May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI"

Transkript

1 May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

2 yar n n yaflam biçimi 2

3 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik de önünden F rat' n nazl nazl akt koruma alt na al nan yerlerinde görmüfltüm... fl hayat nda da yak n dostlar m bilir: Siz bu piyasan n kelaynak kufllar s n z, hem de do ada bile olmayan beyaz kelaynaklar s n z diye tak l r m. Özü, sözü dürüst, adam gibi adam, rahatça ticaret yapaca n, bir ifli verdi inde en iyi flekilde bitirilece ininden emin oldu un, güvenilir kiflilerdir beyaz kelaynak kufllar. Son günlerde piyasadaki bu oyunun kurallar na uymayan olaylardan sonra çokça anar ve arar olduk böyle esnaf, ustalar. Kirlenmekte piyasalar, adeta Özdemir Asaf n dizelerindeki gibi; Bütün renkler ayn h zla kirleniyordu, Birincili i beyaza verdiler... Kirlenmemesi gerek, nesli de tükenmemeli beyaz kelaynaklar m z n... Uçmal, beyaz kelaynaklar uçmal... Sa l cakla kal n, Alper Tuncer 3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Meltem Çak c Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, May s-haziran 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 Ç NDEK LER 8 RÖPORTAJ smail Gökçe Müflterilerimize daha iyiyi sunmak için süreçlerimizi iyilefltiriyoruz 12 SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric bu kez Eskiflehir'deydi 14 SPOR Avrupa titreten Türk kulüpleri 28 ALIfiVER fi Oturdu unuz yerden bir T k la al flverifl 30 RÖPORTAJ fiahan Gökbakar Dikkat fiahan Geliyor 42 GEZ Çeflme Yar madas n n ince belinde bir sörf diyar : Alaçat 54 YEMEK En hafif ve en sa l kl tatl : Sütlü tatl lar 58 SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric ailesi kutsal topraklarda 5

6 EKONOM Faizler t rmand inflaatç kendi formülünü yaratt Mortgage kredilerinin faiz oran art nca, güçlü inflaat flirketleri devreye girdi. Ertelenen talebi yeniden canland rmak isteyen firmalar, kendi projelerinin finansman n da kendileri vermeye bafllad. Son y llarda bankalar n kulland rd klar konut kredileri, gayrimenkul sat fllar n n önemli bir k sm n oluflturunca, kredi faizlerinin seyri de piyasalar üzerinde en büyük etken oldu. ABD de yaflanan kredi krizinin Türk para ve sermaye piyasalar nda da hissedilmesiyle birlikte bankalar n konut kredilerine uygulad klar faizler yükselifle geçti. Bu yükseliflle birlikte gayrimenkul sektöründe de talepler ertelenmeye bafllad. Konut sat fllar durma noktas na gelirken, yap lmas planlanan yeni projeler rafa kald r ld. Böyle bir ortamda talebi yeniden canland rmak görevi ise finansal yap s güçlü inflaat flirketlerine düfltü. MAL YETLER ARTIfiA GEÇT Sektörde 2004 y l ndan bugüne bak ld nda konuta olan talep di er sektörlerde faaliyet gösteren pek çok firman n da gayrimenkul sektörüne girmesine neden oldu. Seçim y l olan 2007 nin ard ndan Kuzey Irak'a yap lan operasyon, ABD'de ki mortgage krizi gibi etkenlerin durgunlu a neden oldu u gayrimenkul piyasas, tüm bu krizlerin afl lmas n n ard ndan de iflim ve geliflimine devam etti. Dönem dönem yaflanan bu durgunluk, uluslararas piyasalarda halen devam eden ekonomik s k nt yla, ülkemizde meydana gelen siyasi arenada yaflanan olumsuzluklarla birleflti. Artan 6

7 EKONOM maliyetler ise bankac l k sektöründe bireysel krediler taraf nda faiz art fl n beraberinde getirdi. '0' FA Z UYGULAYAN VAR Bankalar n y lbafl nda yüzde 1.30 olan konut kredi faizleri yüzde 1.54 civar na yükseldi. Bankac lar bu y l faizlerin yeniden düflüfl trendine görmesine zor gözüyle bakarken, inflaat firmalar da talebi canl tutmak için farkl formüller üretti. Gayrimenkul flirketlerinin son dönemde finansmanlar n kendilerinin sa lad uygulamalar aras nda yüzde 's f r' faizle taksitlendirmeden yüzde 1'in alt nda özel faiz oranlar na, taksit ötelemeden ara ödeme ve kademeli olarak artan taksitlere kadar bir seçenek sunmaya bafllad. nflaat firmalar yaflanan durgunluk sürecini normalleflme olarak nitelendiriyor. Türkiye'de 10 y l içinde 5.5 milyon adet konut ihtiyac olaca düflünüldü ünde de sektördeki büyümenin devam edece ine dikkat çekiliyor. Bu durgunluk sürecinin de, finansman güçlü firmalar n kendi ödeme seçeneklerini yaratmas yla kolayl kla aflabilece i konusunda ortak bir görüfl var. NfiAATÇILAR R SK ÜZER NE ALDI Bankac lar ise inflaat firmalar n n bu tür kampanyalar sermayesi güçlü likit inflaat firmalar taraf ndan gerçeklefltirildi ini belirterek, "Talebi art rmak için bu tür kampanyalar anlaml. Ancak, proje bazl konut sat fllar üç bacakl olmal. nflaat sahibi, müflteri ve banka. En sa l kl yap bu. Güçlü flirketler tabi ki kendi finansman n sa layabilir. Ama firma burada riski kendi üzerine al r" yorumunu yap yor. Bugün konut alman n avantajl oldu undan bahseden firma yöneticileri, konut üretiminde arzdan kaynakl bir s k nt n n olmad na dikkat çekiyor. Bankac lar da artan maliyetlere ra men böyle dönemlerin f rsat yaratabilece ini savunurken, faizlerdeki art fl trendiyle konut fiyatlar n n ters orant l hareket etti ini hat rlat yor. Böyle dönemlerde, uygun bulunan konutun avantaj sa layabilece i belirtilirken, maliyetlerin iyi hesap edilmesi öneriliyor. 7

8 SCHNEIDER ETKS Akdeniz Bölge Müdürü SMA L GÖKÇE Müflterilerimize daha iyiyi sunmak için süreçlerimizi iyilefltiriyoruz Ürünlerimizin son kullan c larda güven ve memnuniyet yaratmas sat fl noktam z n en büyük avantajlar. Her türlü sorunlar nda sat fl noktalar m z n yan nday z. 8 Sizin hakk n zda biraz bilgi alabilir miyiz? (Schneider'de flu ana kadar ald n z görevler vb.) 1978 Denizli do umluyum. lk ve orta e itimimi Denizli'de, Üniversite E itimimi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisli i'nde tamamlad m. fl hayat ma 2000 y l nda Schneider Electric Çi li Fabrikas 'nda Planlama Mühendisi olarak bafllad m. Daha sonra askerlik nedeniyle görevime 6 ay ara verdim.

9 SCHNEIDER Askerlik dönüflü yeni bir görevle Metot Sorumlusu olarak yine Schneider Electric'te ifle bafllad m. 2 y l bu görevde çal flt ktan sonra, Yurtd fl Destek Sorumlusu pozisyonuna atand m. Geçen y l Nisan ay ndan bu yana da Denizli'de yerleflik olarak sat fl görevindeyim. Üretimden sat fla geçti inizi görüyoruz. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? Sat fl ve üretim hem ifl olarak hem de çal flanlar ndan istedi i nitelikler olarak farkl birimler. Aç kças 1-2 haftam ald adapte olmak ama, insanlarla tan flmay ve gezmeyi sevdi im için k sa zamanda sat fl ekibine al flt m. Fabrikada büyük bir titizlikle üzerine düfltü ümüz konular n piyasada kabul görmesi coflkumu bir kat daha artt rd. Geçmiflteki üretim tecrübesi ile flimdiki sat fl tecrübemin uzun vadede hem flirketimize hem de müflterilerimize olumlu yans yaca inanc n tafl yorum Askerlik sonras görevim Metot bölümü bünyesinde Yal n Üretim Proje Müdürlü üydü, bu proje ile fabrikam z dünya standartlar nda modern bir tesis haline getirdik. Tabi bunlardan bahsederken Yal n Üretim nedir bunu aç klamak gerekiyor san r m. Yal n Üretim ilk defa Toyota taraf ndan ortaya konmufl üretimdeki israf kaynaklar n n tespiti ve yok edilmesi felsefesi üzerine kurulmufl Japon üretim yönetim sistemidir. fiirketimizde de 2004 y l ndan bu yana uygulanmakta. Son 3 senedirde 6 Sigma çal flmalar yap l yor. Bende geçmiflte 2 Yeflil Kuflak projesi yapt m, bugünlerde Kara Kuflak projeme bafllad m. lk defa Motorola taraf ndan uygulanan 6 Sigma, istatistiksel araçlar yo un olarak kullanarak üretim, lojistik ve sat fl süreçlerinde ortaya ç kabilecek hatalar n milyon 3,4 düzeyine indirilmesini hedefler. Genel olarak %99 gibi seviyelerin baflar l olarak de erlendirildi ini düflünürsek milyonda 3,4 hata ifadesinin ne kadar iddial oldu unu anlayacaks n z. Bildi im kadar yla Türkiye Schneider Electric olarak bugüne kadar altm fl n üzerinde proje gerçeklefltirdik. Her geçen gün müflterilerimize daha iyiyi sunmak için süreçlerimizi iyilefltiriyoruz. Bize biraz ekibinizden ve görevlerinden bahsedebilir misiniz? Akdeniz Bölge olarak Antalya Sat fl Temsilcisi Yücel Bulut ve Denizli Sat fl Temsilcisi Tolga Aydazer'le birlikte 3 kiflilik bir ekibiz. Projelerde oldu u gibi perakende pazar nda da kurdu umuz s cak iliflkiler ve Schneider Electric Çözümleri ile önemli bir aktör haline geldik. Son bir sene içinde çal flma alan m z içinde önemli at l mlar yapt k. Schneider Electric ürünlerinin genifl da t m a ile tüketicilere ulaflmas n sa lad k. Sorumlulu unuz alt ndaki bölgelerde hem sat fl hem müflteri taraf nda Schneider Electric ne ifade ediyor? Schneider Electric'in elektrik piyasas ndaki anlam Kalite ve Prestij. fiu ana kadar piyasadan edindi im izlenim, markam z n en önemli özelli inin prestijli bir marka oldu u. Ayn zamanda bu prestiji Schneider Electric ürünü kullanan, satan ve montaj yapan kullan c lar na da hissettirebilmesi. fiirket içinde uygulad m z kalite anlay fl m z n piyasada da bu derece birebir hissedilmesi çok önemli. Sat fl noktalar Schneider Electric avantaj ndan nas l yararlan yorlar? Ürünlerimizin son kullan c larda güven ve memnuniyet yaratmas sat fl noktalar m z n en büyük avantajlar. Ayr ca son 2 y ld r yapm fl oldu umuz görsel çal flmalar pazara yeni bir soluk ve canl l k getirdi. Stantlar m z sat fl noktalar m z n en güzel yerlerini süslüyor. Sat fl noktalar m za yapt m z ziyaretler rakiplerimizle k yaslanmayacak derecede fazla say da. Her türlü sorunlar nda sat fl noktalar m z n yan nday z. 9

10 HABER ETKS Antalya Organizasyonu Schneider Electric ETKS çal flanlar Akdeniz Bölge bayilerinin deste iyle yürütülen kampanya sonucu 120 civar nda Schneider Electric Sat fl Noktas ve aileleriyle Kemer'de güzel bir hafta sonu geçirdi. Schneider Electric Akdeniz Bölge çal flanlar n n da kat ld organizasyonda e lenceli zamanlar geçirildi, hofl dostluklar kuruldu. Schneider Electric'ten son kullan c lara yönelik ürün ve çözüm seminerleri 10 Schneider Electric yine bir ilkin öncüsü olarak, Son Kullan c lara düzenledi i seminerler ile yeni ürün ve çözümlerini tan t yor. Tüm Türkiye'de Schneider Electric Teknik E itim Merkezi'nin liderli inde gerçekleflen seminerlerin ilki, 21 fiubat 2008 tarihinde Sapanca Richmond Oteli'nde düzenlendi. Öncelikle, H z Kontrol Cihazlar ile Enerji Tasarrufu ve bu cihazlarla yap lan yat r m n geri dönüflüm süresi hakk nda kat l mc lara bilgiler verildi. Makina Güvenli i Çözümleri tan t larak, Schneider Electric'in bu alanda CE'ye uygun güvenli makina yapan ve yapmay öngören müflterilere verdi i teknik destek hakk nda bilgi paylafl m nda bulunuldu. Ayr ca Elektromekanik Yolverme ve Koruma Çözümleri konusunda toplam koordinasyonu sa layan, uzun ömürlü olmas n n yan s ra montaj kolayl da sa layan TeSys U çözümlerinin de tan t m yap ld. Schneider PLC ailesinin yeni ürünü M 340, Unity otomasyon Platformu ile Sisteminiz Performans n n Zirvesinde konu bafll alt nda tan t l rken, di er bir güncel konu olan Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu konusunda yeni mevzuat n detaylar tan t ld ve Schneider Electric'in buna yönelik çözümleri anlat ld.

11

12 SCHNEIDER Schneider Electric bu kez Eskiflehir'deydi Schneider Electric'in geleneksel hale getirdi i sat fl noktalar na yönelik toplant s, bu kez 12 Mart'ta Eskiflehir Hayal Kahvesi'nde gerçekleflti. 12 Anadolu nun modern yüzü Eskiflehir'de 200'ün üzerinde sat fl noktas n biraraya getiren geceye ilgi büyüktü. Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Pazarlama Müdürü lker flgör'ün flirket sunumuyla bafllayan yemekli toplant, müzik eflli inde gecenin geç saatlarine kadar devam etti. Toplant y Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Prof. Dr. Y lmaz Büyükerflen de kat l m yla onurland rd. Eskiflehir gecesinde gördü ümüz s cak karfl lama için Eskiflehir Sat fl Noktalar na teflekkür ederiz...

13 SCHNEIDER Schneider Electric ODTÜ Kampüs Günlerindeydi ODTÜ Kampus Geliflim Günleri Etkinli i bu y l Mart tarihleri aras nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflti. ODTÜ Kampus Geliflim Günleri Etkinli i bu y l Mart tarihleri aras nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflti. Üniversite Sanayi iflbirli i ve üniversite ö rencilerinin kiflisel geliflimlerine katk da bulunmak amac yla gerçekleflen organizasyon, üniversite ö rencilerine kariyer hedeflerini belirleme aflamalar nda gelecekte çal flacaklar sektörler, flirketler ve departmanlar ile ilgili uzman ve üst düzey konuflmac larda birebir bilgi ve tecrübe aktar m sa lamay amaçl yor. Tüm üniversite ö rencilerinin kat l m na aç k olan organizasyonda Schneider Electric'te stand yla yer ald. Ayr ca organizasyon kapsam nda düzenlenen "CEO Forum" da farkl flirketlerden üst düzey yöneticiler de bir araya geldi. Schneider Electric Genel Müdürü Sn. Turhan Turhangil'in de konuflmac olarak yer ald CEO Forum'a ODTÜ'nün farkl fakültelerinden çok say da ö renci kat ld.turhangil Schneider Electric hakk nda bilgiler vererek, ifl yaflam ndaki tecrübelerini ö rencilerle paylaflt ve onlar n sorular n cevapland rd. 13

14 SPOR Avrupa y titreten Türk kulüpleri fiampiyonlar Ligi'nde gruptan ç kan, Sevilla'y eleyen, Chelsea'yi yenmesine ra men geçemeyip çeyrek finalde kalan sar lacivertliler, hem kendisinin hem de ülkemizin Avrupa kupalar ndaki puan rekorlar n k rd. 14

15 SPOR 'teki Befliktafl' n ard ndan ikinci kez 2009'da yine lig flampiyonumuz fiampiyonlar Ligi grubuna do rudan kat lacak. Türkiye'ye bugüne kadar Avrupa'da en çok puan getiren kulübümüz olan Galatasaray, genel baflar de erlendirmesinde de zirvede. TÜRK futbolu Fenerbahçe ile bu y l Avrupa kupalar ndaki en baflar l sezonlar ndan birine imza att. Sar lacivertliler belki Galatasaray' n sezonunda yapt gibi UEFA Kupas ile Süper Kupa'y Türkiye'ye getiremedi, ama hem kulüp tarihi hem de ülkemizin futbol tarihi ve Avrupa kupalar ndaki istatistikleri bak m ndan yeni rekorlara imza att. Öncelikle 5. kez kat ld fiampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan ç kmay baflaran sar lacivertliler, grupta toplad 11 puanla Galatasaray' n 10 puanl k rekorunu k rd. Böylece grupta en çok puan alan Türk tak m oldu. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynad 12 maçta, 7 galibiyet (2'si eleme turu), 2 beraberlik ve fiampiyonlar Ligi'ne kal p 2. tur ve çeyrek finale ç kt için ald toplam 5 bonusla, Türkiye'ye kulüp tarihinin rekoru 19 puan (Özel olarak hesaplanan puanlamada, eleme turunda galibiyete 1, beraberli e 0.5, di er maçlarda galibiyete 2, beraberli e 1 puan veriliyor) kazand rd. Avrupa'da puan rekorlar Sar lacivertliler, Galatasaray' n UEFA Kupas 'n kazand döneminde Avrupa'da bir sezonda kazand 25 puanl k rekoru k ramad ancak, bir sezon önceki 11.5 puanl k kendi rekorunu gelifltirirken, bu alanda ilk üç s radaki Cimbom'un 2 derecesini ( 'de 18.5 puan, 'de 15

16 SPOR 16.5 puan) geçmeyi baflard. Fenerbahçe'nin bu 19 puanl k katk s yla Türkiye, bir sezonda Avrupa kupalar ndaki tak mlar m z n toplamdaki en çok puan elde etme rekorunu da egale etti. Daha önce sezonunda Gençlerbirli i, Gaziantep, Galatasaray, Befliktafl, Malatya ve Trabzonspor'dan oluflan 6 tak m m z, Avrupa kupalar nda 39 puan toplam flt. Geride b rakt m z sezon Fenerbahçe baflta, Befliktafl, Galatasaray ve Erciyesspor olmak üzere sadece 4 tak m m z 39 puana ulaflt. Ve bu 39 puan, ortalama ile yine kulüplerimizin en iyi ortalamay yakalad sezon olarak kay tlara geçti. Do rudan Devler Ligi'ne Fenerbahçe bu sezon fiampiyonlar Ligi'nde gösterdi i baflar yla gelecek sezon kat lmas halinde Avrupa kupalar kuras nda seribafl olma flans n yakalarken, Türkiye flampiyonuna da tarihleri aras nda yeni bir uygulamayla oynanacak Devler Ligi'ne do rudan kat lma kap s n açt. Bu y la bafllarken UEFA Ülke Kulüp Puan s ralamas nda 14. olan Türkiye, tak mlar m z n bu sezonki performans yla puana ulafl p sezonu 11. s rada bitirmeyi garantiledi. Böylece sezonundan itibaren lig flampiyonumuz fiampiyonlar Ligi'ne do rudan ( sezonunda Befliktafl dogrudan kat lan tek tak m m zd ) kat l rken, lig ikincimiz iki eleme turu oynayacak. 5 tak mla mücadele edece imiz Avrupa kupalar nda, UEFA Kupas gruplar na Fortis Türkiye Kupas flampiyonumuz tek, lig üçüncümüz iki, lig dördüncümüz de 3 eleme turu oynay p kat labilecek. UEFA Kupas ve Süper Kupa'y kazanarak Türk futbol tarihine ad n alt n harflerle yazd ran Galatasaray, ayn zamanda Avrupa kupalar nda ülkemize bugüne kadar en çok puan getiren temsilcimiz. 36 kezle Avrupa'da en çok mücadele eden tak m m z olan sar k rm z l lar, bugüne kadar ülkemize puan kazand rd. Bu alanda aç k ara öndeki Cimbom'u 35 kez kupalarda mücadele eden ve 122 puan toplayan Fenerbahçe izliyor. lk iki s radaki bu iki tak m m z 31 kez kat ld Avrupa mücadelesinde 105 puan toplayan Befliktafl ile 21 kat l mda 68 puan alan Trabzonspor izliyor. Avrupa'da da Aslan Türkiye'ye bugüne kadar Avrupa'da en çok puan getiren kulübümüz olan Galatasaray, genel baflar de erlendirmesinde de zirvede. UEFA Kupas 'n kazanan tek tak m m z olan sar k rm z l lar, fiampiyonlar Ligi format na dönüflmeden önce fiampiyon Kulüpler Kupas ad yla oynanan kupada

17 SPOR BU SEZON K M NE KADAR PUAN KAZANDI TAKIM PUAN Fenerbahçe 19 Befliktafl 10.5 Galatasaray 8 Erciyes 1.5 TOPLAM 39 UEFA KUPASI TAKIM BAfiARI SEZON Galatasaray fiampiyon Göztepe Yar Final Befliktafl Çeyrek Final Gençlerbirli i 4.Tur Trabzonspor 3.Tur Fenerbahçe 2.Tur sezonunda yar finale kalma baflar s göstermiflti. Cimbom o sezon s ras yla Rapid Wien (Avusturya), Neuchatel Xamax, Monaco'yu elemifl, son 4'e kalm fl ancak Romanya'n n Steaua Bükrefl tak m na 4-0 ve 1-1'lik skorlarla yenilmiflti. Bu kupada Befliktafl sezonunda 3. tura kadar ç karken, Fenerbahçe 4 kez 2. tura kadar yükselebilmifl, Trabzonspor da 1 kez 2. tura ç km flt. fiampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Befliktafl olmak üzere sadece 3 tak m m z mücadele etme baflar s gösterdi sezonundaki Galatasaray'dan sonra bu sezon Fenerbahçe çeyrek finale yükselirken, Befliktafl 4 denemede gruptan ç kamad. UEFA Kupas 'nda ise Galatasaray' n flampiyonlu u yan nda 'da Fuar Kupas ad yla organize edilirken Göztepe yar finalde oynama baflar s gösterdi. Befliktafl sezonunda çeyrek finalde, Gençlerbirli i sezonunda, Denizlispor 4. turda, Trabzonspor , Gaziantepspor da sezonlar nda 3. turda mücadele ettiler. Özellikle Trabzonspor Avrupa kupalar nda da güçlü tak mlar karfl s nda önemli baflar lara imza att. Bordo mavili tak m, spanya'n n Barcelona, talya'n n nter, ngiltere'nin Liverpool ve Aston Villa, Fransa'n n Lyon gibi tak mlar n yenmeyi baflard. Karadeniz ekibi, Avrupa'da 40 y ll k tarihinde 80 karfl laflmaya ç kt. Bu maçlarda 31 galibiyet, 31 ma lubiyet ve 18 beraberlik ald. 17

18

19

20 SCHNEIDER BEHZAT AÇIKALIN Schneider Electric ticari ahlak ile bizlere örnek oluyor Ana faaliyet alan m z toptan elektrik malzemesi pazarlamas olmakla birlikte, taahhüt grubumuz özellikle OG tesis ve fabrika elektrifikasyonu konusunda uzmanlaflm flt r. Jeneratör ve Kesintisiz Güç kayna temin, montaj ve bak m konusu di er bir ihtisas alan m zd r. Er Elektrik hakk nda sizden bilgi alabilir miyiz? Er Elektrik San. ve Tic. Ltd. fiti y l ndan beri, Mersin genelinde elektrik malzemeleri pazarlamas ve anahtar teslimi AG-OG elektrik tesisleri yap m iflleri konusunda 20 faaliyet göstermektedir. fiirketimiz, ülkemizin en seçkin elektroteknik firmalar n n Mersin bayili inin yan s ra, endüdstrinin ihtiyaç duydu u her türlü elektrik malzemesinin temini konusunda uzmanlaflm flt r.

21 SCHNEIDER Faaliyetlerimizde ana ilkemiz, müflterilerimizin ihtiyac n en k sa zamanda, tam olarak istenen özellik ve koflullarda en ekonomik flekilde gidermektir. Er Elektrik'in faaliyet alanlar ve ilkeleri nelerdir? Faaliyetlerimizde ana ilkemiz, müflterilerimizin ihtiyac n en k sa zamanda, tam olarak istenen özellik ve koflullarda en ekonomik flekilde gidermektir. Ana faaliyet alan m z toptan elektrik malzemesi pazarlamas olmakla birlikte, taahhüt grubumuz özellikle OG tesis ve fabrika elektrifikasyonu konusunda uzmanlaflm flt r. Jeneratör ve Kesintisiz Güç kayna temin, montaj ve bak m konusu di er bir ihtisas alan m zd r. Bu cümleden hareketle, flirketimiz, elektrik konusunda partneri ve bayii oldu u yerli ve yabanc flirketlerin de deste i ile tasar m, projelendirme, malzeme temini, uygulama ve montaj ifllerini tümleflik ve ayr ayr yapmaktad r. Müflterilerimize verdi imiz hizmet kalitesini yükseltebilmek için kalem çeflitli elektrik malzemesi Mersin depolar m zda tutulmaktad r. fiirketimiz, müflterilerinin elektrik konusundaki tüm problemlerini, azami müflteri memnuniyeti ile çözmeyi kendisine ilke edinmifltir. Schneider Electric ile iflbirli inizin Er Elektrik'e katk lar nelerdir? Schneider Electric, konusunda küresel çaptaki say l üreticilerden biridir. OG Da t mdan, mikro ölçekli motor yol verme ekipmanlar na kadar serinin tamam nda oldukça yüksek kalitede ürünleri, birbirinden sayg n markalarla pazara sunmaktad r. Bu özelli i ile pazarda oldukça sayg n bir yere sahip olup, sat c s n n kendini rahat ve güçlü hissetmesini sa lar. Biz Schneider Electric le çal flmalar m zda kendimizi böyle hissediyoruz. Ayr ca, ifl organizasyonlar ve ticari ahlak ile bizlere örnek olmakta, kendi organizasyonlar m z gelifltirmede bize paha biçilmez katk lar sunmaktad r. 21

22 SCHNEIDER Schneider Electric Uluslararas Yap 2008 Istanbul Fuar nda yerini ald Schneider Electric 30 Nisan- 4 May s tarihleri aras nda Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Uluslararas Yap 2008 Istanbul Fuar 'na kat ld. 22 Yap Endüstri Merkezi taraf ndan gerçeklefltirilen ve yaklafl k 800 e yak n kat l mc n n gelece in teknolojileri ve malzemelerini sergiledi i fuar, Türk Yap Sektörünün en büyük ve en önemli yap fuar olma özelli ini tafl yor. 10 ayr salonda, yap inflaat malzemesi ve teknolojisi konular nda en son yeniliklerin tan t ld fuara 90 m2 lik stand yla kat lan Schneider Electric, Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi.

23 SCHNEIDER Fuarda, Schneider Electric in sergiledi i ürünler aras nda anahtar- priz serileri Alia, Sedna ve Unica'n n yan s ra, ak ll ev, konut & bina otomasyon sistemleri ve acil ayd nlatma armatürleri de yer ald. Yap sektörünün bütün bileflenlerini biraraya getiren fuarda, Schneider Electric in sergiledi i ürünler aras nda anahtar- priz serileri Alia, Sedna ve Unica'n n yan s ra, ak ll ev, konut & bina otomasyon sistemleri ve acil ayd nlatma armatürleri de yer ald. Ayr ca Schneider Electric in can ve mal güvenli inin korunmas na yönelik ürünleri olan otomatik sigorta ve kaçak ak m koruma cihazlar ile yine bir Schneider Electric firmas olan PKS Profilüks kablo kanal sistemleri de ziyaretçilere detayl bilgilendirme ile sunuldu. 23

24 SCHNEIDER ÖZCAN ANNAÇ Schneider Electric bir dünya markas 1950 y llar nda Gaziantep e elektrik enerjisi verildi inde de erli büyü ümüz Mehmet Celal ANNAÇ Bey Frans zlardan ö rendi i elektrikçilik mesle i ile 1952 y l nda ANNAÇ Elektri i açm flt r. 24 Firman z ve sizi tan yabilir miyiz? Y k lm fl bir ülkenin co rafyas nda, yorgun bir milletin kurdu u Türkiye Cumhuriyeti büyümek için enerjiye yat r m yapt nda, bunu sanayiye ve evlere ulaflt racak zanaatkar ve sanatkar elektrikçileri bulmakta zorlanm flt r y llar nda Gaziantep e elektrik enerjisi verildi inde de erli büyü ümüz Mehmet Celal ANNAÇ Bey Frans zlardan ö rendi i elektrikçilik mesle i ile 1952

25 SCHNEIDER Bekir ANNAÇ 1978 y l nda Lider Elektrik ad alt nda faaliyetlerine bafllayarak 1996 y l na kadar Gaziantep ve çevre illerine hizmet vermifltir. Di er bir flirketimiz olan ANNAÇ Elektrik ise Celal ANNAÇ taraf ndan 1983 y l na kadar faaliyetlerine devam etmifltir. y l nda ANNAÇ Elektri i açm flt r. Bu ilk göz a r s ifl yerimiz flehirde aç lan elektrik sektöründeki ilk ifl yerlerinden biridir. Ailenin di er bireylerinin de bu ifli meslek edinmeleri sonucu Bekir ANNAÇ 1978 y l nda Lider Elektrik ad alt nda faaliyetlerine bafllayarak 1996 y l na kadar Gaziantep ve çevre illerine hizmet vermifltir. Di er bir flirketimiz olan ANNAÇ Elektrik ise Celal ANNAÇ taraf ndan 1983 y l na kadar faaliyetlerine devam etmifltir. Birlikten güç do du una inanan aile bireylerimiz, 1996 y l nda Bekir ANNAÇ,Celal ANNAÇ ve Bekir Özcan ANNAÇ taraf ndan Alçak Gerilim (A.G) ve Orta Gerilim (O.G) malzeme sat fl na yönelik olarak AN-EL Elektroteknik San.ve Tic. Ltd. fiirketi kurulmufltur ve ayn çat alt nda faaliyetlerine devam etmektedir. fiu anda sundu u hizmet kalitesi ve 2000 m 2 kapal alan üzerinde çeflit ürünü stoklay p pazarlayan bir firma olarak Türkiye nin alan nda say l firmalar aras nda hak etti i yeri alm flt r. fiirketimiz elektrik sektöründe dünya ve Türkiye nin en iyi üreticileri olan firmalar n distribütörlü ünü yapan lider bir firmad r Schneider Electric ile çal flmaya ne zaman bafllad n z? Schneider Electric ile ANEL 1996 y l nda çal flmaya bafllam fl olup halen devam etmekteyiz. Schneider Electric ile çal flman n size getirdi i avantajlar nelerdir? Schneider Electric ile çal flmam z n en önemli avantaj Schneider in bir dünya markas olmas. Ayr ca elektrik konusunda ürün gam n n çeflitlili i ve müflteri memnuniyetini ön planda tutmas rakiplerine karfl güçlü tutmaktad r. Önemli olan di er bir konuda bölgede sürekli ifl gücü istihdam etmesi müflteri aç s ndan firman n tan nmas nda ve yap lan ikili iliflkilerinde aradaki s cakl n artt rmas na sebep olmaktad r. Bizler de Anel olarak gerek istihdam etti imiz mühendislerimiz gerekse ifl gücümüzde bunlara fl k tutmaktay z y l nda pazarda beklentiler nelerdir? (rekabet, tüketici profili, müteahhitler vb) 2008 y l nda firmam z olarak bölgemizde pek hareket görmemekteyiz. Özellikle Gaziantep aç s ndan komple ilimizi daire içine alan teflvik indirimi gerek devletin yat r m olarak bu bölgeyi seçmemesi ve de Gaziantep te de devletin hiçbir kuruluflu olmamas flehrimizi kendi yerlisinin ayakta tutmas n zorunlu k lm fl ve bu y l n iniflli bir grafik çizece inin habercisi olmufltur. Eklemek istedikleriniz? Bu do rultuda baflta ülkemizin olmak üzere bölgemizin de bu konuda gerek özel, gerekse devlet taraf ndan desteklenmesini beklemekteyiz. 25

26 SCHNEIDER Schneider Electric Kariyer Günlerinde Schneider Electric Y ld z Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ve Türkiye'deki di er üniversite ö rencilerinin de kat l m ile gerçekleflen organizasyonda yer ald. Organizasyon boyunca farkl fakültelerden 200'e yak n ö renci, firma hakk nda bilgi ald. 26 Pazarlama Bölümü'nden Taner Aksoy ise ö rencilere " Alçak Gerilim Kompanzasyonu ve Harmonikler" konulu sunum yaparak, onlar n sorular cevapland rd. Schneider Electric ayr ca 28 fiubat 2008 tarihinde stanbul Teknik Üniversitesi nde, 3 Mart 2008 tarihinde ise Sabanc Üniversitesi nde, Kariyer Zirvesi çerçevesinde düzenlenen aktivitelerde ö rencilerle biraraya geldi. Ö rencilere flirket tan t m n n yan s ra Kariyer planlama ve Schneider Electric Marco Polo program hakk nda bilgiler verildi. Schneider Electric Marco Polo Program hakk nda : Schneider Electric tüm dünyada yeni mezun ve Yüksek Potansiyel olarak görülen gençlerin kiflisel ve mesleki

27 SCHNEIDER Schneider Electric Sabanc Üniversitesi nde, Kariyer Zirvesi çerçevesinde düzenlenen aktivitelerde ö rencilerle biraraya geldi. Ö rencilere flirket tan t m n n yan s ra Kariyer planlama ve Schneider Electric Marco Polo program hakk nda bilgiler verildi. geliflimlerine yat r m yapmak amac yla MARCO POLO isimli bir program uyguluyor. MARCO POLO program n n amac Schneider Electric'teki genç neslin yurtd fl nda farkl bir vizyon fl nda Schneider Electric kültürünü kazanabilmeleri, kendilerini gelifltirebilmeleri ve ülkelerine geri döndüklerinde Schneider Electric in uluslararas kimli ine daha iyi adapte olabilmelerini sa lamak. Bu program kapsam nda çal flanlar 1 ila 1,5 y l süreyle baflka bir Schneider Electric flirketinde görev yap yorlar. fiu anda Schneider Electric Türkiye'nin bu program kapsam nda baflta Danimarka, Fransa, Dubai, M s r, Rusya, Amerika ve Portekiz olmak üzere pek çok çal flan bulunmakta. 27

28 ALIfiVER fi Oturdu unuz yerden Bir T k la Al flverifl Eviniz, kendiniz ya da sevdi iniz bir dostunuz için al flverifl yapmak istedi inizde ma aza ma aza dolafl p yorulmak istemiyorsan z, internette binlerce üründen bütçenize en uygun olan tek bir 't k'la seçebilirsiniz. nternetteki al flverifl sitelerinden akla gelebilecek her türlü ürüne ulafl p güvenli bir flekilde al flverifl yapmak mümkün. Kitap, CD, bilgisayar, hediyelik eflya, yiyecek, giyecek ve daha birçok ürün, sat ld yere gitmeye gerek kalmadan internet üzerindeki ma azalardan siparifl edilebiliyor. 28 Online al flverifl giderek daha da yayg nlafl yor. nternetteki yüzlerce al flverifl sitesi tüketicinin karfl s na birçok alternatif sunman n yan s ra ilgi çekici promosyonlar ve piyasadan daha ucuz al flverifl seçenekleriyle ç k yor. Ayr ca internetten al flveriflin en büyük avantaj zamandan kazand rmas ve uzak yerlerden siparifl verilebilmesi. Sipariflleriniz birkaç saat içinde istedi iniz adrese teslim ediliyor. Örne in iflyerindeyken market al flveriflinizi internetten yap p, eve gitti iniz saati söylemeniz yeterli. Bütün ihtiyaçlar n z kap n za getiriliyor. Dezavantaj ise ürünü yak ndan görme veya dokunabilme, koklayabilme gibi bir flans n z yok. Kitap, CD, bilgisayar, hediyelik eflya, yiyecek, giyecek ve daha birçok ürün, sat ld yere gitmeye gerek kalmadan internet üzerindeki ma azalardan siparifl edilebiliyor. Türkiye'de hepsiburada.com, kangurum.com.tr, estore.com, weblebi.com, nebbu.com, ideefixe.com sanal alemin önde gelen al flverifl adresleri. Özellikle de ifl yo unlu u sebebiyle ma aza ma aza gezmeye vakit bulamayanlar için sanal dünyan n al flverifl siteleri oldukça ideal. Çünkü istedikleri ürüne pek çok farkl ma azadan tek bir 't k'la ulaflabilirler. Bu arada e - ticaret sitelerinden yap lan al flverifllerde, tüketiciler istedikleri ürünü iade edebilir veya de ifltirebiliyor. Hem de yine bilgisayar bafl ndan. Arad n z ürünü farkl siteler aras nda karfl laflt rarak en uygun bütçeli ürüne ulaflmak da mümkün. En ucuz ürünü bulabilmek için de size yard mc olabilecek

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ)

Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ) Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ) Bu ölçek orjinalinde 18 maddeden oluşmaktadır. Türkçeye uyarlanan ölçeğin ilk 18 maddesi ölçeğin orjinal maddeleri, diğer maddeleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı