May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI"

Transkript

1 May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

2 yar n n yaflam biçimi 2

3 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik de önünden F rat' n nazl nazl akt koruma alt na al nan yerlerinde görmüfltüm... fl hayat nda da yak n dostlar m bilir: Siz bu piyasan n kelaynak kufllar s n z, hem de do ada bile olmayan beyaz kelaynaklar s n z diye tak l r m. Özü, sözü dürüst, adam gibi adam, rahatça ticaret yapaca n, bir ifli verdi inde en iyi flekilde bitirilece ininden emin oldu un, güvenilir kiflilerdir beyaz kelaynak kufllar. Son günlerde piyasadaki bu oyunun kurallar na uymayan olaylardan sonra çokça anar ve arar olduk böyle esnaf, ustalar. Kirlenmekte piyasalar, adeta Özdemir Asaf n dizelerindeki gibi; Bütün renkler ayn h zla kirleniyordu, Birincili i beyaza verdiler... Kirlenmemesi gerek, nesli de tükenmemeli beyaz kelaynaklar m z n... Uçmal, beyaz kelaynaklar uçmal... Sa l cakla kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Meltem Çak c Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, May s-haziran 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 8 RÖPORTAJ smail Gökçe Müflterilerimize daha iyiyi sunmak için süreçlerimizi iyilefltiriyoruz 12 SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric bu kez Eskiflehir'deydi 14 SPOR Avrupa titreten Türk kulüpleri 28 ALIfiVER fi Oturdu unuz yerden bir T k la al flverifl 30 RÖPORTAJ fiahan Gökbakar Dikkat fiahan Geliyor 42 GEZ Çeflme Yar madas n n ince belinde bir sörf diyar : Alaçat 54 YEMEK En hafif ve en sa l kl tatl : Sütlü tatl lar 58 SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric ailesi kutsal topraklarda 5

6 EKONOM Faizler t rmand inflaatç kendi formülünü yaratt Mortgage kredilerinin faiz oran art nca, güçlü inflaat flirketleri devreye girdi. Ertelenen talebi yeniden canland rmak isteyen firmalar, kendi projelerinin finansman n da kendileri vermeye bafllad. Son y llarda bankalar n kulland rd klar konut kredileri, gayrimenkul sat fllar n n önemli bir k sm n oluflturunca, kredi faizlerinin seyri de piyasalar üzerinde en büyük etken oldu. ABD de yaflanan kredi krizinin Türk para ve sermaye piyasalar nda da hissedilmesiyle birlikte bankalar n konut kredilerine uygulad klar faizler yükselifle geçti. Bu yükseliflle birlikte gayrimenkul sektöründe de talepler ertelenmeye bafllad. Konut sat fllar durma noktas na gelirken, yap lmas planlanan yeni projeler rafa kald r ld. Böyle bir ortamda talebi yeniden canland rmak görevi ise finansal yap s güçlü inflaat flirketlerine düfltü. MAL YETLER ARTIfiA GEÇT Sektörde 2004 y l ndan bugüne bak ld nda konuta olan talep di er sektörlerde faaliyet gösteren pek çok firman n da gayrimenkul sektörüne girmesine neden oldu. Seçim y l olan 2007 nin ard ndan Kuzey Irak'a yap lan operasyon, ABD'de ki mortgage krizi gibi etkenlerin durgunlu a neden oldu u gayrimenkul piyasas, tüm bu krizlerin afl lmas n n ard ndan de iflim ve geliflimine devam etti. Dönem dönem yaflanan bu durgunluk, uluslararas piyasalarda halen devam eden ekonomik s k nt yla, ülkemizde meydana gelen siyasi arenada yaflanan olumsuzluklarla birleflti. Artan 6

7 EKONOM maliyetler ise bankac l k sektöründe bireysel krediler taraf nda faiz art fl n beraberinde getirdi. '0' FA Z UYGULAYAN VAR Bankalar n y lbafl nda yüzde 1.30 olan konut kredi faizleri yüzde 1.54 civar na yükseldi. Bankac lar bu y l faizlerin yeniden düflüfl trendine görmesine zor gözüyle bakarken, inflaat firmalar da talebi canl tutmak için farkl formüller üretti. Gayrimenkul flirketlerinin son dönemde finansmanlar n kendilerinin sa lad uygulamalar aras nda yüzde 's f r' faizle taksitlendirmeden yüzde 1'in alt nda özel faiz oranlar na, taksit ötelemeden ara ödeme ve kademeli olarak artan taksitlere kadar bir seçenek sunmaya bafllad. nflaat firmalar yaflanan durgunluk sürecini normalleflme olarak nitelendiriyor. Türkiye'de 10 y l içinde 5.5 milyon adet konut ihtiyac olaca düflünüldü ünde de sektördeki büyümenin devam edece ine dikkat çekiliyor. Bu durgunluk sürecinin de, finansman güçlü firmalar n kendi ödeme seçeneklerini yaratmas yla kolayl kla aflabilece i konusunda ortak bir görüfl var. NfiAATÇILAR R SK ÜZER NE ALDI Bankac lar ise inflaat firmalar n n bu tür kampanyalar sermayesi güçlü likit inflaat firmalar taraf ndan gerçeklefltirildi ini belirterek, "Talebi art rmak için bu tür kampanyalar anlaml. Ancak, proje bazl konut sat fllar üç bacakl olmal. nflaat sahibi, müflteri ve banka. En sa l kl yap bu. Güçlü flirketler tabi ki kendi finansman n sa layabilir. Ama firma burada riski kendi üzerine al r" yorumunu yap yor. Bugün konut alman n avantajl oldu undan bahseden firma yöneticileri, konut üretiminde arzdan kaynakl bir s k nt n n olmad na dikkat çekiyor. Bankac lar da artan maliyetlere ra men böyle dönemlerin f rsat yaratabilece ini savunurken, faizlerdeki art fl trendiyle konut fiyatlar n n ters orant l hareket etti ini hat rlat yor. Böyle dönemlerde, uygun bulunan konutun avantaj sa layabilece i belirtilirken, maliyetlerin iyi hesap edilmesi öneriliyor. 7

8 SCHNEIDER ETKS Akdeniz Bölge Müdürü SMA L GÖKÇE Müflterilerimize daha iyiyi sunmak için süreçlerimizi iyilefltiriyoruz Ürünlerimizin son kullan c larda güven ve memnuniyet yaratmas sat fl noktam z n en büyük avantajlar. Her türlü sorunlar nda sat fl noktalar m z n yan nday z. 8 Sizin hakk n zda biraz bilgi alabilir miyiz? (Schneider'de flu ana kadar ald n z görevler vb.) 1978 Denizli do umluyum. lk ve orta e itimimi Denizli'de, Üniversite E itimimi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisli i'nde tamamlad m. fl hayat ma 2000 y l nda Schneider Electric Çi li Fabrikas 'nda Planlama Mühendisi olarak bafllad m. Daha sonra askerlik nedeniyle görevime 6 ay ara verdim.

9 SCHNEIDER Askerlik dönüflü yeni bir görevle Metot Sorumlusu olarak yine Schneider Electric'te ifle bafllad m. 2 y l bu görevde çal flt ktan sonra, Yurtd fl Destek Sorumlusu pozisyonuna atand m. Geçen y l Nisan ay ndan bu yana da Denizli'de yerleflik olarak sat fl görevindeyim. Üretimden sat fla geçti inizi görüyoruz. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? Sat fl ve üretim hem ifl olarak hem de çal flanlar ndan istedi i nitelikler olarak farkl birimler. Aç kças 1-2 haftam ald adapte olmak ama, insanlarla tan flmay ve gezmeyi sevdi im için k sa zamanda sat fl ekibine al flt m. Fabrikada büyük bir titizlikle üzerine düfltü ümüz konular n piyasada kabul görmesi coflkumu bir kat daha artt rd. Geçmiflteki üretim tecrübesi ile flimdiki sat fl tecrübemin uzun vadede hem flirketimize hem de müflterilerimize olumlu yans yaca inanc n tafl yorum Askerlik sonras görevim Metot bölümü bünyesinde Yal n Üretim Proje Müdürlü üydü, bu proje ile fabrikam z dünya standartlar nda modern bir tesis haline getirdik. Tabi bunlardan bahsederken Yal n Üretim nedir bunu aç klamak gerekiyor san r m. Yal n Üretim ilk defa Toyota taraf ndan ortaya konmufl üretimdeki israf kaynaklar n n tespiti ve yok edilmesi felsefesi üzerine kurulmufl Japon üretim yönetim sistemidir. fiirketimizde de 2004 y l ndan bu yana uygulanmakta. Son 3 senedirde 6 Sigma çal flmalar yap l yor. Bende geçmiflte 2 Yeflil Kuflak projesi yapt m, bugünlerde Kara Kuflak projeme bafllad m. lk defa Motorola taraf ndan uygulanan 6 Sigma, istatistiksel araçlar yo un olarak kullanarak üretim, lojistik ve sat fl süreçlerinde ortaya ç kabilecek hatalar n milyon 3,4 düzeyine indirilmesini hedefler. Genel olarak %99 gibi seviyelerin baflar l olarak de erlendirildi ini düflünürsek milyonda 3,4 hata ifadesinin ne kadar iddial oldu unu anlayacaks n z. Bildi im kadar yla Türkiye Schneider Electric olarak bugüne kadar altm fl n üzerinde proje gerçeklefltirdik. Her geçen gün müflterilerimize daha iyiyi sunmak için süreçlerimizi iyilefltiriyoruz. Bize biraz ekibinizden ve görevlerinden bahsedebilir misiniz? Akdeniz Bölge olarak Antalya Sat fl Temsilcisi Yücel Bulut ve Denizli Sat fl Temsilcisi Tolga Aydazer'le birlikte 3 kiflilik bir ekibiz. Projelerde oldu u gibi perakende pazar nda da kurdu umuz s cak iliflkiler ve Schneider Electric Çözümleri ile önemli bir aktör haline geldik. Son bir sene içinde çal flma alan m z içinde önemli at l mlar yapt k. Schneider Electric ürünlerinin genifl da t m a ile tüketicilere ulaflmas n sa lad k. Sorumlulu unuz alt ndaki bölgelerde hem sat fl hem müflteri taraf nda Schneider Electric ne ifade ediyor? Schneider Electric'in elektrik piyasas ndaki anlam Kalite ve Prestij. fiu ana kadar piyasadan edindi im izlenim, markam z n en önemli özelli inin prestijli bir marka oldu u. Ayn zamanda bu prestiji Schneider Electric ürünü kullanan, satan ve montaj yapan kullan c lar na da hissettirebilmesi. fiirket içinde uygulad m z kalite anlay fl m z n piyasada da bu derece birebir hissedilmesi çok önemli. Sat fl noktalar Schneider Electric avantaj ndan nas l yararlan yorlar? Ürünlerimizin son kullan c larda güven ve memnuniyet yaratmas sat fl noktalar m z n en büyük avantajlar. Ayr ca son 2 y ld r yapm fl oldu umuz görsel çal flmalar pazara yeni bir soluk ve canl l k getirdi. Stantlar m z sat fl noktalar m z n en güzel yerlerini süslüyor. Sat fl noktalar m za yapt m z ziyaretler rakiplerimizle k yaslanmayacak derecede fazla say da. Her türlü sorunlar nda sat fl noktalar m z n yan nday z. 9

10 HABER ETKS Antalya Organizasyonu Schneider Electric ETKS çal flanlar Akdeniz Bölge bayilerinin deste iyle yürütülen kampanya sonucu 120 civar nda Schneider Electric Sat fl Noktas ve aileleriyle Kemer'de güzel bir hafta sonu geçirdi. Schneider Electric Akdeniz Bölge çal flanlar n n da kat ld organizasyonda e lenceli zamanlar geçirildi, hofl dostluklar kuruldu. Schneider Electric'ten son kullan c lara yönelik ürün ve çözüm seminerleri 10 Schneider Electric yine bir ilkin öncüsü olarak, Son Kullan c lara düzenledi i seminerler ile yeni ürün ve çözümlerini tan t yor. Tüm Türkiye'de Schneider Electric Teknik E itim Merkezi'nin liderli inde gerçekleflen seminerlerin ilki, 21 fiubat 2008 tarihinde Sapanca Richmond Oteli'nde düzenlendi. Öncelikle, H z Kontrol Cihazlar ile Enerji Tasarrufu ve bu cihazlarla yap lan yat r m n geri dönüflüm süresi hakk nda kat l mc lara bilgiler verildi. Makina Güvenli i Çözümleri tan t larak, Schneider Electric'in bu alanda CE'ye uygun güvenli makina yapan ve yapmay öngören müflterilere verdi i teknik destek hakk nda bilgi paylafl m nda bulunuldu. Ayr ca Elektromekanik Yolverme ve Koruma Çözümleri konusunda toplam koordinasyonu sa layan, uzun ömürlü olmas n n yan s ra montaj kolayl da sa layan TeSys U çözümlerinin de tan t m yap ld. Schneider PLC ailesinin yeni ürünü M 340, Unity otomasyon Platformu ile Sisteminiz Performans n n Zirvesinde konu bafll alt nda tan t l rken, di er bir güncel konu olan Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu konusunda yeni mevzuat n detaylar tan t ld ve Schneider Electric'in buna yönelik çözümleri anlat ld.

11

12 SCHNEIDER Schneider Electric bu kez Eskiflehir'deydi Schneider Electric'in geleneksel hale getirdi i sat fl noktalar na yönelik toplant s, bu kez 12 Mart'ta Eskiflehir Hayal Kahvesi'nde gerçekleflti. 12 Anadolu nun modern yüzü Eskiflehir'de 200'ün üzerinde sat fl noktas n biraraya getiren geceye ilgi büyüktü. Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Pazarlama Müdürü lker flgör'ün flirket sunumuyla bafllayan yemekli toplant, müzik eflli inde gecenin geç saatlarine kadar devam etti. Toplant y Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Prof. Dr. Y lmaz Büyükerflen de kat l m yla onurland rd. Eskiflehir gecesinde gördü ümüz s cak karfl lama için Eskiflehir Sat fl Noktalar na teflekkür ederiz...

13 SCHNEIDER Schneider Electric ODTÜ Kampüs Günlerindeydi ODTÜ Kampus Geliflim Günleri Etkinli i bu y l Mart tarihleri aras nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflti. ODTÜ Kampus Geliflim Günleri Etkinli i bu y l Mart tarihleri aras nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflti. Üniversite Sanayi iflbirli i ve üniversite ö rencilerinin kiflisel geliflimlerine katk da bulunmak amac yla gerçekleflen organizasyon, üniversite ö rencilerine kariyer hedeflerini belirleme aflamalar nda gelecekte çal flacaklar sektörler, flirketler ve departmanlar ile ilgili uzman ve üst düzey konuflmac larda birebir bilgi ve tecrübe aktar m sa lamay amaçl yor. Tüm üniversite ö rencilerinin kat l m na aç k olan organizasyonda Schneider Electric'te stand yla yer ald. Ayr ca organizasyon kapsam nda düzenlenen "CEO Forum" da farkl flirketlerden üst düzey yöneticiler de bir araya geldi. Schneider Electric Genel Müdürü Sn. Turhan Turhangil'in de konuflmac olarak yer ald CEO Forum'a ODTÜ'nün farkl fakültelerinden çok say da ö renci kat ld.turhangil Schneider Electric hakk nda bilgiler vererek, ifl yaflam ndaki tecrübelerini ö rencilerle paylaflt ve onlar n sorular n cevapland rd. 13

14 SPOR Avrupa y titreten Türk kulüpleri fiampiyonlar Ligi'nde gruptan ç kan, Sevilla'y eleyen, Chelsea'yi yenmesine ra men geçemeyip çeyrek finalde kalan sar lacivertliler, hem kendisinin hem de ülkemizin Avrupa kupalar ndaki puan rekorlar n k rd. 14

15 SPOR 'teki Befliktafl' n ard ndan ikinci kez 2009'da yine lig flampiyonumuz fiampiyonlar Ligi grubuna do rudan kat lacak. Türkiye'ye bugüne kadar Avrupa'da en çok puan getiren kulübümüz olan Galatasaray, genel baflar de erlendirmesinde de zirvede. TÜRK futbolu Fenerbahçe ile bu y l Avrupa kupalar ndaki en baflar l sezonlar ndan birine imza att. Sar lacivertliler belki Galatasaray' n sezonunda yapt gibi UEFA Kupas ile Süper Kupa'y Türkiye'ye getiremedi, ama hem kulüp tarihi hem de ülkemizin futbol tarihi ve Avrupa kupalar ndaki istatistikleri bak m ndan yeni rekorlara imza att. Öncelikle 5. kez kat ld fiampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan ç kmay baflaran sar lacivertliler, grupta toplad 11 puanla Galatasaray' n 10 puanl k rekorunu k rd. Böylece grupta en çok puan alan Türk tak m oldu. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynad 12 maçta, 7 galibiyet (2'si eleme turu), 2 beraberlik ve fiampiyonlar Ligi'ne kal p 2. tur ve çeyrek finale ç kt için ald toplam 5 bonusla, Türkiye'ye kulüp tarihinin rekoru 19 puan (Özel olarak hesaplanan puanlamada, eleme turunda galibiyete 1, beraberli e 0.5, di er maçlarda galibiyete 2, beraberli e 1 puan veriliyor) kazand rd. Avrupa'da puan rekorlar Sar lacivertliler, Galatasaray' n UEFA Kupas 'n kazand döneminde Avrupa'da bir sezonda kazand 25 puanl k rekoru k ramad ancak, bir sezon önceki 11.5 puanl k kendi rekorunu gelifltirirken, bu alanda ilk üç s radaki Cimbom'un 2 derecesini ( 'de 18.5 puan, 'de 15

16 SPOR 16.5 puan) geçmeyi baflard. Fenerbahçe'nin bu 19 puanl k katk s yla Türkiye, bir sezonda Avrupa kupalar ndaki tak mlar m z n toplamdaki en çok puan elde etme rekorunu da egale etti. Daha önce sezonunda Gençlerbirli i, Gaziantep, Galatasaray, Befliktafl, Malatya ve Trabzonspor'dan oluflan 6 tak m m z, Avrupa kupalar nda 39 puan toplam flt. Geride b rakt m z sezon Fenerbahçe baflta, Befliktafl, Galatasaray ve Erciyesspor olmak üzere sadece 4 tak m m z 39 puana ulaflt. Ve bu 39 puan, ortalama ile yine kulüplerimizin en iyi ortalamay yakalad sezon olarak kay tlara geçti. Do rudan Devler Ligi'ne Fenerbahçe bu sezon fiampiyonlar Ligi'nde gösterdi i baflar yla gelecek sezon kat lmas halinde Avrupa kupalar kuras nda seribafl olma flans n yakalarken, Türkiye flampiyonuna da tarihleri aras nda yeni bir uygulamayla oynanacak Devler Ligi'ne do rudan kat lma kap s n açt. Bu y la bafllarken UEFA Ülke Kulüp Puan s ralamas nda 14. olan Türkiye, tak mlar m z n bu sezonki performans yla puana ulafl p sezonu 11. s rada bitirmeyi garantiledi. Böylece sezonundan itibaren lig flampiyonumuz fiampiyonlar Ligi'ne do rudan ( sezonunda Befliktafl dogrudan kat lan tek tak m m zd ) kat l rken, lig ikincimiz iki eleme turu oynayacak. 5 tak mla mücadele edece imiz Avrupa kupalar nda, UEFA Kupas gruplar na Fortis Türkiye Kupas flampiyonumuz tek, lig üçüncümüz iki, lig dördüncümüz de 3 eleme turu oynay p kat labilecek. UEFA Kupas ve Süper Kupa'y kazanarak Türk futbol tarihine ad n alt n harflerle yazd ran Galatasaray, ayn zamanda Avrupa kupalar nda ülkemize bugüne kadar en çok puan getiren temsilcimiz. 36 kezle Avrupa'da en çok mücadele eden tak m m z olan sar k rm z l lar, bugüne kadar ülkemize puan kazand rd. Bu alanda aç k ara öndeki Cimbom'u 35 kez kupalarda mücadele eden ve 122 puan toplayan Fenerbahçe izliyor. lk iki s radaki bu iki tak m m z 31 kez kat ld Avrupa mücadelesinde 105 puan toplayan Befliktafl ile 21 kat l mda 68 puan alan Trabzonspor izliyor. Avrupa'da da Aslan Türkiye'ye bugüne kadar Avrupa'da en çok puan getiren kulübümüz olan Galatasaray, genel baflar de erlendirmesinde de zirvede. UEFA Kupas 'n kazanan tek tak m m z olan sar k rm z l lar, fiampiyonlar Ligi format na dönüflmeden önce fiampiyon Kulüpler Kupas ad yla oynanan kupada

17 SPOR BU SEZON K M NE KADAR PUAN KAZANDI TAKIM PUAN Fenerbahçe 19 Befliktafl 10.5 Galatasaray 8 Erciyes 1.5 TOPLAM 39 UEFA KUPASI TAKIM BAfiARI SEZON Galatasaray fiampiyon Göztepe Yar Final Befliktafl Çeyrek Final Gençlerbirli i 4.Tur Trabzonspor 3.Tur Fenerbahçe 2.Tur sezonunda yar finale kalma baflar s göstermiflti. Cimbom o sezon s ras yla Rapid Wien (Avusturya), Neuchatel Xamax, Monaco'yu elemifl, son 4'e kalm fl ancak Romanya'n n Steaua Bükrefl tak m na 4-0 ve 1-1'lik skorlarla yenilmiflti. Bu kupada Befliktafl sezonunda 3. tura kadar ç karken, Fenerbahçe 4 kez 2. tura kadar yükselebilmifl, Trabzonspor da 1 kez 2. tura ç km flt. fiampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Befliktafl olmak üzere sadece 3 tak m m z mücadele etme baflar s gösterdi sezonundaki Galatasaray'dan sonra bu sezon Fenerbahçe çeyrek finale yükselirken, Befliktafl 4 denemede gruptan ç kamad. UEFA Kupas 'nda ise Galatasaray' n flampiyonlu u yan nda 'da Fuar Kupas ad yla organize edilirken Göztepe yar finalde oynama baflar s gösterdi. Befliktafl sezonunda çeyrek finalde, Gençlerbirli i sezonunda, Denizlispor 4. turda, Trabzonspor , Gaziantepspor da sezonlar nda 3. turda mücadele ettiler. Özellikle Trabzonspor Avrupa kupalar nda da güçlü tak mlar karfl s nda önemli baflar lara imza att. Bordo mavili tak m, spanya'n n Barcelona, talya'n n nter, ngiltere'nin Liverpool ve Aston Villa, Fransa'n n Lyon gibi tak mlar n yenmeyi baflard. Karadeniz ekibi, Avrupa'da 40 y ll k tarihinde 80 karfl laflmaya ç kt. Bu maçlarda 31 galibiyet, 31 ma lubiyet ve 18 beraberlik ald. 17

18

19

20 SCHNEIDER BEHZAT AÇIKALIN Schneider Electric ticari ahlak ile bizlere örnek oluyor Ana faaliyet alan m z toptan elektrik malzemesi pazarlamas olmakla birlikte, taahhüt grubumuz özellikle OG tesis ve fabrika elektrifikasyonu konusunda uzmanlaflm flt r. Jeneratör ve Kesintisiz Güç kayna temin, montaj ve bak m konusu di er bir ihtisas alan m zd r. Er Elektrik hakk nda sizden bilgi alabilir miyiz? Er Elektrik San. ve Tic. Ltd. fiti y l ndan beri, Mersin genelinde elektrik malzemeleri pazarlamas ve anahtar teslimi AG-OG elektrik tesisleri yap m iflleri konusunda 20 faaliyet göstermektedir. fiirketimiz, ülkemizin en seçkin elektroteknik firmalar n n Mersin bayili inin yan s ra, endüdstrinin ihtiyaç duydu u her türlü elektrik malzemesinin temini konusunda uzmanlaflm flt r.

21 SCHNEIDER Faaliyetlerimizde ana ilkemiz, müflterilerimizin ihtiyac n en k sa zamanda, tam olarak istenen özellik ve koflullarda en ekonomik flekilde gidermektir. Er Elektrik'in faaliyet alanlar ve ilkeleri nelerdir? Faaliyetlerimizde ana ilkemiz, müflterilerimizin ihtiyac n en k sa zamanda, tam olarak istenen özellik ve koflullarda en ekonomik flekilde gidermektir. Ana faaliyet alan m z toptan elektrik malzemesi pazarlamas olmakla birlikte, taahhüt grubumuz özellikle OG tesis ve fabrika elektrifikasyonu konusunda uzmanlaflm flt r. Jeneratör ve Kesintisiz Güç kayna temin, montaj ve bak m konusu di er bir ihtisas alan m zd r. Bu cümleden hareketle, flirketimiz, elektrik konusunda partneri ve bayii oldu u yerli ve yabanc flirketlerin de deste i ile tasar m, projelendirme, malzeme temini, uygulama ve montaj ifllerini tümleflik ve ayr ayr yapmaktad r. Müflterilerimize verdi imiz hizmet kalitesini yükseltebilmek için kalem çeflitli elektrik malzemesi Mersin depolar m zda tutulmaktad r. fiirketimiz, müflterilerinin elektrik konusundaki tüm problemlerini, azami müflteri memnuniyeti ile çözmeyi kendisine ilke edinmifltir. Schneider Electric ile iflbirli inizin Er Elektrik'e katk lar nelerdir? Schneider Electric, konusunda küresel çaptaki say l üreticilerden biridir. OG Da t mdan, mikro ölçekli motor yol verme ekipmanlar na kadar serinin tamam nda oldukça yüksek kalitede ürünleri, birbirinden sayg n markalarla pazara sunmaktad r. Bu özelli i ile pazarda oldukça sayg n bir yere sahip olup, sat c s n n kendini rahat ve güçlü hissetmesini sa lar. Biz Schneider Electric le çal flmalar m zda kendimizi böyle hissediyoruz. Ayr ca, ifl organizasyonlar ve ticari ahlak ile bizlere örnek olmakta, kendi organizasyonlar m z gelifltirmede bize paha biçilmez katk lar sunmaktad r. 21

22 SCHNEIDER Schneider Electric Uluslararas Yap 2008 Istanbul Fuar nda yerini ald Schneider Electric 30 Nisan- 4 May s tarihleri aras nda Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Uluslararas Yap 2008 Istanbul Fuar 'na kat ld. 22 Yap Endüstri Merkezi taraf ndan gerçeklefltirilen ve yaklafl k 800 e yak n kat l mc n n gelece in teknolojileri ve malzemelerini sergiledi i fuar, Türk Yap Sektörünün en büyük ve en önemli yap fuar olma özelli ini tafl yor. 10 ayr salonda, yap inflaat malzemesi ve teknolojisi konular nda en son yeniliklerin tan t ld fuara 90 m2 lik stand yla kat lan Schneider Electric, Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi.

23 SCHNEIDER Fuarda, Schneider Electric in sergiledi i ürünler aras nda anahtar- priz serileri Alia, Sedna ve Unica'n n yan s ra, ak ll ev, konut & bina otomasyon sistemleri ve acil ayd nlatma armatürleri de yer ald. Yap sektörünün bütün bileflenlerini biraraya getiren fuarda, Schneider Electric in sergiledi i ürünler aras nda anahtar- priz serileri Alia, Sedna ve Unica'n n yan s ra, ak ll ev, konut & bina otomasyon sistemleri ve acil ayd nlatma armatürleri de yer ald. Ayr ca Schneider Electric in can ve mal güvenli inin korunmas na yönelik ürünleri olan otomatik sigorta ve kaçak ak m koruma cihazlar ile yine bir Schneider Electric firmas olan PKS Profilüks kablo kanal sistemleri de ziyaretçilere detayl bilgilendirme ile sunuldu. 23

24 SCHNEIDER ÖZCAN ANNAÇ Schneider Electric bir dünya markas 1950 y llar nda Gaziantep e elektrik enerjisi verildi inde de erli büyü ümüz Mehmet Celal ANNAÇ Bey Frans zlardan ö rendi i elektrikçilik mesle i ile 1952 y l nda ANNAÇ Elektri i açm flt r. 24 Firman z ve sizi tan yabilir miyiz? Y k lm fl bir ülkenin co rafyas nda, yorgun bir milletin kurdu u Türkiye Cumhuriyeti büyümek için enerjiye yat r m yapt nda, bunu sanayiye ve evlere ulaflt racak zanaatkar ve sanatkar elektrikçileri bulmakta zorlanm flt r y llar nda Gaziantep e elektrik enerjisi verildi inde de erli büyü ümüz Mehmet Celal ANNAÇ Bey Frans zlardan ö rendi i elektrikçilik mesle i ile 1952

25 SCHNEIDER Bekir ANNAÇ 1978 y l nda Lider Elektrik ad alt nda faaliyetlerine bafllayarak 1996 y l na kadar Gaziantep ve çevre illerine hizmet vermifltir. Di er bir flirketimiz olan ANNAÇ Elektrik ise Celal ANNAÇ taraf ndan 1983 y l na kadar faaliyetlerine devam etmifltir. y l nda ANNAÇ Elektri i açm flt r. Bu ilk göz a r s ifl yerimiz flehirde aç lan elektrik sektöründeki ilk ifl yerlerinden biridir. Ailenin di er bireylerinin de bu ifli meslek edinmeleri sonucu Bekir ANNAÇ 1978 y l nda Lider Elektrik ad alt nda faaliyetlerine bafllayarak 1996 y l na kadar Gaziantep ve çevre illerine hizmet vermifltir. Di er bir flirketimiz olan ANNAÇ Elektrik ise Celal ANNAÇ taraf ndan 1983 y l na kadar faaliyetlerine devam etmifltir. Birlikten güç do du una inanan aile bireylerimiz, 1996 y l nda Bekir ANNAÇ,Celal ANNAÇ ve Bekir Özcan ANNAÇ taraf ndan Alçak Gerilim (A.G) ve Orta Gerilim (O.G) malzeme sat fl na yönelik olarak AN-EL Elektroteknik San.ve Tic. Ltd. fiirketi kurulmufltur ve ayn çat alt nda faaliyetlerine devam etmektedir. fiu anda sundu u hizmet kalitesi ve 2000 m 2 kapal alan üzerinde çeflit ürünü stoklay p pazarlayan bir firma olarak Türkiye nin alan nda say l firmalar aras nda hak etti i yeri alm flt r. fiirketimiz elektrik sektöründe dünya ve Türkiye nin en iyi üreticileri olan firmalar n distribütörlü ünü yapan lider bir firmad r Schneider Electric ile çal flmaya ne zaman bafllad n z? Schneider Electric ile ANEL 1996 y l nda çal flmaya bafllam fl olup halen devam etmekteyiz. Schneider Electric ile çal flman n size getirdi i avantajlar nelerdir? Schneider Electric ile çal flmam z n en önemli avantaj Schneider in bir dünya markas olmas. Ayr ca elektrik konusunda ürün gam n n çeflitlili i ve müflteri memnuniyetini ön planda tutmas rakiplerine karfl güçlü tutmaktad r. Önemli olan di er bir konuda bölgede sürekli ifl gücü istihdam etmesi müflteri aç s ndan firman n tan nmas nda ve yap lan ikili iliflkilerinde aradaki s cakl n artt rmas na sebep olmaktad r. Bizler de Anel olarak gerek istihdam etti imiz mühendislerimiz gerekse ifl gücümüzde bunlara fl k tutmaktay z y l nda pazarda beklentiler nelerdir? (rekabet, tüketici profili, müteahhitler vb) 2008 y l nda firmam z olarak bölgemizde pek hareket görmemekteyiz. Özellikle Gaziantep aç s ndan komple ilimizi daire içine alan teflvik indirimi gerek devletin yat r m olarak bu bölgeyi seçmemesi ve de Gaziantep te de devletin hiçbir kuruluflu olmamas flehrimizi kendi yerlisinin ayakta tutmas n zorunlu k lm fl ve bu y l n iniflli bir grafik çizece inin habercisi olmufltur. Eklemek istedikleriniz? Bu do rultuda baflta ülkemizin olmak üzere bölgemizin de bu konuda gerek özel, gerekse devlet taraf ndan desteklenmesini beklemekteyiz. 25

26 SCHNEIDER Schneider Electric Kariyer Günlerinde Schneider Electric Y ld z Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ve Türkiye'deki di er üniversite ö rencilerinin de kat l m ile gerçekleflen organizasyonda yer ald. Organizasyon boyunca farkl fakültelerden 200'e yak n ö renci, firma hakk nda bilgi ald. 26 Pazarlama Bölümü'nden Taner Aksoy ise ö rencilere " Alçak Gerilim Kompanzasyonu ve Harmonikler" konulu sunum yaparak, onlar n sorular cevapland rd. Schneider Electric ayr ca 28 fiubat 2008 tarihinde stanbul Teknik Üniversitesi nde, 3 Mart 2008 tarihinde ise Sabanc Üniversitesi nde, Kariyer Zirvesi çerçevesinde düzenlenen aktivitelerde ö rencilerle biraraya geldi. Ö rencilere flirket tan t m n n yan s ra Kariyer planlama ve Schneider Electric Marco Polo program hakk nda bilgiler verildi. Schneider Electric Marco Polo Program hakk nda : Schneider Electric tüm dünyada yeni mezun ve Yüksek Potansiyel olarak görülen gençlerin kiflisel ve mesleki

27 SCHNEIDER Schneider Electric Sabanc Üniversitesi nde, Kariyer Zirvesi çerçevesinde düzenlenen aktivitelerde ö rencilerle biraraya geldi. Ö rencilere flirket tan t m n n yan s ra Kariyer planlama ve Schneider Electric Marco Polo program hakk nda bilgiler verildi. geliflimlerine yat r m yapmak amac yla MARCO POLO isimli bir program uyguluyor. MARCO POLO program n n amac Schneider Electric'teki genç neslin yurtd fl nda farkl bir vizyon fl nda Schneider Electric kültürünü kazanabilmeleri, kendilerini gelifltirebilmeleri ve ülkelerine geri döndüklerinde Schneider Electric in uluslararas kimli ine daha iyi adapte olabilmelerini sa lamak. Bu program kapsam nda çal flanlar 1 ila 1,5 y l süreyle baflka bir Schneider Electric flirketinde görev yap yorlar. fiu anda Schneider Electric Türkiye'nin bu program kapsam nda baflta Danimarka, Fransa, Dubai, M s r, Rusya, Amerika ve Portekiz olmak üzere pek çok çal flan bulunmakta. 27

28 ALIfiVER fi Oturdu unuz yerden Bir T k la Al flverifl Eviniz, kendiniz ya da sevdi iniz bir dostunuz için al flverifl yapmak istedi inizde ma aza ma aza dolafl p yorulmak istemiyorsan z, internette binlerce üründen bütçenize en uygun olan tek bir 't k'la seçebilirsiniz. nternetteki al flverifl sitelerinden akla gelebilecek her türlü ürüne ulafl p güvenli bir flekilde al flverifl yapmak mümkün. Kitap, CD, bilgisayar, hediyelik eflya, yiyecek, giyecek ve daha birçok ürün, sat ld yere gitmeye gerek kalmadan internet üzerindeki ma azalardan siparifl edilebiliyor. 28 Online al flverifl giderek daha da yayg nlafl yor. nternetteki yüzlerce al flverifl sitesi tüketicinin karfl s na birçok alternatif sunman n yan s ra ilgi çekici promosyonlar ve piyasadan daha ucuz al flverifl seçenekleriyle ç k yor. Ayr ca internetten al flveriflin en büyük avantaj zamandan kazand rmas ve uzak yerlerden siparifl verilebilmesi. Sipariflleriniz birkaç saat içinde istedi iniz adrese teslim ediliyor. Örne in iflyerindeyken market al flveriflinizi internetten yap p, eve gitti iniz saati söylemeniz yeterli. Bütün ihtiyaçlar n z kap n za getiriliyor. Dezavantaj ise ürünü yak ndan görme veya dokunabilme, koklayabilme gibi bir flans n z yok. Kitap, CD, bilgisayar, hediyelik eflya, yiyecek, giyecek ve daha birçok ürün, sat ld yere gitmeye gerek kalmadan internet üzerindeki ma azalardan siparifl edilebiliyor. Türkiye'de hepsiburada.com, kangurum.com.tr, estore.com, weblebi.com, nebbu.com, ideefixe.com sanal alemin önde gelen al flverifl adresleri. Özellikle de ifl yo unlu u sebebiyle ma aza ma aza gezmeye vakit bulamayanlar için sanal dünyan n al flverifl siteleri oldukça ideal. Çünkü istedikleri ürüne pek çok farkl ma azadan tek bir 't k'la ulaflabilirler. Bu arada e - ticaret sitelerinden yap lan al flverifllerde, tüketiciler istedikleri ürünü iade edebilir veya de ifltirebiliyor. Hem de yine bilgisayar bafl ndan. Arad n z ürünü farkl siteler aras nda karfl laflt rarak en uygun bütçeli ürüne ulaflmak da mümkün. En ucuz ürünü bulabilmek için de size yard mc olabilecek

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı