile lezzet dorukta. Yemek yolcunun istedi i saatte servis ediliyor. Önceden talep eden yolculara glütensiz, az kolestrollü, az sodyumlu, laktozsuz veya düflük kalorili yemekler haz rlanabiliyor. TEKNOLOJ Sekiz farkl dilde 12 farkl filmden oluflan seçki her ay güncelleniyor. Laptop ba lant s, kiflisel monitör ile yeryüzüyle ba lant n z kopmuyor. FOOD/DRINK Their menu has been designed and prepared by Michelin chefs, with wine carrying the Markus Del Mongo signature. Food is served whenever the passenger asks for it. For those who order beforehand, they can provide a special meal to suit your diet specifications, including glutin-free, low-cholesterol, low-sodium, lactose-free food if needed. TECHNOLOGY They have a selection of 12 films in eight languages that is renewed every month. They have an outlet for laptop computers and a personal monitor for each traveler. British Airways KONFOR British Airways in genifl koltuklar yla yolcular konfora gömülüyor. Tam yata a dönüflebilen koltuklar, dizleri ve s rt destekleyen z konumuyla uzanmak ve çal flmak için de ideal. Koltuklar n yan bölmesinde içinde dudak kreminden nemlendiriciye türlü ihtiyac n yer ald Molton Brown kiflisel bak m çantas var. COMFORT British Airways provide exceptionally spacious seats that can all turn into beds with a z shape that supports the knees and back, making it ideal for both sleeping and working. On the side of each seat has been provided a Molton Brown signature personal hygiene pack which includes everything from skin cream to lip balm. YEME/ ÇME ngiliz asaleti, flal desenli kumafl peçetelerden keten masa örtülerine, shepperd pie gibi tatl lar eflli indeki befl çay saatine dek her fleye sinmifl. Yemek servisi d fl nda uçufl s ras nda de iflen tad alma duyusuna özel haz rlanan Club Kitchen at flt rmal klar ndan, tatl lar ndan ve içeceklerinden de isteyebilirsiniz. TEKNOLOJ Teknoloji sadece havada laz m de il. British Airways yeni Apple iphone 3G için gelifltirdi i servisle yolculara gerçek zamanl inifl- kalk fl bilgilerini, uçufl tarifesini görebilme ve uçufl rezervasyonlar n yapabilme imkan sunan ilk havayolu olma yar fl n kazand. FOOD/DRINK Meals are served on table cloths and with cotton napkins, and they even serve English classics like shepperd s pie and five o clock tea. Besides their meals they also provide Club Kitchen snacks that have been designed to suit changing taste sensations during flights. TECHNOLOGY Besides the usual list of films, music and games, British Airways provides a special service for Apple iphone 3G users who can access all their flight details, including reservations, times of arrival, etc., all on their iphones. Zamana yenik düflmeyen tatlar n flerefine... Bir flaraptan her zaman ayn kaliteyi ve güçlü tad bekleyenler, 15 y ld r Kav içiyor.

12 20 HAVADA fiarap TADIMI WINE-TASTING IN THE AIR Yükseklerde flarap keyfi yaflamak asl nda zor. Sadece flaraplara uygun saklama koflullar sa lanamad ndan ya da seçeneklerin k s tl l ndan de il bas nçl, düflük nemli kabinlerin koku ve tad alma duyular n köreltmesi yüzünden. Havayollar yine de çabal yor. Air France dünyan n en iyi someliyelerinden Poussier i flarap menüsünü bafltan düzenlemesi için görevlendirdi. Lufthansa n n flarap uzman Markus del Monego, menüyü Çin ve Yunan markalar ile globallefltirdi. Son olarak Delta Havayollar, flarap seçimlerini New York Aflç l k Enstitüsü fiarap Bilimleri dekan Andrea Robinson a emanet etti. fiimdi ustalar uçufl s ras nda flarap tad m yaparak, uçufl koflullar n n tad alma duyusu üzerindeki etkilerini inceleyerek yüksek irtifaya en uygun flarab bulmaya çal fl yorlar. It s not that easy to enjoy your wine at such a high altitude. Not just because it s hard to store the wine in the right conditions on flights, but also because of the high-pressure, low-humidity of flight cabins blunt the sense of taste and smell. But airlines are trying to fix this. Air France appointed the world-famous Poussier to redesign and reprepare their wine list. Lufthansa hired wine expert Markus del Monego, who internationalized the wine menu with Chinese and Greek additions. And Delta Airlines put their wine menu in the hands of New York Cooking Institute Oenology Director Andrea Robinson. Now you can enjoy your wine, knowing that the world s foremost experts in the field of oenology have found a way to enable you to get the most out of your wine.

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co. De erli Dostlar m z, Dergimizle ilgili güzel geri dönü leriniz bizi çok mutlu ediyor ve sizler için daha iyi ve güzeli gerçekle tirme konusunda motive oluyoruz. Bu say m zda, yine dopdolu, renkli ve aktüel

Detaylı

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 0 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 1 Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Bu şehirlere kar çok yakışıyor These cities look good in snow 40 yıllık hatıra giden en kestirme yol A shortcut for

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 45 yıllık zaman tüneli 45 year time tunnel Antalya da macera Adventure in Antalya Dedeman Otelleri CEO su Tamer Yürükoğlu

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 4 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 2 Romantizmin Merkezlerine Yolculuk A Trip to the Centers of Romance Yaza Hafif Başlayın A Light Start to the

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı