Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu"

Transkript

1 İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn Sürücüleri... 5 Piller... 7 Portlar ve Konnektörler... 7 Bilgisayarýnýzý AÇMA/KAPATMA... 9 Bilgisayarýnýzý Yükseltme Að üzerinde Ýlk Adýmlar Baðlanýn! Wi-Fi Net Üzerinde Sörf Yapýn! Windows ve Yazýlýmýnýzýn Kullanýmý Windows Welcome Center Bilgisayarýmý Kur Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzýn Dokümantasyonu Yazýlým Kitaplýðýnýz Multimedya Dosyalarýnýn Oynatýlmasý Ses Kontrolleri Windows Media Center (Seçime baðlý) Yardım masası 26 Güvenli Bilgisayar Kullanýmý Bakým Güvenlik Güncellemeler Teþhis ve Onarým Ýlk 5 Sorun Giderme Vakasý Çeþitli Sorun Giderme Packard Bell Smart Restore Windows Remote Assistance Kurtarma Packard Bell Recovery Program Packard Bell Sınırlı Garanti 58 Düzenleyici Bilgiler 62 Yazılım Lisansı 65 İndeks 66 Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

2 Ö NEMLi BiLGi Bir Packard Bell bilgisayarý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Bu kýlavuz, bilgisayarýnýzýn özelliklerini tanýtmak ve yaþayacaðýnýz deneyimde size yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Ayrýca size bilgisayarýnýzýn bakýmýný yapmanýz ve bir sorunla karþýlaþmanýz halinde bu sorunu gidermeniz konusunda da yardým edecektir. Packard Bell Recovery DVD Creator Bilgisayarýnýzýn kurtarma verilerini DVD'lere aktarmak için Recovery DVD Creator uygulamasýný kullanýn. Windows ve Microsoft yardýmcý programlarý ayrýca kopyalanmýþ diskler olarak sunulmamaktadýr. Tüm programlar kurtarma verileri arasýnda sabit disk sürücünüzün özel bir bölümünde yer almaktadýr. Packard Bell, yeni bilgisayarýnýzla çalýþmaya baþlamadan önce kurtarma DVD leri oluþturmanýzý öneriyor (detaylý bilgi için page 27 ye bakýn). Bilgisayarýmý Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý tek bir uygulama içerisinde topladý. Bilgisayarýmý kur bilgisayarýnýzý ilk açtýðýnýzda otomatik olarak açýlacaktýr. Bu, Internet eriþiminizi, antivirüs programýnýzý, kimlik kartýnýzý vb. yapýlandýrmak için basit ve adým adým ilerleyen bir iþlemdir (detaylý bilgi için page 19 a bakýn). Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz konusunda daha fazlasýný keþfetmek için, bilgisayarýnýza kurulu elektronik kullaným kýlavuzu Packard Bell InfoCentre a göz atmayý unutmayýn. Kýlavuzu en az bir kere çevrimiçi olarak güncellemelisiniz (detaylý bilgi için page 20 ye bakýn). Packard Bell Web Sitesi adresini sýk sýk ziyaret etmeyi unutmayýn! Destek (Support) bölümüne göz atýn: bu bölüm güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Packard Bell Support (Packard Bell Destek) Bilgisayarýnýzýn seri numarasýný, satýn aldýðýnýz tarihi ve yeri ve modelini bu kýlavuzun kapaðýna yazmayý unutmayýn. Ayrýca, satýn alma belgesini saklayýn. Bizi aramanýz gerekirse, lütfen soruna neden olan hata mesajýný bir yere not edin ve bilgisayarýn yanýnda durarak mümkünse açýk durumda olmasýný saðlayýn. Bu öðelerin el altýnda bulunmasý size daha iyi ve daha hýzlý hizmet sunmamýzý saðlayacaktýr. Telif Hakký Bildirimi Packard Bell Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu. Telif Hakký 2007 Packard Bell B.V. Tüm Haklarý Saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, elle ya da baþka bir yöntemle olsun herhangi bir þekilde veya fotokopi, kayýt ya da bilgi depolama veya alma sistemleri de dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere herhangi bir araç kullanýlarak, herhangi bir maksada yönelik biçimde Packard Bell B.V. nin önceden yazýlý izni olmaksýzýn çoðaltýlamaz ya da yayýnlanamaz. Sorumluluk Reddi Packard Bell B.V., bu ürün ve dokümantasyon ile ilgili olarak, ticarete elveriliþliði ve özel bir amaca uygunluðu dahil fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere açýkça ifade edilmiþ veya zýmni tüm garantileri özellikle reddeder. Yazýlým ve donaným bileþenlerinin güncellemeleri düzenli olarak yapýlýr. Bu nedenle, bu dokümantasyonda bulunan bazý talimatlar, teknik özellikler ve resimler sizin karþýlaþacaðýnýz durumla küçük farklýlýklar gösterebilir. Bu kýlavuzda tanýmlanan tüm öðeler, açýklama amaçlýdýr ve sizin karþýlaþabileceðiniz durumla benzerlik göstermeyebilir. Bu kýlavuzda yapýlan tanýmlamalardan dolayý herhangi bir yasal hak veya yetki elde edilemez. Packard Bell B.V., ürün veya dokümantasyon üzerinde deðiþiklik veya geliþtirmeler yapma hakkýný, bu gibi deðiþiklikleri ya da geliþtirmeleri herhangi bir kiþiye, herhangi bir zamanda bildirme yükümlülüðü olmaksýzýn saklý tutar. Packard Bell BV, bu ürünün kullanýmýndan kaynaklanan ticari gelir kayýplarý ya da diðer ticari zararlar dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, tüm dolaylý veya beklenmeyen zararlardan hiçbir durumda sorumlu deðildir. Ticari Marka Microsoft, Outlook ve Windows Vista, Microsoft Corporation'n tescilli ticari markalardýr. FireWire, Apple Computer, Inc. in ticari markasýdýr. PS/2, International Business Machines Corporation ýn ticari markasýdýr. Google, Google Inc. nin ticari markasýdýr. Mozilla ve Firefox da Mozilla Foundation'ýn ticari markasýdýr. Packard Bell, Packard Bell B.V. nin tescilli ticari markasýdýr. Tüm diðer þirket veya ürün adlarý ilgili sahiplerinin ticari markalarý, tescilli ticari markalarý ve hizmet markalarýdýr. 2 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

3 T EMEL BiLGi SAYAR KAVRAMLARİ GÜVENLiK VE KULLANİM RAHATLİĞİ Güvenlik Önlemleri Bilgisayarýnýzý rahat kullanmak ve saðlýk problemleri yaþamamak için lütfen aþaðýdaki talimatlarý izleyin. Bilgisayar Ortamı Bilgisayarýnýzýn: doðrudan güneþ ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak olduðundan; manyetik alanlardan veya statik elektrik oluþturan tüm cihazlardan uzak olduðundan; bir cep telefonundan en az 30 santimetre uzakta bulunduðundan; tozlu ve nemli bir ortamda bulunmadýðýndan; halý veya elektrik yükü bulunabilecek herhangi bir yüzey üzerine yerleþtirilmediðinden emin olun. Kablolar AC adaptörünü örtmeyin veya üzerine cisimler koymayýn. Adaptörün cisimlerden uzak tutulmasý kullaným sýrasýnda adaptörün uygun þekilde soðumasýna izin verir. Yalnýzca bilgisayarýnýzla birlikte verilen AC adaptörünü kullanýn. Diðer adaptörler benzer görünüyor olsa da, bunlarýn kullanýmý bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarınızın Temizlenmesi Temizleme ürününü asla doðrudan ekrana püskürtmeyin. Bilgisayarýnýza sývý dökülmesi durumunda, cihazý derhal kapatýn, elektrik fiþini çekin, pili çýkarýn ve yeniden açmadan önce tamamen kurumuþ olduðundan emin olun. Gerekiyorsa, bir gece bekleyin. Sağlık Önlemleri Saatler boyu oyun oynuyor veya çalýþýyorsanýz, düzenli aralar verdiðinizden emin olun. Arada sýrada bilgisayar ekranýndan baþka bir yere bakýn. Yorgunsanýz bilgisayarýnýzý kullanmayýn. Doðal ve rahat bir konumda çalýþabileceðiniz þekilde dizüstü bilgisayarýnýzý düzenleyin. Sýk kullandýðýnýz eþyalarý kolayca eriþilebilir bir yere koyun. Daha iyi bir güvenlik ve konfor için dizüstü bilgisayarýnýzý tam önünüze yerleþtirin. Klavye ve touchpad'inizin uygun bir yükseklikte bulunduðundan emin olun. Ekran gözlerinizden cm uzakta olmalýdýr. Bilgisayarýnýzýn altýnda hararet sembolü mevcutsa, bu sembol alt yüzeyin ýsýnabileceðini belirtir. Sürekli vücut temasýndan kaçýnýn ve bilgisayarý çalýþýr durumdayken dizinizin üzerine koymayýn. Bazý sürekli tekrarlanan hareketlerden ötürü eller, bilekler, kollar, boyun, bacaklar ve sýrtta bazý rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Bu rahatsýzlýklarýn ortaya çýkma riskini azaltmak için, bilekleriniz düz konumda ve elleriniz ile bilekleriniz klavye üzerinde olacak þekilde yazma iþlemi yapýn. Zaman zaman aðrý, karýncalanma, uyuþukluk veya baþka bir rahatsýzlýk yaþýyorsanýz lütfen doktorunuza baþvurun. Ebeveynlere, çocuklarýnýn oyunlarý kullanýmýný takip etmesini öneririz. Sizde veya çocuðunuzda aþaðýdaki semptomlardan birisi görülürse: baþ dönmesi, bulanýk görüþ, göz veya kaslarda tikler, bilinç kaybý, yönelim kaybý, sýra dýþý hareket veya kasýlma, HEMEN kullanýma ara verin ve doktorunuza baþvurun. Kiþinin týbbi geçmiþinde epilepsi olmasa bile bu durum ortaya çýkabilir. Temel Bilgisayar Kavramları - 3

4 BiLGiSAYARİNİZİ TANİMA Klavye ve Touchpad Touchpad Touchpad ekrandaki oku kontrol eder. Bu oka iþaretçi veya imleç adý verilir. Parmaðýnýzý dokunmaya duyarlý zemin üzerinde hareket ettirdiðinizde imleç de bu hareketi takip edecektir. Ýmleçin gösterdiði komutu seçmek veya etkinleþtirmek için touchpad'in üzerindeki düðmelerden birine týklayýn. Touchpad yüzeyine hafifçe dokunduðunuzdan emin olun. Touchpad yüzeyine iki hýzlý týklama çift týklama ile ayný eylemi gerçekleþtirecektir. Ýmlecin iþaret ettiði öðeyi seçmek için sol týklayýn. Ýmlecin iþaret ettiði programý baþlatmak veya metin yazarken tüm paragrafý seçmek için çift týklayýn. Bir açýlýr menü çýkartmak için sað týklayýn. Dizüstü bilgisayarýnýza bir fare baðlayabilirsiniz. Fareyi bilgisayarýn USB veya PS2 baðlantý noktasýna takýn. Bu iþlem, touchpad iþlevini devre dýþý býrakmayacaktýr. Ýmlecinizin hareketini ve görülebilirliðini iyileþtirin! Baþlat > Kontrol Paneli > Fare > Ýmleç Seçenekleri'ne týklayýn. Keyboard Kullanýlan alan ve aðýrlýðý optimize etmek için dizüstü bilgisayarlar kompakt klavyeler kullanýr. Klavye, bilgi veya komutlarýn girilmesi için kullanýlýr. Tuþlarýn fonksiyonlarý kullandýðýnýz programa baðlýdýr. Bu kýlavuzda gösterilen klavye sadece bir örnektir. Klavyenizin düzeni biraz farklýlýk gösterebilir. Klavyenizin tam olarak tanýmý için lütfen InfoCentre'a bakýn. 4 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

5 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➏ ➍ ➐ ➎ 1. Rakamlar: Rakamlarý ve özel karakterleri girmek için kullanýlýr. Üstteki karakterler için [Shift] tuþuna, saðdaki karakterler için ise [Ctrl] + [Alt] tuþlarýna ayný anda basýn. 2. Geri alma tuþu (Backspace): Bir boþluk geri gitmek veya basýlan son tuþu silmek için kullanýlýr. 3. Sil (Del): Ýmlecin saðýndaki karakterleri veya vurgulanan herhangi bir öðeyi siler. 4. Fn: Özel fonksiyonlarý etkinleþtirmek için [F1] ile [F12] arasýndaki tuþlarý ayný anda kullanýn. 5. Ok tuþlarý: Ýmleci yukarý, aþaðý, sola ve saða hareket ettirin. 6. Gir (Enter): Bir komut girmek için basýn, bir metine paragraf sonu ekleyin veya tercih edilmiþ bir seçeneði doðrulayýn. 7. Boþluk (Space) tuþu: Metninize boþluk girmek için kullanýlýr. 8. Üst karakter (Shift): Büyük harf girmek için bir harf tuþuyla ayný anda kullanýn. 9. Çýkýþ (Esc) tuþu: En güncel görevleri iptal eder. Bilgisayarınızın Sürücüleri Aþaðýda tanýmlanan sürücüler genellikle Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek sürücülerin olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfeninfocentre'a göz atýn. Bellek Kartı Okuyucusu Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta kullanýlýr. Bazý bilgisayarlar, MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) veya MS (Memory Stick ) gibi en çok kullanýlan tipleri okumaya ve yazmaya yarayan hepsi bir arada hafýza kartý okuyucu içerir. Bir Kartın Formatlanması Bir kart ilk kez kullanýlmadan önce formatlanmalýdýr. 1. Kartýnýzý ilgili yuvaya takýn ve Baþlat > Bilgisayarým seçeneðine týklayýn. 2. Kart simgesine sað týklayýn ve Format öðesini seçin. 3. Format penceresinde Baþlat seçeneðini týklayýn ve ardýndan OK (Tamam) üzerine týklayýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 5

6 Harici Kart Okuyucusundan Bir Kartın Çıkartılması 1. Bildirim Alanýndaki (saatin yanýnda) Donanýmý Güvenle Kaldýr simgesine týklayýn. 2. Safely remove USB Mass Storage Device (USB Yýðýn Depolama Aygýtýný Güvenle Kaldýr) seçeneðine týklayýn. 3. Safe to Remove Hardware (Donanýmý Kaldýrmak Güvenli) mesajý gösterilene dek bekleyin. 4. Kartý çýkartýn. Optik Sürücüler Çoðu bilgisayar bir DVD sürücüsüne sahiptir. Bir DVD sürücü, müzik CD'lerini, veri içeren (dosyalar ve programlar) CD'leri, Video CD'leri ve kaydedilebilir CD leri, ayrýca DVD leri, DVD filmleri ve çoðu kaydedilebilir DVD yi okuyabilir. CD ve DVD Tipleri Bilgisayarýnýzda bir CD veya bir CD yazýcý sürücüsü varsa, sadece CD türü diskleri oynatabilirsiniz. Bilgisayarýnýzda bir CD veya DVD yazýcý varsa, bu aygýtý CD lerinizi çoðaltmak, kendi müzik derlemelerinizi, dijital fotoðraf albümlerinizi oluþturmak veya deðerli verilerinizin güvenli bir kopyasýný saklamak için kullanabilirsiniz. Bir CD yi kopyalamadan önce, içeriðinin Ticari markalar veya Telif haklarý ile korunmadýðýndan ve bunu çoðaltmaya yetkiniz olup olmadýðýndan emin olun. Ülkelerin çoðunda kendi kiþisel kullanýmýnýz için yazýlýmýn yedeðini almanýza veya müziði çoðaltmanýza izin verilir. CD ve DVD yazýcýlar iki ana tipte yazýlabilir diski desteklerler: "R": Disk üzerine sadece bir kez yazabilirsiniz. Dosyalarýnýzý kaydettiðinizde, bunlarý silemez veya diski tekrar kullanamazsýnýz. "RW": Dosyalarýnýzý kaydetmek veya silmek için diske tekrar yazabilirsiniz. Önemli bilgilerinizin yedeklenmesi için idealdir. Önlemler Bir programý baþlatmadan önce diski sürücüye yerleþtirin. Diski sürücüye zorla yerleþtirmeye çalýþmayýn; diskin doðru yerleþtirildiðinden emin olduktan sonra disk tablasýný kapatýn. Diski kullanan programý kapatmadan önce diski çýkarmayýn. Bu iþlem bilgisayarýnýzýn yanýt verememesine neden olabilir. Bu durum ortaya çýktýðýnda, Windows Görev Yöneticisini kullanarak bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn (bkz. page 37). Tabla çýkmýyorsa, bunu elle açmayý deneyebilirsiniz: 1. Bilgisayarýnýzý kapatýn. 2. Düzleþtirilmiþ bir kâðýt ataþýný acil çýkartma deliðine (varsa) dikkatlice sokun. Çýkartma kanalý içerisinde ucu kýrýlýp sürücüye zarar verebileceðinden bir kurþun kalem kullanmayýn. Sürücüyü kullanmadýðýnýzda disk tablasýný kapalý tutun. Sürücü içerisindeki optik lense dokunmayýn, eðer lens kirlenirse optik sürücü iþlevini tam olarak yerine getiremeyebilir. Lensi normal bir bezle silmeyin. Lensi temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanýn. Optik sürücü 1. Sýnýf lazer ürün kategorisindedir. Bu ürün, ABD patentleri ve diðer fikri mülkiyet haklarýyla korunan, kopya koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakký teknolojisinin kullanýmýna Macrovision tarafýndan izin verilmelidir ve Macrovision tarafýndan aksi yönde izin verilmedikçe evde ve diðer sýnýrlý gösterimler sýrasýnda kullanýmý amaçlanmýþtýr. Tersine mühendislik ve yazýlýmýn parçalarýna ayrýlmasý yasaktýr. 6 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

7 Piller AC güç kaynaðýndan uzakta bulunduðunuzda, bilgisayarýnýz tekrar þarj edilebilir bir pil kullanýr. Uzun yolculuklar için pil deðiþimi yapabilmek veya performansýný kaybetmiþ eski bir pili deðiþtirmek için bu pil çýkarýlabilir. Pil her ne kadar fabrikada tam þarj edilmiþ olsa da, taþýma ve rafta kalma süresi ilk pil þarjýný düþürebilir. Bilgisayarýnýzý ilk kez kullanýrken, AC güç adaptörünü baðlayýn ve pili tam olarak þarj edin. Diz üstü bilgisayarýnýz hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için InfoCentre a göz atýn. Pil Ömrü Pilin ömrü bilgisayarýn nasýl kullanýldýðýna, pilin kapasitesine ve bilgisayarýn tasarýmýna baðlýdýr. Geçen zamanla birlikte pillerin performansý azalacaktýr (laboratuar ortamýnda eriþilen sürenin %50 si). Güvenilir bir pil çalýþmasý için her iki ayda bir pili (NiMH) tam olarak deþarj etmeli ve ardýndan tam olarak tekrar þarj etmelisiniz. Pillerin değişimi Bazý bilgisayarlarda bulunan bir lityum pil sistem yapýlandýrma bilgilerini saklamak için kullanýlýr. Pil sistem yapýlandýrma bilgilerini saklayamaz duruma geldiðinde pili deðiþtirmenizi öneririz. Pil Önlemleri Pil yanlýþ yerleþtirilmiþse patlama riski bulunmaktadýr. Üretici tarafýndan tavsiye edilen benzer veya eþdeðer tipte olanla deðiþtirin. Kullanýlmýþ pilleri üreticinin talimatlarýna uygun olarak atýn. Piller dikkat edilmesini gerektiren kimyasallarýn bir karýþýmýný içerir. Pillerin atýlma iþlemleri tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleþtirilmelidir. Kullanýlmýþ pilleri sýradan çöp atýklarýyla birlikte atmayýn. Pili parçalarýna ayýrmayýn. Portlar ve Konnektörler Aþaðýda tanýmlanan portlar ve konnektör tipleri çoðunlukla Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek portlarýn olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen InfoCentre a göz atýn. Önlemler Herhangi bir aygýtý takmadan önce, birlikte verilen kurulum talimatlarýna göz atýn. Bilgisayarýn o an kullanmakta olduðu bir aygýtý çýkartmayýn. Çoðu aygýt hot-pluggable (sistem çalýþýrken takýlýp çýkarýlabilen) aygýttýr. Bunun anlamý bu aygýtlarýn bilgisayar açýkken takýlýp çýkarýlabileceðidir. Bunlar otomatik olarak algýlanýp kurulumlarý yapýlýr. Bununla birlikte, bilgisayardan çýkarýlmadan önce bunlarýn devre dýþý býrakýlmasý gerekir (sayfa 6 daki Bir kartýn çýkartýlmasý konusuna bakýn.). USB (Evrensel Seri Yol) USB portlarý kullanýmý kolay hot-pluggable baðlantýlardýr. USB 2.0 konnektörler, USB 2.0 onaylý yüksek hýzlý aygýtlar için daha büyük hýzlar sunabilir. USB nin eski sürümlerinde olduðu gibi, tam hýzlý ve düþük hýzlý aygýtlar benzer hýzda çalýþacaklardýr. Temel Bilgisayar Kavramları - 7

8 IEEE 1394 Bir IEEE 1394 portu (diðer adýyla FireWire veya i.link), dijital video kameralar, harici sabit disk sürücüler veya tarayýcýlar gibi yüksek hýzlý dijital aygýtlarý bilgisayarýnýza baðlamanýza olanak tanýr. Eski Tip Portlar Eski aygýtlarýn kullanýlabilmesini saðlamak için çoðu bilgisayarda eski tip portlar da yer alýr. Hot-pluggable aygýtlardan farklý olarak, eski tip aygýtlarýn takýlmasý veya çýkartýlmasýndan önce bilgisayarýnýzý kapatmanýz gerekir. PS/2 Fare: Fareyi baðlamak içindir. PS/2 Klavye: klavyeyi baðlamak içindir. Ses konnektörleri Ses Çýkýþý: hoparlörleri bilgisayara baðlamak içindir. Fiber Optik Ses Çýkýþý: S/PDIF kalitesinde sesin keyfini çýkarmak için. Fiber optik giriþe sahip bir amplifikatöre baðlý olan bir 5.1 hoparlör setiniz varsa, bilgisayarýnýzda DVD oynatýrken Dolby Digital sesin keyfini çýkarabilirsiniz. Ses giriþi: bir ses kaynaðýný bilgisayarýnýza baðlamak içindir. Mikrofon: 3,5 mm fiþe sahip mono mikrofonu baðlamaya yarar. TV-Çıkışı Bir TV-Çýkýþý portu, televizyonu bir harici görüntüleme aygýtý olarak (uygun Video-Giriþ konnektörü ile birlikte) kullanmanýza izin verir. Sesi iletmek için, bilgisayarýnýzýn ses çýkýþ portunu televizyonunuza baðlamanýz gerekir. İletişim Portları Að (LAN veya Ethernet portu): diðer bilgisayarlarla ortak bir iletiþim hattýný ve kaynaklarý paylaþmaya yarar. Þimþekli fýrtýna koþullarýnda, tüm baðlantý kablolarýný çýkardýðýnýzdan emin olun; modemi telefon hattýndan çýkarýn ve anten soketinden TV portunu ve að kablolarýný çýkarýn. Yakýndaki telefon hatlarýna veya bir antene çarpan yýldýrým, modeminize, aðýnýza veya TV kartýnýza ve hatta tüm bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarýnýzda oluþan hasar yýldýrým çarpmasýndan kaynaklanýyorsa ürün garantisinin geçerli olmayacaðýný dikkate alýnýz. 8 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

9 Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA Bilgisayarınızı Açma 1. Ýlk olarak bilgisayarýnýza baðlý olan aygýtlarýn ana açma/kapama sviçlerine basarak bunlarý açýn. 2. Ardýndan ana açma/kapama düðmesine basarak bilgisayarýnýzý açýn. Ev içindeki bilgisayarý paylaþmak ve bilgisayarý açtýðýnýzda kendi sistem ayarlarýnýzý kullanmak amacýyla her kullanýcý için hesaplar oluþturabilirsiniz. Baþlat > Kontrol Paneli > Kullanýcý Hesaplarý'na týklayarak herhangi bir anda hesaplarýnýza eriþip düzenleme yapabilirsiniz. Kullanýcý hesabý yönetimi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için lütfen "Kullanýcý Hesap Kontrolü" bölümüne bakýn. Bilgisayarınızı Kapatma Bilgisayarýnýzý kapatmadan önce tüm uygulamalarýn kapalý olduðundan emin olun. ➊ ➋ Bilgisayarýnýz kapatýldýðýnda, güç düðmeleri varsa harici aygýtlarý da KAPATIN. Windows Baþlat menüsüne gitmeden de bilgisayarýnýzý kapatabilirsiniz. Sadece tüm uygulamalarý kapatýn ve güç düðmesine basýn. Oturumunuzu kaydetmek ve çalýþmaya daha çabuk baþlamanýzý saðlayacak þekilde bilgisayarý düþük güç durumuna getirmek için Uyku düðmesine basýn (detaylý bilgi edinmek için "Güç Seçenekleri" ne bakýn). Zorlanmış Kapanış Bilgisayarýnýz yanýt vermiyorsa Görev Yöneticisi'ni kullanmayý deneyin. Bu uygulama sisteminizin performansý hakkýnda bilgiler sunar ve bilgisayarýnýzda yürütülen programlar ve iþlemler hakkýnda detaylarý görüntüler. Bunun için, [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuþlarýna ayný anda basýn ve açýlan menüden Görev Yöneticisini baþlatýn. Uygulamalar sekmesine týklayýn, bitirmek istediðiniz iþi seçin, ardýndan Görevi Sonlandýr seçeneðine týklayýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 9

10 Bilgisayarýnýz hala yanýt vermiyorsa, bilgisayarýnýzý kapatmak için bilgisayarýn güç düðmesine basýn. Tüm LED ler kapanana dek bu düðmeyi basýlý tutun ve bilgisayarý tekrar açmadan önce yaklaþýk 30 saniye bekleyin. Güç Kaynağı Dizüstü bilgisayarýnýz çalýþabilmesi için sabit ve stabil bir güç kaynaðýna ihtiyaç duyar. Evdeyseniz, AC adaptör bir prize baðlanabilir ve böylece istenildiði kadar uzun süre kullanýlabilir. Yoldaysanýz veya kablolardan kurtulmak istiyorsanýz, bilgisayarýnýzýn pili size yardýmcý olacaktýr. AC güç adaptörü, bilgisayarýnýzý çalýþtýrmak ve ayný anda pili þarj etmek için gerekli gücü saðlar. Güç Seçenekleri Windows un güç seçenekleri bilgisayarýnýzýn güç durumunu kontrol edebilir ve enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Ýhtiyaçlarýnýza baðlý olarak, size en uygun olan güç düzenini tanýmlayabilirsiniz. Dört adet enerji tasarrufu modu bulunur: Aygýtý kapa, Bekleme, Hazýrda Bekleme ve Uyku. Uyku, Hazýrda Bekleme'nin düþük güç tüketimi ve veri koruma özellikleri ile Bekleme modunun hýzýný birleþtiren bir moddur. Bilgisayarýnýz Uyku modundaysa bilgisayarý yeniden kullanmak yalnýzca birkaç dakika alacaktýr. Bilgisayarýnýzý çok daha seyrek bir þekilde kapatabilir ve yeniden baþlatabilirsiniz. Uyku modu yalnýzca güç tüketimini azaltmakla kalmaz ayný zamanda verilerinizi korumanýza yardýmcý olur. Bilgisayarýnýzýn kiþiselleþtirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, Baþlat > Yardým ve Destek seçeneðine týklayýn. Bilgisayarınızı Yükseltme Packard Bell, bilgisayar deneyiminizi olabildiðince kolay ve eðlenceli hale getirmek için çalýþmaktadýr. Bilgisayar ihtiyaçlarýnýzýn sürekli deðiþmesinden ötürü Packard Bell, doðru aksesuarlarý seçmeniz ve bilgisayarýnýzý verimli þekilde kullanmanýz için yardýmcý olmaya hazýrdýr. Hafıza Hafýza (RAM) bilgisayarýnýzýn en önemli bileþenlerinden biridir. Resim veya dijital-video düzenleme programlarý veya 3D oyunlar gibi yoðun hafýza kullanan programlar çalýþtýrýyorsanýz, hafýza büyüklüðünün arttýrýlmasý, bilgisayar performansýný arttýracak ve bilgisayarýnýzýn daha hýzlý çalýþmasýna yardýmcý olacaktýr. Packard Bell bilgisayarýnýza en uygun hafýza modülünü seçmenize yardýmcý olmasý için, adresindeki çevrimiçi yapýlandýrýcýyý kullanabilirsiniz. Adým adým iþleyen yapýlandýrýcý, iyi bir fiyata, hata riski olmadan doðru modülü hýzlý bir þekilde bulabilmeniz için en iyi yoldur. Saklama Ek bir saklama alanýna ihtiyacýnýz varsa, yedeklemeler oluþturmak veya bilgilerinizi taþýmak için taþýnabilir bir saklama aygýtý istiyorsanýz, harici bir sabit disk, bilgisayarýnýzýn depolama alanýný geniþletmek için uygun bir çözümdür. Aygýtý bir FireWire veya USB portuna takýn ve sürükle ve býrak iþlemiyle deðerli bilgilerinizi birkaç saniye içinde aktarýn Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

11 Geçici yedeklemeler yapmak için, bu iþlem bir CD veya DVD yazma iþleminden çok daha hýzlýdýr! Yüksek kapasiteli sürücüler ayrýca, favori müzik dosyalarýnýzý, fotoðraflarýnýzý ve videolarýnýzý saklamak ve istediðiniz her yere götürmek için idealdir! Aksesuarlarýmýzý keþfetmek ve çevrimiçi satýn almak veya yakýnýnýzdaki maðazayý öðrenmek için adresini ziyaret edin! Yakınsama Packard Bell, günümüzün büyüyen dijital dünyasýna, popüler olan ve geliþen dijital etkinliklere ideal þekilde uyum gösteren ürünlerle önemli ölçüde katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Ürünlerimiz en iyi teknolojileri beraberinde getirir ve geniþ bant Ýnternet, Wi-Fi aðý ve dijital ortamlar gibi en son geliþmelerden faydalanmanýzý saðlar. Ev eðlence sistemleri yelpazemiz, teknoloji ve eðlenceyi, gittiðiniz her yere taþýyabileceðiniz birçok MP3 çalarý da içerir. adresini ziyaret edin ve teknolojinin daima stressiz ve kiþisel olarak zenginleþtirici olduðu Lounge bölümümüze girin! Garanti Packard Bell bilgisayarlarý, sýnýrlý bir garanti ile birlikte gelir. Daha rahat etmek için, isteðe baðlý PB Care paketleri, standart garantiyi üç yýla kadar uzatmanýza izin verir ve masaüstü bilgisayarlar için yerinde servis avantajý getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. Garanti süreniz dolmuþ ise veya PB Care paketleri bölgenizde mevcut deðilse paniðe kapýlmayýn, Packard Bell bu durumu çözebilir. Size yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için Packard Bell in atanmýþ Yetkili Servis Merkezleri vardýr! Packard Bell ürününüz konusunda eðitim görmüþ deneyimli teknisyenlerimizin hizmetinden faydalanabilirsiniz. Geri dönüşüm Yeni bir bilgisayar satýn aldýnýz ve eski ekipmanýnýzla ne yapabileceðinizi düþünüyorsunuz? Boþ vermeyin! Packard Bell, geri dönüþüm yapmanýzý önerir! Çoðu bilgisayar ekipmaný atýk alanlarýnda tutulmasý gereken tehlikeli malzemeler içerir. Geri dönüþüm sýrasýnda, bilgisayarlarda kullanýlan malzemelerin çoðu geri kazanýlýp yeniden kullanýlabilir. Birçok hayýrsever kuruluþ bilgisayar ekipmanlarýný toplar ve ilgili þirketler ise kullanýlmýþ ekipmanlarý onarýp satarlar. Temel Bilgisayar Kavramları - 11

12 AĞ ÜZERiNDE İLK ADİMLAR Bağlanın! Ýnternet kullanýmý günlük bilgisayar kullanýmýnýn doðal bir parçasý haline gelmiþtir. Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell bunun için gerekli olan tüm araçlarý içermektedir. İnternet Servis Sağlayıcısı Baðlanabilmek için, bilgisayarýnýz ile Ýnternet arasýndaki fiziksel baðlantýyý saðlayacak olan bir Ýnternet Servis Saðlayýcýsýna (ISS) kaydolmanýz gerekir. Bazý bilgisayarlar önceden birçok ISS kurulumu yapýlmýþ þekilde gelir. Baþka bir ISS kullanmak istiyorsanýz, lütfen kurulum paketi ile birlikte gelen talimatlara bakýn. Birkaç ISS kullanmaktan kaçýnýn. Bağlantı Tipleri Bilgisayar modelinize, konumunuza ve iletiþim ihtiyaçlarýnýza baðlý olarak Ýnternet e baðlantý için birçok yolunuz vardýr. Çevirmeli Bağlantı Çoðu bilgisayar standart bir çevirmeli að konnektörü içerir. Bu konnektör telefon hattýný kullanarak Ýnternet e baðlanmanýza olanak tanýr. Çevirmeli að baðlantýsýyla, tek bir telefon hattý üzerinden modem ve telefonu ayný anda kullanamazsýnýz. Baðlantý hýzý düþük olduðundan ve baðlantý süresi genellikle saat baþý hesaplandýðýndan, yalnýzca sýnýrlý þekilde Ýnternet i kullanýyorsanýz bu tip bir baðlantý tavsiye edilir. DSL DSL (Dijital Abone Hattý), telefon hattý üzerinden gerçekleþtirilen daima açýk bir baðlantýdýr. DSL ve telefon, benzer frekanslarý kullanmadýðýndan, Ýnternet e baðlý durumdayken telefonunuzu kullanabilirsiniz. DSL kullanabilmek için, bir telefon þirketinin merkez ofisinin yakýnýnda bulunmanýz gerekir (servis bazý þehir dýþý yerlerde mevcut deðildir). Baðlantý hýzlarý bulunduðunuz yere baðlý olarak farklýlýk göstermektedir. Öte yandan DSL genel anlamda hýzlý ve güvenilir bir internet baðlantýsý sunmaktadýr. Baðlantý her zaman açýk olduðundan, genelde aylýk sabit ücretler alýnýr. Kablo Bir kablo baðlantýsý, kablo televizyon hattýnýn kullanýmýyla hýzlý ve daima açýk Ýnternet hizmeti sunar. Bu servis genelde büyük þehirlerde mevcuttur. Ýnternet e baðlýyken ayný anda telefonunuzu kullanabilir ve kablolu TV nizi izleyebilirsiniz. Paylaþýmlý bir baðlantý olduðundan, ayný komþulukta çok fazla kiþi baðlý olduðunda baðlantý hýzý düþebilir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

13 LAN LAN (Yerel Alan Aðý), ortak iletiþim hattýný ve kaynaklarýný paylaþan bir bilgisayar grubudur (örneðin, bir ofis binasý veya ev içerisinde). Bir að oluþturduðunuzda dosyalarý, çevre aygýtlarýný (yazýcý gibi) ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþabilirsiniz. Kablolu (Ethernet gibi) veya kablosuz teknolojileri (Wi-Fi veya Bluetooth gibi) kullanarak bir LAN (yerel alan aðý) oluþturabilirsiniz. Wi-Fi Kablosuz LAN ya da WLAN, kablo kullanmaksýzýn iki ya da daha fazla bilgisayarý baðlayan kablosuz bir yerel að. Wi-Fi ( wireless fidelity nin kýsaltýlmýþ halidir), giderek daha popüler olan kablosuz bir yerel aðdýr (WLAN). Bir Wi-Fi að oluþturmak kolaydýr ve dosyalarý, çevre aygýtlarýný ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþmanýza izin verir. Daha fazla bilgiyi InfoCentre Wi-Fi öðreticilerinde bulabilirsiniz. Kablosuz bir Ağın Faydaları Nelerdir? Hareket Kabiliyeti: Kablosuz LAN sistemleri gerek sizin gerekse evdeki aðýnýzýn diðer kullanýcýlarýnýn aða baðlý olan dosyalarý ve aygýtlarý paylaþmak üzere eriþim saðlamasýna imkan tanýmaktadýr. Bu aygýtlara örnek olarak yazýcý ya da tarayýcýyý vermek mümkündür. Ayrýca evinizdeki diðer PC lerle bir internet baðlantýsýný paylaþmanýz mümkündür. Kurulum Hızı ve Basitlik: Kablosuz bir LAN sistemi kurmak hýzlý ve basit olabilir. Bunun dýþýnda kablosuz baðlantý ile duvarlarda ve tavanlarda kablo görme zorunluluðu da ortadan kalkar. Kablosuz LAN'ın Bileşenleri Kablosuz aðýnýzý evinizde kurmak için aþaðýdaki unsurlara sahip olmanýz gerekmektedir: Að Eriþim Noktasý (Baðlantý Yönlendiricisi) Að Eriþim Noktalarý (baðlantý yönlendiricileri) çevredeki ortama veri akýþýný saðlayan iki yönlü alýcý vericidir. Að Eriþim noktalarý kablolu ve kablosuz að arasýnda baðlantý kurmaktadýr. Baðlantý Yönlendiricilerin büyük bir çoðunluðu DSL modeminin içerisinde kuruludur ve yüksek hýza sahip bir DSL internet baðlantýsýna eriþmenizi saðlar. Seçmiþ olduðunuz Internet Servis Saðlayýcýsý (ISP) normal þartlarda hizmetlerine abone olmanýzla birlikte bir modem ya da baðlantý Yönlendiricisi tedarik etmektedir. Detaylý kurulum talimatlarý için Að Eriþim Noktasý ya da Baðlantý Yönlendiricisi ile birlikte tedarik edilmiþ dokümantasyonu dikkatle okuyun. Að Kablosu (RJ45) Bir Að Kablosu (RJ45 olarak da anýlabilir), ana Bilgisayar, Eriþim Noktasý na (Aþaðýdaki Resme bakýn) baþlamak üzere kullanýlýr. Bu tip kablolar ayrýca Eriþim Noktasý na diðer çevre birimlerini baþlamak için de kullanýlmaktadýr. Kablosuz Alýcý Aðýnýza baðlamak istediðiniz dizüstüne Kablosuz Alýcýyý baðlayýn. Farklý çeþitlerde kablosuz alýcýlar mevcuttur. Dizüstü bilgisayarlar için bunlardan en yaygýný USB WiFi Alýcý ya da Dongle 'dýr. Bilgisayarýnýzýn USB portlarýndan birine basitçe takýn. Bazý dizüstü bilgisayarlarda kablosuz alýcýlar kurulmuþtur. Temel Bilgisayar Kavramları - 13

14 Çalışan bir ağın görünümü ➋ ➎ ➏ ➊ ➍ ➏ ➏ ➋ ➌ 1. Að Eriþim Noktasý ya da Baðlantý Yönlendiricisi 2. Dizüstü bilgisayar 3. Modem 4. Yazýcý 5. PDA 6. Að Kablosu (RJ45) Özel internet paylaşımı Microsoft Windows Vista'nýn Internet Connection Sharing (ICS - Internet Baðlantý Paylaþýmý) özelliði tek bir internet baðlantýsýný birden fazla bilgisayar arasýnda paylaþtýrmanýza izin vermektedir. IEEE kablosuz LAN'lar (WLAN'lar) için yerleþtik destek, özel kablosuz að oluþturabilmenizi saðlar. Bu iki özellik, kablolu bir internet baðlantýsýnýn özel kablosuz að kullanýcýlarýna paylaþtýrýlmasýný saðlayacak þekilde bir arada kullanýlabilir. Bir Access Point (yönlendirici) yoksa, kullanýlacak baðlantý yöntemi budur. Bir WiFi Ağ Bağlantısının Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması Aðýnýzýn yönetim seçeneklerine eriþim için Baþlat > Að > Að ve Paylaþým Merkezi öðesine týklayýn. Buradan aðýnýzý etkinleþtirebilir/devre dýþý býrakabilir ya da að üzerinde paylaþýlanlarý vb. kontrol edebilirsiniz Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

15 Net Üzerinde Sörf Yapın! Ýnternet te sörf için Ýnternet tarayýcýsý adý verilen bir programa ihtiyacýnýz vardýr. Packard Bell, sizin için Firefox Ýnternet tarayýcýsýný seçmiþtir. Mozilla Firefox ile Ýnternet'te güvenle dolaþýn, performans, kullaným kolaylýðý ve gizlilik konusunda yapýlan geliþmelerin keyfini sürün. Firefox sizi virüslere, casus yazýlýmlara ve kendi kendine açýlan pencerelere karþý korur. Ýnternet eriþiminiz kurulduktan ve baðlandýktan hemen sonra, masaüstünde yer alan Mozilla Firefox kýsayoluna týklayýn ve Ýnternet deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltin. Firefox Özellikleri Bu Firefox tarayýcý baþlangýç sayfasýdýr. Yeni tarayýcýnýzýn bazý temel özellikleri hakkýnda kýsa açýklamalar: ➑ ➊ ➎ ➏ ➋ ➒ ➏ ➌ ➐ 1. FireFox Yardým bölümüne eriþmek için Yardým'a týklayýn ya da klavyenizdeki [F1] tuþuna basýn ve Mozilla Firefox ve program güncellemeleri konusundaki bilgilere ulaþýn. 2. Pencereyi küçültün, büyütün veya kapatýn. 3. Köprü: baþka bir baþlýk ve sayfaya atlamak için týklayýn. 4. Pencerenizin boyutunu ayarlamak için sol tuþa týklayýn ve pencerenin alt sað köþesini tutun. 5. Adres çubuðu: bir Ýnternet adresi yazýn (ör: ve klavyenizin Enter tuþuna basýn bu sizi doðrudan yazdýðýnýz adrese götürecektir. 6. Google arama (detaylý bilgi bir sonraki sayfada) 7. Durum çubuðu 8. Geri ve Ýleri düðmeleri: dolaþým sýrasýnda bir sayfa geri veya ileri gitmenizi saðlar. 9. Sayfa ekranýnýzda tam olarak görünmüyorsa, kaydýrma çubuðundaki yukarý ve aþaðý tuþlarýný kullanýn. Alternatif olarak, klavyeniz üzerindeki ok tuþlarýný veya touchpadin üzerindeki kaydýrma düðmesini kullanýn. ➍ Temel Bilgisayar Kavramları - 15

16 addons.mozilla.com adresini ziyaret ederek her geçen gün büyüyen Eklentiler listesini keþfedin ve Firefox Ýnternet tarayýcýnýzý kiþiselleþtirin. Google Search Google Search ile Web'de yaptýðýnýz aramalarýn hýzýný ve verimliliðini artýrýn. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Google arama alanýna sorgulayacaðýnýz sözcüðü yazýn. 2. Google arama düðmesine týkladýðýnýzda, arama sonuçlarýný gösteren yeni bir sayfa açýlacaktýr. 3. Yaptýðýnýz sorgulamayla ilgili Grafikleri, Gruplarý ya da Haberleri bulmak istiyorsanýz bu seçeneklerden birini tercih edin. 4. Geliþmiþ Arama seçeneði tam olarak bulmak istediðinizi karþýnýza getirmek amacýyla yaptýðýnýz sorgulamayý en saf hale getirebilmenizi saðlar. 5. Google aramasýný kiþiselleþtirmek için Tercihler öðesine týklayýn. Google Desktop Google Desktop, kolay arama yapmanýzý saðlayan ve Packard Bell bilgisayarýnýzý kiþiselleþtirmenize imkan saðlayan önceden kurulmuþ ücretsiz bir uygulamadýr. Google Desktop e-postalarýnýz, dosyalarýnýz, fotoðraflarýnýz, sohbet kayýtlarýnýz, dolaþtýðýnýz web siteleri ve daha fazlasý üzerinde eksiksiz bir metin aramasý yapmanýzý saðlar. Google Desktop, bilgisayarýnýzda arama yapýlabilmesini saðlayarak, bilgiyi elinizin altýna yerleþtirir ve dosyalarýnýzý manuel olarak düzenleme zahmetinden sizi kurtarýr. Google Desktop yeni gelen e-postalarýnýz ve en sevdiðiniz resimlerden, yerel hava durumu ve kiþiselleþtirilmiþ haber baþlýklarýna kadar her þeyi görüntüleyebilen görsel cazibeye sahip mini uygulamalar olan Sidebar ve Google Gadgets ile yeni bilgilerin bir araya getirilmesine yardýmcý olur. Google Desktop ile kiþiselleþtirilmiþ bilgileri istediðiniz zaman, doðrudan masaüstünüzde görebilirsiniz. Programý baþlatmak için yalnýzca masaüstünüzdeki Google Desktop arama simgesine týklamanýz yeterlidir. Picasa Tüm dijital fotoðraflarýnýzý kolayca bulmanýzý, düzenlemenizi ve paylaþmanýzý saðlayacak, Google'ýn fotoðraf düzenleme uygulamasý Picasa da yeni Packard Bell bilgisayarýnýza yüklenmiþtir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

17 Bu yazýlým dijital fotoðraf makinenizle birlikte gelmektedir. Picasa'yý her açtýðýnýzda, uygulama tüm fotoðraflarýnýzý (hatta unuttuðunuz fotoðraflarý bile) otomatik olarak bulur ve tümünü tarihe göre bildiðiniz klasör adlarý kullanarak görsel albümler haline dönüþtürür. Sürükle býrak yöntemi ile albümleri düzenleyebilir ve yeni gruplar oluþturmak için etiketler yaratabilirsiniz. Picasa ayrýca, tek tuþla gerçekleþtirilebilecek düzeltme iþlemlerine ve güçlü efektlere kolayca eriþebilmenizi saðlayarak, geliþmiþ fotoðraf düzenleme iþlemlerini kolaylaþtýrýr. Picasa'yý kurulu programlar listesinde bulabilirsiniz: baþlamak için Baþlat > Tüm Programlar, öðesine týklayýn ve ardýndan Picasa'ya çift týklayýn. Google ürünleri ve özellikleri hakkýnda daha fazlasýný öðrenmek için adresini ziyaret edin. Packard Bell Web Sitesi Baþlangýç için neden adresindeki web sitemizi ziyaret etmiyorsunuz? (Sayfanýn üzerinden Ülkenizi seçin seçeneðine týklayýn). Packard Bell, sürekli bir kiþiselleþtirilmiþ destek sunmaya önem vermektedir. Ýhtiyaçlarýnýza uygun yardým için Destek bölümümüze göz atýn: My Product Identification (Ürün tanýmým), bilgisayarýnýzýn seri numarasýný tanýyabilir ve bilgisayarýnýza özgü tüm bilgileri size hemen verebilir! Diagnosis & Repair (Teþhis ve Onarým) bilgisayarýnýzda bir sorun olduðunda bu sorunun giderilmesi için deðiþik çözümler bulmanýzda size yardýmcý olabilir. Search (Arama) kutusuna anahtar sözcükler girin ve aramanýzla ilgili tüm yazýlarý bulun! Downloads (Dosya indirme) alanýna anahtar sözcük girerek bilgisayarýnýz için sürücü güncellemeleri ile birlikte yamalarý, program ve firmware (cihaz yazýlýmý) yükseltmeleri ile ilgili dosyalarý arayýp indirebilirsiniz. User Forum (Kullanýcý Forumu) içerisinde diðer Packard Bell kullanýcýlarý ile deneyimlerinizi paylaþýn ve sorunlarýnýza yardým arayýn. Ayrýca aralýk veya kategoriye göre ürün bilgilerini arayabilir, garantiniz hakkýnda bilgileri okuyabilir ve temas bilgilerine eriþebilirsiniz. Packard Bell tarafýndan sunulan en son teknolojiler hakkýnda daha fazla bilgi için, Product Showroom (Ürün Tanýtýmý) bölümümüze göz atýn. Ayrýca, Shopping (Alýþveriþ) bölümünde yakýnýnýzdaki bir maðazayý öðrenebilir veya birkaç týklamayla en son Packard Bell ürünlerinin doðrudan evinize ulaþmasýný saðlayýn. çevrimiçi aktiviteler ve hizmetler dünyasýna giriþ adresinizdir en son bilgiler ve dosya ve program indirmeler için bizi düzenli olarak ziyaret edin! Temel Bilgisayar Kavramları - 17

18 WINDOWS VE YAZİLİMİNİZİN KULLANİMİ Windows Welcome Center Bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda, Welcome Center penceresi açýlýr. Welcome Center size Windows Vista'nýn yeni özelliklerini ve araçlarýný tanýtacaktýr. Welcome Center'a istediðiniz zaman Baþlat > Denetim Masasý öðesine týklayarak eriþebilirsiniz. Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) adlý tek bir uygulama içerisinde topladý! Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) uygulamasý bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda otomatik olarak baþlayacacaktýr. Ýnternet eriþiminizin, antivirüs yazýlýmýnýn, telefon ve oyun programlarýnýn yüklenmesi sýrasýndaki adýmlarda bir sihirbaz size yardýmcý olacaktýr. Recovery DVD Creator programýný çalýþtýrýn ve Bilgisayar Kimlik Kartýnýzý yazdýrýn. Sadece kurmak istediðiniz öðeleri seçin ve uyarýlarý takip edin. Seçeneklerin sayýsý bilgisayarýnýzýn modeli ve bölgesine göre deðiþiklik gösterebilir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

19 Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzda sürücü ve yazýlýmlarýn en son güncellemelerinin bulunduðundan emin olmak için, bir Ýnternet baðlantýsýna sahip olur olmaz Packard Bell Updator programýný kullanýnýz. Baþlat > Tüm Programlar > Packard Bell Support > PBUpdator üzerine týklayýn ve gösterilen talimatlarý izleyin. Güncellemeleri kurmak için Yes üzerine týklayýn. Bilgisayarınızın Dokümantasyonu Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz hakkýnda bilgi için bu kýlavuz tek referans deðildir. Elektronik kullanýcý kýlavuzunuz olan InfoCentre, bilgisayarýnýzla ilgili temel bilgilere sahiptir ve ihtiyacýnýz olan yardým bilgilerini doðrudan ekranda gösterir. Satýn aldýðýnýz bilgisayar hakkýndaki özel bilgileri edinmek için bu elektronik kullaným kýlavuzunu güncellemeniz gerekir. InfoCentre programýný açmak için, masaüstünüzde bulunan Kullanýcý Kýlavuzu (Packard Bell InfoCentre) simgesine çift týklayýn veya Baþlat > Tüm Programlar > Packard Bell Destek Programlarý > Kullaným Kýlavuzu (Packard Bell InfoCentre) seçeneðine týklayýn. Bir kategori seçin Güncellemeleri kontrol et Kullanýcý Kýlavuzu'nun içeriðini güncellemek için, (bir internet baðlantýsýna sahip olmanýz gerekecektir) Bilgi Merkezi kabul sayfasýnda (yukarýdaki resme bakýn) yalnýzca Check for updates (Güncellemeleri kontrol et) düðmesine týklayýn. Güncellemeler Packard Bell'den indirilecek ve otomatik olarak bilgisayarýnýza yüklenecektir, InfoCentre'ýn güncellediðiniz sürümü bilgisayarýnýz hakkýnda detaylý bilgiler içerecektir. Temel Bilgisayar Kavramları - 19

20 My Computer (Bilgisayarým) düðmesi bilgisayarýnýzýn bileþenleri hakkýndaki tüm teknik bilgileri ve bilgisayarýnýzýn yükseltilmesi ile ilgili yararlý ipuçlarýný içerir. Diðer düðmeler, günlük iþlerin gerçekleþtirilmesine yönelik öðreticiler ve Ýnternet kullanýmý ile ilgili ipuçlarý ve bilgiler gibi ek bilgilere eriþiminizi saðlar. Kullanýlabilir kategori ve baþlýklarýn sayýsý satýn aldýðýnýz bilgisayara göre farklýlýk gösterebilir. Mevcut en son bilgilere eriþim için InfoCenter'ý güncellemeyi unutmayýn. adresini düzenli olarak ziyaret etmeli ve Support (Destek) bölümünü de kontrol etmelisiniz: bu bölüm güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Yazılım Dokümantasyonu Bilgisayarýnýzda Packard Bell tarafýndan kurulu olarak gelen uygulamalarýn çoðu bir çevrim içi dokümantasyon dosyasýna sahiptir. Bir programý kullanýrken yardýma ihtiyacýnýz varsa, klavyenizdeki [F1] tuþuna basýn veya Yardým 'a veya Yardým simgesine (tipik olarak bir? iþaretidir) týklayýn. Yazılım Kitaplığınız Yazılımım Nerede? Packard Bell bilgisayarlarý, geniþ bir yazýlým uygulamalarý yelpazesine sahiptir. Bilgisayarýnýzda bulunan program türleri ve kategoriler, satýn aldýðýnýz modele göre deðiþir. Yazýlýmýnýz aþaðýdaki þekillerde bulunabilir: Önceden kurulmuþ: yazýlýmýnýz kullanýma veya ayarlamaya hazýrdýr. Bununla birlikte bazý baþlýklar, çalýþmak için bir CD veya DVD gerektirebilir (genellikle oyunlar veya ansiklopedi). Bu diskleri bilgisayarýnýzýn ambalajý içerisinde bulabilirsiniz. Bir CD veya DVD üzerinde: ilk önce yazýlýmýn kurulmasý gerekir. Bunun için, CD veya DVD yi yerleþtirin. Bir yükleme sihirbazý, otomatik olarak baþlayacaktýr, burada tek yapmanýz gereken ekrandaki talimatlarý takip etmenizdir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TELIF HAKKİ BILDIRIMI

TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı Bildirimi 1 TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı 2007 NEC Computers S.A.S. Tüm Hakları Saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, mekanik ya da bir başka şekil veya yöntemle,

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1 Kullanıcı Kılavuzu Packard Bell EasyNote TE - 1 Içindekiler Bilgisayarınızı başlatma 4 Kablosuz bağlantı... 4 Kayıt... 5 Yazılım yüklemesi... 6 Kurtarma... 6 Sorunlarınız mı var?... 6 Temel Bilgisayar

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı