YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin de fo lar la do lu ol du ðu nu be lir te rek, Dar be yi a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren ler suç lu, bu ko nu da kim se nin þüp he si yok. Pe ki, ça lý þan la rýn e mek ve ek me ði i çin mü ca de le et me si ge re kir ken dar be ci le re ma þa lýk ya pan la ra ne de me li? Dar - be ci pa þa lar ka dar des tek çi ma þa lar da suç lu di ye konuþtu. nhaberý SAYFA 8 DE HER ÖÐRENCÝYE HAFTADA 3 GÜN SÜT nhaberý SAYFA 3 TE 64 YIL SONRA HAC SEVÝNCÝ YAÞADILAR nhaberý SAYFA 7 DE ERZÝNCAN A ÝLK KAR nhaberý SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE/ 1 TL ni as ya.com.tr BÝR AYDA 13 OKULA SALDIRI YAPILDI TERÖRÜN YENÝ HEDEFÝ OKULLAR FOTOÐRAF: AA Di yar ba kýr da Þe hit lik Li sesine sal dý rý dü zen le yen te rö rist le rin, o ku lu öð ret men ve öð ren ci le ri i le bir lik te yak mak is te dik le ri or ta ya çý kar ken, o kul la ra ya pý lan sal dý rý la ra STK lar dan da bü yük tep ki gel di. Bu a ra da, BDP Muþ Mil let ve ki li De mir Çe lik, o kul la ra sal dý ran la rýn kar þý sýn da o la cak la rý ný söy le di. nhaberý SAYFA 8 DE AB: ÝLERLEME YETERLÝ DEÐÝL JANDARMA ÜZERÝNDE SÝVÝL KONTROL YOK. YARGIDA ASKER-SÝ VÝL Ý KÝ LÝ ÐÝ DE VAM E DÝ YOR. U LU - DE RE GÜ VEN KAY BI NA YOL AÇ TI DA BAÞ LA TI LAN DE MOK RA TÝK A ÇI LI MIN AR KA SI GEL ME DÝ. KÝLÝT BÝR MEYDAN OKUMA u "Kürt me se le si nin Tür ki ye'nin de mok ra si si i çin ki lit bir mey dan o ku ma ol ma yý sür dür dü ðü" kay de di len AB i ler le me ra po run da, 2009'da baþ la tý lan de mok ra tik a çý lý mýn ve Er do ðan'la Ký lýç da roð lu'nun çö züm i çin gö rü þe rek baþ lat týk la rý i ni si ya ti fin "de va mý nýn gel me di ði" di le ge ti ril di. ENDÝÞELER ARTIYOR ura por la bir lik te a çýk la nan ge niþ le me stra te ji si bel ge sin de, "Tür ki ye'nin si ya sî kri ter le ri bü tü nüy le kar þý la ma sý nok ta sýn da kay da de ðer i ler le me sað la na ma ma sý ko nu sun da en di þe ler ar tý yor" de ni le rek, hü kü me te, i fa de öz gür lü ðüy le il gi li te mel so run la ra çö züm ge - tir me çað rý sý ya pýl dý. nhaberý SAYFA 9 DA Çelik: Gül herhalde CHP ye oy vermiyor nhaberý SAYFA 8 DE Asi nehri kaçýþ yolu oldu Ýdlip kentine baðlý Azmarin kasabasýnda muhaliflerle ordu arasýnda yaþanan yoðun çatýþma sonucu evlerini boþaltan Suriyeliler, Asi nehrinden tahtalarla yapýlmýþ basit sallarla geçerek Türkiye ye sýðýnýyor. nhaberý SAYFA 6 DA GENELKURMAY BAÞKANI ORG. ÖZEL, MERMÝ DÜÞEN EVÝ ZÝYARET ETTÝ Suriye devam ederse daha þiddetlisini yaparýz ugenelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Akçakale de evlerine top mermisi düþen ve üç çocuðunu kaybeden Timuçin ailesine taziye ziyaretinde, Suriye ye anýnda karþýlýk verildiðini hatýrlatarak, Devam ederlerse daha kötüsünü yapacaðýz, daha þiddetlisini yapacaðýz dedi. n8 DE FOTOÐRAF: AA S.B nin saldýrý aný güvenlik kameralarýnca kayýt edildi. 18 YAÞINDAKÝ GENÇ OKUL BASTI Alkol aldý, öðretmenini býçakladý uyoz gat ta ge çen yýl öð ret me ni ni darp et ti ði ge rek çe siy le o kul la i li þi ði ke si len genç, al kol al dýk tan son ra es ki o ku luna gi de rek bir öð ret me ni ko lun dan bý çak la ya ra la dý. O lay son rasý ka çan 18 ya þýn da ki S.B. bir sü re son - ra ya ka la nýp gö zal tý na a lýn dý. n8 DE CÝNAYETTEN MAHKÛM OLDULAR Þemdinli de bir onama, bir bozma uyar gý tay 9. Ce za Da i re si, Þem din li Da va sýnda ast su bay lar Öz can Ýl de niz ve A li Ka ya i le PKK i ti raf çý sý Vey sel A teþ e a dam öl dür me su çun dan ve ri len ha pis ce za la rý ný o na dý, suç iþ le mek i çin ör güt kur ma su çun dan ve ri len ce za la rý i se boz du. n8 DE ASO BAÞKANI ÖZDEBÝR: Fre ne biraz faz la basýldý ua SO Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, ye ni Or ta Va de li Prog ramda bü yü me hý zý nýn a þa ðý ya doð ru re vi ze e di le rek yüz de 3,2 ye çe kil me si ko nu sun da, Bu re viz yon, e ko no mi de fre ne bi raz ge re ðin den faz la ba sýl dý ðý ný gös te ri yor i fa de si ni kul lan dý. n10 DA AKÇAKALE DE ÖÐRENCÝLER DERS BAÞI YAPTIu6 ISSN SÜNNET YASASI KABUL EDÝLDÝ u7

2 2 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE Y LÂ HÝ KA Ýslâmiyeti mahbup ve ulvî göstermeli Gayr-ý müslime karþý hareketimiz iknadýr; zira, onlarý medenî biliriz. Ve Ýslâmiyeti mahbup ve ulvî göstermektir; zira onlarý munsýf zannediyoruz. 27 Mart 1909 Di nî ce ri de, no: 86 Sa dâ-i Ha ki kat T a rîk-i Mu ham me dî (asm), þüp he ve hile - den mü nez zeh ol du ðun dan, þüp he ve hi le yi î mâ e den giz le mek ten de müs tað - nî dir. Hem o de re ce a zîm ve ge niþ ve mu hit bir ha ki kat, ba hu sus bu za man eh li ne kar þý hiç bir ci het le sak lan maz. Bahr-i um - man na sýl bir des ti de sak la na cak? Tek ra ren söy lü yo rum ki: Ýt ti had-ý Ýs lâm ha ki ka - tin de o lan Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) ci het-i vah de ti tev hid-i Ý lâ hî dir. Pey mân ve ye mi ni de i - mân dýr. En cü men ve ce mi yet le ri, me sâ cid ve me - dâ ris ve ze vâ yâ dýr. Mün te si bî ni, u mum mü min - ler dir. Ni zam na me si, Sü nen-i Ah me di ye dir (asm), ka nu nu, e vâ mir ve ne vâ hî-i þer i ye dir. Bu it ti had, â det ten de ðil, i ba det tir. Ýh fâ, havf-ý ri - yâ dan dýr. Farz da ri yâ yok tur. Bu za ma nýn en bü - yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti ha dýn he def ve mak sa dý, o ka dar u zun, mün - þa ib, mu hit ve me ra kiz ve ma a bid-i Ýs lâ mi ye yi bir - bi ri ne rapt et ti ren bir sil si le-i nu ra nî yi ih ti za za ge - tir mek le, o nun la mer but o lan la rý i kaz ve ta rîk-i te - rak ki ye bir hâ hiþ ve emr-i vic da nî i le sevk et mek tir. Bu it ti ha dýn meþ re bi mu hab bet tir. Hu sû me ti i - se, ce ha let ve za ru ret ve ni fa ka dýr. Gayr-ý müs lim - ler e min ol sun lar ki, bu it ti ha dý mýz, bu üç sý fa ta hü cum dur. Gayr-ý müs li me kar þý ha re ke ti miz ik - nâ dýr; zi ra, on la rý me de nî bi li riz. Ve Ýs lâ mi ye ti mah bup ve ul vî gös ter mek tir; zi ra on la rý mun sýf zan ne di yo ruz. Lâ ü ba li ler i yi bil sin ler ki, din siz lik le ken di le ri ni hiç bir ec ne bî ye sev di re mez ler. Zi ra mes lek siz lik le - ri ni gös ter miþ o lur lar. Mes lek siz lik, a nar þi lik se vil - mez. Ve bu it ti ha da tah kik i le da hil o lan lar, on la rý tak lit e dip çýk maz lar. Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) it ti had-ý Ýs lâm mes lek ve ha ki ka ti ni, en zâr-ý u mu mi ye ye arz e de - riz. Ki min bir i ti ra zý var sa, et sin; ce va ba ha zý rýz. Ci ha nýn bü tün as lan la rý nýn bað lan dýk la rý bir zin ci ri, hi le kâr bir til ki nin ko par ma sý na im kân var mý dýr? (Fars ça i ba re) *** Neþ ret ti ðim fih ris te-i ma ka sýd dan terk et ti ðim bir fýk ra dýr. Þöy le ki: Za hi ren ha riç ten ce re yan e den ma a rif-i ce di de - nin bir mec râ sý da bir ký sým ehl-i med re se ol ma lý. Tâ gýll ü gýþ tan ta saf fi et sin. Zi ra, bu la nýk lý ðýy la baþ ka mec râ dan ta af fün i le gel miþ. Ve a tâ let ba tak lý ðýn dan neþ et ve is tib dat sü - mu mu i le te nef füs e den ve zu lüm taz yi kiy le e zi len ef kâ ra bu mü te af fin su, ba zý ak sü lâ mel yap tý ðýn dan, mis fat-ý þe ri at i le süz dür mek za ru rî dir. Bu da ehl-i med re se nin dûþ-u him me ti ne mu hav vel dir. Se lâm Hü da ya ta bi o lan la rýn ü ze ri ne ol sun. Hut be-i Þa mi ye, s LÛ GAT ÇE: it ti had-ý Ýs lâm: Ýs lâm bir li ði. bahr-i um man: Bü yük de niz. en cü men: Mec lis, ko mis yon, þu ra. me sâ cid: Mes cid ler. me dâ ris: Med re se ler. ze vâ yâ: Zâ vi ye ler. ih fâ: Sak la mak, giz le mek. havf-ý ri yâ: Gös te riþ kor ku su. mün þa ib: Þu be þu be, ký sým ký sým o lan. me ra kiz: Mer kez ler. ma â bid-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mî mâ bed ler. ni fak: i ki yüz lü lük, boz gun cu luk. mun sýf: Ýn saf lý. ma a rif-i ce di de: Ye ni fen ve bil gi ler. gýll ü gýþ: Ak lýn de ði þik fi kir ler ü ze rin de ki ka rar sýz lý ðý. ta af fün: Ko kuþ ma. sü mum: Ze hir ler. mis fat-ý þe ri at: Þe ri at süz ge ci. dûþ-u him met: Him met o mu zu, him me te gel mek. mu hav vel: Ha va le e dil miþ, yük len miþ. Â Y E T Al lah hak kýn da ya lan uy du ran ve ya O nun â yet le ri ni ya lan la yan kim se - den da ha za lim kim var dýr? A'raf Sûresi: 37 / Â ye t-i Ke ri me Me â li on za man lar da S Ýs lâm cý lýk ha re - ke ti i le Be di üz za - man Haz ret le - ri nin Ýs lâ m'a ba - kýþ a çý sý ve hiz met me totla rý kar þý laþ tý rýl mak ta ve tar tý þýl mak ta dýr. Bu ko nu - da e pey ya zý ya zýl dý ve ko nu gün cel li ði ni hâ len ko ru yor. Biz ler de Be di üz za man Haz - ret le rinin Ýs lâm a hiz met me to du nu i çe ren nok ta la rý de - ðer len dir mek is te dik. Böy le ce Ri sale-i Nur ih yâ ha re ke ti - nin me to dik far ký ný or ta ya koy ma ya ça lýþ týk. Be di üz za man Haz ret le ri, cad de ler de ve so kak lar da bir ha re ket aç mak ye ri ne kalp ve ruh lar ü ze rin de a zîm bir çý - ðýr aç mýþ ve ön ce gö nül le ri fet het miþ tir. Gö nül ler ü ze - rin de bý rak tý ðý et ki ve te si rin sýr rý i se ih lâs-ý tam me dir. O tam ih lâs i le ha re ket et miþ, va zife si ni ya pýp va zife-i Ý lâ hi - ye ye ka rýþ ma mýþ týr. Be diüz za man Haz ret le rini te pe den in - me ci ve sün ne tul la ha zýt bir me tod tat bik e di ci o la rak kim se gös te re mez ve gös ter - me me li dir. Çün kü o, Asr-ý Sa a det me to - du nu a hir za ma na ta þý mýþ bir mü te fek - kir ve mü ced did dir. O nun mes le ði nin e sasý ih lâ sa da yan mýþ o lup; iman, ha yat ve þe ri at sý ra sý ný ta kip e der. Bu sý ra mü te da hil da i re ler mi sül lü o lup ön ce - lik iman dýr. Ý man ha ya ta hâ kim ol ma lý ki o ha yat þe ria ta ze min iz har et me li. Yok sa a kîm ka lýr, za rar ve rir. Bediüzzaman Haz ret le ri in sa na talip ol muþ tur. Böy le ce in san ve iman ön ce - len miþ tir. O, bir ih ya ve tec dit ha re ke ti i le as rýn in san la rý nýn iman la rý ný kur tar - ma yý ga ye e din miþ tir. Kalp ve ruh lar ü - ze rin de bir iman in ký la bý baþ lat mýþ o lup, Kur ân ha kî kat le ri nin hâ ki mi ye ti ni ef al, et var ve ah val ler de tat bi ka tý ný is te miþ ve bu yol da ça lýþ mýþ týr. Bediüzzaman Haz ret le ri a za mî sün ne - tul la ha it ti ba e dip, Mir ka tü s-sün ne yo - lu nu takip et miþ; imanýn ha ya ta te sir et - me si i çin ça lýþ mýþ týr. O nun a kýl, kalp ve ruh lar ü ze rin de ki hâ ki mi ye ti nin en bü yük te si ri fýt ra ta ve sün ne tul la ha uy gun bir me - tod i le hiz me ti ni yap ma sý dýr. Bediüzzaman Haz ret le ri si yasî te þek kül kur - mak tan ka çýn mýþ ve hiç bir siyasî te þek kü le ek lem len me miþ tir. O nun i çin de ha re ke ti siyasî de ðil imanî dir. An cak siyase te rey ve fi kir le riy le yön ver me ye ça lýþ mýþ, siyaset çi le re vazife le ri ni ih tar e de rek u yar mýþ týr. Ay rý ca Kur ân ve sün - net öl çü sün de siyase tin stra te ji si ni çiz miþ ve tec - di di ni yap mýþ týr. Dev let i da re si ni tek nik ve a ka de - mik nok ta dan e le al mýþ ve eh li ne ha va le et miþ tir. Ta raf gi râ ne ve ta a subâ ne bir siyaset ten þey tan dan ka çar gi bi kaç mýþ týr. Bediüzzaman Haz ret le ri ta ban dan ta va na bir me tot iz le miþ tir. Asr-ý Sa a det me to du nu as rý mý za ta - þý mýþ týr. Mek kî bir iman, Me di ne gi bi bir ha yat ve tek rar Mek kî bir fü tû hat me to du nu seç miþ tir. Bu me tot Bediüzzaman ýn iman, ha yat ve þe ri at o la rak for mül et ti ði sün net me to du dur. Bediüzzaman Haz ret le ri key fi yet le ha re ket et miþ tir. Çün kü kýy met ve e hem mi yet, ke mi yet te ve a det çok lu ðun - da de ðil dir. Ba zen bir ha lis ve fe da kâr ta le - be, bi ne mu ka bil dir. O nun i çin dir ki Bediüzzaman Haz ret le ri ön ce sa yý la rý o nu geç me yen ih lâs, sa da kat ve te sa - nüt sý fat la rý ný ta þý yan bir a vuç in - san la dâ vâ sý na baþ la mýþ týr. Çün kü o nun dâ vâ sý iman ve Kur ân dâ vâ sý - dýr ki kâ i nat ta hiç þe ye â let e dil mez. Bu dâ vâ siyaset-i Ýs lâ mi ye - ye bi le â let ve ba sa mak e dil mez bir ha kikat tir. Bediüzzaman Haz ret le ri bu se bep ten do la yý dýr ki dâ vâ sý ný a hir - za man as rý nýn fit ne ve fe sat ce - re yan la rý na â let et tir me miþ tir ve dâ vâ sý i çin tit re miþ tir. H AD Ý S Ezan okunduðunda gök kapýlarý açýlýr ve dualara cevap verilir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 490 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bediüzzaman ýn ihya hareketi bki ci ma il.com zi nur.com Bediüzzaman Haz ret le ri bir ih ya ha - re ke ti i le deh þet li bir a sýr da tec dit vazife si ni i fa et miþ o lup, slo gan cý bir Ýs lâm cý ol ma mýþ týr. O ima nýn ce re ya - nýn da dýr. Slo ga nik bir söy lem den ya na ol ma yýp, müs pet ha re ke ti ih ti yar et miþ - tir. O, si vil bir ha re ke ti be nim se miþ tir. Bu ha re ket tes li mi yet çi de ðil, hak ve hu kû ku nu þe ca at i le mu ha fa za et me yi bir er dem o la rak bil mek te dir. Hu kûk-u di ni ye ve dün ye - vi ye si i çin ca ný ný fe da e der, meþ ru ol ma yan þey le re ka rýþ - maz en ö nem li du ruþ ve pren sip o la rak gö rü lür. Böy le ce o, mâ ne vî bir hiz me ti be nim se miþ tir. Çün kü a sýl me se le bu za ma nýn ci had-ý mâ ne vî si dir. Ve ci had-ý mâ ne vi ye nin en bü yük þar tý da vazife-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ ma mak týr ki, Bi- zim va zi fe miz hiz met tir; ne ti ce Ce nab-ý Hakka â it tir. Biz va zi fe mi zi yap mak la mec bur ve mü kel le fiz. Ha ri cî te ca - vü ze kar þý kuv vet le mu ka be le e di lir. Çün kü düþ ma nýn ma lý, ço luk ço cu ðu ga ni met hük mü ne ge çer. Da hil de i se öy le de ðil dir. Da hil de ki ha re ket, müs pet bir þe kil de mâ ne - vî tah ri ba ta kar þý mâ ne vî, ih lâs sýr rýy la ha re ket et mek tir. Ha riç te ki ci had baþ ka, dahil de ki ci had baþ ka dýr. Biz bü tün kuv ve ti miz le da hil de an cak asayi þi mu ha fa za i çin müs pet ha re ket e de ce ðiz. Bu za man da da hil ve ha riç te ki ci had-ý mâ ne vi ye de ki fark pek a zîm dir 1 de miþ tir. Bediüzzaman Haz ret le ri, Ri sa le le rin de Ben imanýn gö - züy le ve Kur ân ýn tâ li miy le ve nu ruy la ve Re sul-i Ek rem A - ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn der siy le ve ism-i Ha kî min gös ter - me siy le gö rü yo rum ki, di ye rek tec di di nin me haz la rý ný söy - le miþ tir. Yi ne Mü naza rat ta Ýþ te, Ýs lâ mi ye t'in ah kâ mý i ki ký - sým dýr: Bi ri si: Þe ri at o na mü es ses tir, bu i se hüsn-ü ha kikî ve hayr-ý mahz dýr. Ý kin ci si: Þe ri at mu ad dil dir. Ya ni, ga yet vah - þî ve gad dar bir suret ten çý ka rýp, eh ven-i þer ve mu ad del ve ta bi at-ý be þe re tat bi ki müm kün ve ta ma men hüsn-ü ha ki kî ye ge çe bil mek i çin za man ve ze min den a lýn mýþ bir su re te if rað et miþ tir. Çün kü, bir den ta bi at-ý be þer de u mu men hü küm fer ma o lan bir em ri bir den ref et - mek, bir ta bi at-ý be þe ri bir den kalb et mek ik ti za e der. Bi na e na leyh, þe ri at vâ zý-ý e sa ret de ðil dir; bel ki en vah þî su ret ten böy le ta ma men hür ri ye te yol a ça - cak ve ge çe bi le cek su re te in dir miþ tir, ta dil et miþ - tir. 2 ders le ri ni dik kat le re sun muþ tur. Bediüzzaman Haz ret le ri Kim Al lah ýn in dir di ði i le hük met mez se (i lâ a hir) 3 â ye - ti ni hüc cet gös te re rek ko lay ca tek fi re cür et e den le re mu ka bil Bî ça re bil mez di ki Kim hük met mez se... bil mâ nâ Kim tas dik et mez - se dir 4 þek lin de a ye ti tef sîr et miþ tir. Böy le ce tef sir nok ta sýn da da ehl-i sün - net çiz gi sin de ha re ket e de rek, mü ced dit ge le ne ði ne uy gun o la rak cum hur-u u le - ma ya mu ha le fet et me miþ tir. O, mu za ve ne i le za rure ti na za ra a la - rak, mü dak ki kâ ne bir þe kil de meþ - ru ti ye ti þe ri a ta tat bik et mek is te miþ ve bu sa ha da ki hiz me ti ni bu e sas lar ü ze re de vam et tir miþ tir. A hir za ma - nýn deh þet li din siz lik ce re yan - la rý ný dik ka te al mýþ, iç ti maî ve siyasî ha yat ta eh ve nüþ þe rri ih ti - yar et miþ tir. Çün kü Üs tad bu za man da Eh ve nüþ þer ri ih ti yar el zem dir de mek te dir. 5 Dip not lar: 1- E mir dað Lâ hi ka sý-2, 2006, s: Mü na za rat, s: Ma i de Su re si: 44, 45, Mü na za rat, s: Mu ha ke mat, s: 23

3 Y HA BER 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE 3 ir ti ni as ya.com.tr Su ri ye tu za ðý Ak ça ka le de masum ka dýn ve ço cuk la rý þehit e den Su ri ye top mer mi si düþ tü ðün de he - men sa vaþ dü ze ni ne ge çen ki mi med ya or - gan la rý, ko nuy la il gi li ha ber le ri ni, Tür ki ye i le Su - ri ye nin as ke rî güç le ri ni kar þý laþ tý ran bol ra kam lý tab lo lar la süs le me yi de ih mal et me di ler. Tür ki ye nin o ge ce sa ba ha ka dar Su ri ye mev zi - le ri ni vu ran mi sil le me a týþ la rý bu ha va yý des tek le - di. Ardýndan Þam ýn ö zür di le yip or du su na sý nýr - dan 10 km ge ri çe kil me ta li ma tý ver di ði nin a çýk - lan ma sý, sa vaþ at mos fe ri ni kýs men da ðý týr gi bi ol - duy sa da, dü þen top mer mi le ri nin ve mi sil le me - le rin ar ka sý ke sil me di ði i çin, du rum hâ lâ risk li. Baþ ba kan Ni ye ti miz yok, a ma sa va þa u zak da de ði liz, ge re kir se ka çýn ma yýz me saj la rý ve ri yor. Ýk ti dar par ti si nin ge ne ral kö ken li bir mil let ve - ki li de hý zý ný a la ma yýp, Sa vaþ o lur sa doð ru dan Þam a gi der, bay ra ðý in di ri riz. Bel ki Go lan a ka - dar gi de riz! di ye co þu yor (Ak þam, ). Ken di a la nýn da ya pa cak i þi kal ma dý ðý i çin sa vaþ ba kan lý ðý na he ves len di ði an la þý lan AB Ba ka ný i - se Su ri ye yi bir kaç sa at te yok e de riz! di yor. Bu na kar þý lýk ilk AKP hü kü me tin de Dý þiþ le ri Ba ka ný o la rak gö rev ya pan ve ba þýn dan be ri Su ri - ye po li ti ka sý i çin ses len dir di ði i kaz la rý ný sür dü ren Ya þar Ya kýþ, Türk or du su Su ri ye ye bir kez gi - rers se, o ra dan ge ri çe kil me si çok zor. Ba þa rý lý o - la rak çe kil me si i se im kân sýz gi bi di ye rek (Se da Þim þek, Bu gün, ) yi ne u ya rý yor. Ger çek ten, sa va þa gir mek ko lay, ama çýk mak zor. Al lah he pi mi zi harp be lâ sýn dan ko ru sun. Su ri ye den a tý lan top mer mi le ri ne ya pý lan mi - sil le me ler le il gi li o la rak ik ti dar ce na hýn dan sâ dýr o lan Top ye kûn bir sa vaþ söz ko nu su de ðil, bun - lar nok ta sal a týþ lar ve o þe kil de de vam e de cek; top rak la rý mý za dü þen her mer mi ye kar þý lýk ve ri - le cek me saj la rý, ka mu o yun da be li ren te dir gin li ði ya týþ týr ma a ma cýy la ve ri li yor ol sa ge rek. A ma ev vel ce Su ri ye ye kar þý Tür ki ye yi ö ne çý - ka ran ve ön cü rol ü ne öv gü ler yað dý ran ABD yö ne ti mi nin, son ge liþ me ler ü ze ri ne, Sa vun ma Ba ka ný nýn að zýn dan Kar þý lýk lý top a týþ la rý sa vaþ çý ka ra bi lir i ka zýn da bu lun ma sý il ginç de ðil mi? Ö te yan dan, i çe ri de ve dý þa rý da, AKP ik ti da rý - nýn Su ri ye po li ti ka sý na yö ne lik e leþ ti ri ler ar tý yor. Tür ki ye de ya pý lan ka mu o yu an ket le rin de bu po li ti ka yý yan lýþ bu lan la rýn o ra ný hay li yük sek. U lus la ra ra sý Or ta do ðu Ba rýþ A raþ týr ma la rý Mer ke zi IM PA nýn di rek tö rü Dr. Ka an Di lek, Tür ki ye Su ri ye de ba ta ða sap lan dý di yor ve Su - ri ye de baþ la tý lan iç sa va þý artýk kim se nin dur du - ra ma ya ca ðý ný, ça týþ ma la rýn yýl lar ca de vam e de bi - le ce ði ni söy lü yor. (Ne þe Dü zel, Ta raf, ) Dý þa rý da da e leþ ti rel yo rum lar ço ða lý yor. Fi nan ci al Ti mes ga ze te si nin Er do ðan Su ri ye ba tak lý ðý na gi de rek da ha faz la sap lan ma teh di diy - le kar þý kar þý ya (Pos ta, ) ve Gu ar di an ýn Su ri ye Tür ki ye i çin po tan si yel Vi et nam (Sa bah, ) yo rum la rý bu nun son ör nek le ri. An ka ra nýn son dö nem de sert söylemlerini sürdürse de fiiliyatta fre ne bas ma i þa ret le ri ver - me ye baþ la dýðýný ifade eden gözlemciler var. Ger çi top a týþ la rý ve mi sil le me le rin de vam et ti - ði bir or tam da bu yorum bi raz ha va da ka lý yor gi - bi gö rün se ve re el o la rak kes kin bir ma nev ra ya - pý lýp po li ti ka de ði þik li ði ne gi dil di ði ni gös te ren net sin yal le rin var lý ðýn dan söz et mek he nüz zor i se de, sü re cin bu is ti ka met te ge liþ me si ni di li yo ruz. Çün kü son 19 ay da Su ri ye de ya þa nan lar hem bu ül ke ye çok pa ha lý ya mal ol du; 35 bin den faz la in san can ver di; yüz bin ler ce kiþi e vi ni bar ký ný terk e derek mül te ci ko nu mu na sü rük len di. Ve Tür ki ye ye ge len sý ðýn ma cý la rýn sa yý sý kri tik ve psi ko lo jik e þik o lan 100 bi ne yak laþ tý. Da ha sý, ký - þa doð ru i ler le dik çe bu sa yý nýn 280 bi ne ka dar çý ka - bi le ce ði, BM ra po run da yer a lan bir tah min. Ge li nen nok ta da bu du ru mu ter si ne çe vi re bil - mek çok zor ve gi de rek da ha da zor la þý yor. A ma mut la ka bunun ça resi bu lun ma lý. Bu nun i çin, bil - has sa Ka hi re de ki 3 lü zir ve nin ka tý lým cý la rý o lan Tür ki ye, Ý ran ve Mý sýr a bü yük gö rev dü þü yor. Su ri ye de ki kan lý fit ne a te þi da ha faz la ya yýl ma - dan sön dü rül me li ki, et ra fý ný da yak ma sýn. Her öðrenciye haftada 3 gün süt AÝLE he ki mi, öð ret men ve ya ve li ler ta ra fýn dan sü te kar þý du yar lý lý ðý tes - pit e di len öð ren ci ler, o kul yö ne tim - le ri ta ra fýn dan O kul Sü tü Prog ra mý dý þýn da tu tu la cak. Prog ram da yer a - lan her öð ren ci ye i se haf ta da 3 gün, 200 ml sa de UHT iç me sü tü da ðý tý - la cak. O kul Sü tü Prog ra mý Uy gu - la ma E sas la rý Hak kýn da Ka rar Res - mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya - yým la nan Ba kan lar Ku ru lu Ka ra - rý yla yü rür lü ðe kon du. Ka rar la, Gý - da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve Sað lýk Ba - kan lý ðýn ca or tak la þa ha zýr la nan ve e ði tim öð re tim yý lý nýn 2. dö ne min de yü rü tü le cek o lan O kul Sü tü Prog ra mý kap sa mýn da, a na sý - ný fý da hil ol mak ü ze re il ko kul öð ren - ci le ri ne, süt iç me a lýþ kan lý ðý ný ka zan - dýr mak ve den ge li bes len me su re tiy - le ge liþ me o ran la rý ný ar týr mak a ma - cýy la UHT iç me sü tü da ðý týl ma sý na i liþ kin e sas lar be lir len di. Bu na gö re, Mil lî E ði tim Ba kan lý - ðý nca be lir le ne cek o lan o kul lar da her öð ren ci ye, haf ta da 3 gün, 200 ml sa de UHT iç me sü tü da ðý tý la cak. Sü tün te mi ni ve da ðý tým tak vi mi Gý - Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nca be lir le ne cek o lan o kul lar da her öð ren ci ye, haf ta da 3 gün, 200 ml sa de UHT iç me sü tü da ðý tý la cak. FO TOÐ RAF: A A da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan be lir le ne cek, o kul sü tü sev kiyat la rý da bu ba kan lýk ta ra fýn - dan be lir le ne cek kri ter le re uy gun o - la rak ya pý la cak. O kul sü tü sev ký yat - la rý, il i çin de il mil lî e ði tim mü dür - lük le ri nin or ga ni zas yo nu ve kon tro - lün de yük le ni ci ta ra fýn dan ya pý la cak. UHT iç me sü tü, Tür ki ye de UHT iç me sü tü ü re ti mi ya pan gý da iþ let - me le rin den Ka mu Ý ha le Ka nu nu çer çe ve sin de te min e di le cek. Da ðý - tý la cak UHT iç me sü tü Türk gý da mev zu a tý na uy gun o la cak. Ýl ler de; va li yar dým cý sý baþ kan lý - ðýn da il gý da, ta rým ve hay van cý lýk mü dür lü ðü, mil lî e ði tim mü dür lü ðü, def ter dar lýk ve sað lýk mü dür lü ðü tem sil ci le rin den o lu þan ve Prog ra - mýn yü rü tül me sin den so rum lu O - kul Sü tü Ko mis yo nu ku ru la cak. O - kul Sü tü Ko mis yo nu, mal mu a ye ne ve ka bul ko mis yo nu o la rak gö rev ya pa cak. An ka ra/a a

4 4 KÜLTÜR SANAT 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE Y Ý lim ve ir fan sa týn al mak E ðer o ku duk la rý mý zý, öð ren dik le ri mi zi, bil dik le ri mi zi ken di nef si miz de ya þa ya bi li yor, tat bik e de bi li yor ve uy gu la ya bi li yor sak i lim ya pý yo ruz de mek tir. El de e dip tat bik e de bil di ði miz il mî bil gi le ri ve il mî o la rak þek lî ve tav rî hâl le ri sa hip le ne rek, de vam e de cek hâl ler le ha ya tý mýz da gös te re bi li yor sak, ir fan sa hi bi yiz de mek tir. Ön ce lik li o la rak ir fa nýn yo lu i lim den ge çi yor. Ý lim i se, e ðer ger çek ten i lim o la rak öð re nil miþ ve tat bik e di le bil miþ i se ir fan o la rak mey ve ve ri yor. Ya ni i lim den ir fa na gi bi hak lý o la rak bir de yi mi, bir hi ta bý kül tür lü halk kit le le ri kul la nýr ol muþ tur. Ý lim ve ir fan, ken di le ri ni saç týk la rý ay dýn lýk la, nur la ve ý þýk la ta ný týr ken, ca hil li ðin ve ka ran lýk dü þün ce le rin i se ha ya týn ek sik yön le riy le, bil me me nin ve öð ren me me nin a cý hâl le riy le ken di le ri ni gös te rir ve an la týr, ta ný týr ol muþ tur. E be vey nin ço cuk la rý na e ði tim ve öð re tim za man la rýn da ge rek li a lâ ka yý gös ter me me le ri, on la rý i lim ir fan yo lun da bir gay ret ve ça lýþ may la ter bi ye et me me le ri, ca hil li ðin ve ha ya týn ka ran lýk la rý nýn baþ lan gý cý ol muþ tur. Bu baþ lan gýç e ðer ço cuk luk tan genç li ðe ve or ta yaþ la ra doð ru da gaf let le de vam et ti ri lir se, te la fi si, i lim ir fan nok ta sýn dan ya pýl maz sa, ta mam la yý cý bil gi ve ve e ði tim le re u la þýl maz sa so nu da i ma men fi o lan ne ti ce le re u la þý la cak týr. Þöy le de sek yan lýþ yap ma mýþ o lu ruz her hâl de; gaf let ve ce ha let der ya sýn da bo ðu lan, ka ran lýk la ra düþ müþ o lan kar deþ le ri mi ze, ev lât la rý mý za el u zat ma mýz, yar dým cý ol ma mýz bi zim i çin i lim ir fan yo lun da en mü him va zi fe ler den bi ri si ol ma lý dýr. Al lah ýn rah met, mer ha met ve þef ka tiy le i man yo lu a çý lan biz le re hâ kim kýl dý ðý fi kir, is tek ve duy gu la rý O nun yo lun da i lim, ir fan ve i man la, i ti kat la, biz u bu di yet dü ze ni i çe ri sin de ha ya tý mý za ge çi re bil me li yiz ve gaf le te dü þe rek ne ga tif çiz gi le rin al tý na dü þe cek þe kil de ne ti ce ve re cek ce ha let ten u zak du ra bil me li yiz. Nef sin, þey ta nýn, da lâle tin ve gaf le tin hü cum la rý, o yun la rý, de si se le ri ne; Kur ân, i man, Ýs lâm ve ma ri fet il miy le ir fa nýy la kar þý çý ka bil me li yiz. Müs bet bil gi le ri o ku mak, o ku mak ve ha ya ta ge çi re bil mek bi zim en bü yük yar dým cý mýz ol ma lý dýr. Ha ya tý mý zýn en mü him ga ye le ri nin sý ra la ma sýn da bi rin ci o la rak i lim ve ir fa na u laþ mak he de fi miz o la bil me li dir. Bu top rak la rýn se si i çin ya rýþ ma TARIM sek tö rün de ki sos yal so rum lu luk pro je le riy le dik kat çe ken GÜB RE TAÞ (Güb re Fab ri ka la rý T.A.Þ.), ye ni bir pro je ye da ha im za a tý yor. 60 yý lý ge ri de bý ra kan þir ket, Bu Top ra ðýn Renk le ri i sim li Ba sýn Fo toð raf Ya rýþ ma sý ný baþ lat tý. Ey lül a yýn dan i ti ba ren baþ la yan Bu Top ra ðýn Renk le ri Ba sýn Fo toð raf Ya rýþ ma sý na baþ vu ru lar, sa de ce in ter net ü ze rin den ya pý la bi le cek. Son ka tý lým ta ri hi 30 Ni san Ya rýþ ma hak kýn da ge niþ bil gi al mak i çin top ra gin renk le ri.org ad re si ne u la þý la bi lir. Kül tür Sa nat Ser vi si SEMÝNERE DAVET Aþaðýda konu,konuþmacý, yer tarih ve adresi belirtilen seminere tüm kardeþlerimizi davet ediyoruz. Konu : Bediüzzaman'ýn Hizmet Anlayýþý ve Metodlarý Konuþmacý: Ali FERÞADOÐLU (Gazeteci-Yazar) Tarih ve saat : 12 EKÝM Yer : Egemenlik Mah., 7. Sokak, No: 20, Örnek Zübeyir Gündüzalp Salonu / Kahramanmaraþ Org.: Yeni Asya Kahramanmaraþ Temsilciliði Not: Seminerimiz, 14 EKÝM 2012 Saat 14.00'de haným kardeþlerimiz için verilecektir. YILLARA MEYDAN OKUYAN ÇINARLAR ATATÜRK Ü ni ver si te si (A Ü) A çý köð re tim Fa kül te si ta ra fýn dan Yýl la ra mey dan O ku yan Çý nar A ðaç la rý mýz te ma sý et ra fýn da ger çek leþ ti ri len 1. U lu sal Fo toð raf Ya rýþ - ma sý na gön de ri len fo toð raf lar ser gi len me ye baþ lan dý. Sa nat Ga le ri si nde ki ser gi nin a çý lý þý na A Ü Rek tö rü Prof. Dr. Hik met Ko çak da ka týl dý. Ko çak ser gi yi ge ze rek fo - toð raf la rý in ce le di. Yurt i çi ve yurt dý þýn dan 389 fo toð raf çý ve bin 436 e se rin ka týl dý ðý fo toð raf ya rýþ ma sýn dan se çi len fo toð raf lar ser gi de ki ye ri ni al dý. Er zu rum / ci han Tür ki ye, 3 bin kitapla Frankfurt Kitap Fuarý nda TÜRKÝYE BU YIL, 64. FRANKFURT KÝTAP FUARI - NA ZENGÝN BÝR MUHTEVA ÝLE KATILIYOR. 3 BÝNE YAKIN KÝTABIN YANI SIRA FUAR ALANINDA PANELLER, SÖYLEÞÝLER YAPILACAK, TÜRK MUTFAÐINDAN ÖRNEKLER SUNULACAK. TÜRKÝYE 64. Frank furt Ki tap Fu a rý nda 350 met re ka re lik a lan da, 3 bi ne ya kýn ki tap la yer a la cak. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, E kim ta rih le rin de ki 64. Frank furt Ki tap Fu a rý nda, da ha ön ce ka za ný lan iv me nin sür dü rü le bil me si i çin U lus la ra ra sý Ki tap Fu ar la rý Tür ki ye U lu sal Or ga ni zas yon Ko mi te si nin ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Tür ki ye zen gin i çe rik li prog ram ger çek leþ ti re cek. U lu sal Ko mi te ta ra fýn dan ha zýr la nan prog ram çer çe ve sin de fu ar a la - BÝR KÝTAP Kur an da ki U zay KUR AN DA KÝ U zay Sýt ký Sel vi nin ka le min den çýk tý. Ki tap ya za rýn ken di im kân la rý i le ba sýl dý. Ki tap ta kâi nat, Rah ma n'ýn zi kir ha ne si o lup, u zay da ya ra tý lan her þey; Ha va, Ay, Gü neþ, ge ce, gün düz, mev sim ler, yað mur, kar, me te or, kuy ruk lu yýl dýz lar, ka ran lýk, mad de, se ma da ki gör dü ðü müz ve gö re me di ði miz her þe ye Kur ân ha ki ka tiy le ba kýl mýþ. Ki ta bý edinmek is te yen ler sit dan u la þa bi lir. Kül tür Sa nat Ser vi si B U L M A C A nýn da pa nel ler, söy le þi ler, Türk mut fa ðý gös te ri si ve Türk E de bi ya tý nýn Dý þa A çý lý mý Pro je si (TE - DA) ki tap la rý bö lü mün de, çe vi ri des tek prog ra mý nýn baþ la dý ðý gün den bu ya na ba sý lan tüm ki tap la rýn ka pak ko la jýn dan o lu þan bir ser gi yer a la cak. Fu ar sü re sin ce u lu sal stant ta 21 ya yý ne vi, ço cuk ya yýn la rý stan dýn da 8 ço cuk ve genç lik e de bi ya tý ya yýn cý sý ken di le ri ne ay rý lan ser gi ve gö rüþ me ü ni te le rin de e ser le ri ni ta ný ta cak ve te lif gö rüþ me le ri ger çek leþ ti re cek. An ka ra / a a Frank furt Ki tap Fu a rý bu yýl 64. kez kapýlarýný açýyor. Fuara Türkiye den 21 yayýnevi katýlýyor. Ah met Mit had E fen di u nu tul ma dý TÜRK e de bi ya tý nýn Tan zi mat Dö ne mi ya zar la rýn dan, ga ze te ci ve ya yýn cý Ah met Mit had E fen di, ö lü mü nün 100. Yý lýn da Be yoð lu Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 6. Sa haf Fes ti va li nde a çý lan ser giy le a ný lý yor. Ya za ra a it fo toð raf lar, der gi ler, ki tap lar ve bel ge le rin ser gi len di ði Ah med Mid hat E fen di ve  sâ rý Ser gi si 14 E kim e ka dar a çýk o la cak. Ki tap me rak lý la rý nýn hu zu ru na al týn cý kez 68 sa haf la çý kan Be yoð lu Be le di ye si, ilk gü nün den be ri ki tap o kur la rý ný, a raþ týr ma cý la rý, ko lek si yo ner le ri, sa haf mü da vim le ri ni, sa nat çý la rý bir a ra ya ge ti ri yor. Fes ti val ö lü mü nün 100. Yý lýn da Türk e de bi ya tý nýn güç lü ka le mi Ah met Mid hat E fen di yi bir ser giy le a ný yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Tarihle hesaplaþmaktan korkmayalým MUÞ Al pars lan Ü ni ver si te si (MÞÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Ni hat Ý nanç, Muþ ta dü zen le nen Med re se Ge le ne ði ve Mo dern leþ me Sü re cin de Med re se ler ko nu lu sem poz yum la il gi li Ta ri he dö nüp ta rih le he sap laþ mak tan, hal ký mýz la ku cak laþ mak tan kork ma ma mýz ge rek ti ði ne i na ný yo rum de di. Ma ka mýn da ga ze te ci ler le bir a ra ya ge len Ý nanç, ge çen haf ta dü zen le nen Med re se Ge le ne ði ve Mo dern leþ me Sü re cin de Med re se ler ko nu lu u lus la ra ra sý sem poz yu mu de ðer len dir di. Sem poz yum da 21 o tu rum ger çek leþ ti ði ni ve 110 bil di ri nin su nul du ðu nu an la tan Ý nanç, yurt i çi ve yurt dý þýn dan ge len ka tý lým cý la rýn kent ten mem nun ay rýl dý ðý ný kay det ti. Sem poz yum la sa de ce Tür ki ye de ki a ka de mis yen le ri de ðil, Av ru pa ve A me ri ka da ko nu ya il gi du yan tüm ke sim le ri bir a ra ya ge tir me yi he def le dik le ri ni vur gu la yan Ý nanç, bu nu ba þar dýk la rý na i nan dý ðý ný be lirt ti.tür ki ye de böy le bir ko nu nun ilk de fa tar tý þýl dý ðý ný i fa de e den Ý nanç, Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu yla bir lik te ka pa tý lan med re se ler, da ha çok il le gal o la rak ça lýþ ma la rý na de vam e den, ki mi za man yer al tý na in di di ye ta ným la nan ve bu gü ne ka dar var lý ðý ný sür dü ren ku rum lar ol muþ lar dýr. Bel ki bu sem poz yum, bu ça kýþ ma yý bi raz da ha gün yü zü ne çý kar ma mý za ve si le ol du di ye ko nuþ tu. Muþ / a a Dün ya ba rý þý na dik kat çe ki le cek DOSTLUK Def te ri; Kor ku tul muþ Bir Dün ya da Dost lu ðun Cev he ri ser gi si, 15 E kim de Dol ma bah çe Mil lî Sa ray lar Sa nat Ga le ri si nde a çý la cak. Dost luk Def te ri; Kor ku tul muþ Bir Dün ya da Dost lu ðun Cev he ri ser gi si, dün ya ü ze rin de yap tý ðý bin ler ce ki lo met re, Av ru pa ve A me ri ka da ser gi len di ði bir çok sa nat ga le ri sin den son ra, E kim ta rih le ri a ra sýn da son du ra ðý o lan Ýs tan bul da sa nat se ver ler le bu lu þa cak. 16. yüz yýl da or ta ya çý kan, ö zel lik le öð ren ci le rin, a ka de mik çev re le rin ve gez gin le rin kul lan dý ðý, dost lu ðu ken di le riy le bir lik te sý nýr la rýn ö te si ne ta þý yan Dost luk Def te ri/al büm A mi co rum ge le ne ði, dün ya ba rý þý na dik kat çek mek is te yen u lus la ra ra sý sa nat çý la rýn e ser le riy le tek rar can la ný yor. Ýstan bul / a a Yarýþmaya 'Aþk Kapýsý'ndan girilecek BUR SA mer kez Os man ga zi Be le di ye si, e de bi yat dün ya sý na ye ni bir ya rýþ ma da ha ka zan dý rý yor. 2 yýl dýr Bur sa da dü zen le nen Li se le ra ra sý Mev la na Þi ir ya rýþ ma sý, ge le cek yýl dan i ti ba ren Tür ki ye ge ne lin de ya pý la cak. Os man ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün dar, Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü A til la Gül sar, Mev la na Kül tü rü nü Ta nýt ma ve Ya þat ma Der ne ði Baþ ka ný Ca fer Al tay ve jü ri ü ye le ri i le bir lik te Ka ra baþ-ý Ve li Kül tür Mer ke zi nde ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Da ha ön ce Tan pý nar E de bi yat Ya rýþ ma la rý i le ye ni ya zar la rýn, ye ni e ser le rin top lu ma ka zan dý rýl ma sý na hiz met et tik le ri ni i fa de et ti. Dün dar, Li se le ra ra sý Mev la na Þi ir Ya rýþ ma sý i le de Mev la na fel se fe si ni genç le re ta nýt ma yý a maç la dýk la rý ný kay det ti. Dün ya ça pýn da bi li nen Mev la na nýn hoþ gö rü ve sev gi si ni ye ni den gün de me ge tir mek is te dik le ri ni vur gu la dý. Gel, Ne O lur sa Ol Yi ne Gel ko nu suy la il çe ge ne lin de ya pý lan ilk ya rýþ ma ya 93 e se rin ka týl dý ðý ný ha týr la tan Dün dar, ge çen yýl Bur sa i li ge ne lin de Aþk Ka pý sý ko nu lu ya pý lan ya rýþ ma ya da 263 e se rin ka týl dý ðý ný di le ge tir di. Bur sa / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da KALICI HÝZMETE DAVET Yak la þýk ya rým a sýr dýr en gü zel ki tap la rý ya yýn la mýþ Ye ni As ya mar ka lý ki tap la rý mýz ye ni ku ru lan bir kü tüp ha ne i çin is ten mek te dir. Gön de ri le cek ki tap la rýn bi zi me su li yet al tý na so ka cak þe kil de ol ma ma sý ný ri ca e de riz. Ýrtibat: H: Muharrem Okur / ÝZMÝR Tel: (0532) Kitap gönderilecek adres: Mehmet Aydýn (Ocaklar Beldesi imam - hatibi) Ocaklar - Erdek - Balýkesir SOL DAN SA ÐA 1. Kal kan ba lý ðý nýn ü ze rin de ki düð me ye ben zer ke mik si o lu þum. Ý ri ta ne li be zel ye. 2. E ko no mi pi ya sasýn da tep ki ve ya et ki. - Hay van a ðý lý. 3. A sa lak bir bö cek. Yer li he li kop te ri miz. - O lum suz bir ön ek. 4. Abd'nin Ýn gi liz ce ya zý lý þý. - Ay ný cins a tom lar dan oluþ muþ cev her. 5. En do nez ya' da ta hýl öl çe ði. -Ça nak ka le'nin bir il çe si. - Ni ce lik, ni te lik, güç, sü re, sa yý ba ký mýn dan ek sik. 6. Kur'ân-ý Ke rîm cüm le si. - Gü neþ doð ma dan ön ce u fuk ta be li ren ký zýl lýk. - Ý ran'dan ge çe rek Ku zey Hin dis tan'a yer le þen halk ve ya bu halk tan o lan kim se. 7. Es ki dil de e ser ler. - Bay ra ðý mýz da ki hâ kim renk. 8. Es ki bir ön As ya uy gar lý ðý. - Res mî tö ren. 9. Sel den ar ta ka lan in ce, ya pýþ kan ça mur. - Bir yü zey de tür lü se bep ler do la yý sýy la o lu þan fark lý renk. 10. A çýk lýk, a þi kar o luþ.- Can lý la rýn be sin ler de ki u çu cu ol ma - DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI yan bi le þik le ri da mak, bo ðaz ve dil yü ze yin de ki mu ko za nok ta la rý a ra cý lý ðýy la al gý la dý ðý du yum K O B A L T E T A L O N D A K Ý K A E N Ý S A C R T A M Ý Ý K Ý N Ý Z A K Ý S R F T A K A A T A L A N T K E P E N E K K O M A N U Z A M A T O N A L U N N A P A N A T O A Y A N Ý H A M A N A A Y A U N M YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýz ma rit gil ler den Ak de niz de sýk lýk la gö rü len ba lýk tü rü. - Ý ba detin vaktinde yapýlmasý. 2. Baþ harf. 3. Ma çu na ve baþ ka ma ki ne le rin çev ril me si i çin ve ri len ko mut. - Ý sim ler. 4. E i sen ho wer i sim li a me ri ka baþ ka ný nýn tak ma is mi. - Sey rek do ku lu iþ le me ku ma þý. 5. Ge ce de or ta. - Bir ya pým e ki. 6. Soy lu luk, a sil lik. - Es ki dil de iç ki. 7. Mülk su re si nin di ðer a dý. 8. Ka zak baþ bu ðu. 9. Gü zel gö rün me ye ça lý þan, sü se düþ kün, ký rý tan. - Seb ze, mey ve, bak li yat vb.nin sa týl dý ðý yer. 10. Yumurtada sarý olmayan kýsým. - Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük. 11. Güney kutbunda bir kýta. 12. Yesevî tekkesinde. þeyh. - Karanlýk, gece

5 Man za ra lý me za ris tan... e zar lý ða hâ kim o lan bir te pe de, va li dey ni - min bu lun du ðu mak be re. Man za ra sý, ha ki ka ten muh te þem. Baþ tan ba þa me zar lar; bir çok cins ten, sa lý ný yor a ðaç lar; ser vi ler, çam lar. Yi ne bir gün, hem hâl o lup ay rýl mýþ tým o ra - dan. Bin di ðim ser vis a ra cý do laþ týr dý, dur ma - dan. Þaha ne mer mer ler den ya pýl mýþ, ni ce me zar Me rak e dip a tý yor sun, hep si ne de bir na zar. Ba zý la rý a ðaç la rýn göl ge sin de, ba zý la rý, di ðe ri nin en se sin de. Ba zý la rý, i ha ta lý; a i le ye mah sus lar. Renk le - ri bir, bem be ya zýn be ya zý; baþ ta þýn da, hep si nin, yüz ler ce fark lý ya zý: Ki mi sin de, mer si ye; ki mi sin de, met hi ye Rüt be le rin hep si de ta þa ta kýl mýþ, kal mýþ! Baþ ta þý na, hü ner le rin ta ma mý, nok san sýz ca ya zýl mýþ. Ba zý la rý, a ðýt yak mýþ, yâ ri ne; fay da ve rir mi bil - mem ki, alt ta ki nin hâ li ne? Bir Fa ti ha, der de de va; bel ki, en müb rem ve fa. Bir te pe den ge çer ken, yem ye þil bir a lan gör düm. He men o ra da yat ma yý ar zu lar ol du gön lüm. Ö lüm, as la is te nil mez; ne za man ge lir, bi lin mez. O a su de me zar la ra ba kýn ca, im ren me mek müm kün mü ki, ar dýn ca. Kim bi lir? Bu ra la ra kim ler gel di, kim ler gir di? Ni ce þöh ret, ni ce ser vet yüz çe vir di; terk et ti, git ti se ni. Mev lâ tak dir ey le yin ce hiç bir se bep dur du ra maz gel me ni. Me se le, a dam gi bi öl - mek; mak bul o la ný, mü min o la rak gö mül mek! Müs lü mana en bi ri ci ga i le; i man i le gi re bil - mek tir, kab re. Her ne fis, ö lü mü ta da cak; her be den, bu top rak ta ya ta cak; çün kü fâ nî, çün kü ze val bu lu cu. Çün kü: Gü zel gö ze, bir gün top rak do la cak; u yu ma - ya ne çok vak tin o la cak! U mu lur ki, dün ya day - ken kalp ler hüþ yar, gö nül Hak ka ha dim o la Bu þeh ri yüz de fa me za ris ta na bo þal tan ö lüm ha - ki ka ti nin el bet te ha yat tan zi ya de bir is te di ði var. 1 sö zü ne, her kes ku lak ver me li; ge lir ken de bu ra la ra, ha zýr lýk lý gel me li. Yok sa ne me zar ta þý nýn, ne de göz ya þý nýn ö te - le re bir fay da sý ol mu yor. Ýl lâki, ne ge ti rir sen o! Bu ra da, Hz. E bu be kir in (ra) bir sö zü ha tý rý ma gel di. Þöy le di yor, Gö nül ler Sul ta ný nýn (asm) sa dýk dos tu, sa da ka tin tim sa li: Ken di ne ka bir de ðil, ken di ni kab re ha zýr la. Böy le sö ze, ne de nir? Nurlar da ki þu gü ze lim u ya rý ya ba ký nýz: Ha zýr la ný nýz; baþ ka, da i mî bir mem le ke te gi de - cek si niz. Öy le bir mem le ket ki, bu mem le ket o na nis pe ten bir zin dan hük mün de dir. 2 De mek dün ya da ki â lâ yiþ ler, tan ta na lar bey - hû de! De mek ki, ha zýr lýk tan hâlî ol mak ha ta dýr. Gö rü nen bu gü zel lik ler, dün ya gö zü ne gö re. A hi - ret te lâ zým o lan gü zel li ðe, ha zýr lý ða bak ma lý. Ve Al dan ma ma lý! Dip not lar: 1- Sa id Nur sî, Þu alar, Sa id Nur sî, Söz ler, 60. Sû-i zan, baþkalarý hakkýnda kötü düþünme mânâsýna gelir. Yani, insanlarýn sebebi bilinemeyen ve tahkik edilemeyen bir kýsým hareket, davranýþ ve sözlerini kötüye yormaktýr. Aile fertlerini ve cemiyetleri birbirine düþüren, parçalayan hastalýklarýn baþýnda sû-i zan gelmektedir. Çünkü bu kötü haslet, ithamlara sebebiyet verir. Bu da dayanýþmayý kýrar, saadetleri parçalar, hayatý zehire çevirir, sosyal münasebetleri öldürür. Çünkü, sû-i zan zaaf, imkânsýzlýk, acz ve kusurlardan kaynaklanan eksiklik ve yanlýþlýklarý kasten iþlenmiþ gibi gösterir. Bu da güveni ve hüsn-ü zanlarý kýrar. Sû-i zan, peþin fikirliliktir. Herkesi kötü kabul etmektir. Dolayýsýyla, sû-i zannýn peþin cezasý, en kýsa zamanda sû-i zanna hedef olmaktýr. Allah mü minleri, sû-i zandan þiddetle sakýndýrýr: Ey iman edenler! Zannýn bir çoðundan kaçýnýn. Çünkü zannýn bir kýsmý büyük günahtýr... (Hucurat Suresi, 12.) TECESSÜS AHLÂKDIÞI BÝR OLAYDIR Baþkalarýnýn gizli hâllerini, sýrlarýný, zaaflarýný araþtýrýp ortaya dökmeye tecessüs denir. Tecessüsün kötü bir huy, dehþetli bir hastalýk, zararlý bir fiil, fena bir haslet olduðunu herhâlde her idrâk ve iz an sahibi içe bakýþ metodu yla anlar. Zira, hiç kimse, kendi zaaf ve kötülüklerinin, hata ve kusurlarýnýn araþtýrýlýp sergilenmesini ve ilân edilmesini istemez. Furkan-ý Hakîm, bizi bu çirkin hareketten þöyle sakýndýrýr: Ey iman edenler! Birbirinizin gizli hâllerini ve kusurlarýný araþtýrmayýn... (Hucurat Suresi, 12.) Zaaf ve kusurlar gizli kaldýkça onlarý imha etmek kolay olur. Açýða döküldüklerinde, nerdeyse tamiri imkânsýz hale gelir. O takdirde Nasýl olsa herkes haberdar oldu! der, iþi inada döker; garaz, kompleks, kýzgýnlýk ve nefretle de birleþtirerek açýktan açýða iþlemeye baþlar. Herhâlde insan olarak vazifemiz, zaaf ve kusurlarýmýzý deðil, güzel huy ve hasletlerimizi tebrik edip ilân etmek olmalýdýr. Herhangi birisine karþý içinizde bir kýzgýnlýk isteði gelirse, oturup bekleyin, geçsin. 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE MAKALE 5 Y TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan fer sa dog ni as ya.com.tr Ce hen ne min e le mi MN ru muz lu o ku yu cu muz: Mes ne vî-i Nu ri ye de ge çen þu cüm le yi a çýk lar mý sý - nýz: Mu si bet ta am müm et ti ðin de e lem ha fif o lur. Ben de em sa lim gi bi yim di ye yi ne yük al týn dan ka çar. Fa kat mu si bet âmm ol du ðun da, e le mi mu za af o lur, kat kat zi ya de o lur. MU SÝ BE TÝN TA AM MÜM ET ME SÝ Mu si be tin ta am müm et me si, mu si be tin her ke se bir gel me si, her ke si bir ta ciz et me si, her ke se bir sý - kýn tý ver me si, ya ni ge nel leþ me si de mek tir. Böy le ge ne le ge len mu si bet te, Ben de em sa lim gi bi yim di yen ve yük al týn dan kaç mak is te yen a dam sa de - ce ken di si ni kan dýr mak ta dýr. Bi rin ci cüm le yük al - týn dan kaç mak is te yen a da mýn veh mi ni ve ya nýl gý - sý ný an lat mak ta, i kin ci cüm le i se bu ya nýl gý ya kar þý ha ki ka tin so ðuk yü zü nü gös ter mek te dir. Ya ni mu si be tin yal nýz ca ken di siy le sý nýr lý kal - ma yýp ge ne le gel di ði ni gör mek le te sel li bul du - ðu nu zan ne den a dam, ge ne le ge len mu si bet te ki kat mer le þen a cý yý baþ lan gýç ta na za ra al ma mak - ta ve ya nýl mak ta dýr. Ger çek te i se u mu ma ge len mu si bet ler, ki þi - sel mu si bet ler den da ha a cý ol mak ta, a cý sý ve e - le mi kat mer len miþ bu lun mak ta dýr. Ý kin ci cüm - le bu ha ki ka ti i fa de e di yor. De mek bi rin ci cüm le de ehl-i gaf le tin ya nýl gý - sý na za ra ve ri li yor, i kin ci cüm le de i se bu ya nýl - gý ya kar þý lýk ha ki ka tin ger çek ve so ðuk yü zü gös te ri li yor. EN DEH ÞET LÝ MU SÝ BET Mu si be tin u mu ma gel me si nin a cý yý kat mer - leþ tir di ði ni a çýk lar ken, çün kü di yor Üs tad Be - dî üz za man, ken di si gi bi ak ra ba sý, ah ba bý da o mu si be te da hil dir. Çün kü in sa nýn ru hu, eb na-i cin siy le a lâ ka dar dýr; ne ka dar u mu mî o lur sa, o ka dar da e le mi faz la o lur. 1 Mu si bet yal nýz ken di si i le sý nýr lý kal say dý, a cý sý da ken di siy le sý nýr lý o la cak tý. Fa kat sev dik le ri ni de a la cak þe kil de her ke se ge len mu si bet, sev di ði her ki þi i le bir lik te bir kat da ha art mýþ o la rak a cý ve e lem ver mek te dir. Mu si be tin en bü yü ðü ve en deh þet li si þüp he siz sýrf yok luk mu si be ti dir. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri Ce hen nem i nan cý nýn in kâr cý i çin bi le as lýn da rah met ge tir di ði ni, çün kü ne ti ce de Ce hen - nem de ol sa bu nun bir var lýk ol du ðu nu ve ni ha - yet yok luk tan kur tu luþ hük mün de bu lun du ðu - nu, bu nun i se i nanç sý za bi le bir ne vî mer ha met de mek ol du ðu nu kay de der. Be dî üz za man a gö re, Ce hen nem fik ri i man dan ge len lez zet le ri kor ku - suy la ka çýr mý yor. Çün kü Al lah ýn rah me ti had siz - dir, son suz dur, her þe yi ve Ce hen ne mi bi le ku þat - mýþ týr. Rah met, kor kan a da ma de mek te dir ki: Ba - na gel! Töv be ka pý sýy la gir! TÖV BE KA PI SI A ÇIK TIR Töv be ka pý sýn dan Al lah ýn rah me ti ne gi ren ve sý ðý nan bir gü nah kâ rýn, Ce hen ne min var lý ðýn - dan kork ma ya ca ðý ný, bi la kis Cen ne tin lez zet le ri - ni tam his se de ce ði ni kay de den Be diüz za man, hak ký na ve hu ku ku na te ca vüz e di len had siz mah lû ka týn in ti kam la rý nýn da an cak Ce hen - nem le a lý na ca ðý ný, böy le ce Ce hen ne min var lý ðý - nýn sa yý sýz de re ce de hak ký gasp e dil miþ maz lu - ma lez zet ve ke yif ve re ce ði ni bil di rir. Be diüz za man Sa id Nur sî nin i fa de siy le; e ðer sen da lâ let te bo ðu lup çý ka mý yor san, yi ne Ce hen ne min var lý ðý bin de re ce- se nin veh mi nin dü þün dü ðü ve kork tu ðu sýrf yok luk tan da ha ha yýr lý dýr. Hat tâ, Ce hen ne min var lý ðý bu ne den le kâ fir le re, in kâr cý - la ra, i nanç sýz la ra ve her þe yin yok o la ca ðý ný dü þü - nüp kor ku dan ve deh þet ten göz le ri ka ra ran la ra da bir ne vi mer ha met tir. Çün kü kim o lur sa ol sun; in - san, hat tâ yav ru lu hay van da hi, ak ra ba sý nýn, ya kýn - la rý nýn, sev dik le ri nin, ço cuk la rý nýn, dost la rý nýn ve ar ka daþ la rý nýn lez zet le riy le lez zet le nir, sa a det le riy - le me sut o lur. Iz tý ra ba ve mu si be te dü þen in san, çok sev di ði ya kýn la rý nýn ba ri kur tul ma sý ný ne ka - dar ar zu e der! E ðer ya kýn la rý nýn da ay ný mu sîibe tin pen çe sin de kýv ran dý ðý ný öð ren se, yý ký mý ve a cý sý ya kýn la rý sa yý sýn ca kat la na cak týr. Fa kat on la rýn kur tul du ðu nu öð ren di ðin de a cý sý ha fif le ye cek tir. ÝN KÂR CI YI DEH ÞE TE DÜ ÞÜ REN KEN DÝ VE HÝM LE RÝ DÝR Þu hâl de bir in kâr cý, i nanç sýz lý ðý ve ba týl dü - þün ce le ri ne de niy le ya e be dî yok lu ða dü þe cek,- za ten o na deh þet ve ren kor ku da bu dur! ; ya da Ce hen ne me gi re cek tir! Baþ ka ih ti mal yok tur! Dip siz bir ka ran lýk ol du ðun dan ka yýt sýz þart sýz þer o lan yok luk i se, bu in kâr cý nýn na za rýn da, mut lu luk la rýn dan lez zet al dý ðý bü tün sev dik le ri - ni, bü tün ak ra ba la rý ný ve ya kýn la rý ný da yok lu ða mah kûm e de cek tir. Ki bu, bin ler de re ce Ce hen - nem den zi ya de o nun ru hu nu, kal bi ni ve in san - lýk ö zü nü ya kýp, yan dý ra cak týr. Çün kü Ce hen nem ol maz sa Cen net de ol maz! Her þey o nun in kâ rý na za rýn da ka yýt sýz þart sýz yok - lu ða dü þer. Oy sa, e ðer bu in kâr cý- ken di si nin i - nan ma dý ðý, fa kat bir Ý lâ hî mer ha met ge re ði ha zýr bu lun du ru lan Ce hen ne me gir se, ya ni var lýk çer çe ve sin de kal sa, sev dik le ri nin, ya kýn la rý nýn, dost la rý nýn ve ak ra ba la rý nýn ya Cen net te ol duk la rý - ný öð re ne cek ve bun dan son suz mut lu luk du ya - cak, ya da var lýk da i re le ri nin bi rin de bir ci het te mer ha me te maz har ol duk la rý ný ha ber a la cak ve yi ne mut lu o la cak týr. Her i ki ih ti mal de o nun i - çin, sev dik le ri nin yok o lup git me si a cý sýn dan çok da ha mem nu ni yet ve ri ci o la cak týr, ya ni mer ha met li o la cak týr. De mek hiç ça re yok, her kes, Ce hen ne min var ol ma sý na ta raf tar ol ma lý dýr. Çün kü Ce hen nem a - ley hin de bu lun mak yok lu ða ta raf tar ol mak de - mek tir. Bu da ken di siy le bir lik te had siz dost la rý nýn ve sev dik le ri nin de yok ol ma sý na ta raf tar lýk de - mek tir. Za ten de Ce hen nem, sýrf yok luk de mek de ðil - dir. Ce hen nem, mut lak ha yýr o lan var lýk da i re si nin Hâ kim-i Zül ce lâ li nin ha kî ma ne ve âdi lâ ne bir ha - pis ha ne va zi fe si ni gö ren deh þet li ve ce lâl li bir mev - cut ül ke si dir. 2 Dip not lar: 1- Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 125, A sa-yý Mû sa, s (0 505) Sû-i zân bir hastalýktýr M Biz bir me se le hak kýn da ko nu þur ya - hut ya zar ken, öl çü yü doð ru dan doð - ru ya Kur'ân'ýn ha ki kat le ri ne is ti nad e den Ri sâ le i Nur'dan a lý yo ruz. Mü el li fi "Â hir za ma nýn Be di üz za ma ný" o lan Nur Ri sâ le le rin den. Te mel öl çü yü bu ra dan a lýn ca, fâ ni le re kar þý o lan kor ku ve en di þe bü tü nüy le i - zâ le o lup gi di yor. Ta ri hî ve ya ak tü el ko nu lar da ko nu þur ya hut ya zar ken, müs te bid þa hýs la rýn te si - ri al tý na gir me di ði niz gi bi, bir hiz bin, bir gru bun, bir ör gü tün, hat ta dev le te hük - me den bir re ji min te si ri al tý na da gir mi - yor su nuz. Böy le lik le, ar týk ne ye i na ný yor sa nýz, o - nu ya zý yor, o nu ko nu þu yor ve yan sý tý - yor su nuz. Hak ne i se, ha ki kat ne di yor sa, hiç bir fâ ni den kor ma dan, hiç bir te sir al tý na gir - me den, o nu din li yor, o nu dil len di ri yor ve o na doð ru gi di yor su nuz. Þü kür ler ol sun ki, id ra ki miz er di ðin ce, gü cü müz yet ti ðin ce, e li miz den gel di ðin - ce ay nen öy le ol ma ya ve öy le dav ran ma - ya ça lý þý yo ruz. Bu nok ta da, Haz ret i Be di üz za man'ýn þu ve ciz sö zü bi ze reh ber ol muþ tur: "Bü - tün ser gü zeþt i ha ya tým þa hit tir ki, hak gör dü ðüm mes lek te git me ye kar þý, kor ku e li mi tu tup men' e de me miþ ve e de mi yor." (Ta rih çe i Ha yat, s. 160) Ýf ti har la i fa de e de lim ki, siz ler den ge - len ha ki kat li me saj la rýn ya ný sý ra, mu ha - tap ol du ðu muz sa ir ta ba ka lar dan in san - la rýn da bi ze söy le di ði þu dur: Siz kim se - den kork ma dan an la tý yor su nuz. Çok ra - hat ko nu þu yor su nuz. Mak sa dý ný zý, me ra - mý ný zý per vâ sýz ca i fa de e di yor su nuz. Tek ek si ði niz, se si ni zi, me sa jý ný zý ge niþ kit le - le re du yu ra ma ma nýz... * * * Þu bir ha ki kat tir ki, fâ ni le rin kor ku su i - le tah ki ki i mân ay ný yer de, ay ný kap ta, ay ný kalp te dur maz. Bi ri gir se, di ðe ri çý - kar, gider... Bu nu bil di ði miz ve bu na i nan dý ðý mýz i - çin, kor ku be lâ sýy la yaz mý yo ruz ve ya za - ma yýz. Ko nu þur, ya hut ya zar ken, þu i ki nok ta - ya bil has sa dik kat e di yo ruz: Bi rin ci si: Her sö zü mü zü Rûz i Mah - þer de, Mah ke me i Küb râ da he sap ve rir - ce si ne sarf et mek. Ý kin ci si: Or ta ya bir fi kir ko yar ken, mut - la ka de lil le re, bür han la ra is ti nad i le o fik - rin mu ha tap la rý ný ya ik na, ya da il zam e di - ci bir ma hi yet te tak dim et mek. Bu nun la be ra ber, yi ne de ek sik le ri miz, za af la rý mýz yok de ðil. A ma, siz a ziz dâ vâ ar ka daþ la rý mý zýn du â, teb rik ve te vec cü hüy le, in þa al lah za man la bun la rýn üs te sin den gel me ye, hiç ol maz sa as ga ri ye in dir me ye ça lý þý rýz. * * * Bu ko nu ya du rup du rur ken ne den gir - dik? Her hal de bir se be bi ol ma lý. Siz ler de bi li yor su nuz ki, gü nü müz Tür ki ye'sin de her kes her me se le yi ra - hat ça ya za mý yor, ko nu þa mý yor, i fa de e - de mi yor. Gün dem de, son de re ce ne ta me li, a len - gir li ko nu lar var. He le, ba zý ko nu lar var ki, a de te ma yýn tar la sý... Bu ko nu la ra de ði nen le rin az bir kýs mý dob ra cý dav ra nýr ken, mü him bir kýs mý i se ta ma men ke nar dan ký yý dan gi di yor. Ba zý - la rý da "ne me lâ zým" di ye rek bam baþ ka tel den çal ma yý ter cih e di yor. U zun za man dýr ta kip et ti ði miz ka da rýy - la fe nâ ve fâ ni güç le rin te si ri ne ka pýl dý ðý i çin, ya zýp ko nu þur ken ya la ka lýk tan, yað - cý lýk tan, mü da ha ne ci lik ten ö te ye gi de me - yen le rin sa yý sýn da bü yük ar týþ var. Bu nok ta da siz le rin de du â sý ný ta lep e di - yor ve di yo ruz ki: Al lah, bi zi böy le si hal le - re dü þür me sin ve is ti ka met ten a yýr ma sýn. Fânilerin tesiri altýna girmeden... Do kuz yýl lýk se fer ber lik D o kuz yý lý aþ kýn sü re dir ya - þa nan "u mu mî se fer ber - lik" ha li nin kal dý rýl ma sý ka ra rý a lýn dý. (31 E kim 1923) Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn Av ru pa ký ta sý ný et ki si al tý na al ma ya baþ la ma sý ü ze ri ne, Os man lý Dev le ti de te yak kuz ha li ne geç ti ve 2 A ðus tos 1914'te tö ren le "u mu mî se - fer ber lik" i lân e dil di. Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný Ýs tik - lâl Har bi nin ta kip et me si se be - biy le, se fer ber lik ha li nin de sü - rüp git me si ni ge rek tir di. Ni ha yet, An ka ra'da ku ru lan hü kü me tin ye ni Türk dev le ti - ne dö nüþ me si ve ye ni dev le - tin þek li nin "Cum hu ri yet" o - la ca ðý nýn i lân e dil me si, se - fer ber lik ha li nin de ar týk so - na er di ril me si ge rek ti ði ni gös te ri yor du. Ni te kim öy le ol du. Cum hu - ri ye tin i lâ nýn dan i ki gün son - ra top la nan Mil let Mec li si, do kuz yýl dýr sü re ge len se fer - ber lik ha li nin kal dý rýl ma sý na ka rar ver di. * * * Bi rin ci Dün ya Sa va þý se be - biy le, Rus ya, Ýn gil te re, Fran - sa, Al man ya, A vus tur ya, Sýr - bis tan, Bul ga ris tan gi bi mü - da hil di ðer ül ke ler de de se - fer ber lik i lân e dil miþ ti. An cak, bu o la ða nüs tü hal, on lar da ký sa sür müþ ve har bin bit me siy le de so na er miþ ti. Bu na gö re, se fer ber lik le bir lik te sý ký yö ne tim ha li nin en u zun sü re li o la rak uy gu - lan dý ðý ye gâ ne ül ke Os man lý ve o nun de va mý ma hi ye tin - de ki Tür ki ye ol du. Tek par ti dik ta sý Ýs mi "tek par ti dik ta re ji mi" i le öz deþ le þen Ýs met Pa þa, M. Ke mal'in em riy le 9 Ey lül gü nü ku ru lan Halk Fýr ka sý nýn (CHP) ba þý na geç ti. (19 Ka sým 1923) Ge nel Baþ kan Ve ki li sý fa - týy la par ti nin ba þý na ge çen Ýs met Pa þa nýn ilk e mir ve ic - ra a tý, A na do lu ve Trak ya'nýn her ta ra fýn da ki Mü da fa a i Hu ku k Ce mi yet le ri n i par ti bün ye sin de top la mak ve bu ce mi yet le rin ta ma mý ný Halk Fýr ka sý na dö nüþ tür mek ol du. Pa þa nýn ya zý lý em rin de þu i fa de ler yer al dý: "Bü tün va - ta na kur tu luþ ve ba ðým sýz lý ðý ge ti ren A na do lu ve Ru me li Mü da fa a i Hu kuk Ce mi yet le - ri, bu gün den (20 Ka sým) i ti - ba ren Halk Fýr ka sý na dö nü þe - cek ve ce mi ye tin bü tün i da re ku rul la rý Halk Fýr ka sý i da re ku rul la rý o la rak va zi fe ye de - vam e de cek ler dir." (Tür ki ye'de Si ya sî Par ti ler, s. 582.) * * * 9 Ey lül 1923'te ku ru lan Halk Fýr ka sý nýn (bi lâ ha re CHP'nin) Ge nel Baþ ka ný M. Ke mal i di. O nun ge nel baþ - kan lýk sý fa tý ö lü mü ne ka dar da de vam et ti. An cak, 29 E kim 1923'te Cum hu ri yet'in i lân e dil me si - nin ar dýn dan, fi i len i ki re is li ði bir lik te yü rüt me si zor ol du. Bu se bep le, par ti iþ le ri ni 19 Ka sým'dan i ti ba ren Ýs met Pa - þa ya dev ret ti. M. Ke mal'in Ýs met Pa þa ya gön der di ði ya zý nýn met ni þöy le: "Halk Fýr ka sý U mu mî Re is li ði i le fi i len meþ gul o - ma ya bu gün kü va zi fem mü - sa it ol ma dý ðýn dan, zât ý dev let le ri ni ve kil ta yin e di yo - rum." (Ý. An sik lo pe di si, s. 770) * * * M. Ke mal' in ö lü mün den son ra, CHP'nin Ge nel Baþ - kan lý ðý na o to ma tik men Cum hur baþ ka ný Ýs met Ý nö nü ge ti ril miþ ol du. 27 yýl müd det le hem Cum - hur baþ ka ný o lup, hem de bir par ti nin ge nel baþ ka ný sý fa tý - ný ta þý mak, kuv vet li ih ti mal le sa de ce ve sa de ce Tür ki ye'ye mah sus bir du rum arz e di yor. Cumhuriyetin ilk yýllarý Seferberlik bitti, diktatörlük baþladý

6 6 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE YURT HABER Y Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ýhlas Gazetecilik A.Þ. Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 25 Zilkade 1433 Ru mî: 28 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde üç hafta sonra okullarda eðitim dün yeniden baþladý. Suriye'den atýlan bir top mersinin düþmesi üzerine okullar tatil edilmiþti. FOTOÐRAF: AA Ak ça ka le de ders ba þý SURÝYE'NÝN RAKKA ÞEHRÝNE BAÐLI TEL ABYAD ÝLÇESÝNDE YAÞANAN ÇATIÞMALAR SEBEBÝYLE EÐÝTÝM-ÖÐRETÝMÝN BÝR SÜREDÝR AKSADIÐI AKÇAKALE'DEKÝ TÜM OKULLARDA DÜN DERS BAÞI YAPILDI. SU RÝ YE'NÝN Rak ka ken ti ne bað lý Tel Ab yad il çe sin de ya þa nan ça týþ ma lar ne de niy le e ði timöð re ti min 3 haf ta dan bu ya na ak sa dý ðý Ak ça ka le de ki tüm o kul lar da dün ders ba þý ya pýl dý. Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ko nuy la il gi li ya pý lan top lan tý nýn ar dýn dan yak la þýk 30 bin öð ren ci nin bu lun du ðu il çe de ki tüm o kul lar da dün e ði tim-öð re ti me baþ lan dý. U zun bir a ra dan son ra ar ka daþ - YENÝ As ya Ga ze te si Mer sin Tem sil ci li ði Mer sin Ser best Böl ge de se mi ner dü zen le di. Ki þi sel Ge li þim ve Mad de Ba ðým lý lý ðý Uz ma ný Hay ret tin Öz del ta ra fýn dan ve ri len se mi ne re çev re fir ma lar dan da ka tý lým ol du. Çok sa yý da da vet li nin ka týl dý ðý se mi ner de ko nu þan Uz man Hay ret tin Öz del, Göm le ðin ilk düð me si nin yan lýþ i lik len me si hâ lin de, bü tün düð me le rin de yan lýþ i lik le ne ce ði ni mi sal ve re rek, gü ne yan lýþ baþ la ma nýn da in sa ný yan lý þa gö tü re ce ði ni söy le di. Bu nun doð ru su nun i se, ha ya ta da gü ne de u mut la, þevk le ba kýl ma sý ve baþ lan ma sý ol du ðu nu ve bu du rum da TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Habib Nacar Yýlmaz ve Ali Fikri Akar'ýn kayýnvalideleri; Eyüp Kaplan, Emine Yýlmaz ve Sündüs Akar'ýn anneleri; Ahmet Seyda, Ömer Faruk ve Cüneyt Yýlmaz'ýn anneanneleri Ayþe Kaplan vefat etmiþtir. Merhumeye rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Trabzon ve Araklý Yeni Asya Okuyucularý la rý ve öð ret men le ri ne ka vu þan öð ren ci le rin mut lu ol du ðu gö rül dü. Sü ley man þah Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci si Meh met E min Tö ki, o kul la rýn a çýl ma sýn dan do la yý çok se vinç li ol duk la rý ný di le ge ti re rek, o ku lun bir da ha ta til e dil me si ni is te me dik le ri ni söy le di. Öð ren ci ler den Ha lil Ka ra ca da o kul la rý nýn 3 haf ta dýr ka pa lý ol du ðu nu ha týr la ta rak, e ði tim de bi raz ge ri kal dýk la rý ný an - ba þa rý lý ve hu zur lu o lu na ca ðý ný be lir ten Öz del, bu nun for mül ve ça re si nin en gü zel bir þe kil de as rý mý zýn â li mi Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ta ra fýn dan te lif e di len ve Kur ân ýn ma ne vî bir tef si ri o lan Ri sa le-i Nur e ser le riy le or ta ya ko nul du ðu nu be li re rek, Gü zel gö ren gü zel dü þü nür, gü zel dü þü nen ha ya týn dan lez zet a lýr ifa de le ri ni na zar la ra sun du. Söz le ri ne Hz. Mev lânâ ve Yu nus Em re den hik met li söz ler le de vam e den Öz del, Ha yat ta ba þa rý lý in san had di ni ve he sa bý ný bi len dir de di. Si ne viz yon gös te ri siy le de vam e den se - KONFERANSA DAVET Hz. Muhammed (asm) (Sinevizyon) Hatm-i Þerif Duasý Konuþmacý : Süleyman Kösmene (Araþtýrmacý Yazar) Tarih : Cumartesi Saat : Yer : Bucak Kültür Merkezi Konferans Salonu Not : Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. cak ký sa sü re de e ði tim de ar ka daþ la rý ný ya ka la ya bi le cek le ri ni i fa de et ti. Su ri ye nin Tel Ab yad il çe si nin kon tro lü nü bü yük öl çü de e lin de bu lun du ran Öz gür Su ri ye Or du su i le Beþ þar E sed e bað lý bir lik ler a ra sýn da a ra lýk lar la de vam e den ça týþ ma lar sý ra sýn da za man za man top mer mi le ri nin i sa bet et ti ði Ak ça ka le de, o kul lar da e ði ti me sýk sýk a ra ve ril miþ ti. Þan lý ur fa/a a Gazetemizin Mersin Temsilciliði tarafýndan Serbest Bölge'de düzenlenen seminerde Kiþisel Geliþim ve Madde Baðýmlýlýðý Uzmaný Hayrettin Özdel konuþtu. Ba þa rý lý in san had di ni ve he sa bý ný bi len dir BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN "GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜÞÜNÜR, GÜZEL DÜÞÜNEN HAYATINDAN LEZZET ALIR" ÝFADELERÝNÝ HATIRLATAN KONUÞMACI HAYRETTÝN ÖZDEL, "HAYATTA BAÞARILI ÝNSAN HADDÝNÝ VE HESABINI BÝLENDÝR" DEDÝ. mi ner, ka tý lým cý lar ta ra fýn dan be ðe ni ve tak dir le kar þý lan dý ve bu se mi ne rin pe ri yo dik za man lar da, en az on beþ gün de bir de fa ya pýl ma sý is ten di. Ýþ ye ri i le ri ge len le ri ve se mi ne rin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Ay fer Ha ným, Ye ni As ya ga ze te si Mer sin Tem sil ci li ði ne ve ko nuþ ma cý Hay ret tin Öz del be ye te þek kür le ri ni sun du lar. Se mi ner de Ye ni As ya ga ze te si Mer sin Tem sil ci li ði he ye tin den Bü ro tem sil ci si Cu ma Bah çe ci, E ði tim Ko mis yo nu Sek re te ri Ah met De mir döð mez ve Ýh san Yýl dý rým ha zýr bu lun du. Mer sin/ye ni As ya A si Nehri, ka çý þ yolu ol du ALTINÖZÜ il çe si sý ný rýn da ki Su ri ye nin Ýd lip ken ti ne bað lý Az ma rin ka sa ba sýn da mu ha lif ler i le or du nun a ra sýn da ya þa nan yo ðun ça týþ ma so nu cu ev le ri ni bo þalt mak zo run da ka lan Su ri ye li ler, A si Neh ri nden tah ta lar la ya pýl mýþ sal lar la kar þý ya ge çe rek Tür ki ye ye sý ðý ný yor. Al tý nö zü il çe si ne bað lý Ha cý pa þa bel de si ne yak la þýk 1 ki lo met re u zak lýk ta ki Az ma rin ka sa ba sýn da sa bah sa at le rin de baþ la yan ça týþ ma lar þid de ti ni art tý ra rak sü rü yor. Top mer mi le ri nin ve ma ki ne li tü fek ses le ri nin ne re dey se a ra lýk sýz du yul du ðu ka sa ba da ya þa yan Su ri ye li ler, ça týþ ma böl ge sin den kaç ma ya ça lý þý yor. Ev le ri ni ge ri de bý ra kýp, yan la rýn da al dýk la rý bir çu val eþ ya i le ül ke le ri ni terk et me ye ça lý þan Su ri ye li ler i çin ka çý þýn ad re si A si Neh ri o lu yor. Ne hir de ken di yap týk la rý tah ta dan ba sit sal lar la kar þý ya ge çen Su ri ye li ler, Ha cý pa þa bel de sin de ki ya kýn la rýn dan da yar dým a lý yor. Kar þý ya ge çen le rin bü yük ço ðun lu ðu nu i se ka dýn ve ço cuk lar o luþ tu ru yor. Er kek le rin bir kýs mý, mu ha lif le re des tek ver mek i çin, bir kýs mý da ev le ri ne sa hip çýk mak i çin ka sa ba da ka lý yor. Sal lar la neh ri ge çip Tür ki ye ye sý ðý nan ço cuk lar, çok kork tuk la rý ný, sü rek li pat la ma se si duy duk la rý ný, ba zý mer mi le rin ev le ri nin ya ký ný na düþ tü ðü nü an la tý yor. Ha tay/a a Er zin can da yük sek le re mev si min ilk ka rý yað dý ER ZÝN CAN DA yük sek ke sim le re mev si min ilk ka rý yað dý. Er - zin can ýn gü ne yin de yer a lan 3 bin 258 met re yük sek li ðin de ki Mun zur dað la rý nýn zir ve si, ge ce sa at le rin de et ki li o lan kar ya - ðý þý son ra sý be ya za bü rün dü. Ka yak te si si ya pým ça lýþ ma la rý - nýn de vam et ti ði 2 bin 970 ra kým lý Er gan Da ðý i le Ü züm lü il çe - sin de 3 bin 549 met re yük sek li ðin de ki E sen ce Da ðý nýn e tek le ri - ne de kar yað dý ðý göz len di. Dað la rýn kar la kap lan ma sý nýn ar - dýn dan böl ge de gü zel man za ra lar or ta ya çýk tý. Er zin can/a a SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) ORTA ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA DAVET Orta Anadolu Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve adreste yapýlacaktýr. (Ankara, Çankýrý, Kastamonu, Kýrþehir, Kýrýkkale, Yozgat) Tarih : 14 Ekim 2012 Pazar Saat : Yer : Akýncýlar Sokak no:21/9 Maltepe / Ankara Ýrtibat : (0.312) FOTOÐRAF: AA FOTOÐRAF: AA Ça nak ka le de 79 ka çak ya ka lan dý n ÇANAKKALE DE bir yat ta, de ði þik ül ke va tan da þý 79 ka çak ya ka lan dý. Bir ih ba rý de ðer len di ren Sa hil Gü ven lik Ça nak ka le Grup Ko mu tan lý ðý e kip le ri, E ren köy bel - de si sa hi lin den al dý ðý 49 Bur ma, 12 Af gan, 1 Su ri ye, 4 Türk ve 13 Fi - lis tin uy ruk lu ka ça ðý Ý tal ya ya gö - tür dü ðü be lir le nen 15 met re u - zun lu ðun da ki Sil ver Spri te ad lý ABD bay rak lý ya tý, Ça nak ka le Bo - ða zý nýn gi ri þi nin 4 mil a çý ðýn da dur dur du. Ya ta çý kan ve ka çak la rý ken di bo tu na a lan gü ven lik güç - le ri, tek ne nin Türk uy ruk lu kap - ta ný ve ge mi ci si ni i se gö zal tý na al dý. Ka çak la rýn i fa de le ri nin a lý - na ca ðý, kap tan ve ge mi ci nin i se ad li ye ye sevk e di le ce ði bil di ril di. Ça nak ka le/a a Kur ban lýk yük lü kam yon dev ril di n SUÞEHRÝ il çe sin de kur ban lýk yük lü kam yo nun dev ril me si so nu - cu 2 ki þi ya ra lan dý, 3 bü yük baþ hay van te lef ol du. Muþ un Bu la nýk il çe sin den Ýs tan bul a kur ban lýk hay van ta þý yan Eþ ref Er türk yö ne - ti min de ki 13 HC 165 pla ka lý kam - yon, D-100 ka ra yo lu nun Ak ça a ðýl köp rü sü gi ri þin de kar þý þe ri de geç - tik ten son ra dev ril di. Köp rü ba ri - yer le ri ne çar pa rak du ran kam yo - nun sü rü cü sü Er türk ve ya nýn da ki Bur han Dað ya ra lan dý. Su þeh ri Be le di ye si e kip le ri nin yap tý ðý ça - lýþ ma so nu cu sý kýþ tý ðý yer den çý - ka rý lan Er türk i le çev re de ki va tan - daþ la rýn yar dý mýy la a raç tan çý kan Dað, Su þeh ri Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ka za da, kam yon da bu - lu nan 22 bü yük baþ hay van dan 1 i a ra cýn al týn da ka la rak, 2 si i se Kel kit Ça yý ü ze rin de ku ru lu hid ro - e lek trik san tra li nin su top la ma a - la ný na dü þe rek te lef ol du. Ka ra yo lu na çý kan di ðer kur ban lýk hay - van lar i se va tan daþ lar ca yay lým i - çin çev re de ki a ra zi ye gö tü rül dü. Kur ban lýk la rýn Tev fik Ka ya ya a it ol du ðu bil di ril di. Kam yo nun çe ki ci yar dý mýy la kal dý rýl ma sý nýn ar dýn - dan ka ra yo lun da u la þým nor ma le dön dü. Si vas/a a Las tik de ðiþ tir me ba ha ne siy le hýr sýz lýk n KONYA DA dört a ra cýn las tik - le ri ni de ðiþ tir me ba ha ne siy le jant la rýy la bir lik te çal dý ðý ö ne sü - rü len 3 zan lý, tu tuk lan dý. Po lis te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan Yu nus Em re E. (19), Sa im K. (20) ve Ab dul ka dir K. (18) Me ram E ði tim ve A raþ týr - ma Has ta ne si nde sað lýk kon tro - lün den ge çi ril di. Ad li ye ye sevk e - di len Yu nus Em re E, Sa im K, ve Ab dul ka dir K, sav cý lýk ça a lý nan i fa - de le ri nin ar dýn dan nö bet çi mah - ke me ye sevk e dil di. Zan lý la rýn 3 ü de tu tuk lan dý. Mer kez Sel çuk lu ve Me ram il çe le rin de park ha lin de ki dört a ra cýn las tik le ri nin jant la rýy la bir lik te ça lýn ma sý ü ze ri ne baþ la tý - lan so ruþ tur ma da 3 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ tý. Kon ya/a a Af gan mül te ci le re kýþ lýk giy si yar dý mý n SARIKAMIÞ Kay ma kam lý ðý nca il çe de sý ðýn ma cý o la rak ka lan 48 Af gan mül te ci ye kýþ lýk giy si yar dý - mýn da bu lu nul du. Kay ma kam Er - do ðan Tu ran Er miþ, Genç lik Hiz - met le ri ve Spor Ýl çe Mü dü rü A li Ko - çak i le Sa rý ka mýþ Os man Yü ce Te - sis le ri nde ka lan Af gan mül te ci le ri zi ya ret e de rek, kýþ lýk giy si da ðýt tý. Er miþ, yap tý ðý a çýk la ma da, il çe de sý ðýn ma cý o la rak ka lan Af gan lý la rý bir sü re ön ce zi ya ret et ti ði ni, bu zi - ya ret sý ra sýn da Af gan a i le le rin kýþ - lýk giy si ta le bin de bu lun duk la rý ný söy le di. Bu nun ü ze ri ne bir ça lýþ ma ya pa rak, a i le le rin ta lep le ri ni kar þý - la ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de e den Er - miþ, Biz den ha va la rýn so ðu du ðu - nu ve bi na da ki sý cak lý ðýn ar tý rýl ma sý ta le bin de bu lun muþ lar dý. Giy si le ri da ha ön ce den bir fir ma mýz yar dým o la rak gön der miþ ti. Biz de be den le - ri ni al mak su re tiy le kýþ lýk giy si le ri ço cuk la ra, ka dýn ve er kek le rin ta - ma mý na da ðýt týk de di. Kars/a a

7 Y DÜNYA 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE 7 64 yýl sonra hac sevinci KUDÜS ÜN GÜNEYÝNDEKÝ BEYTU SAFAFA KÖYÜ SAKÝNLERÝ, 64 SENE SONRA HAC GÖREVLERÝNÝ YERÝNE GETÝREBÝLECEK. KU DÜS ÜN Bey tu Sa fa fa kö yün de ya þa yan E ði tim den So rum lu Ko mi - te ler Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ab dul - ke rim Da vud La fi, Zi ya ret et me si se vap o lan üç mes ci di de zi ya ret e - den kim se le riz. Mes cid-i Ak sa bi - zim ol ma sý na rað men A rap dün ya - sýn da ki Müs lü man li der ler o nu zi - ya ret e de mi yor di ye ko nuþ tu. Se - ne ler dir Bey tul lah a git mek i çin gay ret et ti ði ni di le ge ti ren La fi, 2000 yý lýn dan bu ya na Fi lis tin Va - Sün net ya sa sý ka bul e dil di AL MAN YA DA ya þa yan Ya hu dî ve Müs lü man a i le le - rin ço cuk la rý ný ya sal o la rak sün net et ti re bil me si i çin ha zýr la nan ye ni ya sal dü zen le me ka bul e dil di. Al - man ya A da let Ba ka ný Sa bi ne Le ut he us ser-schnar - ren ber ger, sün ne tin dok tor lar ta ra fýn dan týb bî ku ral - la ra uy gun o la rak ya pýl ma sý ný ön gö ren ye ni ya sal dü - zen le me nin ka bul e dil di ði ni be lir te rek, Ye ni ya sal dü zen le mey le Ya hu dî ler ve Müs lü man lar ço cuk la rý - ný sün net et tir me ye de vam e de bi le cek de di. E ya let yö ne tim le riy le de yo ðun þe kil de gö rüþ me ler ya pa rak sün net ko nu su na ký sa za - man da bir çö züm bul - mak a ma cýy la ye ni bir ya - sal dü zen le me ye git tik le - ri ni i fa de e den Le ut he us - ser-schnar ren ber ger, ya - sal dü zen le me ye gö re, ye - tiþ kin ol ma yan ço cuk la rýn a i le le ri nin sün ne te o nay ver me si ge rek ti ði ni ve ço - cuk la rýn en az þe kil de a cý Almanya Adalet Bakaný Sa bi ne Le ut he us ser-schnar ren ber ger çe ke rek sün net ol ma sý nýn ön gö rül dü ðü nü söy le di. Al man Ba kan, ye ni ya sal dü zen le me nin ço cuk la rýn hak la rý ný da o la bil di ðin ce dik ka te al dý ðý ný be lir tir ken, dok tor ol ma yan, an cak sün net ko nu sun da ih ti sas sa - hi bi o lan ser ti fi ka lý ki þi le rin de sün ne ti ya pa bil me si - nin plan lan dý ðý ný kay det ti. Al man ya da ki sün net ko - nu su nun yurt dý þýn dan da bü yük bir il giy le iz len di ði - ne i þa ret e den Le ut he us ser-schnar ren ber ger, ye ni ya sal dü zen le mey le, ül ke de ya þa yan fark lý di ne men - sup in san la rýn da di nî i nanç la rý ný is te dik le ri gi bi ya þa - ya bi le ce ði ni gös ter mek is te dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Ka bi ne ta ra fýn dan ka bul e di len ya sal dü zen le me doð - ru dan Me de nî Ka nu na da hil e di le cek. Ber lin / a a kýf lar Ba kan lý ðý i le bir lik te hac ka yýt - la rý ný al ma ya baþ la dým an cak bu gü - ne ka dar hac yap ma yý Al lah ba na na sip et me di þek lin de ko nuþ tu. Ýs - ra il, kö yü i ki ye a yý rýn ca ya ka dar Bey tu Sa fa fa da ya þa dý ðý ný söy le yen La fi þöy le de vam et ti: 1948 sa va þýn - da Bey tu Sa fa fa yý i ki ye a yýr dý lar. Ya rý sý Ýs ra il ta ra fýn dan iþ gal e di lir - ken, di ðer ya rý sý Ür dün yö ne ti min - de kal dý. 19 se ne son ra 1967 de ki Ha zi ran sa va þýn da Ýs ra il yö ne ti mi al týn da köy bir leþ ti ril di. Köy sa kin - le ri nin ya rý sý nýn 48 Fi lis tin li le ri gi bi Ýs ra il, ya rý sý nýn da 67 Fi lis tin li le ri gi bi Ür dün pa sa por tu ta þý dý ðý ný kay de den La fi, Ön ce den Bey tu Sa - fa fa da çok az sa yý da ki Ýs ra il pa sa - por tu ta þý yan ve ken di le ri ne 48 Fi - lis tin li le ri de ni len ler dý þýn da, köy a - ha li sin den kim se nin hac ca git me si - ne mü sa a de e dil mi yor, sa de ce um - re ye yap ma la rý na i zin ve ri li yor du di ye ko nuþ tu. Ku düs / a a Filistinli kadýnlar, ülkenin birlik ve beraberliðini saðlamak adýna Hamas ve Fetih'i aralarýndaki anlaþmazlýklara son vermeye çaðýrdý. FO TOÐ RAF: A A FÝ LÝS TÝN LÝ Ka dýn lar Ge nel Bir li ði, Ha - mas ve Fe tih ha re ket le ri nin a ra la rýn da ki an laþ maz lý ða son ver me le ri i çin Gaz - ze de ey lem dü zen le di. Gaz ze de ki Ký - zýl haç bi na sý ö nün de Fi lis tin li bir çok si - vil top lum ku ru lu þu nun ka týl dý ðý ey - lem de ko nu þan Bir lik Baþ ka ný Mü na E - BÜ TÜN KÖY SA KÝN LE RÝ HAC CA GÝ DE BÝ LE CEK BU SE NE Hac Ýþ le ri Bey tu Sa fa fa tem sil ci si nin Ür dün e gi de rek, Ür dün Va kýf - lar Ba kan lý ðýy la bü tün köy sa kin le ri nin hac ca gi de bil me le ri i çin an laþ týk la rý ný bil di ren La fi þun la rý söy le di: An laþ ma yý köy sa kin le ri nin ba þa rý sý ad de di yo ruz. Ön ce den köy den hac ca gi de bi len le rin sa yý sý bir e lin par mak la rý ný geç mez ken, Bey tu Sa fa fa sa kin le ri 64 yýl son ra hac ca gi de bi le cek. Ge çen se ne 12 bin ki þi lik nü fu su o lan kö yü müz den hac ca gi den ler sa de ce 6 ki þiy di. Bu se ne çok sa yý da ha cý a da yý mýz ol du ðu i çin kö yü müz de þen lik var. Ha cý a day la rý na e ði tim kon - fe rans la rý ve ril di ði ni söy le yen La fi, bu gün sa bah sa at le rin de i ki a raç i le köy den ha re ket e de cek le ri ni ve hac üc re ti nin 2 bin 650 do lar ol du ðu nu be lirt ti. Fe tih ve Ha mas a uz la þý çað rý sý bu Ga ben, ül ke nin bir lik ve be ra ber li ði - ni sað la mak a dý na Ha mas ve Fe tih i a ra - la rýn da ki an laþ maz lýk la ra son ver me ye ça ðýr dý. Bu ey le min bir ilk ol ma dý ðý na i - þa ret e den E bu Ga ben, Fi lis tin hal ký, Ýs ra il e kar þý di re niþ mü ca de le si ve ri yor, ken di i çi miz de ki bö lün me le re kar þý de - ABD, Bang la deþ ve Myan mar a, Ro - hing ya Müs lü man a zýn lý ðý nýn hak la rý - ný ko ru ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li si Kelly Cle ments, Was hing ton da A çýk Top - lum Ku ru lu þu ve U lus lar a ra sý Mül - te ci ler ad lý 2 si vil top lum ör gü tü ta ra - fýn dan dü zen le nen top lan tý da, böl ge - de ki a zýn lýk la rýn ha yat þart la rý nýn a ci - len i yi leþ ti ril me si ni is te di. Bang la deþ ve Myan mar ýn, ül ke le rin de ki a zýn lýk ve ðil. Gaz ze ve Ra mal lah hü kü met le ri a - ra la rýn da ki bö lün me ye son ve re ne dek her Sa lý gös te ri dü zen le ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. Fi lis tin Ka dýn lar Ge nel Bir li ði, Fi lis tin ba ðým sýz lýk mü ca de le si sü re cin - de Fi lis tin Kur tu luþ Ör gü tü ne (FKÖ) bað lý o la rak 1965 de ku rul du. Gaz ze / a a ABD: Ro hing ya lý Müs lü man top lu mun hak la rý ko run ma lý Su ri ye de her gün on lar ca in san ö lü yor DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a - çýk la ma da, Fi li pin ler hü kü me ti i le Mo ro Ýs la mî Kur tu luþ Cep he si a ra sýn - da Ma lez ya lý Ko lay laþ tý rý cý Teng ku Da to Ab dul Gha far baþ kan lý ðýn da yü - rü tül mek te o lan ba rýþ gö rüþ me le ri nin 2-7 E kim 2012 ta rih le rin de Ku a la Lum pur da dü zen le nen 32. tu ru so nu - cun da, ta raf lar a ra sýn da bir Çer çe ve mül te ci le rin hak la rý ný ko ru mak la so - rum lu ol du ðu nu ha týr la tan Cle ments, Myan mar ý, Ro hing ya Müs lü man la rý ko nu sun da or tak yol bul ma ya ça ðýr - dý. Cle ments, Myan mar ýn ba tý sýn da yer a lan, Ro hing ya Müs lü man la rý nýn ya þa dý ðý A ra kan e ya le ti nin Ra ki ne böl - ge sin de ba rý þýn, e ko no mik ge liþ me, yok sul lu ðun a zal ma sý ve te mel in san hak la rý na say gý du yul ma sýy la sað la na - ca ðý ný i fa de et ti. Was hing ton / a a SU RÝYE Ýn san Hak la rý Ör gü tü (SNHR), Su ri ye or du su nun çe þit li þe hir ler de yö ne tim kar þýt la rý na yö ne lik a ðýr si lah lar la dü zen le di ði son o pe ras yon lar da ö lü sa yý sý nýn 158 e yük sel di ði ni du yur du. Lon dra mer kez li ör güt, E sed bir lik le ri nin baþ þe hir Þam ýn ba zý ban li yö le ri ne ha va ve tank des tek li o la rak ger çek leþ tir di ði o pe ras yon lar da 74 ki þi nin öl - dü ðü nü, çok sa yý da ki þi nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Ör güt, ku zey de ki Ha lep ken tin de 35, Hu mus ta 14, Ýd lib de 12, Ha ma da 10, Dey ru z Zor da 6, De ra ken tin de 4 ve Laz ki - ye de 3 ol mak ü ze re ül ke ge ne lin de ki o lay lar da ö lü sa yý sý nýn 158 e çýk tý ðý ný kay det ti. Su ri ye nin fark lý böl ge le rin de o lay la rý ta kip e den ye rel ak ti vist ler, Öz gür Su ri ye Or du - su nun (Ö SO) sa vun ma tak ti ði ni bý ra ka rak ta ar ru za geç ti ði ni ö ne sür dü. Þam / a a Dý þiþ le ri, Fi li pin ler de ki an laþ ma dan mem nun An laþ ma im za lan ma sý hu su sun da mu ta ba ka ta va rýl mýþ ol ma sý nýn mem - nu ni yet le kar þý lan dý ðý be lir til di. A çýk - la ma da, Tür ki ye nin, U lus lar a ra sý Te - mas Gru bu nun bir ü ye si o la rak, di ya - log sü re ci bo yun ca ser gi le dik le ri ve bu ö nem li an laþ ma ya ze min ha zýr la yan ya pý cý tu tum la rýn dan do la yý ta raf la rý kut la dý ðý kay de dil di. Ankara / a a twitter.com/sunadurmaz durmazsuna.blogcu.com Mül te ci kamp la rýn da kö le pa zar la rý Bir bu çuk yýl so nun da Su ri ye o lay la rý nýn bi lan ço su þöy le ol du: 30 bin ö lü, bin ler - ce ya ra lý, bin ler ce sa kat, bin ler ce ye tim ve dul, 300 bi nin ü ze rin de Su ri ye li kom þu ül - ke le re sý ðýn dý ve 2 mil yon in san yer le ri ni terk et ti. Ta ri hî e ser ler de kat li âm dan pa yý ný al dý ve Ha lep Ka pa lý Çar þý sý baþ ta ol mak ü ze re on lar ca ta ri hî bi na ha rap e dil di. Sa dýk bir in san o la rak ta ný dý ðým in san hak la rý sa vu nu cu su Ku veyt li bir dos tum - dan (ken di ri ca sý ü ze ri ne a dý ný ve re mi yo - rum) al dý ðým du yum la ra gö re, Su ri ye de ya pý lan ci na ye tin fa tu ra sý bin ler ce ö lü ve ya ra lý lar la kal ma mýþ... O la yýn çok da ha a cý bo yut la rý var mýþ! Ül ke nin i çin de bu lun du ðu ka os tan is ti fa de et mek is te yen in sî þey tan lar ha rýl ha rýl av pe - þin dey miþ ler. Ço cuk yaþ ta ki gü zel kýz lar ka çý - rý lýp ka dýn sim sar la rý ve ço cuk por no cu la rý - nýn e li ne tes lim e di li yor lar mýþ. Ka çý rý lan kýz - lar, Do ðu Av ru pa ül ke le rin den bi rin de e ði til - dik ten son ra, bir kýs mý Ba tý ül ke le ri ne, bir kýs mý da, Kör fez ül ke le rin den bi ri ne sevk e di - li yor lar mýþ. Dos tum dan kýz la rýn sa yý sý ný ve ül ke i sim le ri ni is te dim. Ce vap o la rak; bir grup ar ka da þýy la be ra ber ko nuy la il gi li dos ya ha zýr la dýk la rý ný ve bu dos ya yý Bir leþ miþ Mil - let ler e tes lim e de cek le ri ni, do la yý sýy la da, þu a þa ma da yer ad la rý nýn ba sýn da neþ re dil me si - nin uy gun ol ma dý ðý ný söy le di. Mül te ci kýz lar cüz î bir me hir le Setr/ Hi - mâ ye Ev li li ði ne zor la ný yor lar. Harp ler de en a cý çe ken ta ra fýn ka dýn lar ve ço cuk lar ol du - ðun da hiç þüp he yok. A rap sos yal að la rý ve ba zý A rap ga ze te le rin in ter net say fa la rýn da yer a lan ha ber ma ka le tar zýn da ki ya zý lar bu ger çe ði te yid e di yor ve Su ri ye o lay la rý nýn ne - ti ce si o la rak or ta ya çý kan bü yük a cý lar dan bi ri o lan Setr Ev li li ði ne dik kat çe ki yor. Su u di A ra bis tan ýn el-yevm ga ze te sin den Mu ham med el-u say mi ta ri hin de ya yýn la nan el-âr: el-ze vâc min (Su riy ye) nâ - zi ha / Su ri ye li mül te ci ka dýn la ev len mek u - tanç týr! 1 baþ lý ðý al týn da yaz mýþ ol du ðu ma ka - le sin de, Kör fez ül ke le rin den ve Ür dün den ba zý er kek le rin kü çük mül te ci kýz lar la ev len - mek i çin Ür dün de ku ru lu o lan kamp la rýn yo lu nu tut tu ðu nu, Su ri ye hû ri le rin den bi riy le ev len mek i çin ve ri len me hi rin i se Ri yal a ra sý ol du ðu nu bil di ri yor. el-u say mi, Kýz la rý nýn a cý la rý ný er kek le ri nin þeh ve tiy le sön dür me ye kal kan bu mil let ne cins mil let - tir?... Ne kan dýr ma ca dýr ve ne hi le dir ki, setr /ör tü kis ve si al týn da, hem din, hem de mil let ci he tin den ba cý la rý o lan bu za yýf in san la rý Kö le Pa za rýn da sa týn al mak i çin ya rý þý yor - lar!? di ye þaþ kýn lý ðý ný di le ge ti ri yor ta rih li Ür dün el-ðad ga ze te sin de 2 Ci had el-muh sin im za sýy la ya yýn la nan bir ya - zý da i se, þid det li ih ti yaç i çin de o lan mül te ci ka dýn la rýn Setr ev li li ði yap ma ya teþ vik e dil - dik le ri, a ra cý la rýn i se ba zý "in sa nî yar dým ku - ru luþ la rý"n da ça lý þan ki þi ler ol du ðu bil di ri li - yor. Me se le nin bir i kiy le kal ma yýp git tik çe ya - yýl dý ðý na i þa ret e den el-muh sin; du ru mun Ýs - lâm ön ce sin de ki kö le pa za rýn dan fark lý ol ma - dý ðý ný i fa de e di yor. El-Kuds el-a ra bî den Ab dul bâ ri At wan da me se le ye el at mýþ ta rih li La ci ât Su - riy ye Ha râ ir lâ se bâ ya / Su ri ye li mül te ci ka - dýn lar kö le de ðil, hür ka dýn lar dýr baþ lýk lý ya - zý sýn da Su ri ye li mül te ci ler kýz la rý ný u cuz zevk pe þin de ko þan la ra ver mek i çin Ür dün e gel me di ler; bi la kis, o nur lu bir ya þam i çin gel - di ler. Fýr sat çý la rýn â dil mah ke me ler de yar gý - lan ma la rý lâzým di yor. Kay nak lar: 1- ya um.com/news/art/ html 2- had.com/in dex.php/af karwa ma wa qef2/ar tic le/30556 TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Faruk Özhan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenab-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bozyazý Yeni Asya Okuyucularý

8 8 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE HA BER Y Pa þa lar ka dar ma þa lar da suç lu ca ni as ya.com.tr Dar be ci le rin des tek çi le ri Yö ne ten le rin hür se çim ler le ge lip yi ne hür se çim ler le ik ti dar dan git me le ri ge re kir ken; e lin de si lâh o lan la rýn bu sis te me mü da ha le et me si ve dar be dü ze ni kur ma sý Tür ki ye ye a ðýr fa tu ra lar ö det ti nin son ay la rýn da bi le hâ lâ Dar be kö tü dür de mek du ru mun da kal mak hü zün ve ri ci. Böy le de mek zo run da ka lý ný yor, çün kü hâ lâ dar be le re ve dar be ci le re öv gü ler sý ra la yan lar var. Mec lis Dar be le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu na a çýk la ma lar da bu lu nan ba zý STK (es ki) yö ne ti ci le ri Piþ man de ði liz, bu gün de ol sa ben zer þe kil de dav ra nýr dýk an la mý na ge len ko nuþ ma lar da bu lun muþ lar. A ra dan bun ca yýl geç tik ten son ra dar be le ri des tek le me ye de vam et mek ha ta da ýs rar et mek de ðil mi? Dar be ci ler en suç lu dur, a ma bu þe kil de ko nu þa rak on la ra ma ne vî des tek le ri ni de vam et ti ren ler de az suç lu de ðil dir. Dar be ci ler, dar be ya pýp da mem le ke ti çýk maz so kak la ra sü rük le dik ten son ra Bi zi bu ku yu ya kim it ti? di ye so ru yor. Ta bi i "ba þa rý lý" dar be ci ler kol tuk la ra ku ru lur ken, ka za en ba þa rý sýz o lan lar da he sap ve ri yor. Dar be ci ler ka dar, on la ra bu yan lýþ yol da des tek ve ren ler de ka nun ö nün de he sap ver me li dir. TBMM Dar be le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu na ko nu þan med ya pat ron la rý da, Biz dar be le re des tek ol ma dýk, bir ka ba ha ti miz yok. Biz de mok ra si den ya na ta výr al dýk an la mýn da gö rüþ be yan et miþ ler di. Ta bi i ki in sa noð lu nun bir çok þe yi u nut tuk la rý nýn far kýn da lar. A ma in san lar u nut sa da, "ar þivler" u nut mu yor ki! 28 Þu bat ön ce sin de ve son ra sýn da he men her gün ik ti da rý ka ra la mak i çin a tý lan man þet ler, ha zýr la nan ya lan ve yan lýþ ha ber ler bun lar ha týr la týl sa ne di ye cek ler? Te le viz yon lar da bun ca prog ram ya pý lý yor. Bir "ar þivci" çýk sa ve o dö nem de ya yýn ya pan ga ze te ve te le viz yon la rýn ha ber le ri ni bir ö zet le se... Ü ze rin de faz la ça lýþ ma yap ma ya da ge rek yok. Sa de ce, Bu bir ar þiv ya yý ný dýr. Fi lân ta rih te ya yýn lan mýþ týr no tu dü þül se ye ter. O za man gö rü le cek tir ki, her ba ha ne i le mil le tin seç tik le ri ka ra lan mýþ ve hü kü met is ti fa ya zor lan mýþ týr. Me se lâ, 9 Ha zi ran 1997 ta rih li bir ga ze te nin man þe ti söy le dir: Bri fing de suç du yu ru su / Ge nel kur may da ya rýn ve ri le cek Ýs lami Ser ma ye nin Fi nans ve E ði tim Stra te ji si bri fin gi ne baþ ta An ka ra ol mak ü ze re pek çok i lin cum hu ri yet sav cý la rý da da vet e dil di. (Hür ri yet, 9 Ha zi ran 1997) O sü reç te ki ba zý man þet le ri ha týr la mak ve ha týr lat mak ta fay da var: Pa þa nýn öf ke si / Er zu rum Jan dar ma Ko mu ta ný Tuð ge ne ral (...) Er ba kan ýn hac zi ya re ti ni e leþ ti re rek, A dam o lan o Kral a mi sa fir ol maz de di. (Sa bah, 19 Ni san 1997) Ge re kir se si lah bi le kul la ný rýz / Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni yýk ma ya ça lý þan ir ti ya ca kar þý mü ca de le de ge re kir se si lah kul la ný la ca ðý ný a çýk la dý. (Hür ri yet, 12 Ha zi ran 1997) Teh di din a dý ir ti ca / Türk Si lah lý Kuv vet le ri, ye ni sa vun ma kon sep ti ni a çýk la dý: Ýç teh dit, dýþ teh di din ö nü ne geç ti. Çok dik kat li ol ma lý yýz. (Mil li yet, 30 Ni san 1997) Muh tý ra gi bi bri fing / Ge nel kur may da ki bri fin gi iz le yen Sa bah e ki bi nin or tak yo ru mu: As ker ler ir ti ca teh li ke si nin gi de rek týr man dý ðý i nan cýn da lar ve bu nun de va mý na i zin ver me me ko nu sun da ke sin ka rar lý lar. (12 Ha zi ran 1997) TOBB: Hü kü met he men bit me li / Türk-Ýþ, DÝSK ve TESK den son ra, Tür ki ye nin en güç lü si vil top lum ör güt le rin den Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði de (TOBB), hü kü me tin der hal çe kil me si ni is te di. (1 Ni san 1997) Or du dan son u ya rý / Ge nel kur may, re ji mi si lâh la ko ru mak tan sö zet ti. (12 Ha zi ran 1997) Bir da ha: Or du dan am bar go / Ge nel kur may: Ýr ti ca cý ku ru luþ lar dan a lýþ ve riþ yap ma yýn. (6 Ha zi ran 1997) Bin ler ce mi sal den bir kýs mý ný ha týr lat tý ðý mýz bu yak la þým or ta da i ken "des tek çi ler"in suç suz ol du ðu dü þü nü le bi lir mi? Böy le mi de mok ra si sa vu nu lur, böy le mi Si vil Top lum Ku ru luþ o lu nur? Ben zer þe kil de te le viz yon la rýn ya yýn la rý da ha týr la nýr sa, dar be ci ler ka dar on la rý bu yol da teþ vik e den le rin de suç lu ve ka ba hat lý ol duk la rý gö rü lür. Dar be teh li ke si ni ber ta raf et mek i çin a kýl la rý, zi hin le ri ve an la yýþ la rý de ðiþ tir mek, ik na et mek lâ zým. Bu nun yo lu da her se vi ye de ki e ði tim den ge çi yor. Ge cik me den bu yol da ka rar lý a dým lar a tý lýr sa, bel ki ö nü müz de ki yýl lar da dar be teh dit ve teh li ke siy le kar þý laþ ma yýz. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Faruk Özhan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Fatih Þekercihan Hizmet Merkezi Yeni Asya Okuyucularý YAL ÇIN: ÇA LI ÞAN LA RIN E MEK VE EK ME ÐÝ Ý ÇÝN MÜ CA DE LE ET ME SÝ GE RE KÝR KEN DAR BE CÝ LE RE MA - ÞA LIK YA PAN LA RA NE DE ME LÝ? DAR BE CÝ PA ÞA LAR KA DAR DES TEK ÇÝ MA ÞA LAR DA SUÇ LU LAR. EÐÝTÝM-BÝR-SEN Ge nel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, dar be yi a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren le rin suç lu ol du ðu nu ko nu sun da kim se nin þüp he si ol ma dý ðý ný be lir te rek, Pe ki, ça lý þan la rýn e mek ve ek me ði i çin mü ca de le et me si ge re kir ken dar be ci le re ma þa lýk ya pan la ra ne de me li? Dar be ci pa þa lar ka dar des tek çi ma þa larda suç lu lar de di. A li Yal çýn, yap tý ðý a çýk la ma da, an ti de mok ra tik mü da ha le ler se be biy le Tür ki ye de mok ra si nin ya kýn ta ri hi de fo lar la do lu ol du ðu nu be lir te rek, Her 1,5 yý la bir hü kü met dü þen ül ke yiz. Bu nun se be bi de mok ra si nin her on yýl da bir to kat lan ma sý dýr. Dar be yi a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren ler suç lu, bu ko nu da kim se nin þüp he si yok. Pe ki, ça lý þan la rýn e mek ve ek me ði i çin mü ca - DÝYARBAKIR'DA Þe hit lik Li se si ne sal dý rý dü zen le yen te rö rist le rin, o ku lu öð ret men ve öð ren ci le ri i le bir lik te yak mak is te me le ri te rö rün ye ni he de fi nin o kul lar ol du ðu nu or ta ya koy du. O ku la sal dý rý ya STK lar dan da bü yük tep ki gel di. Maz lum-der Di yar ba kýr Þu be Baþ ka ný Ci han Ül sen, ön ce ki gün Þe hit lik Li se si nde ses bom ba sý ve mo lo tof kok tey li at ma sý so nu cu 4 ay lýk ha mi le öð ret men Gü lay Bi nay ve Yu suf Ka ra taþ i le 12. sý nýf öð ren ci si Ne cat O ruç un ya ra lan dý ðý ný ha týr lat tý. Hiç bir ge rek çe nin e ði tim ve öð re ti min ve ril di ði o kul la ra ya pý lan sal dý rý yý meþ ru laþ tý ra ma ya ca ðý ný bil di ren Ül sen, þöy le ko nuþ tu: Sal dý rý yý ve sal dý rý yý ger çek leþ ti ren le ri ký ný yo ruz. O kul lar da e ði tim ve ren öð ret men ler ve bu ra da e ði tim a lan öð ren ci le rin De vam e der ler se da ha þid det li si ni ya pa ca ðýz GE NEL KUR MAY Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, Ak ça ka le de Ti mu çin a i le si ne ta zi ye zi ya re tin de, Su ri ye ye a nýn da kar þý lýk ve ril di ði ni ha týr la ta rak, De vam e der ler se da ha þid det li si ni ya pa ca ðýz de di. Dün sa bah sa at le rin de he li kop ter le Ak ça ka le ye ge len Ge nel kur may Baþ ka ný Nec det Ö zel, es ki sý nýr ka pý sý nýn bu lun du ðu a lan da nö bet tu tan as ker le ri zi ya ret et ti. Bu ra dan dö ner ken va tan daþ lar la soh bet e den Ö zel, yol da kar þý laþ tý ðý ba zý va tan daþ la rýn te za hü rat la rý na on la rý al kýþ la ya rak kar þý lýk ver di. Ö zel ve be ra be rin de ki ko mu tan lar, Su ri ye ta ra fýn dan a teþ le nen top mer mi le rin de e þi ve 3 ço cu ðu nu kay be den e den a cý lý ba ba Ö mer Ti mu çin e ta zi ye zi ya re tin de bu lun du, bir sü re soh bet et ti. Ti mu çin in 75 mil yon a cý mý pay laþ tý söz le ri ü ze ri ne de Ö zel, Bir va tan da þý mý zýn a cý sý he pi mi zin a cý sý dýr de di. Soh bet te söz ko nu su sal dý rý ya a nýn da kar þý lýk ve ril di ði ni ha týr la tan Ö zel in De vam e der ler se da ha kö tü sü nü ya pa ca ðýz, di mi... da ha þid det li si ni ya pa ca ðýz i fa de le ri ni kul lan dý ðý du yul du. Ba ba Ti mu çin de Be lâ sý ný sür ten, be lâ sý ný bu lur kar þý lý ðý ný ver di. Ö mer Ti mu çin, zi ya re tin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, 75 mil yo nun a cý la rý ný pay laþ tý ðý ný be lir te rek, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn zi ya re tin den duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Þan lý ur fa / a a Ý yi ço cuk la r a bir o na ma, bir boz ma YARGITAY 9. Ce za Da i re si, Hak ka ri nin Þem din li il çe sin de, 9 Ka sým 2005 te U mut Ki ta be vi nde mey da na ge len pat la may la il gi li Þem din li Da va sý nda tu tuk lu ast su bay lar Öz can Ýl de niz ve A li Ka ya i le PKK i ti raf çý sý Vey sel A teþ e a dam öl dür me su çun dan ve ri len ha pis ce za la rý ný o na dý, suç iþ le mek i çin ör güt kur ma su çun dan ve ri len ce za la rý i se boz du. Van 3. A ðýr Ce za Mah ke me si, sa nýk ast su bay lar A li Ka ya ve Öz can Ýl de niz i le te rör ör gü tü PKK i ti raf çý sý Vey sel A teþ e, Suç iþ le mek i çin ku rul muþ ör gü tün ü ye si ol mak, Suç iþ le mek i çin ku rul muþ si lah lý ör gü tün a maç la rý doð rul tu sun da bom bay la ve ta sar la ya rak in san öl dür me ye te þeb büs et mek, Suç iþ le mek i çin ku rul muþ si lah lý ör gü tün a maç la rý doð rul tu sun da bom bay la ve ta - de le et me si ge re kir ken dar be ci le re ma þa lýk ya pan la ra ne de me li? Dar be ci pa þa lar ka dar des tek çi ma þa lar da suç lu lar de di. Tür ki ye de de mok ra si nin ger çek ma na da kor ku tü ne lin den çýk ma dý ðý ve ham de mok ra si tam de mok ra si ol ma dý ðý, si vil bir a na ya sa i le taþ lar ye ri ne o tur tul ma dý ðý müd det çe be lir li pe ri yot lar la ay ný so run la rý ya þa ma ya ve ay ný ko nu la rý ko nuþ ma ya de vam e di le ce ði ni söy le yen A li Yal çýn þöy le ko nuþ tu: 5 li Çe te nin bi le þen le rin den za ma nýn TÝSK Baþ ka ný Re fik Bay dur un Bi zim Çe te ki ta býn da an la týl mak ta dýr. Ýs ma il Hak ký Ka ra da yý nýn Re fik Bay dur u zi ya re tin de Biz ge re ke ni yap týk. Siz de a lan lar da ü ze ri ni ze dü þe ni ye ri ne ge tir di niz. An cak gö rev bit me di. Siz on la rý ve a lan la rý kon trol et me yi ih mal et me yin ha yat la rý na kast et me ye te þeb büs et mek hiç bir i de o lo jik ge rek çe i le a çýk la na maz. Sa vaþ hu ku kun da bi le böy le si sal dý rý la rýn meþ ru gö rül me di ði ve gö rü le me ye ce ði her ke sin ma lu mu dur. Kal dý ki ya þa nan sü reç bo yun ca hiç bir za man o kul lar, öð ret men ve öð ren ci ler böy le si ey lem le rin öz ne si ol ma mýþ lar dýr. Ge li nen sü reç te o kul la ra ya pý lan bu sal dý rý la rý, i le ri ye dö nük ba rýþ u mut la rý ný da teh li ke ye dü þür mek te dir. Böy le si sal dý rý la ra þerh düþ me den kar þý çýk mak in san hak ve hür ri yet le ri a çý sýn dan son de re ce ö nem li dir. Öð ren ci ve öð ret men le rin he def len me si nin in san lýk vic da nýn da mah kum o la ca ðý ný bi li yor, sal dý rý la rý ký ný yor ve sal dý rý la ra ma ruz ka lan öð ret men ve öð ren ci le re a cil þi fa lar di li yo ruz. Di yar ba kýr / a a sar la ya rak in san öl dür mek, Suç iþ le mek i çin ku rul muþ si lah lý ör gü tün a maç la rý doð rul tu sun da bom bay la kas ten ya ra la ma suç la rýn dan 39 yýl 10 ay 27 þer gün ha pis ce za sý ve ril me si ne ka rar ver miþ ti. Ka ra rýn tem yiz e dil me si ü ze ri ne dos ya Yar gý tay 9. Ce za Da i re si ne gel di. Yar gý tay 9. Ce za Da i re si nde ki tem yiz du ruþ ma sýn da, he yet ka ra rý a çýk la dý. Da i re, ast su bay lar Öz can Ýl de niz ve A li Ka ya i le PKK i ti raf çý sý Vey sel A teþ e a dam öl dür me su çun dan ve ri len ha pis ce za la rý ný o na dý, suç iþ le mek i çin ör güt kur ma su çun dan ve ri len ce za la rý i se boz du. Yar gý tay 9. Ce za Da i re si nin ge rek çe li ka ra rý da ha son ra a çýk la na cak. Van 3. A ðýr Ce za Mah ke me si, Yar gý tay ýn ka ra rý doð rul tu sun da ye ni den ka rar ve re cek. An ka ra / a a de me si nin her þe yi a yan be yan or ta ya ko nu yor Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý na ço ðu e mek li pa þa la rýn yu va lan dý ðý ba týk ban ka lar dâ hil 28 Þu bat ta 52 mil yar do lar iç e dil di. Ka mu ban ka la rýn dan a lý nan 2,5 mil yar do la rýn 20 þir ket a ra sýn da pay la þýl dý ðý ve ço ðu nun te tik çi kar tel med ya sý ol du ðu or ta ya çý tý. "Ga ze te ci lik ten çok i yi ser vet yap tým. Doð ru dur. 28 Þu bat ta bu ser ve te ha ram ka rýþ tý ve hep si e lim den git ti" di yen Dinç Bil gin da ha ne de sin? Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ön ce si bir me mur kon fe de ras yo nun da ba sýn top lan tý sý ya pýl dý ðý ný ha týr la tan A li Yal çýn, Ýþ le nen suç lar müþ te rek tir. Bu ül ke de dar be ci pa þa lar suç lu, bun dan kim se nin þüp he si yok. Pe ki, dar be des tek çi si ma þa lar suç suz mu? di ye sor du. Te rör ör gü tü men sup la rý, Diyarbakýr da bin 460 ço cu ðu mu zun e ði tim gör dü ðü, 66 öð ret men ve i da re ci mi zin gö rev yap tý ðý Þe hit lik Li se si'ni ders sa a tin de yak mak is te miþ ler di. FO TOÐ RAF: A A Terör örgütünün yeni hedefi okullar Sal dý rý lar ka bul e di le mez ÝNSAN Hak la rý Der ne ði Di yar ba kýr Þu be Baþ ka ný Ra ci Bi li ci, e ði tim ku ru mu na yö ne lik sal dý rý nýn kim ta ra fýn dan ya pý lýr sa ya pýl sýn ka bul e di le mez ol du - ðu nu be lir te rek, E ði tim en gel len me me li dir. Þid - det i çe rik li hiç bir ey lem tar zý ný ka bul et mi yo ruz. Tüm so run lar de mok ra tik yön tem ler le çö zül me li - dir. Þid det yön te miy le so run lar çö zül mez de di. BDP: Okula sal dý rý la rý doð ru bul mu yo ruz BDP Muþ Mil let ve ki li De mir Çe lik, Mec lis te dü zen - le di ði ba sýn top lan tý sýn da, o kul la ra yö ne lik sal dý rý - la rý doð ru bul ma dýk la rý ný, sal dý ran la rýn kar þý sýn da o la cak la rý ný söy le di. DA YAT MA CI UY GU LA MA LAR ÇÖ PE A TIL SIN HALKIN ca ný ný ya kan ne ka dar da yat - ma cý uy gu la ma lar var sa hep si çöp se pe - ti ne a týl ma lý dýr di yen Yal çýn, ka mu da ça lýþ ma ha ya týn da ba þör tü sü ya sa ðý ve Mec lis te tay yör da yat ma sý gi bi saç ma - lýk la rý da ay ný bir an ön ce so na er di ril me - si ge re ki ti ði ni be lirt ti. Yal çýn, Hü kü me te ve Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer e de çað rý da bu lu na rak, Hü kü met ye ni a na - ya sa yý a ðýz lar da gar ga ra ya pýp tü kü rül - me me li dir. Ye ni A na ya sa bir an ön ce ya - zýl ma lý ve ha ya ta ge çi ril me li dir di ye ko - nuþ tu. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Çe lik: Gö nül ba ðý ný yok e de mez si niz AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Par ti Söz - cü sü Hü se yin Çe lik, Par ti li cum hur baþ ka ný me se le sin de biz ni ye bir bi ri mi ze rol ya pý yo - ruz. Cum hur baþ ka ný se çil di ðin de par ti siy le i liþ ki si ke si lir, par ti nin ge nel baþ ka ný ol ma - ya bi lir, par tiy le hiç bir ba ðý kal ma ya bi lir a ma siz in san la ra bir gö rev ver di ði niz za man gö - nül ba ðý ný yok e de bi lir mi si niz de di. Çe lik, par ti ge nel mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Çe lik, Par ti li cum hur baþ ka ný me - se le sin de biz ni ye bir bi ri mi ze rol ya pý yo ruz. Cum hur baþ ka ný se çil di ðin de par ti siy le i liþ - ki si ke si lir, par ti nin ge nel baþ ka ný ol ma ya - bi lir, par tiy le hiç bir ba ðý kal ma ya bi lir a ma siz in san la ra bir gö rev ver di ði niz za man gö - nül ba ðý ný yok e de bi lir mi si niz de di. Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün AKP nin ku ru - cu la rýn dan ol du ðu nu, AKP hü kü met le ri nin ilk Baþ ba ka ný ol du ðu nu ha týr la tan Çe lik, Ab dul lah Gül ün bu gün Cum hur baþ ka ný o - la rak a na ya sa ne yi em re di yor sa o nu yap tý - ðý ný ve yap mak zo run da ol du ðu nu vur gu la - dý. Çe lik, þöy le de vam et ti: A ma Sa yýn Gül oy kul lan ma ya git ti ði za man her hal de CHP ye oy ver mi yor. O nun i çin Ce lal Ba yar ve Ýs met Ý nö nü de par ti li cum hur baþ ka nýy - dý. Ka ðýt ü ze rin de, mev zu at ü ze rin de de ði - þik lik ya pa rak bir bi ri mi zi kan dýr ma ya lým, rol yap ma ya lým. O nun i çin par ti li cum hur baþ - ka ný, e ðer baþ kan lýk ve ya ya rý baþ kan lýk ol - ma ya cak sa doð ru bir ter cih tir. Se çi me gi - de ce ði ya rýn. Di ye lim ki Sa yýn Baþ ba kan, a - day ol du. Bü tün AK Par ti teþ ki lat la rý Sa yýn Baþ ba ka nýn se çil me si i çin se fer ber ol ma ya - cak mý? Se çil di ði gün, ar ka daþ ben si zi ta - ný mý yo rum böy le bir þey var mý? Do la yý sýy - la za ten e ðer mil let ta ra fýn dan Cum hur - baþ ka ný se çi li yor sa o es ki for ma tý ar týk sür - dü re mez si niz. An ka ra / a a

9 Y 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE HA BER 9 cev ni as ya.com.tr Su ri ye kri zi Tür ki ye nin a ya ðý na do lan mýþ ve teh li ke li tür bü lan sýn i çi ne çe ki yor. Yan lýþ po li ti ka lar la or ta da ka lan An ka ra yý çýk ma za sok muþ. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun BM de Su ri ye de sý na vý kay be di yo ruz di ye im dat çað rý sý nda bu lun ma sý bir ba ký ma bu nun i ti ra fý. Gö rü nen o ki Or ta do ðu uz ma ný Dr. Ka an Di lek in ni te le me siy le ec ne bi ler he sa bý na bir ne vi ve kâ let sa va þý ya da ar ka bah çe sa va þý o la rak ni te len dir di ði ça týþ ma nýn i çi ne sü rük le nen Tür ki ye, den ge ro lü oy - A ÇILI MIN DE VA MI GEL ME DÝ KÜRT me se le si nin Tür ki ye nin de - mok ra si si i çin ki lit bir mey dan o ku ma ol ma yý sür dür dü ðü kay de di len ra - por da, 2009 yý lýn da baþ la tý lan de - mok ra tik a çý lý mýn ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan la CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun çö züm i çin gö rü þe rek baþ lat týk la rý i ni si ya ti fin de va mý nýn gel me di ði di le ge ti ril di. Arka bahçe savaþý nda ikiyüzlülük na ma sý ge re kir ken ta raf ol muþ du rum da. (Ne þe Dü zel, Ta raf, ) Bu na kar þý, Su ri ye de ki si lâh lý mü ca de le de mu ha lif le re ö nem li bir lo jis tik des tek mer ke zi hâli ne ge ti ri len Tür ki ye, A me ri kan ve Ba tý lý müt te fik le ri nin tek ba þý na Su ri ye ba tak lý ðý nýn i çi ne i ten i ki yüz lü sa mi mi yet siz po li ti ka la rýy la yi ne yü züs tü bý ra ký lý yor. So nuç ta Tür ki ye Or ta do ðu da o yun ku ru cu de ðil, u lus lar a ra sý mah fil ler de ya zý lan o yun un se nar yo sun da sah ne ye sü rü len bir o yun cu du ru mu na dü þü rü lü yor. SU RÝ YE SÝ YA SE TÝ AL TÜST A me ri kan Ya hu dî dü þün ce ku ru luþ la rýn da ak tif o la rak ça lý þan u lus la ra ra sý dýþ po li ti ka uz ma ný, Fo re ing Af fa irs der gi si ya za rý Mor ton Ab ra mo witz in, Er do ðan, Or ta do ðu po li ti ka la rýn da ki kar ga þa da ye ter siz di ye ya zýp, Tür ki ye Su ri ye de ki kri zin çö züm süz lü ðü ve ya þat tý ðý zor luk lar yü zün den gi de rek tü ke ni yor yo ru mu, Ba tý lý la rýn kul lan dýk la rý müt te fik le ri ni ko lay ca sat ma la rý nýn ye ni bir ör ne ði ni ver me si a çý sýn dan ib ret ve ri ci. Ab ra mo witz in Tür ki ye A rap ül ke le rin de ki as ke rî ça ba la ra da hil ol mak is ti yor. Ýlk baþ ta in sa nî kri zi be lir te rek tak di re þa yan bir baþ lan gý ca rað men Er do ðan bek len me dik mül te ci dal ga sýy la kar þý kar þý ya kal dý. Ve bu du rum i le zor ba þa çý ký yor! cüm le le ri, Ba tý nýn i ki yüz lü lü ðü nü bir kez da ha a çý ða çý ka rý yor. Ke za Ab ra mo witz in Bu za ma na ka dar yak la þýk yüz bin mül te ci nin Tür ki ye ye sý ðýn dý ðý ný bi li yo ruz ve bu sa yý gi de rek ar tý yor. 300 mil yon do lar, büt çe de ol ma ma sý na kar þýn har can dý. U lus la ra ra sý yar dým ta le bi red de di len hü kü met giz li ce kamp la ra ve Su ri ye li mu ha lif le re des tek ver di, dýþ des tek i çin ça ba lý yor ve mül te ci le ri Ha tay gi bi da ha has sas a lan la ra ta þý yor i fâ de siy le Or ta do ðu dip lo ma si si nin mer ke zi Tür ki ye nin Su ri ye si ya se ti nin al tüst ol du ðu ve Sý fýr prob lem stra te ji si e ri di cüm le le ri de. Ne ti ce de bü tün tes pit ler, Tür ki ye nin Su ri ye kri zi nde i çi ne sap lan dý ðý çýk maz la Müs lü man kom þu su na mü da ha le ve sa vaþ kay gan ze mi ni ne sü rük len me si, Be di üz za man ýn Zâ lim le rin ký lýn cýy la (zo ruy la ve des te ðiy le) fe rec (kur tu luþ) ve fe rah (mut lu luk-ge liþ me) ve sü rur ve fü tû hat (mu vaf fa ki yet-za fer) ol ma ya ca ðý ný, mü nafýk la rý ehl-i i mana mu sal lat e den ve zýn dýk la rý ye tiþ ti ren mü te mer rid (in kâr da i nat çý) ec ne bi le rin ký lýnç la rýn dan fay da gel me ye ce ði ni bir de fa da ha teyid e di yor. (Lem a lar. 155; Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 161) AB den eleþtiri yaðmuru AB, SON YILLARIN EN ELEÞTÝREL ÝLERLEME RAPORU NU AÇIKLADI. RAPORDA, REFORMLARIN UYGULANMASI, ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ ALANINDA AÐIR TENKÝTLERE YER VERÝLDÝ. AV RU PA Bir li ði Ko mis yo nu, Tür ki ye hak kýn da ki Ý ler le me Ra po ru nda, Tür ki ye nin or du-si vil i liþ ki le ri ve ye ni a na ya sa sü re cin de son 1 yýl da al dý ðý me sa fe yi ö ver ken i fa de öz gür lü ðüy le il gi li en di þe le re yer ver di. AB Ko mis yo nu, Tür ki ye ve di ðer a day ül ke ler le il gi li yýl lýk i ler le me ra por la rý ný ya yým la dý. Ra por da Tür ki ye de gü ven lik güç le ri ü ze rin de si vil de ne ti min da ha da sað lam laþ tý rýl dý ðý ve Ge nel kur may ýn si ya sî ko nu lar da doð ru dan ya da do lay lý bas ký yap mak tan ge nel lik le ka çýn dý ðý be lir til di. Ý ler le me Ra po ru nda si vil-as ker i liþ ki le rin de ya þa nan o lum lu ge liþ me ler a ra sýn da, su bay la rýn ar týk mil lî gü ven lik ders le ri ver me me si, is tih ba rat pay la þý mý na as ke rî is tih ba ra týn da da hil e dil me si, as ke rî har ca ma la rýn Sa yýþ tay ve TBMM ta ra fýn dan de net len me sin de kýs men i ler le me sað lan ma sý ve si vil-as ker i liþ ki le ri nin de mok ra tik leþ me si ne dö nük ba zý sem bo lik a dým la rýn a týl ma sý sa yýl dý. GE NEL KUR MAY HÂ LÂ BAÞ BA KAN A BAÐ LI Ra por da, Ge nel kur may ýn hâ lâ Mil lî Sa vun ma Ba ka ný ye ri ne Baþ ba kan a bað lý ol du ðu, jan dar ma ü ze rin de si vil kon tro lün ye ter siz kal dý ðý, yar gý da as ke rî ve si vil i ki li ya pý nýn de vam et ti ði ve TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun de ðiþ ti ril me di ði i fa de e dil di. BA ZI KA MU PER SO NE LÝ NE KEY FÎ DO KU NUL MAZ LIK SAÐ LAN DI AB Ko mis yo nu nca ha zýr la nan 97 say fa lýk ra por da, Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki la tý (MÝT) ya sa sýn da ya pý lan de ði þik lik i le ö zel o la rak gö rev len di ri len is tih ba rat ve ka mu gö rev li le ri hak kýn da so ruþ tur ma a çýl ma sý nýn Baþ ba kan ýn iz ni ne ta bi haâle ge ti ril me si nin ba zý ka mu per so ne li ne key fî do ku nul maz lýk sað la dý ðý, tu tar sýz yo ru ma a çýk hâle ge tir di ði ve ya sal de ne ti mi dýþ la dý ðý de ðer len dir me sin de bu lu nul du. BAL YOZ VE ER GE NE KON DA VA LA RI NA E LEÞ TÝ RÝ Ra por da, Bal yoz Pla ný ve Er ge ne kon gi bi ya pý lan ma la ra yö ne lik da va la rýn Tür ki ye de de mok ra tik ku rum la rýn uy gun iþ le yi þi ne ve hu kû kun üs tün lü ðü ne gü ve ni ar týr mak i çin fýr sat sun du ðu fa kat yar gý la ma sü re cin de ki ek sik lik ler ve ge niþ kap sam la il gi li ger çek en di þe le rin bu da va la rý göl ge le di ði i fa de si yer al dý. Söz ko nu su da va lar da sa vun ma hak ký nýn, u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin ve a þý rý u zun ve tür lü ay rýn tý la ra gi ren id di a na me le rin en di þe kay na ðý ol du ðu, da va la rýn si ya set te ku tup laþ ma ya kat ký ya pa bi le ce ði gö rü þü di le ge ti ril di. Brüksel / a a KCK SO RUÞ TUR MA SI Ö NEM LÝ ÖL ÇÜ DE GE NÝÞ LE DÝ RA POR DA, te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK ya yö ne lik so ruþ tur ma nýn ö nem li öl çü de ge niþ le di ði, ar tan sa yý da BDP li si ya set çi, be le di ye baþ ka ný ve mec lis ü ye si nin tu - tuk lan dý ðý ve bu nun ye rel de mok ra si ye o lum suz yan sý ma la rý ol du ðu i fa de e dil di. Al kol aldý, öð ret me nini bý çak la dý YOZ GAT TA ge çen yýl öð ret me ni ni darp et ti ði ge rek çe siy le o kul la i li þi ði ke si len genç, al kol al dýk tan son ra es ki o ku la gi de rek bir öð ret me ni ko lun dan bý çak la ya ra la dý. E di ni len bil gi ye gö re, ge çen yýl bir öð ret me ni ni darp et ti ði ge rek çe siy le Yoz gat Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si nden a tý lan S.B. (18), ön ce ki gün al kol al dýk tan son ra es ki o ku lu na git ti. Gü ven lik ka me ra la rý na da yan sý yan o lay da, öð ret men le rin o kul dan çýk ma sý ný is te dik le ri S.B, öð ret men ler o da sý na gi re rek ya nýn da ge tir di ði bý ça ðý rast ge le sal la ma ya baþ la dý. Bu sý ra da ders ha zýr lý ðý ya pan öð ret men A.P ko lun dan ya ra lan dý. Di ðer öð ret men le rin mü da ha le siy le öð ret men ler o da sýn dan çý ka rý lan S.B, kaç tý. Bir sü re son ra S.B, po lis e kip le rin ce gö zal tý na a lýn dý. S.B nin þi zof ren has ta sý ol du ðu, ge çen yýl bir öð ret me ni ni darp e dip bir ar ka da þý ný da bý çak la ya ra la dý ðý öð re nil di. Yoz gat / a a U LU DE RE DE SÝ YA SÎ SO RUM LU LUK TAR TI ÞIL MA DI AB Ý ler le me Ra po ru nda, A ra lýk a yýn da Þýr nak ýn U lu de re il çe sin de 34 si vi lin ö lü - müy le so nuç la nan ha va sal dý rý sý nýn ve bu o lay la il gi li þef faf bir so ruþ tur ma ya - pýl ma ma sý nýn gü ven kay bý na ne den ol - du ðu ve si ya sî so rum lu lu ðun tar tý þýl ma - dý ðý de ðer len dir me si ne yer ve ril di. Ö NEM LÝ DÜ ZEN LE - ME LER DE SÝ VÝL TOP LU MA YE TE RÝN CE DA NI ÞIL MA DI AB ra po run da, hü kü me tin ye ni a na ya say la da ha faz la de mok ra tik leþ me ve si ya sî re - form he de fi ne bað lý ol du ðu be lir ti lir ken, ö nem li ya sal dü zen le me ler de si vil top lu - ma ye te rin ce da ný þýl ma ma sý e leþ ti ril di. 97 sayfalýk AB raporunda, Genelkurmay'ýn hâlâ Millî Savunma Bakaný yerine Baþbakan'a baðlý olduðu ve TSK Ýç Hizmet Kanunu'nun deðiþtirilmediði ifade edildi. YE NÝ A NA YA SA SÜ RE CÝ NE ÖV GÜ RA POR DA ye ni a na ya sa sü re ci nin Kürt me se le si baþ ta ol mak ü ze re Tür ki ye nin kök lü so run la rý na çö züm fýr sa tý sun du ðu di le ge ti ril di. Ye ni a na ya sa ya pý mý sü re cin de a tý lan müs pet a dým la rýn ö vül dü ðü ra por da, þef faf lýk ko nu sun da ba zý sý nýr la ma lar ol sa da, ye ni a na ya - sa ha zýr lýk la rý nýn de mok ra tik ve ka tý lým cý bir sü reç te de vam et ti ði be lir til di. Ye ni a na ya sa nýn meþ ru i ye ti nin uz laþ ma ru hu nun ko run - ma sýn dan ve ka tý lý mýn müm kün ol du ðun ca ge niþ tu tul ma sýn dan geç ti ði vur gu lan dý. RE FORM LA R, KAY DA DE ÐER Ý LER LE ME SAÐ LA MA DI Ý FA DE öz gür lü ðü baþ lý ðý al týn da Tür ki ye de Er me ni me se le si ve or du nun ro lü gi bi has sas ko nu la rýn tar tý þýl dý ðý ve mu ha lif gö rüþ le rin sýk lýk - la i fa de e dil di ði, tu tuk lu yar gý la nan bir çok ga ze te ci nin ser best bý ra kýl dý ðý ve 3 ün cü yar gý pa ke tiy le, ba sýl ma mýþ ki tap la ra el ko nul ma sý nýn ya sak lan dý ðý ak ta rý lan ra por da, bu re form la rýn i fa de öz gür lü ðüy le il gi li kay da de ðer i ler le me sað la ma ya yet me di ði tes pi ti ya pýl dý. BA SIN DA O TO SAN SÜR YAY GIN LAÞ TI RA POR DA, çok sa yý da ga ze te ci, ya zar ve a ka de mis yen hak kýn da da va lar a çýl dý ðý, bir çok o lay da a çýk ça hü kü me ti e leþ ti ren ga ze te ci le rin iþ ten çý ka rýl dý ðý ve bun la ra i la ve ten med ya grup la rý nýn ge nel lik le fark lý a lan lar da fa a li yet gös te ren hol ding ler ol ma sý nýn, çý kar la rý fark lý - laþ tý ra rak fi i li yat ta i fa de öz gür lü ðü nün ký sýt lan ma sý na ve ba sýn da o to san sü rün yay gýn laþ ma sý na ne den ol du ðu i fa de le ri ne yer ve ril di. TE MEL SO RUN LA RA ÇÖ ZÜM GE TÝ RÝL ME LÝ Ý LER LE ME Ra po ru yla bir lik te a çýk la nan ge niþ le me stra te ji si bel ge sin de i se, Tür ki ye nin si ya sî kri ter le ri bü tü nüy le kar þý la ma sý nok ta - sýn da kay de de ðer i ler le me sað la na ma ma sý ko nu sun da en di þe ler ar tý yor de ni le rek, Tür ki ye hü kü me ti ne, ha zýr lýk la rý sü ren 4 ün cü yar - gý re for mu pa ke tin de, i fa de öz gür lü ðüy le il gi li te mel so run la ra çö züm ge tir me si çað rý sý ya pýl dý. Pu tin An ka ra ya gel mi yor RUS YA Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in haf ta so nu Tür ki ye ye ya pa ca ðý zi ya ret er te len di. Er te len me ta le bi nin Rus ya Fe de ras yo nu ndan gel di ði, i ki ül ke yet ki li le ri nin, zi ya re tin ka sým a yýn da ya pýl ma sý i çin ta rih ko nu sun da ça lýþ týk la rý öð re nil di. Pu tin in, E kim de An ka ra da ger çek leþ ti ri le cek Tür ki ye- Rus ya Yük sek Dü zey li Stra te jik Ýþ bir li ði Top lan tý sý na ka týl ma sý bek le ni yor du. An ka ra / a a drbat ho o.com Si ya se tin sý ný rý ný da ral tan baþ ba kan Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü Re cep Gü ven Baþ ba kan ýn ta yin et ti ði bir bü rok rat. Yir mi yýl po lis is tih ba ra týn da ça lýþ mýþ tec rü be li bir si lâh lý kuv vet ler men su bu. Baþ ba kan dan son fýr ça yý o ye di. Ka na a ti miz ce bu fýr ça nýn ar dýn da baþ ka þey ler var. O la yý bi li yor su nuz. Po lis Mü dü rü bir ko nuþ ma yap mýþ, Dað da ö len te rö ris te að la ya ma yan in san de ðil dir, her in san baþ ka bir in san öl dü ðün de að lar de miþ. Ko nuþ ma sý e leþ ti ril miþ. Bu nun ü ze ri ne bir ba sýn a çýk la ma sý yap mýþ ve vi de o su nu ço ðu nu zun iz le di ði ko nuþ ma da bu ke re ken di si ni sa vun muþ, fi kir le ri ne a çýk lýk ge tir miþ. Ö zet le de miþ ki Keþ ke o nun te rö ri ze ol ma sý na mâni o la bil sey dim di ye að la rým, i çim e zi lir. Ya ni ko nuþ ma sý sa de ce duy gu i çe rik li de ðil. Ay ný za man da bil gi ve fi kir i çe rik li. Dev le tin de ha ta yap tý ðýn dan söz e di yor. Kas det ti ði þey, dev le tin gö rev li le ri nin bil has sa böl ge in sa ný na yap tý ðý yan lýþ mu a me le ler ve bun la rýn se bep ol du ðu da ða çýk ma lar. Da ða çý kýþ la rý ön le mek ge rek ti ði her ke sin ma lu mu. Dev let a dý na yet ki kul la nan la rýn ha ta la rý nýn, bil has sa genç le rin da ða çý ký þý nýn se bep le ri a ra sýn da ol du ðu da her ke sin ma lu mu. Ýþ te em ni yet mü dü rü bu bi li nen le ri söy lü yor. Söy le dik le ri nin mâ nâ sý ný Dev let Bah çe li da hi des tek ler. Ko nuþ ma da bir hü kü met e leþ ti ril mi yor. Ya ni ko nuþ ma yý din le yen ki þi le rin ben ar týk bu ik ti dar dan des te ði mi çek me li yim de me si ne se bep o la cak bir du rum yok. A ma Baþ ba kan ko nuþ ma yý hü kü met e leþ ti ri si o la rak gö rü yor ve ba sý yor fýr ça yý. Baþ ba kan as lýn da, u zun va de de Tür ki ye i çin çok ö nem li o la cak bir þey ya pý yor: Si ya se te ye ni sý nýr lar çi zi yor. Ko nuþ ma sýn da bü rok rat la rýn dev le tin po li ti ka la rý ný e leþ tir me si ni yan lýþ bul du ðu nu i fa de e di yor ve si ya se ti, bý ra kýn si ya set çi ler yap sýn di yor, her kes ken di gö re vi ni ya pa cak di ye rek nok ta yý ko yu yor. Baþ ba ka nýn bu ko nuþ ma sý nýn ne se bep le ya pýl dý ðý bi lin me se me se le yok de ne bi lir. A ma ki me ve ne ye ce vap ol du ðu bi li nin ce si ya se tin sý ný rý nýn da ral týl dý ðý or ta ya çý ký yor. Þöy le: Her po lis mü dü rü nün gö re vi bel li. Ý ki gö re vi var: Po lis mü dü rü nün bi rin ci gö re vi, kad ro su yar dý mýy la iþ len miþ su çun suç lu su nu ya ka la yýp a da le te tes lim et mek. Ya ni si lâh lý kuv vet o la rak te rö ris ti dað dan her han gi bir þe kil de in dir mek ve ge re kir se ça týþ mak o nun as lî gö re vi. Bu yön den a mi ri yar gý or ga ný. Ý kin ci gö re vi da ha ö nem li. Su çu ön le mek. Suç iþ len me me si i çin cay dý rý cý rol üst len mek ve bek çi lik yap mak. Po lis mü dü rü nün a mi ri bu yön den hü kü met. Pe ki bu i kin ci gö re vin i çin de po li ti ka ü ret mek de var mý? El bet te, kur may du ru mun da ki her a mi rin gö rev le ri a ra sýn da su çu ön le ye cek po li ti ka ü ret mek de var. Po lis mü dü rü bir bü rok rat o la rak ü ret ti ði po li ti ka la rý tek lif o la rak si ya sî a mir le riy le pay laþ mak ye ri ne ba sýn la pay la þýr sa ya da doð ru dan ken di si uy gu la ma ya kal kar sa si ya set yap mýþ o lur. Ay nen as ker le rin ge le nek sel o la rak yap ma ya kalk tý ðý gi bi. Bu hâl de sa de ce fýr ça de ðil, gö rev den de a lýn ma sý lâzým ge lir. A ma Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü nün ko nuþ ma sý nýn tü mü nü din le yin ce gö rü yor su nuz ki as lýn da bir po li ti ka ü ret mi yor. Ak si ne ü re til miþ po li ti ka yý, ko nu þa rak uy gu lu yor. Bi li ne ni söy lü yor. Mü dür, ko nuþ ma sýn da, ba sýn a ra cý lý ðýy la, ye rel halk la ve muh te mel ör güt sem pa ti zan la rýy la da pay la þý la ca ðý ný dü þü ne rek in sa nî ve sý cak bir ta výr ge liþ tir me ye ça lý þý yor. A ma yi ne de fýr ça yý yi yor. (Bu ko nuþ ma nýn ben ze ri ni, de fa lar ca, es ki Di yar ba kýr Em ni yet Mü dür le rin den, ef sa ne po lis, mer hum þe hit Gaf far Ok kan ýn da yap tý ðýn dan a dý nýz gi bi e min o la bi lir si niz. O nun þan sý, hü kü me te ya kýn ken u zak laþ ma ya baþ la yan bir ha ber te le viz yo nu ka na lýn da böy le bir vi de o su nun ya yýn lan ma mýþ ol ma sý i di.). Þim di þu so ru yu dü þü nü nüz: Baþ ba kan mü dü rü si ya set yap tý ðý ný ve bir tür mu ha le fet o luþ tur du ðu nu dü þün dü ðü i çin mi fýr ça lý yor? Yok sa i þin i çin de baþ ka iþ ler mi var? TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Mehmet ile Ayþenur Yersel Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder iki cihan saadeti dileriz. Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý

10 10 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE EKONOMÝ Y Bað-Kur bor cu o lan SSK dan e mek li o la maz SO RU 1: Þu an da ye ni a dý 4/a si gor ta lý lý ðý o lan, es - ki a dýy la SSK si gor ta lý lý ðý o lan iþ çi si gor ta lý lý ðý þart la - rýn da e mek li li ði yaþ ve hiz met yö nün den ta mam la - mýþ du rum da yým. An cak, SGK ben den 1990 ve 1993 yýl la rý a ra sýn da ça lýþ týr mýþ ol du ðum bak kal lýk - tan do la yý Bað-Kur bor cu mun ol du ðu nu ve bu prim bor cu nu ö de me den SSK þart la rýn da e mek li o - la ma ya ca ðý mý söy lü yor. Bu ko nu da ba na na sýl bir yol gös te rir si niz? (Se lim HOÞ GÖR/Ýs tan bul) CE VAP 1: 5510 sa yý lý sos yal gü ven lik re form ya - sa sý, 1 E kim 2008 den i ti ba ren bü tün hü küm le riy le bir lik te yü rür lü ðe gi rin ce, Bað-Kur, SSK ve E mek li San dý ðý ka nun la rý tek ça tý al týn da bir leþ ti ril di. Bir - leþ me ol ma dan ön ce Bað-Kur, SSK ve E mek li San - dý ðý ka nun la rý ay rý bi rer sos yal gü ven lik ya sa sý o la - rak ka bul e di li yor du. Bu sebep le, Bað-Kur a bor cu o lan ki þi ler bu borç la rý ný ö de me den SSK þart la rýn - da e mek li o la bi li yor lar dý. An cak, den son ra sos yal gü ven lik ka nun la rý tek ça tý al týn da top lan dý. Bu top lan ma nýn do ðal so nu cu o la rak Bað-Kur, bor cu o lan da SSK ya bor cu o lan da Sos - yal Gü ven lik Ku ru muna borç luy muþ gi bi ka bul e - dil di. Bu ba kým dan, Bað-Kur a bor cu o lan ki þi ler SSK þart la rýn da e mek li o la maz lar. Çün kü, ay ný ku - rum (SGK) kap sa mýn da e mek li o lun mak ta dýr. Do - ðal o la rak, dev let ku rum la rý a la ca ðý ný tah sil e de me - di ði va tan da þa e mek li ay lý ðý bað la maz. HER ASKERLÝK BORÇLANMASI BAÐ-KUR'LUNUN EMEKLÝLÝK YAÞINI DÜÞÜRMEZ As ker lik borç lan ma sý nýn an la mý, va tan daþ la rýn as ker lik te ge çen sü re le ri nin be de li ni SGK ya ya tý - rýp bu nun kar þý lý ðýn da sos yal gü ven lik hiz met sü - re si el de et mek tir. Ya pý lan her as ker lik borç lan - ma sý e mek li lik ya þý ný dü þür me mek te dir ta rih le ri a ra sýn da bir gün - lük as ker lik borç lan ma sý tu ta rý nýn, en az 10,03 TL, en faz la 65,21 TL ol du ðu hu sus la rý göz ö - nün de bu lun du ru la cak ol du ðun da, va tan daþ la rýn bu ko nu da bi linç li ha re ket et me le ri, boþ ye re SGK ya be del ö de me me le ri ve o na gö re as ker lik borç lan ma sý yap ma la rý ge rek mek te dir. As ker lik sü re le ri nin ta ma mý nýn borç la nýl ma sý na ge rek ol - ma yýp, bir kýs mý da borç la ný la bil mek te dir. Bað-Kur da i ki tür e mek li lik bu lun mak ta dýr. Bun lar dan bi rin ci si; 25 tam yýl hiz me te sa hip o la - rak e mek li ol mak, i kin ci si i se; 15 tam yýl hiz me te sa hip o la rak e mek li ol mak týr. Bi rin ci si ne tam yaþ lý lýk ay lý ðý, i kin ci si ne kýs mî yaþ lý lýk ay lý ðý de nil - mek te dir. Her i ki ay lýk mik ta rý a ra sýn da 40 ve ya 50 TL lik u fak fark lar var dýr. Ö zet le, Bað-Kur lu lar i çin tam yaþ lý lýk ay lý ðýn da ve kýs mî yaþ lý lýk ay lý ðýn da as ker lik borç lan ma sý her ko þul da e mek li lik ya þý ný dü þür me mek te dir. Tam yaþ lý lýk ay lý ðýn da as ker lik borç lan ma sý nýn e mek li lik ya þý ný dü þür me si i çin; Bað-Kur hiz met le ri ke sin ti - siz de vam e den ki þi le rin si gor ta lý lýk baþ lan gý cýn dan ön ce ki ta rih ler de ya pý lan as ker lik sü re le ri nin borç - la nýl ma sý hâ lin de e mek li lik ya þý düþ tü ðü gi bi ki þi nin Bað-Kur hiz met le ri ke sin ti li i se, ya ni Bað-Kur baþ - lan gý cýn dan ye ka dar hiz met sü re le ri a - ra sýn da boþ luk var sa, ya pý lan as ker lik sü re le ri borç - lan ma sý e mek li lik ya þý ný dü þür mek te dir. Kýs mî yaþ - lý lýk ay lý ðýn da as ker lik borç lan ma sý nýn e mek li lik ya - þý ný dü þür me si i çin; e mek li o la cak ki þi nin dan ön ce top lam beþ yýl hiz me ti yok sa ve bu sü re as ker lik borç lan ma sý ya pý la rak beþ yý la ik mal e di li yor sa, ya pý lan as ker lik borç lan ma sý e - mek li lik ya þý ný dü þür mek te dir. ÖZEL HASTANEYE GÝDEN 12 TL KATILIM PAYI ÖDER Ka tý lým pay la rý SGK a dý na va tan daþ lar dan ec za - ne ler ta ra fýn dan tah sil e dil mek te dir. Ka tý lým pa yý, mu a ye ne ka tý lým pa yý, i lâç ka tý lým pa yý, týb bî mal ze - me ka tý lým pa yý, yar dým cý ü re me yön tem le ri ka tý lým pa yý gi bi çe þit li ad lar al týn da a lýn mak ta dýr. Gü nü - müz de, Dev let Has ta ne le ri, E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne le ri gi bi res mî yer ler de mu a ye ne o lan lar dan 5 TL, ö zel has ta ne ler ve týp mer kez le rin den mu a ye - ne o lan lar dan 12 TL, mu a ye ne ka tý lým pa yý a lýn - mak ta dýr. Ý lâç a lýn ma sý hâlin de 3 ku tu ya ka dar 3 TL 3 ten faz la her ku tu i çin 1 TL de ay rý ca a lýn mak ta - dýr. Sö zü nü et ti ði miz ka tý lým pay la rý, e mek li le rin ay - lýk la rýn dan ke sil mek te e mek li ol ma yan lar dan i se ec - za ne ler den i lâç a lýr ken tah sil e dil mek te dir. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com Barla da satýlýk arsa (0505) DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 9 EKÝM 2012 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Yüksek faiz politikasý büyümemize engel MERKEZ BANKASI'NIN FAÝZÝ DÜÞÜRMESÝ GEREKTÝÐÝNE DÝKKAT ÇEKEN BAKAN ÇAÐLAYAN, YÜKSEK FAÝZ POLÝTÝKASININ TÜRKÝYE'NÝN BÜYÜMESÝNE HER ZAMAN ENGEL OLACAÐINI VURGULADI. EKONOMÝ Bakaný Zafer Çaðlayan, Merkez Bankasý nýn faizi indirmesi gerektiðini belirterek, Bu faiz politikasý Türkiye nin büyümesinde her zaman frenle engel olacak dedi. Çaðlayan, Ankara dan Türkiye Ekonomisine Bakýþ konulu toplantýsýna katýlarak bir konuþma yaptý. Önceki gün açýklanan Orta Vadeli Program da büyüme tahmininin revize edildiðini hatýrlatan Çaðlayan, þöyle konuþtu: Biz geçen yýlki yüzde 8,5 lik büyüme, ondan bir yýl önce yüzde 9,2 lik büyüme ki, 2009 un negatif durumundan sonra bu rakamlarý elde etmemiz... Çýtayý çok yükseklere çýkardýðýmýz bir ortamda þu anda geldiðimiz 6 ay için yüzde 3,1 lik büyüme ile yýlýn genelinde öngörülen yüzde 3,2 lik büyüme hedefinden asla moraliniz bozulmasýn. Türkiye Avrupa ile dünya ile mukayese edilmeyecek kadar büyük baþarý gösteriyor. Ben isterdim ki Türkiye yüzde 5 büyüsün. Türkiye yi 2023 hedeflerine taþýyacak büyüme yýllýk ortalama yüzde 5, yüzde 6 büyümeden geçiyor. Sürekli büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Türkiye ekonomisinin ihracat ile büyüdüðünü ifade eden Çaðlayan, Eðer Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 5,7 puanlýk ihracat desteði olmasaydý yüzde 3,3 büyüme yerine yüzde 2 küçülecekti dedi. Çaðlayan, uluslararasý rekabetin kolay olmadýðýný belirterek, son 12 aylýk ihracatýn bugün itibariyle 147 milyar dolar olduðunu söyledi. Avrupa daki krize ve bölgedeki olaylara raðmen ihracatýn artýþ gösterdiðini belirten Çaðlayan, Bundan dolayý Türkiye fren yapmamalý diyorum. Benim derdim bu diye konuþtu. Ku veyt Türk, Ý þin doð ru su nu G. An tep te an lat tý KU VEYT Türk Ge nel Mü dü rü U fuk U yan, Kü çük ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ - let me ler in (KO BÝ) da ra lan iç ve dýþ þart lar çer çe ve sin de çok ih ti yat lý ol ma - la rý ge rek ti ði ni söy le di. Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý nýn, Ý þin Doð ru su; E - tik Ban ka cý lýk ve Sað lam Fi nan sal Ka rar lar kon sep tiy le tec rü be, bil gi ve bi - ri kim le ri ni pay laþ tý ðý A na do lu böl ge top lan tý la rý nýn 7 nci si ni Ga zi an tep te ger çek leþ tir di. The A na to li an O tel de dü zen le nen prog ra ma, Ku veyt Türk Ban ka sý Ge nel Mü dü rü U fuk U yan, Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ýr fan Yýl - maz, Gü ney A na do lu Böl ge Mü dü rü Yem li ha Gök çe, tüm Ga zi an tep Þu - be le ri nin ça lý þan la rý i le Ga zi an tep Ýþ Dün ya sý nýn tem sil ci le ri ka týl dý. Yap tý - ðý ko nuþ ma da ca ri a çýk ted bir le ri ve ö zel lik le Su ri ye i le ya kýn i liþ ki ler i çin de o lan böl ge de ya þa nan ger gin lik se be biy le ya vaþ la yan e ko no mi de, kü çük iþ - let me le re des tek a maç lý kul lan dý rý lan kre di le rin ma li yet le ri ni a þa ðý çek tik - le ri ni be lir ten U yan, 2013 yý lýn da or ta va de li prog ra ma gö re bü yü me nin yüz de 4 se vi ye sin de he def le ne ce ði ni, KO BÝ le rin da ra lan iç ve dýþ þart lar çer çe ve sin de çok ih ti yat lý ol ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Ýr fan Yýl maz da, yap tý ðý su num da fark lý sek tör ler de ki bir çok fir may la yýl lar dýr sür dür dük le ri fi nan sal de ne yim le ri ni ör nek le riy le pay laþ tý. Ýs tan bul/ye ni As ya "HAYATIMDA ALLAH BANA FAÝZ YEDÝRMEDÝ" ÇAÐLAYAN, 2009 küresel ekonomik krizin dünyayý altýna üstüne getirdiðini belirterek, bu krizin en büyük nedeninin finans sektörünün yanlýþ adýmlar atmasý olduðunu ifade etti. Bundan ders çýkarýlmasý gerektiðini belirten Çaðlayan, þunlarý kaydetti: Bankacýlýk ve faizle ilgili söylemlerim bundan dolayý... Yoksa benim faizle bir iþim yok þükürler olsun. Hayatýmda Allah bana faiz yedirmedi. Yedirmez de inþallah. Sanayicilik yaptým, hayatým boyunca faizle de iþim olmadý. Türkiye de bankacýlýk sistemi maalesef davranýþlarýyla sanayiciyi, teknolojiyi, inovasyonu desteklemek yerine baþka alanlarý destekliyor. Ve çok yüksek faizli kredi sistemi þu anda Türkiye de var. Merkez Bankasý nýn politika faizi ortada. Merkez Bankasý faizi indirmelidir arkadaþlar. Bugün Türkiye, Avrupa ve dünyanýn bir çok ülkesinde negatif reel faizlerin olduðu bir dönemden geçiyor. Bu faiz politikasý Türkiye nin büyümesinde her zaman frenle engel olacak. Ankara/aa Kuveyt Türk Katýlým Bankasý nýn, bilgi ve birikimlerini paylaþtýðý Anadolu bölge toplantýlarýnýn 7 ncisini Gaziantep te gerçekleþtirdi. TAZÝYE Uzun yýllar Pendik ve çevresinde Risale-i Nur hizmetleri ile meþgul olan muhterem aðabeyimiz Faruk Özhan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ümraniye Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Faruk Özhan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý DO LAR DÜN 1,8160 ÖN CE KÝ GÜN 1,8150 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3370 ÖN CE KÝ GÜN 2,3460 p DÜN 102,90 ÖN CE KÝ GÜN 103,25 p DÜN 692 ÖN CE KÝ GÜN 694 p En bü yük iþ bu luþ ma sý bu gün nmüstakýl Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ - SÝ AD) ta ra fýn dan bu yýl 14. kez dü zen le ne cek o lan MÜ SÝ AD U lus la ra ra sý Fu a rý ve 16. U lus la ra ra sý Ýþ Fo ru mu (IBF) son yýl la rýn en bü yük iþ bu luþ ma sý na sah ne o la cak. MÜ SÝ AD Fu a rý ve IBF i çin ge le cek 5 bi ni aþ kýn ya ban cý i þa da mý Türk i þa dam la rý i le iþ bir - li ði ve or tak lýk fýr sat la rý a ra ya cak. CNR Ex po Cen - ter da dü zen le ne cek MÜ SÝ AD Fu a rý ve IBF in a çý lý - þý, bu gün sa at 09:00 da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le cek. MÜ SÝ AD Fu a rý bu yýl 5 sa lon da ve 4 te mel sek tör de i þa dam la rý ný bu luþ tu ra cak. Fu ar da, 565 i yer li fir ma, 125 i ya ban - cý fir ma ve 45 i STK ol mak ü ze re top lam da 735 ka - tý lým cý yer a la cak. Dün ya nýn fark lý ül ke le rin den yo - ðun il gi nin ol du ðu fu ar da Ja pon ya, Hin dis tan, Ýn gil - te re, Ma lez ya, S. A ra bis tan, Lib ya, Tu nus, Mý sýr, Ma ca ris tan, BA E, Fas, Al man ya ve Fas ken di ül ke ta ný tým la rý i çin stant a ça cak. Fu a rýn ilk gü nün de yurt dý þýn dan Tür ki ye ye ge len ya ban cý i þa dam la rý Türk i þa dam la rý i le i ki li iþ gö rüþ me le ri ger çek leþ ti - re cek. Sek tör ve böl ge le re gö re se çi le cek ya ban cý i - þa dam la rý A na do lu nun fark lý böl ge le ri ne iþ gö rüþ - me le ri i çin gön de ri le cek. Ýs tan bul/ye ni As ya A SO: Fre ne ge re ken den faz la ba sýl dý nankara Sa na yi O da sý (A SO) Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, ye ni Or ta Va de li Prog ram da (OVP) bü yü - me hý zý nýn a þa ðý ya doð ru re vi ze e di le rek yüz de 3,2 ye çe kil me si ko nu sun da, Bu re viz yon, e ko no mi - de fre ne bi raz ge re ðin den faz la ba sýl dý ðý ný gös te ri - yor de di. Öz de bir, An ka ra dan Tür ki ye E ko no mi - si ne Ba kýþ et kin li ðin de yap tý ðý ko nuþ ma da, kü re sel e ko no mi de i kin ci bir dip ih ti ma li nin ye ni den gün - de me gel di ði ni kay de de rek, Dün a çýk la nan ye ni OVP de bü yü me hý zý a þa ðý ya doð ru re vi ze e di le rek yüz de 3,2 ye çe kil di. Bu re viz yon, e ko no mi de fre ne bi raz ge re ðin den faz la ba sýl dý ðý ný gös te ri yor di ye ko nuþ tu. Bü yü me nin bek len ti le rin al týn da kal ma sý - nýn iç tü ke tim ve ya tý rým ta le bin de dü þü þe ne den ol - du ðu nu be lir ten Öz de bir, e ko no mi de çark la rýn dön - me si i çin iç pi ya sa nýn can lý tu tul ma sý, it hal mal la rýn hak sýz re ka be tin den ko run ma sý ge rek ti ði ni vur gu la - dý. Fi nans man ka nal la rý nýn a çýk tu tul ma sý nýn þart ol du ðu nu i fa de Öz de bir, Pi ya sa da ki kre di me ka niz - ma sý nýn tek rar ça lý þa bil me si i çin çek ya sa sýn da kar - þý lýk sýz çek le rin tah si la tý ný hýz lan dý ra cak dü zen le me - le rin ya pýl ma sý þart týr i fa de le ri ni kul lan dý. Ý SO 500 Lis te si nde yer a lan sa na yi ku ru luþ la rý nýn dört te bi ri - nin za rar et me si nin du ru mun ne ka dar cid dî ol du - ðu nu or ta ya koy du ðu nu i fa de e den Öz de bir, 2009 kri zin de hü kü met bir çok ted bir a la rak kri zin et ki le - ri ni a zalt ma yý ba þar mýþ tý. Ben zer ted bir le re bu gün de ih ti yaç du yu lu yor de di. An ka ra/a a A zer bay can dan do ðal gaz a ký þý ye ni den baþ la dý nenerjý ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, A - zer bay can dan do ðal gaz a ký þý nýn ye ni den baþ la dý ðý ný bil dir di. Ba kan Yýl dýz, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) a çýk la dý ðý A ðus tos a yý sa na yi ü re ti mi en dek si ve ri le rin de e ner ji sek tö rü en - dek sin de ki yüz de 4,5 lik ar tý þa dik ka ti çe ke rek, E - ner ji sek tö rü, ül ke bü yü me sin den çok da ha faz la bü - yü mek zo run da. TÜ ÝK in a çýk la dý ðý ve ri ler in ce len - di ðin de e ner ji sek tö rü nün bu bü yü me si ne de vam et - ti ði gö rü lü yor de di. Yýl dýz, Kars ýn Sa rý ka mýþ il çe si ya kýn la rýn da 3 E kim de mey da na pat la ma nýn ar dýn - dan do ðal gaz a ký þý ke si len Ba kü-tif lis-er zu rum Do - ðal gaz Bo ru Hat tý nda, dün i ti ba rýy la A zer bay - can dan do ðal gaz a ký þý nýn ye ni den baþ la dý ðý ný kay - det ti. Di ðer yan dan 8 E kim de sa ba ha kar þý Að rý nýn Do ðu be ya zýt il çe si ya kýn la rýn da Ý ran dan ge len do - ðal gaz hat týn da bir pat la ma mey da na gel di ði ni i fa de e den Yýl dýz, bu na rað men böl ge de do ðal gaz sý kýn tý sý - nýn ya þan ma dý ðý ný, hat týn en geç bir haf ta i çin de dev re ye a lýn ma sý ný bek le dik le ri ni i fa de et ti. Yýl dýz, pat la ma dan son ra i lâ ve o la rak Rus ya dan ge len gaz mik ta rý ný ar týr dýk la rý ný kay de de rek, bu ve si ley le Rus - ya ya da te þek kür et ti ði ni be lirt ti. An ka ra/a a Yýl dýz Hol ding i le Nis sin Fo ods im za la rý at tý njaponya kö ken li Nis sin Fo ods Hol dings in Yýl dýz Hol ding in ma kar na ü re ti min den so rum lu þir ke ti Bel li ni Gý da ya yüz de 50 or tak lý ðý res mi yet ka zan dý. Yýl dýz Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Ül - ker i le Nis sin Fo ods Hol dings CE O su Ko ki An do, i ki gru bun or tak lý ðý ný res mîleþ ti ren son im za yý Ýs - tan bul da at tý. Yýl dýz Hol ding in ge nel mer ke zin de dü zen le nen im za tö re ni i le Or ta do ðu ve Af ri ka pa - zar la rý na da a çýl ma yý he def le yen Nis sin Fo ods, Bel - li ni Gý da nýn yüz de 50 si ne 23.5 mil yon do la ra or tak ol du. Mu rat Ül ker, He de fi miz, Ja pon ya dan ma - kar na ge ti rip Tür ki ye pa za rýn da sat mak de ðil. Tür - ki ye de çok i yi ma kar na mar ka la rý var za ten. He de - fi miz, sað lam bir güç bir li ði i le Tür ki ye de ü re tip, hem Ja pon ya ya hem de Av ru pa, Or ta do ðu, Ku zey Ar fi ka gi bi ye ni pa zar la ra a çýl mak de di. Bu or tak - lýk, Yýl dýz Hol ding in 10 un cu glo bal or tak lý ðý ol ma ö zel li ði ni de ta þý yor. E ko no mi Ser vi si

11 MEDYA POLÝTÝK EKÝM 2012 PERÞEMBE Y NECATÝ KAÐAN ÇETÝN ka gan ce il.com DÝYARBAKIR Em ni yet Mü dü rü Re cep Gü - ven, Kürt so ru nu na da ir çok ö nem li þey ler söy le di. Dev le tin geç miþ te va him ha ta lar yap tý ðý ný be lirt ti. Bu gün ya þa dý ðý mýz a cý la rýn ve aç maz la rýn kay na ðýn da bu ha ta lar ýn yat tý - ðý ný an lat tý. Re cep Gü ven in a çýk la ma la rý ný, sa de ce in sa nî has sa si yet in yan sý ma sý o la rak gör - mek, çok ye ter siz ve yü zey sel bir de ðer len - dir me o lur. Þüp he siz, bü tün ö lüm le re ü - zül mek ge rek ti ði ne i þa ret e den söz le ri, in - sa nî ve vic da nî bir bo yut i çe ri yor. An cak bu bo yu tu, di ðer söz le ri ör te cek þe kil de ö - ne çý kar mak, a çýk la ma nýn bü tü nü ne ve as lî an la mý na hak sýz lýk o lur. As lýn da Gü ven, geç miþ te ki ha ta la rý di - le ge ti ren ilk dev let gö rev li si de ðil. Me se lâ geç miþ in baþ ak tör le rin den bi ri o lan Meh met A ðar da, ben zer þey le ri bir kaç de - fa söy le di. Yi ne es ki Ge nel kur may Baþ kan - la rý dâ hil, geç miþ i i yi bi len as ke rî þah si - yet ler den de, ya pý lan ha ta la ra i liþ kin a - çýk la ma lar duy duk. Bu i ti raf lar zin ci ri nin en ö ne li hal ka sý, hiç þüp he yok, Baþ ba kan Er do ðan ýn, A ðus tos 2005 te ki Di yar ba kýr ko nuþ ma sý dýr. Geç miþ te - ki yan lýþ lýk la ra vur gu yap tý ðý bu ko nuþ ma sýy la Er do ðan, ilk kez dev let a dý na Kürt ler den do - lay lý da ol sa ö zür di le miþ ti. Baþ ba kan ýn bu ko nuþ ma sý ný þim di lik bir ke na ra ko ya lým, Re cep Gü ven in a çýk la ma la rý - ný di ðer dev let gö rev li le ri nin söz le rin den fark - lý laþ tý ran þe yin ne ol du ðu na ba ka lým. Gü ven, geç miþ te ki ha ta lar dan söz e der ken, so yut bir be lir le me yap mak la kal mý yor, so - mut ör nek ler ve ri yor. Me se la a çýk ça Bo þal tý - lan her kö yün as lýn da ge le ce ði mi ze teh dit ol - du ðu nu bi li yor duk. Meç hu le gi den in san la - rýn her han gi bir sis te me ta bi o la ma ya ca ðý ný da bi li yor duk di yor. Böy le ce Kürt so ru nu nu kan gren leþ ti ren en ký yý cý i ki uy gu la ma o lan köy yak ma lar ýn ve fa i li meç hul ler in bi rer dev let po li ti ka sý ol du ðu nu la fý pek de do lan - dýr ma dan i lan e di yor. Bu gün ya þa dý ðý mýz so ru nun te me lin de bu var di ye rek de, Kürt so ru nu nun çö züm süz lük gir da bý na sü rük - len me sin de bu po li ti ka la rýn be lir le yi ci rol oy - na dý ðý na dik kat çe ki yor. Gü ven in a çýk la ma la rý ný ö zel ký lan bir di - ðer hu sus, bu dö nem de ki þah si so rum lu lu ðu - nu in kâr et me ko lay cý lý ðý na sý ðýn ma ma sý dýr. O yý kým po li ti ka la rý nýn uy gu lan dý ðý yýl la rýn da Di yar ba kýr da gö rev ya pan Gü ven, Ha san Ce mal in Ba rý þa E ma net O - lun ki ta bý nýn ar ka sý na düþ tü ðü no tu pay la - þý yor: Hak lý sýn, a ma biz çok kü çük tük. Biz o za man ki sis te min hem mað du ru, hem mah kû mu, hem mec bu ru ol muþ tuk. Bu söz le rin, geç miþ le ger çek bir he sap laþ - ma ya gi riþ me ye dö nük, dev let ka týn dan þim - di ye ka dar duy du ðum en et ki li ve et ki le yi ci da vet ol du ðu nu be lirt me li yim. Hep an lat ma ya ça lýþ týk, bu sis tem, i çin de bu lu nan la rý ve o nun i çin ça lý þan la rý da ya - ra la mýþ týr. Mað dur la rýn ya nýn da, fa il le ri de trav ma ti ze et miþ tir. Ve top lu mu bir bü tün o la rak çü rüt müþ tür. Bun lar la yüz leþ me den ve he sap laþ ma dan, Kürt so ru nun da ba rýþ - çýl bir çö zü mün þart la rý ný ya rat mak çok zor, ne re dey se im kân sýz dýr. Gü ven in bu a çýk la ma la rý, hü kü me tin ye ni bir a çý lým a ha zýr lan dý ðý ka ný sý nýn güç lü ol du ðu bir za man da gel di ði i çin, hü - kü me tin ze min yok la ma gi ri þi mi o la rak yo rum lan dý. A ma da ha a ra dan bir gün bi le geç me den, Baþ ba kan sert bir üs lup la hem Gü ven i ez di, hem de ye ni a çý lým a yö ne - lik gü ven le ri sars tý. Baþ ba kan bu nu is tik rar lý bir þe kil de ya pý - yor. Par ti si nin ge çen haf ta ki kon gre sin den ön ce sü rek li di ya log ve mü za ke re den dem vur muþ ken, kon gre ko nuþ ma sý nýn vur gu la rý bu nun ak si yön dey di. Kon gre sa - lo nun da son an da da ðý tý lan yol ha ri ta - sý yla çö züm bek len ti le ri ni bel li öl çü de can lý tut ma yý ba þar dý. An cak kon gre den son ra ki söz ve ta výr la rýy la, bu bel ge yi a de ta u nut tur ma ya ça lýþ tý. Me se la Cum hur baþ ka ný Gül, TBMM yi a çýþ ko nuþ ma sý na tu tuk lu mil let ve kil le - ri nin du ru mu nu gün de me ge ti re rek, Baþ ba - kan Er do ðan a nor mal leþ me yo lun da a dým at - ma im kâ ný sun du. Ha zi ran 2011 se çim le rin - den ön ce o lu þan i yim ser at mos fe rin, tu tuk lu mil let ve kil le ri ve Ha tip Dic le o la yý ne de niy le na sýl bir an da da ðýl dý ðý ný ve ye ri ni a ðýr bir kri - ze bý rak tý ðý ný ha týr lar sak, Gül ün Er do ðan'a ver di ðin pa sýn an la mý ný da ha i yi kav ra rýz. La - kin Er do ðan, bu pa sý, a ya ðý nýn ter siy le tep ti. Er do ðan ýn kon gre de Kürt so ru nu i çin be - yaz say fa aç ma çað rý sý yap mýþ tý. Bu nun al tý ný, geç miþ te ki ha ta la rý a çý ða çý ka ra cak, böy le ce tek ra rý ný ön le ye cek bir a dým la dol dur mak i çin Gü ven in a çýk la ma la rý an lam lý bir fýr sat tý. A - ma bu nun ye ri ne, Gü ven in ta þýn al tý na sok tu - ðu e li ne to pu ðuy la sert çe bas ma yý ter cih et ti. Bir yan dan mü za ke re po li ti ka sý na dö nüþ sin yal le ri ve ren Er do ðan, di ðer yan dan mü - za ke re nin en ö nem li çer çe ve si o lan si ya sal a la ný dev re dý þý bý ra ka cak þey ler ya pý yor, me se la BDP yi mü te ma di yen kri mi na li ze e - di yor, BDP li mil let ve kil le ri nin do ku nul - maz lý ðý ný kal dýr ma ya ha zýr la na rak, ye ni bir kri ze da ve ti ye çý ka rý yor. Tür ki ye de ki Kürt le re, mev cut ya pý yý kök ten de ðiþ tir me so nu cu do ðu ra ca ðý var - sa yý lan hak lar ta ný ma yý va at e di yor. A ma ö te yan dan, e sas i ti ba riy le Su ri ye li Kürt le - rin bu tür hak la ra ka vuþ ma sý ný en gel le me - ye yö ne lik bir teh dit ol du ðu an la þý lan sa - vaþ tez ke re si çý ka rý yor. Bu çe liþ ki li po li ti ka lar la ta rih sel bir Kürt ba rý þý ve Cum hu ri yet in ra di kal bir ye ni - den in þa sý he def le ri ne na sýl u la þý la ca ðý ný an la mak ger çek ten ko lay de ðil. Baþ ba kan ne yi, ne za man, na sýl ya pa ca ðý ný a çýk la ma - dý ðý ve so mut a dým lar at ma ya baþ la ma dý ðý sü re ce, a sýl a ma cý nýn 2014 yý lý na ka dar du - ru mu i da re et mek ol du ðu þüp he sin den kur tul ma sý da çok zor. Bu yol la du ru mu i da re e de bi le ce ði de fev ka - la de þüp he li gö rü nü yor... Mit hat San car / Ta raf, DÝYARBAKIR Em ni yet Mü dü rü Re cep Gü - ven in söz le ri ký ya me ti ko par dý. O de di ki: Dað da ö le ne að la ma ya na in san den mez. E - li si lah lý te rö ris te ma ni o la ma ya na da dev let den mez. Ký ya me ti ko pa ran bu sö zün ilk kýs mý. Bir ke sim, Te rö ris te að la nýr mý di ye tep ki gös te ri yor, di ðer ke sim i se, Em ni yet mü dü rü, oð lu-ký zý dað da ö len ler le duy gu pay la þý mý (em pa ti) ya pý yor di ye rek, sö ze o lum lu ba ký yor. Ben de dün kü ya zým da Em ni yet Mü dü - rü nün söz le ri ne o lum lu bak tý ðý mý i fa de et tim. Tar týþ ma ya Baþ ba kan da ka týl dý ve grup ko - nuþ ma sýn da Biz dað da ö le ne að la ma yýz, si ya - se ti si ya set çi yap sýn, her kes i þi ne bak sýn de di. Ko nu nun tar týþ ma ya a çýk ol du ðu mu - hak kak. Ben, ön ce lik le em ni yet mü dü rü nün ni - ye ti nin doð ru an la þýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü - nü yo rum. Em ni yet mü dü rü Di yar ba kýr a Si irt ten gel di ve ta bii ki hü kü me tin ka ra rýy la gel di. Hü kü met, Si irt te ba þa rý lý ol ma yan bi ri si ni Di yar ba kýr gi bi, Si irt ten çok da ha has sas bir þeh re em ni yet mü dü rü yap maz. Re cep Gü ven in bir fark lý lý ðý ol ma lý ki hü kü - met o nu o ra ya ge tir sin. Na sýl bir þey o fark lý lýk? Ben ce o böl ge de ça lýþ ma nýn ge rek tir di ði bir fark lý lýk. O böl ge de, bir yan dan te rör le mü ca de le et - me niz ge re ki yor, bir yan dan da me se la da ða çý ký þý ön le mek, hal kýn te rör ör gü tü ne sem pa - ti si ni or ta dan kal dýr mak, hal kýn ay rýþ ma duy - gu su na sü rük len me si ni ön le mek ge re ki yor. Ya ni hal ký ka zan mak ya da kay bet me mek. Tay yip Er do ðan la ben zeþ me Þu nu her kes bi li yor: 1984 ten bu ya na 40 bi ne ya kýn in san ha - ya tý ný kay bet miþ. Bir kýs mý as ker, po lis ve si vil in san lar dan o lu þu yor bu bü yük kay - býn. Ö nem li bir kýs mý i se te rör ör gü tü men sup la rýn dan. Te rör ör gü tü men sup la rý nýn bir a i le çev re si var. Ö lüm le rin bu a i le çev re le ri ni et ki le me me - si dü þü nü le mez. O da, ye ni den ye ni den da ða çý kýþ lar i çin bir top lum sal ze min o luþ tu ru yor. Da ha kö tü sü, duy gu ko puþ la rý na yol a çý yor. So ru þu: Bu duy gu ko puþ la rý ne re ye ka dar gi der se git sin mi ki bu nu en çok te rör ör gü - tü is ti yor yok sa dev let a dý na bi ri le ri, bu nu ön le me nin ça re si ni bul sun mu? (...) Pe ki, Ya þe hit le ri ne ya pa ca ðýz, þe hit ya kýn - la rý nýn göz ya þý ný? Hak lý bir so ru ta bii ki. Ý ki tür an ne var bu ül ke de. Þe hit le rin an ne si, dað da ö len le rin an ne si. Tür ki ye, bu i ki an ne yi el e le tu tuþ tu rup, te - rö rü ve do la yý sýy la ö lüm le ri so na er dir me nin ça re si ni a rý yor. Kur ban ver me ye lim Da ða çý kan la rýn ö nem li bir kýs mý nýn li se ça - ðýn da genç ler ol du ðu bi li ni yor. Kýz ve er kek li - se li ler. Kan dý rý lýp gö tü rü lü yor lar. Dað da ki ö mür le ri 3-6 yýl a ra sýn da. Son ra sý ö lüm. Em ni yet mü dü rü di yor ki: Bun la rýn da ða çý ký þý ný ön le ye me di ði miz i - çin að la ma lý yýz. Dev let bun la rýn da ða çý ký þý ný ön le ye bil sey di, ör güt tü ke nir bi ter, þe hit ce na ze le ri de gel - mez di köy le re kent le re... Hat ta böl ge de da ða çý ký þý ön le ye bi lir se niz, as ker le re kal leþ çe pu su ku rul ma sý nýn da ö nü - nü a lýr sý nýz. Bun lar iç i çe iþ ler. Di yar ba kýr a gön der di ði miz em ni yet mü dü - rü nün her þe hit ce na ze si i çin yü rek ten að la dý - ðý ko nu sun da be nim en kü çük bir þüp hem yok. Po le mik ler le bir bi ri mi zi a çýk dü þür me nin an la mý yok. So nuç ta ö len her genç, bu ül ke nin genç nü - fu sun dan ve ri len fi re an la mý na ge li yor. Yýl lar dýr þu ve ya bu ör gü te genç kur ban lar ve ri yor bu ül ke. Dað da ö lü yor, so kak ta ö lü yor, da ra ða cýn da ö lü yor, ha pis ha ne ler de çü rü yor genç ler. A na lar að lý yor. Te rö ris tin a na sý da að lý yor, po li sin a na sý da, as ke rin a na sý da... Dev let ör güt le ri bi tir sin, genç le ri ve a na yü - rek le ri ni kur tar sýn. Baþ ka ne söy le ne bi lir? Son söz: Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rünü da ha i þin ba þýn da kur ban ver me ye lim. Ah met Taþ ge ti ren Bu gün, Han gi yol, han gi ha ri ta? Bu çeliþkili politikalarla tarihsel bir Kürt barýþý ve Cumhuriyet in radikal bir yeniden inþasý hedeflerine nasýl ulaþýlacaðýný anlamak gerçekten kolay deðil. Devlet bunlarýn daða çýkýþýný önleyebilseydi, örgüt tükenir biter, þehit cenazeleri de gelmezdi köylere kentlere... Dosya No : 2010 / 4890 Talimat Örnek No:27 Borçluya a it ve bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dýn da cin si, ev sa - fý, kýy me ti i le ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart larý be lir ti len; Ýs tan bul i li, Ba h çe li ev ler il çe si, Ye ni bos na Ma hal le si, Ku le li mev ki i, 153 cilt, say fa, 190 a da, 1 par sel de ka yýt lý, m 2 mik tar lý ar sa ni te li ðin de ki ta þýn ma zýn borç lu a dý na ka yýt lý 105/512 his se si, Ba - kýr köy 2.Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1-ÝÝK 127. MD GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ; Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez tapu kaydýnda be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im - kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2-ÝMAR DURUMU: Balýçelievler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün gün ve M.34.6.BAH /270 sayýlý yazýsýnda; Bahçelievler ilçesi, Yenibosna 243 ds 2ç pafta 190 ada 1 parsel sayýlý yer 1/1000 ölçekli tasdik tarihli, Bahçelievler Revizyon Uygulama Ýmar planýnda H=18,50 mt. Ýrtifada (6 kat), ikiz nizam yapýlanma þartlarýnda, Ticaret+Konut alanýnda kalmaktadýr. Parselin dosyasýnda yapýlan tetkikte parsel üzerinde bulunan binanýn ruhsat ve eklerine aykýrý yapýlan kýsýmlardan dolayý 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 42 ve 32 maddeleri gereði belediye encümeninde yýkým ve para cezalarý kararlarý alýndýðý tespit edilmiþtir. 3-TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu ana taþýnmaz, Ýstanbul ili, Balýçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi. Kuleli mevkii, Ahmet Yesevi Caddesi No:111 adresinde mevcut tapunun 190 ada, 1 parsel, sayýlý 256,50 m 2 alanlý arsa üzerinde: 1 bodrum + 1 zemin kat + 4 adet normal kattan ve çatý katýndan müteþekkil ve beher katýnda 3'er dairesi olan B.A.K. bir yapýnýn mevcut olduðu bilirkiþi tarafýndan tespit edilmiþtir. Deðer tespitine konu olan yapý da kat irtifaký olmadýðýndan, yapý hisseli olduðundan hesaplamalar arsa ve binanýn hisse bazýnda hesaplamalarý yapýlarak aþaðýda gösterilecektir. Ya pý nýn bod rum ve ze min ka týn da iþ ye ri ve dük kan la rýn mev cut ol du ðu di ðer nor mal kart lar da bu lu nan mes ken ler i se, 2 o da 1 sa - lon, mut fak, ban yo ve bal kon dan di zayn e dil miþ mes ken ler ol du ðu, mes ken ler; 2 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, hol. wc ve bal kon lar dan mü te þek kil o lup, mes ke nin tüm ýs lak a - lan la rý (mut fak, ban yo, hol, bal kon) gi bi ma hal le rin ta ban a lan la rý nýn ta ma mý se ra mik, sa lon ve o da la rýn ta ban a lan la rý nýn ta ma mý par ke, iç doð ra ma la rý ka pý ka nal ve ka sa la rý be yaz, ah þap yað lý bo ya lý, dýþ doð ra ma la rý pen ce re ka nat ve ka sa la rý nýn ta ma mý pi ma - pen o lup, mes ke nin ý sýt ma sis te mi do ðal gaz kom bi li ol du ðu, mes ke nin mut fak do lap la rý la mi nant, tez ga hý mer mer, du var la rý fa yans, ban yo su klo zet, la va bo du þa ka bin li. du var - la rý ta va na ka dar fa yans e lek tri ði su yu mev cut, sa ten bo ya lý mes ken ler tak ri bi o la rak 100 m 2 a lan lý bi rer mes ken ler ol duk la rý bi lir ki þi ta ra fýn dan tes pit e dil miþ tir. Ya pý ma hal - lin de ya pý lan öl çüm ler de ya pý nýn top lam in þa at a la ný tah mi ni o la rak m 2 a lan lý ol du - ðu tes pit e dil miþ tir. Ay rý ca söz ko nu su ar sa ü ze ri ne ça pý uy gu lan dý ðýn da ar sa nýn çapý na ve ye ri ne uy gun ol du ðu tes pit e dil miþ tir. 4-TAKDÝR EDÝLEN DEÐER : Taþýnmazýn Arsa Deðeri: 256,50 m 2 x 105/512 x 1.500,00 TL = ,00 TL Yapý Deðeri: m 2 x 105/512 x 500,00 TL = ,00 TL. Toplam = TL borçlunun hissesine isabet eden miktardýr. 5- SATIÞ ÞARTLARI: ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN ve SAAT : 1. Satýþ Bakýrköy 2.Ýcra Müdürlüðünde günü saat 14:00'dan 14:10 saatleri arasýnda, 2. Satýþ Bakýrköy 2.Ýcra Müdürlüðünde günü saat 14:00'dan 14:10 saatleri arasýnda, SATIÞ ÞARTLARI : a-birinci satýþ yukarýda tayin edilen gün, yer ve saatleri arasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile en çok artýrana ihale olunacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydý ile, yukarýda yazýlý yer, gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu arttýrmada rüçhanlý alacaklarýn alacaklarýný tahmin edilen kýymetin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarý geçmesi lazýmdýr. b-artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn, (muhammen deðerin % 20'siyle sýnýrlý olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (yabancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 508 SK' un 1.maddesine göre "döviz teminat olarak kabul edilemeyeceðinden nakit Türk parasý alýnacaktýr) veya bu miktar kadar Milli bir bankanýn ÞARTSIZ- SÜRESÝZ ve KESÝN TEMÝNAT MEKTUBU' nu vermeleri lazýmdýr. c-satýþ peþin pa ra i le ya pý la cak týr. A lý cý ya ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek le im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr. (md. 134/4) tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la bi na han o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir) tah li ye ve tem sil gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si ce za la rý ve fe ri le ri i le tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden müþteriye iade edilir. d-ýhaleye iþtirak eden le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði, sa tý la cak ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK md. 684,862), ta þýn ma zýn ek len ti le ri nin (MK md. 686,862), hu ku ki se me re le ri nin (MK md. 879), ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me si du ru - mu nun (MK md. 859) Ý ÝK 128. md. gö re ta þýn ma zý mü kel le fi yet le ri nin (in ti fa hak ký MK md 794, o tur ma hak ký, MK md 823 üst hak ký, MK md 834 kay nak hak ký, MK md. 837, ir - ti fak hak la rý MK md 838, kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK md. 507)... mü - kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. e-uygulamada rehin bedelinin ödemesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK md. emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; taþýnmaz üzerinde haciz ipotek satýþ vaadi ve sair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde, ÝÝK md. 100, 151 ve sayýlý S.S. Kurumu K.Md Bað-Kur K yasasý md sayýlý KDV Kanunun 55. Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanun md.21 K 766, 789, 777/2, 796/1, ÝÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151, maddelerine göre sýra ve alacaðýn aslýna yönelik þikayet ve itiraz dava haklarýný kullanmalarý ve icra dosyasýna dava açtýklarýna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. f-ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký lýr. g-ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10 gün so nun dan i - ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. h-þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Ýc ra Da i re sin de a çýk o - lup, teb li gat pul mas ra fý ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir nüshasý gönderilebilir. i-satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ, i çe ri ði ni ve þart la rý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý, dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. j-satýþ i la ný il gi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res - te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o I u nur. (Ad re si ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka - dar lar i çin; ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) (Ý ÝK.127) B: BAKIRKÖY 2.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Ka pi ta lizm le sö mür ge ci lik iç i çe dir ler ve Ý lâ hî o lan a ka yýt sýz ka - lan bi re yin e ge men lik i ra de si ni yü cel tir ler. Yi ne her i ki si de, hik - met ten (bil ge lik ten) ko pa rý lan bi li mi, ta bi at ve in san lar ü ze rin de hâ ki mi yet kur ma he ves le ri nin kö le si yap mýþ lar dýr. Ro ger Ga ra udy Ýn san lý ðýn Me de ni yet Des ta ný 1800 lü yýl lar dan bu ya na, hat tâ Rö ne sans ve re for mu da sa yar sak, çok da ha u zun za man dan be ri dün ya gün de - mi ni meþ gul e den se kü ler kül tür üs tü ne çok þey ler ya zý - lýp çi zil di. Bu ko nu da yý ðýn la söz söy len di. Hâ lâ da söy len - me ye de vam e di yor li yýl lar dan geç mi þe doð ru bir pro jek si yon yap tý ðý - mýz da, se kü ler kül tü rün in san lý ða ne ler ka zan dý rýp, ne ler kay bet tir di ði ni da ha ko lay an la mak müm kün dür. Çün kü 300 yýl dan da ha faz la bir sü re hak kýn da, ta ri hî ve ri ler ý þý ðýn - da tes pit ler ya pý la bi lir. Bel li baþ lý tes pit le ri ya pa lým ve ha týr la ta lým; bu tes pit le re ka tý lýr sý nýz, ka týl maz sý nýz, i ti raz da e de bi lir si niz: Se kü ler an la yýþ, ta ri hin son üç yüz yý lýn da ma ne vi yat tan, din den da ha u zak bir dün ya or ta ya çý kar dý. Din den böy le si - ne u zak laþ mýþ bir dün ya da hâ liy le çý kar ça týþ ma la rý, kav ga - lar, si lâh lan ma çýl gýn lý ðý, sa vaþ lar ya þan dý. Din ler de ki þef - kat ve mer ha met dün ya ya yön ver me yin ce, da ha çok vah þe te, da ha çok he sap laþ ma ya ta nýk ol duk. Ý ki bü yük dün ya sa va þýn da se kü ler li ðin ne ka dar bü yük ro lü nün ol - du ðu nu an la mak i çin al lâ me ol ma ya ge rek yok. Se kü le rizm, al kol, u yuþ tu ru cu kul la ný mý, ku mar ve ah - lâk e roz yo nu nu dün ya nýn en üc ra kö þe le ri ne ka dar yay dý. Böy le si ne se kü ler bir kül tür at mos fe rin de ya þa yan lar, ba þý her sý kýþ týk ça ya iç ki iç ti, ya u yuþ tu ru cu kul lan dý ve ya ku - mar oy na dý. Ýn san lar ku mar ma sa la rýn da mad dî-ma ne vî bü tün ser ma ye le ri ni yi tir di. Di ne cep he a lan ha yat fel se fe si, a i le le ri par ça la dý, bo þan - ma o ran la rý ný ar týr dý. Eþ ler, hu zu ru a i le de de ðil, dý þar da a ra - dý. A i le nin, sof ra du a la rý, þü kür, ka na at eþ li ðin de, bir ça tý al - týn da, her ak þam ma ne vî bir ik lim de bu luþ ma sý so na er di. An ne, ba ba ve ço cuk lar a i le den kop tu. Her kes ya a lýþ ve riþ mer kez le rin de, ya eð len ce mer kez le rin de ve ya ma ga zin kül - tü rü i çin de mut lu luk a ra dý. Se kü ler ha yat an la yýþ la rý, in san lar da mad dî hýrs la rý kam çý la dý. Mil yon lar ca ki þi tü ke tim çýl gýn lý ðý na ka pýl dý. Her kes da ha çok tü ket ti, da ha çok har ca dý. Ýs raf ar tar ken, ta sar ruf lar a zal dý. Tü ke tim kül tü rü de ni len ve as lýn da in - sa ný tü ke tip bi ti ren ye ni bir kül tür or ta ya çýk tý. Ev ler de ki eþ ya lar es ki me den ye ni le ri sa týn a lýn ma ya baþ la dý. Ma ne vî ha yat tan u zak bir ha yat tar zý, fa i zi, bor sa yý, sa - nal e ko no mi yi te tik le di. Her þey ger çek e ko no mi ye, mal ve hiz met ü re ti mi ne de ðil; bi le rek kar ma þýk laþ tý rýl mýþ sa - nal e ko no mi le re en deks len di. Bir za man lar pi ya sa la ra ha - kim o lan ve net o la rak sa yý lýp öl çü le bi len mal lar, hiz met - ler kay bol du. On la rýn ye ri ne her yer de bor sa en deks le ri, pa ri te ler, his se se net le ri, fa iz o ran la rý gi bi kav ram lar, ke li - me ler, te rim ler u çuþ ma ya baþ la dý. Hâ sý lý, se kü ler leþ me nin in san lý ða ma li ye ti çok a ðýr ol du. Hâ lâ da bu kül tü rün yý ký cý et ki le ri de vam e di yor. Ýn san lý ðýn ma ne vî ko nu lar da ki a ra yýþ la rý na tat min e di ci al ter na tif ler su nul maz sa, her kes is ter is te mez baþ ka a ra yýþ la - ra gi re cek tir. Ý ba det ler, i ba det ha ne ler ya sak la nýr sa; dev re ye gi re cek mar ji nal-sap kýn yö ne lim ler en gel le ne mez. Ýn san, da i ma ma ne vî a ra yýþ lar i çin de o lan bir ya pý ya sa - hip tir. Ýþ te ma ne vî ger çe ði ýs rar la ýs ka la yan se kü ler kül tü rün, bu ya pý da ki in sa na ve re ce ði hiç bir þey yok tur. Ya þa dý ðý mýz mad dî ma ne vî yý kým la rýn gö rün me yen so - rum lu su, bir ba ký ma, se kü ler, di ni dýþ la yan kül tür dür. 19. ve 20. yüz yýl lar da ki bu na lým lar, ma ne vî de ðer ler den u zak laþ - mak tan do la yý ya þan mýþ týr. Se kü ler fel se fe nin ma li ye ti iþ te bun lar dý. Ö nü müz de ki yýl lar, se kü ler kül tü rün her a çý dan de rin le - me si ne a na liz e di le ce ði, sor gu la na ca ðý, ir de le ne ce ði bü yük ih ti mal le de ta ri he gö mü le ce ði bir dö nem o la cak týr. Se kü ler kül tü rün in san lý ða ma li ye ti Mü dü rün yü re ði ni an la mak

12 12 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE EÐÝTÝM Y Bir eðitim gezisi Sa bah na ma zý nýn e da sý a ka bin de yol la ra düþ müþ tüm. Mak sa dým, il çe ye bað lý bir çok köy de mev cut o kul la rý de ne tim a ma cýy la ge zip prob lem le ri ye rin de gör mek ve çöz me ye ça lýþ mak tý. Þe hir mer ke zi ne u zak dað kö yü de ni len me kân lar da bu lu nan o kul la rý ilk sý ra ya al mýþ, dað lar, ba yýr lar, de re ler ve va di ler den geç tik ten son ra ilk kö ye var mýþ tým. Yol bo yu, Ce nab-ý Hak kýn sa na týy la süs le di ði a ðaç lar, ot lar, ye þil lik ler i çin de ki ha ri ka man za ra lar, ta ri fi müm kün ol ma yan kâ i na týn süs lü men zil le ri te fek kür so nu cu ru ha sa a det ler fý sýl dý yor du Yük sek dað lar ve de rin va di le rin ye þil lik ler le ku cak laþ ma sý nýn ya ný sý ra se ma â le mi nin ter te miz yü züy le haþ met do lu mâ nâ la rý ný so - (Mah ve di len bir ha ya týn hi kâ ye si) U zun za man dýr ken di si ni zi ya re te gi de me di ðim bir es naf ar ka da þý mýn ya nýn day dým. O tu rup soh bet et ti ði miz sý ra da müþ te ri o la rak gel miþ ti A til la da o ra ya. Ken di si i le ta nýþ ma mýz bu ra da ger çek leþ miþ ti. An ne si Türk, ba ba sý i se Ko so va lý o lan bir a i le nin ço cu ðu ol du ðu nu söy lü yor du. Ýl köð re tim dör dün cü sý ný fa ka dar Ko so va da e ði tim gör dük ten son ra a i le si Ýz mir e yer leþ miþ. E ði ti mi nin ka lan kýs mý na bu ra da de vam et miþ A til la. Son ra sýn da i se Af yon Ko ca te pe Ü ni ver si te sin de Ön Li sans Mu ha se be o ku duk tan son ra bel li bir sü re iþ siz kal mýþ. Ça re siz lik ten da ha son ra tek rar sý nav la ra gi rip i yi bir ter cih te bu lu na ma yýp bu kez Ma lat ya Ý nö nü Ü ni ver si te si nde Hay van Sað lý ðý bö lü mü nü o ku muþ. Bu bö lü mü o ku duk tan son ra da bel li bir sü re iþ siz kal mýþ. Ne mu ha se be a la nýn da iþ bu la bil miþ ne de Hay van Sað lý ðý i þi ni ken di ne uy gun gö rü yor muþ. Bu a çý dan rad yo prog ram cý lý ðý, si ya set, sa týþ ve pa zar la ma i þi baþ ta ol mak ü ze re bir çok a lan la uð raþ mýþ. Yak la þýk on beþ da ki ka soh bet et tik ten son ra ay rýl mak i çin ar ka da þým dan mü sa a de is te di ðim de A til la da ay rý la ca ðý ný söy le di. Gü zer gâ hý mýz ay ný i di. Bir lik te ay rý lýp yol bo yun ca ken di si i le soh bet et tik. O tuz beþ ya þýn da, be yaz ten li, sem pa tik ve dik si yo nu ol duk ça gü zel o lan, ses to nu i se in sa nýn ru hu nu ok þa ya cak tür den bi riy di A til la. Bir çok sý kýn tý ya þa sa da ki þi sel ge li þim a la nýn da ken di ni ba ya ðý ge liþ tir miþ ti. Bir çok ko nu hak kýn da ken di ne a it ön gö rü le ri var dý. Bu ön gö rü le ri ne de sý ký sý ký ya bað lýy dý. A de ta ah di var mýþ gi bi sa vu nur du dü þün ce le ri ni. Si zi ik na et me den vaz geç mez, ko nu yu de ðiþ tir mez di. Að zý i yi laf ya par; ik na me tot la rý ný çok i yi bi lir ve kul la nýr dý. Bir yer de sa týþ ve pa zar la ma e le ma ný o la rak ça lý þý yor muþ he nüz: Da ha ev vel o ku du ðum i ki bö lüm de de di þe do ku nur cid dî bir iþ bu la ma yýn ca bir ak ra ba mýn re fe ran sý i le bü yük bir yer de sa týþ ve pa zar la ma e le ma ný o la rak i þe gir dim. Ve 6 yýl dýr da bu ra da ça lý þý yo rum. di ye rek o ku du ðu i ki ü ni ver si te nin ken di si ne e ko no mik an lam da pek bir fay da sað la ma dý ðý ný söy lü yor du. Ni te kim de öy le ol muþ tu. Ne mu ha se be a la nýn da, ne de hay van sað lý ðý a la nýn da hiç ça lýþ ma mýþ dip lo ma la rý ný i se bir kâ ðýt par ça sý na za rý i le e vin bir kö þe sin de dos ya la mýþ tý. Çok fark lý bir ha yat hi kâ ye si var dý A til la nýn. Genç lik yýl la rýn da ra di kal Ýs lâm cý o la rak ya þa dý ðý ný, di nî has sa si ye ti o lan grup ve or tam la ra sýk ça gi rip çýk tý ðý ný a ma son ra sýn da i se ken din ce ma kul ve man týk lý ol du ðu nu dü þün dü ðü ne den ler den ö tü rü sos ya list dev rim ci o la rak ya þa ma ya baþ la dý ðý ný söy lü yor du. Oy sa ki çok fark lý i ki uç nok tay dý ra di kal Ýs lâm cý lýk i le sos ya list dev rim ci lik. A ma üs lu bu na ve si ma sý na ba kýl dý ðýn da ra di kal Ýs lâm cý o la rak ya þa dý ðý gün le rin iz le ri çok ra hat o ku na bi li yor du. Ya þan tý tar zý, gi yim ku þa mý ve gö rüþ le ri ne ba kýl dý ðýn da i se sos ya list dev rim ci li ðe a it e ma re ler de var dý. Yol bo yun ca bir çok ko nu yu ko nuþ tuk. Ka ný mýz bir bi ri ne çok i yi ý sýn mýþ tý. Gü zer gâ hý mýz ü ze rin de bir ka fe ter ya da o tu rup bi raz da ha dert leþ mek u zun u za dý ya gö rüþ mek is te dik; ne de ol sa ilk de fa bir bi ri mi zi gö rü yor ve he nüz ye ni ta ný þý yor duk. Si ya set ten e ko no mi ye, i le ti þim den em pa ti ye, kül tür den e ði ti me ka dar bir çok ko nu yu o gün ge rek yol bo yun ca ge rek o tur du ðu muz ka fe ter ya da gö rüþ me im kâ ný mýz ol du. An ne sinin de ba ba sýnýn da bir öð ret men ol - lu ya rak var mýþ tým men zi li me. Git mem ge re ken köy le re gi di yor dum. E ði tim mak sat lý yap tý ðým ge zi ler so nu cu var dý ðým her köy o ku lun da ki pý rýl pý rýl öð ren ci le rin he ye can la rý ný bir lik te ya þar ken, o kul lar da gö rev ya pan öð ret men ler le has bi hal e di yor duk. Es ki yýl la ra na za ran, fi zi kî a çý dan ve a raç-ge reç ba ký mýn dan ol duk ça gü zel ve ye ter li do na ným lý o kul lar ol muþ tu köy ler de. Mad dî ba kým dan ba kým lý ve ye ter li gö rü len o kul lar da, bu hu sus lar da prob lem ol ma yý þý se vin di ri ci ol du ðu ka dar mem nu ni yet ve ri ciy di. Bü tün bu o lum lu hu su si yet le rin ya ný sý ra gö rü len ek sik lik ler ve o lum suz di ye bi le ce ði miz hu sus lar da mev cut tu. E ði ti min bir baþ ka yö nün den bah se di yo rum. Mev cut sis te min ge li þen ve de ði þen þart la ra a yak uy du ra ma yý þý, gü nü müz de mev cut ev ren sel de ðer ler le öz de þir ol ma yý þý, tek tip in san ye tiþ tir me ye ma tuf e ði tim sis te min de ki tý ka nýk lýk lar, müf re da týn fýt ra ta uy maz hâl ve va zi ye ti nin ya ný sý ra sis te min þa hýs ve þa hýs çý lý ða en deks li ya pý sý e ði tim de o lum suz luk lar o la rak ö ne çý kan hu su si yet ler a ra sýn da gö rü lü yor du. Keþ ke di yor dum; e ði tim de mev cut o lum lu du ðu nu söy lü yor du. E be veyn le ri ni Ba bam kö tü bir ma te ma tik öð ret me ni, an nem i se çok i yi bir re sim öð ret me ni þek lin de ka te go ri ze e dip an la tý yor du te bes süm e de rek. Mü sa it bir za man da an ne ve ba ba sý ný a lýp e vi me çay iç me ye gel me le ri ni, mes lek ta þým o lan an ne ve ba ba sý i le ta nýþ mak tan mem nu ni yet du ya ca ðý mý i fa de et ti ðim de te þek kür e de rek ek le di; Biz de si zi her za man çay iç me ye bek le riz ho cam. Fa kat an nem le tek ta nýþ tý ra bi li rim si zi; ba bam la as la Ba ba sý na kar þý ne den böy le bir me sa fe ta kýn dý ðý ný an la ya ma mýþ tým il kin. A ma son ra sýn da a çýk la dýk la rý i le ne de ni ni da ha i yi an lý yo rum; Ho cam ba bam kö tü bir ma te ma tik çi ol du ðu ka dar an ne me de kö tü bir eþ, ço cuk la rý na da kö tü bir ba bay dý. He nüz ben il köð re tim de i ken ay rýl mýþ lar. E sa sýn da ay rýl ma mýþ lar; ba bam an ne mi terk e dip baþ ka sý na git miþ. Ay rý lýþ se bep le ri ni sor du ðum da, ta ma men e ko no mik ne den ler den kay nak lan dý ðý ný söy lü yor du. Soh bet de vam e di yor du: Pe ki, ba ban i le hiç gö rüþ mü yor mu sun ar týk? Yok ho cam. Ba ba mýn an nem i le yap tý ðý ev li lik i kin ci ev li li ði i di. Ay rýl dýk tan son ra ba bam ü çün cü bi ri i le de ev len di. Ýlk ev li li ðin den bir, ü çün cü ev li li ðin den i se üç kar de þim var. An nem den i se tek ço cuk o la rak ben va rým. Ba bam þu an hâ len ü çün cü e þi i le ya þa dý ðý i çin ken di si i le gö rüþ mü yo ruz. Sa de ce kar deþ le rim i le gö rü þü yo rum. Bir a ra cid dî bir ök sü rük tut tu ken di si ni. O ka dar cid dî ök sü rür dü ki að zýn dan kan ve et par ça la rý çý ka cak mýþ sa nýr dý in san. Çok cid dî bir ra hat sýz lý ðýn var her hâl de. Bir dok to ra g ö r ü n - d ü n fi zi kî þe kil ve do na ným lar la sis te min ya pý sý ve i çe ri ði de fýt rî bir va zi yet i çin de ol sa bun ca fi zi kî ve mad dî do na ným lar in san la rý mý zý çok i yi ye tiþ tir me hu su si yet le riy le öz deþleþ sey di. "De ðer ler e ði ti mi de di ði miz ya pý nýn mev cut sis tem i çin de ye ri ve ko nu mu ne dir?" di ye so ru lan so ru lar kar þý sýn da bir e ði tim ci ve e ði tim i da re ci si o la rak ra hat bir ruh hâli i çin de ce vap ve ril me si ne ih ti yaç du yu yor dum. Mek tep i le med re se de te za hür et me si ge re ken, ak lýn nu ru me de ni yet fen le riy le, vic da nýn ý þý ðý din i lim le riy le mez co lan bir e ði tim mo de li nin ö ne çýk ma sýy la uy gu la nýr hâ le ge ti ril me si, mev cut e ði tim sis te min de ki ku ru bil gi ve mü lâha za la rý ber taraf et me ðe kâfi ol du ðu gi bi, i yi in san ye tiþ me si ne se bep o la ca ðý ný da dü þü nüp de ðer len di ri yor duk. E ði tim, e ði tim ci ve top ye kün e ði tim le a lâ ka lý me se le ler mü za ke re e di lir ken bir çok e ði tim sev da lý sý i le e ði tim ci le rin de bu ki lit nok ta lar da bir leþ ti ði ni ve ya pý lan de ðer len dir me le rin bu min val ü ze re da ha sað lýk lý o la ca ðý yö nün de ki ka na at ve dü þün ce le ri bi ze ü mit kay na ðý o lu yor du. Sa ba hýn er ken sa at le rin de bir e ði tim ge zi si mü hiç? de di ðim de Ge rek yok has ta ne ye git me ye ho cam; has ta lý ðý mý bi li yo rum. O tuz beþ yýl lýk ha ya tý mýn yir mi i ki yý lý si ga ra on beþ yý lý da al kol kul lan dým. Ve hâ len de kul lan ma ya de vam e di yo rum. Bu nun so nu cu da Pnö mo to raks ol mu þum za ten; ak ci ðer le rim sön müþ. Vü cut or gan la rý mýn ço ðu ha ya tî fonk si yon la rý ný yi tir miþ du rum da. Ýs te sem de ar týk ne al kol den ne de si ga ra dan vaz ge çe bi li rim. Ar týk vaz ge çil mez le rim ol muþ. Sað ol sun ba bam kü çük yaþ ta bi zi bý ra kýp gi din ce an nem de sü rek li o ku la gi dip öð ren ci le ri i le il gi le nip be ni ih mal e din ce tu tu na cak bir dal ih ti ya cý i çe ri si ne gir mi þim de mek ki. Ve e din di ðim ar ka daþ lar i le bir lik te si ga ra ve al ko le baþ la dýk. Ne an nem ne de ba bam be ni sev di, si ga ra ve al ko lün be ni sev di ði ka dar!.. di yor du si tem e de rek. Ho cam i lâç lar ve krem ler i le a yak ta yým. Bir i ki gün i lâç al ma dým mý ha yat çe kil mez bir ýz dý ra ba dö nü þü yor be nim i çin. Sü rek li spor da ya pý yo rum. Genç ve dinç gös ter di ði mi söy le miþ ti niz ya; Sa ný rým dinç gö rün me min se be bi de bu. A ma ne o lur sa ol sun keþ ke ne genç ne de dinç gö rün me sey dim de i lâç sýz ve krem siz bir ha yat i le sað lam bir ak ci ðe rim ve sað lýk lý bir ya þan tým ol say dý An la þý lan kü çük yaþ la rýn da a i le si nin ken di si ne çok ih mal kâr dav ran ma sý nýn so nu cu o la rak bu du rum la ra sü rük len miþ A til la. E be veyn le rin ço cuk la ra gös ter me si ge re ken il gi nin, sev gi nin ne le re ka dir ol du ðu nu; sev gi siz lik ve il gi siz li ðin in sa ný ne re le re ka dar sü rük le ye bi le ce ði ni, ba þý na ne le rin ge ti re bi le ce ði ni A til la yý din le dik çe da ha i yi an lý yo rum. Si ya set i le ol duk ça il gi li ol du ðu nu söy lü yor du. An ne ve ba ba sý nýn sos ya list dev rim ci ol du ðu nu söy le ye rek ken di si nin de bu ge le nek ten ye tiþ miþ bi ri o la rak üst kim li ði o lan si ya set kim li ði ni sos ya list dev rim ci o la rak ta ným lý yor ve Tür ki ye Ko mü nist Par ti si (TKP) ü ye si ol du ðu nu vur gu lu yor du. Son se çim ler de bu par ti den mil let ve ki li a da yý o la rak da gös te ril miþ A til la. Ka za na ma sam da bu dâ vâ ya a dan mýþ lýk be nim i çin ye ti yor di yor du. Bu si ya sî ge le nek uð run da cop lan dý ðý ný, ne za ret ha ne ler de kal dý ðý ný, ha pis yat tý ðý ný ve iþ ken - a dý na yol la ra re van ol du ðum za man da, ül ke mi zin ve in sa ný mý zýn sa a det li ge le ce ði a dý na i lim, ir fan me kân la rý o lan o kul la rý mýz da gös te ri len e ði tim ve öð re tim ça ba sý nýn bu hu sus la ra ma tuf fa a li yet ve gay ret le rin so nuç la rý nýn doð ru bir sis tem le doð ru is ti ka met i çin de o la rak va zi fe yap ma la rý nýn ö nün de ki en gel le rin na sýl ve ne za man a þý la ca ðý ný dü þün mek ten ken di mi a la mý yor dum. Doð ru is ti ka met te ki bir e ði ti min ül ke miz ve in sa ný mý za ka zan dý ra ca ðý de ðer le rin neþv-ü ne ma sý nýn ö nün de ki en gel ler ne ler di? Viz yon ve mis yo nu çok i yi ter tip et mek mi ge rek li dir? Ge li þen ve de ði þen þart lar i çin de de ðer len dir me ler ya pý lýr ken es ki hâl mu hal, ya ye ni hâl ve ya iz mih lal an la yý þý ný be nim se mek ve e ði tim de ya pý lan dýr ma lar e le a lý nýr ken ça re o la bi le cek bu tes bi ti fýr sat bi le rek uy gu la mak ge rek li dir, di ye dü þü nü yor duk. Bir e ði tim ge zi si a ka bin de gör dü ðüm e ði tim de ki bü tün me se le ne i di, bi li yor mu su nuz? El ce vap: E ði tim sis te min de ki an ti de mok ra tik has ta lýk lar Siz bu i þe ne der si niz ey e ði tim ci ler! Ey yö ne tim ler! ÖÐ RET MEN BÝR E BE VEY NÝN ÇO CU ÐU: A TÝL LA ce gör dü ðü nü de ek li yor du. Hat ta ka þý nýn ü ze rin de var o lan i zin iþ ken ce gör dü ðü sý ra da ka þý nýn ya rýl ma sýn dan kal dý ðý ný söy lü yor; Ne pa ha sý na o lur sa ol sun bu par ti ye o lan a dan mýþ lý ðým dan vaz geç mem di yor du. Hat ta iþ siz kal dý ðý gün ler de var o lan gü zel dik si yo nu nu mal ze me bi lip rad yo lar da prog ram ya pýp sun muþ ve o ra dan el de et ti ði ge lir i le de par ti ye ü ye li ðin ge rek tir di ði a i dat la rý ný ö de miþ; ken di i fa de si i le par ti si ne o lan ve fa bor cu nu hiç ih mal et me miþ. O tuz beþ ya þý na, "yo lun ya rý sý "na gel miþ ol ma sý na rað men he nüz ev len me miþ. An ne si nin ya nýn da ba rý ný yor muþ. Se be bi ni i se; Ba bam gi bi baþ ka la rý nýn ha yat la rý ný ka rart ma ya yým di ye ev len me yi þu an dü þün mü yo rum þek lin de i zah e di yor du. Sos ya list dev rim ci li ði nin ya ný sý ra; din den u zak bir a i le ve ar ka daþ kül tü rün de ye tiþ miþ ol ma sýn dan ö tü rü o la cak ki son on yýl dýr a te ist ol du ðu nu da söy lü yor du. Tüm bu ya þan mýþ lýk lar, e be vey ni nin öð ret men ol du ðu bir a i le ye ya kýþ mý yor de ðil mi? Ba ký cý lýk ya pýp, mar ket iþ le tip, ha mal lýk ya pýp, tu va let te miz le ye rek ço cuk la rý ný çok i yi yer le re ta þý yan a i le le rin ya nýn da bu tür a i le le rin var lý ðý u tanç ve ri ci. Öð ret men de ol sa lar bu e be veyn le rin top lu ma pek bir ya rar la rý o la ca ðý ný zan net mi yo rum; hat ta ya rar dan çok za rar ge ti re cek le ri ka ný sýn da yým. Bir a ra ken di mi, e þi mi ve ço cuk la rý mý dü þün düm. E þim i le an la þa ma yýp ay rýl sak ve ço cu ðu muz hem si ga ra, hem al kol kul lan sa, Pnö mo to raks has ta sý ol sa, ken di ni TKP ye a da sa ve bu u ður da cop lan sa, ya ra lan sa, ne za ret ha ne ye a týl sa, iþ ken ce gör se, Ýs lâmî has sa si yet ten u zak bir kim li ðe sa hip ol sa ve üs te lik i ki miz de öð ret men ol sak, a ca ba ba ba lý ðým dan u tan maz mý yým? Ken di öz ev la dý ma öð ret men lik ya pa ma yýp baþ ka la rý nýn ço cu ðu na ya pa ca ðým öð ret men lik ten ne gi bi bir ha yýr ge lir, di ye hiç dü þün mez mi yim? Han gi yüz le sý ný fa gi rer, öð ren ci le re bir þey ler öð ret me ye ça lý þýr; söz de ay dýn di ye ge çi ni rim? O ku la git ti ðim va kit gör dü ðüm on lar ca yüz ler ce öð ren ci ken di öz öð ren ci mi; oð lu mu ba na ha týr la týp vic da ný mý hiç mi sýz lat maz a ca ba? Na sýl da ya na bi li rim bu a cý ya? Han gi ba ha ne ler i le te sel li bu la bi li rim ki? Bu so ru la rý A til la nýn an ne ve ba ba sý da ken di le ri ne so ru yor lar mý dýr hiç? Öð ret men ol duk la rý ný ve el le rin den ni ce A til la la rýn ye tiþ ti ði ni dü þü nün ce bü yük bir kor ku kap lý yor be de ni mi. Kim bi lir kaç ço cu ðun ha ya tý ný da ha mah vet miþ ler dir? A til la i le ta nýþ ma mýz mah ve di len bir ha yat i le ta nýþ ma yý be ra be rin de ge tir miþ ti na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Bir meslek kuruluþu olarak askerî okullar Her mes le ðin, ken di a dýy la a ný lan çok çe þit li e ði tim mü es se se le ri ku rul muþ tur. Bu mü es se se ve ya ku ru luþ la rýn te mel ga ye si, ken di sa ha sýn da ni te lik li ve us ta e le man ye tiþ tir mek tir. O nun i çin dir ki, mes lek se çi min de, mes le ði sev mek ve ya o mes le ðe kar þý ka bi li yet li ol mak, il gi duy mak ve be nim se mek dik kat e dil me si ge re ken hu sus lar dýr. Ak si tak dir de, zor la may la se çi len mes lek te ba þa rý lý ol ma þan sý yok gi bi dir. Bu ra lar dan ye ti þen e le man lar us ta, tek nis yen, tek ni ker, uz man (mü te has sýs) ve sa i re gi bi va sýf lar la top lu ma hiz met ve rir ler. Bu e le man lar, mes lek ha ya týn da za man la ka zan dýk la rý tec rü be ler le ma ha ret le ri ni da ha da art tý ra rak, ka ri yer le ri ni ge liþ ti rir ler. Do la yý sýy la hiz met le ri nin ka li te si ni yük selt miþ o lur lar. Ý yi bir e le man i nanç lý, ah lâk lý ve dü rüst o lup, mes le ði ni ic ra e der ken bü yük bir haz du yar. Mes lek ahlâký nýn bir ö zel li ði o la rak, ka zan cýn dan ve ya ma a þýn dan da ha çok, mes le ðin de ba þa rý lý ol ma sý ný dü þü nür. Han gi mes lek ten o lur sa ol sun, i yi bir mes lek e le ma ný, ay ný za man da ör nek bir in san dýr! As ke rî o kul lar da di ðer mes lek o kul la rý gi bi bi rer mes le kî e ði tim mü es se se le ri dir. A ra la rýn da hiç bir im ti yaz (ay rý ca lýk) yok tur ve dü þü nü le mez de. Bi zim i nan cý mý za gö re as lî va zi fe si va tan sa vun ma sý o lan ve Pey gam ber O ca ðý bil di ði miz or du ya e le man bu o kul lar da ye ti þir. Fa kat, gel gör ki, cum hu ri yet a dý na, u zun za man lar bas ký re ji miy le yö ne ti len ül ke miz de or du, im ti yaz lý sý nýf sa yýl mýþ týr. Har ca ma la rýy la il gi li o la rak dev le te he sap ver mez. Or du e le man la rý, ay ný de re ce de ki di ðer dev let me mur la rýn dan da ha çok ma aþ ve har cý rah a lýr. Hep si de loj man da o tu rur ve si vil me mur lar dan da ha er ken e mek li ol ma hak ký na sa hip tir ler. E mek li ma aþ la rý da ay ný de re ce de ki di ðer si vil me mur e mek li le rin den da ha yük sek tir. Ay rý ca, üst ka de me de ki e le man la rýn bir ço ðu TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. Mad de si ne gö re, hal kýn seç ti ði ik ti da rý a la þa ðý et mek i çindar be yap ma ya se lâ hi yet li ol duk la rý na i na nýr lar! Bu ger çe ði es ki Ge nel Kur may baþ kan la rýn dan Hil mi Öz kök, TBMM Dar be Ko mis yo nu nda ver di ði i fa de sin de; As ke rî o kul da þart lan dýk. As ke rî o kul lar da a maç la rý sað la mak i çin o na gö re müf re dat uy gu la ný yor þek lin de ki be ya nýy la, bu nu doð ru la mak ta dýr. (Ba sýn) Do la yý sýy la, or du ya e le man ye tiþ ti ren as ke rî o kul lar da im ti yaz lý o kul lar sa yý lýp, di ðer bü tün o kul lar dan hep ay rý tu tul muþ tur. TU HAF UY GU LA MA LAR As ke rî o kul la rýn di ðer o kul lar dan ay rý tu tul ma sý, sa de ce mes lek yö nüy le de ðil, za man za man dü þün ce ve i de o lo jik o la rak da o de re ce ay rý lýk lara sebep ol muþ tur ki, ka nun ve yö net me lik le re, hat ta in san ve va tan daþ lýk hak la rý na ay ký rý, ta ma men key fî ve tu haf uy gu la ma la rýn ya pýl dý ðý gö rül müþ tür. Me se lâ bu o kul la ra öð ren ci se çi min de, bu ül ke nin res mî bir o ku lu o lan ve ken di va tan daþ la rý nýn o ku du ðu Ý mam Ha tip Li se si me zun la rý nýn ö zel lik le a lýn ma yý þý. Söy len ti le re gö re, öð ren ci a day la rý nýn ab dest a lýp na maz kýl dý ðý nýn be lir ti le ri o lup ol ma dý ðý nýn an la þýl ma sý i çin, el le ri, kol la rý, yüz le ri ve diz le ri nin in ce den in ce ye bir mu a ye ne den ge çi ril me si. Hat ta öð ren ci a day la rý hak kýn da, an ne an ne si na maz ký lý yor mu, tey ze si nin ba þý ka pa lý mý? gi bi tu haf kri ter ler le key fî uy gu la ma lar, bu o kul la ra san ki ka pa lý dev re ça lý þan ku rum lar gö rün tü sü ver mek te dir. Or du dan e mek li bir ar ka da þým an lat mýþ tý: Biz Harp O ku lu öð ren ci si i ken, bir ak þam ya tak ha ne de bir ar ka da þý mýz ya ta ðý nýn ya nýn da na ma zý ný ký lý yor du. O an da o kul ko mu ta ný gel di. Na maz ký lan ar ka da þý gö rün ce, öy le kor kunç bir çýð lýk at tý ki, o ra da bu lu nan bü tün öð ren ci ler, he pi miz þaþ ký na dön dük! Na ma za ta ham mü lü ol ma yan o kul ko mu ta ný çýl gý na dön müþ tü. Za man za man çok sa yý da va zi fe si ne bað lý, dü rüst su bay ve ast su bay or du men sup la rý ný na maz ký lý yor ve ya ha ný mý ka pa lý di ye, di sip lin siz lik ba ha ne siy le or du dan u zak laþ tý ran bu zih ni yet de ðil miy di? Bu ka fa, Pey gam ber O ca ðý o lan bu or du ya ya kýþ mý yor! Pe ki, bu uy gu la ma lar la þim di ye ka dar kaç ta ne Ga zi Os man Pa þalar, Ah met Muh tar Pa þalar, Ha lit Pa þalar, Kâ zým Ka ra be kir ler ve sa ir gi bi kah ra man ye tiþ ti? Ma a le sef bu sis tem le an cak dar be ci, bal yoz cu, er ge ne kon cu ve sa ir va tan kur ta ran kah ra man lar ye ti þir(!) TEK LÝF VE TAV SÝ YE LER Bin se ne dir  lem-i Ýs lâ m'ýn bay rak tar lý ðý ný yap mýþ o lan kah ra man or du mu zun, ma zi sin de ki þe ref li ye ri ni al ma sý i çin, ken di öz de ðer le ri ne sa hip çýk ma sý ge rek mek te dir. Bu nun i çin de as ke rî o kul la ra, hiç bir a yý rým yap ma dan di ðer bü tün o kul lar dan li ya ka ti ne gö re ta le be kay de dil me li. Ay rý ca, bu o ku la rýn se vi ye si ne gö re, Kur ân-ý Ke rîm, Din ve Ah lâk ders le ri, De mok ra si der si kon ma lý dýr. Di ðer ta raf tan da ül ke de bir lik ve be ra ber li ðin güç len me si i çin, as ker ve si vil a yý rý mý na son ve ri lip, da ha ön ce le ri ol du ðu gi bi, bir a ra da ya þa ma la rý sað lan ma lý dýr.

13 Y HA BER 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE 13 Du man sýz ha va ya tab let le kon trol 5 yýl önce yapýmýna baþlanan 80 yatak kapasiteli Türkiye'nin ilk termal huzurevinde yýlda bin 500 yaþlý tedavi görecek. FO TOÐ RAF: CÝHAN YAÞLILARA TERMAL HUZUREVÝ HÝZMETÝ TÜRKÝYE DE HUZUREVLERÝNDE KALAN YAÞLILARIN TEDAVÝ EDÝLECEÐÝ 5 YILDIZLI OTEL GÖRÜNÜMÜNDEKÝ ÝLK TERMAL HUZUREVÝ ÝKÝ AY SONRA HÝZMETE AÇILACAK. SAÐ LIK Ba kan lý ðý ndan Bo lu Halk Sað lý ðý Mü dür lü ðü ne gön de ri len tab let bil gi sa yar lar la ar týk de ne tim ler da ha sýk ve ko lay o la cak. Ko nu i le il gi li a çýk la ma lar da bu lu nan Bo lu Halk Sað lý ðý Mü dür lü ðü Ýl Tü tün Kon trol Ko or di na tö rü Ne þet Yaþ lý, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn en son yap tý ðý ça lýþ may la Bo lu da 10 a det tab let bil gi sa yar da ðý tý mý nýn ya pýl dý ðý ný be lir te rek bu tab let le rin, Du man sýz Ha va Sa ha sý nýn de ne tim le ri nin en hýz lý þe kil de ve en ko lay þe kil de ya pýl ma sý i çin da ðý týl dý ðý ný be lirt ti. Ön ce den bir de ne ti min 10 da ki ka sür dü ðü nü be lir ten Yaþ lý, bu sü re nin ye ni uy gu la ma i le yak la þýk 3 da ki ka ya dü þe ce ði ni söy le di. Ýn ter net ü ze rin den GPRS i le Sað lýk Ba kan lý ðýn dan da ta ki bi ya pý la cak o lan pc tab let ler sa ye sin de Sað lýk Ba ka ný nýn de ne tim ya pan e ki bin Tabletlerle denetimler daha hýzlý yapýlacak. ner de ol du ðu nu han gi iþ ye ri ni de net le di ði ni çok ra hat lýk la gö re bi le ce ði ni be lir ten Ne þet Yaþ lý, Bo lu da 7 bin 500 iþ ye ri ni yýl da bir de fa de net le ye bil dik le ri ni ye ni uy gu la ma i le yýl da i ki de fa de net le me ya pa bi le cek le ri ni be lirt ti. Bo lu / ci han AÝLE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý ta ra fýn dan þi fa lý su la rý ve ça mur ban yo la rý i le ün lü San dýk lý Hü dai Kap lý ca la rý nýn bu lun du ðu ye re Tür ki ye nin ilk ter mal hu zu re vi ya pýl dý. 5 yýl ön ce ya pý mý na baþ la nan 80 ya tak ka pa si te li 5 yýl dýz lý ter mal o tel kon fo run da ki ter mal hu zu re vin de ça mur ban yo su, sos yal fa a li yet mer kez le ri, re ha bi li tas yon mer ke zi, ter mal ha vuz, yü rü yüþ yol la rý, mes cit, süs ha vuz la rý, ho bi bah çe le ri, a çýk ka pa lý o to park ve en gel li yo lu ve mer di ve ni bu lu nu yor. Af yon ka ra hi sar / ci han Yan gýn ze de le rin im da dý na Kim se Yok Mu ye tiþ ti nbo LU NUN Göy nük il çe si ne bað lý A þa ðý ký nýk kö yün de çý kan yan gýn da za rar gö ren köy lü le rin im da dý na Kim se Yok Mu Der ne ði koþ tu. Köy de 10 gün ön ce çý kan yan gýn da her þey le ri ni kay be den köy lü ler i çin bir TIR do lu su yar dým pa ke ti i le Ko ca e li den yo la çý kan yar dým gö nül lü le ri, Van dan ge ti ri len 18 kon tey ne rin i çi ni bir ev i çin ge rek li mal ze me ler i le dol dur du. El den e le ta þý nan yar dým pa ket le ri, ka ne pe ler, er zak lar bir bir te miz le nen kon tey ner le rin i çi ne yer leþ ti ril di. Ko nu i le il gi li de ðer len dir me ler de bu lu nan Kim se Yok Mu Der ne ði Ko ca e li Þu be Baþ ka ný Ýs lam Ka dýn çeþ me, a cil ih ti yaç mal ze me le ri ni Göy nük Kay ma kam lý ðý nýn bil dir di ði ih ti yaç çer çe ve sin de ha zýr la dýk la rý ný be lir te rek bay ra ma ka dar yan gýn ze de le rin bü tün ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin se fer ber o la cak la rý ný kay det ti. Yan gýn da 15 ev, 20 a hýr, 20 sa man lýk, 14 buð day am ba rý i le kul la nýl ma yan köy o ku lu ta ma men yan mýþ tý. Bo lu / ci han TÜR KÝ YE NÝN HER YE RÝN DEN YAÞ LI LAR KA BUL E DÝ LE CEK AF YON KA RA HÝ SAR A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ýl Mü dü rü Os man Çiz me ci, Af yon ka ra hi sar ýn San dýk lý il çe sin de ya pý mý na 5 yýl ön ce baþ la nan Tür ki ye nin ilk beþ yýl dýz lý ter mal hu zu re vi nin ta mam lan dý - ðý ný söy le di. Hu zu re vin de yaþ lý la rýn din le nir ken te da vi de o la cak la rý ný be lir ten Çiz me ci, Tür ki ye nin her ta ra fýn dan yaþ lý ka bul e de bi le cek le - ri ni kay det ti. Te si sin 81 ki þi ka pa si te si ne ve 3 a det hid ro te ra pi ha vu - zu na sa hip ol du ðu nu i fa de e den Çiz me ci, hem þi re ler ve fiz yo te ra - pist le rin kon tro lün de ya pý la cak hid ro te ra pi ler sa ye sin de ek lem ra - hat sýz lýk la rýn dan, kas güç süz lük le rin den þi ka yet e den yaþ lý la rýn sað lý - ðý na ka vu þa cak la rý ný di le ge tir di. Çiz me ci, Nor mal o la rak a yak la rý ný ha re ket et tir mek te güç lük çe ken yaþ lý has ta la rý mýz, su yun kal dýr ma Süvarinin Rüyasý adlý nadide hat koleksiyonu, sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor. kuv ve tin den fay da la ný la rak eg zer siz le ri ni dü zen li o la rak ya pa bi le cek - ler de di. Os man Çiz me ci, nor mal va tan daþ la rýn ter mal o tel le re yük - sek üc ret ler ö de ye rek yap týk la rý te da vi yi, hiç bir üc ret ta lep et me den sað lýk per so ne liy le yaþ lý la ra ve re cek le ri ni an la ta rak, ay rý ca yaþ lý la rýn o da la rýn da da is te dik le ri za man ter mal im kan la rýn dan fay da la na bi - le cek le ri ni kay det ti. Çiz me ci, ter mal hu zu re vi ne mi sa fir o la rak ge len yaþ lý la rýn 15 gün lük te da vi nin ar dýn dan ken di kal dýk la rý hu zu re vi ne dö ne cek le ri ni ve yer le ri ne te da vi o la cak ye ni yaþ lý la rýn ge le ce ði ni an - lat tý. Çiz me ci, Bu þe kil de her 15 gün de 65 yaþ lý nýn te da vi ol ma sý sað - la na cak. Bu þe kil de yýl da bin 560 ci va rýn da yaþ lý mý zý ter mal hu zu re - vin de hid ro te ra pi den ge çi rip te da vi et miþ o lu yo ruz di ye ko nuþ tu. El Mak tum un ö zel hat ko lek si yo nu Ýs tan bul da Fayton seferlerine turistlerden çok Ýzmirliler ilgi gösteriyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ýz mir li ler fay to nu ye ni den keþ fet ti ÝZ MÝR Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan Kor don da baþ la tý lan fay ton se fer le ri ne Ýz mir li le rin il gi si, tu rist ler den da ha yo ðun ol du. 20. yüz yý lýn baþ la rý na dek Ýz mir de yay gýn bir u la þým a ra cý o la rak kul la ný lan fay ton lar ar týk sa de ce tu riz me hiz met ver se de son ay lar da ye ni den bü yük il gi gör me ye baþ la dý. Geç miþ te þeh rin ö nem li sim ge le ri a ra sýn da yer a lan fay ton la rýn Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ta ri hî gö rü nü mü ne uy gun o la rak dü zen len me si nin ar dýn dan bu key fi ya þa mak is te yen le rin sa yý sý ö nem li öl çü de art tý. Þeh rin ye ni fay ton la rý, ge mi ler le Ýz mir Li ma ný na ge len ya ban cý tu rist le rin bir hay li be ðe ni si ni top la sa da en bü yük il gi yi yi ne Ýz mir hal kýn dan gör dü. Tem muz, A ðus tos ve Ey lül ay la rý bo yun ca fay ton la ra yak la þýk 5 bin bi niþ ya pý lýr ken bun la rýn yak la þýk yüz de 70 i ni Ýz mir li ler ve yer li tu rist ler o luþ tur du. Ö zel e ði tim li haf lin ger cin si at la rýn ko þul du ðu, Vic to ri a kla sik tar zý fay ton lar, ya ban cý dil ve dav ra nýþ e ði ti mi al mýþ tek tip giy si li fay ton cu lar la bir lik te hem Kor don un gö rün tü sü nü zen gin leþ tir di hem de ye ni den nal ses le riy le þen len dir di. Fay ton la ra ko þu lan 3 i le 6 yaþ a ra sý 35 at, be le di ye ta ra fýn dan A vus tur ya dan ge ti ril di. Vic to ri a kla sik tar zýn da ki 12 a det kö rük lü fay ton da bu a lan da ki ü re ti miy le ün lü Ma ni sa nýn Ak hi sar il çe sin de yap tý rýl dý. Sa at dan ge ce ya rý sý na ka dar li man la Ko nak Pi er a ra sýn da se fer ya pan fay ton la rýn tek gi diþ bi let üc re ti ya ban cý tu rist ler i çin 10 e u ro, Ýz mir li ler ve yer li tu rist ler i çin 20 li ra o la rak be lir len di. Ýz mir / ci han Haþhaþ Tarlalarýnda isimli sergi bugün açýlýyor. A na do lu in sa ný nýn zor lu ha ya tý Letonya'da nçek TÝ ÐÝ fo toð raf lar la A na do lu in sa ný nýn zor lu ha ya tý ný an lat ma ya ça lý þan Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Fo toð raf ve Vi de o Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Me lih A rý can, Le ton ya nýn baþ þeh ri Ri ga da Haþ haþ Tar la la rýn da i sim li bir ser gi a çý yor. 11 E kim - 9 Ka sým 2012 ta rih le rin de a çýk o la cak ser gi, bu gün Tür ki ye Le ton ya Bü yü kel çi si Þe ri fe Se rap Öz coþ kun un da ka tý lý mýy la a çý lý yor yýl la rý a ra sýn da on yýl sü rey le Af yon un il çe le rin de, ö zel lik le de Bol va din de haþ haþ ü re ti mi ne i liþ kin fo toð raf lar çe ken Prof. Dr. Me lih A rý can, haþ haþ ü re ti mi ni, A na do lu in sa ný nýn top lum sal ya pý sý ný an la tan bir o lay o la rak e le al mýþ ve bü tün bun la rý es te tik fo toð raf la rý i le di le ge tir miþ. Pro je, A na do lu top rak la rýn da, E ti uy gar lý ðýn dan be ri yak la þýk dört bin yýl dýr ü re ti mi ya pý lan ve kül tü rü mü zün bir par ça sý o lan haþ haþ ko nu sun da, bu gü ne ka dar ya pý lan en kap sam lý fo toð raf pro je si o la rak gö rü lü yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Sergi, 14 Ekim'e kadar ziyarete açýk kalacak. DU BAÝ E mi ri Þeyh Mu ham med ibni Ra þid El Mak tum un mil yon do lar lýk ö zel ko lek si yo nu Tür ki ye de ilk kez sa nat se ver ler le bu luþ tu. Sü va ri nin Rü ya sý ad lý na di de hat ko lek si yo nu bü yük il gi çe ki yor. Ser gi nin Kü ra tö rü Hat tat Meh med Öz çay, Bir le þik A rap E mir lik le ri nde hat sa na tý na çok ö nem ve ril di ði ni ve Du bai E mi ri Þeyh Mak tum dan za man za man ö zel si pa riþ ler al dý ðý ný be lirt ti. Öz çay Tüm dün ya da trend, re sim den hat sa na tý na yö nel miþ du rum da. Hat sa na tý hem ta ri hi, hem pi ya sa sý ge re ði Ýs tan bul mer kez li ge li þi yor. En çok si pa ri þi Du ba i den a lý yo rum. Ya kýn ge le cek te il gi nin da ha da ar ta ca ðý ný dü þü nü yo rum de di. Ser gi de, ya þa yan en pa ha lý çað daþ hat tat lar a ra sýn da gös te ri len Meh med Öz çay ýn se kiz hat e se ri nin dý þýn da I rak lý Hat tat Ha kim Gan nam ýn ka si de le ri ve Ab dül ka dir El Ray yis in su lu bo ya e ser le ri bu lu nu yor. Bir le þik A rap E mir lik le ri Kül tür, Genç lik ve Top lum sal Kal kýn ma Ba kan lý ðý nýn her yýl dü zen le di ði El Bür de ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren e ser ler i se Dol ma bah çe Sa ra yý nda ser gi le ni yor. Tür ki ye de ilk de fa ser gi le nen ve 70 e ser den o lu þan El-Bur de Ser gi si, 14 E kim e ka dar Dol ma bah çe Ser gi Sa lo nu nda zi ya re te a çýk o la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya Cemaatin rahat ibadet edebilmesi için çalýþmalar devam edecek. FO TOÐ RAF: CÝHAN Be le di ye, ca mi ve yurtlarý te miz li yor MAR DÝN Be le di ye si Te miz lik Ýþ le ri Mü dür lü ðü e kip le ri, Mar din de bu lu nan ca mi, va kýf ve öð ren ci yurt la rý nýn te miz li ði ni ya pý yor. Ha lý la rý, yük sek ý sý ve ren bu har ma ki na la rýy la yý ka yan e kip ler, kul lan dýk la rý gül ko ku suy la da or ta mýn da ha gü zel kok ma sý ný sað lý yor. E kip ler ha lý la rýn ya ný sý ra cam lar dan ka pý la ra, du var lar da ki a vi ze le re ka dar bü tün iç me kan te miz li ði ni ö zen le ya pý yor. Ca mi le rin hal kýn or tak kul la ným a la ný ol du ðu nu be lir ten Mar din Be le di ye Baþ ka ný Meh met Be þir A ya noð lu, ce ma a tin ra hat bir or tam da i ba det e de bil me si i çin bu tip uy gu la ma la rýn ru tin o la rak de - vam e de ce ði ni söy le di. Yak la þýk bir ay dýr ca mi le rin ge nel te miz li ði ni be le di ye o la rak yap týk la rý ný be lir ten A ya noð lu, Ge liþ miþ tek no lo jik ma ki ne ler kul la ný la rak yük sek ý sý ya sa hip bu har ma ki ne le riy le ö zen le te miz le nen ha lý la ra en son gül ko ku su sý ký lý yor. E kip ler ha lý la rýn ya ný sý ra; cam lar dan ka pý la ra, du var lar da ki a vi ze le re ka dar ka dar bü tün iç me kân te miz li ði ni ö zen le ya pý yor. Ça lýþ ma la rýn, ih ti yaç du yu lan yer ler de de vam e de ce ði ni ve Mar din de ya þa yan hem þe ri le ri mi ze hij ye nik bir kent ya þa mý sun mak i çin ça lýþ ma lar a ra lýk sýz o la rak de vam e de ce tir de di. Mardin / ci han

14 14 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE SPOR Y HER TAKIMI YENERÝZ (A) Millî Futbol Takýmý Teknik Direktörü Abdullah Avcý, ''Romanya karþýsýnda çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Her takýmý yenebilecek kapasitede olduðumuzu biliyoruz. Dünya Kupasý yolunda Ekim ayýný 'eþik atlama ayý' olarak görüyoruz'' dedi. Avcý, maça 50 bin kiþinin gelmesini beklediðini söyledi. (A) Mil li Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö - rü Ab dul lah Av cý, 2014 Dün ya Ku pa sý Av ru pa E le me le ri (D) Gru bu'nda 12 E - kim Cu ma gü nü Ro man ya i le çok zor lu bir maç oy na ya cak la rý ný be lir te rek, ''Her ta ký mý ye ne bi le cek ka pa si te de ol du ðu - mu zu bi li yo ruz'' de di. Ab dul lah Av cý, mil - li ta ký mýn kamp ta bu lun du ðu BJK Nev zat De mir Te sis le ri'nde ve ka le ci Vol kan De - mi rel'in de yer al dý ðý ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ro man ya'nýn 6 pu - an la grup li de ri ol du ðu nu be lir te rek, ''Ö - zel lik le son dö nem de çý kýþ ya pan ve bi - zim gi bi genç bir je ne ras yon la be ra ber to - par la nan bir ta kým. On la rýn da 9 o yun cu - su Ste a u a Bak reþ'te, di ðer o yun cu la rý Av - ru pa'da oy nu yor. Kom pakt ha lin de oy na - yan, o yun di sip li ni ne sa dýk, fi zik ka li te li ye rin de, ta kým sa vun ma sý ný son de re ce i - yi ya pan bir ta kým. Çok zor bir mü sa ba ka bi zi bek li yor'' de di. Av cý, 11 ay dýr mil li ta - ký mýn ba þýn da bu lun du ðu nu ve ma yýs a - yýn da 5 ha zýr lýk ma çý yap týk la rý ný ha týr la - ta rak, ''Bu kad ro nu nu ü ze rin den bir i ki gi - riþ ve çý kýþ la yo lu mu za de vam e di yo ruz. Çok i yi bir ta kým, i yi bir a i le or ta mý ve ye - te nek li bir o yun cu gru bu i le sa býr lý, kon - san tre o lan, o yu na o dak la na bi len ve her Tanju Çolak Alex'i övdü ESKÝ mil li fut bol cu Tan ju Ço lak, Fe ner bah - çe i le yol la rý ay rý lan A lex de So u za'nýn çok ka rak ter li ve ö zel bir o yun cu ol du ðu nu söy - le di. Si vas Be le di ye si'nce yap tý rý lan Muh sin Ya zý cý oð lu Spor Te sis le ri'nin a çý lýþ tö re ni ne ka týl mak ü ze re ken te ge len Ço lak, Cum hu - ri yet Ü ni ver si te si (CÜ) Kül tür Mer ke zi'nde dü zen le nen söy le þi de öð ren ci ler le bir a ra ya gel di. Öð ren ci le rin so ru la rý ný ce vap lan dý ran Ço lak, bir so ru ü ze ri ne, ''Fa na tik bir Ga la ta - sa ray lý de ði lim, i yi bir Ga la ta sa ray lý yým. Kö - tü gü nün de ya nýn da ol mak is te yen bir Ga la - ta sa ray lý yým'' i fa de le ri ni kul lan dý. Fe ner bah - çe'den ay rý lan A lex de So u za'nýn ef sa ne o lup ol ma dý ðý yö nün de ki so ru yu ce vap lan dý ran A Milli Takým Teknik Direktörü Abdullah Avcý ve kaleci Volkan Demirel basýnýn karþýsýna çýktý. ta ký mý ye ne bi le cek ka pa si te de ol du ðu - mu zu bi li yo ruz'' di ye ko nuþ tu. Ro man ya ve Ma ca ris tan i le oy na ya - cak la rý kar þý laþ ma la rý bir lik te dü þün dük - le ri ni di le ge ti ren Av cý, 2014 Dün ya Ku - pa sý yo lun da e kim a yý ný ''e þik at la ma a yý'' o la rak gör dük le ri ni, ra kip le rin a na liz le ri ni i yi bir þe kil de yap týk la rý ný ve ha zýr lýk la rý ný sað lýk lý bir þe kil de ta mam la mak ü ze re ol - duk la rý ný be lir te rek, ''A çýk la dý ðý mýz 24 ki - Tanju Çolak, "Alex adam gibi adam" dedi. Ço lak, ''A lex'le sa mi mi de ðil dim a ma o nun yap týk la rý ný çok i yi bi li yo rum'' de di. A lex'in yý lýn fut bol cu su se çil di ði bir prog ram da ö - dü lü nü, Van dep re min de boy nu ký rý lan bir ka dý na he di ye et me si nin ken di si ni çok et ki - le di ði ni an la tan Tan ju Ço lak, ''O ra da o ka - dar gü zel ko nuþ tu, o ka dar gü zel me saj lar ver di ki her kes et ki len di. Bu ka dar du yar lý in san o la bi lir'' di ye ko nuþ tu. þi lik a day kad ro da ki i sim ler den ö zel lik le 20'si nin Av ru pa ku pa la rý ve lig de de vam lý sü re al ma la rý ný bi zim i çin bir a van taj o la - rak gö rü yo ruz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ab - dul lah Av cý, Es ton ya i le oy na dýk la rý kar þý - laþ ma da ta raf tar lar dan çok gü zel des tek gör dük le ri ni di le ge ti re rek, ''Es ton ya ma - çý na 50 bin ki þi nin kýr mý zý-be yaz bay rak ve for ma lar la gel me si bi zi son de re ce mut lu et miþ tir. Ro man ya ma çýn da da ay - ný coþ ku, ay ný duy gu, ay ný te za hü rat, ay ný ta raf tar top lu lu ðu nun da ha faz la kýr mý zýbe yaz lý for ma ve bay rak lar la o la ca ðý na i - na ný yo rum'' de di. Sa kat lý ðý ne de niy le Ha - kan Bal ta'yý 25 ki þi lik a day kad ro dan çý - kar dýk la rý ný a ným sa tan Av cý, ''Ý ki ta ne de ye ni o yun cu bu a day kad ro nun i çi ne da - hil ol du. Em re Ço lak ve Ay dýn Yýl maz. Ga la ta sa ray alt ya pý sýn da ça lýþ tý ðým sü reç - te be ra ber ol du ðum o yun cu lar. On lar da bu kamp ta bi zim le be ra ber ol du lar. On - la ra da ha yýr lý u ður lu ol sun'' di ye ko nuþ tu. (A) Mil li Ta kým a day kad ro su na Trab zons por'dan o yun cu al ma ma sýy la il gi li ya pý lan e leþ ti ri ler le il gi li bir so ru yu i se Av cý, þöy le ya nýt la dý: ''Ka mu o yu nun dü þün ce le ri ne say gý mýz var. Ma yýs a yý kam pý na ça ðýr dý ðým 10 de ði þik ku lüp - ten o yun cu nun 6 ta ne si Fe ner bah çe ve Ga la ta sa ray'a trans fer ol du. Bu be nim su çum de ðil. O nur, be nim genç mil li ta kým lar dan o yun cum. Bu ra ya al dý ðým Mert ve Cenk'in mil li lik sa yý la rý ay ný, oy na ma sü re le ri ay ný. O nur 9 maç týr bi zim le bir lik te de ðil. Cenk i le Mert, 7 maç týr be ra ber ler. O nur da bu ta ký mýn par ça sý, per for man sý böy le sür dür dü ðü müd det çe bi zim le bir lik te o la cak týr.'' Formula 1 Pisti ihâlesini 9 milyon liraya Ýstanbul MC kazandý ÝSTANBUL Park Ya rýþ Komp lek - si'nin (Ýs tan bul For mu la 1 Pis ti) iþ let me hak ký na i liþ kin i ha le yi Ýs - tan bul MC Ya rýþ Spor la rý LTD Þir ke ti ka zan dý. Ýs tan bul Ti ca ret O da sý (Ý TO) Baþ ka ný Mu rat Yal - çýn taþ, Ýs tan bul Park Ya rýþ Komp - lek si'nin (Ýs tan bul For mu la 1 Pis - ti) iþ let me hak ký na i liþ kin i ha le son ra sý Ý TO E mi nö nü Mer kez Bi - na'da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, i ha le ye Ey lül Ta rým O to Ki ra la ma LTD. Þir ke ti, Ýs tan bul MC Ya rýþ Spor la rý LTD Þir ke ti, Öz ya cý zý Ýn þa at E lek trik LTD. Þir - ke ti, CNR U lus la ra ra sý Fu ar cý lýk AÞ ve Ay han lar Ha zýr Be ton Ýn - þa at AÞ'nin ka týl dý ðý ný söy le di. Yal çýn taþ, tek lif ve ren 5 fir ma nýn a çýk ar týr ma ya ka týl dý ðý ný ve i ha le - yi a çýk ar týr ma so nu cun da 9,1 mil yon li ra ya Ýs tan bul MC Ya rýþ Spor la rý LTD Þir ke ti'nin ka zan dý - ðý ný bil dir di. Ýs tan bul MC Ya rýþ Spor la rý LTD Þir ke ti tem sil ci si A - dem Mo ðol, i ha le nin zor lu ve çe - kiþ me li geç ti ði ni be lir te rek, ''Ýs - tan bul Par ký, Or ta do ðu'nun en bü yük spor komp lek si ha li ne ge ti - re ce ðiz. Mo tor ya rýþ la rý ko nu sun - da üs tü mü ze dü þe ni en i yi þe kil de ye ri ne ge ti re ce ðiz'' di ye ko nuþ tu. Bakan Kýlýç, gazeteci döven Aðaoðlu'na tepki gösterdi ANTALYA Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvada Cihan muhabiri Cihat Ünal a kafa atarak gözlüðünü kýran Golf Federasyonu Baþkaný Ahmet Aðaoðlu na bir tepki de Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç tan geldi. Bakan Kýlýç, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi nin akademik yýl açýlýþ törenine katýldý. Tören çýkýþýnda gazetecilerin, Antalya da Golf Federasyonu Baþkaný Aðaoðlu nun Cihan muhabiri Cihat Ünal ý darp etmesiyle ilgili yönelttiði soruyu cevaplandýran Kýlýç, yaþanan olayýn tasvip edilmesinin mümkün olmadýðýný belirtti. Fenerbahçe Ülker, THY Av ru pa Li gi'nde dört lü fi nal oy na mak, pa ro la sýy la start alacak. F.Bahçe Ülker Avrupa Ligi'nde sahne alýyor Tem sil ci miz THY Av ru pa Li gi se zo nu ilk ma - çýn da bu gün Rus ya'nýn Khim ki ta ký mý ný ko nuk e de cek. FENERBAHÇE Ül ker Bas ket bol Ta ký - mý, se zo nu THY Av ru pa Li gi (A) Gru bu ilk ma çýn da bu gün sa - ha sýn da Rus ya'nýn Khim ki ta ký mýy la kar þý la þa cak. THY Av ru pa Li gi'ne dört lü fi nal oy na mak pa ro la sýy la baþ - la ya cak o lan ve ba þan tre nör lü ðe Ý tal - yan Si mo ne Pi a ni gi a ni'yi ge ti ren, kad - ro su na da Bo McCa lebb, Ro ma in Sa - to, Mi ke Ba tis te, Da vid An der sen gi bi yýl dýz o yun cu la rý ka tan sa rý-la ci vert li e kip, Rus ra ki bi ni ye ne rek li ge i yi bir baþ lan gýç yap mak is ti yor. Se zo na Tür - ki ye Ku pa sý maç la rýy la baþ la yan ve TÜRKÝYE'NÝN ilk pro fes yo nel golf tur - nu va sý o lan Tur kish A ir li nes World Golf fi nal tur nu va sý nýn i kin ci gün ilk kar þý laþ ma la rý ta mam lan dý. Top lam 18 de lik te en faz la 71 a týþ yap ma sý ge re ken golf çü ler den en az a tý þý ya pa rak son de li ðe u la þan la rýn ga lip gel di ði o yun da, Le e Wes wo od, Ro se'un 69 vu ruþ la u - laþ tý ðý son de li ðe 66 vu ruþ la u la þa rak ra ki bi ni mað lup et ti. Webb Simp son i - se ra ki bi Hun ter Ma han'ýn 18 de lik te 67 vu ruþ yap dý ðý mü ca de le de 65 vu ruþ ya pa rak ra ki bi ni ge ri de bý rak tý. Ý kin ci 'Se kiz li Fi nal'e a dý ný yaz dý ran Fe ner - bah çe Ül ker, ''NBA E u ro pe Li ve 2012'' kap sa mýn da A me ri kan U lu sal Bas ket - bol Li gi (NBA) ta kým la rýn dan Bos ton Cel tics'i de ye ne rek, ha zýr bir gö rün tü ver miþ ti. Ül ker Sports A re - na'da sa at 21.45'te baþ la ya cak mü sa - ba ka da Fe ner bah çe Ül ker'in sa kat ve - ya ce za lý o yun cu su bu lun mu yor. Fe - ner bah çe Ül ker'in bu lun du ðu THY Av ru pa Li gi (A) Gru bu'nda ay rý ca, ya - rýn Ma po o ro Can tu-u ni on O lim pi ja ve 12 E kim Cu ma gü nü Re al Mad rid- Pa nat hi na i kos maç la rý oy na na cak. Golf sporunun dünyadaki bir numarasý Tiger Woods Antalya'daki 2.maçýnda galip geldi. FOTOÐRAF: A.A Tiger Wodds bu defa galip grup ta mü ca de le e den dün ya ca ün lü ABD'li golf çü Ti ger Wo ods da ra ki bi Matt Kuc har'ý 5 ek sik vu ruþ la geç ti. Kuc har'ýn 72 vu ruþ la 18 de li ði ta mam - la ma sý na kar þýn Wo ods 67 vu ruþ la son de li ðe u laþ tý. Tur nu va nýn fa vo ri le ri a ra - sýn da gös te ri len ve ilk maç ta mað lup o - lan Rory Mcllroy i se Ti ger Wo ods'u mað lup e den Charl Schwart zel'e de ge - çil di. Mcllroy'un 71 vu ruþ la ta mam la - dý ðý o yu nu, 70 vu ruþ la ta mam la yan Schwart zel, fa vo ri ler a ra sýn da gös te ri - len ra ki bi ni ge ri de bý rak tý. Yýlmaz Vural Elâzýðspor'da SANÝCA Bo ru E la zýðs por Ku lü bü, Bü lent Uy gun'dan bo þa lan tek nik di rek tör lük gö re vi ne Yýl maz Vu ral'ýn ge ti ril di ði ni a çýk la dý. Ku lü - bün res mi in ter net si te sin - den yö ne tim ku ru lu a dý na ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, tek nik di rek tör Bü lent Uy - gun'dan bo þa lan tek nik di - rek tör lük gö re vi ne tec rü be - li i sim Yýl maz Vu ral'ýn ge ti - ril di ði be lir til di. A çýk la ma - da, ''Sa yýn Vu ral i le her ko - nu da an laþ ma sað lan mýþ ve tek nik di rek tö rü müz ol ma - sý na ka rar ve ril miþ tir. Ye ni ho ca mý zýn ku lü bü mü ze ha yýr lý ol ma sý ný te men ni e - der, sa yýn Yýl maz Vu ral'a gö re vin de ba þa rý lar di le riz'' i fa de le ri kul la nýl dý.

15

16

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı