MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ"

Transkript

1 İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6.3, 5.7, 5.8, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.1, 9.7.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.3, , 11.5, 12.1, 13.1, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 14.1, 14.2 maddelerinin aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmesi, 4.6, 4.7, 8.5, 8.6, 10.5 ve 15 maddelerinin çıkarılması ve 5.9 ile 5.10 maddelerinin ilave edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve B.02.1.SPK sayılı izin doğrultusunda gerçekleģtirilmiģtir. ESKİ ŞEKİL MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere MALĠ SEKTÖR DIġI NFIST ĠSTANBUL 20 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU" kurulmuģtur. Fon, katılma payları borsada iģlem gören, fonun oluģturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiģ katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak Ģekilde, portföyde yer alan paylar ile nakdi bir araya getirerek karģılığında fon katılma payı alabildiği ya da söz konusu kurumların en az asgari iģlem birimine tekabül eden katılma paylarını saklamacı kuruluģa iade edip karģılığında fonun içindeki paylardan ve nakitten payına düģen kısmını alabildiği, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy iģletmek amacıyla kurulan bir malvarlığıdır. 1.2 Bu içtüzükte Finansbank A.ġ. KURUCU, Finans Portföy Yönetimi A.ġ. YÖNETĠCĠ, Kurucu ile YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesi imzalamıģ olan ve Kurul ca uygun görülen aracı kurum ve bankalar YETKĠLENDĠRĠLMĠġ KATILIMCI, ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. SAKLAYICI KURULUġ, Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu FON, Sermaye Piyasası Kurulu KURUL, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği TEBLĠĞ, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği SERĠ: VII, NO:10 SAYILI TEBLĠĞ Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ĠMKB, Non-Financial Ġstanbul 20 Index ENDEKS, CME Group Index Services LLC. ENDEKS YAPICI veya CME Indexes ve Dow Jones & Company Inc. Dow Jones olarak ifade edilecektir.. YENİ ŞEKİL MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan MALĠ SEKTÖR DIġI NFIST ĠSTANBUL 20 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU" Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve.sayılı izin doğrultusunda ĠSTANBUL SILVER B TIPI GÜMÜġ BORSA YATIRIM FONU na

2 dönüģtürülmüģtür. Fon, katılma payları borsada iģlem gören, fonun oluģturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiģ katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak Ģekilde, portföyde yer alan gümüģ ve nakdi bir araya getirerek karģılığında fon katılma payı alabildiği ya da söz konusu kurumların en az asgari iģlem birimine tekabül eden katılma paylarını saklamacı kuruluģa iade edip karģılığında fonun içindeki gümüģten ve nakitten payına düģen kısmını alabildiği, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy iģletmek amacıyla kurulan bir malvarlığıdır. 1.2 Bu içtüzükte Finansbank A.ġ. KURUCU, Finans Portföy Yönetimi A.ġ. YÖNETĠCĠ, Kurucu ile YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesi imzalamıģ olan ve Kurul ca uygun görülen aracı kurum ve bankalar YETKĠLENDĠRĠLMĠġ KATILIMCI, ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (TAKASBANK) ve Ġstanbul Altın Borsası (ĠAB) SAKLAYICI KURULUġLAR, Istanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatirim Fonu FON, Sermaye Piyasası Kurulu KURUL, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği TEBLĠĞ, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği SERĠ: VII, NO:10 SAYILI TEBLĠĞ Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ĠMKB, Ġstanbul Altın Borsası tarafından ABD Doları cinsinden yayınlanmakta olan T+0 valörlü gümüģ fiyatı GÜMÜġ FĠYATI, Reuters tarafından yayınlanan ve XAG=X kodlu uluslararası gümüģ piyasası spot fiyatını yansıtan gümüģ fiyatı GÜMÜġ ULUSLARARASI FĠYATI, bankalar arası para piyasasında oluģan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alıģ ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satıģ kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur KUR olarak ifade edilecektir. ESKİ ŞEKİL MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞLARININ UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ 2.1 Fon'un Adı: MALĠ SEKTÖR DIġI NFIST ĠSTANBUL 20 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU dur. Fon un Yönetim Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:7 Etiler ĠSTANBUL 2.2 Kurucu nun Ünvanı: Finansbank A.ġ Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No: Mecidiyeköy ĠSTANBUL 2.3 YetkilendirilmiĢ Katılımcı nın Ünvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler ĠSTANBUL Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.Merkez Adresi: Nispetiye mahallesi Aytar Caddesi No: Levent- Ġstanbul RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. Merkez Adresi: Nispetiye Cad. Albay Nail Gönenli Sok No:6 Etiler-Ġstanbul 2.5 Saklayıcı KuruluĢ un Ünvanı: ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Merkez Adresi: Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286 ġiģli - ĠSTANBUL

3 YENİ ŞEKİL MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ, YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCI VE SAKLAYICI KURULUŞLARININ UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ 2.1 Fon'un Adı: ĠSTANBUL SILVER B TĠPĠ GÜMÜġ BORSA YATIRIM FONU dur. Fon un yönetim adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:7 Etiler ĠSTANBUL 2.2 Kurucu nun Ünvanı: Finansbank A.ġ. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No: Gayrettepe ĠSTANBUL 2.3 YetkilendirilmiĢ Katılımcının Unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat: Etiler ĠSTANBUL 2.5 Saklayıcı KuruluĢların; Ünvanı: ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Merkez Adresi: ġiģli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No: ġiģli ĠSTANBUL Saklayıcı KuruluĢ un Ünvanı: Ġstanbul Altın Borsası Merkez Adresi: Rıhtım Caddesi No: Karaköy ĠSTANBUL ESKİ ŞEKİL MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESİ: 3.3 Fon (On Milyon) paya bölünmüģtür YENİ ŞEKİL MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESİ: 3.3 Fon (Yirmi Milyon ) paya bölünmüģtür. ESKİ ŞEKİL MADDE 4- FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 4.1 Kurucu, Kurul un Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 42. maddesi çerçevesinde Fon a, bu Ġçtüzüğün 10. maddesinde açıklanan Non-Financial Ġstanbul 20 Index Endeksini temsil eden hisse senetlerini alarak portföy oluģturması için en az 2 asgari iģlem birimi tutarında Türk Lirası avans tahsis eder. Tahsis edilen bu avans miktarı halka arz sürecine kadar 2 asgari iģlem birimi tutarını aģabilir. 4.2 Portföy oluģturma günü endeks kapsamında yer alan Ģirketlerin ağırlıkları ve nakit bileģeni ile 1 asgari iģlem birimine karģılık gelen gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu tespit edilir. Fon tespit edilmiģ olan portföy kompozisyonu ve hisse senedi lotlarına en az 2 asgari iģlem birimine karģılık gelecek Ģekilde yatırım yapar. 4.3 Avans tahsisinin ardından portföy yönetimine baģlayan Fon un payları, Borsa Yatırım Fonları Tebliği nin 9. maddesine istinaden halka arz yoluyla yatırımcılara sunulur. Halka arz aracı kurumlardan oluģan konsorsiyum tarafından yatırımcılardan 1 lot ve katlarında talep toplanması yolu ile gerçekleģtirilir. Lot bazında toplanan talepler karģılığında konsorsiyum üyeleri yatırımcılardan Fon un bir önceki günün net aktif değeri üzerinden hesaplanan değerin %110 u tutarında nakit toplar. Talepler her halka arz gününde

4 09:00/15:00 saatleri arasında toplanır. Konsorsiyum üyeleri toplanan talepleri saat baģlarında (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 saatlerinde) konsorsiyum liderine, konsorsiyum lideri de Fon Yöneticisine bildirir. Her saat baģı gelen talepler yeterli pay sayısı bulunması durumunda tamamen karģılanır. Gelen taleplerin herhangi bir saat itibari ile halka arz tutarını aģması durumunda halka arz durdurulur ve en son saat diliminde gelen talepler oranlama yöntemi ile karģılanır. Bunun haricinde izahnamede belirtilen nedenlerle Fon Yöneticisi halka arzı geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir. 4.4 Gelen talepler sonucunda katılma belgesi oluģturma yapılabilmesi için gereken hisse senetleri Fon yöneticisi tarafından ĠMKB de satın alınır. Fon un gösterge portföyü ĠMKB deki likit hisselerden olan 20 hisse senedinden oluģmakla beraber halka arz sürecinde oluģabilecek talep piyasada sert fiyat hareketlerine neden olabilir. Bu ani fiyat hareketlerini ve yatırımcıların ani fiyat değiģimlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla halka arz tutarı izahnamede belirlenen bir üst tutarla sınırlandırılır. 4.5 Her halka arz günü sonunda Konsorsiyum lideri konsorsiyum üyelerine kesinleģen talepler karģılığında alınan hisse senedi bakiyesi, katılma belgesi oluģturma iģlemi nakit bileģeni ve iģlem komisyonu ödemesi için gereken toplam nakit tutarını bildirir. Konsorsiyum üyeleri halka arz günü sonunda kendilerine bildirilecek toplam nakit tutarını T+1 günü konsorsiyumda açılmıģ olan Fon un halka arz hesabına gönderir. Fon yöneticisi T+2 günü toplanan nakit karģılığında hisse senedi takas borcunu kapatır ve nakit bileģenin de eklenmesi ile T+0 katılma belgesi oluģturma iģlemi yapar. OluĢturulan fon payları konsorsiyum üyelerine teslim edilir. Böylece halka arz tamamlanmıģ olur. Halka arzla ilgili detaylı bilgilere izahnamade yer verilir. 4.6 İki gün sürecek olan halka arz esnasında her iki günde toplanan talepler kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir ve yatırımcılardan tahsil edilecek tutar da her iki gün için ayrı ayrı belirlenir. Herhangi bir gün içinde toplanan talepler için T+2 günü, T+0 katılma belgesi oluşturma işlemi yapılacak olması sebebiyle gün bazında yapılacak değerlendirmede talep toplama süresi sonunda pay veya katlarına ulaşılması gerekmektedir. Bu nedenle taleplerin payın veya katlarının altında kalması durumunda, kurucu, yönetici ya da yetkilendirilmiş katılımcı tarafından pay veya katlarına ulaşmak için gereken tutar tamamlanarak katılma belgesi oluşturma işlemi yapılacaktır. 4.7 Kurucu, halka arz sonrasında Kurulca belirlenen asgari yasal fon büyüklüğüne ulaşılamaması halinde gerekli fon büyüklüğüne ulaşılması için gereken payları bakiyeyi yüklenim yöntemiyle satın alır. 4.8 Katılma paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde müşteri bazında izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez. 4.9 Katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarda, her müşterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir. YENİ ŞEKİL MADDE 4- FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 4.1. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı izni ile kurulan Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu nun Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 7/228 sayılı kararı doğrultusunda Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu na dönüģtürülmesine karar verilmiģtir NFIST ın kuruluģu esnasında 2 asgari iģlem birimine denk gelecek ölçüde Kurucudan avans tahsis edilmiģ ve fon portföyü oluģturulmuģ Avans tahsisinin ardından portföy

5 yönetimine baģlayan Fon un payları, Borsa Yatırım Fonları Tebliği nin 9. maddesine istinaden halka arz yoluyla yatırımcılara sunulmuģtur DönüĢüm prosedürü aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilecektir DönüĢüme iliģkin içtüzük tadilinin tescilini takip eden 30 gün sonra içtüzük değiģiklikleri yürürlüğe girecektir Kurul un DönüĢüm onayı sonrası Ġçtüzük değiģikliklerinin yürürlüğe gireceği tarihte YetkilendirilmiĢ Katılımcı nezdinde bulunan Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu hesabındaki hisselerin tamamı ve portföydeki diğer varlıkların o günkü değerleri ile piyasada satılarak Fon portföyü nakde çevrilir. Daha sonra söz konusu nakit ile Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu nun 1 asgari iģlem birimine denk gelen portföy kompozisyonu oluģturulur Fon toplam değerinin %1 ini geçmeyecek Ģekilde nakit bileģen ayrılır ve kalan bakiyenin tamamı ile Fonun ĠAB nezdindeki hesabına gümüģ alınarak Fon portföyü oluģturulur DönüĢüm iģlemi dolaģımda olan 1 pay Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu na karģılık 2 pay Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu gelecek Ģekilde gerçekleģtirilir Fon un dönüģümü ile beraber değerleme esasları ve birincil piyasa iģlemleri bu içtüzüğün 9. Maddesinde belirtildiği Ģekilde gerçekleģecektir Yönetici katılma payları karģılığı yatırımcılardan toplanan paraları, en geç üç iģ günü içinde, Tebliğ in 42. md. hükümlerine ve bu içtüzükte belirtilen portföy strateji ve sınırlamalarına uygun olarak oluģturur ve yönetir Katılma paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde müşteri bazında izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez Katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarda, her müşterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir ESKİ ŞEKİL MADDE 5 - FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER Borsada iģlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Yöneticinin, fon portföyüne yapılan alım satım iģlemlerinde, iģlemi gerçekleģtiren aracı kuruluģun, fonu temsil eden müģteri numarasıyla ĠMKB'de iģlem yapmasını temin etmesi zorunludur. 5.7 Fon açığa satıģ ve kredili menkul kıymet iģlemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kıymetler Seri: VII, No:10 sayılı Tebliğ in 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç iģlemlerine konu edilebilir. 5.8 Fon katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinde oluģabilecek nakit ve/veya pay ihtiyacının karģılanması amacıyla Fon varlığının %10 unu geçmemek üzere; Kurul dan izin

6 Fon hesabına kredi alınabilir. Kredinin alınması ve geri ödenmesi aģamalarında Kurul a bilgi verilir. YENİ ŞEKİL MADDE 5 - FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER Borsada iģlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Yöneticinin, fon portföyüne yapılan alım satım iģlemlerinde, ilgili aracı kuruluģ aracılığıyla yapılan iģlemin fon adına gerçekleģtirilmesini temin etmesi zorunludur. Yönetici fon adına yaptığı alım satım iģlemlerinden dolayı herhangi bir ihraççı veya aracı kuruluģta kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun Kurucu ya açıklanması zorunludur. 5.7 Fon, ĠAB Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföyündeki gümüģün piyasa değerinin en fazla %25'i tutarındaki gümüģü ödünç verebilir veya aynı tutarı aģmamak üzere ödünç alabilir. Ödünç verme ve alma iģlemi en fazla 90 iģgünü süreyle yapılır. GümüĢün ödünç iģlemleri söz konusu piyasadaki iģlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde ve Kurul düzenlemelerine uygun Ģekilde yapılır. 5.8 Fon katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinde oluģabilecek nakit ve/veya gümüģ ihtiyacının karģılanması amacıyla Fon varlığının %10 unu geçmemek üzere; Kurul dan izin alarak Fon hesabına kredi alınabilir. Kredinin alınması ve geri ödenmesi aģamalarında Kurul a bilgi verilir. ESKİ ŞEKİL MADDE 6 - FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI 6.1. Fon portföyündeki varlıklar yapılacak bu sözleģme çerçevesinde ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nezdinde saklanır. YENİ ŞEKİL MADDE 6 - FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI 6.1. Fon portföyündeki gümüģ, Takasbank ın ĠAB nezdinde açılmıģ olan Borsa Yatırım Fonu Hesabında (Takasbank BYF Hesabı) Fon adına saklanır. Fon portföyündeki menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları yapılacak sözleģme çerçevesinde Takasbank nezdinde ve/veya Takasbank ın saklama hizmeti veren kuruluģlarda Fon adına açılmıģ olan alt hesaplarında saklanır ESKİ ŞEKİL MADDE 7 - FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ 7.1 Fon portföyünün yönetiminde Tebliğ in 5. maddesi kapsamında A Tipi Fon niteliğine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, bu içtüzüğün 15. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak Ģekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden tam kopyalama yoluyla seçilir. Baz alınan endeks Non-Financial Ġstanbul 20 Index fiyat endeksidir. Buna paralel olarak Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak baz alınan endeks olan Non-Financial Ġstanbul 20 Index endeksi kapsamındaki menkul

7 kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı aysonları ve 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. 7.2 Fon portföyünün paylar dıģındaki kısmı ters repo da ve/veya Borsa Para Piyasası nda değerlendirilir. YENİ ŞEKİL MADDE 7 - FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ 7.1 Fon portföyünün yönetiminde Tebliğ in 5. maddesi kapsamında B Tipi Fon niteliğine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, bu içtüzüğün 14. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak Ģekilde, endeks kapsamındaki varlıklardan oluģması esastır. Baz alınan endeks Ġstanbul Silver B Tipi GümüĢ Borsa Yatırım Fonu Endeksi dir. Buna paralel olarak Fon un varlıklarının en az %90 ı devamlı olarak baz alınan kıymetli maden olan gümüģten oluģur. Korelasyon katsayısı aylık ve 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. 7.2 Fon portföyünün gümüģ dıģındaki kısmı ters repo da ve/veya Borsa Para Piyasası nda değerlendirilir. ESKİ ŞEKİL MADDE 8 - FON'UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI 8.1.Fon portföy değerinin % 10 undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Yatırım fonu tek baģına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9 undan fazlasına sahip olamaz. Ancak bu sınırlamalar, söz konusu menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde, menkul kıymetin endeks içerisinde alabileceği en yüksek ağırlığı geçmemek Ģartıyla uygulanmaz. Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir Ģekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. 8.2.Fon portföyüne Kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabileceği en yüksek ağırlığı geçmemek Ģartıyla bu sınırlama uygulanmaz Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip kamu kuruluģları dıģında kalan hissedarlarının yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin % 20 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı fon portföyünün % 20 sini geçemez. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabileceği en yüksek ağırlığı geçmemek Ģartıyla bu sınırlama uygulanmaz. 8.4.Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iģtiraklerince çıkarılmıģ menkul kıymetlerin toplam Fon portföyünün % 20 sini geçemez. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabileceği en yüksek ağırlığı geçmemek Ģartıyla bu sınırlama uygulanmaz. YENİ ŞEKİL

8 MADDE 8 - FON PORTFÖYÜNDE YER ALACAK VARLIKLAR 8.1. Fon portföyünün en az %90 ı en çok %100 ü gümüģten oluģur. Fon portföyüne alınacak gümüģün Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ de belirtilen ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda iģlem görmesi zorunludur. 8.2.Mevzuat uyarınca izin verilmiģ olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri fon portföy değerinin en az %0 en çok %10 unu oluģturur. 8.3.Fon portföy değerinin en fazla %10 u nakit değerlendirmek üzere yapılan ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nezdindeki borsa para piyasası iģlemlerinden oluģur. Fon un operasyonel iģlemleri nedeniyle oluģabilecek likidite ihtiyacının karģılanması amacıyla nakit tutulabilir Fon portföyüne yukarıdaki maddelerde sayılanlar dıģında herhangi bir varlık dâhil edilmez. ESKİ ŞEKİL MADDE 9 - KATILMA PAYI OLUŞTURMA VE GERİ ALIM İŞLEMLERİNE (CREATION -REDEMPTION), İKİNCİL PİYASA İŞLEMLERİNE, PORTFÖY DEĞERİNİN VE BİRİM PAY DEĞERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 9.1. Fon katılma payının net aktif değeri ve iģlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değeri bulunur. Fon un net aktif değeri ĠMKB nin iģleme açık olduğu günlerde katılma paylarının iģlem gördüğü pazardaki son seans sonunda açıklanır. Fon un Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değeri ise ĠMKB nin iģleme açık olduğu günlerde, katılma paylarının iģlem gördüğü pazardaki seans saatleri dâhilinde, Kurucu nun sorumluluğunda Yönetici tarafından sürekli olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir en az iki veri sağlayıcı firmadan ve Fon un web sitesinden açıklanır. Fonun iģlem fiyatı ise ĠMKB Fon Pazarı nda oluģan fiyattır "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. Fon Toplam Değeri, Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düģülmesi suretiyle bulunur Gösterge niteliğindeki net aktif değer ve portföydeki varlıkların gün sonu değeri aģağıdaki esaslara göre tespit edilir Gösterge niteliğinde net aktif değerin hesaplanmasında, pay senetleri seans saatleri içerisinde ĠMKB de oluģan son iģlem fiyatları ile değerlenir. ĠĢlem geçmeyen pay senetleri ise en son iģlem gördükleri fiyattan değerlemeye tabi tutulurlar Gün sonu değerlemesinde, portföyde yer alan pay senetleri son seansın kapanıģ fiyatı ile değerlenir Birincil piyasa iģlemleri kapsamında Fon portföyüne dahil edilen ya da portföyden çıkarılan payların Fon muhasebesine yansıtılmasında; pay senetlerinin ilgili gündeki son seans kapanıģ fiyatları dikkate alınır Portföye alınan pay senetleri dıģındaki varlıklar alım fiyatları ve değiģim sırasında fon içerisindeki oranları ile kayda geçirilir.

9 Pay senetleri dıģında portföyde yer alan ve borsada iģlem gören varlıklar, değerleme gününde borsada oluģan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. Ġki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. Borsada iģlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan ters repolar son iģlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit giriģlerini nakit çıkıģlarına eģitleyen iskonto oranı) ile değerlenir Fon un devamı süresince alınan bedelsiz paylar hesaba geçiģ tarihlerine bakılmaksızın pay baz fiyatının düzeltildiği gün Fon un toplam değerine dahil edilir Portföyde bulunan paylar ile ilgili temettü ödemesi, faiz ödemesi, bedelli pay ihracı, tutar artırımı ve diğer nedenlerle oluģacak nakit ihtiyaçlarının karģılanması ve Endeksi izlemeyi etkileyecek diğer hususların ortaya çıkması nedeniyle portföyde değiģiklik yapılması zorunlu olduğunda söz konusu değiģiklikler, 5 iģgünü içerisinde Fon portföyüne yansıtılır Baz alınan Endeks kapsamındaki pay senetlerinin değiģmesi durumunda Endeks kapsamından çıkarılacak paylar ve Endekse dahil edilecek paylara iliģkin değiģiklikler, Endekste yapılacak değiģikliklerin geçerli olmaya baģladığı ilk günden itibaren 30 iģgünü içerisinde gerçekleģtirilir 9.4. Katılma payı oluģturulması ve geri alım uygulaması (creation redemption) birincil piyasa iģlemleri çerçevesinde ayni olarak gerçekleģir. Fon portföy kompozisyonuna uygun miktarda pay senetleri ve nakdin bir araya getirilerek teslim edilmesi suretiyle asgari iģlem birimi miktarı veya katları kadar katılma payı oluģturma iģlemi (creation), teslim edilen asgari iģlem birimi veya katları kadar katılma paylarının karģılığında portföyden payına düģen miktarda pay senetleri ve nakdin alınması suretiyle ise geri alım iģlemi (redemption) gerçekleģtirilir. Yatırımcılar ikincil piyasa iģlemleri ile de Fon katılma paylarını alıp satabilirler. Ġkincil piyasa iģlemleri pay senedi iģlemleri ile aynı Ģekilde ve ĠMKB nin, borsa yatırım fonları katılma paylarının Borsa da kotasyonu ve iģlem görmesine iliģkin usul ve esaslar hakkındaki genelgesi ve ĠMKB nin konuya iliģkin ek düzenlemeleri çerçevesinde yapılır Katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemine konu olacak gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu her sabah, katılma paylarının iģlem gördüğü pazardaki seans baģlamadan önce Yönetici tarafından Fon un web sitesinde ve Takasbank terminallerinde ilan edilir. Gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu pay senedi lotlarından ve nakit bileģenden oluģur. Nakit bileģen fonun toplam değeri ile Fon portföyündeki varlıkların değer farkından hesaplanır. Fon portföy değerinin (pay senetleri ve varsa portföydeki diğer varlıkların değer toplamı) fon toplam değerinden yüksek olduğu durumlarda nakit bileģen eksi bir değer olur. Bu durumda katılma payı oluģturma iģleminde yatırımcılar pay senetlerini Fon a teslim edip Fon dan nakit alırken, geri alım iģleminde pay senetlerini Fon dan alıp Fon a nakit verir. Gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonunda yer alan pay senetlerinin lotları küsürat içermez. Sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen küsurat paylar satılarak nakit bileģene eklenir. Küsürat payların TL karģılıkları o gün için ilan edilen kompozisyonda Fon un nakit bileģeni olarak dikkate alınır. Gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile katılma payı oluģturma iģlemi/geri alım iģlemi sırasında yatırımcıdan talep edilen pay senetleri ve nakit bileģende/fon katılma paylarında farklılık olması durumunda yatırımcı farklılığı ortadan kaldırdığı takdirde talebi iģleme konur Katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinde YetkilendirilmiĢ Katılımcı, yatırımcılardan YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesinde belirtilen tutarda komisyon tahsil edebilir. Komisyon oranına iliģkin bilgilere Fon un web sitesinde de yer verilir. Fon Kurulu

10 YetkilendirilmiĢ Katılımcının yapacağı katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerine; fonun dolaģımdaki pay sayısının toplam pay sayısına ulaģması, talebin gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri:VII, No:10 sayılı Tebliğ in 47. maddesinde ifade edilen savaģ, ekonomik kriz, iletiģim sistemlerinin çökmesi, varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde verilen katılma payı oluģturma ve geri alım iģlem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiğinde Fon Kurulu na bilgi verir. YetkilendirilmiĢ Katılımcı günlük bazda yaptığı katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerinin bilgilerini takip eder. YetkilendirilmiĢ Katılımcının sorumlulukları YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesinde belirlenir Katılma payı oluģturma ve geri alım iģlemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmiģ katılımcı sözleģmesi imzalamıģ YetkilendirilmiĢ Katılımcılar tarafından yapılır. Bu iģlemler en az 1 asgari iģlem birimi veya katları Ģeklinde gerçekleģtirilir ve 1 asgari iģlem birimi (Ellibin) adet Fon katılma payından oluģur Katılma payı oluģturma iģlem prosedürü aģağıda tanımlanmıģtır: 1. Katılma Payı Oluşturma İşlemi (Creation) Genel Hükümler a. Katılma payı oluģturma talepleri YetkilendirilmiĢ Katılımcı aracılığıyla Takasbank a, ĠMKB nin iģleme açık olduğu ve fon katılma paylarının iģlem gördüğü günlerde 9:30 17:00 saatleri arasında iletilebilir. ĠĢlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. b. Katılma payı oluģturma iģlemleri T+0 ve T+2 olarak gerçekleģtirilebilir. Endeks değiģim dönemlerinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım dönemlerinde T+0 iģlemleri yapılamaz. T+0 katılma payı oluģturma iģleminde pay senetleri ve nakit bileģenin yatırımcının hesabında hazır bulunması Ģartı aranır. Her iģlem gününde yönetici tarafından gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 iģlemi yapılıp yapılamayacağı da açıklanır. T+0 iģlemleri herhangi bir aracı kurum üzerinden yapılabilir; ancak, T+2 iģlemlerinin yapılabilmesi için YetkilendirilmiĢ Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabileceği gibi, yatırımcının talebini ilettiği aracı kurumun YetkilendirilmiĢ Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Katılma payı oluģturma iģlemlerinde yatırımcı tarafında doğacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından YetkilendirilmiĢ Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluğun Ģartları YetkilendirilmiĢ Katılımcı SözleĢmesinde belirtilmiģtir. 2. Katılma Payı Oluşturma İşlem Prosedürü T+0 Katılma Payı Oluşturma İşlemleri: a. Yatırımcı katılma payı oluģturma talebini iģlemin yapılacağı hesabın bulunduğu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduğu aracı kurumun YetkilendirilmiĢ Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı kurum, yatırımcının hesabında oluģturulmak istenen tutarda katılma payına karģılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda pay senetleri ve nakit bileģenin bulunduğunu tespit ettikten sonra; iģleme konu pay senetleri ve nakit bileģen için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve

11 katılma payı oluģturma iģlemine iliģkin bilgileri Takasbank terminali yoluyla YetkilendirilmiĢ Katılımcıya ve Takasbank a bildirir. YetkilendirilmiĢ Katılımcının onayı ile Takasbank gereken pay senetleri ile nakit bileģenin varlığını kontrol eder. Yeterli miktarda pay senetleri ile nakit bileģenin bulunduğu anlaģıldıktan sonra; Fon un dolaģımdaki pay sayısının oluģturulmak istenen tutarda katılma payı oluģturmaya da imkân tanıması halinde; Takasbank pay senetleri için yatırımcının aracı kurum nezdindeki hesabına, nakit bileģen için ise aracı kurumun serbest cari hesabına, katılma payı oluģturma iģlemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve iģlemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliģinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli değiģimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise pay senetleri ve nakit bileģen girer. ĠĢlem aynı gün Fon un kayıtlarına dâhil edilir ve muhasebeleģtirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmiģ sayılır ve bu durumda, Takasbank koymuģ olduğu blokajları kaldırır. b. Yatırımcı, YetkilendirilmiĢ Katılımcıda açılmıģ bulunan hesabından katılma payı oluģturma talebi verdiğinde YetkilendirilmiĢ Katılımcı yatırımcının hesabında oluģturulmak istenen tutarda katılma payına karģılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda pay senetleri ve nakit bileģenin bulunduğunu tespit ettikten sonra; iģleme konu pay senetleri ve nakit bileģen için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve katılma payı oluģturma iģlemine iliģkin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank'a bildirir. Takasbank gereken pay senetleri ile nakit bileģenin varlığını kontrol eder. Yeterli miktarda pay senetleri ile nakit bileģenin bulunduğu anlaģıldıktan sonra; Fon un dolaģımdaki pay sayısının oluģturulmak istenen tutarda katılma payı oluģturmaya da imkân tanıması halinde; Takasbank pay senetleri için yatırımcının YetkilendirilmiĢ Katılımcı nezdindeki hesabına, nakit bileģen için ise YetkilendirilmiĢ Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluģturma iģlemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve iģlemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliģinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli değiģimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise pay senetleri ve nakit bileģen girer. ĠĢlem aynı gün Fon un kayıtlarına dâhil edilir ve muhasebeleģtirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmiģ sayılır ve bu durumda, Takasbank koymuģ olduğu blokajları kaldırır. c. Yatırımcı eksik pay senetlerini ve/veya nakit bileģenini serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank'a iletilebilmesi için varlıkların tümünün iģlemi yapacak yatırımcının hesabına geçmiģ olması Ģartı aranır. T+2 Katılma Payı Oluşturma İşlemleri a. Yatırımcı istediği tutarda katılma payı oluģturabilmek için gereken pay senetlerine sahip değilse ya da bir kısmına sahipse, eksik olan pay senetlerini ĠMKB de alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik pay senetlerini ĠMKB'den alım yoluyla tamamlamaya karar verirse; bu iģlem yatırımcının YetkilendirilmiĢ Katılımcıda bulunan hesabı ya da (yatırımcının YetkilendirilmiĢ Katılımcıda hesabı yoksa)

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUġ AMACI 1.1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ HALİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Finansbank A.Ş. tarafından 2499

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci BU İZAHNAME, FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCILARINDA, FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 EczacıbaĢı menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 20.02.2012 1.1. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ŞEKERBANK T.A.Ş. tarafından, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır.

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı