Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu"

Transkript

1 İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn Sürücüleri... 5 Piller... 7 Portlar ve Konnektörler... 7 Bilgisayarýnýzý AÇMA/KAPATMA... 9 Bilgisayarýnýzý Yükseltme Að üzerinde Ýlk Adýmlar Baðlanýn! Wi-Fi Net Üzerinde Sörf Yapýn! Windows ve Yazýlýmýnýzýn Kullanýmý Windows Welcome Center Bilgisayarýmý Kur Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzýn Dokümantasyonu Yazýlým Kitaplýðýnýz Multimedya Dosyalarýnýn Oynatýlmasý Ses Kontrolleri Windows Media Center (Seçime baðlý) Yardım masası 26 Güvenli Bilgisayar Kullanýmý Bakým Güvenlik Güncellemeler Teþhis ve Onarým Ýlk 5 Sorun Giderme Vakasý Çeþitli Sorun Giderme Packard Bell Smart Restore Windows Remote Assistance Kurtarma Packard Bell Recovery Program Packard Bell Sınırlı Garanti 58 Düzenleyici Bilgiler 62 Yazılım Lisansı 65 İndeks 66 Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

2 Ö NEMLi BiLGi Bir Packard Bell bilgisayarý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Bu kýlavuz, bilgisayarýnýzýn özelliklerini tanýtmak ve yaþayacaðýnýz deneyimde size yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Ayrýca size bilgisayarýnýzýn bakýmýný yapmanýz ve bir sorunla karþýlaþmanýz halinde bu sorunu gidermeniz konusunda da yardým edecektir. Packard Bell Recovery DVD Creator Bilgisayarýnýzýn kurtarma verilerini DVD'lere aktarmak için Recovery DVD Creator uygulamasýný kullanýn. Windows ve Microsoft yardýmcý programlarý ayrýca kopyalanmýþ diskler olarak sunulmamaktadýr. Tüm programlar kurtarma verileri arasýnda sabit disk sürücünüzün özel bir bölümünde yer almaktadýr. Packard Bell, yeni bilgisayarýnýzla çalýþmaya baþlamadan önce kurtarma DVD leri oluþturmanýzý öneriyor (detaylý bilgi için page 27 ye bakýn). Bilgisayarýmý Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý tek bir uygulama içerisinde topladý. Bilgisayarýmý kur bilgisayarýnýzý ilk açtýðýnýzda otomatik olarak açýlacaktýr. Bu, Internet eriþiminizi, antivirüs programýnýzý, kimlik kartýnýzý vb. yapýlandýrmak için basit ve adým adým ilerleyen bir iþlemdir (detaylý bilgi için page 19 a bakýn). Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz konusunda daha fazlasýný keþfetmek için, bilgisayarýnýza kurulu elektronik kullaným kýlavuzu Packard Bell InfoCentre a göz atmayý unutmayýn. Kýlavuzu en az bir kere çevrimiçi olarak güncellemelisiniz (detaylý bilgi için page 20 ye bakýn). Packard Bell Web Sitesi adresini sýk sýk ziyaret etmeyi unutmayýn! Destek (Support) bölümüne göz atýn: bu bölüm güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Packard Bell Support (Packard Bell Destek) Bilgisayarýnýzýn seri numarasýný, satýn aldýðýnýz tarihi ve yeri ve modelini bu kýlavuzun kapaðýna yazmayý unutmayýn. Ayrýca, satýn alma belgesini saklayýn. Bizi aramanýz gerekirse, lütfen soruna neden olan hata mesajýný bir yere not edin ve bilgisayarýn yanýnda durarak mümkünse açýk durumda olmasýný saðlayýn. Bu öðelerin el altýnda bulunmasý size daha iyi ve daha hýzlý hizmet sunmamýzý saðlayacaktýr. Telif Hakký Bildirimi Packard Bell Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu. Telif Hakký 2007 Packard Bell B.V. Tüm Haklarý Saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, elle ya da baþka bir yöntemle olsun herhangi bir þekilde veya fotokopi, kayýt ya da bilgi depolama veya alma sistemleri de dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere herhangi bir araç kullanýlarak, herhangi bir maksada yönelik biçimde Packard Bell B.V. nin önceden yazýlý izni olmaksýzýn çoðaltýlamaz ya da yayýnlanamaz. Sorumluluk Reddi Packard Bell B.V., bu ürün ve dokümantasyon ile ilgili olarak, ticarete elveriliþliði ve özel bir amaca uygunluðu dahil fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere açýkça ifade edilmiþ veya zýmni tüm garantileri özellikle reddeder. Yazýlým ve donaným bileþenlerinin güncellemeleri düzenli olarak yapýlýr. Bu nedenle, bu dokümantasyonda bulunan bazý talimatlar, teknik özellikler ve resimler sizin karþýlaþacaðýnýz durumla küçük farklýlýklar gösterebilir. Bu kýlavuzda tanýmlanan tüm öðeler, açýklama amaçlýdýr ve sizin karþýlaþabileceðiniz durumla benzerlik göstermeyebilir. Bu kýlavuzda yapýlan tanýmlamalardan dolayý herhangi bir yasal hak veya yetki elde edilemez. Packard Bell B.V., ürün veya dokümantasyon üzerinde deðiþiklik veya geliþtirmeler yapma hakkýný, bu gibi deðiþiklikleri ya da geliþtirmeleri herhangi bir kiþiye, herhangi bir zamanda bildirme yükümlülüðü olmaksýzýn saklý tutar. Packard Bell BV, bu ürünün kullanýmýndan kaynaklanan ticari gelir kayýplarý ya da diðer ticari zararlar dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, tüm dolaylý veya beklenmeyen zararlardan hiçbir durumda sorumlu deðildir. Ticari Marka Microsoft, Outlook ve Windows Vista, Microsoft Corporation'n tescilli ticari markalardýr. FireWire, Apple Computer, Inc. in ticari markasýdýr. PS/2, International Business Machines Corporation ýn ticari markasýdýr. Google, Google Inc. nin ticari markasýdýr. Mozilla ve Firefox da Mozilla Foundation'ýn ticari markasýdýr. Packard Bell, Packard Bell B.V. nin tescilli ticari markasýdýr. Tüm diðer þirket veya ürün adlarý ilgili sahiplerinin ticari markalarý, tescilli ticari markalarý ve hizmet markalarýdýr. 2 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

3 T EMEL BiLGi SAYAR KAVRAMLARİ GÜVENLiK VE KULLANİM RAHATLİĞİ Güvenlik Önlemleri Bilgisayarýnýzý rahat kullanmak ve saðlýk problemleri yaþamamak için lütfen aþaðýdaki talimatlarý izleyin. Bilgisayar Ortamı Bilgisayarýnýzýn: doðrudan güneþ ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak olduðundan; manyetik alanlardan veya statik elektrik oluþturan tüm cihazlardan uzak olduðundan; bir cep telefonundan en az 30 santimetre uzakta bulunduðundan; tozlu ve nemli bir ortamda bulunmadýðýndan; halý veya elektrik yükü bulunabilecek herhangi bir yüzey üzerine yerleþtirilmediðinden emin olun. Kablolar AC adaptörünü örtmeyin veya üzerine cisimler koymayýn. Adaptörün cisimlerden uzak tutulmasý kullaným sýrasýnda adaptörün uygun þekilde soðumasýna izin verir. Yalnýzca bilgisayarýnýzla birlikte verilen AC adaptörünü kullanýn. Diðer adaptörler benzer görünüyor olsa da, bunlarýn kullanýmý bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarınızın Temizlenmesi Temizleme ürününü asla doðrudan ekrana püskürtmeyin. Bilgisayarýnýza sývý dökülmesi durumunda, cihazý derhal kapatýn, elektrik fiþini çekin, pili çýkarýn ve yeniden açmadan önce tamamen kurumuþ olduðundan emin olun. Gerekiyorsa, bir gece bekleyin. Sağlık Önlemleri Saatler boyu oyun oynuyor veya çalýþýyorsanýz, düzenli aralar verdiðinizden emin olun. Arada sýrada bilgisayar ekranýndan baþka bir yere bakýn. Yorgunsanýz bilgisayarýnýzý kullanmayýn. Doðal ve rahat bir konumda çalýþabileceðiniz þekilde dizüstü bilgisayarýnýzý düzenleyin. Sýk kullandýðýnýz eþyalarý kolayca eriþilebilir bir yere koyun. Daha iyi bir güvenlik ve konfor için dizüstü bilgisayarýnýzý tam önünüze yerleþtirin. Klavye ve touchpad'inizin uygun bir yükseklikte bulunduðundan emin olun. Ekran gözlerinizden cm uzakta olmalýdýr. Bilgisayarýnýzýn altýnda hararet sembolü mevcutsa, bu sembol alt yüzeyin ýsýnabileceðini belirtir. Sürekli vücut temasýndan kaçýnýn ve bilgisayarý çalýþýr durumdayken dizinizin üzerine koymayýn. Bazý sürekli tekrarlanan hareketlerden ötürü eller, bilekler, kollar, boyun, bacaklar ve sýrtta bazý rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Bu rahatsýzlýklarýn ortaya çýkma riskini azaltmak için, bilekleriniz düz konumda ve elleriniz ile bilekleriniz klavye üzerinde olacak þekilde yazma iþlemi yapýn. Zaman zaman aðrý, karýncalanma, uyuþukluk veya baþka bir rahatsýzlýk yaþýyorsanýz lütfen doktorunuza baþvurun. Ebeveynlere, çocuklarýnýn oyunlarý kullanýmýný takip etmesini öneririz. Sizde veya çocuðunuzda aþaðýdaki semptomlardan birisi görülürse: baþ dönmesi, bulanýk görüþ, göz veya kaslarda tikler, bilinç kaybý, yönelim kaybý, sýra dýþý hareket veya kasýlma, HEMEN kullanýma ara verin ve doktorunuza baþvurun. Kiþinin týbbi geçmiþinde epilepsi olmasa bile bu durum ortaya çýkabilir. Temel Bilgisayar Kavramları - 3

4 BiLGiSAYARİNİZİ TANİMA Klavye ve Touchpad Touchpad Touchpad ekrandaki oku kontrol eder. Bu oka iþaretçi veya imleç adý verilir. Parmaðýnýzý dokunmaya duyarlý zemin üzerinde hareket ettirdiðinizde imleç de bu hareketi takip edecektir. Ýmleçin gösterdiði komutu seçmek veya etkinleþtirmek için touchpad'in üzerindeki düðmelerden birine týklayýn. Touchpad yüzeyine hafifçe dokunduðunuzdan emin olun. Touchpad yüzeyine iki hýzlý týklama çift týklama ile ayný eylemi gerçekleþtirecektir. Ýmlecin iþaret ettiði öðeyi seçmek için sol týklayýn. Ýmlecin iþaret ettiði programý baþlatmak veya metin yazarken tüm paragrafý seçmek için çift týklayýn. Bir açýlýr menü çýkartmak için sað týklayýn. Dizüstü bilgisayarýnýza bir fare baðlayabilirsiniz. Fareyi bilgisayarýn USB veya PS2 baðlantý noktasýna takýn. Bu iþlem, touchpad iþlevini devre dýþý býrakmayacaktýr. Ýmlecinizin hareketini ve görülebilirliðini iyileþtirin! Baþlat > Kontrol Paneli > Fare > Ýmleç Seçenekleri'ne týklayýn. Keyboard Kullanýlan alan ve aðýrlýðý optimize etmek için dizüstü bilgisayarlar kompakt klavyeler kullanýr. Klavye, bilgi veya komutlarýn girilmesi için kullanýlýr. Tuþlarýn fonksiyonlarý kullandýðýnýz programa baðlýdýr. Bu kýlavuzda gösterilen klavye sadece bir örnektir. Klavyenizin düzeni biraz farklýlýk gösterebilir. Klavyenizin tam olarak tanýmý için lütfen InfoCentre'a bakýn. 4 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

5 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➏ ➍ ➐ ➎ 1. Rakamlar: Rakamlarý ve özel karakterleri girmek için kullanýlýr. Üstteki karakterler için [Shift] tuþuna, saðdaki karakterler için ise [Ctrl] + [Alt] tuþlarýna ayný anda basýn. 2. Geri alma tuþu (Backspace): Bir boþluk geri gitmek veya basýlan son tuþu silmek için kullanýlýr. 3. Sil (Del): Ýmlecin saðýndaki karakterleri veya vurgulanan herhangi bir öðeyi siler. 4. Fn: Özel fonksiyonlarý etkinleþtirmek için [F1] ile [F12] arasýndaki tuþlarý ayný anda kullanýn. 5. Ok tuþlarý: Ýmleci yukarý, aþaðý, sola ve saða hareket ettirin. 6. Gir (Enter): Bir komut girmek için basýn, bir metine paragraf sonu ekleyin veya tercih edilmiþ bir seçeneði doðrulayýn. 7. Boþluk (Space) tuþu: Metninize boþluk girmek için kullanýlýr. 8. Üst karakter (Shift): Büyük harf girmek için bir harf tuþuyla ayný anda kullanýn. 9. Çýkýþ (Esc) tuþu: En güncel görevleri iptal eder. Bilgisayarınızın Sürücüleri Aþaðýda tanýmlanan sürücüler genellikle Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek sürücülerin olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfeninfocentre'a göz atýn. Bellek Kartı Okuyucusu Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta kullanýlýr. Bazý bilgisayarlar, MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) veya MS (Memory Stick ) gibi en çok kullanýlan tipleri okumaya ve yazmaya yarayan hepsi bir arada hafýza kartý okuyucu içerir. Bir Kartın Formatlanması Bir kart ilk kez kullanýlmadan önce formatlanmalýdýr. 1. Kartýnýzý ilgili yuvaya takýn ve Baþlat > Bilgisayarým seçeneðine týklayýn. 2. Kart simgesine sað týklayýn ve Format öðesini seçin. 3. Format penceresinde Baþlat seçeneðini týklayýn ve ardýndan OK (Tamam) üzerine týklayýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 5

6 Harici Kart Okuyucusundan Bir Kartın Çıkartılması 1. Bildirim Alanýndaki (saatin yanýnda) Donanýmý Güvenle Kaldýr simgesine týklayýn. 2. Safely remove USB Mass Storage Device (USB Yýðýn Depolama Aygýtýný Güvenle Kaldýr) seçeneðine týklayýn. 3. Safe to Remove Hardware (Donanýmý Kaldýrmak Güvenli) mesajý gösterilene dek bekleyin. 4. Kartý çýkartýn. Optik Sürücüler Çoðu bilgisayar bir DVD sürücüsüne sahiptir. Bir DVD sürücü, müzik CD'lerini, veri içeren (dosyalar ve programlar) CD'leri, Video CD'leri ve kaydedilebilir CD leri, ayrýca DVD leri, DVD filmleri ve çoðu kaydedilebilir DVD yi okuyabilir. CD ve DVD Tipleri Bilgisayarýnýzda bir CD veya bir CD yazýcý sürücüsü varsa, sadece CD türü diskleri oynatabilirsiniz. Bilgisayarýnýzda bir CD veya DVD yazýcý varsa, bu aygýtý CD lerinizi çoðaltmak, kendi müzik derlemelerinizi, dijital fotoðraf albümlerinizi oluþturmak veya deðerli verilerinizin güvenli bir kopyasýný saklamak için kullanabilirsiniz. Bir CD yi kopyalamadan önce, içeriðinin Ticari markalar veya Telif haklarý ile korunmadýðýndan ve bunu çoðaltmaya yetkiniz olup olmadýðýndan emin olun. Ülkelerin çoðunda kendi kiþisel kullanýmýnýz için yazýlýmýn yedeðini almanýza veya müziði çoðaltmanýza izin verilir. CD ve DVD yazýcýlar iki ana tipte yazýlabilir diski desteklerler: "R": Disk üzerine sadece bir kez yazabilirsiniz. Dosyalarýnýzý kaydettiðinizde, bunlarý silemez veya diski tekrar kullanamazsýnýz. "RW": Dosyalarýnýzý kaydetmek veya silmek için diske tekrar yazabilirsiniz. Önemli bilgilerinizin yedeklenmesi için idealdir. Önlemler Bir programý baþlatmadan önce diski sürücüye yerleþtirin. Diski sürücüye zorla yerleþtirmeye çalýþmayýn; diskin doðru yerleþtirildiðinden emin olduktan sonra disk tablasýný kapatýn. Diski kullanan programý kapatmadan önce diski çýkarmayýn. Bu iþlem bilgisayarýnýzýn yanýt verememesine neden olabilir. Bu durum ortaya çýktýðýnda, Windows Görev Yöneticisini kullanarak bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn (bkz. page 37). Tabla çýkmýyorsa, bunu elle açmayý deneyebilirsiniz: 1. Bilgisayarýnýzý kapatýn. 2. Düzleþtirilmiþ bir kâðýt ataþýný acil çýkartma deliðine (varsa) dikkatlice sokun. Çýkartma kanalý içerisinde ucu kýrýlýp sürücüye zarar verebileceðinden bir kurþun kalem kullanmayýn. Sürücüyü kullanmadýðýnýzda disk tablasýný kapalý tutun. Sürücü içerisindeki optik lense dokunmayýn, eðer lens kirlenirse optik sürücü iþlevini tam olarak yerine getiremeyebilir. Lensi normal bir bezle silmeyin. Lensi temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanýn. Optik sürücü 1. Sýnýf lazer ürün kategorisindedir. Bu ürün, ABD patentleri ve diðer fikri mülkiyet haklarýyla korunan, kopya koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakký teknolojisinin kullanýmýna Macrovision tarafýndan izin verilmelidir ve Macrovision tarafýndan aksi yönde izin verilmedikçe evde ve diðer sýnýrlý gösterimler sýrasýnda kullanýmý amaçlanmýþtýr. Tersine mühendislik ve yazýlýmýn parçalarýna ayrýlmasý yasaktýr. 6 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

7 Piller AC güç kaynaðýndan uzakta bulunduðunuzda, bilgisayarýnýz tekrar þarj edilebilir bir pil kullanýr. Uzun yolculuklar için pil deðiþimi yapabilmek veya performansýný kaybetmiþ eski bir pili deðiþtirmek için bu pil çýkarýlabilir. Pil her ne kadar fabrikada tam þarj edilmiþ olsa da, taþýma ve rafta kalma süresi ilk pil þarjýný düþürebilir. Bilgisayarýnýzý ilk kez kullanýrken, AC güç adaptörünü baðlayýn ve pili tam olarak þarj edin. Diz üstü bilgisayarýnýz hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için InfoCentre a göz atýn. Pil Ömrü Pilin ömrü bilgisayarýn nasýl kullanýldýðýna, pilin kapasitesine ve bilgisayarýn tasarýmýna baðlýdýr. Geçen zamanla birlikte pillerin performansý azalacaktýr (laboratuar ortamýnda eriþilen sürenin %50 si). Güvenilir bir pil çalýþmasý için her iki ayda bir pili (NiMH) tam olarak deþarj etmeli ve ardýndan tam olarak tekrar þarj etmelisiniz. Pillerin değişimi Bazý bilgisayarlarda bulunan bir lityum pil sistem yapýlandýrma bilgilerini saklamak için kullanýlýr. Pil sistem yapýlandýrma bilgilerini saklayamaz duruma geldiðinde pili deðiþtirmenizi öneririz. Pil Önlemleri Pil yanlýþ yerleþtirilmiþse patlama riski bulunmaktadýr. Üretici tarafýndan tavsiye edilen benzer veya eþdeðer tipte olanla deðiþtirin. Kullanýlmýþ pilleri üreticinin talimatlarýna uygun olarak atýn. Piller dikkat edilmesini gerektiren kimyasallarýn bir karýþýmýný içerir. Pillerin atýlma iþlemleri tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleþtirilmelidir. Kullanýlmýþ pilleri sýradan çöp atýklarýyla birlikte atmayýn. Pili parçalarýna ayýrmayýn. Portlar ve Konnektörler Aþaðýda tanýmlanan portlar ve konnektör tipleri çoðunlukla Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek portlarýn olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen InfoCentre a göz atýn. Önlemler Herhangi bir aygýtý takmadan önce, birlikte verilen kurulum talimatlarýna göz atýn. Bilgisayarýn o an kullanmakta olduðu bir aygýtý çýkartmayýn. Çoðu aygýt hot-pluggable (sistem çalýþýrken takýlýp çýkarýlabilen) aygýttýr. Bunun anlamý bu aygýtlarýn bilgisayar açýkken takýlýp çýkarýlabileceðidir. Bunlar otomatik olarak algýlanýp kurulumlarý yapýlýr. Bununla birlikte, bilgisayardan çýkarýlmadan önce bunlarýn devre dýþý býrakýlmasý gerekir (sayfa 6 daki Bir kartýn çýkartýlmasý konusuna bakýn.). USB (Evrensel Seri Yol) USB portlarý kullanýmý kolay hot-pluggable baðlantýlardýr. USB 2.0 konnektörler, USB 2.0 onaylý yüksek hýzlý aygýtlar için daha büyük hýzlar sunabilir. USB nin eski sürümlerinde olduðu gibi, tam hýzlý ve düþük hýzlý aygýtlar benzer hýzda çalýþacaklardýr. Temel Bilgisayar Kavramları - 7

8 IEEE 1394 Bir IEEE 1394 portu (diðer adýyla FireWire veya i.link), dijital video kameralar, harici sabit disk sürücüler veya tarayýcýlar gibi yüksek hýzlý dijital aygýtlarý bilgisayarýnýza baðlamanýza olanak tanýr. Eski Tip Portlar Eski aygýtlarýn kullanýlabilmesini saðlamak için çoðu bilgisayarda eski tip portlar da yer alýr. Hot-pluggable aygýtlardan farklý olarak, eski tip aygýtlarýn takýlmasý veya çýkartýlmasýndan önce bilgisayarýnýzý kapatmanýz gerekir. PS/2 Fare: Fareyi baðlamak içindir. PS/2 Klavye: klavyeyi baðlamak içindir. Ses konnektörleri Ses Çýkýþý: hoparlörleri bilgisayara baðlamak içindir. Fiber Optik Ses Çýkýþý: S/PDIF kalitesinde sesin keyfini çýkarmak için. Fiber optik giriþe sahip bir amplifikatöre baðlý olan bir 5.1 hoparlör setiniz varsa, bilgisayarýnýzda DVD oynatýrken Dolby Digital sesin keyfini çýkarabilirsiniz. Ses giriþi: bir ses kaynaðýný bilgisayarýnýza baðlamak içindir. Mikrofon: 3,5 mm fiþe sahip mono mikrofonu baðlamaya yarar. TV-Çıkışı Bir TV-Çýkýþý portu, televizyonu bir harici görüntüleme aygýtý olarak (uygun Video-Giriþ konnektörü ile birlikte) kullanmanýza izin verir. Sesi iletmek için, bilgisayarýnýzýn ses çýkýþ portunu televizyonunuza baðlamanýz gerekir. İletişim Portları Að (LAN veya Ethernet portu): diðer bilgisayarlarla ortak bir iletiþim hattýný ve kaynaklarý paylaþmaya yarar. Þimþekli fýrtýna koþullarýnda, tüm baðlantý kablolarýný çýkardýðýnýzdan emin olun; modemi telefon hattýndan çýkarýn ve anten soketinden TV portunu ve að kablolarýný çýkarýn. Yakýndaki telefon hatlarýna veya bir antene çarpan yýldýrým, modeminize, aðýnýza veya TV kartýnýza ve hatta tüm bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarýnýzda oluþan hasar yýldýrým çarpmasýndan kaynaklanýyorsa ürün garantisinin geçerli olmayacaðýný dikkate alýnýz. 8 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

9 Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA Bilgisayarınızı Açma 1. Ýlk olarak bilgisayarýnýza baðlý olan aygýtlarýn ana açma/kapama sviçlerine basarak bunlarý açýn. 2. Ardýndan ana açma/kapama düðmesine basarak bilgisayarýnýzý açýn. Ev içindeki bilgisayarý paylaþmak ve bilgisayarý açtýðýnýzda kendi sistem ayarlarýnýzý kullanmak amacýyla her kullanýcý için hesaplar oluþturabilirsiniz. Baþlat > Kontrol Paneli > Kullanýcý Hesaplarý'na týklayarak herhangi bir anda hesaplarýnýza eriþip düzenleme yapabilirsiniz. Kullanýcý hesabý yönetimi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için lütfen "Kullanýcý Hesap Kontrolü" bölümüne bakýn. Bilgisayarınızı Kapatma Bilgisayarýnýzý kapatmadan önce tüm uygulamalarýn kapalý olduðundan emin olun. ➊ ➋ Bilgisayarýnýz kapatýldýðýnda, güç düðmeleri varsa harici aygýtlarý da KAPATIN. Windows Baþlat menüsüne gitmeden de bilgisayarýnýzý kapatabilirsiniz. Sadece tüm uygulamalarý kapatýn ve güç düðmesine basýn. Oturumunuzu kaydetmek ve çalýþmaya daha çabuk baþlamanýzý saðlayacak þekilde bilgisayarý düþük güç durumuna getirmek için Uyku düðmesine basýn (detaylý bilgi edinmek için "Güç Seçenekleri" ne bakýn). Zorlanmış Kapanış Bilgisayarýnýz yanýt vermiyorsa Görev Yöneticisi'ni kullanmayý deneyin. Bu uygulama sisteminizin performansý hakkýnda bilgiler sunar ve bilgisayarýnýzda yürütülen programlar ve iþlemler hakkýnda detaylarý görüntüler. Bunun için, [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuþlarýna ayný anda basýn ve açýlan menüden Görev Yöneticisini baþlatýn. Uygulamalar sekmesine týklayýn, bitirmek istediðiniz iþi seçin, ardýndan Görevi Sonlandýr seçeneðine týklayýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 9

10 Bilgisayarýnýz hala yanýt vermiyorsa, bilgisayarýnýzý kapatmak için bilgisayarýn güç düðmesine basýn. Tüm LED ler kapanana dek bu düðmeyi basýlý tutun ve bilgisayarý tekrar açmadan önce yaklaþýk 30 saniye bekleyin. Güç Kaynağı Dizüstü bilgisayarýnýz çalýþabilmesi için sabit ve stabil bir güç kaynaðýna ihtiyaç duyar. Evdeyseniz, AC adaptör bir prize baðlanabilir ve böylece istenildiði kadar uzun süre kullanýlabilir. Yoldaysanýz veya kablolardan kurtulmak istiyorsanýz, bilgisayarýnýzýn pili size yardýmcý olacaktýr. AC güç adaptörü, bilgisayarýnýzý çalýþtýrmak ve ayný anda pili þarj etmek için gerekli gücü saðlar. Güç Seçenekleri Windows un güç seçenekleri bilgisayarýnýzýn güç durumunu kontrol edebilir ve enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Ýhtiyaçlarýnýza baðlý olarak, size en uygun olan güç düzenini tanýmlayabilirsiniz. Dört adet enerji tasarrufu modu bulunur: Aygýtý kapa, Bekleme, Hazýrda Bekleme ve Uyku. Uyku, Hazýrda Bekleme'nin düþük güç tüketimi ve veri koruma özellikleri ile Bekleme modunun hýzýný birleþtiren bir moddur. Bilgisayarýnýz Uyku modundaysa bilgisayarý yeniden kullanmak yalnýzca birkaç dakika alacaktýr. Bilgisayarýnýzý çok daha seyrek bir þekilde kapatabilir ve yeniden baþlatabilirsiniz. Uyku modu yalnýzca güç tüketimini azaltmakla kalmaz ayný zamanda verilerinizi korumanýza yardýmcý olur. Bilgisayarýnýzýn kiþiselleþtirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, Baþlat > Yardým ve Destek seçeneðine týklayýn. Bilgisayarınızı Yükseltme Packard Bell, bilgisayar deneyiminizi olabildiðince kolay ve eðlenceli hale getirmek için çalýþmaktadýr. Bilgisayar ihtiyaçlarýnýzýn sürekli deðiþmesinden ötürü Packard Bell, doðru aksesuarlarý seçmeniz ve bilgisayarýnýzý verimli þekilde kullanmanýz için yardýmcý olmaya hazýrdýr. Hafıza Hafýza (RAM) bilgisayarýnýzýn en önemli bileþenlerinden biridir. Resim veya dijital-video düzenleme programlarý veya 3D oyunlar gibi yoðun hafýza kullanan programlar çalýþtýrýyorsanýz, hafýza büyüklüðünün arttýrýlmasý, bilgisayar performansýný arttýracak ve bilgisayarýnýzýn daha hýzlý çalýþmasýna yardýmcý olacaktýr. Packard Bell bilgisayarýnýza en uygun hafýza modülünü seçmenize yardýmcý olmasý için, adresindeki çevrimiçi yapýlandýrýcýyý kullanabilirsiniz. Adým adým iþleyen yapýlandýrýcý, iyi bir fiyata, hata riski olmadan doðru modülü hýzlý bir þekilde bulabilmeniz için en iyi yoldur. Saklama Ek bir saklama alanýna ihtiyacýnýz varsa, yedeklemeler oluþturmak veya bilgilerinizi taþýmak için taþýnabilir bir saklama aygýtý istiyorsanýz, harici bir sabit disk, bilgisayarýnýzýn depolama alanýný geniþletmek için uygun bir çözümdür. Aygýtý bir FireWire veya USB portuna takýn ve sürükle ve býrak iþlemiyle deðerli bilgilerinizi birkaç saniye içinde aktarýn Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

11 Geçici yedeklemeler yapmak için, bu iþlem bir CD veya DVD yazma iþleminden çok daha hýzlýdýr! Yüksek kapasiteli sürücüler ayrýca, favori müzik dosyalarýnýzý, fotoðraflarýnýzý ve videolarýnýzý saklamak ve istediðiniz her yere götürmek için idealdir! Aksesuarlarýmýzý keþfetmek ve çevrimiçi satýn almak veya yakýnýnýzdaki maðazayý öðrenmek için adresini ziyaret edin! Yakınsama Packard Bell, günümüzün büyüyen dijital dünyasýna, popüler olan ve geliþen dijital etkinliklere ideal þekilde uyum gösteren ürünlerle önemli ölçüde katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Ürünlerimiz en iyi teknolojileri beraberinde getirir ve geniþ bant Ýnternet, Wi-Fi aðý ve dijital ortamlar gibi en son geliþmelerden faydalanmanýzý saðlar. Ev eðlence sistemleri yelpazemiz, teknoloji ve eðlenceyi, gittiðiniz her yere taþýyabileceðiniz birçok MP3 çalarý da içerir. adresini ziyaret edin ve teknolojinin daima stressiz ve kiþisel olarak zenginleþtirici olduðu Lounge bölümümüze girin! Garanti Packard Bell bilgisayarlarý, sýnýrlý bir garanti ile birlikte gelir. Daha rahat etmek için, isteðe baðlý PB Care paketleri, standart garantiyi üç yýla kadar uzatmanýza izin verir ve masaüstü bilgisayarlar için yerinde servis avantajý getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. Garanti süreniz dolmuþ ise veya PB Care paketleri bölgenizde mevcut deðilse paniðe kapýlmayýn, Packard Bell bu durumu çözebilir. Size yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için Packard Bell in atanmýþ Yetkili Servis Merkezleri vardýr! Packard Bell ürününüz konusunda eðitim görmüþ deneyimli teknisyenlerimizin hizmetinden faydalanabilirsiniz. Geri dönüşüm Yeni bir bilgisayar satýn aldýnýz ve eski ekipmanýnýzla ne yapabileceðinizi düþünüyorsunuz? Boþ vermeyin! Packard Bell, geri dönüþüm yapmanýzý önerir! Çoðu bilgisayar ekipmaný atýk alanlarýnda tutulmasý gereken tehlikeli malzemeler içerir. Geri dönüþüm sýrasýnda, bilgisayarlarda kullanýlan malzemelerin çoðu geri kazanýlýp yeniden kullanýlabilir. Birçok hayýrsever kuruluþ bilgisayar ekipmanlarýný toplar ve ilgili þirketler ise kullanýlmýþ ekipmanlarý onarýp satarlar. Temel Bilgisayar Kavramları - 11

12 AĞ ÜZERiNDE İLK ADİMLAR Bağlanın! Ýnternet kullanýmý günlük bilgisayar kullanýmýnýn doðal bir parçasý haline gelmiþtir. Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell bunun için gerekli olan tüm araçlarý içermektedir. İnternet Servis Sağlayıcısı Baðlanabilmek için, bilgisayarýnýz ile Ýnternet arasýndaki fiziksel baðlantýyý saðlayacak olan bir Ýnternet Servis Saðlayýcýsýna (ISS) kaydolmanýz gerekir. Bazý bilgisayarlar önceden birçok ISS kurulumu yapýlmýþ þekilde gelir. Baþka bir ISS kullanmak istiyorsanýz, lütfen kurulum paketi ile birlikte gelen talimatlara bakýn. Birkaç ISS kullanmaktan kaçýnýn. Bağlantı Tipleri Bilgisayar modelinize, konumunuza ve iletiþim ihtiyaçlarýnýza baðlý olarak Ýnternet e baðlantý için birçok yolunuz vardýr. Çevirmeli Bağlantı Çoðu bilgisayar standart bir çevirmeli að konnektörü içerir. Bu konnektör telefon hattýný kullanarak Ýnternet e baðlanmanýza olanak tanýr. Çevirmeli að baðlantýsýyla, tek bir telefon hattý üzerinden modem ve telefonu ayný anda kullanamazsýnýz. Baðlantý hýzý düþük olduðundan ve baðlantý süresi genellikle saat baþý hesaplandýðýndan, yalnýzca sýnýrlý þekilde Ýnternet i kullanýyorsanýz bu tip bir baðlantý tavsiye edilir. DSL DSL (Dijital Abone Hattý), telefon hattý üzerinden gerçekleþtirilen daima açýk bir baðlantýdýr. DSL ve telefon, benzer frekanslarý kullanmadýðýndan, Ýnternet e baðlý durumdayken telefonunuzu kullanabilirsiniz. DSL kullanabilmek için, bir telefon þirketinin merkez ofisinin yakýnýnda bulunmanýz gerekir (servis bazý þehir dýþý yerlerde mevcut deðildir). Baðlantý hýzlarý bulunduðunuz yere baðlý olarak farklýlýk göstermektedir. Öte yandan DSL genel anlamda hýzlý ve güvenilir bir internet baðlantýsý sunmaktadýr. Baðlantý her zaman açýk olduðundan, genelde aylýk sabit ücretler alýnýr. Kablo Bir kablo baðlantýsý, kablo televizyon hattýnýn kullanýmýyla hýzlý ve daima açýk Ýnternet hizmeti sunar. Bu servis genelde büyük þehirlerde mevcuttur. Ýnternet e baðlýyken ayný anda telefonunuzu kullanabilir ve kablolu TV nizi izleyebilirsiniz. Paylaþýmlý bir baðlantý olduðundan, ayný komþulukta çok fazla kiþi baðlý olduðunda baðlantý hýzý düþebilir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

13 LAN LAN (Yerel Alan Aðý), ortak iletiþim hattýný ve kaynaklarýný paylaþan bir bilgisayar grubudur (örneðin, bir ofis binasý veya ev içerisinde). Bir að oluþturduðunuzda dosyalarý, çevre aygýtlarýný (yazýcý gibi) ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþabilirsiniz. Kablolu (Ethernet gibi) veya kablosuz teknolojileri (Wi-Fi veya Bluetooth gibi) kullanarak bir LAN (yerel alan aðý) oluþturabilirsiniz. Wi-Fi Kablosuz LAN ya da WLAN, kablo kullanmaksýzýn iki ya da daha fazla bilgisayarý baðlayan kablosuz bir yerel að. Wi-Fi ( wireless fidelity nin kýsaltýlmýþ halidir), giderek daha popüler olan kablosuz bir yerel aðdýr (WLAN). Bir Wi-Fi að oluþturmak kolaydýr ve dosyalarý, çevre aygýtlarýný ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþmanýza izin verir. Daha fazla bilgiyi InfoCentre Wi-Fi öðreticilerinde bulabilirsiniz. Kablosuz bir Ağın Faydaları Nelerdir? Hareket Kabiliyeti: Kablosuz LAN sistemleri gerek sizin gerekse evdeki aðýnýzýn diðer kullanýcýlarýnýn aða baðlý olan dosyalarý ve aygýtlarý paylaþmak üzere eriþim saðlamasýna imkan tanýmaktadýr. Bu aygýtlara örnek olarak yazýcý ya da tarayýcýyý vermek mümkündür. Ayrýca evinizdeki diðer PC lerle bir internet baðlantýsýný paylaþmanýz mümkündür. Kurulum Hızı ve Basitlik: Kablosuz bir LAN sistemi kurmak hýzlý ve basit olabilir. Bunun dýþýnda kablosuz baðlantý ile duvarlarda ve tavanlarda kablo görme zorunluluðu da ortadan kalkar. Kablosuz LAN'ın Bileşenleri Kablosuz aðýnýzý evinizde kurmak için aþaðýdaki unsurlara sahip olmanýz gerekmektedir: Að Eriþim Noktasý (Baðlantý Yönlendiricisi) Að Eriþim Noktalarý (baðlantý yönlendiricileri) çevredeki ortama veri akýþýný saðlayan iki yönlü alýcý vericidir. Að Eriþim noktalarý kablolu ve kablosuz að arasýnda baðlantý kurmaktadýr. Baðlantý Yönlendiricilerin büyük bir çoðunluðu DSL modeminin içerisinde kuruludur ve yüksek hýza sahip bir DSL internet baðlantýsýna eriþmenizi saðlar. Seçmiþ olduðunuz Internet Servis Saðlayýcýsý (ISP) normal þartlarda hizmetlerine abone olmanýzla birlikte bir modem ya da baðlantý Yönlendiricisi tedarik etmektedir. Detaylý kurulum talimatlarý için Að Eriþim Noktasý ya da Baðlantý Yönlendiricisi ile birlikte tedarik edilmiþ dokümantasyonu dikkatle okuyun. Að Kablosu (RJ45) Bir Að Kablosu (RJ45 olarak da anýlabilir), ana Bilgisayar, Eriþim Noktasý na (Aþaðýdaki Resme bakýn) baþlamak üzere kullanýlýr. Bu tip kablolar ayrýca Eriþim Noktasý na diðer çevre birimlerini baþlamak için de kullanýlmaktadýr. Kablosuz Alýcý Aðýnýza baðlamak istediðiniz dizüstüne Kablosuz Alýcýyý baðlayýn. Farklý çeþitlerde kablosuz alýcýlar mevcuttur. Dizüstü bilgisayarlar için bunlardan en yaygýný USB WiFi Alýcý ya da Dongle 'dýr. Bilgisayarýnýzýn USB portlarýndan birine basitçe takýn. Bazý dizüstü bilgisayarlarda kablosuz alýcýlar kurulmuþtur. Temel Bilgisayar Kavramları - 13

14 Çalışan bir ağın görünümü ➋ ➎ ➏ ➊ ➍ ➏ ➏ ➋ ➌ 1. Að Eriþim Noktasý ya da Baðlantý Yönlendiricisi 2. Dizüstü bilgisayar 3. Modem 4. Yazýcý 5. PDA 6. Að Kablosu (RJ45) Özel internet paylaşımı Microsoft Windows Vista'nýn Internet Connection Sharing (ICS - Internet Baðlantý Paylaþýmý) özelliði tek bir internet baðlantýsýný birden fazla bilgisayar arasýnda paylaþtýrmanýza izin vermektedir. IEEE kablosuz LAN'lar (WLAN'lar) için yerleþtik destek, özel kablosuz að oluþturabilmenizi saðlar. Bu iki özellik, kablolu bir internet baðlantýsýnýn özel kablosuz að kullanýcýlarýna paylaþtýrýlmasýný saðlayacak þekilde bir arada kullanýlabilir. Bir Access Point (yönlendirici) yoksa, kullanýlacak baðlantý yöntemi budur. Bir WiFi Ağ Bağlantısının Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması Aðýnýzýn yönetim seçeneklerine eriþim için Baþlat > Að > Að ve Paylaþým Merkezi öðesine týklayýn. Buradan aðýnýzý etkinleþtirebilir/devre dýþý býrakabilir ya da að üzerinde paylaþýlanlarý vb. kontrol edebilirsiniz Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

15 Net Üzerinde Sörf Yapın! Ýnternet te sörf için Ýnternet tarayýcýsý adý verilen bir programa ihtiyacýnýz vardýr. Packard Bell, sizin için Firefox Ýnternet tarayýcýsýný seçmiþtir. Mozilla Firefox ile Ýnternet'te güvenle dolaþýn, performans, kullaným kolaylýðý ve gizlilik konusunda yapýlan geliþmelerin keyfini sürün. Firefox sizi virüslere, casus yazýlýmlara ve kendi kendine açýlan pencerelere karþý korur. Ýnternet eriþiminiz kurulduktan ve baðlandýktan hemen sonra, masaüstünde yer alan Mozilla Firefox kýsayoluna týklayýn ve Ýnternet deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltin. Firefox Özellikleri Bu Firefox tarayýcý baþlangýç sayfasýdýr. Yeni tarayýcýnýzýn bazý temel özellikleri hakkýnda kýsa açýklamalar: ➑ ➊ ➎ ➏ ➋ ➒ ➏ ➌ ➐ 1. FireFox Yardým bölümüne eriþmek için Yardým'a týklayýn ya da klavyenizdeki [F1] tuþuna basýn ve Mozilla Firefox ve program güncellemeleri konusundaki bilgilere ulaþýn. 2. Pencereyi küçültün, büyütün veya kapatýn. 3. Köprü: baþka bir baþlýk ve sayfaya atlamak için týklayýn. 4. Pencerenizin boyutunu ayarlamak için sol tuþa týklayýn ve pencerenin alt sað köþesini tutun. 5. Adres çubuðu: bir Ýnternet adresi yazýn (ör: ve klavyenizin Enter tuþuna basýn bu sizi doðrudan yazdýðýnýz adrese götürecektir. 6. Google arama (detaylý bilgi bir sonraki sayfada) 7. Durum çubuðu 8. Geri ve Ýleri düðmeleri: dolaþým sýrasýnda bir sayfa geri veya ileri gitmenizi saðlar. 9. Sayfa ekranýnýzda tam olarak görünmüyorsa, kaydýrma çubuðundaki yukarý ve aþaðý tuþlarýný kullanýn. Alternatif olarak, klavyeniz üzerindeki ok tuþlarýný veya touchpadin üzerindeki kaydýrma düðmesini kullanýn. ➍ Temel Bilgisayar Kavramları - 15

16 addons.mozilla.com adresini ziyaret ederek her geçen gün büyüyen Eklentiler listesini keþfedin ve Firefox Ýnternet tarayýcýnýzý kiþiselleþtirin. Google Search Google Search ile Web'de yaptýðýnýz aramalarýn hýzýný ve verimliliðini artýrýn. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Google arama alanýna sorgulayacaðýnýz sözcüðü yazýn. 2. Google arama düðmesine týkladýðýnýzda, arama sonuçlarýný gösteren yeni bir sayfa açýlacaktýr. 3. Yaptýðýnýz sorgulamayla ilgili Grafikleri, Gruplarý ya da Haberleri bulmak istiyorsanýz bu seçeneklerden birini tercih edin. 4. Geliþmiþ Arama seçeneði tam olarak bulmak istediðinizi karþýnýza getirmek amacýyla yaptýðýnýz sorgulamayý en saf hale getirebilmenizi saðlar. 5. Google aramasýný kiþiselleþtirmek için Tercihler öðesine týklayýn. Google Desktop Google Desktop, kolay arama yapmanýzý saðlayan ve Packard Bell bilgisayarýnýzý kiþiselleþtirmenize imkan saðlayan önceden kurulmuþ ücretsiz bir uygulamadýr. Google Desktop e-postalarýnýz, dosyalarýnýz, fotoðraflarýnýz, sohbet kayýtlarýnýz, dolaþtýðýnýz web siteleri ve daha fazlasý üzerinde eksiksiz bir metin aramasý yapmanýzý saðlar. Google Desktop, bilgisayarýnýzda arama yapýlabilmesini saðlayarak, bilgiyi elinizin altýna yerleþtirir ve dosyalarýnýzý manuel olarak düzenleme zahmetinden sizi kurtarýr. Google Desktop yeni gelen e-postalarýnýz ve en sevdiðiniz resimlerden, yerel hava durumu ve kiþiselleþtirilmiþ haber baþlýklarýna kadar her þeyi görüntüleyebilen görsel cazibeye sahip mini uygulamalar olan Sidebar ve Google Gadgets ile yeni bilgilerin bir araya getirilmesine yardýmcý olur. Google Desktop ile kiþiselleþtirilmiþ bilgileri istediðiniz zaman, doðrudan masaüstünüzde görebilirsiniz. Programý baþlatmak için yalnýzca masaüstünüzdeki Google Desktop arama simgesine týklamanýz yeterlidir. Picasa Tüm dijital fotoðraflarýnýzý kolayca bulmanýzý, düzenlemenizi ve paylaþmanýzý saðlayacak, Google'ýn fotoðraf düzenleme uygulamasý Picasa da yeni Packard Bell bilgisayarýnýza yüklenmiþtir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

17 Bu yazýlým dijital fotoðraf makinenizle birlikte gelmektedir. Picasa'yý her açtýðýnýzda, uygulama tüm fotoðraflarýnýzý (hatta unuttuðunuz fotoðraflarý bile) otomatik olarak bulur ve tümünü tarihe göre bildiðiniz klasör adlarý kullanarak görsel albümler haline dönüþtürür. Sürükle býrak yöntemi ile albümleri düzenleyebilir ve yeni gruplar oluþturmak için etiketler yaratabilirsiniz. Picasa ayrýca, tek tuþla gerçekleþtirilebilecek düzeltme iþlemlerine ve güçlü efektlere kolayca eriþebilmenizi saðlayarak, geliþmiþ fotoðraf düzenleme iþlemlerini kolaylaþtýrýr. Picasa'yý kurulu programlar listesinde bulabilirsiniz: baþlamak için Baþlat > Tüm Programlar, öðesine týklayýn ve ardýndan Picasa'ya çift týklayýn. Google ürünleri ve özellikleri hakkýnda daha fazlasýný öðrenmek için adresini ziyaret edin. Packard Bell Web Sitesi Baþlangýç için neden adresindeki web sitemizi ziyaret etmiyorsunuz? (Sayfanýn üzerinden Ülkenizi seçin seçeneðine týklayýn). Packard Bell, sürekli bir kiþiselleþtirilmiþ destek sunmaya önem vermektedir. Ýhtiyaçlarýnýza uygun yardým için Destek bölümümüze göz atýn: My Product Identification (Ürün tanýmým), bilgisayarýnýzýn seri numarasýný tanýyabilir ve bilgisayarýnýza özgü tüm bilgileri size hemen verebilir! Diagnosis & Repair (Teþhis ve Onarým) bilgisayarýnýzda bir sorun olduðunda bu sorunun giderilmesi için deðiþik çözümler bulmanýzda size yardýmcý olabilir. Search (Arama) kutusuna anahtar sözcükler girin ve aramanýzla ilgili tüm yazýlarý bulun! Downloads (Dosya indirme) alanýna anahtar sözcük girerek bilgisayarýnýz için sürücü güncellemeleri ile birlikte yamalarý, program ve firmware (cihaz yazýlýmý) yükseltmeleri ile ilgili dosyalarý arayýp indirebilirsiniz. User Forum (Kullanýcý Forumu) içerisinde diðer Packard Bell kullanýcýlarý ile deneyimlerinizi paylaþýn ve sorunlarýnýza yardým arayýn. Ayrýca aralýk veya kategoriye göre ürün bilgilerini arayabilir, garantiniz hakkýnda bilgileri okuyabilir ve temas bilgilerine eriþebilirsiniz. Packard Bell tarafýndan sunulan en son teknolojiler hakkýnda daha fazla bilgi için, Product Showroom (Ürün Tanýtýmý) bölümümüze göz atýn. Ayrýca, Shopping (Alýþveriþ) bölümünde yakýnýnýzdaki bir maðazayý öðrenebilir veya birkaç týklamayla en son Packard Bell ürünlerinin doðrudan evinize ulaþmasýný saðlayýn. çevrimiçi aktiviteler ve hizmetler dünyasýna giriþ adresinizdir en son bilgiler ve dosya ve program indirmeler için bizi düzenli olarak ziyaret edin! Temel Bilgisayar Kavramları - 17

18 WINDOWS VE YAZİLİMİNİZİN KULLANİMİ Windows Welcome Center Bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda, Welcome Center penceresi açýlýr. Welcome Center size Windows Vista'nýn yeni özelliklerini ve araçlarýný tanýtacaktýr. Welcome Center'a istediðiniz zaman Baþlat > Denetim Masasý öðesine týklayarak eriþebilirsiniz. Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) adlý tek bir uygulama içerisinde topladý! Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) uygulamasý bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda otomatik olarak baþlayacacaktýr. Ýnternet eriþiminizin, antivirüs yazýlýmýnýn, telefon ve oyun programlarýnýn yüklenmesi sýrasýndaki adýmlarda bir sihirbaz size yardýmcý olacaktýr. Recovery DVD Creator programýný çalýþtýrýn ve Bilgisayar Kimlik Kartýnýzý yazdýrýn. Sadece kurmak istediðiniz öðeleri seçin ve uyarýlarý takip edin. Seçeneklerin sayýsý bilgisayarýnýzýn modeli ve bölgesine göre deðiþiklik gösterebilir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

19 Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzda sürücü ve yazýlýmlarýn en son güncellemelerinin bulunduðundan emin olmak için, bir Ýnternet baðlantýsýna sahip olur olmaz Packard Bell Updator programýný kullanýnýz. Baþlat > Tüm Programlar > Packard Bell Support > PBUpdator üzerine týklayýn ve gösterilen talimatlarý izleyin. Güncellemeleri kurmak için Yes üzerine týklayýn. Bilgisayarınızın Dokümantasyonu Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz hakkýnda bilgi için bu kýlavuz tek referans deðildir. Elektronik kullanýcý kýlavuzunuz olan InfoCentre, bilgisayarýnýzla ilgili temel bilgilere sahiptir ve ihtiyacýnýz olan yardým bilgilerini doðrudan ekranda gösterir. Satýn aldýðýnýz bilgisayar hakkýndaki özel bilgileri edinmek için bu elektronik kullaným kýlavuzunu güncellemeniz gerekir. InfoCentre programýný açmak için, masaüstünüzde bulunan Kullanýcý Kýlavuzu (Packard Bell InfoCentre) simgesine çift týklayýn veya Baþlat > Tüm Programlar > Packard Bell Destek Programlarý > Kullaným Kýlavuzu (Packard Bell InfoCentre) seçeneðine týklayýn. Bir kategori seçin Güncellemeleri kontrol et Kullanýcý Kýlavuzu'nun içeriðini güncellemek için, (bir internet baðlantýsýna sahip olmanýz gerekecektir) Bilgi Merkezi kabul sayfasýnda (yukarýdaki resme bakýn) yalnýzca Check for updates (Güncellemeleri kontrol et) düðmesine týklayýn. Güncellemeler Packard Bell'den indirilecek ve otomatik olarak bilgisayarýnýza yüklenecektir, InfoCentre'ýn güncellediðiniz sürümü bilgisayarýnýz hakkýnda detaylý bilgiler içerecektir. Temel Bilgisayar Kavramları - 19

20 My Computer (Bilgisayarým) düðmesi bilgisayarýnýzýn bileþenleri hakkýndaki tüm teknik bilgileri ve bilgisayarýnýzýn yükseltilmesi ile ilgili yararlý ipuçlarýný içerir. Diðer düðmeler, günlük iþlerin gerçekleþtirilmesine yönelik öðreticiler ve Ýnternet kullanýmý ile ilgili ipuçlarý ve bilgiler gibi ek bilgilere eriþiminizi saðlar. Kullanýlabilir kategori ve baþlýklarýn sayýsý satýn aldýðýnýz bilgisayara göre farklýlýk gösterebilir. Mevcut en son bilgilere eriþim için InfoCenter'ý güncellemeyi unutmayýn. adresini düzenli olarak ziyaret etmeli ve Support (Destek) bölümünü de kontrol etmelisiniz: bu bölüm güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Yazılım Dokümantasyonu Bilgisayarýnýzda Packard Bell tarafýndan kurulu olarak gelen uygulamalarýn çoðu bir çevrim içi dokümantasyon dosyasýna sahiptir. Bir programý kullanýrken yardýma ihtiyacýnýz varsa, klavyenizdeki [F1] tuþuna basýn veya Yardým 'a veya Yardým simgesine (tipik olarak bir? iþaretidir) týklayýn. Yazılım Kitaplığınız Yazılımım Nerede? Packard Bell bilgisayarlarý, geniþ bir yazýlým uygulamalarý yelpazesine sahiptir. Bilgisayarýnýzda bulunan program türleri ve kategoriler, satýn aldýðýnýz modele göre deðiþir. Yazýlýmýnýz aþaðýdaki þekillerde bulunabilir: Önceden kurulmuþ: yazýlýmýnýz kullanýma veya ayarlamaya hazýrdýr. Bununla birlikte bazý baþlýklar, çalýþmak için bir CD veya DVD gerektirebilir (genellikle oyunlar veya ansiklopedi). Bu diskleri bilgisayarýnýzýn ambalajý içerisinde bulabilirsiniz. Bir CD veya DVD üzerinde: ilk önce yazýlýmýn kurulmasý gerekir. Bunun için, CD veya DVD yi yerleþtirin. Bir yükleme sihirbazý, otomatik olarak baþlayacaktýr, burada tek yapmanýz gereken ekrandaki talimatlarý takip etmenizdir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower DCMF Modeli www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 5 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 5 Güvenlik Önlemleri... 5 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5"

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

YAZILIM KURULUM REHBERÝ

YAZILIM KURULUM REHBERÝ YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

VOIP021_USBadapter_TR_ book Seite 1 Dienstag, 21. Juni :18 15 Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT

VOIP021_USBadapter_TR_ book Seite 1 Dienstag, 21. Juni :18 15 Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 7 Ambalaj içeriði 8 Telefon adaptörü 9 Kurulum 11 Baðlantý iþlemi 15 Arama yapmak 17 Hata giderme 19 Bilgiler 3 TR Önemli Bilgiler

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

KWorld PlusTV Analog Lite PCI

KWorld PlusTV Analog Lite PCI KWorld PlusTV Analog Lite PCI PlusTV Analog Lite PCI Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.2 Bölüm 1 : PlusTV Analog Lite PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasýdýr ve Hewlett-Packard Company tarafýndan lisanslý olarak kullanýlmaktadýr.

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı