KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. KURŞUNLU KAYMAKAMLIĞI Kurşunlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI

2 En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.

3 STRATEJİK PLANI

4 KURŞUNLU İLÇE HARİTASI

5

6 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK

7 SUNUŞ Eğitim öğretimde ana unsur insandır. Eğitim-öğretimle ya insanın geleceği kurtulmakta ya da insanın geleceği kararmaktadır. Neticede bu durum toplumların, ülkelerin geleceğine doğrudan etki etmektedir. Bu noktada Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. sözüyle Atatürk ün öğretmenleri işaret ettiği görülmektedir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasında en önemli görevler eğitim kurumlarına düşmektedir. Hayatın bütün alanlarında olduğu gibi eğitim öğretimde de belirli hedeflere ulaşabilmek için öncelikle durumun tespit edilmesi; gerçekçi hedeflerin belirlenmesi; hedeflere ulaşabilmek için geleceğin doğru ve etkin şekilde planlanması ve yapılan planın uygulanarak sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Büyük fedakârlıklar sonucunda hazırlanan bu stratejik planın uygulamaya konmasıyla okulumuzda yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönemde belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği her yıl izlenerek değerlendirilecek, gerekirse yeni hedefler belirlenerek plan sürekli güncellenecektir. Bu nedenle planın etkili, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir nitelik kazanabilmesi, bütün mensuplarımızın ve paydaşlarımızın planlamaya destek vermelerine ve çalışmalara aktif katılımlarına bağlıdır. Bu planın, okulumuzun hızla gelişmesine, mensubu olmaktan onur duyulan bir kurum haline gelmesine; öğrencilerimizin hayata ve yüksek öğretime en güzel şekilde hazırlanmalarına azami katkı sağlamasını diler, planın hazırlanmasında görev alan başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere emeği geçen öğretmen, veli, öğrenci ve diğer ilgililere teşekkürler ederim. Murat ÇELEBİ Okul Müdürü 1

8 GİRİŞ OGYE ve Kalite kurulumuz Öğretim Yılında de başladığı stratejik plan çalışmalarını, kurumun donanım ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayacak şekilde oluşturmuştur. Bunu takip eden her yılda DPT, MEB in Strateji Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu örnek planlar emir ve genelgeler kılavuz alınarak ve kurumun durum analizi (paydaş analizi memnuiyet anketleri, GZFT ve PEST analizleri) ve kurumun öz değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan ihtiyaç ve beklentileri dâhil ederek stratejik plan revize edilmekte ve gözden geçirilmektedir Stratejik Planının ardından Okul Stratejik Planı da Bu yenileme ve gözden geçirme sonucunda tüm paydaşların katılımı ile bilimsel analiz yöntemleri ve anketler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kurşunlu Anadolu Lisesi Stratejik Plan Ekibi 2

9 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 1 GİRİŞ BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Amaç Kapsam Yasal Dayanak Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi Çalışma Takvimi 8 2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 9 2.Tanımlar-Kısaltmalar Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST-E Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT Analizi Sorun Alanları BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler Temalar Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Eylem Planları Stratejiler BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME Raporlama İzleme Raporları Faaliyet Raporları 72 İMZA SİRKÜSÜ-EKLER 73 3

10 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 2 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 14 Memur : 1 Hizmetli : 2 Öğrenci Sayısı 170 Öğretim Şekli Normal İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Tel. : (0376) Faks : (0376) Kursunlual.meb.k12.tr Yeni Mahalle İstasyon Cad. No:15 Posta Kodu : İlçe : Kurşunlu İli : Çankırı Kurum Müdürü Murat ÇELEBİ : GSM Tel : Kurum Müdür Yardımcıları Arzu ORAL : GSM Tel :

11 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 5

12 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Kurşunlu Anadolu Lisesinde toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı oluşturmak STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan Kurşunlu Anadolu Lisesinin, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAĞIN ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 6

13 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI 1 Murat ÇELEBİ OKUL MÜDÜRÜ GÖREVİ 2 Arzu ORAL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI 3 Sedat BAYAR ÖĞRETMEN 4 Hacer KAYNAR OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Hüseyin ULUDAĞ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI 1 Arzu ORAL MÜDÜR YARDIMCISI 2 Sedat BAYAR ÖĞRETMEN 3 Çiğdem ÇAKIR ÖĞRETMEN 4 Merve UZUNER ÖĞRETMEN 5 Ezgi ANKIŞHAN ÖĞRETMEN 6 Sinem GÜDÜCÜ ÖĞRETMEN 7 Hüseyin ULUDAĞ GÖNÜLLÜ VELİ 8 Gülsüm KAYNAR GÖNÜLLÜ VELİ GÖREVİ 7

14 1.5. ZAMAN PLANI

15 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ

16 TANIMLAR Faaliyet Raporu: Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen Performans Hedefi ile gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren raporu, Faaliyet ve Projeler: Kurşunlu Anadolu Lisesinin, Stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, GZFT Analizi; Kurşunlu Anadolu Lisesinin, Güçlü ve Zayıf yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri ortaya koyan analizi, Hedefler: Kurşunlu Anadolu Lisesinin kendi Stratejilerini yaşama geçirmek için kurumca belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Kamu Yönetimi: Kamu gücünü yani egemenlik erkine sahip yönetim sürecini, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, Maliyet Tablosu: Gelir tablosunda yer alan satışların maliyetini gösteren tabloyu, Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumları (yararlanıcılar), Misyon: Kurşunlu Anadolu Lisesinin kendisi için belirlediği temel varlık nedenini ve görevlerini, Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumları, Paydaş Analizi: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleri etkileyen tarafların görüş ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesini, Performans: Kurşunlu Anadolu Lisesinin belirlediği Stratejik Hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini Performans Göstergesi: Hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Performans Kriteri: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametrelerini, Politika: Kurşunlu Anadolu Lisesinin uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, Strateji: Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl ulaşıla-cağını gösteren kararlar bütününü, Stratejik Plan: Kurşunlu Anadolu Lisesinin, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi kapsayan Planını, Stratejik Planlama: Kurşunlu Anadolu Lisesinin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre Zayıf ve Güçlü yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan 10

17 stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onların sürekli izlemesi sürecini, Stratejik Yönetim: Bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesi, bunların planlanması, uygulanması ve kontrolünü, Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasını, Stratejik Hedefler: Kurşunlu Anadolu Lisesinin, Misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan ölçülebilir alt amaçlarını, Üst Belge: Plana kaynaklık eden yasal dayanak ve politikaları, KISALTMALAR : MEB : Millî Eğitim Bakanlığı GZFT : Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler PEST : Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji SPE : Stratejik Planlama Ekibi STK : Sivil Toplum Kuruluşları TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu SP : Stratejik Plan SAM : Stratejik Amaç SH : Stratejik Hedef P.HEDEFİ : Performans Hedefi F : Faaliyet P : Proje PG : Performans Göstergesi 11

18 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün tarih ve 420/759 sayılı makam oluruyla Kurşunlu Anadolu Lisesi olarak açılmıştır. Yine aynı müdürlüğün tarih ve 420 / 9009 sayılı olurlarıyla Kurşunlu Lisesinin alt katında öğretim yılından itibaren Eğitim ve Öğretime başlamış olup halen aynı binada Eğitim ve Öğretime devam etmektedir Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait olan binada zaman zaman farklı okullarla aynı binayı paylaşmak zorunda kalınmıştır. Kurşunlu ÇPL ve Kurşunlu Tevfik Fikret İlköğretim okullarının kendilerine ait binalarının inşaatlarının bitmesi sonrasında okulumuz Tek olarak eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Zamanla yıpranan okul binamızın mülkiyetinin Bakanlığımıza ait olmaması nedeniyle bakım onarım için ödenek çıkartılmasında zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntılar aşılarak gönderilen ödenekle birlikte okulumuz büyük sayılabilecek düzeyde 2003 yılında bakım ve onarım görmüştür yılında yapılan büyük onarımda okulumuzun fiziki yapısı büyük oranda iyileştirilmiştir. Okul çevresindeki toplumun okulumuzdan en büyük beklentisi üniversite sınavlarında öğrencilerimizin iyi okullara yerleştirilmesi ve öğrencilerinin kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bunun içinde sağlıklı koşullarda eğitim yapılması, öğretmen açığının giderilmesi konularında oldukça hassas davranmaktadırlar. Ayrıca pansiyonda kalan öğrencilerimizin velileri öğrencilerinin güvenli bir ortamda bulunmalarını, sağlık ve beslenme konularında her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler. 12

19 2.2. MEVZUAT ANALİZİ KANUN Tarih Sayı No Adı 23/07/ Devlet Memurları Kanunu 24/10/ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 12/03/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun 24/06/ Millî Eğitim Temel Kanunu YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı Tarih Sayı 12/10/ /06/ /06/ Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 07/09/ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 06/05/ Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği YÖNERGE Tarih Yayın Sayı Adı 25/10/ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi 31/12/ Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 16/07/ Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları 13

20 2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Mezunlar (öğrenci) Bilimsel araştırmalar Yaygın eğitim 14

21 KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen. Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Kulüp Faaliyetleri Tiyatro Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Fusbal Kayak Hizmet 4 İzcilik Etkinlikleri. FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Eğitim-Öğretim Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Destekleme Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri. FAALİYET ALANI:.. FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb.. Hizmet 2 Personel işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Maaş, ek ders... FAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME FAALİYET ALANI:.. 15

22 FAALİYET - MEVZUAT ANALİZİ Sıra No Mevzuatın Adı 1 Atama MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2 Ödül, Sicil ve Disiplin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge 3 Okul Yönetimi 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği Okul-Aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği 4 Eğitim ve Öğretim MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

23 FAALİYET MEVZUAT ANALİZİ 5 Personel İşleri MEB Personeli İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 6 Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 7 Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 8 Öğrenci İşleri MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 17

24 KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Diploma Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Yiyecek İçecek Hizmetleri Okul çevre ilişkileri Bilimsel vs araştırmalar Rehberlik Yaygın eğitim Staj çalışmaları Mezunlar (Öğrenci) 18

25 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Ders Öğretmenleri Rehber Öğretmen Hizmetli Öğrenciler Okul-Aile Birliği Velilerimiz Bakanlık Yatırım ve Tesisler Dairesi Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Kaymakamlık Bütçe Dairesi Başkanlığı Belediye Başkanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mezunlarımız Emniyet teşkilatı İlköğretim Okulları Üniversiteler Muhtarlar Sağlık kuruluşları Gençlik Merkezi Yardımsever kişi ve kuruluşlar 19

26 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN Sonuç Paydaş Analizi Matrisi PAYDAŞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Veliler X X Okul Aile Birliği X X X NEDEN PAYDAŞ Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış 5 5 Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Mahalle Muhtarı X X Emniyet Müdürlüğü X Belediye Başkanlığı X Kaymakamlık X Üniversiteler X Sivil Toplum K. X Öğretmenler X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 1 2 İzle, Gözet 2 3 İzle, Gözet 3 4 İzle, Gözet Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış 2 4 İzle, Gözet Amaca Ulaşmada en önemli unsur 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış 20

27 2.5. KURUM İÇİ ANALİZ Bu bölümde incelenecek konular alt başlıklar halinde verilmiştir Örgütsel Yapı: Okul/Kurum Teşkilat Şeması Personel İşleri MÜDÜR Okul-Aile Birliği Öğrenci İşleri Müdür Yrd. Kurullar- Komisyonlar Büro Hizmetleri Öğretmenler Yardımcı Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Rehber Öğret. 21

28 Okul/Kurumlarda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: Kurul/Komisyon Adı Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Görevleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. İnceleme Komisyonu Okuldaki her türlü yayının yönetmeliklere uygunluğunu denetler. Kontenjan tespit komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Okul Disiplin Kurulu Okul Onur Kurulu Satın Alma-İhale Komisyonu /23867 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan MEB Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /25699 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /24376 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /26408 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /26408 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nde belirtilen görevleri yapar. Okul veya kurumlardaki satın almayla ilgili iş ve işlemler ile komisyonun kurulması 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi (OGYE) Kasım 1999/2506 Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, yine aynı Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Dair Yönerge ye göre belirtilen görevleri yapar. Okul Öğrenci Meclisi Eylül 2004/2564 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Demokrasi eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi nde belirtilen görevleri yapar. Okul Zümre Başkanları Kurulu Sınav Komisyonu /27305 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve KASIM 1999/2506 Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Eğitim Kurulları ve Eğitim Bölgeleri Yönergesi 14.Maddesinde belirtilen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar. 22

29 İnsan Kaynakları 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No 1 2 Görevi Erkek Kadın Toplam Müdür 1 1 Müdür Yrd. 1 1 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans Lisans Yüksek Lisans Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Müdür Yardımcısı Müdür İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 1 23

30 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Eğitim Yönetimi Semineri Murat ÇELEBİ ARZU ORAL Müdür Müdür Yardımcısı 24 Toplam Kalite Yönetimi MS Excel Kursu FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu Toplam Kalite Yönetimi Semineri Okul Geliştirme Çalışmaları Semineri Psikoeğitim Öğretmen Eğitimi Semineri AB Hibe Programları Semineri Okullarda İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri e-taşınır Mal Yönetmeliği Semineri TEFBİS Uygulamaları Semineri Afet ve Acil Durum Hazırlık Uygulamaları Semineri Okul Yöneticileri Uzaktan Eğitim Programı Semineri Demokratik ve Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Semineri MS Excel Kursu FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu AB Eğitim ve Gençlik Programları (Comenius) Tanıtım Semineri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Tanıtım Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Semineri Okul Geliştirme Çalışmaları Semineri Psikoeğitim Öğretmen Eğitimi Semineri AB Hibe Programları Semineri Okullarda İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri İngilizce Dersi Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri Semineri

31 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Almanca Beden Eğitimi Biyoloji Coğrafya Felsefe Görsel Sanatlar İngilizce 0 8 Kimya Matematik Rehberlik Tarih Türk Dili ve edebiyatı 1 1 TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 1 25

32 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 Lise Hizmetli 1 Ortaokul Sözleşmeli İşçi 4 Sigortalı İşçi Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

33 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü 2 3 Müdür başyardımcısı Müdür yardımcısı 4 Öğretmenler Ders okutmak 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 2. Okulu düzene koyar 3. Denetler. 4. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür başyardımcısı, 1. Ders okutur 2. Müdürün en yakın yardımcısıdır. 3. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 4. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 5. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim 27

34 5 6 Yönetim işleri ve büro memuru Yardımcı hizmetler personeli 7 Kaloriferci görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılıgündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. 11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar 28

35 Teknolojik Düzey Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Laboratuarı Fax Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Etkileşimli Tahta

36 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X Müdür Odası X 1 Kütüphane X 1 Rehberlik Servisi X 1 Resim Odası Müzik Odası Çok Amaçlı Salon X X X Müdür Yardımcısı Odası X 1 Memur Odası X 1 Bilgisayar laboratuvarı Yemekhane X X Spor Salonu X 1 Otopark X Spor Alanları X 1 1 Kantin X 1 Kimya Laboratuarı X 1 Derslikler X 10 Depo X 1 Bekleme Salonu X 1 Veli Görüşme odası X 1 Hizmetli Odası X 1 Zümre Odaları X X 3 Kazan Dairesi X 1 Arşiv X 1 30

37 Mali Kaynaklar Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul aile Birliği 0 Kira Gelirleri 0 Döner Sermaye 0 Vakıf ve Dernekler 0 Dış Kaynak/Projeler 0 Diğer 0.. TOPLAM Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik 2903, , Küçük onarım Bilgisayar harcamaları 9992,32 Büro makinaları harcamaları 5050 Telefon/İnternet , ,50 Kömür ,64 Sosyal faaliyetler ,20 Kırtasiye Vergi harç vs Diğer Harcamalar 2950 GENEL TOPLAM , , ,52 31

38 istatistiki Veriler Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014) ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam öğretmen sayısı Kız Öğrenci sayısı Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ,78 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler (Geçmiş Yıllar) Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ,7 15,5 18,5 12,07 15,5 14,23 32

39 Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı Lisans ve Ön Lisans Programına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı Genel Başarı Oranı ( % ) 70,96 62,96 78,57 33

40 DİSİPLİN DURUMU Yıllar Disiplin Kurulu Disiplin cezası Disiplin Ceza alan toplanma sayısı alan öğrenci cezalarının öğrenci oranı sayısı dağılımı M U K KSU Yılda en az 6 kez yok % 0, % 1, % 3 ÖDÜL DURUMU Yıllar Takdir Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Okuldaki Öğrenci Sayısı Okuldaki Şube Sayısı

41 SORUMLULUĞU BULUNAN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI Öğrenci Sayısı Sorumlu Dersi Olan Öğrenci Sayısı Sorumluluğu olan Öğrenci Oranı % 6, % 6, % 2, % 2, % % 4, %2, % 4, % 4, % 2, % 2, % 3, % 3, %1, % 3, % 3, % 9,

42 SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM YILI Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Oranı % 6, % 1, % 1, , , ,

43 Yerleşim Alanı ve Derslikler Yerleşim Toplam Alan (m 2 ) Bina Alanı (m 2 ) Bahçe alanı (m 2 ) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı 200 Futbol Sahası Kapalı Spor Salonu Diğer 37

44 2.6. ÇEVRE ANALİZİ Okulumuzun bulunduğu yerleşim birimi Çankırı İline bağlı Kurşunlu ilçesidir. Yüzölçümü 630 km2 olup, rakımı 1158 metre nüfusu ise 4900 dür. İlçeye bağlı 23 köy ve 5 belde bulunmaktadır. Kurşunlu ilçesinin bulunduğu yerleşim alanından geçen Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi ile Marmara ve Batı Anadolu bölgesindeki illeri birbirine bağlayan E- 80 devlet karayolunun 21 km lik kısmı ile Ankara ile Zonguldak illeri arasındaki 38 km lik Demiryolu geçmekte olup şehirler arası ve ülkeler arası taşımacılık ve ulaşım açısından önem arz etmektedir. İlçede sanayi kuruluşu olarak taş, kil ocakları ve mermer fabrikası yer almaktadır. İlçemiz Karatarla mevkiinde 580 hektar alanda Söğütsen Seramik A.Ş. tarafından 2500 kişinin çalışabileceği Seramik Fabrikası mevcuttur. İlçemizde Orta Anadolu kültürüne dayalı bir yaşam tarzı benimsenmiş olup, halk gelenek ve göreneğine bağlı kalarak yeniliklere açıktır. Nüfusunun genç kesimi değişik alanlarda iş bulabilmek amacıyla Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere göç etmekte ve kendilerine iş aramaktadırlar. Bu nedenle İlçemizde daha çok belli yaşın üzerindeki nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun % 58 i tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olup, % 30 u memur, % 12 si esnaf ve zanaatkârdır. Halkın büyük bir kısmının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bunun dışında arıcılık faaliyetleri de ilçenin önemli sayılabilecek geçim alanlarındandır. Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün tarih ve 420/759 sayılı makam oluruyla Kurşunlu Anadolu Lisesi olarak açılmıştır. Yine aynı müdürlüğün tarih ve 420 / 9009 sayılı olurlarıyla Kurşunlu Lisesinin alt katında öğretim yılından itibaren Eğitim ve Öğretime başlamış olup halen aynı binada Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait olan binada zaman zaman farklı okullarla aynı binayı paylaşmak zorunda kalınmıştır. Kurşunlu ÇPL ve Kurşunlu Tevfik Fikret İlköğretim okullarının kendilerine ait binalarının inşaatlarının bitmesi sonrasında okulumuz Tek olarak eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Zamanla yıpranan okul binamızın mülkiyetinin Bakanlığımıza ait olmaması nedeniyle bakım onarım için ödenek çıkartılmasında zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntılar aşılarak gönderilen ödenekle birlikte okulumuz büyük sayılabilecek düzeyde 2003 yılında bakım ve onarım görmüştür yılında yapılan büyük onarımda okulumuzun fiziki yapısı büyük oranda iyileştirilmiştir. Kurşunlu Anadolu Lisesinin öğretmen, öğrenci ve veli profili ilçenin genel karakteristik yapısına paralel bir yapıdadır. Öğrencilerimizin % 37,64 ü ( 64 öğrenci) dışarıdan gelmekle beraber genelde çevre il ve ilçelerden gelmiş olmaları ilçemize uyumu kolaylaştırmaktadır. Velilerimizin Sosyo-ekonomik yapısı yukarıda belirtildiği gibi orta kesim diye tabir edebileceğimiz köylü,işçi,memur ve esnaflardan oluşmaktadır. Velilerimizin % 56 sı ilköğretim (ilkokul-ortaokul), % 36 sı Lise % 8 si ise yüksekokul mezunu olup, velilerimizin % 13 ü kamu sektöründe, % 22 si kendi işinde, % 28 i özel sektörde çalışmakta olup, % 37 sinin ise düzenli bir işi yoktur. Okulumuzun çevresinde sivil toplum kuruluşu olarak Kurşunlu Gençlik Derneği bulunmakta, dernek faaliyet alanına giren sosyal ve kültürel etkinliklerde okullarımızla iş birliği yapmaktadır. Ayrıca Kurşunlu Kaymakamlığı ve Kurşunlu Belediyesi eğitim öğretim çalışmalarımıza maddi açıdan önemli katkı sunmaktadırlar. Okul çevresindeki toplumun okulumuzdan en büyük beklentisi üniversite sınavlarında öğrencilerimizin iyi okullara yerleştirilmesi ve öğrencilerinin kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bunun içinde sağlıklı koşullarda eğitim yapılması, öğretmen açığının giderilmesi konularında oldukça hassas davranmaktadırlar. Ayrıca pansiyonda kalan öğrencilerimizin velileri öğrencilerinin güvenli bir ortamda bulunmalarını, sağlık ve beslenme konularında her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler. 38

45 PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi. Politik ve yasal etmenler İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, personelin yasal hak ve sorumlulukları, oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, okul çevresindeki politik durum, Ekonomik çevre değişkenleri Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Kariyer Beklentileri, Ailelerin Ve Öğrencilerin Bilinçlenmeleri, Aile Yapısındaki Değişmeler (Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş, Erken Yaşta Evlenme Vs.) Göç, Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Doğum Ve Ölüm Oranları, Hayat Beklentilerindeki Değişimler (Hızlı Para Kazanma Hırsı, Lüks Yaşama Düşkünlük, Teknolojik çevre değişkenleri Meb Teknoloji Kullanım Durumu E Devlet Uygulamal arı, E Öğrenme, İnternet Olanakl arı, Okulun Sahip Olmadığı Teknolojik Araçları Çalışan Ve Öğrencilerin Teknoloji Kullanım Kapasiteleri, Öğrenci Ve Çalışanların Sahip Olduğu Teknolojik Araçlar, Teknoloji Alanındaki Gelişmeler Okulun Yeni Araçlara Sahip Olma İmkanları( etkileşimli tahta, tablet,..) Teknolojinin Eğitimde Kullanımı 39

46 Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler Hava Ve Su Kirlenmesi, Ormansızlaşma, Toprak Yapısı, Bitki Örtüsü, Örf, Adet, Teamül, Mesleki Etik Kuralları Doğal Kaynakların Korunması İçin Yapılan Çalışmalar, Doğal Afetler (Deprem Kuşağında Bulunma, Kene Vakaları Vb.) Üst Politika Belgeleri SIRA NO Kalkınma Planı REFERANS KAYNAĞININ ADI 2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu Hükümet Programı Hükümet Eylem Planı 10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

47 2.7. GZFT ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Güvenli okul ortamının olması Evden okula ulaşımın kolay olması Okula iletilen öneri ve isteklere cevap verilmesi Düzenlenen faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınması Ödüllendirmenin objektif kriterlere göre yapılması Okulun Teknolojik alt yapısının iyi olması sınıfların tamamında etkileşimli tahta kullanılması Okulun temiz ve düzenli olması Rehberlik servisinin etkin çalışması Sportif ve kültürel etkinliklere katılımın yüksek ve başarılı olması Yurt genelinde yapılan sınavlarda öğrenci başarısının düşük olması Okulumuza son yıllarda düşük puanlı öğrencilerin gelmesi Son yıllarda sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısının fazla olması Sınıf ders başarılarının düşük olması Okulun fiziki alt yapısındaki yetersizlikler ve donanım eksikliği Okul bahçesinin küçük ve yetersiz olması, bahçe duvarının bir bölümünün yıkık olması Velilerin okula ilgisizliği Okul-Aile Birliğinin etkin çalışmaması Okulun ilçenin merkezinde olması Öğretmenler arasında mesleki ve kişisel dayanışmanın olması 41

48 Fırsatlar Tehditler Polis Karakoluna yakınlığı Yerel yönetimlerin eğitime destek politikaları Okuldaki mevcut öğretmen kadrosunun genç ve dinamik olması İlçenin küçük olması nedeniyle öğretmenlerin okulda daha çok vakit geçirebilmeleri İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği Okulun ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde olması Farklı bölgelerden ve farklı sosyoekonomik koşullardan öğrencilerin gelmesi Okul çevresinde gürültü kirliliğinin olması Okulumuzda yatılı öğrenci sayısının çok olması, pansiyonların okula uzak olması nedeniyle emniyet tedbirlerinin yetersiz olması Okulun çevresinde internet kafe ve kahvehanelerin bulunması ve bunların denetimlerinin yetersizliği 42

49 Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Güvenli okul ortamının olması GÜÇLÜ YÖNLERLER Evden okula ulaşımın kolay olması Okula iletilen öneri ve isteklere cevap verilmesi Rehberlik servisinin etkin çalışması (5 yıl once zayıf yön idi) Sportif ve kültürel etkinliklere katılımın yüksek ve başarılı olması Öğretmenler arasında mesleki ve kişisel dayanışmanın olması Okulun Teknolojik alt yapısının iyi olması sınıfların tamamında etkileşimli tahta kullanılması ( 5 yıl önce zayıf yönler arasında olan bu madde bu gün güçlü yönlerimiz arasındadır.) Düzenlenen faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınması Ödüllendirmenin objektif kriterlere göre yapılması Okulun temiz ve düzenli olması ZAYIF YÖNLER Velilerin okula ilgisizliği Okul-Aile Birliğinin etkin çalışmaması (5 yıl once güçlü yön idi) Okulun ilçenin merkezinde olması Yurt genelinde yapılan sınavlarda öğrenci başarısının düşük olması ( 5 yıl once güçlü yönelerimiz arasında iken okul taban puanının kalkmasıyla birlikte zayıf yönlerimiz arasına girmiştir.) Okulumuza son yıllarda düşük puanlı öğrencilerin gelmesi Son yıllarda sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısının fazla olması Okulun fiziki alt yapısındaki yetersizlikler ve donanım eksikliği Okul bahçesinin küçük ve yetersiz olması, bahçe duvarının bir bölümünün yıkık olması Sınıf ders başarılarının düşük olması FIRSATLAR Polis Karakoluna yakınlığı Yerel yönetimlerin eğitime destek politikaları Okuldaki mevcut öğretmen kadrosunun genç ve dinamik olması ( 5 yıl once öğretmen azlığı nedeniyle tehditler kategorisinden fırsatlar kategorisine çıkmıştır. Ilimizin zorunlu hizme bölgesi olması nedeniyle öğretmen açığı kapanmıştır.) İlçenin küçük olması nedeniyle öğretmenlerin okulda daha çok vakit geçirebilmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul ihtiyaçlarının tedariki yönünde etkili ve verimli çalışmaları İlçemizde yeni tamamlanacak olan Toki konutlarında daha büyük ve modern bir okul binasının Anadolu Lisesi olarak düşünülmesi İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği TEHDİTLER Okulun ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde olması Farklı bölgelerden ve farklı sosyo-ekonomik koşullardan öğrencilerin gelmesi Okul Taban Puanının düşmesi ile okul başarısının yıldan yıla azalacağı Ders başarısızlığının artması ile sınıf tekrarı ve edevamsız öğrenci sayısındaki artış Okulumuzda yatılı öğrenci sayısının çok olması, pansiyonların okula uzak olması nedeniyle emniyet tedbirlerinin yetersiz olması Okulun çevresinde internet kafe ve kahvehanelerin bulunması ve bunların denetimlerinin yetersizliği Okul çevresinde gürültü kirliliğinin olması

50 2.8. SORUN ALANLARI EĞITIM ÖĞRETIME ERIŞIM EĞITIM ÖĞRETIMDE KALITE KURUMSAL KAPASITE - Ortaöğretimde okullaşma - Ortaöğretimde devamsızlık - Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler - Zorunlu eğitimden erken ayrılma - Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı - Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi - Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi - Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler - Okuma kültürü - Okul sağlığı ve hijyen - Zararlı alışkanlıklar - Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler - Öğretmen yeterlilikleri - Program geliştirme sürecinde katılımcılık - Haftalık ders çizelgeleri - Elektronik içeriklerinin hazırlanma standartları ve kullanımı - Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı - Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları - Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu - Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemi - Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı - Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri - Uluslararası hareketlilik programlarına katılım - İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi - Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi - Çalışanların ödüllendirilmesi - Atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer esasları ile performansın dikkate alınması, kariyer yönetimi - Hizmetiçi eğitim kalitesi - Yabancı dil becerileri - Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) - Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği - Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği - Donatım eksiklerinin giderilmesi - Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu - Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı - Okul-Aile Birlikleri - Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi - Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu - Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması - Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi - Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi

51 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 45

52 3.1. MİSYON Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenmelerini;özgür, tarafsız ve bilimsel düşünebilmelerini; özgüvenli, okuyan, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi yararlı şekilde kullanan bireyler olmalarını; kendileri ve çevreleriyle olumlu iletişim kurabilmelerini; milli, manevi ve insani değerlere saygılı olmalarını; kendilerini sürekli geliştirirerek yüksek öğretime ve hayata hazırlanmalarını sağlamaktır 3.2. VİZYON Ortaöğretime Geçişte Çankırı İlinde En çok Tercih Edilen Okul Olmak. 46

53 3.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ 1- Kendimize ve birbirimize güveniriz 2- Eğitimde fırsat eşitliğine önem veririz. 3- Kaliteyi yakalamak için her zaman ve düzenli çalışırız 4- Başarıda takım ruhu ve işbirliğini benimseriz 5- Yaptığımız her işte en iyiyi hedefleriz. 6- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederiz 7- Yenilikçi projeler geliştiririz. 8- Öğrencilerimizle açık iletişim içinde olur empati kurarız. 9- Eğitimde pozitif bilim kurallarını evrensel ölçülerde uygularız 10- Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesini sağlarız 11- Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurarız. TEMEL İLKELERİMİZ 1. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılık 2. Milli ve manevi değerlere bağlılık 3. İnsan sevgisi 4. Okuma bilinci 5. Girişimcilik 6. Planlılık 7. Akılcılık ve bilimsellik 8. Fedakârlık 9. Çalışkanlık ve Üretkenlik 10. Kararlılık - Süreklilik 11. İşbirliği ve paylaşımcılık 12. Fırsat eşitliği 13. Bencillikten uzak Biz duygusu 14. Teknolojiyi olumlu kullanma 15. Zamanı olumlu kullanma 16. Özgüvene sahip olma 17. Hoşgörü 18. Doğa ve çevreye duyarlılık 47

54 48

55 TEMA 1 EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 1: Fırsat ve imkân eşitliği içerisinde her bireyin ( engelli bireyleri de gözeterek), ilkokul ortaokul ve ortaöğretime eğitime erişimini, eğitimi tamamlamaları ile okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve öğrenim çağı dışındaki bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılımını sağlayan imkân ve ortamları sağlamak STRATEJİK HEDEF 1.1 İlimizin temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak ve hayat boyu öğrenme alanında yapılan çalışmalar ile güçlü öğrenme kültürü oluşturmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH PG Genel ortaöğretimde Öğrenci Sayısı SP Dönemi Hedefi FAALİYET VE MALİYETLENDİRME Sorumlu MALİYET Başlama ve FAALİYET VEYA PROJELER Birim/Şube/Ki Bitiş Tarihi Toplam şi (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) Okul Kontenjanının arttırılması Okul İdaresi 01/06/ , Okul Tanıtımının Yapılması Okul İdaresi Her Yıl Mayıs Ayında Okul Web sitesinin güncellenmesi Okul Web Ekibi Her Ay

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O 2015-2019 STRATEJİK PLANI Benim naçiz vücudum elbet

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 25-29 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK ÖNSÖZ Çok hızlı

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER OKULUMUZUN DIŞTAN GÖRÜNÜŞÜ OKULUMUZUN HARİTASI Mezitli

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI A.Murat ŞİMŞEK Müdr.Baş Yard. Kemalettin YILDIRIM Okul Müdr. Necdet KANTEMİR Müdr.Yard Atatürk ün fotoğrafı ve sözü İSTİKLAL MARŞI Sunuş 21. yüzyıl insan profili, düşünme algılama

Detaylı

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) KOCAELİ 2015 1 HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU 2 3 4 5 ÖNSÖZ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde - Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleşti rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, İSTANBUL / KARTAL bilimi ve teknolojiyi yararlı bir

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

T.C. ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BARBAROS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BARBAROS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BARBAROS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Bu taslak plan Bakanlığımızca okullarımıza dağıtılan Planlı Okul Gelişim Modeli -

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

75.Yıl Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı. T.C. ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75.Yıl Anaokulu

75.Yıl Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı. T.C. ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75.Yıl Anaokulu 75.Yıl Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı T.C. ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 75.Yıl Anaokulu 2 75.Yıl Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı 75.YIL ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI BAHADIN ŞEHİT ALİ AKDOĞAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI 2015 2019 En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde kesinlikle başarı sağlamak

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu suretle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK BELEDİYESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ ve ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ(OKULU) MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR

Detaylı

T.C. BUCAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NECATİ TOPAY TİCARET MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANI

T.C. BUCAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NECATİ TOPAY TİCARET MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANI T.C. BUCAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NECATİ TOPAY TİCARET MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 "İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir." Mustafa Kemal Atatürk 2

Detaylı

Özel Altınoluk Çağdaş EğitimVakfı İlkokulu/Ortaokulu. 2015-2019 Stratejik Planı

Özel Altınoluk Çağdaş EğitimVakfı İlkokulu/Ortaokulu. 2015-2019 Stratejik Planı 05 Özel Altınoluk Çağdaş EğitimVakfı İlkokulu/Ortaokulu 0509 Stratejik Planı T.C. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ALTINOLUK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 0509 STRATEJİK PLANI Eğitimdir ki,

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANADOLU İLKOKULU - ORTAOKULU STRATEJİK PLAN (MEVCUT DURUM ANALİZİ)

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANADOLU İLKOKULU - ORTAOKULU STRATEJİK PLAN (MEVCUT DURUM ANALİZİ) T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ANADOLU İLKOKULU - ORTAOKULU STRATEJİK PLAN (MEVCUT DURUM ANALİZİ) 2015 2019 1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU İLKOKULU/ORTAOKULU

Detaylı

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 T.C. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ALTINOLUK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI KÖRFEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HEREKE NUH ÇİMENTO İLKOKULU HEREKE NUH ÇİMENTO İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. POLATLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇOSMAN ORTAOKULU GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI G E N Ç O S M A N O R T A O K U L

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI -2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT ONBAŞI HAKAN YUTKUN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI sohyal.meb.k12.tr T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT ONBAŞI HAKAN YUTKUN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 İlgi: a) 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI ATAKENT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI T.C. SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü SUNUŞ Stratejik planlama

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİFİNG DOSYASI

KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİFİNG DOSYASI KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİFİNG DOSYASI 2015-2016 1.BÖLÜM Kurum Adı Karaisalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kurum Kodu 962410 Adres Karapınar Mahallesi Turgut Özal Blv.No 2 Karaisalı/ADANA

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OSMAN ÖNAL İLKOKULU

T.C. KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OSMAN ÖNAL İLKOKULU T.C. KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OSMAN ÖNAL İLKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI (Strateji Geliştirme Şubesi) 2010 Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum

Detaylı

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU T.C. SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇANTA 80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU Stratejik Plan 2015-2019 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 1 BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2 3 4 5 ÖNSÖZ Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ulusları incelediğimizde,

Detaylı

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU 2015 / 2019 STRATEJİK PLANI Artova Gazipaşa İlkokulu Adres : Alparslan Mah. No:61 Artova Telefon : (0356) 6113188 Fax : (0356) 6112032

Detaylı