Çanakkale Yat Limanı Projesi Üzerine Görüşler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çanakkale Yat Limanı Projesi Üzerine Görüşler"

Transkript

1 Çanakkale Yat Limanı Projesi Üzerine Görüşler Çanakkale ya kıyılarında denize girilebilen dünyanın ender kentlerinden birisi olarak kalacak ya da bu biricik ayrıcalığını yitirerek denizden ve deniz kültüründen hızla uzaklaşan sıradan bir kıyı kenti olacaktır! Bu rapor, tarihinde saat de Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Tiyatro Salonu nda ÇED Yönetmeliği nin 9. Maddesi gereğince yapılacak olan halkı, proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı nda sunulmak ve ilgili kurumların dosyasına konulmak üzere hazırlanmıştır. Raporda oluşturulan görüşler, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkeş in kolaylaştırıcılığı ve raportörlüğü ile raporun son kısmında yer alan kurum temsilcileri ve bireysel katılımlarla hazırlanarak imza altına alınmıştır. Konu özetle şu: Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kuruçeşme Mevkii nde (Sarısığlar mevkii) Çanakkale Yat Limanı yapmayı plânlamıştır (Şekil 1) ve bunun için Çanakkale Kent Konseyi nin öncülüğünde Çanakkale Yat Limanı Projesi nin teknik bir tanıtımı yapılmıştır( ). Çanakkale Kent Konseyi ilgili tarafları bir araya getirerek, projeyi hazırlayan mühendislik firmalarından iki uzman aracılığı ile projenin genel tanıtımı ve tartışılması için önemli bir adım atmış oldu. Şekil 1. Yapılması planlanan Yat Limanının Çanakkale Boğazı ve Çanakkale Kenti ne göre coğrafi konumu ve kaplayacağı alan (Proje Raporu ndan). Çanakkale kenti uzun zamandır ÇTSO nun bu projesini konuşuyordu. Bu toplantıyla, birçok kesimde derinlemesine tartışılmasa da, projeye ilişkin bir fikir yürütmeye yetecek kadar konuşulmasına yarayacak bilgiye sahip olundu. Kentliler ilk kez, çok geç bir aşamasında olmasına karşın, proje hakkında konuşma, düşüncelerini söyleme, görüş bildirme haklarını kullandı. Gerçekte, çok uzun yıllar boyunca Çanakkale de, başka birçok 1

2 kente örnek olan projeler gerçekleştirildi. Bunların belki de tartışmasız en önemlisi Yerel Gündem 21 süreci ve kentlilerin de içine çekilmeye çalışıldığı yerinden yönetim ve yönetişim kavramları oldu. Türkiye deki belki de en başarılı uygulamalardan biri olarak kabul edilen bu süreç, birçok alanda yereldeki tüm aktörlerin birlikte karar almasını, birlikte çalışmasını, birlikte karar vermesini sağladı. Başka bir deyişle, bu çalışmalar bizlere her zaman birlikte çalışma kültürünü aşıladı. Bugün Çanakkale adını dünyanın herhangi bir köşesinde yönetişim konusunda bilgili kişilerle birlikte kullandığınızda, sizlere özel ilgi gösterildiğine tanık olabilirsiniz. Proje nin bugünkü öngörülen biçimi için henüz bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlanmamış olmasına karşın, 4 Şubat 2012 tarihli gazetelerde Çanakkale Yat Limanı Projesi nin ÇED Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağına ilişkin ilanlar yer almıştır. ÇED Yönetmeliği ne göre, Halkın Katılımı Toplantısı, Kapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantı dır. Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı ise, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı Toplantısından sonra yapılacak toplantı olarak tanımlanmıştır. Proje ye ilişkin olarak, bugün için bilgi alınabilecek ve üzerinde değerlendirme yapılabilecek tek kaynak, ÇTSO nun resmi web sitesinde yayımlanmakta olan Aralık 2011 tarihli Çanakkale Yat Limanı Projesi Tanıtım Raporu dur. Şekil 2. Yapılması planlanan Yat Limanının konum planı (Proje Raporu ndan). Bu rapora göre, özetle, Çanakkale Yat Limanı; kıyıda oluşturulacak yaklaşık m 2 lik dolgu üzerine ve karada 7667 m 2 lik alanda kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Proje sahasının kıyı kenar çizgisinden itibaren m 2 lik denizalanı kullanılacak olup bu 2

3 alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü nden kiralanacaktır. Proje sahasının kara kısmındaki 247 ada 8 No.lu parselin toplam alanı 6547 m 2 olup bu parselin m 2 si Terzioğlu Vakfı na, m 2 si ise Terzioğlu Ailesi bireylerine aittir. Kara alanının geriye kalan 1120 m 2 lik kısmı ise mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü ne ait olan tescil dışı arazidir. Proje alanı mevcut durumda Çanakkale Yelken Sporları Kulübü olarak kullanılmaktadır (Şekil 1 ve Şekil 2). Plânlanan yat limanı, dolgu alanı, rıhtım, yüzer iskele ve mendirek sistemlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında; ana mendirek dolgusu ve koruması, mendirek içi rıhtımlar, tali mendirek dolgusu ve koruması, geri saha dolgusu ve rıhtımlar, yüzer iskeleler, basen içi taraması ve tüm üst yapı çalışmalarının (betonarme binalar, yollar, peyzaj alanları, vb.) yapılması plânlanmaktadır. Yapılacak olan mendirek, yüzer iskele ve rıhtımlar m. boyundaki yat ve teknelerin yanaşma prensiplerine göre tasarlanmıştır. Mayıs 2011 başında proje çalışmalarına başlanan ve Haziran ayı itibariyle hız verilen Çanakkale Yat Limanı projesinin arazi etütleri, proje sahasının genel karakteristiklerini içeren mevcut durumuna ait verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ile arka plânda yer alan diğer parsel sahiplerinden muvafakat namelerin alınması işlemleri tamamlanmıştır. Proje kapsamında, jeolojik-jeoteknik, batimetrik-hidrografik-oşinografik çalışmalar ve yat limanı dizayn çalışmaları ile harita ve imar planı ve ÇED Raporu çalışmalarının yürütüldüğü raporda belirtilmektedir. Gerçekleştirilmesi durumunda, genel olarak Çanakkale Boğazı biyotopunu ve onun temel bileşenlerini oluşturan çeşitli habitatlara, besin zincirine ve biyolojik çeşitliliğe ciddi zararlar verecek olan çevresel çalışmalar ve modellemeler ise henüz tamamlanmış değildir. Örneğin, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından istenen gemi/tekne manevra modellemesi İTÜ Denizcilik Fakültesinde devam etmektedir. Liman içi çalkantı modellemesi, Marina alanının dalga iklimi analizi, Marina içi kumlanma potansiyelinin belirlenmesi için modelleme çalışmaları devam etmektedir. Yatlara kullanma suyu ve yakıt verilecektir. Yatlara katı ve sıvı atık alım hizmeti verilecek olup, bu işlemlerde "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" esas alınacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında evsel atık sular dışında atık su oluşumu söz konusu değildir. Bu kapsamda faaliyetin inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklanacak 15 m 3 /gün lük evsel atık su ve faaliyetin işletme aşamasında oluşacak 159 m 3 /gün lük evsel atık sular, Çanakkale Belediyesi ne ait kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılarak şebekeye verilecektir. Tüm bunlar, Yat Limanı Projesi gibi tarihi, coğrafi, ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik olarak Çanakkale kentinin ve Boğazı nın geleceğini ilgilendiren bu projenin, sanki çok gizli bir çalışmaymış gibi Çanakkale halkı ve konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle neredeyse hiç paylaşmadan, onların görüş ve önerilerini almadan, çok dar bir anlayışla yalnızca kolay ve ucuza gerçekleştirilebilecek çok kârlı bir proje olarak ele alındığını ve bugünlere gelindiğini göstermektedir. Örneğin, yine Rapora göre, halkın, ilgili kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin büyük çoğunluğunun hemen hiç haberi olmaksızın, bu konuda ciddi bir paylaşma ve duyurma çabası gösterilmeden, 22 Haziran 2011 tarihinde ÇED Başvuru Dosyası hazırlanarak Çevre Bakanlığına sunulmuş; 28 Temmuz 2011 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı ve 4 Ağustos 2011 tarihinde Kapsamlaştırma ve Format Belirleme 3

4 Toplantısı yapılmıştır. 12 Ağustos 2011 tarihinde Çevre Bakanlığı tarafından projeye özel format verilmiş olup ÇED Raporu hazırlıkları devam etmektedir. Dahası, ÇED süreci sürmekte olduğu için, Çanakkale halkının, balıkçıların, dalgıçların, yüzücülerin, yelken ve sörf sporlarıyla uğraşanların temel kaygılarının ve karşı çıkışlarının önemli bir bölümünü içeren (bu yüzden burada ayrıca tartışmaya ve/ya da onarlı sıralamaya gerek görülmeyen) aşağıdaki yaşamsal öneme sahip ekolojik çalışmalar ve onların sonuçlarına ve olabilecek olumsuz çevresel etkilerine ilişkin henüz bilgilendirilmiş de değiliz. Rapora göre, ÇED süreci kapsamında sürmekte olan çalışmalar olası ÖNEM DERECELERİ ile birlikte şunlardır: Dip taramasının yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi ve taramadan çıkacak dip çamuru analizinin yaptırılması, taramadan çıkacak dip çamurunun nasıl ve hangi alanda bertaraf dileceğinin belirlenmesi (ÇOK ÖNEMLİ); Marina alanı ile etki alanının hava, su, toprak açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi (ÇOK ÖNEMLİ); Marina alanı ile etki alanının hidrolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesi (ÇOK ÖNEMLİ); Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-4 ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeli kriterleri doğrultusunda deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerinin yaptırılması (ÇOK ÖNEMLİ); Projenin inşaat ve işletme aşamasında kaynaklanması muhtemel gürültü seviyelerin ölçüm ve hesaplamalarla tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, Marinanın arka plân deniz dolgusu ile dalgakıran dolgusunda kullanılacak dolgu malzemesinin temini için uygun taş ocaklarının belirlenmesi ve bu ocaklardan alınacak numuneler üzerinde DLH Teknik şartnamesine göre analizlerin yaptırılması (ÇOK ÖNEMLİ); Marina alanının kara ve deniz ortamında flora ve fauna çalışmalarının yapılarak projenin özellikle deniz flora ve faunasına etkilerinin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi (ÇOK ÇOK ÖNEMLİ), (Bu kapsamda): - Alandaki bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi, - Endemik, nesli tehlikede ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış türlerin tespit edilmesi, - Deniz dibi bentik organizmaların ve planktonların belirlenmesi, Projenin inşaat ve işletme aşamasında bölgenin su ürünleri potansiyeline ve balıkçılık faaliyetlerine olası etkilerinin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi (ÇOK ÇOK ÖNEMLİ); Deniz ortamında gerçekleşmesi muhtemel hidrodinamik değişiklikler, su sirkülasyonu ve ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi (ÇOK ÇOK ÖNEMLİ); Çanakkale yat limanı projesinin fayda-maliyet analizinin yapılması (ÇOK ÇOK ÖNEMLİ) (Bu kapsamda): 4

5 - Projenin maliyet analizinin yapılması, - Projenin Çanakkale ticari hayatına, ekonomisine ve esnafına sağlayacağı faydaların analizinin yapılması, - Projenin Çanakkale nin turizm potansiyeline sağlayacağı katkıların belirlenmesi, - Projenin Çanakkale halkına sağlayacağı katkıların belirlenmesi, Çanakkale yat limanı projesine ilişkin yasal ve idari çerçevenin belirlenmesi. Proje Tanıtım Raporu nun Sonuç ve Öneriler Bölümü nde ise, ötekilerin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti nin Dokuzuncu Kalkınma Plânı 2010 Yılı Programı nda öncelikli politika olarak belirlenmiş olan Kentlerin Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi ve Sürdürülebilir Gelişmenin Sağlanması ile AB Müktesebatına Uyum Programı ( ) kapsamında yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler bölümünde belirlenmiş olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Bütünleştirilmiş Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Plânının onaylanmasına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı alınması kapsamında 2010 yılında Yüksek Plânlama Kurulu nca kabul edilen Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Plânı (KENTGES), gibi sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kentler vb. yeni kavram ve kalkınma stratejileri hiç dikkate alınmamıştır. Peki, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Plânı (KENTGES), ün temel amacı, hedefi, stratejileri nelerdir; kentler ve o kentlerin yurttaşları için neleri öngörmektedir. KENTGES in temel amacı, yerleşmelerimizin yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının güçlendirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulmasıdır. KENTGES, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yerleşme ve kentleşme ile yerleşme ve mekânsal plânlamanın alan, tema ve boyutlarını kapsamakta, mekâna ilişkin sektörleri bütünleşik bir yaklaşımla ilişkilendirmekte, temel ulusal politikalarla uyumu sağlamaktadır. KENTGES, kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke, strateji ve eylemleri ortaya koyan ve bunların uygulama esaslarını belirleyen ve bir eylem programına bağlayan ulusal bir belgedir. Ayrıntılar bir yana bırakılırsa ÇTSO, Proje Tanıtım Raporu nun sonunda şu görüşlere yer vermiştir: Sonuç olarak; ÇTSO tarafından yapılması plânlanan bu proje ile asıl hedeflenen, yat limanı kullanıcılarının ihtiyaçlarının çoğunu karşılamak amacıyla şehir merkezini tercih etmelerini sağlayabilmek ve dolayısıyla Çanakkale ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bunun için de; uluslararası bir yat limanında verilmesi zorunlu bütün hizmetlere daha küçük bir kara alanında cevap verebilecek, ancak buna rağmen optimum yat bağlama kapasitesine sahip, işlevsel olarak pratik, daha az maliyetli ya da diğer bir deyişle yatırımın geri dönüş süresi kısa, kullanıcı ve çevre dostu bir marina olması hedeflenmiştir. Bu sayede yatırım bölgesi geliştirilmiş, ülkemize ek istihdam ve katma değer sağlanmış olacaktır. Çanakkale Yat Limanı; Çanakkale İli ni ve ülkemizi, dünya yat turizminde en iyi şekilde temsil etmesi açısından ilerleyen yıllarda oluşacak gelişmelere de kolaylıkla entegre olabilecek şekilde tasarlanmış bir projedir. Türkiye de genel olarak çok az önemsenen ve inandırıcı olmayan çevresel uygulamalardan birisi de Halkın Katılımı ya da daha doğru bir yaklaşımla Halkın Karar Süreçlerine Demokratik Katılımı konusudur. Tanıtım Raporu nun sonuç değerlendirilmesinden de görüleceği gibi, ne yazık ki, bu durum Çanakkale Yat Limanı Projesi sürecinde de çok ciddi bir biçimde göz ardı edilmiştir. Proje kapsamında, Çanakkale halkı adına karar verilmiş, plânlama yapılmış, proje hazırlanmış ve çok kısa bir sürede 5

6 Çanakkale kentinin hemen her etkinlik açıdan doğrudan denizden yararlanma olanağı olan bir mekân, Yat Limanı gibi ciddi doğal, kültürel, coğrafi, çevresel, tarihi ve ekonomik sakıncalarıyla ve kayıplara neden olabilecek olan bir projeye feda edilmek istenmektedir. Bu yüzden Halkın Katılımı konusu, AB Müktesebatı dikkate alınarak, KENTGES te, HEDEF 18: MEKÂNSAL PLÂNLAMA SÜREÇ VE KARARLARINDA KATILIM VE DENETİMİ SAĞLAMAK olarak ele alınmış ve aşağıdaki strateji ve eylemlerle somutlaştırılarak kuvvetlendirilmiştir. Örneğin, STRATEJİ 18.1 e göre, Vatandaşların mekânsal plânlama sürecinin her aşamasına katılımı sağlanacaktır. EYLEM e göre de, Vatandaşların mekânsal plânlama çalışmalarına katılım usul ve esaslarını ortaya koyan rehber dokümanlara ihtiyaç vardır. Bu tür bir çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması, bilgilendirme ve izleme süreçlerinin tanımlanması ve sürecin kurumsallaşması ihtiyacı gözetilmelidir. Mahalle muhtarlarının, apartman ve site yönetimlerinin, yerel yönetimlerde ve Kent Konseyleri ile oluşturulacak yeni mekanizmalarda dikkate alınmasında yarar görülmektedir. STRATEJİ 19.1 e göreyse, ayrıca, Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ve kültürel etkinlikler destelenecektir. Bunun gerçekleştirilmesi için, EYLEM kapsamında, Kentlilik bilinci farkındalık eğitim programları hazırlanacaktır Tartışma ve Öneriler Yapılması kararlaştırılmış olan Çanakkale Yat Limanı proje alanında, deniz son birkaç 10 yıldır bu arazinin yarısını kendisine katmış yani geri almıştır; şimdi ise bu alanın çok üzerindeki bir dolguyu yapma girişimi projede öne çıkmaktadır. Bu noktada kentin bu konuyla ilgilenen ve kafa yoran kentten yana insanlarına göre, ötekilerin yanı sıra, başlıca üç konuda duyarlılık öne çıkıyor: Birincisi, Çanakkale nin nazım plân ve uygulama imar planlarında mevcut olan, ama son yıllarda en önemli kent politikası olarak her kesim tarafından ısrarla savunulan, en önemli sorun, kıyı kullanımı ve kıyıların kentliler tarafından hiçbir engel oluşturulmadan kullanımıdır. Kordon alanının Lodos tan, hatta Nara Burnu ndan Kepez e kadar kesintisiz bir şekilde kentli yurttaşlar tarafından kullanılabilmesidir (örneğin, Çanakkale Belediyesi nin ve şimdiki Sayın Başkan Ülgür Gökhan ın çok önemsediği Barış Kordonu uygulaması). Bu çerçevede, Kuruçeşme mevkiindeki alanlarda kıyı kenarından ilk 20 metreye kamuya terk işlemi uygulanmakta, bu ilk 20 metreye hiçbir inşaat-fiziki mekân yapılamamaktadır. Ayrıca 20 metre sonrası bölümlere de kısıtlı imar hakları (düşük kat sayısı-yüksekliği ve düşük yoğunluk-emsal hakkı) verilmektedir. Önerilen proje bu durumun engelidir. Sahil boyunca devam eden yolun kesintiye uğramasını ve yok edilmesini önermektedir. Proje, ayrıca 20 metrelik sınır da dahil olmak üzere, alanda çeşitli yeni insan yapıları ve inşaat etkinlikleri yapılmasını içermektedir. İkincisi, bu alan, 2005 yılından bu yana Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Belediye Spor ile Sörf-Yelken-Balıkadamlar-Yüzme alanındaki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ÇADERÜS (Çanakkale Deniz ve Rüzgar Sporları Merkezi) olarak kullanılmaktadır. 6 yıldır fiili olarak geliştirilen bu politika çok önemli sonuçlar yaratmıştır. Örneğin, her yıl 80 civarında kentli sörf eğitimi almakta, 200 ü aşkın kentli ise sörf alanını fiili olarak kullanmaktadır. Ayrıca deniz ve rüzgâr sporlu kullanım işlevi bölgeyi hareketlendirmiştir. Kentlinin kumsal, kıyı ve denizle çok kolay ve ucuz bir biçimde doğrudan temasının olduğu, spor, dinlence ve eğlence işlevinin geliştiği bir alanın öncüsü ÇADERÜS olmuştur. Yeni önermeler bu tür eylemlerin hiçbir şekilde yapılmasına olanak sağlamayacaktır yılında inşa edilen İÇDAŞ Yelken kulübünün proje gereği yerinde 6

7 kalması da yelken sporlarının devam etmesi anlamı taşımamaktadır. Yeni oluşan koşullara bağlı rüzgâr yönü ve su (dalga, akıntı, vb.) ilişkisi nedeniyle, mendirek ve diğer insan yapıları o çevrede yelken sporu yapılmasını engelleyecektir. Ayrıca, Yat Limanı ya da Marina projesi, yukarıda özetlenen tüm bu kamusal işlevlerin yok olmasına ek olarak, ayrıcalıklı ve sınırlı bir toplum kesiminin yararına olmak üzere, özel alan olarak bu alanın dönüşmesinin önünü açmaktadır. Üçüncüsü, yerel tarihçiler, balıkçılar, yelkenciler, sörfçüler ve balık adamlara göre tarihi, kültürel ve ulusal önemi çok büyük olan Mesudiye Zırhlısı nın batığı, Sarısığlar a yapılacak olan Yat Limanı mendireğinin yaklaşık olarak Boğaz tarafındaki batı kenarına yakın bir yerde kumluk deniz tabanında yatmaktadır. Onlara göre, belki de Zırhlı, liman yapısının içinde ya da mendirek dolgularının altında kalabilecektir. Buradaki liman yapım etkinlikleri, olası dip taramalar ya da mendirek dolguları ya da bunlara benzeyen insan etkinliklerinin ve doğrudan Yat Limanı yapısının kendisinin neden olabileceği dalga ve akıntı rejimindeki değişiklikler yüzünden doğabilecek dip kumu ve balçığı hareketleri, tarihi Mesudiye muharebe gemisinin batığını doğrudan etkileyerek onu kum ve balçık altında kalmaya mahkûm edebilecektir. Oysaki kentler, insanların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı ve sürekli bir toplumsal değişim ve gelişme içinde olan yerleşimlerdir. Bu çerçevede, Yat Limanı yapılması kararlaştırılan alan, var olan ve geliştirilmesi olanaklı olan çeşitli sportif, dinlence ve rekreasyon amaçlı etkinliklere ek olarak, örneğin engellilerin eğitimi amacı için de kullanılabilir (ki, engelliler bu alanda çeşitli su sporları faaliyeti içindedir). İnsan gibi, kentler de yaşayan bir organizmadır. Bir organizma gibi kentlerin de yaşamını sürdürebilmesi için kentsel niteliklerinin de sürekliliği olması gerektir. Doğal çevreyi kullanan kent insanları, sürdürülebilir bir kent yaşamı ve sürdürülebilir bir kültür için doğal kaynakların kendilerini yenilemelerine fırsat veren, doğal çevreyi koruyan bir gelişme felsefesinin sahibi olmalıdır. Günümüzde, plânlamanın her ne kadar geleceğe dönük yapıldığı söylense de, politik talepler ve işbirlikleriyle günlük, kısa vadeli çıkar kaygılarının, esas belirleyici unsur olduğunu söylemek, yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Doğru bir plânlama, kentleri tarihsel süreçten ve doğal çevreden koparmadan geleceğe taşıyan, bütüncül bir eylem sürecini tarif etmelidir. Doğal çevre kaynaklarımız ile kültür varlıklarımız ve değerlerimizi hoyrat bir biçimde kullanan, tahrip eden, tüketen kalkınmacı/katma değerci/yatırımcı vb. anlayışlar yerine; değerlerine önem vererek korumayı esas alan, dengeli ve uzun döneme yayılan yatırımcı/zenginlik anlayışı ilke edinmelidir. Avrupa Kent Plânlayıcıları Konseyi nin, Kentsel Plânlamada Kültürel Sürdürülebilirliğin Sağlanabilmesi için belirlediği ilkelerden birisi de Kent Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi olmuştur. Bu ilkenin açılımında da şunlar yer almıştır: 1) Plânlama kentin doğal (toprak, hava, su) ve insan yapımı (binalar, anıtlar, altyapı, donanımlar, bilgi, yetenek, zenginlik) kaynaklarını saptamalıdır, 2) Plânlama, sürdürülebilir bir kentin -değişik işlevlerinin, kamu donanımlarının ve onları bağlayan ulaşım sistemlerinin en iyi şekilde yerleştirilmesiyle, mevcut değerleri koruyarak ve ekonomik canlılığa yeniden yatırım yaparak- geliştirilmesiyle bu kaynakların koruma ve iyileştirilme yollarını aramalıdır, 7

8 3) Genel hedef altyapıya, kent dokusuna, istihdama, perakende ticaret ve kültürel faaliyetlerin yeniden canlandırılmasına ve yerleşimlerde gelişmenin cazibesini artırmaya yönelik yatırımlar yapılmasıyla, kent merkezlerine yeniden hayat vermek olmalıdır. Öngörülen Çanakkale Yat Limanı Projesi gibi turizm amaçlı plânlamalarda ve yapılaşmalarda, kentin kimliğini oluşturan doğal çevre ve kültürel değerlerimiz turizm için en önemli kaynaklar olarak gösterilmektedir. Ancak, bu noktada, kent için öngörülen turistik yatırımların önemi vurgulanırken bunların kentin gereksinimi, belirlenen gelişme yolu ve kapasitesi ile uyumlu ve tutarlı olması gerektiği de unutulmamalıdır. Sonuç olarak, yapılması kararlaştırılmış olan Yat Limanı projesinin, kentimizin doğal çevresi ve kültürü ile tarihsel kimliğini tahrip edecek yanlış bir karar olduğunu hatırlatarak, sürdürülebilir bir kentsel gelişme, kültürlü ve kimlikli kent anlayışıyla ve Çanakkale nin bir deniz-boğaz-kıyı kenti olarak varlığını sürdürmesi açısından geri dönülmez yanlışlıklara ve onarılması olanaksız hasarlara yol açacağı gerçeğinin bilimsel olarak çok açık olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Bu rapor aşağıda altına imza koyan kişi ve kurumların raporudur (alfabetik sırayla): Bilge Şimşek (Diş Hekimi), Prof. Dr. Bülent Cihangir, Dr. Celal Karakaş, Emine Şengören Güzel (Diş Hekimi), Engin Balıkçı, Erdal Öztura (Araştırma Görevlisi), Yrd. Doç. Füsun Erduran, Mimar İsmail Erten (ÇEKÜL İl Temsilcisi), Prof. Dr. Murat Türkeş, Nihat Güzel (Tabip Odası Başkanı), Prof. Dr. Telat Koç (Eğitim Sen-Çanakkale), ANFORA Kültür Sanat ve Çevre Etkinlikleri Derneği, Ayakizi Doğa ve Yürüyüş Grubu, Bilim Etik Spor Kulübü Derneği, ÇABİSAK, Çanakkale Çevre Platformu, Çanakkale Diş Hekimleri Odası, Düşyola Grubu, Çanakkale Eczacı Odası, Çanakkale yi Güzelleştirme Derneği, Çanakkale Lions Kulübü Derneği, Çanakkale Makine Mühendisleri Odası, Çanakkale Özel Çocuklar Spor Kulübü, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği, Lara Su Sporları Kulübü Derneği, Lekton Balıkçılık, RANA Aqua Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Seyyah Grubu, TEMA Çanakkale İl Temsilciliği, Troya Gençlik ve Çevre Derneği, Yeşiller Partisi, Zihinsel Engelliler Derneği. 8

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm İrem Nurgül Durmuş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü i.durmus@ekoteknikisg.com Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm Soma... Soma haber oldu; ya haber olmayanlar? Ortalama

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ BALIKESİR DE YAT TURİZMİ GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 Sayfa 0 / 29 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Yat Turizmi ile İlgili Temel Kavramlar... 2 3 Dünyada ve Türkiye de Yat Turizmi... 4 4 Balıkesir de Yat

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Aralık 2011 Çanakkale ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Hazırlayanlar MAG Mühendislik Hizmetleri İnş. Yük. Müh. Mustafa Ali GÜLVER İnş. Yük. Müh. Gökhan Metin BATMAZ İnş. Yük. Müh. Ayhan Ekrem

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı